Page 1

Styrk dine kompetencer på bygherrens kerneområder 15. sæson Marts–oktober 2019

Kursisternes evaluering

4,50 (af 5 mulige)

UDDANNELSE

Bygherrekompetencer


Bygherrekompetencer

– efter­uddannelse med diplom

Du får styrket dine kompetencer på bygherrens kerneområder. Du rustes til at påtage dig den centrale rolle i byggeriet – både nu og i fremtiden. Du bliver del af netværk med progressive kolleger. Din virksomhed får nødvendige kompetencer ind i bygherreorganisationen og rustes til at virke i et komplekst og stadigt foranderligt marked. ’Bygherrekompetencer’ er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb, der giver opdateret indsigt i de centrale kompetenceområder for bygherrer og bygherrerådgivere. • Mere end 500 har taget bygherreuddannelse hos Molio (tidl. Byggecentrum). • Altid høje evalueringer og fulde huse. • Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring – og gode formidlingsevner.

Vi oplever i de nye og større kommuner, at der efter kommunalreformen, stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherrefunktion. Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne. Foruden en veldisponeret ’værktøjskasse’, har jeg fået værdifulde netværksrelationer, som jeg også har gavn af efter uddannelsen. PETER MUNK, BYGNINGSCHEF Aak Bygninger, Aalborg Kommune – Tidligere kursist og nuværende underviser på uddannelsen.

2


Indhold

Målgrupper

Med ti dage til en ’alt hvad du skal vide som bygher-

Bygherrekompetencer henvender sig til alle, der ar-

re’-uddannelse er undervisningen nødt til at være

bejder fagligt i en professionel bygherreorganisation

meget fokuseret på konkrete problemstillinger, der

(offentlig, offentligt støttet og privat) og til bygher-

virkelig betyder noget for dig. Det er essentielt, at

rens nærmeste rådgivere samt til total- og hoved­

du får konkret brugbar viden direkte med hjem.

entreprenører.

Inden for disse rammer revideres uddannelsen

Deltagere på Bygherrekompetencer forudsættes at

løbende, så den til stadighed kommer gennem de

have erfaringer fra gennemførte byggesager. Uddan-

vigtigste temaer for en bygherre netop nu. Temaerne

nelsen retter sig både til yngre medarbejdere med

udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en

nogen erfaring og til mere erfarne ledere med behov

lang række aktive byggefolk og tilknyttede eksperter.

for at få sine kompetencer ført up-to-date og få

Det hele gøres praksisnært gennem masser af cases,

indblik i udviklingstendenser.

opgaver, walk and talks og drøftelser. Derved sikres en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. I oversigtsskemaet på side 6–7 kan du se indholdet i modulerne, som det var senest de kørte.

Kombinationen af teori og undervisning på modulerne og den sideløbende opgaveskrivning i projektgruppen er ideel. De tre kursusmoduler var veldisponerede og relevante i emnevalg. Det var muligt at tage relevante stikord og viden med tilbage fra hvert modul – til uddybning i opgaven. Alt i alt en professionel og veltilrettelagt uddannelse. PERNILLE STAHLSCHMIDT TØRNING, TEGNESTUECHEF, BYGHERRERÅDGIVER, ARKITEKT MAA Gottlieb Paludan Arkitekter A/S – og tidligere kursist på uddannelsen.

3


Nu er det tid for den 15. sæson

I 2019 indledes uddannelsens 15. sæson. Der er plads til 25 deltagere, og der er normalt meget stor søgning på pladserne. Så det er nu, du skal tilmelde dig, hvis du vil med på uddannelsen. Form Bygherrekompetencer består af tre 3-dagesmoduler (med overnatning), projektarbejder mellem modulerne og en afsluttende eksamensdag. Du vil i projektarbej­det have mulighed for at få vejledning af uddannelses­ ledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. Du vil på eksamensdagen blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere.

Som byggeriets beslutningstager har bygherren et stort ansvar i ethvert bygge- eller anlægsprojekt. Erkendelsen og varetagelsen af bygherrens rolle er således afgørende for både processen og det færdige resultat, der skal tilfredsstille krav og ønsker hos mange interessenter, herunder bl.a. myndigheder, brugere og investorer. Enhver forøgelse af indsigten i disse sammenhænge vil medføre et forbedret projekt. JEPPE BLAK-LUNDDAHL, CIVILINGENIØR – HD(O) Adm. dir., medejer, emcon a/s

4


Det er ikke for sjov, at man efter bestået eksamen kan kalde sig ’Eksamineret i Bygherrekompetencer – Exam BHK’. Det er vigtigt for os, at uddannelsen rent faktisk viser sig at have betydning for deltagerne – at de kan gå hjem og direkte anvende deres

Hvem underviser?

nye/styrkede kompetencer til virkelig at gøre en forskel og være med til

Kun de allerbedste, både fagligt og formidlings-

at drive byggeriet videre. Evalueringer

mæssigt – og kun eksperter med fingeren solidt

og input fra deltagere viser, at

plantet på byggepulsen. Det betyder, at vi byder

det rent faktisk er tilfældet.

på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis –

LARS TANGAA-ANDERSEN,

og forstår at formidle det.

