Page 1

Práca s ľuďmi a pre ľudí ma baví


OBSAH

Živnostenský list pri remeselnej živnosti biz tip na august

3

Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1 000 eur

4

Práca s ľuďmi a pre ľudí ma baví rozhovor

6

Účtovanie leasingu

8

5 náznakov, prečo by mala byť vaša firma na LinkedIn

14

Najpoužívanejšie typy zmlúv v podnikaní 2. časť - Právna poradňa

16

Bez vedy a výskumu nemôže byť podnikateľ úspešný - rozhovor

22

Z kasární mini priemyselná zóna

25

Kalendár podnikateľa august 2012 Príloha

26

Citát na mesiac august:

“Človek, čo má radosť z toho, ak mašíruje v zástupe a šíku pri vyhrávaní hudby, je hodný opovrhovania. Dostal omylom svoj veľký mozog, miecha by mu bola celkom stačila.“

Albert Einstein

ADRESA REDAKCIE:

elektronický časopis o všetkom, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Miletičova 23 821 09 Bratislava 2 heslo: „podnikanie“

KONTAKTY: tel.: +421-2-50 24 45 09 fax: +421-2-50 24 45 01 podnikanie@nadsme.sk

www.nadsme.sk www.msponline.sk www.obchodnypartner.sk www.podnikatelkaslovenska.sk www.ambasadorka.sk

ŠÉFREDAKTORKA:

Jana Katreniaková

REDAKTORI:

Oľga Nemethová Marta Kubrická

GRAFICKÁ ÚPRAVA:

Andrej Lančarič

príjem inzercie:

podnikanie@nadsme.sk

NARMSP vznikla v roku 1993 za účelom podpory a rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. NARMSP ©


biz tip na august

Živnostenský list pri remeselnej živnosti Stačí na vydanie živnostenského listu pri remeselnej živnosti akreditačný kurz a následné absolvovanie kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou? Alebo k tomu potrebujete 2-ročnú prax? V § 22 Živnostenského zákona sú podmienky týkajúce sa remeselných živností definované nasledovne: (1) Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú a) v ýučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo b) vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo c) dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo d) diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo e) dokladom o vzdelaní uvedeným v písmenách a) až d) alebo osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou alebo nadobúda účinnosť 1.1.2012: e) osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo (nadobúda účinnosť 1.1.2012) f) dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky. To znamená, že kvalifikačná skúška pred skúšobnou komisiou nahrádza vykonávanie praxe. I3


Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1 000 eur Podľa prepočtov Podnikateľskej aliancie Slovenska po zmene daní a odvodov od 1.1.2013 zaplatí živnostník s príjmom 1 000 eur štátu každý mesiac o 21,50 eur viac ako dnes. Platí to pre živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi i pre živnostníkov s reálnymi nákladmi na úrovni 60 % príjmu. S rastúcim príjmom nad 1 000 eur sa dopady navrhovaných zmien čoraz viac diferencujú v závislosti od reálnych nákladov, ktoré živnostník dosahuje. Pri mesačnom príjme 1 500 eur stratí živnostník s nulovými reálnymi nákladmi 173 eur mesačne, živnostník so 40% reálnymi nákladmi stratí 92 eur a živnostník so 60% reálnymi nákladmi zaplatí štátu viac o 22 eur. Nie všetci živnostníci na daňovo-odvodových zmenách prerobia. Malá

4 I I

skupina živnostníkov s mesačným príjmom od 347 do 393 eur si po zavedení zmien polepší mesačne o 109 eur v dôsledku zvýšenia hranice, od ktorej sa živnostník musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť sociálne odvody (táto hranica je zhodná s minimálnym vymeriavacím základom, ktorý sa má od 1.1.2013 zvýšiť zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy). Skupina živnostníkov s príjmami v uvedenom intervale bude oslobodená od platenia sociálnych odvodov, vďaka čomu vzrastie ich čistý príjem.

V prípade živnostníkov, ktorých príjem je vyšší ako 393 eur mesačne a teda budú povinní platiť sociálne odvody, najmenej negatívny dopad daňovo-odvodových zmien pocítia tí, ktorých hrubý príjem je intervale od 830 do 970 eur a majú reálne náklady do 40 % svojich príjmov. Štátu po novom odvedú o 17 eur viac. V prípade živnostníkov so 60% reálnymi nákladmi je interval príjmov, v ktorom sú dopady reformy najmiernejšie, posunutý vyššie - od 1 250 do 1 460 eur - pričom títo živnostníci rovnako prídu o 17 eur mesačne. Dopady aktuálnej daňovoodvodovej reformy na živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi a s hrubým


mesačným príjmom od 720 do 2880 eur budú miernejšie v porovnaní s dopadmi reformy, ktorú pripravovala predchádzajúca vláda. Naopak, živnostníci s reálnymi nákladmi na úrovni 40 % alebo 60 % hrubých príjmov budú

v dôsledku aktuálnej reformy odvádzať štátu viac, ako by odvádzali po zrealizovaní reformy predchádzajúcou vládou, a to bez ohľadu na dosahovaný príjem. Dopad aktuálnej reformy na skutočných živnostníkov -

Tabuľka: Zmena čistých mesačných príjmov SZČO po zavedení daňovo-odvodových zmien

Zmena čistého príjmu pri rôznej úrovni Hrubý mesačný príjem Reálne náklady nákladov (v eur) (v eur) 0% 20 % 40 %

60 %

500,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1000,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1500,-

-172,70

-172,70

-92,20

-21,50

2000,-

-292,80

-292,80

-123,00

-72,90

2500,-

-413,00

-377,20

-153,70

-102,50

3000,-

-539,80

-453,50

-184,50

-123,00

3500,-

-672,40

-538,20

-211,51

-143,50

4000,-

-797,30

-615,10

-231,50

-164,00

5000,-

-1035,50

-769,80

-290,40

-205,00

remeselníkov a prevádzkovateľov služieb, pri ktorých vznikajú reálne náklady, sú teda viac negatívne v porovnaní s dopadmi reformy predchádzajúcej vlády.

Grafy s dopadmi daňovoodvodových zmien na živnostníkov v závislosti od výšky ich príjmov a dosahovaných reálnych nákladov uvádzame tu. Pozrite si aj kalkulačku na výpočet čistého príjmu živnostníkov a majiteľov jednoosobových s.r.o. v budúcom roku po zohľadnení aktuálne diskutovaných daňovo-odvodových zmien. Zdroj: www.alianciapas.sk

inzercia

I5


Práca s ľuďmi a pre ľudí ma baví Keď pani Fundárková, druhá najúspešnejšia začínajúca podnikateľa roka 2011, stála pred možnosťou spraviť v malej obci Báhoň fitko, neváhala. Bola presvedčená, že robí dobrú vec. Jej nadšenie a ochotu učiť sa nové veci, pomáhať ženám pri cvičení, relaxácii či poskytnúť radu, oceňujú hlavne jej zákazníčky, ktoré sa k nej radi vracajú. Táto obľúbená dáma si vôbec nemusí robiť reklamu. Vďaka príjemnej atmosfére v jej FITKU sa chýr o tomto skrášľovacom paláci šíri od ucha k uchu. Okrem toho, táto príjemná dáma, ešte prekladá, robí korektúry a je šéfredaktorkou báhoňských novín. Fitko je jej poobedňajšia zábava. Snaží sa v ňom ponúkať stále niečo nové. Ochotne ukáže každej návštevníčke, ako sa používajú stroje. Ako pridanú hodnotu pomáha ľuďom uzdravovať sa po chorobe. Pani Jarmilka je ochotná, milá a každý ocení jej osobný prístup v čisto ženskom kráľovstve fitka. Patríte medzi najlepšie začínajúce podnikateľky roka 2011. Spomeniete si ešte, čo vám ako prvé prebehlo mysľou, keď na vyhlásení výsledkov zaznelo vaše meno? Že svoje drahé klientky ktorých „vinou“ som sa tam 6I

