Page 1

С Днем Первого Президента Республики Казахстан! gazeta@top-news.kz

Основана в августе 1990 г.

Четверг, 27 ноября 2014 г. №93 (2690)

Распространяется в г. Костанае и Костанайской области. Выходит два раза в неделю: во вторник и четверг.

ДАТА

Құрметті қостанайлықтар! Сіздерді мемлекеттік мереке – Қазақстан Республикасының Тұңғыш П р е з и д е н т і Кү н і м е н құттықтаймын! Өткен тәуелсіздік жылдары көтерілген биіктеріміз бен жеңістерімізге қазіргі Қазақстанның негізін қалаушы, жалпыхалықтық Көшбасшымыз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемеңгер саясатының арқасында қол жеткіздік. Бұл мереке біз үшін ерекше маңызды. Өйткені, ол өзіміздің Көшбасшымыз ж ә н е ғ а с ы рл а р б о й ы тәуелсіздік жөніндегі асыл арманымыздың жүзеге асуына, еліміздің ойдағыдай дамуы үшін айтарлықтай үлестерін қосқан барша қазақстандықтарға деген ұлттық мақтанышымыздың жарқын көрінісі болып табылады. Қазіргі таңда мемлекет басшысы «Нұрлы жол» деп аталатын Қазақстанның жаңа экономикалық саясатында біздің алдымызға тың міндеттер қойды. Біз алдағы уақыттарда халықтың әл-ауқатын жақсарта түсу үшін белгіленген міндеттерді орындауға барлық күшжігерімізді жұмылдыра беретіндігімізге нық сенімдімін. Қымбатты қостанайлықтар! Осынау мереке қарсаңында сіздерге мықты денсаулық, бақыт, отбасында ізгілік тілеймін. Отанымыздың жарқын келешегі жолындағы жұмыс тарыңызда толағ а й т а б ы ст а р ғ а же т е беріңіздер! Құрметпен, Қостанай қаласының әкімі Ахмедбек АХМЕТЖАНОВ

Уважаемые костанайцы!

Истории в деталях 1 декабря Казахстан отметит один из самых молодых государственных праздников - День Первого Президента. Эту дату казахстанцы отмечают с 2012 года. Как говорит руководитель отдела

культуры и развития языков Костаная Айслу Аубакирова, День Первого Президента, равно как другие национальные и государственные праздники, выступает мощным фактором идейной консолидации нации, обеспечивающим духовно-культурный рост казахстанцев и передачу морально-нрав-

ственных ценностей из поколения в поколение. - Основная цель празднования Дня Первого Президента Республики Казахстан - это консолидация общества вокруг идей и политики Главы государства. Его политика - это фундамент стабильного развития страны за годы независимости и задел

будущего развития, - рассказывает Аубакирова. - Первый Президент - это подлинный символ суверенитета Казахстана и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Феномену Елбасы посвящен ряд мероприятий в Костанае. Одним из самых

познавательных можно назвать выставку в областном историко-краеведческом музее, на которой представлены документы, фотографии, грамоты Нурсултана Назарбаева. Экспонаты хранились в музейных фондах с 90-х годов, но в единое целое их собрали в 2008 году. (Окончание на 8-й стр.)

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Первого Президента Республики Казахстан! Все наши успехи, победы и достижения за годы независимости стали возможными благодаря мудрой государственной политики основателя современного Казахстана, нашего общенационального Лидера - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Этот праздник для нас особенный – это символ национальной гордости народа за своего Лидера и за целое поколение казахстанцев, воплотивших вековые мечты о независимости и успешном развитии нашей страны. Сегодня в новой экономической политике Казахстана «Нұрлы Жол» Глава государства ставит перед нами новые задачи. Уверен, мы объединим все наши усилия для успешного достижения намеченных целей по дальнейшему улучшению благосостояния населения. Дорогие костанайцы! В канун прекрасного праздника желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины! С уважением, аким города Костаная Ахмедбек АХМЕТЖАНОВ


2

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Құрметті қостанайлықтар!

Сіздерді Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мерекенің мән-мағынасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елімізге сіңірген тарихи еңбектерімен айқындалады. Мемлекет басшысының жүргізіп жатқан кемеңгер саясаты еліміздегі саяси тұрақтылық пен көпұлтты және көпконфессиялы қоғамымыздағы бірлікті сақтаудың арқасында аса қажетті реформаларды жүзеге асыруға мүмкіндік тудырды. Президенттің ерекше басшылығының нәтижесінде Қазақстан Республикасы экономикасы дамыған әрі тұрақты саяси жүйесі қалыптасқан мемлекетке айналды. Біз Қазақстанның Тұңғыш Президенті Күні мерекесін тойлай отырып, мемлекет басшысының республикамыздың қалыптасуына және өркендеуіне қосқан зор үлесі үшін оған аса құрмет көрсетеміз. Қымбатты жерлестер! Сіздерді Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Күні мерекесімен құттықтай отырып, шаңырақтарыңыз бен жақын-жуықтарыңызға ашық аспан, қуаныш пен бақыт тілеймін! Нұрлыбек ХАЛЫҚОВ, Қостанай қалалық мәслихат хатшысы

Смена ориентира Объемы переработки сырья в Костанайской области увеличились на 17% за последние 5 лет. Итоги первой пятилетки реализации государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию подвели на расширенном заседании областного акимата. За 5 лет в рамках Карты индустриализации, в регионе запущено 74 новых предприятия на общую сумму более 112 млрд тенге. Это позволило создать порядка 4,5 тыс. новых рабочих мест.

- Наиболее активным является Костанай, где реализуется 24 проекта. Этот список пополняют Рудный с 13 проектами, а также Костанайский и Денисовский районы, в которых имеются по шесть инвестпроектов, - сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Мейрам Сокитбаев. - Вместе с тем в трех районах области - Амангельдинском, Джангельдинском и Наурзумском - нет проектов, включенных в Карту индустриализации. Глава области отметил, что программа ФИИР стала серьезной основой для дивер-

сификации экономики Костанайского региона. - Нам удалось преодолеть зависимость от горнодобывающей промышленности, - уточнил Нуралы Садуакасов. - За 5 лет возросла доля обрабатывающей промышленности с 28% до 45%. Это очень хорошие темпы. Но хотел бы отметить, что были и сложности, связанные с разработкой ПСД, прохождением госэкспертизы, а также определением источников финансирования. Во второй пятилетке программы форсированного индустриально-инновационного развития в Костанайской области будет сделан упор на соз-

дание машиностроительного кластера, расширение производства строительных материалов, а также на развитие агропромышленного комплекса. Кроме того, предполагается наращивание объемов горнометаллургической отрасли за счет реализации трех крупных проектов АО «ССГПО» в 2017 году. Также в ближайшем будущем планируется строительство обогатительной фабрики по извлечению золота и горно-обогатительного комплекса по переработке молибденвольфрамовых руд. Мария БЕРЕЖНАЯ Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

Уважаемые костанайцы!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем Первого Президента Республики Казахстан. Значение этого праздника определяется историческими заслугами Нурсултана Абишевича Назарбаева. Политика Главы государства позволила осуществить сложнейшие реформы, сохранив политическую стабильность и единство многонационального и многоконфессионального общества. Республика Казахстан во главе с нашим Президентом состоялась как страна с динамичной экономикой и стабильной политической системой. Празднуя День Первого Президента Казахстана, мы отдаем дань уважения Президенту, его выдающимся историческим заслугам в становлении и развитии нашей страны. Дорогие земляки! От всей души поздравляю с Днем Первого Президента Республики Казахстан, желаю вам мира и радости, вашим семьям, друзьям и близким! Нурлыбек ХАЛЫКОВ, секретарь Костанайского городского маслихата

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Вода – в села В 2020 году городские жители будут обеспечены питьевой водой на 100 процентов, а сельские – примерно на 80%. На сегодняшний день доступ населения к центральному водоснабжению в городах составляет 97,5%, а в селах - 51%. Большинство водопроводов в Костанайской области было построено 40 лет назад, а их изношенность составляет от 80% и выше. В связи с этим деньги, выделенные в рамках госпрограммы «Ак булак», направлялись в основном на реконструкцию существующих объектов водоснабжения районных центров и крупных сельских населенных пунктов. Поэтому жители большинства сел по-прежнему пользуются водой из колонок. - В текущем году на реконструкцию 24 объектов выделено 8,2 млрд тенге. Это в два раза больше, чем в 2013 году, - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Аубакир Тайкешов. - Основная сумма денег - 5,8 млрд тенге направлена на 15 сельских проектов. Остальные - на девять городских. Впервые централизованная система водоснабжения проводится в четырех сельских населенных пунктах с населением 6,7 тысяч человек. Кроме того, как сообщил Тайкешов, к 2016 году вода появится в домах еще 8 тысяч селян. Таким образом, обеспеченность центральным водоснабжением сельских населенных пунктов области возрастет с 26% до 28,3%. А к 2020 году этот показатель достигнет 80%. Наталья МАРУЩЕНКО

Қостанай қалалық мәслихатының кезектентыс сессиясы 2014 жылдың 28 қарашасында алдында хабарланғандай сағат 11.00-де емес сағат 15.00-де өтеді. Внеочередная сессия Костанайского городского маслихата состоится 28 ноября 2014 года не в 11.00 , как сообщалось ранее, а в 15.00.

Следующий номер газеты «НК» выйдет в четверг, 4 декабря 2014 г.

ФИНАНСЫ

«Круговорот» тенге в бюджете Около полутора миллиардов тенге недополучил бюджет региона. По данным первого замакима области Евгения Амана, в текущем году сложилась непростая ситуация с формированием бюджета. - Идет существенное снижение доходов в бюджет, связанное с недополучением акцизов на алкоголь. Это связано и с сокращением потребления, и с уменьшением производства продукции, - пояснил Аман. Бюджет области на 2014 год был уточнен на сессии областного маслихата. Возврату в республиканскую казну подлежит более 3

млрд тенге. Эти деньги удалось сэкономить в основном в результате государственных закупок, а также из-за несвоевременной разработки ПСД. - Кроме того, по результатам мониторинга исполнения облбюджета выяснилось, что доходная часть увеличилась на 72,5 млн тенге, - сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Спанов. - Более 108 млн тенге необходимо направить в Лисаковск в виде компенсации потерь доходов в связи со снижением поступления акцизов. На доплату учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе, требуется порядка

65 млн тенге. 25 млн тенге - на погашение задолженности за кабинеты химии, приобретенные в прошлом году. На обеспечение функционирования автодорог в Костанае нужно 55 млн тенге. Еще 24,5 млн тенге необходимы на выплату жилищных пособий в Житикаринском районе в связи с увеличением количества получателей. Оставшиеся деньги будут распределены на прочие расходы. Проект-предложение по корректировке главного финансового документа на 2014 год депутаты областного маслихата приняли единогласно. Что же касается планирования областного бюджета на 2015 год, как сообщил Евгений Аман, он

будет формироваться с учетом имеющихся сегодня проблем. - Бюджет развития области составляет порядка 1011 млрд тенге. Эта сумма определенно будет уменьшена. Но проекты, реализация которых уже началась, несомненно, профинансируют. Реализацию новых проектов, возможно, придется отложить до тех пор, пока не сложится лучшая ситуация в формировании как местного, так и республиканского бюджетов. Все обязательства, которые у государства есть перед населением по социальным программам, будут выполняться безоговорочно, - заверил Аман. Валентина АНАТОЛЬЕВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые стандарты, новые задачи В следующем году областные власти намерены увеличить объемы строительства арендного жилья. Такую информацию озвучила руководитель управления строительства Валентина Эпова на аппаратном совещании. Она сообщила, что в Послании Главы государства сделан акцент на строительство арендного жилья, которое будет предоставляться населению в долгосрочное пользование с правом последующего выкупа под низкие проценты и без посредников. В текущем году план по

строительству жилья за счет всех источников финансирования в Костанайской области перевыполнен на 11%. На сегодняшний день построено порядка 1,5 тысяч квартир, что на 40% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что к концу года ввод жилья составит порядка 250 тыс. кв.м. На эти цели из республиканского и местного бюджетов выделено 5,2 млрд тенге. И еще 2,5 млрд тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Впрочем, освоить эту сумму вряд ли удастся. - В связи с тем, что строи-

тельство двух жилых домов по линии АО «КИК» по улице Герцена до настоящего времени не начато, имеется угроза неосвоения 45 млн тенге, - пояснила руководитель управления строитель-

ства Валентина Эпова. - Причиной срыва по заявлению руководителей АО «КИК» является отсутствие потенциальных подрядчиков. Валентина МЕЛЕХОВА Фото Никоса МАРМАЛИДИ


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

СИТУАЦИЯ

Вода ни при чём

Отдых с пользой Праздничные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента, начинаются уже сегодня. По словам руководителя отдела культуры и развития языков Костаная Айслу Аубакировой, в областном центре будет проведен целый ряд мероприятий, приуроченных к празднику. Активно эту дату отмечают библиотеки города. Мероприятие под названием «И прозорливость, и глубокое знание законов жизни» пройдет уже сегодня в 9.00 в структурном подразделении центральной библи-

отечной системы Костаная «Северный». В 15.00 можно посетить и библиотеку СП «Дорожный», там начнет работу секция «Наш Президент с удивительной судьбой». 28 ноября в 9.00 в Шахматном клубе пройдет классный час «Наш Первый Президент», в 11.00 в Городской школе детского творчества состоится просмотр фильма «Мой Президент». Уже в 13.00 в библиотеке п. Дружба посетителей ждет мероприятие под названием «Биография Лидера - история страны», о роли Елбасы будут говорить и в библиотеке имени А.С. Пушкина в 15.00, аналогичное мероприятие пройдет и в

библиотеке п. Кунай в 16.00. Между тем в микрорайоне Солнечный в 14.00 состоится фестиваль народного творчества. 29-30 ноября в спортивном комплексе «Динамо» пройдет турнир по самбо. А 30 ноября в Городской школе детского творчества состоятся межкружковые соревнования по авиамодельному спорту «Наши успехи - родной стране». Непосредственно 1 декабря в 11.00 будет проведен шахматный турнир (Шахматный клуб), а уже в 12.00 начнется главное праздничное мероприятие «Сильный Лидер - сильная страна!» в

Сити-центре. Здесь же состоится молодежная акция «Вместе с Президентом». Впрочем, на этом празднование не завершается. Так, 2 декабря в 13.00 в библиотеке имени Пушкина пройдет мероприятие «Н.А.Назарбаев Лидер нации», а в 14.00 в библиотеке «Узкоколейной» можно посетить информационный час, посвященный Первому Президенту. Также, по данным Аубакировой, в городских библиотеках состоятся презентации книг, автором которых является Н.А.Назарбаев, а также трудов, посвященных Лидеру нации. Марина КОСТРОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕСТАНДАРТная реклама

В Костанае установили цифровой экран с памятками для автолюбителей. Он расположен в районе КСК по ул. Герцена неподалеку от дорожного кольца. Примерно каждые 30 се-

кунд на нем высвечивается новая шуточная заметка: «Не нарушай ПДД на глазах у ГИБДД», «Не спи за рулем, стране нужен каждый налогоплательщик», «Нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл дома права» и другие. Помимо этого на экране

появляются и цитаты известных людей. Например, популярная фраза Коко Шанель: «Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать», крылатое выражение Оноре де Бальзака: «Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать» и другие.

3

Санврачи до сих пор не установили источник распространения запаха аммиака в СШ №23. Но специалисты утверждают, что причиной ЧС не является вода в бассейне, как предполагалось ранее. Как пояснил руководитель Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Азамат Камшимбаев, 21 ноября коммунальные службы полностью слили воду из бассейна, прочистили канализацию, вентиляционные шахты, обследовали тамбур. - При замере концентрации аммиака в воде бассейна выяснилось, что она не превышает норму – 0,02 миллиграмма на кубический метр, - уточнил Камшимбаев. По факту ЧС органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. Валерия ВАХНЕНКО Фото Никоса МАРМАЛИДИ

КРИМ-ИНФО Хочется отметить, что появился этот привлекающий внимание объект совсем недавно - неделю назад. Установил экран ИП «Виниченко». - Изначальная цель проекта - реклама, - поясняет предприниматель, владелец автосервиса. - Пока же на табло высвечиваются 15 высказываний юмористического, а также философского содержания. Считаю, что в наше время мало тех, кто читает классическую литературу, а тут у людей появилась возможность расширить свой кругозор. Вскоре на цифровом экране появится и рекламная информация. Сотрудники ИП думают, как сделать ее такой же необычной, привлекающей внимание горожан. - Окружающий нас мир очень динамичен, поэтому и реклама должна быть такой же, - говорит Виниченко. – Она должна нести интересную информацию, немного развлекать, отходить от канонов «серости» и простоты. Виктория РОМАНОВА Фото Никоса МАРМАЛИДИ

Застрелили и сожгли В ближайшее время в Костанае начнется суд по убийству предпринимателя Константина Лебедева. На скамье подсудимых - сын экс-начальника областного управления сельского хозяйства. Вместе с Андреем Филипповым подозреваемыми по делу проходят Фарит Гиниятов и Александр Колпаков. «НК» уже писал ранее о том, что в апреле этого года неподалеку от полевой дороги между населенными пунктами Станционное и Фадеевка Карабалыкского района был обнаружен обугленный труп мужчины. Проведенная дактилоскопическая экспертиза установила личность потерпевшего: им оказался 34-летний предприниматель из Костаная. На месте происшествия оперативники изъяли фрагменты мобильного телефона, как выяснилось позже, принадлежавшего одному из подозреваемых в убийстве. Это обстоятельство помогло полицейским сразу же выйти на след трех парней, одним из которых оказался сын Федора Филиппова. В свете данных событий, будучи на тот момент руководителем областного управления сельского хозяйства, Филиппов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя 8 месяцев уголовное дело по убийству 34-летнего Константина Лебедева поступило в суд. Как сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам, согласно судебно-медицинской экспертизе смерть Лебедева наступила от нанесенных ему по голове ударов неким тупым предметом и огнестрельного ранения. Гособвинение намерено доказать, что после убийства троица решила избавиться от трупа, вывезя на пустырь. Здесь они подожгли тело, предварительно облив его горючей смесью. Следите с «НК» за ходом судебного процесса. Зульфия НАБИЕВА

В ритме твоего города

Записала Виолетта БОНДАРЕНКО

Костанайцы рассказали «НК» о том, какие события запомнились, удивили, а может, потрясли Тимур ИЛЬЯСОВ, студент: - На въезде в Костанай мне встретилась целая колонна машин белого цвета. Как оказалось, это был автопробег, посвященный соблюдению ПДД на дорогах.

Ирина ТРЫНЬКИВ, учитель: - С мужем посетили сельскохозяйственную ярмарку во Дворце спорта. Хотели купить только мясо, но взяли всего понемногу. Цены были достаточно приемлемы.

Наталья НОВАК, социолог: - Давно купила билет на концерт «Три трубодура» в областной филармонии и вчера посетила его. Выступали звезды мировой оперы. Все очень понравилось: и музыка, и исполнение.

Александр КОЖЕВНИКОВ, специалист отдела ИКТ: - Неделю назад присутствовал на Шековских чтениях. На научной конференции говорили о проблемах образования и организации педагогического процесса. Было познавательно.

Зауреш МУРЗАХМЕТОВА, юрист: - В городскую детскую больницу завезли новое оборудование для детей с диагнозом ДЦП. Мой младший брат проходит там лечение, и у нас есть надежда, что он сможет самостоятельно ходить.

Алмаз САРСЕНБАЕВ, продавец: - Сейчас все говорят о том, что до конца этого года нужно зарегистрировать мобильные номера. Мне даже пришло смс-предупреждение. Но почему тогда при покупке сим-карты продавец сразу не зарегистрировал ее?


4

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

НАША ЖИЗНЬ

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗАБОТА

Стартап для креативных

ЗДРАВствуй, жизнь!

Beeline Казахстан поддерживает молодежное предпринимательство. Компания стала партнером IV Глобальной Недели Предпринимательства (GEW 2014), прошедшей с 18 по 23 ноября в Алматы. Такие недели проводятся одновременно более чем в 150 странах, ежегодно собирая более 8 млн человек по всему миру. Казахстанская GEW 2014 была посвящена молодежному предпринимательству. В этом году мероприятие станет крупнейшей стартап-конференцией в Центральной Азии, в рамках которой прошли круглые столы, мастер-классы, фокус-группы, тренинги, работы секций по актуальным вопросам и проблемам предпринимательства в различных сферах - от IT и строительства до аграрного сектора и креативных индустрий. Его организатором стал Клуб молодых предпринимателей Казахстана. Участие в GEW 2014 комментирует Тарас Пархоменко, главный исполнительный директор Beeline Казахстан: «Основная цель корпоративной социальной политики Beeline Казахстан - помогать обществу и способствовать его прогрессу. При этом одним из направлений этой политики является поддержка молодежного предпринимательства. Занятие собственным бизнесом укрепляет жизненные позиции молодых людей, а также развивают такие качества, как ответственность, умение принимать решения, стремление к развитию. Более того, это создание новых рабочих мест и рост благосостояния. Beeline часто поддерживает различные молодежные конференции, форумы и конкурсы, и мы видим, что нашей молодежи многое под силу: юных казахстанцев отличают активность, гибкость, умение мыслить нестандартно». В ходе GEW 2014 представители Beeline приняли участие в ряде сессий и рассказали молодым предпринимателям о возможностях электронных платежей и мобильных офисов. «Офис там, где я» - эта тема становится в современном мире успешным трендом и реальностью в Казахстане благодаря инновационным B2B продуктам, которые Beeline предлагает сегодня своим корпоративным клиентам.

На протяжении двух месяцев в Костанайской области реализовывался проект «От сердца к сердцу». Организатором выступило Костанайское городское добровольное общество инвалидов в рамках социального заказа областного центра ЗОЖ. - Цель данного проекта - показать, что для людей с ограниченными возможностями здоровый образ жизни особенно важен, - поясняет координатор проекта, заместитель председателя КГДОИ Светлана Бабченко. - Доказать, что инвалидность не является препятствием для занятий спортом, танцами, для ведения активного образа жизни. Проект реализовывался в четырех городах области: Костанае, Лисаковске, Рудном и Аркалыке с сентября по ноябрь текущего года. В каждом регионе проводились семинары, тренинги, мастерклассы, спортивные соревнования. Кстати, наша область богата спортсменами, которые своим примером доказывают, что даже имея проблемы со здоровьем, можно вести активный образ жизни. Это чемпионы и призеры Паралимпийских игр: Светлана Ким, Павел Сидорчук, Алексей Лукутин и другие. Также

в Костанае действует филиал республиканского комитета Special Olympic, где занимаются дети с особыми потребностями из коррекционных школ. - Для каждой категории инвалидов есть свои особенности в организации здорового образа жизни, - говорит Бабченко. - Например, для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата мы проводили соревнования по сидячему волейболу. Актуальным вопросом

остается и охрана репродуктивного здоровья женщин с ограниченными возможностями. На эту тему на базе Костанайского городского перинатального центра проводился семинар-тренинг. Его вели психологи и врачи-акушеры. Одна из главных задач организаторов проекта - инклюзия людей с ограниченными возможностями. - Инвалиды должны быть вовлечены в социум, они имеют такие же права и воз-

можности, как и другие граждане, - говорит Светлана Бабченко. - Поэтому спортивные соревнования мы проводили среди смешанных команд, в которых были как инвалиды, так и здоровые люди. Если после таких мероприятий, человек, имеющий особые потребности, сказал себе: «Я должен вести здоровый образ жизни», то цель проекта достигнута. Надежда ЧИСТЯКОВА Фото предоставлено КГДОИ

КУЛЬТУРА

Вернисаж особенного художника ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Надежда Гузеева, не помешала раскрыться удивительным способностям Кирилла Варинке. Выставка под названием «Мир, в котором я живу» представляет картины с изображением сюжетов из мультфильмов и сказок. - Через картины Кирилл открывает нам свой внутренний мир, состояние своей души, - говорит Надежда Гузеева. - Он очень талантливый и одаренный мальчик. Таким детям нуж-

Внимание - дороже всего! В преддверии празднования 70-летия со Дня Победы в Костанае набирает обороты волонтерское движение. Активисты областной Ассоциации детских и молодежных организаций (АДиМО), заручившись поддержкой ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» и министерства культуры и спорта, претворяют в жизнь проект по объединению потенциала ветеранских и волонтерских организаций. Добровольцы проводят классные часы, литературномузыкальные встречи, куда приглашают учащихся школ и ветеранов ВОВ. - Нам никогда не понять, что пережили те, кто воевал. Мы не знаем, что такое голод и свист пуль над головой, - говорит волонтер АДиМО Снежана Литвинова. - Сегодня мы живем в мирной стране и у нас чистое небо над головой благодаря ветеранам, о которых, к сожалению, вспоминаем только перед Днем Победы. Поэтому было решено уже сейчас активизировать работу волонтерских организаций. Мы должны передавать из поколения в поколение память о людях, чей бесценный подвиг остается на века. Помимо культурных мероприятий, волонтеры взяли шефство над ветеранами. Они посещают их дома, квартиры и оказывают посильную помощь старикам. Мадина РАМАЗАНОВА

В областной детскоюношеской библиотеке им И.Алтынсарина открылась необычная выставка. Автору картин всего 15 лет, его диагноз - аутизм. Но эта «особенность», как отметила на открытии выставки преподаватель изостудии «Радужная палитра»

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство № 12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область.

Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО. Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. (54-62-46). Шеф-редактор: Айжан Утевова. Тел. (5437-58). Ответсекретарь: Ирина Востротина. Тел. (54-37-58). Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (54-05-75), Марина Кострова (54-05-75), Александр Кузьмичев (54-62-46), Ва-

лентина Мелехова (54-05-75), Зульфия Набиева (54-05-75), Надежда Чистякова (54-05-75). Фотокорреспондент: Олег Яблочкин, Никос Мармалиди (54-64-85). Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Марина Кострова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректор: Виктория Богдан. Тел. 54-69-71.

на поддержка родных, семьи, окружающих, ведь им очень трудно привыкнуть к чужим людям, начать общение для них огромный стресс. Аутисты зачастую проявляют себя с творческой стороны, являя свои уникальные способности, задатки. В случае с Кириллом - это огромная заслуга его мамы, именно она и привела его к нам в студию, которую он с удовольствием посещает уже третий год. Кстати, это первая выставка ученика нашей изостудии, чему я безумно рада. Вместе с Кириллом радость от вернисажа разделила его мама Зоя Андреевна, которая всю свою душу вложила в своего необычного, но от этого не менее любимого сына, заметив, как он тянется к бумаге, карандашам и краскам. Многие гости отмечали талант Кирилла и желали ему дорасти до новых вершин в творчестве. Зульфия НАБИЕВА Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10366. Подписной индекс: К-315. Заказ №1883. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 2,5 печатных листа, тираж - 3380. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

РАКУРС

5

Руслан АБДЫКАЛЫКОВ: «Всё - в интересах потребителя» Ровно год назад Глава государства подписал Указ о создании Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей. Согласно этому документу Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора упразднен, его правопреемником стало Агентство РК по защите прав потребителей. Руководитель городского управления по защите прав потребителей Руслан Абдыкалыков рассказал «НК», какие изменения в работе госоргана произошли с тех пор и над решением каких проблем работает ведомство в данный момент. - Прошел год с момента организации Агентства по защите прав потребителей. Насколько изменились полномочия вашего ведомства? - Управление по защите прав потребителей Костаная является структурным подразделением Департамента по защите прав потребителей Костанайской области соответствующего Комитета, который входит в состав Министерства национальной экономики РК. Наше ведомство является государственным органом, осуществляющим руководство и регулирование в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации, осуществляющим межотраслевую координацию, стратегические, регулятивные, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции. В рамках выполнения действующих задач службы разработан Комплексный план по совершенствованию системы защиты прав потребителей на 2014-2015 годы. Этот документ предусматривает новую модель системы защиты прав потребителей, оценку угроз и управление рисками санитарно-эпидемиологического характера, реформирование системы санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, разработку комплекса мер по обеспечению безопасности продукции в Республике Казахстан. Во исполнение данного плана Комитетом разработаны концепции законопроектов «О защите прав потребителей» (в новой редакции) и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей». Концепциями предусматри-

вается создание действенного механизма защиты прав и законных интересов потребителей, четкая регламентация государственного регулирования, а также усиление роли общественных объединений потребителей. В сентябре текущего года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан принято решение включить в План законопроектных работ Правительства РК на 2015 год разработку соответствующих законопроектов. На сегодняшний день проводится работа по формированию новых подходов к контрольно-надзорной деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, предложены к сокращению 35 проверочных листов, сокращены 1135 пунктов требований, в том числе не имеющих санитарно-гигиенический характер (требования, предъявляемые СНиПами, ведомственными приказами), по причинам выявления дублирования (в т.ч. с ветеринарной службой), исключения отдельных видов объектов из плановых проверок (КСК, жилые дома, склады для игрушек и т.д.), отсутствия санитарных правил к отдельным объектам (дома инвалидов, склады для хранения игрушек, производства детской обуви и одежды), объединены бо-

лее 200 дублирующих пунктов проверочных листов (за счет оптимизации требований, а также группирования объектов по видам и отраслям деятельности). В итоге количество проверочных листов сокращено до 33 и после пересмотра сохранятся 567 требований. В целом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения предложено к сокращению 66,6% требований. Кроме того, Комитетом предлагается оптимизировать выдачу санитарно-эпидемиологических заключений с четырех до одного вида. Получение санитарно-эпидемиологического заключения в качестве разрешительного документа будет обязательным только для объектов высокой эпидемической значимости. В результате ожидается, что выдача заключений сократится более чем в 5 раз. Также Комитетом проводится большая работа по повышению потребительской грамотности населения, что позволяет улучшить знания потребителей об инструментах и возможностях по защите их прав и законных интересов. - Наша область приграничная. Регулирование потребительского и продовольственного рынка становится все более актуальным в рамках Таможенного, а позже и Евразийского союза. Будет ли как-то перестраиваться в этой связи ваша деятельность?

- В текущем году Казахстан ввел запреты и ограничения на ввоз ряда продуктов на территорию страны. Все это делается в интересах казахстанского потребителя. Так, в соответствии с внутренними национальными регламентами продукция отечественного производства проходит проверку уже на этапах производственной цепочки. С импортом сложнее. Все поставщики знают, что при поставках на территорию Казахстана нужно соблюдать определенные нормы. Но некоторые ими пренебрегают. К примеру, в 2014 году Казахстаном было введено ограничение реализации мяса курицы производства РФ и Беларуси, сыров производства Украины, а также временный запрет-ограничение на ввоз и реализацию алкогольной продукции, перуанского винограда и российского паштета как несоответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Здесь необходимо отметить, что эта продукция не представляет угрозу жизни и здоровью потребителей: она просто не соответствует действующим стандартам. - Полностью ли ваше ведомство укомплектовано кадрами? Специалисты каких профессий, кроме санврачей, работают у вас и где повышают квалификацию? - На сегодняшний день уп равлен и е п олнос тью укомплектовано кадрами.

