Llibre de festes de Moros i Cristians d'Alzira 2022

Page 1

2 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22 THE BOSS LIVE A W A K E M I N D grupoboss.es +34 985 500 880 somos tu agencia de comunicación

Bones festes!

La

Com cada any, hi ha dues persones que gaudiran les festes d’una manera molt es pecial. La primera, Maria José Roman, que representarà Na Violant, la representant de les festes. La segona, Joan Carles Costa, que serà el Capità de la filà Conqueridors. Per a ella i per a ell, la meua felici tació per tindre l’honor de la màxima representació de la festa i el meu millor desig per què tot els vaja bé.

festa de Moros i Cris tians gaudix de gran arrelament en molts in drets de les terres valencia nes i se celebra, des de fa més de cent anys, en algunes poblacions. Les comparses, la música, els vestits, l’alegria i el sentiment omplin les pla ces i els carrers dels nostres Apobles.lanostra ciutat, la Federació de Moros i Cristians de la Vila d’Alzira ha fet possible que esta festa siga un referent més d’Alzira. Una festa de clarada d’Interés Turístic Local, que projecta el patrimoni cultural i històric de la nostra ciutat en l’any del seu nome nament com a Capital Cultural Valenciana.

I este premi al bon fer el te nim no només pel gros de les activitats que organitzen el primer cap de setmana d’oc tubre, sinó també per l’apos ta decidida per l’organització d’altres activitats culturals al llarg de l’any com, per exem ple el seu mig any fester, l’ac te homenatge al rei en Jaume I el 9 d’Octubre o la jornada d’intercanvi festiu amb Aielo de Malferit.

Només em resta animar les alzirenyes, els alzirenys i les persones forasteres que ens visiten que facen un xicotet esforç d’imaginació per tras lladar-nos, per uns dies, a l’Al jazirat-Suqr del segle XIII per tal de participar i gaudir acti vament dels Moros i Cristians de la vila d’Alzira, perquè amb la festa i la cultura recuperem de nou la vida. Cal obrir les portes de la ciutat després de la pandèmia al present i al fu tur de la nostra ciutat perquè Alzira vol ser un riu de futur.

Salut i endavant.

Salutació de l’alcalde d’Alzira

3MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Diego Gómez i García

5MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Enguany

la nostra ciutat recupera, amb tota la seua esplendor, les fes tes de Moros i Cristians de la Vila després de la pandèmia.

Fa uns mesos vaig assistir a la presentació del Capità Cristià a la ciutat d’Alcoi, la capital de la festa, concretament a la increïble seu de la filà Nava rros. Una nit que mai oblidaré per l’emoció, per com de bé ho passàrem i per totes les atencions de Joan Carles i, per descomptat, dels Nava rros. Mai oblidaré el detall que em va regalar el capità.

De la mateixa manera, la meua amiga Majo Roman, que en guany tindrà l’honor de repre sentar Na Violant, de segur que ha preparat el seu càrrec amb tot l’afecte i delicadesa perquè el primer cap de set mana d’octubre siga inoblidable.

No vull oblidar totes les aten cions del president de la Fe deració de Moros i Cristians de la Vila, José Gabriel Piera, cap a la meua persona, com l’homenatge que vaig retre al dinar de les festes de 2021.

I encara que l’any passat es van fer algunes activitats com l’Entrà, este mes d’octubre les tropes mores i cristianes en vairan l’antiga Al-Jazirat per a mostrar tota la seua magnifi cència.

Des de la Federació de Moros i Cristians s’ha treballat de va lent per engrandir esta cele bració que s’ha desenvolupat de forma extraordinària, tant per la participació de festers com per la qualitat.

I, com no podria ser d’una al tra manera, m’agradaria lloar l’equip directiu de la Federa ció, de les comparses i de tots els membres d’este col·lectiu fester.

Per últim, vull donar les grà cies infinites per tot el que feu pel poble d’Alzira difonent les seues tradicions, història, cul tura i festa.

Moros, Cristians: Avant el Capità i avant na Violant!

Una qualitat que es vorà re flectida en l’acurada Capitania que enguany va a càrrec de la filà Conqueridors i d’un en tusiasta Capità, el meu amic Joan Carles Costa, que ha treballat dia a dia perquè l’En trà siga un fet extraordinari per a la ciutat.

