Page 1

TO ADVERTISE PLEASE CALL 416-899-2548

World’s Largest Punjabi Weekly

...ÚÀÁ Ø◊∆¡ª Á≈! Ù≈Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª Ù≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹∂ È‘∆∫ Í»∆ ‘ج∆ Óπ≈Á ª «’¿∞∫ ‘ØÈÀ «È≈Ù?

’∂.¡ÀÈ. «√øÿ ¡ÀÍπ¡≈«¬‡ÓÀ∫‡ È≈Ò Ø◊∆¡ª ȱø «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ ‚≈’ ≈‘∆∫ ÁÚ≈¬∆ Ó≥◊Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø:

416-887-4971

THE AJIT Corporate Office: 7015-Tranmere Dr. Mississauga, On. L5S 1T7 Canada

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by an independent source.

AJIT WEEKLY NEWSPAPER

¡≈͉∂ ‘∆ ¡◊Ú≈ Á≈ ‚≈Ó≈ ⁄‰ Ú≈Ò≈ √Ò≈ıª «Íº¤∂

Òß ‚ È - ÏΩ Ò ∆Ú∞ º ‚ √‡≈¬∆Ò ”⁄ ı∞Á 鱧 ‘∆ ¡◊Ú≈ ’Ú≈ ’∂ «ÍÂ≈ ÂØ∫ ÍÀ√∂ Ú√±Ò‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ BA √≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È È±ß «¬Ê∂ «ÂßÈ √≈Ò ‹∂Ò∑ Á∆ √˜≈ √∞‰≈¬∆ ◊¬∆ ‘À¢ ÈΩ‹Ú≈È Ì≈Â∆ Ó± Ò Á∂ ÚÍ≈∆ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ ≈«‹ßÁ Ó≈Ù± ÂØ∫ ¤∂ Òº÷ B@ ‘˜≈ ÍΩ∫‚ (E.BB ’ØÛ ∞ͬ∂) Á∆ ’∆Ó Á≈ √ØÈ≈ «¯ΩÂ∆ Á∂ ±Í ”⁄ Ú√±Ò‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √∆¢ «Ú≈‹ Ó≈Ù± È∂ ¡≈͉∂ «¬’ ÁØ√ BF √≈Ò≈ ¡«Ó ͇∂Ò È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¡◊Ú≈ Á∆ ÔØ ‹ È≈ ω≈¬∆ √∆¢ Òß‚È ”⁄ ÍÛ∑≈¬∆ Ò¬∆ «Ú≈‹ 鱧 ‘ ‘¯Â∂ ‹∂Ï∑ı⁄ Ò¬∆ E@@ ÍΩ∫‚ (DB ‘˜≈ ∞ͬ∂) «ÓÒÁ∂ √È¢ Í ¿∞√ Á∆ ¡ºÔ≈Ù «˜ßÁ◊∆ 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ È∂ ¿∞√ Á∂ ‹∂Ï∑ı⁄ ”Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ √∆¢ ≈«‹ßÁ Ó≈Ù± ’∆È∆¡≈ ”⁄ Í∆.¡ÀÈ. Ó≈Ù± Ȫ È≈Ò «¬’ ÒΩ«‹√«‡’√ ’ßÍÈ∆ ⁄Ò≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡’±Ï ”⁄ ¿∞È∑ª 鱧 ¡ˆÚ≈’≈ª Á≈ ¯Ø È ¡≈«¬¡≈, «‹√ «Úº ⁄ «Ú≈‹ Á∂ ÏÁÒ∂ ”⁄ «¯ΩÂ∆ Á∆ ’Ó ⁄∞’≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ √∆¢ ‹Á«’ ¿∞√ √Ó∂∫ «Ú≈‹ Òß‚È Á∂ «¬’ ‘Ø‡Ò ”⁄ Ò∞«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ «Ú≈‹ Á∂ ÁØ√ ͇∂Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ «¬’ ‘Ø √≈Ê∆ CA √≈Ò≈ Ó≈’√ ÏÀÈ∂‡ È∂ ≈«‹ßÁ Ó≈Ù± 鱧 ’¬∆ ¯ØÈ ’∆Â∂ ¡Â∂ ¤∂ Òº÷ B@ ‘˜≈ ÍΩ∫‚ Á≈ √Ø È≈ Òß‚ È Á∂ ÓÙ‘± √‡Ø “‘À‚˜” «Úº⁄ ÷ØÒ∑∂ «¬º’ ¡À’≈¿±∫‡ ”⁄ (Ï≈’∆ √Î≈ AE ”Â∂)

VOL. 20

No. 1023

CALIFORNIA EDITION

“‘º’-¬∂-Á√Â≈” Ò¬∆ ‘∞‰ «¯ÈÒÀ∫‚ ”⁄ √≥ÿÙ Òß‚È (Ï≈Û-Ì◊Â≈ Ì≈¬∆ ’≈): «¯ÈÒÀ∫‚ «Úº⁄ «¬º’ «√º÷ Ϻ√ ‚≈«¬Ú, «◊ºÒ √∞÷ÁÙÈ «√ßÿ, ‹Ø «’ ÚÀȇ≈ È∂Û∂ «¯«ÈÙ ≈‹Ë≈È∆ ‘ÀÒ«√ß’∆ «Úº⁄ Ú∆˙Ò∆¡≈ Ȫ Á∆ «¬º’ Ϻ√ ’ßÍÈ∆ «Úº⁄ ’ßÓ ’Á≈ ‘À , ¡≈͉∆ ÈΩ ’ ∆ ÁΩ  ≈È Íº ◊ Ïß È ∑ ‰ Ò¬∆ ÒÛ≈¬∆ ÒÛ «‘≈ ‘À¢ ÔÒ∂¡ «¯«ÈÙ ÍÏ«Ò’ ÏΩ ‚ ’≈√«‡ß ◊ ’ß Í È∆ Á∆ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’ß Í È∆ Á∂ ¡Ë∆’≈∆¡ª √≈‘Ó‰∂ ͺ◊ «Úº⁄ ’ßÓ ’ ’∂ ¿∞È∑ª 鱧 «√º÷ª Ò¬∆ Á√Â≈ Á∆ ¡«‘Ó∆¡Â √Ófi≈¿∞ ‰ ≈ ⁄≈‘∞ ß Á ≈ ‘À ¢ «√ß ÿ È∂ «¬º ’ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ «’‘≈, T«¬º’ «√º÷ ‘؉ ’ ’∂ ͺ◊ ÏßÈ∑‰≈ Ó∂≈ ¡«Ë’≈ ‘À¢U ¿∞√ È∂ ¡º ◊ ∂ «’‘≈, TÓÀ ∫ «ÚÙÚ≈Ù ’Á≈ ‘ª «’ «’√∂ ‘Ø ËÓ Ú≈√Â∂ Ó∂∆ Á√Â≈ ’ج∆ ¡Û⁄È È‘∆∫ ÍÀÁ≈ ’∂◊∆ «’¿∞∫«’ ¡√∆∫ «’√∂ Á±√∂ ËÓ È±ß Âß◊ È‘∆∫ ’Á∂, ¡√∆∫ «√¯ ¡≈͉∂ ËÓ «Úº⁄ ‘∆ «ÚÙÚ≈Ù º÷Á∂ ‘ª¢U «√ßÿ ¿∞È∑ª Í«‘Ò∂ ’∞ºfi «√º÷ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ‘À «‹‘Û∂ «’ AIH@

Á∂ Á‘≈’∂ ÁΩ≈È ¿∞µÂ∆ ÔΩÍ Á∂ «¬√ «‘º√∂ «Úº⁄ ¡≈ ’∂ Ú√∂ √È¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡≈͉∆ Íß‹≈Ï ¯∂∆ ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’ßÓ ”Â∂ ͺ◊ ÏßÈ∑’∂ ‹≈«¬¡≈ ’∂◊≈¢ Ù∞± «Úº⁄ ª «’√∂ È∂ ’Ø ¬ ∆ «¬Â≈˜ È≈ ’∆Â≈ Í ÁØ Ó‘∆«È¡ª «Íº ¤ Ø ∫ ’ßÍÈ∆ ¡Ë∆’≈∆¡ª 鱧 «¬√ √ßÏßË∆ Íz∂Ù≈È∆ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ ¿∞√ È±ß Íº◊ ÏßÈ∑‰ ÂØ∫ Ø«’¡≈ «◊¡≈ ª «’ ¿∞‘ ’ßÍÈ∆ Á∂ ÚÁ∆ ’≈ȱßÈ Á∆ Í≈Ò‰≈ ’∂¢ «√ßÿ Á≈ Ï∂‡≈ Ú∆ ͺ◊ ÏßÈ∑Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞ √ Á∆ «¬º ¤ ≈ ‘À «’ ¿∞ ‘ «¯ÈÒÀ∫‚ ”⁄ ¡≈͉∆ ÎΩ‹∆ ‡z∂«Èß◊ ÁΩ≈È Ú∆ ͺ◊ ÏßÈ∑Á≈ «‘ √’∂¢ √∞÷ÈÚÁ∆Í È∂ «’‘≈, TÎΩ‹ «Úº⁄ √∂Ú≈ ’È∆ ‘ «Ú¡’Â∆ Ò¬∆ ˜±∆ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫ Ú∆ ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ «¬º’ ‘؉≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ª¢U «¯ÈÒÀ∫‚ Á∂ Á±‹∂ ◊∞¡ª„∆ Ó∞Ò’ª È≈Ú∂ ¡Â∂ √Ú∆‚È ÁØ‘ª È∂ ‘∆ ÎΩ‹∆ «√º÷ª È±ß Íº◊ ÏßÈ∑‰ Á∆ ¡≈«◊¡≈ «ÁºÂ∆ ‘ج∆ ‘À¢‡∂‚ Ô±È∆¡È Óß‚Ò Á∂ Ú’∆Ò ¡È± ‡±‹≈ Ò«‘‡Ø È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª 鱧 ÌØ√≈ ‘À «’ ’≈ȱßÈ∆ ÂΩ ”Â∂ ͺ◊ ÏßÈ∑‰≈ ’ج∆ ⁄ÈΩÂ∆ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ø’ ‘‡ ‹≈Ú∂◊∆¢

PH: (905) 671-4761

Fax: 1-888-981-2818

ÚÀ « Òß ◊ ‡È (Ï≈Û-Ì◊Â≈ Ì≈¬∆ ’≈): «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ ¡Á≈Ò «Úº⁄ «¬º’ ¡Ω È∂ √ϱ Í∂Ù ’∆Â∂ ‘È ‹Ø Áº√Á∂ ‘È «’ D Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ ¡ÍzÀÒ B@AA «Úº⁄ ¿∞√ È≈Ò Ú≈∆ Ú≈∆ ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈ √∆¢ ¯∂¡ ¯À’‡√ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ «È¿±˜ Á∆ ıÏ ¡È∞√≈ ¡Ó∆ ⁄ßÁ (BE), ‘«ÚßÁ «√ßÿ (BB), ’ÓÒ‹∆ «√ß ÿ (BG) ¡Â∂ √∞ Ó ∆ ÚÓ≈È∆ (BF) ‘À « ÓÒ‡È ‘≈¬∆’Ø  ‡ «Úº ⁄ ¡≈͉∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ’Ø«Ù√ ’ ‘∂ ‘È¢ ¡Ω È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ D Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ «¬È∑ ª ÁØ Ù ∆¡ª È∂ ¿∞ √ È≈Ò ¿∞ √ Ù≈Ó ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈ ‹ÁØ∫ ‘À«ÓÒ‡È Á∂ D@@Ú∂∫ ‘¯Â∂ Á∂ ‹ÙȪ Á∂ ÓΩ’∂ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∆¡ª ◊Ò∆¡ª «Úº⁄ Ú∆-¬∂‡ (V8) √∞Í’≈ ∂«√ß◊ ÍzÂ∆ÔØ◊Â≈ ⁄ºÒ ‘∆ √∆¢ ¡Ó∆ ⁄ßÁ, ‘«ÚßÁ ¡Â∂ √∞Ó∆ ÚÓ≈È∆ ‘À«ÓÒ‡È Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂

‘È ¡Â∂ ’ÓÒ‹∆ «È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ ¿∞µÂ∆ ¡≈«¬ÒÀ∫‚ ”⁄ ÍÀ∫Á∂ ’ÀÂ’≈Â∆ ‡≈¿±È Á≈ Ú√È∆’ ‘À¢Ï⁄≈¡ ͺ÷ Á∂ Ú’∆Ò «¯«ÒÍ ’∂¡È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Í∆Û ÒÛ’∆ «‹√ Á∆ ¿∞Ó ¿∞√ Ú’Â AI √≈Ò Á∆ √∆ ‘À«ÓÒ‡È Á∂ ÚÀ’≈ÂØ √‡∂‚∆¡Ó È∂Û∂ ¡≈͉∂ «¬º’ ÁØ√ È≈Ò ¿∞√ √Ó∂∫ Ù≈Ï Í∆ ‘∆ √∆ ‹ÁØ∫ ¿∞µÊ∂ ˜Àµ‚ ˜Àµ‚ ‡ΩÍ ◊∞ºÍ Á≈ «¬º’ ÙØ¡ ⁄ºÒ «‘≈ √∆¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØÈØ∫ «ÓÒ √‡∆‡ ”Â∂ √«Ê ÍÀ’ ¡À∫‚ √∂Ú √‡Ø ”Â∂ ◊¬∂ «‹ºÊ∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ó∞ Ò ≈’≈ «¬º ’ AF √≈Ò≈ ¡Ó∆’∆ ’∞Û∆ È≈Ò ‘ج∆¢ «¬√ ‹ØÛ∂ È∂ ¿∞√ ’∞Û∆ È±ß Ù«‘ º’ ¡≈͉∂ È≈Ò ⁄ºÒ‰ Ò¬∆ «’‘≈ ¡Â∂ ¿∞‘ «ÂßÈØ∫ ÍÀ’ ¡À∫‚ √∂Ú Á∂ Í≈«’ß◊ ÒΩ‡ ”⁄Ø∫ ÍÀÁÒ

‘∆ Ï≈‘ ÚºÒ Â∞È Òº◊∂¢ «¬‘ ÿ‡È≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ú≈Í∆ ‹ÁØ∫ «¬º’ ’≈, «‹√ 鱧 ⁄ªÁ ⁄Ò≈ «‘≈ √∆ ¡Â∂ ÚÓ≈È∆ ¿∞√ Á∆ Ó∞√≈¯ √∆‡ ”Â∂ ÏÀ·≈ √∆, ¿∞È∑ª «ÂßȪ Á∂ ’ØÒ ¡≈ ’∂ ∞’∆¢ ¿∞È∑ª ÁØ‘ª ’≈ √Ú≈ª È∂ ¿∞Ȫ∑ «ÂßȪ ȱ ß ’≈ «Úº ⁄ ÏÀ · ‰ Ò¬∆ «’‘≈¢ Í∆Û ÒÛ’∆ ¡Á≈Ò Á∂ ¿∞√ ’Ó∂ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á È‘∆∫ √∆ «‹ºÊ∂ ÏÒ≈Â’≈ Á≈ ’∂√ ⁄ºÒ «‘≈ √∆ √◊Ø∫ ¿∞‘ È≈Ò Á∂ ’Ó∂ ÂØ∫ «¬º’ Ú∆«‚˙ «Òß’ Á∂ ˜∆¬∂ ¡≈͉∆ ◊Ú≈‘∆ Á∂ ‘∆ √∆¢ Í∆Û È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ Í«‘Òª ª ÊØÛ∑∆ «‹‘∆ Ȫ‘-È∞º’ ’∆Â∆, Í ¿∞√ È≈Ò Ú≈Ò∆ AF √≈Ò≈ ’∞Û∆ ¿∞È∑ª ÁØ‘ª

Òß‚È : «’√∂ √Ó∂ ͱ∂ «ÚÙÚ ”Â∂ ≈‹ ’È Ú≈Ò∂ ¡ß◊∂˜ ¡º‹ ¡≈͉∆ ‘∆ ≈‹Ë≈È∆ Òß‚È «Úº⁄ ÿº‡ «◊‰Â∆ ωÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ «¬’ Â≈˜≈ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ Òß‚È «Úº⁄ «ÚÁ∂Ù∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’≈ Á∆ «Íº ¤ Ò∂ «¬º ’ Á‘≈’∂ ÁΩ  ≈È «◊‰Â∆ «Úº⁄ «‹‘Û≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¿∞√ «Úº⁄ Ì≈Â∆¡≈ Á∆ «◊‰Â∆ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘À¢ «¬√ √Ó∂ Òß‚È «Úº⁄ Úº√Á∂ ’∞ºÒ «ÚÁ∂Ù∆¡ª «Úº⁄Ø∫ I ¯∆√Á∆ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ ‘È¢ «¬º’ ¡ßÁ≈˜∂ Ó∞Â≈«Ï’ B Òº÷ FC ‘˜≈ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’ Òß‚È «Úº⁄ Ú√∂ ‘ج∂ ‘È¢ B@AA «Úº⁄ Òß‚È «Úº⁄ «ÂßÈ «ÓÒ∆¡È «ÚÁ∂Ù∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’ √È, ‹Ø «’ Òß‚È Á∆ ’∞ºÒ ¡≈Ï≈Á∆ Á≈ CG ¯∆√Á∆ ωÁ≈ ‘À ¢ «¬º Ê ∂ ÚȉÔØ◊ ‘À «’ «¬ß◊ÒÀ ‚ ¡Â∂ Ú∂Ò˜ «Úº⁄ Ú√∂ ‘ج∂ ’∞ºÒ «ÚÁ∂Ù∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’≈ Á≈ D@ ¯∆√Á∆ «‘º√≈ Òß‚È «Úº⁄ «‘ßÁ≈ ‘À¢ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∂ ≈Ù‡∆ ¡ß’Û≈ «ÚÌ≈◊ ¡È∞√≈

“¡ß◊ ’º„‰ Ò¬∆ ‚≈’‡≈ È∂ Ϻ⁄∆ Á≈ ’∆Â≈ √∆ ’ÂÒ”

Â≈ «’ Ì≈Â∆ Â∂ ÏÂ≈È∆¡≈ √’≈ ”Â∂ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ ’±È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ «ÚÁ∂Ù Á¯Â ¡Â∂ Ì≈Â∆ ‘≈¬∆ ’«ÓÙÈ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ’ßÓ ’ ’∂ ¿∞√ Á∂ ¡ß◊ Ú≈Í√ ÒÀ‰ Ò¬∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘È¢ Á±‹∂ Í≈√∂ ¿∞√ Ò≈Ù Á≈ ÍØ√‡-Ó≈‡Ó ’È Ú≈Ò∂ ≈«‹ß Á ≈ ‘√ÍÂ≈Ò Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ ⁄≈ ÓÀ∫Ï∆ ‚≈’‡≈ Á∂ ÏØ‚ È∂ Í«Ú≈ Á∂ «Ï¡≈Ȫ 鱧 fi±· Á≈ «¬º’ Í∞ÒßÁ≈ Áº«√¡≈ ‘À¢ ‚≈’‡≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÒÛ’∆ Á∆ Ò≈٠ͱ∂ √∆’ ¡ß◊≈ È≈Ò ÍØ√‡-Ó≈‡Ó Ò¬∆ ¿∞È≈∑ ’ØÒ ¡≈¬∆ √∆ ¡Â∂ ÓΩ Á∂ ’≈È≈ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞È∑≈ ‘∆ √∆’ ¡ß◊ ’º„ ’∂ ‹≈ ⁄ Ò¬∆ Ì∂‹∂ √È¢ «¬‘ √≈∆¡≈ ◊ºÒ≈ «Ò÷Â∆ «’≈‚ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á ‘È¢ ‚≈’‡≈ ¡È∞√≈ «¬√ √ÏßË∆ «ÓzÂ’ ÒÛ’∆ Á∂ ÍÚ≈ 鱧 ‹≈‰± ’Ú≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ «¬√ √ÏßË

«Úº⁄ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ ≈«‹ßÁ≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ ¯ØÀ «˜’ √≈«¬ß√ Á∂ Ó≈‘ ¡Â∂ ⁄≈ ÓÀ∫Ï∆ ‚≈’‡≈ Á∂ ÏØ‚ Á∂ Ó∞÷∆ ‚≈. √∞«ßÁ «√ßÿ ˙Ï≈¬∂ È∂ Á«√¡≈ «’ «ÓzÂ’ ÒÛ’∆ ◊∞«’È ’Ω Í∞ º ∆ √z. √ßÂ÷ Ø «√ßÿ Ú≈√∆ ’∂‘ «√ßÿ ’≈ÒØÈ∆ Ú≈‚ Èß: C «√‡∆ ÷ßÈ≈ Á∆ Ò≈Ù È±ß F ¡ÍzÒ À B@AC 鱧 ≈«‹ßÁ≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ Á∞Í«‘ AB.A@ «Ó߇ ”Â∂ «Ò¡≈ Á≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞√∂ «ÁÈ Á∞Í«‘ AB.D@ «Ó߇ ”Â∂ Ê≈‰≈ «√‡∆ ÷ßÈ≈ Á∂ ‘ΩÒÁ≈ √z. √‹‰ «√ßÿ È∂ ¿∞√ ’∂√ Á∂ ’≈ˆ˜ ¿∞È∑≈ º’ Í‘∞ß⁄≈¬∂ √È¢ ‚≈. ˙Ï≈¬∂ ¡È∞√≈ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò ÷ßÈ≈ «Ú÷∂ «ÓzÂ’ ÒÛ’∆ Á∆ Ò≈Ù Á≈ ÍØ√‡-Ó≈‡Ó ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‹≈‰ ÂØ Ï≈¡Á ‘∆ Ò≈Ù È±ß ≈«‹ßÁ≈ ‘√ÍÂ≈Ò Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ À¯ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ «‹Ê∂ ÍØ√‡Ó≈‡Ó ’È Ò¬∆ ÓÀ‚∆’Ò ’≈Ò‹

Í«‡¡≈Ò≈ Á∆ «Ízß√∆ÍÒ ‚≈. ¡È∆Â≈ ◊∞ÍÂ≈ È∂ ÍØ√‡-Ó≈‡Ó ’È Ò¬∆ D ‚≈’‡≈ Á∂ «¬’ ÏØ‚ Á≈ ◊·È ’∆Â≈ «‹√ «Ú⁄ ‚≈. √∞«ßÁ «√ßÿ ˙Ï≈¬∂, ‚≈. ¡«ÈÒ √±∆, ‚≈. ¡≈. Í∆. ¡Àµ√. √∆Ï∆¡≈ ¡Â∂ ‚≈. ¡ÙØ’ ’∞ Ó ≈ Ù≈ÓÒ √È¢ ‚≈. ˙Ï≈¬∂ ¡È∞√≈ «‹Ú∂ «’ «ÓzÂ’ ÒÛ’∆ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡≈ È∂ Áº«√¡≈ ‘À «’ ÒÛ’∆ È±ß Í«‘Ò≈ ‘∆ «ÁÒ Á∆ Ï∆Ó≈∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ Ï∆Ó≈∆ ’≈È ‘∆ Òß‚È (Ô±.’∂) «Ú÷∂ ¿∞√ Á≈ ÁØ Ú≈ ¡ΩÍz∂ÙÈ Ú∆ ‘Ø ⁄∞º’≈ √∆ «‹√ Á∂ «ÈÙ≈È ÒÛ’∆ Á∂ «ÓzÂ’ √∆ ”Â∂ Ú∆ ÓΩ‹±Á √È¢ ‚≈’‡≈ È∂ ¿∞√∂ ’∂√ «‘√‡∆ ¡È∞√≈ «ÓzÂ’ ÒÛ’∆ Á∂ √∆ Á≈ ÍØ√‡Ó≈‡Ó ’«Á¡≈ Ò≈Ù Á≈ «ÁÒ, ÁØÚ∂ Î∂ÎÛ∂, √≈≈ «ÁÓ≈ˆ «‘√‡Ø ÍÀÊÒ Ø ‹ Ø ∆’Ò ‹≈ ⁄ Ò¬∆ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ √’≈∆ ÓÀ‚∆’Ò (Ï≈’∆ √Î≈ AE ”Â∂)

鱧 ‹≈‰Á∆ √∆ √Ø ¿∞‘ ◊º‚∆ «Úº⁄ ÏÀ· ◊¬∂¢Í ¿∞√ 鱧 ¿∞√ Ú∂Ò∂ Ï‘∞ «⁄ßÂ≈ ‘؉ Òº◊∆ ‹ÁØ∫ ◊º‚∆ Ù«‘ 鱧 ‹≈‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ Ò∂’ ؇ØØ¡≈ ÚºÒ È±ß ⁄ºÒ ͬ∆¢ ¿∞√ 鱧 ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ√Â È±ß Ò∂’ Ø‚ ”Â∂ √«Ê «¬º’ ÿ ¡ßÁ «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ «‹ºÊ∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ¿∞√ È≈Ò Í«‘Òª ⁄ªÁ È∂ ÏÒ≈Â’≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ¿∞√ «Íº¤Ø∫ «ÂßÈ ‘Ø «Ú¡’Â∆¡ª È∂¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ Ù∞± «Úº⁄ ª ¿∞√ È∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆, Í «¯ ‘Ω√Ò≈ ¤º‚ «ÁºÂ≈¢ ¿∞‘ «¬‘∆ ¿∞Ó∆Á º÷ ‘∆ √∆ «’ «¬‘ ‘ÀÚ≈È ¡≈͉∆ ‘Ú√ √ªÂ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ 鱧 ‹≈‰ Á∂‰◊∂ Í Ï≈¡Á «Úº⁄ ¿∞√ 鱧 ¡À˜Ó∂ (¡√ÊÓ≈) Á≈ ÁΩ≈ ÍÀ «◊¡≈¢ ‹ÁØ∫ Ï⁄≈¡ ͺ÷ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¿∞√ 鱧 √Ú≈Ò ’∆Â≈ «’ ¡Í≈Ë∆ «’√ Ó±Ò Á∂ √È Âª ¿∞√ È∂ «’‘≈, “Ì≈Â∆”¢

¡≈√‡zÒ ∂ ∆¡≈¬∆ «√Ò∂Ï√ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘ØÚ∂ «‘ßÁ∆ ÓÀ Ò ÏÈ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∆¡ª Ô±È∆Ú«√‡∆¡ª Â∂ √’± Ò ª ”⁄ «‘ß Á ∆ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ò¬∆ ’∞ÙÒ Ì≈Â∆ ÍzÚ≈√∆¡ª 鱧 Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ «¬’ «Êß’ ‡À∫’ Á∆ «ÍØ‡ ”⁄ «¬‘ ◊ºÒ ’‘∆ ◊¬∆ ‘À¢ ÓÀÒÏÈ Á∂ «Êß’ ‡À∫’ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ «¬ß‚∆¡≈ «¬ß√‡∆«⁄¿±‡ (¬∂.¡≈¬∆.¡≈¬∆.) Á∆ «ÍØ‡ ”⁄ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ Á∂ √’±Ò∆ «√Ò∂Ï√ ”⁄ «‘ßÁ∆ 鱧 Ù≈ÓÒ ’È Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «‘ß Á ∆ ȱ ß

E-mail: Info@ajitweekly.com

Òß‚È ”⁄ Ì≈Â∆¡ª Á∆ ‹È√ß«÷¡≈ ”⁄ Ì≈∆ Ú≈Ë≈

«È¿± ˜∆ÒÀ∫‚ ”⁄ D Ì≈Â∆ ◊À∫◊ ∂Í Ò¬∆ «ˆz¯Â≈

Í≥‹≈Ï ”⁄ Ó∆ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∆ «√º÷ Ϻ⁄∆ Á∂ Ó≈«Í¡ª Á≈ ÁØÙ

Òß ‚ È-¡º · √≈Òª Á∆ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∆ «√º÷ ÒÛ’∆ Á∂ Ó≈«Í¡≈ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À «’ Ì≈ ”⁄ «√‘ ’Ó∆¡≈ È∂ ¡ß◊ ’º„‰ Á∆ ¡√¯Ò ’Ø«√Ù ”⁄ ¿∞È≈∑ Á∆ Ϻ⁄∆ Á∆ ‘º«Â¡≈ ’∆Â∆ ‘À¢ ◊∞«’È ’Ω Ò≈«¬Ò 鱧 «ÏÓ≈ ‘؉ ’≈È Íß‹≈Ï Á∂ ÷ßÈ≈ Á∂ «¬’ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ «Ò¡≈ Á≈ «◊¡≈ √∆ «‹Ê∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ √‡≈¯ È∂ ¿∞√ 鱧 «¬º’ Ùº’∆ ‡∆’≈ Ò◊≈«¬¡≈¢ ◊∞«’È Á∆ Ó≈Â≈ ¡ß«Óz ’Ω È∂ «’‘≈ «’ ‡∆’≈ Òº◊‰ ÂØ∫ ’∞fi º √À«’ß‚≈ Ï≈¡Á ‘∆ ◊∞«’È Á∆¡≈ ¡º÷≈ ¿∞Í ⁄Û∑ ◊¬∆¡≈ Â∂ ¿∞√ Á∂ «⁄‘∂ Á≈ ß◊ «Îº’≈ ÍÀ «◊¡≈¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ 鱧 ÍÂ≈ √∆ «’ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ √‡≈¯ È∂ ¿∞√ Á∆ Ï∂‡∆ 鱧 ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘∆ Ó≈ «ÁºÂ≈ √∆¢ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ Á∆ Ó≈√±Ó Ë∆ Á∆ ‘º«Â¡≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢ ◊∞«’È Á∂ Í«Ú≈ ¡È∞√≈ «¬√ ÂØ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À «’ «’√ Â∑≈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ÁΩ≈È ¿∞√ Á∂ ¡ß◊ ’º„ Ò¬∂ ◊¬∂ Â∂ ¿∞√ Á∆ ÓΩ Ì∂ÁÌ∆ ‘≈Ò≈ ”⁄ ‘ج∆¢ ‹ÁØ ¿∞ √ Á∆ «Óz  ’ Á∂ ‘ ȱ ß ¿∞ È ∑ ª Á∂ ÏÂ≈È∆¡≈ √«Ê ÿ «Ò¡≈ Á≈ «◊¡≈ Â≈ ¿∞È≈∑ 鱧 ÍÂ≈ Òº◊≈ «’ ¿∞√ Á∂ ’¬∆ ¡ß◊ ˆ≈«¬Ï √È Â∂ «√¯ ¿∞√ Á∆¡≈ ¡º÷≈ ‘∆ Ï⁄∆¡≈ √È¢ ÷ßÈ∂ Á∆ √Ê≈È’ Í∞«Ò√ È∂ ¿∞È≈∑ Á∂ «Ï¡≈È Âª Ò¬∂ √È Í Í«Ú≈ 鱧 ÌØ√≈ È‘∆∫ ‘À «’ ’∂√ Á∆ √‘∆ Â∆’∂ È≈Ò ‹≈ ⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ Ï«ÓßÿÓ ”⁄ ¿∞ÊØ∫ Á∂ ’Ω∫√Ò È«ßÁ ’±È Â∂ Ò∂‚∆Ú∞‚ º Á∂ ¡ÀÓ. Í∆. ÙÏ≈È≈ Ó«‘Ó±Á Ú∆ Í«Ú≈ Á∆ «¬√ Ó∞«‘ßÓ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È

22 to 28 May, 2013

≈Ù‡Óß‚Ò Á∆ ¬∂Ù∆¡≈¬∆ È∆Â∆ Á≈ ¡«‘Ó «‘º √ ≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ ͺÂ’≈ ‘Ó∆Ù ÓÀ’‚ΩÈÒ‚ ÚÒØ∫ «¬º’ «Ò÷Â∆ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò √’≈ Á∂ ¬∂Ù∆¡≈ √¯ÀÁ ͺÂ ”⁄ ⁄≈ (Ï≈’∆ √Î≈ AE”Â∂)

‘∞‰ Òß‚È «Úº⁄ «◊‰Â∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Ì≈Â∆ ÒØ’ ¡≈«¬Ù ÒØ’≈ 鱧 Ú∆ «Í¤∂ ¤º‚ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ Íz’≈ Ì≈Â∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’ «¬ß◊ÒÀ ‚ ¡Â∂ Ú∂Ò˜ «Úº⁄ Ú∆ «ÚÁ∂Ù∆ Ó±Ò Á≈ √Ì ÂØ Úº‚≈ ◊∞ºÍ ω «◊¡≈ ‘À¢ Â≈˜≈ ÓÁÓÙ∞Ó≈∆ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òº◊≈ ‘À «’ B@@A «Úº⁄ Òß‚È «Úº⁄ Ú√∂ ‘ج∂ Ì≈Â∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ D Òº÷ EF ‘˜≈ √∆ ¡Â∂ ‘∞‰ F Òº÷ ID ‘˜≈ º’ Í‘∞ß⁄ ◊¬∆

‘À¢ «¬‘ Ú≈Ë≈ EB ¯∆√Á∆ ωÁ≈ ‘À¢ «¬√∂ Íz’≈ Í≈«’√Â≈È∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’ Ú∆ «¬Ê∂ ’≈¯∆ ÚË∂ ‘È ‹Ø «’ «ÂßÈ Òº÷ ÂØ∫ D Òº÷ H@ ‘˜≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ Òß‚È «Úº⁄ B@@A ÂØ∫ «ÚÁ∂Ù∆ Ó±Ò Á∂ ÒØ’≈ Á∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ ED ¯∆√Á∆ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ‹Á «’ ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº ⁄ ‹ß Ó ∂ ÒØ ’ ≈ Á∆ «Í¤Ò∂ Á≈‘’∂ «Úº ⁄ «◊‰Â∆ ÿ‡∆ ‘À¢

¡Ó∆’∆ √’±Òª «Úº⁄ Ϻ«⁄¡≈ 鱧 ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈ «‘À «’ “«√º÷ ÷≈Û’± ‘È” «È¿± ÔΩ’ - ¡Ó∆’∆ √’±Òª «Úº⁄ Ϻ«⁄¡≈ 鱧 ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «√º÷ ÷≈Û’± ‘È¢ «¬«Â‘≈√ Á∆¡ª «’Â≈Ϫ «Úº ⁄ «√º÷≈ 鱧 “÷≈Û’±” ’«‘ ’∂ √ßÏØË ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢ ’ÀÒ∂¯ØÈ∆¡≈ Á∂ √ÀÈ ‘ؘ∂ Ù«‘ Á∂ Ó≈¿±∫‡ ÍÒÀ˜À∫‡ ‘≈¬∆ √’±Ò Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ ‹√Ò∆È ’Ω È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∆ «ÚÙÚ «¬«Â‘≈√ Á∆ «’Â≈Ï «Úº⁄ Á‹ Ú∂  «Ú¡ª Ó∞  ≈«Ï’ Ì≈ Á∆ √≈Ï’≈ ÍzË≈È ÓßÂ∆ «¬ßÁ≈ ◊≈ Ë∆ Á∆ ‘º « ¡≈ «√º ÷ ÷≈Û’± ¡ ª È∂ ’∆Â∆¢ÓÈ∞ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ª Ò¬∆ √◊Ó ‹Ê∂ÏßÁ∆ «√º÷ ’Ø¡ÀÒ∆ÙÈ È∂ «’Â≈Ï «Úº⁄ Á‹ «¬√ Ú∂Ú∂ Á≈ ÈØ«‡√ ÒÀ∫«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √Ïß Ë Â «’Â≈Ϫ ¤≈͉ Ú≈Ò∂ Íz’≈Ù’ª ¡Â∂ «√º«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ È≈Ò √ßÍ’ ’ ’∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ◊ßÌ∆ «¬Â≈˜ Íz◊‡≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ‹Ê∂ÏßÁ∆ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ «¬º’ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ «√º÷ Ϻ⁄∂ «√º«÷¡≈ ‘≈√Ò ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‹∂ ¿∞È∑ª ȱß

¡≈͉∆ ’Ω Ó Ï≈∂ ‘∆ ˆÒ ‹≈‰’≈∆ ÍÛ∑È È±ß «ÓÒ∂◊∆ ª ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈˙ «’ «√º÷ ËÓ Á≈ ’∆ ¡’√ ω∂ ◊ ≈¢ ‹Ê∂ Ï ß Á ∆ È∂ «’‘≈, “¡Ó∆’≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∞È∆¡ª Ì «Úº⁄ Úº√Á∂ «√º÷ ’Á∂ «¬‘ ’ÒÍÈ≈ Ú∆ È‘∆∫ ’ √’Á∂ «’ ¿∞ È ∑ ª Á∂ ËÓ Ï≈∂ ˆÒ ‹≈‰’≈∆ Íz’≈«Ù ’∆Â∆ ‹≈Ú∂, «‹√ È≈Ò ¿∞ È ∑ ª Á≈ ËÓ ¡Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í«Ú≈ Ú∆ ÍzÌ≈«Ú ‘∞ßÁ≈ ‘ØÚ∂¢” «¬Ê∂ «¬‘ Ú∆ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ÍÛ∑≈¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª Í≈· Í∞√Â’ª «Úº⁄ «√º÷ ËÓ È±ß «‘ßÁ± ËÓ Á≈ «‘º√≈ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡«‹‘∆ ˆÒ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª Í∞√Â’ª ÂØ∫ Ϻ«⁄¡ª 鱧 √∂Ë «ÓÒ‰ Á∆ ¡≈√ «’Ú∂∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À? ¡Ó∆’≈ Á∆¡ª «√º÷ ‹Ê∂ÏßÁ∆¡ª È∂ ¡«‹‘∆¡ª Í≈· Í∞√Â’ª Á∆ ͤ≈‰ ’È Á≈ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «‹È∑ª «Úº⁄ «√º÷ ’ΩÓ Ï≈∂ ˆÒ ‹≈‰’≈∆ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢


2

CALIFORNIA ISSUE # 1023

AJIT WEEKL Y WEEKLY Division of 6178235 canada inc.

Founder Editor : Hon. Excutive Editor : Editor : Managing Director : International Editor : Astt. Sub-Editor : Director B.C. Operation :

Late (Dr.) Prof. Darshan Singh Kanwaljit Kaur Bains Kanwar Bains Vinny Bains Syed Asif Shahkar Jatinder Singh Aulakh Harblas Kahlon

STAFF REPORTERS HARJINDER SINGH BASIALA (NEW ZEALAND) BAKHSHINDER (PUNJAB) KULDIP SINGH B ADDON (NEW YORK) BADDON BHUPINDER SINGH (HOLLAND) SARA VJIT CHANDI (T OR ONT O) SARAVJIT (TOR ORONT ONTO)

FINANCIAL ADVISOR Sarabjit Saggu AD VISOR Y BO ARD ADVISOR VISORY BOARD CHAIN SINGH (FRANCE) BALKAR SINGH (FRANCE) RAGHBIR SINGH (FRANCE) PRESS PHOTOGRAPHER SUNDIP BRAR (647-294-4948) Brithish Columbia Rep. Sukhmander Singh Brar ‘Bhagta Bhai Ka’ California Rep. Jai Singh British Columbia Rep. Harbilas kahlon New York Rep. Kuldip Singh Baddon

ADVERTISING

1-888-371-2548, (905) 671-9612 (905) 671-8435, (416) 899-2548 Fax : 905-671-4766 Toll Free Fax : 1-888-981-2818 Editorial : (905) 671-4761 Website : www.ajitweekly. com e-mail : Info@ajitweekly.com

MAILING ADDRESS 2-7015 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1T7 CANADA PUBLICA TION PUBLICATION

MAIL

A GREEMENT

ACCOUNT NUMBER : 4750993, AGGREMENT NO : 40112768

The Ajit Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advertisers and don’t endorse any product or services advertised in the Ajit Weekly. Please consult your lawyer before buying/ hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Ajit Weekly is in the business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/ confirmed by an independent source.All psychic’s, soothsayers’ and astrologer’s ads are only for entertainment purposes. All rights reserved.

‘√È «¬’ Úæ‚≈ √±Î∆ Î’∆ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ ¿π√È∂ ÷πÁ≈ 鱧 Í≈ «Ò¡≈ ª ¿π√È∂ «¬’ ‘Ø 鱧 Ô≈Á ’∆Â≈ ¡Â∂ ÓÈ ‘∆ ÓÈ ¿√鱧 «√‹Á≈ ’∆Â≈Õ ““¡≈͉∂ ◊π± ȱ”ß ” ‘√È Á≈ ‹Ú≈Ï √∆ ““Âπ‘≈‚≈ ◊π± ’Ω‰ ˛”” ⁄∂«Ò¡ª Á≈ √Ú≈Ò √∆Õ ““«¬’ ⁄Ø”” ‘√È È∂ «’‘≈Õ ‘√È Î’∆ Á∂ ⁄∂«Ò¡ª Á∂ Ó±‘ ß ˛≈È∆ È≈Ò ¡æ‚∂ «‘ ◊¬ÀÕ «¬’ «¬æ‚∂ Úæ‚∂ √±Î∆ Î’∆ Á≈ ◊π± ÌÒ≈ «¬’ ⁄Ø «’Ú∂∫ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ⁄∂«Ò¡ª Á∆ ˛≈È∆ Á± ’È Ò¬ ‘√È Î’∆ ¡≈Í Ï∆Â∆ √π‰≈¿π‰ Òæ◊Õ∂ ““«¬’ ≈ ÓÀ∫ «¬’ Ù«‘ Á∂ ◊À√‡ ‘≈¿±√ «Ú⁄ ≈ ’應 Ò¬∆ «◊¡≈ ª ◊À√‡ ‘≈¿±√ Á∂ Ó≈Ò’ È∂«’‘≈ «’ «’√∂ ‹≈‰ ͤ≈‰ Ú≈Ò∂ ÏßÁ∂ Á∆ ◊Ú≈‘∆ ÍÚ≈˙Õ «¬‘ ◊À√‡ ‘≈¿±√ Á≈ «ÈÔÓ √∆ «’ ¿π√ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ Ó«‘Ó≈È È±ß «’√∂ ÒØ’Ò ÏßÁ∂ Á∆ ◊Ú≈‘∆ ÍÚ≈¿π‰∆ ÍÀ∫ Á∆ √∆Õ ÓÀ鱧 ¿π√ Ù«‘ «Ú⁄ ’ج∆ ‹≈‰Á≈ È‘∆∫ √∆Õ ≈ Á≈ Ú’Â √∆, ÓÀ∫ Á±∫Ø Âπ∂ ¡≈ ‘∂ ÏßÁ∂ 鱧 Ø«’¡≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ ‹∂ Âπ√∆∫ Ó∂∆ ◊Ú≈‘∆ Í≈ Á∂ÚØ Âª ÓÀÈß± «¬Ê∂ ’Ó≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ ·ß‚ «Ú⁄ ≈ ◊π˜≈ √’ª◊≈Õ ““ √æ⁄ ◊æÒ Âª «¬‘ ˛ «’ ÓÀ∫ «¬’ ⁄Ø ‘ªÕ Ó∂∆ ◊Ú≈‘∆ «¬‘ ◊À√‡ ‘≈¿±√ Ú≈Ò∂ È‘∆∫ Óßȉ◊∂Õ ‘ª ‹∂ Âπ√∆∫ «‘‰≈ ⁄≈‘πÁ ß ∂ ‘Ø Âª Ó∂∂ ÿ «‘ ‹≈˙Õ ÓÀ∫ ª ≈ ¡≈͉∂ ’ßÓ (⁄Ø∆) Â∂ «È’Ò ‹ªÁ≈ ‘ªÕ Âπ√∆∫ Ó∂∂ ÿ ·«‘ ‹≈˙”” ⁄Ø È∂ ÏÛ∂ ¡≈≈Ó È≈Ò ÓÀ鱧 ¡≈͉∆ ◊æÒ ’«‘ √π‰≈¬∆Õ ÓÀ∫ ÊØÛ∑∆ «fi‹’ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π√Á∂ ÿ ‹≈ «‡«’¡≈Õ ‹ÁØ∫ √Ú∂∂ ⁄Ø ¡≈«¬¡≈ ª ÓÀ∫ ¿π√鱧 Íπ櫤¡≈ ““’πfi ‘æÊ Òæ◊≈ ≈Â?”” ““È‘∆∫, ’ج∆ ◊æÒ È‘∆∫, ’æÒ∑ Ú∂÷ª◊∂”” ⁄Ø È∂ ‘æ√Á∂ ‘ج∂ «’‘≈Õ ÓÀ∫ ¿πÊ∂ «¬’ Ó‘∆È≈ «‘≈ ¡Â∂ «¬’ Ó‘∆È∂ «Ú⁄ ⁄Ø ‘ ؘ ⁄Ø∆ ’È ‹ªÁ≈ ¡Â∂ ¡√ÎÒ ÷≈Ò∆ ‘æÊ Ú≈Í√ ¡≈¿π∫Á≈ Í ¿π‘ ‘Ó∂Ù≈ Ó∂∂ √Ú≈Ò Á≈ ‘æ√ ’∂ ‹Ú≈Ï «ÁßÁ≈ ¡Â∂ ’«‘ßÁ≈ ““’ج∆ ◊æÒ È‘∆∫, ’æÒ∑ «Î ’Ø«ÙÙ ’ª◊≈Õ”” ÓÀ∫ ¿π√Á∆ «¬√ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ ’≈«¬Ò ‘Ø «◊¡≈ «’ «¬‘ ⁄Ø ¡≈͉∆ ؘ Á∆ ¡√ÎÒÂ≈ ÂØ∫ «È≈Ù È‘∆∫, «‹√È∂ «√Î Áπ«È¡≈Ú∆ ⁄∆˜ª Á∆ ⁄Ø∆ ’È∆ ˛Õ ÓÀ∫ «‹√È∂ ÁπÈ∆¡ª Á∂ √Ì ÂØ∫ ’∆ÓÂ∆ ÷˜≈È∂ «‹ßÈ∆ ÷πÁ≈ 鱧 Í≈¿π‰ Â∂ ¡æ÷ æ÷∆ ‘ج∆ ˛Õ «˜ßÁ◊∆ «Ú⁄ «’ßÈ∆ Ú≈ Áπ«ÏË≈ ¡Â∂ «È≈Ù≈ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ªÕ ÍÂ≈ È‘∆∫ ÷πÁ≈ ˛ Ú∆ ‹ª È‘∆∫Õ ÍÂ≈ È‘∆∫ «ÓÒ∂◊≈ ‹ª È‘∆∫Õ ÓÀ∫ ‹ÁØ∫ «¬√ ⁄Ø Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ¡Â∂ «È√⁄∂ 鱧 Ú∂«÷¡≈ ª Ó∂≈ ÷πÁ≈ 鱧 Í≈¿π‰ Á≈ «ÈÙ⁄≈ «ÁzÛ∑ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ¡ß ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ó’√Á «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ‘∆ «◊¡≈ ¡Â∂ Ó∂∆ «¬√ ’≈ÓÔ≈Ï∆ «Ú⁄ ¿π√ ⁄Ø Á≈ Úæ‚≈ ‘æÊ ˛, «¬√∂ ’’∂ ÓÀ∫

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

¬∂’ ÍæÊ ÂØ ¿π¤≈ÒØ ÂÏ∆¡Â √∂ Ô≈Ø ¿π√鱧 ¡≈͉≈ ◊π± «’‘≈ ˛Õ”” ‘√È √±Î∆ Á∆ ¿π’ ’Ê≈ ÓÈπæ÷ 鱧 ¡≈͉∆ Óß«˜Ò Âæ’ Í‘π⁄ ß ‰ Á≈ √Â≈ Áæ√Á∆ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ √Â≈ ˛ «ÁzÛ∑ «È√⁄≈, «ÁzÛ∑ «¬≈Á≈Õ ’ÀÒ≈«ÚÈ ’πÒ˜ ∂ ’«‘ßÁ≈ ˛ «’ «ÁzÛ ∑ ≈ Á∆ Ù’Â∆ Á∆ ʪ ’ج∆ È‘∆∫ ÒÀ √’Á≈Õ ’Ò≈ÂÓ’ ◊π‰ Ú∆ È‘∆∫Õ ’Ò≈ÂÓ’ ◊π‰ª È≈Ò Ìͱ «Ú¡’Â∆ Ú∆ ¡√ÎÒ ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ Íz«ÂÌ≈Ú≈È ÒØ’ Ú∆ ¡√ÎÒ ‘Ø √’∂Á ‘ÈÕ «¬’æÒ∆ «√æ«÷¡≈ Ú∆ ÒØ’ª 鱧 √ÎÒ È‘∆∫ ω≈ √’Á∆Õ √ÎÒÂ≈ Á∆ ’±ß‹∆ ˛ «ÁzÛ∑ «¬≈Á≈Õ «√Î «ÁzÛ∑ «È√⁄∂ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ‘∆ ¡≈͉∆ Óß«˜Ò Âæ’ Í‘πß⁄Á∂ ‘ÈÕ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ ¡Â∂ ·Ø√ √ß’ÒÍ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ‘ ¡√ßÌÚ ’ßÓ È±ß √ßÌÚ Ï‰≈¿π‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‘ ¤Ø‡∂ Úæ‚∂ ¿πÁÙ ∂ È±ß Í±≈ ’È Ò¬∆ ·Ø√ √ß’ÒÍ, Â∆Ï «¬æ¤≈ ¡Â∂ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ Á∆ ˜± ‘πßÁ∆ ˛Õ «¬’ √≈Ò Í«‘Òª Á∆ ◊æÒ ˛ «’ «¬’ √’±Ò, «‹√ «Ú⁄ Íø‹ Ïæ«⁄¡ª È∂ «¬’Ø «ÁÈ Á≈÷Ò≈ «Ò¡≈ ˛Õ Íø‹∂ Ïæ⁄∂ AB@ «’ÒØ ÂØ∫ ¿πÍ Á∂ Ì≈Á∂ √ÈÕ √≈∂ ¡≈͉≈ Ì≈ ÿ‡≈¿π‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂ √ÈÕ ¡æ· Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ÓÀ∫ ‡∂È 鱧 Íπ¤ æ ‰ «◊¡≈ «’ ¿π ‘ Ȫ Ïæ « ⁄¡ª «Ú⁄Ø ∫ «’ß«È¡ª ’π Ïæ«⁄¡ª È∂ ¡≈͉≈ Ì≈ ÿ‡≈«¬¡≈ ˛ ¡Â∂ «’ßÈ≈Õ ÓÀÈß± Áæ«√¡≈ «◊¡≈ «’ «√Î «¬’Ø Ïæ⁄∂ È∂ C@ «’ÒØ Ú‹È ÿæ‡ ’∆Â≈ ˛Õ «¬æÊØ∫ «¬’ ◊æÒ √ÍÙ‡ ‘πßÁ∆ ˛ «’ «¬’Ø ‡∂È «¬’Ø «‹‘∆¡ª ÓÙ∆Ȫ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «√Î «¬’Ø Ïæ⁄≈ ‘∆ «’¿π∫ ¡≈͉∂ Ó’√Á «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø«¬¡≈Õ ‹Ú≈Ï √ÍÙ‡ ˛ «’ ¿π√ ’ØÒ ·Ø√ √ß’ÒÍ ¡Â∂ «ÁzÛ∑ «ÈÙ⁄≈ √∆Õ «¬√ √ß√≈ «Ú⁄ «ÏȪ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ Á∂ ’ج∆ Ú∆ ’ßÓ √ÎÒÂ≈ È≈Ò È∂Í∂ È‘∆∫ ⁄≈«Û¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ ¡Â∂ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ È≈Ò Âπ√∆∫ ‹Ø ⁄≈‘πÁ ß ∂ ‘Ø, ¿π‘ Âπ‘≈˘ Íz≈Í ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ ‹Ø æÏ È±ß ⁄≈‘πÁ ß ≈ ˛ ¿π√˘ æÏ «ÓÒ ‹ªÁ≈ ˛Õ ‹Ø ÁΩÒ ¡Â∂ Â≈’ ⁄≈‘πßÁ≈ ˛, ¿π√Èπß «¬‘ «ÓÒ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √À’ÙÍ∆¡ ’«‘ßÁ≈ ˛ «’ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ ÿØÛ≈ ω ‹ªÁ∆ ˛ ª ÓÈπæ÷ ÿØÛ √Ú≈Õ Úæ‚∂ ¡Â∂ Ó‘≈È ’ßÓª 鱧 ’È Ò¬∆ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ Á∂ ÿØÛ∂ Â∂ √Ú≈ ‘؉≈ Ò≈˜Ó∆ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ BG ¡◊√ AICA «Ú⁄ ͱÏ∆ Ïß◊≈Ò «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ «⁄ÈÓÈ ’πÓ≈ ÿØÙ È∂ GC √≈Ò Á∆ ¿πÓ «Ú⁄ ˛Ò∆’≈͇,

«¬’ ‘Ò’≈ ‹‘≈˜, «¬’ ‘≈Ê∆, «¬’ ’≈ ¡Â∂ «¬’ ¿±· ¡≈«Á «’ßÈ≈ ‘∆ ’πfi ¸æ’ ’∂ √Ì È±ß ˛≈È ’ «ÁæÂ≈Õ ¶Ó∆ ¤≈Ò «Ú⁄ √ßÈ B@@D Á≈ ±√∆ ¿π ¶ «Í’ ◊Ø Ò ‚ ÓÀ ‚ Ò «Ú‹∂  ≈ ‡«‡¡≈È≈ ÒÀÏ∂Á∂Ú≈ È∂ ˛≈È ‘Ø ’∂ «’‘≈ ““«’ßÈ∆ «¬’≈◊Â≈ «Á÷≈¬∆ ˛ √z∆ «⁄ÈÓÈ È∂Õ ¿π‘ Ó∂∂ Íz∂ ‰≈ √Ø È∂ ¡Â∂ ÓÀ∫ Ó«‘√±√ ’∆Â≈ ˛ «’ √æ⁄Óπ⁄ ¿πÓ «’Â∂ ’ج∆ ¡«Ûæ’≈ È‘∆∫ ωÁ∆Õ «¬‘Ø ’≈È ˛ «’ ÓÀ∫ ¡≈͉≈ ¿π¶«Í’ Òª◊ ‹ßÍ √z∆ «˙ÈÓÈ È±ß √Ó«Í ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ √z∆ «⁄ÓÈÓÈ È±ß «¬√ ¿πÓ «Ú⁄ √ÎÒÂ≈ Á≈ ≈˜ Íπ«æ ¤¡≈ ª ¿π‘Ȫ «’‘≈ «’ «ÁzÛ∑ √ß’ÒÍ, «¬’≈◊Â≈ ¡Â∂ ¡«Ì¡≈√Õ √Ø «ÁzÛ∑ √ß’ÒÍ ¡Â∂ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ ¡√ßÌÚ ’ßÓª 鱧 √ßÌÚ Ï‰≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ¤Ø‡∂ ¤Ø‡∂ ¿πÁÙ ∂ «ÓæÊ ’∂ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ È±ß Í±≈ ’’∂ ’∆Â∂ ¡«Ì¡≈√ ÓÈπæ÷ «Ú⁄ «‹æÊ∂ ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈Ù ÌÁ∂ ‘È, ¿πÊ∂ ¿π√鱧 Úæ‚∂ √ß’ÒÍ Ë≈È Ò¬∆ Íz«∂  ’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ Âπ√∆∫ ⁄≈‘πÁ ß ∂ ‘Ø «’ √π‘≈Ú‰∂ ÓΩ√Óª Á∆ √πÓ¬∆ Á√Â’ Âπ‘≈‚∂ Áª Â∂ √π‰≈¬∆ Á∂Ú∂ ª «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ Á∆ ’ÒÓ ÎÛ∑ ’∂ «˜ßÁ◊∆ Á∆ «‹æ Á∆ «¬Ï≈ «Ò÷‰ Á≈ ‘Ω√Ò≈ ’ØÕ È≈’≈Ó∆¡ª ¡Â∂ Íz∂Ù≈È∆¡ª Á≈ Ïπ¶Á ‘Ω√Ò∂ È≈Ò Óπ’≈ÏÒ≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘∆ ¡ß «Ú⁄