У нас работают специалисты с высшим и средним медицинским образованием, также в штате есть юристы. Преобладающая часть специалистов имеют большой стаж и опыт работы, а также соответствующие квалификационные категории. Кроме того, специалисты нашего управления постоянно повышают свой профессиональный уровень на базе медицинских вузов и колледжей, проходят повышение квалификации в центре переподготовки госслужащих. - Как известно, самое большое количество жалоб потребителей приходится на качество товаров и предоставляемых услуг, в числе которых сфера ЖКХ. Какими полномочиями наделено ваше управление в решении подобных обращений? - С целью комплексного решения вопроса в текущем году областным департаментом и управлением по защите прав потребителей г.Костаная проведены круглые столы «Об актуальных вопросах предоставления услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства» с участием руководителей государственных учреждений, коммунальных пред-

приятий, а также общества защиты прав потребителей. На повестке дня анализировали жалобы от населения. В 2014 году их было 22, в том числе по вопросам санитарно-технического состояния подвалов жилых домов, несвоевременному проведению ремонтных работ и устранению аварий ПКСК, неудовлетворительному состоянию придомовых территорий и контейнерных площадок. Кроме этого, имеют место жалобы на нарушение правил содержания животных и наличие грызунов, насекомых в квартирах и подвалах домов. По всем жалобам специалистами проводятся проверки, при выявлении нарушений принимаются меры административного воздействия. - В октябре более 200 жилых домов, десятки школ и больниц в течение нескольких дней из-за аварии на канализационном коллекторе отключили от благ цивилизации. На период аварии была прекращена подача холодной воды. Понесли ли должностные лица какое-то наказание? - Специалистами управления постоянно проводится мониторинг качества подаваемой воды населению, ежегодно осуществляются плановые проверки предприятия. При выявлении нарушений принимаются меры. На сегодняшний день население города на 100% обеспечено водопроводной водой, соответствующей требованиям санитарных правил. По случаю регистрации аварии на сетях водоотведения проведены все необходимые мероприятия: управлением по защите прав потребителей вынесено постановление о проведении профилактических мероприятий, осуществлен лабораторный контроль качества воды. На сегодняшний день по требованию прокуратуры г.Костаная проведена внеплановая проверка ГКП «КостанайСу». По итогам проверки за выявленные нарушения санитарных правил к административной ответственности в виде штрафа привлечены и.о. директора и юридическое лицо. Разработан план мероприятий по устранению нарушений. Фото из архива «НК»

Ведущий полосы Александр КУЗЬМИЧЕВ Тел. 54-62-46


6

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ И КОСТАНАЙЦЫ

Вся жизнь – вузу Мансия Калмагамбетовна Самамбет из тех, чья жизнь и работа неотделимы, как кроны и стволы деревьев. И где тут - ствол, где тут - крона, пожалуй, сказать трудно, а то и вовсе невозможно, настолько все слито воедино. Работа же эта связана со студентами, с вузом, а значит, и с неугасающей готовностью постоянно учиться, постоянно узнавать что-то самой. Встречаешь ее в узких коридорах университета и первое, что так часто слышишь: «А Вы читали…?». Сама же она читает взахлеб. Вторая страсть - путешествия, поездки по разным странам, которых она посетила немало, что для педагога, преподающего, помимо прочего и страноведение, весьма значимо. Преподает же Самамбет цикл предметов, связанных с английским языком и художественной литературой, культурой ведущих англоязычных стран. О СЕМЬЕ Родилась Мансия Калмагамбетовна 4 января 1947 года в Кустанайской области, поселке Большая Чураковка. Отцовский род был байским и, как многие такие же семьи (да и только ли такие?), хлебнул лиха после революции и в годы становления Советской власти. Что имели, было конфисковано. Отцу Мансии, как сыну бая, пришлось покинуть родные места и уехать в Россию: неподалеку от границ Казахстана. Когда появилась возможность, Калмагамбет Омербаевич вновь вернулся в Большую Чураковку. Отсюда сын репрессированного (таковы непростые пути истории) ушел на фронт, защищать свою страну и Советскую власть. Об этой, фронтовой жизни отца, о котором Мансия Калмагамбетовна всегда говорит с любовью и чисто восточным, но очень естественным пиететом, она почти ничего не помнит. Увы, фронтовики не любили живописать войну… Знает только, что отец был на фронте четыре года. Некоторое время как шофер возил кого-то из командиров в армии Рокоссовского. Имел медали и грамоту от командования. Запомнилось и то, что через всю фронтовую жизнь отца вместе с ним в нагрудном кармане гимнастерки, прошла как талисман-оберег первая рубашоночка одного из его младенцев (не каждому из которых было суждено дожить до зрелых лет). Почти такую же, но уже собственную рубашечку до сих пор хранит и Мансия Калмагамбетовна, выкладывая рядом с ней малюсенький камзол 3-4-летней девочки-казашки, весь унизанный просверленными монетами. Мама Мансии Калмагамбетовны, Мугульсум Мухамедьяровна, работала учительницей начальных классов. Она была на десять лет младше отца. Так сложилось, что дети в младенчестве умирали. Выжили лишь

трое. Старший брат Мансии, 1928 года рождения, хлебнул, как говорится, лиха в годы войны, когда тяготы тыловой жизни в огромной мере ложились на плечи женщин и детей. Мансия же родилась уже после войны. А ее младшая сестра Мензада - лишь в 1959 г., когда отцу было 52 года, а матери - 42. О детстве рассказывается скупо. Запомнились соседи. С одной стороны украинская семья, с другой - немецкая. В последней дедушка играл на скрипке,

случалось, и соседские дети заходили послушать. Мансия с детства говорила показахски, «но знала кое-что и по-русски», и как-то, лет в пять, с естественным для ребенка любопытством спросила старшую дочь соседа, как ее зовут. Та шутливо ответила: «Угадай». И еще долго маленькая Мансия, понявшая ответ буквально как имя, звала соседку «тетя Роза Угадай». Из раннего детства запомнилось и то, как брат делал снежную горку, заливая ее водой, а отец по-своему боролся с дефицитом игрушек в селе: делал кукол из свернутой белой ткани, на которой химическим карандашом рисовал лица. Поселки менялись. Отчасти и потому что не везде была средняя школа. Училась Мансия легко. «Наверно, трудяшка», - шутливо роняет она сама. Интересно, что школьные годы, особенно ранние, вспоминаются прежде всего елкой, когда сами делали и бумажные

цепочки, и игрушки, что и сегодня, спустя годы, уже не Мансие, а Мансие Калмагамбетовне представляется делом куда более увлекательным, чем покупка игрушек в магазине. О КНИГАХ После школы - в Кустанай. Как и у многих выпускников, миллионы планов. Но далеко от дома уехать не могла: отец пенсионер да к тому же серьезно болен. Решено было поступать в Кустанайский педагогический. Но сомневалась: на

«физмат» или «иняз». Девушка в приемной комиссии посоветовала на «физмат», потому что конкурс меньше. Но тут взыграло самолюбие: «А что я других хуже?», и подала документы на факультет иностранного языка. В школе учила немецкий и поступала, не зная ни слова по-английски (в качестве одного из вступительных экзаменов можно было сдавать и немецкий). В первом семестре было очень нелегко: Мансия понимала далеко не все из того, что говорили преподаватели. Но уже после второго курса, как обладательницу самого высокого балла, ее направили в Ленинградский педагогический институт имени Герцена. После вуза Самамбет вернулась, как и следовало, в Кустанай. Отработала три года (1970 - часть 1973-го) и была направлена в аспирантуру, но уже не на «иняз», а на филологический факультет, учебу на котором завершила в 1976 году.

- Хочу отметить добрым словом соседку по комнате Ц.П.Еврейка, она вышла замуж за бурята, который учился на «худграфе», и благодаря ей я особенно близко соприкоснулась с искусством, - говорит Мансия Калмагамбетовна. - На пятом курсе «иняза» субботы у нас были свободны. И каждую субботу мы - в музей… С того времени очень нравятся импрессионизм и постимпрессионизм. Наверное, суббот двадцать только на пятом курсе было посвящено Эрмитажу.

Влекли еще и театр, опера, балет, встречи с блиставшими на сцене именитыми актерами. В годы же учебы в аспирантуре у Самамбет был специальный абонемент в филармонию на цикл «Ария, песня, романс». Аспирантка жадно впитывала в себя то, что являло для нее отечественную и мировую культуру. У Мансии эта тяга сохранилась на долгие годы. Круг ее чтения очень широк. Хотя сама специфика работы неотделима от увлечений. - Больше читаю западную литературу, но и восточную тоже: японскую, турецкую. Сказать, кто особенно любим, трудно. А вот в этом году снова стала любить Чосера. Его «рассказы» - энциклопедия всех существовавших до него жанров. Обожаю Шекспира. Он – школа жизни. Нигде не читала, но думаю, что 66-й сонет - своего рода план всех его будущих трагедий. Сравните: «Измучась всем, я умереть хочу» и гамлетов-

ское «Быть или не быть…». Сравните общий настрой: в каждой трагедии побеждает зло… Пять шекспировских вещей я заставляю студентов учить наизусть. Это и тот же 66-й сонет, и 140-й, как гимн земной красоте женщины, и монолог Гамлета, и монолог Катарин из «Укрощения строптивой», и Эмили из «Отелло», утверждающей, что недостатки женщин спровоцированы самими же мужчинами. Иными словами, выбраны «вещи» с мощнейшим эмоциональным зарядом и острейшими жизненными проблемами. Здесь можно спорить о чем-то, в чем-то смотреть на мир иначе, чем Самамбет, но уже сам выбор и сами акценты побуждают думать и искать собственные ответы, что так значимо в учебе. И, конечно же, заразительная увлеченность самого педагога. Вот Мансия Калмагамбетовна берет с книжной полки толстенный том. Это подаренная магистранткой книга скандального Салмана Рушди. «Жаль только, - добавляет она, - что «Сатанинские стихи» (те самые, из-за которых он уже десятилетия вынужден скрываться), еще не читала»… Проходят буквально считанные дни и Самамбет не только находит «… стихи» в Интернете, но и успевает их прочесть… О ПУТЕШЕСТВИЯХ Вторым крылом в полете в бескрайний мир знаний стали уже упомянутые путешествия и учебные поездки, тягу к которым зародил еще отец, любивший вспоминать казахскую пословицу: «Уважай не того, кто много прожил, а кто много видел». Среди стран, о которых Самамбет знает не понаслышке, и Турция, и Китай, и США, и Великобритания, и контрастная Индия, и Германия, где вместе с сестрой Мензадой провели целый месяц на учебе в Дрездене с его всемирно известной картинной галереей. Конечно, сегодня, когда любой, кто с деньгами, в силах объехать полмира: туристическими и иными поездками мало кого удивишь. Но для Самамбет поездки - это та составляющая ее образа жизни, без которой она не чувствовала бы себя педагогом. О ТРУДОЛЮБИИ А как же вузовская наука? Колоссальную трудоспособность Мансии Калмагамбетовны мог бы заметить даже не лингвист и не филолог-профессионал. Ее научно-методическая работа напоминает кропотливейшее нанизывание бусинок при сотворении своеобразных картин из бисера. Общее количество публикаций Самамбет, вроде бы, невелико. Вместе с книгами, на-

верное, с тридцать. Статьями «увлекалась не особо». Но за каждым из учебных пособий, которые не просто лежат на полках, а используются студентами, колоссальный по объему труд. Здесь и «Этот чудесный мир слова» (2009 г.), определения в котором даны на трех языках, и пособие по страноведению, и выпущенный на английском языке двухтомник «Очерков английской литературы» (2011 г.). Изданные же в 2014 году «… Пословицы» - включают поиски не просто буквальных соответствий, а смысловых аналогов сопоставляемых русских, казахских и английских пословиц. Работа только над этой книгой потребовала не меньше пяти лет и погружения в мир словарей, включая и словарь русских пословиц восемнадцатого века. А как же все это оценено? Двадцать лет Мансия Калмагамбетовна была деканом. Требовательным, а подчас и жестким, как всякий человек, отдающийся своей работе почти без остатка. Были и другие должности. Были и награды, что тоже совершенно естественно. Среди них: орден «Курмет», юбилейная медаль 2002 года, еще более ранняя медаль им.И.Алтынсарина, знак «Отличник народного просвещения КазССР (декабрь 1989 г.) и, конечно же, грамоты. Но это все сегодня кажется вторичным. Главной же остается увлеченность своим делом. Не знающая ни чинов, ни возраста. И, может быть, один из ключиков того, что мы называем «реальным успехом» - именно эта возможность отдавать свою жизнь тому, что любишь и умеешь делать? И при этом, как воспитанная в духе традиций казашка, Самамбет не забывает и о близких. Неслучайно ее младшая сестра Мензада, игравшая в детстве на виолончели в знаменитом в свои годы симфоническом оркестре А.Зарубы и с не менее известным хором Граба, в итоге пошла по ее стопам и теперь уже защитившей кандидатскую диссертацию коллегой работает вместе с ней в КГУ, а племянница учится в магистратуре этого же университета. Конечно, жизнь ее, как и жизнь любого из нас, далека от идиллии. Но и при всем этом жизни таких людей, как мне кажется, наглядно свидетельствуют, какими порой условными оказываются границы между «провинцией» и «центрами большой культуры». Здесь есть о чем задуматься и молодым, сетующим на обстоятельства, время и преграды, встающие на их пути. Преграды преградами, а увлеченность и труд, оказывается, тоже значат так немало. Юрий БОНДАРЕНКО, профессор КГУ


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

7

«Пластилиновый» философ В Костанае живет один из самых гибких и пластичных людей Казахстана. В свои 24 года Кирилл Генералюк точно знает, чего хочет и к чему нужно стремиться. Он верит в реинкарнацию, тяготеет к философии и сам выстраивает линию своей жизни. Кирилл вырос в обычной семье. Жил в деревне. Говорит, что в школе был необщительным, замкнутым ребенком. - Я сам внутренне страдал из-за этого, - рассказывает собеседник. - Может быть, поэтому серьезно заболел. У меня были проблемы с артериальным давлением, я по-разному реагировал на перепады температур. В тот момент понял: нужно что-то менять. И… сам стал меняться! Чтобы отвлечь себя от плохих мыслей, связанных с болезнью, начал заниматься танцами, выбрав необычный и редкий стиль – ликвид. Дословно это переводится как «жидкость». То есть тело должно быть похоже на воду, быть гибким и пластичным. Врачи запрещали мне переутомляться, противопоказано было поднимать более 2 кг веса, но я все равно загружал себя физически, занимался наряду с этим легкой атлетикой. Просто поставил перед собой цель – излечиться. Через пять лет болезнь отступила. А я начал задумываться, что все испытания нам даются не просто так. Мы должны из этого извлечь какой-то урок. Я решил все переосмыслить и начать очищаться не только физически, но и духовно. Он ослепительно улыбается, обескураживая тем, что не ест уже 12 дней. Все эти дни он пил только воду. При этом Кирилл не выглядел изможденным или уставшим. Скорее, наоборот, одухотворенным и полным энергии. - Люди просто не понимают до конца, как функционирует их организм, - говорит парень. - Когда я переехал из района в город, то абсолютно не умел готовить, забывал солить еду и поэтому начал питаться по-другому. Я не говорю, что стал себя

ущемлять в чем-то. Нет. Просто уже в то время начал задумываться, как устроен человек, какие в нашем организме заложены ресурсы. Прочитал множество книг по этому поводу, которые очень сильно повлияли на мое мировоззрение. Помню, когда учился в 8 классе, сильно заболел. Жил какое-то время у бабушки, и она мне рассказывала, как правиль-

»

но голодать. Таким образом она чистила свой организм и меня приучала к этому. Мы ели очень мало мяса, больше употребляли жидкости. Я не скажу, что на том этапе стал вегетарианцем. Сейчас я более близок к вегетарианству, мне это легко дается. Не ем сладкого, не тяготею к алкоголю. Я хочу доказать не только своим друзьям, но и в первую очередь родным,

Liquid dancing – танцевальный стиль, имитирующий плавные беспрерывные движения жидкости.

»

что все наши недуги возникают из-за того что именно мы едим. Кирилл приводит в пример своих родителей, мол, они уже не молоды, болезни подступают незаметно. - Большинство людей считают, что болеть в зрелом возрасте норма, но это не так. Человек не может болеть, если у него чистый организм. Просто мои родители и младший брат, как и большинство людей в мире, думают, что если долго не питаться, можно умереть. Это стереотипы! Конечно, ко всему нужно подходить с умом и не впадать в крайности. Чем больше человек зашлакован, тем труднее голодать, но ему необходимо выводить токсины из организма и очищаться. Вот нам в школе говорят, что человек без еды сможет прожить максимум 30 дней. Я

познакомился и общаюсь по скайпу с Мухтаром Гусенгаджиевым, являющимся самым гибким человеком на нашей планете. Он может голодать и по 70 дней, употребляя только воду. При этом каждый день бегает по 10 км, ходит на работу и прекрасно себя ощущает. Кирилл честно признается, что первые дни, когда начинает голодать, испытывает легкое недомогание, тошноту, головокружение, но потом все проходит в норму, а энергии только прибавляется. - Заряжают меня бодростью и танцы, - улыбается парень. - Кстати, изначально я начал заниматься брейкдансом, а потом меня увлек своей оригинальностью ликвид. В общем, нравятся гибкие и пластичные люди. Мухтар Гусенгаджиев любит говорить, что в «гибком теле – гибкий дух». Я начал тренироваться по 7-8 часов в день. Целый год садился на шпагат, «ломал» себе руки, чтобы уметь управлять ими и без усилий выворачивать в разные стороны. Вообще, чтобы достигнуть определенных результатов и успехов, нужно усердие и сила воли. Могу сказать, что живя в Америке по программе «Work and Travel», я выступил однажды на концерте, где меня заметили и предложили работу в одной из танцевальных школ Чикаго. Вернуться из-за океана мне пришлось благодаря «услуге» друга, который отправил мое видео на кастинг в Алматы, где начинались съемки фильма «Запрещенные танцы». Меня утвердили на одну из ролей. Если честно, сюжет действа и сами съемки мне не особо понравились, да и фильм, вышедший в прокат, не стал популярным. Но в целом было интересно попробовать себя в ипостаси актера. Танцам я уделяю большое внимание

и хочу достигнуть совершенства в этой сфере, ведь это не просто хобби, а часть моей души. Кирилл говорит, что всегда нужно слушать и слышать свое внутреннее «Я», чего оно хочет. - Окончив 11-й класс, я поступил в кооперативный колледж, но уже через неделю понял, что это не мое. Поступил на грант в КГПИ по специальности информатика, устроился на работу, но вскоре стало скучно. Мне это было просто не интересно, и я решил перевестись на специальность туризм. Одногруппники изменили меня в лучшую сторону, помогли раскрыться. Главное, жить в гармонии с самим собой и получать от жизни удовольствие. Вот я, например, использую каждую свободную минуту для тренировок. Многим сложно представить, что я так много времени трачу на танцы, но это мое саморазвитие. Сам себе ставлю хореографию, совершенствуюсь. У меня нет спецобразования, но это не мешает профессионально заниматься танцами, ведь каждое движение рождается даже не где-то в мозгу, а в душе. В будущем хочу открыть свою школу танцев, но только лишь когда дорасту до определенного уровня. Я хочу помогать людям, которые болеют, потеряли смысл жизни. Хочу дарить им радость, вселять в них надежду и веру в завтрашний день. У меня своя философия жизни, которую сам пишу. Я не принимаю то, что говорят в мире, не люблю, когда кто-то навязывает свое мнение. Пытаюсь всегда на каждый вопрос сам найти ответ. Я ищу себя, и этот поиск будет продолжаться всю жизнь! Фото из архива Кирилла ГЕНЕРАЛЮКА

Ведущая полосы Зульфия НАБИЕВА Тел. 54-05-75


8

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Истории в деталях (Окончание Начало на 1-й стр.) ВЫШИТЫЙ ПОРТРЕТ Первому Президенту в краеведческом музее посвящены три больших стеллажа. Молодой и зрелый, серьезный и с улыбкой - Лидер нации смотрит на посетителей выставки с каждой фотографии по-разному. Но первое, на что обращаешь внимание - это не написанный, а… вышитый портрет Елбасы. И это - самый «колоритный» экспонат. Ковер, подаренный музею одним из экс-акимов Костанайской области, попал в фонды в 1995 году. Изготовил его неизвестный умелец из Туркменистана. Вот как бывает: имя мастера забыто, а дело рук - нетленно. Неподдельный интерес вызывает и личное фото семьи будущего Лидера нации. Рядом с молодым Нурсултаном мама Альжан и отец Абиш. А вот он с женой Сарой Алпысовной (фото сделано в 1992 году). Тут же и снимки более

современные: Президент в окружении руководства области и видных бизнесменов со студентами КГУ. За стеклом хранится и фото 2010 года - Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин отдыхают на снежном курорте – позитивный и заряжающий энергией снимок. ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ… Вторая часть выставки состоит из документов, принадлежащих Елбасы, либо же написанных им. Разумеется, музейные фонды хранят лишь копии оригиналов. Но есть ли разница, если речь идет о записях из личных дневников Президента? Здесь красивым, но местами не разборчивым почерком выведены размышления, планы и сделанные за день дела. Вот только несколько фраз, вырванных из контекста, по которым понятно, о каком отрывке истории Казахстана идет речь: «Где Горбачев? Тяжело болен. Он все знает». Или: «Зарубеж

нам ничего не даст. Гибнет урожай этого года. Никто не убирает. Китай нам поможет». Из документов, выведенных рукой специалиста горновой доменной печи Нурсултана Назарбаева, в глаза бросается и его автобиография. С этим документом он когда-то ходил устраиваться на работу на завод. Из более поздних документов рекомендуем посетителям выставки обратить внимание на одну из грамот. Цитируем: «ЦК ВЛКСМ награждает Назарбаева Нурсултана почетным знаком ВЛКСМ за достижение выдающихся результатов в труде, активное участие в работе комсомольской организации и общественной жизни». Эта бумага была вручена 31 октября 1967 года. Здесь же разместился не менее интересный документ. Это телеграмма 1969 года, следующего содержания: «Председателю, товарищу Назарбаеву Нурсултану Абишевичу. Сердечно поздравляем вас по случаю назначения председателем совета министров республики. Желаем вам неиссякаемой энергии в труде, активной общественной деятельности на благо и дальнейшего расцвета, Казахской ССР и нашей любимой родины в деле укрепления дружбы и взаимной помощи между братскими Советскими республиками. Крепкого здоровья, большого личного счастья. Секретарь ЦК Компартии Литвы Альгирдас Бразаускас». Вы уже прониклись духом истории? Если нет, то предлагаем вам взглянуть на черновой вариант нового гимна Республики Казахстан. Здесь имеются поправки от руки Елбасы, причем весомые корректировки Нурсултан Абишевич вносил целыми куплетами! Поправки Президента можно увидеть и на проекте Конституции РК 1995 года. ИЗ РУК В РУКИ Третья, завершающая часть выставки, собрана из вещей, подаренных музею костанайцами. Среди них, например, нагрудные знаки, посвященные 10-летию Конституции РК, медаль в честь 50-летия со дня освоения целины.

Радиоприемник и часы, подаренные ветеранам в честь 50-летия Победы в ВОВ лично Нурсултаном Абишевичем, тоже находятся здесь. …Это кол. Сотрудники музея говорят, что правильно его называть символический

железнодорожный костыль. Он был вбит первым (о чем свидетельствует соответствующая гравировка) при открытии железнодорожной линии Алтынсарино – Хромтау лично Нурсултаном Назарбаевым. Музей хранит

много книг, написанных Президентом или о Президенте. Как говорят в музее, выставка пользуется неизменной популярностью посетителей. Марина КОСТРОВА Фото Олега ЯБЛОЧКИНА


Приложение к газете «Наш Костанай» Четверг, 27 ноября 2014 г. №93 (2690)

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Первого Президента Республики Казахстан. В этот день мы с особой гордостью осознаем, что благодаря стратегическому таланту, мудрости и настойчивости в достижении целей ей Лидера нации началась история независимости нашего государства. Глава ава госудущее. дарства взял на себя историческую ответственность за наше будущее. одом Именно фактор личной ответственности Лидера перед своим народом тво, предопределил важнейшие достижения нашей страны — единство, стабильность, устойчивое развитие. Под руководством Первого Президента Казахстан стал страной с конкурентоспособным человеческим капиталом и интеллектуальной нацией. Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца гордостью за наше государство, стремлением к единству и ья с ч а пониманию. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, стья, творческого вдохновения, плодотворной работы на благо нашей Родины! ПрК Большевичка Татьяна САЛМАНОВА

Рекламная служба газеты «НАШ КОСТАНАЙ»

8 (7142) 54-03-01

Сеть оптоворозничных магазинов ИП Радченко

Д О С ТА В К А Б Е С П Л АТ Н О

- РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ: горбуша, скумбрия, сельдь, минтай, мойва, семга, хек, щука, жерех, креветки, брюшки лосося; - А ТАКЖЕ: соленая, вяленая, холодного копчения; - РЫБА ИЗ МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ: лещ, щука, сазан, жерех, вобла, окунь; - РЫБА В ПРЕСЕРВАХ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВАФЛИ МАСЛО МАРГАРИН «Халвовые» ПОДСОЛНЕЧНОЕ в ассортименте «Молочные» «Саратовского «Россиянка» «Школьные» жирового и «Ярко» «Артек» 1 л, 2 л и 5 л комбината» «Десертные» «Ореховые» КОНФИТЮР ПОВИДЛО ГОФРОЯЩИК

ПЕЧЕНЬЕ овсяное сахарное слоеное песочное крекерное

*

*

ул. Бородина, 233, т. 56-32-91 база ОРТ, маг. №51, т.56-62-54 ул. Складская, 15, т. 8-775-165-16-55 ул. Мауленова, 10а, маг. «Балык», т. 28-18-03

*

*

*

*

ҚҰРМЕТТІ ҚОСТАНАЙЛЫҚТАР! 1 желтоқсан күні біздің еліміз Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнін атап өтеді. Тұңғыш Президентпен бірге біз мемлекеттің қалыптасу жылдарынан абыроймен өттік, оның даналық басшылығымен ертеңгі күнге сенімге ие болдық. Бүгінде Қазақстан ұлтаралық келісімі берік қалыптасқан, қоғамдық өмірдің барлық бағыттарында өзгерістерге қол жеткізген, экономикасы, ғылымы мен мəдениеті дамып келе жатқан мемлекетке айналды. Біздің Президентіміздің сындарлы саясатының арқасында біз əлеуметтік-экономикалық дамудың үрдістеріне қол жеткіздік. Сол себепті Қазақстанның Тұңғыш ұң ұң Президенті рез де күні ү өркендеу өр е деу мен е дамудың да уд ң жолында жо ж о олында лы ынд нда ұлт Көшбасшысының Көшб К б басшысының асшысының халықпен бірлігін б бір рлігін н б лд білдіреді. лдіред ре і. Осынау салтана Ос Осынау салтанатты тты күні барлығыңызға шын жү ж жүректен үүре ре р екттен ен мықты қт денс денсаулық, ссаулық, саулық аулық у бейбітшілік ейбітшілік бі і к пен н жа ж жақсылық жақс ы ық т л м н. Біздің тілеймін. Б здің ОтанымызОтанымызттан нымызз Қазақстан Қаз стан т Республикасы Р Респуб Республик Республикас еспуб убликасы икасы əрқашан ə əр əрқа рқа қаша шан ан гү гүлденіп, үлден лд лд ден еніп,, өр өркендей рке енд дей ей б берсін. берс ер рсі с н. н Еркін Е Ер р ркі кін кі н ЖҰ ЖҰМАБАЙ, Ж ЖҰМА ҰМА АБА АЙ, «ХҚО»РМК « «Х ХҚО ҚО» »Р РМК МК Қ Қостанай ост ос ста тана най ай об о облы облысы блы лысы л ысы ы бойынша б бо ойы йын нш ша Фи Ф Филиалдың или лиа ал лд ды ың директоры. ди д ире рект ктор оры. ы.

Такси «ТРОЙКА» 393-000, 26-33-33 8-747-7-393-000, 8 776-7-26-33-33 КЖБИ – МИКРОРАЙОНЫ

330 тнг

*

ЦЕНТР – КЖБИ – МИКРОРАЙОНЫ

400 тнг

Набираем водителей с личным автомобилем

СПЕШИШЬ НА ВСТРЕЧУ, ПО ДЕЛАМ –

УВАЖАЕМЫЕ КОСТАНАЙЦЫ! 1 декабря мы отмечаем День Первого Президента Республики Казахстан! Вместе с Первым Президентом мы с честью прошли годы становления государства, под его мудрым руководством обрели уверенность в завтрашнем дне. И сегодня Казахстан стал государством с прочно установившимся межнациональным согласием, достигшим изменений во всех направлениях общественной жизни, постоянно развивающейся экономикой, наукой и культурой. Благодаря конструктивной политике нашего Президента мы добились тенденции социальноэкономического развития. Поэтому День Первого Президента Казахстана символизирует собой единство Лидера нации с народом на пути процветания и прогресса. В этот торжественный день искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Пусть всегда процветает наша Родина - Республика Казахстан. Еркин ЖУМАБАЙ, директор Филиала РГП «ЦОН» по Костанайской области

КОСТЮМЕР

ПРОКАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 КОСТЮМЫ НОВОГОДНИЕ  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ДЛЯ ПРОМО-АКЦИЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОШИВ И СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ: - реставрация меховых изделий - пошив вечернего платья любой сложности

ВЫШИВКА

ул. Баймагамбетова, 162. Тел.: 39-15-97, 8 (777) 420-41-98 маг. «КанцОптТорг» № 36, «Емшан», ул. Складская, 10

т. 8 (714-2) 56-60-72

ЗВОНИ СКОРЕЙ В - Светодиодные украшения для фасадов зданий - Искуственные елки от 60 см до 5 м (пр-ва Польша, Китай) - Большой ассортимент елочных украшений и канцелярских товаров

такси «ТАРЛАН»

28-08-08

8-705-215-77-77 8-701-857-49-98 8-707-665-82-95

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО: МЕТОД ХАЙРУЛЛИНА

фирмы товары услуги цены БЕСПЛАТНАЯ СПРАВОЧНАЯ

8 (7142) 50-30-30

50-30-30.kz

до: 95 кг

Примером чудесного возрождения может служить Наталья К. После родов она стала стремительно набирать вес. В 25 лет при росте 170 см весила 95 кг. Наталья предпринимала несколько попыток избавиться от ненавистных килограммов, но эффекта не было. Новый отсчет времени начался с момента визита к известному врачу-психотерапевту Ф. Хайруллину. С помощью уникального метода лечения всего за год удалось не только избавиться от 38 кг, но и ощутить себя энергичной и привлекательной.

Прием 15 декабря в 10.00.

Свид. № 012679

тел.: 8-705-603-92-58, 8-777-22-33-835, 55-333-9

после:

57 кг


10

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВАЖНО ЗНАТЬ

Жүрек қан тамырларының алдын алу Жүрке қан тамырлары ауруларының алдын алу оның деңгейін жеңілтету немесе түбегейлі емдеуге негізделген. Оған мынандай шаралар қарастырылған: - Жалпы тұрғындарды осынау аурудың алдын алуға бағытталған кең көлемдегі ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу. - Алдын алу жұмыстары барысында осынау ауруға шалдыққан тұлғаларды анықтау. - Дұрыс салауатты өмір салтын қалыптастыру. Гиперхолестеринемия, артериалық гипертензия (АГ), темекі шегу, қант диабеті, артық салмақ, аз қозғалыс ең тәуекелі көп факторларға ие. Зерттеу нәтижелері көптеген науқастар ары қарай жүрек қан тамырларына әкеліп соғатын тәуекелді факторларға ие екенін біле бермейді. Сонымен қатар алдын алу шаралары белгілі бір нәтиже бере алады. Алғашқы және екінші алдын алу шараларының заманауи мүмкіндіктері жүрек қан тамырлары ауруларын ертерек анықтайды. Дәрi-дәрмексiз алдын алу санына кiрген кез-келген шаралар бастапқы кезеңiне мыналар кіреді: - шылым тартудан бас тарту; - алкогольды пайдаланудан бас тарту; - дененiң артық салмағын төмендету; - ас тұзының мөлшерін азайту; - дене жаттығуларын арттыру; - күн сайын көкөнiстер мен жемiстерді қолдану; Жүрек қан тамыр ауруларының дәрiлiк алдын алу шаралары дәрiдәрмексiз шарасына жоғары мүмкіндік береді. Дәрі-дәрмектер қатаң тәртіппен, әр адамға жеке және белгiлi жасалған алгоритм шеңберiнде тағайындалады. Әрбір қалалық емханада және О рт а л ы қ а уд а н д ы қ а у р у х а н а ларда гипертониялық аурумен

сырқаттанатын және жүректiң и ш е м и я а у ру ы мен науқастар үшін Денсаулық мектебi қызмет көрсетеді. Облыстың тұрғындары үшiн мектеп тегiн. Егер сiзде тәуекелдiң факторлары бар болса, тұрғылықты жерiңіз бойыншаның емханасын дәрiгер алды кабинетке тексеріліңіз. Тексерілу және емделу кепiлдi медициналық көмектiң шеңберiнде тегiн. «Қостанай кардиологтар қоғамдастығы» ҚБ, Қостанай облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының тапсырысы бойынша

Чтобы сердце не болело

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) основывается на ослаблении или ликвидации факторов риска (ФР) их развития. Она предусматривает: - информирование широких слоев населения о корригируемых и некорригируемых факторах риска и возможности их устранения; - выявление лиц с повышенным риском развития ССЗ и проведение среди них профилактических мероприятий; - формирование здорового образа жи з н и .