Xavier Pérez Juanes

Salutació del regidor de Festes

Visca la Festa!

7MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Amb la pandèmia ja quasi superada gràcies en gran mesu ra a la responsabilitat col·lec tiva, que el món fester hem demostrat sobradament, ara és el moment de poder recuperar els nostres actes. Tenim la determinació de fer festa, la força per fer-la, la serietat per què siga amb trellat i coneixe ment, i, sobre tot, l’alegria per poder tornar a omplir de tradi ció, de color, de música i de pólvora les nostres localitats. Des de la UNDEF, que tinc l’honor de presidir, volem saludar la Federació de Com parses i Filaes de Moros i Cristians “La Vila d’Alzira” i a tota la directiva desitgem que tingueu unes festes plenes de goig i de reencontres en ho nor a Santa Caterina. De ve res, que ens ho mereixem.

de dos anys llargs i grisos, per fi ha aplegat el 2022 i l’hem rebut amb molta esperança. Portem ja massa mesos sen se poder vore els somriures de la gent, sense poder abraçar-nos, sense poder estar amb totes les persones que estimem, sense poder celebrar les nostres benvolgudes festes. En la vida quo tidiana necessitem passar pàgina de la pandèmia, i això, sens dubte, vol dir que tam bé necessitem recobrar un aspecte tan important per a nosaltres com les Festes de Moros i Cristians. És per això que hem de re cobrar la il·lusió i pensar que hem d’intentar extraure algu na cosa positiva d’este parèn tesi tan fosc: fins el moment, hem resistit, ens hem mantin gut amb unió, ens hem hagut de reinventar i hem acumulat moltes ganes d’eixir al carrer i d’obrir les nostres filaes/com parses.

Pepa Prats Montava

Visca Alzira!

Després

Salutació de la Presidenta de la UNDEF

Al pregoner Xavier Cantera, persona de sobra coneguda i amic de la festa, dir-li que estic segur que farà un pregó inobli dable que ens farà pensar.

José Gabriel Piera i Serena

Salutació del President de la Federació de Comparses i Filaes dels Moros i Cristians “La Vila d’Alzira”

Estimats

Vull donar la benvinguda als Tambors de Batalla, la nostra banda que s’ha incorporat a la estructura de la Federació de forma estable. Agraisc a l’Ajuntament el seu suport i li demane com sempre, que amplie l’es forç, perquè és cert que es nota la ajuda i la festa va creixent i millorant.

Les Filaes i Comparses d’Alzira han passat dos anys pacients i quietes. Tot i això, han fet aug mentar el nombre de festers i fer més gran la festa. Les felici

Desitge als veïns i veïnes d’Al zira unes grans festes de Mo ros i Cristians de la Vila d’Alzira i esperem la vostra presència a tots els actes per a gaudir d’elles.

També a les empreses priva des que ens ajuden a la festa i a les diferents filaes a poder ti rar endavant en tot el que supo sa la festa de Moros i Cristians. I a les persones que integren la Directiva de la Federació per la seua dedicació, interés, imagi nació i haver format un equip de treball increïble per a esta aventura meravellosa.

festers i feste res, ja estem damunt de les festes de Moros i Cristians de la Vila d’Alzira de l’any 2022. Hem passat dos anys durs i plens d’una baralla de sentiments, per un costat pensàvem que no ens recupe raríem mai i d’altra banda les ganes de festa ens rossegaven per dins.

te des d‘ací pel creixement que totes han tingut.

Festeres, Festers, Avant l’Entrà!!!

9MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Però ja arribat el moment, ja estem en festes!! Van a ser unes festes completes, sense retalls i amb tota la il·lusió de recupe rar el temps perdut. Vull destacar que anem a tindre una capitania espectacular a càrrec de la Filà Cavallers Conqueridors del rei en Jaume i del seu Capità Joan Carles Costa, que de segur va a omplir d’emoció, sorpresa i admiració els carrers de la Vila el dia de l’Entrà. També vull nomenar a la nostra na Violant 2022-2023 que s’estrena al càrrec i que cert que farà una gran repre sentació del seu paper i de la Festa pel seu caràcter i per ser una festera compromesa i que viu al festa dins del cor.

