Page 1

studia comeniana et historica

Commentarii periodici studiis Comenianis colendis nec non saeculorum XVI–XVIII rebus gestis confiniique Moravorum Slovacorumque historiae indagandis

95–96

MUSAEUM COMENII HUNNO BRODENSE XLVI / 2016


Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16.–18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí J. A .Comenius´museum in Uherský Brod reviewed journal of comeniology, history of 16th–18th century and regional history of Moravian-Slovak border region

Redakční rada: Předseda redakční rady: Zástupce předsedy: Členové redakční rady: (Editorial Board)

Členové mezinárodní redakční rady: (Advisory Board) Redakce:

Pavel Floss Martin Steiner Marta Bečková, Jiří Beneš, Karel Floss, Karel Hádek, Petr Horák, František Hýbl, Ondřej Jakubec, Jiří Just, Tomáš Knoz, Jozef Matula, Jiří Mikulec, Jaroslav Pánek, Miroslav Vaškových, Michaela Soleiman pour Hashemi, Vladimír Urbánek, Josef Válka Daniel Larangé (Paris), Georgij Pavlovič Melnikov (Moskva), Jozef Pšenák (Bratislava), Erwin Schadel (Bamberg) Petr Zemek, Lucie Urbánková, Lenka Pospíšilová


studia comeniana et historica


ISSN 0323-2220


OBSAH ČLÁNKY Floss Pavel, Téma „Komenský – Kusánský“ stále aktuální ................................. 9 Matula Jozef, Two Approaches to Tolerance: Nicholas of Cusa and John Amos Comenius ............................................................................... 26 Červenka Jan, Nicholas of Cusa on Islam: Conflict or Continuation of Ideas in De Pace Fidei and Cribratio Alkorani ......................................... 41 Herůfek Jan, Picova a Ficinova interpretace Cavalcantiho konceptu lásky: malé přiblížení ....................................................................... 58 Nejeschleba Tomáš, Formy panpsychismu v renesanční filosofii ....................... 70 Čížek Jan, Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského ....................................................................................... 86 Svobodová Zuzana, Pohnutky Kristova svědka (II. Jan Amos Komenský) ....... 121 Holý Martin, Švýcarští vychovatelé protestantské šlechty z českých zemí v 16. a raném 17. století ................................................................................... 132 Podavka Ondřej, Formování náboženského přesvědčení Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Ladislava Velena ze Žerotína ................................................. 147 Kilián Jan, „Ty nejsi mi roven…!“ Mezilidské vztahy v Kašperských Horách za třicetileté války ............................................................................... 173 RECENZE Škrobánková Klára, Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského ........ Žemla Martin, Petr Pavlas, Trinus liber Dei. Komenského místo v dějinách metaforiky knihy ............................................................................ Beneš Jiří, Manfred Richter, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus ................ Ivanovičová Júlia, Jan Hábl, Aby člověk neupadal v nečlověka. Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém ............................. Rýdl Karel, Markéta Pánková, Jan Amos Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642–2016) ....................................................................

190 192 195 199 201


Richter Thomas, Jan Amos Comenius: Het labyrint van de wereld en het paradijs van het hart. Uit het Tsjechisch vertaald door Kees Mercks .......... Urbánková Lucie, Josef Chrást, O starých mapách českých zemí. Fabriciova a Komenského mapa Moravy ....................................................... Hýbl František, Libor Bernát a kol., Korešpondencia Jána Kvačalu s Josefom Krumpholcom ................................................................................... Smyčková Kateřina, Studia hageciana I. Na okraj kroniky české, ed. Jan Linka ..................................................................................................... Mašek Petr, Petr Voit, Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze ............ Valenta Josef, Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku Dražil Matěj, Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání ............................................................................................... Divoka Marek, Irena Štěpánová, Newton – Poslední mág starověku .................

