วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือน มกราคม 2563

Page 1

วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์)

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 21 ปี มูลนิธิปวีณำฯ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) กาหนดการทาบุญครบรอบ 21 ปี ในการก่อตั้ง มูลนิธิปวีณาฯ โดยจัดงานทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อหารายได้ในการดาเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ที่ทาการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อ เด็กและสตรี ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยมูลนิธิปวีณาฯ กาลังดาเนินการใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ปรับปรุงพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการรับเรื่องราว ร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการ เช่น ตารวจ ศาล กระทรวง มหาวิทยาลัย ที่ทาการวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ร่วมจัดทาเป็นนโยบายรัฐ 2.งานปรับปรุง ศาลาเจ้าแม่กวนอิมที่ทรุดโทรม เพื่อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาฯ ได้สักการะบูชา และ 3. เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในดาเนินกิจการของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวเพื่อร่วมทาบุญครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิ 21 ปี และสมทบทุนร่วมกัน บริจาคเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อเป็นกุศลผลบุญ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์)

7


2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 รวม

วันที่

มกราคม

2563

6

2 3 1 4 1 2 13

11 3 5 6 6 5 4 4 3 3 3 2 7 1 7 4 1 5 4 2 3 1 90

http://www.pavenafoundation.or.th

10 2 2 2 2 3 5 6 5 3 3 9 1 3 1 3 4 2 1 67

3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 3 1 25 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 6

26 11 17 3 8 8 8 21 4 4 8 3 13 4 7 6 3 13 6 5 6 6 190

1 3 5 1 2 3 3 2 2 3 1 1 3 1 4 2 2 3 42

4 2 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 27

4 4 9 3 4 4 3 3 4 2 7 7 6 2 2 5 6 1 7 3 86 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 14

3 1 1 1 6

64 27 48 20 23 26 20 42 20 20 17 18 48 17 21 22 17 36 17 19 18 17 577

แรงงานไม่ ปัญหาสุขภาพ ข่มขืน/ ค้าประเวณี/ค้า ทารุณกรรม/ ปัญหา ขอความเป็น แช็ต/ ขอความ เคสรวม ปัญหายาเสพติด คนหาย เป็นธรรม/ถูก และ ปัญหาอื่น ๆ กักขัง อนาจาร มนุษย์ ครอบครัว ธรรม อินเทอร์เน็ต อนุเคราะห์ สาธารณสุข (ราย) หลอก

สถิ ติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ประจาเดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ถึง 31 มกราคม 2563

วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์)


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในการ ดาเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งที่บริจาคผ่านบัญชีและบริจาคผ่าน “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม” มูลนิธปิ วีณาฯ ได้จดั ทารายงานการดาเนินงานของมูลนิธปิ วีณาฯ สถิตกิ ารรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 577 เรื่อง ในการนี้ทางมูลนิธปิ วีณาฯ ขอรายงานตัวอย่างการช่วยเหลือเคส และผลการดาเนินงานและสถิติรบั เรื่องราวร้องทุกข์ประจาเดือนมกราคม 2563 รวม 5 กรณี ดังนี้

1.

จ.ปทุมธานี ยายสุดชา!! ร้องปวีณา “ตาเลียง” หื่นเมาเหล้าล่วงละเมิดทางเพศหลานสาว 3 คน อายุ 5 ขวบ 6 ขวบ และ 7 ขวบ ใช้แผนลวงหาเรือ่ งทะเลาะให้ยายออกจากบ้านเพือ่ ก่อเหตุ ล่าสุดกลับมาบ้านพบตาเลียงนอนเมาเปลือยกาย อยู่กับหลาน 3 คน เด็ก ๆ เล่าหมดเปลือก

