Page 1


Toto dílo lze šířit za podmínek CC-BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Inovace textu byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


Library and Information Science Abstracts přehledně: Producent: Proquest Počet záznamů: více než 344 000 Retrospektiva: do roku 1969 Typ databáze: bibliografická Pokrytí: knihovnictví a informační věda Přístup: placený URL: http://search.proquest.com/lisa

Co je LISA? Zkratka LISA znamená Library and Information Science Abstract. Podle názvu je tedy zřejmé, že se jedná o databázi, zaměřenou na knihovnictví a informační vědu. Předchůdcem tohoto systému byl stejnojmenný referátový časopis Library and information science abstracts, jehož první vydání vyšlo v lednu roku 1969. O vydávání se starala Britská knihovnická asociace, v dalších letech se však producent časopisu několikrát změnil. Na počítači se LISA začala zpracovávat v roce 1976. Výsledkem byly magnetické pásky, které byly nabízeny databázovým centrům. Od roku 1987 byla LISA přístupná i na CD-ROM, který vydávala společnost SilverPlatter. V dalších letech se majitel změnil na společnost Bowker-Saur, která následně databázi LISA prodala významné korporaci Cambridge Scientific Abstract, kde byla LISA zpřístupněna online přes rozhraní CSA Illumina. V současnosti je LISA součástí portfolia společnosti Proquest. Vyhledávání v této databázi se provádí prostřednictvím jednotného rozhraní Proquest. Takřka stejným rozhraním totiž disponují i další databáze produkovány touto společností. Například jde plno textovou databázi Proquest Central.

Referátové časopisy Referátové časopisy jsou považovány za předchůdce dokumentografických systémů (databází). Obsahovaly tištěné soubory bibliografických záznamů dokumentů pro dané obory. K samotné automatizaci a přechodu do elektronické podoby došlo u prvních databází v 60. letech minulého století.


Společnost Proquest: Úplné počátky společnosti Proquest jsou datovány do 30. let. Konkrétně v roce 1938 založil v Ann Arbor Eugene B. Power společnost University Microfilms International (UMI). V několika prvních letech fungování, tedy byla tato společnost zaměřena hlavně na mikrofilmování novin. Během 40. let se činnost UMI rozrůstala a vše vyústilo i v mikrofilmování některých časopisů a v roce 1949 začala společnost mikrofilmovat i The New York Times a v roce 1951 byla UMI vybrána k publikování záznamů o všech dizertacích na území USA. V 60. letech koupila společnost UMI Xerox Corporation, která ji vlastnila až do 80. let, kdy se UMI stala součástí společnosti Bell & Howell. V této době začaly vycházet první databáze na CD-ROM. Například Dissertation Abstracts Ondisc. V 90. Letech začala společnost UMI vydávat první produkty „značky“ Proquest. Konkrétně šlo hlavně o služby Proquest Direct. V roce 1999 došlo k přejmenování University Mircofilms International na Bell & Howell Information and Learning. Tento název se, ale v roce 2001 změnil na Proquest Information and Learning. Po roce 2000 společnost Proquest provedla řadu zajímavých akvizic, mezi nimi například společnost Serials Solutions. K další významné změně došlo v roce 2007, kdy se Proquest spojil s další významnou společností Cambridge Scientific Abstract a vznikla tak skupina Cambridge Information Group, do které patří například i databázové centrum Dialog.

Co LISA obsahuje? Hlavní cílovou skupinou pro tuto databázi jsou knihovníci a informační profesionálové. V databázi LISA najdeme téměř 350000 bibliografických záznamů, které jsou většinou doplněny abstrakty. Retrospektiva je do roku 1969. Excerpční základna je tvořena z více než 440 odborných časopisů, které jsou z více než 68 světových zemí a jsou vydávány ve 20 světových jazycích. Záznamy jsou aktualizované každé 2 týdny a během každé takové aktualizace je přidáno průměrně 500 nových záznamů. Hlavní obory z knihovnictví a informační vědy, které jsou v Library and Information Science Abstracts zahrnuty jsou následující: Informační management

