Detoxikace léčivými oleji

Page 10-B50 2>16 B :-78-0-@18?@BĮ 195:1:@

ū6A>BŃ09POTNœYL OWZ`SZaŊVZ^_T a []LcT šP^VŌSZ WŌVLúP

ū6A>BŃ0?7Ń >1/1<@E <>; F0>-BĬ .5;8;35/7Ń 4;05:E -@8-? /18;?@:Ĭ 9105/Ĭ:E

65ùĮ 7A/4-ù B :-78-0-@18?@BĮ 195:1:@

-E-4A-?/- -:1. @-:1/ ? .;4E 1?;@1>5/7Ń Ŝ1/4E" 9;>-B- - ?81F?7; Ƅ¥ƌ 45@81>;B- ?.Ĭ>7- B Ŝ1/4ū/4 Ƅ% ;M]Led" OL]d" [^LNœ ^_ÝW ƅ% ?ZNSd" M`^_d" O]ZMYŌ [WL^_TVd

7:54- 7@1>ū 8ŃŜĬ 8ŃŜ5@18Ń 6-7 61 :1F:ū@1 9;@5B-/1 ¥ 9Ì@A? 0:1ï:Ĭ 0;.E <;F:16 ?ū9 ?1.1 ?-:@; 0-59Ń Û?<Ł/4 - 614; ?<5>5@Aū8:Ĭ 0591:F1 F0>-BĬ B ;4>;Å1:Ĭ 4ZúVŴ []LaOL Z ^WLOVŌX N`V]`

F61B1:Ĭ 9-@7E .;ÅĬ B @A>F;B/1


David Frej Jiří Kuchař

Domácí ájurvédské masáže Očista tlustého střeva Olejový výplach úst Přehled léčivých olejů

1 9 5 : 1 : @ ƅ ƃ Ƅ Ƈ


;N_MT ;XQVQ b PŌVUZŶOT YQPUOŕZe $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƄ ƅ h ;816;BŅ 9-?ŭÇ1" ;Ş5?@- :;?A - 91@;0- .-?@Į $$$Ƅƈ ;XQV[bŎ YM_ŶÊQ b ŶVa^bŎPŌ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƄƉ FŶÊU`QW _ ŶVa^bŎP_WÑYU [XQV[bÑYU \^[OQPa^MYU $$$$$$$$$$$ƅƃ 0[YŶOŕ [XQV[bŶ YM_ŶÊ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƅƉ :M_VM § [XQV[bŶ [ţU_`M Z[_a $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƃ .M_`ŕ § [ţU_`M _`üQb \[Y[Oŕ [XQV[bŎT[ WXe_`Ñ^a $$$$$$$$$$$$$$ƆƇ Ɔ h ;816;BÎ BÎ<8-/4 Ý?@ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɔƌ @^MPUOQ [XQV[bŎT[ bÑ\XMOTa ç_` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƈƃ 9XSŶZŕ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƇƇ ;XQV[bÑ bÑ\XMOT ç_`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƇƊ <^ßb[PZŕ \üŕfZMWe M PŎXWM [XQV[bŎ Wç^e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƇ Ý_`M § N^ŶZM U f^OMPX[ `ŌXM $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƈƊ FP^Mbŕ bQ böQOT ^[bUZŶOT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƅ ÝţUZWe [XQV[bŎT[ bÑ\XMOTa $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƉ F`Md$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƊ 4WLaL $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƋ ;šYœ YPXZNT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƋ 6L_P]Yœ NSZ]ZMd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƉƋ 8POaTYZaŌ NSZ]ZMd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƌ 8dXQL_TNVŌ [Z_œÈP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɖƌ @]ŴaTNœ [Z_œÈP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƃ 7ÝÈP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƄ ?]OPšYœ" NŌaYœ L ZMŊSZaŌ [Z_œÈP$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƄ <ZSdMZaÏ L[L]Ŵ_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƅ :P]aZaŌ L [^dNSTNVŌ [Z_œÈP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƆ ;^WLMPYœ TX`YT_d L NTaTWTeLšYœ YPXZNT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƆ 3dYPVZWZRTNVŌ L VWTXLV_P]TNVŌ [Z_œÈP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƇ


BT]ZaŌ L MLV_P]TŴWYœ TYQPVNP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƇ ;OadVLNœ Vå]d $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƈ 0[\XėaVŕOŕ `Q^M\UQ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƉ <Ý^_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƉ <T_œ _P[WŌ aZOd $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƊƋ ŜTô_ŊYœ YZ^` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ɗƌ BÏeYLX ÈaÏVŴYœ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƌƃ >T_`LWTeLNP ZWPUZaŌSZ aÏ[WLNS` $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Ƌƃ

Ƈ h ?BŃ@ >;?@85::Î/4 ;816Õ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƋƆ -^MöŕP[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƃ 0Ñė[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƅ 4[üţUţZÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƇ 7[W[_[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƉ 7aWaüUţZÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ƌƋ 8ZŌZÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƃƃ 9MZPX[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƃƅ ;XQV f ţQ^ZŎT[ WYŕZa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƃƇ ;XQV f T^[fZ[bÑOT VMPQ^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƃƉ ;XQV f Xŕ_W[bÑOT [üQOTß$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƃƋ ;XQV f YQ^aėW[bÑOT VMPQ^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƃ ;XQV f [_`^[\Q_`üOQ YM^UŶZ_WŎT[ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƅ ;XQV f \öQZUţZÑOT WXŕţWß $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƇ ;XUb[bÑ [XQV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƉ >UOUZ[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƄƋ ùQ\W[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƅƃ ?MZ`MX[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ƅƅƅ ?QfMY[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƅƇ ?XaZQţZUO[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƅƉ ?čV[bÑ [XQV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƅƋ ?bŌ`XUO[bÑ [XQV $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƆƃ <[aÊU`Ŷ XU`Q^M`a^M $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƆƅ -NQOQPZŕ ^QV_`üŕW $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ƄƆƇ


