Page 1

  Správa o trvalej udržateľnosti 2012 

Načapujme si lepšiu budúcnosť

Zlepšujeme

Zapájame

Ovplyvňujeme


HEINEKEN Slovensko 01 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Vitajte

Predslov

Správa o trvalej udržateľnosti za rok 2012

Zodpovednosť je sila, nie povinnosť

Poslaním spoločnosti HEINEKEN na Slovensku je variť kvalitné značky piva a tým prinášať zákazníkom jedinečné zážitky. Robíme to trvalo udržateľným spôsobom rešpektujúc svojich kolegov, partnerov, životné prostredie a spoločnosť.

Úcta, dôvera a zodpovednosť voči našim zamestnancom, obchodným partnerom a spoločnosti, v ktorej pracujeme, patria k základným hodnotám spoločnosti HEINEKEN Slovensko. Sú súčasťou nášho každodenného života.

Obsah

Predslov  Načapujme si lepšiu budúcnosť Produkčný cyklus Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili 

1 2 4 6

Zelený pivovar  Zelený obchod  Zapájame zamestnancov HEINEKEN sa stará  Zodpovedná konzumácia Partnerstvá pre rozvoj 

8 10 12 14 16 18

Prehľad environmentálnych výsledkov a výsledkov v oblasti bezpečnosti Dialóg so stakeholdermi Benchmarky a ocenenia Čo nás čaká v najbližších rokoch

20 21 22 24

HEINEKEN Slovensko Spoločnosť HEINEKEN je viac ako 13 rokov lídrom na slovenskom trhu s pivom a má stabilný trhový podiel na úrovni približne 45 %. Spoločnosť HEINEKEN má na Slovensku silné portfólio značiek, do ktorého patria prémiová medzinárodná značka Heineken, najhodnotnejšia slovenská značka Zlatý Bažant, silné slovenské značky Corgoň a Kelt, regionálne značky Martiner a Gemer, ako i obľúbené zahraničné značky Krušovice, Starobrno a Desperados. Spoločnosť HEINEKEN varí svoje pivá v Hurbanove, v najväčšom slovenskom pivovare založenom v roku 1969, a zároveň prevádzkuje najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ktorá je hrdým členom skupiny HEINEKEN, patrí medzi najväčšie spoločnosti s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom na Slovensku.

700 ZAMESTNANCOV 700 9

ZAMESTNANCOV

ZNAČIEK PIVA

9

NAJVÄČŠÍ ZNAČIEK PIVA

VÝROBCA PIVA NAJVÄČŠÍ VÝROBCA PIVA NA SLOVENSKU NA SLOVENSKU

Ako každá generálna riaditeľka považujem našich ľudí za to najcennejšie, čo naša spoločnosť má. Nič nie je dôležitejšie ako tí, ktorí s vášňou prispievajú svojou prácou k spoločným obchodným výsledkom a úspechu celej spoločnosti. Našou kľúčovou ambíciou je poskytnúť našim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. Som presvedčená, že väčšine úrazov sa dá predchádzať najmä vďaka pravidelným bezpečnostným školeniam. Prevencia je jedným z hlavných predpokladov bezpečného pracoviska a dá sa dosiahnuť len vtedy, ak zaručíme dostatočné povedomie o bezpečnom správaní a ak všetci budeme dodržiavať bezpečnostné postupy a pokyny. Som veľmi hrdá na to, že v našej spoločnosti nedošlo k vážnemu úrazu už viac ako 1 100 dní. Je to ten najlepší dôkaz, že sa naozaj oplatí investovať vašu snahu a čas do toho, aby sa ľudia vo vašej spoločnosti cítili bezpečne. Dodržiavanie princípov zodpovedného podnikania vo všetkých oblastiach je pre mňa každodennou úlohou. Od toho najzákladnejšieho – ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých zamestnancov cez zodpovednosť voči

Naše základné hodnoty, ktorými sa riadime v každodennom živote, nás posúvajú ďalej na našej ceste k trvalo udržateľnému svetu. Door Plantenga generálna riaditeľka

životnému prostrediu až po otváranie takej citlivej témy, akou je zodpovedná konzumácia alkoholu. Niektorí z vás možno budú namietať, že samotný predaj alkoholu je nezodpovedný a propagácia zodpovedného pitia je pokrytecká. V spoločnosti HEINEKEN veríme, že len silná podpora zodpovedného pitia dokáže znížiť riziká nadmernej konzumácie alkoholu a zaručí nám úspešné podnikanie v dlhodobom horizonte.

moment, keď sa bude považovať za samozrejmé, že žiadna korupcia neexistuje. Keď budú ľudia bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v politike alebo biznise, odmietať korupciu ako neprijateľný a škodlivý jav. Dovtedy je však dôležité vzdelávanie verejnosti, zvyšovanie povedomia a budovanie správnych postojov aj prostredníctvom organizácií, ktoré budú svojím pozitívnym príkladom nastavovať spoločnosti zrkadlo.

Uvedomujeme si, že na našej ceste „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ máme zodpovednosť posilňovať spoločnosť, v ktorej žijeme a pracujeme. Preto je úplne prirodzené, že spoločnosť HEINEKEN sa stala jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, ktorého cieľom je podpora zdravého podnikateľského prostredia na Slovensku. Som presvedčená, že etické a transparentné podnikateľské správanie je základom hospodárskeho rozvoja v celej krajine. Prostredníctvom fondu budeme podporovať organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie, rodinkárstva a zneužívania verejných zdrojov. Verím, že v každej spoločnosti raz nastane

Byť zodpovednou spoločnosťou tiež znamená, že sa musíme starať o ľudí a spoločnosť, v ktorej pôsobíme. Som presvedčená, že iba zodpovední môžu byť silní. A len tí, čo sú silní, môžu hrdo a otvorene rozprávať a šíriť svoj príbeh ďalej. Door Plantenga generálna riaditeľka


02  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 03 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Prehľad

Načapujme si lepšiu budúcnosť „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ je dlhodobá integrovaná agenda, prostredníctvom ktorej spoločnosť HEINEKEN vytvára zdieľané hodnoty pre všetkých svojich partnerov. Trvalá udržateľnosť je súčasťou toho, ako riadime naše podnikanie. Agendu „Načapujme si lepšiu budúcnosť“, ktorá vzišla z bezprostrednej diskusie s našimi partnermi, sme predstavili v apríli 2010. Agenda poskytuje našej spoločnosti plán opatrení, ktorý odráža našu integrovanú a dlhodobú ambíciu stať sa ešte zelenšou spoločnosťou.

Načapujme si lepšiu budúcnosť

Zlepšujeme

Zelený pivovar

Zelený obchod

Zapájame Ovplyvňujeme Zapájame našich ľudí a komunity, v ktorých pôsobíme, a pomáhame im

Zapájame HEINEKEN zamestnancov sa stará

Naplnenie našich obchodných priorít Agenda „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ je integrovanou súčasťou nášho podnikania. Snažíme sa preto zabezpečiť, aby nám naša kultúra a organizácia pomáhala v napĺňaní našich ambícií. Počas uplynulých troch rokov sme sa venovali zavádzaniu trvalej udržateľnosti do našich procesov, systémov a spôsobu, akým rozmýšľame a konáme. Naše obchodné priority sú preto úzko previazané s našou cestou k trvalej udržateľnosti: • rast značky Heineken®

Budeme „najzelenšou” pivovarníckou spoločnosťou na svete

Neustále sa zlepšujeme, aby sme znížili dopad našich činností na životné prostredie

Riadenie Agendu „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ riadi na celosvetovej aj lokálnej úrovni Komisia pre trvalú udržateľnosť. Na dennej báze riadi agendu „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ tím zástupcov spomedzi pracovníkov výrobno-technického oddelenia, oddelenia predaja, ľudských zdrojov, marketingu a oddelenia korporátnych vzťahov. Naša spoločnosť ako člen globálnej skupiny HEINEKEN tiež prijala trojročný plán trvalej udržateľnosti, ktorý sme integrovali do stratégie nášho podnikania.