Xavier Cantera Chocarro

11MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Ha col·laborat amb les seues aportacions literàries a llibrets de Falles i va participar com a po nent a la nostra setmana cultural amb el tema “L’intercanvi entre cultures mitjançant la força peda gògica de la festa consolida una convivència tolerant, respectuosa i superadora de conflictes i que fa avançar una societat”.

Xavier

Cantera ha sigut director i col·laborador du rant més de 40 anys del Centre Ocupacional la Ribera–Adispac per a persones amb di versitat funcional. És un activista social que participa a Amnistia Internacional, a la plataforma de la Ribera en defensa de la llei de dependència i col·labora com a voluntari a la Fundació Novaterra. És articulista col·laborador set manal d’El Seis Doble i tertulià d’Onda Cero La Ribera. Pertany, com actor, a l’associació cultural La Tarumba i canta a la Coral Po lifònica Ciutat d’Alzira.

Va ser l’autor de la lletra de l’Him ne a Alzira i d’una havanera titula da Dues Illes, amb música i l’har monització ambdues de Pepe Grau Benedito.

Pregoner 2022

12 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Mª Creu Casañ Sampedro, Sandra Felguera Fuster, José Jordán Montaner, Juan Santacreu Silvestre i Isabel Zanón Hernández

Bernat Castillo Ferrer (Creuats Riberencs), David Chordà i Argente (Mercaders), Juan Al fonso López Aparicio (comparsa Mora de la Vila), Adela López Santapau (Contrabandistes Bandoleres), Bernat Iborra Tafaner (Cavallers Conqueridors del Rei en Jaume), Vicent Pla Al balat (Alborxins) i Laura Pla Oliver (Corsàries de la Ribera).

Vocals:

Delegat de comunicació i llibret: David Chordà i Argente

Fotografies:

Federació de Comparses i Filaes de Moros i Cristians “La Vila d’Alzira”

13MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Imprimix: Boss Marketing (Lleó) Dipòsit legal: LE-1342

President: José Gabriel Piera Serena

Agraïments

Representants de filaes en assemblea:

Este llibre s’acabà d’imprimir a Lleó el 12 de setembre de 2022

Consell directiu:

Directiva

Fina Valiente (Tot Alzira), Xavier Espanya (Ribera Express) i Fausto Peris (Alzira News)

Edita:

Tresorer: Juan Manuel Merenciano Belis

Secretària: Encarna Sifre Candel

Manu Cardona (Creuats Riberencs), Rosa Gómez (Corsàries de la Ribera), Agustín Gó mez (Tambors de Batalla). Antonio Iglesias i Ricardo Ferrando (Alborxins), David Mercado i Bernat Iborra (Conqueridors), Miguel Tudela (Mercaders), Rosa Villena (Contrabandistes Bandoleres).

14 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Conqueridors

Joan Carles Costa Gozalvo Filà Cavallers de

15MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Jaume I María José Román Lozano Filà Contrabandistes-Bandoleres

Na Violant d’ Hongria

Capità Cristià

16 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

21.30 h

• ENTRADA FALSA des de la plaça de la Generalitat (redona de la Menina) fins a la plaça del Regne.

• 22.00 h

• Missa en honor a la patrona d’Alzira, la Mare de Déu del Lluch., en l’església de Santa Caterina

DISSABTE, 17 DE SETEMBRE

• PRESENTACIÓ DE CÀRRECS,

19.00 h

DIUMENGE, 25 DE SETEMBRE

21.00 h

23.00 h

• DISCOMÒBIL a la plaça del Regne

• Vi d’honor.

• AMBAIXADA DE LA CONQUESTA D’ALZIRA. A les Muralles del Mercat es representarà l’entrega de la Vila d’Alzira al rei en Jaume I el Conqueridor, duta a terme el 30 de desembre de 1242.

• 20.00 h

Programa de Festes

• En acabant, processó de retorn de la imatge de la Moreneta al seu Reial Santuari.

• Inauguració del Mercat Medieval a la plaça del Regne.

• Recollida de na Violant al seu domicili. 20.00 h

• PREGÓ a càrrec de Xavier Cantera Chocarro i de l’obra guanyadora de l’11é concurs de cartells al Gran Teatre.

DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE

19.30 h

19.30 h

• SOPAR DE GERMANOR a l’avinguda Luis Suñer (enfront de les Muralles del Mercat.

18 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

al campament fester.

• Esmorzar al campament fester. 12.00 h

19MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

09.00 h

23.30 h

• DINAR DE FESTERS a la plaça del Regne.

