Page 1


Toto dílo lze šířit za podmínek CC-BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

Inovace textu byla podpořena z projektu: Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV) - podpora spolupráce, sdílení a transferu znalostí. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060


ERIC přehledně: Producent: Institute of Educational Sciences a The National Library of Education Počet záznamů: více než 1 400 000, zhruba 345 000 plných textů Retrospektiva: do roku 1966 Typ databáze: bibliografická s rostoucím podílem plných textů Pokrytí: oblast výchovy a vzdělávání Přístup: zdarma URL: http://www.eric.ed.gov/

Co je ERIC? ERIC (Educational Resources Information Centre) je světově nejvýznamnější databází zaměřenou na výchovu a vzdělávání. Producentem a sponzorem databáze je americká státní organizace Institute of Educational Sciences (Institut pro vědy o výchově Ministerstva výchovy Spojených Států Amerických). Z důvodu, že je provoz databáze placen částečně ze státních peněz je přístup do ERIC kompletně zdarma. Pro pedagogické pracovníky je tato databáze vysoce hodnotným zdrojem. Pro středoevropské pedagogy může však být úskalí v převážně anglosaském pojetí pedagogiky a s ní spojenou terminologií. ERIC však není určen jen pedagogům, ale cílovou skupinou jsou také výzkumní pracovníci, knihovníci, studenti, rodiče nebo i média. Měsíčně je v databázi zadáno více než 13 milionů dotazů. Předchůdcem elektronické verze ERIC byly dva referátové časopisy. Byly to Resources in Education (RIE) pro monografické dokumenty a Current Index to Journals in Education (CIJE) pro časopisy. První jmenovaný časopis začal vycházet roku 1966 a druhý jmenovaný v roce 1969. Oba časopisy vycházely v tištěné podobě až do roku 2002. V současnosti tedy pro databázi ERIC neexistuje tištěný ekvivalent. Archivní čísla jsou však dostupná online v databázi a z toho plyne retrospektiva ERIC do roku 1966. Současná verze rozhraní databáze byla spuštěna roku 2004. S příchodem nové verze začaly být zpřístupňovány i plné texty dokumentů. V současnosti je jich v databázi asi 350 000.

Referátové časopisy Referátové časopisy jsou považovány za předchůdce dokumentografických systémů (databází). Obsahovaly tištěné soubory bibliografických záznamů dokumentů pro dané obory. K samotné automatizaci a přechodu do elektronické podoby došlo u prvních databází v 60. letech minulého století.


Co ERIC obsahuje? Databáze ERIC obsahuje zhruba 1 400 000 záznamů. Většinou se jedná pouze o záznamy bibliografické, doplněné abstraktem. V současnosti, však i díky programu digitalizace roste kolekce plných textů. Těch je nyní v databázi asi 350 000. Hlavní část tohoto čísla tvoří články převedené z kolekce mikrofišů – více než 300 000. Další část tvoří asi 6000 plných textů, které byly podány do databáze online a posléze byly přijaty. Poslední část tvoří texty z neperiodických publikací, k tomu jsou v menším množství doplněny i články z časopisů. V případě, že je plný text dokumentu dostupný, je možné ho stáhnout ve formátu PDF. Hlavní zdrojovou základnou jsou odborné časopisy. Indexováno je více než 1166 titulů, 90% z nich jsou recenzované časopisy. Z těchto odborných časopisů je více než 1000 pokrýváno kompletně (tzn. každý článek je přidán do databáze) a u zbylé asi stovky časopisů je pro indexaci vybírán jen určitý obsah. Materiály, které jsou do ERIC přijaty pochází výhradně z prestižních zdrojů. Jedná se například o vědecké organizace, profesionální asociace, výzkumná centra, vládní organizace, komerční vydavatele, univerzitní vydavatelství a v některých případech i o individuální vědce. Zejména u časopisů, které jsou vydávány komerčními vydavateli nelze očekávat běžný přístup k plnému textu, který málokterý vydavatel uvolní zdarma. Z tohoto důvodu má databáze ERIC funkci, která umožňuje hledat článek v knihovně nebo přímo na stránkách vydavatele. Dalším důležitým zdrojem informací jsou neperiodické publikace, zejména knihy a šedá literatura. Celkem je v databázi více než 500 000 záznamů tohoto typu. Tyto dokumenty pocházejí od 78 knižních vydavatelů, od 781 agentur, organizací, asociací a center, od 115 federálních agentur USA a od stovek individuálních osob, které zpřístupňují svou práci prostřednictví databáze ERIC. U těchto dokumentů lze říct, že je plný text běžně dostupný. Za zmínku také stojí dokumenty označované jako „šedá literatura“. Ta nabízí celou řadou důležitých informací o vzdělávání. Jedná se o různé typy dokumentů od informačních materiálů, pracovních listů, informačních zpráv po výtvarné náměty. Samozřejmé je, že každý dokument musí splňovat minimální kvalitativní požadavky, aby mohl být zveřejněn. Přesně definovaná kritéria pro výběr informačních zdrojů jsou definována v dokumentu Politika výběru dokumentů. Jejich dodržování zajišťují odborníci z oblasti předmětové indexace (ERIC Content Experts). Ve zkratce se jedná o následující pravidla: 

