Biologické hodiny - ukázky z knihy

Page 1


;N_MT Ýb[P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƄ ƅ h .U[X[SUOWŎ T[PUZe § ZŶö ţM_[bÑ _e_`ŎY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƅƅ 9TXZ^L [`OTNL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƇ BÏeV`X MTZWZRTNVÏNS SZOTY aP ƅƃ$ ^_ZWP_œ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƉ 6P^VdYŊ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƊ @PZ]TT PaZW`NP YPWeP []ZVŴeL_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƋ ŜL^ZaÏ ^d^_ŌX ` ]Z^_WTY L ÈTaZšTNSÝ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƅƌ 4ZXPZ^_ŴeL L šL^ZaÏ ^d^_ŌX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƄ FLUœXLaZ^_T eP eaœúPNœ úœôP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƅ Ɔ h /QZ`^aY NU[X[SUOWÑOT T[PUZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƊ /PY_]`X MTZWZRTNVÏNS SZOTY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƊ ;MUPaZaŴYœ NPY_]L SZOTY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƋ :P`]Z[úPYLôPšP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƃ <P]TQP]Yœ SZOTYd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƅ Ƈ h Ɔƈ T[PUZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƈ ÅTaZ_ a NdVWPNS $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƈ /T]NL OTPX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƆƉ <]TYNT[d ƅƇSZOTYZaŌSZ ]d_X` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƆƋ 9ŊúPYœ Q`YVNP MTZWZRTNVÏNS SZOTY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƌ BYŊUôœ QLV_Z]d ^PúTe`UœNœ SZOTYd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƇƄ 3PYd L šL^ZaÏ ^d^_ŌX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƇƉ 4ZOTYZaŌ RPYd L ]LVZaTYL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƇƋ 3PYd L XP_LMZWT^X`^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƈƌ 0PY L YZN $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƃ ƈ h ?bŌ`X[ § TXMbZŕ _\ŕZMţ NU[X[SUOWÑOT T[PUZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƇ 1OT^ZY L UPSZ ÈŴ]ZaVL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƇ ?aŊ_WZ L šL^ZaÏ ^d^_ŌX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƈ F]LV L ^aŊ_WZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƊ


?aŊ_WZ L ]ZaYZaŴSL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƃ @P]L[TP ^aŊ_WPX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƅ

Ɖ h 6_`Q _WüUbMZ" _[bM ZQN[ _`üQPZŕ `e\+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƉ 5YOTaTO`ŴWYœ [úœ^_`[ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƉ 6LVÏ U^PX _d[+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƌ 0Z_LeYœV ¥ ]LYYœ L aPšP]Yœ _d[ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƃ ?VúTaLYT L ^Zad $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƈ 7ZWTV UP ^VúTaLYÝ L ^Za a [Z[`WLNT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƃ 9ÝU aWL^_Yœ []ÝeV`X ^ VWTPY_d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƅ 0Z[Z]`šPYœ []Z ^VúTaLYd ¥ ]LYYœ _d[ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƈ 0Z[Z]`šPYœ []Z ^Zad ¥ aPšP]Yœ _d[$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƋ ?VúTaLYT L ^Zad aP ôVZWP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƃƄ ?Zad L ^VúTaLYT a []LNZaYœX []ZNP^` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƃƊ ?VúTaLYT" ^Zad ¥ XLYÈPW^_aœ L OŊ_T $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƌ Ɗ h .U[X[SUOWŎ T[PUZe § T[PUZa \[ T[PUZŌ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƅƇ .TZWZRTNVŌ SZOTYd ZO ]ŴYL OZ ]ŴYL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƅƈ ;]RŴYZaŌ SZOTYd [ZOWP šœY^VŌ XPOTNœYd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƆƄ ;]RŴYZaŌ SZOTYd [ZOWP ŴU`]aŌO^VŌ XPOTNœYd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƆƋ 0PYYœ ]PÈTX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƇƃ <ZSdM" ^[Z]_ L NaTšPYœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƇƌ Ƌ h >[ţZŕ [NP[Nŕ M ţM_[bÑ \[_aZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƈƊ >ZšYœ ZMOZMœ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƈƊ 0PYYœ ^aŊ_WZ L ]ZšYœ ZMOZMœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƈƋ >ZšYœ ZMOZMœ L ^[ŴYPV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƈƌ F]`ôXP WP_Yœ šL^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƉƄ .TZWZRTNVŌ ]d_Xd a ]ZšYœNS ZMOZMœNS $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƉƆ 0Z[Z]`šPYœ YL UPOYZ_WTaŴ ]ZšYœ ZMOZMœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƉƇ ?PeċYYœ LQPV_TaYœ [Z]`NSL L OP[]P^P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƊƅ ŜL^ZaÏ [Z^`Y [úT NP^_ZaŴYœ ¥ UP_#WLR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƊƈ


0Z[Z]`šPYœ []Z NP^_ZaŴYœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƋƃ 0Z[Z]`šPYœ []Z NP^_d [úP^ UPOYZ šT OaŊ šL^ZaŴ [Ŵ^XL $$ ƄƋƌ 0Z[Z]`šPYœ []Z NP^_ZaŴYœ YL OPWôœ _]L^d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƋƌ :ZšYœ ^XŊYd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƌƆ

ƌ h ?`^MbM PXQ NU[X[SUOWÑOT T[PUZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƄƇ ï[L_YŴ ^_]LaL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƄƈ :P^[]ŴaYŴ VZXMTYLNP UœOPW $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƄƉ 6LV šL^_Z XŴXP Uœ^_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƄƊ >PÈTX ^_]LaZaŴYœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƄƋ ?_]LaZaŴYœ [úT NP^_ZaŴYœ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƅƉ 0Z[Z]`šPYœ []Z UPOYZ_WTaŌ ]ZšYœ OZMd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƅƉ 0TP_d L YLOaŴSL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƅƊ ƍ h ?\ŶZQW $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƆƄ ?[ŴYPV L NS]ZYZ_d[d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƆƅ 0aL ^d^_ŌXd úœOœNœ ^[ŴYPV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƆƇ <]ÝMŊS ^[ŴYV` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƆƈ :POZ^_L_PV ^[ŴYV` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƆƋ ?[ŴYVZaŴ Z[TWZ^_ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƇƆ ;O[ZWPOYœ eOúœXY`_œ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƇƈ 6LV OWZ`SZ XŴXP ^[Ŵ_+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƇƉ 0Z[Z]`šPYœ []Z ^[]ŴaYÏ ^[ŴYPV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƇƋ 4Z]XZY YZNT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƈƆ <Z]`NSd ^[ŴYV` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƉƃ ƅƄ h ?Qd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƉƋ 6LVÏ XŴ_P ^Pc+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƉƌ ŜL^ YL ^Pc $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƊƅ ;a`WLNP L XPY^_]`LšYœ MTZWZRTNVÏ ]d_X`^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƊƉ @ŊSZ_PY^_aœ" [Z]ZO L XPYZ[L`eL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƊƌ ?Pc`ŴWYœ NSZaŴYœ ÈPY L aŊV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƋƌ ?_]P^ L SZ]XZYŴWYœ ^d^_ŌX$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƌƃ 9PYZ[L`eL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƌƄ 9`È^VÏ [úPNSZO $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƅƌƆ


ƅƅ h :QY[OU f \[TXQPa NU[X[SUOWÑOT T[PUZ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƃƄ ƅƇ%Ɗ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƃƅ 8ŌšML [ZOWP MTZWZRTNVÏNS SZOTY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƃƆ :ŊV_P]Ō YPXZNT L MTZWZRTNVŌ SZOTYd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƃƋ ?]OPšYŊ#NŌaYœ YPXZNT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƃƋ -WeSPTXP]ZaL OPXPYNP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƅƅ -]_]T_TOL L ]PaXL_T^X`^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƅƆ -^_XL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƅƇ .ZWP^_T SWLad$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƅƈ .ZWP^_T a MPOP]Yœ ZMWL^_T [Ŵ_PúP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƅƉ /`V]ZaVL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƅƊ 0P[]P^P$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƅƊ 0YL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƅƌ 5YVZY_TYPYNP ¥ [ZXZšZaŴYœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƅƌ 6Ŵ_]L L ÈW`šYœV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƄ 7ZÈYœ YPXZNT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƅ 7]aŴNPYœ e YZ^`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƆ ;^_PZ[Z]ċeL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƆ <ŴWPYœ ÈŴSd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƇ <Z]`NSd ^[ŴYV` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƇ >LVZaTYL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƈ ?PYYŴ ]ÏXL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƊ ?dYO]ZX YPVWTOYÏNS YZSZ`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƊ BT]ċed L NSúT[VL$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƋ BúPOZaŴ NSZ]ZML$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƆƌ FŴN[L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƇƃ

FŶbŌ^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƇƅ ?X[bZŕţQW \[VYß $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƇƆ 8U`Q^M`a^M $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƇƉ FP^[VQ \[aÊU`ÑOT S^MRß $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ɔƈƅ -NQOQPZŕ ^QV_`üŕW $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƆƈƇ


Ýb[P 9ÏX [ÝaZOYœX eŴXŊ]PX MdWZ YL[^L_ ]Ze^LSPX XLWZ` VYœÈV`" eLXŊúPYZ` UPY YL Z]RŴYZaŌ SZOTYd [ZOWP aÏNSZOYœ XPOTNœYd" V_P]Z` U^PX ^_`OZaLW$ ?_ŴWP aœNP L aœNP U^PX LWP aYTVLW OZ [ZXŊ]# YŊ YZaŌSZ ZMZ]` eaLYŌSZ NS]ZYZXPOTNœYL" [WYŌSZ QL^NTY`UœNœNS LÈ [úPVaL[`UœNœNS TYQZ]XLNœ Z _ZX" ULV YŴô šL^ZaÏ ^d^_ŌX L YLôP _ŊWZ Q`YR`UP$ 6POYZO`ôP U^PX UP YPXZSW Z[ZXPYZ`_ L YLVZYPN ^P ^_LWd eŴVWLOPX VYTSd$ 6POYœX e XÏNS SWLaYœNS NœWÝ MdWZ [úTYŌ^_ š_PYŴúÝX aP ^]Ze`# XT_PWYŌ [ZOZMŊ []LV_TNVŌ TYQZ]XLNP" V_P]Ō ^P a XPOTNœYŊ ^_ŴWP TRYZ]`Uœ" LšVZWTa PcT^_`UP XYZSZ aŊOPNVÏNS ^_`OTœ" V_P]Ō [Z_a]# e`Uœ [úœ]ZOYœ []TYNT[d" YL YTNSÈ UP NS]ZYZXPOTNœYL YL^_LaPYL$ ŜœX aœNP ]P^[PV_`UPXP YLôP MTZWZRTNVŌ SZOTYd" V_P]Ō úœOœ NPWÏ Z]RLYT^X`^ ULVZ NPWPV" _œX aœNP U^XP ^NSZ[YT ^T `O]ÈZaL_ ]ZaYZ# aŴS`" eŴVWLOYœ [ZOXœYV` eO]Laœ$ 9ŊWT MdNSZX ^P NSZaL_ _LV" LMd []ZNP^d a YLôPX _ŊWP []ZMœSLWd YPYŴ^TWYŊ" ^ NZ YPUXPYôœX å^TWœX a OZM`" YL V_P]Z` U^Z` YL^_LaPYd$ ?_PUYŊ ULVZ YL ^PXTYŴúœNS L VZYe`W_LNœNS" T a _Ō_Z VYTeP U^PX ^P ^YLÈTW e aPWVŌSZ XYZÈ^_aœ ZOMZ]YÏNS šWŴYVÝ" ^_`OTœ L WT_P]L_`# ]d adM]L_ ^Z`S]YYŌ L ^]Ze`XT_PWYŌ TYQZ]XLNP" OZ V_P]ÏNS U^PX eLšWPYTW T OWZ`SZWP_Ō eV`ôPYZ^_T e XŌ WŌVLú^VŌ []LcP$ @PZ]TP ^P []ZWœYŴ ^ []LV_TNVÏX YŴaZOPX" ULV [ZeYL_Vd eLšWPYT_ OZ ÈTaZ_L" L []Z_Z `aŴOœX _ŌÈ YŊV_P]Ō [úœMŊSd XÏNS VWTPY_Ý$ B _Pc_` U^PX eaÏ]LeYTW aŊ_d" V_P]Ō [ZVWŴOŴX eL [ZO^_L_YŌ V eL[LXL_ZaŴYœ$ B UPOYZ_WTaÏNS VL[T_ZWŴNS YLUOP_P T []LV_TNVŌ L `ÈT_PšYŌ _T[d$ 4WLaYœ []TYNT[d YLWPeYP_P a ^Z`S]Y` _LVŌ YL VZYNT VLÈOŌ VL[T_ZWd$ 7LÈOÏ e YŴ^ UP UPOTYPšYÏ" L TYOTaTO`ŴWYœ [úœ^_`[ ^P _LVŌ ^_LW UPOYœX e SWLaYœNS OÝaZOÝ" []Zš XŊ [úœ]ZOYœ ^d^_ŌX WŌšMd Z^WZaTW L []Zš ^P _ZX`_Z e[Ý^ZM` WŌšPYœ aŊY`UT$ @SZXL^ -WaL 1OT^ZY VOd# ^T []ZSWŴ^TW" ÈP ¶WŌVLú M`OZ`NYZ^_T YPM`OP WŌšT_ WŌVd" LWP [Z`šœ [L# NTPY_L Z ^[]ŴaYŌ ^_]LaŊ L M`OP VWŴ^_ OÝ]Le YL [úœšTY` L []PaPYNT YPXZNœ§$ BŊúXP" ÈP YPM`OP OWZ`SZ _]aL_ L UPSZ ^WZaL ^P YL[WYœ$ 9 A 0 ^$ 0 -B 5 0 2 > 1 6 " Ş 1 > B 1 : 1 / Ɔ Ƅ ƅ Ƈ

