Page 1


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ / UNDER THE AEGIS

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ / WITH THE SUPPORT OF


SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ


SUPPORTERS / YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


MEDIA SPONSORS / ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Greeting of the Festival’s President Χαιρετισμός του Προέδρου του Φεστιβάλ

9

Festival’s Profile Προφίλ Φεστιβάλ

11

Organizing Institution Φορέας Διοργάνωσης

13

Festival’s Premises Οι χώροι του Φεστιβάλ

15

Screening Programme Πρόγραμμα Προβολών

17

“DV SEE” Digital View South East Europe Youth and Student Films Νεανικές και Σπουδαστικές Ταινίες

156

“Movile” Mobile Phone Movies Τμήμα Ταινιών Κινητών Τηλεφώνων

158

Instituto Cervantes Athens a journey through Spanish Animation Ένα ταξίδι στα Ισπανικά κινούμενα σχέδια

160

Punto y Raya Festiva

162


8

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


The great cinema celebration of spring takes place – as an exception for this year – at autumn. In the extremely critical financial situation of Greece that fact could have a very intense symbolic meaning related to the changes of the year’s seasons.

Η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της άνοιξης πραγματοποιείται – εκτάκτως φέτος – το φθινόπωρο. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συνεπάγεται έναν έντονο συμβολισμό σχετικό με τον κύκλο των εποχών.

In spite the several difficulties the Naoussa International Film Festival is once again present. With the confidence, creativity and vividness that characterize its people.

Παρά τις δυσκολίες το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας είναι εδώ. Με την αισιοδοξία, τη δημιουργικότητα και τη ζωντάνια της νεότητας που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους του.

It is present aiming to pass the message that culture is a pre-requisite for rediscovering our lost identity. For marching to the future with self-confidence. For contributing to the cultural deposit of humanity. It is present to continue with more willingness and against the negative economic environment its path to development. For contributing in the establishment of a pioneering developmental perception in which culture will be at its core. Naoussa International Film Festival has a solid vision for tomorrow. It also has a plan. And it will make it reality. For the benefit of the people of our region. Nikos D. Koutsogiannis President of the Naoussa International Film Festival

Είναι εδώ για να περάσει ένα μήνυμα πως ο πολιτισμός είναι προαπαιτούμενο για να ανακαλύψουμε εκ νέου τη χαμένη μας ταυτότητα. Για να πορευθούμε στο μέλλον με αυτοπεποίθηση. Για να συμβάλλουμε στο πολιτιστικό απόθεμα της ανθρωπότητας. Είναι εδώ για να συνεχίσει με μεγαλύτερη διάθεση και σε πείσμα των καιρών την αναπτυξιακή του πορεία. Για να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση μιας πρωτοπόρου αναπτυξιακής αντίληψης με επίκεντρο τον πολιτισμό. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας έχει όραμα για το αύριο. Έχει σχέδιο. Και θα το κάνει πράξη. Για το συμφέρον του τόπου και των ανθρώπων του. Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Πρόεδρος Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

9


AD

10

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


FESTIVAL’ S PROFILE

ΠΡΟΦΙΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

The Naoussa International Film Festival constitutes a unique event. It’s a very pioneering, innovative, youthful, active, vivid and qualitative experience.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση. Μια εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόμο, νεανική, δυναμική, ζωντανή, ποιοτική.

For the Naoussa International Film Festival the adoption of digital technology consists an evident strategic choice. A choice which brings it in the front row of progress on the new digital era of cinema and contributes to the formation of its distinguishable character.

Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα ψηφιακή εποχή του κινηματογράφου και συμβάλλει στη διαμόρφωση του διακριτού του χαρακτήρα.

Thanks to the technological innovations and the willingness of its people the festival embraces all creators, provides a chance to express themselves, supports them, showing particular interest on the creator and his/her work.

Μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δημιουργούς, τους παρέχει βήμα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον δημιουργό και το έργο του.

The quality, vividness, variety, innovation and professionalism that discriminate each individual part of the Festival have established it in the consciousness of creators and public as a real cultural celebration.

Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελματισμός που διακρίνουν κάθε επιμέρους κομμάτι του Φεστιβάλ το έχουν καθιερώσει στη συνείδηση δημιουργών και κοινού ως μια πραγματική γιορτή του πολιτισμού.

A festival that people around the globe, distinguished people of the artistic field, high quality pictures, events of unique interest, activities for children, imaginary musical journeys, along with the spirit of volunteers compose an impressive mosaic of colors, images, sounds, culture, joy and creation.

Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υψηλής ποιότητας ταινίες, εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέροντος, σημαίνοντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά μουσικά ταξίδια, μαζί με το χαμόγελο των εθελοντών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισμού, χαράς και δημιουργίας.

Moreover, the festival grows to be a pole of regional development via the concretization of a new developmental planning which includes actions of cultural, educational, touristic character. The Festival promotes development, contributes to local societies and plays a decisive part in the revival of the region. We, the organizers of the Naoussa International Film Festival, commit to keep working with enthusiasm, passion and to promote cultural activity, contribute to regional development as well as to make this event the greatest festival of Southeastern Europe.

Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης με την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού συνυφασμένου με δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της περιφέρειας. Οι άνθρωποι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και συστηματικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

11


AD

12

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


ORGANIZING INSTITUTION

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

The civil, non profitable company named “Naoussa International Film Festival” constitutes the institution of organization for this festival. Goal of this company is on one side the high level organization and the continuous evolvement of the Naoussa International Film Festival, the promotion of cultural activity and the support of new creators, and on the other side the contribution to regional development, the establishment of a functional, widely accepted and ideal model of development based on culture and the improvement of civilians day life.

Η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης του Φεστιβάλ. Σκοπός της εταιρείας είναι αφενός, η διοργάνωση σε υψηλό επίπεδο και η συνεχής εξέλιξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, η προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και η στήριξη των νέων δημιουργών και αφετέρου, η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, η λειτουργία και διάχυση ενός πρότυπου αναπτυξιακού μοντέλου με βάση τον πολιτισμό και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

STRUCTURE OF ORGANIZING INSTITUTION

ΔΟΜΗ ΦΟΡΕΑ

Organizing Institution Naoussa International Film Festival

Φορέας Διοργάνωσης Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

Postal address: 1, Katsoulaki str., Naoussa, 59200, Greece Telephone: +302332024617 | +306974479043 Fax: +302332024637 E-mail: info@niff.gr Websites: www.naoussafilmfestival.gr | www.niff.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατσουλάκη 1, Νάουσα 59200 Τηλέφωνο: 2332024617 | 6974479043 Fax: 2332024637 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@niff.gr Ιστοσελίδες: www.naoussafilmfestival.gr | www.niff.gr

President Nikos D. Koutsogiannis president@niff.gr

Πρόεδρος Νίκος Δ. Κουτσογιάννης president@niff.gr

General Director Nikos A. Koutsogiannis general.director@niff.gr Marketing Aspasia Provou marketing@niff.gr Public Relations Christina Mavridou Eva Tsentemidou pr@niff.gr Human Resources Anna Garneta hr@niff.gr Educational Activities Gianna Karti educational.activities@niff.gr Parallel Events Katerina Doulgeridou events@niff.gr Publications and Productions Athina Charalabidou design@niff.gr publications@niff.gr

Information Systems and Communication Dimitra Tsiogka information.systems@niff.gr Technical Department George Friderikos Themistoklis Asteris Michalis Baitsis technical@niff.gr Programme Gianna Karti Elpida Theodoropoulou programme@niff.gr digital.view@niff.gr movile@niff.gr Security and Hygiene Michalis Baitsis Eva Tsentemidou safety@niff.gr Finance Nikos A. Koutsogiannis finance@niff.gr

Γενικός Διευθυντής Νίκος Α. Κουτσογιάννης general.director@niff.gr Μάρκετινγκ Ασπασία Πρόβου marketing@niff.gr Δημόσιες Σχέσεις Χριστίνα Μαυρίδου Εύα Τσεντεμίδου pr@niff.gr Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού Άννα Γκαρνέτα hr@niff.gr Τομέας Εκπαιδευτικών Δραστηριότητων Γιάννα Κάρτη educational.activities@niff.gr Τομέας Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων Κατερίνα Δουλγερίδου events@niff.gr

Τομέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμητρα Τσιώγκα information.systems@niff.gr Τεχνικός Τομέας Γιώργος Φρειδερίκος Θεμιστοκλής Αστέρης Μιχάλης Μπάϊτσης technical@niff.gr Τομέας Προγράμματος και Περιφερειακών Τμημάτων Γιάννα Κάρτη Ελπίδα Θεοδωροπούλου programme@niff.gr digital.view@niff.gr movile@niff.gr Τομέας Ασφάλειας και Υγιεινής Μιχάλης Μπάϊτσης Εύα Τσεντεμίδου safety@niff.gr Τομέας Οικονομικών Νίκος Α. Κουτσογιάννης finance@niff.gr

Τομέας Παραγωγών και Εκδόσεων Αθηνά Χαραλαμπίδου design@niff.gr publications@niff.gr

13


14

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


FESTIVAL PREMISES The 7th Naoussa International Film Festival takes place in the Municipal Theatre of Naoussa where you can find:

At the main theatre’s venue • In the ground floor, you can find the info desk and a photo exhibition • The main projection room (Screening Room 1) where the fiction films will be projected • At the semi-floor of screening room 1 you can find the press room

At the second floor • The bar where live concerts will take place every night aer the end of the projections • The second screening room (Screening Room 2) where the films of Digital View South East Europe and the animations will be projected • The shop with the festival’s souvenirs

At the place opposite to the Municipal Theatre • The third screening room (Screening Room 3) where the experimental films will be projected and the seminars will take place • Coffee and memorabilia shop

Fest on Air The web radio station of the Festival will be on air daily through the festival’s website. With interviews, news, music the radio station will be transmitting live from the event’s venues the pulse of the Festival. • Wireless Internet Zone

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διεξάγεται στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας στο οποίο υπάρχουν οι εξής χώροι:

Στον κεντρικό χώρο του θεάτρου • Στο ισόγειο βρίσκεται το φουαγιέ, όπου υπάρχει η γραμματεία και έκθεση εικαστικών τεχνών • Η κεντρική αίθουσα προβολής (Αίθουσα 1) όπου θα προβληθούν οι ταινίες μυθοπλασίας • Στον ημιώροφο της Αίθουσας 1 υπάρχει το κέντρο τύπου

Στο δεύτερο όροφο • Το μπαρ όπου διεξάγονται και οι ζωντανές συναυλίες κάθε βράδυ μετά το πέρας των προβολών • Η δεύτερη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 2) όπου θα προβληθούν οι ταινίες του Digital View South East Europe και τα κινούμενα σχέδια • Το κατάστημα με τα αναμνηστικά της διοργάνωσης

Στο χώρο απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο • Η τρίτη αίθουσα προβολής (Αίθουσα 3), όπου θα προβληθούν οι πειραματικές ταινίες και θα διεξαχθούν τα σεμινάρια • Καφέ και κατάστημα με αναμνηστικά της διοργάνωσης

Fest on Air Ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός του Φεστιβάλ θα είναι κοντά σας καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Με συνεντεύξεις, νέα, μουσική ο ραδιοφωνικός σταθμός θα μεταφέρει τον παλμό του Φεστιβάλ εκπέμποντας ζωντανά από τους χώρους της εκδήλωσης. • Ασύρματη πρόσβαση Internet

15


16

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


PROJECTIONS PROGRAMME 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 7ο ΔΙΕΘΝEΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE † DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

17


THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ 30.9

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ 1.10

FICTION

FICTION

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

21:00

16:15

TRUE THIS NIGHT

9MM

Peter Besson | USA

Magda M.Olchawska | Poland

CHAMPAGNE SUPERNOVA

STUDENT OCCUPATION

Fernando Jover | Spain

Alexandros Hatzis | Greece

SILENT SEA

DUETT

Lena Liberta | Germany

Ragna Nordhus Midtgard | Norway

LOVE IS A YOKE

MAID IN CHINA

Andrea Rovetta | Italy

Xu Zheng | China

RON Amnon Haas | Israel

LIFESTYLE FOR MEN Boris Kozlov | Spain

18:00 A FISHING STORY Benoit Desjardins | Canada

KILLING A DEAD MAN Steffen Cornelius Tralles | Germany

SOLITAIRE Γιώργος Αγγελόπουλος | Greece

INFLATABLE GRANMA Esnal Telmo | Spain

THE BROKEN HEART OF GNOCCHI BOLOGNESE Katherine Vondy | USA

TALKING PIRANHAS Gregory Vardarinos | UK | Scotland

LOVE CHILD Daniel Wirtberg | Sweden

19:30 CONCERTO LANDSCAPE MEMORY #1

IN BETWEEN

Arthur Tuoto | Brazil

Tamar Shippony | Israel

HYPOXIA

VEHICLES

Vedran Blagojevic | Serbia

MADE IN FINLAND

Tina Willgren | Sweden

WITHOUT TITLE

IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL

Antti Savela | Sweden

Halloubi Hamza | Belgium

TWINS

KISSBOXING

Peter Vadocz | Italy | Russia | Hungary

Corrine Bot | Netherlands

MATERA

RAIN

Antti Savela | Sweden

Peter Vadocz | Italy

FAST FOOD Mario Kastelovic | Slovakia

TERRITORY Wei Hou | China | Germany

A SQUID LIKE ME Tatiana Moshkova | Russia | UK

LITTLE GIRL

Simone Stoll | German | USA

MY SURROUNDINGS

Filippo Conz | USA

TWO-YEAR GUARANTEE Juan Parra Costa | Spain

THE CONVEYOR Dimitris Giamloglou | Greece

PASSENGER Sakaris Stora | Norway

WAKE UP CALL Senka Domanovic | Serbia

21:15 TREE WITH NAILS Fabrice Couchard | Belgium

Maarten Rots | Netherlands

RUN GRANNY RUN! MOTHER

Nikolaus von Uthmann | Germany

Anders Weberg | Sweden

THE COUSIN

SOMEBODY LIKE US

Kaja Tokuhisa | Slovenia

Farzaneh Farshad | Iran

Zafer Topaloglu | Turkey

STELLA Gabriele Salvatores | Italy

ENCOUNTER Nick Igea | Spain The movies of the movile department will be screened through televisions located at the Festival’s venues. Οι ταινίες κινητών τηλεφώνων θα προβάλλονται μέσω τηλεοράσεων στους χώρους της εκδήλωσης.

18

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

THINGS WE LEAVE BEHIND Andrew Brand | UK


EXPERIMENTAL

ANIMATION

DV SEE

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

17:00

19:15

15:15

FROM THE WOODS…

THE MEANING OF LIFE

TWELVE FILTHY TEARS

Roman Ljubimov Dacko | Slovakia

Giannis & Irida Ziogka | Greece

Vasilis Politis & Antonis Scabavirias | Greece

WHEN I STRETCH FORTH MINE HAND

SO LONG

I & Me

Andres Tenusaar | Esthonia

Tomas Weinreb | Czech Republic

GONE, PLAY ON.

VERSUS THE PLEBEIANS

Miguel Angel Oliete Garcia | Spain

Constantinos Stragalinos | Greece

SOLITUDE

COURTYARD

Mehrdad Sheikhan | Iran

Anna Bajjou | Poland

JELLY FISHERS

NO SIGNAL

Steven Subotnick | USA

Thanasis Aggelopoulos | Greece

Vicent Gisbert Soler | Spain

LAST MESSAGE FROM MR COGITO

JINX IN A JIFFY

GIQUE

Anna Woch | Canada | Poland

Omar Robert Hamilton | Palestine | Egypt | UK

DIGITAL INTERMEDIATED SWIMMING Hyung-suk Lee | South Korea

[at] Alberto Carlassare | Italy

AGAINST

Stassen Frank | Netherlands

FORGET MALDOROR Simeon Karagavriilidis | Greece

“EVERY WORD, IS A BULLET, IS A PEARL” Jeejung Kim | USA

WASHING OFF A PAINT Galina Myznikova | Russia

18:00 A COLD PLACE Muriel Montini | France

MOTHER Anders Weberg | Sweden

MY SURROUNDINGS Maarten Rots | Netherlands

A SQUID LIKE ME Tatiana Moshkova | Russia | UK

PERIPHERIA Marcel Barelli | Switzerland

MOLOTOV INDUSTRY Theofanis Nouskas | Greece

UNCLE Maciej Sznabel | Poland

Gentian Koci | Albania

CANCER WARD Irene Dermitzaki | Greece

16:35 THE CARCASS Jakub Poltorak | Poland

ANGELSTOP Botond Pusok | Hungary | Romania

THE REMORSE Nail Pelivan & Turgut Baygin | Turkey

MR. FLY Enkel Gurakuqi | Albania

CHAIN ON THE WRIST Irene Vrettou | Greece

BORDERS Gyorgy Kristof | Czech Republic

RUN NANU RUN

17:55

Wei Ming Ho | Taiwan

THE GAMBLER

LITTLE GIRL

Reard Gjermani | Albania

Zafer Topaloglu | Turkey

EMOTIONSTILL

SILENT CRY

George Kakalis | Greece

Agricola de Cologne | Germany

THE LETTER

BONDS

Yana Antonets | Ukraine

Denes Ruzsa | Hungary

THE WALLEN CAP

ABSTRACT?

Constantinos Koukoulis | Greece

Alexei Dimitriev | Russia

DAY IN VENICE

NOTES FROM MY HEART

Rok Bicek | Slovenia

Arthur Tuoto | Brazil

ME AND MY ARROWS Marius Tanasescu | Canada

IN BETWEEN Tamar Shippony | Israel

MOVEMENT #1 Daniel Hopkins | UK

16:20

EXPERIMENTAL

FEEL Thanasis Tsimpinis | Greece

VOX POP Mariglen Nezaj | Albania

DANCING IN EMPTY SPACE Yvoni Lada | Greece

COLORED UNIFORMITY Mario Kastelovic | Slovakia

FORALOVEDONE E himios Kosemund Sanidis | Greece

ONCE UPON SOMETIMES Alexandra Grigoriou | Greece

BLUE LIONS ON THE WALL / CONFRONTING ... Ursula – Eleni Casaveti | Greece

VERTIGO Eleni Theodoridou | Greece 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

19


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ 2.10 FICTION

EXPERIMENTAL

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

16:15

17:00

LAST CALL FOR WONDERLAND

LOOPLOOP

Men Hoi Wong | China

Patrick Bergeron | Canada

THE FORBIDDEN STORY

VEHICLES

Hiren Dave | India

Tina Willgren | Sweden

LAST BEARSLAYER

IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL

Janis Vingris | Latvia

THE STAFF ROOM Tareq Daoud | Switzerland

GUESS WHO? Irene Konstantinidou | Greece

POST SCRIPTUM Jef Vingerhoedt | Belgium

Halloubi Hamza | Belgium

THE STREET OF ABSALON BEYER Merethe Offerdal Tveit | Norway

KISSBOXING Corrine Bot | Netherlands

STRIPES TOO STRIPES

18:00

Mikio Saito | Japan

A GENTLE PUSH

SOMETHING/THE/YOU

Philippe Verkinderen | Belgium

Henry Gwiazda | USA

VASILIS KARAGIORGOS

NOT AN IMAGINARY REFLECTION

Phoebus Kontogiannis | Greece

Theodor Tzantarmas | Greece

THE PERFECT MAN

RED STAR

Ivano Fachin | Italy

Milica Rakic | Serbia

NO SONG IN AUTUMN

BEFORE WAR

Karsten Pruhl | Germany

Jared Katsiane | USA

FLAT LOVE

DISABLED

Andres Sanz | Spain

Uli Bohnisch | Germany

19:30

18:00

LASTRAIN

SOMEBODY LIKE US

Tony Lopez, David Sanz | Spain

Farzaneh Farshad | Iran

BUTTERFLIES NEVER DIE

PATTERN

Ozgur Gorgun | UK

Jennifer Schwed | USA

MEETING LAURA

TEMPORARY EXTENSION

Felix Stienz | Germany

Helm Gerlinde | Germany

CATS KEEP FALLING ON MY HEAD

IT’S SO EASY TO REMEMBER

Dimitra Nikolopoulou | Greece

Antti Savela | Sweden

GPS

4 SEASONS

Diego Sanchidrian | Spain

Fotini Velkopoulou | Greece

ROSSO DI SARA

SPAM THE MUSICAL (THE LONELY GIRLS)

Alessandro Marinelli | Italy

21:15 DREAM MAN

THE SEALED WORLD Toby Tatum | UK

WINDSHIELD BABY GAMEBOY MOVIE

Alessandro Capitani | Alberto Mascia | Italy

Clint Enns | Canada

ACT MISTIC

DEVICE, WHICH FADES ON THE FLY

Ciprian Suhar | Romania

Yeon Jeong Kim | South Korea

YUGO

CHASING WAVES

Ivan Stojiljkovic | Serbia

MARTINA AND THE MOON Javier Loarte | Spain

ISAAC Jesse Lawrence | UK

20

Boris Eldagsen | Nigeria | Australia | Germany

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Paul O Donoghue | Ireland


ANIMATION

DV SEE

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

19:15

15:15

DREAMS FROM THE WOODS

THE COMIC SHOP MOVIE

Johannes Nyholm | Sweden

Adam Karypidis | Greece

FAIR TRADE

IN BETWEEN

Leslie Supnet | Canada

Cagil Bocut | Turkey

SAPPHO

ONE WAY

Luis Santos | Greece

Thanos Tsavlis | Greece

GREAT EXPECTATIONS

THE CHANCE WE ALL DESERVE

Alexei Gubenco | Romania

Elisavet Manavi | Greece

LOBSTER CLUB

REMNANT

Milo Waterfield | UK

Thanos Kermitsis | Greece

MEI LING

ELYSIUM

Stephanie Lansaque | Francois Leroy | France

Nenad Arsenijevic | Serbia

FOR A FISTFUL OF SNOW

COINCIDENCES

Julien Ezri | Switzerland

Kiriakos Nochoutidis | Greece

LIKE CRUDE OIL

16:35

Daniel Pardo | Spain

FIELS OF VISION Rob Zywietz | UK

PAPRIKING Ivan Pecikoza | Serbia

LUCKY CHANCE Maria-Moscha Karatzoglou | Greece

THE LAST CIGARETTE Gledis Bica | Albania

ROUA – SET BALL Constantina Giabourani | Greece

OWN GOAL Jozsef Laszlo| Romania | Hungary

DRAMA Panagiotis Charamis | Greece

17:55 DILEMMA Eray Dinc | Turkey

THE LONG WAY HOME Anamaria Chioveanu | Romania

LOVE STORY Alyona Alymova | Ukraine

THE REUNION Dinos Grigoriou | Cyprus

MY MOTHER’S PROFESSION Kostas Ioakeimidis | Greece

16:20

EXPERIMENTAL

THE END Agnieszka Pokrywka | Poland

SALIGIA-1 Irida Ziogka | Greece

IOYLITA IS DREAMING Triantafyllia Dimopoulou

PERIODS Beata Pantya | Slovakia

SHADOW Bilgi Diren Gunes | Turkey

ALL THE LONELY PEOPLE Zoanna Ifantidou | Greece

KLEPS_YDRA Christos Mitsianis | Greece

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

21


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ 3.10 FICTION

EXPERIMENTAL

ΜYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚA

16:15

17:00

ELLEN’S SHOES

DIMENSIONALIZATION

Han Siu | Canada

Nhieu Do | USA

THE TWO MARIES

“TO BLACK SEA”

Erik Baeza | Mexico

Eduardo Elli | Argentina

JUST FOR TODAY

DEEP BLACK INCANTATION #15: MAD TRANSITS OF ELECTRIC SUN

Jan-Eje Ferling | Sweden

GRANDMA HAS GONE Tomasz Jurkiewicz | Poland

I CAN’T COME BACK, IF I DON’T GO AWAY Gigi Mete | Heron Fereira | Serbia | Italy | Belgium

Tim Pickerill | USA

MUSE Dave Lojek | Germany

VOICES_GAZES_TRACES Isidora Ilic & Bosko Prostran | Serbia

18:00

RAIN

ONCE

Simone Stoll | Germany | USA

Nayla Al Khaja | United Arab Emirates

FLASH HAPPY SOCIETY

NAKED PACT

Guto Parente | Brazil

Orsi Nagypal | Hungary | UK

HYPN

THE DOG

Philippe Rouy | France

Nick Labot | Greece

THE POSTCARD Stefan Le Lay | France

ETERNALSOUL.ORG Jimmy Grassiant | Germany

ENEMY TERRITORY Rodrigo Plaza | Spain

18:00 PERCEPTION Nicolas Giarrusso | Argentina

FLUIDS Anthony Siarkiewicz | USA

SYNCHRONISATION Rimas Sakalauskas | Lithuania

19:30

Astrid Elizabeth Bang | Norway

Elif Refig | Turkey

BAN(LIEU)E: THE PLACE AT THE BORDER: URBAN

08:00AM Pablo Ortega | Spain

Queralt Lencinas | Spain

ABOUT SOCCER

IMPOSSIBLE DUALITY

Jose Ramon Chavez | Mexico

THE RIDE Maria Paraskevopoulou | Greece

YANINDARA Luis Quilez | Spain

BROTHERS Milica Djenic | Serbia

22

BEWARE - HERE THERE BE TIGERS

MAN TO BE

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Pouria Jahanshad | Iran


ANIMATION

DV SEE

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΝΕΑΝΙΚEΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚEΣ TAINIEΣ FILMS MADE BY STUDENTS & YOUTH

19:15

15:15

BIRDS

HOME’S WARMTH

Ileana Andrea Gomez Gavinoser | Argentina

Kiriakos Anastasiou | Greece

LOVE

HOUSE OF ROSES

Christina Garcia | Spain

Kuba Czekaj | Poland

HOMELAND

NEMESIS

Jua de Dios Marfil | Spain | Czech Republic

Pavlos Valsamidis | Greece

O SOLE MIO!

FREE TIME

Olga & Tatiana Poliektova | Russia

Kreshnik Serjani | Albania

POWER OFF

STEPPENWOLF

Luis Antonio Pereira | Portugal

Aggelos Aletras | Greece

QUA

16:35

Andres Vidal | Spain

TERRITORY Wei Hou | China | Germany

THE CHIMNEY Joseph Mann | UK

THE FLOWER Haik Hoisington | USA

SILENT CITY

RED SAND Dimitrios Philippou | Greece

CROSSWORD Ieva Veiveryte | Lithuania

CINE-EYE Barbara Vekaric | Croatia

DR ACULA

Amir Mehran | Iran

Valentina Kopti | Greece

WE AREN’T ALL RIGHT

FAITHFULNESS

Panagiotis Mitsis & 5th Elementary School of Holargos | Greece

Elena Maksymenko | Ukraine

STREET FEELING Kristoffer Rus | Poland

17:55 HITCHHIKING Kostas Karydas | Greece

THE SWITCHMAN Sergey Silyava | Ukraine

EPILOGUE Balazs Loth | Hungary

TABOO Nikolay Genchev | Bulgaria

NOT SCARED Kateryna Naumenko | Ukraine

HAPPY BIRTHDAY Dimitris Aggelidis & Odysseas Toulis | Greece

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

23


24

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


THURSDAY ΠΕΜΠΤΗ FRIDAY ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE † DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

25


21:00

THURSDAY / ΠΕΜΠΤΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

TRUE BEAUTY THIS NIGHT

CHAMPAGNE SUPERNOVA

Peter Besson

Fernando Jover

-----------------------------------------------------10’03’’| REDCODE ONE | USA / ΗΠΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STEPHEN P. SWEENEY stephen.sweeney@devilstable.com -----------------------------------------------------Last night, Rhett Somers met the love of his life. Now all he has to do is convince her that she’s the one. Not an easy feat considering how they met. -----------------------------------------------------Το προηγούμενο βράδυ ο Rhett Somers συνάντησε τον έρωτα της ζωής του. Τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να την πείσει ότι αυτή είναι η μοναδική. Όχι και τόσο εύκολο αν σκεφτεί κανείς πως γνωρίστηκαν. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------14’00’’ | HD † 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUceR / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ARREBATO PRODUCCIONES S.L. info@promofest.org -----------------------------------------------------A mature lady has a shocking relationship with a 24-year old boy. -----------------------------------------------------Μία ώριμη γυναίκα έχει μία σκανδαλώδη σχέση με έναν εικοσιτετράχρονο άντρα. ------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DUSTIN SEAVEY, MEEGAN MICHEL SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PETER BESSON EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PETER BESSON CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: JAS SHELTON

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Peter Besson, born in Germany, realized at an early age what all entertaining films had in common: they’re made in America. So he heeded the call and moved to Los Angeles. He’s a writer, director, editor with too many slashes in his job description, making his living as a Film Trailer Editor for Universal Pictures.

Fernando Jover (Leon, Spain, 1956) He completed his studies in Information Science at the School of Science in the Complutense University of Madrid. Since 1982, Jover has remained busy working as a director of photography and cameraman. In addition to this, he is currently a Lecturer on the subjects of Direction of Photography.

------------------------------------

------------------------------------

Ο Peter Besson, γεννημένος στη Γερμανία, συνειδητοποίησε από νεαρή ηλικία τι κοινό υπάρχει σε όλες τις ψυχαγωγικές ταινίες: είναι γυρισμένες στην Αμερική. Άκουσε, λοιπόν, το κάλεσμα και μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μοντέρ με πάρα πολλές εμπειρίες στο βιογραφικό του, που εργάζεται ως δημιουργός κινηματογραφικών τρέιλερ για τη Universal Pictures.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ASSUMPTA SERNA |ELENA}, DAVID VILLARACO |PITU} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TOTI MAGDALENA CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: CARLOS SUAREZ ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JAVIER CARPINTERO SOUND / ΗΧΟΣ: IGNACIO DEL PINO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARINO GARCIA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: RAUL GETINO & SERGIO MENEGHELLO

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Ο Φερνάντο Χόβερ (Λεόν, Ισπανία, 1956). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική στη Σχολή Θετικών Επιστημών του «Complutense University» της Μαδρίτης. Από το 1982, εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας και κάμεραμαν. Επίσης, είναι Λέκτορας στα μαθήματα της Διεύθυνσης φωτογραφίας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SILENT SEA

LOVE IS A YOKE

Lena Liberta

Andrea Rovetta

-----------------------------------------------------7’00’’ | 35MM | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HAMBURG MEDIA SCHOOL p.barkhausen@hamburgmediaschool.com -----------------------------------------------------Aer the death of his wife a man has to take care of his autistic son, whom he doesn’t really know as yet. -----------------------------------------------------Μετά το θάνατο της γυναίκας του ένας άντρας πρέπει να φροντίσει τον αυτιστικό γιο του, τον οποίο δε γνωρίζει ακόμα πραγματικά. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’30’’ | HD | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ETTORE MUSCO ettore_musco@yahoo.it -----------------------------------------------------During a poker game, a man remembers his last, big, love story. -----------------------------------------------------Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού πόκερ, ένας άντρας θυμάται την τελευταία μεγάλη ερωτική του ιστορία. ------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THOMAS SARBACHER, MARTIN WISSNER, TESSA MITTELSTAEDT SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SUSANNA LEU CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: TIMO MORITZ CREATIVE PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KATHARINA RINDERLE SOUND / ΗΧΟΣ: ROLF MANZEI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANNE BEUTEL MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ALBRECHT ZIEPERT, SAMIR EL BORNO

-----------------------------------------------------Lena Liberta was born in 1981 in Erfurt (Thuringia). Since 1999 makes videoart and short movies. Did 2 years philosophy and art history studies, has worked as assistant director for theatre, tv journalist and presenter and did visual communication studies at the Bauhaus Univesrity Weimar (diploma 2008). Since 2008 makes movie direction studies at the Hamburg Media School.

-----------------------------------Η Lena Liberta γεννήθηκε το 1981, Erfurt (Thuringia). Από το 1999 γυρίζει βίντεο- αρτ και ταινίες μικρού μήκους. Σπούδασε για 2 χρόνια φιλοσοφία και ιστορία της τέχνης, έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη στο θέατρο, δημοσιογράφος στην τηλεόραση και παρουσιάστρια, και το 2008 ολοκλήρωσε σπουδές οπτικής επικοινωνίας στο Bauhaus University Weimar. Από το 2008 σπουδάζει σκηνοθεσία στο Hamburg Media School.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MR. NERI MARCORÈ |LEAD}, MS CECILIA DAZZI, MR. MATTIA SBRAGIA, MR. VANNI BRAMATI, MR. STEFANO FRESI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANDREA ROVETTA CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: RAOUL TORRESI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: MR. GIAMPIETRO PREZIOSA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MS CRISTINA FLAMINI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MR. LINO SABBADINI EXECUTIVE PRODUCER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ETTORE MUSCO

-----------------------------------------------------Born in Brescia in 1971, Andrea Rovetta graduated from DAMS (Arts) of University of Bologna, Italy. He actually lives in Rome working as a filmmaker for independent productions and for the national tv channel LA7.

-----------------------------------Γεννημένος στη Brescia το 1971, ο Andrea Rovetta αποφοίτησε στο DAMS (Τέχνες) του Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία. Ζει στη Ρώμη και εργάζεται ως δημιουργός ταινιών σε ανεξάρτητες παραγωγές καθώς και για το εθνικό τηλεοπτικό κανάλι LA7.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

27


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

16:15

NG

ROOM

I

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

SCREEN

16:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

9MM Magda M. Olchawska | Poland ------------------------------------------------------

STUDENT OCCUPATION Alexandros Hatzis | Greece ------------------------------------------------------

DUETT Ragna Nordhus Midtgard | Norway ------------------------------------------------------

MAID IN CHINA Xu Zheng | China ------------------------------------------------------

RON Amnon Haas | Israel ------------------------------------------------------

LIFESTYLE FOR MEN Boris Kozlov | Spain ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

“9 mm” Magda M. Olchawska -----------------------------------------------------8’30’’ | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MAREK OLCHAWSKI MAYAN FILMS LTD 9mm@bulletfilm.com -----------------------------------------------------Katia and Mathew met when they were just a pair of kids. From the moment they first saw each other they knew they had found someone special. Aer five years of great friendship they were tragically separated. One day Katia finds a letter in an old bottle from Mathew. Can one letter bring back memories and change their lives? -----------------------------------------------------Η Κάτια και ο Μάθιου γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη παιδιά. Από τη στιγμή που είδαν ο ένας τον άλλον ήξεραν ότι είχαν βρει κάποιον σημαντικό. Μετά από μία δυνατή φιλία πέντε χρόνων, χωρίζονται τραγικά. Μία μέρα η Κάτια βρίσκει ένα γράμμα σε ένα παλιό μπουκάλι από τον Μάθιου. Μπορεί ένα γράμμα να ξυπνήσει αναμνήσεις και να αλλάξει τη ζωή τους; -----------------------------------------------------EXECUTIVE PRODUCER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MAREK OLCHAWSKI CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MARIUSZ KONOPKA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MAGDA & MAREK OLCHAWSKI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARIUSZ KONOPKA ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JOANNA STRONG MAKE UP, COSTUMES / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: IWONA KAMINSKA SOUND / ΗΧΟΣ: KAROL IWAN

-----------------------------------------------------Magda M. Olchawska runs a film production company called Mayan Films, which she set up in 2005. Apart from making films, she writes fantasy stories and feature scripts. On the top of all of this she runs networking website for filmmakers called www.bulletfilm.com on daily basis.

-----------------------------------Η Magda M. Olchawska διευθύνει την εταιρία παραγωγής ταινιών Mayan Films, την οποία έστησε το 2005. Εκτός από τη δημιουργία ταινιών, γράφει ιστορίες φαντασίας και σενάρια. Επίσης, έχει δημιουργήσει μία ιστοσελίδα ( HYPERLINK “http://www.bulletfilm.com” www.bulletfilm.com) για κινηματογραφιστές, η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

STUDENT OCCUPATION

DUETT

ΚΑΤΑΛΗΨΗ

Ragna Nordhus Midtgard

Alexandros Hatzis

-----------------------------------------------------12’00’’ | 3K DIGITAL | NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORDLAND COLLEGE OF ART & FILM samir.zedan@nfk.no -----------------------------------------------------A little boy invades the world of a lonely pianist.

-----------------------------------------------------17’30’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIRIAKOS HATZIMIHAILIDIS info@t-short.gr -----------------------------------------------------One day Yannis, a senior student, decides to express his feelings to his classmate, Anna. His plans fall apart when that day the school gets under student occupation and Anna is inside. A half-quenched graffiti and a pressuring news network play their part in the story complicating it. For or against? -----------------------------------------------------Έρχεται η μέρα που ο Γιάννης, μαθητής της Γ’ Λυκείου, αποφασίζει να πει στην Άννα, τη συμμαθήτριά του, ότι του αρέσει. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν εκείνη την ημέρα βρίσκει το σχολείο υπό κατάληψη και την Άννα εντός. Ένα μισοσβησμένο γκράφιτι και ένα πιεστικό δελτίο ειδήσεων εμπλέκονται στην ιστορία και την μπερδεύουν. Υπέρ ή κατά; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISTOS DIONISOPOULOS, STELLA MAGGANA, PANTELIS PAPACHRISTOU, NIKOS MPRAHIMLLARI, JEF MAARAWI, KOSTAS FILIPPOGLOU, LAERTIS MALKOTSIS, MARISSA TRIANTAFYLLIDOU, KOSTAS MPERIKOPOULOS, SARANTOS KOTSIOPOULOS, GIORGOS PATSOURIS, TZORTZIA ANDRIANAKI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SISSY MIHALOPOULOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PANTELIS MANTZANAS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARTEMIS ANASTASIADOU SOUND / ΗΧΟΣ: ORESTIS KAMPERIDIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JEF MAARAWI SCENE WRITER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: DIMITRA FROUSIOUNIOTI COSTUMES / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: MAGIOU TRIKERIOTI

-----------------------------------------------------He was born in Agrinio in 1985. He has worked both in theatre and cinema («Agna Niata» - E. Lygizos, «I Kardia tou Ktinous» - R. Haralampidis, «Hora Proelefsis» - S. Tzoumerkas). This is actually the reason he hasn’t finished his studies yet. He is a student at the department of Information and Communication of Ε.Κ.Π.Α. (U.O.A.).

-----------------------------------Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1985. Έχει εργαστεί στο θέατρο και τον κινηματογράφο (“Αγνά Νιάτα” του Ε. Λυγίζου, “Η Καρδιά του Κτήνους” του Ρ. Χαραλαμπίδη, “Χώρα Προέλευσης” του Σ. Τζουμέρκα). Αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που ακόμη δεν έχει τελειώσει τις σπουδές του. Είναι φοιτητής στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Ένα αγοράκι εισβάλλει στον κόσμο ενός μοναχικού πιανίστα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: HARALD KLEIVA |PIANIST}, MICHAEL THOASEN SCHONING |BOY} SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: RAGNA NORDHUS MIDTGRD DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TORFINN IVERSEN

-----------------------------------------------------She studies film at the Nordland College of Art and Film. «Duett» is her second year film.

-----------------------------------Σπουδάζει κινηματογράφο στο Κολλέγιο Τέχνης και Κινηματογράφου της Νορβηγίας. Το «Duett» είναι η ταινία που δημιούργησε στο δεύτερο έτος σπουδών της.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

29


16:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MAID IN CHINA

RON

Xu Zheng

Amnon Haas

-----------------------------------------------------19’30’’ | HD | CHINA / ΚΙΝΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RALEGH FILMS raleghfilms@googlemail.com -----------------------------------------------------Shot in the slums of Shanghai with a non-professional cast, «Maid In China» is a moving drama about a peasant woman’s life in the city, enduring hardship and exploitation for the sake of her young son. One night she sees a handsome man washing outside her window, and her life takes off in an unexpected new direction. -----------------------------------------------------Γυρισμένο στις φτωχές συνοικίες της Σαγκάης με ερασιτέχνες ηθοποιούς, το «Maid in China» είναι ένα συγκινητικό δράμα σχετικά με τη ζωή μίας επαρχιώτισσας στην πόλη, η οποία υπομένει ταλαιπωρίες και εκμετάλλευση για χάρη του μικρού της γιου. Ένα βράδυ βλέπει έναν όμορφο άντρα να πλένεται έξω από το παράθυρό της, και η ζωή της παίρνει μία καινούργια, απροσδόκητη τροπή. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------24’59’’ | HDV | ISRAEL / ΙΣΡΑΗΛ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NIMROD KEREN & ORIT VAKNIN nimrod.m.k@gmail.com -----------------------------------------------------Ron is in love with Tamar, but for him to make the first move means to overcome barriers unfamiliar for most people. -----------------------------------------------------Ο Ρον είναι ερωτευμένος με την Ταμάρ, αλλά γι’ αυτόν το να κάνει την πρώτη κίνηση σημαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσει εμπόδια άγνωστα για τους περισσότερους ανθρώπους. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: HAI BIN |MAID}, ZHOU JIAFU |KIOSK WOMAN}, ZSUZSI LINDSAY |FOREIGN WOMAN}, ZHANG YUNKE |GUY}, XIE WENXUAN |GIRL}, MAO HONGYU |MAID’S SON}, SIMON KINGSNORTH |FOREIGN MAN} SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: XU ZHENG PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: MAGGIE TANG, XU ZHENG CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: SAM ZHANG YUNHUI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ROC HA SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: TERENCE LLOREN SOUND RECORDIST / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: JIANG PENG CAMERA ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: ZHAO XIAOHUI LIGHTING ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: ZHANG JUN COSTUMES / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: JACK TUNG MAKE UP, HAIR / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΛΛΙΑ: CAI XIA MAKE UP ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ZHANG MINMIN CASTING / ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ: JESS HUANG PRODUCTION ASSISTANTS / ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MAO WEIZHONG, HUANG GANG DRIVERS / ΟΔΗΓΟΙ: LUO HONGSHENG, YANG HAIOU

-----------------------------------------------------Aer graduating from university in the UK, filmmaker Xu Zheng returned to China to make underground documentaries. His films “Guiyang Beautiful Flavour Barbecue”, about a migrant family running a restaurant, and “New Roads”, about a rural entrepreneur, were accepted into international film festivals and broadcast on television worldwide. “Maid In China” is his first fiction film.

-----------------------------------Μετά από την αποφοίτησή του από Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, ο κινηματογραφιστής Xu Zheng επέστρεψε στην Κίνα για να κάνει ντοκιμαντέρ. Οι ταινίες του “Guiyang Beautiful Flavour Barbecue”, για μία οικογένεια μεταναστών που διευθύνει ένα εστιατόριο, και “New Roads”, σχετικά με έναν αγροτικό επιχειρηματία, έγιναν δεκτές σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και προβάλλονται στην τηλεόραση παγκοσμίως. Το “Maid In China” είναι η πρώτη του ταινία μυθοπλασίας.

30

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: BEN BRAIMAN, RON ORI TRYSON, TAMAR YAEL YAACOV, HEFTZIBA ORNAT LEMPERT ANJELIKA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: AMNON HAAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: REUVEN ROZENBERG EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BENJAMIN BENARI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: OMER VASHDI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: SHIRA AHARONI SET DRESSER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: MAAYAN RYP SOUND EDITOR / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: EITAN VARDI SOUNDMEN / ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ: OREN GRIFFIN, ELHANAN LUTVEK GAFFER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: UDI ELENBERG

-----------------------------------------------------Born and raised in Jerusalem. Studied Cinema in TAU. Works as a DP, Gaffer, Assistant Cameraman in films and TV productions for 4 Years now. Shooted an intimate documentary last year, about the journey to discover his real dad. Has written a fiction feature about the Israeli Armi Jail of the reserve forces. Based on auto- biographical true story.

-----------------------------------Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ. Σπούδασε Κινηματογράφο στο TAU. Εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας, υπεύθυνος φωτισμού, βοηθός εικονολήπτη σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές εδώ και 4 χρόνια. Γύρισε ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ πέρυσι σχετικά με το ταξίδι που έκανε για να βρει τον πραγματικό του πατέρα. Έχει γράψει ένα σενάριο σχετικά με την στρατιωτική φυλακή του Ισραήλ, βασισμένο σε πραγματική αυτοβιογραφική ιστορία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

18:00

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

LIFESTYLE FOR MEN

A FISHING STORY

Boris Koslov -----------------------------------------------------4’00’’ | HDV | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΚΗ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BORIS KOZLOV zampanodistribucion@yahoo.es -----------------------------------------------------Tired of life? Obsolete ideals? Bored? Let Brad guide you and get ready to discover your brand new Lifestyle! -----------------------------------------------------Κουρασμένος από τη ζωή; Παρωχημένα ιδανικά; Βαριέσαι; Άσε τον Brad να σε καθοδηγήσει κι ετοιμάσου να ανακαλύψεις τον ολοκαίνουριο τρόπο ζωής σου! -----------------------------------------------------ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: SASHA SLIMAK CINEMATOGRAPHER / ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ: ADRIANO CASTORO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: YAMILA FERNANDEZ PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ARACELI ROLDAN SOUND / ΗΧΟΣ: NERIO GUTIERREZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ERIC FOINQUINOS

-----------------------------------------------------Boris Kozlov (1977) born in Belgrade, Former Yugoslavia. Interested in arts, visual and written creation, experiments with motion picture since High School in Madrid (Spain). Studied Audiovisual Communication University Degree and Madrid Film School (ECAM). Founded a video production company which evolved into the creative agency SCM. Boris Kozlov has produced and directed four short films.

-----------------------------------Ο Boris Kozlov (1977) γεννήθηκε στο Βελιγράδι, Πρώην Γιουγκοσλαβία. Ενδιαφέρεται από τo Λύκειο (Μαδρίτη) για τις τέχνες, την οπτική και γραπτή δημιουργία, τα πειράματα με κινούμενη εικόνα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Οπτικοακουστικά μέσα Επικοινωνίας και στη Σχολή Κινηματογράφου της Μαδρίτης (ECAM). Ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής που εξελίχτηκε στο δημιουργικό πρακτορείο SCM. Σκηνοθέτησε και έκανε την παραγωγή τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benoit Desjardins | Canada ------------------------------------------------------

KILLING A DEAD MAN Steffen Cornelius Tralles | Germany ------------------------------------------------------

SOLITAIRE Γιώργος Αγγελόπουλος | Greece ------------------------------------------------------

INFLATABLE GRANMA Esnal Telmo | Spain ------------------------------------------------------

THE BROKEN HEART OF GNOCCHI BOLOGNESE Katherine Vondy | USA ------------------------------------------------------

TALKING PIRANHAS Gregory Vardarinos | UK | Scotland ------------------------------------------------------

LOVE CHILD Daniel Wirtberg | Sweden -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

31


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

A FISHING STORY

KILLING A DEAD MAN

Benoit Desjardins

Tralles Steffen Cornelius

-----------------------------------------------------12’25’’ | SUPER 16MM | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LES PRODUCTIONS PERCEPTIONS bendesjardins@hotmail.com -----------------------------------------------------Every year at springtime a man goes on a fishing trip. He leaves behind his wife who worries that he will never come back. On his way he stops in a dark neighborhood and kidnaps a young girl. This year, his fishing trophy will be quite different. -----------------------------------------------------Κάθε χρόνο την άνοιξη, ένας άντρας πηγαίνει ταξίδι για ψάρεμα. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, η οποία ανησυχεί ότι δε θα επιστρέψει ποτέ. Στη διαδρομή σταματά σε μία σκοτεινή γειτονιά και απαγάγει μία νεαρή κοπέλα. Αυτή τη χρονιά το τρόπαιό του στο ψάρεμα θα είναι κάπως διαφορετικό. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------06’46’’ | 35MM | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HAMBURG MEDIA SCHOOL p.barkhausen@hamburgmediaschool.com -----------------------------------------------------Boris is a cleaner. He works for brutal killers. His job is to clean the crime scene, to dispose the dead body and to cover the tracks. But this time it’s different. For the first time it’s up to him to decide between life and death… -----------------------------------------------------Ο Boris είναι καθαριστής. Δουλεύει για στυγνούς δολοφόνους. Δουλειά του είναι να καθαρίζει τον τόπο εγκλήματος, να “ξεφορτώνεται” το πτώμα και να καλύπτει τα ίχνη. Όμως, αυτή η φορά είναι διαφορετική. Για πρώτη φορά είναι στο χέρι του να αποφασίσει ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο… ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NORMAND CANAC MARQUIS |FERN}, LOUISE LAPRADE |MICHELINE}, NORMAN HELMS |FRIEND}, ANNE PÉNÉLOPE DERAÎCHE DALLAIRE SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: BENOITS DESJARDINS PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: BENOIT DESJARDINS, VUK STOJANOVIC SOUNDTRACK / ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΑΙΝΙΑΣ: GUILLAUME SOUCY DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VUK STOJANOVIC ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: JACYNTHE GUIMOND EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BENOIT DESJARDINS SOUND, SOUND EDITING / ΗΧΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: SIMON GERVAIS

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: EMILIO DE MARCHI, VOLKAN ÖZCAN, RUDOLF DANIELEWICZ, NIKLAS TRALLES SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: FLORIAN SIEGRIST CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: JAKOB SÜSS CREATIVE PRODUCER / MΕΘΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PIERRE BOEHMANN SOUND / ΗΧΟΣ: JOERN MARTENS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: LEA ROEMER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GERD GERDES

-----------------------------------------------------Benoit Desjardins is an anthropologist and a filmmaker. He lives in Montréal, Canada. Adventurous, he travelled in several countries. His passion for cinema is directly linked with his fascination for human beings. His field of exploration remains the perception of self and of others. He holds a university degree in film production from Université de Montréal.

Steffen Cornelius Tralles, 1978, Hamburg. Graduated high school in USA and got economical vocational diploma in Germany. Aer working in Spain and Austria he started working freelance as a unit and production manager and later as a first assistant director. Since 05 he has directed and wrote several shorts and documentaries. He is a graduate of the European Film College. Now studies film directing at Hamburg Media School.

------------------------------------

------------------------------------

O Benoit Desjardins είναι ανθρωπολόγος και δημιουργός ταινιών. Ζει στο Μόντρεαλ του Καναδά. Περιπετειώδης, έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Το πάθος του για τον κινηματογράφο συνδέεται ευθέως με τον ενθουσιασμό του για τον άνθρωπο. Ο τομέας εξερεύνησής του εξακολουθεί να είναι η αντίληψη του εαυτού του και των άλλων. Κατέχει πτυχίο πανεπιστημίου στην παραγωγή ταινιών από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ.

Steffen Cornelius Tralles, 1978, Αμβούργο. Αποφοίτησε από το λύκειο στις ΗΠΑ κι απέκτησε δι\ίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης στα Οικονομικά στη Γερμανία. Αφού δούλεψε στην Ισπανία και στην Αυστρία, άρχισε να δουλεύει ανεξάρτητος ως μονάδα και διευθυντής παραγωγής και αργότερα ως πρώτος βοηθός σκηνοθέτη. Από το 2005 σκηνοθέτησε και έγραψε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Είναι απόφοιτος του European Film College και τώρα σπουδάζει σκηνοθεσία στο Hamburg Media School.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

------------------------------------------------------

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SOLITAIRE

INFLATABLE GRANMA

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Telmo Esnal

George Aggelopoulos

-----------------------------------------------------09’15’’ | DIGITAL 2K | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIMUAK  M. TXEMA MUNOZ kimuak@filmotecavasca.com -----------------------------------------------------Sometimes, couples who have children miss Grandma… But only sometimes. -----------------------------------------------------Κάποιες φορές, στα ζευγάρια που έχουν παιδιά λείπει η Γιαγιά… Όμως, μόνο κάποιες φορές. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------11’04’’ | 16:09| GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AGGELOPOULOS GEORGE cinegio_86@yahoo.gr -----------------------------------------------------Dimitris and Sotiris visit a brothel. They are both nervous, as it’s their first time there. The fact that they are father and son makes things even weirder... -----------------------------------------------------Ο Δημήτρης και ο Σωτήρης επισκέπτονται έναν οίκο ανοχής. Και οι δύο είναι αγχωμένοι καθώς πάνε για πρώτη φορά. Το ότι είναι πατέρας και γιος βέβαια, κάνει τα πράγματα ακόμη πιο περίεργα... -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARTHA KARAGIANNI, DIMITRIS NIKOLAIDIS, GIORGOS ALEVIZAKIS, EVA AGGELOPOULOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: GIORGOS AGGELOPOULOS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TASOS KIKIDIS SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: DIMITRA KATRANIA COSTUMES / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: DIMITRA KATRANIA

PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MARIAN FERNÁNDEZ PASCAL ASIER ALTUNATXINTXUA FILMS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: TELMO ESNAL CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: GAIZKA BOURGEAUD MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JAVI P3Z EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ASIER PUJOL SOUND / ΗΧΟΣ: URKO GARAI ART DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: BIAFFRA SPECIAL EFFECTS / SPECIAL ΕΦΕ: EL RANCHITOPEDRO RODRÍGUEZ CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: EGOITZ LASANAGORE ARANBURUKONTXU ODRIOZOLA

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

George Aggelopoulos is a graduate of the Film Department of School of Fine Arts, of Aristotle University of Thessaloniki. He has written and directed the films, “Logia Agefirota” (Audience Award 1st CrashFest), “Forbidden Fruit”, “Marilyn Who?” (Best Experimental Film-3rd CF), “Red as Dress”. He has also distinguished for the scenarios “Solitaire” and “Call”.

Zarautz, 1966. When working as a direction assistant, he met Asier Altuna and they decided to film a short. Aer asking a great number of favours to a great number of friends they made Txotx. The success of that short stroked their ego, so they continued asking favours to film 40 ezetz. In 2005, he directed Aupa Etxebeste! together with Altuna. Aer having shot the feature film, he has realized that nothing has changed, so he has decided to ask favours again.

-----------------------------------Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει τις ταινίες “Λόγια Αγεφύρωτα” (Βραβείο Κοινού 1ο CrashFest), “Απαγορευμένος Καρπός”, “Marilyn Who?” (Βραβείο Καλύτερης Πειραματικής Ταινίας3ο CF), “Κόκκινο Όπως Φόρεμα”. Επίσης έχει διακριθεί για τα σενάρια “Κατ’οίκον Μαθήματα” και “Κάλεσμα”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------Ο Esnal Telmo γεννήθηκε στο Zarautz, το 1966. Όταν εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη, συνάντησε τον Asier Altuna και αποφάσισαν να γυρίσουν μία ταινία μικρού μήκους. Με την συνεργασία πολλών φίλων δημιουργήσανε την ταινία Txotx. Η επιτυχία της τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν, δημιουργόντας την επόμενη ταινία τους 40 ezetz. Το 2005, σκηνοθέτησε Aupa Etxebeste! μαζί με τον Altuna. Αφού γυρίσε την ταινία μεγάλου μήκους, συνειδητοποιήσε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, οπότε αποφάσισε να συνεχίσει όπως στο παρελθόν.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

33


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

THE BROKEN HEART OF GNOCCHI BOLOGNESE Vondy Katherine -----------------------------------------------------18’12’’ | SUPER 16MM | USA / ΗΠΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA cassidy@cinema.usc.edu

-----------------------------------------------------Gnocchi Bolognese has never known her father, the chef whose signature dish she was named for. As the stage manager of a local theater, she pines from the wings for the troupe’s star actor. When Gnocchi decides to act on her infatuation, the pursuit of romance leads her down a tragicomic road to the origins of her unusual name. -----------------------------------------------------Η Gnocchi Bolognese δε γνώρισε ποτέ τον πατέρα της, το σεφ από τη σπεσιαλιτέ του οποίου πήρε το όνομά της. Ως διευθύντρια σκηνής ενός τοπικού θεάτρου ερωτεύεται σφόδρα τον πρωταγωνιστή του θιάσου. Όταν η Gnocchi αποφασίζει να δράσει πάνω στην ερωτική της τρέλα, η αναζήτηση για ρομαντισμό την οδηγεί με έναν κωμικοτραγικό τρόπο στην προέλευση του ασυνήθιστου ονόματός της. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JOHANNA PARKER, ZACH FORD, PETER ARPESELLA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KATHERINE VONDY PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: WILLIAM KWOK, SAMANTHA NIEMOELLER DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: COLLIN BRINK PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DAVID OFFNER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MICHAEL TRINGE MUSIC EDITING / ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ANDREW BARKAN

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

TALKING PIRANHAS Gregory Vardarinos -----------------------------------------------------17’00’’ | HD | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VARDARINOS GREGORY gregoryvardarinos@gmail.com -----------------------------------------------------Winnie wishes to look twenty again. Her husband Willie, who adores her like a goddess, is broke but he will do anything to make her dream come true. He will find the money needed for her operation with any cost. -----------------------------------------------------Η Winnie εύχεται να μοιάζει πάλι είκοσι. Ο άντρας της Willie, που την λατρεύει σαν θεά, είναι άφραγκος. Όμως, θα έκανε τα πάντα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Θα βρει τα χρήματα που χρειάζονται για την εγχείριση, με κάθε κόστος. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANGUS MACINNES, JEMIMA SINCLAIR, JOHN MCQUISTON, KATIA KVINGE SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JEAN PIERRE MAGRO & GREGORY VARDARINOS SOUND DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: MICHAEL TEDSTONE SOUND MIXING / ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: MICHAEL & MARY TEDSTONE MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: NEIL MACDOUGALL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MIRELA MURESAN CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: KACPER ROGALA ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: SYMON MACINTYRE, INDIRA KEMP ART DESIGN / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: DEBBIE HANNAN, ALICJA NOWICZ, SHEONA LOCKHART, BEN PRESLEY, JEMINA KIRKWOOD, LAUREN MCLEAN, MATILDA KIRKWOOD, ROSIE WALTERS SPECIAL EFFECTS / ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ: WILLEM VAN HEEMSTRA

------------------------------------------------------

Filmography: “Milk Delivery”, 2005, 6 minutes, “The Broken Heart of Gnocchi Bolognese”, 2009, 18 minutes.

-----------------------------------Φιλμογραφία: “Milk Delivery”, 2005, 6 λεπτά “, ‘’The Broken Heart of Gnocchi Bolognese’’, 2009, 18 λεπτά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

19:30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

LOVE CHILD

CONCERTO

Wirtberg Daniel -----------------------------------------------------06’30’’ | HDCAM / 35MM | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DAEMON FILM daniel@daemonfilm.se -----------------------------------------------------A young girl enjoys the perfect life of being the only child, when one day a new family member arrives. -----------------------------------------------------Ένα νεαρό κορίτσι απολαμβάνει την τέλεια ζωή τού να είσαι μοναχοπαίδι, ώσπου μία μέρα ένα νέο μέλος φτάνει στην οικογένεια. -----------------------------------------------------CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TINDRA NORDGREN |GIRL}, MAGNUS KREPPER | FATHER}, CECILIE NERFONT THORGERSEN |MOTHER} SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: DANIEL WIRTBERG, TOBIAS NOREN PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DANIEL WIRTBERG CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MARTIN MATIASEK SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: SARA PERSSON COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: MARITHA SÖDERHOLM SOUND DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: OLA ELIASSON COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: BENGT NILSSON

-----------------------------------------------------Daniel Wirtberg was born in Karlstad, Sweden, 1983. He started filmmaking at the age of twelve. Eighteen years old he was accepted for the Czech film academy FAMU´s international program. Since his graduation 2003 he has freelanced as a writer, director, producer and has been teaching filmmaking.