dokumenty musí odpovídat tematickému zaměření databáze (výchova, vzdělávání a příbuzné obory)

dokument by měl být v angličtině, případně dokument musí mít anglický překlad


dokumenty by měly splňovat tyto kritéria kvality obsahu: úplnost, validitu, objektivitu a přínosnost

důležitou roli hraje i původ dokumentu, tedy z jaké instituce dokument vzešel. U časopisů se například zkoumá, zda je titul recenzovaný, atd.

Měsíční přírůstek nových záznamů v databázi nyní přesahuje číslo 3600. Mimo výše uvedené typy dokumentů, nalezeme v databázi ještě následující: 

výzkumné syntézy

konferenční články

vládní dokumenty

ostatní materiály zaměřené na vzdělávání

Jaké jsou další služby databáze ERIC? Důležitou součástí databáze je tezaurus nazvaný ERIC Thesaurus. Ten je tvořen zejména za účelem předmětové indexace a jeho tvorbou se zabývá již zmíněná skupina odborníku ERIC Content Experts. Tezaurus má 2 hierarchické úrovně. První úroveň tvoří 41 předmětových kategorií (hlavních deskriptorů), druhou úroveň pak tvoří vlastní deskriptory. Celkový počet deskriptorů v tezauru je více než 1700. Související deskriptory v tezauru jsou propojeny mezi sebou a celkově celý tezaurus je propojen s indexem databáze a je tedy možné příslušný deskriptor použít jako selekční údaj při vyhledávání, které lze zahájit kliknutím na odkaz „Start an ERIC Search“. Aktualizace tezauru probíhá čtvrtletně. Dokonce je vydávána i tištěná verze s názvem Thesaurus of ERIC Descriptors. Aktuálně je k dispozici 14. edice z roku 2001. Tezaurus - řízený slovník deskriptorů, mezi nimiž jsou určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, termíny synonymní a jiné související. V odborné literatuře popsán jako řízený a měnitelný slovník deskriptorového a selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi lexikálními jednotkami. Zjednodušeně řečeno: slovník, který umožňuje uživatelům nabízet shodný nebo podobný seznam slov, což zajišťuje shodné vyjádření problematiky překladu určitého tématu popsaného jazykem autora do jazyka systému. Deskriptor - je slovní výraz, který slouží k popisu obsahu dokumentů a jejich následnému vyhledávání. Spolu s nedeskriptorem (soubor výrazů, který nahrazuje deskriptor), tvoří slovníkovou jednotku tezauru.


