Jaarrekening 2018

Page 1

Stichting Euro+ Songfestival jaarrekening

2018


Aan het bestuur van Stichting Euro + Songfestival

Amsterdam, 10 juli 2019 Betreft: jaarrekening 2018

Geacht bestuur, De jaarrekening van Stichting Euro + Songfestival is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat wij over alle relevante informatie beschikten. Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor ASK,

Elisabeth Hulst directeur


INHOUD

Balans per 31 december 2018 Staat van baten en lasten over 2018 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2018 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 1 -


BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR

toelichting

31-12-2018

31-12-2017

6.107 44.671 50.778

94.375 46.279 140.654

50.778

140.654

31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1. 2.

totaal ACTIVA

PASSIVA

toelichting

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves

3. 4.

25.203 0 25.203

42.103 17.500 59.603

Kortlopende schulden

5.

25.575

81.051

50.778

140.654

totaal PASSIVA

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 2 -


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

bedragen in EUR

toelichting

2018 werkelijk

2017 werkelijk

BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige directe inkomsten Totaal directe opbrengsten

6. 7.

4.357 10.646 15.003

6.221 0 6.221

Bijdragen uit private middelen Bijdragen van private fondsen Totaal bijdragen uit private middelen

8.

16.930 16.930

200.964 200.964

31.933

207.185

0 0 0

47.000 20.400 67.400

31.933

274.585

Totaal eigen inkomsten Publieke subsidies en bijdragen Subsidie FCP project Subsidie gemeente Rotterdam Totaal publieke subsidies en bijdragen

9. 10.

TOTALE BATEN

toelichting LASTEN

2018 werkelijk

2017 werkelijk

Beheerlasten Personeelskosten Materiële lasten Totaal beheerlasten

11. 12.

9.078 17.185 26.263

9.878 13.451 23.329

Activiteitenlasten Personeelskosten Materiële lasten Materiële lasten project Palestina / Israël Totaal activiteitenlasten

13. 14. 15.

17.552 20.276 2.257 40.085

151.111 113.350 11.488 275.949

66.348

299.278

-34.415

-24.693

15

0

RESULTAAT

-34.400

-24.693

Resultaatbestemming: Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve FCP 2009-2012 Onttrekking bestemmingsreserve Music Generations - Talent Totaal

-16.900 0 -17.500 -34.400

-396 -14.297 -10.000 -24.693

TOTALE LASTEN SALDO uit gewone bedrijfsvoering Rentebaten en rentelasten

16.

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 3 -


TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens + Stichting Euro Songfestival staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 812522461. Bedrijfsactiviteiten Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopende generaties en culturen nader tot elkaar komen tijdens het werken aan cross-overs tussen muziek uit verschillende leefstijlen. Via een intensieve werkwijze wordt toegewerkt naar nieuw en uniek repertoire en naar een verdieping van de relaties tussen + generaties. De kiem voor dit project ligt in het Euro Songfestival (Rotterdam 2001), dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De materiĂŤle vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van â‚Ź 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans. De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 4 -


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in EUR)

ACTIVA

1. Vorderingen Debiteuren Belasting Borgsommen Nog te ontvangen subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie Nog te ontvangen subsidie Vfonds Nog te ontvangen subsidie RCOAK Nog te ontvangen subsidie Sluyterman van Loo Nog te ontvangen subsidie Dioraphte Nog te ontvangen subsidie Oranjefonds Overige vorderingen Overlopende activa

2. Liquide middelen Kas ING Zakelijke Rekening ING Vermogen Spaarrekening De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 5 -

31-12-2018

31-12-2017

0 5.275 330 0 0 0 0 0 0 15 487 6.107

910 13.316 0 7.000 3.625 15.000 17.500 25.000 10.000 110 1.914 94.375

216 8.167 36.288 44.671

243 864 45.172 46.279


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in EUR)

PASSIVA

3. Algemene reserve Algemene reserve per 1 januari Resultaat boekjaar

31-12-2018

31-12-2017

42.103 -16.900 25.203

42.499 -396 42.103

17.500 -17.500 0

27.500 -10.000 17.500

0

17.500

575 25.000 0 25.575

37.755 41.366 1.930 81.051

4. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve Music Generations - Talent voor Gastvrijheid Stand per 1 januari Onttrekking

Totaal bestemmingsreserves

5. Kortlopende schulden Crediteuren Nog te betalen kosten Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Behalve voor verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting bestaan verder geen verplichtingen van materiele omvang die niet uit de balans blijken.

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 6 -


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (bedragen in EUR)

BATEN

2018 realisatie

6. Publieksinkomsten Optredens

2017 realisatie

4.357

6.221

10.646

0

15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.500 48.000 4.500 7.500 3.164 40.000 25.000 15.000

0 0 0 0 0 0

20.000 3.500 3.500 2.500 500 30.000

30 1.000 900 0 0 0 0 0 1.930 16.930

0 0 2.100 3.500 2.500 2.000 100 100 10.300 200.964

9. Subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie project

0

47.000

10. Subsidie gemeente Rotterdam

0

20.400

7. Overige directe inkomsten Bijdragen 8. Bijdragen van private fondsen Prins Bernhard Cultuurfonds Sluyterman van Loo VSB fonds Vfonds RCOAK Arbeit und Leben Oranjefonds Dioraphte Kansfonds subsidies via K&C Drenthe Provincie Drenthe Gemeente Midden-Drenthe Prins Bernhard Cultuurfonds BSP Infrahuis totaal subsidies via K&C Drenthe subsidies Palestina / IsraĂŤl Zusters Reparatricen Stichting Pastoor Herzberg Stichting Huibert van Saane Orde der Dominicanen Johannes Stichting Zusters Dominicanessen Ned. Del. Congr. OL Vrouw St. Adelbertabdij totaal subsidies Palestina / IsraĂŤl

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 7 -


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (bedragen in EUR)

LASTEN

2018 realisatie

11. Beheerlasten personeelskosten Projectleiding / organisatie 12. Beheerlasten materieel Huisvesting Bureaukosten

13. Activiteitenlasten personeelskosten Partnerorganisaties / samenwerking Vrijwilligers Honoraria Projectleiding activiteiten

14. Activiteitenlasten materieel uitvoeringskosten workshops, masterclasses en productie vrij communicatie en pr evaluatie

15. Activiteitenlasten project Palestina / IsraĂŤl bureaukosten personeel activiteiten

16. Rentebaten en rentelasten

jaarrekening 2018 Stichting Euro+ Songfestival - 8 -

2017 realisatie

9.078

9.878

9.143 8.042 17.185

7.863 5.588 13.451

7.167 3.895 3.784 2.706 17.552

81.673 12.529 55.775 1.134 151.111

10.972 3.772 5.532 20.276

67.551 29.036 16.763 113.350

0 2.257 0 2.257

2.000 4.041 5.447 11.488

15

0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.