Næring på Jæren 4-2021

Page 1

NÆRING

OM NÆRINGSLIVET I KLEPP, TIME OG HÅ

JÆREN NR. 4 / AUGUST 2021 / 17. ÅRGANG

INFORMASJON

TEMA

Produserer geitemelk til prisbelønte oster HUBBEN PÅ VARHAUG:

Miljøsatsing som får oppmerksomhet

JERSEYMEIERIET:

Bygger opp gardsmeieri på Herikstad

UVANTEC AS:

:

Landbruk

Endelig klaff for gründer-produkt


HELELEKTRISKE MUSTANG MACH-E NÅ KLAR FOR PRØVEKJØRING!

PRIVATLEASING Fra 3.881,- pr. mnd.*

Ren elektrisk rekkevidde på opptil 610km *Pristilbudet gjelder Mach-E AWD Long Range 2021 modell inkludert frakt og levering, Kverneland Bil forhandler Startleie/etabl.gebyr: kr 104.385,-. Månedsleie: kr 3.881,-. Totalpris: kr 218.484,- Nominellrente 1,99% Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Kreditt. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Eskervegen 7, 4341 Bryne Tlf: 51 77 82 82


ẃҜөҮҝҸһчүỪөчңẂчҳӘẀч ẁӘźӘẁҜчәỪчҝөźůҮ РЉˆЇЯˇˇЉЮ̄˝Ỳˆ̄Ю‚Λ˙ЮЉ˝̄țЮˆЉẅẅŐ

РỲ̄Љ˛̄ˇЉẅЉ˝̄˜˝Яˆ˝Љ̄ț—̄—Λ˛̄Ю‚Љ̄Ẁ–˝ỲЇЇ̄Яẅ̄Љ˝̄ЇЯˇ˙ˆЉ˝˝̄—ț˛ЉẀỲˆ–˝˜țˆẅŐ̄РỲ̄hț˛̄țˆ˝̄Њ˛ț̄ˆỲ˝ЉЮ̄ń˙Ỳ““țẀỲˆń̄˝Ỳˆ̄ИЉẅЉЮЫЉЮЉ̄ ИțЮЫ̄Г˛–Ỳ˜Љ˛őЀỲˆ–’Ő̄РỲЫЉ˛Љ̄țЮẀЉЊțˆЉ˛̄˜țˆẅ˜ˆЉЫЉ˛̄ЖțЮ̄Њ˝ЉЫțˆ̄ț˝̄țˆˆЉ̄ЊΛ˛̄˙˛Ώ—Ы̄—Λ˛̄˛ЯțЪЉ̄ŧˆЉЪ˝˛ỲЪ̄—ЉЫ̄ЮЉ˜˝Љ̄ ˇ–ˆỲẅhЉ˝Ń̄

ЀЁИПТ̄БЁГ̄ПГЗ̄ŕŗ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŘŖŖŐŒŚŒŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐŘŘŒŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

ИБŰŦ̄ГПЁŧ̄ЕТ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŗŒśŐŒŗŖŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐœŒŚŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ŧИŧГЁГ̄Иœŏřŗ̄ЗСЀ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ήίέŒŝŔŕŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŘŐŖŖœŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ άΊŝί̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

БГŧ̄ГЁӮИœ̄ГЙД ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄άήέŒίŕŜŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țŌ ИЉț˜ỲЮẅ̄Њ˛ț̄ŕŐŕŕŘŎŏ̄ЉЇ˜̄ˇ—țőˇЫŌŌ ŔŎśŗŇ̄Ň̄Њț˜˝˛ЉЮ˝Љ̄ŕ̄Λ˛ŌŌ

ΈВдЫеρЧЭеЭЮŒρЯиУρЫаЭЮρШдУЭжΊρЮЧиŒρбЩρдЧЩŒбЯЭŒρρЈЬЧЮЦЧдρиЧЦρЎЧУеЫаЩρВЮзеρиЫУρЖблбжУρЇЫаУаХЫУЮρЕЧдиЫХЧеρФУеЧджρвåρέŚρЯЦρФЫаЦЫаЩежЫЦΊρήίρŔŔŔρЭЯΊρŒρЊаЭЮŒρІжУФЮŒЩЧФлдρήρίŝάΊőρбЩρжЧдЯЫаЩЧФлдρŕάίΊőρ ЖбжУЮЭбежаУЦρЉЫЮзкρЂЖρέίρбЯФлЩЦŞρЊааеЭзЦЦρίŔρŔŔŔΊőŞάŝίŒάήŔŒρЎУаЦρЄдзЫеЧдρЈКŞρίŔŒŔŔŔρЫааеЭзЦЦρбЩρжбжŞάśίŒέŚŜΊőρŒρВдбУХЧρІЮЧХждЫХρЎŕρśίρЌйЪŞράŔŜŕŝρІабиУρежжжЧőЖбжŞράέŚŒŜśŚΊőŒρВдбУХЧρЄЫжлρ Ўŕρ ЄбЯШбджŞρ зжЧаρ ЫааеЭзЦЦőжбжŞŕάŔŒŔŝŚΊőŒρ ИЧЦρ ЖблбжУρ ЎЧУеЫаЩρ ВЮзеρ Яåρ жбρ Уиρ ЦЫееЧρ жЫЮЮЧЩЩежЬЧаЧежЧаЧиæдЧρ ЯЧЦŞρ ЕЧдиЫХЧУижУЮЧΊρ ЅдЫиежбШШЭбджΊρ ЅЧЭЭЪбжЧЮЮρ ЧЮЮЧд ЖблбжУρ ЇбдеЫЭдЫаЩŒρ ЌбежаУЦЧдρ иЧЦρ ЦЫееЧρ ЭбЯЯЧдρ Ыρ жЫЮЮЧЩЩŒρ ЖЫЮФзЦЧжρ ЩЬЧЮЦЧдρ Эзаρ иЧЦρ ЮЧУеЫаЩρ ЩЬЧаабЯρ ШЫдЯУŒρ ЂЮЮЧρ вдЫеЧдρ Чдρ ЧЭеЭЮŒρ ЯиУ ρЂиФЫЮЦЧжρЯбЦЧЮЮЧдρЭУаρЪУρЧЭеждУзжежлдŒρИЫρжУдρШбдФЧЪбЮЦρбЯρеЭдЫиЧШЧЫЮŒ

www.toyotasorvest.no #lokaltilhørighet

STAVANGER

SANDNES (Bilhuset)

BRYNE

Langflåtveien 35

Vestre Svanholmen 9 - 11

Eskervegen 1 A,

4017 STAVANGER

4394 SANDNES

4341 BRYNE

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00


INNHOLD

TEMA:

FASTE SPALTER

Landbruk

6 Traff med strikkeplagg i jordfarger 8 Utviklet kompakt strømaggregat for UV-lys 16 Stor oppmerksomhet rundt Hubben

26 28 30 32 34 36 38 40

12 Tett på: Heidi Line

Produksjon av geitemelk på Aurnes AK Maskin inn i nytt bygg Nytt gardsmeieri på Herikstad Kombinerer ladestasjon og gårdsutsalg Stort utvalg hos Erga gardsutsalg Nytt gardsutsalg på Vigrestad Hole gradsutsalg med Angusburger Ny maskinstasjon på Salte

23 Gründeren: Viktor Anfinnsen 24 Min jobb: Camilla Baustad 42 Juristens råd 47 Nye bedrifter 50 Nytt om Navn

6

8

12

30

Gårdsbutikk og gårdsturisme Det skjer mye spennende rundt på gardene på Jæren. Det ene gardsutsalget etter det andre åpner, foreløpig med god geografisk spredning. Det er tydelig at kundene setter pris på lokal og kortreist mat. Kjekt er det også at det vokser fram nye meierier, små gardsmeierier. De tar i bruk hele verdikjeden. Fra kua rett til forbrukeren. Vi heier på gardbrukerne. Ingenting er bedre enn lokal og kortreist mat. Og det er viktig at vi har gode matprodusenter i Norge. På Erga gard har det gamle hovedhuset blitt vandrehjem. Det har blitt veldig populært og har godt besøk. Kanskje er det flere som vil etablere, gjerne et originalt, overnattingstilbud som kan være et supplement til hotellene. Om turisme-satsingen på Jæren skal lykkes trenger en flere overnattings-muligheter. God høst og god lesning!

NÆRING

JÆREN

Næring på Jæren er et uavhengig magasin med fokus på Næringslivet på Jæren. Magasinet kommer ut seks ganger i året og har full distribusjon til husstander og bedrifter i Klepp, Time og Hå. Utgiver: Hulda Garborgsvei 6, 4344 Bryne 51 77 84 00 lokomotiv.no Redaktør: Dagfinn Hauge dagfinn@mediaserv.no 950 73 249 Annonser: Unni Stødle unni@lokomotiv.no 932 14 318 Elin Nærland elin@lokomotiv.no 928 47 084

Dagfinn Hauge

Design/produksjon: Lokomotiv Media AS

Forsidefoto: Nils Martin Sikveland. Foto: Dagfinn Hauge Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Distribusjon: Husstander: Schibsted Distrubusjon Vest. Bedrifter: Posten Norge.

NO - 7605

Spørsmål vedrørende distribusjonen: post@lokomotiv.no Følg oss på Facebook: facebook.com/ naeringpajaeren Eller les våre artikler på npj.no

REDAKTØR

Neste utgave av Næring på Jæren kommer ut 19. oktober.

4

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN


NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

5


BABY-TØFLENE satte fart i firmaet Frida Wemberg og Frida Råberg har god grunn til å sette baby-tøflene i glass og ramme. Den enkle strikkeoppskriften til de små tøflene var det første som fikk skikkelig oppmerksomhet på Instagram-kontoen til det nystartede firmaet.

’’

Vi ønsker å fremstå miljøbevisste i alt vi gjør. FRIDA WEMBERG

TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Frida Wemberg og Frida Råberg har fått god respons på bedrifts-ideen sin, strikkede basiskær for småbarn i jordfarger.

– Aller først, hvordan går det ett år etter oppstarten med Jord Clothing? – Det går veldig bra. Vi kan endelig meddele at vi har inngått samarbeid med en stor garn-leverandør, House of Yarn, og snart lanserer vi vår egen kolleksjon av garn. Dette gleder vi oss enormt til. I tillegg har vi utviklet og designet en egen kles-kolleksjon til barn. Denne kolleksjonen har vi jobbet med i over ett år. Klærne er produsert på en nøye utvalgt fabrikk i Portugal, forteller de to entusiastisk. Kontorplass har de også fått hos leverandøren som holder til på Bryne og er en del av Martinsen-konsernet. I løpet av høsten regner de også med å ansette sin første medarbeider. Og de har stor tro på at firmaet etter hvert skal vokse i omsetning og antall ansatte. – Vi har store ambisjoner på vegne av firmaet begge to, understreker de. MYE TIL FELLES Frida Råberg er den med mest strikkeerfaring og har tidligere jobbet i strikkebutikken Idestova på Bryne. Frida

6

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Wemberg er den som ser mulighetene og har de crazy ideene som resulterer i å bygge opp firmaet. Kjemien mellom de to småbarnsmødrene er topp. Det går nesten ikke en dag uten at de snakker sammen. Det er så mye de har felles. Samme fornavn og deler av etternavnet, samme årsak til at de havnet på Jæren, kjærligheten, og barn på samme alder som gikk i samme barnehage. Og så bor de kun et steinkast fra hverandre. – Det er flere som trodde at det bare var en gimmik at vi hadde samme fornavn, ler de to. Å drive firmaet har blitt en livsstil og familie og venner er innstilt på at jobben med det har høy prioritet. Foreløpig tar de ikke ut lønn, all fortjenesten investeres i firmaet. – Selv om det er travelt så setter vi pris på denne situasjonen og ville ikke vært den foruten, sier de to. GODE VENNER OG KORONA Kort fortalt kom firmaet i stand slik: Vennskapet mellom de to utviklet seg under koronapandemien og de brukt mye tid sammen, i samme kohort, ofte på tur med barna. Begge var


FRIDA RÅBERG

sultne på å starte opp noe for seg selv og så begynte de å bygge på hverandres ideer. De hadde ingen erfaring med å starte bedrift da de satte i gang, så læringskurven har vært bratt. God hjelp har de hatt av kontakten med Innovasjon Norge. – Det finnes et hav av strikke-kontoer på Instagram. Hvorfor har dere hatt suksess? – Vi har vunnet fram gjennom å ha en tydelig visjon, en ren linje i alle kanaler og vært tydelige på hva vi satser på, sier Wemberg og legger til at de holder tett kontakt med sine følgere når de skal gå i gang med å utvikle nye ting. – Og så spør vi etter modeller på kontoen vår. Det får vi god respons på. Aktiviteten på Instagram var nok årsaken til at det britiske motemagasinet Vogue UK oppdaget Jord Clothing. Her har de fått muligheten til å skrive om sitt klesmerke i tre utgaver. – Det var veldig kjekt og en stor annerkjennelse at vi får bidra der, sier Råberg. OPPSKRIFTER OG KLÆR – Vi har jobbet med å bygge opp en troverdig merkevare. Gjennom å basere oss på framtidens kunder, for hvem er de egentlig og hva forventer de? Det er ikke et lett spørsmål i utgangspunktet. Men om en holder dialogen med et stadig voksende publikum, finner en svaret, sier Wemberg. Konseptet er å selge oppskrifter på basisklær til barn i alderen null til syv år i klassiske duse og rolige jordfarger som ikke baserer seg på mote, men er tidløse og dermed kan gå i arv. Gutter og jenter kan bruke de samme klærne. – For eksempel har vi designet plaggene med ekstra lange ermer slik at en kan brette ermene og tilpasse plagget til størrelsen. Bort med bruk og kast, la plaggene vare lenge, sier Råberg. Garnet til Jord Clothing kommer snart ut hos faghandlere rundt om i hele landet.

Foto: Privat

Foto: Privat

’’

Det var veldig kjekt og en stor anner­kjen­nelse å få bidra i Vogue.

• Arbeidsrett

• Kontrakter og næringsliv

• Arv og dødsboskifte

• Odel og landbruksjus

• Barnesaker og barnevern

• Separasjon og skilsmisse

• Erstatning og forsikring

• Trygderett - NAV-saker

• Fast eiendom

• Tvisteløsning og prosedyre

    Advokat Tom Erik Vestrheim

Advokat Liss Byrkjedal

Advokat Olav Hetland

- din lokale advokat for private og næringsdrivende Hetlandsg. 5, 4340 Bryne

www.jaeradvokatene.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

7


’’

Det har vist seg gang på gang at det er gründere som ser nye løsninger som har det største potensiale på sikt.

Erling har fonne på noge lurt

GABRIEL POLLESTAD, HÅLAND TYNNPLATE

Erling Eimhjellen er en ingeniør utenom det vanlige. Produktet han har funnet opp er nå i full produksjon og vil seile i skip over hele verden. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Den joviale sogningen som har bodd på Kverneland halve livet har en spennende tid foran seg. Går alt som planlagt vokser enmannsbedriften til 50-åringen kraftig de neste årene. – Og så kan jeg kanskje være med på å skape nye arbeidsplasser hos underleverandørene. Det hadde vært gøy, smiler Eimhjellen.

KRYMPET KRAFTIG STRØMFORSYNING Kort fortalt: De siste fire årene har Erling utviklet et skap som gir superkraftig strøm til knallsterke UV-lys. Dette lyset dreper bakterier og uønsket liv i vannet. I 2017 kom det

krav om at alle skip må ha slik rensing av ballastvann. Ballastvann er nemlig en av våre største miljøtrusler. Med dette vannet blir bakterier og levende organismer fraktet rundt om i hele verden. Ja, det kan i verste fall være årsak til farlige folkesykdommer. Skapet til Erling er 50% mindre i størrelse en konkurrentenes, og passer dermed bedre inni de skipene som ble bygget før kravene kom. – Det er over 50 000 skip i kommersiell drift. Det gjør at potensi­ alet innenfor dette segmentet er enormt. Men jeg ser også muligheter

1355-0

MISTET JOBBEN, SÅ NYE MULIGHETER Som tidligere produktutvikler i Optimarin AS er han vant med å tenke nytt. Men for noen år siden meldte han overgang til et firma i

oljeindustrien. Det var kanskje ikke så lurt, for da oljenedturen kom ble Erling permittert. Men aldri så galt at de ikke er godt for noe. Kreativiteten forsvant ikke sammen med jobben. Det gav han derimot anledning til å arbeide mer med ideer han hadde båret på lenge.

Ravema Demosenter Pauline Wiigs veg 4 4344 Bryne

8

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Ravema AS

Ravema Demosenter:

Tlf. 66 85 90 10

Reidar Kverneland Tlf.www.ravema.no 91 60 11 71.

