Page 1

PODNIKANIE PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU

ŽELMÍRA KOMORECHOVÁ PODNIKATEĽKA SLOVENSKA 2015

Vydáva Vydáva Slovak Slovak Business Business Agency Agency

MAREC 2015

1


2

MAREC 2016

Obsah

8 Podnikateľka Slovenska 2015: “Ľudia chcú byť zdraví a štíhli” 24 7 krokov k úspešnému podaniu daňového priznania živnostníka 28 Nenašla vysnívané svadobné šaty. Navrhla si vlastné a prerazila s originálnym biznis plánom 33 12 podstatných zmien v zákone o dani z príjmov 40 Hľadáte investora alebo banku? Aký je medzi nimi rozdiel a kto je pre vašu firmu vhodnejší 50 Kalendár podnikateľa - marec 2016 Elektronický časopis pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou I ročník 9 I ISSN 2453-661X I Vydáva Slovak Business Agency, Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2, heslo: “podnikanie” I KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09, fax: +421-2-50 24 45 01, podnikanie@sbagency.sk I www.sbagency.sk I www.podnikatelkaslovenska.sk I www.mesacnikpodnikanie.sk ŠÉFREDAKTORKA: Jana Katreniaková I GRAFICKÁ ÚPRAVA: Vladimír Miškovský I príjem inzercie: podnikanie@sbagency.sk I SBA vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku I Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa I SBA © 2016


BIZ TIP

Práca v zahraničí a daňové priznanie Ste slovenský živnostník a dodávate služby do zahraničia? V ktorom štáte ste povinný podať daňové priznanie? V prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba s oprávnením na výkon činnosti a počas roka ste dodávali služby zahraničným odberateľom, nemáte povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov v krajinách svojich odberateľov. Podávate iba jedno z celosvetových príjmov, na Slovensku. Príjmy za služby dodané do zahraničia zahrniete do svojich príjmov zo živnosti. Pri dodávkach služieb do zahraničia je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ ste aj neplatca DPH a dodávate službu odberateľovi v rámci EÚ registrovanému pre DPH vo svojej krajine, vzniká vám povinnosť registrácie k DPH podľa § 7. Registrovať pre daň sa musíte ešte pred jej dodaním. Daňový úrad vás zaregistruje, vydá vám osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak ste už registrovaní pre daň z dovozu či vývozu tovaru, žiadosť o registráciu podávať nemusíte.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty §7 (1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. (2) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur. (3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. (4) Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a. § 7a (1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7. (2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7. (3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Autor: redakcia

3


4

„Vymáhať dane znamená šklbať hus tak, aby sme získali čo najviac peria s čo najmenším syčaním.“ Jean Baptist Colbert


6

FINANČNÁ SPRÁVA SR

Výnimky z daňových licencií od nového roka

Od januára 2016 sa rozšíril okruh daňovníkov, ktorí neplatia daňovú licenciu o pozemkové spoločenstvá a daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Od roku 2014 sú právnické osoby, ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahnu daňovú stratu alebo daňovú povinnosť, ktorá je nižšia ako ustanovená suma daňovej licencie, povinné platiť daňovú licenciu. Zákon vymedzuje na koho sa povinnosť platiť daňovú licenciu nevzťahuje. 

Od platenia daňovej licencie budú oslobodené aj: • pozemkové spoločenstvá: ak dosahujú len príjmy z činností, ktorými sú poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch alebo na vodných plochách a ich celkový obrat nepresiahne sumu 10 000 eur ročne. Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015.   • daňové subjekty, ktoré podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie: okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu. Ak

takýto daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je povinný podať dodatočné daňové priznanie alebo daňové priznanie. Uvedené sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2015 a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol podaný návrh na zrušenie bez likvidácie.


7

Zmeny pri dobrovoľnej registrácii DPH

Zmenou zákona o DPH sa od nového roka • vypustil dôvod na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške, • zrušila povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa DPH v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie. Podľa zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2016 nezaplatenie zábezpeky na daň v zákonom stanovenej lehote alebo v nižšej čiastke v prípade dobrovoľnej

registrácie pre daň nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu pre DPH. Novela zjednocuje prístup k registrácii pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pre povinnú registráciu pre daň a pre zdaniteľné osoby, ktoré požiadali o registráciu pre daň dobrovoľne. Uvedenou zmenou sa zmierňujú negatívne dôsledky týkajúce sa registrácie zdaniteľných osôb, ktoré požiadali o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Nezloženú zábezpeku na daň bude správca dane vymáhať.

ktorí budú žiadať o dobrovoľnú registráciu pre daň a ktorí v čase podania žiadosti o registráciu pre daň nebudú uskutočňovať dodanie tovarov alebo služieb, ale budú vykonávať len prípravnú činnosť na podnikanie, nebudú povinní z tohto dôvodu zaplatiť zábezpeku na daň.

Zároveň sa od januára tiež vypúšťa povinnosť zložiť zábezpeku na daň z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre daň sa zatiaľ len pripravuje na podnikanie. Podnikatelia,

www.financnasprava.sk

Nové podmienky ohľadom žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň sa aplikujú až na žiadosti, ktoré boli podané po 1.1.2016. Pri žiadostiach podaných do 31.12.2015 sa postupuje podľa zákona o DPH v znení účinnom do 31.12.2015.


8


9

Podnikateľka Slovenska 2015: “Ľudia chcú byť zdraví a štíhli” Slovak Business Agency ocenila deväť zaujímavých a úspešných podnikateliek v 16. ročníku súťaže Podnikateľka Slovenska. Najvyšší titul získala Želmíra Komorechová, majiteľka firmy Kompava. Jej firma vyvíja výživové doplnky, ktoré nie sme schopní prijať bežnou stravou.

Ústrednou témou jej podnikania je hlavne prevencia a zdravý životný štýl tak u športovcov, ako i ľudí všetkých vekových kategórií. Želmíra Komorechová si z vyhlásenia výsledkov odniesla domov ešte jeden titul: vyhrala aj kategóriu Vynikajúca podnikateľka.

Upevňuje tradície

V kategórii Úspešná živnostníčka zvíťazila Renáta Hermysová z Pezinka, ktorá sa venuje výrobe farebnej, modrej, zelenej a tradičnej habánskej keramiky. Vo svojej chránenej dielni zamestnáva 10 pracovníkov, z toho 6 zdravotne hendikepovaných. Tradičné kultúrne dedičstvo regiónu sa jej darí zachovávať viac ako 25 rokov.

Úspešný franchise

Pod značkou Cyprianus vyrába Ľubica Mačugová prírodnú kozmetiku, ktorú hodnotiaca komisia ocenila víťazstvom v kategórii Začínajúca podnikateľka. Ľubica organizuje aj akcie pre školy, na ktorých zoznamuje deti s výrobou. Firma Cyprianus sa stala členom Slovenskej franchisingovej asociácie a v súčasnosti vstupuje do obchodných centier.


10

Zľava: Zuzana Jandová, Lenka Babinová, Katarína Klinková, Renáta Hermysová, Želmíra


a Komorechová, Ľubica Mačugová, Marcela Tokošová, Ivana Tvrdovská a Mária Mačová

11


12

Finalistky kategórie Úspešná živnostníčka


13

Petra JamrichovĂĄ, vydavateÄžstvo Mafra Slovakia


14

Finalistky kategórie Začínajúca podnikateľka

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert a generálny riaditeľ Slovak Business Agency Martin Holák


15

Na vyhlásení vystúpil Samo Tomeček s kapelou


16

Generálny riaditeľ SBA spoločne s moderátorom podujatia Alexandrom Štefucom

Štátny tajomník Miroslav Obert odovzdal cenu v kategórii Vynikajúca podnikateľka

Hlavnú cenu odovzdali obchodné riaditeľky Šárka Hartrichová a ALO diamonds


17

Zľava: Marianna Slivková - Podnikateľka Slovenska 2014, Želmíra Komorechová - Podnikateľka Slovenska 2015, Ivanna Čandová - Podnikateľka Slovenska 2013

Michaela Poláčková zo spoločnosti

Hostia si mohli vyskúšať exkluzívne šperky od ALO diamonds


18


19

Mária Miková z vydavateľstva Star Production

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Miroslav Obert


20

Do užšieho výberu sa dostali aj podnikateľky Dana Kisslingová a Julianna Hložek Grmannová


