Page 1

Kleur Mind@scapes

De betekenis van kleur en meer Een reader met verzameld materiaal

1


2


Kleur & Psychologie Een document/reader met theorieën en ideeen over kleur en toepassingen daarvan binnen de filosofie en psychologie. In te zetten voor persoonlijke ontwikkeling, teambuildingsprocessen en creatieve toepassingen. Van Jung tot chakra’s. Vermelden dat kleuren ook psychologische aspecten hebben, is het intrappen van een open deur. De psychologische betekenis van kleuren is voor een deel zelfs universeel: rood wordt overal geassocieerd met gevaar, liefde en oorlog (verbanden daartussen te zoeken, lijkt een hachelijke onderneming). Maar ook kleuren als blauw en wit roepen internationaal ongeveer dezelfde associaties op. Ze komen dan ook verrassend vaak voor in nationale vlaggen. Hoewel vergelijkend psychologisch onderzoek aan de universaliteit van dit soort oordelen heeft aangetoond, is het nog onduidelijk hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Binnen de filosofie strijdt men erover of er sprake is van willekeurige contingente associaties of een noodzakelijk synthetisch verband.] Kleur

Enkele hedendaagse associaties

Associaties volgens Leonardo da Vinci

Blauw

Waarheid, helderheid, waardigheid, status en macht

Oneindigheid, de hemel, ruimte, reizen, geestelijke liefde, meditatie en eeuwigheid

Bruin

Mannelijkheid, stabiliteit en gewichtigheid

Soliditeit, materie, geborgenheid, ondergang, naderend einde en herfst

Geel

Energie, vreugde, geestkracht, luchtigheid en lichtheid van het bestaan

Tijd, zon, maan en sterren, zomer, rijpe oogst, goud, gewin en verstand

Geelgroen Nieuw leven, voorjaar en groeikracht

Verdorvenheid, verloren zuiverheid, valsheid, haat, afgunst, ziekte, afzondering en verraad

Grijs

Saai, vervelendheid, grauwheid en massa

Armoede, ontmoediging, ouderdom en theorie

Groen

Vruchtbaarheid, vrede en natuur

Kracht van ontkiemend zaad, lente, jeugdigheid, onervarenheid, macht, vrede, welvaart, hoop, 3


vredige rust en autonomie

Oranje

Feest en overvloed

Paars

Leden van het koninklijk huis, rijkdom en verfijning; rouw, ingehouden emotie

Rood

Liefde, passie, warmte en vlammen

Violet

Helderziendheid, wijsheid, spiritualiteit, Waaierigheid, gezag, rouw, tweeslachtigheid, succes, spirituele groei, kracht, geheim, conflict en labiliteit genezing, onafhankelijkheid en bescherming

Roze

Liefde, humor, vriendschap en trouw

Vrouwelijkheid, schoonheid en vrede

Wit

Licht, zuiverheid, netheid en leegte

Ongereptheid, volmaaktheid, (goddelijke) reinheid, onschuld, licht van geest, vrede en leegte

Zwart

Dood, rebellie, duisternis, ellende, einde, elegantie, mysterie, wraak en ondergang

Macht van duisternis, dood, rouw, verderf en vernietiging

Gezelligheid, gretigheid, weelde en feest

Onrust, oorlog, revolutie, twist, ruzie, bloed, hartstocht, offer, ego, energie en beweging

Een ander (perceptie) psychologisch aspect is het nabeeld dat ontstaat, wanneer men (intensief) naar een kleur kijkt of heeft gekeken. Het nabeeld vertoont de complementaire kleur: rood-cyaan,geel-blauw etc. en omgekeerd. Het nabeeld is het duidelijkst te zien wanneer men de ogen sluit, of wanneer men naar een wit vlak kijkt. Er zijn wetenschappers, die ervan uitgaan dat op zeer jonge kinderen het (innerlijke) nabeeld meer indruk maakt dan de (uiterlijke) kleurervaring. Zij beweren dat zeer jonge kinderen juist van rood rustig worden, omdat het complementaire groen door hen sterker wordt waargenomen.

4


Kleurenpsychologie Kleurentest - Symbolische Betekenis Kleur

Carl Gustav Jung

Acht persoonlijkheidstypen Jung onderscheidt in zijn werk verschillende functies:   

De wijze waarop mensen interageren met de omgeving: introvert vs extravert De manier waarop besluitvorming verloopt: rationeel (denken) of emotioneel (voelen) Hoe we de dingen waarnemen, percipiëren: Intuïtief of feitelijk.

Door deze met elkaar te verbinden kon Jung uiteindelijk acht persoonlijkheidscombinaties of „hoofdtypen‟ identificeren. Dat levert de vier kwadranten met Jungs acht typen.

5


Kleurenpsychologie - Kleurentest. Kleurenpsychologie is een tak van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met de symbolische betekenis, duiding en de werking van kleuren. In de loop der jaren zijn er ook een aantal kleurentests ontwikkeld. Een kleurentest (projectietest) gaat uit van een verband tussen een voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen. Dit artikel gaat in op kleurenpsychologie, kleurensymboliek, kleurenvoorkeur en de ontwikkeling van kleurentests.

Kleurenpsychologie Kleurentests - Oorsprong Kleurenpsychologie - Kleurentest. De kleurenpsychologie en psychologische kleurentests hebben vermoedelijk hun oorsprong in een oude Oosterse orakelmethode uit de 16e eeuw, waarbij gebruik werd gemaakt van gekleurde stokjes. De keuze van de stokjes die door het toeval werd bepaald, zag men als lotsbepalend voor de situatie van de vraagsteller. In latere versies zijn de kleuren vervangen door kernwoorden die op de stokjes werden geschreven om de symbolische betekenis van de kleur te duiden. Deze versie wordt in een iets gewijzigde vorm heden ten dage nog steeds in Oosterse landen gehanteerd. Een andere vorm van dit orakel is die, waarbij een vogeltje één of meer stokjes uit een bundeltje trekt. De op deze wijze gekozen stokjes zouden dan iets aangeven over de toekomst en lotsbestemming.

Symbolische Betekenis - Onderbewuste Oergeheugen Symboliek Oergeheugen. De hedendaagse opvatting over het werkingsmechanisme van een orakelmethode is, dat de duidingsmogelijkheden die aan een object (kaarten, stokjes, munten) worden toegekend zo veelzijdig zijn, dat alleen indien de vraagsteller zich geheel en sterk concentreert op zijn probleem, het onderbewuste via het oergeheugen een op de vraag passend antwoord zou kunnen vinden. Men neemt aan dat dit oergeheugen zich in bepaalde hersengebieden bevindt. Men vermoedt dat niet alleen alle informatie die de mensheid in zijn bestaan vergaard heeft hierin is opgeslagen, maar ook dat er 'kennis' aanwezig is van het ontwikkelingspatroon voor de toekomst van het individu.

Kleurenpsychologie Kleurentests – Ontwikkeling Ontwikkeling Kleurentest. De latere kleurenpsychologie en kleurentests gaan niet uit van een door het toeval bepaald beeld, maar van een bewuste kleurenkeuze. Degene met een vraag of probleem moet eerst zijn probleem kenbaar maken, zich hierop concentreren en hierna intuïtief enige kleuren uitkiezen. Allereerst de kleuren die heel mooi gevonden worden, daarna de niet mooie kleuren. Soms worden de voor de betreffende persoon neutrale i.c. weinigzeggende kleuren terzijde gelegd. Kleurenkeuze - Archetypen Jung. Het gaat hierbij om een bewuste kleurenkeuze en niet een keuze die door het toeval wordt bepaald. Er wordt van uitgegaan dat kleuren behoren tot de oersymbolen van de mens (hetgeen door Jung archetypen wordt genoemd), die in het oergeheugen verankerd zijn. Er wordt echter ook gesteld dat de symbolische betekenissen van kleuren gelden voor de mens in een bepaalde cultuur(groep) en de kleurensymboliek dus niet als universeel moet worden gezien.

Kleurenvoorkeur - Persoonlijkheid Kleurentest Kleurenvoorkeur Persoonlijkheid. In de hedendaagse kleurenpsychologie gaat men er vanuit dat er een relatie is tussen de voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen. Aanwijzingen voor deze verbanden kwamen uit de experimentele psychologie, met name uit onderzoeksbevindingen 6


betreffende de gevoelswaarde, de affectieve werking van kleuren. Eerste Kleurenvoorkeur Test. De eerste psycholoog die kleurenvoorkeur, c.q. sympathie en antipathie voor bepaalde kleuren, gebruikte om inzicht te krijgen in iemands aard en persoonlijkheid, is voor zover bekend Thomashewski (1935).

De Rohrschach Test - Projectietest Associatietest Rohrschach Associatietest. Een bekend vroeg voorbeeld van onderzoek naar kleur, vorm en psychische associaties is de door de Zwitserse psychiater Hermann Rohrschach (1922) ontwikkelde en alom bekende Rohrschachtest. Hoewel deze niet als kleurentest gecategoriseerd wordt, maar als perceptietest of projectietest, gaat het bij de Rohrschach wel om de interpretatie van kleurvlekken die geïnterpreteerd worden in het kader van de structuur van de persoonlijkheid.

De Lüscher Kleurentest - Persoonlijkheidstest Kleurentest Lüscher. De psycholoog Lüscher (1949) is de eerste geweest die een expliciet en systematisch gebruik van de keuzenvoorkeuren in de vorm van een kleurentest heeft ontwikkeld. Deze kleurentest is zowel in de vorm van een sneltest als een uitvoerige test uitgegeven. In de sneltest werd gebruik gemaakt van een set onbonte en bonte kleuren. Onder onbonte kleuren wordt verstaan: zwart, wit en grijs (ook wel niet-kleuren genoemd). Op deze test is veel kritiek gekomen, daar de door Lüsher gebruikte kleuren afweken van de kleuren zoals die door de meeste kleurenpsychologische onderzoekers werden gebruikt.

Pfister Farbpyramidentest - Persoonlijkheidstest Pfister Farbpyramidentest. De Farbpyramidentest (1951) is de tweede op kleurenkeuze gebaseerde persoonlijkheidstest, ontwikkeld uit een oorspronkelijk idee van de Duitse psycholoog Pfister. Hierbij werd gebruik gemaakt van stroken papier die de proefpersoon naar eigen keuze in een piramidevorm moest plakken en zowel een mooie als lelijke kleurenpiramide moest maken. Naast de kleurensymboliek speelde hierbij ook de ruimtesymboliek een belangrijke rol. De Nederlandse psycholoog Wittenberg heeft bovenstaande test uitgebreid met andere vormen, waarin diverse kleuren moesten worden geplakt.

