Page 1

Výsledky dotazníku ze semináře NAKLIV

Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky - 1 den V úterý 23. listopadu proběhl pátý seminář projektu NAKLIV s názem „Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky“. Jednalo se o první den dvoudenní akce. Semináře se zúčastnilo 27 osob. V rámci zpětné vazby od účastníků semináře byl vytvořen dotazník spokojenosti. Byl distribuován jako součást materiálů, které dostali všichni účastníci při registraci. Jeho vyplnění bylo anonymní a odevzdání zcela dobrovolné. Na konci semináře se vrátilo 22 kusů vyplněných dotazníků, což je 85 % z celkového množství účastníků. Některé otázky byly koncipovány jako otevřené, tj. respondenti sami psali odpověď, v  dalších otázkách zaškrtávali předem vybrané možnosti.

Místo konání bylo zvoleno ... Prostory pro dvoudenní seminář jsme vybírali ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. Pro oba dny konání akce nám bylo umožněno využít reprezantativní prostory Štukového sálu na rektorátě této instituce.

Místo konání semináře

12

Účastníci opět hodnotili výběr místa velmi kladně, pouze jeden respondent se zde necítil dobře.

9 1

zcela vhodné

12 respondentů

spíše vhodné

9 respondentů

spíše nevhodně

1 respondent

zcela vhodně

spíše vhodně

spíše nevhodně

Množství informací k průběhu semináře bylo ... Informační e-mail obdrželi všichni účastníci s týdenním předstihem. Stejně tak získali informace k vypracování úkolu z minulého semináře.

Informace k semináři

13

Harmongram celého dne byl k dispozici na našich stránkách a před zahájením akce.

7 naprostý dostatek

13 respondentů

spíše dostatek

7 respondentů

spíše nedostatek

2 respondenti

2 naprostý dostatek

spíše dostatek

spíše nedostatek


Kvalita občerstvení

Čas věnovaný přestávkám

Občerstvení bylo nachystáno ve spolupráci s kolegy z VUT a připraveno na dopolední a odpolední „coffee break“ a polední obědovou pauzu. Nápoje byly zajištěny celou po celou dobu semináře.

Během přestávek mohli účastníci diskutovat jak mezi s sebou, tak i s lektorem. Toho hojně využili a lektor Jiří Zounek byl o přestávkách velmi vytížen. Půlhodinová a hodinová doba přestávek se opět ukázala jako vhodně zvolená.

Čas na přestávky

Občerstvení

19

11

11

3

velmi kvalitní

spíše kvalitní

vyhovující

dlouhý

O semináři jsem se dozvěděl Je zajímavé, že pět účastníků semináře se o něm dozvěděli i jinou cestou než z e-mailu nebo www stránek projektu. Informace a doporučení předáváné mezi lidmi navzájem považujeme za jeden z klíčových faktorů úspěchu našich seminářů.

z informačního emailu z webu nakliv.cz od známých/kolegů jinak

odpovědí 15 9 3 2

Celkově byl seminář dobře organizován Organizace semináře byla zajištěna na velmi dobré úrovni a účastníci byli spokojeni.

rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíš nesouhlasím

odpovědí 13 8 1


Nejzajímavější část V této otázce účastníci uvedli semináře, která je nejvíce zaujala: »» »» »» »» »» »» »» »»

Nejméně zajímavá část část

Nejméně zajímavými částmi dle účastníků byly:

Plánování a příprava výuky Blok „Než začneme s výukou“ Didaktické principy, podmínky učení Prakrická část – náš úkol – na kterém jsme pracovali v průběhu celého semináře Diskuze ve skupinách Hodnocení a plánování výuky Komenský, metody, formy, styly Když lektor témata přednášel dle prezentací

»» Hodnocení výsledků učících se »» Plánování a příprava výuky »» Příliš často skloňovaný e-learning na úkor F2F výuky »» Pojednání o didaktických principech »» Úvodní teorie »» Realizace výuky

Hodnocení lektorů Lektorem druhého pedagogického semináře byl opět Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., se kterým se účastníci setkali již na předchozím semináři. Jiří Zounek působí na Ústavu pedagogických věd FF MU. I během tohoto semináře byl lektor hodnocen velmi dobře po odborné stránce. Na většinu účastníků působi i celkovým dobrým dojmem.

