Issuu on Google+

catalogue

8th

2011

NAOUSSA

INTERNATIONAL

FILM

FESTIVAL


WITH THE SUPPORT OF / ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

WITH THE COLLABORATION OF / ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


(

GO


SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ

MEDIA SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Parallel παράλληλες events εκδηλώσεις ΕΡΗ EΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘ NCE FREE ENTRA

Programme

Πρόγραµµα

Films’ Screenings

Live concerts

Προβολές ταινιών

Πρόγραµµα Συναυλιών

Screening Room 1 Screening Times 16:15, 18:00, 19:30, 21:30 Screening Room 2 Screening Times 16:20 (FridaySaturday), 17:00, 18:00 (Friday, Saturday, Sunday), Sunday 19:00 Tribute to the French cinema Screening Room 3 Screening Times 15:30, 16:30, 18:00 (DVSEE) 19:00 (Animation), Saturday 20:30 (Animation DVSEE), --------------------------Seminar Room Friday 19:30, Saturday 20:30, Master classes

Thursday 29/9 23.00 >> Reverse Band Friday 30/9 23.00 >> Peekaboo Saturday 01/09 23.00 >> Salata Band Sunday 02/09 23.00 >> ATMA

Αίθουσα 1 Ώρες Προβολών 16:15, 18:00, 19:30, 21:30 Αίθουσα 2 Ώρες Προβολών 16:20 (Παρασκευή-Σάββατο), 17:00, 18:00 (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή), Κυριακή 19:00 Αφιέρωµα στο Γαλλικό σινεµά Αίθουσα 3 Ώρες Προβολών 15:30, 16:30, 18:00 (DVSEE), 19:00 (Κινούµενα σχέδια) Σάββατο 20:30 (Κινούµενα σχέδια DVSEE), --------------------------Αίθουσα Σεµιναρίων Παρασκευή 19:30, Σάββατο 20:30, Master classes

Πέµπτη 29/9 23:00 >> Reverse Band Παρασκευή 30/9 23:00 >> Peekaboo Σάββατο 01/09 23:00 >> Salata Band Κυριακή 02/09 23:00 >> ATMA

Every day, starting at 11:00 • Exhibition of visual arts by the Association of graduates of the School of Fine Arts AUTH (Foyer of screening room 3) • Comic exhibition by the team Inkorrekt (Café – Bar) • Photo contest exhibition “My Festival” (Foyer of screening room 1) • We bring cinema to life! Live graffiti event (Outside screening room 3) • French comic exhibition (Café – Bar) • “Child and the Cinema” Friday 11:00 Event for students, Sunday 11:30 Theatrical play for children (Screening room 1)

Central Macedonia: Road Map for Development Two-day workshop on regional development, Friday 30.09 11:30 – Saturday 01.10 11:30, Cultural Center of Aristotle’s School

The movies of the movile department will be screened through televisions located at the Festival’s venues. A contest with questions on cinema will take place every day offering unique prizes. A photo contest will take place every day. “Do you have a photo camera? Are you at the Festival? What are you waiting then? Send us your picture and win!”

Keystroke www.niff.gr and stay informed for the program and all new events.

Καθηµερινά από τις 11:00 • Έκθεση εικαστικών τεχνών Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (Φουαγιέ αίθουσας 3) • Έκθεση κόμικς ομάδας Inkorrekt (Καφέ-Μπαρ) • Έκθεση φωτογραφικού Διαγωνισμού “My Festival” (Φουαγιέ Αίθουσας 1) • Ζωντανεύουμε το σινεμά! Live graffiti event (Εξωτερικός χώρος αίθουσας 3) • Έκθεση Γαλλικών κόμικς (Χώρος Καφέ-Μπαρ) • Παιδί και Κινηματογράφος Παρασκευή 11:00, Εκδήλωση για τα σχολεία - Κυριακή 11:30 Παιδική θεατρική παράσταση (Αίθουσα 1)

Κεντρική Μακεδονία: Οδικός Χάρτης για την Ανάπτυξη - ∆ιηµερίδα για την περιφερειακή ανάπτυξη, Παρασκευή 30.09 11:30 – Σάββατο 01.10 11:30, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους

Οι ταινίες κινητών τηλεφώνων θα προβάλλονται µέσω τηλεοράσεων τοποθετηµένων στους χώρους της εκδήλωσης. Καθηµερινά θα βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισµός µε ερωτήσεις γύρω από τον κινηµατογράφο µε µοναδικά δώρα για το κοινό. Καθηµερινά θα πραγµατοποιείται διαγωνισµός φωτογραφίας. Η φιλοσοφία συνοψίζεται στα εξής: «Έχεις κάµερα; Είσαι στο Φεστιβάλ; Τι περιµένεις; Στείλε τη φωτογραφία σου και κέρδισε!»

Πληκτρολογήστε www.niff.gr και µείνετε ενήµεροι για το πρόγραµµα και κάθε εξέλιξη.


CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------

Greeting of the Festival’s President / Χαιρετισµός Προέδρου Φεστιβάλ Organizing Institution / Φορέας ∆ιοργάνωσης Festival’s Profile / Προφίλ Φεστιβάλ Actions of social and environmental responsibility / ∆ράσεις Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης Festival’s Premises / Οι χώροι του Φεστιβάλ Judging Comittees / Κριτικές Επιτροπές

7 8 9 10 11 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Screening Programme / Πρόγραµµα Προβολών

17

Thursday / Πέµπτη 29.9

24-26

Friday / Παρασκεύη 30.9

27-69

Saturday / Σάββατο 1.10

72-116

Sunday / Κυριακή 2.10

118-158

--------------------------------------------------------

“Movile” Screening Programme / Πρόγραµµα Προβολών “Movile”

159

“Movile” Mobile Phone Movies / Τµήµα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων “DV SEE” Digital View South East Europe Youth and Student Films / Νεανικές και Σπουδαστικές Ταινίες Ν.Α. Ευρώπης

163

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

164

--------------------------------------------------------

COMIKS Tribute to the French cinema / Aφιέρωµα στο Γαλλικό σινεµά

166 168

--------------------------------------------------------

Ιnkorrekt The Association of Graduates of the School of Fine Arts Thessaloniki / Συλλόγος Αποφοίτων Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης Médecins Sans Frontières / Γιατροί Χωρίς Σύνορα Live graffiti event - Bringing cinema in life! / Ζωντανεύουµε το σινεµά!

174 175 179 182

--------------------------------------------------------


6

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


GREETING OF THE FESTIVAL’S PRESIDENT

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Naoussa International Film Festival is at the forefront of developments in the section of cinema, by investing in tomorrow’s digital cinema. Knowing rapid growth, the festival highlights its extrovert character and constitutes a point of reference of culture, creativity and cooperation in Europe.

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας επενδύοντας στο αύριο του σινεµά – στον ψηφιακό κινηµατογράφο – βρίσκεται στην πρώτη σειρά των εξελίξεων. Γνωρίζοντας ραγδαία ανάπτυξη, αναδεικνύει τον εξωστρεφή του χαρακτήρα αποτελώντας σηµείο πολιτιστικής αναφοράς, δηµιουργίας και συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο.

Nowadays, Naoussa International Film Festival is a model event, as far as creating development through culture is concerned. The festival, by applying a pioneer model of development, based on innovation and cultural activity, enhances the development of the region and turns culture into a tool for development, t hus contributing to social education and welfare.

Σήµερα το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας αποτελεί µια διοργάνωση πρότυπο για τη δηµιουργία ανάπτυξης µέσω του πολιτισµού. Εφαρµόζοντας ένα πρωτοποριακό αναπτυξιακό µοντέλο βασισµένο στην καινοτοµία και την πολιτιστική δραστηριότητα, ενισχύει την ανάπτυξη στην περιφέρεια και καθιστά τον πολιτισµό αναπτυξιακό εργαλείο, συµβάλλοντας στην παιδεία και την ευηµερία των πολιτών.

In this critical period of time for our country, Naoussa International Film Festival constitutes a note of optimism which can give hope to the new generation. A generation which does not compromise, which expects, has visions and makes plans for the future. A future which is brighter, more humane and more prosperous.

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας αποτελεί στη σηµερινή κρίσιµη συγκυρία για την πατρίδα µας µια νότα αισιοδοξίας για την αντιµετώπιση της κρίσης από τη νέα γενιά. Για µια νέα γενιά που δεν συµβιβάζεται, οραµατίζεται, ελπίζει, σχεδιάζει ένα αύριο πιο φωτεινό, πιο ανθρώπινο, µε ευηµερία για όλους.

Despite the difficult times, contrary to disappointment, we implement our vision of development, spread our wings, promote our creative profile and support our society.

Σε πείσµα των καιρών, ενάντια στην απογοήτευση, υλοποιούµε το αναπτυξιακό µας όραµα, ανοίγουµε φτερά στον κόσµο, αναδεικνύουµε το δηµιουργικό µας πρόσωπο, στηρίζουµε το κοινωνικό σύνολο.

We can succeed if we all work together! We speed up and rush towards the future! Fasten your seat belts! Off we go! Nikos D. Koutsogiannis President of the Naoussa International Film Festival

Όλοι µαζί µπορούµε να πετύχουµε! Ανεβάζουµε στροφές και φεύγουµε µε ταχύτητα στο µέλλον! Προσδεθείτε! Φύγαµε! Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Πρόεδρος ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας

7


STRUCTURE OF ORGANIZING INSTITUTION ∆ΟΜΗ ΦΟΡΕΑ Naoussa International Film Festival

∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας

1, Katsoulaki str., Naoussa, 59200, Greece T: +302332024617 | +30 6974 479043 F: +302332024637 E: info@niff.gr W: naoussafilmfestival.gr | niff.gr

Κατσουλάκη 1, Νάουσα 59200 Τ: 23320 24617 | 69744 79043 F: 23320 24637 E: info@niff.gr W: naoussafilmfestival.gr | niff.gr

Facebook: www.facebook.com/naoussafilmfestival Twitter: www.twitter.com/naoussa_fest Youtube: www.youtube.com/user/naoussafest Dailymotion: www.dailymotion.com/naoussa_film_fest

ORGANIZING INSTITUTION The civil, non profitable company named “Naoussa International Film Festival” constitutes the institution of organization for this festival. Goal of this company is on one side the high level organization and the continuous evolvement of the Naoussa International Film Festival, the promotion of cultural activity and the support of new creators, and on the other side the contribution to regional development, the establishment of a functional, widely accepted and ideal model of development based on culture and the improvement of civilians day life.

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας» αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης του Φεστιβάλ. Σκοπός της εταιρείας είναι αφενός, η διοργάνωση σε υψηλό επίπεδο και η συνεχής εξέλιξη του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας, η προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και η στήριξη των νέων δηµιουργών και αφετέρου, η συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, η λειτουργία και διάχυση ενός πρότυπου αναπτυξιακού µοντέλου µε βάση τον πολιτισµό και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

President Nikos D. Koutsogiannis president@niff.gr

Πρόεδρος Νίκος Δ. Κουτσογιάννης president@niff.gr

General Director Nikos A. Koutsogiannis general.director@niff.gr

Γενικός ∆ιευθυντής Νίκος Α. Κουτσογιάννης general.director@niff.gr

Marketing Aspasia Provou marketing@niff.gr

Μάρκετινγκ Ασπασία Πρόβου marketing@niff.gr

Public Relations Stephanie Capetanides Christina Mavridou Eva Tsentemidou pr@niff.gr

∆ηµόσιες Σχέσεις Στεφανή Καπετανίδη Χριστίνα Μαυρίδου Εύα Τσεντεμίδου pr@niff.gr

Public International Relations Nikos Liolios pr@niff.gr

∆ιεθνείς ∆ηµόσιες Σχέσεις Νίκος Λιόλιος pr@niff.gr

Human Resources Anna Garneta hr@niff.gr

Τοµέας Ανθρώπινου ∆υναµικού Άννα Γκαρνέτα hr@niff.gr

Educational Activities Gianna Karti educational.activities@niff.gr

Τοµέας Εκπαιδευτικών ∆ραστηριότητων Γιάννα Κάρτη educational.activities@niff.gr

Parallel Events Katerina Doulgeridou events@niff.gr

Τοµέας Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων Κατερίνα Δουλγερίδου events@niff.gr

Publications and Productions Athina Charalabidou design@niff.gr publications@niff.gr

Τοµέας Παραγωγών και Εκδόσεων Αθηνά Χαραλαμπίδου design@niff.gr publications@niff.gr

Information Systems & Communication Dimitra Tsiogka information.systems@niff.gr

Τοµέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμητρα Τσιώγκα information.systems@niff.gr

Technical Department George Friderikos Themistoklis Asteris Michalis Baitsis Athina Charalambidou technical@niff.gr

Τεχνικός Τοµέας Γιώργος φρειδερίκος Θεμιστοκλής Αστέρης Μιχάλης Μπάϊτσης Αθηνά Χαραλαμπίδου technical@niff.gr

Programme Gianna Karti Elpida Theodoropoulou programme@niff.gr digital.view@niff.gr movile@niff.gr

Τοµέας Προγράµµατος και Περιφερειακών Τµηµάτων Γιάννα Κάρτη Ελπίδα Θεοδωροπούλου programme@niff.gr digital.view@niff.gr movile@niff.gr

Security and Hygiene Michalis Baitsis Eva Tsentemidou safety@niff.gr Finance Nikos Koutsogiannis finance@niff.gr

8

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Τοµέας Ασφάλειας - Υγιεινής Μιχάλης Μπάϊτσης Εύα Τσεντεμίδου safety@niff.gr Τοµέας Οικονοµικών Νίκος Α. Κουτσογιάννης finance@niff.gr


FESTIVAL’ S PROFILE

ΠΡΟΦΙΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

The Naoussa International Film Festival constitutes a unique event. It’s a very pioneering, innovative, youthful, active, vivid and qualitative experience.

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας αποτελεί µια µοναδική εκδήλωση. Μια εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόµο, νεανική, δυναµική, ζωντανή, ποιοτική.

For the Naoussa International Film Festival the adoption of digital technology consists an evident strategic choice. A choice which brings it in the front row of progress on the new digital era of cinema and contributes to the formation of its distinguishable character.

Για το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί µια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα ψηφιακή εποχή του κινηµατογράφου και συµβάλλει στη διαµόρφωση του διακριτού του χαρακτήρα.

Thanks to the technological innovations and the willingness of its people the festival embraces all creators, provides a chance to express themselves, supports them, showing particular interest on the creator and hiS /her work.

Μέσω των τεχνολογικών καινοτοµιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δηµιουργούς, τους παρέχει βήµα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον δηµιουργό και το έργο του.

The quality, vividness, variety, innovation and professionalism that discriminate each individual part of the Festival have established it in the consciousness of creators and public as a real cultural celebration.

Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελµατισµός που διακρίνουν κάθε επιµέρους κοµµάτι του Φεστιβάλ το έχουν καθιερώσει στη συνείδηση δηµιουργών και κοινού ως µια πραγµατική γιορτή του πολιτισµού.

A festival that people around the globe, distinguished people of the artistic field, high quality pictures, events of unique interest, activities for children, imaginary musical journeys, along with the spirit of volunteers compose an impressive mosaic of colors, images, sounds, culture, joy and creation.

Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσµο, υψηλής ποιότητας ταινίες, εκδηλώσεις µοναδικού ενδιαφέροντος, σηµαίνοντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά µουσικά ταξίδια, µαζί µε το χαµόγελο των εθελοντών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό µωσαϊκό χρωµάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισµού, χαράς και δηµιουργίας.

Moreover, the festival grows to be a pole of regional development via the concretization of a new developmental planning which includes actions of cultural, educational, touristic character. The Festival promotes development, contributes to local societies and plays a decisive part in the revival of the region. We, the organizers of the Naoussa International Film Festival, commit to keep working with enthusiasm, passion and to promote cultural activity, contribute to regional development as well as to make this event the greatest festival of Southeastern Europe.

Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης µε την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασµού συνυφασµένου µε δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράµει τις τοπικές κοινωνίες και συµβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της περιφέρειας. Οι άνθρωποι του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε ζήλο και συστηµατικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηµατογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

9


ACTIONS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

The Naoussa International Film Festival promotes its social responsibility by organizing actions to support our suffering fellowmen in Greece and abroad. More specifically, Naoussa International Film Festival supports Medecins Sans Frontieres and contributes their effort against malnutrition.

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας αναδεικνύει το κοινωνικό του πρόσωπο οργανώνοντας δράσεις στήριξης των δοκιµαζόµενων συνανθρώπων µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας υποστηρίζει τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και συνδράµει την προσπάθεια τους ενάντια στον υποσιτισµό.

In collaboration with the Holy Metropolis of Veria & Naoussa the Festival will support financially students from the broader area who face economical difficulties in order to help them continue their studies without any obstacle. Furthermore, an entertaining event for people with special needs will take place in collaboration with a specialized team from Thessaloniki. Finally, in the frames of the 8th edition actions aiming to sensitize the vistitors in environmental issues will take place. Part of the energy needs of the events will be covered from photovoltaic systems, thus allowing us to use “clean” energy. With the all the above mentioned and by establishing free entrance to all events the Festival supports people in spiritual and financial level.

10

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καµπανίας θα ενισχύσει οικονοµικά φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή που αντιµετωπίζουν οικονοµική δυσχέρεια προκειµένου να µπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Επιπρόσθετα, θα διοργανωθεί ψυχαγωγική εκδήλωση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες από εξειδικευµένη οµάδα από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης θα λάβουν χώρα δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μέρος των ενεργειακών αναγκών θα καλυφθούν από την παραγωγή πράσινης ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε συνεργασία µε την εταιρεία Clock Work Energy. Με αυτό τον τρόπο και διατηρώντας δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις το Φεστιβάλ ενισχύει –στο µέτρο του δυνατού– το κοινωνικό σύνολο σε πνευµατικό και υλικό επίπεδο.


FESTIVAL PREMISES The 8th Naoussa International Film Festival takes place in the Municipal Theater of Naoussa where you can find:

At the main theatre’s venue • At the ground floor you can find the Info Desk • The main projection room (Screening Room 1) • At the semi-floor you can find the Administration offices

At the second floor • The bar where live concerts will take place every night añer the end of the projections • The second screening room (Screening Room 2) where the experimental films and the tribute to French cinema will be projected • The French comic exhibition and the exhibition of Inkorrekt team

At the place opposite to the Municipal Theater • The third screening room (Screening Room 3) where the Digital View South East Europe films and the animation will be projected • The seminars room where the master classes will take place • The collective exhibition of the graduates of the AUTH School of Fine Arts • Café and memorabilia shop • Green energy production system by Clock Work Energy • We bring cinema to life! Live graffiti event • Live concerts every night after the end of the projections • To all premises Wireless Internet Zone • To all premises digital information system installed

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Το 8ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας διεξάγεται στο ∆ηµοτικό Θέατρο Νάουσας, στους κάτωθι χώρους:

Στον κεντρικό χώρο του θεάτρου • Στο ισόγειο βρίσκεται το φουαγιέ, όπου υπάρχει η γραµµατεία • Η κεντρική αίθουσα προβολών (Αίθουσα 1) • Στον ημιώροφο υπάρχει το γραφείο Διοίκησης

Στο δεύτερο όροφο • Το μπαρ οπού διεξάγονται οι ζωντανές συναυλίες κάθε βράδυ µετά το πέρας των προβολών • Η δεύτερη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 2) όπου θα προβληθούν οι πειραµατικές ταινίες και το αφιέρωµα στον Γαλλικό Κινηµατογράφο • Η έκθεση των γαλλικών κόμικς και η έκθεση κόµικς της οµάδας Inkorrekt

Στο χώρο απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο • Η τρίτη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 3) όπου θα προβληθούν οι ταινίες του Digital View South East Europe και τα κινούµενα σχέδια • Η αίθουσα των σεμιναρίων όπου θα διεξαχθούν τα master classes • Η εικαστική έκθεση του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ • Καφέ και κατάστημα με τα αναμνηστικά της εκδήλωσης • Σύστημα παραγωγής πράσινης ενέργειας από την Clock Work Energy • Ζωντανεύουμε το σινεμά! Live graffiti event • Διεξαγωγή συναυλιών κάθε βράδυ μετά το πέρας των προβολών • Σε όλους τους χώρους ασύρματη πρόσβαση στο Internet • Σε όλους τους χώρους εγκατεστημένο σύστημα ψηφιακής πληροφόρησης

11


JUDGING COMITTEE / ΚΡΙΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ ------------------------------LUCILE HADJIHALILOVIC Director, Screenwriter | France

------------------------------She studied art history and cinema at IDHEC, in Paris. In 1990 she created the company Les Cinemas de la Zone with Gaspar Noé. She made two short films, a medium one “La bouche de Jean-Pierre” (The mouth of Jean- Pierre) and in 2004 she made her first full-length film “Innocence” which has been awarded in many festivals. Best first film at San Sebastian, best film at Stockholm Festival, at Neuchâtel and more. At the same time she wrote full- length scripts such as “Enter the void” by Gaspar Noé, “Crystal” by Jean-Michel Roux and more. Currently, she works on her second full- length film “Evolution”. ------------------------------LUCILE HADJIHALILOVIC Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος | Γαλλία ------------------------------Σπούδασε ιστορία της τέχνης και κινηµατογράφο στο IDHEC, στο Παρίσι. Το 1990 δηµιουργεί την εταιρεία Les Cinemas de la Zone µε τον Gaspar Noé. Έκανε δυο µικρού µήκους, µια µεσαίου «La bouche de Jean-Pierre» (Το στόµα του Jean-Pierre) και το 2004 κάνει την πρώτη της µεγάλου µήκους το “ Innocence” όπου και αποσπά βραβεία από πολλά φεστιβάλ. Καλύτερης πρώτης ταινίας στο San Sebastian, καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ της Στοκχόλµης, του Neuchâtel και άλλα πολλά. Παράλληλα γράφει σενάρια µεγάλου µήκους όπως το “Enter the void” του Gaspar Noé, το “Crystal” του Jean-Michel Roux και άλλα πολλά. Ετοιµάζει τη δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία της “Evolution”

12

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------ARIS BAFALOUKAS Director, Producer, Scenarist | Greece ------------------------------He was born in Athens. For eight successive years, he was a Greek swimming champion. In 1995 he graduated from Athens University and the L. Stavrakis Film and TV School. He subsequently studied in the UK on a Greek Film centre scholarship, receiving an MA in Film & TV Direction from the Northern Media School. Having worked as an assistant director beside a number of well-know film makers, he began directing documentaries and fiction films. He has written a play, scripts for short films and episodes for TV series. His last fiction film “Apnea” won the Fipresci and the audience Award in Thessaloniki Film Festival in 2010 and the audience award at SEE FEST in Los Angeles in 2011. ------------------------------ΑΡηΣ ΜΠΑφΑΛΟΥΚΑΣ Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σεναριογράφος ------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα. Επί οκτώ συνεχή χρόνια ήταν πρωταθλητής στην κολύµβηση. Το 1995 αποφοιτά από τα ΤΕΦΑΑ και τη Σχολή Σταυράκου. Στη συνέχεια λαµβάνει µεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία από το Northern Media School στην Αγγλία, ως υπότροφος του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. Εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης δίπλα σε σπουδαίους σκηνοθέτες και ξεκινά να σκηνοθετεί ταινίες µυθοπλασίας και ντοκυµαντέρ. Έχει γράψει ένα θεατρικό έργο καθώς και σενάρια για µικρού µήκους ταινίες και σειρές της τηλεόρασης. Η τελευταία του ταινία (Άπνοια) βραβεύθηκε µε το βραβείο Fipresci και το βραβείο κοινού στο 51ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο κοινού στο SEE FEST στο Λος Άντζελες το 2011.


------------------------------JOYCE NASHAWATI Director, Screenwriter | Lebanon ------------------------------Was born in Beirut, grew up in Athens and lives in Paris. Joyce A. Nashawati studied film and philosophy in the UK and France. An obsessive cinephile who loves genre films and atypical cinema. She occupied various positions on film sets, as well as being a script reader for distribution companies, before writing, directing and producing her two short films «the umbrella» & «the bite”. Both films travelled around festivals, from Dubai, to Edinburgh, to Spain... «The bite» won the best short film award at Gerardmer film festival in France. She’s currently writing her first feature film ‘Heatwave’, añer having created an art video for Hermès International stores. ------------------------------JOYCE NASHAWATI Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος | Λίβανος ------------------------------Γεννήθηκε στη Βυρηττό, µεγάλωσε στην Αθήνα και ζει στο Παρίσι. Η Joyce A. Nashawati σπούδασε κινηµατογράφο και φιλοσοφία στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Μια παθιασµένη σινεφίλ που αγαπά τις ταινίες τεχνοτροπίας και τον ατυπικό κινηµατογράφο. Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις σε κινηµατογραφικά πλατό, καθώς και ως αναγνώστης σεναρίων για εταιρίες διανοµής, προτού γράψει, σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή σε δυο µικρού µήκους ταινίες «the umbrella» και «the bite». Και οι δυο ταινίες ταξίδεψαν σε πολλά φεστιβάλ από το Ντουµπάι µέχρι το Εδιµβούργο και την Ισπανία… Η ταινία «The bite» κέρδισε το βραβείο καλύτερης µικρού µήκους ταινίας στο φεστιβάλ κινηµατογράφου του Gerardmer στη Γαλλία. Τώρα, γράφει την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία της «Heatwave», έχοντας πρώτα δηµιουργήσει ένα βίντεο αρτ για τα καταστήµατα Hermès International.

------------------------------JULIETTE GRANDMONT Producer | France ------------------------------From 2000 to 2005 she worked as a producer in the production company Artcam international. She worked in co-productions with Central Asia and Eastern Europe on films such as “Platform” by Jia Zhang Ke, “La route » byDarezhan Omirbaev, “l’Ange de l’épaule droite” byDjameshed Usmonov and “Le Chignon d’Olga” by Jérôme Bonnell. She has produced 25 short films and today manages Clandestine productions and produces full-length films by young directors. Her last film is “Shangai-Belleville” by LEE Show-Chun. She also teaches film production at universities. ------------------------------JULIETTE GRANDMONT Παραγωγός | Γαλλία ------------------------------Από το 2000 µέχρι το 2005 εργάζεται σαν παραγωγός στην εταιρεία παραγωγής Artcam international. Εργάζεται σε συµπαραγωγές µε την κεντρική Ασία και την ανατολική Ευρώπη µε ταινίες όπως “Platform” της Jia Zhang Ke, “La route » του Darezhan Omirbaev, “l’Ange de l’épaule droite” του Djameshed Usmonov και “Le Chignon d’Olga” του Jérôme Bonnell. Έχει παράγει 25 µικρού µήκους ταινίες και σήµερα διευθύνει την Clandestine productions και κάνει την παραγωγή ταινιών µεγάλου µήκους νέων σκηνοθετών . Τελευταία της ταινία είναι το “Shangai-Belleville” της LEE Show-Chun. Επίσης, διδάσκει την παραγωγή ταινιών σε πανεπιστήµια.

------------------------------THOMAS SIEBEN Director | Germany ------------------------------Thomas Sieben (born in Cologne in 1976) studied Politics at the University in Münster and Film and Photography at the Massachusetts College of Art in Boston, USA. He worked as a producer with multiple production companies in Munich from 1999 until 2001. He works as a freelance journalist, writer and director in Berlin. In 2009 he does his first feature film “Distanz” and was selected in many festivals: Karlovy Vary, Edinburg, Brooklyn, Montreal, and at the Berlinale 2009 opening film. He is currently working on his second movie. ------------------------------THOMAS SIEBEN Σκηνοθέτης | Γερµανία ------------------------------Ο Thomas Sieben γεννήθηκε στην Κολωνία το 1976 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Ludwig-Wilhelm και φωτογραφία στο College of Arts στη Βοστώνη. Εργάστηκε ως παραγωγός σε διάφορες εταιρείες στο Μόναχο από το 1999 έως το 2001. Σήµερα εργάζεται ως σκηνοθέτης, συγγραφέας και δηµοσιογράφος στο Βερολίνο. Το 2009 η πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία (Distanz) επιλέγεται σε πολλά διεθνή φεστιβάλ όπως το Karlovy Vary, Edinburg, Brooklyn, Montreal και στο τµήµα “Perspektive Deutsches Kino” της Berlinale. Πλέον προετοιµάζει τη δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία του.

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

13


JUDGING COMITTEES / ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ------------------------------IOANNIS KOLAXIZIS | Greece ------------------------------Giannis Kolaxizis is a fine artist and cinematographer. He studied graphic design, pedagogy, painting, graphic arts-multimedia and image and sound technology. He participated in several exhibitions in Greece and abroad receiving many distinctions. He is a professor at the Cinema department of Aristotle University of Thessaloniki and at the past he worked at the plastic arts department and several art schools. ------------------------------ΙΩΑΝΝηΣ ΚΟΛΑΞΙΖηΣ | Ελλάδα ------------------------------Ο Γιάννης Κολαξίζης είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηµατογραφιστής. Έχει σπουδάσει γραφιστική, παιδαγωγικά, ζωγραφική, γραφικές τέχνες-πολυµέσα, τεχνολογία ήχου και εικόνας. Συµµετείχε µε διακρίσεις σε εκθέσεις και Φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ∆ιδάσκει στο τµήµα Κινηµατογράφου της σχολής καλών τεχνών Α.Π.Θ. ενώ στο παρελθόν δίδαξε στο τµήµα πλαστικών τεχνών Ιωαννίνων και σε πολλές σχολές τέχνης διαφόρων βαθµίδων της εκπαίδευσης.

14

------------------------------MARIA PAPADOPOULOU | Greece ------------------------------Maria Papadopoulou has studied at the School of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki and Universidad de Barcelona. Her field of expertise is new technology and video art. She participated in over 40 exhibitions in Greece and abroad. ------------------------------ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Ελλάδα ------------------------------Η Μαρία Παπαδοπούλου σπούδασε Καλές Τέχνες στην Ελλάδα στην Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ και στην Ισπανία στο Universidad de Barcelona. Εικαστικά ασχολείται µε τις νέες τεχνολογίες - video art. Συµµετείχε σε περισσότερες από σαράντα εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

------------------------------GEORGE MELIDONIS | Greece ------------------------------Cinema critic, art producer, graphics designer. He works with experimental cinema and animation. He teaches animation, motion graphics and applications for digital means in private schools. ------------------------------ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΔΟΝηΣ | Ελλάδα ------------------------------Κριτικός κινηµατογράφου, καλλιτεχνικός παραγωγός, γραφίστας. Ασχολείται µε το πειραµατικό σινεµά και το animation. ∆ιδάσκει animation, motion graphics και εφαρµογές για ψηφιακά µέσα σε ιδιωτικές σχολές.

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------JULIAN PARKINSON | United Kingdom ------------------------------Julian Parkinson has graduated from the School of Fine Arts of the UCLAN University. He has 23 years of working experience in cinema and television sectors. He has worked in Greece and abroad as sound engineer, director, producer, editor and 3d animator. He has taught 3d animation and film direction at several Greek colleges and private schools. ------------------------------JULIAN PARKINSON | Ηνωµένο Βασίλειο ------------------------------Ο Τζούλιαν Πάρκινσον είναι απόφοιτος Καλών Τεχνών του πανεπιστήµιο UCLAN της Αγγλίας. Έχει 23 χρόνια επαγγελµατική εµπειρία στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως ηχολήπτης, σκηνοθέτης, παραγωγός, µοντέρ και 3d animator. Επίσης έχει διδάξει 3d animation και σκηνοθεσία σε διάφορα Ελληνικά κολλέγια και ιδιωτικές σχολές.


ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ------------------------------KOOK EWO Title Sequence designer & Director | France -------------------------------

Kook Ewo, 31, made his first classes with photography. In 2000, he directed his first short film “7” and learned the editing process. First, as a trainer, then as a journalist for MAC press, he spent few years to improve his knowledge on motion design. He worked in Paris and in London and slowly switched to movies through opening credits. In 2005, he worked in Canada with Christophe Gans on the movie “Silent Hill”. He created the opening credits and the first official teaser. Back in France, he directed “Black Night is Falling” and several commercials. He is currently working on his first fiction movie. ------------------------------KOOK EWO Σχεδιαστής τίτλων, Σκηνοθέτης | Γαλλία ------------------------------Ο Kook Ewo ασχολήθηκε αρχικά µε τη φωτογραφία. Το 2000 σκηνοθέτησε την πρώτη του µικρού µήκους ταινία και εκπαιδεύθηκε στη διαδικασία του µοντάζ. Πρώτα ως εκπαιδευτής και στη συνέχεια ως δηµοσιογράφος στο Mac Press, αφιέρωσε αρχικά χρόνια στη βελτίωση των γνώσεων του πάνω στο motion design. Το 2005 δούλεψε στον Καναδά µε τον Christophe Gans στην ταινία “Silent Hill”. ∆ηµιούργησε τους τίτλους έναρξης και το επίσηµο teaser. Επιστρέφοντας στη Γαλλία σκηνοθέτησε την ταινία “Black Night is Falling” και πολλά διαφηµιστικά. Σήµερα προετοιµάζει την πρώτη του µεγάλου µήκους ταινία.

------------------------------STEFANOS POTAMIDIS Graphic Designer | Greece ------------------------------He was born in Thessaloniki in 1967. Having completed the Dimitrelis Graphic Design School in 1989, he studied illustration under the guidance of Maria Tereza Marrel. During the first years of his career, he founded his own company. In 1995, a partnership was formed with another graphic designer until 1999, when he decided to join the Colibri creative team, where he still works. He has been awarded for his work, in Greece and Europe. Engaged in photography and illustration, watches cartoons as every child, but in recent years, a bit more. ------------------------------ΣΤΕφΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΔηΣ Γραφίστας | Ελλάδα ------------------------------Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τµήµα γραφιστικής της Σχολής ∆ηµητρέλη το 1989. Στη συνέχεια εργάστηκε στον τοµέα της εικονογράφησης υπό την καθοδήγηση της Μαρίας-Τερέζας Μαρέλ. Το 1992 ίδρυσε µε έναν ακόµη γραφίστα το δικό τους δηµιουργικό γραφείο το οποίο και διατήρησαν έως και το 1999, έτος αποχώρησης και παράλληλης ένταξης του στο δηµιουργικό δυναµικό της Colibri branding & design, όπου σχεδιάζει έως σήµερα. Έργα του έχουν διακριθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, απασχολείται µε τη φωτογραφία και την εικονογράφηση, παρακολουθεί τα κινούµενα σχεδια όπως καθε παιδί, αλλά τα τελευταία χρόνια, λίγακι περισσότερο.

------------------------------GEORGIOS SOUMELIDIS Music composer, Fx & animation artist, director | Greece ------------------------------He studied information technology at Aberdeen Dundee University and he received Master in Information Systems from Sheffield University. From his youth he devoted in music composing and worked in cinema. He has composed soundtracks for short films, documentaries and theatrical plays. Simultaneously he is researching human psychology and cinema and with the assistance of technology he tries to ideally combine images, sound and music. He writes and directs his films. At the moment he works at the Foundation of the Hellenic World as a designer of interactive applications. ------------------------------ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΜΕΛΪΔηΣ µουσικοσυνθέτης, οπτικοακουστικά εφέ & 3D animation, σκηνοθέτης | Ελλάδα ------------------------------Σπούδασε πληροφορική στο πανεπιστήµιο της Σκωτίας Aberdeen Dundee και έκανε µεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα στο πανεπιστήµιο του Sheffield. Από πολύ µικρός αφοσιώθηκε στην σύνθεση µουσικής και µπήκε επαγγελµατικά στον χώρο του κινηµατογράφου. Έχει συνθέσει soundtracks για πολυάριθµες µικρού µήκους, ντοκυµαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα µε την βοήθεια της τεχνολογίας καθώς και την έρευνα της ανθρώπινης ψυχολογίας και του κινηµατογράφου µελετά το ιδανικό πάντρεµα της εικόνας, του ήχου, της µουσικής και του µηνύµατος. Γράφει, σκηνοθετεί και παράγει τις ταινίες του. Εργάζεται στο ερευνητικό κέντρο του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού ως σχεδιαστής διαδραστικών εφαρµογών ήχου και κίνησης σε παραγωγές που παρουσιάζονται στην Θόλο του «Ελληνικού Κόσµου».

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

15


JUDGING COMITTEE / ΚΡΙΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH DV SEE ü DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS / ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ ------------------------------OLGA RIAZANOVA Actress | Russia ------------------------------She studied art history in Russia. In 1997 went to Paris and studied acting at the private school Cours Florent where she got the Classe Libre scholarship. She made many theatre plays such as “Master and Margarita” and at the same time she worked in television series such as “Commisaire Moulin” as well as in cinema in Russia and France. Her last film is “Socialisme” by Jean-Luc Godard which participated in Cannes Fillm Festival 2011. ------------------------------OLGA RIAZANOVA Ηθοποιός | Ρωσία ------------------------------Σπούδασε ιστορία της τέχνης στη Ρωσία. Μεταβαίνει στο Παρίσι το 1997 και σπουδάζει ηθοποιία στην ιδιωτική σχολή Cours Florent όπου και πήρε την υποτροφία Classe Libre. Έκανε πολλές θεατρικές παραστάσεις όπως «Ο µαιτρ και η Μαργαρίτα», και παράλληλα εργάστηκε στην τηλεόραση σε σειρές όπως «Commisaire Moulin» αλλά και στον κινηµατογράφο στη Ρωσία και στη Γαλλία. Τελευταία της ταινία είναι το «Socialisme» του Jean-Luc Godard που συµµετείχε στο Φεστιβάλ Καννών 2011.

16

------------------------------KARL SARAFIDES Actor, PhD in philosophy | Greece, Lebanon ------------------------------He started as a trainee in pantomime and then went to cinema. He held leading roles in the films “Hadewijch” (2009) by Bruno Dumont and “Beirut Hotel” (2011) by Danielle Arbid. He also taught at Paris Est Val-deMarne University as a doctor of philosophy. ------------------------------KARL SARAFIDES Ηθοποιός, δόκτορας φιλοσοφίας | Ελλάδα, Λίβανος ------------------------------Ξεκίνησε εκπαιδευόµενος στην παντοµίµα και στη συνέχεια πέρασε στον κινηµατογράφο. Κατείχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Hadewijch (2009) του Bruno Dumont και στο Beirut Hotel (2011) της Danielle Arbid. Επίσης, σαν δόκτορας φιλοσοφίας δίδαξε στο πανεπιστήµιο Paris Est Val-de-Marne.

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------HARRY LAGOUSSIS Director-cartoonist | Greece ------------------------------He studied film direction in London Film School. He has create several short films and participated in the Talent Campus of Berlinale and the Young Creators Biennale of Mediterranean. He creates comics which have been published in Greece and abroad. At this moment he is working with his minicomic “3A4” and prepares a short film. ------------------------------ΧΑΡηΣ ΛΑΓΚΟΥΣηΣ Σκηνοθέτης, σκιτσογράφος | Ελλάδα ------------------------------Σπούδασε σκηνοθεσία στο London Film School. Έχει γυρίσει πολλές µικρού µήκους ταινίες και έχει λάβει µέρος σε διοργανώσεις όπως το Talent Campus του Φεστιβάλ Βερολίνου και την Μπιενάλε Νέων ∆ηµιουργών Ευρώπης και Μεσογείου. Έχει εκδώσει κόµικς και εικονογραφήσεις του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτό τον καιρό δουλεύει στο µίνι-κόµικ του “3Α4” και ετοιµάζει µία ταινία µικρού µήκους.


PROJECTIONS PROGRAMME

8th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

I

NG

NG

ROOM

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

8ο ∆ΙΕΘΝEΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE ü DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

17


THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 29.9

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 30.9

FICTION

FICTION

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

21:00

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

p.24

16:15

LUCILLE

MWANSA THE GREAT

MOMENTOS

HEPICAT

SURFERS

CHEWING-GUM

WE LOVE OUR CLIENTS

DON’T YOU FORGET ABOUT ME

THE SALESMAN OF THE YEAR

THE TRAMP

Albert Pinto | Spain Nuno Rocha | Portugal Lucas Julien | France Beppe Tufarulo | Italy Cote Soler | Spain

p.26

Rungano Nyoni | Zambia - UK Nuno Portugal | Portugal Benoit Desjardins | Canada

Eñhimios Micheloudakis | Greece Konstantinos Mousoulis | Greece

HIGH TIDE

Barbara Ochoa | Mexico

18:00

p.31

DOUBLE FAULT Elina Fessa | Greece

WASTE

Cadu Favero | Brazil

LE DERNIER COMBAT Mario Tani | Italy

WHAT TIME WILL YOU BE BACK? Maritina Passari | Greece

MY SASCHA

Markus Kaatsch | Germany

LAST STOP

Juan Miguel H. Nevado | Spain

19:30

p.34

A PARIDEIRA

Jose Miguel Moreira | Portugal

ON MY TABLE Peter Vadocz | Hungary

CLEAR WATER

Peter Vadocz | Hungary

MARIOS AND THE RAVEN John Bougioukas | Greece

THE CORTEGE

Marina Seresrsky | Spain

MOBILE WERK

HITOMI

Peter Vadocz | Hungary

Manu De Smet | Belgium

ONE MINUTE PUNISHMENT

SHADOWLIGHT

VIRTUAL FIRE

Cvetan Krastev | Bulgaria

21:30

DEPERSONALIZE

CASUS BELLI

THE BIG SWALLOW 2010

STOCKHOLM

Georgi Krastev | Bulgaria

Cvetan Krastev | Bulgaria

Piergiorgio Mariniello | Italy

Monolog

Chris Kiparissopoulos | Grrece

JULY

Joao Krefer | Brazil

THE POND

Dimitris Argiriou | Greece

Rolv Lyssand Bjoro | Norway

George Zois | Greece Juan Francisco Viruega | Spain

THE HEMINGWAY’S PEN Renzo Carbonera | Italy

POKAYOKE

Mika Tervonen | Finland

FEARFULL JOHN Daniel Romero | Spain

THE WAITING

Miguel Salgado | Mexico The movies of the movile department will be screened through televisions located at the Festival’s venues. Οι ταινίες κινητών τηλεφώνων θα προβάλλονται µέσω τηλεοράσεων στους χώρους της εκδήλωσης.

18

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

THE BEE AND THE WIND Massimiliano Camaiti | Italy

p.37


EXPERIMENTAL

ANIMATION

DV SEE

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

17:00

p.4 1

19:00

p.50

15:30

p.57

S1-S4 REFLECTIONS

GET REAL!

TIME FOR A CHOICE

A TRIP TO THE PARS

BAKA!