-----------------------------------Ο Daniel Wirtberg γεννήθηκε στο Karlstad, στη Σουηδία το 1983. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη σκηνοθεσία στην ηλικία των δώδεκα. Στην ηλικία των δεκαοκτώ έγινε αποδεκτός στο διεθνές πρόγραμμα της τσέχικης ακαδημίας κινηματογράφου FAMU. Από την αποφοίτησή του, το 2003, έχει ανεξαρτητοποιηθεί ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός και έχει διδάξει σκηνοθεσία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filippo Conz | USA ------------------------------------------------------

TWO-YEAR GUARANTEE Juan Parra Costa | Spain ------------------------------------------------------

THE CONVEYOR Dimitris Giamloglou | Greece ------------------------------------------------------

PASSENGER Sakaris Stora | Norway ------------------------------------------------------

WAKE UP CALL Senka Domanovic | Serbia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

35


19:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

CONCERTO

TWO , YEAR GUARANTEE

Filippo Conz

Juan Parra Costa

-----------------------------------------------------14’41’’ | HD | USA / ΗΠΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ZBABAM PRODUCTIONS info@zbabam.com -----------------------------------------------------Aer losing an important homicide case, detective Ray Lorenz returns home to discover his wife sleeping with Phillip, her violin teacher. When Ray impulsively kidnaps Phillip, the two go on a journey full of surprising revelations and ultimately, redemption. Concerto is a drama about the lengths men will go in a violent world to find a moment of grace. -----------------------------------------------------Μετά το χαμό μίας σημαντικής υπόθεσης ανθρωποκτονίας, ο ντέντεκτιβ Ray Lorenz επιστρέφει σπίτι του για να βρει τη γυναίκα του να τον απατά με το Phillip, το δάσκαλό της στο βιολί. Όταν ο Ray παρορμητικά απαγάγει τον Phillip, οι δυο τους ξεκινάνε ένα ταξίδι γεμάτο εκπληκτικές αποκαλύψεις και τελικά, λύτρωση. Το Concerto είναι ένα δράμα για τις αποστάσεις που οι άντρες θα διανύσουν μέσα σε έναν βίαιο κόσμο για να βρουν μία στιγμή χάριτος. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------17’00’’ | HD† 35MM| SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PCOSTA FILMS, S.L. info@promofest.org -----------------------------------------------------Berta, got fed up with her husband’s bad treatments, decides to leave him. He substitutes her instantly but the substitute doesn’t satisfy him at all and ask his wife to come back. -----------------------------------------------------Η Berta, έχοντας βαρεθεί την κακή συμπεριφορά του άντρα της, αποφασίζει να τον αφήσει. Αυτός την αντικαθιστά αμέσως, αλλά η αντικαταστάτρια δεν τον ικανοποιεί καθόλου, με αποτέλεσμα να ζητάει από την γυναίκα του να γυρίσει πίσω. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DAVID ZAYAS, TREVOR LONG PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PELIN UZAY SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JOHN HALLER DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GREGORY MITNICK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: FILLIPPO CONZ, JOHN AYALA PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: BENEDETTA BRENTAN COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: MARIA CRISTINA BERGOMI

-----------------------------------------------------Conz has an MFA in film from Columbia University. His directing credits include “Strani Anelli”, “Eukiah”, “Decomposition d’un Meurtre”, “Concerto” and “Tymbals”. He is a partner in “Zbabam Productions”, where he is currently developing several feature film projects.

-----------------------------------Ο Filippo Conz έχει πτυχίο master στον κινηματογράφο από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια (Columbia University). Οι σκηνοθετικές του πιστώσεις περιλαμβάνουν “Strani Anelli”, “Eukiah”, “Decomposition d’un Meurtre”, “Concerto” και “Tymbals”. Είναι συνεργάτης της εταιρίας “Zbabam Productions”, όπου αυτή την στιγμή αναπτύσσει αρκετά σχέδια ταινιών μεγάλου μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANTONIO ESPIGARES |ANTONIO}, SONIA DE LA ANTONIA |BERTA}, ALEX TORMO |MR.LARSON} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JUAN PARRA COSTA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: LEOPOLDO J. SOTO ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: LAURA MENENDEZ SOUND / ΗΧΟΣ: SANTIAGO LORIGADOS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JOSE MANUEL JIMENEZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JOSE SANCHEZ SANZ

-----------------------------------------------------Juan Parra Costa (Barcelona, 1969). At the age of 14 he moved to Granada where he lived and worked as a lawyer until 2006, when he moved to Madrid. There he studied screenwriting, directing, filmmaking, theatre, editing in several places like “Taller de cine”, “ECAM”, “Bululu”.

-----------------------------------Juan Parra Costa (Βαρκελώνη, 1969). Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στη Γρανάδα, όπου έζησε και εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το 2006, όταν μετακόμισε στη Μαδρίτη. Εκεί σπούδασε σενάριο, σκηνοθεσία, κινηματογράφο, θέατρο και μοντάζ σε διάφορα μέρη, όπως το “Taller de cine”, το “ECAM”, και το “Bululu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:30

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE CONVEYOR

PASSENGER

ΙΜΑΝΤΑΣ

Stora Sakaris

Dimitris Giamloglou

-----------------------------------------------------09’20’’ | HD | FAROE ISLANDS / ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORDLAND COLLEGE OF ART & FILM post.nkfs@nfk.no -----------------------------------------------------25-year-old Erik works as a taxi driver and lives together with his girlfriend in a house that he inherited from his deceased foster parents. One day Erik learns that his absent father wants to see him. But Erik does not want to meet his father. However, anything can happen when you work as a taxi driver. -----------------------------------------------------Ο 25χρονος Erik δουλεύει ως ταξιτζής και μένει μαζί με τη κοπέλα του σε ένα σπίτι που κληρονόμησε από τους θετούς γονείς του που έχουν πεθάνει. Μία μέρα, ο Erik μαθαίνει ότι ο απών πατέρας του θέλει να τον δει. Όμως ο Erik δε θέλει να τον συναντήσει. Ωστόσο, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί όταν εργάζεσαι ως ταξιτζής. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------16’24’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NIK’S MOVIES niksmovies@gmail.com -----------------------------------------------------Fear has no face. P lives alone at the house he was born. An accidental meeting is enough to wake up buried memories. Now he has to repay his debt. And maybe the little boy inside him stops being scared. -----------------------------------------------------Ο φόβος δεν έχει πρόσωπο. Ο Π ζει μόνος στο σπίτι που γεννήθηκε. Μια τυχαία συνάντηση αρκεί για να ξυπνήσουν θαμμένες αναμνήσεις. Τώρα πρέπει να ξεπληρώσει το χρέος του. Κι ίσως το μικρό αγόρι μέσα του να σταματήσει να φοβάται. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DIMITRIS TRIGGAS |LITTLE P}, FOTIS ARMENIS |OLD MAN}, CHRISTOS EFTHIMIOU |COLLEAGUE}, MAKIS PAPADIMITRIOU |SMOKING WORKER}, TINA ALEXOPOULOU |MOTHER} PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: NIKOS SEKERIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DIMITRIS GIAMLOGLOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PANAGIOTIS SALAPATAS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PANOS VOUTSARAS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GUANNIS PLASTIRAS SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ALEXIS RETSIS SOUND / ΗΧΟΣ: GIANNIS GIANNAKOPOULOS CASTING / ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ: GIORGOS SPANIAS SCENE WRITER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: EFI ZIGOURI COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: VIRGINIA DIAKAKI

-----------------------------------------------------Dimitris Giamloglou was born in 1973 in Thessaloniki. He lives in Athens, where he works as director in television. Filmography: -2005 “Let’s go Again” 19’ 35mm, -2009 “The Conveyor” 16’ 35mm.

-----------------------------------Ο Δημήτρης Γιαμλόγλου γεννήθηκε το 1973 στην Θεσσαλονίκη. Ζει στην Αθήνα όπου εργάζεται ως σκηνοθέτης στην τηλεόραση. Φιλμογραφία: -2005 “Πάμε πάλι” 19’ 35mm, -2009 “Ιμάντας” 16’ 35mm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: EIVIND LARSSEN |ERIK OLE}, JØRGEN FARSTAD |FATHER}, MALIN KLEIVA |MARIA} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SAKARIS STORA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SAKARIS STORA CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: ANDERS OVERGAARD MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: RASMUS RASMUSSEN

-----------------------------------------------------Sakaris Stora (23) was born and raised at the Faroe Islands. At the age of 20 he moved to Norway to study film at the Nordland College of Art and Film. Passasjeren is his graduation film.

-----------------------------------Ο Sakaris Stora (23) γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Νησιά Φερόε. Στην ηλικία των 20 πήγε στην Νορβηγία για να σπουδάσει κινηματογράφο στο Κολλέγιο Τέχνης και Κινηματογράφου της Νορβηγίας. Η ταινία “Passenger” είναι η ταινία της αποφοίτησής του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

37


19:30

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

WAKE UP CALL

21:15 ------------------------------------------------------

TREE WITH NAILS

Senka Domanović

Fabrice Couchard | Belgium

-----------------------------------------------------22’30’’ | HD | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FACULTY OF DRAMATIC ARTS fduinfo@eunet.rs -----------------------------------------------------Sonja is moving into her boyfriend’s apartment and in that process, she stumbles upon some disturbing facts from his past. She starts to dig for more information. -----------------------------------------------------Η Sonja μετακομίζει στο διαμέρισμα του αγοριού της και, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, σκοντάφτει πάνω σε κάποια ανησυχητικά γεγονότα από το παρελθόν του. Αρχίζει να αναζητά περισσότερες πληροφορίες. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MAJA RANĐIĆ, BRANISLAV TRIFUNOVIĆ, MILICA ĐUKIĆ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KARATINA TODOROVIĆ, SENKA DOMANOVIĆ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DAVID PAVLAŠEVIĆ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANA RADOJIĆIĆ ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: VLADIMIR KERKEZ SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: NIKOLA MEDIĆ COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: SANJA AĆIMOVIĆ SET DESIGNERS / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ: BOJANA NIKOLIĆ, DUŠKO RULJEVIĆ

-----------------------------------------------------Born on September 23th, 1982. in Belgrade, Serbia. She is at the last year of film and TV directing. In 2009. she was declared the best student in her class. Films: Aut (2006. short feature); Arizona (2007. short documentary, awarded); Buđenje (2009.), Sav taj skejt (2009,short documentary); Master classes: Miroslav Janek, 2006; Želimir Žilnik, 2007.; Dušan Makavejev,2008.

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1982, στο Βελιγράδι, της Σερβίας. Είναι τελειόφοιτη σε σχολή σκηνοθεσίας ταινιών. Το 2009 ανακηρύχτηκε ως η καλύτερη μαθήτρια της τάξης της. Ταινίες: Aut (2006. Μικρού μήκους), Arizona (2007. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, βραβευμένο), Buđenje (2009.), Sav taj skejt (2009, Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους). Σεμινάρια: Miroslav Janek 2006, Želimir Žilnik 2007, Dušan Makavejev 2008.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

RUN GRANNY RUN! Nikolaus von Uthmann | Germany ------------------------------------------------------

THE COUSIN Kaja Tokuhisa | Slovenia ------------------------------------------------------

STELLA Gabriele Salvatores | Italy ------------------------------------------------------

ENCOUNTER Nick Igea | Spain ------------------------------------------------------

THINGS WE LEAVE BEHIND Andrew Brand | UK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

TREE WITH NAILS

RUN GRANNY RUN!

Fabrice Couchard

Nicolaus von Uthmann

-----------------------------------------------------20’21’’ | HDCAM | BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FRAKAS PRODUCTIONS info@frakas.be , www.frakas.be -----------------------------------------------------Pierre’s life is brutally upset when his partner announces him that she is pregnant. The past redoes surface and obliges him to return on the scene of his childhood. -----------------------------------------------------Η ζωή του Pierre αναστατώνεται απότομα όταν η σύντροφός του τού ανακοινώνει πως είναι έγκυος. Το παρελθόν επανέρχεται στην επιφάνεια και τον υποχρεώνει να επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------3’52’’ | S16MM | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ENVY YOU PRODUCTIONS film@envy-you.com, www.envy-you.com -----------------------------------------------------The most dramatic race since BEN HUR! Gripping action like WATCHMEN! Sweet Granny is snail-pacing to her favorite spot when she gets overtaken by Mrs Messala. Both old ladies maneuver their wheeled walking frame in a breathtaking, funny but violent race. -----------------------------------------------------Η πιο δραματική ταινία μετά το BEN HUR! Ταινία δράσης όπως το WATCHMEN! Η γλυκιά γιαγιά περπατάει αργά προς το αγαπημένο της στέκι όταν την προσπερνάει η κα. Messala. Και οι δύο ηλικιωμένες κυρίες ελίσσουν τα καροτσάκια σε ένα συναρπαστικό, διασκεδαστικό αλλά βίαιο αγώνα. ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: FABRICE COUCHARD, NIKOLAUS ROCHE KRESSE CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MARCEL BULTERIJS SOUND / ΗΧΟΣ: CARINE ZIMMERLIN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANNE FRANÇOISE TRAN PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JEAN YVES ROUBIN, MICHEL DUTRY FRAKAS PRODUCTIONS

-----------------------------------------------------Filmography: «L’arbre à clous» short- film (20’11’’ min), «CroiT» short film (17’ 11’’ min) – School works: «MORS ULTIMA RATIO» (30 min.), «17 DECEMBRE» short fiction film (15 min.).

-----------------------------------Φιλμογραφία: «L’arbre à clous» μικρού μήκους (20’11’’), «CroiT» μικρού μήκους (17’ 11’’). – Σχολικές εργασίες: «MORS ULTIMA RATIO» (30’), «17 DECEMBRE» μικρού μήκους μυθοπλασίας (15’).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISTIANE BLUMHOFF, GUDRUN GUNDELACH, ROCCO STARK SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NIKOLAUS VON UTHMANN PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΝIKOLAUS VON UTHMANN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CHRISTOPH HUTTERER CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: THORSTEN HARMS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JAKOB KLOTZ

-----------------------------------------------------Born in 1973, Hamburg. 94-97 Film critic. 97-2000: Studied Media Production in England. Since 2000: production manager, AD, editor and director in commercials, Munichbased Filmography: 1999 -«Ball Trouble», 1999 «To Date A Pachyderm», 2000 -«Let’s Stay Friends», 2004 «The Flat Hunter», 2009 -«Run Granny Run!».

-----------------------------------Γεννημένος το 1973, Αμβούργο. ’94-’97 κριτικός ταινιών. ’97-2000: Σπούδασε Παραγωγή Media στην Αγγλία. Από το 2000 εργάζεται ως διευθυντής παραγωγής, βοηθός σκηνοθέτη, μοντέρ, σκηνοθέτης σε διαφημιστικά. Ταινίες στο Μόναχο: Ball Trouble (1999), To Date A Pachyderm (1999), Let’s Stay Friends (2000), The Flat Hunter (2004), Run Granny Run (2009).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

39


21:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE COUSIN

STELLA

Kaja Tokuhisa

Gabriele Salvatores

-----------------------------------------------------23’20” | S16 MM | SLOVENIA / ΣΛΟΒΕΝΙΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MIRAN ZUPANIČ, MIROSLAV MANDIĆ, UL AGRFT  ACADEMY OF THEATRE, RADIO, FILM &

-----------------------------------------------------7’26’’ | 35MM | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BLUE SUEDE SHOOTS projects@bluesuedeshoots.com, www.bluesuedeshoots.com -----------------------------------------------------The eighties, Stella is a young girl victim of a tragic accident which leaves her crippled and orphan. Twenty-seven years later, Stella is in a job interview. The confrontation between a woman with a difficult history and a successful business woman who is looking for a trustworthy professional generates surprising results. -----------------------------------------------------Τη δεκαετία του ’80, η Stella είναι μια νεαρή κοπέλα που πέφτει θύμα ενός τραγικού ατυχήματος που την αφήνει ανάπηρη και ορφανή. Είκοσι εφτά χρόνια αργότερα, η Stella είναι σε μια συνέντευξη για δουλειά. Η συνάντηση μιας γυναίκας με δύσκολο παρελθόν και μιας επιτυχημένης επιχειρηματία που ψάχνει για έναν αξιόπιστο επαγγελματία γεννά εκπληκτικά αποτελέσματα. ------------------------------------------------------

TELEVISION  v@agr .uni-lj.si, www.agr .uni-lj.si -----------------------------------------------------In the summer of 1938, Ema and Zala set off on trip to the house they used to visit as little girls, spending vacations with their cousin Lucija. The deserted dwelling is full of ghosts and stories of the past. Stepping into the house of summers long gone, the two sisters are to forever change their view of life. -----------------------------------------------------Το καλοκαίρι του 1983, η Ema και η Zala ξεκίνησαν ένα ταξίδι στο σπίτι που συνήθιζαν να επισκέπτονται μικρές, περνώντας τις διακοπές τους με την ξαδέρφη τους Lucija. Η εγκαταλελειμμένη κατοικία είναι γεμάτη με φαντάσματα και ιστορίες του παρελθόντος. Μπαίνοντας στο σπίτι που πέρασαν τόσα καλοκαίρια, οι δύο αδερφές πρόκειται να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANABELA MIŠELJIĆ |LUCIJA}, TINA POTOČNIK |ZALA}, ZALA LINÉA RUTAR |LITTLE EMA}, NEŽA KRANJC |LITTLE ZALA}, ANJA DRNOVŠEK |EMA}, JANEZ STARINA |TRAIN STATION CHIEF} — SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KAJA TOKUHISA, BARBARA KOBAL, EVA MAHKOVIC — DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MILOŠ SRDIĆ † EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JANEZ BRICELJ — MENTOR, COSTUMES / ΜΕΝΤΟΡΑΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: JANJA KORUN — MENTOR, EDITING / ΜΕΝΤΟΡΑΣ, ΜΟΝΤΑΖ: OLGA TONI — PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JOŽICA BLATNIK — COSTUME DESIGNER /ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ALJOŠA MARKAČ, TATJANA KORTNIK, TINA KOLENIK — LANGUAGE CONSULTANT / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: TATJANA STANIČ — SOUND DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: FRENK GRDIN, MATJAŽ MORAUS ZDEŠAR — PHOTOGRAPHER / ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: URBAN ZORKO — SCRIPT SUPERVISOR / ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: NINA ŠORAK — MAKE UP ARTIST / ΜΑΚΙΓΙΕΖ: KATJA KRNC — SOUND RECORDIST / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: JOŽE TRTNIK — COMPOSERS / ΣΥΝΘΕΤΕΣ: TATJANA KORTNIK, MIRKO VUKSANOVIĆ — GRAPHIC DESIGNERS / ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ: BLAŽ JELNIKAR, DAMIR BIRSA — ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: BLAŽ ZAVRŠNIK, ANA OŠTIR, EVA MAHKOVIC — ASSISTANT SCENOGRAPHER / ΒΟΗΘΟΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: MARKO BELJA, DANIJEL MODREJ, MARKO SKOK, DAVOR EKART LAZAREVIĆ — TECHNICAL SUPPORT / ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: VIBA FILM — ASSISTANT CAMERAMAN / ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ: MATJAŽ KENDA — ASSISTANT SOUND RECORDIST / ΒΟΗΘΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: MATJAŽ KRAMAR, TINA KOLENIK, ROK FURMAN — COORDINATOR / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: MIHAELA TRUPI — CO†PRODUCTION COMPANY / ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RTV SLOVENIJA

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DENISE ELVETICI |STELLA CHILD}, ANNA BELLATO |STELLA’S MOTHER}, TANIA GARRIBBA |CHEF}, ROBERTA ROVELLI | STELLA RONCHI}, GENNARO DIANA |DOCTOR}, ANNA FERRUZZO |SOCIAL WORKER} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: VALTER LUPO EXECUTIVE PRODUCER / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MAURIZIO TOTTI DELEGATE PRODUCER / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ANDREA DE MICHELI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ITALO PETRICCIONE EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MASSIMO FIOCCHI SOUND RECORDIST / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: MAURO LAZZARO SOUND EDITOR / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: DANIELA BASSANI, MARZIA CORDO COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: PATRIZIA CHERICONI SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: RITA RABASSINI

-----------------------------------------------------Gabriele Salvatores was born in Neaples in 1950. In 1991 directed “Mediterraneo”, Oscar as Best Foreign Film the following year.

-----------------------------------Ο Gabrielle Salvatores γεννήθηκε στη Νάπολη το 1950. Το 1991 σκηνοθέτησε το “Mediterraneo”, που κέρδισε το Oscar καλύτερης ξένης ταινίας την επόμενη χρονιά.

-----------------------------------------------------Kaja Tokuhisa was born on 13 September 1985 in Kranj. Graduated in 2004 with honor from Classical Grammar School Poljane and enrolled in the Academy of Theatre, Radio, Film and Television, where she has completed the fourth year of Film and Television Directing studies. She now studies Theatre Acting.

-----------------------------------H Kaja Tokuhisa γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1985 στο Kranj. Αποφοίτησε το 2004 με άριστα από την Κλασσική Γραμματική Σχολή Poljane και μπήκε στην Ακαδημία Θεάτρου, Ραδιοφώνου, Ταινιών και Τηλεόρασης, όπου κι έχει ολοκληρώσει την τέταρτη χρονιά σπουδών Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Τώρα κάνει σπουδές στο Θέατρο.

40

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ENCOUNTER

THINGS WE LEAVE BEHIND

Nick Igea

Andrew Band

-----------------------------------------------------21’20’’| HD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ADICTA FILMS NICKIGEA@GMAIL.COM -----------------------------------------------------A boy and a girl accidentally meet on the street, three years aer she broke up with him. -----------------------------------------------------Ένα αγόρι και ένα κορίτσι συναντιούνται τυχαία στο δρόμο, τρία χρόνια αφότου τον είχε χωρίσει. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------16’14’’ | DIGIBETA | BRITAIN / ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BETH SOWERSBY mail@andrewbrand.co.uk , www.andrewbrand.co.uk -----------------------------------------------------Whilst clearing the belonging of his missing father, Chris unearths some unexpected truths. -----------------------------------------------------Τακτοποιώντας τα πράγματα του αγνοούμενου πατέρα του, ο Chris ξεσκεπάζει μερικές απροσδόκητες αλήθειες. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ALEX GARCIA, MAR DEL HOYO CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: ADOLFO MORALES |FOFI} EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: AZUCENA BANOS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NICK IGEA PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NICK IGEA MUCIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: NICK IGEA

-----------------------------------------------------Nick Igea was born in Palma de Mallorca (Spain) in 1974. This is his fourth short film directed. Previous short films: “LAMBS OF GOD”. 1996. (Montreal Int. Film Festival -Official Selection-, Calcutta, Salerno, etc.), “EDUARDO PELAEZ”. 2001. (Festivals: Sao Paolo, Los Angeles, Rotterdam, Dresden, Dhaka, etc.) “TOXIC MELODIES”. 2001. (Festivals: Leuven, Montepellier, Los Angeles. Winner of 17 different Awards).

-----------------------------------Ο Nick Igea γεννήθηκε στη Μαγιόρκα (Ισπανία) το 1974. Αυτή είναι η τέταρτη μικρού μήκους ταινία που σκηνοθετεί. Άλλες ταινίες μικρού μήκους: LAMBS OF GOD”. 1996. (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Montreal- Επίσημη επιλογήCalcutta, Salerno, κ.ά.), “EDUARDO PELAEZ”. 2001. (Φεστιβάλ: Sao Paolo, Los Angeles, Rotterdam, Dresden, Dhaka), “TOXIC MELODIES”. 2001. (Φεστιβάλ: Leuven, Montepellier, Los Angeles. Κέρδισε 17 διαφορετικά βραβεία).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: JONNY PHILLIPS, SAM HEYDON, PAUL CODLING

-----------------------------------------------------Andrew Brand is a British Filmmaker. In 2005 he made his directing debut with ‘To his knees he fell’. In 2008 Andrew collaborated with sonic artist Alison Ballard to make his experimental animation ‘Wires and Bows’. At present Andrew has just completed his 2nd UK Film Council commission, ‘Things We Leave Behind’.

-----------------------------------Ο Andrew Brand είναι Βρετανός κινηματογραφιστής. Το 2005 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία “To his knees he fell”. Το 2008 o Andrew συνεργάστηκε με την ηχολήπτρια Alison Ballard στην πειραματική ταινία κινουμένων σχεδίων “Wires and Bows”. Τώρα ο Andrew μόλις ολοκλήρωσε τη δεύτερη συμμετοχή του της Βρετανικής Επιτροπής Κινηματογράφου “Things we leave behind”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

41


FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

NG

ROOM

I

EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREEN

17:00

17:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

FROM THE WOODS… Roman Ljubimov Dacko | Slovakia ------------------------------------------------------

WHEN I STRETCH FORTH MINE HAND Omar Robert Hamilton | Palestine | Egypt | UK ------------------------------------------------------

DIGITAL INTERMEDIATED SWIMMING Hyung-suk Lee | South Korea ------------------------------------------------------

[AT] Alberto Carlassare | Italy

00:00

100%

------------------------------------------------------

FROM THE WOODS… Roman Ljubimov Dacko -----------------------------------------------------4’46’’ | MINIDV | JAPAN / ΙΑΠΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ROMAN RANDOM romanrandom@gmail.com -----------------------------------------------------Walking, changing and singing evolution of the human being. -----------------------------------------------------Περπατώντας, αλλάζοντας και τραγουδώντας την εξέλιξη της ανθρώπινης ύπαρξης. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ROMAN LJUBIMOV DACKO

AGAINST

------------------------------------------------------

Vicent Gisbert Soler | Spain ------------------------------------------------------

GIQUE Stassen Frank | Netherlands ------------------------------------------------------

FORGET MALDOROR Simeon Karagavriilidis | Greece ------------------------------------------------------

“EVERY WORD, IS A BULLET, IS A PEARL” Jeejung Kim | USA ------------------------------------------------------

WASHING OFF A PAINT Galina Myznikova | Russia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Mainly dedicated to music started to create videos some years ago with a strong musical content. In the last year he has created experimental videos combining animation, effects, videos and music.

-----------------------------------Αφιερώθηκε κυρίως στη μουσική κι άρχισε να δημιουργεί βίντεο πριν από μερικά χρόνια με ένα ισχυρό μουσικό περιεχόμενο. Τον τελευταίο χρόνο έχει δημιουργήσει πειραματικά βίντεο συνδυάζοντας κινούμενα σχέδια, εφέ, βίντεο και μουσική.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

WHEN I STRETCH FORTH MINE HAND

DIGITAL INTERMEDIATED SWIMMING

Omar Robert Hamilton

Hyung-suk Lee

-----------------------------------------------------2’31’’HD UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OMAR ROBERT HAMILTON orhamilton@gmail.com -----------------------------------------------------«When I Stretch Forth Mine Hand» is a dialogue between poem and image that explores personal and political tensions born of Egypt’s role in the assault on Gaza - and its wider relationship with Israel and Palestine. -----------------------------------------------------Το «When I Stretch Forth Mine Hand» είναι ένας διάλογος μεταξύ ποιήματος και εικόνας που εξερευνά τις προσωπικές και πολιτικές εντάσεις που γεννήθηκαν από το ρόλο της Αιγύπτου στην επίθεση στη Γάζα - και η ευρύτερη σχέση της με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------5’00’’ | DV 6MM | SOUTH KOREA / ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIM TAIYONG film@paran.com -----------------------------------------------------Sometime in the near future. In an old, abandoned film processing laboratory, films were floating in developing solutions like water weeds. The digital lens swims freely in the solution and breaks into the area of the films. -----------------------------------------------------Κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον. Σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο εργαστήριο επεξεργασίας ταινιών, ταινίες επέπλεαν σε αναπτυσσόμενα διαλύματα σαν άχρηστα νερά. Ο ψηφιακός φακός κολυμπά ελεύθερα στο διάλυμα και εισβάλλει στην περιοχή των ταινιών. ------------------------------------------------------

VERSES BY / ΣΤΙΧΟΙ: SUHEIR HAMMAD

CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: LEE HYUNGSUK DIRECTOR OF LIGHTING / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: LEE HYUNGSUK PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: LEE HYUNGSUK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KIM BYOUNGSOO TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: PARK HEECHAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: LEE FUNSUK

-----------------------------------------------------Hamilton studied at Oxford University and the London Film Academy. Since graduating he works as the Creative Producer for the Palestine Festival of Literature. He has just completed a narrative short with Khalid Abdalla (the Kite Runner).

-----------------------------------Ο Χάμιλτον σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στην Ακαδημία Κινηματογράφου του Λονδίνου. Από την αποφοίτησή του και μετά εργάζεται ως δημιουργικός παραγωγός για το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Παλαιστίνης. Έχει μόλις ολοκληρώσει μια αφηγηματική ταινία μικρού μήκους με τον Khalid Abdalla (το Kite Runner).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Born in Seoul, South Korea. Lee Hyung-suk graduated from Yonsei University, majoring in mass communication. Now he studies film studies at Yonsei Graduate School of Communication & Arts in Korea.

-----------------------------------Γεννημένος στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Ο Lee Hyung-suk αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Yonsei με ειδίκευση σπουδών στη μαζική επικοινωνία. Τώρα σπουδάζει κινηματογράφο στο Yonsei Graduate School of Communication & Arts στην Κορέα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

43


17:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

=AT>

AGAINST

Alberto Carlassare

Vincent Gisbert Soler

-----------------------------------------------------4’28’’ | AVCHD £FULLHD¤| SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CARLASSARE ALBERTO albertolacarla@yahoo.it -----------------------------------------------------Overwhelmed by anxiety to pick-up, collect, examine and deliver we forgot to connect with the object we wanted to bring. -----------------------------------------------------Κατακλυσμένοι από άγχος για να μαζέψουμε, συλλέξουμε, εξετάσουμε και να παραδώσουμε ξεχάσαμε να συνδεθούμε με το αντικείμενο που θέλαμε να φέρουμε. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------3’43’’ | MINI DV | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VICENT GISBERT SOLER pulga015@hotmail.com -----------------------------------------------------Contra is a reflection on the fragility of contemporary man in his present environment, charting the loss of conscience that results in the moment of bonding our spirit to things material, the perceived reality of the senses. -----------------------------------------------------Η ταινία «contra» είναι μια αντανάκλαση στον εύθραυστο χαρακτήρα του σύγχρονου ανθρώπου στο σημερινό περιβάλλον του, σκιαγραφώντας την απώλεια της συνείδησης που οδηγεί στη στιγμή της ένωσης του πνεύματός μας με τα υλικά πράγματα, η αντιληπτή πραγματικότητα των αισθήσεων. ------------------------------------------------------

Filmography: 2009 - [at] and Zoe, Italy. 2008 - Paranaué, documentary, Greece. 2007 - My little ‘Teddy’ twiddling, Greece (selected in some festivals of Italy and published in the VideoConcorso Pasinetti’s DVD).

-----------------------------------Φιλμογραφία: 2009 - [at] και Zoe, Ιταλία. 2008 - Paranaué, ντοκιμαντέρ, Ελλάδα. 2007 – Μy little «Teddy» twiddling, Ελλάδα (επιλέχθηκε σε μερικά φεστιβάλ της Ιταλίας και δημοσιεύθηκε στο DVD του Video Concorso Pasinetti).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: VICENT GISBERT SOLER & LISA THIELE EDITION / ΜΟΝΤΑΖ: VICENT GISBERT SOLER PHOTOGRAPHY, MUSIC / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ: VICENT GISBERT SOLER INTERPRETATION / ΕΡΜΗΝΕΙΑ: VICENT GISBERT SOLER

-----------------------------------------------------Vicent Gisbert Soler (1976, Ontinyent) lives and works in Valencia. At the moment he is quite implicated in audiovisual projects using the movement and the space like basic factors of his creation. With his previous works, he participated in different national and international festivals.

-----------------------------------O Vicent Gisbert Soler (1976, Ontinyent) ζει και εργάζεται στη Βαλένθια. Προς το παρόν ασχολείται με οπτικοακουστικά έργα χρησιμοποιώντας την κίνηση και το χώρο σαν βασικούς παράγοντες της δημιουργίας του. Με τα προηγούμενα έργα του συμμετείχε σε διάφορα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

GIQUE

FORGET MALDOROR

Strassen Frank

Karagavriilidis Simeon

-----------------------------------------------------5’52’’ | DV | NETHERLANDS / ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FRANK STASSEN frank@kraijenhoff.nl -----------------------------------------------------Music based on a letter and a short ‘gigue’ by Mozart; images about dance, money, nature, globalisation, theatre; emotions, spiritual moments, thoughts, movements and associations are searching for an artistic unity. -----------------------------------------------------Μουσική βασισμένη σε ένα γράμμα και ένα σύντομο «gigue» (μουσική σύνθεση) από το Μότσαρτ: εικόνες σχετικές με το χορό, τη φύση, την παγκοσμιοποίηση, το θέατρο. Συναισθήματα, πνευματικές στιγμές, σκέψεις, κινήσεις και ενώσεις αναζητούν μια καλλιτεχνική ενότητα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------6’02’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SIMEON KARAGAVRIILIDIS simeon68@gmail.com -----------------------------------------------------Based on the work «Les Chants De Maldoror» by Lotreamon. Six sections, six poems, dreams and words, unique solution chaos. Maldoror wants us to forget him. -----------------------------------------------------Βασισμένο στο έργο «Les Chants De Maldoror» του Λωτρεαμόν. Έξι ενότητες, έξι ποιήματα, όνειρα και λέξεις, μοναδική λύση το χάος. Ο Μαλντορόρ θέλει να τον ξεχάσουμε. ------------------------------------------------------

Μale born in 1966, Netherlands. Art academy 1984-1988. Lives and works in Amsterdam.

-----------------------------------Άντρας γεννημένος το 1966 στην Ολλανδία. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών από το 1984 – 1988. Ζει και εργάζεται στο Άμστερνταμ.

CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: LEE HYUNGSUK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SYMEON KARAGAVRIILIDIS SCENARIO / ΣΕΝΑΡΙΟ: SYMEON KARAGAVRIILIDIS WOMAN’S PRESENCE / ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: AXOURISTOU HARA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: STEFANOPOULOS LEFTERIS |DEATH BLOW¤

-----------------------------------------------------Second short film attempt. Amateur. He has nothing to pursue only dreams.

-----------------------------------Δεύτερη απόπειρα μικρού μήκους. Ερασιτέχνης. Δεν έχει καμία επιδίωξη μόνο όνειρα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

45


17:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

EVERY WORD, IS A BULLET, IS A PEARL

Galina Myznicova

Jeejung Kim -----------------------------------------------------3’16’’ | NTSC | USA / ΗΠΑ | 2009 -----------------------------------------------------How do we take words -one of the crucial codes of interacting with othersthe invisible existence, the soundings, so oen unreserved that they may be heard as necessary toxin. -----------------------------------------------------Πώς αντιλαμβανόμαστε τις λέξεις – έναν από τους πιο κρίσιμους κώδικες αλληλεπίδρασης με τους άλλους- η αόρατη ύπαρξη, οι ήχοι, τόσο συχνά ανεπιφύλακτοι που μπορεί να ακουστούν ως απαραίτητη τοξίνη. -----------------------------------------------------AUDIO VISUAL CREATOR / ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ: JEEJUNG KIM

-----------------------------------------------------Jeejung Kim was born in USA and moved to South Korea when she was four years old. The sense of displacement and need to adjust herself to new surroundings greatly impacted her life and creations. She expanded her field of study from East to West, in a belief of combining the two different worlds into her art.

-----------------------------------Η Jeejung Kim γεννήθηκε στις ΗΠΑ και μετακόμισε στη Νότια Κορέα όταν ήταν τεσσάρων ετών. Η αίσθηση της αλλαγής και η ανάγκη της για προσαρμογή στο νέο περιβάλλον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και τις δημιουργίες της. Έχει επεκτείνει το πεδίο μελέτης από την Ανατολή έως τη Δύση, σε μια πίστη συνδυασμού των δύο διαφορετικών κόσμων μέσα στην τέχνη της.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

WASHING OFF A PAINT -----------------------------------------------------2’55’’ | DV CAM | RUSSIA / ΡΩΣΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SERGEY PROVOROV provmyza@rol.ru -----------------------------------------------------A small video picture that recalls the experimental films of Brakhage. Stores of colour, thickness and luminosity follow one aer the others bringing to life a series of abstract evolutions. An oasis of peace for the eyes and the ears enhanced by the melodic piano music that accompanies the evolutions of colour. -----------------------------------------------------Ένα μικρό βίντεο που θυμίζει τις πειραματικές ταινίες του Brakhage. Αποθέματα χρωμάτων, πυκνότητας και φωτεινότητας ακολουθούν το ένα μετά το άλλο φέρνοντας στη ζωή μια σειρά από αφηρημένες εξελίξεις. Μία όαση γαλήνης για τα μάτια και τα αυτιά, ενισχυμένη από τη μελωδική μουσική ενός πιάνου που συνοδεύει την εξέλιξη των χρωμάτων. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: G.MYZNIKOVA, S.PROVOROV DIRECTORS / ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ: GALINA MYZNIKOVA, SERGEY PROVOROV IMAGE / ΕΙΚΟΝΑ: S. PROVOROV MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: D. KILLMAYER EDIT / ΜΟΝΤΑΖ: S. PROVOROV PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PROVMYZA 2009

-----------------------------------------------------Since 1993 Galina Myznikova and Sergey Provorov have created a large number of projects, which demonstrate a wide range of the artists’ interests and their inclination to creative experiments in sphere of contemporary cinema. Many of films have won several awards (including Tiger Award for Short Film – 38th International Film Festival Rotterdam); and belong to the museum collections.

-----------------------------------Από το 1993 η Galina Myznikova και ο Sergey Provorov έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό έργων, τα οποία καταδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων των καλλιτεχνών και την κλίση τους στα δημιουργικά πειράματα στη σφαίρα του σύγχρονου κινηματογράφου. Πολλές από τις ταινίες έχουν κερδίσει διάφορα βραβεία (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Tiger Award για Ταινία Μικρού Μήκους - 38ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρότερνταμ) και ανήκουν στις συλλογές του μουσείου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

18:00 ------------------------------------------------------

A COLD PLACE Muriel Montini | France ------------------------------------------------------

MOTHER Anders Weberg | Sweden ------------------------------------------------------

MY SURROUNDINGS Maarten Rots | Netherlands ------------------------------------------------------

RUN NANU RUN Wei Ming Ho | Taiwan

00:00

100%

------------------------------------------------------

A COLD PLACE Muriel Montini -----------------------------------------------------4’00’’ | PHOTO CAMERA | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MURIEL MONTINI -----------------------------------------------------The fragile balance between man and creation. -----------------------------------------------------Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον άνδρα και τη δημιουργία. -----------------------------------------------------VIDEO, SOUND / ΒΙΝΤΕΟ, ΗΧΟΣ: MURIEL MONTINI

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Studies of cinema. Lives and works in Paris.

LITTLE GIRL

------------------------------------

Zafer Topaloglu | Turkey

Σπουδάζει Κινηματογράφο. Ζει και δουλεύει στο Παρίσι.

------------------------------------------------------

SILENT CRY Agricola de Cologne | Germany ------------------------------------------------------

BONDS Denes Ruzsa | Hungary ------------------------------------------------------

ABSTRACT? Alexei Dimitriev | Russia ------------------------------------------------------

NOTES FROM MY HEART Arthur Tuoto | Brazil ------------------------------------------------------

ME AND MY ARROWS Marius Tanasescu | Canada ------------------------------------------------------

IN BETWEEN Tamar Shippony | Israel ------------------------------------------------------

MOVEMENT #1 Daniel Hopkins | UK ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

47


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MOTHER

MY SURROUNDINGS

Anders Weberg

Maarten Rots

-----------------------------------------------------2’30’’ | DVD PAL 16:9 | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANDERS WEBERG www.andersweberg.com -----------------------------------------------------MAMO – MOTHER: Senses and memories of motherhood evoked by visiting Birkenau (Auschwitz II) in Poland July 2008. -----------------------------------------------------MAMO - ΜΑΜΑ: Αισθήσεις κ αναμνήσεις από την περίοδο της μητρότητας ξυπνούν μετά από μία επίσκεψη στο Βirkenau στο Auschwitz στη Πολωνία τον Ιούλιο του 2008. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------1’44’’ | PAL | NETHERLANDS / ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MAARTEN ROTS www.maartenrots.nl -----------------------------------------------------Short video about a changing environment. -----------------------------------------------------Μικρό βίντεο σχετικά με ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. ------------------------------------------------------

VIDEO, SOUND / ΒΙΝΤΕΟ, ΗΧΟΣ: ANDERS WEBERG

-----------------------------------------------------Anders is an artist and filmmaker working in video, sound, new media and installations and he is primarily concerned with identity. Currently based Malmö in the south of Sweden and has exhibited at numerous art / film festivals, galleries, and museums internationally.

-----------------------------------O Anders είναι ένας καλλιτέχνης και δημιουργός που δουλεύει πάνω σε βίντεο, ήχο καινούρια μέσα κι εγκαταστάσεις και κυρίως ασχολείται με την ταυτότητα. Τώρα έχει ως βάση τη Malmo στη Νότια Σουηδία και έχει εκθέσει σε πολλά καλλιτεχνικά / κινηματογραφικά φεστιβάλ, γκαλερί και μουσεία διεθνώς.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: MAARTEN ROTS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MAARTEN ROTS SOUND / ΗΧΟΣ: MAARTEN ROTS

-----------------------------------------------------Full Name: Martinus Burchard Rots. Born August 23, 1982, Aalten, The Netherlands. Currently studying at Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam, The Netherlands.

-----------------------------------Ολόκληρο όνομα: Martinus Burchard Rots. Γεννημένος στις 23 Αυγούστου του 1982 στη πόλη Aalten, Ολλανδία. Τώρα σπουδάζει στην Ακαδημία Gerrit Rietval, Άμστερνταμ, Ολλανδία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

RUN NANU RUN

LITTLE GIRL

Wei Ming Ho

Zafer Topaloglou

-----------------------------------------------------5’50’’ | HDV | TAIWAN / ΤΑΪΒΑΝ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JIASHING LIANG atar0719@yahoo.com.tw -----------------------------------------------------In a weird atmosphere, the images set out for an exciting adventure. Did the images represent the secret signals, a mysterious journey or a silent protest? Through such Guerrilla Art actions, this project presented the conversation between the images and the city environment. During this extraordinary actions, the images also became the power to release the wounded spirits. -----------------------------------------------------Σε μία παράξενη ατμόσφαιρα οι εικόνες ξεκινούν για μία συναρπαστική περιπέτεια. Τί αναπαριστούν οι εικόνες; Μυστικά σήματα, ένα μυστήριο ταξίδι ή μία σιωπηρή διαμαρτυρία; Μέσα από τόσο χαρακτηριστικές σκηνές, αυτό το έργο αναπαριστά το διάλογο μεταξύ των εικόνων και του αστικού περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια αυτών των αξιοθαύμαστων σκηνών, οι εικόνες επίσης έγιναν η δύναμη για να απελευθερωθούν τα πληγωμένα πνεύματα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------01’20’’ | MINI†DV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: WILLEM DE KOONING ACADEMY info@zafertopaloglu.com -----------------------------------------------------Unfortunately cruelty, oppression, suffering, pressures and massacres have not come to an end yet. One of the most striking results of these harmful, armed controversies between countries, institutions and people is the refugees. The more these controversies turn out the more people are forced to live in extremely bad conditions as a refugee away from his / her homeland. -----------------------------------------------------Δυστυχώς η σκληρότητα, η καταδυνάστευση, τα βάσανα, πιέσεις και σφαγές δεν τέλειωσαν ακόμα. Ένα από τα πιο φανερά αποτελέσματα αυτών των επιζήμιων αντιπαραθέσεων μεταξύ χωρών, θεσμών και ανθρώπων είναι οι πρόσφυγες. Όσες περισσότερες οι αντιπαραθέσεις τόσοι περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες σαν πρόσφυγας μακριά από την πατρίδα του. ------------------------------------------------------

MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: SIGUR RÓS SPECIAL COORDINATOR / ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : JIA SHING LIANG ENGINEERS / ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ: CHOU NAN WU, CHUNG CHIANG CHIANG, HUNG HSIANG LIAO EDITOR, ANIMATΟR / ΜΟΝΤΑΖ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: WEI MING HO PHOTOGRAPHER / ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: GHIH MING FAN DRIVER / ΟΔΗΓΟΣ : CHUNG CHIANG CHIANG, HSIEN HSIUNG HO TECHNICAL ADVISORS / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: LI FENG CO., LTD. / JAPAN BATTERY CO., LTD CSB BATTERY COMPANY LIMITED. POWER MASTER TECHNOLOGY CO LTD EN GINEERS JOINVENTURE COMPUTER STUDIO TOP INTERIOR DESIGN STUDIO EQUIPMENT SUPPLIERS / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: VISION VIDEO & SOUND INTE GRATION CO., LTD. WHEREIN INTERNATIONAL CO., LTD.

-----------------------------------------------------I was born in Taiwan. I am engaged in research and creations of Fine Art, Video Art and Experimental Films. In this project, I used tailor-made batteries and pure sine wave inverters equipment to operate a high power projector. All images were projected and filmed on specific locations such as Presidential Palace, City Government, Radar Station, the skyscraper, the large parking tower…

-----------------------------------Γεννήθηκα στην Ταϊβάν. Ασχολούμαι με την έρευνα και τις δημιουργίες Καλών Τεχνών, Βίντεο Αρτ και Πειραματικών ταινιών. Σε αυτή τη δουλειά χρησιμοποίησα ειδικές μπαταρίες και αναστροφείς καθαρού ημιτονοειδούς κύματος για να λειτουργήσω έναν υψηλής ισχύος προβολέα. Όλες οι εικόνες προβλήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως το Presidential Palace, City Gonverment, Radar Station, τον ουρανοξύστη, το μεγάλο πύργο πάρκινγκ…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: FATIH KATENCI

-----------------------------------------------------Istanbul / Rotterdam based video artist. Studied B.A in Film-Tv at Bilgi University in Istanbul and now studying MDes in Lens Based Digital Media at Willem de Kooning Academy. His works mainly focuses on ‘regarding the pain of others’.

-----------------------------------Ο βίντεο- καλλιτέχνης έχει ως βάση την Κωνσταντινούπολη και το Ρότερνταμ. Έχει πτυχίο Β.Α. στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση από το Πανεπιστήμιο Βilgi στην Κωνσταντινούπολη και τώρα σπουδάζει Ψηφιακά μέσα (Lens Based Digital Media) στο Willem de Kooning. Τα έργα του επικεντρώνονται στην παρατήρηση του πόνου των άλλων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

49


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SILENT CRY

BONDS

Agricola de Cologne

Denes Ruzsa

-----------------------------------------------------03’05’’ | MINIDV | GERMAN / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: WILFRIED AGRICOLA DE COLOGNE agricola@koeln.de -----------------------------------------------------Silent Cry is the visualization of an internal cry happening all the time, when society does not allow to show deep emotional affection. The silent cry is always present caused by never ending traumatizations during decades hidden behind the facade people want to see. -----------------------------------------------------Το «Silent Cry» είναι η οπτικοποίηση ενός εσωτερικού κλάματος που συμβαίνει όλη την ώρα, όταν η κοινωνία δεν επιτρέπει να φανεί η βαθιά συναισθηματική στοργή. Το βουβό κλάμα είναι πάντα παρόν και προκαλείται από τους δίχως τέλος τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των δεκαετιών κρυμμένο πίσω από προσωπείο που οι άνθρωποι θέλουν να δουν. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’30’’ | MINIDV |HUNGARY / ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RUZSA DÉNES denes.r52@gmail.com -----------------------------------------------------The world is suffering from violence in various forms – wars, drugs, fear, prejudice, environmental pollution… Exposure to mental and physical threats is becoming part of everyday life. To what extent can the bonds of friendship and family help to combat these problems? -----------------------------------------------------Ο κόσμος υποφέρει από τη βία σε διάφορες μορφές –πόλεμοι, ναρκωτικά, φόβος, προκατάληψη, μόλυνση του περιβάλλοντος… Η έκθεση σε διανοητικές και φυσικές απειλές γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Ως ποιο βαθμό μπορούν οι δεσμοί της φιλίας και της οικογένειας να βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα; ------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: WILFRIED ΑGRICOLA DE COLOGNE

WRITER, PHOTOGRAPHER / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: RUZSA DÉNES EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: FRUZSINA SPITZER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: PÉTER SUVADA, MARCELL TAKÁCS

-----------------------------------------------------Agricola de Cologne is a multidisciplinary media artist and the director of experimental short films. Further, he is their producer, editor, composer of music and performer of other film specific functions. His media art projects and films / videos have participated since 2000 in more than 450 media exhibitions and festivals around the globe and received numerous prizes and awards

Ruzsa Dénes studies from 2007 - 2010 University of Debrecen, Mediacommunication 2002 - 2007 Kodolányi János College, Székesfehérvár, Faculty of Arts (Communication) specializing in television. 20032007 Kodolányi Visual Workshop

------------------------------------

------------------------------------

Ο Agricola de Cologne είναι ένας καλλιτέχνης διαφόρων μέσων και σκηνοθέτης πειραματικών ταινιών μικρού μήκους. Επιπλέον, κάνει ο ίδιος την παραγωγή, το μοντάζ, τη μουσική σύνθεση και άλλες κινηματογραφικές εργασίες στις ταινίες του. Οι δουλειές του, τα φιλμ και τα βίντεο συμμετείχαν από το 2000 σε περισσότερες από 450 εκθέσεις και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και έχουν βραβευτεί.

Ο Ruzsa Dénes σπουδάζει από το 2007 μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Debrecen, Πολυμέσα και Επικοινωνία. Από το 2002 μέχρι το 2007 φοίτησε στο Κολέγιο Kodolányi János, Székesfehérvár, στο τμήμα Τεχνών (Επικοινωνία) με ειδίκευση στην τηλεόραση. Κατά το διάστημα 2003-2007 παρακολούθησε μαθήματα στο εργαστήρι Kodolányi Visual.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

------------------------------------------------------

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ABSTRACT?

NOTES FROM MY HEART

Alexei Dimitriev

Arthur Tuoto

-----------------------------------------------------03’30’’ | DVD PAL | RUSSIA / ΡΩΣΙΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXEI DMITRIEV alexei.v.dmitriev@gmail.com -----------------------------------------------------An unhurried film dealing with the notion of the abstract. -----------------------------------------------------Μια αργή ταινία σχετικά με την έννοια του αφηρημένου. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’00’’ | MINI†DV | BRAZIL / ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ARTHUR TUOTO www.arthurtuoto.com -----------------------------------------------------Confessions of an alienated heart. -----------------------------------------------------Εξομολογήσεις από μία αποξενωμένη καρδιά. ------------------------------------------------------

SOUND, MUSIC / ΗΧΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: BEDROOM BEAR

-----------------------------------------------------Ex-English and literature teacher. Now visual artist, curator and programmer.

-----------------------------------Πρώην δάσκαλος Αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τώρα είναι εικαστικός καλλιτέχνης, επιμελητής και προγραμματιστής.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arthur Tuoto works with video, photography and new media. His works have been exhibited in more than 50 festivals and exhibitions around the world. Through reconfigurations of memory and daily life, the artist has been developing a work that includes video art, installations, fiction and experimental documentaries. Lives in Curitiba, Brazil.

-----------------------------------Ο Arthur Tuoto ασχολείται με βίντεο, φωτογραφία και νέα μέσα. Η δουλειά του έχει εκτεθεί σε περισσότερα από 50 φεστιβάλ και εκθέσεις ανά τον κόσμο. Μέσα από τις αναμνήσεις και την καθημερινή ζωή, ο καλλιτέχνης έχει αναπτύξει μια δουλειά που περιλαμβάνει καλλιτεχνικά βίντεο, εγκαταστάσεις, μυθοπλαστικά και πειραματικά ντοκιμαντέρ. Μένει στην Curitiba, στη Βραζιλία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

51


18:00

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ME AND MY ARROWS

IN BETWEEN

Marius Tanasescu

Tamar Shipponi

-----------------------------------------------------05’20’’ | DVD PAL | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EXPIRED FIELDS ALLIANCE -----------------------------------------------------An “iconographically correct” Saint Sebastian, the undressed body fastened to a tree, angelic, impassive face, towers and buildings in the back suggesting an Italian Renaissance urban vista. The body is “punished” not by arrows, but by harmless, so paint-balls. A gesture which undermines both established Renaissance’s representational clichés and Modernism’s canonical “action painting”. -----------------------------------------------------Ένα σωστά εικονογραφημένο έργο του Saint Sebastian,το γυμνό σώμα δεμένο σε ένα δέντρο, αγγελικό, ασυγκίνητο πρόσωπο, πύργοι και κτίρια στο βάθος προτείνοντας μια αστική εικόνα της Ιταλικής Αναγέννησης .Το σώμα τιμωρείται όχι από τα βέλη, αλλά από τις άκακες, απαλού χρώματος μπογιές. Μία χειρονομία η οποία υπονομεύει και τα εδραιωμένα αναπαραστατικά κλισέ της Αναγέννησης και τη ζωγραφική των κανόνων του Μοντερνισμού. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------01’57’’ | DV | ISRAEL / ΙΣΡΑΗΛ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TAMAR SHIPPONY tamar2828@gmail.com -----------------------------------------------------The fragile balance between man and creation. -----------------------------------------------------Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στον άνδρα και τη δημιουργία. ------------------------------------------------------

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ : MARIUS TANASESCU MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GILLES DUMONT IMAGE / ΕΙΚΟΝΑ: HOREA AVRAM EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ : DAN POPA PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MIRCEA DAN

-----------------------------------------------------Marius Tanasescu (b. 1972) is a Montreal based artist and art historian who works mainly in photography, collage and video.

-----------------------------------Ο Marius Tanasescu έχει γεννηθεί το 1972 κι έχει βάση του το Μόντρεαλ. Καλλιτέχνης και ιστορικός της τέχνης ο οποίος δουλεύει κυρίως με την φωτογραφία, το κολάζ και το βίντεο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: TAMAR SHIPPONY CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: TAMAR SHIPPONY, MILI BENHAYL, AMIR WEIZMAN DIRECTOR / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TAMAR SHIPPONY EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: TAMAR SHIPPONY SOUND / ΗΧΟΣ: TAMAR SHIPPONY

-----------------------------------------------------2003-2005 studied Fine Arts at Pratt Institute in New York. 2006-2009 studied Fine Arts at Bezalel Academy of Art and Design in Jerusalem, Israel

-----------------------------------Από το 2003 μέχρι το 2005 σπούδασε Καλές Τέχνες στο Pratt Institute στη Νέα Υόρκη. Από το 2006 μέχρι το 2009 σπούδασε Καλές Τέχνες στην Ακαδημία Τέχνης και Σχεδίου Bezalel Academy στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

ROOM

ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 00:00

100%

SCREEN

I

NG

ΑΙ ΘΟYΣΑ

19:15

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

MOVEMENT #1

THE MEANING OF LIFE

Daniel Hopkins -----------------------------------------------------4’2’’ | DVD | BRITISH / ΑΓΓΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: DANIEL HOPKINS www.landcrash.co.uk -----------------------------------------------------Movement # 1 is a journey captured on a New York subway covertly. The film is about the movement that surrounds us while we are standing still. The cameras that are used in this series are not standard film and video cameras but digital stills and mobile phones that have video capture features. -----------------------------------------------------Η ταινία «Movement # 1» είναι ένα ταξίδι κρυφά στο μετρό της Νέας Υόρκης. Η ταινία είναι μία κίνηση που μας περιβάλλει ενώ στεκόμαστε ακίνητοι. Οι κάμερες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη σειρά δεν είναι συνηθισμένες βίντεο κάμερες αλλά ψηφιακά καρέ και κινητά τηλέφωνα τα οποία έχουν χαρακτηριστικά και δυνατότητες βιντεοκάμερας . -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: DANIEL HOPKINS

-----------------------------------------------------Daniel Hopkins (b.1976) is a Filmmaker, Sound Artist based in Staffordshire, UK. Originally from the south-west of England. Dan has made a variety of films over the last 15 years, which range from short films to music videos. Dan has collaborated with a selection of artists and musicians including The Telescopes, Füxa, Mountain Men Anonymous, Epic 45, Soulo.

-----------------------------------Ο Daniel Hopkins (1976) είναι ένας σκηνοθέτης, Μουσικός καλλιτέχνης με βάση του το Staffordshire, Ηνωμένο Βασίλειο. Κατάγεται από τη νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Dan έφτιαξε διάφορα φιλμ εδώ και 15 χρόνια, από μικρού μήκους ταινίες μέχρι μουσικά βίντεο. Έχει συνεργαστεί με μία σειρά από καλλιτέχνες και μουσικούς συμπεριλαμβανομένων των «The Telescopes», «Fuxa», «Mountain Men Anonymous», «Epic 45», «Soulo».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giannis & Irida Ziogka | Greece ------------------------------------------------------

SO LONG Andres Tenusaar | Esthonia ------------------------------------------------------

GONE, PLAY ON. Miguel Angel Oliete Garcia | Spain ------------------------------------------------------

SOLITUDE Mehrdad Sheikhan | Iran ------------------------------------------------------

JELLY FISHERS Steven Subotnick | USA ------------------------------------------------------

LAST MESSAGE FROM MR COGITO Anna Woch | Canada | Poland ------------------------------------------------------

A SQUID LIKE ME Tatiana Moshkova | Russia | UK ------------------------------------------------------

PERIPHERIA Marcel Barelli | Switzerland ------------------------------------------------------

MOLOTOV INDUSTRY Theofanis Nouskas | Greece ------------------------------------------------------

UNCLE Maciej Sznabel | Poland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

53


19:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE MEANING OF LIFE

SO LONG

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Andres Tenusaar

Jannis & Irida Zhonga

-----------------------------------------------------04’15” | MINI DV | ESTONIA / ΕΣΘΟΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANDRES TENUSAAR |PEATA FILMS} tencu@hot.ee, http: //tencu.vjestonia.com -----------------------------------------------------This film is like the essential nightmare. People are very afraid of things that come out of them. They are also very afraid of things that are coming at them or into them. -----------------------------------------------------Αυτή η ταινία είναι σαν τον ιδανικό εφιάλτη. Οι άνθρωποι φοβούνται πολύ τα πράγματα που βγαίνουν από αυτούς. Φοβούνται επίσης πολύ τα πράγματα που έρχονται προς αυτούς ή μέσα σε αυτούς. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------14’50” | 35 MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TIME LAPSE PICTURE „ RAPPAS PANAGIOTIS

tlapse@otenet.gr, www.timelapsepicture.com -----------------------------------------------------The film transports the continuous search for the meaning of life, in an ostensibly inanimate object, a key that wakes up, and at that time, feels for first time the loneliness. The keyhole as his other half becomes an obsession. Aer a lot of adventures it finds his own keyhole but opening it does not satisfy him despite the proliferation of search. -----------------------------------------------------Η ταινία μεταφέρει την συνεχή αναζήτηση για το νόημα της ζωής, σ’ ένα φαινομενικά άψυχο αντικείμενο, ένα κλειδί που ξυπνά, και εκείνη τη στιγμή, αισθάνεται για πρώτη φορά τη μοναξιά. Η κλειδαρότρυπα ως το έτερόν του ήμισυ τού γίνεται εμμονή. Μετά από πολλές περιπέτειες βρίσκει τη δική του κλειδαρότρυπα αλλά ανοίγοντάς την δεν ικανοποιείται παρά την αύξηση της αναζήτησης. -----------------------------------------------------DIRECTION / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JANNIS ZHONGAS, IRIDA ZHONGA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PETROS KOSKINAS, JANNIS ZHONGAS PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FOTIS MITSIS, JANNIS ZHONGAS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MARIOS STROFALIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: IRIDA ZHONGA ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: FLORA HATZIMIHALI, JANNIS ZHONGAS PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΡΤ ΑΕ „ TIMELAPSE MAKU HELLAS PRODUCTIONS IRIS

-----------------------------------------------------He graduated from the Tirana Academy of Good Arts. He worked as director, art director and animator in many commercials and short films. Currently, he works at ERT (Greek Radio-Television Company). His films have taken part in international festivals in Annecy, Giffoni, Hiroshima, Prague, New York, China, Drama, Tirana.