ocitla - zaškrtím. Nemám totiž rada oficiality. Navyše som si už x-tý raz pomyslela, že s mojím neveľkým podnikaním som tam vlastne omylom. Podnikanie v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché. Ako to vyzeralo u vás na začiatku? V čom ste videli

najväčšie prekážky? Najviac som sa obávala, či naša obec nie je na tento druh podnikania primalá, či sa mi vôbec vráti to, čo som investovala. Stále treba platiť splátky, účty, faktúry - keď sa darí, ale aj keď sa nedarí. Dnes máme, našťastie, zákazníčky z celého okolia. Pracujete ako šéfredaktorka Báhonských novín a prevádzkujete fitko. Čo vám viac prirástlo k srdcu? Myslím, že každý by mal v rámci svojich možností niečo urobiť pre svoje mesto či obec. Keďže mám nejaké skúsenosti s prácou v médiách a nejaké tie organizačné schopnosti, robím pre Báhoň noviny, prijala som aj prácu v kultúrnej komisii našej obce. Okrem toho som si nechala aj časť svojej práce


z minulosti, lebo som sa jej nechcela vzdať. A FITKO je nielen podnikanie, ale aj taká moja vlastná „kamufláž“. Nielenže ma tá práca s ľuďmi a pre ľudí baví, ale navyše som kvôli svojmu zdravotnému stavu sama donútená trocha sa hýbať. Takže mám šťastie - baví ma to aj to, aj to. Len keby času bolo viac. Ako bojujete s krízou? Existuje podľa vás vôbec nejaký trik na to, ako ňou preplávať bez ujmy? Keby taký trik existoval, dávno by ho niekto využil, nie? Možno sa dá pri dobrých nápadoch a šťastí preplávať s menšími stratami, ale mám pocit, že sme to pocítili všetci. Ja nie som ekonóm, čísla mi veľa nehovoria. Ja sa len snažím riadiť jednoduchou úvahou správať sa k zákazníčkam tak, aby boli spokojné. Lebo keď budú spokojné, nielenže sa vrátia, ale privedú aj kamarátku, mamu, sestru. Čo alebo kto vám pomáha v najťažších chvíľach vstať, naštartovať sa a ísť ďalej?

vypravím ju do školy a potom podľa aktuálnej potreby - jedna práca, druhá práca, záhrada, nákupy pre domácnosť. Mám tú výhodu, že môžem dosť improvizovať a prehadzovať si vlastné povinnosti a denné fungovanie podľa aktuálneho vývoja. Som si ale istá, že môj manžel to za výhodu nepovažuje. On plánuje rád a ja mu jeho dokonalý plán často zamiešam a prehádžem. A potom, tiež sa mi niekedy stane, že si toho naberiem priveľa a nestíham. V poslednom období dosť často, preto potom robím v noci.

Nesplnený sen... Nastúpiť do vláčika BAM-u a ísť, ísť, ísť... občas vystúpiť, napr. pri Bajkale, a znova pokračovať. Až do Vladivostoku.

Čo vás na Vašej práci najviac baví? Že prináša radosť mojim zákazníčkam aj mne. Ako oddychujete? Rýpem sa v záhrade, čítam, presádzam kvety v byte. Milujem výlety po hradoch a zámkoch... a keď sa cítim naozaj zle, odpracem sa do Mariánskych Lázní, tam vždy naberiem silu.

Rodina, pes, kocúr a záhrada. Mojou „úchylkou“ sú knihy a kvetiny. Niekto má všetko usporiadané a naplánované na chlp, niekto splašene pobehuje hore dolu a nestíha. Ako vyzerá Váš bežný deň? Neplánujem do podrobností. Skôr to funguje podľa pevných bodov - čo v ten deň musím urobiť a čo sa mi zmestí do času pomedzi povinnosti. Ráno začínam s dcérkou, I7


Účtovanie leasingu Pokiaľ podnikateľ uvažuje o kúpe automobilu, čas pred koncom roku je vhodný na to, aby si ho obstaral. K 31.12. má totiž možnosť uplatniť ¼ obstarávacej ceny vozidla do daňových výdavkov v podobe odpisu, pokiaľ automobil zakúpi v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Pokiaľ ho nadobudné prostredníctvom finančného prenájmu, výška výdavku vo forme odpisu bude trochu iná. Automobil je zaradený podľa zákona do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. V jednoduchom účtovníctve, na rozdiel od podvojného, neúčtuje podnikateľ o účtovných odpisoch, ale len o daňových odpisoch. Podľa zákona o dani z príjmov, pokiaľ podnikateľ má automobil k 31.12. zaradený v obchodnom majetku, má nárok na daňový odpis. Pri automobile obstaranom prostredníctvom finančného prenájmu, je daňový odpis 8I

za rok 2011 - 2 400 euro Automobil obstaraný prostredníctvom finančného prenájmu s dobou splácania 48 mesiacov a zaradený do užívania 20.11.2011:

počas celej doby nájmu uplatňovaný rovnomerne mesačne z istiny zistenej podľa účtovných predpisov a zvýšenej o výdavky podľa § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov.

Obstarávacia cena vozidla - 9 600 euro Výška daňového odpisu za rok 2011 - 9 600/48*počet mesiacov užívania v 2011= 400 euro

V praxi to znamená: Automobil obstaraný prostredníctvom úhrady faktúry predajcovi a zaradený do užívania 20.11.2011:

U hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu je vstupnou (obstarávacou) cenou v súlade s § 26 ods. 8 zákona o dani z príjmov istina zistená podľa účtovných predpisov zvýšená o • náklady súvisiace s obstaraním tohto majetku

Obstarávacia cena vozidla - 9 600 euro Výška daňového odpisu


vynaložené do doby zaradenia tohto majetku do užívania s výnimkou • DPH, ktorá nikdy nie je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu v súlade s ustanovením § 25 ods. 6 zákona o dani z príjmov a to tak v prípade, ak majetok obstaráva platiteľ DPH, ako aj v prípade, ak majetok obstaráva neplatiteľ DPH. Z vyššie uvedeného vyplýva, že DPH tak pre platiteľa ako aj pre neplatiteľa nie je súčasťou obstarávacej ceny. Platiteľ DPH si ju uplatní ako odpočet DPH a neplatiteľ si ju uplatní ako daňový výdavok v rámci mesačnej splátky leasingu. Pri zahrňovaní výdavkov súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku finančným prenájmom u nájomcu je aj v súlade s postupmi účtovania v JÚ potrebné odlišovať výdavky nasledovne: •a  dministratívne poplatky súvisiace so spracovaním zmluvy o finančnom prenájme - tieto poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny vozidla, t.j. do výdavkov sa dostanú prostredníctvom odpisov. •a  dministratívne poplatky súvisiace so spracovaním kúpnej zmluvy - tieto poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny vozidla, t. j. do výdavkov sa dostanú prostredníctvom odpisov. •k  úpna cena - tento výdavok je súčasťou celkových dohodnutých platieb (súčasťou istiny), t. j. do výdavkov sa dostane

prostredníctvom odpisov. •o  dpisy z obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku sa účtujú ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií. •n  ájomné (finančný úrok) - účtuje sa ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov. •p  oistné - účtuje sa ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Za náklady súvisiace s obstaraním hmotného majetku formou finančného prenájmu zahŕňanými do vstupnej ceny je možné považovať: • náklady na dopravné, na montážne práce, clo a pod., •poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy, • technické zhodnotenie vykonané do času uvedenia hmotného majetku do užívania.

dôkladne udalosť nevyšetrí a prípad neuzavrie, čo môže trvať aj tri mesiace. Ináč riskuje penále z omeškania splátok. Po uzavretí prípadu poisťovňou nasleduje finančné vyrovnanie spätne ku dňu zániku predmetu leasing, teda ku dňu odcudzenia vozidla. Leasingová spoločnosť vráti iba tie splátky, ktoré boli zaplatené po poistnej udalosti. Na predchádzajúce splátky sa pozerá, akoby sa platilo za prenájom automobilu. Vrátiť by sa mala aj pomerná časť akontácie k termínu, ku ktorému bol automobil používaný.