MEETING POINT

THE POLYMOIDS

BLANCO

AFTERNOON / ΑΠΟΓΕΥΜΑ

EIDOLA

DANGER GLOBAL WARMING

DIVERSITY

COLORS MELODY

SEA

BEHIND THE SUN / ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ηΛΙΟ

SELF-DISTRUCTION FOR ETERNITY

STICKY ENDS

Karlos Alastruey | Spain

Evert de Beijer | Netherlands

Mikio Saito | Japan

Immanuel Wagner | Switzerland

Tina Willgren | Sweden

Kristina Frank | Sweden

Giuseppe Boccassini | Italy

Bruce Knox|International

Jean Michel Rolland | France

Ileana Gomez, Andrea Gavinoser | Argentina

Wei-Ming Ho | Taiwan

Ivette Mrova Zub | Netherlands

18:00 PAPER MEMORIES Theo Putzu | Spain

NULL

Onder M. Ozdem | Turkey

OPHELIA

Chan Vienne | Canada

MATCH

Manos Katsaris | Greece

FLOWPOINTS: KISS

p.46

Antonios Vlachou | Slovakia Konstantinos Chaliasas | Greece

16:30 THE SEVENTH LIVER

Abdul Muhammad, Rahim Khairulnizam | Singapore

Ryu Gonseok | Germany

Maria Moscha Karatzoglou | Greece

AMAR

EARTH

I’M SORRY

Antonis Tolakis | Greece

Osman Cerfon | France Isabel Herguera | Spain

FAILURE

Soena Lame | Albania

THE HENHOUSE Elena Pomares | UK

GOOD MORNING, MOM Ricardo Almeida | Portugal

THE MONSOON TUNE Norma Umer | Pakistan

p.60

Miroslav Ardon | Slovakia

AMBIVALENCE | ΑΜφΙΘΥΜΙΑ Sotiris Georgantas | Greece

BABIE LATO

Maciej Cendrowski | Poland

RENT A CAR | ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΑΞΙ Dimitris Politis | Greece

reLIQUID

Christos Sitaridis | Greece

LOSE THIS CHILD

Yuval & Merav Nathan | Israel

18:00

THE LOST TOWN OF SWITEZ

SLEEPING PERV

Kamil Polak | Poland

p.63

Patrick Vollrath | Austria

PASS IT OVER / ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ

Hector Rodriguez | Hong Kong

K. Apostolopoulou, V. Kokkotas, I. Sourgiadaki, D. Stavropoulou | Greece

LIQUID SOUL

A POEM

Irini Benekou | Greece

GODSPEED

Michael Douglas Hawk | Germany, Britain

DESIRE AND WHAT YOU END UP DOING

Dmitriy Malich | Russia

HTTP://

Kruhlik Bartosz | Poland

SOFT

Nikiforos Okkalidis | Greece

Barbara Kapusta | Austria, Australia

16:20

EXPERIMENTAL

p.66

ONE DAY, FEAR | ΜΙΑ ΜΕΡΑ φΟΒΟΣ Vasilis Ikonomou | Greece

ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS Milica Mijacevic - Carevic | Serbia

CHASTISEMENT / ΣΩφΡΟΝΙΣΜΟΣ

Giannis Sotiropoulos, Panos Aristeridis | Greece

BURYING

Petra Rodman | Slovenia

LAMPOUSA/ ΛΑΜΠΟΥΣΑ Zoanna Ifantidou | Greece OUR SHADOW... / η ΣΚΙΑ ΜΑΣ… Vicky Athanasopoulou | Greece

PAIN / ΠΟΝΟΣ

Thanasis Agelopoulos | Greece 8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

19


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10 FICTION

EXPERIMENTAL

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

16:15

p.72

17:00

JAGJEET

STEPS IN VAIN

SEAWEED

FOLLOW YOUR SKIN

IF YOU HAVE NO PLACE TO CRY 3 MINUTES

THE COMMANDMENTS OR THE NOSTRIL OF THE EKTOR KAKNAVATOS

Mantas Satkus | Lithuania

Nikolaos Koumoundouros | Greece

JUST A GAME

NORMAL

Elisa Amoruso | Italy

Suleyman Demirel | Turkey

YOU ARE DIVORCED

CONSTELLATION

George Buzoianu | Romania

Muriel Montini | France

BEEP BEEP

HOTDOG

Kavanjit Singh | India

Salvatore Insana | Italy

Ida Svenonius | Sweden

Paul O’ Donoghue | Ireland

Aristotelis Maragos | UK

Simon Jackson | UK

Gregoire Philippe | Canada

18:00

p.87

p.80

SAFETY NET

INSIDE

Simone Stoll | Germany

INSECT

Irini Steirou | USA - Greece

Gogo Petrali | Greece

THE LAST FLOOR

Dmitriy Shevtsov | Russia

18:00

I GREW UP

BEAUTY

Fabricius Gabor | Hungary

Luis Fernandes | Portugal

THE BEARDLESS GARIBALDI

INFECTIOUS

Nicola Piovesan | Italy

Henry Gwiazda | USA

A SHITTY BOYFRIEND

VILLA 31, BUENOS AIRES

Borja Cobeaga | Spain

Chus Dominguez | Spain

THE VICTIM

TASMAN SOLACE

Marco Gadge | Germany

Polina Zioga | Greece

KLAUS

LAUNDRY DAY

Ragnar Snorrason | Iceland

19:30

p.84

Diana Penaloza | Mexico

TEAM WORK

Diagram | Sweden

A BRUNETTE KISS

Edilberto Restino | UK - Brazil

CENTIPEDE SUN Mihai Grecu | France

THE LAST PICTURE

Andras Gyorgy Desi | Hungary

THE AWARD

Leon Siminiani | Spain

BUSY

Felix von Seefranz | Germany

THE FIDDLER

Stelena Kliris | Cyprus

p.84

GOOD BYE, DOLL Hugo Sanz | Spain

THE OTHER HALF Pippo Mezzapesa | Italy

THIS IS FUN

Natalia Mateo | Spain

RF

Stavros Liokalos | Greece

THE REPORT CARD Alessandro Celli | Italy

IN THE WOODS

Luis Caballero | Spain

20

SPIN-READYMADE

Christine Schorkhuber | Austria

AN EMPTY ROOM

21:30

Ulrike Bohnisch | Turkey

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

p.92


ANIMATION

DV SEE

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

19:00

p.96

15:15

p.103

HOMELESS CONDUCTOR

RUN DA PLAN - TO KOLPO

Yen-Ting Chiang | Taiwan

Angelidis Dimitris, Toulis Odysseas | Greece

ID

CARNIVAL

Miroslav Jovic | Serbia

Botond Püsök | Romania

BIRTHDAY

UNDERPASS

Jari Vaara | Finland

Michalis Papantonopoulos | Greece

VENUS DE RABO

THE VEIL

Francois Bertin| France

Ömer Çaçan | Turkey

SPIN

THE BEGINNING OF LOSS

Max Hattler | France - Germany - UK

Makis Serafeimidis | GREECE

MEAT FOR 2

REACH FOR THE STARS

Danielle Siah | Singapore

Adam Alexopoulos | Greece

DAISY CUTTER

16:30

Enrique Garcia| Ruben Salazar| Spain

MISSING

Tariq RimawI | Jordan - UK

EMPLOYEE OF THE MONTH Clement Cornu | France

PATHS OF HATE

Damian Nenow| Poland

THE VILLAGE

Stelios Polichronakis | Grrece

TALE OF THE WIND Claudio Jordao | Portugal

p.107

NO LOVE

Radoslav Yordanov | Bulgaria

BLANK PAGE

Dimitris Kostakis | Greece

THE BLACK CAT’S PING-PONG TALE Bartosz Warwas | Poland

IN TWO MINUTES

Michalis Lygkiaris | Greece

ARE YOU SERIOUS? Anton Fedorko | Slovakia

HANGOVER

Christos Venetsianos | Greece

18:00

p.110

HAPPY PURCHASE

Zhora Kryzhovnikov | Russia

AT A BORDER RAILWAY STATION Nancy SpetsiotI | Greece

A DAY

Georgi Krastev | Bulgaria

DAY OUT

Katerina GerothanasI | Greece

MAYBE EVEN OUR HEAVEN Tomas Riūka | Lithuania

16:20

EXPERIMENTAL

p.113

Α RECORDED WALK / ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝη ΒΟΛΤΑ

Panagiotis Dimosthenis Perdikis | Greece

BEHIND THE BLOCKS Jana Bednárová | Slovakia

ALICE IN WONDERLAND Alexandra Grigoriou | Greece

THE MOST SECRETLY DEPTH OF YOUR SKIN Olena Maksymenko | Ukraine

BESSER ORANGEHAUT ALS GAR KEIN PROFIL Lena Violetta Leitner | Austria

FREAKSHOW

Philippos Ntegidis | Greece

STEPS

Beata Pantya | Hungary

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

21


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10 FICTION

EXPERIMENTAL

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

16:15

p.118

ONEMANSHOW

Peter Magat | Slovakia Espen Skagen | Norway

Marie Magescas | France

Nima Kafildavani | France - Iran

ICE

Dave Lojek | Germany

TRACES OF LIGHT Claire Walka | Germany

BIT

Jonathan Kable | Australia

STANKA GOES HOME Maya Vitkova | Bulgaria

724 14th ST

Ching Yi Tseng | USA - Taiwan

STARFISH

Kathrin Gioulmichalaki | Greece

ICEBERG IN TEARS

p.122

A STORY ABOUT IAN

Stephan Blumenschein | Austria

ONLY LATER DO YOU KNOW THE SIDE THAT YOU WERE ON

Filip K. Kasperaszek | USA

Chris Meighan | Netherlands

PINK RIVER

STARING INTO INFINITY

Zacharias Mavroidis | Bosnia - Greece

Guli Silberstein | Israel

THE MAN WITH THE SPYING GLASS Magda M.Olchawska | Poland - USA

BORED

18:00

p.133

DU-SO HOT

Naela Al Khaja | United Arab Emirates

Karl Erik Brondbo, Solfrid Kjetsa | Norway

THE CAGE

BOXICON

Adrian Sitaru | Romania

Aggeliki Vretou | Greece

SAID

BLACK T

Thanasis Totsikas | Greece

Prezemek Wegrzyn | Poland

p.125

THUNDERBOLT AND THE MERMAID Diego Sanchidrian | Spain

HOW I GOT TO KNOW MY FATHER Anna Porzelt | Germany

DEMONS

Alexander Etimov | Bulgaria

BACK IN THE WOODS Liam Engel | France

TABU

Jean-Julien Collette & Vincent Coen | Belgium

THE AMBIDIESTRO

Antonio Palomino Rodriguez | Spain

22

Thanasis Tsimpinis | Greece

WARdisease

THE CIRCLE

19:30

p.129

KARPOS

AN INCREDIBLY IMPORTANT MAN

18:00

17:00

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SPIRAL YETY

Marius Tanasescu | Canada

WAX AND WANE BETWEEN THE NIGHTS Mind the gut artist collective | Germany

BARBIE

Vana Alexopoulou | UK - Greece

RECYCLINGS

Eduardo Elli | Argentina


ANIMATION

DV SEE

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

19:00

p.137

TOMATO STORY

15:30

p.144

NOCTURNAL

Tatiana & Olga Poliektovi | Russia

Claire Grammatiki | Greece

SLEEP

Nikolov Blagoslav | Bulgaria

Claudius Gentinetta, Frank Braun | Switzerland

DOROGA

Sotir Gelev, Alex Filipov | Bulgary

CH-WAH

Sarah Loh | Singapore

THE LAGOON, THE WATER AND THE MEN… Manuel Matos Barbosa | Portugal

GEOMETRIE

Etienne Badia | France

BIRDBOY

Pedro Rivero | Spain

MOBILE

Verena Fels | Germany

LIMBUS

DARK STORY

Nail Pelivan | Turkey

DONOR

Irini Zgouri | Greece

THE BOOK / ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Panos Spinthiropoulos | Greece

16:30

p.147

MR. CEVDET’S CARNATION Selin Togay | Turkey

THE LAST DAY OF ALEXANDER KOPLANI Tatiana Nikolaidou| Greece

STONES WATER

LOSER LEG

Ervin KotorI | Albania

LAIKA

Dominik Dušek | Czech Republic

TOMAS POCKET WATCH

József László | Romania

Filippi Francesco | Italy Avgousta ZourelidI | UK Claudio Sa | Portugal

THE TWIN GIRLS OF SUNSET STREET Anna Solanas, Marc Riba| Spain

SOMNIPATHIA HITCHER

16:00

p.150

LIGHTER

Derin Kivaner | Turkey

WHO NEVER EVER REGRETS Thodoris Vournas | Greece

LAST TRAIN

Weronika Tofilska | Poland

UNIT

Amerissa Mpasta| Greece

A CIRCLE FOR TWO Nenko Genov | Bulgaria

20:30

ANIMATION

p.153

DISCO DOG

Alexandros Markoulakis | Greece

PYTHON IN WONDERLAND Piotr Hoang Ngoc | Poland

THE NEVER STARTING STORY Anastasiya Yarovenko | Austria

MOTION PATH

Aleksandra Acic | Serbia

WE DON’T KNOW THE FUTURE Ioana Simona Muscan | Romania

MATHIAS, MATHIAS Cecília Felméri | Romania

STATHIS THE GOLDFISH Dimitris Papadimitriou | Greece

“~“

Katharina Scheucher | Austria

VIVE LA CRISE!

Alexei Gubenco | Romania

LEAVING ROOM

Sofia Miliopoulou | Greece

TEAR ME!

Agnieszka Borowa | Poland

HARALD & HEDVIG Csibi Laszlo | Romania

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

23


LUCILLE

Albert Pinto | Spain ------------------------------------------------------

MOMENTOS Nuno Rocha | Portugal ------------------------------------------------------

SURFERS Lucas Julien | France ------------------------------------------------------

WE LOVE OUR CLIENTS Beppe Tufarulo | Italy ------------------------------------------------------

THE SALESMAN OF THE YEAR Cote Soler | Spain ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

I SCREEN

I

------------------------------------------------------

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

NING RO R

EE

EE

NING RO

SC

R

SC

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ROOM

OM

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 29.9

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

21:15

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

NG

SCREEN

I

ROOM

SCREEN

NG

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

LUCILLE

Albert Pintó

-----------------------------------------------------16’00’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LOLITA PELICULITAS ARTES VISUALES, SL internacional@lolitapeliculitas.com -----------------------------------------------------César, a young guy lost in a private world of fantasy and idealization, will do everything he can to win the love of his life, Lucia, or as he likes to call her, “Lucille”. The film is a romantic comedy about the importance of not giving up hope, even when all indications are to the contrary. -----------------------------------------------------Ο César, ένας νεαρός άντρας χαµένος στο δικό του φανταστικό και εξιδανικευµένο κόσµο, θα κάνει ό, τι µπορεί για να κερδίσει την αγάπη της ζωής του, τη Lucia, ή όπως του αρέσει να την αποκαλεί, “Lucille”. Η ταινία είναι µια ροµαντική κωµωδία για τη σηµασία του να µην χάνει κανείς την ελπίδα, ακόµα και όταν όλα δείχνουν το αντίθετο. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ALBERT PINTO CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MIQUEL PROHENS PRODUCTION DESIGNER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ESCANDALO FILMS ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JOSE ANTON SOUND / ΉΧΟΣ: ERIC ARAJOL, MARC SOLÀ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DANI TRUJILLO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JORDI LÓPEZ CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GORKA MORENO, ALBA YÁÑEZ, JOAN CARLES SUAU, MAIOL MARTÍ, EDUARD MARTÍ, RAFA BOLADERAS, POL RODELLAR, ORIOL TALLÓ

-----------------------------------------------------Albert Pintó was born in Terrassa (Barcelona) on 28th October 1985, and graduated, specialised in direction, from ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) at the age of 21. He is currently collaborating with the production company Mediafilms and working freelance on audiovisual and publicity projects.

-----------------------------------Ο Albert Pintó γεννήθηκε στην πόλη Terrassa Βαρκελώνη, στις 28 Οκτωβρίου 1985, και αποφοίτησε, µε εξειδίκευση στη σκηνοθεσία από τη σχολή ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), στην ηλικία των 21 ετών. Αυτή τη στιγµή συνεργάζεται µε την εταιρεία παραγωγής Mediafilms και αζχολείται ανεξάρτητος σε οπτικοακουστικά και διαφηµιστικά έργα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

THURSDAY / ΠΕΜΠΤη

100%

------------------------------------------------------

MOMENTOS

00:00

21:15

100%

------------------------------------------------------

SURFERS

Nuno Rocha

Lucas Julien

-----------------------------------------------------7’00’’ | HD | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FILMESDAMENTE, PRODUCTION STUDIO www.filmesdamente.com -----------------------------------------------------An homeless man lives in front of an empty store when suddenly a truck stops and two men start to carry cases to the inside. -----------------------------------------------------Ένας άστεγος άντρας ζει µπροστά από ένα άδειο κατάστηµα, όταν ξαφνικά ένα φορτηγό σταµατάει και δύο άνδρες αρχίζουν να µεταφέρουν κουτιά στο εσωτερικό του. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------16’00’’ | HD | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STUDIO KREMLIN www.filmesdamente.com/ -----------------------------------------------------A beach lost in the middle of nowhere… A young man cries for help. Buried up to his neck under water that’s slowly rising, he tries to escape… But the place is deserted and despite his screaming no one responds. -----------------------------------------------------Μια παραλία χαµένη στη µέση του πουθενά… … Ένας νεαρός άνδρας φωνάζει για βοήθεια. Θαµµένος µέχρι το λαιµό του κάτω από το νερό, που η στάθµη του ολοένα και ανεβαίνει, προσπαθεί να δραπετεύσει… Όµως, ο τόπος ερηµώνει και παρά τις κραυγές του, κανείς δεν ανταποκρίνεται. ------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: RUI PENA, ANA FERREIRA, DÉBORA RIBEIRO, SEM ABRIGO, VALDEMAR SANTOS, RICARDO AZEVEDO, TERESA LOUREIRO, DIOGO BARROSO, PEDRO RESENDE, VÍTOR NUNES

-----------------------------------------------------Nuno Rocha is a Portuguese director who was born on May 22, 1977 in Porto. In 2009 comes with a new short film entitled “3x3” which won the grand prize “Zon Creativity in Multimedia”. Currently he finished a short called “Vicky and Sam” shot in “Austin, Texas”.

-----------------------------------Ο Nuno Rocha είναι ένας Πορτογάλος σκηνοθέτης γεννηµένος στις 22 Μαΐου 1977 στο Πόρτο. Το 2009 έρχεται µε µια νέα ταινία µικρού µήκους µε τίτλο “3x3”, η οποία κέρδισε το µεγάλο βραβείο “Zon Creativity in Multimedia”. Πρόσφατα, τελείωσε µια ταινία µικρού µήκους που ονοµάζεται “Vicky and Sam” και γυρίστηκε στην πόλη Austin του Tέξας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JULIEN POUPARD SOUND / ΉΧΟΣ: EMMANUEL BONNAT SOUND EDITING / ΗΧΟΜΟΝΤΑΖ: CLAIRE CAHU MIX/ ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ: ANTOINE BAILLY MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MICHEL DELAGE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: XAVIER COLON, JULIE DUCLAUX, JULIEN LUCAS CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SATYA DUSAUGEY, JULIEN LUCAS

-----------------------------------------------------Graduated from the CNSAD (Conservatoir National Superieur d’ Art Dramatique de Paris) in 2002.

-----------------------------------Αποφοίτησε από το CNSAD του Παρισιού το 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

25


21:15

THURSDAY / ΠΕΜΠΤη

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

WE LOVE OUR CLIENTS

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE SALESMAN OF THE YEAR

Beppe Tufarulo

Coté Soler

-----------------------------------------------------5’00’’ | HDV | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ASSOCIAZIONE CULTURALE PREMIO SOLINAS

-----------------------------------------------------14’00’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MADRID EN CORTO - DISTRIBUITOR

www.bluesuedeshoots.com

-----------------------------------------------------Behind the most ruthless of multinationals only one thing. Man.

-----------------------------------------------------Since the employees of a supermarket are experiencing the night shiñ, they perform their duties with great boredom. Until they find a new way to plan the attention to the consumer… -----------------------------------------------------Σε ένα σουπερµάρκετ, οι εργαζόµενοι που είναι νυχτερινή βάρδια, εκτελούν τα καθήκοντά τους µε µεγάλη πλήξη. Μέχρι που βρίσκουν ένα νέο τρόπο να στρέψουν την προσοχή στον καταναλωτή… -----------------------------------------------------CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FLAVIO TOFFOLI PRODUCTION DESIGNER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: LIVIA BARBIERI SOUND / ΉΧΟΣ: VINCENZO URSELLI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: STEFANO CRAVERO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GIAMPIERO JUDICA, LUCIA MASCINO, NICCOLO’ SENNI, CAROLA CLARAVINO, MAURIZIO LOMBARDI, ESTHER ELISHA, HAL YAMANOUCHI, DIEGO TOFFANELLO, ILZA ADUMANE, ANTONIO CERVINI, TEODORA ALTOMARE

-----------------------------------------------------Born in Milan in 1975, since the early 90’s he has directed many Italian and international television shows. He developed most of his career directing many international travel and social-related documentaries.

-----------------------------------Γεννηµένος στο Μιλάνο το 1975, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει σκηνοθετήσει πολλά ιταλικά και διεθνή τηλεοπτικά θεάµατα. ∆ηµιούργησε το µεγαλύτερο µέρος της καριέρας του σκηνοθετώντας πολλά ταξιδιωτικά και κοινωνικά ντοκιµαντέρ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

www.madridencorto.es

-----------------------------------------------------Πίσω από τις πιο αδίστακτες πολυεθνικές υπάρχει µόνο ένα πράγµα. Ο άνθρωπος. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: JOSE RAMON SORIANO CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CARLOS FERRO PRODUCTION DESIGNER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: CARLOS MEDINA PC ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: RAQUEL MONTERO SOUND / ΉΧΟΣ: JOSÉ ANTONIO PEREIRA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ESTUDIOS CATA, JOSÉ ANTONIO PEREIRA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: IVAN PLEITE, NANO USIETO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FERNANDO CAYO, JAVIER GUTIÉRREZ, LUISA FERNÁNDEZ

-----------------------------------------------------Galician actor living in Madrid, and also an interpreter, director, and theatrical producer since 1997. The first two feature films where he took part were directed by Miguel Bardem: In 2001 (King Kanallar and TwelÆh Night) and then between 2002 and 2005 participated in numerous films including The other side of the bed, The largest ever cash robbery, Football Days, The incredible world of Pocholo and Borjamari and The Kovak Box. He also has experience in TV (24 hours, Fairy, No one lives here)

-----------------------------------Ηθοποιός από την Γαλικία πού ζει στη Μαδρίτη, και επίσης διερµηνέας, σκηνοθέτης, και θεατρικός παραγωγός από το 1997. Οι πρώτες δύο ταινίες στις οποίες πήρε µέρος σκηνοθετήθηκαν από τον Μιγκέλ Μπαρδέµ: Το 2001 (King Kanallar και TwelÆh Night) κι έπειτα µεταξύ 2002 και 2005 συµµετείχε σε πολυάριθµες ταινίες συµπεριλαµβανοµένων των The other side of the bed, The largest ever cash robbery, Football Days, The incredible world of Pocholo and Borjamari και The Kovak Box. Έχει επίσης εµπειρία στην τηλεόραση (24 hours, Fairy, No one lives here)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

MWANSA THE GREAT

Rungano Nyoni | Zambia - UK ------------------------------------------------------

HEPICAT Nuno Portugal | Portugal ------------------------------------------------------

CHEWING-GUM

I

NING RO R

EE

EE

NING RO

SC

R

SC

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ROOM

OM

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 30.9

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

16:15

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

NG

16:15

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

MWANSA THE GREAT

Nyoni Rungano

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23’00’’ | HD | UNITED KINGDOM, ZAMBIA / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΖΑΜΠΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RUNGANO NYONI, GABRIEL GAUCHET runganon@yahoo.co.uk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 year old Mwansa goes on a journey to finally prove his greatness.

Benoit Desjardins | Canada

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------------------------------------

Ο οκτάχρονος Mwansa πηγαίνει σε ένα ταξίδι για να αποδείξει τελικά το µεγαλείο του.

DON’T YOU FORGET ABOUT ME Eñhimios Micheloudakis | Greece ------------------------------------------------------

THE TRAMP Konstantinos Mousoulis | Greece ------------------------------------------------------

HIGH TIDE Barbara Ochoa | Mexico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CAMERA / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: LEONARD CHARLES PHIRI CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANDRZEJ KROL ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: RICARDO HERNANDEZ SOUND / ΉΧΟΣ: LILIA DORNHOF, TILMAN HAHN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GABRIEL GAUCHET, RUNGANO NYONI PRODUCTION MANAGER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RICARDO HERNANDEZ COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: REBECCA NGOMA ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: TOBIAS TEMBO, PAUL KABUNGO-MFULA PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: JESSIE CHISI CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MWANSA BWALYA, ANNA MITHI, SAMUEL MWALE, OWAS RAY MWAPE, BECKY NGOMA, LACKIE PHIRI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Previous films and awards: “The List” (2009), BAFTA Cymru Award winner ‘Best Short Film’, “20 Questions” (2009), “Yande” (2006).

-----------------------------------Προηγούµενα έργα και βραβεία: “The List” (2009), βραβείο «Καλύετρής Ταινίας µικρού Μήκους» BAFTA Cymru, “20 Questions” (2009), “Yande” (2006).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

27


16:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

HEPICAT

00:00

100%

------------------------------------------------------

CHEWINGÇGUM

Nuno Portugal

Benoit Desjardins

-----------------------------------------------------12’00’’ | HD | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PERSONA NON GRATA PICTURES

-----------------------------------------------------5’52’’ | RED 2K | CANADA / ΚΑΝΑ∆ΑΣ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LES PRODUCTIONS PERCEPTIONS

http://pngpictures.com/hepicat_EN.htm

www.bendesjardins.com

-----------------------------------------------------A film about the incommunicability of two worlds.

-----------------------------------------------------Bored with the hum-drum of daily life, 77-year-old Roland is about to rekindle his youth thanks to a simple piece of bubble gum.

-----------------------------------------------------Μία ταινία για το χάσµα επικοινωνίας δυο κόσµων. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MIGUEL TRIANTAFILLO CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PAULO CASTILHO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: LUDGERO ZORRO, JOÃO MOURA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: NUNO PORTUGAL TIAGO SOUSA PRODUCTION DESIGNER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ANTÓNIO FERREIRA COSTUMES / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: TATHIANI SACILOTTO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: INFALI CASSAMÁ, MARIANA ALVES, RUI DAMASCENO, ALEXANDRA SILVA, YANNICK JÔ BAPTISTA, DOMINGOS, RUI EGAS, CLÁUDIO OLIVEIRA (KILAS)

-----------------------------------------------------Nuno Portugal was born in Coimbra in 1982, but was naturalized in Seia where always lived. Licensee in Art Studies (option in cinema) in University of Coimbra in 2007. Since Nuno has realized and mounted many videoclipes, as soon work’s cinematographic and institucionals to service of Producer PERSONA NON GRATA PICTURES (ex ZED FILMES).

-----------------------------------Ο Nuno Portugal γεννήθηκε στην Coimbra το 1982, αλλά µεγάλωσε στη Seia όπου και ζει µέχρι σήµερα. Αποφοίτησε από το τµήµα Καλλιτεχνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο της Κοΐµπρα (µε επιλογή στον κινηµατογράφο), το 2007. Από τότε Nuno έχει πραγµατοποιήσει και στήσει πολλά videoclip, όπως και κινηµατογραφικά έργα στην υπηρεσία της εταιρίας παραγωγής PERSONA NON GRATA PICTURES (ex ZED FILMES).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------Έχοντας βαρεθεί το µονότονο ρυθµό της καθηµερινής ζωής, ο εβδοµήντα εφτάχρονος Roland πρόκειται να αναζωπυρώσει νιάτα του χάρη σε ένα απλό κοµµάτι τσίχλας. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: BENOIT DESJARDINS CAMERA / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: JONATHAN FOURNIER SOUND / ΉΧΟΣ: ELOHIM SANCHEZ, SIMON GERVAIS, ALEXANDRE LEMOUEL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JEAN-OLIVIER BEGIN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ALEXANDRE CHARTRAND CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JEAN GUIMOND, ÉLISABETH BRIAND, SABITA LABELLE, DOMINIC BAKER

-----------------------------------------------------Benoit Desjardins is an anthropologist and a filmmaker. He lives and works in Montréal, his homeland. He helds a university degree in film production from Université de Montréal. In 2006, he founded Les Production Perceptions. Since then, he produced and directed five short films which won different awards in Québec and travelled the world.

-----------------------------------Ο Benoit Desjardins είναι ανθρωπολόγος και σκηνοθέτης. Ζει και εργάζεται στο Μόντρεαλ, την πατρίδα του. Έχει πανεπιστηµιακό πτυχίο στην κινηµατογραφική παραγωγή από το Πανεπιστήµιο του Μόντρεαλ. Το 2006, ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής «Les Production Perceptions». Από τότε, υπήρξε παραγωγός και σκηνοθέτης πέντε ταινιών µικρού µήκους, οι οποίες έχουν κερδίσει διάφορα βραβεία στο Κεµπέκ και έχουν ταξιδέψει ανά τον κόσµο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

DON’T YOU FORGET ABOUT ME

00:00

16:15

100%

------------------------------------------------------

THE TRAMP

Eñhimios Micheloudakis

Constantinos Mousoulis

-----------------------------------------------------8’00’’ | ΨΗΦΙΑΚΟ| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EFTHIMIOS MICHELOUDAKIS, BLIND PONY

-----------------------------------------------------14’50’’ | HD CAM | U.S.A. / Η.Π.Α.| 2010

blindpony.gr@gmail.com

-----------------------------------------------------So, you write what you want on a piece of paper, I write myself on another, we exchange them, we see the end credits and do whatever the winner has written… -----------------------------------------------------∆ηλαδή, γράφεις αυτό που θες σε ένα χαρτάκι, γράφω κι εγώ σ’ ένα άλλο, τα ανταλλάσουµε, βλέπουµε τους τίτλους τέλους και κάνουµε ότι έχει γράψει ο νικητής... -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: EFTHIMIOS MICHELOUDAKIS CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PANTELIS MANTZANAS SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: VENETIA NASI SOUND / ΉΧΟΣ: STAUROS ABRAMIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: APOSTOLOS MILIONIS COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: IOLI MICHALOPOULOU CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PINELOPI NTREKI, NIKOS SOFIKITIS, PETROS SEVASTIKOGLOU, KATERINA DIDASKALOU

-----------------------------------------------------Eñhimios Micheloudakis was born in 1987 in Heraklion, Crete. He has worked as assistant director, script supervisor and assistant production management in movies, short films and commercials. This is his first short film.

-----------------------------------Ο Ευθύµιος Μιχελουδάκης γεννήθηκε το 1987 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης, script supervisor και βοηθός διεύθυνσης παραγωγής σε ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους, καθώς και σε διαφηµιστικά. Αυτή είναι η πρώτη του ταινία µικρού µήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CONSTANTINOS MOUSOULIS kostasmousoulis@gmail.com

-----------------------------------------------------“The Tramp” is about the story of a homeless man in Hollywood. Part of his daily routine is to watch from a distance a young and beautiful girl while she works. A chance encounter would be the cause that will give him the courage to approach and talk to her, a fact that will lead to unexpected results. -----------------------------------------------------Το “The Tramp” διαπραγµατεύεται την ιστορία ενός άστεγου στο Hollywood. Μέρος της καθηµερινής του ρουτίνας είναι να παρακολουθέι από µακριά µια νεαρή και όµορφη κοπέλα όταν αυτή δουλεύει. Μια τυχαία συνάντησή τους θα είναι η αιτία που θα του δώσει το θάρρος να την πλησιάσει και να της µιλησει, κάτι που οδηγήσει σε απρόσµενα αποτελέσµατα. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: CONSTANTINOS MOUSOULIS CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AKIS CONSTANTAKOPOULOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GEORGIOS SOUMELIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CONSTANTINOS MOUSOULIS COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: IOLI MICHALOPOULOU CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DEREL MAURI, MERA SAMMERS

-----------------------------------------------------Constantinos Mousoulis studied cinema at Bournemouth University in England for three years and made three short films in this period. He worked in Hollywood production, “My Life in Ruins” as a third assistant director. He studied a year in «Los Angeles Film School» where he made two short films. He has his own production company in Los Angeles which specializes in production of demo reels for upcoming actors.

-----------------------------------Ο Κωνσταντίνος Μουσούλης φοίτησε στο Bournemouth University της Αγγλίας κινηµατογράφο για τρία χρόνια κάνοντας τρεις ταινίες µικρού µήκους στη διάρκεια αυτή. ∆ούλεψε στην Χολιγουντιανή παραγωγή, “My Life in Ruins” ως 3ος βοηθός σκηνοθέτη. Φοίτησε ένα χρόνο στο «Los Angeles Film School» όπου έκανε δύο ταινίες µικρού µήκους. Έχει δικιά του εταιρεία παραγωγής στο Los Angeles όπου ειδικεύεται σε παραγωγή «demo reels» για ανερχόµενους ηθοποιούς.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

29


FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ROOM

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

HIGH TIDE

DOUBLE FAULT

Elina Fessa | Greece

Bárbara Ochoa

-----------------------------------------------------16’00’’ | 35MM |MEXICO / ΜΕΞΙΚΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO DE CAPACITACION CINEMATOGRAFICA www.elccc.com.mx

-----------------------------------------------------A young woman in love finds herself immersed in a state of confusion that leads her to feel suddenly alone. -----------------------------------------------------Μια νεαρή, ερωτευµένη γυναίκα βρίσκει τον εαυτό της να βυθίζεται σε µια κατάσταση σύγχυσης που την κάνει να αισθάνεται ξαφνικά µόνη. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: BARBARA OCHOA CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DAMIAN AGUILAR PRODUCTION MANAGER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ALEJANDRO SAEVICH, MONICA CERVERA ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: SOFIA MEDAL SOUND / ΗΧΟΣ: ULISES JÍMENEZ, IVÁN RAMOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: KIYOSHI OSAWA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARES BOTANCH, BÁRBARA OCHOA COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: XIMENA BARBACHANO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: LUISA PARDO, TENOCH HUERTA

-----------------------------------------------------Born in 1981, Bárbara Ochoa Castañeda, spent her childhood in Mexico city to go to study dance and photography in New York City during her adolescence. She studied Visual Comunication and Graphic Design in UNAM 2000-2003. She has been studing Direction in Centro de Capacitacion Cinematografica in Mexico City where she has done several shortfilms and documentarys.

-----------------------------------Γεννηµένος το 1981, Bárbara Ochoa Castañeda,πέρασε την παιδική της ηλικία στην Πόλη του Μεξικού. Σπούδασε χορό και φωτογραφία στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της εφηβείας της. Σπούδασε επικοινωνία θεάµατος και γραφιστική στο UNAM 2000-2003. Σπουδάζει σκηνοθεσία στο «Centro de Capacitacion Cinematografica» στην Πόλη του Μεξικού και έχει κάνει αρκετές ταινίες µικρού µήκους και ντοκυµαντέρ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------------------------

WASTE Cadu Favero | Brazil ------------------------------------------------------

LE DERNIER COMBAT Mario Tani | Italy ------------------------------------------------------

WHAT TIME WILL YOU BE BACK? Maritina Passari | Greece ------------------------------------------------------

MY SASCHA Markus Kaatsch | Germany ------------------------------------------------------

LAST STOP

Juan Miguel H. Nevado | Spain -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R

NING RO

EE

NING

SC

EE

SC 100%

ROO

ΑΙ ΘΟY

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

NG

SCREEN

SCREEN

NG

I

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

I

16:15

ΑΙ ΘΟY


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

DOUBLE FAULT

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

WASTE

Elina Fessa

Cadu Fávero

-----------------------------------------------------17’16’’ | RED ONE| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CHANELLE ELAINE

-----------------------------------------------------13’8’’ | XDCAM | BRAZIL / ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΕSPAÇO LIVRE, GHETTO FILMES

chanelle.elaine@gmail.com

gibson_ghetto@yahoo.com.br

-----------------------------------------------------Nothing remains. Nothing is forbidden. First serve.

-----------------------------------------------------Marcelo goes to the market because he wants to make a lunch for his wife. Ana wants marcelo and tries to have his attention. Marcelo is hungry and only has eyes for his stomach. Afonso (a homeless man) is hungry of life. Each one in his own universe dealing with any possible kind of waste.

-----------------------------------------------------Τίποτα δεν αποµένει. Τίποτα δεν απαγορεύεται. Πρώτο σερβίς. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ELINA FESSA CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MING KAI LEUNG SOUND / ΗΧΟΣ: ARIS LOUZIOTIS, KOSTAS VARIMPOPIOTIS, CARMINE PICARELLO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALDO SHLLAKU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PANOS VOUTSARAS CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MEGAN MCQUILLAN, JORDAN PRICE, BRAD HEIKES

-----------------------------------------------------She studied art and photography at Yale University and film directing at FAMU School and Columbia University in NewYork. The film “Waveless Sea” won best female director from the Directors Guild of America. The «Double Fault» is her thesis film.

-----------------------------------Σπούδασε τέχνες και φωτογραφία στο Πανεπιστήµιο του Yale και σκηνοθεσία στη σχολή FAMU και στο Πανεπιστήµιο Columbia της Νέας Υόρκης. Η ταινία της «Ακύµαντη Θάλασσα» κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναίκας σκηνοθέτη από το Directors Guild of America. Το «Double Fault» είναι η πτυχιακή της ταινία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Ο Marcelo πηγαίνει στην αγορά επειδή θέλει να κάνει το µεσηµεριανό γεύµα για τη γυναίκα του. Η Ana θέλει το Marcelo και επιζητεί την προσοχή του. Ο Marcelo είναι πεινασµένος και έχει µάτια µόνο για το στοµάχι του. Ο Afonso (ένας άστεγος) έχει όρεξη για ζωή. Καθένας χαµένος στο δικό του σύµπαν είναι αντιµέτωπος µε κάθε είδους απόβλητο. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: CADU FÁVERO ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: MARIANA MELGA CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MARCELO GIBSON PRODUCTION MANAGEMENT / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MARIANA BORGERTH, CADU FÁVERO MARCELO GIBSON PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: SERENA FONSECA CASTING DIRECTOR / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΣΤ: CIBELE SANTA CRUZ CAMERΑ / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: MARCELO GIBSON ASSISTANT CAMERΑ / ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: MARCIO DE ANDRADE RAMON GONÇALVES TECHNICIANS / ΤΕΧΝΙΚΟΙ: SACHA RODRIGUES, VICTOR TIGRONEZ, JOSUÉ VITORINO, JOÃO DIAS SOUND / ΗΧΟΣ: WILNEY ASSIS, MAURO BERMAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: CABEZA DE PANDA (LOURENÇO MONTEIRO, ALEXANDRE VAZ, MAURO BERMAN) EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARCELO GIBSON COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: TECA FICHINSKI GRAPHIC DESIGN / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ: VICTOR HUGO CECATTO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THAIS VAZ, ALAMO FACÓ, CADU FÁVERO

-----------------------------------------------------Cadu Fávero began his artistic career in 1989. Ever since, Fávero distinguish himself on the Dramatic Art and also acted in more than 14 motion pictures as Cazuza (Sandra Werneck and Walter Carvalho, 2004), Chico Xavier (Daniel Filho, 2010) and Elite Squad 2 (José Padilha, 2010). Now “WASTE” is his first experience as screenwriter and director.

-----------------------------------Ο Cadu Fávero ξεκίνησε την καλλιτεχνική του καριέρα το 1989. Από τότε, ξεχώρισε στο χώρο της δραµατικής τέχνης και έπαιξε σε περισσότερες από 14 κινηµατογραφικές ταινίες όπως τα έργα Cazuza (Sandra Werneck και Walter Carvalho, 2004), Chico Xavier (Da niel Filho, 2010) και Elite Squad 2 (José Padilha, 2010). Τώρα η ταινία «WASTE» είναι η πρώτη του απόπειρα σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

31


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

LE DERNIER COMBAT

00:00

100%

------------------------------------------------------

WHAT TIME WILL YOU BE BACK?

Mario Tani

Maritina Passari

-----------------------------------------------------14’56’’ | DIGITAL CINEMA 4K | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MAC FILM

-----------------------------------------------------21’00’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PANAYIOTIS KARABINIS (PAN ENTERTAINMENT), PAOLA STARAKIS (GREEK FILM CENTER)

www.macfilm.it

-----------------------------------------------------Marco has find his girlfriend in bed with another man. Shocked, he leaves home, but something goes wrong and a terrifying nightmare will definitely change his life. -----------------------------------------------------Ο Marco βρίσκει τη φίλη του στο κρεβάτι µε άλλον άντρα. Συγκλονισµένος, φεύγει από το σπίτι, αλλά κάτι πάει στραβά και ένας τροµακτικός εφιάλτης θα αλλάξει σίγουρα τη ζωή του. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARIO TANI CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NICOLA SARAVAL ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: MAURIZIO KOVACS SOUND / ΗΧΟΣ: TOMMASO DANISI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: TOMMASO DANISI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARIO TANI COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: LOREDANA BUSCEMI SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: FIORENZA AMATO MAKE UP ARTIST / ΜΑΚΙΓΙΕΖ: SARA HELMY SPECIAL EFFECT SUPERVISOR / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΦΕ: RICCARDO MONTELLA VISUAL SPECIAL EFFECTS / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΦΕ: ROBERTO TAFURO ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ANTONIO SILVESTRE CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GIUSEPPE POLLICELLI, EMILIANO RUBBI, VINCENZO DE MICHELE, GIUSY RICCHIZZI, EMILIANO CONTI, CARLOS ALBERTO MENDES PEREIRA, LUDOVICA ARGNANI

-----------------------------------------------------Mario Tani (Bari, Italy, 1976). He has graduated in Cinema’s History from Rome University “La Sapienza”. As Filmmaker, he has written and also directed, from 1995, many short films.

-----------------------------------Ο Mario Tani γεννήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας το 1976. Είναι απόφοιτος της σχολής «Ιστορία του κινηµατογράφου» από το πανεπιστήµιο της Ρώµης «La Sapienza». Ως σκηνοθέτης, έχει γράψει και σκηνοθετήσει, από το 1995, πολλές ταινίες µικρού µήκους.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

paola.starakis @gfc.gr

-----------------------------------------------------Eurydice is 15 and wants to be a rock star. Her dream puts additional strain on her already difficult relationship with her mother. -----------------------------------------------------Η Ευρυδίκη είναι 15 και θέλει να γίνει ροκ σταρ. Το όνειρό της πιέζει επιπρόσθετα την ήδη δύσκολη σχέση µε τη µητέρα της. -----------------------------------------------------DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MARITINA PASSARI SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARITINA PASSARI CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALEKOS YIANNAROS SOUND / ΉΧΟΣ: VANGELIS ZELKAS SOUND MIXING / ΗΧΟΜΕΙΞΙΑ: KOSTAS FILAKTIDIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: STATHIS IOANNOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DIMITRIS TOLIOS SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: NATASSA PAPASTERGIOU COSTUME DESIGN / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: NATASSA PAPASTERGIOU CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARITLENA GERMANOU, MARITINA PASSARI, ANTIGONI DOUMOU, YIORGOS SIMEONIDIS, YIORGOS VOUVAKIS, KONSTANTINOS GAVALAS

-----------------------------------------------------An actress, director and script writer, she also wrote on Film and has worked as a translator, assistant director and acting teacher. Filmography: The Woman who comes back (1994, co-director), First Love (2007).

-----------------------------------Ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, που επίσης έγραψε για τον κινηµατογράφο και έχει εργαστεί ως µεταφράστρια, βοηθός σκηνοθέτη και καθηγήτρια υποκριτικής. Φιλµογραφία: Η γυναίκα που επιστρέφει (1994), Πρώτη Αγάπη (2007).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

MY SASCHA

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

LAST STOP

Markus Kaatsch

Juan Miguel H. Nevado

-----------------------------------------------------14’50’’ | HD | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MARKUS KAATSCH, AUG&OHR MEDIEN

-----------------------------------------------------5’20’’ | HD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AVALON PRODUCTORA

www.augohr.de

CINEMATOGRÁFICA

-----------------------------------------------------A film about young and old love in a simple, touching drama. Weightless the film glides along on passion and approaches the painful realization of having missed an important moment forever.

http://www.avalonproductions.eS /

-----------------------------------------------------Μια ταινία για νεανική και παλιά αγάπη σε ένα απλό, συγκινητικό δράµα. Αβαρής, η ταινία ολισθαίνει στο πάθος και προσεγγίζει την επώδυνη συνειδητοποίηση ότι µια σηµαντική στιγµή έχει χαθεί για πάντα. -----------------------------------------------------ART DEPARTMENT / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: AMREI ANDRASCH, JANINE GRAUBAUM PRODUCTION DESIGN ASSISTENT / ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: HANNES FRÜH, DENIZ KESKIN __ SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARKUS KAATSCH, ANIKA SCHULZE, KATRIN WÖLLER __ CAMERA DIRECTOR OF PHOTGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ,∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: HEIKO MERTEN, FOCUS POLLAR, THOMAS HANDTKE __ DIGITAL IMAGING TECHNICIAN / ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ROUVEN SCHARDT __ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARKUS KAATSCH, KLAUS DORNATH __ COSTUME COSTUME DESIGNER / ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: RUDI SCHARFF COSTUME DESIGNER ASSISTENT / ΒΟΗΘΟΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: SANDRA FLÖTHER __ LIGHTING / ΦΩΤΙΣΜΟΣ:KRZYSZTOF JARZEBINSKI, JANN-OLE OBERLÄNDER, PATRICK ROSTA MAKE-UP/ ΜΑΚΙΓΙΑΖ:SANDRA FLÖTHER __ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MATTHIAS KAATSCH __ PRODUCTION COORDINATOR / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: OLIVIA BUHR, MARKUS KAATSCH, FELIX VON SEEFRANZ __ SET MANAGER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: AHMAD EL-AHMAD ASSISTENT SET MANAGER / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ANDREJ TAG, VICTOR WÄLDER PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: OFFICE TRAINEE SEBASTIAN SOMMERSCHUH __ ASSISTENT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: FELIX VON SEEFRANZ, ANIKA SCHULZE, KATRIN WÖLLER __ SKRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANIKA SCHULZE, KATRIN WÖLLER SOUND EDITOR / ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ: ANDREJ TAG __ SOUND FILM RECORDING ENGINEER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΧΟΥ: STEPHAN BLOSCHE, MIXER MATTHIAS KAATSCH __ FILM RECORDING ENGINEER / ΤΕΧΝΙΚΟΣ: ANDREAS DRECHSEL, DOMINIK HOHL __ SOUND RE-RECORDING MIXER / ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: MATTHIAS KAATSCH

-----------------------------------------------------Markus Kaatsch (d.o.b. 19.04.1987) is an actor, director and producer from Berlin. He plays act in German television, student films and commercials. In 2007 he established AUG&OHR MEDIEN. It’s a pool of creative, young and up coming people from Berlin. This year Markus has been accepted to study film production at the German Film and Television Academy Berlin (dffb).

-----------------------------------Ο Markus Kaatsch ( 04/19/1987) είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός από το Βερολίνο. Παίζει στη γερµανική τηλεόραση, σπουδαστικές ταινίες και διαφηµιστικά. Το 2007 ίδρυσε «AUG&OHR MEDIEN». Είναι µια οµάδα δηµιουργικών, νέων και ανερχόµενων ανθρώπων από το Βερολίνο. Φέτος, ο Markus έγινε αποδεκτός για σπουδές κινηµατογραφικής παραγωγής στην γερµανική ακαδηµία «German Film and Television Academy Berlin» (dffb).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Like every morning, Julia hops on the bus that brings her to work. She usually observes and talks to herself about all the other people that travel with her every day. At the same time Montse is getting herself ready in front of the mirror. -----------------------------------------------------Όπως κάθε πρωί, η Julia πηδάει στο λεωφορείο που την πάει στη δουλειά της. Συνήθως, παρατηρεί και µιλά στον εαυτό της για όλους τους άλλους ανθρώπους που ταξιδεύουν µαζί της κάθε µέρα. Ταυτόχρονα, η Montse ετοιµάζεται µπροστά στον καθρέφτη. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: PAZ QUINTERO CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PAZ QUINTERO, ANDRA PISCAER

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

33


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

A PARIDEIRA Jose Miguel Moreira | Portugal ------------------------------------------------------

MARIOS AND THE RAVEN John Bougioukas | Greece ------------------------------------------------------

THE CORTEGE Marina Seresrsky | Spain ------------------------------------------------------

HITOMI Manu De Smet | Belgium ------------------------------------------------------

SHADOWLIGHT

Rolv Lyssand Bjoro | Norway -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

I

NING RO R

EE

EE

NING RO

SC

R

SC

ROOM

OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

------------------------------------------------------

34

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

19:30

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

19:30

ΑΙ 00:00 ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

A PARIDEIRA

Jose Miguel Moreira

-----------------------------------------------------20’ | HD | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ESMAE/IPP www.esmae-ipp.pt

-----------------------------------------------------Somewhere in the top of a mountain range, there is a credulous cave: it is the “PARIDEIRA”. It counts the legend that if an infertile woman there goes inside, she leaves pregnant from the cave. But to that happens it is necessary that in this night an adult dies there inside. -----------------------------------------------------Στην κορυφή ενός βουνού, υπάρχει µια σπηλιά: είναι η «PARIDEIRA». Για την οποία ο µύθος λέει πως αν µια στείρα γυναίκα µπει µέσα, φεύγει έγκυος από το σπήλαιο. Αλλά για να συµβεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο σε αυτό το βράδυ ένας ενήλικας να χάσει τη ζωή του εκεί µέσα. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JOSE MIGUEL MOREIRA DIRECTION ASSISTANT/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ARLINDO CID CINEMATOGRAPHY/ ΟΠΕΡΑΤΕΡ: ANTÓNIO MORAIS IMAGE ASSISTANTS/ ΒΟΗΘΟΙ ΟΠΕΡΑΤΕΡ: MIGUEL ESTEVÃO, NUNO SILVA, CARLOS CARVALHO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JOSÉ MIGUEL MOREIRA EDITING ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΜΟΝΤΑΖ: ARLINDO CID SOUND, MUSIC/ ΗΧΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: DIOGO MANSO SOUND ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΗΧΟΥ: TIAGO CABRAL ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DIOGO MORGADO, ANA MOREIRA, JOSÉ PINTO DIRECTOR OF PRODUCTION / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: QUINTA FERREIRA PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VASCO JOSUÉ.

-----------------------------------------------------José Miguel Moreira was born in 1964.Screenwriter and cinema director. He has a degree in Cinema and Video, by ESAP and a degree in Cinema by the National Conservatory of Lisbon. He is a certificate lecturer in the area of audiovisuals and multimedia. He teaches audiovisual techniques for 16 years and also teaches image, sound and multimedia.

-----------------------------------Ο José Miguel Moreira γεννήθηκε το 1964. Είναι σεναριογράφος και κινηµατογραφικός σκηνοθέτης. Έχει πτυχίο στον κινηµατογράφο και το βίντεο, από το ESAP και πτυχίο στον κινηµατογράφο από το Εθνικό Ωδείο της Λισαβόνας. Είναι λέκτορας µε ειδικότητα στον τοµέα των οπτικοακουστικών πολυµέσων. ∆ιδάσκει οπτικοακουστικές τεχνικές για 16 χρόνια.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

MARIOS AND THE RAVEN

00:00

19:30

100%

------------------------------------------------------

THE CORTÉGE

John Bougioukas

Marina Seresesky

-----------------------------------------------------22’26’’ | DIGIBETA | GREECE / ΕΛΛΕ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JOHN BOUGIOUKAS

-----------------------------------------------------14’ | HD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MERIDIONAL

bougioukasj@yahoo.gr

info@promofest.org

-----------------------------------------------------Marios, celebrating his fiñy-third birthday seems to have everything he has ever dreamed. But a droppings falling from the sky shows us that happiness is more fragile than expected. In the end of the day things will be back in place but a little different ... -----------------------------------------------------Ο Μάριος, γιορτάζοντας τα πεντηκοστά τρίτα του γενέθλια µοιάζει να έχει ότι ονειρεύτηκε. Όµως µια κουτσουλιά που πέφτει από τον ουρανό, µας δείχνει ότι η ευτυχία του είναι πιο εύθραυστη απ’ ότι περιµέναµε. Στο τέλος της ηµέρας τα πράγµατα θα επανέλθουν στη θέση τους αλλά λίγο διαφορετικά... ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Capi is the oldest gravedigger in the cemetery. Used to working amidst the suffering of others and the jokes of his colleagues, there is only one person capable of taking him out of his daily routine -----------------------------------------------------O Capi είναι ο παλαιότερος νεκροθάφτης στο νεκροταφείο. Έχει συνηθίσει να εργάζεται µέσα στον πόνο των άλλων και τις πλάκες των συναδέρφων του, µόνο ένα άτοµο είναι ικανό να τον βγάλει από την καθηµερινή ρουτίνα του. ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JOHN BOUGIOUKAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JOHN FOTOU SOUND / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: JIM KANELLOPOULOS SOUND DESIGN: PERSEFONI MILIOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: THEODOR ARMAOS, VAGGELIS MADERAKIS MUSIK / ΜΟΥΣΙΚΗ: CHRIS TRIANTAFILLOU SET DESIGNERS / ΣΚΗΝΙΚΑ: KIRKI EVAGELINOU, MAGIOU TRIKERIOTI COSTUMES / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: MAGIOU TRIKERIOTI PRODUCER/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: NANSI KOKOLOKI ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ERRIKOS LITSIS, MARA BAROLA, LEUTERIS ELEFTHERIOU, BILL GIAVRIS, KATHRIN MAVROGIORGI, NICK ZOIOPOULOS.

-----------------------------------------------------John Bougioukas born in Athens in 1970. He studied physics at the University of Athens and director in NY College.

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARINA SERESESKY CAMERA / ΟΠΕΡΑΤΕΡ: ROBERTO FERNANDEZ ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: MONICA FLORENSA SOUND/ ΗΧΟΣ: GUILLERMO SOLANA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JULIO SALVATIERRA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MARIANO MARIN ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARIANO LLORENTE, ELENA IRURETA

-----------------------------------------------------Marina Seresesky (Buenos Aires, Argentina, 1969) With her previous work, «L’Ultima opportunità» she was awarded the Special Prize Short Film Project Competition of the XXI edition of the Film´s Week at Medina del Campo. She has also received the Award for The Best short film shot in Castilla y León Astorga Festival

------------------------------------

Ο Γιάννης Μπουγιούκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε φυσική στο πανεπιστήµιο Αθηνών και σκηνοθεσία στο Ν.Υ. College.