De Frieling Kleurentest - Persoonlijkheid Psychologische Kleurentest Frieling. Een derde psychologische kleurentest werd ontwikkeld door de Duitse psycholoog Frieling. Bij deze test ging het om de samenstelling van een harmonisch kleurenmozaïek van gekleurde stukjes papier. Naast de onbonte kleuren: wit, grijs en zwart, maakte Frieling gebruik van twaalf middenkleuren en acht pasteltinten.

Chandu Diagnostische Kleurentest - Persoonlijkheid Chandu Diagnostische Kleurentest. Verder is later in Nederland (1989) een kleurentest met symbolische kleurbetekenissen en duidingen ontwikkeld door de psycholoog Chandu.

Psychodiagnostisch Onderzoek - Kleurentest Psychodiagnostisch Onderzoek. In psychodiagnostisch onderzoek wordt door sommige psychiaters, psychologen of (ortho)pedagogen nog steeds gebruik gemaakt van kleurentests of duiding van 7


kleurensymboliek. Ook in kindertherapie, c.q. speltherapie is kleur, kleurenkeuze en kleurensymboliek een belangrijk thema. Een kleurenprikkel werkt zowel op het bewuste als onbewuste vlak en spreekt gevoelens sterk aan. Kleurentherapie. Verder is er in de loop der jaren ook -zowel psychische als medische- kleurentherapie ontwikkeld, waarbij kleur wordt gebruikt als helende factor.

Symbolische Duiding Kleuren - Projectietest Kleur Symboliek. De symbolische duiding van kleuren, de kleurentest wordt geschaard onder de categorie projectietest. Dit houdt in dat iemand zijn (onbewuste of onderbewuste) associaties en gevoelens projecteert in wisselwerking met de gegeven prikkel (in dit geval kleur). Het verschijnsel projectietest heeft zowel fervente voorstanders als kritische tegenstanders, die sceptisch zijn over (subjectieve) interpretaties en conclusies betreffende dit type test.

Kleurenpsychologie Kleurensymboliek – Onderzoek

Symbolische Betekenis Kleuren. De basistendensen en principes voor symbolische duiding van de huidige kleurenpsychologie komen voort uit velerlei onderzoek. Zo zijn er o.a. experimenten gedaan met kleuren bij patiënten met psychische stoornissen. Uit deze onderzoeksbevindingen kwam o.a. naar voren dat schizofrene patiënten de kleuren volkomen negeerden en zich gedroegen alsof ze kleurenblind waren. Agressieve of manische patiënten gebruikten maar weinig kleuren en voornamelijk rood of oranje. Alzheimer patiënten bleken overwegend groene kleuren te gebruiken. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat extroverte mensen in het algemeen een voorkeur hebben voor heldere, glanzende kleuren. Schuchtere of introverte mensen blijken meer te neigen naar tere pastelkleuren en grijze tinten. De voorkeur voor gedempte kleuren zou wijzen op een meer vrouwelijke aard en heldere felle kleuren op een meer mannelijke aard c.q. trekken. Hoewel er meerdere systemen voor symbolische kleurduiding bestaan en deze qua nuances of accenten kunnen verschillen, komen de grote lijnen en karakteristieken, de symbolische betekenissen met elkaar overeen. In een serie bijbehorende artikelen zal uitgebreid ingegaan worden op de symbolische betekenis van kleuren. Er zullen telkens twee kleuren per artikel besproken worden c.q. de kleurenpsychologische, symbolische betekenis van deze kleuren of kleurenvoorkeur.

Symbolische Betekenis Alle Kleuren Kleursymboliek - Betekenis Kleur Groen Blauw Kleursymboliek - Betekenis Kleur Blauw Violet Kleursymboliek - Betekenis Kleur Geel Groen Kleursymboliek - Betekenis Kleur Rood Oranje

Kleursymboliek - Betekenis Kleur Oranje Geel Kleursymboliek - Betekenis Kleur Violet Rood Kleursymboliek - Betekenis Kleur Bruin Kleursymboliek - Betekenis Zwart Grijs Wit 8


Schemaâ€&#x;s

9


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Groen Blauw De kleurenpsychologie en psycho-diagnostische kleurentests gaan uit van een relatie tussen een bepaalde kleurenvoorkeur en specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Kleurenpsycho-logie houdt zich bezig met de kleurensymboliek, de psychologische betekenis, duiding en de werking van kleuren. Is jouw kleurenvoorkeur Groen of Groen-blauw (turkoois)? In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de kleurensymboliek, de psychologische betekenis en duiding van de karakteristieken van deze twee kleuren. Psychologische Kleurbetekenis Groen

    

Oersymbool: De oermoeder Naar binnen gericht Actie gericht Emotioneel, actief innerlijk gevoelsleven Moederlijk verzorgend, introvert Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Groen Betekenis Kleur Groen Seizoenen. Begin zomer (juli). Hooimaand. Het wordt warm; de vruchten rijpen, de dieren verzorgen hun kroost, het jong past zich instinctief aan zijn omgeving aan. De mens ontdekt dat men er alleen met het verstand niet komt en neigt naar het zich laten leiden door gevoelens en instincten. Het gevoelsleven is actief, maar men durft zijn gevoelens niet naar buiten te brengen uit angst gekwetst te worden. Actieve inzet van de sterke emoties komt tot uiting in een moederlijk verzorgende instelling tegenover diegenen, die hulp nodig hebben. Bescheidenheid en kwetsbaarheid maken, dat men zich het liefst terugtrekt in zijn eigen veilige, vertrouwde huiselijke omgeving, waar men zich geheel aan familie en gezin kan wijden.

Psychologische Symboliek Groen Betekenis Kleur Groen Kernbegrip De menselijke psyche, instincten, emoties. Psychologische functie Emotionele en instinctieve verwerking van het waargenomene. Psychologische uitwerking Streven naar emotioneel evenwicht; verlangen ergens bij te behoren. Psychologische drijfveren Behoefte aan een hechte familieband, een gevoelvol gezinsleven en een veilige thuishaven. Psychologisch gebied Het onderbewuste.

10


Symbolische Betekenis Kleur Groen Betekenis Kleur Groen Positief          

Instinctmatig reagerend gevoelig, maar dit niet durven te laten blijken bescheiden behoefte aan zekerheid zich terugtrekkend bij moeilijkheden behoudend hang naar het verleden langzaam levenstempo moederlijk verzorgend sterke gezinsband

Betekenis Kleur Groen Negatief         

Zich laten leiden door instincten beïnvloedbaar overgevoelig bij geringe kwetsing al dichtklappen afhankelijkheidsgevoelens vluchtend in een geïdealiseerd verleden voor de harde werkelijkheid traag zorgelijk (te) sterke moederbinding of gebondenheid aan het gezin

Psychologische Kleurbetekenis Groen-blauw (Turkoois)     

Oersymbool: De Hervormer, veranderingen teweegbrengend Naar buiten gericht Ik gericht Levenslustig Toekomstgerichte vernieuwing, inventiviteit (Groen-blauw wordt ook wel Turkoois genoemd) Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Groen-blauw Betekenis Seizoenen Kleur Groen-blauw. Midwinter (februari). Sprokkelmaand. De eerste vonk van het nieuwe leven ontstaat, diep in de koude grond. Het reeds lange tijd verplichte samenzijn in de eigen kring, door de winterse kou die buiten heerst, werkt als een drukkende band waarvan men zich wil bevrijden. Er bestaat een verlangen naar toekomstige veranderingen, naar iets dat anders is dan het bestaande, naar het doorbreken van de sleur. Fantasieën over hoe het allemaal zou kunnen, komen naar boven. Alles moet anders worden. Deze ideeën zou men het liefst direct willen verwezenlijken, maar ze zijn vaak niet praktisch realiseerbaar. Er is behoefte aan nieuwe contacten. In deze periode vindt meestal het carnavalsfeest plaats als een voorbereiding op de vastentijd, waarin kortstondige nieuwe contacten kunnen worden gelegd, waarin men anders dan anders kan zijn en gek kan doen. Psychologische Symboliek Groen-blauw Betekenis Kleur Groen-blauw Kernbegrip Toekomstgerichte vernieuwing, inventiviteit.

11


Psychologische functie Doorbreking van de traditionele hiërarchie door humanisering. Psychologische uitwerking Zoeken naar nieuwe vormen van samenleven. Psychologische drijfveren Streven naar humanitaire en technocratische maatschappijhervorming. Psychologisch gebied Sociaal besef, de inventieve vermogens. Symbolische Betekenis Groen-blauw Betekenis Kleur Groen-blauw Positief Betekenis Kleur Groen-blauw Negatief       

Behoefte aan voortdurende verandering en vernieuwing van het bestaande origineel inventief toekomstgericht onconventioneel sociaal denkend vrijheidslievend.

            

Geneigd oude beproefde waarden te laten schieten voor onbewezen nieuwe revolutionair sensatiebehoefte extreem provocerend onpraktische toekomstdromen wereldvreemde denkbeelden impulsief willen verwezenlijken niet in het hier en nu levend chaotisch snel in paniek weinig rekening houdend met traditie en etiquette in opstand tegen vrijheidsbeperking (te) excentriek

Symbolische Betekenis Kleur Groen-blauw - Emotie en Persoonlijkheid

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Groen-blauw zijn: ontspanning, kalmte, vredig, geeft heldere gedachten en bevordert de intuïtie. Groen-blauw staat in verband met helder bewustzijn en ruimte. Indien Groen-blauw overactief is kan dit leiden tot te analytisch, pietluttig en egocentrisch zijn. En een te actieve geest, die allesoverheersend is en het leven bepaalt. Te weinig Groen-blauw leidt tot heimelijkheid, geheimzinnigheid, achterdochtigheid, niet meer weten welke richting te kiezen en zelfs paranoïde gedrag.

12


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Geel Groen Kleurentests en kleurenpsychologie zijn gebaseerd op een samenhang tussen voorkeur voor een bepaalde kleur en persoonlijkheidseigenschappen. Iedere kleur heeft zijn eigen symbolische betekenis. Kleurenpsychologie houdt zich bezig met deze kleurensymboliek, de psychologische betekenis, duiding en de werking van kleuren. Heeft de kleur Geel of Geel-groen jouw voorkeur? Dan kun je in dit artikel lezen wat de kleursymboliek, de psychologische betekenis en karakteristieken van deze kleuren zijn.

Psychologische Kleurbetekenis Geel     

Oersymbool: Het kind in de speel- en communicatiefase Naar buiten gericht Geest gericht Levenslustig Rationaliserend, extravert

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Geel Betekenis Kleur Geel Seizoenen. Eind lente (juni). Zomermaand. Het groeiende vertakt zich in een veelheid van vormen. Bij de mens is de periode van verliefdheid en zinnelijk genot voorbij. Gevoelens worden verstandelijk benaderd. Er is behoefte aan veelzijdige contacten, met als doel een veelheid aan nieuwe ideeën op te doen en eigen ervaringen door te geven. Men wil veel ondernemen, veel ervaren zonder direct diep bij alles betrokken te zijn- met als doel er materieel voordeel van te hebben. Het verdiende wordt gezien als middel en wordt dan ook makkelijk weer uitgegeven. Er ontstaat een besef van de noodzaak om op een harmonische wijze met iedereen om te kunnen gaan. Dit betekent plooibaar zijn en het soms niet al te nauw te nemen met de waarheid.

