Supi Br/Nr 17

Page 1

SUPI

Supi_17_korice.indd 3

Br/Nr 17

11/9/12 12:04 PM


Odlučili ste povesti na putovanje i najmlađe članove vaše obitelji? Rezervirajte unaprijed sjedalo i poseban obrok za vaše dijete. Koristite se FlyOnLine uslugama, kontaktirajte neku od poslovnica ili nazovite Kontakt centar na 062 500 505 ili 01/6676 555. Your youngest family members are travelling along? Book a seat and a special meal for your child in advance. Use our FlyOnLine service, contact one of our offices or call the Contact Center at 00385 1/6676 555.

www.croatiaairlines.com

Supi_17_korice.indd 4

11/9/12 12:04 PM


Najdraæi mali putnici! U mojoj novoj priËi upoznat Êete dragog prijatelja − Oπtra. On je vrlo zanimljiv bjeloglavi sup koji je proputovao cijeli svijet i doæivio mnogo pustolovina. Svoju zadnju pustolovinu odluËio je podijeliti s nama. U rubrici Saznajte viπe o... moæete proËitati sve o bjeloglavim supovima te se nakon toga igrati s nama. Vaš prijatelj Supi

Dearest little passengers! My new story will introduce to you a dear friend − Ostro. He is a very interesting griffon vulture who has travelled around the world and experienced many adventures. He decided to share the last one with us. In the Learn more about... section you can read all about griffon vultures and then play with us. Your friend Supi

11


LONDON 1908.GODINE... LONDON IN THE YEAR 1908...

O©TRO? DA, POZNAJEM GA. OSTRO? YES, I KNOW HIM.

DAKAKO, BUDITE BEZ BRIGE. OF COURSE, DON’T WORRY.

2

MOLIM? DA, JA SAM. HELLO?.. YES, SPEAKING.

GDJE?! PA TO JE NEMOGUΔE! WHERE?! IT IS IMPOSSIBLE!

DRÆI SE, O©TRO. POLIJEΔEMO! HANG IN THERE, OSTRO, WE ARE TAKING OFF!


IZA LOPTICA KRIJE SE MNOGO VEΔI ZLO»IN. THERE IS A MUCH BIGGER CRIME HIDING BEHIND THE TENNIS BALLS.

DRAGI MOJI! STIGLA JE SENZACIONALNA VIJEST! O©TRO JE SLETIO U ©VEDSKU!.. DEAR FRIENDS, I HAVE A SENSATIONAL NEWS! OSTRO HAS LANDED IN SWEDEN!..

©TO JE O©TRO?!, NE ©TO, NEGO TKO! O©TRO JE SUP, KAO I JA, ALI JEDINSTVEN NA SVIJETU! WHAT IS OSTRO?!, NOT WHAT BUT WHO! OSTRO IS A GRIFFON VULTURE, JUST LIKE ME, BUT UNIQUE IN THE WORLD!

TOLIKO DA JE IZ GNIJEZDA ZAMALO PALO U MORE… SO MUCH SO THAT HE ALMOST FELL FROM HIS NEST INTO THE SEA…

O NJEMU SE GOVORILO JO© DOK JE BIO JAJE. NEMIRNO JAJE. HE HAS BEEN THE CENTRE OF ATTENTION SINCE HE WAS JUST AN EGG. A RESTLESS EGG.

…A »IM SE IZLEGAO, NI PRED »IME NIJE USTUKNUO. …AND AS SOON AS HE CAME OUT, HE WASN’T AFRAID OF ANYBODY.

3


PREMDA BEZ IJEDNOG PERA, UPORNO SE TRUDIO POLETJETI. EVEN WITHOUT A SINGLE FEATHER, HE TRIED HARD TO START TO FLY.

…SAMO DA BI S NAJVI©E BACAO PAPIRNATE AVIONE… …ONLY TO THROW PAPER PLANES FROM THE HIGHEST ONE…

PENJAO SE STRMIM I OPASNIM LITICAMA… HE CLIMBED STEEP AND DANGEROUS CLIFFS…

…I PROMATRAO IH. …AND TO WATCH THEM FLY.

ÆELIO JE SAZNATI I VI©E OD RODITELJSKE PODUKE. HE WANTED TO LEARN MORE THAN WHAT HIS PARENTS TAUGHT HIM.