Η Marina Seresesky γεννήθηκε το 1969 στο Buenos Aires της Αργεντινής. Με την προηγούµενη δουλειά της «L’Ultima opportunità» βραβεύτηκε µε το Ειδικό Βραδείο στην εβδοµάδα της ταινίας Medina del Campo. Έχει λάβει επίσης το βραβείο για την καλύτερη µικρού µήκους ταινία στο Castilla y León Astorga Festival.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

35


19:30

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

HITOMI

00:00

100%

------------------------------------------------------

SHADOWLIGHT

Manu De Smet

Rolv Lyssand Bjoro

-----------------------------------------------------19’50’’| BLUERAY| BELGIUM/ ΒΕΛΓΙΟ| 2010 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RITS

-----------------------------------------------------10’10’’| HD| NORWAY/ΝΟΡΒΗΓΙΑ| 2010 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORDLAND COLLEGE OF ART AND FILM

info@rits.be

-----------------------------------------------------Tom is a young man who has a strong connection with the Japanese culture. Samurai, Jiu Jitsu, calligraphy; not a day goes by without it. When a young Asian lady enters his life he sees his knowledge of the culture as the perfect way to attract her. -----------------------------------------------------Ο Tom είναι ένας νέος άντρας που έχει ιδιαίτερη σχέση µε το Ιαπωνικό πολιτισµό. Καθηµερινά ασχολείται µε Samurai, Jiu Jitsu και καλλιγραφία. Όταν µπαίνει στη ζωή του µια νεαρή Ασιάτισσα πιστεύει πως ο καλύτερος τρόπος για να την γοητεύσει είναι οι γνώσεις του πάνω στην κουλτούρα της. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TIEMEN VAN HAVER, NAËYOUNG JEON, GILLES DE SCHRYVER DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JOCHEN STRUYF SOUND / ΗΧΟΣ: ANTON DOLINSKY EDITING /ΜΟΝΤΑΖ: BRAM RABAEY

-----------------------------------------------------Director Manu De Smet started at the RITS filmschool in Brussels at the age of 19. He studied there for 4 years until he recieved his Master in Directing. Hitomi is the second short he made while being at the RITS. He graduated with this project as first of his class with high honors.

-----------------------------------Ο Manu De Smet ξεκίνησε στη σκηνοθεσία στη σχολή κινηµατογράφου RITS στις Βρυξέλλες στην ηλικία των 19. Σπούδασε εκεί για 4 χρόνια, ώσπου παρέλαβε Master στη σκηνοθεσία. Το Hitomi είναι η δεύτερη µικρού µήκους ταινία του, που γυρίστηκε όσο ήταν στο RITS. Αποφοίτησε µε αυτό σαν εργασία πρώτος στην τάξη του µε υψηλούς βαθµούς.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

post.nkfs@nfk.no

-----------------------------------------------------A young boy is visiting his two friends for the first time añer they just lost their mother. Since the adults around him have problems coping with the situation, he is given the hard task to try to make his two friends feel better. -----------------------------------------------------Ένα νεαρό αγόρι επισκέπτεται δύο φίλους του που µόλις χάσανε τη µητέρα τους. Όσο τριγυρίζετε από τους ενήλικες δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την κατάσταση. Είναι αυτός που ανέλαβε το δύσκολο έργο να κάνει τους δύο φίλους του να νιώσουν καλύτερα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SEBASTIAN STANOJEVIC, ELLA GRUNNVÅG HAGEN, HÅKON SOLBERG STRØM, SISSEL HIGRAFF, TERJE JACOBSEN, YNGVAR CHRISTENSEN CINEMATOGRAPHER / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ: TOR EDVIN ELIASSEN SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ROLV LYSSAND BJØRØ EDITING /ΜΟΝΤΑΖ: ROLV LYSSAND BJØRØ PRODUCTION MANAGER/ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: YNGVAR CHRISTENSEN LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ANDERS HOFT LIGHT ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: BJØRN VEGARD STRAUMSNES SOUND/ΗΧΟΣ: ESPEN SKAGEN SOUND DESIGN / ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ROLV LYSSAND SOUND ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΗΧΟΥ: THORE LINDHARDT GARBERG PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: TOBIAS ASPLIN SCENOGRAPHER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: ANDERS GRANLUND

-----------------------------------------------------Rolv (25) has been making films since he was 19 and has a bachelor in film and television sience At Lillehammer University college ( where one of the semesters was completed at ECU Perth Australia) Previous short films are: The long Walk Home, In Limbo, Operation Claymore (documentary)

-----------------------------------Ο Rolv είναι 25 ετών και δηµιουργεί ταινίες από τα 19 του. Έχει πτυχίο στην επιστήµη του Κινηµατογράφου και της τηλεόρασης από το Lillehammer University college (όπου ένα από τα εξάµηνα ολοκληρώθηκε σε ECU Περθ της Αυστραλίας) Οι προηγούµενες µικρού µήκους ταινίες του είναι οι εξής: The long Walk Home, In Limbo, Operation Claymore (documentary)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

I

ROOM

------------------------------------------------------

CASUS BELLI

George Zois | Greece ------------------------------------------------------

STOCKHOLM Juan Francisco Viruega | Spain ------------------------------------------------------

THE HEMINGWAY’S PEN Renzo Carbonera | Italy ------------------------------------------------------

POKAYOKE Mika Tervonen | Finland ------------------------------------------------------

FEARFULL JOHN Daniel Romero | Spain ------------------------------------------------------

THE WAITING Miguel Salgado | Mexico ------------------------------------------------------

THE BEE AND THE WIND Massimiliano Camaiti | Italy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

R

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

21:30

NG

21:30

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

CASUS BELLI

George Zois

-----------------------------------------------------11’11’’ | RED | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PAN ENTERTAINMENT ΑΕ, ΕΡΤ ΑΕ, SQUARED SQUARE, 2:35, HOMEMADE FILM DRANDAKI@PAN.COM.GR

-----------------------------------------------------People of different races, classes, ages, nationalities are waiting to seven different queues, creating a huge human line… Arriving at the end of the human queue, the countdown begins. -----------------------------------------------------Άνθρωποι διαφορετικών φύλων, τάξεων, ηλικιών, εθνικοτήτων περιµένουν σε εφτά διαφορετικές ουρές αναµονής, δηµιουργώντας µια τεράστια ανθρώπινη γραµµή… Φτάνοντας, όµως, στο τέλος της ανθρώπινης ουράς, η αντίστροφη µέτρηση ξεκινά. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: GEORGE ZOIS CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JOHN KANAKIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JOHN CHALKIADAKIS SCENERY / ΣΚΗΝΙΚΑ:PINELOPI VALTI COSTUME DESIGN / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: KIKA KARAMPELA SOUND / ΗΧΟΣ: ARIS ATHANASOPOULOS SOUND DESIGN / ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ: NOVI_SAD PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MARIA DRANDAKI

-----------------------------------------------------Born and lives in Athens. He studied Applied Physics and Mathematics at Ε.Μ.Π and film directing at the School Stavrakos and UdK in Berlin with a scholarship by Goulandris Foundation. It is a nascent with film Casus Belli the script of which was chosen in Clermont Ferrand Film Festival in 2009.

-----------------------------------Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε εφαρµοσµένη Φυσική και Μαθηµατικά στο Ε.Μ.Π και σκηνοθεσία κινηµατογράφου στη Σχολή Σταυράκου και στην UdK στο Βερολίνο µε υποτροφία του Ιδρύµατος Γουλανδρή. Είναι πρωτοεµφανιζόµενος µε την ταινία Casus Belli το σενάριο της οποίας επιλέχθηκε στο Clermont Ferrand Film Festival το 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

37


21:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

STOCKHOLM

Juan Francisco Viruega

-----------------------------------------------------12’0’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ECAM promocion@ecam.es

-----------------------------------------------------Adela has just settled in Madrid with her father, Claudio, a retired concert musician and a hermit. Both teach piano to small children in a quiet, sparsely-furnished flat in the centre of town. -----------------------------------------------------Η Adela µόλις εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη µε τον πατέρα της, Claudio, έναν συνταξιούχο µουσικό και έναν ερηµίτη. Και οι δύο διδάσκουν πιάνο σε µικρά παιδιά σε ένα ήσυχο, αραιοεπιπλωµένο διαµέρισµα στο κέντρο της πόλης. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: REBECASALA, MANOLO SOLO, CLAUDIA OTERO, GUSTAVO DEL RÍO SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JUDITH ALZOLA, ALEJANDRO ALONSO PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JUAN DANIEL RAPALLO, GIL VAISMAN CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ÁLVARO MARTÍN BLANCO ART / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: MAITE PÉREZ NIEVASMONTAJE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JONEBARANDARIAN, MIKELIRIBARREN SOUND / ΗΧΟΣ: JAVIER GIRALDEZ MAKE < UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: LOLA DAROCA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALBERTO RODRÍGUEZ

-----------------------------------------------------Juan Francisco Viruega (Almería, 1982) graduated in Film Direction at ECAM. He is also an Architecture graduate and trained at the Centro Andaluz de Teatro (CAT) in Granada. He has written and directed six plays. He is currently preparing two musicals and his first featurelength documentary. “Stockholm” is his second short film, and his first in 35 mm

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE HEMINGWAY’S PEN Renzo Carbonera -----------------------------------------------------14’55’’ | HDCAM | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CHIARA VALENTI OMERO Ë ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO info@maremetraggio.com

-----------------------------------------------------Life can make you dependent on things and fragile - something Claudia found out when she went back to Lignano following the death of her father and got caught up in the mystery of a pen that had once belonged to Hemingway. -----------------------------------------------------Η ζωή µπορεί να σε κάνει εύθραυστο και να εξαρτηµένο από µικρά πράγµατα – η Claudia ανακάλυψε κάτι όταν πήγε πίσω στο Lignano µετά το θάνατο του πατέρα της και ενεπλάκει στο µυστήριο µίας πένας που κάποτε ανήκε στον Χέµινγουεϊ. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISTIANE FILANGIERI, SERGIO RUBINI, COSIMO CINIERI, FRANCESCO BARILLI WRITERS / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: RENZO CARBONERA, PIETRO SPIRITO CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LUCA COASSIN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ESPERIMENTO CINEMA Ë LUCA IMMESI, GIULIA BRAZZALE MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ADRIAN DEL SAL, MAURO ZANATTA PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: CHIARA VALENTI OMERO

------------------------------------------------------

------------------------------------

Renzo Carbonera graduated with a thesis on Ken Loach and is a documentary film maker. He is 30 years old and directed 8 TV documentaries, all of them have been distributed and broadcasted worldwide. His collaborations include Mediaset, RAI, Fox International Channels and broadcasters of all the major European Countries.

Ο Juan Francisco Viruega (Αλµερία, 1982)αποφοίτησε σκηνοθεσία στην ECAM. Είναι επίσης πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής και εκπαιδεύονται στο Centro Andaluz de Teatro(CAT) στη Γρανάδα. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει έξι θεατρικά έργα. Προετοιµάζει επί του παρόντος δύο µιούζικαλ και το πρώτο µεγάλου µήκους ντοκιµαντέρ του. Το “Stockholm” είναι η δεύτερη µικρού µήκους ταινία του, και η πρώτη του σε 35 mm.

-----------------------------------Ο Renzo Carbonera αποφοίτησε µε διατριβή σχετικά µε τον Ken Loach και είναι ένας κινηµατογραφιστής ντοκιµαντέρ. Είναι 30 ετών και σκηνοθέτησε 8 ντοκιµαντέρ για την τηλεόραση, όλα έχουν διανεµηθεί και µεταδοθεί σε όλο τον κόσµο. Οι συνεργασίες του περιλαµβάνουν Mediaset, RAI, Fox ∆ιεθνή Κανάλια και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς όλων των µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

POKAYOKE

00:00

21:30

100%

------------------------------------------------------

FEARFUL JOHN

Mika Tervonen

Daniel Romero

-----------------------------------------------------14’57’’ | RED 4K | FINLAND / ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TIMO SUOMI (STUDENT PRODUCER) HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

-----------------------------------------------------11’0’’ | HD - 35 MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: YACARÉ FILMS, S.L.

tpa.suomi@gmail.com

-----------------------------------------------------During the holidays at his grandparent’s village, John meets Mary, a mysterious girl who tells the terrifying legend surrounding the peasant’s old house. John, unlike the character in the tale, is fearful. Mary is not. -----------------------------------------------------Κατά τη διάρκεια των διακοπών στο χωριό του παππού του, ο Τζον συναντά τη Μαρία, ένα µυστηριώδες κορίτσι που του αφηγείται τον τροµακτικό µύθο γύρω από το παλιό σπίτι του αγρότη. Ο John, σε αντίθεση µε το χαρακτήρα της ιστορία, είναι φοβισµένος. Η Mary όµως δεν είναι.

-----------------------------------------------------Pokayoke is a story about Tuomas who has lost his parents in a tragic accident. Tuomas causes other people accidents as well and photographs them. Suddenly a dark figure appears in his pictures and it seems to follow him- is somebody añer Tuomas or is it just his heavy conscience. -----------------------------------------------------Το Pokayoke είναι µια ιστορία για τον Tuomas που έχει χάσει τους γονείς του σε ένα τραγικό ατύχηµα. Ο Tuomas προκαλεί ατυχήµατα σε άλλους ανθρώπους, καθώς τους φωτογραφίσει. Ξαφνικά, µια σκοτεινή φιγούρα εµφανίζεται στις εικόνες του και φαίνεται να τον ακολουθεί - είναι κάποιος που ψάχνει τον Tuomas ή είναι απλώς η βαριά του συνείδησή; -----------------------------------------------------EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MIKA TERVONEN PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: TIMO SUOMI SOUND DESIGN / ΗΧΟΣ: KARRI NEENBERG CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALEKSI AHONEN SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: HARRIËPEKKA PIETIKÄINEN CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TUOMASËNIILO SYVÄOJA, TOMMIËEDVARD LAMMERVO, THE ARTIST ARTO KUURLUNTI

-----------------------------------------------------Mika studied cinematography at the Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Pokayoke is his thesis film as a director. Filmography Pokayoke, 2010 fiction short film Paperheart, 2007 charity fund commercial for the Finnish Broadcast Company Nachtessen, 2007 fiction short film

-----------------------------------Ο Μίκα σπούδασε Κινηµατογραφία στο Ελσίνκι στο Πανεπιστήµιο Metropolia Εφαρµοσµένων Επιστηµών. Το Pokayoke είναι η πτυχιακή του ταινία ως σκηνοθέτης. Φιλµογραφία: Pokayoke, 2010 µικρού µήκους ταινία, Paperheart, 2007 φιλανθρωπικό ταµείο για την εµπορική της φινλανδικής Εταιρεία Broadcast, Nachtessen, 2007 µυθοπλασίας µικρού µήκους

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

info@promofest.org

-----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: DANIEL ROMERO CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JOSÉ MARTÍN ART / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ANA ROMERO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: RAÚL GARÁN SOUND / ΗΧΟΣ: DAVID GARCÍA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GINÉS CARRIÓN CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: IVÁN MARTÍN, SONIA LÁZARO, FERNANDO USTÁRROZ

-----------------------------------------------------DANIEL ROMERO (Madrid, 1983) He has a degree in Film. He has been trained by outstanding directors as Enrique Urbizu or Pablo Berger in several courses and workshops. He has directed numerous short films:The Adjoining Room, “A Closed Door” and “The Swindler”. During last year, he is finishing his last short films, “The Fall” and “Fearful John”.

-----------------------------------Ο DANIEL ROMERO (Μαδρίτη, 1983) έχει πτυχίο στον κινηµατογράφο. Έχει εκπαιδευτεί από εξαιρετικούς σκηνοθέτες όπως ο Enrique Urbizu ή Pablo Berger σε διάφορα µαθήµατα και εργαστήρια. Έχει σκηνοθετήσει πολλές ταινίες µικρού µήκους: «The Adjoining Room», «A Closed Door» και το «The Swindler». Κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους, τέλειωσε τις δύο τελευταίες µικρού µήκους ταινίες του, «The Fall» και «Fearful John».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

39


21:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

THE WAITING

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE BEE AND THE WIND

Miguel Salgado

Massimiliano Camaiti

-----------------------------------------------------15’0’’ | DVCAM | MEXICO / ΜΕΞΙΚΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO DE CAPACITACION CINEMATOGRAFICA

-----------------------------------------------------12’10’’ | 35MM | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CASTA DIVA PICTURES

boris@elccc.com.mx

-----------------------------------------------------Matteo, a young engineer, returns to the mountains of his childhood to visit his father’s grave. The serene atmosphere is interrupted by a bee that lands on his hand. When his car runs off the road into a snowbank, Matteo seeks help at a nearby farmhouse.

-----------------------------------------------------Rosa has been waiting for Jose’s prison visit for more than a year. When her hopes have more than vanished, destiny has a surprise. -----------------------------------------------------Η Rosa περιµένει την επίσκεψη του Jose στις φυλακές για περισσότερο από ένα χρόνο. Όταν ελπίδες της έχουν πια εξαφανιστεί, η µοίρα έχει µια έκπληξη. -----------------------------------------------------PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: AGUSTIN PEREZ SANTIAGO, MIKEL GARCIA CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: EVANGELINA SOSA, JESUS AYALA SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MIGUEL SALGADO, ALFREDO MENDOZA CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JOSÉ DE LA TORRE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MIGUEL SALGADO SOUND / ΗΧΟΣ: BRAULIO BELTRÁN SOUND DESIGNER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΗΧΟΥ: SANTIAGO ARROYO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ISAAC BAÑUELOS

-----------------------------------------------------Miguel Salgado was born in Mexico City in 1977, he got his Social Communication Master’s Degree by the Universidad Autónoma Metropolitana with the documentary “El rostro de la multitud” (“The crowd’s face”). Dolls is his thesis at the Centro de Capacitación Cinematográfica.

-----------------------------------Ο Miguel Salgado γεννήθηκε στην Πόλη του Μεξικού το 1977, πήρε το πτυχίο του, Μάστερ Κοινωνικής Επικοινωνίας, από το Universidad Autónoma Metropolitana µε το ντοκιµαντέρ «El Rostro de la multitud» («Το πρόσωπο του πλήθους»). Οι Κούκλες ήταν η διατριβή του στο Centro de Capacitación Cinematográfica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

projects@bluesuedeshoots.com

-----------------------------------------------------Ο Matteo, ένας νεαρός µηχανικός, επιστρέφει στα βουνά της παιδικής του ηλικίας για να επισκεφτεί τον τάφο του πατέρα του. Η γαλήνια ατµόσφαιρα διακόπτεται από µια µέλισσα που προσγειώνεται στο χέρι του. Όταν το αυτοκίνητό ξεφεύγει από το δρόµο σε µια µάζα χιονιού, ο Matteo ψάχνει για βοήθεια σε µια κοντινή αγροικία. -----------------------------------------------------DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MASSIMILIANO CAMAITI

-----------------------------------------------------Born in Rome in 1977, Massimiliano Camaiti grew up and studied in Italy where he graduated in economics before deciding to concentrate on his greatest passion: film making. In 2006 he wrote and directed “Armando”, has won awards worldwide and was nominated at the prestigious David di Donatello Award in 2007.

-----------------------------------Γεννηµένος στη Ρώµη το 1977, Massimiliano Camaiti µεγάλωσε και σπούδασε στην Ιταλία όπου και αποφοίτησε στα Οικονοµικά, πριν αποφασίσει να επικεντρωθεί στο µεγαλύτερο πάθος του: τον κινηµατογράφο. Το 2006 έγραψε και σκηνοθέτησε “Armando”, που έχει κερδίσει βραβεία σε όλο τον κόσµο και ήταν υποψήφια στο περίφηµο David di Donatello Award το 2007.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

ROOM

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

S1-S4 REFLECTIONS

R

SC

R

NING RO

SC

EE

EE

NING RO OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

17:00

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

NG

17:00

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

ΑΙ 00:00 ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

S1ÇS4 REFLECTIONS

Karlos Alastruey | Spain

Karlos Alastruey

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------1’00’’ | HD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ERROIBAR FILMS

A TRIP TO THE PARS Mikio Saito | Japan

------------------------------------------------------

THE POLYMOIDS

Tina Willgren | Sweden ------------------------------------------------------

EIDOLA

Giuseppe Boccassini | Italy ------------------------------------------------------

COLORS MELODY

Jean Michel Rolland | France ------------------------------------------------------

SELF-DISTRUCTION FOR ETERNITY Wei-Ming Ho | Taiwan

karlos.alastruey@gmail.com

-----------------------------------------------------The nostalgia for a lost friendship. -----------------------------------------------------Η νοσταλγία για µια χαµένη φιλία. -----------------------------------------------------CINEMATOGRAPHER / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: NATXO LEUZA COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: GERMAN ORMAECHEA ACTRESS / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: IRATXE GARCIA-URIZ, EVA ROSINO

-----------------------------------------------------Karlos Alastruey was born in August 26th in 1963 in Bilbao, Euskadi, Spain.

-----------------------------------Ο Karlos Alastruey γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1963 στο Μπιλµπάο της Ισπανίας.

------------------------------------------------------

FAILURE

Ivette Mrova Zub | Netherlands ------------------------------------------------------

I’M SORRY

Ryu Gonseok | Germany ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

41


17:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

A TRIP TO THE MARS

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE POLYMOIDS

Mikio Saito

Tina Willgren

-----------------------------------------------------9’52” | DVD PAL | JAPAN /ΙΑΠΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AIS PLANNING

-----------------------------------------------------2’51’’ | MINI DV | SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TINA WILLGREN

info@ais-p.jp

tinawillgren@yahoo.com

-----------------------------------------------------This film is based on Georges Melies’s film “A Trip to the Moon” in 1902, and created together with children from elementary school in Sapporo, Japan. Children imagined how they would travel in the space and returned to the earth by the space ship, which is called “Sapporo Dome” sports stadium in Sapporo.

-----------------------------------------------------A contemplation on the possible occurrence of smart junk in vacant city lots.

-----------------------------------------------------Η ταινία βασίζεται στην ταινία «A Trip to the Moon” (1902) του George Melie, και δηµιουργήθηκε µαζί µε τα παιδιά του δηµοτικού σχολείου του Sapporo της Ιαπωνίας. Τα παιδιά φαντάστηκαν πως θα µπορούσαν να ταξιδέψουν στο διάστηµα και να επιστρέψουν στη γη µε το διαστηµόπλοιο που λέγεται «Sapporo Dome» που είναι αθλητικό στάδιο στο Sapporo. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

SCRIPT WRITER | DIRECTOR / ΣΕΝΑΡΙΟ | ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MIKIO SAITO STAFF / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: TAKAHIRO URUSHI, KENJIRO KOBAYASHI, YU KUROHATA, MISATO KONDO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MIYUKI AKERA ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHILDREN FROM SAPPORO FUKUZUMI ELEMENTARY SCHOOL / ΜΑΘηΤΕΣ ΤΟΥ ΔηΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ SAMPORO

-----------------------------------------------------Mikio Saito was born in Sapporo, Japan, in 1978. He lives and works in Sapporo. He studied at University of Waseda in Tokyo, Japan (1996-2000), at Waseda Art and Architecture School in Tokyo, Japan (2000-2002). He got Master in fine Artes at Hochschule Fuer Bildende Kunste in Frankfurt, Germany (2007).

-----------------------------------Ο Mikio Saito γεννήθηκε στο Sapporo της Ιαπωνίας το 1978. Ζει και εργάζεται στο Sapporo. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο της Waseda στο Τόκυο στην Ιαπωνία από το 1996 έως το 2000, στη σχολή Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής από το 2000 έως το 2002. Πήρε Master στις καλές τέχνες στο Hochschule Fuer Bildende Kunste της Φρανκφούρτης στη Γερµανία το 2007.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------Ένα σχέδιο για την πιθανή ύπαρξη έξυπνων παλιοπραµάτων στα ερηµικά µέρη της πόλης. Tina Willgren was born in Tierp, Sweden in 1972. She lives and works in Stockholm, primarily with video. She got MA degree at the Royal University College of Fine Arts in Stockholm 2005. Recent exhibitions and screenings include: “Visionaria”, Toscana Video Festival, Piombino, ItalY / “Giessen Video Art Festival”, Giessen, GermanY /“Projetaveis”, Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Brazil/ “Pantheon International Xperimental Video and Animation Festival”.

-----------------------------------Η Tina Willgren γεννήθηκε στο Τιέρπ της Σουηδίας το 1972. Ζει κι εργάζεται στη Στοκχόλµη κυρίως µε videos. Πήρε Master στις Καλές Τέχνες στο Βασιλικό Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης το 2005. Πρόσφατες εκθέσεις και προβολές περιλαµβάνουν: “Visionaria”, Toscana Video Festival, Piombino, Ιταλία / “Giessen Video Art Festival”, Giessen, Γερµανία / “Projetaveis”, Bienal do Mercosul, Porto Alegre, Βραζιλία / “Pantheon International Xperimental Video and Animation Festival”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

-----------------------------------------------------

00:00

17:00

100%

------------------------------------------------------

COLORS MELODY

EIDOLA

Giuseppe Boccassini

Rolland Jean-Michel

-----------------------------------------------------6’35” | MINI DV | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GIUSEPPE BOCCASSINI

-----------------------------------------------------3’59” | MP4 | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2011

g.boccassini@gmail.com

-----------------------------------------------------The video “looks” at the semantiC /experiential micro-universe made of memories, by showing some frames of an old super film put on the lens of a mini DV camera. Moreover, it “looks” at the cinema as a sort of material to model. The “schizophrenic eye”–the dialectic question between the mechanical and the real eye, that wants to explore the reality and, in particular, the collapse between its mechanical reproduction and nature. -----------------------------------------------------Το βίντεο «εξετάζει» το σηµασιολογικό / Εµπειρικό µικρο-σύµπαν φτιαγµένο από µνήµες, µε την παρουσίαση µερικών στιγµιοτύπων ενός παλαιού film που τίθεται στο φακό µιας µίνι φωτογραφικής µηχανής DV. Επιπλέον, «εξετάζει» τον κινηµατογράφο ως κάποιο υλικό για να διαµορφώσει. Το «σχιζοφρενές µάτι» - η διαλεκτική απορία µεταξύ του µηχανικού και πραγµατικού µατιού, που θέλει να εξερευνήσει την πραγµατικότητα, και ιδιαίτερα την κατάρρευση µεταξύ της µηχανικής αναπαραγωγής και της φύσης του. -----------------------------------------------------EDITOR, SCRIPT / ΜΟΝΤΑΖ, ΣΕΝΑΡΙΟ: GIUSEPPE BOCCASSINI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: FABIO ORSI

-----------------------------------------------------Giuseppe Boccassini graduated in Cinema from the Department of Art, Music, and Theater at the Univeristy of Bologna and in Movie Direction at New University of Cinema and Television in Cinecittà, Roma.

-----------------------------------Ο Giuseppe Boccassini σπούδασε Κινηµατογράφο στο Τµήµα Τέχνης, Μουσικής και Θεάτρου στο Πανεπιστήµιο της Bologna και Σκηνοθεσία στο Πανεπιστήµιο Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης στο studio Cinecitta («Πόλη του κινηµατογράφου») στη Ρώµη.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A series of 20 chips change colour and disappear in an ordered yet elusive way in front of a jerky race in the wood. At each colour change, a different note is triggered. The chips, although thrown on a mathematical basis, succeed in an unpredictable manner. Only the metronome is there to remind the underlying rule behind the scene. -----------------------------------------------------Μια σειρά από 20 chips αλλάζουν χρώµα και εξαφανίζονται µε έναν κανονισµένο αλλά ταυτόχρονα ακανόνιστο τρόπο σε έναν στηµένο αγώνα µέσα στο δάσος. Με κάθε αλλαγή του χρώµατος και µια νότα παίζει. Τα chips αν και ρίχνονται µε µαθηµατική ακρίβεια, πετυχαίνονται µε έναν απρόβλεπτο τρόπο. Μόνο ο µετρονόµος που βρίσκεται εκεί υπενθυµίζει τον ισχύοντα κανόνα πίσω από τη σκηνή. -----------------------------------------------------Rolland Jean-Mitchel is a musician and a painter at first and he decided to turn to video art to be able to melt musical and visual creation in experimental movies. He focuses on the “false random” effects to create atmospheres where nothing seems to be expected but is in reality harmonious.

-----------------------------------Ο Rolland Jean-Mitchel είναι κυρίως µουσικός και ζωγράφος και αποφάσισε να ασχοληθεί µε τον κινηµατογράφο ώστε να µπορέσει να συνδυάσει µουσική και εικόνα σε πειραµατικές ταινίες. Εστιάζει σε «τυχαία γεγονότα» που δηµιουργούν ατµοσφαιρικά εφέ όταν τίποτα δεν φαίνεται αναµενόµενο που όµως στην πραγµατικότητα όλα είναι αρµονικά.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

43


17:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

SELFÇDESTRUCTION FOR ETERNITY

00:00

100%

------------------------------------------------------

FAILURE

Wei-Ming Ho

Ivette ‘Mrova’ Zub

-----------------------------------------------------6’26” | HD | TAIWAN / ΤΑΪΒΑΝ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JIAËSHING LIANG

-----------------------------------------------------5’5” | PAL 4:3 | NETHERLANDS / ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IVETTE ZUB

atar0719@yahoo.com.tw

i_am_not@online.nl

-----------------------------------------------------Who decides who’s good or bad? Who decides who could stay alive or die? Who is the next victim? The calm before the storm...are they all illusions? Or there are realities of dark side and tragic flaws hidden behind the scenes?

-----------------------------------------------------A woman trespasses abandoned building and discovers secret server room. She ends the visits when the cables are pulled out and run with a hope that she becomes anonymous. At the same time she is still aware of interception devices. Film on losing control over privacy in the virtual reality.

-----------------------------------------------------Ποιος αποφασίζει τι είναι καλό και κακό; Ποιος αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει; Ποιο είναι το επόµενο θύµα; Η ηρεµία πριν την καταιγίδα… είναι όλα ψευδαισθήσεις; Ή µήπως πίσω από τις σκηνές κρύβονται πραγµατικότητες της σκοτεινής πλευράς και τραγικές ρωγµές; SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ,ΜΟΝΤΑΖ: WEI-MING HO SOUND, MUSIC / ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: CHIH-MING FAN

-----------------------------------------------------Μια γυναίκα καταπατάει ένα εγκαταλελειµµένο σπίτι και ανακαλύπτει ένα δωµάτιο µε κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι επισκέψεις τελειώνουν όταν έχει ξηλώσει όλα τα καλώδια και το βάζει στα πόδια µε την ελπίδα να µείνει ανώνυµη. Την ίδια στιγµή είναι ενηµερωµένη για τις συσκευές παρεµπόδισης. Μια ταινία για την απώλεια της προσωπικής ζωής στην εικονική πραγµατικότητα.

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Wei-Ming Ho is engaged in research and creations of visual art. He focuses on experimental video, media and video art.

-----------------------------------Ο Wei-Ming Ho είναι αφοσιωµένος στην έρευνα και τη δηµιουργία εικαστικής τέχνης. Επικεντρώνεται στον πειραµατικό κινηµατογράφο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Mrova lives and works usually in Amsterdam, Netherlands and Vienna, Austria. Social designer, cultural producer, activist; Mrova graduated cum laude from the department of Interaction Design / Unstable Media at the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam in 2010.

-----------------------------------Η Mrova ζει κι εργάζεται συνήθως στο Άµστερνταµ (Ολλανδία) και στη Βιέννη (Αυστρία). Κοινωνική σχεδιάστρια, πολιτιστική παραγωγός, ακτιβίστρια. Η Mrova αποφοίτησε από το τµήµα του ∆ιαδραστικού Σχεδίου / Ασταθή Μέσα στην Ακαδηµία Gerrit Rietveld στο Άµστερνταµ το 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

SCREEN

ΑΙ ΘΟYΣΑ

I’M SORRY

PAPER MEMORIES

-----------------------------------------------------5’11” | DVD 16:9 | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GONSEOK RYU

------------------------------------------------------

Theo Putzu | Spain

Gonseok Ryu graduated from College of Fine Arts in Dresden, Germany and Berlin University of the Arts, Germany (Prof. Gregor Schneider).

-----------------------------------Ο Gonseok Ryu αποφοίτησε από το Κολλέγιο Καλών Τεχνών στη ∆ρέσδη και από το Πανεπιστήµιο Τεχνών του Βερολίνου στη Γερµανία (µε τον καθηγητή Gregor Schneider).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NULL Onder M. Ozdem | Turkey ------------------------------------------------------

OPHELIA Chan Vienne | Canada ------------------------------------------------------

MATCH Manos Katsaris | Greece ------------------------------------------------------

FLOWPOINTS: KISS

Hector Rodriguez | Hong Kong ------------------------------------------------------

LIQUID SOUL Irini Benekou | Greece ------------------------------------------------------

GODSPEED Michael Douglas Hawk | Germany - Britain ------------------------------------------------------

DESIRE AND WHAT YOU END UP DOING Barbara Kapusta | Austria| Australia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

EE

NING

ΑΙ ΘΟY

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

R

NING RO

------------------------------------------------------

Gonseok Ryu

ROO

SC

EE

SC

R

NING RO

SC

EE

NG

ΑΙ ΘΟY

OM

100%

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

NG

SCREEN

I

ROOM

SCREEN

NG

I

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

45


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

PAPER MEMORIES Theo Putzu -----------------------------------------------------7’25” | HD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THEO PUTZU theonoir@gmail.com

-----------------------------------------------------An Old man search for happiness in old photos…. two worlds divided by the inability to dream... -----------------------------------------------------Ένας ηλικιωµένος άντρας αναζητά την ευτυχία σε παλιές φωτογραφίες… δύο κόσµοι χωρισµένοι από την ανικανότητα να ονειρευτεί… -----------------------------------------------------SCRIPT, DIRECTION, EDITING, PHOTOGRAPHY / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: THEO PUTZU SOUND / ΉΧΟΣ: MARTIN ORTEGA GRANELLA SOUNDTRACK: MIGUEL MARIN, JOSEP VILAVERT, MANYA - ELENA ESPAÑA

-----------------------------------------------------Theo Putzu was born in 1978 in a small village of Sardinia. He graduated from Accademia di Belle Arti of Florence,as a Production Designer. He studied Film Directing at Florence’s School of Cinema, and añer that he attended for two years,2008/2010, the Master in Film Directing at the Centro de Estudios Cinematograficos de Catalunya, Barcelona, Spain, where he currently lives.

-----------------------------------Ο Theo Putzu γεννήθηκε το 1978 σε ένα µικρό χωριό της Σαρδηνίας. Αποφοίτησε από την ακαδηµία της Φλωρεντίας ως Σχεδιαστής Παραγωγής. Σπούδασε Σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηµατογράφου της Φλωρεντίας, και στη συνέχεια έκανε Master στη Σκηνοθεσία για δύο χρόνια (2008-10) στο Κέντρο Σπουδών Κινηµατογράφου της Καταλονίας στη Βαρκελώνη της Ισπανίας όπου ζει έως σήµερα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

NULL

Onder M. Ozdem -----------------------------------------------------5’20” | HDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ONDER M. OZDEM ozdem@metu.edu.tr

-----------------------------------------------------No room was leñ to move when we filled the emptiness that we were afraid of falling into. In the absence of emptiness ‘0’ abandoned the number system. Minutes and hours fought. They leñ the time poisoned. -----------------------------------------------------Καθόλου χώρος δεν έµεινε να µετακινηθούµε όταν γεµίσαµε το κενό που φοβόµασταν µην πέσουµε µέσα. Στην απουσία του κενού, εγκαταλείφτηκε το σύστηµα των αριθµών. Λεπτά και ώρες πάλεψαν. Άφησαν το χρόνο µολυσµένο. -----------------------------------------------------CAMERA ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: DAMLA GÜLMEZ, NEJAT COSKUN ANIMATION, DRAWINGS / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: ÖZGÜR CAN DEMIRTAS ORGINAL SOUNDTRACK / ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: KORAY ÖZVEREN, TOLGA YAPAR, YIGIT TÜRKER, ÖNDER M. ÖZDEM VOICE / ΦΩΝΗΤΙΚΑ: BERK ÖZDEM GRAPHIC DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ: RAFET ÇEVIK CAMERA, EDITOR / ΚΑΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΑΖ: ÖNDER M. ÖZDEM

-----------------------------------------------------Onder M. Ozdem graduated from Bilkent University, department of International Relations. He had a Master degree on Social Psychology in Middle East Technical University. Now, he studies political documentaries in Ankara University’s Radio, Television Cinema doctorate program and works as research assistant in METUGİSAM (Audio Visual Systems Research and Production Center).

-----------------------------------Ο Onder M. Ozdem αποφοίτησε από το τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου Bilknet. Έκανε το master του στην Κοινωνική Ψυχολογία στο Πολυτεχνείο Μέσης Ανατολής. Τώρα, σπουδάζει πολιτικό ντοκιµαντέρ στο Πανεπιστήµιο Ραδιοφώνου Τηλεόρασης και Κινηµατογράφου της Άγκυρας και εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο METU-GISAM (Κέντρο Παραγωγής κι Έρευνας οπτικοακουστικών συστηµάτων).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

OPHELIA

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

MATCH

Vienne Chan

ΣΠΙΡΤΑ

-----------------------------------------------------2’5” | MINI DV | CANADA / ΚΑΝΑ∆ΑΣ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VIENNE CHAN

Μάνος Κατσάρης / Manos Katsaris

vienne@viennechan.info

-----------------------------------------------------A voice cries out repeatedly in French, “Sois mienne pour toujours” - be mine forever. The desire for individual possession consummates all. -----------------------------------------------------Μια φωνή κλαίει συνεχώς στα Γαλλικά «γίνε δικιά µου για πάντα». Η επιθυµία για προσωπική κατοχή τους καταναλώνει όλους. -----------------------------------------------------Select Screenings & Exhibitions 2010 Plataforma Revolver (Lisbon) MADATAC (Madrid) Casa Garden – Orient Foundation (Macau) École d’art (Aix-en-Provence) with Les Instants Vidéo (Marseille) Access & Paradox Open Art Fair (Paris) Museo della Civilta Romana (Rome) Simultan Festival (Romania) namaTRE.ba (Trebinje, Bosnia-Herzegovina) Festival Images Contre Nature (Marseille)

-----------------------------------Έχει συµµετάσχει σε πολλά φεστιβάλ όπως: Select Screenings & Exhibitions 2010 Plataforma Revolver (Λισαβόνα) MADATAC (Μαδρίτη) Casa Garden – Orient Foundation (Macau) École d’art (Aix-en-Provence) with Les Instants Vidéo (Marseille) Access & Paradox Open Art Fair (Παρίσι) Museo della Civilta Romana (Ρώµη) Simultan Festival (Ρουµανία) namaTRE.ba (Trebinje, Σερβία-Ερζεγοβίνη) Festival Images

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------2’32” | AVI DVD PAL | ΕΛΛΑ∆Α / GREECE | 2010 -----------------------------------------------------This particular film attempts with the handling of time in editting to enlarge a simple movement giving it thus additional meanings. Simultaneously with the alternations of light and shade in screen it is attempted that movements will be organised and space will be structured. -----------------------------------------------------Το συγκεκριµένο έργο επιχειρεί µε τον χειρισµό του χρόνου στο µοντάζ να µεγεθύνει µια απλή κίνηση δίνοντάς της έτσι επιπλέον σηµασίες. Ταυτόχρονα µε τις εναλλαγές φωτός -σκιάς σε ένα κάνναβο επιχειρείται να οργανωθούν οι κινήσεις και να δοµηθεί ο χώρος. -----------------------------------------------------Manos Katsaris studied Painting in the Athens School of Fine Arts and took his Master in “Digital Forms of Art” in ASFA. Since 2007 he has been teaching Video and Scratching with new methods in the Department of Plastic Arts and Science of Arts at the University of Ioannina.

-----------------------------------Ο Μάνος Κατσάρης σπούδασε Ζωγραφική στην ΑΣΚΤ αποφοίτησε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών της ΑΣΚΤ «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης». Από το 2007 έως σήµερα διδάσκει ως 407/80 στο τµήµα Πλαστικών τεχνών & Επιστηµών της τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων τα γνωστικά αντικείµενα: «Βίντεο» και «Χαρακτική µε νέα µέσα».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

47


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

FLOWPOINTS: KISS

00:00

100%

------------------------------------------------------

LIQUID SOUL

Hector Rodriguez

ΡΕΥΣΤΗ ΨΥΧΗ

-----------------------------------------------------7’53” | DVD |CHINA / ΚΙΝΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PHILIP KRETSCHMANN

Ειρήνη Μπενέκου / Benekou Irini

pk@trash25.com

-----------------------------------------------------Flowpoints: Kiss is an experimental video animation that deconstructs Andy Warhol’s movie Kiss using a motion tracking soñware designed by the artist. The soñware generates abstract line renderings based on a computational analysis of the micro-movements in the original film. The images represent motions rather than figures, recalling philosopher Henri Bergson’s remark that “matter is dissolved into action”. -----------------------------------------------------Το “Flowpoints:Kiss” είναι µια πειραµατική ταινία κινουµένων σχεδίων που ανακατασκευάζει την ταινία Kiss του Andy Warhol µε τη χρήση ενός λογισµικού που ανιχνεύει κίνηση σχεδιασµένο από τον καλλιτέχνη. Το λογισµικό παράγει αφηρηµένες γραµµές βασισµένες σε µια υπολογιστική ανάλυση των κινήσεων στην αρχική ταινία. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν κινήσεις παρά φιγούρες, υπενθυµίζοντας την παρατήρηση του φιλοσόφου Henri Bergson’s ότι «η ύλη διαλύεται στη δράση». -----------------------------------------------------ARTIST, CONCEPT / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ: HECTOR RODRIGUEZ PROGRAMMING / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: HECTOR RODRIGUEZ, PHILIP KRETSCHMANN

-----------------------------------------------------Hector Rodriguez is a digital artist and theorist. His animation Res Extensa received the award for best digital work in the HongKong Art Biennial 2003. His game system CoPerspective was a finalist in the Games Meets Graphics competition of Eurographics 2006. He was Artistic Director of Microwave International Media Art Festival. He is currently teaching at City University of HongKong.

-----------------------------------Ο Hector Rodriguez είναι καλλιτέχνης ψηφιακής τέχνης και θεωρητικός. Η ταινία κινουµένων σχεδίων του «RES Extensa» έλαβε το βραβείο για την καλύτερη ψηφιακή ταινία το 2003 στο Art Biennial του Χονγκ Κογκ. Το σύστηµα παιχνιδιών του «CoPerspective» ήταν finalist στο διαγωνισµό Eurographics το 2006. Ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Τέχνης Μέσων Επικοινωνίας. Τώρα διδάσκει στο πανεπιστήµιο του Χογκ Κογκ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------2’46” | M2TS | ΕΛΛΑ∆Α / GREECE | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BENEKOU IRINI irene_avarts@hotmail.com

-----------------------------------------------------Ένα ήρεµο απόγευµα, ένας άνδρας, µία καθηµερινή βόλτα. Όλα δείχνουν ήρεµα και γαλήνια. Ξαφνικά πολλές σκέψεις περνούν από το µυαλό του. Όλα αλλάζουν από την απόλυτη ηρεµία στο άλλο άκρο, την ταραχή και την παράνοια, γιατί όλα είναι ρευστά...και αλλάζουν ξανά... -----------------------------------------------------A calm añernoon, a man, a daily walk. Everything seems to be peaceful. Suddenly, too many thoughts come through his mind. Everything changes from total calmness to the other side, disturbance and paranoia, because everything is liquid…and changes again… -----------------------------------------------------SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: BENEKOU IRINI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: EVAGELOPOULOS KLEOMENIS LYRICS / ΣΤΙΧΟΙ: LINOSPORI SOFIA FIRST ACTOR / ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: DIMITROGIANIS GRIGORIS

-----------------------------------------------------Η Ειρήνη Μπενέκου γεννήθηκε στις 22-07-1987 στα Ιωάννινα. Απόφοιτος του τµήµατος Τεχνών ήχου και εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου (Κέρκυρα). Έχει συµµετάσχει: Εκθέσεις φωτογραφίας και Φεστιβάλ οπτικοακουστικών µέσων του Ιονίου Πανεπιστηµίου(2005 έως 2010),6ο ∆ιεθνές φεστιβάλ κινηµατογράφου Νάουσας (2009), Festival Mhden(Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους Καλαµάτας 2008-2009). Προϋπηρεσία: Φωτογραφίσεις µουσικών συγκροτηµάτων, γραφιστικές εργασίες, εικονολήπτης εργαστηρίου βίντεο του τµήµατος Τεχνών ήχου και Εικόνας(2007-2008)

-----------------------------------Irini Benekou was born at 22-07-1987 at Ioannina (Greece). She graduated from the department of Art of Sound and Image of Ionian University (Kerkira). She has participated in: Photography Exhibitions and Audiovisual Media Festivals of Ionian University (2005-2010), 6th Naoussa International Film Festival (2009), Festival Miden (Short Film Festival in Kalamata 2008-09). She has worked as photographer for music bands, graphic artist and assistant in the video lab of department of Art of Sound and Image (2007-08).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

18:00

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

GODSPEED

DESIRE AND WHAT YOU END UP DOING

Michael Douglas Hawk -----------------------------------------------------3’26’’ | DVD | GERMANY ü BRITAIN / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ü ΑΓΓΛΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MICHAEL DOUGLAS HAWK art@michaeldouglashawk.com

-----------------------------------------------------Former Scenes from the life of a military jet pilot in flight appear on his vizor, taking him on a trip thru memories of thoughts, ideas and emotions, while he is flying his jet thru the sky! -----------------------------------------------------Προηγούµενες σκηνές από τη ζωή ενός στρατιωτικού πιλότου εµφανίζονται στα οράµατα του, ταξιδεύοντας τον µέσα από αναµνήσεις, σκέψεις, ιδέες και συναισθήµατα, καθώς πετάει το αεροσκάφος του στον ουρανό. -----------------------------------------------------1951 Ashton-under-Lyne, England 1975 Master of Art (Design) from 1976 travels, band musician and songwriting, design for ad agencies /brands from 1986 illustration /CGI for print, first video works from 1989 single and group exhibitions, performances 1999 guest professor at Bauhaus University, Weimar

-----------------------------------Ο Michael Douglas Hawk γεννήθηκε το 1951 στην Αγγλία, αποφοίτησε το 1975 από τη σχολή Master of Art (Design) και από το 1976 ταξιδεύει. Είναι µουσικός, συνθέτης σχεδιαστής και δουλειές του εκδίδονται από το 1986. Έκανε την πρώτη του ταινία το 1989, συνέχισε µε εκθέσεις και µία παράσταση το 1999, ακόµα είναι επίκουρος καθηγητης στο Πανεπιστήµιο Bauhaus του Weimar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbara Kapusta

-----------------------------------------------------7’55’’ | DVD | AUSTRIΑ / ΑΥΣΤΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BARBARA KAPUSTA mail@barbarakapusta.net

-----------------------------------------------------Four actors perform a script that revolves around a movement between desire and reality, a difference between what one wants to do (projections and hopes connected to the future, to other places, times) and what you end up doing. The set of red, black and white panels, is a color morphology, which relates to the positions of the speakers. -----------------------------------------------------Τέσσερις ηθοποιοί παρουσιάζουν ένα σενάριο που περιστρέφεται γύρω από ένα κίνηµα ανάµεσα στην επιθυµία και την πραγµατικότητα, µια διαφορά ανάµεσα στο τι θέλουν να κάνουν (προβλέψεις και ελπίδες που συνδέονται µε το µέλλον, σε άλλους τόπους, χρόνους) και αυτό που καταλήγουν να κάνουν. Το σύνολο του κόκκινου, του µαύρου και του λευκού, είναι µια µορφολογία χρωµάτων, η οποία σχετίζεται µε τις θέσεις των οµιλητών. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JAMES DEETH, BEGAJETA VOLODER, MIYUKI WATANABE, LUCINDA WILMOT SOUND / ΉΧΟΣ: MARTIN KAY ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: MARK REID

-----------------------------------------------------Varvara Kapousta got her Diploma from Academy of Fine Arts Vienna, Constanze Ruhm. Since 2010, she is scientific staff member in the Department for Visual Arts and Digital Media in the Academy of Fine Arts Vienna. She has participated inexhibitions: Barbara Kapusta, Project Space, RMIT Melbourne (2010). In Passing 11: Künstlerhauspassage, Vienna (2010). “Which life? Academy of Fine Arts Vienna curated by Sabine Breitwieser (2009). SLEEPWALKING, Temporary Gallery Cologne (2009).

