Page 1

A L B U CMH

DOBRY PRAKTYK

1


Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju „Dobre Praktyki”

2


Wstęp

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania obejmuje swoim zasięgiem wszystkie siedem gmin powiatu miechowskiego – Charsznica, Gołcza, Książ Wielki, Kozłów, Miechów, Racławice, Słaboszów. W okresie programowania 2007-2013 Stowarzyszenie realizuje założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podejścia osi 4 tego programu. Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Zgodnie z tą zasadą przebiegało przygotowanie Strategii i to podejście pozwoliło na zdefiniowanie celów rozwojowych. Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju to wzmocnienie więzi międzyludzkich, rozwój infrastruktury społecznej, proekologicznych zachowań i kultywowania tradycji. Te elementy mają stanowić bazę do powstawania pomysłów na rozwój przedsiębiorczości opartej na produktach lokalnych i dziedzictwie kulturowym. Cele ogólne LSR sformułowane są w następujący sposób: • „Wartość dodana” do życia na wsi; • Poprawa atrakcyjności turystycznej i promocja produktu lokalnego. W ramach PROW 2007 – 2013, poprzez działania: - Odnowa i rozwój wsi; - Małe Projekty; - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; realizowanych jest wiele projektów spełniających wskaźniki produktów, poprzez które osiągane są założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Naszego regionu. Budżet Lokalnej Grypy Działania na zadanie „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w latach 2007–2013 wynosi 5 023 076 zł.

3


Odnowione Centra Wsi

Remont i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej i jej otoczenia w Pstroszycach Pierwszych gm. Miechów Beneficjent: Gmina Miechów Całkowita kwota projektu: 231 467,44 zł Kwota dofinansowania: 104 424,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój Wsi

4


Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z jej otoczeniem rekreacyjno-sportowym w Brzuchani gm. Miechów - 3 projekty Beneficjent: Gmina Miechów Całkowita kwota projektu: 127 407,00 zł + 40 983,49 zł Kwota dofinansowania: 81 333,00 zł + 22 644,65 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój Wsi i Małe projekty

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuchani Całkowita kwota projektu: 45 319,56 zł Kwota dofinansowania: 24 400,18 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

5


Nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Miechów (Jaksice, Pojałowice, Parkoszowice, Bukowska Wola) Beneficjent: Gmina Miechów Całkowita kwota projektu: 419 732,79 zł Kwota dofinansowania: 285 000,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

6


Remont kompleksu boisk sportowych na terenie Gminy Charsznica – Podlesice, Uniejów Parcela i Uniejów Rędziny Beneficjent: Gmina Charsznica Całkowita kwota projektu: 172 911,59 zł Kwota dofinansowania: 112 466,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

7


Nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe

Remont kompleksu boisk sportowych w miejscowościach Tczyca i Pogwizdów Beneficjent: Gmina Charsznica Całkowita kwota projektu: 204 556,60 zł Kwota dofinansowania: 153 000,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

8


Budowa obiektów rekreacyjno -sportowych w gminie Miechów – Szczepanowice, Zarogów Beneficjent: Gmina Miechów Całkowita kwota projektu: 254 815,00 zł Kwota dofinansowania: 160 807,80 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

9


Nowe lub zmodernizowane obiekty sportowe

Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej Beneficjent: Miechowskie Stowarzyszenie „Silva rerum” Całkowita kwota projektu: 34 932,00 zł Kwota dofinansowania: 24 452,40 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

10


Wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie i obiekty pełniące ich funkcje

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rędziny-Borek w Gminie Słaboszów

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Nieszkowie Całkowity koszt operacji: 50 593,71 zł Kwota dofinansowania: 22 483,95 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER dla małych projektów

Beneficjent: Gmina Słaboszów Całkowity koszt operacji: 44 64,75 zł Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER dla małych projektów

11


Wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie i obiekty pełniące ich funkcje

Remont (modernizacja) Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej w Gminie Słaboszów

Przebudowa - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisie

Beneficjent: Gmina Słaboszów Całkowity koszt operacji: 57 798,01 zł Kwota dofinansowania: 38 991,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 -Oś 4 LEADER - Odnowa i rozwój Wsi

Beneficjent: Gmina Książ Wielki Koszt zadania: 136 353,00 zł W tym dofinansowanie: 83 142,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 -Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi Termin wykonania: 31.12.2011 r.