Automobil obstaraný prostredníctvom finančného prenájmu (leasingu) sa odpisuje rovnomerne mesačne podľa počtu mesiacov trvania leasingu. V prípade, že došlo k odcudzeniu automobilu alebo sa zničil v dôsledku totálnej havárie, leasingová zmluva sa ruší, pretože zanikol predmet leasingu. Povinnosťou nájomcu je bezodkladne oznámiť udalosť poisťovni, ako aj leasingovej spoločnosti, najneskôr do 3 dní od zistenia poistnej udalosti. Pre nájomcu je dôležité vedieť, že by mal platiť pravidelné splátky naďalej podľa splátkového kalendára, pokiaľ poisťovňa I9


6. - 7. sEPTEmBEr

kongres hotel sitno - Vyhne účasť na seminári je

BEZPLATNÁ

ManažMent PohľAdÁvok a EfEkTívNE vyMáhanie cEZhrANičNých pohľadávok ing. Štefan merjavý - výkonný riaditeľ spol. Base One, s.r.o. štvrtok 6.9. ▪ Cash manažment firmy v kocke so zameraním na cezhraničné obchodovanie ▪ Dopad nedobytných pohľadávok na hospodárenie a ziskovosť firmy ▪ Efektívna správa pohľadávok a záväzkov ing. milan hrompa - Bibby Factoring Slovakia, a.s. ▪ Využitie pohľadávok z obchodného styku pre získanie krátkodobých finančných zdrojov faktoring a forfaiting JUdr. Branislav Pospíšil - advokát ▪ Vymáhanie pohľadávok v prípade cezhraničného konkurzu ing. ondrej Baláž - prezident SKAU piatok 7.9. ▪ Cezhraničné pohľadávky z obchodného styku z účtovného hľadiska ▪ Daňové aspekty domácich a cezhraničných pohľadávok ▪ Rizikovosť pohľadávok, náklady na vymáhanie, preceňovanie a odpis pohľadávok mgr. ing. Peter daniel, Phd - poradca pre vymáhanie pohľadávok, ProFin Credit ▪ Osobitosti cezhraničných zmluvných vzťahov ▪ Súdne a exekučné vymáhanie cezhraničných pohľadávok, predpoklady úspechu, riziko neúspechu - vysvetlenie postupu vymáhania v SR a úpravy na úrovni EÚ ▪ Proces vedúci k efektívnemu vymáhaniu pohľadávok vzniknutých v cezhraničnom obchodovaní a výhody a nevýhody využitia služieb spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky a stratégie na úspešné vymáhanie dlhov ▪ Mimosúdne vymáhanie cezhraničných pohľadávok

viac informácií na www.nadsme.sk 10 I


Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network nemeckého regiónu Bayern

Stretnutie slovenských a bavorských firiem počas medzinárodného strojárskeho veľtrhu je adresované spoločnostiam z oblasti strojárstvo, elektrotechnika, regulačná a obrábacia technika, ktoré plánujú rozšíriť si svoje aktivity s Nemeckom Kedy: 11. september 2012 Kde: BVV, Veletrhy Brno, Česká republika Stretnutia slovenských a bavorských firiem budú prebiehať priamo v stánkoch bavorských firiem. Bez účastníckeho poplatku. Záujemca o účasť vyplní registračný formulár. Zoznam zatiaľ prihlásených nemeckých firiem nájdete tu: Termín na registráciu: 7. september 2012 Viac informácií o veľtrhu: www.bvv.cz/msv/msv-2012/profil-veletrhu Kontakt: Oľga Némethová NARMSP 02/50 24 45 13 nemethova@nadsme.sk


Zvečnite projekt Odfoťte výsledky projektov financovaných z prostriedkov EÚ vo svojom regióne a zapojte sa do súťaže o fotografické vybavenie v hodnote 1 000 EUR a výlet pre dve osoby do Bruselu.

Predveďte svoje fotografické majstrovstvo z tohto leta a pošlite nám svoje snímky regionálneho financovania EÚ v praxi. Musí ísť o fotografie projektov, ktoré získali finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu. Na fotografii je potrebné zachytiť údaje o projekte - v hľadáčiku nevynechajte tabuľu s európskou vlajkou a informáciami o financovaní. Uvedené fondy sa využívajú na modernizáciu menej rozvinutých regiónov EÚ, ktorým pomáhajú prekonať nástrahy globalizovaného svetového hospodárstva. Financie sa používajú napríklad na rozvoj zručností miestnych pracovníkov, podporu podnikania, zlepšovanie infraštruktúry a ochranu životného prostredia. Do súťaže sa môžete prihlásiť v dvoch rozličných kategóriách – ako zamestnanec organizácie, ktorá dostala prostriedky z fondov regionálneho rozvoja EÚ, alebo v kategórii pre širokú verejnosť. K účasti je potrebné, aby ste si vytvorili účet na sociálnej sieti Facebook, ak ho ešte nemáte. Pre začiatok si môžete vyhľadať projekty napríklad vo svojom okolí či v oblasti, ktorá vás toto leto láka. Na jeseň budú v každej kategórii vybraní dvaja víťazi. O jednom z nich sa rozhodne vo verejnom online hlasovaní, ktoré prebehne v čase od 27. augusta od 7. septembra. Druhého víťaza v každej kategórii vyberie porota, ktorá posúdi estetickú hodnotu fotografií, mieru kreativity a ich význam z hľadiska regionálnej politiky EÚ. Každý víťaz dostane poukážku v hodnote 1 000 eur na nákup príslušenstva k digitálnemu fotoaparátu a výlet pre dve osoby do Bruselu počas Európskeho týždňa regiónov a miest 2012 (8. až 11. októbra). Zaostrite počas letnej dovolenky doma či v zahraničí na projekty a majte vždy po ruke fotoaparát. Do súťaže sa môžete prihlásiť do konca augusta. Informácie o súťaži na Facebooku


Ostrava pozýva na rande s firmami Pozývame vás na rande s firmami, na ktorom môžete nadviazať výrobnú, obchodnú či technologickú spoluprácu napríklad aj s partnermi z Čiech, Nemecka, Poľska. Tieto dvojstranné rokovania sú zadarmo. Príďte na

BUSINESS RENDEZ-VOUS OSTRAVA 2012 Kedy: piatok 12. októbra 2012 Kde: Mamaison Business and Conference Hotel Imperial, Ostrava Komu je akcia určená? podnikateľom, technologickým centrám, vysokým školám Program: 8.00 registrácia 8.45 organizačné pokyny 9.00 - 17.00 bilaterálne rokovania Dôležité termíny: 28.9.2012 - posledný termín na registráciu 28.9 - 2.10.2012 termín na zaslanie požadovaných rokovaní Vyplnenú prihlášku pošlite v slovenskom jazyku, pokiaľ máte záujem o rokovanie so zahraničným partnerom v nemeckom, poľskom, resp. anglickom jazyku na een@khkmsk.cz. Registračný formulár si môžete stiahnuť tu Na stranke www.khkmsk.cz si môžete priebežne sledovať zoznam zaregistrovaných firiem.