Kontakt: Ravema AS Åsveien 21 Orstadveien 134 Reidar Kverneland tlf. 916 01 171 Ilebergveien 3, 3011 Drammen 3475 Sætre Arnstein Nilsen tlf. 418 07 813 Tlf. 66 85 90 104353 Klepp St.

www.ravem


for mitt produkt innen rensing av vann i fiskeindustri og landbruk, forteller Eimhjellen. Skapet har blitt testet i det vide og brede og er sertifisert av DNV i henhold til IMO (International Maritime Organisation) og US Coast Guard krav. Innovasjon Norge har hatt troen på produktet og støttet utviklingen av det. HÅLAND FIKK FART PÅ SAKENE Erling forsøkte i ett år å samarbeide med en stor tysk industribedrift. Men der gikk det kjempetregt. Til slutt brøt han samarbeidet og tok kontakt med jærbedriften Håland tynnplate. Da først ble det fart i sakene. – Håland Tynnplate gjorde like mye på fire uker som den tyske bedriften hadde gjort på ett år, forteller Eimhjellen. Daglig leder hos Håland Tynnplate, Gabriel Pollestad og Erling har funne en god tone. Hos Pollestad er gründere med gode ideer hjertelig velkomne. – Men dere som er en stor fabrikk. Er det ikke bare heft med gründere som gjerne kommer med små bestillinger? – Alle kontakter er interessante. Det har vist seg gang på gang at det er gründere som ser nye løsninger som har det største potensiale på sikt. Det handler bare om å finne så gode og fleksible løsninger på produksjonen som mulig.

Pollestad synes det er kjekt at Eimhjellen har vært ærlig på nivå og forventninger. Han har tatt de med i hele prosessen, også i samtaler med sluttkunden. – Vår styrke er at vi kan ha en tett dialog hele tiden og serve kunden med en fleksibel lagerbeholdning. Vi kan strekke oss langt for å ikke påvirke kostnadene negativt og se om det går an å gjøre besparelser for å bedre sluttproduktet. Omron Electtronics leverer komponenter og software, mens Elcore på Forus skal sette sammen skapet. TÅLMODIGHET, TÅLMODIGHET, TÅLMODIGHET Erling har jobbet med produktet i over fire år. Underveis har han hatt jobb i andre bedrifter for å klare seg økonomisk. – Hva er det vanskeligste med å være gründer synes du?

– Det er at ting tar veldig lang tid. I tillegg kan det være ganske ensomt. Men jeg har hatt god støtte av folkene på det tidligere Gründerarena Jæren, Validé og andre gründere der som samtalepartnere. – Har du noen gang tvilt på at du ville få det til? – Nei, jeg har trodd på det hele tiden. Men det har vært noen tøffe motbakker innimellom, sier han. Erling har allerede kontrakt med en stor kunde, faktisk der han jobbet før han begynte i oljeindustrien. Nå har de bestilt 90 strømskap og Erling får endelig resultater av arbeidet. Samtidig kverner nye ideer i hodet til oppfinneren. – Nå har eg fonne på noge kjempe­ lurt, smiler han. Men Erling vil ikke røpe mer enn at det handler om vannbehandling. Det kan bli enda større en strømskapet om det blir realisert.

’’

Potensialet innenfor dette segmentet er enormt. Daglig leder i Håland Tynnplate, Gabriel Pollestad, ønsker gründere som Erling Eimhjellen velkomne i den store fabrikken. – Det har vist seg gang på gang at det er gründere som ser nye løsninger som har størst potensiale på sikt, mener han.

3 i ett! Hydroscand AS, avd. Bryne Tlf: 51 48 96 50 bryne@hydroscand.no

24t service: 901 38 811

GLØDEFISK

ERLING EIMHJELLEN, UVANTEC.

Prefab. Sveis. Maskinering.

www.msas.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021 1/2021

9


SPAR

PENGER Stort utvalg utvalg ii varebiler varebiler hos hos Stort Stort Stort utvalg utvalg ii varebiler varebiler hos hos TID Stort utvalg i varebiler hos NYHET!

MILJØET ISUZU PICK-UP

Electrifying the future

NYHET! NYHET! NYHET! HELT NYE NYHET! HELT NYE HELT NYHET! HELT NYE NYE

www.maxus.no

ISUZU PICK-UP ISUZU ISUZU PICK-UP PICK-UP • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 KM KJØP MAXUS NÅ! FORENDELIG! UMIDDELBAR LEVERING! ENDELIG! • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 •• 2MANUELL ELLER NYE 4 DØRER LEASINGKAMPANJE HELT 325 KM KM ELLER ISUZU AUTOMAT PICK-UP •• 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE 325 KM MANUELL ELLER AUTOMAT

ENDELIG! ENDELIG! ENDELIG!

Rekkevidde inntil Rekkevidde Rekkevidde inntil inntil (WLTP) Rekkevidde (WLTP) inntil Rekkevidde (WLTP) inntil (WLTP) Romslig LEASINGKAMPANJE 325 KM (WLTP) Romslig Rekkevidde inntil Romslig

2.989,2.989,2.989,2.989,2.989,-

•• 2 MANUELL ELLER AUTOMAT ELLER 4 DØRER DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER SPAR KOSTNADER: LAVERE BOM-, PARKERING-, SERVICEOG DRIVSTOFFUTGIFTER. SPAR TID – KJØR KOLLEKTIVFELTET. •• MANUELL ELLER AUTOMAT DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Flerbruksbil • DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER ELLER AUTOMAT • MANUELL 4X4 MED LAVSERIE Romslig KUN 399.900,Flerbruksbil • DIFFERENSIALSPERRE TA ANSVAR FOR MILJØET SAMT VINN ANBUD TIL DET OFFENTLIGE OG STORE BEDRIFTER SOM KREVER NULLUTSLIPPSBILER. • 2 ELLER 4 DØRER LEASINGKAMPANJE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER 325 KM (WLTP) Flerbruksbil • 4X4 MED LAVSERIE Romslig KUN 399.900,• 4X4 MED LAVSERIE PR MND EKS MVA • DIFFERENSIALSPERRE 3,5 TONN HENGERVEKT MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,Flerbruksbil Mulighet for 4X4TONN MED LAVSERIE • ••MANUELL ELLER AUTOMAT PR MND EKS KUN 399.900,3,5 HENGERVEKT Flerbruksbil PR MND EKS MVA MVA TONN HENGERVEKT • 3,5 4X4 MED LAVSERIE 9” INFORMASJONSSKJERM Mulighet for KUN 399.900,Romslig Mulighet for PR MNDTakstativ EKS MVA 3,5 TONN HENGERVEKT • ••DIFFERENSIALSPERRE MAXUS EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER 9” INFORMASJONSSKJERM Mulighet for 9” INFORMASJONSSKJERM PR MND EKS MVA Takstativ • 3,5 TONN HENGERVEKT ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING Flerbruksbil Takstativ Mulighet for 9” INFORMASJONSSKJERM • ••4X4 MEDNIVÅ LAVSERIE ADAS: 2 KUN 399.900,Takstativ REKKEVIDDE FRA ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING SELVKJØRING • 9” INFORMASJONSSKJERM LAVT UTSLIPP OG FORBRUK Mulighet for ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING • ••3,5 TONN HENGERVEKT UTSLIPP OG LAVT UTSLIPP OG FORBRUK FORBRUK • LAVT ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING UTSLIPP OG FORBRUK • •9”LAVT INFORMASJONSSKJERM • LAVT UTSLIPP OG FORBRUK • ADAS: NIVÅ 2 SELVKJØRING • LAVT UTSLIPP OG FORBRUK

260 Biler KM - 356KM på lager! (WLTP kombinert/by)

NYHET! NYHET! NYHET! NYHET! ELEKTRISK VAREBIL VAREBIL NYHET! ELEKTRISK ELEKTRISK VAREBIL FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil NYHET! ELEKTRISK VAREBIL FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil

Tøffest i klassen Takstativ PR MND EKS MVA Mulighet for Tøffest i klassen

Mulighet Mulighetfor for Tilhenger Tøffest i klassen Mulighet for Tilhenger Tøffest i klassen Takstativ Tilhenger Mulighet for Tøffest i klassen

Tilhenger Tilhenger

Mulighet for Tøffest i klassen

Tilhenger

NDELIG! NDELIG! ELEKTRISK VAREBIL NDELIG! NDELIG! NDELIG!

FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde 325 KM inntil (WLTP) FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil • Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). 325 KM 325 KM (WLTP) (WLTP) EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER Rekkevidde inntil ••FRA Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). Klasseledende inntil 310 km (WLTP). 325Romslig KM (WLTP) Skyvedører medrekkevidde vindu på begge sider. •• Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP). US EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER 325 KM (WLTP) med vindu på begge sider. Romslig •• Skyvedører Skyvedører med vinduog på begge sider. Topphengslet bakdør nyttelast påEL.BIL-PRODUSENTER 645(WLTP). kg. FRA EN AV VERDENS STØRSTE Klasseledende rekkevidde inntil 310 km Rekkevidde inntil Romslig US EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Flerbruksbil US EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER • Skyvedører med vindu på begge sider. • Topphengslet bakdør og nyttelast på 645 kg. Romslig 399.900,Flerbruksbil •• Topphengslet bakdør nyttelast på 645servicekg. US EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, og 325 drivstoffutgifter. Skyvedører med vinduog på begge sider. KM (WLTP) Flerbruksbil Romslig 399.900,Topphengslet bakdør og nyttelast 645 kg. US EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER 399.900,• •••Klasseledende rekkevidde inntilparkering-, 310på km (WLTP). Spar Lavere bom-, serviceog drivstoffutgifter. Flerbruksbil Spar kostnader: Lavere parkering-, serviceogkrever drivstoffutgifter. Mulighet for Vinn kostnader: anbud til bakdør det offentlige og store bedrifter nullutslippsbiler. • Topphengslet ogbom-, nyttelast på 645 kg. som 399.900,Flerbruksbil Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, serviceogkrever drivstoffutgifter. Mulighet for • •••Skyvedører med vindu på begge sider. Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som nullutslippsbiler. 399.900,Romslig Mulighet for Vinn til for det offentlige store bedrifter som nullutslippsbiler. Takstativ Biler-anbud på lager rask levering. • Spar kostnader: Lavere bom-,ogparkering-, serviceogkrever drivstoffutgifter. S EUNIQ ELEKTRISK 7-SETER Mulighet for Vinn anbud tilbakdør det offentlige og store bedrifter nullutslippsbiler. Takstativ • •••Topphengslet nyttelast på 645 kg. som krever Biler levering. Flerbruksbil Takstativ Biler på på lager lager for for rask raskog levering.

Introduksjonspris Kr 324.900,Mulighet for • Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som krever nullutslippsbiler. 99.900,Takstativ PR MND EKS MVA Bilerkostnader: på lager for rask levering. • ••Spar Lavere bom-, parkering-, service- og drivstoffutgifter. Introduksjonspris Kr 324.900,Mulighet for 2.824,•• Introduksjonspris Kr 324.900,Takstativ Biler på lager for rask levering. MND EKS MVA 2.824,- PR PR MND EKS MVA Mulighet for Introduksjonspris Kr 324.900,Mulighet for Mulighet for 2.824,• •Vinn anbud til det offentlige storeAV bedrifter som krever nullutslippsbiler. Tilhenger GIR STØTTE PÅog KJØP NY VAREBIL. PR MND EKS MVA •ENOVA Introduksjonspris Kr 324.900,Mulighet for 2.824,Tilhenger PR MND EKS MVA GIR STØTTE PÅ Tilhenger • ENOVA Biler på lager rask levering. ENOVA GIR for STØTTE PÅ KJØP KJØP AV AV NY NY VAREBIL. VAREBIL.Takstativ Mulighet for 2.824,GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY VAREBIL.Tilhenger • ENOVA Introduksjonspris Kr 324.900,ENOVA GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY VAREBIL.Tilhenger

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

Biler på lager!

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Låneeksempek:kr.35% kr. 143.465,Etablering tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr 95,-Ek · Løpetid 10 år ·• Nom rente og 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

Mulighet for

ENOVA GIR STØTTE PÅ KJØP AV NY VAREBIL.Tilhenger MAXUS NÅ OGSÅ MAXUS EUNIQ 3 MAXUS SOM 2,2m EUNIQ MAXUS - OGSÅ SOM EUNIQ VAREBIL MED MAXUS -- OGSÅ SOM EUNIQ VAREBIL OGSÅ SOM ENOVA EUNIQ VAREBIL - OGSÅ SOM VAREBIL STØTTE - MAXUS OGSÅ SOM VAREBIL

2.824,-

VAREBIL EUNIQ - OGSÅ SOM VAREBIL

FAMILIEBILEN

Trådløs Trådløs

MAXUS EUNIQ EUNIQ -- ELEKTRISK ELEKTRISK 7-SETER 7-SETER MAXUS KUN 399.900,-EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER MAXUS KUN 399.900,MAXUS KUN 399.900,-EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,KUN 399.900,MAXUS EUNIQ - ELEKTRISK 7-SETER Soltak Soltak

NÅ MEDMobilladning Trådløs

ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

Panorama

Soltak

Endelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse

VINTERHJUL ,

4,- NÅ OGSÅ SOM 2,2 M VAREBIL 4,4,- Varebil kun 369.900,- (INKL. ENOVA STØTTE) 4,Biler på lager! 4,,3

VERDI 20.000,-

• Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,· Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

• Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,• Nom Etablering tinglysningsgebyr kr. 4.330,rente og 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

INKL. I PRISEN.

• Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

PR MND EKS MVA

Endelig er nye MaxusMed Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter(WLTP), med topp moderne design og utstyr som standard. 7-seter, km rekkevidde mulighet for takstativ og masse tilhenEndelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse Endelig er standard. nye Maxus Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter med topp design og tilhenmasse utstyr som Med 7-seter, km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ ger ersom Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal påmoderne fotballtreninger turer utstyr standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenEndelig er nye Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse utstyr standard. Med 7-seter, 325med km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenger er som Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal på fotballtreninger turer på hytta kan hele familien enkelt bli på hverdagens 399.900,-. ger er Euniq den perfekte elektriske familiebilen. Om dueventyr. skal på Introduksjonspris fotballtreninger eller turer utstyr som standard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og tilhenger er Euniq den perfekte elektriske familiebilen. skal fotballtreninger eller turer på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge.Om Lesdu mer på på maxus.no. på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Endelig nye den Maxus Euniq elektriske her. En elektrisk 7-seter med moderne design og masse ger er er Euniq perfekte familiebilen. Om du topp skal på fotballtreninger eller turer på hytta en kanavhele enkelt bli med på Norge. hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Kontakt vårefamilien 50 forhandlere over hele Les mer på maxus.no. Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. utstyr somkan standard. Med 7-seter, rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og399.900,-. tilhenpå hytta hele familien enkelt325 blikm med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris Kontakt en av våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. ger er Euniq perfekte elektriskeover familiebilen. Om dumer skalpå påmaxus.no. fotballtreninger eller turer Kontakt en den av våre 50 forhandlere hele Norge. Les

50.000,-

gir støtte på opptil ved kjøp av ny Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader.

en av våre 50 forhandlere Norge. Les mer på maxus.no. KAMPANJE! REKKEVIDDE FRA KAMPANJE! OG GJØR ET OG GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL.over hele GJØR ET Kontakt GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. E-DELIVER 3 OSS NYHET! MAXUS E-DELIVER 9 PÅBESTSELGEREN! E-DELIVER PÅ 3E-DELIVER LAGERBILER. 3 LAGERBILER. STIKK INNOM STIKK OSS INNOM E-DELIVER 3.

blering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,m rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

Panorama Panorama Panorama Soltak Panorama Soltak Soltak Panorama

Trådløs Mobilladning KUN 399.900,Trådløs Mobilladning 356 Mobilladning Trådløs Mobilladning Mobilladning

ENDELIG! MAXUS EUNIQ

PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA PR MND EKS MVA • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,PR MND EKS MVA Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

PR MND EKS MVA

Låneeksempek: 35% Ek kr. 143.465,- • Etablering og tinglysningsgebyr kr. 4.330,Terrmingebyr kr. 95,- · Løpetid 10 år · Nom rente 3,90% · Eff. Rente 5,01% · Totalt kredittkjøpspris kr. 482.354,-

på hytta kan hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. PÅ E-DELIVER LAGERBILER. STIKK INNOM OSS INNOM OSS PÅ3E-DELIVER 3 LAGERBILER. STIKK

NJE! OG GJØR ETOG GODT GJØR KJØP. ET GODT NB! BEGRENSET KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. ANTALL. 240 KM - 342KM NORGES UTVALG ELEKTRISK VAREBILSTØRSTE 4,8M -6,3M

REKKEVIDDE FRA 296 KM - 353KM

ELEKTRISK VAREBIL 9,8M -20M NORGES STØRSTE UTVALG MAXUS E-DELIVER 3 MAXUS E-DELIVER 9 MAXUS E-DELIVER 3 MAXUS E-DELIVER 9 NORGES STØRSTE UTVALG AV ELEKTRISKE ELEKTRISKE VAREBILER STØRSTE UTVALG R 3 NORGES MAXUS E-DELIVER MAXUS E-DELIVER 9 9 AV VAREBILER AV ELEKTRISKE VAREBILER NORGES STØRSTE UTVALG Soltak ning AV ELEKTRISKE VAREBILER FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER ning Soltak ning FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER Soltak FREMTIDEN ERAV ELEKTRISK OG MAXUS ER ELEKTRISKE VAREBILER ningAV Soltak ALLEREDE EN NORGES MEST SOLGTE ER ELEKTRISK OG MAXUS ER ning FREMTIDEN Soltak ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE

E-DELIVER 3 3 E-DELIVER 3. 3. KLASSELEDENDE (WLTP kombinert/by) E-DELIVER 3. KLASSELEDENDE KLASSELEDENDE REKKEVIDDE OG Varebil fraVarebil kun 299.900,Varebil fraVarebil kun 549.900,fra kun 299.900,fra kun 54 E-DELIVER 3. KLASSELEDENDE REKKEVIDDE OG REKKEVIDDE NYTTELAST (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE) (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE) (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE) (I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE) l fraVarebil kun 299.900,fra kun 299.900,Varebil fraVarebil kunOG 549.900,fra kun 549.900,KLASSELEDENDE REKKEVIDDE OG NYTTELAST NYTTELAST E-DELIVER Panorama(I NOVA TTE) STØTTE) (I TILLEGG FÅR TILLEGG DU ENOVA FÅR REKKEVIDDE DU STØTTE) ENOVA 3. STØTTE) OG NYTTELAST Panorama KLASSELEDENDE Panorama NYTTELAST Panorama REKKEVIDDE OG Panorama NYTTELAST 3

3

ALLEREDE EN NORGES SOLGTE FREMTIDEN ERAV ELEKTRISK OG MAXUS EL-VAREBILER. ENOVA GIRMEST STØTTE PÅER ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE e Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse ALLE MAXUS VAREBILER. FREMTIDEN ELEKTRISK OG ER andard. Med 7-seter, km ER rekkevidde (WLTP), mulighet forMAXUS takstativ og tilhene Maxus Euniq her. 325 En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ ALLE MAXUS VAREBILER. endard. Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp design og masse Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ tilhenALLE MAXUS VAREBILER. EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ den perfekte elektriske familiebilen. Om du skal påmoderne fotballtreninger eller turer ndard. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og tilhenALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE e Maxus Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse ALLE MAXUS VAREBILER. ndard. Med 7-seter, 325med km rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ eller og tilhenden perfekte elektriske familiebilen. Om du skal på fotballtreninger turer hele familien enkelt bli på hverdagens 399.900,-. den perfekte elektriske familiebilen. Om dueventyr. skal på Introduksjonspris fotballtreninger eller turer ALLE MAXUS VAREBILER. ndard.EL-VAREBILER. Med 7-seter, 325 km rekkevidde (WLTP),GIR mulighet for takstativPÅ og tilhenENOVA STØTTE perfekte elektriske familiebilen. skal fotballtreninger eller turer hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. vden våre 50 forhandlere over hele Norge.Om Lesdu mer på på maxus.no. hele familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. Maxus Euniq elektriske her. En elektrisk 7-seter med moderne design og masse den perfekte familiebilen. Om du topp skal på fotballtreninger eller turer hele enkelt bli med på Norge. hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-. vårefamilien 50 forhandlere over hele Les mer på maxus.no. våre 50 forhandlere over heleVAREBILER. Norge. Les mer på maxus.no. ALLE MAXUS dard. Med 7-seter, rekkevidde (WLTP), mulighet for takstativ og399.900,-. tilhenhele familien enkelt325 blikm med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris

e MaxusEL-VAREBILER. Euniq her. En elektrisk 7-seter med topp moderne design og masse ENOVA GIR STØTTE PÅ ing EL-VAREBILER. ENOVA GIR STØTTE PÅ ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE

(WLTP kombinert/by)

Panorama

Soltak

våre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no. n perfekte elektriskeover familiebilen. Om dumer skalpå påmaxus.no. fotballtreninger eller turer våre 50 forhandlere hele Norge. Les

le familien enkelt bli med på hverdagens eventyr. Introduksjonspris 399.900,-.

åre 50 forhandlere over hele Norge. Les mer på maxus.no.

Biler påTengsareidveien lager! 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • LAGERBILER. www.holmanebil.no PÅ E-DELIVER 3 STIKK INNOM OSS

Tengsareidveien •• Epost: •• www.holmanebil.no OG GJØR ET GODT KJØP. NB! BEGRENSET ANTALL. Tengsareidveien 4, 4, 4373 4373 Egersund Egersund •• Telefon: Telefon: 51 51 46 46 19 19 80 80KAMPANJE! Epost: salg@holmanebil.no salg@holmanebil.no www.holmanebil.no Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 • Epost: salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no MAXUS E-DELIVER 3 Varebil fra kun 299.900,-

Tengsareidveien 4, 4373 Egersund • Telefon: 51 46 19 80 (I• TILLEGG Epost:FÅR salg@holmanebil.no • www.holmanebil.no www.holmanebil.no DU ENOVA STØTTE)


ANNONSE

Den sikreste og raskeste veien til toppen - For oss er det viktig med god service og rask levering, samt effektive og trygge stillassystemer i god kvalitet, slik at både vi og kundene våre er konkurransedyktige til enhver tid, sier daglig leder i Aluhak Gruppen AS, Sten Bergman.

Aluhaks kjerneindustri er i hovedsak produksjon, salg og vedlikehold av egenutviklet stillassystem – og utstyr i norsk, miljøvennlig aluminium til oljeog gassnæringen. Aluhak Gruppen AS har også 49.900,et mål om å posisjonere seg og en foretrukket samarbeidspartner i bygg og anleggsbransjen.

Vedlikehold av oljeinstallasjoner på norsk sokkel er kommet skikkelig i gang igjen, og vi merker at optimismen er tilbake hos våre kunder. De siste årene har vært veldig travle. På grunn av de store svingninger i offshore-markedet, merker vi at stadig flere velger å leie i stedet for å investere i store summer i eget utstyr. I hele 2020 var alt utstyret vår utleid, forteller daglig leder Sten Bergman. For å få flere bein å stå på har bedriften de siste årene også satset på utleie, montering og demontering av aluminiumsstillas til landbaserte bedrifter, blant annet innen industri, bygg og anlegg, samt private hus og hytter. Vi ønsker å bli enda sterkere og mer etablerte på dette området i årene som kommer. Målet er å være «top of mind» og være landsdekkende innen stillas med tilhørende produkter og tjenester. Systemet vårt er veldig enkelt, og kundene kan velge å montere det selv eller om vi skal gjøre det for dem, forklarer den daglige lederen og henviser til nettsiden aluhak. no. Det er det enkelt å finne ulike tilbud på lettstillas i alle størrelser. Kvalitet og sikkerhet Westcoast Aluminium AS ble etablert på Karmøy i 1986, og fikk navnet Aluhak i 2009. Aluhak Gruppen AS har hovedkontor i Møllevegen 3B på Orstad, og for å få nærhet til kundene har bedriften etablert Aluhak Drift avd. Oslo, Aluhak Drift avd. Bergen, Aluhak Drift avd. Stavanger, Aluhak Drift avd. Trondheim og senest Aluhak Drift avd. Tromsø i september 2020. Aluhak Gruppen AS består også av Aluhak Utleie, Aluhak Produksjon i Årdal i Ryfylke, Aluhak Academy, Aluhak Systems og Aluhak Production i Polen.

Aluhak Systems Møllevegen 3B, Orstad Næringspark

MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,(I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

Tlf. 51 42 57 00 www.aluhak.no

Aluhak Gruppen AS er ISO-sertifisert og Achilles JQSsertifisert, og har alltid fokus på kvalitet og sikkerhet når de utvikler og produserer stillassystemer. Aluminium har lav egenvekt, unike styrkeegenskaper og lang levetid, og er det perfekte materialet til produksjon og utvikling av stillas. Med våre innovative og strengt kvalitetssikrede stillassystemer- og utstyr, ønsker vi å gjøre arbeidsdagen til våre mange og ulike kunder både enklere, tryggere og mer effektiv, forteller Bergman. Utvikler komponenter og utstyr Bedriften jobber hele tiden med å utvikle nye komponenter og nytt utstyr for å gjøre arbeidet enklere og tryggere for de som skal bruke det. - For oss er det viktig å ha høy fagkompetansen innen bransjen. Vi lærer hele tiden av bygg- og anleggsbransjen, og vi har dyktige stillasmontører og innovative ingeniører som optimaliserer og utvikler komponenter og utstyr, sier den daglige lederen, som oppfordrer lærlinger til å ta kontakt. Aluhak Gruppen AS har også nylig opprettet Aluhak Academy, hvor hele konseptet baserer seg på hvordan de kan utvikle og utdanne personell, både internt og eksternt for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Samt gi personell den nødvendige kunnskap for å utføre alle arbeidsoperasjoner på en sikker, smidig og effektiv måte. Vi er en bedrift i full vekst og det er lett å få jobb når fagbrevet er bestått, utdyper han. Selskapet er også blitt en mesterbedrift, hvor de tilrettelegger at lærlinger kan få fagbrev i stillas hos dem. Stikk gjerne innom eller ta kontakt for en stillasprat, avslutter Sten Bergman.


TEM

A:

Landk bru

Brenner for LOKAL MAT

TETTpå Navn

Heidi Line

Alder

48

Bosted Line

– Vi må skryte av hverandre og være stolte av at vi produserer noe unikt, sier Heidi Line. Hun er bondekone med stor B.

Sivilstand

Gift, tre barn

TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

I

høst står gardsutsalget på Line klar til å ta imot kunder. Her kan du få de nydelige Line-eggene med ekstra gule plommer fordi hønene har fått paprika og tagetes i fôret. Her blir det storfekjøtt fra egen gård og andre gode lokale råvarer fra produsenter på Jæren.

12

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Rundt to millioner har det kostet å reise utsalget. – Det var litt galskap å begynne med gardsutsalg. Men det var en mulighet som lå der i dagen og jeg måtte bare. Med min bakgrunn, at jeg har drevet butikk før og har den markedsføringsutdannelsen jeg har, og at vi produserer egg og kjøtt selv, så lå alt til rette. Det

ligger i meg det der med butikk, smiler Heidi Line. I 12 år drev hun og Anne Merete Løge en spesialbutikk for barneklær, Klara og villbassen, i Bryne sentrum. Flere faktorer spilte inn som gjorde at butikken gikk mot opphør. Gata ble stengt i ett år på grunn av arbeid med den, nettbutikkene kom for


’’

Det ligger i meg det der med butikk. HEIDI LINE

fullt og Heidi kastet seg ikke på den muligheten. I tillegg begynte egne barn å bli større. – Vi fikk en knekk da de stengte gata. Arbeidshverdagen ble for uforutsigbar. Det var veldig rett for oss å legge ned i 2019. KUN MAT FRA LOKALE PRODUSENTER I et halvt år har hun solgt lokale råvarer fra en container på garden. I høst vil utsalget stå klart og hun kan tilby kundene en kjekkere opplevelse. Mye tid og mange penger er investert i bygget og planlegging. I utsalget på Line gard skal du som kunde kun finne mat fra lokale produsenter. – Vi skal være tro mot det lokale. Det blir et sesongutsalg. Her vil du ikke finne de samme varene året rundt. Det blir produkter jeg brenner for selv og som passer inn i sortimentet.

Vi i Næring på Jæren har slått oss ned ved frokostbordet. Heidi varter opp med eggerøre laget av egg fra egen gard, tomater fra et lokalt gartneri, juice fra Tine meierier, ost fra Ystepikene og kjøttpålegg fra egne dyr laget av Nyyt. – Vi blir nesten en spesialbutikk for lokale kjøttvarer. Storfekjøtt kommer fra egen gard, svinekjøtt fra Veisholen gard og andre kjøttprodukter fra Nyyt. Samarbeidet med Nyyt er noe av grunnlaget til utsalget vårt. Det er veldig kjekt å ha de med på laget, da vet vi at vi har gode produkter å tilby. I utsalget vårt vil du få kjøpt det samme kjøttet som du får servert på kjente restauranter, forteller Heidi. Utsalget vil ha begrensede åpningstider, og Heidi vil selv stå i utsalget. – Mange vil ha historien bak produktene og råd om hvordan de skal behandle kjøttet. I tillegg selger vi mer til kundene når det er noen som står fysisk i utsalget.

Heidi vokste opp på gard på Orre sammen med tre yngre brødre. – Fortell litt om din barndom og oppvekst. – Jeg hadde en trygg og god oppvekst. Både mor og far jobbet hjemme på garden. På skolen gikk det greit, men lekser var ikke det jeg la mest vekt på. På fritiden stod jeg i mål på håndball-laget og drev med turn. I tillegg jobbet jeg som ekstrahjelp på Orre Handelslag i nesten ti år. Etter ungdomsskolen gikk Heidi på Reklame og dekorasjonslinja på Lundehaugen vgs, handelskolen på Bryne og internasjonal markedsføring på Leedal vgs. Franskmennene var på vei inn i oljesektoren, så Heidi valgte å reise til Nice i Frankrike for å studere fransk før hun tok markedsøkonomi ved Rogaland Markedsføringshøgskole.

NYTTIG MED ET GARDSRÅD På Line gard har de reist bygninger i mange år. Heidi gleder seg til gardsutsalget er ferdig. Da blir det byggestopp og vanlig drift. Det er 7500 høner, 60-70 melkekyr pluss ammekyr, storfe og i tillegg 25 sauer på garden for å utnytte beite. Sauene, og spesielt lemminga, gir mye ekstraarbeid, så de er Heidi ikke så glad i. – En gard er en stor bedrift. Vi har et gardsråd der regnskapsfører og en bedriftsleder er med. Det er veldig nyttig og noe alle garder burde ha hatt. Før vi gjør en investering nå så må vi legge det frem for rådet. Da må vi også tenke skikkelig gjennom det først. Det er ikke alt vi to som driver garden er enige om. Har en fått godkjenning av rådet, sover en bedre om natta. Vi har hatt gardsråd i fem år nå og det har vært enormt nyttig.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

13


’’

Det å bo på arbeidsplassen er en utfordring og det er vanskelig å skille arbeid og fritid. HEIDI LINE

– Jeg hadde en uke arbeidspraksis på kontor i et oljeselskap. Men det å sitte på kontor var absolutt ikke noe for meg. Jeg må gjøre noe praktisk og være ute å snakke med folk. – Tre ord som beskriver deg selv? – Raus, omgjengelig og utålmodig. – Hva er dine sterke sider? – At jeg blir glad på andres vegne og gleder meg over andre som får ting til.

Nytt hus på gården?

Boligkonsulent Renate Heskestad, som er oppvokst på gård, finner du til daglig på Brynekontoret.

Går du med tanker om å bygge hus på gården? Da kan jeg hjelpe deg! Som tidligere gårdsjente vet jeg alt om hvordan du kan realisere boligdrømmen. Kom innom kontoret vårt i Jernbanegata 4 på Bryne, så hjelper jeg deg med alt fra planlegging og tomtevurdering, til tegning, byggesøknad og bygging.

Hellvik Hus Bryne, Jernbanegata 4, 4340 Bryne v/Renate Heskestad, m 905 02 803

14

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

– Noen personer du ser opp til? – Gründere generelt. Personer som våger å satse på sin idé. Det er som regel vanvittig mye arbeid som ligger bak en gründerbedrift. Det ser ikke folk flest. – Hva gjør du på fritiden? – Mye skjer rundt garden, så det blir lite fritid. Men for meg er det terapi å være ute i hagen, klippe litt greiner og luke litt. Nå høres det sikkert ut som om jeg har den flotte hagen. Det har jeg ikke. Men jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til å stelle i den. – Hva kobler du av med? – Det å bo på arbeidsplassen er en utfordring og det er vanskelig å skille arbeid og fritid. Men jeg tvinger meg selv til å ta meg tid til en god kopp kaffe og lese aviser om morgenen. Skikkelig avslapping får jeg med å ligge i badekaret og lese i en god krimbok. – Noe favorittmåltid? – Jeg er generelt glad i mat, allslags mat gjerne med lokale råvarer. Det er Jon som er kokken i heimen og den flinke til å lage mat. – Velg deg et annet yrke? – Jeg drømmer om å drive et lite hotell der jeg må gjøre mye forskjellig arbeid og treffer mye folk. – Når du har ferie, hvor går turen? – Vi har en hytte i Sirevåg. Der tar vi en «timeout» fra garden. Kort reisevei gjør at vi kan bruke hytta mye. Vi kan reise ned om kvelden og reise hjem igjen neste morgen. Det er enormt mye papirarbeid i det å drive gard, så jeg tar noe av dette arbeidet med meg på hytta. Det er lettere for meg å sitte der og konsentrere meg om dette arbeidet. I sommerferien reiser vi gjerne til utlandet. Vi har en fast ansatt på gården som kan alt. Da er det lettere å komme fra. – Noe sted du drømmer om å reise til? – Sør-Afrika. Det landet har jeg alltid hatt lyst til å besøke. – Hva gjør deg lykkelig? – Når jeg kan sette meg ned i solveggen på hytta med en kaffekopp og slappe av, eller i godt lag med gilde folk, god mat og god drikke. Jeg er privilegert som kjenner mange kjekke folk. – Hva gjør deg sint? – Jeg har temperament, så det er mye som kan gjøre meg sint. Alt fra en flue på veggen i soverommet til ufordragne folk. Jeg klarer som regel å styre temperamentet, men av og til er det godt å få ting ut. Da er det som regel de nærmeste som får høre det, smiler Heidi. – Er det noe du brenner for? – Ja, lokal norsk mat. Jeg misliker at folk handler ukritisk og ikke tenker på hva de legger i handlekurven. – Noe du gleder deg til? – Til korona-pandemien er over og ting normaliserer seg. Jeg gleder meg også til at vi er ferdige med byggeprosessene, kan drive vanlig og kose oss med det vi holder på med. Vi har bygget på garden i 20 år nå. Det blir kjekt nå når butikken er ferdig og vi kan lande litt. – Hva synes du er de viktigste egenskapene til en leder? – Å være strukturert og målrettet. Og så må lederen ha evne til å få gode folk med på laget, ellers så kommer en ofte ikke langt.