12


Remont obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne w Czaplach Wielkich, Cieplicach i Wielkanocy Beneficjent: Gmina Gołcza Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Czaple Wielkie, Cieplice, Wielkanoc poprzez remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w poszczególnych miejscowościach Całkowita kwota wydatków: 173 976,54 zł Kwota pomocy: 103 497,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

13


Wyremontowane i wyposażone świetlice wiejskie i obiekty pełniące ich funkcje Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Domu parafialnym w Tczycy Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tczycy Koszt zadania: 38 153,73 zł W tym dofinansowania: 24 999,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe projekty

14


Zespoły i grupy formalne i nieformalne wyposażone w stroje, instrumenty muzyczne itp., pozwalające na podnoszenie jakości wykonywania przez nich swojego akceptowanego społecznie hobby

Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki”

Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnego zespołu „Uniejowianki”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy Całkowita kwota projektu: 38 833,83 zł Kwota dofinansowania: 22 100,55 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy Całkowita kwota projektu: 30 224,99 zł Kwota dofinansowania: 19 590,27 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

15


Zespoły i grupy formalne i nieformalne wyposażone w stroje, instrumenty muzyczne itp., pozwalające na podnoszenie jakości wykonywania przez nich swojego akceptowanego społecznie hobby

Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie parafialnej orkiestry dętej w Tczycy w instrumenty muzyczne

Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych przez orkiestrę dętą OSP w Nasiechowicach

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tczycy Całkowita kwota projektu: 34 980,00 zł Kwota dofinansowania: 24 486,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Nasiechowicach Całkowita kwota projektu: 28 026,83 zł Kwota dofinansowania: 19 618,78 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

16


Muzyka na całe życie – kultywowanie lokalnych tradycji muzycznych poprzez doposażenie Orkiestry Dętej „Czapelanka Beneficjent: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza Całkowita kwota projektu: 31 875,00 zł Kwota dofinansowania: 20 731,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

17


Zorganizowane imprez o charakterze edukacyjnym dotyczącym ekologii

„Ekologia naszą szansą” – impreza kulturalna związana z promocją lokalnych walorów w miejscowości Przybysławice Beneficjent: Gmina Gołcza Całkowita kwota projektu: 26 890,00 zł Kwota dofinansowania: 17 822,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

18


Obiekty wykorzystujące energię odnawialną do poprawy prowadzenia działalności gospodarczej lub kulturalnej, które uzyskały wsparcie

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez modernizację niewydajnych systemów ogrzewania Beneficjent: F.U.H. „Max Cool” w Miechowie Całkowita kwota projektu: 41 050,00 zł Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

19


Obiekty wykorzystujące energię odnawialną do poprawy prowadzenia działalności gospodarczej lub kulturalnej, które uzyskały wsparcie

Zastosowanie energii słonecznej w celu poprawy działalności gospodarczej Beneficjent: „TPN” – Pomoc drogowa, mechanika samochodowa w Książu Wielkim Całkowita kwota projektu: 25 770,11 zł Kwota dofinansowania: 14 841,39 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

20


Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej firmy F.H.U. „ZET-POL” poprzez montaż kolektorów słonecznych przeznaczonych do produkcji ciepłej wody użytkowej Beneficjent: F. H. U „ZET-POL” w Siedliskach Całkowita kwota projektu: 15 600,00 zł Kwota dofinansowania: 10 920,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

21


Obiekty wykorzystujące energię odnawialną do poprawy prowadzenia działalności gospodarczej lub kulturalnej, które uzyskały wsparcie Rozwój działalności kulturalnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miechowie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Beneficjent: Powiat Miechowski Całkowita kwota projektu: 32 308,70 zł Kwota dofinansowania: 20 478,11 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