«‹æ Á∂ fiß‚∂ ◊悉 Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’ √’Á∂ ‘È,Õ«˜ßÁ◊∆ Á∂ √ß◊∆ Á≈ ¡≈ÈßÁ Ó≈‰ √’Á∂ ‘ÈÕ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ 鱧 ÓÈ «Ú⁄ Ú√≈ ’∂ Óß«˜Ò Á∆ ÂÎ ÚæË ‘∂ ’ÁÓ √π‹∆ Í≈Â Á∂ «¬Ô Ù∂¡ 鱧 ◊π‰◊π‰≈¿π∫Á∂ Ș∆ ÍÀ∫Á∂ ‘È: ‹∂ ¡≈¬∆ ¬∂ ÍÂfiÛ Âª «Î ’∆ ¬∂ 屧 ¡◊Ò∆ πÂ æ ”⁄ Ô’∆È æ÷∆∫ ÓÀ∫ ÒæÌ ’∂ «’«Â¿π∫ «Ò¡≈¿π‰≈ ’ÒÓª 屧 ÎπÒ æ ª ‹Ø◊∆ ˜Ó∆È æ÷∆∫ ÎπÒ æ ª ‹Ø◊∆ ˜Ó∆È «Â¡≈ æ÷‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’∆ √’≈≈ÂÓ’ √Ø⁄ Á∂ Ë≈È∆ ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ ÒØ’∆ Ú’Â Á∂ √¯∂ Â∂ √πÈ«‘∆ ¡æ÷ª È≈Ò ¡≈͉≈ È≈Ó ¿π’È Á∂ ÔØ◊ ωÁ∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ Ù÷√ Úæ‚∆¡ª √Ø⁄ª Á∂ Ó≈Ò’ ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ Úæ‚∂ ÷π¡≈Ï Ïπ‰È ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ ‘ØȪ È≈ÒØ∫ Â∂‹ √Ø⁄Á∂ ‘È ¡Â∂ Á±√«¡ª È≈ÒØ∫ Í«‘Òª √Ø⁄Á∂ ‘ÈÕ ¿π⁄∂ ¡Â∂ Úæ‚∂ √πÍ«È¡ª ¿πÍ «’√∂ «¬’ Á≈ ¡«Ë’≈ È‘∆∫ ‘πÁ ß ≈Õ Ë∆Ø Ì≈¬∆ ¡ßÏ≈È∆ Ú◊∂ ÓÈπ÷ æ ª «¬√ ◊æÒ Á∆ √Ófi √∆Õ ‹ÁØ∫ ¿π‘ ÙÀÒ ’ßÍÈ∆ Á∂ ÍÀ‡ΩÒ ÍøÍ ¿πÍ ÍÀ‡ØÈ ÌÈ Á≈ ’ßÓ ’ «‘≈ √∆, ¿π√ √Ó∂∫ ¿π√È∂ ¡≈͉∆ ÍÀ‡ØÒ ’ßÍÈ∆ ω≈¿π‰ Á≈ √πÍÈ≈ Ú∂«÷¡≈ √∆Õ AIEI «Ú⁄ «√Î AE ‘˜≈ πͬ∂ Á∆ ͱ‹ ß ∆ È≈Ò «¬’ ◊∆Ï √’±Ò ¡«Ë¡≈Í’ Á∂ Íπ æ  Ë∆ØÌ≈¬∆ È∂ ¡≈͉≈ «Ï‹È√ Ùπ± ’∆Â≈

√∆ ¡Â∂ B@@B «Ú⁄ ¿π√Á∆ ÓΩ √Ó∂∫ ¿π√Á∂ «Ò≈«¬ß√ ◊πÌ æ Á∆ ’πÒ æ √ßÍÂ∆ F@ ‘˜≈ ’ØÛ Á∆ √∆Õ ¿π√È∂ ‹Ø √πÍÈ≈ Ú∂«÷¡≈ √∆, ¿π√鱧 √æ⁄ ’ «Á÷≈«¬¡≈Õ Ë∆ØÌ≈¬∆ ¡ßÏ≈È∆ Á∆ «˜ßÁ◊∆ «¬√ ◊æÒ Á∆ ◊Ú≈‘ ˛ «’ Úæ‚∆ √ÎÒÂ≈ Íz≈Í ’È Ò¬∆ Úæ‚∂ √πÍÈ∂ Ú∂÷‰∂ ˜±∆ ‘È ¡Â∂ ¿π‘Ȫ √πÍ«È¡ª È±ß Í±≈ ’È Ò¬∆ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ ¡Â∂ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ È≈Ò «Ó‘È ’È∆ ˜±∆ ˛Õ «ÁzÛ∑ «¬≈Á≈, ·Ø√ √ß’ÒÍ ¡Â∂ «¬æ¤≈ Ù’Â∆ ÓÈπ÷ æ 鱧 ¿π√Á∆ Óß«˜Ò ÚæÒ «È√«⁄ ÂΩ Â∂ Í‘π⁄ ß ≈‰ «Ú⁄ ÓÁÁ ’Á∂ ‘ÈÕ ˜±∆ ˛ «’ Óß«˜Ò √‘∆ ‘ØÚ,∂ ·∆’ «ÁÙ≈ ÚæÒ ‘ØÚ,∂ È‘∆∫ ª Ï‘π ıÂ≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬≈Á≈ ª «‘‡Ò Á≈ Ú∆ «ÁzÛ∑ √∆ ¡Â∂ ¿π√È∂ ÓÈπæ÷Â≈ Ò¬∆ «Ú’≈√ Á≈ √Â≈ ¸«‰¡≈Õ √≈‚≈ «¬«Â‘≈√ «‘‡Òª ¡Â∂ ⁄ß◊‹ ∂ ª È≈Ò Ì«¡≈ «Í¡≈ ˛, «‹‘Ȫ Á∂ «¬≈Á∂ ª «ÁzÛ √È Í √Ø⁄ È’≈≈ÂÓ’ √∆Õ «¬√∂ ’≈È √’≈≈ÂÓ’ √Ø⁄, √‘∆ √ß’ÒÍ ¡Â∂ ·∆’ «ÁÙ≈ ¡Â∂ √‘∆ Óß«˜Ò ‘∆ ÓÈπ÷ æ Â≈ Á∂ ÌÒ∂ «Ú⁄ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ ¡«‹‘∆ ‘ª Íæ÷∆ √Ø⁄ È≈Ò È≈Ò ¡«‹‘∆ Ó≈È«√’ Ù’Â∆ «Ú’√ ‘πÁ ß ∆ ˛, «‹√ È≈Ò ÓÈπ÷ æ Á∆ √ÓæÊ≈ ’¬∆ ◊π‰ª ÚæË ‹ªÁ∆ ˛Õ «¬√ È≈Ò ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈√ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ‘πÁ ß ≈

˛ ¡Â∂ «¬‘ √Ì ’πfi √ÎÒÂ≈ Á≈ ÍzÂ∆’ ˛Õ √Ø ‹∂ Âπ√∆∫ √ÎÒÂ≈ ⁄≈‘πÁ ß ∂ ‘Ø Âª √’≈≈ÂÓ’ √Ø⁄ Á∂ Ë≈È∆ ωØ, Úæ‚≈ √πÍÈ≈ Ú∂÷,Ø ·Ø√ √ß’ÒÍ Ï‰≈˙, «¬æ¤≈ Ù’Â∆ ‹◊≈˙ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ «ÁzÛ∑ «¬≈Á∂ È≈Ò Óß«˜Ò Á∆ ÂÎ ¡◊√ ‘Ø ‹≈˙Õ Óß«˜Ò Âπ‘≈鱧 «ÓÒ∂◊∆ √ÎÒÂ≈ Âπ‘≈‚∂ ÍÀ ¸ßÓ◊ ∂ ∆Õ Á±∆¬∂ Óß«˜Ò ’≈ ÓÂÒÏ ’πÒ È‘∆∫ Ï√ «¬≈ÁØ∫ ’∆ ’Ó∆ ’≈ È≈Ó ˛ ÓÀÈß± Ô’∆È ˛ «’ Âπ‘≈‚∂ «¬≈Á∂ Ïπ¶Á ‘ÈÕ √Ø⁄ ‘ª Íæ÷∆ ˛Õ √πÍÈ∂ ¿π⁄∂ ‘ÈÕ ÓÈ «Ú⁄ «ÚÙÚ≈√ ˛Õ ÓÀÈß± «¬‘ Ú∆ Ô’∆È ˛ «’ Âπ‘≈鱧 π’‰ «Ú⁄ È‘∆∫ ÂπÈ «Ú⁄ Ó˜≈ ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ Ô≈Á æ÷Ø ‹Ø π’‰ «Ú⁄ È‘∆∫ ÂπÈ «Ú⁄ Ó˜≈ ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ Ô≈Á æ÷Ø ‹Ø ÂπÁ∂ ‘È, ¿π‘∆ Íπ‹ æ Á∂ ‘ÈÕ ÓÀÈß± ͱÈ ¡≈√ ˛ «’ ÒØ’ Âπ‘≈‚∂ Ï≈∂ «¬‘ ’«‘ßÁ∂ √π‰∂ ‹≈‰◊∂: ““¡‹∆Ï Ù÷√ ˛ Ô‘ «’ Óß«˜Ò Í∂ Ú∆ π’Â≈ È‘∆∫ √¯ ÂÓ≈Ó ‘π¡≈ «Î Ú∆ √Î Ó∂∫ ˛Õ”” ¡Â∂ Âπ√∆∫ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á æ÷‰≈ ““’Ω‰ ’«‘Â≈ ˛ «’ ¡≈√Óª Ó∂∫ √π≈÷ ‘Ø È‘∆∫ √’Â≈ ¬∂’ ÍæÊ ÂØ ¿π¤≈ÒØ ÂÏ∆¡Â √∂ Ô≈ØÕ”” ÓÀ鱧 Âπ‘≈‚∂ ÚæÒØ∫ ÂÏ∆¡Â È≈Ò ÍæÊ ¿π¤≈Ò∂ ‹≈‰ Á≈ «¬ß˜≈ ˛Õ

«˜Ò∑≈ Íz∆ÙÁ Â∂ ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆ ⁄؉ª «Ú⁄ ¡’≈Ò∆-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ Á∆ ‘»fi ≥ ≈ Î∂ «‹ºÂ ⁄≥‚∆◊Û∑ : Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «˜Ò∑≈ Íz∆ÙÁ Â∂ ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆ Á∆¡ª ⁄؉ª ”⁄ ÙzÓ Ø ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ ‘»fi ≥ ≈Î∂ «‹ºÂ Íz≈Í ’∆Â∆ ˛Õ ¡ÀÒ≈È∂ ÈÂ∆«‹¡ª ÓπÂ≈Ï’ ◊·‹ØÛ È∂ ’∞ºÒ BB «Ú⁄Ø∫ F «˜Ò∑≈ Íz∆ÙÁª ¡Â∂ ’∞ºÒ ADF «Ú⁄Ø∫ DC ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆¡ª «Ú⁄ √ÍæÙ‡ Ï‘∞ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈ ‹Á«’ Ï≈’∆ √∆‡ª ”Â∂ Ú∆ ◊·‹ØÛ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ¡º◊∂ ‘∂Õ ÈÂ∆«‹¡ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ «Á≥«Á¡ª «¬Ê∂ Í≈‡∆ Á∂ Óπ÷ º ÁÎÂ ÂØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ Í≈‡∆ Á∂ √’ºÂ ¡Â∂ ÏπÒ≈∂ ‚≈. ÁÒ‹∆ «√≥ÿ ⁄∆Ó≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¡’≈Ò∆ ÁÒ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ È∂ ¡≥«ÓzÂ√, Ï«·ß‚≈, ’Í»ÊÒ≈, Î∆Á’؇, Óπ‘≈Ò∆ Â∂ Í«‡¡≈Ò≈ «˜Ò∑≈ Íz∆ÙÁª «Ú⁄ √ÍæÙ‡ Ï‘∞ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ √»Ï∂ Á∆¡ª ’∞ºÒ CCC √∆‡ª «Ú⁄Ø∫ Úæ‚∆ «◊‰Â∆ «Ú √∆‡ª ”Â∂ ◊·‹ØÛ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ⁄؉ «‹ºÂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ∞ Ȫ Áº«√¡≈ «’ ◊·‹ØÛ È∂ √»Ï∂ Á∆¡ª

’∞Ò º ADF ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆¡ª «Ú⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â √∆‡ª ”Â∂ √ÍæÙ‡ Ï‘∞ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ √»Ï∂ Á∆¡ª ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆¡ª Á∆¡ª ’∞Ò º BGCB √∆‡ª «Ú⁄Ø∫ I@ Î∆√Á∆ √∆‡ª ”Â∂ ◊·‹ØÛ Á∂ ¿∞Ó∆ÁÚ≈ ⁄؉ «‹ºÂ‰ ”⁄ √ÎÒ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ ¡≥«ÓzÂ√ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ ◊·‹ØÛ È∂ ‘»≥fi≈ Î∂«Á¡ª √≈∆¡ª I ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆¡ª «Ú⁄ Ì≈∆ Ï‘∞Ó ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬‘Ȫ √≥ÓÂ∆¡ª «Ú⁄ ¬∆¡≈, ⁄Ø◊≈Úª, Â«√º’≈, ‘Ù¤∆È≈, ‹≥«‚¡≈Ò≈ ◊∞», Ú∂’≈, ¡‹È≈Ò≈, Ó‹∆·≈ Â∂ ¡‡≈∆ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ª ÏÈ≈Ò≈ «Ú⁄ Ù«‘‰≈, Ï«·ß‚≈ «Ú⁄ ≈ÓÍπ≈, λÒ, Ì◊Â≈ Ì≈¬∆ ’≈ ¡Â∂ ÈÊ≈‰≈, Î∆Á’؇ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Î∆Á’؇ Â∂ ’؇’Í»≈, Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Ï√∆ Í·≈‰≈ Â∂ ÷∂Û≈ ¡Â∂ Î≈«˜Ò’≈ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Î≈«˜Ò’≈, ¡ÏØ ‘ , ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á Â∂ ¡È∆Ú≈Ò≈ ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆¡ª ”⁄ ◊·‹ØÛ ˘ √ÍÙ‡ Ï‘∞Ó «ÓÒ «◊¡≈ ‘ÀÕ

¿∞‘Ȫ Áº«√¡≈ «’ «ÎؘÍπ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ ◊·‹ØÛ È∂ ‹∆≈ Â∂ ◊∞» ‘«√‘≈¬∂, ◊∞Á≈√Íπ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ ’≈‘˘Ú≈È, ‹ÒßË «Ú⁄ ÒØ‘∆¡ª ÷≈√ Â∂ Ù≈‘’؇, ’Í»ÊÒ≈ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ È‚≈Ò≈, Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú⁄ «√ËÚª Ï∂‡ Â∂ ‹◊≈˙∫, Ó≈È√≈ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Ó≈È√≈, Ì∆÷∆, fi»È∆ Â∂ √Á»Ò◊Û∑, Óπ‘≈Ò∆ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Ó≈‹∆ Â∂ ‚∂≈Ï√∆, Óπ’Â√ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ Óπ’Â√ Â∂ ÓÒ؇, ÈÚªÙ«‘ «Ú⁄ √‚Ø¡≈ ¡Â∂ Í«‡¡≈Ò≈ «˜Ò∑∂ «Ú⁄ √ÈΩ, ÿÈΩ, È≈Ì≈ Â∂ √Ó≈‰≈ ¡Â∂ √≥◊» «˜Ò∑∂ «Ú⁄ «ÁÛ∑Ï≈ ÏÒ≈’ √≥ÓÂ∆ «Ú⁄ ◊·‹ØÛ ˘ √ÍæÙ‡ Ï‘∞Ó «ÓÒ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‚≈. ⁄∆Ó≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¡≈¬∂ ÈÂ∆«‹¡ª Â∂ ¿∞ÍÒÏË ∞fi≈Ȫ ÂØ∫ √ÍÙ‡ ‘À «’ ◊·‹ØÛ Á∆ ‘»fi ≥ ≈Î∂ «‹ºÂ ÂÀ¡ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ «’‘≈ «’ ÒØ’ª È∂ «¬’ Ú≈ «Î ¡’≈Ò∆ ÁÒ-Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ Á∂ «Ú’≈√ ¬∂‹‚ ≥ ∂ ”Â∂ «ÚÙÚ≈√ Íz◊‡ ’«Á¡ª ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∂ Ȫ‘ ͺ÷∆ Íz⁄≈ ˘ È’≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

‹ÈÒ «’¡≈È∆ ÚºÒØ∫ Ù∆¯ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ Ò≈‘Ω-Í≈«’√Â≈È∆ ÎΩ‹ Á∂ Óπ ÷ ∆ ‹ÈÒ ¡ÙÎ≈’ ÍÚ∂ ˜ «’¡≈È∆ È∂ «¬Ê∂ ÓπÒ’ Á∂ È≈Ó˜Á Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’’∂ ¿∞ È ∑ ª ˘ Á∂ Ù Á∂ √Ò≈ÓÂ∆ ‘≈Ò≈ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ «¬√ Ó∆«‡≥◊ Á≈ √Óª ‹ÈÒ

«’¡≈È∆ È∂ Ó≥«◊¡≈ √∆ ‹Ø √z∆ Ù∆Î Á∂ ¤Ø‡∂ Ì≈ Â∂ Ò«‘≥Á∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ÓπÛ ÂØ∫ Óπº÷ Ó≥Â∆ Ï‰È ‹≈ ‘∂ Ù≈‘Ï≈˜ Ù∆Î Á∂ «¬Ê∂ Ó≈‚Ò ‡≈¿±È √«Ê ÿ «Úº⁄ ‘ج∆Õ Óπ Ò ’ «Úº ⁄ AA Ó¬∆ ˘ ‘ج∆¡ª ¡≈Ó ⁄؉ª «Úº⁄ √z∆ Ù∆Î Á∆

Í∆¡ÀÓ¡ÀÒ-¡ÀÈ Á∂ ‹∂± «‘‰ «Íº¤Ø∫ «¬‘ ÁØ Ú ª Á∆ Í«‘Ò∆ Ó∆«‡≥ ◊ √∆ «‹‘Û∆ «Â≥È ÿ≥‡∂ ÂØ∫ ÚºË √Óª ⁄ºÒ∆ ¡Â∂ ÁØÚª Ù÷√∆¡Âª È∂ «¬’º«·¡ª ÁπÍ«‘ Á≈ ÷≈‰≈ Ú∆ ÷≈Ë≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ Í≈‡∆ Á≈ ’ج∆ ‘Ø ¡≈◊» ‘≈˜ È‘∆∫ √∆Õ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ ¿∞È∑ª È∂ √πº«÷¡≈ √Ò≈‘ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «÷ºÂ∂ Á∆ √«ÊÂ∆ ¡Â∂ Á«‘ÙÂ◊Á∆ «÷Ò≈Î ‹≥ ◊ Ï≈∂ Ú∆ «Ú⁄≈ª ’∆Â∆¡ª Â∂ ‹ÈÒ «’¡≈È∆ Á∂ Ó∆¡ª Ù∆Î ˘ «‹ºÂ Á∆ ÓπÏ≈’Ï≈Á «ÁºÂ∆Õ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (ÈÚ≈˜) Á∂ Óπ÷∆ ÈÚ≈˜ Ù∆¯ ‹Ø ÍzË≈È Ó≥Â∆ Ú‹Ø∫ Á∂Ù Á∆ Ú≈◊‚Ø √≥Ì≈Ò‰ Ú≈Ò∂ ‘È, È∂ Í≈‡∆ Á∂ ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ÓÀ∫Ïª Â∂ «ÚË≈«¬’ª Á∆ Ó∆«‡≥◊ B@ Ó¬∆ ˘ √ºÁ Ò¬∆ ‘ÀÕ «¬√ Ó∆«‡≥ ◊ «Ú⁄ Á∂ Ù ˘ ÁÍ∂ Ù √Óº«√¡≈Úª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ ’ج∆ ’≈◊ √’∆Ó «Â¡≈ ’È Ï≈∂ «Ú⁄≈ª ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ªÕ ⁄∂Â∂ ‘∂ «’ √z∆ Ù∆¯ Á∆ Í≈‡∆ Í≥ ‹ ≈Ï ¡Â∂ ÏÒØ«⁄√Â≈È «Ú⁄ √’≈ª ω≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª √»«Ï¡ª Á∂ Óπº÷ Ó≥Â∆¡ª Ï≈∂ ÎÀ √ Ò≈ «¬√ Ó∆«‡≥ ◊ ”⁄ ‘∆ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ Í≈‡∆ È∂ ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ Á∆¡ª ’∞ºÒ BGB √∆‡ª «Úº⁄Ø∫ ABD ¿∞Â∂ «‹ºÂ ‘≈√Ò ’∆Â∆ ‘À ¡Â∂ Â’∆ÏÈ

B@ ‹∂± ‹ª ª Í≈‡∆ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È ‹ª «Î ‘Ó≈«¬Â ’ ‘∂

‘ÈÕ Í≈«’√Â≈È Á∂ È≈Ó˜Á ÍzË≈È Ó≥Â∆ Ó∆¡≈ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ ‹≈Í≈È∆ ≈‹Á»Â È≈Ò ¡≈͉∆ «¬’ Ó∆«‡≥◊ ‡≈Ò «Áº  ∆Õ ¿∞ È ∑ ª Á∆ Í≈‡∆ Í∆¡ÀÓ¡ÀÒ ¡ÀÈ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «’‘≈ ‘À «’ √z ∆ Ù∆Î ¡≈͉∆ Ó√» Î ∆¡Â ÚË ‹≈‰ ’≈È ‘∞ ‰ ⁄؉Ú∆¡ª «ÚÁ∂Ù∆ ‘√Â∆¡ª ˘ ‘∆ «ÓÒ‰◊∂Õ ‹≈Í≈È Á∂ Í≈«’√Â≈È «Úº⁄ ≈‹Á»Â ‘∆ØÙ∆ ˙¬∂ ‘≈Ò∆¡≈ ⁄؉ª «Úº⁄ «‹ºÂ Á∆ ÓπÏ≈’Ï≈Á Á∂‰ Ò¬∆ √z ∆ Ù∆Î Á∆ «¬Ê∂ Ò≈‘Ω  «Úº ⁄ ≈¬∂«Ú≥‚ «‘≈«¬Ù◊≈‘ «Ú÷∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ Í≈‡∆ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ ’∆Ï∆ «¬√‘≈’ Á≈ ˘ √z∆ ˙¬∂ ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ ¡≈÷ «ÁºÂ≈Õ √»Âª ÓπÂ≈Ï’ ¿∞‘ ‘∞‰ ⁄؉Ú∂∫ ÓπÒ’ª Á∂ ≈‹Á»Âª ˘ ‘∆ «ÓÒ‰◊∂Õ


3

«¬ß‚∆¡È ÍÀ√≈ Ò∆◊ - Ò◊≈ Ò∂ Á≈Ú Ò◊≈ Ò∂! ‘∞‰ ª «¬ßfi ‹≈͉ Òº◊ «Í¡≈ ‘À «’ √≈‚∂ ”⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ ÒØ’ª 鱧 ‹±¡≈ ÷∂‚‰ Á∆ «‹Ú∂∫ ı∞’ «‹‘∆ ¿∞·Á∆ ‘ØÚ∂¢ ¿∞È∑ª Ò¬∆ «‹Ú∂∫ «¬‘ ’ج∆ “’Ø ‹ª ÓØ” ‹Ï≈ ‘ØÚ∂¢ ‹±¡≈ Ù≈«¬Á ÓÈ∞º÷∆ √∞Ì≈¡ Á≈ «¬º’ √«‘‹ ÚÂ≈≈ ‘À¢ ¡Â∂ ’«‘ßÁ∂ È∂ «’ √«‘‹, «ÚÚ∂’ Á∆ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ò∑≈ «’√Ó ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ’∞ºfi ‘’±Óª Á∆ ≈¬∂ ‘À «’ ‹±¡≈ «¬º’ Ï∞∆ ⁄∆˜ ‘À¢ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ ’ج∆ ÁÒ∆Ò-ÙÒ∆Ò È‘∆∫ Í∂Ù ’Á∆¡ª¢ ‹±¡≈ ÷∂‚‰≈ Ï∞≈ ‘À ª ‘À - Ϻ√ ◊ºÒ Ó∞º’∆! ÚÀ√∂ ‹∂ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª Ó∞º„ ’Á∆Ó ÂØ∫ ‘∆ ‹±¡≈ √ß√≈ Ì «Úº⁄ Ï‘∞Â Ó’Ï±Ò «‘≈ ‘À¢ √≈‚∂ ͱÚ‹ ÷∞Ò∑ ’∂ Ï≈˜∆¡ª ÷∂‚Á∂ √È¢ ¿∞√ ˜Ó≈È∂ «Úº ⁄ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª Ùª Òº◊Á∆¡ª √È¢ Úº÷ Úº÷ Â∑ª Á∆¡ª ÷∂‚ª ¿∞µÂ∂ Ò◊≈¬∂ ‹ªÁ∂ √È Úº÷ Úº÷ Á≈¡¢ ‹ÁØ∫ ͪ‚Ú ¡≈͉≈ √Ì ’∞ºfi ‹±¬∂ «Úº⁄ ‘≈ ◊¬∂ ¡Â∂ Ú‘∞‡∆ ÂØ∫ «√Ú≈ ¿∞Ȫ∑ Í≈√ ‘Ø ’∞fi º Ú∆ È≈ «‘≈ ª ¿∞È∑ª ¡≈͉∆ «Í¡≈∆ Ï∂ˆÓ ‘∆ Á≈¡ ”Â∂ Ò◊≈ «ÁºÂ∆¢ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 Ú∆ ‘≈ ◊¬∂ ¢ ’Ω  Ú Á∂ Ïß Á ∂ Á∞«Ù¡≈√È È∂ ÊØÛ∑∆ «‹‘∆ ‘∂≈¯∂∆ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆, Í Ì◊Ú≈È «’zÙÈ È∂ Ú’Â «√ Í‘∞ß⁄ ’∂ «¬√ «ÿÈ≈¿∞‰∂ ’ª‚ 鱧 Ú≈Í‰ ÂØ∫ Ø’ «Ò¡≈...¢ Ì≈ Á∆¡ª √ºÂ≈Ë≈∆ Í≈‡∆¡ª Á∆ √Ófi ¡È∞√≈ Ù≈Ï Í∆‰∆ Ú∆ Ó≈Û∆ √∆¢ «¬º’ ÓßÂ∆ √∆ «‹√ Á≈ «Ú⁄≈ √∆ «’ Ù≈ÏÈØÙ∆ Ï∞∆ ‘À Í Í∂Ù≈Ï Í∆‰≈ «√‘ÂÚË’, √Ø Á≈± ”Â∂ Ò◊≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ Í≈ÏßÁ∆¢ Òº÷ª-’ØÛª ÒØ’ª È∂ «¬√ Í≈ÏßÁ∆ Á≈ «ÚØË ’∆Â≈, Í ¿∞‘ ÓßÂ∆, «‹‘Û≈ ‘ ؘ √Ú∂∂ √Úº÷Â∂-√Úº÷Â∂ ¡≈͉∂ ‘∆ Í∂Ù≈Ï È≈Ò Ìº«¡≈ «¬º’ «ˆÒ≈√ «È‰∂ ’≈Ò‹∂ ¤º’Á≈ ‘∞ßÁ≈ √∆, Ï≈˜ È≈ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ È∂ Ù≈ÏÈØÙ∆ ”Â∂ Í≈ÏßÁ∆ Ò◊≈ «ÁºÂ∆¢ ÒØ’ª 鱧 Á≈± Á∆ ¡≈͉∆ «Í¡≈√ «Ó‡≈¿∞‰ ı≈«Â «¬º’ “Ó∞Ù’ Ó≈Á≈” Á∂√∆ ‹∞◊≈Û ’È≈ «Í¡≈¢ «¬‘ Á∂ √ ∆ Ù≈Ï Ï‰≈¿∞‰ «Úº⁄ ¿∞È∑ª √≈∂ ÍÁ≈ʪ Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ √∆ «‹‘Û∂ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ “ÓÀÈ‘ØÒ˜” (√∆Ú∂‹ Á∂ ‡Ø«¬¡ª) «Úº⁄ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¯ ÏÁϱ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ’∆ ¡≈¿∞‰≈ √∆? √À∫’Û∂ ÒØ’ ˜«‘ ’≈È Ó≈∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ‘˜≈ª ˆÀ’≈È±È ß ∆ Á≈± ’≈È¢ ’∞ºfi √≈Ò Ï≈¡Á, √’≈ 鱧 √Øfi∆ ¡≈ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞√ È∂ Ó«Á≈ ÂØ∫ Í≈ÏßÁ∆ ‘‡≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ «Ò¡≈¢ Ù≈Ï Á∆ «Ú’∆ ”Â∂ Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ’ ÂØ∫ √’≈ 鱧 Ú∆

Ú≈‘Ú≈ ’Ó≈¬∆ ‘؉ Òº◊∆¢ Ì≈ √’≈ È≈Ò Ó√Ò≈ «¬‘ ‘À «’ ¿∞‘ ’¬∆ Ú≈ ¡≈͉∆ ‘∆ √Ø⁄ ”Â∂ ¡Û∆ «‘ßÁ∆ ‘À ⁄≈‘∂ ¿∞‘ «’ßÈ∆ Ú∆ ‘≈È∆’≈’ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂¢ ¡≈͉≈ ¡Û∆¡ÒÍ∞ ‰ ≈ «Â¡≈◊ ’∂ ‹∂ ¿∞‘ ÊØÛ∑∆ √Ófi ÂØ∫ ’ßÓ ÒÚ∂ ª ¿∞‘ ¡≈͉∆¡ª ’∞ºfi È∆Â∆¡ª «Úº ⁄ ÒØ Û ∆∫Á∆¡ª ÂÏÁ∆Ò∆¡ª È≈Ò Ú≈˱ ÍÀ√≈ ’Ó≈ ’∂ ¡≈͉∂ «√ ⁄º«Û¡≈ ¿∞‘ ’˜≈ ¿∞Â≈ √’Á∆ ‘À «‹√ ”Â∂ ¿∞‘ Ⱥ’ ≈‘∆∫ «Ú¡≈‹ ¡Á≈ ’ ‘∆ ‘À¢ Í √’≈ «Ú⁄Ò∂ ’∞ºfi Ó‘≈È∞ Ì ≈Úª Á∆ ¬∂ √ ¡≈√Ó≈È ‘∂· ÓΩ‹Á ± ‘ ÙÀ¡ ¡Â∂ «ÚÙ∂ Ï≈∂ ¡≈͉∆ ‘∆ «Èº ‹ ∆ ≈¬∂ ‘À ¢ Ó≈‘≈≈Ù‡ Á≈ Í«‘Ò≈ Ó∞º÷ ÓßÂ∆, Ï∆.‹∂. ÷∂, ¡’√ ’«‘ßÁ≈ ‘∞ßÁ≈ √∆: T¿∞‘∆ √’≈ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ √’≈ √≈«Ï ‘∞Á ß ∆ ‘À «‹‘Û∆ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ Ù≈√È ⁄Ò≈¿∞∫Á∆ ‘À¢U ÒØ’ ‹Ø ’È≈ Â∂ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, ¿∞È∑ª 鱧 ¿∞√ Á∆ ÷∞Ò∑ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À - ‹ÁØ∫ º’ ¿∞√ È≈Ò «’√∂ ‘Ø 鱧 È∞’√≈È È‘∆∫ Í‘∞⁄ ß Á≈...

ÏÂ≈È∆¡≈ «Úº⁄ Â∞‘≈鱧 “Á∆Ú≈Ò∆¡≈” ‘؉ Á∆ Ú∆ ÷∞æÒ∑ ‘À √≈∂ «’z’‡ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ Ó∞Ò’ª «Úº⁄ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ √º‡≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ «’z’‡ ”Â∂ √≈≈ √≈Ò ÏÀ µ «‡ß ◊ ‘∞ ß Á ∆ ‘À ¢ ¯∞ º ‡ Ï≈Ò, ÿ∞ÛÁΩÛ, ◊z∂‘≈¿±∫‚ (’∞º«Â¡ª Á∆ «¬º’ È√Ò) ÁΩÛ ¡≈«Á Ú∆ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ Ï‘∞ Íz⁄«Ò ‘È ¡Â∂ ÏÂ≈ÈÚ∆ ÒØ’ «ÁÒ ÷ØÒ∑ ’∂ «¬È∑ª ”Â∂ √º‡≈ Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ÒØ’ ‹∂ ⁄≈‘∞‰ ª ‹±¬∂ «Úº⁄ ¿∞‘ ¡≈͉≈ “Á∆Ú≈Ò≈” Ú∆ ’º„Ú≈ √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ’ج∆ ¿∞È∑ª È±ß È‘∆∫ Ø’Á≈¢ ¡ß◊z∂˜∆ «Úº⁄ «¬√ 鱧 “‡± ◊Ø ‡± Á≈ ‚Ω◊˜” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À... “ÏÀ µ «‡ß ◊ ÙΩ Í √” (√º ‡ ∂ Ï ≈˜∆ Á∆¡ª

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

Á∂ ÷ ‰ Ú≈Ò∂ ‘˜≈ª ÁÙ’ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á±√∂ «’z’‡ ÍzÓ ∂ ∆ Ó∞Ò’ª «Úº⁄ Ú√‰ Ú≈Ò∂ ’ØÛª ÒØ ’ Ú∆ ¡≈͉∆¡ª ‡∆.Ú∆. √’z∆Ȫ È≈Ò ‹∞Û∂ «‘ßÁ∂ ‘È¢ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. «Íº¤∂ «¬º’ Ï‘∞ ں‚≈ ¡Á≈≈ ‘À¢ Ò«Ò ÓØÁ∆, «‹√ È∂ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. Á∆ Ì≈ «Úº⁄ «Í Í≈¬∆ √∆, «’z’‡ Á∆ «¬√ ÷∂‚ 鱧 ØÓª⁄ Á∆¡ª √≈∆¡ª √∆Ó≈Úª ÂØ ∫ Í≈ ÒÀ «◊¡≈¢ ¡Â∂ ¿∞‘ ‹ªÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈͉≈ ÿ Â∂ ‹∂ Ï ∑ ª Ú∆ Ì ’∂ ÒÀ Á∞’≈Ȫ) «¬ß◊ÒÀ∫‚ Á∂ ‘ ÓØÛ ”Â∂ «ÓÒÁ∆¡ª ‘È¢ √º ‡ ∂ ȱ ß ’≈ȱ ß È ∆ Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í ‘À ¡Â∂ Ï≈’≈«¬Á≈ √∆Áª «Áº  ∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ √’≈ Ò∞º‡ «Úº⁄ «‘º√≈ Úß‚≈¿∞∫Á∆ ‘À - ‡À’√ª Á∂ ˜º∆¬∂¢ «¬ß◊ÒÀ∫‚ √º⁄Ó∞º⁄ ‘∆ «¬º’ ¡≈˜≈Á Ó∞Ò’ ‘À «‹ºÊ∂ ÒØ’ª 鱧 ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò ‹∆‰ Á∆ ÷∞Ò∑ ‘À¢ ≈‹, Á¡√Ò, ‹ÈÂ≈ Á∆¡ª Óß◊ª ÓßÈÁ≈ ‘À ¡Â∂ ÏÁÒ∂ «Úº⁄ ‘’±Ó Ҭ∆ Ò≈‘∂ÚßÁ ÍzÏßË √Ê≈«Í ’Á≈ ‘À¢ «’z’‡ Úº‚∂ √º‡∂ 鱧 ¡≈’«Ù ’Á≈ ‘À - Òº÷ª ’ØÛª «Úº⁄! «¬‘ √º‡≈ «√¯ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈ «’ «’‘Û∆ ‡∆Ó «‹ºÂ∂◊∆: «’z√ ◊∂Ò A@@ ω≈¬∂◊≈ ‹ª È‘∆∫, ‡Ω√ «’‘Û∆ ‡∆Ó «‹ºÂ∂◊∆ ‹ª ‘≈∂◊∆, Â∂∫Á∞Ò’ «√¯ ”Â∂ ¡≈¿±‡ ‘ج∂◊≈ «’ È‘∆∫ ¡≈«Á ”Â∂ Ú∆ √º‡≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ‹ÁØ∫ ÷∂‚ ⁄ºÒ ‘∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À ª Ú∆ ÏÀµ«‡ß◊ ÏÁ√± ‹≈∆ «‘ßÁ∆ ‘À¢

ˆÀ’≈ȱßÈ∆ √º‡≈ «¬√ Ú∂Ò∂ Ì≈ «Úº⁄ √≈≈ √º‡≈ ˆÀ  ’≈ȱ ß È ∆ ‘À ¢ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. ÓÀ⁄ª 鱧 ’ØÛª ÁÙ’ Á∂÷Á∂∂ ‘È¢ Úº÷ Úº÷ ÓÀÁ≈Ȫ «Úº⁄ ÓÀ⁄

«◊¡≈¢ Í«‘Òª ª, ‹∂’ «’z’‡ ”Â∂ √º‡≈ ‹≈«¬˜ ÿث٠’ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂ ª √’≈ 鱧 ‡À’√ª Á∂ ±Í «Úº⁄ ’ØÛª Á∆ ¡≈ÓÁÈ ‘ØÚ∂◊∆¢ ‘∞‰ Ú∆ ª Ó∞Ò’ Ì «Úº⁄ ‘˜≈ª ¤Ø‡∂-Úº‚∂ Ï∞’∆˜ (√º‡Ø∆¬∂) ÓΩ‹±Á ‘È¢ ‹∂’ √º‡Ï ∂ ≈˜∆ 鱧 ’≈È±È ß ∆ ÚÁ∆ Í∞¡≈ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ ª «¬‘Ø ‘˜≈ª Ï∞ ’ Ó∂ ’  Ò≈«¬√ß√ÙÁ≈ ‘Ø ’∂ ‹≈«¬˜ ’Ó≈¬∆ ’È Òº◊ ÍÀ‰◊∂¢ ‹∂ ¡«‹‘≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª «¬‘ ÏÀµ«‡ß◊ ÒØ’ ¡≈͉∂ ÿª Á∆ √∞º«÷¡≈ «Úº⁄ ÏÀ· ’∂ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÁØ-⁄≈ ÓØÏ≈«¬Ò ¯ØÈ ‘∆ ª ⁄≈‘∆Á∂ ‘È¢ √’≈ Ï∞’∆¡ª 鱧 Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÚÍ≈’ «’Á≈ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈͉∆ «¬º¤≈ ¡È∞√≈ ’∞fi º ’∞ ’≈«¬Á∂-’≈È±È ß √Ê≈«Í ’ √’Á∆ ‘À¢ ¡Â∂ √º‡≈ Ò◊≈¿∞‰ Á∆ «¬º¤’ ∞ ‹ÈÂ≈ «ÁÒ ÷ØÒ∑ ’∂ Ò≈«¬√ß√∆ Ï∞’Ó∂’ª ≈‘∆∫ «ÂzÍÂ∆ ‘≈«√Ò ’ √’Á∆ ‘À¢ «¬√ Ú∂Ò∂ «’z’‡ Á∆ ÷∂‚ 鱧 «‹‘Û≈ Ú∆ ÿ∞‰ ÷≈ «‘≈ ‘À ¿∞‘ ı∞Á-Ï-ı∞Á ‘∆ fiºÛ ‹≈Ú∂◊≈¢ ’ØÛª Á∆ Í√ßÁ∆Á≈ ÷∂‚ «¬º’ Ú≈ ¯∂ √≈¯-√∞ºÊ∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆¢ «¬√ ÷∂‚ 鱧 È≈ Ó≈Ø¢ «¬√ 鱧 ÍzØÂ√≈‘È «Á˙¢ «¬‘ Ì≈ Á∆

≈Ù‡∆ ÷∂‚ ‘À, ӒϱÒ∆¡Â Á∂ «Ò‘≈˜ ÂØ∫ ª «ÈÙ«⁄ ÂΩ ”Â∂¢ «¬√ ≈‘∆∫ √À∫’Û∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ⁄Ó’‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ‹Ø «’ ¿∞∫fi ‹∆ÚÈ «Úº⁄Ø∫ ˆ∞ÓÈ≈Ó ‘∆ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ‘∞ßÁ∂¢ √’≈ 鱧 ¡≈͉∂ «Èº‹∆ ıÁÙ≈ Ì∞Ò≈, √º‡Ï ∂ ≈˜∆ ÂØ∫ Í≈ÏßÁ∆ ‘‡≈ ’∂ ¿∞√ 鱧 ’≈ȱßÈ Á∂ Á≈«¬∂ «Úº⁄ ÒÀ ¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ Ó∆‚∆¡≈ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ÷∂‚ 鱧 «Í¡≈ ’È Ú≈Ò∂ ª «¬º’ ÒßÏ∂ ¡√∂ ÂØ∫ Ì≈ √’≈ 鱧 √º‡∂Ï≈˜∆ 鱧 ’≈ȱßÈ∆ Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ Ò¬∆ ˆ∞‘≈ Ò◊≈ ‘∂ ‘È¢ ’∆ «¬√ Á≈ ’ج∆ √ÏºÏ Ï‰ √’Á≈ ‘À «’ √’≈ ¡≈͉≈ Șº∆¡≈ ÏÁÒ ’∂ «’z’‡ ”Â∂ ÏÀµ«‡ß◊ 鱧 ÍzÚ≈È◊∆ Á∂ Á∂Ú? ∂ ‹∂’ ¿∞√ Á≈ ¡«‹‘≈ ’È Á≈ ’Ø ¬ ∆ «¬≈Á≈ ‘À ª «’z ’ ‡ ”Â∂ √º‡∂Ï≈˜∆ 鱧 ÒÀ ’∂ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∆ Á’∆¡≈ȱ√∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ «Â¡≈◊‰∆ ÍÀ‰∆ ‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Ì≈ √’≈ È∂ ¡≈͉∆¡ª ¡º÷ª ”Â∂ ͺ‡∆ ÏßÈ∑∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞√ 鱧 Ò≈‘∞‰ Ò¬∆ Ú∆ ‘≈Ò∂ «Â¡≈ È‘∆∫¢

Í ¿∞Ó∆Á Á∆ «¬º’ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ «’È «Áº÷‰ Òº◊∆ ‘À... ¡≈¬∆.Í∆.¡À µ Ò. Á∆ ≈‹√Ê≈È Ω«¬Ò˜ ‡∆Ó Á∂ «ÂßÈ ÓÀ∫Ïª, Á≈≈ «√ßÿ Á∂ Ï∂‡∂ «ÚßÁ± Á≈≈ «√ßÿ, ’∞ºfi √º‡∂Ï≈˜ª ¡≈«Á Á∆ «ˆz¯Â≈∆ È∂ Òº◊Á≈ ‘À Ô±.Í∆.¬∂. √’≈ Á∂ ÷∂‚ ÓßÂ∆ Á∂ ’ßȪ ”Â∂ ‹±ß ˜≈ «‹ßÈ∆ √’≈¬∆ ‘À¢ ¿∞√ È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À «’ «’z’‡ ÏÀµ«‡ß◊ 鱧 ’≈ȱßÈ∆ Ó≈ÈÂ≈ Á∂‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ÁØÏ≈≈ «Ú⁄≈ Á∆ Óß◊ ’Á≈ ‘À¢ Í «¬√ «ÚÙ∂ ”Â∂ ª Ï‘∞ ͫ‘Òª ‘∆ Ï«‘√ Ù∞± ‘Ø ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆¢ «¬√ 鱧 “ÏÀ’ ÏÈ” ”Â∂ Í≈¿∞ ∫ Á∂ «‘‰ È≈Ò ’Ø Û ª Á≈ È∞’√≈È «√¯ Ì≈Â∆ √’≈ Á≈ ‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. «¬º’ Ï∂«Ó√≈Ò √¯Ò ’‘≈‰∆ ‘À! ‹∂’ «¬√ Á∆ √¯ÒÂ≈ 鱧 √ß⁄≈«Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’∂ ª ‘Ø Ú∆ ÒØ ’ «¬√ È≈Ò ‹∞ Û È◊∂ ¢ ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. Á∆¡ª ‡∆Óª «Úº⁄ ¡√‡z∂Ò∆¡≈¬∆, √≈¿±Ê ¡À¯∆’È, ÚÀ√‡ «¬ß‚∆¡ÈL, «¬ß◊«ÒÙ, √z∆ Òß’≈¬∆ ¡Â∂ Ì≈Â∆ «÷‚≈∆ ÷∂‚Á∂ ‘È¢ «¬√∂ ’≈È ¡≈¬∆.Í∆.¡ÀµÒ. Á≈ ¡≈’Ù‰ «ÚÙÚ Ì Á∂ Ó∞Ò’ª «Úº⁄ ω ⁄∞º’≈ ‘À¢ «’z’‡ Á∆ ÷∂‚ «Úº⁄ ØÓª⁄ Á∆¡ª ‘Ø «’√Óª ÍÀÁ≈ ’È Á∂ ‘≈Ò∂ Ú∆ ’¬∆ „ß◊ ¡‰Í÷∂ ͬ∂ ‘È¢ «¬√ 鱧 ÈÚ∂∫ ¡≈Ô≈Ó «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Á∆ ◊∞ß‹≈«¬Ù ‘≈Ò∂ Ï≈’∆ ‘À¢ ÷∂‚ª Á∆ √Â≈‹ ÷∂‚ Ï‰È Á∂ È≈Ò È≈Ò, «’z’‡ ‘Ø ÍÀ√≈ Ú∆ ÍÀÁ≈ ’ √’Á≈ ‘À... Ï‘∞ √≈≈ ÍÀ√≈!

‘∞‰ Ì≈Â-Í≈«’ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ ÿ‡‰ Á∆ ¿∞Ó∆Á Â∞√∆∫ ª ÒØ’Â≥Â ¡Â∂ ⁄؉ª Á∂ ¡≈Á∆ ‘Ø Í √≈‚∂ «¬Ê∂ «Ú⁄-«Ú⁄ ¯Ω‹∆ Ù≈√È Ú∆ «‘≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È Á∆¡ª «¬‘ ⁄؉ª «¬√ Ò¬∆ «¬«Â‘≈«√’ √È «’¿∞∫«’ «¬Ê∂ «¬’ Ù∞Ë º «√¡≈√∆ È≈Ó˜Á √’≈ È∂ ¡≈͉∂ E Ú∑∂ Í»∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ ÙªÂÓ¬∆ „≥◊ È≈Ò ⁄؉ª «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ ˘ √ºÂ≈ «ÓÒ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞∫fi √≈‚∂ «¬Ê∂ AIHH ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ (Í∆. Í∆. Í∆.) ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) Á∆¡ª Ú≈∆¡ª Òº◊∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «¬’ ‹ªÁ∆, ª Á»‹∆ ¡≈ ‹ªÁ∆Õ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ AIHI ”⁄ ‹ÈÒ ÓπÙº ¯ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆, ¯Ω‹ È∂ √ºÂ≈ √≥Ì≈Ò Ò¬∆Õ ¿∞‘ B@@H ”⁄ ◊¬∂Õ B@@H ÂØ∫ B@AC Â’ Í∆. Í∆. Í∆. Á∆ √’≈ √∆ Â∂ ‘∞‰ Ú≈∆ Í∆. ¡ÀµÓ. ¡ÀµÒ. (¡ÀµÈ) Á∆ ‘ÀÕ «¬√∂ Á«Ó¡≈È «¬’ ‘Ø Á≈¡Ú∂Á≈ ¡≈ ◊¬∂ «¬Ó≈È ı≈ÈÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Ú≈∆¡ª ÷ÂÓ ’ª◊≈ Í ¿∞‘ «¬√ ”⁄ √ÎÒ È‘∆∫ ‘Ø √’∂, ¿∞∫fi «¬’ ÏÁÒÚ∂∫ È∂Â≈ ω ’∂ ˜» ¿∞µÌ∂ ‘ÈÕ ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ Òº◊Ì◊ C@ √∆‡ª «‹ºÂ ’∂ ¿∞‘ «¬’ ÈÚ∆∫ «√¡≈√∆ Â≈’ ω ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÷À Ï  Í÷±È÷Ú≈ ”⁄ ¿∞‘ √»Ï≈¬∆ √’≈ Ú∆ ω≈ ‘∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «’ Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ ABE √∆‡ª ÒÀ ’∂ √Ì ÂØ∫ ¡º◊∂ ‘ÀÕ ¡≈˜≈Á ¿∞Ó∆ÁÚ≈ Ú∆ «˜¡≈Á≈Â «¬√∂ Í≈‡∆ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ AGC ÓÀ∫Ïª Á∆ ÒØÛ∆∫Á∆ «◊‰Â∆ Ú≈Ò≈ √≈Ë≈È Ï‘∞Ó ¡Ωª Â∂ ÿº‡«◊‰Â∆¡ª Á∆¡ª «ÈË≈ √∆‡ª Á∂ Íz≈Í ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÓÒ ‹≈Ú∂◊≈Õ «√≥Ë ”⁄ Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ ˘ Í»≈ Ï‘∞Ó «ÓÒ «◊¡≈ ‘À Â∂ «¬Ê∂ ¿∞√ Á∆ √» Ï ≈¬∆ √’≈ ω∂ ◊ ∆Õ ÏÒØ«⁄√Â≈È ”⁄ «ÓÒ∆-‹∞Ò∆ √’≈ ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬√∂ Â∑ª √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ √»Ï∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) ˘ Í»È Ï‘∞Ó ‘≈«√Ò ‘ÀÕ «¬È∑ª ⁄؉ª È∂ Í≈«’√Â≈È ˘ «√¡≈√∆, Ì≈Ù≈¬∆, È√Ò∆ ¡Â∂ Ó≈È«√’ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‘Ø Ú≥‚ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √≈∂ √»«Ï¡ª ÂØ∫ «’√∂ «¬’ Í≈‡∆ ˘ «¬’Ø «‹‘∆ È∞Ó≈«¬≥Á◊∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ Í∆. Í∆. Í∆. ˘ Òº◊≈ Úº‚≈ ˺’≈ «¬È∑ª ⁄؉ª ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ˺’≈ Í∆. Í∆. Í∆. ˘ Òº◊≈ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ √»Ï∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ ¿∞√ ˘ ’ج∆ √∆‡ È‘∆∫ «ÓÒ √’∆Õ «¬Ê∂ ¿∞√ Á≈ Óπ’Ó ≥ Ò √Î≈«¬¡≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â∂ √»Ï≈¬∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ «¬√ Á∆¡ª «√¯ F √∆‡ª ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ Í«‘Òª Ú∆ Í∆. Í∆. Í∆. È≈Ò AIIF

”⁄ ‘Ø ⁄π’ º ≈ ‘À Í «¬√ Ú≈ «⁄≥Â≈ «¬√ ◊ºÒ ˘ ÒÀ ’∂ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ¿∞√ Á∆ √’≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‘ÓÈ«Í¡≈Â≈ Á∆ Ï‹≈¬∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ ¿∞√ ˘ «È≈Ù≈ ‘∆ ͺÒ∂ ͬ∆ ‘ÀÕ Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) Á∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ Ì≈ ”⁄ Ï‘∞ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ì≈ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ √≥ÏË ≥ √πË≈È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Ùz∆ ¡‡Ò «Ï‘≈∆ Ú≈‹Í≈¬∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È Ïº√ ≈‘∆∫ Í≈«’√Â≈È ¡≈¬∂ √ÈÕ ’≈«◊Ò ‘ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î «¬’ ’«ÓÙÈ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÓπÏ ≥ ¬∆ Á∂ Ï≥Ï ËÓ≈«’¡ª Ú◊∆ ÿ‡È≈ Á∆ Ú∆ «ÈßÁ≈ ’Á∂ ‘È Í Í≈«’√Â≈È Á∂ ’¬∆ Ú◊ª ”⁄ Ì≈ ÍzÂ∆ ¿∞Ȫ∑ Á∆¡ª «¬È∑ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ Í√≥Á È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈Õ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ «¬’ Ì≈Â∆ ⁄ÀÈÒ ˘ «¬≥‡«Ú¿± «Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √‘∞≥ ⁄π’ º √Ó≈◊Ó ”⁄ Ì≈ Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ˘ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ √ºÁ≈ Á∂‰◊∂ Í Ï≈¡Á ”⁄ Ì≈ √’≈ È∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «¬√ √ºÁ∂ ˘ È≈ÓȘ» ’ «ÁºÂ≈Õ «Î ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ «¬’ ÏπÒ≈∂ È∂ Ú∆ «’‘≈ «’ Ó∆¡ª ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ ¡«‹‘∆ ’ج∆ Á≈¡Ú ȑ∆∫ «Áº  ∆ Â∂ È≈ ‘∆ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ¡«‹‘∆ ÍzÍ ≥ ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬‘ ÍzÌ≈Ú ‘À «’ B@AD ”⁄ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È ”⁄Ø ∫ ¡≈͉∆¡ª ¯Ω‹ª Ï≈‘ ’º„ ÒÀ‰∆¡ª ‘È ¡Â∂ Úº‚ÓπÒ º ≈ ¯Ω‹∆ √≈˜Ø-√≈Ó≈È Ú∆ ÒÀ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È «¬√ Á∂ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ √√Â≈ Â∂ √Ω÷≈ ≈‘ ‘ÀÕ ’≥‡È ∂ ˜ Í»∆ √π«º ÷¡≈ È≈Ò Ï≥Á◊≈‘ª Â’ Í‘∞⁄ ≥ ‹≈‰ ª ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ Ï‘∞ √‘≈¬∆ «√ºË ‘؉◊∂ «’¿∞∫«’ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò Â≈«ÒÏ≈È Á∂ ⁄≥◊∂ √≥ÏË ≥ ‘ÈÕ

Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¡Ú≈Ó∆ ÈÀÙÈÒ Í≈‡∆ (¬∂. ¡ÀµÈ. Í∆.) ¡Â∂ ÓπÂ≈«‘Á≈ ’ΩÓ∆ Ó»ÚÓÀ∫‡ (¡ÀµÓ. «’¿±. ¡ÀµÓ.) Á∂ ‹Ò«√¡ª ¡Â∂ ⁄؉ Á¯Âª È∂Û∂ Ï≥Ï ËÓ≈’∂ ’∆Â∂ Í ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¡Â∂ «¬Ó≈È ÷≈È Á∂ ‹Ò«√¡ª ”⁄ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ Â∂ È≈ ‘∆ «¬È∑ª ÁØ‘ª È∂Â≈Úª ˘ ËÓ’∆¡ª «ÁºÂ∆¡ªÕ «¬√ Ò¬∆ ÷ÀÏ Í÷±È÷Ú≈ ”⁄ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’∂-«¬È√≈Î Á∆ √’≈ ω ‘∆ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÈÚ≈˜ Ù∆Î ˘ Ì≈ Á∆ Í√≥Á Ú∆ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ ÷∂Â ”⁄Ø∫ ¡Ó∆’∆ ¯Ω‹ª Á∆ Ú≈Í√∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Ê∂ Ì≈ ˘ ⁄≈‹ √Ω∫«Í¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÁÒ⁄√Í ¡Â∂ ¡‹∆Ï √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «’ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È ˘ «˜¡≈Á≈ √À«È’ Â∂ ¡«Ë’≈∆ «ÓÒÁ∂ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Ê∂ ¡«‹‘∆ Í≈‡∆ ˘ Ï‘∞Ó «Ó«Ò¡≈ ‘À, ‹Ø ¯Ω‹ Á∆¡ª È∆Â∆¡ª Á∆ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ √Ó∆«÷¡’ ’«‘ ‘∂ ‘È «’ «¬√ Ú≈ ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¯Ω‹ È≈Ò Ï∂‘Â √≥Ï≥Ë Ï‰≈¿∞‰◊∂Õ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Á»‹∂ Ù≈√È’≈Ò ”⁄ «¬’ √ÀÈ≈ Óπ÷∆ ‹ÈÒ ‹‘ª◊∆ ’≈Ó≈ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ ÒÀ ⁄π’ º ∂ ‘È ¡Â∂ Á»‹∂ √ÀÈ≈ Óπ÷∆ ÍzÚ˜ ∂ ÓπÙº Î È≈Ò Ú∆ Í≥◊≈ ÒÀ ⁄π’ º ∂ ‘ÈÕ «¬√ Ú≈ Á∂÷Ø «’ ¿∞‘ ı∞Á ”Â∂ ’≈Ï» º÷‰ ”⁄ √ÎÒ ‘∞Á ≥ ∂ ‘È ‹ª È‘∆∫? ¿∞È∑ª ˘ ⁄∆¯ ‹√«‡√ ¡Â∂ «È¡ª Í≈«Ò’≈ Á≈ Ú∆ ÌÍ» √ÓÊÈ ‘≈«√Ò ‘ÀÕ ’¬∆ Óπ’Á º «Ó¡ª ”⁄ ¿∞Ȫ∑ ˘ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú≈ ⁄؉ª «È¡ª Í≈«Ò’≈ Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ‘ج∆¡ª ‘È Â∂ ¡≈˜≈Á Ó∆‚∆¡≈ Ú∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ È≈Ò ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Ó∆‚∆¡≈ ◊∞Í º “«‹˙“ Ú∆ ÈÚ≈˜ Á≈ √ÓÊ’ ‘ÀÕ

Ì≈ ¡Â∂ ⁄∆È ˘ ‘ºÊ «ÓÒ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀ : Ò∆ ’«Ú≥◊ Ï∆«‹≥◊¡≈͉∆ Ì≈ Ô≈Â≈ ÂØ ∫ Í«‘Òª ⁄∆È Á∂ ÈÚ∂ ∫ Íz Ë ≈È Ó≥Â∆ Ò∆ ’«Ú≥◊ È∂ «’‘≈ «’ ¬∂Ù∆¡≈ ˘ «ÚÙÚ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ Á≈ «¬≥ ‹ ‰ ω≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ⁄∆È ¡Â∂ Ì≈ ˘ ‘º Ê «ÓÒ≈¿∞ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ⁄∆È Á∆ √º  ≈Ë≈∆ Í≈‡∆ Á∂ ‘Àµ‚’∞¡≈‡ fiØ∫◊È≈È‘≈¬∆ ”⁄ A@@ ÓÀ∫Ï∆ Ì≈Â∆ Ô∞Ú≈ ÍzÂ∆«ÈË∆Ó≥‚Ò ˘ √≥ÏØËÈ ’Á∂ ‘ج∂ Ò∆ È∂ BG √≈Ò Í«‘Òª «¬’ ÚÎÁ Á∂ È∂Â≈ Á∂ »Í ”⁄ ¡≈͉∆ Ì≈ Ô≈Â≈ Ï≈∂ ÏÛ∆ ◊Ó‹ØÙ∆ È≈Ò ◊ºÒ ’∆Â∆Õ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ Ô≈Â≈ Á∆ √π÷Á Ô≈Áª È∂ ¿∞È∑≥ ˘ Ì≈ ˘ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ¡«Ë’≈ Ô≈Â≈ ˘ ⁄π‰È Ò¬∆ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’∆Â≈Õ Ò∆ AI Ó¬∆ ˘ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ Íπº‹‰◊∂Õ Ò∆ È∂ «’‘≈ «’ ÁπÈ∆¡ª ”⁄ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ «¬‘ «ÚÙÚ≈√ ’Á∂ ‘È «’ BAÚ∆∫ √Á∆ ”⁄ ¬∂Ù∆¡≈ ÍzÙªÂ, «ÚÙ∂Ù ÂΩ ”Â∂ ¬∂Ù∆¡≈ √≥√≈’

¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ¡Â∂ «√¡≈√ ”⁄ «˜¡≈Á≈ Ó‘ºÂÚÍ»È Ì±«Ó’≈ ¡Á≈ ’∂◊≈ ¡Â∂ «ÚÙÚ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ Ò¬∆ «¬’ Ó‘º  ÚÍ»  È «¬≥ ‹ ‰ ω∂ ◊ ≈Õ Òº Á ≈÷ È∂ Û ∂ √‘º Á ”Â∂ ÁØ ‘ ª Á∂ Ù ª Á«Ó¡≈È Ï‰∂ ‘≈Ò∆¡≈ «ÚÚ≈Á Á≈ ’ج∆ «˜’ ’È ÂØ∫ Ï⁄Á∂ ‘ج∂ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√ √πÍÈ∂ ˘ ‘’∆’ ”⁄ ÏÁÒ‰ Ò¬∆ ÁØÚª Á∂Ùª ˘ «¬’-Á»‹∂ È≈Ò ‘ºÊ «ÓÒ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ª ‹Ø ¡√∆∫ «ÚÙÚ ”⁄ ¬∂Ù∆¡≈ Á≈ «√ ¿∞µ⁄≈ ’ √’∆¬∂ ¡Â∂ √‘∆ ¡ʪ ”⁄ ¬∂ Ù ∆¡≈¬∆ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ˘ «ÚÙÚ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ Ò¬∆ Ó‘º  ÚÍ»  È «¬≥‹‰ ω≈ √’∆¬∂Õ


4

¡ß◊z∂˜∆ Á∆ «¬º’ ’‘≈Ú ‘À, “It’s a dog-eat-dog world,” Ì≈Ú «¬√ √ß√≈ «Úº⁄ Ó∞’≈ÏÒ≈ «¬ßÈ≈ ’Û≈ ‘À «’ ’∞ºÂ≈, ’∞ºÂ∂ 鱧 ‘∆ ÷≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ Í «¬‘ √º⁄ È‘∆∫ «’¿∞∫«’ ¡√Ò «Úº⁄ Ï‘∞ ÿº‡ ‘∆ ’ج∆ ’∞ºÂ≈ «’√∂ Á±√∂ ’∞ºÂ∂ 鱧 ÷ªÁ≈ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬º’ ’‘≈Ú «¬‘ Ú∆ ‘À, “Attack is the best form of defence,” Ô≈È∆ ‹ß◊ «Úº⁄ Á∞ÙÓ‰ Á∂ Ú≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞√ ”Â∂ ‘ºÒ≈ ÏØÒ Á∂‰≈ «Ï‘Â ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬º’ ‘Ø ’‘≈Ú ¡È∞√≈, “We’ve got to look out for Number One,” Ì≈Ú √≈鱧 ¡≈͉∂ «‘ª Á≈ «Ë¡≈È ı∞Á ‘∆ º÷‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ‹ª “¡ÍÈ≈ ‘≈Ê ‹◊È È≈Ê”¢ Í «¯ ’∆ √≈鱧 √≈«¡ª 鱧 Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ «‘Ó«ÁÒ∆, ‘ÓÁÁ∆, ’∞Ï≈È∆ ¡≈«Á Á∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª È‘∆∫ √È √∞‰≈¬∆¡ª/«√÷≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª? ⁄ÒØ ¤º‚Ø! Â∞‘≈‚≈ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ ‹∆ÚÈ «’ßÈ≈ ’∞ Ó∞Ù«’Ò ‘À? ˙È≈ ‘∆ √ı (‹ª ¡≈Ù≈‹È’) «‹ßÈ≈ «’ ÓÈ∞º÷∆ √∞Ì≈¡ Ï≈∂ Â∞‘≈‚≈ Șº∆¡≈? ⁄∆˜ª Â∂ ‘≈Ò≈ ·∆’ ¿∞√∂ Â∑ª Á∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂ «‹‘Ø «‹‘≈ Â∞√∆∫ ¿∞È∑ª 鱧 Á∂÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø¢ √Ø «Ï‘Â∆ Á∆ ¿∞Ó∆Á ’È∆ Ù∞± ’Ø! «¬‘ «¬º’ ’Û≈ Ú’Â ‘À¢ Í «¬º’ Â∑ª È≈Ò «¬‘ Ú∂Ò≈ ⁄ß◊≈ Ú∆ ‘À¢ ¡≈«Ê’ ÓßÁ‘≈Ò∆ «ÚÙÚ Ì «Úº⁄ ’ØÛª ÒØ’ª 鱧 ÍÀ√∂ È≈Ò ¡≈͉∂ «ÙÂ∂ Á≈ Ó∞Û Ó∞Òª’‰ ’È ”Â∂ Ӌϱ ’ ‘∆ ‘À¢ ¡Ó∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í «Úº⁄ ‘∞‰ Í«‘Òª «‹ßÈ≈ ¡Ó∆ È‘∆∫ Ó«‘√±√ ’ ‘∂¢ Â∂ ˆ∆Ï? ¿∞È∑ª È±ß Âª ¿∞‘ Í«‘Òª ‘∆ ÍÂ≈ ‘À «‹‘Û≈ ¡Ó∆ª 鱧 ‘∞‰ ‹≈ ’∂ ÍÂ≈ Òº◊ «‘À¢ ÍÀ√≈ √Ì ’∞fi º È‘∆∫, ¡Â∂ ¿∞‘ ‘ Ó√Ò∂ Á≈ ‘ºÒ Ú∆ È‘∆∫¢ Ù≈«¬Á «Í¡≈ Á∆ ¡«‘Ó∆¡Â ÚºË ‘À¢ «‘Ó ¡Â∂ Ó≈‰-√«Â’≈ Á∆ Ú∆¢ ‹Ø Â∞‘≈鱧 «¬√ Ú∂Ò∂ Á’≈ ‘À, «ÚÙÚ Ì Á∆ ÁΩÒ Ú∆ ¿∞√ È±ß È‘∆∫ ı∆Á √’Á∆¢ «¯ Ú∆ ¿∞‘ Â∞‘≈鱧 ‘≈«√Ò ‘Ø √’Á≈ ‘À! ÒØÛ ‘À ª «√¯ √‘∆ √Ó∂∫ ¡Â∂ ‹◊∑≈ ”Â∂ ¿∞√ Á∆ Ì≈Ò ’È Á∆¢ ’Ò≈’≈ ¡≈ÍØ ¡≈͉∂ «ÁzÙ‡∆’؉ ¡È∞√≈ ’ßÓ ’È≈ Í√ßÁ ’Á∂ ‘È¢ √ß◊∆Â’≈ Ë∞È∆¡ª Á≈ «¬√ „ß◊ È≈Ò «ÓÙ‰ ’Á∂ ‘È «’ ’∞ºfi Ë∞È∆¡ª √zث¡ª 鱧 ¡ÀÈ ÓØ‘∂ √∞‰≈¬∆ Á∂‰ Â∂ ’∞ºfi Ï‘∞ ‘∆ Ó‘∆È ¡≈Ú≈˜ «Úº⁄ «Íº·Ì±Ó∆ «Úº⁄ ÓΩ‹±Á «‘‰¢ «¬º’ «⁄ºÂ’≈ Â√Ú∆ «Úº⁄ «’‘Û∆ ÙÀ¡ «’ºÊ∂ «⁄ºÂÁ≈ ‘À, Â√Ú∆ Á≈ ¡ß‹≈Ó ¿∞√∂ ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À¢ «¬º’ «√߯È∆ (√ß◊∆Â’ ÏÀ∫‚) «Úº⁄ Úº÷Ø Úº÷∂ Ú’Â ”Â∂ Úº÷ Úº÷ √≈˜ª 鱧 ‘≈Ú∆ ‘؉ Á∂‰ È≈Ò «Ú«ÚËÂ≈ ¿∞ÂÍßÈ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ ‘∞‰ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ «¬‘ «Ú⁄≈ ‘∂ ‘Ø «’ Â∞‘≈鱧 ¡≈͉∆ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ «˜ßÁ◊∆ «Úº⁄ «’‘Û∆¡ª ÂÏÁ∆Ò∆¡ª «Ò¡≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘À ª ’Ø«ÙÙ ’«˙ «’ ÓΩ«Ò’ ¡ßÙ ¿∞‘Ø Í∞≈‰∂ Ú≈Ò∂ ‘∆ «‘‰, Í ¿∞È∑ª Á∆ ÂÂ∆Ï ÈÚ∆∫ ‘ØÚ∂¢ ÊØÛ∑∂ «‹‘∂ «√‹È≈ÂÓ’ ‹Ï∂, Â∞‘≈‚∆ √Ø⁄ ÂØ∫ «’Â∂ ÚºË ¯≈«¬Á∂ «Ò¡≈ √’Á∂ ‘È¢ ÒÛ∆Ú≈ ‡∆.Ú∆. È≈‡’ «¬√ Á∆¡ª ÍzÓ∞º÷ Â∂ ¡≈Ò∑≈ ¿∞Á≈‘‰ª ‘È¢ ¿∞‘ ‘¯Â≈ Á ‘¯Â≈, √≈Ò Á √≈Ò Ò‡’Á∂ «‘ßÁ∂ ‘È¢ ‹∂ ’ج∆ √º⁄Ó∞º⁄ Á∆ «‘º‡ “√∆∆˜” ‘ØÚ∂ ª ¿∞‘ ’¬∆ ’¬∆ Á‘≈«’¡ª º’ Ú∆ «÷º⁄∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À¢ ¿∞√ Á≈ “◊zÀ∫‚ «¯È≈Ò∂” (Ó‘≈È ¡ßÂ) ’Á∂ ‘∞ßÁ≈ ‘∆ È‘∆∫¢ ’Á∂ ¿∞√ Á∂ ¡≈ı∆ √∆È Á≈ ÍÁ≈ «‚◊Á≈ ‘∆ È‘∆∫¢ ¿∞√ «Úº⁄ ’Á∂ Ú∆ √Ó≈ÍÂ∆ ‹ª √¯Ò ¡ß Á≈ «Ï◊Ò Úº‹Á≈ ‘∆ È‘∆∫¢ ÁÙ’ª 鱧 ’∂ÚÒ «¬º’ ‘∆ «‘Á≈«¬Â «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ “’ºÒ∑ «¬√∂ ⁄ÀÈÒ ”Â∂ ·∆’ «¬√∂ Ú∂Ò∂ «¯ Á∂÷‰≈ È≈ Ì∞ºÒ‰≈!” ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ ¡◊Ò∂ ’ºÒ∑ Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ ¡◊Ò∂ ’ºÒ∑ Ú∆¢ ’∆ ¡≈͉∂ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ Ú∆ Â∞√∆∫ «¬‘Ø ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø? Â∞‘≈‚∂ √ß√≈ Á∂ «¬º’ «‘º√∂ «Úº⁄ «¬√ Ú∂Ò∂ «¬º’ Ò’∆ «÷º⁄‰∆ √ßÌÚ ‘À¢ «¬√ Ò¬∆ «‘ßÓ Á∆ ÒØÛ ÍÀ‰∆ ‘À¢ Í «¬‘ «‘ßÓ «Á÷≈¿∞‰∆ Ò≈‘∂ÚßÁ √≈«Ï ‘Ø √’Á∆ ‘À¢ ’∆ «¬√ √ß√≈ «Úº⁄ Á√± È≈Ó Á∆ ’ج∆ ÙÀ¡ «‘ ‘∆ È‘∆∫ ◊¬∆? ’∆ ‹Ø Ú∆ ‡∆.Ú∆. ”Â∂ ÈÙ È‘∆∫ ‘∞ßÁ≈, ¡√∆∫ ¿∞√ √Ì Á∆ ‘Ø∫Á ÂØ∫ ‘∆ ¡‰‹≈‰ «‘ßÁ∂ ‘ª? «¬ßfi Òº◊ÁÀ «’ ¡√∆∫ √≈∂ «¬º’ “’∆ ¯’ ÍÀ∫ÁÀ?” √Ó≈‹ «Úº⁄ «Ú⁄Á∂ ‘ª¢ ’∆ «¬ßfi È‘∆∫ ‹≈ÍÁ≈ «’ ¡º‹’ºÒ∑ √≈‚∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ ¿∞‘Ø «‹‘≈ ‹≈Á± È‘∆∫ ‘À «‹Ú∂∫ Á≈ ’Á∂ √≈‚∂ ⁄≈Ø∫ Í≈√∂ ͺ√«¡≈ «‘ßÁ≈ √∆? È‘∆∫ ¡«‹‘∆ ’ج∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ¡Â∂ ¿∞‘ ‹≈Á± ‘≈Ò∂ Ú∆ ÓΩ‹±Á ‘À¢ «√¯ √≈鱧 ¿∞√ Á∆ Ì≈Ò Ò¬∆ ÚË∂∂ ’Ø«ÙÙ ’È Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ’ج∆ Ú∆ Ó‘≈È ÓΩ’≈ ¡≈͉≈ «√ fi∞’≈ ’∂ ª √≈‚∂ √ÈÓ∞º÷ ¡≈ÂÓ-√Ó͉ È‘∆∫ ’Á≈¢ Í ‹∂ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ ÿØÛ∂ Á∆ ’≈·∆ ’º√ ’∂ √ßÌ≈ÚÈ≈Úª Á∂ ÷∂ «Úº⁄ «¬º’ ◊∂Û≈ Ò◊≈ Ò¬∆¬∂ ª ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ¡√∆∫ «’√∂ √º⁄Óπº⁄ Á∆ √ßÌ≈Ú∆ ÂÏÁ∆Ò∆ Á∂ ◊ºÒ º√≈ Í≈ ’∂ ¡≈͉∂ Ó◊-Ó◊ ÿ∂ Ë∆’ «Ò¡≈¿∞‰ «Úº⁄ √¯Ò ‘Ø ‹≈¬∆¬∂!

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

Ò∂÷ È ß : BFD

√±⁄È≈ ¡≈Ú∂-√±⁄È≈ ‹≈Ú∂, √±⁄È≈ ·«‘ «’Â∂ È≈ ‹≈Ú∂ ¡‹∂ Ï‘∞  ≈ √Óª È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ∂‚∆˙ 鱧 “∂Û±¡≈” ‘∆ È‘∆∫ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆, √◊Ø∫ ¿∞√ 鱧 º«÷¡≈ Ú∆ ÍÛ¤ºÂ∆ ¿∞µÍ ‹ªÁ≈ √∆¢ ’¬∆ √Á∂-Í∞º‹Á∂ ÒØ’ª Á∂ ÿª «Úº⁄ «¬‘ ÙÀ¡, Ó∂˜ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «‡’≈¡ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ √∆¢ «¬√ Á∂ «‡’‰-«‡’≈¿∞‰ Á∆ Ï‘∞Â∆ ¡«‘Ó∆¡Â È‘∆∫ «’¿∞∫«’ Ï‘∞Â∂ ÿª «Úº⁄ «¬√ Á≈ «‡’≈‰≈ Í∂‡∆ ¿∞µÂ∂ ‹ª Í∂‡∆ ¿∞µÍ, ¿∞µÍØ-ÊÒ∆ «‡’≈¬∂ ‘ج∂ ‡ß’ª ¿∞µÍ ‹ª «’√∂ ‘Ø ¿∞µ⁄∆ ʪ Ú∆ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ ‘∞‰ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ √∞¡≈Òª Á∆ ˪’ Òº◊ ‹≈Ú∂, Â∞‘≈鱧 ⁄∂Â≈ ’≈ Á∂¬∆¬∂ «’ ⁄Û∑∂ √≈Ò ¿∞√ “∂Û±¬∂ Á≈ Ò√ß√” È«Ú¡≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ √∆¢ ’Á∂ «’√∂ Á∂ ÓÈ «Úº⁄ «¬‘ √∞¡≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‹ª È‘∆∫ «’ “∂Û±¬∂” Á≈ “Ò√ß√” «’¿∞∫ ω≈¿∞‰≈ ÍÀ∫Á≈ √∆ Â∂ ‘ √≈Ò “Ò√ß√” È«Ú¡≈¿∞‰ Ò¬∆ ⁄≈ˇ∆-Íß‹≈‘ ∞ͬ∆¬∂ ‚≈’ı≈È∂ «’¿∞∫ ‹Ó∑ª ’≈¿∞‰∂ ÍÀ∫Á∂ √∆? Í∞º¤‰ ”Â∂ ‚≈’ı≈È∂ Ú≈ˇ∂ ’«‘ßÁ∂ ‘∞Á ß ∂ √∆, TÒ√ß√ ¯∆√ ª ÌÈ∆ ‘∆ ÍÀ‰∆ ¡À, ÿ∂ “ÚÀÒÀµ√” È∑∆∫ Ò≈¬∆ ÏÀ·¢∂ U ¿∞‘ “∂Û¬ ± ”∂ 鱧 ‘∆ “ÚÀÒÀµ√” ’«‘ßÁ∂ ‘∞ßÁ∂ √∆¢ ÿ ÏÀ·∂ ‹‘≈È Ì Á∆¡ª ıÏª √∞‰ ÒÀ∫Á∂ ‘؉ ’ ’∂ √’≈ È∂ “Ò√ß√ ¯∆√” Á∂ ±Í «Úº⁄, “ıÏ ‡À’√” Ò≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆¢ ¯∂  «¬’ «ÁÈ “⁄≈Úª” Ô≈È∆ “⁄∞ º ’ Úª ∂ Û ± ¡ ≈” Ú∆ ω «◊¡≈¢ ÒØ’ª È∂ ÓØ„∂ È≈ˇ ‡ß◊‰ Ú≈ˇ∂ “∂Û±¬∂” ı∆Á‰∂ Ù∞± ’ «ÁºÂ∂¢ ¿∞È∑ª Á∂ “Ò√ß√” Ó∞¡≈¯ ‘Ø ◊¬∂¢ ¯∂ ıÏ√≈ ¯ΩÈ Á∂‰-ÒÀ‰ Ò¬∆ “Í∂‹” ¡≈ ◊¬∂¢ ’∞ºfi ‘∆ √≈Òª «Úº⁄ ¿∞È∑ª Á∆ ʪ “ÓØÏ≈¬∆Ò ¯ØÈ” ¡≈ ◊¬∂¢ “ıÏ ‡À’√” ÂØ∫ ⁄∂Â≈ ¡≈ «◊¡≈ «’ “ıÏ“, “√±⁄È≈” ¡Â∂ “‹≈‰’≈∆” «Úº⁄ Ï‘∞Â≈ ¯’ È‘∆∫ ‘À, Í ‹∂ «¬È∑ª ¡º◊∂ “ˆÒ” ÙÏÁ ‹∞Û ‹≈Ú∂ ª «¬È∑ª Á∂ ¡Ê ÏÁÒ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬‘ Áº√‰≈ Ú∆ Ò≈˜Ó∆ ‘À «’ Ì≈Ú∂∫ ‘∞‰ √≈鱧 √±⁄È≈ ‘≈√Ò ’È Á≈ ‘º’ «ÓÒ ⁄∞º’≈ ‘À, Í ’∞ºfi √±⁄È≈Úª «¬√ «’√Ó Á∆¡ª Ú∆ ‘∞ßÁ∆¡ª ‘È, ‹Ø √’≈ª 鱧 Ò∞’≈ ’∂, Í«‘∂ ‘∂· º÷‰∆¡ª ÍÀ∫Á∆¡ª ‘È «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ‹º◊-˜≈‘ ‘Ø ‹≈‰ È≈ˇ Á∂Ù Á∆ √∞º«÷¡≈ ıÂ∂ «Úº⁄ ÍÀ √’Á∆ ‘À¢ ‘∞ ‰ √≈ȱ ß √± ⁄ È≈ ‹ª

‹≈‰’≈∆ ‘≈√Ò ’È Á≈ ’≈ȱßÈ∆ (√∆. Ï∆. ¡≈¬∆.), ‚≈«¬À’‡Ø∂‡ ¡Ω¯ «¬√ Á≈ Ó∞º÷ Ó’√Á, √±⁄È≈ ‘≈√Ò √±⁄È≈ Á∂ √‘∆ ‘؉ ‹ª ˆÒ ‘؉ Á∆ ‘º’ ‘À¢ «¬‘ ‘º’ ’∆ ‘À, «¬√ Ï≈∂ ÀÚ∂«È¿± «¬È‡ÀÒ∆‹À∫√ ÚˆÀ≈¢ ’∞ºfi ’È Ú≈«ˇ¡ª 鱧 ˆ∞Ó≈‘ ’È≈ ‘∞Á ß ≈ Ï‘∞ ¡«‘Ó∆¡Â ‘∞ßÁ∆ ‘À¢ «’√∂ Ú∆ ‹≈‰’≈∆ ‘؉∆ Ú∆ ˜±∆ ‘À¢ “√±⁄È≈ ‘«Ê¡≈ÏßÁ Á√Â∂ Ú∆ «¬√ ’≈È±È ß Á∂ ‘À¢ «¬ºÊ∂ «¬‘ ◊ºÒ Ú∆ ’ ‘∆ Á∂‰∆ √±⁄È≈ ”Â∂ Ô’∆È ’È ÂØ∫ Í«‘Òª Á∂ ‘º’ √ÏßË∆ ’≈È±È ß “, «‹√ 鱧 “≈¬∆‡ ÿ∂∂ «Úº⁄ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∂¢ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’ “«¬ß‡ÈÀµ‡” - «‹√ 鱧 √≈鱧 ¿∞√ √±⁄È≈ Á∂ Ú√∆Ò∂ Ô≈È∆ √zØ ‡± «¬È¯Ó∂ÙÈ” Ô≈È∆ “¡≈. ‡∆. ‹ÁØ∫ ’ج∆ ◊∞Í √±⁄È≈ √±⁄È≈, ‹≈‰’≈∆ ¡Â∂ «¬ÒÓ Á≈ ÚºÒ ˆΩ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «’√∂ È∂ ¡≈¬∆.” Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ’Ø ¬ ∆ «’Â≈Ï «Ò÷‰ ‘À , √ß È B@@E «Úº ⁄ Ò¬∆ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ‘À ‹ª ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ È‘∆∫? ‹∂ ’∆Â∆ ‘À ª «¬‘ «¬’ ’∂∫Á∆ ’≈ȱßÈ ¿∞ √ ÷Ø ‹ ’≈‹ Á∂ ‘À , ‹Ø Ì≈ Á∂ √≈∂ Ú√∆Ò∂ ’∆ ‘È? ¿∞√ √±«Ï¡ª «Úº⁄ Ò≈◊± ‘À, Í «’Â≈Ï Á∂ Ò∂÷’ Á∆ «¬‘ ’≈ȱßÈ ‹ßÓ±-’ÙÓ∆ «Ú«Á¡’ ÔØ◊Â≈ ’∆ ‘À «Úº ⁄ Ò≈◊± È‘∆∫ ‘À ‹ª ¿∞√ Á∂ ¡«Ë¡ÀÈ Á≈ «’¿∞∫«’ ¿∞µÊ∂ B@@I «Úº⁄ Á≈«¬≈ «’ß È ≈ ’∞ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Úº÷≈ «ÚÙ≈Ò ‘À? «’√∂ «’Â≈Ï “√±⁄È≈ ¡«Ë’≈ ’≈ȱßÈ” Èß± ‹≈‰’≈∆ Á∂ Ú√∆Ò∂ Ò≈◊± ‘À¢ Á∂ ÍzÓ≈‰’ ‘Ú≈Ò∂ Ú‹Ø∫ “√±⁄È≈ Á∂ ‘º’ Í∂Ù ’È ÂØ∫ Í«‘Òª √ÏßË∆ ’≈È±È ß ” ¡Ë∆È ’ج∆ √≈鱧 «¬È∑ª √∞¡≈Òª Á∂ Ú∆ È≈◊«’, «’√∂ Ú∆ ‹∞ ¡ ≈Ï Ú∆ Òº Ì ’∂ √’≈∆ Ó«‘’Ó∂ ‹ª ¡≈͉∂ ‘ºÊ «Úº⁄ ’ ¡«Ë’≈∆ ÂØ∫ ’ج∆ Ú∆ ÒÀ‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È¢ √’≈∆ √± ⁄ È≈ Ô≈È∆ ‘∞‰ º’ ¡≈ͪ ‹≈‰’≈∆ Óß◊ √’Á≈ ‘À¢ √±⁄È≈ ‹ª ‹≈‰’≈∆ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ ‰ Ò¬∆ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰Áı≈√ Á∂‰ ÂØ∫ Â∆‘ ÒÀ‰ Á∂ ‘∆Ò∂ ‘∆ ’∆Â∂ «ÁȪ Á∂ ¡ßÁ-¡ßÁ ¿∞‘ ‘È¢ ’ج∆ “ˆÒ” ‹ª ‹≈‰’≈∆, √Ïß Ë Â “ˆ∞Ó≈‘’∞È” √±⁄È≈ ‹ª È≈◊«’ 鱧 «ÁºÂ∆ ‹≈‰∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰≈ ‘ØȪ ωÁ∆ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Á≈ ‘∆ È∞’√≈È È‘∆∫ “¡Ω¯∆ÙÒ √∆’z∂‡√ ¡À’‡ ’≈¿∞∫Á≈, √◊Ø∫ «¬‘Ø AIBC” ¡Ë∆È ’Ø ¬ ∆ «‹‘∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ‰-Á∂‰ Á∆ Ú≈ˇ∂ 鱧 Ú∆ ’√±Â≈ Î√≈ ÓÈ≈‘∆ ‘∞ßÁ∆ √∆¢ “√±⁄È≈ √’Á≈ ‘À¢ ˆÒ ıÏ “‹∂Ò∑ Á∆¡ª √∆÷ª ’ÀÁ∆¡ª Èß± ‚º’‰ Ò¬∆ ‘∆ ‘È, √±⁄È≈Úª ¡Â∂ ÓØÏ≈¬∆Ò ¯ØÈ Âª √∆÷ª ≈‘∆∫ Ú∆ Á∂ ‘º ’ √Ïß Ë ∆ ’≈ȱ ß È ” ¤≈͉ Ú≈ˇ∂ ¡ıÏ≈ ¡≈-‹≈ √’Á∂ ‘È” «¬√∂ Á∆ ‘≈Ó∆ È‘∆∫ ÌÁ∆¡ª «¬‘ Â√Ú∆ª? √’≈ Á∂ Â∂‘ª ¡ß◊ª «Ú∞ºË Ó≈‰‘≈È∆ Á≈ («ÚË≈È’≈∆, ’≈‹’≈∆ ¡Â∂ «’√∂ ˆÒ ‹ª È‹≈«¬˜ „ß◊ È≈ˇ √Ó∞Á ß  «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À - “ı∂ «◊¡≈È” Ó∞’ºÁÓ≈ Á‹ ’≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ «È¡ª’≈∆) ¿∞µÂ∂ Ò≈◊± ‘À¢ «¬√ ‘≈√Ò ’ ’∂, ¡º◊∂ Á∂ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À Á∂ È≈ˇ ‘∆ “÷؇∆ ‹≈‰’≈∆” È≈ˇ Ú∆ ‘À¢ ˆÒ √±⁄È≈ ÈÙ ’È Ú≈ˇ∂ ’≈ȱßÈ ¡Ë∆È Â∞√∆∫ «’√∂ √’≈∆ ª «¬√ 鱧 ‹≈‰’≈∆ ‹ª √±⁄È≈ Á≈ Ì«¡≈ «Í¡≈ ‘À¢ «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩ ”Â∂ ∂‚∆˙ √‡∂ÙÈ Á∂ «È¿±˜ ±Ó Á∂ ¡ÓÒ∂ Á√Â≈Ú∂˜ Á∂ ¿∞Â≈∂ Óß◊ √’Á∂ ‘Ø, “«Èº’Ò ‹≈‰≈” ‹ª “Ò∆’ ’ ‹≈‰≈” ¡≈ͪ “«Ú’∆Í∆‚∆¡≈” ÚºÒ ˆΩ ’ 鱧 Úı ÍÀ √’Á≈ ‘À¢ ’∞ º fi √’≈∆ Á√Â≈Ú∂ ˜ ª Á≈ ’«‘ßÁ∂ ‘È¢ ’¬∆ Ú≈∆ ª √±⁄È≈, √’Á∂ ‘ª, «‹√ «Úº⁄ Á‹ ‹≈‰’≈∆ “Í∆ÍÒ˜ Ô± È ∆¡È ¯Ω  Ó∞¡≈«¬È≈ ’ √’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ ’∞ºfi Â’È∆’∆ È∞’√ ’≈È “«Èº’Ò ‹ªÁ∆” Á∆¡ª Â’∆ÏÈ √≈∆¡ª ÓºÁª ¡º◊∂ «√ÚÒ «ÒºÏ‡∆˜” Ô≈È∆ “Í∆. Ô±. √∆. √’≈∆ ’ßÓª Á≈ Ú∆ Ó∞¡≈«¬È≈ ’ ‘À Â∂ ’¬∆ Ú≈ «¬√ 鱧 “‹≈‰-Ï∞ºfi ’∂” Ïz’ À ‡ «Úº⁄ “¡À«‚‡” «Ò«÷¡≈ ‘∞Á ß ≈ ‘À¢ ¡ÀµÒ.” Á∆ ¡ªË≈ ÍzÁ∂Ù «¬’≈¬∆ Á∆ ’∂ ¿∞√ ’ßÓ «Úº⁄ ÚÂ∂ ‹≈ ‘∂ Ó≈Ò Ú∆ “’º«„¡≈” ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘Ø ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ‹∂ ÍzË≈È ‹Ô≈ «ÚßÁÔ≈Ò≈ 鱧 ‘≈Ò ‘∆ Á∂ ÈÓ±È∂ ÒÀ √’Á∂ ‘Ø¢ «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á √±⁄È≈ Á∂ √ÏßË «Úº⁄ «¬’ «’√∂ 鱧 «¬È∑ª ºʪ Á∂ √‘∆ ‘؉ Ï≈∂ «Úº⁄ Í∞Ò∆√ È∂ «‘≈√ «Úº⁄ ÒÀ «Ò¡≈ √’≈∆ «’≈‚ Á∂ ’∞ºfi «‘º√∂, «¬√ ‘Ø Ï‘∞ ¡«‘Ó ◊ºÒ ‘À, √±⁄È≈ ‹ª Ùº’ ÍÚ∂ ª ¿∞‘ «¬È∑ª Á≈ “√ßÍ≈ÁÈ” √∆ «’¿∞∫«’ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ’≈È±È ß Á∂ ÿ∂∂ ÂØ∫ Ï≈‘ Ú∆ ‘È, «‹ºÁª ‹≈‰’≈∆ “«Ú◊≈Û Á∂‰≈” ‹ª ¿∞√ ’ √’Á≈ ‘À¢ “fi±·∆” ‹≈‰’≈∆ “¯∂√Ï∞º’” ”Â∂ «¬’ ’ª◊√∆ ¡ÀµÓ. ı∞ ¯ ∆¡≈ «Ï¿±  Ø (¡≈¬∆. Ï∆.), ¡ßÁÒ∆¡ª ‘’∆’ª “ÏÁÒ √∞‡ º ‰≈“¢ √«‘‹-√∞Ì≈¡ ¯ÀÒ≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ ¡ÀµÒ. ¬∂. Á∂ «ıÒ≈¯ ’ج∆ «‡ºÍ‰∆ ’ ‚≈«¬À’‡Ø∂‡ ‹ÈÒ ¡Ω¯ «¬È’Ó «¬√ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ‹ª √±⁄È≈ 鱧 “‹≈¡Ò∆” ‹ª “È’Ò∆” ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆ √∆¢ ¡ªË≈ ÍzÁ∂Ù Á∂ Íz’≈√Ó ‡À’√ ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‘ج∆ ¯Â∆Ù, “‹≈¡Ò∆” ‹ª “fi±·∆” Ú∆ «’‘≈ ‹≈ «¬’ ı≈√ Ó’√Á È≈ˇ ¯ÀÒ≈¬∆ ‹ªÁ∆ «˜Ò∑∂ «Úº⁄ «⁄≈Ò≈ Á∂ ’ª◊√∆ «√⁄ ¡À∫‚ ¡ÈÀÒ«∂ √√ «Úß◊ (≈¡), √’Á≈ ‘À¢ √±⁄È≈ Á≈ «¬‘ ‘≈Ò «’√∂ ‘À ¢ «ÚË≈«¬’ ¬∂. «’zÙÈÓØ‘È È∂ AH √À∫‡Ò «Ï˙Ø ¡Ω¯ «¬ÈÚÀ√‡∆◊∂ÙÈ ı≈√ Ó’√Á È≈ˇ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ √± ⁄ È≈ Á∂ √¯ «Úº ⁄ , ¡ÍzÒ À 鱧 Í∞Ò∆√ ¡º◊∂ ‹Ô≈ «ÚßÁÔ≈Ò≈

Á∆ «¬√ ‘’ Ï≈∂ «Ù’≈«¬Â ’∆Â∆ √∆¢ Í∞Ò√ È∂ «√’ßÁ≈Ï≈Á «Úº⁄ ÍÁÓ≈≈˙ È◊ «Úº⁄ ‹Ô≈ Á∂ ÿØ∫ ¿∞ √ ȱ ß ⁄∞ º ’ «Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞ √ Á∂ «ıÒ≈¯, √±⁄È≈ ’≈È±È ß Á∆ Ë≈≈ FF¬∂ ¡Ë∆È ¡Â∂ Ó∞‹Ó≈È≈ √≈«˜Ù ⁄‰ Á∂ ÁØÙ ¡Ë∆È ’∂√ Á‹ Á‹ ’ Ò¬∂ ◊¬∂¢ ¿∞√ ȱß, AB «ÁȪ Á≈ «Óª‚ Á∂ ’∂ «È¡ª«¬’ «‘≈√ «Úº⁄ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈¢ AB «ÁȪ Ï≈¡Á ¿∞‘ ˜Ó≈È ”Â∂ ¤º‚∆ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ¯Â∆Ù ’È Ú≈ˇ∂ Í∞Ò√ ¡«Ë’≈∆ Á≈ ’«‘‰ ‘À «’ ‹Ô≈ «ÚßÁÔ≈Ò≈ È∂ ¡≈͉∆ «‡ºÍ‰∆ «Úº⁄ «¬‘ «Ò«÷¡≈ √∆ «’ ¿∞‘ ¡ÀµÓ. ¡ÀµÒ. ¬∂. Ϻ«⁄¡ª Á∆ Ú∂⁄Úº‡ ’≈¿∞∫Á≈ ‘À, ◊ª‹≈ Ó≈¯∆¡≈, ∂ Ó≈¯∆¡≈ ¡Â∂ ÌØ∫ Ó≈¯∆¡≈ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘À Â∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ ¡≈͉∆ «¬º˜Â ◊∞¡≈ ÏÀ·≈ ‘À¢ ’≈ȱßÈ Á∂ Ó≈‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ï≈Ò ·≈’∂ Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∞ßϬ∆ ÏßÁ ’È Á∂ «ıÒ≈¯, ÍÒÿ Á∆¡ª ÁØ ’∞ Û ∆¡ª Úº Ò Ø ∫ “¯∂√Ï∞º’” ¿∞µÂ∂ «‡ºÍ‰∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ú∆ √±⁄È≈ ’≈Èß±È Á∆ «¬√ Ë≈≈ Á∆ Á∞ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ ¿∞√ Ú∂ˇ∂ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ 鱧 Ú∆ Ⱥ’ ≈‘∆∫ ¤ØÒ∂ ⁄ºÏ‰∂ ͬ∂ √È¢ ‘∞‰ ¡ªË≈ ÍzÁÙ ∂ √’≈ Á∆ Ú≈∆ ¡≈ ◊¬∆ Òº◊Á∆ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ «¬‘ Ò∂÷ «’√∂ ‘Ø √±Ï∂ ÚºÒ Ó±ß‘ ’ ÒÚ∂, «¬√ 鱧 ¡≈͉∂ Íß‹≈Ï ÚºÒ ÓØÛ ÒÀ‰≈ ‘∆ ⁄ß◊≈ ‘À¢ ‘ÀÁ≈Ï≈Á-«√’ßÁ≈Ï≈Á ÂØ∫ ⁄ºÒÁ∂ ‘ª Í«‡¡≈Ò∂ ÚºÒ¢ ¿∞µÊ∂ ’∆ ‘Ø«¬¡≈, «¬√ Á∆ ⁄⁄≈ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ¡˜ ’∆ÂÀ «’ ’Á∂ ÍÛ¤ºÂ∆ ¿∞µÂ∂ ͬ∂ “∂Û±¬∂” 鱧 “ÚÀÒÀµ√” Óßȉ Ú≈Ò∆ √’≈ È∂ ‘∞‰ ‘ Á±‹∂ Ì≈Â∆ 鱧 ’ÒØ Á∞È∆¡≈ ¡ÍÈ∆ Ó∞· º ∆ Ó∂∫U ’«‘ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø ∫ Â’∆ÏÈ ‘ ‚∂ „ Ì≈Â∆ Ïß Á ≈ “ÓØÏ≈¬∆Ò” ‹ª “√ÀµÒ” ¯ØÈ Á∂ ±Í «Úº⁄ “ÚÀÒÀµ√” È≈ˇ “ÒÀ√” ‘Ø«¬¡≈ «¯Á≈ ‘À¢ ’¬∆ Ï∞Û∑∆ Á∂ Í∞ºÂ ª È∑≈¿∞‰ ◊¬∂ Ú∆ ¯ØÈ È‘∆∫ ¤º‚Á∂¢ Í«‡¡≈Ò≈ √À∫‡Ò ‹∂Ò∑ «Úº⁄ ‚º’∂ ‘ج∂ ’ÀÁ∆¡ª ÂØ∫ «Í¤Ò∂ D Ó‘∆«È¡ª ÁΩ≈È F@ ÓØÏ≈¬∆Ò ¯ØÈ «ÓÒ∂ ‘È¢ «¬‘ ’ÀÁ∆ «¬È∑ª ¯ØȪ ≈‘∆∫ ¡≈͉∆¡ª “√‘∂Ò∆¡ª” È≈ˇ ◊ºÒÏ≈ ‘∆ È‘∆∫ ’Á∂ ‘∂, ÈÀµ‡ ÂØ∫ “‹‘≈È Ì Á∆ ‹≈‰’≈∆” Ú∆ ‘≈√Ò ’Á∂ ‘∂ ‘È¢ ‘Ø ª ‘Ø, «¬‘ ’ÀÁ∆ “«Ú‚∆˙ ’≈ÈÎz∫À «√ß◊” Á∆ ‹∞◊ È≈Ò ¡≈͉∆¡ª √‘∂Ò∆¡ª ‹≈ «ÙÂÁ≈ª 鱧 “‹∂Ò∑ ÁÙÈ” Ú∆ ’≈¿∞∫Á∂ ‘∂ ‘È¢ ’¬∆ ’ÀÁ∆ «¬È∑ª ¯ØȪ ≈‘∆∫ ͺÂ’≈ª 鱧 ‹∂Ò∑ ¡ßÁÒ∆ ÏÁ«¬ß˜≈Ó∆ Á∆¡ª “ıÏª” Ú∆ «ÁßÁ∂ ‘∂ ‘È¢ «¬√∂ 鱧 ’«‘ßÁ∂ È∂ “√±⁄È≈ ¡≈Ú∂-√±⁄È≈ ‹≈Ú∂, √±⁄È≈ ·«‘ «’Â∂ È≈ ‹≈Ú∂” «’¿∞∫«’ ıÏ Á≈ ·«‘ ‹≈‰≈ TÏ‘∞ ں‚≈ ˆ∞È≈‘U ‘∞ßÁ≈ ‘À¢


5

‘È≈Ó Á≈√ √«‘≈¬∆ ÏßÁ∂ ˘ √«’߇ ”⁄ ‘∆ Ú«‚¡≈ ÒÀ∫Á≈ √∆¢ ’¬∆ ÏßÁ∂ √º⁄∆¿∞∫ ‘∆ ¿∞‘ÂØ∫ ‚Á∂ Í∑∂ ‘∆ «‘ßÁ∂ «’ ◊≈‘ˇ∆∫ È≈ ‡º’ ͬ∂¢ ‹ÁØ∫ ÓÈ‹∆ «√ßÿ ’Ò’ºÂ≈ ¿∞µ⁄«√º«÷¡≈ Â∂ Ì≈Ù≈ ÓßÂ∆ ω∂ ª √«‘≈¬∆ «√ºË≈ ¿∞‘Ȫ ’ØÒ «◊¡≈¢ ¡≈‚ Í≈√ ’Ú≈ «Ò¡≈«¬¡≈¢ ÓßÂ∆ È∂ «Ò«÷¡≈ √∆ , ““√«‘≈¬∆ Á∂ √≈∂ È≈ÚÒª ˘ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Íß‹≈Ï √’≈ Íz’≈«Ù ’∂¢”” ‹Á ¡≈‚ª Ú≈Ò∆ «⁄º·∆ ÓßÂ∆ ’ØÒ∫Ø Í≈√ ‘∞Á ß ∆ ‘ج∆ ‚≈«¬À’‡ Â∂ «¯ ¡º◊Ø∫ ¤Ø‡∂-Ó؇∂ ¡¯√ª ’ØÒØ∫ ‘∞ßÁ∆ ‘ج∆ “’Ò’ Í≈ÂÙ≈‘” º’ Í‘∞ß⁄∆ ª “’Ò’ Í≈ÂÙ≈‘” È∂ «Ò«÷¡≈, ““‘È≈Ó Á≈√ √«‘≈¬∆ Á∂ È≈ÚÒ «√º÷ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √ßÏßË º÷Á∂ ‘È¢ Íß± ¿∞‘Ȫ «Úº⁄ «’Â∂-«’Â∂ ¡ÙÒ∆ÒÂ≈ Á∂ «⁄ßÈ∑ Ú∆ «ÓÒÁ∂ ‘È, «’Â∂ «¬ßfi È≈ ‘ØÚ∂, «√º÷ ÍßÊ «Úº⁄ Ú≈Ú∂Ò≈ ÷Û∑≈ ‘Ø ‹≈Ú∂¢ ¯≈¬∆Ò ˘ Ó∞Û «Ú⁄≈«¡≈ ‹≈¬∂¢”” ¡≈‚ ÷±‘ «Úº⁄ ÍÀ ◊¬∂¢ Ó◊Ø∫ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ “’Ò’ Í≈ÂÙ≈‘” ˘ «¬’ Ú≈∆ √«‘≈¬∆ È∂ «ÚÌ≈◊ Á∂ «’√∂ √Ó≈◊Ó ÓΩ’∂ Ù≈Ï Í∆ ’∂ ◊≈Ò∑ª ’º„∆¡ª √È Â∂ ¿∞‘ ¿∞Á∫Ø Á∆ ÷∞Ë ß ’ ÷≈¬∆ «¯Á≈ √∆¢ «¬‘Ø-«‹‘∂ ÿ≈‡∂ ÷≈ ’∂ Ú∆ √«‘≈¬∆ Ï≈Ï≈ ÒØ’ª ˘ ◊≈Ò∑ª Á∂‰Ø∫ È‘∆∫ √∆ ‘‡Á≈¢ ‹Á ¿∞‘Á≈ ’ج∆ «Ò‘≈‹± ‡º’Á≈ ª ¿∞‘ ¡≈÷Á≈, ““Ó≈¬∆∫ Ô≈... ¬∂‘ ’∞ºÂ∂ È∂... ¡≈Í√ «Ú⁄ ¬∆ ÒÛÈ-ÓÈ ‚‘∂ ¡≈... ÓÀ∫ «√º÷ ’ΩÓ Á∆ „∂ª Á∂ „∂ √∂Ú≈ ’∆Â∆ ¬∂! «’‘È∂ ’∆Â∆ ¬∂ ¬∂È∆ √∂Ú≈? Ó≈¬∆∫ Ô≈, Ï∂’Á∂ ÒØ’, Ó∂∆ ’Á È∑∆∫ Í≈¬∆¢ ÓÀ∫ «¬‘Ȫ Á∂ Ò∂÷ «Ò÷ «Ò÷ ¡ßÈ∑≈ ‘Ø «◊¡≈ Úª, Ó∞º’ ⁄ºÒª... «’√∂ √ÈÓ≈È È∆ ’∆Â≈ Ó∂≈¢ Ó∂ ˘ ÓÀ˘ «Èºÿ∂ ÏØÒ ÏØÒ‰◊∂, Ù˪‹Ò∆¡ª Á∂‰◊∂¢”” √«‘≈¬∆ «¬’ ‚∂∂ ÚºÒ Â∞«¡≈¢ ¡≈÷‰ Òº◊≈, ““ÓÀ∫ ÍÀ√∂ ÒÀ‰∂ È∂ „ª«‚¡ª ÂØ∫¢ Ó≈¬∆∫ Ô≈ Á∂‰ ”⁄ ¬∆ È∑∆ ¡≈¿∞∫Á∂ È∂ ÍÀ√∂¢ ͱ≈ Á√ ‘˜≈ ¬∂¢”” ¡ßÁ ÚÛÁ∂ √≈ ◊≈‘ˇ∆∫ ‡º’ «Í¡≈, ““˙ Ó≈¬∆∫ Ô≈, Â∞√ª Ó÷ΩÒ ’∆ ω≈ ¤«‚¡≈ ‹∂... «’Ê∂ Ú∂ Ó∂≈ Í∞ º ?”” ¿∞√ ¿∞Ê∫Ø Á∂ Ó∞÷∆ Ï≈∂ Í∞«º ¤¡≈¢ ◊≈‘ˇª ÷ªÁ∂, ‚∂∂ Ú≈Ò∂ ‘º√∆ ‹≈‰¢ ÓÀ∫ ‚∆∫ ‹≈Úª¢ √«‘≈¬∆ È∂ «√◊‡ ’º„∆ ª ÓÀ∫ ‡Ø«’¡≈, ““Ï≈‘ Í∆ «Ò˙ ¯∂¢”” ““˙ 屧 ⁄∞Í º ’Áª «’ È‘∆∫? Ó≈¬∆∫ Ô≈... ’Á∂ «‡’ ’∂ È∆ Ï«‘ßÁ≈, ‡Í±ß ‡Í±ß ’Á≈ «‘ßÁ≈¢”” Ò≈◊∂ «¯Á∂ √∂Ú≈Á≈ È∂ ¡≈«÷¡≈, ““’ج∆ È∆ Ï∂‡≈! √«‘≈¬∆ ‹∆ ˘ ÷∞ºÒ∑ ¡≈, ‹Ø Ó˜∆ ’È ¬∂Ê∂¢ Í∆˙ ‹∆ «√◊‡¢”” √∂Ú≈Á≈ È∂ √‡∆Ò Á∆ ’ΩÒ∆ √«‘≈¬∆ Ó±‘∂ Ë «ÁºÂ∆ Â∂ √«‘≈¬∆ ¿∞‘Á∂ «Úº⁄ «√◊‡ fi≈Û-fi≈Û Í∆∫Á≈, ˱¡ ß ª ¿∞Ȫ∑ Á∂ Ó±‘ ß ª ¿∞µÂ∂ ¤º‚Á≈ «‘≈¢ Á∞ºË Â∂ √∂Ï ¤’≈¿∞‰ Ó◊Ø∫ √∂Ú≈Á≈

È‘∆∫ Ì∞Ò º ‰≈ √«‘≈¬∆-(B)

¿∞µ· ’∂ ¡ßÁ «◊¡≈¢ «◊¡≈ª ‘˜≈ Á∆ ◊∞º‡∆ Â∂ «¬’ Òج∆ ¿∞√ √«‘≈¬∆ Á∆ Ï∞º’Ò «Úº⁄ «Ò¡≈ Ë∆¢ ““˙ ¡≈ Ú∆... È≈Ò ¡≈ «¬’ ⁄∂Ò≈, ¬∂‘Á≈ Ú∆ Ó≈‰-Â≈‰, Ó≈¬∆∫ Ô≈ ؇∆ «’ßÈ Á∂‰∆ ¬∂∫ ¡º‹ ÓÀ˘?”” Ó∂∂ Ȫ‘-È∞º’ ’È Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ú∆ √Ú≈ Íß‹ √Ω ∞ͬ∂ √∂Ú≈Á≈ È∂ Ó∂∆ ‹∂Ï∆∑ ∫ Í≈ «ÁºÂ∂¢ ÓÀ∫ ‘À≈È √ª Ϭ∆ «’ «’¡≈ ’Ó≈Ò Á≈ ÏßÁ≈ ‘À √«‘≈¬∆, «¬‘ ◊≈Ò∑ª Á∂ «‘≈ ‘À, ¿∞‘ ‘º√ ‘∂ ‘È, √∂Ú≈ ’ ‘∂ ‘È, ∞ͬ∆¬∂ Á∂ ‘∂ ‘È¢ √∂Ï «Ò¡≈ ‘∂ ‘È¢ ¡º◊∂-«Íº¤∂ ̺‹∂ «¯Á∂ ‘È¢ ‚∂∂ ”⁄Ø∫ Â∞«Á¡ª ¿∞‘ ¡≈÷‰ Òº◊≈, ““√∞‰Ø ¿∞¬∂, Ó∂∆¡ª «’Â≈Ϫ ÍÛ∑Ø, Ó∂∆¡ª «’Â≈Ϫ ”⁄ «√º÷ª Á∆ ¡≈ÂÓ≈ ¬∂, «Ú√≈ ¬∂, «√º÷ª Á∆ ±‘ ¬∂... ’ج∆ È∑∆∫ ÍÛ∑Á≈ Ó∂∆¡ª «’Â≈Ϫ...Ó≈¬∆∫

Ô≈...¢”” √«‘≈¬∆ È∂ ◊ºÒ √∞‰≈¬∆ «’ «¬’ Ú≈∆ ¿∞‘ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ Ï∞Ò≈Ú∂ ¿∞µÂ∂ √≈«‘Â’ √Ó≈◊Ó «Úº⁄ «Ù’ ’È Ò¬∆ ÏßÏ∂ «◊¡≈¢ ¿∞‘ ∂Ò «Úº⁄ ⁄«Û∑¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆¢ ¿∞‘Á∂ ‘ºÊ «Úº⁄ ’¬∆ «’Â≈Ϫ, ’º∞fi ÓÀ◊˜∆È Â∂ ’ج∆ «¬’ ¡ºË ¡ıÏ≈ √∆¢ ∂Ò «Úº⁄ √¯ ’ ‘∂ «¬’ Ó؇∂ «‹‘∂ ÚÍ≈∆ Ì≈Í∂ È∂ ¿∞‘˘ ¡≈«÷¡≈, ““Ì≈¬∆ √≈‘Ï! Ô∂ «’Â≈Ï «’ÂÈ∂-«’ÂÈ∂ ’∆ Ï∂⁄ ‘∂ ‘Ø?”” √«‘≈¬∆ «⁄Û∑ «◊¡≈, ““Ó≈¬∆∫ Ô≈... ’Ω‰ ’«‘ßÁ≈ ¬∂ «’ ÓÀ∫ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò≈ ¡ª? ÓÀ∫ «Ò÷≈∆ ¡ª... ÙzÓ Ø ‰∆ Íß‹≈Ï∆ «Ò÷≈∆... ‘È≈Ó Á≈√ √«‘≈¬∆ ¬∂ Ó∂≈ Ȫ¢ ¬∂‘ Ó∂∆¡ª «Èº‹∆ «’Â≈Ϫ È∂¢ 屧 ÓÀ˘ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò≈ ¡≈÷ «‘≈ ¬∂∫... ¡’Ò È≈ ÓΩÂ!””