วันพุธที่ 15 ม.ค.63 ที่สภ.คูคต จ.ปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พานางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี เข้าแจ้งความกับ พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิรภิ ักดิ์ ผกก.สภ.คูคต ให้ดาเนินคดีกับนายเอก (นามสมมุติ) อายุ 52 ปี สามี ซึ่งมีศักดิเ์ ป็นตา เลี้ยง หลังพบว่าล่วงละเมิดทางเพศหลานสาวอายุ 5 ขวบ 6 ขวบ และ 7 ขวบ หลังเข้าร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อมูลนิธิปวีณาฯ นางน้อย กล่าวว่า ตนกับนายเอกอยู่กินกันมาประมาณ 3 ปีเศษ โดยทางานก่อสร้างอยู่ด้วยกันในพืน้ ที่จ.ปทุมธานี และอาศัยอยูห่ ้องเช่า ย่านคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี พร้อมกับหลานทั้ง 3 คน เนื่องจากแม่ของเด็กติดคุก ส่วนพ่อเด็กก็ทิ้งไป ที่ผ่านมานายเอกเป็นคน ชอบกินเหล้าจนเมามาย และมักจะมีปากเสียงกันเป็นประจา ทุกครัง้ ที่ทะเลาะกันก็จะไล่ตนเองออกจากห้อง ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (14 ม.ค.) ตน กลับเข้ามาที่ห้องเห็นนายเอกนอนหลับไม่ได้สติและไม่สวมกางเกงเพราะเมาเหล้าอยู่ในห้องกับหลานทัง้ 3 คน จึงคิดสังหรณ์ใจถามหลานว่า ตา เคยทาอะไรบ้างรึเปล่า โดยหลานคนเล็กบอกว่า เห็นตาทาพี่สาวและบังคับให้พวกหนูอมอวัยวะเพศ โดยทามาหลายครั้งแล้ว หลังทราบเรื่องตนโมโหมากจึงได้ปลุกนายเอกขึ้นมาสอบถามความจริงจนเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรง จนชาวบ้านมามุงดู บางคนที่ ทราบเรื่องก็บอกต่อๆ กัน จนหลายคนรู้ความจริงทนไปไหวพากันรุมประชาทัณฑ์นายเอกจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจมาควบคุมตัว และกู้ภยั ช่วยนาส่งโรงพยาบาล พอวันนี้เพื่อนบ้านที่เป็นพลเมืองดีกแ็ นะนาให้ความช่วยเหลือและพามาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมที่มูลนิธิปวีณาฯ เนื่องจากตนต้องการจะดาเนินคดีให้ถึงที่สุด และเกรงว่านายเอกจะหลบหนีไประหว่างอยู่ที่โรงพยาบาล นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ กล่าวว่า ยายพาหลานสาวทั้ง 3 คนเข้ามาร้องทุกข์กับทางมูลนิธิฯ จึงได้ประสานกับพ.ต.อ. เอกนิรุจฒิ์ วันสิรภิ ักดิ์ ผกก.สภ.คูคต เพื่อพายายเข้าแจ้งความ และประสานกับทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดาเนินการเอาผิดกับตาเลี้ยงตามกฎหมาย ระหว่างนี้ยายกับหลานทั้ง 3 คน จะอยู่ในความดูแลของ ทางมูลนิธิฯ เนื่องจากยายยังมีความกังวลว่าตาจะกลับมาทาร้าย และเด็กยังมีอาการหวาดกลัวอยู่ ด้านพ.ต.อ.เอกนิรจุ ฒิ์ วันสิรภิ ักดิ์ ผกก.สภ.คูคต กล่าวว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตารวจไปเฝ้าตาเลี้ยงที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ แล้ว เพื่อป้องกันการ หลบหนี และรอให้อาการดีขึ้นจะได้สอบปากคา เนื่องจากขณะนี้ตาเลี้ยงอาการ สาหัสยังไม่ได้สติจึงยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา จากนี้ตารวจจะส่งตัวเด็กหญิงทั้ง 3 คน ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตารวจ ก่อนนัดสอบสหวิชาชีพเพื่อรวบรวม พยานหลักฐานในการดาเนินคดีกบั ตาเลีย้ ง เบื้องต้นความผิดก็เป็นข้อหาอนาจาร และล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง หากพบความผิดนอกจากนี้จะมีการแจ้งข้อหา เพิ่มเติมต่อไป ต่อมาเช้าวันที่ 16 ม.ค.63 เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ได้พาเด็กหญิงทั้ง 3 คน ไปทาการตรวจร่างกายและพบนักจิตวิทยาอีกครั้งพร้อมรับยาป้องกันการติด เชื้อมารับประทาน เบื้องต้นผลการตรวจร่างกายพบว่า เด็กหญิง 7 ขวบ พี่คนโต ไม่พบร่องรอยการข่มขืน โดยเด็กยืนยันว่าตาเลี้ยงใช้อวัยวะเพศถูไถที่อวัยวะเพศ ของตนเองแต่ไม่สามารถสอดใส่เข้าไปได้ ส่วนน้อง 6 ขวบ และ 5 ขวบ ทั้ง 2 คน มีร่องรอยล่วงละเมิดโดยเยื่อพรหมจรรย์ฉีกขาดเล็กน้อย โดยเด็ก ทั้ง 2 คนบอกว่า ตาเลี้ยงใช้นิ้วสอดใส่ที่อวัยวะเพศ เวลา 14.00 น. วันเดียวกัน นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอาเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และคณะได้ เดินทางมาที่มลู นิธิปวีณาฯ รังสิต-นครนายก คลอง 7 ปทุมธานี เพื่อเข้าพบ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และเยีย่ มยายกับหลานสาวทั้ง 3 คน อายุ 5 ขวบ 6 ขวบ และ 7 ขวบ ที่ถูกตาเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาฯ โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอาเภอธัญบุรี ได้ มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงทั้ง 3 คน จานวนหนึ่ง พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้เป็นยาย ก่อนที่ทางคณะจะประชุมร่วมกับประธานมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ เด็กทั้ง 3 คน ในระยะยาว นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ กล่าว ว่า จากการตรวจสอบร่างกายชัดเจนแล้วว่าเด็กทั้งสามคน ถูกละเมิดทางเพศ ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อโรคต่างๆ เพราะเด็กนั้นยังเด็กทั้งหมดทุกคน หลังไปตรวจร่างกายที่ รพ.ตารวจ แพทย์ได้เจาะเลือดไปตรวจแล้ว ระหว่างนี้ เด็กๆ ต้องมีการรับประทานยาฆ่าเชื้อที่แพทย์ให้มาอย่าง ต่อเนื่อง และต้องให้การดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจควบคู่ไปด้วย ส่วนเรื่องคดีทางตารวจนัดสอบปากคายายในวันที่ 17 ม.ค. นี้ และจะสอบสหวิชาชีพเด็กหญิงทั้ง 3 คน ในวันที่ 18 ม.ค. ก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับตาเลี้ยงดาเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้มูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามให้การช่วยเหลือเด็กหญิงทั้ง 3 คน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พมจ.ปทุมธานี และบ้านพักเด็กฯ ปทุมธานีต่อไป