-----------------------------------Η Βαρβάρα Καπούστα πήρε το ∆ίπλωµα της Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης το 2010 µε την Constanze Ruhm. Από το 2010 αποτελεί µέλος του επιστηµονικού προσωπικού, στο Τµήµα Εικαστικών Τεχνών και Ψηφιακών Μεσών της Ακαδηµίας Καλών Τεχνών της Βιέννης. Έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις: Barbara Kapusta, ProjectSpace, RMIT της Μελβούρνης, 2010 In passing 11: Künstlerhauspassage, Βιέννη (2010), “Which Life?” Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης, σε επιµέλεια της Sabine Breitwieser (2009), “Sleepwalking”, Προσωρινή Έκθεση της Κολωνίας (2009).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

49


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

I

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

NING RO

EE

NING RO

SC

R

EE

SC

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

SC

NING RO

OM

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

19:00

NG

SCREEN

I

ROOM

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

SCREEN

NG

SCREEN

I

19:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

GET REAL!

Evert de Beijer | Netherlands ------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

GET REAL!

Evert de Beijer

BAKA!

Immanuel Wagner | Switzerland

-----------------------------------------------------11’27’’ | DVD | NETHERLANDS / ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: WILLEM THIJSSEN

------------------------------------------------------

willem@cinete.nl

BLANCO

Kristina Frank | Sweden ------------------------------------------------------

DANGER GLOBAL WARMING Bruce Knox|International

------------------------------------------------------

SEA

Ileana Gomez, Andrea Gavinoser | Argentina ------------------------------------------------------

STICKY ENDS

Osman Cerfon | France ------------------------------------------------------

AMAR

Isabel Herguera | Spain ------------------------------------------------------

EARTH

Abdul Muhammad, Rahim Khairulnizam | Singapore ------------------------------------------------------

THE HENHOUSE Elena Pomares | UK

------------------------------------------------------

GOOD MORNING, MOM Ricardo Almeida | Portugal

------------------------------------------------------

THE MONSOON TUNE Norma Umer | Pakistan

------------------------------------------------------

LOSE THIS CHILD

Yuval & Merav Nathan | Israel ------------------------------------------------------

THE LOST TOWN OF SWITEZ Kamil Polak | Poland

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------A student is addicted to a computer game in which he protects as a bodyguard a sexy female mega singer against all kinds of attacks. That way he “scores” her love. But that addiction goes at the cost of his home work and his sense of reality, until a girl of his class gives him a real kiss. -----------------------------------------------------Ένας φοιτητής είναι εθισµένος σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στο οποίο είναι σωµατοφύλακας που προστατεύει µία σέξι γυναίκα σούπερ-τραγουδίστρια από διάφορες επιθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο «σκοράρει» στην αγάπη της. Αυτός ο εθισµός όµως του κοστίζει… χάνει την επαφή µε την πραγµατικότητα, ώσπου ένα κορίτσι από την τάξη του, του δίνει ένα πραγµατικό φιλί. -----------------------------------------------------ANIMATION, DIRECTING, SOUND / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΗΧΟΣ: EVERT DE BEIJER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: EDWIN VAN DER SCHRIER

-----------------------------------------------------Evert de Beijer (Driehuis, 1953) studied graphic design at the Graphic School and the State Academy of Fine Arts in Amsterdam where he became interested in photography and animated fi lmmaking. Next to working on his fi lms, he coached animated fi lm projects at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and the NIAf ateliers in Tilburg.

-----------------------------------Ο Evert de Beijer (Driehuis, 1953) σπούδασε γραφιστική στη Graphic School και την Ακαδηµία Καλών Τεχνών στο Άµστερνταµ, όπου άρχισε να ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία και τη σκηνοθεσία κινουµένων σχεδίων. Ενώ δούλευε τις ταινίες του, βοηθούσε στην παραγωγή κινουµένων σχεδίων στο Willem de Kooning Academy στο Ρότερνταµ και στο NIAf ateliers στο Tilburg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

BAKA!

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

BLANCO

Immanuel Wagner

Kristina Frank

-----------------------------------------------------7’34’’ | DIGIBETA | SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HOCHSCHULE LUZERN DESIGN UND

-----------------------------------------------------7’26’’ | QUICKTIME 1920X1080| SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KRISTINA FRANK

KUNST, ANIMATION

frankkristina@hitmail.com www.frankkristina@hotmail.com

gerd.gockell@hslu.ch - http://animation.hslu.ch

-----------------------------------------------------Hi, I just tried to make a funny movie... but don’t you be afraid, there’s a deep and complex meta-message, too. “Two figures try to get along with each other, one of them equiped with a nasty nose, but no arms is on first sight a rude person. But it is his secret that will make them friends.” -----------------------------------------------------Γεια, προσπάθησα απλά να κάνω µια αστεία ταινία…αλλά µη φοβάστε, υπάρχει βάθος και περίπλοκα µηνύµατα.”∆ύο φιγούρες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ο ένας µε τον άλλο, ο ένας από αυτούς µε µία αηδιαστική µύτη αλλά χωρίς χέρια µε την πρώτη µατιά φαίνεται πολύ αγενής. Άλλα το µυστικό του είναι αυτό που θα τους κάνει φίλους.” -----------------------------------------------------SCREENWRITING, STORYBOARD, ANIMATION, POSTüPRODUCTION, EDITING, VOICE ACTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: IMMANUEL WAGNER COLORING, POSTüPRODUCTION ASSISTANCE / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: STEFAN GALLEGO GRAPHIC DESIGN, POSTüPRODUCTION ASSISTANCE / ΓΡΑΦΙΚΑ,ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MANU WEISS VOICE ACTING / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: JONATHAN WUEST SOUND DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: GUIDO KELLER MUSIC COMPOSITION / ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: CORNELIUS HEINZER, MARTIN WAESPE, FABIO FRIEDLI EXECUTIVE PRODUCER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: GERD GOCKELL CO-PRODUCER: SF Ë SWISS TELEVISION

-----------------------------------------------------17.6.1984: Born in Arlesheim/CH 1991-2000: Rudolf Steiner School Rheintal and St.Gallen 2000-2001: GBS St. Gallen 2001-2005: High School Heerbrugg SG,Art Department 2005-2006: GBS St. Gallen Foundation Course 2006-2007: BA course in Art at Lucerne University of Art and Teaching (3 Semester) 2007-2010: BA course in Animation at the Lucerne University of Art and Design (5 Semester)

-----------------------------------17.6.1984: Γεννήθηκε στην Arlesheim / CH 1991-2000: Rudolf Steiner School Rheintal και St.Gallen 2000-2001: GBS St. Gallen 2001-2005: High School Heerbrugg SG, Art Department 2005-2006: GBS St. Gallen Foundation Course 2006-2007: BA µαθήµατα στο Art at Lucerne University of Art and Teaching (3 Σεπτεµβρίου) 20072010: BA µαθήµατα στο Animation at the Lucerne University of Art and Design (5 Σεπτεµβρίου)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A story about loosing your heart and finding it back were you least expect it. -----------------------------------------------------Μία ιστορία για το πώς χάνει κάποιος την καρδιά του και την ξαναβρίσκει εκεί που δε το περιµένει. -----------------------------------------------------ANIMATION,EDITING / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: KRISTINA FRANK MUSIK/ ΜΟΥΣΙΚΗ: FINN ENGSTRÖM AND TÄNGMAN Α /U

-----------------------------------------------------Studied animation at Diagonal academy, Gotland. “CIO” an animated commercial movie, 2008 “The Eveningland” animated shorfilm, 2007 “Zeppzug skyline” animated arttfilm, 2006 “Tomten” animation for theater, 2003

-----------------------------------Σπούδασε animation στο Diagonal academy, στην Gotland. “CIO” µία εµπορική ταινία κινούµενων σχεδίων, 2008 “The Eveningland” µικρού µήκους κινούµενο σχέδιο, 2007 “Zeppzug skyline” arttfilm κινουµένων σχεδίων, 2006 “Tomten” κινούµενο σχέδιο για το θέατρο, 2003

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

51


19:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

DANGER GLOBAL WARMING

00:00

100%

------------------------------------------------------

SEA

Bruce Knox

Ileana Andrea Gómez Gavinoser

-----------------------------------------------------07’03’’ | DIGITAL | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BRUCE KNOX

-----------------------------------------------------01’08’’ | VOB| ARGENTINΑ / AΡΓΕΝΤΙΝΗ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ILEANA ANDREA GÓMEZ GAVINOSER

artisviolent@hotmail.com

ileanagavin@gmail.com www.ileanaaggavinoser.blogspot.com

-----------------------------------------------------A music video about what the world will become in 100 years if global warming comes true. -----------------------------------------------------Ένα µουσικό βίντεο για το πώς θα είναι ο κόσµος σε 100 χρόνια αν η υπερθέρµανση του πλανήτη βγει αληθινή. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------The tears of a woman. -----------------------------------------------------Τα δάκρυα µιας γυναίκας -----------------------------------------------------DRAWS, SCRIPT, LAYOUT, ANIMATIONS / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ,ΣΕΝΑΡΙΟ,∆ΙΑΛΟΓΟΙ: ILEANA ANDREA GÓMEZ GAVINOSER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARTÍN BENCHIMOL

-----------------------------------------------------Ileana Andrea Gómez Gavinoser (Director) Escritora, Licenciada en Letras (UBA), pintora, fotógrafa, videoartista, y realizadora cinematográfica. Sus videos de ficción, animación y videopoesía, son exhibidos en Argentina y en el Exterior, donde fue seleccionada en numerosas ocasiones y en diversos festivales del mundo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Ileana Andrea Gomez Gavin (∆ιευθύντρια) Συγγραφέας, Bachelor of Arts(UBA), ζωγράφος, φωτογράφος, video artist και σκηνοθέτης. Τα βίντεό της που περιλαµβάνουν µυθοπλασία, κινούµενα σχέδια και videopoetry εµφανίζονται στην Αργεντινή και στο εξωτερικό, όπου και επιλέχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσµο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

STICKY ENDS

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

ÁMÁR

Osman Cerfon

Isabel Herguera

-----------------------------------------------------06’17’’ | DIGITAL | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JE SUIS BIEN CONTENT

-----------------------------------------------------08’10’’ | DIGITAL | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TXEMA MUÑOZ

perrine@jesuisbiencontent.com www.jesuisbiencontent.com

kimuak@filmotecavasca.com - www.kimuak.com

-----------------------------------------------------Jinx is a man with the head of a fish. Misfortune bubbles escape from his mouth. When one of them follows somebody, he becomes dogged by bad luck, and comes to a sticky end… -----------------------------------------------------Ο Jinx είναι ένας άντρας µε κεφάλι ψαριού. Φούσκες ατυχίας βγαίνουν από το στόµα του. Όταν µία αρχίσει να ακολουθεί κάποιον αυτός γίνεται κακότυχος, και έχει ένα κολλώδες τέλος… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Inés travels to India to visit her friend Ámár.

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: OSMAN CERFON SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: OSMAN CERFON, DARSHAN FERNANDO ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: OSMAN CERFON, GREGORY DUROY, ULRICH TOTIER COMPOSITING / ΣΥΝΘΕΣΗ: JEAN-PAUL GUIGUE SOUND, MUSIC /ΗΧΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: DENIS VAUTRIN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: OSMAN CERFON, FRANCK EKINCI MIX/ ΜΙΞΑΖ: QUENTIN GUIGNO

-----------------------------------------------------Osman Cerfon first studied graphic design in Chaumont, then Fine Arts in Epinal, and finally animation in “La Poudrière” school in Valence, where he graduated in 2007 with the film “Tête-à-tête” (Head-to-head). Since 2007, he works on various projects as a scriptwriter or as an animation technician.

-----------------------------------Ο Osman Cerfon αρχικά σπούδασε γραφιστική στο Chaumont, στη συνέχεια Καλές Τέχνες στο Epinal και τέλος σκηνοθεσία κινουµένων σχεδίων στο “La Poudrière” της Valence, από όπου αποφοίτησε το 2007 µε την ταινία”Tête-à-tête” (Head-to-head). Από το 2007 δουλεύει σε διάφορα έργα ως σεναριογράφος ή τεχνικός.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Η Inés ταξιδεύει στην Ινδία για να βρεί την φίλη της την Ámár. ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

53


19:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

EARTH

Muhammad Khairulnizam Abdul Rahim -----------------------------------------------------04’52’’ | MOV | SINGAPORE / ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ| 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: INSTITUTION OF TECHNICAL EDUCATION ÏCOLLEGE CENTRALÐ vince_lau@ite.edu.sg www.ite.edu.sg

-----------------------------------------------------In the land with propaganda and pollution has taken over, Daichi, an orphan, was playing along the streets. While he was playing with his favourite ball, it rolled down the slope. This innocent accident unexpectedly led to an event where no one could ever imagined. -----------------------------------------------------Στη χώρα της µόλυνσης και της προπαγάνδας, ένα ορφανό, ο Daichi, έπαιζε στους δρόµους. Ενώ έπαιζε µε την αγαπηµένη του µπάλα, αυτή κύλησε στην πλαγιά. Αυτό το αθώο ατύχηµα οδήγησε σε ένα γεγονός που κανένας δε θα µπορο΄σε να φανταστεί. -----------------------------------------------------PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VINCE LAU VIDEO EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: ISMAIL AUDIO EDITOR / ΜΙΞΑΖ: SHI JIE ANIMATORS / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: DARREN AND KHAIRUL

-----------------------------------------------------I am an artistic and creative person. I aspire to make a great story in the future through animation, to make a world where no one has seen before.

-----------------------------------Είµαι ένα καλλιτεχνικό και δηµιουργικό πρόσωπο. Φιλοδοξώ να φτιάξω µια µεγάλη ιστορία στο µέλλον µέσω του animation, και να κάνω έναν κόσµο που κανείς δεν έχει δει ποτέ πριν.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE HENHOUSE

Elena Pomares

-----------------------------------------------------06’53’’ | DIGITAL | UK / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NATIONAL FILM AND TELEVISION SCHOOL hsharda@nñs.co.uk www.nñsfilm-tv.ac.uk

-----------------------------------------------------A hungry fox finds shelter from the rain and the city in the Henhouse Cafe -----------------------------------------------------Μία πεινασµένη αλεπού βρίσκει καταφύγιο από βροχή και από την πόλη στο Henhouse(κοτέτσι) Cafe -----------------------------------------------------SCRIPT, ANIMATION / ΣΕΝΑΡΙΟ,ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: ELENA POMARES BACKGROUND ARITST / ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΦΟΝΤΟΥ: TOBY JACKMAN CINEMATOGRAPHER / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: PHIL MORETON EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: DUNCAN BRUCE SOUND DESIGNER / ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ: DUNCAN PRICE COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: PAUL PRINGLE, MANUEL PEREZ

-----------------------------------------------------Elena graduated at the NFTS (National Film and Television School, England) in 2010 where she did The Henhouse as her graduation film. Before that she studied Fine Arts at the University of Barcelona and attended the “Commissioned films and book adaptation” course of the European MEDIA programme at La Poudrière (Ecole du Film d’Animation in Valence, France).

-----------------------------------Η Elena αποφοίτησε από το NFTS (National Film and Television School, England) το 2010 και το The Henhouse ήταν η ταινία της αποφοίτησής της. Πριν από αυτό σπούδασε Καλές Τέχνες στο Πανεπιστήµιο της Βαρκελώνης και παρακολούθησε το “Commissioned films and book adaptation” στο MEDIA programme στη σχολή La Poudrière (Ecole du Film d’Animation in Valence, France).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

GOOD MORNING, MOM

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

THE MONSOON TUNE

Ricardo Almeida & Emanuel Nevado

Norma Umer

-----------------------------------------------------02’32’’ | DVD | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RICARDO CARREIRA ALVES DE ALMEIDA

-----------------------------------------------------02’59’’ | DIGITAL | UK / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORMA UMER -----------------------------------------------------The Monsoon Tune is about a little girl’s quest to find water in a dried up fictional town. When she fails to find water day añer day, a mysterious stranger decides to help her out by playing a magical tune on his guitar, which summons rain. -----------------------------------------------------Το Monsoon Tune αφορά την αναζήτηση ενός µικρού κοριτσιού για νερό σε µία φανταστική και ξερή πόλη. Όταν αποτυγχάνει να βρει νερό, ένας µυστήριος ξένος αποφασίζει να την βοηθήσει παίζοντας ένα µαγικό σκοπό στην κιθάρα του που καλεί την βροχή. ------------------------------------------------------

AlmeidaRicardoCA@gmail.com

-----------------------------------------------------In hard times a single Mom struggles to give the best to her children. -----------------------------------------------------Στις δύσκολες εποχές µία ανύπαντρη Μαµά παλεύει για να δώσει ότι καλύτερο µπορεί στα παιδιά της. -----------------------------------------------------PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: RICARDO ALMEIDA & EMANUEL NEVADO ANIMATION,SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: EMANUEL NEVADO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: RICARDO ALMEIDA SOUND / ΗΧΟΣ: CAROLINA SPENCER PUPPETS / ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ: EMANUEL NEVADO

-----------------------------------------------------Emanuel Nevado. Born in 1980 in Leiria. Degree in Musicology by (FCSH-UNL). Animation Workshop of CIEAM by (FBAUL). Degree in Fine Arts by SNBA – Lisbon.

-----------------------------------Ricardo Almeida.Born in 1979 in Leiria. Degree in Cinema by (ESTC - Lisbon).

------------------------------------

Norma Umer was born and raised in Lahore. In 2005, she completed her Bachelors in Textile Design from National College of Arts in Lahore. She later went on to do her Masters in Illustration and Animation from Kingston University in London. Influences of her textile design background can be found in her animation and artwork.

------------------------------------

Ο Ricardo Almeida γεννήθηκε το1979 στην Leiria. Έχει πτυχίο Cinema από τη σχολή (ESTC - Lisbon).

Η Norma Umer γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Λαχόρη. Το 2005, ολοκλήρωσε το Bachelor της στα Υφάσµατα και τον Σχεδιασµό στην Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών στη Λαχόρη. Αργότερα πήγε για µεταπτυχιακές σπουδές στην Εικονογράφηση και στο Animation στη σχολή Kingston του Λονδίνου. Στα κινούµενα σχέδια και στα έργα τέχνης της µπορούν να βρεθούν επιρροές από την υφαντική.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Emanuel Nevado γεννήθηκε το 1980 στην Leiria. Έχει πτυχίο Μουσικολογίας από το (FCSH-UNL). Εργαστήριο Animation CIEAM του (FBAUL).Πτυχίο στις Καλές Τέχνες από το SNBA – Lisbon.

------------------------------------

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

55


19:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

LOSE THIS CHILD

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE LOST TOWN OF SWITEZ

Yuval, Merav and Ben Simon Nathan

Kamil Polak

-----------------------------------------------------03’43’’ | HD | ISRAEL / ΙΣΡΑΗΛ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: YUVAL AND MERAV NATHAN

-----------------------------------------------------20’00’’ | 35MM | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HUMAN ARK

yuval-nathan@bezeqint.net www.onewingfly.com

switez@human-ark.com www.human-ark.com

-----------------------------------------------------Sometimes a beach isn’t just a beach. And, as night falls, that is the case in this animated video. As the sun goes, the sand comes to life and takes on the forms of an entire mini eco-system of aquatic life. Sea turtles are born, eels emerge to pursue their prey and Mother Earth orchestrates it all. -----------------------------------------------------Μερικές φορές µια παραλία δεν είναι απλά αυτό. Αυτό το βίντεο κινούµενων σχεδίων καταγράφει τι συµβαίνει καθώς η νύχτα πέφτει. Όταν φεύγει ο ήλιος, ή άµµος ζωντανεύει και παίρνει την µορφή ενός µικρού οικοσυστήµατος υδρόβιας ζωής. Θαλάσσιες χελώνες γεννιούνται, χέλια εµφανίζονται και κυνηγούν την λεία τους και η Μητέρα Γη τα ενορχηστρώνει όλα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------19th century - age of romanticism. An accidental traveller drawn by mysterious forces discovers the secret of a ghostly town at the bottom of a forgotten lake. “Switez” is an apocalyptic tale of destruction, religious miracles and spectral visitations. -----------------------------------------------------19ος αιώνας- εποχή του ροµαντισµού. Μυστήριες δυνάµεις τραβάνε έναν τυχαίο ταξιδιώτη στην ανακάλυψη του µυστικού µίας στοιχειωµένης πόλης στο πάτο µιας ξεχασµένης λίµνης. Το “Switez” είναι µία αποκαλυπτική ιστορία καταστροφής, θρησκευτικών θαυµάτων και επισκέψεων από φαντάσµατα. ------------------------------------------------------

SONG / ΤΡΑΓΟΥ∆Ι: EETLIZ ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: YUVAL NATHAN, GUY BEN SHETRIT, MOSHE ZILË BERNAGEL, TALIA TZUR GRIP AND RIGS / ΣΚΗΝΙΚΑ: RAFI NATHAN CONCEPT / Ι∆ΕΑ: YUVAL NATHAN, MERAV BEN SIMON ÏNATHANÐ SCRIPT DEVELOPMENT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NADAV BEN SIMON, YUVAL NATHAN, MERAV BEN SIMON ÏNATHANÐ, GUY BEN SHETRIT FEATURING: ADI NATHAN

-----------------------------------------------------Merav and Yuval joined forces in 2006. Since then they created music videos and commercials. Between their works are: “Her Morning Elegance” - nominated for the Grammy 2010, chosen to Saatchi and Saatchi show case 2009. They hold an Annie Award for best commercial 2010. Represented by AcmeFilmWorks and Independent.

-----------------------------------Οι Merav και Yuval ένωσαν τις δυνάµεις τους το 2006. Από τότε δηµιούργησαν µουσικά βίντεο και διαφηµιστικά. Μεταξύ των έργων τους είναι και τα εξής: “Her Morning Elegance” υποψήφιο για το Grammy το 2010, επιλέχτηκε στο Saatchi & Saatchi δείχνουν περίπτωση το 2009. Έχουν επίσης ένα βραβείο Annie για την καλύτερικη εµπορική διαφήµιση 2010. Εκπροσωπούνται από το AcmeFilmWorks και Independent.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: KAMIL POLAK ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: WOJTEK WAWSZCZYK MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: IRINA BOGDANOVICH SOUND /ΗΧΟΣ: LUIGI ALLEMANO

-----------------------------------------------------Studied classical music, ballet and painting at Warsaw College of Fine Arts and film directing at Lodz Film School. In animation he has found the opportunity to combine his classical training in painting with his love for rhythm and music. Kamil was Visual Effects Supervisor for the Academy Award-winning film “Peter and the Wolf”

-----------------------------------Σπούδασε κλασική µουσική, µπαλέτο και ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρσοβία και σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηµατογράφου του Λοτζ. Στην παραγωγή κινουµένων σχεδίων έχει βρει την ευκαιρία να συνδυάσει την κλασική του εκπαίδευση στη ζωγραφική µε την αγάπη του για τον ρυθµό και τη µουσική. Ο Kamil ήταν επόπτης στα οπτικά εφέ για την βραβευµένη µε Όσκαρ ταινία «Ο Πέτρος και ο Λύκος”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


EE

NING RO

SC

YOUTH AND STUDENT FILMS

R

NING RO

SC

EE

OM

R

NING RO

SC

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

NG

15:30

SCREEN

SCREEN

I

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

DV SEE

NG

I

ROOM

NG

SCREEN

I

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

15:30

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

TIME FOR A CHOICE Soena Lame | Albania

------------------------------------------------------

MEETING POINT

Antonis Tolakis | Greece ------------------------------------------------------

AFTERNOON / ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Maria Moscha Karatzoglou | Greece ------------------------------------------------------

DIVERSITY

Antonios Vlachou | Slovakia ------------------------------------------------------

BEHIND THE SUN / ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Konstantinos Chaliasas | Greece

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

TIME FOR A CHOICE

Soena Lame

-----------------------------------------------------17’00’’ | HDV | ALBANIΑ / ΑΛΒΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA MARUBI magali@afmm.edu.al

-----------------------------------------------------A lonely stroller comes in a village but no one will take it. -----------------------------------------------------Ένας µοναχικός διαβάτης φτάνει σε ένα χωριό αλλά κανείς δε θα το καταλάβει. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KRENAR ZEJNO, URIM BOZAXHIU, ADELINA, JONELA NANAJ, ERVIN KOTORI SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: SOENA LAME PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: EOL ÇASHKU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΕDON AGUSHI SOUND / ΉΧΟΣ: FATMIR MURATAJ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARJANIT GJONBALAJ

-----------------------------------------------------Soena Lame, born in 1988 in Tirana, has fi nished the artistic gymnasium for painting and photography, and has just been graduated from the Academy of Film & Multimedia Marubi for Directing. GJERAT QE KURRE STE KAM THENE (Things i’ve never said before), PA KTHIM (No return), KOHE ZGJEDHJESH (Time for a choice).

-----------------------------------Η Soena Lame γεννήθηκε το 1988 στα Τίρανα. Τελείωσε το καλλιτεχνικό γυµνάσιο για ζωγραφική και φωτογραφία και µόλις αποφοίτησε από την Ακαδηµία Κινηµατογράφου και Πολυµέσων Marubi µε πτυχίο σκηνοθεσίας. Φιλµογραφία: GJERAT QE KURRE STE KAM THENE (Things Ι’ve never said before), PA KTHIM (No return), KOHE ZGJEDHJESH (Time for a choice).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

57


15:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

MEETING POINT

00:00

100%

------------------------------------------------------

AFTERNOON

Antonis Tolakis

Maria Moscha Karatzoglou

-----------------------------------------------------17’30’’ | HD MPEG4 25P | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CINEWORLD.GR PRODUCTIONS

-----------------------------------------------------7’10’’ | MPEG | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MARIA MOSCHA KARATZOGLOU

cineworld.gr@gmail.com

mariomoschoulaki@yahoo.gr

-----------------------------------------------------She is an upcoming fashion designer. He is a common burglar. Invades her house and monitors her daily private moments. He comes in contact with her dreams and nightmares. At the meeting point where people experience the alienation of modern world. -----------------------------------------------------Εκείνη µια ανερχόµενη σχεδιάστρια µόδας. Εκείνος ένας κοινός διαρρήκτης. Εισβάλλει στο σπίτι της και παρακολουθεί τις καθηµερινές ιδιωτικές της στιγµές. Έρχεται σε επαφή µε τα όνειρα και τους εφιάλτες της. Στο σηµείο συνάντησης όπου οι άνθρωποι βιώνουν την αποξένωση του σύγχρονου κόσµου. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------One rainy añernoon, Sotiris and Lina meet accidentally at a bus stop añer some time… -----------------------------------------------------Σωτήρης και η Λίνα συναντιούνται τυχαία µετά από καιρό σε µια στάση λεωφορείου ένα βροχερό απόγευµα… ------------------------------------------------------

DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ANTONIS TOLAKIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PANAYIOTIS KEFALOS CAMERAMAN / ΟΠΕΡΑΤΕΡ: MARKOS KIMIONIS SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: VENETIA DEDEMADI ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: PIETRO RANTIN AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: EVI STAMOU FILM EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PIETRO RANTIN MIXING / ΜΙΞΑΖ: VASILIS VASILAKIS, EVI STAMOU BOOM OPERATOR / ΜΠΟΥΜ: MARKOS LEIVADAROS, DIMITRIS TRIANTAFYLLIDIS, PANAYIOTIS KAZAKOS

-----------------------------------------------------Studies: Faculty of Theatre Studies, University of Athens and Hellenic Cinema and Television School Stavrakos. I have directed for theatre (“Diafores ipo kataskevi” at the Art Centre Rouf) and for cinema (“Aquarioum”, a film which participated in Drama Film Festival 2010). “Meeting point” is my second short film.

-----------------------------------Σπουδές: Τµήµα θεατρικών σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών και Σχολή τηλεόρασης και κινηµατογράφου Λυκούργου Σταυράκου. Έχω σκηνοθετήσει για το θέατρο («∆ιαφορές υπό κατασκευή» στον πολυχώρο τέχνης Ρουφ ) και τον κινηµατογράφο («Aquarioum’’ µε συµµετοχή στο πανόραµα του Φεστιβάλ ∆ράµας 2010). Το ‘’Meeting point’’ είναι η δεύτερη µικρού µήκους ταινία µου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / HΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISTIANA GRATSIA, DIOGENIS TRIANTAFYLLIDIS SCRIPT, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MARIA MOSCHA KARATZOGLOU PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALEXANDROS DRAKOPOULOS SOUND / HΧΟΣ: ARIS PRODROMOS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: THODORIS SERETIS

-----------------------------------------------------Studied Archaeology and Art History at the School of Philosophy, University of Athens and Cinema at New York College. “Añernoon” is her second –and graduationstudent film.

-----------------------------------Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στη Φιλοσοφική Αθηνών και Κινηµατογράφο στο New York College. Το “απόγευµα” είναι η δεύτερη -και πτυχιακήσπουδαστική της ταινία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

00:00

15:30

100%

------------------------------------------------------

BEHIND THE SUN

DIVERSITY

Vlachou Antonios

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

-----------------------------------------------------8’08’’ | AVI | SLOVAKIA / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANTONIOS VLACHOU

Konstantinos Chaliasas

antonios.vlachou@gmail.com

-----------------------------------------------------Even our ancestors knew the rules of balance. -----------------------------------------------------Ακόµη και οι πρόγονοί µας γνώριζαν τους κανόνες της ισορροπίας -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DOMINIK PLAVKA, IVAN BUTKO, KATARÍNA PACÚCHOVÁ STORY, DIRECTING / ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANTONIOS VLACHOU CAMERA / KAMEΡΑ: ANTON FEDORKO, PETER SIT PRODUCTION ASSISTANT / Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: KRISTÍNA BADUROVÁ LIGHTS / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ADAM SUCHÁNEK ASSISTΑΝΤS / ΒΟΗΘΟΙ: MARTINA KINČEŠOVÁ, ALEXANDRA GALAMBOVÁ -----------------------------------------------------Studies at the Faculty of Mass Media Communication of University of SS. Cyril and Methodius in Trnava. Amateur photographer, director, actor, musician and web designer. Work: http://antsworld.tym.sk

-----------------------------------Σπουδάζει στο Τµήµα Μ.Μ.Ε του Πανεπιστηµίου «SS. Cyril and Methodius», Trnava - Σλοβακία. Ερασιτέχνης φωτογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, µουσικός και σχεδιαστής ιστοσελίδων. ∆είγµατα δουλειάς: http://ants://antsantsworld.tym.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’52’’ |HD | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KONSTANTINOS CHALIASAS chaliasaskostas@hotmail.com

-----------------------------------------------------1969. In a turbulent period for Greece, a little girl is kidnapped from the orphanage she was living in. The authorities do nothing. The rest of the kids taking the risk will go find her. On that journey they will discover how many things are actually … “Behind the sun”. -----------------------------------------------------1969. Σε µία ταραγµένη περίοδο για την Ελλάδα, ένα κοριτσάκι απαγάγεται από το ορφανοτροφείο στο οποίο ζούσε. Οι αρχές δεν κάνουν τίποτα. Τα υπόλοιπα παιδιά διακινδυνεύοντας, θα πάνε να την ψάξουν. Σ’ αυτό το ταξίδι τους, θα ανακαλύψουν πόσα πράγµατα τελικά βρίσκονται...“Πίσω από τον ήλιο” . -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SOFIA CHALIASA, ANNITA VAITSI, KALLIOPI MAKI, THANASIS VOULGARIS, ANASTASIA GASGANI, PANAYIOTIS GASGANIS, SOFIA KALTSA, ILIAS KARVOUNIS, ANTONIS KOUDAS, YANNIS KOUKOUFIKIS, NIKOS KOUKOUFIKIS, DIMITRIS MPIKAKIS, VIVIAN MPOURNAKA, GEORGIA NASTOU, GIANNIS NASTOS, DESPOINA NASTOU, IOANNIS NASTOS, MARINA NASTOU, SPIRIDOULA NASTOU SCRIPT, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: KONSTANTINOS CHALIASAS DOP, AUDIO ENGINEERING / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΗΧΟΛΗΨΙΑ: KONSTANTINOS CHALIASAS SCENOGRAPHY, EDITING, MUSIC |ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ, ΜΟΥΣΙΚΗ: KONSTANTINOS CHALIASAS

-----------------------------------------------------I am 18 years old. From a very early age I have been involved with cinema. My films have participated in many international festivals and received awards and honors ( Drama Film Festival, Naoussa International Film Festival, Seoul International Youth Film Festival…)

-----------------------------------Είµαι 18 χρονών. Από πολύ µικρός ασχολούµαι µε τον κινηµατογράφο. Οι ταινίες µου έχουν συµµετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις (∆ιεθνές Φεστιβάλ ∆ράµας, ∆ιεθνές φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας, Seoul International Youth Film Festival…)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

59


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

I

ROOM

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

R

NING RO

SC

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

16:30

NG

SCREEN

I

ROOM

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

SCREEN

NG

SCREEN

I

16:30

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

THE SEVENTH LIVER Miroslav Ardon | Slovakia

------------------------------------------------------

AMBIVALENCE | ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ Sotiris Georgantas | Greece

------------------------------------------------------

BABIE LATO

Maciej Cendrowski | Poland ------------------------------------------------------

RENT A CAR | ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΑΞΙ Dimitris Politis | Greece

------------------------------------------------------

reLIQUID

Christos Sitaridis | Greece ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE SEVENTH LIVER

Miroslav Ardon

-----------------------------------------------------15’56’’ | DV PAL| SLOVAKIΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSITY OF ST. CYRIL AND METHODIUS IN TRNAVA info@ucm.sk

-----------------------------------------------------It is a parody of life inspirited by Ingmar Bergman. It is about a not very intelligent village guy, Johny Box, who plays monopoly (with special rules) with Death in a try to save his own life. -----------------------------------------------------Είναι µια παρωδία της ζωής εµπνευσµένη από τον Ίνγκµαρ Μπέργκµαν. Πρόκειται για ένα όχι και πολύ έξυπνο χωριατόπαιδο, τον Τζον Μποξ, που παίζει µονόπολη (µε ιδιαίτερους κανόνες) µε το Θάνατο σε µια προσπάθεια να σώσει τη ζωή του. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MIROSLAV ARDON, MARTIN KOSCIK, ANTONIOS VLACHOU, KATARINA PACUCHOVA, MARTIN VONSAK, JOJA MAJCHUTOVA, DUSANA DINGOVA, MAREK SIMONCIC, RADMILA BURICOVA, PETER LETOVANEC, MIROSLAV MEDVED DIRECTION, SCREENPLAY / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ: MIROSLAV ARDON EDITION, SOUND, CAMERA / ΜΟΝΤΑΖ, ΗΧΟΣ, ΚΑΜΕΡΑ: MIROSLAV ARDON

-----------------------------------------------------Born: 4.2.1988 in Banovce nad Bebravou, Slovakia. Study: 4th- year student of Mass Media communication in Trnava. Hobbies: theatre (active, passive), acting, improvisation, stand up comedy show (active), participation in making movies (camera, edit, acting, script), fitness. Other films: Rashelin, Sunny day and the Beauty, Big love.

-----------------------------------Γεννήθηκε 4.2.1988 στο Banovce nad Bebravou, Σλοβακία. Είναι τεταρτοετής φοιτητής στο τµήµα Μ.Μ.Ε., Trnava. Χόµπι: θέατρο (συµµετέχει και παρακολουθεί), υποκριτική, αυτοσχεδιασµός, σταντ- απ κόµεντι, συµµετοχή σε ταινίες (κάµερα, µοντάζ, υποκριτική, σενάριο), γυµναστήριο. Άλλες ταινίες: «Rashelin», «Sunny day and the Beauty», «Big love».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

AMBIVALENCE

ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

Sotiris Georgantas -----------------------------------------------------8’06’’ | MINI DV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SOTIRIS GEORGANTAS, NEW YORK COLLEGE amfithimia@yahoo.gr

-----------------------------------------------------A car breakdown at night causes an accidental encounter. Añer many years of absence there is a lot to discuss, but maybe not. -----------------------------------------------------Μια βλάβη του αυτοκινήτου µέσα στη νύχτα προκαλεί µια τυχαία συνάντηση. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας υπάρχουν πολλά να συζητήσουν, αλλά µπορεί και όχι. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ERRIKOS LITSIS, SIMOS KΙPARISOPOULOS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: SOTIRIS GEORGANTAS PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ORFEAS SAMPATAKAKIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GIORGOS MPAKALAKOS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KIKI KALIDOU

-----------------------------------------------------Filmography: 2007- DEADLINE, 2008- HIDDEN NATURE, 2010- AMBIVALENCE

-----------------------------------Φιλµογραφία: 2007- DEADLINE, 2008- HIDDEN NATURE, 2010- AMBIVALENCE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

16:30

100%

------------------------------------------------------

BABIE LATO

Maciej Cendrowski

-----------------------------------------------------10’35’’ | HD | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THE POLISH NATIONAL FILM SCHOOL mg@filmschool.lodz.pl

-----------------------------------------------------Two friends are going to meet girls for a date in a shopping mall. Unfortunately nothing goes according to the plan... -----------------------------------------------------∆υο φίλοι βγαίνουν για να γνωρίσουν κορίτσια για ραντεβού σε ένα εµπορικό κέντρο. ∆υστυχώς, τίποτα δεν πηγαίνει σύµφωνα µε το σχέδιο… -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KONRAD SODOL, JĘDRZEJ STACHURA SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MACIEJ CENDROWSKI CINEMATOGRAPHER / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ: JAN BELINA BRZOZOWSKI EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: MARCIN GWARDA SOUND MIX / ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: LUCYNA WIELOPOLSKA

-----------------------------------------------------Born in Warsaw. Has a Master in Psychology from the University of Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw and he is currently student of directing at The Polish National Film School in Lodz.

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Βαρσοβία. Έχει µεταπτυχιακό στην ψυχολογία από το Πανεπιστήµιο του Cardinal Stefan Wyszyński στη Βαρσοβία. Τώρα σπουδάζει σκηνοθεσία στο Polish National Film School στο Λοτζ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

61


16:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

RENT A CAR

ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΜΑΞΙ Dimitris Politis -----------------------------------------------------5’01’’ | WMV (1280X544' 25FR | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 -----------------------------------------------------The film is about a love story. A love between two people who both have their own talents. Their inner authenticity helps them finally to stand strong to the outer world, with an end rather controversial. -----------------------------------------------------Η ταινία αφηγείται έναν έρωτα. Έναν έρωτα µεταξύ δυο ανθρώπων, που έχουν και οι δυο τους τα δικά τους χαρίσµατα. Η εσωτερική τους αυθεντικότητα τους βοηθά τελικά να σταθούν δυνατοί στον έξω κόσµο, µε ένα τέλος ίσως αµφιλεγόµενο. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DIMITRIS POLITIS, ZOI KIRIAKIDOU SCREENPLAY, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: DIMITRIS POLITIS CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: CHRISTOS OUZOUNIS, ARIS TSAGKAS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GIORGOS NIKOPOULOS SOUND EDIT / ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓ��ΣΙΑ: DIMITRIS POLITIS PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DIMITRIS POLITIS

-----------------------------------------------------Dimitris Politis was born in Drama (02/10/1986). Since 2005 he has been studying at the department of Audio and Visual Arts. He deals with filming, screenplay, directing, as well as with graphic design and illustration. He has worked as an amateur actor at the Municipal Theatre of Corfu. He participated in numerous festivals and contests with videos and graphics.

-----------------------------------Ο ∆ηµήτρης Πολίτης γεννήθηκε στην ∆ράµα στις 02/10/1986. Από το 2005 σπουδάζει στο Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ασχολείται µε την κινηµατογράφηση, το σενάριο, την σκηνοθεσία, καθώς επίσης και µε την γραφιστική και την εικονογράφηση. Έχει συνεργαστεί ως ερασιτέχνης ηθοποιός µε το ∆Η.ΠΕ.Θ Κέρκυρας. Έχει λάβει µέρος σε διάφορα φεστιβάλ και διαγωνισµούς µε βίντεο και µε γραφιστικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

RELIQUID

Christos Sitaridis

-----------------------------------------------------11’59’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PETINARAKI IO overdosefilmproduction@gmail.com

-----------------------------------------------------A woman alone in a house. A sunny day. She tries to escape. Thoughts, dreams. Is she going to survive? -----------------------------------------------------Μια γυναίκα µόνη σε ένα σπίτι. Μια ηλιόλουστη µέρα. Προσπαθεί να ξεφύγει. Σκέψεις, όνειρα. Θα επιβιώσει; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TATI KAMI SCREENPLAΥ, DIRECTION / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: CHRISTOS SITARIDIS DIRECTION ASSISTANT & SCRIPT / Β.ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ, ΣΕΝΑΡΙΟ: EVIROULA DOUROU PRODUCTION & ART DIRECTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: IOANNA PETINARAKI PRODUCTION ASSISTANT / Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: LEFTERIS DIMITRIOU DIRECTION OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MIHALIS GKATZOGIAS DIRECTION OF PHOTOGRAPHY ASSISTANT / Β. ∆/ΝΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ELENA BONELI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ALEXANDRA PAGKRATI SOUND RECORDING / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: MICHAELLA TSOUMPOU SOUND DESIGN & MUSIC / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: MARIOS IOANNIDIS

-----------------------------------------------------Born on 12th of July, 1987 in Greece. Student of Aristotle University of Thessaloniki, Fine Arts, Department of Film Studies. Chosen film work: • reLIQUID, Scriptwriter&Director, Short Film 12 min. June 2010 • Still, Scriptwriter&Director,Short Film 11 min. 19 sec. June 2009 • Peek A Boo, Scriptwriter, Director&Actor,Short Film 16 min. 48 sec. January 2008

-----------------------------------Γεννηµένη στις 12 Ιουλίου 1987 στην Ελλάδα. Φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Κινηµατογράφου. Επιλεγµένες κινηµατογραφικές δουλειές: 1. reLIQUID- Σενάριο, Σκηνοθεσία, µικρού µήκους 12΄, Ιούνιος 2010, 2. StillΣενάριο, Σκηνοθεσία, µικρού µήκους 11΄, Ιούνιος 2009, 3. Peek A Boo- Σεναριογράφος, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, µικρού µήκους 16΄48΄΄, Ιανουάριος 2008.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ROOM

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

18:00

NG

18:00

SCREEN

I

ROOM

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

SCREEN

NG

SCREEN

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

SLEEPING PERV

Patrick Vollrath | Austria ------------------------------------------------------

PASS IT OVER / ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ

00:00

100%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEEPING PERV

Patrick Vollrath

K. Apostolopoulou, V. Kokkotas, I. Sourgiadaki, D. Stavropoulou | Greece

-----------------------------------------------------8’52’’ | HDü CAM| AUSTRIΑ / ΑΥΣΤΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PATRICK VOLLRATH

------------------------------------------------------

pvollrath@nasec.de

A POEM

-----------------------------------------------------Heinz Borchert was an ordinary nobody, leading an ordinary life, until one day a stupid mistake turned him into the world-famous ‘Sleeping Perv’, and turned his life upside-down. -----------------------------------------------------Ο Χέινζ Μπορσέρτ ήταν ένας συνηθισµένος «κανένας» που ζούσε µια συνηθισµένη ζωή, µέχρι που µια µέρα ένα ανόητο λάθος τον µετέτρεψε στον παγκοσµίου φήµης «Sleeping Perv» (Κοιµισµένο ∆ιεστραµµένο) κι η ζωή του ανατράπηκε. ------------------------------------------------------

Dmitriy Malich | Russia ------------------------------------------------------

HTTP://

Kruhlik Bartosz | Poland ------------------------------------------------------

SOFT

Nikiforos Okkalidis | Greece ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: JACK WULF DIRECTOR, SCRENPLAY| ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΣΕΝΑΡΙΟ: PATRICK VOLLRATH CINEMATOGRAPHY / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ: SEBASTIAN THALER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SEBASTIAN SCHREINER SOUND MIXING / ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: HANNE STENZEL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ VOUNDATION, CLAUDIA ZIELKE SET DESIGN / ΣΚΗΝΙΚΑ: STEFANIE HINTERAUER

-----------------------------------------------------Patrick Vollrath was born in 1985 and raised in a small town in middle Germany. Film and Video Training at ARRI in Munich, Germany. First he was an editor of Making ofs for cinema productions and the editor of the shortfilms “Darüber hinaus” and “Im Anhang: Lebenslauf”. Since 2008 Bachelor Film Studies in Directing at the Film Academy Vienna at Professor Michael Haneke.

-----------------------------------Ο Patrick Vollrath γεννήθηκε το 1985 και µεγάλωσε σε µια µικρή πόλη της κεντρικής Γερµανίας. Πρακτική άσκηση φιλµ και βίντεο στο ARRI στο Μόναχο, Γερµανία. Αρχικά, έκανε το µοντάζ στα µέικινγκ οφς (making ofs) κινηµατογραφικών παραγωγών και στις µικρού µήκους ταινίες «Darüber hinaus» και «Im Anhang: Lebenslauf». Από το 2008 σπουδάζει σκηνοθεσία στην Ακαδηµία Κινηµατογράφου της Βιέννης µε τον καθηγητή Michael Haneke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

63


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

PASS IT OVER

00:00

100%

------------------------------------------------------

A POEM

K. Apostolopoulou, V. Kokkotas, I. Sourgiadaki, D. Stavropoulou

Dmitriy Malich

-----------------------------------------------------9’00’’ | BLUE RAY| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PANTEION UNIVERSITY

-----------------------------------------------------17’00’’ | 16MM | RUSSIΑ / ΡΩΣΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXANDER KAVERIN Õ TABOOREDFILMS

d.v.nakos@gmail.com

mir.festivals@gmail.com

-----------------------------------------------------Michalis, a 28-year-old man, has to make a difficult decision to give or not his consent to disconnect his father who is clinically dead and organ donor. On the occasion of a ticket exchange at the subway, he will make his final choice. -----------------------------------------------------Ο Μιχάλης, ένας νέος 28 χρονών, βρίσκεται στη δύσκολη θέση της απόφασης να δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για να αποσυνδεθεί ο πατέρας του, ο οποίος είναι κλινικά νεκρός και δωρητής οργάνων. Με αφορµή µια ανταλλαγή εισιτηρίου στο µετρό, θα κάνει την τελική του επιλογή. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------The film is about the fragility of people’s relationships. -----------------------------------------------------Η ταινία αναφέρεται στην ευθραυστότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KIMON FIORETOS, DORA SAMPSONA, GIORGOS SOUKSES, GIANNIS MPEZOS, IOANNA ASIMAKOPOULOU, GUEST: GIORGOS KOTANIDIS SCREENPLAY, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: KATERINA APOSTOLOPOULOU, VASILIS KOKKOTAS, IRINI SOURGIADAKI, DAFNI STAVROPOULOU PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIS NAKOS DOP / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DIMITRIS KOUKAS EDITING, MASTERING / ΜΟΝΤΑΖ, ΨΗΦIΟΠΟΙΗΣΗ: ANDREAS PAPAZOGLOU SOUND ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ARMANDO META AUDIO POST PRODUCTION, SOUND DESIGN / HXHTIKH METAΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: DIMITRIS VALAGEORGIOU, NIKOS KONSTANTINOU

------------------------------------------------------

Basil Kokkotas born in Germany in 1979. He studied at the Ionian University, Archives and Library. He lives in Athens, working at the Center for Contemporary Art Deste Foundation and the newspaper «New Evritania.» - Irene Sourgiadakis born in 1981 in Ierapetra. He studied at the Department of Sociology at Panteion University and the Poetry Foundation Workshop Takis Sinopoulos. - Caterina Apostolopoulou born in Athens and studied Marketing and Communication in ASOEE He joined the Communications Sector of Athens and Epidaurus Festival. - Daphne Stavropoulos was born in Exeter, England in 1981. He graduated from Law Department of National & Kapodistrian Univ. Athens and the State School of Dance. Working in the field of entertainment production. The four directors attend Pr. Btch. Cultural Studies Management of Panteion University.

------------------------------------

Ο Βασίλης Κόκκοτας γεννήθηκε στη Γερµανία το 1979. Σπούδασε στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Αρχειονοµίας- Βιβλιοθηκονοµίας. Ζει στην Αθήνα, εργάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης του ιδρύµατος ∆ΕΣΤΕ και στην εφηµερίδα «Ευρυτανικά Νέα». - Η Ειρήνη Σουργιαδάκη γεννήθηκε το 1981 στην Ιεράπετρα. Φοίτησε στο τµήµα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου καθώς και στο Ποιητικό Εργαστήρι του ιδρύµατος Τάκης Σινόπουλος. - Η Κατερίνα Αποστολοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Εργάζεται στον Τοµέα Επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. - Η Δάφνη Σταυροπούλου γεννήθηκε στο Έξετερ Αγγλίας το 1981. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Νοµικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν. Αθηνών και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Εργάζεται στον χώρο της παραγωγής θεαµάτων. Και οι τέσσερεις φοιτούν στο Πρ. Μπτχ. Σπουδών Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης του Παντείου Πανεπιστηµίου.

