Page 1

7

šikovných spôsobov, ako môžete využiť QR kódy


OBSAH

Konečná: podanie konkurzu biz tip na november

3

Zmeny v platení poistného pre SZČO

4

Presun účtov

6

7 šikovných spôsobov, ako môžete využiť QR kódy

9

Viete ako na NOVODOBÉHO zákazníka?

12

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti - Právna poradňa

14

Telo ako dôkaz

17

Kalendár podnikateľa november 2012 Príloha

21

Citát na mesiac november: “Pevne verím v zákon kompenzácie. Naozajstná odmena je úmerná vloženej práci a obetovaniu.“

Nikola Tesla

ADRESA REDAKCIE:

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“

KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk

www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk

ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

REDAKTORI:

Oľga Nemethová Marta Kubrická

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

príjem inzercie:

podnikanie@nadsme.sk

NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


biz tip na november

Konečná: podanie konkurzu Návrh za začatie konkurzu podáva dlžník v úpadku do 30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Návrh sa podáva na príslušný súd. Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, rozhodne o začatí konkurzu. Všeobecnými náležitosťami návrhu podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sú: • z podania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované • úradne osvedčený podpis navrhovateľa. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami. Na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie sú, vrátane sporov týmito konaniami vyvolaných a súvisiacich, príslušné tieto súdy: Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave, Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre, Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline, Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove, Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach. Formuláre pre konkurzné konania možno nájsť na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR: portal.justice.sk Každopádne, podanie návrhu na konkurz spolu s prílohami, ktoré musia spĺňať prísne formálne kritéria, nie je najjednoduchšie a odporúčame využiť služby kvalifikovaného právnika. V prípade, že ste podali návrh na vyhlásenie konkurzu, Váš zamestnanec má nárok na dávku garančného poistenia. Dávka garančného poistenia sa poskytuje najviac v rozsahu 3 mesiacov z posledných osemnásť mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Žiadosť o priznanie dávky garančného poistenia podáva zamestnanec do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (teda od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu) alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu na pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. I3


Zmeny v platení poistného pre SZČO Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 nové sumy minimálneho (393,00 eur) a maximálneho (3 930,00 eur) vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Nové sumy poistného budú prvýkrát splatné 8. februára 2013. Tá SZČO a dobrovoľne poistená osoba, ktorá k 31. decembru 2012 platí poistné na sociálne poistenie • z minimálneho vymeriavacieho základu (339,89 eur) a tá, ktorej skutočný, resp. určený vymeriavací základ je v sume nižšej alebo rovnej 393,00 eur (teda v rozmedzí 339,90 eur až 393,00 eur), bude pla-

4 I I

tiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z novej hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie 393,00 eur. • z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eur a 3 076,00 eur) a jej skutočný vymeriavací základ je v sume vyššej ako

nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie – 3 930,00 eur, bude platiť za obdobie od 1. januára 2013 poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 3 930,00 eur. Tie SZČO, ktoré platili poistné z maximálnych vymeriavacích základov (1 153,50 eur a 3 076,00 eur), ale ich skutočný vymeriavací základ je nižší ako nový maximálny vymeriavací základ 3 930,00 eur (teda je v sume do 3 930,00 eur), budú za obdobie od 1. januára 2013 platiť poistné na sociálne poistenie


z ich skutočného vymeriavacieho základu. Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eur), ale ich určený vymeriavací základ je 3 076,00 eur, budú platiť za obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 3 076,00 eur. Tie dobrovoľne poistené osoby, ktoré k 31. decembru 2012 platia poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (1 153,50 eur), ale ich určený vymeriavací základ je v sume nižšej ako 3 076,00 eur (to znamená, že ich určený vymeriavací základ je v sume v rozmedzí 1 153,51 eur až 3 075,99 eur), budú platiť za

obdobie od 1. januára 2013 aj poistné na nemocenské poistenie z určeného vymeriavacieho základu v rozmedzí 1 153,51 eur až 3 075,99 eur. „Minimálne poistné“ pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 302,79 eur.

Pomôžte si kalkulačkou: Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za obdobie od 1. januára 2013 Zdroj: www.socpoist.sk

„Minimálne poistné“ pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 138,13 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 381,39 eur. Toto „nové minimálne a maximálne poistné“ je prvýkrát splatné 8. februára 2013. Upozorňujeme tiež na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

inzercia

I5


Presun účtov Viete, že svoju banku dnes môžete zmeniť oveľa jednoduchšie? Slovenská banková asociácia pripravila pravidlá pre Presun účtov, ktoré bežným spotrebiteľom zjednodušia prenos účtu z pôvodnej banky do novej. Tieto pravidlá Vám umožnia presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet tak, aby ste museli pôvodnú banku navštevovať čo najmenej.