• byť spoločnosťou inšpirovanou konzumentmi, orientovanou na zákazníka a vedenou svojimi značkami

• využiť príležitosti na rozvíjajúcich sa trhoch • využiť výhody globálnej veľkosti spoločnosti HEINEKEN • podporovať osobné vodcovstvo našich ľudí Zavedenie trvalej udržateľnosti do výkonnostných plánov Aby sme zdôraznili dôležitosť našej stratégie trvalej udržateľnosti, zaradili sme trvalú udržateľnosť medzi päť oblastí, na základe ktorých sa každoročne hodnotia výkony top manažérov spoločnosti. To znamená, že trvalá udržateľnosť sa namiesto účelovej činnosti spojenej s krátkodobým finančným prilepšením stáva očakávaným správaním. V roku 2012 mal každý člen predstavenstva spoločnosti HEINEKEN Slovensko zahrnuté ciele z oblasti trvalej udržateľnosti vo svojom ročnom výkonnostnom hodnotení.

vlastnej podnikateľskej činnosti. Súčasťou našich postupov riadenia dodávateľov je aj monitorovanie dodržiavania Kódexu prostredníctvom spoločnej platformy EcoVadis. U dodávateľov, ktorí boli vyhodnotení ako vysoko rizikoví, sa uskutoční audit vykonaný treťou stranou. Naše reportovanie o trvalej udržateľnosti Informácie uvedené v tejto správe nie sú verifikované externým subjektom, no environmentálne údaje sú overené spoločnosťou KPMG. Všetky ostatné informácie sú založené na údajoch z rôznych operačných a certifikovaných systémov spoločnosti, a preto ich možno považovať za faktické a spoľahlivé. Táto správa bola zostavená podľa kľúčových zásad iniciatívy globálneho výkazníctva Global Reporting Initiative (GRI).

Posilnenie nášho vplyvu prostredníctvom dodávateľského kódexu Spoločnosť HEINEKEN je viazaná celofiremným kódexom pre dodávateľov. Očakávame, že všetci naši dodávatelia budú podporovať a rešpektovať naše hodnoty a princípy integrity, spoľahlivosti, dodržiavania ľudských práv a zodpovednosti voči životnému prostrediu v rámci svojej

Pozitívne ovplyvňujeme úlohu piva v spoločnosti

Zodpovedná konzumácia

Partnerstvá pre rozvoj

Riadenie, Motivačné stimuly pre vyšší manažment, Reportovanie a Transparentnosť, Dodávateľský kódex, Komunikácia a Zapájanie

S víziou napĺňania agendy „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ v rokoch 2013 – 2015 sme prehodnotili naše priority a vytvorili cielenejšiu agendu trvalej udržateľnosti. Viac si prečítate na strane 24.


04  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 05 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Prehľad

Produkčný cyklus Snažíme sa zlepšovať celý produkčný cyklus od jačmeňa až po bar.

Poľnohospodárstvo

Sladovňa

Pivovar

Obalové materiály

Distribúcia piva

Zákazník

Spotrebiteľ

Pestovanie plodín Hlavné suroviny, ktoré používame, sú jačmeň a chmeľ. Jačmeň pestovaný na slad predstavuje približne 1,4 % všetkého obilia, ktoré sa ročne vo svete vypestuje. Spoločnosť HEINEKEN je jedným z troch najväčších spotrebiteľov sladovníckeho jačmeňa na svete. Spolupracujeme s priemyselnými iniciatívami ako Iniciatíva pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo (SAI) pri riešení všetkých otázok spojených s trvalo udržateľným poľnohospodárstvom.

Výroba sladu Slad vyrábame z jačmeňa vo vlastnej sladovni. Tento proces spotrebúva energiu a vodu, preto aktívne zavádzame opatrenia na znižovanie spotreby energie a vody.

Varenie piva Proces varenia piva tiež využíva energiu a vodu. Zníženie spotreby energie znamená zvyšovanie energetickej efektívnosti a prechod k alternatívnym zdrojom energie. Znižovanie použitej vody sa primárne dosahuje optimalizáciou procesu varenia piva. Každý pivovar spoločnosti HEINEKEN má vlastné ciele v oblasti znižovania spotreby vody a energií.

Výroba fliaš, plechoviek a sudov Pivo sa plní do plechoviek, fliaš a sudov alebo sa predáva v špeciálnych pivných tankoch. Zmierňovanie dosahu obalov sa dosahuje optimalizáciou výrobného procesu, zmenou dizajnu a zvyšovaním miery recyklácie a opakovaného používania.

Distribúcia Po zabalení sa pivo distribuuje do skladu alebo k zákazníkovi niekoľkými spôsobmi prepravy, napr. kamiónmi, riečnymi alebo námornými nákladnými loďami či vlakmi. Na celosvetovej úrovni sa distribúcia optimalizuje zmenou formy prepravy, školením vodičov, používaním efektívnejších motorov a dizajnov vozidiel a prehodnocovaním sietí prepravy.

Chladenie a recyklácia Pivo sa konzumuje studené, a preto v mieste spotreby sa musí chladiť pomocou chladničiek (fľaškové a plechovkové pivo) alebo čapovacieho zariadenia (pivo v sudoch). Nové chladničky nakupované spoločnosťou HEINEKEN podliehajú tzv. zeleným štandardom. Okrem toho pracujeme na vývoji ekologickejšieho čapovacieho zariadenia, napr. David (XL) Green.

Zodpovedná konzumácia Zodpovednú konzumáciu piva podporujeme už desaťročia. V 60. rokoch minulého storočia zaviedla spoločnosť HEINEKEN samoregulačné kódexy, ktoré zakázali reklamu potenciálne oslovujúcu neplnoleté osoby. Naše dnešné štandardy zodpovednej marketingovej komunikácie sa postupne vyvinuli z týchto prvých krokov smerom k interným pravidlám so širšou pôsobnosťou.


06  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 07 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Prehľad

Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili Čo sme povedali, že urobíme do roku 20121

Čo sme urobili do roku 2012

Čo sme povedali, že urobíme do roku 20121

Zelený pivovar

Zodpovedná konzumácia

Celková spotreba energie < 137,1 MJp/hl

Splnené. Dosiahli sme úroveň 133,4 MJp/hl.

Spotreba termálnej energie < 75 MJ/hl

Splnené. Dosiahli sme úroveň 72,1 MJ/hl.

Celkové emisie CO2 < 5,0 kg CO2/hl Celková spotreba vody < 3,9 hl/hl

Čo sme urobili do roku 2012

Splnené. Dosiahli sme emisie 4,9 kg CO2/hl. Splnené. Dosiahli sme spotrebu 3,8 hl/hl.

Budeme podporovať zodpovednú kunzumáciu našich produktov

Splnené. Posolstvo o zodpovednosti „Pite rozumne” sa nachádza na všetkých primárnych a sekundárnych obaloch našich produktov. Naďalej pokračujeme v propagovaní zodpovednej konzumácie prostredníctvom nášho programu „Pite rozumne”.

Marketingové aktivity realizujeme zodpovedne

Splnené. Na našu marketingovú komunikáciu neboli podané žiadne sťažnosti.

Zorganizujeme e-learningové školenie o pravidlách zodpovednej komerčnej komunikácie (RCC) pre príslušných obchodných a marketingových zamestnancov

Splnené. 100 % identifikovaných zamestnancov absolvovalo školenie o RCC.

Partnerstvá pre rozvoj

Zelený obchod Všetky novokúpené chladničky budú založené na zelenej technológii, ak to bude po právnej a technickej stránke možné

Splnené. 100 % novozakúpených chladničiek je „zelených“.

Uzatvoríme partnerstvo s treťou stranou na riešenie problémov zneužívania alkoholu

Splnené. Partnerské aktivity zamerané na riešenie otázok šoférovania pod vplyvom alkoholu boli uskutočnené aj v roku 2012.

Budeme merať emisie skleníkových plynov v distribúcii

Splnené. Údaje sú vykázané a kompletne overené.

Splnené. V roku 2012 sme odštartovali spoločnú kampaň Deň zodpovednosti.

Zahrnieme environmentálne kritériá do procesu rozhodovania v inovačných a renovačných projektoch

Splnené. Globálny eko-nástroj sme použili pri všetkých inovačných a renovačných projektoch vykázaných ku koncu roka. Určili sme kvantitatívne ciele zlepšenia na rok 2013.

Zrealizujeme spoločné projekty v rámci Slovenského združenia výrobcov piva a sladu zamerané na riziká spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu

Nástroje

Zapájame zamestnancov Budeme propagovať bezpečnosť pri práci v pivovare a sladovni

Splnené.