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

Ì≈Í≈ ¿∞‘Á∂ È≈Ò ◊ºÒª Ó≈È Òº«◊¡≈, ¿±∫‡-͇ª◊ √∞¡≈Ò Í∞º¤ «‘≈ √∆, «Ò÷≈∆ ˘ ’∆ «ÓÒÁ≈ ¬∂? ’≈‘Á∂ Ò¬∆ «Ò÷∆Á≈ ‘À? «Ò÷ ’∂ «’ºÊ∂ Ì∂‹‰≈ ÍÀ∫Á≈ ¬∂, ÚˆÀ≈ ÚˆÀ≈¢ √«‘≈¬∆ ¿∞‘Á∆ ‘ ◊ºÒ Á≈ ‹∞¡≈Ï ◊ßÁ∆ ◊≈ˇ È≈Ò Á∂ «‘≈ √∆¢ Ì≈Í∂ È∂ ¡≈«÷¡≈, ““‹∂ Â∞‘≈˘ ’ºfi ∞ È‘∆∫ «ÓÒÁ≈, È≈ «Ò÷Ø¢ «’¿∞∫ «Ò÷Á∂ ‘Ø, ’∆ Ӌϱ∆ ¬∂ «Ò÷≈∆ Ï‰È Á∆?”” √«‘≈¬∆ È∂ ◊ßÁ∆ ◊≈Ò ’º„∆, Ì≈Í≈ ¿∞‘Á∂ ’ØÒ∫Ø ¿∞· ÷ÒØ«¬¡≈, ““’∆ «Ò÷Á∂ ‘ØÚ◊ Ø ∂ Â∞√∆∫, Óª ¡≈͉∆ Á≈ «√? ¬∂È∆¡ª ◊ßÁ∆¡ª ◊≈Ò∑ª?”” Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ Ï‘∞Â∂ ⁄ÍÛ≈√∆’Ò’ √«‘≈¬∆ ˘ “⁄≈⁄≈” ¡≈÷Á∂¢ Ï≈‘Ò∂ Í≈√∂ „≈Ï∂ Ú≈Ò≈ ¡Ó ¿∞‘˘ “√∞≈‘∆ ‹∆” ¡≈÷Á≈, ª ¿∞‘ «÷fiÁ≈, ““Ó≈¬∆∫ Ô≈... Ȫ Ú∆ ·∆’ Ȭ∆∫ ÒÀ‰≈ ¡≈¿∞∫Á≈¢ „≈Ï≈ Í≈ ’∂ Ï«‘ «◊¡À... √«‘≈¬∆ ’‘∞ ÓÀ˘¢”” Ó‘∆È∂ - Ú∆‘∆∫ «ÁÈ∆∫ √«‘≈¬∆ Í«‡¡≈Ò∂ ˘ Â∞«¡≈ «‘ßÁ≈¢ ¿∞‘ Ì≈Ù≈ ÌÚÈ Á∂ Ò∂÷’-√ÁÈ «Úº⁄ ¡≈‰ ’∂ ·«‘Á≈¢ AH-ÈßÏ ’Ó≈ ¿∞√ Á≈ ͺ’≈ ‘∆ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ ¿∞‘ ¿∞√∂ «Úº⁄ ‘∆ ·«‘Á≈ ‘∞ßÁ≈ √∆¢ ‘Ø ’ج∆ ’Ó≈ ¿∞‘˘ Í√ßÁ ‘∆ È‘∆∫ √∆ «‹Ú∂∫¢ «¬’ Ú≈ ¿∞‘È∂ «¬√ ’Ó∂ Ï≈∂ “Ó∂≈ ’Ó≈” Ȫ «‘ Ò∂ ÷ «Ò÷ ’∂ ÓÀ ˘ √∞‰≈«¬¡≈¢ Í ¿∞‘ Ò∂÷ ¤Í‰ Ò¬∆ «’Â∂ È‘∆∫ Ì∂«‹¡≈¢ «¬’ Ú≈ «¬’ Úº‚≈ √≈«‘Â’≈ ·«‘‰ Ò¬∆ ¡≈«¬¡≈¢ ¡≈÷‰ Òº◊≈, ““√«‘≈¬∆ √≈«‘Ï ˘ Â∞√∆∫ ÚË∆¡≈ ’Ó≈ «ÁßÁ∂ ‘Ø¢ ¿∞√ ˘ Úº‚≈ Ò∂÷’ ÓßÈÁ∂ ˙, √≈˘ «’¿∞∫ È‘∆∫? ÓÀ∫ Â∂ ¡≈Í √«‘≈¬∆ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ·«‘‰≈ ¬∂¢”” ‹Á ¿∞‘ ¡≈͉≈ ¡‡À⁄∆ ⁄∞º’ ’∂ √«‘¬∆ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ Ú«Û¡≈ ª «¬¿∞∫ ̺‹ ’∂ Ï≈‘ ˘ ‡Í«’¡≈ «‹Ú∂∫ ¡ßÁ ÏÀ·∆ √±¬∆ ’∞ º ∆ È∂ ¿∞‘Á∂ «◊º‡∂ ˘ ӱߑ Í≈ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂! ““Ú≈÷±... ÂΩÏ≈, Ú≈÷±... ÂΩÏ≈, Ú≈÷±... ÂΩÏ≈, ÓÀ∫ È∆∫ «‘‰≈ ¬∂√ ’Ó∂ ”⁄¢ «√◊‡ª Á∆ ÏÁϱ , ʪ-ʪ «÷ß‚∆¡ª ͬ∆¡ª È∂... Ù≈Ï Á∆¡ª Ù∆Ù∆¡ª, Ï≈Ê±Ó ”⁄ Í≈‰∆ «¯Á≈ ¬∂, ÏÁϱ... ‘Ø ’Ó≈ «Á˙ ÓÀ˘¢”” √«‘≈¬∆ √Ú∂∂ ÏÛ∆ √≈fi∂ ‹≈◊Á≈

√∆¢ «¬’ ≈Â, ‘≈Ò∂ ÓÀ∫ √∞ºÂ≈ ‘∆ √ª «’ √«‘≈¬∆ Ó∂≈ ϱ‘≈ Ìßȉ Òº«◊¡≈, ““˙ ¿∞· Ô≈, Ó≈¬∆∫ Ô≈... Ó∂∂ È≈Ò Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ’∞ º ≈ Ø∫Á≈ «Í¡À¢ ¿∞· ’∂ Ï≈‘ ’º„ ¿∞‘˘ Ó≈¬∆∫... ˘¢”” ÓÀ∫ ‘À≈È ‘Ø«¬¡≈ Ϭ∆ Ò∂÷’ª Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ ”⁄ ’∞ºÂ≈ «’ºÊØ∫ ¡≈‰ Ú«Û¡≈ ‘À¢ ““È‘∆∫-È‘∆∫ √«‘≈¬∆ ‹∆, ÊØ‚∆ ¡º‹ Ï≈‘ˇ∆ Í∆Â∆ ‘ج∆ ¡≈, Â≈‘∆∫ ’∞ º ∂ Ø∫Á∂ È∂ ÊØ‚∂ ’ßȪ ”⁄¢”” √«‘≈¬∆ ◊≈‘ˇª Á∂‰ Òº«◊¡≈¢ ÓÀ∫ ¿∞µ«·¡≈ ‘∆ È≈¢ «ÁÈ ⁄Û∑∂ «¯ Ωˇ≈ Í≈¿∞‰ Òº«◊¡≈, ““’∞ º ≈ Ø∫Á≈ ¬∂... ¿∞· ’∂ Ï≈‘ ’º„ ¿∞‘˘¢ Ó∂∂ È≈Ò Á∂ ’Ó∂ ”⁄Ω∫, ÷ØÒ∑ ’Ó≈, È‘∆∫ Â∂ ‚ß‚∂ Ó≈ª◊≈ «√ «Úº⁄¢ È≈Ò∂ Â∂∆ «Ù’≈«¬Â ’ª◊≈ ‚≈«¬À’‡ ’ØÒ¢ ¿∞· ’∂ ϱ‘≈ ÷ØÒ∑... ‘≈Ó ‹≈«Á¡≈...¢”” ÓÀ∫ Ò∂÷’-√ÁÈ Â∂ «¬ß⁄≈‹ ◊∞⁄È «√ßÿ ÍzÁ∂√∆ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÏȪ ’Ó≈ È‘∆∫ ÷ØÒ∑ √’Á≈ √∆¢ ÍzÁ∂√∆ ˘ ÿ ¯ØÈ ’ ’∂ Áº«√¡≈, ““ √ ‹∆, AH ÈßÏ ’Ó∂ ”⁄ ’∞ºÂ≈ Ø∫ÁÀ¢”” «¬‘ √∞‰ ÍzÁ√ ∂ ∆ Ú∆ ‘À≈È ‘Ø«¬¡≈, ““˙ Ì◊Â≈, ¿∞µÊ∂ ’∞ºÂ≈ «’ºÁª ¡≈ «◊¡À, ¿∞‘ ’Ó≈ Â∂ Í«‘Òª Á≈ Ï∞º’ ¬∂, Ô±È∆Ú«√‡∆ Ú≈Ò≈ «ÚÁÚ≈È-Íz¯ Ø √ À  ¡≈«¬¡≈ ¬∂ ‘¯Â∂ Á≈ ¿∞µÊ∂... “«ÚÙÚ Íß‹≈Ï∆ ’ØÙ” Á∆¡ª ¡À∫‡∆¡ª «Ò÷‰ Ú≈√Â∂...¢”” ÓÀ∫ Áº«√¡≈, ““’ج∆ «ÚÁÚ≈È-Ú∞ÁÚ≈È È‘∆∫ ¿∞µÊ∂¢ ¿∞µÊ∂ ª ’∞ º ≈ Ø∫Á,À ÓÀ∫ ¡≈Í √∞«‰¡≈ ‘À... Ï≈‘Ø∫ Â≈Ò≈ ‘À ¡ßÁ ’∞ºÂ≈ ‘À √¢”” ıÀ, ÍzÁ∂√∆ È∂ ’Ó≈ ÷ØÒ∑ ’∂ ⁄À«’ß◊ ’È Á∆ ÷∞ºÒ∑ Á∂ «ÁºÂ∆¢ ‹Á ÓÀ∫ ’Ó≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ ª ÌΩ∫’Á≈-ÌΩ∫’Á≈ «¬’ ’∞ º ≈ Ì∞Û’‰ Òº«◊¡≈¢ √«‘≈¬∆ ΩÒ≈ Í≈¿∞‰ Òº«◊¡≈, ““˙ Á∂÷, ¡≈ Ó≈¬∆∫ Á≈ Ô≈ «’ÊØ∫ ¡≈«¬¡≈ √±? ‘À∫? ¬∂‘ ’∆ ‚≈Ó≈ ¬∂?”” Á∂«÷¡≈ «’ ’Ó∂ Á∆ Ï≈∆ ÷∞ºÒ∑∆ ‘ج∆ √∆, «‹ÊØ∫ Á∆ «ÚÁÚ≈È Ò∂÷’ ⁄Ø∆ Ï≈‘ «È’«Ò¡≈ √∆ Â∂ ¿∞ÊØ∫ Á∆ ’∞ºÂ≈ ¡ßÁ ¡≈‰ Ú«Û¡≈ √∆¢ Ó∞Û ’∞ºÂ∂ ÂØ∫ Ï≈‘ È≈ «È’Ò ‘Ø«¬¡≈¢ ÍzدÀ√Ò∂÷’ Á∆¡ª ¡ºË-⁄±√∆¡ª Ó∆‡ Á∆¡ª ‘º‚∆¡ª ÷≈‰ Á∂ Ò≈Ò⁄ ”⁄ ’∞ º ≈ ¡≈‰ ’∂ κ√ «◊¡≈ √∆¢ «’º√≈ ÷∞ºÒ∑ ’∂ «¬¿∞∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ Íz¯ Ø √ À  Ò∂÷’ È∂ √≈∂ ÍÀ√∂ Á≈± Í∆-Í∆ ’∂ Ó∞’≈ ¤º‚∂ √È Â∂ ’Ó∂ Á∂ «’≈¬∂ ‹Ø◊∂ ÍÀ√∂ ¿∞√ ’ØÒ Ï⁄∂ È‘∆∫ √È, «¬√∂ Ò¬∆ ¿∞‘ «Íº«¤˙∫ Á∆ ⁄Ø∆-⁄Ø∆ Òßÿ «◊¡≈ √∆¢ √«‘≈¬∆ ÷ÒØÂ≈ ◊≈Ò∑ª ’º„ «‘≈ √∆, ““√≈Ò∂ Ì∞º÷∂ ÓÁ∂ È∂¢ ¡√∆∫ ’ج∆ Ì∞º÷∂ ÓÁ∂ ¡ª? ¡≈͉∂ ͺ«Ò˙∫ ÷≈È∂-Í∆È∂ ¡ª! ¬∂‘ Ú∆‘-Ú∆‘ ‘˜≈ Ó‘∆È≈ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Èß◊ Ì∞º÷ È≈Ò ÿ∞ÒÁ∂ È∂¢ 屧 ¬∂Áª ’, «¬’ Ò∂÷ «Ò÷ ¤‚... ’∞ºÂ≈ ÏÈ≈Ó Ï∞ºË∆‹∆Ú∆ Ò∂÷’¢”” (Ï≈’∆ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂)

√ÍÂ≈«‘’

≈Ù∆ ÎÒ √Ú≈Ó∆ ‹∆ Ó∂÷

(BB Ó≈⁄ ÂØ∫ BA ¡ÍÃÀÒ)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚∆ ÏÁÒ∆ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ÿ «Ú⁄ Ó≈‘ΩÒ ÷πÙ∆ ÚæÒ «‘ √’Á≈ ˛Õ ‹∂ ’πfi æ ÈÚª ’È Á∆ √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø Âª ¿π√ Ú≈√Â∂ √Óª ⁄ß◊≈ ⁄æÒ «‘≈ ˛Õ Í«Ú≈ È≈Ò «’√∂ ÓÈØ‹ ß È Ú≈Ò∆ ʪ ”Â∂ ‹≈‰ Á≈ ÍzØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ «√‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÷≈√ «Ë¡≈È Á∂‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÿ «Ú⁄ ÂØÛ-ÌßÈ Á∂ ’ßÓ ÂØ∫ «¬√ ‘ÎÂ∂ Í‘∂˜ ’ØÕ ÈÚ∂∫ «ÓæÂ ÂØ∫ √≈ÚË≈È ‘؉ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÍÂÈ∆ Á∆¡ª ◊æÒª 鱧 ¡‰√π‰∆¡ª È≈ ’ØÕ

«ÏÃ÷

(BB ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ BA Ó¬∆)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚≈ ◊π¡≈⁄≈ «ÚÙÚ≈√ Ï‘≈Ò ‘ØÚ∂◊≈Õ «‹√ ’ßÓ È±ß ’ Òæ«◊¡ª Âπ√∆∫ ‚ ¡Â∂ ÿÏ≈¬∂ ‘ج∂ √∆ ¿π‘ Âπ√∆∫ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ’ ÒÚØ◊Õ∂ «’√∂ Íπ≈‰∂ ÁØ√ È≈Ò Ó∂Ò ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ÿ «Ú⁄ «Ï‹Ò∆ Á∆¡ª ⁄∆˜ª ÍzÙ ∂ ≈È ’ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ¤Ø‡∂ Ïæ«⁄¡ª Á∆ «√‘ ÍzÂ∆ «Ë¡≈È Á∂‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «’√∂ «ÙÂ∂Á≈ Á∂ ÿ ‹≈‰ Á≈ Íz◊ Ø ≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ ’ج∆ √πÈ«‘∆ ¡Ú√ Âπ‘≈‚≈ «¬ß˜≈ ’ «‘≈ ˛Õ

«ÓÊπÈ

(BB Ó¬∆ ÂØ∫ BA ‹»È)

‘ÎÂ∂ Á∂ Ùπ± «Ú⁄ «¬’ ÁÓ È≈ √Ø⁄∂ ‘ج∂ ÷⁄∂ Á∂ ¡≈¿π‰ ’≈È Íz∂Ù≈È∆ «‘ √’Á∆ ˛, Í ’ßÓ «Ú⁄ Â∂˜∆ ¡≈¿π‰ Íz∂Ù≈È∆ Á± ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ «’√∂ ÁØ√ ”Â∂ ˜± ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «ÚÙÚ≈√ Ì≈∆ ÍÀ √’Á≈ ˛, «¬√ Ò¬∆ Âπ‘≈ȱ ß√≈ÚË≈È «‘‰ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¡«Ë¡≈«Ӓ ‹≈«◊zÂ∆ ÚæÒ ÚËØ◊∂Õ Ïæ«⁄¡ª ÚæÒØ∫ ÍÛ∑≈¬∆ «Ú⁄ ⁄ß◊∂ ÈßÏ ÒÀ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ

’’

(BB ‹»È ÂØ∫ BA ‹πÒ≈¬∆)

«¬√ ‘ÎÂ∂ ÿ «Ú⁄ ÷πÙ∆ Ó≈‘ΩÒ ‘∂◊≈Õ ÚÀ√∂ Âπ‘≈鱧 ⁄≈‘∆Á≈ ˛ «’ Âπ√∆∫ ¡≈͉∂ ◊πæ√∂ ”Â∂ ’≈ϱ æ÷ØÕ «’¿π∫«’ ◊πæ√∂ È≈Ò Ó≈‘ΩÒ ÷≈Ï ‘Ø √’Á≈ ˛Õ Âπ‘≈‚∂ Ïæ⁄∂ Á±√∂ Ïæ«⁄¡ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ √ÓfiÁ≈ ‘È, ‹∂ ¿π‘ ’ج∆ «‹æÁ ’Á∂ ‘È Âª ◊Ò ȑ∆∫ ’Á∂Õ «¬√ Ò¬∆ ¿πÈ∑ª Á∆¡ª Óß◊ª 鱧 ¡‰«‚æ·≈ È≈ ’ØÕ ÁÎÂ «Ú⁄ ⁄æÒ ‘∆ ÍzÙ ∂ ≈È∆ Ú∆ «¬√ ‘ÎÂ∂ ÷ÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆ ¡Â∂ √≈Ê∆¡ª Á≈ √≈Ê «ÓÒ∂◊≈Õ

«√øÿ

DAF-HHG-DIGA

(BB ‹πÒ≈¬∆ ÂØ∫ BA ¡◊√Â)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ Ï‘π ⁄ß◊≈ ‘∂◊≈Õ Âπ‘≈‚∆¡ª Íz∂Ù≈È∆¡ª Á± ‘Ø ‹≈‰◊∆¡ªÕ ÚÍ≈ ⁄ß◊≈ ⁄æÒ◊ ∂ ≈Õ ‘π‰ Âπ‘≈鱧 √Óª ¡Â∂ ÓΩ’≈ ÁØÚ∫∂ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈˙Õ ËÈ È±ß ÒÀ ’∂ ⁄æÒ ‘∆ Âß◊∆ Á± ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ «’√∂ ÁØ√ ÂØ∫ Ú∆ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆Õ ÿ «Ú⁄ «Ï‹Ò∆ Á∂ ¿πÍ’È ÷≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ÿ «Ú⁄ ÷πÙ∆ Á≈ Ó≈‘ΩÒ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ Ïæ«⁄¡ª ÚæÒ∫Ø Ú∆ ÷πÙ∆ «ÓÒ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Íz∂Ó √Ïß˪ ”⁄ ÷‡≈√ ¡≈ √’Á∆ ˛Õ

’ø«È¡≈

(BA ¡◊√ ÂØ∫ BA √ÂøÏ)

Âπ‘≈‚∆ «√‘ Ҭ∆ «¬‘ ‘ÎÂ≈ ⁄ß◊≈ ‘∂◊≈Õ ÁÎÂ Âπ‘≈鱧 Âæ’∆ «ÓÒ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Ô≈Â≈ ”Â∂ Ú∆ ‹≈‰ Á≈ Íz Ø ◊ ≈Ó Ï‰ «‘≈ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª 鱧 ÒÀ ’∂ ÊØÛ∑∆ Íz∂Ù≈È∆ «‘ √’Á∆ ˛Õ ÿ «Ú⁄ Ë≈«Ó’ «¬’æ· ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Ì≈ È≈Ò ⁄æÒ «‘≈ ˜Ó∆È∆ «ÚÚ≈Á ‘æÒ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Âπ√∆∫ «Ó‘È ÂØ∫ È‘∆∫ ÿÏ≈¿π∫Á∂, Ï√ √Óæ«√¡≈ «¬√ 鱧 Ò◊≈Â≈ ’È Á∆ ˛Õ

ÂπÒ≈

(BC √ÂøÏ ÂØ∫ BC ¡’±Ï)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ’ج∆ «ÈÚ∂Ù ’È ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ’ج∆ Ú∆ ’ßÓ √ªfi∂Á≈∆ «Ú⁄ È≈ ’ØÕ «ÏȪ ÍÛ∑∂ «’√∂ ’≈◊˜ ”Â∂ Á√Â÷ È≈ ’ØÕ ÈΩ’∆ «Ú⁄ Âπ‘≈鱧 «˜ßÓ∂Ú≈∆ √Ω∫Í∆ ‹≈ √’Á∆ ˛, «‹√ È≈Ò Âπ‘≈‚≈ ÍzÌ≈Ú ‘Ø ÚË∂◊≈Õ ÿ «Ú⁄ Ó≈‘ΩÒ ⁄ß◊≈ ω∂◊≈Õ Í«Ú≈ È≈Ò «’Â∂ ÿπßÓ‰ ‹≈‰ Á≈ ÍzØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ «Í¡≈ √Ïß Ë ª «Ú⁄ ÈÚ∆∫ Ùπ±¡≈ ‘؉ ‹≈ ‘∆ ˛Õ

«ÏÃÙ⁄’

(BD ¡’±Ï ÂØ∫ BB ÈÚøÏ)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈鱧 ’¬∆ Íæ÷ª ÂØ∫ ¿π ⁄ ≈¬∆¡ª Úæ Ò ÒÀ ’∂ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ Í«Ú≈ ¡Â∂ «ÓæÂª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Âπ‘≈‚∂ ÚÍ≈ «Ú⁄ «¬’ √π÷≈Úª ÓØÛ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ˛Õ ÍÀ√∂ Á∆a Âß◊∆ÂπÙ∆ Ú∆ Á± ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ Âπ√∆∫ «’√∂ ÁØ√ Á∆ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘Ø, Âπ‘≈鱧 «’√∂ Á∆ «˜ß Ó ∂ Ú ≈∆ ¸æ ’ ‰ ÂØ ∫ Ï⁄‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ÍÂÈ∆ È≈Ò fi◊Û≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «’√∂ ÂØ∫ ËØ÷≈ «ÓÒ‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ˛, Âπ‘≈鱧 ÊØÛ∑≈ √π⁄∂ ‘؉ Á∆ ÒØÛ ˛Õ

ËÈ

(BB ÈÚøÏ ÂØ∫ BA Á√øÏ)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ ÈÚ∆∫ ¿±‹≈ Á≈ √ß⁄≈ ’∂◊≈Õ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰ Á≈ ÓΩ’≈ ¡≈ «‘≈ ˛ ¡Â∂ ÈÚ∆∫ ◊æ‚∆ ÒÀ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Í È∆Ò∂ ß◊ Á∆ ◊æ‚∆ ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ¡≈‚ È±ß Í±≈ ’È «Ú⁄ ÍzÙ ∂ ≈È∆ ¡≈ √’Á∆ ˛Õ ‹∂ ’ج∆ √’≈∆ ’ßÓ Á∂ ÂØ∫ Ϋ√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ª ¿π‘ «¬√ ‘ÎÂ∂ Óπ’Ó ß Ò ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «¬’ ÁÓ ÷⁄≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ ’ß√‡’ÙÈ Á≈ ¡‹∂ Ùπ± È≈ ’ØÕ

Ó’

(BB Á√øÏ ÂØ∫ BA ‹ÈÚ∆)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ ⁄ß◊≈ ‘∂◊≈ ¡Â∂ Âπ‘≈‚∂ π’∂ ‘ج∂ Ï‘π √≈∂ ’ßÓ ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ «¬√ ‘ÎÂ∂ ’ج∆ ˜Ó∆È∆ √ΩÁ≈ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ‹∂ ÈÚ∆∫ ◊æ‚∆ ÒÀ‰ Ï≈∂ √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø Âª ¡‹∂ ÍzØ◊≈Ó ¡æ◊∂ Í≈ «Á˙Õ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ ◊ ω «‘≈ ˛Õ √≈Ê∆¡ª Úæ Ò Ø ∫ √«‘ÔØ ◊ «ÓÒ∂ ◊ ≈Õ ÍÂÈ∆ È≈Ò √ÏßË ÚË∆¡≈ «‘‰◊∂Õ √‘∂ Í«Ú≈ ÚæÒØ∫ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ «ÓÒ‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ «’√∂ ÁØ√ È≈Ò Â’≈ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ

’∞øÌ

(BB ‹ÈÚ∆ ÂØ∫ BA ÎÚ∆)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬∆ √≈‹◊≈ ‘∂◊≈Õ ÓÈ «Ú⁄ ÈÚÀ∫ ¡Â∂ ÙπÌ «Ú⁄≈ª Á∆ ÍzÚ≈‘ Á∆ ˜± ˛Õ ¡‰⁄≈‘∂ ’ßÓ ’È ÂØ∫ Ï⁄‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡≈͉∂ «ÚÚ∂’ È≈Ò ’πfi æ Ó√«Ò¡ª 鱧 ‘æÒ ’Ø◊∂Õ «’√∂ ȘÁ∆’∆ È≈Ò Â’≈ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ Ïæ«⁄¡ª Á∂ «’√∂ ÓÈ Ì≈¿π∫Á∆ ʪ ”Â∂ Á≈÷Ò≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ÍÀ √ ∂ ’Ó≈¿π ‰ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÓΩ ’ ∂ «ÓÒ‰◊∂Õ «¬√ ÿ≈‡ 鱧 Á± ’È Ï≈∂ ÔÂÈ «¬√ ‘ÎÂ∂ ¡≈ßÌ ’Ø◊Õ∂

Ó∆È

(BB ÎÚ∆ ÂØ∫ BA Ó≈⁄)

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈鱧 ¡≈Í«‰¡ª Á≈ √≈Ê «ÓÒ∂◊≈Õ Âπ√∆∫ ¡≈͉∂ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù ’πÁÂ∆ «’Í≈ Ó«‘√±√ ’Ø◊∂Õ ÒÛ’∆ Ú≈√Â∂ «’√∂ ⁄ß◊∂ ÒÛ’∂ Á≈ «ÙÂ≈ ¡≈ √’Á≈ ˛Õ ’ßÓ Á∂ «√Ò«√Ò∂ ”⁄ «’Â∂ Ï≈‘ ‹≈‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ ÿ «Ú⁄ ’π æ fi ÈÚª ’È ß ◊ ’≈¿π‰ Á≈ Íz◊ Ø ≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ ‘ ’ßÓ Á±«‹¡ª ÌØ√∂ ¤æ‚‰ Á∆ ¡≈Á ÏÁÒ‰ Á∆ ÒØÛ ˛ «’¿π∫«’ «¬√ È≈Ò Èπ’√≈È ¿π·≈¿π‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ

’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡ª «‘øÁ≈ ◊π‹∆ «√øÿ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ Á∂ ¿∞Í≈¡ √Á’≈ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È≈ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ : È∂‘≈ ◊∆È ’≈‚ ¡Â∂ ÈΩ’∆ «ÓÒ‰ Ó◊Ø∫ AH √≈Òª Ï≈¡Á Ì≈ «◊¡≈ «È¿±Ô≈’ : Í≥‹≈Ï Á≈ ‹øÓÍÒ ◊π‹∆ «√øÿ Úº÷-Úº÷ Á∂Ùª «Ú⁄ Á∆ ‘πøÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡º‹ ÂØ∫ Ò◊Ì◊ AH √≈Ò Í«‘Òª ¡Ó∆’≈ Í‘πø⁄‰ «Ú⁄ √¯Ò ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ⁄ø◊∆ «˜øÁ◊∆ «‹¿±‰ Á∂ √ÍÈ∂ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∂ ◊π‹∆ «√øÿ ȱø Ùπ» «Ú⁄ ª «¬ø‹ ‹≈«Í¡≈, «‹Ú∂∫ ¿∞‘ √Ú◊ Á∆ ʪ È’ «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ ◊π‹∆ «√øÿ ȱø √Ì Í≈√∂ ÓπÙ«’Òª ‘∆ ÓπÙ«’Òª «Ú÷≈¬∆ Á∂‰ Òº◊∆¡ª, È≈ ‘∆ ’ج∆ ÁØ√ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ «ÙÂ∂Á≈ ¿∞√ Á∆ ÓÁÁ ’È È±ø «Â¡≈ √∆ ¡Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞√ Á≈ ’ج∆ ’øÓ «√∂ È‘∆∫ ⁄Û∑Á≈ √∆Õ √≈∂ Í«Ú≈ Á∆ «˜øÓ∂Ú≈∆ ¿∞√ ¿∞Í ‘؉ ’’∂ ¿∞√ ȱø √Ófi È‘∆∫ √∆ ¡≈ «‘≈ «’ ¿∞‘ ’∆ ’∂Õ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò «Ú⁄ ¿∞‘ ÚÍ≈√ Ì≈ Ú∆ ÓπÛÈ ‹Ø◊≈ È‘∆∫ √∆Õ ’øÓ È≈ «ÓÒ‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞√ ȱø ◊∆È ’≈‚ Ú∆ È‘∆∫ √∆ «ÓÒ «‘≈ ‹Ø ¿∞√ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ Óπ√∆Ï √∆Õ Í≥‹≈Ï∆ ¡÷Ï≈ª «Ú⁄ ◊π‹∆ «√øÿ ȱø

È∂‘≈ Ë»Í∆¡≈ «‘≥Á∆ «ÎÒÓª ÂØ∫ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ÚºÒ ¡≈¬∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ Í«‘Ò∆ «ÎÒÓ ≥◊∆Ò∂ ¡◊Ò∂ «ÁȪ ”⁄ «Ò∆˜ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ È∂‘≈ Ë»Í∆¡≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Ï∂Ùº’ ¿∞√ Á≈ ‹ÈÓ «√º÷ Í«Ú≈ ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Í ¿∞‘ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «ÏÒ’∞Ò È‘∆∫ ‘∆Õ ÿ «Ú⁄ «’¿∞∫«’ √≈∂ Í≥‹≈Ï∆ ÏØÒÁ∂ ‘È «¬√ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï∆ ÏØÒ‰≈ ÓÀ˘ Ú∆ ⁄≥◊≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ È∂‘≈ Ë»Í∆¡≈ ˘ «¬‘ Íπº¤‰ ”Â∂ «’ ¿∞È∑ª È∂ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ‘∞‰ «’¿∞∫ ’∆Â≈, Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ª ’≈Î∆ Á∂ ÂØ∫ ω ‘∆¡ª √È Âª ¿∞√ È∂ «’‘≈ ¡º ‹ Í≥ ‹ ≈Ï∆ «ÎÒÓª «‘≥ Á ∆

«ÎÒÓª ÂØ ∫ ÿº ‡ È‘∆∫Õ ÓÀ ∫ Í≥ ‹ ≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ √‘∆ Ïz∂’ Á∆ Ì≈Ò ”⁄ √∆Õ «‹≥Ó∆ Ù∂«◊ºÒ «’¿∞∫«’ Ó∂≈ ÁØ√ ‘À ¡Â∂ ‹ÁØ ∫ ¿∞ √ È∂ ¡≈͉∆ «ÎÒÓ “≥◊∆Ò∂“ Ï≈∂ ¡≈Î ’∆Â≈ ª ÓÀ∫ ¿∞√ ˘ «¬È’≈ È‘∆∫ ’ √’∆Õ È∂‘≈ È∂ ◊º Ò ’«Á¡ª «’‘≈ «’ “≥ ◊ ∆Ò∂ “ «ÎÒÓ Á∆ ’‘≈‰∆ Ï‘∞ ÚË∆¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ √≥◊∆ Ú∆ ÓÀ˘ Ï‘∞ Í√≥Á ‘ÀÕ «ÎÒÓ «Ú⁄ Ó∂≈ ØÒ ⁄πÒÏπÒ∆ ÒÛ’∆ Á≈ ‘À ¡Â∂ ÓÀ∫ «ÎÒÓ Á∆ Ù»«‡≥◊ ’Á∂ √Ó∂∫ ’≈Î∆ ¡≈ÈßÁ Ó≈«‰¡≈Õ “≥ ◊ ∆Ò∂ “ «ÎÒÓ Á∂ ‚≈«¬À’‡ ÈÚÈ∆¡Â ’≈Î∆ ’Ø ¡ ≈Íz ∂ « ‡Ú ‘È ¡Â∂ ¿∞ ‘ ¡≈͉∂

’Ò≈’≈ª Í≈√Ø∫ ÚË∆¡≈ ’≥Ó ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ “≥◊∆Ò∂“ «ÎÒÓ Á≈ «ÚÙ≈ ’∆ ‘À «¬√ Ï≈∂ È∂‘≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ ≥◊∆Ò∂ «¬’ ’≈Ó∂‚∆ ÒÚ √‡Ø∆ ‘ÀÕ ¡º‹ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ ’≈Ó∂‚∆ Á≈ ’≈Î∆ ∞fi≈È ‘ÀÕ È∂‘≈ ˘ ‹ÁØ∫ «¬‘ Íπº«¤¡≈ «◊¡≈ «’ «’Â∂ «‘≥Á∆ «ÎÒÓª ”⁄ ØÒ ÿº‡ «ÓÒ‰ ’’∂ ¿∞‘ Í≥‹≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ ª È‘∆∫ ¡≈¬∆ ª È∂‘≈ È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ¿∞∫fi Ú∆ «‘≥Á∆ «ÎÒÓª ” ⁄ «◊‰Ú∂ ∫ -⁄π ‰ Ú∂ ∫ Ø Ò ’Á∆ ‘ª ¡Â∂ ‘∞ ‰ Í≥ ‹ ≈Ï∆ «ÎÒÓª Á≈ ͺ Ë  «‘≥ Á ∆ «ÎÒÓª Á∂ Ï≈Ï ‘∆ ‘À Õ «¬√ Ò¬∆ Í≥ ‹ ≈Ï∆ «ÎÒÓª ”⁄ ’≥Ó ’È≈ ÿº‡ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ È‘∆∫Õ

Ï‘π Ԓ∆È È‘∆∫ √∆ ¡≈¿π∫Á≈ Í ¿π‘ ‹Ø«ÂÙ «Úº«Á¡≈ Â∂ Ï‘π «ÚÙÚ≈√ ’Á≈ √∆Õ ’¬∆ √≈Ò «¬√∂ Â∑ª ¶ÿ ◊¬∂ ¡Â∂ «˜øÁ◊∆ «ÁÈØ∫ «ÁÈ ‘Ø Ú∆ ÓπÙ«’Òª «Ú⁄ «ÿÁ∆ ◊¬∆Õ ’∆È ’≈‚ «ÓÒ‰ Á∆ ¡≈√ Ú∆ ‹ÁØ∫ ◊π‹∆ «√øÿ ȱø È≈ ‘∆ ª ¡÷∆ ȱø ¿∞‘ ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡ª ÂØ∫ «È¿±Ô≈’ ¡≈ ’∂ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ȱø «Ó«Ò¡≈Õ Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ¿∞√ Á∆ ’∞ø‚Ò∆ ω≈ ’∂ ‹∆ÚÈ Á∆¡ª √≈∆¡ª Ï∆ ⁄πº’∆¡ª ◊ºÒª Ï≈∂ Áº«√¡≈ ‹Ø «ÏÒ’∞ºÒ √º⁄ √ÈÕ ‘Ø ª ‘Ø Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ È∂ ¿∞√ ȱø Áº«√¡≈ «’ DA √≈Ò Í«‘Òª «‹√ ÿ «Ú⁄ ◊π‹∆ Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ¿∞√ ÿ Á∂ √≈‘Ó‰∂ «ÍºÍÒ Á≈ Ï‘π ں‚≈ Á÷ √∆Õ ◊π‹∆ «¬È∑ª ◊πºÒª ȱø √π‰ ’∂ ‘À≈È ‘Ø «◊¡≈ «’ ¬∂È∆¡ª Íπ≈‰∆¡ª ◊ºÒª Á≈ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ȱø «’Ú∂∫ ͺÂ≈ Òº«◊¡≈Õ ◊π‹∆ «√øÿ ‹ÁØ∫ ¡≈͉∆ ‘º‚Ï∆Â∆¡ª Ó≈√‡ ‹∆ ȱø √π‰≈¿∞‰ Òº◊≈ ª ¿∞∞È∑ª È∂ Â∞ø Ø’ «ÁºÂ≈ «’ ÓÀȱø ’∞fi Ú∆ Áº√‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ Õ Â∞‘≈‚∆ ‹ÈÓ Â∆’ ÒÀ ’∂ ÓÀ∫ ’∞ø‚Ò∆ ω≈ Ò¬∆ ‘∆, ¿∞√ ȱø Ú∂÷ ’∂ ÓÀ∫ √Ì ’∞fi Áº√ √’Á≈ ‘ªÕ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ È∂ Áº«√¡≈ «’ Â∞√∆∫ √Ì ‹≈‰∆ ‹≈‰ ‘ØÕ Ó≈√‡ ‹∆ È∂ ’∞fi ¿∞Í≈¡ ¡≈Í ’∆Â∂ ¡Â∂ ’∞fi ¿∞Í≈¡ ◊π‹∆ ȱø ’È Ò¬∆ «ÁºÂ∂ ¡Â∂ «¬’ «ÚÙ∂Ù ⁄∆˜ ω≈ ’∂ ◊π‹∆ ȱø «ÁºÂ∆ «’ »ø «¬√ ȱø ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∂ χ»¬∂ «Ú⁄ º÷‰≈ ‘ÀÕ ÊØÛ∑∂ «ÁȪ ¡≥Á ‘∆ ◊π‹∆ ȱø ÚË∆¡≈ ÈΩ’∆ «ÓÒ ◊¬∆Õ «¬√ «Í¤Ø∫ ‹◊‹∆ «√øÿ Á≈ «¬øÓ∆◊∂ÙÈ Á≈ ’∂√ Ú∆ ’∞fi Ó‘∆«È¡ª ¡≥Á Á∂ Í≈√ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ ȱø ◊∆È ’≈‚ «ÓÒ «◊¡≈Õ ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ √Óª Ï∆ÂÁ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ◊π‹∆ ȱø Í≥‹ √≈Ò Ï≈¡Á «√‡∆˜È«ÙÍ «ÓÒ ◊¬∆ Õ ‘π‰ ¿∞‘ AH √≈Ò Ï≈¡Á Ì≈ Á≈ ◊∂Û≈ Ò≈ ’∂ ¡≈«¬¡≈Õ ¿∞‘ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ȱø Áπ¡≈Ú≈ «ÁøÁ≈ È‘∆∫ ʺ’Á≈Õ ¿∞√ Á≈ «¬‘ Ú∆ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ Ùπ» «Ú⁄ √Ì ◊ºÒª ¡≈͉∂ ÿ«Á¡ª ¡Â∂ ÁØ√ª ÂØ∫ ´’≈ ’∂ º÷∆¡ª «’¿∞∫«’ ¿∞√ Á≈ «÷¡≈Ò √∆ «’ ¿∞È∑ª √≈«¡ª È∂ Ó∂≈ Ó˜≈’ ¿∞‚≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ ¡º‹ ¿∞‘ √≈«¡ª ȱø ÷πÙ∆-÷πÙ∆ Áº√Á≈ ‘À «’ Ó∂≈ ¡Â∂ Ó∂∂ Í«Ú≈ Á∆ ÷πÙ‘≈Ò∆ Á≈ ≈˜ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ‘È «‹È∑ª È∂ Ó∂∆ «˜øÁ◊∆ ÏÁÒ ’∂ º÷ «ÁºÂ∆Õ ¿∞√ ȱø ¡º‹ «¬‘ Ú∆ ͤÂ≈Ú≈ ‘À «’ ‹∂ ÓÀ∫ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ȱø Í«‘Òª «ÓÒ ÒÀ∫Á≈ ª ÓÀÈß» ¬∂È∆¡ª ÓπÙ«’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ È≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈Õ ◊π‹∆ «√øÿ ¡º‹ ¡≈͉∂ Ô≈ª ÁØ√ª ¡Â∂ «ÙÂ∂Á≈ª ȱø Ú∆ «¬‘ ’«‘øÁ≈ ‘À «’ ‹∂ «’√∂ ȱø Ó∂∂ Úª◊ ’ج∆ ÓπÙ«’Ò ‘ØÚ∂ ª ¿∞‘ ˜» Ó≈√‡ ¡Ó ȱø «¬’ Ú≈ «ÓÒ ’∂ ¡≈͉≈ Áπº÷ Á» ’Ú≈ ÒÀ‰Õ ◊π‹∆ Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ Ó≈√‡ ¡Ó ‹∆ ºÏ Á∂ Ì∂‹∂ ‘ج∂ ¡«‹‘∂ ÏøÁ∂ ‘È ‹Ø ‘˜≈ª Áπ÷∆ ÒØ’ª Á≈ ÌÒ≈ ’ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ

Ó≈√‡ ¡Ó Á≈ ¯ØÈ : (718) 217-7955

Master Amar 198-26 Foot Hill Ave. Hollis (N.Y.) 11423

1023


6

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

«ÈßÁ ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆ Á∂ ∂÷≈-«⁄Â “Úº«‚¡ª” Á∆ √ºÊ Ì≈◊ Í«‘Ò≈

Íz.Ø Ïz‘Ó‹◊Á∆Ù «√ßÿ

’Ê≈ √¯ÀÁ± ≈Ó Â∂ È∆Ò± ⁄ßÁ Á∆ «Íß ‚ ı≈√≈ Úº ‚ ≈ √∆¢ Á∞’≈Ȫ Ú∆ «√¯ ÁØ ‘∆ √È¢ ◊≈‘’ ÁØÚª Á∞’≈Ȫ Ú≈√Â∂ Ï‘∞ √È¢ Í √¯ÀÁ± ≈Ó Â∂ È∆Ò± ⁄ßÁ «Úº⁄ ¬∆÷≈ ω∆ «‘ßÁ∆¢ ÁØÚ∫∂ TÙ∆’ ¿∞µ‹«Û¡≈, «Ú‘Û≈ ÓØ’Ò≈U Á∂ «√˪ Á∂ ÍÀ’ Ø ≈ √È¢ ÁØÚ∫∂ √Ø⁄Á∂ «‘ßÁ,∂ ‘∞‰ Á±‹≈ ¡ºË Úß‚≈ ’∂ Ò¬∆ ‹ªÁ≈ ‘À, ‹∂ Ì◊Ú≈È Á∆ «’Í≈ È≈Ò ¿∞‘鱧 ’∞¤ ‘Ø ‹ªÁÀ ª √≈≈ «Íß‚ Ó∂≈ ‘∆ ◊≈‘’ ‘ØÚ◊ ∂ ≈! Í Ì◊Ú≈È È∂ «’√∂ ¿∞µÂ∂ «’Í≈ È≈ ’∆Â∆ Â∂ ÁØÚ∂∫ √Ú∂∂ ‘∆ ˱¯-ϺÂ∆ ’ ’∂ Â∂ º’Û∆-Úº‡∂ fi≈Û-ͱßfi ’∂ ¡≈ÍØ ¡≈͉∆ Á∞’≈È Á∂ ◊≈‘’ Ì∞◊Â≈¿∞‰ Ò◊Á∂¢«¬’ «ÁÈ È∆Ò± ⁄ßÁ 鱧 Ù∆’ Á≈ Á∞◊‰≈ È∞’√≈È ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈͉≈ ’∞¤ È∞’√≈È ¡≈Í ’Ú≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ÏßÁ∂ Á∆ ’‘≈‰∆ Ô≈Á ¡≈ ◊¬∆¢ ¿∞‘È∂ «ÈºÂ-ÚÂØ∫ Á∆¡ª ⁄∆˜ª Á∂ ÿ‡≈¬∂ Ì≈¡ Á∂ Í⁄∂ ͱ∂ «Íß‚ «Úº⁄ Úß‚ «ÁºÂ∂¢ ◊≈‘’ª Á∆¡ª Ú‘∆ª ¿∞Ë ‹ªÁ∆¡ª Á∂÷ √¯ÀÁ± ≈Ó È∂ ¿∞‘ÂØ∫ √√Â∂ Ì≈¡ Á∂ Í⁄∂ Úß‚ «ÁºÂ∂¢ Ó∞’≈ÏÒ≈ Í«‘Òª ȯ≈ ıÂÓ ‘Ø ’∂ Òº◊∂ Ó∞Ò º º’ Í‘∞«ß ⁄¡≈ Â∂ ¯∂ ÿ≈‡∂ Á∂ ≈‘ ÍÀ «◊¡≈¢ È∆Ò± ⁄ßÁ È∂ √Ø«⁄¡≈, ÿ≈‡∂ Á∂ ÁØ ’∞ ÁΩ ‘Ø ⁄Ò≈ ’∂ √¯ÀÁ± ≈Ó Á∂ Úß‚∂ Í⁄∂ È≈Ò ⁄∞Í º ’ ‹≈Úª◊∂, ¡≈Í∂ «ÁÚ≈Ò≈ ’„≈¿∞∫Á≈ «¯±¢ Í ’È∆ Ì◊Ú≈È Á∆, √¯ÀÁ± ≈Ó È±ß ¡⁄≈È’ Ï∆Ó≈ ‘ج∂ Ó≈Ó∂ Á≈ Ì∂«‹¡≈ ÏßÁ≈ ÷Û∑∂ ÍÀ ÒÀ‰ ¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞‘È∂ Á∞’≈È È±ß «‹ßÁ≈ Ò≈«¬¡≈, ’∞‹ ß ∆ ÷∆√∂ «Úº⁄ Í≈¬∆ ¡Â∂ Ì≈¡ ÿ‡≈¿∞‰ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂØ∫

«⁄Û∆-ͱfi ß ≈ ¤∞‚≈ ’∂ „ØÒ∂ Á∆¡ª Ò≈¿∞∫Á≈ È≈È’∆∫ ‹≈ Í‘∞«ß ⁄¡≈¢ ͱ≈ «Íß‚ È∆Ò± ⁄ßÁ Á∞¡≈Ò∂ ‘Ø «◊¡≈¢ È≈ ÒØ’ ¿∞‘鱧 Á∞’≈È ÏßÁ ’È Á∂‰ Â∂ È≈ Ì≈¡ ÚË≈¿∞‰ Á∂‰! Íß‹≈Ï Á∆¡ª «Í¤Ò∆¡ª «ÚË≈È√Ì≈¬∆ ⁄؉ª «Úº⁄ ¡ÀÈ «¬‘Ø Ì≈‰≈ Ú«Â¡≈¢ ’ª◊√ 鱧 «‹ºÂ‰ Á∆ ¡≈√ √∆, «¬√ ’ ’∂ ¿∞‘È∂ ÒØ’ª È≈Ò «¡≈«¬Âª Á∂ √«‘ßÁ∂ √«‘ßÁ∂ Ú≈¡Á∂ ’∆Â∂¢ ¡’≈Ò∆¡ª È∂ √Ø«⁄¡≈, «‹‘Ø «‹‘∂ ’≈È≈Ó∂ Íß‹ √≈Ò ’∆Â∂ ‘È, «‹ºÂ‰≈ ª ¡≈ͪ ‘À È‘∆∫, ’ª◊√ 鱧 «¡≈«¬Âª Â∂ Ú≈¡«Á¡ª Á∂ ⁄º’ «Úº⁄ Î√≈¬∆¬∂! ¿∞‘Ȫ È∂ ’ª◊√ ÂØ∫ Úº‚∂ Ú≈¡«Á¡ª Á∆ fiÛ∆ Ò≈ «ÁºÂ∆¢ Ϻ√ ¯∂ ’∆ √∆, ’ª◊√ Â∂ ¡’≈Ò∆¡ª «Úº⁄ √¯ÀÁ± ≈Ó Â∂ È∆Ò± ⁄ßÁ Ú≈Ò∆ ÁΩÛ Ù∞± ‘Ø ◊¬∆¢ ’ª◊√ «‹ºÂ‰ Á∆ ¡≈√ √Á’≈ ‚Á∆ ‚Á∆ Ú≈¡Á∂ ’Á∆, ‘≈È Á∂ ¡≈√ÚßÁ ¡’≈Ò∆ ¿∞‘鱧 Î√≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ÈÚ∂∫ ÂØ∫ ÈÚ∂∫ Ú≈¡«Á¡ª Á∆ fiÛ∆ Ò≈ «ÁßÁ∂¢ ¡≈ı ¡’≈Ò∆ «¬ÊØ∫ º’ Í∞‹ º ◊¬∂ «’ ¿∞‘Ȫ Á∂ «‹º  ‰ Á∆ √±   «Úº ⁄ ’∆ ’ÀÒ∆¯ØÈ∆¡≈, ’∆ ‘ª◊’ª◊ Â∂ ’∆ √«Ú‡˜ÒÀ∫‚, √Ì Á∆ ¡À√∆-Á∆ÂÀ√∆! «¬‘Ȫ Á∂ ÒØ’ Ú∆ Íß‹≈Ï Á∂÷‰ ¡≈«¬¡≈ ’È◊∂¢ ÍÀ√∂ Ú≈Ò∂ ÒØ’ «Ú¡≈‘ Ú∂Ò∂ ’∞¤ «¬¿∞∫ «◊‰Á∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È, ÁØ √±‡ Ó≈Ó∆ Á∂ Â∂ ⁄≈ √±‡ ̱¡≈ Á∂, ’ßÏÒ-¤≈Í Ó≈Ó∂ 鱧 Â∂ Ë∞√ º ≈-’Û≈ Î∞Î º Û È±!ß √Ì È±ß ’ª◊√ Á∂ «‹ºÂ‰ Á∂ ‡∂Ú∂ Ò≈¿∞∫Á∂ Á∂÷ ¿∞‘ȱß

’√±Â∆ ‘≈Ò «Úº⁄ Î√≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡’≈Ò∆¡ª È∂ ÒØ’ª 鱧 Á∂‰ Ú≈Ò∂ √±‡ª -¤≈ͪ Â∂ ’ßÏÒ-Ë∞«º √¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ’∞¤ Ï‘∞Â∂ ‘∆ ÷∞ºÒ∑∂ «ÁÒ È≈Ò ’Ú≈ «ÁºÂ∆¢ «◊¡≈Ú∆∫-Ï≈∑Ú∆∫ Á∂ √≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª 鱧 ‚À‡≈’≈‚ √Ó∂ Ó∞¯Â ÒÀ͇ΩÍ, ’∞Û∆¡ª 鱧 Ó∞¯Â «Úº«Á¡≈, «¬’ ‘˜≈ «÷‚≈∆¡ª 鱧 Á√-Á√ ‘˜≈ Ú˜∆¯≈, Á√ Òº÷ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ∞˜◊≈ Â∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Ï∂˜ ∞ ◊≈ª 鱧 «¬’ ‘˜≈ Ó‘∆È≈ ̺Â≈, ˆ∆Ï ◊À‹±¬∂‡ª 鱧 «’ºÂ≈ «√÷Ò≈¬∆ Ò¬∆ «¬’ ‘˜≈ ∞ͬ∂ Ú˜∆¯≈, ˆ∆Ï∆ ∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ÍÚ≈ª 鱧 Ó∞¯Â ◊À√, Ï∂˜Ó∆«È¡ª 鱧 Íß‹ ÓÒ∂ Á≈ Ó∞¯Â ÍÒ≈‡, «’√≈Ȫ Ò¬∆ «ÚÙ∂ Ù Í≈Ú∆‚À∫‡ ¯ß‚ √’∆Ó, ¯√Òª Á≈ Ï∆Ó≈, E ¬∂’Û ÂØ∫ ¤Ø‡∂ «’√≈Ȫ 鱧 Â∞ «Ï‹Ò∆ ’∞ÈÀ’ÙÈ, «ÚËÚ≈ ÍÀÈÙÈ BE@ ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ F@@ ’È≈, Ù◊È AE ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ CA ‘˜≈ ’È≈, √’≈∆ ¡≈‡≈ D Á∆ ʪ B ∞ͬ∂ ’È≈, ͱ  ∂ Íß ‹ ≈Ï «Úº ⁄ √≈¯ Í≈‰∆ Á≈ ¡≈.˙. «√√‡Ó, √Ì √∂ Ú ≈Úª ¡ΩÈÒ≈¬∆È ’È≈, «ÂßÈ ÚÍ≈’ ’∂∫Á ’≈«¬Ó ’È≈, √≈∂ «È◊Ó∆ Ù«‘ª «Úº⁄ ÓÀ‡Ø ∂Òª ⁄Ò≈¿∞‰≈ - Â∂ «¬‘ ª Ì≈¬∆ ¡Ë±∆ √±⁄∆ ‘À¢ √≈∂ «Èº’∂Ó؇∂ Ú≈¡Á∂ «◊‰«Á¡ª ª ’ÒÓ Á∆ «√¡≈‘∆ ‘∆ √∞º’ ‹≈¿±! «‹Ú∂∫ √¯ÀÁ± ≈Ó Á∂ Ó≈Ó∂ Á∆ Ï∆Ó≈∆ È∂ Ò≈◊ ÂØ∫ Ú∆ Ï‘∞ √√Â∂ Ì≈¡ ⁄∆˜ª Ú∂⁄‰ Á≈ Ó«¡≈ √ºÍ È∆Ò± ⁄ßÁ Á∂ ◊ˇ Í≈ «ÁºÂ≈ √∆, ÒØ’ª È∂

√z∆√ªÂ ’ØÒ∫Ø «¯’«√ß◊ Á∆ ’Ó≈¬∆ È≈Ò ı∆«Á¡≈ √Ó≈È Ï≈ÓÁ Ïπ’∆˜ ÚÒØ∫ ÂØ‘¯∂ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ «÷‚≈∆¡ª Á∂ Ò¬∂ È≈Ó, ◊ÒÎz∫À ‚ Á∂ Ò¬∆ Ú∆ ÷∆«Á¡≈ √∆ ÓØÏ≈«¬Ò, ‘Ø √’Á∆ ˛ ¿πÓ ’ÀÁ ÈÚ∆∫ «ÁæÒ∆ : ¡≈¬∆Í∆¡ÀÒ Á∆ √Í≈‡ «Î’«√ß◊ «Ú⁄ Ï≈Ò∆Úπæ‚ Á≈ ’≈√«‡ß◊ ’≈¿»⁄ Á≈ ’πÈÀ’ÙÈ ¡≈¿π‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÂ≈ ⁄æ«Ò¡≈ ˛ «’ √z∆√ªÂ È∂ «Î’«√ß◊ È≈Ò ’Ó≈¬∆ ÁΩÒ È≈Ò «¬’ «ÁÈ «Ú⁄ ’∆Ï ÁØ Òæ÷ πͬ∂ Á∆ ı∆ÁÁ≈∆ ’∆Â∆ √∆Õ ¿π√ È∂ ¡≈͉∆ ◊ÒÎzÀ∫‚ Á∂ Ò¬∆ ÏÒÀ’Ï∂∆ ÓØÏ≈«¬Ò Ú∆ ÷∆«Á¡≈ √∆Õ ÍπÒ√ È∂ √z∆√ªÂ Á∆ ‹ÀÍπ Á∆ «¬’ Ó«‘Ò≈ «ÓæÂ Á∂ ÿØ∫ ı∆«Á¡≈ «◊¡≈ √Ó≈È Ï≈ÓÁ ’∆Â≈ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ ÏÒÀ’Ï∂∆ ‹Àµ‚A@ ¡Â∂ A.IE Òæ÷ πͬ∂ Á∂ ’æÍÛ∂ «ÓÒ∂ ‘ÈÕ «ÁæÒ∆ ÍπÒ√ Á≈ Á≈¡Ú≈ ˛ «’ √z∆√ªÂ È∂ «¬‘ √≈≈ √Ó≈È «Î’«√ß◊ Á∆ ’Ó≈¬∆ È≈Ò ı∆«Á¡≈ √∆Õ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ ’πæfi Ò∂÷≈ «Úæ⁄ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Í≈·’ª ˘ Ùπ’ ◊z«‘, ÙÈ∆ ◊z«‘, √»‹, ⁄ßÁÓ≈, Óß◊Ò ¡Â∂ ÏπæË ◊z«‘ Ï≈ Ï≈∆’∆ «Úæ⁄ ⁄≈ȉ≈ Í≈ ¸æ«’¡≈ ˛Õ «¬‘ √Ï ◊z«‘ Úæ÷∂-Úæ÷∂ ÿª «Úæ⁄ ¡≈ ’∂ «’√ Âª «¬È√≈È Á∆ «‹ßÁ◊∆ ¿π æ ∂ ÍzÌ≈Ú Í≈™Á∂ ‘È, ¡Â∂ «¬È√≈È Á∆ «‹ßÁ◊∆ ¿πºÂ∂ «’√ Âª Á∆ «‘æÒ-‹πÒ Í≈™Á∂ ‘È, «¬√ Ï≈∂ Âπ‘≈˘ √Ì ˘ ⁄ß◊∆ Âª √Ófi≈ ¸æ«’¡≈ ‘ªÕ «¬√ Ï≈∂ ¡≈͉∂ Ò∂÷ «Ú⁄ ◊æÒ ’È ‹≈ «‘≈ ‘ª, ÓÀ∫ ‹ÈÓ ’ßπ‚Ò∆ Á∂ √Ì È≈ÒØ∫ «‹¡≈Á≈ ÍzÌ≈Ú Ù≈Ò∆ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ ◊z«‘ Ïz‘√Í«Â Á∆Õ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ‘∆ «¬’ ¡«‹‘≈ ◊z«‘ ˛, «‹√ Á∂ Ï≈∂ ‹Ø«ÂÙ Á∆ Ì≈Ù≈ «Úæ⁄ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ «Ú⁄ Ì≈Ú∂∫ Ï≈’∆ ¡æ· ◊z«‘ Ó≈Û∂ ¡Â∂ È∆⁄ ‘Ø ‹≈‰, Í≥± ‹∂’ Ïz‘√Í«Â Âπ‘≈‚∆ Î∂Ú ÚæÒ ˘ ˛, ª «¬‘ ◊z«‘ Ï≈’∆ ¡º·ª ¿πæÂ∂ Ì≈∆ ‘πßÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ √≈∂ ◊z«‘ Ì≈Ú∂∫ Âπ‘≈‚∂ «÷Ò≈Î ‘Ø ‹≈‰ Íß» ‹∂’ Ïz‘√Í«Â Âπ‘≈‚∆ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ «Úæ⁄ Âπ‘≈‚∆ Î∂Ú «Ú⁄ ˛, ¡Ê≈ ¿πæ⁄ Á≈ ‹ª ⁄ß◊≈ ˛ ª Âπ‘≈‚≈ Ï≈Ò Ú∆ «Ú≥◊≈ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ «¬√ ’’∂ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ˘ ◊π» ◊z«‘ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «’™«’ «¬‘ ◊z«‘ Ï≈’∆ √≈∂ ÿª Á≈ ◊π» ¡Ê≈ Ó≈«Ò’ ‘ßπÁ≈ ˛ ’’ ≈Ù∆ «Úæ⁄ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ˘ ¿πæ⁄ Á≈ Óß«È¡ª ‹ªÁ≈ ˛, ¡Ê≈ ’’ ≈Ù∆ «Ú⁄ «Ú≈‹Ó≈È Ïz‘√Í«Â ‘Ó∂Ù≈ ÚË∆¡≈ ¡Â∂ ⁄ß◊≈ ÎÒ «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ ¡Â∂ ËÈ» ¡Â∂ Ó∆È ≈Ù∆ «¬√ Á∆¡ª ¡≈͉∆¡ª ≈Ù∆¡ª ‘≥∞Á∆¡ª ‘ÈÕ Ó∂∂ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ˛ «’ ‹∂’ Ó∂∂ «’√∂ Í≈·’ Á∆ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ «Úæ⁄ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ’’ ≈Ù∆ ËÈ» ≈Ù∆ ‹ª Ó∆È ≈Ù∆ Á≈ ‘Ø ’∂ ’∂∫Á «Úæ⁄ (Í«‘Ò≈, ⁄ΩÊ≈, √ÂÚª, Á√Úª ÿ) ‹ª «Î «Â’؉ «Úæ⁄ (Í«‘Ò≈, Í≥‹Úª, ÈΩÚª ÿ) «Úæ⁄ «Ú‹Ó≈È ‘ØÚ∂ ª «¬‘Ø «‹‘∂ Ù÷√ Á∆ «‹ßÁ◊∆ Ïz‘√Í«Â Á∆ Ó‘≈ÁÙ≈-¡ßÂ ÁÙ≈ «Úæ⁄ ≈«‹¡ª Ú◊∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ ¡Ê≈ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ ÓπÂ≈«Ï’ ‹ÁØ∫ Ïz‘√Í«Â Á≈ Í∆∆¡‚ √‡≈‡ ‘ßπÁ≈ ˛, ª ¿π√ Í∆∆¡‚ «Úæ⁄ ¿π‘ «Ú¡’Â∆ Ï‘π «‹¡≈Á≈ Âæ’∆ ’Á≈ ˛Õ √ÎÒª ‘Ó∂Ù≈ ¿π√Á∂ ’ÁÓª ˘ ¸ßÓÁ∆ ˛Õ ¡Â∂ ¿ππ√Á∂ ’ÁÓ ‘Ó∂Ù≈ Íz◊Â∆ ÚæÒ ˘ ÂπÁ∂ ‘ÈÕ Ïz‘√Í«Â ‘∆ «¬æ’ «¬‘Ø «‹‘≈ ◊z«‘ ˛Õ «‹‘Û≈ «’ «¬È√≈È Á∆ «‹ßÁ◊∆ «Úæ⁄ ⁄ß◊≈ ÎÒ Á∂‰ Òæ◊ ‹≈Ú∂, ª ¿π‘ «¬È√≈È ˘ √ÎÒÂ≈ È≈Ò ‹≈ ’∂ ¤æ‚Á≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ √ßÂ≈È Á≈ ¡Â∂ ÍÀ√∂ Á≈ ’≈’ ◊z«‘ ˛Õ ¡Ê≈ «‹‘Û∂ «¬È√≈È Á∆ ‹ÈÓ ’ßπ‚Ò∆ «Úæ⁄ Ïz‘√Í«Â ⁄ß◊∆ ’ß‚∆ÙÈ «Úæ⁄ ‘πßÁ≈ ˛, ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∂ ÿ Ïz‘√Í«Â Á∆ Ó‘≈ÁÙ≈ «Úæ⁄ ÍπæÂ √ßÂ≈È ‹» ‘ßπÁ∆ ‘ÀÕ Íß» «‹‘Û∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ «Úæ⁄ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ È∆⁄ Á≈ ‹ª «Î Ó≈Û∆ ‘≈Ò (Ó’ ≈Ù∆)«Úæ⁄ ‘ØÚ∂ ª «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∂ ÿ ‹ª ª ÍπæÂ √ßÂ≈È È‘∆∫ ‘πßÁ∆, ‹ª «Î ÒÛ’∆¡ª Á∆ ¿πæÂÍÂ∆ «‹¡≈Á≈ ‘πßÁ∆ ˛Õ ¡Â∂ ‹ª «Î «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÍÂÈ∆ Á≈ Ï≈-Ï≈ «Ó√ ’À«‹ ¡Ê≈ ◊ÌÍ≈ ‘؉ Òæ◊ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ‹∂’ Ó∂∂ «’√∂ Í≈·’ ˘ ¡≈͉∂ ÿ «Úæ⁄ Ï≈-Ï≈ «¬‘Ø «‹‘∆ √Óæ«√¡≈Úª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ØÚ∂ ª ‚È Á∆ ‹ª ÿÏ≈¿π‰ Á∆ ’ج∆ ‹» ȑ∆∫ ‘πßÁ∆ ‹∂’ ‹» ‘ßπÁ∆ ª Ïæ√ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ˘ √‡ª◊ ‹ª Ӌϻ ’È Á∆ Õ ¡Â∂ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ˘ «¬ßȪ ¿πÍ≈¡ª Áπ¡≈≈ ÏÛ∆ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ¡Â∂ √Ø÷∂ Â∆’∂

