Næring på Jæren 5-2021

Page 1

NÆRING

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP, TIME OG HÅ

JÆREN

INFORMASJON

TEMA

Indus : tri

NR. 5 / OKTOBER 2021 / 17. ÅRGANG

HERDE INDUSTRIER:

Ut i Europa med jærske landbruksredskaper AARSLAND MØBELFABRIKK:

Familiebedriften blir 100 år

SIREVÅG MEKANISKE:

Nytt bygg og flere ansatte

RENTAL.ONE:

Stor aktør i utleie-markedet


HELELEKTRISKE MUSTANG MACH-E

1,99%

kampanjerente

KLAR FOR PRØVEKJØRING! Pris fra 425.900,- inkl frakt og levering. Ren elektrisk rekkevidde på opptil 610km

Vestre Svanholmen 9 4313 Sandnes tlf 51 84 03 00

Eskervegen 7 4341 Bryne tlf 51 77 82 82

Fjøsangerveien 68b 5068 Bergen tlf 55 98 43 00

Nordre Brurås 4 5131 Nyborg tlf 55 98 43 00

Industrigata 19 5537 Haugesund tlf 52 70 38 00

kvernelandbil.no


ẃҜөҮҝҸһчүỪөчңẂчҳӘẀч ẁӘźӘẁҜчәỪчҝөźůҮ РЉˆЇЯˇˇЉЮ̄˝Ỳˆ̄Ю‚Λ˙ЮЉ˝̄țЮˆЉẅẅŐ

РỲ̄Љ˛̄ˇЉẅЉ˝̄˜˝Яˆ˝Љ̄ț—̄—Λ˛̄Ю‚Љ̄Ẁ–˝ỲЇЇ̄Яẅ̄Љ˝̄ЇЯˇ˙ˆЉ˝˝̄—ț˛ЉẀỲˆ–˝˜țˆẅŐ̄РỲ̄hț˛̄țˆ˝̄Њ˛ț̄ˆỲ˝ЉЮ̄ń˙Ỳ““țẀỲˆń̄˝Ỳˆ̄ИЉẅЉЮЫЉЮЉ̄ ИțЮЫ̄Г˛–Ỳ˜Љ˛őЀỲˆ–’Ő̄РỲЫЉ˛Љ̄țЮẀЉЊțˆЉ˛̄˜țˆẅ˜ˆЉЫЉ˛̄ЖțЮ̄Њ˝ЉЫțˆ̄ț˝̄țˆˆЉ̄ЊΛ˛̄˙˛Ώ—Ы̄—Λ˛̄˛ЯțЪЉ̄ŧˆЉЪ˝˛ỲЪ̄—ЉЫ̄ЮЉ˜˝Љ̄ ˇ–ˆỲẅhЉ˝Ń̄

ЀЁИПТ̄БЁГ̄ПГЗ̄ŕŗ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŘŖŖŐŒŚŒŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐŘŘŒŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

ИБŰŦ̄ГПЁŧ̄ЕТ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗŒśŐŒŗŖŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐœŒŚŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ŧИŧГЁГ̄Иœŏřŗ̄ЗСЀ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ήίέŒŝŔŕŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐŖŖœŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ άΊŝί̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ГЁӮИœ̄ГЙД ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄άήέŒίŕŜŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŕŐŕŕŘŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗŇ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

ΈВдЫеρЧЭеЭЮŒρЯиУρЫаЭЮρШдУЭжΊρЮЧиŒρбЩρдЧЩŒбЯЭŒρρЈЬЧЮЦЧдρиЧЦρЎЧУеЫаЩρВЮзеρиЫУρЖблбжУρЇЫаУаХЫУЮρЕЧдиЫХЧеρФУеЧджρвåρέŚρЯЦρФЫаЦЫаЩежЫЦΊρήίρŔŔŔρЭЯΊρŒρЊаЭЮŒρІжУФЮŒЩЧФлдρήρίŝάΊőρбЩρжЧдЯЫаЩЧФлдρŕάίΊőρ ЖбжУЮЭбежаУЦρЉЫЮзкρЂЖρέίρбЯФлЩЦŞρЊааеЭзЦЦρίŔρŔŔŔΊőŞάŝίŒάήŔŒρЎУаЦρЄдзЫеЧдρЈКŞρίŔŒŔŔŔρЫааеЭзЦЦρбЩρжбжŞάśίŒέŚŜΊőρŒρВдбУХЧρІЮЧХждЫХρЎŕρśίρЌйЪŞράŔŜŕŝρІабиУρежжжЧőЖбжŞράέŚŒŜśŚΊőŒρВдбУХЧρЄЫжлρ Ўŕρ ЄбЯШбджŞρ зжЧаρ ЫааеЭзЦЦőжбжŞŕάŔŒŔŝŚΊőŒρ ИЧЦρ ЖблбжУρ ЎЧУеЫаЩρ ВЮзеρ Яåρ жбρ Уиρ ЦЫееЧρ жЫЮЮЧЩЩежЬЧаЧежЧаЧиæдЧρ ЯЧЦŞρ ЕЧдиЫХЧУижУЮЧΊρ ЅдЫиежбШШЭбджΊρ ЅЧЭЭЪбжЧЮЮρ ЧЮЮЧд ЖблбжУρ ЇбдеЫЭдЫаЩŒρ ЌбежаУЦЧдρ иЧЦρ ЦЫееЧρ ЭбЯЯЧдρ Ыρ жЫЮЮЧЩЩŒρ ЖЫЮФзЦЧжρ ЩЬЧЮЦЧдρ Эзаρ иЧЦρ ЮЧУеЫаЩρ ЩЬЧаабЯρ ШЫдЯУŒρ ЂЮЮЧρ вдЫеЧдρ Чдρ ЧЭеЭЮŒρ ЯиУ ρЂиФЫЮЦЧжρЯбЦЧЮЮЧдρЭУаρЪУρЧЭеждУзжежлдŒρИЫρжУдρШбдФЧЪбЮЦρбЯρеЭдЫиЧШЧЫЮŒ

www.toyotasorvest.no #lokaltilhørighet

STAVANGER

SANDNES (Bilhuset)

BRYNE

Langflåtveien 35

Vestre Svanholmen 9 - 11

Eskervegen 1 A,

4017 STAVANGER

4394 SANDNES

4341 BRYNE

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00


INNHOLD

TEMA:

Industri

6 Surdeigs-bedrift på kjøkkenet 8 Åpner ny sushi-avdeling 12 Bygger supercomputer 22 Mange bygger om til lausdriftfjos 38 Rental.one: utleiegiganten på Nærbø

FASTE SPALTER 14 Tett på: Susanne Serigstad

26 H elt i hundre med Aarsland Møbelfabrikk 30 Viktige kontrakter for Nordic Steel 32 Herde Industrier vil ut i Europa 34 Nytt bygg for Jæren Overflatebehandling 36 Vekst og utvidelse for Sirevåg Mekaniske

40 M in jobb: Elisa Omdal 43 Gründeren: Ann Kristin Karlsen 45 Regnskapsspalten: Bærekraftrapportering 47 Nye bedrifter 50 Nytt om Navn

6 26

38

14

Kortreist og miljøvennlig I forrige nummer av Næring på Jæren hadde vi flere oppslag om lokale gardsbutikker. Vi heier på kortreist mat som gir verdiskapning i landbruket og samtidig et bedre miljøregnskap. Når du begynner å se etter på det du har i kjøleskapet. Kommer eplejuicen fra Hardanger eller Spania? Er osten fra Frankrike eller Jæren? Men det er ikke bare maten det gjelder, det gjelder også interiør, klær og mye mer. Kjøper vi det som er norskprodusert støtter vi arbeidsplasser her i landet og minsker miljøbelastende frakt. I tillegg har vi mer kontroll med utslipp fra fabrikkene. Selv har jeg en mobiltelefon produsert av et land som driver med systematisk undertrykkelse. En god mobiltelefon med et kjempebra kamera. I høst kjøper jeg ny. Denne gangen er jeg mer nøye på hvor den er produsert. Kanskje har jeg begynt å våkne litt som forbruker? I dette nummeret er industri tema. Under pandemien har flere bedriften opplevd stagnasjon eller hatt en nedgang. Men mange har gjennom gode rutiner klart å holde trøkket oppe og opplevd vekst. Flere er på jakt etter nye medarbeidere. God lesning!

Dagfinn Hauge REDAKTØR

4

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

NÆRING

JÆREN

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på Næringslivet på Jæren. Magasinet kommer ut seks ganger i året og har full distribusjon til husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå. Utgiver: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne 51 77 84 00 lokomotiv.no

Forsidefoto: Sveising hos Herde Industrier. Foto: Dagfinn Hauge Trykk: Bodoni AS

Redaktør: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249

Distribusjon: Husstander: Schibsted Distrubusjon Vest. Bedrifter: Posten Norge.

Annonser: Unni Stødle unni@lokomotiv.no 932 14 318

Spørsmål vedrørende distribusjonen: post@lokomotiv.no

Elin Nærland elin@lokomotiv.no 928 47 084

Følg oss på Facebook: facebook.com/ naeringpajaeren

Design/produksjon: Lokomotiv Media AS

NO - 7605

Eller les våre artikler på npj.no Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 7. desember.


Unik stor enebolig med flott utsikt og stor tomt. Dobbel garasje.

Jærvegen 452, 4352 Kleppe

Her har du muligheten til å sikre deg en bolig med en fantastisk utsikt over Jærens langstrakte kyst

Ring meg gjerne! Jostein Moene Tlf. 918 65 859 jostein.moene@boligpartner.no


Entusiastisk SURDEIGSBAKER En vannsklieulykke gjorde at May Tonje måtte gi opp kontor-jobben. Nå håper hun på at interessen for bakverk med surdeig vil bli en ny yrkesvei. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Fram til nå har May Tonje Nielsen Våga bakt til venner og kjente. Men i sommer fikk hun en overraskende telefon fra det nystartede nettbutikkselskapet Heyme.no som ville ha henne med på laget sitt. Heyme (uttales hei-me) sitt konsept går ut på å samle entusiastiske enkeltstående hjemme-bakere fra hele landet i en portal slik at kundene kan bestille bakverk via en nettbutikk. Dette kan bli startskuddet for at May Tonje kan nå lenger ut med sitt gode bakverk. Hun er full av virketrang og positivitet selv om ulykken har gjort henne delvis handikappet. – Det går godt når jeg står, så jeg klarer fint å bake, smiler hun. May Tonje satser på å få bygget en trehjulsykkel med kasse slik at hun kan sykle rundt og levere brød til kundene på Nærbø. Hit flyttet hun fra Stavanger for ett år siden og har allerede blitt kjempeglad i jærnaturen og lyset her. – Hva er fordelene med bakverk av surdeig? – Det inneholder ikke gjær og er bedre for magen. Bakverket blir saftigere og det smaker bedre. Det meste av ingrediensene hun bruker er økologiske. BAKINGEN, LIVSSTIL OG LIDENSKAP Baking og hjemmelaget mat har vært en livsstil og lidenskap for May Tonje i mange år, og det er derfor hun er blitt så opptatt av surdeigsbakst. – Lang heving uten fabrikkerte tilsetningsstoffer gjør noe godt med helsa vår. Det har jeg og min familie selv fått føle på kroppen, forteller hun.

’’

Lang heving uten fabrikkerte tilsetnings­stoffer gjør noe godt med helsa vår. MAY TONJE NIELSEN VÅGÅ

– Hva med pris? – Bakverket mitt er noe dyrere enn det du finner i butikken. Men det er fordi at dette er et håndverk-produkt hvor fokus ligger på prosess og bakingen skjer med økologisk mel. Mine produkter er av en helt annen kvalitet enn det du finner i dagligvarebutikkene og derfor tar jeg litt mer betalt. Jeg tror kundene vil sette pris på et produkt som er bakt lokalt, på økologisk mel og med en mer skånsom prosess i bunn. KONSERVERER PÅ GAMLEMÅTEN May Tonje er en «sanker». Hun like å være på tur, gjerne sammen med bikkja, lete og finne ville vekster som hun kan bruke til forskjellige ting. En dunk i kjelleren står med hylleblomst og innholdet blir til cider. Øl brygges på gamlemåten og kan gjerne brukes i ulikt bakverk. På kjøkkenhylla står det diverse frukter og grønnsaker til fermentering. I tillegg brygger hun den kinesiske fermenterte te-drikken kombucha.

PLANLEGGER DU NYTT BAD? Vi hjelper deg gjerne

51 77 82 00 / post@bryneror.no 6

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


Selv om kjøkkenet i rekkehuset på Motlandsmarka i Nærbø er lite foregår det mye spennende her. May Tonje Nielsen Våga har fått godkjenning av Mattilsynet til å drive med småskala-produksjon av brød og annet bakverk for salg. Nå kan du bestille hennes surdeig-bakverk gjennom en egen nettløsning: heyme.no.

– Regner du med å vokse ut av kjøkkenet med produksjonen? – Jeg bremser ikke nå. Det hadde jo vært fantastisk om jeg kunne drive med dette på heltid i et eget lokale. Men jeg tar steg for steg og ser hvordan det går, smiler hun. Foreløpig har May Tonje utlevering av brød på fredag ettermiddag i fra huset på Nærbø eller i fra moras leilighet i Stavanger. Om du som leser trenger inspirasjon til å gå i gang med surdeigsbaking eller fermentering kan du følge May Tonje på Instagramkontoen: May_Tonjes_surdeig.

Fast pris til/fra Sola flyplass. Ta kontakt på post@vibataxi.no

Vi utfører

isolering og tekking av tak og membraner

i næringsbygg, offentlige bygg, eneboliger, terrasser og garasjer.

Vi påtar oss oppdrag med

taktekkerarbeider

og har spesialisert oss på tekking med Derbigum og Isola Mestertekk.

Tlf: 51 60 14 50 • Bedriftsveien 19, 4313 Sandnes - Pb. 375 post@sandnes-tak.no - www.sandnes-tak.no

HUSK NY FORSKRIFT VED BOLIGSALG, VI HAR RAPPORTEN DU TRENGER.

Serika Takst AS 959 60 288 | post@serikatakst.no | www.serikatakst.no NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

7


Sabi Sushi åpner på Klepp:

Jærbuen har virkelig fått smaken på sushi Etter fire år med god omsetnings­økning og overskudd på Bryne åpner daglig leder, Marianne Orstad, ny Sabi Sushi-avdeling på Klepp. Sushi-restauranten overtar de tidligere lokalen til Den Danske Bager i Jærhagen. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Hardt arbeid og god innsats av ansatte og daglig leder i Sabi Sushi Bryne, Marianne Orstad, har ført til at sushivirksomheten på Jæren virkelig har tatt fyr. Bedriften har lykkes med fokus på nettverksbygging og satsing på bedriftsmarkedet i tillegg til god service mot lokalbefolkningen i restauranten. At sushi-interessen samtidig vokser, også på Jæren, har i tillegg vært med på å gi vind i seilene.

Sabi Sushi på Bryne har blitt en av de tre sushi-avdelingene med høyest omsetning i kjeden som nå har nærmere 30 restauranter i Norge. SELGER AKTIVT INN SUSHI Denne høsten tar Marianne Orstad og Sabi Sushi enda et steg videre og åpner sushi-restaurant rett innenfor

Den aktive lederen for Sabi Sushi Bryne, Marianne Orstad, løper både på jobb og i fritiden. Nå har hun fått på plass en head-chef og så jobber hun med å ansette flinke sushi- kokker fra Dubai og Malta til den nye avdelingen de åpner i Jærhagen på Klepp før jul.

8

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


hovedinngangen til Jærhagen på Klepp, i de tidligere lokalene til Den Danske Bager. – Det er en perfekt plassering for oss. Hovedfokuset vårt er take-away, men vi får også 24 sitteplasser på Klepp, forteller Orstad. Hun er forberedt på at det kan ta litt tid å få kleppsbuen hektet på sushi, men satser på å gå med overskudd allerede det første året. Åpningen skjer i oktober/november. – En nøkkel til å lykkes er å være aktivt ute i bedrifter, jobbe med nettverksbygging og næringsforeninger og selge inn sushi, pluss å tilpasse menyer til nye sushiinteresserte, sier Orstad som også arrangerer kurs i sushi.

Vi driver med alt innen mur, flis og skifer

post@kmfas.no / 40 40 44 40

’’

Sabi Sushi er kjent for å ha høy kvalitet på alle råvarer, enerett på aurora-laks og dyktige kokker. MARIANNE ORSTAD, SABI SUSHI.

- del av Mediteam as

Foto: Privat

bedriftshelsetjeneste

Hålandsvegen 24, 4344 Bryne, Tlf.: 51 79 95 60, www.jbht.no

Trøblete IT hverdag? I T-H JEL P OG RÅ D G I V N I N G FOR B E D RIF T E R

Fjernovervåking

Rask support

Vedlikehold av IT-utstyr

Utstyr og hardware

En tryggere IT hverdag

Datahjelpen.IT vokser og har derfor opprettet COMITTO, vår nye avdeling for IT-hjelp og rådgivning for bedriftsmarkedet.

Irma Peciulyte fra Litauen har jobbet som sushi-kokk på Bryne siden 2016. Marianne Orstad er daglig til stede i restauranten og har jobbet mye i service. – Tilstedeværelse er høyst viktig for å opprettholde service, kvalitet og kontroll på bedriften, mener hun.