Cieľ v oblasti úrazovosti pre výrobu < 1,2 úrazu/100 zamestnancov s plným úväzkom (FTE)

Splnené. Dosiahli sme úroveň 0 úrazov/100 zamestnancov s plným úväzkom.

Uskutočníme prieskum pracovnej klímy s účasťou 95 %

Splnené. Dotazník vyplnilo 97 % zamestnancov.

Program oceňovania najlepších zamestnancov podľa našej misie a vízie 2015

Splnené. Uskutočnil sa už 2. ročník ocenenia HEINEKEN Jednotka.

Pripravíme trojročný plán pre oblasť trvalej udržateľnosti

Splnené.

Zaktualizujeme Dodávateľský kódex na základe nového prístupu z roku 2010

Splnené. 100 % našich lokálnych dodávateľov podpísalo nový Dodávateľský kódex.

Od roku 2010 budú mať členovia predstavenstva ciele v oblasti trvalej udržateľnosti

Splnené. Motivačné ciele boli zavedené. Všetci členovia predstavenstva majú nastavené ciele pre oblasť trvalej udržateľnosti.

HEINEKEN sa stará Budeme pokračovať v podporovaní miestnej komunity v Hurbanove

Splnené. Vyhlásili sme a úspešne zrealizovali 4. ročník grantového programu Tu sme doma.

Budeme nakupovať jačmeň z miestnych zdrojov

Čiastočne splnené. 67 % jačmeňa sme nakúpili od miestnych pestovateľov.

1

Ak nie je uvedené inak.


08  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 09 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Zlepšujeme Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili

Zelený pivovar V spoločnosti HEINEKEN Slovensko sa usilujeme zvyšovať efektívnosť nášho pivovaru a sladovne v Hurbanove v oblasti spotreby energie a vody. V roku 2012 sme spravili významný pokrok a splnili všetky ciele na tento rok.

Za 2 roky, počas ktorých je moderná čistiareň odpadových vôd v prevádzke, sme vyrobili viac ako 1 000 000 kWh zelenej elektrickej energie. Peter Barta vedúci technického úseku

— Celková spotreba energie < 137,1 MJp/hl Dosiahli sme spotrebu 133,4 MJp/hl

— Celková spotreba termálnej energie < 75 MJ/hl Dosiahli sme spotrebu 72,1 MJ/hl

— Celkové emisie CO2 < 5,0 kg CO2/hl Dosiahli sme emisie 4,9 kg CO2/hl

ZNÍŽENIE

EMISIÍ

CO2

4,1%

MJ/hl piva 122,4 124,3

2014

2012

137,1

2012

133,4

8,1% ZNÍŽENIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

OD ROKU 2010 CELKOVEJ SPOTREBOVANEJ

TERMÁLNEJ ENERGIE

POCHÁDZA Z BIOPLYNU

Dosiahnutá hodnota

Voda Celková spotreba vody spoločnosti HEINEKEN Slovensko klesla v roku 2012 na 3,8 hl/hl z 3,9 hl/hl v roku 2011, čím sa splnil cieľ 3,9 hl/hl. Tento pozitívny výsledok sme dosiahli najmä vďaka opatreniam a aktivitám uskutočneným v rámci programu TPM. Celková spotreba vody hl vody/hl piva

4,4

2013

4,5 5,0 4,9 5,2 5,9

2010 Cieľ

Dosiahnutá hodnota

Zlepšená miera recyklácie odpadov Celková produkcia nerecyklovaného priemyselného odpadu sa v roku 2012 znížila na 0,21 kg/hl z 0,49 kg/hl v roku 2011, čím sa splnil cieľ 0,30 kg/hl. Tento 57,1 % pokles v celkovej tvorbe nerecyklovaného priemyselného odpadu sa dosiahol vďaka rastúcemu počtu zákazníkov pre použité výrobky a materiály a požiadavke na všetkých externých dodávateľov, aby likvidovali vytvorený odpad na vlastné náklady.

3,4

2015

3,6

2014

3,8

2013

3,9

2012

3,8

2012

3,9

2011

4,3

2010 Cieľ

4,4

2014

2011

149,6

2010

2015

2012

141,2

2011

Celková spotreba energie V roku 2012 sa celková spotreba termálnej energie spoločnosti HEINEKEN Slovensko zlepšila o 8,7 % z úrovne 79,0 MJ/hl v roku 2011 na 72,1 MJ/hl v roku 2012 a dosiahol sa tak určený cieľ 75,0 MJ/hl. Zníženie celkovej spotreby termálnej energie je výsledkom zdokonaľovania technológií, napríklad inštalácie nového kotla, ktoré viedlo k zvýšeniu účinnosti v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Priame a nepriame emisie CO2

2012

126,2

2013

Cieľ

Emisie CO2 Celkové priame a nepriame emisie CO2 sa v roku 2012 znížili na 4,9 kg CO2/hl z 5,2 kg CO2/hl v roku 2011. Toto zlepšenie o 5,8 % priamo súvisí so znížením spotreby termálnej energie. kg CO2 /hl piva

Celková spotreba energie 2015

— Celková spotreba vody < 3,9 hl/hl Dosiahli sme spotrebu 3,8 hl/hl

5,8 %

Celková spotreba elektrickej energie za rok 2012 klesla na 6,8 kWh/hl zo 6,9 kWh/hl v roku 2011. V dôsledku toho kleslo v roku 2012 celkové množstvo termálnej a elektrickej energie potrebné na výrobu 1 hektolitra (hl) piva o 5,5 % zo 141,2 MJ/hl na 133,4 MJ/l.

Dosiahnutá hodnota

Bronzové ocenenie TPM V apríli 2012 získal náš pivovar v Hurbanove prestížne bronzové ocenenie TPM a zaradil sa tak medzi 17 najlepších pivovarov celej skupiny HEINEKEN. Definícia TPM alebo Totálne Produktívneho Manažmentu hovorí, že to je neustály proces znižovania strát vo všetkých procesoch výroby vďaka aktívnemu zapojeniu zamestnancov celej organizácie. Okrem indikátorov, akými sú produktivita a sledovanie nákladov, kvalita, organizácia a rozvoj zamestnancov alebo spokojnosť zákazníkov, sa kladie veľký dôraz na spoločenskú zodpovednosť a sleduje sa napríklad spotreba energie či miera recyklácie. Dôležitou súčasťou aktivít patriacich pod TPM je aj zaistenie bezpečnosti na pracovisku.


10  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 11 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Zlepšujeme Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili

Zelený obchod Zaviazali sme sa neustále znižovať celkovú uhlíkovú stopu, ktorú za sebou zanechávame. Segment výroby piva a jeho distribúcia z pivovaru ku spotrebiteľovi je oblasť, v ktorej môžeme dosiahnuť podstatné zmeny.

Zaviedli sme projekt, vďaka ktorému sme dokázali znížiť počet kamiónov na našich cestách, ktoré jazdili úplne prázdne a zbytočne prispievali k znečisťovaniu nášho ovzdušia. Péter Vörös manažér plánovania a logistiky

100 % NOVOKÚPENÝCH

23 500 l

CHLADNIČIEK

JE ZELENÝCH

PLASTOVÝCH

POHÁROV

— Všetky novokúpené chladničky budú založené na zelenej technológii, ak to bude po právnej a technickej stránke možné Splnené. 100 % novozakúpených chladničiek je „zelených“. — Budeme merať emisie skleníkových plynov v distribúcii Splnené. Údaje sú vykázané a kompletne overené. — Zahrnieme environmentálne kritériá do procesu rozhodovania v inovačných a renovačných projektoch Splnené. Globálny eko-nástroj sme použili pri všetkých inovačných a renovačných projektoch vykázaných ku koncu roka. Určili sme kvantitatívne ciele zlepšenia na rok 2013.

