Page 1

วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน)


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นําผู(บริหารและเจ(าหน(าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและ สตรี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ(าวรวงศ1เธอ พระองค1เจ(า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให(ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ1

วันเสารที่ 27 เม.ย.62 เวลา 11.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องคกร สาธารณประโยชน) พร,อมด,วย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย นายสุเมธ เตชะไกรศรี นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธาน และ เจ,าหน,าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทูลเกล,าถวายแจกันดอกไม,ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรฯ หน,า พระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) และในเวลา 11.15 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องคกรสาธารณประโยชน) พร,อม ด,วย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย นายสุเมธ เตชะไกรศรี นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธาน และเจ,าหน,าที่มูลนิธปิ วีณาหงสกุลเพื่อ เด็กและสตรี ทูลเกล,าถวายแจกันดอกไม,หน,าพระฉายาลักษณ และลงนามถวายพระพร พระเจ,าวรวงศเธอ พระองคเจ,าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

โดย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องคกรสาธารณประโยชน) คณะผู,บริหาร และ เจ,าหน,าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ,าวรวงศเธอ พระองคเจ,าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ เป?นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

3


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู,มีจิตอันเป?นกุศลทุกทBานที่รวB มบริจาคเงิน ชBวยเหลือในการดําเนินงานชBวยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด,วยดีเสมอมา ทัง้ ที่บริจาคผBานบัญชีและบริจาคผBาน “กองทุน เครือขBายชBวยเหลือสังคม” มูลนิธปิ วีณาฯ ได,จดั ทํารายงานการดําเนินงานของมูลนิธปิ วีณาฯ สถิตกิ ารรับเรือ่ งราวร,องทุกข ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จํานวน 732 ราย ในการนี้ทางมูลนิธิปวีณาฯ ขอรายงานตัวอยBางการชBวยเหลือเคส และผลการดําเนินงานและสถิติรับเรื่องราวร,องทุกข 1. กรุงเทพฯ แม7ใจสลายร(อง “ปวีณา” สามีซึ่งเป<นพ7อแท(ๆ ล7วงละเมิดทางเพศลูกสาวคนโตวัย 9 ขวบ มานานร7วม 3 ป หลังพาแจ(งความลูกสาวคนเล็ก 7 ขวบ ก็บอกว7าโดนด(วย ขอช7วยเร7งรัดติดตามคดี!! วันอังคารที่ 19 มี.ค.62 นางแหมBม (นามสมมุติ) อายุ 27 ปG อาชีพ ค,าขาย ร,องทุกขมูลนิธิปวีณาฯ แจ,งวBา ตนเองอยูBกินกับ นายน,อย (นาม สมมุติ) อายุ 31 ปG อาชีพขี่รถจักรยานยนตรับจ,างมาประมาณ 14 ปG โดย เชBาห,องอยูBกันในพื้นที่ทุBงสองห,อง และมีลูกด,วยกัน 2 คน คือ ด.ญ.หนึง่ และ ด.ญ.สอง (ทัง้ 2 นามสมมุติ) อายุ 9 ขวบ และ 7 ขวบ นอกจากนี้แมBของตน ก็มาอาศัยอยูBด,วยเพื่อชBวยดูหลาน รวมกันเป?น 5 คน ทัง้ หมดจะนอนรวมกัน ระยะหลังนายน,อยมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดมักมีอารมณฉุนเฉียวบBอย สBวน ลูกสาวทัง้ สองก็มีพฤติกรรมเซือ่ งซึมหวาดระแวง กระทัง่ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.62 ด.ญ.หนึง่ ลูกสาวคนโตได,บอกวBา ถูกพBอลBวงละเมิดทาง เพศ โดยพBอกระทํามาเกือบ 3 ปGแล,ว โดยจะอาศัยชBวงตอนดึกที่ทุกคนนอนหลับหรือบางทีก็เป?นชBวงกลางวันที่ตนกับแมBออกไปข,าง นอก และนายน,อยยังขBมขูลB ูกสาวห,ามไปบอกใครไมBงั้นจะฆBาให,ตาย “หลังทราบเรื่องตนได,พาด.ญ.หนึ่ง ไปแจ,งความที่สน.ทุงB สองห,อง และเจ,าหน,าที่ตํารวจได,สงB ตัวลูกสาวไปตรวจรBางกายทีร่ พ.ตํารวจ เบื้องต,นพบรBองรอยถูกลBวงละเมิดทางเพศ จากนั้นก็มีนักสังคมสงเคราะหมาพูดคุยกับลูกสาวทั้ง 2 คน โดย ด.ญ.สอง ลูกสาวคนเล็กก็ บอกวBาถูกกระทําเชBนเดียวกันกับพี่สาว ตBอมาพนักงานสอบสวน สน.ทุBงสองห,อง ได,จัดสอบสหวิชาชีพ ด.ญ.หนึง่ กับ ด.ญ.สอง โดย ลูกสาวทัง้ 2 คนยืนยันวBาถูกลBวงละเมิดทางเพศโดยพBอแท,ๆ ตอนนี้เด็กทั้ง 2 คนอยูBในความคุ,มครองของบ,านพักเด็กกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ตํารวจยังไมBได,ออกหมายจับนายน,อยเพราะจะต,องสอบปากคําพยานอีกคนคือแมBของตน ซึ่งตนต,องการจะดําเนินคดีให,ถึงทีส่ ุด ขอ มูลนิธิปวีณาฯ ชBวยติดตามคดีให,ด,วย” นางแหมBม กลBาว หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได,ประสาน พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.ทุงB สองห,อง ชBวย ติดตามคดีและเรBงออกหมายจับนายเอกมาดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว จากนั้นพนักงานสอบสวน สน.ทุBงสองห,อง ได,นัด สอบปากคํายายของเด็กทัง้ 2 คน และรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนายน,อย พBอแท,ๆ ในข,อหากระทําชําเรา เด็กหญิงอายุต่ําวBา 13 ปG โดยเป?นผู,สืบสันดาน และจับกุมตัวมาดําเนินคดีพร,อมสBงฝากขังศาลเป?นที่เรียบร,อยเมื่อวันที่ 19 เม.ย.62. ทั้งนี้มูลนิธปิ วีณาฯ จะติดตามให,ความชBวยเหลือฟPQนฟูสภาพจิตใจเด็กทั้ง 2 คนตBอไป