;XQVQ b PŌVUZŶOT YQPUOŕZe

;WTaZaYœV a XYZSL V`W_TaL]PNS L ZWPU eœ^VLYÏ e UPSZ [WZOÝ []ZaŴeœ WTO^_aZ [úP^ OP^P_ _T^œNTWP_œ$ AÈ [úPO Ƌƃƃƃ WP_d ^P ZWTad [Ŋ^_ZaLWd L UPUTNS ZWPU [úPOP[T^ZaLWT XPeZ[Z_ŴXô_œ WŌVLúT eaLYœ M_ç$ 6LVZ []Z^_úPOPV []Z_T VLôWT YL[úœVWLO ]LOTWT& ¶>ZeP_úT VZúPY ^WLOVŌSZ OúPaL L ad[TU ^ ZWPUPX L [TaPX"§ YPMZ OZ[Z]`šZaLWT ZWTaZaÏ ZWPU L ]ZePXWP_Ō UPOWZaŌ ôTôVd YL ZMVWLOd []Z_T _LVúVL aôPX YPXZNPX$ B XLRTNVÏNS _Pc_PNS .LMdWZY` ^P ZMUPa`UP UTYÏ e[Ý^ZM ad# `ÈT_œ ZWTaZaŌSZ ZWPUP& ?YŕOTQV \Ub[" ^[_`XUZa _M#WUX#NU^ M [XQV" [\MWaV `üUW^Ŷ` W[afQXZŎ fMüŕWMPX[ M \üUX[Ê _YŌ_ ZM faNe$ 2ŌYTšLYŌ ]dNSWP ]ZeôœúTWT [Ŋ^_ZaŴYœ ZWTa OZ NPWŌ ^_úPOZXZú^VŌ ZMWL^_T L M]ed ^P a eŴ[LOYœ ?Ï]TT L YL 7]Ō_Ŋ ZMUPaTWd []aYœ [WLY# _ŴÈP$ ÷PVZaŌ ^P [Z^_L]LWT Z V`W_TaLNT ZWTaZaYœV`" 4Ō]ZOZ_Z^ SZ `šTYTW YP^X]_PWYÏX L ÷œXLYŌ adeVZ`ôPWT UPSZ [Ŋ^_ZaŴYœ aP aôPNS ZMWL^_PNS" V_P]Ō ZM^LOTWT" OZVZYNP T a .]T_ŴYTT$ <]ŴaŊ ZO YTNS [ZNSŴePUœ []aYœ ^[PNTLWTeZaLYŌ [úœ^_]ZUP L _PNSYZWZRTP WT^Z# aŴYœ ZWPUP' OZVŴeLWT _LVŌ eOZVZYLWT_ UPSZ ^VWLOZaŴYœ L aÏeYLXYŊ []ZOWZ`ÈT_ UPSZ _]aLYWTaZ^_$ ;WTaZaYœV T UPSZ [WZOd ^P [Z`ÈœaLWd a MŊÈYŌX ÈTaZ_Ŋ ¥ a V`# NSdYT" a VZ^XP_TNP T a XPOTNœYŊ" ZaôPX _LVŌ a YŴMZÈPY^_aœ$ :LUOPXP Z YŊX eXœYVd a XYZSL úPNVÏNS MŴUœNS e <PWZ[ZYŌ^` YPMZ e 9LWŌ -^TP" L OZVZYNP T 4ZXŌ]Zad P[Z^d 5XUM_ L ;Pe__QM [Z[T^`Uœ [Z`ÈœaŴYœ ZWTaZaŌSZ ZWPUP" ePUXŌYL []Z [Z_úPMd åVWTO` L SdRTPYd$