Chladenie Ak chceme našim zákazníkom ponúknuť osviežujúce pivo, chladenie je nevyhnutnosťou. Prispieva však aj k uhlíkovej stope, ktorú zanechávame. Ako člen globálnej skupiny HEINEKEN sme sa zaviazali uvádzať na trh len ekologické chladničky. V roku 2012 spĺňalo 100 % našich nových chladničiek jeden alebo viacero z troch primárnych zelených štandardov. „Zelená“ chladnička spĺňa tri požiadavky: využíva hydrokarbónovú chladiacu zmes, má zabudované LED osvetlenie a systém riadenia energie (EMS), ak je to právne a technicky možné. V roku 2012 sme pokračovali v zavádzaní „zelených“ výčapných zariadení. Tento inovatívny systém spotrebuje až o 75 % menej energie v porovnaní s tradičným čapovacím systémom. Obaly V roku 2012 implementovala aj spoločnosť HEINEKEN Slovensko novú globálnu stratégiu pre obalové materiály. Stratégia sa zameriava na znižovanie hmotnosti, uhlíkovú stopu, efektívne využívanie zdrojov a optimalizáciu nových obalov s ambíciou znížiť environmentálny dosah obalov bez strát na integrite alebo kvalite produktov.

plne integrovaná do našich inovačných a renovačných procesov v roku 2012. Metodológia nám umožňuje vyhodnotiť environmentálnydosah našich nových produktov, napríklad vďaka zohľadneniu recyklovateľnosti a dôležitosti optimalizácie hmotnosti materiálov. Distribúcia V roku 2012 sme pokračovali v meraní a vykazovaní uhlíkovej stopy aj pri našich prepravných aktivitách. Tieto údaje nám pomôžu nastaviť ciele pre budúce znižovanie emisií skleníkových plynov od roku 2013. V roku 2011 sme uzatvorili dohodu s jedným z kľúčových zákazníkov, ktorý pôsobí na Slovensku, a vytvorili sme systém, ktorý nám umožní využívať trasy prepráv na 100 %. Nákladné autá dodávajúce tovar do supermarketov v hurbanovskom regióne jazdievali naspäť do skladu prázdne. Vďaka tejto dohode sa nákladné autá na spiatočnej ceste zastavia v našom pivovare, kde naložia prázdne prepravky a pokračujú do skladu. V roku 2012 sme sa dohodli, že využijeme rovnaký systém aj na distribúciu nášho piva v nevratných obaloch. Nemusíme teda už posielať nákladné autá do skladu nášho zákazníka, odkiaľ by sa tak či tak vracali do pivovaru prázdne.

Inovácie Metodológia EcoDesign, ktorá bola prvýkrát uvedená v roku 2011, bola

SA VYZBIERALO

NA FESTIVALE BAŽANT POHODA

MENEJ KAMIÓNOV NA CESTÁCH A VIAC AKO 18 000 EUR UŠETRENÝCH VĎAKA ZELENEJ DISTRIBÚCII

Za pol metra pol litra Zlatý Bažant je už viac ako 10 rokov generálnym partnerom najväčšieho slovenského letného festivalu Bažant Pohoda. Okrem mnohých komerčných aktivít sme na festival priniesli aj eko-aktivitu „Za pol metra pol litra“, prostredníctvom ktorej sa snažíme motivovať návštevníkov k zbieraniu plastových pohárov a prispieť tak k čistote festivalového areálu. Každému, kto nazbiera pol metra plastových pohárov, ich vymeníme za polliter čapovaného piva. Táto aktivita sa už niekoľko rokov teší obrovskej popularite. V roku 2012 sme týmto spôsobom vyzbierali plastové poháre s celkovým objemom 23 500 litrov.


12  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 13 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Zapájame Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili

Zapájame zamestnancov Ľudia sú to najcennejšie, čo naša spoločnosť má. Otázka ich zdravia a bezpečnosti na pracovisku pre nás bola a vždy bude na prvom mieste.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci priamo ovplyvňujú spokojnosť našich ľudí. Preto je našou kľúčovou ambíciou poskytnúť im bezpečné pracovisko. David Greksa bezpečnostný technik

359

EMPLOYEES

94 %

ZAMESTNANCOV

SA ZÚČASTNILO

0

ÚRAZOV

V ROKU

2012

BEZPEČNOSTNÝCH

ŠKOLENÍ

V ROKU 2012

89 % ZAMESTNANCOV V PRIESKUME PRACOVNEJ KLÍMY POTVRDILO, ŽE SA CÍTIA V PRÁCI BEZPEČNE

A ICH NADRIADENÝ SA STARÁ

O ICH BEZPEČNOSŤ

— Budeme propagovať bezpečnosť pri práci v pivovare a sladovni Splnené.

— Cieľ v oblasti úrazovosti pre výrobu < 1,2 úrazu/100 zamestnancov s plným úväzkom (FTE) Splnené. Dosiahli sme úroveň 0 úrazov/100 zamestnancov s plným úväzkom. — Uskutočníme prieskum pracovnej klímy s účasťou 95 % Splnené. Dotazník vyplnilo 97 % zamestnancov.

— Uskutočníme program oceňovania najlepších zamestnancov podľa našej misie a vízie 2015 Splnené. Uskutočnil sa už 2. ročník ocenenia HEINEKEN Jednotka.

Bezpečnosť zamestnancov chemických látok s účasťou hasičského „Bezpečnosť na prvom mieste“ nie je zboru z Komárna a dobrovoľného pre nás len prázdna fráza, je to súčasť hasičského zboru z Hurbanova. DNA našej spoločnosti. V roku 2012 sme výrazne zlepšili bezpečnosť Úrazovosť pracovného prostredia všetkých našich úrazy/100 FTE zamestnancov so špeciálnym 2013 1,1 zameraním na výrobnú prevádzku. Veríme, že väčšine úrazov sa dá predchádzať, najmä prostredníctvom pravidelných bezpečnostných školení. Prevencia je jedným z hlavných predpokladov bezpečného pracoviska a dá sa dosiahnuť len vtedy, ak zaručíme dostatočné povedomie o bezpečnom správaní a ak všetci budeme dodržiavať postupy a pokyny zamerané na bezpečnosť. V minulosti sme zaviedli viacero iniciatív, prostredníctvom ktorých vzdelávame našich zamestnancov, a zaviedli sme rôzne programy na zvyšovanie ich povedomia o bezpečnosti. V roku 2012 sme sa viac sústredili na preventívne školenia a vykonali sme komplexnú analýzu možných rizík súvisiacich s pracovnou činnosťou. Zlepšil sa vizuálny manažment v súvislosti s bezpečnostným značením. V priestoroch pivovaru sa nainštalovalo viac svetelných výstrah, značiek, informačných tabúľ a násteniek s oznamami. V skladoch sú nainštalované bezpečnostné zrkadlá, ktoré zabezpečujú lepšiu a bezpečnejšiu orientáciu pre vodičov vysokozdvižných vozíkov. Zvýšil sa počet zariadení na detekciu možného úniku CO2. V roku 2012 sa konalo prakticko-taktické cvičenie v prípade možného úniku nebezpečných

2012 0,0 2011

0,5

2010 0,0 Cieľ

Skutočnosť

Sme veľmi hrdí, že v našej spoločnosti od roku 2012 nedošlo k vážnemu úrazu. Žiadny zo zamestnancov našej spoločnosti ani dodávateľských spoločností neutrpel žiadny úraz. Úrazovosť sa v roku 2012 znížila na hodnotu 0 prípadov na 100 zamestnancov s plným úväzkom. Naše vynikajúce výsledky v tejto oblasti sú tým najlepším dôkazom, že sa naozaj oplatí investovať vašu snahu a čas do toho, aby sa ľudia vo vašej spoločnosti cítili bezpečne.

HEINEKEN Jednotka V roku 2009 si spoločnosť HEINEKEN Slovensko zadefinovala svoje poslanie a víziu na rok 2015, ako aj svoje základné hodnoty. Aby sme udržali naše poslanie/misiu/hodnoty v mysliach a srdciach našich zamestnancov živé počas celého obdobia, pripravili sme program oceňovania HEINEKEN Jednotka. Cieľom tohto programu je predstaviť a odmeniť 10 zamestnancov, ktorí výnimočným spôsobom prispievajú k napĺňaniu našej vízie a sú vzorom v správaní v zmysle našich hodnôt. Hlavnou cenou pre 10 výnimočných zamestnancov, ktorí boli priamo nominovaní a vybraní svojimi kolegami, je trojdňový výlet do Amsterdamu počas najväčších osláv roka Queen’s Day.


14  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 15 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Zapájame

HEINEKEN sa stará „HEINEKEN sa stará“ je náš komunitný program, ktorý zahŕňa priamu a nepriamu podporu lokálnych komunít, ako aj naše úsilie zabezpečiť, aby naše aktivity boli zo sociálneho a environmentálneho hľadiska trvalo udržateľné od jačmeňa až po bar.