К наиболее значимым корригируемым факторам риска относят гиперхолестеринемию, артериальную гипертензию (АГ), курение, сахарный диабет, избыточную массу тела, малоподвижный образ жизни. Результаты исследований показывают, что большинство пациентов не знают о наличии у них ФР, способствующих в дальнейшем возникновению тяжелых ССЗ. Между тем профилактические меры способны дать значимый эффект. Современные возможности первичной и вторичной профилактики ССЗ достаточно велики. Немедикаментозная профилактика является начальным этапом любых профилактических мероприятий, в число которых входят: - отказ от курения; - отказ от злоупотребления алкоголем; - снижение избыточной массы тела; - снижение употребления поваренной соли; - увеличение физической активности; - ежедневное употребление свежих овощей и фруктов. Лекарственная профилактика ССЗ служит дополнением к максимально возможным немедикаментозным мерам. Лекарственные препараты назначаются по строгим показаниям, в рамках разработанных алгоритмов, вместе с тем строго индивидуально. В каждой городской поликлинике и центральной районной больнице успешно функционируют Школы здоровья для пациентов с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца. Для жителей области посещение школ бесплатное. Если у вас есть факторы риска, обратитесь в доврачебный кабинет поликлиники по месту жительства. Обследование и лечение бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. ОО «Костанайское общество кардиологов», по заказу КОЦПФЗОЖ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ИППП: от профилактики до лечения Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) это группа инфекционных болезней, возбудители которых передаются половым путем. По данным экспертов ВОЗ, на земном шаре каждый шестой житель страдает какой-либо из половых инфекций. Заболеваемость сифилисом по Республике Казахстан за 2013 год составила - 35,7 на 100 тыс. населения, по Костанайской области заболеваемость ниже республиканского показателя - 25,1. Костанайский областной кожно-венерологический диспансер для диагностики и лечения дерматовенерологических пациентов использует современные методы, проводит работу по профилактике инфекций, передающихся половым путем, кожной патологии. Медицинские работники диспансера совместно с Центром проблем формирования здорового образа

жизни проводят мероприятия по профилактике ИППП и заразных кожных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни среди населения области (выступления с лекциями, беседами, проведение семинаров, круглых столов). Совместно с Департаментом по защите прав потребителей Костанайской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей осуществляется эпидемиологический контроль над ИППП и заразными кожными заболеваниями. В городе Костанае помимо кожвендиспансера в поликлиниках ведут прием врачи-дерматовенерологи. С целью раннего выявления больных сифилисом в соответствии с приказом №312 от 23.05.2011 г. «Об утверждении Положения об организациях, оказывающих дерматовенерологическую помощь» лица, обращающиеся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиниче-

ские и стационарные медицинские организации области, проходят обследование экспресс-методом. Из числа зарегистрированных больных ИППП до 70% приходится на возраст 15-24 года. Эти заболевания в данной возрастной группе вызывают большинство осложнений репродуктивного здоровья, включая возникновение бесплодия. Поэтому важно знать, как избежать заражения и что сделать, если это случилось. Наряду с известными сифилисом и гонореей, существует около 30 болезней, которые могут передаваться половым путем: трихомониаз, уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, ВИЧ-инфекция, гепатит В, чесотка, папилломавирусная и цитомегаловирусная инфекции, урогенитальный кандидоз, генитальный герпес и другие. Признаки ИППП после заражения могут долгое время не проявляться, и инфицированный человек чувствует

себя здоровым, но при этом может заражать полового партнера. При ИППП не происходит самоизлечения организма, а исчезновение симптомов означает о переходе заболевания в скрытую (хроническую) форму. Поводом для немедленного обращения к венерологу являются следующие симптомы: • ощущение рези, жжения, болей, зуда в мочеиспускательном канале; • появление патологических выделений из мочеполовых путей; • высыпания в области гениталий и на туловище; • увеличение лимфатических узлов; • заболевания суставов. Раннее выявление, своевременное и полноценное лечение под наблюдением врача-венеролога помогают избежать осложнений ИППП, таких как воспалительные заболевания органов малого таза, бесплодие, нарушение течения беременности и родов, возможность

внутриутробного заражения и развития пороков у плода, гормональные и функциональные нарушения органов и систем. Очень важно при лечении ИППП добиваться не только исчезновения симптомов, но и полной элиминации возбудителя болезни. И здесь на помощь приходят лабораторная диагностика: микроскопические и бактериологические исследования, ПЦР-диагностика, которые дадут точную картину, остался возбудитель заболевания или нет. В дерматовенерологических организациях проводится личная профилактика ИППП, а также в местах с высокой миграцией населения: в зонах отдыха, туристических базах, на вокзалах бывают развернуты круглосуточные пункты индивидуальной профилактики (в которые рекомендовано обращаться не позже 2 часов после полового контакта). Существует несколько простых правил и советов как защитить себя от ИППП:

1. Воздержаться от случайных связей. Ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение - НИЧТО не может говорить о наличии или отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен, что здоров, и абсолютно не подозревать о том, что болен. Большинство же венерических болезней протекают бессимптомно. 2. Применять при половых связях индивидуальные средства защиты от ИППП, презервативы, но помните, что это не 100% гарантия. 3. Не применять антибиотики и другие препараты без рекомендации венеролога, не заниматься самолечением. 4. При малейших подозрениях и сомнениях обращаться к венерологу. Н.С.ХВАН, врач-дерматовенеролог ГКП НАПХВ «Костанайский областной кожно-венерологический диспансер»


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым. 14.25 «Время покажет». 15.00 Новости. 15.15 «Время покажет». 16.00 «Мужское / Женское». 17.00 «Наедине со всеми». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым. 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Соблазн». 23.30 «Вечерний Ургант». 00.00 «Познер». 01.00 Ночные новости. 01.15 «Измена». 02.05 «Наедине со всеми». 03.00 Новости. 03.05 «Мужское / Женское». 04.00 «В наше время». 06.00 08.30 09.45 10.00 10.25 11.25 11.55 13.00 13.30 14.35 15.25 16.00 16.30 17.55 19.00 20.05 22.00

НТВ - МИР «НТВ утром». «Прокурорская проверка». «В любое время». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара-2». «Медицинские тайны». «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». Т/с «Под прицелом». «Сегодня». Т/с «Под прицелом». «Говорим и показываем». «Сегодня». Т/с «Брат за брата-3». Т/с «Москва. Три вокзала-8».

23.55 00.55 02.50 03.50 05.45

«Анатомия дня». Т/с «Зверобой -2». «ДНК». Т/с «Алиби на двоих». «Их нравы».

РОССИЯ 05.00 «Утро России». 09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». 09.55 «О самом главном». 11.00 «Вести». 11.35 «Местное время. Вести-Москва». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 12.55 «Особый случай». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. Вести-Москва». 14.50 «Вести. Дежурная часть». 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица спит». 17.00 «Вести». 17.10 «Местное время. Вести-Москва». 17.30 Т/с «По горячим следам». 18.30 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. Вести-Москва». 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Красивая жизнь». 23.50 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. 00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 03.50 «Комната смеха». ДОМ КИНО 06.40 Х/ф «Я буду рядом». 08.20 Х/ф «Дерсу Узала». 10.55 Х/ф «Дорогая Елена Сергеевна». 12.30 Х/ф «Неподдающиеся». 14.00 Х/ф «Брестская крепость». 16.25 Т/с «След». 18.25 Т/с «Я вернусь». 20.15 «Окно в кино». 20.30 Х/ф «На море». 22.15 Х/ф «Неваляшка».

23.50 Х/ф «Женщина, которая поет». 01.15 Х/ф «Кавказский пленник». 02.55 Х/ф «Каждый день доктора Калинниковой». 04.25 «Окно в кино». 04.30 Т/с «След». 06.00 08.20 10.05 10.55 11.30 11.55 12.50 13.55 14.30 14.50 15.10 16.00 17.30 17.50 18.20 19.30 19.45 21.45 22.00 22.30 23.05 00.00 00.30 01.00 01.25 01.45 03.45 04.05 05.00 08.00 08.15 09.15

миссара Мегрэ». 10.05 «Линия жизни». И. Райхельгауз. 10.55 Д/ф «Старый Зальцбург». 11.10 Х/ф «Солдаты». 13.00 Новости культуры. 13.10 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру». ТВЦ 13.50 Х/ф «Полторы комна«Настроение». ты, или СентиментальХ/ф «Матрос с «Коменое путешествие на ты». родину». Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной 15.55 Конкурсу юных музыкантов «Щелкунулице». чик»-15! «Доктор И». 16.40 Д/ф «Госпиталь КабаСобытия. ньяс в Гвадалахаре. Постскриптум. Дом милосердия». «В центре событий». 17.00 Новости культуры. «Линия защиты». 17.15 Главная роль. События. 17.30 «Сати. Нескучная клас«Город новостей». сика». Городское собрание. Т/с «Чисто английское 18.10 «Правила жизни». 18.40 «Спокойной ночи, маубийство». лыши!» События. Т/с «Чисто английское 18.50 «Эрмитаж-250». 19.20 «Тем временем». убийство». 20.05 Д/ф «Королева ВерсаПраво голоса. ля». «Город новостей». 21.50 Новости культуры. Т/с «Департамент». 22.10 Д/ф «Королева ВерсаПетровка,38. ля». События. «Человек цвета хаки». 22.45 Е. Щербаченко и В. Ладюк. Спец. репортаж. Без обмана. «Море 23.40 «Наблюдатель». 00.40 Д/ф «Хэинса. Храм песпеций». чатного слова». События. 25-й час. Футбольный центр. «Мозговой штурм». REN TV «Что такое феромо- 05.00 «Территория заблужны?» дений» с И. ПрокопенПетровка,38. ко. Х/ф «Искупление». 06.00 «Верное средство». Тайны нашего кино. 07.00 «112». «Москва слезам не ве- 07.30 «Званый ужин». рит». 08.30 «Новости 24». Х/ф «Психопатка». 09.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко. КУЛЬТУРА 11.00 «Пища богов». «Евроньюс». 12.00 «112». Новости культуры. 12.30 «Новости 24». «Наблюдатель». 13.00 «Званый ужин». Т/с «Расследования ко- 14.00 «Засуди меня».

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.10 23.00 23.30 00.00 02.10 04.00

«Семейные драмы». «Не ври мне!» «Не ври мне!» «Верное средство». «112». «Новости 24». Т/с «Мушкетеры». «На 10 лет моложе». «Новости 24». «Смотреть всем!» Т/с «Мушкетеры». Комедия «Кострома». «Следаки».

НАШЕ КИНО 09.30 Детектив «И снова Анискин». 13.00 Драма «Абориген». 15.30 Детектив «И снова Анискин». 19.00 Драма «Абориген». 21.30 Х/ф «Человек с другой стороны». 23.30 Детектив «Разорванный круг». 01.30 Х/ф «Нейтральные воды». 03.30 Х/ф «Человек с другой стороны». 05.30 Детектив «Разорванный круг». 07.30 Х/ф «Нейтральные воды». ЗВЕЗДА 06.00 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». 07.10 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». 07.40 Д/с «Крылья России». 08.40 Т/с «Следствие ведут знатоки». 09.00 Новости дня. 09.10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 13.00 Новости дня. 13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». 17.15 Д/с «Легендарные полководцы».

18.00 Новости дня. 18.30 Д/с «Цена военной тайны». 19.15 Х/ф «Безотцовщина». 21.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 23.00 Новости дня. 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 00.05 Д/с «Незримый бой». 00.55 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». 01.45 Х/ф «Вторжение». 03.10 Х/ф «Факт». 04.40 Х/ф «Таможня». СТС 06.00 М/ф: «Дорожная сказка», «Дом, который построил Джек», «Желтик». 06.35 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Миа и я». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «6 кадров». 09.30 Шоу «Уральских пельменей», «Весь апрель никому». 11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 13.00 Т/с «Воронины». 14.00 «6 кадров». 14.10 «Все будет хорошо!» 16.00 Т/с «Восьмидесятые». 17.00 Т/с «Последний из Магикян». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Молодежка». 22.00 Комедия «Одноклассники.RU. НаCLICкай удачу». 00.00 «6 кадров». 00.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондарчуком. 01.30 «6 кадров». 02.45 «Животный смех». 03.45 «6 кадров». 04.10 М/ф: «Сказка о царе Салтане», «Золотая антилопа».

ВТОРНИК, 2 декабря 23.55 «Анатомия дня». 00.55 Т/с «Зверобой -2». 02.50 «Кулинарный поединок». 03.50 Т/с «Алиби на двоих». 05.45 «Их нравы».

миссара Мегрэ». 10.05 Д/ф «Древо жизни». 10.15 «Правила жизни». 10.40 Д/ф «Хранители Мелихова». 11.10 Х/ф «Дорога к звездам». 12.20 Д/ф «Гений русского РОССИЯ ТВЦ модерна. Федор Шех05.00 «Утро России». 06.00 «Настроение». тель». 09.00 «Когда наступит го- 08.15 Х/ф «Испытательный 13.00 Новости культуры. лод». срок». 09.55 «О самом главном». 10.05 Д/ф «Семен Морозов. 13.10 Academia «Что есть время? Средневеко11.00 «Вести». Судьба, с которой я не вый хронотоп». 11.35 «Местное время. Веборолся». 13.55 Д/с «Аксаковы. Семейсти-Москва». 10.55 «Доктор И». ные хроники». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 11.30 События. Нескучная 12.55 «Особый случай». 11.50 Х/ф «Только не отпу- 14.35 «Сати. классика». 14.00 «Вести». скай меня». 15.15 «Острова». Ю. Векслер. 14.30 «Местное время. Ве- 13.40 Простые сложности. 15.55 Е. Щербаченко и В. Ласти-Москва». 14.10 Наша Москва. дюк. 14.50 «Вести. Дежурная 14.30 События. 16.50 Д/ф «Аркадские пастучасть». 14.50 «Город новостей». хи» Никола Пуссена». 15.00 Т/с «Сердце звезды». 15.15 Без обмана. «Море 17.00 Новости культуры. 16.00 Т/с «Пока станица специй». спит». 16.00 Т/с «Чисто английское 17.15 Главная роль. 17.30 Открытие ХV конкур17.00 «Вести». убийство». са юных музыкантов 17.10 «Местное время. Ве- 17.30 События. «Щелкунчик». сти-Москва». 17.50 Т/с «Чисто английское 19.05 «Эрмитаж-250». 17.30 Т/с «По горячим слеубийство». 19.35 Д/с «Космос - путешедам». 18.20 Право голоса. ствие в пространстве и 18.30 «Прямой эфир». 19.30 «Город новостей». времени». 19.35 «Местное время. Ве- 19.45 Т/с «Департамент». НТВ - МИР 20.15 «Н.А. Островский. «Как сти-Москва». 21.45 Петровка,38. 06.00 «НТВ утром». закалялась сталь». 22.00 События. 08.30 «Прокурорская про- 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, ма- 22.30 Осторожно, мошенни- 21.00 Новости культуры. верка». 21.20 «Глаза в глаза» с А. Силыши!» ки! 09.45 «В любое время». галовой. 21.00 Т/с «Красивая жизнь». 23.05 «Удар властью. Юлия 10.00 «Сегодня». 21.50 Х/ф «Пока фронт в Тимошенко». 10.25 Т/с «Возвращение 23.50 «Мертвые души. Дело обороне». Холостякова». 00.00 События. 25-й час. Мухтара-2». 23.15 А. Рыбников. 00.50 Т/с «Улицы разбитых 00.30 СтихиЯ. 11.25 «Русская начинка». 23.55 «Наблюдатель». фонарей». 01.00 Петровка,38. 11.55 «Суд присяжных». 03.55 «Комната смеха». 01.15 Х/ф «Последний ге13.00 «Сегодня». рой». REN TV 13.30 «Суд присяжных. 02.50 Х/ф «Матрос с «Коме- 05.00 «Следаки». ДОМ КИНО Окончательный верты». 06.00 «Верное средство». дикт». 06.15 Т/с «Я вернусь». 04.25 Д/ф «Николай Рыбни- 07.00 «112». 14.35 «Чрезвычайное проис- 08.10 Х/ф «Люди на мосту». ков. Зима на Заречной 07.30 «Званый ужин». шествие». 09.55 Х/ф «Петя по дороге в улице». 08.30 «Новости 24». 15.25 Т/с «Под прицелом». Царствие Небесное». 05.05 Д/с «Гиганты из глу- 09.00 «Военная тайна» с И. 16.00 «Сегодня». 11.40 Х/ф «Бич божий». бин». Прокопенко. 16.30 Т/с «Под прицелом». 13.15 Х/ф «Сатисфакция». 11.00 «Мужские истории»: 17.55 «Говорим и показыва- 14.55 Х/ф «Нейлон 100%». КУЛЬТУРА «Уберите эту кикимоем». 16.25 Т/с «След». ру». 19.00 «Сегодня». 18.25 Т/с «Я вернусь». 04.30 «Евроньюс». 12.00 «112». 20.05 Т/с «Брат за брата-3». 20.15 «Окно в кино». 08.00 Новости культуры. 12.30 «Новости 24». 22.00 Т/с «Москва. Три вок- 20.30 Х/ф «Дом Солнца». 08.15 «Наблюдатель». зала-8». 22.15 Х/ф «Полицейские и 09.15 Т/с «Расследования ко- 13.00 «Званый ужин». ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.15 Т/с «Соблазн». 14.25 «Время покажет». 15.00 Новости. 15.15 «Время покажет». 16.00 «Мужское / Женское». 17.00 «Наедине со всеми». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым. 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Соблазн». 23.35 «Вечерний Ургант». 00.10 Ночные новости. 00.25 «Структура момента». 01.25 «Измена». 02.15 «Наедине со всеми». 03.00 Новости. 03.05 «Наедине со всеми». 03.15 «Мужское / Женское». 04.10 «Контрольная закупка».

воры». 00.05 Х/ф «Тиски». 02.05 Х/ф «Повесть о человеческом сердце». 04.25 «Окно в кино». 04.30 Т/с «След».

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.10 23.00 23.30 00.00 02.10 04.00

«Засуди меня». «Семейные драмы». «Не ври мне!» «Не ври мне!» «Верное средство». «112». «Новости 24». Т/с «Мушкетеры». «На 10 лет моложе». «Новости 24». «Смотреть всем!» Т/с «Мушкетеры». Х/ф «Шиза». «Следаки».

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Человек с другой стороны». 11.30 Детектив «Разорванный круг». 13.30 Х/ф «Нейтральные воды». 15.30 Х/ф «Человек с другой стороны». 17.30 Детектив «Разорванный круг». 19.30 Х/ф «Нейтральные воды». 21.30 Драма «Шахтеры». 23.30 Х/ф «Голова Горгоны». 01.10 Х/ф «Лошадь, скрипка... и немножко нервно». 01.45 Драма «Донская повесть». 03.30 Драма «Шахтеры». 05.30 Х/ф «Голова Горгоны». 07.10 Х/ф «Лошадь, скрипка... и немножко нервно». 07.45 Драма «Донская повесть». ЗВЕЗДА 06.00 Д/с «Партизанский фронт». 07.05 «Папа сможет?» 08.00 Д/с «Хроника Победы». 08.35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 09.00 Новости дня. 09.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих».

12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 13.00 Новости дня. 13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». 17.15 Д/с «Легендарные полководцы». 18.00 Новости дня. 18.30 Д/с «Цена военной тайны». 19.15 Х/ф «Петровка,38». 21.10 Х/ф «Огарева, 6». 23.00 Новости дня. 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 00.05 Д/с «Незримый бой». 00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 03.40 Х/ф «Дочки-матери». СТС 06.00 М/ф: «Жихарка», «Заветная мечта», «Дереза». 06.35 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Миа и я». 07.10 М/с 07.30 М/с 08.00 «6 кадров». 08.30 Т/с «Воронины». 09.30 Т/с «Молодежка». 10.30 Т/с «Воронины». 11.00 Т/с «Восьмидесятые». 11.30 Комедия «Одноклассники.RU. НаCLICкай удачу». 13.30 Т/с «Воронины». 14.00 «6 кадров». 14.10 «Все будет хорошо!» 16.00 Т/с «Восьмидесятые». 17.00 Т/с «Последний из Магикян». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Молодежка». 22.00 Комедия «Свадьба по обмену». 23.50 «6 кадров». 01.30 «Животный смех». 03.30 «6 кадров». 04.20 М/ф: «Человечка нарисовал я», «Каникулы Бонифация».


12

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 3 декабря ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 09.00 09.15 09.45 10.55 12.00 12.15 14.25 15.00 15.15 16.00 17.00 18.00 18.45 19.50 21.00 21.35 23.35 00.10 00.25 01.25 02.15 03.00 03.05 03.15 04.10

«Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Новости. Т/с «Соблазн». «Время покажет». Новости. «Время покажет». «Мужское / Женское». «Наедине со всеми». Вечерние новости. «Давай поженимся!» «Пусть говорят» с А. Малаховым. «Время». Т/с «Соблазн». «Вечерний Ургант». Ночные новости. «Политика». «Измена». «Наедине со всеми». Новости. «Наедине со всеми». «Мужское / Женское». «Контрольная закупка».

НТВ - МИР

06.00 «НТВ утром». 08.30 «Прокурорская проверка». 09.45 «В любое время». 10.00 «Сегодня». 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.25 «Готовим» с А. Зиминым. 11.55 «Суд присяжных». 13.00 «Сегодня». 13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 14.35 «Чрезвычайное происшествие». 15.25 Т/с «Под прицелом». 16.00 «Сегодня». 16.30 Т/с «Под прицелом». 17.55 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 20.05 Т/с «Брат за брата-3». 22.00 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 23.55 «Анатомия дня». 00.55 Т/с «Зверобой -2».

02.50 «Квартирный вопрос». 03.55 Т/с «Алиби на двоих». 05.50 «Их нравы».

РОССИЯ

05.00 «Утро России». 09.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 09.55 «О самом главном». 11.00 «Вести». 11.35 «Местное время. ВестиМосква». 11.55 Т/с «Тайны следствия». 12.55 «Особый случай». 14.00 «Вести». 14.30 «Местное время. ВестиМосква». 14.50 «Вести. Дежурная часть». 15.00 Т/с «Сердце звезды». 16.00 Т/с «Пока станица спит». 17.00 «Вести». 17.10 «Местное время. ВестиМосква». 17.30 Т/с «По горячим следам». 18.30 «Прямой эфир». 19.35 «Местное время. ВестиМосква». 20.00 «Вести». 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Красивая жизнь». 23.50 «Управление климатом. Оружие будущего». 00.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 03.40 «Комната смеха». 04.45 «Вести. Дежурная часть».

ДОМ КИНО

06.15 Т/с «Я вернусь». 08.15 Х/ф «Артист из Кохановки». 09.35 Х/ф «Зона турбулентности». 11.00 Х/ф «Брелок с секретом». 12.10 Х/ф «Дорога на...» 12.50 Х/ф «Дом под звездным небом». 14.55 Х/ф «8 первых свиданий». 16.25 Т/с «След». 18.25 Т/с «Предел желаний». 20.15 «Окно в кино». 20.30 Х/ф «Ирония удачи». 21.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». 23.30 Х/ф «Второстепенные люди». 01.25 Х/ф «У опасной черты». 03.00 Х/ф «Старый знакомый». 04.25 «Окно в кино». 04.30 Т/с «След».

ТВЦ

06.00 «Настроение». 08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 09.40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». 10.35 «Белая трость». 11.30 События. 11.50 Х/ф «Только не отпускай меня». 13.35 Простые сложности. 14.05 Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит». 14.30 События. 14.50 «Город новостей». 15.15 «Удар властью. Юлия Тимошенко». 16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 17.50 Т/с «Чисто английское убийство». 18.20 Право голоса. 19.30 «Город новостей». 19.45 Т/с «Департамент». 21.45 Петровка,38. 22.00 События. 22.30 «Линия защиты». 23.05 «Хроники московского быта. Диагноз для вождя». 00.00 События. 25-й час. 00.25 Русский вопрос. 01.05 Петровка,38. 01.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры времени». 03.15 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку». 04.40 Осторожно, мошенники! 05.05 Д/с «Гиганты из глубин». 04.30 08.00 08.15 09.15

КУЛЬТУРА

«Евроньюс». Новости культуры. «Наблюдатель». Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».

10.00 Д/ф «Магия стекла». 10.15 «Правила жизни». 10.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Ю. Фельтен. 11.10 Х/ф «Пока фронт в обороне». 12.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай». 13.00 Новости культуры. 13.10 Academia «Загадки «Слова о полку Игореве». 13.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 14.35 Искусственный отбор. 15.15 «Больше, чем любовь». Э. Бирон и императрица А. Иоанновна. 15.55 Д. Хворостовский и М. Джордани. 17.00 Новости культуры. 17.15 Главная роль. 17.30 Абсолютный слух. 18.10 «Правила жизни». 18.40 «Спокойной ночи, малыши!» 18.50 «Эрмитаж-250». 19.20 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай». 19.35 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 20.20 «Право на лень». 21.00 Новости культуры. 21.20 «Глаза в глаза» с А. Сигаловой. 21.50 Х/ф «Ради нескольких строчек». 23.05 Е. Мечетина и А. Гиндин. 23.55 «Наблюдатель». 05.00 06.00 07.00 07.30 08.30 09.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00

REN TV

«Следаки». «Верное средство». «112». «Званый ужин». «Новости 24». «Территория заблуждений» с И. Прокопенко. «Мужские истины»: «Все бабы дуры». «112». «Новости 24». «Званый ужин». «Засуди меня». «Семейные драмы».

16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.10 23.00 23.30 00.00 02.10

«Не ври мне!» «Не ври мне!» «Верное средство». «112». «Новости 24». Т/с «Мушкетеры». «На 10 лет моложе». «Новости 24». «Смотреть всем!» Т/с «Мушкетеры». Комедия «Время печали еще не пришло». 04.00 «Следаки».

НАШЕ КИНО

09.30 Драма «Шахтеры». 11.30 Х/ф «Голова Горгоны». 13.10 Х/ф «Лошадь, скрипка... и немножко нервно». 13.45 Драма «Донская повесть». 15.30 Драма «Шахтеры». 17.30 Х/ф «Голова Горгоны». 19.10 Х/ф «Лошадь, скрипка... и немножко нервно». 19.45 Драма «Донская повесть». 21.30 Х/ф «Овод». 23.30 Мелодрама «Сладкая женщина». 01.30 Х/ф «Приказано взять живым». 03.30 Х/ф «Овод». 05.30 Мелодрама «Сладкая женщина». 07.30 Х/ф «Приказано взять живым».

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Партизанский фронт». 07.05 «Одень меня, ну пожалуйста». 07.50 Д/с «Хроника Победы». 08.15 Х/ф «Безотцовщина». 09.00 Новости дня. 09.10 Х/ф «Безотцовщина». 10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 13.00 Новости дня. 13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 15.00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами». 17.15 Д/с «Легендарные полководцы». 18.00 Новости дня. 18.30 Д/с «Цена военной тайны». 19.15 Х/ф «Застава в горах». 21.25 Х/ф «Циклон» начнется ночью». 23.00 Новости дня. 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 00.05 Д/с «Незримый бой». 00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 03.25 Х/ф «Координаты смерти». 04.40 Х/ф «Где ваш сын?»

СТС

06.00 М/ф: «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Зеркальце», «Ивашка из Дворца пионеров». 06.35 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Миа и я». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с 08.00 «6 кадров». 08.30 Т/с «Воронины». 09.30 Т/с «Молодежка». 10.30 Т/с «Воронины». 11.00 Т/с «Восьмидесятые». 11.30 Комедия «Свадьба по обмену». 13.20 «6 кадров». 13.30 Т/с «Воронины». 14.00 «6 кадров». 14.10 «Все будет хорошо!» 16.00 Т/с «Восьмидесятые». 17.00 Т/с «Последний из Магикян». 19.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Молодежка». 22.00 Комедия «Скорый «Москва-Россия». 23.40 «6 кадров». 01.30 «Животный смех». 03.30 «6 кадров». 04.20 М/ф: «Заколдованный мальчик», «Каштанка».

ЧЕТВЕРГ, 4 декабря ПЕРВЫЙ КАНАЛ «Доброе утро». Новости. «Контрольная закупка». «Жить здорово!» «Модный приговор». Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию. 13.25 «Время покажет». 15.00 Новости. 15.15 «Время покажет». 16.00 «Мужское / Женское». 17.00 «Наедине со всеми». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Давай поженимся!» 19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым. 21.00 «Время». 21.35 Т/с «Соблазн». 23.35 «Вечерний Ургант». 00.10 Ночные новости. 00.20 На ночь глядя. 01.20 «Измена». 03.00 Новости. 03.05 «Мужское / Женское». 04.00 «В наше время». 05.00 09.00 09.15 09.45 10.55 12.00

НТВ - МИР 06.00 «НТВ утром». 08.30 «Прокурорская проверка». 09.45 «В любое время». 10.00 «Сегодня». 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 11.25 «Едим дома!» 11.55 «Суд присяжных». 13.00 «Сегодня». 13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 14.40 «Чрезвычайное происшествие». 15.25 Т/с «Золотой запас». 16.00 «Сегодня». 16.35 Т/с «Золотой запас». 17.55 «Говорим и показываем». 19.00 «Сегодня». 20.05 Т/с «Брат за брата-3». 22.00 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 23.55 «Анатомия дня». 00.55 Т/с «Зверобой -2». 02.50 «Дачный ответ».

03.55 Т/с «Алиби на двоих». 05.50 «Их нравы». 05.00 09.00 09.55 11.00 11.35 12.00

13.10 14.00 14.30 14.50 15.00 16.00 17.00 17.10 17.30 18.30 19.35 20.00 20.50 21.00 22.50 00.30 01.40 03.30 04.45

РОССИЯ «Утро России». «Шум земли». «О самом главном». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию. «Особый случай». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». «Вести. Дежурная часть». Т/с «Сердце звезды». Т/с «Пока станица спит». «Вести». «Местное время. ВестиМосква». Т/с «По горячим следам». «Прямой эфир». «Местное время. ВестиМосква». «Вести». «Спокойной ночи, малыши!» Т/с «Красивая жизнь». «Вечер» с В. Соловьевым. «Эрмитаж. Сокровища нации». Т/с «Улицы разбитых фонарей». «Комната смеха». «Вести. Дежурная часть».

ДОМ КИНО 06.15 Т/с «Предел желаний». 08.15 Х/ф «Семейное счастье». 09.50 Х/ф «Прогулка по Парижу». 11.20 Х/ф «Гражданин Лешка». 12.55 Х/ф «Идущий следом» «Дневник его жены». 16.25 Т/с «След». 18.25 Т/с «Предел желаний». 20.15 «Окно в кино».

20.30 Х/ф «На игре-2. Новый уровень». 22.05 Х/ф «Женатый холостяк». 23.40 Х/ф «ПираМММида». 01.30 Х/ф «Время сыновей». 03.00 Х/ф «На ясный огонь». 04.25 «Окно в кино». 04.30 Т/с «След». ТВЦ 06.00 «Настроение». 08.10 «Великие праздники. Введение во храм Пресвятой Богородицы». 08.35 Х/ф «Схватка в пурге». 10.10 Д/ф «Равняется одному Гафту». 10.55 «Доктор И». 11.30 События. 11.50 Х/ф «Эффект домино». 13.30 Простые сложности. 14.00 Тайны нашего кино. «Интердевочка». 14.30 События. 14.50 «Город новостей». 15.15 «Хроники московского быта. Диагноз для вождя». 16.00 Т/с «Чисто английское убийство». 17.30 События. 17.50 Т/с «Чисто английское убийство». 18.20 Право голоса. 19.30 «Город новостей». 19.45 Т/с «Департамент». 21.45 Петровка,38. 22.00 События. 22.30 Истории спасения. 23.05 Д/ф «Родственные узы. От любви до ненависти». 00.00 События. 25-й час. 00.30 Петровка,38. 00.45 Х/ф «Бархатные ручки». 02.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 03.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 04.40 Наши любимые животные. 05.05 Д/с «Гиганты из глубин». КУЛЬТУРА 04.30 «Евроньюс». 08.00 Новости культуры.

08.15 «Наблюдатель». 09.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». 10.00 Д/ф «Палех». 10.15 Д/ф «Введение во храм». 10.40 Россия, любовь моя! «Песни Рязанского края». 11.10 Х/ф «Ради нескольких строчек». 12.30 «Столица кукольной империи». 13.00 Новости культуры. 13.10 Academia «Загадки «Слова о полку Игореве». 13.55 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 14.35 «Билет в Большой». 15.15 Д/ф «Жизнь была и сладкой и соленой». 15.55 Е. Мечетина и А. Гиндин. 16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 17.00 Новости культуры. 17.15 Главная роль. 17.30 Черные дыры. Белые пятна. 18.10 «Правила жизни». 18.40 «Спокойной ночи, малыши!» 18.50 «Эрмитаж-250». 19.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». 19.30 Д/ф «Сладкий яд театра». 20.10 Культурная революция. 21.00 Новости культуры. 21.20 «Глаза в глаза» с А. Сигаловой. 21.50 Х/ф «Восхождение». 23.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». 23.55 «Наблюдатель».

гов». 11.00 «Документальный спецпроект»: «Наследники богов». 12.00 «112». 12.30 «Новости 24». 13.00 «Званый ужин». 14.00 «Засуди меня». 15.00 «Семейные драмы». 16.00 «Не ври мне!» 17.00 «Не ври мне!» 18.00 «Верное средство». 19.00 «112». 19.30 «Новости 24». 20.00 Т/с «Мушкетеры». 22.10 «На 10 лет моложе». 23.00 «Новости 24». 23.30 «Смотреть всем!» 00.00 Т/с «Мушкетеры». 02.10 «Чистая работа». 03.00 Х/ф «Ехали два шофера». 04.30 «Следаки».

REN TV «Следаки». «Верное средство». «112». «Званый ужин». «Новости 24». «Документальный спецпроект»: «Следы богов». 10.00 «Документальный спецпроект»: «Оружие бо-

ЗВЕЗДА 06.00 Д/с «Партизанский фронт». 07.00 «Зверская работа». 07.45 Д/с «Хроника Победы». 08.10 Х/ф «Застава в горах». 09.00 Новости дня. 09.10 Х/ф «Застава в горах». 10.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих».

05.00 06.00 07.00 07.30 08.30 09.00

НАШЕ КИНО 09.30 Х/ф «Овод». 11.30 Мелодрама «Сладкая женщина». 13.30 Х/ф «Приказано взять живым». 15.30 Х/ф «Овод». 17.30 Мелодрама «Сладкая женщина». 19.30 Х/ф «Приказано взять живым». 21.30 Комедия «Свадьба в Малиновке». 23.30 Х/ф «Полет птицы». 01.50 Мелодрама «Память сердца». 03.30 Комедия «Свадьба в Малиновке». 05.30 Х/ф «Полет птицы». 07.50 Мелодрама «Память сердца».

12.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 13.00 Новости дня. 13.10 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». 17.15 Д/с «Легендарные полководцы». 18.00 Новости дня. 18.30 Д/с «Цена военной тайны». 19.15 Х/ф «Давай поженимся». 21.00 Х/ф «Государственный преступник». 23.00 Новости дня. 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». 00.05 Д/с «Незримый бой». 00.55 Т/с «Долгая дорога в дюнах». СТС 06.00 М/ф: «Добро пожаловать», «Как ослик грустью заболел», «Катерок». 06.35 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Миа и я». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 08.00 «6 кадров». 09.30 Т/с «Молодежка». 10.30 Т/с «Воронины». 11.00 Т/с «Восьмидесятые». 11.30 Комедия «Скорый «Москва-Россия». 13.10 «6 кадров». 13.30 Т/с «Воронины». 14.00 «6 кадров». 14.10 «Все будет хорошо!» 16.00 Т/с «Восьмидесятые». 17.00 Т/с «Последний из Магикян». 18.00 Т/с «Воронины». 20.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Т/с «Молодежка». 22.00 «МастерШеф». 23.30 Т/с «Восьмидесятые». 00.00 «6 кадров». 01.30 «Животный смех». 03.30 «6 кадров». 04.20 М/ф: «Чиполлино», «Сказка сказок».


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

13

ПЯТНИЦА, 5 декабря ПЕРВЫЙ КАНАЛ 05.00 «В наше время». 05.00 «Доброе утро». 09.00 Новости. 09.15 «Контрольная закупка». 09.45 «Жить здорово!» 10.55 «Модный приговор». 12.00 Новости. 12.20 Т/с «Соблазн». 14.25 «Время покажет». 15.00 Новости. 15.15 «Время покажет». 16.00 «Мужское / Женское». 17.00 «Жди меня». 18.00 Вечерние новости. 18.45 «Человек и закон». 19.50 «Поле чудес». 21.00 «Время». 21.35 «Голос». 23.50 «Вечерний Ургант». 00.45 «История двух воров». 02.10 Х/ф «Секреты государства». 04.05 «Наедине со всеми». 06.00 08.30 09.45 10.00 10.25 11.25 11.55 13.00 13.30 14.35 15.25 16.00 16.35 17.55 19.00 19.50 23.40

НТВ - МИР «НТВ утром». «Прокурорская проверка». «В любое время». «Сегодня». Т/с «Возвращение Мухтара-2». «Поедем, поедим!» «Суд присяжных». «Сегодня». «Суд присяжных. Окончательный вердикт». «Чрезвычайное происшествие». Т/с «Золотой запас». «Сегодня». Т/с «Золотой запас». «Говорим и показываем». «Сегодня». Х/ф «Горчаков». «Брат за брата. Послесловие к третьему сезону».

