Zákon o hlavním městě Olomouci (5/2021 ZRM)

Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2021 Vyhlášeno: 3. 12. 2021 Obsah dokumentu je právně závazný. 5 ZÁKON ze dne 3. prosince 2021 o hlavním městě Olomouci Sněm Moravskoslezské republiky se usnesl na tomto zákoně: Základní ustanovení §1 (1) Hlavní město Olomouc tvoří samostatnou územní jednotku; dělí se do čtyř obvodů a není součástí žádné župy. (2) Území hlavního města Olomouce se dělí na městské obvody. §2 (1) Orgánem státní moci a územní samosprávy v hlavním městě Olomouci je Národní výbor hlavního města Olomouce. (2) Orgány státní moci a územní samosprávy v městských obvodech jsou obvodní národní výbory; v kterých částech městských obvodů mohou působit též místní národní výbory, stanoví tento zákon (§ 21). Péče o rozvoj hlavního města §3 Národní výbory působící v hlavním městě Olomouci při zabezpečování výstavby a rozvoje hlavního města, dále vláda, ústřední orgány státní správy i ostatní státní orgány při plnění svých úkolů, pokud se dotýkají zájmů hlavního města, se řídí zásadou, že rozvoj hospodářské a kulturní výstavby Olomouce jako hlavního města státu je důležitým celospolečenským zájmem. §4 Předním úkolem Národního výboru hlavního města Olomouce je péče o všestranný rozvoj města, především o jeho plánovitou výstavbu, o zabezpečení dopravních a ostatních služeb na velkoměstské úrovni, o rozvíjení kulturního a společenského života, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o ochranu kulturních památek a zabezpečování veřejného pořádku. K předním úkolům Národního výboru hlavního města Olomouce náleží též péče o vytváření příznivých


podmínek pro činnost vrcholných orgánů státní moci a ostatních ústředních orgánů a institucí, které mají v Olomouci, jako hlavním městě státu, své sídlo. (2) Státní orgány a organizace jsou povinny v rámci své působnosti Národnímu výboru hlavního města Olomouce při plnění jeho úkolů účinně napomáhat. §5 (1) Vláda vytváří předpoklady pro pomoc státních orgánů a organizací při řešení otázek výstavby a rozvoje hlavního města Olomouce. (2) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy úzce spolupracují s Národním výborem hlavního města Olomouce při zabezpečování rozvoje hlavního města a řeší s ním všechny problémy náležející do jejich působnosti, které se týkají hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby Olomouce. Jsou povinny projednávat s Národním výborem hlavního města Olomouce ty části návrhů plánů rozvoje svého odvětví (oboru), které se dotýkají zájmů hlavního města. O rozporech spočívajících v tom, že návrhy těchto plánů nezabezpečují potřeby hlavního města vyjádřené v návrhu plánu rozvoje hlavního města Olomouce, rozhoduje vláda. Národní výbor hlavního města Olomouce může vládě navrhnout, aby ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy uložila úkol při zabezpečování potřeb hlavního města. (3) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy dbají ve své řídící činnosti zvláštních podmínek hlavního města Olomouce a z tohoto hlediska projednávají s Národním výborem hlavního města Olomouce návrhy právních předpisů a jiných opatření, pokud se týkají hlavního města Olomouce. Rozdílná stanoviska v zásadních otázkách projedná ministr (vedoucí ústředního orgánu státní správy) s primátorem hlavního města Olomouce. (4) Národní výbor hlavního města Olomouce koordinuje postup organizací a státních orgánů při provádění úkolů týkajících se rozvoje hlavního města Olomouce; přitom nezasahuje do pravomoci ústředních ani jiných orgánů. §6 (1) Ústředně řízené hospodářské a družstevní organizace a ostatní právnické osoby, které vykonávají činnost na území hlavního města, jsou povinny spolupracovat s Národním výborem hlavního města Olomouce, popř. s obvodními národními výbory při zabezpečování plánovitého rozvoje hlavního města Olomouce a jeho obvodů. Předkládají jim podklady o důležitých opatřeních, které národní výbory potřebují k zabezpečování celkového rozvoje hlavního města a jeho obvodů. Zejména jsou povinny předkládat Národnímu výboru hlavního města Olomouce k vyjádření své koncepce rozvoje, studie, dlouhodobé výhledy a hospodářské plány, a to ty jejich části, které se dotýkají otázek rozvoje hlavního města. V případech stanovených zvláštními předpisy je stanovisko Národního výboru hlavního města Olomouce pro ně závazné, zejména na úseku výstavby a vytváření a ochrany zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce; v ostatních případech, v nichž nebude dbáno stanoviska Národního výboru hlavního města Olomouce, může Národní výbor hlavního města Olomouce navrhnout vládě, aby věc projednala. (2) K umístění organizace nebo její části (závodu, provozovny apod.) na území Olomouce a k změnám její činnosti dotýkajícím se podstatnou měrou života města je třeba souhlasu Národního výboru hlavního města Olomouce. §7 (1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy i národní výbory a organizace spolupracují s Národním výborem hlavního města Olomouce též při uspokojování důležitých zájmů, které má hlavní město mimo své území, a svými opatřeními k tomu napomáhají. (2) Jde-li o území okresu Olomouc-venkov, župní národní výbor v dohodě s Národním výborem hlavního města Olomouce