21


22

Hodnotiaca komisia

O víťazkách rozhodla hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu, Platformy žien Slovenska, spoločnosti MAFRA Slovakia, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, SBA a víťazka predchádzajúceho ročníka súťaže. Výsledky súťaže Podnikateľka Slovenska 2015:

Kategória ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA

Víťazka: Ľubica MAČUGOVÁ, Cyprianus s.r.o. , Poprad - výroba a predaj šperkov z polodrahokamov a hand made kozmetiky  

Finalistky:

Lenka BABINOVÁ, Libresso Books&Coffee, Prešov – prevádzka tzv. „kníhkaviarne“, t.j. skĺbenie priestoru, kávy pripravovanej školeným baristom a množstvom kníh Marcela TOKOŠOVÁ, KOVOTVAR v.d., Kúty - strojnícka výroba a kovoobrábanie, zinkovňa

Kategória ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA

Víťazka: Renáta HERMYSOVÁ, Pezinok - Výroba keramických výrobkov v priestoroch chránenej dielne  

Finalistky:

Mária MAČOVÁ, Raslavice – prevádzka módneho salónu DAMA Katarína KLINKOVÁ, Ružomberok – mentorka, spoluzakladateľka online projektu Staffino

Kategória VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA

Víťazka: Želmíra KOMORECHOVÁ, Kompava, Nové Mesto nad Váhom - firma v oblasti vývoja, výroby a distribúcie výživových doplnkov pre športovcov  

Finalistky:

Ivana TVRDOVSKÁ, Tvrdovski s.r.o., Štiavnik -  cukrárenská výroba podľa tradičných receptúr Zuzana JANDOVÁ, Logopedia s.r.o., Bratislava - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej logopédie a prevádzka jedinej logopedickej škôlky na Slovensku Autor: redakcia

TERAZ.SK PODNIKANIE


SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Fyzické osoby nemusia platiť sociálne poistenie z podielu na zisku Podiel na zisku nie je príjmom zo závislej činnosti, a preto samotné vyplatenie podielu na zisku fyzickej osobe neznamená pre ňu povinnosť platiť sociálne poistenie. O povinnostiach v sociálnom poistení rozhoduje to, či osoba, ktorej sa vypláca podiel na zisku, má postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia a tiež jej účasť na základnom imaní spoločnosti. Fyzické osoby, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti nie sú povinné z vyplateného podielu

na zisku spoločnosti platiť poistné na sociálne poistenie, a to ani v prípade, ak majú v spoločnosti postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, teda ani ak majú právo na príjem zo závislej činnosti. Ak však obchodná spoločnosť vyplatí podiel na zisku osobe, ktorá nemá účasť na základnom imaní spoločnosti, pričom táto osoba má postavenie zamestnanca na účely sociálneho postavenia (teda má so spoločnosťou uzatvorený

právny vzťah a deklarované právo na príjem), podiel na zisku sa považuje za vymeriavací základ zamestnanca. V tom prípade zamestnanec (fyzická osoba) i zamestnávateľ, z neho riadne odvádzajú poistné, pričom sa berie do úvahy maximálny vymeriavací základ, s výnimkou platenia poistného na úrazové poistenie, ktoré nie je obmedzené výškou maximálneho vymeriavacieho základu.

Inštitúcie vydávajúce živnostenské oprávnenia sú povinné oznámiť ich vznik aj zánik Inštitúcie a orgány, ktoré vydávajú oprávnenia na výkon samostatne zárobkovej činnosti majú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni vznik a zánik oprávnení, ktoré vydávajú. Sociálna poisťovňa tieto údaje potrebuje

pre posúdenie vzniku povinného poistenia a zaslanie oznámenia živnostníkom a ostatným SZČO o vzniku poistenia. V prípade, že profesijné organizácie, cechy, komory, ale aj rôzne štátne úrady neposkytnú Sociálnej poisťovni

údaje o vzniku alebo zániku oprávnenia, ktoré vydali a evidujú, hrozí im pokuta až do výšky 16 596,96 eur. www.socpoist.sk

23


24

TÉMA

7 krokov k úspešnému podaniu daňového priznania živnostníka Nikto nás neučil, čo sú to dane, ani ako sa robia. Keď ich však nepriznáte, nedajbože nesprávne vypočítate, tak vás štát penalizuje. Blíži sa termín podávania daňových priznaní. Stres sa zvyšuje. Najmä, ak ste počas roka nevenovali dostatočnú pozornosť účtovníctvu, zbieraniu bločkov, či meniacim sa zákonom. Či je toto váš prvý rok podávania alebo šiesty, pozrite sa na pár informácií, ktoré vám pripomenú, na čo nezabudnúť: 1. Zistite si, či vôbec musíte podať daňové priznanie

Živnostník je povinný podať daňové priznanie vtedy, ak v roku 2015 • zarobil viac ako 1901,67 eura, • je v mínuse, čiže vykazuje daňovú stratu. Ak jeho príjmy sumu 1901,67 eur nepresiahli, priznanie podávať nemusí.

2. Vyberte si správne tlačivo

Živnostník podáva daňové priznanie na tlačive typu B. Je to tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby. Príjmy a výdavky zo živnosti uvedie do tabuľky č. 1, riadok 2 a 9.

3. Vypočítajte si základ dane

Je to jednoduché. Spočítajte si všetky svoje príjmy a odpočítajte od nich buď skutočne vynaložené výdavky, alebo si uplatnite paušálne výdavky, takzvané legálne fiktívne výdavky. Výsledok je čiastočný základ dane. Keď si od neho odpočítate ešte odvody, nezdaniteľné časti či daňové bonusy, vyjde vám základ dane. Až z tejto sumy sa nakoniec vyráta daň z príjmov.

4. Rozhodnite sa, ako si znížite daň

Paušálne výdavky: sú vhodné pre živnostníkov, ktorí nemajú veľké, prípadne žiadne skutočné náklady (poskytujú služby nehmotného charakteru). Nemusia tak viesť komplikovanú evidenciu. Stačí si raz do

roka sadnúť k daňovému priznaniu a odpočítať si z daňového základu paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov. Maximálne si však takto môžete odpočítať 5 040 eur. Nie je to nič komplikované a daňové priznanie máte raz-dva hotové. Nezabudnite ešte na odpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak ste skončili alebo začali podnikať v priebehu roka 2015 a chcete si uplatniť paušálne výdavky, môžete tak urobiť najviac vo výške 420 eur mesačne. Vrátane mesiaca, kedy ste získali živnostenské oprávnenie, resp. skončili podnikanie. To znamená 420 x počet mesiacov, koľko ste podnikali. Skutočne vynaložené daňové výdavky: ak si vediete daňovú evidenciu alebo účtovníctvo, čisté príjmy na účel daňového priznania si vypočítate ako príjmy mínus výdavky, ktoré musíte preukázať a ktoré sa musia týkať vášho podnikania. Pokúste sa odpočítať všetky legálne výdavky. Ak si nie ste celkom istý, čo si môžete odpočítať, poraďte sa s odborníkom, prípadne skúste portál Finančnej správy. Ďalej si odpočítajte a uplatnite: • odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne • nezdaniteľnú časť základu dane: ak je základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť je 3 803,33 eura. • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela, manželku • daňový bonus na dieťa: 21,41 eura mesačne na každé nezaopatrené dieťa


25

TIP Nárok na daňový bonus si môžete uplatniť, ak budete mať v zdaňovacom období roka 2015 zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 2 280 eur a vykázali ste základ dane, alebo čiastkový základ dane.  Pozor: Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o rezidenta SR. TIP Každý rok sa môžete rozhodnúť, akým spôsobom výdavky na účely daňového priznania preukážete. Ak si jeden rok uplatňujete paušálne výdavky a v ďalšom roku budete mať vyššie náklady, môžete pri nasledujúcom daňovom priznaní využiť skutočné výdavky.

5. Dajte pozor na termíny

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2016. Do tohto termínu ste povinní aj daň zaplatiť na účet daňového riaditeľstva. Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad v mieste trvalého bydliska, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu. S vyplneným daňovým priznaním môže zájsť živnostník osobne na daňový úrad, alebo môže dokumenty poslať poštou.


26

6. Odklad podania

Tip na záver

Ak nestíhate marcový dátum podania, odložte si ho. Odklad oznámte daňovému úradu. Predĺžiť si lehotu na podanie môžete o: • 3 mesiace • 6 mesiacov - ak sú súčasťou vašich príjmov zdaniteľné príjmy zo zahraničia. V oznámení túto skutočnosť uveďte.