1 300

HODÍN DOBROVOĽNÍCKEJ

PRÁCE NA ZLEPŠENIE

ŽIVOTA

V HURBANOVE

4

ORGANIZÁCIE

ZÍSKALI PODPORU

Z FONDU PRE

TRANSPARENTNÉ

SLOVENSKO V PRVOM ROKU JEHO FUNGOVANIA

Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili

Ľubica Lachká správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie

Obstarávanie z miestnych zdrojov Spoločnosť HEINEKEN prevádzkuje v Hurbanove najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe. Prirodzene je naším cieľom poskytnúť potrebnú pomoc domácemu slovenskému poľnohospodárstvu. Ten najkvalitnejší sladovnícky jačmeň, ktorý predstavuje základnú surovinu pri výrobe našich pív, dlhodobo nakupujeme predovšetkým od miestnych pestovateľov a od slovenských poľnohospodárskych firiem. V roku 2012 sme tento cieľ naplnili len čiastočne. Od lokálnych farmárov sme nakúpili 67 % jačmeňa, 22 % pochádzalo z českých trhov a zvyšné množstvo sme zaobstarali z ostatných susedných krajín.

19 MIESTNYCH

Spoločenská zodpovednosť Spoločnosť HEINEKEN Slovensko aktívne zapája obyvateľov Hurbanova, aby si sami povedali, čo chcú vo svojom meste zlepšiť. V roku 2012 bol vyhlásený 4. ročník grantového programu Tu sme doma, ktorého cieľom je zlepšiť a skvalitniť životné podmienky v našom domovskom meste. Za štyri roky svojej existencie program podporil už 45 komunitných projektov v hodnote takmer 120 000 eur, v rámci ktorých odpracovalo takmer 800 dobrovoľníkov viac ako 1 300 hodín dobrovoľníckej práce.

Spolu so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko sa nám podarilo vytvoriť účinný nástroj – grantový program Tu sme doma, ktorý pomáha rozvíjať dobrovoľníctvo a aktivizovať občanov Hurbanova.

MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ SA AKTÍVNE ZAPOJILO

DO GRANTOVÉHO

— Budeme pokračovať v podporovaní miestnej komunity v Hurbanove Splnené. Vyhlásili sme a úspešne zrealizovali 4. ročník grantového programu Tu sme doma. — Budeme nakupovať jačmeň z miestnych zdrojov Čiastočne splnené. 67 % jačmeňa sme nakúpili od miestnych pestovateľov.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou investovala 20 000 eur do dobudovania prvého nitrianskeho

skateparku na sídlisku Klokočina. V roku 2012 sme prostredníctvom grantového programu Pohoda za mestom pokračovali v obnove prírodných oddychových zón v zázemí veľkých slovenských miest. Spolu s Nadáciou Ekopolis sme vybrali a podporili 6 komunitných projektov, ktoré spolu získali 30 000 eur. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko podporila založenie Fondu pre transparentné Slovensko, ktorého cieľom je podpora etického a transparentného správania v spoločnosti podporou kapacít a trvalej udržateľnosti kontrolných organizácií. Fond už v rámci vlastného grantového programu podporil prvé štyri neziskové organizácie. Okrem toho spoločnosť HEINEKEN Slovensko podporuje organizáciu Manageria, ktorá v spolupráci s bratislavskými univerzitami motivuje rozvoj budúcich lídrov a manažérov, a Nadáciu SOCIA, ktorá organizuje celoslovenskú kampaň Lienka Pomoci zameranú na skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v roku 2012 podporila komunitu priamo a prostredníctvom poukázania 2 % dane z príjmu spolu viac ako 131 000 eurami.

PROGRAMU

POHODA

ZA MESTOM

20 000 EUR

SME DAROVALI NA DOBUDOVANIE

SKATEPARKU NA NAJVÄČŠOM

NITRIANSKOM SÍDLISKU

Iniciatíva „Hlásime sa k dobrovoľníctvu“ V roku 2012 sa generálni riaditelia 50 spoločností pôsobiacich na Slovensku opäť zapojili do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku „Naše mesto“. Keďže rok 2012 bol Európskym rokom aktívneho starnutia, spojili sily a pomohli v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Bratislave. Okrem dobrovoľníckej práce generálni riaditelia podpísali iniciatívu „Hlásime sa k dobrovoľníctvu“. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko podpisom iniciatívy deklaruje, že pri prijímaní nových zamestnancov bude brať do úvahy ich prax v oblasti dobrovoľníctva. Skúsenosť s dobrovoľníctvom prezradí o vašich zamestnancoch veľa: či majú tímového ducha a ako sa vedia prispôsobovať rôznym situáciám.


16  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 17 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Ovplyvňujeme

Zodpovedná konzumácia Pivo je prírodný produkt, ktorý si vychutnávajú dospelí na celom svete. Hoci si väčšina vychutnáva naše výrobky s mierou, nájdu sa aj tí, ktorí konzumujú alkohol nezodpovedne. Ako líder na slovenskom pivnom trhu cítime zodpovednosť aktívne podporovať rozumné vychutnávanie našich pív.

MÁME WEBOVÚ STRÁNKU VENOVANÚ ZODPOVEDNEJ

KONZUMÁCII ALKOHOLU WWW.PITEROZUMNE.SK

Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili Chceme ľudí informovať o pozitívnych účinkoch piva, no zároveň ich vzdelávať o rizikách spojených s nadmernou konzumáciou alkoholu. Hana Šimková manažérka korporátnych vzťahov

SŤAŽNOSTÍ PODANÝCH NA NAŠE MARKETINGOVÉ

KAMPANE

— Marketingové aktivity realizujeme zodpovedne Splnené. Na našu marketingovú komunikáciu neboli podané žiadne sťažnosti. — Zorganizujeme e-learningové školenie o pravidlách zodpovednej komerčnej komunikácie (RCC) pre príslušných obchodných a marketingových zamestnancov Splnené. 100 % identifikovaných zamestnancov absolvovalo školenie o RCC.

100 %

IDENTIFIKOVANÝCH

ZAMESTNANCOV

ABSOLVOVALO

ŠKOLENIE O ZODPOVEDNEJ

03m

— Budeme podporovať zodpovednú konzumáciu našich produktov Splnené. Posolstvo o zodpovednosti „Pite rozumne” sa nachádza na všetkých primárnych a sekundárnych obaloch našich produktov. Naďalej pokračujeme v propagovaní zodpovednej konzumácie prostredníctvom nášho programu „Pite rozumne”.

KOMERČNEJ

Samoregulácia Dohliadame na to, aby naša marketingová komunikácia spĺňala prísne Pravidlá zodpovednej komerčnej komunikácie spoločnosti HEINEKEN, ktoré idú nad rámec platných slovenských zákonov. Tieto pravidlá platia pre každého, kto v našej spoločnosti pracuje v oblasti marketingu a predaja našich produktov, aby sme sa uistili, že svojou komunikáciou neprispievame k nadmernej konzumácii alkoholu alebo zneužívaniu našich produktov. Našu komerčnú komunikáciu umiestňujeme len na miestach, kde aspoň 70 % prijímateľov má minimálne 18 rokov, to znamená, vek potrebný na legálne zakúpenie alkoholických nápojov na Slovensku. V našich marketingových kampaniach zobrazujeme len osoby staršie ako 25 rokov, ktorých vzhľad a konanie zodpovedá ich veku. Nenaznačujeme, že alkohol môže slúžiť na dosiahnutie spoločenského alebo sexuálneho úspechu.