203 204 206 208 210 212 213 216

RŮZNÉ Beneš Jiří, Dagmar Čapková, nekrolog .................................................................. Beck Heinrich, Erwin Schadel, nekrolog ............................................................... Schadel Erwin, „Typisch – der kommt wohl von einer Dorf-Schule!“ Autobiographische Reminiszenzen. ................................................................. Hýbl František, Zemřela Mgr. Marcela H. Kleckerová ........................................ Floss Pavel, Za Miloslavem Ransdorfem ............................................................... Havelka Tomáš, Martin Steiner jubilant .............................................................. Beck Heinrich, „Ehe“ als ganzheitliche Beziehung. Eine philosophische Betrachtung ...................................................................................................... Kovářová Helena, Památník jednoty bratrské v Přerově ..................................... Michalička Vladimír, Medaila Jana Amosa Komenského .................................. Stalla Bernhard Josef, Ausstellungen im Comenius-Museum Naarden (Niederlande) in den Jahren von 2012 bis 2016 ............................................ Zpráva o činnosti muzea za rok 2016 ...................................................................

222 225 227 243 245 247 252 255 257 259 263

POCTA KARLU FLOSSOVI Floss Pavel, Úvodní slovo k 26. Letní filosofické škole ......................................... Bureš Otakar, 26. ročník Letní filosofické školy a jubileum Karla Flosse ........... Pavlincová Helena, Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse ......................... Hanuš Jiří, Karel Floss: intelektuál s ježíšovským programem ............................ Černý Jan, Politické myšlení Karla Flosse ..............................................................

290 294 297 307 312


CONTENTS ARTICLES Floss Pavel, The Comenius – Cusanus Relationship Still Topical ............... Matula Jozef, Two Approaches to Tolerance: Nicholas of Cusa and John Amos Comenius ........................................................................... Červenka Jan, Nicholas of Cusa on Islam: Conflict or Continuation of Ideas in De Pace Fidei and Cribratio Alkorani ................................. Herůfek Jan, Pico’s and Ficino’s Interpretation of Cavalcanti’s Concept of Love. A Little Encounter ..................................................................... Nejeschleba Tomáš, Forms of Panpsychism in the Renaissance Philosophy Čížek Jan, The Philosophical-theological Concept of Man in the Emendatory Work of John Amos Comenius ................................. Svobodová Zuzana, Motives of the Witness of Christ (II. – Johann Amos Comenius) ............................................................................................... Holý Martin, Swiss Preceptors of Protestant Nobility from the Bohemian Lands in the 16th and Early 17th Centuries ............................................... Podavka Ondřej, Formation of Religious Beliefs of Zdeněk Brtnický of Waldstein and Ladislav Velen of Žerotín ............................................. Kilián Jan, ‘You are not equal to me...!’Interpersonal Relationships in Kašperské Hory during the Thirty Years’ War ....................................

9 26 41 58 70 86 121 132 147 173

REVIEWS Škrobánková Klára, Markéta Klosová, The Theatre World of John Amos Comenius .......................................................................... Žemla Martin, Petr Pavlas, Trinus liber Dei: The Place of Comenius in the History of Book Metaphor ............................................................. Beneš Jiří, Manfred Richter, John Amos Comenius and the Thorn Colloquium Charitativum in 1645. A Contribution to Ecumenism ........ Ivanovičová Júlia, Jan Hábl, So that the Man does not Become a No-man, Comenius’ Pedagogical Humanization as an Anthropological Problem Rýdl Karel, Markéta Pánková, John Amos Comenius in Czech and Global Visual Art (1642–2016) ........................................................................... Richter Thomas, John Amos Comenius: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, Translated from Czech by Kees Mercks

190 192 195 199 201 203


Urbánková Lucie, Josef Chrást, About Old Maps of the Czech Lands: Fabricius’ and Comenius’ Map of Moravia ................................................ Hýbl František, Libor Bernát et al., Correspondence between Ján Kvačala and Josef Krumpholc ............................................................. Smyčková Kateřina, Studia hageciana I. On the Margin of the Czech Chronicle, ed. Jan Linka ............................................................................. Mašek Petr, Petr Voit, A Catalogue of Incunabula of the Strahov Library in Prague .......................................................................................... Valenta Josef, Jan Malura, Meditation and Prayer in Early Modern Literature Dražil Matěj, Daniel Špelda, Truth – Daughter of Time. Genesis of the Idea of the Scientific Progress .......................................................... Divoka Marek, Irena Štěpánová, Newton – The Last Magician of Ancient Times ..........................................................................................

