Page 1

!"#$%!&!"&'(")(*!+'( !ami%o dunha antropolo01a visual


!"#"$%"&#'(')$!"#"$*+',"-.$/0120301245.$6789#"$%&9:'(".$!;8&9<'.


!"#$#%&'()*"(%+,-. =",->+>9&"$(>$=?+#?&'@$A(?<'<9B,$>$C&(>,'<9B,$D,9:>&-9#'&9'

!/#0%1-2*"3%4"5%6789"3 E9&><#"&$F>&'+$("$G'#&97",9"$=?+#?&'+

M5SE8 E9:8;<=I!8 ? E=P8SI!I<: :0#-;%<3-2=""&(9,'<9B,

4/,";=/%+2"7;/# !",("-$H"8+>-

!8;AB8CA: 1-;>-%!/#0%4*7(%&'()*"( !"#$%&'%()*+,-.+/.#,0.12"#,",3.$.4'56(.#

4/#-%<-?-#%:-#-./ -.+/.,1)12).4'56(.

:0#-;%<3-2@/#0%:A%B7";;-%4/.;>C*"( E"<?7>,#'<9B,$@$#>I#"-$>$J"++>#"

D%,-."/01/-.2%/#%-*=/;"#A D%,3."45310.2%1*#"/%E=2/3FG78/A%47,-.-H7-A%@*2=-%."%I-3787-A J"KF#7=/%<"C-3L%!" 111%2'12


A MICADA D8S ESPAE8S !ami%o dunha antropolo01a visual H?->"$A#,"+BI9<".$N98'(':9'.$C?&>,->.

$6"505-7435

8064/-"9-.3,3 +%"GK/#787F2%+%17;-.-%./#%E#K-(/#%8/2#=7=$"%*2%K-#/% ;"3"H-2="% )*"% /% 1*#"/% E=2/3FG78/% .'% 2-% #*-% -2.-72-% K/3/#%=";;"/#%.-%7?-G"%"%-%M/=/C;-M>-A%</C/%.-#%K;7?"7;-#% #";7"#% "GK/#7=7H-#% NO?-G"#% ."% I-3787-% "% P3,*?#% K-;-% /% 4""28/2=;/A% 47,-.-H7-% "% /#% 47,-.-H7"2#"#Q% "% .-#% K*,378-87F2#% ".7=-.-#% #/,;"% /% ?*2./% .-% 7?-G"R% K;"="2."?/#% -C/;-% K;/G"8=-;% *29-% /33-.-% "=2/3FG78-% ?'7#%#7#="?'=78-% #/,;"%/#%"#K-(/#%H7#7,3"#%.-% #/87".-."% !"#$%$&'%(#$)*+*,-./0%$'*1+-%$#2$.1$3#0#12$*0"4+%5$6&,"-%$ 8/?/%#*,=>=*3/%.-%"GK/#787F2%-%"GK;"#7F2%='79K"$(?,L'$ ',#&"%"+"IM'$:9-?'+R%K/;)*"%-%=;-H0#%./#%.7#=72=/#%-*=/;"#% #$7*1$1#"1$*8-%7*&-*1$-#%4&9%'*1$":$-#4%+*$#+:*,-./0*$:*$ )*"%-#/?-2%'?,7=/#%"%"#K-(/#%.-%H7.-%#/87-3R%."#8;7=/#%"% 72=";K;"=-./#% -)*>% 8/?/% ="G=/#% )*"% #*G7;"2R% 72#72$-2% "% M-3-2A

O>,9#"$*"-'('.$!"#"$P+8'$Q;RS?>R

;$ &:+#:0&<:$ 7*$ ="1#*$ 4#'8-%-$ 0*:$ #1+%$ =*1+-%$ %$ /,"-%$ 7#$ >#:&+*$ ?*1%7%2$ !"#$ '*+&3*"$ %$ @%-+&0&@%0&<:$7#:7#$A%&$%:*1$7*$="1#*$:*$B"+*:*$6*+*,-./0*$#$/(*$@*1&84#$":A%$-#4%0&<:$)-"+C)#-%$ #:+-#$%$:*1%$&:1+&+"0&<:$#$%$D%1%$7%$E"3#:+"7#5$>#:&+*$?*1%7%$)*&$!"#:$7#$@-*'*3#-$:#1+%$@-*3&:0&%$ /%72=";"#"%K/3-%M/=/C;-M>-%8/?/%M"2F?"2/%#/87-3%"%8*3=*;-3R%72=";"#"%)*"%#"%"#="2."*%-/%;"#=/%./%K->#% 8/?K3"?"2=-2./%/*=;-#%72787-=7H-#%."#"2H/3H7.-#%="?K/%-=;'#%2/*=;-#%87.-."#%"%H73-#%C-3"C-#A%6-;-% *$="1#*$F+:*4<(&0*$>#:&+*$?*1%7%$)*&$":$%'&,*$#$":$0*4%8*-%7*-$@%-+&0"4%-'#:+#$1#:1&84#$%*$)#&+*$ #+:*,-./0*$#$.$7&'#:1&<:$#+:*%:+-*@*4<(&0%$!"#$:<1$44#$*"+*-,%'*1$.$)*+*,-%)C%5 -#-