¦ ƄƄ ¦


;XQV[bŎ YM_ŶÊQ b ŶVa^bŎPŌ

ūU`]aŌO^VŴ XPOTNœYL UP ^_L]ZOŴaYÏ XPOTNœY^VÏ ^d^_ŌX" UPYÈ UP OœVd ^aŌ Z^aŊOšPYŌ åšTYYZ^_T [úT WŌšMŊ NS]ZYTNVÏNS T LV`_YœNS YPXZNœ ad`ÈœaŴY OZ OYPôYœNS OYÝ$ 7]ZXŊ XYZSL OLWôœNS XP# _ZO L WŌšTaÏNS []Z^_úPOVÝ OLW ^aŊ_` []ZNPO`]d OP_ZcTV`UœNœ _ŊWZ L Xd^W$ ?WZaZ ŶVa^bŎPM ^P a ^LY^V]_` ^VWŴOŴ eP ^WZa ŶeaT" NZÈ eYL# XPYŴ ÈTaZ_" L bŎPM" _POd aŊOL" YL`VL$ @PY_Z ^aŊ_ZaŊ `eYŴaLYÏ WŌšPMYÏ ^d^_ŌX adNSŴeœ e [úPO[ZVWLO`" ÈP aP^Xœ] UP _aZúPY [Ŋ_T PWPXPY_d" V_P]ÏXT U^Z` aeO`NS" aZOL" ZSPĕ" ePXŊ L []Z^_Z]$ ūU`]aŌO^VŌ _P]L[TP ^P ZaôPX YP^YLÈœ WŌšT_ [úœeYLVd YPXZNœ" LWP NS_ŊUœ ^P OZ^_L_ SWZ`MŊUT" LÈ VP VZúPY` []ZMWŌX`" V_P]Ï OL# YZ` YPXZN adaZWŴaŴ$ <]Z_Z VWLOP ŴU`]aŌOL OÝ]Le YL OZ[Z]`šPYœ []Z VZYV]Ō_Yœ ÈTaZ_Yœ ^_dW" V_P]Ï XŴ šWZaŊV` [ZXZNT YL^_ZWT_ ]ZaYZaŴS`$ ÅTaZ_Yœ PYP]RTP ¥ a ŴU`]aŌO^VŌ XPOTNœYŊ YLeÏaLYŴ \^ŶZM L a šœY^VŌ XPOTNœYŊ ţOTU ¥ UP eŴVWLOPX aPôVP]ŌSZ ÈTaZ_L$ 6P ÈTaZ_ZOŴ]YZ` ^TWZ`" []Z`OœNœ UPXYŊSXZ_YÏXT VLYŴWVd eaLYÏXT YŴOœ šT XP]TOTŴYd" V_P]Ō úœOœ aPôVP]Ō ÈTaZ_Yœ []ZNP^d$ ÅTaZ_Yœ PYP]RTT [úTUœXŴXP eP ^_]Lad" e aZOd L eP aeO`NS`$ ?œOWœ a XZeV` L a ^]ONT" e YŊSZÈ []Z`Oœ OZ V]aP" _LVÈP ]PR`W`UP šTYYZ^_ VLÈOŌ M`ĕVd$ BdÈTa`UP QdeTNVŌ _ŊWZ" [úPYŴôœ TYQZ]XLNP" úœOœ OÏNSŴYœ" @d_Z []aVd U^Z` [úœ_ZXYd aP aôPNS QZ]XŴNS ÈTaZ_L L a WTOPNS XLUœ MÏ_ eL^_Z`[PYd _úPXT O]`Sd PYP]RTœ ¥ U^Z` _Z _ea$ PčöU L YLeÏaLUœ ^P bŶ`M" \U``M L WM\TM$ ūU`]aŌOL [ZVWŴOŴ eL eO]LaŌSZ VLÈOŌSZ šWZaŊVL" UPSZÈ OċôT U^Z` a ]ZaYZaŴeP$ <ZV`O YŊV_P]Ŵ e YTNS [úPaLÈ`UP" e_]ŴNœ Z]RLYT^# X`^ ]ZaYZaŴS` L UP YŴNSdWYŊUôœ V ZYPXZNYŊYœ$ ?_L]ZaŊVŴ šœY^VŴ XPOT# NœYL TY_P][]P_ZaLWL [úœ]ZO` L šWZaŊVL _LVŌ ULVZ S]` [Ŋ_T []aVÝ$ BeO`NS" aZOL L ePXŊ U^Z` ^[ZWPšYŌ ^ ŴU`]aŌOZ` L OZ[Wĕ`UP UP OúPaZ L ÈPWPeZ$

