Page 1

MySuburb.Profile SUMMER 2021

MSP_p01_Front Cover.indd 1

21/10/2021 9:17:45 AM


The he SSunshine Coast provides one of the best markets in Australia to make your first investment mark 8LI ȳMQMRK MW VMKLȳ JSV MRZIWȳMRK MR SYȳL *ȢWȳ 6YIIRWțȢRȵ GSRȳIRȵW ZIȳIVȢR MRZIWȳSV /ȢGO (LMțȵW SJ 8LMRO .RZIWȳQIRȳ 7IȢțȳȆ /ȢGO FIțMIZIW ȳLI (SȢWȳ SJJIVW ȢR I\GIțțIRȳ STTSVȳYRMȳȆ ȢW ȵS SȳLIV SYȳL *ȢWȳ 6YIIRWțȢRȵ ȢVIȢW +VSQ QȢRȆ ȆIȢVW SJ I\TIVMIRGI ȢRȵ FIMRK Ȣ TVSTIVȳȆ MRZIWȳSV LMQWIțJ /ȢGO ORSȅW ȳLI VMKLȳ TVSTIVȳȆ VIWIȢVGL MW IWWIRȳMȢț ȢRȵ WȳMțț LSțȵW ȳLI OIȆ ȳS WYGGIWWJYț MRZIWȳMRK ĘåĹ ³ŸĩåÛ ƌĘå ŸåÏųåƌ ƌŅ ĘĜĹĩ FĹƴåŸƌĵåĹƌ å³ĭƌƽ ÏĭĜåĹƌ ŸƚÏÏåŸŸØ I³Ïĩ ƶ³Ÿ ŨƚĜÏĩ ƌŅ ŞŅĜĹƌ Ņƚƌ Ĝƌ ƶ³Ÿ ĭ³ųčåĭƽ Ûƚå ƌŅ ƌĘå ŞĘĜĭŅŸŅŞĘƽ ÆåĘĜĹÛ ƌĘå ÆƚŸĜĹåŸŸØ ĜĹÏĭƚÛĜĹč ƑƆ ƽå³ųŸű åƻŞåųĜåĹÏå ĜĹ ƌĘå ĜĹÛƚŸƌųƽØ ƌĘå ŅĹčŅĜĹč ϳųå ³ĹÛ åÛƚϳƌĜŅĹ Ņü ƌĘå ÏĭĜåĹƌŸ ³ĹÛ ƌĘå ÆåčĜĹĹĜĹčěƌŅěåĹÛ ŞųŅÏ域 ƌĘ³ƌ ƌĘåƽ ÛåĭĜƴåųţ Ů)³ÏĘ ÏĭĜåĹƌ ƶĜĭĭ Ę³ƴå ÛĜüüåųåĹƌ ĹååÛŸØ ÛĜüüåųåĹƌ ƌĜĵåĭĜĹåŸØ ÛĜüüåųåĹƌ ĜĹÏŅĵåŸØ ÛĜüüåųåĹƌ ĜĹƴåŸƌĵåĹƌ ³ĹÛ ųåƌĜųåĵåĹƌ ĹååÛŸŰØ I³Ïĩ Ÿ³ƽŸţ Ů å ƌ³ĩå ƌĘĜŸ ĜĹƌŅ ³ÏÏŅƚĹƌ ƌŅ ÛåĭĜƴåų ŞåųŸŅĹ³ĭĜŸåÛ Ÿƌų³ƌåčƽ ³ĹÛ ŞųŅŞåųƌƽ ųåÏŅĵĵåĹÛ³ƌĜŅĹŸ ƌŅ ŸƚĜƌ ƌĘåĜų ŸŞåÏĜüĜÏ ĹååÛŸţŮ Ęå ĩåƽ ü³ÏƌŅųŸ Ņü ƌĘå ĘĜĹĩ FĹƴåŸƌĵåĹƌ å³ĭƌƽ åƻŞåųĜåĹÏå ĜĹÏĭƚÛå×

7*38&1 =.*1) &3) (&5.8&1 Ȫ74ȓ8I³Ïĩ ƳŸåŸ ĘĜŸ ŞųŅŞåųƌƽ ųåÏŅĵĵåĹÛ³ƌĜŅĹ ŅĹ ƽŅƚų ŸŞåÏĜüĜÏ ĹååÛŸØ ƶĘåƌĘåų ƌĘ³ƌ Æå üŅų ϳŞĜƌ³ĭ čųŅƶƌĘ Ņų ųåĹƌ³ĭ ƽĜåĭÛŸţ 8Ņų ƌĘŅŸå Ĺå³ųåų ƌŅ ųåƌĜųåĵåĹƌØ ĭŅĹčěƌåųĵ ŸƚŸƌ³ĜĹåÛ ³ĹÛ čųŅƶĜĹč ųåĹƌ³ĭ ųåƌƚųĹŸ åĹŸƚųå ƽŅƚ Ę³ƴå ³ ÏŅĵüŅųƌ³Æĭå ĜĹÏŅĵå ĜĹ ųåƌĜųåĵåĹƌţ BŅƶåƴåųØ Ĝü ƽŅƚ ³ųå čåƌƌĜĹč Ÿƌ³ųƌåÛ ƶĜƌĘ ƽŅƚų üĜųŸƌ ĘŅĵå Ņų üĜųŸƌ ĜĹƴåŸƌĵåĹƌ ŞųŅŞåųƌƽ ³ üŅÏƚŸ ŅĹ ü³Ÿƌåų ϳŞĜƌ³ĭ čųŅƶƌĘ åĹ³ÆĭåŸ ƽŅƚ ƌŅ ƚŸå åŨƚĜƌƽ ƌŅ ĜĹƴåŸƌ ĜĹ ĵŅųå ŞųŅŞåųƌƽ ŸŅŅĹåųţ

93.69* 7* *&7(- = 8*2 I³Ïĩ ³ĹÛ ĘĜŸ ŸŞåÏĜ³ĭĜŸƌ ƌå³ĵ ƚŸå ³Ĺ ĜĹěĘŅƚŸå ŸŅüƌƶ³ųå ŸƽŸƌåĵ ÆƚĜĭƌ ŸŞåÏĜüĜϳĭĭƽ ƌŅ üĜĹÛ ƌĘå ÆåŸƌ ŞųŅŞåųƌƽ üŅų ƽŅƚ Æƽ ų³ƌĜĹč å³ÏĘ ŞŅƌåĹƌĜ³ĭ ŞųŅŞåųƌƽ ³č³ĜĹŸƌ ŏƗlj ÛĜüüåųåĹƌ ü³ÏƌŅųŸţ eƌ ƌĘå åĹÛ Ņü ƌĘå ų³ƌĜĹč ŞųŅÏåŸŸØ ƌĘåƽ Ę³ƴå ³Ĺ ³ÏÏƚų³ƌå ³ĹÛ ÆĜ³Ÿěüųåå ĜÛå³ Ņü ĘŅƶ ƶåĭĭ ³ ĭŅϳƌĜŅĹ ĵĜčĘƌ ŸƚĜƌ ƽŅƚų ĹååÛŸ ³ĹÛ Ï³Ĺ ųåÏŅĵĵåĹÛ ƶĘåųå ƽŅƚ ĵĜčĘƌ ĜĹƴåŸƌ ƌŅ ĵååƌ ƽŅƚų ŸŞåÏĜüĜÏ čŅ³ĭŸţ

We work for our clients, the investors and home buyers, in helping find the very best property, in the right location and time the market for the best advantage. & 7*&1 * 8&8* ȓ.8- & ).++*7*3(*ƾ ĘĜĹĩ FĹƴåŸƌĵåĹƌ å³ĭƌƽ ĜŸ ³ ųå³ĭ åŸƌ³ƌå ³čåĹÏƽ Æƚƌ ³Ïƌ ĭĜĩå ³ ÆƚƽåųűŸ ³čåĹƌØ ƶĜƌĘŅƚƌ Ę³ƴĜĹč ƌŅ ÏĘ³ųčå ³ ÆƚƽåųűŸ ³čåĹƌ üååţ FĹ ŅƌĘåų ƶŅųÛŸØ I³Ïĩ Ÿ³ƽŸØ Ů å ƶŅųĩ üŅų Ņƚų ÏĭĜåĹƌŸØ ƌĘå ĜĹƴåŸƌŅųŸ ³ĹÛ ĘŅĵå ÆƚƽåųŸØ ĜĹ ĘåĭŞĜĹč üĜĹÛ ƌĘå ƴåųƽ ÆåŸƌ ŞųŅŞåųƌƽØ ĜĹ ƌĘå ųĜčĘƌ ĭŅϳƌĜŅĹ ³ĹÛ ƌĜĵå ƌĘå ĵ³ųĩåƌ üŅų ƌĘå ÆåŸƌ ³Ûƴ³Ĺƌ³čåţ

Come to our great events! YOU’RE INVITED TO ATTEND

To T o fiin nd o ou ut m mo oree an nd d mee eet th he te team am, co come me allo on ngg to o ou ur neexxtt ffrre ree ee event veent nt o r m maake ke a tim ime ffo or a peerrssonal on o nal al consu onssu on ult l aattiio on tto oda day. ay. y. Ou urr eevven entss eq qu uip p you u witth ne new ew kn know owlleed dgge to t heellp you you seeleect yo ct the he beesst inves in vestme ve ssttm meen ntt op pp portu orrtu tuni niti ni tieess. The ttiim Th miingg for or in nvvesti esti es tingg in p prrop oper ertyy is p peerf rfecctt,, so o do on n’t n’t ’t mis isss tth his is opp por ortu un niittyy, bo ook ok tod day ay. ay.