-----------------------------------Είναι απόφοιτος της ακαδημίας Καλών Τεχνών των Τιράνων. Εργάστηκε ως σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων σε πολλά διαφημιστικά και ταινίες μικρού μήκους. Σήμερα, εργάζεται στην ΕΡΤ. Ταινίες του έχουν συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ σε Annecy, Giffoni, Χιροσίμα, Πράγα, Νέα Υόρκη, Κίνα, Δράμα, Τίρανα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCRIPT, DIRECTION / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANDRES TENUSAAR, LIISA KUUSIK ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: HEIGO EERIKSOO SOUND / ΗΧΟΣ: HORRET KUUS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: TANEL RUBEN

-----------------------------------------------------Since 2000 Andres Tenusaar has been working as an animator and film director. He has also made video for theatre and dance pieces, composed music for films, and performs oen as a VJ playing his own animated videos.

-----------------------------------Από το 2000 ο Andres Tenusaar δουλεύει ως σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων και σκηνοθέτης. Επίσης, έχει κάνει βίντεο για θεατρικά και μουσικά κομμάτια, έχει συνθέσει μουσική για ταινίες και συχνά δίνει παραστάσεις ως VJ προβάλλοντας τα δικά του βίντεο κινουμένων σχεδίων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

GONE, PLAY ON.

SOLITUDE

Miguel Angel Oliete Garcia

Mehrdad Sheikhan

-----------------------------------------------------03’04” | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MINGUEL ANGEL OLIETE GARCIA miguel.angel.oliete@gmail.com -----------------------------------------------------Gone, Play On’ is the hope when you only see sadness. It‘s when everything seems to help you reach all that that you wish. Is brevity, is intensity, fugacity. It’s the moment. It’s when nothing is important anymore. Only you and that person. All the rest does not matter at all. Even though being absorbed by a vinyl disc. -----------------------------------------------------Το “Gone, Play on.” είναι η ελπίδα όταν αντικρίζεις μόνο λύπη. Είναι όταν όλα φαίνονται να σε βοηθούν να φτάσεις όλα όσα εύχεσαι. Είναι η συντομία, η ένταση. Είναι η στιγμή. Είναι όταν τίποτα δεν έχει σημασία πια. Μόνο εσύ και το άλλο πρόσωπο. Όλα τα υπόλοιπα δε μετράνε πια. Ακόμα κι αν είσαι απορροφημένος από ένα δίσκο βινυλίου. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------09’25” | HDV | IRAN / ΙΡΑΝ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MEHRDAD SHEIKHAN info@solidutefilm.com, www.solidutefilm.com -----------------------------------------------------A stone colossus has lived a lonely life on his barren planet for thousands of years. Worn out by his solitude, he decides to change his fate. -----------------------------------------------------Ένας λίθινος κολοσσός έχει ζήσει μια μοναχική ζωή στον άγονο πλανήτη του για χιλιάδες χρόνια. Φθαρμένος από τη μοναξιά του αποφασίζει να αλλάξει τη μοίρα του. ------------------------------------------------------

DIRECTION, WRITER, EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: MIGUEL ANGEL OLIETE MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: RED RUSSIAN ACTRESS / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: SANDRA SUAREZ TENA

-----------------------------------------------------He was born in Barcelona, at 24.11.87. Aer studying Media-Communications for 4 years at Barcelona decided to do the Erasmus program in Berlin to finish his degree (October 2009–February 2010). Interested in director assistant job of television / short films, he carried out in 2009 working practices at the Catalonia public television channel (TV3), as a director assistant in different TV shows of new trends (Silenci?, Ànima).

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Βαρκελώνη στις 24 / 11 / 1987. Μετά από σπουδές στα Μέσα Επικοινωνίας για 4 χρόνια στη Βαρκελώνη αποφάσισε να πάει στο Βερολίνο μέσω Erasmus για να πάρει το δίπλωμά του. (Οκτώβριος 2009- Φεβρουάριος 2010). Καθώς τον ενδιέφερε η θέση του βοηθού σκηνοθέτη σε τηλεόραση και ταινίες μικρού μήκους, έκανε την πρακτική του το 2009 στο κανάλι 3 της δημόσιας τηλεόρασης της Καταλονίας ως βοηθός σκηνοθέτη σε διάφορα τηλεοπτικά σόου νέας τάσης (Silenci?, Ànima).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MEHRDAD SHEIKHAN

-----------------------------------------------------Mehrdad Sheikhan was born in Tehran in 1965. He studied animation and graphic design in the Art University. Started his professional career in animation film making, graphic design and illustration in 1987.

-----------------------------------Ο Mehrdad Sheikhan γεννήθηκε στην Τεχεράνη το 1965. Σπούδασε κινούμενο σχέδιο και γραφιστική στο Πανεπιστήμιο Τεχνών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων, στο σχεδιασμό γραφικών και την εικονογράφηση το 1987.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

55


19:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

JELLY FISHERS

LAST MESSAGE FROM MR COGITO

Steven Subotnick

Anna Woch

-----------------------------------------------------06’45” | HD 1920 | USA / ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STEVEN SUBOTNICK ssubotnick@cox.net, www.ssubotnick.com -----------------------------------------------------A family of hungry mole-creatures is saved by the generosity of jellyfish. -----------------------------------------------------Μια οικογένεια πεινασμένων τυφλοποντίκων σώζεται από τη γενναιοδωρία των μεδουσών. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------04’30” | HD | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANNA WOCH lotnia@gmai.com, lotnia.wordpress.com -----------------------------------------------------The film is based on a poem written by Zbigniew Herbert during the communist years in Poland. Going beyond its political context, it’s a strong call to resist: resist the fear, resist the conformism, resist the solitude. -----------------------------------------------------Η ταινία βασίζεται στο ποίημα του Zbigniew Hebert που γράφτηκε στα χρόνια του Κομμουνισμού στην Πολωνία. Πέρα από το πολιτικό του περιεχόμενο, είναι ένα δυνατό κάλεσμα για αντίσταση: αντίσταση στο φόβο, αντίσταση στον κομφορμισμό, αντίσταση στη μοναξιά. ------------------------------------------------------

WRITER, ANIMATOR, EDITOR, SOUND DESIGNER / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ, ΗΧΟΛΗΨΙΑ: STEVEN SUBOTNICK MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: IGOR BALLEREAU, KENNETH KIRSCHNER, AIDAN BAKER

-----------------------------------------------------Steven’s animated films are associative explorations of themes found in history, folklore, and his own unconscious. Steven treats each film as an intuitive essay on a particular subject. His techniques are varied, but the poetic quality of the visual image is always his primary concern.

-----------------------------------Οι ταινίες κινουμένων σχεδίων του Steven Subotnick σχετίζονται με την εξερεύνηση θεμάτων από την ιστορία, τη λαογραφία και το ασυνείδητό του. Ο Steven μεταχειρίζεται κάθε ταινία ως διαισθητικό δοκίμιο πάνω σε ένα ιδιαίτερο θέμα. Οι τεχνικές του ποικίλλουν, αλλά η ποιητική ποιότητα της οπτικής εικόνας είναι πάντα η βασική ανησυχία του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

POEM / ΠΟΙΗΜΑ: ZBIGNIEW HERBERT MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: WINTERSHIP QUARTET DIRECTION, EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: ANNA WOCH NARRATION, ΑΦΗΓΗΣΗ: ZBIGNIEW HERBERT

-----------------------------------------------------Aer a childhood spent in Poland, Anna moved with her family to Canada, Montreal. There, she studied physics, philosophy and biomedical engineering. She probably would have become a scientist if she didn’t also take a class in filmmaking. Anna is presently completing a collection of short films about time.

-----------------------------------Περνώντας τα παιδικά της χρόνια στην Πολωνία, η Anna μετακόμισε με την οικογένειά της στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκεί, σπούδασε φυσική, φιλοσοφία, και βιοϊατρική τεχνολογία. Πιθανόν να γινόταν επιστήμονας αν δεν παρακολουθούσε και ένα μάθημα παραγωγής ταινιών. Η Anna τώρα ολοκληρώνει μια συλλογή ταινιών μικρού μήκους σχετικά με το χρόνο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

A SQUID LIKE ME

PERIPHERIA

Tatiana Moshkova

Marcel Barelli

-----------------------------------------------------01’03” | MOV | RUSSIA / ΡΩΣΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TATIANA MOSHKOVA tamoska@bk.ru -----------------------------------------------------Squid tells the story of himself. -----------------------------------------------------Ένα καλαμάρι λέει την ιστορία της ζωής του. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------08’00” | HD | SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HAUTE ECOLE D’ART ET DE DESIGN

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟ: MICHAEL S.U. HUDSON SOUND / ΗΧΟΣ: OLIVER LEWIS

-----------------------------------------------------Tatiana was born in 1987 in St.Petersburg, Russia. In 2009 graduated from the St. Petersburg State University of Cinema & TV, speciality - direction of animation and computer graphics. Participant and winner of different international film festivals.

-----------------------------------Η Tatiana γεννήθηκε το 1987 στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία. Το 2009 αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης, με ειδικότητα στη σκηνοθεσία κινουμένων σχεδίων και στα γραφικά. Έχει συμμετάσχει και βραβευθεί σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ ταινιών.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENÈVE  MARCEL BARELLI

marcelbarelli@bluewin.ch, http://head.hesge.ch -----------------------------------------------------There are no more open spaces in Switzerland. That is why the Swiss Navy set out to conquer the South Pole! -----------------------------------------------------Δεν υπάρχουν πλέον ανοιχτοί χώροι στην Ελβετία. Γι’ αυτό και το Ναυτικό της Ελβετίας ξεκίνησε να κατακτήσει το Νότιο Πόλο. -----------------------------------------------------DIRECTION, WRITER, CINEMATOGRAPHY, EDITING, ANIMATION / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΑΖ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: MARCEL BARELLI TECHNICAL ASSISTANCE / ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: OLIVIER RIECHSTEINER COLOR / ΧΡΩΜΑ: FRANÇOIS JEANNIN SOUND, SOUND EDITING / ΗΧΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: LAURENT JESPERSEN VOICE / ΦΩΝΗ: NILS FÄSCH MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JULIEN PAINOT, LUC BAGHDASSARIAN SOUND MIX / ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ: PIERRE BADER PRODUCTION, COPRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN, RSI, MARCEL BARELLI PRODUCER, COPRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: MICHEL BÜHLER, GIULIA FRETTA, MARCEL BARELLI

-----------------------------------------------------Born in Lodrino (Switzerland) in 1985. Studied Chemistry until 2004. 2009 Receives degree from the HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design) - Geneva.

-----------------------------------Γεννήθηκε στο Londrino της Ελβετίας το 1985. Σπούδασε Χημεία μέχρι το 2004. Το 2009 παίρνει το δίπλωμά του από τη Σχολή Τέχνης και Σχεδίου της Γενεύης (Haute Ecole d’Art et de Design).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

57


19:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MOLOTOV INDUSTRY

UNCLE

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΛΟΤΟΦ

Maciej Sznabel

Theofanis Nouskas

-----------------------------------------------------08’00” | DIGI BETA | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SERAFINSKI STUDIO serafinskistudio@o2.pl, http://serafinskistudio.com -----------------------------------------------------Uncle Adam arrives at a village house of a family who lives there with a dog, Rex. An idyllic scenery unexpectedly turns into a horror which makes blood run cold. This animated debut made under the supervision of Piotr Dumala draws on the best tradition of the Polish School of Animation represented by Aleksander Sroczynski and Julian Jozef Antonisz. -----------------------------------------------------Ο θείος Adam φτάνει σε ένα χωριατόσπιτο οπού μένει μια οικογένεια με το σκύλο της, Rex. Ένα ειδυλλιακό τοπίο μετατρέπεται απρόσμενα σε τρόμο που παγώνει το αίμα. Αυτό το ντεμπούτο κινουμένων σχεδίων που έγινε υπό την επίβλεψη του Piotr Dumala πατάει πάνω στην καλύτερη παράδοση της Πολωνικής Σχολής Κινουμένων Σχεδίων που αντιπροσωπεύεται από τους Aleksander Sroczynski και Julian Jozef Antonisz. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------05’02’’ | DV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΥΡΗΝΑΣ info@pirinas.net -----------------------------------------------------“An explosion from our bombs opens the door to the Media to deal with your protest and for you to pass the message promoting your political opinions to the public. GUARANTEED!” says the factory’s manager. -----------------------------------------------------“Μία έκρηξη από τις βόμβες μας, ανοίγει το δρόμο στα Μ.Μ.Ε. για να ασχοληθούν με τη διαμαρτυρία σας και να περάσετε το μήνυμα, προάγοντας τις πολιτικές σας θέσεις στην κοινή γνώμη. ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ!” δηλώνει ο υπεύθυνος του εργοστασίου. -----------------------------------------------------TECHNICAL SUPPORT / TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: VASILIS HATZOPOULOS ADDITIONAL ANIMATION / ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: VASILIS HATZOPOULOS

-----------------------------------------------------He was born in Thessaloniki in 1981. Graduated in 2004 from the School of Fine Arts of Grenoble and since 2009 works for the production company “pirina” in Thessaloniki.

DIRECTION, ANIMATION / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: MACIEJ SZNABEL ARTISTIC COOPERATION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: MARCIN JAZYNSKI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JAKUB ORLOWSKI ARTISTIC ADVISES / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: PIOTR DUMALA

------------------------------------

------------------------------------------------------

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981, αποφοίτησε το 2004 από την Σχολή Καλών Τεχνών της Grenoble και από το 2009 εργάζεται στον “πυρήνα” στη Θεσσαλονίκη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Born 10th June 1977 in Warsaw. Study on Fine Arts Academy in Warsaw and Film And TV Academy. Starting as a videographer and conceptual designer, became an animator and film editor. Member of Polish Filmmakers Association and ASIFA. Currently cooperates on Quay Brothers and Marek Serafinski productions.

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου του 1977 στη Βαρσοβία. Σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τέχνων της Βαρσοβίας και στην Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Ξεκινώντας ως δημιουργός video και σχεδιαστής, έγινε σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων και μοντέρ. Μέλος του Συνδέσμου Πολωνών Κινηματογραφιστών και του ASIFA. Τώρα εργάζεται στην εταιρεία Quay Brothers και την εταιρεία παραγωγής Marek Serafinski.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

15:15

ROOM

I

NG

SCREEN

DV SEE

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

TWELVE FILTHY TEARS Vasilis Politis & Antonis Scabavirias | Greece ------------------------------------------------------

I & Me Tomas Weinreb | Czech Republic ------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

TWELVE FILTHY TEARS ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΔΑΚΡΥΑ Vasilis Politis, Antonis Skampavirias -----------------------------------------------------20’40’’ | 16:9 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KAFENEIO OF A. PRODUCTIONS |VASILIS

VERSUS THE PLEBEIANS

POLITIS & ANTONIS SKAMPAVIRIAS}

Constantinos Stragalinos | Greece

kafeApro@hotmail.com -----------------------------------------------------Two friends as they were trying to shoot a film about a young man who attempts to rise against the system, it is interrupted thanks to a nightmare. Aer that accidental but simultaneously important incident, everything starts…. -----------------------------------------------------Δύο φίλοι προσπαθούν να γυρίσουν μια ταινία με θέμα έναν νέο που επιχειρεί να επαναστατήσει απέναντι στο κατεστημένο, αλλά διακόπτεται εξαιτίας ενός εφιάλτη. Μετά από αυτό το τυχαίο αλλά ταυτόχρονα σημαντικό γεγονός, ξεκίνησαν όλα… ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COURTYARD Anna Bajjou | Poland ------------------------------------------------------

NO SIGNAL Thanasis Aggelopoulos | Greece ------------------------------------------------------

JINX IN A JIFFY Gentian Koci | Albania ------------------------------------------------------

CANCER WARD Irene Dermitzaki | Greece ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VASILIS POLITIS, ANTONIS SKAMPAVIRIAS |SKAMPY}, STAVROS PERAKIS SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: VASILIS POLITIS, ANTONIS SKAMPAVIRIAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VASILIS POLITIS, ANTONIS SKAMPAVIRIAS SOUND / ΗΧΟΣ: VAGGELIS KAKAROUGKAS ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: VASILIS POLITIS, PETROS POLITIS TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: SOFIA KONTAKSI CAMERA / ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ: CHRISTOS KLAPAKIS, MARGARITA MANALI, VASILIS POLITIS, ANTONIS SKAMPAVIRIAS

-----------------------------------------------------Vasilis Politis: born on November 23rd, 1983. Filmography: 1) “An Erotic History” (2007) (participated in “VIDEO ART FESTIVAL 2008’’ and was awarded the 1rst Prize at the “Public Digital Film Festival 2008”). 2) “Mediteranean Calmness” (2007). 3) Twelve filthy tears (2009).

-----------------------------------Antonis Skampavirias: born in Athens on June 22nd, 1984. Filmography: 1. “Double Street Stripe’’ (2008). 2. «Twelve filthy tears» (2009).

-----------------------------------Βασίλης Πολίτης: Γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1983. Φιλμογραφία: 1. “An Erotic History” (2007) (συμμετοχή στο “VIDEO ART FESTIVAL 2008” και τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο στο “Public Digital Film Festival 2008”). 2. “Mediteranean Calmness” (2007). 3. «Δώδεκα Λερωμένα Δάκρυα» (2009).

-----------------------------------Αντώνης Σκαμπαβίριας: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου του 1984. Φιλμογραφία: 1.“Double Street Stripe’’(2008). 2. «Δώδεκα Λερωμένα Δάκρυα» (2009).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

59


15:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

Ι & ΜΕ

VERSUS THE PLEBEIANS

Tomas Weinreb

Konstantinos Stragalinos

-----------------------------------------------------12’10’’ | 35MM | CZECH REPUBLIC / ΤΣΕΧΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FAMU / FILM AND TV SCHOOL

-----------------------------------------------------5’30’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STRAGLI MOVIES, ΕΡΤ, KONSTANTINOS

OF ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

STRAGALINOS

www.famu.cz +420 234 244 360 -----------------------------------------------------But something has to happen! The character’s shout is hidden itself for a long time, to express itself as non-conceptual? Was it really useless? Is Václav Klaus really dangerous? -----------------------------------------------------Αλλά κάτι πρέπει να γίνει! Η κραυγή του χαρακτήρα είναι κρυμμένη για πολύ καιρό, να εκφραστεί ως μη αντιληπτή; Ήταν πράγματι άχρηστο; Είναι ο Václav Klaus πραγματικά επικίνδυνος; ------------------------------------------------------

kostamu@hotmail.com, http://straglimovies.com -----------------------------------------------------A young prospective guard of order goes to the park to study. His work is not easy at all. The components of nature are against him… -----------------------------------------------------Ένας νεαρός, επίδοξος φρουρός της τάξης πηγαίνει στο πάρκο για να μελετήσει. Το έργο του όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Όλα τα στοιχεία της φύσης είναι εναντίον του... ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GABRIELA MÍČOVÁ, MONIKA KREJČÍ SOUND / ΗΧΟΣ: MARTIN ŽENÍŠEK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: TOMÁŠ WEINREB, DAN URBÁNEK PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: TOMÁŠ MICHÁLEK, LADISLAVA SOURALOVÁ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VAŠEK TLAPÁK

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MICHALIS ANDRIKOPOULOS, AGGELOS DOUDOUMIS, LOUKIA TZORTZOPOULOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KONSTANTINOS STRAGALINOS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GEORGIOS VLAZAKIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: IOULIOS MERKOURIS AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: IOULIOS EVAGGELOS

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Tomas Weinreb was born in 1982 in Stod nearby Pilsen (Czech rep.). He studies Documentary film at FAMU Prague. He interests partly in documentary film, partly in fiction film. He thinks, there are no so big differences between them.

-----------------------------------Ο Tomas Weinreb γεννήθηκε το 1982 στο Stod κοντά στο Pilsen (Τσεχία). Σπουδάζει ντοκιμαντέρ στη Σχολή Κινηματογράφου της Ακαδημίας FAMU στην Πράγα. Ενδιαφέρεται εν μέρει για το ντοκιμαντέρ κι εν μέρει για τις ταινίες μυθοπλασίας. Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές ανάμεσά τους.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Kostas Stragalinos was born in 1985 in Athens. With a scholarship from I.K.Y. he does his postgraduate studies at Sheffield of England in directing, script and editing. He has participated in international festivals with short films and he has created a Web Serial (straglimovies.com). He is a student of the School of Fine Arts, active member of the Film Department of P.Ο.F.P.Α and lawyer of Athens.

-----------------------------------Ο Κώστας Στραγαλινός γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. κάνει σήμερα το μεταπτυχιακό του στο Sheffield της Αγγλίας σε σκηνοθεσία, σενάριο και μοντάζ. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ με ταινίες μικρού μήκους και έχει δημιουργήσει Web Serial (straglimovies. com). Είναι φοιτητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ενεργό μέλος του Κινηματογραφικού Τομέα του Π.Ο.Φ.Π.Α. και δικηγόρος Αθηνών.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

COURTYARD

NO SIGNAL

Anna Bajjou

Thanasis Aggelopoulos - Xanthopoulos

-----------------------------------------------------6’28’’| MINI DV | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THE PLACE LONDON CONTEMPORARY

-----------------------------------------------------5’00’’ | AVI | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 -----------------------------------------------------A young man comes face to face with what he watches οn his TV screen which begins to hunt him… -----------------------------------------------------Ένας νεαρός άνδρας έρχεται αντιμέτωπος με τα όσα παρακολουθεί μέσα στην τηλεοπτική του οθόνη, η οποία αρχίζει σταδιακά να τον “καταδιώκει”... ------------------------------------------------------

DANCE SCHOOL

http://www.theplace.org.uk/ -----------------------------------------------------The short film “Courtyard” is a moment in which everything collapses and we are convicted to the infirmity of waiting. It is a pause between running and running, where the feeling of failure is expressed in dialogs and movement as an attempt to use the language of dance in everyday life situations. -----------------------------------------------------Η μικρού μήκους ταινία «Courtyard» είναι μια στιγμή στην οποία τα πάντα καταρρέουν και είμαστε καταδικασμένοι στην αδυναμία της αναμονής. Είναι μια παύση στο συνεχές τρέξιμο όπου το αίσθημα της αποτυχίας εκφράζεται με διαλόγους και κίνηση ως μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα του χορού στις καθημερινές καταστάσεις της ζωής. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JULIA POGREBINSKA |GIRL}, WOJTEK NIEMCZYK |HUSBAND}, BARBAA BUJAKOWSKA |WIFE}, PRZEMYSLAW KUSIOR |GUARD} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANNA BAJJOU CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ANNA BAJJOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANNA BAJJOU, HICHAM BAJJOU

-----------------------------------------------------Anna Bajjou (maiden name: Bubka) studied Architecture and Urban Design at Krakow University of Technology and Dance for the Screen at London Contemporary Dance School, The Place. Filmmaking for her is a way of combining the background in space design and the interest in human performance, which came from her practice in architecture, painting, photography and contemporary dance.

-----------------------------------Η Anna Bajjou (πατρικό όνομα: Bubka) σπούδασε αρχιτεκτονική («Architecture and Urban Design») στο Krakow University of Technology και χορό («Dance for the Screen») στο London Contemporary Dance School. Ο κινηματογράφος είναι για εκείνη ένας τρόπος συνδυασμού του «βάθους» στο σχεδιασμό χώρου και του ενδιαφέροντος στην ανθρώπινη εκτέλεση, κάτι που προέκυψε από την εξάσκησή της στην αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία και το σύγχρονο χορό.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THODORIS ILIOPOULOS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: THANASIS AGGELOPOULOS XANTHOPOULOS, ANDRIANA KORASIDI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: THANASIS AGGELOPOULOS XANTHOPOULOS

-----------------------------------------------------I am student of Directing and French Philology. I have made some student short films and I have written articles about cinema and civilization in free press prints and Portals.

-----------------------------------Είμαι φοιτητής σκηνοθεσίας και γαλλικής φιλολογίας. Έχω κάνει σπουδαστικές ταινίες μικρού μήκους και έχω αρθρογραφήσει σχετικά με σινεμά και πολιτισμό σε free press έντυπα και Portals.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

61


15:15

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

JINX IN A JIFFY

CANCER WARD

Gentian Koçi

ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΠΑ

-----------------------------------------------------17’13’’ | HDV 16/ 9 | ALBANIA / ΑΛΒΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

Eirini Dermitzaki

MARUBI

magali@afmm.edu.al , www.afmm.edu.al -----------------------------------------------------That incident happened. Here begins the competition between journalists in pursuit of the Images. The only images are those recorded from a cellphone. The Images appear in all kinds of screens and situations trying to be part of each of the characters. But none of the screens, the situations and characters can penetrate the real content of the Images. -----------------------------------------------------Πραγματικό περιστατικό. Εδώ ξεκινά ο ανταγωνισμός μεταξύ δημοσιογράφων στο κυνήγι των Εικόνων. Οι μόνες εικόνες είναι αυτές που τραβήχτηκαν από ένα κινητό. Οι Εικόνες εμφανίζονται σε όλες τις προβολές και καταστάσεις προσπαθώντας να είναι μέρος του κάθε χαρακτήρα. Αλλά καμιά προβολή, κατάσταση ή χαρακτήρας δεν μπορούν να διεισδύσουν στο πραγματικό περιεχόμενο των Εικόνων. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NERITAN LIÇAJ, EMILJO LEKA, BEKIM GURI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: BORA YLLI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ARIANIT GJONBALAJ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARIANIT GJONBALAJ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MARDIT LLESHI

-----------------------------------------------------Graduated in 2009 from the department of film and television directing (Academy of Film & Multimedia Marubi), Gentian has worked for eight years as a camera operator in a national television channel. He has made several art-videos and documentaries since 2005 which have participated in several national and international festivals. His second film «Antenna» was awarded as Best National Film at DOKUFEST 2009 in Prizren Kosovo.

-----------------------------------Αποφοίτησε το 2009 από το τμήμα σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης του «Academy of Film & Multimedia Marubi». Έχει δουλέψει οκτώ χρόνια ως εικονολήπτης σε εθνικό τηλεοπτικό κανάλι. Έχει γυρίσει αρκετά αρτ- βίντεο και ντοκιμαντέρ από το 2005 που έχουν συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ. Η δεύτερη ταινία του «Antenna» (Αντέννα) βραβεύτηκε ως καλύτερη εθνική ταινία στο DOKUFEST 2009 στο Prizren Kosovo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------9’58’’| MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EIRINI DERMITZAKI eirder@yahoo.com -----------------------------------------------------On the occasion of the Film lesson of the School of Drama “Iasmos” several extracts were chosen from the homonymous novel of Alexander Solzenitsin and the students- actors improvised inspired by the extracts with the guidance of the director. We watch scenes from the life of the internees of a fictional hospital and specifically of the Cancer Ward (Cancer patients). -----------------------------------------------------Με αφορμή το μάθημα Κινηματογράφου της Δραματικής Σχολής Ίασμος, επιλέχθηκαν διάφορα αποσπάσματα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεξάντερ Σολζενίτσιν και οι ηθοποιοί-σπουδαστές αυτοσχεδίασαν εμπνευσμένοι από αυτά με την καθοδήγηση της σκηνοθέτη. Παρακολουθούμε λοιπόν σκηνές από την ζωή των εγκλείστων ενός φανταστικού νοσοκομείου και συγκεκριμένα της Πτέρυγας Κάπα (Καρκινοπαθών). -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TITOS LITINAS, KATERINA TSOUTSOULIGA, XENIA MPOLOMITI, AGNI HIOTI, IVONNI TZATHA, DIMITRA VANNOU, ROBERTA VEGGA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: THODORIS SPATHAS

-----------------------------------------------------I was born in 1982 in Crete. I studied Industrial Design and Histrionics. “Cancer ward” is my second short film. I have attended several masterclasses of histrionics and directing. I have written a book which is about to be published from “Kedros”. Currently, I live in England and I am about to begin a course about digital cinema.

-----------------------------------Γεννήθηκα το 1982 στην Κρήτη. Σπούδασα Βιομηχανικό σχέδιο και Υποκριτική. Η “Πτέρυγα Κάπα” είναι η δεύτερη μικρού μήκους ταινία μου. Έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια υποκριτικής και σκηνοθεσίας. Έχω γράψει ένα βιβλίο που είναι υπό έκδοση από τις εκδόσεις κέδρος. Αυτή τη στιγμή ζω στην Αγγλία και περιμένω να ξεκινήσω ένα course με θέμα τον ψηφιακό κινηματογράφο.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:35

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

16:35 ------------------------------------------------------

THE CARCASS Jakub Poltorak | Poland ------------------------------------------------------

ANGELSTOP Botond Pusok | Hungary | Romania ------------------------------------------------------

THE REMORSE Nail Pelivan & Turgut Baygin | Turkey ------------------------------------------------------

MR. FLY Enkel Gurakuqi | Albania ------------------------------------------------------

CHAIN ON THE WRIST | ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ Irene Vrettou | Greece ------------------------------------------------------

BORDERS Gyorgy Kristof | Czech Republic ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE CARCASS Jakub Półtorak -----------------------------------------------------16’25’’ | 4:3 DV | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TALARKINO talarkino@talarkino.com -----------------------------------------------------A deserted village. A young photographer. He comes to photograph the debris. He rents a room from an aging man who has memory problems. The photographer feels uneasy. Something is wrong. -----------------------------------------------------Ένα ερημωμένο χωριό. Ένας νεαρός φωτογράφος. Έρχεται να φωτογραφίσει τα χαλάσματα. Νοικιάζει ένα δωμάτιο από ένα γέρο άνδρα που έχει προβλήματα μνήμης. Ο φωτογράφος νιώθει άβολα. Κάτι δεν πάει καλά. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CEZARY SZCZYGIELSKI, LESZEK ŻUKOWSKI, IRENA ADAMIAK, NATALIA RYTYCH SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PIOTR SAWICKI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ADAM FABISZ, KUBA DULBAN EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BEN TALAR SOUND / ΗΧΟΣ: MARCIN ‡KWAZARˆ CISLO, ANDRZEJ POLATYŃSKI MAKE†UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: RENATA BAŃKOWSKA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: BOGUSLAW SALNIKOW PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: BEN TALAR, JAKUB PÓŁTORAK

-----------------------------------------------------Polish indie filmmaker. Author of “Deadly Recording”, “Moriah” and “Blind fate”.

-----------------------------------Πολωνός ανεξάρτητος δημιουργός ταινιών. Συγγραφέας των “Deadly Recording”, “Moriah” και “Blind fate”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

63


16:35

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ANGELSTOP

THE REMORSE

Botond Püsök

Nail Pelivan, Turgut Baygin

-----------------------------------------------------13’30’’ | MINI DV† HDV | HUNGARY† ROMANIA / ΟΥΓΓΑΡΙΑ† ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: GYÖRGY DURST, COMPANY: DUNA

-----------------------------------------------------14’50’’ | MINIDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NAIL PELIVAN nailpelivan@gmail.com , www.bedelfilm.com -----------------------------------------------------Yavuz denounced his best friend, Refik, to the police years ago. Aer getting out of the prison, Refik settles down in a far village where almost nobody lives. Yavuz searches for him and finds him. -----------------------------------------------------O Yavuz κατήγγειλε τον καλύτερό του φίλο, Refik, στην αστυνομία πριν χρόνια. Αφού βγήκε από τη φυλακή, ο Refik εγκαθίσταται σε ένα μακρινό χωριό όπου κανείς σχεδόν δε ζει. O Yavuz τον ψάχνει και τον βρίσκει. ------------------------------------------------------

MŰHELY

Durst_Gy@dunatv.hu, www.dunaworkshop.hu -----------------------------------------------------In 2012 the “wind” caused strange events throughout the world. More than twenty years later, Gabó, the newswoman, returns home into her native village, where she cannot avoid the confrontation with the memories of her painful past. -----------------------------------------------------Το 2012 ο «άνεμος» προκάλεσε περίεργα γεγονότα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα η Gabó, η ειδησεογράφος, επιστρέφει σπίτι στο χωριό καταγωγής της, όπου αναπόφευκτα έρχεται αντιμέτωπη με τις αναμνήσεις του οδυνηρού παρελθόντος της. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GABRIELLA MEZEI |GABÓ} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: BOTOND PÜSÖK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: CSABA BÁNTÓ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BRIGITTA BACSKAI PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MÁRTA HARASZTI

-----------------------------------------------------Botond Püsök was born in 1986, Romania. He graduated from the Sapientia - Hungarian University of Transylvania, Department of Photography, Film and Media. Since then, he works in the media and directs short films.

------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: YAVUZ IMSEL, REFIK GÜRBÜZ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NAIL PELIVAN, TURGUT BAYGIN PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: TURGUT BAYGIN, NESLIHAN KARAALP CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: NAIL PELIVAN ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ELIF KOPARAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ATA GÜNER EDITING, SOUND DESIGN / ΜΟΝΤΑΖ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: NAIL PELIVAN PICTURES IN CREDITS / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ARIF BUZ

-----------------------------------------------------Nail Pelivan: born in 1986 in Ayvalık. He’s studying at Mimar Sinan Fine Arts Academy, in Cinema Department. He’s an editor.

-----------------------------------Turgut Baygın: born in 1978 in Koblenz-Germany. I am interested in cinema and literature. I live in Ayvalık.

Γεννήθηκε το 1986 στη Ρουμανία. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Sapientia της Τρανσυλβανίας από το τμήμα Φωτογραφίας, Κινηματογράφου και Μέσων. Από τότε εργάζεται στα Mέσα και σκηνοθετεί ταινίες μικρού μήκους.

------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

64

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Nail Pelivan: γεννηθείς το 1986 στο Αϊβαλί. Σπουδάζει στο «Mimar Sinan Fine Arts Academy» (Σχολή Καλών Τεχνών Mimar Sinan) στο τμήμα κινηματογράφου. Είναι μοντέρ. Turgut Baygin: γεννηθείς το 1978 στο Koblenz της Γερμανίας. Ενδιαφέρομαι για το σινεμά και τη λογοτεχνία. Ζω στο Αϊβαλί.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:35

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MR. FLY

CHAIN ON THE WRIST

Enkel Gurakuqi

ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ

-----------------------------------------------------10’05’’ | HDV 16/ 9 | ALBANIA/ ΑΛΒΑΝΙΑ| 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

Eirini Vrettou

MARUBI

magali@afmm.edu.al - www.afmm.edu.al -----------------------------------------------------Max is a talented soccer player. He’s been disdainfully treated since his childhood, and still suffers from this as a grown up. -----------------------------------------------------Ο Μαξ είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Έχει αντιμετωπιστεί περιφρονητικά από την παιδική του ηλικία και εξακολουθεί να υποφέρει από αυτό ως ενήλικας. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ENKEL GURAKUQI, GERIZON PASHOLLARI, LEDION ZOI, ANJEZA PERMETI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ENKEL GURAKUQI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DENALD GREPCKA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ERVIS KOÇI, SABIR KANAQI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: YORGOS KAZANTZIS

-----------------------------------------------------10’04’’ | 4/ 3 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: DOMI IVT tel. +30 210 3840552 -----------------------------------------------------When the «I want» doesn’t reach the «I can», then what is le? -----------------------------------------------------Όταν το θέλω δεν φτάνει το μπορώ, τότε τι μένει; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ALEXANDRA SIROYANNI, KONSTANTINOS LEVANTIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JIM BAK SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: EIRINI VRETTOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: STAVROS MPILALIS

-----------------------------------------------------Eirini Vrettou was born in Athens in 1975. She studied at the School of Philosophy of the University of Athens. Has directed three short films and participated in many others as an assistant director.

------------------------------------------------------

------------------------------------

Graduated from the department of Film & TV Directing at the Academy of Film & Multimedia Marubi in July 2009. Enkel Gurakuqi is as well an actor and has played in the Tirana staged musical «Moulin Rouge» in the role of the Duke and in several short films and commercials.

Η Ειρήνη Βρεττού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους και έχει συμμετάσχει στο γύρισμα πολλών άλλων ως βοηθός σκηνοθέτη.

-----------------------------------Αποφοίτησε από το Τμήμα Σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης του «Academy of Film & Multimedia Marubi» (Ακαδημία Κινηματογράφου και Πολυμέσων Marubi) τον Ιούλιο του 2009. O Enkel Gurakuqi είναι επίσης ηθοποιός κι έχει παίξει στο μιούζικαλ των Τιράνων «Moulin Rouge» στο ρόλο του Δούκα και σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και διαφημιστικά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

65


16:35

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

100%

17:55

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

BORDERS

THE GAMBLER Reard Gjermani | Albania

Gyorgy Kristof -----------------------------------------------------4’59’’ | 16MM | CZECH REPUBLIC / ΤΣΕΧΙΑ| 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FAMU vkuhrova@gmail.com -----------------------------------------------------A film about an uneasy situation, a difficult decision, a maternal (self) sacrifice set in a real, raw but metaphorical environment. -----------------------------------------------------Μια ταινία για μια άβολη κατάσταση, μια δύσκολη απόφαση, μια μητρική (αυτο) θυσία σε ένα πραγματικό, φυσικό αλλά αλληγορικό περιβάλλον. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARIE JANSOVÁ |MOTHER JAKUB SLÁMA} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: GYÖRGY KRISTÓF DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ODŘEJ BELICA SOUND DESIGNER / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: JAN RICHTR EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JAN RICHTR, JAN KULKA SET DESIGN / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: RADKA VYPLAŠILOVÁ PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: VERONIKA KÜHROVÁ

-----------------------------------------------------Born in 1982, Hungarian οrigin, student of Directing (Famu), Prague. Participated in several productions in Hungary I.E. 2009 2009 «The eagle of the ninth” (R. Kevin Mcdonald), 2007 – 2008 “The Boy in the Striped Pyjamas” (R. Mark Herman), “Budapest” (R. Walter Carvalho), “Robin Hood” (Bbc). Filmography: 2008 «Overflow» (Part οf Álomrekonstrukció 1.1), 2009 «Hranice», 2009 «Danzan».

-----------------------------------Γεννημένος το 1982, Ουγγρικής καταγωγής, σπουδαστής του τμήματος Σκηνοθεσίας (FAMU), Πράγα. Συμμετείχε σε αρκετές παραγωγές στην ΟυγγαρίαΙ.Ε. 2009 «The eagle of the ninth” (R. Kevin Mcdonald), 2007 – 2008 “The Boy In The Striped Pyjamas” (R. Mark Herman), “Budapest” (R. Walter Carvalho), “Robin Hood” (Bbc). Φιλμογραφία: 2008 «Overflow» (Part οf Álomrekonstrukció 1.1), 2009 «Hranice», 2009 «Danzan».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------------------------

EMOTIONSTILL George Kakalis | Greece ------------------------------------------------------

THE LETTER Yana Antonets | Ukraine ------------------------------------------------------

THE WALLEN CAP Constantinos Koukoulis | Greece ------------------------------------------------------

DAY IN VENICE Rok Bicek | Slovenia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:55

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE GAMBLER

EMOTIONSTILL

Reard Gjermani

Giorgos Kakalis

-----------------------------------------------------21’19’’ | HDV 16/ 9 | ALBANIA/ ΑΛΒΑΝΙΑ| 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

-----------------------------------------------------9’21’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GIORGOS KAKALIS & AKMI IVT infothe@iek-akmi.gr -----------------------------------------------------His gi to stop time will entangle him in an impasse situation. -----------------------------------------------------Tο χάρισμά του να σταματάει τον χρόνο θα τον μπλέξει σε μία αδιέξοδη κατάσταση. ------------------------------------------------------

MARUBI

magali@afmm.edu.al , www.afmm.edu.al -----------------------------------------------------Edi, a 30-years old man has serious problems with gambling. His life, and his family in particular, have been tremendously affected by it. The latter is fed up with his swindles and regards his imprisonment as the only solution. -----------------------------------------------------Ο Έντι, ένας τριαντάχρονος άνδρας, έχει σοβαρά προβλήματα με τον τζόγο. Η ζωή του και ιδιαίτερα η οικογένειά του έχουν επηρεαστεί τρομακτικά από αυτό. Η τελευταία έχει βαρεθεί τις απάτες του και θεωρεί τη φυλάκισή του ως τη μόνη λύση. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FLORIAN AGALLIU, GEZIM RUDI, NEBAHET SKENDI, CUBI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ERION KAME DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DENALD GREPCKA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: REARD GJERMANI

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KOSTIS ZAFEIRAKIS, STAVROS OIKONOMOU, EIRINI TOPALI, AKIS KERSANIDIS ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: KIRIAKOS NOHOUTIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ARIS MPASIAS, GIORGOS KAKALIS VISUAL FX / ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ: ARIS MPASIAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KIRIAKOS NOHOUTIDIS, SEBAS TIAN TSIFIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KOSTAS CHRISTOFORIDIS, ARIS MPASIAS ART EDITING / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: GIOTA HATZI AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: KIRIAKOS NOHOUTIDIS CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: SEBASTIAN TSIFIS, ALEXANDRA PANAGIOTIDOU ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: EFTHIMIS MANIS

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

He graduated from the department of Film & TV Directing at the Academy of Film & Multimedia Marubi in July 2009. He has worked in several short films and commercials.

He was born and lives in Thessaloniki. Studied Directing at AKMI IVT. Filmography: -4ofAKind, short film, digi. – Seconds Later, short film, digi. –EmotionStill, short film for his degree (thesis), digi.

-----------------------------------Αποφοίτησε από το Τμήμα Σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης του «Academy of Film & Multimedia Marubi» (Ακαδημία Κινηματογράφου και Πολυμέσων Marubi) τον Ιούλιο του 2009. Έχει εργαστεί σε διάφορες ταινίες μικρού μήκους και διαφημιστικά σποτ.

------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε σκηνοθεσία στο ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ. Φιλμογραφία: -4ofAKind, μικρού μήκους, ψηφιακή. -Seconds Later, μικρού μήκους, ψηφιακή. –EmotionStill, πτυχιακή εργασία, μικρού μήκους, ψηφιακή.

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

67


17:55

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE LETTER

THE WALLEN CAP

Yana Antonets

Ο ΣΚΟΥΦΟΣ

-----------------------------------------------------10’37’’| MINIDV | UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OLGA ZHURZHENKO olga.zhurzhenko@gmail.com -----------------------------------------------------The monologue-film. The film-letter. A story about a woman who is struggling with tremendous losses, but manages to find strength to go on... -----------------------------------------------------Η ταινία-μονόλογος. Η ταινία-επιστολή. Μια ιστορία για μια γυναίκα που παλεύει με οδυνηρές απώλειες, αλλά καταφέρνει να βρει τη δύναμη να συνεχίσει… ------------------------------------------------------

Konstantinos Koukoulis

SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: ANTONETS YANA ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: KATERYNA PRISCHEPA ‡ILLARIAˆ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NIKIFOROV SERGIY SUPERVISING SOUND EDITOR / ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ: OVERCHENKO MYKOLA

-----------------------------------------------------Born on February 14th, 1988. In 2004 was awarded with the third prize of a contest in art sphere, organized by the (state) Science Academy. Since 2005 is a student in Kyiv National University of theatre, cinema and television, named aer I. K. Karpenko-Kariy, majoring in Documentary Film Directing. While studying, has worked in several feature film productions.

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1988. Το 2004 βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο ενός διαγωνισμού στην καλλιτεχνική σφαίρα, που διοργανώθηκε από την Ακαδημία Επιστημών της πολιτείας. Από το 2005 είναι σπουδαστής του Πανεπιστημίου θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης«Kyiv National University», που πήρε το όνομά του από τον I.K. Karpenko-Kariy, με ειδίκευση στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, έχει εργαστεί σε αρκετές παραγωγές ταινιών μεγάλου μήκους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------10’00’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VIKI CHRISTAKI v_for_viki@hotmail.com -----------------------------------------------------A teenage girl from the province gets pregnant. She feels pressured by her family and the local community. Deciding to face it on her own we watch the process of her majority. -----------------------------------------------------Μια ανήλικη κοπέλα από την επαρχία μένει έγκυος. Αισθάνεται πιέσεις από την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία. Αποφασίζοντας να το αντιμετωπίσει μόνη της παρακολουθούμε τη διαδικασία ενηλικίωσης της. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CHRISANTHI MICHELAKI |EVA}, VARVARA GEORGIADOU |EVA’S FRIEND}, RANIA KARCHIMANI |EVA’S MOTHER}, FILARETOS TSETIS |MAN IN TOWN}, CHRISTOS MALAKOS |EVA’S FATHER}, DIMOSTHENIS MPOURAS |TEACH ER}, MANOLIS STROGGILOS |BUS DRIVER}, MANOS CHATZELIS |CAR DRIVER} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: VIKI CHRISTAKI PRODUCTION MANAGER / Δ/ ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: FILARETOS TSETIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / Δ/ ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: CHARIS GENITSARIOTIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MILTOS MPOUMIS COLOUR CORRECTION† VISUAL EFFECTS / ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ: PAVLOS PAPADOPOULOS MASTERING: ALEXANDROS SPATHIS SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: GIANNIS CHRISTIDIS SOUNDTRACK / ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ: STELIOS TOUNAS CELLO / ΤΣΕΛΟ: VARVARA TSOTRA CASTING / ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ: OLGA MIRONOPOULOU SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: VIKI CHRISTAKI PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: IRIDA FYROGENNI ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: VIKI CHRISTAKI

-----------------------------------------------------He was born in Athens in 1987. From 2005 studies at the department of Cultural Technology and Communication of the University of Aegean. From 2007 until 2008 worked as a chief editor and host of the TV programme «AutoVibes». He deals amateurishly with theatre and photography.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα. Από το 2005 σπουδάζει στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την περίοδο 2007-2008 εργάστηκε ως αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής “AutoVibes”. Ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο και την Φωτογραφία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

NG

SCREEN

I

DV SEE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

00:00

100%

16:20

ROOM

ΑΙ ΘΟYΣΑ

E X PE RIM E NTAL Π ΕΙ Ρ ΑΜΑ Τ ΙΚ Α

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

DAY IN VENICE

FEEL

Rok Biček -----------------------------------------------------19’30’’ | HDCAM | SLOVENIA / ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF THEATRE, RADIO, FILM

Thanasis Tsimpinis | Greece ------------------------------------------------------

VOX POP Mariglen Nezaj | Albania

AND TELEVISION

------------------------------------------------------

 v@agr .uni-lj.si, www.agr .uni-lj.si -----------------------------------------------------A day in the life of a father and his mentally challenged son. -----------------------------------------------------Μια μέρα στη ζωή ενός πατέρα και του διανοητικά καθυστερημένου γιού του. ------------------------------------------------------

DANCING IN EMPTY SPACE

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MATIJA VASTL, DOMEN ŠNEBERGER, BARBARA CERAR, GREGA ZORC, MATEJA KOLEŽNIK, DRAGO MILINOVIĆ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ROK BIČEK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ROK BIČEK CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MATEJ KRIŽNIK SOUND / ΗΧΟΣ: JOŽE TRTNIK, SAMO DROLE

FORALOVEDONE

-----------------------------------------------------Rok Biček, 24, is a student at Ljubljana Film Academy. He is also a member of PoEtika, an occasional academy for researching the art of film directing, at which tutores Janez Lapajne. Rok Biček was a co-editor at Lapajne’s feature film Short Circuits and Personal Baggage.

-----------------------------------Ο Rok Biček, 24 ετών, είναι σπουδαστής στο Ljubljana Film Academy (Ακαδημία Κινηματογράφου της Ljubljana). Είναι επίσης μέλος της PoEtika, μιας ακαδημίας για τη διερεύνηση της τέχνης της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας, στην οποία διδάσκει ο Janez Lapajne. Συμμετείχε επίσης στο μοντάζ της ταινίας μεγάλου μήκους του Lapajne «Short Circuits and Personal Baggage».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yvoni Lada | Greece ------------------------------------------------------

COLORED UNIFORMITY Mario Kastelovic | Slovakia ------------------------------------------------------

Ehimios Kosemund Sanidis | Greece ------------------------------------------------------

ONCE UPON SOMETIMES Alexandra Grigoriou | Greece ------------------------------------------------------

BLUE LIONS ON THE WALL / CONFRONTING SILENCE ECSTATIC Ursula – Eleni Casaveti | Greece ------------------------------------------------------

VERTIGO Eleni Theodoridou | Greece ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

69


16:20

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

FEEL

VOX POP

Thanasis Tsimpinis

Mariglen Nejax

-----------------------------------------------------3’20’’ | MPEG†2 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THANASIS TSIMPINIS thanasistsimpinis@gmail.com -----------------------------------------------------Inspired by five lonely windows, here comes a reminder of sharing and connect. -----------------------------------------------------Πέντε μοναχικά παράθυρα μάς υπενθυμίζουν πόσο μαγικό είναι να μοιράζεσαι και να επικοινωνείς. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’16’’ | DV PAL 16 /9 | ALBANIA / ΑΛΒΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: HARA KAZANTZIDOU, ALEXANDROS AVDELIODIS, PAVLOS ZIOUHA, KALOUDA SAGINIDOU, DIMITRIS KONSTANTINIDIS SCRIPT, CAMERA / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΑΜΕΡΑ: THANASIS TSIMPINIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: THANASIS TSIMPINIS MAKE† UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: KALOUDA SAGINIDOU

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------A group of masked people enters a holy bathroom. They fight with each other and the leader keeps looking at the clock. When it becomes dark they all get together and drink and cheer with each other. -----------------------------------------------------Μια ομάδα ανθρώπων με μάσκες μπαίνει σε ένα ιερό μπάνιο. Μαλώνουν μεταξύ τους κι ο αρχηγός συνεχίζει να κοιτάει το ρολόι. Όταν νυχτώνει όλοι έρχονται κοντά, πίνουν και διασκεδάζουν. -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARIGLEN NEZAJ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ERVIN CALA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MARIGLEN NEZAJ, RRON ISMAJLI

He was born in Giannitsa in 1984 and lives permanently in Thessaloniki. Graduated from the department of Social Administration of the Democritus University of Thrace in 2008. Currently he is in the second year of studies at the Academy of Art of AKMI IVT majoring in editing.

------------------------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1984 και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2008 και τώρα βρίσκεται στο 2 έτος στην Ακαδημία Τέχνης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ με ειδικότητα στο μοντάζ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70

MARUBI

magali@afmm.edu.al, www.afmm.edu.al

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Mariglen is actually a student of the second year at the Academy of Film & Multimedia Marubi in Directing Film & TV Department. Out of the school, he has directed video clips. Ο Mariglen Nejax είναι δευτεροετής φοιτητής του «Academy of Film & Multimedia Marubi» (Ακαδημία Κινηματογράφου και Πολυμέσων Marubi) στο τμήμα σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. Εκτός της σχολής, έχει σκηνοθετήσει βιντεοκλίπ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

DANCING IN EMPTY SPACE

COLORED UNIFORMITY

Yvoni Lada

Mário Kastelovič

-----------------------------------------------------5’32’’ | MOV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Lada Yvoni yvoni.lada@gmail.com ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------2’45’’ | AVI† PAL DV| SLOVAKIA / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF ARTS IN BANSKA

«Dancing in empty space» is an experimental video about space, place and time and how dance can turn space into place and the other way round without the existence of time.

-----------------------------------------------------Το «Dancing in empty space» είναι ένα πειραματικό βίντεο σχετικά με το χώρο, τον τόπο και το χρόνο και πώς ο χορός μπορεί να μετατρέψει το χώρο σε τόπο και το αντίθετο χωρίς την ύπαρξη του χρόνου. -----------------------------------------------------EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: YVONI LADA DANCER / ΧΟΡΕΥΤΗΣ: JANNIS LOGOTHETIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ROB JONES

-----------------------------------------------------I am a current Contemporary Media Practice student at the University of Westminster. I have participated in numerous projects both individual and group works.

-----------------------------------Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Σύγχρονων Μέσων στο Πανεπιστήμιο του Westminster. Έχω συμμετάσχει σε πολυάριθμες εργασίες τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές δουλειές.

BYSTRICA, FACULTY OF FINE ARTS  STUDIO DIGITAL MEDIA

kancelarka@aku.sk -----------------------------------------------------It is arithmetically impossible for each individual having his own repertoire of attitudes. Without doubt the smallest in the world is much less than individual attitudes, which leads to the conclusion: the individualized approach than chap. We could thus say that many people, few attitudes. However, any form of “arithmetically” forced uniformity in its homogeneity and color option internally. -----------------------------------------------------Είναι αριθμητικά αδύνατο για κάθε ον να έχει το δικό του ρεπερτόριο συμπεριφορών. Αναμφίβολα το μικρότερο στον κόσμο υπολείπεται έναντι των ατομικών συμπεριφορών που οδηγεί στο συμπέρασμα: η εξατομικευμένη προσέγγιση. Θα μπορούσαμε έτσι να πούμε πολλοί άνθρωποι, λίγες συμπεριφορές. Παρ’ όλα αυτά, οποιαδήποτε μορφή του «αριθμητικά» εξώθησε την ομοιομορφία στην ομοιογένειά της και στη χρωματική επιλογή εσωτερικά. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JÁN ADAMOVE SCRIPT, EDITING / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: MÁRIO KASTELOVIČ SET DESIGNER, CAMERA, SOUND / ΣΚΗΝΙΚΑ, ΚΑΜΕΡΑ, ΗΧΟΣ: MÁRIO KASTELOVIČ POST† PRODUCTION: MÁRIO KASTELOVIČ, JÁN ADAMOVE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student of the Academy of Arts in Banska Bystrica, at the Faculty of Fine Arts, Digital media studio, Mgr. art. Michal Murin, ArtD. We are creating intermedia, where I use overlaps between photography, video and new media, objects, graphics, installation, drawing, poetry. Also benefit performances and other forms of artistic events that are captured in the form of video art.

-----------------------------------Σπουδαστής της Ακαδημίας Τεχνών της Banska Bystrica, στο τμήμα Καλών Τεχνών, στούντιο ψηφιακών μέσων. Δημιουργούμε πολυμέσα, όπου χρησιμοποιώ αλληλεπικαλύψεις μεταξύ φωτογραφίας, βίντεο και νέων μέσων, αντικειμένων, γραφικών, εγκαταστάσεων, ζωγραφικής, ποίησης. Επίσης επωφελούμαι παραστάσεις και άλλες μορφές καλλιτεχνικών γεγονότων που συλλαμβάνονται με τη μορφή του βίντεο αρτ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

71


16:20

FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕYΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

FORALOVEDONE

ONCE UPON SOMETIMES

Łhimis Kosemund Sanidis

Alexandra Grigoriou

-----------------------------------------------------4’44’’ | HD | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS aitor314@gmail.com , www.kinemafilms.gr -----------------------------------------------------A man makes a dedication to the desert of Atacama, the driest desert in the world. -----------------------------------------------------Ένας άνδρας κάνει μια αφιέρωση στην έρημο της Atacama, την ξηρότερη έρημο στον κόσμο. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------3’42’’ | MPEG£PAL¤ | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXANDRA GRIGORIOU zoulapi_2005@yahoo.gr -----------------------------------------------------«Nothing is important, nothing is unimportant. World is a game of shadows, but the reflections of everything in our soul have a deep, odd reality…», Hermann Hesse. -----------------------------------------------------“Τίποτα δεν είναι σημαντικό, τίποτα δεν είναι ασήμαντο. Ο κόσμος είναι ένα παιχνίδι σκιών, αλλά οι εικόνες των πραγμάτων στην ψυχή μας έχουν μια βαθιά αλλόκοτη πραγματικότητα..” Έρμαν Έσσε. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΕFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS, AJ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ΕFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS, NIKOS KALLERGIS PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS, NIKOS KALLERGIS EDITING, SOUND / ΜΟΝΤΑΖ, ΗΧΟΣ: ΕFTHIMIS KOSEMUND SANIDIS, NIKOS KALLERGIS DESIGN / ΣΧΕΔΙΟ: CHRISTOS KOUTSOTASIOS

-----------------------------------------------------The computer studies were followed by two years of work, the army and the decision to travel around the world in a year. Back to Athens and Film School.

-----------------------------------Τις σπουδές πληροφορικής ακολούθησαν δύο χρόνια δουλειάς, ο στρατός και η απόφαση για το γύρο του κόσμου σε ένα χρόνο. Επιστροφή στην Αθήνα και σχολή κινηματογράφου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NATASA GEORGOPOULOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ALEXANDRA GRIGORIOU EDITING, CONCEPT / ΜΟΝΤΑΖ, ΙΔΕΑ: ALEXANDRA GRIGORIOU SUPERVISOR CONSULTANT / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: CHRISANTHI MPADEKA

-----------------------------------------------------Alexandra Grigoriou was born in Pirgo Ileias in 1985 and grew up in Thessaloniki. She is a 2nd year student of the Higher Professional School of Dance «Rallou Manou», with previous studies at the department of Dental School of the Aristotle University of Thessaloniki. She deals amateurishly with the creation of video dance projects, mainly through her participation in seminars. The film «once upon sometimes» is her first film work.

-----------------------------------Η Αλεξάνδρα Γρηγορίου γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1985 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι σπουδάστρια B’ έτους στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού “Ραλλού Μάνου”, με προηγούμενες σπουδές στο τμήμα Οδοντιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη δημιουργία έργων videodance(ταινίες χορού) κυρίως μέσω της συμμετοχής της σε σεμινάρια. Η ταινία “once upon sometimes” είναι η πρώτη της κινηματογραφική δουλειά.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

BLUE LIONS ON THE WALL / CONFRONTING SILENCE ECSTATIC

Eleni Theodoridou

Oursoula - Eleni Kassaveti -----------------------------------------------------2’07’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: YOU: COM FILMS ursulacassavetes@gmail.com -----------------------------------------------------The classic representation begins to turn around the creative use of colours in this non-narrative film material; humanizing the incomplete, idealizing the human and defending the insufficient, the blue lions are moving towards Ecstasy. -----------------------------------------------------Η κλασική αναπαράσταση αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργική χρήση των χρωμάτων σ’ αυτό το μη αφηγηματικό φιλμικό υλικό: εξανθρωπίζοντας το ατελές, εξιδανικεύοντας το ανθρώπινο και υποστηρίζοντας το ανεπαρκές, τα μπλε λιοντάρια οδεύουν προς την Έκσταση. -----------------------------------------------------PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: YOU: COMA FILMS, ATHENS / V / A / I / A INNATE CINEMA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ADDTECH / REUSED PARTS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ‡GEGEN AMIˆ BY BROODINGSIDEOFMADNESS

-----------------------------------------------------Oursoula Kassaveti was born in Athens in 1980. Her work has been clearly influenced by K.Malevich, the situational aesthetic, R. Schwarzkogler and Márta Mészáros, while her theoretical interest is focused on motion picture and video. She is a candidate Dr. of Communication and Cinema at the department of Communication and Media Studies of University of Athens.