¦ ƄƉ ¦


ZVd^WTšPYœ L NT]V`WLNT" aPôVP]Z` šTYYZ^_ Z]RŴYÝ L ^Xd^WÝ" _ea$ _]ŴaTNœ ZSPĕ L TY_PWTRPYNT _ŊWL" XdôWPYœ" [LXŊë L []ZUPad PXZNœ$ ? ZVZWYœX ^aŊ_PX UP ^[ZUPYL aT_ŴWYœXT LV`[]P^`]YœXT MZOd" V_P# ]Ō aeŴUPXYŊ []Z[ZU`Uœ NPWŌ _ŊWZ$ BôPNSYd ZWPUZaŌ []ZNPO`]d" Z V_P]ÏNS [œôPXP a _Ō_Z VYœÈNP" _POd ZWPUZaÏ aÏ[WLNS å^_" ZWPUZaŌ XL^ŴÈP" ZWPUZaŌ VWd^_Ï]d L L[WT# VLNP ZWPUP OZ YZ^` ^LXZ^_L_YŊ T ULVZ ^Z`šŴ^_ NPWVZaŌ OP_ZcTVL# NP" ZO^_]Lĕ`Uœ _ZcTYd L MWZVŴOd a _ŊWP L `XZÈĕ`Uœ ÈTaZ_Yœ PYP]RTT" LMd a _ŊWP []Z`OTWL MPe [úPVŴÈPV$ @T^œNP WP_ []LV_TVZaŴYœ ŴU`]aŌO^VŌSZ ^d^_ŌX` WŌšPYœ UPY [Z# _a]e`Uœ" ÈP XL^ŴÈP XLUœ MWLSZOŴ]YŌ åšTYVd YL NPWŌ _ŊWZ$ <]aYœ eXœYVd Z _ŊNS_Z ŴU`]aŌO^VÏNS []ZNPO`]ŴNS ^[LOLUœ OZ ZMOZMœ Ƅ$ _T^œNTWP_œ [ú$ Y$ W$ 6PUTNS SWLaYœX åšPWPX MdWZ ^_TX`WZaL_ eL [Z`ÈT_œ ]`VZ` XŊVVŌ _VŴYŊ$ AÈ _PSOd XŊWL XL^ŴÈ []Z WŌšPYœ eŴ^LOYœ aÏeYLX" T VOdÈ UPUœ [ZOZML MdWL [ZYŊV`O ZOWTôYŴ ZO _Ō" ^P V_P]Z` ^P ^P_VŴaŴXP OYP^$ <]ZaŴOŊWT UT WŌVLúT eaLYœ bMVPUV[bŎ ULVZ WŌšM` L [Z`ÈœaLWT UT _LVŌ a []PaPYNT ZYPXZNYŊYœ$ B ]ŴXNT ^aŌSZ aÏNaTV` L _]ŌYTYV` X`^PWT eO]LaZ_Yœ XL^ŴÈP [ZO^_Z`[T_ MZUZaYœNT L aZUŴNT" []Z_ZÈP ^P [úPO[ZVWŴOLWZ" ÈP UTX [ZXZSZ` VP eWP[ôPYœ VZZ]OTYLNP L a MZUT []Z_T YP[úŴ_PWÝX$ B ŴU`]aŌOŊ ^P [Z`ÈœaLUœ _úT SWLaYœ VYTSd" ŞM^MWM _MYTU`Ŷ" ?aö# ^a`M _MYTU`Ŷ L -ö`MZS T^UPŶVM$ B YTNS UP [ZO]ZMYŊ ad^aŊ_WPYZ" ULV ^P XLUœ ZWPUP L XL^ŴÈP [Z`ÈœaL_ [úT WŌšMŊ T a []PaPYNT$ ūU`]# aŌO^VŌ XL^ŴÈP VOd^T ZaôPX aÝMPN YPMdWd MŊÈYŌ$ :PYœ _Z _LV OŴaYZ" NZ UP ŴU`]aŌOô_œ WŌVLúT []ZaŴOŊWT [Z`eP [LNTPY_ÝX" V_Púœ [Z_úPMZaLWT ^[PNTŴWYœ [ŌšT$ BdSWPOL_ ^V`_PšYŌSZ ZOMZ]YœVL" V_P]Ï eYLW ZO[ZaœOLUœNœ ŴU`]aŌO^VŌ _PNSYTVd L OZVŴeLW []LNZaL_ ^ PYP]RP_TNVÏXT O]ŴSLXT a _ŊWP" YPMdWZ UPOYZO`NSŌ L LYT WPaYŌ$ 6LV `È MdWZ úPšPYZ a åaZO`" WTôœ ^P ŴU`]aŌO^VŌ XL^ŴÈP ZO UTYÏNS [ZOZMYÏNS []ZNPO`] [Z`ÈœaŴYœX _P[WÏNS ZWPUÝ$ @P[WZ_L ^P