Naše Pravidlá zodpovednej komerčnej komunikácie pomáhajú všetkým, čo pracujú v oblasti marketingu a predaja, zaručiť, že neprispievame k nadmernej Zodpovedná marketingová konzumácii. Keďže si uvedomujeme komunikácia potrebu spresnenia pravidiel v digiVo všetkých našich reklamných tálnom prostredí, v júni 2012 sme zaviedli spotoch, na bilbordoch či iných reklamných materiáloch, na etiketách nové pravidlá o digitálnej marketingovej komunikácii. Tie sa týkajú oblastí ako sklených alebo PET fliaš, ako aj na použitie videomateriálov, on-line súplechovkách, všade tam nájdete logo našej lokálnej kampane „Pite rozumne“ kromia a bezpečnosti so špeciálnym zameraním na overovanie veku, najmä s odkazom na webovú stránku www.piterozumne.sk. Webová stránka v sociálnych médiách. obsahuje užitočné informácie Pite rozumne o rozumnej konzumácii alkoholu Sme presvedčení, že vzdelávanie a dôsledkoch nezodpovedného pitia.

zábavným a zaujímavým spôsobom je efektívnejšie ako striktné zákazy či „zdvihnutý prst“. V tomto duchu sme pripravili aj náš osvetový program „Pite rozumne“. Špeciálne IQ hliadky oblečené v policajných uniformách dozerajú na zodpovedné pitie na najdôležitejších podujatiach, ktoré sponzorujeme. Účastníkom merajú hladinu alkoholu v dychu a prostredníctvom špeciálnych okuliarov, ktoré simulujú stav 1,3 promile alkoholu v krvi, prakticky vysvetľujú riziko šoférovania pod vplyvom alkoholu. Naši zamestnanci ako ambasádori Podporujeme našich zamestnancov, aby šírili myšlienky zodpovednej konzumácie alkoholu, a aby sami pili alkoholické nápoje zodpovedne. Pomocou vzdelávacieho programu Cool@Work pomáhame zamestnancom pochopiť, čo znamená zodpovedná konzumácia. Jeho cieľom je zlepšiť bezpečnosť a zdravie pri práci, zabezpečiť zodpovednú konzumáciu alkoholu a šírenie osvety medzi zamestnancami. Zamestnanci sú rozdelení do troch skupín a pre každú z nich sú určené cielené informácie a podpora: 1. Zelená: väčšina zamestnancov, ktorí alkohol konzumujú s mierou a zodpovedne 2. Oranžová: zamestnanci, u ktorých existuje riziko vzniku problémov s alkoholom kvôli ich pracovným činnostiam alebo pracovnej náplni 3. Červená: jednotlivci, ktorí majú v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu pracovné alebo zdravotné problémy

KOMUNIKÁCII Máš už dosť? Počas tretieho ročníka Dňa otvorených dverí v našom pivovare sme spustili novú aktivitu nazvanú „Máš už dosť rokov na to, aby si pil rozumne?“, ktorej cieľom je predchádzať predaju piva mladistvým osobám. Vek je často ťažké odhadnúť len podľa vzhľadu človeka a pri mladých ľuďoch je to ešte naročnejšie. Mladí ľudia sa preto pri objednávaní piva v stánkoch stretli s otázkou o svojom veku, ktorý museli preukázať občianskym preukazom. Ak mali nad 18 rokov, od predajcu dostali náramok, aby pri ďalšom nákupe nemuseli opäť odpovedať na rovnakú otázku.


18  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 19 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Ovplyvňujeme Čo sme povedali, že urobíme, a čo sme urobili

Partnerstvá pre rozvoj Spoločnosť HEINEKEN konzistentne podporuje zodpovedný prístup k alkoholu a aktívne potláča jeho nadmerné užívanie. Povedomie o zodpovednej konzumácii zvyšujeme prostredníctvom komunikačných kampaní a budujeme partnerstvá zamerané na riešenie problémov spojených s nadmerným užívaním alkoholu.

Spoločné úsilie najväčších slovenských pivovarov zamerané na riešenie problému nadmerného užívania alkoholu je účinnejšie, ako keby každá spoločnosť konala osobitne. Júlia Hurná prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu

3

NAJVÄČŠÍ VÝROBCOVIA

PIVA NA SLOVENSKU SPUSTILI SPOLOČNÚ KAMPAŇ ZAMERANÚ NA PROBLÉM NADMERNÉHO

UŽÍVANIA ALKOHOLU

2. JÚL BOL VYHLÁSENÝ

ZA DEŇ

ZODPOVEDNOSTI

3 539 ĽUDÍ BOLO VYŠETRENÝCH

POČAS DŇA ZODPOVEDNOSTI

— Uzatvoríme partnerstvo s treťou stranou na riešenie problémov zneužívania alkoholu Splnené. Partnerské aktivity zamerané na riešenie otázok šoférovania pod vplyvom alkoholu boli uskutočnené aj v roku 2012. — Zrealizujeme spoločné projekty v rámci Slovenského združenia výrobcov piva a sladu zamerané na riziká spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu Splnené. V roku 2012 sme odštartovali spoločnú kampaň Deň zodpovednosti.

Máme jasný záväzok investovať čas, finančné prostriedky a odborné znalosti našich ľudí do toho, čo nazývame Partnerstvá pre rozvoj. Priemyselné odvetvia, vlády, mimovládne organizácie, tretie strany, asociácie spotrebiteľov, policajné zbory, zákonodarcovia, maloobchodní predajcovia, majitelia hotelov, barov a reštaurácií – tí všetci zohrávajú dôležitú úlohu v šírení myšlienok zodpovednej konzumácie. Partnerstvo V roku 2011 uzatvorila spoločnosť HEINEKEN Slovensko partnerstvo s neziskovou organizáciou Slovenský autoturist klub, ktoré je primárne zamerané na riešenie rizík spojených s riadením motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu, a to najmä u mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov. V rámci partnerstva organizujeme aktivity na najväčších podujatiach, ktoré naša spoločnosť sponzoruje, ako aj počas Dňa otvorených dverí v hurbanovskom pivovare. Na týchto podujatiach prezentujeme praktické ukážky skresleného zrakového vnímania po konzumácii alkoholu. Návštevníci majú možnosť vyskúšať si špeciálne okuliare simulujúce videnie pri obsahu 1,3 promile alkoholu v krvi a prejsť jednoduchým testom, ako napríklad presunúť predmet z bodu A do bodu B, absolvovať slalom medzi kužeľmi alebo kráčať po rovnej čiare. Veríme, že takáto praktická skúsenosť je dokonalým nástrojom na zvyšovanie povedomia o danej problematike a vzdelávanie nielen mladých ľudí o rizikách šoférovania

pod vplyvom alkoholu. Partnerstvá v rámci odvetvia Jedným z najefektívnejších prístupov pri riešení problému nadmernej konzumácie alkoholu je využiť znalosti a profesionálne skúsenosti v rámci nášho pivovarníckeho odvetvia. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je členom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Združenie je členom európskej pivovarníckej organizácie Brewers of Europe. V roku 2012 združenie spustilo spoločnú iniciatívu s cieľom šíriť medzi širokou verejnosťou osvetu v oblasti predchádzania nadmernej konzumácii alkoholu. Pilotný ročník kampane nazvanej Deň zodpovednosti bol veľmi úspešný a kampaň bude pokračovať aj v ďalšom roku. Globálne záväzky v oblasti užívania alkoholu Na konferencii organizovanej Medzinárodným centrom pre politiky v oblasti konzumácie alkoholu (ICAP), ktorá sa konala vo americkom Washingtone, sa spoločnosť HEINEKEN pridala k ďalším 11 svetovým výrobcom alkoholických nápojov a dali si viacero záväzkov s cieľom obmedziť škodlivé účinky užívania alkoholu. Tieto záväzky pokrývajú päť kľúčových oblastí vrátane pitia mladistvých, riadenia vozidiel po konzumácii alkoholu a zodpovedných produktových inovácií. Skupina HEINEKEN ich implementuje vo všetkých svojich spoločnostiach v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Deň zodpovednosti V júli 2012 sme spustili kampaň zameranú na zodpovednú konzumáciu s názvom Deň zodpovednosti, ktorú spoločne pripravili členské pivovary Slovenského združenia výrobcov piva a sladu v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Jej zámerom bola prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov a sprístupnenie poradenstva a pomoci čo najširšej skupine obyvateľstva. Do celoslovenskej kampane Deň zodpovednosti sa 2. júla zapojili odborní pracovníci 36 regionálnych centier ÚVZ, ktorí poskytovali verejnosti špeciálne poradenské služby a vykonávali bezplatné pečeňové testy. Kampaň sa uskutočnila v 36 slovenských mestách.