4


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) 2. จ.สระบุรี พลเมืองดีร(อง “ปวีณา” ช7วยเด็กชาย-หญิง สองพี่น(อง 9 ขวบ กับ 7 ขวบ ถูกพ7อเลี้ยงโหดทําร(ายทุบตี กระทืบ เด็กหญิง 7 ขวบ จนขาหักแต7โบ(ยเป<นอุบัติเหตุ วันเสารที่ 23 มี.ค.62 พลเมืองดีแจ,งมายังมูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรีวBา พบเด็กชาย 9 ขวบ และเด็กหญิง 7 ขวบ อยูBกับแมBและพBอเลี้ยงใน ต.บ,านปRา อ.แกBงคอย จ.สระบุรี มักจะถูกพBอเลี้ยงทําร,ายทุบตีเวลาเมาเป?นประจํา อีกทั้งยังไลBให, ทั้งคูBออกมานอนนอกบ,าน ลBาสุดชBวงบBายวันพุธที่ 20 มี.ค.62 พBอเลี้ยงดื่มเหล,าจนเมามายได,เข,าทําร,ายรBางกายเด็กหญิง 7 ขวบ และเตะเข,าที่ขาอยBางแรงหลายครั้งจนได,รับบาดเจ็บ เมื่อ แมBเด็กเห็นเข,าจึงรีบพาไปสBงรพ.สระบุรีและแจ,งกับเจ,าหน,าที่วาB สาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จากการตรวจรBางกายเด็กหญิง 7 ขวบ พบวBากระดูกขาขวาหักต,องได,รบั การผBาตัดเข,าเฝPอกและนอนพัก รักษาตัวที่รพ. จึงเกรงวBาหากเด็กสองพี่น,องยังต,องอยูBอยBางนี้ตอB ไป อาจจะเป?นอันตรายไปมากกวBานี้ ขอให,มูลนิธิปวีณาฯ ชBวยเหลือ ด,วย หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได,ประสาน พ.ต.อ.ไพโรจน ตีรโสภณ ผกก.สภ.แกBงคอย จ.สระบุรี และนางภัทราพร เพี้ยนศรี หัวหน,าบ,านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี สBงเจ,าหน,าที่ตํารวจ เจ,าหน,าที่บ,านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดสระบุรี และเจ,าหน,าที่พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบ,านที่เกิดเหตุ เพื่อให,การชBวยเหลือเด็กสองคนพี่น,องทันที ทั้งนี้พบวBาบ,านที่เกิดเหตุมีสภาพทรุดโทรม นอกจากเด็กสองพีน่ ,องแล,ว แมBยังมีลูกกับพBอเลี้ยงอีกคนเป?นเด็กชายวัย 2 ขวบ และยังอยูรB ะหวBางตัง้ ครรภใกล,คลอดลูกคนที่ 4 อีก สBวนพBอเลีย้ งมีอาชีพหาปลาขาย ชอบดื่มสุราเป?นประจํา รายได,ไมBพอรายจBาย เด็กสองพี่น,องต,องไปขอข,าวปลาอาหารจากวัดมาให,ในครอบครัวได,กินทุกวัน เมื่อสอบถามพBอเลี้ยงเรื่องทุบตีเด็กก็อ,างวBา ไมBได,ทํา รุนแรงแคBสั่งสอนที่เด็กดื้อและชอบปTสสาวะรดที่นอน สBวนเรื่องเด็กขาหักเกิดจากอุบัติเหตุ จากนั้นเจ,าหน,าที่ได,ไปเยี่ยมเด็กหญิง 7 ขวบ ที่รพ.สระบุรี โดยเด็กยืนยันวBาถูกพBอเลี้ยงทําร,าย ซึ่งทีมสหวิชาชีพประเมินแล,ว เห็นวBา ควรรับตัวเด็กชาย 9 ขวบ และเด็กหญิง 7 ขวบ สองพีน่ ,อง เข,ารับการสงเคราะหที่บ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เนื่องจากสภาพการเลี้ยงดูไมBเหมาะสม และเสี่ยงกับการถูกพBอเลี้ยงกระทํารุนแรงในครอบครัวอีก กBอนจะพาแมBเด็กเข,าแจ,งความที่สภ. แกBงคอย เพื่อดําเนินคดีกับพBอเลี้ยงที่กระทํารุนแรงตBอเด็กหญิง 7 ขวบ จนเป?นเหตุให,ได,รับบาดเจ็บขาหัก ตBอมาวันที่ 1 เม.ย.62 ได,มีการจัดสอบสหวิชาชีพเด็กชาย 9 ขวบ และเด็กหญิง 7 ขวบ สองพี่น,อง ซึ่งทั้งคูBให,การชัดเจน เรื่องที่ถูกพBอเลี้ยงกระทําจนเด็กหญิง 7 ขวบได,รับบาดเจ็บขาหัก ทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะได,รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาล ออกหมายจับพBอเลี้ยงมาดําเนินคดีทําร,ายรBางกาย และพ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัว กBอนจะทําการจับกุมตัว โดยมูลนิธิปวีณาฯ จะได,ติดตามการดําเนินคดีกับพBอเลี้ยงและการให,ความชBวยเหลือเด็กสองคนพี่น,องตBอไป. 5