Kontakt oss på 40 45 49 73 eller stig@comitto.no

Datahjelpen.IT as Alt innen IT tjenester for private og bedrifter

ØKT UNDER PANDEMIEN Omsetningen til Sabi Sushi er rundt 10 millioner, der det er 10 deltid- og heltidsansatte. Med den nye restauranten på Klepp blir de cirka 16. For Sabi Sushi Bryne har korona-pandemien bare hatt positiv innvirkning. Folk har brukt litt ekstra på å kose seg med god mat på hjemmebane, så take-away har økt mye. – Sabi Sushi er kjent for å ha høy kvalitet på alle råvarer, enerett på aurora-laks og dyktige kokker, ivrer Orstad og legger til at hun er svært stolt av jobben de ansatte gjør på Bryne for at restauranten skal holde det høye nivået.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

9


Nye helelektriske Porsche Taycan Cross Turismo. Kan nå oppleves hos Porsche Center Stavanger. Taycan Cross Turismo forener den kompromissløse kjøreopplevelsen du kjenner fra Taycan med økt plass og fremkommelighet. Med Taycan ble hjertet elektrisk, men sjelen er umiskjennelig Porsche. www.porsche.no

Forbruk elektrisitet (i kWh/100km) kombinert: 29,4-28,1; CO₂ utslipp kombinert: 0g/km

Porsche Center Stavanger Fabrikkveien 41 4033 Stavanger Tlf 513 73 911 post@porsche-stavanger.no


Glødefisk

Det er skikkele god butikk å gjøre butikken bedre

Vi har også hatt en rekke restauranter på menyen. Alt fra nye restauranter til full ombygging av eksisterende spiseplasser. www.byggelaget.no

Trenger du noe skjært? _

Vi har de fleste materialer på lager!

Det er krevende, men flinke og fleksible håndverkere gjør det som skal til for å krydre atmosfæren og sette en spiss på smaksopplevelsene. Skal du åpne butikk eller restaurant, trenger å utvide, eller er moden for en oppussing, handler det om å snakke med Byggelaget.

Skikkele godt

Lei av

?

klatt

Tekstil-Vask tilbyr klattfrie vaskeritjenester til

bedrifter fra Egersund til Stord. Mopper, matter og arbeidsklær hentes, vaskes miljøvennlig og leveres til avtalt tid. Null klatt. Ta kontakt og bli kvitt klatt i dag. Tekstil-Vask Sør AS Bjorhaugslettå 3 4365 Nærbø _ Engineering | Laserskjæring & Stansing | Avgrading Knekking | Mutring & Gjenging | Sveising | Montering _ Kontakt oss: post@tynnplate.no | tlf: +47 51 79 20 00

www.tynnplate.no

Phone 98 21 72 95 � postmottak@tekstil-vask.no  www.tekstilvask.no

GLØDEFISK

Byggelaget har solid erfaring fra ombygging og fornying av butikker, både innvendig og utvendig. Og butikkeierne ser at kundene setter enda mer pris på butikkene etter fornyingen.


Freddy Paulsen i Lynet Engineering trenger datakraft til jobben med styrke- og strømningsanalyser. Derfor setter han nå sammen en datamaskin for såkalt high performance computing.

SUPERCOMPUTER

for avanserte ligninger Freddy Paulsen i Lynet Engineering AS har vært på E-bay og handlet deler til en supercomputer. Den skal han bruke til å regne ut avanserte ligninger med. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

I

det gamle hønsehuset i en hage utenfor Bryne holder Lynet Engineering AS til. Her hos den lille bedriften er det lite som minner om fancy kontorfasiliteter og strigla blomsterbed. Her vokser nemlig ugresset fritt utenfor det originale kontorlokalet. Like fullt, her skjer det avanserte beregninger vanlige datamaskiner strever med å ta imot og løse raskt nok. Derfor setter daglig leder Freddy Paulsen nå sammen en såkalt supercomputer.

12

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

– Dersom ikke Lyse snart kommer med en ny strømkabel og kurs så får jeg installere et bråkete dieselaggregat i naborommet, ler Paulsen. Han mister ikke humøret, men tålmodigheten av trege leverandører.

Engineerings-bedriften regner på mye forskjellig, alt fra styrken til forskjellige materialer til hvor stor kraft det er i bølgene på havet ved forskjellig havnivå. Industribedrifter og oljeselskaper er kundene.

Supercomputeren med 120 kjerner og 5-600 TB minne gir også mulighet til å leie ut kapasitet til andre. Det er kunder i samme bransje som allerede har sagt at de er interesserte.

Hvordan har det gått med bedriften de siste årene? – Veldig bra. Nå er vi tre ansatte og jeg tror jeg må ansette en til. Riktignok hadde vi en dupp i fjor på grunn av koronapandemien og prosjekter som ble utsatt. Men nå er det full fart igjen, sier Paulsen.

Normalt er det universiteter og forskningsmiljøer som har slike datamaskiner.


Øksnevad Næringspark

– Ledige lokaler

Vi har plass til flere leietakere!

Toget stopper inne på området.

Felles kantine for lunsj og møtemat/kaffe.

Øksnevad Næringspark har rom. Rom for virksomheten din. Enten du trenger kontorplass, lagereller produksjonsareal. Vi har romslige fellesarealer og vi er opptatt av at våre leietakere skal trives. Det tror vi er nødvendig for å skape gode verdier på arbeidsplassen. Vi tilbyr kontorlokaler, lager og produksjonsarealer fra 15 til 2.000 m².

Lyse, trivelige kontorlokaler.

Møterom, landskap og kontorer Kontorlokaler tilpasses leietakers ønsker og behov med cellekontorer, landskap eller kombinert løsning. Det er også gode møteromsfasiliteter i næringsparken.

Enkel adkomst Det er lett å komme til Øksnevad Næringspark. Med stoppested for Jærbanen inne på området, ligger alt til rette for å ta toget. Bussen stopper også rett ved næringsparken. Det er sykkelstier i alle retninger, og ikke minst er det enkelt å bruke egen bil.

Engelsvollvegen 264, 4353 Klepp Stasjon Kontakt Olaug Hoff, tlf. 916 03 245, olaug@havnebase.no neringsparken.no

Bygg 9 – ledig for utleie


’’

Her får jeg brukt kroppen og kjenne at jeg lever SUSANNE SERIGSTAD SACH

Foto: Privat

14

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


Drømmer om å gå

på ski over Grønland – Det er kjekkest med de største salvene, smiler Susanne Serigstad Sach. Til daglig er hun skytebas hos Risa AS. På fritiden finner du henne ofte på tur sammen med fire små barn. På Instagramkontoen hennes som har over 5000 følger får du tips og inspirasjon til å komme deg ut på tur. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

N

æring på Jæren møter Susanne i brakka til Risa AS ute i fjellbruddet til Jæren Betong ved Nærbø. Den vevre 28-åringen har valgt et uvanlig yrke, et yrke som er dominert av menn. Hun er skytebas eller fjell- og bergsprenger som det også kalles. Susanne har ansvar for sprengning i de store bruddene som Risa AS har kontrakt med i distriktet. Arbeidet går ut på å planlegge hvor mye dynamitt som skal oppi de enkelte borehullene, legge opp tennsystem, passe på at området er sikret og fyre av. – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Vi er en liten avdeling og har et kjempegodt miljø her i Risa AS, forteller Susanne. Hun har virkelig truffet blink når det gjelder yrkesvalget og firmaet å jobbe i. – Jeg synes jobben min er spennende og interessant og liker meg veldig godt i bruddene. Her får jeg brukt kroppen og kjenne at jeg lever, legger hun til.

PÅ TUR MED SMÅBARN I ALL SLAGS VÆR Susanne er kjempeglad i barn. Allerede som 15-åring drømte hun om å bli mor og satt og strikket babyklær i timene. I læretiden fikk hun tre barn, så den ble litt oppstykket. Nå nærmer den minste seg ett år. Fra hun var liten har hun likt å være ute i friluft, overnatte i telt og lage mat over bålet. Turen behøvde ikke gå lenger enn litt uti marka til garden på Serigstad, gjerne sammen med brødrene. Og turgleden forsvant ikke da hun fikk barn selv, den bare økte. Nå er det over 5000 som følger henne på

Instagramkontoen: @turmor_til_4. Her er det bilder fra dagsturer, helgeturer, kanoturer, på ski med pulk og miniekspedisjoner. Alle barna har også klatreutstyr. At hun har sterk dysleksi hindrer ikke henne å publisere tekster med tips og råd, samt bilder på nettet. – Det begynte med at jeg la ut bilder fra turene på min vanlige profil. Etter hvert begynte flere og flere å følge oss og spør om turtips. Så døpte jeg om kontoen, først til @turmor_til_3, så til @turmor_til _4 og begynte bevisst å dele erfaringer, for eksempel om det å overnatte i telt med en baby. – Jeg synes det er kjekt å kunne inspirere andre småbarnsfamilier til å komme seg ut på tur. Samboeren til Susanne har problemer med ryggen, så de fleste av turene går hun alene sammen med barna. – Hvordan klarer du å være på tur alene med fire smårollinger? – De har blitt godt opplært fra de var små, så de vet nesten bedre enn meg hva vi skal pakke med oss og hvordan vi skal gjøre ting når vi er ute på tur. – Fortell litt om din oppvekst, skole og fritid? – Jeg er vokst opp på gard på Serigstad sammen med tre brødre. Jeg maste tidlig om å få hest, og fikk en da jeg var 11 år. Jeg og brødrene mine likte å dra ut i marka på garden, klare oss selv og overnattet i telt. Vi lagde gjerne mat over bålet i brukte hermetikkbokser. I tillegg

TETTpå Navn

Susanne Serigstad Sach

Alder

28

Bosted Nærbø Sivilstand

Samboer, fire barn

Foto: Privat

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

15


1:2

200x200mm

E.VARHAUG transporterer det meste:

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN -TRUCK - PERSONLIFT M.M. - ADR STYKKGODS

Det synes jeg var spennende og i 2012 begynte jeg som lærling inne fjellsprengningsfaget i Risa AS. Elling Varhaug Jærveien 34, 4365 Nærbø – Hva jobbet far og mor med? – Begge to jobbet på garden. – Tre ord som beskriver deg selv? – Aktiv, sta og omsorgsfull. – Hva er din sterke side? – At jeg ikke gir meg. Jeg har en god viljestyrke og vet Kunde: E Varhaug Transport Avdeling: --Dato: ---------- Rev: Design: Tom-Kenneth Amdal Selger: Kjell Tengs hva jeg vil. Jeg er ikke redd for å si ifra om det er noe jeg Dato: ---------- Rev: Mål: 1: DIV i A4  Rev: Bolig og næringseiendommer Filnavn: E Varhaug Klister 01 Dato: ---------- Rev: Dato: 26.09.19 synes er urettferdig eller er uenig i. © Copyright: Alle rettigheter til idéer og evnt. vedlagte skisser, originaler og tekstforslag er forbeholdt opphavspersonen og må ikke Landbrukseiendommer brukes, Dato: ---------- Rev: Dato: ---------- Rev: bearbeides eller vises uvedkommende uten tillatelse. Uautorisert bruk av skissemateriell vil medføre fakturering av medgått arbeid. – Hva gjør deg sint?  Innbo og løsøre – Jeg er absolutt ikke politisk interessert. Jeg pleier å  Maskiner og prosessutstyr være blid, men jeg kan bli sint om noen ikke hører etter,  Driftstilbehør og driftsløsøre www.bbetakst.no spesielt på arbeid. 9 erfarne medarbeidere med høy kompetanse innenfor sine fagområder. – Hva liker du å gjøre på fritiden? Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale. – Strikke, sy og bake. Og så går jeg ofte på tur med barna.  Rådgiving og konsulenttjenester – Hva kobler du av med?  Prosjektstyring

VERDI‐ OG SKADETAKSERING

– Går tur i fjellet. Lengst mulig - der det er stilt og rolig og ikke noen gatelys og biler. – Noe favorittmåltid? – Jeg liker allslags mat. Men det er ikke feil med nystekt selvfisket ørret og bakte poteter. Jeg har alltid med meg fiskestang på tur. – Velg deg et annet yrke? – Nei, det er ikke noe annet yrke enn skytebas jeg kan tenke meg. – Hva synes du er de viktigste egenskapene til en leder? – Å ha god oversikt. Se de ansatte, bry seg om de og ta hensyn til de. Gi tilbakemelding når det har gjort en god jobb og ikke ta de for gitt. Også ha fokus på HMS, og ta seg tid til det. – Når du har ferie, hvor går turen? – Jeg liker best å ha ferie i Norge. Det er mange fjell jeg ønsker å bestige. Turene med barna går ofte til Sirdalen i telt på sommer- og vinterstid, eller vi drar på tur i nærområdene på Jæren. – Noe sted du drømmer om å dra til? – Lofoten, for å gå i fjellet, eller å gå på ski over Grønland. – Er det noe du brenner for? – Jeg har lyst å inspirere andre til å komme seg ut på tur, spesielt småbarnsfamilier. Jeg synes det er så viktig at neste generasjon lærer å lage mat ute og være ute i naturen. – Hva gjør deg lykkelig? – Å se at dynamittsalvene går av fint. Være med familien. Være ute. Sitte i teltet og høre at det regner på duken. – Noe du gleder deg til? – Jeg gleder meg til snøen kommer, gå på ski og sove ute om vinteren.

16

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

 

Sakkyndig bistand Energimerking av bygg

Welhavens vei 15, 4319 Sandnes Telefon sentralbord: 51 68 54 50

E‐post: post@bbetakst.no

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent p til løft av person.

Kranbiler og beltekraner i forskjellige størrelser

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personb trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRA


24

S A N D N E S P O S T EN A N N O N S E B I L AG

ANNONSE

Den sikreste og raskeste veien til toppen - For oss er det viktig med god service og rask levering, samt effektive og trygge stillassystemer i god kvalitet, slik at både vi og kundene våre er konkurransedyktige til enhver tid, sier daglig leder i Aluhak Gruppen AS, Sten Bergman. Aluhaks kjerneindustri er i hovedsak produksjon, salg og vedlikehold av egenutviklet stillassystem – og utstyr i norsk, miljøvennlig aluminium til oljeog gassnæringen. Aluhak Gruppen AS har også et mål om å posisjonere seg og en foretrukket samarbeidspartner i bygg og anleggsbransjen.

Vedlikehold av oljeinstallasjoner på norsk sokkel er kommet skikkelig i gang igjen, og vi merker at optimismen er tilbake hos våre kunder. De siste årene har vært veldig travle. På grunn av de store svingninger i offshore-markedet, merker vi at stadig flere velger å leie i stedet for å investere i store summer i eget utstyr. I hele 2020 var alt utstyret vår utleid, forteller daglig leder Sten Bergman. For å få flere bein å stå på har bedriften de siste årene også satset på utleie, montering og demontering av aluminiumsstillas til landbaserte bedrifter, blant annet innen industri, bygg og anlegg, samt private hus og hytter. Vi ønsker å bli enda sterkere og mer etablerte på dette området i årene som kommer. Målet er å være «top of mind» og være landsdekkende innen stillas med tilhørende produkter og tjenester. Systemet vårt er veldig enkelt, og kundene kan velge å montere det selv eller om vi skal gjøre det for dem, forklarer den daglige lederen og henviser til nettsiden aluhak. no. Det er det enkelt å finne ulike tilbud på lettstillas i alle størrelser. Kvalitet og sikkerhet Westcoast Aluminium AS ble etablert på Karmøy i 1986, og fikk navnet Aluhak i 2009. Aluhak Gruppen AS har hovedkontor i Møllevegen 3B på Orstad, og for å få nærhet til kundene har bedriften etablert Aluhak Drift avd. Oslo, Aluhak Drift avd. Bergen, Aluhak Drift avd. Stavanger, Aluhak Drift avd. Trondheim og senest Aluhak Drift avd. Tromsø i september 2020. Aluhak Gruppen AS består også av Aluhak Utleie, Aluhak Produksjon i Årdal i Ryfylke, Aluhak Academy, Aluhak Systems og Aluhak Production i Polen.

Aluhak Systems Møllevegen 3B, Orstad Næringspark

Aluhak Gruppen AS er ISO-sertifisert og Achilles JQSsertifisert, og har alltid fokus på kvalitet og sikkerhet når de utvikler og produserer stillassystemer. Aluminium har lav egenvekt, unike styrkeegenskaper og lang levetid, og er det perfekte materialet til produksjon og utvikling av stillas. Med våre innovative og strengt kvalitetssikrede stillassystemer- og utstyr, ønsker vi å gjøre arbeidsdagen til våre mange og ulike kunder både enklere, tryggere og mer effektiv, forteller Bergman. Utvikler komponenter og utstyr Bedriften jobber hele tiden med å utvikle nye komponenter og nytt utstyr for å gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som skal bruke det. - For oss er det viktig å ha høy fagkompetansen innen bransjen. Vi lærer hele tiden av bygg- og anleggsbransjen, og vi har dyktige stillasmontører og innovative ingeniører som optimaliserer og utvikler komponenter og utstyr, sier den daglige lederen, som oppfordrer lærlinger til å ta kontakt. Aluhak Gruppen AS har også nylig opprettet Aluhak Academy, hvor hele konseptet baserer seg på hvordan de kan utvikle og utdanne personell, både internt og eksternt for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Samt gi personell den nødvendige kunnskap for å utføre alle arbeidsoperasjoner på en sikker, smidig og effektiv måte. Vi er en bedrift i full vekst og det er lett å få jobb når fagbrevet er bestått, utdyper han. Selskapet er også blitt en mesterbedrift, hvor de tilrettelegger at lærlinger kan få fagbrev i stillas hos dem. Stikk gjerne innom eller ta kontakt for en stillasprat, avslutter Sten Bergman.

Tlf. 51 42 57 00 www.aluhak.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

17


OLSSON AS, Foto: Vegard Hanssen

Å være til stede midt i knutepunktet på Jæren er viktig.

- Forum Jæren gir oss den muligheten.

Reid Skjærpe, daglig leder, Aarbakke Innovation.

Forum Jæren har en fleksibel ledelse.

Gode muligheter for skalering av firma. Bryne er et naturlig midtpunkt.

Toppetasjen er fin til møter og gjester.

Urbant på en folkelig måte.

Lett og rekruttere den bredden av kompetanse vi trenger.