-----------------------------------Η Ούρσουλα Κασσαβέτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Το έργο της φέρει σαφείς επιρροές από τον K. Malevich, την καταστασιακή αισθητική, τον R. Schwarzkogler και τη Márta Mészáros, ενώ το θεωρητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην κινηματογραφική εικόνα και το βίντεο. Είναι υποψήφια Δρ. Επικοινωνίας και Κινηματογράφου στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERTIGO -----------------------------------------------------3’30’’ | 4:3 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ELENI THEODORIDOU elenitheodoridou@gmail.com -----------------------------------------------------Surrealism based on the poet of Zacquest Prevert «Τhe flower shop». -----------------------------------------------------Σουρεαλισμός βασισμένος στο ποίημα του Zacquest Prevert «Το ανθοπωλείο». -----------------------------------------------------PERFORMANCE / ΕΚΤΕΛΕΣΗ: SOFIA PARCHARIDOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ELENI THEODORIDOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ELENI THEODORIDOU CINEMATOGRAPHY, EDITING / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: ELENI THEODORIDOU

-----------------------------------------------------Instead of becoming a teacher she became a director, scriptwriter, visual artist and performer. When she grows up she may become an acrobat.

-----------------------------------Αντί να γίνει δασκάλα έγινε σκηνοθέτης, σεναριογράφος, εικαστική καλλιτέχνης και performer. Όταν μεγαλώσει μπορεί να γίνει ακροβάτης.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

73


74

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


SATURDAY ΣΑΒΒΑΤΟ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE † DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

75


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

16:15

NG

ROOM

I

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

SCREEN

16:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

LAST CALL FOR WONDERLAND Men Hoi Wong | China ------------------------------------------------------

THE FORBIDDEN STORY Hiren Dave | India ------------------------------------------------------

LAST BEARSLAYER Janis Vingris | Latvia ------------------------------------------------------

THE STAFF ROOM Tareq Daoud | Switzerland ------------------------------------------------------

GUESS WHO? Irene Konstantinidou | Greece ------------------------------------------------------

POST SCRIPTUM Jef Vingerhoedt | Belgium ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

LAST CALL FOR WONDERLAND Men Hoi Wong -----------------------------------------------------09’ 36” | DV CAM | CHINA / ΚΙΝΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SILJE B. RISHOLM siljebr@gmai.com -----------------------------------------------------When Zhou Li discovers that he suffers from an incurable disease, he decides to fulfill a dream of going to Disneyland. Buying an extra ticket, he hopes to bring Minnie, his old secret love. Discovering she has another guy, he starts giving the ticket away to strangers on the street. -----------------------------------------------------Όταν ο Zhou Li ανακαλύπτει πως πάσχει από μια ανίατη νόσο, αποφασίζει να εκπληρώσει το όνειρό του να πάει στη Disneyland. Αγοράζοντας ένα παραπάνω εισιτήριο ελπίζει να φέρει τη Minnie, τον παλιό κρυφό του έρωτα. Ανακαλύπτοντας πως είναι με άλλον, προσπαθεί να ξεφορτωθεί το εισιτήριο δίνοντας το σε ξένους στο δρόμο. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ZHOU LI SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: MEN HOI WONG PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MEN HOI WONG CINEMATOGRAPHY, DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: HUANG WEI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: PETER WONG MAKEUP ARTIST / ΜΑΚΙΓΙΕΖ: SUN DA CITIZENSHIP SOUND MIXER / ΜΙΞΑΖ ΗΧΟΥ: GAO ZE HAO COMPOSERS / ΣΥΝΘΕΤΕΣ: JOEWI VERHOEVEN

-----------------------------------------------------Wong Men Hoi belongs to first generation Chinese film directors born aer the «Reforms and Opening up». Also, belongs to the one-child generation that grew up during the economic reforms that has shaped today´s China. He moved to Beijing to study film directing at the BFA. He has made several films and is currently working freelance with different film projects

-----------------------------------O Wong Men Hoi ανήκει στην πρώτη γενιά Κινέζων σκηνοθετών γεννημένος μετά τις «μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμα». Ανήκει στη γενιά των οικογενειών με ένα παιδί που μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που σχημάτισαν τη σημερινή Κίνα. Μετακόμισε στο Πεκίνο για να σπουδάσει σκηνοθεσία στο BFA. Έχει κάνει αρκετές ταινίες και τώρα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε διάφορα προγράμματα ταινιών.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE FORBIDDEN STORY

LAST BEARSLAYER

Hiren Dave

Janis Vingris

-----------------------------------------------------09’ 00” | DV CAM| INDIA / ΙΝΔΙΑ |2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HIREN DAVE PRODUCTIONS

-----------------------------------------------------23’10” | RED | LATVIA / ΛΕΤΟΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JANIS VINGRIS

hirendaveproductions@hotmail.com -----------------------------------------------------A 20- year-old boy, for whom his dreams are everything, thinks that the stars he uses to see every night from his window are his best friends. -----------------------------------------------------Ένα εικοσάχρονο αγόρι, που γι’ αυτόν τα όνειρά του είναι τα πάντα, πιστεύει πως τα αστέρια που συνηθίζει να βλέπει κάθε βράδυ από το παράθυρό του είναι οι καλύτεροί του φίλοι. ------------------------------------------------------

jv@eho.lv -----------------------------------------------------A ruler with a pig’s snout has become a president of Latvia. This man who calls himself Dr.Snout has led country into destruction. He has arrested and destroyed most of the good sort of people. The last hope for remaining ones is the return of Latvian folk hero Bear-Slayer who would lead them to the crucial fight with Dr.Snout. -----------------------------------------------------Ένας κυβερνήτης με μουσούδα γουρουνιού έχει γίνει Πρόεδρος της Λετονίας. Αυτός ο άνθρωπος που αυτοαποκαλείται Dr.Snout έχει οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή. Έχει συλλάβει και καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του καλών ανθρώπων. Η τελευταία ελπίδα για όσους απέμειναν είναι η επιστροφή του λετονικού λαϊκού ήρωα αρκουδο-φονιά (Bearslayer) που θα τους οδηγούσε στην κρίσιμη πάλη με το Dr.Snout. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DEV THAKKAR, GANGJI BHANUSHALI CONCEPT, STORY, SCREENPLAY, PRODUCTION / ΙΔΕΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ: HIREN DAVE CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: SANGRAM GIRI VISUAL EFFECTS, EDITING / ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ, ΜΟΝΤΑΖ: HIREN DAVE

-----------------------------------------------------Hiren Dave is a young upcoming film director, 28 years old. He is still new in the film industry but he has already done much work in Visual Effects. He has made many promotional and corporate films and few short films. Previously he was associated with Visual Effects in filmmaking, so he knows the process of film-making thoroughly. For him film-making is more than just Lights, Camera and Action. He is interested in making films related to Human Values, Fantasy and Periodic War.

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GUNTIS PILSUMS, MARTINS EIHE CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: ULDIS JANCIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ANDRIS VILCANS PRODUCTION DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JURGIS KRASONS SOUND / ΗΧΟΣ: ANDRIS BARONS

------------------------------------------------------

-----------------------------------Ο Hiren Dave, 28 ετών, είναι ένας νέος ανερχόμενος σκηνοθέτης. Είναι ακόμα νέος στη βιομηχανία του κινηματογράφου αλλά έχει ήδη κάνει πολλά στα Οπτικά Εφέ. Έχει γυρίσει πολλές προωθητικές και εταιρικές ταινίες και μερικές ταινίες μικρού μήκους. Στο παρελθόν ασχολήθηκε με τα οπτικά εφέ και γνωρίζει τη διαδικασία γυρίσματος μιας ταινίας εξονυχιστικά. Γι αυτόν ο κινηματογράφος είναι περισσότερα από απλώς φώτα, κάμερες και δράση. Ενδιαφέρεται να δημιουργεί ταινίες σχετικές με τις ανθρώπινες αξίες, τη φαντασία και τους περιοδικούς πολέμους.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

77


16:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE STAFF ROOM

GUESS WHO?

Tareq Daoud

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ

-----------------------------------------------------14’ 10” | HDV | SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IDIP FILMS „ XAVIER DERIGO contact@idipfilms.com , www.idipfilms.com -----------------------------------------------------André is a teacher a couple of years away from retirement. He leads a solitary life, being as strict with his pupils as with his daughter Sandrine. One evening though, as he is leaving his work later than usual, André makes an unexpected encounter that will bring him to express regrets. -----------------------------------------------------Ο Andre είναι δάσκαλος δύο χρόνια πριν βγει στη σύνταξη. Κάνει μια σταθερή ζωή, όντας αυστηρός τόσο με τους μαθητές του όσο και με την κόρη του Sandrine. Ένα απόγευμα ωστόσο, καθώς έφευγε από τη δουλειά πιο αργά απ’ ότι συνήθως, ο Andre έχει μια απροσδόκητη συνάντηση που θα τον κάνει να μετανιώσει. ------------------------------------------------------

Irene Konstantinidou

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PATRICK LE MAUFF SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TAREQ DAOUD MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MICHAEL JON FINK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: LUISE HÜSLER CAMERA / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: HANS MEIER SOUND / ΗΧΟΣ: ERIC GHERSINU

-----------------------------------------------------2009: La Salle des Maîtres (Director) - 2008: Une Mémoire Vodou (Photography) - 2007: Tierra Roja (Assistant Director) - 2005: Goliath (Director) - 2004: Soy Cuba, Le Mammouth Sibérien (Photography) - 2000-2002: Photography on a dozen of short movies and several documentaries

-----------------------------------2009: La Salle des Maîtres (Σκηνοθέτης) - 2008: Une Mémoire Vodou (Φωτογραφία) - 2007: Tierra Roja (Βοηθός σκηνοθέτη) - 2005: Goliath (Σκηνοθέτης) - 2004: Soy Cuba, Le Mammouth Sibérien (Φωτογραφία) - 20002002: Φωτογράφος σε δώδεκα ταινίας μικρού μήκους και αρκετά ντοκιμαντέρ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------11’ 30” | HD | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ| 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IRENE KONSTANTINIDOU eirinik@gmail.com -----------------------------------------------------A young man finds a flown bag in the street and decides to take it home. Along with his father and sister opens the bag and each one of them tries to imagine the owner of the bag according to the objects inside. -----------------------------------------------------Ένας νεαρός βρίσκει μια πεταμένη τσάντα στο δρόμο κι αποφασίζει να την πάρει σπίτι. Μαζί με τον μπαμπά του και την αδερφή του ανοίγουν την τσάντα και ο καθένας τους προσπαθεί να φανταστεί τον ιδιοκτήτη της τσάντας σύμφωνα με τα αντικείμενα που βρίσκουν μέσα. -----------------------------------------------------Irene Konstantinidou has directed two more short films. Her second film “S’agapo..;” was screened in plenty of Festivals, like in 4th Naoussa International Film Festival (2007) and won the first award in the 1st Aza Festival (2007). Irini makes doctoral studies in Cinema in London and writes the script for a feature film which will be shot next year.

-----------------------------------Η Ειρήνη Κωνσταντινίδου έχει κάνει άλλες 2 ταινίες μικρού μήκους. Η δεύτερη με τον τίτλο “Σ’αγαπώ...;” προβλήθηκε σε διάφορα φεστιβάλ, όπως στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας (2007) και πήρε το πρώτο βραβείο στο 1ο Φεστιβάλ Aza (2007). Η Ειρήνη κάνει διδακτορικές σπουδές στον Κινηματογράφο στο Λονδίνο και γράφει το σενάριο για τη μεγάλου μήκους ταινία που θα γυρίσει του χρόνου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

POST SCRIPTUM

18:00 ------------------------------------------------------

A GENTLE PUSH

Jef Vingerhoedt

Philippe Verkinderen | Belgium

-----------------------------------------------------16’ 00” | SUPER 16 | BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JEF VINGERHOEDT

------------------------------------------------------

jefvingerhoedt@gmail.com -----------------------------------------------------Structure, repetition and control have a strong grip on the life of Bernhard, a 34 year old clockmaker. Then one day his gorgeous upstairs neighbor Joke comes rushing into his life. -----------------------------------------------------Η δομή, η επανάληψη και ο έλεγχος έχουν ισχυρή παρουσία στη ζωή του Bernhard, ενός 34χρονου ωρολογοποιού. Έπειτα, μια μέρα ο υπέροχος γείτονας του Joke εισβάλλει στη ζωή του. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: LOTTE BOGAERTS 1ST ASSISTANT / 1ΟΣ ΒΟΗΘΟΣ: VICTOR CLAEYS CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ALEXANDER BEYNE CAMERA ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: MARCO VANDER VEKEN SOUND, MUSIC / ΗΧΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ: WILLEM STAELS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SEAN GOOSSENS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JEF VINGERHOEDT , TOMAS VAN CAMP LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: TOMAS VAN CAMP

-----------------------------------------------------Leuven draait, Belgium, 1st prize fiction Leuven kort, Belgium, selected for kortfilm.be. «Het Grote ongeduld», Belgium, Canvas jury award and sacd audience award, «Stepping Stone», India, Best international short, best leading actor, best sound, best cutting.

-----------------------------------Leuven draait, Βέλγιο, 1ο βραβείο μυθοπλασίας Leuven kort, Βέλγιο, επιλέχθηκε για το kortfilm.be. «Het Grote ongeduld», Βέλγιο, βραβείο επιτροπής Canvas και βραβείο κοινού sacd, «Stepping Stone», Ινδία, Βραβεία καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους, α΄ ανδρικού ρόλου, καλύτερου ήχου, καλύτερου μοντάζ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VASILIS KARAGIORGOS Phoebus Kontogiannis | Greece

THE PERFECT MAN Ivano Fachin | Italy ------------------------------------------------------

NO SONG IN AUTUMN Karsten Pruhl | Germany ------------------------------------------------------

FLAT LOVE Andres Sanz | Spain -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

79


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

A GENTLE PUSH

VASILIS KARAGIORGOS

Philippe Verkinderen

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

-----------------------------------------------------15’00’’ | DIGIBETA HD | BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ| 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CONCEPTION i.was@createdbyconception.be -----------------------------------------------------Robbie (9) is looking forward to the last day of school that will keep him safe from his bullies for two months. Unfortunately Robbie will have to say goodbye to a lot more this day. -----------------------------------------------------Ο Robbie (9 ετών) ανυπομονεί να έρθει η τελευταία μέρα του σχολείου, για να γλιτώσει από τους νταήδες του σχολείου για δύο μήνες. Δυστυχώς ο Robbie θα αναγκαστεί να πει αντίο σε πολλά περισσότερα πράγματα εκείνη τη μέρα. ------------------------------------------------------

Fivos Kontogiannis

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KOBE VANDAMME, VICTOR OPBROUCK, FRANS VAN DER AA PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: IEF STUYVAERT, AN LARSSEN |CONCEPTION} DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MARC APPELTANS

-----------------------------------------------------Philippe Verkinderen studied Film at the Rits Film School, Brussels, Belgium. This short is his debut.

-----------------------------------Ο Philippe Verkindersen σπούδασε κινηματογράφο στο Rits Film School, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Αυτή η ταινία μικρού μήκους αποτελεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------23’50’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FIVOS KONTOGIANNIS fivoshortjohn@hotmail.com -----------------------------------------------------Vasilis lives with his family in a small mountain village in countryside. His routine is distracted only by Tania, the singer of a local club... There Vasilis will find his shelter from the useless life that is like a burden to him. -----------------------------------------------------Σ’ ένα μικρό ορεινό χωριό στην ελληνική επαρχία ζει ο Βασίλης με την οικογένειά του. Την ρουτίνα του Βασίλη σπάει μονάχα η Τάνια, η τραγουδίστρια στο τοπικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.... Εκεί ο Βασίλης θα βρει το καταφύγιο του από το ανούσιο μιας ζωής που σαν να του φορτώθηκε... -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GIANNIS STANKOGLOU, ILEKTRA NIKOLOUZOU, DIMITRIS PAPADOPOULOS, NINA OIKONOMOU, STATHIS MATZOROS, MARIA APOSTOLAKEA SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: FIVOS KONTOGIANNIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ALFONSO DE MUNNO GALLARDO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SAVVAS DIOKMETZIDIS SOUND / ΗΧΟΣ: DIMITRIS MARKOU SCENOGRAPHY / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: ISABELA POVEDANO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DIMITRIS PELEKITIS

-----------------------------------------------------Fivos Kontogiannis was born in Athens in 1983. He graduated from NUCT (Cinecitta Studios) in Rome where he was specialized in direction of photography. Also he has studied cinema and theater in the philosophic school of the University of Rome. In 2006 he wrote and directed his first short film “Filizi”. In 2009 he finished his 3rd short film entitled “Vasilis Karagiorgos”.

-----------------------------------Ο Φοίβος Κοντογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 .Είναι απόφοιτος της σχολής NUCT (Cinecitta Studios) στη Ρώμη όπου ειδικεύτηκε στη διεύθυνση φωτογραφίας. Επίσης σπούδασε κινηματογράφο και θέατρο στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστήμιου της Ρώμης. Το 2006 έγραψε και σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο ‘’Filizi’’. Το 2009 ολοκλήρωσε την τρίτη μικρού μήκους ταινία του με τίτλο ‘’Βασίλης Καραγιώργος ‘’.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE PERFECT MAN

NO SONG IN AUTUMN

Ivano Fachin

Karsten Prühl

-----------------------------------------------------8’23’’| S16MM| ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IVANO FACHIN -----------------------------------------------------A paper to sign. A story to tell. The story of the perfect man, whose life changed forever thanks to a paper boat. -----------------------------------------------------Ένα έγγραφο προς υπογραφή. Μια ιστορία προς διήγηση. Η ιστορία του τέλειου άνδρα του οποίου η ζωή άλλαξε για πάντα εξαιτίας μιας χάρτινης βάρκας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------20’00’’ | REDONE 4K, 35MM, 1: 1, 85 | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IMPROMA  KREATION.FILM.GRAFIK office@improma.de -----------------------------------------------------Germany, November 1944. During the night, Alfred became witness to 2 pilots parachuting from a crashing plane into the woods. The next morning, a troupe of Home Guard takes the father with them on the hunt for the Americans. Alfred spots the opportunity to win back his father’s affection, but Ludwig insists on getting in his way… -----------------------------------------------------Γερμανία, Νοέμβριος 1944. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Alfred έγινε μάρτυρας στην πτώση δύο πιλότων με αλεξίπτωτο από ένα αεροπλάνο που συγκρούστηκε στο δάσος. Το επόμενο πρωί, η Φρουρά παίρνει μαζί της τον πατέρα στο κυνήγι των Αμερικάνων. Ο Alfred βρίσκει την ευκαιρία να κερδίσει πάλι πίσω την αγάπη του πατέρα του, όμως ο Ludwig επιμένει να τον σαμποτάρει… ------------------------------------------------------

SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: IVANO FACHIN EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: ALESSIA SCARSO ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: LUCIANA STRATA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: TIZIANO PANCOTTI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: “L’UOMO PERFETTO” LUCA PELLEGRINI, “PRIMA SONATA IN SOL MINORE PER VIOLINO SOLO” J.S.BACH.

-----------------------------------------------------Born in Modica, in 1981. He lives and works in New York. He has written and directed several short films among them, “Vox rerum”, winner of many awards in Italy and abroad, “Giro di giostra”, and “L’uomo perfetto”.

-----------------------------------Γεννημένος στη Modica το 1981. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες μικρού μήκους ανάμεσα στις οποίες είναι οι: “Vox rerum” που έχει κερδίσει πολλά βραβεία στην Ιταλία και στο εξωτερικό, “Giro di giostra” και “L’uomo perfetto”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VITO HANNÉ |ALFRED}, CEDRIC STADELMANN |LUDWIG}, ROUVEN STADELMANN, PEER MARTINY |FATHER}, HEIDRUN BARTHOLOMÄUS |MOTHER} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KARSTEN PRUHL SOUND / ΗΧΟΣ: SEBASTIAN PETER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KRISTIN HERZIGER MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: CHRISTIAN SCHUMANN CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: DANIEL KRÜGER CASTING / ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ: KARSTEN PRÜHL SPECIAL EFFECTS / ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ: SEBASTIAN DINTER TEXT / ΚΕΙΜΕΝΟ: KARSTEN PRÜHL

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

81


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

19:30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

FLAT LOVE

LASTRAIN Tony Lopez, David Sanz | Spain

Andres Sanz -----------------------------------------------------15’00’’ |35 MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LA PISCINA / ANDRES SANZ www.enlapiscina.com -----------------------------------------------------A man starts to disbelieve in the third dimension and falls in love with a picture at the Museum of Modern Art in New York. Told like a children’s picture book, FLAT LOVE is a funny and original tale of love and obsession, narrated to great effect by acclaimed actress. -----------------------------------------------------Ένας άνδρας αρχίζει να μην πιστεύει στην τρίτη διάσταση και ερωτεύεται έναν πίνακα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Σαν παιδικό βιβλίο το Flat love είναι ένα αστείο και αυθεντικό παραμύθι αγάπης και εμμονής, που το αφηγείται η διάσημη ηθοποιός Isabella Rossellini. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ISABELLA ROSSELLINI |NARRATOR}, D.H. JOHNSON |BOY}, TAYLOR MARTIN |TINA}, ALISE SHOEMAKER |GIRL WITH BALL}, ALEC LYNCH |KID}, FRANCISCO SOLIÑO |BABY} SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANDRÉS SANZ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JAVIER RUIZ GOMEZ SCORE / ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ: CLAUDE DEBUSSY, MAURICE RAVEL ART DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ SONIA ALIO, DANIELLE PAYNE EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: ANDRÉS SANZ SOUND EDITOR / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΗΧΟΥ: LEE BROOKS ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: KELSEY EGAN VISUAL EFFECTS / ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ: CHRIS HAAK DIGITAL COLORIST / ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: JASON CRUMP

-----------------------------------------------------Andres Sanz studied Fine Arts at the Complutense University of Madrid and Filmmaking at the San Francisco Art Institute. In 2002 Sanz founded the film company La Piscina in New York City. For his latest short film, Flat Love, Sanz collaborated with Isabella Rossellini and it has been recognized with 70 festival selections and 16 international awards.

-----------------------------------Ο Andres Sanz σπούδασε Καλές Τέχνες στο Complutense University της Μαδρίτης και Σκηνοθεσία στο San Francisco Art Institute. Το 2002 ίδρυσε την κινηματογραφική εταιρεία La Piscina στη Νέα Υόρκη. Για την τελευταία του ταινία μικρού μήκους «Flat love» συνεργάστηκε με την Isabella Rossellini και έχει αναγνωριστεί με 70 συμμετοχές σε φεστιβάλ και 16 διεθνή βραβεία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------------------------

BUTTERFLIES NEVER DIE Ozgur Gorgun | UK ------------------------------------------------------

MEETING LAURA Felix Stienz | Germany ------------------------------------------------------

CATS KEEP FALLING ON MY HEAD Dimitra Nikolopoulou | Greece ------------------------------------------------------

GPS Diego Sanchidrian | Spain ------------------------------------------------------

ROSSO DI SARA Alessandro Marinelli | Italy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:30

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

LASTRAIN

BUTTERFLIES NEVER DIE

Tony Lopez, David Sanz

Ozgur Gorgun

-----------------------------------------------------23’00 | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LOLITA PELICULITAS ARTES VISUALES, SL

-----------------------------------------------------10’50’’ | HDV | UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OZGUR GORGUN ozgurgorgun@hotmail.com -----------------------------------------------------A butterfly changes the world of a man who has only days to live in a hospital room. Through the butterfly, he learns how to look at the outside world differently and appreciate his own being, comparing his life to the one of the butterfly. -----------------------------------------------------Μια πεταλούδα αλλάζει τη ζωή ενός άντρα, ο οποίος έχει μόλις λίγες μέρες ζωής μέσα σε ένα νοσοκομείο. Μέσα από την πεταλούδα μαθαίνει πώς να βλέπει τον έξω κόσμο διαφορετικά και εκτιμά τη ζωή του, συγκρίνοντας την με αυτήν της πεταλούδας. ------------------------------------------------------

internacional@lolitapeliculitas.com -----------------------------------------------------Nazán arrives in a discotheque confused and without so much conviction. Suddenly, he sees Irene. Nazán realizes that while he observes her he experiences unique and indescribable feelings. The young guy will predict a succession of events which will gradually become true, intriguing each time more Irene. -----------------------------------------------------Ο Nazan φτάνει στη ντισκοτέκ χωρίς μεγάλη πεποίθηση και μπερδεμένος. Ξαφνικά αντικρίζει την Irene. Ο Nazan συνειδητοποιεί πως καθώς την παρατηρεί βιώνει μοναδικά και απερίγραπτα συναισθήματα. Ο νεαρός άνδρας θα προβλέψει μια σειρά γεγονότων, τα οποία σταδιακά θα πραγματοποιήθουν, προκαλώντας το ενδιαφέρον της Irene όλο και περισσότερο. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: RAUL ALVAREZ, FLORA MARTINEZ, LUCAS VALENTIN DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: TONY LOPEZ, DAVID SANZ PRODUCTION COMPANY / ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: CARAMBOLA DREAMS & SILENCIO RODAMOS PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RAUL ALVAREZ ORIGINAL SCRIPT / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: RAUL ALVAREZ CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: IÑIGO ZUBICARAY EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: RAUL LOPEZ, TONY LOPEZ ARTISTIC DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ANDREA ANCIBAR MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: SERGI PEREZ BERK SOUND / ΗΧΟΣ: FIG TREE ESTUDIOS £AUDIO PROJECTS¤

-----------------------------------------------------Tony Lopez born in 1976 in Barcelona, Catalunya, Spain.

-----------------------------------Ο Tony Lopez γεννήθηκε το 1976 στην Βαρκελώνη, στην Καταλανία της Ισπανίας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: JON CROWLEY WRITER, DIRECTOR, EDITOR / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΜΟΝΤΕΡ: OZGUR GORGUN ORIGINAL SCORE / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: MELIH GORGUN ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: WILL BURDETT, DAVID BRYAN, MARIO MARUSKA

-----------------------------------------------------Ozgur Gorgun was born in Turkey in 1988. He studied Digital and Lens Media at the University of Hertfordshire in England, where he later received an MA Degree in Film and Television Directing. He has been actively working in the industry in various roles since 2006.

-----------------------------------Ο Ozgur Gorgun γεννήθηκε στην Τουρκία, το 1988. Σπούδασε Ψηφιακά μέσα στο πανεπιστήμιο Hertfordshire της Αγγλίας, όπου αργότερα εξέλαβε ένα MA Degree στη σκηνοθεσία. Δουλεύει ενεργά στην εταιρία σε διάφορους ρόλους από το 2006.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

83


19:30

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MEETING LAURA

CATS KEEP FALLING ON MY HEAD

Felix Stienz

ΓΑΤΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ

-----------------------------------------------------13’00’’ | HD | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FELIX STIENZ, STRANGENOUGH

Dimitra Nikolopoulou

PICTURES

info@strangenough.com -----------------------------------------------------I just looked behind my back and I saw this girl! She was stunning! I swear to God, she was stunning! You can fall in love with her very easily, she is that kind of woman. Young people tell about their lives. It is striking that a young woman named Laura has a special part in all their stories. -----------------------------------------------------Απλά κοίταξα πίσω μου και είδα ένα κορίτσι. Ήταν εκθαμβωτική! Ορκίζομαι στο Θεό, ήταν εκθαμβωτική. Μπορείς να την ερωτευτείς πολύ εύκολα, είναι αυτό το είδος γυναίκας. Νέοι άνθρωποι μιλούν για τις ζωές τους. Είναι εντυπωσιακό πως μια γυναίκα με το όνομα Laura έχει μια ιδιαίτερη θέση σε κάθε ιστορία τους. -----------------------------------------------------WRITER, DIRECTOR, PRODUCER, EDITOR / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΜΟΝΤΑΖ: FELIX STIENZ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JAKUB BEJNAROWICZ STILLS PHOTOGRAPHER / ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: STEFAN HÖDERATH SOUNDMIXING / ΜΙΞΑΖ ΗΧΟΥ: MARKUS MOSER ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: STEPHANIE CAPETANIDES, MATTHIAS HINZ, SEAN MCDONAGH, KAROLINE SCHUCH, PHILIPPE CORETTE, TOM LASS, MINH „ KHAI PHAN THI, NARGES RASHIDI

-----------------------------------------------------December 1982 in Berlin. Passes A-levels and accomplishes first short films. Since 2007, works on different media pedagogic projects with adolescents. 2009 his film «Antje und wir» is nominated for German Short Film Award, all up this is the 50th award. At the moment Felix Stienz is writing at his first feature film.

-----------------------------------Γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1982 στο Βερολίνο. Περνά τα πρώτα επίπεδα κι ολοκληρώνει τις πρώτες ταινίες μικρού μήκους. Από το 2007 δουλεύει σε διάφορα παιδαγωγικά προγράμματα με εφήβους. Το 2009 η ταινία του «Antje und wir» βραβεύτηκε με το German Short Film Award και συνολικά αυτό είναι το 50ό βραβείο. Αυτήν την στιγμή ο Felix Stienz γράφει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------20’15’’ |16MM, BLOW†UP 35MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CINEGRAM S.A. cinegram@cinegram.gr -----------------------------------------------------A cat intrudes in Katerina’s busy routine and gives birth in a box of vegetables. Katerina takes care of the cat and the cat of her babies until…a few days later, the cat disappears. Katerina now has to take care of the blind and helpless newborn cats. -----------------------------------------------------Μια γάτα εισβάλλει στη ζωή της πολυάσχολης Κατερίνας και γεννά στο καφάσι των λαχανικών. Η Κατερίνα φροντίζει τη γάτα και η γάτα τα μικρά της ώσπου... κάποιες μέρες μετά, η γάτα εξαφανίζεται. Η Κατερίνα πρέπει τώρα ν’ αναλάβει και τα τυφλά και ανήμπορα ακόμα γατάκια… -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DIMITRA NIKOLOPOULOU IN COLLABORATION WITH DIONI KERRA, KATERINA GIANNAKOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GIORGOS PAPANDRIKOPOULOS EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: VAGGELIS BALOPOULOS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: LAERTIS MALKOTSIS, SOUND / ΗΧΟΣ: NTINOS KITTOU, LEANDROS DOUNIS CASTING / ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ: ATHENS CASTING SCREENPLAY / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: MARGARITA GARIOU, GIORGOS PALAIOS COSTUMES / ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: LOUKIA MINETOU MAKE†UP, HAIR STYLING / ΜΑΚΙΓΙΑΖ, ΜΑΛΛΙΑ: KAITI ARAVANTINOU ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VASW KAVALIERATOU, VIVIAN KONTOMARI, LAERTIS MALKOTSIS, GIANNIS BOSTANTZOGLOU, DESPINA SARAFIDOU, AMELI

-----------------------------------------------------She studied Geology at University of Athens and Cinema at Paris III University. She works as an assistant director in movies, commercials and tv series. Filmography: 1999 «I Zoi sto spiti (Life at home)», 10min, fiction. 2001 «67%», 13min, fiction. 2009 «Cats keep falling on my head», 20min, fiction.

-----------------------------------Σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο PARIS III. Εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες, διαφημιστικά σποτ και τηλεοπτικές σειρές. Φιλμογραφία: 1999 «Η Ζωή στο σπίτι», 10min, μυθοπλασία. 2001 «67%», 13min, μυθοπλασία. 2009 «Γάτα εξ ουρανού», 20min, μυθοπλασία

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:30

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

GPS

ROSSO DI SARA

Diego Sanchidrian

Alessandro Marinelli

-----------------------------------------------------8’00’’ | DIGIBETA | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DSR PRODUCCIONES info@promofest.org -----------------------------------------------------In order to give a new direction to his life, Javier buys a GPS navigator which will do far more than just driving his way, because... wouldn’t it be great if a device always told you which way to take, where to stop by, how far you can get or when you have reached your destination? -----------------------------------------------------Προκειμένου να δώσει νέα κατεύθυνση στη ζωή του, ο Χαβιέ αγοράζει έναν πλοηγό GPS ο οποίος θα κάνει πολλά περισσότερα από το να του δείχνει απλά το δρόμο. Άλλωστε δεν θα ήταν υπέροχο αν μια συσκευή σου έλεγε πάντα ποιο δρόμο να διαλέξεις, πού να σταματήσεις, πόσο μακριά μπορείς να πας ή πότε θα έχεις φτάσει στον προορισμό σου; ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’40” | HD | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BLUE SUEDE SHOOTS projects@bluesuedeshoots.com -----------------------------------------------------A dinner invite with murder. A double betrayal takes place in a fancy oldfashioned restaurant, where things are not exactly as they appear. In its dark and spectral toilet, the intimate truth about the characters’ soul unravels. A Hitchcock-style ironic and scornful film noir. -----------------------------------------------------Μια πρόσκληση σε δείπνο και ένας φόνος. Μία διπλή προδοσία λαμβάνει χώρα σε ένα φανταχτερό παλιομοδίτικο εστιατόριο, όπου τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Στη σκοτεινή και φασματική τουαλέτα, η ενδόμυχη αλήθεια για την ψυχή των χαρακτήρων ξεδιπλώνεται. Ένα χιτσκοκικού χαρακτήρα, σκωπτικό και ειρωνικό φιλμ νουάρ. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JAVIER MARTIN, SAIDA FUENTES QUESADA SCREENPLAY / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: PEDRO PABLO PICAZO CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: PEDRO AZEVEDO ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: CARLOS PAYA SOUND / ΗΧΟΣ: FELIPE MILANO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DIEGO SANCHIDRIAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: FELIPE MILANO

-----------------------------------------------------Started his way in the audiovisual creation by making some amateur short films when he was 15 years old. In 1995 he began his audiovisual studies at University, participating in almost 50 short films. Meanwhile, he worked as TV director for the Spanish company Europroducciones. From that moment on, he has devoted to an intense production of short film.

-----------------------------------Ξεκίνησε την πορεία του στην οπτικοακουστική δημιουργία με κάποιες ερασιτεχνικές μικρού μήκους ταινίες στα δεκαπέντε του χρόνια. Το 1995 ξεκίνησε τις οπτικοακουστικές σπουδές του στο πανεπιστήμιο, συμμετέχοντας σε σχεδόν πενήντα μικρού μήκους ταινίες. Εν τω μεταξύ, δούλεψε στην τηλεόραση ως σκηνοθέτης για την ισπανική εταιρεία Europroducciones. Από τότε έχει αφιερωθεί στην εντατική παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alessandro Marinelli was born in Taurianova in 1977. He graduated from the N.U.C.T. New University of Cinema and Television of Rome in 2001. His first short movie, “Ti odio”, has been in competition at various international festivals, among which the 13th Arcipelago Int’l Short Film Festival in Rome. “Rosso di Sara” is his latest short film.

-----------------------------------Ο Alessandro Marinelli γεννήθηκε στην Taurianova τo 1977. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης N.U.C.T. (New University of Cinema and Television) της Ρώμης το 2001. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία, “Ti odio”, έχει διαγωνιστεί σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων στο 13ο Arcipelago Int’l Short Film Festival στη Ρώμη. Το “Rosso di Sara” είναι η τελευταία μικρού μήκους ταινία του.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

85


21:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

21:15 ------------------------------------------------------

DREAM MAN Alessandro Capitani | Alberto Mascia | Italy ------------------------------------------------------

ACT MISTIC Ciprian Suhar | Romania

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

00:00

100%

------------------------------------------------------

DREAM MAN Alessandro Capitani, Alberto Mascia -----------------------------------------------------23’17’’ | 35MM | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO SPERIMENTALE DI

------------------------------------------------------

CINEMATOGRAFIA

YUGO

www.cscproduction.it -----------------------------------------------------Silvia, a thirty-five year old cab driver in Rome, is a bright, cheerful and independent woman. In spite or perhaps because of this, she has yet to find her true soul-mate: all the men she goes out with sooner or later turn out to be a disappointment. -----------------------------------------------------Η Σίλβια, μία τριανταπεντάχρονη οδηγός ταξί στη Ρώμη, είναι μία έξυπνη, εύθυμη και ανεξάρτητη γυναίκα. Παρά ή ίσως λόγω του χαρακτήρα της δεν έχει βρει ακόμη την αληθινή αδελφή ψυχή της. Όλοι οι άντρες με τους οποίους βγαίνει ραντεβού αργά ή γρήγορα αποδεικνύονται μια απογοήτευση. ------------------------------------------------------

Ivan Stojiljkovic | Serbia ------------------------------------------------------

MARTINA AND THE MOON Javier Loarte | Spain ------------------------------------------------------

ISAAC Jesse Lawrence | UK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CECILIA DAZZI, LUCIANO SCARPA, VANESSA SCALERA, ALESSANDRO GIALLOCOSTA, DAVIDE PAGANINI, LUIS MOLTENI SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ENRICO SACCÀ, CHIARA RIDOLFI, VALERIO ACAMPORA, ALESSANDRO CAPITANI, ALBERTO MASCIA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DAVIDE MANCA SOUND / ΗΧΟΣ: FABIO RUSSO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: LEONARDO COLASANTI MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: FABRIZIO FORNACI

-----------------------------------------------------Alessandro Capitani has created many films such us “L’occasione”, “Il mare si è fermato”, “L’uomo al muro”, “Padre & figlio”, “Il giardino delle esperidi”, “La parte mancante”.

-----------------------------------Ο Alessandro Capitani είναι ο δημιουργός πολλών ταινιών όπως το «L’occasione», «Il mare si è fermato», «L’uomo al muro», «Padre & figlio», «Il giardino delle esperidi», «La parte mancante».

-----------------------------------Alberto Mascia born in 1978 in Arziniano. He studied communication in Padua and has a diploma from Cinematography Centre of Rome.

-----------------------------------Ο Alberto Mascia γεννήθηκε στο Αρζινιάνο το 1978. Σπούδασε επικοινωνία στην Πάδοβα και κατέχει δίπλωμα του Κέντρου Κινηματογραφίας της Ρώμης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ACT MISTIC

YUGO

Ciprian Suhar

Ivan Stojiljkovie

-----------------------------------------------------20’00’’ | MINIDV | ROMANIA / ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CIPRIAN SUHAR -----------------------------------------------------In a poor family, the father sends his children to panhandle. The youngest is unable to panhandle therefore makes mistakes arousing his father’s rage and his brother and mother’s indifference. From a dialog between his father and a corrupt policeman, the boy discovers a sad truth which will bring him to rebel and to a tragic end. -----------------------------------------------------Σε μια φτωχή οικογένεια, ο πατέρας στέλνει τα παιδιά του να ζητιανέψουν. Ο νεότερος δεν μπορεί να ζητιανεύσει και κάνει λάθη που προκαλούν την οργή του πατέρα του και την αδιαφορία της μητέρας και του αδερφού του. Από ένα διάλογο μεταξύ του πατέρα του και ενός διεφθαρμένου αστυνομικού, το αγόρι ανακαλύπτει μια θλιβερή αλήθεια που θα τον οδηγήσει σε επανάσταση και σε ένα τραγικό τέλος. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------16’00’’ | 16:9 | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FACULTY OF DRAMATIC ARTS BELGRADE www.fdubg.com/sr/ -----------------------------------------------------A Serb profiteer, driving supplies to the soldiers on the frontline in his old Yugo car, and a Muslim deserter meet at the brinks of the war in Bosnia and get trapped in what they believe is a mine field. As they fight to get out of danger, they learn that they could only achieve that by working together. -----------------------------------------------------Ένας Σέρβος κερδοσκόπος, που μεταφέρει εφόδια στους στρατιώτες πρώτης γραμμής με το παλιό του αυτοκίνητο Yugo, και ένας μουσουλμάνος λιποτάκτης συναντιούνται στο μέτωπο του πολέμου στη Βοσνία και νομίζουν ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα ναρκοπέδιο. Καθώς αγωνίζονται να ξεφύγουν από τον κίνδυνο, συνειδητοποιούν ότι μπορούν να το πετύχουν μόνο αν συνεργαστούν. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FLORIN MANTALE, DORU AFTANASIU, OCTAVIAN JIGHIRGIU SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: CIPRIAN SUHAR EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DAVID TOMASINI CAMERAMAN / ΚΑΜΕΡΑ: STEFANO SALEMME SOUND / ΗΧΟΣ: STEFANO VARINI SET DESIGNER / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: NICOLAE MIHAILA COSTUME DESIGN / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: DAN ACOSTIOAEI MAKE†UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: PETRONELA GRIGORESCU

-----------------------------------------------------Ciprian Suhar was born at Iasi (Romania) on May 27, 1974. He lives in Italy since 1991 where he studied Set designer, attended classes for theatre direction, direction and editing. Currently he is working as assistant focus puller.

-----------------------------------Ο Ciprian Suhar γεννήθηκε στο Iasi (Ρουμανία) στις 27 Μαΐου 1974. Ζει στην Ιταλία από το 1991 όπου σπούδασε σκηνογραφία, παρακολούθησε μαθήματα θεατρικής σκηνοθεσίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ. Τώρα εργάζεται ως βοηθός εικονολήπτη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS: NENAD GVOZDENOVIĆ, RADOMIR NIKOLIĆ SCREENPLAY: IVAN STOJILJKOVIĆ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: BRANIMIR MILOVANOVIĆ EDITING: BOJAN KOSOVIĆ SOUND: JAKOV MUNIŽABA PRODUCTION MANAGER: MARIJA STOJANOVIĆ

-----------------------------------------------------Born in Karlovac Croatia now living in Belgrade Serbia. Before FDU studied on Philological faculty in Belgrade, Japanese language. Shot 14 short movies, one of the last ones was Yugo.

-----------------------------------Γεννημένος στο Karlovac της Κροατίας, ζει σήμερα στη Σερβία στο Βελιγράδι. Πριν από τη σχολή δραματικών τεχνών σπούδασε στη τμήμα φιλολογίας στο Βελιγράδι, ιαπωνική γλώσσα. Έχει γυρίσει 14 ταινίες μικρού μήκους και μία από τις τελευταίες ήταν το Yugo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

87


21:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MARTINA AND THE MOON

ISAAC

Javier Loarte

Jesse Lawrence

-----------------------------------------------------12’00’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ECAM www.ecam.es -----------------------------------------------------Martina dreams of another life, away from the bakery where her father has kept her trapped ever since she was born. Even if that place is the moon. -----------------------------------------------------Η Μαρτίνα ονειρεύεται μια άλλη ζωή μακριά από το αρτοποιείο όπου ο πατέρας της την κρατά παγιδευμένη από τότε που γεννήθηκε. Ακόμα και αν αυτό το μέρος είναι το φεγγάρι. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------14’28’’ | HD | GREAT BRITAIN / ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 2008 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / PRODUCER: SARAHJANE MEREDITH AT SOUTH WEST

CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ELISA MOULIAA, JOAQUIN CLIMENT, PEIO ARZAC SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ISABEL PENA, JAVIER LOARTE PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MIGUEL AGUIRRE CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: IVAN MARTIN RUEDAS ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ISABEL DEL ARROYO, JOULIEN POUGNIER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANGEL JONAS OJEGA, ALBERTO FROUFE SOUND / ΗΧΟΣ: ALFONSO HERVAS MAKE†UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: LUCIA SACRISTAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: IGNACIO PEREZ RODENAS ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: JAVIER PEREZ RODENAS, ENRIQUE MARTIN PANIAGUA

-----------------------------------------------------Javier Loarte was born in 1980. Ηe graduated from Psychology at U.A.M. He began his artistic endeavours in the theatre group “Miranfu”. Aer making various short films, he directed “Martina and the moon”, his first 35mm project.

-----------------------------------Javier Loarte γεννήθηκε το 1980. είναι απόφοιτος Ψυχολογίας του UAM. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του προσπάθεια στη θεατρική ομάδα “Miranfu”. Μετά από διάφορες ταινίες μικρού μήκους, σκηνοθέτησε την ταινία “Martina and the moon”, την πρώτη του σε 35mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCREEN

sarah-jane.meredith@swscreen.co.uk -----------------------------------------------------Beneath blue skies, beyond the crowded beach, Daniel is pushing himself closer to death. He dives into the sea, where the past surrounds him. He’s 17, racing to beat his brother Isaac – the golden boy, who never fails. But Daniel wins; floats on his back, watches the sky. It’s his last moment of freedom. -----------------------------------------------------Κάτω από το γαλάζιο ουρανό, πέρα από την πολυσύχναστη παραλία o Daniel ωθεί τον εαυτό του στο θάνατο. Βουτάει στη θάλασσα όπου το παρελθόν τον περιβάλλει. Είναι 17 χρονών, αγωνίζεται να νικήσει τον αδελφό του Ισαάκ - το χρυσό αγόρι, που δεν αποτυγχάνει ποτέ. Κερδίζει όμως ο Daniel? Επιπλέει ανάσκελα και κοιτά τον ουρανό. Είναι η τελευταία στιγμή της ελευθερίας του. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TOM LAWRENCE, WILL PAYNE, JOHN FIORE, BARBARA KELLERMAN, CHRIS DONNELLY, RUSSELL BOULTER CO†PRODUCER / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PHIL SHEPHERD WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANNA LEA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: TERRY FLAXTON SOUND / ΗΧΟΣ: SACHA ATKINSON, MARTYN HARRIES DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: LIVI VAUGHAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JON FRANKEL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JESSE LAWRENCE

-----------------------------------------------------Jesse studied fiction direction at the National Film School UK. His graduation film “Runt” won awards at several festivals. Jesse has since worked as a director, editor, cameraman on documentaries, pop promos, community films and corporates. He has written his next short drama “If You Can Hear Me” and is currently writing his first feature.

-----------------------------------Ο Jesse Lawrence σπούδασε σκηνοθεσία μυθοπλασίας στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ταινία της πτυχιακής του “Runt” βραβεύτηκε σε αρκετά φεστιβάλ. Έκτοτε εργάστηκε ως σκηνοθέτης, μοντέρ, οπερατέρ σε ντοκιμαντέρ, προωθητικά βίντεο ποπ τραγουδιών, κοινωνικές ταινίες και διαφημίσεις. Έχει γράψει το επόμενο μικρού μήκους δράμα του “If You Can Hear Me” και τώρα γράφει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

17:00

ROOM

I

NG

SCREEN

EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

LOOPLOOP Patrick Bergeron | Canada ------------------------------------------------------

VEHICLES Tina Willgren | Sweden ------------------------------------------------------

IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL Halloubi Hamza | Belgium ------------------------------------------------------

THE STREET OF ABSALON BEYER Merethe Offerdal Tveit | Norway ------------------------------------------------------

KISSBOXING Corrine Bot | Netherlands ------------------------------------------------------

STRIPES TOO STRIPES

00:00

100%

------------------------------------------------------

LOOPLOOP Patrik Bergeron -----------------------------------------------------05’00’’ | MINIDV | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PATRICK BERGERON patbergeron@yahoo.com -----------------------------------------------------In a train going to Hanoi in Vietnam, the houses boarding the railroad are passing by. Using animation and time shis this video runs forwards and backwards looking for forgotten details, mimicking the way memories are replayed in the mind. -----------------------------------------------------Σε ένα τρένο προς το Ανόι του Βιετνάμ, τα σπίτια δίπλα στις ράγες περνούν. Χρησιμοποιώντας κινούμενο σχέδιο και χρονικές εναλλαγές αυτό το βίντεο τρέχει μπροστά και πίσω ψάχνοντας για ξεχασμένες λεπτομέρειες μιμούμενο τον τρόπο που οι αναμνήσεις επαναλαμβάνονται στο μυαλό. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: PATRICK BERGERON SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: PATRICK BERGERON ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: PATRICK BERGERON EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PATRICK BERGERON

SOMETHING/THE/YOU

------------------------------------------------------

Mikio Saito | Japan

Henry Gwiazda | USA ------------------------------------------------------

NOT AN IMAGINARY REFLECTION Theodor Tzantarmas | Greece ------------------------------------------------------

RED STAR Milica Rakic | Serbia ------------------------------------------------------

BEFORE WAR Jared Katsiane | USA ------------------------------------------------------

DISABLED Uli Bohnisch | Germany ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video artist and researcher, Patrick Bergeron modifies and manipulates the image and its details. His work is a mix of animation, experimental film and documentary. For the last 15 years, he has been working in special effects for the film industry and worked on films such as Lord of the Rings and The Matrix. LoopLoop is my first film.

-----------------------------------Video artist και ερευνητής, ο Patrick Bergeron τροποποιεί και χειραγωγεί την εικόνα και τις λεπτομέρειές της. Η δουλειά του είναι μία μίξη κινουμένου σχεδίου, πειραματικής ταινίας και ντοκιμαντέρ. Τα τελευταία 15 χρόνια δουλεύει στον τομέα των ειδικών εφέ για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και έχει εργαστεί σε ταινίες όπως ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών και το The Matrix.Το LoopLoop είναι η πρώτη του ταινία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

89


17:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

VEHICLES

IT IS TOO LATE FOR ME TO HOPE BEING AN ANGEL

Tina Willgren -----------------------------------------------------02’31’’ | MINI DV | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2009 -----------------------------------------------------A village. A street. An ordinary summer day. Or? It is easy to get struck by a feeling of absurdity when one takes a pause just to experience what is actually going on in front of ones eyes, anywhere close to a trafficked street. City traffic is like a noisy and somehow comical auto created choreography. -----------------------------------------------------Ένα χωριό. Ένας δρόμος. Μια συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα. Ή; Είναι εύκολο να χτυπηθεί κανείς από ένα αίσθημα παραλογισμού όταν κάνει μια παύση ακριβώς για να βιώσει τι πραγματικά συμβαίνει μπροστά στα μάτια του, οπουδήποτε κοντά σε ένα μποτιλιαρισμένο δρόμο. Η κίνηση της πόλης είναι σαν μια θορυβώδη και κάπως κωμική αυτοδημιούργητη χορογραφία. -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: TINA WILLGREN

-----------------------------------------------------Selected screenings: 2009 “Où va la vidéo 00.00. Porto Astra Cinema, Padova, Italy. Tina B, Prague, Czech Republic. Kaunas in Art, Kaunas, Lithuania. Palazzo Ducale, Genoa, Italy.

-----------------------------------Επιλεγμένες προβολές: 2009 «Où va la vidéo 00.00. Porto Astra Cinema, Padova, Ιταλία. Tina B, Πράγα, Τσεχία. Kaunas in Art, Kaunas, Λιθουανία. Palazzo Ducale, Γένοβα, Ιταλία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Haloubi Hamza -----------------------------------------------------01’10’’ | MINI DV | BELGIUM / ΒΕΛΓΙΟ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GALERIE SANS TITRE GALERIESANSTITRE@GMAIL.COM -----------------------------------------------------A slow zoom shows a sentence that the man keeps repeating: ‘It is too late for me to hope being an angel’. That is the phrase with which Mohamed Choukri concluded his novel ‘For the bread alone’. The adult returns to his childhood to release him and to hand himself the non angelic world. -----------------------------------------------------Ένα αργό ζουμ δείχνει μία πρόταση που ο άνδρας συνεχίζει να επαναλαμβάνει: «Είναι πολύ αργά για μένα να ελπίζω να γίνω άγγελος». Αυτή είναι η φράση με την οποία ο Mohamed Choukri ολοκλήρωσε τη νουβέλα του «For the bread alone». Ο ενήλικας γυρνάει στα παιδικά του χρόνια για να απελευθερωθεί και να βοηθηθεί σε έναν μη αγγελικό κόσμο. -----------------------------------------------------CREATOR / ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: HAMZA HALLOUBI ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MOHAMED EL HALLOUBI

-----------------------------------------------------2004 / 2008 master in La Cambre, Brussels 2009 TEMPS D’ IMAGES Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles. MICROWAVE International New Media Arts Festival 2009, Hong Kong. BODY & SOUL 11:11:11 Curated by Agricola de Cologne. Festival International D’Art Video de Casablanca, 16ème édition. BAD MOON RISING 3, St. Louis, USA. VidéoAttitudes.08 Amiens, Urban Jealousie Roaming Biennial of Tehran, Istanbul.

-----------------------------------2004 / 2008 Μάστερ στη Σχολή La Cambre, Βρυξέλλες 2009 TEMPS D’IMAGES Les Halles de Schaerbeek, Βρυξέλλες. MICROWAVE Διεθνές Φεστιβάλ New Media Arts 2009, Χονγκ Κονγκ. BODY & SOUL 11:11:11 με την επιμέλεια της Agricola de Cologne. Διεθνές Φεστιβάλ D’Art Video de Casablanca, 16ème édition. BAD MOON RISING 3, St. Louis, USA. VidéoAttitudes.08 Amiens, Urban Jealousie Roaming Biennial of Tehran, Κωνσταντινούπολη.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE STREET OF ABSALON BEYER

KISSBOXING

Merethe Offerdal Tveit

Corrine Bot

-----------------------------------------------------03’05’’ | 8 MM | NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NORDLAND KUNST OG FILMFAGSKOLE www.kunstfilm.no -----------------------------------------------------A rhythmic and repeating text is exploring the details of a situation where a girl is seen coming and leaving an apartment. The text is exploring the details of the situation and asks questions to find out why the girl is there. Sometimes your body tells you one thing while your sense is saying the opposite. -----------------------------------------------------Ένα ρυθμικό και επαναλαμβανόμενο κείμενο ερευνά τις λεπτομέρειες μίας κατάστασης όπου ένα κορίτσι φαίνεται να έρχεται και να φεύγει από ένα διαμέρισμα. Το κείμενο ερευνά τις λεπτομέρειες της κατάστασης και ρωτάει για να ανακαλύψει γιατί το κορίτσι είναι εκεί. Κάποιες φορές το σώμα σου σού λέει ένα πράγμα ενώ η αίσθησή σου σού λέει το αντίθετο. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------01’00’’ | MINI DV | NETHERLANDS / ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CORRINE BOT INFO@CORRINEBOT.COM -----------------------------------------------------A boxing game results in a kissing game in which the opponent is being knocked out by a kiss. -----------------------------------------------------Ένας αγώνας μποξ καταλήγει σε έναν αγώνα φιλιού στον οποίο ο αντίπαλος πέφτει νοκ άουτ από ένα φιλί. -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: CORRINE BOT

------------------------------------------------------

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / CAST: MERETHE OFFERDAL TVEIT

Education: 2003-06 Art Academy of Rotterdam: Audiovisual. 1992-98 University of Leiden: Psychology. Prizes: 2009 Kunstschouw Award, 2009 Zeeland, Netherlands 2008 Nominee Creative Graduate Prize (www.mediummagazine. net). 2008 2nd Prize Algoma International Film Association. 2006 1rst Prize Total Film Festivals USA.

------------------------------------------------------

------------------------------------

University of Bergen, Norway. Art History and Science of Religions. Nordland art and film school, Norway.

Εκπαίδευση: 2003-06 Ακαδημία Τέχνης του Ρότερνταμ: Οπτικοακουστικά μέσα. 1992-98 Πανεπιστήμιο του Leiden: Ψυχολογία. Βραβεία: 2009 Βραβείο Kunstschouw, 2009 Ζηλανδία, Ολλανδία 2008 Υποψηφιότητα για το βραβείο Δημιουργικού Αποφοίτου (www.mediummagazine.net). 2008 2ο Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κινηματογράφου Algoma. 2006 1ο Βραβείο Total Film Festivals, ΗΠΑ.

-----------------------------------Πανεπιστήμιο του Bergen, Νορβηγία. Ιστορία Τέχνης και Επιστήμη των Θρησκευμάτων. Σκανδιναβική Σχολή Τέχνης και Κινηματογράφου, Νορβηγία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

91


17:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

STRIPES TOO STRIPES

SOMETHING / THE / YOU

Mikio Saito

Henry Gwiazda

-----------------------------------------------------08’33’’ | DV | JAPAN / ΙΑΠΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MIKIO SAITO mikio5314@hotmail.com -----------------------------------------------------The ancestors of cinema (optical toys, early projection devices, and visual research at the pre-cinema time) were simple but indispensable factors for today’s visual devices. Constant repetitive motion of stripes is under the basic concept of recreating a sense of primitive motion pictures. They reproduce the illusion which moving image has originally had at the precinema time. -----------------------------------------------------Οι πρόγονοι του κινηματογράφου (οπτικά παιχνίδια, πρώτα μηχανήματα προβολής και οπτική εξερεύνηση στην προ-κινηματογραφική εποχή) αποτέλεσαν απλούς αλλά απαραίτητους παράγοντες για τις οπτικές συσκευές του σήμερα. Η συνεχής επαναλαμβανόμενη κίνηση των ριγέ γραμμών βρίσκεται κάτω από τη βασική ιδέα της επαναδημιουργίας μιας αίσθησης πρωτόγονων κινηματογραφικών εικόνων. Αναπαράγουν την αυταπάτη που η κινούμενη εικόνα είχε αρχικά στην προ- κινηματογραφική εποχή. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------04’58’’ | DVD†PAL | UNITED STATES OF AMERICA / Η.Π.Α. | 2009 -----------------------------------------------------My work is about the choreography of reality. It’s about the way everything moves and is interconnected to create beauty. Each small, choreographed scene can be appreciated for itself, but on subsequent viewings, takes on a separate meaning. They become metaphors for our lives, our dreams and ourselves. -----------------------------------------------------Η δουλειά μου αφορά στη χορογραφία της πραγματικότητας. Είναι για τον τρόπο που τα πάντα κινούνται και αλληλοσυνδέονται ώστε να δημιουργήσουν ομορφιά. Κάθε μικρή, χορογραφημένη σκηνή μπορεί να εκτιμηθεί για την ίδια, αλλά στις ακόλουθες προβολές αποκτά ένα ξεχωριστό νόημα. Αυτά γίνονται αλληγορίες για τις ζωές μας, τα όνειρά μας και τους εαυτούς μας. ------------------------------------------------------

SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: MIKIO SAITO ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: MIKIO SAITO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: MIKIO SAITO

-----------------------------------------------------Born in Sapporo (Japan), in 1978. Lives and works in Sapporo. Studied at University of Waseda in Tokyo(Japan) from 1996 to 2002. Since 2002 studied at the School of Fine Arts (Staedelschule) in Frankfurt, Germany by Prof. Monika Schwitte and Mark Leckey. Film / video works were exhibited in several art exhibitions in Europe, including Kunst-Werke in Berlin, Germany (‘08), Gallery Anita Berkers in Frankfurt, Germany(‘07).

-----------------------------------Γεννήθηκε στο Sapporo (Ιαπωνία), το 1978. Ζει και δουλεύει στο Sapporo. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Waseda στο Τόκυο (Ιαπωνία) από το 1996 μέχρι το 2002. Από το 2002 σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών (Staedelschule) στη Φραγκφούρτη, Γερμανία υπό τη διεύθυνση της Monika Schwitte και του Mark Leckey. Φιλμ / βίντεο δουλειές του έχουν εκτεθεί σε πολλές εκθέσεις τέχνης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Kunst-Werke στο Βερολίνο, Γερμανία(‘08) και Γκαλερί Anita Berkers στη Φραγκφούρτη, Γερμανία (‘07).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: HENRY GWIAZDA

-----------------------------------------------------Henry Gwiazda is a new media artist / composer whose artistic trajectory has taken him from sampling, sound effects, and immersive technologies to his current work with new media. This new work is a comprehensive artistic approach that has resulted in work that is multimedia in nature and focused on movement. His work is available on Innova Recordings.