Chcem zmeniť svoj zrušenie bežného účtu, ak ste napríklad na účte v mínuse, účet. Ako mám alebo na účte ešte „dobiehajú“ postupovať? Vysporiadajte si všetky záväzky na účte v pôvodnej banke Ak chcete pôvodný bežný účet zrušiť, skontrolujte si, či na ňom nemáte nevysporiadané záväzky alebo iné povinnosti. Pôvodná banka nemusí povoliť

nákupy cez platobnú kartu, alebo tomu bránia iné povinnosti voči banke. V takom prípade aj po otvorení nového účtu môže byť Váš pôvodný bežný účet vedený dovtedy, pokiaľ si nevysporiadate záväzky voči pôvodnej banke. Tip: Ak si aj po presune chcete

pôvodný bežný účet ponechať, ubezpečte sa, že na ňom máte dosť peňazí na plnenie trvajúcich záväzkov.

Nájdite si účet v novej banke, ktorý vyhovuje Vašim potrebám Vyberte si novú banku a opýtajte sa na jej služby spojené s bežným účtom, aby ste si ich porovnali so službami využívanými so svojim doterajším bežným účtom. Čím sú služby podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší. Tip: Opýtajte sa, či nová banka realizuje trvalé príkazy

I6


v takých intervaloch, aké máte nastavené, alebo či spolupracuje so spoločnosťami, v prospech ktorých máte nastavené inkaso. Ak nie, je možné, že nová banka Vás bude musieť požiadať o spoluprácu, napríklad si budete musieť zmeniť interval trvalých príkazov.

Vyplňte žiadosť o Presun účtu a odovzdajte ju v banke Pokiaľ chcete, aby žiadosť zaslala nová banka za Vás pôvodnej banke, je potrebné úradne overiť Váš podpis na žiadosti (napr. u notára alebo na matričnom úrade). Ak sa chcete vyhnúť nákladom za úradné overenie podpisu, môžete žiadosť zaniesť pôvodnej banke osobne. Nová banka Vám na požiadanie poskytne všetky potrebné informácie spojené so zmenou bežného účtu, prípadnými jej poplatkami spojenými s presunom, ako aj povinnosťami novej i pôvodnej banky. Tip: stiahnite si žiadosť a vyplnenú ju odovzdajte v banke.

7I

Nechajte banky pracovať za Vás Nová banka a pôvodná banka budú spolupracovať tak, aby celý proces presunu bol bezproblémový a bez neodôvodnených prieťahov. Banky Vás chcú chrániť pred rizikami, ktoré nemôžu ovplyvniť, preto sa môže stať, že celý proces bude trvať aj viac ako mesiac – veď nikto by sa nepotešil, ak by inkaso bolo zaplatené z pôvodného aj z nového účtu, alebo dokonca nezaplatené vôbec len preto, že sťahovanie účtu sa udialo rýchlo, počas jedného kalendárneho mesiaca. Zdroj: www.sbaonline.sk


BSA rozbieha rozsiahle kontroly firiem proti používaniu nelegálneho softvéru Spoločnosť Business Software Alliance zastupuje popredných svetových výrobcov softvéru a na celom svete bojuje proti softvérovému pirátstvu. Aj na Slovensku vyvíja svoje pravidelné aktivity pomocou edukačných kampaní. V súčasnosti však pritvrdzuje v komunikácii a boji proti počítačovým pirátom a to podávaním viacerých trestných oznámení na firmy, u ktorých má dôvodné podozrenie z používania nelegálneho softvéru. Skutočnosti uvedené v trestnom oznámení môže polícia u podozrivých subjektov následne preverovať využitím zákonných prostriedkov. „Preto vyzývame majiteľov firiem, ktorí sú priamo zodpovední za legálnosť softvéru, aby neodkladne zrealizovali softvérový audit, nakúpili chýbajúce licencie a napravili prípadný nezákonný stav“, vysvetľuje JUDr. Adriana Tomanová, právna zástupkyňa BSA na Slovensku. „Používanie softvéru chráneného autorským zákonom bez platnej licencie môže byť trestným činom podľa § 283 Trestného zákona. Preto odhalenie nelegálneho používania softvéru políciou 8I

môže mať za následok aj začatie trestného stíhania. V niektorých prípadoch tejto trestnej činnosti páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov“ potvrdzuje hovorca Prezídia Policajného zboru kpt. Mgr. Michal Slivka. Napriek dlhoročným snahám BSA sa na Slovensku používa až 40% softvéru nelegálne. BSA sa pri tejto kampani zameriava hlavne na malé a stredné podniky po celom Slovensku. Konateľov 3000 vybraných firiem oslovuje pritom priamo direct mailovou formou. Výsledky BSA kampane budú známe koncom kalendárneho roku.

O organizácii Business Software Alliance (BSA) Business Software Alliance (www.bsa.org) je vedúcim a globálnym obhajcom softvérového priemyslu. Združuje viac ako 70 renomovaných spoločností, ktoré ročne investujú miliardy dolárov na vytváranie softvérových riešení, ktoré sú impulzom pre ekonomiku a zlepšujú moderný život. Prostredníctvom vzťahov s vládami na medzinárodnej úrovni, ako aj prostredníctvom presadzovania duševného vlastníctva a súvisiacich výchovných činností rozširuje BSA horizont digitálneho sveta a buduje dôveru voči novým technológiám, ktoré tento svet poháňajú vpred. Členmi BSA sú o.i. Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.A., Autodesk, Bentley Systems, CNC, DBA Lab S.p.A., Microsoft, PTC, Siemens, Symantec, Tekla a MathWorks.