Živnostníci nemusia mať na podnikanie založený žiaden účet. Ani podnikateľský ani bežný, či dokonca súkromný. Môžu dokonca fungovať iba používaním hotovosti. Nešpekulujte zbytočne okolo účtov a oddeľte si súkromné a firemné výdavky. Je to výhodnejšie, jednoduchšie a prehľadnejšie. Ak už máte v banke súkromný účet, nepoužívajte ho na podnikanie. Založte si nový (buď bežný alebo podnikateľský). Zíde sa vám z niekoľkých dôvodov: • prehľadnosť pohybov firemných peňazí na účte • jednoduchá evidencia a spracovanie firemných transakcií v účtovníctve • ak sa rozhodnete pre účtovanie každú platbu budete musieť evidovať. Vylúčením súkromných výdavkov si ušetríte veľa práce a výdavkov (ak vám účtovníctvo spracováva účtovník, ktorý vám vyfakturuje každú zaúčtovanú platbu). • účtovník alebo daňový kontrolór neuvidia vaše súkromné výdavky • môžete z neho hradiť odvody či výdavky internet bankingom alebo platobnou kartou • Každý účet používaný na podnikanie, musíte nahlásiť. Ak si na podnikanie otvoríte nový účet, nezabudnite to oznámiť daňovému úradu do 30 dní.

V oznámení uvediete novú lehotu, ktorou bude koniec mesiaca, v ktorom budete podávať daňové priznanie. V tejto lehote daň aj uhradíte. Ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia skončili živnosť a chcete si podanie daňového priznania odložiť, o odklad musíte požiadať daňový úrad najneskôr 15 dní pred 31. marcom 2016. Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pre 31. marcom 2016.

Autor: Jana Katreniaková


Kooperačné podujatie TATRA EXPO stavebníctvo a bývanie 2016

27

Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na Kooperačné podujatie Tatra Expo stavebníctvo a bývanie 2016, 15. 4. 2016 v Športovej hale ARÉNA, Poprad. Kooperačné podujatie Tatra Expo je organizované v rámci 17. ročníka celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy bývania s medzinárodnou účasťou. Podujatie je určené pre organizácie a spoločnosti pôsobiace v oblasti stavebníctva, výroby a rozvodu tepla, vykurovania, energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie a bývania. Záštitu nad výstavou prevzali Mesto Poprad, Poľská ambasáda na Slovensku, Honorárny konzul Maďarska, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská živnostenská asociácia. Sektorové zameranie: STAVEBNÍCTVO Služby v stavebníctve; Architektúra; Stavebné technológie a remeslá; Stavebné materiály a výrobky; Izolačné materiály; Sanitárna technika; Elektroinštalácia; Stavebné stroje; Vykurovanie; Klimatizácia; UDRŽATEĽNÉ STAVEBNÍCTVO Energeticky úsporné zariadenia; Inteligentné bývanie; Recyklované materiály; Solárny ohrev; Fotovoltarika; Čističky odpadových vôd; Poradenstvo; BÝVANIE Bytový nábytok; Nebytový nábytok; Drevo a materiály na výrobu nábytku; Interiérové umelecké doplnky; Bytová architektúra; dizajn; Konzultačné služby; Program 10:00 - 10:15 - Oficiálne otvorenie 10:15 - 12:00 - Konferencia organizovaná Stavebnou komorou podnikateľov z Krakova 12:30 - 13:00 - Registrácia na kooperačné podujatie

REGISTRÁCIA

13:00 - 17:00 - Bilaterálne stretnutia 17:00 - Ukončenie podujatia Podmienky účasti

Viac informácií o podujatí a on-line registrácia

Oľga Némethová nemethova@sbagency.sk 02/502 44 513

Registrácia je otvorená na webovej stránke: www.b2match.eu/tatraexpo2016 Termín registrácie: 6. 4. 2016 Termín na zaslanie požiadaviek na stretnutia: 11. 4. 2016 Registračný poplatok: zadarmo

www.sbagency.sk I www.enterprise-europe-network.sk


28

ROZHOVOR

Nenašla vysnívané svadobné šaty. Navrhla si vlastné a prerazila s originálnym biznis plánom Lucia Škyrtová sa pred svadbou odmietla uspokojiť s dostupným výberom svadobných šiat. Keď nenašla také, aké si predstavovala – krátke s farebnou spodnicou – vzala veci do vlastných rúk a  navrhla si ich sama. Unikátne svadobné šaty zaujali. Priviedli k nej ďalšie nespokojné nevesty a z beznádejného hľadania svadobných šiat vznikol nevšedný startup. Lucia je spoluzakladateľkou svadobného salónu s príbehom Peter a Lucia.


29

Aký je teda príbeh svadobného salónu s príbehom? Úplne jednoduchý – Peter a Lucia sú dvaja ľudia, ktorí tvoria jeden celok. Dvaja ľudia, ktorí sa spolu rozprávajú, smejú, plačú, milujú, ktorí sa rešpektujú, ale hlavne sú si nekonečnou vzájomnou oporou. Možno to celé znie ako klišé, ale poviem vám pravdu, že niečo tak „otrepané“ začína byť v tomto svete skutočnou vzácnosťou! Celý salón je postavený na tomto jednoduchom príbehu – príbehu lásky, ktorý by sme hlavne chceli odovzdať našim klientkám. Svadobných salónov je neúrekom. V čom sa odlišujete? Nebáli ste sa začať práve v tejto oblasti? Za hlavné odlíšenie považujem, že sme jediný svadobný salón na Slovensku, ktorý sa špecializuje výhradne na krátke svadobné šaty v kombinácii s farebnými spodnicami. Šaty sú šité na mieru, presne podľa predstáv nevesty, slovenskými šikovnými krajčírkami a za rozumnú cenu. Strach a obavy? Tie sú vždy a keď k niečomu pristupujete zodpovedne, tak aj budú. Avšak ideme do toho s nadšením a verím, že vďaka tomu bude salón úspešný. Prejsť zo zamestnania do podnikania je vážna vec. Ako dlho ste zbierali odvahu? Celá myšlienka salónu mi skrsla v hlave, keď som organizovala našu vlastnú svadbu v roku 2012.

Presne som vedela, ako majú vyzerať moje svadobné šaty – krátke a so žltou spodnicou. Avšak v žiadnom salóne som také nenašla a tak mi napadlo, že sa jedná o dieru na trhu, ktorú by bolo vhodné vyplniť. Táto myšlienka vo mne zrela 3 roky, kým som nabrala odvahu ju realizovať a ísť začiatkom roka 2015 oficiálne na trh. Po celý tento rok som bola ešte zamestnaná a salón som riešila popri. Postupne sa veci okolo salónu nabaľovali a už som nestíhala, takže padlo rozhodnutie, že sa tomu idem venovať naplno. Pre niekoho možno príliš dlhé rozhodovanie, pre mňa akurát. Čo bolo v začiatkoch podnikania najťažšie? Osobne bolo pre mňa ťažké vyjsť z komfortnej zóny a začať sa pomaličky stavať na vlastné nohy. Uvedomiť si, že za všetko nesiem zodpovednosť a pri najmenšom probléme nehodiť „flintu do žita“ a utiecť. Možno pôsobím sebavedomo, ale nebola som tak vychovávaná. Všetku svoju vnútornú silu som si musela vybudovať a naučiť sa s ňou pracovať. Keď máte vnútorné presvedčenie, tak zistíte, že všetko má riešenie, len sa treba k tomu správne postaviť. Nevzdať sa a niekedy aj riskovať. Najprv ste navrhli šaty pre seba, potom sa našli zákazníčky v rodine. Ako to pokračovalo?

Pozitívne spätné väzby ma motivovali k tomu, aby som čím skôr dokončila webovú stránku a mohla našu prácu ponúkať ďalej. Vlastne nejde iba o prácu, ktorú chcem ponúkať. Ide hlavne o radosť, ktorú majú klientky, keď sa môžu vydávať vo svojich vysnívaných šatách. To je skutočný dôvod, prečo to robím. A tešia sa z výsledku? Dávajú vám spätnú väzbu na šaty aj po svadbe? Veľmi sa tešia z výsledku a ja sa teším s nimi. Do poslednej chvíle čakám na reakciu klientky, či je výsledok podľa jej predstáv. Ešte aj počas svadobného dňa si na ňu spomeniem, či je všetko v poriadku. Po svadbe ich poprosíme, aby nám dali referenciu na sociálnu sieť, prípadne poslali fotku. Niekedy je to náročnejšie, lebo prirodzene svadobné nadšenie po svadbe opadne a inokedy majú fotky až o pol roka. Môžem však povedať, že klientky sú spokojné a odporúčajú nás. Za čo som im nesmierne vďačná a dodáva mi to energiu ísť ďalej. Pozitívne referencie sú zázračná vec. Ako sa ešte ľudia o vás môžu dozvedieť? Hlavne prostredníctvom sociálnych sietí, kde máme vytvorené profily, ktoré aktualizujeme a dopĺňame. Podrobné informácie nájdu aj na webovej stránke www.peteralucia.sk.