Další zajímavá služba se jmenuje „Selected Topics“. V překladu to znamená „vybraná témata“. Jedná se celkem o 17 témat, které ERIC vyhodnotil jako nevyhledávanější napříč skupinami uživatelů. Tyto témata lze najít na webových stránkách ERIC a využít k nim dvě důležité funkce. Jednak lze vytvořit RSS kanál, takže je uživatel informován o nejnovějších záznamech, které se týkají daného tématu. Druhá funkce se ukrývá pod tlačítkem „Search icon“, čili ikonka pro zahájení vyhledávání v dané tematické skupině. Jako příklad můžeme uvést následující témata: 

Adult Education (Vzdělávání dospělých)

Autism (Autismus)

Bullying/Cyberbullying (Šikana/Kyberšikana)

English as a 6ekond language (Angličtina jako druhý jazyk)

Mathematics (Matematika)

Student health issues – Obesity (Zdravotní problémy studentů – obezita)

a dalších 11 skupin…

RSS kanál je také možné vytvořit po jakémkoli vyhledávání. Na stránce s výsledky stačí kliknout na ikonku „RSS Feed“ a vytvoří se kanál na dotaz, který byl předtím zadán do vyhledávání. RSS kanály – technologie RSS umožnuje uživateli přihlásit se k odběru novinek, které nabízí RSS. Pokud se ve sledovaném kanále objeví něco nového, je na to uživatel automaticky upozorněn.

Za zmínku také rozhodně stojí personalizovaná služba „My ERIC“. Na základě registrace může uživatel získat vlastní prostor v rámci databáze a získat tak několik nových možností, například: 

Připojit se ke komunitě – uživatel si může libovolně a dle potřeby upravovat svůj profil, může definovat předmět svých zájmů a svou roli ve vzdělávání a výchově.

Ukládání vyhledávání – je možné uložit si v minulosti položené vyhledávácí dotazy. To může usnadnit práci při opětovném vyhledávání podobných záznamů nebo při kontrole aktuálně přidaných záznamů. Lze si také vytvořit „varování emailem“. V případě, že se v databázi objeví záznam k tématu, které jsme v minulosti vyhledávali, dostane uživatel upozornění emailem.

Správa citací – uživatel si může vytvořit až 10 složek a do každé z nich uložit až 50 citací vyhledaných záznamů. Citace pak lze vytisknout, odeslat emailem nebo importovat do některého citačního manažera.

Vkládání dokumentů – pokud je uživatel majitelem copyrightu k nějakému dílu, může do databáze dokument vložit. Následně je nutné počkat na kontrolu kvality a v případě, že je dokument vyhovující, je přidán do databáze.


Jak v databázi ERIC vyhledávat? Vyhledávání prostřednictvím oficiálních stránek ERIC je zdarma a vyhledávácí rozhraní nabízí tři možnosti. První možností je základní vyhledávání, zde lze využít jedno pole, které lze nastavit buď na vyhledávání v klíčových slovech, dle názvu, dle autora, dle deskriptorů v tezauru nebo dle čísla systémového čísla ERIC. Druhou možností je využití pokročilého vyhledávání, které nabízí kombinaci dotazu ve více polích a také nastavení limitů pro vyhledávané záznamy, viz. obrázek níže. Třetí možností je vyhledání deskriptoru v tezauru a jeho prostřednictvím zahájit vyhledávání záznamů spadající do dané předmětové kategorie.

Pokročilé vyhledávání v ERIC


Použité zdroje: ERIC: Education Recourses Information Center. ERIC [online]. 2012 [cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov Educational Resources Information Center (ERIC) Database. National Center for Mental Health Promotion and Youth Violence Prevention: Safe Schools Healthy Students *online+. ©2010 *cit. 201207-04+. Dostupné z: http://sshs.promoteprevent.org/resources/educational-resources-informationcenter-eric-database ERIC. ProQuest *online+. ©2009 *cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://www.csa.com/factsheets/ericset-c.php Tezaurus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tezaurus Deskriptor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2012 [cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deskriptor BENDOVÁ, Vladimíra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku dostupné v prostředí WWW. Knihovna plus *online+. 2012, č. 1 *cit. 2012-07-04+. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus121/bend.htm

FABIÁN, Ondřej. Elektronické informační zdroje [online]. 2009 [cit. 2012-06-28+. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/fabian ondrej/fabian_01.pdf/view?searchterm=Fabi%C3%A1n

ERIC  
ERIC  
Advertisement