Page 1

Den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland

RAPPORT

ved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2009


Annonse

INNLEDNING Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region og å si noe om hvordan bedriftene ser på fremtiden.

WORLD CLASS SUBSEA OPERATIONS!

I et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på.

BEDRIFTSPOPULASJON steinariversen.no

Det ble sendt ut spørreskjema til 118 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og oljeog gass-selskaper er ikke tatt med. Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres.

TIDFESTING AV UNDERSØKELSEN Bedriftene avgav svar i tidsrommet fra den 20. november til den 20. desember 2008. - IMR SERVICES - SURVEY AND CONSTRUCTION SUPPORT - SUBSEA DECOMMISSIONING

WWW.DEEPOCEAN.NO

SVARPROSENT Av 118 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 85. Dette gir en svarprosent på 72. De største bedriftene er særskilt flinke til å svare. Herav kan nevnes etter størrelsen på den maritimt rettede omsetningen: Aker Stord, Aibel, Aker Elektro, Knutsen OAS Shipping, DOF, Wärtsilä Norway, Solstad Offshore, Leirvik MT, West Contractors, DeepOcean, Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi, Umoe Schat-Harding, Vik-Sandvik, Marine Aluminium, Lorentz Storesund & Sønner, North Sea Container Line, Karmøy Winch, Hellesøy verft, Riise Underwater Engineering, Hagland Shipping, Vassnes Gruppen, Kopervik Ship Management, Bergen Group Skarveland, Bauer-Nilsen, Eidsvik Skipsbyggeri, Fitjar Mekaniske Verksted, Asator, Sandfrakt, Aasen Shipping, Continental Ship Management og Kystdesign. Tre bedrifter flere enn i fjor har svart, og de har en forholdsvis stor omsetning og forholdsvis mange ansatte uten at noen av dem er blant de største bedriftene som vi alltid forsøker å få til å svare. I kategorien av rederier er derimot svarprosenten noe lavere enn i fjor blant annet som følge av at to rederier

2

er oppløst. Når vi sammenligner med fjoråret, slår økt svarprosent særlig ut i kategoriene av leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter. Karmsund Maritime hadde ikke anledning til å svare som følge av den vanskelige situasjonen verftet har vært i. Vi har derfor brukt fjorårstallene for omsetningen og sysselsettingen når det gjelder denne ene bedriften. Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, Austevoll, Utsira og Fitjar.

OMSETNING – SAMLET

Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2008 kr. 32,78 milliarder. Dette er en nedgang fra 2007 på kr. 2,98 milliarder (8,3 %), men aktivitetsnivået har likevel vært svært høyt. Vi skal huske at 2007 var et rekordår. Noe av bakgrunnen for nedgangen er dessuten at vi i 2007 tok med et større omsetningstall enn i 2008 for DeepOcean etter oppkjøpet av CTC Marine Projects høsten 2006. Etter at DeepOcean selv ble kjøpt opp av Trico Marine i 2008, har vi funnet det riktig kun å ta med den delen av omsetningen som direkte kan relateres til DeepOcean i Haugesund. Nedgangen i omsetningen er ikke jevnt fordelt på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter. Rederiene og leverandørene har vekst i omsetningen, mens verftene og de tjenesteytende bedriftene har nedgang.

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Omsetning samlet (i mrd.):

16,5

13,35

14,84

15,5

16,68

19,74

29,53

35,76

32,78

36 milliarder 34 milliarder 32 milliarder 30 milliarder 28 milliarder 26 milliarder 24 milliarder 22 milliarder 20 milliarder 18 milliarder 16 milliarder 14 milliarder 12 milliarder 10 milliarder 8 milliarder 6 milliarder 4 milliarder 2 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Omsetningen i 2008 fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Karmøy Haugesund Bømlo Stord