(3) schvaluje návrhy výhledových národohospodářských studií, plánů souhrnného rozvoje oblastí a územních plánů, (4) projednává a zaujímá stanovisko k investičním záměrům a projektovým úkolům na výstavbu a přestavbu průmyslových objektů a zařízení, zvláště dopravního, vodohospodářského, energetického a rekreačního charakteru. (5) Národní výbor hlavního města Olomouce postupuje obdobně v dohodě se župním národním výborem při řešení otázek uvedených v odstavci 2, pokud se dotýkají zájmů okresu Olomouc-venkov. Působnost Národního výboru hlavního města Olomouce a obvodních národních výborů (1)

(2)

(3) (4)

§8 Národní výbor hlavního města Olomouce v úzké součinnosti s obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu a přestavbu hlavního města a organizuje plánovitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby na území hlavního města. Vypracovává návrh plánu rozvoje hlavního města, v jehož rámci usměrňuje správné proporce v rozvoji hlavního města. Účastní se dalších prací na přípravě státního plánu rozvoje národního hospodářství, spolupracuje s ústředními orgány státní správy a předkládá jim návrhy na řešení otázek dotýkajících se rozvoje hlavního města. Národní výbor hlavního města Olomouce řídí, usměrňuje a kontroluje činnost obvodních národních výborů. Dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny obvodními národními výbory a provádí revize jejich hospodaření. Poskytuje obvodním národním výborům všestrannou pomoc v jejich práci a při řešení celoměstských problémů a o plnění svých úkolů se s nimi radí, opírá se o jejich poznatky a projednává jejich iniciativní návrhy a připomínky. Návrhy závažných opatření připravuje a projednává s obvodními národními výbory. Národní výbor hlavního města Olomouce zřizuje a řídí, popř. spravuje organizace a zařízení, které slouží k uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu a jejichž řízení (správu) je účelnější a hospodárnější organizovat pro celé město. Národní výbor hlavního města Olomouce vykonává dále působnost náležející podle jiných zákonů a ostatních předpisů národním výborům, pokud ji tento zákon nesvěřuje obvodním národním výborům (§ 9, 10, 11, 12). Na úsecích veřejného pořádku a kultury a informací vykonává též státní správu, jež by jinak náležela obvodním národním výborům, jde-li o věci které mají celoměstský význam; podrobnější úpravu stanoví Národní výbor hlavního města Olomouce na svém plenárním zasedání. Národní výbor hlavního města Olomouce může na svém plenárním zasedání v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že bude vykonávat státní správu, jež by jinak náležela obvodním národním výborům, i v dalších věcech, dosáhne-li se tím účelnějšího výkonu státní správy anebo lepšího uspokojování potřeb občanů a organizací.