18.00 h

19.00 h

09.00 h

•14.00CERCAVILA.hDinar

DISSABTE, 1 D’OCTUBRE

• Esmorzar al campament fester. 11.00 h

• ACTIVITATS INFANTILS a la plaça del Regne. 12.00 h

• PASSACARRER per la Vila amb dispar de canons i OFRENA D’ALIMENTS I FLORS a la patrona de la festa, Santa Caterina. 14.00 h

Programa de Festes

• Sopar de baix braç al campament fester.

• MONÒLEG DE MIKI DKAI i DISCOMÒBIL a la Plaça del Regne. (obert per a tota la ciutadania).

DIUMENGE, 2 D’OCTUBRE

• Entrada de Caps d’esquadra i bandes. Itinerari invers al recorregut: Des de la plaça del Regne fins a l’avinguda Luis Suñer, passant per la Vila. En acabant, a l’altura de l’edifici de Telefònica s’interpretarà la marxa Ambaixador Cristià.

22.00 h

• GRAN ENTRADA MORA I CRISTIANA. Itinerari: Avinguda Luis Suñer, carrer Salvador Enguix, plaça de la Constitució, Major Santa Caterina, Correus, avinguda Sants Patrons i plaça del Regne. Al finalitzar es dispararan focs d’artifici.

20 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

contacto vuela con nosotros Un método con ventaja estadística que te permitirá acceder al mercado con una estadística cercano al 75% 80% de operaciones ganadoras. NeverQuitTrading w w w . n e v e r q u i t t r a d i n g . c o m

22 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Vicepresident: Pedro Esparcia Pérez.

President: Vicent Pla Albalat.

Secretari i tresorer: Antonio Iglesias Montalvà.

Carlos Valladares, Aly Zegaá, Fernando Vera, Roberto López, Tony Iglesias i Ximo Gomis

Cap de filà: Fernando Vera Martí.

Juani García, Eva Roses, Concha Vidal, Sonia Malo, Ángela Valera, Carmen Fons, Rosana Mata i Maribel

Vera,

23MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Any de fundació: 2009–Refundació: 2020 Alborxins

Festers i festeres: Maribel Albarracín Martí, Sabrina Bermúdez Felguera, Ricardo Ferrando Peris, María Rosa Ferrero Furió, Carmen Fons Martínez, Juani García Urbano, Ximo Gomis Blasco, Clara Javier Albarracín, Roberto López Cañas, Sonia Malo Sánchez, Rosana Mata Ferrero, José Francisco Mata Martínez, Genoveva Naranjo Or nedo, Eva Mª Roses Bohigues, Ximo Tortosa Cutanda, Ángela Valera Descalzo, Carlos Valladares Sayol, Concha Vidal Rodríguez i Alí Zegaá Alós.

Infantils: Ashley i Neizan Anaya Ferrando, Marta Esparcia Mata, Aitana Juan Vera, Ferran Martí Hugo Pla Bermúdez, Arón i Pau Torres Vayà, Alma i Noa Tortosa Malo.

AlbarracínVicentPla,

Bàndol Moro

Infantils: Nayara Giménez Nadón, Anna Mas Casañ i Ania Tamarit Boluda.

de fundació: 2001 i 2004 (Esquadra femenina)

Tresorera: Ana Fuster Ausina.

Caps de filà: Juan Alfonso Gómez Aparicio i Mila Martínez Climent

Bàndol

Creu Casañ, Resu Sancho, Esther Martinez, Ana Fuster, Mònica Sala, Judit Boluda, Nayara Giménez i Carmina Alos.

Vicepresident: Isidro Belda España.

Secretària: Creu Casañ Sampedro.

.

Festers i festeres: Carmina Alós Lairón, Faustino Andújar García, Juan Miguel Antón Sancho, Manolo Bernabé Muñoz, Judit Boluda Grande, Mati Cuenca Escrivà, Manolo Felguera Albacete, Juan García Ureña “Carrucha”, Tomás Giménez Esteve, Raquel Grande Almiñana, Esther Martínez Climent, Ricardo Martínez Escribano, Inma Nadón Boluda, Pepe Palau Hidalgo, Víctor Sáez Badía, Mónica Sala Pedro, Carmina Sampedro Zacarías, Resu Sancho Caballero i Francisco Sirvent Ribes.