√Ó≈È Ï≈ÓÁ ’È Ò¬∆ ÍπÒ√ √z∆√ªÂ ˘ ‹ÀÍπ ÒÀ ◊¬∆ √∆Õ √z∆√ªÂ Á≈ Óß◊ÒÚ≈ ˘ Ú≈«¬√ √À∫ÍÒ Ú∆ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ ¿π√ ”Â∂ Ë≈≈ D@I Ò◊≈¬∆ ◊¬∆ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Â √˜≈ ¿πÓ ’ÀÁ ‘Ø √’Á∆ ˛Õ √z∆√ªÂ È∂ ’πfi ¡«‹‘∂ «÷‚≈∆¡ª Á∂ È≈Ó Ò¬∂ ‘È, «‹È∑ª ˘ ¡’√ Ïπ’∆˜ Ó«‘ß◊∂ ÂØ‘¯∂ «ÁßÁ∂ √ÈÕ √»Âª Á∂ ÓπÂ≈Ï’ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’ ‘∆ ÍπÒ√ ˘ √z∆√ªÂ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ïπ’∆˜ È∂ «¬È∑ª «÷‚≈∆¡ª ˘ «¬’ ‘Ó √Ó∂ ӫ‘ß◊∆¡ª ’≈ª ¡Â∂ ÿÛ∆¡ª Á∂‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈‡∆¡ª «Ú⁄ ÒÛ’∆¡ª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ ’∆Â∆ √∆Õ Ïπ’∆˜ È∂ «¬‘ √≈≈ ’πfi «¬È∑ª «÷‚≈∆¡ª ˘ √Í≈‡ «Î’«√ß◊ Á∂ Ò¬∆ «Â¡≈ ’È Á∂ Ò¬∆ ’∆Â≈ √∆Õ

‹Ø«ÂÙ Á≈ √æ⁄-FH È≈Ò √‡ª◊ «’æÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ÿ «Úæ⁄ ÍπæÂ Á∆ Íz≈ÍÂ∆ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ «‹¡≈Á≈ √‡ª◊ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆ ¡Â∂ Ï≈-Ï≈ «Ó√-’À«‹ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ «ÏÒ’∞Ò ÷ÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ ◊π» ◊z«‘ ‹≈ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ ˘ √‡ª◊ ’È Ú≈√Â∂ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ «Óæ·∂-Í∆Ò∂ ⁄≈ÚÒ, ⁄È∂ Á∆ Á≈Ò, ‘ÒÁ∆, Ù«‘Á √Ú≈ Ó∆‡ Í∆Ò≈ ’æÍÛ≈, Í∆Ò∂ ß◊ Á∂ ÎÒ≈Ú, ¡ßÏ, ’∂Ò∂, Ùæ’ ¡Â∂ ’ج∆ Ú∆ Í∆Ò∆ «Ó·≈¬∆ Óß«Á ‹≈ ’∂ Ì◊Ú≈È Á∆ ÎØ‡Ø ‹ª Ó»Â∆ ¡æ◊∂ Ò◊≈Â≈ D Ú∆Ú≈ ⁄Û∑≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò◊≈Â≈ D Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ⁄æÒÁ∂ Í≈‰∆ «Úæ⁄ Ï≈Á≈Ó ¡Â∂ «¬æ’ È≈∆¡Ò Í∆Ò∂ ’æÍÛ∂ «Úæ⁄ ÒÍ∂‡ ’∂ Ï‘≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡Â∂ Ó∆‡-Ù≈Ï ¡≈«Á Á≈ Í»∆ Âª Í‘∂‹ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’∂√ ˘ Í∆Ò∂ ß◊ Á∂ ’æÍÛ∂ «Úæ⁄ ÒÍ∂‡ ’∂ Ò◊≈Â≈ DC «ÁÈ ¡≈͉∆ ‹∂Ï «Úæ⁄ æ÷‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ ¡Â∂ DC «ÁȪ Ï≈¡Á ¿π√ ’∂√ ˘ ⁄æÒÁ∂ Í≈‰∆ «Úæ⁄ √πæ‡ ’∂ ¡≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ «¬‘ √≈∂ ¿πÍ≈¡ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ Ӌϻ ‘πßÁ≈ ˛ ¡Â∂ Ïz‘√Í«Â È≈Ò √ßÏ«ß Ë ’Ò∆Ϊ, «‹Ú∂∫ «’ √ßÂ≈È, ËÈ, √ßÂ≈È Á≈ «¬º˜Â È≈ ’È≈ ÍÀ√∂ Á≈ «‡’≈Ú È≈ ‘؉≈ ¡≈«Á Á» ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ Í«‘Òª ÿ «‹√˘ Ò◊È Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛, «¬√ ÿ «Úæ⁄ «Ú≈‹Ó≈È Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ √Ì È≈ÒØ∫ ÚË∆¡≈ ¡Â∂ ⁄ß◊≈ ÎÒ «ÁßÁ≈ ˛Õ Ò◊È «Úæ⁄ ÏÀ«·¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ïz‘√Í«Â ‹≈Â’ ˘ Ë≈«Ó’ «’√Ó Á≈ ¡Â∂ ¡À‹±’∂«‡‚ Í≈‡ ‘πßÁ≈ ˛Õ «¬√ «Úæ⁄ Ë≈«Ó’ ¡Â∂ Ù∞Ì ◊z«‘ Ïz‘√Í«Â Á≈ ÏÀ«·¡≈ ‘؉≈ «¬È√≈È ˘ Ï‘π «‹¡≈Á≈ √’≈ÂÓ’ √Ø⁄ Ú≈Ò≈ ω≈™Á≈ ˛Õ Ïz‘√Í«Â «‹√ ÿ «Úæ⁄ ÏÀ«·¡≈ ‘ØÚ∂, ¿π√ ÿ ÚæÒ ¡√ ª Í≈™Á≈ ‘∆ ˛, Íß» ¡≈͉∂ ÂØ∫ Í≥‹Ú∂∫ ¡Â∂ ÈΩÚ∂∫ ÿ Â∂ Ú∆ ¡√ Í≈™Á≈ ˛Õ «¬√ ⁄∆˜ ˘ ◊z«‘ Á≈ Á∂÷‰≈ ‹ª ◊z«‘ Á∆ «ÁzÙ‡∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ¡Ê≈ Ò◊È «Úæ⁄ √πæÌ ◊z«‘ Ïz‘√Í«Â Á≈ ÏÀ«·¡≈ ‘؉≈ , «¬È√≈È Á∆ ‹ÈÓ ’π‚ ß Ò∆ Á∂ Í≥‹Ú∂∫ ÿ (√ßÂ≈È ¡Â∂ ÍÛ∑≈¬∆ Á≈ ÿ) ¡Â∂ ÈΩÚ∂∫ ÿ («’√Ó Á≈ ÷≈È≈) Á∂ ¿πæÍ Ú∆ Ï‘π ¡√ Í≈™Á≈ ˛Õ Ò◊È «Úæ⁄ √πæÌ ◊z«‘ Ïz‘√Í«Â Á≈ ÏÀ·≈ ‘؉≈ «Ú¡’Â∆ ˘ Ë≈«Ó’ ¡Â∂ ¡≈√«Â’ ª ω≈™Á≈ ‘∆ ˛, «¬‘Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿π√˘ ÍπæÂ √ßÂ≈È ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ¡À‹±’∂ÙÈ ‹» «ÁßÁ≈ ˛Õ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ¡≈͉≈ Ïz‘√Í«Â ‘Ø «˜¡≈Á≈ √‡ª◊ ¡Â∂ Әϱ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ «¬√Á∂ Ò¬∆ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Í∆Ò∂ ß◊ Á∂ ’æÍÛ∂ Á∆ ÚÂØ∫ ˜± ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛ ¡Â∂ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Í∆Ò∆ «Ó·≈¬∆ ‹ª Î±‡ Á≈È ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛ ¡Â∂ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Í≈‰∆ «Ú⁄ «¬æ’ ¸æ‡’∆ ‘ÒÁ∆ Í≈ ’∂ È‘≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ïz ‘ √Í«Â ◊z « ‘ ¿π È ∑ ª «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ‘Ø «˜¡≈Á≈ ÚË∆¡≈ ÎÒ Á∂‰ Òæ◊ ÍÚ∂◊≈Õ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ Á±√∂ Ì≈Ú «Ú⁄ ÏÀ«·¡ª ‘Ø«¬¡≈ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ «¬È√≈È ˘ ËÈ∆, ¡Â∂ «Óæ·≈ ÏØÒ‰ Ú≈Ò≈ ω≈¿π∫Á≈ ˛Õ Á±√∂ Ì≈Ú ˘ ËÈ Ì≈Ú ¡Â∂ Ú≈‰∆ (ÏØÒ⁄≈Ò) Á≈ ÿ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√ ÿ «Ú⁄ ÏÀ«·¡ª ‘Ø«¬¡≈ Ïz‘√Í«Â ◊z«‘ «¬È√≈È ˘

Íø’‹ ◊Ø◊È≈ ‹Ø«ÂÙ ÂÈ, ‹Ø«Â٠̱ÙÈ (¡≈¬∆. ¬∂. ¡ÀÎ. ¡À√., «¯¿±⁄ Íπ¡≈«¬ß‡ , «ÁæÒ∆)

¯ØÈ : F@D-IFA-FFCE (ÚÀÈ’±Ú)

¡≈͉∆ ÁÙ≈-¡ßÂÁÙ≈ «Ú⁄ «¬æ’ ÁÓ ÂØ∫ «¬’æ·≈ ËÈ «ÁßÁ≈ ˛ ¡Â∂ ‹∂’ Ïz‘√ÍÂ∆ ’’ ≈Ù∆ Á≈ ‘ØÚ∂, ¡Â∂ «ÓÊÈ ≈Ù∆ Á≈ ◊π± Ú∆ Á±√∂ ÿ È≈Ò √ßÏßË Ï‰≈ ÒÚ∂ ª «Ú¡’Â∆ Á∆ Ò≈‡∆ ‹»π «È’ÒÁ∆ ˛Õ ¡Ê≈ «¬‘Ø «‹‘∆ ’ß‚∆ÙÈ «Ú⁄ Ïz‘√ÍÂ∆ ¡≈͉∆ ÁÙ≈ «Ú⁄ Ò≈‡∆ ‹ª «¬’ÁÓ ÂØ∫ «¬’º·≈ ËÈ ‹» «ÁßÁ≈ ˛Õ ‹ÈÓ ’ß‚ π Ò∆ Á∂ Â∆√∂ Ì≈Ú «Ú⁄ ‹∂’ Ïz‘√ÍÂ∆ «Ú≈‹Ó≈È ‘ØÚ∂ ª «¬‘Ø «‹‘∆ ’π‚ ß Ò∆ Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ Ó≈Û∆ ÏπË æ ∆ Ú≈Ò≈ ‘πÁ ß ≈ ˛Õ «¬‘Ø «‹‘∆ ’ß‚∆√È «Úæ⁄ ‹∂’ Ïz‘√ÍÂ∆ «Ú≈‹Ó≈È ‘ØÚ∂ ª «Ú¡’Â∆ ¡≈Ó ÂØ Â∂ √≈«¡≈ ’ØÒØ∫ ¡È≈Á ¡Â∂ Ï∂«¬º˜Â∆ Íz≈Í ’Á≈ ˛Õ Íß» ¿π√Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ «’√∂ Úæ‚∂ ¡‘πÁ∂ ¿π æ ∂ «Ú‹Ó≈È ‘πÁ ß ≈ ˛Õ «’™«’ Â∆√≈ ÿ ¤Ø‡∂ ÌÀ‰ Ì≈Úª Á≈ ÿ ‘πÁ ß ≈ ˛, ¡Â∂ «¬Ê∂ ’πß‚Ò∆ Á∂ ⁄ΩÊ∂ ÿ «Úæ⁄ √Ê∆ Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ «Ú¡’Â∆ ˘ Óª Á≈ √πæ÷ Ï‘π «‹¡≈Á≈ «ÁßÁ≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ «Ú¡’Â∆ Ïz‘√ÍÂ∆ Á∆ Ó‘≈-ÁÙ≈ ¡Â∂ ¡ßÂ-ÁÙ≈ «Ú⁄ Ï‘π √πæ÷ Íz≈Í ’Á≈ ˛, ¡Â∂ ¡≈ÈßÁ Á∆ «˜ßÁ◊∆ Íz≈Í ’Á≈ ˛Õ ‹ÈÓ ’≥∞‚Ò∆ Á∂ Í≥‹Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ √Ê∆ Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Ò◊È ¡Â∂ Á»√∂ ÿ Úª◊ ‘∆ ‡∆‡ ’Á≈ ˛Õ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á∂ ‹ÈÓ ÍºÂ∂ «Ú⁄ Í≥‹Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ Ïz‘√ÍÂ∆ «Ú≈‹Ó≈È ‘ØÚ∂ ª «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∂ ÿ «‹¡≈Á≈ Â Íπ æ  √ßÂ≈È Íz≈Í ‘πÁ ß ∆ ˛, ¡Â∂ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Ï‘π ‘≈¬∆-ÒÀÚÒ Á∆ ¡À‹»’∂ÙÈ ◊z«‘‰ ’Á≈ ˛Õ ¡Ê≈ Í≥‹Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ‚≈’‡ «¬ß‹∆È∆¡ Á∂ ÒÀÚÒ Á∆ ‘πßÁ∆ ˛Õ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á∂ ‹ÈÓ- ÍæÂ∂ «Ú⁄ Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ ¤∂Ú∫∂ ÿ «Úæ⁄ «Ú≈‹Ó≈È ‘Ø Ú ∂ ª «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ ˘ Ù» ◊  (‚≈¬∆Ï∆‡∆‹) Á∆ Ï∆Ó≈∆ ‹» Òæ◊Á∆ ˛Õ ¡Ê≈ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Ù»◊ Á∂ Ø◊ Á≈ «Ù’≈ ‹» ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ «‹ßÈ≈ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ ‹ÈÓ- ÍæÂ∂ «Ú⁄ ¤∂Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ Ïz‘√ÍÂ∆ ‘ØÚ,∂ ¿π‘Ȫ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Óß«Á ‹ª ’∂ Óß«Á Á∂ Íø«‚ ˘ Ò◊≈Â≈ D Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Í∆Ò∂ ß◊ Á∂ ’æÍÛ∂ Á≈È ’È∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ Óπ«◊¡ª ˘ ¿π‘Ȫ Á∂ ÷≈‰ Ú≈Ò≈ ÌØ‹È ÷Ú≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡Â∂ ⁄æÒÁ∂ Í≈‰∆ «Ú⁄ ‘ÒÁ∆ √π應∆ ⁄≈‘∆Á∆ ˛Õ ¡«‹‘≈ Ò◊≈Â≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù±◊ Á∆ Ï∆Ó≈∆ ÂØ∫ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ˛ ¡Â∂ ‹∂’ ‘≈¬∆ ÏÒº‚ ÍÀÙ Á∆ Ï∆Ó≈∆ ‹ª Ù±◊ Á≈ Ø◊ ’≈¯∆ √Ó∂∫ ÂØ∫ Âß◊ ’ «‘≈ ‘ØÚ∂ ª ¿π√ ÂØ∫ «È‹≈ «ÓÒÁ∆ ˛Õ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ √æÂÚ∂∫ ÿ «Ú⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ¿π æ Ó ÍÂÈ∆ Íz≈Í ‘πßÁ∆ ˛Õ ¡Ê≈ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ Ì≈«◊¡ª-¿πÁ∂ ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ Áπ¡≈≈ ‘πßÁ≈ ˛Õ ‹ÈÓ-’πß‚Ò∆ Á∂ ¡º·Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Ï‘π Ó≈Û≈ ÎÒ ÍzÁ≈È ’Á≈ ˛Õ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Á∆È ¡Â∂ «ÈËÈ «‘ßÁ∂ ‘È, ¡Â∂ √≈∆ «‹ßÁ◊∆ ÈΩ’∆ ‘∆ ’Á∂ ‘ÈÕ ¡º·Ú∂∫ ÿ «Ú⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡√Ó≈«‹’ ’ßÓ Ú∆ ’Ú≈™Á≈ ˛Õ ¡Ê≈ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ «¬‹∆-ÓÈ∆ ’Ó≈¿π‰ Á∆ ı≈Â ’≈˘È ¡Â∂ √Ó≈‹ Á∂ «ıÒ≈¯ ‘Ø ’∂ ◊Ò ’≥Ó-Ë≥Ë∂ ’Á∂

¡Ú∂√Ò∆ ’ª◊√ 鱧 ‘≈ ’∂ ⁄؉Ú≈¡«Á¡ª Á≈ Ó«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ºÍ ¡’≈Ò∆¡ª Á∂ ◊ˇ Í≈ «ÁºÂ≈¢ ‘∞‰ «Ú⁄≈∂ ¡’≈Ò∆¡ª Á∆ ‘≈Ò √ºÍӱߑ-’Ø‘Û«’Ò∆ Ú≈Ò∆ ‘À, ÷≈Ú∂ ª ’Ø‘Û∆, ¤º‚∂ ª ’Òß’∆! Ú≈¡«Á¡ª ÂØ∫ Ó∞’È Âª «’Ú∂∫ Ó∞’È, Ú≈¡Á∂ ͱ  ∂ ’È Âª «’Ú∂ ∫ ’È? ¡‰«’¡≈√∆, ¡‰√Ø⁄∆, ‘∞‰ ª Ò◊Á≈ ‘À ¡‰⁄≈‘∆ «‹ºÂ ÂØ∫ Ó◊Ø∫ ¡’≈Ò∆ «‹√ Ú≈«‘◊∞± Á≈ Ù∞’≈È≈ ’Á∂ È‘∆∫ √È Ê’Á∂, ¿∞‘ Ú∆ «’ÂØ∫ È‘∆∫ Ï‘∞Û «‘≈ √∆¢ √∞ « ‰¡≈ ‘À , «¬’ «ÁÈ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊± ’∞¤ Ï‘∞Â∂ ‘∆ ◊ßÌ∆ ‘Ø ’∂ Óˆ˜-ͺ⁄∆ ’ ‘∂ √È¢ «¬’ «√¡≈‰∂ È∂ ≈‘ Áº«√¡≈, ̱¡≈ Â∂ Ó≈Ó∆ È±ß Ï‘∞«Â¡ª Á∆ ʪ «¬’ «¬’ √±‡ ¡Â∂ Î∞Î º Û Â∂ Ó≈Ó∂ 鱧 ’ßÏÒ, Ë∞√ º ∂ Â∂ ‡±Óª Á∆ ʪ «¬’ «¬’ Òج∆ Á∂ Á∂¬∆¬∂, Ì≈Ú ÊØÛ∑≈-Ï‘∞Â≈ ‘ºÊ fi≈Û ’∂ ÒØ’ª 鱧 ⁄∞ºÍ ’≈ Á∂¬∆¬∂¢ Á±‹∂ È∂ fiº‡ ‘ºÊ ÓÒ∂, ‚∞Ï º ∆ ª ÂÁ∂ ‹∂ √≈‘ È≈ ¡≈«¬¡≈! «¬’ «¬’ √±‡ Â∂ Òج∆ Ú∆ «’ÊØ∫ Á∂ Á∂¬∆¬∂, ı˜≈È∂ ª Ó√Â≈È∂ ‘ج∂ ͬ∂ È∂! Â∆‹∂ È∂ ◊ºÒ «√∂ Ò≈¬∆, ≈‹∂ Á∂ «ıÒ≈¯ «È÷∂Ë∆ Á≈ ÓÂ≈ Í≈¿∞, ⁄؉ª ‘≈ ’∂ «√¡≈Í≈ √≈‚∂ ◊ˇ Í≈ «ÁºÂ≈! «¬√ «Íµ¤Ø∫ √Ì ÂØ∫ «√¡≈‰∂ ¡≈◊± Á∂ √∞fi≈¡ ¡È∞√≈ √≈∂ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Â∂ ¡º÷ª ÏßÁ ’ ’∂ ‹ØÁÛ∆ ’È Òº◊,∂ ‘∂ Ú≈«‘◊∞,± √≈鱧 ¬∂√ ¡Ω÷∆ ÿÛ∆ ÂØ∫ ¡≈Í ‘ºÊ Á∂ ’∂ º÷: T¡¿∞÷∆ ÿÛ∆ È≈ Á∂÷‰ Á∂¬∆, ¡ÍÈ≈ «ÏÁ∞ √Ó≈Ò∂¢ ‘≈Ê Á∂«¬ ≈÷À ¡ÍÈ∂ ’¿∞, √≈«√ √≈«√ Íz«ÂÍ≈Ò∂¢U ¿∞Ë ÓØÂ∆ Ó«‘Ò Á∂ √≈‚∂ ÌØ√Ô ∂ ◊ Ø ¡ßÁÒ∂ √±Â Á√Á∂ ‘È «’ ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Í«‘Òª «ÚË≈È √Ì≈ Á∆¡ª ⁄؉ª «Úº⁄ ’ª◊√ Á∆ ‘≈ √Á’≈ Ó∞º÷-ÓßÂ∆ Ú≈Ò∂ fiß‹‡ ÂØ∫ «Ú‘Ò≈ ‘؉ ’≈È ¡Â∂ ¯∂ √ØÈ∆¡≈ ÚºÒ∫Ø Íß‹≈Ï ’ª◊√ Á∆ ÍË≈È◊∆ ÂØ∫ Ú∆ Ó∞’ ’ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ’≈È Ó∞√’≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ⁄∞‡’∆¡ª Ú‹≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡’√ Ú≈«√ Ù≈‘ Á∆¡ª «¬‘ √Âª ◊≈¿∞∫Á≈ √∞‰Á≈ ‘À: T‘ص’≈ «¯∂ Á∂∫Á≈ «Íß‚ª «Úº⁄ √≈∂, ¡≈¿∞ «’√∂ ¯’∆ ‹∂ ‘ØÚ‰≈ ‹∂¢ «Ú‘Ò∂ ÷≈Ú‰≈ ’ßÓ È≈ ’≈‹ ’È≈, È≈ ’Ø ⁄≈È≈ Â∂ È≈ ‘∆ ⁄ØÚ‰≈ ‹∂¢ Á∂‰Á≈ È≈ «’√∂ Á≈ ‘ØÚ‰≈ ‹∂, ◊∞± √≈∂ ‘∆ ‹◊ Á≈ ‘ØÚ‰≈ ‹∂¢ ı∞Ù∆ ¡≈͉∆ ¿∞µ·‰≈ Ó∆¡ª Ú≈«√, ¡Â∂ ¡≈͉∆ È∆∫Á ‘∆ √ØÚ‰≈ ‹∂!U ‘È ¡Â∂ «¬æ’ «ÁÈ √’≈ Á∂ «Ù’ß‹∂ «Ú⁄ ‹» Î√Á∂ ‘ÈÕ «‹ßȪ Í≈·’ª Á∂ ÿ «Ú⁄ «¬√ Âª Á∆ √Óæ«√¡≈ ‘ØÚ,∂ ¿π‘Ȫ ˘ ¡≈͉∂ Ïæ«⁄¡ª ÂØ∫ Á∂√∆ ÿ∆ √æ Ú≈∆ Ú≈ ’∂ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ «’√∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È Â∂ Á≈È ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛, ¡Â∂ ⁄æÒÁ∂ Í≈‰∆ «Ú⁄ ¡≈¨ √º∞‡‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’√∂ ÙÓÙ≈È ÿ≈‡ «Ú⁄ ‘≈ ÍΩË≈ ‹≈ ’∂ Ò◊≈¿π‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Á∂ Ú∆ ÿ Á≈ ’ج∆ ÓÀ∫Ï Íæπ·∂ ≈‘ Â∂ È‘∆∫ ⁄æÒ∂◊≈ ¡Â∂ «¬‹∆ ÓÈ∆ ’Ó≈¿π‰ Á∆ ı≈Â ◊À-’≈˘È∆ ’ßÓ È‘∆∫ ’∂◊≈Õ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ ÈΩÚ∂∫ ÿ ¡Â∂ Á√Ú∂∫ ÿ «Úæ⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Á»√∂ ¡Â∂ Í≥‹Ú∂∫ ÿ Úª◊ ‘∆ ÎÒ «ÁßÁ≈ ˛ ¡Â∂ «◊¡≈Ú∂∫ ÿ ¡Ê≈ «¬ß’Ó Ì≈Ú «Ú⁄ √«Ê Ïz‘√ÍÂ∆ √æÂÚ∂∫ ÿ Úª◊ ‘∆ Ò ÍzÁ≈È ’Á≈ ˛Õ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á≈ Ï≈‘Úª ÿ Ú∆ Ïπ∂ ÿª «Úº⁄Ø∫ «¬æ’ Óß«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬æÊ∂ √πæÌ ◊z«‘ Ïz‘√ÍÂ∆ Á≈ ÏÀ·≈ ‘؉≈ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡Ì≈◊≈ ¡Â∂ Ó≈Û∆ «’√Ó Ú≈Ò≈ ω≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª ’ΩÒØ∫ ’πæfi Ú∆ Ȫ ‘≥∞Á≈ ‘ج∂ Ú∆ √Ó≈‹ ¡Â∂ ÁπÈ∆¡ª-Á≈∆ «Ú⁄ ¿π√Á∆ ÏæÒ∂-ÏæÒ∂ ‘πßÁ∆ ˛ ¡Ê≈ √Ó≈‹ «Î Ú∆ ¿π√˘ √Ò≈Ó ’Á≈ ˛Õ ¡’√ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª ÂØ∫ ÁπÈ∆¡≈ Ú≈Ò∂ ‹ÀÒ √∆ ’Á∂ ‘È, ¡Â∂ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ Ï‘π ÒØ’ ÙÂ» ‘πÁ ß ∂ ‘ÈÕ «¬‘Ø «‹‘∂ «Ú¡’Â∆ Íß» Ë≈«Ó’ Ï‘π ‘πßÁ∂ ‘ÈÕ ¡Â∂ ÷≈√ ÂΩ Â∂ «ÙÚ ‹∆ Ì◊Ú≈È Á∆ Í»‹≈ ‹ª ¡≈ËÈ≈ ¿π‘Ȫ ˘ Ï‘π Ì≈™Á∆ ˛Õ «¬‘ ª ◊æÒ ’ «‘≈ √∆ ÓÀ∫ ‹ÈÓ ’πß‚Ò∆ Á∂ √≈∂ Ï≈ª ÿª «Ú⁄ Ïz‘√ÍÂ∆ ◊z«‘ Á∂ «Ú≈‹Ó≈È ‘؉ Â∂ ÎÒ Á∂‰ Á∆Õ ‘π‰ ◊æÒ ’Á∂ ‘ª, ¡≈͉∂ Í≈·’ª Ú≈√Â∂ ¿π‘Ȫ Á∆ ‹ÈÒ «‹‘∆ Íz≈ÏÒÓª ÂØ∫ «È‹≈ «ÁÒ≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ¿πÍ≈¡ª Á∆Õ «¬æÊ∂ ’ÀÈ∂‚≈, ¡Ó∆’≈ «Ú⁄ «√ÀÙÈ Á∂ ⁄æÒ‰ ’’∂ ¡’√ ÒØ’ª ˘ ÈΩ’∆ ‘æÊ∂ «È’Ò ‹≈‰ Á≈ ÷Â≈ Ï«‰¡≈ «‘ßÁ≈ ˛Õ ¡’√ ÒØ’ª Á∂ ӻߑØ∫ «¬æÊ∂ «¬‘ √π‰È ˘ «ÓÒÁ≈ ˛ «’ «¬æÊ∂ ÚÀÁ (ÓΩ√Ó) ¡Â∂ Ú’( ’ßÓ-’≈‹) Á≈ ’ج∆ ÌØ√≈ È‘∆∫Õ ’∆ ’ÁØ∫ ⁄∂∫‹ ‘Ø ‹≈‰Õ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Ú≈ ¿πÍ≈¡ «Ò÷‰ ‹≈ «‘≈ ‘ª ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ¿π‘Ȫ Í≈·’ª Ú≈√Â∂ «‹ßȪ ˘ ¡≈͉∂ ’ßÓ-’≈‹ ‹ª ÈΩ’∆ ˘ ‘ºÊØ∫ «È’Ò ‹≈‰ Á≈ ÷Â≈ ‹ª ‚ Ï«‰¡≈ «‘ßÁ≈ ˛Õ «¬‘ ¿πÍ≈¡ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∂∂ «‹‘Û∂ Ú∆ Í≈·’ ˘ ¡≈͉≈ ’ßÓ ’≈‹ ‘æÊ∫Ø «È’Ò ‹≈‰ Á≈ ‚ ‘ØÚ,∂ ª ¿π‘ ‚ ‘Ó∂Ù≈ Ú≈√Â∂ «È’Ò ‹≈Ú∂◊≈, ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á∆ ‹ØÏ √∂Î ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆Õ Ùπ’Ò Í’Ù Á∂ (¡Ó≈Úæ«√¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú≈Ò≈ Á»√≈ Ú∆Ú≈) Á»√∂ Ú∆Ú≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ÿæ‡Ø-ÿæ‡ E ◊z≈Ó ‚Ò∆ Ú≈Ò≈ √»Ó≈ ÒÀ ÒÀ‰≈ ˛ ¡Â∂ ¿π√ «ÁÈ ‘∆ «’√∂ √≥∞È√≈È ‹◊≈ Â∂ ‹≈ ’∂ ¿π√ √»Ó∂ ˘ «Óæ‡∆ Á∆ ‹Ó∆È Â∂ ‹≈ ’∂ ÁæÏ ’∂ ¡≈¿π‰≈ ˛Õ «Ë¡≈È æ÷‰ Ú≈Ò∆ ◊æÒ ˛ «’ √»Ó∂ ˘ Áæω ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ¡≈͉∆ ÎØ‡Ø Á∂ ¡≈Ò∂Áπ¡≈Ò∂ G Ú≈∆ ÿπÓ≈¿π‰≈ ˛Õ ¡Â∂ Áæω Ú∂Ò∂ «‹‘Û∂Õ ¡Ω‹≈ È≈Ò ‹Ó∆È ÷ΩÁÈ∆ ˛, ¿π‘ ¡Ω˜≈ ¿πæÊ∂ ‘∆ √πæ‡ ’∂ ¡≈¿π‰≈ ˛, ÿ Ú≈«Í√ È‘∆∫ ÒÀ ’∂ ¡≈¿π‰≈ ˛Õ ¡«‹‘≈ Ò◊≈Â≈ D Ú∆Ú≈ ’È≈ ˛Õ «¬’ ‘Ø ◊æÒ Á≈ «Ë¡≈È æ÷‰≈ ˛ «’ ‚Ò∆ (√»Ó∂ Á∆ ‚Ò∆) «¬æ’ È≈ÒØ∫ «‹¡≈Á≈ È‘∆∫ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ßÓ-’≈‹ «Ú⁄ ’Á∂ Ú∆ ‡æÏÒ È‘∆∫ ¡≈™Á∆ ¡Â∂ ‹ØÏ ‘Ó∂Ù≈ √∂Î «‘ßÁ∆ ˛Õ

Ï∆. ’≈Ó, ◊π± È≈È’ Á∂Ú Ô±È∆Ú«√‡∆, ¡ß«ÓzÂ√

www.pankajastrologer.com email : pankajgogna53@rediffmail.com

«Í¤Ò∂ Íß‹ √ºÂ √≈Òª Á∆ ¡‰Êº’ «Ó‘ÈÂ, ’«·È √≈ËÈ≈ ¡Â∂ ‹«◊¡≈√± Íz«ÚÂ∆ Á∞¡≈≈ «ÈßÁ ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆ È∂ ∂÷≈-«⁄Â’≈∆ Á∂ ÷∂Â «Úº⁄ ¡≈͉∂ Ò¬∆ «¬º’ «Ú√∂LÙ Ó∞’≈Ó Ï‰≈ «Ò¡≈ ‘À¢ (⁄⁄≈ ¡Ë∆È Í∞ √ Â’ “Úº « ‚¡ª Á∆ √º Ê ” «Úº ⁄ Ø ∫ Òº◊Ì◊ √≈∂ ‘∆ ∂÷≈-«⁄Â “ÈÚª ˜Ó≈È≈” Á∂ ¡ÀÂÚ≈Â≈ ¡ß’ «Úº⁄ ¤Í‰ ¿∞Íß ’≈¯∆ Ó’Ï±Ò ‘ج∂) ÏÒÚß ◊≈◊∆ ¡Â∂ ’∞ÒÏ∆ «√ßÿ ’ª◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ «Èº· ’∂ ’ßÓ ’È Ú≈Ò≈ ⁄È≈ÂÓ’ Ò∂÷ ∂ ’ ’ج∆ È‘∆∫ √∆ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈¢ ’∞ºfi ‘Ø Íß‹≈Ï∆ Ò∂÷’ª È∂ Ú∆ ∂÷≈-«⁄Â «Ò÷∂ ª ‘È Í ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ò∂÷‰∆ «Úº⁄ ¡≈͉∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ÂÓ’ «ÏÂ∆ 鱧 ÿ∞√∂ÛÈ ÂØ∫ È‘∆∫ «‘ √’Á∂¢ «√º‡∂ Ú‹Ø∫ √ÏßË Í≈Â Á∆ Ùı√∆¡Â ¿∞Ì‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ¡«‹‘∂ Ò∂÷’ Á∆ ⁄È≈ ¡≈ÒØ⁄È≈ÂÓ’ «ÈÏßË Á≈ ±Í Ë≈È ’ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «Èß Á  ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆ «¬ßfi È‘∆∫ ’Á≈¢ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á∆ Ùı√∆¡Â Ï≈∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉≈ ’ج∆ ∂÷≈-«⁄Â «Ò÷‰≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ¿∞‘ ¿∞√ È≈Ò ’¬∆-’¬∆ «ÓÒ‰∆¡ª ’Á≈ ‘À¢ ‘ Ú≈ ¿∞√ √ÏßË «Ú¡’Â∆ Ï≈∂ ’ج∆ ÈÚª Ú∂Ú≈, ’ج∆ ÈÚª ÂµÊ ¿∞√ 鱧 Íz≈Í ‘∞ ß Á ≈ ‘À ¢ ’¬∆ Ú≈∆ «Èß Á  ÿ∞ « ◊¡≈‰Ú∆ √Ïß Ë Â Í≈Â ȱ ß Ú«∑¡ª ϺË∆ Á∂÷Á≈-Í÷Á≈ «‘ßÁ≈ ‘À, ª «’Ë∂ ‹≈ ’∂ ¿∞√ Ï≈∂ «Úº⁄ ¡≈͉∆ ’ÒÓ ¿∞·≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ √ßÂØ÷ «√ßÿ Ë∆ ¡Â∂ «’Í≈Ò ’˜≈’ Ï≈∂ ¿∞√ Á∂ «Ò÷∂ ∂÷≈-«⁄Âª «Úº⁄ ¿∞√ Á∆ Ú«∑¡ª Á∆ Ò◊È ¡Â∂ Âͺ«√¡≈ ÏØÒÁ∆ ‘À¢ ∂÷≈-«⁄Â’≈∆ Á≈ √∞Ì≈¡ ÁØË≈∆ ÂÒÚ≈ Ú◊≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬‘ ÁØÚ∂∫ Í≈√∂ Ú≈ ’Á∆ ‘À¢ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á≈ ∂÷≈-«⁄Â «Ò«÷¡≈ ‘ØÚ∂, ¿∞√ Á≈ «Ë¡≈È ⁄È≈ «Úº⁄∫Ø ‘º‡ ’∂ ¡≈͉∂ ◊∞‰ª Á∆ ÂÒ≈Ù ’È ÚºÒ Òº◊≈ «‘ßÁ≈ ‘À Í Í≈·’-‹È «¬√ «Úº⁄Ø∫ √ÏßË «Ú¡’Â∆ Á∂ ¡Ω◊‰ ∞ ‘∆ ÒÌÁ∂ ‘È¢ «ÈßÁ ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆ «¬‘Ȫ ÁØÚª Ú◊ª «Úº⁄Ø∫ «’√∂ 鱧 Ú∆ «È≈Ù È‘∆∫ ’Á≈¢ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Í≈Âª 鱧 ¿∞‘Ȫ Á∂ ◊∞‰ª-¡Ω◊∞‰ª Á∂ √Ó∂Â, √Ó∞⁄ º ∂ ±Í «Úº⁄ Í’ÛÈ ¡Â∂ Í∂Ù ’È Á≈ ÍzÔ≈√ ’Á≈ ‘À¢ «’¿∞∫«’ «ÈßÁ √º⁄ ’«‘‰ Á∆ «‘ßÓ ÷Á≈ ‘À ¡Â∂ √º⁄Ø-√º⁄ «Ò÷‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À, «¬√∂ ’≈È Ï‘∞Â∂ ÒØ’ (Ò∂÷’) ¿∞√ È≈Ò È≈≈˜ Ú∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ √ßÂØ÷

«ÈßÁ ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆

«√ßÿ Ë∆, «’Í≈Ò ’˜≈’ ¡Â∂ ◊∞Á∂Ú «√ßÿ ∞Í≈‰≈ ¿∞√ ÚºÒØ∫ «Ò÷∂ ¡≈͉∂ ∂÷≈-«⁄Â ÍÛ∑ ’∂ ı∞Ù ‘؉ Á∆ Ï‹≈«¬ È≈≈˜ ‘Ø ◊¬∂ √È Í «’¿∞∫«’ «ÈßÁ È∂ «¬‘ ∂÷≈-«⁄Â ͱ∆ √∞«‘ÁÂ≈ È≈Ò «Ò÷∂ √È, «¬√ ’≈È ¿∞‘ Ï‘∞Â∆ Á∂ Â∆’ ¿∞√ È≈Ò È≈≈˜ È≈ «‘ √’∂¢ ͱߋ∆Ú≈Á∆ Ô∞º◊ «Úº⁄ ‘ «Ú¡’Â∆ È∂ ¡≈͉∂ «⁄‘∂ ¿∞Â∂ È’≈Ï Í≈ º«÷¡≈ ‘À¢ ¿∞‘ ’Á∂ Ú∆ «’√∂ ‘Ø ¡≈ÁÓ∆ 鱧 ¡≈͉≈ ¡√Ò «⁄‘≈ È‘∆∫ «Á÷≈¿∞∫Á≈¢ ’Á∂ «’√∂ ˆÎÒ Á∂ «¤‰ ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ¡√Ò «⁄‘≈ Èß◊≈ ’Á≈ ‘À¢ «ÈßÁ ÿ∞«◊¡≈‰Ú∆ «¬√∂ «¤‰ Á∆ «¬ß˜≈ «Úº⁄ ¿∞√ Á≈ «Íº¤≈ ’Á≈ «‘ßÁ≈ ‘À¢ «‹Ú∂∫ ‘∆ ¿∞√ Á∂ «⁄‘∂ ÂØ∫ È’≈Ï Ò«‘ßÁ≈ ‘À, ¿∞‘ ¿∞√ Á∆ Â√Ú∆ «÷º⁄∑ ÒÀ∫Á≈ ‘À¢ ’¬∆ Ú≈ ’º∞fi «Ú¡’Â∆ ¬∂È∂ ⁄Â∞ ‘∞ßÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ È’≈Ï È±ß «’√∂ Ú∆ «¤‰ ¿∞Â≈Á∂ ‘∆ È‘∆∫¢ ¡«‹‘∂ «Ú¡’Â∆¡ª 鱧 ¿∞«∂ ‹Â ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À¢ ¿∞Â∂«‹Â ‘Ø ’∂ ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉∂

‘∆Ø Á≈ ∆Ó∂’ ω≈¿∞‰◊∂ √ÒÓ≈È Óπ≥Ϭ∆:óÏ≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ ÁÏ≥◊ √‡≈ √ÒÓ≈È ÷≈È √πÌ≈Ù ÿ¬∆ Á∆ √πÍ«‘º‡ «ÎÒÓ ‘∆Ø Á≈ ∆Ó∂’ ω≈ √’Á∂ ‘ÈÕ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ ”⁄ ⁄⁄≈ ‘À «’ √ÒÓ≈È È∂ √πÌ≈Ù ÿ¬∆ Á∆ √πÍ «‘‡ «ÎÒÓ ‘∆Ø Á∂ ≈¬∆‡√ ÷∆Á Ò¬∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ «¬√ Á≈ ∆Ó∂’ ω≈¿∞‰ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «ÎÒÓ Á≈ ‡≈¬∆‡Ò «¬√ Ú≈ ‘∆Ø È≈ ‘Ø ’∂ ”±≥ Ó∂≈ ‘∆Ø“ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ ⁄⁄≈ ‘À «’ «¬√ «ÎÒÓ Ò¬∆ ¡≈«ÁÂÔ Í≥⁄ØÒ∆ Á∂ ÍπºÂ √»‹ ¡Â∂ √πÈ∆Ò ÙÀµ‡∆ Á∆ ÍπºÂ∆ ¡«Â¡≈ ÙÀ‡∆ Á∆ ⁄؉ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ú‰ÈÔØ◊ ‘À «’ √ÒÓ≈È «¬’ ¡«ÌÈ∂Â≈ Á∂ È≈Ò «ÈÓ≈Â≈ Ú∆ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª È∂ √≈Ò B@AA ”⁄ ÍzÁ«Ù «ÎÒÓ «⁄ºÒ Í≈‡∆ Á≈ √«‘-«ÈÓ≈‰ Ú∆ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «⁄ºÒ Í≈‡∆ ˘ √ÚÙz∂Ù· Ï≈Ò «ÎÒÓ Á≈ «¬È≈Ó Ú∆ Íz≈Í ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ

ÌÀ‰ Ò¬∆ Ó≈◊ÁÙ’ ‘À ÂȱÙz∆ Óπ≥Ϭ∆ó¡«ÌÈ∂Â∆ ¬∆«ÙÂ≈ ÁºÂ≈ È∂ ¡≈͉∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ÂȱÙz∆ ÁºÂ≈ Úª◊ Úº‚∂ ÍÁ∂ ÂØ∫ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¤Ø‡∂ ÍÁ∂ Á∂ √∆∆¡Ò “¬∂ ’ ÿ ÏÈ≈¿± ∫ ◊≈“ ÂØ ∫ ’À∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈Õ «¬√ ÈÚ∆∫ ¡Á≈’≈≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ ÷πÁ ÒÀ∫Á∆ ‘À Í ¿∞‘ ÷πÁ ˘ «’√Ó Ú≈Ò∆ Ó≥ÈÁ∆ ‘À «’ ¿∞√ ˘ √Ò≈‘ Á∂‰ Ò¬∆ ¿∞√ Á∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ÓΩ‹»Á ‘ÀÕ ¬∆«ÙÂ≈ È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø ’∞fi Ú∆ ÓÀ∫ ’Á∆ ‘ª, ÓÀ∫ ¿∞√ Á∆ √Ò≈‘ ÒÀ∫Á∆ ‘ªÕ ¿∞‘ ’∞fi √Ó∂∫ Â’ ÓÈØ≥‹È ¿∞ÁÔØ◊ ”⁄ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ Ó∂∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ‘ÀÕ ’∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∆ ÌÀ‰ ‘؉≈ ÓÁÁ◊≈ √≈Ï ‘∞≥Á≈ ‘À? «¬√ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ ¬∆«ÙÂ≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ’∞fi ‘ºÁ Â’ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ Ó∂≈ Ó≈◊ÁÙÈ ’È Ò¬∆ ÓΩ‹»Á «‘≥Á∆ ‘ÀÕ

ØÂ∂ ‘»¬∂ ¡≈Â∂ ‘À∫ √Ï ‘√Â≈ ‘∞¡≈ ‹Ø ‹≈¬∂◊≈... Óπ≥Ϭ∆:ó√≈Ò AIGC «Ú⁄ ÍzÁ«Ù «ÎÒÓ “˜≥‹∆“ «‹√ È≈Ò ¡«ÓÂ≈Ì Ïº⁄È ¡À∫◊∆ Ô≥◊ √πÍ√‡≈ ω’∂ ¿∞Ì∂Õ ¿∞√Á∂ Ò¬∆ Íz’≈Ù Ó«‘≈ È∂ ¡«ÓÂ≈Ì ˘ «¬’ ∞ͬ∂ √≈¬∆«Èß◊ ¡Ó≈¿±∫‡ «ÁºÂ∆ √∆Õ AC ‹∞Ò≈¬∆ AICI ˘ ¿∞µÂ ÍzÁ∂Ù Á∂ «Ï‹ÈΩ «Ú⁄ ‹ÈÓ∂ Íz’≈Ù Ó«‘≈ ¡≈͉∂ ’À∆¡ Á∂ Ù∞»¡≈Â∆ ÁΩ «Ú⁄ ¡«ÌÈ∂Â≈ ωÈ≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ √ÈÕ F@ Á∂ Á‘≈’∂ ”⁄ ¡≈͉∂ «¬√∂ √πÍÈ∂ ˘ Í»≈ ’È Ò¬∆ ¿∞‘ Óπ≥Ϭ∆ ¡≈ ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ’À∆¡ Á∆ Ù∞»¡≈ ÏÂΩ ¿∞‹≈Ò≈ ¡Ω ÍzØÎÀ√ Ú◊∆¡ª «ÎÒÓª «Ú⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ √≈Ò AIFH «Ú⁄ ÍzÁ«Ù «ÎÒÓ “‘√∆È≈ Ó≈È ‹≈¬∂◊∆“ ÏÂΩ «ÈÁ∂Ù’ Íz’≈Ù Ó«‘≈ Á∆ Í«‘Ò∆ «ÎÒÓ √∆Õ «¬√ «ÎÒÓ «Ú⁄ ÙÙ∆ ’Í» È∂ ÁØ‘∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆Õ √≈Ò AIGC «Ú⁄ ÍzÁ«Ù «ÎÒÓ “˜≥‹∆“ È≈ «√Î Íz’≈Ù Ó«‘≈ È≈Ò ‘∆ ¡«ÓÂ≈Ì Á∂ ’À∆¡ Ò¬∆ Ó∆Ò Á≈ ͺÊ √≈«Ï ‘ج∆Õ

Ú≈√«ڒ ±Í «Úº⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «ÈßÁ «¬√ «ÚË∆ Á≈ ÍzÔØ◊ Ï≈ı±Ï∆ ’È≈ ‹≈‰Á≈ ‘À¢ ¿∞‘ √ßÂØ÷ «√ßÿ Ë∆ ¡Â∂ «’Í≈Ò ’˜≈’ Ú◊∂ Ò∂÷’ª 鱧 ¿∞Â∂«‹Â ’ ’∂ ¿∞‘Ȫ Á≈ Ú≈√«ڒ «⁄Â ¿∞Â≈Á≈ ‘À Í «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ȱ ß ¡≈͉≈ Ú≈√«ڒ «⁄Â Í√ß Á È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈¢ ¿∞√ Èß± «¬‘ fi±·≈ ¡Â∂ ω≈¿∞‡∆ ÍzÂ∆ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ’ج∆ Ú∆ ¡≈ÁÓ∆ ‹ÁØ ∫ ¡≈͉≈ «⁄Â «÷⁄Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ √‡±‚∆˙ «Úº⁄ ‹ªÁ≈ ‘À ª ª ¿∞‘ Â∑ª-Â∑ª Á∂ ω≈¿∞‡∆ Íؘ ω≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ ¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ω≈¿∞‡∆ Íؘ ‘∆ Ú≈√«ڒ ÍzÂ∆ ‘∞ßÁ∂ ‘È, Íß± «ÈßÁ ÿ«∞◊¡≈‰Ú∆ ω≈¿∞‡∆ Íؘ È‘∆∫ «÷º⁄Á ∑ ≈¢ «¬‘ ¿∞√ Á∆ ∂÷≈-«⁄Â’≈∆ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÍzÓ∞º÷ Òº¤‰ ‘À¢ «ÈßÁ ÿ∞«◊¡‰Ú∆ È∂ Íz«√ºË Ò∂÷’ª ¡Â∂ Í∞≈ÂÈ ’Ò≈’≈ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÿº‡ Í«z√ºË ‘∂ ¡Â∂ ¡‰◊ΩÒ∂ Ò∂÷’ª ¡Â∂ ’Ò≈’≈ª Á∂ ’ÒÓ∆ «⁄Â Ú∆ «Ò÷∂ ‘È ‹Ø Íß‹≈Ï∆ √≈«‘ ‹◊Â

«Úº⁄ Ï‘∞ Íz«√ºË ‘ج∂ ‘È¢ «¬√ Í∞ √ Â’ “Úº « ‚¡ª Á∆ √º Ê ” «Úº ⁄ √ß’«Ò √ÈÓ∞÷ «√ßÿ ¡˜≈Á (ÈÚª ˜Ó≈È≈ Á∂ ¡ÀÂÚ≈Â≈ ¡ß’ª Á∆¡ª ÁØ «’Ùª «Úº⁄ Íz’≈«Ù ‘Ø«¬¡≈) ¡Â∂ ¿∞ÿ∂ Í≈·’ ⁄≈⁄≈ «Ú√≈ «√ßÿ (√Ó’≈Ò∆ √≈«‘Â-B@@H) Ï≈∂ «Ò÷∂ ∂÷≈-«⁄Â «¬√∂ ÚßÈ◊∆ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ √ÈÓ∞ ÷ «√ß ÿ ¡˜≈Á Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÁßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘ «Ò÷Á≈ ‘À, T√Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ Á≈ ◊∆ ÓÒ’≈ ¬∂ Âß È ∞ Ó È±  ‹‘ª È∂ ◊≈«¬¡≈¢ «¬’ ◊∆ ∂ Ù Ó≈ È∂ ◊≈«¬¡≈¢ «¬√ ÂØ∫ «ÏȪ ÙΩ’ ¡Ò∆, ¡ºÂ≈ ¿∞µÒ≈ ıª, ˆ∞Ò≈Ó ¡Ò∆, ¡≈ÒÓ ÒØ‘≈, È∞√ ¯Â«‘ ¡Ò∆ ıª, ÒÂ≈ Óß◊∂Ù’, √∞Òº’ÙÈ≈ Íß‚Â, √∞«ßÁ ’Ω, Íz’≈Ù ’Ω, È«ßÁ Ï∆Ï≈, ‹√«ÍßÁ È±Ò≈, ‹◊ «√ßÿ ‹º◊≈, Ó≈‰’, «¤ßÁ≈, ‘Ì‹È Ó≈È, «Ïº‡∆, √Ó∂ ¡È∂’ª ‘Ø ÍzÓ∞º÷ ◊≈«¬’ª ¡Â∂ ◊≈«¬’≈Úª È∂ ¿∞√ Á∂ ◊∆ ◊≈¬∂ ‘È¢U «ÈßÁ È∂ ¿∞‘Ȫ ◊∆ª Á∂ Ó∞÷Û∂ Ú∆ Í∂Ù ’∆Â∂ ‘È ¡Â∂ ’¬∆ Ú≈ ¿∞‘ «¬’ºÒ≈ ‘∆ Â∂ ’¬∆ Ú≈∆ ‹◊Á∂Ú «√ßÿ ‹º√ØÚ≈Ò È≈Ò «¬√ ◊∆Â’≈ Á∂ ÿ, ’Á∂ ÍÀÁÒ Â∂ ’Á∂ «’Ù∂ ¿∞Â∂ ⁄Û∑ ’∂ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡º◊∂ «¬√ ◊∆Â’≈ Á≈ ‹Ø ‘≈Ò-‘Ú≈Ò ¿∞‘ Í∂Ù ’Á≈ ‘À ¿∞√ ¡È∞√≈ ‘˜≈ª ◊∆ «Ò÷‰ Ú≈Ò≈ Â∂ «√ÓΩ ◊≈«¬’ª Á≈ «„º‚ ÌÈ Ú≈Ò≈ ¡≈Í Ì∞º÷∂ «„º‚ ¯∞º‡Í≈Ê ”Â∂ √Ω∫Á≈ ‘À¢ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ «Ò÷Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ’ØÒ ¡≈͉≈ ÿ Ú∆ È‘∆∫ ª ÍÛ∑È Ú≈Ò≈ Í≈·’ ¡≈͉≈ ’Ò∂‹≈ ÎÛ Ï«‘ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ Ó‘≈È ◊∆Â’≈ 鱧 ‹∂’ ¿∞√ Á∆ fiΩ∫ÍÛ∆ «Úº⁄ ‹≈ ’∂ ÒÌÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ «ÈßÁ ‘∆ ‘À ¢ ‘«ßÁ≈ È◊ ¯∆Á’؇, IHGF@-EBACF

¡≈. ’∂. ÏÀÈ ‘∂· «ÎÒÓ È‘∆∫ ω≈¬∂◊≈ ‰Ú∆ Óπ≥Ϭ∆:óÏ≈Ò∆Ú∞º‚ ¡Á≈’≈≈ ‰Ú∆ ’Í» Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Á≈Á≈ ≈‹’Í»  Á∂ ÓÙ‘»  ¡≈. ’∂ . ÏÀ È  ‘∂ · «ÎÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ È‘∆∫ ’È◊∂Õ ‰Ú∆ ’Í» È∂ «’‘≈ «’ «ÎÒÓ Ï‰≈¿∞‰ «Ú⁄ ÓÀ˘ ¡‹∂ ’ج∆ «ÁÒ⁄√Í∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‹∂’ ÓÀ∫ «ÎÒÓ Ï‰≈Úª◊≈ Ú∆ ª ¡≈͉∂ ÏÀÈ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ ’’∂ ω≈Úª◊≈Õ ¿∞√È∂ «’‘≈ «’ Ó∂∂ Á≈Á≈ ≈‹’Í» È∂ ’¬∆ Ù≈ÈÁ≈ «ÎÒÓª ω≈¬∆¡ª ‘ÈÕ ‘ª, ÓÀ∫ ‹∂’ «ÎÒÓ Ï‰≈¿∞‰ Á∆ √Ø⁄ª◊≈ ª «¬√ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’ª◊≈Õ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Í«‘Ò∂ ÙØ ¡ ÓÀ È ≈‹’Í» È∂ «√Î BD √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Ú⁄ √≈Ò AIDH «Ú⁄ ¡≈. ’∂ . «ÎÒÓ√ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ ’∆Â∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ÏÀÈ ‘∂· Ï√≈Â, ¡Ú≈≈, √z∆ DB@, Ï»‡ Í≈«ÒÙ, ‹≈◊Â∂ ‘Ø, ’Ò ¡≈‹ ¡Ω ’ºÒ, √«Â¡Ó «ÙÚÓ √π≥ÁÓ, Íz∂ÓØ◊, ≈Ó Â∂∆ ◊≥◊≈ ÓÀÒ∆ Ú◊∆¡ª ’¬∆ «ÎÒÓª Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ √∆Õ

‰Ï∆ È≈Ò ‘ Â∑ª Á≈ √∆È ’ √’Á∆ ‘À Á∆«Í’≈ Óπ ≥ Ï ¬∆- Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∆ ‘Ω ‡ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’‰ Ø ˘ ¡«ÌÈ∂Â≈ ‰Ï∆ ’Í» È≈Ò «¬≥‡∆Ó∂∫‡ √∆È ’È ÂØ∫ Ú∆ Í‘∂˜ È‘∆∫ ‘ÀÕ Á∆«Í’≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‰Ï∆ ’Í» È≈Ò ‘ Â∑ª Á≈ √∆È ’ √’Á∆ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ØÓª«‡’ ‘ØÚ∂ ‹ª «Î «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á≈ √∆È ‘ØÚÕ∂ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈ «’ «ÎÒÓª «Ú⁄ √∆È ’Á∂ √Ó∂∫ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ «’Á≈ «Ú⁄ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ªÕ Á∆«Í’≈ È∂ «’‘≈, ““¡√∆∫ ÒØ’ Í∂ÙÚ ∂  ‘ª ¡Â∂ √≈˘ «√Î ¡≈͉∂ ’≥Ó È≈Ò ÓÂÒÏ º÷Á∂ ‘ªÕ «¬√ Ò¬∆ ¡√∆∫ «¬’º·∂ «ÎÒÓª √≈¬∆È ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ ‰Ï∆ ¡Â∂ ÓÀ∫ ⁄≥◊∂ ÁØ√ ‘ª ¡Â∂ √Á≈ ‘ª◊∂Õ ‰Ï∆ «¬’ √ÓfiÁ≈ ¡Â∂ «˜≥ÓÁ ∂ ≈ ÒÛ’≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‰Ï∆ ’Í» ¡Â∂ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ’‰ Ø «ÎÒÓ “Ô∂ ‹Ú≈È∆ ‘À Á∆Ú≈È∆” «Ú⁄ «¬’º·∂ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ «ÎÒÓ ’È ‹Ω‘ Á∂ ÏÀÈ ‘∂· ω∆ ‘ÀÕ

«¬È’≈¿±∫‡ √ÍÀÙ«Ò√‡ ω∂◊≈ ¡«ÌÙ∂’ ÓπÏ ≥ ¬∆- Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ¡«ÌÈ∂Â≈ Â∂ ‹»È∆¡ Ï∆ ¡«ÌÙ∂’ Ϻ⁄È ÓπÏ ≥ ¬∆ ÍπÒ√ Á∂ «¬È’≈¿±∫‡ √ÍÀÙ«Ò√‡ «Ú‹∂ √≈Ò√’ Á≈ «’Á≈ «√ÒÚ √’z∆È ”Â∂ «ÈÌ≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Ï≈Ò∆Ú∞‚ º ”⁄ ¡º‹-’ºÒ ⁄⁄≈ ‘À «’ √≥‹∂ ◊∞ÍÂ≈ ¡≈͉∆ «ÎÒÓ Ù»‡¡≈¿±‡ ¡À‡ Ú‚≈Ò≈ Á≈ √∆’ÚÒ Ï‰≈¿∞‰ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ Ò¬∆ ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡«ÌÙ∂’ Ϻ⁄È ¡Â∂ ‹≈È ¡Ïz≈«‘Ó Á∆ ⁄؉ ’∆Â∆ ‘ÀÕ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¡«ÌÙ∂’ «¬È’≈¿±∫‡ √ÍÀÙ«Ò√‡ «Ú‹∂ √≈Ò√’ Á≈ «’Á≈ «ÈÌ≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «¬√ ◊ºÒ Á∆ ¡‹∂ ÍπÙ‡∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª È≈È≈ Í≈‡∂’ È∂ ≈Ó ◊ØÍ≈Ò ÚÓ≈ Á∆ «ÎÒÓ ¡ºÏ º’ ¤ºÍÈ ”⁄ ‹ªÏ≈˜ ÍπÒ√ «¬≥√ÍÀ’‡ ÁÔ≈ È≈«¬’ Á∆ ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ Ó‘»Ó «Ú‹∂ √≈Ò√’ ÓπÏ ≥ ¬∆ ÍπÒ√ Á∂ ‹ªÏ≈˜ ÍπÒ√ ¡Î√ √È ¡Â∂ √≈Ò B@@H ”⁄ ÓπÏ ≥ ¬∆ Ï≥Ï ËÓ≈’∂ ÁΩ≈È ¡ºÂÚ≈Á∆ ‘ÓÒ∂ ”⁄ Ù‘∆Á ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ


7

CALIFORNIA ISSUE # 1023 «’ÙÂ : 54 kFz 13

ͱÈ Á≈ Ï≈ˆ «¬√ È≈ÚÒ Á∆ ’‘≈‰∆ ’Ò«Í ‘À¢ √≈∂ È≈Ó Ú∆ ’Ò«Í ‘È¢ ‹∂ «’√∂ Á∂ ‹∆ÚÈ ‹ª È≈Ó È≈Ò ’‘≈‰∆ Ó∂Ò ÷≈ ‹≈Ú∂ ª Ò∂÷’ Â∂ Íz’≈Ù’ «‹ßÓ∂Ú≈ È‘∆∫!

