Impact report programu Generácia 3.0 (2017 - 2021)

Page 1

IMPACT REPORT EDUcamp EDUakcelerátor EDUpoint EDUmapa EDUmni

2017 – 2021


251

1 780

59

9

26

152

117

9 367

1 442

118

295 000 €

16 429

hodín výskumu

prihlásených projektov

EDUpointov

projektov v EDUcampe

podujatí v EDUpointoch

projektov v EDUakcelerátore

účastí na aktivitách v EDUpointoch

mentorov a výskumníkov

vzdelávacích prístupov na EDUmape

hodín pro bono mentorských konzultácií

celkový počet účastí na aktivitách pre učiteľov v Generácii 3.0

v grantoch pre najlepšie organizácie

2


Foto: Marek Mucha

Čo je Generácia 3.0 Program Generácia 3.0 (G3.0) je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením stratégií a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Program je určený školám, občianskym organizáciám a startupom, ktoré svoj prístup už realizujú.

Vízia

Cieľ

Aby vzdelávanie rozvíjalo potenciál každého dieťaťa a mladého človeka a pomáhalo mu získať vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty potrebné pre budúcnosť.

Cieľom Generácie 3.0 bolo cez vyhľadávanie, prepájanie, rozvíjanie a šírenie existujúcich prístupov inovatívneho vzdelávania dosiahnuť, aby do roku 2021 aspoň 15 000 učiteľov a učiteliek používalo overené moderné prístupy a metódy pre 21. storočie.

3


Metodika impact reportu Prinášame vám ucelený impact report programu Generácia 3.0, ktorý mapuje päť rokov jeho fungovania od spustenia v roku 2017 do konca roka 2021. Napísaný je podľa medzinárodne uznávaného manuálu na ukázanie spoločenského dopadu: Social reporting standard (verzia 2014). Toto je tretie, rozšírené vydanie, ktoré nadväzuje na predošlé dva reporty z rokov 2019 a 2020. Štruktúra reportu využíva tzv. reťazec IOOI na zdokumentovanie: • • • • • • •

sociálneho problému a jeho príčin, našej základnej vízie a koncepcie riešenia, zdrojov, ktoré boli použité počas dokumentovaného obdobia (vstupy – Input), vykonanej práce (výstupy – Output), dosiahnutých zmien v cieľovej skupine (výsledky – Outcome), sledovaného vplyvu na spoločnosť alebo jej časť (dopad – Impact), aktivít, ktorými znásobujeme celkový dopad.

potreba

SPOLOČENSKÝ PROBLÉM (sociálny, ekologický...)

Vízia a ciele

Zdroje (vstupy)

Výsledky (výsledky a dopad)

Aktivity (výstupy)

4

Cieľová skupina


Foto: Marek Mucha

5


Stratégia V programe Generácia 3.0 sa snažíme na kľúčové problémy nášho vzdelávacieho systému odpovedať podporou organizácií, ktoré realizujú kvalitné vzdelávacie projekty. V ročnom cykle G3.0 sa zameriavame na oblasti, ktoré v klasickom vzdelávaní najviac zaostávajú. 1. Výber projektov do EDUcampu

Vyhlasujeme výzvu pre občianske organizácie, školy a startupy na prihlasovanie sa v piatich kategóriách: 1. osobnosť pripravená na zmeny, 2. technologické a prírodovedné znalosti, 3. kariérne a podnikateľské zručnosti, 4. sociálne a občianske kompetencie, 5. inovácie v systéme vzdelávania. Odborné komisie na základe stanovených kritérií vyberú približne 15 inovatívnych vzdelávacích projektov, ktoré sa zúčastnia EDUcampu.

2. EDUcamp

Intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom šírenia postupujú do EDUakcelerátora.

str. 8 – 9

3. EDUakcelerátor

3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Súčasťou je aj finančná podpora v maximálnej výške 10 000 eur pre jeden projekt.

str. 10 – 23

4. EDUpoint

Miesto, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia. Program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

str. 24 – 28

6


5. EDUmapa

Online portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre žiakov a tréningy pre učiteľov.

str. 29

6. EDUfest

Pre projekty, ktoré úspešne absolvovali ročný program, pripravujeme záverečné slávnostné podujatie. Jeho cieľom je dať organizáciám priestor na prezentáciu svojich výsledkov a posúdenie progresu. Ide však aj o dôležitú príležitosť na spoznávanie a prepájanie sa s inými aktérmi vo vzdelávaní.

7. EDUmni

Absolvovaním cyklu G3.0 sa organizácie od septembra 2019 zaraďujú do absolventského (alumni) klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spolupráce s inými aktérmi nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

str. 30

8. Sledovanie dopadu

Nastavujeme kritériá sledovania dopadu pre každý projekt v EDUakcelerátore. Výskumníci a výskumníčky vo vzdelávaní pomáhajú organizáciám nastaviť dlhodobý zber dát, učia ich dáta analyzovať a vyhodnocovať, aby boli neskôr schopné efektívne sledovať svoj dopad. Zároveň pomocou dotazníka pre učiteľov sledujeme dopad celého programu.

str. 31 – 32

7


EDUcamp Intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom šírenia postupujú do EDUakcelerátora.

Foto: Tomáš Halász

Prihlásené projekty

EDUcamp absolvovalo

Do EDUakcelerátora postúpilo

2017

53

2018

68

15 projektov

11 projektov

2019

58

16 projektov

5 projektov

2020

23

14 projektov

5 projektov

2021

49

14 projektov

5 projektov

Viac ako 450 hodín

pro bono expertných konzultácií a workshopov zameraných na tieto oblasti:

strategický manažment

finančný manažment

sledovanie dopadu

riadenie tímu a vnútorné procesy

fundraising

rast organizácie a škálovanie programov

udržateľnosť

change manažment

vzdelávanie a školstvo

8


„Vďaka Janke Fúskovej a jej ľudskému, citlivému, no zároveň veľmi nápadovo bohatému prístupu som navnímala, ako dôležité je dopad sledovať, merať a tiež vyhodnocovať presah nášho projektu.“

„Výber mentorov bol vynikajúci a komunikácia s nimi ešte podnetnejšia. Ďakujeme.“ Juraj Varga, Centrum edukácie a inovácií (účastník EDUcampu 2021)

Laura Kösziklová, eduRoma (účastníčka EDUcampu 2021) „Konzultácie nám pomohli ujasniť si, v čom máme pokračovať v dobre nastavených procesoch, a čo sme naopak videli skreslene a pomohlo nám to dostať sa viac do reality.“

„Bola to perfektná skúsenosť. Každý z tých projektov má niečo do seba a niektoré majú naozaj veľký potenciál.“ Martin Basila, Sensoneo (mentor EDUcampu 2021)

Martin Pauliny, Domka združenie saleziánskej mládeže (účastník EDUcampu 2021)

„Tímy, ktoré som mal možnosť vidieť, boli veľmi kvalitné. Užil som si to s nimi.“ Andrej Kiska, Credo Ventures (mentor EDUcampu 2021) Foto: Tomáš Halász

9


EDUakcelerátor 3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program inšpirovaný startupovým svetom. Každý z vybraných projektov získa svojho osobného mentora, ktorý mu pomôže nastaviť prístup čo najefektívnejšie, aby sa mohol šíriť do ďalších škôl. Súčasťou akcelerátora sú aj školenia a workshopy na mieru a finančná podpora v maximálnej výške 10 000 eur pre jeden projekt. V rámci EDUakcelerátora sme podporili tieto organizácie: Kritické myslenie/čitateľská gramotnosť

Digitálne zručnosti Aj Ty v IT Občianske združenie organizuje na stredných školách praktické IT workshopy pre dievčatá, ktoré sa tak snaží motivovať k štúdiu informatiky a k hľadaniu si práce v tomto sektore. Cez vzdelávanie a popularizáciu mení ich vzťah k informačným technológiám. Snaží sa, aby na IT školách študovalo aspoň 30 % a na obdobných pozíciách vo firmách pracovalo minimálne 40 % žien.