00.35 «Список Норкина». 01.35 Х/ф «Последний герой». 03.30 Т/с «Алиби на двоих». 05.00 08.55 09.10 10.05 11.00 11.35 11.55 12.55 14.00 14.30 14.50 15.00 16.00 17.00 17.10 17.30 18.30 19.35 20.00 21.00 23.00 00.35 02.40 03.45 06.15 08.15 10.00 11.25 13.45 15.10

19.00 Х/ф «Берегите мужчин!» 20.15 «Окно в кино». 20.30 Х/ф «Маша». 22.10 Х/ф «Китайский сервизъ». РОССИЯ 23.55 Х/ф «Побег». «Утро России». 01.55 Х/ф «Поэма о кры«Мусульмане». льях». «Жить на войне. 04.25 «Окно в кино». Фронт и тыл». 04.30 Х/ф «Маша». «О самом главном». «Вести». ТВЦ «Местное время. Ве06.00 «Настроение». сти-Москва». Т/с «Тайны след- 08.20 Х/ф «Добровольцы». 10.05 Д/ф «Элина Быстрицствия». «Особый случай». кая. Железная леди». «Вести». 10.55 «Доктор И». «Местное время. Ве- 11.30 События. сти-Москва». 11.50 Х/ф «Пять минут страха». «Вести. Дежурная часть». 13.25 Простые сложности. Т/с «Сердце звезды». 14.00 Тайны нашего кино. «Джентльмены удаТ/с «Пока станица чи». спит». «Вести». 14.30 События. «Местное время. Ве- 14.50 «Город новостей». сти-Москва». 15.15 Д/ф «Родственные Т/с «По горячим слеузы. От любви до ненависти». дам». «Прямой эфир». 16.00 Т/с «Чисто английское убийство». «Местное время. Вести-Москва». 17.30 События. 17.50 Т/с «Чисто английское «Вести». Х/ф «Другой берег». убийство». «Специальный корре- 18.20 Право голоса. спондент». 19.30 «Город новостей». 19.50 Х/ф «Женская логиХ/ф «Вторжение». «Горячая десятка». ка-3». 22.00 События. «Комната смеха». 22.30 «Временно доступен». С. Говорухин. ДОМ КИНО Т/с «Предел желаний». 23.40 Х/ф «Пять невест». Х/ф «Веселые ребята». 02.55 Петровка,38. 03.10 Истории спасения. Х/ф «М+Ж». 03.40 Х/ф «Эффект домино». Х/ф «Куколка». Х/ф «Много шума из 05.05 Петровка,38. ничего». КУЛЬТУРА Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2: 04.30 «Евроньюс». 13 несчастий Герак- 08.00 Новости культуры. ла». 08.20 Х/ф «Счастливые кра-

сивее». 10.10 «Правила жизни». 10.40 «Письма из провинции». Сыктывкар. 11.05 Х/ф «Восхождение». 13.00 Новости культуры. 13.10 Д/ф «За кулисами проекта». 16.10 Главная роль. 16.25 Д/ф «Португалия. Замок слез». 17.00 Новости культуры. 17.15 XV конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 18.50 Х/ф «Безумный день инженера Баркасова». 21.00 Новости культуры. 21.20 «Глаза в глаза» с А. Сигаловой. 21.50 Х/ф «Бети и Амар». 23.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 23.55 «Тайны Лефортовского дворца». 00.40 Д/ф «Старый город Гаваны». 05.00 06.00 07.00 07.30 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30

REN TV «Следаки». «Верное средство». «112». «Званый ужин». «Новости 24». «Документальный спецпроект»: «Проклятье Монтесумы». «Документальный спецпроект»: «Планета хочет любить». «Документальный спецпроект»: «Секретный план богов». «112». «Новости 24». «Званый ужин». «Засуди меня». «Семейные драмы». «Не ври мне!» «Не ври мне!» «Верное средство». «112». «Новости 24».

20.00 22.10 00.10 02.15

Т/с «Мушкетеры». «Смотреть всем!» Т/с «Мушкетеры». Комедия «Невеста любой ценой». 04.15 Комедия «Ночной продавец». НАШЕ КИНО 09.30 Комедия «Свадьба в Малиновке». 11.30 Х/ф «Полет птицы». 13.50 Мелодрама «Память сердца». 15.30 Комедия «Свадьба в Малиновке». 17.30 Х/ф «Полет птицы». 19.50 Х/ф «Тихий Дон». 21.40 Комедия «Она вас любит». 23.30 Драма «Афганский излом». 01.50 Трагикомедия «Лес». 03.30 Комедия «Она вас любит». 05.30 Драма «Афганский излом». 07.50 Трагикомедия «Лес». ЗВЕЗДА 06.00 Д/с «Партизанский фронт». 07.00 Д/с «Москва фронту». 07.20 Х/ф «Небо Москвы». 09.00 Новости дня. 09.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих». 12.10 Т/с «Случай в аэропорту». 13.00 Новости дня. 13.10 Т/с «Случай в аэропорту». 17.15 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». 18.00 Новости дня. 18.30 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». 19.15 Т/с «Совесть».

23.00 Новости дня. 23.15 Т/с «Совесть». 03.55 Х/ф «Дамское танго». СТС 06.00 М/ф: «Доверчивый дракон», «Дядя Миша», «Как утенокмузыкант стал футболистом». 06.35 М/с «Смешарики». 06.40 М/с «Миа и я». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Клуб Винкс школа волшебниц». 08.00 «6 кадров». 09.00 Т/с «Воронины». 09.30 Т/с «Молодежка». 10.30 Т/с «Воронины». 11.00 Т/с «Восьмидесятые». 11.30 «МастерШеф». 13.00 Т/с «Воронины». 14.00 «6 кадров». 14.10 «Все будет хорошо!» 16.00 Шоу «Уральских пельменей», «Из грязи в стразы». 17.30 Шоу «Уральских пельменей», «Женское: Щас я!» 18.30 Т/с «Воронины». 19.00 Т/с «Последний из Магикян». 21.00 Шоу «Уральских пельменей», «Женское: Щас я!» 22.00 Шоу «Уральских пельменей», «Вялые паруса». 00.00 «Большой вопрос». 01.00 «6 кадров». 02.00 «Животный смех». 03.30 «6 кадров». 04.20 М/ф: «Сказка о Золотом петушке», «Необыкновенный матч», «Кот, который гулял сам по себе». 05.45 Музыка на СТС.

СУББОТА, 6 декабря ПЕРВЫЙКАНАЛ 06.00 Новости. 06.10 Х/ф «Зубная фея». 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 08.45 «Смешарики. Новые приключения». 09.00 Умницы и умники. 09.45 «Слово пастыря». 10.00 Новости. 10.15 Смак. 10.55 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы». 12.00 Новости. 12.15 «Идеальный ремонт». 13.10 «В наше время». 14.10 «Голос». 15.00 Новости. 15.15 «Голос». 16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 18.00 Вечерние новости. 18.15 «Ледниковый период». 21.00 «Время». 21.30 «Сегодня вечером» с А. Малаховым. 23.10 «Что? Где? Когда?» 00.20 Х/ф «Превосходство Борна». 02.15 Х/ф «Вся правда о Чарли». 04.10 «В наше время». 05.10 «Контрольная закупка». 07.20 08.00 08.20 08.50 09.25 10.00 10.25 10.55 11.55 13.00 13.25 14.10 15.10

16.00 «Сегодня». 16.25 «Профессия - репортер». 17.05 «Контрольный звонок». 18.00 «Следствие вели». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Новые русские сенсации». 21.00 «Ты не поверишь!» 22.00 «ГМО. Еда раздора». 23.05 «Мужское достоинство». 23.45 Т/с «Второй убойный-2». 01.35 Х/ф «Сильная». 03.35 Т/с «Алиби на двоих».

РОССИЯ 05.05 Х/ф «Алмазы для Марии». 06.35 «Сельское утро». 07.05 «Диалоги о животных». 08.00 «Вести». 08.10 «Местное время. Вести-Москва». 08.20 «Военная программа» А. Сладкова. 08.50 «Планета собак». 09.25 «Субботник». 10.05 «Одна на планете. Китай. На вершине счастья». «Румыния. Земля Дракулы». 11.00 «Вести». НТВ - МИР «Вы будете смеяться!» 11.25 «Местное время. Вести-Москва». «Сегодня». 11.35 «Честный детектив». «Смотр». 12.05 Х/ф «Отель для Золуш«Главная дорога». ки». «Готовим» с А. Зими14.00 «Вести». ным. 14.20 «Местное время. Ве«Сегодня». сти-Москва». «Русская начинка». «Кулинарный поеди- 14.30 Х/ф «Отель для Золушки». нок». «Квартирный вопрос». 14.55 «Это смешно». 17.40 «В жизни раз бывает «Сегодня». 60!» «Александр Журбин. 20.00 Вести в субботу. Мелодии на память». 20.45 Х/ф «Братские узы». «Пир на весь мир». «Срочно ищу «Наши» со Л. Новоже- 00.40 Х/ф мужа». новым.

02.45 Х/ф «Он, Она и Я». 04.40 «Комната смеха». ДОМ КИНО 06.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2: 13 несчастий Геракла». 09.40 Х/ф «Голубой портрет». 11.10 Х/ф «Выбор». 13.45 Х/ф «Дочь Якудзы». 15.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 16.35 Х/ф «Убить Дрозда». 20.15 «Окно в кино». 20.30 Х/ф «Орда». 22.35 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». 00.05 Х/ф «Про Любоff». 01.50 Х/ф «Семь криков в океане». 03.15 Х/ф «У тихой пристани». 04.25 «Окно в кино». 04.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой». ТВЦ 05.20 Марш-бросок. 05.50 АБВГДейка. 06.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля». 07.40 Х/ф «Сверстницы». 09.20 Православная энциклопедия. 09.50 Х/ф «Садко». 11.15 Петровка,38. 11.30 События. 11.45 Х/ф «Пираты XX века». 13.25 Х/ф «Молодая жена». 14.30 События. 14.45 Х/ф «Молодая жена». 15.35 Х/ф «Укрощение строптивых». 17.30 Х/ф «Тест на любовь». 21.00 Постскриптум. 22.00 Право знать! 23.05 События. 23.15 Право голоса. 01.20 «Человек цвета хаки». Спец. репортаж. 01.45 Х/ф «Убийство на 100 миллионов». 03.40 Петровка,38.

03.55 Д/ф «Нас голыми нога- 17.00 «Территория заблужбриллиантами». ми не возьмешь». дений» с И. Прокопен- 16.00 Т/с «Охотники за 04.35 Д/ф «Далида. Прощай, ко. бриллиантами». любовь, прощай». 19.00 «Закрыватель Амери- 18.00 Новости дня. ки». 18.20 Т/с «Охотники за 21.00 Боевик «Запрещенная бриллиантами». КУЛЬТУРА реальность». 21.00 Х/ф «Сицилианская 04.30 «Евроньюс». 23.00 Боевик «Капкан для защита». 08.00 Библейский сюжет. киллера». 23.00 Новости дня. 08.35 Х/ф «Безумный день инженера Баркасова». 00.40 Комедия «Слушатель». 23.15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 10.45 Д/ф «Михаил Коно- 02.30 Т/с «Последняя минута». 02.40 Т/с «Следствие ведут нов». знатоки». 11.25 «Большая семья». П. 03.30 Боевик «Капкан для киллера». Чухрай. СТС 12.25 Д/с «Нефронтовые заНАШЕ КИНО метки». 06.00 М/ф: «Кентервильское 12.55 Д/ф «Женщина, кото- 09.30 Комедия «Она вас люпривидение», «Крокорая умеет любить». бит». дил Гена», «Чебураш13.30 Спектакль «Заяц. Love 11.30 Драма «Афганский изка». Story». лом». 07.10 М/с «Пингвиненок По15.15 «Романтика романса» 13.50 Трагикомедия «Лес». роро». Песни о любви. 15.30 Комедия «Она вас лю- 07.30 М/с «Робокар Поли и 16.10 Д/ф «Тайная жизнь бит». его друзья». хищников». 17.30 Драма «Афганский из- 08.05 М/с «Макс Стил». 17.00 XV конкурс юных мулом». 08.30 М/с «Флиппер и Лопазыкантов «Щелкун- 19.50 Х/ф «Тихий Дон». ка». чик». 21.50 Детектив «2 билета на 09.00 М/с «Смешарики». 18.30 «Больше, чем любовь». дневной сеанс». 09.05 М/ф «Винни-Пух и Л. Орлова и Г. Алексан- 23.30 Драма «Мой друг Иван день забот». дров. Лапшин». 09.30 Откройте! 19.10 Х/ф «Волга-Волга». 01.30 Х/ф «Сирано Де Бер- 10.00 Т/с «Молодежка». 20.50 «Белая студия». Ю. Сожерак». 14.00 Шоу «Уральских пельломин. 03.30 Детектив «2 билета на меней», «Женское: 21.30 Х/ф «Выкорми вородневной сеанс». Щас я!» на». 05.30 Драма «Мой друг Иван 16.00 «6 кадров». 23.25 М/ф: «Шерлок Холмс и Лапшин». 16.30 Шоу «Уральских пельдоктор Ватсон», «Подменей», «Вялые парукидыш». са». ЗВЕЗДА 23.55 «Триумф джаза». 17.30 Т/с «Последний из Ма06.00 Х/ф «Я - Хортица». 00.50 Д/ф «Томас Алва Эди- 07.30 Х/ф «Как Иванушкагикян». сон». дурачок за чудом хо- 19.30 Анимац. фильм «Монстры против пришельдил». REN TV цев». 09.00 Новости дня. 05.00 Комедия «Ночной 09.10 Д/с «Хроника Побе- 21.15 Мелодрама «Анжелика. Маркиза ангелов». продавец». ды». 06.00 Т/с «Туристы». 09.45 Научно-популярный 23.25 Шоу «Уральских пельменей», «От томата до 09.40 «Чистая работа». фильм. заката». 10.30 «Это - мой дом!» 10.00 «Зверская работа». 11.00 «Обед по расписа- 10.50 «Легенды цирка с Эд- 00.55 «6 кадров». 01.55 «Животный смех». нию». гардом Запашным». 11.30 «Смотреть всем!» 11.15 Т/с «Охотники за 03.25 «6 кадров». 04.15 М/ф: «Приключения 12.30 «Новости 24». бриллиантами». Буратино», «Жу-жу13.00 «Военная тайна» с И. 13.00 Новости дня. жу», «Кем быть?» Прокопенко. 13.10 Т/с «Охотники за


14

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря П Е Р В Ы Й КА Н АЛ 06.00 Новости. 06.10 Х/ф «Гараж». 08.05 «Служу Отчизне!» 08.40 «Смешарики. ПИНкод». 08.55 «Здоровье». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 «Пока все дома». 11.25 Фазенда. 12.00 Новости. 12.15 «Теория заговора». 13.10 «Достояние Республики: Михаил Танич». 15.00 Новости. 15.20 «Черно-белое». 16.25 «Большие гонки». 18.00 Вечерние новости. 18.10 Х/ф «У Бога свои планы». 20.00 «Толстой. Вoскресенье». 21.00 Воскресное «Время». 22.30 « Н е р а с с к а з а н ная история США». Фильм О. Стоуна. 23.40 «Великое ограбление поезда». 01.30 Х/ф «Охотники за головами». 03.20 «В наше время». 04.30 «Контрольная закупка». Н Т В-М И Р 07.30 «Авиаторы». 08.00 «Сегодня». 08.25 «Хорошо там, где мы есть!» 09.00 «Первая передача». 09.45 «Знают ли русские русский?» 10.00 «Сегодня». 10.25 «Едим дома!» 11.00 «Чудо техники». 11.55 «Дачный ответ». 13.00 «Сегодня».

13.25 «Золотая пыль». 14.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 16.00 «Сегодня». 16.25 «Своя игра». 17.20 «Поедем, поедим!» 17.50 «Чрезвычайное происшествие». 19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 20.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 00.05 Т/с «Второй убойный-2». 02.00 Х/ф «Мертвые души». 03.55 Т/с «Алиби на двоих». 05.50 «Их нравы». РО СС И Я 05.40 Комедия «Где находится нофелет?» 07.20 «Вся Россия». 07.30 «Сам себе режиссер». 08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна». 08.50 «Утренняя почта». 09.30 «Сто к одному». 10.20 «Местное время. Вести-Москва». 11.00 «Вести». 11.10 «Кулинарная звезда». 12.10 Х/ф «Карусель». 14.00 «Вести». 14.20 «Местное время. Вести-Москва». 14.30 «Смеяться разрешается». 16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». 20.00 Вести недели. 22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым. 23.50 Х/ф «Вальс-Бостон». 01.55 Х/ф «Моя улица». 03.20 «Одна на планете. Китай. На вершине счастья». «Румыния. Земля Дракулы». 04.20 «Комната смеха». ДОМ КИНО

06.30 10.35 12.00 14.10

Т/с «Подросток». Х/ф «Семь нянек». Х/ф «Орда». Х/ф «Свадьба в Малиновке». Х/ф «Заказ». Х/ф «Будьте моим мужем». Х/ф «Пассажирка». «Окно в кино». Х/ф «Отпуск за свой счет». Х/ф «Сумасшедшая помощь». Х/ф «Закон». Х/ф «Черт с портфелем». «Окно в кино».

04.30 08.00 08.35 10.30 11.00

ТВЦ 05.15 Х/ф «Фея дождя». 06.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля». 07.40 Фактор жизни. 08.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 10.55 Барышня и кулинар. 11.30 События. 11.45 Смех с доставкой на дом. 12.35 Х/ф «Курьер». 14.15 «Приглашает Б. Ноткин». И. Чурикова. 14.50 Саратовская неделя. 15.20 Петровка,38. 15.35 Х/ф «Черное платье». 17.25 Х/ф «Половинки невозможного». 21.00 «В центре событий». 22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 00.10 События. 00.30 Х/ф «Женская логика-3». 02.15 Х/ф «Укрощение строптивых». 03.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». 04.30 Х/ф «Пять минут страха». КУЛЬТУРА

15.25

15.50 17.15 18.45 20.15 20.30 23.00 01.00 03.15 04.25

11.30 12.00 12.50 13.20 14.05 14.35

16.20 17.00 18.30 18.45 20.20 20.50 23.15 23.55 00.40 05.00 07.00 09.00 23.00 00.00 04.00

«Евроньюс». «Эрмитаж-250». Х/ф «Три сестры». М. Линдер. Россия, любовь моя! «Тутаев. Чудотворные иконы». «Гении и злодеи». А. Грин. Д/ф «Тайная жизнь хищников». «Пешком». Москва готическая». «Примадонны мировой оперы. Ольга Бородина». «Кто там». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?» Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты». «Контекст». XV конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». «Война на всех одна». Х/ф «Туннель». «Эрмитаж-250». Опера «Лючия ди Ламмермур». Д/ф «Городское кунгфу». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?» Д/ф «Аксум».

09.30 Детектив «2 билета на дневной сеанс». 11.30 Драма «Мой друг Иван Лапшин». 13.30 Х/ф «Сирано Де Бержерак». 15.30 Детектив «2 билета на дневной сеанс». 17.30 Драма «Мой друг Иван Лапшин». 19.30 Х/ф «Тихий Дон». 21.35 Детектив «Ночное происшествие». 23.30 Х/ф «Собачье сердце». 01.50 Драма «Чужие письма». 03.30 Детектив «Ночное происшествие». 05.30 Х/ф «Собачье сердце». 07.50 Драма «Чужие письма».

ЗВЕЗДА 06.00 Х/ф «Дамское танго». 07.45 Х/ф «Тайна железной двери». 09.00 «Служу России». 10.00 «Папа сможет?» 11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 11.50 Х/ф «Слушать в отсеках». 13.00 Новости дня. 13.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 14.45 Х/ф «По данным угоREN TV ловного розыска». Боевик «Запрещенная 16.25 Д/с «Легенды советскореальность». го сыска». «Закрыватель Амери- 18.00 Новости. Главное. ки». 18.20 Д/с «Легенды советскоТ/с «Энигма». го сыска». «Добров в эфире». 21.40 Х/ф «Мерседес» уходит «Военная тайна» с И. от погони». Прокопенко. 23.00 Новости дня. «Территория заблуж- 23.15 Х/ф «Мерседес» уходит дений» с И. Прокопенот погони». ко. 23.35 Х/ф «Осенний марафон». 01.25 Т/с «Случай в аэропорНАШЕ КИНО

ту». СТС 06.00 М/ф: «Новогоднее путешествие», «Коля, Оля и Архимед», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу». 07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 08.05 М/с «Макс Стил». 08.30 М/с «Смешарики». 09.10 М/ф: «Птичка Тари», «Так сойдет», «Подарок для самого слабого», «Летучий корабль». 10.05 Комедия «Новые Робинзоны». 12.00 «Успеть за 24 часа». 13.00 Шоу «Уральских пельменей», «От томата до заката». 14.30 Шоу «Уральских пельменей», «Из грязи в стразы». 16.00 «6 кадров». 16.30 Анимац. фильм «Монстры против пришельцев». 18.15 Мелодрама «Анжелика. Маркиза ангелов». 20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». 22.35 Шоу «Уральских пельменей», «Вялые паруса». 23.35 «Большой вопрос»». 00.35 Комедия «Новые Робинзоны». 02.30 «Животный смех». 04.00 М/ф: «Утро попугая Кеши», «Новые приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша и чудовище», «Незнайка учится». 05.40 Музыка на СТС.

АСТАНА ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ 07:00 Ән шашу 08:00 «Kaznet» ғаламторға шолу 08:25 «Жақсыларға жол ашқан» деректі фильм 09:00 «Шипагер» кәріс телехикаясы 10:30 Турецкий сериал «История одной любви» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 13:00 Художественный фильм «Кочевник» 15:00 Специальный репортаж «Строка жизни» 15:20 «Әндер мен жылдар» ән кеші 17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 20:00 Художественный фильм «Кейт и Лео» 22:10 «Бір Отан! Бір тағдыр! Бір Елбасы!» тұңғыш Президент күніне арналған арнайы концерт 23:10 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы 00:10 «Шипагер» телехикаясы 01:20 «Kaznet» ғаламторға шолу 01:40 Ән шашу ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ 07:00 Ән шашу 08:10 Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» 08:40 «Kaznet» ғаламторға шолу 09:00 «Шипагер» кәріс телехикаясы 10:00 Жаңалықтар 10:10 «Шипагер» кәріс телехикаясының жалғасы 10:30 Турецкий сериал «История одной любви» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 13:00 Жаңалықтар 13:10 Документальный фильм «Жить созидая» 13:45 «Әзілстан» жасырын түсірілім

14:00 Новости 14:10 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 15:15 Тұсаукесер! «Өгей өмір» кәріс телехикаясы 16:35 «Сезім шарабы» телехикаясы 17:30 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 20:00 Жаңалықтар 20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Отблески» 22:00 Тұсаукесер! «Өгей өмір» кәріс телехикаясы 23:15 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы 00:15 «Сырласу» ток-шоу 01:05 Жаңалықтар 01:35 Новости «20:30» 02:05 «Шипагер» телехикаясы СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ 07:00 07:10 07:40 08:10 08:35 09:00 10:00 10:10 10:30 11:30 13:00 13:10 14:00 14:10 15:15 16:35 17:30 18:30 20:00

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» Обзор Интернета «Kaznet» «Шипагер» кәріс телехикаясы Жаңалықтар «Шипагер» кәріс телехикаясының жалғасы Турецкий сериал «История одной любви» «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы Жаңалықтар «Сырласу» ток-шоу Новости Сериал «Отблески» «Өгей өмір» кәріс телехикаясы «Сезім шарабы» телехикаясы «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы Жаңалықтар

20:30 Новости «20:30» 21:00 Сериал «Отблески» 22:00 «Өгей өмір» кәріс телехикаясы 23:15 «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы 00:15 Программа «Репортер представляет» 00:35 Жаңалықтар 01:05 Новости «20:30» 01:35 «Шипагер» телехикаясы ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ 07:00 07:10 07:40 08:10 08:35 09:00 10:00 10:10 10:30 11:30 13:00 13:10 13:35 14:00 14:10 15:15 16:35 17:30 18:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:15 00:15 01:05

Ән шашу Новости «20:30» Жаңалықтар Комедийный сериал «Кто в доме хозяин?» Юмористическая программа «Лица столицы» «Шипагер» кәріс телехикаясы Жаңалықтар «Шипагер» кәріс телехикаясының жалғасы Турецкий сериал «История одной любви» «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы Жаңалықтар «Біз біргеміз» бағдарламасы Арнайы жоба. Той жыры Новости Сериал «Отблески» «Өгей өмір» кәріс телехикаясы «Сезім шарабы» телехикаясы «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы Жаңалықтар Новости «20:30» Сериал «Отблески» «Өгей өмір» кәріс телехикаясы «Махаббат хикаясы» түрік телехикаясы Программа «Sky-студия» Жаңалықтар

01:35 Новости «20:30» 02:05 «Шипагер» телехикаясы

10:20 «Ән мен әзіл» концерттік бағдарламасы 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ 13:00 Российский сериал «Галина» 15:00 Художественный фильм «Две07:00 Ән шашу надцать стульев» 07:10 Новости «20:30» 18:05 Арнайы жоба. Той жыры 07:40 Жаңалықтар 08:10 Комедийный сериал «Кто в 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы доме хозяин?» 08:40 Юмористическая программа 20:05 «Ел аузында» бағдарламасы 20:30 «20:30. Біздің уақыт» «Лица столицы» ақпараттық-сараптамалық 09:00 «Шипагер» кәріс телехикаясы бағдарламасы 10:00 Жаңалықтар 10:10 «Шипагер» кәріс 21:20 Программа «Sky-студия» 22:10 Художественный фильм «Чителехикаясының жалғасы каго» 10:30 Турецкий сериал «История 00:15 «Жүрек жарған» түрік телехиодной любви» каясы 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехикаясы 13:00 Жаңалықтар ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ 13:10 Программа «Sky-студия» 14:00 Новости 14:10 Сериал «Отблески» 08:00 Ән шашу 15:15 «Өгей өмір» кәріс телехикая- 08:50 Союзмультфильм «Чебурашсы ка» 16:35 «Сезім шарабы» телехикаясы 09:10 Союзмультфильм «Аргонав17:30 «Махаббат хикаясы» түрік теты» лехикаясы 09:40 Программа «Суперпапа» 18:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехика- 10:20 «Тәуелсіздік тартуы» атты ясы «Жігіттер» квартетінің ән 20:00 Жаңалықтар кеші 20:30 Новости «20:30» 11:30 «Қыз ғұмыры» үнді телехика21:00 Сериал «Отблески» ясы 22:00 «Өгей өмір» кәріс телехикая- 13:00 «Ел аузында» бағдарламасы сы 13:25 Российский сериал «Галина» 23:15 «Махаббат хикаясы» түрік те- 15:15 Художественный фильм «Фалехикаясы тима и Зухра» 00:15 Жаңалықтар 17:25 «Сырласу» ток-шоу 00:45 Новости «20:30» 18:10 Шоу-лотерея «Бай бол» 01:15 «Шипагер» телехикаясы 18:30 «Қыз ғұмыры» телехикаясы 20:05 Арнайы жоба. Той жыры 20:30 Информационно-аналитичеСУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ ская программа «20:30»: Избранное за неделю 08:00 Ән шашу 21:20 «Әндер мен жылдар» ән кеші 08:20 Новости «20:30» 23:30 «Жүрек жарған» түрік телехи08:50 Жаңалықтар каясы 09:20 Программа «Суперпапа» 10:00 Союзмультфильм «Шапо- 01:10 «Kaznet» ғаламторға шолу 01:30 Ән шашу кляк»


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря 31 КАНАЛ- КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07.00 «Вкусные секреты» 07:30 Т.с. «Уәде беремін» 10:00 «Жұлдызды шаңырақ» 11:00 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 11:30 Х.ф. «Властелин колец: Возвращение короля» 16:00 А.ф. «Кунг- фу Панда» 18:00 А.ф. «Кунг- фу Панда- 2» 20:00 «Дом- весы» 21.00 Т.с. «Уәде беремін» 23:30 «Дом- весы» 06.00 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.50 13.30 15.30 17.00 18.00 18.30 20.00 21.50 00.00

7 КАНАЛ «Қуырдақ» М.с. «Болашақ тобы» «Күнбастар» «Айна on-line» «Күнбастар» «СвиДЕТИли» Х.ф. «Бетховен» К.ф. «Тентек бала» К.ф. «Тентек бала-2» «Дискотека 80-х» «Выход есть» Д.ф. «Әке» «Қос жүрек» Қайрат пен Сырым Х.ф. «Он и Она» Концерт Валерия Меладзе Т.с. «Ходячие мертвецы» КАЗАКСТАН

07.00 10.00 10.30 12.00 12.30 12.45 13.50 14.25 14.55 15.05 16.10 17.30 17.50 18.10 18.40 20.15 20.30 21.05 21.50 23.40 00.10

«Таңшолпан» «Дауа» М.ф. «Немо» «Келбет» Жаңалықтар «Апта.kz» «Ақсауыт» Т.ж. «Мен көрген Елбасы: ұядан ұшқандар» Т.ж. «Әлем таныған Қазақстан» Ток-шоу «Әйел бақыты» Гала-концерт Жаңалықтар «Өзекжарды «Ұлтты ұйытқан ұстаным» «Елбасы жолы: Теміртау» драмасы Т.ж. «Ой бөлістім халқыммен» Жаңалықтар «Айтуға оңай...» Мерекелік концерт Түнгі шоу Жаңалықтар

ХАБАР 07.05 Концерт «Сүйікті әндер» 07.30 Концерт «Ән жүрегім Астана!» 09.00 Фильм-детям «Книга легенд. Таинственный лес» 10.30 Концерт «Ән қанатындағы арман» 12.15 Д.ф. «Хаттар тіл қатқанда»

13.00 Жаңалықтар 13.15 Кино «Весна на Заречной улице» 15.00 Новости 15.15 Шамші Қалдаяқов «Әнім сен едің» 17.00 Жаңалықтар 17.15 Д.ф. «Движущая сила. История одного проекта» 18.00 Новости 18.15 «Жігіттер» квартетіне 10 жыл 20.00 Жаңалықтар 20.30 Д.ф. «Ұлытау» 21.00 Новости 21.30 Д.ф. «Ұлытау» 21.45 Кино «Путь лидера. Железная гора». 23.15 Мерекелік концерт «Халықтың ұлы перзенті» 01.00 Кино «Қыз Жібек» 06:00 08:10 08:30 09:00 09:10 10:00 12:00 12:25 12:55 13:05

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Ғашык жүрек» «101 кеңес» «Караоке такси» Новости «Нурсултан. Большая игра Президента» Х.ф. «Весна на Заречной улице» «101 кеңес» «П@утina» «X- factor» «Караоке такси»

13:40 Х.ф. «Ролли и Эльф: Невероятные приключения» 15:15 «Добрый вечер, Казахстан!» 16:30 Х.ф. «Уйти, чтобы вернуться» 21:00 «Новости в 21:00» 21:25 Жаңалықтар 21:55 Х.ф. «Соблазн» 23:10 «X- factor» 23:20 «Пусть говорят» 06.00 07.00 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 13.00 14.00 16.00 17.00 19.30 20.00 20.50 21.10 21.30 22.30 23.00

АЛАУ «Шындыгы сол» «Музыка в сердце столицы» «Клуб юмора» «Партер души» «Территория происшествий» Д.ц. «Моя правда» «Жұлдызды әуендер» Д.с. «В поисках истины» «SoloWay» М.с. Х.ф. «Үйлену» Илья Ильин: жеңістің даңғыл жолы «Винтаж» «Новогодний Shopping класс» «В ладу с природой» «О чем молчит женщина» «Baby Гид» «Ата-Анама арнау» Ба-

уыржан концерті

Исаевтің

НТК 06.05 Х.ф. «Араның өмірі» 07.40 А.ф. «Симпсондар кинода» 09.10 М.с. 09.30 А.ф. «Астерикс и Обеликс завоевывают Америку» 11.30 М.с. 13.15 «Алтын таспа» 14.15 М.с. 14.40 «Ru TV» 17.00 Х.ф. «Месть пушистых» 19.00 А.ф. «Монстры на каникулах» 21.00 Х.ф. «Шпион по соседству» 23.00 «Ең күлкілі әртістер» 00.00 Х.ф. «Доспехи бога» КАЗАХСТАН- КОСТАНАЙ 08.00 Д.ф. «Теміртау жасампаз жылдар, жас дәурен» 08.40 Д.ф. «Стратегия лидера» 09.00 «Арқа – ақпарат» 09.30 «Айналайын» 10.00 «Арқа-ақпарат» 10.30 Д.ф. «В стременах времени» 12.00 М.с. «Щенячий патруль» 12.30 «Вызов» 13.00 К.ф. «Бәйтерек» 14.30 Концерт

