Page 1

Få succes i den nye BIM-virkelighed

6. sæson starter 14. januar 2019

Topevalueret uddannelse

4,50 (af 5 mulige)

UDDANNELSE

Figur venligst udlånt af Schmidt Hammer Lassen

IKT-koordinator og -leder


Bliv eksamineret IKT-koordinator og -leder

IKT-koordinator og -lederuddannelsen sikrer dig at: • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen, dels iht. de krav som IKT-bekendtgørelserne hidtil har repræsenteret, men også iht. den seneste udvikling i branchen.

At skulle arbejde med BIM giver helt nye udfordringer for dig og din virksomhed.

• Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse.

Molios uddannelse ruster dig til de store omvælt­ ninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye samarbejdsrelationer, nye standarder, ny kommuni­-

• Du kan udarbejde IKT-aftaler – også med resterende aftale, der ikke er IKT-ydelser.

ka­tionsform, nye værktøjer og en ny mulighed for vidensdeling.

• Du kan sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde

Uddanelsen har kørt i fem sæsoner • Med overdådige evalueringer. • Med fulde huse og engagerede deltagere.

med byggeriets øvrige parter. • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.

• Med det høje kvalitetsmæssige ambitionsniveau, der er nødvendigt.

• Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT-koordinator og -lederkompetencer.

“ 2

"Sammensætningen af dette hold med den bredde i relevante kompetenceområder har gjort uddannelsesforløbet til en overordentlig positiv og berigende oplevelse for mig, med rigtigt gode muligheder for gode og professionelle netværksdannelser. Det er ikke for at komme hurtigt over evalueringsspørgsmålene, ej heller for at være ’lalleglad’, at jeg svarer så positivt” PER CHRISTENSEN, VIA UNIVERSITY COLLEGE


Den største besparelse ligger dog i driften:

• Bedre beslutninger tidligere i projektet

• Der foretages en konkretisering af de driftsinforma-

• Simuleringer, der kan optimere byggeriet set i forhold til behov og ønsker • En bedre sikring af kvaliteten i projekteringen og udfø-

Figur venligst udlånt af Schmidt Hammer Lassen

En optimal anvendelse af IKT/BIM, giver mulighed for:

tioner, der kan optimere driften betydeligt • Der kan sikres en valid aflevering og en effektiv mangel afhjælpning • En planlagt vedligehold forenkles med de rigtige

relsen • En optimering af produktionsforberedelsen og selve produktionen, herunder optimering af arbejdsproces-

drifts­informationer • Den daglige udførelse af driftsaktiviteterne kan styres optimalt og data videreføres til næste driftsplanlæg-

serne.

ning.

• Du kan følge med i BIM-udviklingen i udlandet, gennem de fora, du får præsenteret.

Diplomet udstedes af Molio, der er en velrenommeret uddannelsesinstitution med mere end 50 års erfaring i byggeriets efteruddannelse, og som også udsteder tilsva-

• Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIMudvikling i Danmark – og kan tage højde for denne ud-

rende uddannelsesdiplomer vedr. bygherrekompetencer og bygningsfysik.

vikling i dit daglige arbejde.

Dine forudsætninger Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er for alle byggeriets parter, der har inte-

Uddannelsen består af tre moduler af hver tre dage og

resse i viden om IKT og BIM og har en relevant byg-

en afsluttende eksamensdag.

gerelateret grunduddannelse.

De fleste tager hele uddannelsen i ét forløb. Uddannelsens moduler kan dog også tages enkeltvis.

Omfattende kursusmateriale Du får online adgang både før, under og efter modulerne

Læs mere om indholdet på modulerne og eksamens­

til uddannelsens endog meget omfattende kursushjem-

dagen på næste side.

meside, som giver dig et online IKT/BIM-bibliotek, værktøjer, paradigmer, alt der vises på modulerne mm.

Eksamineret IKT-koordinator og -leder Du får kursusbevis for hvert modul. Du får uddannelsesdiplom som eksamineret IKT-koordinator og -leder, når du har gennemført og bestået alle tre moduler og den afsluttende prøve.