-----------------------------------Ο Henry Gwiazda είναι ένας καλλιτέχνης νέων μέσων και συνθέτης του οποίου η καλλιτεχνική πορεία τον έχει πάρει από τη δοκιμή, τα ηχητικά εφέ και τις σύγχρονες τεχνολογίες στην τωρινή του εργασία με τα νέα μέσα. Αυτή η νέα δουλειά αποτελεί μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσέγγιση που έχει καταλήξει σε εργασία η οποία είναι πολυμέσα σε φυσική μορφή και επικεντρώνεται στην κίνηση. Η δουλειά του είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Innova Recordings.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

NOT AN IMAGINARY REFLECTION

RED STAR

Theodor Tzantarmas

Milika Rakic

-----------------------------------------------------1’00’’ | MINI DV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THEODOR TZANTARMAS theodortzantarmas@yahoo.com -----------------------------------------------------Two different kinds of travelling; one the trip of the artist and his camera by train and the other the immigrants in a camp in Athens -----------------------------------------------------Δύο διαφορετικού τύπου ταξίδια: ένα το ταξίδι ενός καλλιτέχνη και της κάμεράς του με το τρένο, και ένα άλλο των μεταναστών σε μία κατασκήνωση στην Αθήνα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------02’49’’ | DVD | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 http://kic.jimdo.com/c / -----------------------------------------------------With a delicate sense of humor Milica Rakic creates her own archive of reports, images that change as reality and fiction are blended. -----------------------------------------------------Με μία λεπτή αίσθηση χιούμορ η Milica Rakic δημιουργεί το δικό της αρχείο από αναφορές, εικόνες που αλλάζουν καθώς η πραγματικότητα και η φαντασία αναμειγνύονται. ------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: THEODOR TZANTARMAS

------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: MILICA RAKIC

-----------------------------------------------------Theodor Tzantarmas was born in Thessaloniki (Greece) in 1960 and lived in Thessaloniki, Copenhagen and Portland Oregon. 1989-91 studied design and manufacture of jewellery (mokume), 2002 seminars of multimedia and video art for 400 hours (iris) 2003 3d studio max seminar for 100 hours (iris), 2004 web page seminar for 100 hours month (iris).

-----------------------------------Ο Θεόδωρος Τζανταρμάς γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960 κι έζησε στη Θεσσαλονίκη, την Κοπεγχάγη και το Portland Oregon. Το 1989-91 σπούδασε σχεδιασμό και κατασκευή κοσμημάτων, το 2002 σεμινάρια multimedia and video art για 400 ώρες (iris), 2003 σεμινάρια 3 d studio max για 100 ώρες (iris), 2004 σεμινάρια web page για 100 ώρες (iris).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

93


17:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

BEFORE WAR

DISABLED

Jared Katsiane

Uli Bohnisch

-----------------------------------------------------05’37’’ | 8MM | UNITED STATES OF AMERICA / Η.Π.Α. | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JARED KATSIANE katsiane@hotmail.com -----------------------------------------------------Boston, 1951: Uncle Tommy makes home movies… then brings along his camera as a soldier in the Korean War. -----------------------------------------------------Βοστόνη, 1951: ο θείος Tommy δημιουργεί ταινίες στο σπίτι… έπειτα φέρνει την κάμερα μαζί του όπως ένας στρατιώτης στον πόλεμο της Κορέας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------09’55’’ | MINI DV | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ULI BÖHNISCH uli_62@hotmail.com -----------------------------------------------------In Turkey homosexuality is still considered a psycho-sexual disease and thereby reason to exemption from military service. But first a proof of homosexuality has to be given to military hospital… -----------------------------------------------------Στην Τουρκία η ομοφυλοφιλία θεωρείται ακόμα μία ψυχοσεξουαλική ασθένεια και συνεπώς λόγος για απαλλαγή από τον στρατό. Αλλά πρώτα μία απόδειξη ομοφυλοφιλίας πρέπει να δοθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο… ------------------------------------------------------

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JARED KATSIANE CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: THOMAS R. NICHOLS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DANIELA RONCONI

-----------------------------------------------------Jared Katsiane teaches filmmaking in Boston. His awardwinning films have screened at 250 international festivals

-----------------------------------Jared Katsiane διδάσκει κινηματογράφο στην Βοστόνη. Οι βραβευμένες ταινίες του έχουν προβληθεί σε 250 διεθνή φεστιβάλ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: ULI BÖHNISCH CREATIVE DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: STILIANA SCHÖNESTOYANOVA

-----------------------------------------------------Uli Böhnisch is a filmmaker from Berlin, studying European Media Studies at the University of Potsdam and the University of Applied Sciences Potsdam.

-----------------------------------Σκηνοθέτης από το Βερολίνο που σπουδάζει «European Media Studies» στο Πανεπιστήμιο του Potsdam και στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Potsdam.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

18:00 ------------------------------------------------------

SOMEBODY LIKE US Farzaneh Farshad | Iran ------------------------------------------------------

PATTERN Jennifer Schwed | USA ------------------------------------------------------

TEMPORARY EXTENSION Helm Gerlinde | Germany ------------------------------------------------------

IT’S SO EASY TO REMEMBER Antti Savela | Sweden ------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SOMEBODY LIKE US Farzaneh Farshad -----------------------------------------------------2’00’’ | DVDCAM | IRAN / ΙΡΑΝ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FARZANEH FARSHAD / HASSAN AMJADI frfarshad7@yahoo.com -----------------------------------------------------The Story of one day of a policeman’s life in rush hour in Tehran, ending by a citizen’s attention to his tiredness. -----------------------------------------------------Η Ιστορία μιας ημέρας από τη ζωή ενός αστυνομικού σε ώρα αιχμής στην Τεχεράνη, η οποία τελειώνει με έναν πολίτη που προσέχει την κούρασή του. ------------------------------------------------------

Boris Eldagsen | Nigeria | Australia | Germany

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: MEHDI JAFARI YEGANEH WRITER, DIRECTOR / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: FARZANEH FARSHAD PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HASAN AMJADI MOGHADAM DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: HUMAN GHODRAT SOUND / ΗΧΟΣ: PUYA PURAMIN EDIT / ΜΟΝΤΑΖ: ALI ESHTIAGH COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: FARZANEH FARSHAD PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ; MOHAMMAD MEHDI JESMANI

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

4 SEASONS Fotini Velkopoulou | Greece ------------------------------------------------------

SPAM THE MUSICAL (THE LONELY GIRLS) THE SEALED WORLD Toby Tatum | UK ------------------------------------------------------

WINDSHIELD BABY GAMEBOY MOVIE Clint Enns | Canada ------------------------------------------------------

DEVICE, WHICH FADES ON THE FLY Yeon Jeong Kim | South Korea ------------------------------------------------------

CHASING WAVES Paul O Donoghue | Ireland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farzaneh Farshad is an Iranian director, who studied film direction at Yought cinema society, Tehran. She began her activity with film script writing (serials, features, shorts) and portrait photography. Her films participated in festivals and won awards too. She’s also a poet and graphic designer.

-----------------------------------Η Farzaneh Farshad είναι μια Ιρανή σκηνοθέτης που σπούδασε σκηνοθεσία στο Yought cinema society, Τεχεράνη. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της με τη συγγραφή κινηματογραφικών σεναρίων (σήριαλ, ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους) και τη φωτογραφία- πορτραίτο. Οι ταινίες της συμμετείχαν σε φεστιβάλ και κέρδισαν βραβεία. Είναι επίσης ποιήτρια και γραφίστρια.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

95


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

PATTERN

TEMPORARY EXTENSION

Jennifer Schwed

Helm Gerlinde

-----------------------------------------------------05’38’’ | SUPER 8 | UNITED STATES OF AMERICA / Η.Π.Α. | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JENNIFER SCHWED jen@bloomandfade.com -----------------------------------------------------Pattern is a cinepoem-excerpt of poem: there is a pattern to falling in love, though we imagine its uniqueness delirious & devilish blinded by our luminous faith with the earth spinning just for us. -----------------------------------------------------Το «Pattern» είναι ένα κινηματογραφικό ποίημα -απόσπασμα ενός ποιήματος: υπάρχει ένα πρότυπο για τον έρωτα, αν και φανταζόμαστε τη μοναδικότητά του έξαλλοι & διαβολικά τυφλωμένοι από την φωτεινή πίστη μας με τη γη να περιστρέφεται μόνο για εμάς. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------03’57’’ |MINI DV | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HELM GERLINDE gerlinde.helm@onlinehome.de -----------------------------------------------------I went with a ball, in the size of 1cm, through Berlin and was filming it laying on my hand. Α woman (myself) is in her house opening and closing the window. Ιn an experimental working process I transformed the images and created a rhythm and brought it to cubes. -----------------------------------------------------Πήγα με μία μπάλα μεγέθους ενός εκατοστού στο Βερολίνο και τη μαγνητοσκοπούσα στο χέρι μου. Μία γυναίκα (εγώ) είναι στο σπίτι της και ανοιγοκλείνει ένα παράθυρο. Σε μία πειραματική διαδικασία επεξεργασίας μεταμόρφωσα τις εικόνες και δημιούργησα ένα ρυθμό και τον μετέτρεψα σε κύβους. ------------------------------------------------------

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: FRANK SCHOENERWALD SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: JENNIFER SCHWED CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: FRANK SCHOENERWALD

-----------------------------------------------------Multimedia artist Jennifer Schwed uses super 8 film combined with technology to give voice to one of the greatest human desires: love. An accomplished—and published—poet, Jennifer combines her original free-verse poetry with film, photography and music to create avantegarde «cinepoems.»

-----------------------------------Καλλιτέχνης πολυμέσων η Jennifer Schwed χρησιμοποιεί super 8 φιλμ σε συνδυασμό με την τεχνολογία για να δώσει φωνή σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρώπινες επιθυμίες: την αγάπη. Ολοκληρωμένη -και με δημοσιεύσεις-ποιήτρια, η Jennifer συνδυάζει την πρωτότυπη σε ελεύθερο στίχο ποίησή της με τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τη μουσική για να δημιουργήσει υψηλού επιπέδου κινηματογραφικά ποιήματα (cinepoems).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: HELM GERLINDE FILMING / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ: HELM GERLINDE FINAL CUT / ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: HELM GERLINDE

-----------------------------------------------------Born in Austria at 1964, she lives in Berlin since 2000. Degrees in literature, history and history of art. She has studied art at the Mozarteum in Salzburg, the University of Applied Arts of Vienna and the Berlin University of Arts. She has scholarships in New York, Boston, Paris, London. Awards: Medienpreis Land Salzburg and Förderpreis Land Oberösterreich. With numerous performances and videoscreenings in Austria, Germany, Switzerland, Italy, Sweden and Russia and presentations at diverse international art exhibitions.

-----------------------------------Γεννημένη το 1964 στην Αυστρία, κατοικεί στο Βερολίνο από το 2000. Πτυχία λογοτεχνίας, ιστορίας και ιστορίας της τέχνης. Έχει σπουδάσει τέχνη στο Mozarteum στο Σάλτσμπουργκ, στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου. Έχει πάρει υποτροφίες για Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Παρίσι και Λονδίνο. Βραβεία: Medienpreis Land Salzburg και Förderpreis Land Oberösterreich, ενώ έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες παραστάσεις και προβολές βίντεο σε Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Σουηδία και Ρωσία, καθώς και παρουσιάσεις σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις τέχνης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

IT’S SO EASY TO REMEMBER

4 SEASONS

Antti Savela

4 ΕΠΟΧΕΣ

-----------------------------------------------------03’34’’ | MINIDV | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANTTI SAVELA anttisavela@yahoo.se -----------------------------------------------------This is a film about very early memories, told by a man to the tunes of jazz music. -----------------------------------------------------Αυτή είναι μια ταινία για τις πολύ πρώιμες αναμνήσεις, αφηγούμενη από έναν άνδρα στους ήχους της τζαζ. ------------------------------------------------------

Fotini Velkopoulou

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: ANTTI SAVELA

-----------------------------------------------------Antti Savela is an artist and a musician who lives and works in Umeå, Sweden.

-----------------------------------Antti Savela: καλλιτέχνης και μουσικός που ζει και εργάζεται στην Umea της Σουηδίας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------05’00’’ | DVDCAM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JOHN AGGELAKIS FRACTAL PRODUCTIONS fractal.productions@yahoo.gr -----------------------------------------------------In a space that reminds of a theatre scene, the hero’s body takes the initiative to react to the action of his inactivity. Without a straight normal movement with resultant of emotions bigger than zero, he knocks down the inactivity of his body. He completes his musical- dancing journey through times in a history inspired by inactivity and based on Newton’s law. -----------------------------------------------------Σε έναν χώρο που θυμίζει σκηνή θεάτρου, το σώμα του ήρωα παίρνει την πρωτοβουλία να αντιδράσει στην δράση της αδράνειάς του. Χωρίς να σχηματίζει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με συνισταμένη συναισθημάτων μεγαλύτερη από το μηδέν, καταρρίπτει την αδράνεια του σώματός του. Ολοκληρώνει το μουσικοχορευτικό του ταξίδι στις εποχές σε μια ιστορία εμπνευσμένη από την αδράνεια και βασισμένη στο νόμο του Νεύτωνα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FOTINI VELKOPOULOU, DIMITRIS RAPTIS SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: FOTINI VELKOPOULOU VOICE OVER / ΦΩΝΗ: FOTINI VELKOPOULOU CHOREOGRAPHY / ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: DIMITRIS RAPTIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: GIORGOS VASILAS, PETROS MAGGANARIS, SAKIS AMPATZIDIS, YOUR HAND IN MINE SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: GIORGOS VASILAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NEKTI ARAMPATZI, NIKOS PAPAGGELIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: THANASIS TSIMPINIS OPERATOR / ΟΠΕΡΑΤΕΡ: NIKOS PAPAGGELIS MAKE†UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: KALOUDA SAGINIDOU

-----------------------------------------------------Graduate of the theatrical organization Pandaimonio 7 under the direction of Giannis Rigas and of the theatrical workshop villarte. Seminars: method Michael Chekhov with Jessica Cerulo, kinesiology (Kostas Gerardos), acting (Mania Papadimitriou), pantomime (Kayo Velts). Lessons of contemporary dance, piano and vocals. Cooperated with K.T.N.G. as an actress and with the directors Giannis Rigas, Petros Zoulias, Pavlos Danelatos, Thaleia Skarlatou, Kostas Halkias and Olga Alexandropoulou. Participated in the films ON RICE and TRIS.

-----------------------------------Απόφοιτη του θεατρικού οργανισμού ΠΑΝΔΑΙΜΟΝΙΟ 7 υπό την διεύθυνση του Γιάννη Ρήγα, απόφοιτη του θεατρικού εργαστηρίου villarte. Σεμινάρια: μέθοδος ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΧΩΦ με την JESSICA CERULO, κινησιολογίας (Κώστας Γεράρδος), υποκριτικής (Μάνια Παπαδημητρίου), παντομίμας (Κάγιο Βελτς). Μαθήματα σύγχρονου χορού, πιάνου και φωνητικής. Συνεργάστηκε με το Κ.Θ.Β.Ε. ως ηθοποιός και με τους σκηνοθέτες Γιάννη Ρήγα, Πέτρο Ζούλια, Παύλο Δανελάτο, Θάλεια Σκαρλάτου, Κώστα Χαλκιά και Όλγα Αλεξανδροπούλου. Έχει παίξει στις ταινίες ON RICE και ΤΡΙΣ. 7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

97


18:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

SPAM THE MUSICAL {THE LONELY GIRLS}

Toby Tatum

Boris Eldagsen -----------------------------------------------------04’56’’ | HD | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BORIS ELDAGSEN mail@eldagsen.com -----------------------------------------------------Having collected e-mail-spam for over 2 years, Boris Eldagsen turns spam into video art and video art into art spam. Together with a group of over a dozen of Melbourne artists he has created a unique project that stretches the genre limits and plays with the viewer’s mind. -----------------------------------------------------Έχοντας συγκεντρώσει e-mail-spam για πάνω από δύο χρόνια, ο Boris Eldagsen μετατρέπει τα spam σε video art και τα video art σε art spam. Μαζί με μία ομάδα με πάνω από δώδεκα καλλιτέχνες από τη Μελβούρνη έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό έργο που επεκτείνει τα όρια του είδους και παίζει με το μυαλό του θεατή. -----------------------------------------------------Boris Eldagsen’s work revolves around redemption – from the metaphysical to the erotic. He produces photography, videos and installations: poetic and haunting comments on the human condition that stem from a process that is both conceptual and sensual. Eldagsen lives and works in Berlin and Melbourne.

-----------------------------------Το έργο του Boris Eldagsen κινείται γύρω από τη λύτρωση – από το μεταφυσικό στο ερωτικό. Δημιουργεί φωτογραφία, βίντεο και καλλιτεχνικές κατασκευές: ποιητικά και έμμονα σχόλια σχετικά με την ανθρώπινη κατάσταση που πηγάζουν από μια διαδικασία που είναι ταυτόχρονα νοερή και αισθησιακή. Ο Eldagsen ζει και εργάζεται στο Βερολίνο και τη Μελβούρνη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

98

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

THE SEALED WORLD -----------------------------------------------------06’00’’ | MINIDV | UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TOBY TATUM info@tobytatum.com -----------------------------------------------------Mist parts to reveal two young women surrounded by wild flowers. Detached from the outside world they transform everyday activities into private rituals of mysterious, esoteric design. -----------------------------------------------------Ομιχλώδη μέρη να αποκαλύψουν δύο νεαρές γυναίκες περιστοιχιζόμενες από άγρια λουλούδια. Αποκομμένες από τον έξω κόσμο μετατρέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες σε ιδιωτικές τελετουργίες μυστηριώδους, απόκρυφου σχεδιασμού. -----------------------------------------------------SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: TOBY TATUM CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: TOBY TATUM EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: TOBY TATUM PRODUCTION DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: TOBY TATUM ORIGINAL SOUNDTRACK / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: ABI FRY SOUNDTRACK RECORDED BY / ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ: NEIL WILKINSON

-----------------------------------------------------Born in 1974 Reading, England. Studied Fine Art at Chelsea College of Art. Toby Tatum’s films have been exhibited at numerous film festivals and art events worldwide, including: the Rotterdam International Film Festival, the London Short Film Festival, the Whitechapel Gallery and the Glasgow Centre for Contemporary Art. Toby Tatum lives and works in Hastings, England.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1974 στο Reading, Αγγλία. Σπούδασε Καλές Τέχνες στο Κολλέγιο Τέχνης της Τσέλσι. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ κινηματογράφου και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρότερνταμ, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Λονδίνου, της Γκαλερί Whitechapel και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης της Γλασκόβης. Ζει και εργάζεται στο Hastings, Αγγλία.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

WINDSHIELD BABY GAMEBOY MOVIE

DEVICE, WHICH FADES ON THE FLY

Clint Enns

Yeonjeong Kim

-----------------------------------------------------01’47’’ | NINTENDO GAMEBOY CAMERA | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CLINT ENNS dogmatodisco@gmail.com -----------------------------------------------------Images of a car crash are digitally interpreted using a Nintendo Gameboy Camera. This video is an attempt to demonstrate the inherently dehumanized nature of digital images. -----------------------------------------------------Εικόνες από ένα τροχαίο ατύχημα αποτυπώνονται ψηφιακά χρησιμοποιώντας μια κάμερα Nintendo Game Boy . Αυτό το βίντεο είναι μια προσπάθεια να επιδείξει την εγγενώς ανθρωποποιημένη φύση των ψηφιακών εικόνων. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------07’10’’ | 16MM, DV | KOREA, SOUTH / ΚΟΡΕΑ, ΝΟΤΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIM ΥEONJEONG joan.yeonjeong@gmail.com -----------------------------------------------------In experimental animation mood, it is made combining with the handprocessing on the film surface and digital touch. The bird in the film represents a visual apparatus or device exploring the time between the urban environment and emotional landscape. -----------------------------------------------------Με πειραματική animation διάθεση, η ταινία γίνεται σε συνδυασμό με τη με το χέρι επεξεργασία στην επιφάνεια του φιλμ και το ψηφιακό άγγιγμα. Το πουλί στην ταινία αντιπροσωπεύει μια οπτική συσκευή ή μηχανή που εξερευνά το χρονικό διάστημα μεταξύ του αστικού περιβάλλοντος και του συναισθηματικού τοπίου. ------------------------------------------------------

Clint Enns is a video artist and filmmaker from Winnipeg, Manitoba, whose work primarily deals with moving images created with broken and / or outdated technologies. He has recently completed a master’s degree in mathematics at the University of Manitoba, and his interests include model theory of rings and modules, structuralist film, destructuralist video, and mathematics in art.

-----------------------------------Ο Clint Enns είναι ένας βίντεο καλλιτέχνης και σκηνοθέτης από το Winnipeg, Manitoba, που ασχολείται κυρίως με κινούμενες εικόνες δημιουργημένες με χαλασμένες ή / και ξεπερασμένες τεχνολογίες. Έχει πρόσφατα ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Manitoba, και τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την πρότυπη θεωρία κρίκων και ενοτήτων, τη δόμηση ταινίας, την αποδόμηση βίντεο και τα μαθηματικά στην τέχνη.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: KIM ΥEONJEONG

-----------------------------------------------------Lecturer of Korea National University of Arts, Seoul Art institute, Howon University, etc Yeonjeong Kim is an experimental artist based in South Korea working on video, film and photography. In particular, she explores the dynamic between stasis and the moving images. Kim`s work has exhibited extensively, including recent shows in Rotterdam, Berlin, Italy, Brazil, UK and the USA.

-----------------------------------Λέκτορας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνών της Κορέας, στην Ακαδημία Τεχνών της Σεούλ, στο Πανεπιστήμιο του Howon, κλπ., η Kim Υeonjeong είναι μία πειραματική καλλιτέχνης με έδρα τη Νότια Κορέα, που εργάζεται πάνω σε video, φιλμ και φωτογραφία. Ειδικότερα, εξερευνά τη δυναμική μεταξύ της σταθερής και της κινούμενης εικόνας. Το έργο της Kim έχει εκτεθεί ευρέως, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εκθέσεών της στο Ρότερνταμ, το Βερολίνο, την Ιταλία, τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

99


SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

100%

19:15

NG

ROOM

I

ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

SCREEN

18:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

CHASING WAVES

DREAMS FROM THE WOODS

Paul O Donoghue -----------------------------------------------------05’05’’ | MINI DV | IRELAND / ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2009 -----------------------------------------------------Chasing Waves: visual music composed using voltage controlled video synthesis. The title refers to the pursuit of those sonorous audible frequencies which form the most interesting patterns, creating a harmonious balance between sound and vision. It’s an edited / processed version of a real-time improvisation recorded in the Experimental Television Centre NY using 80’s analog technology. -----------------------------------------------------Κυνηγώντας Κύματα: Οπτική μουσική που δημιουργήθηκε με τη χρήση ελεγχόμενης τάσης συνθέσεων video. Ο τίτλος αναφέρεται στο κυνήγι των ηχηρών ακουόμενων συχνοτήτων που σχηματίζουν τα πιο ενδιαφέροντα σχέδια, δημιουργώντας μια αρμονική ισορροπία μεταξύ ήχου και εικόνας. Είναι μία επεξεργασμένη / μεταποιημένη εκδοχή ενός αυτοσχεδιασμού σε πραγματικό χρόνο που καταγράφεται στο Πειραματικό Κέντρο Τηλεόρασης της Νέας Υόρκης χρησιμοποιώντας αναλογική τεχνολογία του ’80. ------------------------------------------------------

Johannes Nyholm | Sweden ------------------------------------------------------

FAIR TRADE Leslie Supnet | Canada ------------------------------------------------------

SAPPHO Luis Santos | Greece ------------------------------------------------------

GREAT EXPECTATIONS Alexei Gubenco | Romania ------------------------------------------------------

LOBSTER CLUB Milo Waterfield | UK ------------------------------------------------------

MEI LING Stephanie Lansaque | Francois Leroy | France ------------------------------------------------------

MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: PAUL O DONOGHUE AKA OCUSONIC

FOR A FISTFUL OF SNOW

------------------------------------------------------

Julien Ezri | Switzerland

Paul O Donoghue aka Ocusonic is an Irish composer / audio visual artist based in Dublin. He has released music under a number of pseudonyms for a variety of labels including Six Degrees San Fran and Plant NY and his audio visual work has been screened internationally at numerous festivals.

-----------------------------------O Paul O Donoghue aka Ocusonic είναι ένας Ιρλανδός συνθέτης / καλλιτέχνης εικόνας και ήχου με έδρα το Δουβλίνο. Έχει κυκλοφορήσει μουσική με μία σειρά από ψευδώνυμα για μια ποικιλία ετικετών συμπεριλαμβανομένων των Six Degrees San Fran και Plant NY και η οπτικοακουστική δουλειά του έχει προβληθεί διεθνώς σε πολλά φεστιβάλ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

------------------------------------------------------

LIKE CRUDE OIL Daniel Pardo | Spain ------------------------------------------------------

FIELS OF VISION Rob Zywietz | UK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

DREAMS FROM THE WOODS

FAIR TRADE

Johannes Nyholm

Leslie Supnet

-----------------------------------------------------09’00” | 35 MM | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JOHANNES NYHOLM j.nyholm@bredband.net, www.johannesnyholm.se -----------------------------------------------------A shadow play about love and sorrow featuring the Girl, the Bird and Death. -----------------------------------------------------Ένα παιχνίδι σκιών για την αγάπη και τη θλίψη που χαρακτηρίζει το Κορίτσι, το Πουλί και το Θάνατο. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------04’38” | AFTER EFFECTS | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LESLIE SUPNET leslie.supnet@gmail.com, www.sundaestories.com -----------------------------------------------------A young woman experiences heavy nostalgic trauma, as she purges herself from the materiality of her past. Fair Trade is a story of one woman’s quest for a psychedelic transformation in an age of overconsumption and greed. With this animation, Supnet questions the value of our memories, especially those that are the by products of commercialism and capital. -----------------------------------------------------Μια νεαρή γυναίκα βιώνει βαρύ νοσταλγικό τραύμα, καθώς εξαγνίζεται από την υλικότητα του παρελθόντος της. Το “Fair Trade” είναι η ιστορία της αναζήτησης μιας γυναίκας για μεταμόρφωση σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού και απληστίας. Με αυτήν την ταινία, η Supnet αναρωτιέται για τις αξίες των αναμνήσεων μας, ειδικά αυτών που είναι παράγωγα των διαφημίσεων και του καπιταλισμού. ------------------------------------------------------

DIRECTOR, SCRIPT, CAMERA, EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΑΜΕΡΑ, ΜΟΝΤΑΖ: JOHANNES NYHOLM ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: LITTLE DRAGON SOUND DESIGNER, SOUND MIXING / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ, ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ: JAN ALVERMARK ANIMATION, PUPPETEERING / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ: HENRIK ANDERSSON, ELIAS ARAYA, JOHANNA ARVIDSSON, ERIK BODIN, KASPER COLLIN, MIKAEL EMTINGER, KRISTOFER HAGBARD, CHRISTIAN HANSEN, AIME HELLRAND, ANDERS HOLMER, ANDREAS KORSÁR, KURT LIGHTNER, NIKI LINDROTH VON BAHR, HENRIK MALMGREN, YUKIMI NAGANO, MARYANNE NORBERG, LARS NILSSON, KARLOSKAR OLSSON, ISABEL THESELIUS, OLA WAGNER, FREDRIK WALLIN, HÅKAN WIRENSTRAND, ANDREA ZIMMERMANN, MICHAEL ZIMMERMANN, MIRJAM ZIMMERMANN PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JOCLO / ANDREAS JONSSON HAY CO†PRODUCER / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: SWEDISH TELEVISION  DOKUMENTÄRFILM / KORTFILM / CAISA WESTLING SUPPORT FROM / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: FILM I VÄST / JULIA BOSTRÖM, THE SWEDISH FILM INSTITUTE / ANDRA LASMANIS

-----------------------------------------------------Artist in the fields of film, video and animation. Has made a few short films, some animated, and a bunch of music videos. Runs the production company Joclo. Filmography: Dreams from the Woods (2009), Puppetboy (2008), The Tale of little Puppetboy (2008).

DIRECTOR, ANIMATOR / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: LESLIE SUPNET EDITING, SOUND DESIGN / ΜΟΝΤΑΖ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: CLINT ENNS

-----------------------------------------------------Leslie is a visual artist and animator from Winnipeg, MB Canada. Her work deals with nostalgia, human emotion, labour and the environment using recognizable sentiment with whimsy and a touch of the surreal. Her illustration work has been featured in The Walrus Magazine, and was awarded the 2009 Manitoba Emerging Filmmaker’s award from the Winnipeg Film Group.

------------------------------------

Καλλιτέχνης ταινιών, video και κινουμένων σχεδίων. Έχει γυρίσει μερικές ταινίες μικρού μήκους, μερικές κινουμένων σχεδίων και κάποια μουσικά videos. Διευθύνει την εταιρία παραγωγής Joclo. Φιλμογραφία: Dreams from the Woods (2009), Puppetboy (2008), The Tale of little Puppetboy (2008).

Η Leslie είναι εικαστική καλλιτέχνης και σχεδιάστρια κινουμένων σχεδίων από το Winnipeg του Καναδά. Η δουλειά της περιστρέφεται γύρω από την νοσταλγία, τα ανθρώπινα συναισθήματα, την εργασία και το περιβάλλον χρησιμοποιώντας αναγνωρίσιμα συναισθήματα με κέφι και μια σουρεαλιστική προσέγγιση. Η εργασία της έχει προβληθεί στο περιοδικό “The Walrus”, και το 2009 της απονεμήθηκε το βραβείο ανερχόμενου δημιουργού της Manitoba από την κινηματογραφική ομάδα Winnipeg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

101


19:15

00:00

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SAPPHO

GREAT EXPECTATIONS

ΣΑΠΦΩ

Alexei Gubenko

Luis Santos

-----------------------------------------------------03’00” | HD | ROMANIA / ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALEXEI GUBENCO gubenale@yahoo.com -----------------------------------------------------A drying handkerchief is tempted by the noble fly of cranes. Not everyone is meant to fly. Pretty heavily it escapes and with great courage it launches out in an adventure beyond its powers. It reaches out to see its dream come true but some things are impossible. -----------------------------------------------------Ένα μαντήλι που στεγνώνει μπαίνει στον πειρασμό από το ευγενές πέταγμα των γερανών. Δεν προορίζονται όλοι για να πετάξουν. Με μεγάλη δυσκολία καταφέρνει να ξεφύγει και με μεγάλη τόλμη ξεκινάει για μια περιπέτεια πέρα από τις δυνάμεις του. Καταλήγει να δει το όνειρό του να πραγματοποιείται, αλλά κάποια πράγματα είναι αδύνατα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------12’00’ | DVD PAL | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SOFIA PAVLAKI spavlaki@hotmail.com -----------------------------------------------------The film presents the myth of ancient poet Sappho’s suicide in 3D animation. The film describes the mental state of the poet before she makes the fatal decision. Great images are combined with original music and sounds, inspired by the ancient Greek music, while extracts of ancient Greek poetries are used as well. -----------------------------------------------------Η ταινία διασκευάζει το μύθο της αυτοκτονίας της αρχαίας ποιήτριας Σαπφούς σε 3D-animation. Στην ταινία περιγράφεται η ψυχική κατάσταση της ποιήτριας πριν πάρει τη μοιραία απόφαση. Ονειρικές εικόνες συνδυάζονται με πρωτότυπες μουσικές και ήχους, εμπνευσμένους από την αρχαία ελληνική μουσική, καθώς και χρησιμοποιούνται αποσπάσματα ποιημάτων στα αρχαία Ελληνικά. -----------------------------------------------------CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: SOFIA PAVLAKI, FOTINI PAVLAKI, GIOVANI MENDOZA

-----------------------------------------------------Luis Santos was born in Venezuela in 1979 and studied Fine Arts at the Central University of Venezuela (1996-2001). Since 2002 he continues his postgraduate studies in the field of Archaeology and History of Art in the University of Athens. At the same time, he deals practically with visual arts from 1998, and mainly with sculpture. From 2007, he deals also with digital art (animation and video art).

-----------------------------------Ο Λούης Σάντος (Βενεζουέλα, 1979) σπούδασε στη Σχολή Τεχνών του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας (1996-2001). Από το 2002 συνεχίζει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, ασχολείται πρακτικά με τις εικαστικές τέχνες από το 1998, κυρίως με τη γλυπτική. Από το 2007 ασχολείται και με την ψηφιακή τέχνη (animation και video-art).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ANIMATION, SCREENPLAY, DIRECTING / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ALEXEI GUBENCO MODELING / ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: COSMIN NASTASOIU SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: CRISTIAN VARARU

-----------------------------------------------------He was born in 1980 in the Republic of Moldova (USSR). He lives in Bucharest, Romania. In 2009 he graduated Hyperion University, Film Directing in Bucharest. Filmography: 2009 - V.L.C. (Vive La Crise!) 2008 - Great Expectations 2007 The Misunderstood Artist.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1980 στη Μολδαβία (ΕΣΣΔ). Ζει στο Βουκουρέστι στη Ρουμανία. Το 2009 αποφοίτησε από το Τμήμα Σκηνοθεσίας του Ανώτατου Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Ταινίες του: V.L.C (Vive La Crise!) (2009), Great Expectations (2008), The Misunderstood Artist (2007)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

LOBSTER CLUB

MEI LING

Milo Waterfiled

Stephanie Lansaque & Francois Leroy

-----------------------------------------------------06’17” | DIGIBETA | UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TANDEM FILMS ENTERTAINMENT nigel@tandemfilms.com, www.tandemfilms.com -----------------------------------------------------Travelogue of a sex tourist in a land somewhere beyond the sea. -----------------------------------------------------Το οδοιπορικό ενός τουρίστα σε έναν τόπο κάπου πέρα από τη θάλασσα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------15’00” | 35 MM | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2009 -----------------------------------------------------Mei Ling, an idle young chinese woman, lives alone in her flat, waiting for her lover. One day, she finds a little octopus in the kitchen sink. She decides to adopt it to avoid boredom. The octopus grows up… -----------------------------------------------------Η Mei Ling, μια αδρανής νεαρή Κινέζα, μένει μόνη της στο διαμέρισμά της περιμένοντας τον εραστή της. Μια μέρα, βρίσκει ένα μικρό χταπόδι στο νεροχύτη της κουζίνας. Αποφασίζει να το κρατήσει για να αποφύγει τη ανία. Το χταπόδι μεγαλώνει… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTOR, PRODUCER, WRITER, ANIMATOR / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: MILO WATERFIELD AUDIO AND COMPOSITION / ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: BENEDICT DREW

-----------------------------------------------------Films: «Lobster Club» 2009, «Hate!» 2008, «Moron» 2005, «Stagger Lee» 2004, «Highlife» 2002. Present: interstitials, idents and stings for the likes of Nickelodeon, C4, E4, MTV, VH1, TMF.

-----------------------------------Ταινίες: «Lobster Club» 2009, «Hate!» 2008, «Moron» 2005, «Stagger Lee» 2004, «Highlife» 2002. Τώρα ασχολείται με την παραγωγή και προβολή εμβόλιμων τηλεοπτικών μικροπρογραμμάτων, τα σήματα τηλεοπτικών καναλιών και τα τηλεοπτικά δίκτυα Nickelodeon, C4, E4, MTV, VH1, TMF.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

103


19:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

FOR A FISTFUL OF SNOW

LIKE CRUDE OIL

Julien Erzi

Daniel Pardo

-----------------------------------------------------05’42” | DIGITAL PICTURES | SWITZERLAND / ΕΛΒΕΤΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: JULIEN EZRI julien@ezri.ch, www.JulienEzri.com -----------------------------------------------------A long time ago, terror, loathing and power reigned over the Wild Wild North. The foolishness of the inhabitants led them to battle for anything, even… For a fistful of snow! -----------------------------------------------------Πριν πολύ καιρό, ο τρόμος, η απέχθεια και η δύναμη βασίλευαν στον Άγριο Βορρά. Η ανοησία των κατοίκων τους οδηγούσε σε μάχη για το παραμικρό, ακόμα και… για μια χούφτα χιόνι. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’00’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ECAM www.ecam.es -----------------------------------------------------A world enslaved by petroleum. The disappearance of crude oil. Chaos, anarchy, corruption… And one man who knows too much. -----------------------------------------------------Ένας κόσμος σκλάβος του πετρελαίου. Η εξαφάνιση του αργού πετρελαίου. Χάος, αναρχία, διαφθορά… Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολλά. ------------------------------------------------------

PRODUCER, DIRECTOR / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: JULIEN EZRI CINEMATOGRAPHER / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: JULIEN EZRI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: JULIEN EZRI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: CRISTINA SANCHEZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JEREMIC EZRI SOUND / ΗΧΟΣ: JULIEN EZRI, JEREMIC EZRI

-----------------------------------------------------Julien was born and raised in Lausanne, Switzerland, where he continues to live. He studied Mathematics at University, but he was in love with cinema since a long time. In 20062007, he created his first short film “Double Talk”. Then he worked on a stop-motion movie made with clay puppets called “For a Fistful of Snow”.

-----------------------------------Ο Julien γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λωζάνη, Ελβετία, όπου και κατοικεί ακόμα. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, αλλά αγαπούσε τον κινηματογράφο πολύ καιρό. Το 2006-2007 γύρισε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία “Double Talk”. Στη συνέχεια, εργάστηκε πάνω σε μια ταινία stop- motion με κούκλες από πηλό που ονομάζεται “For a Fistful of Snow”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

104

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: VICTOR GARCIA, DANIEL PARDO PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: CLAUDIA BICH CINEMATOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: MIGUEL MONEDERO EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DANIEL PARDO SOUND / ΗΧΟΣ: ALFONSO HERVAS BACKGROUNDS / ΣΚΗΝΙΚΑ: CARMEN PEREZ, JULIAN LOAYZA POST PRODUCTION / ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: DANIEL PARDO ANIMATION / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: ISABEL DE DIEGO, DANIEL PARDO, CLAUDIA BICH, BIANCA GARCIA, JAVIER PEREZ RODENAS, SUSANA RSCADO, JULIAN LOAYZA DUBBING / ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΝΗΣ: CRAIG STEVENSON, PAUL GLADIS RENDER / ΑΠΟΔΟΣΗ: MIGEL MONEDERO PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: CARMEN PEREZ LAYOUT / ΔΙΑΤΑΞΗ: JULIAN LOAYZA, GABRIEL MONTORO, CLAUDIA BICH

-----------------------------------------------------Daniel Pardo born in 1983. He has a MA in Image edition. he worked as a cameraman, lighting artist and editor. He got a MA at the Madrid Cinema School. “Like crude oil” is his first animated short film.

-----------------------------------Ο Daniel Pardo γεννήθηκε το 1983.Έχει μεταπτυχιακό στο Μοντάζ. Εργάστηκε ως εικονολήπτης, υπεύθυνος φωτισμού και μοντέρ. Ακόμα έχει πάρει μεταπτυχιακό από τη Σχολή Κινηματογράφου της Μαδρίτης. Η ταινία “Like crude oil” είναι η πρώτη του μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

00:00

100%

ROOM

I

DV SEE

NG

SCREEN

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

ΑΙ ΘΟYΣΑ

15:15

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

FIELDS OF VISION

THE COMIC SHOP MOVIE

Rob Sywietz -----------------------------------------------------4’15’’ | BETA SP | UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SYWIETZ ROB rob@electromagnetica.net -----------------------------------------------------A boy is happy playing with his ball until his father comes home with a new toy. -----------------------------------------------------Ένα αγόρι χαίρεται να παίζει με την μπάλα του μέχρι τη στιγμή που ο πατέρας του έρχεται σπίτι με ένα καινούριο παιχνίδι. ------------------------------------------------------

Adam Karypidis | Greece ------------------------------------------------------

IN BETWEEN Cagil Bocut | Turkey ------------------------------------------------------

ONE WAY Thanos Tsavlis | Greece ------------------------------------------------------

THE CHANCE WE ALL DESERVE Elisavet Manavi | Greece ------------------------------------------------------

ANIMATOR / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: SYWIETZ ROB SOUND / ΗΧΟΣ: MARCIN KNYZIAK VOICE / ΦΩΝΗ: GAVIN PAUL

REMNANT

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Thanos Kermitsis | Greece

Participations: Canterbury Anifest (2009), Euroshorts Festival of Warsaw (2009), British Animation Awards (2010), Animac (Animation Film Festival) in Lleida (2010).

ELYSIUM

------------------------------------

------------------------------------------------------

Συμμετοχές: Canterbury Anifest (2009), Euroshorts Festival στη Βαρσοβία (2009), Βρετανικά Βραβεία Ταινιών Κινουμένων σχεδίων (2010), Animac (Φεστιβάλ Ταινιών κινουμένων σχεδίων) στη Lleida (2010).

COINCIDENCES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nenad Arsenijevic | Serbia

Kiriakos Nochoutidis | Greece -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

105


15:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE COMIC SHOP MOVIE

IN BETWEEN

Adam Karypidis

Cagil Bocut

-----------------------------------------------------10’ 00’’| DV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ADAM KARYPIDIS -----------------------------------------------------Two best friends who enjoy carefree life in a comic shop enter into new emotional and non- emotional adventures, when a young woman comes in the store. Which are the boundaries of friendship? What is real and what is fantasy? Without which of the two can you live? Love or friendship? Or is it one and the same? -----------------------------------------------------Δύο κολλητοί που απολαμβάνουν την ξένοιαστη ζωή σε ένα κατάστημα που πουλάει κόμικς μπαίνουν σε νέες συναισθηματικές και μη περιπέτειες, όταν μια νέα κοπέλα πηγαίνει στο κατάστημα. Ποιά είναι τα όρια της φιλίας; Τι είναι πραγματικό και τι φαντασία; Χωρίς ποιο από τα δύο μπορείς να ζήσεις; Την αγάπη ή την φιλία; Ή τελικά είναι το ίδιο και το αυτό; ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------12’00’’| MINIDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CAGIL BOCUT cagilb@gmail.com -----------------------------------------------------On an ordinary day, Akif takes a train to his village. Adem shares the same wagon with him. As the time passes, Akif realizes the strange causes behind his journey. The confrontation of these two men brings together the luck and fate, the sin and good and the time and space into this very train wagon. -----------------------------------------------------Μια συνηθισμένη μέρα, ο Akif παίρνει το τρένο για το χωριό του. Ο Adem μοιράζεται το ίδιο βαγόνι μ’ αυτόν. Ο Akif συνειδητοποιεί τις περίεργες αιτίες πίσω από το ταξίδι του. Η κατά πρόσωπο συνάντηση αυτών των δυο ανδρών φέρνει κοντά την τύχη και τη μοίρα, την αμαρτία και το καλό, το χρόνο και το χώρο στο ίδιο βαγόνι. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PANOS BRATAKOS, IRENE STAMATIOU, GEORGE CHRISTODOU LOU, DANAI KATSAMENI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ADAM KARYPIDIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GEORGE CHRYSAFAKIS SOUND / ΗΧΟΣ: THEODOR SERETIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GEORGE CHRYSAFAKIS MUSIC† SOUNDTRACK / ΜΟΥΣΙΚΗ: ADAM KARYPIDIS

-----------------------------------------------------Adam Karypidis is a graduand of New York College Film studies and has already completed three movies: “179,99” in 2008 which received “best script”, “best actress” and “best use of line” awards in the first «48 hours film project», ”The Comic Shop Movie “ produced in the first part of 2009 and “Georgia” produced in the end of 2009.

-----------------------------------Ο Αδάμ Καρυπίδης είναι τελειόφοιτος στο τμήμα Κινηματογράφου του New York College και έχει ήδη ολοκληρώσει τρείς ταινίες: “179,99”, παραγωγής 2008, που του απονεμήθηκαν τα βραβεία καλύτερου σεναρίου, καλύτερης γυναικείας ερμηνείας και καλύτερης ατάκας στο πρώτο “48 hours film project”, ”The Comic Shop Movie “, παραγωγής 2009 και τέλος “Georgia” παραγωγής 2009.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

106

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: FATIH KOLCAK |AKIF}, SEYFI DURSUNOGLU |ADEM}, UMUR KESKIN, ZEHRA TURKMEN, CAGIL BOCUT SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: CAGIL BOCUT, ONUR BAKIR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: SAEED NASIRI ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ORCUN OZKILINC LIGHT / ΦΩΤΙΣΜΟΣ: ALI FARKHONDE SOUND / ΗΧΟΣ: ARDA UZMEZ POST† PRODUCTION: CAGIL BOCUT, SERDAR SIVRITEPE BACKSTAGE PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ: MERVE YILMAZ MAKE†UP ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: TUGCE KADIOGLU

-----------------------------------------------------Education: 2008 – 2010: Kingston University – UK. 2003 – 2007 : Boğaziçi University – Turkey. 2006 – 2007 : Corvinus University – Hungary. Languages: English: Fluent, German: Intermediate, Turkish: Native

-----------------------------------Εκπαίδευση: 2008-2010: Kingston University – Ηνωμένο Βασίλειο. 2003 – 2007: Boğaziçi University – Τουρκία. 2006 – 2007: Corvinus University – Ουγγαρία. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά: με ευχέρεια, Γερμανικά: Intermediate, Τούρκικα: μητρική.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ONE WAY

THE CHANCE WE ALL DESERVE

Thanos Tsavlis

MIA KAI MONO ΕΥΚΑΙΡΙΑ

-----------------------------------------------------5’38’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THANOS TSAVLIS hkfangr@yahoo.com -----------------------------------------------------The problematic communication between a couple, an unexpected event which will force them to face their problems and the search for a single ticket that will change everything… -----------------------------------------------------Η προβληματική επικοινωνία δυο συντρόφων, ένα απρόοπτο που θα τους αναγκάσει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους και η αναζήτηση για ένα ενιαίο εισιτήριο που θα αλλάξει τα πάντα… ------------------------------------------------------

Elisavet Manavi

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: THANOS TSAVLIS, CHRISTINA LOUIZA MAVROUDI, TASOS STAMATIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: THANOS TSAVLIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DIMITRIS KARTERIS, DIMI TRIS KOSTAKIS EDIT / ΜΟΝΤΑΖ: THANOS TSAVLIS SOUND / ΗΧΟΣ: ELISAVET FOTOPOULOU

-----------------------------------------------------8’04’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΑΚΜI IVT |THESSALONIKI} info@iek-akmi.gr, www.iek-akmi.gr -----------------------------------------------------The thirteen-year-old Zoi lives with her mother and visits her father only on weekends. That Sunday argues badly with him and feels remorse until the moment she meets him again. Is however a moment enough to fix the mistakes? -----------------------------------------------------Η δεκατριάχρονη Ζωή ζει με τη μητέρα της και επισκέπτεται τον πατέρα της μόνο τα Σαββατοκύριακα. Εκείνη την Κυριακή μαλώνει άσχημα μαζί του και νιώθει τύψεις μέχρι την στιγμή που και πάλι τον συναντά! Είναι όμως ικανή μία στιγμή να διορθώσει τα λάθη; ------------------------------------------------------

Thanos Tsavlis was born (1984) and grew up in Athens. Studies Computer and Communications at the Technological Institute of Larisa and Directing at AKMI IVT. His films have participated in «crash fest», «micropolis film festival», «seattle action on film festival». He writes for the magazine «vakhikon» about cinema. Lives in Athens.

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANTONIS LOUDAROS, EFI DROSOU, KRISTALLENIA MANAVI SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: ELISAVET MANAVI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: STELLA SOULTIKA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GIOTA HATZI ASSISTANT OF PHOTOGRAPHY / ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KIRIAKOS NOHOUTIDIS PRODUCTION MANAGER / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: VALLENTINA KOPTI PRODUCTION ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIMITRA MANAVI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ELENA MPARDA AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: VASILIS ALEXANDRIS MUSIC EDITING / ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: KONSTANTZA SAKKADAKI

------------------------------------

------------------------------------------------------

Ο Θάνος Τσάβλης γεννήθηκε (1985) και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπουδάζει πληροφορική και τηλεπικοινωνίες στο ΤΕΙ Λάρισας και σκηνοθεσία στο ΙΕΚ Ακμή. Ταινίες του έχουν διαγωνιστεί στα «crash fest», «micropolis film festival» και seattle action on film festival. Γράφει στο περιοδικό «βακχικόν» για σινεμά. Ζει στην Αθήνα.

Elisavet Manavi was born in Thessaloniki in 1984. She is a graduate of Law School of Democritus University of Thrace with studies in Film and Television Directing at AKMI IVT of Thessaloniki.

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Απόφοιτη Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σπουδές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

107


15:15

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

REMNANT

ELYSIUM

Thanos Kermitsis

Nenad Arsenijevic

-----------------------------------------------------15’13’’| MINIDV £HD¤ | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 -----------------------------------------------------In near future, the world has undergone a tremendous disaster. A man is trying to survive through the debris in order to cover his basic needs. -----------------------------------------------------Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ο κόσμος έχει υποστεί τεράστια καταστροφή. Ένας άνδρας προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τα συντρίμμια προκειμένου να καλύψει τις βασικές ανάγκες του. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------17’13’’ | MINIDV | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MIODRAG MILOSEVIC afc@dksg.rs , www.dksg.rs -----------------------------------------------------A ten-year- old girl is a victim of her father’s emotional un-intelligence. The only bright side in girl’s life is her Granny. But the granny dies. The girl is le alone. -----------------------------------------------------Ένα δεκάχρονο κορίτσι είναι θύμα της συναισθηματικής ανωριμότητας του πατέρα της. Η μόνη φωτεινή πλευρά στη ζωή του κοριτσιού είναι η γιαγιά της. Αλλά η γιαγιά πεθαίνει. Το κορίτσι μένει μόνο. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: YORGOS KTISTAKIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: THANOS KERMITSIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ARIS KAPLANIDIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: THANOS KERMITSIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: POLIS PASXALIDIS AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ANTONIS KOUTELIAS

-----------------------------------------------------Thanos Kermitsis was born in 1985 in Athens. Graduate of the department of Public Administration at Panteion University took a degree from the department Post Production of Intergraphics College. He has worked as a camera operator, editor and director assistant in commercials, video clips and as well as in feature films in the production companies MachineOff and STEFI. He currently studies directing in the department of «Film & Television Studies» at New York College.

-----------------------------------Ο Θάνος Κερμίτσης γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα. Πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν / μίου, πήρε πτυχίο από το τμήμα Post Production της σχολής Intergraphics. Έχει εργαστεί ως εικονολήπτης, μοντέρ και βοηθός σκηνοθέτη σε διαφημιστικά σποτ, video clip αλλά και ταινίες μεγάλου μήκους, στις εταιρίες παραγωγής MachineOff και STEFI. Σήμερα σπουδάζει σκηνοθεσία στο τμήμα Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο New York College.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

108

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SARA SPASIC |LITTLE GIRL}, LJUBINKA JOSIPOVIC |GRANNY} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NENAD ARSENIJEVIC EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: NENAD ARSENIJEVIC MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: KONSTANTIN BABIC CINEMATOGRAPHER / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: MILAN LJUBINKOVIC

-----------------------------------------------------He was born in 1982. in Lazarevac, Serbia. He has graduated from College of electrotechnic, department of audio and video technology. He is a member of Society of dramatic artists «Pulse theatre» in Lazarevac. He is an author of few music videos and two documentary films. This is his first fiction film.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1982 στο Lazarevac, Σερβία. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Ηλεκτροτεχνικών, από το τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Εικόνας. Είναι μέλος της Ένωσης δραματικών καλλιτεχνών «Pulse Theatre» στο Lazarevac. Είναι συγγραφέας μερικών μουσικών βίντεο και δυο ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι η πρώτη του ταινία μυθοπλασίας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

16:35

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COINCIDENCES

PAPRIKING

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ

Ivan Pecikoza | Serbia ------------------------------------------------------

Kiriakos Nohoutidis -----------------------------------------------------3’53’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIRIAKOS NOXOUTIDIS & AKMI IVT infothe@iek-akmi.gr -----------------------------------------------------Aer a number of coincidences a gun falls into the wrong hands. -----------------------------------------------------Μετά από μια σειρά συμπτώσεων ένα όπλο πέφτει σε λάθος χέρια. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MIHALIS NIKOLAIDIS, SPYROS GOURZOULIDIS, LAMPIS GOURZOULIDIS, MARIA OIKONOMOU, KOSTAS CHRISTOFORIDIS, I. AGGELOS TSIMPOUKELIS, ARIS MPASIAS, GIORGOS KAKALIS, PETROS AMASIADIS CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: SEBASTIAN TSIFIS, GIOTA HATZI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PETROS AMASIADIS SOUND / ΗΧΟΣ: VASILIS ALEXANDRIS ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: SAVVAS KATIRTZIDIS, GIOTA HATZI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KIRIAKOS NOXOUTIDIS

-----------------------------------------------------Born in Thessaloniki on July 30, 1980. He studied Mechanics at the Technological Institute of Serres and Directing at the private foundation AKMI. Also, works as a dj and graphic artist amateurishly. Filmography: 1.Me poia leksi arhizo? (2008, short), 2. Glasses (2009, short), 3. Entiposeis (2009, short), 4. Coincidences (2009, short)

-----------------------------------Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουλίου του 1980. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο ΤΕΙ Σερρών και Σκηνοθεσία στο ιδιωτικό ίδρυμα ΑΚΜΗ. Επίσης εργάζεται ως DJ και ως γραφίστας ερασιτεχνικά. Φιλμογραφία: 1. Με ποια λέξη αρχίζω; (2008, μικρού μήκους) 2. Glasses (2009, μικρού μήκους) 3. Εντυπώσεις (2009, μικρού μήκους) 4. Συμπτώσεις (2009, μικρού μήκους).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCKY CHANCE Maria-Moscha Karatzoglou | Greece ------------------------------------------------------

THE LAST CIGARETTE Gledis Bica | Albania ------------------------------------------------------

ROUA – SET BALL Constantina Giabourani | Greece ------------------------------------------------------

OWN GOAL Jozsef Laszlo| Romania | Hungary ------------------------------------------------------

DRAMA Panagiotis Charamis | Greece --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

109


16:35

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

PAPRIKING

LUCKY CHANCE

Ivan Pecikoza

TYXH

-----------------------------------------------------16’30’’ | MINIDV | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI www.fdubg.com -----------------------------------------------------It is a usual activity in Serbia in autumn to grill paprika οn balconies, which is used later in a traditional dish known as ‘Ajvar’. While our main character, as well as all his fellow citizens, is ‘papriking’ at the balcony, his thoughts are driing around hip-hop career, beautiful girls and powerful motorcycles. -----------------------------------------------------Είναι σύνηθες στη Σερβία το φθινόπωρο να ψήνουν στα μπαλκόνια κόκκινη πιπεριά (πάπρικα) που χρησιμοποιείται αργότερα σε ένα παραδοσιακό πιάτο γνωστό ως «Ajvar». Καθώς ο βασικός μας χαρακτήρας, όπως και οι γείτονές του, ψήνει στο μπαλκόνι οι σκέψεις του τριγυρίζουν γύρω από την καριέρα στο χιπ χοπ, όμορφα κορίτσια και δυνατές μοτοσικλέτες. ------------------------------------------------------

Maria- Moscha Karatzoglou

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MILOŠ TANASKOVIĆ, NINA JANKOVIĆ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BRANIMIR ŽIVKOVIĆ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VUKAŠIN VELJIĆ PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: IRENA KUKRIĆ COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: MIRJANA STOILJKOVIĆ

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Ivan was born in Belgrade in 1983. Aer graduating, he spent three years collecting different life experiences. In 2005, he started film directing studies. His earlier short movies were shown on several festivals in Serbia and abroad.

-----------------------------------Ο Ivan Pecikoza γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1983. Αφού αποφοίτησε, πέρασε τρία χρόνια συλλέγοντας διάφορες εμπειρίες ζωής. Το 2005 ξεκίνησε σπουδές σκηνοθεσίας κινηματογράφου. Οι προηγούμενες ταινίες του μικρού μήκους προβλήθηκαν σε αρκετά φεστιβάλ στη Σερβία και το εξωτερικό.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

110

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------17’30’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MARIA MOSCHA KARATZOGLOU mariomoschoulaki@yahoo.gr -----------------------------------------------------Popi is a young woman who never grew up and waits for a miracle that will change her luck. -----------------------------------------------------Η Πόπη είναι μια νεαρή γυναίκα που δεν μεγάλωσε ποτέ και περιμένει ένα θαύμα που θα αλλάξει την τύχη της. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANASTASIA FLOROU, TAKIS GEORGELIS, IRINI HATZIKONSTAN TI, YORGOS LAMPATOS, STELIOS GERANIS, E.T.C SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARIA MOSCHA KARATZOGLOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANDREAS SPANOS PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: THOMAS GKINIS, KOSTAS APOSTOLOPOULOS SOUND DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ARIS PRODROMOS

I was born in 1982 in Athens. I studied Archaeology at the School of Philosophy of the University of Athens where I also finished my postgraduate studies in History of Modern Art. Additionally, I study cinema at New York College. This is my first student short film.

-----------------------------------Γεννήθηκα το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασα Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών, όπου και τελείωσα μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία Νεότερης Τέχνης. Επίσης, σπουδάζω κινηματογράφο στο New York College. Αυτή είναι η πρώτη μου σπουδαστική ταινία μικρού μήκους.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:35

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE LAST CIGARETTE

ROUA ~ SET BALL

Gledis Bica

Konstantina Giampourani

-----------------------------------------------------11’47’’ | DV PAL 16 / 9 | ALBANIA / ΑΛΒΑΝΙΑ| 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

-----------------------------------------------------3’45’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KONSTANTINA GIAMPOURANI ariston@pat.forhtnet.gr -----------------------------------------------------A chess game… The agony by the spectrum of defeat… The joy of the upcoming triumph… Like in life the strategic movements define the winner and the loser. However, sometimes everything can change… -----------------------------------------------------Μια παρτίδα σκάκι… Η αγωνία από το φάσμα της ήττας… Η χαρά του επερχόμενου θριάμβου… Όπως και στη ζωή οι στρατηγικές κινήσεις καθορίζουν νικητή και ηττημένο. Μήπως καμία φορά όμως όλα ανατρέπονται; ------------------------------------------------------

MARUBI

magali@afmm.edu.al, www.afmm.edu.al -----------------------------------------------------A private detective was murdered in his office. Diamonds, cards, girls, cigarettes… We follow him in the last moments of his life, to discover why he was killed, and by whom? -----------------------------------------------------Ένας ιδιωτικός ερευνητής δολοφονήθηκε στο γραφείο του. Διαμάντια, χαρτιά, κορίτσια, τσιγάρα… Τον ακολουθούμε στις τελευταίες στιγμές της ζωής του για να ανακαλύψουμε γιατί σκοτώθηκε και από ποιον; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DEVIS MUKA, AJOLA DAJA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MARCO DEVETAK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: EDON AGUSHI EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ERVIS KOÇI, GLEDIS BICA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MARDIT LLESHI

-----------------------------------------------------Gledis Bica began to shot short documentaries at the age of 17. He made three short docs and he has participated in different national and international festivals with them. «Last Cigarette» is his second short that he made at AFMM. For this movie, he has collaborated with the Italian screenwriter Marco Devetak, a student of London Film School.

-----------------------------------Ο Gledis Bica ξεκίνησε να γυρίζει μικρού μήκους ντοκιμαντέρ από τα 17. Γύρισε τρία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ με τα οποία έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή φεστιβάλ. Το «Last Cigarette» (Τελευταίο Τσιγάρο) είναι η δεύτερη ταινία μικρού μήκους που έκανε στο Academy of Film & Multimedia Marubi. Για την ταινία αυτή συνεργάστηκε με τον Ιταλό σεναριογράφο Marco Devetak, σπουδαστή του London Film School.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: TAKIS VOGOPOULOS, PANOS CHRONIS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ATHANASIA ALEXOPOULOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY, EDITING / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΟΝΤΑΖ: GIORGOS DIMITROPOULOS ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: CHRISTOS PANAGIOTOPOULOS

-----------------------------------------------------Graduate of the dramatic schools «Vasilis Diamantopoulos» and «Rampa». Has participated in two feature films. Wrote the theatrical play «I dimokratia me to mati tou Ligkea..» which was presented at the theatre Metaksourgeio of Anna Vagena. While studying directing, directs and plays in theatre.