------------------------------------------------------

64

8O ∆ Ι Ε Θ �� Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PAVEL BARSHAK, ALEXANDRA IONOVA SCRΕΕNPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: DMITRIY MALICH, NATALIA MALICH PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ILYA FOMIN, ANDREY TARASENKO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: TIMUR GUZAIROV COMPOSER| ΣΥΝΘΕΤΗΣ: SERGEY PAKHOM

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

HTTP://

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

SOFT

Kruhlik Bartosz

Nikiforos Okkalidis

-----------------------------------------------------12’00’’ | HD | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THE POLISH NATIONAL FILM,

-----------------------------------------------------3’00’’ | ΗD720P | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NIKIFOROS OKKALIDIS

TELEVISION AND THEATRE SCHOOL

nik@tlmq.com

swzfilm@filmschool.lodz.pl

-----------------------------------------------------A father is in constant conflict with his wife because of many everyday problems. But in a family all are affected and even the lightest outbursts can create new stereotypes. -----------------------------------------------------Ένας πατέρας βρίσκεται σε διαρκή αντιπαλότητα µε τη σύζυγό του εξαιτίας πολλών καθηµερινών προβληµάτων. Σε µια οικογένεια όµως όλοι επηρεάζονται όπου και τα πιο «ελαφρά» ξεσπάσµατα είναι ικανά να δηµιουργήσουν µε τη σειρά τους καινούργια στερεότυπα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------12-year old Michal wants to join his elder brother’s group. The brother and his pals take Michal to the woods. They record everything with amateurish camcorder. -----------------------------------------------------Ο δωδεκάχρονος Michal θέλει να µπει στην παρέα του µεγαλύτερου αδερφού του. Ο αδερφός του και τα φιλαράκια του πάνε τον Michal στο δάσος. Καταγράφουν τα πάντα µε µια ερασιτεχνική κάµερα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KAROL PUCIATY, BARTLOMIEJ BLASZCZYNSKI, MARCIN PODGORSKI, PIOTR PIANTONI SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: PAULINA SKIBINSKA, BARTOSZ KRUHLIK PRODUCTION MANAGEMENT| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JUSTYNA ZIEMKIEWICZ PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DANIEL WAWRZYNIAK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GRZEGORZ SZCZEPANIAK

-----------------------------------------------------Bartosz Kruhlik was born in 1985 in Lubsko (Poland). He finished Secondary Art School in Zielona Gora and Film College in Wroclaw. Now he studies in PWSFTViT in Lodz - Directing Department. His first documentary film “Tomorrow…” gets nearly 40 polish awards.

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THEMIS DOUKAS, ARIADNI SKIRIANIDOU, NIKOLETTA GERMANOU SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: NIKIFOROS OKKALIDIS CAMERA, PHOTOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PARIS GRIGORAKIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PETROS AMASIADIS COSTUMES, SET DESIGN / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ, ΣΚΗΝΙΚΑ: AGELIKI MANTHOU MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GRIGORIS PAPAGIANNIS

------------------------------------------------------

-----------------------------------Ο Bartosz Kruhlik γεννήθηκε το 1985 στο Λούµπσκο (Πολωνία). Τελείωσε τη δευτεροβάθµια καλλιτεχνική σχολή στο Zielona Gora και το Κολλέγιο Κινηµατογράφου στο Wroclaw. Τώρα σπουδάζει στο τµήµα σκηνοθεσίας της Πολωνικής Σχολής Κινηµατογράφου, Τηλεόρασης και Θεάτρου στο Λοτζ. Το πρώτο ντοκιµαντέρ του «Tomorrow…» έχει κερδίσει κοντά στα 40 πολωνικά βραβεία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

65


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

I

ROOM

ROOM

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

R

NING RO

SC

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

DV SEE

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

16:20

YOUTH AND STUDENT FILMS ΑΙ ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ Θ ΣΑ ΟY

16:20

ΑΙ ΘΟYΣΑ

E X PE

RI M E NTAL ΠΕΙΡ ΑΜΑ Τ ΙΚ Α

------------------------------------------------------

ONE DAY, FEAR | ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΦΟΒΟΣ Vasilis Ikonomou | Greece ------------------------------------------------------

ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS Milica Mijacevic - Carevic | Serbia ------------------------------------------------------

CHASTISEMENT / ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ Giannis Sotiropoulos, Panos Aristeridis | Greece ------------------------------------------------------

BURYING Petra Rodman | Slovenia ------------------------------------------------------

LAMPOUSA/ ΛΑΜΠΟΥΣΑ Zoanna Ifantidou | Greece ------------------------------------------------------

OUR SHADOW... / Η ΣΚΙΑ ΜΑΣ… Vicky Athanasopoulou | Greece ------------------------------------------------------

PAIN / ΠΟΝΟΣ Thanasis Agelopoulos | Greece --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

ΑΙ ΘΟYΣΑ

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

ONE DAY, FEAR

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΦΟΒΟΣ Vasilis Ikonomou

-----------------------------------------------------1’12’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VASILIS IKONOMOU vasilikonomu@yahoo.gr

-----------------------------------------------------The inner (optical) monologue of a man when he comes face to face with his fear which has the form of a scarecrow. -----------------------------------------------------Ο εσωτερικός (οπτικός) µονόλογος ενός άντρα, όταν έρχεται αντιµέτωπος µε τον φόβο του που έχει την µορφή ενός σκιάχτρου. -----------------------------------------------------DIRECTING, EDITING, CAMERA / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ, ΚΑΜΕΡΑ: VASILIS IKONOMOU

-----------------------------------------------------I was born in Kozani in 1983. From 2002 to 2004 I studied Photography at the public IIEK of Volos and then I worked as a cameraman at a tv station in Kozani. Since October 2009 I live in Thessaloniki where I study editing at IIEK AKMI. Recently, I fi nished my first short documentary “o tromos tou kokora’ (the Crow’ s Terror).

-----------------------------------Γεννήθηκα το 1983 στην Κοζάνη. Την περίοδο 20022004 σπούδασα Φωτογραφία στο ∆ηµοτικό ΙΕΚ Βόλου ενώ στην συνέχεια εργάστηκα ως εικονολήπτης σε τηλεοπτικό σταθµό της Κοζάνη. Από τον Οκτώβριο του 2009 κατοικώ στη Θεσσαλονίκη όπου και σπουδάζω Μοντάζ στο ΙΕΚ Ακµή, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσα και το πρώτο µου ντοκιµαντέρ µικρού µήκους µε τίτλο «ο Τρόµος του Κόρακα».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS

Milica Mijacevic- Carevic

-----------------------------------------------------4’26’’ | AVI | SERBIΑ / ΣΕΡΒΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MILICA MIJACEVICË CAREVIC mcm639@gmail.com

-----------------------------------------------------This video is about hypocrisy of modern society, about new world order and new democracy, about freedom and illusion, politic and politicians, human rights and equality. -----------------------------------------------------Αυτό το βίντεο µιλάει για την υποκρισία της σύγχρονης κοινωνίας, τη νέα τάξη πραγµάτων και τη νέα δηµοκρατία, την ελευθερία και την ψευδαίσθηση, την πολιτική και τους πολιτικούς, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την ισότητα. -----------------------------------------------------SOUND SAMPLES / ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΧΟΥ: MARCELO FEELGOOD

-----------------------------------------------------Born: 1980, Belgrade. Finished the faculty of applied arts in Belgrade, section photography. At the moment finishing PhD work at university of arts in Belgrade. Had 3 solo exhibitions, and participated in more than 30 group exhibitions in Serbia, Mexico, Russia, Fyrom from 2006. Interest in video art. Participated in films and video festivals in Serbia, Greece, Bosnia And Herzegovina.

-----------------------------------Γεννηθείς: 1980, Βελιγράδι. Τελείωσα το τµήµα Εφαρµοσµένων Τεχνών στο Βελιγράδι, τοµέας φωτογραφίας. Τώρα τελειώνω τη διπλωµατική εργασία στο Πανεπιστήµιο Τεχνών στο Βελιγράδι. Είχα 3 ατοµικές εκθέσεις και συµµετείχα σε περισσότερες από 30 οµαδικές σε Σερβία, Μεξικό, Ρωσία, FYROM από το 2006. Ενδιαφέροµαι για το βίντεο αρτ. Συµµετείχα σε κινηµατογραφικά φεστιβάλ σε Σερβία, Ελλάδα, Βοσνία- Ερζεγοβίνη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

16:20

100%

------------------------------------------------------

CHASTISEMENT

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ

Giannis Sotiropoulos, Panos Aristeridis -----------------------------------------------------5’20’’ | FULLHD 1920X1080| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GIANNIS SOTIROPOULOS realeyesprods@gmail.com

-----------------------------------------------------“Chastisement” is an experimental film which was made on the occasion of a text by Ulrike Meinhof, leñist activist and then member of Red Army Faction (RAF), who wrote inside the solitary confinement in the “White Cells” of Stemnheim in Stuttgart from 1972 to 1973. -----------------------------------------------------Ο “Σωφρονισµός” είναι µια Πειραµατική ταινία που γυρίστηκε µε αφορµή ένα κείµενο της Ulrike Meinhof, αριστερής ακτιβίστριας και µετέπειτα µέλος της Φράξιας Κόκκινος Στρατός (RAF), που έγραψε µέσα στην αποµόνωση στα “Λευκά Κελιά” του Stemnheim στη Στουτγάρδη την περίοδο 1972-1973. -----------------------------------------------------CAST /ΗΘΟΠΟΙΟΣ: MARIA TSIOUMA RECITATION| ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: ANASTASIA KATSINAVAKI DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: GIANNIS SOTIROPOULOS, PANOS ARISTERIDIS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: FRAGMENTS FROM TEXTS OF URIKE MEINHOF DOP / ∆/ΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KONSTANTINOS KOUKOULIOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: NEFELI LIOUTA SOUND DESIGN, SET DESIGN, EDITING / HΧΟΛΗΨΙΑ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: GIANNIS SOTIROPOULOS, PANOS ARISTERIDIS

-----------------------------------------------------Giannis Sotiropoulos and Panos Aristeridis are students in the 4th year of studies at the Faculty of Film Studies of the School of Fine Arts of A.UT.H. “Real Eyes Production” was created by students from the faculty of Film Studies, A.U.TH., is active in Thessaloniki in the field of Cinema and makes Independent Productions of Short Films.

-----------------------------------Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος και ο Πάνος Αριστερίδης είναι φοιτητές στο 4ο Έτος του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η “Real Eyes Production” δηµιουργήθηκε από φοιτητές της Σχολής Κινηµατογράφου του Α.Π.Θ., δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη στο χώρο του Κινηµατογράφου και πραγµατοποιεί Ανεξάρτητες Παραγωγές Ταινιών Μικρού Μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

67


16:20

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

100%

------------------------------------------------------

LAMPOUSA

BURYING

Petra Rodman

-----------------------------------------------------10’01’’ | HD (MP4' | SLOVENIΑ / ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PETRA RODMAN petra.rodman@gmail.com

-----------------------------------------------------1910- Sepultura presents a story of the October revolution and avantgarde, their ideas, paradoxes and consequences of the political system that followed. The main theme is the story of a life and death of a passionate revolutionary Boris Davidovich Novsky. It is a story about the state that devours its revolutionary platform. -----------------------------------------------------Η Sepultura παρουσιάζει µια ιστορία της Οκτωβριανής επανάστασης και της εµπροσθοφυλακής, τις ιδέες της, την παραδοξότητα και τις συνέπειες του πολιτικού συστήµατος που ακολούθησε. Το κυρίως θέµα είναι η ιστορία της ζωής και του θανάτου του παθιασµένου επαναστάτη Μπόρις Νταβίντοβιτς Νόβσκι. Είναι η ιστορία για την κατάσταση που καταβροχθίζει τη δική του επαναστατική πλατφόρµα. -----------------------------------------------------DIRECTOR, CAMERAMAN, SCREENPLAY, EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΚΑΜΕΡΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: PETRA RODMAN MENTORS| ΜΕΝΤΟΡΕΣ: DR. LEV KREFT, ZDRAVKO PAPIČ MUSIC, SOUND / ΜΟΥΣΙΚΗ, ΗΧΟΣ: ANDREJ BOŽIČ ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: GAŠPER BUTINA SCENOGRAPHY| ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: PETRA RODMAN, ANDREJ BOŽIČ SHOOTING IN| ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ: YOUTH CENTRE (ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ) MEDVODE

-----------------------------------------------------Born in Jesenice (Slovenia) in 1984. Graduated from the Academy of Fine Arts and Design - visual communications in March 2010. Short film Sepultura is the practical part of the diploma. She deals with graphic design, film, classical and computer animation and has participated in several film festivals and design exhibitions.

-----------------------------------Γεννηθείς στο Jesenice (Σλοβενία) το 1984. Αποφοίτησε από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών και Σχεδίου- Οπτικές επικοινωνίες τον Μάρτιο του 2010. Η µικρού µήκους ταινία ‘Sepultura’ είναι το πρακτικό κοµµάτι της διπλωµατικής. Ασχολείται µε τη γραφιστική, το φιλµ, το κλασικό κινούµενο σχέδιο και το κινούµενο σχέδιο µέσω υπολογιστή και έχει συµµετάσχει σε διάφορα κινηµατογραφικά φεστιβάλ και εκθέσεις σχεδίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

00:00

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ΛΑΜΠΟΥΣΑ

Zoanna Ifantidou -----------------------------------------------------2’17’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ZOANNA IFANTIDOU zoanna_nagia@yahoo.gr

-----------------------------------------------------Α shadow wanders. -----------------------------------------------------Μία σκιά περιπλανιέται. -----------------------------------------------------ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: VERA AVRAMIDOU SCREENPLAY, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ZOANNA IFANTIDOU EDITING, CINEMAü TOGRAPHY / ΜΟΝΤΑΖ, EIKONOΛΗΨΙΑ: ZOANNA IFANTIDOU

-----------------------------------------------------Zoanna Ifantidou was born in Thessaloniki in 1983. Graduated from the Faculty of Theatre Studies, Patras University in 2005. Attended the department “Video and Digital Cinema’ at the Audiovisual Workshop Iris. She has made one short film (To Evaggelio ton Macherion), three video arT /dance and two short documentaries.

-----------------------------------Η Ζωάννα Υφαντίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1983. Αποφοίτησε από το τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών το 2005. Παρακολούθησε το τµήµα «Video και Ψηφιακός Κινηµατογράφος» στα Οπτικοακουστικά Εργαστήρια «Ίρις». Έχει γυρίσει µια µικρού µήκους ταινία (“Το Ευαγγέλιο Των Μαχαιριών”), τρία video arT /dance και δύο µικρού µήκους ντοκιµαντέρ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

100%

------------------------------------------------------

OUR SHADOW…

Η ΣΚΙΑ ΜΑΣ…

00:00

16:20

100%

------------------------------------------------------

PAIN

ΠΟΝΟΣ

Vicky Athanasopoulou

Thanasis Agelopoulos

-----------------------------------------------------1’42’’ | HDV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VICKY ATHANASOPOULOU

-----------------------------------------------------4’40’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 -----------------------------------------------------A young man, responsible for the loss of his father in a car accident, goes to the car he used to drive in order to confront the pain and his guilt. -----------------------------------------------------Ένας νεαρός άνδρας, υπεύθυνος για το χαµό του πατέρα του σε τροχαίο δυστύχηµα, επιστρέφει στο αυτοκίνητο που οδηγούσε για να έρθει αντιµέτωπος µε τον πόνο και τις ενοχές του. ------------------------------------------------------

vi.blackmist@yahoo.gr

-----------------------------------------------------Carl Jung used to believe that the elements that haunt us in dreams are actually parts of ourselves that we have oppressed and tried to remove from conscious… But what do these shadows want from us? Why do they constantly chase us in our nightmares? Do we have to stand against them and confront them? -----------------------------------------------------Ο Carl Jung πίστευε πως τα στοιχεία που µας καταδιώκουν στα όνειρα είναι στην ουσία κοµµάτια του εαυτού µας, που έχουµε καταπιέσει και έχουµε προσπαθήσει να αποβάλουµε από το συνειδητό… Τι θέλουν όµως αυτές οι σκιές από εµάς; Γιατί µας κυνηγάν αδιάκοπα στους εφιάλτες; Μήπως τελικά πρέπει να σταθούµε απέναντί τους και να τις αντιµετωπίσουµε; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: IRINI MPENEKOU, STERGIOS GLOSSIOTIS SCREENPLAY, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: VICKY ATHANASOPOULOU CAMERA, PHOTOGRAPHY, EDITING / ΚΑΜΕΡΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: VICKY ATHANASOPOULOU MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ILIAS MAROGLOU

-----------------------------------------------------Born in Athens in 1987 and studied Audiovisual arts at Ionian University. She deals with photography and music, but video art and new media are also two big loves of hers. Until now she has participated in photo exhibitions, in the “2nd Audiovisual Arts Festival” -Ionian University, the “Festival Miden” and also in the “6th Naoussa International Film Festival”.

-----------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και σπούδασε οπτικοακουστικές τέχνες στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Ασχολείται µε την φωτογραφία και την µουσική, αλλά η βίντεο τέχνη και τα νέα µέσα είναι ακόµα δύο µεγάλες αγάπες της. Μέχρι σήµερα έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις φωτογραφίας, στο «2ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών» του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο «Φεστιβάλ Μηδέν» καθώς και στο «6ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ROMANOS ARGIROPOULOS- IOANNOU, DIMITRIS ARGIROPOULOS, POPI IOANNOU SCREENPLAY, EDITING, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: THANASIS AGGELOPOULOS

-----------------------------------------------------Thanasis Agelopoulos is 24 years old. Undergraduate student at the department of French Language and Literature of the School of Philosophy, University of Athens and currently student of Film Directing at IIEK AKMI. He attended film seminars and has directed short films. Has worked as a stage manager for theatre performances and as a manager editor and columnist about cinema and culture in free press and portals.

-----------------------------------Ο Θανάσης Αγγελόπουλος είναι 24 ετών. Είναι τελειόφοιτος στο τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και σπουδαστής Σκηνοθεσίας Κινηµατογράφου στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Έχει παρακολουθήσει κινηµατογραφικά σεµινάρια και έχει σκηνοθετήσει ταινίες µικρού µήκους. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος σκηνής σε θεατρικές παραστάσεις και ως υπεύθυνος έκδοσης και αρθρογράφος θεµάτων κινηµατογράφου και πολιτισµού σε free press και portals.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

69


70

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

I

NG

NG

ROOM

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SATURDAY ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE ü DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

71


JAGJEET

Kavanjit Singh | India ------------------------------------------------------

SEAWEED

Ida Svenonius | Sweden ------------------------------------------------------

IF YOU HAVE NO PLACE TO CRY Aristotelis Maragos | UK

------------------------------------------------------

3 MINUTES

Mantas Satkus | Lithuania ------------------------------------------------------

JUST A GAME

Elisa Amoruso | Italy ------------------------------------------------------

YOU ARE DIVORCED

George Buzoianu | Romania ------------------------------------------------------

BEEP BEEP

Gregoire Philippe | Canada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

EE

I

NING RO R

R

SC

R

------------------------------------------------------

ROOM

EE

NING RO OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ 1.10

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

16:15

ROOM

SC

ΑΙ ΘΟYΣΑ

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

JAGJEET

Kavanjit Singh

-----------------------------------------------------14’7’’ | 35MM | INDIΑ / ΙΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EESHA DANAIT / WHISTLING WOODS INTERNATIONAL eesha_danait@yahoo.co.in

-----------------------------------------------------The film reveals a dark past of a Sikh man that how he leñ his childhood Sikh friend to die during the Sikh massacre of 1984 in India. -----------------------------------------------------Η ταινία αποκαλύπτει ένα σκοτεινό παρελθόν ενός ανθρώπου Σιχ και πώς άφησε κατά την παιδική του ηλικία έναν φίλος του Σιχ να πεθάνει κατά τη διάρκεια της σφαγής των Σιχ του 1984 στην Ινδία. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: KAVANJIT SINGH DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY /∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:: ADITYA HAVELIA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: VIKAS RANA AUDIOGRAPHER / ΉΧΟΣ: MANSHEEL GUJRAL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: NIPUN CHEEMA COSTUME DESIGNER / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: LOVLEEN BAINS PRODUCTION /ΠΑΡΑΓΩΓΗ: SIDDHARTH TATTOSKAR, BHAKTI TAATOSKAR

-----------------------------------------------------Kavanjit Singh, 34 years old comes from New Delhi, India. In year 2007, Kavanjit decided to quit IT and follows his dream of Film Making. He joined Whistling Woods International Film School in year 2008 to get trained in professional environment.

-----------------------------------Ο Kavanjit Singh, 34 ετών προέρχεται από το Νέο ∆ελχί, Ινδία. Το έτος 2007, ο Kavanjit αποφάσισε να εγκαταλείψει το IT και να ακολουθεί το όνειρό του κινηµατογράφου. Μπήκε στην Σχολή Κινηµατογράφου Whistling Woods το έτος 2008 για να εκπαιδευτεί σε επαγγελµατικό περιβάλλον.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

00:00

16:15

100%

------------------------------------------------------

IF YOU HAVE NO PLACE TO CRY

SEAWEED

Ida Svenonius

Aristotelis Maragos

-----------------------------------------------------05’01’’ | RED | SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IDA SVENONIUS

-----------------------------------------------------11’10’’ | 35MM | UNITED KINGDOM/ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LONDON FILM SCHOOL

ida.svenonius@gmail.com

info@lfs.org.uk

-----------------------------------------------------Set in the Swedish archipelago, Seaweed tells the story of an adolescent girl’s sudden confrontation with her biggest phobia: seaweed. -----------------------------------------------------Τοποθετούµενοι στο σουηδικό αρχιπέλαγος, τα φύκια αφηγούνται την ιστορία της αιφνίδιας αντιµετώπισης ενός εφήβου κοριτσιού µε τη µεγαλύτερη φοβία του: τα φύκια. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Based on the same title story of Luis Sepulveda, the film follows a narrative story in a group of sailors trapped on the shore waiting for their departure. The story is about a place you go for comfort if you do not have where to cry. -----------------------------------------------------Βασισµένο στην οµότιτλη ιστορία του Λουίς Σεπούλβεδα, η ταινία ακολουθεί µια αφήγηση ιστορίας σε µια παρέα από ναύτες που έχουν παγιδευτεί στην ακτή περιµένοντας την αναχώρηση τους. Η αφηγούµενη ιστορία αφορά έναν το µέρος που πας για παρηγοριά, αν δεν έχεις που να κλάψεις. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TINA POURDAVOY, HANNES ERIKSSON, FANNY KLEFELT DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: IDA SVENONIUS WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: IDA SVENONIUS PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IDA SVENONIUS CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AMUND LIE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KATHARINA DUSKE SOUND / ΉΧΟΣ: MATTIAS VALENCA COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: JUHANA LEHTINIEMI

-----------------------------------------------------Ida Svenonius is 16 years old and the youngest person to receive funding from FilmbaseN /Film Stockholm, Sweden. She grew up in Stockholm where she has recently begun her film studies at Kulturama School of Performing Arts. Seaweed is her largest production yet.

-----------------------------------Η Ida Svenonius είναι 16 ετών και το νεώτερο άτοµο που έχει λάβει χρηµατοδότηση από Filmbasen / Film της Στοκχόλµη, Σουηδία. Μεγάλωσε στη Στοκχόλµη, όπου έχει αρχίσει πρόσφατα τις κινηµατογραφικές σπουδές της στη Σχολή Kulturama των Παραστατικών Τεχνών. Το Seaweed είναι η µεγαλύτερη παραγωγή της µέχρι τώρα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FRANCIS MAGEE, ZAC FOX, OLEG DZHABRAILOV, BENJAMIN PETERS, CHRIS POOLE, IAN PROSSER, JURGEN SCHWARZ, CHRISTOPHER SLATER, DK UGONNA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TOM FLOYD, Aristotelis Maragos, (ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ LUIS SEPULVEDA) PRODUCTION /ΠΑΡΑΓΩΓΗ: NELLY SAAD CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ROBIN SWAILLES EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: REEM MORSI ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ALASDAIR BECKETT - KING SCENERY / ΣΚΗΝΙΚΑ: STEPHANIE TRAINER CAMERA / ΟΠΕΡΑΤΕΡ: REBECCA MARSHALL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΑΤΑ ΚΟΥΡΤη

-----------------------------------------------------Born in Athens in 1985. Graduate School of Architecture ΕΜΠ decided to continue his studies in directing at the London Film School. He works as director and set designer on short films and documentaries preparing his first feature film.

-----------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στην σκηνοθεσία στο London Film School. Εργάζεται ως σκηνοθέτης και σκηνογράφος σε ταινίες µικρού µήκους και ντοκυµαντερ προετοιµάζοντας την πρώτη του ταινία µεγάλου µήκους.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

73


16:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

JUST A GAME

3 MINUTES Mantas Šatkus

Elisa Amoruso

-----------------------------------------------------05’43’’ | DVD | LITHUANIΑ / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MANTAS ŠATKUS

-----------------------------------------------------15’0’’ | 35MM | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: POP FILM

mantas.satkus@gmail.com

projects@bluesuedeshoots.com

-----------------------------------------------------A bored prison warden playing games with an inmate -----------------------------------------------------Ο αρχιφύλακας µιας φυλακής παίζει παιχνίδια µε έναν κρατούµενο. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Angelica is a sixteen year old girl involved in competitive tennis; Romina is a Rumanian girl, who is a prostitute for living. Both have a troubled relationship with the same man, Mauro; for Angelica it is a pretentious and severe father-coach, for Romina a “client” with whom a relationship apparently “different” has been established. -----------------------------------------------------Η Angelica είναι ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι που ασχολείται µε το τένις, επιπέδου πρωταθλητισµού. Η Romina είναι µία Ρουµάνα κοπέλα, η οποία δουλεύει ως πόρνη για να ζήσει. Και οι δύο έχουν µια ταραγµένη σχέση µε τον ίδιο τον άνθρωπο, τον Mauro. Για την Angelica είναι ένας επιτηδευµένος και σοβαρός πατέρας και προπονητής, για τη Romina ένας “πελάτης”, µε τον οποίο µια σχέση φαινοµενικά «διαφορετική» έχει αναπτυχθεί. ------------------------------------------------------

DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JURGA NARAŠKEVIČIŪTĖ, MANTAS ŠATKUS CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: LIUBOMIRAS LAUCEVIČIUS, VIKTORAS KARPUŠENKOVAS, ALEKSEJ JANAVIČIUS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MANTAS ŠATKUS PRODUCTION /ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MANTAS ŠATKUS, RAIMUNDAS KIŽYS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY /∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MANTAS ŠATKUS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: EGIDIJUS ZALIEPŪGAS, DOVYDAS VILKELIS SOUND / ΉΧΟΣ: JULIUS GRIGELIONIS COSTUME DESIGNER / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: LIUKA SONGAILAITĖ PRODUCTION DESIGNER /∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: NERINGA BAČIUSKAITĖ MAKEUP ARTIST / ΜΑΚΙΓΙΕΡ: LIUKA SONGAILAITĖ

-----------------------------------------------------Award winning featurE /short movie DOP.

-----------------------------------Βραβευµένος για µεγάλου και µικρού µήκους ταινίες διευθυντής φωτογραφίας

DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ELISA AMORUSO

-----------------------------------------------------Born in Rome the 29/04/1981. Elisa Amoruso has a degree in Literature Theatre and Cinema at La Sapienza University of Rome. Graduated in CSC in Rome, subject Screenplay. “Just a game” is her first short movie as director.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Γεννηµένη στη Ρώµη την 29/04/1981.Η Elisa Amoruso έχει πτυχίο στη Λογοτεχνία Θεάτρου καθώς και στον Κινηµατογράφο στο Πανεπιστήµιο La Sapienza της Ρώµης. Αποφοίτησε από το CSC στη Ρώµη, πάνω στον τοµέα σεναρίου. Το “Just a game” είναι η πρώτη µικρού µήκους ταινία της ως σκηνοθέτης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

YOU ARE DIVORCED

00:00

16:15

100%

------------------------------------------------------

BEEP BEEP

George Buzoianu

Gregoire Philippe

-----------------------------------------------------21’50’’ | HDCAM | ROMANIΑ / ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXANDRA MORARIU

-----------------------------------------------------04’34’ | HDCAM | CANADΑ / ΚΑΝΑ∆ΑΣ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PHILIPPE GREGOIRE

alexandra.morariu@urafilm.ro

bipbiplefilm@gmail.com

-----------------------------------------------------Nina and Vlad choose to divorce añer 25 years of marriage but the financial situation requires them to continue living under the same roof. The hole picture of the family is complet by their daughter, Dana, who is expecting a baby, and their son, Radu, who is in a relationship with an older woman. -----------------------------------------------------Η Νίνα και ο Vlad επιλέγουν το διαζύγιο µετά από 25 χρόνια γάµου, αλλά η οικονοµική κατάσταση απαιτεί από αυτούς να συνεχίσουν να ζουν υπό την ίδια στέγη. Η πλήρης εικόνα της οικογένειας ολοκληρώνεται µε την κόρη τους, Dana, η οποία περιµένει παιδί, και τον γιο τους, Radu, ο οποίος είναι σε µια σχέση µε µια µεγαλύτερη γυναίκα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Francis wants to fall asleep beside the woman he loves, but Caroline’s watch goes ”beep beep.” -----------------------------------------------------Ο Francis θέλει να αποκοιµηθεί δίπλα από τη γυναίκα που αγαπά, αλλά το ρολόι της Caroline χτυπά “µπιπ µπιπ”. ------------------------------------------------------

ScripT / Σενάριο: George Buzoianu, Alexandra Morariu CasT /Ηθοποιοί: Radu Gabriel, Magda Catone, Marius Florea Vizante Director of photographY /∆ιευθυντής Φωτογραφίας: Alexandru Durac

-----------------------------------------------------Filmography Director You are divorced (short-feature 2010) Today I eat white chocolate (documentary 2010) Screenwriter I pronounce you divorced (2010) Today I eat white chocolate (2010) Lost Eugen. Found Andrew. (2009) 15 isn’t 16 (2008) Wednesday (2007)

-----------------------------------Φιλµογραφία Σκηνοθέτη: You are divorced (µικρού – µεγάλου µήκους ταινία 2010) Today I eat white chocolate (documentary 2010) Σεναριογράφος: I pronounce you divorced (2010) Today I eat white chocolate (2010) Lost Eugen. Found Andrew. (2009) 15 isn’t 16 (2008) Wednesday (2007).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑCTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FRANCIS CANTIN, CAROLINE THERRIAULT SCREENWRITERS / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: PHILIPPE GRÉGOIRE’ CAROLINE THERRIAULT PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANDREW PRZYBYTKOWSKI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY /∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VINCENT BIRON SOUND DESIGNER / ΉΧΟΣ: JULIEN ÉCLANCHER COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: JOËL-AIMÉ BEAUCHAMP

-----------------------------------------------------Philippe Grégoire studied film at the University of Montreal and received a Master’s degree from the University of Quebec (Montreal), in addition to completing training in screenwriting at INIS. He has been interested in film since a very young age.

-----------------------------------Ο Philippe Grégoire σπούδασε κινηµατογράφο στο Πανεπιστήµιο του Μόντρεαλ και έλαβε πτυχίο Master από το Πανεπιστήµιο του Κεµπέκ (Μόντρεαλ), εκτός από την ολοκλήρωση της κατάρτισης στην συγγραφή σεναρίου στο INIS. Το ενδιαφέρον του για τον χώρο του κινηµατογράφου εκφράζονταν από πολύ µικρή ηλικία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

75


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

I

ROOM

------------------------------------------------------

SAFETY NET

Irini Steirou | USA - Greece ------------------------------------------------------

NING RO R

EE

EE

NING RO

SC

R

SC

ROOM

OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

18:00

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

18:00

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

SAFETY NET

Eirini Steirou

THE LAST FLOOR

Dmitriy Shevtsov | Russia

-----------------------------------------------------9’30’’ | DVD PAL | USA, GREECE /ΗΠΑ, ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LAILA HOTAIT SALAS

------------------------------------------------------

erinaki@gmail.com

I GREW UP

Fabricius Gabor | Hungary ------------------------------------------------------

THE BEARDLESS GARIBALDI Nicola Piovesan | Italy

------------------------------------------------------

A SHITTY BOYFRIEND Borja Cobeaga | Spain

------------------------------------------------------

THE VICTIM

Marco Gadge | Germany ------------------------------------------------------

KLAUS

Ragnar Snorrason | Iceland ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------Safety Net is a psychological drama about dependability and trust that intercuts between the lives of a woman trapped in a failing marriage and a man faced with an extreme financial burden. The film examines their reactions in the face of betrayal and injustice, which set them on a collision course for disaster. -----------------------------------------------------Το ∆ίχτυ Ασφαλείας είναι ένα ψυχολογικό δράµα για την αξιοπιστία και την εµπιστοσύνη που εκτυλίσσεται µεταξύ των ζωών µιας γυναίκας παγιδευµένης σε ένα αποτυχηµένο γάµο και ενός άντρα που αντιµετωπίζει ένα τεράστιο οικονοµικό βάρος. Η ταινία εξετάζει τις αντιδράσεις τους καθώς έρχονται αντιµέτωποι µε την προδοσία και την αδικία, που τους θέτουν σε µία πορεία σύγκρουσης προς την καταστροφή. -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: SALMA JENNIFER PAULY NIKITA COLE PANTHER OSCAR ERIC ANDERSEN VALERIE JUDITH REUTER CREW DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: EIRINI STEIROU PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: JOE RIVERA PRODUCTION DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: LISA ROXANNE HYDEN SOUND DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΉΧΟΥ: RYAN J.FRIAS, ADAM HAIN, JOE MENKE MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MY WET CALVIN ASSOCIATE GRAPHIC DESIGN / ΓΡΑΦΙΚΑ: NINA SCHEIDER

-----------------------------------------------------Eirini studied Architecture in Thessaloniki, GR and Cinema production in San Francisco, USA, as a Fulbright scholar. She is the director of short fiction films that have been exhibited in film festivals in Greece and abroad. Αs a filmmaker, she has been awarded the Murphy and Cadogan Fellowship for the Arts from San Francisco Foundation.

-----------------------------------Η Ειρήνη σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη και Κινηµατογραφική Παραγωγή στο Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ), ως υπότροφη του ιδρύµατος Fulbright. Είναι η σκηνοθέτης ταινιών µυθοπλασίας µικρού µήκους που έχουν προβληθεί σε κινηµατογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως σκηνοθέτης, της έχουν απονεµηθεί τα βραβεία Murphy και Cadogan Fellowship for the Arts από το Ίδρυµα του Σαν Φρανσίσκο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

THE LAST FLOOR

18:00

00:00

100%

------------------------------------------------------

I GREW UP

Dmitriy Shevtsov

Gabor Fabricius

-----------------------------------------------------23’00’’ | DVD | RUSSIΑ / ΡΩΣΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DMITRIY SHEVTSOV

-----------------------------------------------------13’40’’ | DVD | HUNGARY /ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: REPUBLIC GROUP KFT.

mir.festivals@gmail.com

marton@hellorepublic.com

-----------------------------------------------------The young man is going up to the last floor in a lift to make a unique jump from this world. There are people he meets, and events that occur, which are the reflections of the human life itself. -----------------------------------------------------Ο νεαρός ανεβαίνει µέχρι τον τελευταίο όροφο µέσα σε ένα ανελκυστήρα, µε σκοπό να κάνει ένα µοναδικό άλµα από αυτό τον κόσµο. Συναντά ανθρώπους, συµβαίνουν γεγονότα, που είναι η αντανάκλαση της ίδιας της ζωής. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Portraying a new youth generation in New Europe‘s Budapest, the short by Gabor Fabricius is a story of one day. 7 girls, 7 reflections on the same experience: growing up through one-night stands with the same man. In her journey, Piri visits each of the cheated girls as she searches for her identity in their reflections. -----------------------------------------------------Απεικονίζοντας µια νέα γενιά της νεολαίας στη Βουδαπέστη της Νέας Ευρώπης, η µικρού µήκους ταινία του Gabor Fabricius αποτελεί µια ιστορία που εκτυλίσσεται µέσα σε µια µέρα. 7 κορίτσια, 7 συλλογισµοί γύρω από την ίδια εµπειρία: να µεγαλώσουν µέσα από την ερωτική εµπειρία µιας βραδιάς µε τον ίδιο άντρα. Στο ταξίδ�� της, η Piri επισκέπτεται καθένα από τα εξαπατηµένα κορίτσια, καθώς αναζητά την ταυτότητα της µέσα στις σκέψεις τους. ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DMITRIY SHEVTSOV PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: GLEB TELESHOV EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DMITRIY SHEVTSOV COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: EUGENIY SEMENENKO CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: VALENTIN ZAPOROZHETS, NADEZHDA AIZENBERG, TATIANA DONSKAYA

-----------------------------------------------------Born in 1978. Since 19 years old, he worked at the Television. Since 2006, he takes part in Russian and foreign films productions. Worked as actors’ assistant in the film “Skazka pro temnotu”, directed by Nikolay Khomeriki, that was part of Cannes Festival program. “Un Certain Regard”, in 2009. “The Last Floor” is his director and screenwriter debut.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1978. Από τα 19 του χρόνια εργάστηκε στην τηλεόραση. Από το 2006, παίρνει µέρος σε ρώσικες κ ξένες κινηµατογραφικές παραγωγές. Έχει εργαστεί ως βοηθός ηθοποιών στην ταινία “Skazka pro temnotu”, η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Nikolay Khomeriki και έλαβε µέρος στο Φεστιβάλ των Καννών. “Un Certain Regard”, το 2009. Η ταινία “The Last Floor” αποτελεί το σκηνοθετικό και σεναριογραφικό του ντεµπούτο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: GABOR FABRICIUS CO-WRITER / ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥ: DORA BUDAVARI DIRECTORS OF PRODUCTION / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PETER SZATMARI, ABRIS S. GOSZTOLA PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: BEATA MERKOVITS EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: BERNADETT TUZA-RITTER SOUND DESIGNER / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΉΧΟΥ: TAMAS ZANYI CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: PIROSKA MOGA (AS PIRI)

-----------------------------------------------------Was born in Budapest, in 1975. He studied Literature and Liberal Arts at the University of Art and Design. In 2006, he completed Masters of Arts in filmmaking at Central Saint Martins College of Art & Design in London. “Live” (9 min.): the widely popular Sziget Festival documentary. “Tower” (14 min.): a short feature exploring Eastern European (sur)reality.

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη, το 1975. Σπούδασε Literature and Liberal Arts στο University of Art and Design. Το 2006, ολοκλήρωσε το master του µε θέµα Arts in fi filmlmmaking στο Central Saint Martins College of Art & Design, στο Λονδίνο. Live (9 λεπτά): το δηµοφιλές ντοκιµαντέρ του Sziget Festival. Tower: µια µικρού µήκους ταινία που εξερευνά την πραγµατικότητα (ή την σουρεαλιστική πραγµατικότητα) στην Ανατολική Ευρώπη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

77


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

THE BEARDLESS GARIBALDI

00:00

100%

------------------------------------------------------

A SHITTY BOYFRIEND

Nicola Piovesan

Borja Cobeaga

-----------------------------------------------------15’10’’ | DVD, HD MOV | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CHAOSMONGER STUDIO

-----------------------------------------------------3’35’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TXEMA MUÑOZ

info@chaosmonger.com

kimuak@filmotecavasca.com

-----------------------------------------------------A gang of lively oldies decides to rob a car that transports a postage stamp of inestimable value. They rather organize the hit in grotesque way but studying all in the least details. Something that had not calculated will change then, radically their plans. -----------------------------------------------------Μια συµµορία γεµάτων ζωή ηλικιωµένων αποφασίζει να ληστέψει ένα αυτοκίνητο που µεταφέρει ένα γραµµατόσηµο ανεκτίµητης αξίας. Οργανώνουν τη ληστεία µε ένα µάλλον περίεργο τρόπο, µελετώντας ωστόσο και την τελευταία λεπτοµέρεια. Κάτι απρόβλεπτο όµως θα αλλάξει ριζικά τα σχέδια τους. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Añer three months without seeing each other, a girl receives a visit from her exboyfriend. -----------------------------------------------------Αφού έχουν περάσει τρεις µήνες χωρίς να ιδωθούν, µία κοπέλα δέχεται επίσκεψη από τον πρώην της. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: BORJA COBEAGA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: HECTOR PRIETO PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALFONSO POSTIGO SOUND / ΉΧΟΣ: ROBERTO FERNANDEZ CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: BARBARA SANTA-CRUZ, ERNESTO SEVILLA

------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: CASTELLI, COLOMBO, GAFFURI, PEPE, PIOVESAN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: NICOLA PIOVESAN PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: LUCA COTTINELLI, NICOLA PIOVESAN SOUND / ΉΧΟΣ: ALESSANDRO GAFFURI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ANDREA RAGUSA PRODUCTION MANAGER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MARCO PEPE LOCATION & CASTING MANAGER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ: VIVIANA CHIODINI RUNNER / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: FEDERICO BRACONI, GIACOMO FRANZOSO PRODUCTION SECRETARY / ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: BEATRICE GATTI CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: TONINO NERI, ROMANO RONCORONI, ANGELO SOREGAROLI, CLAUDIO VENTURI, GIORGIO VINDICI, BRUNA GALANTI, MAURIZIO CRUGNOLA

San Sebastian, 1977. He has been making homemade short films since the age of nine, and later on, he alternated short film directing (La primera vez, Eramos pocos, Limoncello) with his work in television (Vaya semanita, Gran hermano, Confianza ciega…). In 2009, he debuts with the film Pagafantas, and is currently directing his second film, No controles. He is a partner in Arsenico PC and Sayaka Producciones Audiovisuales together with Borja Crespo, Nahikari Ipina, Koldo Serra and Nacho Vigalondo.

------------------------------------------------------

Σαν Σεµπαστιάν, 1977. Ξεκίνησε να κάνει ερασιτεχνικές ταινίες µικρού µήκους από τα εννιά του χρόνια, και αργότερα, αντικατέστησε τη σκηνοθεσία (La primera vaz, Eramos pocos, Limoncello) µε τη δουλειά του στην τηλεόραση (Vaya semanita, Gran hermano, Confianza ciega…). Το 2009, έκανε το ντεµπούτο του µε την ταινία Pagafantas, και τώρα σκηνοθετεί την δεύτερη ταινία του, No controles. Είναι συνέταιρος στις Arsenico PC και Sayaka Producciones Audiovisuales µαζί µε τους Borja Crespo, Nahikari Ipina, Koldo Serra και Nacho Vigalondo.

Nicola Piovesan was born in Venice on 1979. In 2001 he started shooting several short movies. In 2005 he shooted his first film “GRIN”, in 2007 his second film “Anoir”, as well as his first documentary “Una Terra tra due Acque”. In 2009, he shooted the documentary “Val Grande”. In 2010 the short “Garibaldi senza Barba” gathers four awards.

-----------------------------------Ο Nicola Piovesan γεννήθηκε στη Βενετία, το 1979. Το 2001, ξεκίνησε τη δηµιουργία διάφορων ταινιών µικρού µήκους. Το 2005 γύρισε την πρώτη του ταινία, “GRIN”, το 2007 τη δεύτερη µε τίτλο “Anoir”, όπως και το πρώτο του ντοκιµαντέρ µε τίτλο “Una Terra tra due Acque”. Το 2009, γύρισε το ντοκιµαντέρ “Val Grande”. Το 2010, η µικρού µήκους ταινία του “Garibaldi Garibaldi senza Barba”” αποσπά 4 βραβεία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

KLAUS

THE VICTIM

Marco Gadge

Ragnar Snorrason

-----------------------------------------------------14’20’’ | DVD | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010

-----------------------------------------------------10’25’’ | DVD PAL | ICELAND /ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RAGNAR SNORRASON

magentafilm@yahoo.de

-----------------------------------------------------As Erik decided to break up with his girlfriend, he did not expect it to be the biggest mistake of his life. -----------------------------------------------------Όταν ο Erik αποφάσισε να χωρίσει µε την κοπέλα του, δεν περίµενε αυτό να είναι το µεγαλύτερο λάθος της ζωής του. -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: KASIA BOREK, TORBEN KESSLER, JENS DORRE, BENNO HOROLD

-----------------------------------------------------Añer a training as mechanic and an employment as an excavator operator, Marco decided to become a filmmaker. Añer three years as assistant to the post production of a major film company, he worked as scripT /continuity with many different directors. All this helped him develop his own cinematic language. The shortfilms and documentaries have been shown in over sixty film festivals around the world. The short film „The Package“ won, among other things, the main prize of the ECU Paris and the gold medal Brno.

-----------------------------------Αφότου σπούδασε µηχανικός και δούλεψε σαν χειριστής εκσκαφέα, ο Marco αποφάσισε να γίνει δηµιουργός ταινιών. Μετά από 3 χρόνια σαν βοηθός στην παραγωγή σε µεγάλη εταιρία, δούλεψε στη συνοχή σεναρίου µε πολλούς διαφορετικούς σκηνοθέτες. Όλα αυτά τον βοήθησαν να αναπτύξει τη δική του κινηµατογραφική γλώσσα. Οι µικρού µήκους ταινίες του και τα ντοκιµαντέρ έχουν προβληθεί σε περισσότερα από 60 φεστιβάλ σε όλο τον κόσµο. Η ταινία του The Package κέρδισε, µεταξύ άλλων, το βραβείο του ECU Paris και το χρυσό µετάλλιο Brno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

raggisnorra@gmail.com

-----------------------------------------------------Klaus wanders into a high-rise in the middle of the night with the intention of leaping to his death. On the thirteenth floor he meets Laufey, a six year old who still believes in Santa and has prepared cookies and milk. The two start talking and Klaus reveals his real self and the reason for his desperate outing. -----------------------------------------------------Ο Klaus περιπλανιέται σε ένα πολυώροφο κτίριο στη µέση της νύχτας µε την πρόθεση να κάνει άλµα προς το θάνατο του. Στο 13ο όροφο συναντά τον Laufey, έναν εξάχρονο που ακόµη πιστεύει στον Άγιο Βασίλη και έχει ετοιµάσει µπισκότα και γάλα. Οι δυο τους αρχίζουν να συζητάνε και ο Klaus αποκαλύπτει τον πραγµατικό του εαυτό και το λόγο της απελπισµένης διαφυγής του. -----------------------------------------------------PRODUCER, MAIN ACTOR / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ: ATLI SNORRASON SUPPORTING ROLE / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: RONJA PALINUDOTTIR CINEMATOGRAPHER / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ: SIGURÐUR KR. ÓMARSSON GAFFER / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: SIGURÐUR JENSSON SOUND / ΉΧΟΣ: BJORN OMAR GUDMUNDSSON GRIP/ ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ANDRI ÞOR INGVARSSON

-----------------------------------------------------Ragnar Snorrason studied at The Icelandic Filmschool and graduated from the DirectioN /Production department in 2009. He has made several short films, music videos and is an independent producer living in Iceland.

-----------------------------------Ο Ragnar Snorrason σπούδασε στη Σχολή Κινηµατογράφου της Ισλανδίας και αποφοίτησε από το τµήµα Σκηνοθεσία��/Παραγωγής, το 2009. Έχει κάνει διάφορες ταινίες µικρού µήκους και µουσικά βίντεο. Είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός και ζει στην Ισλανδία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

79


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

AN EMPTY ROOM

Diana Penaloza | Mexico ------------------------------------------------------

A BRUNETTE KISS

Edilberto Restino | UK - Brazil ------------------------------------------------------

THE LAST PICTURE

Andras Gyorgy Desi | Hungary ------------------------------------------------------

THE AWARD

Leon Siminiani | Spain ------------------------------------------------------

BUSY

Felix von Seefranz | Germany ------------------------------------------------------

THE FIDDLER

Stelena Kliris | Cyprus --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

I

NING RO R

EE

EE

NING RO

SC

R

SC

ROOM

OM

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

------------------------------------------------------

80

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

19:30

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

19:30

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

AN EMPTY ROOM

Diana Peñaloza

-----------------------------------------------------14’00’’ | DVD | MEXICO / ΜΕΞΙΚΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO DE CAPACITACION CINEË MATOGRAFICA boris@elccc.com.mx

-----------------------------------------------------A boy tries to establish communication with his sick grandfather through a closed door. -----------------------------------------------------Ένα αγόρι προσπαθεί να διατηρεί επικοινωνία µε τον άρρωστο παππού του µέσα από µια κλειστή πόρτα. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: DIANA PEÑALOZA DÍAZ PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEJANDRO GERBER BICECCI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DAMIÁN AGUILAR ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: HUGO TABOADA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DIANA PEÑALOZA DÍAZ SOUND / ΉΧΟΣ: FRANCISCO VALLE ULISES JIMÉNEZ WARDROBE ALEJANDRA DORANTES CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ERIKA DE LA LLAVE, OSCAR LEVI

-----------------------------------------------------Diana Peñaloza was born in Mexico City in 1983. She studies two years of cinema at the “Universidad del Cine”. In search for more professional studies in this area she is admitted at the “Centro de Capacitación Cinematografica” where she fi nished her studies in the area of Directing.