Kurset er meget udbytterigt, og jeg synes diskussionerne/erfaringsudvekslingerne kursisterne imellem i forbindelse med foredragene er meget lærerige. Foredragsholderne er velforberedte, og jeg føler, de svarer fyldestgørende på de spørgsmål, der opstår.” MORTEN NYGAARD, SLAGELSE KOMMUNE

3


Modulopbygningen BASIS

MODUL 1

IKT og BIM

1. dag: BIM metoden og paradigmeskiftet /

• Bygningsstyrelsens erfaringer – IKT, BIM, IFC, BCF og

Koordinering og processer

COBie

• Building Information Modeling (BIM) – Hvad er det?

• Forretningsstrategi og digitalisering

• Projektstyring med VDC/BIM og nye kommunikations-

• Markedets modellerings- og simuleringssoftware m.m. – behov og ønsker Parametre i valg af software.

muligheder • BIM metoden og BIM processen • Anvendelsen af IKT/BIM i installationer i nybyggeri og

3. dag: Nye BIM værktøjer / CCS værktøjer og standarder / BIM metode og begreber

renovering • Anvendelse af BIM-modeller til avanceret energi og

• Introduktion til markedets modellerings- og simuleringssoftware

indeklima-analyser.  

• Præsentation af free-ware BIM Værktøjer og BIM

2. dag: Gældende krav til projektering og udførelse af offentligt / alment byggeri

Viewers • Open BIM / Standarder / buildingSMART– IFC-BCFCOBie

• IKT og BIM i EU lovgivningen • IKT-bekendtgørelserne (118+119) og de enkelte byg-

• Objekter, informationsniveauer, egenskabsdata og klassificeringer

herrekrav • Vejledningerne til IKT bekendtgørelse 118+119 og deres betydning nu og i fremtiden

• Udveksling af data med IFC (ISO Standard) • Hvor er snublestenene i IKT/BIM udviklingen?

• IKT/BIM implementeringens konsekvenser for bygher-

• Et bud på den nærmeste fremtid i DK og udlandet

ren, rådgiverne, de udførende og byggematerialeleve-

• Anvisninger / Teknisk Fælleseje fra Molio (bips/cuneco).

randørerne

VIDEREGÅENDE

MODUL 2

Implementering og optimering af IKT og BIM

1. dag: Byggejura / Forsikringer / Tid / Økonomi /

• Sæt BIM projektholdet internt i organisationen

GreenBIM / Strategi m.m.

• Kend din IKT/BIM organisation

• Juridiske konsekvenser – lov- og aftalegrundlag, AB-

• BIM krav til rådgivere i samarbejde med totalentreprenører

systemet, YBL, ydelser og ansvar, ophavsret • Forsikringsmæssige konsekvenser – overordnet set

• VDC /IKT-ledelse

• 3D-bygningsmodeller og digitale leverancer

• Udbud og entrepriseformer

• Kontrol af 3D-bygningsmodeller

• VDC i projekteringen

• Kollisionskontrol, konfliktkontrol og konsistens­

• VDC i produktionen.

kontrol

• GreenBIM – metode, proces og simuleringer

3. dag: Modelleringsprocessen /Arbejdsmeto-

• Implementering af IKT/BIM i en virksomhed.

der/ Niveauer og formater / Kommunikations-

mulighederne / Implementeringen

2. dag: Gennemførelsen af IKT krav i projekte-

• Anvendelsen af BIM i kendt ikonisk byggeri: DNU

rings- og udførelsesfasen, samarbejdsformer og

• NLP teorien som basis for personlig kommunikation

kommunikation

• Kommunikation som basis for nye samarbejdsrela­

• Rådgivers tilrettelæggelse af IKT krav i projekteringsfasen • Prioritere mellem de 10 vigtigste IKT ydelser

4

tioner og nye samarbejdsmuligheder • Implementeringen af paradigmeskiftet - strategiske og taktiske overvejelser i virksomheden


