{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

FINANCIĂ‹LE VERANTWOORDING 2018 Stichting Euro+ Songfestival BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (in EUR na resultaatbestemming)

ACTIVA vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

2.493

94.375

liquide middelen

44.767

46.279

TOTAAL

47.260

140.654

PASSIVA algemene reserve bestemmingsreserves

17.570 0

42.103 17.500

kortlopende schulden TOTAAL

29.690 47.260

81.051 140.654

2018

2017

directe opbrengsten bijdragen uit private middelen

8.425 16.930

6.221 200.964

subsidies en bijdragen uit publieke middelen TOTAAL

0 25.355

67.400 274.585

LASTEN beheerlasten activiteitenlasten

28.181 39.222

23.329 275.949

TOTAAL

67.403

299.278

SALDO BATEN EN LASTEN

-42.048

-24.693

financiele baten en lasten

15

0

EXPLOITATIERESULTAAT

-42.033

-24.693

resultaatbestemming mutatie bestemmingsreserves mutatie algemene reserve totaal

-17.500 -24.533 -42.033

-24.297 -396 -24.693

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN

ALGEMEEN Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopende generaties en culturen nader tot elkaar komen tijdens het werken aan crossovers tussen muziek uit verschillende leefstijlen. Via een intensieve werkwijze wordt toegewerkt naar nieuw en uniek repertoire en naar een verdieping van de relaties tussen generaties. De kiem voor dit project ligt in het Euro+ Songfestival (Rotterdam 2001), dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. Stichting Euro+ Songfestival is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, Cultuur. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro's. Met eventuele oninbaarheid wordt rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. TOELICHTING BIJ DE CIJFERS 2018 Begin 2018 is het project Talent4Gastvrijheid afgerond. Dit talentontwikkelingsprogramma, dat in 2016 begon, heeft geleid tot de muziekverhalenvoorstelling Vreemde Gasten, een kleurrijk, inspirerend concert met een unieke interculturele samenwerking van statushouders, vluchtelingen en anderen. Na afronding van dit programma hebben in 2018 een aantal kleine concerten plaats gevonden en is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuw programma.

Profile for Music Generations

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018  

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018 (concept)

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018  

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018 (concept)

Advertisement