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) 3. จ.ฉะเชิงเทรา แม7ลูกสองร(อง “ปวีณา” ไว(ใจนําลูกสาวไปฝากเลี้ยงกับยาย แต7ลกู สาวคนโต 8 ขวบ กลับถูกตาเลี้ยงล7วง ละเมิดทางเพศมานาน 3 ป กระทั่งยายไปเห็นคาตา ยันเอาเรื่องถึงที่สุด วันเสารที่ 27 เม.ย.62 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ ได,พา น.ส.โบว (นามสมมุต)ิ อายุ 25 ปG และแมBของน.ส.โบว เดินทางไปที่ สภ.บางน้าํ เปรีย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามความคืบหน,าคดีที่ น.ส.โบว แจ,งความไว,วBา ด.ญ.เนย (นาม สมมุติ) ลูกสาวอายุ 8 ขวบ ถูกนายบัติ (นามสมมุติ) ตาเลี้ยง (สามีใหมBของแมB น.ส. โบว ) กระทําชําเรามานาน 3 ปG หลังทราบวBาพนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออก หมายจับ นายบัติ ตาเลี้ยง ใน 2 ข,อหา 1.กระทําอนาจารเด็ก 2.กระทําชําเรา เด็กหญิงอายุต่ํากวBา 13 ปG และกําลังจะทําการจับกุมตัวมาดําเนินคดี พร,อมกันนี้นาง ปวีณา จะได, ประสานกรมคุ,มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอคุ,มครอง พยานเนื่องจากยายของเด็กเกรงวBาหากตาเลี้ยงได,รับการประกันตัว จะไมBปลอดภัย สBวนน.ส.โบว ด.ญ.เนย อายุ 8 ขวบ และด.ญ.นุย, อายุ 3 ขวบ ลูกสาว 2 คน ได,รบั การคุ,มครองและอยูBในความดูแล ของมูลนิธิปวีณาฯ และตBอมาชBวงบBายวันเดียวกันทราบวBา เจ,าหน,าที่ ตํารวจสภ.บางน้ําเปรี้ยว ได,จับกุมตัวนายบัติ ผู,ต,องหาได, จากการ สอบสวนให,การรับสารภาพ และจะมีการคุมตัวนายบัติไปขอฝากขัง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทรที่ 29 เม.ย.62 ภายหลังจากที่นายบัติถูกเจ,าหน,าที่ตํารวจจับกุมตัว ดําเนินคดี น.ส.โบว ได,รับตัวแมBมาอยูBในความดูแลของมูลนิธิ ปวีณาฯ ด,วย จากนั้นประมาณ 2 สัปดาห น.ส.โบว ได,ขอพาแมB และลูกสาว 2 คน ออกไปหาทีอ่ ยูBรวมกันพร,อมหน,าอีกครั้ง โดย มูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามดูแลครอบครัวของน.ส.โบว ในเรื่อง ฟPQนฟูสภาพจิตใจ และติดตามความคืบหน,าของคดีตBอไป สืบเนื่องจากวันอังคารที่ 23 เม.ย.62 น.ส.โบว เดิน ทางเข,าร,องทุกขที่มูลนิธิปวีณาฯ แจ,งวBา ฝากลูกสาว 2 คน คือ ด.ญ.เนย อายุ 8 ขวบ และด.