2.

จ.เลย สาวเมืองเลยร้อง “ปวีณา” ด.ช.วัย 14 ปี ลูกชายเพือ่ นบ้านเคยมาขอข้าวกินทีบ่ า้ นเป็นประจา ล่าสุดเมาเหล้าขาวหิว โซมาขอข้าวกินอีก ก่อนจะทาร้ายและข่มขืนแม่ที่อยู่คนเดียว เสียดายให้ข้าวให้นามาตลอด ขอช่วยให้ความเป็นธรรม วันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.63 นางน้อย (นามสมมุต)ิ อายุ 40 ปี ชาวอ.ภูเรือ จ.เลย ร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า นางใหญ่ (นาม สมมุต)ิ อายุ 60 ปี แม่ของตนเอง ถูกด.ช.เล็ก (นามสมมุต)ิ อายุ 14 ปี ลูกชาย ของเพื่อนบ้านทาร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะลงมือข่มขืนจนสาเร็จ ความใคร่ภายในบ้านพักของตนเอง หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความทีส่ ภ.ภูเรือ ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือติดตามคดีให้ความเป็นธรรมด้วย นางน้อย เล่าอีกว่า ตนกับแม่เห็นด.ช.เล็กมาตั้งแต่เเล็กจนโต ปัจจุบันหันไปดื่มสุราไม่เรียนหนังสือ มักจะมาขอข้าวที่บ้านกินเป็นประจา