§9 Obvodní národní výbory v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodů. Úzce spolupracují s Národním výborem hlavního města Olomouce při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tom směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty. § 10 (1) Obvodní národní výbory vykonávají státní správu ve věcech náležejících jinak župním a místním národním výborům na úseku 1. vytváření a ochrany podmínek zdravého způsobu života a práce, 2. stavebního řádu,


3. pracovních sil, 4. zemědělství, 5. energetiky, 6. hospodaření s byty, 7. hospodaření s nebytovými prostory, 8. financí a správy a ochrany národního majetku, 9. zásobování a obchodu, 10. služeb, 11. školství a péče o děti, 12. kultury a informací, 13. zdravotnických služeb, 14. sociálního zabezpečení, 15. obrany státu, 16. ochrany veřejného pořádku, 17. všeobecné vnitřní správy. (2) Národní výbor hlavního města Olomouce může na svém plenárním zasedání v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že některé úkoly náležející do působnosti obvodních národních výborů bude z důvodů účelnosti nebo z jiných vážných důvodů plnit některý obvodní národní výbor také na území jiných obvodních národních výborů. Stejným způsobem může některé úkoly ze své působnosti svěřit obvodním národním výborům. § 11 Obvodní národní výbory volí podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců předsedu obvodního soudu a jeho náměstka a projednávají zprávy o činnosti obvodního soudu. § 12 (1) Obvodní národní výbory zřizují a spravují 1. mateřské a základní školy, 2. mimoškolní výchovná zařízení obvodního významu, 3. obvodní ústavy národního zdraví; jiné organizační uspořádání může provést Národní výbor hlavního města Olomouce v dohodě s obvodními národními výbory. Dále mohou zřizovat a spravovat 4. kulturní a osvětová zařízení, 5. zařízení sociálního zabezpečení obvodního významu. (2) K plnění svých úkolů obvodní národní výbory mohou zřizovat a řídit 1. obvodní organizace bytového hospodářství, 2. restaurační podniky a stravovací zařízení a další hospodářské organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů. § 13 (1) Obvodní národní výbory v mezích své působnosti (§ 10) vykonávají státní správu vůči ústředně řízeným a družstevním organizacím, organizacím řízeným a spravovaným Národním výborem hlavního města Olomouce a jinými orgány, zejména na úseku výstavby, vytváření a ochrany zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce, zdravotnických služeb, obchodu, veřejného pořádku a státních financí. (2) Národní výbor hlavního města Olomouce určí v dohodě s obvodními národními výbory rozsah a formy účasti obvodních národních výborů na stanovení úkolů organizacím řízeným Národním výborem hlavního města Olomouce a na kontrole jejich činnosti. § 14


(1) Národní výbory působící v hlavním městě Olomouci, jejich orgány a poslanci rozvíjejí širokou organizátorskou a kulturně výchovnou činnost a vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů na správě hlavního města. (2) Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory, domovní komise a jiné své aktivy, seznamují je s prací národních výborů, využívají jejich podnětů při plnění svých úkolů a zaměřují jejich činnost na aktivní spolupráci občanů s národními výbory. Organizační výstavba Národního výboru hlavního města Olomouce a obvodních národních výborů § 15 Do obvodních národních výborů se volí nejméně 15 poslanců, do Národního výboru hlavního města Olomouce nejméně 55 poslanců. (1) (2) (3)

(4)