30

Od februára sme začali spolupracovať s veľmi šikovnou odborníčkou na online marketing a chceme prostredníctvom pravidelných marketingových kampaní vybudovať silnú značku. S nápadmi na šaty a spodnice prichádzate vy alebo zákazníčky? Vo väčšine prípadov prídu zákazníčky s viac-menej presnou predstavou, aké chcú šaty a či chcú farebnú alebo bielu spodnicu. Po vyskúšaní si podobného typu šiat, aby si boli isté, že im pasujú, sa začínajú šaty šiť. Súčasťou celého procesu sú minimálne dve skúšky, aby boli šaty presne na mieru. Hneď na prvej skúške sa pod dohľadom skúsenej krajčírky dopilujú posledné detaily vizuálu šiat podľa toho, ako sedia na postave a ako sa v nich zákazníčka cíti. Spolu s krajčírkou napokon dotiahneme podrobnosti, aby šaty padli ako uliate. Z akých materiálov šijete šaty a kde zháňate látky? Základom našich šiat je hlavne satén, tyl a čipka. Materiál zháňam osobne v dostupných metrový textiloch. Je pre mňa dôležité si ho „ošahať“, aby som mala istotu, že je príjemný na dotyk. Nedávno mala jedna klientka požiadavku na čipku, aby bola elastická a jemná. Podarilo sa mi zohnať krásnu čipku z Dubaja, ktorá presne spĺňala tieto požiadavky. Rovnako dôležitá je farba – nie je biela ako biela. Ďalšia klientka má špeciálne želanie, aby sme jej zakomponovali do korzetu šiat 52 ročnú čipku jej babičky. Všetok materiál musí byť presne vo farbe tejto čipky, ktorá má po toľkých rokoch svoju špecifickú farbu.

Aká farba spodníc a Lo-OK sukní je práve v kurze? Farebným trendom na svadobnú sezónu jar/leto 2016 je napr. kombinácia dvoch farieb Rose Quartz a Serenity. Ide o jemné odtiene ružovej a modrej, ktorých kombinácia vytvára skutočnú farebnú poéziu na svadbe. Avšak mám skúsenosť, že zákazníčky sa skôr ako farebnými trendmi inšpirujú vlastnými pocitmi. Rovnako ako ja, keď som organizovala našu svadbu. Moja srdcová záležitosť je žltá farba a priznám sa, že mi bolo jedno, či je v trende. Proste som inú farbu na svadbe nechcela. Momentálne šijeme mentolovú spodnicu a dúhovú, ktorá bude trojkombinácia žltej, ružovej a modrej. Dajú sa svadobné šaty niekde vyskúšať? Áno. Začiatkom tohto roka sme otvorili malé priestory v Bratislave na Májkovej 3, kde je možné si dohodnúť stretnutie a šaty si vyskúšať. Zatiaľ ide skôr o malú útulnú kanceláriu ako o klasický svadobný salón. Veríme však, že sa bude dariť a nepotrvá dlho, kým sa presťahujeme do niečoho väčšieho. Čo považujete za svoj najväčší úspech? Jednoznačne víťazstvo v programe Smart Point Bratislava 2015, do ktorého nás prihlásil Peťo. Pamätám si, keď mi hovoril, že nás niekam zaregistroval a mám pripraviť prezentáciu, aby nás vybrali medzi postupujúce projekty. Mala som nejaké pripomienky, či máme vôbec šancu, keďže sa jednalo hlavne o start-up projekty. Avšak mesto Bratislava vyberalo nie

iba technologické vychytávky, ale aj služby a produkty, takže sme postúpili. Po záverečnej päťminútovej prezentácii pred investormi, nás komisia vyhodnotila ako najlepší projekt na základe nápadu, biznis potenciálu a samotnej prezentácie. Sami sme boli veľmi prekvapení výhrou, pretože sme si mysleli, že s aplikáciami nemáme šancu súťažiť. Preto to považujeme za náš zatiaľ najväčší úspech so salónom. Plány? Budete šiť aj dlhé svadobné šaty? Našou víziou do budúcnosti je byť raz svadobnou agentúrou s viacerými službami. Okrem šitia na mieru by sme chceli ponúkať aj svadobnú fotografiu a výzdobu. Momentálne neplánujeme šiť dlhé svadobné šaty. Osobne si myslím, že tých je na výber dostatok. Chceme si zachovať našu jedinečnosť v krátkych svadobných šatách s farebnými spodnicami. Rozhovor pripravila Jana Katreniaková


31

WWW.TECHMATCHSLOVAKIA.COM


Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo

32

Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci so Slovenským priemyselným združením pre obaly a životné prostredie vás pozýva na seminár Čo prináša nový zákon o odpadoch - obehové hospodárstvo Kedy: 7.4.2016 Kde: Hotel Arcade, námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica

REGISTRÁCIA

Program 08:45 - 09:00 Registrácia 09:00 - 09:15 Služby siete Enterprise Europe Network (EEN), Oľga Némethová, SBA 09:15 - 10:15   Zákon o odpadoch – prečo bol potrebný a čo prináša. Nové povinnosti pre firmy - rozšírená zodpovednosť výrobcov, vyhradené výrobky, financovanie triedeného zberu odpadov, organizácie zodpovednosti výrobcov, zberový podiel, limity zberu, zhodnocovania a recyklácie. 10:15 - 10:25   Prestávka 10:25 - 11:30 Balík obehového hospodárstva – Circular Economy Package. Európska komisia predložila návrh akčného plánu a návrh noviel vybraných smerníc, ktoré majú viesť k vytvoreniu obehového hospodárstva. Ako ovplyvní obehové hospodárstvo podnikateľské prostredie, ciele obehového hospodárstva. Budúcnosť pre firmy, čo je možné očakávať. 11:30 - 12:00   INISOFT – prezentácia softvéru pre odpady, ktorý vychádza zo zákona o odpadoch a umožňuje firmám priebežné vedenie evidencie, príklady z praxe.   Registrácia: Seminár je bezplatný, podmienkou účasti je registrácia. V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

Kontakt

Oľga Némethová nemethova@sbagency.sk 02/502 44 513

www.sbagency.sk I www.enterprise-europe-network.sk


LEGISLATÍVA

12 podstatných zmien v zákone o dani z príjmov

1. januára 2016, v rámci každoročného procesu pozmeňovania daňovej legislatívy, vstúpili do účinnosti viaceré novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov („Zákon”). Najvýznamnejšou z nich je novela č. 253/2015 Z. z. („Novela“), ktorej hlavným účelom je podľa zákonodarcu motivovanie verejnosti k investovaniu na kapitálových trhoch, posilnenie právnej istoty a daňovej spravodlivosti a harmonizácia právnej úpravy dane z príjmu s legislatívou Európskej únie. Podstatu tejto, ako aj iných významných zmien Zákona vám priblížime nižšie:

Daňové oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja cenných papierov Hlavným nástrojom splnenia účelu novelizácie je oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov v Bratislave), vrátane zahraničného regulovaného trhu, od dane. Podmienkou je, že medzi nadobudnutím (napr. nákupom) a predajom cenného papiera uplynie aspoň jeden rok. Súčasne tento cenný papier nemôže byť predmetom obchodného majetku daňovníka. Oslobodené budú podľa Novely aj príjmy z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúce z dlhodobého investičného sporenia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, vrátane príjmov vyplatených po uplynutí 15 rokov od začiatku takéhoto sporenia. Opätovne za podmienky, že sa nejedná o obchodný majetok.