¦ ƄƄ ¦


7-<5@;8- ƅ

.U[X[SUOWŎ T[PUZe § ZŶö ţM_[bÑ _e_`ŎY

- <ù1/1 ?1 @;ŞĮ B ^Z`šL^YŌ OZMŊ" V_P]Ŵ ^P ]ZeaœUœ ]dNSWPUT YPÈ VOdVZWTa [úPO_œX" ePUXŌYL a ZMWL^_T _PNSYTVd L [Zšœ_LšÝ" XŴXP ^_ŴWP XPYôœ ]P^[PV_ V _ZX`" ULV Q`YR`UP YŴô Z]RLYT^X`^$ 8TOŌ a OŴaYÏNS OZMŴNS ÈTWT a ^Z`WLO` ^ MTZWZRTNVÏXT SZOTYLXT L a VZY_LV_` ^ [úœ]ZOZ`" L YŊ# V_P]Ō VZX`YT_d šT OZXZ]ZOŌ VXPYd a -Q]TNP YPMZ 6TÈYœ -XP]TNP _LV ÈTUœ T OYP^$ .TZWZRTNVŌ SZOTYd _TVLUœ ^_ŴWP L MPe [úP]`ôPYœ" LšVZWTa ^T _Z šL^_Z YP`aŊOZX`UPXP$ ÷œOœXP ^P LWP ^[œôP šL^PX" V_P]Ï U^XP ^T `XŊWP ^_LYZaTWT YL ^aÏNS SZOTYVŴNS L SZOTYŴNS$ :Ŷö ÊUb[` [bXUbėaVŕ `üU P^aTe T[PUZ& _XaZQţZŕ \[_We`aVŕOŕ _bŌ`X[ M `Q\X[ " _\[XQţQZ_WŎ \^MO[bZŕ P[NM" öW[XM M NU[X[SUO# WŎ" SQZQ`UOWe PMZŎ" V_P]Ō aYœXŴXP [úT eXŊYŴNS ULVZ NP^_ZaŴYœ YL OWZ`SZ` aeOŴWPYZ^_ šT ^XŊYYŌX []ZaZe`$ .TZWZRTNVŌ SZOTYd" [úP^_ZÈP RPYP_TNVd YL^_LaPYŌ" U^Z` ^PúTeZaŴYd aYŊUôœXT aWTad" eP# UXŌYL ^aŊ_WPX$ @d_Z SZOTYd YLUOPXP aô`OP VZWPX YŴ^" T a VLÈOŌ YLôœ M`ĕNP$ 8TOŌ a OŴaYÏNS OZMŴNS `N_œaLWT ^W`YNP" XŊ^œN L SaŊeOd$ ?_úœOŴ# Yœ OYP L YZNT úœOTWZ ÈTaZ_ YL FPXT$ ?W`YNP `]šZaLWZ šL^ L ^W`YPšYœ SZOTYd aP ^_L]ŌX ÷PNV` e OYPôYœSZ SWPOT^VL Q`YRZaLWd YL aŊOPN# Vd [ZOWZÈPYÏNS []TYNT[PNS" ^_PUYŊ ULVZ L^_]ZYZXTNVŌ VZX[WPcd a 5YOTT YL[ú$ 6LT[`] YPMZ 0TWWœ $ B XPRLWT_TNVŌ ^_LaMŊ V]`S` YŊVZWTVL_`YZaÏNS VLXPYÝ a LY# RWTNVŌX ?_ZYPSPYRP e OZMd L^T Ɔƃƃƃ¥ƅƃƃƃ WP_ [ú$ 7]$ WeP [ZeZ]Z# aL_ OP^œ_Vd ]ÝeYÏNS UPaÝ ^Z`aT^PUœNœNS ^ aÏNSZOd L eŴ[LOd ?W`YNP L [ZOWP YŊV_P]ÏNS _PZ]Tœ eúPUXŊ ^WZ`ÈTWL ULVZ VLWPYOŴú V `]šZaŴYœ