Psychologische Symboliek Kleur Geel Kernbegrip Betekenis Kleur Geel Alle ongenuanceerde, ongeordende, feitelijke denkprocessen. Psychologische functie Verstandelijke, onkritische opname en weergave van het waargenomene, bewustwording van materiële waarden. Psychologische uitwerking Kennisname van feitelijkheden, het leerproces, geld verdienen door arbeid. Psychologische drijfveren Behoefte aan opname en doorgave van kennis, zelfbevestiging door expressie in woord en beweging, streven naar materieel gewin.

13


Psychologisch gebied Het receptieve deel van het dagelijks bewustzijn.

Symbolische Betekenis Kleur Geel Betekenis Kleur Geel Positief

Betekenis Kleur Geel Negatief 

             

Veelzijdige opname en doorgave van kennis (niet diepgaand) rationeel luchtig meer kwantitatieve dan kwalitatieve gerichtheid zoekend naar samenhangen goede contactuele eigenschappen aanpassend diplomatiek zakelijk goede spreek- en schrijfvaardigheid handig (letterlijk en figuurlijk) behoefte aan afwisseling beweeglijk snel levenstempo.

             

Versplintering van kennis geneigd de dingen niet af te maken te verstandelijke verwerking van gevoelens oppervlakkig neiging tot 'hineininterpretieren' (duiden middels eigen denkpatroon) veel, maar weinig diepgaande contacten praatgraag niet altijd even eerlijk gebruik makend van zakelijke handigheidjes oppervlakkig gejaagd nerveus rusteloosheid leugenachtigheid concentratieproblemen.

Betekenis Kleur Geel - Emoties en Persoonlijkheid

Emoties en persoonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Geel zijn: logica, intellect, vrolijkheid, vrijheid van handelen en zijn, naar buiten gericht en gemotiveerd zijn. Het naar buiten gericht zijn heeft een positieve invloed op remmingen en het losmaken van geblokkeerde psychische energie. Geel confronteert met verborgen angsten, helpt bij het overwinnen van hindernissen, emotionele blokkades en verbetert de persoonlijke ontwikkeling. Indien geel overactief is, leidt dit tot rusteloosheid, concentratieproblemen, een (te) kritische houding en een neiging tot geestelijke tirannie t.o.v. de ander. Te weinig Geel geeft een gevoel van verwarring, warrig denken, geïsoleerd zijn en weinig gewaardeerd worden en te weinig bewust zijn van de capaciteiten en talenten van de ander. Psychologische Kleurbetekenis Geel-groen

    

Oersymbool: Het kind in de leerfase Naar binnen gericht Geest gericht Beheerst Rationaliserend, introvert 14


(Geel-groen wordt ook wel lichtgroen genoemd)

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Geel-groen (lichtgroen)

Betekenis Kleur Geel-groen Seizoenen. Eind zomer (september). Herfstmaand. Het wordt koel; periode van inzameling en vervolgens conservering van de oogst. De mens wordt zich steeds meer verstandelijk bewust van zijn eigen beperktheid, evenals van de betrekkelijkheid van genoegens en van de opgedane oppervlakkige kennis en ervaringen. Men begint te twijfelen aan alles wat vroeger zo zeker leek: het eigen kunnen en fysieke gestel. Hierdoor wordt er gelet op zuiverheid, reinheid en een gezonde levenswijze voor het behoud van de gezondheid. Ook staat men kritisch t.o.v. het leven, wil door nauwgezet onderzoek de zuivere waarheid -en niets anders dan dat- leren kennen, uitsluitend vertrouwend op hetgeen het verstand zegt. Alles wordt kritisch geanalyseerd en systematisch geordend; alles moet perfect zijn. Alleen hetgeen waardevol is gevonden op de vraag 'wat heb ik er aan?', wordt bewaard. De waarde van de materie wordt belangrijk als doel, als spaarobject.

Psychologische Symboliek Kleur Geel-groen Betekenis Kleur Geel-groen Kernbegrip Alle genuanceerde, ordelijke, feitelijke denkprocessen. Psychologische functie Kritische selectie van het waargenomene, bewaren van het geselecteerde, feitelijke kennis, nuttigheidsbesef. Psychologische uitwerking Innerlijke verwerking van de bewaarde kennis. Psychologische drijfveren Behoefte aan de wetenschappelijke bewijsbare waarheid van de dingen.

Psychologisch gebied Symbolische Betekenis Kleur Geel-groen Betekenis Kleur Geel-groen Positief             

Eenvoudig bescheiden verstandelijk koel nuchter geordende geest systematisch sterk behoefte aan hygiëne en zuiverheid waardebesef spaarzaam ordelijk selectief detailgericht

Betekenis Kleur Geel-groen Negatief             

15

Onzekerheidsgevoelens faalangst rationalisering van gevoelens gebrek aan levensvreugde uitsluitend gericht op de nuttigheidswaarde dwangmatig angst voor ziekte en armoede overdreven zuinig kieskeurig perfectionistisch moeilijk loslaten waaraan men gewend is smetvrees minderwaardigheidsgevoelens


behoudend.

 

neiging tot zelfbeklag seksuele frustraties

Betekenis Kleur Geel Groen - Emoties en Persoonlijkheid Emoties en persoonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Geel-groen zijn: opgewonden, gemotiveerd en blij gevoel. Geel-groen geeft een prettig gevoel van verwachting, maakt onbevooroordeeld en zorgt voor heldere gedachten, zonder negatieve denkpatronen. Het gevoel van de hele wereld aan te kunnen. Indien Geel-groen overactief is, leidt dit tot emotionele disbalans, een (te) sterke opgewondenheid en frustraties. Te weinig Geel-groen geeft negatieve emoties als angst, boosheid, jaloezie, gevoelens van haat en afgunst.

16


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Oranje Geel Kleurenpsychologie houdt zich bezig met de kleurensymboliek, de psychologische betekenis, duiding en de werking van kleuren. De kleurenpsychologie en psychodiagnostische kleurentests gaan uit van een relatie tussen een bepaalde kleurenvoorkeur van iemand en diens specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Dit artikel gaat specifiek in op de kleurenvoorkeur voor oranje en oranje-geel en de kleurensymboliek oftewel de psychologische betekenis en duiding van de karakteristieken van deze kleuren. Psychologische Kleurbetekenis Oranje     

Oersymbool: De wat oudere, rijpere vrouw Naar binnen gericht Ik gericht Beheerst Harmoniserend, introvert

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Oranje Betekenis Kleur Oranje Seizoenen. Midden lente (mei). Bloeimaand. Het klimaat wordt zacht; in de natuur ontstaat een versteviging van hetgeen dat groeit. Bloesem zorgt voor schoonheid. Het liefdesleven in de natuur ontwaakt. In mei legt elk vogeltje een ei (bevruchting). Bij de jonge mens is de 'Sturm und Drang' periode voorbij. Men wordt geduldiger en bedachtzaam, neemt de tijd alvorens tot actie te komen. Men houdt zich aan hetgeen men kent en staat minder open voor het nieuwe. Het liefdesleven komt tot ontplooiing; men wil de geliefde helemaal bezitten. Ook materieel bezit wordt belangrijk. Men wil genieten van het goede dat de aarde te bieden heeft (lekker eten, drinken, erotiek).

Psychologische Symboliek Oranje Betekenis Kleur Oranje Kernbegrip Op zichzelf gericht levensgenieten. Psychologische functie Behoefte aan esthetiek en comfort. Psychologische uitwerking Zoeken naar bevrediging van de behoefte aan levensgenieten in de eigen persoonlijke levenssfeer. Psychologische drijfveren Behoefte aan rust en privacy onder het motto: leef en laat leven, om zo in zichzelf te kunnen genieten van de materiële en kunstzinnige genoegens van het leven. Psychologisch gebied Persoonsgerichte lustbevrediging.

Symbolische Betekenis Kleur Oranje 17


Betekenis Kleur Oranje Positief               

Betekenis Kleur Oranje Negatief

Rustig kalm bedachtzaam wordt niet gauw kwaad geduldig gunt zich de tijd eigenwijs geleidelijk aan tot volledige ontplooiing van de energie komend zelfverzekerd vasthoudend behoudend gesteld op aardse genoegens en gezelligheid in kleine kring gevoelsmens vorm- en schoonheidsgevoel verlangen naar verfijnde zintuiglijke genoegens

             

Passief afwachtend langzaam gemakzuchtig lui koppige vasthoudendheid materialistisch genotzuchtig jaloezie die tot woede aanleiding kan geven moeilijk te bevredigen behoefte aan zintuiglijke prikkels traag obstinaat onberedeneerde woedeaanvallen amok makend

Symbolische Betekenis Kleur Oranje - Emotie en Persoonlijkheid Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) oranje zijn energie, vitaliteit, seksuele kracht, blijdschap, creativiteit, motivatie, optimisme en een algeheel gevoel van welzijn. Sterke veerkracht en incasseringsvermogen bij teleurstelling en verdriet. Leven in het nu, de behoefte om de vitaliteit te uiten in creativiteit. Indien Oranje overactief is, kan dit leiden tot trots, arrogantie, egoïsme en egocentrisme: zonder rekening met anderen te houden alle pleziertjes uit het leven willen beleven. Een tekort aan Oranje duidt op verlies aan motivatie en kan leiden tot laag zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en heil zoeken in de eenzaamheid van eigen gedachten en gevoelens. Psychologische Kleurbetekenis Oranje-geel

    

Oersymbool: De wulpse, jonge vrouw. Naar buiten gericht Actie Levenslustig Harmoniserend, extravert

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Oranje-geel

Betekenis Kleur Oranje-geel Seizoenen. Begin herfst (oktober). Wijnmaand. De levensavond van de natuur met zijn kleurrijke herfsttinten en prachtige zonsondergangen breekt aan. Deze periode is de aanvang, het nieuwe seizoen van sociale activiteiten, wijnfeesten.