204 206 208 210 212 213 216

VARIOUS Beneš Jiří, Dagmar Čapková, obituary ............................................................. Beck Heinrich, Erwin Schadel, obituary .......................................................... Schadel Erwin, “Typical – he is probably from a village school!” Autobiographical Reminiscences. .............................................................. Hýbl František, Mgr. Marcela H. Kleckerová Passed Away ............................ Floss Pavel, To the Memory of Miloslav Ransdorf ........................................... Havelka Tomáš, The Jubilee of Martin Steiner ................................................ Beck Heinrich, “Marriage” as a Holistic Relationship. A Philosophical Contemplation ................................................................. Kovářová Helena, The Memorial of the Unity of Brethren in Přerov .............. Michalička Vladimír, The Medal of John Amos Comenius .............................. Stalla Bernhard Josef, The Exhibitions in the Comenius Museum in Naarden (Nederlands) between 2012 and 2016 ..................................... Report on the Museum Activities in 2016 .........................................................

222 225 227 243 245 247 252 255 257 259 263

IN HONOUR OF KAREL FLOSS Floss Pavel, Opening Word of the 26th Summer Philosophical School ............. Bureš Otakar, The 26th Summer Philosophical School and the Jubilee of Karel Floss ............................................................................................. Pavlincová Helena, Philosophical Meditations of Karel Floss ........................ Hanuš Jiří, Karel Floss: Intellectual with Jesus’ Agenda ................................. Černý Jan, The Political Thinking of Karel Floss ............................................

290 294 297 307 312


recenze reviews


DIVADELNÍ SVĚT J. A. KOMENSKÉHO Markéta Klosová Praha: Academia 2016. 284 s. V roce 2016 vydalo nakladatelství Academia knihu Markéty Klosové Divadelní svět J. A. Komenského. Na počátku byla disertační práce autorky, kterou obhájila na Katedře divadelní vědy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy – oproti obhájené práci je ovšem kniha dle slov Klosové rozšířena a obohacena. V centru zájmu stojí dramatické dílo Jana Amose Komenského v  celé své šířce – tedy nejen hry Diogenes Cynicus redivivus a Abrahamus Patriarcha, ale také divadelní vědou do jisté míry opomíjené dramatické zpracování Scholy ludus. Nejedná se ale o knihu, která by měla ambici postihnout historii uvádění Komenského her od počátku až do současnosti; pozornost se až na výjimky soustředí na století sedmnácté. O Komenském toho bylo napsáno mnoho, ovšem publikace soustředící se jen na otázku dramatického díla, jež je navíc zevrubně analyzováno a nahlíženo jak teatrologicky, tak historicky, v  českém prostředí dosud chyběla. Primariát Divadelního světa J. A. Komenského spočívá ale také v celistvém a analytickém pojednání repertoáru řádových škol příslušného století – to ostatně zmiňuje v  závěru sama Klosová.1 Česká bohemistika, historie i teatrologie má vůči detailnímu popisu divadelních produkcí katolických i jiných řádů stále velký dluh. Úvodní kapitola čtenáře seznamuje s historickým a geografickým pozadím Evropy doby pobělohorské, Komenského nuceným exilem, putování po gymnáziích a kolejích a v  neposlední řadě také s  fenoménem školských i mimoškolských divadel. Klosová tak činí velmi soustředěně a minimalisticky – uvádí jen informace, které jsou nutné pro kontextualizaci problematiky, o níž bude v následujících částech hovořit. Kniha zůstává tedy 1

190

prosta zdlouhavého úvodu o tom, kdo je Komenský, jakou roli hrálo stavovské povstání a bitva na Bílé hoře v otázce náboženské svobody českých zemí, v  čem spočívá specifičnost Jednoty bratrské a podobně. Už od počátku je evidentní, že text přísluší zasvěcenému čtenáři, který se s  reáliemi doby obeznámil a úvod je zde jen pro potřebu rychlé orientace. Jádro Divadelního světa je pak tvořeno kapitolami „Lešno“ a „Blatný Potok“. Na zhruba sto padesáti stranách autorka představuje stav obou škol v momentě Komenského příchodu, jejich vztah k  dramatu ve výuce a zejména okolnosti vzniku her. V  těchto okolnostech tvorby dramat leží jeden z  největších přínosů knihy – Klosová pečlivě mapuje divadelní tvorbu tehdejší Evropy a popisuje každý text, který obsahově a tematicky souvisí s Komenského dílem. Toto je přínosné zejména u části věnující se Diogenovi. S pomocí drobných analýz příslušných her vyvstává před čtenářem viditelný vývoj přemýšlení o postavě antického filosofa a především to, v čem mohl být jeho charakter přínosný pro protestanské učence. Zde se také v plnosti otevírá vhled do metodologie, kterou Klosová používá. Nesnaží se Komenského dílo inovativně a líbivě interpretovat či reinterpretovat – spíše vede dialog s  dostupnými prameny i sekundární literaturou, přičemž nabízí další podněty ke zvážení a k doplnění komeniologického diskurzu. Autorka si je zjevně dobře vědoma toho, jak se s dobou mění divadelní zvyklosti, významy slov, kolik dobového materiálu bylo ztraceno i co už nikdy badatelé neodhalí. V textu existuje mnoho nedořečených otázek (periodicky se například opakuje otázka, čím dílem byl Komenský inspirován), což ale rozhodně nesmí být chápáno negativně. Právě

Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského, Praha 2016, s. 206.


různé various


DAGMAR ČAPKOVÁ (13. 9. 1925 – 24. 5. 2016)

6. června 2016 jsme se v pražském motolském krematoriu rozloučili s paní profesorkou PhDr. Dagmar Čapkovou, DrSc., Dr.h.c. Na smutečním oznámení čteme výstižnou charakteristiku zesnulé: komenioložka prací i životem. Dagmar Čapková byla vskutku nejen špičkovou badatelkou o J. A. Komenském, ale ještě více komeniánkou, tj. osobností usilující o harmonickou vyváženost, osobností sjednocující v  sobě, stejně tak jako v  oblasti poznání okolního světa, zdánlivé či skutečné rozpory. (Takto v  hrubých rysech charakterizoval komenianismus její zvěčnělý manžel prof. J. B. Čapek). V  jedné ze svých prací, které si zesnulá zejména cenila, Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin, uvádí D. Čapková příklad smiřování protiv u Komenského. Příklad, týkající se věroučné otázky po ospravedlnění, názorně ilustruje způsob Komenského uvažování, jenž byl pro ni stále více inspirující. Byť jde zdánlivě pouze o věroučný spor, má jeho řešení velice reálný dopad na praktický život. D. Čapková právem vyzdvihla bratrský výklad o ospravedlnění, jak jej výstižně formuloval Komenský: „Zdůraznil, že ani pouhá víra ani jen skutky, ale obojí je třeba zároveň ve spjatosti jako dvou podmínek jedné věci, tj. opravdového života podle zákona Ježíšova. [...] Je historicky pochopitelné, že v době Lutherově vzniklo učení o ospravedlnění z  víry proti katolickému záslužnictví ze skutků [...] Avšak zneužitím došlo k  druhému extrému, kdy si mnozí myslili, že skutků není třeba, a proto je potřebí promyslet otázku z obou aspektů a sjednotit je“.1 Neostýchejme se tedy v duchu J. A. Komenského a jeho věrné vyznavačky některé její „skutky“ v této chvíli připomenout.

D. Čapková se narodila 13. 9. 1925 v pošumavské obci Úborsko jako Dagmar Votrubová. V letech 1945–1949 vystudovala angličtinu a češtinu na Filosofické fakultě UK v  Praze, kde rok poté získala svůj první akademický titul PhDr. Po pětiletém období, kdy učila na gymnáziích ve Valašských Kloboukách, Holešově, Kroměříži a Hořicích, nastoupila v r. 1954 jako knihovnice Státní pedagogické knihovny v Praze, kde založila oddělení pro studium života a díla J. A. Komenského. V  r. 1956 nastoupila do Pedagogického ústavu J. A. Komenského při ČSAV v  Praze, kde působila jako odborná, později vědecká pracovnice v oddělení komeniologie a dějin pedagogiky do r. 1992. V r. 1963 zde získala vědeckou hodnost CSc. V  letech 1968–1974 současně anglicky přednášela a vedla diplomové práce zahraničních studen-

1 Dagmar Čapková, Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin, Praha 1983, s. 49.

222

Profile for Muzeum Jana Amose Komenského

Studia Comeniana et historica 95–96  

Commentarii periodici studiis Comenianis colendis nec non saeculorum XVI–XVIII rebus gestis confiniique Moravorum Slovacorumque historiae in...

Studia Comeniana et historica 95–96  

Commentarii periodici studiis Comenianis colendis nec non saeculorum XVI–XVIII rebus gestis confiniique Moravorum Slovacorumque historiae in...

Profile for mjakub
Advertisement