¦ Ƅƅ ¦


-_`^[Z[YUOWÑ W[Y\XQd b UZPUOWŎY 6MU\a^a

^W`YZa]L_Ý$ <]aYœ SZOTYd" V_P]Ō ^P ZMUPaTWd ƄƆƃƃ WP_ [ú$ 7]$" YŴX ^OŊW`Uœ" VOd XŴXP NSZOT_ ^[Ŵ_" VOd ^P XŴXP M`OT_" VOd MdNSZX XŊWT Uœ^_ L VOd []LNZaL_$ ¶- [úPNP ^P _Zšœ"§ []ZSWŴ^TW 3LWTWPZ 3LWTWPT" VOdÈ Z[Z`ô_ŊW ^aŌ ePXŊ^_úPOYŌ _PZ]TP Z FPXT ULVZ ^_úPO` BP^Xœ# ]` [Z_Ō" NZ ^P OZ^_LW V OLWPVZSWPO`" VOdÈ ZaŊúZaLW 7Z[P]YœVZaZ `šPYœ" [ZOWP YŊSZÈ FPXŊ YPYœ ^_úPOPX aP^Xœ]` L Z_Ŵšœ ^P VZWPX ?W`YNP T ^aŌ Z^d$ 5 VOdÈ a ]ZNP ƄƉƆƆ YL YŴ_WLV TYVaTeTNP ^aŌ `šPYœ ZOaZWLW" YTVOZ UTÈ UP YPXZSW ada]Ŵ_T_$ .TZWZRTNVÏ ^d^_ŌX ^ŴX RP# YP]`UP YL eŴVWLOŊ ZMœSŴYœ FPXŊ ƅƇSZOTYZaÏ NdVW`^$ ?_L]ZaŊVÏ WŌVLú ŜŴ]LVL [úPO ƅƉƃƃ WP_d YLMŴOLW [Z^TWZaL_ Xd^W L _ŊWZ eL åšPWPX OWZ`SŌSZ ÈTaZ_L$ 7 SWLaYœX []TYNT[ÝX [L_úœ []LaTOPWYZ^_ L OP_ZcTVLNP []Z `O]ÈPYœ ]ZaYZaŴSd$ ŜL^ UP aP^Xœ]YZ` PYP]RTœ$ <ZOWP UċRd UP šL^ OP±YZaŴY ULVZ eXŊYL" V_P]Ŵ YL^_ŴaŴ VLÈOZ` XTWTZY_TY` ^PV`YOd$ :TVOd UTÈ YTN YPYœ _LVZaŌ ULVZ [úPO eWZXVPX ^PV`YOd$ ŜL^ UP aTM]LNP L Xd SZ XÝÈPXP Xœ_

¦ ƄƆ ¦


[ZO VZY_]ZWZ`" [ZV`O ZaWŴOŴXP ^aŌ ^Xd^Wd$ <ZV`O YPZaWŴOŴXP ^Xd^Wd" YPZaWŴOŴXP LYT ^aÝU šL^" ^[œôP SZ e_]ŴNœXP$ 8TOŌ šL^_Z VZYe`X`Uœ ]ÝeYŌ [ZV]Xd L [ZNS`_TYd MŊSPX OYP a YPaSZOYZ` OZM` L a YPaSZOYÏNS VZXMTYLNœNS" [Z`eP []Z NS`ë L [Z_ŊôPYœ e UœOWL$ ;YPXZNYŊYœ e [úPUœOŴYœ [LV ^_ZUœ šL^ L [PYœeP" LMd ^P [ZV`^TWT adWŌšT_ e YPXZNœ" V_P]Ō ^T e[Ý^ZMTWT$ 4LO VZWPX ïTad eYLXPYŴ šL^ L OP^_]`VNT ^[ZUPYZ` ^ šL^PX$ ïTaL UP _ŌÈ MÝS šL^`" L ^d^_ŌX šL^` ^P YLeÏaŴ VLWL$ ïTaL L UPSZ O]`ÈVL ïLV_T [úPO^_La`Uœ ^dXMZW šL^`" ÈTaZ_L L ^X]_T$ BôP VZWPX YŴ^ []ZMœSŴ a NdVWPNS L YL]ZePYœX ^P [ZXLW` MWœÈœXP VP ^X]_T$ :TN a ÈTaZ_Ŋ YPYœ ^_L_TNVŌ L [ZNSZ[PYœX OdYLXTVd YPMZWT PYP]RTP" V_P]Z` OŴaŴ ïTaL" MÝS aŊšYZ^_T L ^X]_T" U^XP ^NSZ[YT `ÈœaL_ V]Ŵ^d ÈTaZ_L" LYTÈ ^P ZMŴaŴXP ^X]_T" [úT]ZePYŌ ^Z`šŴ^_T ÈTaZ_L$ 6PUTNS ^[ZUPYœX aeYTVŴ ÈTaZ_ L ZOOŊWPYœX YL^_ŴaŴ ^X]_$ <ZOWP aÏNSZOYœ ±WZeZ±P ^[ZšœaŴ YLôP eO]Laœ YL OaZ` QLV_Z]PNS& šL^P L Xœ^_`$ ŜL^ eYLXPYŴ aŊV" ]ZV" ]ZšYœ ZMOZMœ" [ZšL^œ$ 9œ^_Z a _ZX_Z ^Xd^W` eYLXPYŴ RPZR]L±NVZ` ZMWL^_ L QdeTNVŌ Xœ^_Z" VOP ÈTUPXP" L _LVŌ YLôP S]LYTNP" VLX OZ^LS`UP YLôP XdôWPYœ$ B _ŊNS_Z OP±YTNœNS ZO# [ZaœOŴ aÏNSZOYœ XPOTNœYL NS]ZYZXPOTNœYŊ L MTZWZRTNVÏX SZOT# YŴX$ BdÈLO`UP Z[]ŴaYŊYÏ ]P^[PV_ V [úœ]ZOŊ" V_P]Ŵ YŴX OŴaŴ YL# [úœVWLO ^_]La`" VZ^XTNVZ` PYP]RTT ZM^LS`UœNœ aôP" NZ [Z_úPM`UPXP []Z ÈTaZ_$ <úTUXŊXP ]ÝeYZ]ZOZ^_ L SL]XZYTT aP^Xœ]` VZWPX YŴ^" eŴVWLOYœ []TYNT[d [úœ]ZOd" _Z" ÈP U^XP ^Z`šŴ^_œ aP^Xœ]`" L XTV]Z# aP^Xœ] `aYT_ú YŴ^" eLWZÈPYÏ YL ^_PUYÏNS []TYNT[PNS$