-----------------------------------Η Diana Peñaloza γεννήθηκε στην πόλη του Μεξικό, το 1983. Σπούδασε για δύο χρόνια Κινηµατογράφο στο Universidad del Cine. Σε αναζήτηση περισσότερο επαγγελµατικών σπουδών σε αυτό τον τοµέα, έγινε δεκτή στο Centro de Capacitación Cinematografica, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον χώρο της Σκηνοθεσίας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

A BRUNETTE KISS

00:00

19:30

100%

------------------------------------------------------

THE LAST PICTURE

Edilberto Restino

Andras Gyorgy Desi

-----------------------------------------------------15’00’’ | DVD PALL | UK, BRAZIL/ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ZERO 1 FILMS AND TESSILATO PRODUCË

-----------------------------------------------------15’40’’ | DVD | HUNGARY /ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HUNNIA FILMSTUDIO

TIONS

hunnia@hunniafilm.hu

edilrestini@gmail.com

-----------------------------------------------------The boyish Photographer and the older Hairdresser spend together every night one secret hour: they are having fun by making up weird stories. One of these stories turns real and sweeps them away – straight into tragedy… or the happy ending. -----------------------------------------------------Η αρρενωπή Φωτογράφος και η ηλικιωµένη Κοµµώτρια κάθε βράδυ περνούσαν µυστικά µαζί µια ώρα: διασκεδάζουν σκαρφιζόµενες παράξενες ιστορίες. Μια από αυτές τις ιστορίες γίνεται πραγµατικότητα και τις παρασέρνει µακριά – ευθεία προς µία τραγωδία… ή προς ένα χαρούµενο τέλος. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Franz snaps the rifle together, shoots the füehrer. This alternative reality sci-fi WW2, shows the story of the world seen through the eyes of the man that changed history as we know it. Has this happened or perhaps the fabric of memory has mixed with the fabric of time itself? (Winner of Best Visual Award at Limelight Film Awards, 2010) -----------------------------------------------------Ο Franz ανοιγοκλείνει το τουφέκι,, πυροβολεί τον Φύρερ.. Αυτή η εναλλακτική πραγµατικότητα sci-fi WW2, παρουσιάζει την ιστορία του κόσµου ιδωµένη µέσα από τα µάτια του ανθρώπου που άλλαξε την ιστορία όπως την γνωρίζουµε σήµερα. Αυτό συνέβη, ή µήπως το πλέγµα της µνήµης έχει αναµειχθεί µε αυτό του ίδιου του χρόνου; (Best Visual Award στα Limelight Film Awards, 2010) -----------------------------------------------------WRITER, DIRECTOR / ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: EDILBERTO RESTINO CO-WRITER / ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: BRIDIE LATONA PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PAUL BROOKER, EDILBERTO RESTINO DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TONY IMI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: STEVEN WARBECK CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ANNE BRIDIE LATONA, HENNIG ADRIAN BOUCHET, FRANZ LARS VAN RIESEN, CATHERINE CHARLOTTE QUITA JONES, ARTHUR TOM DOWNHAM, MR WATSON ROBERT LOCK, OLD FRANZ THOMAS BEWLEY

-----------------------------------------------------Edilberto Restino. His debut with Red Letter, gave him 9 Awards in International Film Festivals. The premiere of Red Letter was in New Cinematographers Night of British Society of Cinematographers. It was short listed for the Student Academy Awards.

-----------------------------------Edilberto Restino. Το ντεµπούτο του, το Red Letter, του έδωσε 9 βραβεία σε διεθνή κινηµατογραφικά φεστιβάλ. Η πρώτη προβολή έγινε στη Νύχτα Νέων Κινηµατογραφιστών του Βρετανικού Συλλόγου Κινηµατογραφιστών. Υπήρξε υποψήφιο για τα Φοιτητικά Ακαδηµαϊκά Βραβεία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WRITER, DIRECTOR / ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ANDRAS GYORGY DESI, GABOR MORAY DIRECTOR OF PRODUCTION / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SANDOR CSUKAS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: NOEMI MEHRLI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: PETER OGI PRODUCTION DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PETER MATYASSY CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: KAROLY HAJDUK, VERA PAP, ZSOLT KOVACS, VINCE ZRINYI GAL, KATA PETO, PETER GELTZ, GABOR RACZ

-----------------------------------------------------András György Dési (1967) lives in Budapest. He works for a film distribution company, writes scripts (among others he is a dialogue writer of the most popular Hungarian daily television soap), writes film and theatre reviews, comic strips and song lyrics, translates books. Gábor Móray (1959) studied at the Budapest Academy of Drama and Film from 1988 to 1993. He currently lives in Budapest and works as a freelance screenwriter and director (he is also a dialogue writer of the most popular Hungarian daily television soap).

-----------------------------------Ο András György Dési (1967) ζει στη Βουδαπέστη. Εργάζεται για µία εταιρία διανοµής ταινιών, γράφει σενάρια (µεταξύ άλλων γράφει τους διαλόγους για την πιο δηµοφιλή Ουγγρική καθηµερινή τηλεοπτική σειρά), γράφει κριτικές ταινιών και θεατρικών παραστάσεων, κόµικ και τραγούδια και µεταφράζει βιβλία. Ο Gábor Móray (1959) σπούδασε στο Budapest Academy of Drama and Film από το 1988 ως το 1993. Ζει στη Βουδαπέστη και εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελµατίας σεναριογράφος και σκηνοθέτης (γράφει επίσης διαλόγους για την δηµοφιλή Ουγγρική καθηµερινή σειρά).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

81


19:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

THE AWARD

00:00

100%

------------------------------------------------------

BUSY

León Siminiani

Felix von Seefranz

-----------------------------------------------------16’30’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TXEMA MUÑOZ

-----------------------------------------------------15’00’’ | DVD PALL | GERMANY /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AUG & OHR MEDIEN

kimuak@filmotecavasca.com

info@augohr.de

-----------------------------------------------------Pilar and Manuel prepare for what should be a night of celebration and glamour. It should be. But they ‘ve been sweeping their relationship under the red carpet for too long… -----------------------------------------------------Η Πιλάρ και ο Μανουέλ ετοιµάζονται για αυτό που θα έπρεπε να είναι µία νύχτας γιορτής και αίγλης. Θα έπρεπε να είναι. Ωστόσο, σκουπίζουν την σχέση τους κάτω από το κόκκινο χαλί εδώ και πολύ καιρό… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Mrs. Schmitt is probably the busiest woman in Berlin. She’s constantly on the run between meetings and phone calls, till one day her world collapses. Her busy behaviour seems to follow way other rules then she pretends. -----------------------------------------------------Η κυρία Schmitt είναι µάλλον η πιο πολυάσχολη γυναίκα στο Βερολίνο. Είναι συνεχώς στο τρέξιµο µεταξύ συνεδριάσεων και τηλεφωνικών κλήσεων, ώσπου µια µέρα ο κόσµος της καταρρέει. Η συµπεριφορά της ως πολυάσχολη φαίνεται να ακολουθεί πολύ διαφορετικούς κανόνες, και τότε προσποιείται. ------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: LEON SIMINIANI PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KOLDO ZUAZUA, DANIEL SANCHEZ AREVALO, KOWALSKI FILMS, COMMON FILMS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ALFONSO POSTIGO ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: LAIA ATECA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DAVID PINILLOS SOUND / ΉΧΟΣ: SIMON PEREZ, PEDRO BARBADILLO CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: PILAR CASTRO, LUIS ZAHERA

-----------------------------------------------------Santander, 1971. He studied Spanish Philology and film direction at Columbia University, New York. Among his most well known works are Dos mas (2001), winner of the Emmy Student Award 2002 for the Best Drama; Ludoterapia (2007), best short film in the Europe Cinema 2007 awards and the series of film essays Conceptos Clave del Mundo Moderno, whose first four instalments have received more than 100 awards.

-----------------------------------Σανταντέρ, 1971. Σπούδασε Ισπανική Φιλολογία και σκηνοθεσία στο Columbia Univesrity, στη Νέα Υορκη. Ανάµεσα στις πιο γνωστές δουλειές του είναι το Dos mas (2001), για το οποίο πήρε το Emmy Student Award για το καλύτερο δράµα, το Ludoterapia (2007), η καλύτερη ταινία µικρού µήκους στα Europe Cinema 2007 awards και η σειρά ταινιών του µε θέµα Conceptos Clave del Mundo Moderno,από τις οποίες οι τέσσερεις πρώτες έχουν πάρει περισσότερα από 100 βραβεία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: GUDRUN GUNDELACH SABINA SCHMITT NATHALIE GRIFFIN KATJA SIEDER FRISEURIN MICHI TOM VOGT ECKHART STREHLE DR. ROMANN FILIALLEITER CHRISTOPH DROBIG VERKÄUFER _ ART DEPARTMENT, SET DESIGNER / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ: AMREI ANDRASCH _ PRODUCTION DESIGN ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DENIZ KESKIN, HANNES FRÜH _ SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: FELIX VON SEEFRANZ _ CAMERA, DIRECTOR OF PHOTGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TIL MEIER (BVK) FOCUS POLLAR THOMAS HANDTKE _ DIGITAL IMAGING TECHNICIAN / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ROUVEN SCHARDT STILLS JANINE GRAUBAUM _ COSTUME DESIGNER / ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ: RUDI SCHARFF _ COSTUME DESIGNER ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ: SANDRA FLÖTHER, OLIVER HEßE PATRICK ROSTA _ LIGHTING / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: KRZYSZTOF JARZEBINSKI, JANN-OLE OBERLÄNDER, KRZYSZTOF JARZEBINSKI _ MAKEUP/ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: SANDRA FLÖTHER _ MUSIC COMPOSER / ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: CONRAD OLEAK U.A. _ PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MARKUS KAATSCH _ PRODUCTION, COORDINATOR / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: OLIVIA BUHR, MARKUS KAATSCH, FELIX VON SEEFRANZ _ SET MANAGER / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ: AHMAD EL-AHMAD _ ASSISTANT SET MANAGER / ΒΟΗΘΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ: ANDREJ TAG, VICTOR WÄLDER _ PRODUCTION OFFICE TRAINEE / ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SEBASTIAN SOMMERSCHUH DIRECTROR _ ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: MARKUS KAATSCH _ SCRIPT / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ANIKA SCHULZE, KATRIN WÖLLER _ EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: FRANK MÜLLER _ SOUND EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ ΉΧΟΥ: ANDREJ TAG VFX ROUVEN SCHARDT _ SOUND FILM RECORDING ENGINEER / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: STEPHAN BLOSCHE _ FILM RECORDING ENGINEER / ΤΕΧΝΙΚΟΙ: ANDREAS DRECHSEL, DOMINIK HOHL _ SOUND RE-RECORDING MIXER / ΜΙΞΑΖ: MANFRED MVIÉ BAUCHE POSTPRODUCTION SOUNDDESIGNER LEO BRUNNSTEINER

-----------------------------------------------------Felix von Seefranz was born in 1986. In 2008 he released his second project “FORTUNA” which was nominated for the German Young Film Price 2009, same as “MACHTLOS” two years before. Among releasing his own projects, he is also working on different film sets in the directing-, camera- and special effects department.

-----------------------------------Ο Felix von Seefranz γεννήθηκε το 1986. Το 2008 παρουσίασε το δεύτερο έργο του “FORTUNA”, το οποίο προτάθηκε για το German Young Film Price 2009, όπως και το “MACHTLOS” MACHTLOS”” δύο χρόνια νωρίτερα. Ενώ ολοκληρώνει τα δικά του έργα, παράλληλα εργάζεται σε διάφορα κινηµατογραφικά πλατό στους τοµείς της σκηνοθεσίας, του κάµεραµαν και των ειδικών εφέ.

------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

21:30

21:30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

THE FIDDLER

GOOD BYE, DOLL

Stelana Kliris

-----------------------------------------------------16’00’’ | DVD PAL | CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GREEN OLIVE FILMS

Hugo Sanz | Spain

------------------------------------------------------

THE OTHER HALF

Pippo Mezzapesa | Italy

stelanak@gmail.com

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------The Fiddler is set in Cyprus in the 1950s. It is the story of a poor man who dreams of owning a violin and becoming a fiddler. But life and love get in the way and force him to make a choice between his passion and his responsibilities. -----------------------------------------------------Ο Βιολιστής βρίσκεται στην Κύπρο την δεκαετία του 1950. Πρόκειται για την ιστορία ενός φτωχού άντρα, ο οποίος ονειρεύεται να αποκτήσει ένα βιολί και να γίνει βιολιστής. Η ζωή και ο έρωτας, όµως, µπαίνουν στο δρόµο του και τον αναγκάζουν να διαλέξει ανάµεσα στο πάθος του και στις ευθύνες του. ------------------------------------------------------

THIS IS FUN

WRITER, DIRECTOR / ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: STELANA KLIRIS PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SIMOS MANGANIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - STEFANOS EFTHYMIADIS ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - PANAGIOTIS KALANTZOPOULOS EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ - ZOE ALEXANDROU ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - LISA TSOULOUPAS ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ - WILL STRANGE, BEATRIZ ROMILLY, FIVOS GEORGIADIS, DIMITRIS XISTRAS

-----------------------------------------------------Stelana Kliris is a Greek Cypriot born and raised in South Africa, currently living in Cyprus. She has a strong background in production and has directed two short documentaries. This is her first narrative short film. It is a passion project based on a true story her grandfather once told her.

-----------------------------------Η Stelana Kliris είναι µια Ελληνοκύπρια, που γεννήθηκε και µεγάλωσε στη Νότια Αφρική και σήµερα ζει στην Κύπρο. Έχει ένα ισχυρό υπόβαθρο στην παραγωγή ταινιών και έχει σκηνοθετήσει δυο µικρού µήκους ντοκιµαντέρ. Αυτή είναι η πρώτη της αφηγηµατική ταινία µικρού µήκους. Πρόκειται για ένα έργο που βασίζεται σε µια αληθινή ιστορία, την οποία κάποτε της είχε διηγηθεί ο παππούς της.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natalia Mateo | Spain ------------------------------------------------------

RF

Stavros Liokalos | Greece ------------------------------------------------------

THE REPORT CARD Alessandro Celli | Italy

------------------------------------------------------

IN THE WOODS

Luis Caballero | Spain --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

83


21:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

GOOD BYE, DOLL

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE OTHER HALF

Hugo Sanz

Pippo Mezzapesa

-----------------------------------------------------15’00’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: 29 LETRAS

-----------------------------------------------------12’30’’ | DVD | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CASTA DIVA PICTURES

GORKALEON@THEHOUSEOFFILMS.COM

projects@bluesuedeshoots.com

-----------------------------------------------------A car carrying a man and a woman is travelling down a desert road. The woman needs to make a stop, so they do so next to an old broken down wall... -----------------------------------------------------Ένα αυτοκίνητο που µεταφέρει έναν άντρα και µια γυναίκα διασχίζει έναν έρηµο δρόµο. Η γυναίκα έχει ανάγκη από µια στάση, οπότε σταµατούν δίπλα σε ένα τοίχο που έχει καταρρεύσει… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------70 year old Gina lives in a rest home. She is anxiously awaiting her granddaughter’s marriage when her world falls apart: her daughter feels she shouldn’t attend the wedding because of her precarious health. Gina decides to go on her own and upon arrival discovers she is at the wrong church. -----------------------------------------------------Η 70 ετών Gina ζει σε ένα γηροκοµείο. Περιµένει µε αγωνία το γάµο της εγγονής της όταν ο κόσµος της καταρρέει: η κόρη της αισθάνεται ότι δεν θα έπρεπε να παραστεί στο γάµο λόγω της ευαίσθητης υγείας της. Η Gina αποφασίζει να πάει µόνη της και, κατά την άφιξη της, διαπιστώνει πως βρίσκεται στη λάθος εκκλησία. ------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: SAMUEL: DANIEL ALBALADEJO SANDRA: SARA CASASNOVAS YOUNG: ALBERTO FERREIRO CREW LIST DIRECTOR: HUGO SANZ SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: HUGO SANZ EXECUTIVE PRODUCERS / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DAVID DEL ÁGUILA Y ALBERTO GÓMEZ URIOL PRODUCTION DIRECTOR / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: KIKO MEDINA PHOTOGRAPHY DIRECTOR / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JUAN HERNÁNDEZ ART DESIGNER / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: FERNANDO CONTRERAS DÍAZ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: AGUSTÍN HERNÁNDEZ SOUND / ΉΧΟΣ: JUAN PEDRO ARTERO MAKEUP, HAIRDRESSING / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΜΜΩΤΗΣ: ARANCHA MARTÍN POZO COSTUME DESIGN / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ARANCHA MARTÍN POZO SNAPSHOT / ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ: JUAN FRAN MARTÍNEZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DEPEDRO, IRATXO, Y UNIVERSAL MUSIC PUBLISHED S.L.

-----------------------------------------------------Hugo Sanz. Añer studying a very boring degree and working as high school teacher for some years, he discovered his -rather late- vocation for cinematographic narration. To date, he has written and directed five shortfilms (“Los ojos de Alicia”, “El prestidigitador”, “No es una buena idea”, “Ya no voy a hablar más”) and has won 50 awards.

-----------------------------------Hugo Sanz. Μετά από κάποιες βαρετές σπουδές και έχοντας εργαστεί ως καθηγητής γυµνασίου επί κάποια χρόνια, ανακάλυψε, αν και κάπως αργά, την κλίση του προς την κινηµατογραφική αφήγηση. Μέχρι σήµερα, έχει συγγράψει και έχει σκηνοθετήσει 5 µικρού µήκους ταινίες ((“Los ojos de Alicia”, “El prestidigitador”, “No es una buena idea”, “Ya no voy a hablar más”), και έχει κερδίσει 50 βραβεία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ANNA FERRUZZO,, TIZIANA SCHIAVARELLI,, GIANNI LILLO,, IPPOLITO CHIARELLO, PASQUALE SANTORO, PIETRO CICIRIELLO, SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PIPPO MEZZAPESA, ANTONELLA GAETA PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ANNAMARIA LOSSITO PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: MICHELE D’ ATTANASIO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CLELIO BENEVENTO

-----------------------------------------------------Pippo Mezzapesa, born in Terlizzi (Bari) in 1980, has screenplayed and directed three short films, “Lido Azzurro”, “Zinanà” and “Come a Cassano”. In 2004 “Zinanà” won the David of Donatello Award. He directed also “Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza estate”. This last one was in competition at the 65th Venice Film Festival.

-----------------------------------Ο Pippo Mezzapesa γεννήθηκε στην Terlizzi (Bari), το 1980. Έχει συγγράψει και σκηνοθετήσει 3 µικρού µήκους ταινίες - “Lido Azzurro”, “Zinanà” και “Come a Cassano”. Το 2004, η ταινία “Zinanà” Zinanà” à” απέσπασε το David of Donatello Award. Επίσης, σκηνοθέτησε τις ταινίες “Pinuccio Lovero - Sogno di una morte di mezza estate”.”. Η τελευταία συµµετείχε στο 65 ο Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

THIS IS FUN

00:00

21:30

100%

------------------------------------------------------

RF

Natalia Mateo

Stauros Liokalos

-----------------------------------------------------10’24’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AVALON PRODUCTORA

-----------------------------------------------------19’07’’ | DVD | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EKSO PRODUCTIONS Ë

CINEMATOGRÁFICA

ΛΟΥΙΖΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔηΣ

produccion@avalonproductions.es

louizos@ekso.gr

-----------------------------------------------------Father and son take a walk in the surroundings of the village where the father lived as a child. Many things have changed, among others himself. Now he is too “urban” and his son too. Even so, they try to enjoy a countryside day. -----------------------------------------------------Πατέρας και γιος κάνουν µια βόλτα στα περίχωρα του χωριού, όπου ο πατέρας είχε ζήσει τα παιδικά του χρόνια. Πολλά πράγµατα έχουν αλλάξει, ανάµεσα στα οποία και ο ίδιος. Τώρα είναι υπερβολικά «αστός», όπως και ο γιος του. Ακόµα κι έτσι, προσπαθούν να απολαύσουν µια µέρα στην ύπαιθρο. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Any day in any block of flats at any town, a man tries to repain the antenna of his television. A sequence of events will lead in a magical way to an overcome of the daily routine. -----------------------------------------------------Μια οποιαδήποτε µέρα σε µια οποιαδήποτε πολυκατοικία µιας οποιαδήποτε πόλης, ένας άνδρας επιχειρεί να επιδιορθώσει την κεραία της τηλεόρασής του. Μια αλληλουχία γεγονότων θα οδηγήσει µε έναν µαγικό τρόπο στην υπέρβαση της καθηµερινότητας. ------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: NATALIA MATEO CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: LUIS BERMEJO, TEO PLANELL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: IVAN ALEDO PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: DAMIAN PARIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JUAN HERNANDEZ

-----------------------------------------------------Actress, screenwriter and director, she won the screenplay competition “Amanece que no es corto” for her shortfilm Que divertido (This is fun).

-----------------------------------Ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, έχει κερδίσει το διαγωνισµό σεναρίου “Amanece que no es corto” για την ταινία µικρού µήκους Que divertido (This is fun).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΞΕΣ, ΑΝΝΑ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ, ΝΙΚΟΣ ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΡΤΑΝηΣ, ΣΟφΙΑ ΜΑΝΩΛη, ΕΡΣη ΜΑΛΙΚΕΝΖΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤηΣ Κ.Α. PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CLAUDIO BOLIVAR EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: DOMENICO FUSCO SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΟΚΑΛΟΣ SOUND DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΉΧΟΥ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΠΕΤΩΡηΣ

-----------------------------------------------------Stauros Liokalos studied Architecture at N.T.U.A. and at TU-Berlin, and he studied Cinema through books, people that inspired him, at film crews and at the Street. Since 2006, he has been working in the field of cinema in various posts. The RF is his first complete directing work.

-----------------------------------Ο Σταύρος Λιόκαλος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και στο TU-Berlin, και κινηµατογράφο στα βιβλία, σε ανθρώπους που τον ενέπνευσαν, στα κινηµατογραφικά συνεργεία και στο ∆ρόµο. Από το 2006 δουλεύει στον κινηµατογράφο σε διάφορα πόστα. Το RF είναι η πρώτη του ολοκληρωµένη σκηνοθετική δουλειά.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

85


21:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

THE REPORT CARD

00:00

100%

------------------------------------------------------

IN THE WOODS

Alessandro Celli

Luis Caballero

-----------------------------------------------------11’30’’ | DVD | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BLUE SUEDE SHOOTS

-----------------------------------------------------12’00’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ECAM

projects@bluesuedeshoots.com

promocion@ecam.es

-----------------------------------------------------A mother takes her son to visit his father before leaving on vacation. Again this year the man won’t be with his family and the child wants to show him his report card. The visiting procedure is always the same: the heavy doors close, the guards’ look is severe, the hallways are endless and the rooms are desolate. -----------------------------------------------------Μια µητέρα πηγαίνει το γιο της να επισκεφθεί τον πατέρα του, προτού φύγει για διακοπές. Ακόµη µια χρονιά, αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι µε την οικογένεια του και το παιδί θέλει να του δείξει τον έλεγχο προόδου του. Η διαδικασία της επίσκεψης είναι πάντα η ίδια: οι στιβαρές πόρτες κλείνουν, το βλέµµα του φρουρού είναι σοβαρό, οι διάδροµοι ατέρµονοι και τα δωµάτια είναι έρηµα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Rosa and Jesús, a young couple, are driving at night through a dense forest. When Rosa realizes she is not carrying her handbag, Jesús pulls over. While she looks for it all over the vehicle, he steps into the forest to urinate. Not finding her handbag, Rosa gives up and waits for Jesús. But he is not coming back. -----------------------------------------------------Η Rosa και ο Jesús, ένα νεαρό ζευγάρι, οδηγούν µες στη νύχτα µέσα από ένα πυκνό δάσος. Όταν η Rosa συνειδητοποιεί ότι δεν έχει την τσάντα της, ο Jesús σταµατά το αυτοκίνητο στην άκρη. Ενώ εκείνη ψάχνει σε όλο το αυτοκίνητο, εκείνος προχωρά στο δάσος για να ουρήσει. ∆εν βρίσκει την τσάντα της, οπότε παραιτείται από το ψάξιµο και περιµένει τον Jesús. Όµως εκείνος δεν επιστρέφει. ------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: FILIPPO BOLOGNA, ALESSANDRO CELLI CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MARCO GIALLINI, IRENE FERRI, ANDREA CALLIGARI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CLELIO BENEVENTO PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: CARLA MORI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VLADAN RADOVIC SOUND / ΗΧΟΣ: MIRKO PERRI

-----------------------------------------------------Alessandro Celli was born in Rome in 1976 and is an Italian-Canadian graduate from the Master of Arts program at the London Film School directed by Mike Leigh. He has made several short films which have received worldwide critical acclaim, winning more than 30 awards at international festivals.

-----------------------------------Ο Alessandro Celli γεννήθηκε στη Ρώµη το 1976, ενώ έχει ιταλική-καναδική προέλευση. Αποφοίτησε από πρόγραµµα Master of Arts της Κινηµατογραφικής Σχολής του Λονδίνου, το οποίο διεύθυνε ο Mike Leigh. Έχει κάνει διάφορες ταινίες µικρού µήκους που έχουν λάβει παγκόσµια κριτική αναγνώριση, αποσπώντας περισσότερα από 30 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: SANDRA ARPA, MIGUEL CATARECHA, ALEJANDRO NAVARRO SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ALEJANDRO ALONSO, LUIS CABALLERO PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: DANIELA CHOCLÁN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: LUIS ESTRADA ART / ΤΕΧΝΗ: NOELIA GUTIÉRREZ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JORGE MARTÍN, RUBÉN MARTÍNEZ SOUND / ΉΧΟΣ: SERGIO GONZÁLEZ MAKE-UP/ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: IMMA RAMOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALBERTO HERNÁNDEZ

-----------------------------------------------------Añer High School, Luis Caballero took the “One-Year Filmmaking” program at the New York Film Academy. Back in Madrid, he was admitted to the ECAM film school, where he has completed the three-year Film Directing program. He is currently doing the 3rd year of a degree in Philosophy at the UNED. He has written and directed several short films in Spain and the USA, some of which are: -“XX: A Post-nuclear Tale” (Super 16mm), -“Candidato” (HDV), -“Dentro del bosque” (35mm).

-----------------------------------Μετά το γυµνάσιο, ο Luis Caballero παρακολούθησε το πρόγραµµα “One-Year One-Year -Year Year Filmmaking”,”, στην Ακαδηµία Κινηµατογράφου της Νέας Υόρκης. Επιστρέφοντας στη Μαδρίτη, έγινε δεκτός στη σχολή κινηµατογράφου ECAM, όπου αποφοίτησε από το τριετές πρόγραµµα Κινηµατογραφικής Σκηνοθεσίας. Σήµερα είναι τριτοετής φοιτητής της Φιλοσοφίας στο UNED. Έχει συγγράψει και σκηνοθετήσει διάφορες ταινίες µικρού µήκους στην Ισπανία και στις ΗΠΑ, µερικές από τις οποίες είναι: -“XX: A Post-nuclear Tale” (Super 16mm), -“Candidato” (HDV), -“Dentro del bosque” (35mm).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

STEPS IN VAIN

Salvatore Insana | Italy ------------------------------------------------------

R

NING RO

EE

NING RO

SC

R

EE

SC

SC

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

17:00

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

NG

17:00

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

100%

------------------------------------------------------

STEPS IN VAIN

Salvatore Insana

FOLLOW YOUR SKIN Paul O’ Donoghue | Ireland

-----------------------------------------------------4’41’’ | DVCAM| ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SALVATORE INSANA

------------------------------------------------------

http://workinregress-sam.blogspot.com/

THE COMMANDMENTS OR THE NOSTRIL OF THE EKTOR KAKNAVATOS

Simon Jackson | UK

-----------------------------------------------------Detested waiting. No heads, only feet can wait. Trying to holding the line of your daily agenda. Human or only urban aptitude, to lay in wait at the bus stop hoping Life could catch you before it’s too late. Many particular fragmented layers walking back and forth again and again, everyone in a different way: the same one. -----------------------------------------------------Απεχθάνονται να περιµένουν. Μόνο τα πόδια µπορούν να περιµένουν. Προσπαθώντας να κατέχουν την πρωτιά καθηµερινά. Άνθρωποι ή µόνη αστική ικανότητα να περιµένουν στη στάση του λεωφορείου ελπίζοντας πως η ζωή θα µπορούσε να τους πιάσει πριν είναι πολύ αργά. Πολλοί ιδιαίτερα από τα κατακερµατισµένα στρώµατα πάνε µπροστά και πίσω ξανά και ξανά, ο καθένας µε διαφορετικό τρόπο: τον ίδιο. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

CONCEPT, DIRECTOR, EDITING / ΣΥΛΛΗΨΗ Ι∆ΕΑΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: SALVATORE INSANA

Nikolaos Koumoundouros | Greece

------------------------------------------------------

NORMAL

Suleyman Demirel | Turkey ------------------------------------------------------

CONSTELLATION

Muriel Montini | France ------------------------------------------------------

HOTDOG INSIDE

Simone Stoll | Germany ------------------------------------------------------

INSECT

Gogo Petrali | Greece ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Born in the South of Italy, I studied cinema, theater and other arts in Rome. Actually I contribute to Taxi Drivers, an underground movie review, and I cooperate with Roberto Nanni, a movie director and with a theater company in Rome. keeping on my research on every kind of relationship between images and real or “media” life.

-----------------------------------Ο Salvatore Insana γεννήθηκε στη νότια Ιταλία. Έχει σπουδάσει στη Ρώµη κινηµατογράφο, θέατρο και άλλες τέχνες. Έχει πάρει µέρος στην ταινία «Taxi Drivers» µία χαµηλού προφίλ αναθεώρηση της ταινίας. Επίσης έχει συνεργαστεί µε τον Roberto Nanni, σκηνοθέτη ταινιών και θιασάρχη στη Ρώµη. Μέχρι και σήµερα συνεχίζει την έρευνά στις σχέσεις µεταξύ των εικόνων και της πραγµατικότητας ή τα «Μέσα».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

87


17:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

FOLLOW YOUR SKIN

THE COMMANDMENTS OR THE NOSTRIL OF EKTOR KAKNAVATOS

Paul O Donoghue

-----------------------------------------------------4’37’’ | MINI DV| IRELAND /ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ELUSIVE RECORDINGS elusive@iol.ie

-----------------------------------------------------Follow Your Skin is visual music composed from recordings made live in the Experimental Television Centre, New York. A terrestrial TV signal is mapped into patterns created by a Voltage Controlled Oscillator. Short snippets of the TV’s audio are randomly introduced in an attempt to recontextualise the broadcast and perchance elicit new meaning. -----------------------------------------------------Ακολουθήστε το δέρµα σας, είναι οπτική µουσική που αποτελείται από τις καταγραφές που ζουν στο Πειραµατικό Κέντρο Τηλεόρασης της Νέας Υόρκης. Ένα επίγειο τηλεοπτικό σήµα αντιστοιχίζεται σε µοτίβα που δηµιουργούνται από µια τάση ταλαντωτής ελεγχόµενος από τάση. Σύντοµα αποσπάσµατα ήχου τηλεόρασης έχουν εισήχθη τυχαία σε µια προσπάθεια να δοθεί µια νέα έννοια. -----------------------------------------------------SOUND AND VISION / ΉΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ: OCUSONIC

-----------------------------------------------------Paul O Donoghue is an Irish composeR / audio visual artist based in Dublin. Ireland. He has released music under a number of pseudonyms for a variety of labels His current output is entirely audio visual and explores a disparate collection of methods and techniques for the creation of visual music.

-----------------------------------Ο Paul O Donoghue είναι ένας Ιρλανδός συνθέτης και εικαστικός καλλιτέχνης µε έδρα το ∆ουβλίνο της Ιρλανδίας. Έχει κυκλοφορήσει µουσική µε µια σειρά ψευδωνύµων για µια ποικιλία από ετικέτες. Το αντικείµενο του είναι εξ ολοκλήρου οπτικοακουστικό και εξερευνά µια ανοµοιογενή συλλογή µεθόδων και τεχνικών για τη δηµιουργία της οπτικής µουσικής.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ Ἠ ΤΟ ΡΟΥΘΟΥΝΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΥ Nikolaos Koumoundouros

-----------------------------------------------------9’55’’ | SUPER 16MM | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NIKOLAOS KOUMOUNDOUROS nicholaskomodore@gmail.com

-----------------------------------------------------God decides to give new orders to save the world from the current crisis. But is this God we all know and love? -----------------------------------------------------O Θεός αποφασίζει να δώσει καινούργιες εντολές για να σώσει τον κόσµο από τη σηµερινή κρίση. Είναι όµως αυτός ο Θεός που όλοι γνωρίζουµε και αγαπάµε; -----------------------------------------------------DIRECTED,SCRIPT,EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ,ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ:NIKOLAOS KOUMOUNDOUROS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY /∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MARCIA ONG MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: BILL NOERTKER ACTORS /ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ: MEGAN HEALEY, PATRICK PARRA

-----------------------------------------------------Nick Koumoundouros is a photographer, filmmaker and poet. He grew up in Athens where he studied International Relations at the University of Piraeus. Then decided to pursue his love of the cinema so to chase the dream at Brooklyn College of City University of New York. This period ending Masters in directing at San Francisco State University.

-----------------------------------Ο Νίκος Κουµουνδούρος είναι φωτογράφος, σκηνοθέτης και ποιητής. Μεγάλωσε στην Αθήνα όπου και σπούδασε ∆ιεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει την αγάπη του για τον κινηµατογράφο µε αποτέλεσµα να κυνηγήσει το ονειρό του στο Brooklyn College του City University of New York. Αυτή την περίοδο τελειώνει µεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία στο San Francisco State University.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

NORMAL

00:00

17:00

100%

------------------------------------------------------

CONSTELLATION

Demirel Suleyman

Muriel Montini

-----------------------------------------------------3’20’’ | HDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DEMIREL SULEYMAN

-----------------------------------------------------5’00’’ | DV| FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MURIEL MONTINI

demirelsul@gmail.com

m.montini@free.fr

-----------------------------------------------------Old overtops young, many assimilates few, army oppresses civilian, society absorbs individual… All of these happen because of the norms, which is formed by society. Society absorbs individuals and makes them same samples of a prototype, if it cannot, absorb individuals, it excludes or destroys them. -----------------------------------------------------Παλιά ιδανικά νέων, πολλοί λίγοι οι αφοµοιώνει, ο στρατός καταπιέζει την πολιτική, η κοινωνία απορροφά µεµονωµένα… Όλα αυτά συµβαίνουν λόγω των κανόνων, οι οποίοι σχηµατίζονται από την κοινωνία. Η κοινωνία απορροφά τα άτοµα και τα καθιστά δείγµατα ενός πρωτοτύπου, αν δεν µπορεί να απορροφήσει τα άτοµα τότε τα αποκλείει ή τα καταστρέφει. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

PHOTOGRAPHY, EDITING, CAMERΑ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΜΟΝΤΑΖ, ΚΑΜΕΡΑ: DEMIREL SULEYMAN SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: RECAI RIZE FATIH DAGDELEN ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: MERVE AYDIN

-----------------------------------------------------Born in 1988, Kirikkale / Turkey. Interested in short films since 2009. He is an undergraduate student in METU since 2006.

-----------------------------------Ο Demirel Suleyman γεννήθηκε το 1988 στο Kirikkale της Τουρκίας. Ασχολείται µε τις ταινίες µικρού µήκους από το 2009. Είναι απόφοιτος του METU από το 2006.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studies of cinema. Lives and works in Paris

-----------------------------------Ο Muriel Montini σπούδασε κινηµατογράφο και ζει και εργάζεται στο Παρίσι.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

89


17:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

INSIDE

HOTDOG

Jackson Simon

Simone Stoll

-----------------------------------------------------2’48’’ | MINI DV| UNITED KINGDOM/ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ| 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JACKSON SIMON

-----------------------------------------------------5’22’’ | MINI DV| GERMANY /ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ADVANCE PICTURES

jakkojackson@hotmail.com

http://www.advancepictures.com/

-----------------------------------------------------Musical stop motion animation with extremely lively meat based products. -----------------------------------------------------Μουσικά κινούµενα σχέδια σε stop motion µε εξαιρετική ζωηράδα και προϊόντα µε βάση το κρέας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------INSIDE is a poetic divergence of body and mind. The camera is fixed on the body of a woman in red dress; the image is multi-layered, what first seems to be out of synch, then separates and becomes one again. The sound creation enhances the tension expressed by the winding, pulling and twitching movements. Water cleanses; mind, body, soul. -----------------------------------------------------INSIDE είναι µια ποιητική διάσταση του σώµατος και του µυαλού. Η κάµερα έχει εφαρµοστεί στο σώµα µιας γυναίκας µε κόκκινο φόρεµα. Η εικόνα είναι πολυεπίπεδη, αρχικά και φαίνεται να είναι εκτός συγχρονισµού, στη συνέχεια, χωρίζει και γίνεται µία ξανά. Η δηµιουργία ήχου ενισχύει την ένταση από τις κινήσεις εκκαθάρισης, το τράβηγµα και τις συσπάσεις. Το νερό καθαρίζει και στη συνέχεια το µυαλό, το σώµα και η ψυχή. ------------------------------------------------------

ACTORS, MUSICIANS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ: SIMON JACKSON, ALI HAYES

-----------------------------------------------------Simon Jackson is an Edinburgh based filmmaker, musician and playwright. He was director of Living Arts Space Theatre Company, Manchester and a features writer for gossip magazines in the 1990s. He worked as a musician in Serbia, a journalist in Poland, a history teacher in Egypt and was Head of Drama at Newton International College, Lima, Peru.

-----------------------------------Ο Simon Τζάκσον είναι ένας σκηνοθέτης, µουσικός και θεατρικός συγγραφέας από το Εδιµβούργο,. ∆ιετέλεσε διευθυντής του Living Arts Space Εταιρεία Θεάτρου, στο Μάντσεστερ και συγγραφέας σε κουτσοµπολίστικα περιοδικά στη δεκαετία του 90’. Εργάστηκε ως µουσικός στη Σερβία, ως δηµοσιογράφος στην Πολωνία, ως δάσκαλος ιστορίας στην Αίγυπτο και ήταν επικεφαλής στο Newton International College, Λίµα στο Περού.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CONCEPT, PERFORMANCE, EDITING, SOUND / Ι∆ΕΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΜΟΝΤΑΖ, ΗΧΟΣ: SIMONE STOLL

-----------------------------------------------------Simone Stoll studied Design in Berlin and London; worked in France, lives again in Germany. Her research is based on body and mind, the human condition. She has collaborated with neuro-scientists and multi-media artists. Her work is intimate, sometimes raw and but poetic. She is model, performer and director of her photo and videos work.

-----------------------------------Η Simone Stoll σπούδασε Σχέδιο στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Έχει εργαστεί στη Γαλλία και τώρα ζει και πάλι στη Γερµανία. Η έρευνά της βασίζεται σε σώµα και το µυαλό, την ανθρώπινη κατάσταση. Έχει συνεργαστεί µε νευρολόγους και multi-media καλλιτέχνες. Η δουλειά της είναι περιορισµένη µερικές φορές, αλλά ποιητική. Είναι µοντέλο, ηθοποιός και σκηνοθέτης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

SCREEN

ΑΙ ΘΟYΣΑ

INSECT

BEAUTY

Luis Fernandes | Portugal ------------------------------------------------------

INFECTIOUS

Henry Gwiazda | USA

contact@fysalidance.com

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------The Insect describes the path of transformation of the insect from larva to nymph. It is a journey from darkness into light, life to death. The man understands this evolution as enforcement and unable to be present at moments of its own transformation. The insect is not afraid. Redeemed from death to life. -----------------------------------------------------Το Insect περιγράφει την πορεία της µεταµόρφωσης του εντόµου από προνύµφη σε νύµφη. Πρόκειται για ένα ταξίδι από το σκοτάδι στο φώς, τη ζωή στο θάνατο. Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται αυτή την εξέλιξη σαν επιβολή και αδυνατεί να είναι παρών στις στιγµές της δικής του µεταµόρφωσης. Το έντοµο δε φοβάται. Λυτρώνεται από το θάνατο στη ζωή. ------------------------------------------------------

VILLA 31, BUENOS AIRES

CONSEPT, COSTUME, CHOREOGRAPHY / Ι∆ΕΑ, ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: GOGO PETRLI PERFORMER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ: MARIA MANOURA SOUND / ΗΧΟΣ: EMANOUIL SGOURIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ALIKI CHIOTAKI CAMERΑ / ΟΠΕΡΑΤΕΡ: ALIKI CHIOTAKI, ZENIA DROSOU, GOGO PETRALI

-----------------------------------------------------Gogo Petrali is a dancer, choreographer and dance teacher. Born in Heraklion, Crete. He studied classical and modern dance in England and Holland. In 2006 he founded the dance group bubble in Heraklion, Crete, and to research and the creation and presentation of artistic work through collaboration with artists, teachers, therapists and scientists.

-----------------------------------Η Γωγώ Πετραλή είναι χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα χορού. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε κλασικό και µοντέρνο χορό στην Αγγλία και στην Ολλανδία. Το 2006 ίδρυσε την οµάδα χορού Φυσαλίδα µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και µε στόχο την έρευνα, καθώς και τη δηµιουργία και παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου µέσα από τη συνεργασία της µε καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και επιστήµονες.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chus Dominguez | Spain

------------------------------------------------------

TASMAN SOLACE Polina Zioga | Greece

------------------------------------------------------

LAUNDRY DAY

Ulrike Bohnisch | Turkey ------------------------------------------------------

SPIN-READYMADE

Christine Schorkhuber | Austria ------------------------------------------------------

TEAM WORK

Diagram | Sweden ------------------------------------------------------

CENTIPEDE SUN Mihai Grecu | France

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

EE

NING

ΑΙ ΘΟYΣ

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------5’00’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DANCE TEAM FYSALIDA

R

NING RO

------------------------------------------------------

Gogo Petrali

ROOM

SC

EE

SC

R

NING RO

SC

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣ

OM

100%

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

NG

SCREEN

I

ROOM

SCREEN

NG

I

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

91


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

BEAUTY

00:00

100%

------------------------------------------------------

INFECTIOUS

Luis Fernandes

Henry Gwiazda

-----------------------------------------------------9’00’’ | MINIHD | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DARIA BAIOCCHI

-----------------------------------------------------2’03’’ | QUICKTIME| USΑ / ΗΠΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HENRY GWIAZDA

dariapi@yahoo.it

henrygwiazda@cableone.net

-----------------------------------------------------Music is streightly connected to images. A video which deals with subtly meanings, apparently without any understanding of the Beauty itself but with an irreplaceable essence. One beauty full of beauteous, lightness and transparency. Is about visual languages overlayed by dreams and magnetic lusche coveraged by an inception on this idilli mirror, fearured on the landspace of reality. -----------------------------------------------------Η µουσική είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις εικόνες. Ένα βίντεο που ασχολείται µε διακριτικά νοήµατα, χωρίς καµία κατανόηση της ίδιας της οµορφιάς του αλλά µε µία αναντικατάστατη αίσθηση. Οµορφιά, φως και διαφάνεια. Πρόκειται για γλώσσες που υπαγορεύονται από όνειρα και µαγνητικά κύµατα µιας ψευδαίσθησης στην πραγµατικότητα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------How do our motions affect others and our surroundings? -----------------------------------------------------Πως οι αισθήσεις µας επηρεάζουν άλλες και τους γύρω µας; ------------------------------------------------------

MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DARIA BAIOCCHI ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: AMALGAMA DANCE COMPANY

-----------------------------------------------------Luis Fernandes Was born in France and grew up in the outskirts of Lisbon. 2010 - Co-creation of the Video Art “Belle” | 2009/10 - Evolution Project - several art film shows to DVD with an creative film design work and video advertisements ( to be exhibited on RTP1 & 2, state Television) Science Street Festival

-----------------------------------Ο Luis Fernandes γεννήθηκε στη Γαλλία και µεγάλωσε στα προάστια της Lisbon. Το 2010 δηµιούργησε την ταινία BEAUTY. Το 2009/10 έκανε µία επαναστατική δουλειά όπου πολλά φιλµ σε ένα dvd ενώθηκαν µε µια δηµιουργική σχεδιαστική άποψη. Επίσης έχει κάνει διαφηµιστικά στην τηλεόραση και έχει πάρει µέρος και στο Φεστιβάλ της Επιστήµης του ∆ρόµου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Henry Gwiazda is a new media artisT /composer whose artistic trajectory has taken him from sampling, sound effects, and immersive technologies to his current work with new media. This new work is a comprehensive artistic approach that has resulted in work that is multimedia in nature and focused on movement. His work is available on Innova Recordings.

-----------------------------------Ο Henry Gwiazda είναι ένας νέος καλλιτέχνης των µέσων, ο οποίος µέσα από την καλλιτεχνική του πορεία έχει συγκεντρώσει δείγµατα ηχητικών εφέ, τεχνολογικές καινοτοµίες και προσωπική δουλειά. Το νέο έργο του έχει καλλιτεχνική προσέγγιση, µε θέµα τη φύση και την κίνηση. Η δουλειά του είναι διαθέσιµη στο Innova Recordings.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

VILLA 31. BUENOS AIRES

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

TASMANÇSOLACE

Chus Dominguez

Polina Zioga

-----------------------------------------------------5’30’’ | DVCPRO| SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JESUS M. DOMINGUEZ ÏROSABEL MUÑIZÐ

-----------------------------------------------------3’12’’ | H.264| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: POLINA ZIOGA

crotibel@gmail.com

www.polina-zioga.com

-----------------------------------------------------“Villa 31. Buenos Aires” is a film about life in its physical sense, the life that, despite everything, late hit in every corner of the planet. A film about happiness, suffering, and learning from both, that passes, perhaps by chance in one of several slum settlements in Buenos Aires: Villa 31. -----------------------------------------------------“Villa 31. Buenos Aires” είναι µια ταινία για τη ζωή στη φυσική της έννοια, παρά τα τελευταία χτυπήµατα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μία ταινία για την ευτυχία και τον πόνο µαθαίνοντας και τα δύο περνώντας από µια γειτονιά µε µπαράγκες του Μπουένος Άιρες. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------The official video for “solace” from the homonymous album tasman (Undo Records / EMI), is an audiovisual journey into imaginary landscapes. Tons of dark, melancholic and sometimes euphoric, turns into feelings of anger, consolation and hope. For the creation of artificial environments used, models and animation. -----------------------------------------------------Το επίσηµο βιντεοκλίπ για το “solace” από το οµώνυµο άλµπουµ του tasman (Undo RecordS /EMI), είναι ένα οπτικοακουστικό ταξίδι σε τοπία φανταστικά. Τόνοι σκοτεινοί, µελαγχολικοί και άλλοτε αισιόδοξοι, εναλλάσσονται µέσα σε συναισθήµατα οργής, παρηγοριάς και ελπίδας. Για τη δηµιουργία του χρησιµοποιήθηκαν τεχνητά περιβάλλοντα, µακέτες και animation. ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: RODRIGO GARCÍA, CHUS DOMÍNGUEZ PHOTOGRAPH / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CHUS DOMINGUEZ, DANIEL ITURBE SOUND / ΗΧΟΣ: NILO GALLEGO, JUAN LORIENTE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CHUS DOMÍNGUEZ PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JOHN ROMAO, FELICITAS LUNA, MAXIME SEUGÉ, ROSABEL MUÑIZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MURGA ESPÍRITU CASCABELERO

-----------------------------------------------------Visual artist who uses video and film as tools and documentary as language. Work with elements coming directly from reality to construct a narrative from them are among experimental and poetic. His video-and film pieces have toured in international festivals and the Cervantes Institute.