ตนกับแม่ก็ไม่วา่ อะไรนึกว่าเหมือนลูกเหมือนหลาน โดยให้เข้ามาหาข้าวทอดไข่กินในบ้านได้ไม่มี ปัญหา วันเกิดเหตุด.ช.เล็กมีอาการเมาเหล้าแล้วเข้ามาขอข้าวกินเหมือนเคย ตอนนั้นแม่ตนอยู่ บ้านคนเดียวจึงได้ตักเตือนไป แต่ด.ช.เล็กไม่พอใจจึงตรงเข้าทาร้ายร่างกายเตะต่อยจนน่วมทั้งตัว จากนั้นก็ใช้กาลังบังคับข่มขืนจนสาเร็จความใคร่ก่อนหลบหนีไป หลังตนกลับบ้านมาพบสภาพแม่ ที่ได้รับบาดเจ็บก็รับไม่ได้ ไม่คดิ ว่าเด็กที่เคยให้ข้าวให้น้า ไว้ใจให้เข้าออกบ้านจะมาทากับแม่ตน แบบนี้ ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.กิตติ แดง สมบูรณ์ ผกก.สภ.ภูเรือ สอบถามเรื่องดังกล่าว ทราบว่า พ.ต.อ.กิตติ พร้อมพนักงานสอบสวนได้ เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคาผู้เสียหายแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับด.ช.เล็ก และพร้อมจะให้ความ เป็นธรรมกับผู้เสียหาย ต่อมาวันศุกร์ที่ 17 ม.ค.63 พ.ต.อ.กิตติ แดงสมบูรณ์ ผกก.สภ.ภูเรือ ได้ให้พ่อแม่ของด.ช.เล็ก นาตัวลูกชายมามอบตัว โดยด.ช.เล็ก ให้ การรับสารภาพว่า ก่อนเกิดเหตุได้กินเหล้าขาวมา 4 ขวด จนขาดสติทาลงไป เจ้าหน้าที่ตารวจจึงดาเนินคดีข้อหาข่มขืน ก่อนนาตัวส่งสถานพินิจ เพื่อดาเนินคดีต่อไป 2


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) 3.

จ.ตาก ภรรยาสุดแค้นร้อง “ปวีณา” สามีหึงโหดอยู่กันมาร่วม 15 ปี มีลกู 5 คน คนเล็กเพิ่งอายุได้ 4 เดือน ยังตาม หึงหวงกลัวระแวงจะปันใจชายอื่น ก่อนลอบทาร้ายใช้มือจุ่มนายาฆ่าหญ้าล้วงอวัยวะเพศและปากตอนเผลอหลับจน แผลเน่าเหวอะ ขอช่วยประสานตารวจติดตามตัวมาดาเนินคดี วันจันทร์ที่ 6 ม.ค.63 นางยิม้ (นามสมมุต)ิ อายุ 30 ปี ชาวเขาเผ่าม้งในอ.พบพระ จ.ตาก ร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า ตนอยู่กนิ กับนายต้น (นาม สมมุติ) อายุ 35 ปี สามีมาร่วม 15 ปี มีอาชีพรับจ้างทาไร่ไปตามทีต่ ่างๆ และมีลูกด้วยกัน 5 คน อายุ 13 ปี 9 ปี 5 ปี และ 2 ปีครึ่ง ส่วนคนเล็กสุดเพิ่งอายุได้ 4 เดือน ตลอดเวลาที่ อยู่ด้วยกันมานายต้นมีนสิ ัยชอบหึงหวง หวาดระแวงกลัวว่าตนจะปันใจให้ชายอื่นทาให้มี เรื่องทะเลาะกันเป็นประจา นางยิม้ กล่าวอีกว่า ล่าสุดช่วงค่าวันที่ 29 ธ.ค.62 ตนกับนายต้นไปทาไร่ทอี่ .อุม้ ผาง อาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่า หลังโต้เถียงกันพักใหญ่เพราะเรื่องหึงหวง ตนจึงหนีไปเข้า นอนก่อนเผลอหลับไป จูๆ่ รู้สึกตัวขึ้นมาก็พบว่านายต้นมานอนคร่อมอยู่บนตัวแล้ว จากนั้นนายต้นก็ใช้มือที่จุ่มน้ายาฆ่าหญ้าล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของตน และอีกมือก็มา