KUBO media Originálna slovenská digitálna knižnica plná detských e-kníh určená pre deti od dvoch rokov, so zameraním na škôlkarov a najmladších školákov. Momentálne ponúka viac ako 850 kníh v digitálnej podobe. Slovenská debatná asociácia (SDA) Občianske združenie podporuje kritické myslenie, otvorenú spoločnosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Koordinuje prácu debatných klubov na školách, organizuje debatné turnaje, semináre a školenia pre študentov a študentky. Svoje programy zameriava na žiakov základných, stredných, vysokých škôl, ako aj učiteľov.

Informatika 2.0 Občianske združenie, ktoré založila učiteľka s učiteľom, vytvára vzdelávacie materiály na vyučovanie informatiky s ohľadom na vzdelávacie štandardy pre základné školy. Ponúka pedagógom komplexné plány hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu informatiky od prvej až po poslednú minútu. Spolu pre 3. - 9. ročník ZŠ pripravili 231 týchto plánov (33 pre každý ročník). OpenLab Inštitút stredoškolského odborného vzdelávania na princípoch open source a demokratickej triedy. S podporou LabMastra študenti pracujú na reálnych projektoch v tímoch, čím získavajú mäkké a digitálne zručnosti potrebné pre 21. storočie. Do akcelerátora prišli s nástrojom OpenAcademy, online vzdelávacím portálom.

Foto: Tomáš Halász

10


Nové metódy vyučovania Divadlo oProti Nezávislé profesionálne divadlo. Do akcelerátora vstúpilo s projektom EDUDRAMA – dramatická výchova do škôl. V rámci neho organizuje na základných školách vzdelávacie programy, ktoré prebúdzajú u žiakov schopnosť samostatného premýšľania, kontextového myslenia a preberania zodpovednosti za svoje konanie. Lepšia geografia Lepšiageografia.sk je metodický portál so stovkami vzdelávacích materiálov, návrhov vyučovacích hodín, kvízov či mapových hier, vďaka ktorým je možné geografiu premeniť na predmet rozvíjajúci široké spektrum schopností. Cez medzipredmetové vzdelávanie prepája poznatky z viacerých disciplín s reálnym svetom. Portál naplno využívajú učitelia na vyše 150 základných školách, gymnáziách a ďalšie stovky pedagógov majú prístup k bezplatnému obsahu. OZ SOVA Občianske združenie vzniklo s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie nadaných detí. V akcelerátore sa zamerali na vytváranie mobilnej aplikácie k stolovej hre ChemPlay. Ide o stolovú spoločenskú hru, ktorá približuje anorganickú chémiu, jej logiku, zákonitosti a rozvíja analytické, kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Foto: Tomáš Halász

11


Občianske kompetencie Človek v ohrození Pomáha ľuďom, ktorí trpia dôsledkami konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Okrem humanitárnej pomoci sa venuje aj dlhodobým projektom rozvojovej spolupráce, podpory ľudských práv a globálneho vzdelávania, s ktorým vstúpili aj do EDUakcelerátora. Globálnym témam a ľudským právam sa venujú prostredníctvom medzinárodného festivalu Jeden svet. Organizácia pôsobí na Slovensku aj v zahraničí. Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) Mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje téme aktívneho občianstva, občianskej participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu, výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu. V EDUakcelerátore bola s projektom Školy, ktoré menia svet, tréningovo-mentoringovým programom pre pedagógov spoločenskovedných predmetov, predovšetkým občianskej náuky. Nadácia otvorenej spoločnosti Už viac ako 20 rokov presadzuje hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvára ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí. Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíja aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu.

12

Post Bellum Nezisková organizácia, ktorá od roku 2001 vyhľadáva a nahráva spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Realizuje aj zážitkové aktivity pre žiakov základných, stredných aj vysokých škôl, prostredníctvom ktorých sa oboznamujú s našou históriou. Nadácia Milana Šimečku Nadácia sa viac ako 30 rokov venuje témam týkajúcich sa rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. Do portfólia jej aktivít patrí vydávanie publikácií, či školenia pre verejnosť vrátane pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. Zmudri Neziskový projekt, ktorý pomáha mladým pripraviť sa lepšie na reálny život v dospelosti. Prostredníctvom vzdelávacích videí komunikujú praktické aj občianske témy, napríklad finančná gramotnosť, kritické myslenie, ako funguje politika, na čo slúži diplomacia a pod. V roku 2021 získali Cenu európskeho občana, ktorú udeľuje Európsky parlament s cieľom vyjadriť uznanie významným činom v oblasti ľudských práv, filmovej tvorby, projektov pre mladých a dobrého občianstva.


Osobnosť pripravená na zmeny Centrum Slniečko Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky. V akcelerátore pracovala so svojím projektom Kozmo a jeho dobrodružstvá, ktorý sa zameriava na prevenciu pred rôznymi formami násilia (fyzické, psychické, sexuálne, alebo aj zanedbávanie) u detí od 5 do 8 rokov.

plniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele v niekoľkých oblastiach a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti. I AMbitious Organizácia I AMbitious je občianske združenie, ktoré od roku 2018 pomáha stredoškolákom rásť cez ročný, mentoringový rozvojový program I AMbitious Academy. Víziou je posilňovať všetky regióny Slovenska prostredníctvom rozvoja aktívnych stredoškolákov, budovania komunít a tvorby zmysluplných projektov.

The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko, o.z. (DofE) Program DofE je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, na-

Podnikateľské zručnosti Rozbehni sa! Pomáha ľuďom rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich uživí a ponúka bezplatnú podnikateľskú prípravku. Do akcelerátora priniesli Rozbehni sa! Academy. Ide o vzdelávací rýchlokurz, ktorý motivuje mladých ľudí na stredných školách, aby pasívne nečakali, kým im niekto ponúkne prácu, ale rozbehli vlastný biznis nápad, ktorý ich uživí.

Junior Achievement Nezisková organizácia pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Do EDUakcelerátora vstúpila s programom Ja a peniaze, ktorý je primárne zameraný na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.

13

Foto: Marek Mucha


Podpora pedagógov / zlepšovanie vzdelávacieho prostredia Komenského inštitút Jedna z aktivít občianskeho združenia Živica. Komenského inštitút sa od roku 2016 snaží zdola prispieť k zmene školstva rôznorodými aktivitami najmä pre učiteľov a riaditeľov. Každý rok poskytuje učiteľom kvalitné bezplatné vzdelávanie so špičkovými lektormi na témy, ktoré v školách absentujú. Buduje komunitu pedagógov, ktorých príbehy a aktivity inšpirujú učiteľov po celom Slovensku a zvyšujú ich status v spoločnosti.

S jedným z nich, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), prišla do akcelerátora. Ide o 8-mesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje pedagógom získať spätnú väzbu a rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Základná škola Dubová, Bratislava Na ZŠ Dubová úspešne funguje inovatívny projekt zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad zážitkové učenie výtvarnej výchovy (tzv. artefiletika), tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Základom je individuálny prístup k žiakom a žiačkam, aby sa mohli rozvíjať podľa svojich potrieb a schopností.