Ønsker dere å bli en del av storfamilien? Forum Jæren ligger i hjerte av Bryne, med umiddelbar nærhet til Bryne togstasjon. Vi huser mer enn seksti bedrifter. Enkelt-kontor eller en hel etasje? I Forum Jæren kan vi sammen skreddersy en løsning uansett behov! Vi tilbyr flott kantine, garderobeanlegg, tilgang til møterom og konferanselokaler med fantastisk utsikt i 18. etasje. Eget parkeringsanlegg, samt innendørs sykkelparkering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. І E-post: Ronny@forumjaren.no І Tlf: 93 44 84 07 І Nett: forumjaren.no


MG EHS Plug-in Hybrid topputstyrt fra 421.390,-

Nå har vi 1,99 %* kampanjerente

En enda større SUV fra MG • Romslig SUV med mye plass og stort bagasjerom • Tilhengervekt på opptil 1500 kg

• 7 års garanti / 150 000 km • Elektrisk rekkevidde på 52 km

*Eks. lån: Rente 1,99% nom/3,18% eff. EK. 35%. Lånebeløp kr 273.897,– Subsidiert flytende rente (1,99 %) i 36 mnd, deretter justeres til gjeldende markedsrente. Veil. kundepris levert Sandnes. Forbruk komb.: 1,8 l/100 km, 240 Wh/km (WLTP). CO2-utslipp 43 g/km (WLTP). Tilbudet gjelder til 31.10.2021. Med forbehold om skrive- og trykkfeil, bilde kan avvike fra

Vestre Svanholmen 9, 4313 Sandnes tlf. 51 84 03 00 kvernelandbil.no

tilbudte modell.


KORT &

GODT Veidekke bygger om Hetland VGS i Stavanger Veidekke har fått i oppdrag av Rogaland fylkeskommune å rehabilitere og utvide Hetland videregående skole i Stavanger blant annet med et miljøsertifisert nybygg i massivt-tre. Kontrakten er en totalentreprise verdt 93 millioner kroner ekskl. mva.

Flott gards­utsalg på Line Endelig kan Heidi Line ta imot kunder i det nye, koselige og romslige gardsutsalget på Line. Her er det også mulig å slå seg ned for en kaffikopp. Egg med ekstra gule plommer og kjøtt fra egen gard finner du her pluss mye annet fra lokale produsenter.

20

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Envirex group på plass i nytt bygg Envirex group har denne våren flyttet fra Storhaug i Klepp inn i nytt bygg på 26 000 kvadratmeter i Vardheia ved Bryne. Nå har de kapasitet til å gjennomføre større og mer komplekse prosjekter samtidig som de opprettholder fleksibiliteten i leveransene som de har blitt kjent for. Den største oppgraderingen fra det gamle bygget er et stort verksted og støttesenter med flere store porter, separate rom for testing, prototypemontering, hydrauliske montering og mye mer. I tillegg har de nå kraner med betydelig

løftekapasitet. De har også etablert et fjernkontrollsenter der de kan tilby fjernstøtte for operasjoner rundt om i verden direkte fra Bryne. – Hvis vi skal fortsette å vokse som nå vil det være behov for høy kompetanse og flere familiemedlemmer i Envirex group. For å sikre at vi får de beste hodene i dagens arbeidsmarked må vi sikre et miljø der medarbeiderne kan vokse, utvikle seg og trives i, sier administrerende direktør Thomas Aunevik. Kilde: www.evirex.no

NOT Prosess med to år uten fravær – Arbeidet vi utfører er såpass tungt at jeg ikke ønsker at noen andre må gjøre det for meg, forteller Bjørnar Pedersen med en morsom tone. – Det ville gjort like vondt å gå med en skade hjemme som på jobb, fortsetter driftsleder Per Høyland. Karene hos NOT Prosess klager aldri. Det er klart de opplever sykdom og har vondt, men det skal mye til for å være hjemme. Arbeidet er som medisinen fremfor en plage. Her er det også mer enn bare jobb. Det er stolthet og felleskap.

Fra v. Atle Gilja, Bjørnar Pedersen, Abel Mekonen og Mirek Kapinsk.


Rekordår for Aarbakke og Kverneland plogfabrikk

Inge Brigt Aarbakke forventer ny vekst for Aarbakke AS etter en dupp i år.

Regnskapet for 2020 viser at Aarbakke AS kom opp i en årsomsetning på 1,076 milliarder kroner. Det er 140 milliarder mer enn i 2019. Driftsresultatet bedret seg også og endte på 161,6 millioner. Kverneland plogfabrikk på Klepp hadde et av sine beste år i 2020 med en omsetning

på 862 millioner og et overskudd på 105 millioner. I år går det enda bedre. Aarbakke AS får en dupp i 2021 på grunn av et tregere subsea-marked. I stedet for å permittere folk leier Aarbakke AS ut montører og sveisere til Kverneland plogfabrikk på samme måte som de gjorde det i 2017.

Anna Endresen blir leder av to Hytech-bedrifter Anna Endresen tiltrer som daglig leder i Hytech Engineering & Services AS og Hytech Trading AS etter Kenneth Erga og Cato Erga som begge fortsetter i konsernets lederteam. Anna er 47 år og utdannet Ingeniør Marinteknologi og har pågående MBA studier på UIS. Hun har lang og bred erfaring fra bransjen blant annet som ingeniør, Project Manager og Account Manager i Oceaneering og Cameron, samt de ni siste årene har hun jobbet i Score som Operations Manager og Managing Director. – Vi er svært fornøyde med at Anna Endresen har sagt ja til rollen som daglig leder for to av Hytech-bedriftene. Hun representerer fremtiden for Hytech og vil være en viktig ressurs for videreutvikling av våre operative og teknologiske forretningsområder, sammen med det gode teamet som utgjør totalen av Hytech-gruppen, sier konsernleder Kenneth Erga. Hytech ble etablert i 1998 og har gjennom innovasjon og utvikling de

siste 20 årene spesialisert seg på produkter, engineering og service-tjenester til olje- og gassindustrien. De satser nå også friskt på miljøteknologi. I tillegg til utvikling av prototyper for andre selskaper innen fornybar industri, utvikler de også egne kraftpakker - hvor hydrogen skal erstatte diesel. Lansering av ny teknologi og løsninger har slått godt an i markedet og Hytech har ambisjon om å ligge i front når det gjelder utviklingen av konsept som vil bidra til en grønnere og bærekraftig morgendag. – Det å etablere et lederteam som kombinerer kompetanse med solid erfaring er spennende. Endringene som nå gjøres i konsern- og lederstrukturen

bidrar til utvikling og vil styrke gjennomføringen av vår strategi for innovasjon og verdiskapning, sikker og effektiv drift, samt utvikling av lavkarbonløsninger. Med Anna på plass som daglig leder på Kvernaland, kan Cato og jeg konsentrere oss om forretningsutvikling og vekstmuligheter i årene fremover, sier Kenneth Erga.

Nærmer seg milliarden i omsetning Agder Olje AS har overtatt kundeporteføljen til Olje og Energi Sør AS. Dermed vil drivstoff-giganten som Brigt Vold (bildet) styrer fra Vigrestad nærme seg milliarden i omsetning. Anslagsvis vil omsetningen i 2022 bli på oppimot 800 millioner. Konsernet er fordelt på to organisasjonsnummer. De inneholder Jæren-, Agder-, Randøy-, Finnøy- og Haugaland Olje og har 120 drivstoffstasjoner i Rogaland og Agder. I tillegg kommer et samarbeid med Driv Energi som har stasjoner på Østlandet og i Trøndelag. Til sammen har de 10 000 kunder med avtalekort.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

21


Har fordelt 100 millioner tilskuddsmidler i år Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Olav Tegle, har ansvaret for tilskudd og lån knyttet til landbruket. Rekordmange søknader gjorde at årets pengesekk ble tømt ganske raskt. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

– Vi vet ikke helt hvorfor vi i år har fått inn så mange søknader til melkefjos. Midlene vi hadde avsatt til dette var oppbrukte allerede i april, sier Tegle. 35 millioner av investeringspotten til landbruket gikk til støtte for å bygge om båsfjøs til lausdriftfjos. Prioritering av tilskuddsmidler til jordbruk fra landbruks- og matdepartementet blir gjort på oppdrag av Fylkeskommunen og i samråd med Bondelaget, Småbrukerlaget og Statsforvalteren. Innad i Innovasjon Norge avdeling Rogaland er det tre ansatte som arbeider med å se på søknadene som kommer inn. LITE TIL GENERASJONSSKIFTE – Er det noe som ikke har blitt prioritert i år? – Fjos til ungdyr, storfekjøttproduksjon, ammekyr, gris og sau har ikke fått prioritet i år. Det har også noe med markedssituasjonen å gjøre. – De vi måtte skuffe mest i år var unge gårdbrukere som søkte om tilskudd til generasjonsskifte. Her var det 35 søknader, men bare 5-6 som fikk tilskudd. Tegle forteller at de fleste som søker om tilskudd til generasjonsskifte gjør det fordi bygninger og utstyr har blitt gammelt og trenger fornying. – Har du fått noen signaler om at noe av dette vil bli prioritert neste år? – Signalene er at prioriteringene nok blir nokså like som for 2021, men med noen klare prioriteringer mellom de ulike type sakene. For generasjonsskifte vil bare mindre prosjekter under 1 500 000 bli vurdert og med stort fokus på dyrevelferd og god utnyttelse av beiteressurser. – Er det mange som ber om lån gjennom Innovasjon Norge?

Ola Tegle i Innovasjon Norge opplevde at mange søkte om tilskudd til omlegging fra båsfjøs til løsdrift dette året.

– Nei. Her i Rogaland vil de fleste ha alle lånene sine i banken. – Cirka 25 millioner av potten går til grøntnæringen. Hva er de mest aktuelle investeringen på dette området? – Mange går over til led-lys og investerer i gardiner til veksthuset. Det er tiltak som bidrar til energi­ effektivisering. Bygging av kjølelager er også veldig aktuelt. Frukt- og bærproduksjon har høy prioritet. FLERE STARTER MED TILLEGGSNÆRING – Ser du noen trend i søknadsbunken? – Vi har hatt en tredobling de siste årene når det gjelder tilskudd til bygg i sammenheng med tilleggsnæring på

garden. Forbrukerne er mer opptatt av lokalmat med historie og mange gårdbrukere ser nå muligheten til å gå i gang med foredling av kjøtt og melk og oppstart av egne gardsutsalg og gardsmeierier. Det er en ønsket utvikling. Og det er kjekt å se at det er samarbeid gårdsutsalgene imellom der en selger hverandres produkter. – Det er også færre samdrifter i søknadsbunken. Nå går en mer over til å leie jord og kvote hos naboen. I tillegg har også fokus økt på klima og miljø innen jordbruket. Derfor forsøker mange å bygge nye driftsbygninger uten å ta mye dyrket jord. Investeringer i solcelleanlegg har også økt.


– Stiller dere noen krav til søkerne? – Det er et krav at prosjektet må være drivverdig. Vi vil ikke lokke bonden ut på noe som er ulønnsomt. En må for eksempel opp i over 30 kyr dersom en normal melkeproduksjon skal

være drivverdig. Innovasjon Norge setter ikke krav om at de må øke produksjonen, men bonden trekker ofte selv den konklusjonen når de er i planleggingsfasen.

B E V I L G E T TOTA L B E L Ø P FO R D E L T PÅ U L I K E LANDBRUKSVIRKEMIDLER I 2021: Risikolån Landbruk – utviklingstiltak og nye næringer, LMD Tilskudd til grøntproduksjon, tilleggsnæring, LMD

2 000 000 880 000

Tilskudd til grøntproduksjon, tradisjonelt jord- og hagebruk, LMD

20 455 000

Tilskudd til omstilling fra pelsdyrhold, LMD

17 300 000

Tilskudd til gjødsellager, LMD

2 090 000

Tilskudd til biogassprosjekter, KLD

1 030 000

Lavrisikolån landbruk tradisjonelt

4 700 000

Tilskudd til varmeanlegg basert på bioenergi, LMD

6 285 000

Investeringstilskudd til tilleggsnæring, LMD

5 550 000

Investeringstilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk, LMD Investeringstilskudd ved generasjonsskifte, trad. jord- og hagebruk, LMD

35 800 000 3 275 000

Tilskudd til bedriftsutvikling, LMD

430 000

Etablerertilskudd, markedsavklaringsfase, tilleggsnæring, LMD

350 000

Betre dyrevelferd = friskare dyr!

La Dagros få drøyme seg vekk på ei 2 delt vannmadrass i fjoset

– Er det søkere som retter seg mot gardsturisme? – Nei, det er ikke mange. Vi ser at agroturisme er veldig aktuelt i mange land, så vi skulle ønske at flere var interessert i det her. Fortsatt er det noen som ikke har avsluttet pelsdyrdriften. Derfor er det en omstillingspott for pelsdyrnæringen innenfor rammen. Denne også er tom for i år. – Når bør en søke om en skal få tilskudd? – Det er alt etter hvor mange som søker. Men det kan være lurt å lage klar søknaden om høsten og sende den inn i løpet av desember til utgangen av februar. I 2019 hadde vi penger til langt utpå høsten å fordele. Men det året fikk vi også et større beløp. Nå har materialprisene skutt i været, så nå er vi usikre på hvordan dette vil slå ut når det gjelder å sette opp nybygg i 2022. For å unngå å skape unødige forventninger, sier Tegle at de skal forsøke å bli flinkere å kommunisere ut hva som blir prioritert tidligere i prosessen for å skuffe færrest mulig.

Kylling er grunnstammen i et sunt kosthold

Betre helse, madrassa beskyttar kua sine hasar og kne God dyrevelferd Tørr madrass = reine dyr Sparer strø Mindre melkelekkasje Hygienisk = lågare celletall 2 delt vannmadrass utgjer store fordelar for både ku og bonde. Ring eller mail oss for meir informasjon.

R A BB EL B A BB E L A S

2 delt vannmadrass, den ultimate ku-komforten.

www.gladq.no | TLF: 900 45 775 | Epost: post@gladq.no

Vi klekker stjerner! NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

23


procontra Foto: Tommy Ellingsen

EN EN EN EN EN

MAX MAXU MAXU KUN MAXU KUN MAXU KUN KUN KUN MAXU

KUN 3

2.824 2.824 2.824 2.824 2.824 2.824

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.4 Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid

Vi deler med deg!

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.4 Låneeksempek:kr.35% kr. 143.41 Terrmingebyr 95,-Ek · Løpetid Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 1

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.4 Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 1 Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.4 Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 1

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år

KAMPA KAMPANJE!

I lokalbanken får du kundeutbytte

MAXUS E-DELIVE MAXUS E-DELIVER 3 Vareb

(I TILLEGG FÅRTrådlø DU (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØ

Trådlø

Trådlø Mobillad Trådlø Mobillad Mobillad Trådlø Mobillad Mobillad Trådløs

Lokalbanken driver godt, og vil dele overskuddet med deg som er kunde. Alle kan få: Om du er privatkunde, bonde eller bedrift. Om du har mye eller lite i lån og innskudd. Det blir enda bedre å være kunde i banken på Jæren. Innskudd og lån i 2021 legger grunnlaget for ditt kundeutbytte til våren. Bli kunde nå – få penger av banken din!

Endelig er n Mobilladn

Endelig er n utstyr som s Endelig er n Endelig er sn utstyr som ger ersom Euniq utstyr s Endelig er n utstyr s ger er som Euniq på hytta kan ger er Euniq utstyr som s ger er Euniq på hytta kan Kontakt en på hytta kan Endelig er ny ger er Euniq på hytta en kana Kontakt Kontakt en a utstyr somkan sta på hytta Kontakt en a ger er Euniq Kontakt en d a

på hytta kan h

Les mer på jaerensparebank.no Ring 915 03290 for å bli kunde

Kontakt en av


SPAR

PENGER Stort utvalg i varebiler hos Stort utvalg ii varebiler hos Stort Stort utvalg utvalg i varebiler varebiler hos hos TID Stort utvalg i varebiler hos NYHET!

MILJØET ISUZU PICK-UP

Electrifying the future

NYHET! NYHET! NYHET! HELT NYE NYHET! HELT NYE HELT NYHET! HELT NYE NYE

www.maxus.no

ISUZU PICK-UP ISUZU ISUZU PICK-UP PICK-UP • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 KM KJØP MAXUS NÅ! FORENDELIG! UMIDDELBAR LEVERING! ENDELIG! • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 •• 2MANUELL ELLER NYE 4 DØRER LEASINGKAMPANJE HELT 325 KM KM ELLER ISUZU AUTOMAT PICK-UP •• 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 KM MANUELL ELLER AUTOMAT

ENDELIG! ENDELIG! ENDELIG!

Rekkevidde inntil Rekkevidde Rekkevidde inntil inntil (WLTP) Rekkevidde (WLTP) inntil Rekkevidde (WLTP) inntil (WLTP) Romslig LEASINGKAMPANJE 325 KM (WLTP) Romslig Rekkevidde inntil Romslig

2.989,2.989,2.989,2.989,2.989,-

•• 2 MANUELL ELLER AUTOMAT ELLER 4 DØRER DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER SPAR KOSTNADER: LAVERE BOM-, PARKERING-, SERVICEOG DRIVSTOFFUTGIFTER. SPAR TID – KJØR KOLLEKTIVFELTET. •• MANUELL ELLER AUTOMAT DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Flerbruksbil • DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER ELLER AUTOMAT • MANUELL 4X4 MED LAVSERIE Romslig KUN 399.900,Flerbruksbil • DIFFERENSIALSPERRE TA ANSVAR FOR MILJØET SAMT VINN ANBUD TIL DET OFFENTLIGE OG STORE BEDRIFTER SOM KREVER NULLUTSLIPPSBILER. • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER 325 KM (WLTP) Flerbruksbil • 4X4 MED LAVSERIE Romslig KUN 399.900,• 4X4 MED LAVSERIE PR MND EKS MVA • DIFFERENSIALSPERRE 3,5 TONN HENGERVEKT MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,Flerbruksbil Mulighet for 4X4 MED LAVSERIE • •••MANUELL ELLER AUTOMAT PR MND EKS KUN 399.900,TONN HENGERVEKT Flerbruksbil PR MND EKS MVA MVA 3,5 TONN HENGERVEKT 4X4 MED LAVSERIE • 3,5 9” INFORMASJONSSKJERM Mulighet for KUN 399.900,Romslig Mulighet for PR MNDTakstativ EKS MVA 3,5 TONN HENGERVEKT • ••DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER 9” INFORMASJONSSKJERM Mulighet for 9” INFORMASJONSSKJERM PR MND EKS MVA Takstativ • 3,5 TONN HENGERVEKT ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING Flerbruksbil Takstativ Mulighet for 9” INFORMASJONSSKJERM • ••4X4 MEDNIVÅ LAVSERIE ADAS: 2 KUN 399.900,Takstativ REKKEVIDDE FRA ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING SELVKJØRING • 9” INFORMASJONSSKJERM LAVT UTSLIPP OG FORBRUK Mulighet for ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING • ••3,5 TONN HENGERVEKT UTSLIPP OG LAVT UTSLIPP OG FORBRUK FORBRUK • LAVT ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING UTSLIPP OG FORBRUK • •9”LAVT INFORMASJONSSKJERM • LAVT UTSLIPP OG FORBRUK • ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING • LAVT UTSLIPP OG FORBRUK

260 Biler KM - 356KM på lager! (WLTP kombinert/by)

NYHET! NYHET! NYHET! NYHET! ELEKTRISK VAREBIL VAREBIL NYHET! ELEKTRISK BYD T3 ELEKTRISK VAREBIL FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil NYHET! ELEKTRISK VAREBIL FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil

INTRODUKSJONSPRIS

Tøffest i klassen Takstativ PR MND EKS MVA Mulighet for Tøffest i klassen

Mulighet Mulighetfor for Tilhenger Tøffest i klassen Mulighet for Tilhenger Tøffest i klassen Takstativ Tilhenger Mulighet for Tøffest i klassen

Tilhenger Tilhenger

Mulighet for Tøffest i klassen

Tilhenger

324.900,-

NDELIG! NDELIG! ELEKTRISK VAREBIL NDELIG! NDELIG! NDELIG!

FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde 325 KM inntil (WLTP) FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil • Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). 325 325 KM KM (WLTP) (WLTP) EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil ••FRA Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). Klasseledende inntil 310 km (WLTP). 325Romslig KM (WLTP) Skyvedører medrekkevidde vindu på begge sider. •• Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). XUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER 325 KM (WLTP) med vindu på begge sider. Romslig • Skyvedører Skyvedører med vinduog på begge sider. Topphengslet bakdør nyttelast påEL.BIL-PRODUSENTER 645(WLTP). kg. FRA EN AV VERDENS STØRSTE • Klasseledende rekkevidde inntil 310 km Rekkevidde inntil Romslig US EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Flerbruksbil US EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER •• Topphengslet Skyvedører med vinduog på begge sider. bakdør nyttelast på 645 kg. Romslig 399.900,Flerbruksbil • Topphengslet bakdør og nyttelast på 645 kg. US EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, serviceog drivstoffutgifter. • Skyvedører med vindu på begge sider. 325 KM (WLTP) Flerbruksbil Romslig 399.900,Topphengslet bakdør og nyttelast 645 kg. US EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER 399.900,• •••Klasseledende rekkevidde inntilparkering-, 310på km (WLTP). Spar Lavere bom-, serviceog drivstoffutgifter. Flerbruksbil Spar kostnader: Lavere parkering-, serviceogkrever drivstoffutgifter. Mulighet for Vinn kostnader: anbud til bakdør det offentlige og store bedrifter nullutslippsbiler. • Topphengslet ogbom-, nyttelast på 645 kg. som 399.900,Flerbruksbil • Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, serviceog drivstoffutgifter. Mulighet for • Skyvedører med vindu på begge sider. • Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som krever nullutslippsbiler. 399.900,Romslig Mulighet for Vinn til for det offentlige store bedrifter som nullutslippsbiler. Takstativ Biler-anbud på lager rask levering. •• Spar kostnader: Lavere bom-,ogparkering-, serviceogkrever drivstoffutgifter. US EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Mulighet for Vinn anbud tilbakdør det offentlige og store bedrifter nullutslippsbiler. Takstativ • •••Topphengslet nyttelast på 645 kg. som krever Biler levering. Flerbruksbil Takstativ Biler på på lager lager for for rask raskog levering.

Mulighet for • Introduksjonspris. Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som krever nullutslippsbiler. 399.900,Takstativ PR MND EKS MVA Bilerkostnader: på lager for rask levering. • ••Spar Lavere bom-, parkering-, service- og drivstoffutgifter. Introduksjonspris. Mulighet for 2.824,-

•• Introduksjonspris. Takstativ Biler på lager for rask levering. MND EKS MVA 2.824,- PR PR MND EKS MVA Mulighet for Introduksjonspris. Mulighet for Mulighet for 2.824,• •Vinn anbud til det offentlige storeAV bedrifter som krever nullutslippsbiler. Tilhenger GIR STØTTE PÅog KJØP NY VAREBIL. PR MND EKS MVA 2.824,•ENOVA Introduksjonspris. Mulighet for Tilhenger PR MND EKS MVA GIR STØTTE PÅ Tilhenger • ENOVA Biler på lager rask levering. ENOVA GIR for STØTTE PÅ KJØP KJØP AV AV NY NY VAREBIL. VAREBIL.Takstativ Mulighet for 2.824,ENOVA GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY VAREBIL.Tilhenger • Introduksjonspris. Tilhenger ENOVA GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY VAREBIL.

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

Biler på lager!

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Låneeksempek:kr.35% kr. 143.465,Etablering tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr 95,-Ek · Løpetid 10 år ·• Nom rente og 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

Mulighet for

2.824,-

399.900,-

KUNVAREBIL.Tilhenger ENOVA GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY MAXUS NÅ OGSÅ MAXUS EUNIQ 3 MAXUS SOM 2,2m EUNIQ MAXUS - OGSÅ SOM EUNIQ VAREBIL MED MAXUS -- OGSÅ EUNIQ VAREBIL OGSÅ SOM SOM ENOVA EUNIQ VAREBIL - OGSÅ SOM VAREBIL STØTTE - MAXUS OGSÅ SOM VAREBIL

VAREBIL EUNIQ - OGSÅ SOM VAREBIL

Trådløs Trådløs

ENDELIG! MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

4,4,- NÅ OGSÅ SOM 2,2 M VAREBIL 4,kunpå 369.900,4,- Varebil Biler lager! (INKL. ENOVA STØTTE) 4,4,-

PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA 465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,PR MND EKS MVA 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

3

465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,465,Etablering tinglysningsgebyr kr. 4.330,10 år ·• Nom rente og 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

PR MND EKS MVA

• Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,· Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

BESTSELGEREN! E-DELIVER 3 ANJE!

PR MND EKS MVA

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

FAMILIEBILEN

MAXUS EUNIQ EUNIQ -- ELEKTRISK ELEKTRISK 7-SETER 7-SETER MAXUS MAXUS MAXUS EUNIQ EUNIQ -- ELEKTRISK ELEKTRISK 7-SETER 7-SETER MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER

Trådløs Mobilladning Trådløs Mobilladning Mobilladning Trådløs Mobilladning Mobilladning

Panorama Panorama Panorama Soltak Panorama Soltak Soltak Panorama

356

NÅ MEDMobilladning

Soltak Soltak

Trådløs

Panorama

Endelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse

VINTERHJUL ,

VERDI 20.000,INKL. I PRISEN.

Endelig er nye MaxusMed Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter(WLTP), med topp moderne design og utstyr som standard. 7-seter, km rekkevidde mulighet for takstativ og masse tilhenEndelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse Endelig er standard. nye Maxus Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter med topp design og tilhenmasse utstyr Med 7-seter, km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ ger ersom Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal påmoderne fotballtreninger turer utstyr som standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenEndelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse utstyr standard. Med 7-seter, 325med km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenger er som Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal på fotballtreninger turer på hytta kan hele familien enkelt bli på hverdagens 399.900,-. ger er Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om dueventyr. skal på Introduksjonspris fotballtreninger eller turer utstyr som standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og tilhenger er Euniq den perfekte elektriske familiebilen. skal fotballtreninger eller turer på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge.Om Lesdu mer på på maxus.no. på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Endelig nye den Maxus Euniq elektriske her. En elektrisk 7-seter med moderne design og masse ger er er Euniq perfekte familiebilen. Om du topp skal på fotballtreninger eller turer på hytta en kanavhele enkelt bli med på Norge. hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Kontakt vårefamilien 50 forhandlere over hele Les mer på maxus.no. Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. utstyr som standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og tilhenpå hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no.

Soltak

50.000,-

gir støtte på opptil ved kjøp av ny Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader.

ger er Euniq perfekte elektriskeover familiebilen. Om dumer skalpå påmaxus.no. fotballtreninger eller turer Kontakt en den av våre 50 forhandlere hele Norge. Les

på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-.

REKKEVIDDE FRA PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK INNOM OSS REKKEVIDDE FRA Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK INNOM OSS OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. E-DELIVER 3. 296 KM - 353KM OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. 240 KM - 342KM E-DELIVER E-DELIVER 3. 3. ELEKTRISK VAREBIL 4,8M3-6,3M3 KLASSELEDENDE ELEKTRISK VAREBIL 9,8M3-20M3 (WLTP kombinert/by) (WLTP kombinert/by) E-DELIVER 3. KLASSELEDENDE KLASSELEDENDE REKKEVIDDE OG E-DELIVER 3. KLASSELEDENDE ER 3 Varebil fra kun 299.900,- PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK INNOM OSS MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,REKKEVIDDE OG REKKEVIDDE NYTTELAST bil fra kun 299.900,MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kunOG 549.900,- PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK INNOM OSS KLASSELEDENDE OG OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. ENOVA STØTTE) (I TILLEGG FÅR REKKEVIDDE DU ENOVA 3. STØTTE) NYTTELAST NYTTELAST E-DELIVER øs PanoramaFÅR DU ENOVAREKKEVIDDE ØTTE) (I TILLEGG STØTTE) OG NYTTELAST øs Panorama KLASSELEDENDE øs Panorama dning Soltak NYTTELAST FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER øs Panorama dning Soltak REKKEVIDDE OG MAXUS E-DELIVER 3ELEKTRISK Varebil fra kun 299.900,MAXUS MAXUSE-DELIVER E-DELIVER 39Varebil Varebilfra frakun kun299.900,549.900,dning Soltak øs Panorama FREMTIDEN ER OG MAXUS ER FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER dning(I TILLEGG Soltak ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE NYTTELAST FÅR DU ENOVA STØTTE) (I (I TILLEGG TILLEGG FÅR FÅR DU DUENOVA ENOVASTØTTE) STØTTE) FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER

!

NORGES STØRSTE STØRSTE UTVALG UTVALG NORGES NORGES STØRSTE UTVALG AV ELEKTRISKE ELEKTRISKE VAREBILER NORGES STØRSTE UTVALG AV VAREBILER KAMPANJE! AV ELEKTRISKE VAREBILER NORGES STØRSTE UTVALG AV ELEKTRISKE VAREBILER 299.900,AV ELEKTRISKE VAREBILERSoltak dning ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE

ALLEREDE EN NORGES SOLGTE FREMTIDEN ERAV ELEKTRISK OG MAXUS EL-VAREBILER. ENOVA GIRMEST STØTTE PÅER ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse ALLE MAXUS VAREBILER. FREMTIDEN ELEKTRISK OG ER standard. Med 7-seter, km ER rekkevidde (WLTP), mulighet forMAXUS takstativ og tilhennye Maxus Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ ALLE MAXUS VAREBILER. nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp design og masse standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ tilhenALLE MAXUS VAREBILER. EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ q den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal påmoderne fotballtreninger eller turer standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og tilhenALLEREDE EN AV NORGES MESTdesign SOLGTE nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne og masse ALLE MAXUS VAREBILER. standard. Med 7-seter, 325med km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenq den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal på fotballtreninger turer n hele familien enkelt bli på hverdagens 399.900,-. q den perfekte elektriske familiebilen. Om dueventyr. skal på Introduksjonspris fotballtreninger eller turer ALLE MAXUS VAREBILER. standard.EL-VAREBILER. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP),GIR mulighet for takstativPÅ og tilhenENOVA STØTTE q hele den perfekte elektriske familiebilen. skal fotballtreninger eller turer n familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. våre 50 forhandlere over hele Norge.Om Lesdu mer på på maxus.no. nav hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. ye Maxus Euniq elektriske her. En elektrisk 7-seter med moderne design og masse q den perfekte familiebilen. Om du topp skal på fotballtreninger eller turer navhele enkelt bli med på Norge. hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. vårefamilien 50 forhandlere over hele Les mer på maxus.no. av våre 50 forhandlere over heleVAREBILER. Norge. Les mer på maxus.no. ALLE MAXUS andard. Med 7-seter, rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og399.900,-. tilhenn hele familien enkelt325 blikm med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris

nye MaxusEL-VAREBILER. Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse ENOVA GIR STØTTE PÅ ning EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE

NYHET! MAXUS E-DELIVER 9

KAMPANJE!

549.900,-

Panorama

Soltak

av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. den perfekte elektriskeover familiebilen. Om dumer skalpå påmaxus.no. fotballtreninger eller turer av våre 50 forhandlere hele Norge. Les

hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-.

v våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no.

Biler påTengsareidveien lager! 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • LAGERBILER. www.holmanebil.no PÅ E-DELIVER 3 STIKK INNOM OSS

Tengsareidveien •• Epost: •• www.holmanebil.no OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. Tengsareidveien 4, 4, 4373 4373 Egersund Egersund •• Telefon: Telefon: 51 51 46 46 19 19 80 80KAMPANJE! Epost: salg@holmanebil.no salg@holmanebil.no www.holmanebil.no Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no MAXUS E-DELIVER 3 Varebil fra kun 299.900,-

Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 (I• TILLEGG Epost:FÅR salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no www.holmanebil.no DU ENOVA STØTTE)


TEMA:

Industri

Daglig leder Erik Jonas Aarsland og produksjonsleder Martin Aarsland sammen med daglig leder i Aarsland Stål og Lakk, Roy Mæland. Datterselskapet til møbelfabrikken har hatt en fin og jevn omsetningsøkning og har i dag 13 ansatte og en omsetning på rundt 20 millioner.

AARSLAND MØBELFABRIKK

100 år med vekst og tøffe beslutninger Det handler om vågemot og engasjement for det lokale og for det norske. Om ikke Martin Aarsland hadde våget å gå motstrøms, hadde neppe Aarsland Møbelfabrikk eksistert i dag og vært på vei til å runde 100 år. På tusenvis av norske arbeidsplasser står det kontormøbler fra Aarsland. TEKS OG FOTO: DAGFINN HAUGE

N

este år jubilerer Aarsland Møbelfabrikk. Den gamle 100-åringen står fortsatt rak i ryggen og er på ingen måte preget av alderen. Det er god aktivitet i fabrikken etter en korona-dupp i fjor. – I mars i fjor ble alt dødt. Ordreboka var fullstendig tom. En stund så visste vi ingenting om hvordan det ville gå. Men så kom ting i gang igjen. En god høst gjorde at totalen ble bra og vi klarte å holde inntjeningen, forteller Erik Jonas Aarsland (38). Nå er det en god stund siden at Martin Aarsland (64) overlot roret til sønnen. Selv har han leder-ansvaret i produksjonen. Erik Jonas er daglig leder og har ansvar for administrasjon og salg. Sammen er de et godt team. – Vi kan være uenige om ting, men krangler sjelden, smiler Erik Jonas. I løpet av 2021 har ting stabilisert seg for møbelfabrikken. Omsetningen ser ut til å passere 100 millioner med 26 ansatte. Denne høsten søker de også etter flere folk.

26

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Martin Aarsland (t.v.) og Erik Jonas Aarsland.

SATSING PÅ KJØKKEN OG EKSPORT Under den rolige perioden i fjor bestemte de seg for å innta kjøkkenmarkedet. Produksjon av kjøkken ligger nær til produksjon av kontormøbler. Til nå har de solgt for flere millioner kroner til tross for minimalt med markedsføring. Det er de godt fornøyd med. Importen av kjøkken til Norge er på et par hundre millioner hver måned. Så her er det muligheter for flere norske produsenter, tror de. Eksport av kontormøbler er også noe de vurderer å satse på.


– Men da må vi øke markedsavdelingen, understreker Martin. Foreløpig har de levert kontormøbler til CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning som ligger i Sveits. – Det må jo være et kvalitetsstempel, sier han. REDUSERER FEILMARGINEN Nøkkelen til Aarslands suksess er digitalisering og flinke ansatte i kombinasjon med roboter. De har utviklet et eget dataprogram som sender tegningen av for eksempel et skap direkte til produksjonsmaskinen. Dette reduserer feilmarginene og får opp effektiviteten. – Vi har effektivisert hele veien. Robotisering er et arbeid som har gitt resultater sammen med godt salgsarbeid, sier Erik Jonas. Selv har han en bachelorutdannelse innen informasjonsteknologi. – At vi er løsningsorientert, fleksible og har en nærhet til markedet, betyr også mye. Og så er vi såpass ydmyke at vi bruker gode folk på det vi ikke er flinke på selv. HELNORSK OG MILJØMERKET Aarsland velger norske leverandører, så sant det finnes, når de gjør innkjøp til møbelproduksjonen. De legger sin ære i å ha nærhet til egne leverandører. Samtidig opplever de også at andre norske bedrifter legger vekt på å velge norskproduserte varer, spesielt etter at koronapandemien slo til. – Vi skulle ønske at også stat og kommune var mer opptatt av å kjøpe norske produkter. Hvis det er slik at norske

Einar O Moi har jobbet på Aarsland Møbelfabrikk i 31 år.

arbeidsplasser betyr noe, så må også de offentlige etater kjøpe norske varer, sier Martin. Det å kjøpe norske varer har også betydning i miljøregnskapet. Aarsland AS er miljøsertifisert i henhold til ISO. De bruker sertifisert trevirke fra bærekraftig skogbruk. Energien kommer fra vannkraft. Avanserte maskiner gjør at det blir minst mulig avfall i produksjonen. Det lille trematerialet som blir til overs gjøres om til brennbare briketter som blir brukt til oppvarming i lokale gartneri. Møblene blir fraktet til kundene av transportører som satser på utslippsfri varelevering. De fleste møblene har miljøsertifisering som for eksempel Svanemerket.