Ďalšie informácie poskytne: Margareta Gačková, PR consultant BSA e-mail: gackova@devoncommunication.sk telefón: +421 911 234 774 www.bsa.sk; www.bsa.org


7

šikovných spôsobov, ako môžete využiť QR kódy

Veľa ľudí dnes vlastní smartfóny. Mnohí z nich vedia, čo tieto smiešne vyzerajúce čierno biele kódy znamenajú a majú v telefóne aplikáciu na ich čítanie. Tým pádom sa marketing skrz QR kódy stáva naozaj zaujímavým. Tieto dvojrozmerné čiarové kódy vytlačené na papier alebo predmet, z ktorého potom vie po zosnímaní softvér dekódovať textovú informáciu, sú skvelým spôsobom, ako podporovať vaše podnikanie. Len treba vedieť, kam ich umiestniť. Tu je niekoľko zaujímavých nápadov:

1. Vizitka Vizitky zvyčajne obsahujú len základné informácie, ale tým, že tam umiestnite QR kód, môžete potenciálnym zákazníkom reálne ukázať, čo ponúkate, jediným skenom. Kód pokojne nalinkujte na nejakú špeciálnu ponuku pre nových zákazníkov.

2. Novinové inzeráty Ľudia majú tendenciu vyberať alebo vystrihovať reklamy z novín, čím sa môžu rýchlo dostať do koša. Pomocou QR kódu im umožníte hneď oskenovať vašu ponuku, ktorá im ostane v telefóne.

3. Inzercia Drvivú väčšinu inzerátov vám vyúčtujú podľa počtu slov. QR kód vám môže ušetriť trochu peňazí, najmä ak inzerujete na viac ako jednom mieste.

4. Brožúry Tlačové médiá boli vždy efektívnym spôsobom reklamy. Problémom je, že sú nákladné. Umiestnenie QR kódu do brožúry vám umožní trochu ušetriť a tiež uložiť zákazníkovi informácie do telefónu skôr, než nákladný leták skončí v koši.

5. Výklad Nie je len ideálnym miestom, ktoré vidia prichádzajúci a odchádzajúci klienti z vášho obchodu. Je to skvelá príležitosť poskytnúť vašim klientom informácie, keď je obchod zavretý. Myslite na to a šupnite QR kód na dvere, prípadne na zem v obchodnom stredisku, či na chodník, aby ľudia k vám našli cestu.

6. Vnútro obchodu To je miesto, kde sa môžete so svojimi QR kódmi vyhrať. Môžete ich umiestniť na strategických miestach vášho obchodu a zákazníkom, ktorí ich nájdu poskytnúť nejakú zľavu alebo odmenu. Skúste ich takisto umiestniť na nejaké produkty. Tak sa ľudia dozvedia o vás a výrobkoch viac. Tieto informácie im môžu pomôcť rozhodnúť sa k nákupu.

7. Reklamné pútače Ak ich používate, potom na ne určite QR kód umiestnite. Môžu zaujať tak vodičov ako chodcov a umožnia im spojiť sa s vašim biznisom skôr, ako sa pohnú ďalej a zabudnú. QR kódy vám pomôžu podchytiť zákazníka presne vtedy, keď o vás prejaví záujem!

Zdroj: tutorialblog.org I9


Príležitosť pre ženy! Seminár na tému Mentoring Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov v spolupráci s asociovanými partnermi – SAKO a ICF Vás pozývajú na bezplatný seminár na tému Mentoring. Kedy: 22. novembra 2012 Kde: RPIC Prešov (Reimanova 9) Seminár na tému Mentoring je zameraný na informovanie širokej verejnosti, potenciálnych i existujúcich podnikateliek o tom, čo to mentoring vlastne je, aké sú jeho výhody a čo môže zainteresovaným priniesť. Je určený potenciálnym i začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám, ktorí majú záujem získať viac informácií o tomto spôsobe vedenia, rád a pomoci zo strany úspešných podnikateľov – mentorov. Seminár je určený predovšetkým ženám, podnikateľkám, potenciálnym podnikateľkám, začínajúcim podnikateľkám, ale aj ženám na materských dovolenkách, ženám vedeným na úradoch práce a v neposlednom rade študentkám so záujmom dozvedieť sa viac o podpore podnikania žien. Účasť na seminári je bezplatná. Pridanou hodnotou seminára je praktická ukážka mentoringového vzťahu. Účasť je potrebné potvrdiť vyplnením on-line registračného formulára, najneskôr do 20. novembra 2012. Podujatie je organizované v rámci projektu Guardian Angels for Female Entrepreneurs. Viac o tomto projekte tu. Kontakt pre registráciu (prípadne otázky ohľadom seminára): Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov Alena Poláková tel. : 051/75 60 329, 330 e-mail: een@rpicpo.sk