kr. 4,61 milliarder kr. 9,67 milliarder kr. 4,01 milliarder kr. 8,19 milliarder

14,06 % 29,5 % 12,2 % 25,0 %

3


Karmøy og Bømlos relative andel av omsetningen har økt de siste årene. For Bømlos del skyldes imidlertid dette blant annet at Wärtsilä Norge har hovedkontor på Rubbestadneset og regner tallene fra virksomheten på Stord, kjøpt opp fra Aker Kværner, inn i et samletall for omsetningen. Det samme gjelder antallet sysselsatte. Vik-Sandvik på Fitjar er også blitt kjøpt opp av Wärtsilä, men eksisterer fortsatt som eget selskap, og derfor oppgir VikSandvik egne tall.

Dersom vi inflasjonsjusterer den samlede omsetningen med utgangspunkt i november 2008 ( januar til oktober 2008 ikke inflasjonsjustert), blir utviklingen fra 1999 til i dag seende slik ut:

Austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på Austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har få medlemmer i kommunen, og vi har ikke prioritert høyt nok å få opp antallet svar. Derfor har vi plassert Austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på Austevoll, først kom med i vår rapport i 2001.

Omsetning samlet (i mrd.):

Bedriftene som omsatte for kr. 32,78 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 1,09 milliarder. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 33,87 milliarder.

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20,11

15,32

16,81

17,14

18,36

21,39

31,29

37,60

32,78

38 milliarder 36 milliarder 34 milliarder 32 milliarder 30 milliarder 28 milliarder 26 milliarder 24 milliarder 22 milliarder 20 milliarder 18 milliarder

Karmøy

16 milliarder

Haugesund

14 milliarder

Bømlo

12 milliarder

Stord

10 milliarder

Andre kommuner

8 milliarder 6 milliarder 4 milliarder 2 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

På stø kurs Foto: Ulstein

PetroMaritim avdeling i SpareBank 1 SR-Bank er stolt over å ha finansiert Eidesvik OCV KS’ nybygg M/V “Viking Poseidon”

PetroMaritim avdeling håndterer bankens kunder innen petroleumsrelatert virksomhet, herunder skipsfart. Hos oss er kursen staket ut og våre kunder teller noen av de største og mest respekterte i regionen. Våre konkurransefortrinn er tett oppfølging av kunder, inngående bransjekunnskap og lokal beslutningsevne.

Bank. Forsikring. Og deg. En av Umoe Schat-Hardings livbåter i falltest.

4

5

2007

2008


OMSETNING – VERFT Samlet omsetning i 2008 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 10,4 milliarder. Av dette rettet kr. 8,16 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 2,24 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (NB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.) Omsetningen for verftene er samlet kr. 4,47 milliarder mindre enn hva den var i 2007 og kr. 1,58 milliarder mindre enn i 2006. Noe av dette kan skyldes at når verftenes byggeoppdrag strekker seg over lengre perioder, kan tilfeldigheter slå ut i forhold til på hvilket år omsetningen føres, men når det er sagt, må det føyes til at aktivitetsnivået vi har sett de to siste årene har vært historisk høyt. Omsetningen i verftssektoren i 2008 er uansett fortsatt relativt sett høy sammenlignet med alle årene vi har foretatt kartlegginger. Det er imidlertid viktig å være klar over at et høyt aktivitetsnivå i verftssektoren ikke nødvendigvis er sammenfallende med høy fortjeneste. Når aktivitetsnivået nå synker, blir det enklere å styre prosjektene. Omsetningen til offshoreverftene synker med kr. 3,84 milliarder fra 2007, og skipsverftene med kr. 630 millioner. Rederiene som har svart i undersøkelsen, har 3 skipsbyggingskontrakter plassert hos lokale skipsverft, men hadde 6 i fjor. Flere skip er de siste årene blitt levert til lokale rederier, men nå avtar nybyggingsprogrammet.