4


KAD JE SVANUO NAJSRETNIJI DAN, »ITAV JE PROVEO U ZRAKU… WHEN THE HAPPIEST DAY ARRIVED, HE SPENT IT IN THE AIR…

…A SVAKI SE SLJEDEΔI, SVE RJE–E I RJE–E SPU©TAO… …AND AS THE DAYS PASSED HE CAME DOWN LESS AND LESS…

…TE SVE DALJE I DALJE LETIO. …AND KEPT FLYING FURTHER AND FURTHER.

PREKO RAZGLEDNICA SVOJU JE STRAST DIJELIO SA SVIMA NAMA. HE SENT POSTCARDS TO ALL OF US AND THUS SHARED HIS PASSION.

5


POSTALE SU HIT. SVAKU SMO NJEGOVU PUSTOLOVINU PROÆIVLJAVALI, A KAD PO©TE NIJE BILO, ODMAH BISMO MA©TALI. THEY BECAME A HIT. WE REVIVED EACH OF HIS ADVENTURES AND WHEN THERE WAS NO MAIL FROM HIM, WE WOULD START TO IMAGINE.

JEDNI BI GOVORILI KAKO SE PUTEM ZALJUBIO I ÆIVI U CASABLANCI… SOME WOULD TALK ABOUT HIM BEING IN LOVE AND LIVING IN CASABLANCA…

…TREΔI BI TVRDILI DA JE LETIO PREVISOKO, PA SU GA OTELI IZVANZEMALJCI… …SOME WOULD CLAIM THAT HE HAD BEEN FLYING TOO HIGH AND WAS ABDUCTED BY THE ALIENS…

6

…DRUGIMA BI SE JAVLJAO MISLIMA IZ INDIJE ILI »AK S TIBETA… …HE WOULD TELEPATHICALLY CONTACT THE OTHERS FROM INDIA OR EVEN FROM TIBET…

…ALI ISTINA JE LU–A OD NAJLU–E MA©TE! …BUT THE TRUTH IS CRAZIER THAN ANY IMAGINATION!


…SLETIO JE U KOKO©INJAC! …HE LANDED IN A HEN HOUSE!

…ALI NE BILO GDJE, NEGO U MJESTU TUVE U ©VEDSKOJ! NAJSJEVERNIJE ©TO JE IKAD IJEDAN SUP VI–EN!!! …AND NOT JUST ANYWHERE, BUT IN THE PLACE CALLED TUVE IN SWEDEN! NO VULTURE HAS EVER BEEN SEEN SO FAR NORTH BEFORE!!! 7


PRONA©LI SU GA TOMMY I SOFIE, ©VEDSKI PROMATRA»I PTICA… TOMMY AND SOFIE, SWEDISH BIRD WATCHERS FOUND HIM…

I, IZNEMOGLOGA, SMJESTILI U OPORAVILI©TE. BEDRIDDEN, THEY TOOK HIM TO A SHELTER. NEMA SNAGE ZA POVRATAK VLASTITIM KRILIMA… POMOZITE! VA© SUPI THERE IS NO STRENGTH LEFT TO COME BACK BY MY OWN WINGS… HELP! YOUR SUPI

O©TRO SE VRATIO KUΔI KRILIMA CROATIA AIRLINESA IZ KOPENHAGENA U DANSKOJ… OSTRO CAME HOME ON CROATIA AIRLINES’ WINGS FROM COPENHAGEN IN NEIGHBOURING DANEMARK…

8

ODGOVOR JE BIO BRZ. THE ANSWER ARRIVED QUICKLY.


…I SVOJIM SUMJE©TANIMA DONIO NEIZMJERAN PONOS… …AND BROUGHT A FEELING OF IMMENSE PRIDE TO HIS NEIGHBOURS…

…GOTOVO JEDNAK ONOMU O©TROVIH RODITELJA. …ALMOST THE SAME THAT HIS PARENTS FELT.

…A »IM SE OPORAVI, KRILA ΔE SAMA JO© DALJE I DALJE… …AND AS SOON AS HE RECOVERS, THE WINGS WILL DO THEIR JOB. FURTHER AND FURTHER…