1solgt

6 moderne eneboliger like utenfor Bryne sentrum Tjøtta gard, kort vei til Bryne sentrum

Takterrasse

Ekstra takhøyde stue/kjøkken

Gode solforhold

Mulighet for tilpasning av romløsning

Carport

2 solgt

4 rekkehus sentralt på Nærbø Veslemøyvegen 15 - 21

Gode solforhold

Innflyttningsklart

Garasje/ carport

3/4 soverom, 2 bad, åpen stue/kjøkken

Pris fra: 3.790.000 kr

Espen H. Thunes Boligkonsulent 911 03 100 espen.thunes@boligpartner.no


Hubben vekker stor oppmerksomhet

’’

Det har vært kjekt å se gnisten i øynene til mange av elevene. ARVID VIGRESTAD, PROSJEKTLEDER

Unikt. Internasjonal interesse. Forskere. Doktor­avhandling. Hubben på Varhaug er et sirkulærøkonomi-prosjekt der skole og Haugstad møbelfabrikk går hånd i hånd. Det har vakt stor oppmerksomhet, også utenfor landets grenser. Nå i høst skal flere hundre Hå-elever innom elevbedrift-opplegget.

TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Det første halvåret med Hubben på Varhaug har vært en suksess. Nå kan prosjektleder Arvid Vigrestad og daglig leder i Haugstad Møbel, Steinar Gulaker, ønske alle 9. klassingene i Hå velkommen til å starte elevbedrifter i de gamle fabrikklokalene til Uldal AS på Varhaug.

F

abrikken som stod tom etter at Uldal AS flyttet virksomheten til Birkeland har begynt å våkne til liv igjen. Og det er ikke hvilken som helst aktivitet som har tatt i bruk 1000 kvadratmeter av den 4000 kvadratmeter store fabrikken. Det er et samarbeid som både bedriftseiere og skoleledere løfter på øyenbrynene av og viser stor interesse for. – Når vi får bedriftsbesøk så er det Hubben de ønsker å se først, smiler daglig leder i Haugstad møbel AS på Vigrestad, Steinar Gulaker. Etter et halvt år med prøvedrift er miljøarbeider og altmuligmann Arvid Vigrestad og Gulaker klar for å ønske flere hundre ungdomsskole-elever fra 9. trinn i Hå velkommen til den gamle fabrikken på Varhaug. Her skal de jobbe, lære og sette teori-fagene ut i praksis gjennom oppstart av elevbedrifter.

16

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Oppdraget er å videreselge, designe eller re-designe brukte møbler som Haugstad Møbel får i retur gjennom prosjektene sin. De gamle lokalene som var noe slitt, har elevene pusset opp selv. Interiørfirmaet Cave & Cube og Halvorsen Fargerike har hjulpet til med fargevalg og maling. Elevene har også montert nytt kjøkken i det som har blitt en flott kantine og pauserom. MODERNE MASKINER Haugstad Møbel har investert mye penger og masse tid på prosjektet. Nye maskiner er kjøpt inn og kommet på plass i den store og lyse produksjonshallen. – Hvordan kom dette prosjektet i gang? – Vi har deltatt i ulike forsknings­ prosjekt i sammenheng med at vi skal utvikle en Smart-fabrikk. I workshop

med SINTEF og NTNU spurte de om hva som skjer med gamle møbler som vi fikk i retur. Vi måtte innrømme at vi ikke hadde noen plan for dem. Da fikk vi klar beskjed om at det som vi produserte var søppel, forteller Gulaker. Dette var noe han og bedriften ikke kunne være bekjent av. Sammen med SINTEF og NTNU gikk de i gang med arbeidet om hvordan de kunne nå FNs bærekraftmål i møbelproduksjonen. – Vi er ikke i mål med dette arbeidet, men vi har kommet et godt stykke på vei, understreker han og håper at med tiden kan de ta hele fabrikkbygningen i bruk og tilby opplegg også for elever fra andre kommuner. ÅPNET NYE DØRER – Men er et slikt prosjekt lønnsomt for Haugstad Møbel? – Vi har fått en enorm oppmerksomhet gjennom dette og opplever en stor interesse, også


internasjonalt. Det har gjort at vi har kommet inn på nye arenaer og fått relasjoner ut i markedet som vi aldri hadde fått uten et slikt prosjekt. Det har også ført til at vi har fått flere kontrakter fordi kundene våre er opptatt av miljø og setter pris på arbeidet vi gjør gjennom Hubben. – Og så er det veldig rett i forhold til satsingen vår. Om du gir blaffen i bærekraft så taper du i dagens marked, mener Gulaker og legger til. – I tillegg har vi også lyst å gi noe tilbake til skolen og samfunnet for å gjøre skolen bedre. POSITIVT FOR ALLE ELEVENE Arvid Vigrestad som er prosjektleder på Hubben påpeker at arbeidet med elevbedrifter er positivt både for de skoletrøtte og de flinke elevene. – Her får de flinke elevene andre kreative utfordringer som de normalt ikke får i skolen. Og de elevene som ikke er teoretisk flinke får mestringsfølelse gjennom praktisk arbeid. Gjennom dette opplegget får elevene se at fagene på skolen faktisk er nyttige i det virkelige liv. I tillegg opplever de at samarbeid er viktig. Noen er flinke til å regne og føre regnskap, noen kan drive med salg og markedsføring mens andre er praktiske og flinke til å lage ting, sier Vigrestad. Han påpeker også at det har vist seg at en stor andel av de som har arbeidet med elevbedrifter på ungdomsskolen blir gründere i voksen alder. – Ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å definere seg selv som utenfor i arbeidslivet vil nå få muligheten til å finne seg til rette og finne sin plass i en fremtidig arbeidssammenheng. Kanskje ser de muligheten for å starte egen bedrift? legger han til.

PRODUSERER DET KUNDEN VIL HA På Hubben får elevene ta del i alle ledd i en bedrift som design, modellering, produksjon med skikkelige maskiner, HMS, salg, markedsføring og regnskap. – Hvordan unngår en at elevene produserer nytt søppel? – Før de går i gang med produksjon må de gjennomføre en markedsundersøkelse for produktet, understreker Vigrestad. Han viser fram noen av produktene elevene har laget det første halvåret. Her er det pantekasser, nattbord, stumtjenere og stoler som har fått nye farger. Mye er allerede solgt. – Erfaringen fra første halvår er oppløftende. Det har vært kjekt å se gnisten i øynene til mange av elevene, smiler Vigrestad. Alt treavfall som ikke blir brukt går til energi-gjenvinningsanlegget som lager varme til produksjonshallen og kontorer i fabrikken på Vigrestad. GODT SAMARBEID Flere aktører er involvert i arbeidet med Hubben. Både Hå kommune og Rogaland fylkeskommune deltar aktivt i prosjektet. Hå kommune har ansatt Henning Stokkeland Olsen som prosjektleder i full stilling, og han skal følge opp lærerne og ha kontakt med skolekontor og rektorer. Dette er en stilling som også Rogaland fylkeskommune bidrar med støtte til. Ungt Entreprenørskap Norge er en medspiller som legger til rette for at alt arbeidet som gjøres i Hubben bidrar til å nå læreplanmålene i mange fag gjennom å bruke entreprenørskap som læringsmetode. SINTEF og NTNU er deltaker og forsker på prosjektet, i tillegg til flere andre universiteter og

VIL HA KATAPULTSENTER I ROGALAND Daglig leder i Haugstad Møbel, Steinar Gulaker, vil ha katapultsenter i Rogaland, gjerne lokalisert i den gamle Uldal-fabrikken på Varhaug. Men hva er et katapult-senter? Det er nå fem katapult-senter i Norge, Kristiansand, Raufoss, Bergen, Stord og Ålesund. De har alle som formål å gi mindre og mellomstore bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idèer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon. Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner kan ha stor nytte av katapultene. Du kan lese om katapultsentrene på hjemmesiden: www.norskkatapult.no

forskningsmiljøer. I sommer har en masterstudent fra universitetet i Gøteborg jobbet tre måneder ved Hubben som research for sin masteroppgave. I tillegg har NTNU en doktorgradstipendiat som tar doktorgrad i Industri 4.0 på Haugstad Møbel.

Din proffleverandør av verktøy og Industrirekvisita Martin Vagles veg 7 , 4344 BRYNE

Vi er ikke størst, men prøv oss først. Kunde, service og kunnskap i fokus!

Tlf 90 17 06 20

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

17


MG ZS EV fra 239.890,MG ZS EV - en salgssuksess med over 5 000 kunder!

Nå har vi 1,99%* kampanjerente Mye bil for pengene! Leveringsklar el-SUV med rekkevidde på 263 km (WLTP)**. Med 7 års garanti

Vestre Svanholmen 9 4313 Sandnes tlf 51 84 03 00 kvernelandbil.no

TEST 2019

* Priseks. lån fra Santander: 1,99% nom/3,85% eff. 35% egenkapital, lånebeløp kr 160 718,– o/7 år, kostnad kr 22 001,- totalt kr. 179 445. Subsidiert flytende rente (1,99%) i 36 mnd, deretter justeres til gjeldende markedsrente. Veil. kundepris levert Moss, lokale lev. kostnad kan tilkomme. Forbruk komb.: 18,6 kWt/100 km (WLTP). CO2-utslipp 0 g/km. Tilbudet gjelder til 31.08.2021. ** Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Med forbehold om skrive - og trykkfeil.


OLSSON AS, Foto: Vegard Hanssen

Ønsker å skape et levende IT-miljø på Jæren.

- Forum Jæren gir oss den muligheten. Bjørnar Tollaksen, daglig leder, Grensesnitt.

Selvstendige etasjer med et stort mangfold, på tvers av fagkompetanse.

En del av noe større.

Kantine, møte/konferanse rom og parkering er uunnværlig.

Forum Jæren har et urbant og dynamisk miljø.

Umiddelbar nærhet til togstasjon.

Ønsker dere å bli en del av storfamilien? Forum Jæren ligger i hjerte av Bryne, med umiddelbar nærhet til Bryne togstasjon. Vi huser mer enn seksti bedrifter. Enkelt-kontor eller en hel etasje? I Forum Jæren kan vi sammen skreddersy en løsning uansett behov! Vi tilbyr flott kantine, garderobeanlegg, tilgang til møterom og konferanselokaler med fantastisk utsikt i 18. etasje. Eget parkeringsanlegg, samt innendørs sykkelparkering. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. І E-post: Ronny@forumjaren.no І Tlf: 93 44 84 07 І Nett: forumjaren.no


KORT &

GODT

Rabarbra­chutney fra Køhlerpavilongen Chutney laget av rabarbra er en nyhet fra Køhler­ pa­viljongen ved Nærbø. Foreløpig selges den ikke i butikk, men via Reko-ringen og på andre markeder. Rabarbrachutney er sursøtt syltetøy som passer godt til grillmat og ost.

Nytt navn på FK-butikken:

BondeKompaniet I vår skiftet 21 FK-butikker på Sør-Vestlandet og nettbutikken navn til Bondekompaniet. Hovedårsaken til navneskiftet er at Felleskjøpet Rogaland Agder sine butikker forveksles med Felleskjøpet Agri sine butikker. Felleskjøpet Rogaland Agder bruker i dag navnet FK-Butikken, mens Felleskjøpet Agri bruker kun navnet Felleskjøpet på sine butikker. Nå skifter FK-Butikken navn til BondeKompaniet for å unngå misforståelser og dårlige kundeopplevelser. – Det er en tid for alt, og i vår digitale tidsalder der mer og mer blir handlet på nett så opplever vi ofte misforståelser i forhold til butikker og navn. Vi må bygge en tydeligere identitet og har derfor bestemt oss for å skifte navn på våre butikker, sier maskindirektør Einar Bent Jensen i Felleskjøpet Rogaland Agder. Butikkene hadde i 2020 en kraftig salgsøkning og 100.000 flere kunder. BondeKompaniet er bondens egen butikk, eid av bønder i Rogaland og Agder. På samme tid er dette en butikk for alle.

Få med deg Bygdakampen

ID Media i samarbeid med Næring på Jæren og Varhaug idrettslag står bak serien Bygdakampen der 32 deltakere fra 16 bygder kjemper om å bli best i artige øvelser der de må vise utholdenhet og styrke. Video-serien vises på Næring på Jæren sin Facebook-side og NPJTV på Youtube.

20

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

– Responsen har vært fantastisk og vi er enormt fornøyde med resultatet. Vi fikk med oss en vanvittig fin gjeng som har gått utenfor komfortsonen og bydd på seg selv, sier regissør Brigt Skrettingland entusiastisk.


Ystepikene i stadig flere fylker Ostene fra Ystepikene sprer seg til nye markeder. Både Coop og Norgesgruppen har tatt inn 11 varianter av ostene fra gardsmeieriet. Disse fordeler seg på Jærsk Havsletteost, fire kremoster, tre varianter av Jærsk bedaost og tre varianter av Jærsk Kvitskimmel. – Vi er glade for økende interesse for ostene våre og har oppgradert pakkeutstyr for å møte etterspørselen, sier daglig leder Siri Rasmussen Lea. Hun forteller også at det er mange osteentusiaster som besøker

gardsutsalget til ysteriet, både folk på to og fire hjul. – Ystebutikken med terrasseområdet er blitt et populært stoppested på veien når Jæren skal krysses. En kopp kaffi, et av våre smakefat eller medbrakt mat og drikke hører ofte med. Vi gleder oss over responsen på våre tanker bak «Det åpne ysteriet», sier hun.

Trolltunga Robotics AS utvider satsingen GJ Machine AS ved Ålesund og RobotNorge AS på Orstad går sammen for å styrke Trolltunga Roboticskonsernet som utvider satsingen på å skape lønnsom og bærekraftig produksjonsindustri i Norden. Trolltunga Robotics-konsernet består fra før av RobNor i Malmø, RobotNorge og Byte Motion på Klepp. Byte Motion er et oppstartsselskap

innen kunstig intelligens og vision & software rettet mot robotikk. Totalt vil konsernet nå ha en omsetning på 170 MNOK og 60 ansatte. GJ Machine har sin kjernekompetanse innenfor automatisering. GJ Machine og RobotNorge utfyller hverandre kompetanse- og markedsmessig, og kjenner hverandre godt gjennom

mangeårig partneravtale knyttet til integrasjon av roboter og systemer fra ABB Robotics. GJ Machine og RobotNorge har hatt store leveranser blant annet innenfor prosess- og næringsmiddelindustri, og gjennomfører nå nyskapende prosjekter for selskaper som TINE, Q-meieriene og Wiig Gartneri.

Fra venstre: CEO Atle Rettedal i Trolltunga Robotics, Gunnar Johnsen og Lisbet Johnsen i GJ Machine, daglig leder Kenneth Nilsson i RobotNorge, økonomisjef Laila Valdeland i Trolltunga Robotics og påtroppende daglig leder Jean-Marc Launay i GJ Machine.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

21


procontra Foto: Tommy Ellingsen

Vi deler med deg! I lokalbanken får du kundeutbytte

Lokalbanken driver godt, og vil dele overskuddet med deg som er kunde. Alle kan få: Om du er privatkunde, bonde eller bedrift. Om du har mye eller lite i lån og innskudd. Det blir enda bedre å være kunde i banken på Jæren. Innskudd og lån i 2021 legger grunnlaget for ditt kundeutbytte til våren. Bli kunde nå – få penger av banken din! Les mer på jaerensparebank.no Ring 915 03290 for å bli kunde


+ KORT FORTALT – HVA ER DIN GRÜNDERBEDRIFT? Hovedsakelig er det å lage utemøbler som Adirondack-stoler og utekjøkken og ta inn noen produkter for videresalg. + HVOR LENGE HAR DU JOBBET MED DETTE? Jeg startet helt i det små for tre år siden og har jobbet med det ved siden av studiespesialisering-studiene. + HVOR KOM IDEEN FRA? Det startet med at far og jeg skulle lage noen utemøbler til mor. Etter det begynte jeg å selge noen av produktene jeg hadde laget. Så har det bare ballet på seg. + HVA VAR DE FØRSTE SKRITTENE FRA IDÉ TIL OPPSTART? Det har bygget seg opp naturlig. Så valgte jeg å opprette AS fordi det ble litt for mye å ha det som hobbybedrift. Det var litt utfordrende å opprette firma og begynne å føre regnskap.

GRÜNDEREN

+ HVORDAN HAR DU JOBBET VIDERE MED DETTE? Jeg har etter hvert begynt å produsere mer og mer. Nå har jeg også et større utvalg produkter og bygger utemøbler på mål. Så har jeg investert i et næringslokale på Bryne som jeg ønsker å bruke til produksjonslokale.

Viktor Anfinnsen

Alder

18

Bosted Nærbø

+ HVA SKAL DU GJØRE FREMOVER? Jeg skal fortsette å produsere mer og utvide med flere produkter. Foreløpig har jeg bare solgt til private, men nå ønsker jeg at flere gardsutsalg skal selge produktene mine. Foreløpig har Line gård og Ystepikene tatt de inn. + HVA ER MÅLET MED BEDRIFTEN PÅ LANG SIKT? Jeg vil fortsette å utvikle bedriften mens jeg tar videre studier. Målet er å få til en velfungerende bedrift og kunne ansette flere i den. Jeg ser for meg å jobbe med dette i framtiden.