Zmena zdaňovania príjmov z autorskej činnosti Novela zjednocuje aj spôsob zdaňovania aktívnych (napr. príjem za príspevky do novín) a pasívnych autorských príjmov (napr. odmena za použitie umeleckého výkonu), a to tak, že pri oboch sa (vo väčšine prípadov) automaticky uplatní zrážková daň vo výške 19 %. Daňovník (napr. umelec) sa však môže s platiteľom dane (napr. vydavateľ alebo organizácia kolektívnej správy práv) dohodnúť, že uvedený postup sa neuplatní a daň odvedie až v rámci daňového priznania. Uvedený postup bol doteraz možný len pri tzv. pasívnych autorských príjmoch. Dohodu je nutné oznámiť správcovi dane do 15 dní po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená. Táto zrážková daň sa však neuplatní vždy a určité príjmy sa budú zdaňovať len v rámci daňového priznania. Konkrétne ide o príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, z vytvorenia, zhotovenia alebo použitia iného predmetu duševného vlastníctva (napr. patent, ochranná známka) alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Zavedenie osobitného základu dane z kapitálového majetku Zavádza sa osobitný základ dane z kapitálového majetku, pre ktorý je určená sadzba 19 %. Na základe tohto bude väčšina z príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR zdaňovaná zrážkou vo výške 19 % a väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí sa zahrnie do osobitného základu dane.

33


34

Zavedenie podmienky pre oslobodenie podielu na zisku (dividendy) od dane Novinkou je aj podmienka pre oslobodenie podielu na zisku od dane. Tento nebude predmetom dane len v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku (dividendu). Uvedené ovplyvní dividendy vyplácané zahraničnými osobami, ktoré si ich v rámci svojej jurisdikcie môžu uplatňovať ako daňový výdavok.

Zníženie základu dane pri reštrukturalizácii a konkurze V prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom sa zavádza znižovanie základu dane daňovníka o sumu záväzkov, o ktorú sa v minulosti zvyšoval základ dane. Obdobne to bude platiť aj u daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz.

Daňové zvýhodnenie sociálnej výpomoci poskytnutej zamestnávateľom V rámci sociálnej politiky štátu bola Novelou v Zákone doplnená výnimka pre oslobodenie sociálnej výpomoci poskytnutej zamestnávateľom z dôvodu vybraných mimoriadnych udalostí na strane zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu. Ide napr. o úmrtie blízkej osoby, živelnú udalosť, dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak teda zamestnávateľ poskytne zamestnancovi určitú peňažnú pomoc (maximálne vo výške 2 000 eur za jedno zdaňovacie obdobie) na základe Zákonom stanovených dôvodov, táto sa nezahrnie do základu dane. Uvedené zvýhodnenie sa uplatní na sociálnu výpomoc poskytnutú po 31. decembri 2015.

Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky Po novom už je možné vytvoriť opravnú položku aj k príslušenstvu pohľadávky, ktorá bude považovaná za daňový výdavok za predpokladu, že i) príslušenstvo bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, ii) existuje riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a iii) od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 1 080 dní. Uvedené možno realizovať už pri podávaní daňových priznaní po 31. decembri 2015.

Normy a certifikáty Mení sa tiež zahŕňanie nákladov za normy a certifikáty do základu dane. Pokiaľ ich obstarávacia cena nepresiahne 2 400 eur, budú sa zahŕňať do základu dane jednorazovo, a teda nie počas celej doby ich platnosti. Podľa prechodných ustanovení Novely sa uvedené použije už v rámci podávania daňového priznania za kalendárny rok 2015.

Zrušenie povinnosti daňovej licencie pre vybrané subjekty Novelou sa ruší povinnosť platiť daňovú licenciu pre spoločnosti zanikajúce bez likvidácie, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný takýto návrh. Pre doplnenie uvádzame, že v prípade, ak ich imanie prechádza na právnych nástupcov (z dôvodu zlúčenia alebo splynutia spoločností), budú stále povinné daňovú licenciu platiť. Výška je určená súčinom 1/12 zákonnej výšky daňovej licencie a počtom mesiacov zdaňovacieho obdobia zanikajúcej spoločnosti. Doplatiť licenciu musí spoločnosť v prípade, že návrh na zrušenie bez likvidácie vezme späť, alebo súd zistí, že spoločnosť má majetok a v dôsledku toho nariadi jej likvidáciu. Daňovú licenciu nebudú platiť ani pozemkové spoločenstvá. Uvedené platí za predpokladu, že dosahujú len príjmy z činností, ktorými sú poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, alebo hospodárenie v lesoch a na vodných plochách a zároveň ich ročný obrat neprevyšuje 10 000 eur. Zmena sa uplatní už za obdobie kalendárneho roka 2015.


35

Zmeny pri odpise prenajímaného majetku Pri odpise prenajímaného majetku sa po novom bude zohľadňovať rozsah a doba prenájmu. Znamená to, že ak prenajímateľ po skončení prenájmu tento majetok nebude ďalej prenajímať, ročný odpis bude o tento čas pomerne skrátený. To znamená v prípade prenájmu napr. bytu si nebude možné uplatniť odpis za mesiace, kedy je byt neprenajatý, a to bez ohľadu na výšku nájmu v čase, keď tento byt prenajatý bol.

Zmena asignácie dane právnickými osobami Údajne za účelom podpory neziskového sektora sa mení režim poukazovania podielu zaplatenej dane právnickými osobami. Tieto budú môcť poukázať 2 % zaplatenej dane pokiaľ v zdaňovacom období sami darovali neziskovému sektoru finančné prostriedky v hodnote aspoň 0,5 % zaplatenej dane. Ak daňovník finančný dar v tejto výške neposkytol, bude môcť poukázať len 1 % (namiesto súčasných 1,5 %) zaplatenej dane.

Pravidlá proti zneužívaniu prevodov práv na podiel na zisku Za účelom implementácie Smernice Rady 2011/96/EÚ sa do Zákona vkladá nové ustanovenie, ktorého zámerom podľa dôvodovej správy je zefektívniť boj proti daňovým únikom a zabrániť erózii základov dane zneužívaním výhod z tejto smernice. Nové ustanovenie § 50a Zákona hovorí, že „ak daňovník získa podiel na zisku na základe opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti nemožno považovať na účely tohto zákona za skutočné a ich hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov je získanie výhody pre daňovníka, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom tohto zákona, je tento podiel na zisku predmetom dane. Opatrenie podľa prvej vety môže pozostávať z viacerých opatrení alebo z ich častí.“ Ak teda bude správca dane považovať prevod práva na podiel na zisku za fiktívny, bude tento stále predmetom dane podľa Zákona. Toto ustanovenie sa aplikuje aj na situácie, ak je len niektoré z vykonaných opatrení fiktívne a ostatné sú vzhľadom na skutočnosti a okolnosti skutočné.

JUDr. Barbora Paulovičová advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou DT LEGAL

Advokátska kancelária DTLEGAL, s.r.o. vznikla na území Slovenskej republiky v roku 2004. Poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianského práva a práva nehnuteľností pre slovenskú aj zahraničnú klientelu.


36

Kooperačné podujatie MachTech & InnoTech 2016 Slovak Business Agency vás v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Bulharsku pozývajú na medzinárodné kooperačné podujatie MachTech & InnoTech 2016, ktoré sa koná 7. 4. 2016 v rámci medzinárodných výstav MachTech & InnoTech 2016 a Bulcontrola 2016 v Sofii. Podujatie ponúka príležitosť nájsť partnerov do výskumných projektov, transfer technológií a obchodnú spoluprácu a možnú spoluúčasť na projektoch financovaných európskymi programami.

Sektorové zameranie: • kovoobrábacie stroje • zváracie stroje • čerpadlá, kompresory, hydraulické stroje • laserové zariadenia • priemyselná automatizácia a softvér • kontrolné a meracie zariadenia • priemyselná elektronika, robotika • automobilový priemysel, dodávatelia

On-line registrácia: do 21.3. 2016 Výber partnerov na B2B stretnutia: 20.3. - 4.4. 2016 Poplatky: zdarma Jazyk podujatia: angličtina

REGISTRÁCIA

Viac informácií o podujatí:

Júlia Mičúneková micunekova@sbagency.sk 02/502 44 513


Business Speed dating na IT Summit 2016

37

Slovak Business Agency vás v spolupráci s rakúskym partnerom siete Enterprise Europe Network BUSINESS UPPER AUSTRIA - OO Wirtchaftsagentur GMBH pozývajú na kooperačné podujatie Business Speed dating na IT Summit 2016 Kedy: 5. - 6. 4 2016 Kde: Energie AG Powertower, Böhmerwaldstrasse 3, A-4020 Linz, Austria Sektorové zameranie: Spracovanie dát, digitalizácia, nové obchodné modely, internet, digitálne služby dizajn, softvér, nové technológie kyberneticko-fyzikálne systémy, mobilita. Program: 5.4.2016 14:30-17:00 - návšteva firmy Softwarepark Hagenberg, stretnutie výskumníkov a firiem v lokálnom IT hube. 6.4.2016 9:45-12:00 - bilaterálne rokovania, ideálna možnosť dopredu sa prihlásiť na rokovania s vybranou firmou. 13:15-18:30 - konferencia - prehľad najnovších trendov a technológií, hybridné doskové hry, revolúcia v interiéri plánovania, inteligentné továrne a digitálne obchody.