KRAJ THE END 9


Bjeloglavi sup jedna je od najveÊih ptica koje lete, raspona krila i do 2,80 metara, a moæe doseÊi teæinu i do 15 kilograma. DugoæivuÊa je vrsta, neki su supovi doæivjeli i 60 godina. Ženka na godinu snese samo jedno jaje, na kojemu se zatim redovito, tijekom gotovo dva mjeseca, izmjenjuju oba roditelja. Mladi rastu u gnijezdu oko Ëetiri mjeseca, prije nego što se otisnu u samostalnu potragu za hranom. Ipak, još je mjesec dva vezan uz roditelje koji ga poduËavaju letjeti. Supovi lete brzinom i do 160 km/h, a prilikom potrage za hranom obiËno jedre, bez mahanja krilima, brzinom od 40-60 km/h. Bjeloglavi supovi hrane se iskljuËivo uginulim æivotinjama i ne napadaju æivi plijen. PronalazeÊi strvine i hraneÊi se njima zaustavljaju zarazu i tako sprjeËavaju stoËne epidemije. No, strvine su hrana koja se ne pojavljuje redovito, pa se u supova razvio druæevan naËin æivota: gnijezde se u kolonijama s više jedinki, a i u potragu za hranom kreÊu u grupama. Bjeloglavi sup æivi u predjelima Juæne Europe, Sjeverne Afrike pa sve do sjeverozapadne Indije, Tibeta i Pierre de Coubertin Mongolije. U Europi su im staništa u brdovitim podruËjima, drugdje æive i na ravnicama. Otac je Olimpijskih igara modernog doba francuski humanist barun Pierre de Coubertin. Prema njegovoj

Griffon vulture is one of the largest flying birds, its wing span is up to u2.80 meters, and it can up ideji, obnovljene su sportske igre po uzoru na starogrËke, odræavane Olimpiji. U spomen na weigh njih, prve to 15 kilograms. su odræane u Ateni 1896. godine te, kao i antiËke otad se odræavaju svake Ëetvrte godine. One okupljaju Ëitavaspecies. svijeta pa je odluËeno se for mijenja i grad The domaÊin. S vremenom je rastao brojwhich sudionika Itsportaše is a longizliving Some vulturesdalive 60 years. female lays only one egg, on then prvima ini sportova. turn eachNa parent for atenskima almost twosudjelovalo months. je 285 sportaša iz 13 dræava, natjecali su se u 9 sportova, u Pekingu 2008. itnatjecalo se 11.128 sportaša iz 205 zemalja u 28 sportova. Od 1924. godine okupljaju se After hatching, grows for about four months before venturing into an independent search for food. natjecateljiit uwould zimskim sportovima, takowith u francuskom prve Zimske olimpijske igre. However, spend a monthpaorsutwo its parents,Chamonixu learning toodræane fly. Vultures fly at speeds of up to The km/h, father and of the modern a French humanist Baron Pierre Coubertin. to 160 during theirOlympic search Games for foodisthey glide without flapping of theirdewings, at theAccording speed of up his40-60 idea, km/h. the sports games werefeed re-established in 19 th and century, inspired those in prevent ancient epidemics Greece, in to Griffon vultures on dead animals do not attackby live prey.held They Olympia. rst moderntogames were heldHowever, in 1896 incarcasses Athens and take 4 years,regulary, just like by feedingThe on ficarcasses stop infection. arethey food thatplace doesevery not appear in ancient times. They has bringdeveloped together athletes fromway all around they are in held in anumbers different host so the Griffon vulture a sociable of life: the theyworld nestand in colonies large and city also everysearch time. Infortime, number of participants and sports has grown. There were 285 athletes from they foodthe in large groups. 13 countries who participated in theEurope, first games and theyup competed in 9 sports, while in Tibet 2008and in Beijing The Griffon vulture lives in Southern North Africa to the North-Western India, Mon11 128 athletes from 205 countries competed in 28 sports. The fi rst Winter Olympic Games were golia. In Europe their habitats are in hilly areas, while in other countries they live on the plains. held in Chamonix in 1924.

ZASTAVA EUROPSKE UNIJE FLAG OF THE EUROPEAN UNION Cjelogodišnja staništa / Year- round habitats 10


I VIŠE ... AND MORE... Simbol su olimpijskih igara olimpijski krugovi. Ovih pet meusobno povezanih krugova predstavlja jedinstvo pet (naseljenih) kontinenata (Afrika, cijela Amerika, Australija, Azija i Europa), a boje tih krugova (plava, æuta, crna, zelena i crvena) izabrane su zato što svaka dræava svijeta ima na svojoj nacionalnoj zastavi bar jednu od tih boja. Igre poËinju paljenjem velike olimpijske baklje plamenom upaljenim s pomoÊu sunca Na hrvatskom otoku Cresu u mjestu Beli osnovan je istoimeni eko-centar „Beli”. Njegov je zadatak zaštititi u drevnoj Olimpiji i štafetno donesenim na stadion grada domaÊina, a završavaju njezinim gašenjem. oko 250 bjeloglavih supova koji se nalaze na tom podruËju. OtoËka populacija koja obitava na Cresu (te Na ceremoniji otvaranja podiæe se i olimpijska zastava uz izvoenje olimpijske himne, te spušta kad igre Krku, Plavniku i PrviÊu) jedinstvena je stoga što ovdje supovi gnijezda svijaju na okomitim liticama nad završe. Olimpijski je moto latinski izraz: citius, altius, fortius (bræe, više, jaËe). Premda sportaši na igrama morem ∑ katkad i manje od 10 metara iznad morske površine. Poslije osamostaljivanja, mladi supovi osvajaju medalje; zlatnu za prvo, srebrnu za drugo i bronËanu za treÊe osvojeno mjesto, olimpijski je napuštaju koloniju i i poËnu lutati: na sjever preko Slovenije i Italije do Alpa, a ponekad i do Poljske i kredo: vaæno je sudjelovati, a ne pobijediti.