Browse all our free events on our website

8MTǿȝǧXǯdzȪ SJǿ ǿȝǧXǯdzȪ SJǿ NSǽǪȤYDzȥȡY TǴǵȢWǹǼȡNYǮȥǷ ǪȤYDzȥȡY TǴǵȢWǹǼȡNYǮȥǷ )NXțǻȤXǯdzȪ SJǿ ǺWǪdzȨX NXțǻȤXǯdzȪ SJǿ ǺWǪdzȨX XțțǻȤ ǻ FSȧ ȨǪ[ȥǰTǵRǪdzǺX ȧ ȨǪ[ȥǰTǵRǪdzǺX +TW ȇǮȦXǹ ǭȣRJ ǨǻȠȥWǷ YǬȦTǻLǬ Ǻȣ XJǧǷȣȡJI NSǽǪȤYȣǶȤ

å ŸŞåÏĜ³ĭĜŸå ĜĹ Æų³ĹÛ Ĺåƶ ŞųŅŞåųƌƽ ų³ƌĘåų ƌĘ³Ĺ ĭĜŸƌĜĹč ŸåÏŅĹÛěĘ³ĹÛ ŞųŅŞåųƌƽţ ĘĜŸ ³ŸŸĜŸƌŸ Ņƚų ÏĭĜåĹƌŸ Ũƚ³ĭĜüƽ üŅų ÆŅĹƚŸåŸØ ÆŅŅŸƌŸ ³ĹÛ čų³ĹƌŸ ³ĹÛØ ĜĹ ƌĘå ϳŸå Ņü ĜĹƴåŸƌŅųŸØ ƌŅ ĵ³ƻĜĵĜŸå ƌĘå ƌ³ƻ ÆåĹåüĜƌŸţ Ů å ÛŅĹűƌ ŸƌŅŞ ƶĘåĹ ƽŅƚ Æƚƽ ƌĘå ŞųŅŞåųƌƽţ å ĘŅĭÛ ƽŅƚų Ę³ĹÛ ƌĘųŅƚčĘ ƌĘå ƶĘŅĭå ÆƚĜĭÛĜĹč ŞųŅÏ域 ³ĭĭ ƌĘå ƶ³ƽ ƌŅ Ę³ĹÛĜĹč Ņƴåų ƌĘå ĩåƽŸţ åűĭĭ åƴåĹ ĘåĭŞ ƽŅƚ üĜĹÛ ³ ŞųŅŞåųƌƽ ĵ³Ĺ³čåų ³ĹÛ ³ ƌåĹ³Ĺƌ ƌŅ ޳ƽ ƌĘå ųåĹƌţ Fƌ ĜŸ ³ ÏŅĵŞĭåƌå ŸƽŸƌåĵ üŅų ĜĹƴåŸƌŅųŸţŰ

43Ȫ4.3Ȫ *)9(&8.43 ŮB³ƴĜĹč ÆååĹ ³ ÏŅųŞŅų³ƌå ĵåĵÆåų Ņü {ųŅŞåųƌƽ FĹƴåŸƌĵåĹƌ {ųŅü域ĜŅĹ³ĭŸ Ņü eƚŸƌų³ĭĜ³ Š{F{eš üŅų ĵ³Ĺƽ ƽå³ųŸØ ƶå ŞųĜÛå ŅƚųŸåĭƴåŸ ĜĹ ÛåĭĜƴåųĜĹč ³ÛÛĜƌĜŅĹ³ĭ ƴ³ĭƚå ƌŅ Ņƚų ÏĭĜåĹƌŸ Æƽ ŅüüåųĜĹč ŅĹčŅĜĹč ĜĹƴåŸƌĵåĹƌ åÛƚϳƌĜŅĹţ å ĘŅĭÛ ųåčƚĭ³ų ĵŅĹƌĘĭƽ ³ĹÛ Ũƚ³ųƌåųĭƽ åƴåĹƌŸ ƶĘåųå Ņƚų ÏĭĜåĹƌŸ Ï³Ĺ ĵååƌ ³ĹÛ ĵĜĹčĭå ƶĜƌĘ ĭĜĩåôĵĜĹÛåÛ ĜĹƴåŸƌŅųŸ ³ĹÛ ĭĜŸƌåĹ ƌŅ ĜĹÛƚŸƌųƽ ŞųŅü域ĜŅĹ³ĭŸ ÛĜŸÏƚŸŸ Ÿƌų³ƌåčĜåŸ üŅų ĜĹƴåŸƌĜĹč ĜĹ ŞųŅŞåųƌƽţŰ Ů åĵåĵÆåųØŰ I³Ïĩ Ÿ³ƽŸØ ŮFĹƴåŸƌĜĹč ĜĹ ŞųŅŞåųƌƽ ĜŸĹűƌ ĵå ³ ůčåƌ ųĜÏĘ ŨƚĜÏĩű ŸÏĘåĵåţ BŅƶåƴåųØ ĜĹƴåŸƌĜĹč ĜĹ ĜĹƴåŸƌ ŞųŅŞåųƌƽ Ï³Ĺ Æå ƌĘå ŸŅĭƚƌĜŅĹ ƌŅ Ïųå³ƌĜĹč ƶå³ĭƌĘ ³ĹÛ ƌ Ĺč ƶå³ ŸåƌƌĜĹč ƽŅƚųŸåĭü ƚŞ üŅų ³ ÏŅĵüŅųƌ³Æĭå ųåƌĜųåĵåĹƌţŰ Æĭå ųåƌĜ å

Fü ƽŅƚ ³ųå ĜĹƌåųåŸƌåÛ ĜĹ ƚĹŸĘĜĹå Ņ³Ÿƌ ŞųŅŞåųƌƽØ ƽŅƚ ĹååÛ ƌŅ ŸŞå³ĩ ƌŅ I³Ïĩú ĜƌĘ ³ ĭĜüåƌĜĵå Ņü åƻŞåųĜåĹÏå ĜĹ ƌĘå ŞųŅŞåųƌƽ č³ĵåØ I³Ïĩ ĘĜĭÛŸ ĜŸ ƚĹĜŨƚåĭƽ ŞŅŸĜƌĜŅĹåÛ ƌŅ ĘåĭŞ ƽŅƚ üĜĹÛ ƌĘå ŞåųüåÏƌ ĜĹƴåŸƌĵåĹƌ ŞųŅŞåųƌƽ ƌŅ ĵååƌ ƽŅƚų ĜĹƴåŸƌĵåĹƌ čŅ³ĭŸţ ³ÏĩåÛ Æƽ Ũƚ³ĭĜƌƽ ųåŸå³ųÏĘ ³ĹÛ ³ ŞåųŸŅĹ³ĭ ƌŅƚÏĘØ I³Ïĩ ³ĹÛ ĘĜĹĩ FĹƴåŸƌĵåĹƌ å³ĭƌƽ ³ųå Ęåųå ƌŅ ĘåĭŞţ

²ĭĭƉI²ÎĩƉƌŅÛ²ƽú ljĊŏîƉƁŀĊƉăŏƗ

°ĬĬƉI°ÎĩƉŅĹƉljƁƉăĊăŏƉŏljîljƉŅųƉåĵ°ĜĬƉģ°ÎĩÃƋĘĜĹĩĜĹƴåŸƋĵåĹƋųå°ĬƋƼţÎŅĵţ°ƚ ` ȳLMROMRZIWȳQIRȳVIȢțȳȆ GSQ ȢY

My Suburb Profile_p02_Inside Front_Left.indd 1

21/10/2021 12:50:44 PM


Make your dreams a reali ty!

FREE EVENT!

ĘåƉü²ÎƌŸƉ²ĹÛƉĵƽƌĘŸƉ²ÅŅƚƌƉ čåƌƌĜĹčƉƽŅƚųƉüĜųŸƌƉĘŅĵåƉ (OR YOUR FIRST INVESTMENT PROPERTY) SICK OF PAYING RENT? Dream of owning your own home but think it’s out of reach? ¥åŸũũ åĭ ¥ åĭĭØĭØ ųŅ ųŅƽ ƽ ³Ĺ ³ĹÛ Û %³ Û %³ĹĜ Ĺ åĭ ĹĜ åĭĭå ĭå ³ųå ƌĘå ÛƽĹ ƽĹ³ĵ ³ĵĜÏ ³ĵ Ï ÛƚŅ ƚŅ ƌŅ Ęåĭ åĭŞ Ş ƽŅ Ş ƽŅƚĹ ƽŅ ƚĹč ƚĹ č Š³ Š³ĹÛ ĹÛ ĹŅƌ Ņ ŸŅ ƽŅ ƽŅƚĹ ƚĹčš ƚĹčš ƚĹ č ŞåŅ åŅŞĭ Şĭå Şĭ å Æų å Æ å³ å ĩ ĩ ĜĹ Ĝ ƌŅ ĜĹ Ņ ƌĘå ƌĘ å Şų ŞųŅŞ ŅŞåų ŅŞ åųƌƽ åų ƌƽ ĵ³ų ³ųĩå ĩåƌ ĩå ƌ ƚÆ Æåų å ü³Ÿ ³ŸƌØ ƌØ ħƚŸŸƌƌ Æƽ čåƌ ƌØ å ƌĜ ƌ Ĺč č ƌĘå Ęåĵ ĵ Ņųųč³ č³ĹĜ ĹĜŸå ĹĜ Ÿå åÛ ŸŅ ƌĘå Æ³Ĺ ³ĹĩŸ ĩŸ ³ųå Ę³Ş ³ Şƽ ƽ ƌŅ Ÿ³ Ņ Ÿ³ Ņ Ÿ³ƽ ƽ ƽå ƽ ƽåŸţ ƽå Ÿ Ÿţ

The secret?