Knihovny a archivy

Informační technologie

Management knihovny

Internetové technologie

Knihovnické technologie

Znalostní management

Funkce knihovny a uživatelé

Knihovnictví

On-line vyhledávání informací


Jak vyhledávat v databázi LISA? Jak již bylo zmíněno, vyhledávání v databázi LISA probíhá přes jednotné rozhraní Proquest. Proto se způsob je způsob vyhledávání velice podobný s například Proquest Central. Také funkce, které rozhraní nabízí, se víceméně shodují. Ve zkratce jde tedy o možnost základního a pokročilého vyhledávání. Další možností je využití stejnojmenného tezauru LISA: Library and Information Science Abstracts. Samotné vyhledávácí rozhraní nabízí několik zajímavých služeb. Například se jedná o možnost vygenerování citace vyhledaného záznamů (je možné použít i normu ISO 690) nebo sledování citování pomocí služby „Reference Linking“, která uživateli dává možnost zjištění, kým a kolikrát byl citován a které dokumenty sdílejí stejné reference. Na obrázku níže si můžete prohlédnout jaké jsou možnosti vyhledávání v Library and Information Science Abstracts (LISA).


Library, Information Science & Technology Abstracts přehledně: Producent: EBSCO Publishing Počet záznamů: více než 1 000 000 Retrospektiva: do roku 1965 Typ databáze: bibliografická, v placené verzi částečně plno textová Pokrytí: knihovnictví a informační věda Přístup: zdarma i placený (s plnými texty) URL: http://www.ebscohost.com/

Co je LISTA? Databáze Library, Information Science & Technology Abstracts je produktem společnosti EBSCO Publishing a zaměřuje se na oblast knihovnictví a informační vědy. Tato databáze je zpřístupňována ve dvou verzích. Jedna je dostupná zdarma a vyhledat je možné pouze bibliografické záznamy, maximálně s abstraktem dokumentu. Druhá verze má přívlastek „with fulltext“ což značí, že je část databáze doplněna plnými texty dokumentu. Tato část databáze je přístupná za poplatek.

Společnost EBSCO: Společnost EBSCO Publishing patří mezi největší světové společnosti v oblasti zpřístupňování informací. V různých kolekcích nabízí abstrakty a mnohdy i plné texty článků z tisíců světových periodik. EBSCO Publishing vzniklo roku 1984 jako nezávislá organizace Data Base Communications Corp., která se v roce 1987 stala součástí obrovské korporace EBSCO Industries (založeno 1930). Původní náplň a účel byl v tom, že společnost měla dodávat knihovnám aktuální reference z časopisů. V roce 1986 pak bylo ještě založeno EBSCO Electronic Information, které mělo za úkol vyvíjet a zpřístupňovat elektronické informační produkty. Později se EBSCO Electronic Information stalo součástí rozrůstající se společnosti EBSCO Publishing, která je v současnosti partnerem pro knihovny různých typů a nabízí různé informační služby. Například automatizované systémy, kolekce databází, aj. Také pořádá semináře a konference pro uživatele svých služeb. EBSCO však nezaostává ani technologicky, uživatelům nabídla jednotný přístup ke všem službám už v roce 1990 pomocí rozhraní EBSCOnet, na to pak navázalo v roce 1996 rozhraní EBSCOhost, které je využíváno dodnes. A co se týče nejnovějších trendů, je EBSCO jeden z mála producentů svého discovery systému EBSCO Discovery Service (EDS). Celkově dnes EBSCO poskytuje přístup do více než 350 databází různých typů. Pro zajímavost můžeme uvést to, že se EBSCO dostalo mezi 200 největších privátně vlastněných společností v žebříčku časopisu Forbes.


Co LISTA obsahuje? Jádro databáze tvoří více než 560 komplexně zpracovávaných periodik, více než 50 prioritně zpracovávaných periodik a takřka 125 selektivně zpracovávaných periodik a indexování knih, výzkumných zpráv a sborníků. Kromě odborných seriálů tvoří zdrojovou základnu systému také knihy a denní tisk. V placené verzi jsou plné texty z více než 300 periodik. Retrospektiva u zahrnutých záznamů v databázi je do roku 1965. V Library, Information Science & Technology Abstracts nalezneme záznamy z oborů v níže uvedené tabulce a dalších.