LEAF Nezisková organizácia realizuje programy, v rámci ktorých sa snaží motivovaných učiteľov a učiteľky meniť na sprievodcov vzdelávania a pomáhať vytvárať podnetné a slobodné prostredie v školách.

STE(A)M FIRST LEGO League Slovensko (FLL) Občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj technického a kreatívneho talentu detí a mládeže vo veku od 4 do 16 rokov, predovšetkým v oblasti tvorby softvéru a robotiky. Základom FLL je robotická súťaž, v rámci ktorej účastníci riešia úlohy s použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali.

SPy Občianske združenie sa projektom Učíme s hardvérom snaží zatraktívniť a obohatiť vyučovanie informatiky na základných a stredných školách pomocou integrácie edukačnej dosky micro:bit, ktorú si môžu deti samy programovať. Cieľom je vzbudiť záujem o informatiku a rozvíjať tvorivosť, algoritmické a logické myslenie.

Karpatská nadácia Nezisková organizácia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie s cieľom zlepšovať život na východe Slovenska. Je členom prestížnej medzinárodnej siete Karpatských nadácií – International Carpathian Foundation Network a Transnational Giving Europe. Do akcelerátora nadácia postúpila s MyMachine, programom rozvíjajúcim tvorivé myslenie.

Turnaj mladých fyzikov (TMF), Olympiáda mladých vedcov (IJSO) Turnaj mladých fyzikov, ako jedna z najstarších stredoškolských súťaží na Slovensku, približuje študentom, ako vyzerá vedecká práca, a dlhodobo vychováva generáciu špičkových vedcov a vedkýň. Popularizovať vedu sa cez sériu domácich experimentov, úloh a výberových sústredení snaží aj Olympiáda mladých vedcov, ktorá sa zameriava už na základné školy, kde žiaci neraz získajú nechuť k exaktným vedám.

14


Počty zasiahnutých učiteľov pre rok 2021 podľa klastrov 957

1 212

705

481

553

205

68 35

SPOLU 4 216

osobnosť pripravená na zmeny

STE(A)M

digitálne zručnosti

podpora pedagógov / zlepšovanie vzdelávacieho prostredia

nové metódy vyučovania

podnikateľské zručnosti

občianske kompetencie

kritické myslenie / čitateľská gramotnosť

Vzdelávanie organizácií v EDUakcelerátore Organizácie dostali odborné konzultácie, školenia, tréningy a workshopy zamerané na tieto oblasti: biznis modelling

komunikácia

finančná udržateľnosť

fundraising a vzťahy s donormi

rast organizácie a škálovanie programov

strategický manažment

sledovanie dopadu

V roku 2021 sme EDUakcelerátor realizovali hybridnou formou – kombináciou offline a online stretnutí. Každá organizácia absolvovala spolu približne 36 hodín školení, konzultácií s mentorom, výskumníčkou a individuálnych konzultácií na mieru s expertmi.

15

Počet organizácií, ktoré prešli EDUakcelerátorom

Počet hodín odborných konzultácií či tréningov na organizáciu

2018

11 organizácií

42 hodín

2019

5 organizácií

58 hodín

2020

5 organizácií

30 hodín

2021

5 organizácií

36 hodín


Ako organizácie hodnotia vplyv EDUakcelerátora na ich rozvoj Organizácie hodnotia, aký vplyv podľa nich malo absolvovanie EDUakcelerátora na ich celkový rozvoj. Odpovedajú na otázku: „Do akej miery by sa, podľa vášho názoru, vaša organizácia posunula aj bez účasti v programe Generácia 3.0?“, na škále: 1-oveľa viac, 2-trochu viac, 3-rovnako, 4-trochu menej, 5-oveľa menej. Podľa týchto hodnotení sa EDUakcelerátor každým rokom zlepšuje. Do akej miery by sa podľa vás vaša organizácia posunula aj bez akcelerátora? 3,875 4 4,4

2018 2019

0 škála

1

2

3

4

5

oveľa viac

trochu viac

rovnako

trochu menej

oveľa menej

Vývoj hodnotení vplyvu akcelerátora na jednotlivé oblasti (2018 - 2020)

2020

Rok absolvovania EDUakcelerátora

2018

2019

2020

Medián hodnotenia vplyvu 4 3 2 1

2,5

3

3

4 3 2 1

0

4

3

3

3 2

2,5

1

0

Financie

4

2

2

3 2 1

0

Stabilizácia tímu

4

3

3

2

0

Vnútorné procesy v organizácii

Efektivita aktivít projektu

Medián hodnotenia vplyvu 4

3

3 2 1

2,5

2

0

4

4

3

3

2

2 1

1

1,5

0

Rozšírenie projektu na viac škôl/ učiteľov/žiakov

2 1

3

3

2

0

Systémové zmeny

3 2 1

3

3

2

0

Sledovanie dopadu

16

4

Zvýšenie dopadu aktivít projektu


Prehľad posunu všetkých doterajších absolventov rok po absolvovaní EDUakcelerátora

Rozpočet

Počet členov v tíme

Počet spolupracujúcich škôl

Počet zapojených učiteľov

Počet zasiahnutých žiakov

Spy-učíme s hardvérom

82 %

150 %

525 %

650 %

838 %

EDUDRAMA

131 %

63 %

332 %

184 %

332 %

Turnaj mladých fyzikov (TMF) a Olympiáda mladých vedcov (IJSO)

550 %

100 %

116 %

116 %

167 %

Rozbehni sa! Academy

40 %

0%

100 %

85 %

180 %

N/A

316 %

N/A

75 %

91 %

23 %

23 %

30 %

0%

-13 %

OZ SOVA

N/A

100 %

47 %

53 %

12 %

Aj ty v IT

70 %

100 %

0%

0%

28 %

LEAF – IRPU

0%

0%

-20 %

10 %

N/A

Centrum Slniečko

0%

0%

N/A

-10 %

N/A

Lepšia geografia

0%

0%

N/A

N/A

N/A

Post Bellum

20 %

72 %

N/A

N/A

90 %

IPAO

145 %

33 %

130 %

142 %

N/A

Nadácia otvorenej spoločnosti

0%

25 %

0%

110 %

36 %

DofE

20 %

31 %

15 %

32 %

17 %

Junior Achievement

-15 %

0%

-39 %

-67 %

-43 %

FLL

20 – 40 %

25 %

46 %

18 %

-20%

I AMbitious

80 – 100%

67 %

150 %

400 %

300 %

Rozmanité školy

20 – 40 %

100 %

11 %

-55 %

275 %

do 20 %

50 %

80 %

123 %

102 %

0%

0%

-33 %

1900 %

120 %

Rok absolvovania

Organizácia

ZŠ Dubová

2018

2019

2020

Slovenská debatná asociácia

MyMachine OpenLab

17


Foto: Tomáš Halász

Ako rastú organizácie rok po absolvovaní EDUakcelerátora Hlavným cieľom EDUakcelerátora je pomôcť organizáciám v ich udržateľnosti a v šírení vzdelávacieho prístupu do škôl. Z tohto hľadiska nám na posúdenie výsledkov slúžia objektívne ukazovatele: Prehľad nárastu ukazovateľov všetkých doterajších absolventov pol roka po ukončení EDUakcelerátora

