Page 1

Forprosjekt 01 05 10 – 01.11-10 01.05.10 01 11 10


Langsiktig intensjon y Bakgrunnen for Musikkregion Gjøvik er: y Gjøvikregionen har en langsiktig intensjon om ü utvikle

kulturlivet, med musikk i fokus


Musikkens verdi y Regionen ser p책 musikk som en verdi for regionen som er y et viktig samfunnsomr책de i seg selv selv, men som ogs책 y kan bidra til en generell kompetanseutvikling i regionen


Lyst og begeistring y Musikkregion Gjøvik skal bidra til å oppfylle et av

satsingsområdene i strategisk plan: ”Etablere Etablere en strategi for hvordan regionens samlede satsing på opplevelses- og kulturliv kan markedsføres og g bidra til å skape p begeistring g g og g bo(settings)lyst. ( g )y ” (Strategisk plan for Gjøvikregionen 2009-2012).


Attraktiv region y Gjøvikregionen skal bli et attraktivt sted for musikknæringen y Å etablere seg og y Å virke i


3 hovedmål å for forprosjektet y Etablere et kompetansemiljø i regionen y Ha H ffokus k påå økt kt bbrukk og bbedre d til tilrettelegging tt l i av arenaer og

møteplasser y Utredningen U d i skal k l arbeide b id medd å skape k bbevissthet i h om verdien di av musikkopplevelser og musikkutøvelse


Kompetansemiljø y Etablere et kompetansemiljø i regionen y Dette kompetansemiljøet skal bidra til å utvikle musikk som

næringsveg i Gjøvik-regionen med fokus på y Utøvere ogg bransje j y produsenter og arrangører

y Kompetansemiljøet skal se på hvordan regionen kan potensialet

som ligger i musikk kreativt og næringsmessig


Arenaer og møteplasser y Ha fokus på økt bruk og bedre tilrettelegging av arenaer og

møteplasser y der ulike kulturaktører kan vise seg fram y for et større publikum


Bevissthet og verdi y Utredningen skal arbeide med ĂĽ skape bevissthet om verdien

av musikkopplevelser og musikkutøvelse y Vise hvordan musikklivet i regionen kan bidra til et positivt

omdømme


5 perspektiver y

Kommuneperspektivet (de 5 kommunene) y Hvilken rolle skal musikklivet i den enkelte kommunen spille og hvordan kommunene fordele roller i en

regional samhandling

y

Regionperspektivet (helhet og sammenheng i regionens satsing) y Hva kan kommunene i regionen samarbeide om og hvilke muligheter gir regionens størrelse og samlede

ressurser for Musikkregion Gjøvik. Hvilke styrker har regionen og hvor er det behov for å styrke regionen for å forsvare en status som musikkregion

y

Regionsenterperspektivet y Hvilke ressurser bør være tilgjengelig på Gjøvik og hvilke forpliktelser ligger i å være regionsenter

y

Mjøsby-perspektivet (utvidet samarbeid med Hamar og Lillehammer y Befolkningstallet i aksen Gjøvikregionen, Lillehammerregionen og Hamarregionen er omtrent på høyde med

Trondheim kommune. Hvilke muligheter gir et utvidet samarbeid med Mjøsbyene for utviklingen av Musikkregion Gjøvik

y

Nær-Oslo og Gardermoen – perspektivet y Hvilke muligheter og tilganger gir Gjøvikregionens sentrale plassering?


Tema y Musikerne i regionen, g , en gj gjennomgang g g av status ogg framtidigg behov y Utredningen skal prioritere tiltak som kan bidra til en forbedring av

arbeidsforholdene for:

y Rytmisk miljø (pop/rock/jazz/folkemusikk/ol) y Klassisk miljø y Fritidsmusikklivet (kor – korps – spelmannslag – band – annet)

y Kulturbasert K lt b t næringsutvikling i t ikli y Arrangører y Scener / arenaer / programmerende kulturhus y Publikumsutvikling y Produksjonsutvikling y Festivaler/ større arrangementer y NB – LISTEN ER IKKE UTFYLLENDE!


Framdrift y Forberedelsesfase y Mai - juli

y Informasjonsinnhenting y August A t - september t b

y Drøftingsfase y Oktober Ok b

y Lansering/formidling y Mandag 1. november under Konsertvikua i Ă˜stre Toten


Styringsgruppe y Regionkoordinator: y To T politikere: litik y NĂŚringsdrivende/musikere: y Fylkeskultursjefen: y For kultursjefene: j

Tore Jan Killi G d Myklebust Gerd M kl b t Wang W Sigmund Hagen Nils Harald MĂŚhlum Sissel Morken Gullord Tone Kolaas Elisabeth Lund


Referansegruppe Kultursjefene i regionen: y Svein S LLadehaug d h (Nordre (N d LLand) d) y Aud Sigrid Holst (Søndre Land) y Arne Moen (Gjøvik) y Grethe Steensen (Østre Toten) y Elisabeth Lund (Vestre Toten)


Tilbakemeldinger så å langt y Musikk som kunst y Musikk som næring y Musikk M ikk som samfunnsbygger f b


Forholdet mellom dem Kunst

NĂŚring

Samfunnsbygger


Et stort marked

PP-presentasjon  

Brukt på de kommunale møtene

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you