ญ.นุ,ย อายุ 3 ขวบ (ทัง้ สองนาม สมมุติ) ไว,ให,แมBของตนเลี้ยงดูอยูBในอ.บางน้ําเปรีย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแตBลูกยังเล็ก โดยที่บ,านหลังดังกลBาวมีนายบัติ (นามสมมุติ) สามีใหมBของแมBอาศัยอยูBด,วย กระทัง่ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 แมBของตนโทรศัพทมาเลBาให,ฟงT วBา หลังไปธุระกลับมาถึงบ,านเห็นนายบัติกําลังถอดกางเกงด.ญ.เนย และกอดหอมจับบริเวณอวัยวะเพศ ของหลานจึงได,ตBอวBาไป ซึง่ ตนฟTงแล,วไมBสบายใจรีบขับรถไปหาลูกทันที พยามยามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น ลูกสาวบอกวBานายบัติ กระทําแบบนี้มาตั้งแตB 3 ปG กBอน และกระทําเรื่อยมาหลายครั้งแล,ว แตBที่ผาB นมาไมBกล,าบอกใคร ตนไมBรู,วBาจะชBวยลูกได,อยBางไรดี ซึ่งถ,า ปลBอยไว,ก็เกรงวBาลูกสาวคนเล็กอาจจะถูกกระทําด,วย และตนต,องการจะเอาเรื่องให,ถึงที่สดุ ขอให,มูลนิธิปวีณาฯ ชBวยเหลือด,วย หลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ ได,ประสาน พ.ต.อ.วันปVติ พฤทธิกุล ผกก.สภ.บางน้ําเปรี้ยว ชBวยให, ความเป?นธรรมสBงตัวด.ญ.เนย ตรวจรBางกาย และให,จัดสอบสหวิชาชีพเด็ก พร,อมกับสอบปากคําแมBของน.ส.โบว ซึ่งเป?นยายที่เลี้ยงดู และเห็นเหตุการณที่สามีกระทํากับหลานตัวเองเพื่อเป?นพยาน พร,อมกันนี้นางปวีณาได,มอบหมายให,เจ,าหน,าที่มูลนิธิปวีณาฯ เดินทาง ไปกับน.ส.โบว เพื่อเดินทางไปทีบ่ ,านแมBใน อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และรับตัวแมBของน.ส.โบว ด.ญ.เนย และด.ญ.นุย, กBอนพาเข,า แจ,งความที่สภ.บางน้ําเปรี้ยว ในวันที่ 24 เม.ย.62 จากนั้นวันที่ 25 เม.ย.62 ได,มีการสอบสหวิชาชีพด.ญ.เนย ที่สาํ นักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยด.ญ.เนย ให,การยืนยัน วBาถูกนายบัติ ซึ่งเป?นตาเลี้ยงลBวงละเมิดทางเพศจริง และทํามานาน 3 ปG ทั้งนี้จากการตรวจรBางกายด.ญ.เนย ทีร่ พ.ตํารวจ ก็พบวBามี รBองรอยถูกลBวงละเมิดทางเพศและภายในชBองคลอดมีรอยบวมแดง ทางพนักงานสอบสวน สภ.บางน้ําเปรีย้ วจึงได,รวบรวม พยานหลักฐานประกอบคดี จนนําไปสูBการขอศาลอนุมัติออกหมายจับนายบัติ และจับกุมตัวมาดําเนินคดีในที่สดุ 6