¦ ƄƊ ¦


0[YŶOŕ [XQV[bŶ YM_ŶÊ

;WPUZaŌ ZôP_úPYœ YPMZWT XL^ŴÈ NPWŌSZ _ŊWL UP ^Z`šŴ^_œ VLÈOZOPY# Yœ []LcP" V_P]Z` ŴU`]aŌOL OZ[Z]`š`UP []Z [Z^œWPYœ eO]Laœ L []Z []PaPYNT YPXZNœ$ <]ZaŴOŊUœ UP adôVZWPYœ XL^ŌúT ^[PNTŴWYœXT ZWPUT$ @Z ZaôPX YPeYLXPYŴ" ÈP ^P eŴVWLOd ZWPUZaŌ XL^ŴÈP YPXÝÈP_P YL`šT_ ^LXT$ 9ÝÈP_P UT L[WTVZaL_ OZXL ^LXT YL ^ZMŊ" LWP XÝÈP_P UT []ZaŴOŊ_ T ^aÏX MWœeVÏX YPMZ [úŴ_PWÝX$ 0ZXŴNœ XL^ŴÈ XŴ ZeO]LaYŌ åšTYVd L aÝMPN YPeŴWPÈœ YL _ZX" ÈP U^_P UT OZ^`O YTVOd YPOŊWLWT$ 6OP Z OZNPWL UPOYZO`NSZ` []Z# NPO`]` L UP LÈ ^ [ZOTaPX" []Zš ^P XP_ZOL OZXŴNœSZ ZWPUZaŴYœ YP]ZeôœúTWL XYZSPX aœN YPÈ OZ^`O$ 0ZXL []ZaŴOŊYŴ XL^ŴÈ UP aWL^_YŊ UPXYŌ a_œ]ŴYœ _P[WŌSZ ZWPUP OZ [ZVZÈVd$ <ZO^_L_YŌ UP [úT_ZX [úPOPaôœX ^LXZ_YŌ [Z_œ]ŴYœ ZWPUPX" L YTVZWT []ZQP^TZ# YŴWYœ XL^ŴÈYœ _PNSYTVL$ :PUOúœaP UP [Z_úPML ZM^_L]L_ ^T aSZOYÏ ZWPU$ ūU`]aŌO^VŴ XPOTNœ# YL ]ZeWTô`UP [Z`ÈœaŴYœ ZWPUÝ [ZOWP ]ZšYœNS ZMOZMœ" VOd ^P XL^œ# ]`UP_P$ 0Z[Z]`šPYœ XŴ YŴ^WPO`UœNœ [ZOZM`& ~ <ZOeTX L []aYœ [ZWZaTYL eTXd ¥ ^PeLXZaÏ" ZWTaZaÏ L XLYOW# ZaÏ ZWPU ~ 0]`SŴ [ZWZaTYL eTXd L UL]Z ¥ SZúšTšYÏ" V`V`úTšYÏ L ^PeLXZ# aÏ ZWPU ~ 8Ō_Z ¥ VZVZ^ZaÏ" ^W`YPšYTNZaÏ L ZWTaZaÏ ZWPU 6Pô_Ŋ YPÈ ^P [`^_œ_P OZ aWL^_Yœ XL^ŴÈP" UP YL Xœ^_Ŋ `aŌ^_ TYOTVLNP" [úT V_P]ÏNS MdNSZX XL^ŴÈ YPXŊWT []ZaŴOŊ_$ 6^Z` _Z [úPOPaôœX VZÈYœ TYQPVNP" YPXZNT NŌa" WZVŴWYœ eŴYŊ_d" ]LVZaTYL" Sd[P]_PYeP" LV`_Yœ ZYPXZNYŊYœ VWZ`MÝ L VZ^_œ L _LVŌ ^_Lad [Z Z[P]LNœNS