Anys

Presidenta: Sandra Felguera Fuster.

Comparsa Mora de la Vila CarminaMoroSampedro,

24 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Caps de filà: David Chordà i Argente, Bernat Iñigo Calafat i Samuel Salom Marín.

Bàndol Moro

Festers i festeres: Rafael Calafat Turís, Toni Carvillo Bienvenido, Amparo Casterà González, Andrea Doménech Martínez, Mercé García López, Reme Gómez Navarro, Bernardo Hurtado Calafat “Xato”, Andrea i Aroa Jardín Ull, José Jordán Montaner, Elisa Llinares Ginestar (+), Guillermo Llorca Ríos, Eugenio Lozano Giner, Ana Martínez Alós, Fernando Martínez Pablo, Rosa Martínez Perucho, Fran Millán Fuertes, Agustín Navarro Chillarón, Jordi Palomares Furió, Antonio Parra Climent, Aylan Ribera Gimeno, Pura Santacreu Berenguer, Andreu Serra Esteve, Javier Soro Benavent, Paqui Ull Pardo i Pepi Vidal Llinares.

Toni i Vero Carvillo Carrascosa, Hugo Chordà Jordán, Ferran Martínez Jávega i Paola Salom Jardín.

Primer tro: José Gabriel Piera Serena.

Miguel Tudela, Javi Soro, Samuel Salom, Pepe Jordán, Jose Jardín, Bernat Iñigo i Jose Gabriel Piera.Toni Parra, Pepi Vidal,Rosa Martínez, Elisa Llinares, Fran Millán, Fernando Martínez, PepiLorenzo, Merce García, Reme Gómez, Pura Santacreu i David Chordà.

Any de fundació:

2001

Delegat de loteria: Miguel Tudela Montoya.

Delegada d’activitats diverses: Pepi Lorenzo Leal.

25MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Infantils:

Mercaders

Juvenil: Pavel Piera Martínez.

Tresorer: Eduard Palomares Furió.

Delegats d’infraestructures: Bernat Iñigo Calafat i José Jardín Levanteri.

26 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Any de

Infantils: Martina Albelda Zanón, Andreu i Mer Castany Mas, Ada Chillarón Pla, Paula Domínguez Pous, Alejan dra Gomis Sanmartín, Valeria Gutiérrez Peris, Palo ma Sáez Gómez, Estrella Sanmartín Muriaru i Lucía i Marcos Signes Zanón.

fundació: 2012

27MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Cap de filà: Gema Sanmartín Vázquez.

Festeres: Isabel Aguilar López, Naima Blasco, María José Bo luda Sarrión, Mª Isabel Bonastre Palomares, Cris tina Giner Morant, Begoña Gómez Gregori, Rosa Gómez Lozano, Rosario Grande Ordaz, Mer Mas Cerveró, Lorena Murariu, Mercedes Nebra Sospe dra, Laura Pla Oliver, Mati Pla Oliver, Mª Ángeles Ruíz Calabuig, Betlem Santacreu Trinidad, Mari Luz Trinidad Francés i Isabel Zanón Hernández i i Lucía Zanón Pérez.

Lorena Murariu, Mer Mas, Betlem Santacreu, Ana Martínez, Merxe Nebra Rosa Gómez, Lucía Zanón, Isabel Aguilar, Naima Araujo, Mariluz Trinidad, Maribel Bonastre, Isabel Vergara, Mage Ruiz, Begoña Gómez, Adela Garcia, Sari Grande, Mati Pla i Mª José Boluda, Gema Sanmartín, Laura Pla, Isa Zanón i Cristina Giner

Corsàries de la Ribera

Bàndol Cristià

Vicent i Bernat Castillo, Bernat Calatayud, Pepe Llinares, Fran Domínguez, Juan Santacreu, Agustín Martínez, Jose Arribas, Agustín España, Juanjo Martí, Francisco Grande, Tomás Castany, Paco Chillarón i David Sáez

Delegat de Capitania: Fran Dominguez Utrero.

Delegat de festejos i intendència: Marcos Signes Peretó.

Delegat d’indumentària: José Arribas Lozano.

Delegat de loteries: Juanjo Martí Gozalbo.

Creuats Riberencs

Secretari: José Manuel Cardona Aviñó.