Kontakt: Eva Šimečková Krajská hospodárska komora Moravskosliezkeho kraja +420 597 497 335 e.simeckova@khkmsk.cz


5 náznakov, prečo by mala byť vaša firma na LinkedIn Šikovní majitelia malých podnikov vedia, že na to, aby zostali v biznis hre, musia byť viditeľní aj na sociálnych sieťach. Ale kde začať? Odporúčame hlavne LinkedIn. Pozrite sa na to, prečo je LinkedIn platforma, v ktorej sa oplatí figurovať, a ako môžete ťažiť z toho, že ste jej súčasťou. 1. Zamestnávate 1-50 ľudí.

2. Máte čo povedať.

LinkedIn rozlišuje spoločnosti aj podľa ich veľkosti. Môžete tam spadať do dvoch skupín: 1-10 alebo 11-50 zamestnancov. Prvá kategória hostí najväčší počet malých podnikov, cca 854 000 účtov na LinkedIn.

Váš prvý inštinkt je vytvoriť si konto na Twitteri a Facebooku. To je samozrejme dôležité. No skúste pouvažovať aj nad LinkedIn, ako nad ďalším z prospešných nástrojov sociálnych sietí.

Nenechajte sa odradiť konkurenciou. Užívatelia vás môžu vyhľadávať pomocou iných parametrov, akými sú kľúčové slová, miesto prevádzky, priemysel, v ktorom pôsobíte, veľkosť spoločnosti, a i.

Môžete tam pravidelne zdieľať aktuálny obsah, či firemné oznámenia. Pridajte linky na webové stránky, fotografie, alebo ak máte - youtube videá. Všetko sa to zobrazí vo vašom profile a v profiloch tých, čo vás „sledujú“.

Jednoducho si nemôže dovoliť nebyť na LinkedIn. Je to príležitosť pre zviditeľnenie sa, ktorú je veľká škoda nevyužiť. 14 I I

Pomocou modulov môžete tiež príspevky z blogu zdieľať na vašej stránke. Automaticky

sa tam zobrazia vtedy, keď ich zavesíte na LinkedIn blogu. Nevešajte tam však spam a neobťažujte vašich fanúšikov obsahom, v ktorom budete neustále prezentovať iba svoju spoločnosť, vaše produkty a služby - rýchlo ich stratíte. 3. Najímate ľudí. LinkedIn je sieť pre uchádzačov o zamestnanie a profesionálov. Dá sa preto využiť ako miesto, kde budete ponúkať voľné pracovné miesta. Je to tiež skvelý dôvod na otvorenie si účtu na LinkedIn, ak ste tak už neurobili. Pritiahnete tým pozornosť na vašu webovú stránku s aktualizáciami, ako napr. pracovné miesta, tlačovky, firemné správy.


4. Potrebujete poradiť. To platí ako pre osobné tak i pre firemné účty na LinkedIn. Sieť je cenným zdrojom informácií pre ľudí, ktorí hľadajú tipy a zdroje na podporu svojho profesionálneho úsilia. Pred tým, než si vytvoríte konto pre svoje podnikanie, prehliadnite si účty podobných firiem, aby ste videli, ako si stránky spravujú a riadia diskusie. Vypozorujte, aký druh obsahu ľudia najviac komentujú a preposielajú, či sú to posty na blogu, firemné oznámenia alebo pekné fotky.

Ak máte osobné konto, nájdite skupiny, ktoré diskutujú o vašom odvetví a požiadajte o radu, ako si vytvoriť strategické postavenie na LinkedIn. 5. Ste neziskovka. Vaša organizácia má určite svoje miesto na profesionálnej sociálnej sieti. V skutočnosti môžu neziskové organizácie využívať viac výhod na LinkedIn ako bežné spoločnosti a LinkedIn ich podporuje. Ako neziskovka si môžete vybrať: buď so vytvoríte

firemnú stránku, alebo skupinu alebo oboje. Váš profil si vybudujte v súlade s vašimi cieľmi. Na stránke spoločnosti (company page) môžete zdieľať užitočné všeobecné informácie, aktualizácie, udalosti a pracovné ponuky ohľadne vašej firmy. Ale ak si vytvoríte stránku skupiny (group page) môžete rozbiehať bohatšie diskusie a zapájať ľudí do nich, aj keď to vyžaduje moderovanie a riadenie skupiny. Zdroj: www.openforum.com

I 15


) ť s a (2. č

Najpoužívanejšie typy zmlúv v podnikaní Zmluva o preprave veci Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné). V tomto smere sa jedná o všeobecnú úpravu prepravnej zmluve. Konkrétne druhy prepravy sú podrobnejšie upravené vo vykonávacích predpisoch (§629 OBZ), pričom vykonávacími predpismi sa rozumejú prepravné poriadky. Ďalšie otázky prepravy tovarov sú upravené aj medzinárodnými zmluvami. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy 16 I

zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať. Zmluva o nájme dopravného prostriedku

dopravného prostriedku inej osobe. Nájomca je povinný platiť nájomné v dohodnutej výške, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy.

Zmluvou o nájme dopravného prostriedku sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu (nájom). Zmluva vyžaduje písomnú formu. Spravidla sa tento druh zmlúv uzatvára na prenechanie užívania firemných áut medzi spoločnosťami, alebo pri užívaní iných dopravných prostriedkov (vozidlá nákladnej dopravy, lietadlá, vlaky a pod.). Ak neurčuje zmluva niečo iné, nesmie nájomca prenechať užívanie

Ak neurčuje zmluva inak, je nájomca povinný platiť nájomné po ukončení užívania dopravného prostriedku, ak je však nájomná zmluva uzavretá na dobu dlhšiu ako tri mesiace, koncom každého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dopravný prostriedok užíval. Zmluvu o nájme dopravného prostriedku dojednanú na dobu neurčitú možno ukončiť výpoveďou. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní, ak neurčuje zmluva o nájme dopravného prostriedku inú výpovednú lehotu.


Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Zmluvou o prevádzke dopravného prostriedku sa zaväzuje poskytovateľ prevádzky dopravného prostriedku (prevádzkovateľ) prepraviť náklad určený objednávateľom prevádzky dopravného prostriedku a na ten účel s dopravným prostriedkom buď vykonať jednu alebo viac vopred určených ciest, alebo v priebehu dohodnutej doby vykonať cesty podľa určenia objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odplatu. Zmluva vyžaduje písomnú formu. Uvedená zmluva je kombináciou zmluvy o preprave a zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Spravidla na základe takýchto zmlúv fungujú chartrové doprané spoločnosti. Na rozdiel od zmluvy o preprave veci je v tomto prípade presne špecifikovaný dopravný prostriedok. Zmluva o sprostredkovaní Zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu). Táto zmluva nemusí byť písomná. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, tak sprostredkovateľovi vzniká

nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania. Sprostredkovateľ neručí za splnenie záväzku tretích osôb, s ktorými sprostredkoval uzavretie zmluvy; nesmie však navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, ohľadne ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. Zmluva o sprostredkovaní zaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní. Ak nie je tento čas takto určený, môže ktorákoľvek strana zmluvu ukončiť tým, že to oznámi druhej strane. V tomto zmluvnom type sa veľmi často používa aj dohoda o exkluzivite. Zmluva o obchodnom zastúpení Zmluvou o obchodnom zastúpení sa obchodný zástupca ako podnikateľ zaväzuje pre zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu určitého druhu zmlúv (uzatvorenie obchodov) alebo dojednávať a uzatvárať obchody v mene zastúpeného a na jeho účet a zastúpený sa zaväzuje zaplatiť obchodnému zástupcovi províziu. Teda nepôjde o jednorazovú činnosť ako v prípade komisionárskej zmluvy. Obchodným zástupcom nie je zo zákona osoba, ktorá môže ako orgán zaväzovať zastúpeného. Zmluva musí mať písomnú formu. Je treba upriamiť pozornosť aj na ustanovenia o zániku zmluvy o obchodnom zastúpení. Záväzok obchodného zástupcu zaniká uplynutím času, na ktorý bola

zmluva uzatvorená. Ak sa po uplynutí tohto času zmluvné strany naďalej zmluvou spravujú, predpokladá sa, že platnosť zmluvy sa predĺžila bez obmedzenia. Zmluvu dohodnutú na neurčitý čas môže ukončiť ktorákoľvek zo strán výpoveďou. Dĺžka výpovednej lehoty pri výpovedi danej v priebehu prvého roka trvania zmluvy je jeden mesiac, pri výpovedi danej v priebehu druhého roka je dva mesiace a ak zmluva trvá tri a viac rokov, je výpovedná lehota tri mesiace. Zmluva o tichom spoločenstve Zmluvou o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje na platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Zmluva vyžaduje písomnú formu. Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Podnikateľ je povinný poskytnúť tichému spoločníkovi na požiadanie informácie o podnikateľskom zámere na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií týkajúcich sa podnikania, ako aj kópiu účtovnej závierky, ak zákon ukladá podnikateľovi povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, a výročnú správu. Zmluva o tichom spoločenstve I 17


v žiadnom prípade neoprávňuje tichého spoločníka na konanie v mene spoločnosti. Zároveň je potrebné pred uzatvorením zmluvy o tichom spoločenstve preveriť, či je možné uzatvorenie zmluvy o tichom spoločenstve v rámci spoločnosti, kde je tento záujem (napr. podľa zákona o súkromnej bezpečnosti bezpečnostnú službu nemôže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve). Pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania je rozhodná ročná účtovná závierka. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. Ak je podnikateľom právnická osoba, plynie táto lehota od schválenia tejto závierky v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom. Zmluva o otvorení akreditívu Zmluvou o otvorení akreditívu sa zaväzuje banka príkazcovi, že na základe jeho žiadosti poskytne určitej osobe (oprávnenému) na účet príkazcu určité plnenie,

18 I I

ak oprávnený splní do určitej doby určené podmienky, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke odplatu. Zmluva vyžaduje písomnú formu. Akreditív je veľmi podstatným nástrojom na uskutočňovanie platieb predovšetkým v medzinárodnom obchode. Osobitný význam má pre predávajúceho pri kúpnej zmluve. Ide o zaistenie predávajúceho, aby tento neostal bez financií (kúpnej ceny) ako aj bez predávaného tovaru. Tento spôsob platenia zamedzí, aby po prevzatí tovaru z akéhokoľvek dôvodu odkladal kupujúci jeho zaplatenie. Záverom spomeniem okrajovo aj tzv. nepomenované zmluvy, nazývané aj zmluvami inominátnymi. Ich uzatváranie je umožnené § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá. Mgr. Dávid Štefanka


Semináre na tému zodpovedného podnikania boli úspešné Zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných firiem prostredníctvom zavádzania praktík spoločensky zodpovedného podnikania bolo hlavným zámerom projektu Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku. Projekt s lead partnerom Nadáciou Pontis a s podporou EÚ realizovala na Slovensku aj agentúra NARMSP. Jedným z cieľov projektu bolo zvýšiť povedomie o zodpovednom podnikaní medzi slovenskými malými a strednými podnikmi (MSP) šírením informácií o zodpovednom podnikaní a osvedčených skúseností z Európy. Vzdelávanie a informovanie podnikateľov o téme zodpovedného podnikania a zavádzania tohto konceptu do stratégie a procesov malého a stredného podniku bolo predmetom 21 seminárov v rôznych mestách Slovenska, a to v období od apríla 2011 do februára 2012. Medzi účastníkmi seminárov „Ako byť úspešný? Podnikajte zodpovedne!“ bolo popri podnikateľoch aj niekoľko zástupcov neziskových organizácií, miestnych samospráv a pedagógov. Niektoré podujatia boli špecializované so zameraním na sektory špecifické pre daný región napr. automobilový priemysel, cestovný ruch, elektrotechnika a energetika, alebo išlo o sprievodné podujatia celoslovenských a sektorových výstav napr. medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre.

Podnikatelia sa učili aj ako ušetriť Záujem o túto tému zo strany podnikateľov, vrátane malých a živnostníkov, predčil očakávania organizátorov. Celkom 553 účastníkov získalo informácie a základné vysvetlenie, čo je zodpovedné podnikanie, ako môže pomôcť firme lepšie a efektívnejšie podnikať, ako mať spokojných zamestnancov, byť okolím pozitívne vnímanou firmou, ale aj to, ako ušetriť a zároveň chrániť životné prostredie. Účastníci boli oboznámení s viacerými príkladmi medzinárodných aj slovenských zodpovedných MSP a s niektorými zavedenými a osvedčenými postupmi spoločensky zodpovedného podnikania. 87 % si to overí v praxi V nadväznosti na tieto podujatia zrealizovala NARMSP v spolupráci s Nadáciou Pontis dotazníkový prieskum medzi účastníkmi seminárov, do ktorého sa zapojila viac ako polovica všetkých účastníkov 278 respondentov. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zmapovať postoje účastníkov seminárov k zodpovednému podnikaniu po ich skončení a vyhodnotiť mieru spokojnosti so seminárom medzi jeho účastníkmi. Podľa spracovaných výsledkov dotazníkového prieskumu, viac ako 97 % respondentov, účastníkov seminárov, vyjadrilo

názor, že seminár im poskytol zaujímavé a užitočné informácie. 87 % respondentov plánuje v najbližšom období zdokonaliť alebo zaviesť vo firme niektoré praktiky zodpovedného podnikania. Viac ako 80 % účastníkov seminárov považovalo zvýhodnenie zo strany štátu za nápomocné pri presadzovaní praktík zodpovedného podnikania, 78,1 % respondentov by potrebovalo viac času a informácií, viac ako trom štvrtinám (75,2 %) respondentov by pomohlo uznanie okolia a partnerov a takmer 70 % respondentov by napomohli požiadavky zákazníkov, verejnosti a médií. Viac ako jedna štvrtina (26,6 %) respondentov podľa výsledkov prieskumu deklarovala, že sa už stretla v obchodnej súťaži s tým, že aspekty zodpovedného podnikania boli súčasťou výberových kritérií. Celkovo hodnotili účastníci absolvovaný seminár v pozitívnom duchu. Pozitívne bola hodnotená obsahová stránka podujatia, pripravené materiály, ako aj odbornosť lektora, kultúra prejavu a otvorený prístup prezentujúcich. V rámci odporúčaní do budúcna by účastníci seminárov odporúčali klásť väčší dôraz na prezentáciu príkladov z prostredia slovenského malého a stredného podnikania, ako aj na prezentáciu menej nákladných praktických nástrojov, ktoré by boli využiteľné aj pre malé firmy a živnostníkov.