ป้ายมาปากตนและพยายามล้วงเข้าไปในปาก ขณะนั้นตนรูส้ ึกปวดแสบปวดร้อนอย่างมากดิ้นทุนทุรายก่อนจะดิ้นหลุดออกมาได้ และรีบหนีมาขอ ความช่วยเหลือจากญาติช่วยพาส่งรพ. ทุกวันนี้ต้องทุกข์ทรมานเพราะแผลที่ปากและอวัยวะเพศเริ่มเน่าอยู่ระหว่างการรักษา และได้ไปแจ้งความ ไว้แล้วที่ สภ.พบพระ ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยติดตามคดีให้ความเป็นธรรมด้วย หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ ผกก.สภ.พบพระ จ.ตาก ช่วยให้ ความเป็นธรรมกับนางยิ้มด้วย จากนั้น พ.ต.อ.สุรินทราดิษฐ จึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนทาการสอบปากคานางยิ้มอย่างละเอียดก่อนจะพบว่า ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสภ.อุ้มผาง หลังสอบปากคาทาสานวนเสร็จเรียบร้อย ทางพ.ต.อ.สุรนิ ทราดิษฐ ได้ประสานกับ พ.ต.อ.ณัฐพล บุบ ผะศิริ ผกก.สภ.อุ้มผาง จ.ตาก ก่อนทาหนังสือส่งตัวนางยิ้ม ผู้เสียหาย พร้อมเอกสารไปให้สภ.อุม้ ผาง ดาเนินการตามกฎหมาย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ ตารวจสภ.พบพระ อานวยความสะดวกนาผูเ้ สียหายไปส่งที่ สภ.อุ้มผาง เป็นที่เรียบร้อย ต่อมานางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.ณัฐพล บุบผะศิริ ผกก.สภ.อุ้มผาง จ.ตาก สอบถามความคืบหน้าคดีดังกล่าว ทราบว่า พ.ต.อ.ณัฐพล ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ชัยวิวัฒน์ วัฒน์ธนะคารณ รอง ผกก.(สอบสวน) พร้อมพนักงานสอบสวนสภ.อุ้มผาง เดินทางไปยังพื้นที่อ.พบพระ ซึง่ เป็นทีอ่ ยู่ ของผูเ้ สียหายและนายต้น เพือ่ เตรียมจับกุมตัวนายต้นมาดาเนินคดี เมือ่ ไปถึงได้แจ้งให้ทางผูใ้ หญ่บา้ นทราบเรือ่ ง จึงได้มกี ารเรียกตัวนางยิม้ นายต้น และ ญาติผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่ายมาเจรจากับเจ้าหน้าที่ตารวจ ตามประเพณีของชาวม้ง สอบสวนเบื้องต้น นายต้น ให้การรับสารภาพและยอมรับผิดขอโทษ นางยิ้ม ซึ่งทางนางยิ้มก็ใจอ่อนขอเจ้าหน้าที่อย่างเพิ่งดาเนินคดีกับนายต้น และไม่ต้องการให้นายต้นมายุ่งเกี่ยวอีก เมื่อพบว่ามีการเจรจาตกลงกันได้ พ.ต.ท.ชัยวิวัฒน์ วัฒน์ธนะคารณ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.อุ้มผาง จึงได้ทาทัณฑ์บนนายต้นไว้ 2 เดือน โดยทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่า นางยิ้มกับนายต้นได้แยกกันอยู่ และนายต้นห้ามมายุ่งเกีย่ วหรือทาร้ายนางยิ้มอีก หากฝ่าฝืนจะต้อง ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ทางญาติผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย และผู้ใหญ่บ้านได้เป็นสักขีพยาน

4.

จ.กาฬสินธุ์ พี่สาวสุดทนร้อง “ปวีณา” ขอความช่วยเหลือน้องสาวที่ต้องตกนรกทังเป็น เพราะสามีติดยาบ้างอมแงม บังคับให้ตัวเองกับลูกชายวัย 16 ปี เสพยาบ้าด้วยเพื่อให้ติดยา และต้องหาเงินมาซือยาบ้าให้สามีเสพตลอดเวลา โดย ตัวสามีไม่ทางานอะไร แถมมีนิสัยอันธพาล ขณะที่น้องสาวก็มีลูกคนเล็กวัย 10 เดือน ต้องให้นมทังที่ยังเมายาบ้านัง่ สะลึมสะลือ

วั น พฤหั ส บดี ที่ 9 ม.ค.63 นางใหญ่ (นามสมมุ ติ ) อายุ 49 ปี ชาวอ.ค าม่ ว ง จ.กาฬสิ น ธุ์ ร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอให้ช่วยเหลือนางเล็ก (นาม สมมุติ) อายุ 40 ปี น้องสาวซึ่งอาศัยอยู่ที่เพิงพักในสวนยางพารา ละแวกเดียวกัน ที่ต้องทน ทุกข์ตกนรกทั้งเป็น เพราะอยู่กินกับนายหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี สามี ซึ่งไม่ยอมทามาหา กิน วันๆ เอาแต่เสพยาบ้า และมีนสิ ัยเป็นอันธพาล ทั้ง 2 คน มีลูกด้วยกัน 4 คน คนโตเป็น ผู้หญิงมีสามีและแยกครอบครัวไปแล้ว คนที่ 2 ชื่อนายต้น (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ไม่ได้เรียน หนังสือ คนที่ 3 อายุ 5 ขวบ ส่วนคนสุดท้องอายุ 10 เดือน 3