REGISTRÁCIA

Viac informácií o podujatí:

Oľga Némethová nemethova@sbagency.sk 02/502 44 513

Registračný poplatok: Kooperačné podujatie bez poplatku (účasť na konferencii 200€ bez DPH)


38

SBA

Máte zaujímavý projekt? Ukážte ho v zahraničí Slovak Business Agency otvára ďalší ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania – European Enteprise Promotion Award (ďalej EEPA). Hľadá inšpiratívne iniciatívy, ktoré dokážu prezentovať pridanú hodnotu podnikania za Slovensko. Prihlásiť sa môžete do 1. júna. EEPA sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

• národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Podpora podnikateľského prostredia: oceňuje inovačné politiky, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

Podpora internacionalizácie podnikania: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci EÚ aj mimo nej.

Do akej kategórie sa môžem prihlásiť •

Podpora podnikateľského ducha: oceňuje iniciatívy, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami. Investovanie do podnikateľských zručností: oceňuje iniciatívy

pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania.

zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností.

Kto sa môže do súťaže prihlásiť

Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov: oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr.

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých: oceňuje iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Dôležité informácie Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 1. jún 2016. Postupujúce slovenské projekty


39

do európskeho kola budú známe 1. júla 2016. Odborná porota vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 23.-25. novembra 2016 v Bratislave. Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu. Manuál a registračný formulár Podrobné informácie o súťaži Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka. V minulom roku národné poroty nominovali do európskeho kola 52 projektov. Komisia vybrala a odmenila 12 projektov a udelila 4 špeciálne ceny.

Ocenené slovenské projekty Projekt spoločnosti AV Mobilita s.r.o. získal prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii Zodpovedné podnikanie. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve. V roku 2012 bol úspešný slovenský projekt REGIONFEMME, ktorý sa dostal do užšieho výberu (14 najlepších) v kategórií Podpora internacionalizácie podnikania.

Kontakt:

Oľga Némethová Slovak Business Agency Miletičova 23 821 09 Bratislava 2   02 502 44 513 nemethova@sbagency.sk


40

PRAKTICKÉ INFO

Hľadáte investora alebo banku? Aký je medzi nimi rozdiel a kto je pre vašu firmu vhodnejší Podnikáte a potrebujete dodatočné finančné zdroje, napr. na expanziu na nové trhy, na rozbeh výroby nového produktu, na uvedenie nového produktu alebo služby na trh, či preklenutie nedostatku financií z dôvodu sezónnosti podnikania? Alebo sa ešte len chystáte podnikať a potrebujete finančnú injekciu na rozbeh celej firmy?

Na ktorú finančnú inštitúciu sa obrátiť? U koho máte najväčšie šance?

Hľadať finančné zdroje v banke je vhodnejšie pre už zabehnuté firmy, s určitou históriou, s výhľadom expanzie jej existujúcej činnosti, prípadne s potrebou preklenutia dočasného nedostatku finančných prostriedkov.

V prvom rade si treba ujasniť, aký je rozdiel medzi bankou a investorom a v ich pohľade na možnosť vloženia ich prostriedkov do vašej firmy. Čo očakávajú oni?

Investor

V jednom sú zajedno: oba typy inštitúcií očakávajú vrátenie celej nimi investovanej sumy, plus zisk (úrok alebo výnos), ktorého výška závisí od rizika, ktoré podstupujú pri investovaní do vašej firmy.

Banka Banka vám poskytne úver. Vy jej ho budete postupne v pravidelných intervaloch počas podnikania vracať vo forme splátok istiny. K tomu jej budete spolu s istinou platiť aj úrok, prostredníctvom ktorého banka zhodnocuje svoje prostriedky. Spolu teda banke platíte anuitnú splátku = istina + úrok. Banka zvyčajne požaduje od vás zábezpeku, na ktorú bude mať právo v prípade, že nebudete splácať úver (najčastejšie záložné právo na nehnuteľnosť). Toto všetko sa uvádza v úverovej zmluve. Banka podstupuje menšie riziko ako investor, ide do menej rizikových projektov. Percento zhodnotenia investície, teda úrok, je nižšie ako úrok v prípade investora.

Investor vloží do vašej firmy investíciu. Vy ju nesplácate ako úver s úrokom banke. Investor však za svoju investíciu tiež niečo očakáva. Očakáva podiel vo vašej firme s určitým stupňom kontroly nad riadením vašej firmy. Výška jeho podielu vo vašej firme závisí od výšky investície (tá závisí od toho, koľko vaša firma potrebuje) a hodnoty vašej firmy (prípadne budúcim cash flow firmy). Výška investície, podiely vo firme a iné podmienky vzťahu medzi investorom a súčasnými spoločníkmi alebo akcionármi vo firme sa spravidla definujú v investičnej zmluve. A aby svoju investíciu investor zhodnotil, jedného dňa (v priemere približne o 5-7 rokov) chce svoj podiel vo vašej firme predať (komu ju predá, závisí od typu investora a investície). A to predať za takú sumu, v ktorej sa mu vráti jednak vložená investícia do vašej firmy a jednak jej zhodnotenie, resp. výnos, vyjadrený mierou výnosnosti (%) z investovanej sumy (v prípade banky je to úrok a úroková miera v %). Táto očakávaná miera výnosnosti je podstatne vyššia ako úroková miera v prípade úveru z banky, často niekoľkonásobne. To je však miera výnosnosti, ktorá je len očakávaná.


41

Nikde nie je napísané (ako je to v úverovej zmluve s bankou, ktorá určuje výšku úroku), že investor tento výnos z investície naozaj získa. Okrem toho mu firma nič v priebehu podnikania nespláca. Nič nie je zabezpečené ako v prípade banky. A to je to riziko, ktoré investor podstupuje. Je podstatne vyššie ako v prípade banky. Preto investor očakáva mieru výnosnosti značne vyššiu než banka.

Až v momente exitu investor zhodnotí svoju investíciu. V zmluve je definovaný spôsob exitu, avšak za koľko bude tento predaj realizovaný, je napísané “vo hviezdach.”

Ak investor nevidí, že potenciál vašej firmy alebo projektu dokáže tento výnos “zabezpečiť” svojou úspešnosťou a ziskovosťou, finančné prostriedky vám neposkytne. Ak potenciál vo vašej firme vníma pozitívne a vidí v nej výnimočnosť a úspešnú budúcnosť, podpíše s vami investičnú zmluvu. V nej sa dohodnete, okrem mnohých iných vecí a podmienok, aj na forme exitu, teda spôsobe jeho výstupu z firmy (spôsobe predaja jeho podielu).

Autor: www.flexipraca.sk, www.podnikatelskyplan.sk

Hľadať finančné zdroje u investorov je vhodnejšie pre začínajúce firmy s vysokým potenciálom rastu a pre firmy prichádzajúce na trh s niečím inovatívnym.

