Page 1

Załącznik Nr 1 do uchwały 12/2013 z dnia 17.10.2013

STATUT STOWARZYSZENIA Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa

Lokalna Grupa Działania

Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Stowarzyszenie o nazwie Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020. LGD jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. §2 Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocje środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. §3 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Miechów §4 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: a. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) b. ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) c. rozporządzenia rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str.1) d. oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną 2. Dla sprawowania nadzoru nad LGD ze względu na jego siedzibę, właściwy jest Marszałek Województwa Małopolskiego. 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

1


§5 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. Pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi kieruje biuro, które jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia. §6 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Stowarzyszenie koncentruje swoje działanie na obszarze LGD, tj. gmin Miechów, Charsznica, Kozłów, Racławice, Książ Wielki, Gołcza, Słaboszów. 3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

Rozdział II Cele i środki działania §7 Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez: 1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR ), w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV Leader na lata 2007-2013 oraz 20142020 dla obszaru gmin Miechów, Charsznica, Kozłów, Racławice, Książ Wielki, Gołcza, Słaboszów oraz przystąpienie do konkursu na jej realizację, 2) wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 3) promocję obszarów wiejskich, 4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziały w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 6) wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej, 7) wspieranie metod i form ograniczania bezrobocia i ubóstwa, 8) popularyzowanie i wspieranie wykorzystania energii odnawialnej, 9) upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony środowiska i zdrowia, 10) propagowanie i wspieranie postaw proekologicznych, 11) promowanie oferty turystycznej i agroturystycznej gmin, 12) dążenie do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji mieszkańców, 13) promowanie marki produktów lokalnych i pomoc w jej wdrożeniu, 14) wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 15) wspieranie osób niepełnosprawnych, 16) dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,

2


§8 Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 1) organizowanie i finansowanie: a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub edukacyjnym, w tym seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów, b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: - opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów - opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych - tworzenie stron internetowych - przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym, 2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR, 3) opracowanie dokumentacji, analiz, ekspertyz, audytów i ocen 4) prowadzenie doradztwa dla różnych grup zawodowych, 5) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi , uczelniami i jednostkami badawczo- rozwojowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, 6) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. 7) prowadzenie działalności wydawniczej.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia § 9 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać: a) osoba prawna w tym jednostki samorządu terytorialnego, która: - złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji, - przedstawi dokument ( uchwałę) swojego organu stanowiącego, zawierający decyzję przystąpienia do LGD - wskaże imiennie osobę fizyczną reprezentującą tę osobę prawną w LGD z jednym głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków. b) osoba fizyczna, która posiada pełne zdolności do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji. 4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej. 5. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. 3


6. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. § 10 1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa zwyczajnego i członkowstwa wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, przyjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków Zarządu. 2. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia lub odmowy nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu lub odmowie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, nie później jednak niż w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia odwołania. § 11 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 2. przestrzegać postanowień Statutu 3. opłacać składki członkowskie 4. brać udział w Walnych Zebraniach Członków. § 12 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. § 13 Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek: 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji. 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność niezgodną ze Statutem. 3. śmierć członka. 4. brak opłacanej składki przez okres 12 miesięcy 5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia. 6. rozwiązanie Stowarzyszenia. § 14 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. 2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust 1 następuje wskutek: a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji b) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność niezgodną ze Statutem lub z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia. c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia. d) śmierci członka wspierającego Stowarzyszenie.

4


§ 15 Członkowie wspierający są zobowiązani do: 1. uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 2. przestrzegania postanowień Statutu. 3. realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia. § 16 Członkowie wspierający Stowarzyszenie mają prawo: 1. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 2. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach. 3. brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz. § 17 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju obszaru działania LGD lub zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 3. Utrata członkostwa przez członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek: a) złożenie Zarządowi pisemnej rezygnacji. b) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem. c) śmierć członka. d) rozwiązania Stowarzyszenia. 4. Członkowie honorowi mają prawo: a) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia b) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz 5. Członkowie honorowi obowiązani są do: a) uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. b) przestrzegania postanowień Statutu.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia § 18 1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków. b) Zarząd. c) Rada. d) Komisja Rewizyjna. 2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie, Radzie i Komisji Rewizyjnej. 3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata i trwa nie dłużej niż do następnego wyboru danego organu 5


§ 19 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% ilości członków uprawnionych do głosowania. 2. Głosowania władz Stowarzyszenia są jawne o ile nie postanowi się inaczej.