§ 16 Národní výbor hlavního města Olomouce a obvodní národní výbory zřizují výkonné a kontrolní orgány: radu, komise, kontrolní výbor, správní komise a odbory (jiné útvary). Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajemník obvodního národního výboru a další členové volení obvodním národním výborem z poslanců. Rada obvodního národního výboru má 5 až 7 členů. Radu Národního výboru hlavního města Olomouce tvoří primátor hlavního města Olomouce, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru hlavního města Olomouce a další členové volení Národním výborem hlavního města Olomouce z poslanců. Rada Národního výboru hlavního města Olomouce má 15 členů. Primátor vykonává funkce příslušející podle zákona o národních výborech předsedovi národního výboru. Jako představitel hlavního města má právo užívat historických primátorských insignií. Znak a barvy hlavního města Olomouce, čestné občanství a jiné pocty

§ 17 (1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou národní výbory působící v hlavním městě Olomouci a jimi řízené a spravované organizace a zařízení užívat znaku hlavního města Olomouce. (2) Jiné organizace mohou používat znaku hlavního města Olomouce jen se svolením Národního výboru hlavního města Olomouce. (3) Znak hlavního města Olomouce a jeho užívání upravuje Národní výbor hlavního města Olomouce. (4) Barvy hlavního města Olomouce jsou modrá, stříbrná, červená a zlatá. § 18 (1) Osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj hlavního města Olomouce, o mír a přátelství mezi národy nebo o jiné obecné blaho, může Národní výbor hlavního města Olomouce udělit čestné občanství hlavního města Olomouce. (2) Národní výbor hlavního města Olomouce může zvláště významnou činnost zasloužilých osob ocenit udělením veřejného uznání za zásluhy. (3) Vynikající tvůrčí výkony, které obohacují lidská poznání nebo přispěly významným způsobem k vyřešení úkolů výstavby města nebo k dalšímu rozvoji kultury, může Národní výbor hlavního města Olomouce ocenit také udělením Ceny Národního výboru hlavního města Olomouce. Rozšíření území hlavního města Olomouce


§ 19 Území hlavního města Olomouce tvoří tyto městské části (katastrální území): Bělidla, Bystrovany, Břuchotín, Černovír, Droždín, Chomoutov, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Křelov, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady u Olomouce, Nový Svět u Olomouce, Olomouce-město, Pavlovičky, Povel, Radíkov u Olomouce, Řepčín, Samotišky, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany u Olomouce, Týneček § 20 Připojí-li se po 1. lednu 2022 k území hlavního města Olomouce další obce, platí pro části městských obvodů vzniklé jejich začleněním ustanovení § 21 a 22. (1) (2)

(3) (4)

§ 21 V částech městských obvodů vzniklých začleněním obcí působí místní národní výbory řízené obvodními národními výbory; přísluší jim působnost, kterou mají místní národní výbory podle zákona o národních výborech. Místní národní výbory spolupracují s Národním výborem hlavního města Olomouce a obvodními národními výbory, podílejí se na jejich úkolech při zabezpečování výstavby a rozvoje hlavního města Olomouce a svou činností přispívají k souladnému rozvoji celého města. Národní výbor hlavního města Olomouce nebo obvodní národní výbor může v dohodě s místním národním výborem převzít některé úkoly náležející do působnosti tohoto místního národního výboru. Národní výbor hlavního města Olomouce nebo obvodní národní výbor může v dohodě s místním národním výborem některé úkoly ze své působnosti přenést do působnosti místního národního výboru.

§ 22 Obvodní národní výbor může na návrh místního národního výboru po projednání s občany rozhodnout o zániku místního národního výboru a o převzetí jeho působnosti. Závěrečná ustanovení § 23 Pokud tento zákon neobsahuje odlišnou úpravu, platí o národních výborech působících v hlavním městě Olomouci ustanovení zákona o národních výborech. § 24 Ministr spravedlnosti stanoví vyhláškou v Zákoníku republiky Moravskoslezské, od kterého dne se organizace soudů a státních notářství přizpůsobí územním změnám podle tohoto zákona. § 25 Zrušuje se zákon č. 6/2020 ZRM., o hlavním městě Olomouci. § 26 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.