!"#$"%&'"(")*+,-"%&#.&-"/0--12#&$"&34%0"&5(#"/261-" B$%-!"&3*$)*+*,-./0*$7*$=FG$#1+.$0*:)*-'%7*$@*-$3%-&*1$+&@*1$7#$)*:7*15$H*-$":$4%7*$%1$7*%9<:1$7#$ 87.-.'2#R%."2=;/%./%K;/C;-?-%P3,*?#%K-;-%/%4""28/2=;/A%47,-.-H7-%"%/#%47,-.-H7"2#"#%)*"%=-2=/%-%=>=*3/% 72.7H7.*-3%8/?/%-%=;-H0#%.-%+1E:SO4%H"T"2%K";?7=72./%8/2M/;?-;%*2%;78/%8/2G*2=/%."%7?-G"#%"2%=/;2/% %*$.48"'$)%'&4&%-5$F$@*-$*"+-*$4%7*$%!"#4#1$%-!"&3*1$@-*0#7#:+#1$7#$#1+"7&*1$)*+*,-./0*12$%7!"&-&7*1$@*4%$ @*2=-% ."% I-3787-R% -C'#% G"2";/#-#% "G8"K87F2#R% "% ."K/#7=-./#% 2/% 1*#"/R% 2/#% 8-3"#% #"% -=/K-2% #";7"#% ;"M";"2="#%-%-#K"8=/#%#/87-7#R%K/3>=78/#R%="82/3FG78/#R%*;,-2>#=78/#R%"=8AAA%%=-2=/%"2%'?,7=/#%*;,-2/#R%8/?/% ;*;-7#R% 8/2#=7=*>2./% -."?-7#% *29-% M/2="% K-;-% /% 8/T"8"?"2=/% ."% -#K"8=/#% 8/28;"=/#% .-% K;'8=78-% K;/M"#7/2-3%-%=;-H0#%./%="?K/%)*"%-,-;8-2%8-.-%*2%."3"#A%U2%=";8"7;/%=7K/R%-=-%9/G"%"G8"K87/2-3%2/%1E4R% I$ *$ 0*:1+&+"C7*$ @*-$ &'%(#1$ )*+*,-./0%1$ @-*0#7#:+#1$ 7#$ 7#@<1&+*1$ *"$ 7*%9<:1$ 7%$ +*+%4&7%7#$ 7*$ -;)*7H/V'3,*?%.*2%K-;=78*3-;%/*%.*29-%72#=7=*87F2W%./8*?"2=/#%)*"%K";?7="2%#"C*7;%-%97#=/;7-%2/2%#F%/*% 2/2%=-2=/%./%=7=*3-;%."%/;7G"%8/?/%8/T"8";%-/%#"*%=;-H0#%-%./%'?,7=/%#/87-3%"2%)*"%-)*"3%"#=-%72#";7./A% 6&:%4'#:+#2$*$@-*@&*$=FG$7*0"'#:+%$0*:$-#,"4%-&7%7#$#3#:+*1$7#$&:+#-#1#$@%-%$*1$1#"1$/:1$!"#$&:+#,-%$ 2*2%M/2./%."%K;/.*87F2%K;/K7-A X"#=-%/8-#7F2%=;'=-#"%."%K;"#"2=-;%/#%M/=FC;-M/#%)*"%="T"2%/,;-%2-%8/3"887F2%./%1*#"/%E=2/3FG78/A% 6;"="2."?/#% 8/2% 7#/% ."2."% 3/C/% M-8737=-;% /% #"*% C/(/% "% .7H*3C-;% -#% #$-#% M/=/C;-M>-#R% K";/% =-?02% .-;% -% 8/T"8";%K-;="%./%=;-,-33/%)*"%/%1*#"/R%7#=/%0R%=-2=/%/%#"*%K";#/-3%8/?/%/#%72H"#=7C-./;"#%)*"%-8/."2%-% "#=*.-;% "#="#% ,"2#R% "#='% -% M-8";% 8/2% "#="#% M/2./#A% U2% =;-,-33/% 8"2=;-./% "#"287-3?"2="% 2-% -2'37#"% .-% M/=/C;-M>-%"#"287-3?"2="%8/?/%./8*?"2=/%8-K-(%."%-89"C-;%72M/;?-87F2%-8";8-%.-%#/87".-."%2-%)*"%#"% @-*7"0&"J$@*4*$+%:+*$+-.+%1#$7#$@-*0"-%-$":A%$'&-%7%$#+:*,-./0%$#$A&1+<-&0%$#$:*:$+%:+*$%-+C1+&0%2$!"#$:*1$ K";?7=-%"?K;"C-;%-%7?-G"%8/?/%*2%"#K"33/%./#%8/?K/;=-?"2=/#%#/87/8*3=*;-7#%"%.-#%K;'8=78-#%)*"%/#% 72.7H7.*/#%"%/#%C;*K/#%."#"2H/3H"2%2/#%.7M";"2="#%'?,7=/#%"%"#K-(/#%.-%#$-%"G7#="287-A%E#=-%"GK/#787F2% K;"="2."R%G-%)*"%3/C/R%?/#=;-;%-%M"8*2.7.-."%.-%M/=/C;-M>-%8/?/%"=2/Y="G=/%"%8/?/%./8*?"2=/%97#=F;78/R% 1"10#@+&84#$7#$*81#-3%0&<:$#$%:.4&1#$@*-$@%-+#$7*1$7&3#-1*1$0&#:+C/0*1$#$%:%4&1+%1$1*0&%&15$>"10%'*1$@*&1$ '*1+-%-$ %*1$ 3&1&+%:+#1$ 7*$ ="1#*$ F+:*4<(&0*$ *1$ )#:<'#:*1$ #$ *1$ 3%4*-#1$ !"#$ %$ &'%(#$ )*+*,-./0%$ &4"1+-%$ 7#:7#$*$#:)*!"#$7%$'"1#*4*(C%$#+:*,-./0%5

-6-


!",("$T9%B+9#"$U",R;+>R$!>&,;,(>R.$/<'$01VW5. 6789#"$%&9:'(".$X"<9'89+9('(>$>$IY,>&".