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Omsetning verft samlet: Omsetning offshoreverft: Omsetning skipsverft:

8,55 6,95 1,6

4,7 3,95 0,75

5,41 4,09 1,32

6,19 5 1,19

6,2 5,6 0,6

7,52 6,87 0,65

11,98 10,84 1,14

14,87 12 2,87

10,4 8,16 2,24

(Alle tall i milliarder kroner) Østensjø Rederis Edda Fauna ble levert fra Karmsund Maritime og døpt ved Indre kai i Haugesund i januar 2008. Her er hun fotografert fra broen på et annet av Østensjøs skip. Til venstre ser vi Sjøfartsbygget hvor R. G. Hagland, Brødr. Klovning Shipping, Østensjø Rederi, Carl Johan Amundsen, Maritim Opplæringskontor og Maritimt Forum har sine kontorer.

Samlet verft Offshoreverft

OMSETNING VERFT (I MRD. KR.)

Skipsverft

OMSETNING – REDERIER

15 milliarder 14 milliarder

Samlet omsetning i 2008 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 10,61 milliarder. Dette er en økning i omsetningen fra 2007 til 2008 på kr. 1,07 milliarder.

13 milliarder 12 milliarder 11 milliarder 10 milliarder 9 milliarder 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Omsetning rederier (i mrd.):

2,7

4,45

5,1

5,08

6,18

7,07

8,35

9,54

10,61

(Merk at rederier på Austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

3 milliarder 2 milliarder

OMSETNING REDERIER (I MRD. KR.)

1 milliarder 0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

12 milliarder 11 milliarder

Verftene oppgir å ha en kontraktsmasse på kr. 13,94 milliarder som er kr. 1,22 milliarder mer enn i fjor. For Karmsund Maritime har vi lagt inn kr. 2,2 milliarder som er kjent i fra pressen. Tallene for kontraktsmassen inkluderer imidlertid ikke kontraktsmassen til Aibel som har vanskelig for å oppgi denne eksakt spesifisert for virksomheten knyttet til Haugesund. Uansett kan vi konkludere med at kontraktmassen samlet sett er stor, og dette viser at finanskrisen ikke umiddelbart har veltet inn over det sterkt offshorerettede næringsmiljøet på Haugalandet og i Sunnhordland i form av færre oppdrag. Utbyggingsprosjekter som er iverksatt, skal sluttføres, og investeringsanslagene for norsk sokkel er fortsatt høye, men mye vil selvsagt være avhengig av hvordan oljeprisen utvikler seg. Det knytter seg usikkerhet til om alle kontraktene verftene har, kommer til å bli gjennomført.

10 milliarder 9 milliarder 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder 0 milliarder 1999

6

2001

2002

2003

2004

2005

2006

7

2007

2008


Annonse

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av vedvarende gode rater og flere avanserte skip i flåten. I det store bildet merket ikke rederiene finanskrisen høsten 2008. Innenfor enkelte offshore serviceskipsoperasjoner steg til og med ratene i spotmarkedet til historiske høyder. Dessuten har de fleste rederiene størsteparten av skipene sine på lange kontrakter, men på sikt vil følgene av krisen merkes. Enkelte tørrlastrederier har riktignok allerede merket den, men offshorerederiene vil først bli rammet når kontrakter skal reforhandles etter en eventuell vedvarende lav oljepris og stans i petroleumsrelaterte utbyggingsprosjekter. Det kommer i tillegg at nybyggingsprogrammet har vært veldig stort i innen alle typer skip de siste årene, også innen offshore serviceskip. Vi er imidlertid ikke kjent med at rederier på Haugalandet og i Sunnhordland har fått vansker med finansieringen av kontraktsinngåtte nybygg som følge av bankenes påholdne utlånspolitikk.

Din risiko -- vårt fokus

Pr. i dag eier og/eller driver rederiene 212 skip hvorav 128 er flagget i NOR og/eller NIS, og de oppgir å ha 51 skip i ordre, 32 i utlandet, 3 ved lokale verft, og 16 andre steder i Norge. Samlet kontraktsverdi er kr. 30,07 milliarder.

Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. For å bidra til økt sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring hjørnesteinen i våre tjenester. Omlag 2300 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske markedet fra 20 kontorer over hele landet. Våre kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor. Det Norske Veritas’ stasjoner i Haugesund og på Stord er nå slått sammen til en enhet. Den “nye” DNV stasjonen er ansvarlig for DNV’s maritime aktiviteter på Haugalandet og Sunnhordland. www.dnv.com

Siden i fjor har flåten minket med 7 skip. Enkelte tørrlastrederier har fått mindre tonnasje, og noen skip er ikke innrapportert til oss i år fordi de er blitt lagt inn i, eller ligger i, rederiselskaper i utlandet. På den annen side har antallet skip under norsk flagg økt med 12. Til tross for færre skip i ordre, 51 skip mot 63 i fjor, har samlet kontraktsverdi økt med kr. 3,04 milliarder fra 2007 til 2008. Dette skyldes at det er snakk om mer avanserte skip, og at kontraktene er tegnet i USD eller EURO som har styrket seg betraktelig i verdi mot norske kroner. Vi mener reduksjonen i rederienes nybyggingsprogrammer i form av antall skip vil fortsette i 2009.

OMSETNING – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET

MANAGING RISK

Det kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.

Annonse

1999

2001

Omsetning leverandører og tjenesteytende virksomhet: 4,9 4 Omsetning leverandører: Omsetning tjenesteytende:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3,53 0,62

3,7 0,53

3,65 0,65

4 1,15

7,05 2,15

8,5 2,85

9,28 2,49

(Alle tall i milliarder kroner)

Samlet Leverandør Tjenesteytende

OMSETNING LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET (I MRD. KR.) 12 milliarder

c r e a t i n g

t r a v e l

s o l u t i o n s

10 milliarder 8 milliarder 7 milliarder 6 milliarder 5 milliarder 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 1 milliarder

hau@viatravel.no tlf.: 52 85 88 88

8

0 milliarder 1999

2001

2002

2003

2004

9

2005

2006

2007

2008


Annonse

Forskningsinstituttet Polytec i Haugesund jobber flerfaglig for å tilby våre oppdragsgivere de best mulige tjenester gjennom forsknings-, utviklings-og innovasjonsoppdrag. Vi har fokus på økt teknologiinnovasjon og kartlegging av nye forretningsmuligheter for næringsaktørene gjennom våre tre avdelinger, Energi & Miljø, Gassteknologi og Næringsutvikling, innovasjon & strategi.

POLYTEC Gjennom vår kompetansemeglerfunksjon bidrar vi med gratis veiledning om virkemiddelapparatet og relevante forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt innen energi og maritim næring. Kontakt Kompetansemegler Maritim, Thorvald F. Gundersen, på mobilnr.: 909 81 019

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene:

Slik ser det ut når Umoe Schat-Hardings livbåter er installert på plattform.

SYSSELSATTE - SAMLET Samlet antall sysselsatte i 2008 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 14.894 personer. Dette er 793 flere sysselsatte enn i 2007 og samsvarer relativt sett godt med at bedriftene i fjorårets undersøkelse meldte at de i løpet av 2008 ville ansette om lag 1.000 flere. Økningen skyldes sysselsettingsvekst i hele næringen. Vi gjør oppmerksom på at det dreier seg om bedriftenes egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Sysselsatte samlet: 1999: 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008:

11.209 11.200 11.567 11.098 11.144 11.720 12.996 14.101 14.894

Karmøy Haugesund Bømlo Stord

2.077 4.846 1.974 3.405

13,9 % 32,5 % 13,3 % 22,9 %

SYSSELSATTE fordelt på kommuner

15000 14000 13000 12000

Karmøy

11000

Haugesund

10000

Bømlo

9000

Stord

8000

Andre kommuner

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1999

2001

2002

2003

10

2004

2005

2006

2007

2008

11

www.steinariversen.no

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet kr. 420 millioner større enn i 2007, men de tjenesteytende bedriftene har mindre omsetning. Dette siste skyldes imidlertid forhold knyttet til DeepOcean (se avsnittet omsetning – samlet). Leverandørbedriftene økte omsetningen fra 2007 til 2008 med kr. 780 millioner, og vi kan spørre hvordan dette kan skje når verftene har en nedgang i omsetningen. Svaret er flerdelt. Noe henger antakelig sammen med at rederiene har en vekst i omsetningen. Dessuten har vi store leverandørbedrifter i regionen som ikke har de lokale verftene som sine viktigste kunder. Wärtsilä Norge og Umoe Schat-Harding er gode eksempler. I tillegg kommer en forbedret svarprosent i årets rapport i kategorien av leverandørbedrifter. Til sist kan nevnes at når verftenes byggeoppdrag strekker seg over lengre perioder, kan tilfeldigheter slå ut i forhold til på hvilket år omsetningen føres.


SYSSELSATTE – VERFT

SYSSELSATTE – REDERIER

Samlet antall sysselsatte i 2008 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4.013 personer. Av disse arbeidet 3.477 i offshorerettet verftsvirksomhet og 536 med skipsbygging og reparasjon.

Samlet antall sysselsatte i 2008 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 5.388 personer. Av dette er 2.906 norske sjøfolk, 2.101 utenlandske sjøfolk, mens 381 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet sysselsatte fra 2007 til 2008 er på 77 personer.

Økningen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2007 til 2008 er på 199 personer. Dette dreier seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskraften, blant annet fra utlandet, har vært betydelig. Verftene melder at den innleide arbeidskraften har vært helt nødvendig for å ta unna den store oppdragsmengden.

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sysselsatte verft samlet: Sysselsatte offshoreverft: Sysselsatte skipsverft:

4.090 3.340 744

3.433 2.995 436

3.592 3.116 476

3.348 2.902 446

3.380 2.985 395

3.318 2.939 379

3.510 3.112 398

3.814 3.256 558

4.013 3.477 536

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sysselsatte rederier samlet: Sysselsatte norske sjøfolk: Sysselsatte utenl. sjøfolk: Sysselsatte i administrasjon:

2.775 1.557 1.036 182

3.506 1.984 1.354 168

3.765 2.129 1.430 206

3.740 2.132 1.390 218

4.088 2.436 1.420 232

4.561 2.564 1.743 254

4.831 2.637 1.898 296

5.311 2.831 2.080 400

5.388 2.906 2.101 381

SYSSELSATTE SJØFOLK 5500

SYSSELSATTE VERFT

5000 4500

5000

4000

4500

Samlet

3500

Norske

Samlet

4000 3500

Offshoreverft

3000

Skipsverft

2500

3000

Utenlandske

2500 2000 1500

2000

1000

1500

500

1000

0 1999

500 0

Teleconsult_Euroasia_170x124 1999 2001 2002 01-01-09 2003

14:082004 Side 1

2005

2006

2007

2001

2002

2003

2004

2005

2008

Annonse

Annonse

Design, engineering and turn-key delivery of Telecommunication and Navigational systems to the offshore industry

OFFSHORE MEDIC / SYKEPLEIER

Haugaland HMS tilbyr Medic / sykepleier ombord på skip og installasjoner. Medic/sykepleiere ansatt hos oss har faglig støtte fra et bredt fagmiljø innen helse, miljø og sikkerhet på land.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

For små og store virksomheter på land og offshore.

HELSEATTESTER OFFSHORE / SJØ

Haugaland HMS har to godkjendte sjømannsleger, hvorav en med spesialitet innen arbeidsmedisin. SOME OF OUR RECENT TURN-KEY PROJECTS:

Aker Floating Production:........ Wartsila Norway:...................... Sea Production:......................... BW Offshore:.............................

