__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Polska dyplomacja z PoloniÄ… i dla Polonii

www.msz.gov.pl


Copyright © by Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedrukowywanie bez zgody wydawcy zabronione. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Opracowano pod redakcją Iwony Kozłowskiej, MSZ Projekt graficzny i skład: Studio Bakalie Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza, A. Grzegorczyk ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice Współpraca: Centrum Operacyjne MSZ ISBN 978-83-63743-53-6

Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii


Minister Grzegorz Schetyna o priorytetach polskiej dyplomacji w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą Sejm 6 listopada 2014 r. Globalne zaangażowanie Polski oznacza także dbałość o utrzymanie więzi z blisko 20-milionową, rozsianą po całym świecie Polonią. Współpraca z nią coraz częściej przynosi korzyści obu stronom. Aktywizacja zawodowa i polityczna młodszych pokoleń Polonii, ich zaangażowanie społeczne, sprzyjają utrwalaniu relacji Polski z krajami ich zamieszkiwania oraz umacniają dobry wizerunek naszego państwa. Tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała – dotyczy to zwłaszcza Polaków na Wschodzie – stanowczo będziemy dążyć do poprawy ich społecznego i materialnego statusu, a także do zapewnienia im realnego prawa do utrzymywania związków z ojczyzną. Uważnie przyglądamy się także statusowi Polaków w Niemczech. Efektywnie wykorzystujemy przesunięte z Senatu RP w 2012 r. środki na realizację projektów współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Kilka dni temu ogłosiłem czwarty już konkurs dotacyjny organizowany przez MSZ. Nowy, przejrzysty i bardziej racjonalny mechanizm finansowania polityki polonijnej daje możliwość koncentrowania się na działaniach strategicznych. Nacisk kładziemy – i będziemy kłaść – na wsparcie oświaty i mediów polonijnych, umacniając tożsamość naszej diaspory. Mamy nadzieję na stałe doskonalenie oferty medialnej dla Polaków za granicą, którą finansujemy w postaci programu TVP Polonia.


Jesteśmy dla wielu osób krajem dającym szanse i możliwości rozwoju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych o Polsce, Polonii i Polakach za granicą

Doceniamy szczególną rolę, jaką Polonia i Polacy za granicą odgrywają w kształtowaniu przyjaznych stosunków swoich krajów zamieszkania z Polską.

Polityka polonijna jest wielowektorowa i ma zróżnicowane geograficznie priorytety. Jedną z najważniejszych kwestii są obecnie migracje w ramach Unii Europejskiej, z kolei na kierunku wschodnim ochrona praw mniejszości polskich oraz dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe, a w Ameryce Północnej promowanie pozytywnego wizerunku Polski.

Polonia jest dla nas ważnym partnerem w prowadzeniu polskiej polityki zagranicznej.

Wspieramy działania włączające Polonię we współpracę gospodarczą z krajem.

W ślad za zmieniającą się rolą Polonii i Polaków za granicą muszą iść działania, by ten potencjał wykorzystać.

Fot. Mariusz Ciszewski

Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy wiążą swoje nadzieje z Polską.

Dziś bycie częścią Diaspory nie powinno oznaczać odcięcia się od Polski, lecz godne reprezentowanie jej za granicą.


Partner… na co dzień… Zespół Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

proponuje i koordynuje kierunki współpracy z Polonią i Polakami za granicą w ramach MSZ

nadzoruje działalność placówek dyplomatyczno-konsular-

nych w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą

prowadzi sprawy

związane z ochroną praw i statusu prawnego Polonii oraz społeczności polskich za granicą poza krajem

wspiera kultywowanie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej działa na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy Polonii i Polaków

przeprowadza doroczny konkurs, w wyniku którego najlepsze

i najciekawsze projekty dotyczące Polonii i Polaków za granicą otrzymują dotację ze środków budżetowych

zatwierdza planowane wydatki placówek dyplo-

matyczno-konsularnych na rzecz Polonii i Polaków za granicą składane w formie projektów polonijnych

obsługuje Międzyresortowy

Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą

współpracuje

współdziała na rzecz ochrony polskich miejsc pamięci

z Telewizją Polską w zakresie tworzenia programu

współpracuje z organizacjami pozarządowym i partnerami

w języku polskim dla odbiorców za granicą TV Polonia

za granicą z Polską na świecie

społecznymi

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Aleja J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Sekretariat/tel.: + 48 22 523 9441 DWPPG.Sekretariat@msz.gov.pl