20 %

Rozpočet

33 %

Počet členov v tíme

46 %

Počet spolupracujúcich škôl

75 %

Počet zapojených učiteľov

91 %

Počet zasiahnutých žiakov*

*pod pojmom žiaci sú v Impact reporte myslení žiaci základných, aj študenti stredných a vysokých škôl, prípadne deti vo všeobecnosti

18


Efekt EDUakcelerátora sa výrazne prejavuje najmä počas roka po jeho absolvovaní (v tomto období realizujú organizácie aktivity naplánované počas trojmesačnej spolupráce s mentorom, na ktoré dostali grant do výšky 10.000 eur). Väčšine organizácií sa v tomto roku darí rásť a šíriť svoje projekty. Nárast počtu zapojených žiakov/študentov a učiteľov vykazujú až 2/3 absolventov EDUakce-

lerátora, pričom stredná hodnota (medián) tohto nárastu predstavuje až 91 %, čiže takmer zdvojnásobenie počtu žiakov/študentov a 75 % nárast počtu zapojených učiteľov. Viac ako polovica organizácií tiež rozšírila svoje projekty na nové školy, 71 % organizácií rozšírilo svoj tím a 62 % organizácií sa podarilo navýšiť rozpočet oproti roku pred EDUakcelerátorom.

Vývoj ukazovateľov v organizáciách rok po absolvovaní EDUakcelerátora počet organizácií n=21 organizácií

15

14

13

12

6

5

2

1

Rozpočet

nárast

14

3

2

3

0

Počet členov v tíme stagnácia

3 0

Počet spolupracujúcich škôl

Počet zapojených učiteľov

Počet zasiahnutých žiakov

pokles

Absolventom EDUakcelerátora 2020 sa z doterajších jeho absolventov v priemere najviac darilo zapájať nových učiteľov a žiakov/študentov – priemerný nárast predstavuje až 262 % u učiteľov a 138 % u žiakov/študentov.

Foto: Tomáš Halász

19


Porovnanie posunu absolventov pol roka po akcelerátore (2018 - 2020)

262 %

Rok absolvovania EDUakcelerátora

2018

2019

2020

138 % 129 %

medziročný nárast medián 100 %

74 %

63 % 40 %

30 %

20 %

31 %

64 %

49 %

71 %

48 % 27 % 8%

0%

Rozpočet

Počet členov v tíme

Počet spolupracujúcich škôl

Počet zapojených učiteľov

Počet zasiahnutých žiakov

Až ¾ organizácií po absolvovaní EDUakcelerátora narástlo minimálne v 3 z 5 sledovaných ukazovateľov (rozpočet, počet členov v tíme, počet spolupracujúcich škôl, počet zapojených učiteliek/učiteľov, počet zasiahnutých žiačok/žiakov). Takmer tretina organizácií vykázala nárast vo všetkých 5 ukazovateľoch. Nárast organizácií rok po absolvovaní EDUakcelerátora

19 %

29 %

24 % 24 %

Nárast v 5 z 5 ukazovateľov Nárast v 4 z 5 ukazovateľov Nárast v 3 z 5 ukazovateľov Pokles/stagnácia v 3 z 5 ukazovateľov n=21 organizácií

Absolventi EDUakcelerátora 2020 sa javia byť doteraz najúspešnejší spomedzi všetkých ročníkov, nakoľko nárast v každom ukazovateli vykazuje až 80 % z nich (t.j. 4 z 5 organizácií). Foto: Marek Mucha

20


Rast organizácií rok po absolvovaní akcelerátora 2018 - 2020 Rok absolvovania EDUakcelerátora

2018

2019

2020

% organizácií, ktoré vykázali navýšenie 100 %

80 % 55 %

60 %

80 %

80 %

80 %

64 %

55 %

80 % 64 %

40 %

60 %

80 % 64 %

60 %

0%

Rozpočet

Počet členov v tíme

Počet spolupracujúcich škôl

Počet zapojených učiteľov

Počet zasiahnutých žiakov

Výsledky EDUakceleratoristov 1 a 2 roky po absolvovaní EDUakcelerátora Výsledky organizácií, ktoré prešli EDUakcelerátorom, sledujeme aj po dvoch rokoch od ukončenia podpory z našej strany. Nižšie prezentované dáta porovnávajú výsledky v jednotlivých ukazovateľoch u absolventov akcelerátora 2018 a 2019. Zatvorené školy a dištančná výuka v dôsledku pandémie ovplyvňovali rast a výsledky organizácií v posledných dvoch rokoch (2020 – 2021). Projekty sa museli rýchlo prispôsobiť fungovaniu v online prostredí a vynaložiť nemalé úsilie, aby učiteľom ukázali význam inovatívnych prístupov a rozvojových aktivít aj v situácii, keď sa mnohí z nich sústredili predovšetkým na základné vzdelávanie v online priestore. Z týchto dôvodov sú výsledky značne ovplyvnené pandémiou, ktorá rast a šírenie mnohých organizácií zastavila, prípadne významne spomalila. Niektoré veľmi dobre rozbehnuté projekty narazili na veľký problém preniesť svoje aktivity do online prostredia (napríklad EDUDRAMA) a považujú za úspech, že vôbec prežili. Až po otvorení škôl sa začínajú znovu rozbiehať. Foto: Marek Mucha

21


Absolventi 2018 2019

2020

2021

priemer z počtu organizácií n=6 organizácií

294 %

Medziročný posun

239 %

164 %

105 %

65 %

122 % 58 %

35 %

24 % -33 %

Rozpočet

Počet členov v tíme

8%

-13 %

-49 %

Zapojené školy

-7 %

Počet učiteľov

-13%

Počet študentov

Absolventi 2019 2020

2021

priemer z počtu organizácií n=5 organizácií

Medziročný posun

54 %

34 %

32 % 27 %

25 %

20 %

5% -7 %

Rozpočet

Počet členov v tíme

-9 %

Zapojené školy

Počet učiteľov

-3 %

Počet študentov

Ako vidieť, polovica zo sledovaných organizácií (dáta poskytlo 11 zo 16 absolventov 2018 – 2019) v druhom roku po akcelerátore stagnovala, alebo klesala vo väčšine ukazovateľov. Nárast aspoň v 3 z 5 ukazovateľov uviedlo len 45 % organizácií. 22


Posun organizácií 1 a 2 roky po akcelerátore

18 %

27 %

27 %

1 rok 37 %

37 %

pokles/stagnácia v 3 z 5 ukazovateľov nárast v 3 z 5 ukazovateľov

2 roky 18 %

18 %

nárast v 4 z 5 ukazovateľov

18 %

nárast v 5 z 5 ukazovateľov priemer n=11

Pandémia mala, podľa očakávania, najväčší negatívny dopad na šírenie prístupov na školy a k učiteľom a žiakom/študentom. Viac ako polovica absolventov akcelerátora vykázala pokles počtu zapojených škôl, ako aj pokles ovplyvnených žiakov/študentov, a to aj napriek nárastu rozpočtov a rozširovaniu realizačných tímov u viac ako 60 % organizácií. Vývoj ukazovateľov 1 a 2 roky po akcelerátore 73 %

73 %

64 %

64 %

27 %

27 % 18 %

18 % 9%

9%

9% 0%

1 rok

2 roky

1 rok

Rozpočet

64 %

2 roky

Počet členov v tíme 73 %

64 % 55 %

54 %

45 %

45 %

18 % 18 %

27 %

36 %

18 %

18 %

9% 0% 1 rok

2 roky

1 rok

Počet spolupracujúcich škôl

stagnácia

0%

0%

2 roky

1 rok

2 roky

Počet zapojených učiteľov

% organizácií n=11 navýšenie

0%

pokles

23

Počet zasiahnutých žiakov


EDUpoint Miesto, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Prevádzkujú ho koordinátori, s ktorými spolupracujeme. 5 rokov inovatívneho vzdelávania pre učiteľov v EDUpointoch Snina