22


Rozwijające się lub nowe działalności gospodarcze - dzięki Leaderowi

Rozwój działalności gospodarczej przez zakup maszyn i sprzętu

Zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług

Beneficjent: Firma Maxi Car – Wojciech Zegan Całkowita kwota projektu: 195 579,00 zł Kwota dofinansowania: 94 159,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent: Mirosław Białach Całkowita kwota projektu: 200 000,00 zł Kwota dofinansowania: 99 000,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

23


Obiekty dotyczące infrastruktury turystycznej, które uzyskały wsparcie

Remont ciągu pieszego do Kopca Kościuszki wraz z altaną wypoczynkową w Janowiczkach

Beneficjent: Gmina Racławice Koszt całkowity: 110 553,92 zł Kwota dofinansowania: 70 723,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Odnowa i rozwój wsi

24


Zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej poprzez nasadzenie drzew, krzewów i trawników (Chodów)

Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw (Witowice)

Beneficjent: Firma Handlowo-Produkcyjna „Wołoch-Artykuły Spożywcze” Koszt całkowity projektu: 38 946,82 zł kwota dofinansowania: 24 999,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Gmina Charsznica Koszt całkowity: 15 821,10 zł Kwota dofinansowania: 11 074,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

25


Obiekty dotyczące odnowienia zabytków, miejsc pamięci, pomników lub odnowienie przestrzeni wokół nich

Zagospodarowanie przestrzeni wokół miejsc pamięci narodowej w Chodówkach

Remont Kościoła Parafialnego i jego nawy bocznej w Szreniawie przykładem zaangażowania w ochronę małopolskiego dziedzictwa kulturowego. 2 projekty.

Beneficjent: Gmina Miechów Całkowita kwota projektu: 25 367,06 zł Kwota dofinansowania: 14 311,40 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szreniawie Całkowita kwota projektów: 96 839,00 zł (50 376 zł + 46 463 zł) Kwota dofinansowania: 49 300,00 zł (24 800 zł + 24 500 zł) Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

26


Wydarzenia promocyjne

Lokalna tradycja, obrzędy i zwyczaje na Święcie Plonów w Zarogowie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zarogowie Całkowita kwota projektu: 17 183,10 zł Kwota dofinansowania: 12 028,17 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

27


Wydarzenia o charakterze historycznym w oparciu o dziedzictwo kulturowe

Promowanie walorów turystycznych poprzez Rekonstrukcję Bitwy pod Racławicami

Beneficjent: Gmina Racławice Całkowita kwota projektu: 30 714,29 zł Kwota dofinansowania: 20 281,95 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

28


Letnie spotkania z folklorem – Gołcza 2011

Organizacja imprezy kulturalnej p.n II Miechowskie Dni Jerozolimy - zapraszamy na Ziemię Miechowską

Beneficjent: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza Całkowita kwota projektu: 34 000 zł Kwota dofinansowania: 23 257,85 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Miechowskie Towarzystwo 1163 r. Całkowita kwota projektu: 35 000,00 zł Kwota dofinansowania: 24 500,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

29


Nowe wydawnictwa, portale, opracowania, filmy

Wydanie informatora turystycznego w formie barwnego albumu –„Charsznica - Kapuściana stolica Polski”

„Legendy i podania ziemi miechowskiej” - wydanie publikacji książkowej

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy Całkowita kwota projektu: 32 000,00 zł Kwota dofinansowania: 22 050,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie Całkowita kwota projektu: 19 303,46 zł Kwota dofinansowania: 13 512,00 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

30


Gmina Gołcza w legendach - publikacja zbioru legend dotyczących Gminy Gołcza oraz wystawienie inscenizacji teatralnej

Wędrówki po Miechowie i okolicy - informator promujący atrakcyjność Miasta i Gminy Miechów i okolicy

Beneficjent: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza Całkowita kwota projektu: 27 010,00 zł Kwota dofinansowania: 21 601,30 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

Beneficjent: Centrum Kultury i Sportu - Miechowski Dom Kultury Całkowita kwota projektu: 6 700,00 zł Kwota dofinansowania: 5 199,92 zł Źródło dofinansowania: PROW 2007-2013 - Oś 4 LEADER – Małe Projekty

31


Logo wnioskodawcy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja wydana przez ............................................................ (pełna nazwa beneficjenta) Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32

Album dobrych praktyk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you