20  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 21 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Ďalšie informácie

Prehľad výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti Pivovar – ukazovateľ

Jednotka

2010

2011

2012

Termálna energia

MJ/hl

82,9

79,0

72,1

Elektrická energia

kWh/hl

7,4

6,9

6,8

Celková energia*

MJp/hl

149,6

141,2

133,4

Priame emisie CO2

kg CO2/hl

4,6

4,2

3,9

Nepriame emisie CO2

kg CO2/hl

1,3

1,0

1,0

Celkové emisie CO2**

kg CO2/hl

5,9

5,2

4,9

hl/hl

4,3

3,9

3,8

Voda

kg/hl

0,77

0,49

0,21

Jednotka

2010

2011

2012

Termálna energia

MJ/ton

2167,4

2055,2

1959,9

Nerecyklovaný priemyselný odpad Sladovňa – ukazovateľ

Elektrická energia

kWh/ton

91,8

88,0

86,0

Celková energia**

MJp/ton

2993,7

2846,7

2733,7

Priame emisie CO2

kg CO2/ton

120,9

114,6

109,3

Nepriame emisie CO2

kg CO2/ton

15,7

12,9

12,8

Celkové emisie CO2***

kg CO2/ton

136,6

127,5

122,1

Voda

m3/ton

3,8

3,5

3,6

Nerecyklovaný priemyselný odpad

kg/ton

0,00

0,00

0,00

* Celková energia sa vypočíta vynásobením konvertovanej spotreby elektrickej energie na primárne využívanú energiu. To sa vykonáva vynásobením spotreby elektrickej energie číslom 9, a tak sa kWh prevedú na MJ, pričom sa berie do úvahy 40 % efektívnosť pri premene energie. Jednotka je preto MJp/hl (MJ primárnej energie). ** Celkový údaj o emisiách CO2 pozostáva z priamych (spaľovanie paliva a straty chladiacich zmesí) a nepriamych emisií CO2 (prívod tepla a elektrickej energie zo siete).

Parametre (absolútne hodnoty)

Jednotka

2010

2011

2012

Úmrtia zamestnancov spoločnosti***

Prípady

0

0

0

Úmrtia zamestnancov dodávateľa***

Prípady

0

0

0

Trvalé následky u zamestnancov spoločnosti

Prípady

0

0

0

Trvalé následky u zamestnancov spoločnosti pri dochádzaní do práce

Prípady

0

0

0

Parametre (absolútne hodnoty)

Jednotka

2010

2011

2012

Úrazy zamestnancov spoločnosti

Prípady

0

1

0

Úrazy zamestnancov dodávateľa

Prípady

1

0

0

Dni

0

276

0

Vymeškané dni zamestnancov spoločnosti Ukazovatele (priemerné hodnoty) Úrazovosť Závažnosť úrazov *** Tieto údaje sa týkajú zamestnancov výroby.

Jednotka

2010

2011

2012

Prípady/100 FTE

0,0

0,5

0,0

Dni/100 FTE

0

130

0

Dialóg so stakeholdermi a ich zapojenie Stakeholderi predstavujú nevyhnutnú súčasť našej agendy „Načapujme si lepšiu budúcnosť“. Pomáhajú nám sústrediť sa na to, čo je dôležité, a upozorňujú nás, keď majú pocit, že naberáme nesprávny smer.

V roku 2012 vykonala spoločnosť HEINEKEN Slovensko každoročný prieskum reputácie, ktorý umožnil našim stakeholderom (zákazníkom, dodávateľom, vládnych a politických činiteľov, médií a neziskových organizácií a ďalším) povedať, čo si myslia. Prieskum sa vykonáva kombináciou osobných telefonických rozhovorov a on-line dotazníka. Tematicky sa zameriava na sedem kľúčových dimenzií, medzi ktoré patrí aj „zodpovednosť a trvalá udržateľnosť“. Výsledky ukázali, že HEINEKEN je na Slovensku vo všeobecnosti vnímaný ako dôveryhodná a rešpektovaná spoločnosť. Naša reputácia je dobrá a od roku 2011 sa zlepšuje. V oblasti zodpovedného podnikania je spoločnosť HEINEKEN Slovensko vnímaná pozitívne a prevyšuje svoju konkurenciu. Napriek dobrému výsledku stakeholderi odporúčajú naďalej sa sústrediť na niekoľko oblastí: a) častejšia a cielenejšia komunikácia existujúcich aktivít b) dopyt po iniciatívach v oblasti

ochrany životného prostredia a zodpovednej konzumácie c) vytvorenie stratégie v oblasti ekologických obalov Prieskum reputácie by nemal byť jediným nástrojom získavania spätnej väzby od našich stakeholderov. V roku 2013 plánujeme uskutočniť sériu „odborných stretnutí“ s cieľom zapojiť našich stakeholderov do diania a získať ich cenné názory na kľúčové témy, akou je napríklad zodpovedná konzumácia. Práca s partnermi Na globálnej úrovni je spoločnosť HEINEKEN signatárom iniciatívy OSN Global Compact a priemyselným partnerom Svetového ekonomického fóra. Sme tiež zakladajúcim členom iniciatívy Green Freight Europe zameranej na znižovanie environmentálnych dosahov cestnej prepravy v Európe, ktorá bola oficiálne spustená v marci 2012. Aktívne sa angažujeme vo viacerých organizáciách, ktoré podporujú naše

ciele v podnikateľskej aj spoločenskej oblasti. Patria medzi ne aj tieto: Iniciatíva pre udržateľné poľnohospodárstvo (SAI), platforma podporujúca rozvoj trvalo udržateľného poľnohospodárstva na celosvetovej úrovni; Okrúhly stôl nápojového priemyslu pre životné prostredie (BIER), partnerstvo globálnych výrobcov nápojov zamerané na dozor v oblasti vody, energií a klimatických zmien a angažovanie stakeholderov; a Medzinárodné centrum pre alkoholové politiky (ICAP), ktorému v súčasnosti spoločnosť HEINEKEN predsedá.


22  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

HEINEKEN Slovensko 23 Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Ďalšie informácie

Benchmarky a ocenenia Na našej ceste za tvorbou skutočných hodnôt pre všetkých stakeholderov sme si dali záväzok zlepšovať kvalitu aj kvantitu údajov, ktoré vykazujeme. To vyžaduje benchmarking nášho výkonu v porovnaní s ostatnými spoločnosťami v našom sektore a zverejňovanie toho, čo zistíme. Globálne benchmarky

Lokálne benchmarky a ocenenia

v oblasti znižovania uhlíkových emisií. • Index trvalej udržateľnosti SAM V hodnotení zverejňovania sa naša Dow Jones spoločnosť zlepšila takmer o 30 bodov, Aj keď sa spoločnosť HEINEKEN nenaz 59 na 88 z celkového počtu 100 chádzala v indexe, dosiahla historicky bodov. Taktiež sme dosiahli výkonnostnajvyššie skóre. Konkrétne sa nám ný rating B v porovnaní s predchápodarilo dosiahnuť významné zlepdzajúcou úrovňou D. Celkove to viedlo šenie v oblasti obalov a štandardov k zaradeniu na index lídrov CDP Benepre dodávateľov. Taktiež sme si udržali lux Leadership Index. najlepšie hodnotenie vo svojej triede v oblastiach rizík spojených s vodou a zodpo- • Projekt CDP Water Disclosure vednosťou za alkoholické produkty. Spoločnosť HEINEKEN sa druhýkrát zapojila do globálneho prieskumu • FTSE4Good o spotrebe vody CDP Water DiscloSpoločnosti HEINEKEN sa opätovne sure Global Survey, v rámci ktorého podarilo zaradiť do indexu, pričom sa vykazuje využívanie vody, ako aj rizidosiahla absolútne skóre 4,1 z 5 ká, ktoré voda predstavuje, a opatrenia a relatívne skóre 94 zo 100 v rámci spojené s týmito rizikami. Zavedenie supersektora „jedla a nápojov“. motivačných opatrení pre všetkých • Projekt zverejňovania emisií CO2 vedúcich manažérov v prepojení na Investors CDP ciele trvalej udržateľnosti vrátane Spoločnosť HEINEKEN sa znova použitia vody bolo označené za „Vynizaradila do projektu Investors CDP, kajúci postup v oblasti riadenia“ v katektorý meria a zverejňuje činnosť górii Základné spotrebiteľské produkty.

• Spoločnosť HEINEKEN Slovensko iniciovala spolu so 6 ďalšími spoločnosťami založenie Fondu pre transparentné Slovensko. Cieľom Fondu pre transparentné Slovensko je inštitucionálna podpora watchdogových a analytických organizácií, aby dokázali úspešne kontrolovať rast korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi či zneužívania moci na Slovensku. Zakladajúce spoločnosti sa zaviazali neovplyvňovať činnosť príjemcov grantov v zmysle svojho poslania kontroly a ochrany verejného záujmu.