I 10


Eco - Match 2012 Kooperačné podujatie v oblasti ekologických technológií RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pozýva všetkých malých a stredných podnikateľov a odborníkov v danej oblasti na kooperačné podujatie Eco - Match 2012, ktoré je zamerané na životné prostredie. Kooperačné podujatie sa uskutoční 21. novembra 2012 v rámci medzinárodného veľtrhu „POLEKO 2012“ v poľskom meste Poznaň. Veľtrh, ktorý sa uskutoční 20. - 23. novembra 2012 dáva priestor pre prezentovanie nových myšlienok a technológií, nájdenie technických a technologických riešení pre ďalší rozvoj podnikov. Hlavné témy: • voda a čistenie odpadových vôd • revitalizácia • recyklácia • meracie a kontrolné prístroje • energie, obnoviteľné zdroje energií • systémy ochrany životného prostredia • ovzdušie, hluk, vibrácie • ochrana pred povodňami Prečo sa zúčastniť? Účasť na kooperačnom podujatí zdarma! Jedinečná možnosť nadviazať priame kontakty s potenciálnymi partnermi! Dôležité informácie: Registrácia a vytvorenie profilu do 5. novembra 2012. Výber stretnutí (online formou) 5. - 12. novembra 2012. Bilaterálne stretnutia 21. novembra 2012 (streda). Komunikačný jazyk: anglický Miesto konania: World Trade Center, ul. Bukowska 12, 60-810 Poznaň Pre viac informácií o kooperačnom podujatí kliknite tu! Ďalšie informácie o veľtrhu POLEKO 2012. V prípade záujmu o účasť na kooperačnom podujatí kontaktujte pracovníko RPIC Prešov na een@rpicpo.sk, alebo telefonicky na 051/75 60 329 , 330. Obsah tohto článku nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie. Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v jej mene, nie je zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tomto článku.

I 11


Viete ako na NOVODOBÉHO zákazníka? Za posledné roky sa správanie zákazníka výrazne zmenilo. Ako ste na zmenu jeho správania sa zareagovali vy? Predstavte si typický deň vášho zákazníka. Ráno zistí, koľko úloh ho v ten deň čaká. Potom rozmýšľa, ako to všetko stihne, lebo dnes musí ešte stihnúť vybrať deti zo škôlky. Do toho mu zavolá nejaký nahnevaný klient, ktorý niečo reklamuje. Sakra! A tu zrazu? Volá nejaký obchodník a žiada ho o stretnutie! Už je dnes tretí. Čo sa všetci zbláznili? Možno, že váš deň vyzerá podobne. Nečudujte sa preto, že zákazník reaguje na vaše obchodné snahy odmietavo. Navyše, ak dôvodom vášho stretnutia má byť prezentácia vašich produktov alebo služieb. Už teraz nestíha a má obetovať svoj drahocenný čas na počúvanie nejakej prezentácie? Tie časy už dávno skončili... Čo urobiť, aby ste si aj v dnešnej dobe našli cestu k potenciálnemu zákazníkovi?

aspoň jediný dôvod, ktorý je zaujímavý pre neho? Ktorý by vyvážil čas, ktorý vám má venovať?

Bude treba urobiť niekoľko zásadných zmien v prístupe. V prvom rade, jeho pozornosť a čas si musíte najprv ZASLÚŽIŤ! Čas je pre zákazníka nedostatkový tovar, len tak vám ho nedaruje! Prehrajte si v duchu, ako v telefóne žiadate zákazníka o stretnutie. Odznie tam

Ak je zákazník zaneprázdnený, neznamená to, že nechce riešiť problémy vo svojom živote alebo podnikaní. Začnite preto odtiaľ. Vysvetlite mu najprv, aké problémy ako firma riešite. Ak sa v tých problémoch nájde, je možné, že vám začne venovať pozornosť. A keď naznačíte, čo môže získať

12 I I

z rozhovoru s vami, je možné, že bude ochotný venovať vám aj chvíľu svojho času. Prestaňte sa správať ako obchodník! Začnite myslieť ako riešiteľ problémov zákazníka. To nie je o tom, čo hovoríte, to je o vašom postoji k predaju a o vašom skutočnom zámere. Zákazník to vycíti, nedá sa to predstierať. Internet nám poskytuje nekonečné množstvo informácií. Aj zákazníkovi. Nezaťažujte preto zákazníka faktickými informáciami, ktoré si vie nájsť na webe. To, čo ho zaujíma, je hlbší pohľad na vec. Nové súvislosti okolo jeho problému. Nové možnosti riešenia. Toto by mali byť hlavné témy vášho obchodného stretnutia. Lebo ak na stretnutí začnete hneď ponúkať „to vaše“, skončili ste. Stanete sa v jeho očiach iba ďalším sebeckým predajcom, ktorému nejde