ÏÒÁ∂Ú «√øÿ ‘Ω∫◊’Ω∫◊ 852-94445134 (ÒÛ∆ ‹ØÛÈ Ò¬∆ «Í¤Ò≈ ¡≥’ ÍÛ∑Ø)≤ 'ipMz PUn lfky dwsF ik nF, kI dwsygF ik af igaf pUrIaF pf ky, kI dwsyNgf ik itkt lYky jhfj cV irhf af, kI dwsygF ik qyry BrfvF ny koeI mwdd nhIN kIqI, pr Ausny qF pihlF afK idwqf sI ik jy myry BrfvF ny qyrI mwdd nf kIqI qF iPr mYnMU gflF nf kwZIN, cwl rihx idMdy aF aYvY isMdI BuwjUgI, rfq nMU mMUh hnyry jfvFgy do cfr mhIny qF awj jfxF kwl jfxf krky nMGfvFgy iPr lok Buwl Bwl jFxgy iPr hor socFgy'. pr Boly dy dwsx qoN bgYr hI ipMz PUn phuMc igaf. 'isMdI mYN suixaF Bolf ipMz afANux aflf' ijsdf irsLqydfr jrmn ivwc sI Ausny af ky isMdI nMU puwiCaf ikAuNik pqf nhIN jrmn ivwc lokF nMU ikvy Boly df pqf lwg igaf ik Bolf ieMzIaf jf irhf hY vIjLf nhIN lwgf hflF ik Boly ny iksy kol BfPL nhIN sI kwZI. nf hI isMdI nMU pqf sI. bws isMdI nMU aYnf pqf sI ik Bolf jrmn ivwc af kwcy pwky df pqf nhIN sI. 'mYnMU qF cfcI koeI pqf nI' isMdI ny hYrfn hoky puwiCaf. 'kYHNdy sI EHdf bIjf nI lwgf' 'aYvYN lok BONkdy af Ehdf sfrf kuC TIk af, eyHnf kuwqIaF rMnF nMU hor koeI kMm nI bws lokF dIaF kMnsoaF lYx qy af jy bIjf neIN lwgf qF nf seI rwb ny sfrf kuC idwqf' afKky afvdy kMm lwg geI idl ivwc Borf vI iPkr nhIN hoieaf ik ikqy ieh aOrq TIk qF nhIN afK rhI. qy soc rhI sI ik jy ieho ijhI gwl huMdI qF mYnMU PUn kr dyxf sI, eyh qF aYvY Byq lYx afeI hoxI af. socf soc ky Boly dy afAuNx df zr idl ivwco kwZ idwqf. ikAuNik isMdI hrroj gurdvfry jFdI huMdI sI AuWQo dy syvfdfr bfby ny suPny ivwc afky dws idwqf sI ik qyry Gr vflf TIk TIk Tfk af qy vIjLf lwg jfeygf so isMdI nMU bfby qy pUrf Brosf sI. lokF dIaF gwlF nMU aYvyN smJdI sI.

Bolf mMjy qy ipaf AuWsl vwty lY irhf sI. mYnf nMU PUn lf lf ky Qwk qf cuwikaf hI sI pr iPr idl ivwc soicaf muwlF sbk nf idAU qy Gr vI afAux idAU ieh hoAU ik PUn kwitaf hoAU koeI zFg qF nI mfrUgI, so soc ky lYky pRmfqmF df bol ky vihgurU swcy pfqsLfh ieh myrI ijMgdI df afKrI PUn hY kro ikRpf grIb qy mYN qF iksy df idl nhIN duKfieaf afp dwuK kwt ky lokF df Pfiedf kIqf iPr vI dysL Bgq hF qyry Gr koeI Gftf nhIN swcy pfqsLfh kro grIb qy ikRpf imlf idE mYnf nMU, pr mYnMU ivwCVI mYnf imlnI musLkl jfpdI dI hY ikAuNik vfrs sLfh ny ikhf sI 'hIr afKdI jogIaf JUT boly kOx ivwCVy Xfr imlFvdf eI' aYsf koeI nf izwTf mYN ZMUz QwkI ijhVf igaF nMU moV ilaFvdf eI' ies qo bfad mYN koeI PUn nhI lfAUNgf ikAuNik mYN ieMzIaf cly jfxF hY iPr'qum khF aOr hm khF iPr Xfr kf imlnf khF, aOr jo klI murJf geI, iPr PUl kf iKlnf khF' PUn df nMbr hOlI hOlI lfieaf vihgurU df jfp krdy ny lfieaf ieh vI iDafn rwiKaf ik nMbr glq nf lwg jfvy pUrI qswlI nfl nMbr GuMmF idwqf awgoN ibwl vwjx lwg geI, ibwl vwjI jf rhI sI ijAUN ijAUN ibwl vwjI jf rhI sI nfl nfl Boly dy idl dI DVkx qyjL hoeI jf rhI sI. ikAuNik iesqo pihlf qF ibwl vI nhIN sI vwjI. idl ivwco vihgurU vihgurU dI afvfjL inkl rhI sI. ibwl vwjx dy nfl nfl Boly dy srIr ivwc jfn jI pY rhI sI. PUn koeI cwk nhIN sI irhf pr Boly nMU afs dI ikrn njLr af rhI sI. PUn dI GMtI dy nfl nfl Boly df sfh qyjL ho irhf sI. ieAuN lwg irhf sI ijvy Boly dy idl dI DVkn tYlIPUn nfl juVI hY. GMtI dyr qwk vwjdI rhI iksy ny PUn cwikaf PUn afvdy afp kwitaf igaf. Boly ny iPr rIzfiel kr idwqf ikAuNik pMjfbIaF ivwc afm gwl hY jy iksy cIjL dy ipwCy pY jfx jF cIjL hYnI jf afp hYnI so Bolf rIzfiel krdf irhf. afKr awgo gorI dI afvfjL afeI. 'hYlo' 'hYlo idws ies mI imstr isMG' Boly

ny ikhf. 'hfey imstr isMG hfE afr XU' awgo mYnf ny jvfb idwqf. 'afeI aYm nft so PFeIn' Boly ny ikhf mYN TIk nhIN hF. 'vfeI? vwt hYpn' kI ho igaf mYnf ny puwiCaf. 'afeI hYv no vIjLF aYnI mor afeI aYm goieMg tU ieMzIaf tU mfro' myrf vIjLf Kqm hY mYN kwl dysL jf irhf hF. Boly ny roxhfkI afvfjL ivwc ikhf. 'E no no afeI aYm krfeIiss XU kYn ihlp mI'' mYN musLkl ivwc hF myrI mwdd krygF mYnf ny ikhf. 'vfeI nOt! XU kMm afeI ivwl Puwl ihlp XU' Boly ny ikhf qMU af jf mYN pUrI mwdd krMUgf. dUjy idn ieMmIgRysLn df tfeIm bMn ilaf pYsy dI sfrI gwl ho geI. gwl ijMnf pYsf Boly dy kol sI Ausdf awD mYnf nMU dyx df vfadf kr ilaf. Bolf KusLI nfl nwc irhf sI rfq dy ds vwj gey sn CyqI hI Bwj ky stor ivwco ivskI dI boql lY afieaf ieh mihMgf stor sI awj qo pihlF ies stor qo ikqy iesny koeI cIjL nhIN sI leI pr koeI mihMgf ssqf nhIN dyiKaf. ivskI ilaf ky vwzf sfrf pYg pfky iewko sfh pI igaf. zfktr dIaF golIaF kcVy vfly tIn ivwc iswt idqIaF qy boql duafly ho igaf bwkry blf irhf sI. rfq nMGx 'c' nhIN sI af rhI. idl krdf sI ik vkIl dy dPqr awgy huxy hI cilaf jfvy qy AuWQy bYTky hI pINdf rhy! inrMkfrIey qy jIqy nMU vI KusLKbrI suxf idwqI. vkIl df dPqr Kuwlx df tfeIm ds vjy sI pr pihlF hI Bolf awT vjy dPqr awgy jf ik bih igaf. mYnf afAux df tfeIm BFvy igafrF vjy df sI Ausny dUroN afAuNxf sI pr Boly nMU cYn ikwQy hux igafrF vwjx 'c' nhIN sI af rhy. Boly df idl krdf sI ik iek dm igafrF vwj jfx so svf igafrf vjy mYnf af geI Boly dI jfn ivwc jfn afeI PfrmF qy dsKq krvf ky iqMn vjy ieMmIgRysLn afAux vfsqy kih idwqf. 'eyh kI vkIl sfb msF qF mY afh tYm iKwc DUh ky ilafdF hux iPr iqMn vjy' Boly ny guwsy nfl ikhf. 'qYnMU pqf nhI qyrf kys vwl nI AU

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY sLfmF nMU Eh Qwky pey hMudy nI jfdf cYk nI krdy jy kMm bnOxF qf iqMn vjy dI AuzIk krnI pYsI jy ivgfVnF eI qy huxY vMJ'' pfiksqfnI vkIl ny ikhf. 'clo ijvy QozI mrjLI' 'hux qusIN jfvo iqMn vjy af jfeIE' vkIl ny ikhf. Bolf qy mYnf dovy bfhr af gey' 'E ky afeI ivwl kMm QrI E klfk' (mY iqMn vjy af jfvFgI) afKky mYnf jfx lwgI. qF Boly ny soicaf mnf pYsy sfry dy idwqy af jy nf idwqy huMdy qF iPr vI sI eyhdf kI Brosf afvy ik nf afey. gorI geI qy pMCI gey df koeI Brosf koeI hor bMdf iml igaf qy Purr. 'ims mYnf vI eIt lMc tU gydr' Boly ny ikhf afpF du p ihr df KfxF iekwTy KfvFgy. 'E ky afeI ivwl go ivwd XU vI lMc tU gydr' (afpF lMc iekwTy KFvFgy) idl ivwc soicaf hux nI jwt qYnMU iksy pfsy jfx idwqf cfhy lMc qy do cfr sO lwg hI jfvy jfx dy gwzy ipwCy kuhfVF. tfeIm pfs krn vfsqy jfx bwuJ ky dUr bIc vfly rYstUrYNt ivwc lY igaf gorI ny KUb mihMgy qo mihMgf Kfxf mMgvfieaf Boly ny vI nfl KfDf. KfxF vfikaf mYnF dy bhfny nfl mihMgf KfxF Kf ilaf nhIN qF sfrI Aumr nf ieho ijhy rYstUrNYt ivwc vVnf sI vVnf kI kol dI nhIN sI nMGxf qy nf hux ieho ijhf KfxF Kfxf sI. KfxF Kfky iqMn vjy ieMMmIgRysLn phuMc gey. afvfj vwjI Bolf gorI nfl cOVf ho ky jf irhf sI qy kFAUtr qy bYT gey. kFAUtr vfly gory ny mYnf nMU aMdr afAuNx bfry ikhf. mYnf aMdr clI geI. BoLly nMU kuJ smJ nhIN sI af rhI vkIl nMU pwiCaf. 'eyh mYnf nMU ikAuN nfl lY igaf?' 'QozI PfeIl qy aYs pfieaf AU ies krky' vkIl ny ikhf. 'vkIl sfb bfqF nf pfE gwl dwso' qF vkIl ny ikhf iksy ny quhfzy iKlfP cuglI kr idwqI hY ik quhfzf ivafh nklI AU ies krky hux mfVf motf aPsr puwCUgf iPr qYQoN puwCUgf ibafn rl gey qF vIjLf iml jfsI. 'jy ibafn nf imly asIN kyHVf kwTy ryHny af?' 'eyh nf khu awlf qy Brosf rwK Eh sB TIk krsI' vkIl ny ikhf. 'E awlf eyQy iksy awlf AuWlf ny nI aOxF, qusIN mYNnMU Psf qf pYsy vI dy bYTf hF qy jfAUNgf jyl! vYsy qF mYN pYsy Kf ky jyl jFdy dyKy af pr pYsy dy ky jyl mYN jf irhf hF hY koeI myry vrgf mUrK!' Boly ny mwQy qy hwQ mfiraf. (cldf)

«Íß‚ Á∆ √æÊ «Úæ⁄∫Ø √∞÷ÓßÁ «√ßÿ Ï≈Û “Ì◊Â≈ Ì≈¬∆’≈”

F@D-GEA-AAAC ‘ ؘ Á∆ Â∑ª ¡º‹ Ú∆ √ºÊ «Úº⁄ ¤∞∆ Ó≈ª Á∂ Á∆Í∂ Á∆ ⁄⁄≈ ÒØ’ª Á∂ ӱߑª ”Â∂ ¿∞√∂ Â∑ª ‘∆ ÏØÒ ‘∆ √∆ «‹Ú∂∫ ’¬∆ «ÁȪ ÂØ∫ Á∆Í∂ Á∂ ∞º√ ’∂ ÿØ∫ ‹≈‰ «Íº¤Ø∫ ÿ ÿ «Úº⁄ ‘∆ ¿∞√ Ï≈∂ ◊ºÒª ‘Ø ‘∆¡ª √È¢ Á∆Í∂ 鱧 ÿØ∫ ∞º√ ’∂ ◊¬∂ 鱧 Ì≈Ú∂∫ ÁØ Ó‘∆È∂ ÂØ∫ ÚºË √Óª ‘Ø «◊¡≈ √∆, Í «¬√ ◊ºÒ Á∆ Ì≈¯ «Èº’Ò∆ 鱧 Íß‹ √ºÂ «ÁÈ ‘∆ ‘ج∂ √È¢ «‹¿∞∫ ‘∆ Â≈∂ «Ó√Â∆ ’≈ ‹º◊∆ √ºÊ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ª Ï≈Ï∂ ÈßÁ «√¿∞∫ È∂ ¡º÷ª ÂØ∫ ¡ÀÈ’ª ·∆’ ’Á∂ È∂ ‹º◊∆ 鱧 Í∞«º ¤¡≈, T«’¿∞∫ Ϭ∆ ‹º◊∆! ¡≈‘ ¤∞∆ Ó≈ª Á≈ Ó∞ß‚≈ «Ê¡≈ «◊¡≈ Ϭ∆?U Ï≈Ï∂ Á∂ «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï ’ØÒ ÏÀ·∂ È≈Ê∂ ¡ÓÒ∆ È∂ ÿ؇Ú∆∫ ◊ºÒ «Úº⁄ «ÁºÂ≈, T¿∞‘ «’Â∂ «Ê¡≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «◊¡≈ ÿØ∫! ’ßÓ ÂØ∫ ‡ÒÁ≈ «’√∂ √’∆∆ ”⁄ Ï«‘ «◊¡≈ ‘؉≈ ‹≈ ’∂¢ ‘Ø ⁄Ω∫‘ «ÁȪ 鱧 ¡≈ ‹±¢ «’‘Û≈ fiºÒÁ≈ «√¡≈Ò Á∂ «ÁȪ ”⁄ «’√∂ ȱß? ¡≈Í È±ß Âª ʪ ‘∞ßÁ≈ È∑∆ ÍÀ‰ ȱß, Á±‹∂ 鱧 ’ج∆ «’ºÊ∂ Í≈ Á± ‹ÀÍ∞∆ ◊º«Á¡ª ”Â∂? È≈Ò∂ ¿∞‘ «’‘Û≈ ◊∞¡≈«⁄¡≈ «Ú¡≈, ¡‹∂ Íß‹ ª «ÁÈ ‘ج∂ ¡≈ ÿØ∫ ◊¬∂ ȱß, ¬∂Á±ß Ï≈‘Ò∂ Ï≈‘Ò∂ «ÁÈ Âª ¡≈͉∂ ¡◊Ú≈Û ¡≈Ò∂ Í≈Ò∆ Â∂ Óº÷‰ ¡◊∂ √‘∞∆∫ Ò≈ ¡≈¿∞∫Á∂ ¡≈¢U ¡ÓÒ∆ Á∆ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ Ï≈Ï≈ ÈßÁ «√¿∞∫ 鱧 ’«‘ßÁ≈, T¡ÓÒ∆¡≈! ÂÀÈß± ª Ô≈ ÍÂ≈ ‘؉≈, «’‘Û∆ ◊ºÒ∫Ø ∞√ ’∂ «◊¡≈ ˙‘Ø?U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘ßÁ≈, T屧 Ú∆ Ï≈Ï≈ ’Ó≈Ò Á≈ ¬∆ ÏßÁ∫À , ÓÀÈß± ’ج∆ ¿∞‘ Áº√ ’∂ «◊¡≈ «’ ÓÀ∫ ∞º√ ’∂ ‹≈Ȫ¢ È≈Ò∂ ÓÀÊØ∫ «’‘Û≈ ”◊±·≈ ÒÚ≈¿∞‰≈ √∆ ˙‘È∂ ∞√ º ’∂ ‹≈‰ Á≈¢ Á≈± ¡≈«Ò¡ª ¡ª◊±ß ¿∞‘鱧 Ú∆ ÂØÛ Òº◊∆ ‘؉∆ ¡ª ∞º√‰ Á∆, Ϻ√ ⁄Û∑ «◊¡≈ ‘Ȫ Á∂ «√ß◊∆∫¢ ¡º‹’ºÒ∑ ª ‘Ú≈ È≈Ò ¬∆ ∞º√ ‹ªÁ∂ ¡À ¡≈͉∂ «Íß‚ ¡≈Ò∂¢ ¡‹∂ Í√Ø∫ Óºÿ ’∂ ͺÍ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ ¡≈ √’∆∆ ”⁄Ø∫, ¿∞‘ Ú∆ ∞º√ ’∂ Ï∞Û∑∂ Á∂ È≈È’∆∫ ‹≈ ÏÀ·≈¢ ’«‘ßÁ≈ ϺÒÏ؇ ÒÀ ’∂ «Á¿∞¢U Ï≈Ï≈ ’«‘ßÁ≈, TϺ’Ï؇ ’≈√ 鱧 ’«‘ßÁ∂ ¡≈¢U Ï≈Ï∂ Á∆ ◊ØÒ «‡º⁄ √∞‰ ’∂ ¡ÓÒ∆ ‘÷ ’∂ ÏØ«Ò¡≈, “¡≈‘ ÙÀ∫’Ò Ó؇, ¬∂‘鱧 ’«‘ßÁ∂ ¡≈ Ϻ’Ï؇¢ ÒÀ Áº√ Ï≈Ï≈! Íß‹ √ºÂ √Ω Á∆ ⁄∆‹ ¡≈, «’º‚∆ ’∞ ◊ºÒ ¡À, ÒÀ «ÁßÁ∂, «’‘Û≈ ‹∞‘≈‹ Óß◊ «Ò¡≈ √∆ Ϭ∆ ÷Û∑≈¿∞‰ È±ß Êª ÷ÀÛ∑≈ È∑∆ ÿ∂¢ Ï≈‘Ò≈ Ú≈Û≈ Ú∂ ‘ Ò≈ ¬∆ ¡≈¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ ’«‘ß Á ≈, TÙÀ ∫ ’Ò ÓØ ‡  Ú∆ Úº ‚ ≈

«’ÙÂ CH

Óß◊Á≈ √∆, «‹‘Û≈ ∆∫‚Ò Î∆∫‚Ò Úº‹Á≈¢U ¡ÓÒ∆ ’«‘ßÁ≈, TÓ‘∆È≈ ’∞ ‘Ø«¬¡≈ ÈßÏÁ≈ª Á≈ Òß‚± Á√ª «ÁȪ Ó◊Ø∫ Ó∞«Û¡≈ Ì’≈¬∆ ’ ’∂¢ ¿∞‘Á≈ ¡‹∂ º’ È∑∆ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ ¿∞‘ ’∆ Óß◊Á≈ √∆¢ ‘∞‰ Á∆Í∂ Á∆ ◊ºÒ ⁄Û∑ ◊∆ ¤ºÂ‰∆¢ ¬∂Á±ß ¡º◊∂ Ú∂÷Ø «’‘Û≈ ÒÀ∫Á≈ fiß‚∆ «Íß‚ ”⁄Ø∫¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ ’«‘ßÁ≈, TÁ∆Í∂ 鱧 Íß‹ «ÁÈ È∑∆ ‘ج∂ ÿØ∫ ◊¬∂ ȱ,ß ’‰’ª Á∆ Ï‹ªÁ ¡‹∂ ‘؉∆ √∆ ‹ÁØ∫ Á≈ «◊¡≈ «Ú¡≈¢ «¬‘ ª «⁄ßÂ∂ Á∂ ‘∆∂ È∂ ‘∞‰ Áº«√¡≈ «’ Á∆Í∂ 鱧 ÁØ Ó‘∆È∂ ‘Ø ◊∂ ÿØ∫ ∞√ ’∂ ◊¬∂ ȱ¢ß ‘∞‰ º’ ª ⁄Ø∆ ⁄Ø∆ Ì≈ÒÁ∂ «¯Á∂ ‘∂, ‘∞‰ ¡≈ ’∂ «Íß‚ ”⁄ ΩÒ≈ ÍÀ «◊¡≈¢ ¡‹∂ º∞÷Ûª Á∂ Á∂Ï∆ ¡◊∂ Ó∞Û∂ È∑∆ Ì≈Ò‰ ◊¬∂¢U ¡ÓÒ∆ È∂ Í∞º«¤¡≈, T«’‘Û∂ «’‘Û∂ ◊¬∂ Ú∂ ¡≈ Ϭ∆?U ‘∆≈ ’«‘ßÁ≈, T‹ÀÒ∂ ’≈ √∞÷ º ≈, Á∂Ï∆ Â∂ «Ó√Â∆¡ª Á≈ ‹ß‡≈¢U ¬∂È∂ «⁄ 鱧 √∆Â≈ ’«‘ßÁ≈, T‹ÀÒ∂ ’≈ √∞º÷≈ ª ‘Ø ¡≈¿∞∫Á≈¢U «‹¿∞∫ ‘∆ √∞º÷≈ √ºÊ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ª √≈∂ √ºÊ Ú≈Ò∂ ¿∞‘Á∂ Á∞¡≈Ò∂ «¬¿∞∫ ”’º·∂ ‘Ø ◊¬∂ «‹Ú∂∫ ’≈Úª È∂ ¿∞µÒ± ÿ∂ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂¢ ’ج∆ Í∞º¤∂, “«’¿∞∫ Ϭ∆ ¡≈ «◊¡≈ Á∆Í≈?U ’ج∆ ’‘∂, TÌ≈Ò «Ò¡ªÁ≈?U ’ج∆ Í∞º¤∂, «’ºÊ∫Ø «Ê¡≈«¬¡≈ Ϭ∆?U «‹ßÈ∂ Ú∆ ÒØ’ √ºÊ ”⁄ ÏÀ·∂ √È, √≈«¡ª È∂ ‘∆ ͺÂ’≈ª Úª◊±ß √∞¡≈Òª Á∆ fiÛ∑∆ Ò≈ «ÁºÂ∆¢ Ï≈Ï≈ ÈßÁ «√¿∞∫ ’«‘ßÁ≈, T˙ Ô≈ ¬∂‘鱧 ◊≈‘ª ª ¡≈ ÒÀ‰ «Á¿∞, ≈‘ ”⁄ ¬∆ ÿ∂∆ ÷Û∑∂ ˙∫¢U Ï≈Ï∂ ÈßÁ «√¿∞∫ È∂ √∞º÷∂ 鱧 ¡≈Ú≈˜ «ÁºÂ∆, T√∞º÷! ¿∞∂ ‘Ø Â±ß, ¡ÀÊ∂ Ï«‘ ’∂ Áº√ «’ºÊØ∫ «Ò¡ªÁ≈ Ì≈Ò ’∂?U √∞º÷≈ ’«‘ßÁ≈, T«¬‘ ª ÒßÏ∆ ⁄ΩÛ∆ ◊ºÒ ¡À Ï≈Ï≈¢U

Ï≈Ï≈ ¯∂ ÏØ«Ò¡≈, T屧 Áº√ ª √‘∆, ¡≈ͪ «’‘Û≈ ‚ß◊ª 鱧 √ßÈ∑∆ ’È∆ ¡≈ ÿ∂ ‹≈ ’∂¢ ¡≈ͪ Ú∆ Ú∂‘Ò∂ ¬∆ ¡ª¢U √∞º÷≈ ’«‘ßÁ≈, T◊ºÒ ª Ï≈Ï≈ «¬¿∞∫ ‘ج∆ ¡À, «◊¡≈ ª ∞º√ ’∂ ¬∆ √∆, Í «¬‘ È∑∆ ÍÂ≈ Òº«◊¡≈ «’ ∞º«√¡≈ «’¿∞∫ √∆¢U Ï≈Ï≈ ’«‘ßÁ≈, T¡≈‘ Áº√∆ ª ‹ªÁ∂ ¡≈ Ϭ∆ Ϻ’Ï؇ Óß◊Á≈ √∆¢U È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ √∞÷ º ∂ 鱧 Ì∞÷ º ∆ ϪÁ∆ Úª◊±ß «Í¡≈, T屧 ◊ºÒ Áº√ Ô≈ «Ò¡ªÁ≈ «’ºÊØ∫ ¡≈? ∞º√‰ ÂØ∫ ¡≈ͪ ’∆ ÒÀ‰≈ «’ «’¿∞∫ ∞√ º ’∂ «◊¡≈ √∆, ∞º√‰ ¡≈Ò∆ ◊ºÒ Ï∞Û∑≈ Ï∞Û∑∆ Í∞º¤‰¢U √º∞÷≈ ’«‘ßÁ≈, TÁØ „≈¬∆ Ó‘∆È∂ ‘Ø ◊∂ √∆ ÿØ∫ ◊¬∂ ȱߢ Ó≈È√≈ ’ØÒ∂ ÓºÒ «√ßÿ ¡≈Ò≈ «Íß‚ ¡≈, ¿∞µÊ∂ ÏÀ·≈ √∆ Áº÷ª Á∆ «¬º’ «fiß◊∆ ‹∆ ”⁄ √≈Ë Ï«‰¡≈¢ «√ ”Â∂ Úº‚≈ √≈≈ ͺ◊Û Ïß«È∑¡ª «Ú¡≈, ’≈Ò∂ Í≈¬∂ Ú∂ Ò∆Û∂, È≈Ò∂L ÒØ’ ÏÀ·∂¢ ’ج∆ ’∞√ Í∞º¤∂ ’ج∆ ’∞√¢ ‹ÁØ∫ ¡√∆∫ - ÓÀ∫, Á∂Ï∆ Â∂ ‹ß‡≈ - ◊¬∂ ª Á∂Ï∆ È∂ Á±∫Ø ¬∆ ͤ≈‰ «Ò¡≈ «’ «¬‘ ÌÛ̱ߋ≈ ª √≈‚∂ ¡≈Ò≈ ¬∆ ¡≈¢ ¡√∆∫ Ú∆ ÷∂√∆¡ª ‹∆¡ª È≈Ò Ó±ß‘ ‹≈ Ò’Ø ’∂ ÒØ’ª ”⁄ Ó◊ ‹∂ ‹≈ ’∂ Ï«‘ ◊∂¢ «¬º’ ÏßÁ≈ ¡≈«¬¡≈ Ï≈Ï≈ ¿∞µÊ∂¢ ¿∞‘È∂ √Ø«⁄¡≈ «’ ÏÛ∆ ’È∆ ¡≈Ò∂ √≈˱ Òº◊Á∂ ¡≈, ˙‘È∂ ÍÀª ”⁄ ÓºÊ≈ ‡∂’ ’∂ Í∞º«¤¡≈, “Ï≈Ï≈ ‹∆ ’‘ª ’∂ «‘‰∂ ¡≈Ò∂ ¡À∫?” «¬‘ ’«‘ßÁ≈ ¡∂ ‘Ó ÂØ Ï≈‘ √∂ ¡≈¬∂ ‘À∫ «ÏßÁ≈ ÏÈ √∂¢ Ê≈∂ ”Ò≈’∂ Ó∂∫ ÒØ◊Ø∫ ’∂ «√ Í ÏÛ∂ ’Ù‡ ¡À∫, ÚØ‘ Á± ’È ¡≈¬∂∫ ‘À∫¢” ¿∞√ ÏßÁ∂ È∂ Í∞º«¤¡≈, TÏ≈Ï≈ ‹∆! ÌØ‹È ’À√≈ ÷≈˙∫◊∂?U Ï≈Ï≈ ‹∆ ’«‘ßÁ∂, “‘Ó ÂØ Ïº⁄≈ ÎºÒ ¡Ω Á±Ë √∂ ¬∆ ◊∞˜≈≈ ’Â∂ ‘À∫¢” ˙√

ÏßÁ∂ È∂ Ï≈Ï≈ ’∆ ’∆Â≈, Úº‚≈ √≈≈ ÓÂ∆≈ ¬∂‘Á∂ Ó±‘∂ «Ò¡≈ Ë«¡≈¢ ’«‘ßÁ≈ Ï≈Ï≈ ‹∆ ÎºÒ ¤’Ø¢ ÓÂ∆∂ ÚºÒ Ú∂÷ ’∂ Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∂ ª ÂΩ ¿∞µ‚ ◊∂, ˙‘鱧 Í∞¤ º Á≈, “Ô∂‘ ’≈√ ’≈ ¡ª‚≈ ‘À? «¬ÂÈ≈ ÏÛ≈ ¡ª‚≈ ÂØ ‘Ó È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ Á∂÷≈ ‘À¢ Ï‘∞ ÏÛ∂ ‹≈ÈÚ ’≈ ¡ª‚≈ Òº◊Â≈ ‘À¢ «¬√ ’Ø ’Ω ‰ √∂ ÏÂÈ Ó∂ ∫ ‚≈Ò ’ ”Ï≈ˇ∂∫◊? ∂ ” ÒÀ Ï≈Ï≈ Áº√! √≈Ò≈ ÓÂ∆∂ 鱧 ¡ª‚≈ ¬∆ Áº√∂¢ ¯∂ «¬º’ ÏßÁ∂ È∂ «’‘≈, “Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∞ºË ¤’ ÒØ¢ ˙‘鱧 ’«‘ßÁ≈, “’Ω‰√∆ Â±Ï ß Û∆ Ó∂∫ Ò∂ ’ ¡≈¬∂ ˙“¢U ¡ÓÒ∆ ’«‘ßÁ≈, T¯∂ ”’º· ”⁄Ø∫ «’Ú∂∫ «Ò¡ªÁ≈ Â∞√∆∫?U Á∂Ï∆ ’«‘ßÁ≈, T‹ÁØ∫ Ï≈‘Ú≈ √≈∂ ÒØ’ ¿∞· ◊∂, ⁄≈ ’∞ Ï∞Û∑∆¡ª Â∂ ¡º· √ºÂ ÏßÁ∂ «‘ ◊∂, ¯∂ «’‘≈ ¡√∆∫, È∂Û∂ ‘Ø ’∂ ’ßÈ ”⁄ «’‘≈¢ ˙¬∂ ÍÂßÁ≈! Ï∞Û∑≈ Ï∞Û∑∆ ª ÓÈ ¡≈Ò∂ ‘ج∂ ͬ∂, √≈«Ò¡≈ 屧 ‚α◊ ß Á≈√ Ï«‰¡ª ÏÀ·À∫ ¬∂Ê∂, ⁄ºÒ ÿ 鱧 ⁄ºÒ∆¬∂¢ ‹ß‡≈ ÒØ’ª 鱧 ’«‘ßÁ≈, “Ϭ∆ ‘∞‰ Â∞√∆∫ √≈∂ ‹≈˙, ¡√∆∫ Ï≈Ï≈ ‹∆ 鱧 ¡≈ÚÁ∂ «Íß‚ ÒÀ ’∂ ‹≈‰≈, √≈‚∂ «Íß‚ ”Â∂ ÏÛ≈ Ì≈∆ ◊Ω‘ ¡À¢ ’ºÒ∑ 鱧 Ï≈Ï≈ ‹∆ 鱧 ¤º‚ ‹ª ◊∂¢ «¬¿∞∫ ’º„ ’∂ «Ò¡ªÁ≈ Ï≈Ï≈ ¿∞µÊØ∫ Úº‚∂ ‚αß◊ Á≈√ ȱߢU È≈Ê≈ ¡ÓÒ∆ ’«‘ßÁ≈, T‘∞‰ «’‘Û∂ ÌØ∂ ”⁄ ¡À Ï≈Ï≈ ‚αß◊ Á≈√? ⁄ºÒØ ¡≈ͪ Ú∆ ≈‘± ’∂± Ï≈∂ Í∞º¤ ¡≈¬∆¬∂¢U √∆Â≈ Ó≈√∆ ’«‘ßÁ≈, T√≈Ò≈ ’∂Ò∂ √ßÂ∂ ¬∆ ÷≈¬∆ «◊¡≈ ‘؉≈, ¬∂Ê∂ ‘∞‰ ؇∆ ÂØ∫ Ó±‘ ß Úº‡Á≈ ‘Ø¿± «‹Ú∂∫ fi؇≈ √∞º’∆ ±Û∆ È±ß Èº’ Ó≈Á≈ ‘∞ßÁ≈¢U Ï≈Ï≈ ÈßÁ «√¿∞∫ ’«‘ßÁ≈, T˙ ◊ºÒ √∞‰Ø Ô≈! Í«‘Òª Áº√∫Ø «’ ¡≈ͪ «’√∂ È∂ ’Á∂ ÓÂ∆≈ ÷≈Ë≈, ¡≈ͪ ª Ú∂ « ÷¡≈ Ú∆ È∑ ∆ , ˙‘È∂ ÷≈ ª «Ò¡≈¢U ◊ºÒª ’«Á¡ª ’«Á¡ª ‘≈’Ó ÎΩ‹∆ ’≈ ⁄ßȪ ◊∞Á∞¡≈∂ √Í∆’ ”⁄ ‘Ø’≈ Á∞¡≈¿∞‰ ‹ªÁ≈ ‹ªÁ≈ √ºÊ ”⁄ Áº√ «◊¡≈ «’ Ú‹Ú≈Ûª ¡≈Ò∂ ÷∂ª ”⁄ √±¡≈ ‡∞º‡ «◊¡≈¢ √±¡≈ ‡∞º‡‰ Á∆ ıÏ √∞‰ ’∂ √≈∂ √ºÊ ¡≈Ò∂ ¿∞µ· ’∂ Ú‹Ú≈Ûª ¡≈Ò∂ ÷∂ª È±ß Ìº‹ «Èº’Ò∂¢

«ÓÒ ‘∞‰ ÙªÂ∆ÍπÚ’ «¬’ ‘∆ Á∂Ù ”⁄ «‘‰≈ ⁄≈‘∞Á≥ ∂ ‘È: ≈‹Í’Ù∂ ’Ø Ò ß Ï Ø - Ùz ∆ Òß ’ ≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ó«‘≥Á≈ ≈‹Í’Ù∂ È∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ «’‘≈ «’ «ÓÒ ÿº‡ «◊‰Â∆ ‘∞‰ ÙªÂ∆Í»Ú’ «¬’ ‘∆ Á∂Ù ”⁄ «‘‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞È∑ª È∂ «‘≥√≈ ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú ‘∂ ÷∂Âª ”⁄ ÓπÛÚ√∂Ï≈ ¡Â∂ Ó∂Ò «ÓÒ≈Í Á∆¡ª ’Ø«ÙÙª Á≈ √ÓÊÈ È‘∆∫ ’È Ò¬∆ «ÓÒ ÍzÚ≈√∆¡ª Á∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’∆Â∆Õ ≈‹Í’Ù∂ «Òº‡∂ ”Â∂ ÎΩ‹ Á∆ «‹º  Á∆ ⁄Ω Ê ∆ Ú∑ ∂ ◊ ≥ „ ÓΩ ’ ∂ ¡≈ÔØ«‹Â «Ú‹∂ «ÁÚ√ √Ó≈Ø‘ ˘ √≥ÏØ«Ë ’ ‘∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ÍzÚ≈√∆ ¡Â∂ Â≈«ÓÒ Í≈‡∆¡ª ‘∞‰ Ú∆ Â≈«ÓÒ √Ó»‘ ˘ ÷≈ÂÓ∂

ÚºÒ «Ò‹≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞ È ∑ ª È∂ «’‘≈ «’ Â≈«ÓÒ ‘∞ ‰ ÙªÂ∆Í»Ú’ «¬’ ‘∆ Á∂Ù ”⁄ «‘‰≈ ⁄≈‘∞ ≥ Á ∂ ‘ÈÕ ¿∞ È ∑ ª È∂ «’‘≈ «’ ÓÈ∞º÷∆¡«Ë’≈ ¿∞Òßÿ‰≈ Á∂ ÁØÙ ≈‘∆∫ ¿∞È∑ª Á∆ √’≈ ˘ ’¬∆ √≈«˜Ùª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈Õ ≈‹Í’Ù∂ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ Á∂ «Íº¤∂ √≈˘ ¡≈͉∂ √≈‘Ó‰∂ ÈÂÓ√Â’ ’È≈ √∆Õ ≥◊≈≥◊ ÎΩ‹∆ Í∂‚ ”⁄ ‹Ú≈Ȫ È∂ ÔØ◊Á≈È Á∆ ⁄⁄≈ ’Á∂ ‘ج∂ ≈‹Í’Ù∂ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ Á∂Ù Á∂ ‡∞’Û∂ È‘∆∫ ‘؉ Á∂‰◊∂Õ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ˘ √πº«÷¡Â º÷‰ Ò¬∆ ‹Ú≈Ȫ È∂ ¡≈͉≈ Ï«ÒÁ≈È «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

“‹º‡ Ïπ¡≈¬∂˜” «¯ÒÓ √≈‚≈ √πÍÈ≈ Í≥‹≈Ï∆ «√È∂Ó≈ «¬√ Ú∂Ò∂ ¡≈͉∂ Ì ‹ØÏÈ ”Â∂ ‘À Â∂ «¬√ Ú∂Ò∂ Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓª Á≈ «ÈÓ≈‰ Í»∂ ˜Øª-ÙØª È≈Ò ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ Úº‚∂ Ï‹‡ ”Â∂ ¡≈Ëπ«È’ Â’È∆’ È≈Ò Ï‰≈¬∆¡ª ◊¬∆¡ª «¬È∑ ª ‘∆ «¯ÒÓª ”⁄Ø ∫ «¬’ ‘À ÓÒ‡∆√‡≈ «¯ÒÓ “‹º‡ Ïπ¡≈¬∂˜-ÍπºÂ ‹º‡ª Á∂“Õ «ÈÓ≈Â≈ √π÷Ï∆ «√≥ÿ √≥Ë Áπ¡≈≈ “√π÷Ï∆ √≥Ë «¯ÒÓ˜“ Á∂ ÏÀÈ ‘∂· ω≈¬∆ ◊¬∆ «¬√ «¯ÒÓ ˘ «ÈÁ∂Ù’ «√ÓÈ‹∆ «√≥ÿ ‘∞≥ÁÒ È∂ «ÈÁ∂«Ù ’∆Â≈ ‘À Â∂ «¬√ Á∆ ’‘≈‰∆, √’z∆È ÍÒ∂¡ Â∂ √≥Ú≈Á ÈΩ‹Ú≈È Ò∂÷’ «Íz≥√ ’≥ÚÒ‹∆ «√≥ÿ Áπ¡≈≈ «Ò÷∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¯ÒÓ √≥ Ï ≥ Ë ∆ ‹≈‰’≈∆ «Á≥ « Á¡ª «¬√ Á∂ «ÈÁ∂Ù’ «√ÓÈ‹∆ «√≥ÿ ‘∞≥ÁÒ ¡Â∂ Ò∂÷’ «Íz ≥ √ ’≥ Ú Ò‹∆ «√≥ ÿ È∂ Áº « √¡≈ «’ “‹º ‡ Ïπ¡≈¬∂˜-ÍπºÂ ‹º‡ª Á∂“ ¿∞È∑ª Ò¬∆ Ó«‘˜ «¬’ «¯ÒÓ È‘∆∫, ÏÒ«’ «¬’ √πÍÈ∂ Á∂ ‘’∆’ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Úª◊ ‘ÀÕ «√ÓÈ‹∆ ‘∞≥ÁÒ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ «Í≥‚ Ú‚≈Ò≈ È∂Û∂ Ó‹∆·≈, «˜Ò≈ ¡≥«ÓzÂ√ ‘À Â∂ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ‘∆ ¿∞È∑ª ˘ «¯ÒÓª È≈Ò Ò◊≈˙ √∆, ‹Ø Ï≈¡Á «Ú⁄ ¿∞È∑ª ˘ Óπ≥Ϭ∆ «÷º⁄ ’∂ ÒÀ «◊¡≈Õ Óπ≥Ϭ∆ ‹≈ ’∂ ¿∞È∑ª È∂ ’≈Î∆ ÍzØ‚’ÙȘ ‘≈¿±√ «Ú⁄ ÏÂΩ √‘≈«¬’ ’≥Ó ’∆Â≈Õ ¿∞√ ¿∞Í≥ Í≥‹≈Ï ”⁄ C@@ ’∞ Á∂ ’∆Ï «Ó¿±«˜’ Ú∆‚∆˙˜ Ú∆ «ÈÁ∂«Ù ’∆Â∂ Í

¿∞È∑ª Ò¬∆ ¡√Ò ÷πÙ∆ Á≈ ÍÒ ¿∞ÁØ∫ ¡≈«¬¡≈, ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ˘ ÏÂΩ «ÈÁ∂Ù’ «ÈÓ≈Â≈ √π÷Ï∆

«√≥ÿ √≥Ë Á∆ «¯ÒÓ “‹º‡ Ïπ¡≈¬∂˜-ÍπºÂ ‹º‡ª Á∂“ «ÈÁ∂«Ù ’È Ò¬∆ «ÓÒ∆Õ «¬√∂ Â∑ª «¬√ «¯ÒÓ Á∂ Ò∂÷’ «Íz≥√ ’≥ÚÒ‹∆ «√≥ÿ È∂ Áº«√¡≈ «’ ¿∞‘ Ó≈ÒÚ∂ Á∂ Ù«‘ ’؇’Í»∂ Á∂ ‹≥ÓÍÒ ‘È Â∂ «¬Ê∂ ‘∆ ¿∞È∑ª È∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ AIHH «Ú⁄ ¿∞µÿ∂ ≥◊’Ó∆ ‡ØÈ∆ Ï≈«ÂÙ ¡Â∂ √ÀÓ»¡Ò ‹Ω‘È Á∆ ÏÁΩÒ ≥◊Ó≥⁄ È≈Ò √ªfi Í≈¬∆Õ ¿∞È∑ª È≈Ò È≈‡’ ’«Á¡ª-’«Á¡ª «Ò÷‰ Á∆ Ú∆ ⁄∂‡’ Òº◊ ◊¬∆Õ «¬√∂ √Ó∂∫ ÁΩ≈È ¿∞È∑ª È∂ Ï≈Ò È≈‡’ “ºÏ≈ ºÏ≈ Ó∆∫‘ Ú√≈“ ¡Â∂ ”⁄≥Á ‹ÁØ∫ ؇∆ Òº◊Á≈ ‘À“ ¡≈͉∂ ‘∆ È∂Û∂-Â∂Û∂ «‘≥Á∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ «Â¡≈

’Ú≈ ’∂ ¿∞√Á≈ Ó≥⁄È ’Ú≈«¬¡≈ ¡Â∂ «Î Ï≈¡Á «Ú⁄ ¡≈͉∂ «Ò÷∂ È≈‡’ª ”Â∂ ¡≈Ë≈« «¬’ «’Â≈Ï ”⁄≥Á ‹ÁØ∫ ؇∆ Òº◊Á≈ ‘À“ Ú∆ «Ò÷∆Õ ‘∞‰ ‹ÁØ∫ Í≥‹≈Ï∆ «¯ÒÓª Á≈ «ÈÓ≈‰ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ ‘؉ Òº◊ «Í¡≈ ‘À ª ¡«‹‘∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «Íz≥√ ’≥ÚÒ‹∆ «√≥ÿ Ú∆ «¯ÒÓ Ò∂÷‰ Á∂ ÷∂Â ”⁄ ¡≈͉∆ ‘≈˜∆ Ò∞¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ⁄«⁄ «¯ÒÓ “√≈‚≈ ‘º’“ Á∂ ¡À‚∆ÙÈÒ √≥Ú≈Á «Ò÷‰ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «ÈÁ∂Ù’ ÓÈÁ∆Í ÏÀÈ∆Í≈Ò Áπ¡≈≈ «ÈÁ∂«Ù ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ «¯ÒÓ “≥◊»‡“ Á∂ √≥Ú≈Á Ú∆ «Íz≥√ ’∂. ‹∂. «√≥ÿ Á∆ √Ø⁄ Á∆ ‘∆ ¿∞Í‹ ‘ÈÕ «Íz≥√ ¡È∞√≈ ¿∞√ Ò¬∆ «¬‘ «¬’ Ï‘∞ ں‚∆ ÷πÙ∆ Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ “‹º‡ Ïπ¡≈¬∂˜-ÍπºÂ ‹º‡ª Á∂“ Á∆ ’‘≈‰∆, √’z∆È ÍÒ∂¡ Â∂ √≥Ú≈Á ¿∞√ Áπ¡≈≈ «Ò÷∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ BC ¡◊√ ˘ «Ò∆˜ ‘؉ ‹≈ ‘∆ «¬√ «¯ÒÓ «Ú⁄ È≈«¬’ Ú‹Ø ∫ ◊≈«¬’ «√º Í ∆ «◊º Ò ¡Â∂ ¡ÓÈ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÁÙ’ª Á≈ «ÁÒ «‹ºÂ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È◊∂Õ «¯ÒÓ Á∆ È≈«¬’≈ ¬∆Ù≈ «÷∆ ‘À Â∂ ‘ØȪ ’Ò≈’≈ª «Ú⁄ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ Á∆¡ª ¿∞ µ ÿ∆¡ª ‘√Â∆¡ª ˙Ó Íπ∆ ¡Â∂ ≈‘∞Ò Á∂Ú ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ◊∞º◊» «◊ºÒ, Óπ‘≥ÓÁ √Á∆’, ‹√«Ú≥Á ̺Ò≈, √Á≈ √Ø‘∆, ’Ó‹∆ ¡ÈÓØÒ, ÓÈÁ∆Í ’Ω, ◊∞«≥Á Ó’È≈, «Íz≥√ ’∂. ‹∂. «√≥ÿ, ÏÒ≈‹ «√¡≈Ò ¡Â∂ Óπ’∂Ù «◊ºÁÛÏ≈‘≈ Óπº÷ ̱«Ó’≈Úª «Ú⁄ ‘ÈÕ

1023 1023


ÓÀÒÏØÈ Á∆ ø◊∆È √Ú∂Õ Íø¤∆¡ª Á∆ ⁄À∫-⁄À∫Õ ÏµÁÒ≈ Á∆ ◊Û◊Û≈‘‡Õ «¬µ’ √ø◊∆ Ì∆ √Ú∂Õ ÍÂ≈ È‘∆ «’¿∞ ¡µ‹ «¬‘ ¿∞ µ ‚ ‘∂ Í«ø Á ∂ ¡≈͉∂ ‘∆ Òµ◊ ‘∂ È∂Õ ¡≈͉∂ ‘∆ Á∂Ù Á∂Õ ÚÂÈØ Á» Ó∂∂ Úª◊ ÍÃÚ≈√∆Õ ‹ΩÏ Â∂ ‹≈‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘∞øÁ∂-‘∞øÁ∂ Ó∆∫‘ Ú∆ ÒÀ «Í¡≈Õ ’≈Ò∆ ϵÁÒ∆ È∂ «ÁÈ ⁄µÛÁ∂ ‘∆ «Î ÂØ∫ ‘È∂≈ ’ «ÁµÂ≈ √∆Õ ¡«‹‘≈ Â∂ ‹ Ó∆∫‘ ÓÀ ∫ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ ”⁄ Í«‘Òª ’Á∂ È‘∆∫ √∆ Ú∂«÷¡≈Õ È∆Á Í»∆ È≈ ‘؉ ’≈È Ó∂≈ «√ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘∆ ÁÁ ’ «‘≈ √∆ ”Â∂ ¿∞µÂØ∫ ·ø‚ ÚµËÁ∆ ‘∆ ‹≈ ‘∆ ¬∂Õ ¡µ‹ ¬∆√‡ ‘ÀÕ ◊Ø«¡≈ Á≈ «Â¿∞ ‘ ≈ «‹√˘ ¿∞ ‘ «ÁÒØ ÓÈ≈¿∞Á∂ È∂Õ ¡√Ò «Úµ⁄ «¬‘ «ÁÒª Á≈ «Â¿∞‘≈ ‘∆ ‘ÀÕ «٫¡ª ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ’ÛÚ≈‘‡ ˘ Á» ’‰ ”Â∂ ÈÚ∂∫ «ÙÂ∂ ω≈¿∞‰ Á≈ «Â¿∞‘≈Õ «¬µ’ Á»‹∂ ˘ ÂØ‘¯∂ Á∂’∂ «ÁÒ≈ Á∆ √≈fi ◊»Û∆ ’‰ Á≈ «Â¿∞‘≈Õ ÷µ‡∂«Óµ·∂ Ò≈Ò ø◊ Á∂ ¡ø‚∂ Úø‚‰ Á≈ «Â¿∞‘≈Õ Ò≈Ò ø◊ «Ô√» Ó√∆‘ Á∂ Í«ÚµÂ Ò‘» Á≈ Íà  ∆’ Óø « È¡ª ‹≈Á≈ ‘À ‹Ø ÓÈ∞µ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ ¡≈͉∆ ‹≈È Á∆ ’∞Ï≈È∆ «ÁøÁ∂ ‘ج∂ «¬È√≈È∆¡Â Á∂ Á∞ÙÓ‰ª Á∂ ‘µÊ∆ Á∞µ÷ Ì∆ ÓΩ Ó∂ √ÈÕ ‹ÈÂ’ ¤∞µ‡∆ ‘؉ ’≈È ¡µ‹ ’øÓ Á∆ ’∆Ó Ú∆ Á∞◊‰∆ √∆ ”Â∂ «Ù· Ú∆ ‚µÏÒÕ ÓÀ˘ «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ ¡µ‹ Í∆‹≈ ‚Ò∆Ú ’Á∂-’Á∂ ¿∞µÂØ Ú∆ ’∞fi ω ‹»Õ Òµ’ Ï≈¬∆ ⁄≈È√ Ù≈«¬Á ¡µ‹ ’ج∆ Ò≈‡∆ ‘∆ «È’Ò ¡≈Ú∂Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Ï∆ ¡ÀÓ ‚ÚÒ‹» Â∂ ’øÓ Ò¬∆ ÿØ Â∞ «Í¡≈Õ Á∞’≈È ÂØ∫ Óø◊ ’È Ú≈Ò∂ ÿ Á≈ ÍÂ≈ «Ò«÷¡≈ ”Â∂ «¬µ’«¬µ’ ’’∂ ‚Ò∆Ú∆ ’È∆ Ù∞» ’ «ÁµÂ∆Õ √Ú∂ ÂØ∫ Ù≈Ó ÈΩÈ-√‡ΩÍ ’øÓ ‘∆ ’ø Ó Õ ’≈ ⁄Ò≈-⁄Ò≈ ÓÀ ∫ ‘ø Ï «◊¡≈ √ªÕ Í ¿∞ÂØ Ï‰Á∂ ‚ΩÒª È∂ Ó∂≈ ‘Ω√Ò≈ ‡∞µ‡‰ È≈ «ÁµÂ≈Õ ÍÂ≈ È‘∆ «’¿∞ ¡µ‹ «¬‘ ÂØ‘¯∂ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ◊Ø∂ Ú∆ ¿∞µ‚ ‘∂ ¿∞‘È≈ Í«ø«Á¡ª Úª◊ ¡≈͉∂ ‘∆ Òµ◊ ‘∂ È∂Õ «’√∂ È∂ Íø‹≈‘ ”Â∂ «’√∂ È∂ √Ω Á≈ ͵Â≈ Ó∂  ∆ ÙÒ‡ Á∆ ¿∞  Ò∆ ‹∂ Ï ”⁄ Í≈«¬¡≈Õ ’¬∆ Ó’≈È Ó≈«Ò’ª È∂ ÂØ‘¯∂ ÍÀ’ ’’∂ ÿ Á∂ ÁÚ≈‹∂ Á∂ ’ØÒ µ÷∂ ‘ج∂ √ÈÕ ·ø‚ ÚµË ‘∆ √∆Õ ‘È∂≈ ‘Ø «‘≈ √∆Õ ¡ø Ú≈Ò≈ ÿ √∆Õ Ï»‘≈ «¬µ’ Ï‹∞µ◊ È∂ ÷Ø«Ò¡≈Õ Í∆‹≈ ÎÛ’∂ ¿∞√È∂ ‡∂ÏÒ ”Â∂ µ÷ «ÁµÂ≈Õ «ÏµÒ «ÁµÂ≈”Â∂ TÊÀ ∫ ’√.. Ó≈«¬‡U ’«‘ø«Á¡≈ ¿∞√È∂ Ï»‘≈ ÏøÁ ’ «Ò¡≈Õ Ï»‘∂ Á∆ È∞’ Â∂ Ò≈Ò ø◊ Á∆ ÍÀ«’ø◊ ”⁄ «Í¡≈ ÂØ‘¯≈ ‹Ø Ó∂∂ Ò¬∆ √∆ ÓÀ∫ ⁄∞µ’ «Ò¡≈Õ ¡øÏ «Úµ⁄ «Ï‹Ò∆ Ò¤’ ‘∆ √∆Õ ÏµÁÒª Á∂ ◊‹‰ È≈Ò «‡Ó-«‡Ó≈¿∞ Á ∆ ΩÙÈ∆ ÂØ‘¯∂ Â∂ ⁄Û≈¬∂ Ò≈Ò ø◊ Á∂ ÍøÈ∂ ˘ ‘Ø √Ø‘‰≈ ’ ‘∆ √∆Õ ÍÀ«’ø◊ «Ú⁄Ò∂ ÂØ‘¯∂ ˘ Á∂÷‰ Ò¬∆ Ó∂∆ ¿∞Â√∞µ’Â≈ ÚµË ‘∆ √∆Õ ’≈ ”⁄ ÏÀ·«Á¡ª ‘∆ ÓÀ∫ ÍÀ«’ø◊ ¿∞Â≈∆Õ «¬µ’

