Page 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI /569/13 Rady Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD z dnia 19.08.2013

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy w ramach VI naboru wniosków w Miechowskim Stowarzyszeniu Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania w okresie 17.06.2013 - 10.07.2013 w ramach działania "Małe projekty" przy dostepnych środkach w wysokości 958 529,00 zł L.p.

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ OPERACJI

adres siedziby,miejsce zam.

1

Akademia Piłkarska Gołcza 32-075 Gołcza 80

Lokalizacja operacji

NR WNIOSKU w LGD

Nr działki

Ogółnopolski Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej

32-075 Gołcza 80

MP/VI/2013/52

Całkowita kwalifikowalna wartośd projektu zł

OCZEKIWANA KWOTA pomocy

Zgodnośd z LSR

Ocena wg kryteriów LGD

Kwota realizacji narastająco

tak/nie

pkt

30500,00

24 400,00

tak

20,17 24 400,00

2

Gmina Racławice 32-222 Racławice 15

Promowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Racławicami

działka nr 321/1 obręb 0006 Janowiczki

MP/VI/2013/45

62500,00

50 000,00

tak

19,73 74 400,00

3

4

Opracowanie koncepcji dotyczącej budowy zintegrowanego systemu tras pieszych oraz tras rowerowych ul. Sienkiewicza 25, wraz z infrastrukturą rekreacyjno- 32-200 Miechów sportową i turystyczną na obszarze LGD wraz z wydrukiem mapek informacyjnych

MP/VI/2013/08

Gmina Racławice 32-222 Racławice 15

Promowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację Wyborów Chłopa Roku

MP/VI/2013/44

Gmina Racławice 32-222 Racławice 15

Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Górka Kościejowska

działka nr 62, obręb 0004 Górka Kościejowska

Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Głupczów

działka nr 219, obręb 0003 Głupczów

Gmina Miechów ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

działka nr 321/1 obręb 0006 Janowiczki

24180,00

15 726,00

tak

17,73

90 126,00

62500,00

50 000,00

tak

17,64 140 126,00

5

6

Gmina Racławice 32-222 Racławice 15

MP/VI/2013/19

15717,50

10 272,53

tak

17,46 150 398,53

MP/VI/2013/20

15727,50

10 272,53

tak

17,36 160 671,06


7

Gmina Racławice 32-222 Racławice 15

Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Dziemięrzyce

działka nr 236/9, obręb 0002 Dziemięrzyce

MP/VI/2013/21

15247,52

9 917,09

tak

17,18 170 588,15

8

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu Budowa ścieżki rowerowej przy szkole w Parkoszowicach z siedzibą w Smrokowie Smroków 44, 32-090 Słomniki

działka nr 128 obręb Parkoszowice

MP/VI/2013/53

62520,09

48 593,12

tak

16,83 219 181,27

Remont połączony z modernizacją oraz zagospodarowanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Janowiczki

9

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy "Kapitol" 32-222 Racławice 15

10

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozbudowa terenu rekreacyjnego Strzeżowie II 32-200 poprzez wykonanie placu zabaw Miechów w miejscowości Strzeżów II Strzeżów Drugi 5A, 32-200 Miechów

Strzeżów Drugi 32-200 Miechów

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu Modernizacja basenu przy szkole z siedzibą w Smrokowie w Parkoszowicach Smroków 44, 32-090 Słomniki

działka nr 128 obręb Parkoszowice

11

działka nr 323/1 obręb 0006 Janowiczki

MP/VI/2013/46

35714,28

23 228,80

tak

16,50 242 410,07

MP/VI/2013/51

40788,58

32 630,00

tak

16,42 275 040,07

MP/VI/2013/54

78465,07

49 900,00

tak

16,33

324 940,07

12

Gmina Książ Wielki ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki

Budowa i wyposażenie w małą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną miejscowości Boczkowice w małą infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną poprzez wykonanie: altany i utwardzenie terenu wokół niej

Gmina Gołcza 32-075 Gołcza 80

Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Gołcza poprzez modernizację boiska sportowego do piłki nożnej w Czaplach Wielkich

działka nr 420/15 obręb 006 Czaple Wielki

Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Uniejowie-Rędzinach poprzez budowę placu zabaw pełniącego funkcję turystyczną i rekreacyjną.