PROJEKTLEDER Molio – Byggeriets Videnscenter

Diplomgivende forløb Der gives uddannelsesdiplom for bestået eksamen. Et diplom for Bygherrekompetencer er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ’karakterbog’, når Bygherrekompetencer skal dokumenteres.

Som bygherrerådgiver/byggestyrer i en kommune, hvor både til- og ombygninger og større og mindre nybygninger er dagligdag, handler det om at ’få sat holdet’, ’fastlagt økonomien’ og ’pleje omsorg for interessenternes interesser ’. Præcis disse tre ting er et gennemgående tema i uddannelsen, hvor der anskueliggøres forskellige måder at gribe disse temaer an på. De tre moduler har været veldisponerede og relevante i emnevalg. Det har derfor været muligt at tage relevante stikord og viden med hjem fra hvert modul, der kan anvendes direkte i det daglige arbejde. KARSTEN MØLLER, BYGHERRERÅDGIVER Faxe Kommune – tidligere kursist på uddannelsen.

5


Modulopbygningen –som den så ud i seneste sæson. Justeringer kan forekomme. Gennemgående kursusledere • Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse og civilingeniør • Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe, emcon a/s

MODUL 1 Bygherren midt i byggeriet

Organisations- og samarbejdsformer

• Bygherren som den centrale aktør i byggeriet

• Dialogbaseret samarbejde: formål, indhold, gen-

• Bygherrens egen projektorganisation – og projek-

nemførelse

tets organisation Gode samarbejder - set med bygherrens samBygherretyper

arbejdspartneres øjne

• En statslig ejendomsorganisation/bygherres organi-

• Entreprenøren: Nye samarbejdsformer som forret-

sering, opgaver, strategi og udvikling • Den regionale bygherres tilrettelæggelse af arbejdet – organisation og planlægning af større byggeopgaver i sundhedssektoren • Den kommunale bygherres organisering, opgaver, strategi og udvikling

ningskoncept • Rådgiveren: Valg af samarbejdsform og udbudsstrategi • Bygherren: OPP med kommunal finansiering • Arkitekten: Erfaringer fra vellykket partneringsamarbejde

• Den institutionelle bygherres struktur, fokus og orUndervisere på modul 1:

ganisering

• Seniorrådgiver Jan Q. Rasmussen, Bygningsstyrelsen Programmering og planlægning • Programmering – sådan kan ”kvaliteten” sættes • Sammenhænge mellem kvalitet, økonomi og tid • Planlægning og programmering i praksis

• Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland - Kvalitet og Udvikling, KoncernByg • Kontorchef Christina Schulin-Zeuthen, Team I, Byggeri København • Afdelingschef Claus Visti Hansen, ATP Ejendomme

Bygherrens samarbejde med brugerne • Tilrettelæggelsen af brugernes medvirken

• Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning • Advokat, Chefrådgiver Bettina Julian Gravers, Kuben

Bygherren og den værdibaserede byggeproces

Management A/S

• Parter og interessenter i byggesagen

• Sektionsdirektør Hans Blinkilde, NCC

• Etablering af samarbejdet

• Afdelingsleder Henrik Leksø, Rambøll - Bygherre-

• Brug af brugernes værdier i samspillet

rådgivning & Facilities Management • Bygningschef Peter Munk, Aak Bygninger, Aalborg

Den delegerede bygherremodel

kommune • COO Frederik Schou Hansen, CEBRA

I enhver byggesag spiller bygherren en central rolle, og det er derfor af stor betydning for en byggesags gennemførelse at denne rolle bliver varetaget af en person med de nødvendige kompetencer. Som rådgivere sætter vi står pris på, at der er en kompetencegivende bygherreuddannelse, der sætter fokus på bygherrens rolle. Selvom uddannelsen har fokus på bygherrerollen, vil uddannelsen også være relevant for nogle af vores medarbejdere. Gennem uddannelsen vil deltagerne få en forståelse for bygherrerollen, hvad der er en forudsætning for at kunne sætte sig i hinandens sted og dermed få en forståelse af hinandens behov. HELEN KRISTENSEN, AFDELINGSCHEF Rambøll

6


MODUL 2 Fem centrale bygherreroller

Økonomi og kalkulation • Grundlæggende økonomistyring i byggesagen

Arbejdsmiljø

• Successiv Kalkulation

• Bygherrens arbejdsmiljøforpligtelser og metoder Bæredygtighed Udbud af rådgiverydelse • Valg af regelsæt