2017 EDUpoint Zvolen

Žilina

2018 2 nové EDUpointy v Bratislave a Košiciach 2019 3 nové EDUpointy v Nitre, Poprade a Žiline

Poprad Zvolen Trnava Nitra Bratislava

2020 6 pôvodných EDUpointov, 2021 3 nové EDUpointy v Trnave, Prešove a Snine, prerušenie fungovania EDUpointu Košice

Koordinátori EDUpointov Aktívne EDUpointy Komenského Inštitút – EDUpoint Zvolen a EDUpoint Snina Indícia, n.o. – EDUpoint Bratislava Komunitné vzdelávanie Kalimba – EDUpoint Žilina Mesto Nitra – EDUpoint Nitra OZ V.I.A.C. – EDUpoint Poprad a EDUpoint Prešov Lifestarter – EDUpoint Trnava Prerušená činnosť Ibolya Straussová, Základná škola Kechnec - EDUpoint Košice

24

Prešov Košice


Počet vzdelávacích podujatí

Počet účastníkov

Počet prednášajúcich

Počet projektov z portfólia Generácie 3.0

2017/2018

15

356

15

3

2018/2019

31

744

30

8

2019/2020

44

1 352

56

8

2020/2021

50

6 715

70

2

2021/2022 – prebieha

12

11

0

Spolu

152

182

21

200

(odhad k 12/2021)

9 367

Graf zobrazuje rozširovanie siete EDUpointov spojené s nárastom počtu účastníkov, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity. Výrazný nárast počtu účastníkov je spojený s online fungovaním EDUpointov počas pandémie, kedy sa viaceré webináre organizovali ako otvorený stream na Facebooku bez registrácie.

Ako rástli EDUpointy

8

Počet účastníkov

6

Počet miest s EDUpointom

3 1

356

744

1 352

6 715

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

25


Prieskum medzi účastníkmi aktivít v EDUpointoch Zber dát prebiehal v novembri 2021, dotazník šírili priamo koordinátori jednotlivých EDUpointov medzi svoje kontakty. Respondenti boli motivovaní k vyplneniu dotazníka aj možnosťou zapojenia sa do súťaže o poukážky na nákup kníh.

viac ako 20-ročnú prax. 38 % odpovedí je zo Žilinského kraja, 25% z Trnavského. 60 % respondentov učí na prvom alebo druhom stupni ZŠ. Tri štvrtiny učiteliek sa zúčastnili minimálne dvoch aktivít v rámci EDUpointu. O aktivitách sa najčastejšie dozvedeli z Facebooku, webu, prípadne od kolegýň. Polovicu respondentiek zaujala konkrétna téma a približne rovnaký počet učiteliek hľadá nové metódy, ako zatraktívniť svoju výuku pre žiakov.

Počet odpovedí bol aj napriek tomu nízky - dotazník vyplnilo celkovo 61 respondentov. 90 % boli ženy. Necelých 40 % vo veku 46-55 rokov, takmer 43 % má Vyjadrite mieru Vášho súhlasu/nesúhlasu s nasledujúcimi výrokmi o aktivitách v EDUpointe, na ktorých ste sa zúčastnili.

5%

95 %

Časová náročnosť bola primeraná

5%

95 %

Moje očakávania sa splnili

5%

95 %

EDUpoint by som odporučila svojim kolegyniam

7%

93 %

Pred každou aktivitou som dostal/a presné informácie o obsahu a programe

7%

93 %

Získala som nové didaktické techniky, ktoré som ihneď priamo využila vo výuke

15 %

Zvýšila sa moja motivácia učiť

85 %

27 %

Zlepšili sa vedomosti mojich žiakov

73 %

48 %

Získala som kontakty na iných učiteľov, s ktorými ďalej zdieľam informácie o vyučovaní

52 %

89 %

Rozhodne/nesúhlasím

11 %

Rozhodne/súhlasím

26

Vedenie školy mi zvýšilo ohodnotenie


Aktivity v EDUpointoch majú podľa učiteľov najväčší vplyv na vyučovanie medzipredmetových zručností a na ich pedagogické schopnosti. Veľký dopad podľa nich majú aj na správanie sa žiakov a vedenie triedy.

10 %

8%

21 %

6% 7%

11 %

34 %

7%

28 %

18 %

26 %

21 %

18 %

23 %

25 %

29 %

21 %

28 %

26 %

21 %

36 %

26 %

Dištančné vyučovanie, práca so žiakmi online

33 %

28 %

30 %

Vedomosti o mojom hlavnom predmete

38 %

30 %

25 %

Analýza a využívanie hodnotení žiakov

41 %

43 %

18 %

Správanie žiakov a vedenie triedy

43 %

25 %

12 %

19 %

Pedagogické schopnosti

53 %

18 %

16 %

Vyučovanie medzipredmetových zručností (napr. kreativita, kritické myslenie, riešenia problémov)

61 %

25 %

Veľký vplyv

Žiadny/slabý vplyv

Priemerný vplyv

Netýka sa

Vyučovanie v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí

26 %

Spolupráca učiteľ-rodič/opatrovník

26 %

Vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

20 %

IKT (informačno-komunikačné) zručnosti pri vyučovaní

20 %

Komunikácia s ľuďmi z iných kultúr alebo krajín

27


Ako často využívate poznatky z aktivít EDUpointu vo svojej praxi? Na každej hodine, ktorú učím

6,6 % 4,9 %

Pravidelne aspoň raz za týždeň

26,2 %

Z času načas niečo použijem Rád/a by som ich využil/a, no prostrediemi neumožňuje rozvíjať ich naplno 62,3 %

Nedokážem ich vôbec uplatniť v praxi (0 %)

Až tretina učiteliek využíva poznatky z EDUpointu vo svojom vyučovaní pravidelne, ďalšie dve tretiny občas. Tri štvrtiny respondentov sa zúčastňovali okrem EDUpointov aj ďalších školení v rámci aktivít ďalších inštitúcií ako napr. Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Iuventa, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Komenského inštitút a iných.

Foto: Tomáš Halász

Učitelia by v budúcnosti ešte privítali vzdelávacie aktivity: • konkrétneho predmetu či presnej témy, ktoré by viedli školitelia z praxe, • k dištančnému vzdelávaniu, zážitkovému učeniu, aktivizujúcim metódam, vyučovaniu cudzieho jazyka, • zamerané na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ADHD, a inými znevýhodneniami, • pre odborných zamestnancov, k rôznym témam zo špeciálnej pedagogiky, • čo najviac realizované v online priestore v poobedných - večerných hodinách: zamerané na jednotlivé stupne, prípadne ročníky a predmety. Foto: Tomáš Halász

28


EDUmapa Online portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre žiakov a tréningy pre učiteľov. Obsahuje popis aktivít, metodiku, prehľad nákladov a kontakt na realizátora projektu.

118

42

Inovatívnych vzdelávacích prístupov

Inovatívnych vzdelávacích prístupov z Generácie 3.0

Na zviditeľnenie projektov z EDUmapy medzi učiteľkami a učiteľmi sme založili blog na denníku SME, kde približne raz mesačne uverejňujeme rozhovory s učiteľkami a učiteľmi o ich skúsenostiach s konkrétnym inovatívnym prístupom z EDUmapy. Zároveň tak propagujeme aj aktuálne projekty v EDUakcelerátore.