18


Bij de mens is het felle van het begin (rood) afgezwakt; steeds duidelijker komt men tot inzicht in de betrekkelijkheid van alles. De behoefte aan schoonheid, genoegens en levensgenieten wordt naar buiten gericht, naar het op charmante wijze onderhouden van harmonische contacten en het zoeken van gezelligheid bij de medemens. Psychologische Symboliek Oranje-geel Betekenis Kleur Oranje-geel Kernbegrip Zoeken naar evenwicht door harmonisch relateren. Psychologische functie Het zoeken naar liefdevolle, harmonische eenwording door nivellering van de intermenselijke relaties. Psychologische uitwerking Streven van vereniging van uitersten tot een harmonisch evenwicht. Psychologische drijfveren Behoefte om bemind te worden, verlangen naar harmonie en erotiek. Psychologisch gebied Naar buiten gerichte lustbevrediging. Symbolische Betekenis Kleur Oranje-geel Betekenis Kleur Oranje-geel Positief

         

Behoefte aan levensvreugde zoekend naar schoonheid en harmonie in het groepsgebeuren relativerend bereid om tot een compromis te komen gulden middenweg bewandelend tactvol gevoelig voor sfeer liefdevol charmant graag het beminnelijke middelpunt van de groep willen zijn gezelligheidsdier

Betekenis Kleur Oranje-geel Negatief           

Genotzuchtig overdreven behoefte aan luxe en genoegens blasé moeilijk een besluit kunnen nemen te toegeeflijk met alle winden meewaaiend leugentjes om bestwil, zodat de harmonie niet verstoord wordt overgevoelig voor sfeer koste wat kost het middelpunt van het gezelschap willen zijn extreme besluiteloosheid angst om niet geliefd te zijn

Symbolische Betekenis Kleur Oranje-geel - Emotie en Persoonlijkheid Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Oranje-geel zijn: succes in alles wat ondernomen wordt. Ontwikkeling van gevoelens van warmte, liefde en medeleven, hetgeen uitstraalt naar anderen. Indien Oranje-geel overactief is, leidt dit tot egocentrisme en macht zoeken voor eigen belangen. Te weinig Oranje-geel maakt egoïstisch en veeleisend, waardoor hardheid en hardvochtigheid zich kunnen ontwikkelen.

19


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Rood Oranje Kleurenpsychologie. Kleuren hebben een symbolische betekenis. De psychologische duiding van de kleuren rood en rood-oranje worden in dit artikel nader besproken. De kleurenpsychologie en kleurentests gaan uit van een verband tussen een voorkeur voor een bepaalde kleur en persoonlijkheidseigenschappen. Heeft rood of rood-oranje (scharlaken) jouw voorkeur? Dan kun je hier lezen wat een voorkeur voor deze kleuren in psychologische zin zegt over jouw persoonlijkheidseigenschappen. Psychologische Betekenis Rood  Oersymbool: de oudere, geharde veldheer  Emotioneel  Passie en verlangen  Fysieke energie  Ik gericht

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Rood Betekenis Kleur Rood. Midden herfst (november). Slachtmaand. De doodsstrijd van de natuur; gure najaarsstormen stellen hoge eisen aan het uithoudingsvermogen van de mens, die zich uiteindelijk moet terugtrekken uit de barre natuur in de beslotenheid van de eigen groep. Door het gedwongen samenzijn ontstaan heftige discussies, daar men de tijd heeft om overal dieper op in te gaan. Oud zeer wordt opgerakeld, tot de bodem uitgezocht en gewroken. Om te overleven als individu in de groep, wordt van een ieder absolute loyaliteit geëist. Psychologische Symboliek Rood Betekenis Kleur Rood Kernbegrip Naar binnen gerichte energie, (zelf)vernietigingsdrang. Psychologisch gebied Het onderbewuste, levens- en doodsdrift, paranormale kracht (zoals b.v.psychokinese). Psychologische functie Afbraak van het oude om plaats te maken voor het nieuwe. Psychologische uitwerking Naar binnen gerichte activiteit, leidend tot machtsontplooiing. Psychologische drijfveren Behoefte aan erkenning door diepte, exploratie en exploitatie.

20


Symbolische Betekenis Kleur Rood Betekenis Kleur Rood Positief            

Strijdvaardig, strijdend uithoudingsvermogen alles of niets instelling geestdriftig passie, liefde vastberaden moedig grondig, doordringend tot de kern loyaal sterk gevoelsleven, maar gesloten scherp reagerend sterke, maar goed beheerste seksuele behoeften

Betekenis Kleur Rood Negatief            

Strijdlustig koste wat kost buigen of barsten de onderste steen moet boven loyaliteit eisend van anderen kwetsbaar uit onvermogen tot gevoelsuiting, hierdoor kwetsend jaloers sarcastisch impulsief sterke, te weinig beheerste seksuele behoeften passie, haat- en wraakgevoelens manische neigingen

Symbolische Betekenis Kleur Rood - Emotie en Persoonlijkheid

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) rood zijn kracht, macht, motivatie, passie en ambitie. Rood is bekend als de kleur van liefde. Evenwichtig rood duidt op natuurlijk leiderschap. Indien rood overactief is, kunnen de negatieve aspecten naar voren komen: een dominantie die slechts met macht te maken heeft, agressie, gewelddadigheid en wellust. Bekrompenheid met sterk religieuze overtuigingen en ten koste van anderen aan de macht willen blijven. Een tekort aan rood duidt op lusteloosheid, machteloosheid en gedemotiveerdheid, niet echt aanwezig zijn en in een vage fantasiewereld leven.

21


Psychologische Betekenis Kleur Rood-oranje (Scharlaken)  Oersymbool: de jonge, impulsieve strijder  Naar buiten gericht  Actiegericht  Temperamentvol  Strijdbaar, extravert (Rood-oranje is bekend als scharlaken) Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Rood-oranje Betekenis Kleur Rood-oranje Seizoenen. Begin lente (april). Grasmaand. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en het zaad ontkiemt. April doet wat hij wil: het weer is stormachtig, onberekenbaar en slaat snel om. De mens wordt actief en heeft een 'Sturm und Drang' neiging. Men meent dat men de groep (zie boven onder rood) niet meer nodig heeft, verbeeldt zich dat men nu alles wel alleen aan kan. Men luistert niet meer naar hetgeen de ouderen zeggen en verzet zich hiertegen op recalcitrante wijze. Men wil vrij zijn, breekt met het verleden en gaat zijn eigen weg om het nieuwe te exploreren. Net als het weer, is ook het gedrag van de jonge mens onvoorspelbaar: zich waar moeten maken op puberale wijze, humeurig, agressief en tegen de draad in. Psychologische Symboliek Rood-oranje

Betekenis Kleur Rood-oranje Kernbegrip Naar buiten gerichte energie, zelfhandhavingdrang. Psychologische functie Het waargenomene leidt tot ontdekking en ontginning van het braakliggende. Psychologische uitwerking Naar buiten gerichte activiteit, streven naar verovering, oppervlakte exploratie en exploitatie van het nieuwe. Psychologische drijfveren Behoefte aan erkenning door voorop te gaan. Psychologisch gebied Het aanvals- en verdedigingsinstinct.

22


Symbolische Betekenis Kleur Rood-oranje Betekenis Kleur Rood-oranje Negatief               

Zelfoverschattend aanmatigend eigenmachtig egocentrisch steeds haantje de voorste willen zijn overactief ongeduldig onberekenbaar tegen de draad in avonturier bindingsangst snel geïrriteerd humeurig brutaal agressief, heftig, maar niet lang boos. kortdurende agressie, manie

Betekenis Kleur Rood-oranje Positief             

Zelfbewust onafhankelijk geldingsdrang actief impulsief enthousiast: doet wat men wil ondernemend vooruitstrevend pioniersgeest vernieuwend vrijheidsbehoefte moedig strijdbaar

Symbolische Betekenis Kleur Rood-oranje - Emotie en Persoonlijkheid Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) rood-oranje zijn: het gebruiken van kracht en macht op een wijze manier; een voorbeeld zijn voor anderen. Rood-oranje (scharlaken) wordt vaak geassocieerd met warmte, intensiteit en passie en is de kleur van seksualiteit, zinnelijkheid en verlangen. Indien rood-oranje overactief is, kunnen de negatieve aspecten naar voren komen: dominantie, wantrouwen, angst, jaloezie, roekeloosheid en ongeremdheid. Een tekort aan rood-oranje duidt op problemen in de omgang met anderen, afstandelijkheid, onverschilligheid in gedrag en houding. Psychologische Kleurbetekenis Violet

    

Oersymbool: De Mysticus, de onbegrijpbare Naar binnen gericht Geest gericht. Emotioneel Op introverte wijze naar geestelijke zekerheid zoekend

23


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Violet Rood Het uitgangspunt van de kleurenpsychologie en de psychodiagnostische kleurentest is een samenhang tussen een voorkeur voor bepaalde kleuren en iemands aard en persoonlijkheidseigenschappen. Kleurenpsychologie houdt zich bezig met de symboliek van kleuren, de symbolische betekenis en duiding van kleuren. Is jouw kleurenvoorkeur Violet of Violet-rood (magenta)? Dit artikel gaat uitgebreid in op de kleurensymboliek, de psychologische betekenis en de typische karakteristieken van deze twee kleuren. Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Violet Betekenis Kleur Violet Seizoenen. Eind winter (maart). Lentemaand. De tijd van voorbereiding op de lente breekt aan. De strenge vorst is voorbij; de wedergeboorte van de natuur staat voor de deur. De mens is zich bewust geworden dat geestelijke bevrijding een innerlijk proces is, dat niet gezocht kan worden in het groepsgebeuren (blauw-violet), maar alleen diep in zichzelf. Men zoekt de vrede in het hart en voelt intuïtief (niet meer verstandelijk zoals bij geel-groen) zijn bescheiden plaats in het grote geheel van de schepping. Het is niet meer zo nodig anderen te bekeren (zoals bij blauw-violet). Integendeel, men stelt zich graag ten dienste, offert zo nodig eigen belangen op voor anderen of voor het belang van het grote geheel. Men beseft dat alles slechts een schijnvorm kan zijn, ook de eigen waarheden.

Psychologische Symboliek Violet

Betekenis Kleur Violet Kernbegrip Het niet-reëele, vaagomlijnde, vervagende, de wereld van de geest (spiritualiteit, het occulte, de fantasie). Psychologische functie Overschrijding van de aardse beperkingen; herkenning van de schijnvorm van de dingen. Psychologische uitwerking Vervaging van de grenzen tussen het werkelijke en onwerkelijke. Psychologische drijfveren Losmaking van de materiële wereld en van het ik. Psychologisch gebied Vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming.

Symbolische Betekenis Kleur Violet Betekenis Kleur Violet Positief

Betekenis Kleur Violet Negatief

Bescheiden

Ongepast verlegen

vredelievend

bang voor confrontatie

religieus besef

overdreven pacifistisch

hang naar het bovenzinnelijke

levend in (te) hogere sferen, realiteitsverlies

24


opofferingsgezind

bijgelovig

dienend uit idealistische motieven

laat zich door anderen misbruiken

intuïtief

wordt de dupe door te goed van vertrouwen te zijn

levend in een geïdealiseerde wereld

afhankelijk

behoefte aan geborgenheid en veiligheid

behoefte aan bescherming

gevoelig voor sfeer en stemmingen

sterk aan stemmingen onderhevig

passief

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrubt (zó in de zevende hemel, zó in de put)

slappe houding

vage angsten

realiteitsverlies

extreme beïnvloedbaarheid

Symbolische Betekenis Kleur Violet - Emotie en Persoonlijkheid Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Violet zijn: diepe ontspanning, gevoel van kracht, waardigheid en vastbeslotenheid. Het gevoel alles onder controle te hebben. De kleur van mystiek, spiritualiteit, de zoektocht naar persoonlijke en diepere betekenis. Indien Violet overactief is kan dit leiden tot stemmingswisselingen, geïrriteerdheid, ongeduld, arrogantie en realiteitsverlies. Te weinig Violet leidt tot onevenwichtigheid, een lage zelfwaardering, negatieve gedachten, angsten en apathie.