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน) 4. จ.นครศรีธรรมราช ยายวิ่งโร7จากจ.ขอนแก7น ร(อง “ปวีณา” ลูกเขยเมืองคอนบังคับหลาน 3 คน 6 ขวบ 5 ขวบ และ 3 ขวบ ดื่มน้ํายาซักผ(าขาวก7อนถ7ายคลิปข7มขู7ภรรยาที่ไปทํางานอยู7ประเทศเกาหลี หวั่นหลานเป<นอันตรายขอความ ช7วยเหลือด7วน!! วันเสารที่ 30 มี.ค.62 นางบัว (นามสมมุติ) อายุ 57 ปG ชาวอ.บ,านไผB จ.ขอนแกBน นําคลิปหลักฐานหลาน 3 คนถูกพBอบังคับให,ดื่มน้าํ ยาซักผ,าขาว เดิน ทางเข,าร,องทุกขตBอ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาฯ โดยแจ,งวBา น.ส.พร (นามสมมุติ) อายุ 29 ปG ลูกสาวของตนมีสามีคือนายเชน (นามสมมุติ) เป?นชาวอ.ทุBง สง จ.นครศรีธรรมราช พากันไปอยูBกินที่บ,านฝRายชาย จนมีลูกด,วยกัน 4 คน โดยลูก คนโตคูBเขยของนายเชนได,ขอไปเลี้ยงเป?นลูกบุญธรรมตั้งแตBเกิด ที่เหลือ 3 คน เป?นชาย 2 คน หญิง 1 คน อายุ 6 ขวบ 5 ขวบ และ 3 ขวบ กระทั่งเมือ่ ปG 61 ลูกสาวตนได, เดินทางไปทํางานทีป่ ระเทศเกาหลี โดยให,สามีเป?นคนเลีย้ งลูก และสBงเงินมาให,ใช,เป?นระยะ เมื่อ 4-5 วันกBอนจูBๆ ลูกสาวสBงคลิปมาให,ดูตนตกใจมาก เพราะในคลิปเป?นภาพของลูกเขยนั่ง อยูBกับหลานทั้ง 3 คน จากนั้นลูกเขยก็เอาน้ํายาซักผ,าขาวบรรจุขวดสBงให,หลานทุกคนดื่มกิน และลูกเขยก็กินตามไปด,วย เพือ่ ต,องการประชดและเรียกร,องให, น.ส.พร กลับมาอยูBกินกันที่ เมืองไทย ตนกลัววBาจะเกิดเรื่องไมBดีขึ้นกับหลานๆ จึงตัดสินใจเดินทางจาก จ.ขอนแกBน เข,า ร,องทุกขขอความชBวยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ หลังรับเรื่อง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได,ประสาน พ.ต.อ.สุวัฒน แตงคูหา ผกก.สภ.กะปง อ.ทุBงสง จ.นครศรีธรรมราช และนางศรุดา พรหมมา หัวหน,าบ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสBงเจ,าหน,าที่ตํารวจ สภ.กะปง พร,อมเจ,าหน,าที่บ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บ,านของนายเชนเพื่อตรวจสอบข,อเท็จจริงทันที พบนายเชนอาศัยอยูBกับลูกทั้ง 3 คน ในบ,านพักแบบชั้นเดียว โดยนายเชน ยอมรับวBา ได,เป?นคนตั้งกล,องมือถือถBายคลิปดังกลBาว สBงไปให,ภรรยาที่ประเทศเกาหลีจริง ที่ทําไปเพื่อต,องการประชดภรรยาที่ไมBยอมกลับมาบ,านสักที อีกทั้งระยะหลังก็ไมBคBอยสBงมาเงินมา ให,เลยเครียดทีไ่ มBมีเงินใช,จBายเลีย้ งลูก สBวนภาพขณะดื่มกินน้ํายาซักผ,าขาวนั้น จริงๆ แล,วตนได,ล,างขวดน้ํายาซักผ,าขาวจนสะอาด กBอนจะใสBน้ําเปลBาเข,าไปและทําทBาดื่มเข,าไปเทBานั้น ไมBมีอันตรายแตBอยBางใด หลังจากนั้นเจ,าหน,าที่ตํารวจได,นําตัวนายเชนและลูกทัง้ 3 คน ไปที่สภ.กะปง กBอนจะวBากลBาวตักเตือนภาคทัณฑนายเชนและ ลงบันทึกประจําวันไว,เป?นหลักฐาน ขณะที่เจ,าหน,าที่บ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชได,อาศัย พ.ร.บ.คุ,มครองเด็ก รับเด็กทั้ง 3 คนเข,ารับการคุ,มครองอยูBที่บ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และตBอมานางบัวจึงได,ไปขอรับตัวหลานทัง้ 3 คน จากบ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับไปดูแลตBอที่ จ.ขอนแกBน โดยนางบัวรู,สึกดีใจอยBางมาก พร,อมกลBาวขอบคุณ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เจ,าหน,าที่ตํารวจสภ.กะปง และเจ,าหน,าที่บ,านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนที่ให,ความชBวยเหลือหลานของตนได,อยBางรวดเร็ว