-----------------------------------Είναι απόφοιτος των δραματικών σχολών «Βασίλης Διαμαντόπουλος’’ και «Ράμπα», ενώ έχει συμμετάσχει σε 2 ταινίες μεγάλου μήκους . Έχει γράψει το θεατρικό έργο “Η δημοκρατία με το μάτι του Λυγκέα…’’ το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Μεταξουργείο της Άννας Βαγενά. Παράλληλα με τις σπουδές σκηνοθεσίας, σκηνοθετεί και παίζει στο θέατρο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

111


16:35

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

------------------------------------------------------

OWN GOAL

DRΑΜΑ

József László

ΔΡΑΜΑ

-----------------------------------------------------7’00’’ | HDV | ROMANIA† HUNGARY / ΡΟΥΜΑΝΙΑ È ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SAPIENTIA HUNGARIAN UNIVERSITY OF

Panayiotis Ηaramis

TRANSYLVANIA |FACULTY OF SCIENCES AND ARTS}

office@kv.sapientia.ro, http://film.sapientia.ro -----------------------------------------------------The film is about a family conflict. The mother doesn’t like her son to watch the football match, and she sends the boy out to dust. Going down the boy meets some guys who assault the boy. When the mother comes down the guys run away. The story transforms to a dream. -----------------------------------------------------Η ταινία αφορά σε μία οικογενειακή διαμάχη. Η μητέρα δε θέλει ο γιος της να βλέπει ποδόσφαιρο και τον στέλνει έξω να ξεσκονίσει. Κατεβαίνοντας κάτω το αγόρι συναντά μερικούς τύπους που τον προσβάλλουν. Όταν η μητέρα εμφανίζεται οι τύποι το βάζουν στα πόδια. Η ιστορία μετατρέπεται σε όνειρο. ------------------------------------------------------

100%

-----------------------------------------------------11’46’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PANAYIOTIS ΗARAMIS p.charamis@gmail.com -----------------------------------------------------Koulis and Mary live and work in Drama, where one day face a big dilemma… The options presented to them seem limited, while any decisions taken will mark the rest of their lives. -----------------------------------------------------Ο Κούλης και η Μαίρη ζουν και εργάζονται στη Δράμα, όπου μια μέρα καλούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο δίλημμα… Οι επιλογές που τους παρουσιάζονται φαντάζουν περιορισμένες, ενώ οι όποιες αποφάσεις παρθούν θα σημαδέψουν το υπόλοιπο της ζωής τους. ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ENIKŐ GYÖRGYJAKAB, ANDRÁS BUZÁSI, BARNA ZÁGONI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: JÓZSEF LÁSZLÓ CINEMATOGRAPHER / ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ: LORÁND LÁSZLÓ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KIRIAKOS DIDASKALOU, MARY PAPADOPOULOU, PANTELIS ‡LIVERPOOLˆ DOULKEROGLOU, NIKOS PAPAS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PANAYIOTIS ΗARAMIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PANAYIOTIS HARAMIS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PANAYIOTIS HARAMIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: SPYROS ARISTEIDOU

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

I was born in 1987, in Târgu Mureş (Romania). I entered Sapientia University, Cluj-Napoca, Photography, Cinematography and Media in 2006. Untill now I have directed seven short movies, but I was also co-worker in many films as a cameraman or an editor. I will graduate this school year, and I am working on my film for my diploma.

-----------------------------------Γεννήθηκα το 1987, στο Târgu Mureş (Ρουμανία). Μπήκα στο Sapientia University, Cluj-Napoca, Φωτογραφίας, Εικονοληψίας και Μέσων το 2006. Μέχρι τώρα έχω σκηνοθετήσει επτά ταινίες μικρού μήκους και έχω επίσης συμμετάσχει σε πολλές ως εικονολήπτης ή μοντέρ. Θα αποφοιτήσω αυτό το σχολικό έτος και εργάζομαι πάνω στην ταινία για το πτυχίο μου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

112

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Panayiotis Haramis was born in Drama. He studied cinema in England where he continues to live and work. «DRAMA» is his graduating film for his postgraduate studies at Kingston University.

-----------------------------------Ο Παναγιώτης Χαράμης γεννήθηκε στη Δράμα, σπούδασε κινηματογράφο στην Αγγλία όπου και συνεχίζει να ζει και να εργάζεται. Η “ΔΡΑΜΑ” αποτελεί την ταινία αποφοίτησής του στα πλαίσια του μεταπτυχιακού του στο Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:55

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

17:55 ------------------------------------------------------

DILEMMA Eray Dinc | Turkey ------------------------------------------------------

THE LONG WAY HOME Anamaria Chioveanu | Romania ------------------------------------------------------

LOVE STORY Alyona Alymova | Ukraine ------------------------------------------------------

THE REUNION Dinos Grigoriou | Cyprus ------------------------------------------------------

MY MOTHER’S PROFESSION Kostas Ioakeimidis | Greece -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

DILEMMA Eray Dinç -----------------------------------------------------7’00’’ | MINIDV | TURKEY / ΤΟΥΡΚΙΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ISTANBUL SÖNMEZ TELLEOĞLU sonmeztelleoglu@hotmail.com -----------------------------------------------------An ordinary story, an unusual style. Fates are divided by a thin line; a line that is thin, yet very sharp… -----------------------------------------------------Μια ασυνήθιστη ιστορία, ένα ασυνήθιστο στυλ. Οι μοίρες διαχωρίζονται από μια λεπτή γραμμή: μια γραμμή που είναι λεπτή, αλλά πολύ κοφτερή… -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ENIS AYBAR EYLÜL EZGI YILMAZ ALPER AKYÜZ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ERAY DINÇ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ERAY DINÇ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ERAY DINÇ,, AHMET BIKIÇ ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ELIF KAPAKLIKAYA PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: SÖNMEZ TELLEOĞLU, KÜRŞAT KALAYCIOĞLU

-----------------------------------------------------Born on January 24th, 1988, in Istanbul. Currently studies Communication Design at Istanbul Külltür University.

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1988, στην Κωνσταντινούπολη. Σπουδάζει Σχεδιασμός Επικοινωνίας (Communication Design) στο Istanbul Külltür University.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

113


17:55

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE LONG WAY HOME

LOVESTORY

Anamaria Chioveanu

Alyona Alymova

-----------------------------------------------------20’30’’ |35MM | ROMANIA / ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA

-----------------------------------------------------13’30’’ | HD | UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OLGA ZHURZHENKO olga.zhurzhenko@gmail.com -----------------------------------------------------An aspiring actress is running from auditions to castings. Once early in the morning she goes to a place where nobody is to meet her apart from a lonely gate keeper. They talk through the intercom and open to each other. The security guard appears to be a singer. Aer time, both realize their lives have changed dramatically. -----------------------------------------------------Μια φιλόδοξη ηθοποιός τρέχει από οντισιόν σε οντισιόν. Μια φορά νωρίς το πρωί πηγαίνει σε ένα μέρος, όπου δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ένας φύλακας. Μιλούν μέσω του συστήματος επικοινωνίας και ανοίγονται ο ένας στον άλλο. Ο φύλακας εμφανίζεται να είναι τραγουδιστής. Μετά από ώρα και οι δυο συνειδητοποιούν ότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει δραματικά. ------------------------------------------------------

TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA “I.L.CARAGIALE”

ri@unatc.ro, www.unatc.ro -----------------------------------------------------It’s late at night in one of Bucharest’s bad-famed neighbourhoods. Diana is waiting for the last bus. But the bus is not coming any more and she doesn’t have enough money to take a cab. So she decides to head home on foot. But this turns out to be more than just a regular walk. -----------------------------------------------------Είναι αργά τη νύχτα σε μια από τις κακόφημες γειτονιές του Βουκουρεστίου. Η Ντιάνα περιμένει το τελευταίο λεωφορείο. Αυτό όμως δεν περνάει πια και αυτή δεν έχει αρκετά λεφτά να πάρει ταξί. Έτσι αποφασίζει να πάει σπίτι με τα πόδια, αλλά αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη βόλτα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NICOLETA HANCU, CORINA MOISE SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ANAMARIA CHIOVEANU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ANDREI DASCALESCU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MIHAI BUMBU SOUND DESIGN / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: DAN STEFAN RUCAREANU

-----------------------------------------------------Anamaria Chioveanu was born in February 1985 in Bucharest. In 2008 she graduated from the National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” specializing in film directing.

-----------------------------------Η Anamaria Chioveanu γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 1985 στο Βουκουρέστι. Το 2008 αποφοίτησε από το National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” με ειδικότητα στη σκηνοθεσία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

114

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ALYONA ALYMOVA ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ: IVAN MELNICHUK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DENIS SAHARUK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: AYUB GAGRAMANOV SOUND DIRECTOR / ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ: SERGEY PARYGIN ΑDMINISTRATOR / ΥΠΕΥΘΥΝΗ: IRA BELSKAYA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JANGO

-----------------------------------------------------An adaptable, motivated and creative person, graduated as movie director with practical experience almost 2 years in doing music videos for Ukrainian and Russian singers, also commercials, documentary, short movie. Works as an actress too.

-----------------------------------Ένα ευπροσάρμοστο, ενεργητικό και δημιουργικό άτομο αποφοίτησε από τη Σκηνοθεσία κι έχει πρακτική εμπειρία σχεδόν δυο ετών στη δημιουργία μουσικών βίντεο για Ουκρανούς και Ρώσους τραγουδιστές, διαφημιστικών, ντοκιμαντέρ, ταινίας μικρού μήκους. Εργάζεται και ως ηθοποιός.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:55

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE REUNION

MY MOTHER’S PROFESSION

Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

Ntinos Grigoriou

Kostas Ioakeimidis

-----------------------------------------------------12’00’’ | MINIDV | GREECE† CYPRUS / ΕΛΛΑΔΑ† ΚΥΠΡΟΣ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOL

-----------------------------------------------------19’55’’ | HD720P | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KOSTAS IOAKEIMIDIS fotoaragosta@gmail.com -----------------------------------------------------When my mother during dinner announced to my father that she is going to be a prostitute… -----------------------------------------------------Όταν η μητέρα μου, την ώρα που τρώγαμε, ανήγγειλε στον πατέρα μου ότι θα γίνει πόρνη… ------------------------------------------------------

OGY TECHNOLOGY

info@fit.ac.cy, www.fit.ac.cy -----------------------------------------------------Two childhood friends, who know martial arts, fall in love with the same girl, place a bet to make a duel and the winner takes the trophy. A year later they will meet again for a second fight. This time the reason is revenge. -----------------------------------------------------Δυο παιδικοί φίλοι, οι οποίοι γνωρίζουν πολεμικές τέχνες, ερωτεύονται την ίδια κοπέλα, βάζουν στοίχημα να κάνουν μια μονομαχία, ο νικητής παίρνει το τρόπαιο. Ένα χρόνο μετά οι δυο θα ξανασυναντηθούν για ένα δεύτερο αγώνα. Αυτή τη φορά ο λόγος είναι η εκδίκηση.. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ALEXANDRINA IVANOVA, DIMITRIS KATSARIS, NTINOS GRIGORIOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NTINOS GRIGORIOU

-----------------------------------------------------Ntinos Grigoriou was born in Manchester in 1986. Came to Cyprus at the age of 6. His parents are Cyprus refugees. He studied audio visual communication at Frederick Institute of Technology. «The reunion» is his final project for college (thesis) and his first short film. Now he is preparing his next short film.

-----------------------------------Ο Ντίνος Γρηγορίου γεννήθηκε στο Μάντσεστερ το 1986. Ήρθε στην Κύπρο στην ηλικία των 6. Οι δυο γονείς του είναι Κύπριοι πρόσφυγες. Σπούδασε Οπτικοακουστική επικοινωνία στο Frederick Institute of Technology. “The reunion” είναι η τελική άσκηση του κολλεγίου (thesis) και η πρώτη του μικρού μήκους ταινία. Τώρα ετοιμάζει την επόμενη μικρού μήκους ταινία.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VAGGELIS CHALKIADAKIS, MARITA VLASSOPOULOU, YANNIS MPOSTANTZOGLOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KOSTAS IOAKEIMIDIS |BASED ON THE HOMONYMOUS STORY OF CHRISANTHOS MPOSTANTZOGLOU MPOST} EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KOSTAS IOAKEIMIDIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KOSTAS IOAKEIMIDIS SCREENWRITING, COSTUMES / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: KOSTAS IOAKEIMIDIS CINEMATOGRAPHY / ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ: CHARIS MAVROFORAKIS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: LEONARDOS GALANAKIS AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ARIS KLADOS, TAKIS LIRAKIS

-----------------------------------------------------Kostas Ioakeimidis was born in 1972 in Saint Konstantinos of Trichonida, Aitoloakarnania, from parents with refugee origin. He has a degree with specialty in editing. He worked in the television programme «Menoume Ellada» (We stay in Greece) of the national channel ET1. He also deals professionally with photography. His works have been exposed in three personal exhibitions of photography. «My mother’s profession» is his first film.

-----------------------------------Ο Κώστας Ιωακειμίδης γεννήθηκε το 1972 στον Άγιο Κωνσταντίνο Τριχωνίδας Αιτ/νίας από γονείς προσφυγικής καταγωγής. Είναι διπλωματούχος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με ειδικότητα μοντέρ και εργάστηκε στην τηλεόραση στην εκπομπή “Μένουμε Ελλάδα” της ΕΤ1. Παράλληλα ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Έργα του έχουν εκτεθεί σε τρεις ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας. «Το επάγγελμα της μητρός μου» είναι η πρώτη του ταινία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

115


16:20

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

NG

ROOM

SCREEN

I

DV SEE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

16:20

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

ΑΙ ΘΟYΣΑ

E X PE RIM E NTAL Π ΕΙ Ρ ΑΜΑ Τ ΙΚ Α

------------------------------------------------------

THE END Agnieszka Pokrywka | Poland ------------------------------------------------------

SALIGIA-1 Irida Ziogka | Greece ------------------------------------------------------

IOYLITA IS DREAMING Triantafyllia Dimopoulou ------------------------------------------------------

PERIODS Beata Pantya | Slovakia ------------------------------------------------------

SHADOW Bilgi Diren Gunes | Turkey ------------------------------------------------------

ALL THE LONELY PEOPLE Zoanna Ifantidou | Greece ------------------------------------------------------

KLEPS_YDRA Christos Mitsianis | Greece ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

116

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE END Agnieszka Pokrywka -----------------------------------------------------8’58’’ | BETA SP PAL | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: POZNAN ACADEMY OF FINE ARTS office@asp.poznan.pl, www.asp.poznan.pl / -----------------------------------------------------«The End» is inspired by piece of “Slaughterhouse-Five” by Kurt Vonnegut. The main character of this book (Billy Pilgrim) thanks to his special skills watches documentary about 2nd World War backwards. Quoting the description of what he saw during this TV program is kind of scenario for “The End”. -----------------------------------------------------Η ταινία «The End» είναι εμπνευσμένη από τμήμα του “Slaughterhouse-Five» του Kurt Vonnegut. Ο βασικός χαρακτήρας του βιβλίου (Billy Pilgrim) χάρη στις ιδιαίτερες ικανότητές του παρακολουθεί ντοκιμαντέρ για το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο προς τα πίσω. Η περιγραφή από ό,τι είδε κατά τη διάρκεια αυτού του τηλεοπτικού προγράμματος είναι ένα είδος σεναρίου για την ταινία «The End». -----------------------------------------------------SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: BASED ON THE NOVEL BY KURT VONNEGUT ‡SLAUGHTERHOUSE FIVEˆ OR ‡THE CHILDRENS’ CRUSADE: A DUTY DANCE WITH DEATH CONSULTANTS / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: HIERONIM NEUMANN, WOJCIECH HOFFMANN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ZBIGNIEW KOZUB

-----------------------------------------------------Agnieszka Pokrywka (1984, lives and works in Poznan, Poland) graduated from Poznan Academy of Fine Arts. She is also finishing her studies on Poznan University of Technology (Computer Simulations). She is mainly interested in interdisciplinary fields of knowledge especially those between art and technology. In her artistic creativity she rather uses digital ways of expression.

-----------------------------------Η Agnieszka Pokrywka (1984, ζει κι εργάζεται στο Poznan, Πολωνία) αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Poznan. Τώρα τελειώνει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Poznan. Ενδιαφέρεται κυρίως για διεπιστημονικά πεδία γνώσης ιδιαίτερα εκείνα ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία. Στα πλαίσια της καλλιτεχνικής δημιουργικότητάς της προτιμά να χρησιμοποιεί ψηφιακούς τρόπους έκφρασης.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SALIGIA,1

IOYLITA IS DREAMING

Irida Zhonga

Η ΙΟΥΛΙΤΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ

-----------------------------------------------------3’36’’ | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IRIDA ZHONGA kirkia21@yahoo.gr , www.dailymotion.com / emilyzzz -----------------------------------------------------Envy and its evil twin crept to bed with SLANDER. Idiots gave advice but SLOTH gave no answer. ANGER kills the human soul with butter tales of LUST. We’re seven drunken pirates. We’re the Seven Deadly Sins. -----------------------------------------------------Ο Φθόνος και ο διαβολικός δίδυμός του σύρθηκαν στο κρεβάτι με τη Συκοφαντία. Οι ανόητοι έδωσαν συμβουλές αλλά η Οκνηρία δεν απάντησε. Ο Θυμός σκοτώνει την ανθρώπινη ψυχή με βουτυράτες ιστορίες της Λαγνείας. Είμαστε επτά μεθυσμένοι πειρατές. Είμαστε οι Επτά Θανάσιμες Αμαρτίες. ------------------------------------------------------

Triantafιllia Dimopoulou

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARIA ARVANITAKI, VASILIA TINIAKOUDAKI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: IRIDA ZHONGA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: KONSTANTINOS MYLONAS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DIRTY GRANNY TALES

-----------------------------------------------------She is a student at the University of the Arts, London in the department of Film and Television. From a very early age she was involved with animation, video-art, tv-commercials and has written scripts for short films. Her films have been awarded at the International Film Festival of Drama and in the Tirana International Film Festival.

-----------------------------------Είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνών (University of the Arts), στο Λονδίνο, στο τμήμα Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολείται με animation, βίντεο- αρτ, διαφημιστικά σποτ κι έχει γράψει σενάρια για ταινίες μικρού μήκους. Οι ταινίες της έχουν βραβευτεί στα Διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας και Τιράνων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------5’00’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TRIANTAFILLA DIMOPOULOU triantafiliad@hotmail.com -----------------------------------------------------Ioylita is a girl that searches time. Time is her life. She strictly obeys time’s rotary motion until she falls in love. Time freezes looking for her idol into love. Ioylita through love loses time. -----------------------------------------------------H Ιουλίτα είναι ένα κορίτσι που αναζητά τον χρόνο. Ο χρόνος είναι η ζωή της. Υπακούει απόλυτα στην κυκλική του κίνηση μέχρι που ερωτεύεται. Ο χρόνος παγώνει, αναζητώντας το είδωλό της μέσα στον έρωτα. Η Ιουλίτα μέσα από τον έρωτα χάνει τον χρόνο. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SOFIA DIMADI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TRIANTAFILLIA DIMOPOULOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: TRIANTAFILLIA DIMOPOULOU COSTUMES, SCREENWRITING / ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ, ΣΚΗΝΙΚΑ: TRIANTAFILLIA DIMOPOULOU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MIHALIS GKATZOGIAS SOUND / ΗΧΟΣ: NIKOS GKOULIOS

-----------------------------------------------------An actress currently activated in the field of education. She is a student of the 5th year at the School of Film Studies of Aristotle University of Thessaloniki. In 2009 she was awarded at the London Film Festival for her directing in the student film «face look».

-----------------------------------Ηθοποιός που δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στο χώρο της εκπαίδευσης. Σπουδάζει στο 5ο έτος του τμήματος κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2009 βραβεύτηκε στο London film festival με την σκηνοθεσία της στην σπουδαστική ταινία “face look”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

117


16:20

SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

PERIODS

SHADOW

Beáta Pántya

Bilgi Diren Güneş

-----------------------------------------------------2’20’’ | DV PAL | SLOVAKIA / ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 2009 -----------------------------------------------------Foggy pictures of dust and fate. -----------------------------------------------------Ομιχλώδεις εικόνες σκόνης και μοίρας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------6’30’’| MINI DV| TURKEY | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TEKIN TIMOÇIN cihanhizar@hotmail.com -----------------------------------------------------We usually put away our past memories in the dusty corners of our mind and forget about them for a while. When time comes, these memories come crashing back and play shadow games on our mind… -----------------------------------------------------Συνήθως απωθούμε τις παλιές αναμνήσεις μας στις σκονισμένες γωνιές του μυαλού μας και τις ξεχνάμε για λίγο. Όταν έρθει η ώρα, αυτές οι αναμνήσεις επιστρέφουν και παίζουν παιχνίδια σκιών στο μυαλό μας… ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ZSUZSANNA FODOR

-----------------------------------------------------Student of the Eszterházy Károly Collage, Hungary.

-----------------------------------Σπουδαστής του «Eszterházy Károly Collage» της Ουγγαρίας.

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GÜLAY ARSLAN, NECLA TIMOÇIN SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: VEYSEL CIHAN HIZAR EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: VEYSEL CIHAN HIZAR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VEYSEL CIHAN HIZAR ART DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : BILGI DIREN GÜNEŞ, VEYSEL CIHAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

HIZAR

-----------------------------------------------------Born in Erzincan, in 1980. He studied Graphic & Advertisement for two years and has taken part in many photographic exhibitions. He worked as a photographer for several press associations. Currently, works for a newspaper and studies Cinema-Tv at Kültür University with scholarship.

-----------------------------------Γεννήθηκε στο Erzincan, το 1980. Σπούδασε Γραφιστική και Διαφήμιση για δυο χρόνια και έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις φωτογραφίας. Εργάστηκε ως φωτογράφος για διάφορα γραφεία Τύπου. Τώρα εργάζεται για μια εφημερίδα και σπουδάζει Κινηματογράφο και Τηλεόραση στο Kültür University με υποτροφία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:20

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ALL THE LONELY PEOPLE

KLEPS_YDRA

Ifantidou Zoanna

Christos Mitsianis

-----------------------------------------------------2’13’’ | MINIDV | GREECE† GERMANY / ΕΛΛΑΔΑ† ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: IFANTIDOU ZOANNA zoanna_nagia@yahoo.gr -----------------------------------------------------A girl and a boy met at public wash machines. The girl tries to approach the boy. Even for a moment they will unite the loneliness they feel and dream of a common future. -----------------------------------------------------Ένα κορίτσι και ένα αγόρι συναντιούνται σε κοινόχρηστα πλυντήρια. Το κορίτσι προσπαθεί να προσεγγίσει το αγόρι. Έστω και στιγμιαία θα ενώσουν την μοναξιά που νιώθουν και θα ονειρευτούν ένα κοινό μέλλον… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------3’20’’| HDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSITY OF IONIAN, DEPARTMENT

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NIKOS FRAGKOU, REBEKKA ESTHER CONCEPT / ΙΔΕΑ: NIKOS FRAGKOU, REBEKKA ESTHER SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NIKOS FRAGKOU, REBEKKA ESTHER EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: IFANTIDOU ZOANNA MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ELEANOR RIGBY | THE BEATLES}, SOULWAX REMIX BY CRAFTWERK

-----------------------------------------------------Born in 1983, Thessaloniki. She graduated from the department of Theatre Studies of the University of Patras in 2005. The last two years attends the department of «Video and Digital Cinema» at the Audiovisual Workshops «Iris», Municipality of Stavroupoli. She shot the short film «To evagelio ton macherion» («The Gospel of knives»), two video art / dance and two short documentaries.

-----------------------------------H Ζωάννα Υφαντίδου γεννήθηκε το 1983 στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε το 2005 από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία δυο χρόνια παρακολουθεί το Τμήμα “Video και Ψηφιακός Κινηματογράφος” στα Οπτικοακουστικά Εργαστήρια “Ίρις” του Δήμου Σταυρούπολης. Έχει γυρίσει μία μικρού μήκους ταινία (“Το Ευαγγέλιο Των Μαχαιριών”), δύο video art / dance και δύο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OF AUDIO AND VISUAL ARTS

audiovisual@ionio.gr -----------------------------------------------------The video-art project «Kleps_ydra» presents a clepsydra which consists of two bottles of water. The water of the upper bottle turns into sand which is accumulated as time passes. Really, when will the man as a spectator realize that little time has le with clean water? Or will he continue wasting and polluting it? We have to wake up! -----------------------------------------------------Το video art έργο “Kleps_ydra” παρουσιάζει μια κλεψύδρα αποτελούμενη από δύο μπουκάλια νερού. Το νερό του πάνω μπουκαλιού μετατρέπεται σε άμμο που συσσωρεύεται καθώς ο χρόνος κυλάει. Άραγε ο άνθρωπος ως θεατής πότε θα αντιληφθεί ότι λίγος χρόνος του μένει που έχει καθαρό νερό ή θα συνεχίσει να σπαταλά και να μολύνει; Πρέπει να ξυπνήσουμε! -----------------------------------------------------DIRECTOR, CAMERAMAN, EDITING / ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ, ΜΟΝΤΑΖ: CHRISTOS MITSIANIS

-----------------------------------------------------Christos Mitsianis was born and grew up in Naoussa, Imathia. Since 2006 has been studying at the Department of Audio and Visual Arts of the Ionian University. He is a founding member of the internet radio station «ArtioRadio» of the Department, and has taken over the public relations and the news editing. From November 2009 works voluntarily as video operator for the department. -----------------------------------Ο Χρήστος Μητσιάνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νάουσα Ημαθίας. Από το 2006 φοιτά στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι ιδρυτικό μέλος του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού “ArtioRadio” του τμήματος, και έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις και την ειδησιογραφία. Από τον Νοέμβριο του 2009 εργάζεται εθελοντικά ως χειριστής video στο τμήμα. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

119


120

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


SUNDAY ΚΥΡΙΑΚΗ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ DV SEE † DIGITAL VIEW SOUTH EAST EUROPE YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

121


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

NG

ROOM

I

FICTION MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

SCREEN

16:15

16:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

ELLEN’S SHOES Han Siu | Canada ------------------------------------------------------

THE TWO MARIES Erik Baeza | Mexico ------------------------------------------------------

JUST FOR TODAY Jan-Eje Ferling | Sweden ------------------------------------------------------

GRANDMA HAS GONE Tomasz Jurkiewicz | Poland ------------------------------------------------------

I CAN’T COME BACK, IF I DON’T GO AWAY Gigi Mete | Heron Fereira | Serbia | Italy | Belgium -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

122

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

ELLEN’S SHOES Han Siu -----------------------------------------------------19’00 | VIDEO | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SIU TA www.hansiu.com / ellens-shoes -----------------------------------------------------Ellen’s Shoes is a 19-minute short film about a woman with broken shoes who meets a man with broken dreams. -----------------------------------------------------Το “Ellen’s Shoes” είναι μια ταινία μικρού μήκους 19 λεπτών σχετικά με μία γυναίκα με χαλασμένα παπούτσια που συναντά έναν άντρα με τσακισμένα όνειρα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JASON CERMAK, SIU TA SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: HAN SIU CAMERAMAN / ΚΑΜΕΡΑ: JOHN MINH TRAN

-----------------------------------------------------Han has worked in the film industry as a storyboard artist for television commercials, web developer and flash animator. He has written two other shorts and a feature film. Ellen’s Shoes is his directorial debut.

-----------------------------------Ο Han Siu έχει εργαστεί στη βιομηχανία του κινηματογράφου ως σεναριογράφος για τηλεοπτικές διαφημίσεις, σχεδιαστής ιστοσελίδων και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων με χρήση flash. Έχει γράψει το σενάριο για άλλες δύο ταινίες μικρού μήκους και μία μεγάλου μήκους. Το “Ellen’s Shoes” είναι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE TWO MARIΑS

JUST FOR TODAY

Erik Baeza

Jan-Eje Ferling

-----------------------------------------------------19’00 | 35MM | MEXICO / ΜΕΞΙΚΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO DE CAPACITACIÓN

-----------------------------------------------------25’00’’ | HD | SWEDEN / ΣΟΥΗΔΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FERLING ORD & BILD www.ferling.se -----------------------------------------------------Bernt 59 and Cissi 27 meet in AA. She is searching her lost alcoholic father, Bernt his lost family, his youth. They cannot respond to each other needs. Bernt comes into life crises. Cissi searches further. -----------------------------------------------------Ο Bernt, 59 ετών, και η Cissi, 27 ετών, συναντιούνται στους Ανώνυμους Αλκοολικούς. Αυτή ψάχνει τον χαμένο αλκοολικό πατέρα της, ενώ ο Bernt την χαμένη οικογένειά του, τα νιάτα του. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν ο ένας στις ανάγκες του άλλου. Ο Bernt αντιμετωπίζει κρίσεις ηλικίας. Η Cissi συνεχίζει την αναζήτηση. ------------------------------------------------------

CINEMATOGRÁFICA

www.elccc.com.mx -----------------------------------------------------Mary G. and Mary R. are two young farmers who are kidnapped and raped by soldiers. The confinement they suffer, takes to create a sibling relationship. When they are separated, a future promise will keep them together. -----------------------------------------------------Η Μαρία Γ. και η Μαρία Ρ. είναι δύο μικρές αγρότισσες που πέφτουν θύματα απαγωγής και βιασμού από στρατιώτες. Η φυλάκιση που αντιμετωπίζουν αρκεί για να δημιουργήσουν μια αδελφική σχέση. Όταν τις χωρίζουν, μία μελλοντική υπόσχεση θα τις κρατήσει ενωμένες. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: PAULINA RINCÓN, JATZIRI PEREA, ARIEL GALVÁN, ADRIANA PAZ, ITZEL TAPIA SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: ERIK BAEZA EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ERIK BAEZA DIRECTION OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MOISÉS PÉREZ SOUND DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ALEJANDRO COLAUITE SONIDO SOUND / ΗΧΟΣ: PAULINA ROSAS, AXEL MUÑOZ, DIEGO ESCALANTE ART DIRECTION / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: CAROLINA ESPINOZA DISEÑO DE VESTUARIO MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: SEBASTIÁN DE LA RIVA COSTUME DESIGN / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: SCARLETT UREÑA

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANDERS PAL, MARGARETA ERIKSSON SCREENPLAY / ΣΕΝΑΡΙΟ: JANEJE FERLING DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ERIK HASSEL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ERIK HASSEL SOUND / ΗΧΟΣ: RASMUS WEDIN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: FREDRIK BLOM PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ERIK ELIASON

------------------------------------------------------

------------------------------------

Swede by birth, graduated economist, drama education at the Kulturama Theatre School, Stockholm. Has got his own film company and a publishing house, Ferling Ord & Bild. Ferling, has written books, scripts for film / TV productions and produced films. Member of the Swedish Writer’s Union (SFF), the Independent Filmmakers Association. Granted the Big Travel award by the SFF 2007.

Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1976.

------------------------------------

-----------------------------------------------------Director’s birth 6th march, 1976

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σουηδός από τη γέννησή του έχει πτυχίο οικονομολόγου, δραματικών σπουδών στη Σχολή Θεάτρου Kulturama, της Στοκχόλμης. Έχει τη δική του κινηματογραφική εταιρεία και έναν εκδοτικό οίκο, Ferling Ord & Bild. Ο Ferling έχει γράψει βιβλία, σενάρια για κινηματογραφικές / τηλεοπτικές παραγωγές και υπήρξε παραγωγός ταινιών. Είναι μέλος της Ένωσης Σουηδών Συγγραφέων (SFF), της Ένωσης Ανεξάρτητων Σκηνοθετών. Βραβεύτηκε με το βραβείο “Big Travel” από την SFF το 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

123


16:15

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

GRANDMA HAS GONE

I CAN’T COME BACK, IF I DON’T GO AWAY

Tomasz Jurkiewicz -----------------------------------------------------18’27’’ |35 MM | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ |2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: THE RADIO AND TELEVISION DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY OF SILESIA

dyapanazy@wp.pl -----------------------------------------------------Jurek, a sixteen-year-old cottage boy has problems at vocational school – he is a permanent liar. Soon his ability to make things up will be very useful to him. Aer his granny, who is very close to him, is taken to hospital, Jurek has to deal with his father, who is an alcoholic. -----------------------------------------------------Ο Jurek, ένα 16χρονο αγροτόπαιδο έχει προβλήματα με το τοπικό σχολείο – λέει μονίμως ψέματα. Σύντομα η ικανότητά του να διορθώνει τα πάντα θα του φανεί πολύ χρήσιμη. Αφότου η γιαγιά του με την οποία είναι πολύ δεμένος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, ο Jurek θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον πατέρα του που είναι αλκοολικός. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ŁUKASZ CZELADZKI, KRZYSZTOF WARUNEK, STANISŁAWA ŁOPUSZAŃSKA SET DESIGN, COSTUMES / ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: EWA MALINOWSKA „ LAZAR DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KACPER FERTACZ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: TOMASZ JURKIEWICZ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ZBIGNIEW NICIŃSKI PRODUCTION MANAGERS / ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MARTA PIELASZ, PIOTR CHODURA, RENATA BORODYN SOUND / ΗΧΟΣ: ZOFIA KUCHARSKA „ KOWALIK SOUND MIXER / ΜΙΞΑΖ ΗΧΟΥ: JACEK KOŁTUNIAK ΜUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: SEBASTIAN STEĆ MAKE UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ZUZA STEFAŃSKA

-----------------------------------------------------Tomasz Jurkiewicz was born in 1981. Abiturient of Film Theory Jagiellonian University- Cracow and Film Directing at Krzysztof Kieslowski`s name Radio and TV Department, University of Silesia, Katowice. Author of shorts ( 2005 - “Franciszek”, 2006 - “Broadcast Rehearsal”, 2007 “Sleepwalkers”, 2008 - “Live-Action Radio”, 2009 - “Merry Christmas”, “Grandma has gone”) and screenwriter.

-----------------------------------Ο Tomasz Jurkiewicz είναι γεννημένος το 1981. Απόφοιτος της «Θεωρίας Κινηματογράφου» του Jagiellonian University- Cracow και σκηνοθεσίας στο τμήμα «Ράδιο και Τηλεόραση» Krzysztof Kieslowski του Πανεπιστημίου της Silesia- Katowice. Συγγραφέας των ταινιών μικρού μήκους (2005 - “Franciszek”, 2006 - “Broadcast Rehearsal”, 2007 - “Sleepwalkers”, 2008 - “Live-Action Radio”, 2009 - “Merry Christmas”, “Grandma has gone”) και σεναριογράφος.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Gigi Mete & Heron Ferreira -----------------------------------------------------9’21’’ | DVD 16:09 | ITALY / ΙΤΑΛΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NAO TEM ZOOM AUTOPRODUCTIONS ntz@autoproduzioni.net -----------------------------------------------------The Travel of a letter written by ink and Danube, any train, any traveller. Because sometimes, when ancient chains of war and revenge tighten your hands and feet, it remains nothing le but a letter. -----------------------------------------------------Το Ταξίδι ενός γράμματος γραμμένο με μελάνι και το Δούναβη, οποιοδήποτε τρένο, οποιοσδήποτε ταξιδιώτης. Επειδή μερικές φορές, όταν οι αρχαίες αλυσίδες πολέμου και εκδίκησης δένουν τα χέρια και τα πόδια σου, δεν απομένει τίποτα παρά ένα γράμμα. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NICOLA BURIC, ALEKSANDRA OPARNICA, ILARIA CECERE SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NIKOLA BUSIC, YES BUT PROJECT EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GIGI METE, HERON FERREIRA, MAURO PASSARETTI CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: GIGI METE, HERRON FERREIRA SCENOGRAPHY / ΣΚΗΝΙΚΑ: TIJIANA BUDOSAN, VALENTINA MARCONI, GIGI METE ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: IVAN BACANIN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: BORIS KOVAC, LADABA ORKESTAR ASSISTANT PRODUCTION / ΒΟΗΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: TIJIANA BUDOSAN, VALENTINA MARCONI SOUND MIXING / ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ: STUDIO SIMIC „ NOVI SAD |SRBIJA} ALEKSANDRA STOJSIN, RAKTO VRBASKI, MARCO SIMIC COLOR CORRECTION / ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: MAURO PASSARETTI

-----------------------------------------------------Gigi Mete: born in Naples, 1980. Aer years spending abroad (Belgium, Brazil, Serbia), went back to Naples where he currently lives and works as an educator in some Roma communities. He did social work there, trying to connect it to the audiovisual media, up to the production of this short film.

-----------------------------------Heron Ferreira: born in Porto Alegre (Brazil), 1974. Currently, lives and works in Brussels. He studies cinema for nearly two years. Recently, alone or with NT-Z autoproduction, he produced and created several audiovisual works (fiction, documentaries).

-----------------------------------Gigi Mete: Νάπολη, 1980. Έπειτα από χρόνια στο εξωτερικό (Βέλγιο, Βραζιλία, Σερβία), επέστρεψε στη Νάπολη όπου ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε κοινότητες Ρομά. Έκανε κοινωνική εργασία εκεί προσπαθώντας να τη συνδέσει με οπτικοακουστικά μέσα για την παραγωγή αυτής της μικρού μήκους ταινίας.

-----------------------------------Heron Ferreira: Πόρτο Αλέγκρε (Βραζιλία), 1974. Σήμερα ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες όπου σπουδάζει παράλληλα Κινηματογράφο σχεδόν δύο χρόνια τώρα. Πρόσφατα, δημιούργησε κι έκανε την παραγωγή σε διάφορες οπτικοακουστικές ταινίες (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ) μόνος ή με την εταιρεία NT-Z autoproduction.


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

18:00 ------------------------------------------------------

ONCE Nayla Al Khaja | United Arab Emirates ------------------------------------------------------

NAKED PACT Orsi Nagypal | Hungary | UK ------------------------------------------------------

THE DOG Nick Labot | Greece ------------------------------------------------------

THE POSTCARD Stefan Le Lay | France ------------------------------------------------------

ETERNALSOUL.ORG Jimmy Grassiant | Germany ------------------------------------------------------

ENEMY TERRITORY Rodrigo Plaza | Spain ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ONCE Nayla Al Khaja -----------------------------------------------------15’00’’ | DIGIBETA | UNITED ARAB EMIRATES / ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NAYLA AL KHAJA nayla@d-seven.com - www.d-seven.com -----------------------------------------------------The journey of a young Emirati woman who undertakes to go on a secret “taboo” date with a young man she has never met in person; an action socially unacceptable to the community in which she lives. -----------------------------------------------------Το ταξίδι μιας κοπέλας από τα Εμιράτα που δέχεται να βγει ένα κρυφό ραντεβού με έναν νέο που ποτέ της δεν έχει γνωρίσει, πράγμα κοινωνικά απαράδεκτο για την κοινωνία στην οποία ζει. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: NIFIN GHAZAR AL DIN, HAMDA HAMAD BASSIM AL KHALIF, SAEED SHAHAD MESK, AMNA BASSIM SAMI AL KHALIF, AHMED SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: NAYLA AL KHAJA CAMERAMAN / ΚΑΜΕΡΑ: JAN VOGEL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SEBASTIAN FUNKE SOUND / ΗΧΟΣ: JBM MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MICHAEL PIGNEGUY

-----------------------------------------------------Nayla is the first independent Producer / Director of UAE. Her film ARabana was screened at the Cannes Film Festival, Dublin, Montreal and the US. She won the Emirates Woman of the Year 2005 for her entrepreneur spirit. Nayla was awarded as the best Emirati filmmaker at the Dubai International Film Festival and has worked with celebrities like Roger Federer, Annie Liebovitz and Paris Hilton.

-----------------------------------Η Nayla είναι η πρώτη ανεξάρτητη Σκηνοθέτης / Παραγωγός των Η.Α.Ε.. Η ταινία της «ARabana» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, στο Δουβλίνο, στο Μόντρεαλ και τις Η.Π.Α. Κέρδισε τον τίτλο Γυναίκα της Χρονιάς το 2005 για το επιχειρηματικό της πνεύμα. Η Nayla βραβεύτηκε ως η καλύτερη σκηνοθέτης στα Η.Α.Ε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ντουμπάι και έχει συνεργαστεί με διασημότητες όπως Roger Federer, Annie Liebovitz και Paris Hilton.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

125


18:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

------------------------------------------------------

NAKED PACT

THE DOG

Orsi Nagypal

Ο ΣΚΥΛΟΣ

-----------------------------------------------------17’10’’ | HD | HUNGARY, UΚ / ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LONDON FILM SCHOOL info@lfs.org.uk -----------------------------------------------------The film is about the intriguing encounter of a domina-like strip dancer and a man-to-be teenager boy in a sleazy Budapest strip joint, where these two recognize each other from their “civil” life. Can they sing any pact to escape the humiliating exposure? -----------------------------------------------------Η ταινία είναι για μια ενδιαφέρουσα συνάντηση μιας στριπτιζέζ με ένα έφηβο αγόρι σε ένα άθλιο στριπτιτζάδικο της Βουδαπέστης, όπου οι δύο τους ανακαλύπτουν πως γνωρίζονται. Μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστοι και να μην ταπεινωθούν; ------------------------------------------------------

Nick Labot

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: BORI PETERFY, TAMAS MOHAI, MARTIN SZECSANOV WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: ORSI NAGYPAL

-----------------------------------------------------Orsi Nagypal is a Hungarian filmmaker, who escaped the glitzy world of advertising to study at the London Film School. She is most interested in human beings, in everyday people and how they deal with their own life, relate to each other and the society that surrounds them. (www.orsinagypal.hu)

-----------------------------------Η Orsi Nagypal είναι σκηνοθέτης από την Ουγγαρία, η οποία ξέφυγε από το λαμπερό κόσμο της διαφήμισης για να σπουδάσει στη Σχολή Κινηματογράφου του Λονδίνου. Ενδιαφέρεται κυρίως για την ανθρώπινη ύπαρξη, τους καθημερινούς ανθρώπους και πώς τα καταφέρνουν στη ζωή τους, τις σχέσεις τους και την κοινωνία που τους περιβάλλει. (www.orsinagypal.hu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

100%

-----------------------------------------------------23’00’’ | 35MM | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EKSO PRODUCTIONS luizos@ekso.gr -----------------------------------------------------A middle-aged father lives alone with his daughter. She is the most precious thing for him. He will protect her at any cost. Anyone who dares to come near will have to face his rage. That includes a young vagabond who wanders with a dog. When his young daughter falls in love with this vagabond a war breaks out. -----------------------------------------------------Ένας μεσήλικας πατέρας ζει μόνος με την κόρη του. Γι αυτόν είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Έχει σκοπό να την προστατέψει με οποιοδήποτε κόστος. Όποιος τολμήσει να την πλησιάσει θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει την οργή του. Αυτό ισχύει και για ένα νεαρό αλήτη που περιπλανιέται στην περιοχή μ’ ένα σκύλο. Όταν η κόρη του με το νεαρό ερωτεύονται ξεκινά ένας πόλεμος διεκδίκησης. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ERRIKOS LITSIS, DIMITRIS LALOS, ELENI VERGETI SCRIPTWRITER / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: MANOS ATHANASIADIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PETROS NOUSIAS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: PANOS VOUTSARAS SOUND / ΗΧΟΣ: DNA LAB MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DNA LAB

-----------------------------------------------------Born, lives and works in Athens as director of music videoclip. Filmography: 2005 «Impro – Walk», DV CAM, 7’, «Big Bang» 2005-2006, first onlineshortfilmfestival: second best film and best editing.

-----------------------------------Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως σκηνοθέτης μουσικών video-clip. Φιλμογραφία. 2005 «Ιmpro – Walk», DV CAM, 7’ ,«Big Bang» 2005-2006, 1ο onlineshortfilmfestival: 2η καλύτερη ταινία και καλύτερο μοντάζ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE POSTCARD

ETERNALSOUL.ORG

Stefan Le Lay

Grassiant Jimmy

-----------------------------------------------------7’30’’ | HDCAM | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LES FILMS DU VARECH lesfilmsduvarech@gmail.com -----------------------------------------------------A man who is living in a postcard in color falls in love with a woman who lives in a postcard in black and white. -----------------------------------------------------Ένας άντρας που ζει σε μια έγχρωμη καρτ ποστάλ ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει σε μια ασπρόμαυρη καρτ ποστάλ. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’07’’ | 35MM | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: HAMBURG MEDIA SCHOOL www.hamburgmediaschool.com -----------------------------------------------------17-year-old Jessy is fascinated by the virtual fame and immortality: Together with two friends she stages their collective suicide as an Internet event. Suddenly her little neighbor Sam appears… -----------------------------------------------------Η δεκαεφτάχρονη Jessy είναι γοητευμένη από την εικονική φήμη και την αθανασία. Μαζί με δύο φίλες της προβάλλει την ομαδική τους αυτοκτονία ως γεγονός στο Ίντερνετ. Ξαφνικά η μικρή γειτόνισσά της Σαμ εμφανίζεται… ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SARA VIOT, THIBAULT SOMMAIN SCRIPTWRITER, EDITOR / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΜΟΝΤΑΖ: STEFAN LE LAY CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: CHRISTIAN WOLBER

-----------------------------------------------------Stefan Le Lay has directed the short film “the kiss” in 2005 which won twenty prizes.

-----------------------------------Ο Stefan Le Lay έχει σκηνοθετήσει μια ταινία μικρού μήκους “the kiss” το 2005, η οποία κέρδισε είκοσι βραβεία.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: LAURA BERLIN, LILLI FICHTNER, LEONIE LANDA, ALINA SOPHIE ANTONIADIS, JULIKA JENKINS, OLIVER TÖRNER, RAY BÖGE, MAIK OEHME SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: FLORIAN KUHN CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: MORIZ ANTON CREATIVE PRODUCER / ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: KUNT JÄGER

-----------------------------------------------------Aer his A-Level at the German-French school in Freiburg, Jimmy Grassiant studied film science at the Université Lumière in Lyon. During his studies he took over the student association Yobo - Support for artistic creation, from which numerous projects (photography, short films, plays) have emerged. Aer completing his bachelor, he gained practical experience in TV serie, Pro7,Sat.1 film production Pandora Film

-----------------------------------Μετά το πρώτο επίπεδο στο γερμανο-γαλλικό σχολείο στο Freiburg, ο Jimmy Grassiant σπούδασε Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο Lumière στη Λυών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ανέλαβε τη φοιτητική ένωση Yobo - Στήριξη της Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, από την οποία προέκυψαν πολυάριθμα έργα (φωτογραφία, ταινίες μικρού μήκους, θεατρικά έργα). Μετά την αποφοίτησή του, απέκτησε πρακτική εμπειρία στην τηλεοπτική σειρά Pro7, Sat.1 κινηματογραφικής παραγωγής Pandora Film.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

127


18:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

19:30

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

ENEMY TERRITORY

MAN TO BE

Rodrigo Plaza -----------------------------------------------------11’00’’ | 35MM | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ECAM www.ecam.es -----------------------------------------------------A soldier fleeing the battlefield gets lost in a forest. Hungry and unarmed, he runs into an enemy soldier and between them a macabre game of life and death begins. -----------------------------------------------------Ένας στρατιώτης που εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης χάνεται στο δάσος. Πεινασμένος και άοπλος επιτίθεται σε έναν στρατιώτη του αντίπαλου τάγματος και αρχίζει μεταξύ τους ένα μακάβριο παιχνίδι ζωής και θανάτου. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ : ANDRES GERTRUDIX, ANTONIO LUQUE, HECTOR GOMEZ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: RUBEN ORDIERES, RODRIGO PLAZA PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: TATIANA CHAVES CINEMATOGRAPHY / ΚΑΜΕΡΑ: VICTOR MARTIN CABALLERO ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: FERNANDO HEVIA, MARIA PARES EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: CHRISTINA LAGUNA, INMA CATENA SOUND / ΗΧΟΣ: VICTOR GARCIA MAKE†UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: DEBORA GONZALEZ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ISRAEL ARJONA

-----------------------------------------------------Rodrigo Plaza was born in 1982. Graduated from Audiovisual Communication and specialized in Direction at ECAM. “Enemy Territory” is his second short film in 35mm.

-----------------------------------Ο Rodrigo Plaza γεννήθηκε το 1982. Αποφοίτησε από το τμήμα Οπτικοακουστικών μέσων και εξειδικεύτηκε στη σκηνοθεσία στο ECAM. Η ταινία του “Enemy Territory” είναι η δεύτερη ταινία του μικρού μήκους σε 35mm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Elif Refig | Turkey ------------------------------------------------------

08:00AM Pablo Ortega | Spain ------------------------------------------------------

ABOUT SOCCER Jose Ramon Chavez | Mexico ------------------------------------------------------

THE RIDE Maria Paraskevopoulou | Greece ------------------------------------------------------

YANINDARA Luis Quilez | Spain ------------------------------------------------------

BROTHERS Milica Djenic | Serbia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:30

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

MAN TO BE

08:00 A.M.

Elif Refig

Pablo Oretga

-----------------------------------------------------20’00’’ | S16MM | TURKEY/ ΤΟΥΡΚΙΑ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PELIN UZAY pelin@zbabam.com -----------------------------------------------------In an effort to prove his manhood and get out of the slums of Istanbul where he has lived all his life, 16-year-old Kerem loses his innocence and realizes that there are consequences to being a grown-up. -----------------------------------------------------Σε μια προσπάθεια να αποδείξει τον ανδρισμό του και να ξεφύγει από τις φτωχογειτονιές της Κωνσταντινούπολης όπου έχει ζήσει όλη του τη ζωή, ο δεκαεξάχρονος Kerem χάνει την αθωότητά του και συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν συνέπειες όταν είσαι ενήλικας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------11’20’’ | 35MM | SPAIN/ ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PABLO ORTEGA MEDINA shortfilm8am.tumblr.com -----------------------------------------------------What would you do if your life is centered around a relationship where your partner has forgotten why you are together? -----------------------------------------------------Τι θα κάνατε αν η ζωή σας γυρίζει γύρω από μια σχέση όπου ο σύντροφός σας έχει ξεχάσει γιατί είστε μαζί; ------------------------------------------------------

ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: HALIL IBRAHIM ARAS, KANBOLAT GORKEM ASLAN, TOMRIS INCER, SELEN UCER SCRIPTWRITER/ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: ELIF REFIG DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: AHMET SESIGURGIL EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: YANG WEIHSIN, CICEK KAHRAMAN MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: MURAT CELIKKOL PRODUCTION DESIGN/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ELIF KUCUKSAYRAC, SENEM AYTAC, AYDAN KALAYCI

------------------------------------------------------

ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARTA SUÁREZ, JULIA ALFONSO BEGARA, PABLO CARLOS MARTÍNEZ, ÁNGELA DEL SALTO SCRIPTWRITER/ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: PABLO ORTEGA ASSISTANT DIRECTOR/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: JAVIER ORTEGA SCRIPT/ ΣΕΝΑΡΙΟ: GONZALO AGUIRREGOMEZCORTA PRODUCTION MANAGER/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RAFA SÁNCHEZMORA ASSISTANT PRODUCTION/ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ALBERTO CORDERO DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ALFONSO BARTOLOMÉ ASSISTANT CAMERAMAN/ ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ: CUCO DE LA PEÑA COMPOSER/ ΣΥΝΘΕΤΗΣ: CARLOS PÉREZ GAFFER/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: PABLO JUNQUERA SOUND/ ΗΧΟΣ: RAÚL MARTÍNEZ EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: COCA LEBLIC

A native of Istanbul, Turkey, Elif Refig has an MFA in film from Columbia University. Her directing credits include Roadwait, Esperenza Starring, Three Bodies and Erkek Adam. She is currently developing her first feature film Gemiler, which received a development grant from the Turkish Ministry of Culture & Tourism.

------------------------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------

Η Elif Refig, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, έχει μάστερ στον κινηματογράφο από το Πανεπιστήμιο Columbia. Έχει σκηνοθετήσει τις ταινίες Roadwait, Esperenza Starring, Three Bodies και Erkek Adam. Τώρα ετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της «Gemiler», η οποία έλαβε επιδότηση από το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το 2005 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για ένα χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσει την πρακτική του στο New York Film Academy. Ολοκλήρωσε την πρακτική του συμμετέχοντας σε άλλες ταινίες μικρού μήκους ως βοηθός σκηνοθέτη. Έχει μόλις ολοκληρώσει τη σκηνοθεσία της τελευταίας μικρού μήκους ταινίας του και πρώτης του σε φορμάτ 35 mm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2005 he moved to New York (New York Film Academy) for a year to finish his cinematographic training. He completed his training participating in other short film projects as assistant director. He has just finished directing his last short film project and the first one in 35 mm format.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

129


19:30

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

FICTION / MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

ABOUT SOCCER

THE RIDE

José Ramón Chávez

Maria Paraskevopoulou

-----------------------------------------------------21’00’’ | 35MM | MÉXICO/ ΜΕΞΙΚΟ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATO

-----------------------------------------------------12’00’’ | HDV | GREECE/ ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: YANNIS AGGELAKIS  FRACTAL

GRÁFICA

PRODUCTIONS

www.elccc.com.mx -----------------------------------------------------Marcelino is 11 years old and wants to find out why he doesn’t like soccer at all and to know this he has to meet his father. So, with his friend Sergio, they’ll start searching for his real identity. -----------------------------------------------------Ο Marcelino είναι 11 χρονών και θέλει να ανακαλύψει γιατί δεν του αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο και για να το μάθει αυτό πρέπει να συναντήσει τον πατέρα του. Έτσι, θα ξεκινήσει με το φίλο του Sergio την αναζήτηση της πραγματικής του ταυτότητας. ------------------------------------------------------

www.fractalproductions.gr -----------------------------------------------------During a warm summer day, our hero crosses carelessly the streets of a rural county in his old car, listening to music. A guy is hitching in the middle of nowhere, while the police checkpoints have already worried the driver. What could have been watered along with the basil? -----------------------------------------------------Μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, ο ήρωάς μας διασχίζει ανέμελα τους δρόμους μιας αγροτικής επαρχίας με το παλιό αυτοκίνητό του ακούγοντας ράδιο. Ένας τύπος μέσα στην ερημιά, του κάνει ωτοστόπ ενώ τα μπλόκα της αστυνομίας έχουν ήδη ανησυχήσει τον οδηγό. Τι να ποτίζεται άραγε μαζί με το βασιλικό? ------------------------------------------------------

ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ARY MONTERO, IVÁN ARRIAGA, CARMEN BEATO, JUAN CARLOS BARRETO, JULIO CASADOS SCRIPTWRITER/ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: JOSÉ RAMÓN CHÁVEZ DELGADO, PAULINA BARROS CINEMATOGRAPHY/ ΚΑΜΕΡΑ: SANTIAGO SÁNCHEZ SUÁREZ DEL REAL DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: SANTIAGO SÁNCHEZ SUÁREZ DEL REAL EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: ANDRES EIHICHELMAN, EMILIO ACOSTA, JOSÉ RAMÓN CHÁVEZ DELGADO SOUND DESIGN/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: IVAN RAMOS, FEDERICO SCHMUCLER SONIDO SOUND/ ΗΧΟΣ: FABIOLA RAMOS MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: PETER THEIS ART DIRECTION/ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: DIANA SAADE COSTUMES/ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: NATALIA SELIGSON

-----------------------------------------------------He started working in 1998 at University Television and University Radio of UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) for a year. In 2000 he entered Centro de Capacitación Cinematográfica(CCC) majoring in Direction. He has participated in several film projects inside and outside CCC. He is an up-and-coming director. He has also been an assistant director in several projects.

-----------------------------------To 1998 ξεκίνησε να εργάζεται στο UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Μεξικό) για ένα χρόνο. Το 2000 εισήχθη στο Centro de Capacitación Cinematográfica(CCC) με ειδίκευση σπουδών στη σκηνοθεσία. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ταινίες εντός κι εκτός σχολής και θεωρείται ανερχόμενος σκηνοθέτης. Τέλος, έχει εργαστεί κι ως βοηθός σκηνοθέτη σε πολλές ταινίες.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

130

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: GIORGOS PAPAGEORGIOU, IZABELLA KOYEVINA PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GIANNIS AGGELAKIS MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: MESSER CHUPS EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: NIKI MOLIVA SOUND/ ΗΧΟΣ: CHRISTOS MEGAS

-----------------------------------------------------Maria Paraskevopoulos was born and raised in Thessaloniki. She studied film in England and in Toronto, Canada for a year. She has participated in international projects such as documentaries, short films and two feature films. “The Ride” is her first short film in Greece.

-----------------------------------Η Μαρία Παρασκευοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έζησε και σπούδασε κινηματογράφο στην Αγγλία και ένα χρόνο στο Τορόντο του Καναδά. Έχει δουλέψει διεθνώς σε ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες και δύο μεγάλου μήκους . Το “The Ride” είναι η πρώτη της μικρού μήκους ταινία στην Ελλάδα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:30

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 1

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

YANINDARA

BROTHERS

Lluis Quilez

Milica Djenic

-----------------------------------------------------20’00’’ | 35MM | SPAIN/ ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ROXBURY PICTURES mafaura@roxbury.com -----------------------------------------------------A gypsy village. Immigrants who have camped their caravans and tents on the outskirts of any given European city. Smells of sweat, dust and animals. A car arrives. A stranger gets out. He is in search of a miracle. He is looking for Yanindara… -----------------------------------------------------Ένα χωριό αθίγγανων. Μετανάστες που έχουν στήσει τα τροχόσπιτα και τις σκηνές τους στα περίχωρα κάθε γνωστής Ευρωπαϊκής πόλης. Μυρωδιές ιδρώτα, σκόνης και ζώων. Ένας ξένος κάνει την εμφάνισή του. Ψάχνει για ένα θαύμα. Ψάχνει τη Yanindara… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------14’32’’ | HDV | SERBIA/ ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FACULTY OF DRAMATIC ARTS,

ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: CAMELIA PAUN |YANINDARA}, BULGAR TURCANO |ADONAY}, TINIKA KISHCARU |YANINDARA’S MOTHER}, GILBERT BOSCH |STRANGER}, ALBA FERRARA |SMOKER} SCRIPTWRITERS/ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: LLUÍS QUÍLEZ, PAU OBIOL EXECUTIVE PRODUCER/ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ISAAC TORRAS & M.A. FAURA ASSOCIATE PRODUCER/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ESTER VELASCO LINE PRODUCER/ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JORDI HERREROS ASSISTANT DIRECTOR/ ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: JAVIER RODRÍGUEZ CINEMATOGRAPHER/ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗΣ: ISAAC VILA PRODUCTION DESIGNER/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: IÑIGO NAVARRO COSTUMES/ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: PATRICIA PLAJA MAKE UP/ ΜΑΚΙΓΙΑΖ: EVA FONTENLA SOUND/ ΗΧΟΣ: DANI FONTRODONA SOUND DESIGN/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: ORIOL TARRAGÓ EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: JORGE MACAYA ORIGINAL MUSIC/ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: DAVID CRESPO

-----------------------------------------------------Born in Barcelona in 1978, Lluís Quílez graduated from film direction at the ESCAC. He participated in music videos and commercials, which led him to work as assistant director for feature films. “EL SIGUIENTE” and “AVATAR” his first short films garnered wide international recognition and won 77 international awards, including the Silver Méliès and short listed for OSCAR 2007.