I 19


Zajtra, zajtra, len nie dnes... Prokrastinácia Dôverne ju pozná väčšina ľudí. Povedané slovami Napoleona Hilla „Prokrastinácia je, keď odkladáme na pozajtra veci, ktoré mali byť hotové predvčerom.“ Jej názov odvodzujeme z latinského „pro crastinus“, čo voľne preložené znamená „na zajtrajšok“. Dlhodobo chceme dosiahnuť určité ciele, ale krátkodobo robíme celkom odlišné veci. Ak sa máme rozhodnúť medzi tým, čo je okamžite nepríjemné a tým, čo bude v budúcnosti skvelé, často sa príliš sústredíme na prítomnosť a obetujeme budúcnosť. Problém sebaovládania nie je nový. Potýkali sa s ním už Adam a Eva. Ktorá rozumná bytosť by sa vzdala večne blaženého života v raji 20 I I

výmenou za jablko? Ako Adam a Eva čelíme mnohým pokušeniam. V súčasnej modernej dobe sa čoraz viac vecí usiluje o našu pozornosť. Je také lákavé podľahnúť zvodom internetu miesto písania správy šéfovi. Pozrieť si správy v televízii či novinách, veď ponuky pre zákazníkov možno napísať i popoludní. I upratovanie zrazu získa na atraktivite, ak študenta čaká písanie diplomovej práce. Som leňoch alebo prokrastinátor? Fenomén prokrastinácie má úzky vzťah s vývojom našej spoločnosti, ktorá je orientovaná na výkon. Vychádzajúc z predpokladu, že výkonní jedinci bývajú obvykle úspešní, možno podľa tejto tézy považovať prokrastinátorov za

neúspešných. Je to však skutočne tak? Prokrastinácia je najčastejšie považovaná za druh lenivosti. Nielenže sa ako lenivec cíti prokrastinátor, ale za leňocha ho považuje i jeho okolie. Oba pojmy nemožno stotožňovať. Dokazuje to fakt, že prokrastinujeme vtedy, keď nám na niečom záleží. Môže to byť úloha, ktorá je vnímaná ako nepríjemná, bezvýznamná, alebo obťažujúca. Bola nám však zadaná autoritou úradu alebo šéfa s pevným stanovením termínu splnenia. Zadanie vyvoláva dojem kontroly, alebo problém s prijatím autority. Na druhej strane môže byť prokrastinácia spojená s pocitom preťaženia a prerastania vecí cez hlavu. Jednoducho nevieme kde


začať. Pochybujeme o svojich možnostiach a skúsenostiach, schopnosti danú úlohu vôbec zvládnuť. Máme nereálne predstavy a očakávania o dokonalosti, sami si vytvárame na seba tlak a následne sa obávame zlyhania. Niekedy môže byť práve obava o úspech spúšťačom prokrastinácie. Predpokladaný úspech sa môže spojiť s tlakom okolia, prehnanými vlastnými očakávaniami, zodpovednosťou a mierou dokonalosti. Odkladanie ako pozitívum Ako žiaduca forma správania môže byť prokrastinácia chápaná predovšetkým v dvoch prípadoch. Tým prvým je vyvarovanie sa unáhleným záverom a rozhodnutiam všetci poznáme ľudovú múdrosť Ráno múdrejšie večera. Druhým prípadom je prokrastinácia ako funkčná súčasť tvorivého procesu. V určitej fáze projektu alebo úlohy sa vedome rozhodneme problém opustiť - odložiť ho. Tým, že sa uvoľníme a myšlienkami odbočíme inam, správne riešenie sa náhle vynorí vo forme AHA efektu. Oba tieto procesy sa odohrávajú na základy vlastnej racionálnej voľby v protiklade s prípadmi, keď je prokrastinácia vnímaná ako negatívny prvok. Nie ste v tom sami Prokrastinujeme v určitej miere všetci a všetci si v sebe nesieme schopnosť nad prokrastináciou vyhrať. Môže nám byť malou útechou, že s ňou mali problémy i velikáni svetovej literatúry. Bojovali s ňou vcelku kurióznym

spôsobom a súdiac podľa rozsahu ich diela, celkom úspešne.

záverečný termín si dajte potvrdiť od autorít, akými sú úrady, šéf či dôležitý zákazník.

Victor Hugo si vymyslel vlastnú metódu. Svoje romány písal nahý. Hugo žiadal svojho sluhu, aby mu schoval všetko oblečenie, takže nemohol utekať od písania a túlať sa po vonku. Douglas Adams, autor Stopárovho sprievodcu po galaxii, trávil celé hodiny vo vani a povaľovaním sa v posteli vymýšľajúc kreatívne výhovorky pre svojho vydavateľa, prečo mu nemôže odovzdať ani prvý náčrt svojej novej knihy. My ostatní môžeme použiť i iné, efektívne metódy.

● Koncentrácia Nesústredenosť na úlohu a jej dokončenie sú jedným z hlavných problémov. Všímajte si, kedy sa prestávate sústrediť a príčiny odstráňte. Pokiaľ sa Vám ich podarí prekonať, polovica výhry je už vaša.

Ako sa s ňou popasovať? ● Nájdite dôvody prečo Skôr než sa pustíte do práce, vezmite si do ruky pero a papier. Chvíľku premýšľajte a potom si poznamenajte skutočné dôvody, prečo prácu chcete urobiť a čo tým získate. Počas plnenia úlohy, keď máte pocit, že ju chcete odložiť, sa ku svojim spísaným dôvodom vráťte. ● Zorganizujte si čas Môže sa zdať, že človek pod stresom pracuje efektívnejšie. Výskumy však preukázali, že to nie je pravda. Krátkodobo sa síce výkonnosť zvýši, taký stav ale nie je dlhodobo udržateľný. Prokrastinácia ohrozuje psychickú pohodu, ktorá sa neskôr môže prejaviť i na zdraví. Zadeľte si čas tak, že túto skutočnosť budete mať na zreteli.

● Zbavte sa zbytočností Zbavte sa vecí, ktoré vás rozptyľujú. Často to býva najväčším problémom ľudí pracujúcich či študujúcich doma. Veľmi ľahko sa podlieha čaru televízie, kuchyne či internetu. Z pracovného stola odstráňte všetky zbytočné veci. Ak je to možné, odpojte sa i od internetu a vypnite telefón. Dostatočná úroveň kontroly podnetov z vonkajšieho prostredia má pozitívny vplyv na výkon. Rada na záver Neprokrastinujte boj proti prokrastinácii. Skúste pomenovať svoje problémy. Ak nájdete ich príčinu práve v prokrastinácii, s ktorou si sami neviete poradiť, neváhajte a objednajte si konzultáciu s odborníkom na túto problematiku. PhDr. Petra Drozdová - de la Fére www.via-nova.sk