Navn

Bedrift VE Handel

SPESIALISTEN PÅ REPARASJON OG SKIFTE AV BILGLASS!

+ HVILKE EGENSKAPER SYNES DU ER VIKTIG FOR EN GRÜNDER? Stå på, ikke være redd for å gjøre det. + HVA ER KJEKKEST MED GRÜNDERTILVÆRELSEN? Gjøre som jeg vil og være kreativ og at det gir meg mulighet til å bygge og skape noe. + OG DET MEST KREVENDE? Å føre regnskap selv. + HVA ER DINE BESTE TIPS TIL ANDRE SOM HAR EN IDÉ DE VURDERER Å GJØRE TIL BEDRIFT? Det er ikke så vanskelig starte opp egen bedrift. Det er bare å kjøre på og prøve seg fram.

KLAR SIKT GIR TRYGG KJØRING!

HURTIGRUTA CARGLASS SPYLERVÆSKEAVTALE

09500

Vi gir deg gratis påfyll av spylervæske i 1 år. Avtalen gjelder alle våre avdelinger. For registrering HURTIGRUTA CARGLASS send «hurtig» til 2240. SPYLERVÆSKEAVTALE DIN SIKKERHET – VÅRT ANSVAR!

www.hurtigruta.no

Solavegen 25 4352 Kleppe

NÆRING PÅ JÆREN Nr 1/2021

23


MIN JOBB Yrke/tittel Produksjonssjef Navn

Camilla Baustad

Alder

38

Arbeidssted

Q-meieriene Jæren

+ HVORFOR BLE DU PRODUKSJONSSJEF? Tilfeldig tror jeg. Jeg hadde flaks og fikk jobb på et produk­ sjonsanlegg rett etter jeg var ferdig utdannet. Det å jobbe med produksjon av mat er utrolig spennende og har bare engasjert meg mer og mer. Det å jobbe med produksjon gjør at hverdagen er variert og består av flere ting; alt fra å sikre drift på maskiner, betjene høyt automatiserte system og ikke minst utvikle folkene som sikrer at jobben blir gjort. + HVILKEN UTDANNELSE KREVES? For å bli produksjonssjef så er det nok en fordel med erfaring fra drift og produksjon av mat. Jeg har Mastergrad i Matvitenskap – en utdannelse som har gitt meg en god plattform for å bli god på meieriteknologi og produksjon av mat. + HVA ER DINE ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER? Jeg har overordnet ansvar for produksjonsavdelingene på fabrikken. Det vil si helt fra melken kommer inn på fabrikken, videre igjennom et høyt automatisert prosessanlegg for å lage de beste produktene, så til tapperiet der produktene tappes i kartong eller beger. For tiden bygger vi ut fabrikken, så jeg har ansvar for igangkjøring av den nye fabrikken og bruker aller mest tid på det. + HVILKE UTVIKLINGSMULIGHETER MENER DU Å HA I STILLINGEN? I denne stillingen så får jeg en fin blanding av å være operativt med i daglig drift av fabrikken, til å drive forbedringsarbeid og delta i spennende innovasjonsprosjekter. Her får jeg erfaring med å drifte samtidig som vi utvikler bedre arbeidsprosesser og mange nye spennende produkt. Q-meieriene har store ambisjoner og mye spennende på gang, så jeg har tro på at det blir mange spennende oppgaver i årene fremover. + HVILKE EGENSKAPER SYNES DU ER VIKTIG Å HA I DIN JOBB? Det er viktig å være opptatt av godt tempo, fleksibel, kvalitetsbevisst, endringsvillig og opptatt av mennesker –

24

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

både medarbeidere og forbrukere. Uten folkene til å gjøre jobben og forbrukere som kjøper produktene våre så hadde vi ikke fått det til. + HVORDAN ER ARBEIDSTIDEN? Jeg jobber fra 7-15, men hender jeg kommer tidligere og går lengre. Ingen dag er lik. + HVA ER DET BESTE MED JOBBEN? De «Qule» folkene, kuene og Q-kulturen! Vi har en liten, fleksibel og meget ambisiøs organisasjon som utfordrer konkurrentene med å få innspill til innovasjoner direkte fra forbrukerne. Forbrukeren er sjefen og Q mobiliserer alt for å klare å levere det som forbrukeren ønsker seg. + HVA SYNES DU ER MEST UTFORDRENDE MED JOBBEN? Det å jobbe i en organisasjon som er i vekst kan være krevende når vi vokser raskere enn vi klarer å utvide kapasiteten på fabrikken. Dette betyr at vi noen ganger ikke klarer å levere det kundene vil ha. Da snur vi oss om og prøver å finne en løsning. Det finnes alltid en løsning. Dette gjør at vi ofte må endre på planer og det kan være utfordrende å henge med på for de som ønsker en forutsigbar hverdag på jobb. Til gjengjeld så blir det aldri en kjedelig dag i Q. + HVA VILLE DU VALGT DERSOM DU SKULLE HATT ET ANNET YRKE? Da ville jeg jobbet med kommunikasjon og enda mer spesifisert innen organisasjonsutvikling – dette er absolutt elementer som er inne i mitt ansvar som produksjonssjef i dag – og så langt får jeg mer enn nok utfordringer. + NOE DU GLEDER DEG TIL I JOBBEN FRAMOVER? Jeg gleder meg veldig til vi skal kjøre første melk fra ny fabrikk ut til våre forbrukere – og da med lengre holdbarhet enn vi har i dag. + VIL DU ANBEFALE ANDRE Å BLI PRODUKSJONSSJEF? Ja, absolutt, men å være produksjonssjef i Q er ingen A4 jobb og produksjonen går døgnet rundt – så man må alltid være klar for en utfordring.


ELEKTRISKE BMW iX3.

BMW iX3 Charged - godt utstyrt og kort leveringstid! Kjøp: 539.900,- inkl. vinterhjul. Kampanjen inkluderer blant annet: Stor navigasjonsskjerm, Panorama soltak, Elektriske seter, Adaptiv fjæring, Metallic lakk, ryggekamera, Adaptiv Cruise Control, Kupevarmer. Rekkevidde: Opptil 450 km (WLTP). Ta kontakt for å et uforpliktende tilbud eller prøvekjøring. Velkommen!

Bavaria Bryne Trallfavegen 7 4344 Bryne T: 51 77 66 50 bavaria.no Bavaria Stavanger Fabrikkveien 36-38 4033 Stavanger T: 51 96 50 00

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

25


TEM

’’

A:

Landk bru

Det er spennende og givende å drive med geiter. NILS MARTIN SIKVELAND, BONDE

Geitene på Aurenes produserer litt over 50000 liter melk i året.

Driver Jærens eneste gard med geiter Morgensol. Speilblanke vann. Irrgrønne trær og lyden av klingende bjeller. – Kremen av idyll. Geitene har det bedre enn folk, sier Nils Martin Sikveland. Nå er han tredje generasjon som driver med produksjon av geitemelk på Aurenes-garden som ligger fint til ved Tjålandsvatnet på Høg-Jæren. TEKS OG FOTO: DAGFINN HAUGE

N

æring på Jæren er på besøk en nydelig sommerdagsmorgen. Aurenes-garden er den eneste garden på Jæren som driver med produksjon av geitemelk. Totalt i Norge er det et par hundre bruk som driver med geiter. Og det blir ikke flere av dem, heller færre. Nils Martin Sikveland er utdannet veterinær og kombinerer egen veterinærpraksis med gardsdriften. Det går fint fordi han har god hjelp av foreldrene til driften av garden. – Geiter er kjekke dyr å jobbe med. De er smarte på godt og vondt. Geiter er perfekte i forhold til unger, sier Sikveland. Det var ingen selvfølge at han skulle overta driften på Aurenes. Heller ikke at kona fra Italia, som han traff under studieperioden på Ås, ville like

26

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

å bo på grisgrendte Høg-Jæren. Men foreløpig trives de begge så godt med gardsdriften og på plassen at de er i ferd med å sette opp et nytt hovedhus. LURT Å BEGYNNE MED GEITER Garden ved Tjålandsvatnet kjøpte besteforeldrene etter krigen. Da stod det bare noen halvslitte bygninger her som tyskerne hadde brukt. Garden er opprinnelig en husmannsplass, men etter rundt 1850 har den vært eget bruk med forskjellige eiere. Stor nok, men med lite dyrkbar jord. – Farfar gjorde absolutt noe lurt da han begynte med geiter, mener Sikveland. Av de tusen målene garden har er kun 80 mål dyrket. Det er som regel akkurat nok til å holde geitene og de 60 sauene med grøntfôr. 200 mål er

innmarksbeite. Melkekvoten garden har til Tine Meierier er på 50 000 liter i året. Så produseres det litt ekstra til osteproduksjonen Bo Jensen driver på garden. To ganger til dagen tar Sikveland de 120 geitene inn til melking. Foreløpig er det ikke kommet smarte nok roboter på markedet til at denne prosessen går av seg selv. BERØMT GEITOST Nå er det litt over 10 år siden danske Bo Jensen kom til gards og etablerte et lite gardsmeieri. Kortreist fersk geitemelk og Jensens kreativitet og kompetanse gjorde at osten fra melken til geitene på Aurenes ble belønnet med den ene prisen etter den andre. – Osteproduksjonen er med på å krydre hverdagen. Den gjør


at vi må holde oss på tå hev for å levere kvalitetsmelk hele tiden, sier Sikveland. Han har ingen planer om store endringer for gården. – Framover er vekten på stabil drift med litt fornying her og der. – Ville det vært en fordel om du fikk driften godkjent økologisk? – Jeg har ingen planer om det. Driften er økologisk nok slik den er. Geitene går ute fra mai til november, får frisk luft og spiser alt fra gras til lyng og urter. Å gå for økologisk drift ville vært som om vi mente at den konvensjonelle driften ikke var god nok. GEITER SOM BEITEPUSSER Det har vært litt oppmerksomhet rundt at kjøttet til geitene ikke blir foredlet og spist. Det går bare til destruksjon. Skal vi tro Nils Martin så er geite-kjøttet noe av det beste som finnes når det blir tilberedt riktig. Kostnadene med å slakte en geit står ikke i forhold til kjøttmengden. Men det kan endre seg med tiden når det blir mer fokus på nisjeprodukter og flere små slakterier blir etablert.

For tiden tester Sikveland ut det digitale gjerdesystemet Nofence på fem geiter. Det er et virtuelt gjerde som styres via en app på telefonen. Dette gir signaler til en GPS-klave som er festet på halsen geitene. På denne måten kan en holde geitene innenfor et område uten fysiske gjerder. Det gjør at geitene kan brukes som beitepussere for å holde vegetasjonen ned i bestemte områder. – Det å leie ut geiter til å være beitepussere kan være et ekstra tilskudd til driften, tror Sikveland.

’’

Geiter er kjekke dyr å jobbe med. De er smarte på godt og vondt. Framover er vekten på stabil drift med litt fornying her og der, forteller Nils Martin Sikveland.

NILS MARTIN SIKVELAND, BONDE

Sammen med lokale samarbeidspartnere tilbyr vi smarte løsninger innen bygg og i-mek

Lely Vector

Lely Discovery

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

Sør 3178 Våle Tlf. 33 30 69 61 sor@fjossystemer.no

Lely Astronaut

Fjøssystemers fangfront

Natura Step aviarsystem

Fjøssystemer støtter kombinertlandslaget

Vest 4365 Nærbø Tlf. 51 43 39 60 vest@fjossystemer.no

Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 86 25 05 nordvest@fjossystemer.no

Midt 7473 Trondheim Tlf. 72 89 41 00 midt@fjossystemer.no

Bygg 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 bygg@fjossystemer.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

27


TEM

A:

Landk bru

Forventer å bli

DOBBELT SÅ STORE Nye lokaler og flere ansatte. AK Maskin på Klepp stopper ikke der. De forventer å øke mye i løpet av de neste årene. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Daglig leder Einar Salte og selger Tor Egil Rosland har god oversikt over de nye butikklokalene fra mesaninen utenfor kontorene.

T

raktor-forhandlerne samler seg på Klepp. Fra før er Felleskjøpet, EIK senteret og Akershus Traktor på plass. I mai åpnet AK-Maskin dørene i et flunkende nytt bygg, kun et steinkast fra Felleskjøpet. – Kjempekjekt og kjempefornøyd. Vi har fått det akkurat som vi ville. Utgangspunktet til bygget tegnet vi selv, sier daglig leder Einar Salte, billakkereren som for tre år siden overtok roret i AK-Maskin. Helt vekke fra billakkering klarer han ikke å holde seg og er en av eierne bak billakkeringsverkstedet Adrett på Ree utenfor Bryne. GOD PLASSERING Salte er kjempefornøyd med den nye plasseringen. På Nærbø lå de litt bortgjemt. Her er fasaden godt synlig fra riksvei 44.

Nybygget har gode og hyggelige verkstedlokaler.

28

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

’’

– Ikke bare er vi mer synlige. Jeg har også tro på at vi vil merke god effekt av at vi nå er i et område med flere forhandlere. Traktor-kundene Drivkraften vet at de vil finne et godt utvalg på er å bli bedre Klepp og reiser hit når de skal kjøpe traktor eller utstyr. Vi har allerede enn de andre. merket en stor økning av folk i EINAR SALTE, butikken. Rundt 50 prosent av de DAGLIG LEDER som kommer inn i butikken er nye ansikter, sier han. Oppmerksomheten rundt flyttingen gav 30 prosent omsetningsøkning 4. kvartal i fjor. Og omsetningsøkningen har bare fortsatt i år. Salte forventer at de om 2-3 år har doblet omsetningen. – Hvordan skal dere klare det? – Vi må bli best på service og oppfølging. Drivkraften er å bli bedre enn de andre. Konkurransen er hard, men det er positivt med konkurranse og den gjør at alle skjerper seg, sier han og legger til at Felleskjøpet var en av de første som kom bortom med blomster i anledning nyåpningen. Det satte han stor pris på. SMÅMASKINER I SKUDDET AK-maskin er forhandler av Case og New Holland traktorer, Mulitvogn småmaskiner, Husqvarna, Foss-Eik hengere og diverse produsenter av annet landbruksutstyr. – Når vi snakker om trender så ser vi at flere tar i bruk småmaskiner til arbeid for eksempel inne i driftsbygningene. I tillegg er det en økning i salg av mindre og lettere traktorer fra 75 til 170 hk. Flere har blitt opptatt av dette med marktrykk. Og så er en mindre traktor mye hendigere, forteller selger Tor Egil Rosland. AK-maskin har 11 ansatte. Fem er på plass i verkstedet.


Vi Vi har lang erfaring I 46 årIår har lang erfaring I 46 47 år innen landbruksinnen landbruksharhar vi vi drevet har vi drevet drevet drenering dreneringog og alternative løsninger alternative løsninger rørhandel rørhandel rørhandel I år innen VA landbruket I 46 år innen VA tiltil46 landbruket på Vigrestad entreprenører. Vigrestad ogog entreprenører. påpå Vigrestad har vi drevet har vi dreve

Vi har det mest komplette utvalget av løsninger innen kutting, mixing og distribusjon av grovfôr og kraftfôr til storfé og småfé

Vi har lang erfaring innen landbruksdrenering og alternative løsninger innen tilerfaring landbruket Vi har VA lang og entreprenører. innen landbruks-

drenering og l Drensrør l Avløpsrør alternative løsninger l Drensrør l Drensrør l Trekkerør innen VA til landbruket l Avløpsrør l Kummer/ l Avløpsrør og entreprenører. l Trekkerør kumløsninger l Trekkerør l Kummer/ l Vannledning/ l Drensrør l Kummer/ koplinger kumløsninger Vi har lang erf l Avløpsrør l Platon kumløsninger l Vannledning/ l Trekkerør l Isodren l Drensrør innen landbru l Vannledning/ Kummer/ Kom gjerne innom vårt kontor koplinger l l Drensrør kumløsninger på Årsland forl koplinger l Platon å Avløpsrør se vårt storedrenering utvalg! med filter og l Vannledning/ l Isodren l Fiberduk l Trekkerør l Platon koplinger Kom gjerne innom vårt kontor alternative løs Kontakt oss og mye mer... l Drensrør ... l Isodren l Platon l Kummer/på 51 43 75 06 Kom gjerne innom vårt kontor på Årsland for å se vårt store utvalg! med filter l Isodren innen l Drensrør eller se vår VA til la kumløsninger nt for Kom gjerne innom vårt kontor jeDrensrør Fiberduk Klpå er og hjemmeside for å se vårt store utvalg! prisÅrsland medlfilter lavemed på Årsland forlå Vannledning/ se vårt storeog utvalg! filter entreprenø ring! ... og mye mer... drens.no 4362 Vigrestad hurtig leve

rørhandel på Vigrestad

TKS FeedProcessor

for kutting, mixing og distribusjon av alle fôrtyper - kun 11 kW effektforbruk - markedets laveste innlastingshøyde (min 960mm) - kan brukes som stand-alone kutter/mixer - kan full-integreres i helautomatiske fôringsanlegg

- med R2 magasin

- suveren finsnitting

l Fiberduk ... og mye mer...