¦ ƅƉ ¦


@^MPUOQ [XQV[bŎT[ bÑ\XMOTa ç_`

9P_ZOL ZWPUZaŌSZ aÏ[WLNS` å^_ ^P []LV_TV`UP OWZ`SZ L ^Z`aT^œ ^ OŴaYÏX [ZeYL_VPX" ÈP Md ^P YLôP _ŊWZ XŊWZ []LaTOPWYŊ eML# aZaL_ ôVZOWTaTY L UPOÝ$ 6LVZ åšTYYÏ e[Ý^ZM aYT_úYœ ZšT^_d XŊWL ^aZUP [PaYŌ Xœ^_Z a WŌšPMYÏNS VZOPcPNS aôPNS aÏeYLXYÏNS Z]TPY_ŴWYœNS WŌšPMYÏNS ^d^_ŌXÝ" YL YTNSÈ ^_Laœ OYPôYœ XPOTNœYL$ ? ZWPUZaÏX aÏ[WLNSPX å^_ ^P ^P_VŴaŴXP a 5YOTT" VOP SZ aP ^aÏNS ^[T^PNS [úT[ZXœYLUœ ŴU`]aŌOô_œ WŌVLúT L L`_ZúT WPRPYOŴ]YœNS ^[T# ^Ý ŞM^MWM L ?aö^a`M aTe _LVŌ ^_]$ ƄƊ $ FYLWL SZ `È ^_L]ZšœY^VŴ ÷œôP ^_úPO` eL aWŴOd ÅW`_ŌSZ Nœ^LúP" UP eYŴX T e _TMP_^VŌ XPOTNœ# Yd L _LVŌ e ST[[ZV]L_Za^VŌ XPOTNœYd úPNVŌ L úœX^VŌ LY_TVd$ ;WPUZaÏ aÏ[WLNS å^_ XŊW _PSOd úLO` [ZOZM L e[Ý^ZMÝ []Z# aŴOŊYœ L [Z`ÈœaLWd ^P V YŊX` ]ÝeYŌ O]`Sd ZWPUÝ$ <úPO^_LaL Z UPSZ åšTYYZ^_T ^P [úT_ZX a 5YOTT Z[œ]LWL Z UPSZ [úPO[ZVWŴOL# YÏ aWTa YL ^d^_ŌX šLVP] L a _]LOTšYœ šœY^VŌ XPOTNœYŊ ^Z`aT^PWL ^P eYLWZ^_XT LV`[`YV_`]YœNS PYP]RP_TNVÏNS O]LS a WTO^VŌX Z]RLYT^X`" eL_œXNZ ` 4T[[ZV]L_L adNSŴePWL e [ZUP_œ YPXZNT ULVZ YP]ZaYZaŴSd š_dú eŴVWLOYœNS _ŊWP^YÏNS ôëŴa ¥ šP]YŌ ÈW`šP YQX[_" YQXMZOT[XŎ " ÈW`_Ō ÈW`šP OT[XŎ " V]aP _MZSaU_ L ^WTe` ´QSYM " V_P]Ō [ZeOŊUT [úPaeLW L ]ZeaTY`W 3LWŌYZ^ L UPÈ ^P ^_LWZ YL OWZ`SŴ ^_LWP_œ a WŌVLú^_aœ VWL^TNVÏX$ BôTNSYT OŴaYœ WŌVLúT T WŌ# šT_PWŌ [úT_ZX aŊOŊWT" ÈP TOPŴWYœ XPOTNœYL [Z`eP YPWŌšœ UTÈ aeYTVWŌ YPXZNT" YÏM]È ÈP UTX åšTYYŊ L [ZV`O XZÈYZ _]aLWP [úPONSŴeœ$ <]Z_Z a úLOŊ e YTNS S]ŴW aÏ[WLNS å^_ _ŌXŊú å^_úPOYœ ]ZWT ULV a WŌš# MŊ" _LV [úPOPaôœX a []PaPYNT$