Psychologische Kleurbetekenis Violet-rood (Magenta)     

Oersymbool: De oervader Naar buiten gericht Ik gericht Temperamentvol Vaderlijk autoritair, extravert (Violet-rood wordt ook wel magenta genoemd) Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Violet-rood Betekenis Kleur Violet-rood Seizoenen. Midzomer (augustus). Oogstmaand. De natuur kenmerkt zich door zomerse hitte, afgewisseld met af en toe een flinke donderbui, waarbij achter de wolken de zon toch schijnt. De vruchten zijn rijp. De

mens kan nu de vruchten plukken van wat men gezaaid heeft. Men is met recht trots op de rijke oogst. Het zelfbewustzijn wordt gesterkt door de gedachte dat men dat zèlf verricht heeft, maar is loyaal ten opzichte van diegenen die daarbij hebben geholpen. Het gevaar bestaat dat men naast zijn schoenen gaat lopen, zichzelf te belangrijk vindt. Dit kan op elke vermeende aantasting van het ik (ego) een heftige woede-uitbarsting geven, die echter meestal niet lang duurt.

Psychologische Symboliek Violet-rood

Betekenis Kleur Violet-rood Kernbegrip Het ik-bewustzijn, het fysieke lichaam. Psychologische functie Bewustwording van het eigen IK. 25


Psychologische uitwerking Streven naar zelfactualisatie (doel en richting geven aan het leven). Psychologische drijfveren Behoefte aan groei en vooruitgang. Psychologisch gebied Het ZELF (datgene wat de mens tot een bewust levend mens maakt).

Symbolische Betekenis Kleur Violet-rood Betekenis Kleur Violet-rood Positief

Betekenis Kleur Violet-rood Negatief

Bewust van eigenwaarde

Geldingsdrang, zonder dat de prestaties dit rechtvaardigen

wil door eigen prestaties erkenning verwerven

eigenmachtig

dominerend

heerszuchtig

organisatorisch

woedeaanvallen als iets niet zint

leidinggevend

ijdel

stijlvol optredend

arrogant

bewust van de uiterlijke verschijning

verspillend

luxueus

loyaliteit van anderen afdwingend

loyaal

Meerderwaardigheidsgevoelens

extreme geldingsdrang

zelfoverschatting

Symbolische Betekenis Kleur Violet-rood - Emotie en Persoonlijkheid

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Violet-rood zijn: pragmatisch, initiatief nemend, rationeel redelijke en kalme kracht, meegaandheid, vriendelijkheid, zelfrespect en waardering voor de ander, onvoorwaardelijke liefde, onafhankelijkheid en tolerantie. Indien Violet-rood overactief is, kan dit leiden tot veeleisendheid, dominantie, machteloosheid, ongeduld en intolerantie. Te weinig Violet-rood leidt tot te praktisch en te weinig op dieper niveau of zingevend bezig zijn. De belangstelling verliezen voor de omgeving en gevoelens van geïsoleerdheid en depressiviteit.

26


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Blauw Violet Kleurenpsychologie richt zich op de samenhang tussen psyche en kleur om duidelijkheid te krijgen over de wisselwerking tussen gevoelens, stemming, eigenschappen en kleuren. Het uitgangspunt van de kleurensymboliek is dat iedere kleur een eigen appèlkarakter bezit. Kleuren werken zowel op bewust als onbewust niveau. Kleurenpsychologie en kleurentests gaan uit van een relatie tussen kleurenvoorkeur en persoonlijkheidseigenschappen. De betekenis van de kleuren Blauw en Blauw-violet (indigo), Psychologische Kleurbetekenis Blauw  Oersymbool: Vadertje Tijd, de lotsvoltrekker  Naar binnen gekeerd  Actiegericht  Beheerst

Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Blauw Betekenis Blauw Seizoenen. Begin winter (januari). Louwmaand. Buiten heerst de winterkou; de natuur is verstard, de dieren houden hun winterslaap. De mens zoekt beschutting tegen de kou in de natuur. Alleen degenen die hard en sterk zijn durven de kou te trotseren om hoe dan ook hun doel te bereiken. Met zwakkeren kan geen rekening worden gehouden; het is ieder voor zich. Spaarzaamheid met de voorraden is noodzakelijk, als men de winter door wil komen. Men leeft voorzichtig en neemt het zekere voor het onzekere.

Psychologische Symboliek Kleur Blauw Betekenis Kleur Blauw Kernbegrip Acceptatie begrenzingen en verplichtingen van het bestaan, lotsgebondenheid Psychologische functie Behoud van het bestaande (zoals de traditionele hiërarchie); bewaring van het verleden (het historisch gegroeide). Psychologische uitwerking Levensernst, realiteitsbewustzijn, plichtsbesef. Psychologische drijfveren Behoefte aan zekerheid. Psychologisch gebied De gewetensfunctie.

Symbolische Betekenis Blauw Betekenis Kleur Blauw Positief

Weerstandsvermogen

Betekenis Kleur Blauw Negatief

27

Hard, zowel voor zichzelf als voor anderen


volhardend tot het doel is bereikt

het doel heiligt de middelen instelling

zelfbeheersing

egocentrisch

onafhankelijk

wantrouwend

vertrouwt alleen eigen inzicht

contactmoeilijkheden

weinig behoefte aan contacten

overdreven zuinig

voorzichtig en gedegen

kan niet tegen onzekerheid

spaarzaam

ijzeren zelfdiscipline

realiteitszin

dit ook van anderen eisend

behoefte aan zekerheid

star

plichtbesef

gevoelskoud

reglementair

angsten

niet emotioneel

depressies

ambitieus

(te) sterke vaderbinding

Betekenis Kleur Blauw - Emoties en Eigenschappen

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) blauw zijn: wilskracht, idealen, geloof en vertrouwen in intuïtief inzicht, een verkoelende en verruimende sfeer die inspiratie, rust en vrede geeft en werkt tegen sleur.. Blauw bevordert de communicatie en zelfexpressie. Het verruimen van de blik, stimulering van gevoel voor kunst en muziek. Indien Blauw overactief is, dan leidt dit tot dogma's, arrogantie, zelfgenoegzaamheid, negativiteit en egocentrisme. Te weinig blauw leidt tot koppigheid en angst voor verandering, hetgeen kan leiden tot terugtrekking uit de wereld, angst, verlegenheid en onbetrouwbaarheid. Psychologische Kleurbetekenis Blauw Violet (Indigo)  Oersymbool: De God, de heilige drie-eenheid  Naar buiten gericht  Geest gericht  Temperamentvol  Op extraverte wijze naar geestelijke zekerheid zoeken (Blauw-violet wordt ook wel Indigo genoemd) Symboliek Jaargetijde - Betekenis Kleur Blauw-violet Betekenis Blauw Violet Seizoenen. Eind herfst (december). Wintermaand. De winterslaap van de natuur vangt aan: de dieren gaan op stal. De adventtijd, waarin de mens zich gaat bezinnen op de zin van zijn leven. Men beseft een eenheid te vormen met de natuur, met al wat leeft. De behoefte bestaat om natuurlijk te leven in verbroedering met alles wat geschapen is. Voortaan wil men open en eerlijk door het leven gaan en zich bevrijden van de materiële schijnwereld. Men zoekt contact met gelijkgestemden en probeert anderen ervan te overtuigen dat de eigen (godsdienstige of ideologische) visie de enig juiste is. Volledig geëngageerd wil men zich inzetten voor een toekomstige nieuwe wereld, waarin alles beter zal zijn. Bij de geestelijk weinig gerijpte mens kan dit idealisme echter op egoïstische drogredenen zijn gebouwd, zoals een zich niet willen conformeren aan het bestaande. Onlustgevoelens kunnen op deze wijze gecompenseerd worden: extreme naastenliefde kan bijvoorbeeld een verkapte mensenhaat zijn. 28


Psychologische Symboliek Blauw-violet Betekenis Kleur Blauw Violet Kernbegrip Vergeestelijking, vermeerdering, bevrijding, natuurlijkheid. Psychologische functie Zelfverwerkelijking door vergeestelijking en bevrijding van de lotsbepaling. Psychologische uitwerking Abstract en abstraherend (filosofisch) denken, streven naar vrijheid, behoefte om zichzelf te zijn. Psychologische drijfveren Behoefte aan groei en vooruitgang. Psychologisch gebied Het ideaal-ik (het geïdealiseerde zelfbeeld).

Symbolische Betekenis Blauw-violet Betekenis Kleur Blauw-violet Positief

Betekenis Kleur Blauw-violet Negatief

Religieus besef

hoge ethische normen

open

irreële levensfilosofie

eerlijk

leidend tot religieuze of ideologisch engagement

idealistisch

uit innerlijke onvrede anderen de eigen levensfilosofie

oprecht engagement

propagandistisch

beschouwelijk

behoefte aan geestelijke contacten

bindingsproblemen

sterke natuurverbondenheid en/of dierenliefde

altruïsme uit eigenbelang.

wil natuurlijk leven

godsdienstwaan

hoge doelen nastrevend

onwerkelijk idealisme (irreëel engagement) als

sportief (letterlijk en figuurlijk)

vrijheidsliefde

altruïstisch

Schijnheilig: onder het mom van eerlijkheid en openheid anderen kwetsen

opdringen

afwijzend t.o.v. alles wat als onnatuurlijk wordt beschouwd

realiteitsvlucht

(te sterke) euforie.

Betekenis Kleur Blauw Violet - Emoties en Eigenschappen Emoties en peroonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Blauw-violet zijn: zelfvertrouwen, zuivere kennis, de intuïtieve kracht om dingen te voelen zonder te hoeven weten. De kleur van mysterie en magie, maar ook stimulerend om kennis te vermeerderen. Indien Blauw-violet overactief is kan dit leiden tot trots, manipulatie en een dogmatische houding. Te weinig Blauw-violet leidt tot overgevoeligheid t.o.v. de gevoelens van de ander, angst voor succes en ongedisciplineerdheid, hetgeen tot terugtrekking in een eigen wereld kan leiden.