959;?- <A05/- ÷PNVÏ `šPYPN L VL[T_ŴY WZOT -YO]Z^_SPYP^ MŊSPX _LÈPYœ -WPcLYO]L BPWTVŌSZ eUT^_TW" ÈP ^_]ZX _LXL]TYO Z_Paœ]Ŵ WT^_d VP ^W`YNT L a YZNT UP ^aTY`UP$ B ƄƉ$ ^_ZWP_œ WŌVLú ?LYN_Z]T`^ []ZaŴOŊW [ZV`^" VOd aP ^aŌX OZXŊ ]ŴYZ T aPšP] eVZ`XLW ^aZ` _ŊWP^YZ` aŴS`$ >ŴYZ aŴÈTW XŌYŊ YPÈ aPšP]" LWP eUT^_TW" ÈP aŴSL ^P X` XŊYœ T MŊSPX XŊ^œNP$ /L]W 8TYYŌ ^P^_LaTW [úœ]ZOYœ MZ_LYTNVŌ SZOTYd e VaŊ_Ý" V_P]Ō ^P Z_Paœ]LWd a ]ÝeYZ` SZOTY` ZO ]ŴYL OZ aPšP]L YL[úœVWLO ^POXTV]Ŵ^VL" XŊ^œšPV $

¦ ƄƇ ¦


6-7Î 6?19 @E<+ FZMX[_` OT^[Z[`e\a YŶ \^MW`UOWÑ bÑfZMY \^[ PUMSZ[_`UWa" \^QbQZOU U XŎţNa ZQY[Oŕ" _ea$ NS]ZYZXPOTNœY`$ FYLWZ^_ NS]ZYZ# _d[` UP OÝWPÈT_Ŵ []Z ^_LYZaPYœ L WŌšM` YPUPY YL[úœVWLO YP^[LaZ^_T YPMZ OLWôœNS [Z]`NS ^[ŴYV`" LWP _LVŌ []Z [úTe[Ý^ZMPYœ ^P UP_#WL# R` L YZšYœX` ^XŊYYŌX` []ZaZe`$ ?_LYZaPYœ NT]VLOTŴYYœNS ]d_# XÝ XÝÈP MÏ_ YŴ]ZšYŌ XŊúPYœ _ŊWP^YŌ _P[WZ_d" SWLOTYd SZ]XZY` VZ]_TeZW a V]aT šT XPWL_ZYTY` " []Z_Z ^P [Z`ÈœaŴ ULVZ YPUOZ^_`[# YŊUôœ XP_ZOL OZ_LeYœV$ B ]ZNP ƄƌƊƃ [^dNSZWZR ;$ -\`T^_ adOLW _T_`W /TM^`UZS 5ZPU# bUPaMX /U^OMPUMZ >Te`TY_$ 6PSZ OZ_LeYœV XÝÈPXP NSŴ[L_ ULVZ []aYœ [ZV`^ Z XZOP]Yœ ^_LYZaPYœ NS]ZYZ_d[Ý$ ;WZa Ā^_MP]R [LV ad_aZúTW YPUOúœaP ôaŌO^VÏ OZ_LeYœV SZOYZ_œNœ šL^" VOd OZNSŴePWZ VP VZYe`XLNT ^_]Lad L XŊúPYœ _ŊWP^YŌ _P[WZ_d$ B ]ZNP ƄƌƊƉ [LV Ā^_MP]R ^[ZW` ^ 6$ -$ 4Z]YPX _PY_Z OZ_LeYœV SZOYZ_œNœ WTOT aP aŊV` ZO ƄƋ OZ Ɔƅ WP_ `[]LaTWT L [`MWTVZaLWT ULVZ 9[^ZUZSZQ__# #1bQZUZSZQ__ =aQ_`U[ZZMU^Q 91= " V_P]Ï UP OZOYP^ [Z`ÈœaŴY L ZOVLe`UP ^P YL YŊU aÏeV`X a ZMWL^_T MTZWZRTNVÏNS SZOTY$ :L eŴ# VWLOŊ Ƅƌ Z_ŴePV L ZO[ZaŊOœ ^P WTOŌ úLOœ V UPOYZX` e [Ŋ_T NS]ZYZ# _d[Ý UPOYZeYLšYŊ ]LYYœ" ]LYYœ" ^_úPOYœ" aPšP]Yœ L UPOYZeYLšYŊ aPšP]Yœ _d[ $ 6POYŴ ^P Z adYTVLUœNœ YŴ^_]ZU V `]šPYœ _d[Ý" []Z_ZÈP VaLY_T_L_TaYœ ^_LYZaPYœ _d[` UP NPYYŌ []Z `]šPYœ _P]L[TP YPMZ aÏeV`X$ :ŊV_Púœ aŊONT X` adšœ_LUœ ^`MUPV_TaYœ SZOYZNPYœ L ZOSL# OZaŴYœ ^T_`LNœ" VP V_P]ÏX Md XZSWZ OZUœ_& YL[ú$ Z_ŴeVd ¶7Od Md^_P a^_ŴaLWT a [úœ[LOŊ" ÈP XŴ_P O]`SÏ OPY aZWYZ+§" [úœ[LOYŊ Z_ŴeVd ^]ZaYŴaLUœNœ eadVd ^ Z^_L_YœXT WTOXT$ BeSWPOPX V ]ZeXLYT_Z^_T ]L^ L Xœ^_YœNS eadVWZ^_œ OZôWZ V YŊVZWTVL å[]LaŴX OZ_LeYœV`" ePUXŌYL ^ ZSWPOPX YPUPY YL ^`MUPV_TaYZ^_ YŊV_P]ÏNS Z_ŴePV" LWP _ŌÈ Sd[Z_P_TNVŌ XZÈYZ^_T ¶7Od Md^_P a^_ŴaLWT" VOdMd eŴWPÈPWZ UPY YL aŴ^+§ $ B OZ_LeYœV` ^P YPSZOYZ_œ LV_TaT_L YPMZ ^[ŴYPV" aŊV L [ZSWLaœ" OYd ^P YP]ZeOŊW`Uœ YL []LNZaYœ L aZWYŌ$ 6LN\`P^ @LTW# WL]O `[]LaTW OZ_LeYœV []Z WTOT aP ^_úPOYœX aŊV`" YPMZë [ÝaZOYœ eLS]YZaLW UPY ^_`OPY_d$ :ZaŊ aeYTVWd ]ÝeYŌ X`_LNP OZ_LeYœV`" ]ZeWTô`UœNœ YL[ú$ aŊV L []ŴNT$ 9aZUOT /T^[Z[@e\Q =aQ_`U[ZZMU^Q 9/@= UP aL]TLY_Z` 91= ^ UPOYZO`NSÏXT Z_ŴeVLXT" ULVZ VOd