Ȧ 8-* 7.Ȫ Ȧ .Ȫ-8 -8 &: &:.3 .3Ȫ .3 Ȫ -. Ȫ -. 8 -. 847 8 47= 47 = ȶ 8-* 7.Ȫ ȶ .Ȫ-8 -8 5* 5*3) 3).3 3) .3 3Ȫ Ȫ -. - 8 847 47= 47 = ȴ 8-* 7.Ȫ .Ȫ-8 -8 51& 1&3 3 eŞŞĭ eŞ ŞĭƽĜ Şĭ ƽĜĹč ƽĜ Ĺč üŅų ƽŅƚ Ņƚų ų üĜ ų üĜųŸ üĜ ųŸƌ ųŸ ƌ ĘŅ ƌ ĘŅĵå ĘŅ ĵå å ĭŅ³ Ņ³Ĺ Ĺ ĜŸ Ĺ ĜŸ ³ ĭĜƌ Ĝƌƌĭ ƌ å ƌĭ å ÆĜ ÆĜƌ ƌ ĭĜĭĜĩå ƌ ĩå ³ŞŞĭ ³Ş ŞĭƽĜ Şĭ ƽĜĹč ƽĜ Ĺč üŅų ƽŅƚ Ņƚų ų üĜ ų üĜųŸ üĜ ųŸƌ ųŸ ƌ ħŅ ƌ ħŅÆţ ħŅ Æţ ¥Ņƚ Ę³ƴ ³ƴåĹ åĹűƌűƌ ƶŅųųĩå åĹ ĩåÛ Û Æ üŅ Æå Ņųå ų ŸŅ ƽŅ ƽŅƚ ƚ ϳ ƚ ϳĹű ϳ Ĺűƌ Ĺű ƌ ųå ƌ ųåĭƽ ųå ĭƽ ƽ ŅĹ ŞųųŅƴ ŅƴåĹ åĹ ĘĜŸ ĜŸƌŅ ƌŅųƽ ƌŅ ųƽ ³ĹÛ ĹÛ ųåüå ųå ü ųå üå ųåĹÏ ĹÏåŸ ĹÏ åŸ Ņü ü čŅ čŅŅÛ čŅ ŅÛ ƶŅų ŅųĩØ ĩØ ŸŅ Ņ ƽŅ ƽ ƚ Ę³ Ę ƴå ƌŅ Ņ ĭŅ ĭŅŅĩ ĭŅ Ņ ĭĜĩ Ņĩ ĩå å ³ ³ čŅŅÛ čŅ ŅÛ ŞųŅ ųŅŸŞ ŸŞåÏ ŸŞ åÏƌĜ åÏ ƌĜƴå ƌĜ ƴå åĵŞ ĵŞĭŅ ĭŅ Ņƽå ƽ å å ĜĹ å ĜĹ ĜĹ ŅƌĘ Ęåų ƶ³ƽ ³ƽŸţ Ÿţ Ÿţ 1Iȳƶ 1I ȳƶW W țS țSSO SO Ȣȳ ȳ WS WSQI WS QI QȆȳ ȆȳLW L ȢRȵ JȢG LW Ȣ ȳW ȢFS FSYȳ Yȳ KIȳ IȳȳM ȳMRK ȳM RK RK MRȳS MR ȳS ȆSY YVV JM JMVW VWȳ VW ȳ LS ȳ LS LSQI QI QI +ȢGȳ Ȧ 8LI VMKLȳ FȢROMRK WIȳ YT Ęå Ę å Ƴ å ƳĹĩ Ĺĩ ƶĜĭĜĭĭĭ ĭŅ Ĺĩ ĭŅŅĩ Ņĩ ³ƌ ƌ ƽŅ ƽŅƚų ƽŅ ƚų ĵŅĹ ŅĹåƽ åƽ Ÿåƌ ƚŞ Ş ³ ³ ĭĜĭ ƌƌ ƌƌĭå ĭå ÆĜƌ Ĝƌ ĭĜĭĜĩå ĩå ³Ĺ Ĺ åĵ åĵŞĭ Ş Ņƽ Şĭ Ņƽåų åų ƶĜĭĜĭĭĭ ĭŅ ĭŅŅĩ Ņĩ ³ƌ ƌ ƽŅ ƽŅƚų ƽŅ ƚų ųåŸ åŸƚĵ ƚĵåţ ƚĵ åţ Fü ƽŅƚ åţ ³ųå ³ų å ƌĜ ƌĜÛƽ Ûƽ ³ĹÛ Ņųč ųč³Ĺ ³ĹĜŸ ³Ĺ ĜŸåÛ ĜŸ åÛ ³ĹÛ ŸĘŅ ĘŅƶ ƶ ³ ƶ ³ čŅ čŅŅÛ ŅÛ čų³ ų³ŸŞ ŸŞ Ņü ĵŅĹå ĵŅ Ĺåƽ Ĺå ƽ ³Ĺ ƽ ³ĹÛ Û Æ³ Û Æ³Ĺĩ ĹĩĜĹ Ĺĩ ĜĹčØ ĜĹ čØ ƽŅƚ Ÿƌ³ ƌ³ųƌ ųƌ ³Ęå Ęå³Û ³Û Ņü ü ƌĘ ƌĘå ƌĘ å Ïų ÏųŅƶ ŅƶÛţ Ņƶ Ûţ åŞ³ å Ş³ų³ ޳ ų³ƌĜ ų³ ƌĜĹč ƌĜ Ĺč ƽŅƚ Ņƚų ų ĵŅ ĵŅĹå Ĺåƽ Ĺå ƽ ƶĜ ƽ ƶĜƌĘ ƶĜ ƌĘ ³Ĺ åƴ åƴåų åųƽÛ åų ƽÛ³ƽ ƽÛ ³ƽ ³ÏÏ ÏÏŅƚ ŅƚĹƌ Ņƚ ĹƌØØ Ĺƌ ³ ÆĜ ÆĜĭĭĭĭĭĭŸ Ÿ ³Ï Ÿ ³ÏÏŅ ÏŅƚĹ ÏŅ ƚ ƌ ƚĹ ƌ ³Ĺ ³ĹÛ Û ³ ³ Ÿ³ Ÿ³ƴĜ ƴĜĹč ƴĜ Ĺč ³ÏÏ ÏÏŅƚ ŅƚĹƌ Ņƚ ĹƌØØ ĜŸ ³ čŅŅ Ĺƌ ŅŅÛ Û ĜÛ ĜÛå³ å³ţţ å³ +ȢGȳ ȶ & LMWȳSVȆ SJ WȢZMRK Ęå Ę å Ƴ å ƳĹĩ Ƴ Ĺĩ ƶĜĭĭĭ ĭƶ³ ƶ Ĺƌ ƌŅ Ÿå Ÿåå å ³ ĘĜ å ĘĜŸƌ ŸƌŅų Ÿƌ Ņųƽ Ņų ƽ Ņü ƽ Ņü čåĹ åĹƚĜ ƚĜĹå ƚĜ Ĺå Ĺå Ÿ³ ³ƴĜ ƴĜĹč ĹčŸŸ ƌŅ ƌĘå Ĺč å ƴ³ĭ ³ĭĭƚå Ņü ü ³ƌ ³ƌ ĭå³ å³Ÿƌ Ÿƌ ƌĘų Ęųåå åå Şåų åųÏå ÏåĹƌ Ïå Ĺƌ Ņü ü ƌĘå ƌĘ å Şƚ ŞƚųÏ ųÏĘ³ Ę³Ÿå Ÿ ŞųĜ Ÿå ųĜÏå Ïå Ņü ü ƌĘ ƌĘå å Şų ŞųŅŞ Şų ŅŞåų ŅŞ åųƌƽ åų ƌƽţ ţ ţ BĜ ƌƽ BĜƌ ƌ ƚŸ ƌ ƚŸ ƚŞ Ş üŅ üŅų üŅ ų ų ÆƚÛč Æƚ Ûčåƌ Ûč åƌĜĹ åƌ Ĺč ³Ĺ ³ Û Û Ÿ³ Ÿ³ƴĜ Ÿ³ ƴĜĹč ƴĜ Ĺč ³Ûƴ ÛƴĜÏ ĜÏ ĜÏå Ïå å ô ô Ĝƌ Ï³Ĺ ĵ³ĩ ³ĩå å ƌĘ å ƌĘå ƌĘ å ÛĜüü ÛĜ üüåų üü åųåĹ åų åĹÏå Ïå Æåƌƶå åƌƌƶå ƶååĹ åĹ ³ ƽåŸ Ņų ų ³ ĹŅ ĹŅúú 2SRI 2S R Ȇ RI Ȇ 2Ȇ 2ȆȳL 2Ȇ ȳL ȳL ¥Ņ ¥Ņƚ ¥Ņ ƚ Ĺå ƚ ĹååÛ Ĺå åÛ ƌŅ Ę³ Ę³ƴå ƴå ĘĜŸ ĜŸƌŅ ƌŅųƽ ƌŅ ųƽ Ņü ü Şų Şųåƴ åƴĜŅ åƴ ĜŅƚŸ ĜŅ ƚŸ ƚŸ ÆŅųų ÆŅ ųųŅƶ ųų Ņƶ Ņ ƶĜĹ ĜĹčţ č Ņĵ čţ Ņ å å Şå Ş ŅŞ ŅŞĭå ĭå ƌĘĜ ĘĜĹĩ Ĺĩ ƽŅƚ Ņƚų ų Ĺå ų ĹååÛ Ĺå åÛ ³ Ïųå ųåÛĜ ÛĜƌ ÛĜ ƌ ƌ