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) นางใหญ่ เล่าอีกว่า นายหนึ่งได้บังคับให้นางเล็ก น้องสาวของตนและนายต้น ลูกชายคนที่ 2 เสพ ยาบ้าเพื่อให้ติดยาด้วย และต้องคอยไปหาเงินมาซื้อยาบ้าให้ตัวเองเสพ วันไหนที่นายต้นหาเงินมาได้นอ้ ยก็ จะถูกพ่อดุด่าทุบตี ส่วนนางเล็กก็ต้องช่วยลูกชายโดยการไปหยิบยืมเงินจากญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อไป ซื้อยาบ้ามาให้สามีเสพ เวลาที่น้องสาวตนเสพยาบ้าเข้าไปจะสะลึมสะลือก็ยังนั่งให้นมลูกคนเล็กเป็นทีน่ ่า เวทนาอย่างยิ่ง ซึ่งตนเป็นห่วงสุขภาพของเด็กมาก “ตนเคยตักเตือนน้องสาวตัวเองหลายครั้งแต่เมื่อนายหนึ่งรู้ก็จะตามมาหาเรื่องที่บ้านของตน ใช้ อาวุธปืนและมีดข่มขู่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งชาวบ้านคนอื่นๆ ก็เคยโดนเหมือนกันมาแล้วจนไม่รวู้ ่า จะช่วยนางเล็กกับลูกๆ ได้ยังงัย ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือด้วย” นางใหญ่ กล่าว หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ.อลงกรณ์ เสนีย์รณฤทธิ์ ผกก.สภ.คาม่วง และนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ กาฬสินธุล์ งพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือนางเล็กกับลูกๆ ทันที โดยมี เจ้าหน้าทีท่ หาร เจ้าหน้าทีจ่ ากอาเภอคาม่วง ทีมสหวิชาชีพเพือ่ การคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ร่วมเดินทางไปด้วย เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องเดินเท้าเข้าไปในสวนยางพาราที่อยูล่ กึ เนื่องจากรถเข้าไปไม่ถึง และได้พบเห็นสภาพครอบครัวของนางเล็ก เป็นไปตามที่รับแจ้งจริง โดยเพิงพักสภาพทรุดโทรมมาก มีนายหนึ่ง นางเล็ก และลูกอีก 2 คน นั่งนอนเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้าน ส่วนนายต้น ลูก ชายคนที่ 2 ออกไปทางานรับจ้างหาเงิน หลังสอบถามข้อเท็จจริง นายหนึ่งคอตกยอมรับสารภาพว่า ติดยาบ้าจริง และบังคับให้ภรรยาและลูกชาย คนที่ 2 เสพด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณบ้านพบอาวุธปืนยาว 1 กระบอก แบบไทยประดิษฐ์แขวนอยู่ จึงได้ทาการตรวจยึดและคุม ตัวนายหนึ่งไปตรวจปัสสาวะปรากฎพบสารเสพติด ก่อนแจ้งดาเนินคดี 2 ข้อหา เสพยาบ้าและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนนางเล็กและนายต้น ลูกชายวัย 16 ปี เจ้าหน้าที่ตารวจได้ทาหนังสือส่งตัวไปบาบัดยาเสพติด ขณะที่ลูกคนที่ 3 อายุ 5 ขวบ และคน สุดท้องอายุ 10 เดือนของนางน้อยนั้น นางใหญ่ ผู้เป็นป้าและญาติๆ อาสาที่จะช่วยดูแลให้จนกว่านางเล็กและนายต้นจะหายจากการติดยาบ้า กลับมาเป็นปกติซึ่งจะได้ดูแลลูกต่อไป อย่างไรก็ตาม มูลนิธิปวีณาฯ จะประสานและติดตามการช่วยเหลือกับทางพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ มนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ในการประเมินผลครอบครัวหลังการบาบัดยาเสพติด เพื่อให้นางเล็กได้เลีย้ งดูลูกอย่างถูกต้องต่อไป

5.