16.35 17.30 18.00 18.30 18.50 19.20 20.00 20.30 21.15 21.40

06.05 07.05 09.00 09.10 13.00 14.15

16.00 19.00 19.30 21.00 21.30 23.30

Т.с.«Паудер Парк» Д.ф. «Ел анасы» Д.ф. «Бірегей бапкер» М.с. «Қонжық Руперт» «Елбасы және ел қамы» «Жалынды жастық шаһары» «ҚР тұңғыш Президентінің мұражайы» «Ұлты ұлықтаған ұлы тұлға» «Елбасы және шежіресі» К.ф. «Балалық шағымның аспаны» КТК «Жанайқай» М.с. «Дорога домой» Х.ф. «Служебный роман» Д.ф. «Тонкая красная линия» Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті- Елбасы қоры лауреаттарының концерті «Жүректегі арманмен, шыңдарға шығу жолында!» «Асқактай бер, Астана!» Жаңалықтар Д.ф. «Назарбаев. Live» Вечерние новости Х.ф. «Плюс любовь» Х.ф. «Зойкина любовь»

ВТОРНИК, 2 декабря 31 КАНАЛ - КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07.00 «Вкусные секреты» 07:30 Т.с. «Уәде беремін» 10:00 «Айтылмаган әңгіме» 11:00 М.с. 12:00 А.ф. «Кунг- фу Панда» 14:00 А.ф. «Кунг- фу Панда- 2» 16:00 Т.с. «Молодёжка» 18:00 Т.с. «Учителя» 19:00 «Дом- весы» 20.00 «Информбюро» 21.00 Т.с. «Уәде беремін» 23:30 «Дом- весы» 06.00 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.50 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.50 20.00 21.00 23.10 00.00

7 КАНАЛ «Қуырдақ» Т.с. «Қара гүл» «Күнбастар» «Айна on-line» «Күнбастар» «C новым домом!» «О самом главном» «Голодные игры» Т.с. «Қара гүл» «Қыздар арасында» «7 NEWS» Т.с. «Нәпсі мен намыс» «Психосоматика» «Гадалка» Т.с. «Семейные обстоятельства» «Икона стиля» «Айна on-line» Т.с. «Қара гүл» «7 NEWS» Т.с. «Тальянка» Профессиональный бокс Т.с. «Ходячие мертвецы»

07.00 10.00 10.55 11.40 12.30 12.45 13.10 14.00 14.30 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.35 19.05 19.30 20.30 21.00 22.00 22.45 23.30 00.00 07.05 08.00 10.10 11.15 11.45 12.35 12.55 13.00

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Қара шаңырақ» «Айтуға оңай...» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Sport.kz» «Алаң» «Сыр-сұхбат» М.с. «Майя» М.с. «Джунгли кітабы» Ток-шоу «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» «Келбет» Жаңалықтар «Ас болсын!» Т.ж. «Бірегей сәулеткер» Т.ж. «Мен көрген Елбасы: қиядан шалғандар» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар Мерекелік концерт «Қанатты өмір белесінде» «Қара шаңырақ» Т.с. «Келін» Түнгі шоу Жаңалықтар ХАБАР «Айтұмар» «Жаңа күн» Т.с. «След» «Дело вкуса» с Т. Веденеевой Т.с. «Махаббатым журегімде» «Спорт без границ» «Подари детям жизнь» Жаңалықтар

13.15 «Семейные мелодрамы» 14.05 Т.с. «Женский доктор – 2». 15.00 Новости 15.15 «Әр үйдің сыры басқа» 15.50 «Сәтті сауда» 16.25 М.с. «Кішкентай рыцарь Тренк» 16.55 «Подари детям жизнь» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.45 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 18.00 Новости 18.15 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 18.55 «ТВ Бинго» 20.00 Жаңалықтар 20.30 «Бюро расследований» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Сүрбойдақ» 22.20 Т.с. «Сулейман Великолепный» 23.30 «Арнайы хабар» 00.00 Т.с. «След» 06:00 06:50 07:00 11:00 12:05 13:15 13:25 14:25 15:30 15:45 16:45 18:00 18:55 19:45

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Ғашык жүрек» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Вероника. Беглянка» «Модный приговор» «X- factor» «Ашығын айтқанда» «Ментовские войны- 7» «112» «Судебные истории» «Давай поженимся» Жаңалықтар Т.с. «Сүйген жар» «Белые волки»

21:00 21:40 22:50 23:00 00:15

«Новости в 21:00» Х.ф. «Соблазн» «X- factor» «Пусть говорят» Х.ф. «Верю»

АЛАУ 06.00 М.с. 07.00 «Разбудильник» 09.00 Илья Ильин: наука побеждать 09.30 М.с. 10.00 Илья Ильин: жеңістің даңғыл жолы 10.30 М.с. 11.00 «Өмір ағымы» 13.00 Т.с. «Госпожа горничная» 14.00 «Дело №» 14.10 «Солнечная кухня» 14.40 «Рожденная Независимостью» 15.00 Т.с. «Алиби на двоих» 16.00 «Жаңалықтар» 16.30 М.с. 17.00 «Көкейтесті сұхбат» 17.30 «Соғады жүрек» Мұқағали Мақатаев шығармашылығына арналған ән- жыр кеші 19.00 «Жаңалықтар» 19.30 «Қарсыластық» 20.00 «РТН» 20.30 «Дело №» 21.10 Т.с. «Госпожа горничная» 22.00 «РТН» 22.30 «Группа здоровья» 23.00 «Өмір ағымы» 00.00 «Территория происшествий»

06.05 07.40 07.55 08.15 08.35 09.00 09.45 10.30 12.30 14.30 16.00 17.10 17.50 18.20 19.00 19.25 20.00 20.45 21.30 22.15 22.45 23.10 23.35 00.00

НТК Х.ф. «Жұлдыздар шеруі» «Ревю» «Қып - қызыл күлкі» «Ревю» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Х.ф. «Шпион по соседству» А.ф. «Монстры на каникулах» Т.с. «Вторая свадьба» «Экстрасенсы ведут расследование» Т.с. «Мой парень со звезды» «КВН на бис» Т.с. «Физрук- 2» «Ревю» «Такси» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «Физрук- 2» «Көңілді таспа» «Ревю» «Жасырын камера» «Сүйікті жануарлар» Х.ф. «Вечеринка»

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 М.с. «Қонжық Чарли» 10.00 «Новости» 10.30 Х.с. «Сырғалым» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Щенячий патруль» 12.30 «Высота воли» 13.00 «Жаңалықтар»

13.30 13.50 17.50 17.50 18.10 18.25 18.50 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.40 00.20 00.35

«Новости» Д.с. «Nature» «Областное вещание» «Аймақ жаңалықтары» «Интонация» «Региональные новости» Д.ф. «Теміртау жасампаз жылдар, жас дәурен» «Бірінші студия» «Жаңалықтар» «Ажар» «Новости» Х.с. «Сырғалым» Х.с. «Атлантида» «Жаңалықтар» «Новости»

КТК 06.05 «Жанайқай» 06.30 «Япыр-ай» 07.20 Т.с. «Алаң болма, жаным!» 09.00 «Семейные драмы» 10.00 Х.ф. «Шаповалов» 12.00 Новости 12.35 «Семейные драмы» 13.35 «Не ври мне» 14.35 «Звёздная жизнь» 15.30 Х.ф. «Қудалар» 16.45 Т.с. «Офицер абыройы» 18.00 Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» 19.00 Жаңалықтар 19.30 «Рейдер» 19.40 Х.ф. «Практика» 21.00 Вечерние новости 21.40 «Диагноз» 22.20 Х.ф. «Плюс любовь» 00.20 Х.ф. «Груз»

СРЕДА, 3 декабря 31 КАНАЛ-КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07.00 «Вкусные секреты» 07:30 Т.с. «Уәде беремін» 10:00 «Айтылмаган әңгіме» 11:00 Т.с. «Молодёжка» 13:00 М.с. 15:00 Городские легенды 16:00 Т.с. «Молодёжка» 18:00 Т.с. «Учителя» 19:00 «Дом- весы» 20.00 «Информбюро» 21.00 Т.с. «Уәде беремін» 23:30 «Дом- весы» 06.00 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.50 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.50 20.00 21.00 23.10 00.00

7 КАНАЛ «Қуырдақ» Т.с. «Қара гүл» «Күнбастар» «Айна on-line» «Күнбастар» «C новым домом!» «О самом главном» «Голодные игры» Т.с. «Қара гүл» «Қыздар арасында» «7 NEWS» Т.с. «Нәпсі мен намыс» «Психосоматика» «Гадалка» Т.с. «Семейные обстоятельства» Шоу «ВООМ!» «Айна on-line» «Қара гүл» түрік телехикаясы «7 news» Т.с. «Майские ленты» Профессиональный бокс Т.с. «Ходячие мертвецы»

07.00 10.00 10.40 11.45 12.30 12.45 13.05 13.25 14.05 14.30 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.10 18.40 19.05 19.30 20.30 21.05 21.50 22.40 23.30 00.00

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Қара шаңырақ» «Айтуға оңай...» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Тағдыр» «Поэзия әлемі» «Заң және біз» Т.ж. «Қазақ ұлттық техникалық университеті» М.с. «Майя» М.с. «Джунгли кітабы» Ток-шоу «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» Д.ф. «Ұлт мақтанышы» Жаңалықтар «Өзекжарды» Т.ж. «Бірегей бапкер» Т.ж. «Мен көрген Елбасы: қиырдан қайтқандар» «Қылмыс пен жаза» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Айтуға оңай» Т.с. «Қара шаңырақ» Т.с. «Келін» Түнгі шоу Жаңалықтар

ХАБАР «Айтұмар» «Жаңа күн» Т.с. «След» «Дело вкуса» с Т. Веденеевой 11.45 Т.с. «Сүрбойдақ» 12.35 «Экономкласс» 12.45 «Подари детям жизнь» 07.05 08.00 10.10 11.15

13.00 Жаңалықтар 13.15 «Семейные мелодрамы» 14.05 Т.с. «Женский доктор – 2» 15.00 Новости 15.15 «Әр үйдің сыры басқа» 15.50 «Сәтті сауда» 16.25 М.с. «Кішкентай рыцарь Тренк» 16.55 «Подари детям жизнь» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.45 «Бизнес сыры» 18.00 Новости 18.15 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 19.00 «Біздің үй» 20.00 Жаңалықтар 20.30 Д.с. «Табиғат тартуы» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Сүрбойдақ» 22.20 Т.с. «Сулейман Великолепный» 23.20 «Нүкте» пікір - талас алаңы 06:00 06:50 07:00 11:00 12:05 13:15 13:25 14:25 15:30 15:45 16:45 18:00 18:55

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Ғашык жүрек» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Вероника. Беглянка» «Модный приговор» «X- factor» «Ашығын айтқанда» «Ментовские войны- 7» «112» «Судебные истории» «Давай поженимся» Жаңалықтар Т.с. «Сүйген жар»

19:45 21:00 21:40 22:50 23:00 00:15 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.30

19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

06.05

«Белые волки» «Новости в 21:00» Х.ф. «Соблазн» «X- factor» «Пусть говорят» Х.ф. «Верю» АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Разбудильник» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. «Өмір ағымы» Т.с. «Госпожа горничная» «Винтаж» «Baby Гид» Т.с. «Алиби на двоих» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» Қайрат Нұртас пен Сырым Исабаев «Жас даурен» атты шығармашылық концерті «Жаңалықтар» «Қылмыстық іс №» «РТН» «Экономикс» Т.с. «Госпожа горничная» «РТН» «В ладу с природой» «Өмір ағымы» «Территория происшествий» НТК К.ф.

06.05 07.40 07.55 08.15 08.35 09.00 09.45 10.30 11.10 11.35 12.00 12.35 14.30 16.00 17.10 17.50 18.20 19.00 19.25 20.00 20.45 21.30 22.15 22.45 23.10 23.35 00.00

Х.ф. «Мүлтіксіз әрекет» «Жұлдыздар шеруі» «Ревю» «Қып - қызыл күлкі» «Ревю» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «СашаТаня» «Көңілді таспа» «Сүйікті жануарлар» «Күлкі ойнақ» М.с. Т.с. «Вторая свадьба» «Экстрасенсы ведут расследование» Т.с. «Мой парень со звезды» «КВН на бис» Т.с. «Физрук- 2» «Ревю» «Такси» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «Физрук- 2» «Көңілді таспа» «Ревю» «Жасырын камера» «Сүйікті жануарлар» Х.ф. «Ничего себе поездочка-2: Смерть впереди»

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 М.с. «Қонжық Чарли» 10.00 «Новости» 10.30 Х.с. «Сырғалым» 11.30 «Бірінші студия» 12.00 М.с. «Щенячий патруль»

13.00 13.30 17.50 17.50 18.10 18.25 18.50 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.40 00.20 00.35

«Жаңалықтар» «Новости» «Областное вещание» «Аймақ жаңалықтары» «Регион 10» «Региональные новости» Д.с. «Алаш алыптары» «Первая студия» «Жаңалықтар» «Сап түзе!» «Новости» Х.с. «Сырғалым» Х.с. «Атлантида» «Жаңалықтар» «Новости»

КТК 06.05 «Япыр-ай» 06.50 Жаңалықтар 07.25 Т.с. «Алаң болма, жаным!» 09.00 «Семейные драмы» 10.00 Х.ф. «Шаповалов» 12.00 Новости 12.45 «Диагноз» 13.30 «Семейные драмы» 14.30 «Не ври мне» 15.35 Х.ф. «Қудалар» 16.45 Т.с. «Офицер абыройы» 18.00 Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» 19.00 Жаңалықтар 19.30 «Рейдер» 19.40 Х.ф. «Практика» 21.00 Вечерние новости 21.40 «Черный квадрат» 22.20 Х.ф. «Плюс любовь» 00.20 Х.ф. «Груз»


16

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 декабря 31 КАНАЛ- КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07.00 «Вкусные секреты» 07:30 Т.с. «Уәде беремін» 10:00 «Айтылмаган әңгіме» 11:00 Т.с. «Молодёжка» 13:00 М.с. 15:00 Городские легенды 16:00 Т.с. «Молодёжка» 18:00 Т.с. «Учителя» 19:00 «Дом- весы» 20.00 «Информбюро» 21.00 Т.с. «Уәде беремін» 23:30 «Дом- весы» 06.00 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.50 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.50 20.00 21.00 23.10 00.00

7 КАНАЛ «Қуырдақ» Т.с. «Қара гүл» «Күнбастар» «Айна on-line» «Күнбастар» «C новым домом!» «О самом главном» «Голодные игры» Т.с. «Қара гүл» «Қыздар арасында» «7 NEWS» Т.с. «Нәпсі мен намыс» «Психосоматика» «Гадалка» Т.с. «Семейные обстоятельства» «СвиДЕТИли» «Свекровь и невестка» «Айна on-line» Т.с. «Қара гүл» «7 NEWS» «Человек-невидимка» Профессиональный бокс Т.с. «Ходячие мертвецы»

07.00 10.00 11.00 11.45 12.30 12.45 13.10 13.35 14.00 14.25 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.15 18.35 19.05 19.30 20.30 21.05 21.50 22.55 23.30 00.00 07.05 08.00 10.10 11.15 11.45 12.35 13.00 13.15

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Қара шаңырақ» «Айтуға оңай...» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Агробизнес» «Сіз не дейсіз?» «Жан жылуы» Д.ф. «Ұлт мақтанышы» Т.с. «Майя» М.с. «Джунгли кітабы» Ток-шоу «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» Д.ф. «Ұлт мақтанышы» Жаңалықтар «Қылмыс пен жаза» Т.ж. «Бірегей іскер» «Поэзия әлемі» «Жаңа Қазақстан 2050» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Айтуға оңай» Т.с. «Қара шаңырақ» Т.с. «Келін» Түнгі шоу Жаңалықтар ХАБАР «Айтұмар» «Жаңа күн» Т.с. «След» «Дело вкуса» с Т. Веденеевой Т.с. «Сүрбойдақ» «Спорт әлемі» Жаңалықтар «Семейные мелодрамы»

14.05 Т.с. «Женский доктор – 2» 15.00 Новости 15.15 «Әр үйдің сыры басқа» 15.50 «Сәтті сауда» 16.25 М.с. «Кішкентай рыцарь Тренк» 16.55 «Подари детям жизнь» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Көзқарас» 17.45 «100 бизнес – историй» 18.00 Новости 18.15 Т.с. «Сұлтан Сүлейман» 19.10 «Жекпе-жек» 20.00 Жаңалықтар 20.30 «Энергия будущего» 21.00 Новости 21.30 Т.с. «Сүрбойдақ» 22.20 Т.с. «Сулейман Великолепный» 23.20 «Біздің үй»

12:05 13:15 13:25 14:25 15:30 15:45 16:45 18:00 18:55 19:45 21:00 21:40

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Ғашык жүрек» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Вероника. Беглянка» «Модный приговор» «X- factor» «Ашығын айтқанда» «Ментовские войны- 7» «112» «Судебные истории» «Давай поженимся» Жаңалықтар Т.с. «Сүйген жар» «Белые волки» «Новости в 21:00» Х.ф. «Соблазн»

11.45 12.35 12.50 13.00 13.15 14.05 15.00 15.15 15.50 16.25 16.55 17.00 17.15 18.00 18.15 19.10 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 00.00

вой Т.с. «Сүрбойдақ» «100 бизнес – историй» «Подари детям жизнь» Жаңалықтар «Семейные мелодрамы» Т.с. «Женский доктор – 2» Новости «Әр үйдің сыры басқа» «Сәтті сауда» «Ұлт саулығы» «Подари детям жизнь» Жаңалықтар «Бармысың, бауырым?» Новости Т.с. «Сұлтан Сүлейман» «Орталық Хабар» Жаңалықтар «Одна судьба» Новости «Жұлдызды дода» Кино «Великий рейд» Жаңалықтар

06:00 06:50 07:00 11:00

22:50 «X- factor» 23:00 «Теория заговора» 00:15 Х.ф. «Верю» 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.40 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Разбудильник» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. «Өмір ағымы» Т.с. «Госпожа горничная» «Группа здоровья» «Қылмыстық іс №» «Экономикс» Т.с. «Алиби на двоих» «Жаңалықтар» М.с. «Көкейтесті сұхбат» «Туған елге, мың Алғыс!» Жадыра Арыстанова «Жаңалықтар» «Болашақ үшін күрес» «РТН» «ПроАгро» Т.с. «Госпожа горничная» «РТН» «Рожденная Независимостью» «Өмір ағымы» «Территория происшествий»

НТК 06.05 Х.ф. «Солист»

07.40 07.55 08.15 08.35 09.00 09.45 10.30 11.10 11.35 12.00 12.35 14.30 16.00 17.10 17.50 18.20 19.00 19.25 20.00 20.45 21.30 22.15 22.45 23.10 23.35 00.00

«Жұлдыздар шеруі» «Ревю» «Қып - қызыл күлкі» «Ревю» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «СашаТаня» «Көңілді таспа» «Сүйікті жануарлар» «Күлкі ойнақ» М.с. Т.с. «Вторая свадьба» «Экстрасенсы ведут расследование» Т.с. «Мой парень со звезды» «КВН на бис» Т.с. «Физрук- 2» «Ревю» «Такси» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «Физрук- 2» «Көңілді таспа» «Ревю» «Жасырын камера» «Сүйікті жануарлар» Х.ф. «Специальное задание»

КАЗАХСТАН - КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 М.с. «Қонжық Чарли» 10.00 «Новости» 10.30 Х.с. «Сырғалым» 11.30 «Первая студия» 12.00 М.с. «Щенячий патруль» 13.00 «Жаңалықтар» 13.30 «Новости»

13.50 17.50 17.50 18.15 18.25 18.40 18.50 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.40 00.20 00.35

Д.с. «Nature» «Областное вещание» «Аймақ жаңалықтары» «Бизнес жаңалықтары» «Региональные новости» «Бизнес новости» Д.с. «Алаш алыптары» «Бірінші студия» «Жаңалықтар» Д.ф. «Бірегей бапкер» «Новости» Х.с. «Сырғалым» Х.с. «Атлантида» «Жаңалықтар» «Новости»

КТК 06.05 «Япыр-ай» 06.55 Жаңалықтар 07.25 Т.с. «Алаң болма, жаным!» 09.00 «Тайные знаки» 09.45 Х.ф. «Убить дрозда» 12.00 Новости 12.45 «Черный квадрат» 13.30 «Семейные драмы» 14.35 «Не ври мне» 15.35 Х.ф. «Қудалар» 16.45 Т.с. «Офицер абыройы» 18.00 Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» 19.00 Жаңалықтар 19.30 «Рейдер» 19.40 Х.ф. «Практика» 21.00 Вечерние новости 21.40 «Наша правда» 22.45 Х.ф. «Плюс любовь» 00.45 Х.ф. «Груз»

ПЯТНИЦА, 5 декабря 31 КАНАЛ-КОСТАНАЙ 06.00 «Әзіл студио» 07.00 «Вкусные секреты» 07:30 Т.с. «Уәде беремін» 10:00 «Айтылмаган әңгіме» 11:00 Т.с. «Молодёжка» 13:00 М.с. 15:00 Городские легенды 16:00 Т.с. «Молодёжка» 18:00 Т.с. «Учителя» 19:00 «Дом- весы» 20.00 «ИНФОРМБЮРО» 21.00 «Дом- весы» 21:30 Т.с. «Уәде беремін» 00:00 «Дом- весы» 06.00 06.30 07.30 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.50 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 18.50 20.00 21.00 23.10

7 КАНАЛ «Қуырдақ» Т.с. «Қара гүл» «Күнбастар» «Айна on-line» «Күнбастар» «С новым домом!» «О самом главном» «Голодные игры» Т.с. «Қара гүл» «Қыздар арасында» «7 NEWS» Т.с. «Нәпсі мен намыс» «Психосоматика» «Гадалка» «Выход есть!» «Измайловский парк» «Айна on-line» Т.с. «Қара гүл» «7 NEWS» «Дискотека 80-х» Профессиональный бокс

00.00 Т.с. «Ходячие мертвецы» 07.00 10.00 11.00 11.45 12.30 12.45 13.15 13.55 14.25 14.55 15.05 16.10 17.00 17.30 17.50 18.05 18.30 18.40 19.05 19.30 20.30 21.05 21.50 22.55 23.40 00.00 00.50

КАЗАКСТАН «Таңшолпан» Т.с. «Қара шаңырақ» «Айтуға оңай...» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Менің Қазақстаным» «Көкпар» ұлттық ойыны Д.ф. «Ұлт мақтанышы» Т.с. «Майя» М.с. «Джунгли кітабы» Ток-шоу «Әйел бақыты» Т.с. «Келін» «Жан жылуы» Жаңалықтар «Өзекжарды» Т.ж. «Бірегей мәмілегер» «Жаңа Қазақстан 2050» «Парламент» «Иман айнасы» Т.с. «Сұлтан Бейбарыс» Жаңалықтар «Айтуға оңай» «Шын жүректен!» Т.с. «Келін» «Сіз не дейсіз?» Жаңалықтар «Сен мені ұмыт» тарихи драмасы

06:00 06:50 07:00 11:00

ХАБАР «Айтұмар» «Жаңа күн» Т.с. «След» «Дело вкуса» с Т. Веденее-

12:05 13:10 13:25 14:25 15:30 15:45 16:50 18:00 18:55

19.00 «Кім білген» репортаж 19.30 Шоу «ВООМ!» 20.00 Шоу «Универсальный артист» 22.00 «Другими словами» 22.40 Кәсіби бокс 00.10 Т.с. «Ходячие мертвецы»

08.30 09.00 09.45 10.05 10.05 11.40 12.10

07.05 08.00 10.10 11.15

ЕВРАЗИЯ Т.с. «Ғашык жүрек» Жаңалықтар «Доброе утро» Х.ф. «Вероника. Беглянка» «Модный приговор» «Жұма уағызы» «Ашығын айтқанда» «Ментовские войны- 7» «112» «Ментовские войны- 7» «Жди меня» Жаңалықтар Т.с. «Сүйген жар»

19:50 21:00 21:40 23:00 06.00 06.30 07.00 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 14.00 14.25 14.45 15.00 16.00 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

«Белые волки» «Новости в 21:00» «Поле чудес» Х.ф. «Курьер из «Рая» АЛАУ «Тәулік тынысы» М.с. «Разбудильник» «РТН» М.с. «Жаңалықтар» М.с. «Өмір ағымы» Т.с. «Госпожа горничная» «В ладу с природой» «Новогодний Shopping класс» «Рожденная Независимостью» Т.с. «Алиби на двоих» «Жаңалықтар» «Көкейтесті сұхбат» Айбек Бекбосынов «Мәңгілік» «Жаңалықтар» «Алаяқтар арбауы» «РТН» «Группа здоровья» Т.с. «Госпожа горничная» «РТН» «Солнечная кухня» «Өмір ағымы» «Территория происшествий»

НТК 06.05 «Ғажайыптар елі»

06.45 07.00 07.55 08.15 08.35 09.00 09.45 10.30 11.10 11.35 12.00 12.35 14.30 16.00 17.10 17.50 18.20 19.00 19.25 20.00 22.10 23.10 23.30 00.00

«Жасырын камера» Т.с. «Екінші неке» «Ревю» «Жұлдыздар шеруі» «Ревю» Т.с. «Вузеры- 4» Т.с. «Универ» Т.с. «СашаТаня» «Көңілді таспа» «Сүйікті жануарлар» «Күлкі ойнақ» М.с. Т.с. «Вторая свадьба» «Экстрасенсы ведут расследование» Т.с. «Мой парень со звезды» «КВН на бис» Т.с. «Физрук- 2» «Ревю» «Такси» «Танцы» «Караоке- киллер» «Ревю» «Сүйікті жануарлар» Х.ф. «Национальная безопасность»

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ 07.00 «Тобыл таңы» 09.00 «Жаңалықтар» 09.30 М.с. «Қонжық Чарли» 10.00 «Новости» 10.30 Х.с. «Сырғалым» 11.30 «Бірінші студия» 12.00 М.с. «Щенячий патруль» 13.00 «Жаңалықтар» 13.30 «Новости»

13.50 17.50 17.50 18.10 18.25 18.50 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.40

Д.с. «Nature» «Областное вещание» «Аймақ жаңалықтары» «Даму діңгектері» «Региональные новости» Д.с. «Алаш алыптары» «Первая студия» «Жаңалықтар» «Қазақстан – 2050» «Новости» Х.с. «Сырғалым» Д.с. «В стременах времени» 23.00 «00.00» 00.00 «Жаңалықтар» 00.15 «Новости»

КТК 06.05 «Япыр-ай» 06.55 Жаңалықтар 07.25 Т.с. «Алаң болма, жаным!» 09.00 «Тайные знаки» 09.45 Х.ф. «Убить дрозда» 12.00 Новости 12.40 «Наша правда» 13.50 «Семейные драмы» 15.00 «Не ври мне» 16.05 Х.ф. «Қудалар» 17.20 Т.с. «Офицер абыройы» 18.00 Т.с. «Мұздан суық, оттан ыстық» 19.00 Жаңалықтар 19.30 «Рейдер» 19.40 Х.ф. «Практика» 21.00 Вечерние новости 21.40 «Наша правда» 22.45 Х.ф. «Спартак и Калашников»

СУББОТА, 6 декабря 31 КАНАЛ-КОСТАНАЙ 06.00 М.с. 09:00 «Вкусные секреты» 09:30 Х.ф. «Дневник памяти» 12:00 «Жұлдызды шаңырақ» 12:30 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 14:30 Х.ф. «Лемони Сникет: 33 несчастья» 17:00 А.ф. «Би Муви: Медовый заговор» 19:00 Х.ф. «Путешествие к центру земли» 21:00 Х.ф. «Миссия невыполнима: Протокол фантом» 00:00 Х.ф. «Миссия невыполнима» 7 КАНАЛ 06.00 «Бүк пен Шік» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Айна on-line» 09.00 «Школа доктора Комаровского» 09.30 «Орел и решка» 10.30 «Икона стиля» 11.30 «Свекровь и невестка» 12.00 «Хампти Шарманың қалыңдығы» үнді фильмі 14.50 Т.ф. «Женщина, не склонная к авнтюрам» 17.00 «Мои прекрасные» 18.00 «Күнтізбе»

07.00 08.40 09.00 10.05 10.35 11.25 13.00 13.30 14.15 17.00 17.30 17.45 18.05 20.00 20.30 21.00 22.30 00.20 01.00

КАЗАКСТАН Концерт «Агробизнес» «Сенбілік таң» «Дауа» «Ас болсын!» «Қазақстан дауысы» «Поэзия әлемі» «Телқоңыр» Республикалық ақындар айтысы «Келбет» Жаңалықтар «Тағдыр» С.Сариевтің шығармашылық кеші «Арнайы репортаж» Жаңалықтар «Ұлттық шоу» «Жайдарман» Жаңалықтар «Аламо» әскери драмасы

ХАБАР 07.05 «Шаншар» әзіл-сықақ театры

14.00 14.50 15.40 17.10 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 00.40

06:00 06:00 08:25 09:00 09:10 09:50 11:45 12:15 13:20

«Ким» мультсериалы «Бармысың, бауырым?» «Продвопрос» «Спорт без границ» М.ф. «Джок» М.ф. «Маша и Медведь» Кино «Как Майк-2. Стритбол» «Орталық Хабар» «Ойжүйрік» «Жұлдызды дода» «Жансарай» «Кеше ғана...» - «Еще вчера...» «Под прицелом» с Айгуль Мукей «Бенефис-шоу» Ақпарат арнасы – «Жетi күн» Кино «Пленницы» Кино «Джульеттаға жолданған хаттар» ЕВРАЗИЯ Х.ф. «Дәрігер Ахметова» Т.с. «Ғашык жүрек» «Таңғы пошта» Новости «Смак» Х.ф. «Майский дождь» «Фабрика грез» «Идеальный ремонт» «П@утina»

13:45 14:20 15:30 20:00 21:00 21:30 21:45 22:15 22:35 23:00 06.00 06.30 07.30 08.20 09.00 09.30 10.20 10.50 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 16.00 15.30 15.45 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00

«Караоке такси» «Черно-белое» Х.ф. «Поцелуй судьбы» «X- factor» «Новости в субботу» «Сенбілік жаңалықтар» «Тілші түйіні» «Сенбілік жаңалықтар» «X- factor» «Кешкі кездесу» » АЛАУ «Тәулік тынысы» «Шындыгы сол» М.с. «Жаңалықтар» «РТН» М.с. «Экономикс» «Группа здоровья» Д.с. «В поисках истины» «MadLapys» «Клуб юмора» «Неизведанный Казахстан» Ән- Хадиша концерті «ПроАгро» «Қарсыластық» «Болашақ үшін күрес» «Экология для всех» «Айтылмаған әңгіме» «Қылмыстық іс №» «Baby Гид» «РТН подробности»

20.50 21.30 22.00 22.30 00.00 07.05 07.40 08.05 08.30 09.00 10.45 12.30 13.00 13.25 14.00 16.10 18.00 18.30 19.00 19.30 22.00 00.10

«Винтаж» «Солнечная кухня» «Школа потребителя» Х.ф. «Уйлену» «Панорама недели» НТК «Ғажайыптар елі» «Жасырын камера» М.с. Т.с. «Ай карли» «Бэйб: Поросенок в городе» А.ф. «Астерикс и Обеликс: Большая драка» М.с. «Сүйікті жануарлар» «Такси» М.с. Х.ф. «Такси» М.с. «Жасырын камера» «Сүйікті жануарлар» Х.ф. «Воздушный маршал» «Танцы» Х.ф. «Последний дом слева»

КАЗАХСТАН-КОСТАНАЙ 08.00 «Жаңалықтар» 08.30 М.с. «Қонжық Чарли» 09.00 «Новости» 09.40 К.ф. «Алты жасар Алпа-

18.30 19.30 20.00 20:30 21.00 21.35

мыс» Д.ф. «Регион 10» «00.00» «Заң аймағы» «Сот төрелігі» Д.с. «Қазақ елі» Концерт «Құс қанат ғұмыр» Д.с. «В стременах времени» Т.с. «Санжар мен Қайсар» Д.ф. «Талғат Бегельдинов» Т.с. «Ночные ласточки» «Октава» «Интонация» «ДамаФон» «Арқа – ақпарат» Х.ф. «Битва за свободу»

07.05 08.40 09.30 10.00 12.00 12.40 13.45 15.00 16.00 21.00 22.00 00.55

КТК М.с. «Жүрекжарды» «Жанайқай» «Кривое зеркало» Новости «Наша правда» «Звёздная жизнь» «Kүлейiк» Х.ф. «Қудалар- 2» «Другая правда» Х.ф. «Александра» «Той BestStar»

11.00 11.40 12.00 13.00 13.30 13.45 14.00 16.35 17.00 18.00


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря 31 КАНАЛ -КОСТАНАЙ 06.00 «Жажда экстрима» 07.00 М.с. 09:00 Х.ф. «Миссия невыполнима: Протокол фантом» 12:00 «Жұлдызды шаңырақ» 12:30 Алдараспан, Шаншар, Нысана күнделігі 14:30 А.ф. «Би Муви: Медовый заговор» 16:30 Т.с. «Учителя» 20:30 Х.ф. «Дублер» 22:30 Х.ф. «Жатва» 7 КАНАЛ 06.00 «Бүк пен Шік» 07.00 «Қырық миллион теңге шоуы» 08.00 «Айна on-line» 09.00 «Дерзкие проекты» 10.00 «Пятерка лучших» 11.00 Премьера! «СвиДЕТИли» 11.30 «KZландия. Сокровище нации» 12.00 «Айна on-line» 12.40 «Маригольд» үнді фильмі 15.00 Т.ф. «Сестренка» 17.00 «Мои прекрасные» 18.00 Т.с. «20 минут» 20.00 «Нысана» 20.30 «Кім білген» репортаж 21.00 Шоу «ВООМ!» 21.30 «KZландия. Сокровище нации» 22.00 Х.ф. «Смертельная гонка» 00.20 Т.с. «Ходячие мертвецы»

07.00 08.35 10.00 11.20 11.55 12.25 12.55 17.10 17.40 18.50 20.00 21.05 22.35 23.25 00.05

КАЗАКСТАН Концерт М.ф. «Ақ үлпек» «Айгөлек» байқауы «Ақсауыт» Телесаяхат «Шарайна» «Сыр-сұхбат» «Ұлттық шоу» Д.ф. «Ғасырлар үні» «Күміс көмей, жез таңдай» байқауы «Әзіл әлемі» «Апта.kz» «Қазақстан дауысы» «Алаң» «Көкпар» ұлттық ойыны Кино «Линкольнді құтқару»

ХАБАР 07.05 «Шаншар» әзіл -сықақ театры 08.30 «Айбын» 09.00 Ақпарат арнасы – «Жетi күн» 10.00 «Ас арқау» 10.25 «Спорт әлемі» 10.55 М.ф. «Морская бригада» 12.30 Сказка «Йоринда и Йорингель» 13.45 «Бенефис-шоу» 14.55 Үнді фильмі «Кішкентай куәгер» 17.25 «Ойжүйрік» 18.15 Қ.Нұртастың ән кеші 19.50 «Ду-думан» 21.00 Информационный канал - «Жетi күн» 22.00 Кино «Неудержимый»

23.50 Кино «Бәрі Мэриге ғашық» ЕВРАЗИЯ 06:00 Т.с. «Ғашык жүрек» 07:30 «101 кеңес» 07:55 «Сенбілік жаңалықтар» 08:00 «Тілші түйіні» 08:25 «Сенбілік жаңалықтар» 08:45 «Воскресные беседы» 09:00 Новости 09.10 «Здоровье» 10:10 «Казлото» 10:55 «Большие гонки» 12:30 «101 кеңес» 12:55 «П@утina» 13:20 «Караоке такси» 13:50 «X- factor» 15:15 «Добрый вечер, Казахстан!» 16:30 Х.ф. «Уйти, чтобы вернуться» 21:00 «Аналитика» 22:00 Х.ф. «У Бога свои планы» 00:15 Х.ф «Охотники за головами» АЛАУ 06.00 «Апталық шолу» 07.00 «Мен- Сырдариямын» Елена Әбдіхалықованың шығармашылық кеші 07.50 М.с. 09.00 «Новогодний Shopping класс» 09.30 М.с. 10.20 «Baby Гид» 10.50 «В ладу с природой» 11.10 «MadLapys»

11.30 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 17.00 17.30 19.00 19.30 20.00 20.40 23.00 00.00

«Солнечная кухня» «ПроАгро» «РТН подробности» «Винтаж» «Смех с доставкой на дом» Х.ф. «Менің ағам бойдақ» «Қоғам және әйел» «Айтылмаған әңгіме» «Личные финансы» «Школа потребителя» «Трансмиссия» «Про Rock» Д.ц. «Моя правда» Таланты и поклонники. Валерий Харламов

НТК 07.05 Х.ф. «Араның өмірі» 09.00 А.ф. «Астерикс и Обеликс: Большая драка» 10.40 М.с. 11.30 Х.ф. «Младенец на прогулке» 13.40 М.с. 14.20 «Күлкі ойнақ» 14.45 «Жасырын камера» 15.10 «Сүйікті жануарлар» 15.40 Х.ф. «Такси» 17.30 Х.ф. «Воздушный маршал» 20.00 «Битва экстрасенсов» 21.40 «Большая разница» 23.00 «Алтын таспа» 00.00 Х.ф. «Духless» КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ 08.00 М.ф. «Қадырдың бақыты»

09.00 Д.с. «Қазақ елі» 09.10 Х.ф. «Битва за свободу» 11.40 «Даму діңгектері» 12.00 М.с. «Щенячий патруль» 12.25 Д.ф. «Қазақтың Бауыржаны» 13.00 «Территория закона» 13.30 Д.с. «В стременах времени» 14.00 Концерт «Жұлдыздар отбасы «Аңыз адам» 16.30 Д.ф. «Ғасыр адамының толғауы» 17.00 Т.с. «Санжар мен Қайсар» 18.00 «Сот төрелігі» 18.30 Т.с. «Ночные ласточки» 19.30 «Волшебный фонарь» 20.00 «Бойтұмар» 20.30 «Вызов» 21.00 «Арқа-ақпарат» 21.40 Х.ф. «Инфант»

Автошкола «ВИП»

готовит водителей КАТЕГОРИИ «В» * утреннее, дневное и вечернее время обучения * оплата в рассрочку * дополнительное вождение и подготовка к экзаменам на компьютере. ПОСОБИЕ В ПОДАРОК. ул. Шевченко, 39А, р-н Центр. рынка (угол ул. Баймагамбетова) ул. Хакимжановой, 7 (угол пр. Абая), ост. «Лагуна», тел.: 55-81-92, 21-25-62, 8-705-960-45-29, 8-701-855-62-70.