Smart 01 FPSO, turn-key Telecommunication and Navigational systems Siri FPSO and MPF 01, turn-key Telecommunication and Navigational systems Front Puffin FPSO, turn-key Telecommunication systems Sendje Berge, Berge Helene, BW Yùum K’ak’Náab (BW Enterprice), BW Peace FPSO’s. Turn-key Telecom Systems

Contact: Teleconsult AS, P.O. Box 100, N-5559 Sveio, Norway Telephone.: (+47) 5200 3500 E-mail: teleconsult@teleco.no

12

For mer informasjon, kontakt Øystein Bjelland på tlf 926 27 758 eller se på www.haugaland-hms.no

www.teleco.no

13

2006

2007

2008


SYSSELSATTE – LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET Økningen i antallet sysselsatte i 2008 i leverandørbedriftene er på 245 personer og i de tjenesteytende bedriftene på 272 personer sammenlignet med i 2007. Som hos verftene, dreier det seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er nå på samlet 5.493 personer. Det er i disse to kategoriene av bedrifter vi finner størst vekst i sysselsettingen fra 2007 til 2008. For de tjenesteytende bedriftene kan dette synes underlig når omsetningen viser en nedgang. Slik som for verftene, er det imidlertid ikke nødvendigvis en direkte korrelasjon mellom utviklingen i omsetningen og antallet sysselsatte, men en del av forklaringen er også at selv om DeepOceans omsetning er redusert i 2008 når vi bare tar med det som direkte kan relateres til Haugesund (se omsetning – samlet), tok vi allerede i 2007 kun med ansatte i DeepOcean med ansettelsesforhold knyttet til virksomheten på Risøy. Faktisk har antallet ansatte i DeepOcean i Haugesund økt med i overkant av 40 personer fra 2007 til 2008. For øvrig utgjør den forbedrede svarprosenten i årets rapport en del av forklaringen på sysselsettingsveksten, både i kategoriene av leverandører og i kategorien av tjenesteytende bedrifter.

1999

2006

2007

2008

Sysselsatte leverandører og tjenesteytende virksomhet: 4.043 4.044 Sysselsatte leverandører: 3.717 3.613 3.298 3.310 3.803 Sysselsatte tjenesteytende: 422 360 378 531 852

4.092 884

4.337 1.156

2001

2002

2003

2004

2005

Verdens to største borerigger, Aker Barents (nærmest) og Aker Spitsbergen, er bygget ved Aker Solutions verft på Stord. Foto: Aker Solutions. Samlet Leverandører

Annonse

Tjenesteytende Haugaland Vekst jobber med næringsutvikling på tvers av kommunegrenser. Vi har som mål å bidra til verdiskaping på Haugalandet, samt legge til rette for god kontakt mellom det offentlige og næringsdrivende. Kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn og Utsira samt Rogaland Fylkeskommune er eierne av Haugaland Vekst.

SYSSELSATTE - LEVERANDØRER OG TJENESTEYTENDE VIRKSOMHET 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FOKUSOMRÅDER

• NÆRINGSUTVIKLING • REGIONAL KOORDINATOR • STEDSUTVIKLING • PROSJEKTUTVIKLING • ETABLERERSERVICE HAUGALAND VEKST • KARMSUNDGATA 51• NO-5531 HAUGESUND • TLF 52 01 08 10 • www.haugaland-vekst.no

14

15


Annonse

- a flexible and reliable partner

abacuskommunikasjon.no

WÄRTSILÄ® is a registered trademark.