Fra snekkerverksted til møbelfabrikk I snart hundre år har familien Aarsland sendt bedriften videre fra generasjon til generasjon. I 1922 startet Erik J. Aarsland møbelverksted sammen med broren, der laget de alt det kunden ville ha – fra gyngestoler til trillebårer og hele spisestuer. Før krigen var det rundt 40 snekkerverksteder på Jæren som produserte møbler. STARTET OPP IGJEN ETTER KRIGEN Da krigen kom, tok tyskerne møbelfabrikken som bolig, men i 1946 startet Erik J. opp igjen sammen med sønnen Sigbjørn. De manglet maskiner, men fikk i starten låne noen fra andre møbelfabrikker på Vigrestad. Dette året ble også den første skrivepulten produsert av Aarsland, til kunden Kontorartikler i Stavanger. I 1975 begynte Martin å jobbe i fabrikken, 18 år gammel. Salgsarbeidet ble lagt om. Tidligere hadde de basert seg på salgsagenter som solgte produkter for mange forskjellige

Erik J. Aarsland startet Aarsland Møbelfabrikk på Vigrestad sammen med broren Bjarne (nummer en og to fra venstre). Her sammen med Asbjørn Haugstad, Paul Høyland, Arthur Svindland, Sverre Waldeland og en svenske.

fabrikker. Nå tok Martin over, reiste rundt og hadde salgsmøter med små forhandlere i hele landet. KJEMPEINVESTERING I NYTT BYGG – I 1979 bygget vi på for 1,7 millioner. Med en omsetning på 1,5 millioner så

var det stritt og et kjempeløft, forteller Martin som samtidig overtok fabrikken i lag med broren Sven Erik. Da drev Aarsland Møbelfabrikk i stor grad med sengeproduksjon. Den gang skulle det ofte være senger med radio i sengegavlen.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

27


– Før 1979 var det mangel på alt og vi hadde leveringstid på to måneder. Da var det viktigst med gode innkjøp. Etter 1979 var markedet mer mettet. Plutselig hadde vi varer på lager og vi måtte være gode på salg. Det ble en vanskelig tid når vi nettopp hadde investert i nytt bygg, forteller Martin. I 1983 var den siste ordren på senger. – Så satset vi alt på kontormøbler og kontraktsmøbler. Det var en sjanse vi tok. Men året etter var omsetningen på kontormøbler 75% av omsetningen. Omsetningen til møbelfabrikken økte med 100% i flere år på 80- og 90-tallet og fabrikken ble anerkjent i markedet som kontormøbel-leverandør.

’’

Vi mente det var helt galt å gi all teknologien til Kina og Polen. Så vi tenkte at det fikk bære eller briste. MARTIN AARSLAND

STÅL OG LAKK BLE EGEN BEDRIFT I 1996 skilte de ut stål og lakk-avdelingen som egen bedrift for å få bedre resultatkontroll. I dag kommer om lag halvparten av inntektene til Aarsland Stål og lakk fra arbeid de utfører for andre bedrifter på Jæren. Sven Erik gikk ut av driften i 1997. Martin fortsatte alene. Veksten fortsatte. Flere nye bygg kom til, faktisk hele seks stykker i tidsrommet 1985 – 2004. Det ble også kjøpt industribygg til Aarsland Stål og lakk. Totalt har de når 20 000 kvadratmeter med industribygg. I 1999 hadde bedriften en foreløpig topp med 78 millioner i omsetning og 50 medarbeidere. Så kom nedturen og i 2000 måtte bedriften permittere for første gang. – Det var fryktelig. Da grein jeg og følte på et tungt ansvar for de ansatte og familiene deres. Tidligere hadde det gått oppover hele veien. Fra 98 og 86 millioner gikk

det helt ned til 50 millioner i omsetning. I den perioden var vi ikke flinke nok på salg, mener Martin. 2003 ble Erik Jonas ansatt og tok etter hvert over ansvaret som daglig leder. GIKK IMOT STRØMMEN I 2008/9 stod det og vippet på om de skulle gå videre med fabrikken på Vigrestad eller starte opp i Polen. Den gang var trenden at mye av norsk industri-produksjon skulle flagges ut på grunn av billig arbeidskraft i andre land. Til og med norske myndigheter oppfordret til det. – Vi synes at det var helt galt å gi all teknologien til Kina og Polen. Så vi tenkte at det fikk bære eller briste. Alt var imot, men vi valgte å gå imot strømmen og brukte heller 20 millioner på nye investeringer, blant annet i fem roboter, her i fabrikken på Vigrestad. Jeg er «velsignet med lide ved», ler Martin. Valget de tok viste seg å være riktig. De senere årene har flere bedrifter begynt å flagge bedriftene tilbake til Norge. I dag gjør roboter mye av de repeterende arbeidsoppgavene som en tidligere skulle spare penger på ved å bruke billig arbeidskraft i utlandet. – Dere kunne solgt fabrikken og levd godt på salgssummen. Hvorfor fortsette? – Det er gildt å lede noe og bety noe for andre. Og så er det fantastisk å få ting til å fungere og se utviklingen, mener de. I 2020 hadde konsernet en omsetning på totalt 123 millioner, er sjølfinansiert og solid.

Hvis det roterer og går på strøm, så fikser vi det! Og trenger du noe nytt, så fikser vi det også. Vi er ledende innen:

Kommode fra Aarsland Møbelfabrikk.

28

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Service/reparasjon Overhaling Feltservice Tilstandskontroll Vikling Avbalansering Laseroppretting Feilsøking

Salg/produkter Elektromotorer Pumper Gir Vifter Børster Prosjektstyring

Kontakt oss på

kymar.no 800 40 700


Vi bygger med særpreg! Totalentreprenøren og prosjektutvikleren med det lille ekstra!

Ingmund Egeland Salgs- og markedssjef Tlf. 916 64 980

vest-entreprenor.no

ingmund@vest-entreprenor.no

PORTABLE ROV SYSTEM Quick to install on different vessels

Containing LARS, E-TMS and ROV

2000 meter dept rating

BLUEROC is a smart, flexible, and cost-effective solution for underwater operations with ROV. All the equipment needed for an ROV operation is mounted and connected, ready for mission, in a 20-foot container that can be placed on various ships or installations.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

29


Nordic Steel Group

TEM

A

Indus : tri

med eget kontor i Oslo Nordic Steel utvider konsernet med nok et kontor utenfor Rogaland. Torjus Ulsaker er mannen som skal lede satsingen på Østlandet. T E K S T: D A G F I N N H A U G E . F O T O : M AT H I A S H U LT, N O R D I C S T E E L

N

ordic Steel har mange kunder og er med på store prosjekter på Østlandet. Derfor oppretter de nå et eget kontor i Oslo. – Det som trigget meg er at alt fra forespørsel, gjennomføring og sluttdokumentasjon er så profesjonelt i Nordic Steel. Etter mange år som kunde og samarbeidspartner har jeg sett potensialet som ligger i konsernet. Her ble jeg ivaretatt og tatt seriøst fra første stund, forteller en engasjert Torjus Ulsaker. Han er Nordic Steels nye regionansvarlig på Østlandet og har lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

FAKTA OM DOGGERBANK • Doggerbank blir verdens største bunnfaste havvindutbygging. • Doggerbank ligger i Nordsjøen, på britisk sektor, øst for Yorkshirekysten. • Havdypet er på 18-63 meter. • Bygges ut i tre faser, Doggerbank A, B og C. De første to fasene er et fellesforetak mellom Equinor, SSE Renewables og ENI. Fase tre eies av Equinor og SSE Renewables. • Oppstart drift er satt til 2023 for Doggerbank A. Doggerbank B starter drift i 2024. • Hele 6 millioner britiske husstander kan få fornybar energi fra Doggerbank.

30

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Ulsaker skal jobbe både for stålsenteret Nordic Steel og stålentreprenøren Nordic Steel Construction. Det blir store muligheter til å løse flere grensesnitt for kunden, både med utstyrsproduksjon, rene stålleveranser, montasje av stålbygg og taktekking. JOBBET SAMMEN PÅ NASJONALMUSEET Ulsaker ble kjent med Nordic Steel gjennom arbeidet med det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Til prosjektet produserte Nordic Steel et spesiallaget opphengs-system til fasaden for AF Gruppen. – Alt fra dokumentasjon, kvalitet og HMS var på plass uten at vi behøvde å spørre om det. Vi opplevde Nordic Steel som konkurransedyktige på pris, men ikke minst var det svært attraktivt med norsk kvalitetsproduksjon, forteller Ulsaker. Produksjonen skjer på Jæren, på Nordic Steels nye hovedkontor på Bryne. Her blir det tatt miljøvennlige valg i alle deler av driften. Miljødeklarasjoner (EPD’er) kan leveres på all produksjon. At Nordic Steel også leverer på bestemmelsene i Oslomodellen, med fagarbeidere, lærlinger og ordnede lønns- og arbeidsforhold, er viktig for mange aktører og en selvfølge for konsernet.

– Det er naturlig at Norges ledende stålsenter oppretter kontor i Oslo og vi gleder oss til å skape merverdi for kundene også her. Vi er trygge på at kundene vil oppleve både Nordic Steel, Nordic Steel Construction og Torjus som positive bidragsytere på Østlandet, sier Børre Lobekk, konsernsjef i Nordic Steel. Nordic Steel sin regionansvarlig på Østlandet er allerede godt i gang med flere prosjekter. Ulsaker påpeker at konsernet har stort potensiale for ytterligere vekst og gleder seg til å være til stede for nye og eksisterende kunder. NY KONTRAKT PÅ VERDENS STØRSTE HAVVINDPARK Nordic Steel er nettopp ferdig med leveransen på 120 tonn ventilasjonskanaler til Doggerbank A. Nå er det klart at Bryne-selskapet skal levere det samme til Doggerbank B. – Vi er svært glade for at Aibel har valgt oss som sin leverandør av ventilasjonskanaler også til Doggerbank B. God kvalitet levert til rett tid har vært viktig for Aibel, forteller Thor Erik Hebnes, leder av HVAC-avdelingen i Nordic Steel. Aibel bygger omformerplattformer til Doggerbank. Det er fra disse plattformene at høyspent likestrømsteknologi skal brukes for å levere energi til britiske husstander.


Ventilasjon er svært viktig på denne type plattformer og kanalene må være av aller beste kvalitet. NORSK PRODUKSJON TIL DOGGERBANK I nesten ni måneder har Nordic Steel produsert ventilasjonskanaler til Doggerbank A i fabrikken på Bryne. Alt er pakket på Bryne og sendt direkte til Aibels verft i Thailand for installasjon. Over 40 containere på over 40 fot hver har gått med for å sende 120 tonn med kanaler. I august startet produksjon av nye 120 tonn med kanaler til Doggerbank B. Norsk produksjon direkte fra fabrikken på Bryne er en stor fordel for kunder som Aibel. - De har vært tett på hele tiden. Det har gjort at samarbeidet og kommunikasjon rundt alt fra tegninger, godkjenninger, fremdrift og pakking har vært helt unikt, forklarer Hebnes.

Nordic Steel utvider virksomheten og oppretter kontor i Oslo. Fra venstre: Daglig leder i Nordic Steel Construction, Knut Jørgensen, Regionsansvarlig Øst, Torjus Ulsaker og daglig leder i Nordic Steel, Børre Lobekk.

STOR KONTRAKT FOR HVACAVDELINGEN Nordic Steel er Norges ledende produsent av ventilasjonskanaler og utstyr til alle bransjer. Til verdens

største havvindpark, Doggerbank, leveres ventilasjonskanaler av typen Simduct, som er Nordic Steels eget merke, og kanaler i klasse A, B og E. Kontrakten på Doggerbank A var den

største så langt for HVAC-avdelingen til Nordic Steel da den ble tildelt høsten 2020. Doggerbank B er en tilsvarende kontrakt, igjen blant de største til avdelingen.

Din proffleverandør av verktøy og Industrirekvisita Martin Vagles veg 7 , 4344 BRYNE

Vi er ikke størst, men prøv oss først. Kunde, service og kunnskap i fokus!

Tlf 90 17 06 20

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

31


Skal ta jærske landbruks­ redskaper ut i Europa

TEM

A

Indus : tri

120 millioner i omsetning. 150 neste år og innen 2025 er målet for Herde industrier på Nærbø å passere 300 millioner. Markeds­ansvarlig Henrik Underhaug har blant annet fått ansvaret for å øke eksporten til Europa. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

BRI konsernet med Bjørn Rygg som primus motor har samlet fire virksomheter under navnet Herde Industrier AS: Reime & Co AS, Globus AS, Underhaug AS og Landbruk & Maskin AS med Rekord system. I dag er de fire bedriftene lokalisert, to på hver side av jernbanelinja i Nærbø. De tradisjonelle bedriftene vil bestå som merkenavn, også fremover. – Underhaug har eksister i 117 år og er godt kjent. Det er også de andre

I BALANSE BRI-konsernet kjøpte opp Reime & Co AS da de gikk konkurs. – Hvordan går det nå økonomisk? – I år jobber vi mot å gå i balanse. Å flytte Globus til Jæren var en stor utgift og flyttejobb. 140 semitrailerlass ble kjørt hit med utstyr. Ingen av de 25 ansatte i Globus ville flytte fra Brumunddal til Jæren. Derfor har det også vært mye nytt å sette seg inn i for oss. I tillegg har vi flyttet Landbruk

& Maskin fra Klepp til Nærbø. En samlokalisering av alle selskapene vil øke kunnskap og effektivisere driften, sier Henrik. Neste år blir et viktig år. Da går virkelig startskuddet for eksportsatsingen. Herde Industrier skal ha en stand å 150 kvadratmeter på den gigantiske landbruksmessen i Hannover, så der skal de vise godt igjen. De skal også stille ut på messe i Frankrike og England. – Budsjettmålene vi har satt opp er utenom nye produkter. Vi satser på å utvikle nye produkter hvert år. Det kommer i tillegg, forteller Henrik. MEKANISKE MASKINER Herde industrier satser på enkle mekaniske og velkjente maskiner. De henvender seg mest mot små og mellomstore gardsbruk. Fra TKS har de kjøpt rettighetene til den velkjente avlesservogna og Underhaug sin gamle potetsetter og potetopptaker. – Vi tror at bøndene vil ha produkter som er solide, enkle i bruk og enkle å reparere om de skulle gå i stykker. Jeg vil bare nevne fórutleggeren fra

1355-0

På 80-tallet viste den oransjerøde avlesser­vogna til Underhaug godt igjen ved fabrikken på Nærbø. Nå er målet at både de røde og grønne landbruksproduktene skal vise godt igjen i hele landet.

virksomhetene. Derfor vil vi fortsette å bruke disse navnene, sier Henrik Underhaug. Han er fjerde generasjon Underhaug i landbruksindustrien på Jæren. Det var tippoldefaren, Nils Fredrik Abrahamson Underhaug, som startet F. A. Underhaug Fabrik i 1907 og produserte blant annet ploger i lokalene Nærbø gamle Meieri hadde holdt til i. I 1986 fusjonerte Underhaug med Kverneland AS. Faren til Henrik, Ben Henrik Underhaug, startet så opp Umek i 1987 og siden endret han navn til Underhaug AS. – Det er vanvittig kjekt å kunne gå i fotsporene til far og de, sier Henrik.

Ravema Demosenter Pauline Wiigs veg 4 4344 Bryne

32

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Ravema AS

Ravema Demosenter:

Tlf. 66 85 90 10

Reidar Kverneland Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

Kontakt: Ravema AS Åsveien 21 Orstadveien 134 Reidar Kverneland tlf. 916 01 171 Ilebergveien 3, 3011 Drammen 3475 SætreTlf. 66 85 90 104353 Klepp St. Arnstein Nilsen tlf. 418 07 813

www.rave


HISTORISKE FAKTA Nils Fredrik Abrahamson Underhaug (1872-1962) kom med hest og kjerre til Jæren fra Jondal i Hardanger i 1896. Han hadde gått i smedlære hos Lars Seim på Voss og fikk nå arbeid på O. G. Kvernelands Fabrik på Kvernaland. Tre år senere giftet han seg med Martha, datter til den kjente plogfabrikkeieren. Paret bosatte seg på Nærbø der han etablerte F. A. Underhaug Fabrik i 1907 og startet med å produsere ploger og hestehakker. I 1909 ble den berømte og populære stein- og stubbebryteren lansert og solgt til kunder over hele landet. Rundt 1915 hadde bedriften 10 ansatte og produserte to tusen redskaper i året. Henrik Underhaug har nylig begynt i jobben som markedsansvarlig i Herde Industrier AS. Dermed går han i fotsporene til far, farfar, oldefar og tippoldefar i jærsk redskaps­ industri. Far til Henrik, Ben Henrik Underhaug, er innkjøpssjef i samme bedrift og fulgte med på lasset da BRI-konsernet kjøpte opp Underhaug AS.

SATSER PÅ LOKAL ARBEIDSKRAFT – Hvordan ser ordreinngangen ut fremover? – Vi har en bra ordreinngang i Herde Industrier. Men flytteprosessen krevde sitt i vår. Det gjorde at vi rett og slett gikk tom for varer. Hadde vi hatt kapasitet til å produsere mer, så hadde vi solgt det. Nå er

vi ferdige med flytteprosessen og produksjonskapasiteten har økt. Så vi satser på den oransjerøde avlesservogna snart skal vise igjen i Nærbø sentrum, slik den gjorde det i glansdagene. Med den veksten Herde Industrier har lagt opp til trenger de 50–60 nye ansatte, gjerne industri- eller landbruksmekanikere. – Til nå har vi vært heldige og fått tak i flinke lokale folk, sier Henrik. I dag kjører de ett skift pluss overtid for å få unna bestillingene. Det er mulig at de må gå over til to skift for å få unna alle bestillingene.

VERKTØYBUTIKKEN PÅ HJUL I ROGALAND

Ta kontakt, så kommer vi til deg! stale@idg-tools.as - 95 05 40 57 www.idg-tools.no

Jon Serigstad jobber med å sette sammen en Globus snøfres som tidligere ble produsert i Brumunddal.

3 i ett!

GLØDEFISK

Reime. Jeg snakket med en bonde der fórutleggeren hadde gått feilfritt i 50 år. Driftssikkerheten på produktene våre er unik, mener Henrik. Tre nye produkter skal han presentere på Agroteknikk nå i høst.