Blog Počet článkov Celková čítanosť Najvyššia čítanosť Priemerná čítanosť

10 10 990 3 920 1 099 Foto: Freepik

29


EDUmni Absolvovaním cyklu Generácie 3.0 sa organizácie zaraďujú do absolventského (alumni) klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj k zdieľaniu príkladov dobrej praxe, príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spolupráce s inými aktérmi, nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií. Pre alumni skupinu organizujeme približne raz za mesiac EDUmni raňajky – ranné tematické (prevažne) online stretnutia. Uskutočnilo sa ich zatiaľ 12 s priemernou účasťou 14 ľudí z 12 organizácií. Spoločne diskutovali o príkladoch dobrej praxe a prepájali sa organizácie so spoločnými cieľmi. Zdieľali napríklad skúsenosti, ako komunikovať s učiteľmi, v akom prostredí fungujú, aké sú potreby učiteľov a ako následne upravovať vzdelávacie programy pre nich. Na posledné stretnutie v roku Pravidelný mesačný newsletter, slúžiaci na vzájomné inšpirovanie sa a informovanie o aktivitách a míľnikoch Generácie 3.0, mal v roku 2021 9 vydaní. Počet odberateľov sa zvýšil z 192 v januári 2021 na 238 v decembri 2021. Priemerná otváranosť je na úrovni 45,15 %. Spravujeme tiež neverejnú FB skupinu EDUmni, ktorej počet členov zo škôl a organizácií, ktoré prešli EDUcampom alebo EDUakcelerátorom, narástol z 50 v roku 2019 na 65 v roku 2020. K decembru 2021 má skupina 77 členov.

2021 prišla diskutovať Petra Fridrichová zo Štátneho pedagogického ústavu. Organizáciám pomohla zorientovať sa v pripravovaných reformách a v Pláne obnovy.

14 ľudí

z 12 organizácií

45,2 %

otváranosť newslettra

77 členov

zo škôl a organizácií vo FB skupine

Foto: Tomáš Halász

30


Sledovanie dopadu Nastavujeme kritéria sledovania dopadu pre každý projekt v EDUakcelerátore. Výskumníci vo vzdelávaní pomáhajú organizáciám nastaviť dlhodobý zber dát, učia ich dáta analyzovať a vyhodnocovať, aby boli neskôr schopné efektívne sledovať svoj dopad. Zároveň pomocou dotazníka pre absolventov EDUakcelerátora a učiteľov sledujeme dopad celého programu. Konzultácie s výskumníkmi vo vzdelávaní a jej pracoviskom na SAV, Príprava na reprezentatívny prieskum pre sledovanie dopadu aktivít KI.

Aj v roku 2021 si organizácie nastavovali stratégie sledovania dopadu s pomocou odborníkov na výskum vo vzdelávaní. Každá z piatich organizácii absolvovala priemerne 8 – 10 hodín konzultácií.

Informatika 2.0 v spolupráci s NÚCEM pripravila výskumnú vzorku stoviek škôl na porovnanie tvrdých zručností žiakov zapojených do vzdelávania pomocou materiálov Informatiky 2.0 a kontrolnej skupiny nezapojených žiakov. Pokryli pritom takmer všetky okresy na Slovensku a zamerali sa na školy z viac ako 50 % podielom žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Výskum prebehne formou pre-testu a post-testu, pričom sa vyhodnotia digitálne kompetencie žiakov z oboch skupín.

Projekt Zmudri do škôl sa zameral na prípravu dotazníkov na sledovanie posunu žiakov aj učiteľov v troch prioritných oblastiach: Rozvoj charakteru a aktívneho občianstva, Ako funguje štát a naša spoločnosť, Hoaxy a kritické myslenie. Nazbierané dáta vyhodnotia porovnaním s kontrolnou skupinou. Doplňujúcimi metódami zberu dát budú fokusové skupiny s učiteľmi aj žiakmi a/alebo zúčastnené pozorovania na vyučovaní.

Človek v ohrození v rámci projektu Globálne vzdelávanie pracoval na vylepšení dotazníkov pre účastníkov e-learningu určeného učiteľom. Zisťujú nimi, či pedagógovia vedia témy globálneho vzdelávania začleniť do vyučovania, či poznajú zážitkové metódy, ktoré by na tento účel mohli použiť a realizujú ich vo výuke, aj akým spôsobom prebieha reflexia so žiakmi po takomto vyučovaní. Zapojená bude aj kontrolná skupina zložená z kolegov účastníkov. Zamerali sa tiež na tvorbu dotazníka pre alumni skupinu, prostredníctvom ktorého chcú zistiť, či a akým spôsobom ďalej títo pedagógovia pokračujú v globálnom vzdelávaní svojich žiakov a robia osvetu u kolegov.

Startup KUBO Media si prešiel procesom nastavenia priorít projektu, ako aj priorít v sledovaní dopadu. S výskumníčkou sa sústredili na špecifikovanie typu dát, ktoré je potrebné zbierať v aplikácii KUBO EDU. Nastavovali periodicitu vyhodnocovania, tiež miery čítania na začiatku využívania aplikácie učiteľom na vyučovaní a po roku. Vyhodnotiť by chceli aj nárast záujmu o čítanie u žiakov, ktorých učitelia využívajú KUBO EDU vo výuke. Komenského inštitút si určil tri hlavné ciele v sledovaní dopadu: Vytvoriť evaluáciu uplynulých ročníkov ocenenia Učiteľ Slovenska, Príprava vedeckého projektu v spolupráci s výskumníčkou

31


V roku 2020 výskumníci pomáhali • pri tvorbe vlastnej metódy na hodnotenie mäkkých zručností a osobnostného rozvoja študentov v projekte OpenLab

• so sledovaním rozvoja bádateľského myslenia a ašpirácií žiakov prvého stupňa ZŠ k vede v projekte My Machine Karpatskej nadácie,

• s prispôsobením metodík na zisťovanie postojov žiakov a inkluzívnosti triedy pre potreby projektu Rozmanité školy Nadácie otvorenej spoločnosti,

• s nastavením metodiky na sledovanie posunu žiakov v orientácii na budúcnosť, ich schopnosti rozhodnúť sa pre kariéru, ale aj posunu v hodnotách (pomoc druhým, osobnostný rozvoj, inovatívnosť, líderstvo, proaktivita a tolerancia) v programe I AMbitious.

• vo väčšom zapojení škôl z konkrétnych regiónov do projektu First Lego League,

Ako pokračujú účastníci EDUakcelerátora 2018 – 2020 v nastavenom sledovaní dopadu Až dve tretiny absolventov aj po roku od ukončenia EDUakcelerátora uvádza, že sa držia nastavenej stratégie sledovania dopadu svojich aktivít na cieľové skupiny a smerujú k získaniu relevantných dát a výsledkov.

Približne tretina organizácií prerušila, alebo úplne zastavila prácu na sledovaní dopadu, väčšina z nich uviedla ako dôvod komplikácie spojené s pandémiou Covid-19.