-----------------------------------Γεννημένος στη Βαρκελώνη το 1978, ο Lluís Quílez αποφοίτησε από τη σχολή σκηνοθεσίας του ESCAC. Συμμετείχε σε μουσικά βίντεο και διαφημιστικά, κάτι που τον οδήγησε στο να εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη σε ταινίες μεγάλου μήκους. Οι πρώτες μικρού μήκους ταινίες του, “EL SIGUIENTE” και “AVATAR” έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης κερδίζοντας 77 διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Silver Méliès και ήταν υποψήφιες για OSCAR μικρού μήκους το 2007.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELGRADE

www.fdubg.com -----------------------------------------------------Misha comes to visit his father and brother Sava, who is mentally retarded. Miša and his father will go hunting. Misha discovers that Sava will come with them to hunt. Misha believes that is a bad idea. During the night Sava convinces Misha that he can go hunting. -----------------------------------------------------Ο Misha επισκέπτεται τον πατέρα του και τον αδερφό του Sava που έχει νοητική καθυστέρηση. Ο Misha και ο πατέρας του θα πάνε για κυνήγι. Ο Misha ανακαλύπτει ότι ο Sava θα έρθει μαζί τους και θεωρεί ότι δεν είναι καλή ιδέα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Sava πείθει τον Misha ότι μπορεί να πάει για κυνήγι. -----------------------------------------------------ACTORS/ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: MARKO JANJIC, RADE COSIC, TOMISLAV TRIFUNOVIC SCRIPTWRITER/ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: MILICA DJENIC PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANJA DIMIC, DUSAN RADENKOVIC DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: JELENA PREKAJSKI EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: NIKOLA USPENSKI MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: ALEKSANDAR RANCIC SOUND DESIGN/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: DINO DOLNICAR COSTUMES/ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: SANJA PRVULOVIC PRODUCTION DESIGN/ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: HRISTINA SORMAZ ,SONJA IGLIC, MARIJA SAVIC

-----------------------------------------------------Born on 16th of April 1985 in Belgrade. Attended the film school Kvadrat. Until 2005 was studying History of art at Faculty of philosophy in Belgrade. Enrolled to Faculty of dramatic arts in Belgrade in 2007. Currently at the 3rd year of studies at the Department for Film and Television Directing. By now has made several short films and documentaries.

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1985 στο Βελιγράδι. Φοίτησε στη σχολή κινηματογράφου Kvadrat. Ως το 2005 σπούδαζε Ιστορία της τέχνης στο τμήμα Φιλοσοφίας στο Βελιγράδι. Το 2007 γράφτηκε στη Σχολή Δραματικής Τέχνης στο Βελιγράδι και τώρα φοιτά στο τρίτο έτος στο Τμήμα Σκηνοθεσίας. Έχει σκηνοθετήσει διάφορα ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

131


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

17:00

NG

ROOM

I

EXPERIMENTAL ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

SCREEN

17:00

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

DIMENSIONALIZATION Nhieu Do | USA ------------------------------------------------------

“TO BLACK SEA” Eduardo Elli | Argentina ------------------------------------------------------

DEEP BLACK INCANTATION #15: MAD TRANSITS OF ELECTRIC SUN Tim Pickerill | USA ------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

DIMENSIONALIZATION Nhieu Do -----------------------------------------------------6’30’’ | HDV | USA / Η.Π.Α. | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NHIEU DO -----------------------------------------------------Dimensionalizing Time Square in New York City. -----------------------------------------------------Δίνοντας διαστάσεις στην πλατεία “Time Square” της Νέας Υόρκης. ------------------------------------------------------

MUSE Dave Lojek | Germany ------------------------------------------------------

VOICES_GAZES_TRACES Isidora Ilic & Bosko Prostran | Serbia ------------------------------------------------------

RAIN Simone Stoll | Germany | USA ------------------------------------------------------

FLASH HAPPY SOCIETY Guto Parente | Brazil ------------------------------------------------------

HYPN Philippe Rouy | France ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

00:00

100%

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

TO BLACK SEA

DEEP BLACK INCANTATION #15: MAD TRANSITS OF ELECTRIC SUN

Eduardo Elli -----------------------------------------------------6’00’’ | HDV | ARGENTINA / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: EDUARDO ELLI www.vimeo.com / 8239595 -----------------------------------------------------With this mixture of audio and visual in mind, the image sometimes hides behind the music at times emerging and acquiring its own life. The visual interacts along with the audio and becomes its own instrument becoming one with the song from which it originated. -----------------------------------------------------Με αυτό το μείγμα ήχου και εικόνας στο νου, η εικόνα μερικές φορές κρύβεται πίσω από τη μουσική και κατά διαστήματα ξεπροβάλλει και αποκτά τη δική της ζωή. Η οπτική αλληλεπιδρά με τον ήχο και γίνεται το δικό της όργανο καταλήγοντας ένα με το τραγούδι από το οποίο προήλθε. ------------------------------------------------------

Tim Pickerill -----------------------------------------------------02’15’’ | DV | USA / Η.Π.Α. | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: TIM PICKERILL www.omenproject.com -----------------------------------------------------Having fallen off the earth Person finds himself stranded sending his transmission, a message in a bottle for someone to find and hear. -----------------------------------------------------Έχοντας πέσει από τη γη ο Person βρίσκει τον εαυτό του τσακισμένο να αποστέλλει τη μετάδοσή του, ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι για να το βρει κάποιος και να το ακούσει. ------------------------------------------------------

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: GEORGINA PRETTO CAMERAMAN / ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: EDUARDO ELLI ASSISTANT OF PHOTOGRAPHY / ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NAHUEL TOSTO EDITORS / ΜΟΝΤΑΖ: GEORGINA PRETTO, EDUARDO ELLI

-----------------------------------------------------Eduardo Elli (08 / 10 / 1979) has graduated from the career of Cinematographic Director in the I.D.A.C, of Avellaneda’s City, Buenos Aires, (1998-2001) and the Licentiante In Education of the Audio-Visual Arts in INCAA-UNSAM (2007-2008).

-----------------------------------O Eduardo Elli (08 / 10 / 1979) έχει αποφοιτήσει από το τμήμα σκηνοθεσίας στο I.D.A.C της Avellaneda, Μπουένος Άιρες (1998-2001) κι έχει δίπλωμα στην εκπαίδευση οπτικοακουστικών τεχνών στο INCAA-UNSAM (2007-2008).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

133


17:00

00:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

MUSE

VOICES_GAZES_TRACES

Dave Lojek

Doplgenger (Isidora Ilic & Bosko Prostran)

-----------------------------------------------------04’09’’ | MINIDV | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: APEIRON FILMS www.apeiron-films.de -----------------------------------------------------What inspires us? Follow a paper plane through nature and find answers at a train station, in a pond, or behind a tree. Life abounds and wears the words that want out. This is another experimental poetry film. -----------------------------------------------------Τι μας εμπνέει; Ακολουθήστε ένα χάρτινο αεροπλάνο μέσα στη φύση και βρείτε απαντήσεις σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, σε μια λιμνούλα, ή πίσω από ένα δέντρο. Η ζωή αφθονεί και φορά τις λέξεις που θέλει. Το έργο αυτό είναι άλλη μια πειραματική ταινία ποιητικής φύσεως. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------08’36’’ | HD | SERBIA / ΣΕΡΒΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DOPLGENGER & FRINGEMK &

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANNA NIEDT, CAROLINE WOTZKO, KORA KLEIN, KARSTEN HAASER, MARIUS HEESE, JÁNOS, KAMILA WITAS SCRIPTWRITERS / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: DAVE LOJEK, ANNA NIEDT, CAROLINE WOTZKO, KORA KLEIN, KARSTEN HAASER, MARIUS HEESE, JÁNOS, KAMILA WITAS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DAVE LOJEK DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DAVE LOJEK SOUND†DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ: DAVE LOJEK MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: DR. NOJOKE

-----------------------------------------------------Dave was born in East-Berlin in 1975. He received his master’s degree in English / American and Cultural Studies from Humboldt-University Berlin. As independent filmmaker and critic he travels to festivals and organizes annual film workshops called Kino Kabarets. Being a poet and author he also teaches at creative-writing workshops for young people.

-----------------------------------Ο Dave Lojek γεννήθηκε στο Ανατολικό Βερολίνο, το 1975. Έλαβε το μεταπτυχιακό του στην αγγλική γλώσσα και τις πολιτιστικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου. Ως ανεξάρτητος σκηνοθέτης και κριτικός ταξιδεύει σε φεστιβάλ και διοργανώνει ετήσια σεμινάρια κινηματογράφου που ονομάζονται Kino Kabarets. Ως ποιητής και συγγραφέας διδάσκει επίσης σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής για νέους.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

134

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

KÜNSTLERHAUS BÜCHSENHAUSEN

www.doplgenger.org, www.fringemk.com -----------------------------------------------------«Medusa, one of the three sisters known as the Gorgons, was punished by given the destructive power to turn anyone who looked directly at her into stone.» The piece Voices_Gazes_Traces as expanded cinema deals with concept of writing within film medium. -----------------------------------------------------«Η Μέδουσα, μία από τις τρεις αδελφές γνωστές ως γοργόνες, τιμωρήθηκε με την καταστρεπτική δύναμη να μετατρέπει σε πέτρα όποιον την κοιτάζει απευθείας στα μάτια». Το έργο “Voices_Gazes_Traces”, όπως ο αναπτυγμένος κινηματογράφος, ασχολείται με το θέμα της γραφής μέσα σε κινηματογραφικό μέσο. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ISIDORA ILIC, SALLY ANNET |UK}, ANDRA ALEXANDER |UK}, GRETE DALUM TILDS |DENMARK} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ISIDORA ILIC EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: BOSKO PROSTRAN DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: BOSKO PROSTRAN SOUND / ΗΧΟΣ: BOSKO PROSTRAN, ISIDORA ILIC

-----------------------------------------------------Doplgenger is artist duo of Ilic and Prostran, Serbian film / video artists. Doplgenger’s experimental films participated and were awarded on (inter)national festivals while videos have been shown at solo and group exhibitions / screenings. Doplgenger’s work is concerned with identity, the fabrication and utopian ideals of cultures. Their poetics lies in questioning of film medium / language / structure and notions of text.

-----------------------------------Doplgenger είναι το όνομα του καλλιτεχνικού διδύμου των Isidora Ilic και Bosko Prostran, δύο Σέρβων κινηματογραφιστών. Οι πειραματικές ταινίες των Doplgenger συμμετείχαν και βραβεύτηκαν σε διεθνή και σερβικά φεστιβάλ, ενώ βίντεο έχουν προβληθεί σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις / προβολές. Το έργο τους σχετίζεται με την ταυτότητα, τη σύσταση και τα ουτοπικά ιδεώδη των πολιτισμών. Η ποίηση τους έγκειται στην αμφισβήτηση των κινηματογραφικών μέσων, της γλώσσας, της δομής και των εννοιών του κειμένου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

RAIN

FLASH HAPPY SOCIETY

Simone Stoll

Guto Parente

-----------------------------------------------------01’30’’ | MINIDV | GERMANY, U.S.A. / ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Η.Π.Α | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ADVANCED PICTURES www.advancepictures.com -----------------------------------------------------Rain is a two-layered poetic video in shades of grey with rhythmic sound of raindrops falling. A woman walks slowly on a white demarcation line towards a concrete wall. She loses her balance but slowly continues her pace and reaches the wall nonetheless; with each step she has reached out, tested her equilibrium, mental as well as universal. -----------------------------------------------------Η ταινία “Rain” είναι ένα ποιητικό βίντεο δύο επιπέδων σε αποχρώσεις του γκρι με το ρυθμικό ήχο των σταγόνων της βροχής που πέφτουν. Μια γυναίκα περπατάει αργά σε μια άσπρη διαχωριστική γραμμή προς έναν τσιμεντένιο τοίχο. Χάνει την ισορροπία της, αλλά συνεχίζει αργά και τελικά φθάνει στον τοίχο. Με κάθε βήμα έχει φτάσει, δοκιμάζοντας την ισορροπία της, την ψυχική καθώς και τη γενική. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------08’00’’ | HD |BRAZIL / ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ALUMBRAMENTO www.alumbramento.art.br -----------------------------------------------------Science fiction based on real facts. -----------------------------------------------------Επιστημονική φαντασία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. ------------------------------------------------------

ACTOR / ΗΘΟΠΟΙΟΣ: SIMONE STOLL EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: SIMONE STOLL FILMING / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: SIMONE STOLL

-----------------------------------------------------Born in Frankfurt, Germany, she studied in Berlin and London. She has been artist-in-residence with the Museum of Reykajvik, the Academy of Arts Berlin. Her work can be found in European collections. Her videos have been shown at festivals in Europe, Canada, Australia, USA. 2007, she participated at the Biennale of Québec and received the Pollock Krasner Foundation Grant.

-----------------------------------Γεννημένη στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, σπούδασε στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Έχει υπάρξει καλλιτεχνικός συνεργάτης με το Μουσείο του Ρέικιαβικ και την Ακαδημία Τεχνών του Βερολίνου. Μπορεί κανείς να βρει έργα της σε ευρωπαϊκές συλλογές. Τα βίντεο της έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία και τις Η.Π.Α. Το 2007, συμμετείχε στην Biennale του Κεμπέκ και έλαβε την επιχορήγηση του Ιδρύματος Pollock Krasner.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

He has created many films such as «Cruzamento”, “Espuma e Osso», «Passos no Silêncio», «O Saco Azul».

-----------------------------------Έχει δημιουργήσει πολλές ταινίες όπως οι «Cruzamento», «Espuma e Osso», «Passos no Silêncio», «O Saco Azul».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

135


17:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

18:00

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

HYPN

PERCEPTION Nicolas Giarrusso | Argentina

Philippe Rouy -----------------------------------------------------07’30’’ | DV CAM | FRANCE / ΓΑΛΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PHILIPPE ROUY p.rouy@free.fr -----------------------------------------------------In the depths of speed, the eyes get lost, washed up on the verge of insomnia. -----------------------------------------------------Στα βάθη της ταχύτητας, τα μάτια χάνονται, ξεβρασμένα στα πρόθυρα της αϋπνίας. -----------------------------------------------------CELLO / ΤΣΕΛΟ: JULIE LÄDERACH

-----------------------------------------------------Philippe Rouy lives and works in Paris.

-----------------------------------Ο Philippe Rouy ζει και εργάζεται στο Παρίσι.

------------------------------------------------------

FLUIDS Anthony Siarkiewicz | USA ------------------------------------------------------

SYNCHRONISATION Rimas Sakalauskas | Lithuania ------------------------------------------------------

BEWARE - HERE THERE BE TIGERS Astrid Elizabeth Bang | Norway ------------------------------------------------------

BAN(LIEU)E: THE PLACE AT THE BORDER: URBAN Queralt Lencinas | Spain ------------------------------------------------------

IMPOSSIBLE DUALITY Pouria Jahanshad | Iran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

136

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

PERCEPTIO

FLUIDS

Nicolas Giarrusso

Anthony Siarkiewicz

-----------------------------------------------------10’ 55’’ | 16MM | ARGENTINA / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NATALIA VUOTTO -----------------------------------------------------The city is full of encouragement and is the scene of daily journey of a character. He perceives the environment by capturing details that are triggers of deep sensory experiences. -----------------------------------------------------Η πόλη είναι γεμάτη από ενθαρρυντικές κραυγές και είναι η σκηνή από το καθημερινό ταξίδι του χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεται το περιβάλλον αιχμαλωτίζοντας λεπτομέρειες οι οποίες είναι σκανδάλη στις βαθιές αισθητήριες εμπειρίες. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------1’30’’ | MINIDV | USA / ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ADVANCED PICTURES asiarkiewicz@aol.com -----------------------------------------------------Fluids, a poetic view on the flux of all existence intertwined with another. This video is multilayered graphically but has moments of airy lightness. The images flow with the sound, melt into the other while we listen to the sensual words of a love poem. The text is in French (spoken) and in English (written) -----------------------------------------------------«Fluids», μια ποιητική ματιά στη ρευστότητα κάθε ύπαρξης πλεγμένης με άλλη. Αυτό το βίντεο είναι πολυεπίπεδο γραφικά αλλά και στιγμές αέρινης ελαφρότητας. Οι εικόνες ρέουν με τον ήχο, λιώνοντας η μία μέσα στην άλλη καθώς εμείς ακούμε τα αισθησιακά λόγια από ένα ερωτικό ποίημα. Το κείμενο είναι στα Γαλλικά (αφήγηση) και στα Αγγλικά (υπότιτλοι). ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: JULIÁN OROZ |PROTAGONIST}, ÁNGELES IGLESIAS |GIRL}, IGNACIO VIOLINI |OLD MAN}, MARIANA SALINAS |GIRL}, HÉCTOR DÍAZ PEÑA |MAN} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NICOLÁS GIARRUSSO, FLORENCIA SOSA DIR PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ALEJANDRO REYNOSO ART DIRECTORS / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ: DELFINA CURIA, MILAGROS CANALDA PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: NATALIA VUOTTO EDITION / ΜΟΝΤΑΖ: SOFÍA PETRONIO

-----------------------------------------------------Born in the city of Pinamar, Province of Buenos Aires, Argentina. Aer finishing his studies travelled to Buenos Aires to study the Career Image and Sound Design at the University of Buenos Aires. During the career participated in numerous short films, was the director of three, «The country of Alicia», «Adbekunkus 181» and «Perceptio»

-----------------------------------Γεννήθηκε στην πόλη του Πιναμάρ, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Αφού τελείωσε τις σπουδές του, ταξίδεψε στο Μπουένος Άιρες για να σπουδάσει Career Image και Sound Design στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πολυάριθμες ταινίες μικρού μήκους. Ήταν σκηνοθέτης στις εξής τρεις ταινίες: The country of Alicia”, “Adbekunkus 181” και “Perceptio”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEPT / ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ: ANTHONY SIARKIEWICZ, SIMONE STOLL CAMERA, EDITOR, GRAPHICS / ΚΑΜΕΡΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΓΡΑΦΙΚΑ: ANTHONY SIARKIEWICZ VOICE / ΦΩΝΗ: SIMONE STOLL SOUND / ΗΧΟΣ: PETE JAHN TRANSLATION / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: SANDRINE ARCONADA, SIMONE STOLL

-----------------------------------------------------Trained as a painter, designer, he works today mainly as art director and producer. In 2007, he has co-produced the feature film ‘Onward to Calgary’. 2006, he co-organised the Sowa Film Festival Boston. He creates motion graphics, video visuals and art videos. Anthony has collaborated on several videos by Simone Stoll as producer and as sound designer.

-----------------------------------Εκπαιδεύτηκε ως ζωγράφος και σχεδιαστής. Σήμερα δουλεύει κυρίως ως καλλιτεχνικός διευθυντής και παραγωγός. Το 2007 ήταν συμπαραγωγός στην ταινία ‘Onward to Calgary’. Το 2006 συνδιοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sowa, Βοστόνη. Δημιουργεί κινούμενα γραφικά, video visuals και αρτ βίντεο. Έχει εργαστεί σε αρκετά βίντεο της Simone Stoll ως παραγωγός και ηχολήπτης.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

137


18:00

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

EXPERIMENTAL / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SYNCHRONISATION

BEWARE , HERE THERE BE TIGERS

Rimas Sakalauskas

Astrid Elizabeth Bang

-----------------------------------------------------08’03’’ | DV CAM | LITHUANIA / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: VILNIUS ACADEMY OF ARTS vda@vda.lt -----------------------------------------------------The main idea of the film was to release the images from childhood. That was done by creating one consistent atmosphere. For monumental and suggestive shots I have chosen slow pace certain soviet time objects and places. The film is designed by the principle of associations - the birth of a surprise, or just logically impossible sight. -----------------------------------------------------Η βασική ιδέα της ταινίας ήταν να απελευθερώσει τις εικόνες από την παιδική ηλικία. Αυτό έγινε δημιουργώντας μια σταθερή ατμόσφαιρα. Για μνημειώδη και υποβλητικά πλάνα διάλεξα με αργό βήμα συγκεκριμένα αντικείμενα και μέρη της σοβιετικής εποχής. Η ταινία σχεδιάστηκε με την αρχή των συνειρμών- η γέννηση μιας έκπληξης, ή απλώς λογικά αδύνατο θέαμα. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------04’50’’ | MOV, MINIDV | NORWAY / ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ASTRID ELIZABETH BANG aebang@gmail.com -----------------------------------------------------This work makes a journey through a fragile world threatened by various dark and destructive forces. Whether the dangers are real or imaginary is of less concern than their psychological presence and impact. «The blazing tiger of Blake, burning bright; and aer that will come the other golds» Jorge Luis Borges - The gold of the tigers. -----------------------------------------------------Αυτή η δουλειά κάνει ένα ταξίδι μέσω ενός εύθραυστου κόσμου που απειλείται από διάφορες σκοτεινές και καταστροφικές δυνάμεις. Αν οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί ή φανταστικοί είναι μικρότερης σημασίας από τη ψυχολογική τους παρουσία και σύγκρουση. «Η φλεγόμενη τίγρης του Βlake καίγεται λαμπερή: και μετά από αυτό θα έρθουν τα άλλα χρυσά» Jorge Luis BorgesΤο χρυσό των τιγρών. ------------------------------------------------------

VIDEO / ΒΙΝΤΕΟ: RIMAS SAKALAUSKAS MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: MYKOLAS NATALEVICIUS

-----------------------------------------------------Rimas Sakalauskas (b.1985) is from the youngest generation of video artists from Lithuania. In 2009 he received BA in audiovisual arts, department of photography and media art, Vilnius Academy of Arts. From 1997 he started to participate in various artistic competitions, shows, exhibitions, festivals and other events. Till now he is an active video artist.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1985. Είναι από τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών βίντεο της Λιθουανίας. Το 2009 πήρε πτυχίο BA στις οπτικοακουστικές τέχνες από το τμήμα φωτογραφίας και media art του Vilnius Academy of Arts. Από το 1997 ξεκίνησε να συμμετέχει σε διάφορους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, σόου, εκθέσεις, φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις. Ως τώρα υπήρξε ένας ενεργός καλλιτέχνης βίντεο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

138

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

VISUAL ARTIST / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ: ASTRID ELIZABETH BANG

-----------------------------------------------------I was born in Port-of-Spain, Trinidad and Tobago, but now live and work in Norway. I was educated at the University of Oslo and the Oslo College of Arts. In 2004 I had my first solo exhibition with photography. Since then I have taken part in exhibitions and festivals in Norway, throughout Europe, Syria and New York.

-----------------------------------Γεννήθηκα στην Πόρτο της Ισπανίας, Trinidad και Tobago, αλλά τώρα ζω και εργάζομαι στην Νορβηγία. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και στο Κολλέγιο Τεχνών του Όσλο. Το 2004 έκανα την πρώτη μου ατομική έκθεση φωτογραφίας. Από τότε έχω πάρει μέρος σε εκθέσεις και φεστιβάλ στη Νορβηγία, σε όλη την Ευρώπη, τη Συρία και τη Νέα Υόρκη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18:00

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 3

00:00

100%

------------------------------------------------------

BAN {LIEU} E: THE PLACE AT THE BORDER: URBAN Queralt Lencinas -----------------------------------------------------08’40’’ | MINI DV | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: QUERALT LENCINAS info@queraltlencinas.com -----------------------------------------------------The aim of the video was the construction of a panorama of this environment in the border of the urban and the countryside. The urban developed areas and the farming land coexist in this scenario, which is recreated through different fast sketches of the place. Soundscape and digital animation work together in order to form this panorama. -----------------------------------------------------Στόχος της ταινίας ήταν η κατασκευή ενός πανοράματος του περιβάλλοντος στα σύνορα της αστικής περιοχής και της εξοχής. Οι αστικές αναπτυγμένες περιοχές και οι αγροτικές εκτάσεις συνυπάρχουν σε αυτό το σενάριο, το οποίο αναδημιουργείται μέσω διάφορων γρήγορων σκίτσων της περιοχής. Ήχος και ψηφιακό κινούμενο σχέδιο συνυπάρχουν προκειμένου να διαμορφώσουν αυτό το πανόραμα. -----------------------------------------------------RECORDING, PRODUCTION / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ: QUERALT LENCINAS

-----------------------------------------------------Queralt Lencinas lives and works in Madrid, Spain. She has graduated in Fine Arts at the University Complutense (Madrid). As young artist Queralt Lencinas has participated in different solo and group shows in Spain or abroad. Also she develops other activities as coordinator of the platform Apadrina un artista (http: //www.apadrinaunartista.es) and colaborator of the association Paisaje Transversal (http:// paisajetransversal.blogspot.com).

-----------------------------------Η Queralt Lencinas ζει και εργάζεται στη Μαδρίτη, Ισπανία. Είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης. Σαν νέα καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει σε διάφορα ατομικά και ομαδικά σόου στην Ισπανία και το εξωτερικό. Επίσης δραστηριοποιείται ως συντονίστρια της πλατφόρμας «Apadrina un artista» (http://www.apadrinaunartista.es) και συνεργάτης της ένωσης «Paisaje Transversal» (http://paisajetransversal. blogspot.com).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

IMPOSSIBLE DUALITY Pouria Jahanshad -----------------------------------------------------05’00’’ | DV CAM | IRAN / ΙΡΑΝ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: POURIA JAHANSHAD -----------------------------------------------------This film tries to depict how some irrelevant icons and signs are transformed into inherent symbols of sexual identity. -----------------------------------------------------Η ταινία προσπαθεί να απεικονίσει πως μερικά άσχετα είδωλα και σύμβολα μεταμορφώνονται σε εγγενή σύμβολα σεξουαλικής ταυτότητας. -----------------------------------------------------WRITER, DIRECTOR / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: POURIA JAHANSHAD CAST / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: NEWSHA & ARISTA MOTAZEDI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: KOOHYAR KALARI ASSISTANT DIRECTOR / ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: NILOOFAR NIKSAR MUSIC COMPOSER / ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ: PEYMAN NIKSAR EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: HAMILA MOAYYED CAMERA ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ: KAMYAR SHEISSI ASSOCIATE PRODUCER / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MARYAM SADEGHIZADEH PHOTOS / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ARSALAN NIKSAR

-----------------------------------------------------Director and producer: Mysteries of little gold fish (2004), A Perfect dinner (2005), Look at me (2006), Incomplete moon (2007), Impossible Duality (2009), The familiar Frame (2009).

-----------------------------------Σκηνοθέτης και παραγωγός των εξής ταινιών: Mysteries of little gold fish (2004), A Perfect dinner (2005), Look at me (2006), Incomplete moon (2007), Impossible Duality (2009), The familiar Frame (2009).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

139


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

19:15

NG

ROOM

I

ANIMATION ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

SCREEN

19:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

------------------------------------------------------

BIRDS Ileana Andrea Gomez Gavinoser | Argentina ------------------------------------------------------

LOVE Christina Garcia | Spain ------------------------------------------------------

HOMELAND Jua de Dios Marfil | Spain | Czech Republic ------------------------------------------------------

O SOLE MIO! Olga & Tatiana Poliektova | Russia

00:00

100%

------------------------------------------------------

BIRDS Ileana Andrea Gomez Gavinoser -----------------------------------------------------3’01’’ | VOB | ARGENTINA / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ILEANA ANDREA GÓMEZ GAVINOSER ileanagavin@gmail.com -----------------------------------------------------Birds couldn’t sleep… One day… -----------------------------------------------------Τα πουλιά δε μπορούσαν να κοιμηθούν… Μία μέρα… ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

DRAWS, TALE, ANIMATION / ΣΧΕΔΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: ILEANA ANDREA GÓMEZ GAVINOSER VOICE / ΦΩΝΗ: KELLY GAVINOSER EDITION AND DIRECTOR ASSISTANT / ΒΟΗΘΟΣ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ: MARTÍN BENCHIMOL SCRIPT, PRODUCTION, DIRECTION / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ILEANA ANDREA GÓMEZ GAVINOSER

QUA

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

POWER OFF Luis Antonio Pereira | Portugal

------------------------------------------------------

Graduated from sociology and Film studies. She is a cartoon screenplayer and videoartist. She works in some important spanish animation producers, (Zinkia Entertaiment, Ink Apache, Anera Films…) developing projects and cartoon tv scripts. Her most popular work is “Telmo y tula, los hermanos cocineros” exhibited in Disney channel. ”Love” is her first work completly independent.

THE CHIMNEY

------------------------------------

Andres Vidal | Spain ------------------------------------------------------

TERRITORY Wei Hou | China | Germany

Joseph Mann | UK ------------------------------------------------------

THE FLOWER Haik Hoisington | USA ------------------------------------------------------

SILENT CITY Amir Mehran | Iran ------------------------------------------------------

WE AREN’T ALL RIGHT Panagiotis Mitsis & 5th Elementary School of Holargos | Greece -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Αποφοίτησε από σχολή κοινωνιολογίας και κινηματογράφου. Είναι σχεδιάστρια καρτούν και καλλιτέχνης βίντεο. Δουλεύει σε κάποιες σημαντικές ισπανικές εταιρείες παραγωγής κινουμένων σχεδίων, (Zinkia Entertaiment, Ink Apache, Anera Films…) δημιουργώντας πρότζεκτ και σενάρια για τηλεοπτικά προγράμματα καρτούν. Η πιο δημοφιλής δουλειά της είναι “Telmo y tula, los hermanos cocineros”, που προβάλλεται στο κανάλι της Disney. Η ταινία “Love” είναι η πρώτη της ανεξάρτητη δουλειά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

LOVE

HOMELAND

Christina Garcia

Jua de Dios Marfil

-----------------------------------------------------3’17’’ | DVD | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: CRISTINA GARCÍA MARCOS pezpeludo@yahoo.es -----------------------------------------------------An experimental, musical and animated short film. With a minimalist aesthetic and layout: black background and two or three white and red elements. Length: 3,17 minutes. Silent film: dialogue with subtitles. In an insensible world, one Heart is trying to find real love. -----------------------------------------------------Μία πειραματική, μουσική, μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων. Με μία μινιμαλιστική αισθητική και διάταξη: μαύρο φόντο και δύο ή τρία λευκά και κόκκινα στοιχεία. Διάρκεια: 3,17 λεπτά. Βουβή ταινία: Διάλογος με υπότιτλους. Σε έναν κόσμο χωρίς αισθήσεις, μια Καρδιά προσπαθεί να βρει την πραγματική αγάπη. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------6’25’’ | DIGITAL BETACAM | CANADA / ΚΑΝΑΔΑΣ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: FAMU bucham@gmail.com -----------------------------------------------------Where there’s a will, there’s a way. -----------------------------------------------------Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. ------------------------------------------------------

WRITER, ANIMATOR / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ: CRISTINA GARCIA MARCOS |SICO} DIRECTOR, EDITOR / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΜΟΝΤΑΖ: CRISTINA GARCIA MARCOS |SICO} MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: LOS AVIONETA

-----------------------------------------------------Graduated from sociology and Film studies. She is a cartoon screenplayer and videoartist. She works in some important spanish animation producers, (Zinkia Entertaiment, Ink Apache, Anera Films…) developing projects and cartoon tv scripts. Her most popular work is “Telmo y tula, los hermanos cocineros” exhibited in Disney channel. ”Love” is her first work completly independent.

-----------------------------------Αποφοίτησε από σχολή κοινωνιολογίας και κινηματογράφου. Είναι σχεδιάστρια καρτούν και καλλιτέχνης βίντεο. Δουλεύει σε κάποιες σημαντικές ισπανικές εταιρείες παραγωγής κινουμένων σχεδίων, (Zinkia Entertaiment, Ink Apache, Anera Films…) δημιουργώντας πρότζεκτ και σενάρια για τηλεοπτικά προγράμματα καρτούν. Η πιο δημοφιλής δουλειά της είναι “Telmo y tula, los hermanos cocineros”, που προβάλλεται στο κανάλι της Disney. Η ταινία “Love” είναι η πρώτη της ανεξάρτητη δουλειά.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTOR, ANIMATOR, STORYBOARD, MUSIC / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ: JUAN DE DIOS MARFIL PRODUCTION / ΠΑΡΑΓΩΓΗ: HANKA TRESTÍKOVÁ SOUND EDITING / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ: JAVIER MARFIL

-----------------------------------------------------Juan de Dios Marfil was borned in Ceuta (Spain). He graduated from the Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (Czech Republic). He pursues a degree in Piano and completed Master of Arts in Ethnomusicology at the University of Maryland (EEUU).

-----------------------------------Ο Juan de Dios Marfil γεννήθηκε στην Ceuta (Ισπανία). Αποφοίτησε από το τμήμα Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Ακαδημίας Ερμηνευτικών Τεχνών στην Πράγα (Τσεχία). Κάνει μαθήματα για πτυχίο πιάνου και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στις Τέχνες με ειδίκευση στην Εθνομουσικολογία στο Πανεπιστήμιο του Maryland (ΕΕUU).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

141


19:15

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

O SOLE MIO!

POWER OFF

Olga & Tatiana Poliektova

Luis Pereira

-----------------------------------------------------7’10’’ | AVI | RUSSIA / ΡΩΣΙΑ | 2008 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SPETERSBURG STATE UNIVERSITY OF

-----------------------------------------------------3’57’’ | BETCAM SP | PORTUGAL / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA gapsi@porto.ucp.pt -----------------------------------------------------In an office like so many others, there is a boss who loves to control all the movements of his employees, making sure that they are working. However, there is one who, in order to have fun, tries everything to deceive him. -----------------------------------------------------Σε ένα γραφείο όπως όλα τα άλλα, υπάρχει ένα αφεντικό που του αρέσει να ελέγχει όλες τις κινήσεις των υπαλλήλων του, για να είναι σίγουρος ότι εργάζονται. Ωστόσο, υπάρχει ένας που, προκειμένου να διασκεδάσει, δοκιμάζει τα πάντα για να τον εξαπατήσει. ------------------------------------------------------

FILMS AND TELEVISION

-----------------------------------------------------Film about one musician who fell in love and was ready to conquer the whole world. -----------------------------------------------------Ένα έργο για έναν μουσικό που ερωτεύτηκε και ήταν έτοιμος να κατακτήσει όλο τον κόσμο. -----------------------------------------------------DIRECTORS, SCRIPT WRITERS, ANIMATORS, DESIGNERS / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΝΑΡΙΟ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ: POLIEKTOVA TATIANA AND POLIEKTOVA OLGA SOUND DIRECTOR / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΧΟΥ: JASHKIREV IGOR

-----------------------------------------------------Born on 7th May 1985 in Petersburg. 2000-finished Art school. 2008-finished S-Pb State University of Fims and Tv. Prizes: 2009-“St. Anna” student film festival (Moskaw)– diplom for best design (“O Sole mio!”) 2009–“Piterkit”– Film Festival (St-Pb)–diploma for best design (“O Sole mio!”) 2008-Moskaw Science international conference of animation-1st prize for best film(“O Sole mio!”).

-----------------------------------Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1985 στην Πετρούπολη. 2000Τελείωσε τη Σχολή Καλών Τεχνών. 2008- τελείωσε το Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης της Πετρούπολης. Βραβεία: 2009-“St. Anna”, φοιτητικό φεστιβάλ ταινιών (Μόσχα) -βραβείο καλύτερου σχέδιου (“O Sole mio!”), 2009 –“Piterkit”–Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πετρούπολης – βραβείο καλύτερου σχέδιου (“O Sole mio!”), 2008 -Μόσχα Διεθνής Επιστημονική Διάσκεψη δημιουργίας κινουμένων σχεδίων -1ο βραβείο καλύτερης ταινίας (“O Sole mio!”).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

SOUND / ΗΧΟΣ: GUSTAVO BACELOS, RICARDO RIBEIRO

-----------------------------------------------------Luís Pereira finished a Computer Animation MA at Universidade Católica Portuguesa. He also graduated from a Computer Science 4-year undergraduate degree at Faculty of Science of University of Porto. He worked, as a soware developer in a healthcare soware company before starting his graduated degree.

-----------------------------------Ο Luís Pereira τελείωσε μεταπτυχιακές σπουδές Computer Animation στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας. Επίσης, αποφοίτησε από τμήμα πληροφορικής, 4-ετές πτυχίο, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημιου του Πόρτο. Εργάστηκε ως προγραμματιστής σε μια εταιρεία λογισμικού ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προτού ξεκινήσει τις πτυχιακές σπουδές του.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

QUA

TERRITORY

Andres Vidal

Wei Hou

-----------------------------------------------------9’00’’ |DIGITAL ANIMATION | SPAIN / ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LOLITA PELICULITAS ARTES VISUALES, SL internacional@lolitapeliculitas.com -----------------------------------------------------At the beginning of time, our world was a desert illuminated by two suns where the mankind barely could keep alive and the night was unknown. Meanwhile one sun provides life, the other one provides a sure death. Then, the change started… -----------------------------------------------------Στην αρχή του χρόνου, ο κόσμος μας ήταν μια έρημος που φωτιζόταν από δύο ήλιους όπου η ανθρωπότητα μετά βίας μπορούσε να κρατηθεί ζωντανή και η νύχτα ήταν άγνωστη. Εν τω μεταξύ, ο ένας ήλιος χαρίζει ζωή, ενώ ο άλλος παρέχει έναν βέβαιο θάνατο. Ύστερα, η αλλαγή ξεκίνησε… . ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------2’16’’ | HD | CHINA, GERMANY / ΚΙΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BURG GIEBICHENSTEIN UNIVERSITY OF

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SOFÍA MEDEL DIRECTOR / ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ANDRÉS VIDAL ALARCÓN ORIGINAL SCRIPT / ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ANDRÉS VIDAL ALARCÓN PHOTOGRAPHY / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANDRÉS VIDAL ALARCÓN EDITOR / ΜΟΝΤΑΖ: ANDRÉS VIDAL ALARCÓN DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ: ANDRÉS VIDAL ALARCÓN POSTPRODUCTION / ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : ANDRÉS VIDAL ALARCÓN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: ABEL H. POZUELO SOUND / ΗΧΟΣ: DANIEL RIPOLL

-----------------------------------------------------Haik Hoisington is a Brooklyn-based freelance animator. He strives to use animation to illustrate alternative perspectives of urgent social and political issues. His work has been shown in film festivals, broadcast on television and featured in on-line and print publications.

-----------------------------------Ο Haik Hoisington είναι ένας σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων με βάση το Μπρούκλιν. Προσπαθεί να χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια για να αντικατοπτρίσει εναλλακτικές οπτικές γωνίες κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που επείγουν. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου, έχουν μεταδοθεί στην τηλεόραση και εμφανίζονται στο Ίντερνετ και σε έντυπες εκδόσεις.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTS AND DESIGN HALLE

www.burg-halle.de -----------------------------------------------------Based on a Taoist fable, this animation tells the story of the battle for more territories between two countries, all on tiny snail horns. HUGE and TINY are not only visual but psychological effects. -----------------------------------------------------Βασισμένη σε ένα μύθο του Ταοϊσμού, αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων αφηγείται την ιστορία της μάχης για τη διεκδίκηση περισσότερων περιοχών μεταξύ δύο χωρών, όλα πάνω σε μικροσκοπικά κέρατα σαλιγκαριού. Το ΤΕΡΑΣΤΙΟ και το ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ δεν είναι μόνο οι οπτικές αλλά και οι ψυχολογικές επιπτώσεις. -----------------------------------------------------SOUND / ΗΧΟΣ: MARCUS ILLGENSTEIN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: STEPHAN KLOSS

-----------------------------------------------------Lives and works in Germany. Born in China, 1976. 1995 – 1998 studies of Design at Luxun Academy of Fine Arts in China.1998 – 2002 worked as media designer in China. 2004 - 2009 studies of multimedia-design at Burg Giebichenstein University of Arts and Design in Germany. 2009 Post-Graduate of Media Art at Burg Giebichenstein. “Territory” is his first animation film production, which was his graduation project at Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle, Germany.

-----------------------------------Ο Hou Wei ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Γεννήθηκε το 1976 στην Κίνα. 1995-1998 σπουδάζει Σχέδιο στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Luxun της Κίνας. 1998-2002 δούλεψε ως σχεδιαστής μέσων στην Κίνα. 2004-2009 σπούδασε πολυμέσα και σχέδιο στο Πανεπιστήμιο Burg Giebichenstein της Γερμανίας. Το 2009 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Τέχνη νέων μέσων στο Πανεπιστήμιο Burg Giebichenstein. Το “Territory” είναι η πρώτη του παραγωγή κινουμένων σχεδίων και η πτυχιακή του στο Πανεπιστήμιο Τέχνης και Σχεδίου Burg Giebichenstein στο Halle της Γερμανίας.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

143


19:15

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ / ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

THE CHIMNEY SWEEP

THE FLOWER

Joseph Mann

Haik Hoisington

-----------------------------------------------------6’45’’ | DVD | UNITED KINGDOM / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SLINKY PICTURES www.slinkypics.com -----------------------------------------------------The Chimney Sweep is a stop motion animation set up high on an Edinburgh roof top. The characters have been built using wooden lollypop sticks and ball and socket joints. -----------------------------------------------------Το «Chimney Sweep» είναι ένα stop motion κινούμενο σχέδιο που διαδραματίζεται ψηλά σε μια ταράτσα του Εδιμβούργου. Οι χαρακτήρες δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας ξυλάκια από γλειφιτζούρια, μπάλα και συνδέσεις πρίζας. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’00’’ | HDV / HDTV 720 | USA / ΗΠΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BLACKMUSTACHE.COM haik@blackmustache.com -----------------------------------------------------The Flower contrasts a utopian society that freely farms and consumes a pleasure giving flower with a society where the same flower is illegal and its consumption is prohibited. The animation is a meditation on the social and economic costs of drug prohibition. It also contrasts legal and illegal drug economies. -----------------------------------------------------Η ταινία «The Flower» αντιπαραθέτει μια ουτοπική κοινωνία που καλλιεργεί ελεύθερα και καταναλώνει ένα λουλούδι που δίνει ευχαρίστηση με μια κοινωνία στην οποία το ίδιο λουλούδι είναι παράνομο και η κατανάλωσή του είναι απαγορευμένη. Η ταινία είναι ένας στοχασμός πάνω στο κοινωνικό και οικονομικό κόστος της απαγόρευσης των ναρκωτικών. Αντιπαραθέτει επίσης την νόμιμη και την παράνομη οικονομία των ναρκωτικών. ------------------------------------------------------

WRITER / ΣΕΝΑΡΙΟ: WILLIAM GOLDSMITH MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: JONATHON SMITH

-----------------------------------------------------Haik Hoisington is a Brooklyn-based freelance animator. He strives to use animation to illustrate alternative perspectives of urgent social and political issues. His work has been shown in film festivals, broadcast on television and featured in on-line and print publications.

-----------------------------------Ο Haik Hoisington είναι ένας σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων με βάση το Μπρούκλιν. Προσπαθεί να χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια για να αντικατοπτρίσει εναλλακτικές οπτικές γωνίες κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που επείγουν. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου, έχουν μεταδοθεί στην τηλεόραση και εμφανίζονται στο Ίντερνετ και σε έντυπες εκδόσεις.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

WRITTEN, ANIMATED / ΣΕΝΑΡΙΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: HAIK HOISINGTON SOUND DESIGN, MUSIC / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ION FURJANIC

-----------------------------------------------------Haik Hoisington is a Brooklyn-based freelance animator. He strives to use animation to illustrate alternative perspectives of urgent social and political issues. His work has been shown in film festivals, broadcast on television and featured in on-line and print publications.

-----------------------------------Ο Haik Hoisington είναι ένας σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων με βάση το Μπρούκλιν. Προσπαθεί να χρησιμοποιεί κινούμενα σχέδια για να αντικατοπτρίσει εναλλακτικές οπτικές γωνίες κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που επείγουν. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε φεστιβάλ κινηματογράφου, έχουν μεταδοθεί στην τηλεόραση και εμφανίζονται στο Ίντερνετ και σε έντυπες εκδόσεις.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

SILENT CITY

WE AREN’T ALL RIGHT

Amir Mehran

ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

-----------------------------------------------------7’00’’ | MINI DV | IRAN / ΙΡΑΝ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DOCUMENTARY AND EXPERIMENTAL

Panayiotis Mitsis

FILM CENTER

info@amirmehran.ir -----------------------------------------------------A Crane is silently resting in its nest perched somewhere above the city where war planes dropped their bombs on the buildings. The bird was waiting for its egg to hatch. -----------------------------------------------------Ένας γερανός ξεκουράζεται ήσυχα στη φωλιά του κουρνιασμένο κάπου πάνω από την πόλη όπου πολεμικά αεροπλάνα πετούσαν τις βόμβες τους στα κτίρια. Το πουλί περίμενε το αυγό του να εκκολαφτεί. -----------------------------------------------------WRITER & DIRECTOR / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: AMIR MEHRAN MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: KAYHAN KALHOR SOUND & MIX / ΗΧΟΣ, ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ: HOSSEIN MAHDAVI STORYBOARD, BACKGROUND & COLOR / ΕΙΚΟΝΑ, ΧΡΩΜΑ: BEHNAM SHOJAEE COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: SAEED ZARE ANIMATE / ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: MOHAMMAD ALI SHARIFPOUR VFX / ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ: VAHID RASOLI  SAEED ZARE EDIT / ΜΟΝΤΑΖ: KAZEM MOLLAIE LOGO DESIGN / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ: REZA VOJDANI PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DOCUMENTARY AND EXPERIMENTAL FILM CENTER „ AMIR MEHRAN

-----------------------------------------------------Birth Place: 1981, Sabzevar, Iran. B.A degree from IRIB (Iran TV Faculty as Animation Director). Member of ASIFA. Member of Iranian Young Cinema Society. He began his work in the field of Animation making the short Animation “The Bird” in 1998.

-----------------------------------Τόπος γεννήσεως: 1981, Sabzevar, Ιράν. Πτυχίο από την Ιρανική Σχολή τηλεόρασης (IRIB) ως σκηνοθέτης ταινιών κινουμένων σχεδίων. Μέλος της ASIFA. Μέλος της Ιρανικής Ένωσης Νεαρών Κινηματογραφιστών. Άρχισε την καριέρα του στο χώρο των κινουμένων σχεδίων με τη δημιουργία της μικρού μήκους ταινίας κινουμένων σχεδίων “The Bird” το 1998.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------7’56’’ | DVD | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: 5th PRIMARY SCHOOL OF HOLARGOS HTTP://5DIM†CHOLARG.ATT.SCH.GR -----------------------------------------------------Noulis and Noula, two drops, in the course of their journey from the clouds to earth, come up against pollution and water contamination. Helped by Mrs. Sea they manage to arouse the other drops and all together stimulate to action in order to publicize the problem and help the mankind to change mindset. -----------------------------------------------------Ο Νούλης και η Νούλα, δυο σταγόνες, στη διάρκεια του ταξιδιού τους από τα σύννεφα στη γη, έρχονται αντιμέτωποι με τη ρύπανση και μόλυνση του νερού. Με τη βοήθεια της κυρίας Θάλασσας καταφέρνουν να ξεσηκώσουν και τις άλλες σταγόνες και να δραστηριοποιηθούν όλοι μαζί για να γνωστοποιήσουν το πρόβλημα και να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να αλλάξει νοοτροπία. -----------------------------------------------------IDEAS, DIRECTION, DRAWINGS, VOICES / ΙΔΕΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ, ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΝΕΣ: STUDENTS OF A2 CLASS OF THE 5th PRIMARY SCHOOL OF HOLARGOS 200809, ZEMPI PENNY, NIKOS KANELLOPOULOS, KARAMOUSLI EVANGELIA, KONTOGIORGOU MARINA, KOTSIKOS SPYROS BASIAKOS KOSTIS, MITZA EIRINI, NTAIKO THEMIS, JOANNA DEINA, PANTZOPOULOU FILIANNA, PAPARODOPOULOS CONSTANTINOS, SKENTERIS ANGELOS, STROGYLOPOULOS NASOS, HAFIS CONSTANTINOS, MANOLI MITSI LEFKOTHEA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: MITSIS PANAYIOTIS, TEACHER OF A CLASS OF THE 5TH PRIMARY SCHOOL

-----------------------------------------------------Teacher of the 5th Primary School of Holargos in Athens. Has developed several cultural projects and also projects about environment and health education. Three short films are included: “Ι Sokolatochora ina ti glitose” (2007 / 7th Camera Zizanio, Short Film Festival Naoussa), “Enas enas horista… ki oloi mazi” (2008 / 8th Camera Zizanio, European Health Education Program), “We aren’t all right” (2009 / 9th Camera Zizanio, ERT Competition, Short Film Festival Naoussa).

-----------------------------------Δάσκαλος στο 5ο Δ. Σ. Χολαργού στην Αθήνα. Έχει εκπονήσει διάφορα προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας και πολιτιστικά. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται και τρεις ταινίες μικρού μήκους: “Η Σοκολατοχώρα φτηνά τη γλίτωσε”(2007 / 7ο Camera Zizanio, Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Νάουσας), “Ένας ένας χωριστά…κι όλοι μαζί”(2008 / 8ο Camera Zizanio, Ευρωπαικό πρόγραμμα Αγωγής υγείας), “Δεν πάμε καλά” (2009 / 9οCamera Zizanio, Διαγωνισμός ΕΡΤ, Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Νάουσας).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

145


SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

YOUTH AND STUDENT FILMS ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

NG

ROOM

I

DV SEE

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

SCREEN

15:15

ΑΙ ΘΟYΣΑ

15:15 ------------------------------------------------------

HOME’S WARMTH | Η ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ Kiriakos Anastasiou | Greece ------------------------------------------------------

HOUSE OF ROSES Kuba Czekaj | Poland ------------------------------------------------------

NEMESIS Pavlos Valsamidis | Greece ------------------------------------------------------

FREE TIME Kreshnik Serjani | Albania ------------------------------------------------------

STEPPENWOLF Aggelos Aletras | Greece -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

00:00

100%

------------------------------------------------------

HOME’S WARMTH Η ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ Kyriakos Anastasiou -----------------------------------------------------15’00’’ | DV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: NUCLEUS PRODUCTIONS +302510316954 -----------------------------------------------------A society under suppression… Two men who communicate via letters but only one of them lives… A girl who came at a wrong time… A film for the whole family that hits directly to the nervous system… The fire will burn us all… -----------------------------------------------------Μια κοινωνία υπό καταστολή… Δυο άντρες που επικοινωνούν με γράμματα αλλά ζει μόνο ο ένας από αυτούς… Ένα κορίτσι που ήρθε σε λάθος εποχή… Μια ταινία για όλη την οικογένεια που χτυπάει κατευθείαν στο νευρικό σύστημα… Η φωτιά θα μας κάψει όλους… -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VASILIS EFROSIDIS, VASILIS ANASTASIOU, SOFIA ZOPOGLOU

-----------------------------------------------------It’s his second personal short film. He participated in Naoussa International Film Festival with the film « Always Dark». Incurable amateur and defender of free cinema.

-----------------------------------Δεύτερη προσωπική ταινία μικρού μήκους. Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Νάουσας με την ταινία «always dark». Αθεράπευτα ερασιτέχνης και υπερασπιστής του free cinema.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15:15

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

HOUSE OF ROSES

NEMESIS

Kuba Czekaj

Pavlos Valsamidis

-----------------------------------------------------16’00’’| 16MM | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: RADIO & TV DEPARTMENT OF KRZYSZ

-----------------------------------------------------10’40’’ | HDV 16X9 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: PAVLOS VALSAMIDIS „ STAVRAKOS

TOF KIESLOWSKI’S NAME UNIVERSITY OF SILESIA

SCHOOL

WANDA.RAJMAN@US.EDU.PL -----------------------------------------------------An impression about loneliness among the close ones. A woman is rejected her own child, avoiding her husband. In her life she has to play a role of mother and wife. One day a stranger shows up at the house… -----------------------------------------------------Μια εικόνα σχετικά με τη μοναξιά μέσα στην οικογένεια. Μια γυναίκα απορρίπτεται από το ίδιο της το παιδί, ενώ αποφεύγει τον άνδρα της. Στη ζωή της πρέπει να παίξει το ρόλο της μητέρας και της συζύγου. Μια μέρα ένας άγνωστος εμφανίζεται στο σπίτι… ------------------------------------------------------

210 6030850 -----------------------------------------------------Nikos is released from prison and decides to get revenge from his old gang for Katerina’s death. The time of Nemesis has arrived… -----------------------------------------------------O Νίκος αποφυλακίζεται και αποφασίζει να εκδικηθεί την παλιά του συμμορία για το θάνατο της Κατερίνας. Η ώρα της Νέμεσις έχει έρθει… ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: BOGUSLAWA JANTOS |YOUNG WOMAN}, TADEUSZ SZYMKÓW |MAN}, MARLENA MILWIW |OLD WOMAN}, BARTOSZ JANKOWSKI |BOY}, KRZYSZ TOF BOCZKOWSKI |STRANGER} SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: BASED ON HERMAN BROCH’S NOVEL “SLEEP WALKERS”, KUBA CZEKAJ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ADAM PALENTA COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: ARTUR MAJEWSKI PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MAGDALENA HERZYK EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DANIEL GASIOROWSKI COSTUME DESIGNER / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: EWA MACIEJCZYK SOUND / ΗΧΟΣ: DANIEL GASIOROWSKI MAKE† UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ANNA MILANIK PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: MONIKA PACKOWSKA

-----------------------------------------------------Born in 1984 in Wroclaw, Poland. Currently a student of direction at the Radio and Television Department of Krzysztof Kieślowski, University of Silesia in Katowice. Holds a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage (“Young Poland” programme).

-----------------------------------Γεννημένος το 1984, Wroclaw, Πολωνία. Σπουδάζει σκηνοθεσία στο Τμήμα Ράδιο και Τηλεόρασης «Krzysztof Kieslowski», του Πανεπιστημίου της Σιλεσίας στο Katowice. Έχει υποτροφία από το πρόγραμμα «Young Poland» (Νεαρός Πολωνός) του Υπουργείου Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KATERINA SAVRANI, FOTIS MASSIAS, DIMITRIS PAPAROI DAMIS, ORIONA SERAJ, CHRISTOS MPALTAS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: PAVLOS VALSAMIDIS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: YORGOS APOSTOLIDIS PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: PAVLOS VALSAMIDIS, LYKOURGOS STAVRAKOS

-----------------------------------------------------Pavlos Valsamidis was born in Athens in 1977. He is a graduate of the department of Pedagogy with postgraduate studies in infant literature. Graduated from Stavrakos School in 2009. Short films: All for all (2007), Ladynight (2008), Homo Bacurens (2008).

-----------------------------------Ο Παύλος Βαλσαμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος με μεταπτυχιακό στην παιδική λογοτεχνία. Απόφοιτος Σχολής Σταυράκου το 2009. Άλλες ταινίες μικρού μήκους: όλα για όλα(2007), ladynight(2008), homo bacurens(2008).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

147


15:15

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

FREE TIME

STEPPENWOLF

Serjani Kreshnik

Aggelos Aletras

-----------------------------------------------------10’44’’ | HDV 16 / 9 | ALBANIA / ΑΛΒΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF FILM & MULTIMEDIA

-----------------------------------------------------17’00’’ | HDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: AGGELOS ALETRAS spoonbender66@hotmail.com -----------------------------------------------------Haunted by his dreams, a man leaves his everyday life and starts a journey. -----------------------------------------------------Στοιχειωμένος από τα όνειρά του, ένας άντρας εγκαταλείπει την καθημερινότητα και ξεκινά ένα ταξίδι. ------------------------------------------------------

MARUBI

magali@afmm.edu.al, www.afmm.edu.al -----------------------------------------------------A young woman, a middle age man and an elder one are in a waiting area, when they hear from a loudspeaker a life longevity proposal followed by a deadline that defines the time they have to accept or not the given proposal. What will be their decisions, will they accept? What will they do with their free time? -----------------------------------------------------Μια νεαρή γυναίκα, ένας μεσήλικας άνδρας κι ένας ηλικιωμένος βρίσκονται σε χώρο αναμονής όταν ακούν από ένα μεγάφωνο μια πρόταση για μακροζωία ακολουθούμενη από μια προθεσμία που ορίζει το χρόνο που έχουν να δεχτούν ή όχι την πρόταση. Τι θα αποφασίσουν; Θα δεχτούν; Τι θα κάνουν με τον ελεύθερο χρόνο τους; -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ANIS LEKA, ELVIS HOXHA, ALBERT MATRAKU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KRESHNIK SERJANI

-----------------------------------------------------Student of the third year at the Academy of Film & Multimedia Marubi, Kreshnik Serjani works on TV and Advertising in Albania and Greece in different positions like Assistant-Director, Production Manager, Executive Producer.

-----------------------------------Τριτοετής σπουδαστής του «Academy of Film & Multimedia Marubi» (Ακαδημία Κινηματογράφου και Πολυμέσων Marubi), ο Kreshnik Serjani εργάζεται στην τηλεόραση και τη διαφήμιση στην Αλβανία και την Ελλάδα σε διαφορετικές θέσεις, όπως βοηθός σκηνοθέτη, υπεύθυνος παραγωγής, εκτέλεση παραγωγής.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

148

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DAVID SWAIN, JANUSZ SHEAGALL, KATI LOPEZ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: AGGELOS ALETRAS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MANOU TILINSKI SOUND / ΗΧΟΣ: OLIVER PHILLIPS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ZOE CHEN

-----------------------------------------------------He was born in Athens in 1982. Graduated from the School of Applied Mathematics and Physical Sciences of NTUA in 2006. At the same time studied film at New York College and Sheffield Hallam Unoversity, where he got MA from the department of Film and Media Production. Filmography: “Ghosts” 2008, short film, 35mm. “Silence” 2007, short film. “The Photographer”, 2006, short film.

-----------------------------------Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ το 2006. Παράλληλα σπούδασε κινηματογράφο στο New York College και στο Sheffield Hallam University, όπου έκανε ΜΑ στο τμήμα Film and Media Production. Φιλμογραφία: “Ghosts”, 2008, μικρού μήκους, 35mm. “Silence”, 2007, Μικρού Μήκους. “The Photographer”, 2006, Μικρού Μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:35

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

16:35 ------------------------------------------------------

RED SAND Dimitrios Philippou | Greece ------------------------------------------------------

CROSSWORD Ieva Veiveryte | Lithuania ------------------------------------------------------

CINE-EYE Barbara Vekaric | Croatia ------------------------------------------------------

DR ACULA Valentina Kopti | Greece ------------------------------------------------------

FAITHFULNESS Elena Maksymenko | Ukraine ------------------------------------------------------

STREET FEELING Kristoffer Rus | Poland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

RED SAND ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΜΜΟΣ Dimitrios Filippou -----------------------------------------------------18’53’’ | MINIDV† HDV1080I50 | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIOS FILIPPOU fildim_a@hotmail.com -----------------------------------------------------«Do you hear the society’s voice? It’s your mom’s voice! » It says «Read, it’s the only way to stand on your feet». She wants to make sure that you’re not gay and demands from you to conform to an acceptable social status. «To hell. Aer all what is life? A morning, a noon and a night». Three guys, a bag… red sand. -----------------------------------------------------“Ακούς τη φωνή της κοινωνίας; Είναι η φωνή της μαμάς σου!”. Σου λέει «διάβασε, μόνο έτσι θα σταθείς στα πόδια σου». Θέλει να βεβαιωθεί πως δεν είσαι gay. Απαιτεί να συμμορφωθείς σ’ ένα αποδεκτό κοινωνικό status. “Στο διάολο ρε. Στην τελική τι είναι η ζωή; ‘Ενα πρωί, ένα μεσημέρι και ένα βράδυ.” Τρεις τύποι, μία τσάντα…κόκκινη άμμος. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: VASILIS GIAKOUMAROS, VASO AGGELAKOU, NIKOS THIRIS, MERKOURIS KRANIDIS, MICHALIS NIKOLIS, EVI HATZISAVVA, MARIA NIKOLI, ALEXIA FOKIALI, KATERINA SOULOUNIA, ISMINI FOKIALI, GIANNIS KOUKOULAS, ANTONIS VALAKIS, KOSTAS VALAKIS, NIA MOUROUTSOU, LOUIZA DIAPOULI, EVI VARLAMI FILIPPOU, MARIA KOUKOULA, MARIA CHRISTODOULOU, VASILIS NTANOVASILIS, MARY FOTAKI, ANTONIS VALAKIS II, TAKIS KLEOPAS, CHRISTOS GROUITSIS, ANDREAS KATSANIS, GIANNIS CHRISTODOULOU SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: DIMITRIS FILIPPOU EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: DIMITRIS FILIPPOU AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: DIMITRIS FILIPPOU MAKE UP / ΜΑΚΙΓΙΑΖ: VICKY THARRENOU CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: DIMITRIS FILIPPOU

-----------------------------------------------------Born in Thessaloniki, March 12, 1983 and grew up in Rhodes. Studied Philosophy of Entertainment, Art and Music at the University of Bologna (Italy), journalism in a private school of Athens and did postgraduate studies in Cinema and Creative Industries at Kingston University of London.

