Page 1

REGIONRÅDET i Gjøvikregionen Vedlegg sak 11/10

Foreløpig utkast til prosess, mandat og organisering av forstudien ”Musikkregionen Gjøvik”

Sluttprodukt Forstudiet skal ende ut i konkrete forslag til en 3‐årig handlingsplan som konkretiserer framdrift og organisering av Musikksatsingen i Gjøvikregionen. Planen skal innholde anbefalte mål, tiltak og budsjett.

Organisasjon/forankring Regionkoordinator gis ansvaret for å engasjere utreder. Utrederen skal ha kontorplass i tilknytning til regionkontoret. Utredningsarbeidet blir forankret i Gjøvikregionens ordfører‐ og rådmannsmøter. Det foreslås å opprette en styringsgruppe bestående av to politikere (en politiker fra regionen og en fra FU) , to musikere, fylkeskultursjefen, regionkoordinator og en kultursjef i Gjøvikregionen. Kultursjefene oppnevnes som referanse‐ /faggruppe og skal medvirke til rådgiving i utredningsfasen.

Involvering De 5 kommunene har ansvar for at utrederen blir informert om alle relevante miljøer i kommunene som skal kontaktes og som skal komme til orde i prosessen. Kultursjefene i kommunene involveres og blir viktige aktører i forankrings‐ og utredningsarbeidet.

Politisk begrunnelse Utredningen tar utgangspunkt i regionrådets begrunnelse for Musikkregion Gjøvik:

Etablere et kompetansemiljø i regionen som kan bidra til økt kommersialisering og profesjonalisering av utøvere, produsenter og arrangører som ønsker å leve av‐ og for musikken. Utnytte effekten av kreativ og næringsmessig utnyttelse av sang‐ og musikk til å skape et positivt omdømme, samtidig kan man bidra til å legge til rette for arenaer og møteplasser der ulike kulturaktører kan vise seg fram for et større publikum (jfr RR‐sak 6/10).


Utredningen skal legge til rette for en langsiktig intensjon om å satse på å utvikle kulturlivet, med sang‐ og musikk i fokus. Sang‐ og musikklivet er godt utviklet i alle 5 kommunene og er en kulturell kapital for regionen som både er et viktig samfunnsområde i seg selv, men som også kan bidra til en generell kompetanseutvikling i regionen. Utredningen skal legge til rette for at regionen bedre kan bli bevisst verdien av tilrettelegging for sang‐ og musikkopplevelser og utøvelse av musikk Gjøvikregionen skal bli et attraktivt sted å etablere seg og virke i, som aktør i musikknæringen. Dette utfyller også et av satsingsområdene i strategisk plan: ”Etablere en strategi for hvordan regionens samlede satsing på opplevelses‐ og kulturliv kan markedsføres og bidra til å skape begeistring og bo(settings)lyst. ” (Jfr Strategisk plan for Gjøvikregionen 2009‐2012). ”Musikkregion Gjøvik” vil derfor være kunne bli viktig for å bidra til en positiv folketallsutvikling i regionen.

Forankring i planer og vedtak: Strategisk plan for Gjøvikregionen 2009 – 2012 Handlingsplan for Gjøvikregionen 2010 Musikksatsing i Gjøvikregionen – Notat til sak 51/09 Regionalt Handlingsprogram Kulturpolitikk for Oppland Kulturloven

Perspektiver: Musikkregion Gjøvik skal perspektiveres ut fra følgende: •

Kommuneperspektivet (de 5 kommunene) Hvilken rolle skal musikklivet i den enkelte kommunen spille og hvordan kommunene fordele roller i en regional samhandling. Regionperspektivet (helhet og sammenheng i regionens satsing) Hva kan kommunene i regionen samarbeide om og hvilke muligheter gir regionens størrelse og samlede ressurser for Musikkregion Gjøvik. Hvilke styrker har regionen og hvor er det behov for å styrke regionen for å forsvare en status som musikkregion.

Regionsenterperspektivet Hvilke ressurser bør være tilgjengelig på Gjøvik og hvilke forpliktelser ligger i å være regionsenter.

Mjøsby‐perspektivet (utvidet samarbeid med Hamar og Lillehammer) Befolkningstallet i aksen Gjøvikregionen, Lillehammerregionen og Hamarregionen er omtrent på høyde med Trondheim kommune. Hvilke muligheter gir et utvidet samarbeid med Mjøsbyene for utviklingen av Musikkregion Gjøvik.


Nær‐Oslo og Gardermoen – perspektivet Hvilke muligheter og tilganger gir Gjøvikregionens sentrale plassering?

Temaer Planen skal si noe om satsingen innenfor følgende tema. Listen er ikke utfyllende og vektleggingen av de ulike temaene må innspillene fra de ulike miljøene og utreders vurderinger bestemme. Det er likevel viktig at disse temaene blir drøftet: Musikerne i regionen, en gjennomgang av status og framtidig behov. Utredningen skal prioritere tiltak som kan bidra til en forbedring av arbeidsforholdene for: Rytmisk miljø Klassisk miljø Fritidsmusikklivet (kor – korps – spelmannslag – band – annet) Kulturbasert næringsutvikling Arrangører Scener / arenaer / programmerende kulturhus Publikumsutvikling Produksjonsutvikling Festivaler/ større arrangementer Kulturskolene Barn og unge

Framdrift/rapportering Utreder rapporterer månedlig til styringsgruppen om framdriften i arbeidet. Jevnlig konsultasjon med fag/referansegruppe. Forstudiet foreslås avsluttet med en presentasjon av mål og tiltak på en regional musikkonferanse på Gjøvik 29. oktober 2010. Endelig forslag til mandat og organisering skal drøftes i et møte med kultursjefene 22. mars 2010. Regionrådet får saken til orientering 19.mars med forslag om innarbeide endringer fra møtet med kultursjefene til politisk høring og faglig forankring i den enkelte kommune. Regionkoordinator legger til rette for behandling (felles saksframstilling) i kommunene i løpet av april. Deretter engasjeres utreder.


Ressursbruk Det er satt av 300 000 fra partnerskapsmidlene til forprosjektet for Musikkregion Gjøvik. Midlene skal brukes til å drifte en utreder (40% stilling i 6 mnd.), en regional musikkonferanse og tilrettelagte profileringsarrangementer for Musikkregion Gjøvik i løpet av høsten 2010. Utreder skal utforme et budsjett for dette arbeidet. Oppland fylkeskommune vil bidra med utredningskompetanse tilsvarende 40% ressurs i 6 mnd der de dekker halvparten av kostnadene til denne ressursen. Gjøvik 14.3.2010

Tore J Killi regionkoordinator

Mandat for forprosjektet Musikkregion Gjøvik  
Mandat for forprosjektet Musikkregion Gjøvik  

Her er utgangspunktet for arbeidet med Musikkregion Gjøvik

Advertisement