28 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Caps de filà: Vicent Castillo Pla i Bernat Calatayud Bordes.

Tresorer: Bernat Calatayud Bordes.

Delegat de Federació i enllaç amb Capitania: Juan Santacreu Silvestre.

Primer Tro (President): Francisco Chillarón Chacón.

Darrer Tro (Vicepresident): Fran Dominguez Utrero.

Delegat de festejos, muntatge i quarteret: Tomás Castany Colomina.

Any de fundació: 2008 Quarter: C/ Favareta, 13

Festers: David Bernia Martí, José Conderana Bermúdez, Agustín España Sanjuán, Miguel Ángel Fernández Peña, Antonio Fresquet Gómez, José Rentero González, David Sáez Hidalgo i Juan José Zanón García.

Compromisari Federació: Bernardo Castillo Ferrer.

Bàndol Cristià

Bàndol Cristià

Any de fundació: 2009

Secretària: Susana Montalbán Ahuir.

Festeres:

Carla Blasco Castany, Paula Chordà Plaza, Daniela España Pina, Andrea García García, Lucía Gonzá lez Martínez, Carolina Martínez Gonga, Marta Mar tínez Soler, Carla Mateo Ibáñez, Blanca Morales Piera, Gabriela i Paola Morales Santamaría, Nadia Pinto Gregori, Paula Ros Granero i Guillem i Neus Sala Alfonso.

Olga Valor, Loly Llopis, Aitana Costa, Feli Romero, Encarni Fernández, Lourdes García, Majo Román, Ángela Bosch, Susana Montalbán, Nieves Calero, Adela López, Rosa Villena, Fina Gregori, Ani Buitrago i Loli

Loli Martínez

Ángela Bosch Leal, Nieves Calero Tesias, Aita na Costa Sanz, Encarni Fernández Galdón, Loli Martínez Sánchez, Concha Morales Carrasco, María José Román Lozano, Feli Romero Monzo nís, Encarna Sifre Candel, Pepe Ferrer Ibáñez, Gemma Martínez Soto, Aurelia Pellicer Parra i Fina Valiente Cano.

Infantils:

Contrabandistes Bandoleres

Tresorera: Lourdes García Giménez.

Lloc de reunió: Bar Forners de Sant Roc (C/ Sant Roc, 31)

29MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Vicepresidenta: Rosa Villena Morales.

Abanderada:Martínez

Presidenta: Adela López Santapau.

D’ALZIRA 22

Director de la banda: Agustín Gómez Sánchez.

Tamborers:

Ángela Alfonso Toro, David Aliaga, Inma Béjar Girbés, Salva Blasco Núñez, Daniel Boluda Sarrión, Gema Boquera Ballester, Alejandro Borrull Castro, Irene Carbonell Sancho, Jordi Carrascosa Moyano, Diego Carrió Perpiñá, Marc Castells Dolz, Rubén Chueca Roca, Pablo Comins Peris, Sandra Fábregues Roses, Álex Ferrús Oliver, Christian Garcia Fillol, Sara García Giménez, Carlos i Daniel Giménez Bohigues, Sergio Giménez Ordaz,. José Antonio Gracia González, Andreu Gracia Lázaro, Javi i Lola Lázaro Ortiz, Javi i Ser gio Lázaro Parada, Aina Lorente Mora, Roberto Lorente Palao, Darío, Lucas i Naiala Lozano Béjar, Andreu i Guillem Marcilla Boluda, Carlos Martínez Ahullana, Estefanía Mora Pérez, Blanca Oltra Marín, Mª Amparo Parada Buendía, Ernesto Pelufo Piera, Ainara Pérez Soler, Carmen Puig Seva, Javi Sanchis Botella, Ana Sancho Vallés i Alfredo Torremocha Carbonell.

Any de fundació: 2009 Tambors de Batalla Bàndol Cristià QUIERES QUE TU NEGOCIO SE VEA a n u n c i a t e a q u i l l á m a n o s SALE 696 480 S045ALE

Infantils: Indara Adsuar García, Aitana i Ariadna Carrión i Ga rrigues, Íria Ibor Català, Arnau López i Cano, Leia Mercado i Vera, Ashley Royo i Bernabé i Leire Sil vent Ríos.

Cavallers Conqueridors del Rei en Jaume

Bàndol Cristià

Tresorer: Joan Carles Costa i Gonzalvo.