¦ Ƈƃ ¦


B eŴaŊ]PšYŌ šŴ^_T VYTSd YLUOP_P ƅƄ O]`SÝ WŌšTaÏNS ZWPUÝ" V_P]Ō ^P ]ÝeYÏX e[Ý^ZMPX [Z`ÈœaLUœ [úT OP_ZcTVLNT L Z YTNSÈ U^XP [^LWT a [úPONSŴePUœNœNS VL[T_ZWŴNS$ 6^Z` úLePYd a LMPNPOYœX [Z# úLOœ [ZOWP YŴeaÝ" ^P V_P]ÏXT ^P XÝÈP_P ^P_VL_ YL YLôPX _]S`$ A VLÈOŌSZ ZWPUP ^P ^PeYŴXœ_P ^ UPSZ [úœ[]LaZ`" ^ ST^_Z]Tœ [Z# `ÈœaŴYœ L ^ WŴ_VLXT a YŊX ZM^LÈPYÏXT$ 7]ZXŊ _ZSZ `aŴOœXP _LVŌ TYOTVLNP" [úT V_P]ÏNS ^P aŊ_ôTYZ` [Z`ÈœaŴ" L YPU]ÝeYŊUôœ eLUœXLaZ^_T$ <ZV`O ^P ^LXT []Z YŊV_P]Ï YPMZ YŊV_P]Ō e YTNS ]ZeSZOYP_P" XÝÈP_P ad`Èœ_ T [ZO]ZMYÏ ]PU^_úœV$ Be[ZXPĕ_P ^T [úT_ZX YL YLôT ]LO`" LMd^_P ^P [úT YŴV`[` YPúœOTWT NPYZ`" LWP VaLWT_Z`$ BÏMŊ] UP OYP^ aPWTNP ôT]ZVÏ" _LVÈP aŴX YŴ^WPO`UœNœ VL[T_ZWd UT^_Ŋ [ZXZSZ` a WP[ôœ Z]TPY_LNT$ .Pe ZSWPO` YL _Z" []Z V_P]Ï ZWPU ^P ]ZeSZOYP_P" [WL_œ [ZVLÈOŌ eŴ^LOL& <Z`ÈœaPU_P UPY VaLWT_Yœ ]Z^_WTYYŌ ZWPUP WT^ZaLYŌ eL^_`OPYL$ 6^Z` ^TNP O]LÈôœ YPÈ ZWPUP eœ^VLYŌ UTYÏXT XP_ZOLXT" LWP adôôœ NPYL ^P a eŴUX` aLôPSZ eO]Laœ `]šT_Ŋ ad[WL_œ$ ? ]Z^_WTYYÏXT ZWPUT ^T ^V`_PšYŊ OZ[úPUP_P eO]Laœ" [úPOPaôœX []Z_Z" ÈP XLUœ [úœeYTaŌ ^WZÈPYœ XL^_YÏNS Vd^PWTY$ 6LV YL[ZaœOŴ UPUTNS YŴePa" ZWPUP WT^ZaLYŌ eL^_`OPYL ^P _PNSYZWZRTNVd e[]LNZ# aŴaLUœ eL [Z`ÈT_œ YœeVÏNS _P[WZ_$ 0œVd _ZX` a YTNS eÝ^_ŴaLUœ eL# NSZaŴYd aôPNSYd NPYYŌ WŴ_Vd$ >L±YLNP ^P Z[]Z_T _ZX` []ZaŴOœ eL adôôœNS _P[WZ_" L [ZV`O UP ZWPU eœ^VŴaŴY Pc_]LVNœ" [Z`ÈœaLUœ ^P YLaœN T NSPXTNVŴ ]Ze[Z`ô_ŊOWL$ @Z UP SWLaYœ OÝaZO" []Zš ]L±YZ# aLYŌ L Pc_]LSZaLYŌ ZWPUP e_]ŴNPUœ eYLšYZ` šŴ^_ ^aÏNS []Z^[Ŋô# YÏNS åšTYVÝ YL WTO^VŌ eO]Laœ$ F _ZSZ_Z OÝaZO` Md ^P YPXŊWd [úT OP_ZcTVLNT [Z`ÈœaL_$ <ZaLÈ`UPXP eL OÝWPÈT_Ō ^PeYŴXT_ aŴ^ LWP^[Zĕ ^P eŴVWLOYœXT [ZUXd _ÏVLUœNœXT ^P NSPXTNVŌSZ ^WZÈPYœ ZWPUÝ$ 9L^_YŌ Vd^PWTYd U^Z` OWZ`SŌ úP_ŊeNP `SWœVZaÏNS L_ZXÝ" V_P]Ō _aZúœ eŴVWLOYœ ^_LaPMYœ VLXPYd aôPNS _`VÝ$ 1cT^_`Uœ _úT _d[d XL^_YÏNS Vd^P#

¦ Ƌƈ ¦