• Overblik over og anvendelse af certificeringer, mærkninger og klasser

• Valg af udbudsform • Valg af udvælgelses- og tildelingskriterier

Totaløkonomi – i praksis for bygherrer • Værktøjer og erfaringer

Valg af strategier for gennemførelse • Valg af samarbejdspartnere

Undervisere på modul 2:

• Overvejelser om udbuds-, organisations- og samar-

• Civilingeniør – HD(O) – IPMA certificeret projekt­

bejdsformer

leder Mads Blaabjerg, emcon a/s • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, Statens Bygge-

Juraen med bygherre-øjne • Udbudsloven • Tilbudsloven • Direktiverne • Bygherrens aftalegrundlag og handlepunkter • ABR 18 og Ydelsesbeskrivelserne; YBL18 • AB 18 og ABT 18

forskningsinstitut/Aalborg Universitet • Partner, advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen, VILTOFT Advokatfirma • Adm. Dir. Henrik Eggersen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED • Bygherrerådgiver og cand. jur. Conni Tamborg, emcon a/s

• Sikkerhedsstillelse, forsikringer, forsinkelser, aflevering, mangler etc. • Skyd på juristen

MODUL 3 Digitalisering

Aflevering og eftersyn • Evalueringer

IKT / BIM – set fra bygherrens side

• Afleveringsprocessen og Før-gennemgang

• Hvorfor skal vi det her – what’s in it for me?

• Erfaringer fra Byggeskadefonden

• Hvad skal jeg vide og gøre? Facilities Management – i bygherrens hverdag Commissioning

• FM som ledelsesbegreb og som strategisk værktøj

• Hvad, hvorfor og hvordan - i praksis

• Organisering • Sammenhæng mellem anlægs- og driftsfasen

Bygherrerisici • Typiske og største risici for bygherrer Bygherrens krav til sikringen af kvalitet

• Eksempler på bygherrens anvendelse af IKT i drift og FM Undervisere på modul 3 • CEO Tore Hvidegaard, 3dbyggeri

Konflikthåndtering • Syn og skøn • Voldgift • Mediation og mægling • Det nye konfliktløsningssystem i det nye AB • Alternative metoder og forebyggelse • Konfliktløsningsdesign

• Kontorchef Christina Schulin-Zeuthen, Team I, Byggeri København • Ingeniør/Indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma • Cand. jur., bygherrerådgiver og master i konfliktmægling Tora Fridell, emcon a/s • Afdelingschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS • Rolf Simonsen, Projektchef i Bygherreforeningen

Logistik og trimmet projektering og udførelse (Lean Construction) • Hvad, hvorfor og hvordan – i praksis

– og sekretariatsleder for Værdiskabende Byggeproces • Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden • Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea

7


Praktiske oplysninger

Andre uddannelser Se mere på molio.dk/kurser/uddannelser

Datoer Modul 1 25.–27. marts 2019 Modul 2 20–22. maj 2019 Modul 3 2,–4. september

Det Biologiske Hus v/ arkitektfirmaet EEN TIL EEN kan ses på byggeudstillingen ved HUSET Middelfart.

Eksamen

Certificeret rådgiver i bæredygtighed

21. oktober 2019

Tag en 5-dages uddannelse i bæredygtighed

Kursussted

– og få diplom på dine færdigheder

HUSET Middelfart Hindsgavl Allé 2 5500 Middelfart

Tilmelding og yderligere oplysninger Klik dig ind på: bygherrekompetencer.dk eller kontakt os: Molio Lyskær 1 2730 Herlev

IKT-koordinator og -leder

T 70 12 06 00

Tag en 10-dages uddannelse – og få optimalt

E kurser@molio.dk

udbytte af den nye BIM-virkelighed.

Priser • Kr. 48.000 ekskl. moms. • Priser er inkl. al forplejning, omfattende

Se mere og tilmeld dig på bygherrekompetencer.dk

Molio

T 70 12 06 00

Lyskær 1

E info@molio.dk

2730 Herlev

W molio.dk

1218-35 Molio

kursusmaterialer og overnatning.

Profile for Molio

Bygherrekompetencer - Styrk dine kompetencer på bygherrens kerneområder  

Du rustes til at påtage dig den centrale rolle i byggeriet – både nu og i fremtiden. Du bliver del af netværk med progressive kolleger. Di...

Bygherrekompetencer - Styrk dine kompetencer på bygherrens kerneområder  

Du rustes til at påtage dig den centrale rolle i byggeriet – både nu og i fremtiden. Du bliver del af netværk med progressive kolleger. Di...

Profile for molio