Mottem naszego działania jest

Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć, razem z Polonią i dla Polonii


Ochrona praw w krajach zamieszkania

Fot. Włodzimierz Iszczuk

wspieranie i rozwijanie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce we wszystkich formach organizacyjnych, w systemach szkół publicznych innych państw, w szkołach społecznych oraz szkolnych punktach konsultacyjnych na wszystkich etapach edukacji, zwłaszcza w krajach migracji poakcesyjnej.

wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie sprawności ich funkcjonowania, widoczności i aktywności w życiu publicznym i świadomości praw przysługujących mniejszościom polskim oraz polskim obywatelom za granicą.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, fot. Łukasz Czajkowski

Język polski

Powroty

Co jest dla nas ważne?

Dziedzictwo narodowe zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej i umacnianie polskiej tożsamości; wspieranie aktywności Polonii w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, pamięci historycznej oraz promocji kultury polskiej za granicą.

Kontakty wspieranie rozwoju polonijnych kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, sportowych oraz współpracy samorządowej z Polską, umacnianie więzi młodego pokolenia z Polską, wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego Polonii i biznesu polonijnego.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, fot. Piotr Apolinarski

Fot. Krzysztof Hejke

Fot. APPLA

wspieranie powrotów Polaków do kraju, tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.


Polityka otwartych drzwi wobec Polonii i Polaków za granicą

Partnerska współpraca z Polonią i Polakami za granicą stanowi jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wszystkich mieszkających za granicą, niezależnie od ich statusu obywatelskiego, którzy wywodzą swe pochodzenie z naszego kraju i zachowują poczucie związku z Polską, traktujemy jako naszych Partnerów. W naszych działaniach stawiamy na: • partnerstwo we współdziałaniu • wspólną aktywność w utrwalaniu i kształtowaniu rzetelnego wizerunku Polski w świecie • wzajemne zaangażowanie na rzecz rozwoju wszechstronnej współpracy • partycypację młodego pokolenia w życiu polonijnym • dialog międzypokoleniowy • mobilizację wszystkich środowisk zainteresowanych współpracą z Polską • bezpośrednie kontakty • nowoczesne formy komunikowania się • dialog i dyskusję • ciekawe, nowatorskie projekty • łączenie tradycji z nowoczesnością • przyszłość w oparciu o pamięć o przeszłości Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Konsulaty Instytuty Polskie

Fot. Mariusz Kosiński

Polonia i Polacy za granicą

Rady Polonijne kontakty bezpośrednie

Ambasady

media społecznościowe

organizacje polonijne


Fot. ©iStock.com/Sage78

umacnianie umacnianie pozycji pozycji PolskiPolski na arenie na arenie międzynarodowej międzynarodowej działanie działanie na rzecz na rzecz budowania budowania i umacniania i umacniania porozumienia porozumienia i pojednania i pojednania między między narodami narodami promowanie promowanie idei integracji idei integracji europejskiej europejskiej kreowanie kreowanie nowych nowych idei widei stosunkach w stosunkach bilateralnych bilateralnych i międzynarodowych i międzynarodowych tworzenie tworzenie sieci sieci powiązań powiązań gospodarczych gospodarczych kształtowanie kształtowanie i promowanie i promowanie wizerunku wizerunku nowoczesnej nowoczesnej PolskiPolski pielęgnowanie pielęgnowanie pamięci pamięci historycznej historycznej i dziedzictwa i dziedzictwa narodowego narodowego moderowanie moderowanie dialogu dialogu międzypokoleniowego międzypokoleniowego patriotyczne patriotyczne wychowanie wychowanie młodego młodego pokolenia pokolenia uczestniczenie uczestniczenie w globalnych w globalnych procesach procesach polityczno-społecznych polityczno-społecznych

Rola Polonii i Polaków za granicą we współczesnym świecie

wspieranie wspieranie rozwoju rozwoju PolskiPolski przezwyciężanie przezwyciężanie negatywnych negatywnych stereotypów stereotypów i uprzedzeń i uprzedzeń wspieranie wspieranie dwujęzyczności dwujęzyczności


Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do Atlasu...