Cavaller delegat d’Arxiu: Juan Ortega i Pelufo.

Cavaller delegat de Masset: Emilio Alfonso i Sifre.

Cavaller delegat de Festejos: Ximo Soler i Borràs.

Cavaller delegat de d’activitats diverses: Manu Carrión i Martí.

Darrer tro: Josep Bernat Iborra i Tafaner.

Capitania 2020-22

31MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Festers: Silver Carrión i Martí, Vicent Català i Esteve, Rafael Fita i Santamaría, David Gabardó i Albert, Juan Ma nuel Merenciano i Bellis i Juan Sayol i Peris

Any de fundació: 2007 Masset: C/ Çarcos, 1

Emilio Alfonso, Bernat Iborra, Vicent Català, Joan Carles Costa, Manu i Silver Carrión. Juan Ortega, Rafa Fita, Juan Sayol, David Mercado (cap), David Gabardó, Juanma Merenciano i Ximo Soler

Primer tro i cap de filà: David Mercado i García.

32 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

La pandèmia també ha passsat factura a alguns aspec tes de la festa com la publicació del llibre de festes. És per això que anem a intentar condensar en estes pàgines els dos exercicis passats. L’any de la pandèmia començà amb l’elecció de José Gabriel Piera com a nou president de la Federació el 7 de gener de 2020. Les nostres filaes i comparses han adquirit personalitat jurídica pròpia i un home de lleis com José Gabriel es va encarregar de fer la conversió de l’Associació en Federació.

Després de la Desfilada de la Conquesta, acompanyàrem el rei Gaspar a qui li donà vida Natxo Ríos

El 9 de març aprovàvem el pressupost i cinc dies després la covid tallà l’exercici i les nostres vides. El 9 de juny de 2020 decidírem suspendre definitivament les festes. Tot i això, la pandèmia donà una treva i férem l’homenatge a Jaume I el 9 d’octubre.

Per nové any consecutiu, col·laboràrem amb la Creu Roja en el dia de la Bandereta.

El nostre fester, David Chordà, va llegir el text de la Conquesta d’Alzira

La covid continuava alterant actes i les insígnies d’or d’Alzira de 2020 s’entregaren en juliol de 2021 i per primera volta a l’aire lliure, a la plaça del Carbó.

Davant de l’endarreriment de la celebració de les Falles al cap de setmana del 9 d’octubre, el 14 de setembre decidírem celebrar les nostres festes a finals d’octubre esperant una situació sanitària més segura.

Iglesias

La pandèmia no podia llevar també als xiquets la il·lusió de vore els Reis Mags. El 5 de gener, José Gabriel Piera representà el rei Melcior.

El 9 d’octubre participàrem en l’homenatge al rei en Jaume

Ángela Valera i Toni representaren la Federació en l’Ofrena de Flors a la Verge del Lluch en les Falles 2021

33MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Les festes de 2020 se cenyiren a una trobada dels festers junt a les Muralles del Mercat amb un discurs del president i del regidor de festes. Estrenàrem els nous estendards dels escuts de les filaes.

34 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Per fi arribà tan esperat dia en què tornàrem a gaudir de les festes. El 29 d’octubre férem una particular Entrà Falsa amb unes Filaetes en un xicotet recinte, al so de les dolçaines i tabals de Les Raboses.

Entrà Falsa

El 30 d’octubre també es va fer la Fira d’Associacions i les nostres esquadres desfilaren per la Plaça Major i els carrers de la Vila

L’actuació del mag Larsen va ser un autèntic èxit

35MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

L’entrà

Qui fora director de la banda jove de la Societat Musical d’Alzira durant 10 anys, David González, va ser l’encarregat de dirigir el pasdoble 75 aniversario de los Andaluces de Villena. El seu autor, Gaspar Ángel Tortosa Urrea, es va fer ressò a les seues xarxes de que haguera sigut interpretat per més de 200 músics.

36 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

37MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

El regidor de festes, Xavi Pérez, va ser reconegut en el dinar de germanor pel seu suport a la nostra festa

38 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Les filaes van animant-se a participar en el concurs de l’Espardenyà organitzat dies abans de Falles. A les de Creuats i La Vila, enguany s’ha afegit la de Mercaders. Esta i Creuats reberen dos dels cinc premis que s’atorgarenen el concurs amateur.