-7-


:';'"<=!' :/3"887F2%M/;?-.-%K/3-%K;/.*87F2%.-%#-C-%."%M/=FC;-M/#%;7,-.-H7"2#"#%72787-.-%K/;%B";-Y M>2%4/.;>C*"(%4/.;>C*"(%<9&<'%Z[\]%"%8/2=72*-.-R%=;-3/%#"*%K-#-?"2=/%"2%Z^]\R%#*8"#7H-?"2="% @*4*$1#"$0"K%7*$?"&1$DA%*2$@*-$L'%:7*$HI-#9$#2$/:%4'#:+#2$@*-$M*K&+*$HI-#9$DA%*$#$=&4"0A*$ 60;"(%:9-/R%8/2%)*"2%#"%K"89-%/%E#=*.7/%=;-#%-%#$-%G*,73-87F2%2/%-2/%_]]`A%1'7#%.*2%#08*3/%."% -8=7H7.-."%7272=";;/?K7.-%2-%8-3%M/;/2%;"G7#=;-2./%8/-#%#$-#%8'?-;-#%-/#%9-,7=-2="#%.-%&73-%"% ./% 47,"7;/R% ."2."% /#% ?/?"2=/#% ."% 8"3",;-87F2% -=-% -#% M/=/C;-M>-#% "#7G7.-#% K/3/#% =;'?7="#% -.?727#=;-=7H/#R%."2."%-#%M"7=-#%2/%"#=*.7/%-=-%-#%;"-37(-.-#%-/%-;%37,;"R%K/;%"G"?K3/%"2%+H7F2% /*%2-%%:-T7(-W%K;/.*87F2%8/?Y K3"=-.-%8/-%-8=7H7.-."%."#"2Y H/3H7.-% 8/?/% M/=FC;-M/#% ."% K;"2#-% "% ?"#?/% M/;"2#"A% U2% -;)*7H/% ."% "#K"87-3% 72=";"#"% K-;-%*2%1*#"/%E=2/3FG78/%)*"% +#:$#:+-#$*1$1#"1$/:1$*$#1+"7*$ "% -% K/#=-% "2% H-3/;% .-% H7.-% 8/=7'% 2"#=-% 8/?-;8-R% K/7#% 8/2=02% *29-% ,/-% K-;="% .-% ./8*?"2=-87F2% H7#*-3% "G7#Y ="2="%#/,;"%-#%K";#/-#%)*"%-/% 3/2C/% ./% #08*3/% @@% 8/2#=;*>Y ;/2% "#=-% =";;-% "% M/;/2% /#% K;/=-C/27#=-#%.-%#$-%97#=/;7-A

!"#"$=L'".$012Z.$6789#"$%[8+9<".$P-"<9'<9",9-7"$>$'<#9:9-7"$'\&'&9".

-8-


P$79&'('$("-$>-%'R"-

:';'"99!>'(

!"#"$*+',"-.$01]^.$6789#"$%[8+9<".$N>+9I9"-9('(>.

-9-


- 10 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

!"#"$X'+:'("&.$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$O'?#9R". - 11 -


:';'"(!><='

!"#"$X',<L".$0141.$6789#"$%&9:'(".$!;8&9<'.

N*:9.4#9$H%9$#$6#-:%:7*$N*:9.4#9$O".-#95$;$+%'I:$*$ ="?K/%./#%"28-;C/#%72#=7=*87/2-7#L%K-;-%-%J"K*=-87F2%."%

:'>&'"?@<;'%"#!>A)9"9B*)+"CA$D!&! 6*+<,-%)*$ %)#00&*:%7*$ -&8%7%3&#:1#2$ @%-+&0&@%:+#$ %0+&3*$ :%$ 3&7%$ 7%1$ %,-"@%0&<:1$ )*+*,-./0%1$ #$ @%-+&0&Y K-2="%2/#%#"*#%#-3F2#A%X/%#"*%M/2./%-=/K-?/#%G"2="#% ;7,"7;'#%"2%;/#=;/#%."%2"2/#%"%-287'2#%/*%"2%7?-G"#%."% M"7;-#%"%?";8-./#W%"%;"=;-=/#%./*=;-#%G"2="#%"%=";;-#%"2% M/=/C;-M>-#%."%K/;=/#%/*%=;733-#R%K/;%"G"?K3/A -.+/.,78($.',9:,;*<"=,>&)?%/%:,@ABC:,D01)$.,<')E%/.:,F6().#: - 12 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

:'>&'"D'(E"9$99'"8)?$F @"F3/C/R% K;/M"#/;% ."% J7.'8=7Y 8-% .-#% :7"287-#% EGK";7"2=-7#% .-% U27H";#7.-."%."%&7C/W%."%="?K";'% -M"887F2% '% M/=/C;-M>-R% ="2% K-;=787Y K-./%8/2%0G7=/%"2%8/28*;#/#%M/=/Y ,-./0*12$%$1P%$*8-%$:*1$)*:7*1$7*$ 1*#"/% E=2/3FG78/% "#='% 8/2M/;?-Y .-%K/;%*29-%#";7"%."%H7#=-#%.-#%;$-#% "% K;-(-#% ."% 47,-.-H7-R% M"7=-#% -% ?".7-./#% ./#% -2/#% #"="2=-% ./% #08*3/%@@A

:';'"'9$?!%)(

_"-Y$*9++"$O>:9;.$01VZ.$6789#"$%[8+9<".$`,J',<9'.

1"?,;/%.*29-%.-#%;-?-#%.-%M-?737-%;7,-.-H7"2Y 1#$7#$)*+<,-%)*12$?"&1$B4&3%-#1$DA%*$Q6*+*$B4&3%-#1R$ 72787-%-%#$-%-8=7H7.-."%K;/M"#7/2-3%2/#%-2/#%#"#"2=-% ./%#08*3/%K-#-./%"2%47,-.-H7-R%/2."%K";?-2"8"%-=-% /%-2/%Z^\`%"2%)*"%#"%728/;K/;-%8/?/%;"#K/2#-,3"%.-% 1#00&<:$7#$)*+*,-%)C%$%*$0#:+-*$7#$QF4$D*-+#$S:,4I1R$ "2%&7C/R%87.-."%/2."%M/;?-;'%.*;-2="%-3C$2%="?K/% YG*2=/%-%!*-2%+2=/27/%IF?"(%&'()*"(Y%-%#/87".-."% 6*+*TL1*0&%0&<:5$U*$1#"$)*:7*$#:0*:+-%'*1$7#:7#$ ;"K/;=-G"#%.-%H7.-%#/87-3%;7,-.-H7"2#"R%-=-%72=";"#-2Y +#1$&'%(#1$7#$0%-.0+#-$#+:*,-./0*$#$'#1'*$%-!"#*Y 3FG78/%72.*#=;7-3A -.$.,F2)E%'"#:,GH:/:I:,D01)$.,<')E%/.:,F6().#: - 13 -