o nič iné, iba o predaj. Chápe, že sa musíte nejako živiť, ale to pre neho nie je dôvod. Bodka. Keď vás zákazník k sebe pustil, nepremárnite túto šancu! Druhá už nemusí prísť. Vašou hlavnou úlohou je získať si čo najskôr jeho rešpekt a dôveru. Tú si získate iba tak, že ukážete dôkladné znalosti jeho problematiky a že vďaka vám si ohľadne svojej situácie niečo nové uvedomí. Možno nejakú skutočnosť, ktorú dovtedy prehliadal. Vtedy bude už samotný rozhovor s vami pre neho pridanou hodnotou. Až potom možno vo vás uvidí zdroj riešenia svojich problémov, a nie iba obyčajného ponúkača produktov. Ani v takejto situácii však nesmiete na zákazníka vyvíjať akýkoľvek tlak. Tým by ste okamžite stratili dôveru. Jediné, čo môžete urobiť, je priviesť ho k myšlienke riešiť to čo najskôr. Ale nie presviedčaním! Ukážte mu, čo ho to bude stáť, ak svoje rozhodnutie bude odkladať. Každý problém sa zväčša dá vyjadriť v peniazoch, alebo aspoň v nepríjemných emočných stavoch. Ale rozhodnutie vždy nechajte na zákazníka. Dodržiavaním popísaných troch zásad sa určite posuniete v predaji o level ďalej. Starý štýl predaja, kedy bol obchodník iba chodiacim katalógom alebo firemnou brožúrou, sú už nenávratne preč... Autor: Martin Mišík www.akopredavat.sk I 13


Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti Štatutárnym orgánom spoločnosti chápeme v právnom i faktickom zmysle výkonný orgán. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je ním konateľ, v prípade akciovej spoločnosti predstavenstvo, v prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločník a v prípade komanditnej spoločnosti komplementári. Podrobnejšie si v ďalšom texte rozoberieme najvýznamnejšie zodpovednostné vzťahy konateľa spoločnosti s ručeným obmedzeným. Zistite si rizká Štatutárnym orgánom spoločnosti chápeme v právnom i faktickom zmysle výkonný orgán. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je ním konateľ, v prípade akciovej spoločnosti predstavenstvo, v prípade verejnej obchodnej spoločnosti spoločník a v prípade komanditnej spoločnosti komplementári. Podrobnejšie si v ďalšom texte rozoberieme najvýznamnejšie zodpovednostné vzťahy konateľa spoločnosti s ručeným obmedzeným. Nikto nemôže byť konateľom bez toho, žeby tak neučinil z vlastnej iniciatívy alebo aby s tým nevyjadril súhlas. Spoločne so súhlasom s ustanovením do funkcie konateľa, preberá na seba konateľ spoločnosti aj určitú zodpovednosť. Predovšetkým sú to povinnosti riadneho 14 I

plnenia všetkých povinností viažucich sa k funkcii konateľa. Konanie konateľa a jeho zodpovednosť za konanie ako aj jeho následky možno rozdeliť do viacerých rovín. Trestnoprávna zodpovednosť Najprísnejším dôsledkom porušenia povinnosti konateľa spoločnosti je jeho postih v oblasti trestného práva a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Tu by si konatelia mali dať pozor najmä na skutkové podstaty trestných činov nevyplatenia mzdy a odstupného, podvodný úpadok, zavinený úpadok, poškodzovanie finančných záujmov európskych spoločenstiev, zvýhodňovanie veriteľa, trestné činy daňové, podvody, úverové podvody, subvenčné podvody.

Obchodnoprávna zodpovednosť O obchodnoprávnej zodpovednosti možno hovoriť v prípade porušenia právnych predpisov obchodného práva, najmä ustanovení Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie Adminostratívnoprávna zodpovednosť Adminostratívnoprávna zodpovednosť vzniká z porušenia povinnosti, ktoré môžu byť obsahom pomerne širokého spektra právnych predpisov. Napríklad v oblasti ochrany osobných údajov, ochrany životného prostredia, stavebných predpisov a pod. Zodpovednosť konateľa podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii S účinnosťou od 1.1.2013 bola prijatá novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Po novom sa v ňom upravuje zodpovednosť členov štatutárnych orgánov spoločností (teda aj konateľov), a to tak že v prípade, ak sa


dlžník stane predlženým a štatutár nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude povinný doplatiť do konkurznej podstaty sumu rovnajúcu sa zapísanému základnému imaniu dlžníka, najviac však dvojnásobok minimálnej výšky základného imania dlžníka stanovenej zákonom. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným to bude predstavovať doplatenie sumy 10 000 eur a v prípade akciovej spoločnosti doplatenie sumy 50 000 eur. Táto povinnosť sa pritom vzťahuje nielen na aktuálnych štatutárov spoločnosti, ale aj na osoby, ktoré počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho orgánu porušia povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Nepôjde však o automatickú bezvýhradnú zodpovednosť člena štatutárneho orgánu spoločnosti, ale vyžaduje, aby tento urobil patričné opatrenia, teda pokúsil sa reštrukturalizáciu, či podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Ak sú opatrenia vykonané včas, tak mu povinnosť nevzniká. Dôkazné bremeno však nesie člen štatutárneho orgánu, ktorý musí preukázať, že tieto opatrenia včas urobil a teda zodpovednosť nenesie. Ak sú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti oprávnení konať spoločne, v takom prípade sa ten člen štatutárneho orgánu, ktorý v lehote na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu uloží do zbierky listín oznámenie, že spoločnosť je predlžená a že nedosiahol súhlas ostatných členov štatutárneho orgánu na podanie návrhu, zbavuje

zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Požiadavky na výkon funkcie konateľa z pohľadu zodpovednosti Konateľ je predovšetkým povinný si obstarať a aj zohľadniť pri rozhodovaní o rozhodujúcich veciach spoločnosti všetky dostupné informácie. Až vtedy možno hovoriť, že koná s náležitou starostlivosťou. Jednou zo základných povinností konateľa je zachovávanie mlčanlivosti o dôverných informáciách spoločnosti, predovšetkým o tých, ktoré by mohli tvoriť alebo tvoria obchodné tajomstvo. Prezradenie takýchto informácii totiž môže spoločnosti spôsobiť škodu, prípadne aj poškodiť záujmy jednotlivých spoločníkov. K náhrade škody spôsobenej konateľom možno uviesť toľko, že ak konateľ spôsobil škodu pri výkone funkcie konateľa, tak je povinný nahradiť škodu spôsobenú spoločnosti. V takomto konaní môže proti konateľovi vystupovať pred súdom aj spoločnosť, ktorej jej štatutárnym orgánom. Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia. Toto neplatí ak je uznesenie v rozpore so zákonmi,

spoločenskou zmluvou, stanovami spoločnosti. Tu je potrebné tiež uviesť, že akékoľvek dohody medzi spoločnosťou a konateľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť konateľa, sú zakázané. Spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť ani vylúčiť zodpovednosť konateľa. Týchto, nižšie uvedených, trestných činov sa pri neobozretnom podnikaní môžu najčastejšie dopustiť konatelia resp. iní štatutári právnických osôb. Trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov. Trestný čin podvodného úpadku Tohto sa dopustí ten, kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť pre seba alebo iného neoprávnený prospech spôsobí úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym I 15


orgánom alebo prokuristom tým, že majetok tejto právnickej osoby hoci aj len z časti použije a) n  a založenie inej právnickej osoby alebo b) na získanie jej majetkovej účasti v inej právnickej osobe, alebo kto tak koná v úmysle spôsobiť úpadok právnickej osoby, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo prokuristom. Trestný čin zavineného úpadku Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým, že: a) b  ez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu, b) prijme alebo poskytne z hľadiska majetkových možností právnickej osoby nevýhodný úver, c) na škodu veriteľa právnickej osoby zničí, poškodí, daruje, zatají alebo inak odstráni hoci aj len z časti majetok tejto právnickej osoby, d) väčšiu časť príjmu z podnikania právnickej osoby použije na vlastnú osobnú spotrebu, alebo e) p  ríjem z podnikania právnickej osoby vloží hoci aj len z časti do lotérií, hier alebo stávok.

Trestný čin poškodzovania veriteľa Uvedeného trestného činu sa dopustí ten, kto hoci len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že: a)zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni hoci aj len časť svojho majetku, b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik. Ďalej pôjde o Trestný čin zvýhodňovania veriteľa a Trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a Daňové trestné činy. Za tieto najčastejšie nesú zodpovednosť štatutári. Ako vidno z prehľadu, tak byť konateľom neznamená len mať práva, neznamená len byť podnikateľom, ale takáto pozícia vnáša aj značnú dávku zodpovednosti, pričom vždy treba mať na zreteli, že v prípade závažného porušenia povinností nie je vylúčené ani uloženie trestu odňatia slobody.

Mgr. Dávid Štefanka

I 16


„Nadíde čas, keď nám následky nášho konania pripravia banket, na ktorom sa budeme musieť zúčastniť.“ Robert Louis Stevenson

Telo ako dôkaz Telo – zrkadlo duše Dostali sme telo do vienka ako nástroj, pomocou ktorého máme dosiahnuť svoje životné ciele. Vnímame ho ako samozrejmosť, niečo čo je našou prirodzenou súčasťou. Preto sa stáva, že máme sklony ho občas zanedbávať a nedávať mu všetko, čo potrebuje. Poďme sa spolu pozrieť, ako lepšie porozumieť svojmu telu, naučiť sa ho počúvať. Odmenou nám bude popri zdraví to, že sa budeme lepšie cítiť vo vlastnej koži.

väčší vplyv a tým i zodpovednosť za svoje zdravie, ako sme si doteraz mysleli. Reč tela

Bolesť je signál, ktorým nám naše telo naznačuje, že niečo nie je v poriadku a vyžaduje od nás zmenu. Patologický proces sa neobjaví zázrakom, alebo naraz. Vzniká v procese vyžadujúcom si istý čas. Choroba neexistuje mimo telo. Patogény, baktérie, víry a karcinogény sú len potenciálnymi príčinami chorôb. Takzvané choroby vytvárajúce faktory nikdy na V našom živote rovnako i sto percent nevedú organizme je veľa skrytých k chorobám. Vo vnútri tela súvislostí. Myšlienky, naladenie a postoj úzko súvisia sú prirodzené obranné mechanizmy, ktoré vo väčšine s telesnou schránkou. Neexistuje zdravá duša a choré prípadov pred chorobou chránia. Kritické momenty telo, rovnako ako neexistuje prichádzajú, keď v dôsledku chorá duša a zdravé telo. negatívnych emócií, alebo kvôli Dobrou správou je, že máme 17 I I