SPECIALIST

MODUL 3

IKT specifikationer/aftaler og samarbejdsrelationer

1. dag: Aftaleforhold – Overblik og svar på udar-

2. dag: Arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer

bejdelse af IKT specifikationer og IKT aftaler –

og forretningsstrategi / Digitalisering – Samar-

herunder arbejdsmetoder og samarbejdsrelatio-

bejdsrelationer og VDC hos entreprenøren

ner

• Nye arbejdsmetoder (bygherre og rådgiver)

• Nye aftaleforhold / Nye IKT aftaler / Nye IKT specifika-

• Nye samarbejdsrelationer (bygherre og rådgiver)

tioner

• Dokumenter til brug i BIM (building Information Ma-

• IKT-ydelser i branchens ydelsesbeskrivelser • IKT afleveringsspecifikationer – krav og indhold

nagement) • Nye samarbejdsrelationer (rådgiver, entreprenør og

• IKT aftaler – udformning, indhold og metode – erfaringer

leverandør) • VDC hos entreprenøren.

• Hvordan sikrer man relevante informationer i IKT af-

  3. dag: Begreber og terminologi

talen • Værktøjer til drift

• Overblik og svar på opbygning af driften og samar-

• Struktur for virksomhedens egen IKT aftale • Andre standarder (Bygherreforeningen + Almennet + DiKon etc.)

bejdsrelationer • Forslag til vores eget koncept til en IKT aftale/IKT specifikationer

• Analyse af eksempler på aftalesæt og IKT aftaler.

• Lidt om begreber og terminologi i f.m. VDC/IKT/BIM • Driften – set med bygherrens øjne • Forandringsledelse og IKT.

EKSAMEN

Afsluttende prøve, undervisning og evaluering

• Skriftlig individuel prøve – multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage • Mundtlig prøve i grupper • Fremtiden for paradigmeskiftet i DK • Intro til mere værdiskabende IKT/BIM i fremtiden

• Fremtidens aflevering af byggeriet og dets driftsdata • Fremtidens (og nutidens) opmålingssystemer – 3D scanning • Uddeling af diplomer og evaluering af hele kursusforløbet.

Ændringer til programmet kan forekomme.

Marianne Friis (Arkitema) og Lone Sand (NCC) scorede et af de sjældne rene 5-taller (max) i kursisternes evaluering af deres kursusdag om VDC og IKT-krav i projekterings- og udførelsesfasen.

”Uddannelsen har været et godt supplement til det, jeg laver til daglig. Den har rustet mig bedre til at løse komplekse problemstillinger og har givet mig en god digital værktøjskasse. Dette har helt konkret bidraget til, at jeg har kunne udvikle min stilling hos ekas og at vi som virksomhed har fået løftet kvaliteten af vores rådgivning inden for IKT.” (Lars Poulsen, IKT/BIM-koordinator og bygningskonstruktør, medindehaver af ekas)

5


Underviserne i sæson 2018 Christian Koch >>

Kristian Birch Pedersen >>

Chalmers University of Technology

Exigo

Professor, Ph.D

ph.d., Civilingeniør, Master i IT, indehaver

<< Vivi Nyehus Andersen

<< Jakob Andreassen

MOE

Rørbæk & Møller

Kompetencechef for BIM-Revit

Arkitekt / ICT Manager

Jan Karlshøj >>

Jan Stausholm Bundgaard >>

DTU BYG

CF Møller og DNU

Sektionsleder (og censor)

Chefkoordinator for BIM

<< Søren Spile

<< Khoa Dang Ngo

Molio

DTU

Udviklingschef

Arkitekt MAA, BIM-koordinator

Simon Andreas Arnbjerg >>

Tore Hvidegaard >>

SHL Architects

3D Byggeri Danmark

BIM Manager, MAK

Arkitekt MAA, CEO

<< Christian Bolding

<< David Fink

Arkitekt og byggeøkonom

Vilhelm Lauritzen Arkitekter IKT/BIM ansvarlig

“ 6

Jeg har fået rigtig meget ud af uddannelsen, især har hjemmeopgaverne været gode, dels fordi de har kommet godt igennem stoffet men også fordi især opgaven til dag 6 og 9 var en grundig gennemgang af både bekendtgørelsen, men også de arbejdsområder som IKT-lederen skal beskæftige sig med. Super godt.” MARIANNE FRIIS, ARKITEMA ARCHITECTS Underviser nu på uddannelsen


Jan Linde >> Willis Towers Watson Forsikringsmægler og partner

Peter Fauerholdt Thommesen >> Viltoft Advokat, partner, LL.M.