● Zadanie od autorít Zistite si, čo sa stane, ak prácu neodovzdáte včas. Jej

I 21


Bez vedy a výskumu nemôže byť podnikateľ úspešný „Základom je rozvíjanie dobrých vzťahov, poctivosť v konaní a serióznosť v rokovaniach,“ radí uznávaný vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda dozornej rady, ale aj manžel a otec, ktorý sa môže pochváliť skutočne zaujímavým a obzvlášť rušným životom. O podnikaní a spojitosti podnikania s vedou hovorí Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Podnikať ste začali pred 20 rokmi. Ako hodnotíte začiatky svojho podnikania? Bolo to zložité, hektické obdobie ťažkých zápasov v snahe vtedajších 22 I I

neformálnych vodcov udržať status quo a mať všetko po starom. Uvedomil som si jedinečnú nikdy neopakovateľnú historickú príležitosť uplatniť dovtedy nadobudnuté skúsenosti a znalosti z dlhoročného štúdia

a praktického riadenia podniku. Ako vo väčšine bývalých štátnych podnikov, aj v závodoch Pečivární Sereď a Figara Trnava bolo treba od základu zmeniť spôsob riadenia. Zaužívané postupy pri akomkoľvek pokuse urobiť nejakú zmenu, vyvolávali nemalý odpor. Namiesto aktívnej komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi, aj v obchodných zložkách panovala pohoda. Tak ako v minulosti, čakalo sa na objednávky. Tých bolo čoraz


menej. Nad slnko jasnejšie sa žiadala zásadná zmena. Bolo nevyhnutné urobiť niečo, čo by zvrátilo nežiaduce návyky z minulosti. Každodenná konfrontácia zároveň viedla k formovaniu podnikateľskej vízie a jasnejšie sa črtali kontúry strategického projektu. Nastalo obdobie vnútornej reštrukturalizácie podľa premysleného etapizovaného plánu. Za prepotrebnú som považoval komunikáciu. Bolo si treba ľudí získať, hovoriť o dobrých úmysloch, o nevyhnutnosti urobiť všetko, aby podnik prežil, aby mali prácu a dlhodobú perspektívu. Rozbehli sa mnohé aktivity. Ustanovil som koordinačné centrum, založil skupinu pre podnikový rozvoj, začal som vydávať podnikový časopis „Naše noviny“, uviedol do funkcie dve vedúce marketingu a komunikácie. Usporadúval som stretnutia so zamestnancami a rad ďalších opatrení. Nebolo to ľahké, ale bolo to užitočné a vo vývojovom slede prinieslo dnešné výsledky. Čo by ste poradili začínajúcim podnikateľom? Ani stovky výskumných štúdií na celom svete na túto otázku nedali jednoznačnú odpoveď. Neexistuje generalizovaný súbor relevantných požiadaviek, ktoré by špičkový manažér mal spĺňať. Že je to tak, to mi potvrdili aj moje vlastné skúsenosti. Jediné, čo môžem poradiť začínajúcim podnikateľom je rozvíjanie dobrých vzťahov so zamestnancami, poctivosť v konaní, serióznosť v rokovaniach, prísny denný režim a každodenná maximalizácia vlastných a podnikových výkonov.

Vaša spoločnosť je čisto slovenská, nemáte zahraničný kapitál. Môžeme povedať, že patríte medzi slovenské top firmy. Ako sa vám podaril takýto úspech? Aplikáciou znalostí, využitím vlastných skúseností, investíciami a jasnou stratégiou podnikania. Je jasné, že každý, kto je v podniku zamestnaný, by si mal na seba zarobiť, ak má príslušné vzdelanie a chuť pracovať. Využívame všetky prístupné zdroje a racionalizujeme náklady. Od samého začiatku nášho podnikania so svojím spoločníkom sme dbali na to, aby sme včas splácali všetky úvery. Nikdy sa nestalo, že by sme meškali. Odolávali sme návrhom na strategického partnera, či myšlienke zveriť riadenie podniku zahraničnému manažérovi. Opytovali sme sa, načo by nám bol zahraničný manažér? Manažér, ktorý nepozná našu krajinu, nekomunikuje v slovenčine, má iba dobre platenú funkciu ale nie je žiadnou zárukou, že budú aj dobré výsledky. Zahraničný manažér má totiž inú prizmu videnia, je inak vychovaný, má inú psychológiu, všetko vidí v iných dimenziách. Pre nás je to malý osoh ale veľké starosti. Načo si veci komplikovať? V zásade je to otázka voľby, otázka sebavedomia a voľby podnikateľskej stratégie. Ak je to naša vízia, naše plány, naša stratégia, naša práca, bude asi najlepšie, ak naše budú aj výnosy.

20 rokov podnikáte a zároveň sa venujete aj vede. Dajú sa vôbec tieto dva obory skĺbiť? V treťom zväzku mojej pentalógie zaoberajúcou sa strategickou komunikáciou na zvlášť vyhradenej, osobitne výraznej strane (s. 587) dominuje nadpis kapitoly „Bez vedy a výskumu nemôže byť podnikateľ úspešný“. Tvrdím to stále, pretože veda je súčasťou produkčných procesov, je obsiahnutá už v samotnej komunikácii, výbere ľudí na konkrétne pracovné miesta. Najhmatateľnejšími výsledkami výskumov a nových vedecko-technických aplikácií sú moderné, vysokovýkonné stroje a zariadenia. Veda je produktívna sila a má široké využitie v každodennej práci. Vedecky fundovaný človek býva aj človek, ktorý si každý krok poriadne premyslí, analyzuje aktuálnu situáciu a na základe rozsiahlych znalostí volí ten najlepší postup riešenia. Ste veľmi činorodý človek. Na čom teraz pracujete? Na mnohých veciach. Okrem povinností v dozornej rade sa usilujem získané skúsenosti odovzdať ďalším podnikateľom. Na pozadí tejto myšlienky vznikol autorský projekt nazvaný Podnik a podnikanie. V tieto dni dokončujem štvrtý zväzok pentalógie, ktorého náplňou sú interné procesy. Všetkých päť zväzkov vyjde v piatich jazykoch (slovensky, anglicky, I 23


rusky, poľsky, maďarsky). Len pred pár dňami som v rámci ekonomickej diplomacie v Budapešti prezentoval prvý zväzok . V septembri vyjde druhý zväzok v poľštine a ruštine, a tiež štvrtý zväzok v slovenčine. Knihy vychádzajú pod egidou Európskej akadémie vied a umení, ktorej som riadnym členom. Ako hodnotíte podnikateľské prostredie na Slovensku? Keď si porovnáte situáciu, keď ste začínali a súčasnú. Čo sa najviac zmenilo? Vidíte aj zmeny k lepšiemu? Nech sa už hovorí čokoľvek, aj keď súčasné podnikateľské prostredie nie je práve najlepšie, je ale lepšie ako pred dvadsiatimi rokmi. Hrubé porušovanie zákonov na každom kroku, podnikanie ako podnikavosť voči niekomu, výpalníctvo, často zastrené inou, nepotrebnou, iba 24 I I

fiktívnou aktivitou. Dnes je už situácia ďaleko iná, ale stále nedostačujúca. V podnikaní je veľmi škodlivá nevymáhateľnosť práva a tiež nečakané zásahy decíznej sféry. Dá sa očakávať, že sa voľačo zmení k lepšiemu a to už aj z dôvodu nevyhnutnosti v nových podmienkach spoločenského formovania a potrebe veci zosystemizovať a urobiť poriadok legálnou cestou. Aký máte názor na finančnú pomoc pre krajiny, ktoré sú zadlžené? Nepozdáva sa mi to. Prečo by som mal vytvárať balík peňazí a vťahovať do toho všetkých susedov, s úmyslom požičiavať neschopným? Pripomína mi to obdobie revitalizácie. Všetky takéto snahy sú založené na princípe prerozdeľovania, ale nie vytvárania nových hodnôt. Mne sa to javí v zmysle pravidla: „zober od schopných

a daj neschopným.“ Neschopní totiž nie sú neschopní preto, lebo majú málo peňazí. Majú málo peňazí, pretože podnikať, či hospodáriť nevedia. V takých prípadoch nehrozí, že by sa niečo zmenilo. Leniví ostanú lenivcami, babráci babrákmi. Neschopní šéfovia neschopnými ostanú, nech by sa na ich dotovanie zložila Európska únia alebo hoci aj celá Amerika. Kde vidíte, že by Slovensko mohlo byť o ďalších 20 rokov? V otázke je dôležité jedno slovko „môcť“. K tomu už ale treba dodať: kedy sa zmôžeme, kedy sa staneme vysoko výkonnými bez reptania s tisícorakou argumentáciou, ako sa čo nedá? Slovo „Môcť“ musíme nahradiť niektorým z prijateľnejších výrazov: „urobíme, preštudujeme, preveríme, vykonáme“.