:'>&'"=$*B9$;'"G'>+F9)+":)%>F>&)+ S:+#,-%7*$ :*$ 6*:7*$ =%-,%-&+%$ =*1!"#-%$ #$ )*-'%7*$ K/3/%-;)*7H/%K";#/-3%./%-*=/;%"%8/2#";H-./%K/3-%#$-%H7$H-R% 0*:+I:$ %$ %0+&3&7%7#$ )*+*,-./0%$ 7#1+#$ )*+<,-%)*$ -&8%7%Y 3&#:1#$!"#$+-%:10*--#"$#:+-#$%$&:V"#:0&%$7%$)*+*,-%)C%$7#$ #-3F2% 2*29-% K;7?"7;-% "=-K-% 8/?/% -M"887/2-./R% -=-% -% #$-% K;/.*87F2% 8/?/% K;/M"#7/2-3R% "% ?"?,;/% M*2.-./;% ./% QN-"@*$ WWR2$ %7&0%7%$ .$ %0+&3&7%7#$ @"84&0&+%-&%$ #$ #7&+*-&%45$ +#>R%2/%#"*%;"K";=/;7/%0%K/#7,3"%-=/K-;%."2."%7?-G"#%.-#% ;$-#% "% .-#% G"2="#% ./% 47,"7;/R% -=-% *29-% 72=";"#-2="% #";7"% K*,3787=-;7-%;"-37(-.-%K-;-%-."C-#%.-%8/?-;8-A

:'>&'"DA!>"!>;'>$'"GB#)+"?F+CA)+

!",("$T9%B+9#"$U",R;+>R$!>&,;,(>R.$/<'$01VW5. D01)$.,<')E%/.:,F6().#:

L$ 1P%$ 3*0%0&<:$ )*+*,-./0%$ #1@#-+*"1#$ :%$ 1P%$ "=-K-% ."% "#=*.-2="% ."% E8/2F?78-#% 2-% U27H";#7.-.% :/?K3*="2#"% ."% 1-.;7.R% M/;?'2./#"% 2-% E#8/3-% B/0&%4$ 7#$D&:#'%+*,-%)C%$ 7#$ =%7-&72$ #1@#0&%4&7%7#$ 7#$D.'%-%15$M-%1$":A%$8-#3#$#$)-"+C)#-%$I@*0%$%7&0%7%$ '%M/=/C;-M>-%-M"887/2-.-R%2-%)*"%-8-.-%H-;7/#%K;"?7/#% 2-87/2-7#% "% ;"G7/2-7#R% .'% /% K-#/% '% K;/M"#7/2-37.-."% 2/#%'?,7=/#%.-%".7=/;7-3%"%.-%K*,378>#=78-%-%=;-H0#%.-% 8/M*2.-87F2R%G*2=/%8/2%S7KF37=/%I/2('3"(%"%E2;7)*"% >%:#+2$ 7*$ QN-"@*$ WWR$ #2$ 7#1@*&1$ 7%$ 7#1%@%-&0&<:$ !",("$_?',$P,#",9"$UB7>R$Q;RS?>R.$01VW.$6789#"$%[8+9<".$A,#&"9(". 7#1+#2$7%1$'%-0%1$#$1*0&#7%7#1$6*+*TL1*0&%0&<:$X0*:$ ?"&1$B4&3%-#1$DA%*T$#$LGNB6BM5$L$1P%$*8-%$&4"1+-%$,"C%12$%+4%12$#:0&04*@#7&%12$4&8-*1$7#$%-+#2$#+05$%8%-0%:7*$":A%$ 4*:,%$-#4%0&<:$7#$#'@-#1%12$#7&+*-#1$#$&:1+&+"0&<:12$%4,P:1$+%:$#1&(#:+#1$0*'*$6=G5$F:+-#$%1$$)*+*,-%)C%1$0*:1#-Y 3%7%1$:*$=FG$7#1+%0%:$@*4*$1#"$&:+#-#1#$#+:*,-./0*$%1$1#-&#1$7#$(#:+#1$:%$)#&-%2$:*$#:+-*&7*2$:%$3#:7&'%2$:%1$ ;$-#R%"=8A%-#>%8/?/%7?-G"#%.-%-;)*7="8=*;-%;*;-3%"%H73"C-A - 1, -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

:'>&'"H)>!%'"#!%;@>)+"&)"<!(;%' 6*+<,-%)*$ %1#:+%7*$ #:$O%:+&%,*$ 7#$D*'@*1+#4%$ #$ #/87/% M*2.-./;% ./% 1*#"/% ./% 6/,/% I-3"C/W% 2-% #$-% =;-G"8=/;7-% K;/M"#7/2-3R% =;*28-.-% "2% K3"2-% ?-.*;"(-R% K-;=787K/*% "2% K;/G"8=/#% .-% @*2=-% ."% I-3787-% K-;-% 1*#"/#%"%"2%8-?K-T-#%K*,3787=-;7-#%"%"GK/#787F2#%8/?/% N%4&0&%$ :*$M#'@*2$ %'%&1$ 7#$ +#-$ +-%8%44%7*$ @%-%$ D%&(%$ I-3787-R%-%I;-2%E28783/K".7-%I-33"C-R%a%1*#"/%."%6/2="Y H".;-R%"=8A%-#>%8/?/%="2%73*#=;-./%8/-#%#$-#%M/=/C;-M>-#% 2*?";/#-#% K*,378-87F2#A% a% #"*% M/2./% 2/% 1E4% "#='% M/;?-./%K/;%*29-%7?K/;=-2="%#";7"%."%7?-G"#%."%.7H";Y #/#%,"2#%8*3=*;-7#%./%47,"7;/R%"%K/;%M/=/C;-M>-#%."%8-;'8Y =";%./8*?"2=-3A

!",("$F>,'&"$H'&#M,>R$(>$='-#&".$/<'.$]WWW5. 6789#"$%&9:'(".$G'9-'I>.