zanedbaniu starostlivosti o naše telo – ako napríklad správne stravovanie, cvičenie, spánok – je náš imunitný systém oslabený a choroba má otvorené dvere. Možno ešte stále neprikladáte potrebnú dôležitosť pozitívnemu postoju. Vedci dokázali, že v našom tele existujú neuropeptidy, ktoré sa dávajú do pohybu pri každom slove alebo myšlienke. Keď sme nahnevaní a prikladáme ľuďom a veciam negatívny význam, vylučujú látky, ktoré oslabujú náš imunitný systém. Keď chválime ľudí, modlíme sa a pozeráme na svet láskavými očami, neuropeptidy uvoľňujú látky, ktoré náš imunitný systém posilňujú. Bežný človek máva denne asi 60 000 myšlienok. Ak bude väčšina z nich pozitívna, o náš imunitný systém je postarané


vlastným liečivým prúdom, ktorý dostáva našu dušu do harmónie. Buď F*I*T* Každý človek má slobodnú vôľu, preto závisí len od vás, ako budete tráviť svoj voľný čas. V princípe sa dá povedať, že kvalitne strávite čas, ak bude F*I*T*, teda Fyzicky a Intelektuálne Trénovaný. Skvelým intelektuálnym podnetom sú krížovky, hlavolamy, vedomostné súťaže či čítanie kníh mimo vášho profesionálneho zamerania. Pravidelná telesná aktivita znižuje hladinu stresových hormónov v krvi. Po polhodine intenzívneho športového výkonu sa naša myseľ upokojí, začne nám lepšie tráviť a získame i lepší spánok. Športové výkony podporujú vylučovanie endorfínov v našom tele, ktoré nazývame hormónmi šťastia. Približne hodinu po dobrom zašportovaní si ste príjemne uvoľnení, máte dobrú náladu, cítite sa silní a sebaistí. Ak je fyzická aktivita primeraná zaručuje aj lepší krvný obeh, ohybnosť kĺbov, pružnosť, sexuálnu aktivitu, vyvinuté svaly, chuť prekonávať prekážky. Telo, ktoré po pohybovej stránke zanedbávame, pomaly stráca schopnosť žiť so vzpriamenou chrbticou, udržať rovnováhu, čím okrem psychických zábran vzniká aj vyššie riziko pádov, úrazov a zlomenín. Výhodou športu je aj to, že zistíte, kde sú vaše hranice, získate schopnosť prekonať sa, spoznáte svoje telo a obľúbite si ho. Rovnako nájdete svoje slabosti a naučíte sa s nimi žiť,

alebo ich pomaly meniť. Šport je vynikajúcou príležitosťou na vnútorný dialóg, získate potrebný odstup pri riešení problémov. I veľa dobrého škodí, ani so športom to netreba preháňať. Odborníci odporúčajú venovať sa mu približne desať hodín týždenne. Vnútorná cesta Organizmus každého z nás je v dnešnej náročnej dobe denno-denne vystavovaný mimoriadnej záťaži vyvolávajúcej rôzne nepríjemné pocity ako bolesti hlavy, napätie v ramenách, žalúdočnú nervozitu, búšenie srdca. Vo väčšine prípadov ide o stres, čo je biologická odozva na stav ohrozenia. Vyberá si svoju mentálnu a fyzickú daň , brzdí splnenie našich cieľov, úloh a želaní. Ľudia sa často domnievajú, že nemajú príliš na výber a stres spôsobujú vonkajšie okolnosti, na ktoré nemajú vplyv. Lekári obvykle hľadajú medicínske riešenia a svojim pacientom predpisujú prášky na ukľudnenie či ordinujú rôzne terapie. Tieto metódy však nie sú postačujúce, pretože riešia len následky, nie príčiny. Ďalším spôsobom, ako mať zdravé telo a pocit vnútornej harmónie je vstup do svojho vnútra. Vynikajúcim pomocníkom na podporu zdravia je pravidelná relaxácia spojená s autosugesciou. Ak si budete pravidelne predstavovať prameň sily, slnka, či vody, ktorý z vášho tela odplavuje všetko škodlivé a necháva ho zdravé a prežiarené, váš imunitný systém bude fungovať dokonale a vaše telo bude stále zdravšie. Dokonca

bolo preukázané, že vizualizáciou sa dá zvýšiť počet bielych krviniek v tele. V prípade, že máte taký fyzický stav, ktorý si želáte zmeniť, účinne pomáha predstaviť si pred spánkom v duchu samého seba v dokonalom telesnom a duševnom zdraví. Podržte si obraz v mysli. Mnoho ľudí sa touto metódou zbavilo neduhov za pár týždňov. Tisíce ľudí takto prekonali všemožné fyzické poruchy za pár dní, niekedy i za pár minút. Cesta do svojho vnútra nie je určite ľahká a nie každý je na ňu pripravený a dokáže po nej ísť. Výsledok je však veľmi príjemný a oslobodzujúci. Pri vykročení na cestu sebapoznania sa musíme vyzbrojiť trpezlivosťou a základnými znalosťami. Dôjsť k svojmu vnútornému zdroju prameňa múdrosti sa dá viacerými cestami. Jednou z nich je i koučing, čo je riadená forma meditácie. Vo svojom vnútri nenájdete iba dobro. Človek nie je anjel, ale duchovno-fyzická bytosť, preto sa neľakajte svojich „čiernych“ myšlienok. Všetky naše myšlienky vytvárajú naše zážitky a našu schopnosť ich spracovania, záleží len od vás, ktorým dáte prednosť. PhDr. Petra Drozdová - de la Fére www.via-nova.sk