Dowiesz się, że • Polska ma – w porównaniu do liczby ludności – jedną z największych diaspor w skali globalnej. Poza Polską zamieszkuje od 18 do 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia.

Polska diaspora na świecie w liczbach Dane szacunkowe.

brak danych

• Najwięcej miejsc nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce znajduje się na Ukrainie (410), najwięcej szkół społecznych działa w Wielkiej Brytanii (145), a w Stanach Zjednoczonych jest najwięcej studiów, lektoratów i katedr języka polskiego (74).

<1 000

1 000

2 500

5 000

10 000

50 000

100 000

250 000

500 000

1 000 000 1 500 000 2 000 000

www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/publikacje


Fot. Błażej Sendzielski

Jak wspieramy Polonię i Polaków za granicą…


Dofinansowanie projektów polonijnych poprzez placówki dyplomatyczno-konsularne

Ambasady oraz konsulaty RP mają możliwość wnioskowania o przyznanie środków na realizację projektów polonijnych

Dofinansowanie przyznajemy w ramach czterech funduszy

Placówki składają projekty dwa razy w roku: w październiku (projekty do realizacji w nadchodzącym roku) i w kwietniu (projekty do realizacji w II połowie danego roku).

szkolnictwo polskie za granicą

kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, opieka nad miejscami pamięci narodowej

(fundusz dotyczy głównie Litwy oraz krajów poakcesyjnej migracji zarobkowej)

1

2

3

Co to oznacza dla potencjalnego polonijnego partnera ambasady czy konsulatu?

opieka prawna

kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w Polsce (fundusz dotyczy głównie placówek akredytowanych w krajach b. ZSRR)

4

Należy odpowiednio wcześniej – co najmniej 2 miesiące przed terminem zgłoszenia do MSZ projektu przez placówkę – nawiązać kontakt z konsulem ds. współpracy z Polonią lub kierownikiem wydziału konsularnego placówki w celu omówienia wstępnych założeń projektu i trybu jego realizacji.


Dofinansowanie projektów polonijnych poprzez publiczny konkurs dotacyjny

złożenie w terminie oferty wraz z kosztorysem projektu doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą

fundacje

W Konkursie

stowarzyszenia

na najlepsze projekty polonijne mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne określone w regulaminie podmioty, których działalność nakierowana jest na współpracę z Polonią i Polakami za granicą

jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego publiczne i niepubliczne szkoły wyższe instytuty badawcze

zgodność z głównymi obszarami tematycznymi, wyznaczonymi w oparciu o dokumenty programowe nt. Polonii

Warunki udziału w konkursie:

izby gospodarcze

Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

kwota administracyjna nie większa niż 10%,wkład własny nie mniejszy niż 5% list intencyjny ze strony środowisk polonijnych potwierdzający celowość projektu

osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego i innych kościołów zarejestrowanych w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Obszary tematyczne:

wartość projektu powyżej 100 tys. złotych (z wyjątkiem projektów finansowanych w ramach regrantingu)

Inwestycje w infrastrukturę polonijną

Wsparcie mediów polonijnych

Wzmacnianie pozycji środowisk polskich

Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Pytania i uwagi na temat konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” można przesyłać na adres polonia.konkurs@msz.gov.pl.


Chciałbyś zorganizować koncert, spotkanie autorskie, konkurs dla uczniów, konferencję, uzyskać wsparcie dla swojej organizacji polonijnej, szkoły, zespołu… ale nie wiesz, jak to zrobić…

Masz pomysł

Przedstaw ambasadzie/ konsulatowi wstępne założenia projektu w ramach spotkania lub/i w formie pisemnej czy elektronicznej

na mały projekt na duży projekt

1

1 Nawiąż współpracę z najlepszym według Ciebie polskim partnerem, z którym chciałbyś realizować projekt

Placówka dokonuje weryfikacji zgłoszonych inicjatyw

Po podjęciu decyzji o włączeniu się w realizację i finansowanie projektu placówka wnioskuje o akceptację projektu do MSZ