Prehľad rozdielov: Banka

Investor

Forma poskytnutia finančných prostriedkov

Úver

Investícia

Zisk finančnej inštitúcie z poskytnutých prostriedkov

Úrok

Výnos (zakomponovaný v sume inkasovanej za predaj podielu)

Zvýšenie položky “cudzie zdroje”, konkrétne “úvery”

Zvýšenie položky “vlastné imanie”

Splátky istiny v priebehu podnikania, počas úverového vzťahu

Predaj podielu investora vo firme na konci investičného obdobia

Vzťah

Úverová zmluva

Investičná zmluva

Riziko

Nižšie

Vysoké

Zobrazenie v účtovníctve Ako sa finančné prostriedky vracajú finančnej inštitúcii


42

Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva Slovak Business Agency vás v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pozýva na seminár Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva 28.04.2016, 12:45-17:00 hod., Žilina (Palace Hotel Polom****) Účasť na podujatí je bezplatná! Na seminári získate odpovede na otázky: • Čo zahŕňa pojem duševné vlastníctvo? Patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, označenia pôvodu a zemepisné označenia. • Aké sú možnosti ochrany práv duševného vlastníctva a administratívne poplatky súvisiace s jeho ochranou? • Ako postupovať pri podaní patentovej prihlášky alebo ochrannej známky? • Osvojíte si rady, tipy a inšpirácie cez príbehy z praxe. Komu je seminár určený: • malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja, ale vítaní sú aj iní podnikatelia, ktorí majú záujem o rozšírenie si svojich vedomostí v oblasti duševného vlastníctva v rámci trhu EÚ. Program podujatia: 12.45 – 13.00 Registrácia účastníkov a otvorenie 13.00 – 13.15 Predstavenie služieb siete EEN / Ing. Júlia Mičúneková, Slovak Business Agency

REGISTRÁCIA

13.15 –14.45 Priemyselno-právna ochrana duševného vlastníctva a formálne požiadavky prihlášky (patenty, úžitkové vzory, ochranné známky a dizajny) / Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva 14.45 – 15.00 Coffee Break

Viac informácií o podujatí:

Júlia Mičúneková micunekova@sbagency.sk 02/502 44 513

15.00 – 16.30 Ako ochrániť technické riešenia a označenia (meno firmy, logo, doména, obal výrobku)? Príklady z praxe / Ing. Zuzana Girmanová, Perpetuum Plus, s.r.o. 16.30 – 17.00 Diskusia, networking Podmienky účasti: V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať on-line do 26. 4.2016!

www.sbagency.sk I www.enterprise-europe-network.sk


Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS

43

Slovak Business Agency (SBA) - Enterprise Europe Network, v spolupráci s českým partnerom siete Enterprise Europe Network v Ostrave vás pozývajú na Kooperačné podujatie BUSINESS RENDEZ-VOUS zamerané na hľadanie obchodných, technologických a inovatívnych partnerov pôsobiacich v sektoroch strojárstvo, stavebníctvo, elektronika, metalurgia a baníctvo

Kedy: 25.5.2016 Kde: DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE – BRICK HOUSE (Staré kúpelne) Adresa: Vítkovická 1708/17, 702 00 Ostrava, ČR, GPS 49.821494, 18.277404 Sektorové zameranie: Strojárstvo, metalurgia, ICT, elektronika, baníctvo a stavebníctvo Program: 9:00 – 18:00 – bilaterálne rokovania Termín na registráciu: 1.5.2016 Termín na požadované stretnutia: 15.5.2016

REGISTRÁCIA

Viac informácií o podujatí:

Oľga Némethová nemethova@sbagency.sk 02/502 44 513

www.sbagency.sk I www.enterprise-europe-network.sk


44

DATABÁ Z A PONÚK NA PARTNERST VO ( POD)


45

C.14 Výroba odevov BRUK20160120001 Britská spoločnosť hľadá dodávateľa jednotných tričiek, polokošieľ, detských čapíc, ako aj pokrývok hlavy pre dospelých a podobných textílii. Firma sa zaoberá potlačou tkanín a v súčasnosti zvyšuje svoje dodávky pre britský trh. Hľadaný partner by mal byť schopný dodávať odevy v štandardnej kvalite a požadovanej farbe bez potlače. Taktiež je aj možnosť, že dodávateľská spoločnosť disponuje potlačovými zariadeniami a bola by schopná dodávať už hotový produkt. Je dôležité, aby hľadané textílie vyhovovali potrebným špecifikáciám (umiestnenie predného vrecka, dĺžka rukávov a podobne). Dohoda by sa uzavrela na základe výrobnej spolupráce. BRNL20160127001 Holandská spoločnosť, ktorá vyrába oblečenie recyklovaným spôsobom, hľadá nové výrobné spoločnosti z dôvodu, že objem zákaziek sa neustále zvyšuje a spoločnosť už nie je schopná zabezpečiť požadované množstvá vo vlastnej réžii. Oblečenie sa produkuje zo starých odevov, ktoré už nie sú určené na nosenie, ale ďalej sa recykluje na výrobu nového oblečenia, ako pánskych športových dresov a podobne. TOSI20151217001 Slovinská spoločnosť, ktorá je lídrom v oblasti ochranných pracovných a protipožiarnych odevov a pôsobí na slovinskom, rakúskom a nemeckom trhu, hľadá partnera, ktorý by spoločnosti pomohol finančne za účelom prerazenia na celosvetový trh. Protipožiarne odevy sú interaktívne a obsahujú informačne – komunikačné riešenia, ktoré monitorujú pulz, tep, hladinu stresu a polohu osoby. Spoločnosť hľadá zahraničného investora. C.16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku BRUK20160122001 Britská spoločnosť, ktorá vyrába vysoko kvalitné kuchynské nože, hľadá spoločnosť, ktorá by na výrobky spoločnosti nasadzovala drevené rúčky nitovacím spôsobom. Nože sú vyrábané z vysoko kvalitnej japonskej nehrdzavejúcej ocele. Spoločnosť potrebuje dodávky pre 1000 až 5000 ks ročne, s možnosťou zvýšenia objemu časom. Spoločnosť hľadá partnera pre uzavretie dlhodobej spolupráce. C.27 Výroba elektrických zariadení TOUK20160209001 Britská univerzita vlastní výskumné zariadenie, ktoré disponuje 2 MW lítiovo - titánovou batériou, najväčšou svojho druhu v Británii. Spoločnosť má záujem stať sa projektovým partnerom európskeho konzorcia, ktoré by vedelo toto zariadenie využiť. Zariadenie slúži na uskladnenie obnoviteľnej energie. Spoločnosť má taktiež záujem o technickú a výskumnú spoluprácu za účelom maximalizácie úžitku svojho výskumu na tomto zariadení. BRCZ20160128001 Česká spoločnosť, ktorá sa zaoberala elektrickou inštaláciou, rozšírila svoje služby aj na výrobu rozvádzačov a elektrických káblových zväzkov a iných elektrických komponentov. Z tohto dôvodu hľadá spoločnosť dodávateľov železných nosníkov, stĺpikov, plechov, roštov, antikoróznych spojovacích výrobkov, priemyselných armatúr, kovových výrobkov a podobného materiálu. Dodávané produkty musia byť veľmi dobrej kvality. Spolupráca by prebiehala na základe distribučnej dohody. C.29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov TOKR20160111001 Kórejská spoločnosť, ktorá dlhodobo pôsobí v automobilovom priemysle a dodávala komponenty aj pre korporáciu Hyundai KIA Motors vyvinula výduchový systém využívaný v autosedadlách. Za účelom zlepšenia komfortu je tento systém pridávaný do autosedadiel a zlepšuje tak celkovú mikroklímu vo vnútri vozidla. Kórejská spoločnosť hľadá zaoceánskeho partnera, ktorý by vedel licencovať ich technológiu a pomôcť spoločnosti v konečnom dôsledku dodávať takéto sedadlá ako konečný produkt. C.32 Výroba elektronických výrobkov TOUK20160112001 Britská spoločnosť vyrábajúca ochranné prostriedky pre motorkárov ponúka pre výrobnú dohodu svoj inovatívny produkt. Spoločnosť vyvinula nový typ helmy, ktorá pri nehode ochladzuje hlavu motorkára a hlava sa tak neprehrieva. Dostupné