I etterkrigstiden gikk Underhaug mer og mer over til å produsere radrenskerutstyr og potetmaskiner. Sent på 70-tallet produserte Underhaug store mengder avlesservogner og på 80-tallet rundballepakkere. I 1986 fusjonerte Underhaug Fabrikk AS med Kverneland Group.

Prefab. Sveis. Maskinering.

www.msas.no NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

33


Stort steg for Jæren Overflatebehandling

TEMA:

Industri

Før årsskiftet skal alt utstyret være på plass i den nye fabrikken på Håland til Jæren Overflatebehandling. Daglig leder, Håvard Hellvik, gleder seg til å ta det neste steget med den fremadstormende bedriften. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

3400 kvadratmeter er det nye bygget på. Det er over tre ganger større enn lokalene på Kalberg som bedriften har vokst opp i. – Dette blir Norges mest oppgraderte overflatesenter og er en betydelig investering, sier daglig leder og medeier Håvard Hellvik entusiastisk. Han ser fram til at de har kommet godt i gang i den nye fabrikken. Den er laget så energi-vennlig som mulig. Det er energispare-pakke i alle lakkboksene. Det vil si at varmebehovet reduseres betraktelig, da varme-energi blir gjenbrukt. Alle viftehastigheter er intelligent styrt slik at effekten de går på er mye lavere ved for eksempel nye filter. Effekten er aldri høyere enn nødvendig for å oppnå riktig filtrering og avtrekk for hver operasjon. Dette reduserer både strøm- og varmeforbruk sammenliknet med konvensjonelle anlegg. –Fabrikken er en investering for fremtiden, kundene og ikke minst de ansatte som nå får et kjekkere lokaler å arbeide i, sier Hellvik. TRO PÅ GOD VEKST På grunn av plassmangel og dertil kapasitet i den gamle fabrikken har Hellvik måttet si nei til flere kunder. Nå får de nok plass til å vokse videre og ta imot flere bestillinger. Bedriften har i dag 25 ansatte og en omsetning på 40 millioner. Overskuddet i 2020 var på over åtte millioner. Hellvik tror på en god vekst i både omsetning og ansatte. – Vi har ikke som mål å bli størst mulig, men vi vil heller ha fokus på forbedring, kompetanse og ha en god kommunikasjon med våre kunder slik at vi kan levere best mulig, understreker han og legger til at de også har som mål å satse mye på lærlinger de neste årene. GRIS ELLER OVERFLATEBEHANDLING Det var Kenneth og Rune Sikveland som startet bedriften i 2004 etter flere år i bransjen. I og med at Kenneth drev gård ved siden av jobben med overflatebehandling så lurte de på om de skulle satse på gris eller overflatebehandling. – Heldigvis ble det overflatebehandling, smiler Hellvik. I 2019 kom det flere inn på eiersiden, deriblant Hellvik som ble ny daglig leder. Selv har den unge lederen 10 års erfaring fra overflatebehandlings-bransjen. At nærmeste nabo er det velkjente overflatebehandlingsfirmaet NOT, det ser han bare på som en fordel ved at en får samle kompetanse på en plass.

34

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


GOD ARBEIDSMILJØ – Arbeidet med bedriften er veldig givende og motiverende, og jeg er imponert og stolt over alle kollegaene mine som hver dag gjør en fantastisk jobb. De fleste kundene til Jæren Overflatebehandling er innenfor olje og gass-industrien. I tillegg kommer ordrer fra landbruk, havbruk og skipsindustri. Hellvik påpeker at mange gjør lurt i å fornye et produkt istedenfor å skrote det når det har blitt slitt. – En kan spare enormt mye ved å restaurere et produkt og gi det ny overflatebehandling, mener han.

Klepp Jærvegen 530 Block-gården

Sandnes Vågsgata 42

51 97 10 00 | post@tpa.no | www.tpa.no

’’

Dette blir Norges mest oppgraderte overflatesenter og er en betydelig investering.

Hydroscand AS, avd. Bryne Tlf: 51 48 96 50 bryne@hydroscand.no 24t service: 901 38 811

HÅVARD HELLVIK, DAGLIG LEDER

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

35


STORE LØFT FOR

Sirevåg Mekaniske

TEM

A

Indus : tri

11 nyansatte og innkjøp av nytt bygg på 1800 kvadratmeter. Sirevåg Mekaniske har tatt store skritt det siste året. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE OG ELISABETH K. HUSVEG

Nyansatte QA- og HMS-leder Kathrine Kristensen og daglig leder Jens Thomas Kleven ønsker Næring på Jæren velkommen med en god og varm kopp kaffe. Her ute blant bergene på Sirevåg har Kleven-brødrene startet en mekanisk bedrift som har vokst utav det ene lokalet etter det andre. Derfor har det blitt flere omganger med utbygging. Etter hvert har også egen tomt blitt for liten og bedriften vurderte å bygge nytt på et annet sted. Men da GS bildeler valgte å legge ned virksomheten i nabobygget ble dette ledig og gjorde utvidelsen enklere. I løpet av høsten er kraner, sveisebåser og annet utstyr på plass. Lie Blikk AS fornyer fasaden i Sirevåg-bedriftens lett gjenkjennelige farger, oransje og svart. Kjøp og rehabilitering er en investering på 20 millioner kroner.

– Da vi bygget kantine for 33 mann for to-tre år siden trodde vi at vi ville ha plass nok i mange år framover. Men det ble fort trangt, så nå bygger vi større kantine i det nye bygget, forteller Kleven. Etter at broren ble syk, er han i dag alene av eierne i den daglige driften. FAVNER BRED, MINDRE RISIKO Sirevåg Mekaniske er innenfor flere segment som bygg og anlegg, offshoreindustrien, fiskeoppdrett og næringsmiddelindustrien. Et av de store oppdragene for tiden er å bygge opp en fabrikklinje på to krabbebåter. – At vi tar mange forskjellige oppdrag gjør at risikoen blir mindre, sier Kleven. – Hvordan er ordreinngangen for tiden?

Daglig leder Jens Thomas Kleven har gitt Lie Blikk AS oppdraget med å kle fasaden på det nye bygget i bedriftens lett gjenkjennelige farger. Det gjør at Sirevåg Mekaniske nå vil vise godt igjen fra riksvei 44.

Sirevåg Mekaniske er store på maskinflytting. Morten Hølland bruker robothjul til å flytte en stor maskin. (Foto: privat)

36

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


– Vi har nok å gjøre utover høsten og vinteren. Men når vi har blitt en så stor bedrift som vi har blitt nå, da må vi også selge oss inn på nye oppdrag hele tiden. En ny lasermaskin for skjæring av tynne materialer kommer på plass denne høsten. – Da vil vi ha vann-, gass-, plastma- og laserskjærer. Det gjør at vi kan jobbe effektivt i forhold til alle slags materialer. De fleste ansatte er fra området. Men 10 stykker er også polske som går i skift, fire uker på og fire uker av. Koronatiden har ikke påvirket bedriften nevneverdig. Mye av det som ble produsert i utlandet før blir nå produsert i Norge. På grunn av strenge innreise-restriksjoner har også utenlandske utstyrsleverandører måtte bruke norske montører for å få fullført leveransene sine, noe som har vært til fordel for Sirevåg Mekaniske. Eneste ulempen har vært tilgangen på materiale og at prisen på stål har steget mye.

FRA 16 TIL 49 PÅ FEM ÅR – Hvor sterk har veksten vært de siste fem årene? – For fem år siden var vi rundt 16 ansatte. I dag er vi 49. Den årlige omsetningen var i 2015 på cirka 24 millioner og 2020 rundt 72. Det har forståvidt aldri vært store planer eller veldig fokus på en så stor økning i bemanning og omsetning. Økningen har kommet helt naturlig ved å satse og sørge for kvalitet og effektivitet ut til de mange forskjellige bransjene som benytter seg av våre tjenester. Vi har tatt litt sjanser som vi har hatt tru på og lykkes med det, sier Kleven. QA- og HMS-leder Kathrine Kristensen arbeider for tiden med ISO9001 sertifisering av bedriften. Det er et bevis på at bedriften jobber aktivt for å møte krav og forventinger til kvalitet og kundetilfredshet.

skarp.no

Sveisehallen har blitt for liten. Derfor gleder QA- og HMS-leder Kathrine Kristensen og daglig leder Jens Thomas Kleven seg til de kan flytte deler av denne virksomheten inn i nytt bygg.

forskjellige materialkvaliteter. Vi produserer produkter etter kunders ønsker og behov. Våre mobile sveisehengere gjør det også mulig å komme ut til kundene når det trengs, forteller Kleven som også investerer i en sveiserobot, eller mer presist en CoWelder, denne høsten. De er også stolte av å kunne si at de har utviklet seg til å bli Vestlandets «ener» når det gjelder flytting og montering av alle typer industrimaskiner. – Vi har utstyr for flytting som håndterer vekter opp mot 200 tonn, og jekker som tar 500 tonn. For maskiner opp til 40 tonn bruker vi selvgående robothjul, noe som gjør at flyttingen utføres på en ekstremt effektivt og trygg måte, sier Kleven.

VEKST INNEN SVEISING – Dere tilbyr både CNC maskinering, sveising, plate prefab, montasje, reparasjon og maskinflytting. Hvor opplever dere størst vekst? – Det er innenfor sveising. Innen sveising har vi bred kompetanse, og et stort utvalg av sveiseprosedyrer for

DITT

’’

Vi har nok å gjøre utover høsten og vinteren. Men når vi har blitt en så stor bedrift som vi har blitt nå, da må vi også selge oss inn på nye oppdrag hele tiden

KOMPLETTE BILSENTER PÅ JÆ R E N

JENS THOMAS KLEVEN, SIREVÅG MEKANISKE

TRYGT OG GODT BILHOLD Med 75 års erfaring kan vi gi deg den tryggheten du trenger. Hos oss får du alt du trenger for et komplett, langt og sikkert bilhold.

reimeoglode.no 51 79 10 10

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

37


Daglig leder i Rental.one, Kjetil Friestad, kunne gjerne hatt bedre tilgang på flinke mekanikere. Her i prat med verksted­formann og planlegger Drew Struthers.

Rental.one,

en gigant på utleiemarkedet

Kjetil Friestad leder Rental.one AS som leier ut store og små maskiner og driver et moderne verksted som til sammen har en omsetning på oppimot 300 millioner i året. Utleiebedriften har høye ambisjoner og målet er å vokse seg større i leiemarkedet innenfor proff-segmentet gjennom en jevn og solid vekst og innta nye segment. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

D

et er ikke små verdier Kjetil Friestad og resten av gjengen i Rental.one AS rår over. Hele maskinparken til Risa AS, inkludert biler, tilhører utleie-selskapet. Alt fra store dumpere til små betongsager finnes i sortimentet. – Vi opprettet utleiefirmaet for å få en høyere utnyttelse av utstyret til entreprenør-selskapet Risa AS. Da får prosjektene en bedre kostnadskontroll. Kostnadene til maskinene blir mer synliggjort og går rett på det enkelte prosjekt, forteller Friestad. Han har vært i Risa-systemet siden 1999 og kjenner bransjen godt. Nå håndterer han og kollegaene store verdier. I utstyrsbanken har de 3000 enheter under åtte tonn og 250 store anleggsmaskiner. Når de gjør innkjøp, snakker vi om store summer. Et enkelt kjøp kan bestå av et stort antall gravemaskiner til mange millioner.

38

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

SATSER PÅ NYE OMRÅDER I kunderegisteret finnes cirka 300 kunder, både private og bedrifter. Rundt 90 er proffkunder, og det er i proffmarkedet de naturligvis satser mest. – De fleste entreprenørbedriftene i Rogaland leier utstyr hos oss. Det å leie utstyr har blitt et godt alternativ til kjøp. Kundene slipper kapitalbinding, får bedre kostnadskontroll og ikke minst topp moderne utstyr til jobbene som skal utføres, sier Friestad. Rental.one har verksted på Nærbø, i Haugesund og et på Tonstad. – Blir det aktuelt å opprette flere avdelinger rundt om i landet? – I tilfelle blir det i lag med samarbeidspartnere. Vi har allerede noen vi samarbeider med i Bergen og på Østlandet. Rental.one arbeider med å ekspandere på nye områder. – For tiden holder vi og samarbeidspartnere på å bygge opp flere spennende segmenter. Vi har stor tro på en


Tom Erik Lien er utleiekoordinator og sørger for at det er god kontroll på den gigantiske utleieparken til Rental.one.

delingsøkonomi. Det vil si at flere kunder og bransjer benytter utstyr fra den samme leieflåten som vi tilbyr. Dette ser vi særlig nå i entreprenør-virksomhet og i landbruket. Ting går i bølger og vi må følge med i markedet, understreker Friestad. Han tror det er mulig å øke omsetningen i virksomheten betydelig slik markedet ser ut nå. POPULÆRE SERVICEBILER Verkstedet til Rental.one har seks divisjoner. De utfører reparasjoner på anlegg- og landbruksmaskiner, har et tungbilverksted, sveiseverksted, driver med vask av anleggsmaskiner og biler, utfører lakkering og sandblåsing. I tillegg har de 13 servicebiler, der to er spesialutstyrt for borerigg og en for knuseverk. – Servicebilene våre er veldig populære. De er på veien hele tiden. Mekanikerne på servicebilene har bred erfaring med å reparere mange slags maskiner, forteller Friestad og legger til at sertifisering av masseforflytningsmaskiner og sakkyndig kontroll er noe nytt de nå tilbyr kundene. Alle masseforflytningsmaskiner med større motorvekt enn 15 kW er pålagt sikkerhetskontroll minst en gang i året. – Når vi er ute i prosjektene driver vi også opplæring i «matrix». Det er vår egen vedlikeholdsapp der kundene utfører blant annet daglig sjekk og kontroll på maskinene. FORNYER MASKINPARKEN HELE TIDEN Friestad viser Næring på Jæren rundt på det store området de har på Bjorhaugsletta. En av de ansatte har fått tittelen

områdesjef. Han har ansvaret for at utstyret står ryddig og fint oppstilt. – Vi holder maskinparken i orden og fornyer den hele tiden. Maskinene byttes ut hvert femte år. Vi må ha en levende maskinpark, understreker han. For tiden er mye nytt på vei inn. – Har pandemien påvirket dere noe? – Vi måtte permittere noen få ansatte 2-3 måneder i vinter. Men takten tok seg heldigvis fort opp igjen. Så har det vært litt vanskelig å få tak i maskiner og noen deler siden flere av fabrikkene i Europa har stått stille. Dermed har noen leveranser blitt forsinket. – Ser du noen ny trend i markedet? – Vi må også tenke på miljøvennlige løsninger. Det går mest på å øke andelen elektriske maskiner. Foreløpig går det greit med små elektriske maskiner. Men det er ikke bare å stikke laderen til en stor gravemaskin inn i en vanlig stikkontakt, så vi ser på ulike mobile løsninger for å få ut strøm til prosjektene der det ikke er tilstrekkelig infrastruktur for dette. Kjøp og salg av maskiner er også en viktig del av virksomheten til Rental.one. – Vi har til enhver tid brukte maskiner og utstyr for salg, og vi har store slutt-kunder på det, både i inn- og utlandet, forteller Friestad.

I tungbilverkstedet er det full aktivitet.

Bussreiser Idrettsturer Firmaturer lag og foreninger

Vi skreddersyr din tur etter ønske 907 28 000 - booking@jmt.as NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

39


MIN JOBB Yrke/tittel Ungdomspastor Navn

Elisa Omdal

Alder

30

Arbeidssted

Frøyland og Orstad

+ HVORFOR BLE DU UNGDOMSPASTOR? Jeg innså at her lå mange av drømmene mine om å få påvirke, hjelpe og se ungdommer, og sist, men ikke minst, få frihet til å få fortelle om Jesus. + HVILKEN UTDANNELSE KREVES? All erfaring inn mot barne – og ungdomsarbeid teller positivt, men det var ikke noen tydelige spesifikasjoner på en bestemt utdannelse. Det viktigste er personlig egnethet. + HVA ER DINE ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER? Jeg har ansvar for alt ungdomsarbeidet i Frøyland og Orstad fra 8.-kl – 18 år, som vil si alle bredde – og spisstilbud rettet inn mot hvert årskull i denne aldersgruppen. Selv om trosopplæringen stopper da ungdommene er fylt 18 år, velger jeg å investere videre i dem da det er mange unge voksne som ikke blir fanget opp og havner utenfor. Mine arbeidsoppgaver er å organisere, strukturere, følge opp frivillige og drive: • Konfirmantarbeidet • K2, som er tilbudet etter konfirmantåret • FOKUS, som er ungdomsarbeidet annen hver fredagskveld • Huskirker, som er et tilbud om smågrupper der de man følger hverandre tettere på livet, snakker om tro og har et viktig fellesskap sammen. + HVILKE EGENSKAPER SYNES DU ER VIKTIG Å HA I DIN JOBB? Grensesetting er viktig. Å sette sunne, kloke grenser for seg selv og de rundt seg tror jeg er avgjørende for å kunne trives i en slik jobb som dette. For å jobbe i kirka må du som en klok pastor sa: «Have thick skin and soft heart.» God relasjonsledelse er alfa og omega. Bry deg, vise interesse for deres liv og engasjere deg personlig i livet til folkene du møter. Det skaper tillit, folk føler at du oppriktig bryr deg og ikke bare er ansatt for å gjøre en jobb. Dette er en type jobb der det ikke funker å bare se oppgavene som skal gjøres, men du må se folkene bak oppgavene. Være flink med folk, en god menneskekjenner. Du kan ikke gi videre noe du selv ikke har, så en slik type jobb

40

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

krever faktisk at man må være i kontakt med seg selv, egne følelser og eget trosliv. Som ansatt i Dnk går jobben din ut på å formidle et budskap fra Bibelen om Jesus Kristus som Guds Sønn, og da blir det lite troverdig om man ikke selv tror på det man formidler. Ellers er det bra å besitte egenskapen å kunne strukturere, organisere ting, planlegge og gjennomføre – men dette lærer man seg underveis. Fordel å ha tydelig struktur for å rekke over alt og sortere ut viktige prioriteringer, da du jobber med folk og det alltid vil være behov. + HVORDAN ER ARBEIDSTIDEN? Den er veldig varierende. Du møter ungdommene når de har mulighet til å møtes, som naturlig nok vil si kveldstid og helg. Selv om det ikke er en 8-16 jobb og mer en type livsstil jobb, går det fint å strukturere arbeidstiden. + HVA ER DET BESTE MED JOBBEN? Jeg har jobbet 100% i denne jobben i 7 år og går inn i mitt 8 år så det sier vel sitt om at jeg stortrivs! Det beste er å bli så glad i ungdommer. Få henge med verdens beste ungdommer, bli kjent med dem, ha det gøy og samtidig får ha interessante og verdifulle samtaler om tro med dem. Få se den personlige veksten og utviklingen de har. Jobben handler i stor grad om psykisk helse blant ungdom, deres trivsel og livsmestring samtidig er det en arena der ungdommer får stille spørsmål om tro og prate om alt mellom himmel og jord. Jeg får treffe hundrevis av ungdommer, som jeg får heie på, hjelpe og bety noe for og det er lite som slår det. + NOE DU GLEDER DEG TIL I JOBBEN FRAMOVER? Bruke tid med de ungdommene jeg har investert mye i og kjennet godt, bli kjent med de yngste nye ungdommene og det nye konfirmantkullet! + VIL DU ANBEFALE ANDRE Å BLI UNGDOMSPASTOR? JA. Uten tvil. Jeg har lært og vokst så utrolig mye på alle plan i livet! Jeg har lært meg å samarbeide med så mange forskjellige mennesker og møtt mennesker i alle livets faser noe som har gjort meg mer ydmyk, ærlig og privilegert.