MSZ dokonuje oceny projektu wg pięciu kryteriów (m. in. zgodność z priorytetami polonijnymi, udział finansowania z innych źródeł)

Po uzyskaniu przez placówkę akceptacji MSZ ustal z nią formę realizacji/ rozliczenia projektu

2

3

4

5

4

5

2 Zajrzyj na stronę www.msz.gov.pl w zakładce Polonia, która pomoże Ci dokonać pierwszego wyboru

3 Przedstaw organizacji swoje oczekiwania i propozycje, przekonaj partnerów do zaangażowania się w Twój projekt

Wraz z partnerem skonstruuj projekt zgodnie z priorytetami polityki polonijnej i zasadami Regulaminu Konkursu

Po rozstrzygnięciu konkursu MSZ przystąp do wspólnej realizacji projektu


Mówimy i czytamy po polsku

Prezentacja wybranych projektów dofinansowanych przez MSZ

Fot. Jerzy Wójcicki

– wspieramy nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie, Fundacja Wolność i Demokracja (projekt dwuletni) Projektem zostało objętych ponad 100 placówek oświatowych na Ukrainie, w których uczy się około 10 000 polskich uczniów. Wsparcie, głównie w postaci pomocy naukowo-dydaktycznych, pokrycia kosztów lokalowych, przeszkolenia nauczycieli otrzymały m.in.: Szkoła Wiedzy o Polsce w Żytomierzu, Towarzystwo Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu, Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie, Szkoła Polska w Kowlu, szkoły sobotnio-niedzielne w Chersoniu i Dniepropietrowsku. Realizacja programu w Zaporożu umożliwiła objęcie opieką merytoryczną punktu nauczania przy Towarzystwie Języka i Kultury Polskiej. Od podstaw natomiast została stworzona Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie. Języka polskiego, literatury, historii i tradycji uczy się w niej ok. 50 dzieci. Podniesienie poziomu prowadzonej już nauki języka polskiego stało się priorytetem w Kowlu – realizacja projektu w tamtejszej szkole polskiej umożliwiła organizację wielu ciekawych spotkań prowadzonych w języku polskim i dotyczących Polski.


Fot. Włodzimierz Iszczuk

Wsparcie dla szkół nauczających języka polskiego,w języku polskim i o Polsce w Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie Wspólnota Polska (projekt dwuletni)

Szkoła.PL w Irlandii, Fundacja Edukacja dla Demokracji (projekt dwuletni)

Celem projektu jest wsparcie oświaty polskiej w Wielkiej Brytanii poprzez utrzymanie i rozwój istniejących szkół polskich oraz pomoc w tworzeniu nowych placówek. Projekt zakłada otwarcie ok. dwudziestu nowych szkół polskich w 2014 r. i kolejnych trzydziestu w 2015 r. Rozszerzenie sieci szkół w Wielkiej Brytanii związane jest z rosnącym zapotrzebowaniem na naukę języka polskiego jako języka ojczystego spowodowanym ekspansją demograficzną emigracji polskiej. Wzorem dla nowo powstających placówek jest Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej na Willesden Green w Londynie, dofinansowywana również w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Szkoła ta działa prężnie od 60 lat, uczęszcza do niej obecnie ponad 600 uczniów. Ważną rolę w życiu szkoły i polskich uczniów odgrywa harcerstwo. Od 1965 r. istnieje w szkole Koło Przyjaciół Harcerstwa; utworzone zostały także drużyny harcerskie oraz grupa dla najmłodszych „Skrzaty”.

Projekt skierowano do prawie 3500 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przebywających ze swoimi rodzicami w głównych skupiskach Polaków w Irlandii: w Dublinie, Cork, Cavan, Limerick, Galway, ale również w mniejszych miejscowościach. W ramach projektu uczniowie szkoły polskiej w Cavan przygotowali Akademię 3 Maja, podczas której zapoznali się z historią Konstytucji Majowej, w szkole w Waterford nauczyciele zorganizowali dla swoich uczniów konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim, natomiast ponad 70 dzieci uczących się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Dublinie udało się z wakacyjną wycieczką do Polski. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu łączył wspólny cel podtrzymywania kontaktu z polskim językiem, kulturą i tradycjami.