:'>&'"#$9!"%'&)%' =&4%,-*1$G*7#-*$D%--%10*2$'%7-&4#K%$7#$M#-"#42$ =;-#%"#=*.-;%S7#=/;7-%.-%+;="%2-%U27H";#7.-.%:/?K3*Y ="2#"%."%1-.;7.%"%:72"?-=/C;-M>-%2-%U27H";#7.-.%."% &-33-./37.R%*2%/,;-./7;/%7?K-;=7./%K/;%1-;8%47,/*.% :*$ DC-0"4*$ 7#$ >#44%1$ L-+#1$ 7#$ =%7-&72$ )%-.$ !"#$ 1#$ -.7)*"%K;/M"#7/2-3?"2="%'%M/=/C;-M>-%a->,$,9,\?,L'$ %&>#>,-9B,$ '&#M-#9<'bR% 8/?K3"=-2./% -% #$-% M/;?-87F2% 8/2% 8*;#/#% ."% M/=/C;-M>-% 2-%U27H";#7=5% /M%:-37M/;27-% B-2% J7"C/% NUB+QA% +% #$-% K-;=787K-87F2% "2% ?/#=;-#% 8/3"8=7H-#% "% 72.7H7.*-7#% ."% M/=/C;-M>-% 0% 8/2=72*-%

-.+/.,9)2%,!./"'.:,JKKB:,D01)$.,<')E%/.:,F6().#:

7#:7#$*$%:*$YZZ[$\O%:$]&#,*2$=%7-&72$M*4#7*$#$G&8%7%3&%2$#+05^2$0*'@%(&:%:7*$#1+%$%0+&3&7%7#$0*%$7*0#:0&%$#$%$@"84&Y 0%0&<:$7#$4&8-*1$#$0%+.4*,*1J$+#:$*8-%$#:$0*4#00&<:1$7%$D*'":&7%7$7#$=%7-&72$7%$D%_%$D%1+&44%T?%$=%:0A%2$6*:71$]<4*+5$ 6*+*,-%)C%2$#+05$L$0*4#00&<:$:*$=FG$I$*$-#1"4+%7*$7":$#:0%-,*$7*$="1#*$!"#$@-#+#:7#$-#+-%+%-$%$(#:+#1$7#$*/0&*$ *"-#:1.12$0*$*8(#0+&3*$7#$-#V#(&*:%-$1*8-#$%$#3*4"0&<:$7*1$*/0&*1$0%-%$%$1P%$%7%@+%0&<:$%*$'#-0%7*$0%@&+%4&1+%5 - 1# -


()!&A% 6#-:%:7*$ N%-0C%$ 6#-:.:7#9$ I$ ":$ M/=FC;-M/% ./8*?"2=-37#=-% ."% 3/2C-% =;-G"8=/;7-W% /% #"*% M/2./% ."K/#7=-./% 2/% 1E4%"#='%M/;?-./%K/;%7?-G"#%)*"%-,-;Y 8-2%*2%8*?K;7./%-,-2/%."%="?-#%."%72="Y ;"#"% -2=;/K/3FG78/% ;"8/337.-#% K/;% 8-#"% =/.-%I-3787-R%."2."%M"#=-#R%;/?-;>-#R%8"3"Y ,;-87F2#% ./% 8783/% -2*-3R% M"#=-#% C-#=;/2FY ?78-#%"%2"/=;-.787F2#%-=-%?-27M"#=-87F2#% ."K/;=7H-#%"%K/3>=78-#A X>'(?&.$]WW].$6789#"$%[8+9<".$!>-#'.

>!<='"%'#)%'

OC2-87/% 4/?";/% B'289"(R% 97#=/;7-./;% 7%$L-+#$ #$ @-*)#1*-$ 7#$MI0:&0%1$ #$ H-*0#7#Y ?"2=/#%."%O?-G"%"%B/2%2-%E#8/3-%."%O?-G"% "%B/2%.-%:/;*T-R%72787-%-%#$-%8-;;"7;-%M/=/Y ,-./0%$:%$1P%$I@*0%$7#$#1+"7%:+#$":&3#-1&Y =-;7/W%="2%=;-,-33-./%K-;-%-G"287-#%"%G/;2-7#W% 0% M*2.-./;R% 8/2% P2C"3% :/;.";/% "% 4/.;7C/% N*:9.4#9$ G*'%:*2$ 7%$ #'@-#1%$ G%:$ 6*+*2$ .".78-.-%'%M/=/C;-M>-%72.*#=;7-3%"%K*,3787=-Y ;7-W% C-3-;./-./% 8/2% H-;7/#% K;"?7/#R% H02% K-;=787K-2./% "2% "GK/#787F2#% 72.7H7.*-7#% "% 0*4#0+&3%1$ 7#:7#$ YZ`a5$M#:$ 7*%7*$ %*$ =FG$ *29-%.-#%M/=/C;-M>-#%7283*>.-#%2-%"GK/#787F2% bC%1$7#$F(+&:0&<:2$'*1+-%$7*$B"+*:*$6*+*Y ,-./0*$:*$=FG$*$%:*$c[Y[5

c'<L"$N"7>&".$]WW1.$6789#"$%[8+9<".$`,J&'>-#&?<#?&'$J>&&":9'&9'.