• Arbeidsrett

• Kontrakter og næringsliv

• Arv og dødsboskifte

• Odel og landbruksjus

• Barnesaker og barnevern

• Separasjon og skilsmisse

• Erstatning og forsikring

• Trygderett - NAV-saker

• Fast eiendom

• Tvisteløsning og prosedyre

The boss in town! 99% av alt du kaster går til gjenvinning

Container i 7 dager, kun kr 3 290,    Bestill i dag! Tlf: 51 64 40 00

www.westco.no

Advokat Tom Erik Vestrheim

Advokat Olav Hetland

Advokat Liss Byrkjedal

- din lokale advokat for private og næringsdrivende Hetlandsg. 5, 4340 Bryne

www.jaeradvokatene.no

– VI SKAPER NYE NORSKE REKORDER HVER DAG Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også. Deloitte skaper verdier på Jæren, samtidig som vi benytter oss av vår nasjonale og globale kompetanse. Vi leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser, konsulenttjenester og utleie av økonomipersonell. Sammen med deg finner vi de beste løsningene! Vi holder til i Forum Jæren. Kontakt: Else Høyland Joranger tlf: 905 47 673 www.deloitte.no

© 2020 Deloitte AS

Telefon: 406 45 290 E-post: post@rekord-transport.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

41


STÅLRØR

SALG OG VEDLIKEHOLD AV LASTEBILKRANER OG ANNET LØFTEUTSTYR

din lokale stålrørsleverandør på Bryne

STÅLRØR din lokale stålrørsleverandør

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Sørvest Kran & Rep AS Langmyra 11, 4344 Bryne Tlf. 40 10 66 66 post@svkran.no www.svkran.no

www.hebra.no www.hebra.no / 51 88 98 00

VI ENGASJERER OSS I GRØNT SKIFTE

Service og installasjon Bioolje-anlegg Biogass-anlegg TA KONTAKT FOR Flis/pellets-anlegg UFORPLIKTENDE Varmepumper PRISTILBUD

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

I tillegg tilbyr vi: Propan på bulk Nødfylling på dagen i vårt distrikt Installasjon, rep og service 24 timer døgnservice www.ohetland.no | E: anita@ohetland.no | T: 900 79 529 Prestegardsmarka 3, 4347 Lye

42

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no


tok jeg aldri til meg. Jeg dagdrømte ofte om hvor kult det hadde vært å kunne jobbe som fotograf, men visste jo at dette yrket var vanskelig å klare seg i, spesielt i et såpass konkurransepreget marked. Det var ikke før jeg turte å spørre venner om å stille opp som modeller at jeg innså selv at jeg var jo ganske flink, og kanskje hadde en sjanse til å klare meg! Det var da jeg tok motet til meg, og satset på fotografdrømmen. + HVORDAN HAR DU JOBBET VIDERE MED DETTE? Når jeg bestemte meg for å ta steget med å starte et enkeltpersonsforetak, visste jeg hvor viktig det var å skape en god portfolie med bilder og etablere meg på sosiale plattformer hvor kunder kunne finne meg. Jeg satte også sammen en hjemmeside, og sørget for at kunder kunne søke seg frem til mine tjenester.

GRÜNDEREN Navn

Ann Kristin Karlsen

Alder

35

Bosted Sirevåg Bedrift Fotograf Ann Kristin Karlsen

+ KORT FORTALT – HVA ER DIN GRÜNDERBEDRIFT? Jeg er en fotograf med hovedfokus på å fange ekte øyeblikk hos familier, barn og nyfødte. Jeg fotograferer hovedsakelig utendørs i den nydelige jærske naturen, men reiser også hjem på besøk til kunder som ønsker å evigvare nyfødttiden. + HVOR LENGE HAR DU JOBBET MED DETTE? Jeg startet enkeltpersonsforetaket mitt i 2019, og har jobbet med dette på fulltid siden. + HVOR KOM IDEEN FRA? Helt siden jeg var ganske ung har jeg tatt bilder, og jeg fikk ofte høre at jeg burde bli fotograf, men denne skryten

Vi vanner dine idé-spirer INNOVASJON : GRÜNDERSKAP Spire Innovasjon ønsker å være din foretrukne innovasjonspartner. Vi bygger vår virksomhet på jærsk drivkraft og legger stein på stein. aadne@spireinnovasjon.no | 468 21 891 | spireinnovasjon.no

+ HVA SKAL DU GJØRE FREMOVER? Jeg har planer om å selge mer kvalitetsprodukter (utenom digitale bildefiler) som album, rammer og lerreter for kundene som har hatt fotografering hos meg. Jeg håper også at jeg snart får tid til å lage en nettbutikk med salg av disse produktene og kanskje hjelpende verktøy for andre fotografer. + HVA ER MÅLET MED BEDRIFTEN PÅ LANG SIKT? Målet er å kunne kjenne på stabilitet i bedriften, og vite at jeg har økonomisk trygghet gjennom hele året. Jeg har nylig begynt å være fullbooket i flere måneder fremover, så jeg håper dette tempoet holder seg solid fremover også. + HVILKE EGENSKAPER SYNES DU ER VIKTIG FOR EN GRÜNDER? En gründer må være original, tøff og villig til å satse og ikke minst være villig til å ofre mye tid for å holde hjulene i gang. For min del er kundene det viktigste i hele bedriften, og jeg gjør mitt aller beste for å møte deres behov og forventninger - selv om dette kan bety å redigere bilder eller skrive mail klokka 23.00 på kvelden. + HVA ER KJEKKEST MED GRÜNDERTILVÆRELSEN? Det er å gjøre det kjekkeste jeg vet - å ta bilder! Jeg elsker også at jeg kan styre hverdagen min helt selv. I tillegg møter jeg så fantastiske mennesker gjennom fotograferingen, som gjør det hele ekstra givende. + OG DET MEST KREVENDE? Det er de lange arbeidsdagene som varer fra tidlig om morgenen til sent på kveld. Jeg er alltid på jobb, selv i ferier og bursdagsselskaper. Noen ganger kan man som selvstendig næringsdrivende kjenne på ensomheten iblant, men heldigvis er fotografsamfunnet utrolig støttende og sosialt - selv om det foregår mest via sosiale medier. + HVA ER DINE BESTE TIPS TIL ANDRE SOM HAR EN IDÉ DE VURDERER Å GJØRE TIL BEDRIFT? Ikke sitt på ideen alene. Prat med familie og venner, og ta imot alle råd og tips på veien. Finn ut hvem kundene dine er, finn problemstillinger og gjør skikkelig research, lag en solid bedriftsplan og ikke minst pass på at du koser deg i hele prosessen! NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

43


TID FOR

JU LEBORD Julebord

& julelunsj STRANDHUSET PÅ ØLBERG

BOOKING 478 25 000

Julebord i eventyrlige omgivelser

Julebord & julelunsj STRANDHUSET PÅ ØLBERG

BOOKING 478 25 000

Julebord for alle sanser.

Det er snart jul, så bestill nå. Ring oss på 51 48 32 89, eller send en mail til booking@mollehagenrestaurant.no

44

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Spektakulær utsikt og en bugnende buffét med alle julens fristelser. Velkommen.

Book/Kontakt oss for et tilbud Tlf: 47 38 35 88 00 booking@utsiktenhotell.no


REGNSKAPS-

råd

Marita Finstad Autorisert regnskapsfører Fasit Regnskap

VISPESIALISTEN ER PARTNER FOR PÅ REPARASJON OG SKIFTE AV BILGLASS! BONDEN, INDUSTRIEN, MARINEN OG OFFSHORE.

Størst på smøreolje og drivstoff

Bærekraftrapportering I årsberetningen til et selskap skal det sies noe om hvordan driften påvirker miljøet i form av forurensning og utslipp. Ofte står det noe slikt som at «virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø». Er dette noe en bedrift tar stilling til og tenker over? Visste du at små og mellomstore bedrifter, som de fleste norske bedrifter er, står for 60% av utslippet i Europa? Hvis du begynner å tenke deg om, så er det kanskje kjørt både bil og fly i løpet av et normalår i bedriftssammenheng. Svinn påvirker jo også bærekraften og forurensning. Jo mer bedriften får brukt av materialer, jo mindre svinn blir det som kan forurense. Det er opprettet et utvalg som heter NSRS (www.nsrs. eu), Nordic Sustainability Reporting Standard. De skal behandle bærekraftrapportering for små og mellomstore bedrifter i Norden. Noen piloter har allerede prøvd rapporteringen i sommer. Planen er å lansere i løpet av høsten 2021. Standarden er bygget på allerede eksisterende rapporteringssystemer, som skal gjøre det enkelt å rapportere Flere selskap tar grep som de ikke nødvendigvis tenker på at påvirker bærekraften. Som f.eks.: • Timelister/reiseregninger elektronisk i regnskapssystemet. • Fakturaer sendt via EHF (Elektronisk Handels Format) i stedet for pr post. • Bruke andre resirkulerbare materialer. • Leie en maskin i stedet for å eie. Fremtiden for de større bedriftene kan bli at man ikke får større oppdrag om man ikke sender inn bærekraftrapport for bedriften. Da er det viktig at også underleverandører rapporterer inn for sin bedrift. Brukere av bærekraftrapportene kan være banker, kunder, leverandører, entreprenørbedrifter, media osv. NSRS er opptatt av at det skal være enkelt å rapportere. Mens du som bedriftseier syntes kanskje ikke det er den kjekkeste oppgaven å få i fanget. Fokuser på et par stykker av FN’s bærekrafts mål som rapporten bygger på og som er vesentlige for virksomheten bedriften driver. Ha god dialog med regnskapsføreren din, og send inn rapporten sammen. Være nysgjerrig og følg med på hva som skjer. Det er bedre å rapportere inn noe, enn ingenting. Alt må begynne en plass. Kanskje dette også kan være inngangen på å tenke på hva deres bedrift gjøre noe annerledes fremover?

KLAR SIKT GIR TRYGG KJØRING!

HURTIGRUTA CARGLASS SPYLERVÆSKEAVTALE

09500

Vi gir deg gratis påfyll av spylervæske i 1dere år. Avtalen Hos oss kan få alt. gjelder alle våre avdelinger. For registrering Fett – Olje – Smøremidler HURTIGRUTA CARGLASS send «hurtig» til 2240. SPYLERVÆSKEAVTALE

Kjemi – Drivstoff – Parafin DIN SIKKERHET – VÅRT ANSVAR!

www.hurtigruta.no

Solavegen 25 4352 Kleppe

VI ER PARTNER FOR Fyllestasjon for diesel. BONDEN, -INDUSTRIEN, - Dieseltanker i alle varianter MARINEN OG for salgOFFSHORE. og uteie.

Størst på smøreolje og drivstoff Velkommen innom oss i Vardheia på Bryne og få deg divstoffkort. ALLE KAN FÅ!

Ta kontakt med oss angående drivstoff for firma og private. Gunstige priser. Fyll drivstoff flere steder i distriktet. Hos oss kan dere få alt. Fett – Olje – Smøremidler Kjemi – Drivstoff – Parafin

RING: 51 64 24 00 VI LØSER DE FLESTE PROBLEM, SMØRER ALT FRA MOPEDEN TIL OLJERIGGEN. Robotvegen 6, Bryne • www.knapphus.no Asbjørn Haaland Tlf. 928 45 333 • E-post: asbjorn@knapphus.no Konrad Ree Tlf. 915 24 449 • E-post: konrad@knapphus.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

45


Gratulerer! – med nytt flott industribygg på 3300 m²

2900 m² produksjonslokaler med formål om å fylles med verdiskaping og innovasjon. Til fordel for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Totalentreprenør

Elektroinstallasjoner

Brannsikring og fuging

Ventilasjonsanlegg

Arkitekturlig ansvar i bygget

Grunn- og utomhusarbeider

Sanitær og trykkluft-anlegg.

Div. beslagarbeid

VA og utomhus

Utstikking og dronemapping

Interiørveiledning

Innredningsarbeider

Levert / montert stålkonstruksjoner og komplett takkonstruksjon.

NORDIC STEEL CONSTRUCTION


NYE SELSKAPER Klepp JFRIESTAD AS

Verdalsvegen 41, 4351 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Jan Friestad Virksomhet: Engineering, Service, reparasjon og vedlikehold, Pilot, Operasjonell drift av Fly.

LODO AS

K.K. Kleppes veg 1, 4350 KLEPPE Daglig leder: Dorde Vujic Styreleder: Lotte Stordahl Bratland Virksomhet: Produksjon og salg av pizza ved takeaway og catering.

BORE BEACH CLUB AS

c/o Genet van Langen Borestranda 199, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Genet Van Langen Virksomhet: Kiosk, tilberedelse og salg av kaffe og vafler.

LIE DESIGN AS

Orstadvegen 128A 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Henriette Underbakke Haarr Styreleder: Kate Mariann Lie Virksomhet: Salg av produkter og tjenester innenfor fasade-interiør og uteromdesign.

JÆREN

CHARLOTTE KAROLIN NÆRLAND

Roslandsvegen 335, 4343 ORRE Innehaver: Charlotte Karolin Nærland Virksomhet: Oppstalling, trening og ivaretakelse av hester som er ment for å skulle gå travløp.

HELILIFT SYNDICATE AS

CUSTOM HORSES DRESSAGE AS Pollestadvegen 290, 4343 ORRE Daglig leder og styreleder: Charlotte Torgersen Øgård Virksomhet: Kjøp og salg av hest, oppdrett av hest. Kjøp og salg av utstyr og for vedrørende hest og hestehold. Undervisning og kursvirksomhet.

KNUTSEN AUTOMOTIVE

Bregnevegen 9, 4351 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Leiv Malmin Virksomhet: Helikopterflyging samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kleppelundvegen 3, 4350 KLEPPE Innehaver: Joakim Aleksander Knutsen Virksomhet: Importering og salg av deler og verktøy innenfor bilbransjen, i tillegg til reparasjon av maskiner og utstyr.

RENT A LOCAL – SURF&SNOW GUIDIN

SELE PRODUCTIONS AS

Nordsjøvegen 1031, 4352 KLEPPE Innehaver: Per Kristofer Freisberg Virksomhet: Guiding for vannsportog fjellsportutøvere i hele Norge. Pakketering av reiser, kursing innen surfing level 1 og 2.

SALTY OLIVES AS

Lerkevegen 14, 4343 ORRE Styreleder: Oliver John Salte Virksomhet: Konsulenttjenester innen informasjonsteknologi.

Rindavegen 13, 4354 VOLL Daglig leder: Valentin Launay Styreleder: Camilla Andersen Virksomhet: Film og videoproduksjon.

Virksomhet: Konsulentvirksomhet innen engineering og ledelse. Kjøp og salg av bil og motorsykler.

JÆRTOMAT AS

Nordsjøvegen 1257, 4343 ORRE Daglig leder og styreleder: Ola Sunde Virksomhet: Produksjon av tomater og andre veksthusgrønsaker for salg, samt annen virksomhet som naturlig kan knyttes til dette.

ØKSNEVAD MASKINSTASJON

Jærvegen 908, 4351 KLEPPE Innehaver: Asgeir Øksnevad Virksomhet: Innsamling og pressing av gress og annet som naturlig faller sammen med dette. Virksomhet: Konsulentvirksomhet innen engineering og ledelse. Kjøp og salg av bil og motorsykler.

SOLHEIM HYTTEUTVIKLING AS

Pollestadtunet 2, 4343 ORRE Innehaver: Gabriel Santiago Selvaratnam Virksomhet: Taxi.

Lalandsvegen 88, 4353 KLEPP STASJON Styreleder: Jon Halvar Eiane Virksomhet: Oppføring, kjøp og salg av eiendom. Opparbeide infrastruktur og deretter selge tomter/hytter.

ANGLE ENGINEERING AS

HENRIKSEN SMARTGYM

SELVARATNAM GABMARY TAXI

Tangarvegen 25, 4353 KLEPP STASJON Innehaver: Dag Rune Henriksen Virksomhet: Salg av treningsutstyr.

Sofie Steinnes'veg 36, 4352 KLEPPE Daglig leder og styreleder: Jone Salte

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

Full kontroll på økonomien med PowerOffice Go Godkjenn faktura

Lønn

Godkjenn betalinger Revisjon Vest AS er et lokalt revisjonsfirma for små og mellomstore firma i Stavanger, Sandnes og på Jæren. Vi har ca 680 firma som kunder i Sør Rogaland, og våre ansatte er bosatt fra Stavanger til Bryne. Vårt kontor er sentralt plassert på Forus med god parkering til kundebesøk. For mer informasjon se revisjonvest.no

51 95 87 80 | post@revisjonvest.no

Reiseregning

Timeføring

Registrere utlegg

Snakk sammen Kjell Haver Regnskapsservice AS Welhavens vei 5 • 4319 Sandnes T: 51 68 60 60 • M: post@kjellhaver.no www.kjellhaver.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

47


NYE SELSKAPER Time NETZEMI AS

c/o Roar Aamodt Kvernbakken 165, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Roar Aamodt Virksomhet: Importør og leverandør av fritidsprodukter

MAGNAR GAUSLAND

Sarabakken 6, 4342 UNDHEIM Innehaver: Magnar Gausland Virksomhet: Jordbruksvirksomhet med kjøttproduksjon på sau, samt korndyrking. Frilanser til anleggsbransjen og som avløser i jordbruket.

JK MEKANISK KYDLAND

Kvernbakken 177, 4355 KVERNALAND Innehaver: Jan-Morten Kydland Virksomhet: Servicetekniker på verkstedutstyr.

REIME SERVICE OG UTLEIE AS Grødelandsvegen 98, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Helmer Garborg Reime Utleie av egen arbeidskraft. Drive med utleie av maskiner og utstyr. Sandblåsing og div service

JÆREN

på kjøretøy ol som ikke trenger godkjenning som aut verksted. - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

IIS OF NORWAY AS

Sælandsvegen 497, 4342 UNDHEIM Daglig leder og styreleder: Siv Elise Seland Virksomhet: Selskapets virksomhet er forretningsvirksomhet knyttet til trikotasje industrien og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

ROGALAND BRUKTBIL DARAWSHA

Meierigata 22, 4340 BRYNE Innehaver: Mohammed Ahmed Saleh Darawsha Virksomhet: Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

TIGERION AS

c/o Petter Auglend Berger Johansen Tjødnavegen 22, 4344 BRYNE Daglig leder og styreleder: Petter Auglend Berger Johansen Virksomhet: Plateselskap.

ENIGMA FOODS AS

Langholvegen 2, 4345 BRYNE Daglig leder og styreleder: Espen Bekkeheien Virksomhet: Selge varer og tjenester innen mat - og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

OMA ELEKTRO AS

c/o Jonas Oma Harevegen 17, 4347 LYE Styreleder: Jonas Oma Virksomhet: Elektrisk installasjon, tjenesteytende virksomhet, deltakelse i andre selskaper samt hva herved står i forbindelse.

HARIVA HAIDARI

Reevegen 49B, 4340 BRYNE Innehaver: Khalil Haidari Virksomhet: Har flere YouTube­ kanaler og tjener penger på bakgrunn av annonser, reklame.

SANDNES BEMANNINGS­BYRÅ AS

Øgårdsbakken 3, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Ar Shabanaj Virksomhet: Bemanning innen bakeri, transport og renhold samt annen virksomhet som faller naturlig inn under dette.

AUDIOVISION TORSTEIN T. OBRESTAD

Austbøvegen 10B, 4340 BRYNE Innehaver: Torstein Tobias Obrestad Virksomhet: Butikkhandel med brunevarer. Trykkeriproduksjon.

Hå LAUVIKA ENERGI AS

Stasjonsvegen 40B, 4360 VARHAUG Styreleder: Sigwe Haavik Virksomhet: Utvinning og salg av fornybar energi og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltakelse i annen virksomhet av enhver art.

JÆREN BETONGPUMPING AS Rundvegen 9, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Bjørn Arvid Haarr Virksomhet: Betongpumping og annet arbeid knyttet til dette, direkte eller via deltakelse i andre selskaper.

833 regnskapsbilag - krever lettvint og rasjonell regnskapsføring

Grand-bygget Hulda Garborgs veg 4, BRYNE Telefon Bryne 51 77 07 90 Telefon Stavanger 51 51 03 70 erga.no Revisjonstjenester | Rådgivning | Årsregnskap og skattepapirer | Skatt og avgift

Vi hjelper deg med å få på plass effektiv økonomistyring. Ved å nytte ny teknologi kan våre kunder fokusere på det som er viktigst for dem: Å drive godt, framtidsretta landbruk. Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG

48

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN


TØMRER MESTER MARIUS KAZARYN

T. SELE MASKIN AS

Storægrå 10A, 4365 NÆRBØ Innehaver: Mariusz Sebastian Kazaryn Virksomhet: Byggetjenester. Nybygg, tilbygg og rehabilitering. Selge byggematerialer til kunder.

YDP DEVELOPMENT

Skoratuå 2, 4364 SIREVÅG Daglig leder og styreleder: Tom Harry Albertsen Virksomhet: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, B2B og P2P utvikling, forfatterskap, boksalg (ebook), B2B (QA) og P2P utvikling, samt utvikle nye virksomheter enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskap, samt hva hermed står i forbindelse med dette.

VADLAND GARDSUTSALG DA

Håvegen 240, 4365 NÆRBØ Daglig leder: Henriette Concordia Voll Styreleder: Tony Sele Virksomhet: Maskinkjøring, reparasjon av maskiner, avløser i landbruket og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom.

JÆREN FARGESENTER AS

Jadarvegen 6A, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Alexander Høiland Virksomhet: Forretningsmessig fargehandel- og malervirksomhet samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

Kyrkjevegen 520, 4362 VIGRESTAD VELKOMMEN I LANDHANDEL AS JÆREN Deltakere: Elin Nesvik, TheaTIL OSS VELKOMMEN TIL OSS I 76, 4365 NÆRBØ Søylandsvegen Varhaug, Bjørn Aarsland, Harald

OCKGÅRDEN LOCKGÅRDEN I KLEPP SENTRUM Aarsland. Virksomhet: Vadland gardsutsalg for to gårder. Formålet er at disse to gårdene produserer varer som selges i gårdsutsalget. Hver gård har likt ansvar for selskapet. Gårdsutsalget vil og drive videresalg av eksterne varer.

Daglig leder og styreleder: Roy Søyland Virksomhet: Selge varer og tjenester innen mat - og annet som naturlig sammenfaller med dette samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

I KLEPP SENTRUM

LETT & STABIL KURSLEDER EVA BO

Bjorhaugslettå 16, 4365 NÆRBØ Innehaver: Eva Bollerud Kvia Virksomhet: Helsefremmende arbeid hos bedrifter og privatpersoner.

Innehaver: Mads Kjosavik Skeie Virksomhet: Produksjon og salg av hagerelaterte produkter som alt fra hodekål til dekorasjonsblomster. Selvprodusert kull og andre hjemmeproduserte produkter som oljer/ dufter og hagedekorasjoner.

NÆRBØKLINIKKEN DA

UTLEDAL AS

Torggata 16, 4365 NÆRBØ Deltakere: Frode Skretting og Ørjan Tveit. Virksomhet: Driftssamarbeid vedørende fysioterapi.

FREEGO NORGE AS

Sandhoppet 18, 4363 BRUSAND Daglig leder og styreleder: Ove Skårland Virksomhet: Innkjøp, salg og markedsføring av elektriske sykler, elektriske scootere og lignende, samt utstyr/deler til disse. Videre vil selskapet drive verkstedsvirksomhet for elektriske sykler. Virksomheten vil også bestå av bilsport med tilhørende reklameog sponsorinntekter og annet som faller naturlig inn under dette. Selskapets virksomhet vil også bestå av transport- og budbiltjenester samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

MANISK HAGE SKEIE

c/o Mads Kjosavik Skeie Bru 22, 4363 BRUSAND

Stasjonsvegen 40B, 4360 VARHAUG Virksomhet: Sigwe Haavik Virksomhet: Kjøp og salg av varer og tjenester og alt hva dermed står i forbindelse, samt deltakelse i annen virksomhet av enhver art.

THUNSHELLE OG REE PROSJEKT AS

Moserabben 4 4365 NÆRBØ Daglig leder: Magnus Thunshelle Styreleder: Atle Lode-Ree Virksomhet: Kjøp og salg av materialer samt andre bygningsartikler. Oppføring nybygg, rehabilitering, prosjektledelse, bolig, landbruk, næring samt alt hva herved står i forbindelse. Herunder deltagelse i andre selskaper, samt handel med aksjer og verdipapirer. NB! Holdingselskaper og eiendomsselskaper er ikke med i oversikten. Kilde: Brønnøysundregistrene

Kontor til leie Bli en del av et trivelig kontorfellesskap! Moderne og lyse cellekontor med fantastisk beliggenhet i Hulda Garborgsveg, Bryne. Konkurransedyktige priser. Ta kontakt for mer informasjon. Tommy Undheim - tlf: 918 39 454

æren Regnskap er i stadig større grad æren Regnskap er i stadig større grad en samarbeids partner og total leverandør en økonomisk samarbeidspartner og totalleverandør nen og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør nen økonomisk og administrativ bistand. Din samarbeidspartner og totalleverandør

innen økonomisk og administrativ bistand innen økonomisk og administrativ bistand

PP AARRT NT ENR EE: R E : Torill Skjæveland Hodne Torill Hodne KONTAKTPERSONER: P :AARRT NT EWiig T N E R EPOddmund NR EE: R E : Rune Stakkeland Torill Torill Skjæveland Hodne kjæveland Hodne Espedal Hodne T N E R Livar EMagnar : Ohma Oddmund Wiig Rune Stakkeland akkeland R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig kjæveland Hodne Magnar Espedal Livar Ohma nd Wiig Hodne Magnar Espedal takkeland R E : Rune Stakkeland Oddmund Wiig Espedal und Wiig d Hodne Magnar Espedal Espedal

50, Tlf.Tlf: 5151 7878868650 post@ j-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no Tlf: 51 78 86 50, Tlf.www.j-regnskap.no. 51 78 86 50 Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 post@ j-regnskap.noKleppe post@jaeren-regnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.j-regnskap.no. Tlf. 51 78 www.jaerenregnskap.no 86 50 www.jaerenregnskap.no post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no

Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Tlf. 51 78 86 50 post@jaeren-regnskap.no www.jaerenregnskap.no Block-gården, 4352

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

49


NYTTom

NAVN

Fortell oss hvem som har fått ny jobb!

Arne Auestad

STILLING: SAKSBEHANDLER / PROSJEKTLEDER

S T I L L I N G : S AG O P E R ATØ R / M O N TØ R

F I R M A : AC T I V E E L E K T R O

Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Tommy Ueland er ansatt som saksbehandler og prosjektleder i Active Elektro avdeling Nærbø.

FIRMA: HERDE INDUSTRIER AS

Arne er ansatt i Herde Industrier som Sag operatør og montør. Han er utdannet innen salg har jobbet hele sin karriere hos Gauten / Nærbø fargerike.

Henriette Underbakke Haarr

Loyd Jarle Hetland

Hans Fjellanger

S T I L L I N G : K E Y AC C O U N T M A N AG E R

S T I L L I N G : C O M M E R C I A L M A N AG E R

STILLING: NÆRINGSSJEF

S T I L L I N G : DAG L I G L E D E R

F I R M A : R O B OT N O R G E A S

F I R M A : A A R B A K K E I N N O VAT I O N

F I R M A : K L E P P KO M M U N E

FIRMA: LIE DESIGN AS

Loyd skal drive med salg og oppfølging av eksisterende- og nye kunder. Etter sju år som boligkonsulent hos BoligPartner, ser han fram til å gå tilbake til B2B salg og være med på den spennende veksten innen robot- og automasjonsløsninger. Det å igjen få jobbe med teknologi og være med å bidra med løsninger som sikrer effektiv, lønnsom og bærekraftig produksjonsindustri, er noe han virkelig gleder seg til.

Hans Fjellanger er ansatt i Aarbakke Innovation, med ansvar for å kommersialisere selskapets teknologier. I tillegg til prosesser hvor Aarbakke Innovation tar eierskap i gründerforetak vil han også være delaktig i opprettelse av nye spin-off selskap. Hans kommer fra stilling som BDM i IKM Subsea AS, og har foruten teknisk og økonomisk utdannelse også et fagbrev fra Aarbakke AS.

John-Erik er ansatt som ny næringssjef i Klepp kommune. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med mastergrad i Energi, Naturresurser og Miljø. For tiden arbeider han også med en doktorgrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger. Han kommer fra stilling som rådgiver i næringsavdelingen i Stavanger kommune.

Tor Erik Årsvold

Henriette Underbakke Haarr fra Sand i Suldal er ansatt som daglig leder i Lie Design på Orstad. Henriette har erfaring innen barnehage og helse, men tok bråvending i 2020 da hun ble ferdig utdannet interiørdesigner. Lie Design hadde oppstartsdato den 2.august, og er en del av Lie-konsernet.

50

Tommy Ueland

John-Erik Rørheim

Ann-Kristine Skeie Bekkeheien

Atle Årsland

Thorbjørn Jørgensen

STILLING: PRODUKSJONSSJEF

S T I L L I N G : M E K A N I K E R / S A LG

S T I L L I N G : B U S I N E S S PA R T N E R

S T I L L I N G : C N C - O P E R ATØ R

FIRMA: HERDE INDUSTRIER

F I R M A : K E L LY S E R V I C E S N O R G E A S

FIRMA: HERDE INDUSTRIER AS

Ann-Kristine er ansatt som CNCoperatør hos Herde Industrier. Hun er utdannet CNC-operatør og kommer fra stilling som CNC-operatør fra One Machining på Kleppe. Hun har tidligere jobbet på Underhaug-fabrikken.

Atle Årsland er ansatt som produksjonssjef i Herde industrier. Han er utdannet cnc-operatør, plate­arbeider og montør og har flere års erfaring som produksjonsleder i maskinerings-avdelingen på Kverneland plogfabrikk.

FIRMA: CLENA NORGE H ØY T R Y K K S P E S I A L I S T E N

På grunn av mye salg og stor arbeidsmengde styrker Clena Norge Høytrykkspesialisten teamet med en ny mekaniker. Torbjørn kommer fra GS service AS og har lang erfaring fra å jobbe med høytrykkspylere.

Henrik Underhaug

Brigt Skrettingland

Kristian Selstø

Atle Aksnes

STILLING: MARKEDSSJEF

STILLING: PROGRAMLEDER

S T I L L I N G : S A LG I - M E K

S T I L L I N G : LO G I S T I K K A N S VA R L I G

FIRMA: HERDE INDUSTRIER AS

FIRMA: TV VEST AS

FIRMA: HERDE INDUSTRIER AS

F I R M A : S I R E VÅG M E K A N I S K E A S

Henrik er ansatt i Herde Industrier som marked og eksportsjef. Han kommer fra stillingen som salgsleder i tks kran elektro og har tidligere lang erfaring innen industriell produksjon og god lokal kunnskap innen landbruk.

Brigt kommer fra firmaet Id Media As som har laget blant annet filmserier for Næring på Jæren sine sosiale medier. I den nye stillingen skal han både lage daglige sendinger og serier for tv kanalen. Brigt er bosatt på Bryne og har mange års erfaring både foran og bak kameraet.

Kristian er ansatt som selger hos Herde Industrier. Han har bachelorgrad innen biologi, og kommer fra stillingen som selger hos Reime Landteknikk. Tidligere har han jobbet som forsøkstekniker hos NLR Rogaland og Cargill.

Atle er ansatt som logistikkansvarlig hos Sirevåg Mekaniske AS. Han har mange års erfaring innen logistikk, og vi er glade for å ha han med på laget.

Nr 5/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Tor Erik kommer fra stillingen som koordinator for offshore personell i IKM Testing. Han har også solid kompetanse innenfor salg av IT og telefoni og vil jobbe med salg, etablering av nye kunderelasjoner og følge opp eksisterende, fortrinnsvis innen våre kjerneområder.


Velkommen til

SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen

Klær/sko: Agenda Claire DK Woman City Outlet Cubus (høst 2021) Eurosko KappAhl Lykkeliten 0-16 Match Spotlight Fashion Sport 1 Sport Outlet Youth Zavanna Tjenesteytende: Arena Treningssenter Jærklinikken Kristinas Systue Phone Lab Skyland Trampolinepark

Spesialbutikker: Apotek 1 Lerka (1. etg.) Apotek 1 Jærhagen (2. etg) Brilleland Cutters Floriss Glamour Nails World Hurtigruta Carglass Jærhagen Gull & Ur Lekia Møller Bil - Skoda MUSTI Norli Normal SAYSO Sunkost Synsam Thansen Uno X The Loox Washman

Hus/hjem: Elkjøp Elektoimportøren Fagmøbler Feel Jernia Kid Interiør Kitch`n Lampehuset Nille Obs bygg Power Princess RUSTA Tilbords Spisesteder: Burger King Big Bite Jonas B. Jordbærpikene McDonalds Sabi Sushi (høst 2021) Sele Mat Mat/drikke: Coop Mega Coop Express Holdbart Vinmonopolet

VELKOMMEN TIL OLJEMUSEET

NÆRING PÅ JÆREN Nr 5/2021

51


NYE BOLIGER

Oppstart besluttet

Illustrasjon

Solgt Illustrasjon

Solgt

Solgt

Solgt

Ta kontakt for privat visning*

Illustrasjon

Bo i naturskjønne Kvileitet Tenk å flytte inn i et nytt hjem med naturen rett utenfor døren. Vi bygger 16 eneboliger i kjede midt i det vakre naturlandskapet på Nærbø. Boligene har to eller tre plan, og utrolig arealeffektive løsninger. Stor stue og kjøkken med utgang til en stor takterrasse skaper pusterom både i hverdagen og til fest! Med 3-5 soverom og boliger i ulike størrelser finner du enkelt hjemmet som passer dine behov. PS på nabotomten har vi også rekkehus med 3 soverom fra 3 548 000,Velkommen til Kvileitet. Eneboliger i kjede 3, 4- og 5-roms, BRA 110 - 195 m2. Pris fra 4 098 000,*Visningsadresse Kvileitet 50. Ta kontakt med Kåre Vigdel for privat visning.

Kontakt Kåre Vigdel 916 00 086, kare.vigdel@obos.no Les mer på blockwatne.no/kvileitet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.