Návrh prozatímní ústavy Svazového státu Čech a Moravy

Page 1

Návrh DOHODA mezi Republikou českou a Moravskou republikou o prozatímní ústavě Svazového státu Čech a Moravy HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení §1 Svazový stát Čech a Moravy je demokratickým státním útvarem založeným na úctě k právům a svobodám člověka. §2 Svazový stát Čech a Moravy tvoří Republika česká a Moravská republika. §3 Státní moc ve Svazovém státě Čech a Moravy je jednotná. Orgány státní moci Svazového státu Čech a Moravy jsou Svazový sněm, Prezidium a Vláda. §4 Občanem Svazového státu Čech a Moravy je každý občan Republiky české a Moravské republiky. §5 Státní území Svazového státu Čech a Moravy tvoří území Republiky české a Moravské republiky. §6 Hlavním městem Svazového státu Čech a Moravy je Praha. §7 Státními symboly Svazového státu Čech a Moravy jsou vlajka a hymna. Vlajka Svazového státu Čech a Moravy je zobrazena v příloze této dohody. Hymna Svazového státu Čech a Moravy se skládá z první sloky hymny Republiky české a z první sloky hymny Moravské republiky. HLAVA DRUHÁ Svazový sněm §8 Svazový sněm má 100 mandátů, z toho 50 mandátů volených Parlamentem Republiky české a 50 mandátů volených Moravskou národní radou. §9 Svazový sněm vykonává zákonodárnou působnost ve věcech svěřených Svazovému státu Čech a Moravy unijní smlouvou. § 10


Svazový sněm si vypracuje jednací řád; dokud se tak nestane, řídí jednání Svazového sněmu Prezidium. § 11 Svazový sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina držitelů mandátů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných. § 12 Přítomnosti alespoň dvou třetin držitelů mandátů je třeba ke změně prozatímní ústavy, ústavních zákonů a k usnesení o vypovězení války. HLAVA TŘETÍ Prezidium § 13 Prezidium Svazového státu Čech a Moravy je kolektivním orgánem, který je hlavou státu. § 14 Prezidium tvoří prezident nebo předseda vlády Republiky české a Moravské republiky. § 15 Prezidium se usnáší konsensem.

a) b) c) d)

§ 16 Prezidium: zastupuje Svazový stát Čech a Moravy navenek; jmenuje nejvyššího velitele ozbrojených sil; přijímá vyslance; vypovídá na základě usnesení Svazového sněmu válku a předkládá mu ke schválení sjednaný mír. HLAVA ČTVRTÁ Vláda

§ 17 Výkonným orgánem státní moci ve Svazovém státě Čech a Moravy je Vláda, jejíž předsedu a členy volí Svazový sněm. Vláda ze svého středu volí místopředsedu vlády, který předsedu zastupuje. § 18 Vládě náleží vykonávání zákonů a usnesení Spolkového sněmu. § 19 Vláda je odpovědna Svazovému sněmu, který ji může odvolat. HLAVA PÁTÁ Ustanovení závěrečná § 20


Tato dohoda nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Příloha – zobrazení vlajky Svazového státu Čech a Moravy:


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.