67 %

64 %

33 %

36 %

V roku po akcelerátore (n=18)

% organizácií

Vývoj v sledovaní dopadu v organizáciách po EDUakcelerátore

Viac ako rok po akcelerátore (n=11)

Pracuje na sledovaní dopadu Prerušilo/zastavilo sledovanie dopadu

Foto: Tomáš Halász

32


Advocacy Vytvárame podmienky pre zavádzanie inovatívnych prístupov do štátneho systému vzdelávania. Sme súčasťou komisií na ministerstve školstva V komisii pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pripravujeme odborné stanoviská k programom vzdelávania alebo modulom programov vzdelávania. Vedieme diskusie k plánom ministerstva školstva Sme prizývaní k diskusiám týkajúcich sa prípravy reforiem vo vzdelávaní. Zúčastňujeme sa diskusií k novému programu ministerstva školstva – Učitelia pre 21. storočie. Jeho cieľom je vytvoriť 40 regionálnych centier na podporu učiteľov. Zavádzame inovácie do systému V spolupráci s rezortom školstva sa podarilo zaradiť všetky vzdelávacie prístupy z EDUmapy do dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022. Sprievodca obsahuje usmernenia k organizácii školského roka. V druhej časti poskytuje základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach.

Platformy Sociálni Inovátori a Crowdberry získali do svojej správy Fond na podporu sociálnej ekonomiky. S oboma komunikujeme o tom, ako by investície mohli zlepšiť prostredie pre rast sociálnych inovácií. Sme členmi platforiem vo vzdelávaní a na podporu inovácií: Inklukoalícia Poslaním Inklukoalície je spájať učiteľov, rodiny, odborníkov a organizácie, aby intenzívne spolupracovali a spoločne vyvíjali snahy o inkluzívne vzdelávanie všetkých detí na Slovensku – bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné podmienky. Iniciatíva za občianske vzdelávanie Spája občianske organizácie s cieľom uskutočniť konkrétne kroky k lepšej príprave mladých ľudí na občiansky život. Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) V aliancii sa sústredíme na zvyšovanie povedomia o sociálnych inováciách, nielen vo vzdelávaní.

Komunikujeme so zriaďovateľmi základných škôl. S mestami, v ktorých sú zriadené EDUpointy, diskutujeme s oddeleniami školstva o spolupráci pri ich koordinácii a finančnej podpore. Podieľame sa aj na príprave vzdelávacej stratégie v Trnave a konzultujeme prípravu stratégie v meste Žilina. Podieľame sa na príprave plánov smerom k podpore inovačného ekosystému. Nadácia Pontis je súčasťou pracovnej skupiny v platforme Sociálne inovácie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Diskutujeme o možnostiach nových foriem financovania sociálnych inovácií. Foto: Tomáš Halász

33 33


Znásobujeme dopad Dopad inovatívnych vzdelávacích prístupov znásobujeme najmä cez nadačné fondy. V roku 2021 sme cez nadačné fondy alebo nami spravované programy podporovali projekty, ktoré rozvíjajú zručnosti mladých ľudí alebo systémové zmeny vo vzdelávaní vo výške takmer 650 000 €.

Pokiaľ ide o typ podpory, posúvame sa stále viac smerom k podpore transformačných aktivít (dosah a tvorbu pravidiel v systéme vzdelávania) a odkláňame sa od kompenzačného financovania. Rok po prvej vlne pandémie už školy nepotrebovali nakupovať hardware, pomoc smerovala viac na podporu ekosystému vo vzdelávaní – výskumy, činnosť platforiem, konferencie, alebo programy smerujúce k zmene na systémovej úrovni.

V porovnaní s rokom 2020 ide o pokles skoro na polovicu. Súvisí však s plánovaným odchodom veľkého nadačného fondu a ešte nezrealizovaného, rozsiahleho grantového programu v roku 2021. Spolu sme za 5 rokov fungovania programu Generácia 3.0, aj vďaka nadačným fondom, navýšili financie na podporu vzdelávania vo výške 3 181 969 €.

Nadačné fondy v Nadácii Pontis a programy podporujúce tému vzdelávania v roku 2021: • Nadačný fond Accenture,

• Nadačný fond Pricewaterhouse Coopers,

• Nadačný fond Bekaert pomáha,

• Fond SK-NIC,

• Nadačný fond Embraco,

• Nadačný fond Telekom.

Distribúcia financií z nadačných fondov v Nadácii Pontis do vzdelávania Foto: Tomáš Halász

35 %

45 % 60 %

59 %

36 % 34 %

Transformačné financovanie

19 % 6%

2019

Rozvojové financovanie

6%

2020

Kompenzačné financovanie

2021 34


Ako pokračovať so šírením inovácií Za päť rokov fungovania sme na našich aktivitách určených pedagogickej komunite dosiahli celkovo viac ako 16 500 účastí. Čaká nás teraz úloha, ako zapojiť ďalšie učiteľky, učiteľov a sprostredkovať im moderné vzdelávacie prístupy. Počas uplynulého obdobia sme zároveň rozvinuli nástroje, ktoré vieme v budúcnosti využiť na šírenie akýchkoľvek inovácií, nielen vo vzdelávaní. Poznáme však na Slovensku sociálne inovácie? A akým spôsobom ich máme šíriť? Za 5 rokov viac ako 16-tisíc účastí

Stále sme však v období, v ktorom učiteľky a učitelia potrebujú pomoc. Preto, okrem zavádzania inovácií na školách, musia dostať aj čo najkvalitnejšiu a najširšiu podporu. Či už vo forme mentorov, alebo prostredníctvom centier, v ktorých môžu získať viaceré služby – od technických cez administratívne až po psychologické.

Za päť rokov sme s 26 organizáciami v EDUakcelerátore a s 9 EDUpointmi po Slovensku prekročili počet 16 500 účastí na vzdelávacích podujatiach alebo aktivitách určených pedagogickej komunite. Znamená to, že zapojené učiteľky a učitelia sa zúčastnili minimálne jedného vzdelávacieho podujatia v EDUpointe, alebo boli zapojení minimálne do jedného z inovatívnych projektov z EDUakcelerátora. Pomohli sme tak rozšíriť na školy nové metódy vyučovania, podporili pedagógov alebo zlepšili vzdelávacie prostredie, vďaka čomu sa u žiakov rozvíjalo napríklad kritické myslenie, občianske kompetencie, digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti alebo inovatívnosť, predstavivosť a radosť z učenia prostredníctvom STE(A)M predmetov.

Ako šíriť inovácie aj v iných než vzdelávacích oblastiach Projekty z EDUcampu a EDUakcelerátora radíme pod sociálne inovácie. Nové riešenia na problémy, ktoré v spoločnosti zažívame a pozorujeme – aj tak by sa dal stručne charakterizovať tento pojem. Počas piatich rokov Generácie 3.0 sme vyvinuli nástroje, ako sociálne inovácie vo vzdelávaní vyhľadávať, zanalyzovať, nastaviť ich stratégie, pomôcť v ich šírení, sledovaní dopadu a udržateľnosti.

Ako pokračovať so šírením inovácií na všetky školy

Podľa prieskumu agentúry FOCUS pre Nadáciu Pontis z júna 2020 je rozpoznateľnosť sociálnych inovácií na Slovensku zatiaľ minimálna. Verejnosť tento pojem nevníma, ani nevie vymenovať ich príklady.

V ďalšom období nás čaká úloha zapojiť do inovatívneho vzdelávania všetkých učiteľov. Kľúčová bude spolupráca so zriaďovateľmi a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Už teraz vieme stavať na úspešných príkladoch spolupráce počas prvej vlny pandémie, keď sa prepájal občiansky, verejný i súkromný sektor. Budeme však potrebovať systémové nástroje, ktoré pomôžu so šírením inovácií.