- mating av FeedBelt

www.tks-as.no

rørhandel I 46 år på Vigrestad har vi drevet rørhandel på Vigrestad

koplinger Kontakt oss l Drensrør l Platon på 51 43 75 06 for lntAvløpsrør l Isodren eller se vår Kje Kom gjer iser og prTrekkerør lavel l Drensrør hjemmeside ring! drens.no 4362 Vigrestad hurtig leve på Årslan l Kummer/ med filter kumløsninger l Fiberduk l Vannledning/ ... og mye mer... koplinger l Platon l Isodren Kom gjerne innom vårt kont Kontakt oss l Drensrør på 51 43 75 06 på Årsland for å se med filter eller se vårvårt store Kjent for og er hjemmeside is pr lavel Fiberduk ! drens.no 4362 Vigrestad ig levering hurt ... og mye mer... l Fiberduk ... og mye mer...

ALT INNEN: Graving Drenering/grøfting med grøfteplog Planering med 5,5 m skjær Dyrking Utgraving av driftsbygninger Omgraving/Profilering av myr

Følg oss på facebook.

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

29


TEM

A:

Landk bru

’’

Vi tenkte at når andre gjør dette, hvorfor skal ikke vi også få det til. SONJA HERIKSTAD SKÅRLAND

Tøff satsing på eget gårdsmeieri – Joda, jeg kjenner det litt i magen. Jeg både gleder og gruer meg, smiler Sonja Herikstad Skårland. I løpet av sommeren har et nytt gårdsmeieri reist seg på Herikstad utenfor Bryne. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Jersey-rasen har blitt mer og mer populær i Norge og mange livdyr blir solgt fra garden på Herikstad.

30

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN


Y

oghurt, smør, rømme, ost og lavpasteurisert melk er produkter Sonja Herikstad Skårland tenker skal produseres i det nye meieriet. – Vi skal også ta opp igjen den gamle tradisjonen med å lage fatost, sier den ferske meieribestyreren. Hun regner med en innkjøringsperiode i høst og at de skal være godt i gang til jul. Yoghurt naturell med egen logo er allerede i produksjon fra kjøkkenbenken. Den er solgt til slektninger, venner og andre gardsutsalg. Responsen har vært god. Planen er at den etter hvert skal komme i flere varianter, for eksempel med aroniabær fra nabogården. Meieriet vil koste flere millioner fullt utstyrt. I en del av det vil de ha et gårdsutsalg der kjøtt fra storfe og lam på egen gård også vil fylle diskene. – Uten støtte fra Innovasjon Norge og en god lokal bank, hadde det aldri gått, understreker Sonja.

MELK MED HØYERE FETT- OG PROTEININNHOLD Kyrne på garden til Per Ådne og Sonja er av jersey-rasen. Det er en rase som øker i popularitet i Norge. Denne rasen gir melk som har et høyere tørrstoff-, fett- og proteininnhold enn NRF-kyrne. Tine meierier betaler litt ekstra for denne melka. Men Herikstad ønsket å utnytte melka også til verdiskaping på egen gard. I tillegg var hun lei av å gå i fjoset. – Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle gå i fjoset hele livet, smiler hun. Gjennom Jersey-foreningen i Europa var gardbrukerne fra Herikstad på flere gardsbesøk i Tjekkia og Tyskland. Der er det mer vanlig med små gardsmeierier enn i Norge. – Vi tenkte at når andre gjør dette, hvorfor skal ikke vi også få det til, sier Sonja. Hun synes det er veldig spennende å skape sin egen og andres arbeidsplass. Allerede før sommeren ble den første ansatt og skal begynne når meieriet er klart. Totalt regner hun med at meieriet blir arbeidsplassen til 4-5 stykker om alt går etter planen. PRODUSENTENE UTFYLLER HVERANDRE Tidligere har en vært veldig fokusert på produksjon og mengde i jordbruket. Nå skjer det mye på lokalmatfronten og flere er i gang med gardsutsalg der hovedproduktene kommer fra egen produksjon. Men Sonja tror ikke det er noe problem. – Jeg tror det bare er positivt at flere kommer i gang med det. Hver har sin egen nisje, og så utfyller vi hverandre. – Har du møtt mange som er skeptiske til satsingen din? – De aller fleste synes det er vanvittig bra og tøft gjort. Promotering av prosjektet er utenfor komfortsonen. – Egentlig er jeg forsiktig og ikke rigget for dette. Men det er viktig at jeg utfordrer meg selv, understreker Sonja. Selv har hun lite erfaring med meieridrift. Derfor har hun tatt flere kurs i den sammenheng. – Jeg tror det er viktig fremover å se på andre måter å utvikle garden på enn å øke kvote og leiejord, mener hun.

Yoghurt naturell er gards­meieriet på Herikstad sitt første produkt. I ett år har Sonja Herikstad Skårland produsert den på kjøkkenet. I det nye meieriet er planen at den skal komme i flere varianter.

Time Avløysarlag

Time Avløysarlag tilbyr utlønning for bønder og mindre bedrifter. Me har gode forsikringsordningar. Time Avløysarlag har 210 medlemmer, for det meste bønder med husdyrproduksjon, som har behov for avløysing i helger og ferier. Me har kvalifiserte landbruksvikarer som bistår om bonden blir sjuk, dei er og tilgjengelig utanom om dei er ledige. Me kan tilby ordna lønns- og arbeidsvilkår.

Time Avløysarlag, Postvegen 209, 4353 Klepp stasjon. Tlf. 51 77 18 18 / 902 07 932 e-post: siv.erlandsen@n-lt.no

web: time.avloserlag.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

31


TEM

A:

Landk bru

Vil bygge kombinert LADESTASJON OG GÅRDSUTSALG Konsulent og oppfinner Eyvind Time er i gang med utviklingen av et lite hus der du kan lade el-bilen og samtidig kjøpe poteter, egg og andre lokale varer. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Eyvind Time

E

yvind Time har allerede et par patenter bak seg og funnet opp nyttige ting både for Kverneland plogfabrikk og KVX. Nå jobber han som konsulent for et oppstartsfirma samtidig som han skriver en prosjektoppgave og grubler på nye oppfinnelser.

32

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Prosjektoppgaven er å utvikle en ladestasjon kombinert med et gardsutsalg. – Det er en idé jeg har hatt lenge. Om alt går etter planen kan en prototype stå klar i løpet av neste vår, sier han optimistisk.

Denne sommeren har han fått skissen fra arkitekten på hvordan det lille utsalget kan se ut. Og han er tydelig fornøyd med resultatet. Trekk fra de gamle melkerampene er brukt på nyvinningen.


En ladestasjon kombinert med et gardsutsalg. Slik ser Bente Helleland i Aros Arkitekter for seg at den kan se ut ved veien.

UVANLIG KOMBINASJON Normalt ser du for deg at ladestasjoner passer best på en drivstoffstasjon. Men Eyvind vil det annerledes. Han tror at i fremtiden vil du finne ladestasjoner over alt. Samtidig har han et ønske om å skape noe som kan gi ekstrainntekt til bøndene. – Jeg har hatt en markedsundersøkelse. Forbrukerne ønsker å kjøpe egg og poteter hos bonden, og de fleste bønder ønsker ikke å bli heftet i arbeidet med salg av varer. Så er det mange som etter hvert bygger ut store solcelleanlegg på garden med batteripakker. Da kan de i tillegg selge strøm til el-bilene som det bare blir flere av. – Jeg tror ikke dette blir mest aktuelt i tettbygde strøk, men at det er mer aktuelt i hytteområder og for eksempel områder med mye turisme, som for eksempel i Lofoten, sier han

Et solcelleanlegg kan også være med på å forhindre at strømmen uteblir på garden dersom det skulle skje et strømbrudd på linjenettet. PRØVER UT EGNE TEORIER Eyvind har selv skrevet flere artikler om oppstart av egen bedrift. Nå skal han altså smake egen medisin. Ladekioskene AS heter bedriften hans og ble registrert i vår. Til høsten plasserer han en søknad om økonomisk støtte hos Enova som foreløpig har vist positiv interesse for idéen. Så blir det å få tak i investorer og leverandører, en pilotkunde og folk til å utvikle firmaet videre. Underveis har Time støtt på flere utfordringer, eller muligheter som han ønsker å se på de som. – Teknikken i dette er egentlig hyllevare. Kombinasjonen er uvanlig. Om det blir en suksess er det også noe som kan settes opp i andre land. – Hva ser du for deg at oppsett av en slik ladekiosk vil koste? – Oppimot 500 000 kroner utenom solcelleanlegget på garden, sier Time.

VXX300 OLJEFRITT KOMPRESSORSYSTEM

Vestec as Møllevegen 1a Klepp Stasjon

PERFEKT FOR MELKEROBOT ● Oljefri kompressor ● Tank (rustfri) ● Adorpsjonstørke ● Filter ● -25°C trykkduggpunkt 1-fas 230V eller 400V 3-fas

42.990,-

eks. mva

Leasing 1347,- eks. mva/mnd + etablering og termingebyr

Utviklet av Vestec Designet for drift 24/7 Lokale teknikere Reservedeler på lager

 51 41 22 50 - salg@vestec.no

ÅRS GARANTI*

STØPEJERN

DRIFT DRIFT

* vedlikeholdsplan må følges NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

33


TEM

A:

Landk bru

’’

Enhver må gjøre det på sin måte. MARIANNE ERGA.

På Erga finner du høne- og kukaffe I gardsbutikken på Erga kan du finne alt fra unik kaffe med originale navn til saueskinn. Men det er egg, kjøtt og poteter det går mest av. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Gardsbutikken på Erga skiller seg litt ut fra de andre gardsbutikkene med et bredere utvalg og kjøttvarer fra Jæder og Idsø. Det meste av kjøttet er fra egen gard. – Jeg tar inn ting jeg liker selv i gardsbutikken. Hver må gjøre det på sin måte. Jeg legger vekt på kvalitet og har mye av de samme produktene som restaurantene bruker. Mellomkalv av Angus er vårt nisjeprodukt, forteller Marianne Auestad Erga. Hun begynte med en liten salgsbod ved veien med poteter og egg. Nå er butikken, som er et påbygg på høns­ huset, oppe hele året og Marianne står bak disken for å hjelpe kundene og gi gode råd. Marianne åpner butikken klokka 10 når hun er ferdig med stellet i hønshuset. Er det lite kunder i butikken, så kombinerer hun det med å pakke grønnsaker i pakkeriet som ligger vegg i vegg. 34

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Marianne Erga har mye forskjellig i gardsbutikken sin. Alle gardsbutikkene kan ikke ha de samme varene. Hver må gjøre det på sin måte, understreker hun.

Små interiør-ting, honning, saft og syltetøy fra Hervik, spekepølser fra Svindland, honning fra Stavland og spesiallaget kaffe fra Stavanger kaffebrenneri er noe av det du kan finne i gardsbutikken på Erga. – Kundene kommer fra Gjesdal til Egersund. De kombinerer ofte et besøk her med en tur på stranden, forteller Erga. Hun synes gardsbutikken har en positiv innvirkning på gardsdriften.

Det kommer flere folk innom og det gjør arbeidet mer sosialt. – Det er veldig travelt, men rasende kjekt og et krydder i gardshverdagen, sier Marianne som er veldig glad i folk. I tillegg til gardsbutikken har de pusset opp det gamle hovedhuset på garden og har det til vandrerhjem. Både firmaer og turister leier seg inn her. Spennende planer har hun også for det gamle fjoset som nå står ubrukt.


Samarbeidsadvokat for Norges Bondelag siden 1985

Globalt eller lokalt? Ja takk, begge deler. Du kjenner nærområdet ditt. Det gjør vi også. Deloitte skaper verdier på Jæren, samtidig som vi benytter oss av vår nasjonale og globale kompetanse. Vi leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser, konsulenttjenester og utleie av økonomipersonell. Sammen med deg finner vi de beste løsningene!

Norskprodusert

Innfellte hjul

Nedsenket aksling

Leveres med: høgtrykk, lavtrykk,

© 2020 Deloitte AS

kontoret@vierdal.no

|

HAUGESUND

tlf.: 90 65 44 44

vierdal.no

skarp.no

Vi holder til i Forum Jæren. Kontakt: Else Høyland Joranger tlf: 905 47 673 www.deloitte.no

S TAVA N G E R

vakuum eller dreiestempelpumpe

DITT

– VI SKAPER NYE NORSKE REKORDER HVER DAG

KOMPLETTE BILSENTER PÅ JÆ R E N

Rekord gjødselvogn 12000 L med 900 hjul og kanon

Med styrken og råskapen fra generasjoner

rekordsystem.no

TRYGT OG GODT BILHOLD Med 75 års erfaring kan vi gi deg den tryggheten du trenger. Hos oss får du alt du trenger for et komplett, langt og sikkert bilhold.

reimeoglode.no 51 79 10 10

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

35


TEM

A:

Landk bru

Nytt gardsutsalg på Vigrestad I løpet av sommeren har Elin Nesvik og svoger Bjørn Aarsland åpent nytt gardsutsalg like utenfor Vigrestad. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

Blomster, poteter, gulerøtter, kjøtt og egg er fokusprodukter i det nyeste tilskuddet av gardsutsalg på Jæren. Selvfølgelig blir det også innslag av andre lokale råvarer etter sesong og produkter fra Ystepikene og Jerseymeieriet. – Vi har lenge tenkt på at vi skulle åpnet et gardsutsalg. Det er en fin ting å tilføre garden, sier Elin Nesvik. Med seg på ideen har hun fått svogeren Bjørn Aarsland som har kjøpt garden rett over veien. Han jobber 100 prosent i Nordsjøen, men planlegger å bygge opp driften

Elin Nesvik og Bjørn Aarsland er i gang med nytt gardsutsalg like ved Vigrestad sentrum.

36

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

på garden litt om litt. Bjørn har blant annet utegris som det vil bli solgt kjøtt av i gardsutsalget. NYTT INNHOLD I DRIVHUSENE På garden til Elin står det et stort tomt drivhus etter at virksomheten Kryddergarden ble nedlagt. Drivhuset har hun tenkt å gi nytt innhold. Det vil hun bruke til litt produksjon av blomster, tomater og agurk som de kan selge i gardsutsalget. Gulerøttene kommer fra Ogna gard. I tillegg blir det angus-kjøtt, egg og med tiden trolig lavpasteurisert melk. – Vi får se hva folk vil ha og justere litt etter hvert, sier Elin som er utdannet blomsterdekoratør og har tenkt å utnytte det i sammenheng med utsalget. Utsalget vil delvis være selvbetjent. Elin vil sannsynligvis være på plass

daglig i utsalget. Hun har tre små barn og jobber hjemme på garden. GOD BELIGGENHET Gardsutsalget er godt synlig fra veien og ligger like ved den trafikkerte veien inn og ut av Vigrestad. – Vi mener det et en perfekt beliggenhet og håper at folk vil finne oss. Det blir spennende og kjekt å komme skikkelig i gang, sier Bjørn Aarsland. Uteområdet skal utvikles og gjøres koselig med benker og bord. Kanskje er det også flere av sykkelturistene som vil legge turen om gardsutsalget og slå seg ned her for en pust i bakken. – Det er mange som også går tur på veien forbi her, så det er kjekt hvis folk vil stikke innom for en drøs eller pust i bakken, sier Nesvik.


Landbrukstenester Hå Vi hjelper bonden med avløysing og velferd. Vi betaler lønn til over 500 personer hver måned også for lokale bedrifter. Jadarvegen 26 B 900 58 324 www.landbrukstenesterha.no

Varhaug kontoret Møllevegen 4 51 79 36 65

Nærbø kontoret Jadarvegen 26 C 900 58 324

Vardheiveien 58 C, 4340 Bryne Tlf: 481 10 379 Epost: norprof@online.no

Profilerte plater for landbruk og industri

I S A M A RBE I D FO R L AN D B RU KE T

Bedriftsvegen 35 4353 Klepp stasjon

Skogateigen 6 4362 Vigrestad

51 78 98 50 - post@grudebygg.no

911 18 754 - ove@oen-haugstad.no

VERDI‐ OG SKADETAKSERING

    

B E T O N G A R B E I D post@ahbygg.no

tlf.nr 51 79 85 79

Bolig og næringseiendommer Landbrukseiendommer Innbo og løsøre Maskiner og prosessutstyr Driftstilbehør og driftsløsøre

www.bbetakst.no

9 erfarne medarbeidere med høy kompetanse innenfor sine fagområder. Ta kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.

   

Rådgiving og konsulenttjenester Prosjektstyring Sakkyndig bistand Energimerking av bygg

Welhavens vei 15, 4319 Sandnes Telefon sentralbord: 51 68 54 50

E‐post: post@bbetakst.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

37


TEM

A:

Landk bru

Det tok litt tid før Jan Ove tente på Sunnivas forslag om å åpne et gardsutsalg. Men nå er de enige om at dette kan være veien å gå dersom garden skal ha arbeid nok til begge to og en dreng i tillegg.