- 16 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

(!>;$"#I"!#$9 B-2=7-C/%1>C*"(%+?73R%M/=FC;-Y M/% ./8*?"2=-3% "% ."% K;"2#-R% ."% M/;?-87F2% -*=/.7.-8=-% "% -2=7C/% 8/3-,/;-./;% ./% 1*#"/% E=2/3FG78/R% )*"% H02% ."#"2H/3H"2./% -% #$-% -8=7Y H7.-."%."2."%/%-2/%Z^[bR%M/7%#/87/% M*2.-./;% ."% X"C-Y_R% G*2=/% 8/2% =*:0A*$ 6"#:+#12$ U%0A*$ N<'#9$ #$ @-2%@7-.-#W%=;-#%=";%8/3-,/;-./%8/2% /*=;/#% ?".7/#R% 2-% -8=*-37.-."% -% #$-% -8=7H7.-."% K;/M"#7/2-3% "#='% H728*3-.-%-/%G/;2-3%<-%&/(%."%I-37Y 87-W% "2=;"% /*=;/#% ;"8/T"8"?"2=/#R% ":A%$ 7%1$ 1P%1$ )*+*,-%)C%1$ )*&$ 6*+*$ 7*$L:*$ 7#$N%4&0&%$ #:$ 6*0*$ c[[d5$L$ #$-%/,;-%2/%1E4%"#='%M/;?-.-%K/;% #";7"#% ;"-37(-.-#% K/;% "28-;C/% .-% K;/K7-% 72#=7=*87F2% "% ."% 72=";"#"% "=2/3FG78/% "% ./8*?"2=-3% M*2.-Y ?"2=-3?"2="R% -#>% 8/?/% K/;% *2% K")*"2/% M/2./% 8/2#=7=*>./% K/;% *2% 8/2G*2=/%."%8/K7-#%/;7G72-7#A

X',#9$H.$P79+.$0114.$6789#"$%[8+9<".$X9,'+9R'<9B,$:'&9'. - 17 -


!"!G%A*!<$B>":';'G%F:$<!"&)"%$8!&!?$! L$*-&(#$7%$L,-"@%0&<:$6*+*,-./0%$7#$G&8%7%3&%NZQ$$\L6G^2$0*:1+&+"C7%$#:$YZeW2$#1+.$:%1$&:!"#7%:9%1$7":1$ %'&,*12$ f"%:$L:+*:&*$N<'#9$b.9!"#9$ #$ g&@<4&+*$ 6#-:.:7#9$N*:9.4#92$ %*1$ !"#$ @%1%7*$ ":$ +#'@*$ P:#1#44#1$ &>8=/;%1-2*"3%<FK"(%c*7d-.-A%B";'2%"3"#%=;"#R%G*2=-?"2="%8/2%<*>#%a37H-;"#%:9-/R%E2;7)*"%4/.;>C*"(%1-;=>2"(% #$L:+*:&*$HI-#9$DA%*2$*1$1*0&*1$)":7%7*-#1$7%$L6G$#$*1$&:+#,-%:+#1$7%$1P%$@-&'#&-%$E":+%$]&-#0+&3%5$O#+#$%:*1$ ."#K/7#%8/2=-,-%8/2%#"#"2=-%"%#"="%#/87/#R%"2=;"%/#%)*"%8-,"%#72-3-;%-%K;"#"2(-%."%./2-%e/73-%60;"(%J'H73-R%)*"2% 0*:+-&8P#$%1C$%$&:0-#'#:+%-$%$:<'&:%$7#$'"44#-#1$@%-+&0&@%:7*$:%$3&7%$7%1$%,-"@%0&<:1$)*+*,-./0%1$,%4#,%1$ 2"#-#%.-=-#A

:A>&!&'%)(")"*%$#)$%!"HA>;!"&$%)<;$?!"&!"!:% &>8=/;%1-2*"3%<FK"(%c*7d-.-

6;"#7."2="

g&@<4&+*$6#-:.:7#9$N*:9.4#9

M#1*"-#&-*

<*7#%a37H-;"#%:9-/

&/C-3%."%;"3-87F2#%K$,378-#

E2;7)*"%4/.;>C*"(%1-;=>2"(

&/C-3%."%K*,378-87F2#

+2=/27/%60;"(%:9-/

b*,%4$7#$@-*(#00&<:$#$@-.0+&0%1$)*+*,-./0%1

!*-2%+2=/27/%IF?"(%&'()*"(

B"8;"=-;7/

L$L6G$+&K%$%$1P%$1#7#$:*$:P'#-*$`$7%$-P%$=#-%$O*+*5$O#-.$%!"C$*:7#$0#4#8-#:$%1$-#":&<:12$-#%4&0#:$@-.0+&Y 8-#%."%3-,/;-=/;7/R%K;/G"887F2#R%"=8AR%-#>%8/?/%/2."%.7#K/T-2%.*29-%,7,37/="8-A%:-,"%."#=-8-;%"2=;"%-#%-8=7H7Y .-."#%."#"2H/3H7.-#%K/;%"#=-%-C;*K-87F2%-#%#->.-#%"2%C;*K/%K-;-%M-8";%M/=/C;-M>-#%"R%#/,;"%=/./R%-%;"-37(-87F2% ."%"GK/#787F2#R%*29-#%K;/.*87.-#%K/;%"3"#%"%/*=;-#%K/;%8"#7F2%."%=";8"7;/#A%E2=;"%-#%K;7?"7;-#%;"-37(-2%2/%:3*,% L-+C1+&0*$7#$G&8%7%3&%2$:*$'#1'*$%:*$7%$1P%$0*:1+&+"0&<:2$%$S$F(@*1&0&<:$7#$6*+*,-%)C%$L-+C1+&0%$#$7"-%:+#$*1$ %:*1$YZeZ$%$YZWY$*-,%:&9%:$:*$N-"@*$F10*4%-$7%$b&4%$*$O%4<:$7%$6*+*,-%)C%$N%44#,%5 $$\Y^$L1$)*:+#1$#'@-#,%7%1$@%-%$%$L6G$1*:h$DBU]F$=iGLSO2$H#-)#0+*$\YZWj^h$3*9$QL,-"@%0&<:$6*+*,-./0%$7#$G&8%7%3&%RJ$&:5h$O&43#-&*$ D%K%7%$\F75^h$N-%:$F:0&04*@#7&%$N%44#,%5$O%:+&%,*$7#$D*'@*1+#4%5$M*'*$S2$@5h$Yd`J$#$%$7*0"'#:+%0&<:$@-*0#7#:+#$7*1$)*:7*1$f*1I$?"&1$ I-;8>-%:-#-#2/H-#R%!*-2%+2=/27/%IF?"(%&'()*"(%"%1-;C-;7=-%1/#)*";-%./%+;)*7H/%./%1*#"/%E=2/3FG78/A%47,-.-H7-A - 18 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