Sjevernog mora, na jug do Bugarske, GrËke, Turske, Izraela i Afrike, na istok preko Ukrajine do Rusije, symbol the Olympic Games are the rings. These five interconnected circles represent the te The na zapad doofFrancuske i ©panjolske, što Olympic je sve dokazano nalazima naših markiranih ptica. Kad nakon of the five (inhabited) America, Australia, and Europe), and the colours of petunion godina spolno sazrije, supcontinents pronalazi(Africa, braËnog partnera i zatim Asia se vraÊa sviti gnijezdo, katkad upravo circles yellow, blue,svijet. green and red) were chosen because countries all over the world have nathese liticu na kojoj(blue, je i on ugledao

at least one of them on their national flags. The games start with the ignition of the Olympic torch by the flame lit by the sun in ancient Olympia carried by baton to the host city stadium and they finish by its extinguishing. At the opening ceremony the Olympic flag is raised and the Olympic anthem and is played. The flag is lowered ceremony. The Olympic motto is a in Latin citius, The ecological centerduring „Beli“ the wasclosing founded on the Croatian Island of Cres theexpression: village of Beli. Its altius, mission fortius (faster, higher, stronger). the most athletes (gold theon is to protect around 250 GriffonAlthough vultures medals that canare beawarded found intothat area. successful The Griffon vultures thatforlive place, bronzeof forKrk, the Plavnik third one), thePrviÊ) Olympic it is morethey important thefirst island of silver Cres for (asthe wellsecond as on and the island and are credo uniqueis:because nest on to participate than the to win. vertical cliffis above sea − sometimes even less than 10 meters above the sea surface. Upon leav-

Bjeloglavi je sup posebno zaštiÊena vrsta prema zakonu o zaštiti prirode.

ing the nest, young vultures leave the colony and go off to wander: via Slovenia and Italy to the North, to the Alps, and sometimes up to Poland and the North Sea, to the South to Bulgaria, Greece, Turkey, Israel and Africa, to the East via Ukraine up to Russia, and to the West to France and Spain, all proven by finding of our marked birds. After its sexual maturity, it finds its spouse and comes back to the cliff of its childhood to nest. The Griffon vulture is a specially protected species according to the law on the protection of nature.

11


Prošetaj labirintom do središta! / Take a walk in the labyrinth until you reach the center!

12


Pronai 6 razlika! / Find 6 differences!

13

Rješenje/The answer:


14

u

IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Studeni / November 2012.

Oboji crtež! / Colour the drawing it!


It is time for us to part and until we meet again, send me your aircraft drawings and stories about your travels. I am anxiously waiting for them. You can give them to your flight attendant or send them by mail to: Croatia Airlines, Promotion Department, Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia. Your Supi

u

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Studeni / November 2012.

Doπli smo do kraja joπ jednoga zajedniËkog druæenja, a do naπega sljedeÊeg susreta πaljite mi svoje crteæe zrakoplova i priËe s putovanja. S nestrpljenjem oËekujem vaπe radove, koje moæete dati teti stjuardesi na letu ili poslati poπtom na adresu: Croatia Airlines, Sluæba promotivnih aktivnosti, Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Hrvatska. Vaπ Supi

15


Ime i prezime / Name and surname ______________________________________________ Dob / Age _____________________________________________________________________ Adresa (ulica, broj, poπt. broj, mjesto) / Address (street, number, post-code, town) ______________________________________________________________________________ 16


Vlasnik je pobjedniËkog crteæa Lea Magzan. Takoer bih pohvalio i sve ostale crteæe. Svi su mi super. The owner of the best drawing is Lea Magzan. I also like all the other drawings. They are great.

Supi_17_korice.indd 5

11/12/12 9:39 AM


Supi_17_korice.indd 2

11/9/12 12:04 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.