29


Kleurenpsychologie - Betekenis Kleur Bruin Psychodiagnostische kleurentests en de kleurenpsychologie gaan uit van een verband tussen een bepaalde kleurenvoorkeur en specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Kleurenpsychologie houdt zich bezig met de symboliek en psychologische duiding van kleuren. De kleur bruin wordt niet bij alle kleurpsychologische systemen of kleurentests gebruikt, daar het een mix is van de drie kleuren: rood, geel en blauw. Dit artikel gaat in op de symbolische betekenis en karakteristieken van de kleur bruin. Psychologische Kleurbetekenis Bruin 

Oersymbool: De robuuste werker

Naar buiten gericht

Actie gericht

Verwerven van zekerheid

Psychologische Symboliek - Kleur Bruin De kleur Bruin is een mengkleur van de drie basiskleuren rood, geel en blauw. Degene met een voorkeur voor bruin is een mengtype en moet om de karakteristieken en eigenschappen te weten te komen eigenlijk deze drie basiskleuren in samenhang met elkaar lezen (zie de betreffende artikelen over deze kleuren). In dit artikel een beknopte typering van de kleursymboliek van bruin. Bruin is de kleur van de aarde waarop de mens zijn leven vormgeeft. De mens die hard moet werken voor een veelal karig bestaan. Het is de robuuste arbeider, op wie men vertrouwen kan. De mens die tevreden is met wat het gewone leven van alledag te bieden heeft. Bruin kan kleursymbolisch gezien worden als het tot actie komen (rood), dat de weg is tot het doel geld verdienen (geel), met als reden het verwerven van zekerheid (blauw). Karakteristiek voor bruin is een verlangen naar het gedegene, alledaagse, het leven van de gewone burger enerzijds. Echter ook afkeer van de sleur van het leven, de tredmolen van het bestaan, van alles wat middelmatig en saai is anderzijds. Men wil als zelfstandig individu geen deel uitmaken van de grauwe massa.

Symbolische Betekenis Kleur Bruin Betekenis Kleur Bruin positief

Betekenis Kleur Bruin negatief

Aards

Statisch

geborgenheid

dof

vertrouwenwekkend

saai

eerlijk

(te) burgerlijk

eenvoud

bescheiden

nobel

levendig

warmte

30


Kleurenpsychologie - Betekenis Zwart Grijs Wit In de kleurenpsychologie en kleurentests wordt de voorkeur van iemand voor zwart, grijs en wit ook geïnterpreteerd en in verband gebracht met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Daar het eigenlijk geen echte kleuren zijn, worden ze binnen de kleurenpsychologie over het algemeen onbonte kleuren (of monochrome) genoemd om ze te onderscheiden van de bonte kleuren. In dit artikel worden de kleursymbolische en psychologische betekenis en karakteristieken van zwart, grijs en wit besproken.

Complementaire Kleuren en Onbonte Kleuren Complementaire kleuren zijn kleuren die, wanneer men deze in gelijke delen met elkaar vermengt, de kleur grijs opleveren

6 hoofdkleuren   

rood - groen oranje - blauw geel - violet

6 mengkleuren   

Onbonte kleuren

rood-oranje - groen-blauw oranje-geel - blauw-violet geel-groen - violet-rood

  

zwart grijs wit

Betekenis Kleur Zwart Kleur Zwart. Toevoeging van zwart maakt een kleur donkerder. Het verduistert als het ware de eigenschappen die aan de kleur worden toegeschreven. Men ziet de kleurbetekenis donker in. Zwart is de kleur van de duisternis, van wat het daglicht niet kan velen. Het is niet helder. Zwart wordt dan ook geassocieerd met duistere stemmingen, met somberheid, spanning en angsten. Symbolische Betekenis Kleur Zwart  Houden van het verborgene  houden van het zondige  het spanninggevende  vormgevend  orde scheppend  respect afdwingend  distantie  vrede  ernst  het afwezig zijn van licht(heid)  zich proberen te bevrijden van sombere stemmingen  onbestemde angsten  remmingen  grenskleur van het leven  droefheid  rouw en dood

31


Betekenis Kleur Grijs Kleur Grijs. Grijs is de kleur die het midden vormt van twee in de kleurencirkel aan elkaar tegenovergestelde kleuren. De kleur ontstaat ook door vermenging van zwart en wit. Het is een neutrale tint, die als zodanig ook het neutrale symboliseert.

Symbolische Betekenis Kleur Grijs       

Zoeken van het neutrale geen verplichtingen en bindingen scheppend zich niet bloot wensen te geven geen kleur willen bekennen afkeer voor het neutrale, het vrijblijvende behoefte aan duidelijkheid willen weten waar men aan toe is

Betekenis Kleur Wit

Kleur Wit. Toevoeging van wit maakt een kleur lichter. Het haalt de intensiteit van een kleur weg. Vandaar dat wit geassocieerd wordt met het spanningsvrije. Wit is de kleur van het pure licht, het is helder en vrij van smetten, maar ook is wit steriel (onvruchtbaar). Hoe lichter de kleur, hoe bleker de eigenschappen zijn die aan die kleur worden toegeschreven. Wit staat ook voor vreugde, feest en is de liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Pasen, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk en soms bij de uitvaart (blijdschap, tederheid, liefde).

Symbolische Betekenis Kleur Wit 

Zoeken naar het reine, zuivere behoefte aan het spanningsvrije vrij van smetten zijn onschuld zich schoonwassen zich vrijpleiten geloof blijdschap barmhartig rouw met een schone lei beginnen bewust van eigen falen weigeren van een imago van perfect zijn wil niet de brave Hendrik uithangen koud leegheid

rouw

             

32


De 8 persoonlijkheidsmodellen volgens Jung

Kleur en eigenschappen

33


Symbolische betekenis van kleurencombinaties Net als bij de invloed die een enkele kleur op onze geest heeft, geldt dit verschijnsel ook voor kleurcombinaties. Kleuren kunnen elkaar in de betekenis versterken. Kleurcombinaties kunnen ook het contrast in de betekenis weergeven. Bijzonder is dat dezelfde kleurcombinatie verschillende gevoelens kunnen oproepen. Gelijk aan een enkele kleur, zijn het verschillen in nuances van de kleuren en de contect waarin de kleuren gebruikt worden, die de juiste beleving oproept. Zo zie je de kleuren wit samen met (licht)blauw het gevoel bij ons oproept van schoon, helder en fris. Het is daarom niet vreemd dat, wanneer je het schoon en helder verwacht, juist deze combinatie vaak gebruikt wordt in ziekenhuizen. De combinatie van wit en zwart geeft weer dat er ook een keerzijde van de medaille is. Zwart en grijs zijn kleuren die gebruikt worden bij droevige gebeurtenissen. Door de individuele betekenis van zwart (waardig en rouw) en grijs (somber) wordt de invloed van de betekenis die beide kleuren gemeenschappelijk hebben, namelijk 'ingetogen', versterkt.

Kleurencombinaties-betekenissen Zwart - wit Deze kleurencombinatie maakt tegenstellingen duidelijk. De kleuren van het Yin yang-symbool. Het dynamische proces waarbij de tegenpolen van elkaar afhankelijk zijn; nacht en dag, stilstaan en bewegen. Niets is absoluut. Pierot: Een personage die zijn oorsprong vindt in de 16e eeuwse Italiaanse 'Commedia dellรกrte'. Het leven is als een lach en een traan. Zwart / Grijs De sfeer die de kleurencombinatie van zwart en grijs oproept is ingetogen en stemmig. Zwart samen met grijs gebruiken we tijdens de droevige momenten in ons leven.

Zwart / Zilvergrijs Een nuanceverschil met de vorige kleurencombinatie, maar een hemelsbreed verschil in beleving. Zwart en zilvergrijs samen geven ons het gevoel van ingetogenheid. Echter in tegenstelling tot zwart met grijs ook stijl en elegantie. De geschikte kleurencombinatie voor de heuglijke momenten van ons leven.

Zwart / Bordeauxrood Dit is een kleurencombinatie die een stemming oproept van schoonheid en gratie. Ter vervanging van bordeauxrood kan ook oranje of roodoker gebruikt worden. het zijn de kleine verschillen die voor een bepaalde situatie het juiste gevoel geven.

34


Zwart / Geel Zwart met geel is niet alleen voor de mens, maar in de hele natuur dat het gevaar nabij is. Denk bijvoorbeeld maar aan wespen.

Zwart / Goud Zwart met goud is een kleurencombinatie waarin de betekenissen van beide kleuren elkaar versterken. Het chique van zwart en stralend van goud. Deze kleurencombinatie kom je daarom ook veel tegen bij glamoureuze feesten.

Wit / rood De kleuren van de Poolse vlag. De symboliek van de combinatie van wit en rood is: Voor altijd samen.

Wit / Blauw Beide kleuren staan voor schoon, helder en fris en in combinatie versterken zij dat gevoel wat het bij ons oproept.

Dieprood / Donkergroen Het is niet verwonderlijk dat deze twee kleuren voor de kerst gekozen zijn. De groene bladeren en de rijpe vruchten van hulst in de winter staan symbool voor het overleven van de winter. We hebben de donkere dagen achter ons en we gaan de 'goede' kant weer op.

rood / goudgeel Deze kleurencombinatie staat voor de ware liefde; rijk, wijs en met mededogen.

Rood / groen Deze kleurencombinatie staat voor stabiliteit. Ook krijgt rood-groen de betekenis mee van de hang naar vernieuwing.

35


rood / blauw De combinatie van rood en blauw krijgt de betekenis van samenwerken.

Oranje / Groen Oranje met groen staat voor schoonheid.

Geel / Groen Geel en groen zijn de kleuren van het voorjaar en in het bijzonder van pasen. Het gele dons van jonge kuikentjes en het frisse groen van ontuikende bladeren staan symbool voor 'nieuw leven'. We gaan de toekomst stralend tegemoet.

geel / violet De twee partijen hebben een harmonische relatie.

Indigo / goud Indigo en goud zijn complementaire kleuren en samen staan ze voor samenleven en samenwerken als een symbiotische levensvorm. Beide partijen plukken de vruchten van de relatie.

Purper / wit Broederlijk

36


Kleurenmodel de Caluwé

De vijf manieren denken over veranderen worden door De Caluwé getypeerd via kleuren. Bij geeldrukdenkers wordt verondersteld dat mensen pas zullen veranderen als je rekening houdt met hun eigen belang of als je ze tot bepaalde opvattingen kunt verleiden of dwingen. Het bijeenbrengen van meningen of standpunten en het vormen van coalities of machtsblokken zijn favoriete manieren van doen in dit soort veranderingstrajecten. Deze manier past heel sterk in veranderingstrajecten waar complexe doelen of effecten moeten worden gesteld of bereikt en waarbij meerdere personen of partijen zijn betrokken. Bij blauwdrukdenkers wordt verondersteld dat mensen of dingen zullen veranderen als je van tevoren een duidelijk gespecificeerd resultaat vastlegt, alle stappen minutieus plant en zowel het resultaat als de weg ernaartoe goed beheerst. De projectaanpak is een uitingsvorm van deze manier van denken. Voor veranderingstrajecten waarbij resultaat en weg goed zijn te omschrijven en te voorspellen is dit een favoriete aanpak. Bij rooddrukdenkers wordt ervan uitgegaan dat mensen en organisaties zullen veranderen als je de juiste HRM-instrumenten inzet en je deze op een goede manier gebruikt. Mensen veranderen, met andere woorden, als je ze beloont (door salaris, promotie, bonus, goede beoordeling) of „ straft‟ (door demotie, slechte beoordeling). Bij groendrukdenkers liggen veranderen en leren als begrippen dicht tegen elkaar aan. Mensen veranderen als ze gemotiveerd zijn om te leren, als ze in leersituaties worden gebracht en als hen effectieve wegen worden aangereikt om andere manier van doen te leren. Bij witdrukdenkers is het beeld dat alles (autonoom, als vanzelf) in verandering is. Panta rhei: alles stroomt. Waar energie zit, veranderen er dingen. Complexiteit wordt als verrijkend, niet als verstorend 37


opgevat. Beïnvloeden van de dynamiek is een favoriete aanpak. Het gaat meer om verandering mogelijk maken, te zoeken naar de kiemen voor vernieuwing en creativiteit, dan om te sturen of te richten. Zingeving is sturend. De Caluwé noemt geel en blauw „oorlogskleuren‟ en rood, groen en wit „vredeskleuren‟. Het kleurendenken kent de volgende toepassingsmogelijkheden: · mensen en situaties zijn er mee te typeren; · met de kleuren kan men een diagnose stellen en kan tevens een aanpak met bijbehorende ingrepen (interventies) worden ontworpen; · mensen kunnen zichzelf ermee typeren (in termen van eigen denkkaders, voorkeursaanpak, „blinde vlekken‟ en competenties). Voor managers en adviseurs is het dan van belang na te gaan wat in een bepaalde situatie moet gebeuren, welke interventiekleur is gewenst en vooral ook of men dit dan zelf kan doen of juist moet besluiten dit juist niet te doen. In elke kleur is het antwoord anders. Enerzijds gaat het daarbij om waar je sterk in bent, maar anderzijds vooral ook waar je in gelooft. Geloofwaardigheid en effectvol handelen vereist dat probleem, situatievereisten, mensen en benaderingswijzen en eigen aanpak en bekwaamheden bij elkaar passen. Soms zijn kleuren ook gecamoufleerd door een anderkleurig taalsausje. Je ziet dan zelfsturende teams (functioneel wit?) als eufemisme voor bazen die verantwoordelijkheden willen dumpen om groepen er later op af te rekenen (disfunctioneel blauw?). Daar liggen misschien ook wel de grootste risico‟s voor witte en groene benaderingen: dat ze wel in woorden worden beleden, maar niet in daden tot uiting komen. Rest nog op te merken dat iedere kleur ook zijn eigen valkuilen kent, zoals weergegeven in onderstaande tabel: Kleur geel blauw rood groen wit

Valkuilen · luchtfietserij · machtsstrijd (lose/lose) · over mensen heen walsen · irrationele en externe aspecten negeren · zachte heelmeesters … · negeren van machtsspel, verstikken van het bijzondere individu · ontkennen dat niet iedereen alles wil of kan leren · geen prioritering, gebrek aan actie · onvoldoende inzicht in drijvende krachten · laissez faire en medewerkers opzadelen met „zelfsturing‟

Bronnen: · Keuning, D., et al, Management & Organisatie, Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, 2004, pag. 436-438 · Vermaak, H., Veranderkunde in zeven vragen, Holland Management Review (84), 2002 · Vermaak, H., Kleurendenken; themameeting digitale werkvloer, handout 16 november 2006 De vijf verschillende kleuren staan voor wijze waarop veranderingen worden ervaren en de favoriete manier waarin men in de veranderingen deelneemt. De vijf kleuren kunnen worden gerelateerd aan theorieën van andere onderzoekers. Zo is het groendrukdenken sterk verwant aan de action-learning-theorieën, de PDCA-cyclus van Deming en Kolb‟s leercyclus. Het witdrukdenken is gebaseerd op “panta rhei” (= alles stroomt). Het geeldrukdenken gaat uit van machtsdenken en baseert zich op denkbeelden van o.a. Morgan (1986) die de politieke metafoor van organisaties benoemt als een plek waar belangen, macht en conflicten een dominante rol spelen. Ook het blauwdrukdenken is schatplichtig aan Morgan (1986), die evenals Mintzberg (1998), een organisatie als machinemetafoor benoemde. Het rooddrukdenken geeft aansluiting met de X/Y-theorie van McGregor (1960). Beloon (waardeer) de Y-mens en bestraf (controleer) de X-mens. Ook Maslow (1976) in zijn behoeftetheorie laat groei/verandering zien, nadat behoeftes zijn ingevuld (beloond). Voor een andere praktische toepassing kijk je op 'Organisatie-analyse' en 'Belemmeringen in een veranderproces'.

38


De denkhoeden van Edward de Bono

Denkhoeden, wat zijn dat? Een denkhoed staat voor een manier van denken. Er zijn zes denkhoeden en iedere kleur symboliseert een andere manier van denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.

Dit zijn de zes denkhoeden van De Bono:

Witte hoed

kale feiten en cijfers

Je gaat uit van objectieve informatie.

Rode hoed

gevoel en intu誰tie

Je reageert emotioneel (zonder een reden te hoeven geven).

Zwarte hoed

negatief / pessimistis

Je bent advocaat van de duivel.

39


ch

Gele hoed

positief / optimistisch

Je bekijkt het van de zonnige kant en zoekt naar de voordelen.

Groene hoed

creatief

Je mag freewheelen in je manier van denken (vrij associëren, alternatieven bedenken).

Blauwe hoed

beschouwe nd, controleren d

Je houdt het proces in de gaten.

De zes denkende hoeden: De zes denkende hoeden van Edward Bono zijn hoeden met een eigen kijk op een bepaald onderwerp. U kunt de hoeden zien als sprekende hoeden. Door een onderwerp van verschillende kanten te belichten wordt het onderwerp vaak duidelijker en krijgt u nieuwe ideeën bij het onderwerp. De Bono hoeden worden vaak beschreven als een creatieve denktechniek die bijvoorbeeld in vergaderingen worden toegepast. Werken met de Bono techniek helpt u ook om een breder beeld op onderwerpen te creëren en uw oordeel over onderwerpen aan te passen of van meerdere kanten te bekijken.

De zes hoeden:

Wit: De witte hoed is erg objectief. De hoed denkt in feiten en in cijfers over onderwerpen. De hoed spreekt alleen over dingen die echt zeker waar zijn en geeft informatie die op feiten berust. Feiten zijn bijvoorbeeld kleuren, vormen en grootte in centimeters of meters.

Rood: De rode hoed staat voor emotie. De hoed spreekt zijn gevoelens over een onderwerp uit. De hoed kan zich bijvoorbeeld somber of juist erg vrolijk gaan voelen bij een bepaald onderwerp.

Geel: De gele hoed gaat opzoek naar de kansen. De hoed probeert alles zo positief mogelijk te benaderen, al is het onderwerp nog zo droevig of saai toch zal de gele hoed de kansen uit dit onderwerp naar boven halen.

Groen: De groene hoed staat voor nieuwe ideeën en creativiteit. De hoed zal uit een onderwerp meerdere ideeën halen en meerdere mogelijkheden die ook op het onderwerp kunnen worden toegepast. 40


Zwart: De zwarte hoed is de zwartkijkende hoed. De zwarte hoed haalt het negatieve van een bepaald onderwerp naar boven en kraakt het onderwerp geheel af. Ook kan de zwarte hoed risico's van een bepaald onderwerp weergeven. De hoed zal alles naar boven halen om het onderwerp af te kraken.

Blauw: De blauwe hoed is een soort regisseur. De hoed kijkt vanuit het oog van een regisseur, Probleemoplossend bijvoorbeeld.

Het toepassen: Om de Bono hoeden toe te kunnen passen moet u een bepaald onderwerp hebben waar u deze hoeden op los wil laten. Neem bijvoorbeeld een kunstwerk. Als u dit kunstwerk in uw hoofd of op papier heeft gaat u per hoed denken op de manier hoe deze hoed dit zal doen. Laat bijvoorbeeld bij rood uw gevoel los over het onderwerp en schrijf dit allemaal op. Als u klaar bent gaat u naar de volgende hoed, zo gaat u alle hoeden langs en ziet u de verschillende manieren hoe u kunt denken over een onderwerp.

41


Betekenis Kleur bloemen Betekenis Kleur Bloemen De kleur en ook de soort bloem heeft een symbolische betekenis. Een rode roos wordt veelal aan een dierbare of geliefde gegeven op een verjaardag of feestdagen. Maar wat is de betekenis van gele, witte, blauwe of zwarte rozen? En de symboliek van bloemen zoals anemoon, anjer, chrysanten, jasmijn, iris, narcis, lotusbloem of blauw viooltje

Taal van Bloemen - Kleur Soort Symboliek Symboliek Bloem Kleur - Betekenis Liefde. De taal van bloemen qua kleur en wat de bloem of bloemsoort zelf symboliseert, wordt al eeuwen geduid. De symboliek of betekenis van bloemen en ook kleuren, kan per land of cultuur verschillen. In dit artikel vind je de vier hoofdkleuren van bloemen die al eeuwen symbolisch worden geduid: rood, roze, oranje, geel en ook wit. Vervolgens wordt de betekenis oftewel symboliek van de bloemen of bloemsoort zelf uitgebreid besproken. Bloem Symboliek - Betekenis Kleur Rood De bloemenkleur rood staat voor hartstocht, levenskracht, liefde, romantiek, warmte, zwoelheid, verleiding, kracht, activiteit, daadkracht, decadentie, stijl en luxe. Zie verder kleurenpsychologie betekenis kleur rood

Bloem Symboliek - Betekenis Kleur Roze De bloemenkleur roze staat voor romantiek, tederheid, teerheid, blijdschap, geboorte, onschuld, ingetogenheid (lichtrose), zoet en zachtheid. Zie verder kleurenpsychologie betekenis kleur roze

Bloem Symboliek - Betekenis Kleur Oranje De bloemenkleur oranje symboliseert vrolijkheid, warmte, gezelligheid, optimisme, plezier, kracht, vitaliteit, energie, extravertie, aandacht, beweging, feestelijkheid, sportiviteit. Zie verder kleurenpsychologie betekenis kleur oranje

42


Bloem Symboliek - Betekenis Kleur Geel De bloemenkleur geel heeft als symbolische betekenis energie, activiteit, groei, kracht, liefdevol, koesterend, stralend, optimisme, vreugde, vrolijkheid, warmte, zon en lente of nieuw begin. Zie verder kleurenpsychologie betekenis kleur geel

Bloem Symboliek - Betekenis Kleur Wit De bloemenkleur wit staat voor puurheid, zuiverheid, reinheid, eenvoud, frisheid, geboorte, helderheid, licht, stilte en kalmte, natuurlijke liefde, onschuld, waarheid, naturel, volmaaktheid en vroomheid. Zie verder kleurenpsychologie betekenis kleur wit

43


44


Chakra‟s Chakra is een woord uit het oude Sanskriet. Je kunt het zien als een energetisch wiel dat links- of rechtsom draait en energie opneemt uit de kosmos of de aarde. Ze worden beïnvloed door de spirituele of subtiele energie die we Prana noemen (Sanskriet voor adem), die we binnenkrijgen via de ademhaling en ons eten en drinken. Deze prana-energie wordt via de chakra's verdeeld naar onze organen, cellen en weefsels en wordt beïnvloed door onze persoonlijkheid, emoties en geestelijk welzijn. Ieder chakra staat in verband met een bepaald orgaan of systeem in het fysieke lichaam. De chakra's staan in contact met het endocriene stelsel, dat de hormoonklieren regelt. Het niet goed functioneren van de chakra's, de energiecentra in het lichaam, tast ons welzijn aan. Ieder chakra staat in relatie tot een kleur. Bij het niet goed functioneren is behandeling met de relevante kleur effectief. Er zijn 7 belangrijke hoofdschakra's die zich bevinden in een rechte lijn op het midden van de voor- en achterkant van het lichaam.

Wat zeggen nu de kleuren: Rood

De kleur van het eerste Chakra. Het duidt op geworteld zijn en op het lichaamsbewustzijn. Het is actieve kleur. Het is de kleur van het bloed. Rood symboliseert levensenergie en levenslust maar kan ook op agressie duiden. Rood staat voor hartstocht en emotioneel vuur. Vuur verwarmt maar kan ook vernietigen. Een voorliefde voor rood kan erop wijzen dat er een sterke wilskracht is, een transformatie of het verlangen om op te vallen. Rood brengt het individu terug bij het ik–gevoel. Het verlangt dat men meer op zichzelf gericht moet zijn. Rood staat voor: warmte, warmbloedigheid, vuur, boosheid, humeurigheid, gevaar, vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en irriteert, maar geeft ook een gevoel van kracht, leren leven.

Oranje

De kleur van het tweede Chakra. Het duidt seksualiteit en relaties. Oranje is een vreugdevolle kleur. We zien het bij de zonsopgang en in vuur. Liefhebbers van deze kleur zoeken naar het wezen van de dingen en zijn optimistisch. Oranje heeft een verfijnde uitstraling waardoor het bijdraagt tot het ordenen van emoties en geeft zelfvertrouwen. Oranje staat voor: enthousiasme, energie, opgewektheid, het bevorderen van de bloedsomloop, schept ideeën, wilskracht, tijdelijke macht, omgaan met anderen.

Geel

De kleur van het derde Chakra. Geel wordt in verband gebracht met energie, macht en emoties. Geel straalt ! Geel verdraagt geen begrenzing. Geel is het symbool van de zon. Geel versterkt de Ik – en denkkrachten. Vuilgeel kan wijzen op ziekte. Geel is ook de kleur van het waarneembare deel van het intellect. Geel staat voor: opening naar wijsheid, rijpheid, verlossing, suggestie naar plezier, vrolijkheid, vreugde, stimuleert de verbeelding, maar ook jaloezie, agressie, onenigheid, wilskracht, geestkracht.

45


Groen

De kleur van het vierde Chakra.. Het duidt op onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Groen is de symbolische kleur van het hart en staat voor vrede en liefde, maar ook voor veranderingen en jaloezie. Groen werkt kalmerend en harmoniserend en geeft evenwicht. Groen staat voor: vrede, vriendschap, evolutie, overvloed, emotionele kalmte, rust, jeugdige energie, onervarenheid, hoop; maar ook van nijd, jaloezie, bijgeloof, in– en aanvoelend vermogen, lief hebben, open zijn voor anderen.

Blauw

De kleur van het vijfde Chakra. Het symboliseert creativiteit, spreken en innerlijk horen. Blauw is de kleur van de hemel en het water, waardoor het een symbool is voor openbaring, vrede en sereniteit. Blauw is ook koel, helder en rustgevend. Blauw stimuleert daardoor ook de neiging tot onafhankelijkheid, de overgave aan het Zelf en het intuïtief weten. Blauw staat voor: meditatie, spirituele verruiming, creativiteit, harmonie met omgeving, oprechtheid, erkenning, uitdagingen, rust; maar ook vermoeidheid, depressie, zelfgenoegzaamheid, communicatie, religieuze inspiratie.

Indigo

De kleur van het zesde Chakra. Het staat in verbinding met het derde oog, helderziendheid en intuïtie. Indigo is diepdonkerblauw wat is ontstaan door vermenging van alle voorgaande spectrumkleuren. Indigo staat voor het nog net waarneembare en het onzichtbare. Indigo is daarom het symbool voor het universele bewustzijn. Indigo staat voor: waarnemen, de werking van het derde oog, emotionele en spirituele vlak, geeft verkoeling en ontnuchtert, assertiviteit, ideeën, schouwen, de grenzen van het leven.

Violet

De kleur van het zevende Chakra. Het duidt op de verbinding met het kosmische, de verlichting en de extase. Naast violet wordt ook wit gebruikt als kleur voor het zevende Chakra. Violet roept mystieke inspiratie op. Het is ook een koninklijke kleur en staat dan voor geloven in en transformatie. Violet staat ook voor het individualistische gevoel en als innerlijke zelfwaarneming maar slaat ook op boetedoening, spiritualiteit.

Wit

Als kleur van het zevende Chakra in plaats van violet. Wit symboliseert ook het kosmische , de verlichting en de extase. Wit wijst op de bereidheid tot innerlijke veranderingen, het wachten op iets nieuws, maar kan ook op het verlies van energie wijzen. Wit laat zien dat het Ik–gevoel ontwaakt, het is koel en objectief. Wit symboliseert het NIETS, de zintuiglijke waarneming te boven gaand, de verlichting en de reinheid. Wit staat voor: religieus of spiritueel bewustzijn

De zeven Chakra's 1. BASIS / STUIT / WORTEL-CHAKRA ¨---Muladhara Chakra Locatie: Gebied tussen anus en genitaliën, dikke darm, endeldarm, achterkant bekken. Onderste deel ruggengraat; 1ste 3 wervels. Kenmerken : gevoel van veiligheid - zekerheid - kunnen omgaan met angst en agressie. Realiteitszin, lichamelijke kracht. De materie (hebben, hebben, hebben). Spanning - boosheid - angst - gezondheid. In hoeverre ben je aan de aarde verankerd (benen, voeten). Wat zijn de overlevingsinstincten. Krachtdadigheid. Vitaliteit. Niveau van levensenergie. Doorgaans starre gewoonten. Zich thuis voelen. Hoe te manifesteren. Het dagelijks leven. De dagelijkse behoeften. Basis situatie maar ook: genen en erfelijke factoren of wortels uit/ in het verleden. 46


2. SCHAAMDRIEHOEK / MILT-CHAKRA --- Svadhishthana Chakra Locatie: Genitaliën voorkant bekken, blaas, nieren. tonus spieren, inrichting van seksualiteit Kenmerken: Zelfherkenning ml/ vrl. Voortplanting. Fantasie= dromen. Relatie van / tot heelheid en / of voldoening. Plaats in de maatschappij / gemeenschap. Neerslag van onverwerkte emoties (vastzetten). 3. ZONNEVLECHT / NAVEL–CHAKRA --- Manipura Chakra Locatie : zonnevlecht, navel, lever, buik, spijsvertering, dunne darm, maag (hulp – Chakra). Kenmerken : Vorm en richting geven aan het leven. Weerspiegeling van macht/ machteloosheid. Emotionele betrekkingen hebben. Vertrek/ terugkeer van astrale reizen. Alle vertering functies (be- en overheersen). Energie kan sterk uiteen lopen. Stress / spanning wilskracht= gedrevenheid. Acceptatie= analyseren en keuzes maken = ordenen. Ego= overzicht. Energie= ergernis. Verbruik van teveel energie en uiterlijke verschijningsvorm (maag) 4. HART-CHAKRA---Anahata Chakra Locatie : borst, longen, hart, ademhaling. Kenmerken : Het vinden van evenwicht tussen de onderste en bovenste Chakra‟s. Het Hart-Chakra vertaalt en verdeelt alle indrukken die wij op doen. Het is dus het middelpunt van al onze bewegingen. Centrum van universele liefde. Vermogen van meegaandheid, kracht, begrip. Tijdsbesef gebaseerd op hartslag. Vermogen om zelf of anderen te genezen. De wereld achter de uiterlijke verschijningsvorm. Hoe wil je gezien worden. In- en aanvoelend vermogen naar jezelf en de ander. Evenwichtig zijn. Opofferingsgezindheid = liefde. Intuïtie = gevoelens. Sferen = medeleven. Vergeving = begrip. Tederheid = hartelijkheid. Gezondheid = visualisatie. Opofferingen = getroostingen. 5. KEEL-CHAKRA ---Vishuddha Chakra Locatie : schildklier, stembanden . Kenmerken : Loslaten van tijdsbesef. Verwerken van gevoelens. Overbrengen van tijd en ruimte. Brok in de keel hebben. Creativiteit als scheppend vermogen. Communicatief. Emotionaliteit. Centrum van spraak= zelfexpressie. Helderziend= mediamiek. Iets onuitgesproken laten komt van de lagere Charta‟s = blokkering. Innerlijke communicatie. Contacten in buitenwereld. 6. VOORHOOFD / DERDE OOG–CHAKRA --- Ajna-Chakra Locatie : pijnappelklier, hypofyse, het punt tussen de wenkbrauwen. Kenmerken : Alles wat in en met het lichaam wordt ervaren. Centrum van onderbewustzijn. Piekeren = denken. Schouwen = los van de realiteit. Visioenen = fantasieën = dromen. Innerlijk en uiterlijk gezichtsvermogen. Ontwikkeling buitenzintuiglijke vermogens. Vermogen tot visualiseren. 7. KRUIN–CHAKRA ---Sahasrara Chakra Locatie : bovenkant van de schedel. Kleine en Grote Hersenen. Kenmerken : Bewustwording van het allerhoogste alwetende. Verbinding met de Bron. Hoogste idealen. Binnenstromen van kosmische energie. De wil van de geest. Bron of reden van de vraag. Middel tot verzoening.

47


48


Mind@scapes maart 2011 https://sites.google.com/site/mindescapesresearch/

49

Kleur  

reader over kleurenleer, betekenissen en toepassingen