Knihovnictví

Bibliometrie

Klasifikace

Správa informací

Katalogizace

Vyhledávání informací online

Jak v databázi LISTA vyhledávat? Vyhledávání v LISTA probíhá přes rozhraní EBSCOhost, které společnost EBSCO využívá i pro vyhledávání v dalších databázích, které vydává. Například Academic Search Complete. Mimo standardních možností vyhledávání (základní a pokročilé) EBSCOhost také nabízí některé pokročilé techniky, jako je například vizuální vyhledávání, chytré vyhledávání textu nebo náhledy obrázků z textů PDF. Více informací o rozhraní EBSCOhost naleznete v materiálu „EBSCO Academic Search Complete“. Přímo pro databázi LISTA je specifický tezaurus, který obsahuje asi 6800 termínů. LISTA také obsahuje profily autorů, kteří jsou v záznamech frekventovaní. Celkem je jich asi 5000. Podle vyhledaného profilu autora je také možné zobrazení článků, které publikoval.


Library, Literature & Information Science přehledně: Producent: EBSCO Publishing Počet záznamů: zhruba 430 000 Retrospektiva: do roku 1980 Typ databáze: bibliografická, od roku 1997 plnotextová Pokrytí: knihovnictví a informační věda Přístup: placený URL: http://www.ebscohost.com/

Co je LLIS? Zkratka LLIS znamená Library, Literature & Information Science. Původně se jedná o produkt společnosti H.W. Wilson. Tuto společnost však v roce 2011 koupilo EBSCO Publishing. Databáze LLIS se tak stala součástí portfolia společnosti EBSCO a nyní je přístupná přes rozhraní EBSCOhost. LLIS je orientovaná na oblast knihovnictví a informační vědy. Do vývoje databáze byli podstatně zapojeni i knihovníci, proto má EBSCO v popisu databáze uveden slogan, který v překladu zní „Vytvořeno knihovníky pro knihovníky“. Záznamy v databázi jsou bibliografické a podstatná část i plno textové povahy. Plné texty jsou dostupné zejména u záznamů, které jsou novější roku 1997. Celková retrospektiva je do roku 1980. Celkový počet záznamů se pohybuje okolo 430 000.

Co LLIS obsahuje? Databáze LLIS obsahuje zejména záznamy z časopisů, nejčastěji pochopitelně v angličtině, nicméně jsou indexovány i některé cizojazyčné tituly. Dále v LLIS nalezneme konferenční sborníky, kvalifikační práce, knihy a další zdroje. Více než 460 časopisů je pak zpřístupněno včetně plných textů. Dále jsou také dostupné desítky monografií, které jsou rovněž zpřístupněny v kompletní podobně. Z konkrétních předmětových kategorií můžeme jmenovat následující: klasifikace, indexování, katalogizace, vyhledávání informací, vzdělávání knihovníků a mnoho dalších. Dalším zajímavým obsahem databáze jsou profily autorů. Celkem se jedná asi o 5000 nejfrekventovanějších autorů v LLIS. U těchto vybraných autorů lze pak v profilu nalézt, jakými obory se zabývají a jejich publikační výstupy. Zajímavý je také vlastní tezaurus, který databáze zpřístupňuje. Přístup do LLIS je realizován pomocí rozhraní EBSCOhost, které je jednotné i pro další databáze z produkce EBSCO Publishing, viz. obrázek výše u databáze LISTA.


Použité zdroje: Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text. EBSCO: host [online]. 2012 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0& BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=lihjnh,lih FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. 2009 [cit. 2012-06-28+. http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/fabian ondrej/fabian_01.pdf/view?searchterm=Fabi%C3%A1n

Dostupné z:

EBSCO Publishing. In: EBSCO Publishing *online+. ©2012 *cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://web.ebscohost.com Library and Information Science Abstract (LISA). ProQuest *online+. © 2012 *cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://search.proquest.com/lisa/productfulldescdetail?accountid=16966 BRATKOVÁ, Eva. Library and Information Science Abstracts: Vyhledávání informací z online databáze z databázového centra CSA v rešeršním systému ILLUMINA. In: Library and Information Science Abstracts [online]. 2005 [cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://uiskold.ff.cuni.cz/data/news/PriruckaLISA.pdf LISA: Library and Information Science Abstracts. ProQuest *online+. ©2012 *cit. 2012-07-04]. Dostupné z: http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/lisa-set-c.shtml KELLEY, Michael. In Major Deal, EBSCO Publishing Acquires H.W. Wilson Company. Library Journal Archive *online+. 2011, č. 1 *cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://www.libraryjournal.com/lj/home/890843-264/in_major_deal_ebsco_publishing.html.csp

LISA  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you