Z kasární mini priemyselná zóna V obci Nána, ktorá leží na hlavnej dopravnej trase, sa nachádza areál, prostredníctvom ktorého sa obec snaží zvyšovať životnú úroveň svojim občanom, či už formou vytvorenia pracovných príležitostí alebo zvýšenia príjmov do obecného rozpočtu. Prostredníctvom mini priemyselnej zóny okrem iného zosilňujú priemysel v regióne južného Slovenska. Spoločnosť Nána Invest, s.r.o. je 100% majetkom obce Nána, ktorá dostala v roku 2010 do daru bývalé kasárne od Ministerstva obrany. V ich priestoroch takto vznikla malá priemyselná zóna, v ktorej ponúkajú priestory pre podnikanie. Spoločnosť okrem riadenia a rozširovania podnájomných zmlúv sa zaoberá aj zveľaďovaním týchto priestorov a hľadá riešenia ako rozšíriť svoje portfólio služieb. Rozmýšľaj globálne, konaj lokálne Mini priemyselný park ponúka výhodné ceny (aj z medzinárodného hľadiska) a tak zosilňuje priemysel

v regióne. Nachádzajú sa tam vhodné priestory pre kancelárie, sklady, priestory pre rôzne opravárske a servisné práce, výrobné priestory, remeselnícke dielne, parkovanie, a pod. Park má k dispozícii budovy, skladové priestory či voľné plochy. Priestory sú k dispozícii s možnosťou stavebných úprav podľa vlastných potrieb. Okrem zaujímavých cien nájmu a flexibility priestorového riešenia, ponúka Nána Invest plne funkčné inžinierske siete, non stop služby na vrátnici, bezpečnosť vo vnútri areálu, výhodu blízkosti štátnej hranice s Maďarskom, či telocvičňu. V štádiu príprav sú i doplnkové služby v areáli, ako umývačka

nákladných áut, kamiónov a iných strojov, ubytovňa, mini dom služieb: kaderníctvo, pedikúra, kozmetika, masáže, solárium, manikúra,... Čaro variability a flexibility Variabilita a mnohotvárnosť areálu je obrovská. Najlepšie sa je o tom presvedčiť na vlastné oči. Ponúka skoro neobmedzené možnosti ako začínajúcim podnikateľským subjektom, tak i firmám, ktoré už na trhu pôsobia dlhšie a hľadajú konkurenčnú výhodu v domácom podnikateľskom prostredí, či uvažujú o expandovaní na svetové trhy.

w w w.nanainves t.sk

I 25


prĂ­lohA


kalendár podnikateľa august 2012 Zdravotné poistenie

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie za SZČO za júl 2012

do 8. 8. 2012 (streda)

Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) a poistného do rezervného fondu solidarity za SZČO za júl 2012 Starobné dôchodkové sporenie

~ odvod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za SZČO za júl 2012

Zdravotné poistenie do výplatného termínu

~ odvod preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom za júl 2012 (preddavok na poistné z príjmu vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ) Sociálne poistenie

~ odvod poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ za júl 2012

Daň z príjmov

do 5 dní po dni ~ odvod preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti znížených o úhrn daňového bonusu za júl 2012 Sociálny fond výplaty

~ prevod finančných prostriedkov do sociálneho fondu za august 2012

do 3 dní po dni Spotrebné dane vzniku daňovej ~ podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov (nevzťahuje sa na prevádzkovateľa daňového skladu, povinnosti prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu) a splatnosť daní Daň z príjmov do 15. 8. 2012 (streda)

~ odvod dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb vyberanej zrážkou za júl 2012 (súčasne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane príslušnému správcovi dane) ~ odvod sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb platiteľom príjmu za júl 2012 (zároveň túto skutočnosť oznámiť príslušnému správcovi dane) Daň z pridanej hodnoty ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 € ~ registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 € (do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania) •

do 20. 8. 2012 (pondelok)

• •

(Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. Táto osoba sa nestane platiteľom dane, t.j. nebude mať právo na odpočítanie dane, ale bude mať povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru a podávať daňové priznania. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“), je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby. Tieto osoby sa nestávajú platiteľmi dane a nemôžu si odpočítať daň v daňovom priznaní).

~ povinnosť podať elektronickými prostriedkami súhrnný výkaz za júl 2012 pre platiteľa dane, ktorý dodal tovar s oslobodením z tuzemska do iného členského štátu osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, alebo premiestnil tovar oslobodený od dane do iného členského štátu na účely svojho podnikania, alebo ktorý sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať súhrnný výkaz má aj platiteľ DPH, ktorý dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov osobe identifikovanej pre daň, ktorá je povinná túto daň platiť pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň


Daň z pridanej hodnoty ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za júl 2012 pre platiteľov s mesačným zdaňovacím obdobím (aj negatívne priznanie) a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti ~ povinnosť podať daňové priznanie k DPH za júl 2012 pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane, ale vznikla im povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a zaplatiť daň Spotrebné dane ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov pre prevádzkovateľa daňového skladu, prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov a oprávneného príjemcu, ktorý v rámci podnikania do 27. 8. 2012 (pondelok) opakovane prijíma predmet dane v pozastavení dane z iného členského štátu za júl 2012 (aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť nevznikla) a splatnosť daní ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholického nápoja pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia za júl 2012 a splatnosť dane ~ povinnosť pre držiteľa oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu oznámiť údaje podľa § 54 ods. 15 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov colnému úradu elektronicky za júl 2012 ~ povinnosť podať daňové priznanie k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu pre platiteľa dane za júl 2012 a splatnosť spotrebnej dane Daň z príjmov ~ splatnosť preddavku dane z príjmov fyzických osôb za august 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 z poslednej známej daňovej povinnosti, ak tá presiahla 16 596,96 eura ~ splatnosť preddavku dane z príjmov právnických osôb za august 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak tá presiahla 16 596,96 eura) ~ podať prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených do 31. 8. 2012 preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z týchto príjmov, o zamestnaneckej (piatok) prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za júl 2012 (zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, bod 20, § 39 odsek 9 písm. a/) Daň z motorových vozidiel ~ splatnosť preddavku na daň z motorových vozidiel za august 2012 (mesačný preddavok vo výške 1/12 predpokladanej ročnej dane, ak tá u jedného správcu dane presiahne 8 292 eur) Kalendár podnikateľa pripravila: Marta Kubrická, odborná pracovníčka odboru národných programov, oddelenie analýz podnikateľského prostredia a rizikového kapitálu NARMSP


Mesačník podnikanie August  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.

Mesačník podnikanie August  

Všetko čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ.

Advertisement