Annonse

A flexible and reliable partner! Our strengths include: • • • •

Flexibility to meet customer requirements Worldwide experience of installing permanent mooring-systems for FPSO´s Proven track record of trenching, cable installation, riser installation, etc Lifting capacity - active heave compensated cranes with lifting capacity up to 400 t, A-frames up to 350 t • Focus on environmental friendly performance

www.solstad.com

SOLSTAD OFFSHORE ASA - P.O. BOX 13 - N-4297 SKUDENESHAVN, NORWAY - PHONE +47 52 85 65 00

CARBON14 - FOTO: ØYVIND SÆTRE

Annonse

FLYTT LAST, IKKE VANN

Høgskolen Stord/Haugesund - spesielt relevant for petromaritim næring

Wärtsilä er en totalleverandør av design og komplette fremdriftsløsninger til skip og offshore. Gjennom å integrere skipsdesign,utstyrsløsninger og servicetjenester oppnår vi et unikt effektivitetsnivå, som optimaliserer drivstoffkostnader og utslipp. Dette er bare ett eksempel på hvordan Wärtsiläs løsninger tjener både forretningsdrift og miljø. Les mer om våre tjenester på wartsila.com

GRUNNUTDANNING: Vi tilbyr ingeniørutdanning innen prosess og energi, brannteknologi, HMS, rørteknologi og elektro. Fra høsten tilbyr vi i tillegg ingeniørutdanning innen marine konstruksjoner. Vi utdanner også sjøoffiserer med muligheter for fordypning i marine operasjoner eller organisasjon, ledelse og HMS. I tillegg utdanner vi økonomer med muligheter for profilering innen finans- og økonomistyring, ledelse/organisasjon og regnskapsføring. Så langt utdanner vi på bachelornivå men er i ferd med å utvikle mastergradsstudier.

ETTER OG VIDEREUTDANNING: Vi tilbyr også en rekke etter- og videreutdanningskurs med studiepoeng innen prosjektledelse, prosjektplanlegging, ledelse/organisasjon, brannteknologi, verneingeniør, teamledelse til sjøs, foretaksøkonomi, etc. Vi skreddersyr gjerne høgskolekurs for din bedrift. FORSKNING OG UTVIKLING: HSH har flere forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sammen med Norges forskningsråd og næringen i regionen forsker vi bl.a. på reksjonsmønster på bro, kompleksitet og sikkerhet knyttet til maritime operasjoner samt rederienes renommé. I tillegg forsker vi på regionale utviklingsmodeller, teknisk sikkerhet, med mer.

www.hsh.no 16

Telefon 53 49 13 00 - E-post studie@hsh.no

17


Annonse

UTSIKTENE FOR 2009 Generelt

Think Offshore. Think DOF.

I fjorårets rapport skrev vi at det var knyttet usikkerhet til oljeprisen i 2008 samtidig som vi pekte på mulige negative følger av uroen i de internasjonale finansmarkedene høsten 2007. I dette var vi ganske klarsynte.

Think Offshore. Think DOF. Think Offshore. Think DOF.

Sjeldent har det imidlertid vært så vanskelig å spå om fremtiden som ved inngangen til 2009. Med utgangspunkt i amerikansk økonomi, ramlet finanskrisen inn over Norge høsten 2008. Den har innledet en nedgangskonjunktur nasjonalt og globalt som vi ikke vet hvor lenge vil vare. Det har blitt vanskeligere å få finansiering, og som følge av svekket etterspørsel og stor usikkerhet om fremtiden, har oljeprisen rast nedover. Norsk industri har på den annen side fått økt konkurransekraft ettersom den norske kronen har svekket seg betydelig mot blant annet USD og EURO.

OK TAN PU L S

OK TAN P U L S

O K TA N P U L S

Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er i stor grad rettet inn mot å betjene petroleumsindustrien. Derfor er næringen også svært avhengig av oljeprisen. Forblir denne lav over lang tid, vil oljeselskapene redusere leteaktiviteten og investeringene. Dette vil ramme den maritime næringen i vår region. Ut i fra svarene vi har fått i kartleggingen vår, er det likevel ingen sterk krisestemning å spore når det gjelder utsiktene for 2009. Dette forteller at bedriftene ikke tror at utbygginger som er igangsatt og at investeringer som er planlagt, umiddelbart blir lagt på is som følge av krisen. Verftenes kontraktmasse forteller også om at det blir mye å gjøre i 2009, og vi vet at rederiene jevnt over har sikret seg med lange kontrakter på store deler av flåten. Finanskrisen kom imidlertid tross alt brått på, og skulle kontraktsmassen tynnes ut, enten ved kanselleringer eller at ikke nye ordrer inngås, og vedvarer den økonomiske nedturen til rederiene skal reforhandle sine kontrakter, må vi se for oss store utfordringer.