<< Troels Sønder Olsen

<< Marianne Friis

LINK arkitektur

Arkitema Architects

BIM Processpecialist / Bygningskonstruktør

Head of BIM Management

Lone Sand >>

Steffen Maagaard >>

NCC Construction

MOE

IKT-leder, VDC koordinator

Koncernkompetencechef

<< Lasse Møller

Exigo Projektleder, bygningskonstruktør, cand.scient.techn. i bygningsinformatik

<< Atridur Elin Asgeiers-

dottir

Per Aarsleff VDC Development Manager

Kristian Stenild >>

Morten Hertz Knudsen >>

CADit

COWI A/S

Indehaver

3D måling senior specialist

<< Henrik Tuxen Lyck

<< Peter Hyttel Sørensen

Byggestyrelsen

CF Møller

BIM-specialist

Head af ICT Management

Uddannelsen har givet mig en stor mængde kompetencer, materialer og værktøjer til mit videre arbejde med IKT. Jeg har ligeledes fået udbygget et stærkt fagligt netværk – og så har jeg fået et diplom på mine kompetencer vedr. IKT, udstedt fra en anerkendt uddannelsesudbyder som Molio.” METTE MIKKELSEN, NCC VDC koordinator

7


Praktiske oplysninger Datoer

Priser

Modul 1

Pr. modul: 16.000 kr. ekskl. moms pr. stk.

14.–16. januar 2019 i Middelfart

Eksamensdag: 3.000 kr. ekskl. moms Tilmelding til alle tre moduler + eksamen i ét helt

Modul 2

forløb: 45.000 kr. ekskl. moms i alt.

18.–20. marts 2019 i Middelfart Firmapakke Modul 3

Mange firmaer ønsker at uddanne en særlig ekspert

6.–8. maj 2019 i Middelfart

til at kunne det hele – og så uddanne flere til at kunne det mest nødvendige. Med Firmapakken får du:

Eksamen

• 5 deltagere på Basis-modulet

11. juni 2019 i Middelfart

• 1 deltager på hele uddannelsen Normalpris: 125.000 kr. ekskl. moms

Kursussted HUSET Middelfart

Firmapakke-prisen: 95.000 kr. ekskl. moms. Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatordninger.

Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart

Priserne inkluderer bl.a. al forplejning (inkl. middage) på kursusdagene og overnatning mellem kursus­ dagene på de enkelte moduler.

Tilmelding

Du kan få tilskud til IKT-koordinator og

Du tilmelder dig IKT-koordinator og -leder på en af

-lederuddannelsen

følgende måder:

Hvis du / din virksomhed er medlem af DANSKE ARK, FAOD, IDA Byg, FRI eller Konstruktørforeningen, så får

1) Du går ind på ikt-kl.dk og tilmelder dig online.

du 10 % i rabat. Du skal blot huske at nævne det ifm tilmeldingen.

2) Du tilmelder dig på info@molio.dk eller på telefon 70 12 06 00.

Denne rabat kan dog ikke kombineres med andre rabatter.

Se mere og tilmeld dig på ikt-kl.dk Molio

T 70 12 06 00

Lyskær 1

E info@molio.dk

2730 Herlev

W molio.dk

Molio 1218-34

Profile for Molio

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

IKT-koordinator og -leder  

- Få succes i den nye BIM-virkelighed Molios uddannelse ruster dig til de store omvæltninger: Nye aftaleformer, nye arbejdsmetoder, nye ama...

Profile for molio