B"% /% K;7?"7;/% ./#% "H"2=/#% 87=-./#% M/7% 3"H-./% -% B"-#:1#$#$%$N"%7%4%_%-%2$%$3*0%0&<:$7%$L6G$7#$7%-$%$ 8/T"8";%-%M/=/C;-M>-%M"7=-%2-%8/?-;8-%-8-./*%*2%0G7=/% ;/=*2./%8/-%"GK/#787F2%@"2="#%"%6-7#-G"#%./%47,"7;/R% 72-*C*;-.-% "2% Z^b[% 2/% I;*K/% E#8/3-;R% "% )*"% 8/?/% B-3F2%:7;8*3-2="%;"8/;;"*%.*;-2="%/#%./*#%-2/#%#"C*72Y ="#% -#% 87.-."#% ."% 1-.;7.R% I*-.-3-d-;-R% :7*.-.% 4"-3R% O*-&%2$G"8C2$D%1+#44<:$7#$4%$H4%:%$#$>%-0#4*:%5$L0+&3&7%Y ."#% )*"% 8/?K3"?"2=/*% =;-"2./% -% 47,-.-H7-% ?/#=;-#% ."%M/=FC;-M/#%"#K-T/3"#R%K;/G"8=-2./%K"3>8*3-#%K;/.*Y 87.-#%"2%I-3787-%"R%."2."%/%-2/%Z^\ZR%8;"-2./%"%8/28"Y 7#:7*$*$M-*)#*$N%4&0&%5

!?,('("&>-$>$%&97>9&'$F?,#'$E9&><#9:'$(' L4'&<%()*+,-.$.4'56(%,/",!)1%/%E)%:

+%#$-%K;"/8*K-87F2%K/;%"#=-;%-/%=-2=/%./%)*"%#"%"#=-,-%-%M-8";%2/*=;-#%K-;="#%?-=";7-37(/*#"%2/% #1+%84#0#'#:+*$ 7#$ -#4%0&<:1$ 0*:$ *"+-%1$ %1*0&%0&<:1$ ,%4#,%1$ #$ 0*:$ %,-"@%0&<:1$ 7#$ >%-0#4*:%$ \L,-"@%0&<:$6*+*,-./0%$7#$D%+%4"K%2$L,-"@%0&<:$6*+*,-./0%$O%:$f"%:$>%"+&1+%$#$L,-"@%0&<:$6*+*Y ,-./0%$O&+,#1$6*+*56&4'^2$7#$b%4#:0&%$\6*+*$D4"8$b%4#:0&%^2$7#$=%7-&7$\G#%4$L,-"@%0&<:$6*+*,-./0%^2$ 7#$N"%7%4%_%-%$\L,-"@%0&<:$6*+*,-./0%$7#$F7"0%0&<:$k$]#10%:1*^2$#+05$M&3#-*:$+%'I:$@-#*0"@%0&<:$ @*4%$%7!"&1&0&<:$7#$@"84&0%0&<:1$0*'*$S'%,#:$k$O*:&7*2$FDBO$:#,-%2$D"%7#-:*1$7#$6*+*,-%)C%2$L6$ L-+#$6*+*,-./0*2$>*4#($G#@*-+#-2$6*+*,-%)C%$S:+#-:%0&*:%4$l*7%m2$6*+*$U#,%+&3*2$6BDiO2$*"$>"+44#+&$ D4"8$D&:#$6*+*5$=%-+*-#445 a%72787/%."%2/H/#%8-?7T/#%K;/M"#7/2-7#R%"%?"#?/%-%?-;89-%."%47,-.-H7-%."%-3C$2#%./#%#"*#%?"?Y 8-*1$'.&1$7&:.'&0*12$4#3%-*:$.$L6G$%$1P%$7#1%@%-&0&<:2$7#&(%:7*$+-%1$1&$":A%$A*:-*1%$)*44%$7#$1#-3&9*1$ '%M/=/C;-M>-%"%-/#%M/=FC;-M/#%./%47,"7;/A - 19 -


!"#"$T9%B+9#"$U",R;+>R$!>&,;,(>R.$/<'$01VW5. 6789#"$%&9:'(".$FY,>&"$>$9('(>.

!"#"$_?',$P,#",9"$UB7>R$Q;RS?>R.$01VW. 6789#"$G[8+9<".$A,#&"9(". - 20 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

!"#"$C+9:'&>-.$/X.(.5. 6789#"$%&9:'(".$FY,>&"$>$#&'8'++".

!"#"$QM<#"&$H.$*B%>R$d?9e'('.$/X.(.5 6789#"$%[8+9<".$FY,>&"$>$#&'8'++".

- 21 -


!ami%o dunha antropolo01a visual

!"#"$*+',"-.$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$G&97>9&'$="7?KB,.

!"#"$=L'".$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$Q"('. - 22 -


P$79&'('$("-$>-%'R"-

a% "#K-(/% K;7H-./% -./7=-% #";% -)*"3% 8/28";27./%K/;%372."#R%K/;%#"K-;-87F2#%"% K/3-%/K/#787F2%."%,-;;"7;-#%-/%/,#";H-Y ./;% -33"/A% a% K;7H-./% 0% K;7H-=7H/% K/7#% M/;?-% K-;="% .*2% *27H";#/% 37?7=-./R% #/?"=7./% -% 8-*="3-#% "% #"?K;"% -8/*=-Y ./A%a%K;7H-./%0%=-?02%/%)*"%#"%8/?K-;Y ="% 8/2% 8/2.787F2#R% #"2./% K/#*>./% "% C/(-./% K/;% *2#% "% 2/2% K/;% /*=;/#A% a% K;7H-./% -CF89-#"R% ="2% H";"-#% ?'7#% /*% ?"2/#% /8*3=-#% "% C/(-% .-% .7#8;"87/2-37Y .-."%K-8=-.-%K/;%=/./#%2/%#"/%."%8-.-% #/87".-."A% a% K;7H-./% ?*.-R% K/."% #";% K-;87-3%/*%=/=-3?"2="%K*,3787=-./R%-="2Y ."2./%-/#%8F.7C/#%?/;-7#%"#=-,3"87./#% K/;% 8-.-% 8/?*27.-."% 8*3=*;-3?"2="% .7M";"287-.-A

!"#"$=L'".$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$A,#>&&".