46

helmy obsahujú vrstvu polystyrénu, ktorý izoluje a po páde uchováva teplo vo vnútri, čo môže spôsobiť nežiaduce účinky do príchodu záchranárov. Nový typ helmy prešiel testami v 18 krajinách. TOES20151211001 Španielska spoločnosť vyvíjajúca rôzne technologické riešenia vyvinula nový systém, ktorý je ukrytý vo dverách a v prípade požiaru sa aktivuje v nadprahovej časti, popod ktorú preniká dym. Systém po aktivácii zabraňuje, aby dym z chodby prešiel dovnútra izby a ohrozil tak ľudský život v prípade nadýchania sa škodlivých plynov. Španielska spoločnosť hľadá výrobcu, ktorý by vedel tento systém implementovať do bežných interiérových dverí. Nakoľko sa jedná aj o bežné interiérové dvere a nie bezpečnostné, nie je nutné spĺňať prísnejšie bezpečnostné nároky pri procese výroby. BRFR20160127001 Francúzska spoločnosť zaoberajúca sa liečením pacientov trpiacich glaukómom (zelený zákal) hľadá subkontraktačnú spoločnosť, ktorá by vedela vykonávať čistenie medicínskych sond používaných pri liečbe tejto choroby. Sondy by mali byť čistené mydlovou vodou ,ale hľadaná spoločnosť môže navrhnúť iný spôsob, ktorý by však vyhovoval technickým špecifikáciám francúzskej spoločnosti. Počet použitých sond sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 3000 ks. Avšak spoločnosť predpokladá zvýšenie až na 200 000 v priebehu nasledujúcich 5 rokov. G.45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov BRRO20150904001 Rumunská spoločnosť, špecializujúca sa v oblasti predaja automobilových častí, ako motory, prevodovky, spojky, karosárske časti a podobne, hľadá nové produkty pred rozšírenie svojho portfólia. Spoločnosť má záujem tieto výrobky poskytovať na základe distribučnej dohody. BRCZ20160108001 Český veľkoobchod zaoberajúci sa nákupom a predajom za tepla valcovaných produktov hľadá nových dodávateľov hutníckych výrobkov. Spoločnosť chce rozšíriť svoje portfólio produktov a hľadá rôzne tvarované valcované produkty tvarov valca, hranola, nerovnomerné trojuholníkové komponenty, hladké plechy a podobne. Nový dodávateľ by mal priamo pôsobiť v hutníckom priemysle ako výrobca. Možná spolupráca by prebiehala na základe distribučnej dohody. G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov BRFR20160210001 Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na prebaľovanie, obchod a distribúciu finálnych produktov hľadá nových dodávateľov. Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj textilu pre mužov, ženy a deti, taktiež aj topánok a potrieb pre domácnosť, ako uteráky, posteľná bielizeň, prestieradlá, záclony a obrusy. Hlavným cieľom je zahrnúť tieto výrobky do svojho katalógu a sprostredkovať ich predaj na trh mimo EÚ do destinácií, ako Rusko a región Perzie. G.47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov BRPL20160115001 Poľská spoločnosť zaoberajúca sa dodávkami a predajom premietacej a zobrazovacej techniky hľadá nové produkty a dodávateľov, aby sa viac odlíšila od konkurencie. Spoločnosť dodáva audiovizuálne produkty, ako projektory, interaktívne tabule, hlasovacie systémy, dotykové obrazovky a podobne. Spoločnosť má klientov zo súkromného aj verejného sektora. Prípadná dohoda o spolupráci by prebiehala na základe distribučných služieb alebo by poľská spoločnosť pôsobila na domácom trhu ako výhradný importér produktov. M.72 Vedecký výskum a vývoj TORO20160113001 Rumunský výskumný inštitút vyvinul technológiu pre produkciu bioetanolu pochádzajúceho z drevného odpadu. Technológia premieňa drevný odpad na bioethanol pomocou kyselinovej hydrolýzy a celý proces pozostáva z viacerých krokov. Rumunská spoločnosť hľadá partnera, ktorý má skúsenosti s produkciou biopalív a v spolupráci so spoločnosťou by schválil celý pracovný postup a pomohol ho uviesť do hromadenejšej produkcie.


47

M.73 Reklama a prieskum trhu BRNL20160118001 Holandská spoločnosť špecializujúca sa na koncepty zmyslového marketingu hľadá spoločnosti, ktoré by dodávali neutralizujúce aditíva pre recyklovaný plast. Spoločnosť sa zameriava na marketing, ktorý cieli hlavne na ľudské zmysly, ako chuť, čuch, zvuk a dotyk. Hľadaná spoločnosť by mala mať skúsenosti s výrobou plastov a hodnotením, aký vplyv má na materiál vonkajšia teplota a čas. Q.86 Zdravotníctvo TOFR20151208002 Zakladatelia francúzskej biotechnologickej spoločnosti vyvinuli technológiu, ktorá rozpozná mechanizmus rezistencie na lieky proti poruchám centrálneho nervového systému. Hľadajú technickú a výskumnú spoluprácu pre uskutočnenie klinických testov liekov. Spoločnosť vlastní exkluzívne práva duševného vlastníctva.


48


49


50

dpory plexný systém po m ko e uj av st ed ý pr ikaním. e-stop-shop ktor stredným podn a on t ým ep al nc m s ko je ity NPC kej komun epájania vedec podnikania a pr

FRONT OFFICE (pre podnikateľov a nepodnikateľov)

FRONT OFFICE POSKYTNE: → POMOC PRI VYBAVENÍ SI VÝPISU Z ORSR, LV, REGISTRA TRESTOV → INFORMÁCIE O TOM, ČO PODNIKATELOM A ZÁUJEMCOM O PODNIKANIE PONÚKA VEREJNÁ SPRÁVA → INFORMÁCIE O TOM, ČO PODNIKATELOM A ZÁUJEMCOM O PODNIKANIE PONÚKA NPC

CREATIVE POINT (pre podnikateľov a ne podnikateľov)

KREATÍVNA DIELNA, V KTOREJ NÁJDETE: → 3D TLAČIAREN → 3D SCANNER → 3D PERO → LASER NA GRAVÍROVANIE A REZANIE → CNC FRÉZU → CNC SÚSTRU H

AKC (pre

→ VY PO

→ SE

→ OD

→ CO

→ NE

→ AK

R ASTOV Ý PROG (pre podnikateľov

S → PREZENTÁCIA ÉM M ELEKTRONICK R → ÚČAST NA ZAEH VÝSTAVÁCH A V → INDIVIDUÁLNE PO PODUJATIA ZAM A ROZSÍRENIE P - SLOVENSKÝ - VNÚTORNÝ T - GLOBÁLNE T


51

CELERAČNÝ PROGRAM nepodnikateľov)

YPRACOVANIE ODNIKATELSKÉHO PLÁNU EMINÁRE A WORKSHOPY

DBORNÉ PORADENSTVO

OWORKINGOVÉ PRIESTORY ETWORKINGOVÉ PRÍLEZITOSTI

KCELERÁTOR

GR A M v)

SP CEZ MÉDIÁ RANIČNÝCH ELTRHOCH ORADENSTVO A MERANÉ NA RAST PODNIKANIA NA: Ý TRH TRH EÚ TRHY

INKUBAČNÝ PROGRAM (pre podnikateľov)

→ INDIVIDUÁLNE ODBORNÉ A DLHODOBÉ PORADENSTVO → KANCELÁRSKE PRIESTORY V INKUBÁTORE → SLUZBY VIRTUÁLNEHO INKUBÁTORA → MOZNOST  NÁJST SI SVOJHO BIZNIS ANJELA

STÁŽOV Ý PROGRAM (pre podnikateľov a ne podnikateľov)

→ ZAHRANIČNÉ STÁZOVÉ POBY TY → KOMBINOVANÉ STÁZOVÉ POBY TY → ÚČAST NA MEDZINÁRODNÝC H ODBORNÝCH PODUJATIACH → STRETNUTIA S INVESTORMI A POTENCIÁLNYMI PARTNERMI


52

KALENDÁR PODNIKATEĽA

1.3.

Daň z príjmov • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2016 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 600 €)

Daň z motorových vozidiel • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel za február 2016 vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

Prehľad za zamestnancov • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii (§32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za február 2016

8.3.

Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za február 2016

Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za február 2016

Starobné dôchodkové sporenie • odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za február 2016

10.3.

Daň z príjmov • povinnosť doručiť zamestnancovi potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO zo závislej činnosti, ak nepožiadal o ročné zúčtovanie do 15. februára 2016


53

do výplatného termínu Zdravotné poistenie • odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za február 2016 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ)

Sociálne poistenie • odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za február 2016

do 5 dní po výplatnom termíne Daň z príjmov • odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu zamestnávateľom za február 2016

Sociálny fond • prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za marec 2016

15.3.

Daň z príjmov • odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za marec 2016 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) • odvod súm na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb platiteľom príjmu za marec 2016 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) • predložiť INTRASTAT-SK hlásenie (o prijatí alebo odoslaní tovaru) príslušnej pobočke colného úradu v elektronickej forme za marec 2016


54

25.3.

Daň z pridanej hodnoty • termín na podanie daňového priznania k DPH (pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou) a zaplatenie daňovej povinnosti za mesiac február 2016 • termín na podanie daňového priznania k DPH za február 2016 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a splatnosť dane • termín na podanie súhrnného výkazu za február 2016 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ • termín na podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

Spotrebné dane • povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2016

31.3.

Daň z príjmov • termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2015 • povinnosť zaplatiť daň z príjmov za rok 2015


55


56

MAREC 2016 Podnikanie vydรกva Slovak Business Agency www.mesacnikpodnikanie.sk www.sbagency.sk ISSN 2453-661X

Podnikanie I Marec 2016  
Podnikanie I Marec 2016  

Pre tých, ktorí sa rozhodli ísť vlastnou cestou

Advertisement