7


วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562 (องคกรสาธารณประโยชน)

8


สถิติการรับเรื่องราวรองทุกขและขอความชวยเหลือปญหาตางๆ ประจําเดือน เมษายน 2562 ตั้งแตวันที่ 1 ถึง 30 เมษายน 2562 จํานวน 732 ราย วันที่

1 1 1 5 8

17 11 3 3 2 10 7 7 4 6 5 2 2 7 9 7 2 3 1 7 4 119

h p://www.pavenafounda on.or.th

1 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 29

1 2 1 4

18 7 7 8 7 17 13 9 11 8 8 8 9 14 22 8 7 7 7 13 6 214

4 3 3 1 1 2 2 2 1 1 4 5 2 1 3 1 36

6 1 1 5 1 4 1 2 2 2 2 1 2 3 9 1 4 9 56

8 5 3 1 7 11 4 3 6 1 4 3 1 12 12 2 4 6 2 12 6 113

ป#ญหาสุขภาพ เคสรวม และ ป#ญหาอื่น ๆ (ราย) สาธารณสุข

1 1 1 1 1 1 3 2 4 15

5 1 6 3 3 6 3 3 1 1 4 2 3 1 2 1 2 9 2 58

67 35 27 29 24 63 33 28 26 22 24 24 20 55 70 30 21 20 24 69 21 732

วารสารประจําเดือน เมษายน ป พ.ศ.2562

5 5 2 4 2 9 3 1 2 1 2 3 2 9 8 10 2 1 2 6 1 80

คนหาย

แรงงานไม ป#ญหา ขอความเป!น แชท/ ขอความ เป!นธรรม ครอบครัว ธรรม อินเตอรเนต อนุเคราะห

(องคกรสาธารณประโยชน)

9

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 รวม

ลอลวง/ ขมขืน/ ทารุณกรรม/ คาประเวณี/คา กักขัง อนาจาร มนุษย

Profile for Monchai Bhuseekhiew

วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือน เมษายน 2562  

วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือน เมษายน 2562

วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือน เมษายน 2562  

วารสารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำเดือน เมษายน 2562

Advertisement