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 1983 και μεγάλωσε στη Ρόδο. Σπούδασε Φιλοσοφία του Θεάματος, της Τέχνης και της Μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (Ιταλία), δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή της Αθήνας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Κινηματογράφου και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Πανεπιστήμιο Κίνγκστον του Λονδίνου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

149


16:35

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

CROSSWORD

CINE,EYE

Ieva Veiverytė

Barbara Vekarić

-----------------------------------------------------18’00’’ | HDV | LITHUANIA / ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: STUDIO “MONOKLIS” Lukas@monoklis.lt -----------------------------------------------------Young psychoanalyst Hish starts his Sunday with an anxious thought: his patient Franek will kill him. While fear reaches the top, suddenly Franek appears and brings him a nicely packed surprise. He blames him of being a bad doctor and provokes a crazy game of questions and answers. Finally, Hishy has to guess what is inside of the package… -----------------------------------------------------Ο νεαρός ψυχαναλυτής Hish ξεκινά την Κυριακή του με μια αγχώδη σκέψη: ο ασθενής του Franek θα τον σκοτώσει. Καθώς ο φόβος κορυφώνεται, ξαφνικά ο Franek εμφανίζεται και του φέρνει μια όμορφα πακεταρισμένη έκπληξη. Τον κατηγορεί ότι είναι κακός γιατρός και προκαλεί ένα τρελό παιχνίδι ερωτήσεων κι απαντήσεων. Τελικά, ο Hishy πρέπει να μαντέψει τί είναι μέσα στο πακέτο… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------8’12’’ | 16:9 | CROATIA / ΚΡΟΑΤΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ACADEMY OF DRAMATIC ARTS djjakir@gmail.com , www.adu.hr -----------------------------------------------------The «CINE-EYE» movie is a heartfelt story about the shy boy Luka, his life without a mother, the inability to fit in the school environment and a quest for the person whom he misses the most. -----------------------------------------------------Η ταινία «CINE- EYE» είναι μια συγκινητική ιστορία για ένα ντροπαλό αγόρι, το Λούκα, τη ζωή του χωρίς μητέρα, την αδυναμία να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον και την αναζήτηση του ατόμου που του λείπει περισσότερο. ------------------------------------------------------

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: IEVA VEIVERYTĖ PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: LUKAS DAINYS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NARVYDAS NAUJALIS

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: LUKA ŠATARA, LUCIJA RATKOVSKI, SRETEN MOKROVIĆ, MA RINA REDŽEPOVIĆ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: BARBARA VEKARIĆ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: NEVEN MURETIĆ COMPOSER / ΣΥΝΘΕΤΗΣ: ANTE KOMAĆ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: LEA MILETA SOUND / ΗΧΟΣ: LEA MILETA PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ĐINA JAKIR

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Barbara Vekaric (born October 31, 1987. in Dubrovnik, Croatia) graduated from University of Zagreb, Faculty of Sciences and Humanities, majored in comparative literature. She is currently enrolled in the 3rd year of film and tv direction department, Academy of Dramatic Arts in Zagreb. She is president and co-founder of Film organization Motion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Η Barbara Vekaric (γεννηθείσα 31 Οκτωβρίου 1987, στο Dubrovnik, Κροατία) αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, από το τμήμα Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στη συγκριτική λογοτεχνία. Τώρα βρίσκεται στο τρίτο έτος σπουδών στο τμήμα σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης στο «Academy of Dramatic Arts» (Ακαδημία Δραματικών Τεχνών) του Ζάγκρεμπ. Είναι πρόεδρος και συνιδρυτής της Κινηματογραφικής οργάνωσης Motion.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16:35

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

DR. ACULA

FAITHFULNESS

Vallentina Kopti

Elena Maksymenko

-----------------------------------------------------6’38’’ | MINIDV |GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΙΕΚ ΑΚΜI |THESSALONIKI} info@iek-akmi.gr, www.iek-akmi.gr -----------------------------------------------------Dr Acula, a vampire scientist, lives isolated trying to perfect his new great invention, which as he believes will get him out of the impasse… However, the solution that is given to him is not predictable at all. -----------------------------------------------------O Dr Acula, επιστήμονας βαμπίρ, ζει απομονωμένος προσπαθώντας να τελειοποιήσει τη νέα σπουδαία εφεύρεσή του, η οποία όπως πιστεύει θα τον βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται.. Η λύση όμως που του δίνει εκείνη δεν είναι καθόλου προβλέψιμη… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------4’00’’ | MINIDV | UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: KIEV NATIONAL UNIVERSITY OF CUL

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: KOSTAS CHRISTOFORIDIS, KATERINA LIOLIOU, OLGA KA PAGERIDOU, ELISAVET MANAVI, VALLENTINA KOPTI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: VALLENTINA KOPTI, ELISAVET MANAVI

-----------------------------------------------------Vallentina Kopti was born in Thessaloniki, in 1989. She graduated from the high school «Arsakeios» in Thessaloniki. She studied directing at AKMI IVT of Thessaloniki.

-----------------------------------Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1989 και είναι απόφοιτος του Αρσακείου Λυκείου της ίδιας πόλης, με σπουδές στο τμήμα σκηνοθεσίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURE AND ARTS

00380445306424 -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DMITRIJ YAROSHENKO, VOLODIMIR MINENKO, KATERYNA KAPELUSHNA CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: DENIS SVOJAK DECORATION / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΣΚΗΝΙΚΑ: SOFIIA MAKSYMENKO

-----------------------------------------------------Olena Maksymenko is a student of Kiev National University of Culture and Arts. Filming is all her life. She works in different genres: fiction, documentary, video-art. Each movie for her ιs an exciting journey through the worlds and times.

-----------------------------------Η Olena Maksymenko είναι φοιτήτρια του Εθνικού Πανεπιστημίου Πολιτισμού και Τεχνών στο Κίεβο. Ο κινηματογράφος είναι όλη της η ζωή. Εργάζεται σε διάφορα είδη: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, βίντεο-αρτ. Κάθε ταινία γι’ αυτήν είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα στους κόσμους και τις εποχές.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

151


16:35

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

17:55

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

STREET FEELING

HITCHHIKING

Kristoffer Rus -----------------------------------------------------17’00’’ | BETA SP | POLAND / ΠΟΛΩΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ANDRZEJ WAJDA MASTER SCHOOL OF

Kostas Karydas | Greece ------------------------------------------------------

THE SWITCHMAN Sergey Silyava | Ukraine

FILM DIRECTING

------------------------------------------------------

jskalska@wajdaschool.pl -----------------------------------------------------Young graffiti artists steal paints from a shop and, supervised by Tomasz, a 45-year-old graphic artist, start to paint graffiti on the wall. Tomasz is going to through a difficult period in his professional and personal life working under pressure from his employer who wants him to prepare a project that will satisfy the client. -----------------------------------------------------Νεαροί καλλιτέχνες γκράφιτι κλέβουν μπογιές από ένα μαγαζί και υπό την επίβλεψη του Tomasz, ενός 45χρονου καλλιτέχνη γκράφιτι, ξεκινούν να ζωγραφίζουν γκράφιτι στον τοίχο. Ο Tomasz περνά μια δύσκολη περίοδο στην επαγγελματική και προσωπική ζωή του δουλεύοντας κάτω από την πίεση του εργοδότη του που θέλει από αυτόν να ετοιμάσει ένα έργο που θα ικανοποιήσει τον πελάτη. ------------------------------------------------------

EPILOGUE

SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: KRISTOFFER KARLSSON RUS EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: RAFAL LISTOPAD, KRISTOFFER KARLSSON RUS DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: PIOTR SOBOCIŃSKI JR SOUND DESIGN / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: MICHAŁ LENARCZYK, ZOFIA GOŁĘBIOWSKA PRODUCTION MANAGER / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ALICJA KIZIŃSKA

Balazs Loth | Hungary ------------------------------------------------------

TABOO Nikolay Genchev | Bulgaria ------------------------------------------------------

NOT SCARED Kateryna Naumenko | Ukraine ------------------------------------------------------

HAPPY BIRTHDAY Dimitris Aggelidis & Odysseas Toulis | Greece --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

A graduate of the Andrzej Wajda Master School of film Directing.

------------------------------------------------------

------------------------------------

------------------------------------------------------

Απόφοιτος του Andrzej Wajda Master School στη Σκηνοθεσία κινηματογράφου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

152

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:55

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

HITCHHIKING

THE SWITCHMAN

ΩΤΟΣΤΟΠ

Silyana Sergey

Kostas Karidas

-----------------------------------------------------10’00’’ | DIGITAL BETACAM| UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OLGA ZHURZHENKO olga.zhurzhenko@gmail.com -----------------------------------------------------In the middle of nowhere, a lonely switchman serves his duties. He was given a chance to leave his grey life. But when the moment came, it was too tough… -----------------------------------------------------Στη μέση του πουθενά ένας μοναχικός υπάλληλος των σιδηροδρομικών γραμμών εκτελεί τα καθήκοντά του. Του δόθηκε η ευκαιρία να αφήσει τη γκρίζα ζωή του, αλλά όταν ήρθε η ώρα ήταν πολύ δύσκολο… ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’15’’ | MINIDV | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ |2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: MENELAOS PAMPOUKIDIS menelaospamp@yahoo.gr -----------------------------------------------------Stathis and Christina return from their travel at night. On their way they take a strange who hitchhikes. However, things will take unexpected form as soon as they hear from radio for someone who murders hitchhiking. -----------------------------------------------------Ο Στάθης και η Χριστίνα επιστρέφουν από ταξίδι το βράδυ. Στον δρόμο τους παίρνουν έναν άγνωστο που κάνει ωτοστόπ. Τα πράγματα όμως θα πάρουν απροσδόκητη μορφή μόλις ακούσουν στο ραδιόφωνο για κάποιον που δολοφονεί κάνοντας ωτοστόπ. -----------------------------------------------------ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ELEONORA ANTONIADOU, GIORGOS PAVLIDIS, DIMITRIS KONTOS, THODORIS GRIGORIADIS, KONSTANTINOS TSIOMIDIS, KONSTANTINOS KALAMARAS EDITING, MUSIC / ΜΟΝΤΑΖ, ΜΟΥΣΙΚΗ: KOSTAS KARIDAS SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SOFIA KIRILLIDOU PRODUCERS / ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: MENELAOS PAMPOUKIDIS, ELENA ALEXANDROU DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MENELAOS PAMPOUKIDIS AUDIO ENGINEERING / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: STELIOS ALEXANDRAKIS

-----------------------------------------------------I study at the School of Film of Aristotle University. Since I was little, I have made several short films and animation. In 2008 I participated in Film Festival of Thessaloniki in Digitalwave with the film «Dreaming to change». In 2009 I won the second prize for a one minute film at a festival of the European Community about environment.

-----------------------------------Σπουδάζω στη σχολή κινηματογράφου του ΑΠΘ. Από μικρός έκανα ταινίες μικρού μήκους και animation. Το 2008 συμμετείχα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο Digitalwave με την ταινία Dreaming to change. Το 2009 πήρα το δεύτερο βραβείο σε φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον με ένα μονόλεπτο ταινιάκι.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: SERGEY SOLODOV, VALERIY SHEPTEKITA SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: SERGEY SILIAVA ART DIRECTOR / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ: MARIYA SHUB EDITING, POST† PRODUCTION / ΜΟΝΤΑΖ: VLADIMIR ZAPRYAGALOV DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: VALERIY MISHIEV SOUND / ΗΧΟΣ: TOSYA VINNIK

-----------------------------------------------------Born in Kyiv on 24th of February 1982. Graduated from the high-school in 1998. Then graduated from the University of tourism, economic and law, majoring in “Management of tourism” in 2007. From 2008 is student in Kyiv National University of theatre, cinema and television, named aer I.K. Karpenko-Kariy, majoring in Feature Film Directing.

-----------------------------------Γεννημένος στο Κίεβο, 24.02.1982. Αποφοίτησε από το λύκειο το 1998 και έπειτα από το Πανεπιστήμιο τουρισμού, οικονομικών και νομικής, με ειδικότητα στη Διοίκηση Τουρισμού το 2007. Από το 2008 είναι σπουδαστής του Πανεπιστημίου θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης«Kyiv National University», που πήρε το όνομά του από τον I.K. Karpenko-Kariy, με ειδίκευση στη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

153


17:55

SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ

00:00

DV SEE / ΝΕΑΝΙΚΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ TAINIEΣ

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

EPILOGUE

TABOO

Balázs Lóth

Nikolay Genchev

-----------------------------------------------------14’30’’ | HUNGARY / ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: BALÁZS LÓTH www.balazsloth.com -----------------------------------------------------A night watchman feels lonely as hell. A hospital darker than usual. A night that will never happen again. -----------------------------------------------------Ένας νυχτοφύλακας νιώθει απίστευτα μόνος. Ένα νοσοκομείο πιο σκοτεινό απ’ ότι συνήθως. Μια νύχτα που δε θα επαναληφθεί. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------13’13’’| XDCAM EX| BULGARIA / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ| 2010 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: GMAX PRODUCTION COMPANY max.priateli@abv.bg -----------------------------------------------------Tanya and Martin love each other. They are finally convinced for their love aer they‘ve crossed the border. The infidelity stimulates their feelings making them powerful, as the tense lust precipitate in their minds. The real taboo is not the cheat, but the courage to utter the truth and how it would affect their future life… -----------------------------------------------------Η Τάνια και ο Μάρτιν αγαπιούνται. Πείθονται τελικά για την αγάπη τους αφού έχουν ξεπεράσει το όριο. Η απιστία διεγείρει τα συναισθήματά τους κάνοντάς τα ισχυρά, ενώ η σφοδρή επιθυμία φουντώνει στα μυαλά τους. Το πραγματικό ταμπού δεν είναι η απάτη, αλλά το θάρρος να ξεστομίσουν την αλήθεια και πώς αυτή θα επηρεάσει το μέλλον τους… ------------------------------------------------------

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ÁKOS INOTAY, BORI PÉTERFY, GERGŐ TRÓCSÁNYI SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: ÁKOS INOTAY, ZOLTÁN MACZKÓ, BALÁZS LÓTH EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: GÁBOR KERTAI DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: DÁNIEL REICH

------------------------------------------------------Degree in Television Communications from the University of Szeged. - New York Film Academy. - Budapest Cinematography Masterclass. - Hungarian Academy of Drama and Film Art, Film and Television Director. - film director (over 220 commercials and music videos, short films). - cinematographer (over 150 productions of 35mm, 16mm). - producer (short films, music videos and commercials).

------------------------------------ Πτυχίο Television Communications από το University of Szeged. – Ακαδημία Κινηματογράφου Νέας Υόρκης. – Σεμινάρια Εικονοληψίας, Βουδαπέστη. – Ακαδημία Δραματικής και Κινηματογραφικής Τέχνης, τμήμα Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, Ουγγαρία. - Σκηνοθέτης σε πάνω από 220 διαφημιστικά, μουσικά βίντεο και ταινίες μικρού μήκους. – Εικονολήπτης σε πάνω από 150 παραγωγές 35mm, 16mm. – Παραγωγός ταινιών μικρού μήκους, μουσικών βίντεο και διαφημιστικών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

154

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

ACTORS / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: DESISLAVA CHUTURKOVA, MILEN NIKOLOV SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ: NIKOLAY GENCHEV DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MARTIN CHICHOV

-----------------------------------------------------Student of the third year at New Bulgarian University – TV and movie directing. Filmography: -«Do I or Do I not?», 9 min., 2009, top 10 Sofia Challenge, -«Last date», 5 min., 2009, tоp 10 Jameson short online –«If there is a will, there is a way», 3 min., 2009 – «TABOO», 13 min.

-----------------------------------Τριτοετής φοιτητής στο New Bulgarian University στο τμήμα σκηνοθεσίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. Φιλμογραφία: -«Do I or Do I not?», 9 λεπτά, 2009, τοπ 10 Sofia Challenge, -«Last date», 5 λεπτά, 2009, τοπ 10 Jameson short online –«If there is a will, there is a way», 3 λεπτά, 2009 – «TABOO», 13 λεπτά.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17:55

SCREENING ROOM / AΙΘΟΥΣΑ 2

00:00

100%

------------------------------------------------------

00:00

100%

------------------------------------------------------

NOT SCARED

HAPPY BIRTHDAY

Kateryna Naumenko

Dimitris Aggelidis & Odysseas Toulis

-----------------------------------------------------13’28’’ | MINIDV | UKRAINE / ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: OLGA ZHURZHENKO olga.zhurzhenko@gmail.com -----------------------------------------------------When something really important happens, a person gets one step closer to himself. -----------------------------------------------------Όταν κάτι πραγματικά σημαντικό συμβαίνει, ο άνθρωπος βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον εαυτό του. ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------8’52’’| DVD | GREECE / ΕΛΛΑΔΑ | 2009 PRODUCER / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: DIMITRIS AGGELIDIS -----------------------------------------------------Lakis Papas is a loser 25ari chef who has his birthday. On the same day his girlfriend announced him that she wants to split up while the new neighbor didn’t leave him in peace… through comic situations Lakis will create a strong friendship… -----------------------------------------------------Ο Λάκης παπάς είναι ένας αποτυχημένος 25αρης σεφ που έχει τα γενέθλια του. Την ίδια ημέρα η αγαπημένη του, του ανακοινώνει πως θέλει να χωρίσουν ενώ ο καινούριος γείτονας δεν τον αφήνει σε ησυχία…μέσα από κωμικές καταστάσεις ο Λάκης θα δημιουργήσει μια δυνατή φιλία… ------------------------------------------------------

PRODUCTION DESIGNER / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SLONOVA KATERYNA DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: MARTYNOV VADIM DIGITAL COLOURIST / ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: ONUFRIYCHUK ROMA ORIGINAL MUSIC / ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: BILYAVSKIY PHILIP

-----------------------------------------------------Born in 1985 in Ukraine, but grew up in Russia. From 2002 to 2005 studied in Chernivtsi National University, majoring in Russian Philology. From 2005 studies in Kyiv National University of theatre, cinema and television, majoring in feature film directing. Currently is in the last year of study.

-----------------------------------Γεννήθηκε το 1985 στην Ουκρανία, αλλά μεγάλωσε στη Ρωσία. Από το 2002 ως το 2005 σπούδασε στο Chernivtsi National University με ειδικότητα στη Ρωσική Φιλολογία. Από το 2005 σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης«Kyiv National University», που πήρε το όνομά του από τον I.K. Karpenko-Kariy, με ειδίκευση στη σκηνοθεσία ταινιών μεγάλου μήκους. Τώρα είναι στο τελευταίο έτος σπουδών.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODUCTION / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: AΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ SCRIPT / ΣΕΝΑΡΙΟ :ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ† ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ STEADYCAM: ΤΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ CAMERA / ΚΑΜΕΡΑ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ EDITING / ΜΟΝΤΑΖ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ SOUND / ΗΧΟΛΗΨΙΑ: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΝΙΑ MUSIC / ΜΟΥΣΙΚΗ: BL1NK MANOS COSTUME†MAKE UP†HAIR STYLE / ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ†ΜΑΚΙΓΙΑΖ†ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ: ΜΠΑΜΠΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ CAST / ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, ΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΤΖΟΥΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ .

-----------------------------------------------------Dimitris Angelidis has studied directed in IIEK of Thessaloniki. He has been awarded with Audience Award in the category digital view of the 5th International Short Film Festival Naoussas with his film “Epetios”.

-----------------------------------Ο Δημήτρης Αγγελίδης είναι πτυχιούχος σκηνοθεσίας σε ΙΙΕΚ Θεσσαλονίκης. Βραβείο κοινού στη κατηγορία digital view του 5ου διεθνούς φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Νάουσας με την ταινία <<Επέτειος>>.

-----------------------------------Ο Οδυσσέας Τούλης είναι απόφοιτος σχολής σκηνοθεσίαςυποκριτικής

-----------------------------------Odysseus Toula is a graduate of directing-acting faculty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

155


156

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


Naoussa International Film Festival constitutes an event dedicated to digital cinema. The Festival is characterized of the creation and utilization of innovative actions. Based on this philosophy we have incorporated - first in Greece - in our event the absolutely pioneering and interesting department of mobile phone movies, called “Movile”. The evolution of technology has made possible the convergence of voice, video and data services in one device. Mobile phone has become nowadays a good available to everyone and an extensively widespread digital technology device. The department of mobile phone movies provides everyone with the opportunity to present their creative mood by shooting their own film. On the same time it offers to the audience the chance to watch films which are the exclusive product of the digital technology advances. The entire new digital world that continuously develops has contributed significantly in making our lives easier and certainly more creative. It challenges us to discover it and to gain from the benefits it provides. Naoussa International Film Festival focuses on the abilities of digital technology and integrates them in its actions. The department of mobile phone movies proves the devotion of the Festival to digital technology and prompts us to create. “Movile” is ready to host our mobile shorts! Let’s get inspired and create!

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια εκδήλωση αφιερωμένη στον ψηφιακό κινηματογράφο που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας που διέπει το Φεστιβάλ εντάξαμε - πρώτοι στην Ελλάδα - στις εκδηλώσεις μας το άκρως πρωτοποριακό και ενδιαφέρον τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων με τον διακριτικό τίτλο «movile». Η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε τη σύγκλιση υπηρεσιών φωνής, εικόνας και δεδομένων σε μια συσκευή. Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί σήμερα μια εύκολα προσβάσιμη και ιδιαίτερα διαδεδομένη συσκευή ψηφιακής τεχνολογίας. Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναδείξουν τη δημιουργική τους διάθεση δημιουργώντας τη δική τους ταινία. Ταυτόχρονα, προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με ταινίες που φέρουν τη σφραγίδα της ψηφιακής τεχνολογίας, αφού αποτελούν καθαρά δικό της προϊόν. Ο νέος ψηφιακός κόσμος που συνεχώς εξελίσσεται κάνει πιο απλή και δημιουργική τη ζωή μας. Μας προκαλεί να τον ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μας παρέχει. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εστιάζει στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας τις οποίες ενσωματώνει στις εκδηλώσεις του. Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων είναι εδώ και μας προτρέπει να γίνουμε δημιουργοί. Το «movile» είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τα ταινιάκια μας. Ας εμπνευστούμε και ας δημιουργήσουμε!

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

157


158

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


The evolution of digital technology influences significantly the developments at the area of artistic creation and expression. New prospects are opened for cinema. Digital cinema constitutes the future of the cinematographic industry. Naoussa International Film Festival appears dynamically at the new digital era of cinema by exploiting the latest digital means and by utilizing innovative actions.

Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας επηρεάζει σημαντικά τις εξελίξεις και στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Στον χώρο του κινηματογράφου διανοίγονται νέες προοπτικές. Ο ψηφιακός κινηματογράφος αποτελεί το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας προβάλλει δυναμικά στον χώρο του ψηφιακού σινεμά ενσωματώνοντας τα τελευταία ψηφιακά μέσα και υλοποιώντας καινοτόμες δράσεις.

The organizing of the department of youth and student films, called «DV SEE» constitutes an action addressed to cinema directors of tomorrow. The basic goal of «DV SEE» is to support young creators and to provide them with the opportunity to present their work and get evaluated for it.

Η διοργάνωση του τμήματος νεανικών και σπουδαστικών ταινιών με τον διακριτικό τίτλο “DV SEE” αποτελεί μια στοχευμένη δράση του Φεστιβάλ με το βλέμμα στραμμένο στους αυριανούς κινηματογραφιστές. Στόχος του τμήματος είναι να στηρίξει όλους τους νέους δημιουργούς και να τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αξιολογηθούν για αυτή.

Simultaneously, the department of youth and student films aims at expanding the educational activity, by incorporating it into a multifarious celebration of cinema. By organizing parallel events with the participation of cinema professionals young creators are offered the chance to contact renowned personalities of the cinema area, who will advise, encourage and lead them. Moreover the participation in an established, dynamic and flexible Festival allows the participants to communicate with other creators, express their thoughts, watch films of renowned directors and to acquire valuable experiences, that will assist them on building their cinematographic future on solid foundations. Naoussa International Film Festivals develops to node of wider transeuropean networks of exchanges and collaboration with foreign countries. Henceforth, the Youth and Students Department of the Naoussa Festival is entering a new era! The Department expands its horizons and welcomes creations from countries of South-East Europe. This important development is impressed at the new title DV SEE. Digital View South East Europe aims to support young filmmakers, constitute a continuation of the educational activity and promote their work. Furthermore, in the frames of the department we develop collaborations with South-East Europe academic institutions aiming to work together for strengthening the cinematographic creation of the region. With this move Naoussa International Film Festival shows its special interest for the future of cinema.

Ταυτόχρονα, το “DV SEE” επιδιώκει να επεκτείνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα, εντάσσοντας την μέσα σε μια πολυσχιδή γιορτή του σινεμά. Μέσα από τη διοργάνωση παραλλήλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή επαγγελματιών του χώρου δίνεται η δυνατότητα στους νέους δημιουργούς να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένες προσωπικότητες του κινηματογράφου που θα τους συμβουλέψουν, θα τους παροτρύνουν, θα τους καθοδηγήσουν. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε ένα καταξιωμένο, δυναμικό και ευέλικτο Φεστιβάλ επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επικοινωνήσουν με άλλους δημιουργούς, να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να παρακολουθήσουν δημιουργίες καταξιωμένων σκηνοθετών και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να χτίσουν πάνω σε στέρεα θεμέλια το κινηματογραφικό τους μέλλον. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εξελίσσεται σε κόμβο ευρύτερων διευρωπαϊκών δικτύων ανταλλαγών και συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού. Πλέον το τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών Ταινιών περνάει σε νέα εποχή! Διευρύνει τους ορίζοντες του και υποδέχεται δημιουργίες από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η σημαντική εξέλιξη αποτυπώνεται στην καινούρια ονομασία DV SEE. Βασικές στοχεύσεις του Digital View South East Europe είναι να στηρίξει τους νέους κινηματογραφιστές, να αποτελέσει συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να προωθήσει τη δουλειά τους. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του τμήματος αναπτύσσονται συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με στόχο την ανάδειξη της κινηματογραφικής δημιουργίας της περιοχής.

Με αυτή την κίνηση το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποδεικνύει το ξεχωριστό του ενδιαφέρον για το αύριο του σινεμά!

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

159


ANIMADORAS First session of short animation s in the circle of Animadrid featuring a collection of the best productio ns of contemporary animation. Πρώτος κύκλος μικρού μήκους ταινιών κινουμένων σχεδίων του Animadrid , που παρουσιάζει μια συλλογή από τις καλύτερες παραγωγέ ς σύγχρονου κινουμένου σχεδίου.

LOLA & VIRGINIA: INCÓG

ALEGRÍAS

Virginia Cur

DE PUERTA

iá. Plastilin

a

Myriam Ballesteros

TIERRA

4’00’’ | 19 95 PRODUCER / Π ΑΡΑΓΩΓΟ Σ: TO

M ÁS COND E A videoclip ba sed on the jo ys of Cadiz, g itar player gu where a sin , a dancer an ger, a d two palm with the mus trees sing an ic. However, d dance these charac A friendly w ters are not orm, animat alone. ed to listen spontaneou to music, let sly to the rh himself yt hm accident un where he w ill have a little der the guita rist’s boot, th him to keep at doesn’t pr having fun un event til the end. Βίντεο κλιπ βα σισμένο στις χαρές του Κά τραγουδιστής ντιθ, όπου έν , ένας κιθαρίσ ας τας,μια χορεύτ τραγουδούν ρια και δύο φο και χορεύουν ίνικες με τη μουσική χαρακτήρες . Αλλά αυτοί δεν είναι μόνο οι ι. Ένα φιλικό να ακούει μο σκουλήκι, σχ υσική, αφήνετ εδιασμένο αι αυθόρμητ πάθει ένα μικρ α στο ρυθμό ό ατύχημα κά όπου θα τω από την μπ κάτι που δεν ότα του κιθαρ τον εμποδίζε ίστα, ι να συνεχίσει το τέλος. να διασκεδά ζει μέχρι DIRECTING, PHOTOGRA PHY, ANIMAT ΦΩΤΟΓΡΑΦ ION/ ΣΚΗΝ ΙΑ, ΚΙΝΟΥΜ ΟΘΕΣΙΑ, ΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ MODELING/ : VIRGINIA ΜΟΝΤΕΛΟΠΟ CURIÁ ΙΗΣΗ: VIRG TOMÁS CO INIA CURI NDE, MIGUE Á, L LLAMAS EDITING/ Μ ΟΝΤΑΖ: L. ÁN GEL F. AR MUSIC/ ΜΟΥ MADA ΣΙΚΗ: EL CH ATO DE LA ISLA

JA

AYT N BAC

ONI GA

NITO

13’0 0’’ | 2D, 3D | 2007 PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ : ICON ANIMATION , MIL LIM AGE S, TEL EVISIÓ DE CATALU NYA , EUSKAL TEL EBISTA, FRA NCE 3 John Bloon, a successful adol escent actor, disappears without trace and goes inco gnito to the insitute of Lola . John avoids fame because he wants to be a normal boy and have true friends. Lola finds it out but, as soon as she learns his personal motives , promises to keep his secr et. Everything falls down when Virginia finds out his identity. She has a fantastic opportun ity to become famous. Ο John Bloon, ένας επιτυχημέ νος νεαρός ηθοποιός, εξαφανίζεται χωρίς ίχνος και πηγαίνει ινκόγκνιτο στο ίδρυμα της Λόλα . Ο John θέλει να ξεφύγει από τη «δόξα», επειδή θέλει να είναι ένα κανονικό παιδί και να έχει πραγματικούς φίλους. Η Λόλα το ανακαλύπτει αλλά όταν συνε ιδητοποιεί τα προσωπικά κίνητ ρα του, υπόσχεται να κρατήσει το μυστικό του. Όλα κλονίζονται, όταν η Βιρτζίνια μαθαίνει την ταυτότητα του. Η Βιρτζίνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μονα δική ευκαιρία να γίνει διάσημη. DIRECTING/ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: TXEMA OCIO ANIMATION/ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: IÑAKI AMURRIO , GOTZON BELMONTE, JAVI GALDÓS , JAVI KINTANA, JULIEN CAYOT, STEPHANE CRO NIER, CHRISTOPHE N’GU YEN, VANG XIONG, YANNICK ZANCHETTA MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: JOHN GLADSTONE SMITH

RRIGA

e ons in th animati of short g a selection n io s s e s rin Second rid featu animations of Animad e circle of t representativ Baca and Toni os Jan of the m s filmmakers lan the Cata . νων Garriga κινουμέ ουμήκους που παρ μικρού , ς d ο ri λ d κ a ύ κ im κά ς n τι ο A υ ρ ε υ τε π το ύ Δε ίσιο προσω στο πλα πιο αντι οθετών ν η σχεδίων πιλογή από τα κ σ ν ια ε αταλανώ σιάζει μ ια των Κ να σχέδ a. ig rr κινούμε a ni G a και To Jan Bac

HABITAT

Jan Baca y

a

Toni Garrig

R/ | PRODUCE 8’00’’ | 1971 FILMS S U CH N PI Σ: Π ΑΡΑΓΩΓΟ his e individual, nism ruins th s. dom t and his free environmen ο, ρέφει το άτομ φιλία καταστ ες του. ρί θε Η άγρια αστυ ευ ελ ον του και τις το περιβάλλ

The wild urba

CA, ΙΑ: JAN BA ΣΚΗΝΟΘΕΣ DIRECTING/ IGA TONI GARR ESTRADA ΟΣ: XAVIER SOUND/ ΗΧ

160

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


a journey through spanish animation

®¯° ±°²³´³ ¶±° ³¶·°¯³¸° ¸³¯¹º¼®¯° ¶½®´³°

In the frames of the international collaboration of the Naoussa International Film Festival we inaugurate a new cooper ation with the Cervantes Institute of Athens.

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εντάσσεται η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Cervantes της Αθήνας.

During the 7th edition of the Naoussa International Film Festival a tribute to Spanish animations, which have been disting uished in the Animadrid festival, will be held.

Κατά τη διάρκεια του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα τογράφου Νάουσας πρόκειται να υλοποιηθεί ένα αφιέρωμα σε ισπανικ ές ταινίες κινουμένων σχεδίων που έχουν διακριθεί στο ισπανικό φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων Animadrid.

The animations that will be screened include the anima ted works of the Catalan directors Jan Baca and Toni Garriga, the project of Pablo Llorens on plasticine animation, and a compilation of the best productions of the contemporary animators.

Οι ταινίες που θα προβληθούν περιλαμβάνουν έργα κινουμ ένων σχεδίων των Καταλανών σκηνοθετών Jan Baca και Toni Garriga, του Pablo Llorens πάνω στη δημιουργία κινουμένων σχεδίω ν με πλαστελίνη, καθώς και σύγχρονων σχεδιαστών κινουμ ένων σχεδίων.

Screening Room 2, Friday, 1/10 at 20:15

Αίθουσα 2, Παρασκευή, 1/10 στις 20:15

PABLO LLOREN

BLANC I NEGRE {BLANCO Y NEG RO

Jan Baca y Toni 12’00’’ | 1974 PRODUCER / ΠΑ

}

Garriga

ΡΑ ΓΩΓΟΣ: PINCH

US FIL MS Reflection on the problem of immigra tion and its consequences. Σκέψεις πάνω στο πρόβλημα της μετανά στευσης και των συνεπειών της . DIRECTING/ ΣΚΗ ΝΟΘΕΣΙΑ: JAN BA CA, TONI GARR SOUND/ ΗΧΟΣ: ER IGA NEST SERRAH IMA, XAVIER ESTRADA, ROBE RT CABEZA

S

Third and last ses sion of short anim ations in the circle of Anim adrid featuring a selection of the most repres entative animati ons in plasticine of the director Pablo Llo rens, whose work has numerou s awards highlig hting the Goya Award to Be st Short Animati on which he received for two years 2005 and 2006. Τρίτος και τελευτ αίος κύκλος μικρο ύ μήκους κινουμένων σχεδίω ν του Animadrid που παρουσιάζει μια επιλογή από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίε ς κινουμένων σχε δίων με πλαστελίνη του σκ ηνοθέτη Pablo Llo rens, του οποίου το έργο έχε ι λάβει πολυάριθμ α βραβεία ξεχωρίζοντας το Βραβείο Goya στο Καλύτερο μικρού μήκους Κιν ούμενο σχέδιο πο υ το έλαβε δυο συναπτά έτη 2005 και 2006.

CARACOL, COL, COL Pablo Llorens 12’00’’ | PLASTICINE / ΠΛΑΣΤΕ ΛΙΝΗ | 1995 | PRODUCER/ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: SANTIAGO LORENZO, EL LÁPIZ DE LA FACTORÍA Poor Maru lives enslaved by the tyranny of her husband. She would like to get released from him but she doesn’t dare. Α nice day, the providential arrival of a psychokiller who escaped the mental hospital opens a window to hope and assassination. Η καημένη η Maru ζει στη σκλαβιά της τυραννίας του συζύγου της. Θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν αλλά δεν τολμά. Μια ωραία μέρα, η θεόσταλτη άφιξη ενός ψυχασθενούς δολοφόνου που εγκατέλειψε το ψυχιατρείο ανοίγει ένα παράθυρο στην ελπίδα και τη δολοφονία. S ANIMATION/ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ: PABLO LLOREN DIRECTING/ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: PABLO LLORENS, PANCHO MONLEÓN  PHOTOGRAPHY/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: CORA PEÑA, JAVIER RUIZ † SOUND/ ΗΧΟΣ: KINOVA, PABLO LLORENS † MUSIC/ ΜΟΥΣΙΚΗ: SERGIO ALCOLEA, JOSÉ MIGUEL NIETO  EDITING/ ΜΟΝΤΑΖ: BEATRIZ CHAMÓN

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

161


In the frames of the international collaborations of the Naoussa International Film Festival we inaugurate a new collaboration with the Spanish festival “Punto y Raya”, which is based in Barcelona.

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εντάσσεται η συνεργασία μας με το ισπανικό φεστιβάλ Punto y Raya που εδρεύει στη Βαρκελώνη.

Punto y Raya has earned the title of “most abstract in the world”, explores the creative possibilities of dots and lines in various spheres of science, art and thought. No figuration, no perspective, just dots and lines as ends in themselves!

Αυτό το φεστιβάλ, που έχει κερδίσει τον τίτλο του «πιο αφηρημένου στον κόσμο», εξερευνά τις δημιουργικές πιθανότητες που έχουν οι τελείες και οι γραμμές σε διάφορες σφαίρες της επιστήμης, της τέχνης και της σκέψης. Κανένας σχηματισμός, καμία προοπτική, απλά τελείες και γραμμές ως αυτοσκοπός!

Screening Room 3, Sunday 3/10 at 16:00 Αίθουσα Προβολών 3, Κυριακή 3/10 στις 16:00

162

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


SON OF PUDDLE JUMPER

MILIEU £INFECTED¤

I REVERE

MATRIX

Chris Casady

Nico Juárez_Iconish

Mary Benedicto

Ren Linxiao

1’30’’ | DRAWING, COLOR/ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΓΧΡΩΜΟ | LOS ANGELES, USA/ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΗΠΑ | 2008

2’30’’ | CGI, B&W | BARCELONA, SPAIN/

3’01’’ | CGI, COLOR/ ΕΓΧΡΩΜΟ | DALLAS, TX, USA/ ΝΤΑΛΛΑΣ, ΤΕΞΑΣ, ΗΠΑ | 2008

8’24’’ | cgi, b&w | Beijing, China/ Πεκίνο, Κίνα | 2009

Working with hand drawn lines encrypted as vectors to create Beziér tension and release feelings within a framework of 768 X 576 plus a cacophony of random sounds and noises. Δουλεύοντας με γραμμές σχεδιασμένες με το χέρι κρυπτογραφημένες ως φορείς για τη δημιουργία έντασης με την τεχνοτροπία Beziér και την απελευθέρωση συναισθημάτων μέσα σε ένα πλαίσιο 768 x 576 συν μια κακοφωνία τυχαίων ήχων και θορύβων. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: JOHN DENTINO, FAT MASON

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009

Life (and death) as seen through the microscope. Layers and layers of basic elements, cells that build up a complex unity. Η ζωή (και ο θάνατος) όπως φαίνονται μέσα από το μικροσκόπιο. Στρώματα και στρώματα βασικών στοιχείων, κύτταρα που οικοδομούν μια σύνθετη ενότητα. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: JAVIER NAVINÉS_PANTANO

The line and dot are revered in this awe inspiring combination of sound and cgi. Η γραμμή και η τελεία τιμώνται σε αυτή τη σεβαστό, εμπνευσμένο συνδυασμό ήχου και cgi. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: MARY BENEDICTO

In this video, we start off with the elemental geometries which form a picture -point, line and surface- to study the laws of shape-shiing in a 2D space. The video creates spatial illusion by exchanging, duplicating, intersecting and transforming those elements, representing thus the transformation from a single dimension to multiple dimensions. Integrated with the theories in the «I Ching, Book of Changes», it reenacts the eternal cycle between generation and termination. By experiencing the illusions and movements of sound in space, the audience is expected to sense space and time, balance and opposition. Σε αυτό το βίντεο, ξεκινάμε με τις στοιχειώδεις γεωμετρίες που σχηματίζουν μια εικόνα – σημείο, γραμμή και επιφάνεια- για να μελετήσουμε τους νόμους της σχηματικής μετακίνησης σε περιβάλλον 2D. Το βίντεο δημιουργεί χωρική ψευδαίσθηση ανταλλάσσοντας, αναπαράγοντας, διατέμνοντας και μετασχηματίζοντας εκείνα τα στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας έτσι τη μετατροπή από μία μόνο διάσταση σε πολλαπλές διαστάσεις. Ενσωματωμένο με τις θεωρίες του «Ι Ching, Βιβλίο Αλλαγών», αναπαριστά τον αιώνιο κύκλο μεταξύ γένεσης και τερματισμού. Βιώνοντας τις ψευδαισθήσεις και τις κινήσεις του ήχου στο χώρο, το κοινό περιμένει να αισθανθεί το χώρο και το χρόνο, την ισορροπία και το αντίθετό της. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: REN LINXIAO

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

163


STOPPAGES Astrid Hagenguth 4’30’’ | DRAWING, VIDEO COMPOSITION, COLOR/ ΣΧΕΔΙΟ, ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΓΧΡΩΜΟ | HANNOVER, GERMANY/ ΑΝΟΒΕΡΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2007

Playful forms gather in front of a repeating pattern. They seem to mold, dance and react with the soundtrack. The technique used is Drawing with Graphic Tablet in combination with picture (Photoshop) and editing soware. Παιχνιδιάρικες μορφές συγκεντρώνονται μπροστά σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Μοιάζουν να αλλάζουν, να χορεύουν και να αντιδρούν με τη μουσική της ταινίας. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η Ζωγραφική με τη χρήση της συσκευής Graphic Tablet σε συνδυασμό με εικόνα (Photoshop) και λογισμικό επεξεργασίας. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: ISO68

EDINBORO IMPROVISATION Charles Bandla 2’00’’ | DRAWING, VIDEO COMPOSITION, COLOR/ ΣΧΕΔΙΟ, ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΓΧΡΩΜΟ | EDINBORO, USA/ ΗΠΑ | 2008

«Edinboro Improvisation» was hand-drawn using TV Paint and a Wacom tablet. The film is based on an animated statement in which a line appears, transforms and then disappears. This basic graphic statement was composited into a series of variations by manipulation of scale, orientation and rhythm and combined with an original soundtrack of loop based music. The resulting composition was returned to TV Paint for hand coloring. Η ταινία «Edinboro Improvisation» ήταν σχεδιασμένη με το χέρι χρησιμοποιώντας TV Paint και μια συσκευή Wacom tablet. Η ταινία βασίζεται σε μια κινουμένου σχεδίου κατάθεση στην οποία εμφανίζεται μια γραμμή, μετασχηματίζεται και ύστερα εξαφανίζεται. Αυτή η βασική γραφική κατάθεση αποτελούνταν από μια σειρά παραλλαγών με τη χειραγώγηση της κλίμακας, του προσανατολισμού και του ρυθμού και σε συνδυασμό με μια πρωτότυπη μουσική ταινίας βασισμένη σε λούπες. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: CHARLES BANDLA

FRAMEFRAMER

ONCE UPON A POINT

Barbara Doser

Aleix Fernández Curell, Alex Gámez

5’00’’ | OP†ART, VIDEO COMPOSITION, B&W/ ΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, B&W | VIENNA, AUSTRIA/ ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ | 2009

A rotating video feedback event becomes a moving and transforming pattern by selecting a small image detail, multiply arranged in a matrix. Through the seriality in the horizontal lines and vertical columns of the matrix, the original circular movement will be transformed into a linear one. New forms in movement, and movement as form come into being. The Sound is generated by the video signals of the rotating video feedback, which are converted into audio signals and dubbed with the linear moving patterns. Therefore, the visual transformation of forms and movement is happening in an invariant sound space. The original rotating feedback video is hearable. Ένα περιστατικό εναλλασσόμενης επανατροφοδότησης βίντεο γίνεται ένα κινούμενο και μετασχηματιζόμενο μοτίβο επιλέγοντας μια μικρή λεπτομέρεια στην εικόνα, πολλαπλώς τακτοποιημένο σε μια μήτρα. Μέσα από την αλληλουχία στις οριζόντιες γραμμές και τις κάθετες στήλες της μήτρας, η πρωτότυπη κυκλική κίνηση θα μετατραπεί σε μια γραμμική. Νέες μορφές κίνησης και η κίνηση ως μορφή γεννιέται. Ο Ήχος δημιουργείται από τα σήματα βίντεο της εναλλασσόμενης επανατροφοδότησης βίντεο, τα οποία μετατρέπονται σε σήματα ήχου και μεταφράζονται με τα γραμμικά κινούμενα μοτίβα. Γι’ αυτό, η οπτική μεταμόρφωση των μορφών και της κίνησης συμβαίνει σε ένα αμετάβλητο διάστημα ήχου. Το αρχικό βίντεο εναλλασσόμενης επανατροφοδότησης μπορεί να ακουστεί. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: BARBARA DOSER, HOFSTETTER KURT, NORBERT MATH

164

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

4’30’’ | CGI, COLOR/ ΕΓΧΡΩΜΟ | SAN FRANCISCO, USA † BARCELONA, SPAIN/ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, ΗΠΑ È ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009

«Once upon a point» is a generative video piece created by code programming in «Processing». It shows both the evolution of a dot and the evolution of its community. It’s about how communication and understanding make way to the formation of higher, more complex structures. Η ταινία «Once upon a point» είναι βίντεο κομμάτι που δημιουργήθηκε από κώδικα προγραμματισμού στο Processing. Δείχνει τόσο την εξέλιξη μιας τελείας όσο και την εξέλιξη της κοινότητας του. Είναι σχετικά με το πώς η επικοινωνία και η κατανόηση κάνουν χώρο στο σχηματισμό υψηλότερων, πιο σύνθετων δομών. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: ALEX GAMEZ · ALEIX FERNANDEZ


HARMONICS

EVARIATIONS

Diana Reichenbach

Sabrina Schmid

2’00’’ | 35MM, STOP†MOTION, COLOR | LOS ANGELES, USA/ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΗΠΑ | 2008

2’22’’ | DRAWING, CGI, COLOR/ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΓΧΡΩΜΟ | UK/ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2009

«Harmonics» is a visual music piece, which takes viewers through a sensory journey using experiments in light, color and sound. The interplay of the visuals with the audio track allows the viewer to experience the piece differently each time and demands a heightened state of their senses. Shot on 35mm film, «Harmonics» is the filmmaker’s first fully-analog project. The piece exposes the traits of film stock, which cannot be achieved through digital means. It is an experiment using capabilities of light manipulation and how light is captured onto film.

The animation experiments with variations of ‘dots and lines’ as drawn abstract marks made by digital pencil and use of primary colours. Some film based methods are transposed to the digital: an early animation technique of ‘frameless animation’ together with frame-by-frame drawing become ‘re-invented’ through digital means to give a ‘handmade’ aesthetic to the computer animation.

Η ταινία «Harmonics» είναι ένα οπτικό μουσικό κομμάτι, που πηγαίνει τους θεατές μέσα από ένα αισθητηριακό ταξίδι χρησιμοποιώντας πειράματα σε φως, χρώμα και ήχο. Η αλληλεπίδραση των οπτικών με το μουσικό κομμάτι επιτρέπει στο θεατή να βιώσει το κομμάτι διαφορετικά κάθε φορά και απαιτεί ένα αυξημένο επίπεδο των αισθήσεων τους. Γυρισμένο σε 35mm, αυτή η ταινία είναι το πρώτο αποκλειστικά αναλογικό έργο του δημιουργού. Το έργο εκθέτει τα χαρακτηριστικά του φιλμ, το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω ψηφιακών μέσων. Είναι ένα πείραμα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της χειραγώγησης του φωτός και το πώς το φως αιχμαλωτίζεται πάνω στο φιλμ. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: THE CYTOKINE STORM

Το κινούμενο σχέδιο πειραματίζεται με παραλλαγές από τελείες και γραμμές σαν αφηρημένα σχεδιασμένα σημάδια που έγιναν από ψηφιακό μολύβι και με τη χρήση πρωτογενών χρωμάτων. Μερικές μέθοδοι βασισμένοι στο φιλμ μεταφέρονται στο ψηφιακό: μια πρώιμη τεχνική του κινουμένου σχεδίου, αυτή του κινουμένου σχεδίου χωρίς πλαίσιο, μαζί με τον καρέ- καρέ σχεδιασμό ανακαλύφθηκαν εκ νέου μέσα από ψηφιακά μέσα για να δώσουν μια «χειροποίητη» αισθητική στο κινούμενο σχέδιο του υπολογιστή. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: SEBASTIAN CASTAGNA

L’ART DE LA FUGA | THE ART OF THE FUGUE Daniel Pitarch Fernández 3’18’’ | VIDEO COMPOSITION, COLOR/ ΒΙ† ΝΤΕΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΓΧΡΩΜΟ | BARCELONA, SPAIN/ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ | 2009

«L’art de la fuga» has been created from the perspective photos of a building taken by the author. The editing process started with the conversion of each of the windows into video frames, fitting them into other windows on the same photo to build up the following video frame (no windows from different photos have been combined here). The order of the windows is sometime consecutive (a line or a column), but it may also follow other motifs or series. Briefly, it’s about deforming the lines of the fugue to create animation, which destroys the original perspective from where it started. It’s a re-framing and re-ordering process that allows for the static fugue to develop in time.

ARGYLE KABUKI Dax Norman 1’39’’ | DRAWING, COLOR/ ΣΧΕΔΙΟ, ΕΓ† ΧΡΩΜΟ | USA/ ΗΠΑ | 2009

I aim to use the combination of simple lines, dots, color, and music to evoke a feeling. The animation is hand drawn, on a computer. Χρησιμοποιώ συνδυασμό από απλές γραμμές, τελείες, χρώμα και μουσική για να προκαλέσω ένα συναίσθημα. Το κινούμενο σχέδιο είναι σχεδιασμένο με το χέρι, σε υπολογιστή. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: DAVE MERSON HESS

Η ταινία «L’art de la fuga» έχει δημιουργηθεί από φωτογραφίες ενός κτιρίου με προοπτική τραβηγμένες από τον συγγραφέα. Η διαδικασία επεξεργασίας ξεκίνησε με τη μετατροπή κάθε παραθύρου σε βίντεο πλαίσια, τοποθετώντας τα μέσα σε άλλα παράθυρα στην ίδια φωτογραφία για να δημιουργήσει το ακόλουθο βίντεο πλαίσιο (δε συνδυάστηκαν εδώ παράθυρα από διαφορετικές εικόνες). Η διάταξη των παραθύρων είναι μερικές φορές συνεχόμενη (μια γραμμή ή μια στήλη), αλλά μπορεί επίσης να ακολουθεί άλλα μοτίβα ή σειρές. Εν συντομία, πρόκειται για τη παραμόρφωση των γραμμών της φούγκας για τη δημιουργία κινουμένου σχεδίου, που καταστρέφει την αρχική προοπτική από όπου ξεκίνησε. Είναι μια διαδικασία ανα-πλαισιώματος και αναδιάταξης που επιτρέπει στην στατική φούγκα να εξελιχτεί στο χρόνο. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: JOHANN SEBASTIAN BACH

7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

165


AUDIOCROMÁTICO: AFILADO Y DIFUSO | AUDIOCROMATIC: SHARP AND DIFUSE Iñigo Sordo Ansorena 5’27’’ | CGI, VIDEO COMPOSITION, COLOR/ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΓΧΡΩΜΟ | MADRID, SPAIN/ ΜΑΔΡΙΤΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ | 2005

Audiocromático is a piece created in December 2005 with the collaboration of various independent artists. It builds up a trip through the spectator’s perception and de-codification. It consists of two parts: «Sharp» (cold colors and sharp geometry, winding music) and «Diffuse» (warm colors, so and slow-moving geometry, ambient music). The visuals were made using a computer. It features geometric glitches and polygonal 3D deformations in «Maya». The material was cut and edited based on the soundtrack. «Sharp» has over 260 cuts in one two-minute segment.

COLOUR KEYS

LINEAREA

David Daniels

Idrioema

3’30’’ | CGI, COLOR | LONDON, UK/ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 2006

2’19’’ | STOP†MOTION, OP†ART, B&W | LISBON, PORTUGAL/ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2009

I’ve always wanted to play the piano, but I’m no good. This is the closest I can get. A graphic response to a piano composition by Jules Maxwell. Imagine your ears as eyes. Πάντα ήθελα να παίξω πιάνο, αλλά δεν είμαι καλός. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Μια γραφική ανταπόκριση σε μία σύνθεση πιάνου από τον Jules Maxwell. Φαντάσου τα αυτιά σου ως μάτια. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: JULES MAXWELL

Η ταινία «Audiocromático» είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 με τη συνεργασία διαφόρων ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Δημιουργεί ένα ταξίδι μέσω της αποκωδικοποίησης και της αντίληψη του θεατή. Αποτελείται από δυο μέρη: «Έντονο» (ψυχρά χρώματα και έντονη γεωμετρία, ελικοειδής μουσική) και «Απαλό» (ζεστά χρώματα, απαλή και αργά κινούμενη γεωμετρία, ατμοσφαιρική μουσική). Τα οπτικά εφέ δημιουργήθηκαν με τη χρήση υπολογιστή. Προβάλλει γεωμετρικές ανωμαλίες και πολυγωνικές 3D παραμορφώσεις στο «Maya». Το υλικό κόπηκε και μονταρίστηκε βασισμένο στη μουσική της ταινίας. Το «Έντονο» έχει πάνω από 260 περικοπές σε ένα δίλεπτο τμήμα. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: LUCAS S. BECKER, JOSÉ M. PÉREZ

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

Oliver Vogel 3’03’’ | CGI, COLOR | GERMANY / ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2007

This work’s main goal is illustrating the mutation of a point into a line… It’s almost like analyzing under a microscope the composition of the point to observe how it evolves, generating new forms that will eventually create the line; to observe the computer raw-data of a point while processing the codes for the visualization of the new forms. The video was made animating digital hand-drawn frames, processed with filters to granulize the images step by step... Each frame is the result of the filtering on the previous one in a decomposition and re-composition of pixels, bringing a fluid-randomness look to the video. It’s about ordering the chaos while respecting its nature... Ο βασικός σκοπός αυτής της δουλειάς είναι να απεικονίσει τη μετάλλαξη ενός σημείου σε γραμμή. Είναι σχεδόν σαν να αναλύεις κάτω από ένα μικροσκόπιο τη σύνθεση ενός σημείου για να παρατηρήσεις πώς εξελίσσεται, γεννώντας νέες μορφές που σταδιακά θα δημιουργήσουν τη γραμμή: να παρατηρήσεις τα μη επεξεργασμένα υπολογιστικά δεδομένα ενός σημείου παράλληλα με την επεξεργασία των κωδικών για την οπτικοποίηση των νέων μορφών. Το βίντεο δημιουργήθηκε ζωντανεύοντας ψηφιακά σχεδιασμένα με το χέρι πλαίσια, επεξεργασμένα με φίλτρα για να κοκκοποιήσει τις εικόνες βήμα προς βήμα… Κάθε πλαίσιο είναι αποτέλεσμα φιλτραρίσματος του προηγούμενου σε μια αποσύνθεση και ανασύνθεση των πίξελς, φέρνοντας μια ματιά ρευστής τυχαιότητας σε αυτό το βίντεο. Πρόκειται για την τακτοποίηση του χάους ενώ σέβεται τη φύση της. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: IDRIOEMA

166

HERBSTLAUB | AUTUMN LEAVES

«Herbstlaub» is a coming-of-age-roadmovie of a dot. During my studies, some colleagues and I sometimes met in the aernoon/night to sing, clear our heads from the projects and annoy other students with our voices. It was a short endeavor, but still fun. When I decided to make my own diploma film (in panic - I had 3 weeks le, because my main focus were two other, non-personal projects), I thought it would be a nice idea to gather the «choir» one last time. Two of the singers and I did some initial musical experimentation, then Philipp came along. He did the final score, and even agreed to use our non-professional voices for it. The rest was freestyle 3D animation... Η ταινία «Herbstlaub» είναι μια ταινία δρόμου- ενηλικίωσης μιας τελείας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, μερικοί συνάδελφοί μου κ εγώ συναντηθήκαμε κάποιες φορές απόγευμα/ βράδυ για να τραγουδήσουμε, να αδειάσουμε το κεφάλι μας από τις εργασίες και να ενοχλήσουμε άλλους φοιτητές με τις φωνές μας. Ήταν μια σύντομη προσπάθεια, αλλά διασκεδαστική. Όταν αποφάσισα να κάνω την πτυχιακή μου ταινία (σε πανικό – είχα 3 εβδομάδες περιθώριο, επειδή ο βασικός μου στόχος ήταν δυο άλλα, μη προσωπικά έργα), σκέφτηκα ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να μαζέψω τη «χορωδία» μια τελευταία φορά. Δυο από τους τραγουδιστές και εγώ κάναμε κάποιο αρχικό μουσικό πειραματισμό κι ύστερα ήρθε ο Philipp. Έκανε την τελική παρτιτούρα και συμφώνησε μέχρι και να χρησιμοποιήσει τις ερασιτεχνικές φωνές μας γι’ αυτό. Το υπόλοιπο ήταν κινούμενο σχέδιο 3D ελεύθερου στιλ. SOUNDTRACK/ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑΣ: PHILIPP NOLL


7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

167


168

6 T H N A O U S S A I N T E R N AT I O N A L F I L M F E S T I VA L

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ

143


7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

169


170

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


7th NAOUSSA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

171


We would like to thank

Ευχαριστούμε

The John S. Latsis Public Benefit Foundation

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

The Ministry of Culture and Tourism

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

The General Secretariat of Macedonia - Thrace

Τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης

The General Secretariat for Youth

Τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

The Prefecture of Imathia

Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

The Instituto Cervantes

Το Instituto Cervantes

The Red Cross Samaritans

Τους Εθελοντές Σαμαρείτες

The Municipal Cultural Organization of Naoussa

Τον Δημοτικό Πολιτιστικό Οργανισμό Νάουσας

All the sponsors

Όλους τους χορηγούς

The volunteers

Τους εθελοντές

and everyone who has supported the event in any way

και όσους συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία της διοργάνωσης

--------------------------------------------------------------------Editor: Naoussa International Film Festival

-------------------------------------------------------------------------Εκδότης: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

Postal address: 1, Katsoulaki str., Naoussa, 59200, Greece Telephone: +302332024617 | +306974479043 Fax: +302332024637 E-mail: info@niff.gr Websites: www.naoussafilmfestival.gr | www.niff.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατσουλάκη 1, Νάουσα 59200 Τηλέφωνο: 2332024617 | 6974479043 Fax: 2332024637 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@niff.gr Ιστοσελίδες: www.naoussafilmfestival.gr | www.niff.gr

Design: colibri

172

7O Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Y Ν Α Ο Y Σ Α Σ


7th Naoussa International Film Festival - Catalogue 2010  

7th Naoussa International Film Festival - Films' catalogue 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you