กรุงเทพฯ “ปวีณา" ช่วยเหลือ "เด็กหญิงวัย 13 ปี" ตกเป็นทาสบาเรอกาม "พ่อเลียง" มานานปีเศษ โดยมี "แม่แท้ๆ" รู้เห็นเป็นใจสนับสนุนพ่อเลียง หลอกให้เด็กกินยาเม็ดสีฟ้าจนเบลอก่อนลงมือ โดยอ้างเป็นยาบารุงเลือด แถมถ่ายคลิป ขณะล่วงละเมิดทางเพศเก็บไว้ข่มขู่ห้ามบอกใคร

สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ 18 ม.ค.63 นายหนิง (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี พ่อแท้ๆ และนาง น้อย (นามสมมุติ) อายุ 45 ปี ป้า พาเด็กหญิงหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียน แห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยนาง น้อย เล่าว่า พ่อกับแม่ของเด็กหญิงหนึ่งแยกทางกันเมื่อ 3 ปีก่อน โดยเด็กหญิงหนึ่งกับน้องสาววัย 8 ขวบ ไปอยู่กับแม่ซึ่งมีสามีใหม่ อาศัยอยู่กันย่านคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยสามีใหม่มีอาชีพรับเหมา ก่อสร้าง ส่วนพ่อของเด็กหญิงหนึ่งก็ไปมีครอบครัวใหม่เช่นกัน นางน้อย เล่าอีกว่า จู่ๆ 2 วันก่อน ครูของเด็กหญิงแจ้งมาว่าหลานไปปรึกษาเรื่องถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศมาประมาณ 1 ปีเศษ และแม่กร็ ู้เห็นเป็นใจด้วย แถมทั้ง 2 คน ยังได้ถ่ายคลิปขณะพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศหลานเก็บไว้พร้อมข่มขู่เด็กไม่ให้บอกใคร มิฉะนั้นจะนา คลิปไปเผยแพร่ประจาน ทาให้หลานกลัวไม่กล้าบอกใคร จนระยะหลังหลานถูกพ่อเลี้ยงกระทาแทบทุกวันจนทนไม่ไหวจึงนาเรื่องไปบอกครูขอ ความช่วยเหลือ ซึ่งหลังรู้เรื่องตนได้ไปถามความจริงกับแม่เด็ก ซึ่งก็ให้การรับสารภาพยอมรับผิดและขอโทษ ส่วนพ่อเลี้ยงก็โวยวายไม่ยอมรับและเดินหนี จากนั้นตนจึงค่อยๆ เจรจากับแม่เด็กทาทีจะไม่เอาเรื่องแลกกับการขอรับตัวเด็กหญิงหนึ่งและน้องสาว 8 ขวบ ออกมาจากบ้านเพื่อมาดูแลเอง แต่ แม่เด็กยอม ให้เพียงแต่เด็กหญิงหนึ่งออกมาคนเดียว ไม่ยอมให้น้องสาวออกมาด้วย ซึ่งตนก็ไม่รู้จะทายังไง เป็นห่วงหลานคนเล็กมาก เกรงจะถูก พ่อเลี้ยงกระทาด้วยอีกคน “นอกจากนี้ตนมาทราบจากหลานภายหลังว่า ช่วงแรกที่จะถูกพ่อเลีย้ งกระทานั้นเป็นคืนวันศุกร์-เสาร์ โดยพ่อเลี้ยงกับแม่จะนายาเม็ดสี ฟ้าอ้างว่าเป็นยาบารุงเลือดมาให้กนิ จนมีอาการสะลืมสะลือไม่มสี ติจากนั้นก็ถูกพ่อเลี้ยงกระทามาโดยตลอด หลังจากตนรับเด็กหญิงหนึ่งมาอยู่ด้วย 4


วารสารประจาเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2563 (องค์กรสาธารณประโยชน์) พ่อเลี้ยงก็มักจะส่งข้อความข่มขู่มาในไลน์ของหลานอยูต่ ลอด ใช้ถ้อยคาที่หยาบคาย ด่าทอเด็กต่างๆ นานา พร้อมส่งรูปภาพขณะร่วมเพศมาข่มขู่จะเผยแพร่ถ้าไม่รีบ กลับไปอยูด่ ้วย ตนจึงปรึกษากับน้องชาย พ่อของเด็กหญิงหนึ่งว่าคงปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว ต้องดาเนินคดีกับพ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กหญิงหนึ่งให้ถึงที่สุด พร้อมช่วยหลานสาววัย 8 ขวบออกมาให้ได้ ก่อนพากันไปแจ้งความที่สน.คันนายาว และเข้าร้องทุกข์ขอความ ช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ” นางน้อย เล่าทั้งน้าตา หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสาน พ.ต.อ. วาสุเทพ คงกล่อม ผกก.สน.คันนายาว ก่อนให้เจ้าหน้าที่มลู นิธิปวีณาฯ พาผู้เสียหาย ไปพบ ซึ่งทาง พ.ต.อ.วาสุเทพ ยืนยันจะให้ความเป็นธรรม พร้อมสั่งการให้พนักงานสอบสวนนัดสอบสหวิชาชีพเด็กหญิงหนึ่งในวันที่ 21 ม.ค.ที่ผา่ น มา ซึ่งเด็กให้การยืนยันชัดเจน ขณะที่เจ้าหน้าที่มลู นิธิปวีณาฯ ได้พาผู้เสียหายไปตรวจร่างกายตามใบส่งตัวที่พนักงานสอบสวนออกให้มา ผล เบื้องต้นพบมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่เกิดเหตุอยูใ่ นความรับผิดชอบของสน.นิมิตรใหม่ ซึง่ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยว ทางพนักงานสอบสวนหญิงของสน.คันนายาว จึงได้รวบรวมสานวนและพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย แล้ว ส่งต่อให้กับทางพนักงานสอบสวนของสน.นิมิตรใหม่ โดยในวันที่ 22 ม.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้พาพ่อและป้าของเด็กหญิงหนึ่ง เดินทางไปที่สน.นิมติ รใหม่ พบกับ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม รอง ผบก.น.3 และพ.ต.อ.คมสันต์ บดิกาญจน์ ผกก.สน.นิมติ รใหม่ เพื่อติดตามคดี และให้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคา พ่อและป้าเพิ่มเติม ซึ่งทางผูเ้ สียหายได้ยืนยันตามคาให้การพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว จากนั้นพนักงานสอบสวนสน.นิมิตรใหม่ จึงได้ รวบรวมพยานหลักฐานนาไปขออานาจศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับแม่แท้ๆ กับพ่อเลี้ยงเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ ได้พาพ่อและป้าของเด็กหญิงหนึง่ เดินทางไปทีส่ น.นิมติ รใหม่ เพื่อ พบกับ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม รอง ผบก.น.3 และพ.ต.อ.คมสันต์ บดิกาญจน์ ผกก.สน.นิมติ รใหม่ หลังทราบข่าวว่าตารวจได้ทาการจับกุมตัวแม่ แท้ๆ กับพ่อเลี้ยงได้แล้ว และขอรับตัวเด็กหญิง 8 ขวบ น้องสาวของเด็กหญิงหนึ่งมาอยู่ในความดูแลของพ่อและป้าทันที พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม รอง ผบก.น.3 กล่าวว่า จากการสอบสวนแม่และพ่อเลีย้ ง ทั้งสองคน ให้การรับสารภาพว่า ได้กระทาตามทีเ่ ด็กหญิงหนึง่ ให้การจริง ตารวจจึงแจ้งข้อหากับพ่อเลีย้ ง 1.กระทา ชาเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี 2.กระทาชาเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี ที่แยกเป็น 2.ข้อหา เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาก่อเหตุนั้นเป็นเวลาปีเศษ เด็กอยู่ในช่วงอายุ 12 ปี จนถึง 13 ปีเศษ และ 3.ผู้กระทาผิดได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทาชาเราไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนแม่แท้ๆ ตารวจ แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุน ผู้กระทาความผิดตามข้อหาข้างต้นซึ่งมีโทษ 2 ใน 3 ที่ผู้กระทาความผิด ทั้งนี้ตารวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลกรณีที่เด็กให้การว่า พ่อเลีย้ งกับแม่บังคับให้กินยาเม็ดสีฟ้าจน รู้สึกเบลอและสะลึมสะลึมก่อนถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยตารวจจะได้ไปค้นบ้านเพื่อหาหลักฐานและ นายาดังกล่าวส่งพิสูจน์ว่าเป็นยาชนิดใดก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

5