КТК 07.05 М.с. 07.35 «Бен 10. Омниверс» 08.30 «Kүлейiк» 09.25 «Звёздная жизнь» 10.30 Х.ф. «Подари мне воскресенье» 15.00 «Дорога домой» 15.10 «Особое задание» 16.45 Х.ф. «Александра» 19.25 «КТК-да Қабатов!» 21.00 «Портрет недели» 22.00 «Слуги народа» 23.00 Х.ф. «Судьба Марии»

Каменный цветок ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА.

Украинский базальт. Габро. В АССОРТИМЕНТЕ.

    

За изменения в программе редакция ответственности не несет. ПРОДАЮ 1-комн. кв-ру в КЖБИ, р-н 25 магазина, 35 000$, торг, 5/5, 31,8/6, лоджия 6 м, застекленная, косметический ремонт, сантехника новая, можно с мебелью. 8-705-331-70-93, 26-41-76. 1-комн. кв., р-н 11 школы, 35 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 2/6 эт., неугл., пластик. окна, лоджия 3 м, 36000$. Тел.: 8-777-304-35-33, 8-775-731-30-30. 1-комн. кв., р-н КЖБИ, 4 эт., 41,5 кв.м, черновая, в доме детский сад, парковка или обмен на 2-3-4-5 ком. или дом с газом, водой. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 1-комн., р-н ж/д вокзала, ул. Темирбаева, 14, 3 эт., 33 кв. м, 38500$. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 1-комн., малосемейка, 29,5 кв.м, ул. Майлина, 16, 25500$. Тел.: 8-778378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-66484-98. 2-комн. кв. киевской серии, 63 кв.м, центр, рядом гимназия, 4 эт., 75000 $, ипотека, торг. Тел.: 50-27-50, 8-777-637-79-99. 2-комн. кв., 45,2 кв.м, 2/4 эт., центр, счетчики, пластиковые окна, рядом школа, требуется ремонт. Тел.: 8-705-746-05-64, 8-778-214-4262, 8-705-746-05-63. 2-комнатную кв-ру в Костанае-2, ул. Станционная, 64, 3 эт., неугловая, теплая, жел. дв., 35000$. Тел.: 8-705-464-45-62, 8-705-401-26-72. 2-комн. кв., 9 мкрн, ул. Чкалова,13а, 3 эт., 68 кв.м, элитная, с мебелью и быт. техникой. 90000 $. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 2-комн. кв. 51 кв.м, 2 эт., 1-комн. 33,5 кв.м – на одной площадке с кап. ремонтом, 9 мкрн, ул. Чкалова, 16 или обмен на 1+1+1; 1+1+$ Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. 3-комн. кв, р-н «Арман», 67 000$, 65,9 кв.м, 2 эт., современная перепланировка, светлая, теплая, очень уютная для большой семьи, частично меблированная, евроокна и двери, счетчики, застекленная лоджия. Тел.: 56-0024, 8-777-581-52-00. 3-комн. кв-ра в центре, дом кирпичный, внутри квартала, теплый, лоджия 6 м, счетчики, кабельное ТВ, Интернет, все рядом, 50 кв. м, 5/5, 50000$, торг. Тел.: 56-76-27, 8-777-293-37-95.

3-комн. кв., р-н КСК, 2/5 эт., 64 кв.м, гараж «ГЭК-1», дача «Текстильщик-1», в связи с переездом. Тел.: 55-07-07, 8-705-4-523-523. 3-комнатную кв. КЖБИ, 5/5 этаж. 61 кв.м. Есть все. 50000$. Тел.: 266903, 87055621330. 5-комнатный дом, 71 кв. м, газ, вода, все удобства. Тел. 8-777-41557-65. Дом в районе телецентра, 2-комн., 40,5 кв.м, огород 3,5 соток, газ, телефон, скважина, погреб, с мебелью, 33000$. Торг уместен. Тел.: 8-707-322-37-04, 56-62-08 (c 10.00 до 17.00). Дом, р-н ДЭУ, 60 кв.м, баня, гараж, канализация. Тел.: 28-63-96, 8-777-899-07-73. Дом в пос. Затобольске, все удобства. Тел. 8-701-855-48-55. Дачу в СО «Чапаево», 8,2 сот., печное отопление, домик 16,2 кв.м. Возможна рассрочка. Тел.: 26-27-65, сот. 8-777-538-00-61. Дачу в СО «Автомобилист», 5,1 сот., все насаждения. Приватизир. Тел. 57-86-73. Двери межкомнатные 200*60, 3000 тнг. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747960-96-86, 8-707-664-84-98. «Фольксваген Пассат» универсал, черный металлик, объем 1,8, 1989 г.в., 4000$, в хорошем состоянии. Тел.: 56-25-99, 8-777-284-26-47. ВАЗ-2170 (седан), 2011 г.в., белый, сигнализация, титан. диски, 9000$. Тел.: 8-777-44-22-123, 8-70117-21-888, 8-705-212-07-34. Контейнер с местом - «Центральный рынок», Общество инвалидов; хорошая проходимость, ходовой ряд. Срочно. 3350$.Тел. 8-747-594-92-40. «Фольксваген Пассат В3», 1992 г.в., инжектор, 2 л, седан, 4200 $, торг. Тел. 8-775-444-83-70. ВАЗ-2104, 2000 г.в., один хозяин, 3100 $. Тел. 8-775-444-83-70. «Форд Мондео», 2005 г.в., 2 л., дизель, 15000 $. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. «Фольксваген Пассат Б-5», 1997 г.в., 1,6 л – 8500 $. Тел.: 8-778378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-66484-98. «Опель Астра», 1994 г.в., 1,6 л., 3500 $. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747960-96-86, 8-707-664-84-98. Песко-шлакоблоки, поребрик, брусчатка. Тел. 8-777-44-22-123. Канистры – 20 литров, пластиковые бочки. 120 л, 50 л, пластиковые; бензонасос электрический. На «Фольксваген Пассат БЗ». Телефон

8-775-444-83-70. Срочно контейнер торговый с местом. Центральный рынок «ОС». Хорошая проходимость. 300000 тенге. Телефон: 8-775-444-83-70. Алоэ цветущий, каланхоэ лекарственный, золотой ус, герань разная, денежное дерево, кактус. Семя укропа урожая 2014 г. для лечения почек, печени, цистита, энуреза. С рецептами. Недорого. Телефон 8-777-406-88-44. Купоны АВТО, РАБОТА. Либо меняю их на «ТВОЙ ШАНС» (АВТО, Предлагаю работу 4:1, ИЩУ РАБОТУ 8:1) Телефон 8-777-406-8844. Нижнее женское белье, новое, оптом. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747960-96-86, 8-707-664-84-98. Мультиварка «Редмонд», новая, 15 тыс., микроволновка 13000 тыс., новая. В связи с переездом. Тел.: 5603-55, 55-96-32, сот. 8-775-520-19-36. Новые женские дубленки (Турция, Италия), обувь, эл. соковыжималка, купоны «Авто», «Работа». Тел.: 55-07-07; 8-705-452-35-23. Учебники - казахский, английский язык, 3-4 класс; форма, фартуки, юбки, блузки, сарафан - новые и б/у, 3-10 класс. Тел.: 55-07-07, 8-705452-35-23. Дорожная сумка-чемодан на колесах, 3500 тнг. Тел.: 8-778-378-9891, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. Плиты перекрытия, облегченные, 5 шт. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747960-96-86, 8-707-664-84-98. Фляги алюминиевые, 2 шт. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-664-84-98. Гараж «ГЭК-16», погреб, смотровая яма, торг, 4300 $. Тел.: 8-778378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707-66484-98. Гараж ГЭК №13, Электроник, р-н КСК, смотровая яма, погреб, торг. Тел. 53-31-10. Канистры 20 л., пластик., бочки 120 л., бензонасос электр. на «Фольксваген Пассат Б3». Тел. 8-775-444-83-70. Срочно торговый контейнер на Центральном рынке, хорошая проходимость, 300000 тнг. Тел. 8-775-444-83-70. Шифоньер 2-створчатый, 5000 тнг + сервант. Телевизор цветной (в рабочем состоянии), тумбочка под TV, 5000 тнг. Тел. 50-24-59. Прямоугольный стол, круглый стол национальный (высота 30 см), кухонный стол со стульями, все но-

17

вое. Тел.: 50-50-45, 8-747-544-92-40. Бутик 16 кв.м на Наримановском рынке, утепленный, стекло пластик, 3000$. Тел. 8-775-444-83-70. Мультиварка «Редмонд», новая, шифоньер 2-створчатый с антресолями, люстра (чехословацкое стекло), бра (2 шт.) и мн.др. Тел. 56-03-55. Микроволновка, 2 электроплитки, стенка, цвет орех (ГДР), отл.сост. Тел. 56-03-55. Спальный гарнитур, цвет орех, 3-створчатый шифоньер, 2 тумбы, трельяж, 2 кровати, в отл.сост. Тел. 56-03-55. 4-комн.кв., 8 мкрн, 5 эт., 77, 5 кв.м, 2 балкона, раздельный санузел, изолированные комнаты, 60000 $. Тел. 8-705-451-88-01. Газоблок, пеноблок заводской. В наличии. Хранение и доставка бесплатно. Скидки. Рассрочка. 8-775-434-99-88.

Срочно продам дом полуподвальный, 200 кв.м. Есть складские помещения - 90 000 долларов. Возможен обмен на квартиру с доплатой. Тел.: 73-10-73, 8-777-230-08-91. КУПЛЮ 2 контейнера морских, 40-футовых, 2 шт., по 180 000 тнг/шт. Тел.: 8-705-321-68-15, 8-702-305-34-97. В офис требуются администратор по продажам, регистратор звонков. Тел. 56-86-39 (вечером после 19.00). Закупаем твердую и мягкую пшеницу высокого качества. Тел. 8-777581-59-82. Быстро, качественно и недорого установлю сигнализацию на сейфы. Тел. 8-705-450-13-93.

КУПЛЮ Радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, РЭЛЭ, техсеребро, контакты. Тел. 8-777-417-47-75, www.farhadn.narod.ru.

Выполняем все виды сантехнических работ по отоплению, замене труб, батарей, унитазов, смесителей. Тел.: 8-747-879-61-44, 8-775-444-83-70.

Черные, белые, серые, зеленые. Большой выбор. Цены низкие - от 7700 тенге. Рассрочка. Установка. Венки, корзины, оградки.

Сезонные скидки - 5% Пенсионерам скидка - 10% (При повторном обращении дополнительные скидки 2%) Сохранность бесплатно. Рассрочка г. Костанай, пр. Абая, 156. Тел. 512-555. г. Рудный, ул. Ленина, 48. Тел. 8(714-31)4-81-59

УСЛУГИ

Сварочные работы грузовиков и автобусов, ремонт бамперов, глушителей, мелкосрочная сварка. Тел.: 8-702390-36-41, 8-747-594-79-21. Ремонт телевизоров, пультов д/у, LCD-мониторов, ресиверов, сабвуферов, продажа новой и б/у аппаратуры. Вызов на дом. Гарантия + качество. Телеателье по ул. Гоголя, 113, р-н маг. «Бородинский». Куплю импортные телевизоры на запчасти. Тел.: 50-90-66 (раб.), 26-23-18 (дом.).

Грузоперевозки по городу и области. Тел. 50-67-07, сот. 8-701435-59-58. Сдам 2-комн. кв., р-н КСК, мебель, быт.техника, 60000 тнг. Тел.: 8-778-378-98-91, 8-747-960-96-86, 8-707664-84-98. Возьму на квартиру юношу или девушку, проживание с хозяйкой, р-он «Г». Тел.: 28-68-51, 53-33-10, 8-777527-79-97. Врач-нарколог: выведение из запоя, лечение алкогольной, наркотической зависимости. Выезд на дом. Тел. 53-58-49, сот. 8-777-273-53-50. Художественное оформление учебных кабинетов, все виды рекламы, вывески, таблички, штендеры, стенды, баннеры и мн. др. Тел. 8-775444-83-70. Судебный корпус Костанайской области выражает глубокое и искреннее соболезнование председателю Федоровского районного суда Абдыгали Алтаю Абдыгалиулы в связи с безвременной кончины супруги РАИСОВОЙ Айнаш Сагинтаевны

Городской Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины участника ВОВ КУЗНЕЦОВА Владимира Гурьевича


18

Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Қостанай облысы Қостанай қаласы әкімінің 2014 жылғы 21 қарашадағы №4 шешімі «2015 жылдың қаңтар - наурызында тіркеу жылы он жеті жасқа толатын Қазақстан Республикасының еркек жынысты азаматтарды әскерге шақыру учаскелеріне тіркеуді және медициналық куәландыруды ұйымдастыру мен қамтамасыз ету туралы» «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабына және «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағына сәйкес, «2015 жылдың қаңтар-наурызында тіркеу жылы он жеті жасқа толатын Қазақстан Республикасының еркек жынысты азаматтарын Қостанай облысының әскерге шақыру учаскелеріне тіркеуді және медициналық куәландыруды ұйымдастыру және қамтамасыз ету туралы» Қостанай облысы әкімдігінің 2014 жылғы 4 қыркүйегіндегі № 7 шешімінің негізінде, ШЕШТІМ: 1. Тіркеу жылы он жеті жасқа толатын Қазақстан Республикасының еркек жынысты азаматтарды 2015 жылғы қаңтардан наурызға дейін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «Қостанай қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің әскерге шақыру учаскесіне тіркеу және медициналық куәландыру ұйымдастырылсын және қамтамасыз етілсін. 2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің «Қостанай қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің бастығына (келісім бойынша) «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге (келісім бойынша) тіркеу және медициналық куәландыру жөніндегі іс-шараларды өткізу ұсынылсын. 3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Қостанай қаласы әкімінің орынбасары М.Ж.Калиевке жүктелсін. 4. Осы шешім ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. Қала әкімі А. АХМЕТЖАНОВ Решение акима города Костаная Костанайской области от 21 ноября 2014 года №4 «Об организации и обеспечении приписки и медицинского освидетельствования граждан Республики Казахстан мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет, к призывному участку в январе – марте 2015 года» В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» и на основании решения акимата Костанайской области от 4 сентября 2014 года №7 «Об организации и обеспечении приписки и медицинского освидетельствования граждан Республики Казахстан мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет, к призывным участкам Костанайской области в январе – марте 2015 года» РЕШИЛ: 1.Организовать и обеспечить приписку и медицинское освидетельствование граждан Республики Казахстан мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет, к призывному участку республиканского государственного учреждения «Управление по делам обороны города Костанай» Министерства обороны Республики Казахстан с января по март 2015 года. 2.Рекомендовать начальнику республиканского государственного учреждения «Управление по делам обороны города Костанай» Министерства обороны Республики Казахстан (по согласованию) совместно с государственным учреждением «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» (по согласованию) провести мероприятия по приписки и медицинскому освидетельствованию. 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима города Костаная Калиева М.Ж. 4.Настоящее решение вводится в действие со дня официального опубликования. Аким А. АХМЕТЖАНОВ «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» АҚ республикалық Колл-Орталық құрылғаны, 8-8000-800012 (Қазақстан бойынша хабарласу тегін), осы арқылы пәтер иелері көпқабатты тұрғын үйлерді басқару және Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жөндеу ұйымдастыру бойынша сұрақтарға жауаптарды алуына болатыны жөнінде хабарлайды. Колл-Орталық операторларының жұмыс уақыты сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін, сенбі күні 10.00-ден 15.00-ге дейін, демалыс - жексенбі. АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» сообщает о создании республиканского Колл-Центра, 8-8000-8000-12 (звонок по Казахстану бесплатный), по средствам которого собственники квартир могут получить ответы на вопросы по управлению многоквартирными жилыми домами и организации ремонтов в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Время работы операторов Колл-Центра с 09.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 15.00, выходной - воскресенье.

ХАБАРЛАМА «Қостанай қ. әкімдігінің қаржы бөлімі» ММ 2014 жылғы 15 желтоқсан Қостанай қаласының коммуналдық мүлігін мүліктік жалға (жалдауға) беру жөнінде тендер өткізілетіні туралы хабарлайды Тендер Қостанай қ., Толстой көшесі, 74 мекенжайы бойынша өткізіледі. Тендерді өткізу уақыты - сағ.10-00-де. № р/н

Жалға (жалдауға) берілетін объектіні баланста ұстаушының атауы

Жалға (жалдауға) берілетін объектінің мекенжайы

Алаңы, ш.м, / сонымен қатар ортақ пайдаланудағы орындарға қол жеткізуді қамтамасыз ету

Жылына негізгі құралдың 1 ш.м, (теңге)

Кепілдік жарна сомасы, теңге

Объектіні нысаналы пайдалану, қосымша шарттар

Жалға (жалдауға) беру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«№ 3 мектепгимназия» ММ

Герцен көш., 28

287,90 / 71,98 (ғимараттағы орын-жай)

5556

12100

жұмыс тәртібі айына 12 сағат, 6-күндік жұмыс аптасымен, каратэ сабақтарына пайдалану үшін

тендер күнінен бастап (қоса алғанда) 31.05.2015 ж. дейін

Тендерді өткізу шарттары: 1. Тендерге қатысушының жалға беру объектісі үшін жалгерлік төлем жөніндегі ұсынысы хабарламада көрсетілген жалгерлік төлем ставкасынан төмен болмауы тиіс. 2. Объектінің жалға беру мерзімінің ішінде нысаналы пайдаланылуын сақтау. Тендер жеңiмпазын таңдау өлшемдері және жалға беру шартын жасасуға қойылатын талаптар: Объект үшін жалдау төлемінің ең жоғары сомасын ұсынған және тендерлiк құжаттамада қамтылған барлық талаптарға сай келетін тендерге қатысушы тендер жеңiмпазы деп танылады. Қатысушылар ұсынған жалдау төлемінің сомалары сәйкес келген (тең болған) жағдайда, тендер комиссиясының шешімі бойынша тендерге қатысуға өтінімі бұрын тіркеген тендерге қатысушы тендер жеңімпазы болып танылады. - Тендердің жеңімпазымен шарт тендер хаттамасына қол қойылған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей жасалады. Егер тендердің жеңімпазы жалға беру шартына белгіленген мерзімде қол қоймаса ол объектіні жалға алу құқығынан айрылады. - Кемінде бір жыл мерзімге жасалған жалға беру шарты жалға алушының есебінен мемлекеттік тіркеуге жатады және тіркелген сәттен бастап жасалған болып есептеледі. Жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалар тендерге қатысу үшін мынадай құжаттардың көшірмелерін қоса берумен және салыстыру үшін түпнұсқаларын (немесе нотариалдық куәландырылған көшірмелерін) міндетті түрде ұсынумен «Қостанай қ. әкімдігінің қаржы бөлімі» ММ тендерге қатысуға арналған өтінімді ұсыну қажет: Заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің, жарғының және құрылтай шартының көшірмелерін, салық органының, қатысушының салықтық берешегі жоқ екендігі туралы (өтінім берілген кезге дейінгі бір айдан кешіктірілмей берілген) анықтамасын, кепілдік жарнаны аударғанын растайтын төлем тапсырмасының көшірмесін, екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының бары туралы анықтама, қажет болған жағдайда - сенімхат. Сонымен қатар: -акционерлік қоғам үшін – бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен үзінді көшірмені; - жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін – серіктестікке қатысушылар тізілімінен үзінді көшірмені (серіктестікке қатысушылардың тізілімі жүргізілген жағдайда); - шетелдік заңды тұлғалар үшін – қазақ және орыс тілдеріне нотариалдық куәландырылған аудармасы бар құрылтай құжаттарын; Дара кәсіпкер үшін – дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың, азамат-

тарды тіркеу кітабының (мекенжай анықтамасының) көшірмелерін, салық органының, қатысушының салықтық берешегі жоқ екендігі туралы (өтінім берілген кезге дейінгі бір айдан кешіктірілмей берілген) анықтамасын, кепілдік жарнаны аударғанын растайтын төлем тапсырмасының көшірмесін, банкте ағымдағы шотының бары туралы анықтама, қажет болған жағдайда - сенімхат. Жеке тұлға үшін – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, мекенжай анықтамасын, салық органының, қатысушының салықтық берешегі жоқ екендігі туралы (өтінім берілген кезге дейінгі бір айдан кешіктірілмей берілген) анықтамасын, кепілдік жарнаны аударғанын растайтын төлем тапсырмасының көшірмесін, екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының бары туралы анықтама, қажет болған жағдайда - сенімхат. Өтінімдер қосарланған конверттерде қабылданады. Сыртқы конвертте жоғарыда көрсетілген тиісті құжаттар тігілген түрінде, беттері нөмірленген және соңғы беті қолымен және мөрімен куәландырылуы тиіс (жеке тұлға үшін егер ондай болса). Ішкі конвертте қатысушының ұсыныстары болуы тиіс. Ішкі конверт өтінім берген сәтте жабық болуы және қатысушы оны мөрлеуі тиіс. Егер құжаттар жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, жалға беруші өтінішті қабылдаудан және тіркеуден бас тартады. Үміткер өзінің дендерге қатысуға арналған өтінімін қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда ол Жалға берушіге тендер басталардан 3 күн бұрын мәлімдейді. Кепілдік жарна «Қостанай қ. әкімдігінің шотына, банк-бенефициар «ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ, БСК KKMFKZ2A, шоты KZ750705034520502006, төлемді тағайындау коды 171, Бек 12, БСН 000340002145, тендерге қатысуға арналған өтінімді беру сәтінен кешіктірмей төленеді. «Кепілдік жарна келесі жағдайларда қатысушыға қайтарылмайды және бюджетке аударылады: а) егер тендерге қатысушы тендерге қатысудан ол басталғанға дейінгі үш күн ішінде бас тартса; б) егер тендердің жеңімпазы тендер жеңімпазының ұсыныстарына жауап беретін шарттарда жалға беру шартын жасасудан бас тартса немесе тендер хаттамасына қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде жалға беру шартына қол қоймаса. Тендердің жеңімпазы енгізген және жалға беру шартына қол қойған кепілдік жарна сомасы Жалға берушімен тендер объектісін пайдалану үшін төлем есебінен есептеледі.» Тендерлік құжаттаманы беру және тендерге қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау осы хабарлама жарияланған күннен бастап, Қостанай қ., Толстой көш., 74 мекенжайы бойынша № 103-кабинетте жүзеге асырылады және 2014 жылғы 12 желтоқсанда сағат 10.00-де аяқталады. Қосымша ақпаратты 53-36-37 телефоны бойынша алуға болады.

ИЗВЕЩЕНИЕ ГУ «Отдел финансов акимата г. Костаная» объявляет о проведении тендера по передаче коммунального имущества г. Костаная в имущественный наем (аренду), который состоится 15 декабря 2014 года Тендер проводится по адресу: г.Костанай, ул.Толстого, 74. Время проведения тендера - в 10 часов. № лота

Наименование балансодержателя, передаваемого в наем (аренду) объекта

Адрес, передаваемого в наем (аренду) объекта

Площадь, кв.м/ кроме того обеспечение доступа к местам общего пользования

Ставка арендной платы в год за 1 кв.м, (тенге)

Сумма гарантийного взноса, тенге

Целевое использование объекта, дополнительные условия

Срок найма (аренды)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ГУ «Школа-гимназия №3»

ул.Герцена, 28

287,90 / 71,98 (помещение в здании)

5556

12100

для использования под занятие каратэ, с режимом работы 12 часов в месяц, при 6 дневной рабочей неделе

с даты тендера по 31.05.2015г. (включительно)

Условия проведения тендера: 1.Предложение участника тендера по арендной плате, за объект аренды, должно быть не ниже ставки арендной платы, указанной в извещении. 2.Сохранение целевого использования объекта на весь период аренды. Критерии выбора победителя тендера и требования к заключению договора аренды: - Победителем тендера признается участник тендера, предложивший, наибольшую сумму арендной платы за объект и отвечающий всем требованиям, содержащимся в тендерной документации. В случае совпадения (равенства) сумм арендной платы, предложенных участниками, победителем тендера, по решению тендерной комиссии, признается участник тендера, ранее зарегистрировавший заявку на участие в тендере. - Договор с победителем тендера заключается не позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола тендера. Если победитель тендера не подпишет договор аренды в установленный срок он теряет право на аренду объекта. - Договор аренды, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации, за счет средств нанимателя и считается заключенным с момента регистрации. Для участия в тендере, физическим и негосударственным юридическим лицам, необходимо представить заявку на участие в тендере в ГУ «Отдел финансов акимата г. Костаная» с приложением копий и обязательным предъявлением оригиналов для сверки (либо нотариально засвидетельствованные копии) следующих документов: Для юридического лица - копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, устава и учредительного договора, справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности (выданную не позднее, чем за месяц до момента подачи заявки), копию платежного поручения, подтверждающего перечисление гарантийного взноса, справку о наличии текущего счета в банке второго уровня, при необходимости - доверенность. Кроме этого: - для акционерного общества - выписку из реестра держателей ценных бумаг; - для товарищества с ограниченной ответственностью - выписку из реестра участников товарищества (в случае ведения реестра участников товарищества); - для иностранного юридического лица - учредительные документы с нотариально заверенным переводом на государственный и русский языки; Для индивидуального предпринимателя - копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, документа,

удостоверяющего личность физического лица, адресную справку, справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности (выданную не позднее, чем за месяц до момента подачи заявки), копию платежного поручения, подтверждающего перечисление гарантийного взноса, справку о наличии текущего счета в банке, при необходимости - доверенность. Для физического лица - копию документа, удостоверяющего личность физического лица, адресную справку, справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности (выданную не позднее, чем за месяц до момента подачи заявки), копию платежного поручения, подтверждающего перечисление гарантийного взноса, справку о наличии текущего счета в банке второго уровня, при необходимости - доверенность. Заявка принимается в двойных конвертах. Во внешнем конверте должны содержаться соответствующие вышеперечисленные документы в прошитом виде, с пронумерованными страницами и с заверением последней страницы подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется). Во внутреннем конверте должно содержаться предложение участника. Внутренний конверт, на момент подачи заявки должен быть закрыт и опечатан участником. В случае, если пакет документов, прилагаемый к заявке, не соответствует вышеуказанным требованиям, Наймодатель отказывает в приеме и регистрации заявки. При принятии решения об отзыве своей заявки на участие в тендере претендент уведомляет Наймодателя не менее чем за 3 дня до начала тендера. Гарантийный взнос перечисляется на счет ГУ «Отдел финансов акимата г.Костаная», банк-бенефициар ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», БИК KKMFKZ2A, счет KZ750705034520502006, код назначения платежа 171, Кбе 12, БИН 000340002145, не позднее момента подачи заявки на участие в тендере. Гарантийный взнос не возвращается участнику тендера и перечисляется в бюджет в случаях: а) если участник тендера откажется от участия в тендере менее чем за три календарных дня до его проведения; б) если победитель тендера откажется заключить договор аренды на условиях, отвечающих предложениям победителя тендера, либо не подпишет договор аренды в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола тендера. Сумма гарантийного взноса, внесенная победителем тендера, и заключившим договор аренды, засчитывается Наймодателем в счет платы за пользование объектом тендера. Выдача тендерной документации и прием заявок на участие в тендере осуществляется со дня опубликования данного извещения, по адресу: г.Костанай, ул.Толстого 74, каб. № 103 и заканчивается в 10.00 12 декабря 2014 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону 53-36-37.


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ КОСТАНАЙ

ГОРОСКОП

ДОМОСЕД

КРОССВОРД

прозы. 25. Ткань с крупным узором. 27. Налоговая ставка, приходящаяся на определенную единицу обложения. 30. Яркое эстрадное представление. 31. Лощина, ложбина, овраг. 33. Пищевой продукт. 34. Автор уральских сказов. 35. Цирковой трос для страховки. 36. Персонификация удачи, изобилия в иранской мифологии. 37. Повесть Аркадия Гайдара. 38. Судьба. 39. Древние племена в Северном Причерноморье. 40. Жуликоватый человек, пройдоха. 42. «Пеленка» первобытного младенца. 44. Огороженный земляными валиками участок поля для выращивания риса. 47. Место, в котором сосредоточено управление различными техническими средствами, сигналами. 48. Представление. 49. Близкий родственник. 53. Небольшой бумажный мешок. 54. Средневековое княжество на территории Таиланда. 57. Жук, вредитель плодовых культур. 58. Клювоголое пресмыкающееся. 59. Сизоворонка. 60. Молодые рога марала.