Pro Media: nowa jakość na Wschód – Litwa, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie (projekt dwuletni) Główne cele projektu to profesjonalizacja mediów polskich na Litwie, podniesienie kwalifikacji zawodowych dziennikarzy, a także prestiżu Polaków w miejscach zamieszkania. W jego ramach w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zorganizowano warsztaty dla osób tworzących „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Magazyn Wileński”, „Znad Wilii” i „Wilnotekę”, podczas których szlifowały one swój warsztat dziennikarski. Ponadto polscy dziennikarze z Litwy wzięli udział w konferencji z udziałem Marszałka Senatu RP B. Borusewicza, którą zorganizowano w Czechach w ramach regularnych spotkań ze środowiskiem dziennikarzy emigracyjnych. Projekt obejmuje także wspieranie bieżącej działalności polskich mediów. Przykładem jest „Wilnoteka”, cotygodniowy magazyn informacyjno-publicystyczny oraz „Znad Wilii”, polskojęzyczne radio. W doniesieniach medialnych znad Wilii nie zabrakło m.in. informacji o wileńskich obchodach upamiętniających 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności.

Fot. Kulturalno-Oświatowe Centrum „Czerwone maki” w Orenburgu

Wspieramy rozwój mediów polonijnych


Pomagamy budować, remontować, modernizować przedszkola, szkoły, Domy Polskie Inwestycje w infrastrukturę Domów Polskich, instytucji polonijnych, szkół, Stowarzyszenie Wspólnota Polska Projekt ma na celu ułatwienie Polonii i Polakom za granicą dostępu do instytucji, w których mogliby podtrzymywać swoje więzi z Polską. Zaliczono do nich przedszkola i szkoły, gdzie dzieci osiadłych i przebywających za granicą Polaków mogą korzystać z opieki oraz nauki, a także Domy Polskie, oferujące zarówno młodszym, jak i starszym osobom szeroki dostęp do przedsięwzięć polonijnych. W ramach projektu udało się wesprzeć m.in. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (Litwa), Dom Polski w Nowym Sołońcu (Rumunia). Ten ostatni został uroczyście otwarty przez Związek Polaków w Rumunii w lipcu 2014 roku. Budynek ma powierzchnię 600 m2, znajdują się w nim sala widowiskowa, kuchnia i pięć pokoi gościnnych, dzięki czemu może służyć także jako baza noclegowa dla turystów z Polski odwiedzających Rumunię.

Celem projektu jest wsparcie finansowe Publicznego Przedszkola w czeskim Gnojniku, do którego uczęszczają polskie dzieci. Dzięki zainwestowanym środkom polskie dzieci z Zaolzia otrzymały szansę nauki w bardzo nowoczesnym budynku. Zajęcia w przedszkolu prowadzi wykształcona kadra pedagogiczna, dysponująca czterema salami przeznaczonymi do zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Placówka, poza standardową opieką, oferuje także zajęcia dodatkowe: naukę języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczno-taneczne. Doskonałe warunki do rozwoju fizycznego i intelektualnego zapewnia ponadto współpraca przedszkola z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku, Centrum Medycyny Rodzinnej w Gnojniku, Ochotniczą Strażą Pożarną, Centrum Kultury oraz miejscową biblioteką.

Fot. Tomasz Czaplicki MSZ

Inwestycje w infrastrukturę przedszkola w Gnojniku (Czechy), Stowarzyszenie Wspólnota Polska (projekt dwuletni)


Fot. Błażej Sendzielski

Inspirujemy do działania i aktywności Greenpoint. Przemiany, Fundacja Culture Shock Celem projektu jest promocja polskiej kultury, historii i dziedzictwa poprzez nowatorskie działania edukacyjne, rekreacyjne oraz aktywizujące polskich mieszkańców nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. W jego ramach zrealizowano warsztaty edukacyjne, liczne koncerty oraz pokazy filmowe, angażując w nie wielu mieszkańców Greenpoint. Przykładem są warsztaty fotograficzne dla młodzieży „Wakacyjna przygoda z fotografią”, podczas których uczestnicy wcielili się w role fotoreporterów i stworzyli wizualną historię Greenpointu z uwzględnieniem wpływu polskiej emigracji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w Bibliotece Brooklyńskiej w języku polskim i angielskim.