ϳųÛ Ï³ ųÛ Ņų ų Şå ŞåųŸ ųŸŅĹ ųŸ ŅĹ³ĭ ŅĹ ³ĭ ĭŅ³ Ņ³Ĺ Ĺ ƌŅ Ĺ ƌŅ ŸĘŅ ĘŅƶ ƶ ƽŅ ƶ ƽŅƚ ƽŅ ƚ ³ų ƚ ³ųå ³ų å ųå å ųåŸŞ ųå ŸŞŅĹ ŸŞ Ņ ŸĜÆĭ ŅĹ ŸĜÆĭ ŸĜ Æ å å ³ĹÛ ³Ĺ Û Ï³ Ï³Ĺ Ĺ Ş³ ޳ƽ ƽ Ņü ƽ Ņüü Ņü ü ³ ü ³ ĭŅ ĭŅ³Ĺ ³Ĺ ƶĜƌ ĜƌĘŅ ĘŅ Ņƚƌ ƚ Ûåü åü³ƚ ³ƚĭƌ ³ƚ ĭƌŸţ ĭƌ Ÿţ 2ȆȳL 2Ȇ ȳL 'YW YWȳI ȳIV ȳI V ĘĜ Ę Ÿ ĜŸ ĘŅƶ Ĝƌ ƌ ƶ³ ƶ³Ÿ ƶ³ Ÿ ĜĹ Ÿ ĜĹ Ĺ ƌĘå Û³ƽ ³ Ÿ Æå åüŅ üŅųå ųå å Ï ĵŞ ÏŅ ĵŞƚƌ ƚƌåų ƚƌ åųŸØ åų ŸØ ƶĘå ĘåĹ Ĺ Æ³ ƳĹĩ ĹĩŸ Ĺĩ Ÿ ÏŅ Ÿ ÏŅƚĭ ÏŅ ƚ ÛĹ ƚĭ ÛĹűƌ űƌ Ÿåå å ƶĘ³ Ę³ƌ ƌ ƽŅ ƌ ƽŅƚ ƚ ÛĜÛ ÛĜĜÛ Û ƶĜƌĘ ƶĜ ƌĘ ƽŅƚ Ņƚų ų ĵŅ ų ĵŅ ĵŅĹå Ĺ ƽţ Ĺå ƽţ cŅ cŅƶØ ƶ Ę³ƴ ƶØ ³ƴĜĹ ĜĹč ĜĹ č ĭŅ č ĭ ³Ĺ ĭŅ ³ĹŸ Ÿ ³Ĺ Ÿ ³ĹÛ Û ÏųųåÛ åÛĜƌ Ĝƌƌ Ĝƌ ϳųÛ Ï³ ųÛŸ ųÛ Ÿ ³Ï Ÿ ³Ïƌƚ ³Ï ƌƚ³ĭ ƌƚ ³ĭĭƽ ³ĭ ĭƽ ƶŅų Ņųĩ ĩ ³č ĩ ³ ³Ĝ ³ ĹŸ ĹŸƌ ƌ ƽŅ ƌ ƽŅƚ ƚ ƶĘ ĘåĹ ƽŅƚ ƚ ³ųå ų üĜųųŸƌ Ÿƌ Ÿƌ³ų Ÿƌ ³ųƌĜ ³ų ƌĜĹč ƌĜ Ĺč Ņƚƌ ƚƌţ ţFƌ Ï³Ĺ ³ŞŞ Şå³ å ų ų ƽŅ ƽŅƚ ƽŅ ƚ Ę³ ƚ Ę³ƴå Ę³ ƴå ĹŅ üĜ üĜĹ³ Ĺ³ĹÏ Ĺ³ ĹÏ ÏĜ³ Ĝ³ĭ ³ĭ ƶĜ ƶĜĭĭĭĭĭĭ ŞŅƶå ŞŅ ƶåų ƶå ų ³Ĺ ų ³ĹÛ ³Ĺ Û Ę³ Ę³ƴå ƴå ³ ůÆƚ Æ ƽ ƽ ĹŅ Ĺ ƶØ Ş³ƽ ĭ³ƌ ĹŅ ³ƌåų åųű ³ƌ åų ³ ƌĜ ƌĜƌƚ ƌƚÛå ƌƚ Ûåţţ Ûå 2SRI 2S RIȆ RI Ȇ 2Ȇ Ȇ 2ȆȳL 2Ȇ ȳ ȳL ¥Ņ ¥Ņƚ ƚ ƶĜ ƶĜĭĭĭĭ Ę³ƴ ƴå å ³ Æå åƌƌ ƌƌåų å ÏĘ³ åų Ę³ĹÏ ĹÏå ĹÏ å Ņü Ņü čåƌƌ čå ƌƌĜĹ ƌƌ ĜĹč ĜĹ č ³ ³ ĭŅ ĭŅ³Ĺ ³Ĺ ³ŞŞ ŞŞųŅ ųŅƴ³ ųŅ ƴ³ĭĭ Ĝüü ƽŅƚ ÛŅ ƽŅ ƴ³ ƽŅƚų ƚų Æ³Ĺ ³ĹĩĜ ĩĜĹč ĩĜ Ĺč ƶĜƌƌĘ Ĺč Ę ƌĘå ƌĘ å Ƴ å ƳĹĩ Ƴ Ĺĩ ƽŅƚ ³ŞŞ ŞŞĭƽ ĭƽ üŅų ³ ĘŅĵ Ņĵå å ĭŅ å ĭŅ³Ĺ ĭŅ ³Ĺ ƶĜƌ ĜƌĘ Ę Æå Æåϳ ϳƚŸ ϳ ƚŸå ƚŸ å ƌĘåƽ ƌĘ åƽ ƶĜĭĜĭĭĭ Ÿå åå å ƽŅ ƽŅƚ ƽŅ ƚ ³ų ƚ ³ųå ³ų å ³ å ³ ĭŅ ĭŅƽ³ ƽ³ĭĭ Ïƚ ƽ³ ÏƚŸƌ ŸƌŅĵ Ÿƌ Ņĵåų Ņĵ åųţţ åų 2ȆȳL 2Ȇ ȳL 'YW YWȳI ȳIV ȳI V Ę V ĘĜŸ ĜŸŸ ƶŅų Ņųĩå ĩåÛ ĩå Û ĜĹ ƌĘå Û³ƽ ³ƽŸ Ÿ ƶĘ Ÿ ƶĘåĹ ƶĘ åĹ ³ ƳĹĩ Ƴ Ĺĩ ĵ³Ĺ ³Ĺ³č ³čåų ³č åų ³ŞŞ ŞŞųŅ ųŅƴå ųŅ ƴåÛ ƴå Û ĭŅ Û ĭŅ³Ĺ ĭŅ ³ĹŸ ³Ĺ Ÿ üŅ Ÿ üŅų üŅ ų ƌĘ ų ƌĘåĜ åĜų åĜ ų Æų ų Æų³Ĺ Æų ³ĹÏĘ ³Ĺ ÏĘţ ţ ÏĘ ŅÛ³ Ņ Û³ƽØ Û³ ƽØ ƌĘå ÏŅĵ ŅĵŞƚ Şƚƌå Şƚ ƌåų ƌå ų Ÿ³ ų Ÿ³ƽŸ Ÿ³ ƽŸ ƽåŸ Ņų ų ĹŅ Ĺ ³ĹÛ ƌĘå ĹŅ Ęåųå ųå ĜŸ ĹŅ åĵŅ ĵŅƌĜ ƌĜŅĹ ƌĜ ŅĹ Ņų ų Şå ŞåųŸ ųŸŅĹ ųŸ ŅĹ³ĭ ŅĹ ³ĭ ŅŞĜ ŞĜĹĜ ĹĜŅĹ ĹĜ ŅĹ ĜĹƴ ĹƴŅĭ Ņĭƴå ƴåÛţ Ûţ Fƌ ƌ ĜŸ ĜŸ Şƚų ƚųå å ĵ³ƌĘ ĵ³ ƌĘŸŸ ³Ĺ ƌĘ ³ĹÛ Û ³ ³ ŞŅ ŞŅĜĹ ĜĹƌƌ ĜĹ ƌ Ÿƽ ƌ Ÿƽ ŸƽŸƌ Ÿƌåĵ Ÿƌ åĵţ ţ ţ åĵ

The Biggest gg Myth?