¦ Ɖƌ ¦


a^_ŴaŴ_P" VOd UOP_P ^[Ŵ_" L ]ZeWTô`UP []LNZaYœ L aZWYŌ OYd$ 9YT# NSZa^VÏ OZ_LeYœV L YŊV_P]Ō OLWôœ aL]TLY_d 91= ^P [Z`ÈœaLUœ []Z ^[PNT±NVŌ [úœ[LOd" YL[ú$ ` ^[Z]_ZaNÝ" ` NP^_ZaŴYœ YPMZ ^XŊYYŌ# SZ []ZaZe`$ 0Z_LeYœV /U^OMPUMZ @e\Q =aQ_`U[ZZMU^Q /@= MdW `]šPY V eSZOYZNPYœ" YLVZWTV UP eŴUPXNP Z YZšYœ ^XŊYd ^NSZ[PY ^P [úTe[Ý^ZMT_ _Ō_Z []ŴNT" [Z`ÈœaŴ ^P V [úPONSŴePYœ UP_#WLR` L V _P]L[TT YŊV_P]ÏNS [Z]`NS ^[ŴYVZaŌSZ NdVW`" L a ]ZNP Ƅƌƌƈ MdW [ZeXŊYŊY YL /U^OMPUMZ @e\Q 5ZbQZ`[^e$ 1cT^_`UP _LVŌ `]šPYœ NS]ZYZ_d[Ý [ZOWP ^_úPOYœ OZMd ^[ŴYV`" _POd OZMd XPeT `^œYŴYœX L []ZM`ePYœX$ @Z_Z SZOYZNPYœ aœNP ZO[ZaœOŴ NS]ZYZ_d[ÝX" [ZV`O ^P ae_LS`UP YL ]ZeOŊWPYœ []LNZa# YœSZ _ÏOYP L aœVPYOÝ" aŊV` L [ZSWLaœ" L UP aSZOYŊUôœ []Z []ZaŴOŊ# Yœ L SZOYZNPYœ P[TOPXTZWZRTNVÏNS L RPYP_TNVÏNS aÏeV`XÝ$ 6LV MdWZ eXœYŊYZ" ]ZeOŊWPYœ YL ]LYYœ" ^_úPOYœ L aPšP]Yœ _d[ WeP `]šT_ _ŌÈ YL eŴVWLOŊ QdeTZWZRTNVÏNS Q`YVNœ& e XŊúPYœ XPWL_ZYTY`" _ŊWP^# YŌ _P[WZ_d šT SWLOTY VZ]_TeZW`$ <]Z YLôP åšPWd L []LV_TNVŌ [Z`ÈT_œ ^P M`OPXP O]ÈP_ OZ_LeYœ# V` a _Ō_Z VYTeP$ 0Z_LeYœV adNSŴeœ e 91=" eLS]Y`UP _ŌÈ Ƅƌ Z_ŴePV" YŊV_P]Ō U^Z` LWP Xœ]YŊ `[]LaPYŌ L aœNP ZO[ZaœOLUœ YLôTX LV_TaT# _ŴX MŊSPX OYP$ 7WL^T±V`UP UPOTYNP OZ [Ŋ_T eŴVWLOYœNS _d[Ý ]LY# Yœ" aœNP ]LYYœ" ^_úPOYœ" aœNP aPšP]Yœ L aPšP]Yœ _d[ $

0;@-F:Į7 § >-::Į - B1Ş1>:Į @E< <úPO ad[WĕZaŴYœX OZ_LeYœV` ^T []Z^œX [úPš_Ŋ_P YŴ^WPO`UœNœ [Z# VdYd" LMd aÏ^WPOPV OZ_LeYœV` ZO[ZaœOLW YPUaŊ]ZSZOYŊUT aLôPX` _d[`$ ~ A VLÈOŌ Z_ŴeVd adMP]_P UPY UPOY` YPUaSZOYŊUôœ XZÈYZ^_" V_P# ]Ŵ aŴ^ NSL]LV_P]Te`UP$ ~ 7LÈOZ` Z_ŴeV` ^T [PšWTaŊ [úPš_Ŋ_P$ ~ <]Z^œX ZO[ZaŊe_P `[úœXYŊ YL VLÈOZ` Z_ŴeV`$ ~ 7LÈOZ` Z_ŴeV` eZO[ZaŊe_P YPeŴaT^WP YL UTYÏNS ZO[ZaŊOœNS$ ~ :PVZY_]ZW`U_P UTYŌ ZO[ZaŊOT []Z [Z]ZaYŴYœ$