Jesteś u siebie, zagłosuj!, Stowarzyszenie Szkoła Liderów Projekt wsparł kampanię profrekwencyjną, której celem było wyjaśnienie, na czym polega głosowanie za granicą oraz zachęcanie Polaków mieszkających poza Polską do głosowania zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku, jak i w lokalnych wyborach samorządowych, np. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kampania została skierowana do Polaków w ośmiu krajach Unii Europejskiej: w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Belgii, w Holandii, we Francji i w Hiszpanii. Na stronie internetowej www.jusz.eu zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące terminów wyborów, terminów rejestracji, miejsc głosowania oraz wytyczne np., jak zapisać się na listę wyborców. Ponadto kampania obecna jest na portalach społecznościowych, z których Polacy na emigracji najszybciej dowiadują się o wyborach w miejscach swojego zamieszkania, a także przedsięwzięciach związanych z wyborami. Przykładem jest debata publiczna o zaangażowaniu politycznym Polonii w Irlandii, zorganizowana w Domu Polskim w Dublinie – do udziału w niej aktywnie zachęcali twórcy kampanii poprzez portale społecznościowe.


Pomagamy umacniać i rozwijać kontakty z Polską

Fot. Maggie Habieda, Fotografia Boutique

Rozmowy o polskich losach – spektakle wyjazdowe Teatru Polskiego z Toronto, Fundacja Oświata Polska za Granicą Projekt wsparł działalność Salonu Poezji, Muzyki i Teatru im. Jerzego Pilitowskiego, zawodowego polskiego teatru z siedzibą w Toronto działającego od 1991 roku. Teatr wystawia przedstawienia nie tylko w Kanadzie, ale jeździ ze spektaklami po całym świecie – głównie na zaproszenie organizacji polonijnych i polskich instytucji. Dzięki finansowemu wsparciu projektu Teatr Polski dotarł do szerokiego grona odbiorców m.in. z takimi przedstawieniami jak: „Helena” (o Helenie Modrzejewskiej), „Tamara L.” (o Tamarze Łempickiej), „Promieniowanie” (o Marii Skłodowskiej-Curie) czy „Opowieści Poli Negri”. Wyjątkowym zainteresowaniem Polonii cieszyły się przedstawienia oparte na najwybitniejszych dziełach polskiej poezji, od Jana Kochanowskiego do Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Jana Twardowskiego oraz spektakl poświęcony życiu Hanki Ordonówny, poruszający temat zesłania na Syberię i ratowania polskich sierot. W repertuarze Teatru nie brak także widowisk, których walorom artystycznym towarzyszy szczególnie silna wymowa patriotyczna, o czym świadczą tytuły: „Uśmiechy Lwowa”, „Rozśpiewana Warszawa”, „Pokłon Janowi Pawłowi II” czy „W hołdzie Powstańcom Warszawy”.


w których udział wzięło ponad 5000 dzieci polonijnych z 15 krajów: z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Kazachstanu, Rumunii, Mołdawii, Rosji, Łotwy, Uzbekistanu, Czech, USA, Kanady, Węgier, Bułgarii oraz z Niemiec. Jednym z ważniejszych elementów wyjazdów kolonijnych był kontakt z dziećmi mieszkającymi w Polsce. Dlatego szczególnie wspieraliśmy projekty, w które angażowane były również dzieci z naszego kraju. Letnie obozy organizowane były w wielu regionach Polski, między innymi w Małopolsce, na Śląsku i na Pomorzu. W trakcie pobytu uczestnicy mieli możliwość udziału w wielu wycieczkach, podczas których poznali najciekawsze polskie miejscowości i zabytki. Dodatkowo MSZ sfinansowało w 2014 roku kolonie dla dzieci z Donbasu. Z tego ciężko doświadczonego regionu Ukrainy przyjechało do Polski ponad 250 dzieci. Organizacją ich pobytu zajmowało się Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Fot. Stowarzyszenie Parafiada