=SY =S Y RI RIIȵ Iȵ ȳS S WȢ WȢZI ZI Ȣ ȵIT ITSW SWMȳ SW Mȳ ȢRȵ KIȳ Ȣ FȢR ȢRO O O TVI TV I ȢT I ȢTTV ȢT TVSZ TV SZȢț SZ Ȣț FIJ IJSV SVI SV I țS I țSSO țS SOMR SO MRK MR K JS K JSV JS V Ȣ V Ȣ TV TVST STIV ST IVȳȆ IV ȳȆ ȳȆ 2ȆȳL 2Ȇ ȳL 'YW YWȳI ȳIV ȳI V ;å ;åƌƌ ;å ƌƌĜĹ ƌƌ ĜĹč ĜĹ č ƌĘ ƌĘå å ųĜ ųĜčĘ čĘƌ čĘ ƌ ³Û ƌ ³ÛƴĜ ³Û ƴĜÏå ƴĜ Ïå ³ĹÛ čåƌ åƌƌĜ ƌĜĹč ƌĜ Ĺč Ĺč ³ Şĭ ³ Şĭ³Ĺ ³Ĺ Ĺ Ï³Ĺ čåƌ ƽŅƚ ĜĹƌ ĹƌŅ Ņ ƽŅ Ņ ƽŅƚų ƽŅ ƚų ŅƶĹ ĘŅĵå Ņĵå ĵŅ Ņĵ ĵŅĹƌ Ĺ ĘŸŸØ ØŅųų Ĺƌ åƴåĹ åƴ åĹ ƽå³ å³ųŸ ųŸØØ å³ ųŸ å³ųĭ ųĭĜå ųĭ Ĝåųţųţ ¥Ņƚ Ĝå Ņƚų ų 8Ĝ ų 8ĜųŸ 8Ĝ ųŸƌ ųŸ ƌ BŅ ƌ BŅĵå BŅ ĵå Ņ Ņ ĜŸŸ Ęåų åųå å ƌŅ å Ņ ĘåĭŞ Ęå ĭŞ čåƌ ƽŅƚ Ÿƌ³ ƌ³ųƌ ųƌåÛ ųƌ åÛ ³ĹÛ ƌƚų ƚųĹ Ĺ ³ Ĺ ³ Ûų Û å³ å³ĵ ĵ ĜĹ ĹƌŅ ³ ųå³ å³ĭĜĭĜĭĜƌƽ ƌƽ ƽţ

ȓI LȢZ ȢZI I LI I LI I LIȢT ȢTW ȢT W QS W QSVI QS VI QȆȳ ȆȳLW ȳLWW ȢRȵ ȵ JȢG ȢGȳW GȳWW ȳS WLȢV WL ȢVI ȢV I MRG RGțY țYȵM țY ȵMRK ȵM RK LSȅ ȳS FIRIJMȳ JVSQ YT RK IRIJMȳ JVSQ YT ȳS ȍȉO MR KVȢRȳW ȢRȵ FSSWȳW SWȳW .J .J ȆSY ȅȢR Rȳ ȳ ȳS țIȢ I VR QSV SVI I ȢF I FS SY Yȳ ȳ KI KIȳȳ ȳȳMR ȳȳ MRK MR K ȆS ȆSYV ȆS Y JMV YV MVWȳ Wȳ Wȳ LSQI LS QI țSȢ SȢR R JȢ ȢWȳ WȳIV I FS IV FSSO SO S O Ȣ JVI VII I LȢț Ȣ J LSYV LS YV TV YV TVST STI ST IVȳȆ GSR IVȳȆ IV S WY WYțȳ țȳȢȳ țȳȢȳ ȢȳMS MS SR R ȅM ȅ ȳL 8VS V Ȇ Ȇ '440 &8 =497+.7 8-42* (4 4 47 Ȫ.:* 874= & (&11 ȉȏȶȮ ȶȉȶ ȏȰȶ ȉȶ ȏȰȶ

F FIRST HOME BUYERS’ BOOTCAMP .J ȆSYƶVI Ȣ JMVWȳ LSQI FYȆIV SR ȳLI YRWLMRI (SȢWȳ ȆSY GȢRƶȳ ȢJJSVȵ ȳS QMWW ȳLMW JVII IZIRȳ 3Sȅ TYȳ ȵSȅR ȳLȢȳ WQȢWLIȵ ȢZS ȢRȵ FSSO Ȣ WIȢȳ 89++ =49ƶ11 1*&73 Î BŅƶ ƌŅ čåƌ ƌĘå ŞåųüåÏƌ ĭŅ³Ĺ Î BŅƶ ƌĘå üĜųŸƌ ĘŅĵåŅƶĹåų čų³Ĺƌ ƶŅųĩŸ Î Ęå 峟ƽ ƶ³ƽ ƌŅ čåƌ ƽŅƚ ĜĹƌŅ ƽŅƚų üĜųŸƌ ĘŅĵå ³ĹÛ ĜĹƌŅ ƌĘå ĵ³ųĩåƌţ Î {X × ĭå³ųĹ ³ÆŅƚƌ ƌĘå ĜĵŞŅųƌ³ĹÏå Ņü ÆƚÛčåƌĜĹčØ Æ³ĹĩĜĹč ³ĹÛ ĵĜĹÛŸåƌú

ȓI VIKYțȢVțȆ LSțȵ ȳLMW MRJS TȢGOIȵ FSSȳGȢQT MR 2ȢVSSGLȆȵSVI IGYVI ȆSYV JVII WTSȳ SR SYV ȅIFWMȳI ȢRȵ WȳȢVȳ ȆSYV ȢȵZIR IRȳY ȳYVI V ȳSȵȢȆ Ȇ JMVWȳ LSQI ȢȵZIRȳYVI ȳSȵȢȆ

CHECK OUR SITE FOR DATES AND DET AILS ]SYVJMVWXLSQI GS IZIRXW

Ready to dive in? Call Troy on 0427 202 462 or Danielle on 0417 752 999 to discover how we can help you y Meet Tro e & Daniell

ic duo) (the dynam

ƼŅƚųüĜųŸƋĘŅĵåţÎŅƉƉƉƉÇƉƉƉƉljƁƉăĊăŏƉŏljîlj

My Suburb Profile_p03_Inside Front_Right.indd 1

21/10/2021 12:52:15 PM


HOW WE GOT HERE, WHAT’S HAPPENING, WHAT’S COMING ... WE HAVE THE ANSWERS. The next best thing to a crystal ball that shows exactly where the Sunshine Coast property market is going, is the insight from the team here at Direct Collective; the experts on all things property. We have a long history of accurately predicting what others can’t by drilling into data and observing trends. There’s a lot of interest in what’s happening with property on the Sunshine Coast right now, but few can explain why it’s happening and what’s coming next. Here’s a quick snapshot of why we’re seeing extreme conditions in the Sunshine Coast property market right now: 1. UNDERSUPPLY Due to a massive undersupply caused by constraints from planning to macro-prudential regulations, the pressure we are currently seeing in the Sunshine Coast housing market isn’t a ‘result of COVID-19’, rather COVID is just an accelerant to a fire that was already lit and it’s just one of many multiplier effects fast-tracking the region’s growth. To put demand in perspective, the Sunshine Coast needs a new suburb every 12-14 months for the next 20 years!

2. POPULATION GROWTH Growth is occurring because of the expanding opportunity created by the largest infrastructure investment per capita (of the 20 largest cities) in Australia. The development of

a functional and interconnected CBD, the international submarine cable, the opening of a new international airport runway, and the diversity in our economy all play a part in what’s attracting this mass migration - as well as people relocating due to COVID-19.

3. THE LIFESTYLE SHIFT The pandemic was a disruptive event that provided a rare opportunity for a lifestyle ‘reset’. It’s caused a major shift in the way people want to live, work, and play. It means fewer people are commuting to our major cities. So what if you could have all the benefits of the best CBD model while living and working within minutes of amazing beaches, world-class amenities, and superior technology opportunities? Welcome to the Sunshine Coast.

WHAT DOES THIS MEAN? The best performing region in Queensland for the past three years, outperforming Brisbane and the Gold Coast; the Sunshine Coast is now the most exciting region in Australia for property investors to be considering. There is full confidence that ongoing population growth will continue to create a surplus in demand in relation to supply. Timing is a critical factor in any investment decision, and the time for the Sunshine Coast is now! The best way to benefit from this incredible opportunity is to understand and take action on the best strategy to suit your circumstances and goals. Direct Collective offers free property coaching consultations to help you reach success through property investment. www.direct-collective.com.au

GET THE MOST COMPREHENSIVE MARKET RESEARCH TO FULLY UNDERSTAND WHAT’S HAPPENING ON THE SUNSHINE COAST NOW AND IN THE FUTURE.

The Direct Collective’s Sunshine Coast Property Market Update, The Sunshine Coast; The Future gives you access to the most sophisticated and intelligent compilation of information surrounding the economic and social conditions that are impacting property on the Sunshine Coast to make it the #1 residential property market in the country. This latest research report not only articulates complex messages in a digestible format, but it presents relevant and useful data that gives a considerable advantage to all those who consume it to make confident and informed decisions for the future of their wealth journey through property.

13 31 32

4 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p04_Direct Collect Ad.indd 1

21/10/2021 11:18:46 AM


Coolum Beach.4573 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

64% OWNER OCCUPIERS

36% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Coolum Beach is approximately 27.3 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 40 parks covering nearly 32.1% of the total area The predominant age group in Coolum Beach is 40-49 years Households in Coolum Beach are primarily childless couples In general, people in Coolum Beach work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

162

$1,043,570

$$$ 2,815 $$

1,763

104

$700,719

8.5k

7.4%

12 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$ $

COOLUM BEACH

North Shore Realty has been around for over 25 years, with 2 offices & a dedicated team of 35 staff. Page 3

We have been here over the years for the ups and downs and the 2020 – 2021 real estate boom is right up there with the best we have seen. Thinking of selling, permanently renting or holiday letting your property? Now is the perfect time.

COOLUM OFFICE 1792 David Low Way

Coolum Sales 07 5446 2500 Coolum Holidays 07 5446 3788 www.northshorerealty.com.au info@northshorerealty.com.au coolum.com.au

CALL THE TEAM FOR A FREE APPRAISAL. Page 5

My Suburb Profile | November 2021 5

My Suburb Profile_p05_Coolum.indd 1

21/10/2021 11:27:06 AM


Marcoola.4564 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

48% OWNER OCCUPIERS

52% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Marcoola is approximately 13.7 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 20 parks covering nearly 27.5% of the total area The predominant age group in Marcoola is 50-59 years Households in Marcoola are primarily childless couples In general, people in Marcoola work in a trades occupation TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

790

39

$1,028,463

1,187

94

$588,803

3.2k

4.9%

11 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ $$ $

MARCOOLA

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Established in 199 , Proudly independent, local and $$$ long term supporters of $$ the community. $ permanently renting Thinking of selling, or holiday letting your property?

CALL THE TEAM FOR A FREE APPRAISAL.

MARCOOLA OFFICE 936 David Low Way

Marcoola Sales 07 5448 7444

Page 3

Property Rentals 07 5448 9111 www.northshorerealty.com.au salesadmin@northshorerealty.com.au coolum.com.au Page 5

6 My Suburb Profile | November 2021

MSP_p06_Marcoola.indd 1

21/10/2021 9:24:02 AM


Mudjimba.4564 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

60 % OWNER OCCUPIERS

40% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Mudjimba is approximately 3.2 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 9 parks covering nearly 37% of the total area The predominant age group in Mudjimba is 50-59 years Households in Mudjimba are primarily couples with children In general, people in Mudjimba work in a trades occupation TOTAL DWELLINGS

$$$ $$

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

46

$1,070,855

730 385

13

$679,609

2.5k

18.8%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

MUDJIMBA

$$$ $$ $

When you work with North Shore Realty you are one of our neighbours, our friends and our valued clients.

Marcoola Sales 07 5448 7444

Our staff are long term and local, and take pride in being part of the North Shore.

Property Rentals 07 5448 9111

Page 3

Thinking of selling, permanently renting or holiday letting your property? Talk to a local!

MARCOOLA OFFICE 936 David Low Way

www.northshorerealty.com.au salesadmin@northshorerealty.com.au coolum.com.au

CALL THE TEAM FOR A FREE APPRAISAL. Page 5

My Suburb Profile | November 2021 7

My Suburb Profile_p07_Mudjimba.indd 1

21/10/2021 9:34:19 AM


Twin Waters.4564 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

84% OWNER OCCUPIERS

16% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Twin Waters is approximately 4.6 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 66 parks covering nearly 15.7% of the total area The predominant age group in Twin Waters is 60-69 years Households in Twin Waters are primarily childless couples In general, people in Twin Waters work in a professional occupation TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

930

72

$1,150,808

273

24

$920,780

2.7k

5.1%

9 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ $$ $

$$$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Page 3

$$ $

Page 5

8 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p08_Twin Waters.indd 1

21/10/2021 9:35:26 AM


Bli Bli. 4560 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

80% OWNER OCCUPIERS

20% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Bli Bli is approximately 30 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 41 parks covering nearly 4.7% of the total area The predominant age group in Bli Bli is 0-9 years Households in Bli Bli are primarily childless couples In general, people in Bli Bli work in a trades occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

229

$744,034

$$$ 2,980 $$

148

7

$711,458

7.8k

24.1%

8 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$ $

| Riverside

We put you first

Page 3

Bli Bli Sales & Property Management 5/311 David Low Way, Bli Bli 07 5450 8989 admin@firstnationalriverside.com.au

For all your Bli Bli Real Estate needs Page 5 www.firstnationalriverside.com.au

My Suburb Profile | November 2021 9

My Suburb Profile_p09_Bli Bli.indd 1

21/10/2021 9:48:08 AM


Diddillibah.4559 Rosemount.4560

Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

87% OWNER OCCUPIERS

13% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Size: Diddillibah is approx. 11 sq km & Rosemount is approx. 13 sq km

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

Diddillibah has 9 parks covering nearly 8.3% of the total area Predominant age group: Diddillibah 40-49 yrs / Rosemount 50-59 yrs Households in Diddillibah are primarily couples with children In general, people in Diddillibah work in a professional occupation Households in Rosemount are primarily childless couples

1.5k

20.9%

Population

5 Year Population Change

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

870

53

$998,813

53

8

-

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

UNITS

In general, people in Rosemount work in a trades occupation

$$$ $$ $

Thinking of Selling?

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

STEVE PERRY IS THE ORIGINAL SUNSHINE COAST LIFESTYLE AND ACREAGE SPECIALIST, WITH OVER 20 YEARS EXPERIENCE. Steve understands every property is unique and ach will taylor a marketing approach that suits each property, respecting the individual needs of each owner.

Page 3

nal Steve is a fully licensed real estate professional oices and auctioneer who will provide sensible choices on how to achieve the best outcome.

Property Sales

Steve Perry 0418 711 955 Remax International Hall of Fame Recipient

remaxpropertysales.com.au

ADDRESS 50 Lowe Street Nambour QLD 4560

Each office independently owned and operated

OFFICE 5470 7000

Page 5

10 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p10_Diddillibah_Rosemount.indd 1

21/10/2021 9:50:00 AM


Kuluin.4558 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

73% OWNER OCCUPIERS

27% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Kuluin is approximately 1.9 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 10 parks covering nearly 8.8% of the total area The predominant age group in Kuluin is 40-49 years Households in Kuluin are primarily couples with children In general, people in Kuluin work in a trades occupation TOTAL DWELLINGS

$$$ $$

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

44

$695,349

784 110

3

$382,471

2.4k

4.9%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$ $

| Riverside

We put you first

Page 3

Jason Burns has now made over 150 personal sales in Kuluin If you’d like to speak with KULUIN’S MOST EXPERIENCED AGENT call Jason on 0417 762 001 Page 5 jason@firstnationalriverside.com.au

My Suburb Profile | November 2021 11

My Suburb Profile_p11_Kuluin.indd 1

21/10/2021 9:50:50 AM


Maroochydore.4558 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

52% OWNER OCCUPIERS

48% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Maroochydore is approximately 12.6 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 43 parks covering nearly 6.3% of the total area The predominant age group in Maroochydore is 20-29 years Households in Maroochydore are primarily childless couples In general, people in Maroochydore work in a professional occupation

16.8k

16.1%

9 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

240

$882,906

408

$638,243

$$$ 3,415 $$

6,991

$ LD

LD

LD

SO

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

SO

SO

$$$ $$

3 Yinni Street, Maroochydore

D

33 Summer Drive, Maroochydore

L SO

18/20 Beach Road, Maroochydore

59 Broadsea Avenue, Maroochydore

D

D

L SO

Page 3

$

49 Schirrmann Drive, Maroochydore

L SO

96 Duporth Avenue, Maroochydore

Define Property Agents 07 5478 2477Page 5 4/174 Brisbane Road, Mooloolaba QLD 4557

12 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p12_Maroochydore.indd 1

21/10/2021 11:09:01 AM


Alexandra Headland.4572 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

55% OWNER OCCUPIERS

45% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Alexandra Headland is approximately 1.6 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 3 parks covering nearly 7.8% of the total area The predominant age group in Alexandra Headland is 20-29 years Households in Alexandra Headland are primarily childless couples In general, people in Alex work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

$$$ $$

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

38

$1,332,387

766 1,981

130

$607,664

4.0k

6.6%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$

Page 3

$ Page 5 My Suburb Profile | November 2021 13

My Suburb Profile_p13_Alex.indd 1

21/10/2021 9:53:49 AM


Mooloolaba.4557 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

55% OWNER OCCUPIERS

45% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Mooloolaba is approximately 4 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 29 parks covering nearly 6.9% of the total area The predominant age group in Mooloolaba is 20-29 years Households in Mooloolaba are primarily childless couples In general, people in Mooloolaba work in a professional occupation

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

5.5%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

MEDIAN VALUE

93

$1,226,275

267

$662,950

$$$ 1,642 $$

UNITS

7.7k

TOTAL NEW LISTINGS*

4,402

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

ACHIEVING OUTSTANDING RESULTS IN MOOLOOLABA What’s your property worth now? CALL YOUR

NEXT … $$$ EXPERT…

Page 3

Carmel La Macchia $$ 545 0400 300 carmel@nextpropertygroup.com.au

$

Richard Scrivener 0416 799 188 8 Poplar Place, Mooloolaba - $1,168,000

33 Carwoola Crescent, Mooloolaba - $7,300,000

92 Goonawarra Drive, Mooloolaba - $915,000

rscrivener@nextpropertygroup.com.au

N E X T

G E N

R E A L

E S T A T E

Page 5

14 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p14_Mooloolaba.indd 1

21/10/2021 9:58:33 AM


Buderim.4556 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

76% OWNER OCCUPIERS

24% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Buderim is approximately 30.5 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 139 parks covering nearly 15.3% of the total area The predominant age group in Buderim is 50-59 years Households in Buderim are primarily childless couples In general, people in Buderim work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

666

$957,192

$$$ 8,875 $$

2,896

199

$517,469

29.4k

8.5%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

The Logical Truth ... Bigger Is Brodie Rodgers SALES MANAGER & AUCTIONEER

Bre Graham

Gregory Ward

DIRECTOR

SALES & MARKETING

$$$

Taylor Allen

SALES ASSOCIATE TO GREGORY WARD

Dan Smith

Drew Colliver

SALES & MARKETING

SALES ASSOCIATE

Best

– If you want to sell, we have more buyers – If you want to buy, we have more listings

Page 3

– Your Investment Property? We have more waiting tenants – Wanting to rent? We have a bigger selection of property

$$

Jake Loiero

Kathryn Willshire

Dallas Foster

Chevonne Rees

SALES AGENT & CHIEF AUCTIONEER

SALES & MARKETING

SALES & MARKETING

SALES & MARKETING

Rob Horne

Sally Horne

SALES & MARKETING SALES & MARKETING

– The largest main street frontage to profile your property – The largest, most experienced team

$

– We list, sell and rent more than any other agency in Buderim

Lew Poমnger

Judy Wild

Lara Kell

Jacob Debruyn

SALES & MARKETING

SALES & MARKETING

SALES ASSOCIATE

SALES & MARKETING

Mitch Rowe

Ellen Lorenz

SALES & MARKETING SALES & MARKETING

It’s a LOGICAL choice – call now for a free appraisal or ask to subscribe to our free monthly update on today’s rapidly changing market across Australia, Queensland and Buderim.

Call 5445 6088 or email buderim.qld@raywhite.com Kylie Kis SALES & MARKETING

Belen Parkes

PROPERTY MANAGEMENT TEAM LEADER

Billy Seller

PROPERTY & OPERATIONS MANAGER

Chelsea Jones

Denise Rowe

Hayley Anderson

PROPERTY MANAGER

TRUST ACCOUNT MANAGER

PROPERTY MANAGER

Page 5

raywhitebuderim.com.au My Suburb Profile | November 2021 15

My Suburb Profile_p15_Buderim.indd 1

21/10/2021 10:03:18 AM


Mountain Creek. 4557 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

59% OWNER OCCUPIERS

41% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Mountain Creek is approximately 7.3 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 40 parks covering nearly 8.2% of the total area The predominant age group in Mountain Creek is 0-9 years Households in Mountain Creek are primarily couples with children In general, people in Mountain Creek work in a professional occupation

11.3k

60.7%

8 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

185

$830,453

61

$512,073

$$$ 3,323 $$

832

$ Kelly & Dan live in Mountain Creek, their agency is in Mountain Creek and they are passionate about the area and committed to getting the very best results for you.

Kelly and Dan were amazing from the second we met... They came with a wealth of knowledge and a warmness that is genuine. Selling our home was actually a fun experience with ‘Team Rowling’ and I couldn’t recommend them highly enough.

$$$

Page 3

$$ $

Matt & Nat (sellers)

Your MOUNTAIN CREEK Property Specialists T: 07 5375 5781 E. admin@rowlingandco.com.au rowlingandco.com.au

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Dan Rowling 0421 456 776 Mountain Creek 69-79 Attenuata Drive Mountain Creek

Kelly Rowling 0437 443 013

Mooloolaba

45 Brisbane Road, Mooloolaba

Page 5

16 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p16_Mountain Creek.indd 1

21/10/2021 10:13:25 AM


Sippy Downs.4556 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

62% OWNER OCCUPIERS

38% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Sippy Downs is approximately 14.5 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 23 parks covering nearly 53.4% of the total area The predominant age group in Sippy Downs is 10-19 years Households in Sippy Downs are primarily couples with children In general, people in Sippy Downs work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

198

$714,605

$$$ 2,519 $$

692

43

$367,559

10.3k

13.1%

9 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

| Lifestyle Sippy Downs

$$$ $$

We put you first

Our property management team have over 20 years of local property portfolio experience Page 3

Tracie and Broek are the ultimate duo to help you achieve your investment property goals! They $ constantly have their finger on the pulse and ensure that they are up-to-date with legislation, making our property owners confident that they are in the best hands.

Reach out today to discuss your property management needs with our team

07 5450 1515 Sippy Downs Shop 12/11-19 Chancellor Village Boulevard

Page 5

Broek 5450 1515 My Suburb Profile | November 2021 17

My Suburb Profile_p17_Sippy Downs.indd 1

21/10/2021 10:16:34 AM


Minyama.4575 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

79% OWNER OCCUPIERS

21% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Minyama is approximately 2 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 14 parks covering nearly 4.4% of the total area The predominant age group in Minyama is 50-59 years Households in Minyama are primarily childless couples In general, people in Minyama work in a professional occupation TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

896

63

$1,684,852

380

20

$524,213

2.5k

2.4%

12 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ $$ $

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Our powerhouse team of sales professionals, work together to ensure our sellers profi t from our network of active buyers. The key to our innovative approach is $$$ our ability to tailor personalised marketing strategies to suit our seller’s specific needs and to attract more buyers to their property, we consistently maintain the $$ HIGHEST AVERAGE SALE PRICE and SHORTEST DAYS ON MARKET across the central Sunshine Coast. I invite you to experience our positively diff$ erent approach and consult with our team about how we can help you in your real estate journey. Buying, selling, renting or managing, we would love the opportunity to earn your business.

Ross Cattle

Principal/Auctioneer

Page 3

0410 625 758Page 5 ross@defineproperty.com.au

18 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p18_Minyama.indd 1

21/10/2021 11:13:11 AM


Buddina/Warana.4575 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

65% OWNER OCCUPIERS

35% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

Size: Buddina is approx. 2.1 sq km & Warana is approx. 2.9 sq km

Number Sold vs. Median Value (monthly)

Combined both suburbs have 19 parks covering nearly 12% of the total area Predominant age group: Buddina 40-49 years / Warana 30-39 years Households in Buddina are primarily childless couples Households in Warana are primarily couples with children In general, people in both suburbs work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

109

$1,249,737

$$$ 2,574 $$

1,180

67

$595,572

3.8k

5.8%

12 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

ACHIEVING OUTSTANDING RESULTS IN BUDDINA & WARANA NA

We have OW! $$$ buyers waiting TO BUY YOUR HOME NOW! Page 3

Courtney McGuirk 0488 764 785

$$

courtney@nextpropertygroup.com.au

$ 15 Pacific Boulevard, Buddina - $4,775,000

Richard Scrivener 0416 799 188 147 Oceanic Drive, Warana - $2,575,000

2 Undara Avenue, Buddina - $1,800,000

rscrivener@nextpropertygroup.com.au u

PageN5

E X T

G E N

R E A L

E S T A T E

My Suburb Profile | November 2021 19

My Suburb Profile_p19_Buddina_Warana.indd 1

21/10/2021 10:21:30 AM


Parrearra/Kawana Island. 4575

Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

67% OWNER OCCUPIERS

33% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Parrearra is approximately 2.5 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 38 parks covering nearly 8.6% of the total area The predominant age group in Parrearra is 60-69 years Households in Parrearra are primarily childless couples In general, people in Parrearra work in a professional occupation

4.5k

2.3%

8 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ 1,194 $$

812

$

Are you searching for Kawana Island/ Parrearra’s No.1 Agent?

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

24

$1,091,945

11

$576,199

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

20 Years Service

HELPING BUYERS AND SELLERS ALIKE ON KAWANA ISLAND/PARREARRA

$$$Selling Agent (Ratemyagent) No.1 Top

Page 3

ON KAWANA ISLAND/PARREARRA FOR THE PAST 3 CONSECUTIVE YEARS

$$ & Customised Service Personal FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS

$ Julie Coffey 0416 141 065 juliecoffey@elitelp.com.au

11/21 Nicklin Way, Minyama / 07 5444 0111 / elitelifestyleproper es.com.au

Page 5

20 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p20_Parrearra_Kawana Island.indd 1

21/10/2021 10:26:25 AM


Birtinya/Bokarina.4575 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

BIRTINYA

BOKARINA

25% 75% 67% 33% OWNER OCCUPIERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

RENTERS

OWNER OCCUPIERS

RENTERS

Median Value (right axis)

Size: Birtinya is approx. 5.3 sq km & Bokarina is approx. 1.7 sq km

Number Sold vs. Median Value (monthly)

There are 31 parks combined covering nearly 21.1% of the total area Predominant age group: Birtinya 20-29 years / Bokarina 0-9 years Households in Birtinya are primarily childless couples Households in Bokarina are primarily couples with children In general, people in both suburbs work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

93

$1,058,411

$$$ 1,367 $$

876

96

$509,751

3.3k

511.1% 10.3%

Population

5 Year Population Change

BIRTINYA

BOKARINA

6 years

11 years

BIRTINYA

BOKARINA

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

in $$$

Page 3

$$ $

f

lowing me? For the latest property updates an nd listings, follow me...

Karen Jones 0405 122 526 karen@adamsandjones.com.au Page 5

My Suburb Profile | November 2021 21

My Suburb Profile_p21_Bokarina_Birtinya.indd 1

21/10/2021 10:29:10 AM


Wurtulla.4575 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

71% OWNER OCCUPIERS

29% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Wurtulla is approximately 3.4 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 37 parks covering nearly 23% of the total area The predominant age group in Wurtulla is 40-49 years Households in Wurtulla are primarily couples with children In general, people in Wurtulla work in a trades occupation

5.9k

6.0%

13 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

1 24 $ 1.06m

MEDIAN VALUE

91

$942,469

22

$502,873

$$$ 2,111 $$

360

$

No.

TOTAL NEW LISTINGS*

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Top p Agent g in Wurtulla $$$

realestate.com.au

Page 3

Wurtulla $$ Homes Sold in the last 12 months - highest in the suburb

Median $ Sold Price in the last 12 months

Karen Jones 0405 122 526 karen@adamsandjjones.com.au

Page 5

22 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p22_Wurtulla.indd 1

21/10/2021 10:30:51 AM


Little Mountain.4551 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

76% OWNER OCCUPIERS

24% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Little Mountain is approximately 7.6 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 64 parks covering nearly 11.8% of the total area The predominant age group in Little Mountain is 10-19 years Households in Little Mountain are primarily couples with children In general, people in Little Mountain work in a trades occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

187

$801,223

$$$ 2,918 $$

236

16

$418,273

10.2k

13.0%

10 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$

Page 3

$$ $

Page 5

My Suburb Profile | November 2021 23

My Suburb Profile_p23_Little Mountain.indd 1

21/10/2021 10:31:40 AM


Caloundra.4551 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

53% OWNER OCCUPIERS

47% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Caloundra is approximately 3.2 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 11 parks covering nearly 16.7% of the total area The predominant age group in Caloundra is 60-69 years Households in Caloundra are primarily childless couples In general, people in Caloundra work in a trades occupation TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

638

26

$824,108

2,318

138

$610,206

3.9k

10.0%

11 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ $$ $

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$

THINK REAL ESTATE THINK RAY WHITE CALOUNDRA SALES | PROPERTY MANAGEMENT | COMMERCIAL

Page 3

Get in touch with our Caloundra specialists today.

$ Ray White Caloundra

07 5491 5055 caloundra.qld@raywhite.com raywhitecaloundra.com.au Page 5

24 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p24_Caloundra.indd 1

21/10/2021 10:38:50 AM


Pelican Waters.4551 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

85% OWNER OCCUPIERS

15% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Pelican Waters is approximately 8.4 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 39 parks covering nearly 1.9% of the total area The predominant age group in Pelican Waters is 60-69 years Households in Pelican Waters are primarily childless couples In general, people in Pelican Waters work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

217

$1,090,837

$$$ 2,449 $$

422

38

$634,195

6.3k

24.4%

9 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$ $$ $

Ray White Pelican Waters Page 3

brings you unparalleled technology, dedication and a real passion for customer service, so you can be sure whether you list,

Ray White Pelican Waters

sell or buy with us - you’re getting

07 5343 6900 pelicanwaters.qld@raywhite.com

real estate experts with a local feel.

raywhitepelicanwaters.com.au

Page 5

My Suburb Profile | November 2021 25

My Suburb Profile_p25_Pelican Waters.indd 1

21/10/2021 1:07:58 PM


Caloundra Beaches.4551 (Dicky Beach, Moffat Beach & Shelley Beach)

Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

67% OWNER OCCUPIERS

33% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Caloundra beaches area is approximately 2.9 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 19 parks covering nearly 6.6% of the total area The predominant age group in Caloundra beaches area is 55-65 years Households in the area are primarily childless couples In general, people in the area work in a professional occupation

5.2k

3%

14 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ 1,992 $$ $

257

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

97

$1,176,258

28

$671,744

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Caloundra is booming $$$ It’s booming in Caloundra and surrounding suburbs. If you’re looking to buy or sell – check out our recent listings and sales via the QR code below. Want to know what your property is worth? Our free appraisals are on the house. Ray White Caloundra

07 5491 5055 caloundra.qld@raywhite.com raywhitecaloundra.com.au

Page 3

$$ $

Scan the QR code to view our new listings & recent sales. Page 5

26 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p26_Caloundra Beaches.indd 1

21/10/2021 10:49:08 AM


Nambour.4560 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

57% OWNER OCCUPIERS

43% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Nambour is approximately 11.4 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 37 parks covering nearly 8% of the total area The predominant age group in Nambour is 0-9 years Households in Nambour are primarily childless couples In general, people in Nambour work in a trades occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

273

$552,816

$$$ 3,349 $$

1,389

86

$354,475

11.2k

9.4%

9 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$1000* The $$$ Gold Standard in Real Estate!

CASH REWARD Page 3

186 Chevallum Road, Palmwoods

15 Image Flat Road, Nambour

23 Corey Court, Palmwoods

SOLD

$$

$ PROPERTIES

14 New Street, Woombye

18 Yvonne Street, Highworth

28 Jane Street, Palmwoods

Introduce anyone who lists their property with Barry Mitchell of Property Lane Realty that results in a settled sale and receive...

$1000 CASH IN HAND To find out more contact BARRY 0400 730 818

MORE WANTED! 1/40 Wilson Avenue, Woombye (07) 5442 1844 www.propertylane.com.au

Page 5

21 Jane Street, Palmwoods

21a New Street, Woombye

52 McKenzie Road, Woombye

If you would like a Professional Agent who is 100% dedicated to looking after YOUR best interests, call Barry ... YOU’LL BE GLAD YOU DID.

My Suburb Profile | November 2021 27

My Suburb Profile_p27_Nambour.indd 1

21/10/2021 10:50:04 AM


Palmwoods.4555 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

80% OWNER OCCUPIERS

20% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

The size of Palmwoods is approximately 23.9 square kilometres

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 30 parks covering nearly 3.7% of the total area The predominant age group in Palmwoods is 10-19 years Households in Palmwoods are primarily couples with children In general, people in Palmwoods work in a professional occupation

Population

5 Year Population Change

HOUSES

3.1%

UNITS

5.7k

TOTAL DWELLINGS

$$$ 1,947 $$

67

$

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

144

$761,700

2

$362,731

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$1000* The Gold Standard in Real Estate!

CASH REWARD 186 Chevallum Road, Palmwoods

15 Image Flat Road, Nambour

23 Corey Court, Palmwoods

SOLD

PROPERTIES

14 New Street, Woombye

18 Yvonne Street, Highworth

28 Jane Street, Palmwoods

Introduce anyone who lists their property with Barry Mitchell of Property Lane Realty that results in a settled sale and receive...

Page 3

$1000 CASH IN HAND To find out more contact BARRY 0400 730 818

MORE WANTED! 1/40 Wilson Avenue, Woombye (07) 5442 1844 www.propertylane.com.au

21 Jane Street, Palmwoods

21a New Street, Woombye

52 McKenzie Road, Woombye

If you would like a Professional Agent who is 100% dedicated to looking after YOUR best interests, call Barry Page 5 ... YOU’LL BE GLAD YOU DID.

28 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p28_Palmwoods.indd 1

21/10/2021 10:58:29 AM


Woombye.4559 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

76% OWNER OCCUPIERS

24% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Woombye is approximately 13.8 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 10 parks covering nearly 0.4% of the total area The predominant age group in Woombye is 40-49 years Households in Woombye are primarily couples with children

TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

86

$680,984

$$$ 1,146 $$

69

1

In general, people in Woombye work in a professional occupation

$554,948

3.2k

16.3%

Population

5 Year Population Change

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

Page 3

ATHENA LAW

MATT WOTTON

WILLIAM EMMS

NADINA A VILLANI

BARRY MITCHELL

MIKI DUBBELS

LIZ COTTON

Whether it’s your first time buying and selling, or you’re a seasoned property investor, at Property Lane Realty we truly do care about the experience you have. We firmly believe that buying and selling property can and should be a stress-free process which is why we count your experience as our number one measure of success! Page 5 1/40 Wilson Avenue, Woombye | (07) 5442 1844 | www.propertylane.com.au

My Suburb Profile | November 2021 29

My Suburb Profile_p29_Woombye.indd 1

21/10/2021 11:02:03 AM


Montville/Mapleton.4560 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

82% OWNER OCCUPIERS

18% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Size: Montville is approx. 17.6 sq km & Mapleton is approx. 12.9 sq km

Median Value (right axis)

Number Sold vs. Median Value (monthly)

There are 21 parks combined covering nearly 27.9% of the total area The predominant age group in Montville & Mapleton is 60-69 years Households in Montville & Mapleton are primarily childless couples In general, people in both suburbs work in a professional occupation

2.4k

7.2%

11 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

UNITS

HOUSES

TOTAL DWELLINGS

$$$ 1,037 $$ $ 07 5478 5478

Kristy-L Renouf 0422 022 047 kristy@montvillerealestate.com.au

Montville Real Estate Magic “The sale of our house in Montville was beautifully handled and managed by Kristy-Lee. She always kept us informed about interest levels, was happy to assist with any matter that arose and went out of her way to oversee our sale in ways that worked for us. Her style is smart and relaxed, but always very professional. Kristy-Lee made us feel confident that our property sale was important to her too, just as it was to us. We would certainly call on Kristy-Lee to sell for us again.”

$$$ $$ $

99

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

76

$780,241

6

$289,501

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

SHOP 1 171-183 MAIN STREET, MONTVILLE Montville Real Estate have the privilege of assisting clients in buying, selling, and renting property within the Sunshine Coast hinterland. Backed by 15 years of experience and a genuine love for this enchanting part of the world, we pride ourselves on exceptional service and extensive knowledge of the inland coastal community. Whether you have had thoughts of selling or are simply interested in the value of your property in today’s market, I would invite you to request an appraisal of your home by contacting us and referencing this letter. We would be more than happy to provide you with an up-to-date appraisal for your property, or to assist with any enquiries relating to selling, renting or holiday letting.

Page 3

Page 5

30 My Suburb Profile | November 2021

My Suburb Profile_p30_Montville_Mapleton.indd 1

21/10/2021 11:05:52 AM


Maleny.4552 Houses: Forr Sale Number Sold vs. Median Value (monthly)

78% OWNER OCCUPIERS

22% RENTERS

Number Sold (left axis)

Units: Forr Sale

Median Value (right axis)

The size of Maleny is approximately 24.97 square kilometres

Number Sold vs. Median Value (monthly)

It has 24 parks covering nearly 3.3% of the total area The predominant age group in Maleny is 60-69 years Households in Maleny are primarily childless couples In general, people in Maleny work in a professional occupation TOTAL DWELLINGS

TOTAL NEW LISTINGS*

MEDIAN VALUE

103

$843,911

$$$ 1,516 $$

211

8

$414,877

3.7k

8.6%

12 years

Population

5 Year Population Change

Average length of ownership

$

*Total number of unique properties listed for sale over the past 12 months.

$$$

Page 3

$$ $

Page 5

My Suburb Profile | November 2021 31

My Suburb Profile_p31_Maleny.indd 1

21/10/2021 11:06:55 AM


L I V E O C E A N S I D E AT B O K A R I N A B E A C H , S U N S H I N E C O A S T

Location, luxury & lifestyle

Construction commencing early 2022

$75M IN SALES SINCE JANUARY

PERFECTLY POSITIONED WITHIN A VIBRANT COASTAL COMMUNITY. 2, 3 & 4 BEDROOM OCEANSIDE APARTMENTS ARE NOW SELLING AT BOKARINA BEACH, SUNSHINE COAST.

REGISTER YOUR INTEREST AT AZZUREBOKARINABEACH.COM.AU OR CALL SALES TEAM ON 0417 572 559

MSP_p32_Back Cover.indd 1

ANOTHER PROJECT CREATED BY

21/10/2021 9:20:59 AM