¦ Ɗƃ ¦


7-<5@;8- ƅƅ

:QY[OU f \[TXQPa NU[X[SUOWÑOT T[PUZ BQZUQZ`U [OOa^^U`Q Y[^N[$ :QY[OU ţQX`Q" ZQÊ \üUVPQ$ <Q^_Ua_

/S]ZYZMTZWZRTP UP aŊOL eVZ`XLUœNœ šTYYZ^_ MTZWZRTNVÏNS SZOTY L OÝ^WPOVd" V_P]Ō YL^_LYZ` [úT YL]`ôPYœ UPUTNS šTYYZ^_T a OÝ^WPO# V` aYŊUôœNS QLV_Z]Ý" ULVZ UP YP[]LaTOPWYÏ ]PÈTX" ô[L_YŴ ÈTaZ_Z# ^[]ŴaL" ^_]P^" Z^aŊ_WPYœ a YPaSZOYZ` OZM` a YZNT L_O$ ;MPeT_L" N`V]ZaVL" OP[]P^P U^Z` šL^_Z aÏ^WPOVPX YP[]LaTOPWYZ^_T a ÈTaZ_Ŋ MPe ]P^[PV_` V _ZX`" ULV UP YŴô šL^ZaÏ ^d^_ŌX YL^_LaPY$ ?WPO`UP# XP UPY SZOTYd YL ]`NP YPMZ YL ^_ŊYŊ$ 6TÈ ^_Lúœ ÷PVZaŌ aŊOŊWT" VOd UP YPUaSZOYŊUôœ šL^ WŌšT_$ B NS]ZYZMTZWZRTT ^P eLMÏaŴXP šL^ZaÏX ^d^_ŌXPX" ^Z`aT^P# UœNœX ^ V]Ŵ_VÏXT NdVWd" ULVZ U^Z` ƅƇOPYYœ NdVWd _ŊWP^YŴ _P[WZ_L" V]PaYœ _WLV" XPWL_ZYTY " XŊ^œšYœ NdVWd XPY^_]`LNP" ZMYZaL VZÈ# YœNS M`YŊV YPMZ ]ZšYœ NdVWd V]PaYœ _WLV $ 9ZOP]Yœ OZML VWLOP aPWVŌ YŴ]ZVd L ^_]P^ YL YŴô šL^ZaÏ ^d^_ŌX" ePUXŌYL [ZMd_PX a XŌYŊ [úT]ZePYŌX []Z^_úPOœ [ZMÏaŴYœX a Xœ^_YZ^_PNS ^ `XŊ# WÏX Z^aŊ_WPYœX" ePUXŌYL aP XŊ^_PNS " ]dNSWÏX NP^_ZaŴYœX [úP^ ]ÝeYŴ šL^ZaŴ [Ŵ^XL" []LNZaYœX ]PÈTXPX aPOZ`NœX V YP[]LaT# OPWYZ^_T L YZšYœXT ^XŊYLXT$ .TZWZRTNVŌ SZOTYd ]PR`W`Uœ NdVWd ULVZ ^[ŴYPV¥MOŊYœ" [úœUPX [Z_]Lad L _LVŌ adW`šZaŴYœ SZ]XZYÝ" ULVZ UP VZ]_TeZW" ]Ý^_ZaÏ SZ]XZY" XPWL_ZYTY L ^P]Z_ZYTY$ ?[]ŴaYÏ šL^ZaÏ XPNSLYT^X`^ UP eŴ^LOYœ []Z ^[]ŴaYŌ QdeTZWZRTNVŌ úœePYœ a _ŊWP$ 4L]XZYTP aeSWP# OPX V aYŊUôœX` L aYT_úYœX` []Z^_úPOœ UP VWœšZaŴ []Z [úPÈT_œ$ .TZ# WZRTNVŌ SZOTYd VZZ]OTY`Uœ XYZSZ MTZNSPXTNVÏNS" QdeTZWZRTNVÏNS L OLWôœNS []ZNP^Ý" V_P]Ō [Ý^ZMœ [ZeT_TaYŊ YL YŴô Z]RLYT^X`^$

¦ ƆƃƄ ¦


<Z]`NSL a šTYYZ^_T MTZWZRTNVÏNS SZOTY aPOP V SZ]XZYŴWYœ [Z]`ôP YPMZ eLÈœaLNœX [Z_œÈœX$ - YP]ZaYZaŴSL a Z]RLYT^X` e[Ý^ZM`UP YL[úœVWLO [Z]`NSd ^[ŴYV`$ :L]`ôPYœ _Ō_Z SL]XZYTP XÝÈP aŌ^_ T VP ^X]_T$ 0YP^ UTÈ aœXP" ÈP eYLWZ^_ MTZWZRTNVÏNS SZOTY XŴ aPWXT []LV# _TNVÏ aÏeYLX e SWPOT^VL []PaPYNP L WŌšMd YPXZNœ$ /S]ZYZXPOT# NœYL UP aPWXT XWLOÏX ZMZ]PX" PcT^_`UœNœX YŊVZWTV OP^œ_PV WP_" T VOdÈ OŴaYZ aœXP" ÈP _ŌXŊú aôPNSYd QdeTZWZRTNVŌ Q`YVNP []ZMœ# SLUœ ]d_XTNVd$ 6TÈ 5aLY <P_]ZaTš <LaWZa aP ^aÏNS Pc[P]TXPY_PNS [Z[T^ZaLW šL^ZaZ` [Z^WZ`[YZ^_ ^aÏNS [ZV`^Ý$ <]ZQ$ 4LWMP]R MŊSPX ^aŌ WŌVLú^VŌ []LcP ]Ze[ZeYLW OÝWPÈT_Z^_ šL^` a WŌšMŊ YPXZNœ" VOdÈ [ZeZ]ZaLW MŊSPX ^aŌ ^W`ÈMd a L]XŴOŊ ` aZUŴVÝ" ÈP _PY" V_P]Ï ^P YLVLeTW VL[LaVZ`" ^P [ZeOŊUT `eO]LaTW ]dNSWPUT" []Z_ZÈP šL^ZaŌ ]ZeXPeœ XPeT []Z[`VY`_œX YPXZNT L [ZšŴ_VPX WŌšMd MdWZ V]L_ôœ$ .Pe ZSWPO` YL _Z" eOL eXŊYd []ZMœSLUœ aŊOZXŊ" YL[ú$ YŴ^WPO# VPX NP^_ZaŴYœ YPMZ []LNœ YL YZšYœ ^XŊYŊ" šT MPe YLôPSZ aWTa` aŊV " YL]`ôPYœ šL^ZaŌSZ ^d^_ŌX` [úTYŴôœ [Z]`NSd YPMZ YPXZNT YL QdeTNVŌ T XPY_ŴWYœ å]ZaYT$ FPUXŌYL OZNSŴeœ V [Z]`NSŴX ^[ŴYV` L MOŊYœ" V_P]Ō YL ]ZeOœW ZO eaœúL_" UPUTNSÈ šL^ZaÏ ]d_X`^ LV_TaT_d L ^[ŴYV` UP a SL]XZYTT" ^T šWZaŊV e[Ý^ZM`UP ^ŴX [Z]`# ôZaŴYœX []TYNT[Ý MTZWZRTNVÏNS SZOTY$ 6LVZ [úœVWLO aPeXŊXP ^XŊYYÏ []ZaZe" VOd ^_ŴWP aœNP WTOœ []LN`UP a YZNT YPMZ [ZYZN`UP" šœXÈ ^T YL]`ô`Uœ ^[ŴYVZaÏ NdVW`^$ <]Z ]ZaYZaŴS` L eO]Laœ UP []Ŵ# aŊ []LaTOPWYÏ ]d_X`^ ^[ŴYV` L MOŊYœ ]ZeSZO`UœNœ$