Selger melk og kjøtt fra egen gard Garasjen har blitt innredet til et flott lite gårdsutsalg. Men planene stopper ikke der. Sunniva og Jan Ove Hole har store drømmer og tror at dette er bare begynnelsen for Hole gårdsutsalg. TEKST OG FOTO: DAGFINN HAUGE

38

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN


D

et begynte i det små med noen frysere i garasjen sist høst, nærmest som en markedsundersøkelse. – Vi fant fort ut at vi ikke kunne ha det slik og innredet garasjen skikkelig, forteller Sunniva. Det er hun som er pådriveren for gardsutsalget. Etter hvert har Jan Ove også blitt mer entusiastisk. Begge ser at potensialet er stort med den gunstige beliggenheten de har. På veien like ved passerer det 9000 biler i døgnet. – Om noen år så river vi kanskje en gammel drifts­ bygning og lager et skikkelig lokale til gårdsutsalget, forteller de. Produksjonen på garden er på cirka 770.000 liter melk og de leverer rundt 120 storfe til slakt. SELGER LAVPASTEURISERT MELK Melk fra egen gard blir et av hovedproduktene i butikken. Den kan du tappe fra en automat og ha på egne glassflasker eller kjøpe flasker i butikken til å fylle. Melka er varme­ behandlet på 63 grader for å ødelegge eventuelle bakterier. Den er ikke homogenisert. Det vil si at fettkulene i melka ikke er knust. I tillegg er fettet ikke redusert. Dermed inneholder melka en fettprosent nær til fløte. En slik melk vil skille seg i kjøleskapet. – Denne melka egner seg godt til grøt og bakervarer og mange av våre nye landsmenn bruker den til å lage ost og yoghurt med. Folk som ikke tåler vanlig butikkmelk opplever at de tåler bedre denne melka, forteller Jan Ove. I tillegg til melk er kjøttdeig, Holeburger og Holepylsa et nisjeprodukt fra slakt på egen gard. Kjøttproduktene får du i gårdsutsalget, og på Esso-stasjonen like ved selger de Holeburger og Holepylsa om du spør etter den. Nortura står for slaktingen og Gamletun gård i Sandnes står for produksjon og pakkingen. Opp­skriften er hemmelig. – Hamburgeren er vanvittig god, smiler Sunniva. SELVBETJENT KASSE Åpningstidene til gardsutsalget er fra «stedletid» om morgenen til seint på kvelden. De fleste kundene kommer fra onsdag til lørdag. Da skal de gjerne ha noen ekstra gode varer å kose seg med i helga. – Merker dere mye svinn når butikken ikke er betjent? – De fleste kundene er ærlige, og det har gått veldig godt. Etter hvert må vi kanskje vurdere å sette opp et kamera for sikkerhets skyld, sier Jan Ove. De selger også varer fra andre lokale produsenter i gårdsutsalget.

Kylling er grunnstammen i et sunt kosthold

Vi klekker stjerner! NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

39


TEM

A:

Landk bru

’’

Det er utfordrende å starte opp noe. ROALD BREIVIK

– Vi legger vekt på å gjøre en god jobb slik at vi holder på de som vi allerede har kjøring for. Så satser vi på å bli litt bedre kjent og får flere oppdrag etter hvert, sier Roald Breivik.

Maskinstasjon for å utnytte redskapene Roald Breivik og Arthur Salte startet maskinstasjon i 2019. – Redskap som brukes på garden er dyrt, og det står mye stille. Derfor startet vi maskinstasjon for å utnytte de bedre, sier Breivik. TEKST OG FOTO. DAGFINN HAUGE

Noen har maskinsamarbeid, andre leier inn en rendyrket maskinstasjon til å gjøre arbeidet. Jæren Maskin AS er dannet som et eget selskap på garden til Arthur Salte. – Det er utfordrende å starte opp noe. Foreløpig er investeringene store i forhold til arbeidsmengden, forteller Roald Breivik. Til nå har mange av oppdragene gått på å flytte lort, sprøyting og jordarbeid.

Breivik er utdannet elektriker, men hadde større interesse for gardsdrift. Derfor jobber han som dreng hos Arthur Salte og er medeier i Jæren Maskin. Firmaet tilbyr tjenester som gjødselhåndtering, jordbearbeiding, grashøsting og sprøyting. Foreløpig har de investert i en vakuumvogn og grasredskaper som: butterfly, slåmaskin, venderive og samlerive fra Clas og en McHale rundballepresse.

Gjelder til 30/09 2021

BEITEPUSSER PÅ ARM, AGF

Kraftig beitepusser med sideforskyvning og hydraulisk vandring av slagerkassen. Maskinen er produsert med tykt gods, kraftig aksler og vinkelgir, som sikrer lang levetid og stor anvendelsesmulighet. Maskinen er ideell til klipping av beiter,trær som vokser ut over skogsbilveier, etc. Leveres med PTO-aksel og kat. 2 innfestning

Vi tar forbehold for trykkfeil og utsolgte varer

Arbeidsbredde: 180 cm Effektbehov: Min. 55-85 HK Antall slagjern: 16 stk Antall kilereimer: 3 stk, B52 Lengde, PTO-aksel: 140 cm Vekt: 658 kg Art. nr 90 63 092

VI UTV KONT IKLER VÅRT INUERLIG SORT IMEN Følg m T p-lind ed på berg.n o/ nyhet er

34.99500 27.99600

eks mva

Doneheia 62 - 4516 Mandal - Tel 21 98 47 47 - www.p-lindberg.no

40

Hovedsakelig blir maskinene nyttet på garden, men å leiekjøre gjør det mer lønnsom å investere i nye og effektive maskiner. – I tillegg hadde jeg ledig tid til å kjøre for andre utenom arbeidet på garden. Men mange har allerede avtaler med folk som kjører for dem, så det tar nok litt tid før vi blir kjent og får fullt med oppdrag, sier Breivik.

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

NETTBUTIKKEN TIL LANDBRUKET


Rekordstor interesse for Agroteknikk 2021 Pandemien har ikke lagt noen demper på Agroteknikk 2021. Styreleder i TLIF, Frode Dahl, kan melde om rekordinteresse for messen som arrangeres 25. – 28. november. Nå jobbes det iherdig for å legge kabalen for årets happening i land­bruks­ bransjen. – I 2012, 2015 og 2018 meldte vi om rekordstor interesse for Agroteknikk. I år er intet unntak. Vi er glade for at bransjen har tro på arrangementet og ser frem til å møtes igjen, sier Dahl. Fullspekkede haller er ikke det eneste Agroteknikk 2021 har å by på. – Vi kan love mye spennende på programmet i år også. I tillegg til å vandre rundt blant det nyeste og beste innen maskiner og utstyr, vil faglig påfyll, kåringer og sosiale aktiviteter stå på agendaen. Siden utstillingen i 2018 har det skjedd mye med den teknologiske utviklingen, og vi ser et økt fokus på bærekraftige

leveranser. Vi vet at mange har nye løsninger innenfor presisjonsteknologi som også vil være aktuelt på årets

messe. Komiteen er godt i gang med å planlegge aktivitetene, og det er bare å glede seg, sier Dahl.

Frode Dahl og Trond Andersen som står i spissen for Agroteknikk 2021.

Betre dyrevelferd = friskare dyr!

La Dagros få drøyme seg vekk på ei 2 delt vannmadrass i fjoset

• BOLIG • LANDBRUK • NÆRINGSBYGG • VA

Betre helse, madrassa beskyttar kua sine hasar og kne God dyrevelferd Tørr madrass = reine dyr Sparer strø Mindre melkelekkasje Hygienisk = lågare celletall 2 delt vannmadrass utgjer store fordelar for både ku og bonde. Ring eller mail oss for meir informasjon.

R A BBE L B A B BE L A S

2 delt vannmadrass, den ultimate ku-komforten.

www.gladq.no | TLF: 900 45 775 | Epost: post@gladq.no

Gisle Håland Tlf. 484 94 805 gisleror@gmail.com

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

41


JURISTENS

råd

“Vi “Vigår gåraldri aldri fra en jobb før vi er fornøyd, og det ser bra ut.” ut.”

Liss Byrkjedal Advokat i Jæradvokatene

I denne utgaven av «Juristens råd» skal sist­­nevnte belyses, spesifikt om hvilke rettigheter ektefelle og samboer har til odels­eiendom, ved den andres død. I odelsloven er det bestemmelser om hvor lenge gjenlevende ektefelle eller samboer kan få beholde landbruks­eiendommen, selv om gjenlevende ikke har odelsrett. Dersom landbrukseiendommen inngikk i det ekteska­ pelige felleseie, vil gjenlevende ektefelle ovenfor egne barn og andre odelsrettshavere, i praksis ha rett til å beholde eiendommen frem til vedkommende blir pensjonist. Ovenfor den andres særkullsbarn er tidsrommet begrenset til særkullsbarnet blir 18 år. Unntak gjelder dersom noe annet ville være klart urimelig, og her skal det mye til. Gjenlevende vil normalt ha rett til gratis husrom dersom vedkommende må gi gården fra seg, med mindre det bare er et husvære på eiendommen. Dersom eiendommen tilhørte avdødes skjevdelingsmidler eller ektefellene hadde ektepakt med særeie bestemmelser, kan imidlertid lengstlevende ektefelles rettigheter være begrenset, avhengig av hva som er bestemt i dokumentene. Gjenlevende vil imidlertid pålegges både bo- og drive­ plikt, og kan miste bruksretten dersom landbruks­eien­dom­ men ikke drives forsvarlig. Gjenlevende samboeres rettigheter er de samme som for gjenlevende ektefelle, såfremt gjenlevende samboer overtar avdødes odelsjord. Samboere har kun lovpålagt rett til arv, hvis de har felles barn. Ettersom samboere som utgangspunkt ikke har rettigheter i den andres eiendom, risikerer gjenlevende samboer å sitte igjen med lite og ingenting. Dersom eiendommen i realiteten er dels sameie, kan samboerne skrive samboerkontrakt hvor dette reguleres. Samboerne bør i alle tilfeller skrive testament til fordel for hverandre, dersom de ønsker at lengstlevende skal ha best mulig rettigheter ved dødsfall. Vi anbefaler partene å tenke gjennom sine rettigheter, både ved samlivsbrudd og ved død, og hvilke løsninger som ønskes. Partene kan deretter skrive ektepakt eller samboer­ avtale og testament, som avklarer dette for fremtiden.

42

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Bente Håland, daglig leder LOKOMOTIV MEDIA. Foto: Erlend Skarsaune, Jærbladet.

Landbruksjus er et omfattende tema, hvor det kan oppstå en rekke juridiske problemstillinger ved blant annet eierskifte, konsesjon, odelsrett, bo- og driveplikt, kår- og boretter, og ikke minst ved samlivsbrudd og dødsfall.

bente@haalandasfalt.no

SALG OG VEDLIKEHOLD AV LASTEBILKRANER OG ANNET LØFTEUTSTYR

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Sørvest Kran & Rep AS Langmyra 11, 4344 Bryne Tlf. 40 10 66 66 post@svkran.no www.svkran.no


VI ENGASJERER OSS I GRØNT SKIFTE

Service og installasjon Bioolje-anlegg Biogass-anlegg TA KONTAKT FOR Flis/pellets-anlegg UFORPLIKTENDE Varmepumper PRISTILBUD I tillegg tilbyr vi: Propan på bulk Nødfylling på dagen i vårt distrikt Installasjon, rep og service 24 timer døgnservice

Vi tar oppdrag som graving, steinlegging, løing, riving, transport mm. Salg av Solla jord. Med lang erfaring i bransjen og dyktige fagfolk i ryggen, tar vi små og store oppdrag for private, bedrifter og kommuner. Ta kontakt for gratis befaring!

Lei av

GLØDEFISK

www.ohetland.no | E: anita@ohetland.no | T: 900 79 529 Prestegardsmarka 3, 4347 Lye

?

klatt

Tekstil-Vask tilbyr klattfrie vaskeritjenester til

bedrifter fra Egersund til Stord. Mopper, matter og arbeidsklær hentes, vaskes miljøvennlig og leveres til avtalt tid. Null klatt. Ta kontakt og bli kvitt klatt i dag. Tekstil-Vask Sør AS Bjorhaugslettå 3 4365 Nærbø

Orreveien 301, Kleppe • Tlf: 992 78 710 E-post: phatteland@jkn.no • www.palhatteland.no

Phone 98 21 72 95 � postmottak@tekstil-vask.no  www.tekstilvask.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

43


GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB!

Ekstrautstyr! Trådløs fjernstyring!

Sidemontert lastestativ for type T-2 VV og T-2 Kombi Telefon 51 79 35 50 www.jaerbu.no

1:1

125x40mm

Vi driver med alt innen mur, flis og skifer

Vi tilbyr utførelse

av alle typer kranoppdrag, både for privatpersoner og for bedrifter. Vi har godkjent personkurv til løft av person.

Kranbiler og beltekraner i forskjellige størrelser

I tillegg selger vi snøkjetting til alle typer hjul, for personbiler, trailere, lastebiler, traktorer, anleggsmaskiner, snøfresere m.m. Ta kontakt: 975 42 880 post@kimverdal.no, www.kimverdal.no

KRAN OG KJETTING AS

post@kmfas.no / 40 40 44 40

1:2

200x200mm

Klepp på negativ bakgrunn JærvegenLogo530 Block-gården

E.VARHAUG transporterer det meste:

Sort/hvit logo på negativ bakgrunn

Sandnes Sort/hvit logo på lys bakgrunn Vågsgata 42

- TRAKTOR - GRAVEMASKIN -TRUCK - PERSONLIFT M.M. - ADR STYKKGODS

Elling Varhaug

Jærveien 34, 4365 Nærbø

51 97 10 00 | post@tpa.no | www.tpa.no

44

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN


Vil spare naturen for 100 tonn plast i året

HELE JÆRENS TAKST OG ENERGIRÅDGIVER

I løpet av sommeren vil TINE erstatte dagens sugerør- og skjeløsninger på produktene med mer bærekraftige løsninger. Dette vil spare naturen for rundt 100 tonn plast i året. I forbindelse med ny forskrift (SUP-direktivet) om engangsartikler av plast som trer i kraft 3. juli 2021, lanserer TINE nye og enda mer bærekraftige løsninger. – Dette føyer seg inn i rekken av plastreduserende tiltak og initiativer som TINE har jobbet med (rømmebeger i papp etc), og nå lanserer vi sugerør i papir som vi mener er blant de beste i markedet - og som vil gi en helt annen brukeropplevelse enn mange andre alternativer. Vi bytter også ut alle plastskjeer med skjeer i fornybart materiale. Samtidig vil noen løsninger være midlertidige, slik at leverandørene får ytterligere tid til å utvikle gode konsepter, sier leder av bærekraftsarbeidet i TINE, Bjørn Malm.

Serika Takst AS 959 60 288 | post@serikatakst.no | www.serikatakst.no

ER DU OGSÅ EN SURFER? Med

JA, BLIR NOK EN DEL SURFING DENNE SOMMEREN OGSÅ!

fra Klepp Energi får både du og resten

av familien full frihet til å surfe i vei, strømme TV, spille og laste ned fra nettet. Hver dag, hele året. Les mer på klepp-energi.no

PLANLEGGER DU NYTT BAD? Vi hjelper deg gjerne

51 77 82 00 / post@bryneror.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

45


Vi gratulerer Kleppe Bedehus med nytt tilbygg og oppgraderte bedehus!

Vi er veldig fornøyd. Det er åpningshelg 27. – 29. august. ALLE er velkommen!

Totalentreprenør

46

Tømmerarbeid

Prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg

Graving og riving

Støping, sliping polering av betonggulv

Gulv og malingsarbeid

Levert stål og takelementer

Elektro

Rør

Brannteknisk rådgivning

Taktekking og blikkenslagerarbeid

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN


NYE SELSKAPER

JÆREN STEINGARD HOLDING AS

Klepp

VOX NORGE AS

TRONE BOLIG AS

Brautvegen 110, 4341 BRYNE Daglig leder og styreleder: Odd Arve Thomassen Virksomhet: Selge tjenester og varer innen Bygg, byggtjenester, rehabilitering av eiendom, vedlikehold, snekkertjenester - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

THU REKVISITA

Selevegen 161, 4354 VOLL Innehaver: Aleksander Meihack Thu Virksomhet: Nettbutikkhandel med klær, kopper og rekvisita.

Tjøttavegen 96, 4341 BRYNE Daglig leder og styreleder: Sverre Engedal Virksomhet: Agentvirksomhet, vi skal være mellommann mellom selskap og kunde i forbindelse med salg av varer og tjenester, slik som byggevarer, hurtigtester for covid 19 og annet. Kjøp og salg av byggrelaterte varer Utleie av personal.

TU EIENDOM AS

Stangelandsvegen 185, 4354 VOLL Daglig leder: Tor Stangeland Styreleder: Siri Mossige Virksomhet: Eiendomsutvikling

MARILYN PAULA THERAPY AS

Robotvegen 8B, 4340 BRYNE Daglig leder: Trygve Husveg Styreleder: Stig Hognestad Virksomhet: Utvikling og kommersialisering av prosess- og miljøteknologi med tilhørende metodikk, samt deltakelse i selskaper med lignende eller tilsvarende formål.

LASHES BY CASSIE BREILAND Roligheta 2, 4353 KLEPP STASJON Innehaver: Cassandra Breiland Virksomhet: Tilby øyevippestyling, neglestyling og hudpleie.

KNITANDNOTE AS

c/o Anne Emilie Fosse Sofie Steinnes’veg 14, 4352 KLEPPE Daglig leder: Anne Emilie Fosse Styreleder: Kjartan Fosse Virksomhet: Utvikle og drifte digital plattform.