Omsetning og investering

Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2009. 42 % svarer god, 48 % svarer middels, og 9 % svarer dårlig (en svarte ”vet ikke”).

The DOF Group is a world leading provider of essential offshore and subsea services to the global oil and gas industry. We own andGroup operate a modern The DOF is a world leading offshore provider flofeet which currently 70 vessels, essential offshorecomprises and subsea services

Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2009. 17 % sier de vil investere mer enn i 2008, 43 % vil investere det samme og 39 % vil investere mindre (en svarte ”vet ikke”).

including new-buildings and ships to the global oil and gas industry. We operated subsidiaries. As oneoffshore of the own andbyoperate a modern The DOF Group is a world leading provider world’s leading andcomprises most experienced fleet which currently 70 vessels, of essential offshore and subsea services suppliers subsea engineering including of new-buildings andservices, ships to the global oil and gas industry. We . of the we offer solutions at any depths operated by subsidiaries. As one own and operate a modern offshore world’s leading and most experienced fleet which currently comprises 70 vessels, suppliers of subsea engineering services, including new-buildings and ships we offer solutions at any depths. operated by subsidiaries. As one of the

Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Selv om det på gjennomsnittet kan tolkes en moderat optimisme inn i svarene, er denne optimismen betydelig redusert i forhold til svarene vi fikk i de to foregående år. Vi har også snakket med en god del av bedriftene direkte, og disse samtalene har etterlatt et inntrykk av stor usikkerhet vedrørende fremtidsutsiktene.

world’s leading and most experienced

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

suppliers of subsea engineering services, we offer solutions at any depths.

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

18

Fra meglerbordet til R. G. Hagland. Ivar Storesund (t.v.) og Anders Kolbeinsen (t.h.) megler offshoreskip i spotmarkedet.

Sysselsetting

at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir relativt liten slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. Når de store bedriftene dessuten er særskilt flinke til å svare, riktignok av og til etter tilskyndelse fra oss, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

I lys av usikkerheten som råder, er det verdt å merke seg at bedriftene har planer om å ansette 572 flere arbeidstakere i 2009. Dette er et nettotall. 27 bedrifter sier at de til sammen vil ansette flere, mens 8 sier de vil redusere arbeidsstokken. Vi hadde forventet at rederiene skulle ha behov for flere sjøfolk i lys av at mange nybygg kommer til å bli levert i 2009, men de 572 mulige stillingsutlysningene vil også komme fra de andre kategoriene av bedrifter. På direkte spørsmål til bedrifter som har svart at de vil ansette flere, forklares dette gjerne med at en utvidelse av arbeidsstokken er nødvendig for å ta unna den ordremassen bedriften allerede sitter inne med. Generelt merker vi oss at ingeniører og teknisk fagpersonell fortsatt er ettertraktet vare, og bedriftene som driver med undervannsoperasjoner, har et klart uttrykt behov for mer arbeidskraft.

3. De historiske omsetningstallene er ikke inflasjonsjustert

med mindre annet er eksplisitt angitt.

4. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip utenfor regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

Haugesund , 08.01.09.

VEDLEGG

Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen:

5. Tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i Austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. Grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på Austevoll i senere år, da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.

1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid er svarprosenten god, og de store bedriftene er særskilt flinke til å svare. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten. 2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for 19


Postboks 516 - 5501 Haugesund

2009 Maritim Rapport  

Viser en oversikt over den maritime næringen på Haugalandet og Sunnhordland i året som var.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you