Ofrena d’aliments i flors a Santa Caterina

Després de la reforma del Gran Teatre veiérem que Toni Espinar havia pintat en una finestra un moro junt a una fallera i un confrare ja que és la seu dels nostres actes principals.

39MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Les Falles solen fer al·lusions al món medieval o àrab. Així ho han fet enguany comissions com Albuixarres-Camí Fondo que la dedicaren a Aladdín. Les Basses posà diverses figures de la nostra festa. A Colmenar-Reis Catòlics-Murta posaren (i cremaren) la Torre dels Coloms que van traure els Creuats Riberencs en la seua Capitania.

Va ser una llàstima que El Mercat no poguera acabar la meravella que tenia preparada, amb el lema “Alabí alabà, tot és possible al mercat d’Al-Jazirat”.

Gràcies a Tus Noticias de la Ribera, Belseher SL i l’Ajuntament d’Alzira per la seua col·laboració. Organitzàrem unes partides de parxís que esperem que es convertisquen en concurs de parxís i truc.

40 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Al Mig Any organitzàrem el primer concurs d’Olla Mora de les Filaes i Comparses que guanyaren les ContrabandistesBandoleres i el seu xef, Pepe Ferrer.

Per la vesprada realitzàrem una Entraeta per la Vila. Any

Mig

41MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Foto de família dels dos bàndols

El 15 de maig participàrem en l’ofrena a la Verge del Lluch

Les Corsàries sempre innoven i organitzaren un tupper sex on acudiren festeres de les diferents filaes.

42 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Després de dos anys sense entrada, el 27 de maig tornàrem a Picassent

El mateix 4 de juny, la filà Corsàries de la Ribera va realitzar l’acte del traspàs de l’espasa amb què es fa el canvi de cap de la filà. En 2022 és Gema Sanmartín.

Eixe actiu 4 de juny no va poder ser perfecte ja què la nova festera mercader, Elisa Llinares, faltà després d’un dia de festa on havien anat a elegir els nous turbants de la seua esquadra.

4 de Juny i juliol són mesos frenètics amb diversos actes de les filaes. Conqueridors innovà en la nostra festa en presentar l’heràldica que representarà la seua Capitania. Pel seu sentiment alcoià, el nostre Capità, Joan Carles Costa, va fer la presentació a la mateixa Alcoi, a l’espectacular seu de la filà Navarros, en l’ambient festiu que es viu a la ciutat peladillera. Fins i tot, Bernat li dedicà una albà.

Loli Martínez va a ser nomenada com Abanderada Contrabandista 2022

43MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Els Creuats Riberencs organitzaren el 2n sopar de presentació dels caps d’esquadra i rebuda de nous

44 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

La clavariessa del Gremi de Fusters, la Fallera Major d’Alzira, Alba Carrió, va imposar la seua insígnia a diverses festes de la ciutat, entre elles, la nostra. Consuelo Albalat imposà la medalla d’or de Sant Josep a Ángela Valera.

membres. El 2 de juliol Corsàries, Creuats, Les de la Vila i les Contrabandistes defilaren al Marítim. Estes últimes foren la foto de l’article a Las Provincias.

El 25 de juliol, quatre mercaders participaren com a guardians del mercadet que la companyia Moros Mercaders de la Vila Joiosa trauen tots els anys en la seua desfilada.

45MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Corsàries, Mercaders i Creuats celebraren Sant Bernat d’una manera diferent. Les dos primeres desfilaren en la Sultania dels Pirates Barbarescos de Novelda.

Amb motiu del 776 aniversari de la mort de Jaume I a la nostra ciutat, s’organitzà un concert de música medieval a càrrec de la companyia de Mara Aranda. Al sendemà s’inaugurà una exposició sobre Jaume I.

46 MOROS Y CRISTIANOS D’ALZIRA 22

Les nostres filaes envaïren l’Entrà d’Almàssera on participaren totes les nostres filaes excepte una. Simultàniament, a Riba-roja va desfilar una esquadra de Mercaders.

www.pericacho.es www.pericacho.es Tel. 649 497 533Tel. 649 497 533

quieres ser diferente !!! impresion web community manager rotulos lonas vinilos catalogos de empresa imagen de empresa libros de fiestas w w w . b o s s - m a r k e t i n g . e s ´ quieres ser diferente !!! ´ ´ ´

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.