Hodnocení odborné stránky lektora 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

19

2

1 = odborník

2

1 3

4

5 = laik

Celkové hodnocení (dojem z) lektora 16 14

14

12 10 8 6 4

4

4

2

3

2 0 1 = dobrý dojem

4

5 = špatný dojem


Diskuze na semináři Čas věnovaný diskuzím byl adekvátní a probírala se témata související s programem semináře.

Diskuze mne obohatily 12

Přesto někteří účastníci nebyli zcela spokojeni s jejich obsahem.

4

6

rozhodně souhlasím spíše souhlasím spíše nesouhlasím

Očekávání

Informační přínos

Očekávání většiny účastníků tento seminář splnil jen napůl - může to souviset se zařazením pedagogického tématu na dvě po sobě jdoucí akce.

Přínos nových informací

Očekávání 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Výsledky ukazují, že informační přínos probíraných témat nebyl příliš vysoký a že některá témata již účastnici znali.

9

9

8

8

8

7

7

6 5 4

3

3

3 2

2

1

1

1

4

5 = nic nového

0

1 = splnil

2

3

4

5 = nesplnil

1 = spoustu nového

2

3

Doporučení Seminář se stejným tématem se bude opakovat příští rok znovu, proto je důležité vědět, zda by účastníci svým kolegům účast na semináři doporučili. Nikdo neuvedl variantu, že by seminář vůbec nedoporučil. • Rozhodně doporučil - 3 účastníci • Spíše doporučil - 12 účastníků • Spíše nedoporučil - 6 účastníků


Celkové hodnocení semináře Celkové hodnocení semináře odpovídá známce dvě mínus. Někteří účastníci ho nehodnotili zcela pozivitně a důvody, proč tomu tak bylo, se můžeme pouze domýšlet. Je možné, že pedagogické téma již nebylo pro účastníky natolik zajímavé a že očekávali větší podíl praktických úkolů. Na druhou stranu stále převládají kladá vyjádření.

Celkové hodnocení semináře 10

9

9 8

7

7 6 5 4

4

3

2

2 1 0

1 = velmi vydařený

2

3

4

5 = velmi nevydařený

Komentáře účastníků Otevřená otázka pro jakékoliv sdělení a komentáře k semináři: »» »» »» »»

»» »» »» »»

Dnes příliš teoretické. Velmi vydařený seminář – teorie ukázýna v praxi, zapojení auditoria – výborné. Jako vždy pochvala. Obsah semináře poněkud nevystihoval potřeby knihovníků. Seminář se pohyboval v teoretické rovině a řešily se otázky, které mě netrápí – jsou zpravidla jasné. Reflexe vlastní práce by mě zajímala prakticky – jak postavit dotazník, abych se něco konstruktivního dozvěděla. Opět nové zajímavé prostředí , možnost poznat jiná pracoviště. Vše směrováno ve výkladu na základní školství (a na děti), kde nelze až tak moc měnit osnovy výuky. Leckdy zbytečné diskuze nad (dle mého soudu) samozřejmými věcmi – zbytečné teoretizování. Čas věnovaný individuálním činnostem byl dlouhý a málo vysvětleno, jak jej dobře naplnit. Seminář byl v některých chvílích zdlouhavý. Prostor na stamostatnou práci byl moc dlouhý. Přestávky také. Celý seminář mohl tak klidně končit v 15:00. Odpoledne slabé občerstvení.

Evaluace semináře - Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky  
Evaluace semináře - Plánování, příprava, realizace a evaluace výuky  

Hodnocení semináře

Advertisement