Page 1

Institut Comte de Rius Tarragona

METODOLOGIA

FORMATIVESUNITATS DIDÀCTIQUES/ APRENENTAGERESULTATS D’

Curs acadèmic Cicles Formatius Mòdul Professor/a

PRESENTACIÓ DE MÒDUL

2013-14 Mecanització Anglès Montse Fontanals Mitjans

M10

Grau Curs Grups

Mitjà 2n 2M

1. Reconeix informació professional, de l’àmbit de la mecanització, així com quotidiana, continguda en discursos orals emesos en llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents. 2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills de l’àmbit de la mecanització analitzant de forma comprensiva els seus continguts. 3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses de l’àmbit de la mecanització, participant com a agent actiu en converses professionals. 4. Elabora textos senzills en llengua estàndard utilitzant els registres adequats a cada situació. 5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.

UNITAT FORMATIVA UF1: Anglès

DATA INICI

DATA FINAL.

13/09/2013 22/06/2014

DURADA (h)

Q

DURADA

99

Es treballaran exercicis de writing, (producció d’escrits), listening (comprensió auditiva), reading (lectura, traducció i interpretació de textos) i speaking (expressió oral). El material que utilitzarem serà proporcionat per la professora. Es basarà en activitats del llibre de l’editorial Mc-Graw Hill corresponent a anglès de grau mitjà, activitats on line del curs d’anglès general i tècnic de burlington i altre material específic de l’especialitat com manuals, catàlegs, tutorials de maquinària,.... També s’utilitzaran altres recursos multimèdia: webs de traducció i pronunciació, animacions, quizzes, jocs tecnològics, vídeos, cançons, etc.

Recorda: Per superar el MP cal que la qualificació de la UF sigui igual o superior a 5.

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador pedagògic original.file

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 1 de 2


Institut Comte de Rius Tarragona

PRESENTACIÓ DE MÒDUL

M10

Criteris d’avaluació: La qualificació final es decidirà en funció dels següents percentatges:

AVALUACIÓ I RECUPERACIO

-

75 % de la nota correspondrà a les proves. 25% de la nota correspondrà al treball de classe: participació, realització d’exercicis, presentació de treballs, assistència i actitud.

Aplicant la normativa vigent, els alumnes que tinguin més d’un 20% de faltes (justificades o injustificades), perdran el dret a l’avaluació contínua. Criteris de recuperació: En cas de no aprovar durant la convocatòria ordinària, els alumnes podran presentar-se a l´ extraordinària, la qual és voluntària.

CRITERIS AVALUACIÓ CICLES EXTRAORDINÀRIA Els alumnes que hagin perdut el dret a a l´avaluació durant el curs han d´anar a la prova extraordinària que constarà d´un examen (grammar, reading, writing i listening) i a més a més una part específica basada en activitats fetes a classe. Els alumnes que han assistit regularment a classe durant el curs i que han realitzat les pràctiques a l´aula no hauran de fer aquesta part específica .

Versió: Elaborat: Data d’entrada en vigor: Arxiu:

1 Coordinador pedagògic original.file

Aquest formulari pot quedar obsolet una vegada imprès Pàgina 2 de 2

Presentació anual m13 (anglès1314) iea it metall  
Presentació anual m13 (anglès1314) iea it metall  
Advertisement