Kolonie i obozy w Polsce

Kolonie i obozy w Polsce to dla wielu dzieci polskiego pochodzenia jedyna często okazja do odwiedzenia kraju swoich przodków. Ważne jest, by ten czas został wykorzystany jak najlepiej, a młodzi ludzie wrócili do swoich domów pełni pozytywnych wrażeń i motywacji do utrzymywania więzi z Polską. W 2014 roku w ramach projektów współfinansowanych przez MSZ zorganizowano 111 turnusów kolonijnych,


Fot. Stowarzyszenie Parafiada

Parafiada, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Uczestnicy kolonii współfinansowanych w ramach konkursu nie tylko wypoczywają, ale również otrzymują możliwość lepszego poznania polskiego języka, historii i kultury. Organizatorzy dbają o to, by zdobywanie wiedzy było połączone z dobrą zabawą. Przykładem może być Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. W ramach projektu „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” dzieci brały udział w rozmaitych warsztatach plastycznych, teatralnych, muzycznych i sportowych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych i pełnych entuzjazmu animatorów i pedagogów. Pod koniec pobytu w Polsce wszyscy spotkali się w Warszawie, gdzie na terenie kampusu SGGW odbyła się 26. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Jej uczestnicy brali udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. W przedsięwzięciu uczestniczyły dzieci z Ukrainy, Rosji, Łotwy, Białorusi i Uzbekistanu.

Rozmowy Polaka z Kazachem, Instytut Wschodnich Inicjatyw Wśród realizowanych projektów nie zabrakło obozów tematycznych. Instytut Wschodnich Inicjatyw zorganizował w 2014 roku wakacyjną akademię dziennikarską pod hasłem „Polaka z Kazachem rozmowy”, w ramach której uczestnicy mogli sprawdzić się w roli profesjonalnych dziennikarzy. Do Polski przyjechali młodzi ludzie z Kazachstanu, głównie z okręgów Ałmaty, Karaganda i Kokczetaw. Program wypełniony był warsztatami dziennikarskimi dotyczącymi zarówno tworzenia i prezentacji materiałów medialnych, jak i obsługi sprzętów elektronicznych przydatnych w pracy reportera. Nie zabrakło również zajęć językowych i kulturalnych. W programie obozu znalazły się też wycieczki przybliżające uczestnikom Kraków i okolice. Stworzone przez młodych adeptów dziennikarstwa reportaże i filmy zostały po powrocie do Kazachstanu zaprezentowane w środowiskach polonijnych, a ich artykuły opublikował „Ałmatyński Kurier Polonijny”.


Fot. Przemysław Gembiak MSZ

Przeszłość dla przyszłości – wspólnie dbamy o pamięć historyczną i miejsca pamięci

Renowacja miejsc pamięci w Bawarii Na obszarze południowych Niemiec (Bawaria i Badenia-Wirtembergia) zlokalizowanych jest blisko cztery tysiące miejsc pochówku obywateli polskich z okresu II wojny światowej. Na cmentarzu w Murnau (Bawaria) znajduje się wyodrębniona kwatera polskich oficerów niemieckiego obozu jenieckiego (Oflag). Kamień pomnika i tablice z nazwiskami pochowanych żołnierzy w ciągu minionych kilkudziesięciu lat zostały zniszczone przez oddziaływanie warunków atmosferycznych. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego w Monachium przy wsparciu finansowym MSZ zrealizowano w 2013 r. kompleksową renowację tej nekropolii. Z kolei Wzgórze Leitenberg w Dachau jest miejscem masowego pochówku ponad 7 000 ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KZ Dachau, w którym uwięziono m.in. 2720 duchownych. Większość z nich stanowili Polacy. Więźniami KZ Dachau byli m.in. ks. arcybiskup K. Majdański i ks. Leon Stępniak. W 1999 r. ku czci polskich ofiar obozu wzniesiono pomnik. W 2013 r. z pomocą Konsulatu RP w Monachium przeprowadzono jego kompleksowy remont, który został sfinansowany ze środków przyznanych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.


Fot. Mariusz Ciszewski

Polska jest wszędzie tam, gdzie są Polacy


Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii  

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ wspiera około 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza gran...

Polska dyplomacja z Polonią i dla Polonii  

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ wspiera około 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyjących poza gran...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded