Page 1

Sprawozdanie z działalności Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania w Miechowie za lata 2009 - 2013. W okresie sprawozdawczym głównym zadaniem Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania było przygotowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru działania, w ramach programu Leader Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zawartej w dniu 14.07.2009 r. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu działania Lokalnej Grupy Działania. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez organizowanie i finansowanie: przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym; działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie projektów związanych z realizacją LSR; opracowywanie dokumentacji, analiz, ekspertyz, audytów i ocen; prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych; współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. Na początku kadencji Stowarzyszenie liczyło 62 członków obecny stan to 98 członków zwyczajnych W okresie tym Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie: 1. Mielus Włodzimierz 2. Marczewska Krystyna 3. Pachoł Alicja 4. Szafirska Ewa 5. Jarosz Stanisław 6. Stępisz Mariola 7. Szczudło Radosław 8. Bartosik Monika 9. Raj Henryk

- Prezes - Wiceprezes - Sekretarz - Skarbnik - członek - członek - członek - członek - członek

Komisję Rewizyjną stanowili : Milewski Łukasz - Przewodniczący Bąk Tadeusz Pietrzyk Andrzej Nowak Romana Pengiel Wojciech Huma Henryk Pieczyrak Jadwiga W trakcie trwania kadencji z funkcji w Zarządzie zrezygnowała pani Monika Bartosik. W jej miejsce powołany został Pan Henryk Huma – dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej a jego miejsce w pracach Komisji zajął Pan Grzegorz Janus.


Realizacja zadań za rok 2009 styczeń – luty. W styczniu 2009 odbyło się Walne Zebranie Członków LGD uchwalające Lokalna Strategię Rozwoju jako niezbędny dokument do złożenia wniosku o wybór LGD i wniosku na funkcjonowanie LGD. Stosowny wniosek został złożony w dniu 15 stycznia 2009 r. Łączna kwota na powiat miechowski zaplanowana w budżecie na wszystkie działania wynosi

7 557 028,00.

Ponadto w styczniu

odbyło się

posiedzenie Zarządu na którym omawiano kwestie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, oraz

realizacje takich programów jak „Różnicowanie w Kierunku

Działalności Nierolniczej”, „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowy Wsi” oraz „Małych Projektów”. marzec - kwiecień W dniu 9 marca odbyło się Walne Zebranie Członków poświęcone zmianom w statucie i uzupełnieniu składu Rady o 3 przedstawicieli z sektora gospodarczego. Podczas walnego zebrania dokonano zmian w LSR (Lokalna Strategia Rozwoju), przyjęto 4 uchwały dotyczące zmian w regulaminie organizacyjnym Rady, zmian w Statucie Stowarzyszenia. Ponadto

członkowie

Chłopa Roku informacyjna

stowarzyszenia brali udział

w Racławicach. na temat

finansowej na

w

uroczystościach

W czasie świętą była prowadzona

wdrażania

LSR i możliwości

Wyboru akcja

wykorzystania pomocy

Różnicowanie w Kierunku Działalności nierolniczej, Tworzenie i

rozwój Mikroprzedsiębiorstw, odnowy wsi oraz małych projektów. Ponadto w marcu odbyło się szkolenie

dla rolników,

sołtysów i przedsiębiorców

w zakresie

różnicowania i Mikroprzedsiębiorstw. Szkolenie prowadzili nieodpłatnie pracownicy ARiMR z Krakowa i oddziału

powiatowego

z

Miechowa.

W kwietniu

członkowie

stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu na temat wdrażania LSR. maj - czerwiec W maju 2009 prowadzone były konsultacje indywidualne w zakresie realizacji LSR. Ponadto prowadzone były rozmowy w zakresie doradztwa obejmujące programy tj. Różnicowanie, Mikroprzedsiębiorstwa, Odnowę Wsi oraz Małe Projekty.


18-20 czerwca

członkowie LGD

przebywali na szkoleniu

w CDR w Krakowie.

Szkolenie było prowadzone przez pracowników ARiMR z Warszawy. W dniach 15 – 17 czerwca pracownicy LGD odbyli szkolenie w zakresie wdrażania programów tj. różnicowanie i tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw, kolejne szkolenie odbyło się w Krakowie w dniach 29.06 – 1.07 i dotyczyło małych projektów. W czerwcu złożono wniosek do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rozwój terenów wiejskich

nazwa zadania – „Przetwórstwo

owoców

i

warzyw”

wniosek

przeznaczony był dla Kół Gospodyń Wiejskich. Lipiec - sierpień W dniu 19 lipca 2009 podczas organizacji

Święta Smaku w

Miechowie

LGD

otrzymała umowę ramową z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka. W lipcu odbyło się spotkanie Rady Stowarzyszenia, spotkanie poświęcone było w sprawie realizacji zadań wynikających z LSR. W dniu 17 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na którym omawiano sprawy finansowania LGD w 2009 roku, podjęto decyzje o zaciągnięciu kredytu na kwotę 70000,00 zł. Ponadto omówiono proces wdrażania LSR i realizacji programów w ramach różnicowania, rozwoju Mikroprzedsiębiorstw i małych projektów. W lipcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PTTK w Krakowie w sprawie Rowerowego Szlaku Kościuszkowskiego uzgodniono dalsze etapy rozbudowy szlaku i możliwość złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolska Gościnna”.

W sierpniu

otrzymaliśmy

wniosek na

funkcjonowanie LGD na rok 2009 w celu dokonania uzupełnień i poprawek. W sierpniu LGD brała udział na dożynkach gminnych w Nasiechowicach gdzie prowadzono akcję informacyjną w zakresie realizacji LSR i działań związanych z różnicowaniem, tworzeniem Mikroprzedsiębiorstw i małych projektów. wrzesień - październik We wrześniu LGD brała udział w dożynkach powiatowych organizowanych na terenie

gminy

Gołcza. W czasie dożynek prowadzono akcje informacyjną

poświęconą realizacji LSR i wdrażania programów tj. różnicowanie, tworzenie i

rozwój

Mikroprzedsiębiorstw

oraz

realizacja

małych

projektów.

Osoby

zainteresowane otrzymywały materiały w formie papierowej przygotowane przez LGD.

We wrześniu

LGD

uczestniczyła w

obchodach

Święta

Kapusty


w Charsznicy.

Podobnie

jak na dożynkach

powiatowych

prowadzono

akcję

informacyjną, osoby zainteresowane otrzymywały stosowne materiały w formie papierowej i udzielano instrukcji. W październiku Prezes Zarządu uczestniczył w konferencji Międzynarodowej

w

Mikołajkach na temat

wdrażania

programu

Leader. W dniu 16 listopada LGD gościła grupę z Francji, spotkanie dotyczyło wdrażania

odnawialnych

źródeł

energii,

w spotkaniu

brali

udział

również

pracownicy Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa. W październiku członkowie LGD brali udział w wyjeździe studyjnym do Czech. Wyjazd poświęcony był wykorzystaniu budownictwa pasywnego i otrzymywaniu energii elektrycznej ze słońca. W październiku LGD złożyła wniosek na funkcjonowanie na rok 2010. W dniu 27 października odbyło się szkolenie w Krakowie organizowane przez Urząd Marszałkowski, tematem szkolenia prowadzonego przez ARiMR z Warszawy było wdrażanie LSR oraz realizacja programu małe projekty. listopad - grudzień W dniu 6 listopada zorganizowano szkolenie w zakresie wypełniania wniosków w zakresie różnicowania i rozwoju Mikroprzedsiębiorstw,

szkolenie prowadzili

pracownicy ARiMR z Krakowa. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy, przedsiębiorcy, sołtysi

i

członkowie

papierowej. realizacji

Zarządu. Wszyscy otrzymali stosowne materiały w formie

16 listopada odbyła się konferencja w Karniowicach poświęcona programu

Leader.

Omówiono główne problemy

przy

wdrażaniu

programu. W listopadzie członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Lanckoronie,

szkolenie

poświęcone było sprawom finansowym

stowarzyszenia. Drugi dzień był poświęcony na budowaniu strategii sieci LGD. 8 grudnia odbyło się szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, szkolenie dotyczyło

składanych

wniosków

i projektów w ramach

różnicowania i Mikroprzedsiębiorstw, odnowy wsi oraz małych projektów.

Realizacja zadań w roku 2010 styczeń – luty. W

lutym 2010 odbyło się

Zebranie Zarządu

Stowarzyszenia

LGD

dotyczące procesu ogłoszenia naborów w 2010 r. i niezbędnych dokumentów do


złożenia wniosku o ogłoszenie naboru, .zasad wyprzedzającego finansowania w osi 4, informacji dotyczącej Wniosku na funkcjonowanie na rok 2010..Omówiono działalności LGD oraz Harmonogram wdrażania i aktualizacja LSR marzec - kwiecień W dniu 30 marca podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Ponadto

członkowie

Chłopa Roku informacyjna

stowarzyszenia brali udział

w Racławicach. na temat

finansowej na

wdrażania

w

uroczystościach

W czasie świętą była prowadzona LSR i możliwości

Wyboru akcja

wykorzystania pomocy

Różnicowanie w Kierunku Działalności nierolniczej, Tworzenie

i rozwój Mikroprzedsiębiorstw,

Odnowy i rozwoju wsi oraz

małych projektów.

Ponadto w marcu odbyło się szkolenie dla rolników, sołtysów i przedsiębiorców w zakresie różnicowania i Mikroprzedsiębiorstw. Szkolenie prowadzili nieodpłatnie pracownicy ARiMR z Krakowa i oddziału powiatowego z Miechowa. W kwietniu członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu na temat wdrażania LSR. 29.04 2010

odbyło się posiedzenie

Zarządu Stowarzyszenia

na temat zmian

w Rozporządzenia Ministra Rolnictwa dotyczące działań programu PROW , zasad naboru wniosków, oraz zasad naboru na stanowiska pracownicze w LGD maj - czerwiec Od 15 kwietnia do 15 maja

2010

przeprowadzono pierwszy nabór wniosków

w ramach Osi 4 PROW. Wpłynęło 42 wnioski na Małe projekty, 6 wniosków na Odnowę i rozwój wsi, 4 wnioski na Różnicowanie oraz 3 wnioski na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Zorganizowano również wyjazdowe szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia na temat

procedur oceny złożonych wniosków.

Szkolenie odbyło się w miejscowości Iwkowa. W dniu 31 maja odbyło się Walne Zebranie Członków poświęcone zmianom w treści Lokalnej Strategii Rozwoju , uzupełnieniu Składu Zarządu, zmianą składu Komisji Rewizyjnej, powołaniu 5 osobowego zespołu ds./ zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju . W miesiącu czerwcu dokonano również oceny złożonych wniosków i przekazano je do Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji ii Modernizacji Rolnictwa do dalszej procedury wdrażania. W miesiącu czerwcu zorganizowano również


wyjazdowe szkolenie dla lokalnych liderów ze wszystkich gmin LGD na temat sposobu wdrażania

Lokalnej Strategii Rozwoju oraz

poznanie dobrych praktyk

działania rozwoju regionalnego . Szkolenie odbyło się w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. W miesiącu czerwcu odbyło się także posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na temat wyników naboru wniosków, przyjęcia nowych członków oraz omówieniu kandydatur na stanowisko pracy w biurze LGD Lipiec - sierpień W lipcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PTTK w Krakowie w sprawie Rowerowego Szlaku Kościuszkowskiego uzgodniono dalsze etapy rozbudowy szlaku w ramach programu „Małopolska Gościnna”. . W dniu 12 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia na temat

aktualizacji

Lokalnej Strategii Rozwoju, wyboru pracownika biura LGD,

ogłoszenia II naboru wniosków. Również w dniu 30.08 odbyło się posiedzenie Zarządu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD uczestniczyli w

dożynkach

gminnych

w

Falniowie

gdzie

prowadzono

akcję

promującą

wykorzystanie środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Wrzesień - październik We wrześniu LGD brała udział w dożynkach powiatowych w Książu Wielkim W czasie dożynek prowadzono akcje informacyjną poświęconą realizacji LSR i wdrażania programów tj. różnicowanie, tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz realizacja małych projektów. Osoby zainteresowane otrzymywały materiały w formie papierowej przygotowane przez LGD. We wrześniu LGD uczestniczyła również w obchodach Święta Kapusty w Charsznicy. Podobnie jak na dożynkach powiatowych prowadzono akcję informacyjną, osoby zainteresowane otrzymywały stosowne materiały w formie papierowej i udzielano instrukcji o możliwości pozyskania środków. poświęcone Lokalnej

W dniu 28.09.2010 odbyło się walne Zebranie Członków

uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej , przyjęciu zmian w treści

Strategii

Rozwoju, uaktualnieniu

upoważnieniu zaciągnięcia

Harmonogramu naborów wniosków,

Kredytu na pokrycie wydatków Działania 431


Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja oraz dyskusji nad projektowaniem Funkcjonowania na lata 2011- 2013 W październiku zorganizowano wyjazdowe szkolenie do Szczawnicy dla lokalnych liderów

z całego obszaru LGD

prawnymi

dotyczącymi

aplikacyjnych

w celu zapoznania ich z nowymi przepisami

programu

PROW,

techniką

wypełniania

wniosków

a także z miejscowymi dobrymi praktykami w dziedzinie turystyki

i rekreacji. listopad - grudzień W miesiącu listopadzie przygotowano i złożono wniosek o przyznanie pomocy na Funkcjonowanie LGD w latach 2011-2015. Pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Urząd Marszałkowski. W miesiącu grudniu

zorganizowano szkolenia dla

członków Zarządu i osób

współpracujących we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju a także szkolenie dla Rady Stowarzyszenia na temat Lokalnej Strategii Rozwoju i zmiany procedur oceny wniosków. Od dnia 16 grudnia 2010 do 14 stycznia 2011 r ogłoszono II nabór wniosków we wszystkich działaniach Osi 4 PROW. Prowadzone były konsultacje i poradnictwo dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych.

Realizacja zadań

w roku 2011

styczeń – luty. W miesiącu styczniu został przeprowadzony nabór wniosków w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w działaniach „Małe projekty” , „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Przyjęto 66 wniosków , które zostały ocenione i przekazane do realizacji do Urzędu Marszałkowskiego i Agencji R i M R. Prowadzone były również szkolenia informacyjne dla potencjalnych beneficjentów na terenie poszczególnych gmin z terenu działania LGD W dotyczące

styczniu 2011 odbyło się

Zebranie Zarządu

Stowarzyszenia

LGD

procesu ogłoszenia naborów w 2011 r., .zasad uzyskania zaliczki na

funkcjonowanie w ramach nowej Umowy na realizacje PROW w osi 4, informacji


dotyczącej Wniosku

na

funkcjonowanie

na lata 2011 – 2015. Omówiono

działalności LGD oraz Harmonogram wdrażania i aktualizacja LSR W dniu 27 stycznia 2011 odbyło się Walne zebranie członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. marzec - kwiecień W dniu 29 kwietnia 2011 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w latach 2011 - 2015. Członkowie stowarzyszenia brali udział w uroczystościach Wyboru Chłopa Roku w Racławicach. W czasie świętą była prowadzona akcja informacyjna na temat wdrażania LSR i możliwości wykorzystania pomocy finansowej na Różnicowanie w Kierunku Działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw, Odnowy i rozwoju wsi oraz szkolenie

małych projektów.

Ponadto w kwietniu

odbyło się

dla grup inicjatywnych z terenu Powiatu miechowskiego, chcących

zarejestrować Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich . W kwietniu członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu na temat wdrażania LSR. 19.04 2011

odbyło się posiedzenie

Zarządu Stowarzyszenia

na temat zasad

udzielenia gwarancji finansowej na wyprzedzające finansowanie do nowego etapu realizacji Umowy PROW, a także w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. maj - czerwiec Akcje informacyjno – promocyjną Programu PROW przeprowadzono w czasie imprez kulturalnych zorganizowanych w Racławicach pn. „Rekonstrukcja Bitwy Racławickiej” oraz w Gołczy pn. „Letnie Spotkania z Folklorem” Zorganizowano również

wyjazdowe szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia na temat

procedur oceny złożonych wniosków. Szkolenie odbyło się w

miejscowości

Wiśniowa . W miesiącu czerwcu zorganizowano również wyjazdowe szkolenie dla lokalnych liderów ze wszystkich gmin LGD na temat sposobu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie dobrych praktyk działania rozwoju regionalnego . Szkolenie odbyło się w miejscowości Koniówka

k/ Zakopanego. W dniu 27 czerwca

odbyło się Walne Zebranie Członków poświęcone zmianom Strategii Rozwoju

w treści

Lokalnej


Lipiec - sierpień W miesiącu lipcu został przygotowany realizacje

I

etapu

nowej

pierwszy wniosek o płatność za

Umowy

na

Funkcjonowanie

LGD.

Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD uczestniczyli w dożynkach gminnych w Jaksicach oraz w Dożynkach Powiatowych w Kalinie Wielkiej, gdzie prowadzono akcję promującą

wykorzystanie

środków

Unii

Europejskiej będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania Wrzesień - październik We wrześniu w Charsznicy.

LGD

uczestniczyła również

Podobnie

jak na dożynkach

w

obchodach

powiatowych

Święta

Kapusty

prowadzono

akcję

informacyjną, osoby zainteresowane otrzymywały stosowne materiały w formie papierowej i udzielano instrukcji o możliwości pozyskania środków. W październiku

zorganizowano

z całego obszaru LGD

wyjazdowe szkolenie

dla lokalnych liderów

w celu zapoznania ich z nowymi przepisami prawnymi

dotyczącymi programu PROW, techniką

wypełniania wniosków

aplikacyjnych

a także z miejscowymi dobrymi praktykami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Szkolenie odbyło się w Łomnicy Zdrój , uczestniczyło w nim 40 osób. listopad - grudzień Pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Urząd Marszałkowski. W dniu 1 grudnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na którym dokonano ostatecznych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, a głównie określono wskaźniki jej realizacji. W miesiącu grudniu

zorganizowano wyjazdowe szkolenia dla

członków Rady

Stowarzyszenia i osób współpracujących we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w celu przygotowania materiałów do naboru wniosków oraz

zapoznanie

się

z koniecznością realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wg. dobranych wskaźników szkolenie odbyło się w Wiśle. Od dnia 30 grudnia 2011 do 27 stycznia 2012 r ogłoszono III nabór wniosków we wszystkich działaniach Osi 4 PROW. Prowadzone były konsultacje i poradnictwo dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych


Realizacja zadań w roku 2012 styczeń – luty. W miesiącu styczniu został przeprowadzony nabór wniosków w ramach „Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

w

działaniach

„Małe projekty”

„Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” . Przyjęto 57

wniosków na Małe projekty oraz 9 wniosków na pozostałe działania,

które zostały ocenione i przekazane do realizacji do Urzędu Marszałkowskiego i Agencji

R i M R. Prowadzone było

również

doradztwo

informacyjne dla

potencjalnych beneficjentów z terenu poszczególnych gmin terenu działania LGD. W dniu 24 stycznia 2012 odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia LGD dotyczące przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia, procesu ogłoszenia naborów w 2012 r. Omówiono działalności LGD oraz Harmonogram wdrażania i aktualizacja LSR Przygotowano również wniosek o płatność dotyczący realizacji zadań za II półrocze roku 2011 marzec - kwiecień Członkowie stowarzyszenia brali udział w uroczystościach Wyboru Chłopa Roku w Racławicach. W czasie świętą była prowadzona akcja informacyjna na temat wdrażania LSR i możliwości wykorzystania pomocy finansowej na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowy i rozwoju wsi oraz małych projektów. W kwietniu członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu na temat wdrażania LSR. maj - czerwiec Członkowie

stowarzyszenia brali udział w imprezach

kulturalnych

zorganizowanych w Racławicach pn. „Rekonstrukcja Bitwy Racławickiej”

oraz

„Rodzinna Niedziela” W czasie imprez była prowadzona akcja informacyjna na temat

wdrażania

Różnicowanie

w

LSR

i

kierunku

Mikroprzedsiębiorstw,

możliwości

wykorzystania

działalności

nierolniczej,

pomocy

finansowej

Tworzenie

i

na

rozwój

Zorganizowano również wyjazdowe szkolenie dla członków

Rady Stowarzyszenia na temat

procedur oceny złożonych wniosków. Szkolenie

odbyło się w miejscowości Osieczany .


W miesiącu czerwcu zorganizowano także wyjazdowe szkolenie dla lokalnych liderów ze wszystkich gmin LGD na temat sposobu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie dobrych praktyk działania rozwoju regionalnego . Szkolenie odbyło się w miejscowości Zawoja . W dniu 21 maja odbyło się Walne Zebranie Członków poświęcone zmianom

w treści Lokalnej Strategii Rozwoju w związku

ze zmianą Rozporządzenia MR i RW Lipiec - sierpień W miesiącu lipcu został przygotowany wniosek o płatność za realizacje III etapu nowej Umowy na Funkcjonowanie LGD. Kontynuowany był również IV nabór wniosków na wszystkie działania

Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, który

rozpoczął się 21 czerwca. Przyjęto 84 wnioski na „małe projekty”, 8 wniosków na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 6 wniosków na Odnowę i rozwoj wsi oraz 3 wnioski na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Wnioski zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia i wybrane do finansowania. Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura LGD uczestniczyli w dożynkach gminnych w Książu Małym i Zarogowie oraz w Dożynkach Powiatowych w Racławicach, gdzie prowadzono akcję promującą

wykorzystanie

środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania. W dniu 19 lipca odbyło się Zebranie Zarządu . Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków, omówiono efekty naborów wniosków i przedstawiono plan działań na najbliższe miesiące. Wrzesień - październik We wrześniu LGD uczestniczyła w obchodach święta Charsznickie Dni Kapusty w Charsznicy.

Podobnie

jak na dożynkach

powiatowych

prowadzono

akcję

informacyjną, osoby zainteresowane otrzymywały stosowne materiały w formie papierowej i udzielano instrukcji o możliwości pozyskania środków. W październiku

zorganizowano

z całego obszaru LGD

wyjazdowe szkolenie

dla lokalnych liderów

w celu zapoznania ich z nowymi przepisami prawnymi

dotyczącymi programu PROW, techniką

wypełniania wniosków

aplikacyjnych

a także z miejscowymi dobrymi praktykami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Szkolenie odbyło się w Porębie Wielkiej Gm. Niedźwiedź , uczestniczyło w nim 40 osób.


listopad - grudzień Pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Urząd Marszałkowski. W miesiącu listopadzie przygotowano Sprawozdanie ewaluacyjne z realizacji LSR. W miesiącu listopadzie zorganizowano również wyjazdowe szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia

i osób współpracujących we wdrażaniu Lokalnej Strategii

Rozwoju w celu przygotowania materiałów do naboru wniosków oraz zapoznanie się z koniecznością realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wg. dobranych wskaźników szkolenie odbyło się w Koniówce k/Zakopanego. Prowadzone były konsultacje i poradnictwo dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych. Realizacja zadań w roku 2013 styczeń – luty. Zostały przygotowane dokumenty do korekty budżetu Działania „Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju” a także nowe kryteria wyboru operacji podczas naborów. Odbyły się posiedzenie Zarządu w celu przygotowania tych zmian oraz przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. Odbyły się również dwa Walne Zebranie Członków w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Został przygotowany wniosek o płatność za II półrocze 2012 r. marzec - kwiecień Został przygotowany i przeprowadzony V Nabór wniosków na Działania Małe projekty – nabór tematyczny na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców- oraz Odnowa i rozwój wsi. Przygotowano dokumentację do ewaluacji Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Członkowie stowarzyszenia brali udział w uroczystościach Wyboru Chłopa Roku w Racławicach. W czasie świętą była prowadzona akcja informacyjna na temat wdrażania LSR i możliwości wykorzystania pomocy finansowej na Małe projekty maj - czerwiec Została przygotowana dokumentacja do przeprowadzenia dużego naboru wniosków na Małe Projekty. Odbyły się spotkania Szkoleniowe na terenie kilku gmin –głównie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich w związku z przygotowywanym projektem współpracy i naborem wniosków. W miesiącu czerwcu zorganizowano także wyjazdowe szkolenie dla lokalnych liderów ze wszystkich gmin LGD na temat sposobu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie dobrych praktyk działania rozwoju regionalnego . Szkolenie odbyło się w miejscowości Czorsztyn. Przeprowadzono również VI nabór wniosków na Małe projekty.


W zakresie działalności finansowej Stowarzyszenia, należy wyszczególnić Trzy aspekty finansowania. Aspekt Pierwszy, to finansowanie obsługi realizacji prowadzonego Programu LEADER , który w ramach Działania 431 PROW - „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, które w 20% realizowane jest z dotacji Ministerialnej w formie otrzymanej zaliczki oraz w 80% z zaciągniętej przez Stowarzyszenie pożyczki w Banku BGK. Pożyczka ta spłacana jest sukcesywnie po rozliczeniu w Urzędzie Marszałkowskim każdego półrocza naszej działalności. Obecnie całkowicie rozliczone są zobowiązania pożyczkowe za lata 2010, 2011 i 2012 . Pierwsze półrocze 2013 r. jest w trakcie weryfikacji dokumentów finansowych. Po stronie Stowarzyszenie pozostają koszty związane z comiesięcznym oprocentowaniem bieżących zrealizowanych środków pożyczki. Koszty te ponoszone są ze środków własnych Stowarzyszenia. Do wykorzystania w ogólnym Budżecie Programu LEADER środki na ten wycinek działalności LGD wynoszą 1 480 000 zł. Do chwili obecnej wykorzystano 871 759 zł Aspekt drugi działalności finansowej Stowarzyszenia Statutowa. Na przychody z tej działalności składają się :

to własna działalność

Składki członkowskie - z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęło 203 879,12 zł Darowizny - 10 000 zl Oprocentowanie bankowe z tytułu lokat terminowych i zgromadzonych środków3 860,34 zł Stan Konta środków własnych na dzień dzisiejszy wynosi

98 854,25

Ponoszone koszty - to obsługa pożyczki i kredytów, niekwalifikowane koszty nie związane z programem Funkcjonowania LGD, dotyczące spraw Stowarzyszenia – tj. realizacja zadań roku 2009 przed podpisaniem Umowy (ponad 69 000 ), delegacje służbowe, obsługa zebrań własnych, odsetki, usługi prawne …… Wydatki z tego tytułu wyniosły w okresie sprawozdawczym 2009 – 2013 118 885,21 zł Trzeci aspekt związany z rozliczeniem finansowym Stowarzyszenia - wiążący się z otrzymanymi przez LGD środkami - to Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Na ten cel otrzymaliśmy kwotę 5 923 076 zł Rozdysponowano z tych środków kwoty : Na Małe projekty - 2 798 142,22 Na Odnowę i rozwój wsi 1 648 272,80 Na Różnicowanie 550 098,00 Na Mikroprzedsiębiorstwa 441 663,00

pozostało 181 773,98 pozostało 203 126,00 pozostało 100 000,00

Sprawozdanie z działalności miechowskiego stowarzyszenia gmin jaksa lokalna grupa działania w miecho  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you