FOX SUBSEA AS

Robotvegen 16, 4340 BRYNE Daglig leder: Bjørn Tore Lien Styreleder: Jan Arild Wathne Virksomhet: Salg og utleie av utstyr, reparasjon og vedlikehold av oljerelatert utstyr, utleie av utstyr og personell samt hva hermed kommer i forbindelse. Herunder deltakelse i andre selskaper med liknende eller annen virksomhet.

VAULE MASKIN SERVICE AS Selevegen 4, 4354 VOLL Daglig leder og styreleder: Olav Inge Tjelta Salg, service og reparasjon av landbruksmaskiner samt reparasjon av anleggsmaskiner.

GUNNER H. BRAUT

- GHB CUSTOM Sofie Steinne`s veg 3, 4352 KLEPPE Brekkevegen 17, Daglig leder og styreleder: 4353 KLEPP STASJON Marilyn Paula Kristiansen HELLEBERG HOGST & HAGE EMECSOLUTIONS AS Innehaver: Gunner Hansen Braut Virksomhet: Salg av tjeneste i form Vi er nå en46, del avKLEPPE et større revisjonsmiljø og har mulighet forMosevegen å kunne15,påta oss både flere og større revisjonsog og Gulakskroken 4351 Virksomhet: MC-bygging. Kjøp av terapeutisk veileding, coaching, 4353 KLEPP STASJON Styreleder: John Ståle HøylandErga Revisjon salg av MC og bil, samt deler til rådgivningsoppdrag. har totalt 21 ansatte, fordelt på 17 i Stavanger og 4 på Bryne. hypnoterapi Salg av produkter; diInnehaver: Tommy Helleberg Virksomhet: Kommersialisering av dette gital produkter som audio produkVirksomhet: Vaktmestertjenester forretningsideer samt deltakelse ter, informasjonsprodukter, digitalt og konsulenttjenester. fortsetter å væreeller et lokalt, tilgjengelig ogfysisk fleksibelt i Vi selskaper med lignende kurs, digitalt eller bøker. revisjonsselskap med vekt på faglig kompetanse og kvalitet tilsvarende virksomhet. i våre leveranser.

GRAND REVISJON HAR BLITT EN DEL AV ERGA REVISJON

Grand-bygget Hulda Garborgs veg 4, BRYNE Telefon Bryne 51 77 07 90 Telefon Stavanger 51 51 03 70 erga.no

Live, Anne Gunn, Gunn Karin og Hilde på Brynekontoret ønsker nye og eksisterende kunder velkommen! Vi er fortsatt å finne i Grand-bygget på Bryne.

Revisjonstjenester | Rådgivning | Årsregnskap og skattepapirer | Skatt og avgift

Video overvåking for bondegården Datahjelpen.IT as Vesthagen 2, Bryne E-post: post@datahjelpen.it

● App for mobil/pad ● Bevegelse sensor ● Høy bildekvalitet ● Nattsyn ● Opptak av video

Besøk oss på ne : www.datahjelpen.it Gratis befaring! Å 5148 5000 NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

47


NYE SELSKAPER JÆRKRYDDER AS

Orstadvegen 150, 4353 KLEPP STASJON Daglig leder: Øyvind Steinsøy Styreleder: Gerd Marøy Steinsøy Virksomhet: Salg av krydder og andre næringsmidler samt investering i aksjer og deltagelse i andre foretak.

GBT SERVICE AS

Grudevegen 86, 4351 KLEPPE Styreleder: Remigijus Rimkus Virksomhet: Graving, bygg, transport, leie ansatte til andre bedrifter.

Time REE UTBYGGINGSSELSKAP AS Vardheivegen 11, 4340 BRYNE Daglig leder: Geir Vigre Styreleder: Tore Lie Virksomhet: Å eie, investere i og utvikle eiendom samt deltakelse av enhver art i andre virksomheter og hva dermed står i forbindelse.

NORTH HUB AS

v/Forum Jæren Hetlandsgata 9, 4344 BRYNE

JÆREN

Daglig leder og styreleder: Dan Cato Olsson Virksomhet: Handel mot industri nasjonalt og internasjonalt.

JÆREN VINYL AS

Orrevegen 4, 4340 BRYNE Daglig leder og styreleder: Dan Robert Idland Virksomhet: Kjøp og salg av musikk vinyl/cd.

SONJA HERIKSTAD SKÅRLAND

Herigstadvegen 110, 4346 BRYNE Innehaver: Sonja Herikstad Skårland Virksomhet: Gardsmeieri, med utsalg av meieriprodukter, salg til grossist.

BYGG SERVICE NÆRBØ

Kolheivegen 1B, 4340 BRYNE Innehaver: Per Ole Nærbø Virksomhet: Mindre byggeoppdrag.

MAESTRO PROFIL AS

Torget 5, 4340 BRYNE Daglig leder: Christoffer Jansen Styreleder: Stig Magne Dommersnes Nordbø

Virksomhet: Profilering, salg av reklamemateriell, adgangskontroll og alarmsystemer.

BRAATAN AS

Steinvegen 11, 4347 LYE Daglig leder og styreleder: Kristoffer Hestevoll Virksomhet: Kjøp og salg.

ROBERT KLUGE

Tepperotvegen 4, 4347 LYE Innehaver: Robert Klunge Virksomhet: Service og reparasjon av maskiner.

KVERNELAND & JAKOBSEN AS

Norheimsvegen 16, 4345 BRYNE Daglig leder: Bryn Kverneland Styreleder: Vetle Jakobsen Virksomhet: Selskapet skal selge tjenester og varer innen bygg- og anleggstjenester – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

HUNDELIV AS

Sletteigvegen 14, 4355 KVERNALAND Styreleder: Ida Hiller Sollie

Virksomhet: Kursvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

FERNAPPS AS

c/o Kristian Stapnes Kvernbakken 21, 4355 KVERNALAND Daglig leder og styreleder: Kristian Stapnes Virksomhet: Programeringstjenester.

GEEZAPRODUCTIONS AS

Kong Magnus gate 19, 4344 BRYNE Styreleder: Geir Zahl Virksomhet: Kunstnerisk produksjon, fremførelse og salg av musikk-rettigheter og effekter, samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder investering i andre selskaper.

FRÆS AS

Greiestadvegen 21, 4344 BRYNE Styreleder: Christopher Strøm Sundvor Virksomhet: Bedriftsrådgivning. Styrearbeid. Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

833 regnskapsbilag - krever lettvint og rasjonell regnskapsføring

Full kontroll på økonomien med PowerOffice Go Godkjenn faktura

Lønn

Godkjenn betalinger

Reiseregning

Timeføring

Registrere utlegg

Snakk sammen Kjell Haver Regnskapsservice AS Welhavens vei 5 • 4319 Sandnes T: 51 68 60 60 • M: post@kjellhaver.no www.kjellhaver.no

48

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Vi hjelper deg med å få på plass effektiv økonomistyring. Ved å nytte ny teknologi kan våre kunder fokusere på det som er viktigst for dem: Å drive godt, framtidsretta landbruk. Les mer om alt vi kan bistå med på www.kleppgrl.no

REGNSKAPSTJENESTER // ØKONOMISK RÅDGIVNING // UTVIKLING OG STRATEGISKE VALG


J. STENSLAND AS

VIGRESTAD HANDEL AS

c/o REMA 1000 VIGRESTAD Grønholsvegen 5, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Siri Ester Hjetland Virksomhet: Selv, gjennom heleller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen virksomhet beslektet med denne.

TORLAND MASKINSTASJON AS

Langgata 16, 4362 VIGRESTAD Styreleder: Jarluf Stensland Virksomhet: Salg og produksjon av bygningsartikler det som herved står i forbindelse.

HÅNDVERK SERVICE VINCE AS

Gåsevegen 15, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Ventsislav Biserov Mihaylov Virksomhet: Arbeid innen bygg og anlegg samt hva hermed står i forbindelse.

Krossmyra 4, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Tore Torland Virksomhet: Selge tjenester og varer innen landbruk - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

E.M SERVICE AS

OGNA GARD AS

c/o Kristina Ivanova Hauglandsvegen 6 4362 VIGRESTAD Styreleder: Kristina Ivanova Virksomhet: Kjøp og salg av hekletråd/heklesnor, salg av garn, opplæring av hekling (kurs), salg av

Nordsjøvegen 4370, 4364 SIREVÅG Daglig leder: Marthe Skjørestad Styreleder: Sigbjørn Skjørestad Virksomhet: Grønnsaksproduksjon på friland.

Stokkalandsbakken 14, 4362 VIGRESTAD Daglig leder og styreleder: Erik Monge Virksomhet: Riving og mindre byggeprosjekter. Skoging og produksjon av trevirke og ved.

DIRO DESIGN AS

egen designet ferdige produkter. Hekle/strikkeoppskrifter.

KRISTIAN DATA AS

Sollivegen 1, 4365 NÆRBØ Styreleder: Kristian Tysse Virksomhet: Produktutvikling, deleproduksjon og salg av varer og tjenester. IT-konsulenttjenester.

PETAH EIENDOM AS

Jadarvegen 6A, 4365 NÆRBØ Styreleder: Alexander Høiland Utvikling og forvaltning av fast eiendom og alt som står naturlig i forbindelse med dette, herunder direkte og indirekte investeringer i foretak som driver slik virksomhet.

ABDULRAHMAN DINO

Dalvegen 1, 4365 NÆRBØ Innehaver: Abdulrahman Nihad Dino Virksomhet: Kjøp og salg av biler.

RYFYLKETS DELICATUS & ART – LU

Gudmestadvegen 55, 4365 NÆRBØ Innehaver: Marcel Lunde Virksomhet: Fisker: skalldyrfiske, leppefiske, fisk. Salg av egenprodusert kunst innen malerier og pynte gjenstander. Innkjøp/trykkeri av Vinylplater for videresalg.

JÆREN KJØKKEN AS

Langgata 16, 4362 VIGRESTAD Daglig leder: Kjell Askvik Styreleder: Joakim Stensland Salg og produksjon av kjøkken, dører og vindu og andre bygningsartikler og det som herved står i forbindelse.

H-PUBBEN AS

Torgplassen 2, 4365 NÆRBØ Daglig leder og styreleder: Terje Haugseng Selskapet skal selge varer og tjenester innen pub og restaurant – og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.

LARS MADLAND REISER AS

c/o Lars Madland Odlandsvegen 120, 4360 VARHAUG Daglig leder og styreleder: Lars Madland Reisevirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Bryne Revisjon AS er et selskap med kontor i Bryne sentrum. Vi arbeider med små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser som befinner seg i området Jæren/Sandnes/ Stavanger. Vi tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgifter, årsoppgjør og økonomisk rådgiving.

Meierigata 17, 4340 Bryne. Tlf 51 77 97 10. www.jaerrevisjon.no Meierigata 17, 4340 Bryne. Telefon 907 73 000

Din samarbeidspartner og totalleverandør innen økonomisk og administrativ bistand

KONTAKTPERSONER: Oddmund Wiig Magnar Espedal Rune Stakkeland Tlf: 51 78 86 50, post@ j-regnskap.no www.j-regnskap.no.

Block-gården, 4352 Kleppe

Revisjon Vest AS er et lokalt revisjonsfirma for små og mellomstore firma i Stavanger, Sandnes og på Jæren. Vi har ca 680 firma som kunder i Sør Rogaland, og våre ansatte er bosatt fra Stavanger til Bryne. Vårt kontor er sentralt plassert på Forus med god parkering til kundebesøk. For mer informasjon se revisjonvest.no

51 95 87 80 | post@revisjonvest.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

49


NYTTom

NAVN

Fortell oss hvem som har fått ny jobb! Send inn navn, en kort tekst og bilde til tips@lokomotiv.no

Mathias W. Undheim STILLING: INDUSTRIMEKANIKER-LÆRLING FIRMA: DEPRO AS

Mathias er ansatt som lærling i faget industri­ mekaniker i Depro AS.

FIRMA: DEPRO AS

Jonas Kvalvik (17) er ansatt som lærling i CNC- maskineringsfaget i Depro AS.

Vetle

Jon Einar Handeland

Jane Helen Jelsa

Erik Fjetland

STILLING: P R O D U K S J O N S T E K N I K K- L Æ R L I N G

S T I L L I N G : S A LG - O G M A R K E D S S J E F

STILLING: PROSJEKTLEDER

S T I L L I N G : S O F T WA R E I N G E N I Ø R

FIRMA: KVERNELAND ENERGI

FIRMA: HUBBEN

FIRMA: KVERNELAND ENERGI

Jon Einar er ingeniørutdannet innen Sustainable Energy Systems fra universiteter i Australia, Hong Kong og San Sebastian. Han kommer fra stillingen som Global Sales and Marketing Director i Ex Tech Group. Han har tidligere jobbet i Origo Solutions og MSA Safety.

Jane Helen Jelsa er ansatt i Haugstad Møbel og skal jobbe som prosjektleder i miljøtiltaket Hubben på Varhaug. Hun er utdannet ergoterapeut, har erfaring som lærer og har ledet elevbedriftsarbeid tidligere.

Erik er nyutdannet fra Universitetet i Stavanger. Han har tatt en mastergrad i datateknologi med spesialisering innen sikre og pålitelige system. I juni starter han som softwareingeniør i Kverneland Energi.

Martin Kverneland

S T I L L I N G : AV D E L I N G S D I R E K TØ R

STILLING: PROSJEKTINGENIØR

FIRMA: JÆRMUSEET

FIRMA: KVERNELAND ENERGI

Per Inge er ansatt som avdelingsdirektør i Jærmuseet. Han kommer fra stillingen som prosjektsjef i samme organisasjon. Per Inge er utdanna historiker. I Jærmuseet vil han ha ansvar for avdelingen samling og dokumentasjon, og vil også inngå i museets ledergruppe.

FIRMA: GLASSFIBERPRODUKTER

Vetle er den første lærlingen hos Glassfiberprodukter. Han har studert teknikk og industriell produksjon ved Bryne VGS og industriteknologi ved Dalane VGS. Målet er å ta fagbrev i produksjonsteknikk.

Martin Kverneland har jobbet deltid i Kverneland Energi siden oppstarten i 2017. Han har nå fått fast stilling som prosjektingeniør. Han fullfører til sommeren en to-årig utdannelse innen elkraft på den tekniske fagskolen i Stavanger. Han har fagbrev som elektriker, som han har jobbet som siden 2012.

50

Jonas Kvalvik STILLING: MASKINERINGS-LÆRLING

Nr 4/2021 NÆRING PÅ JÆREN

Per Inge Bøe


Velkommen til

SHOPPING & OPPLEVELSER

på Jærhagen Elin Melberg. JÆREN

UTSTILLING Hå gamle prestegard 11. september – 7. november Elin Melberg JÆREN tekstilskulptur / installasjon Ole Martin Lund Bø maleri Obrestad fyr 19. juni - 18. september 2021 GITAREN OG GITARBYGGAREN Gitarbygging i Rogaland Utstillingar, kunstbutikk, kafé, utleige www.hagamleprestegard.no post.hgp@ha.kommune.no

Klær/sko: Agenda Claire DK Woman City Outlet Cubus (høst 2021) Eurosko KappAhl Lykkeliten 0-16 Match Spotlight Fashion Sport 1 Sport Outlet Youth Zavanna Tjenesteytende: Arena Treningssenter Jærklinikken Kristinas Systue Phone Lab Skyland Trampolinepark

Spesialbutikker: Apotek 1 Lerka (1. etg.) Apotek 1 Jærhagen (2. etg) Brilleland Cutters Floriss Glamour Nails World Hurtigruta Carglass Jærhagen Gull & Ur Lekia Møller Bil - Skoda MUSTI Norli Normal SAYSO Sunkost Synsam Thansen Uno X The Loox Washman

Hus/hjem: Elkjøp Elektoimportøren Fagmøbler Feel Jernia Kid Interiør Kitch`n Lampehuset Nille Obs bygg Power Princess RUSTA Tilbords Spisesteder: Burger King Big Bite Jonas B. Jordbærpikene McDonalds Sabi Sushi (høst 2021) Sele Mat Mat/drikke: Coop Mega Coop Express Holdbart Vinmonopolet

Do

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

Do

...og det er enda mer spennende på innsiden reload.no

Fast pris til/fra Sola flyplass. Ta kontakt på post@vibataxi.no

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 18.00. 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00. Kjeringholmen, Stavanger, telefon 51 93 93 00. norskolje.museum.no

NÆRING PÅ JÆREN Nr 4/2021

51


NYE BOLIGER Bilde er tatt fra 3. boligplan

Finn ditt “Skagen” på Brusand

Bru 21

Ta kontakt for privat visning*

Nå bygger vi Bru 21 - siste byggetrinn Du kan ennå sikre deg en leilighet i dette unike prosjektet på Brusand. Her får du feriefølelse hele året, enten du er fastboende eller tilbringer helgene her. Togstoppet, matbutikken, turterrenget, utsikten, lyset, innglasset terrasse... Listen med plussord er lang! Ledig toppleilighet på 140 m2 med 20 m2 isolert utestue og en fantastisk takterrasse på 66 m2 Leiligheter 2- og 3-roms, BRA 60 - 140 m2. Pris fra 2 728 000,10 av 19 solgt. Overtakelse februar 2023. *Visning Ta kontakt for privat visning i vår møblerte visningsleilighet i Bru 23.

Kontakt Kåre Vigdel 916 00 086, kare.vigdel@obos.no Les mer på blockwatne.no/brusand