-----------------------------------Ο Chus Dominguez είναι ένας εικαστικός καλλιτέχνης που χρησιµοποιεί βίντεο και φιλµ ως εργαλεία και ντοκιµαντέρ ως γλώσσα. Εργάζεται µε αληθινά στοιχεία για να κατασκευάσει µια πειραµατική ταινία. Πολλές δηµιουργίες έχουν ταξιδέψει σε ∆ιεθνή Φεστιβάλ και µε το Ινστιτούτο Θερβάντες.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINAL MUSIK / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: TASMAN ÏTASOS PAPASTAMOUÐ

-----------------------------------------------------Polina Ziogas is an artist who works primarily with digital technologies and new media. He studied at the School of Fine Arts and graduated with honors. Combining different media and techniques create photo collage, video, fantastic landscapes and plants. Her work has appeared in art exhibitions, live-visuals performances, festivals and film vinteoart.

-----------------------------------Η Πωλίνα Ζιώγα είναι εικαστική καλλιτέχνης που δουλεύει κυρίως µε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα µέσα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αποφοίτησε µε άριστα. Συνδυάζοντας διαφορετικά µέσα και τεχνικές δηµιουργεί φωτογραφικά κολλάζ, βίντεο φανταστικών τοπίων και εγκαταστάσεις. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε εικαστικές εκθέσεις, live-visuals performances, σε φεστιβάλ βιντεοάρτ και κινηµατογράφου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

93


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

LAUNDRY DAY

00:00

100%

------------------------------------------------------

SPINÇREADYMADE

ULRIKE BOHNISCH

Christine Schorkhuber

-----------------------------------------------------1’29’’ | DV|TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ULRIKE BÖHNISCH

-----------------------------------------------------8’00’’ | HDV|AUSTRIΑ / AΥΣΤΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CHRISTINE SCHÖRKHUBER

uli.boehnisch@gmail.com

www.chschoe.net

-----------------------------------------------------Today it´s laundry day... -----------------------------------------------------Σήµερα είναι ηµέρα για µπουγάδα… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------In Hannes Löschels composition for strings, grand piano and electronics „Spins“ (intrinsic angular momentums) arise. Elements unravel from sheet music. Christine Schörkhuber translates this to an Video based on the modification of time and overlays. Τhe basic material was filmed with PHACE|CONTEMPORARY MUSIC at Studio 2, ORF Wien, performing „Readymade“ which is part I of the Spin Suite. -----------------------------------------------------Στη σύνθεση Hannes Löschels για έγχορδα, πιάνο και ηλεκτρονικά προκύπτουν “Γυρίσµατα” (εγγενής γωνιακή momentums). Στοιχεία ξετυλίγονται από παρτιτούρες. Η Christine Schörkhuber το µεταφράζει σε ένα βίντεο µε βάση την τροποποίηση του χρόνο. Το βασικό υλικό γυρίστηκε µε PHACE | ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στο Studio 2, ORF Wien, εκτελώντας “ Έτοιµες” και αποτελεί µέρος Ι του Suite Spin. ------------------------------------------------------

Ulrike Böhnisch studied European Media Sciences in Potsdam, Germany and Film and Television in Istanbul. Since 2010 she has been working as a producer´s assistent for the GermaN /French broadcaster ARTE and as a freelance authoR /director of documentaries.

-----------------------------------Η Ulrike Böhnisch σπούδασε Ευρωπαϊκές επιστήµες τωn µέσων στο Πότσνταµ της Γερµανίας και Κινηµατογράφο και Τηλεόραση στη Κωνσταντινούπολη. Από το 2010 εργάζεται ως βοηθός παραγωγού στο Γερµανογαλλικό κανάλι ARTE και ως ελεύθερος συνεργάτης-σκηνοθέτης ντοκιµαντέρ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

DIRECTOR OF PROTOGRAPHY, EDITOR / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΕΡ: CHRISTINE SCHÖRKHUBER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: HANNES LÖSCHEL, SIMEON PIRONKOFF JUN., DIRIGENT PHACE, KLAVIER JOSEF NOVOTNY, SAMPLER, ELEKTRONIK DIEB 13

-----------------------------------------------------Born 1982, Graduating at Academy of Fine Arts Video class, Dorit Margreiter. Working as artist and filmmaker in Vienna.Participations a. o. at AnaDoma Filmfestival Braunschweig, So Fresh! DVD-Compilation of young video Art (Amici Associacioni Galleria Spazzapan), Jazzwerkstatt Vienna, Crossing Europe Filmfestival 2010, SOHO Ottakring 2010, Parque de Sol(Symposium of interdisciplinary Art) Radia Radioart network, Klangmanifeste.

-----------------------------------Η Christine Schörkhuber γεννήθηκε το 1982, αποφοίτησε από την Ακαδηµία καλλών τεχνών. ∆ουλεύει ως καλλιτέχνης και δηµιουργός ταινιών στη Βιένη. Συµµετοχές: στο AnaDoma Filmfestival Braunschweig, So Fresh! , στο DVD-Compilation of young video Art (Amici Associacioni Galleria Spazzapan),στο Jazzwerkstatt Vienna, στο Crossing Europe Filmfestival 2010, στο SOHO Ottakring 2010, στο Parque de Sol(Symposium of interdisciplinary Art) Radia Radioart network, και στο Klangmanifeste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

TEAM WORK

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

CENTIPEDE SUN

Diagram

Mihai Grecu

-----------------------------------------------------0’54’’ | QUICK TIME| SWEDEN / ΣΟΥΗ∆ΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIAGRAM

-----------------------------------------------------10’10’’ | HD | FRANCH/ ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ARCADI

www.diagram.se

julien.taib@arcadi.fr

-----------------------------------------------------In the video “Team Work” the other side of the ideas, handicrañ and art is portait; the transience. Collaboration as something fruitful and destructive. -----------------------------------------------------Στο βίντεο “Οµαδική ∆ουλειά” η άλλη πλευρά των ιδεών, της χειροτεχνία και της τέχνης είναι Προσωπογραφία? Η παροδικότητα. Η συνεργασία ως κάτι γόνιµο και καταστροφικό. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A mesmerizing video poem on transforming landscapes: series of metaphors of isolation, deconstruction and the limits of the inhabitable territory create a unique view of the contemporary environmental condition. -----------------------------------------------------Ένα µαγευτικό ποίηµα βίντεο σχετικά µε τη µετατροπή τοπίων: µια σειρά από µεταφορές από την αποµόνωση, αποδόµηση και τα όρια του κατοικηµένου εδάφους δηµιουργούν µια µοναδική θέα της σύγχρονης περιβαλλοντικής κατάστασης. ------------------------------------------------------

Lars Lengquist and Anders Granberg is the art duo ”Diagram”. Creators, writers, directors and photographers in this production

-----------------------------------Οι Lars Lengquist και Anders Granberg είναι καλλιτεχνικό δίδυµο που ονοµάζεται «Diagram». Είναι δηµιουργοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και φωτογράφοι σε αυτή την παραγωγή.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSIC, SOUND / ΜΟΥΣΙΚΗ, ΗΧΟΣ: HERMAN KOLGEN IMAGE / ΕΙΚΟΝΑ: ENRIQUE RAMIREZ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MOMOKO SETO NO ACTORS

-----------------------------------------------------Mihai Grecu was born in Romania in 1981. Añer studying art and design in Romania and France, he has been pursuing his artistic research at the Fresnoy Studio of Contemporary Arts. Recurring topics such as environment, water, city life and war articulate the whole of his exploration of mysterious and subconscious beginnings.

-----------------------------------Ο Mihai Grecu γεννήθηκε στη Ρουµανία το 1981. Μετά τις σπουδές τέχνης και σχεδίου στη Ρουµανία και τη Γαλλία, έχει ήδη αναλάβει την καλλιτεχνική έρευνα στο Fresnoy Studio of Contemporary Arts. Επαναλαµβανόµενα θέµατα όπως το περιβάλλον, το νερό, η ζωή της πόλης και του πολέµου εκφράζουν το σύνολο των εξερευνήσεων του στις µυστηριώδεις και υποσυνείδητες απαρχές.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

95


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

I

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

SC

R

NING RO

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EE

NING RO OM

EE

OM

OM

SC

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

NING RO

ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ EE

NG

SC

ΑΙ ΘΟYΣΑ

19:00

NG

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

19:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

HOMELESS CONDUCTOR Yen-Ting Chiang | Taiwan

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

HOMELESS CONDUCTOR

Yen-Ting(Dony) Chiang

ID

Miroslav Jovic | Serbia

-----------------------------------------------------03’10’’ | HDTV | TAIWAN / ΤΑΪΒΑΝ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: YENËTINGÏDONYÐ CHIANG

------------------------------------------------------

shiaopoo@gmail.com www.homeless-conductor.com

BIRTHDAY

Jari Vaara | Finland ------------------------------------------------------

VENUS DE RABO

Francois Bertin| France ------------------------------------------------------

SPIN

Max Hattler | France - Germany - UK ------------------------------------------------------

MEAT FOR 2

Danielle Siah | Singapore ------------------------------------------------------

DAISY CUTTER

Enrique Garcia| Ruben Salazar| Spain ------------------------------------------------------

MISSING

Tariq RimawI | Jordan - UK ------------------------------------------------------

EMPLOYEE OF THE MONTH Clement Cornu | France

------------------------------------------------------

PATHS OF HATE

Damian Nenow| Poland ------------------------------------------------------

THE VILLAGE

Stelios Polichronakis | Grrece ------------------------------------------------------

TALE OF THE WIND Claudio Jordao | Portugal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------It’s about a homeless who used to be a great conductor but end up living in the dark corner of a big city. One day he picks up his old baton and try to whip it, suddenly a miracle happens -----------------------------------------------------Η ταινία µιλάει για έναν ζητιάνο που ήταν µεγάλος µαέστρος αλλά κατέληξε να ζει σε µία σκοτεινή γωνία µίας µεγάλης πόλης. Μία µέρα σηκώνει τη παλιά του µπαγκέτα και προσπαθεί να την κουνήσει, ξαφνικά συµβαίνει ένα θαύµα. -----------------------------------------------------ALL VISUAL ELEMENT / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: YENËTINGÏDONYÐCHIANG MUSIC USING / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ: LUDWIG VAN BEETHOVEN ÏBEETHOVEN SYMPHONY NO.5Ð / SAMFREE MUSIC WEBSITE

-----------------------------------------------------Yen-Ting (Dony) Chiang Born in Taiwan at 31/12/1979, is a professional 3D Character Animator with working experience in Gaming animation, Cinematics and TV Commercials in Taiwan and Japan for 5 years.

-----------------------------------Ο Yen-Ting (Dony) Chiang γεννήθηκε στην Ταϊβάν στις 31/12/1979, είναι µια επαγγελµατίας 3D Animator µε εργασιακή εµπειρία στα Gaming animation, έκανε κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές διαφηµίσεις στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία για 5 χρόνια.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

BIRTHDAY

ID

Miroslav Jovic

Jari Vaara

-----------------------------------------------------08’11’’ | HD | SERBIΑ / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STUDIO VILENJAK

-----------------------------------------------------04’21’’ | COMPUTER | FINLAND / ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KUTI KUTI/ JARI VAARA

miroslavjovic@gmail.com

jarivaara@rocketmail.com - www.kutikuti.com/

-----------------------------------------------------The story follows up a man who wakes up without any of the senses. He does not have the eyes, ears, nose, skin... He has polluted everything around himself so much that he feels nothing any more. All at once, he gets a chance to return to the gone, but.... ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Mother wants to give her children birthday present but dearie is not interested. -----------------------------------------------------Μία µητέρα θέλει να δώσει δώρα στα παιδιά της για τα γενέθλιά τους αλλά αυτά δεν ενδιαφέρονται. ------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MIROSLAV JOVIC ANIMATION, BACKGROUND, CG MODELLLING, DESIGN / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: ALEKSANDAR ROTH CAMERA, EDITING / ΚΑΜΕΡΑ,ΜΟΝΤΑΖ: MIROSLAV JOVIC PUPPET DESIGN / ΚΟΥΚΛΕΣ: ROKO RADOVNIKOVIC PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PREDRAG JANJATOVIC COSTUME DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ: ZORICA GREGORIJEVIC MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: VLADIMIR ZUTIC, SVETLANA VUKOVIC SOUND DESIGN / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: SASA MILANKOV MUSICIANS / ΜΟΥΣΙΚΟΙ: MILAN JANCURIC, JELENA JANJIC, STEVAN BIBER, NENAD KUZMANOVIC COLOR CORRECTION / ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: DINA STIPIC PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: LAZAR ZIVANAC, MIROSLAV JOVIC, ALEKSANDAR ROTH

-----------------------------------------------------Miroslav Jovic (1973) was born in Novi Sad (Serbia) where he graduated direction of puppet theatre in the year of 1999. He is filming short movies, music videos and TV serials since 1996.

-----------------------------------Ο Μίροσλαβ Γιόβιτς (1973) γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ (Σερβία), από όπου αποφοίτησε από τη σχολή θεάτρου το 1999. Γυρίζει ταινίες µικρού µήκους, µουσικά βίντεο και τηλεοπτικές σειρές από το 1996.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑNIMATOR, MUSIC / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ: JARI VAARA

-----------------------------------------------------Jari Vaara is animator and comic artist that works as freelancer animator and does his own short films and comic books.Also member of kuti kuti art comic assosiation. More info at http://www.kutikuti.com/

-----------------------------------Ο Jari Vaara είναι animator και κοµίστας που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελµατίας animator και κάνει δικές του µικρού µήκους ταινίες και βιβλία κόµικ, είναι επίσης µέλος του Kuti Kuti Σύλλογος κόµικ. Περισσότερες πληροφορίες στο

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

97


19:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

VENUS DE RABO

00:00

100%

------------------------------------------------------

SPIN

François Bertin

Hattler Max

-----------------------------------------------------09’42’’ | DIGITAL | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LES TROIS OURS

-----------------------------------------------------03’55’’ | HD | UK / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NICOLAS SCHMERKIN Ë

info@lestroisours.fr - www.lestroisours.fr

AUTOUR DE MINUIT

-----------------------------------------------------Rabo’ s program for the day? Just like yesterday! Wake up late, have breakfast, take a shower and then… work. Even though he is a free man, he has to go to work like everybody else! -----------------------------------------------------Ποιο είναι το πρόγραµµα µιας ηµέρας του Rabo? Ίδιο µε το χθεσινό! Ξυπνάει αργά, τρώει πρωινό, κάνει ένα ντους και µετά… δουλειά. Αν και είναι ελεύθερος, πρέπει να πάει στη δουλειά όπως όλοι οι υπόλοιποι. ------------------------------------------------------

nicolas@autourdeminuit.com - www.autourdeminuit.com

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: FRANÇOIS BERTIN PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: LES TROIS OURS, LES FILMS DU NORD, LA BOITE ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: FRANÇOIS BERTIN, STEPHANIE KLOUTZ, OLIVIER PERRAULT SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: FRANÇOIS BERTIN, SIMON MONTEL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: NAZIM MESLEM SOUND / ΗΧΟΣ: ELIAS VERVECKEN SOUND EDITING / ΜΙΞΑΖ: CHRISTIAN CARTIER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JULIEN MICHELET

-----------------------------------------------------François Bertin first studied Fine Arts, and then discovered animation in the School of Visual Arts of Poitiers and Angoulême, before graduating from “La Poudrière” animation school in Valence, in 2002, with the film “Picore” (several awards in festivals, including “Best Animated Film” in Clermont-Ferrand International Short Film Festival in 2003). Since then, François works for cinema and television.

-----------------------------------Ο François Bertinαρχικά σπούδασε Καλές Τέχνες, και µετά ανακάλυψε τα animation στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών Poitiers and Angoulême, πριν την αποφοίτησή του από το “La Poudrière” σχολή animation στη Valence, το 2002, µε την ταινία “Picore” (πήρε αρκετά βραβεία σε φεστιβάλ, συµπεριλαµβανοµένων «Καλύτερη ταινία κινουµένων σχεδίων” στο Clermont-Ferrand ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους το 2003). Από τότε, ο Φρανσουά εργάζεται στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------Toy soldiers marching and moving in harmony, spinning and rotating, erupting and exploding. When conflict becomes a spectacle, the lines between destruction and entertainment get blurred. -----------------------------------------------------Στρατιώτες-παιχνίδια κάνουν πορεία και κινούνται σε αρµονία, περιστρέφονται και εκρήγνυνται. Όταν η σύγκρουση γίνεται θέαµα τα όρια µεταξύ της καταστροφής και της ψυχαγωγίας θολώνουν. -----------------------------------------------------ASSOCIATE PRODUCER: MAX HATTLER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: TONY FISH, MAX HATTLER EDITING CONSULTANTS / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΤΑΖ: NORIKO OKAKU, NICOLAS SCHMERKIN HEAD OF 2D ANIMATION / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 2D ΚΙΝ.ΣΧΕ∆ΙΩΝ: NORIKO OKAKU ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: NORIKO OKAKU, ALBERT PAPASEIT, ENRIK PAVDEJA, TOM SCHWARTZ, MILAD FIROOZIAN, MAX HATTLER TECHNICAL DIRECTORS / ΤΕΧΝΙΚΟΙ: ENRIK PAVDEJA, TOM SCHWARZ, ANSHUL PENDSE 3D MODELLING AND RENDERING / 3D ΑΠΟ∆ΟΣΗ: MILAD FIROOZIAN, ENRIK PAVDEJA, TOM SCHWARZ, ANSHUL PENDSE, STOYAN DIMITROV, JULIEN RANCOEUR, FLAVIO PEREZ COMPOSITING / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: MAX HATTLER, NORIKO OKAKU, ENRIK PAVDEJA, TOM SCHWARZ, ANSHUL PENDSE, PAPAYA GONZALES, JULIEN MICHEL 2D SCANNING AND ARTWORK / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 2D: RODRIGO VIVES, OLIVIER GUILLAUME SIMPSON 3D SCANNING / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 3D: 2H3D LTD MUSIC SOUND / ΗΧΟΣ: ECLECTIC PRODUCTION MANAGEMENT: EMILIE JACOBS, FLAVIO PEREZ, NICOLAS SCHMERKIN ADMINISTRATION DE PRODUCTION / ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ELSA CHEVALLIER, NOEMIE JARDIN, AMIEL ROUX CO-PRODUCED / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ARCADI WITH THE PARTICIPATION OF CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE (FINANCIAL CONTRIBUTION) WITH THE PARTICIPATION OF QOOB WWW.QOOB.TV VISA D’EXPLOITATION N° 121 995

-----------------------------------------------------German experimental animator and media artist Max Hattler studied at Goldsmiths and the Royal College of Art in London. Max lives and works in London and Germany, and is represented worldwide by Partizan. He teaches at Goldsmiths College. For more information please see www.maxhattler.com

-----------------------------------Γερµανός κινηµατογραφιστής πειραµατικών κινουµένων σχεδίων ο Max Hattler σπούδασε στο Goldsmiths και στην Royal College of Art του Λονδίνου. Ο Max ζει και εργάζεται σε Λονδίνο και Γερµανία, και εκπροσωπείται παγκοσµίως από τη Partizan. ∆ιδάσκει στο Goldsmiths College. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε στο www.maxhattler.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

MEAT FOR 2

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

DAISY CUTTER

Danielle Siah

Enrique García, Salazar Rubén

-----------------------------------------------------02’59’’ | MOV | SINGAPORE / ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ| 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: INSTITUTION OF TECHNICAL

-----------------------------------------------------06’41’’ | DIGITAL | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TXEMA MUÑOZ

EDUCATION ÏITEÐ

kimuak@filmotecavasca.com - www.kimuak.com

vince_lau@ite.edu.sg - www.ite.edu.sg

-----------------------------------------------------Daisy Cutter tells the story of a ten years old girl, Zaira, who (like many others) experiences the injustice of war, with the perspective that her tender and naive eyes allow her. Zaira gathers daisies every day for a friend that she misses; so as not to forget him, so as not to lose him. -----------------------------------------------------Το Daisy Cutter µιλάει για την ιστορία ενός δεκάχρονου κοριτσιού, της Ζαΐρα, που (όπως πολλοί άλλοι) βιώνει την αδικία ενός πολέµου, από την προοπτική που τα αθώα µάτια της το επιτρέπουν. Η Ζαΐρα µαζεύει κάθε µέρα µαργαρίτες για έναν φίλο που της λείπει, για να µην τον ξεχάσει, για να µην τον χάσει. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A story between P. Larry and Steak. P.Larry was trying to catch Steak so that he can eat it. But will Steak let him? A short clip showing how the two characters fighting which each other. -----------------------------------------------------Μία ιστορία για τους P. Larry και Steak. Ο P. Larry προσπαθούσε να πιάσει τον Steak για να τον φάει. Θα τον αφήσει ο Steak; Ένα µικρό βίντεο που δείχνει πως παλεύουν οι δύο χαρακτήρες µεταξύ τους. -----------------------------------------------------PRODUCER /ΠΑΡΑΓΩΓΗ: VINCE LAU VIDEO EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: HADZIQ AND DANIELLE SIAH AUDIO EDITOR / ΜΙΞΑΖ: WATI ANIMATORS / ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ: SUHAIDEE AND HADZIP

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

99


19:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

MISSING

00:00

100%

------------------------------------------------------

EMPLOYEE OF THE MONTH

Tariq Rimawi

Clement Cornu

-----------------------------------------------------03’00’’ | HD | UK / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: INTERNATIONAL FILM SCHOOL WALES, UK

-----------------------------------------------------12’40’’ | DIGITAL | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JE SUIS BIEN CONTENT

caroline.parsons@newport.ac.uk

perrine@jesuisbiencontent.com - www.jesuisbiencontent.com

-----------------------------------------------------A window opens on a child who lives in a war torn area where he longs for his past peaceful life. -----------------------------------------------------Ανοίγει ένα παράθυρο σε ένα παιδί που ζει σε µία εµπόλεµη περιοχή όπου αποζητά το παλιό ειρηνικό παρελθόν. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Torn between his personal ethics and desire to comply with the rules of his professional environment, a young executive tries to regain his free will... -----------------------------------------------------∆ιχασµένος ανάµεσα στην προσωπική του ηθική και την επιθυµία να συµµορφωθεί µε τους κανόνες του επαγγελµατικού του περιβάλλοντος,ένας νεαρός διευθυντής προσπαθεί να ανακτήσει την ελευθερία βούλησής του… ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TARIQ RIMAWI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ANNA LLOYD

-----------------------------------------------------Tariq Rimawi is a Jordanian Animation Filmmaker (born on 3rd of September, 1980). His First degree in Graphic Design obtained in 2006 from Petra University, Jordan. In 2010, Tariq graduated with Master degree in Animation from the international film school of Wales, United Kingdom and he made his major short film “MISSING” by using stop-motion animation technique.

-----------------------------------Ο Tariq Rimawi είναι Ιορδανός παραγωγός ταινιών κινούµενων σχεδίων (γεννήθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου το 1980 ). Το πρώτο του πτυχίο στη Γραφιστική το πήρε το 2006 από το Πανεπιστήµιο Petra Της Ιορδανίας. Το 2010 ο Tariq αποφοίτησε µε µεταπτυχιακό στα Animation από τη διεθνή σχολή κινηµατογράφου του Wales του Ηνωµένου Βασιλείου και έκανε την ταινία αποφοίτησής του”MISSING” χρησιµοποιώντας την τεχνική του stopmotion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCRIPT, ANIMATION, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΧΕ∆ΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: CLÉMENT CORNU SOUND, MIX / ΗΧΟΣ, ΜΙΞΗ: YANN LACAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALEKSI AUBRYËCARLSON

-----------------------------------------------------During his animation studies in “EMCA” school, in Angoulême, Clément Cornu directed several short films. He works since 2005 as an animator on various productions of the company “Je Suis Bien Content” (commercials, music videos, billboards and series).

-----------------------------------Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στα animation στην σχολή “EMCA” στο Angoulême, ο Clément Cornu σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες µικρού µήκους. ∆ουλεύει από το 2005 ως animator σε διάφορες παραγωγές της εταιρίας “Je Suis Bien Content” (διαφηµίσεις, µουσικά βίντεο, και σειρές)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

PATHS OF HATE

00:00

19:00

100%

------------------------------------------------------

THE VILLAGE

Damian Nenow

Stelios Polichronakis

-----------------------------------------------------10’00’’ | 35MM | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PLATIGE IMAGE

-----------------------------------------------------14’10’’ | DIGITAL | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: E.K.K., STELIOS POLICHRONAKIS,

mk@platige.com www.platige.com

GRAAL S.A.

-----------------------------------------------------“Paths of Hate” is a short tale about the demons that slumber deep in the human soul and have the power to push people into the abyss of blind hate, fury and rage. -----------------------------------------------------Το “Paths of Hate” είναι µία µικρή ιστορία για το πώς οι δαίµονες κοιµούνται βαθιά µέσα στην ψυχή του ανθρώπου και έχουν την δύναµη να τον ωθούν στην άβυσσο του τυφλού µίσους, λύσσας και οργής. ------------------------------------------------------

info@gfc.gr

WRITER, EDITOR, ANIMATOR / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: DAMIAN NENOW MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JAROSLAW WOJCIK SOUND / Η��ΟΣ: MACIEJ TEGI PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MARCIN KOBYLECKI

-----------------------------------------------------Graduate of Lodz Film School. His film THE AIM and GREAT ESCAPE were screened at numerous international film festivals. He is a specialist in computer graphics and the author of short animated films, illustrations and concept art. He currently works at Platige Image Film Studio where he directs, creates animation, edits and works on widely-conceived 3-D graphics.

-----------------------------------Αποφοίτησε από τη σχολή Lodz. Οι ταινίες του AIM, GREAT ESCAPE έχουν προβληθεί σε πολλά Φεστιβάλ. Ειδικεύεται στα γραφιστικά, τα κινούµενα σχέδια και τις καλλιτεχνικές εκδόσεις. Εργάζεται στο Platige Image Film Studio όπου σκηνοθετεί, µοντάρει και δηµιουργεί κινούµενα σχέδια και ασχολείται µε τρισδιάστατα γραφιστικά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A doctor, who lives in a remote mountainous area, is urged in a village. He will arrive there añer a long and difficult journey to find out that the village is empty. -----------------------------------------------------Ένας γιατρός που ζει σε µια αποµακρυσµένη ορεινή περιοχή, καλείται επειγόντως στο χωριό. Θα φτάσει εκεί έπειτα από µια µακριά και δύσκολη διαδροµή, για να διαπιστώσει ότι το χωριό είναι άδειο. -----------------------------------------------------SCRIPT, ANIMATION / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΧΕ∆ΙΟ: STELIOS POLICHRONAKIS PHOTGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DIMITRIS CHORIANOPOULOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JOHN PSAROUDAKIS SOUND DESIGN / ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΧΟΥ: STELIOS KOUPETORIS PUPPET DESIGN / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ: MACKINNON & SAUNDERS DIR.PRODUCTION / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SPYROS SIAKAS COüPRODUCTION / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: G.C.C. STELIOS POLICHRONAKIS Ε.Κ.Κ.,GRAAL S.A.

-----------------------------------------------------Stelios Polichronakis was born in Athens. He studied graphic design at the TEI of Athens and did postgraduate studies in design for film and television in England. There he worked as assistant set designer on several films, including the Billy Elliot, The Hours, and Return to Cold Mountain. In 2003 he returns to Greece to work as a professor in the Graphic Design department of the TEI of Athens, set designer and director.

-----------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε γραφιστική στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και έκανε µεταπτυχιακά στο design για κινηµατογράφο και τηλεόραση στην Αγγλία. Εκεί δούλεψε σαν βοηθός σκηνογράφου σε αρκετές ταινίες, µεταξύ των οποίων το Billy Elliot, Οι Ώρες και Επιστροφή στο Cold Mountain. Το 2003 γυρίζει στην Ελλάδα για να εργαστεί ως καθηγητής στο τµήµα Γραφιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, σκηνογράφος και σκηνοθέτης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

101


19:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

TALE OF THE WIND

Claudio Jordão

-----------------------------------------------------12’00’’ | BETACAM SP | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANTONIO C. VALENTE Õ FILMOGRAFO filmografo@filmografo.pt

-----------------------------------------------------Salva had the giñ of feeling the life of nature through her body. She lived in the forest across the river with Ábia his mother and she was happy until the day her life changed. Men and women of the village forced her to watch the burning of her mother accused of witchcrañ. -----------------------------------------------------Η Salva έχει το χάρισµα να νοιώθει τη φύση µέσα από το σώµα της. Ζούσε στο δάσος απέναντι από το ποτάµι µε την µητέρα της Ábia και ήταν ευτυχισµένη µέχρι την ηµέρα που άλλαξε η ζωή της. Άντρες και γυναίκες του χωριού την ανάγκασαν να βλέπει το θάνατο της µητέρας της που την κατηγορούσαν για µαγεία. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NELSON MARTINS COüDIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: NELSON MARTINS ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ: CLAUDIO JORDÃO, NELSON MARTINS VOICE / ΦΩΝΗ: MARIA D’AIRES EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CLAUDIO JORDÃO SOUND AND MUSIC /ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: JOÃO PAULO NUNES

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


I

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ENI

RO

NG R O

R

R

SC

SC

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EE

NING RO OM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

OM

E E ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

15:30

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

YOUTH AND STUDENT FILMS ING EN

NG

SC

ΑΙ ΘΟYΣΑ

DV SEE

NG

15:30

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

RUN DA PLAN - TO KOLPO / ΡΑΝ ΝΤΑ ΠΛΑΝ ΤΟ ΚΟΛΠΟ

ΡΑΝ ΝΤΑ ΠΛΑΝ Ç ΤΟ ΚΟΛΠΟ

Angelidis Dimitris, Toulis Odysseas | Greece

------------------------------------------------------

RUN DA PLAN Ç TO KOLPO

Angelidis Dimitris, Toulis Odysseas

CARNIVAL

Botond Püsök | Romania

-----------------------------------------------------6’45’’ | HDV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANGELIDIS DIMITRIS

------------------------------------------------------

angelidis_dim@hotmail.com

UNDERPASS / ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ Michalis Papantonopoulos | Greece

------------------------------------------------------

THE VEIL

Ömer Çaçan | Turkey ------------------------------------------------------

THE BEGINNING OF LOSS / ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Makis Serafeimidis | GREECE

------------------------------------------------------

REACH FOR THE STARS / ΦΤΑΣΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ Adam Alexopoulos | Greece

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Greed, love and money. A detective, a docker and a mistress. The city’s Mayor dead. -----------------------------------------------------Απληστία, έρωτας και χρήµα. Ένας ντεντέκτιβ, ένας λιµενεργάτης και µια ερωµένη. Ο δήµαρχος της πόλης νεκρός. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KALAITZIS STELIOS, KALFAGIANNIS LEONIDAS, MPONATSOU MARIA, ITSIOS SOTIS SCRΕΕΝPLAY, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANGELIDIS DIMITRIS, TOULIS ODYSSEAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TSESMELIS MANOS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PAPADOPOULOS ALEXANDROS MAKE UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: LITA ELEFTHERIA

-----------------------------------------------------Angelidis Dimitris: graduate of directing. People’s Choice Award in DV SEE - 5th Naoussa International Film Festival for the film “Anniversary”. Honorary distinction for the film “Happy Birthday” in the top 5 films of 48HOURFILMPROJECT Athens 2009 according to the choice of Mega Channel.

-----------------------------------Toulis Odysseas: graduate of directing. Honor distinction for the film “Happy Birthday” in the top 5 films of 48HOURFILMPROJECT Athens 2009 according to the choice of Mega Channel.

-----------------------------------Αγγελίδης ∆ηµήτρης: πτυχιούχος σκηνοθεσίας. Βραβείο Κοινού στο Digital View στο 5ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Νάουσας µε την ταινία «Επέτειος». ∆ιάκριση στις 5 καλύτερες ταινίες του 48hourfilmproject Αθήνα 2009 κατά την επιλογή του Mega Channel µε την ταινία «Happy Birthday».

-----------------------------------Τούλης Οδυσσέας: πτυχιούχος σκηνοθεσίας. ∆ιάκριση στις 5 καλύτερες ταινίες 48hourfilmproject Αθήνα 2009 κατά την επιλογή του Mega Channel µε την ταινία «Happy Birthday».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

103


15:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

CARNIVAL

100%

------------------------------------------------------------------------

UNDERPASS

Botond Püsök

-----------------------------------------------------16’54’’ | MINI DVü HDV |ROMANIΑ / ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SPOTFILM info@spotfilm.ro

-----------------------------------------------------Transylvania. A perfectly normal day for a young ballerina... until she finds herself in the middle of a mystical carnival. -----------------------------------------------------Τρανσυλβανία. Μια υπέροχα φυσιολογική µέρα για µια νεαρή µπαλαρίνα…µέχρι που βρίσκεται στη µέση ενός µυστηριώδους καρναβαλιού. -----------------------------------------------------ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: RÉKA SZÁSZ DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: BOTOND PÜSÖK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY, EDITOR / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΑΖ: CSABA BÁNTÓ SOUND / ΗΧΟΣ: ATTILA PÉTER

-----------------------------------------------------Botond Püsök was born in 1986, Romania. He graduated from the Sapientia - Hungarian University of Transylvania, Department of Photography, Film and Media. Since then, he works in the media and directs short films.

-----------------------------------Ο Botond Püsök üsök sök ökk γεννήθηκε το 1986, Ρουµανία. Αποφοίτησε από το τµήµα Φωτογραφίας, Κινηµατογράφου και Μέσων του Πανεπιστηµίου Sapientia της Τρανσυλβανίας. Από τότε, εργάζεται στα Μέσα και σκηνοθετεί µικρού µήκους ταινίες.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

00:00

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ΥΠΟΓΕΙΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ

Michalis Papantonopoulos -----------------------------------------------------12’00’’ | XDCAM| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIS NAKOS d.v.nakos@gmail.com

-----------------------------------------------------Four heroes from different minority groups of margin are persecuted, each one by the group he belongs. By those who traditionally accept them. They are in nowhere, in a gray zone that gives you nothing to fit, to feel at least familiar. The four will meet, lost, at a strange party taking place in an underground passage. -----------------------------------------------------Τέσσερις ήρωες, από διαφορετικές µειονοτικές οµάδες του περιθωρίου, διώκονται, ο καθένας από την οµάδα υπαγωγής του. Από αυτούς που παραδοσιακά τους αποδέχονται. Βρίσκονται στο πουθενά, σε µία γκρίζα ζώνη που δεν σου δίνει τίποτα να ταυτιστείς, να νιώσεις έστω οικεία. Θα συναντηθούν και οι τέσσερις, χαµένοι, µέσα σε ένα περίεργο πάρτι που πραγµατοποιείται σε µία υπόγεια διάβαση. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ELZA REMA, ALAH DITTA, EFTICHIA DRAKOPOULOU, NATALIA TSOUKALA, ARGIRIS THANASOULAS DIRECTOR|ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: MICHALIS PAPANTONOPOULOS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: PEPI FILIPPI, DIONISIS FLEVOTOMOS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VASILIS MPEKRODIMITRIS EDITING, MIXING, MASTERING/ ΜΟΝΤΑΖ, ΜΙΞΑΖ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ANDREAS PAPAZOGLOU AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ARMANDO META OTHER RATES / ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: POLINA PARASKEVOPOULOU, ANTZELA SAKA

-----------------------------------------------------Michalis Papantonopoulos is a psychologist and student in the postgraduate programme “Cultural Management” at the department of Communication, Media and Culture, Panteion University.

-----------------------------------Ο Μιχάλης Παπαντωνόπουλος είναι Ψυχολόγος και φοιτητής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Πολιτιστική ∆ιαχείριση του τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, του Παντείου Πανεπιστηµίου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

THE VEIL

00:00

15:30

100%

------------------------------------------------------

THE BEGINNING OF LOSS

Ömer Çaçan

-----------------------------------------------------7’41’’ | HDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ÖMER ÇAÇAN omercacan@mynet.com

-----------------------------------------------------The Veil is a story of women who became mothers when they were still children themselves. A story of an endless cycle of desperation, that turns into a kind of destiny. It is a story of silent acquiescence. Cemile lives in a sod-roofed house in a distant village. Her story finishes in one long dark night... -----------------------------------------------------Η ταινία «Veil» αφορά στην ιστορία γυναικών που γίνονται µητέρες όταν οι ίδιες είναι ακόµη παιδιά. Η ιστορία ενός ατέλειωτου κύκλου απελπισίας που µετατρέπεται σε ένα είδος πεπρωµένου. Είναι η ιστορία µιας σιωπηλής συγκατάβασης. Η Cemile ζει σε ένα σπίτι µε σκεπή από ρίζες και χώµα σε ένα αποµακρυσµένο χωριό. Η ιστορία της τελειώνει µια µακριά σκοτεινή νύχτα.. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NUPELDA AYAN, FATMA TUNÇ MEHMET TANRIKULU DIRECTING, SCRΕΕΝPLAY / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ: ÖMER ÇAÇAN CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ÖMER ÇAÇAN & ZEYNEL DOĞAN SOUND / ΗΧΟΣ: İBRAHIM YILDIRIM EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ÖMER ÇAÇAN & NAIL PELIVAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GELÉRI (ANONYMOUS)

-----------------------------------------------------He was born in 1983 Turkey. He is a student at Mimar Sinan University of Fine Arts, in the Cinema and Television Department. He has worked on many short and long films as director’s assistant. He is currently working on a screenplay and completing preparations for his next film project.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1983 στην Τουρκία. Είναι φοιτητής στο τµήµα Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης της Σχολής Καλών Τεχνών του Mimar Sinan University. Έχει εργαστεί σε πολλές ταινίες µικρού και µεγάλου µήκους ως βοηθός σκηνοθέτη. Τώρα εργάζεται πάνω σε ένα σενάριο και ολοκληρώνει τις προετοιµασίες για την επόµενη κινηµατογραφική του δουλειά.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Makis Serafeimidis

-----------------------------------------------------4’43’’ | DV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MAKIS SERAFEIMIDIS makiswave2@hotmail.com

-----------------------------------------------------‘Lenora” leñ at night without a word. She leñ only a letter. For her husband the night became longer.. -----------------------------------------------------Η “Λενόρα” έφυγε βράδυ, χωρίς µια κουβέντα. Άφησε µόνο ένα γράµµα. Για τον άντρα η νύχτα έγινε µεγαλύτερη.. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SOFIA GEORGOVASILI, AKIS MANASIS, GIORGOS POLIZOS, LEONIDAS MITRAKOS, MILTOS TZOUNIS SCREENPLAY, DIRECTING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MAKIS SERAFEIMIDIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DIMITRIS LAMPROU 1ST DIRECTOR ASSISTANT |Α’ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: GIORGOS VASALOS 2ND DIRECTOR ASSISTANT |Β’ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: VAGIA TSIOURVOPOULOU CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: GIORGOS ZERVAS

-----------------------------------------------------Born in 1977 in Neo Iraklio, Attica. Studies in directing at the public IIEK, Vrilisia and graduate of Cinema School Stavrakos. Director of two short films “SintagmaOmonoia” and “The beginning of loss”. Worked as an assistant director in the theatre performance “Tichos” (wall) directed by Vasilis Kanelopoulos and as a scriptwriter in the film “Apoliti stigmi’ (absolute moment).

-----------------------------------Γεννηµένος το 1977 στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Σπουδές σκηνοθεσίας στο δηµόσιο ΙΕΚ Βριλλησίων και απόφοιτος της κινηµατογραφικής σχολής Σταυράκου. Σκηνοθέτης δύο ταινιών µικρού µήκους “Σύνταγµα-Οµόνοια¨ και “χάραµα της απώλειας”. Βοηθός σκηνοθέτης στη θεατρική παράσταση “Τοίχος” σε σκηνοθεσία Βασίλη Κανελόπουλου και στην ταινία “Απόλυτη στιγµή” ως σκρίπτ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

105


DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

SCREEN

SCREEN

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

R

NING RO

EE

NING RO

SC

EE

SC

R

NING RO

SC

16:30

ROOM

OM

EE

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

100%

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

NG

I

ROOM

SCREEN

NG

I

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

I

15:30

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

REACH FOR THE STARS

NO LOVE

ΦΤΑΣΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ Adam Alexopoulos

-----------------------------------------------------18’22’’ | DV PAL AVI 4:3 | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STUDENT NETWORK “ATITHASA PINELA” skotretsou@sch.gr -----------------------------------------------------The film is dedicated to the diversity of people. Two children, Konstantis who lives in Kastelorizo fights to cope with the difficulties of life. Thecla comes from a wealthy family of Athens and is looking for her paradise. Fate brings them very close. What secret is Konstantis hiding? Will Thekla make it? -----------------------------------------------------Η ταινία είναι αφιερωµένη στη διαφορετικότητα των ανθρώπων. ∆ύο παιδιά, ο Κωνσταντής που ζει στο Καστελόριζο, αγωνίζεται να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής. Η Θέκλα από µια πλούσια οικογένεια της Αθήνας ψάχνει να βρει τον παράδεισό της. Η µοίρα τους φέρνει πολύ κοντά. Τι µυστικό κρύβει άραγε ο Κωνσταντής; Η Θέκλα θα τα καταφέρει; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KONSTANTINOS AMIGDALOS, THEODORA VOGIATZI, GEORGIA GKIKA, TATIANA GKOUMA, LINA GIALPA, ELENI DIMAKOPOULOU, STELLA DIAKATI, KATERINA ZAFEIRI, ELENI ZACHARIOUDAKI, AGGELIKI KANELOPOULOU, MANOLIS KANELLIDIS, MARIA KARATZOULIA, ATHANASIA KONTOPOULOU, EVAGELIA KOSIA, ELISAVET LOUKAKI, VASILEIA MACHERA, CHRISTINA MOUTSAKAKI, DIMITRA MPARKATSA, ZAFIROULA MUTILIDOU, AGELOS MORIKIS, DIMITRIS MORIKIS, THEOFILOS NTAKOULAS, IOANNA PAPAGEORGIOU, MARINOS PELTSOUK, ATHANASIA PLANTZOPOULOU, ANNA RODAMI- AGELOPOULOU, YOLANDA SPANOU, PETROS TSOPANAKIS, EVAGELIA SOURMPA, DESPOINA PANTELI MISOMIKE / KIKKOU AND GIORGOS KARAVELATZIS __ SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: NECTARIOS VAFEIADIS, TATIANA GKOUMA, LINA GIALPA, ELENI DIMAKOPOULOU, AGELIKI KASIMI, KATERINA KIRIAKATI, IOANNA KOSTOULA, ATHANASIA PLANTZOPOULOU, GEORGIOS STATHAKIS, GIANNIS FILIPPAS, AIKATERINI CHRONOPOULOU __ SUBTITLES / ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ: LILA KOUTSODIMOU, SPIROS POTAMIANOS __ COORDINATION / ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: KOSTAS GKOUFAS, EVI THEOFANIDOU, EVI KONTOGOURI, SPIROS MANTZAVINOS, GIOTA STELLAKI __ PARTICIPANTS / ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: RANIA AGELOPOULOU, ELENI ASGKARI, KONSTANTINOS GAVATHAS, STAVROS GENITSARIS, IOANNA GEORGITSEA, MARIA GIOTI, ELENI DOINOUDI, SPIROS ILIOPOULOS, VASILIS KONIARIS, IRINI KONTOMARI, THEODORA KONSTANTINOU, FOTIS MARAGKOS, MARILENA MARTZAKLI, KONSTANTINOS MICHAILOGLOU, PETROS MOUTSKALI, PANAGIOTA MPACHOUMA, GIANNIS NIKOLAOU, GABRIELA NITA, CHRISOVALANTOY NITI, EVAGELIA PANOU, DORA PAPANIKOLAOU, GEORGIA STAMOULI, KAROLOS SCHINOCHORITIS, GIANNIS TATANTOUI, MARIOS TSIAMALOS, PANAGIOTIS TSIAMPAS, VASILEIA FOURLI, EVGENIA FOURLI, GIOTA CHARTOFILAKA, SOZON CHARTOFILAKS, AGELIKI CHRISTOF, PAVLOS PSOMIADIS

-----------------------------------------------------The film created in collaboration with the program “Proto vima”. It’s a team work in which participated 10 schools from the student network “Atithasa Pinela”, from Attica, Kastelorizo, and the secondary school for special needs in Ilion. The director, Adam Alexopoulos, fi nished high school in Peristeri and currently is a student at the department of Electrical engineering, TEI -Chalkida.

-----------------------------------Η ταινία έγινε σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Πρώτο Βήµα. Είναι οµαδική δουλειά όπου συµµετείχαν 10 σχολεία του µαθητικού δικτύου “Ατίθασα Πινέλα”, από την Αττική, το Καστελόριζο και το Ειδικό Γυµνάσιο Ιλίου. Ο σκηνοθέτης, Αδάµ Αλεξόπουλος τελείωσε το 7ο ΓEΛ Περιστερίου και σήµερα είναι φοιτητής στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Τµήµα Ηλεκτρολόγων.

------------------------------------------------------

106

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Radoslav Yordanov | Bulgaria ------------------------------------------------------

BLANK PAGE

Dimitris Kostakis | Greece ------------------------------------------------------

THE BLACK CAT’S PING-PONG TALE Bartosz Warwas | Poland

------------------------------------------------------

IN TWO MINUTES / ΣΕ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ Michalis Lygkiaris | Greece

------------------------------------------------------

ARE YOU SERIOUS? Anton Fedorko | Slovakia

------------------------------------------------------

HANGOVER

Christos Venetsianos | Greece ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

00:00

16:30

100%

------------------------------------------------------

BLANK PAGE

NO LOVE

Radoslav Yordanov

Dimitris Kostakis

-----------------------------------------------------11’38’’ | MPEG4| BULGARIΑ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIEV UNIVERSITY OF THEATRE, CINEMA

-----------------------------------------------------11’31’’ | AVI (1920 X 1080' | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIS KOSTAKIS

AND TELEVISION

d1kostakis@yahoo.gr

karpenko-kary@ukr.net

-----------------------------------------------------A film based on the procedure of creativity. What can light the flame of inspiration…? -----------------------------------------------------Μια ταινία πάνω στη διαδικασία της δηµιουργίας. Τι µπορεί να ανάψει τη φλόγα της έµπνευσης...; ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A short story about love telling us that there is no love. -----------------------------------------------------Μια µικρή ιστορία για τον έρωτα που µας λέει ότι δεν υπάρχει έρωτας. -----------------------------------------------------ACTORS / HΘΟΠΟΙΟΙ: KATERINA VARCHENKO, VLADIMIR NELVELSKII, ANNA SHAIDYUK, RADOSLAV YORDANOV DIRECTOR, SCRIPTWRITER, ACTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΟΣ: RADOSLAV YORDANOV CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ANGEL ANGELOV ΕDITING| ΜΟΝΤΑΖ: SERGEY MELLNICK

-----------------------------------------------------I graduated from the NATFA ‘’Kr. Sarafov’’ with a degree in acting. Now, I`m about to graduate from Kiev becoming a film director. I love the life and most of all the art of being a man.

-----------------------------------Αποφοίτησα από το Πανεπιστήµιο NATFA ‘’Kr. Sarafov’’ µε πτυχίο στην υποκριτική. Τώρα πρόκειται να αποφοιτήσω από το Πανεπιστήµιο του Κιέβου από το τµήµα σκηνοθεσίας. Αγαπώ τη ζωή µα πάνω από όλα την τέχνη του να είσαι άνδρας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KONSTANTINOS EKSARXOPOULOS, THANASIS PATRIARCHEAS, ALEXANDROS PAPATRIANTAFILLOU, MARIANNA VARVIANI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KARTERIS DIMITRIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DIMITRIS KOSTAKIS ART DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: KRIGKOU PETROULA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: VATSIOS DIMITRIS

-----------------------------------------------------I was born and grew up in Athens. I studied graphic design at T.E.E- Alimos, directing at IIEK AKMI and currently I attend BA studies at Metropolitan College. I participated in 48HFP with the film “love is in the air”. Honorary distinction as one of the three films won Mega Choice Award.

-----------------------------------Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αθήνα. Σπούδασα γραφιστική στο Τ.Ε.Ε Αλίµου, σκηνοθεσία στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τώρα κάνω το (ΒΑ) µέσω του µητροπολιτικού κολλεγίου. Είχα συµµετοχή στο 48HFP µε την ταινία « love is in the air>». ∆ιάκριση µια από τις τρεις ταινίες Mega Choice Award.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

107


16:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

THE BLACK CAT’S PINGÇPONG TALE

Bartosz Warwas

-----------------------------------------------------17’50’’ | DIGIBETA| POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: POLISH NATIONAL FILMSCHOOL ÏPWSFTVITÐ swzfilm@filmschool.lodz.pl

-----------------------------------------------------One black cat, two great passions, four ordinary people and loads of ping-pong balls. An uncompromising tale of blind love for someone else’s cat intertwined with blind worship of table tennis. -----------------------------------------------------Μια µαύρη γάτα, δυο µεγάλα πάθη, τέσσερις συνηθισµένοι άνθρωποι και σωροί από µπαλάκια πινγκ πονγκ. Μια ασυµβίβαστη ιστορία του τυφλού έρωτα για τη γάτα κάποιου άλλου πλεγµένη µε την τυφλή λατρεία του επιτραπέζιου τένις. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ISABELLE LEHN DOP / |∆/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ERNEST WILCZYNSKI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: BOGDAN KLAT

-----------------------------------------------------Bartosz Warwas (1978) was born in Cracow. Since 2006 he has been studying at the directing department in Polish National Film School in Lodz. His films have been screened on numerous international festivals including Berlin, Bilbao, Cologne, New Delhi, Tehran, Bucharest, Dresden, Monterrey, San Francisco, Amsterdam, Montevideo and Rio de Janeiro.