I 18


Nevyžiadaná pošta - spam V Slovenskej republike je nevyžiadaná pošta (spam) zakázaná zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení, podľa ktorého §3 ods.7 „sa reklama nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy“. Podľa §3 ods.8 citovaného zákona „sa reklama nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta“. Vhadzovanie letákov do schránok, napriek tomu, že adresát oznámi, napr. oznamom na schránke, že si nepraje dostávať reklamné materiály, sa tiež považuje za porušenie zákona o reklame, ak sa dá dokázať, kto predmetné reklamné letáky do schránky vhodil. Naviac podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal. Dozor na dodržiavaním ustanovení zákona o reklame aj zákona o elektronickom obchode vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI).

Podľa § 62 ods.2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (s účinnosťou od 1.11.2011) na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Súčasne podľa § 62 ods.3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa vyššieuvedeného odseku 2 sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak také použitie predtým neodmietol.

Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom. Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona patrí do pôsobnosti Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. P.O.Box 18, 810 06 Bratislava 16 inspection@teleoff.gov.sk www.teleoff.gov.sk. Zaslanie aj prvotného e-mailu, obsahujúceho žiadosť o udelenie súhlasu so zasielaním reklamných ponúk, môže byť považované za zaslanie spam-u. V prípade, že adresát žiadnym spôsobom nereaguje (nezašle ani súhlasné ani zamietavé stanovisko), nemožno to v žiadnom prípade považovať za jeho automatický súhlas, nakoľko absencia nesúhlasu neznamená súhlas. SOI nevykonáva predbežné posudzovanie žiadnych textov reklamných správ. Posúdenie korektnosti rozposielaných reklamných správ prebieha až pri výkone kontroly, pričom každý jednotlivý prípad je posudzovaný samostatne. Zdroj: www.soi.sk

I 19


prĂ­lohA


kalendár podnikateľa november 2012 Zdravotné poistenie do 8. 11. 2012 (štvrtok)

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za október 2012

Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za október 2012 Starobné dôchodkové sporenie

~ odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za október 2012

Zdravotné poistenie do výplatného termínu

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za október 2012 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za október 2012

Daň z príjmov do 5 dní po dni ~ odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu za október 2012 Sociálny fond výplaty

~ prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za november 2012

do 3 dní po dni Spotrebné dane vzniku daňovej ~ podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu, povinnosti prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní Daň z príjmov do 15. 11. 2012 ~ odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za október 2012 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) (štvrtok)

~ odvod sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu za október 2012 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) do 19. 11. 2012 ~ vypovedať poistnú zmluvu uzavretú na rok 2012 podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou (pondelok) motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak držiteľ vozidla chce od 1.1.2013 zmeniť poisťovňu Daň z pridanej hodnoty

~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 € (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania) • do 20. 11. 2012 • (utorok) •

(Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Táto osoba sa nestane platiteľom dane, t.j. nebude mať právo na odpočítanie dane, ale bude mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru a podávať daňové priznania. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“), je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Tieto osoby sa nestávajú platiteľmi dane a nemôžu si odpočítať daň v daňovom priznaní).

~ povinnosť podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za október 2012 pre platiteľa dane, ktorý dodal tovar s oslobodením z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, alebo premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania, alebo ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať súhrnný výkaz má aj platiteľ DPH, ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň


Daň z pridanej hodnoty ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za október 2012 pre platiteľov s mesačným zdaňovacím obdobím a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti (POZOR, zmena: mesačnú daňovú povinnosť majú všetci noví platitelia DPH a platitelia DPH, ktorých obrat za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov je 100 000 eur a viac) ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za október 2012 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zaplatiť daň (nevzťahuje sa na neregistrované osoby pre daň pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu. Tieto osoby sú povinné podať daňové priznanie do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a v tej istej lehote zaplatiť daň) Spotrebné dane do 26. 11. 2012 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov pre prevádzkovateľa daňového skladu, (pondelok) prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma predmet dane v pozastavení dane z iného členského štátu za október 2012 (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla) a splatnosť daní ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholického nápoja pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za október 2012 a splatnosť dane ~ povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov colnému úradu elektronicky za október 2012 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre platiteľa dane za október 2012 a splatnosť spotrebnej dane Daň z príjmov ~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za november 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 596,96 eura ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za november 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 596,96 eura) ~ podať prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z týchto príjmov, o zamestnaneckej do 30. 11. 2012 (piatok) prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za október 2012 (zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bod 20, § 39 odsek 9 písm. a/) Daň z motorových vozidiel ~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za november 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur) Kalendár podnikateľa pripravila: Marta Kubrická, odborná pracovníčka odboru národných programov, oddelenie analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu NARMSP


Mesačník podnikanie November  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.