Walne Zebranie Członków § 20 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listem poleconym lub w każdy skuteczny sposób zgodny z KPA, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. 2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. 3. Jeżeli drugi termin Walnego Zebrania Członków zwołuje się w okresie krótszym niż 7 dni, dopuszcza się powiadamianie o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków wszelkimi skutecznymi sposobami zgodnymi z KPA. § 21 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia. 2) wybór i odwołanie członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Rady. 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności sprawozdań Zarządu dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 4) udzielanie corocznie absolutorium Zarządowi. 5) uchwalanie zmian w Statucie. 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji. 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Rady oraz wniesionych przez członków Stowarzyszenia. 8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. 9) uchwalanie regulaminów: Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej 10) określenie wysokości składek członkowskich. 11) nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 12) podejmowanie uchwał stosownie do wniosków Zarządu. 13) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia. 14) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju i jej zmian 15) zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru projektów, 16) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

6


§ 22 1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

Zarząd Stowarzyszenia § 23 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu 2. uchwalanie planu finansowego i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 3. ustalanie szczegółowego planu działania Stowarzyszenia 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, krajowymi i zagranicznymi 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia 6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków 7. podejmowanie uchwał w przypadkach przewidzianych Statutem 8. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, 9. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 10. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 11. opracowywanie projektu i realizacja LSR, 12. nadzór nad Biurem Stowarzyszenia, 13. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, 14.ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 15. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 16. ocena działalności Rady i składanie wniosku na Walnym Zebraniu Członków o odwołaniu poszczególnych członków Rady lub jej całego składu w przypadkach przewidzianych niniejszym statutem, 17. określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady za udział w posiedzeniach Rady dotyczących wyboru projektów do realizacji w ramach LSR § 24 1. W skład zarządu wchodzi 9 członków. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i pięciu innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działając łącznie.

7


3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes i członek Zarządu działając łącznie. 4. Utrata członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji następuje wskutek: a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, b) utraty statusu członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu 5. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania jego kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni, w celu uzupełnienia składu Zarządu. 6. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej lub Rady. 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w razie jego nieobecności Wiceprezes w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Zarządu. 8. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarządu.

Komisja Rewizyjna § 25 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia. 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości 5. kontrola Zarządu i Rady § 26 1. W skład Komisji rewizyjnej wchodzi 7 członków. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 5 innych członków Komisji Rewizyjnej wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. 2. Utrata członkostwa w Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji następuje wskutek: a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji. b) utraty statusu członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu. 3. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni, w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Rady. 5. Posiedzenia Komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji Rewizyjnej. 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Rada § 27 1. Rada jest organem Stowarzyszenia, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 8


2. Rada składa się z 12 członków zwyczajnych stowarzyszenia. 3. W skład rady wchodzą przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego z gmin należących do LGD. 4. Rada w co najmniej 50% składa się z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacji pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet. 5. Wybór projektów, o których mowa w pkt.1 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Rady. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady. 6. Od uchwały, o której mowa w pkt.5 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. § 28 1. Członków Rady wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania, w głosowaniu jawnym. 2. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 9 innych członków. 3. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada spośród swoich członków w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 50% członków, zwykłą większością głosów. 4. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 5. Członek Rady nie może być zatrudniony w biurze Stowarzyszenia. 6. Utrata członkostwa w Radzie w trakcie trwania kadencji następuje wskutek: a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, b) utraty statusu członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu, c) odwołania przez Walne Zebranie Członków z powodu: uzasadnionego braku obiektywizmu w ocenie wniosków o dofinansowanie, d) utraty funkcji w podmiocie delegującym lub odwołania przez podmiot delegujący. e) uchylanie się od pracy w Radzie. 7. O utracie członkostwa w Radzie w związku z pkt 6 niniejszego paragrafu, Zarząd niezwłocznie informuje Przewodniczącego Rady 8. Wyłącza się ze składu Rady członka przy głosowaniu nad wyborem projektu osoby będącej członkiem Rady i jednocześnie wnioskodawcą. 9. W razie zmniejszenia się składu Rady w czasie trwania jej kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie do 7 dni, w celu uzupełnienia składu Rady. § 29 1. Rada zbiera się w miarę potrzeb. 2. Posiedzenia Rady zwołuje, na wniosek Zarządu lub własnej inicjatywy, jej Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego lub jego braku – Wiceprzewodniczący. 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym, Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.

9


4. Członkowie Rady mogą pobierać diety za udział w posiedzeniach Rady dotyczących wyboru projektów do realizacji w ramach LSR 5. Wysokość diety określa Zarząd w formie uchwały. 6. Rada działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Rady.

Rozdział V Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia § 30 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji oraz ofiarności publicznej, odsetek i dochodów z kapitału. 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 3. Zabronione jest: a) udzielanie pożyczek z majątku Stowarzyszenia. b) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. c) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie § 31 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach , Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn.7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 § 32 1. Tekst jednolity niniejszego Statutu uchwalono Uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 12/2013 z dnia 17.10.2013 r..

Sekretarz zebrania

Za Walne Zebranie Członków Przewodniczący zebrania

Adam Pituch Mielus Włodzimierz 10

Statut jaksa po zmianach jednolity z dn 17 10 2013