-----------------------------------Ο Bartosz Warwas (1978) γεννήθηκε στην Κρακοβία. Από το 2006 σπουδάζει στο τµήµα σκηνοθεσίας της Πολωνικής Σχολής Κινηµατογράφου στο Λοτζ. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ συµπεριλαµβανοµένων των φεστιβάλ Βερολίνου, Μπιλµπάο, Κολωνίας, Νέου ∆ελχί, Τεχεράνης, Βουκουρεστίου, ∆ρέσδης, Μοντερέι, Σαν Φρανσίσκο, Άµστερνταµ, Μοντεβιδέο και Ρίο ντε Τζανέιρο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

IN TWO MINUTES

ΣΕ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ Michalis Lygkiaris

-----------------------------------------------------2’00’’ | MINIDV| GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MICHALIS LYGKIARIS mlygk@ath.forthnet.gr

-----------------------------------------------------A man realizes that he is late and runs to catch up. -----------------------------------------------------Ένας άντρας συνειδητοποιεί ότι έχει αργήσει και τρέχει για να προλάβει. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHARIS VATIS, MICHALIS ARGALIAS, KONSTANTINA CHRISTOFAKI, GIORGOS LYGKIARIS, KONSTANTINOS MPOGDANIS, EVI LAPATA DIRECTING, EDITING, MUSIC / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ, ΜΟΥΣΙΚΗ: MICHALIS LYGKIARIS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: MICHALIS LYGKIARIS, CHARIS VATIS

-----------------------------------------------------He was born in 1982. Graduated from the School of Mechanical Engineering, NTUA. He studied piano and music theory at the National Conservatory. He has attended many seminars for directing. He works as a mechanical engineer and at the same time studies at the department of Audio and Visual Arts, Ionian University.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1982. Απόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Έχει σπουδάσει πιάνο και θεωρία της µουσικής στο Εθνικό Ωδείο και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεµινάρια σκηνοθεσίας. Εργάζεται σαν µηχανολόγος µηχανικός, ενώ παράλληλα σπουδάζει στο τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

ARE YOU SERIOUS?

00:00

16:30

100%

------------------------------------------------------

HANGOVER

Anton Fedorko

Christos Venetsianos

-----------------------------------------------------3’40’’ | DV PAL (.AVI' 16:9 | SLOVAKIΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSITY OF ST. CYRIL AND

-----------------------------------------------------3’55’’ | FULL HD 2.35:1 | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CHRISTOS VENETSIANOS

METHODIUS IN TRNAVA

venetnt@gmail.com

info@ucm.sk

-----------------------------------------------------Drugs+ Drinking = HANGOVER. A young man wakes up on his couch añer a night hangover. He doesn’t remember what happened. Different objects from the place will remind him what has happened. -----------------------------------------------------Ναρκωτικά + Ποτό = HANGOVER. Ένας νέος άvδρας ξυπνάει στον καναπέ του σπιτιού του, ύστερα από ένα βράδυ κραιπάλης. ∆εν θυµάται τι έχει συµβεί. ∆ιάφορα αντικείµενα από τον χώρο όµως θα του θυµίσουν τι έχει γίνει. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Imagine that you can have everything you want just by simple movement of your hand. The Protagonist of this short film is in the same situation. What would you do? What would you wish for? Think about it for a second. No... really? ! Are you serious? ! -----------------------------------------------------Φαντάσου πως µπορείς να έχεις ό,τι θελήσεις απλά και µόνο µε την κίνηση του χεριού σου. Ο Πρωταγωνιστής αυτής της µικρού µήκους ταινίας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Τι θα έκανες; Τι θα ευχόσουν; Σκέψου το για λίγο. Όχι… πράγµατι; ! Είσαι σοβαρός; ! -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MIROSLAV ARDON, IVAN BUTKO, ALEXANDRA ADAMIKOVA SCREENPLAY, DIRECTION, POSTPRODUCTION / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: ANTON FEDORKO CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ANTONIOS VLACHOU, MIROSLAV PIAČEK

-----------------------------------------------------Born: 19.09.1988 in Spišská Nová Ves, Study: third year of Mass Media Communication in Trnava. Work: Cameraman in town TV. Hobbies: sport, films, music, postproduction, filming.

-----------------------------------Γεννηθείς: 19.09.1988 στο Spišská Nová Ves. Σπουδές: τριτοετής φοιτητής στο τµήµα Μ.Μ.Ε., Trnava. Εργασία: Εικονολήπτης στην τοπική τηλεόραση. Χόµπι: σπορ, ταινίες, µεταπαραγωγή (postproduction), κινηµατογράφηση.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PANOS MALIKOURTIS, MARI GKRINTASOVA SCRΕΕΝPLAY| ΣΕΝΑΡΙΟ: CHRISTOS VENETSIANOS PRODUCTION MANAGEMENT| ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIMITRIS GASPARIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CHRISTOS VENETSIANOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GEORGIOS KOULIS

-----------------------------------------------------Christos Venetsianos was born in Piraeus, but grew up and lives in Salamina. At the age of 21 he directed his first short film entitled “Pigi Zois” (Source of Life) thanks to the funding from the Greek Film Center through the program “Proto Vima” and the help of t-short and IIEK DOMI. In 2010 he started his studies in directing at IIEK AKMI.

-----------------------------------Ο Χρήστος Βενετσιάνος γεννήθηκε στον Πειραιά, ενώ µεγάλωσε και κατοικεί στην Σαλαµίνα. Στα 21 του χρόνια σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία µικρού µήκους µε τίτλο “Πηγή Ζωής” χάρη στην χρηµατοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, µέσω του προγράµµατος “Πρώτο Βήµα”, αλλά και την βοήθεια της t-short και του ΙΕΚ ∆ΟΜΗ. Το 2010 ξεκίνησε τις σπουδές του στο τµήµα σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

109


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

I

ROOM

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

R

NING RO

SC

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

18:00

NG

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

HAPPY PURCHASE

Zhora Kryzhovnikov | Russia ------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

HAPPY PURCHASE

Zhora Kryzhovnikov

Tomas Riūka | Lithuania

-----------------------------------------------------8’00’’ | RED ONE | RUSSIΑ / ΡΩΣΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TOOMUCH PRODUCTION -----------------------------------------------------Near future. Human-like robots are in open market. Sveta acquires a nice Robot to solve her personal problems. Robot is tuned up automatically to fit the owner’s character. But she is on her way to know who she truly needs. -----------------------------------------------------Κοντινό µέλλον. Άνθρωποι- ροµπότ βρίσκονται στην ελεύθερη αγορά. Η Σβέτα ζητά ένα ωραίο Ροµπότ να της λύσει τα προσωπικά της προβλήµατα. Το Ροµπότ είναι ρυθµισµένο να ταιριάζει αυτόµατα µε το χαρακτήρα του ιδιοκτήτη. Αλλά πρόκειται να ανακαλύψει ποιον πραγµατικά χρειάζεται. ------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AT A BORDER RAILWAY STATION / Σ’ ΕΝΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Nancy SpetsiotI | Greece

------------------------------------------------------

A DAY

Georgi Krastev | Bulgaria ------------------------------------------------------

DAY OUT

Katerina GerothanasI | Greece ------------------------------------------------------

MAYBE EVEN OUR HEAVEN

110

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MAKSIM MATVEEV, YULIA ALEXANDROVA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ZHORA KRYZHOVNIKOV PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: VYACHESLAV KIEVTSOV EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ALEKSEY BOBROV COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: HENRY PARCELL


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

------------------------------------------------------

AT A BORDER RAILWAY STATION

Σ’ ΕΝΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Nancy Spetsioti

-----------------------------------------------------10’23’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ICONA STUDIO icona@otenet.gr

-----------------------------------------------------An old stationmaster works for years at a border railway station. He watches the trains leaving, but he remains there… -----------------------------------------------------Ένας ηλικιωµένος σταθµάρχης δουλεύει χρόνια σ’ ένα συνοριακό σταθµό. Παρακολουθεί τα τραίνα να φεύγουν, αλλά αυτός παραµένει εκεί… -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GIORGOS PAPADIMITRAKIS, GERASIMOS SKIADARESIS, DIMITRIS TZOUMAKIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NANCY SPETSIOTI PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ICONA STUDIO, GREEK FILM CENTER PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIS GALANOPOULOS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ARIS STAVROU SET DESIGN, COSTUMES / ΣΚΗΝΙΚΑ, ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: MICHALIS SDOUGKOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MARIOS STROFALIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GIANNIS PARASKEVOPOULOS SOUND / HΧΟΣ: NIKOS MPOUGIOUKOS PRODUCTION MANAGEMENT / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: VIRGINIA ARTOPOIOU

-----------------------------------------------------Born in Larisa in 1981. She is a student at the Film School, A.U.TH. She deals with writing scripts and theatre plays for which she has won prizes. Filmography: 2008 “Farewell to arms…”, 35mm, colour, fiction, 5’30’’. 2010 “Timoria” (punishment), HD, colour, fiction, 3’30. 2010 “At a border railway station”, 35mm, colour, fiction, 11’30’’.

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1981. Είναι φοιτήτρια της σχολής κινηµατογράφου του Α.Π.Θ. Επίσης ασχολείται µε τη συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων, για τα οποία έχει αποσπάσει βραβεία. Φιλµογραφία: 2008 Αποχαιρετισµός στα όπλα…, 35mm, έγχρ., µυθοπλασία 5’ 30”. 2009 Τιµωρία, HD, έγχρ., µυθοπλασία, 3’ 30’’ 2010 Σ’ ένα συνοριακό σταθµό, 35mm, έγχρ., µυθοπλασία, 11’’30’’.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

18:00

100%

------------------------------------------------------

A DAY

Georgi Krastev -----------------------------------------------------6’50’’ | DVD | BULGARIΑ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GEORGI KRASTEV GEORGEKRASTEV@ABV.BG -----------------------------------------------------An ordinary day. And a game against boredom suddenly lashed across my mind. And there’s no need to go anywhere; to no need to do anything. The world will pass in front of your eyes by its own. -----------------------------------------------------Μια συνηθισµένη µέρα. Κι ένα παιχνίδι ενάντια στη βαρεµάρα ξαφνικά περνά από το µυαλό µου. Και δε χρειάζεται να πας πουθενά, να κάνεις τίποτα. Ο κόσµος θα περάσει µπροστά από τα µάτια σου µόνος του. -----------------------------------------------------ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: DANIEL PEEV SET DESIGN / ΣΚΗΝΙΚΑ: KAMELIA SKULEVA DIRECTOR OF CINEMATOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GEORGI KRASTEV CAMERA ASSISTANTS |ΒΟΗΘΟΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ: VESELIN HRISTOV, ANGEL CHOBANOV, MIHAELA BORISOVA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GEORGI KRASTEV DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY |∆/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NELLY SPASOV

-----------------------------------------------------Born in 1986 in Varna, Bulgaria. 2010 Semana de Cine Experimental de Madrid. 2010 GIGUK Video Art, Gieben, Germany. 2010 Pocket Film Festival, Paris, France. 2010 Art by Change “Ultra Short Film Festival”. 2010 The One Minute Festival, Gent, Belgian. 2008 10th international panorama of Independent film makers, Patras, Greece. 2008 World One Minutes exhibition, Beijing, China

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1986 στη Βάρνα, Βουλγαρία. 2010 Εβδοµάδα Πειραµατικών Ταινιών –Μαδρίτη. 2010 GIGUK Video Art, Gieben, Γερµανία. 2010 Pocket Film Festival, Παρίσι, Γαλλία. 2010 Art by Change “Ultra Short Film Festival”. 2010 The One Minute Festival, Gent, Βέλγιο. 2008 10 ο ∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµιουργών, Πάτρα, Ελλάδα. 2008 έκθεση World One Minutes, Πεκίνο, Κίνα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

111


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MAYBE EVEN OUR HEAVEN

DAY OUT

Katerina Gerothanasi

Tomas Riūka

-----------------------------------------------------15’00’’ | HDV | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΕLIZAMPETTA ILIA ÕGEORGIADOU

-----------------------------------------------------8’47’’ | DVD | LITHUANIΑ / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TOMAS RIŪKA

elizampetta_ig@yahoo.gr

tomas.riuka@gmail.com

-----------------------------------------------------Because of global warming, people are forced to live closed in their houses. Any exposure to the sun light can be fatal. Hector wakes up and realizes that his parents leñ. Trapped in his house, he comes face to face with loneliness and the fear that his parents have been burned. -----------------------------------------------------Οι άνθρωποι λόγω της υπερθέρµανσης του πλανήτη, είναι αναγκασµένοι να ζουν κλεισµένοι στα σπίτια τους. Οποιαδήποτε έκθεση στο φως του ήλιου, µπορεί να είναι θανατηφόρα. Ο Έκτορας ξυπνάει και διαπιστώνει ότι οι γονείς του έχουν φύγει. Εγκλωβισµένος στο σπίτι του, έρχεται αντιµέτωπος µε τη µοναξιά και το φόβο ότι οι γονείς του έχουν καεί. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Young woman’s life is changing. Her efforts trying to understand what’s going on takes her to a world of her own memories about childhood, first love and wedding. -----------------------------------------------------Η ζωή µιας νεαρής γυναίκας αλλάζει. Οι προσπάθειές της να καταλάβει τι συµβαίνει την οδηγούν σε ένα κόσµο δικών της αναµνήσεων για την παιδική ηλικία, τον πρώτο έρωτα και το γάµο. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISTOS SITARIDIS, STEFANI KAPETANIDI, MARIANNA TANTOU, GIORGOS KOLOVOS DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: KATERINA GEROTHANASI, NIKOS APOSTOLOPOULOS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KATERINA GEROTHANASI, ELIZAMPETTA ILIA - GEORGIADOU DOP / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: THEOFILOS KALAITZIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GIANNIS ANDRIAS SOUND ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: DAFNI FARAZI, TASSOS PAPALIAS SET DESIGN / ΣΚΗΝΙΚΑ: ELIZAMPETTA ILIA- GEORGIADOU, CHRISA SERDARI COSTUMES| ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ELIZAMPETTA ILIA- GEORGIADOU MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: TASSOS PAPALIAS

-----------------------------------------------------Katerina Gerothanasi was born in Thessaloniki, 1986. She has written script in 5 short films, apart from which she has directed 3. The short film ‘Black out’ got the audience award at the 3d crash fest of Thessalonica and the short film ‘Imagine me & you’ got the best sound editing award at the 48hours Film Festival.

-----------------------------------Η Κατερίνα Γεροθανάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 1986. Έχει γράψει το σενάριο σε 5 µικρού µήκους ταινίες κι έχει σκηνοθετήσει 3. Η µικρού µήκους ταινία «Μπλάκ άουτ» κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο 3ο Crash Fest της Θεσσαλονίκης καθώς κι η επίσης µικρού µήκους ταινία «Imagine me & you» (Φαντάσου εµένα κι εσένα) πήρε το Βραβείο Καλύτερης Ηχοληψίας στο 48Hours Film Festival.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: EVELINA KVEDARAVICIUTE, SKAIVA JASEVICIUTE, AUGUSTAS VYCHROVAS DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: TOMAS RIUKA ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: EREZ HENYA (MUSIC COMPOSED AND ORCHESTRATED / ΣΥΝΘΕΣΗ- ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ) CINEMATOGRAPHY / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ALGIMANTAS MIKUTENAS FILM EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DOVYDAS VILKELIS SET DECORATION / ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ: BORIS BINEVICIUS COSTUME DESIGN / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: RUTA CEPYTE MAKEUP AND HAIR STYLIST / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΛΛΙΑ: SIMONA MUZAITE SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: BORIS BINEVICIUS SOUND RECORDIST / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: DAVE GRADIN SUPERVISING SOUND EDITOR / ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ: MANTAS NORKUS SOUND EDITOR, SOUND MIXER / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ/ ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: VITAS VAICIULIS SPECIAL EFFECTS / ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΦΕ: SARUNAS AGLINISKIS, ANTANAS SURGAILIS SPECIAL EFFECTS TECHNICIAN / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΦΕ: BORIS BINEVICIUS DIGITAL EFFECTS / ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ: MANTAS NORKUS STILL PHOTOGRAPHER| ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ROBERTAS DASKEVICIUS FIRST ASSISTANT CAMERA / Α’ ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ: ROLANDAS JONELIUKSTIS ADDITIONAL PHOTOGRAPHY / ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DEIMANTAS KUCINSKAS BEST BOY / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: LINAS RAMANAUSKAS CAMERA OPERATOR (UNDERWATER SCENES)| ΚΑΜΕΡΑ (ΛΗΨΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ): TOMAS RIUKA SECOND ASSISTANT CAMERA / Β’ ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ: GEDIMINAS VANSEVICIUS GAFFER / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: AUDRIUS ZAGORSKIS MUSICIAN / ΜΟΥΣΙΚΟΣ: VAIDA GENYTE, ANDREW KRAUS (PIANO / ΠΙΑΝΟ).

-----------------------------------------------------Only the second short film from Tomas Riuka. Tomas is a self educated cinematographeR /director. Started his movie creation activities only in 2007.

-----------------------------------Η δεύτερη µόνο µικρού µήκους ταινία του Tomas Riuka. Ο Τόµας είναι αυτοδίδακτος κινηµατογραφιστής/ σκηνοθέτης. Ξεκίνησε τις κινηµατογραφικές δηµιουργικές του δραστηριότητες µόλις το 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


I

ROOM

ROOM

EE

NING RO

SC

R

NING RO

SC

EE

OM

R

NING RO

SC

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

DV SEE

NG

16:20

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ ΑΙ

ΘΟYΣΑ

16:20

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

E X PE

RI M E NTAL ΠΕΙΡ ΑΜΑ Τ ΙΚ Α

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Α RECORDED WALK / ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΒΟΛΤΑ

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΒΟΛΤΑ

Α RECORDED WALK

Panagiotis Dimosthenis Perdikis | Greece

Panagiotis- Dimosthenis Perdikis

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------7’13’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 -----------------------------------------------------The aim was to comment on the intense monitoring and the control we suffer in our days. It is actually the recording of a walk in the city through various cameras of closed circuit CCTV. -----------------------------------------------------Στόχος ήταν να σχολιάσω την έντονη παρακολούθηση και τον έλεγχο που υφιστάµεθα στις µέρες µας. Ουσιαστικά αποτελεί την καταγραφή µιας βόλτας στην πόλη, µέσω διαφόρων υποτιθέµενων καµερών κλειστού κυκλώµατος. ------------------------------------------------------

BEHIND THE BLOCKS Jana Bednárová | Slovakia

------------------------------------------------------

ALICE IN WONDERLAND Alexandra Grigoriou | Greece

------------------------------------------------------

THE MOST SECRETLY DEPTH OF YOUR SKIN Olena Maksymenko | Ukraine

------------------------------------------------------

BESSER ORANGEHAUT ALS GAR KEIN PROFIL Lena Violetta Leitner | Austria

------------------------------------------------------

FREAKSHOW

Philippos Ntegidis | Greece ------------------------------------------------------

STEPS

Beata Pantya | Hungary --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTOR, STYLIST / ΗΘΟΠΟΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΣΤΡΙΑ: PAPADIMOULI NEFELI MARIA DIRECTOR, SCRIPTWRITER| ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: PERDIKIS PANAGIOTIS CAMERA, EDITING / ΟΠΕΡΑΤΕΡ, ΜΟΝΤΕΡ: PERDIKIS PANAGIOTIS MUSIC: “MIKRO AGORI”- STEREO NOVA, “GET A MOVE ON”- MR. SCRUFF, “4 SEASONS”- VIVALDI, “CHALARA”- CHRISTOS PAZIS

-----------------------------------------------------I am 23 years old and a 5th-year student in School of Architecture in Athens. I play music as a dj and make our own music with my band in new wave- post rock orientations. Although I am a film fan, I have not dealt with amateur filmmaking until now. This is my second video. I filmed it with an old borrowed Sony video camera and edited it with sony vegas pro.

-----------------------------------Είµαι 23 χρονών και φοιτώ στο 5ο έτος της αρχιτεκτονικής σχολής στην Αθήνα. Παίζω µουσική σαν dj σε µαγαζιά και φτιάχνουµε την δική µας µουσική µε το συγκρότηµα µου, σε new wave - post rock προσανατολισµούς. Αν και είµαι κινηµατογραφόφιλος δεν είχα ασχοληθεί µε την ερασιτεχνική κινηµατογράφηση ως τώρα. Αυτό είναι µόλις το 2ο video µου. Το βίντεο το γύρισα µε µια παλιά δανεική videocamera sony και το επεξεργάστηκα µε το πρόγραµµα sony vegas pro.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

113


16:20

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

BEHIND THE BLOCKS

00:00

100%

------------------------------------------------------

ALICE IN WONDERLAND

Jana Bednárová

Alexandra Grigoriou

-----------------------------------------------------1’56’’ | AVI | SLOVAKIΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2009 -----------------------------------------------------Recording the rhythm of the nature, which is becoming domesticated to the life behind the town. -----------------------------------------------------Καταγράφοντας το ρυθµό της φύσης που εξηµερώνεται µε τη ζωή πίσω από την πόλη. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------3’59’’ | MPEG (PAL' 16:9 | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXANDRA GRIGORIOU

DISTRIBUTORS / ∆ΙΑΝΟΜΗ: JANA BEDNÁROVÁ

-----------------------------------------------------Jana Bednarova, studies currently at Faculty of Fine Arts, FAVU VUT Brno, Czech republic, focusing at video, experimental installation and painting. One year resident in Faculty of Fine Arts, University of Basque Country, Spain. Nomination in category film in MIXER festival in Czech Republic 2010. For more info about me: www. bednarova.co.cc

-----------------------------------Η Jana Bednarova σπουδάζει στη σχολή Καλών Τεχνών, FAVU, Τσεχία, δίνοντας έµφαση στο βίντεο, την πειραµατική εγκατάσταση και τη ζωγραφική. Ενός έτους ειδικευόµενη στη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήµιο της Χώρας των Βάσκων, Ισπανία. Υποψήφια στην κατηγορία ταινίας στο ΜΙΧΕR Festival, Τσεχία 2010. Για περισσότερες πληροφορίες: www.bednarova.co.cc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

zoulapi_2005@yahoo.gr

-----------------------------------------------------Instead of summary, the following text: “- So, tell me. – The story? –No. Its end. –They lived happily ever añer. – Smart. – Beautiful. – Fantastic. –Promising. –The end hurts? –Only if it comes.” Vellis Miltiadis. -----------------------------------------------------Αντί περιλήψεως, το εξής κείµενο: «- Πες µου λοιπόν. - Την ιστορία; Όχι. Το τέλος της. - Έζησαν αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα. - Έξυπνο. - Όµορφο. - Φανταστικό. - Ελπιδοφόρο. - Πονάει το τέλος; - Μόνο αν έρθει.», Βέλλης Μιλτιάδης. -----------------------------------------------------IDEA, SCREENPLAY, DIRECTING / ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: GRIGORIOU ALEXANDRA EDITING, PERFORMING / ΜΟΝΤΑΖ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ: GRIGORIOU ALEXANDRA MUSICAL COLLAGE, SOUND EDITING / ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΛΑΖ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ: GRIGORIOU ALEXANDRA

-----------------------------------------------------Alexandra Grigoriou: Born in Pirgo Ilias in 1985, grew up in Thessaloniki. Currently, she is a dance student in the professional dance school “Rallou Manou” with previous studies in the Faculty of Dentistry, A.U.TH. She deals amateurishly with the creation of experimental dance films mainly through her participation in relevant seminars.

-----------------------------------Γρηγορίου Αλεξάνδρα: Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1985, µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σήµερα είναι σπουδάστρια χορού στην επαγγελµατική σχολή χορού Ραλλού Μάνου, µε προηγούµενες σ��ουδές στο τµήµα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ερασιτεχνικά µε τη δηµιουργία πειραµατικών ταινιών χορού (dance films) κυρίως µέσω της συµµετοχής της σε σχετικά σεµινάρια.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

100%

00:00

16:20

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

THE MOST SECRETLY DEPTH OF YOUR SKIN

BESSER ORANGEHAUT ALS GAR KEIN PROFIL

Olena Maksymenko

Lena Violetta Leitner

-----------------------------------------------------5’19’’ | MINIDV | UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OLENA MAKSYMENKO NEWFILM@LIST.RU -----------------------------------------------------Experimental film about live human emotions. -----------------------------------------------------Πειραµατική ταινία για ζωντανά ανθρώπινα συναισθήµατα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------1’35’’ | DVD PAL | AUSTRIΑ / ΑΥΣΤΡΙΑ | 20111 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LENA VIOLETTA LEITNER

SCRIPT, IDEA, DIRECTION / ΣΕΝΑΡΙΟ, Ι∆ΕΑ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: OLENA MAKSYMENKO CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ANDREY EVSTRATENKO EDITING, SOUND / ΜΟΝΤΑΖ, ΗΧΟΣ: MAX KAPATOURA

-----------------------------------------------------Olena studies Film and Television at the Kiev National University of Culture and Arts. She is screenwriter of all her films. Also she filmed as an actress. Οlena always makes some experiences in each her film.

-----------------------------------Η Olena σπουδάζει Κινηµατογράφο και Τηλεόραση στο Πανεπιστήµιο Πολιτισµού και Τεχνών του Κιέβου. Γράφει το σενάριο σε όλες τις ταινίες της. Επίσης συµµετέχει ως ηθοποιός. Η Olena πάντα δηµιουργεί εµπειρίες σε κάθε έργο της.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

veilchen@live.at

-----------------------------------------------------We like to expose our skin in the public space internet, we hope to be marked. The skin, an illusive organ, that hypocritical surface, exposes the signs that it seems to prevent from. We don’t seek to be kept under surveillance, but we want to keep ourselves in surveillance and to reveal ourselves. -----------------------------------------------------Μας αρέσει να εκθέτουµε το δέρµα µας στο δηµόσιο κυβερνοχώρο, ελπίζουµε να σηµαδευτεί. Το δέρµα, ένα απατηλό όργανο, αυτή η υποκριτική επιφάνεια, αποκαλύπτει τα σηµάδια που φαίνεται να εµποδίζει. ∆εν επιδιώκουµε να κρατηθούµε υπό επιτήρηση, αλλά θέλουµε να παρακολουθήσουµε τους εαυτούς µας και να αποκαλυφθούµε. -----------------------------------------------------DISTRIBUTORS / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: LENA VIOLETTA LEITNER

-----------------------------------------------------Born 1986 in Graz, Austria Japanese studies, theatre, media and film studies and Serbo-croatian at the University of Vienna. Since 2009 Digital (Media) Art at the University of Applied Arts Vienna. Exchange semesters in Paris, Zagreb and Luzern.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1986 στο Γκρατς, Αυστρία. Σπουδές Ιαπωνικής γλώσσας, θέατρο, Μέσα και κινηµατογραφικές σπουδές και Σερβοκροατικά στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης. Από το 2009 Ψηφιακή Τέχνη στο Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Τεχνών, Βιέννη. Εξάµηνα ανταλλαγής σε Παρίσι, Ζάγκρεµπ και Λουκέρνη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

115


16:20

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

FREAKSHOW

00:00

100%

------------------------------------------------------

STEPS

Philippos Degidis

Beata Pantya

-----------------------------------------------------8’15’’ | MPEG2 | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PHILIPPOS DEGIDIS

-----------------------------------------------------1’47’’ | DV PAL| HUNGARY / ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BEATA PANTYA

deg_philip@yahoo.gr

ciripp@gmail.com

-----------------------------------------------------What does it happen when a child doll goes to the amusement park to play, where however it holds a party with orgies? -----------------------------------------------------Τι γίνεται όταν µια παιδική κούκλα πηγαίνει στο λούνα παρκ για να παίξει, στο οποίο όµως γίνεται πάρτι οργίων... ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------I accidentally found an old, ruined house, which was leñ many years ago. People who lived there before leñ their objects there, which held their memories and their energies. Working only with the materials I found there, this animation is an experiment of conjurating the soul of the house. -----------------------------------------------------Βρήκα τυχαία ένα παλιό κατεστραµµένο σπίτι που εγκαταλείφθηκε πολλά χρόνια πριν. Οι άνθρωποι που έζησαν εκεί άφησαν πίσω τα πράγµατά τους, που διατηρούσαν τις αναµνήσεις τους και την ενέργειά τους. ∆ουλεύοντας µόνο µε τα υλικά που βρήκα εκεί, αυτό το κινούµενο σχέδιο είναι ένα πείραµα να ξορκιστεί η ψυχή του σπιτιού. ------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: HEIKE KUMER, NATALIA CHRISTOFIDOU, JOHN ARVANITIS, ANTIKLIA KOKKINI, JULIA KARAMAVROU, CLEOPATRA CHRISTOFIDOU, HELEN ATHANASIADI, ANASTASIOS L., IRO B., PETROS SATRAZANIS, ANTIGONH MONACHOU, VASILIKI ABYROUNIA, LITSA THEODOROU, ANNETA LESSE, PHILIPPOS DEGIDIS, PHILIPPOS KALAMARAS, ALIKI MICHAILIDOU, EVGENIA GHARALAMPIDOU, ELECTRA MAIPA, DANAI BORAKI. DIRECTING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: DEGPHILIP SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: DEGPHILIP, JOHN ARVANITIS MUSIC DIRECTOR / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ANTONIS ZIOUTAS (ΝΟηΣΙΣ) 3D SUPERVISORS / 3D ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: PHILIPPOS KALAMARAS, KONSTANTINOS GRATSAS SPECIAL THANKS TO / ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: APOSTOLIS TSAROUCHAS, NIKI SARAKENIDOU

-----------------------------------------------------Philippos Degidis was born in 28/09/1987. Participated in the 5th ANIMFEST in 2010 in Athens with the film “ The fake smile”, in the 5th CRASHFEST in Thessaloniki with the film “Scream of life”, in the Public Digital Festival with the film “Scream City’’ and in the 1st Youth Film Festival “Argo” in Volos with the film “Playground”.

-----------------------------------Ο Φίλιππος Ντεγίδης γεννήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου του 1987.Έχει συµµετάσχει στο 5ο ANIMFEST το 2010 στην Αθήνα µε την ταινία THE FAKE SMILE, στο 5ο CRASHFEST στη Θεσσαλονίκη µε την ταινία Scream of Life, στο PUBLIC DIGITAL FESTIVAL µε την ταινία Scream City και στο 1ο Νεανικό Φεστιβάλ Κινηµατογράφου «Αργώ» στον Βόλο µε την ταινία Playground.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

DISTRIBUTORS| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: BEATA PANTYA, MARCELL LIPTÁK

-----------------------------------------------------2005-2010: Eszterházy Károly Collage, arts and visual culture department. 2010- Moholy-Nagy University of art and design, animation department

-----------------------------------2005- 2010: Κολλέγιο Eszterházy Károly, τµήµα Τεχνών και Οπτικού Πολιτισµού. 2010: Πανεπιστήµιο MoholyNagy Τέχνης και Σχεδίου, τµήµα Κινουµένου σχεδίου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

I

NG

NG

ROOM

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

SUNDAY ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10

ΑΙ ΘΟYΣΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE ü DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

117


ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

ONEMANSHOW

I

ROOM

NING RO

ΑΙ Θ Ο Y Σ Α 00:00

R

EE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

EE

NING RO

SC

R

SC

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

NING RO

SC

EE

NG

OM

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ 2.10

ROOM

OM

16:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

OM

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

NG

SCREEN

I

ROOM SCREEN

NG

SCREEN

I

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

100%

------------------------------------------------------

ONEMANSHOW

Peter Magat | Slovakia

Magat Peter

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------20’00’’ | REDCODE| SLOVAKIΑ / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AZYL

AN INCREDIBLY IMPORTANT MAN Espen Skagen | Norway

------------------------------------------------------

THE CIRCLE

Nima Kafildavani | France - Iran ------------------------------------------------------

TRACES OF LIGHT Claire Walka | Germany

------------------------------------------------------

STANKA GOES HOME Maya Vitkova | Bulgaria

------------------------------------------------------

STARFISH

Kathrin Gioulmichalaki | Greece ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

onemanshow@azyl.sk

-----------------------------------------------------“Onemanshow” is a short film about an artist who is trying to raise money for his projects. Discouraged by red-tapism of the government machinery, he understands that he should rely on nobody but himself. -----------------------------------------------------Η “Onemanshow” είναι µια µικρού µήκους ταινία για έναν καλλιτέχνη ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει τα χρήµατα για τα έργα του. Αποθαρρυνόµενος από τους άκαµπτους κανόνες και τη γραφειοκρατία της κυβέρνησης, καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να µη βασίζεται σε κανέναν άλλον, παρά µόνο στον εαυτό του. -----------------------------------------------------WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: MAROS HECKO MAIN CHARACTER / ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: CSONGOR KASSAI

Peter Magat graduated from Academy of Arts in Banska Bystrica. His short film “Paranoia” was awarded the Grand Prix at film festival ARC in Budapest. Peter Magat lives at UK where he is completing another short film “Wee King of Nowhere”.

-----------------------------------Ο Peter Magat αποφοίτησε από την Ακαδηµία των Τεχνών της Banska Bystrica. Η ταινία του µικρού µήκους “Παράνοια” βραβεύτηκε µε το Grand Prix στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ARC στη Βουδαπέστη. Ο Peter Magat ζει στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπου ολοκληρώνει µια άλλη ταινία µικρού µήκους, την “Wee King of Nowhere”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚη

100%

------------------------------------------------------

AN INCREDIBLY IMPORTANT MAN

00:00

16:15

100%

------------------------------------------------------

THE CIRCLE

Skagen Espen

Kafildavani Nima

-----------------------------------------------------09’47’’ | HD | NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORDLAND COLLEGE OF ART AND FILM

-----------------------------------------------------15’00’’ | HD | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KAFILDAVANI NIMA

post.nkfs@nfk.no

nkd58ir@yahoo.com

-----------------------------------------------------An unsuccessful writer tries to change his own destiny. -----------------------------------------------------Ένας αποτυχηµένος συγγραφέας προσπαθεί να αλλάξει το πεπρωµένο του. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Mohamad is an Iranian dancer who has escaped from Iran due to political issue. He meets a Bosnian prostitute in Paris and they spend a day together although cannot understand their language. -----------------------------------------------------Ο Mohamad είναι ένας ιρακινός χορευτής, ο οποίος έχει δραπετεύσει από το Ιράν λόγω του πολιτικού ζητήµατος. Στο Παρίσι, γνωρίζει µια πόρνη από τη Βοσνία και περνούν µια µέρα µαζί, αν και δεν µπορούν να καταλάβουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου. ------------------------------------------------------

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, EDIT / ΜΟΝΤΑΖ, COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: ESPEN SKAGEN ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ANDREAS LILLEBØ CINEMATOGRAPHER / ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ: THORE LINDHARDT GARBERG BüPHOTO / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: TOR EDVIN ELIASSEN SOUND / ΗΧΟΣ: EIRIK LUND STARHEIM SOUND ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΗΧΟΥ: DANIEL FELIX TURRELL PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: TOBIAS ASPLIN SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DANIEL BIANCHINI SCENOGRAPHY / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: ANDERS GRANDLUND GRIP/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΑΜΕΡΑΣ: MARJA BÅL NANGO LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: BJØRN VEGARD STRAUMSNES, ANDERS HOFT ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CECILIE RØGEBERG, OLE JØRGEN FARSTAD

-----------------------------------------------------Espen Skagen has been working with film and music since he was 16 years old. He’s made many shorts and documentaries and also worked as a videojournalist for different TV-channels.

-----------------------------------Ο Espen Skagen ασχολείται µε τον κινηµατογράφο και τη µουσική από την ηλικία των 16 ετών. Έχει κάνει πολλές ταινίες µικρού µήκους και ντοκιµαντέρ, αλλά και εργάστηκε ως δηµοσιογράφος, για διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια, όπου χειριζόταν όλες τις πτυχές της παραγωγής, ενεργώντας ως δηµοσιογράφος, κάµεραµαν και µοντέρ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: NIMA KAFILDAVANI DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: NIMA KFILDAVANI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DARIUS SHAH EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KAZEM MOLAEE CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MOHAMAD ABBASI, JULIA DOUNY

-----------------------------------------------------He has made 4 short films and edited many genres of movies.

-----------------------------------Έχει κάνει 4 ταινίες µικρού µήκους και έχει επιµεληθεί πολλά είδη ταινιών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

119


16:15

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚη

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

TRACES OF LIGHT

00:00

100%

------------------------------------------------------

STANKA GOES HOME

Walka Claire

Vitkova Maya

-----------------------------------------------------14’30’’ | DVD | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: WALKA CLAIRE

-----------------------------------------------------15’00’’ | DVD | BULGARIA / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VIKTORIA FILMS

kontakt@clairewalka.de

mayvitkovitz@yahoo.com

-----------------------------------------------------In the magic atmosphere of a summer night four different people stray around in the dark, looking for some joy or trying to overcome their melancholia. For some moments their paths cross and they get closer, but they also driñ apart. In the end, they all get together by a tune that makes them feel connected. -----------------------------------------------------Στη µαγική ατµόσφαιρα µιας καλοκαιρινής νύχτας, τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι αποπλανιόνται γύρω στο σκοτάδι, ψάχνοντας για κάποια χαρά ή προσπαθώντας να ξεπεράσουν τη µελαγχολία τους. Για κάποιες στιγµές µονοπάτια τους διασταυρώνονται και έρχονται πιο κοντά, αλλά κάποιες άλλες αποχωρίζονται. Στο τέλος, πλησιάζουν όλοι µαζί µέσω µιας µελωδίας που τους κάνει να αισθάνονται συνδεδεµένοι. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------When Stanka Atanasova, an elderly and sick woman, enters her block of flats, she discovers that the elevator is out of order. Stanka must use the stairs to get to the ninth floor, and what for most of us is a simple task, becomes a challenge for her. -----------------------------------------------------Όταν Στάνκα Ατανάσοβα, µια ηλικιωµένη και άρρωστη, εισέρχεται στο κτίριο των διαµερισµάτων της, ανακαλύπτει ότι το ασανσέρ είναι εκτός λειτουργίας. Η Στάνκα πρέπει να χρησιµοποιήσει τις σκάλες για να φτάσει στο ένατο όροφο, και αυτό που για τους περισσότερους από εµάς είναι ένας απλός στόχος, γι ‘αυτήν γίνεται µια πρόκληση . ------------------------------------------------------

SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: CLAIRE WALKA PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EIKE ZULEEG SET DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ: ALKE THAMSEN SOUNDDESIGN & SOUND-MIX/ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΉΧΟΥ & ΜΕΙΞΗ ΉΧΟΥ: MICHAEL GENTNER, CLAIRE WALKA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CLAIRE WALKA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MICHAEL GENTNER CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MICHAELA TSCHUBENKO, HEIKO BÜTER, PAULINA WEINER, PATRICK SCHORN, REBECCA MARTIN, MICHAEL NATHANJA KUEHL, MURAT DIKENCI, FRANK WINTJEN, ARNE PRILL, ANNICA LIETZ

-----------------------------------------------------Claire Walka, in 1978 in Stuttgart, studied film in Offenbach, Barcelona. Ιs an independent filmmaker. Filmography (Selection) 2009 “Architekturbüro Scharrenhauser”, Shortfiction “On a day in April”, Experimental 2007 “Irrläufer”, Shortfiction 2006 “Dear Miss Mistress”, Musicvideo 2005 “Promenade d’aprèsmidi”, Experimental 2004 “Immer so weit”, Musicvideo 2003 “Kleine Reise”, Clip “Klingelkarussell”, Clip 2002 “Philine & Phyllis”, Shortfiction “Wo dich keiner braucht”, Shortfiction.

-----------------------------------H Claire Walka, το 1978 στη Στουτγάρδη, σπούδασε σκηνοθεσία στο Offenbach, της Βαρκελώνης. Είναι ανεξάρτητη σκηνοθέτης. Φιλµογραφία (επιλογή) 2009 “Architekturbüro Scharrenhauser”, µικρού µήκους “ On a day in April”, Πειραµατική 2007 “Irrläufer”, µικρού µήκους 2006 “ Dear Miss Mistress “, Μουσικό Βίντεο 2005 “Promenade d’après-midi”, Πειραµατική 2004 “Immer so weit”, Μουσικό Βίντεο 2003 “ Kleine Reise”, Clip “Klingelkarussell”, Clip 2002 “Philine & Phyllis” µικρού µήκους “ Wo dich Keinerbraucht “, µικρού µήκους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

120

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: RADU JUDE DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: MAYA VITKOVA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY /∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KRUM RODRIGUEZ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: VLADIMIR ANDONOV, TOMA WASZAROW CAST / ΣΥΤΕΛΕΣΤΕΣ: RENI YONCHEVA VASIL DIMITROV JORDAN BIKOV

-----------------------------------------------------Maya Vitkova is a writeR /director and producer born in Sofia in 1978. She graduated from the National Academy of Theatre and Film Arts with MA in film directing in 2001. Until 2006 Maya has worked as an assistant director and casting director for over 20 Bulgarian and International productions.

-----------------------------------H Maya Vitkova είναι σεναριογράφος/ σκηνοθέτης και παραγωγός γεννηµένη στα Σόφια το 1978. Αποφοίτησε από την Εθνική Ακαδηµία Θεάτρου και Τεχνών Κινηµατογράφου µε το ΜΑ σε σκηνοθεσία ταινίας το 2001. Μέχρι το 2006 η Maya εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη και υπεύθυνη συντελεστών για πάνω από 20 βουλγαρικές και διεθνείς παραγωγές.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00 ROOM

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

STARFISH

A STORY ABOUT IAN

Katerina Gioulmichalaki

Filip K. Kasperaszek | USA

07’19’’ | DVD | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KATERINA GIOULMICHALAKI

------------------------------------------------------

katerina_math@hotmail.com

-----------------------------------------------------When the sea washed up the starfish on a beach, they make no attempt to save themselves. They close their pores, keep their strengths and keep waiting for the next wave, hoping that will get them back inside. A film about the change that can occur from all the individual efforts. -----------------------------------------------------Οι αστερίες, όταν τους ξεβράσει η θάλασσα σε κάποια παραλία, δεν κάνουν καµία προσπάθεια να σωθούν. Κλείνουν τους πόρους τους, κρατούν δυνάµεις και περιµένουν το επόµενο κύµα, ελπίζοντας πως θα τους πάρει πάλι µέσα. Μια ταινία για την αλλαγή που µπορεί να επέλθει από το σύνολο των ατοµικών προσπαθειών. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KATERINA GIOYLMIHALAKI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DIMITRIS KASIMATIS SETS / ΣΚΗΝΙΚΑ: DANAE ANEZAKI COSTUMES / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: DANAE ANEZAKI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARTEMIS VIGLIARIS SOUND DESIGN / ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΉΧΟΥ: STAVROS AVRAMIDIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ROBIN SKOUTERIS

-----------------------------------------------------She was Borned in October, 1986 in Thessaloniki. She studied direction at IEK AKMI at Thessaloniki and in June 2008 she completed her studies in directing by the program BA in Media Arts of Queen Margaret University, In Scotland. Filmography: “Happy Birthday” (6’, 2007) ‘VISIT’ (10’. 08’’, 2008).

-----------------------------------Γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1986 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε σκηνοθεσία στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ της Θεσσαλονίκης και τον Ιούνιο του 2008 ολοκλήρωσε της σπουδές της στη σκηνοθεσία στο πρόγραµµα BA in Media Arts του Queen Margaret University της Σκοτίας. Φιλµογραφία: «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» (6΄, 2007) «ΕΠΙΣΚΕΨΗ» (10΄.08΄΄, 2008).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINK RIVER

Zacharias Mavroidis | Bosnia - Greece ------------------------------------------------------

THE MAN WITH THE SPYING GLASS Magda M.Olchawska | Poland - USA

------------------------------------------------------

BORED

Naela Al Khaja | United Arab Emirates ------------------------------------------------------

THE CAGE

Adrian Sitaru | Romania ------------------------------------------------------

SAID

Thanasis Totsikas | Greece ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8  N A O U S S A I N T E R N A T I O N A L F I L M F E S T I V A L

121

R

NING RO

EE

NIN

SC

EE

SC 100%

RO

ΑΙ ΘΟY

OM

R

ΑΙ ΘΟYΣΑ

00:00

NG

SCREEN

SCREEN

NG

I

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚη

I

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

ΑΙ ΘΟ


18:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚη

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

A STORY ABOUT IAN

00:00

100%

------------------------------------------------------

PINK RIVER

Filip K. Kasperaszek

Zaharias Mavroidis

-----------------------------------------------------21’35’’ | DVD | USΑ / ΗΠΑ | 2011 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FILIP K. KASPERASZEK

-----------------------------------------------------18’29’’ | DVD | GREECE / ΕΛΛΑ∆Α | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SARAJEVO FILM FESTIVAL

onemanshow@azyl.sk

ivana.pekusic@sff.ba

-----------------------------------------------------Ian is a not-so-recent graduate of a Photography department at one of prestigious American Universities. Currently he’s struggling with a sense of meaningless. Charles, Ian’s friend is a radio DJ. He feels content. Mia, Ian’s girlfriend started working for her father’s company as soon as she graduated. She is successful. -----------------------------------------------------Ο Ian είναι ένας, όχι και τόσο πρόσφατος, απόφοιτος του τµήµατος φωτογραφίας σε ένα από τα επιφανή αµερικανικά πανεπιστήµια. Σήµερα αγωνίζεται χωρίς να βρίσκει κάποιο νόηµα. Ο Charles, ο φίλος του Ian είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Αισθάνεται ικανοποιηµένος. Η Mia, η φίλη του Ian άρχισε να εργάζεται για την εταιρία του πατέρα της µόλις αποφοίτησε. Αυτή είναι επιτυχηµένη. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Αñer several years, Mary return to Sarajevo to settle an inheritance. Soon she is back with her ex, Asia. The different choices, that they made in their lives, will soon bring them to conflict. -----------------------------------------------------Η Μέρι επιστρέφει στο Σεράγεβο µετά από πολλά χρόνια για να διευθετήσει µια κληρονοµιά. Σύντοµα βρίσκεται ξανά µε την πρώην της, Άσια. Οι διαφορετικές επιλογές που έκαναν στην ζωή τους, θα τις φέρει σύντοµα σε σύγκρουση. ------------------------------------------------------

COü WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: FILIP K. KASPERASZEK, EWEN GLASS CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: ITA ZBRONIECËZAJT CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MATHEW DUNEHOO Ë LEAD ACTOR, JOE SEIVER ÏCHARLESÐ ZOFIA NATHER ÏMIAÐ

-----------------------------------------------------Filip Kasperaszek is young and successful film editor. He has graduated from the Polish National Film School in Lodz as an editor. Member of the Polish Editors Association. Currently, he lives in New York City. A Story About Ian is his directing debut.

-----------------------------------Ο Filip Kasperaszek είναι ένας νέος και επιτυχηµένος µοντέρ ταινιών. Έχει αποφοιτήσει από την πολωνική Εθνική Σχολή Κινηµατογράφου στο Lodz ως µοντέρ. Μέλος της Πολωνικής Ένωσης Μοντέρ. Σήµερα, ζει στη Νέα Υόρκη. Η ιστορία για τον Ian είναι το ντεµπούτο του στη σκηνοθεσία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122

8O ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: ZAHARIAS MAVROIDIS ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ROMINA VITASOVIC, IVANA PETROVIC

-----------------------------------------------------Borned in Athens in 1980. He studied architecture at the Aristotle University and cinema in Athens. He attended seminars on script EICTV, Cuba and participated in the Talent Campus in Berlin and Sarajevo. He directed short films and has worked as a screenwriter for television productions.

-----------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και κινηµατογράφο στην Αθήνα. Παρακολούθησε σεµινάρια σεναρίου στην EICTV, Κούβα και συµµετείχε στο Talent Campus του Βερολίνου και του Σεράγεβου. Έχει σκηνοθετήσει µικρού µήκους ταινίες και έχει δουλέψει σαν σεναριογράφος για τηλεοπτικές παραγωγές.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚη

100%

------------------------------------------------------

THE MAN WITH THE SPYING GLASS

00:00

18:00

100%