!"#"$=L'".$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$X>\7>,#'<9B,$-"<9'+.

/X.'.5$)$/01205.$6789#"$%&9:'(".$P<#9:9('(>$%"+M#9<'. - 23 -


+%M/=/C;-M>-%-G*./*%"2/;Y ?"?"2="%-/%."#"2H/3H"?"2Y =/% ."#="#% K;/8"#/#R% .7M*2.72Y ./% 7?-G"#% ."% =/.-% 8-#="% ."% 72.7H7.*/#% "% ."% =/./% =7K/% ."% '?,7=/#R% ;-89-2./% "2% ,/-% ?".7.-% 8/-#% 372."#% "2=;"% /% K$,378/%"%/%K;7H-./A%+/%="?K/% -% M/=/C;-M>-% "G";8"*% *29-% M*287F2% ."% =-,/3"7;/% K-;-% -89"C';?/2/#% -% "#="#% M"2FY '#:*1$#$@%-%$0%@+%-$*$@#-/4$#$ -%.7?"2#7F2%."#="#%K;/8"#/#A%

!"#"$O>,>.$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$P<#9:9('(>$%"+M#9<'.

M%2)=%:,N#$&/).,-.$.4'56(.: /01V45. 6789#"$%[8+9<". P<#"$%[8+9<".

!"#"$=L'".$/X.(.5.$6789#"$%&9:'(".$="7>&<9".

- 2, -


+% #/87-37(-87F2% .-% K;/.*87F2% ."% 7?-G"#% "% -% #$-% ;"K;/.*87,737.-."R% M"7=/% ?-G7#=;-3?"2="% -2-37(-./% @*-$n%4+#-$>#:_%'&:2$0*:1+&+P#$":A%$0"#1+&<:$1"81&Y .7-;7-% ./#% 8-?,7/#% -8/2="87./#% 2-% ?/.";27.-."% 2/% ;"3-=7H/% '% 8;"-87F2% ."% 87.-.'2#% 8/2#*?7./;"#% ."% 7?-G"#R%M;/2="%-#%37?7=-87F2#%-/%#"*%-88"#/%)*"R%K/;% ?/=7H/#% #/87-7#% "% =08278/#R% 7?K*T-2% -% K72=*;-% "% /% C;-H-./A%+%M/=/C;-M>-%0%"#K"33/%."%#7%?"#?-R%K/;)*"% 8/?/%?".7/%3/C;-%*29-%C;-.*-3%"%8/2=72*-%-#*287F2% ./#% #"*#% K;/.*=/#% "% ?')*72-#% K/3/#% 87.-.'2#R% )*"% 89"C-2% -% -K;/K7-;#"% ./% #"*% ?-2"G/% =08278/A% OC*-3Y ?"2="%-%M/=/C;-M>-%;"=;-=-%-%#/87".-."%)*"%M/8-37(-R% 8/2#=7=*>2./#"% "2% 72=";?".7-;7-% .-% 72=";K;"=-87F2% )*"%M-8"?/#%.-%H7.-%8/2="?K/;'2"-A

!"#"$=L'".$/012^5. 6789#"$%[8+9<". A,#&"9(".

P$79&'('$("-$>-%'R"-

!"#"$=L'".$/01^3f5. 6789#"$%[8+9<". A-<"+'&9('(>.

!"#"$=L'".$/012]5. 6789#"$%&9:'(". =>+>8&'<9B,. - 2# -


B$ &:+#-#1#$ #+:*,-./0*$ 7%$ )*+*,-%)C%$ -#1&7#$ M*2.-?"2=-3?"2="%2-%#$-%8-K-87.-."%K-;-%."#8;7Y ,7;% "% 72=";K"3-;% K";#/-#% "% 8/?*27.-."#% )*"% #"% ;"=;-=-2% .7-2="% .-% 8'?-;-% "% )*"% ;"=;-=-2% "3-#% ?"#?-#%-%#$-%8/2=/;2-R%/#%3*C-;"#%"%-#%G"2="#%)*"% M/;?-2%K-;="%.-%#$-%"GK";7"287-%H7=-3A%+%M/=/C;-M>-% 72=";H02%2-%?"?/;7-%."%9/?"#%"%?*33";"#R%;"8;"-%-% 2/#=-3G7-%.-#%M-?737-#%"%"G";8"%/%K-K"3%."%M".-=-;7-% .-% "GK";7"287-% ."% H7.-% ."% C;*K/#R% 8/;K/;-87F2#% "% 72.7H7.*/#A

!",("$P?\?-#"$G'<L><".$/X.(.5. 6789#"$%[8+9<".$H>&<'(".

!"#"$O>,>.$/01^3f5. 6789#"$%[8+9<".$FY,>&"$>$#&'8'++".

+%M/=/C;-M>-R%G-%)*"%3/C/R%/K";-%8/?/%*2%."#8;7=/;% '.&1$7%$*81#-3%0&<:$#+:*,-./0%$*)-#0#:7*$":$-#4%+*$ K-;-% /% -2=;/KF3/C/% )*"% #"% ?";C*33-% 2-% 78/2/C;-M>-% #/87-3%.*2%="?K/%"%*2%3*C-;A

!"#"$O>,>.$/01^3f5. 6789#"$%[8+9<".$A-#>&>"#9%"-$#&'(9<9",'9-.

- 26 -


!"#"$<",#&'%"&#'(')$!",("$_?',$P,#",9"$UB7>R$Q;RS?>R.$/<'.$014W5.$6789#"$%&9:'(".$P(>\'.


A mirada dos espazos: camiño dunha antropoloxía visual  

Folleto da exposición temporal: A mirada dos espazos: camiño dunha antropoloxía visual, onde se fai un percorrido polos distintos arquivos f...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you