Sociálne inovácie však existujú aj u nás a už teraz prichádzajú od donorov investície na ich šírenie. Na to, aby boli životaschopnejšie, bude potrebné pracovať na zlepšení povedomia o nich a vytvárať ďalšie nástroje na ich vznik a podporu. Bootcampy, akceleračné alebo inkubačné programy, hackathony, sledovanie a manažovanie dopadu, mapovanie sú nástroje, ktoré potrebujeme v budúcnosti rozšíriť, aby sme dokázali sociálnymi inováciami riešiť spoločenské problémy, podobne ako sa deje vo vzdelávaní vďaka Generácii 3.0.

Na strane zriaďovateľov môže ísť napr. o podpornú stratégiu financovania vzdelávania učiteliek a učiteľov. Na strane ministerstva bude dôležité efektívne nastavenie Plánu obnovy a nového programového obdobia. Zároveň, očakávaný je aj vznik nových finančných mechanizmov na podporu šírenia inovácií do škôl.

35


Zapojené organizácie a školy ABC – ACADEMIC BUSINESS CLUSTER AJ TY V IT BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM C. S. LEWISA CEEV ŽIVICA CENTRUM EDUKÁCIE A INOVÁCIÍ CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA CENTRUM SLNIEČKO CREATIVE INDUSTRY KOŠICE ČLOVEK V OHROZENÍ, N. O. DIGITÁLNA INTELIGENCIA DOFE DOMKA - ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE EDUDRAMA EDUMA EDUROMA-ROMA EDUCATION PROJECT ETP SLOVENSKO FLL SLOVENSKO, O. Z. GREENPOWER TO SCHOOLS GYMNÁZIUM VILIAMA PAULINYHO-TÓTHA I AMBITIOUS INFORMATIKA 2.0 INŠTITÚT PRE AKTÍVNE OBČIANSTVO JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO K.A.B.A. SLOVENSKO KARPATSKÁ NADÁCIA KOLÉGIUM ANTONA NEUWIRTHA KUBO MEDIA S.R.O. LEAF LEARN2CODE LEPŠIA GEOGRAFIA LIVING MEMORY MIRABILIS NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU NENÁPADNÍ HRDINOVIA OPENLAB, O.Z. OZ EDUSTEPS OZ TEAM POST BELLUM SK ROZBEHNI SA! (UNI2010) SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BÝVALÝCH URŠULÍNSKYCH ŽIAČOK A ŽIAKOV SLOVENSKÁ DEBATNÁ ASOCIÁCIA SOVA SPY SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA TROJRUŽA SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA, VAVILOVOVA 18 TURNAJ MLADÝCH FYZIKOV V.I.A.C. – INŠTITÚT PRE PODPORU A ROZVOJ MLÁDEŽE VĹČATÁ.SK YOUNIQUE S.R.O. ZMUDRI ZŠ DUBOVÁ

Ďakujeme INDIVIDUÁLNI MENTORI V EDUAKCELERÁTORE: NINA ALEKSIEVA ROMAN BARANOVIČ JANKA BERNAŤÁKOVÁ GÁBOR BINDICS MICHAL CSONGA MARTINA DRAHOŠOVÁ SNEŽANA ĎURICOVÁ PETER GAŽÍK JAN GREGOR MICHAL JUHÁS DÁŠA JURÍKOVÁ MARTINA KRÁLOVÁ ZUZANA LAZIŠŤANOVÁ LUKÁŠ OKÁĽ BRAŇO ONDRÁŠIK LUCIA PAŠKOVÁ MICHAL REHÚŠ KATARÍNA REMIÁŠOVÁ ZUZANA REĽOVSKÁ ONDREJ SMOLÁR JOZEF ŠOVČÍK PAVOL VARGA LEKTORI A EXPERTNÍ PRO BONO KONZULTANTI: BRANISLAV ANDREANSKÝ GRIGOR AYRUMYAN MIKULÁŠ BANČI MATÚŠ BAKYTA MARTIN BASILA MICHAL BELEJ VLADIMÍR BURJAN ANDREA COCHEROVÁ PETER DRÁĽ DANIEL DURIŠ MAREK FANO SIMONA FIABÁNE MATEJ FTÁČNIK MARCELA HAVRILOVÁ VANDA HLAVÁČKOVÁ MARTIN HOLÍK PAVEL HRICA ANNA CHLUPÍKOVÁ RADO CHOLEVA DALIBOR JAKUŠ ALENA KANABOVÁ ANDREJ KISKA IRMA KISKOVÁ PETER KOLESÁR MARTINA KOLESÁROVÁ JANA KONTÚROVÁ JURAJ KOVÁČ MICHAL LACO HELIODOR MACKO MARTIN MAJLING JANA MALAGA EDUARD MARČEK MARTIN MARTINKOVIČ NORBERT MAUR MICHAL MAXIAN DUŠAN MEŠKO KATARÍNA MOLNÁROVÁ PATRIK PAUKO FERO PAULINY IVAN PAVLOV MARTIN PROVAZNÍK MAGDALÉNA RADOVÁ MIROSLAVA REMENÁROVÁ SASKIA REPČÍKOVÁ JANA RIEČANSKÁ TOMÁŠ ROSPUTINSKÝ ZUZANA SCHALEKOVÁ ZDENĚK SLEJŠKA FILIP STRUHÁRIK ZUZANA SUCHOVÁ LENKA SUROTCHAK MÁRIA SZTAROVICS MARTIN ŠANTA LUCIA ŠICKOVÁ MATEJ ŠIŠKOVIČ NAĎA URBANOVÁ KATARÍNA VANČÍKOVÁ LUCIA VÍGLAŠOVÁ JANA VLAŠIČOVÁ GABIKA ZÚBRIKOVÁ VÝSKUMNÍCI VO VZDELÁVANÍ: ANNA DRÁĽOVÁ JANA FÚSKOVÁ IVETA JURICOVÁ ROMANA KANOVSKÁ MARTIN KANOVSKÝ SOŇA KOREŇOVÁ LUCIA KOVÁČOVÁ MARTINA KUBÁNOVÁ MARTIN KURUC IVAN LUKŠÍK RADOMÍR MASARYK SIMONA OĽHOVÁ ZUZANA PETROVÁ MARTIN POSCH XÉNIA DANIELA POSLON ANDREJ SALNER DOMINIKA VAJDOVÁ LUKÁŠ VAŠKO

Pozn. na záver: Pojmy učiteľ, žiak, mentor, expert a pod. sú v texte impact reportu používané ako sociálne a pedagogické kategórie alebo označenie profesijnej skupiny, t. j. vo význame zahŕňajú aj učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov, mentorky a mentorov, expertky a expertov a pod. 36


Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu.

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

37


Tím Generácie 3.0

MARTINA KOLESÁROVÁ

NORBERT MAUR

DOMINIKA HROŠŠOVÁ

TOMÁŠ JANEČEK

MATÚŠ LABANC

ZUZANA SCHALEKOVÁ

Domáca poradná rada

ANDREA BASILOVÁ Sensoneo

MICHAL REHÚŠ

Centrum vzdelávacích analýz

MAGDALENA RADOVÁ

HELIODOR MACKO SEAK Energetics

ANDREA FERANCOVÁ BARTOŇOVÁ

Tilia Impact Ventures

ESPIRA Investments

38


39


www.nadaciapontis.sk | www.generacia30.sk

Spracovali: Dominika Hroššová, Norbert Maur Grafická úprava: Tibor Krátky Textová úprava: Katarína Obuchová Dátum vydania: 3/2022