(1.12 - 7.12)

ОВНЫ. Прежде чем что-либо предпринимать, сделайте соответствующие расчеты. Это поможет правильно оценить свои возможности. Иначе вы можете совершить безрассудный поступок, пойти на неоправданный риск, влезть в долги и связаться с аферистами. ТЕЛЬЦЫ. Перед тем, как выступить или начать воплощать новую идею, следует тщательно подготовиться, устранить все препятствия и начать осуществлять свои планы. Помните, вам опасно рисковать и действовать наобум. БЛИЗНЕЦЫ. Для того чтобы выйти из трудного положения, в которое завели вас партнеры, коллеги, необходимо разобраться в своих отношениях и действиях, так как ради доходов и популярности вы могли пойти на все. РАКИ. Желательно восстановить родственные отношения. Это поможет приспособиться к жизни, начать семейный бизнес. Обособленность и одиночество приведут вас в тупик. Ищите себе партнеров и друзей. ЛЬВЫ. Вам будет мучительно больно расставаться с привычной жизнью. Новые перемены и крушение всего старого будут пугать вас. Вы можете опрометчиво броситься не в ту сторону, в которую следует. Обратитесь за советом к друзьям, специалистам. ДЕВЫ. Удачное время для начала изменений, воплощения новых планов в жизнь, поиска партнеров. Некоторым может достаться наследство или повышение по службе. Вы можете заключить договор, сделку. Проявляйте внимание к финансовым вопросам. ВЕСЫ. Вам все время необходимо будет доказывать свой профессионализм и отстаивать свое положение. Результаты вашего труда могут не учитываться другими. Поэтому вам нужны защитники, друзья и союзники, которые смогли бы за вас сказать свое слово. СКОРПИОНЫ. Вам необходимо уйти от одиночества. Проявляйте интерес к разным мероприятиям, посещайте друзей, родственников, знакомых. Возможно, у вас появится новое увлечение или вам сделают предложение по поводу работы. СТРЕЛЬЦЫ. Изменятся условия работы в вашей деятельности. Возникнут непредвиденные расходы. Опасно самим делать поспешные покупки и другие траты денег. Хороший момент для новых начинаний, особенно если есть надежный партнер. КОЗЕРОГИ. Вы получите возможность проявить свои таланты и способности по-новому, в более выгодном для вас свете. Но при этом проявляйте доброжелательность и сочувствие к другим людям. Будьте бдительны в операциях с недвижимостью и в делах, где участвуют родственники. ВОДОЛЕИ. В сфере вашей деятельности вы будете втянуты помимо вашей воли в конфликт. Возникнет выбор - терпеть и работать, и быть с теми, кто в таком же положении, либо присоединиться к тем, кто творит несправедливость, и ущемлять интересы других. РЫБЫ. Опасайтесь действовать в одиночку или с сомнительным партнером. Вас могут обмануть респектабельным видом или сладкими обещаниями. Полагайтесь и доверяйте старым надежным друзьям и собственному опыту.

По горизонтали: 1. Рыба, похожая на треску и обитающая в Баренцовом море. 4. Мелкое кровососущее прыгающее насекомое. 7. Несколько судов, идущих одно за другим. 11. Основной вид графики. 12. Рукав нижнего Дона. 15. Строительный материал. 16. Площадь для парадов и военных тренировок. 17. Вышка, надстройка над зданием. 18. Месяц года. 21. Вечнозеленое хвойное дерево семейства кипарисовых. 23. Выдающийся полководец и политический деятель Древнего Рима, родоначальник латинской

По вертикали: 1. Невысокая стенка, перила. 2. Защитный головной убор. 3. Таджикский писатель, автор романа «Рабы». 4. Печатное издание на одном листке, складывающемся тетрадкой. 5. Торжественное стихотворение, посвященное историческому событию. 6. У лакцев: божество грома и молнии. 7. Принадлежность для игры в бильярд. 8. Овощная культура. 9. Млекопитающее отряда грызунов, обитающее в пампасах Аргентины. 10. Настил из бревен в блиндаже. 13. Канава для стока воды, идущая вдоль дороги. 14. Город в Якутии. 19. Нашествие. 20. Формализм, рутина. 22. Арабский историк и географ, автор сочинений по истории ислама, Ассирии, Египта, Греции и Арабского халифата. 24. Левый приток Миссисипи. 26. Город-герой. 28. Орган военной разведки и контрразведки в фашистской Германии. 29. Белорусский поэт, автор поэм «Новая земля», «Симон-музыкант». 30. Гибкая труба для отвода, всасывания, переливания жидкостей и газов. 32. Помесь жеребца и ослицы. 33. Хищная птица семейства ястребиных. 41. Изгнание. 42. Выдвижной плоский киль на малых парусных судах для увеличения сопротивления дрейфу. 43. Мужское имя. 45. Архипелаг в Эгейском море. 46. Рева. 47. Сверток. 50. Опера Антона Рубинштейна. 51. Вечнозеленое растение семейства агавовых. 52. Древнеримский актер-трагик, друг Цицерона. 54. Рыбный суп. 55. Смертное ложе. 56. Английский естествоиспытатель, открывший в 1660 году закон, названный его именем.

АНЕКДОТЫ Читала ребенку на ночь сказку «Волк и семеро козлят». Ребенок слушал очень внимательно, потом задал вполне логичный вопрос: - А где все это время был папа-козел?! *** В общественном транспорте едет женщина с детским горшком в одной руке и сумкой в другой. Пробираясь к выходу, тычет горшком впереди стоящего мужчину и говорит: - Вы не сходите? Тот опускает голову, видит горшок и говорит: - Нет, я до дома потерплю. *** Самую крутую фразу в своей жизни я в автобусе услышала: бабуля еле зашла пыхтя в автобус и говорит: - Каждый день столько народу дохнет, а в автобусах все равно толпа... *** В супермаркете супружеская пара подкатывает с двумя набитыми тележками к кассе. Жена: - Ой! Забыли туалетную бумагу взять! Муж: - Не надо, у нас чек 60 метров будет. *** Приходит уставший муж домой: - Дорогая, что ты мне сегодня приготовила? Поправив передник, жена залезла на табурет: - Песня! ***

В маршрутке молодая мама пытается покормить ребенка грудью: - Кушай, а то дяде отдам. Ребенок немного пососал и выплюнул, мама опять: - Кушай, а то дяде отдам. Рядом мужик: - Вы уж определитесь, третью остановку из-за вас проезжаю! *** - Розочка, шо я тебе имею сказать, ты, конечно, сегодня произвела на пляже фурор, но стринги-таки, надо одевать узкой полоской назад! *** - Где у вас деньги были? - В лифчике. - Ну... и что ж вы не закричали, когда он туда руку засунул? - Я же думала он с добрыми намерениями... *** - Бабушка, пусти переночевать. - Заходи, солдатик. - Да я не один... С ефрейтором. - Ничего, привяжи его к забору. *** Читаю сыну сказку на ночь: - Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от нее глаз. А он спрашивает: - Папа, а зачем принцу Золушкин глаз? *** - Да сколько же вы будете мне нервы трепать? Я вам в сотый раз говорю, что это строительный магазин! Нет у нас

Ответы на кроссворд, опубликованный в №91 20 ноября 2014г.

кефира! - Ладно… А ряженка? *** Пьяный муж - жене: - Пить хочу, дай сок. Жена наливает в стакан сок из пачки. Муж: - Я хочу свежевыжатый! Жена выливает сок на стол, собирает тряпкой, выжимает ее в стакан: - Пей! При тебе выжимала! *** Бежит по лесу зайчонок, уши под подбородком завязаны. Медведь его спрашивает: - Че с ушами-то случилось? Заяц: - Да вот мамка завязала. Говорит, охотники в лес понаехали. - Убить - не убьют, а наслушаешься! *** Мужик пришел в церковь исповедоваться. Поп: - Сын мой, мясцо в пост ешь? - Да нет, батюшка, не грешный я. - Пьешь? - Нет, батюшка, не грешный я. - Ну, хоть по бабенкам бегаешь? - Да, батюшка, тут я грешен. Батюшка с облегчением: - Слава Богу! А то я уж подумал, что ты совсем дурак! *** Моя работа - это такое место, где утро начинается с ароматного кофе... А заканчивается - дергающимся глазом и желанием убивать. ***

Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 ТОО «Газета «Наш Костанай» Регистрационное свидетельство № 12842-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Издается с августа 1990 г. при поддержке акима города. Территория распространения: г. Костанай и Костанайская область.

Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО. Заместитель главного редактора: Оразалы Жаксанов. Тел. (54-62-46). Шеф-редактор: Айжан Утевова. Тел. (5437-58). Ответсекретарь: Ирина Востротина. Тел. (54-37-58). Корреспонденты: Сергей Биркле (54-64-85), Валерия Вахненко (54-05-75), Марина Кострова (5405-75), Александр Кузьмичев (54-62-46), Валентина

19

Мелехова (54-05-75), Зульфия Набиева (54-05-75), Надежда Чистякова (54-05-75). Фотокорреспонденты: Олег Яблочкин, Никос Мармалиди (54-64-85). Рекламный отдел: тел. 54-03-01. Дежурный редактор: Марина Кострова. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова, Индира Казиханова. Корректор: Виктория Богдан. Тел. 54-69-71.

По горизонтали: 4. Тилос. 10. Каллисто. 11. Тореадор. 12. Вздор. 13. Колпак. 14. Придел. 15. «Пророки». 16. «Виагра». 18. Свитер. 19. Мещанство. 22. Чтение. 23. Латвия. 25. Трал. 26. Вали. 27. «Наполи». 30. Темрюк. 33. Святилище. 37. Момент. 38. Расход. 39. Фонтана. 40. Домбра. 42. Прицел. 43. Люпин. 44. Георгина. 45. Конторка. 46. Вакса. По вертикали: 1. Фаготист. 2. Клопогон. 3. Ясак. 4. Товарищ. 5. Ледерин. 6. Стрекот. 7. Трап. 8. Маринист. 9. «Полетели». 17. Аметист. 18. Солитер. 20. Атлет. 21. Ствол. 22. Чин. 24. Яик. 28. Апологет. 29. Оренбург. 31. Мессидор. 32. Юмореска. 34. Ярослав. 35. Истопок. 36. Изнанка. 41. Ария. 42. Пена.

Муж обучает жену вождению и говорит: - Если видишь зеленый свет то езжай, если красный - то стой, а если видишь, что я бледнею, то тут же жми на тормоз. *** Мужик приходит в гости, а в дверях его встречает огромный бульдог. - Заходи! - приглашает хозяин. - А он не кусается? - Нам самим интересно, он у нас первый день живет. *** Пассажирка долго смотрит на мигающий фонарь на конце крыла самолета, потом зовет стюардессу и говорит: - Скажите капитану, что он забыл выключить правый поворотник! *** - Господи, Семеныч, ты бы знал, как я люблю Урюпинск, какие у меня с ним связаны воспоминания и лучшие минуты жизни! - А ты в последний раз давно там был? - Я-то? Да я там никогда не был. Зато моя жена часто туда ездит!

gazeta@top-news.kz Общий тираж номера - 10366. Подписной индекс: К-315. Заказ №1883. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайский Дом печати», г. Костанай, ул. Майлина, 2/3. Объем - 2,5 печатных листа, тираж - 3380. При перепечатке ссылка на «НК» обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции. ® - материал публикуется на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель.


20

Четверг, 27 ноября 2014 г.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

103.8 FM

тел. 54-55-31

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ ГАЗЕТЫ «НАШ КОСТАНАЙ»

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОДПИСЧИКОВ ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 20 2015 15 5 ГОД ГОД: 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности - 4100 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 3900 тнг; - с доставкой на предприятие – 3700 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воиновинтернационалистов, лиц, приравненных к ним, - 3300 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом -1800 тнг; - с доставкой на предприятие - 1700 тнг.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ПОЛУГОДИЕ: ПОЛУГОДИЕ 1. а) для предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности - 2050 тнг; б) для индивидуальных подписчиков: - с доставкой на дом - 1950 тнг; - с доставкой на предприятие – 1850 тнг; в) для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, инвалидов, воиновинтернационалистов, лиц, приравненных к ним, - 1650 тнг. 2. Для подписчиков приложения «Костанай спортивный» (отдельно): - с доставкой на дом - 900 тнг; - с доставкой на предприятие - 850 тнг.

Мы ждем вас М по адресам: редакция газеты «НАШ КОСТАНАЙ» пр. Аль-Фараби, 90, 1 этаж, (левое крыло), тел.: 53-39-13, 54-03-01. Главпочтамт, отделения связи КОФ АО «КАЗПОЧТА»; ТОО «Экспресс-пресса» пр. Аль-Фараби, 119, каб. 215; ТОО «Евразия-прессА» пр. Аль-Фараби, 90.

Где отметить Новый год НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ В «ЗОЛОТОМ ФАЗАНЕ» в стиле ЧИКАГО с программой «COZA NOSTRA» или «YES OF COZЫ» * казино «КОЗЬИ РОГИ» * отрывное шоу «МИСС COZA NOSTRA» * музыкальные батлы «Харлем Шейк» или «Диги диги» * итальянские горки * и новогодняя пикировка РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ И ПОДАРКОВ!!! Адрес: трасса КЖБИ – Мичурино. Тел.: 21-00-81, 8 (705) 463-06-78.

Кафе HOLIDAY

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ! Вас ждет интересная новогодняя программа с конкурсами и призами. Блюда национальной и европейской кухни. Зал в цокольном этаже на 60 посадочных мест, 30 мест на 1 этаже. Проводим юбилеи, детские праздники, кудалык, узату, свадебные вечера. В КОНДИТЕРСКОМ ЦЕХЕ «КАРИНА» - торты, пирожные и другие сладости на любой вкус! Адрес: 9 мкрн, д.1 (магазин №15). Тел. 22-04-96.

Разместить рекламу в газету 54-03-01

Ретро-клуб «БабLove» ОТКРЫТ КАРАОКЕ-ЗАЛ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗВУК.

БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ.

Кухня восточно-европейская, шашлыки. Живая музыка. Ретро-хиты. ЗАЛ НА 160 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ - 5500 ТНГ/ЧЕЛ. Вас ждет

незабываемый Новый год с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.

Доставка блюд по городу.

Режим работы: с 13.00 до 04.00. Адрес: ул. Дулатова, 62. Тел.: 53-44-17, 8 (777) 969-45-73.


Приложение к газете «Наш Костанай». Стр. 25-28

Выходит с 7 мая 2002 года

№47 (604)

Четверг, 27 ноября 2014 г.

Газета выходит при поддержке управления туризма, физической культуры и спорта акимата Костанайской области и отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

«Золотая осень» собирает молодежь В спортивном комплексе Костанайской Академии МВД РК при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области 21-23 ноября прошел традиционный республиканский турнир по рукопашному бою среди юниоров и молодежи «Золотая осень», посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. Турнир, начавший свою историю по инициативе костанайских рукопашников при поддержке городского спорткомитета в 1999 году, в этом году прошел в 15-й раз. Первыми участниками соревнований были юноши и девушки школьного возраста, но со временем организаторы ставшего популярным в республике турнира постепенно расширили возрастные рамки для рукопашников. В этом году за призы боролись спортсмены двух возрастных групп - юниоры (16-18 лет) и молодежь (19 лет - 21 год), соревновавшихся в общей сложности в 16-ти весовых категориях. Помериться силами съехались давние соперники костанайцев, воспитанники секций и школ контактных

единоборств из Астаны, Аркалыка, Рудного, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской и Актюбинской областей. Впервые участниками турнира «Золотая осень» стали курсанты Академии МВД Кыргызской Республики и представители Челябинской областной федерации рукопашного боя. Всего в личнокомандных соревнованиях выступили 152 спортсмена из 16 команд. Поддержку в проведении турнира оказали ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис» (директор Е.Комзов) и фирма «Медиа» (руководитель Н.Касымов), а также областной совет ФСО «Динамо» РК (первый заместитель председателя В.Чернявский) и магазин спорттоваров «Легион» (ди-

ректор Ж.Альмухамбетов). На открытии турнира начальник Костанайской Академии МВД РК, полковник полиции М.Кызылов пожелал участникам ярких и захватывающих поединков, а свои боевые навыки использовать только в благих целях. Перед спортсменами также выступили генеральный секретарь Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя Болат Муханов и начальник кафедры боевой и физической подготовки Академии МВД Кыргызской Республики, подполковник милиции Тойчубек Калыкбердиев. Юниоры соревновались в шести весовых категориях, победителями в которых стали представители пяти команд. Одна из побед на счету хозяев соревнований, которую в упорной борьбе завоевал слушатель Костанайской Академия МВД РК Султанбек Абдылдаев, выступавший в весовой категории до 65 кг. Двух побед добились рукопашники Актюбинской области Саламат Буккарин (до 60 кг) и Багдат Кенжетаев (до 75 кг). На верхнюю ступеньку пьедестала почета в этой весовой категории также поднимались Абасгулу Дунямалиев (до 55 кг) и Мангистауской области, слушатель Карагандинской Академии МВД РК Ерасыл Уалиев (до 70 кг) и Жоламан Тилеуберди (свыше 75 кг) из Астаны. В соревнованиях среди молодежи слушатели Костанайской Академия МВД РК завоевали три первых места. Сильнейшими в своих весовых категориях стали Алмас Дауренбеков (до 55 кг), Азамат Азберген (до 60 кг) и Аманбек Жаманкараев (до 65 кг). В остальных весовых категориях победителями стали слушатели Карагандинской Академии МВД РК Саят Жа-

кулин, Темиржан Басакаев и Сержан Ерлан, Рафаэль Физиев из Кыргызстана, Досбол Куандыков из Акмолинской области и слушатель Академии финансовой полиции Канат Баймурзин (Астана). Среди девушек, соревновавшихся в трех весовых категориях, одну победу в копилку сборной Костанайской Академии МВД РК принесла Азиза Турганбек (до 60 кг). Победительницами в двух остальных категориях стали Зинаида Белоусова (до 55 кг) из Мангистауской области и Любовь Ермишкина (свыше 60 кг) из Акмолинской области. Абасгулу Дунямалиев из Актау и Багдат Кенжетаев из Актюбинской области были отмечены в номинации «За лучшую технику». Специальным кубком начальника Костанайской Академии МВД РК награжден слушатель Академии МВД Кыргызской Республики Рафаэль Физиев. Командную победу в тур-

нире одержали рукопашники Костанайской Академии МВД РК, которых подготовил к соревнованиям старший тренер Костанайской области, преподаватель кафедры боевой и физической подготовки Академии, капитан полиции Мади Абдрахманов. Второе место заняла коман-

да Карагандинской Академии МВД РК. Бронзовыми призерами в командном зачете стали рукопашники Акмолинской области. Юрий ЩУР, начальник кафедры БиФП Костанайской Академии МВД РК, полковник полиции


2

Четверг, 27 ноября 2014 г.

Футбол - эТО БОЛьше, чем игра НАСТАВНИК

«ТОБОЛ»-2015

«С удовольствием тренирую свою команду»

Вардан Минасян:

Бывший главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян весной этого года начал работу в Казахстане, возглавив тренерский штаб костанайского «Тобола».

Фото fc-tobol.kz

да играет в очень дисциплинированный и организованный футбол. У нее большой потенциал. Просто в этот период было много травм, есть футболисты, не имеющие игровой практики. Если все эти вопросы решатся, шансы на получение путевки в ЕВРО-2016 увеличатся. - Год назад вы сказали, что уже скучаете по национальной сборной. Что скажете сейчас, когда прошло уже достаточно времени? Скучаете по футболистам и болельщикам национальной сборной? - Если ты где-то провел свои лучшие годы, а я считаю, что для меня это был период работы в сборной, то ответ очевиден: естественно, скучаю. Буду честен: результаты работы в сборной позволили мне получить нынешний статус и работу. Я

- Конечно, нелегко жить вдали от семьи, друзей, родного города, но это моя работа, выбранный мной самим путь, и у меня нет причин жаловаться. Чтобы свыкнуться, нужно в первую очередь уважать обычаи страны, в которой живешь и где тебя хорошо принимают. Нужно принять некоторые вещи. Хотя существует понятие национального менталитета, но в футболе все говорят на одном языке и на все вопросы звучит один ответ. - Что общего и какие различия существуют в вопросах организации и управления футболом в Армении и Казахстане? - В финансовом плане в Казахстане больше возможностей: можно приглашать хороших игроков и тренеров из-за рубежа. У местных специалистов тоже заметен большой рост. Уровень национального первенства в Казахстане выше, чем в Армении.

Молодой казахстанский защитник Рафкат Аслан продлил контракт с костанайским клубом.

Как сообщила пресс-служба ФК «Тобол», руководство клуба достигло договоренности с воспитанником бразильской академии футбола «Оле Бразил» Рафкатом Асланом о продлении контракта на 1 год. Этот молодой игрок является кандидатом в национальную сборную страны и входит в сферу интересов наставника «Тобола» Вардана Минасяна. Заявленный в этом сезоне за дублирующий состав, Аслан исполнял обязанности крайнего и центрального защитника в основном составе, зачастую занимая свою позицию даже без скидки на возраст, подходящий под лимит. В основном составе Аслан выходил на поле 17 раз, вместе с дублирующим составом провел 7 встреч.

Фото fc-tobol.kz

По окончании сезона он приехал в Ереван и в интервью Mediamax Spor t рассказал о своей команде, профессиональном росте, возвращении в сборную и теплых отношениях с бывшими воспитанниками. - Вы уже более полугода живете и работаете в Казахстане. Что изменилось в вашей жизни за это время? - Перед тем как начать работать и жить в новой стране, нужно понять образ мыслей местных людей, чтобы было легче с ними и жить, и работать. А с точки зрения именно работы это для меня огромный опыт. Клубный футбол дает возможность каждодневной работы, и я чувствую, что произошло множество изменений. В профессиональном плане я тоже ощущаю перемены. - Вы довольны результатами «Тобола»? - Я прагматик и стараюсь реально оценивать ситуацию и возможности. Результат, который показала команда, соответствует ее потенциалу с точки зрения как бюджета, так и выбора игроков. Хотя мы могли попасть и в шестерку лучших, но в какойто момент сразу много игроков получили травмы, что нам помешало. - Покидая сборную, вы говорили, что хотели бы попробовать свои силы в клубном футболе. Вам по душе эта работа? - Мне была нужна работа на каждый день, поэтому я и ушел из сборной. С чего-то нужно было начать, и, должен признать, мой выбор оказался верным. Отмечу, что, когда ты работаешь каждый день, то у тебя есть время на исправление ошибок и поиск правильных решений. И есть возможность нововве-

Клубным командам удается преодолевать несколько этапов в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы. В то же время Армения в более выигрышном положении с точки зрения дений. - Как вам удалось обу- инфраструктур. Футбольстроиться в Казахстане и ные академии, соответствующие европейским стандарначать работать?

Аслан остается

РЕЗЕРВ

Честолюбивые дублеры Второй сезон дублирующего состава костанайского «Тобола» под руководством Олега Лотова оказался несколько удачнее предыдущего.

там, которые есть у нас, в Казахстане - пока отсутствуют. - У вас есть действующий договор с «Тоболом», но интересно было бы узнать, не получали ли вы приглашений из других клубов? - Мой договор действителен до ноября 2015 года. Есть команды, интересующиеся мной, я даже получил два приглашения. Но в данный момент я даже не рассматриваю их, так как сконцентрирован на работе в «Тоболе». - Нельзя не поговорить о национальной сборной Армении. Вы дольше других занимали пост главного тренера и наверняка продолжаете следить за выступлениями наших ребят. Что скажете о нынешнем отборочном турнире? - Конечно, я слежу, ведь это моя родная команда. Могу сказать, что коман-

благодарен всем и до сих пор поддерживаю связь с ребятами. Не могу забыть те замечательные дни, которые мы провели вместе. - Болельщики до сих пор хотят видеть вас во главе сборной. Возможно ли, что вы однажды вернетесь в национальную сборную? - Все возможно. Человеку всегда хочется вернуться туда, где он был счастлив, где добился успеха. Но на данный момент у меня есть действующий контракт, и я с удовольствием тренирую свою команду. - А какие у вас планы на ближайшее будущее? - Ближайший месяц я проведу в Армении, а потом «Тобол» начнет сборы перед первенством Казахстана. Попробуем усилить состав команды по мере своих возможностей, чтобы не столкнуться с теми же проблемами, что в этом году. sport.mediamax.am

Команда заняла 7 место в первенстве Казахстана среди дублирующих составов команд премьер-лиги и стала пятой в Кубке ПФЛ. Дублеры одержали в сезоне 12 побед, 15 матчей проиграли и в 5 встречах разошлись с соперниками миром. К играм в этом году Олег Лотов привлекал 34 футболиста, причем 8 из них были заявлены за основной состав. Чаще других помогал молодым игрокам Артем Дели, появлявшийся на поле в 19 встречах. Ермек Нургалиев сыграл за дублеров в этом году 18 игр. Лишь одну встречу в составе резервистов провел голкипер Иван Сивожелезов. Восемь футболистов, выступавших в чемпионате, не сыграли в Кубке ПФЛ: Владимир Покатилов, Валерий Севастьянов, Алишер Сулей, Рафкат Аслан, Иван Сивожелезов, Асет Доскалиев, Данил Цой и Агзам Жумабаев. А вот голкипер Расул Бердыгужинов появился на поле лишь в предпоследнем матче Кубка ПФЛ. Самыми востребованными футболистами стали Ерлан Бейсембаев и Олжас Ильясов, сыгравшие по 31 матчу в этом году. У прошлогоднего лидера списка и капитана дублеров Ануара Агайсина на одну встречу меньше. Реже всех на поле выходили Сивожелезов, Доскалиев и Бердыгужинов, появившиеся по разу. Данил Цой выходил на газон дважды, но набрал лишь 20 минут игрового времени. Лучшим бомбардиром у дублеров стал Евгений Каптел, забивший 11 мячей. На один гол меньше у Темирлана Эльмурзаева. Дели и Нургалиев распечатывали ворота соперника по 7 раз, Рамиз Муканов делал это трижды. Сразу 5 футболистов записали на свой счет по два мяча - Ильясов, Хамзин, Сулей, Амиргазы и Сеилов. По разу Агайсин, Шкот, Абишев и Малышев. Защищали ворота дубля «Тобола» в этом сезоне четыре голкипера. Больше встреч провел Руслан Уразов, пропускавший в среднем за игру 1,77 мяча. У Султана Бусурманова этот показатель равен 1,78. Сивожелезов в своем одном матче пропустил 2 мяча, а Бердыгужинов, отыгравший 10 минут, оставил свои ворота в неприкосновенности. По материалам пресс-службы ФК «Тобол»


Четверг, 27 ноября 2014 г.

НАШ СПОРТ

3

БОКС

Волевая победа Антона Пинчука в АРВ Прошли вторые бои нового проекта Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) - APB (AIBA Pro Boxing), который является третьим основным соревновательным направлением АИБА. В весовой категории до 91 кг Казахстан в проекте, в котором будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2016, представляет первый номер национальной сборной, чемпион мира среди студентов 2008 года, чемпион Азии, чемпион Азиады мастер спорта международного класса Антон Пинчук из Рудного,

тренирующийся под руководством Александра Помилуйко, заслуженного тренера РК Владимира Шайрера и старшего тренера Костанайской области, заслуженного тренера РК Сапобека Мукушева. Свой второй поединок в APB Антон Пинчук провел в итальянском городе Бергамо. Его соперником был

опытный боксер из Германии, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года Эмир Ахматович, которому в прошлом году казахстанец проиграл в международном турнире в Галле (Германия). Напомним, что в стартовых поединках Пинчук и Ахматович уверенно выиграли соответственно у аргентинца Ямиля Перальты и американца Явонта Чарльза. Поединок в Италии складывался неудачно для Пинчука - в первых двух раундах

судьи отдали предпочтение Ахматовичу. Но рудничанин сумел переломить ход боя, проведя оставшиеся четыре раунда лучше. В итоге Антон Пинчук одержал вторую победу общим решением судей - 3:0 (60:54,58:56, 58:56). В этой весовой категории также выступают Алексей Егоров (Россия), Шоуаб Булудинац (Алжир), Роман Головащенко (Украина) и Клементе Руссо (Италия), с которым предстоит встретиться нашему боксеру 12 декабря.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«Горняк»: сотая забитая шайба и вторая строчка Рудненский «Горняк» провел очередные матчи в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги. Его соперниками были атырауский «Бейбарыс» и столичная «Астана». «Горняк» (Рудный) «Бейбарыс» (Атырау) 2:3 Б (1:0; 1:0; 0:2; 0:0; 0:1); 2:3 Б (2:0; 0:2; 0:0; 0:0; 0:1) Основное время первой встречи с хоккеистами Атырау завершилось со счетом 2:2. По ходу матча «Горняк» вел с преимуществом в две шайбы после того, как в первом периоде отличился Алексей Орлов, забросивший шайбу при помощи Степана Жданова и Михаила Коренко, а во втором удвоил преимущество хозяев Павел Жилин, которому ассистировали Михаил Гаврилов и Алексей Красавин. Однако в заключительной 20-минутке «Бейбарысу» меньше чем за минуту удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка не принесла результата, а в серии послематчевых бросков точнее были гости. Повторный матч прошел как под копирку и завершился с таким же счетом, что и днем ранее. Только в этот раз по ходу матча вели гости. Преимущество западноказахстанцев в две шайбы было уже после первой 20-минутки. Под занавес второго периода «Горняк» усилиями Эгилса Калнса, отличившегося после передач Сергея Банашкова и Яна Ярабека, сократил отставание. А за пять секунд до второго перерыва Павел Жилин при помощи Красавина и Александра Куршука забросил вторую шайбу. Заключительный отрезок матча не принес изменений в результате, и выяснение отношений продолжилось вначале в овертайме, а затем

в серии буллитов, где решающую шайба оказалась на счету гостей. После матча главный тренер ХК «Бейбарыс» Александр Истомин признался, что доволен результатом матчей в Рудном: - Игры прошли как под копирку. В первой - мы проигрывали, но переломили ход игры, а во второй - уже мы вели, но провалили концовку. В целом, были хорошие содержательные игры. Результатом, конечно, доволен. Главный тренер ХК «Горняк» Евгений Зиновьев так прокомментировал игры против ХК «Бейбарыс»: - Я доволен не только результатом, но и содержанием игры нашей команды. Соперник уже не первый год входит в лидирующую группу казахстанского хоккея и достойно экзаменовал нас в этих матчах. Мы очень прилично выглядим в обороне, и это радует. Вратарь наш играет прилично, а когда вратарь играет хорошо, то и команда чувствует себя уверенней. Да, проиграли по буллитам, но ничего страшного. Главное - есть игра. Мне, как тренеру, обе встречи понравились. Мы уже увидели все команды в деле. Я считаю, что мы очень прилично выглядим на их фоне. Есть над чем работать. Нам еще в третьем круге играть с этой командой. Впереди игры плей-офф, думаю, что и «Бейбарыс», и мы там будем. Поэтому еще предстоят такие же интересные игры. Мы за два месяца сыграли 26 матчей. Пока играем с семью защитниками - Муллахметов травмирован.

Естественно, от игры к игре усталость наслаивается. На предматчевой тренировке Алексей Коптяев получил травму. У него перелом лицевой кости. Выпал недели на четыре. Перед играми с «Астаной» состав «Горняка» пополнил защитник Константин Орешкин. Прошлый сезон 25-летний воспитанник челябинской школы хоккея провел в «Беркуте». В составе карагандинского клуба Орешкин стартовал и в нынешнем сезоне. Всего в чемпионате Казахстана он сыграл 73 матча и набрал 9 (2+7) очков. «Горняк» (Рудный) «Астана» (Астана) 3:1 (0:0; 3:0; 0:1); 3:4 ОТ (1:2; 1:0; 1:1; 0:1) В первом домашнем матче со столичной командой рудичане не испытали особых проблем. В стартовом периоде соперники осторожничали, играли дисциплинированно и забивать не спешили. А после перерыва хозяева взяли инициативу в свои руки и трижды огорчили гостей. Отличились Пауль Манушин (Константин Орешкин, Степан Жданов), Сергей Ступин (Александр Куршук) и Сергей Банашков (Вадим Стрельчук, Илья Горожанинов). В третьем периоде столичные хоккеисты усилиями Алексея Ефремова оформили гол престижа и тем самым поставили финальную точку в матче. В этой встрече рудничане преодолели барьер в 100 заброшенных шайб. Автором сотой шайбы стал Пауль Манушин. А вот второй матч с «Астаной» принес хозяевам только одно очко. Рудничане уступили столичным хоккеистам в овертайме. Игра получилась нервной. Спустя 30 секунд после старта гости распечатали ворота

зал на послематчевой прессконференции: - Прежде всего, я хочу поздравить моего коллегу и давнего друга Евгения Зиновьева с хорошей командой. Мне понастоящему она очень понравилась. Все по делу, грамотно, технично. Просто приятно было смотреть. Игры были равные. В первой нам немножко не повезло. Мы уступаем и в мастерстве, и в классе, но пытаемся компенсировать все это работоспособностью, хорошим настроем, задором, боевым духом. Некоторые матчи получаются. Вторая встреча была нервная, играли шайба в шайбу, делали ошибки. В овертайме нам повезло больше, потому что у соперника был 100-процентный шанс, и он его не использовал. Потом сработал неписаный закон: не забил ты - забьют тебе. Хочу поздравить своих ребят. Видно, что у команды есть Главный тренер ХК «Аста- характер, бьются до конца, на» Анатолий Чистяков ска- вытаскивают такие игры. Антона Тодыкова, а на 4-й минуте вели в счете уже с преимуществом в две шайбы. До конца периода «Горняк» усилиями Юрия Черных, отличившегося после паса Максима Плюхавина, сумел сократить отставание до минимума. На второй перерыв команды уходили уже при равном счете 2:2. Автором второй шайбы у рудничан стал Сергей Банашков после передач Егилса Калнса и Вадима Стрельчука. За шесть минут до финальной сирены Вадим Стрельчук продолжил голевую серию «Горняка». Правда, хозяева и порадоваться толком не успели, как пропустили в свои ворота ответную шайбу. Основное время завершилось со счетом 3:3. В дополнительной пятиминутке удача улыбнулась хоккеистам «Астаны», победную шайбу забросил Никита Баринов.