działka nr 256 obręb Uniejów-Rędziny

działka nr 230 obręb 0002 Boczkowice

MP/VI/2013/11

39470,63

24 999,99

tak

16,27

349 940,06

13

14

Uczniowski Klub Sportowy "UKS Pogwizdów" Pogwizdów 58, 32-250 Charsznica

MP/VI/2013/50

52160,71

24 950,00

tak

16,18 374 890,06

MP/VI/2013/65

61465,49

49 172,00

tak

15,67 424 062,06


15

Gmina Gołcza 32-075 Gołcza 80

Taneczny piknik europejski w Przybysławicach

działka nr 339/1, 339/2, 338/2 obręb 013 Przybysławice

MP/VI/2013/49

63272,50

45 880,00

tak

15,45 469 942,06

16

17

Miechowskie Towarzystwo 1163 roku ul. Jagiellońska 30, 32-200 Miechów

Organizacja imprezy kulturalnej pn. " III Dni Jerozolimy"

Powiat Miechowski ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów

Kultywowanie tradycji tańców ludowych na Ziemi Miechowskiej poprzez wsparcie zespołu tanecznego "Miechowianie"

MP/VI/2013/10

54249,85

43 399,88

tak

15,33 513 341,94

Kółko Rolnicze w Kalinie Remont istniejącego boiska do Lisiniec Kalina Lisiniec 3 , 32piłki nożnej 200 Miechów

ul.Racławicka 12 32-200 Miechów

MP/VI/2013/29

26004,00

16 913,18

tak

15,18 530 255,12

Kalina Rędziny działka nr 150/7

MP/VI/2013/01

44490,09

35 592,00

tak

15,17 565 847,12

18 Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Swojczany Swojczany 200 , 32-250 Charsznica

19

Rynek Główny w Miechowie

Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w Swojczanach poprzez budowę placu zabaw pełniącego funkcję turystyczną i rekreacyjną

Koło Gospodyń Wiejskich w Remont świetlicy wiejskiej w Kalinie Wielkiej miejscowości Kalina Wielka w Kalina Wielka 62, Gminie Słaboszów 32-218 Słaboszów

działka nr 500/3 obręb 0010 Swojczany

MP/VI/2013/26

57443,13

45 954,50

tak

15,17 611 801,62

działka nr 121/19 obręb 0007

MP/VI/2013/27

38485,90

30 788,72

tak

15,08 642 590,34

20

Gmina Miechów ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Organizacja imprezy związanej z promocją lokalnych walorów na Święcie Plonów w Nasiechowicach

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Szkole Miejsce do rekreacji i turystyki w Podstawowej w Bukowskiej Bukowskiej Woli w gminie Woli Miechów Bukowska Wola 79, 32-200 Miechów

działka 91/1, 90/9 obręb Nasiechowice

MP/VI/2013/06

49749,00

32 560,00

tak

15,00 675 150,34

Bukowska Wola 79 32-200 Miechów,

MP/VI/2013/70

49995,13

39 996,00

tak

14,83 715 146,34

21 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Miechowie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Ks. Skorupki 3, 32-200 Miechów

Budowa obiektu rekreacyjnowypoczynkowego

ul. Ks. Skorupki 3, 32-200 Miechów, działka nr 1562 obręb Miechów

MP/VI/2013/73

62000,00

49 600,00

tak

14,83 764 746,34


Stowarzyszenie "Budujmy radość" w Miechowie ul. Warszawska 76 32-200 Miechów

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Miechowie

Uczniowski Klub Sportowy "Diament Tczyca" Tczyca 177 , 32-250 Charsznica

Budowa placu zabaw pełniącego funkcję turystyczną i rekreacyjną.

ul Powstańców 13 działki nr 1825/2,1825/4, 1828,1829/2, 1829/4

MP/VI/2013/05

działka nr 295/2 obręb 12 Tczyca

MP/VI/2013/66

42690,73

24 999,00

tak

14,75 789 745,34

61390,90

49 112,72

tak

14,75

22

23

838 858,06 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zaryszynie Zaryszyn 24 , 32-210 Książ Wielki

Organizacja Imprezy związanej z promocją lokalnych walorów na Święcie Plonów w Zaryszynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczowicach Karczowice 14A, 32-241 Kozłów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" ul. Szkolna 14 32-250 Charsznica

Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie MiechówCharsznica

działka nr 79/2 obręb 0021 Zaryszyn

MP/VI/2013/14

64520,00

49 999,99

tak

14,75 888 858,05

działka nr 50 obręb Karczowice

MP/VI/2013/62

18250,88

14 600,00

tak

14,75 903 458,05

działka nr 389/1 obręb Miechów-Charsznica

MP/VI/2013/35

61536,07

49 228,86

tak

14,67 952 686,91

1 291 035,55

952 686,91

Wybrane mp 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you