V máji získal HEINEKEN prestížne GBCHealth Business Leadership ocenenie za „trvalý záväzok podporovať programy zamerané na zlepšenie zdravotníctva“.

• Náš pivovar v Hurbanove splnil prísne podmienky a stal sa jedným zo 17 elitných pivovarov skupiny HEINEKEN, ktorým bolo udelené bronzové ocenenie TPM. • V priebehu doterajšej 24-mesačnej činnosti čističky odpadových vôd sme v Hurbanove vyrobili viac ako 1 000 000 kWh zelenej elektrickej energie! Pre lepšiu predstavu, takéto množstvo by pokrylo päťročnú spotrebu elektrickej energie pre našu administratívnu budovu v Hurbanove. • Spoločnosť HEINEKEN Slovensko podpísala iniciatívu o dobrovoľníctve, v ktorej sa zaviazala zohľadňovať skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva pri prijímaní nových zamestnancov.

• Door Plantenga, generálna riaditeľka spoločnosti HEINEKEN Slovensko, získala prestížne ocenenie HR Gold. Bolo jej udelené za jej inšpiratívne líderstvo zvyšujúce angažovanosť a motiváciu všetkých nás, ktorí pracujeme v HEINEKEN Slovensko. • Spoločnosť HEINEKEN Slovensko získala ocenenie od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako uznanie za aktivity v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a ústretovosti voči rodinám.

Smernice globálneho výkazníctva (GRI) Spoločnosť HEINEKEN je organizačným garantom GRI. Naša globálna správa o trvalej udržateľnosti bola pripravená podľa verzie 3.1 týchto smerníc a zaradili sme sa na aplikačnú úroveň B+. Referenčná tabuľka GRI sa nachádza v on-line verzii globálnej správy.


24  HEINEKEN Slovensko Správa o trvalej udržateľnosti 2012

Ďalšie informácie Globálne trendy: ako na nás vplývajú, ako na ne vplývame my Svet čelí nevídaným globálnym výzvam, medzi ktorými sa na prvé miesta zaraďujú rast populácie, klimatické zmeny, dostupnosť prírodných zdrojov a nedostatok jedla a vody. Tieto výzvy budú mať priamy a nepriamy vplyv na obchodovanie, či už preto že do budúcnosti predstavujú hrozbu pre dostupnosť kľúčových zdrojov alebo pre zvyšujúce sa legislatívne požiadavky. Ak sa nebudeme snažiť znižovať dosah týchto rizík na našu organizáciu, tieto faktory budú mať vplyv aj na spoločnosť HEINEKEN. Zároveň si však uvedomujeme aj hospodárske a spoločenské príležitosti, ktoré predstavujú vytváranie skutočných

Čo nás čaká v najbližších rokoch Na základe dialógu s našimi stakeholdermi a sledovania globálnych trendov sme si určili štyri hlavné oblasti, na ktorých postavíme cielenejšiu fázu našej cesty „Načapujme si lepšiu budúcnosť“: voda, CO2, zdroje surovín a zodpovedná konzumácia. Každú z týchto oblastí podporuje spôsob, akým pracujeme – žijeme podľa našich hodnôt, ideme príkladom a spoločne pracujeme na dosahovaní našich cieľov. Poľnohospodárstvo

Kľúčové oblasti

Voda

CO2

Zdroje

Zodpovedná konzumácia

Spôsob, akým pracujeme

Hodnoty a správanie

Sladovňa

Pivovar

Balenie

Distribúcia

Zákazník

Spotrebiteľ

zdieľaných hodnôt pre všetkých našich stakeholderov. Definovanie našich priorít V roku 2012 sme skúmali globálne trendy ako základ pre zadefinovanie našich priorít. Od februára do apríla 2012 sme organizovali sériu „odborných stretnutí“, ktoré nám pomohli tieto trendy zhodnotiť. Širšia skupina 22 stakeholderov sa stretla s internými expertmi spoločnosti HEINEKEN a podelila sa o svoje poznatky a pohľad na naše aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti a to, ako môžeme rozvíjať naše nápady a plány. Analýza významnosti a vplyvu Tieto odoborné dialógy nám pomohli zanalyzovať výzvy, riziká i príležitosti, ktoré sú pre nás a našich

stakeholderov najdôležitejšie. Výsledkom analýzy boli štyri kľúčové oblasti, na ktoré sa v oblasti trvalej udržateľnosti zameriame. Každá z oblastí je podporená konkrétnymi záväzkami, ktoré jasne uvádzajú naše ambície do roku 2020 s priebežnými míľnikmi pre rok 2015. Ciele na rok 2020, ktoré sme si stanovili v roku 2010, zostávajú nezmenené a sú plne integrované do našej agendy. Pohľad do budúcnosti S našimi novými záväzkami sa proaktívne pozeráme do budúcnosti s cieľom zabezpečiť dlhodobú kontinuitu nášho podnikania za súčasného napĺňania našich záväzkov voči spoločnosti a životnému prostrediu.

Naše globálne záväzky na rok 2020 Voda • Zníženie mernej spotreby vody pivovarmi o 25 % • Zameranie na kompenzáciu/vyváženie spotreby vody výrobnými jednotkami v oblastiach s nedostatkom vody CO2 • Zníženie emisií CO2: –– vo výrobe o 40 % –– našich chladničiek o 50 % –– v distribúcii o 20 % v rámci Európy a Severnej aj Južnej Ameriky Zdroje • Obstarávať v Afrike 60 % surovín z miestnych zdrojov • Získavať aspoň 50 % našich hlavných surovín z trvalo udržateľných zdrojov • Dodržiavanie nášho Dodávateľského kódexu Zodpovedná konzumácia • Plnenie záväzkov v rámci odvetvia • Šírenie myšlienok zodpovednej konzumácie prostredníctvom značky Heineken® • Na každom trhu, na ktorom pôsobíme, máme a verejne reportujeme výsledky aktivít partnerstva zameraného na riešenie problému nadmernej konzumácie alkoholu

Dajte nám vedieť, čo si myslíte Ktoré z aspektov agendy „Načapujme si lepšiu budúcnosť“ fungujú? Čo si myslíte, že by sme mohli robiť lepšie? Radi by sme poznali váš názor, lebo vaša spätná väzba nám umožní učiť sa a neustále sa zlepšovať. Email: ba.recepcia@heineken.com Poštová adresa: Heineken Slovensko, a.s. Novozámocká 2 947 01 Hurbanovo Slovenská republika

Detaily o našich ambíciách do roku 2020 s priebežnými míľnikmi pre rok 2015 sa dočítate v online verzii globálnej správy.


Heineken Slovensko, a.s. Novozámocká 2 947 01 Hurbanovo Slovenská republika

Grafický dizajn a elektronické publikovanie Addison Istropolitana Ogilvy

telefón: + 421 35 7654 111 fax: + 421 35 7654 301

Papier Obálka: Cocoon Silk 250 gsm Vnútorné strany: Cocoon Silk 135 gsm

Vyrobené v: Heineken Slovensko, a.s. Oddelenie korporátnych vzťahov

Navštívte stránku Globálnej správy spoločnosti HEINEKEN o trvalej udržateľnosti za rok 2012: www.sustainabilityreport.HEINEKEN.com www.heinekenslovensko.sk www.piterozumne.sk enjoyHEINEKENresponsibly.com heineken.com Twitter: @HEINEKENCorp

Text Heineken Slovensko, a.s. Oddelenie korporátnych vzťahov Globálna správa spoločnosti HEINEKEN o trvalej udržateľnosti 2012 Fotografie Jan-Ruud de Ruiter Monne Tuinhout Archív HSL

Cocoon Silk je vyrobený výrobcom s akreditáciou podľa ISO 140001 a je certifikovaný ako recyklovaný produkt podľa FSC®. Vyrába sa zo 100 % recyklovaných vlákien bez použitia chlóru a jeho derivátov (PCF).

HEINEKEN: Správa o trvalej udržateľnosti 2012  
HEINEKEN: Správa o trvalej udržateľnosti 2012  

Report o zodpovednom podnikaní

Advertisement