Ɔƈ%Ƌ .TZWZRTNVŌ SZOTYd a UPOYZ_WTaÏNS Z]RŴYPNS XPeT ^PMZ` VZX`# YTV`Uœ" ]PLR`Uœ YL ^aŊ_WZ []Z^_úPOYTN_aœX úœOœNœSZ NPY_]L XZeV`" V_P]Ō ad^œWŴ ^TRYŴWd L VZZ]OTY`UP YŴô šL^ZaÏ ^d^_ŌX a _VŴYœNS SZ]XZYŴWYŊ L [úP^ YP]aZaÏ ^d^_ŌX$ <Z]`NSL a LV_TaLNT SZOTYZ# aÏNS RPYÝ aPOP V YP]ZaYZaŴeP L YPXZNPX$ ï[L_YŴ VZZ]OTYLNP XPeT úœOœNœX NPY_]PX a XZeV` L MTZWZRTNVÏXT SZOTYLXT a Z]# RŴYPNS YL]`ô`UP šTYYZ^_ M`YŊV" V_P]Ō XPeT ^PMZ` VZX`YTV`Uœ$

¦ Ɔƃƅ ¦


:P[]LaTOPWYZ^_ L YPOZ^_L_PšYŌ a Xœ^_YZ^_PNS YPMZ YPaSZOYŌ a YZNT Z^aŊ_WPYœ e [ZSWPO` ^aŊ_WL ULVZ SWLaYœSZ QLV_Z]` ^PúTe`# UœNœSZ YŴô šL^ZaÏ ^d^_ŌX ^P ^[ZU`UP ^ XYZSL YPXZNPXT$ B ^Z`šL^YŌ OZMŊ ÈTUPXP aP ^_]P^`$ 0P^_]`V_TaYœ aWTa OWZ`# SÏNS []LNZaYœNS OYÝ" šL^_Z ôP^_TOPYYœSZ []LNZaYœSZ _ÏOYP Z ƄƉ SZOTYŴNS []ŴNP" bZ]VZSZWT^X` a LYRWTš_TYŊ ZeYLšZaŴYZ ƅƇ%Ɗ ¥ ƅƇ SZOTY OPYYŊ Ɗ OYœ a _ÏOY` " šL^ZaÏNS [Z^`YÝ aTe ^_]$ ƄƊƈ L YZšYœNS ^XŊY ^_]$ ƄƌƆ eadô`UP ]TeTVZ aeYTV` T aPWXT aŴÈYÏNS YPXZNœ$ BŊONT eUT^_TWT" ÈP YL]`ôPYŴ šTYYZ^_ YLôPSZ š_d# úTLOaLNP_TSZOTYZaŌSZ šL^ZaŌSZ ^d^_ŌX` ePUXŌYL a _aZ]MŊ YP`# ]Z[úPYLôPšÝ aPOP V ]ÝeYÏX NTaTWTeLšYœX YPXZNPX" ULVZ U^Z` L^_XL" ZMPeT_L" N`V]ZaVL" ad^ZVÏ V]PaYœ _WLV" XZeVZaŴ X]_aTNP" YP^[LaZ^_" [^dNSTNVŌ ZYPXZNYŊYœ OP[]P^P " eLÈœaLNœ ZM_œÈP¡ ? [Z]`NSZ` TX`YT_d a OÝ^WPOV` YL]`ôPYÏNS MTZWZRTNVÏNS SZOTY ^Z`aT^œ L`_ZTX`YYœ YPXZNT L TYQPVNP$ BÏeV`XPX ^P []ZVŴeLWL ^Z`aT^WZ^_ XPeT [Z]`NSZ` ƅƇSZOTYZaŌSZ NdVW` L ]LVZaTYZ`$ A ÈPY" V_P]Ō []LNZaLWd aP ^XŊYYŌX []ZaZe` L UPUTNS LV_TaT_L L ZO[ZšTYPV YPZO[ZaœOLWd [úT]ZePYŌX` ^_úœOŴYœ ^aŊ_WL L _Xd" ^P eaÏôTWZ ]TeTVZ aeYTV` ]LVZaTYd []^`$ 0ZVZYNP ?aŊ_ZaŴ eO]L# aZ_YTNVŴ Z]RLYTeLNP ZeYLšTWL []ŴNT YL ^XŊYd eL UPOYZ e aPWVÏNS ]TeTV ]LVZaTYYŌSZ M`UPYœ$ <[fZŶZŕ `[T[" VMW RaZSaVŕ NU[X[SUOWŎ T[PUZe" ZM\[YŶTŶ b \[OT[\QZŕ \üŕţUZe ZQY[OU M b Y[ÊZ[_`QOT ZM_`MbQZŕ XŎţNe$

8ŅŞ.- <;081 .5;8;35/7Î/4 4;05: BŊONT YL eŴVWLOŊ []TYNT[Ý MTZWZRTNVÏNS SZOTY XZSZ` `]šT_ YPUPY TOPŴWYœ OZM`" VOd [ZOŴaL_ WŌV" LWP _LVŌ []ZaŴOŊ_ aÏeV`X$ BŊ_ôT# Y` [ZV`^Ý []ZaŴOŊUœ YL YZšYœNS eaœúL_PNS" V_P]Ŵ XLUœ ZM]ŴNPYÏ ]d_X`^ YPÈ WTOŌ$ <úT YTNS ^P `VŴeLWZ" ÈP UPOZaL_Ŵ WŴ_VL" V_P]Ŵ eLMTWL V]d^` a `]šT_Z` SZOTY`" YP[Ý^ZMTWL ^X]_PWYŊ" [ZV`O ^P [ZOLWL Z YŊVZWTV SZOTY [ZeOŊUT$ -`_ZXL_TNVd ^P [úPO[ZVWŴOŴ" ÈP WŌVd XLUœ ^_PUYZ` [Ý^ZMYZ^_ a V_P]Z`VZWTa SZOTY` MPe ZSWPO` YL _Z" eOL YL[úœVWLO `ÈTUP_P WŌV YL L^_XL ]ŴYZ YPMZ aPšP]$ :PYœ [LV OTa`" ÈP ZQVYŎZŌ `üQ`UZM XŎWß abQPQZÑOT ZM `^T _Q b Pß_XQPWa

¦ ƆƃƆ ¦


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.