Наверное, за характер, за терпение хоккейный бог и подарил нам два очка. Наставник «Горняка» Евгений Зиновьев сказал после игр: - Если три дня назад, после двух тяжелых матчей с «Бейбарысом», я был доволен игрой в обороне, то сегодня такого сказать не могу. Мы наделали много ошибок. На это есть объективные причины. Команда просто физически устала. Да и соперник достался быстрый. Вчера нас Антон Тодыков вернул в игру - несколько опасных выходов делал соперник. Сегодня мы отыгрались, повели, но не смогли удержать счет. Я думаю, вот такие игры зрителю нравятся. В первой игре в составе «Горняка» дебютировал Константин Орешкин и отметился голевой передачей. Он - воспитанник челябинского хоккея. В свое время играл в молодежной сборной России. В дальнейшем будем привлекать его чаще к играм. После 30 матчей «Горняк» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи рудничане проведут на выезде, 2 и 3 декабря сыграют в Алматы с местной одноименной командой «Алматы». По материалам пресс-службы ХК «Горняк»

Чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона-2014/2015 м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

команда

«Иртыш» (Павлодар) «Горняк» (Рудный) «Бейбарыс» (Атырау) «Арыстан» (Темиртау) «Арлан» (Кокшетау) «Алматы» (Алматы) «Астана» (Астана) «Номад» (Астана) «Беркут» (Караганда) «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

и

в

28 19 30 18 30 15 24 16 26 12 26 10 30 10 30 8 28 7 32 0

во

1 0 0 1 3 3 2 0 0 1

вб

2 2 5 0 0 2 2 3 0 0

пб

2 2 1 2 2 2 0 2 3 0

по

1 1 2 0 1 1 1 3 1 0

п

3 7 7 5 8 8 15 14 17 31

шайбы

о

140-75 66 105-65 61 76-56 58 90-49 52 101-78 45 78-69 43 100-88 39 83-93 35 67-93 25 51-225 2

На лед - клюшки и игрушки! Хоккеисты «Горняка» взяли шефство над воспитанниками Рудненского детского дома. В честь знакомства и начала дружбы игроки подарили ребятам DVD-проигрыватель и настольный хоккей. Вручение подарков состоялось на матче «Горняк»-«Бейбарыс». - Мы очень рады, что вы вступили в нашу большую дружную хоккейную семью, - обратился к детям капитан «Горняка» Сергей Ступин. Ждем вас на всех наших матчах и тренировках. Болейте

за нас! Ребята тоже пришли на игру не с пустыми руками. Рисунок, подаренный юными друзьями, очень тронул хоккеистов «Горняка». - Для нас большое счастье,

что в лице хоккейной команды «Горняк» мы нашли таких отзывчивых и неравнодушных друзей, - сказала в ответном слове воспитатель ребят Любовь Галашова. - Выражаем им свою признательность и желаем здоровья, счастья, удачи, спортивных побед и высоких полетов! Мальчишки и девчонки пообещали не пропускать ни одного хоккейного матча с

участием «Горняка». Тем более, что клуб предоставляет автобус для доставки детей на игры. Многие из ребят уже мечтают стать хоккеистами. И кумиры уже имеются - Игорь Захаров, Александр Куршук, Сергей Ступин. «Гораздо интереснее играть в хоккей, чем смотреть с трибуны», - со знанием дела заявляют они. В планах - выйти на лед вместе с хоккеистами. А

пока ребята смогут бесплатно посещать массовые катания на коньках. Фан-клуб ХК «Горняк» организует благотворительную акцию «Твори добро», посвященную Новому году. Принять участие в ней могут все желающие. Для этого нужно прийти на последнюю в уходящем году домашнюю игру ХК «Горняк» и принести с собой мягкую

игрушку. После финальной сирены необходимо бросить игрушки на лед. Все собранные игрушки хоккеисты «Горняка» передадут в Рудненский детский дом. Последний домашний матч ХК «Горняк» в этом году состоится 23 декабря в 19:00. Соперник рудничан - ХК «Арлан». Пресс-служба ХК «Горняк»


4

Четверг, 27 ноября 2014 г.

КАЛЕЙДОСПОРТ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Президентская миля в честь Дня Первого Президента На стадионе Костанайской Академии МВД РК прошел XVII военизированный кросс на дистанции Президентской мили (2400 м), посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. Этот традиционный кросс проводится с 1998 года среди сотрудников правоохранительных органов Костанайской области по инициативе генерал-майора Талапа Кабденова. Его основной целью является повышение боевой и физической подготовки, укрепление дружеских связей между подразделениями Костанайского гарнизона. Все эти годы слушатели Костанайской Академии МВД РК под руководством подполковника полиции Курманая Исергепова неизменно показывали лучшие результаты. В этом году, несмотря на 15-градусный мороз, на старт Президентской мили вышли восемь команд. Основная борьба развернулась между слушателями Академии, в составе которых выступал чемпион МВД по кроссу Рустем Тургунов, и учебным центром ДВД (начальник подполковник полиции

Т.Мендыбаев). Все решилось на финишной прямой, когда представители учебного центра взвинтили темп и стали победителями с результатом 10 мин. 15 сек. Напряженной получилась борьба и между командами ДВД «Арлан» под руководством выпускника КЮИ, чемпиона МВД по рукопашному бою, Президентскому многоборью и волейболу, мастера спорта РК, капитана полиции Владимира Щербакова и слушателями 3 курса Костанайской Академии МВД РК. В этом забеге хозяева опередили спецназовцев на 2 секунды, показав время 10 мин. 27 сек. Бронзовыми призерами в своих группах стали спортсмены ПС КНБ в/ч 2031 и слушатели 2 курса Академии. В личном первенстве отличился пожарный СПЧ-2 города Костаная Дмитрий Балацко, показавший лучшее

время среди всех участников. Его результат 9 мин. 6 сек. Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами ФСО «Динамо» и областного управления физической культуры акимата Костанайской области. Стоит отметить, что военизированный кросс «Президентская миля» в Костанайской Академии МВД РК является одним из основных стартов, в котором принимают участие представители всех силовых структур. К этому кроссу все команды основательно готовятся и в нем почетно победить. Весной 2015 года Костанайская Академия МВД РК планирует войти в международную ассоциацию полицейских академий, что даст возможность учебному заведению выйти на новый уровень подготовки слушателей в служебно-прикладных видах спорта. Геннадий КРУГЛИК, преподаватель кафедры БиФП, заслуженный тренер РК

ТОГЫЗКУМАЛАК

«Золото» молодых В Кызылорде прошло молодежное первенство Казахстана по тогызкумалаку, в котором приняли участие около 200 спортсменов из Астаны, Алматы и всех областей республики. По словам главного тренера РК по тогызкумалаку Айнур Жакапбаевой, в Кызылорде собрались сильнейшие игроки, среди которых победители и призеры первенств Азии: - Борьба получилась очень упорной, а по итогам этого первенства будет сформирована молодежная сборная республики. Среди участников соревнований, организаторами которых выступили Министерство культуры и спорта

РК и Ассоциация тогызкумалака РК, были 11 мастеров спорта РК, 96 кандидатов в мастера. Игры прошли по швейцарской системе в 9 турах, а победители и призеры определялись как в классической игре, так и в блице. Четыре призовых места завоевали костанайские спортсмены. Две победы одержала мастер спорта РК Гульнур Спанова, ставшая сильнейшей среди девушек до 18 лет и в

классике, и в блице. Среди спортсменок до 20 лет чемпионкой в классической игре стала мастер спорта РК Аим Мухамедкалиева. В этой же возрастной группе кандидат в мастера спорта Дархан Серикбаев завоевал второе место в блице. Победители и призеры первенства были награждены дипломами, медалями, а также ценными призами министерства культуры и спорта, управления физической культуры и спорта акимата Кызылординской области и Ассоциации тогызкумалака РК.

Костанайская прописка республиканского Кубка Этой осенью в южной столице республики прошел лично-командный Кубок Казахстана по тогызкумалаку.

ДЮСШ №2 Жулдыз Мухамедкалиева, ставшая обладательницей Кубка Казахстана в личном зачете, Успешно выступила в найского медицинского выполнив при этом нормаАлматы учащаяся Коста- колледжа, воспитанница тив мастера спорта РК.

ШАШКИ

Интеллектуальная игра для всех Желаем удачи! Эрудитам очередной этюд: Б. a3, e3, g1; Ч. d6, d8, h2. Ход белых, найдите выигрыш. Решения позиций, опубликованных 30 октября Позиция №25: 1. fe5! d:f4; 2. dc3 f:b4; 3. a:a7 x. Позиция №26: 1. bc5! d:d2; 2. bc3 d:b4; 3. a:a7 х.

Позиция №27: 1. fe5 d:f4; 2. dc3 f:b4; 3. a:a7 h:f4; 4. ab8 f:e3; 5. Db8-f4! e:g5; 6. h:d8 x. Эрудитам: 1. b6-c7 e5-d4 (если 1... f4, то 2. c7-b8 f4-e3; 3. Db8-f4 x; если 1. ... e7-d6; то 2. c7-b8 x); 2. c7-d8! e7-d6; 3. Dd8-e7 d6-e5; 4. h4-g5! f8:d6; 5. g5-f6 x. Иван КОЗЬМА

Задача №28

Задача №29

Задача №30

Фото С.КАМАЛОВА

Продолжаем публикацию шашечных позиций и предлагаем любителям шашек очередные три задачи, в которых белые начинают и выигрывают. Материал расположен так, чтобы вам было легче решить концовки. Если вы решили одну из диаграмм, то остальные решаются по этой же схеме.

ВОЛЕЙБОЛ

«Динамо» - чемпион Победой команды «Динамо», составленной из сотрудников ДВД Костанайской области, завершился чемпионат Костанайской области по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие 15 команд. За победу боролись сильнейшие волейболисты вузов, крупных организаций и просто любители. Чемпионат области проводился под эгидой областной федерации волейбола, возглавляемой начальником ДВД Костанайской области Тлегеном Маткеновым. Соревнования проходили при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и ФСО «Динамо». На открытии чемпионата аким города Костаная Ахмедбек Ахметжанов отметил: - У нас много достижений в волейболе, и большинство

ника. В результате упорной борьбы динамовцы сумелитаки склонить чашу весов в свою сторону. Таким образом, чемпионский титул - у команды «Динамо», второе место - у сборной Рудного, а третьими призерами стали волейболисты команды «Интер». Динамовцы Рустам Аманов и Вячеслав Письменный отмечены организаторами турнира в номинациях «Лучший либеро» и «Лучший связующий» соответственно. Приз «Лучшего нападающего» вручен Роману Резкову из команды «Интер», а лучшим игроком чемпионата признан Мади Комбаров из команды Рудного.

из них благодаря поддержке нашего Президента. Сегодня создаются все условия для развития физической культуры, теперь и в селах открываются новые спортивные объекты. Опытные волейболисты подарили многочисленным зрителям красивое спортивное зрелище с накалом страстей. Основная борьба развернулась между командой «Динамо» и сборной города Рудного. Эмоции били через край как у спортсменов, так и у тренеров. В очной встрече, решавшей судьбы первого Балслу АЛЕКЕНОВА, места, ни одна из команд не пресс-служба могла оторваться от сопер- ДВД Костанайской области

Адрес редакции: 110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Тел.: 8(7142)-54-64-85, 54-27-53 (факс), 54-03-01 (факс). E-mail: kostanaysport@mail.kz; www.top-news.kz Газета «Костанай спортивный» приложение к газете «Наш Костанай». Собственник ТОО «Газета «Наш Костанай».

Выпускается при поддержке акима города. Директор-главный редактор Елена Никитенко. Редактор приложения Сергей Биркле.

Регистрационное свидетельство №12844-Г от 18.06.2012 г. выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Территория распространения:

Костанайская область. Индекс К-315. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», Костанай, ул. Мауленова, 16. Объем 0,5 п/листа. Тир. 4220 экз. Зак. №2519.


(21-24 стр.)

ПОГОДКА 27 ноября температура в Костанае ожидается в пределах -8 -5, 28 ноября -12 -12, 29 ноября -18 -11, 30 ноября -13 -4, 1 декабря -9 -8, снег, 2 декабря -12 -10, небольшой снег, 3 декабря -9 -7, снег. ПРОГНОЗ ЗДОРОВЬЯ С 27 ноября по 3 декабря геомагнитная обстановка неблагоприятна. Берегите себя.

Четверг, 27 ноября 2014 г.

№47 (645)

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 27 ноября – 6 лунный день Растущая Луна - в Водолее. Высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить, а заняться организацией, проведением всевозможных собраний, конференций или участием в них. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. 28 ноября – 7 лунный день Растущая Луна - в Водолее. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественной и политической деятельностью. 29 ноября – 8 лунный день Первая четверть фазы Луны - в Рыбах. Способности к умственной концентрации несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности. Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. 30 ноября – 9 лунный день Растущая Луна - в Рыбах. Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям. 1 декабря – 10 лунный день Растущая Луна - в Овне. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. 2 декабря – 11 лунный день Растущая Луна - в Овне. Один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. Можно смело отправляться в долгое путешествие. 3 декабря – 12 лунный день Растущая Луна - в Тельце. Это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Также хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

КОНКУРС

«Золотое копытце»

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ юность и талант

Самой красивой школьницей областного центра признана 16-летняя ученица СШ №9 Сагыныш Нурушева.

Именно она стала победительницей городского конкурса «Краса Коста-

ная», прошедшего в минувшие выходные. Организатором мероприятия выступила Городская школа детского творчества. В конкурсе приняли участие девять школьниц 9-10 классов. Подобное мероприятие проводилось и в прошлом году, но только

среди одиннадцатиклассниц и называлось «Мисс Старшеклассница». Тогда его победительница Полина Шпехт получила грант на обучение в одном из вузов Костаная. В этом году главным призом стало участие в проекте «Топ-100 самых красивых девушек Коста-

найской области». По мнению жюри конкурса, из всех участниц Сагыныш выделялась своими незаурядными творческими способностями. Оказывается, девушка с пяти лет танцует и с одиннадцати играет на домбре. (Окончание на 2-й стр.)

Дорогие девчонки и мальчишки, через несколько недель наступит долгожданный праздник - Новый год! «Наш дом» предлагает вам не ждать 31 декабря, чтобы получить свои подарки. Их вы можете забрать прямо сейчас! Все, что нужно – это пофантазировать, нарисовать или сделать аппликацию с символом наступающего года, Деревянной бирюзовой Козой, и принести свой шедевр в редакцию газеты «Наш Костанай» по адресу: пр.АльФараби, 90, левое крыло. Если вам от 5 до 13 лет, и вы уже знаете, как будет выглядеть ваша Новогодняя Коза, дерзайте. Подарки ждут вас! Чтобы забрать свой приз, нужно прийти в сопровождении взрослого ого и иметь с собой свидеетельство о рождении..


Время печати: 18:05; 25-11-2014 г.

2

Четверг, 27 ноября 2014 г.

ИЗВЕСТИЯ

КОНКУРС «МИСС ЭТНО-КОСТАНАЙ»

ЗНАЙ НАШИХ

Финальное знакомство

Залог победы - юность и талант

Конкурс красоты в печатном формате «Мисс Этно-Костанай» подходит к своему логическому завершению, и «НД» знакомит читателей с последними претендентками на главный приз. Участница №14 – обаятельная Марина Бродецкая. Девушка представляет страну древних замков и мощеных площадей, родину наливных яблок и краковской колбасы – Польшу. А примерить костюм панночки Марина решила, потому что у супруга польские корни. - О конкурсе я узнала из социальной сети, - говорит девушка. – Подумала, что этот опыт будет интересным, к тому же польский костюм оставался свободным. Мой муж хоть и не настоящий пан, но все-таки имеет родственную связь с этой страной. Причастностью к Польше он даже гордится. На лобовом стекле нашей машины была наклейка с надписью «поляк». Так что, наверное, мне было судьбой предрешено примерить костюм панночки. Марина по профессии – фельдшер. Оказывается, стать медиком девушка мечтала с самого детства. - Еще когда была маленькой, часто играла в «больничку», - говорит Марина. – Лечила кукол от простуды, ставила уколы, выписывала лекарства. Прошло время, и я, окончив медицинский колледж, стала фельдшером, работаю в поликлинике. Мечта сбылась. Но нет предела совершенству, поэтому недавно я получила еще и экономическое образование. Знания в финансовой сфере никогда не повредят. Как призналась нам Марина, ее очень привлекает загадочная культура Польши. По ее словам, именно в этой стране органично со-

единяются традиции Запада и Востока, что, конечно, не могло не отразиться на национальной кухне. - По выходным мы вместе с супругом готовим наши фирменные семейные блюда, говорит Марина. - Крылышки в ананасовом соусе, пицца, бризоль… Мы любим вкусно покушать, поэтому спектр наших кулинарных умений довольно широкий. Что же касается национальной польской кухни, то в основном я готовлю пироги роги с яблоками на десерт. Всё свободное дное время Марина, как и любая другая женщина, посвящает своей семье. Супруги руги Бродецкие летом етом часто выезжают ают в компании родных дных и друзей на природу. рироду. - Весной мы ы с семьей отдыхали в Египте, - говорит участница. ца. – Красное море – это чтото потрясающее, ющее, особенно когда огда погружаешься. ься. Такой великоолепный вид д открывается, я, аж дух захватывает. Планируем съездить туда

с этой национальностью Айнуру ничего не связывает, она попробовала найти себя в этой культуре и, на наш взгляд, ей удалось. - О конкурсе я узнала от своей подруги, которая, кстати, является победительницей прошлогоднего конкурса «Мисс «Наш Костанай», Аделины Аскеровой, - рассказывает Айнура. – Человек я активный и увлекающийся, поэтому решила попробовать принять участие. Это не первый мой конкурс. В 2012 году я боролась за звание «Мисс Костанай», но тогда корону получила другая девушка. Мне досталась победа в номинации «Мисс Загадка», чем я, безусловно, горжусь. В Татарстане Айнура не была, но знает, куда отправиться, если представится такая возможность. - Конечно, хотелось бы побывать в городе-миллионнике, столице этой

Участница №15 – загадочная Айнура Елешева. Девушка представляет страну, расположенную на пересечении двух великих рек, Волги и Камы, родину КамАЗа и восточной сладости чакчака – Татарстан. Несмотря на то что

ееще раз. А еще я мечтаю побывать ва в Греции.

страны, Казани, - рассказывает девушка. – Посетить Казанский кремль, увидеть знаменитую падающую башню Суюнбике и мечеть Кул-Шарифа. Еще я прочитала, что в городе Биляр есть урочище «Святой ключ». Это место одинаково почитается как мусульманами, так и православными. Вообще Татарстан – страна, где перекликаются культуры Европы и Азии и именно здесь существует единственный в мире Храм всех религий. Сейчас Айнура получает профессию экономиста. Параллельно девушка подрабатывает в справочной службе и занимается спортивными танцами. - До 4 класса я ходила в секцию плавания, потом увлеклась футболом, но ненадолго, - говорит наша участница. – В моей жизни всегда присутствовал спорт, поэтому и танцы выбрала спортивные. Мне нравятся физические нагрузки, так я поддерживаю себя в форме. Рассказала девушка и о своих кулинарных пристрастиях. - Готовлю по настроению, в основном чтобы порадовать своего молодого человека, делится Айнура. – Лучше всего у меня получается плов, а еще часто готовлю драники. К сожалению, я не знаю татарскую кухню. Но чак-чак пробовала, очень вкусный десерт. Девушка не зря учится премудростям экономической науки. В будущем Айнура планирует заниматься своим бизнесом, причем уже знает каким именно. - Сейчас я стараюсь собирать финансовые средства на открытие салона свадебных платьев, - рассказывает красавица. – В нашем городе в этой сфере довольно большая конкуренция, но от своей мечты отказываться не собираюсь. «НД» желает девушкам удачи и исполнения их желаний. Дарья ЩЕРБАКОВА Фото Никоса МАРМАЛИДИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) - На сцене я с раннего детства, - рассказывает девушка. - Занятия танцами помогли мне обрести уверенность в себе и умение достойно держаться на сцене. В конкурсе красоты участвую второй раз. Впервые попробовала свои силы в школе и стала «Мисс Весна-2014». Честно сказать, я очень ждала конкурса «Краса Костаная». Еще в прошлом году, помогая своей подруге, участнице конкурса «Мисс Старшеклассница», я поняла, что мне нравится царящая здесь атмосфера, возможность заводить друзей, получать опыт. Подготовиться было несложно, я просто показала все то, что умею. Очевидный талант, грация и особая стать девушки покорили членов жюри, поэтому в определении победительницы у судей не возникло сомнений. - После творческого конкурса было ясно, что Сагыныш - одна из главных претенденток на титул «Краса Костаная», - говорит член жюри Марина Михайленко. - В совещательной комнате решение приняли единогласно. А вот с определением вицемисс мы все-таки разошлись во мнениях. Но компромисс был найден, и второе место досталось Дарье Шин. Как призналась нам Сагыныш, она предполагала, что шансы на победу довольно велики. - Когда я познакомилась с остальными участницами, то сразу определила главных соперниц, - говорит девушка. - На репетициях было видно, кто и на что способен. Я изначально старалась не настраивать себя на победу, чтобы в случае проигрыша не разочароваться. Но все же у меня получилось стать лучшей. Свободного времени у новоиспеченной «Красы Костаная» почти нет. Сагыныш танцует в знаменитом коллективе «Костанайские зори», обучается игре на домбре и, конечно, ходит в школу. - Но если выпадают свободные минутки, то я с удовольствием читаю художественную литературу, смотрю фильмы о животных, природе, - говорит красавица. – Иногда рисую, бывает, что и пою, но исключительно дома. В будущем планирую пойти по стопам старшего брата и получить экономическое образование. А танцы и «Костанайские зори» я никогда не оставлю. Дарья ПОПОВА Фото Георгия ШАПОВАЛОВА

АФИША

План мероприятий

КГКП «Костанайская областная филармония им. Е. Умурзакова» Дата

Время

Название мероприятия

5 декабря

18.00

Х Международный джазовый фестиваль «Джаз Бомонд 2014» с участием ведущих джазовых исполнителей Казахстана и России

6 декабря

16.00

Гала – концерт Х Международного джазового фестиваля «Джаз Бомонд 2014»

Справки по тел.: 21-15-82, 54-48-14.


Время печати: 18:05; 25-11-2014 г.

Четверг, 27 ноября 2014 г.

ДОМОВОДСТВО ПОВАРЁШКА

ОТ ВЕГЕТАРИАНЦА

Щи да каша - пища наша!

За столом homo vegetus

рите еще 20 минут. Мелко нашинкованные лук и морковь обжарьте на топлёном масле и добавьте в щи. В той же сковороде потомите квашеную капусту 4-5 минут, пересыпьте в щи. Отключите нагрев, заправьте щи давленым чесноком, майораном, укропом и оставьте настояться 10-15 минут, закутав кастрюлю теплым полотенцем. В тарелках заправьте щи сметаной.

Русская кухня так же богата и разнообразна, как и сама страна. В ней соединяются рецепты и кулинарные традиции множества народов, населяющих Россию, и в итоге получается одна из интереснейших кухонь мира. «НД» подобрал для вас рецепты русской кухни, с которыми справится любая современная хозяйка, имея под руками плиту с духовкой и набор продуктов из обычного супермаркета или фермерского рынка.

1 ст.л. сливочного или топлёного масла 1 ч.л. черного перца горошком 1 ст.л. сухого майорана 1 ст.л. свежего укропа соль - по вкусу. Мясо целым куском и половину моркови, репы, корень сельдерея и петрушку положите в холодную воду, доведите до кипения и на слабом огне варите 1-1,5 часа. Посолите, процедите бульон, коренья выбросьте. Добавьте размоченные и мелко нарезанные грибы, нарезанные кубиками картофель и репу, пряности, ва-

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА 1 небольшой кочан капусты 2 моркови 3 зубчика чеснока 3 лавровых листа 1 ч.л. гвоздики 1 ст.л. черного перца горошком 1 ст.л. семян укропа 1,5 л воды 1 стакан 6% уксуса 1 стакан растительного масла 4-5 ст.л. соли 8-9 ст.л. сахара. Нашинкуйте капусту, морковь нарежьте дольками, чеснок раздавите. Добавьте к овощам специи, перемешайте. В воду влейте уксус и масло, добавьте соль и сахар, доведите до кипения и залейте этим маринадом капусту. Накройте крышкой и оставьте на 3 дня при комнатной температуре. Переложите в чистые банки и храните в холодильнике.

МЕДОВАЯ КОВРИЖКА 500 г жидкого мёда 100 г ржаной муки 400 г пшеничной муки 0,5 ч.л. соды 2 желтка 1 ст.л. сахара 1 стакан молока или простокваши 125 г сметаны 1 ч.л. корицы 1 ч.л. кардамона 0,5 ч.л. гвоздики 1 ч.л. лимонной или апельсиновой цедры. Мёд вскипятите, снимите пену, влейте часть в ржаную муку, размешайте, чтобы она хорошо заварилась, смешайте с остальным мёдом и взбейте добела. Пока остывает мёд, просейте пшеничную муку и смешайте с содой и пряностями. Желтки взбейте с сахаром, добавьте молоко и сметану, снова взбейте и постепенно добавляйте муку. Соедините ржаное и пшеничное тесто, тщательно перемешайте и выложите на застеленный бумагой противень. Разровняйте поверхность, чтобы получился пласт толщиной 1-2 см. Выпекайте при температуре 180 о С 25-30 минут. Готовую коврижку слегка остудите и нарежьте квадратами. Вкусные, яркие, сбалансированные блюда русской кухни принесут радость и здоровье вашей семье.

ЩИ «БОГАТЫЕ» 700 г говядины 500-700 г квашеной капусты 1 горсть сушеных белых грибов 1 морковь 1 картофелина 1 репа 1-2 луковицы 1 корень и зелень сельдерея петрушка - по вкусу 2-3 лавровых листа 4-5 зубчиков чеснока

3

Сейчас все больше людей становятся сторонниками вегетарианского питания или даже образа жизни. Поэтому «НД» запустил новый проект «Homo vegetus». Название это указывает на духовно и физически развитую личность. В этом проекте наш корреспондент путем приготовления различных вегетарианских блюд покажет, что, вопреки сложившемуся стереотипу, у вегетарианца богатый выбор продуктов питания. Вегетарианцы со стажем пополнят копилку своих кулинарных рецептов, а желающим попробовать такую пищу мы подскажем, с чего начать. Готовьте с удовольствием, угощайте с радостью, смело экспериментируйте - и у вас все получится.

Каша молочная с тыквой

Готовить полезные для организма и радующие своей простотой блюда – мечта каждой хозяйки. К таким блюдам относится и эта молочная каша. Молоко - 1 л Рис - 100 г Пшено - 100 г Тыква - 100 г Сахар - 0,5 стакана Масло сливочное. 1. Рис промыть в прохладной воде, выложить его в кастрюлю. Залить 1 литром холодной воды, довести до кипения, потом уменьшить огонь и варить до готовности (мягкости) риса. Изредка помешивать, чтобы рисинки не пристали ко дну. 2. Готовый рис откинуть на дуршлаг, затем вернуть в кастрюлю. Долить молока. Довести до кипения. В закипевшую молочную кашу выложить натертый рис и пшено. Добавить сахар. 3. Дать прокипеть 2-3 минуты, снять с огня, накрыть крышкой. Добавить сливочное масло. Совет: если накрыть кастрюлю теплым полотенцем и дать каше настояться, то она станет вкуснее. Надежда ЧИСТЯКОВА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

14 кулинарных хитростей на вес золота 1. Чтобы получить легкий и пушистый крем, при взбивании венчиком нужно описывать восьмерки и время от времени круги по стенкам посуды. 2. Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми и воздушными, если в тесто добавить ложку коньяка. 3. Если хотите, чтобы фасоль при варке не потемнела, варите ее в открытой кастрюле.

4. Чтобы избежать разбрызгивания масла, прежде чем начать жарить, дно сковородки нужно слегка посыпать солью. 5. В салат из квашеной капусты вместо яблок можно положить дольки апельсинов или мандаринов. 6. Растительное масло нужно подливать в салат только после того, как салат посолили, добавили ук-

сус и перец (соль в масле не растворяется). Салат с майонезом и винегрет приобретут особенно приятный вкус, если перед подачей к столу положить в них ненадолго лимонную корочку. 7. Если хотите, чтобы винегрет приобрел тонкий и приятный вкус, влейте в него столовую ложку молока и всыпьте чайную ложечку сахарного песка.

8. Для получения прозрачного мясного бульона во время варки надо положить в него промытую яичную скорлупу. Готовый бульон следует процедить. 9. Отваром луковой шелухи можно подкрашивать бульоны. Это повышает их питательность, обогащает витаминами и улучшает внешний вид. 10. Старая курица сва-

рится быстрее, если после того, как она варилась 20-30 минут, погрузить ее на 5-6 минут в холодную воду. 11. Чтобы мясо не пригорело и не стало сухим, в духовой шкаф ставят сосуд с водой. 12. Для устранения сильного запаха при жарении рыбы в растительное масло кладут одну сырую картофелину, очищенную и на-

резанную ломтиками. 13. Чтобы быстро остудить горячий компот, нужно поставить кастрюлю с ним в другую, большую посуду, наполнив ее холодной водой и всыпав в воду немного крупной соли. 14. При приготовлении киселя разведенный крахмал следует лить не в середину кастрюли, а ближе к ее стенкам.


Время печати: 18:06; 25-11-2014 г.

4

Четверг, 27 ноября 2014 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Уважаемые читатели, газета «Наш Костанай» продолжает свой благотворительный проект «Твой ласковый и нежный зверь». Мы хотим помочь каждому бездомному животному найти любящего хозяина. Убедительная просьба: будьте милосердны, не бросайте питомцев на произвол судьбы. Ведь не зря говорят: «У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества».

Ждет именно тебя!

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ декабря Декабрь - первый месяц зимы. Его название пришло из Древнего Рима. Как вы уже догадались, декабрь был у римлян десятым месяцем в году, поэтому он носит название, произошедшее от латинского слова «децем» десять. «Приветствую всех, дорогие мои. Меня зовут Симона. Почитала несколько публикаций в «НД» о жизни бездомных животных и захотелось поделиться своей историей. Чуть больше года я слонялась по улицам нашего города в поисках пристанища и пищи. Как-то зашла в один прекрасный двор, там было много таких же, как я… бездомных. Здесь жители многоэтажного дома ухаживали за нами, сытно и очень вкусно кормили. Их дети играли вместе с нами, бродяжками, никто никого не обижал. В том дворе я позабыла о серых скучных буднях, узнала, что такое настоящая дружба между людьми и животными.

Дни летели, наступали холода. Я приболела, совсем не могла двигаться, выходить из подъезда. Тогда одна женщина взяла и принесла меня в центр реабилитации бездомных животных, где сейчас и нахожусь. Меня полностью вылечили. Теперь я готова снова жить полноценной кошачьей жизнью и ждать… Ждать тебя! С уважением, Симона». P.S. В любое время можете прийти в ОО «Костанай Зоо Пульс», который находится на ул. Майлина, 13, и обзавестись своим домашним питомцем. Возможно, именно вас ждет Симона! Записала Валерия ВАХНЕНКО Фото Олега ЯБЛОЧКИНА

КАРИКАТУРА ДНЯ

Древнерусские названия первого зимнего месяца - «студень» и «хмурень». По-украински декабрь - «грудень», а побелорусски - «снежень». В эту пору холода все больше и больше усиливаются, а 25 декабря начинается время сильнейших морозов. Деревья стоят без единого листочка, а у многих животных началась спячка. Декабрю свойственны морозы и оттепели, он «и замостит, и загвоздит, и саням ход даст». Температура в средней полосе опускается иногда и до минус 30 градусов. Но и морозы не так страшны, как бесснежье: если земля укрыта покрывалом из снега - не схватится сразу на глубину, не погибнут посевы под зиму. Считается, что первые 22 дня месяца - первозимье, а с 23 декабря устанавливается коренная зима. Среднемесячная температура декабря равняется -8°С, с колебаниями от -38,8°С до -1,4°С. Декабрь - время, когда выпадает наибольшее количество осадков за зиму, а среднее число заснеженных дней в году составляет 139. Как только устанавливался санный путь, крестьяне спешили в лес за дровами и лесом для ремонта изб. Женщины в это время мяли куделю, чесали ее и пряли, сидя по баням да посиделкам, мыли шерсть, валяли валенки, шили шубы да рукавицы. Считалось, что каким день будет на 1 декабря, такой и будет вся зима. 7 декабря открывали извоз, начинались первые катания на санях, отмечали Катеринские гулянья. . 17 декабря в Варварин день отмечались самые сильные морозы. Тогда говорили:

«Зима мосты мостит». А 22 декабря зима устанавливается окончательно. С 25 декабря начинался обряд Спиридона Солнцеворота. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона, судят о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года. Если солнце светло, лучисто - Новый год будет морозным, ясным, а если хмуро и на деревьях иней - теплым и пасмурным. Еще читалось, что ясные дни в Рождественский пост знаменуют хороший урожай. НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 февраля. Снегири прилетели в декабре - зима будет морозной. Если декабрь без дождей - жди долгой сухой осени и сухого лета. Если июль был жарким, то декабрь будет морозным. Если в декабре большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля - то это к урожаю. Коли в декабре снег привалит вплотную к заборам - плохое будет лето, коли же остается промежуток - урожайное. Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. Декабрь - стужайло, на всю зиму землю студит. Декабрь глаз снегами тешит, да ухо морозом рвет. В декабре метель дорогу переймет.

Карикатура Сергея БИРКЛЕ Адрес редакции: 110000 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 90. Телефон приемной редактора 54-27-53, факс 54-27-53 Газета «НАШ ДОМ». Приложение к газете «Наш Костанай» Собственник: ТОО «Газета «Наш Костанай». Директор - гл. редактор: Елена НИКИТЕНКО.

Регистрационное свидетельство №12843-Г выдано 18.06.2012 г. Министерством культуры и информации РК. Территория распространения: г. Костанай. Редактор приложения: Дарья Щербакова. Тел. 54-62-75.

gazeta@top-news.kz

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре «НК»: Валентина Михальцова. Корректор: Виктория Богдан. Печать офсетная. Газета отпечатана в ТОО «Костанайполиграфия», г. Костанай, ул. Мауленова, 16.

Объем: 0,5 печатного листа. Тираж - 3380 экз. Заказ №2518. Издается с июля 2002 года. При подготовке материалов использована информация интернет-сайта www.mail.ru

№93 (2690)  

Четверг, 27 ноября 2014 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you