’‘≈‰∆ ÏÒØ ⁄∆ ’‘≈‰∆

¿∞µ‚Á∂ Í«øÁ∂ Ú∆ √⁄Á∂Ú≈

‚∆.Ú∆. ‚∆ √∆ «‹√Â∂ ’≈Ò∂ ø◊ Á∂ Ó≈’ È≈Ò «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ T’∂ ¡ Î∞ Ò ÓÀ È ¡À ’ √∆‚À ∫ ‡√ ¡≈ ¡ÈÍ«‚’‡∂ÏÒ √∂Ú Ô»¡ Ò≈¬∆ÎU ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ó≈«Ò’ Á∆ Î≈√‡ λ‚ Ú≈Ò∆ Á∞’≈È Â∂ ‹≈Á∂ ‘∆ ÓÀÈ∂‹ ˘ ¡ø Ú≈Ò∆¡≈ ÁØ ‚Ò∆Ú∆¡ª Á∂ «‘øÁ∂ ‚ΩÒ ‹Óª ’Ú≈¬∂Õ ”Â∂ Â∞ «Í¡≈ ÿ ÚµÒÕ √»‹ Á∆ «‡µ’∆ Ò∞µ’Á∂Ò∞ µ ’Á∂ ÓÀ ∫ ÿ Í‘∞ ø ⁄ «◊¡≈Õ Ó∂  ∆ Ú‘∞ µ ‡∆ ⁄≈‘ ω≈ «Ò¡≈¬∆Õ ⁄≈‘ Á∆¡ª ⁄∞√’∆¡ª ÌÁ∂-ÌÁ∂ ÓÀ∫ ¿∞√˘ √≈∂ «ÁÈ Á∆ ‘µ‚Ï∆Â∆ Íø‹ «Óø‡ª ”⁄ ‘∆ √∞ ‰ ≈ «ÁµÂ∆Õ ‹Á ÓÀ ∫ ¿∞ √ ‚∆.Ú∆.‚∆ Ï≈∂ Áµ«√¡≈ ª ¿∞ ‘ «¬µ’ÁÓ Íà ∂ Ù ≈È ‘Ø ◊¬∆Õ Ó∂  ∂ ÂØ ∫ ‚∆.Ú∆.‚∆ ÒÀ’∂ ¿∞√È∂ ÒÀ͇ΩÍ ”⁄ Í≈’∂ ÍÒ∂¡ ’∆Â∆Õ «¬√ ‚∆.Ú∆.‚∆ «Úµ⁄ Á∞È∆¡ª ÂÏ≈‘ ‘؉ Á∆ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áø Á ∂ «Ì¡ø ’  «Áà ٠√ÈÕ ¡µ◊ Â∂ Í≈‰∆ Á≈ ’«‘, √Ø’≈ ”Â∂ ‘∂·≈ ˵√Á∆ ‹Ó∆È, ‹Ú≈Ò≈Ó∞µ÷∆ 凉 ÂØ∫ Ï≈Á Ò≈Ú∂ Á∂ ’«‘ ”⁄ √µÛÁ∂ Óµ⁄Á∂ ÒØ’ «Á÷≈¬∂ ◊¬∂ √È ”Â∂ È≈Ò ‘∆ ‘˜≈ª ÒØ’ª Á∂ Ó‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï⁄∂ ÁØ-⁄≈ ÒØ’ª ˘ ¡≈͉∂ ÍÓ∂Ù∞ Á≈ Ù∞µ’≈È≈ ’Á∂ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ¿∞‘Ȫ Á∂ Ï⁄‰ Á≈ ’≈‰ «Ô√» Ó√∆‘ ˘ ¡≈͉≈ ÍÓ∂Ù∞ Ë≈ ’∂ Ï≈¬∆ÏÒ ˘ Í«ÚµÂ ◊ÃÊ ÓøÈ ’∂ «Ô√» Ó√∆‘ Á∆ ¤µÂ ¤≈«¬¡≈ ‘∂ · Ó≈ÈÚÂ≈ Á∆ √∂ Ú ≈ ’‰ Ú≈Ò∆¡≈ Í«ÚµÂ ¡≈ÂÓ≈Úª Áµ«√¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ¡µ◊Ò∂ Ú∆«‚˙ ’«ÒµÍ «Úµ⁄ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆ ÁØ ‘˜≈ Ï≈ª ”⁄ ¿∞ ‘ Í«ÚµÂ ¡≈ÂÓ≈Úª ‘∆ Ï⁄‰◊∆¡ª ‹Ø √µ⁄∂ ÍÓ∂ Ù ∞  «Ô√» Ó√∆‘ È≈Ò ‹∞Û ’∂ √µÓ∞⁄∆ Ó≈ÈÚÂ≈ Á≈ ÌÒ≈ ’’∂, Á∞¡≈Ú≈ Ò¬∆ ¿∞·‰ Ú≈Ò∂ ÚµË ÂØ∫ ÚµË ‘µÊª ÂØ∫ T◊Ω‚ ÏÒÀ √ U Á≈ ¡≈Ù∆Ú≈Á «¬’µ·≈ ’È◊∆¡ªÕ ‚∆.Ú∆ ‚∆ Á∂ ¡ø Ú≈Ò∂ Ì≈◊ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ «‚√’ «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ ¡≈ÁÓ∆ ◊Ω‚ Á≈ «¬‘ ÂØ‘¯≈ «ÁÒØ∫ ’Ï»Ò ’’∂ Í«ÚµÂ

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

¡≈ÂÓ≈ ω∂ ”Â∂ ¡≈͉∂ Ú◊∂ ‘Ø, ◊Ω‚ ÂØ∫ ¡‰‹≈‰ «◊¡≈ª ÒØ’ª ˘ «¬√ «ÓÙÈ È≈Ò ‹ØÛ∂Õ ¡◊ ¿∞‘ ¡«‹‘≈ È‘∆ ’Á≈ ª ¿∞√Á∂ ¡µ‹ ÂØ∫ ¿∞Ò‡∂ «ÁÈ Ù∞»Õ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ÍÂ≈ È‘∆ ’µÁ ’Ø ¬ ∆ Á∞ÿ‡È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ «¬‘ √Ï √∞‰Á∂ ‘∆ Ó∂∆ Ú‘∞µ‡∆ ’øÏ ◊¬∆Õ √«‘Ó∆ ‘ج∆ ’«‘‰ Òµ◊∆ -T¿∞Ò‡∂ «ÁÈ ‘À È≈ Ó‹≈’U “ÓÀ∫˘ ª «¬‘ Ô≈Á È‘∆ ‹Á Á∂ ¡≈ͪ «¬Ê∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ú∆‹∂ ”Â∂ ¡≈¬∂ ¡ªÕ ¡√∆ ’ج∆ «√µË∂ «ÁÈ Ú∂÷∂ ‘Ø‰Õ ‘∞‰ µ’ √∞÷ Ú≈Ò≈ «ÁÈ ¡√ª È∂ Ú∂«÷¡≈ È‘∆Õ √Ú∂∂ Ù≈Ó ’øÓ ‘∆ ’øÓÕ ÓÙ∆È Ï‰ ◊¬∂ «¬Ê∂ ¡≈ ’∂Õ È∆Á ˘ ÂÒ∂ Ò¬∆Á∂ È∂Õ ‡∂Ȫ ”⁄ √Î ’Á∂ Ú’Á È∆Á Í»∆ ’‰ Á∆ ’Ø«Ù√ ’Á∂ ¡ªÕ √÷ «Óø‘È È≈ ’∆¬∂ ª ÷⁄∂ Í»∂ È‘∆ ‘∞øÁ∂Õ ’≈Ò‹ Á∆ Î∆√ ”Â∂ ÿ Á≈ «’≈«¬¡≈ ‘∆ ’øȪ ˘ ‘µÊ ÒÚ≈ «ÁøÁ≈ ¬∂Õ ’Â≈-’Â≈ ‹ØÛ ’∂ «¬Ê∂ ¡≈¿∞‰ Ò¬∆ ⁄∞µ’∂ «Ú¡≈‹∞ ’‹∂ Á∆ ’Ó ‘∞‰ √∞÷ È≈Ò ÒÀ‰ Â∂ ¡≈¬∆ ¬∂Õ Ïµ⁄≈ √≈‚∂ ÂØ∫ ÁØ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Á» ¬∂Õ Ïµ⁄∂ Á≈ Ó»ø‘ Á∂÷‰ ˘ Â√ ◊¬∂ ¡ªÕ ͵’∂ ‘؉ Á≈ ’ج∆ ≈‘ Ș È‘∆ ¡≈¿∞Á≈Õ ”Â∂ ‘∞‰ «¬µ’ ‘Ø ÍÃ∂Ù≈È∆Õ T’ÓÒ∆¬∂U “ ¡ÀÚ∂ ÍÃ∂Ù≈È È‘∆ ‘ج∆ Á≈Õ ¡’≈Ò Í∞÷ ¡≈͉∂ ”Â∂ ‹ÒÁ «Ó‘ ’»Õ ‘∞‰ ¡√ª È∂ «¬µÊ∂ ‹ÒÁ ‘∆ ͵’∂ ‘Ø ‹≈‰ª ¬∂Õ «’√∂ ¡≈Ú∂- Â≈Ú∂ Á∂ Ó◊ Òµ◊ ’∂ ¡À Ú ∂ «ÁÒ È‘∆ √≈Û∆Á≈Õ «¬‘ ª ËÓ ÍÃ⁄≈ ’‰ Á≈ «¬µ’ È∞’√≈ ¬∂Õ ‹Á «ÿ¿∞ «√µË∆ ¿∞◊Ò È≈Ò È‘∆ «È’ÒÁ≈ ª ËÓ Á∂ ·∂ ’ ∂ Á ≈ ¡«‹‘∂ È∞ ’ √∂ ¡≈Ó ¡Í‰≈¿∞Á∂ È∂Õ «¬È∑ª ˘ ’∆ ÍÂ≈ ’∆ √≈‚≈ Á∂٠ª Í«‘Òª ‘∆ ËÓª ”⁄ Úø«‚¡≈ «Í¡≈ ¬∂Õ ‘ ‹Ó≈ Á∂ ¡≈◊» ¡≈͉∆ ’ΩÓ ‹ª ËÓ ˘ Ù∂√‡ √≈Ï ’È Ò¬∆ «¬µ’-Á»‹∂ ”Â∂ «⁄µ’Û √∞‡‰Ø È‘∆ ‡µÒÁ∆Õ «’√∂ ˘ Á∞  ’≈‰ «Î‡’≈‰ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÓÈ∞µ÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ ÒØÛ∆Á∂ ’ÁÓ ⁄∞µ’∂ ‹≈‰ ª √≈‚≈ Á∂Ù √Ú◊ È≈ ω‹∂Õ √µ⁄, ¬∆Ó≈È,

«È¡ª ”Â∂ ËÓ ˘ ¤µ‚ ’∂ «¬‘ ¡≈◊» ÒØ’ª Á∆ √‘≈ÈÏ∞µÂ∆ ‘≈«√Ò ’‰ Á∂ Ò¬∆ ’∞fi Ú∆ ’Á∂ È∂Õ ≈‹√∆ ¡≈◊» ‚µÏ≈ Ú؇ª Á≈ Ì‰ Ò¬∆ ”Â∂ ËÓ Á∂ ¡≈÷Ω  ∆ ¡≈◊» ¡≈͉∆ Ò∆‚∆ fi≈Û’∂ ¡≈͉∆ Ú≈‘-Ú≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆Õ ÍÂ≈ È‘∆ «’¿∞ √≈‚≈ Ú∆ «¬‘ √∞Ì≈Ú Ï‰ «◊¡≈ ¬∂ ¡√∆ ‹ÒÁ ‘∆ «¬‘Ȫ «Ìà ٠‡ ¡≈◊»¡ª Á∂ Ó◊ Òµ◊ ‹≈Á∂ ¡ªÕ Ï∞≈¬∆ ÚµÒ ¤∂Â∆ fi∞’ ‹≈Á∂ ¡ªÕ ⁄ø«◊¡≈¬∆, «¬È√≈È∆¡Â ”Â∂ √‘∆ ËÓ Á∂ √Â∂ ⁄µÒ‰ª √≈˘ ¡Ò»‰∆ «√Ò «’¿∞ ‹≈ÍÁ≈ ¬∂Õ ‹≈‰-Ï∞µfi ’∂ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ’ج∆ Ú∆ ⁄ø◊≈ ‹ª Ï∞≈ ’øÓ «’√∂ «ı¡≈Ò È≈Ò Ù∞» ‘∞øÁ≈ ¬∂Õ ⁄ø◊∂ «ı¡≈Ò √µ⁄∂ Í≈ÂÙ≈‘ ÍÓ∂Ù∞ Á∆ ‹≈ ”⁄ «‘ø‰ Ú≈Ò∂ ”Â∂ Ë≈«Ó’ ◊Ãøʪ ˘ ¡√Ò ”⁄ Óøȉ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∂ «ÁÒª ”⁄ Ú√Á∂ È∂ ”Â∂ Ï∞∂ «ı¡≈Ò «¬È√≈È∆¡Â Á∂ Á∞ÙÓ‰ Ò∆‚ª ”Â∂ √Ú≈Ê∆ ÒØ’ª È≈Ò ‹∞Û’∂ «‘‰ È≈Ò ÍÀÁ≈ ‘∞øÁ∂ È∂Õ TÌÒ≈¬∆ ‹ª Ï∞≈¬∆U ¯À√Ò≈ «¬È√≈È Á∂ ‘µÊ «Úµ⁄ ‘∆ ‘∞øÁ≈ ‘ÀÕ ÒØÛ ‘À È≈Ó∞’øÓÒ √∞Ì≈Ú ÏÁÒ’∂ ˜Ó∆ Á∆ ¡Ú≈˜ ˘ √∞‰È Á∆Õ «‹µÊ∂ Ò≈Ò⁄, ‘ø’≈, ÓØ‘ Ó≈«¬¡≈ «٫¡ª Á≈ ÷»È ’Á∆ ¬∂ Õ ¿∞ Ê ∂ ‘∆ «Í¡≈, Ó∞ µ ‘ÏÂ, ‘ÓÁÁ∆, Ì≈¬∆⁄≈’ √ªfi ÈÚ∂∫ «٫¡ª ˘ ‹ÈÓ «ÁøÁ∆ ¬∂Õ «’√∂ Á∆ ÓÁÁ ’‰ «Úµ⁄ ‹Ø ¡øÈÁ ”Â∂ Òµ‹Â «ÓÒÁ∆ ¬∂ ¿∞‘ ª «√Î √∂Ú≈Ì≈Ú µ÷‰ Ú≈Ò≈ ÓÈ∞µ÷ ‘∆ ‹≈‰ √’Á≈ ¬∂Õ «ÚÁ∂Ù≈ ”⁄ Ú√Á∂ √≈‚∂ Ú≈◊ ÍÃÚ≈√∆ Ú∆ «‹øÈ≈ ’ØÒ ’øÓ È‘∆ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ ‹≈‰-Í«‘⁄≈‰ ”⁄ ÎØÈ ’’∂ ¿∞‘È≈ ˘ ‹ΩÏ ÒµÌ‰ ”⁄ ÓÁÁ ’‰≈Õ «¬√∂ Âª «‹øÈ≈ ’ØÒ «√ „µ’‰ Ò¬∆ ¤µÂ È‘∆ ¿∞ ‘ Ȫ ˘ ÿ ҵ̉ ”⁄ ÓÁÁ ’‰≈Õ ¡«‹‘∂ ‘˜≈ª ’øÓ È∂ ‹Ø ¡√∆ «ÏÈ≈ √Óª ◊Ú≈¬∂ ”Â∂ «ÏÈ≈ ‚ΩÒ ÷⁄ ’∆Â∂ ’ √’Á∂ ¡ªÕ Ï√ «ÁÒ ”⁄ «¬µ’ ‹˜Ï≈ ‘Ø Ú ∂ «¬È√≈È∆¡Â Á≈Õ ¡√Ò «Úµ⁄ «¬‘ ‘∆ √µ⁄≈ ËÓ ¬∂Õ ÓÀ∫ ÍÂ≈ È‘∆ «’¿∞ ¡µ‹ ÏØÒÁ≈ ‘∆ ‹≈ «‘≈ √∆Õ ”Â∂ ¿∞‘ ‘∞‰ Ó∂∂ «⁄‘∂ ÚµÒ Âµ’Á∆ ‘ج∆ «ÓøÈ≈-«ÓøÈ≈ Ó∞√’≈¿∞Á∆ ‘ج∆ ¿∞µÂØ∫ ω∂ ‚ΩÒ «◊‰È Òµ◊ ͬ∆ √∆Õ Íø‹≈‘ ‚ΩÒ µ÷ ’∂ Ï≈’∆ Á∂ ÓÀ∫˘ ÎÛ≈¿∞Á∂ ‘ج∂ ’«‘ø‰ Òµ◊∆-T‹∆.. ÓÀ∫ √Ì √Ófi ◊¬∆Õ √Ú∂∂ Â∞√∆ «¬‘ ‚ΩÒ Ô≈Á È≈Ò ÏÀ∫’ ”⁄ ‹Óª ’Ú≈ Á∂‰≈ ”Â∂ «¬‘Ȫ Íø‹≈Ú≈ ÚµÒ È˜ È≈ µ÷‰≈Õ «¬‘ ¡≈ͪ ¡ÀÂÚ≈ ˘ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ‹≈Á∂ ‘ج∂ Òø◊ ÿ Ú≈√Â∂ ’∞fi ≈Ù‰ ÒÀ ‹≈Úª◊∂Õ √∂Ú≈ ª ¡≈͉∂ ÂØ∫ ‘∞øÁ∆ È‘∆Õ ÁÏ≈ Á≈ ¡øÈ Ó∞ΠÍ≈Û ’∂ ¡≈¿∞Á∂ ¡ªÕ Ó∂∆ ÍÂÈ∆ Á∂ «⁄‘∂ ”Â∂ ‘∞‰ ¡‹∆Ï ‹‘∆ ⁄Ó’ √∆Õ «¬ø‹ Òµ◊Á≈ √∆ «‹Ú∂ ¿∞‘ «¬È√≈È ‘؉ Á≈ √‘∆ ¡Ê ¡µ‹ √Ófi∆ ‘ØÚ∂Õ

Â∞‘≈‚∆ √ج∆ ÿ «Ú⁄ ω≈˙ ’∂’ ÿ «Ú⁄ «’√∂ Á∆ ‹ÈÓ «ÁÈ Í≈‡∆ ‘ØÚ∂ ‹ª «Î ÷πÙ∆ ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ ’ج∆ ‘Ø ÓΩ’≈, ¡º‹-’ºÒ ’∂’ «ÏȪ ‘ ÷πÙ∆ ¡Ë»∆ Òº◊Á∆ ‘ÀÕ Âª «Î ⁄ºÒØ ‹≈‰Á∂ ‘ª ÔÓ∆ ’∂’ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ó √Óº◊∆ó ¡ºË≈ «‚ºÏ≈ ’≥‚À√‚ «ÓÒ’ AD@ ◊z≈Ó ÓÀÁ≈ A ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄ ⁄≈’Ò∂‡ Í≈¿±‚ A ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄ ’Ø’Ø Í≈¿±‚ A ¤Ø‡≈ «⁄Ó⁄ Ï∂«’≥◊ Í≈¿±‚ ¡ºË≈ «⁄Ó⁄ «Óº·≈ √Ø‚≈ A «⁄Ó⁄ ÚÈ∆Ò≈ ¡√À∫√ D@ ◊z≈Ó Óº÷‰

¡ºË≈ ’ºÍ Í≈‰∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ó ÓÀ Á ≈, Ï∂ « ’≥ ◊ Í≈¿± ‚ , ⁄≈’Ò∂ ‡ Í≈¿±‚ ¡Â∂ «Óº·∂ √Ø‚∂ ˘ «¬’º·≈ ¤≈‰ Ò˙Õ ’≥‚À√‚ «ÓÒ’, ÓÀÁ≈, Óº÷‰, Í≈‰∆ ¡Â∂ ÚÈ∆Ò≈ ¡√À∫√ «ÓÒ≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª «ÓÒ≈ ’∂ «¬’ ÿØÒ Ï‰≈ Ò˙Õ F «¬≥⁄ ⁄ΩÛ∂ ’∂’ Á∂ √ª⁄∂ «Ú⁄ Óº÷‰ Ò◊≈ ’∂ ÊØÛ≈∑ ÓÀÁ≈ Ïπ’ ’∂ ÿØÒ Í≈ «Á˙Õ Í«‘Òª ÂØ∫ ◊Ó ’∆Â∂ ‘ج∂ ˙ÚÈ «Ú⁄ B@@ «‚◊∆ √À∫‡∆◊z∂‚ “Â∂ A@ «Ó≥‡ª Ò¬∆ Ï∂’ ’ØÕ ‹ÁØ∫ ’∂’ ¿∞µÍ ÂØ∫ ̱≈ «Á√‰ Òº◊∂ ¡Â∂ ¿∞∫◊Ò∆ È≈Ò ÁÏ≈¿∞‰ “Â∂ √÷ Һ◊∂ ª ˙ÚÈ «Ú⁄Ø∫ ’∂’ ’º„ ’∂ ‹≈Ò∆ “Â∂ ÍÒ‡ ¡≈’≈ «Ú⁄ ’º‡ Ò˙Õ «Â¡≈ ‘À Ï≥Á ’ «Á˙Õ Í≥‹ «Ó≥‡ª Ï≈¡Á ˙ÚÈ «Á˙Õ «Î ·ß‚≈ ‘؉ “Â∂ ÓÈ ⁄≈‘∂ Â∞‘≈‚≈ ÔÓ∆ ’∂’ÕÕ

◊Ó≈◊Ó Ó≈Ò Í»Û∂ A/B Ò∆‡ ÎπºÒ ’z∆Ó ÁπºË A/B ’ºÍ ÓÀÁ≈ A Úº‚≈ «⁄Ó⁄ Ï∆’ √»‹∆ A/D ¤Ø‡≈ «⁄È⁄ ‘∆ «¬Ò≈¬∆⁄∆ Á≈ ⁄»È A/B ’ºÍ ÍÈ∆ ’ºÁ’ » Ù ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ BE@ ◊z≈Ó ÷≥‚ A@@ «ÓÒ∆Ó∆‡ Í≈‰∆ A Úº‚≈ «⁄Ó⁄ Ï≈Á≈Ó ¡Â∂ «Í√Â≈ Ï∆’ ’«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó∆∫‘ Á∂ «ÁȪ «Ú⁄ Ó≈ÒÍ»«Û¡ª Á≈ Á∆ «ÚË∆Õ Á∂√∆ «ÿ˙ Ó≈ÒÍ»Û∂ √∂’‰ Ò¬∆ ¡≈͉≈ ‘∆ Ó˜≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡≈˙ ÍÈ∆ Ó≈ÒÍ» Û ≈ ω≈¿∞ ‰ Á∆ ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ó ‹≈‰Á∂ ‘ª ‡∂√‡∆ Ó≈ÒÍ»Û∂ ω≈¿∞‰ √Óº◊∆ó ÁπºË ˘ ¡º◊ ”Â∂ «¬È∑ª ◊≈Û∑≈ ’ Ò˙

’∂√∆¡≈ ÓÀ∫◊Ø Òº√∆

8

√Óº◊∆-Â≈˜≈ Á‘∆∫ E@@ ◊z≈Ó, ÓÒ≈¬∆ Ú≈Ò≈ ÁπºË A ’ºÍ, ÓÀ∫◊Ø ÍÒÍ «¬’ ’ºÍ, ¡ºË≈ ’ºÍ Ï≈∆’ ’º«‡¡≈ ¡≥Ï, A@-AB ’∂√ Á∂ Òº¤∂, ¡ºË≈ ¤Ø‡≈ ⁄ºÓ⁄ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚, √Ú≈Á ¡È∞√≈ «Óº·≈ (÷≥‚), ÏÁ≈Ó, ’≈‹» ¡Â∂ «Í√Â∂ Á∂ ’º‡∂ ‘ج∂ ‡∞’Û∂, «¬’ ¤Ø‡∆ ‡z∂¡ ÏÎ Á∆¡ª «’¿±Ï√Õ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ Â∆’≈ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Â≈˜∂ ¡Â∂ ͺ’∂ ¡≥Ï ˘ ËØ ’∂, «¤ºÒ ’∂ ’º‡ Ò˙Õ «¬√ ”⁄ ÷≥‚ «ÓÒ≈ ’∂ ÏÒÀ∫‚ «Ú⁄ √Ó»Á ‘؉ Â’ «‘Ò≈˙Õ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ Á‘∆∫, «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚, È≈∆¡Ò Á≈ ÁπºË ¡Â∂ ÏÎ «ÓÒ≈ ’∂ ÁπÏ≈≈ «‘Ò≈˙Õ ‘∞‰ «¬√ «ÓÙ‰ ”⁄ Á‘∆∫, ÁπºË, «¬Ò≈«¬⁄∆ Í≈¿±‚ ¡Â∂ ÏÎ «ÓÒ≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª ÁπÏ≈≈ ÎÀ∫‡ Ò˙Õ ’∂√ Á∂ Òº«¤¡ª ˘ ’Ø√∂ ÁπºË ”⁄ ’∞fi Á∂ º’ «Ì˙∫ ’∂ º÷ØÕ ‘∞‰ «¬√ «Ìº‹∂ ‘ج∂ ’∂√ Ú≈Ò∂ ÁπË º ˘ Ú∆ «Ó’√∆ ”⁄ Ï≈’∆ «ÓÙ‰ È≈Ò ÎÀ∫‡ Ò˙Õ ’∂√∆¡≈ ÓÀ∫◊Ø Òº√∆ «Â¡≈ ‘ÀÕ ¿∞µÍØ∫ ‘∂’ ◊Ò≈√ ”⁄ ¡≥Ï Á∂ Ï≈∆’ ’º‡∂ ‡∞’Û∂ Í≈˙Õ ÏÁ≈Ó, ’≈‹» ¡Â∂ «Í√Â∂ Á∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ‡∞’«Û¡ª È≈Ò √‹≈ ’∂ √Ú ’ØÕ Í∆‰ Ú≈Ò∂ Â∞‘≈‚∆ «√Π’∆Â∂ «ÏȪ È‘∆∫ «‘‰◊∂Õ

ÒÛ’∆¡ª Á∂ ÙØÙ‰ Á∂ ÓπÁæ ∂ ’≈È ÁØÙ∆¡ª ˘ √˜≈ ‘ØÚ,∂ Í∆Ûª ˘ È‘∆∫ √˜≈ Óπ¡≈Î∆ Ï≈∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ ¡«Ë’≈ Á≈ ’∂√ Úº‚∂ ÏÀ∫⁄ ‘Ú≈Ò∂

ÈÚ∆∫ «Áæ Ò ∆- ÷≈Í Í≥⁄≈«¬Âª ÚºÒØ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ’º ‡ ÛÚ≈Á∆ ¯À √ «Ò¡ª ’≈È ÏÁÈ≈Ó∆ ÷º‡‰ Ú≈Ò≈ ◊∞¡ª„∆ √»Ï≈ ‘«¡≈‰≈ «¬º’ Ú≈ «Î ÒÛ’∆¡ª √Ï≥Ë∆ Ò¬∂ ◊¬∂ «¬º’ ‘Ø Â∞ˆÒ’∆ ÎπÓ≈È ’≈È ÓπÛ ⁄⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ Á¡√Ò, Ó«‘≥Á◊Û∑ «˜Ò∑∂ Á∂ ¤∂ «Í≥‚ª Á∆¡ª Í≥⁄≈«¬Âª È∂ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ‘∞ ≥ Á ∆¡ª ¤∂Û¤≈Û Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò È«‹º·‰ Ò¬∆ «¬º’ Úº÷≈ ‘∆ „≥ ◊ ⁄π « ‰¡≈ ‘À Õ ¡«‹‘∆¡ª ÿ‡È≈Úª ¡Â∂ ÒÛ’∆¡ª «ıÒ≈¯ ‘∞≥Á∂ ¡Í≈˪ ˘ ¡≥‹≈Ó Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¡Í≈Ë∆¡ª ˘ √Ï’ «√÷≈¿∞‰ Á∆ ʪ Í≥⁄≈«¬Âª È∂ ÒÛ’∆¡ª ˘ √’»Ò È≈ Ì∂‹‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ’∞fi √Óª Í«‘Òª Ú∆ ∂Ú≈Û∆ «˜Ò∑∂ Á∂ Í∂∫‚± ÒØ’ª È∂ ¡≈͉∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ˘ √’»Ò Ì∂‹‰≈ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ √∆ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª ˘ ÙØÙ‰ ¡Â∂ ¤∂Û¤≈Û Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò

È«‹º·‰ Ò¬∆ ’ج∆ ‘Ø „≥◊ È‘∆∫ √∆ «’ ÒÛ’∆¡ª ˘ √’»Òª ¡Â∂ Á≈ ÍzÏ≥Ë ’È≈ ¡≈«Á ÍzÙ≥√≈ÔØ◊ √∆ «ÓÒ «‘≈Õ «È√≥ Á ∂ ‘ ’≈Ò‹ª Á∂ Ï≈‘ Óπ≥«‚¡ª ÚºÒØ∫ ’ÁÓ ’‘∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È Í «¬‘ «Í¤ª‘«÷º⁄» «÷ºÂ∂ ’≈¯∆ È‘∆∫ ‘ÈÕ «Úº⁄ ÒÛ’∆¡ª Á∂ ÒÛ’∆¡ª ‘∞ ≥ Á ∂ ÙØ Ù ‰ È≈Ò Á∆ √πº«÷¡≈ √Ï≥Ë∆ È«‹º · ‰ Ò¬∆ ¿∞ · ≈¬∂ ◊¬∂ ¡«‹‘∂ ¡«‹‘≈ “Úº ÷ ≈ ’ÁÓ ¿∞ÁØ∫ ‘∆ √‘∆ ‘º Ò “ ¡«‹‘∆ ¡Â∂ Íz Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ ËÂ∆ ”Â∂ ‘∆ ÈÂ∆‹∂ Á∂ √’Á∂ ‘È √Ø«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‹ÁØ ∫ Íπ Ò ∆√ √∆ «‹ºÊ∂ ’∞Û∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ È≈Ò Á∆ √«ÊÂ∆ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞È∑ª Ó≈«Í¡ª Á∂ ‘∆ Â√ÔØ◊ ‘ÀÕ ÓȪ ”⁄ «ÚÙÚ≈√ ÍÀ Á ≈ ’ √’∂ ◊ ∆Õ ‘«¡≈‰≈ «Úº ⁄ Ó«‘≥ Á ◊Û∑ «˜Ò∑ ∂ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ‘∞≥Á∆ ¤∂Û¤≈Û Â≥◊ ’È √Ï≥Ë∆ «Ù’≈«¬Âª «ÓÒ «Úº ⁄ Í≥ ⁄ ≈«¬Â Ó∆«‡≥ ◊ Á∆ ¡Â∂ ÙØ Ù ‰ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞ È ∑ ª È∂ «¬È∑ ª ÍzË≈È◊∆ ÍπÒ∆√ Á∂ «¬º’ √∂Ú≈Óπ’ Ú≈ÍÈ∆¡ª ¡≈Ó ◊ºÒ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ÓπÙ’Òª È≈Ò È«‹º·‰ Ò¬∆ ’∞fi ‚∆. ¡Àµ√.Í∆. ͺË Á∂ ¡«Ë’≈∆ «‹√ ’≈È Ó≈«Í¡ª Áπ ¡ ≈≈ ’ÁÓ Ú∆ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ √≥Ú∂ÁÈÙ∆Ò Áπ¡≈≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ ÂØ∫ «¬‘ ◊ºÒ √’» Ò ª ¡Â∂ ’≈Ò‹ª «Úº ⁄ √Ê≈Ȫ ”Â∂ √∆.√∆.‡∆.Ú∆. ’ÀÓ∂ √ÍÙ‡ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À «’ ‹ª ª ÍÛ∑Á∆¡ª ¡≈͉∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Ò◊≈¿∞‰∂, ÍπÒ∆√ Á∆ ◊ÙÂ, ÙØÙ‰ ’∞ Û ∆¡ª È≈Ò ¤∂ Û ¤≈Û ’È Á∆ √πº«÷¡≈ ÍzÂ∆ «⁄≥Â≈ ’È≈ √Ï≥Ë∆ ’Ó∂‡∆¡ª Á≈ ◊·È, BD Ú≈Ò∂ ˆÀ  -√Ó≈‹∆ ¡È√ª ˘ √π Ì ≈«Ú’ ¡Â∂ ‹≈«¬˜ ‘À Õ ÿ≥ ‡ ∂ ‘À Ò ÍÒ≈¬∆È ¡Â∂ ¡Ω  ª √Ï’ «√÷≈¿∞‰ «Úº⁄ ÍπÒ∆√ ˘ ‘«¡≈‰≈ Á∆ «√º « ÷¡≈ Ó≥  ∆ «ıÒ≈¯ ‘∞ ≥ Á ∂ ¡Í≈˪ √Ï≥ Ë ∆ ¡≈͉∆ ÔØ◊Â≈ ”⁄ Ô’∆È È‘∆∫ ◊∆Â≈ Ì∞º’Ò È∂ Ú∆ «¬‘ Ó≥«È¡≈ ⁄∂ÂÈÂ≈ ÍÀÁ≈ ’È Ò¬∆ ÒÀ’⁄ª ‹ª ÒÛ’∆¡ª Íz  ∆ ’Ø ¬ ∆

‘ÓÁÁ∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ÓπÒ’ «Úº⁄ «‹ºÊ∂ Ϻ⁄∆¡ª Á∆ «√º«÷¡≈ ÚºÒ ’ج∆ ı≈√ «Ë¡≈È È‘∆∫ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈, Úº÷∆¡ª ‡≈«¬Ò‡ √‘»Òª È‘∆∫ ‘È «‹√ ’’∂ ¿∞‘ √’»Ò ¤º‚‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ √»Ï≈ √’≈ Á∆ «¬‘ «˜≥Ó∂Ú≈∆ ωÁ∆ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ ◊º Ò ˘ Ô’∆È∆ ω≈Ú∂ «’ ÒÛ’∆¡ª «ÏȪ «’√∂ ‚ ÂØ∫ √’» Ò ‹≈‰Õ «√º « ÷¡≈, √Ù’Â∆’È Á≈ Úº‚≈ √≈ËÈ ‘ÀÕ √Ó≈‹ ÚºÒØ∫ ÒÛ’∆¡ª Á≈ ÙØÙ‰ È≈ Ø’ √’‰ Á∆ ¡ÔØ◊Â≈ ¿∞È∑ª ˘ «¬√ ¡«Ë’≈ ÂØ∫ Ú≥«⁄ ’ √’Á∆ ‘À ‹Ø «’ ¿∞È∑ª È≈Ò Ì≈∆ Ï∂«¬È√≈¯∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ ⁄≈‘∆Á≈ ª «¬‘ ‘À «’ ¤∂Û¤≈Û ’È Ú≈Ò∂ ÁØ Ù ∆¡ª ˘ √ı √˜≈Úª «ÁºÂ∆¡ª ‹≈‰ Í ’∞Û∆¡ª Á≈ ÍÛ∑È Á≈ ‘º’ ÷Ø‘ ’∂ √˜≈ ¿∞È∑ª ˘ «ÁºÂ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ‹Ø √≈√ «˜¡≈ÁÂ∆ ¡Â∂ ÙÓ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ‘ÀÕ

◊À∫◊∂Í: ÓπÒ˜Ó «ÚÈÀ ˘ ‹∂Ò∑ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ È∂Â≈Úª ”Â∂ «Úº⁄ ˜«‘ Á∂‰ Á≈ ÁØÙ «ÈÌ ‘È ¡≈Í√∆ √≥ÏË≥ : ¡Ó∆’≈ ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆- «Áº Ò ∆ ◊À∫◊ ∂Í ’∂√ Á∂ «¬’ ÓπÒ˜Ó ˘ «Â‘≈Û ‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ “˜«‘“ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À Â∂ ¿∞ √ Á∆ ‘≈Ò ◊≥Ì∆ ‘ÀÕ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Óπ Ò ˜Ó Á∂ Ú’∆Ò È∂ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò ˘ «ÁºÂ∆ «‹√ È∂ ‹∂Ò∑ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ ÓπÒ˜Ó ˘ „∞º’Ú∆∫ ÓÀ‚∆’Ò √‘≈«¬Â≈ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂Õ ÓπÒ˜Ó «ÚÈ∂ ÙÓ≈ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¡À‚∆ÙÈÒ √ÀÙÈ ‹º‹ ÔØ◊∂Ù ÷≥È≈ Á∆ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Áº«√¡≈ «’ ¿∞√ Á∂ ÓπÚº«’Ò ˘

÷»È Á∆¡ª ¿∞Ò‡∆¡ª ¡≈ ‘∆¡ª ‘؉ ’≈È ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘È «’¿∞∫«’ «Í¤Ò∂ ’∞fi ‘¯«Â¡ª ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÓπÒ˜Ó Á∂ Ú’∆Ò È∂ «’‘≈ «’ «ÚÈ∂ Á≈ „∞º’Úª «¬Ò≈‹ È‘∆∫ ‘Ø «‘≈ « ’ ¿ ∞ ∫ « ’ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ‚ ≈ ’ ‡  ‘ÛÂ≈Ò ”Â∂ ‘ÈÕ «¬√ ”Â∂ ÂØ∫ ¿∞√ ˘ ÌØ‹È «Ú⁄ ˜«‘ «ÓÒ≈ ¡Á≈Ò È∂ ‹∂Ò∑ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ’∂ «ÁºÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ «’ ‚≈’‡ª Á∆ «Â‘≈Û ‹∂ Ò ∑ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ √π È ∆Ò ‘ÛÂ≈Ò Ï≈∂ √‘∆ ºʪ Á≈ ÍÂ≈ ’∞Ó≈ ◊∞ÍÂ≈ È∂ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ Õ ‹∂ √⁄Óπ º ⁄ «¬È’≈ ’∆Â≈ «’ «ÚÈ∂ ˘ ‹∂Ò∑ ¡«‹‘≈ ‘À ª ÓπÒ˜Ó ˘ «’√∂ ‘Ø «Ú⁄ ˜«‘ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò ’∆Â≈ «’ «¬‘ Ó«‘˜ ¡ÎÚ≈‘ ‘À Õ ‹≈Ú∂ «‹ºÊ∂ ¿∞√ Á≈ „∞º’Úª «¬Ò≈‹ Á¡√Ò ÓπÒ˜Ó ˘ Â∂˜ Ïπ÷≈ ‘Ø √’∂Õ

Ú≈«Ù≥◊‡È -Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂∫ ⁄π‰∂ ◊¬∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î «¬√ √Ó∂∫ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ √’≈ Á∂ ◊·È Á∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∂ ‘È, ‹ÁØ∫ «’ «¬√ ÁΩ≈È ¡Ó∆’≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡≈Í√∆ √≥Ï≥˪ «Ú⁄ √πË≈ ÁØ‘ª Á∂Ùª Á∂ È∂Â≈Úª Á∂ Ú¬∆¬∂ ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’∆ «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ Á∂ ÏπÒ≈∂ ‹∂È Í√≈’∆ È∂ «’‘≈ ‘À «’ Ì≈ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡≈Í√∆ √≥Ï≥˪ «Ú⁄ √πË≈ Á∆¡ª Í»∆¡ª √≥Ì≈ÚÈ≈Úª ‘È Í «¬‘ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À «’ ÁØÚ∂∫ Á∂Ù ¡≈Í√ «Ú⁄ «’√ Â∑ª È≈Ò Â≈ÒÓ∂Ò «Ï·≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Í√≈’∆ È∂ «’‘≈ «’ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ Ú∆ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡Ó∆’≈ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ’≥Ó ’È Á∂ «¬º¤∞’ ‘È ¡Â∂ Ì≈ È≈Ò Ú∆ √≥Ï≥˪ ˘ √πË≈È≈ ¿∞È∑ª Á∆ Â‹∆‘ ‘ØÚ∂◊∆Õ «¬√ Á«Ó¡≈È ¡Ó∆’≈ ‹∞¡«¬≥‡ ⁄∆Î ¡≈Î √‡≈Î ‹ÈÒ Á∂ Óπ÷∆ Ó≈«‡È ‚∂∫Í√∆ È∂ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ √≥Í≥È ‘ج∆¡ª ¡≈Ó ⁄؉ª «Ú⁄ ¿∞ÊØ∫ Á∆ ÎΩ‹ ¡Â∂ ÎΩ‹ Á∂ Óπ÷∆ ‹ÈÒ ¡ÙÎ≈’ ÍÚ∂˜ «’¡≈È∆ Á∆ ̱«Ó’≈ Á∆ ÍzÙ≥√≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ‚∂∫Í√∆ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ⁄؉ª ÁΩ≈È Í≈«’√Â≈È∆ ÎΩ‹ ¡Â∂ ‹ÈÒ «’¡≈È∆ Á∂ Ú¬∆¬∂ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ÍzÙ≥√≈ ’Á∂ ‘ÈÕ

«˜≥Á◊∆ Á∆ ‹≥◊ ‘≈ ◊¬∆ Á«≥Á◊∆ Á∆ «Ù’≈ ÒÛ’∆ ÏÒ∆¡≈ - ¿∞ µ Â Íz Á ∂ Ù ”⁄ ÏÒ∆¡≈ «˜Ò∂ Á∂ «⁄ÂÏÛ≈◊≈˙∫ ”⁄ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ÏÒ≈Â’≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈Û∆ ◊≈¬∆ È≈Ï≈Ò◊ ÒÛ’∆ ’∆Ï «¬’ ‘ÎÂ∂ º’

ÓΩ È≈Ò ‹»fi‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ «˜≥Á◊∆ Á∆ ‹≥◊ ‘≈ ◊¬∆Õ ÍπÒ√ √»Âª È∂ Áº«√¡≈ «’ AA Ó¬∆ ˘ «⁄ÂÏÛ≈◊≈˙∫ ÷∂Â Á∂ ‡∆’≈ Á∂¿∞∆ «Í≥‚ ”⁄ Â∂˜È≈Ê

«’ ¿∞‘ ¡ºË≈ «‘ ‹≈Ú∂Õ ¿∞√ «Ú⁄ «¬’ Úº‚≈ «⁄Ó⁄ Ì ’∂ ÷≥‚ Í≈˙ ¡Â∂ ·ß‚≈ ’ Ò˙Õ «¬√ «Ú⁄ ÓÀÁ≈, √»‹∆ ¡Â∂ ‘∆ «¬Ò≈«¬⁄∆ ⁄»È «ÓÒ≈ ’∂ E «Ó≥‡≈ º’ º÷ØÕ «¬’ ‘Ø ̪‚∂ «Ú⁄ ÊØÛ≈-ÊØÛ≈ Í≈‰∆ Í≈ ’∂ ⁄≈ÙÈ∆ «Â¡≈ ’ Ò˙Õ È≈È√«‡’ ÂÚ∂ ”Â∂ Á∂√∆ «ÿ˙ Í≈ ’∂ «⁄Ó⁄ È≈Ò ÊØÛ≈-ÊØÛ≈ ’’∂ «ÓÙ‰ ˘ ÎÀ Ò ≈˙ ¡Â∂ Ó≈Ò Í»«Û¡ª ˘ ◊Ó ⁄≈ÙÈ∆ «Ú⁄ Í≈ «¬’ ÿ≥‡≈ Í≈ ’∂ º÷ØÕ «Î √«Ú≥◊ ÍÒ∂‡ «Ú⁄ º÷ØÕ

Í≈Ò, ¿∞ Í ∂ ∫ Á ¡Â∂ ’∂ Á ≈È≈Ê È≈Ó∆ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ‘Ú√ Á≈ «Ù’≈ ω∆ ’∆Ï «¬’ ‘ÎÂ∂ º ’ AE √≈Ò≈ «¬’ ÒÛ’∆ ˘ Ùº’∆ ‘≈Ò ”⁄ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ «˜≥Á◊∆ Ò¬∆ √≥ÿÙ ’È √ϻ «Ó‡≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ Á∂ ¡Ë∆È √≈Û ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆Õ

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ - Á∂Ù Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹ª √» Ï ∂ Á∂ ≈‹Í≈Ò ÚºÒØ∫ ÁØÙ∆ Á∆ √˜≈ ÿ‡≈¿∞ ‰ ‹ª Óπ ¡ ≈Î ’È √Ï≥Ë∆ ¡«Ë’≈ ˘ ’∆ «’√∂ ’≈˘È ¡Ë∆È Í≈√∂ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ √Ï≥Ë∆ √πÍ∆Ó ’Ø  ‡ «Ú⁄ ¡À È ‚∆Í∆¡À √ ¡À’‡ Á∆ Ë≈≈ CB ¬∂ Á∂ √Ï≥Ë∆ Ó≈ÓÒ≈ «Ú⁄≈ ¡Ë∆È ‘À Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ¡«‘Ó∆¡Â ˘ «Ë¡≈È «Ú⁄ º÷«Á¡ª √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ‹√«‡√ Ï∆ ¡À√ ⁄Ω‘≈È Â∂ ¡ÀÎ ¡ÀÓ «¬Ï≈‘∆Ó ’≈Ò∆Îπ Ò ≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ «Ú⁄≈È Ò¬∆ Úº ‚ ∂ ÏÀ ∫ ⁄ Á∂ √Íπ  Á ’ «Áº  ≈ ‘À Õ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ È≈’Ω « ‡’ ‚º◊˜ Â∂ √À’∂‡Ø«Í’

√Ï√‡ª√˜ (¡À È ‚∆Í∆¡À √ ) ‘∆ Óπ¡≈Î ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕ √πÍ∆Ó ’Ø‡ È∂ ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈ «’zÙÈÈ Â∂ ‘ØȪ ÚºÒØ∫ Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ ‘≈¬∆ ’Ø‡ ÚºÒØ∫ √π‰≈¬∂ ÎÀ√Ò∂ ˘ √πÍ∆Ó ’Ø‡ «Ú⁄ ⁄π‰ΩÂ∆ Á∂‰ ”Â∂ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ «Ú⁄ «’‘≈ √∆ «’ √≥«ÚË≈È Á∆ Ë≈≈ CB ¬∂ «‘ «’√∂ ’ØÒ √˜≈ Óπ¡≈Î∆ √Ï≥Ë∆ ’ج∆ ¡«Ë’≈ È‘∆∫ ‘À Õ √π Í ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ ¡≈͉∂ ‘∞’Óª «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ «¬‘ ÎÀ√Ò≈ Í«‘Òª «Â≥È ‹º‹ª Á∂ ÏÀ∫⁄ ’ØÒ ÈÙ∆Ò∂ ÍÁ≈ʪ √Ï≥Ë∆ ’≈˘È Ì∂«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ‹ª «Î Á∆ Ë≈≈ CB ¬∂ «‘ «¬‘ «√ºË≈ ‘∆ Í≥‹ ‹º‹ª Á∂ ÏÀ∫⁄ ’ØÒ ‘Á≈«¬Â ‘À «’ «¬√ ¡À ’ ‡ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «‘ √˜≈ «’√∂ Ú∆ Â∑ª È≈ «¬Ò≈Ú≈ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ √πÍ∆Ó ÓπÒÂÚ∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À, ’Ø‡ Á∂ ⁄∆Î ‹√«‡√ ˘ Ú∆ È≈ ÿ‡≈¬∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À Â∂ È≈ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

√∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ˘ ’≥Ó’≈ ”⁄ ÷πÁ Óπ÷«Â¡≈ Á∂‰ Á∆ «ÁÙ≈ ”⁄ ’≥Ó ’∂◊≈ Ó≥Â∆ √Ó»‘- «⁄ÁªÏÓ Òß‚È«Úº  Ó≥  ∆ Í∆. «⁄ÁªÏÓ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á∆ ÍzË≈È◊∆ Ú≈Ò≈ Ó≥  ∆ √Ó» ‘ (‹∆. ˙. ¡ÀµÓ.) √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ˘ ’≥Ó’≈ Á∆ ÷π Á Óπ ÷ «Â¡≈ Íz Á ≈È ’È Á∆ «ÁÙ≈ ”⁄ ’≥Ó ’∂◊≈Õ È≈Ò ‘∆ ¿∞ È ∑ ª È∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘∆ Á∂ Ó‘ºÂÚ ”Â∂ Ú∆ ˜Ø  «Áº  ≈Õ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ÚºÒØ∫ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. Á∆ ÷π Á Óπ º ÷ «Â¡≈ Ô’∆È∆ ’È Ò¬∆ ¿∞µ⁄ ¡«Ë’≈ Íz≈Í Ó≥Â∆ √Ó»‘ Á∂ ◊·È ˘ ÓȘ»∆ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Á∂ «Â≥È «ÁÈ Ï≈¡Á Ú∆Ú≈ ˘ «⁄ÁªÏÓ Á∆ ¿∞’ «‡ºÍ‰∆ ¡≈¬∆Õ «⁄ÁªÏÓ È∂ «’‘≈,““¡√∆∫ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ˘ ’≥Ó’≈ ”⁄ ÷πÁ Óπº÷«Â¡≈ ÍzÁ≈È ’ª◊∂ ¡Â∂ Ô’∆È∆ ’ª◊∂ «’ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. ˘ ‹ª⁄ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’≥Ó’≈ ”⁄ «Ú¡≈Í’ ÷πÁ Óπº÷«Â¡≈ «ÓÒ∂Õ”” «Úº  Ó≥  ∆ È∂ Í»  Ï∆ Òß ‚ È ”⁄ ’≈√∂Ò Á∆ ÈÚ∂∫ Íz≈‹À’‡ Á∂ «ÈÓ≈‰ √Ê≈È Á≈ ÁΩ≈ ¡≈͉∂ «Ïz«‡Ù ‘Ó ¡‘∞Á∂Á≈ ‹≈‹ ˙√ÏØÈ È≈Ò ’∆Â≈Õ ¿∞‘ Ó˜Á»ª ÚºÒØ∫ Í≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ È≈≥◊∆ ≥◊ Á∂ ’ºÍÛ∂ ¡Â∂ ‡ØÍ∆ Í≈¬∂

⁄∆È∆ ËΩ∫√ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬∆ Áº÷‰ ”⁄ √π÷ج∆ Á∆ ÂÀÈ≈Â∆ Á∆ «Â¡≈∆ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ - ÒºÁ≈÷ ÷∂Â ”⁄ ⁄∆È∆ √ÀÈ≈ Á∆ ¡ÍzÀÒ ”⁄ ‘ج∆ ÿ∞√ÍÀ· È∂ Á∂Ù Á∆ º«÷¡≈ ¡◊Ú≈¬∆ ˘ «¬’ Ú≈ «Î ÂØ∫ ‚zÀ◊È Á∂ ÷Â∂ ˘ ÒÀ ’∂ fi≥‹ØÛ «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ «‘≥Á Ó‘≈√≈◊ ”⁄ ¿∞√ Á∆ ËΩ∫√ Á≈ Óπ’≈ÏÒ≈ ’È Ò¬∆ Áº÷‰ Ì≈ ”⁄ √π÷ج∆ Á∆ Â≈«¬È≈Â∆ Á∆ ˜Ó∆È «Â¡≈ ’ Ò¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Áº÷‰ ”⁄ √π ÷ Ø ¬ ∆ Á≈ «¬‘ ¡º ‚ ≈ Â≈«ÓÒÈ≈‚± Á∂ Ó≥Á È◊ Â≥‹≈Ú∞ ”⁄ √Ê≈Í ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬Ê∂ Â≈«¬È≈ ‘؉ Ú≈Ò∂ ‹ªÏ≈˜ √π÷ج∆ ‹‘≈˜ Í»∂ «‘≥ Á Ó‘≈√≈◊ Á∂ ¡√Ó≈È ”⁄ ◊«˜¡≈ ’È◊∂Õ Â≥‹≈Ú∞ Á∂ «¬√ ¡≈Ëπ«È’ ¬∂¡Ï∂√ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È º « ÷¡≈ Ó≥  ∆ ¬∂ . ’∂ . ¡À ∫ ‡È∆ BG Ó¬∆ ˘ ’È◊∂ ¡Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ÈÚ∆∫ ‘Ú≈¬∆ ͺ‡∆ È≈Ò √π÷ج∆ ‹‘≈˜ Á∆ ¿∞ ‚ ≈‰ Á∆ Ù∞  » ¡ ≈ ‘ØÚ∂◊∆Õ ¬∂¡ ÎØ√ Á∂ √»Âª È∂ «’‘≈ «’ Â≥ ‹ ≈Ú∞  Á≈ ¬∂ ¡ Ï∂ √ ‹‘≈˜ª Á∆¡ª ¿∞‚≈‰ª Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞ÊØ∫ ‘ Â∑ª Á∂ ‹‘≈˜ ¿∞‚≈‰ Ì √’‰◊∂ Í Í»  ≈ ¡º ‚ ≈ ⁄≈Ò» ’È ¡Â∂ ‹‘≈˜ª Á∆ √Ê≈¬∆ Â≈«¬È≈Â∆ ”⁄ √Óª Òº◊ ‹≈¬∂◊≈Õ

ÓÒ∂Ù∆¡≈ «Úº⁄ Ì≈Â∆ √º«Ì¡≈⁄≈ Á≈ ‘Ø’≈

‘ج∂ √ÈÕ «ÚÁ∂Ù∆ «ÈÚ∂Ù’ª ˘ ¡≈’Ù ’È Á∂ «Ò‘≈‹ È≈Ò «Â≥È Á∂Ùª Á∆ ¡≈͉∆ Ô≈Â≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ ”⁄ «Ïz‡∂È Á∆ ¡«Ë’≈ Ô≈Â≈ ”Â∂ ◊¬∂ «⁄ÁªÏÓ È∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘∆ Á∂ «ÚÙ∂ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ˜≈‘ ’∆Â∂Õ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈,““Í»∆ ÁπÈ∆¡≈ ”⁄ √≈∂ √≥√Ê≈Úª «’√∂ È≈ «’√∂ Á∂ ÍzÂ∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ‘ÈÕ ¿∞‘ ’≈‹Í≈Ò∆’≈ Á∂ ÍzÂ∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ‘È, «ÚË≈«¬’≈ Á∂ ÍzÂ∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ‘À, ¿∞‘ ¡Á≈Òª Á∂ ÍzÂ∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ‘ÀÕ Ó∂≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ √≈˘ Ô’∆È∆ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ √∆. Ï∆. ¡≈¬∆. Á∆ ‹ª⁄ ”⁄ ’ج∆ Á÷Ò¡≥Á≈˜∆ È≈ ’∂Õ““ «⁄ÁªÏÓ È∂ «’‘≈,““ÓÀ˘ «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ Ó∂≈ √Ó»‘ «¬‘ Ô’∆È∆ ’∂◊≈Õ””

’∞ ¡ ≈Ò≈Òß Í π  -ÓÒ∂ Ù ∆¡≈ «Úº ⁄ Ú√∂ Ì≈Â∆ Ó»Ò Á∂ ÒØ’ª ÚºÒØ∫ ¡≈͉∂ ÈΩ‹Ú≈È ÒÛ’∂-ÒÛ’∆¡ª ˘ Ì≈Â∆ √º«Ì¡≈⁄≈ È≈Ò ‹ØÛ∆ º÷‰ Ò¬∆ ¡Â∂ «¬º Ê Ø ∫ Á∆¡ª Әϻ  √Óª, ∆Â∆-«Ú≈‹ª ÂØ∫ ‹≈‰» ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ «‘≥Á» Ó≥Á ’Ó∂‡∆¡ª ÚºÒØ∫ Ó≥Áª «Úº ⁄ ‘¯Â≈Ú≈∆ ’Ò≈√ª Ù∞  » ’∆Â∆¡ª ‹≈‰ Â∂ √ÀÓ∆È≈ ’Ú≈¬∂ ‹≈‰Õ «¬‘ Ó≥ ◊ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ «¬’ √∆È∆¡ ÓÀ∫Ï È∂ ’∆Â∆Õ ÓÒ∂Ù∆¡≈ Á∂ «‘≥Á» √≥◊Ó Á∂ ÍzË≈È ¡≈.¡À√. ÓØ‘È Ù≈È È∂ Ó≥Á «Úº⁄ «‘≥Á» √Óª-«Ú≈‹ª ÂØ∫ ‹≈‰» ’Ú≈¿∞‰ Á≈ Ï∆Û≈ ¿∞ÁØ∫ ⁄πº«’¡≈, ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ’∞fi Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª «Úº⁄ ’∞fi ÈΩ‹Ú≈È ÙË≈Ò»¡ª ˘ ˆÀ√º « Ì¡’ „≥ ◊ È≈Ò Èº ⁄ «Á¡ª Á∂«÷¡≈Õ √Ê≈È’ Â≈«ÓÒ ¡ıÏ≈ ”Â≈«ÓÒ È∂√È“ Á∆ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ Â≈«ÓÒ ÎÀ√‡∆ÚÒ Ê≈¬∆ÍπÙÓ ÁΩ≈È ‹ÁØ∫ ’≈ÏÛ∆¬∂ ¡≈͉∂ ÓØ«„¡ª ¿∞µÂ∂ Òº’Û Á∂ Ì≈∆ Í«ÚºÂ Ï’√∂ ⁄πº’∆ ¡≈ ‘∂ √È Âª ÈΩ ‹ Ú≈È ˆÀ  √º«Ì¡’ „≥◊ È≈Ò ¿∞È∑ª ¡º◊∂ Ⱥ⁄ ‘∂ √ÈÕ «¬√ Â∑ª «‘≥Á» √Ó≈‹ Á≈ Ó≈Û≈ ÍzÌ≈Ú ÍÀ∫Á≈ √∆ Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó≥Á ÍzÏ≥Ë’ª È∂ Ó≥Á ”⁄ ’Ò≈√ª Ò≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈Õ


9

CALIFORNIA ISSUE # 1023

«Ú«Ì≥ÈÂ≈ ÌÍ» «’Á≈ ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ À «Ù∆ ’Í» Óπ≥Ϭ∆- G@ ¡Â∂ H@ Á∂ Á‘≈’∂ ”⁄ ¡≈͉∂ ØÓª«‡’ «’Á≈ª È≈Ò ÁÙ’ª Á∂ «ÁÒª ”⁄ ÷≈√ ʪ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡«ÌÈ∂Â≈ «Ù∆ ’Í» «ÎÒÓª ”⁄ «Ú«Ì≥ÈÂ≈ Ì∂ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Á∆ «¬º¤≈ º÷Á∂ ‘ÈÕ «Ù∆ ’Í»  È∂ «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ «¬’ ¡«ÌÈ∂Â≈ ‘À Â∂ «ÎÒÓª ”⁄ ‘ Â∑ª Á∂ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «ÎÒÓª ”⁄ ‡≈¬∆Í’≈√‡ ‚À‚ Á∆ ̱«Ó’≈ È‘∆∫ «ÈÌ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈Õ ¿∞È∑ª È∂ ¡º‹ «Ò∆˜ ‘ج∆ «ÎÒÓ ¡Ω≥◊˜∂Ï ”⁄ Ó‘ºÂÚÍ»È Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ ‘ÀÕ «Ù∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ «ÎÒÓ ”⁄ ¿∞Ȫ∑ È∂ Á»‹∆ Ú≈ ÈÀ◊«∂ ‡Ú «’Á≈ «ÈÌ≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «Ù∆ ’Í» È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ò∞’ º È≈Ò ÈÚª ÍzÔ◊ Ø ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ª Â∂ «ÎÒÓª ”⁄ Úº ÷ -Úº ÷ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞ ‰ ≈ ⁄≈‘∞ ≥ Á ≈ ‘ªÕ ¿∞ È ∑ ª ¡≈«Á«Â¡≈

⁄ØÍÛ≈ Á∆ Â≈∆Î ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡Ω≥◊˜∂Ï Ú◊∆ ⁄≥◊∆ «ÎÒÓ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «Ù∆ ’Í» ¡º‹-’ºÒ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ È∆± «√≥ÿ Â∂ ÍπºÂ ‰Ú∆ ’Í» È≈Ò «ÎÒÓ “Ï∂ÙÓ“ ”⁄ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ

‰Ï∆ È≈Ò ‘ Â∑ª Á≈ √∆È ’ √’Á∆ ‘À Á∆«Í’≈ ÓπÏ ≥ ¬∆- Ï≈Ò∆Ú∞‚ º Á∆ ‘Ω‡ ¡«ÌÈ∂Â∆ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ ’ Ø ‰ ˘ ¡«ÌÈ∂  ≈ ‰Ï∆ ’Í» È≈Ò «¬≥‡∆Ó∂∫‡ √∆È ’È ÂØ∫ Ú∆ Í‘∂˜ È‘∆∫ ‘ÀÕ Á∆«Í’≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‰Ï∆ ’Í» È≈Ò ‘ Â∑ª Á≈ √∆È ’ √’Á∆ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ØÓª«‡’ ‘ØÚ∂ ‹ª «Î «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á≈ √∆È ‘ØÚ∂Õ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ «ÎÒÓª «Ú⁄ √∆È ’Á∂ √Ó∂∫ ¡√∆∫ ¡≈͉∂ «’Á≈ «Ú⁄ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ªÕ Á∆«Í’≈ È∂ «’‘≈, ““¡√∆∫ ÒØ’ Í∂ÙÚ ∂  ‘ª ¡Â∂ √≈˘ «√Î ¡≈͉∂ ’≥Ó È≈Ò ÓÂÒÏ º÷Á∂ ‘ªÕ «¬√ Ò¬∆ ¡√∆∫ «¬’º·∂ «ÎÒÓª √≈¬∆È ’∆Â∆¡ª ‘ÈÕ ‰Ï∆ ¡Â∂ ÓÀ∫ ⁄≥◊∂ ÁØ√ ‘ª ¡Â∂ √Á≈ ‘ª◊∂Õ ‰Ï∆ «¬’ √ÓfiÁ≈ ¡Â∂ «˜≥Ó∂Á≈ ÒÛ’≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ‰Ï∆ ’Í» ¡Â∂ Á∆«Í’≈ Í≈Áπ ’ Ø ‰ «ÎÒÓ “Ô∂ ‹Ú≈È∆ ‘À Á∆Ú≈È∆“ «Ú⁄ «¬’º·∂ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ «ÎÒÓ ’È ‹Ω‘ Á∂ ÏÀÈ ‘∂· ω∆ ‘ÀÕ

’À‡∆È≈ ’ÀÎ Á∂ ≈‘ «Ú⁄ Ï‘∞ √≈∆¡ª ⁄π‰ΩÂ∆¡ª ¡≈¬∆¡ª ‘È, … ¿∞È∑ª ”Â∂ ’≈Ï» Í≈¿∞‰ Á∆ √ÓºÊ≈ ‘∆ ¿∞√ Á∆ «‹ºÂ ‘ÀÕ ¡≈͉∆ «’√∂ Ú∆ ÿ≈‡ ˘ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∆ ’Ó˜Ø∆ È‘∆∫ Ï‰È «ÁºÂ≈Õ Í∂Ù ‘È ¿∞√ È≈Ò ‘ج∆ «¬’ ◊ºÒÏ≈ Á∂ ¡≥Ù : & Â∞‘≈‚∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ ÚË∂∂ ’zÀ«‚‡ √ÒÓ≈È ı≈È ˘ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À? - ‘ √ÎÒ «¬È√≈È «Íº¤∂ ¿∞√ Á∆ «‘≥Ó ‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ «Î ¿∞Í Ú≈Ò≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√ «Íº¤Ø∫ «Ó‘È ¡Â∂ Íz«ÂÌ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À ¡Â∂ «Î ÒØ’ ‘∞≥Á∂ ‘È, ¡Ê≈ Â∞‘≈‚∆ ‡∆ÓÕ Ó∂∆ «˜≥Á◊∆ «Ú⁄ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ ‘È, ‹Ø Ó∂  ≈ ’∆¡ ω≈¿∞ ‰ ”⁄ Ó‘ºÂÚÍ»È ‘∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ Â∞√∆∫ Ó∂∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ «’≥È≈ ’zÀ«‚‡ √ÒÓ≈È ı≈È ˘ «Á˙◊∂, ¿∞È∑ª Á∆ Ó∂∂ ’∆¡ ”⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ‘∆ ‘À, «¬√ «Ú⁄ ’ج∆ Ùº’ È‘∆∫Õ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª Á∂ «Ú⁄≈ª Á∆ ’Á ’Á∆ ‘ªÕ & ’∆ Â∞‘≈˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ Â∞‘≈‚∆¡ª ¿∞ÍÒºÏË∆¡ª ˘ ¡ÀÚ∂∫ ‘∆ È’≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À? - «¬√ «¬≥‚√‡∆ ”⁄ Â∞‘≈˘ ¡«‹‘≈ ’ج∆ Ú∆ È‘∆∫ «ÓÒ∂◊≈, ‹Ø Á»‹∂ Á∆ Íz Ù ≥ √ ≈ ’Á≈ ‘Ø Ú ∂ Õ «¬√ Ò¬∆ ¡≈ÒØ⁄È≈ ˘ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò È‘∆∫ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ ‘ª, «¬√ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ’’∂ ÓÀ∫ ÒØ’ª Ï≈∂ ’Á∂ ◊ºÒ È‘∆∫ ’Á∆ Í ÓÀ∫ √π‰Á∆ ‘ª, ÓÀ˘ «’Â∂ Ú∆ √≈’≈≈ÂÓ’ ◊ºÒÏ≈ √π‰≈¬∆ È‘∆∫ «Á≥Á∆Õ ’∆ ’ج∆ ¡«‹‘≈ ‘À, ‹Ø «’√∂ ’≥Ó ˘ ’À‡∆È≈ È≈ÒØ∫ Ï∂‘Â ’ √’Á≈ ‘ÀÕ & ’∆ Â∞√∆∫ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Íz∂Ù≈È ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘Ø, ‹ÁØ∫ Â∞‘≈˘ «¬’ ÍzÌ≈Ú‘∆‰ ¡«ÌÈ∂Â∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À? - ‹ÁØ∫ ’ج∆ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ ’À‡∆È≈ «¬’ Ï≈Ï∆ ‚ΩÒ ‘À ª ÓÀ∫ ’∆ ’ √’Á∆ ‘ª? Ó∂∂ ’ØÒ Ó∂∂ Ȫ Ú≈Ò∆ «¬’ Ï≈Ï∆ ‚ΩÒ ‘ÀÕ ‘ª, ÓÀ∫ «¬’ Ï≈Ï∆ ‚ΩÒ ‘ª, «¬√∂ Ò¬∆ Ó∂∂ Ȫ ”Â∂ «¬’ Ï≈Ï∆ ‚ΩÒ Á≈ Ȫ º«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ¡Ê «¬‘ È‘∆∫ «’ ÓÀ∫ «¬’ ‘∆ Â∑ª Á∆¡ª ̱«Ó’≈Úª ’Á∆ ‘ªÕ ÓÀ˘ «ÚÙÚ≈√ ‘À «’ ÓÀ∫ ‘∞‰ Â’ ◊Ò «ÁÙ≈ ”⁄ È‘∆∫ ◊¬∆Õ ‘ª, ÓÀ˘ √‘∆ «¯ÒÓª Ò¬∆ √≥ÿÙ ’È≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ & ’∆ Â∞‘≈˘ «¬Ê∂ ¡≈¿±‡√≈¬∆‚ ‘؉ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø«¬¡≈ ‘À? - «¬’ Ú≈ «ÚÍπÒ Ù≈‘ È≈Ò Ó∂∆ «¬√ Ï≈∂ ◊ºÒ ‘ج∆ √∆, ¿∞ÁØ∫ «¬Ê∂ Ó∂≈ Â∆‹≈ √≈Ò √∆Õ ÓÀ∫ «ÚÍπÒ ˘ ’«‘≥Á∆ √ª «’ «¯ÒÓ «¬≥‚√‡∆ «¬≥fi «’¿∞∫ √Ø⁄Á∆ ‘À, ª ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‚∆’ ’Ø, √≈∆¡ª ⁄∆˜ª Á≈ «¬’ √Óª ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ «¬’ ÁΩ √∆, ‹ÁØ∫ «¬≥‚√‡∆ ”⁄ ÓÀ˘

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

√Ú∆’≈ È‘∆∫ √∆ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ¡Â∂ ‘∞‰ ÓÀ∫ ‘∂’ ˘ ‹≈‰È Òº◊∆ ‘ª ª ¿∞‘ Ó∂≈ √«Â’≈ ’Á∂ ‘ÈÕ & ’∆ «¬’ ¡≈¿± ‡ √≈¬∆‚ ˘ «¬≥‚√‡∆ ”⁄ ‹≥Ó∂-ÍÒ∂ «’√∂ ¡À’‡ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ”⁄ ’∞fi ÚË∂∂ ‘∆ ¡≈͉∂¡≈Í ˘ √≈«Ï ’È≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À? - «ÏÒ’∞Ò, √≈‚∂ Ò¬∆ «¬‘ ÚË∂∂ ÓπÙ«’Ò ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ «√º÷‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «’ «¬Ê∂ ⁄∆˜ª «’Ú∂ ∫ ’∆Â∆¡ª

‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈ ”⁄ Úº‚≈ È≈ ‘؉≈ ¡Â∂ «¬ÊØ∫ Á∆ Ì≈Ù≈ È≈ ‹≈‰È≈ ¡√Ò «Ú⁄ Ó∂∂ Ò¬∆ «¬’ ÓπÙ«’Ò Íº÷ √∆Õ & ‹∂ ¡Â∆ ”⁄ fi≈Â∆ Ó≈∆¬∂ ª Â∞‘≈˘ «’≥È≈ ’«·È √≥ÿÙ ’È≈ «Í¡≈? - ÓÀ∫ «¬√ ˘ √≥ÿÙ Á∂ »Í ”⁄ È‘∆∫ Á∂÷Á∆Õ Í«‘Ò∂ B √≈Òª Ò¬∆ ÓÀ∫ «¬’ Ó≈‚Ò Ú‹Ø∫ ’≥Ó ’∆Â≈Õ ÓÀ∫ ’≈√«‡≥◊ ¬∂‹≥√∆¡ª ”⁄ ¡≈͉∆¡ª Î؇ءª ÒÀ ’∂

‹ªÁ∆ √∆, ¡≈‚∆ÙÈ «Á≥Á∆ √ªÕ «Î ‘ ؘ ÙØ¡ ’Á∆ √ªÕ Á∂Ù ”⁄ ʪ-ʪ ÿ∞≥ÓÁ∆ √ªÕ «Íº¤Ø∫ ÓÀ∫ «Â≥È Áº÷‰∆ «¯ÒÓª ’∆Â∆¡ªÕ «Î ÓÀ ∫ «‘≥ Á ∆ «¯ÒÓª ”⁄ ¡≈¬∆Õ «Î ÓÀ∫ ؘ ’≥Ó ’∆Â≈Õ «¬’ ¡À’‡ Á∂ »Í ”⁄ ‘ √≈Ò Ó∂≈ «Ú’≈√ ‘∞≥Á≈ «◊¡≈ÕÕ

Í≈«’√Â≈È ”⁄ ⁄∆È∆ È≈◊«’ ’π≈È Á∆ Ï∂«¬æ˜Â∆ ’È Á∂ ÁØÙ ”⁄ «◊zÎÂ≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈ÁÍ≈«’√Â≈È Á∂ ¡Ë∆È ’ÙÓ∆ ”⁄ «¬’ ⁄∆È∆ È≈◊«’ 鱧 ’π≈È Á∆ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ Ï∂«¬æ˜Â∆ ’È Á∂ ÁØÙ ”⁄ «◊z Î Â≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬√ «Ú¡’Â∆ Á≈ Ȫ Ò∆ ˛ «‹‘Û≈ «’ ’ÙÓ∆ ”⁄ «¬’ ÏßÈ∑ ω≈¿π‰ Ú≈Ò∆ ⁄∆È∆ ’ßÍÈ∆ «Ú⁄ ’ßÓ ’Á≈ ˛Õ «¬’ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ Ò∆ 鱧 «¬√ Ò¬∆ «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈ ˛ «’¿π∫Œ«’ Ò∆ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∂ ◊πæ√∂ Á≈ «Ù’≈ È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ «¬√ Ò¬∆ ¿π√ 鱧 Íπ«Ò√ È∂ ¡≈͉∆ «‘≈√ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ «˜’ÔØ ◊ ˛ «’ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ’π≈È Á∆ Ï∂«¬æ˜Â∆ È≈Ò ‹πÛ∂ ÁØÙª 鱧 ÏÛ∆ ◊ßÌ∆Â≈ È≈Ò «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂ ‘≈Ò ‘∆ «ÁȪ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ’¬∆ «ÚÚ≈«Á Ó≈ÓÒ∂ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘ÈÕ Íπ«Ò√ Óπ÷∆ È∂ ¡«Ë’≈∆¡ª,È∂  ≈Úª ¡Â∂ ’¬∆ Ë≈«Ó’ È∂Â≈Úª ¡Â∂ ÍæÂ’≈ª Á∆ «¬’ ‡∆Ó ◊«·Â ’∆Â∆ ˛ ª «’ «¬√

¡«Ë’≈∆ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ Ò∆ ¡Â∂ ⁄∆È∆ ’ßÍÈ∆ Ò¬∆ ’ßÓ ’ ‘∂ «¬’ √Ê≈È’ ‚≈’‡ Á∂ «Ú⁄≈Ò∂ «ÚÚ≈Á ‘Ø«¬¡≈ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’«Ê ÂΩ ”Â∂ «¬‘ ÿ‡È≈ Ú≈Í∆ «‹√ Á≈ ÁØÙ∆ Ò∆ ˛Õ Íπ«Ò√ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ «¬√ ÿ‡È≈ 鱧 ÒÀ ’∂ √Ê≈È’ ’Ó⁄≈∆ ’≈Î∆ È≈≈˜ ‘È ¡Â∂ ¡≈Ò∂ Áπ¡≈Ò∂ Á∂ ◊π¡ª„ Á∂ «Íø‚ª «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ √À∫’Û∂ ÒØ’ª È∂ Ú∆ «¬√ Á≈ «ÚØË ’È≈ Ùπ± ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ’≈Î∆ «⁄ ÂØ∫ Ë≈«Ó’ ◊zßÊ Á∂ ¡ÍÓ≈È ‹ª ¬∆Ù≈ «ÈßÁ≈ Á∂ ’«Ê Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’Ú≈¬∆ ‹≈ √’∂Õ Á≈ ÁØÙ Òæ◊≈ ˛Õ ÁØÙ∆¡ª 鱧 ’¬∆ Ú≈ ÒØ’ª Á∂ ◊πæ√∂ Á≈ ‘≈Òª«’ Íπ«Ò√ È∂ «¬√ Ï≈∂ ’ج∆ Óπ˜æÎ≈Ï≈Á Ù«‘ Á∂ «¬’ «Ù’≈ ‘؉≈ «Í¡≈Õ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ È‘∆∫ ’Ú≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ ¿π‘ ’Ó∂‡∆ Á∆ «◊Ò≈È∆ Á∂ ÍπºÂ ˘ ¡◊Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ «◊Ø‘ Á≈ «ÍØ‡ ¡≈¿π‰ Á≈ «¬ß˜≈ ’È◊∂Õ Ò∆‚ ’≈Ï» «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ’π≈È Á∆ Ï∂«¬æ˜Â∆ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á- Íπ«Ò√ È∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Ó≥Â∆ Ô»√¯ ˜≈ «◊Ò≈È∆ È≈Ò ‹π Û ∂ Í≈«’√Â≈È∆ ’≈ȱ ß È Á∂ Á∂ ÍπºÂ ¡Ò∆ ‘ÀÁ ˘ ¡◊Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ◊À∫◊ Á∂ Ò∆‚ ˘ ÎÛÈ Á≈ «‘ ͫ‘Ò∆ Ú≈ «’√∂ «ÚÁ∂ Ù ∆ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ‘ÀÁ ˘ I Ó¬∆ ˘ ÓπÒÂ≈È (Í≥‹≈Ï) ÂØ∫ ¡◊Ú≈ ’∆Â≈ √∆Õ È≈◊«’ ”Â∂ Ë≈«Ó’ ◊zßÊ Á∂ ¡ÍÓ≈È «¬√ ‘ÓÒ∂ «Ú⁄ ‘ÀÁ Á∂ √À’‡∆ Â∂ Ï≈‚∆◊≈‚ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ √∆ÕÍπ«Ò√ ¡Î√ª È∂ Áº«√¡≈ «’ ◊À∫◊ Á∂ Ò∆‚ Á∆ ÙÈ≈ı ژ∆ ◊∞Ò Ú‹Ø∫ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬‘ «¬√∂ ’∂√ «Ú⁄ ÎÛ∂ ◊¬∂ F Ï≥«Á¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’ Á≈ Ì≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡¯◊≈«È√Â≈È Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ «ıÒ≈¯ ’¬∆ ’∂√ Á‹ ‘ÈÕ ◊ΩÂÒÏ ‘À «’ ‘ÀÁ ˘ ¡◊Ú≈ ’È Á∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ ¡‹∂ Âæ’ «’√∂ ‹Ê∂Ï≥Á∆ È∂ È‘∆∫ Ò¬∆ ‘ÀÕ

¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. ”⁄ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ «Ú⁄ Ï≈Ò∆Ú∞‚ º Ú∆!

ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ : ¡≈¬∆. Í∆. Íπº‹∂ √ÈÕ ÍπÒ√ ‘ºÊ ¡≈¬∂ Ïπ’∆ Ó∂Ù ¡ÀµÒ. «Ú⁄ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ Ó≈ÓÒ∂ «Ú¡≈√ Óπ  ≈Ï’ √º ‡ ∂ Ï ≈˜∆ Á≈¿± Á «¬Ï≈‘∆Ó Á≈ Á»‹≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ’≈ØÏ≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ ¿∞√ Á≈ √º‡∂Ï≈˜∆ Á≈ ’≈ØÏ≈ B «Ú¡’Â∆ √≥ Ì ≈ÒÁ∂ ‘ÈÕ Ì≈ «Ú⁄ «¬‘ ’≈Ø Ï ≈ √πÈ∆Ò ¡Â∂ Á∂«Ú≥Á √≥Ì≈ÒÁ∂ ‘ÈÕ Á«Ú≥Á Óπ≥Ϭ∆ «Ú⁄ «‘ ’∂ √≈≈ ’≥Ó ’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀµÒ. «Î’«√≥◊ ’ª‚ Á∆ ‹ª⁄ ’ ‘∆ «ÁºÒ∆ Íπ«Ò√ ˘ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Úº ‚ ∆ «Ú⁄ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á≈ ’≈√«‡≥◊ ’≈¿±⁄ ’≈ÓÔ≈Ï∆ ‘ºÊ Òº◊∆ ‘ÀÕ Íπ«Ò√ È∂ Á≈ ’∞ÒÀ’ÙÈ Ú∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ «‘≈ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊z Î Â≈ ≈‹√Ê≈È ‘ÀÕ «◊zÎÂ≈∆ √Ó∂∫ Ùz∆√≥Ê Á∂ È≈Ò «‹Ê∂ ≈«¬Ò˜ Á∂ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ¡‹∆ ⁄≥Á∆Ò≈ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ «¬’ ’∞Û∆ √∆, ¿∞Ê∂ ‘∞‰ Á∂ Î∆Á≈Ï≈Á «‘≥Á∂ «¬’ «ÙÂ∂Á≈ ÍÂ≈ Òº◊≈ ‘À «’ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ «¬’ Á∂ ÿØ∫ B@ Òº÷ ∞ͬ∂ Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ ‚≈«¬À ’ ‡ È∂ Ú∆ «¬√ «’z ’ ‡ ‘ÈÕ «¬≥ ‚ ∆¡È Íz ∆ Ó∆¡ Ò∆◊ «÷‚≈∆ ˘ ’¬∆ ÷» Ï √»   Ó≈‚Òª (¡≈¬∆. Í∆. ¡À µ Ò.) «Ú⁄ √Í≈‡ Á∆¡ª Â√Ú∆ª Ì∂‹∆¡ª √ÈÕ Ùz∆√≥Ê «Î’«√≥◊ Á∂ ÁØÙª Á∂ ÓºÁ∂Ș Ï≈’∆ Á∆ ¿∞ÌÁ∆¡ª Ó≈‚Òª È≈Ò ¡’√ Á∂ ÓÀ⁄ª ”Â∂ ‹ª⁄ Í»∆ ‘؉ º’ Ø’ ‘∆ Óπ Ò ≈’≈ ‘∞ ≥ Á ∆ «‘≥ Á ∆ √∆Õ Ò◊≈¿∞ ‰ Á∂ «ÈÁ∂ Ù √≥ Ï ≥ Ë ∆ «¬’ «◊zÎÂ≈ Ì≈Â∆ Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ ¡Àµ√. ‹È«‘ºÂ ͇∆ÙÈ √πÍ∆Ó ’Ø‡ «Ú⁄ Ùz∆ √≥Ê Á∆ ¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀµÒ. √Í≈‡ Á≈«¬ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Í∂Ù∂ ÂØ∫ Ú’∆Ò «Î’«√≥ ◊ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ¡À µ Î. ¡≈¬∆. «¬’ ͇∆ÙÈ’Â≈ È∂ ¡≈¬∆. Í∆. ¡≈. Á∆ ’≈Í∆ Óπ‘º¬∆¡≈ ’È Á∆ ¡ÀµÒ. Á∂ ÓÀ⁄ª «Ú⁄ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ ͇∆ÙÈ √ØÓÚ≈ ºÁ ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ Á∆ ‹ª⁄ «ÚÙ∂ Ù ‹ª⁄ ‡∆Ó (¡À µ √. «’¿∞∫«’ «¬√ ”Â∂ ¡≈͉∆ ◊ºÒ º÷‰ ¡≈¬∆. ‡∆.) ÂØ∫ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ Ò¬∆ ¿∞√ Á∂ Ú’∆Ò ¡Á≈Ò ”⁄ È‘∆∫ Ú∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

¡Ó∆’≈ ”⁄ ÁØ ¡ÀµÎ. Ï∆. ¡≈¬∆. ¬∂‹‡ ≥ ª Á∆ «√÷Ò≈¬∆ ÁΩ≈È ÓΩ Ú‹∆È∆¡≈ : ¡Ó∆’≈ Á∂ Ú‹∆È∆¡≈ «Ú⁄ ¡ÀµÎ. Ï∆. ¡≈¬∆. Á∂ ÁØ «ÚÙ∂Ù ¬∂‹≥‡ª Á∆ «√÷Ò≈¬∆ ÁΩ≈È ÓΩ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬‘ ÁØ Ú ∂ ∫ ¬∂ ‹ ≥ ‡ Ï≥Ë’ Ï⁄≈¡ ÁÒ È≈Ò √≥Ï≥Ë √ÈÕ ¡ÀµÎ. Ï∆. ¡≈¬∆. Á∂ ≈Ù‡∆ Íz À µ √ ÁÎÂ È∂ ¡ÀÂÚ≈ ˘ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «’ «¬‘ Á π  ÿ ‡ È ≈ Ù∞ º ’ Ú≈ ˘ Ú‹∆È∆¡≈ Ï∆⁄ ”Â∂ ‘ج∆Õ «¬√ Ï≈∂ ’Ø ¬ ∆ ‘Ø  √» ⁄ È≈ È‘∆∫ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡ÀµÎ. Ï∆. ¡≈¬∆. Á∂ «ÈÁ∂Ù’ ≈Ï‡ ÓπÒ È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «’ «ÚÙ∂Ù ¬∂‹≥‡ª Á∆ ͤ≈‰ «’z√‡ØÎ Ò≈∂’ (DA) ¡Â∂ √‡∆ÎÈ Ù≈¡ (D@) Á∂ »Í «Ú⁄ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈, ““√≈˘ «¬È∑ª ÁØ‘ª Ï‘≈Áπ

¡Â∂ √≈‘√∆ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ÿ≈‡ Ó«‘√»√ ‘ØÚ∂◊∆ ¡Â∂ √≈˘ «¬√ Á≈

¡Î√Ø√ ‘ÀÕ √≈‚∆¡ª √≥Ú∂ÁÈ≈Úª ¿∞È∑ª Á∆¡ª ÍÂÈ∆¡ª, ¿∞È∑ª Á∂ Ϻ«⁄¡ª ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ⁄≈‘∞≥‰ Ú≈«Ò¡ª Á∂ È≈Ò ‘ÈÕ ““ Ï≥ Ë ’ Ï⁄≈¡ ÁÒ, ◊≥ Ì ∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ √Ó»‘ Á≈ «‘º√≈ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ¿∞µÂ∆ Ú‹∆È∆¡≈ Á∂ ’Úª«‡’Ø «Ú⁄ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ


10 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

ISSUE : 1023,22 to 28 Ma y, 2013 May

Classified and Matrimonials Jat Sikh parents in Toronto seek a suitable match for their Canadian born daughter, 29 yrs. old, 5'-5" tall, slim, fair complexion, university educated and professionally employed. The boy must be from a Jat Sikh family, Canadian born, university educated and professionally employed. Send biodata and picture to email: parents_2010@live.com or call: 905849-9817 ***1033*** ‹º‡ «√º÷ √ß˱ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚, √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ù≈’≈‘≈∆, ⁄ß◊∂ «Ú⁄≈ª Ú≈Ò≈, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ¡Â∂ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È¢ ÎØÈ: F@D-FBF-F@BH ‹ª F@D-HCB-AHIB ***1027*** ‹º‡ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó CH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ √Ø‘‰∂ √∞Ⱥ÷∂, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ Í«Ú≈’, √∞Á ß , √∞Ù∆Ò, ÍÂÒ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «Ú˜‡, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ (Ϻ⁄∂ Ú≈Ò∆), ÈÀÈ∆, √‡±‚∫À ‡ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ˜≈ Í≈ ¡Â∂ ËÓ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÒÛ’∆ Á≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: 647-710-1315 ¬∆Ó∂Ò: Konica_smith @yahoo.com ***1027*** Jat Sikh parents looking for Canadian or American citizen, suitable professional match for their Canadian born and raised daughter, 30 yrs. Old, 5'-9" tall, working as a teacher in Peel Board. Preference will be given to GTA area. Please call 647-237-2345 or email: matrimonialadd@hotmail.com ***1027*** ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ B «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ ¡≈͉≈ ÿ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ‡º’ ‘À¢ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈, Ú’ Í«Ó‡ ¡Â∂ «Ú˜‡ Ú∆˜≈ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ «’zÍ≈ ’’∂ «¬ß‚∆¡≈ Ú≈Ò∂ √ßÍ’ È≈ ’È¢’ج∆ «’√∂ Â∑ª Á∆ Óß◊ È‘∆∫ ˛Õ ¯ØÈ: BHI-BAH-HFDG ‹ª I@E-DED-GHCE ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : torontodhaliwal@hotmail.com ***1026*** Jat Sikh parents invite a matrimonial alliance for their daughter, 40 yrs. old 5'-3" Tall, born and raised in Canada, university graduate, settled in job, intelligent and beautiful. The boy should be born and raised in Canada, well educated and professionally settled. Ph: 604-626-0444 or 778-386-7060 ***1026*** Well settled Jat Sikh parents invite a matrimonial alliance for their son, 31 yrs. old, 6 ft. tall, mechanical engineer, born and educated in Toronto, working with a large corporation. The girl should be educated with good family values, age under 30 yrs. old. Please send a recent picture and biodata to: matrimonial22@hotmail.com or call: 905-301-7422 ***1026*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡ÀµÓ.‚∆. ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ «’ß◊√‡È «Úº⁄ À˜∆‚À∫√∆ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡Ó∆’≈ ‹ª Ï∆.√∆. Ú≈Ò∂ √ßÍ’ È≈ ’È¢ ¯ØÈ: FDGHEF-C@CC ***1026** Seeking Jatt Sikh male for Jatt Sikh female, 32 years, divorced. Looking for a handsome, hardworking, honest male, divorcee will be taken into consideration. No calls from India please. Call 604-7253234 if interested. ***1026** Jatt Sikh parents seek a suitable match for their daughter, Canadian Citizen, 27 years old, 5-6’ tall, beautiful, slim, educated in Canada, well versed in both cultures and family oriented. The boy should be Canadian Citizen, 5'-11" or taller, working, well educated and settled. Please e-mail recent photo and bio data to klatala@hotmail.com or call 905-915-6017 or 647-406-6017. ***1026** Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, born in India and raised in Canada, 29 yrs. old, 6'-2" tall, handsome, clean shaven, non-drinker, graduate from Canadian university and well versed in both cultures. The girl should be tall, educated and beautiful. Please send your bio-data and recent picture to email: paldhami49@yahoo.com or call: 604851-5563 or 604-832-7088 ***1026** An educated Jat Sikh family seek a suitable match for their 27 yrs. old, 5'2" tall, slim, beautiful, smart Gursikh amritdhari daughter with B.Sc. nursing degree, working as a lecturer in nursing college in India. The boy should be US or Canadian immigrant or citizen, student, educated, Gursikh turbaned from a Jat Sikh family. Brother is well settled in Canada. Please send biodata and picture to email: amndp.k@gmail.com or call: 604-880-

2021 or 011-91-94176-49678 ***1026** Jat Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 26 yrs. old, 5'-3" tall, B.Com., M.B.A., slim, fair, beautiful, athletic built, living in India. The boy should be Canadian / US immigrant or citizen, well educated, family oriented. Brother is well settled in Canada. Please send biodata and picture to email: devinderboyal@yahoo.co.in or call: 778-991-3457 or 360-219-5284 ***1026** Jat Sikh parents in India invite matrimonial alliance for their daughter, 25 yrs. old, 5'-7" tall, M.Tech. electrical engineering, working as asst. professor in engineering college in Ludhiana distt. The boy should be professionally qualified, employed, Canadian immigrant or citizen, preferably from Malwa area. Please send biodata to email: jagjitc@hotmail.com ***1026** Jatt Sikh parents seeking a suitable match for their Canadian born daughter, 27 yrs. old, 5'-10" tall, completed B.Sc. and is currently working in her field as a lab technologist. She is well versed in both cultures. Boy should be Canadian born from Jatt Sikh family, university graduate, professionally employed and preferred from Ontario. Please call: 416-213-9862 (evening time). ***1026** √À‰∆ «√º÷ ÒÛ’≈, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¿∞Ó CG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, «¬ß‹∆È∆¡ Á∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ’ßÓ ’ ‘∂, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∆ ‹º‡ «√º÷ ‹ª √À‰∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‘ØÚ∂¢ ¯ØÈ: A-DAE-BBFHAHD ¬∆Ó∂Ò: rivers5.inc@gmail.com ***1026** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ¡’≈¿±∫«‡ß◊ Á≈ ’Ø√ ’ ‘∆ Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: I@E-IEF-ACEB ‹ª DAF-BFH-EHEE ***1026** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, «¬ß◊ÒÀ∫‚ ÂØ∫ ¡ÀµÒ.¡ÀµÒ.Ï∆. ’∆Â∆ ‘ج∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ Ú∂Ò∂ «¬ß◊ÒÀ∫‚ «Úº⁄ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, Í«Ú≈’, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø ¢ ¯Ø È : DAF-H@I-I@FA ¬∆Ó∂ Ò : yadwinder_99@hotmail.com ***1026** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, «‚ÍÒØ Ó ≈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈, Á≈ ’À È ∂ ‚ ∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ «Ú¡≈‘ ‹ÒÁ∆¢ ¯ØÈ: FDGB@C-AA@G ‹ª ¬∆Ó∂Ò: uks2@hotmail.com ***1026** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ C «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ò¬∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ / Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-IAG-HEI@ ***1026** «ÚÁ≈√∆¡≈ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ «‘ ‘∆ ‘À, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡, ¡ß‚◊Àz‹∞¬∂‡ «¬È ¡À‚Ú‡≈¬∆«˜ß◊ Ò¬∆ ¡Ó∆’È / ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zªÂ /◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ / «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «Ú¡≈‘ ‹ÒÁ∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¡≈͉∆ ¯Ø‡Ø ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ÎØÈ: @AA-IGC-CIBDGGGA ¬∆Ó∂ Ò : mohinder5050@hotmail.com ***1026** ‹º‡ «√º÷ «Á¿∞Ò ÚÀÙÈØ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡Ó∆’È ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÓÀ‚∆’Ò Î∆Ò‚ ‹ª √‡≈¯ È√ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ «ÙÂ∂Á≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º H «¬ß⁄, ’ß«Í¿±‡ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚ Èß± ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: A-IAFFG@-IBBB ***1026** ◊∞«√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó EE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ‡∆⁄ «‡≈«¬¡‚, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ¡Â∂ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ «√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ‹∆ÚÈ √≈ʉ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ‘∆ √ßÍ’ ’Ø¢ ÎØÈ: IBE-B@B-C@CF ***1026** ‹º‡ «√º÷ Ï≈Û ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º B «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ‹ΩÏ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò (Ï‘∞ ÊØÛ∂∑ √Ó∂∫ «Úº⁄ ÂÒ≈’Ù∞Á≈) Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‘∆ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’≈ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ AC «’ºÒ∂ ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ ‘À¢ √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ / Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘Ò¢ ¯ØÈ: DAF-E@E-@EH@ ‹ª FDG-D@I-IIIC ***1026**

‹º‡ «√º÷ ’ß◊ ÒÛ’≈, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º F «¬ß⁄, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‘∆ √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ / Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ò¬∆ √ßÍ’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: FDGHCA-CAE@ ‹ª FDG-HF@-DCDA ¬∆Ó∂Ò: daljit_kang@hotmail.com ***1026** ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂ ‹º‡ «√º÷ ◊∂Ú≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º A@ «¬ß⁄, C@ √≈Ò, √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ͺ’∆ ‹ΩÏ ’Á∂ ÒÛ’∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ √’∂ Ì≈, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, CD √≈Ò, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ı±Ï√± Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ßÁ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÈÀÈ∆, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «Ú¡≈‘ ‹ÒÁ∆¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √ßÍ’ ’Ø¢ ÎØÈ: GGH-BEA-FBFA (Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ ≈ I:C@ Ú‹∂ º ’ ) ‹ª ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : rsg83@hotmail.ca ***1026** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ D «¬ß⁄ ’ºÁ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘∂¢ ÎØÈ: F@D-HCB-BFGE ***1026** Wanted a life partner educated (doctor / engineer) for a divorcee Rajput, manager girl, 5'-4" tall, 39 yrs. old (looks 25 yrs.), having 2 children, one girl 15 yrs. old & boy 12 yrs. old. The life partner should be between 35-45 yrs. of age, Canadian / US widower preferred. Ph: 416-662-4961 or 647-7664961 ***1026** ‹º‡ «√º÷ ̺‡∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, Í«Û∑¡≈ «Ò«÷¡≈, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò, ⁄ß◊∆ ‹≈«¬Á≈Á Á≈ Ó≈Ò’, Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ / Ú’ Í«Ó‡ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÎØ È : GH@-GEG-AA@A ‹ª ¬∆Ó∂ Ò : jsbhatti99@hotmail.com ***1026** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ ¡Â∂ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò Ò¬∆ ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚∫À ‡ / «Ú˜‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÚÀÈ’±Ú «¬Ò≈’∂ Èß± Í«‘Ò¢ ºÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ / ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-E@C-AFAH ***1026** ‹º‡ «√º÷ ßË≈Ú≈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, Íß‹ √≈Ò ÂØ∫ ¡≈‡Ø Ó’À«È’ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÎØÈ: FDG-GAC-@EBG ‹ª BHIGEB-BBCD ***1026** Ramgarhia Canadian immigrant boy, 28 yrs. old, 6' tall, clean shaven, mechanical engineer, well settled and working with a reputed company, looking for a Canadian citizen / immigrant, slim, at least 5'-5" tall and educated girl. Student visa could also be considered. Please send a recent picture and biodata to email: funkyprince22@gmail.com or call: 647502-6735 (before 4pm) or 905-497-4370 ***1025*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ‘ßÏ ’≈Ò‹ ÂØ∫ ’ß«Í¿±‡ ÈÀµ‡Ú«’ß◊ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ßÓ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-IEF-CG@@ ¬∆Ó∂Ò: nanrey.harrupinder@yahoo.com ***1025*** Jat Sikh parents seeking a suitable match for their daughter, 25 yrs. old, 5'2" tall, beautiful, working as registered nurse. The boy should be professionally qualified from Jat Sikh family, vegetarian and Gursikh. Please respond with latest picture and bio-data to email: bsingh2474@hotmail.com or call: 647588-4902 ***1025*** Parents (GoldSmith) invite matrimonial alliance for their son, 26 yrs. old, 6' tall, PGDCA degree holder, advance course in computer software and hardware, hotel management degree from Singapore and presently working in Singapore. The girl should be Canadian immigrant or citizen and family oriented. Please call: 647-464-6767 or 9815983208 ***1025*** Kumhar Sikh parents seek a suitable match for their daughter, 25 yrs. old, 5'2" tall, M.Tech. in computer science. The boy should be American citizen / immigrant and well settled. Please send biodata and picture to email: satwinder.sanghu@gmail.com or call: 925-325-2486 ***1025*** Saini Sikh parents seek a suitable

match for their daughter, 32 yrs. old, 5'8" tall, Canadian born and educated, C.G.A., currently working as an auditor in CRA. The boy should be educated, clean shaven. Please send biodata and recent picture to email: gjbudwal@gmail.com or call: 604-3392464 ***1025*** Jat Sikh Gill family seeks a suitable match for their daughter, 30 yrs. old, 5'6" tall, college graduate with a diploma in business administration and accounting. The boy should be between 30-34 yrs. of age, raised in Canada and well qualified. Please call: 905-874-0721 ***1025*** Khatri Sikh girl, Canadian citizen, 41 yrs. old, 5'-6" tall, Masters degree in Commerce, office assistant diploma holder, licenced ESL teacher diploma from TESL On., divorced with one male child going to college first year. Seeking a Hindu Punjabi match, family oriented, clean shaven, Sikh residing in Toronto. Preference to Canadian citizen or permanent resident. Ph: 416-840-8693 or 647-526-8693 (weekdays call after 4 pm, weekends anytime) ***1025*** Well settled Jat Sikh parents seeking a suitable match for their son, raised in Canada, educated in B.Sc. computer science & M.B.A., 31 yrs. old, 5'-11" tall, handsome, wears turban, currently managing family owned retirement residence. Looking for attractive educated Canadian raised girl from a good family background. Please send biodata and recent picture to email: sukh@rogers.com or call: 416-895-1313 ***1025*** Match for Jat Sikh girl, 33 yrs. old, 5'-2" tall, divorced, without kids, beautiful, slim, Canadian citizen, well educated, working as a nurse, living with moral and ethical values. The boy should be very well settled, between 35-45 yrs. of age, divorced without kids and with good family values. No student or visitor please. Contact from Canada with biodata and picture to email: beautifulbc2013@gmail.com or call: 778-872-2004 ***1025*** Jat Sikh parents invite a matrimonial alliance for their daughter, 34 yrs. old, 5'-3" tall, professionally employed, never married, RN and well versed in both cultures. The boy should be employed and preferably from Canada or GTA resident only or willing to relocate. Please send biodata and picture to email: balnat2012@hotmail.com or call: 647-987-9685 ***1025*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen daughter, 29 yrs.old, 5'-7" tall and professionally a doctor. The boy should be well educated, professionally employed. Please send a recent picture and biodata to email: jmatrimonial3@gmail.com or call: 905-455-6697 ***1025*** Hindu Punjabi Arora Khatri well educated family seeking a suitable match for their Canadian born daughter, 21 yrs. old, 5'5" tall, post year medical student, slim and fair. The boy should be well educated, preferred medical field from Canada / USA. Please respond with latest picture and biodata to email: nbassi@outlook.com ***1025*** Jat Sikh parents, highly educated and from a well connected family seek matrimonial alliance from Canada or US for their beautiful, fair, slim, convent educated, 5'-3" tall, daughter, 29 yrs. old, B.Com. diploma in textile design, bank employee working in India. Please call 905-654-5480 or email to: malhias2000@yahoo.com ***1025*** Well settled Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 31 yrs. old, 6' tall, clean shaven, non drinker, Canadian born and raised, professionally engineer in electrical and working with a large corporation in BC. The girl should be educated with family values, beautiful, slim, at least 5'-5" tall, below 30 yrs. of age and from BC only. Please call: 604-217-0556 ***1025*** Ramgarhia parents seek a suitable match for their daughter, beautiful, fair complexion, finished her nursing course and pursuing internship in India also graduating in Commerce (B.Com.), 27 yrs. old, 5' tall. The boy should be US / Canadian immigrant or citizen. Uncle well settled in Canada and USA. Please contact email: sohalsp@gmail.com or call: 416-247-8865 (between 7pm to 8:30 pm) or 416-878-1970 (between 8:30 am to 7pm) ***1025*** Ramgarhia parents seeking a suitable match for their daughter, 31 yrs. old, 5'-

1" tall, USA citizen, B.S. Airport Management / Aircraft dispatcher. The boy should be from America or Canada, well educated and well settled vegetarian. Student visa could also be considered. Doaba area preferred. Please send a recent picture and biodata to email: kuldeepsc82@gmail.com or call: 347484-1441 ***1025*** Ramgarhia American citizen boy, 30 yrs. old, 5'-7" tall, B.S aeronautical engineer, working with American Airlines, vegetarian, looking for an American/ Canadian well educated and beautiful girl. Student visa / visitor visa could also be considered. Doaba area preferred. Please respond with a recent picture and biodata to email: kuldeepsc82@gmail. com or call: 347484-1441 ***1025*** Seeking a beautiful Sikh girl for a Canadian born, 35 yrs. old, 6' tall, Jat Sikh turbaned boy, employed as a computer engineer in Toronto. For further details please send biodata and recent picture to: gurcharan.kaur45@gmail.com or call: 416-768-9605 ***1025*** Canadian Sikh Tonk Kashatriya parents seek a suitable match from Canada for their Canadian citizen son, 35 yrs. old, 5'-8" tall, never married, Indian born, M.A., employed with reputed company. The girl should be educated, family oriented and well versed in both cultures. Those on study / work permit could also be considered. Please send a recent picture and biodata to email: idealmatch13@hotmail.com or call: 604-591-3698 ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., «¬ÒÀµ’‡z«Ø È’√ ¡À∫‚ ’ß«Ó¿±«È’∂ÙȘ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ Ò∞«Ë¡≈‰∂ Á∂ ’ØÒ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-HCCIE@D ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞‡ º D «¬ß⁄ ’ºÁ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Á≈Á’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-HCB-BFGE ***1025*** Ò∞Ï≈‰≈ «√º÷ Ï∆.¡Àµ√.√∆. È«√ß◊, √∞ßÁ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ «‘ ‘∆ ‘À, Ò¬∆ ÍzدÀÙÈÒ, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ¯Ø‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: FDGHFH-DDGE ¬∆Ó∂Ò: grajinder@yahoo.com ***1025*** ◊∞«√º÷ ‡ª’ ’ÙºÂ∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ◊zÀ‹∞¬∂ÙÈ ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ¯≈«¬ÈÀ∫ÙÒ ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¯ØÈ: DAF-D@@-HFHA ¬∆Ó∂Ò: singh.ys@gmail.com ***1025*** √À‰∆ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ C «¬ß⁄, «‚◊∆ «¬È Ï∆.‡ÀÀ’., È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: F@DCCI-BDFD ¬∆Ó∂Ò: gjbudwal@gmail.com ***1025*** Íz‹≈ÍÂ∆ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, AA √≈Òª ÂØ∫ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «‘ «‘≈ ‘À, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ ‹ª «ÚËÚ≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: D@C-EF@-DADA ‹ª FDF-BDIFF@@ ***1025*** Match for Canadian Jat Sikh girl, 26 yrs. old, 5'-6" tall, B.Sc. (N.M.) from P.U. Chandigarh, 3 yrs. diploma in Accounting from Canadian university, pursuing for C.G.A. The boy should be from Jat Sikh family, professionally employed, tall and from Canada BC. Doaba area preferred. Please respond with picture and biodata to email: hothiamarjit@yahoo.com or call after 3 pm: 604-600-1049 ***1025*** ¡Ó∆’≈ Á≈ ‹ÓÍÒ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ‹º‡ «√º÷ √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈ ’Ò∆È Ù∂ÚÈ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ¡≈.¡ÀµÈ. È«√ß◊ Á≈ ‹ΩÏ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ E «¬ß⁄ ’ºÁ ‹ª Ï≈Ï ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ ‹ª «Ú˜‡ Ú∆˜∂ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ / ¡Ó∆’≈ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: EA@-CFG-EEA@ ¬∆Ó∂Ò: virkamalk@yahoo.com

***1025*** ‹º‡ «√º÷ «√ºË± ¡ß«ÓzÂË≈∆ ◊∞«√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∂ ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ◊∞«√º÷, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √ß√’≈∆ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√¯ ◊«√º÷ ÒÛ’∆ Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ «’zÍ≈ ’’∂ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ √ßÍ’ È≈ ’È¢ ¯Ø È : B@I-F@I-@@H@ ¬∆Ó∂ Ò : sidhujatt209@yahoo.com ***1025*** ¡ØÛ≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., H@ ¬∂’Û ˜Ó∆È Á≈ Ó≈Ò’ ¡Â∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-FAC-@F@E ‹ª GGH-EEA-BDG@ ***1025*** √À‰∆ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó EB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈, ÂÒ≈’Ù∞Á≈, Ò¬∆ Í«Ú≈’ ⁄ß◊∂ √∞Ì≈¡ Ú≈Ò∆, ÿº‡Ø ÿº‡ DE-E@ √≈Ò Âº’ Á∆ ¿∞Ó Ú≈Ò∆ ‹∆ÚÈ √≈ʉ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: DAF-FDH-C@BD ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ A «¬ß⁄, Ï∆.¬∂., ÓÈ∆Ò≈ «Úº⁄ «¬Ó∆◊zª‡ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È / ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, ÒßÏ∆, ͺÂÒ∆, √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «ÚÒ⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: F@D-EIC-@@E@ ***1025*** ‹º‡ «√º÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞È÷ º ∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ E «¬ß⁄ ’ºÁ Ú≈Ò∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ï«·ß‚≈, ÓØ◊≈ ¡Â∂ ¯∆Á’؇ «˜Ò∑∂ Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ÎØ È : FDG-FEE-DBEF ¬∆Ó∂ Ò : mandhir_dhaliwal@hotmail.com ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, √Ø‘‰≈ √∞Ⱥ÷≈, Ï∆.√∆.¬∂. ¡Â∂ ¡ÀµÓ.√∆.¬∂. Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘Ø«¬∆, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∂, «¬ß‚∆¡≈ ⁄ß◊∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ◊∞«√º÷ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈√∆ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÎØÈ: BAI-G@G-@EBB ***1025*** «ÚÁ≈√∆¡≈ ¡≈«Á-ËÓ∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ B «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ¡ÀµÓ.¡Àµ√.√∆. ’ß«Í¿±‡ √≈«¬ß√ ’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ / ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈/ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÎØÈ: I@E-BAF-EBBD (’ÀÈ‚ ∂ ≈), ‹ª EA@GBE-ADHD (¡Ó∆’≈) ¬∆Ó∂Ò: balwinder23 @gmail.com ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ¿∞Ó CE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, È«√ß◊ Á∆ «‚◊∆ ’∆Â∆ ‘ج∆, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò, «ÚËÚ≈ (ÁØ Ïº⁄)∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Í«Ú≈’ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À ‹Ø ¡≈͉≈ ÷⁄≈ ⁄∞’ º √’∂¢ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ «Ú˜‡ ‹ª √‡±‚∫À ‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∂ ÒÛ’∂ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: B@I-CID-GIDG ***1025*** ‹º‡ «√º÷ «√ºË± ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂ ¡Â∂ ’ßÓ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ «ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫ Ú≈Ò∆ Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∆ ‘À¢ ÎØÈ: GGH-ICH-FEAH ***1025*** ‹º‡ «√º÷ ¤∆È≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ ’ØÒ ¡≈͉≈ ÿ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «√Î ¡Àχ√ÎØ‚ ¡Â∂ «ÓÙÈ Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ¡≈≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: F@D-HEC-DFIE ¬∆Ó∂Ò: cjaswinder044@gmail.com ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡ A «¬ß⁄, «¬ÒÀ’‡zΩ«È’√ «¬ß‹∆È∆¡ ¡Â∂ «¬ß‚∆¡≈ «Úº⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: DAF-BID-GCDG ‹ª DAFHIH-GADD ***A@BE*** ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’≈, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊ê‡, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ 5’- 8”, ¡≈͉≈ ÚË∆¡≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆‹È jª «¬Ó∆◊ê‡, ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √πÈæ÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÎØÈ ÈøÏ - 778-822-3087, 604-325-7487 ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ÓÍÒ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º D «¬ß⁄, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È Ô±È∆Ú«√‡∆ ÍÛ∑∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È / ¡Ó∆’È ‹ÓÍÒ, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Í«Ú≈’, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: GGH-EDI-CCEI ¬∆Ó∂Ò: monika89_@hotmail.com ***1024*** √À‰∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ¡ß«ÓzÂË≈∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, Ú’ Í«Ó‡ ¿∞µÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ◊∞«√º÷ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ‹≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ (Ϻ⁄∂ Ú≈Ò∆) ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-GID-@FAI ‹ª FDG-ECG-F@@D ***A@BD***


ISSUE : 1023,22 to 28 Ma y, 2013 May

11 THE AJIT WEEKLY NEWSPAPER

Classified and Matrimonials √Ïß Ë Â ÒÛ’≈, ¿∞ Ó  BB √≈Ò, ’º Á F Î∞ º ‡ , ⁄ß ◊ ∆ ‹Ω Ï ’ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ ÂØ ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ √‡± ‚ À ∫ ‡ Ú∆˜≈ ¿∞ µ Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: FDG-HBE-B@DB ***1023*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ¡Ó∆’È «√‡∆˜È, ⁄ß◊∆ ÈΩ’∆ ’ «‘≈ ‘À Ò¬∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «√Î ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ß Í ’ ’È ‹Ø ÒÛ’∂ Á∂ «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ß Á ∂ BG √≈Ò≈, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄ Èß± ¡Ó∆’≈ ‹ª ’ÀÈ∂‚≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÎØÈ: IAF-CBI-BHAH ***1023*** «√º ÷ ÒÛ’∆, ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞ Ó  CH √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ D «¬ß ⁄ , ‹Ω Ï «Úº ⁄ √À ‡ Ò‚, ÂÒ≈’Ù∞Á≈ (ÁØ Ïº⁄∂) Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ √‡± ‚ À ∫ ‡ Ú∆˜≈ / «¯¿± ‹ ∆ ‹ª ’º ⁄ ∂ ÂΩ  ¿∞ µ Â∂ «‘ ‘∂ ÎØ È È≈ ’È¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¯ØÈ: FDG-GFH-HDAG ***1023*** ≈Ó◊Û∑ ∆ ¡≈ «√º ÷ ‹◊Á∂ Ú ÒÛ’≈, ¿∞ Ó  BF √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ F «¬ß ⁄ , Ï∆.‡À µ ’ «Úº ⁄ Ó’À«È’Ò «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆ Íz∆ √∆¡ (√Ó∞ ß Á ∆) ‡z ∂ « Èß ◊ ’∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆, «¬ß ‚ ∆¡≈ È≈Ò √Ïß Ë Â, ¡Ó∆’∆ Ó⁄À ∫ ‡ È∂ Ú ∆ ’ß Í È∆ «Úº ⁄ Ó∆È «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ◊zÀ‹∞¬∂‡ Á∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑ ∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: FDG-HHE-@GDE ‹ª «¬ß ‚ ∆¡≈: IDAG@CEGED ¬∆Ó∂Ò: shergarhia@gmail.com ***1023*** ‹º ‡ «√º ÷ «√º Ë ± ÒÛ’≈, ¿∞ Ó  BG √≈Ò, ’º Á F Î∞ º ‡ , ¡À Ê ÒÀ « ‡º ’ «ÏÒ‡, ‚À ∫ «‡√‡ Á∆ «‚◊∆ ‘ØÒ‚ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÿº ‡ Ø ÿº ‡ E Î∞ º ‡ E «¬ß ⁄ ’º Á Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ÒÛ’∂ Á≈ Ì≈ ¡Â∂ Ó≈Ó≈ ‹∆ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È¢ ÒÛ’∂ Á∆ «¬ß‚∆¡≈ «Úº ⁄ AF «’º Ò ∂ ˜Ó∆È ‘À ¢ ÎØ È : DAF-GA@EBGB ¬∆Ó∂Ò: jesseathwal@rocketmail.com ***1023*** ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹º ‡ «√º ÷ ÒÛ’≈, ¿∞ Ó  BE √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß ⁄ , Ï∆.¬∂ . Í≈√ ¡Â∂ ‚∆˜Ò Ó’À « È’ (¡≈¬∆.‡∆.¡≈¬∆.) Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: BHI-GEB-BEHC ‹ª DAF-HDC-ICDF ***1023*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ÓÍÒ, ¿∞Ó CB

NAME CHANGE I, JASVIR KAUR, W/O BALJIT SINGH GILL, RESIDENT OF VILLAGE BASTI GODHEWALA, DISTT. MOGA, PUNJAB, INDIA, CURRENTLY RESIDING AT 72 ELCAMINO WAY, BRAMPTON, ON. L7A 3C5 CANADA, WISH TO CHANGE MY NAME TO JASVEER KAUR GILL. ALL CONCERNED PLEASE NOTE.

JOB FAIR Help Fast Personnel

AZ DRIVERS / OWNER OPERATORS WANTED «¬º’ ‡º«’ß◊ ’ßÍÈ∆ Èß± ÏÀ∫Í‡È ÂØ∫ ¡Ó∆’≈ ‹≈‰ Ò¬∆ ¬∂.˜Àµ‚. ‚≈¬∆Úª ¡Â∂ ˙È ¡≈Íz∂‡ª Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ⁄ß◊∆ ÂÈı≈‘ ¡Â∂ ⁄ß◊∂ Ó∆Ò «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ ÿ ¿∞√∂ «ÁÈ ‹ª ¡◊Ò∂ «ÁÈ¢ Ú∆’¡Àµ∫‚ ¿∞µÂ∂ Ú∆ ÿ¢ ¯ØÈ: DAF-GAF-H@CE

HOUSEKEEPER WANTED

is going to organize a job fair for AZ and DZ drivers on May 25, 2013 from 8 AM to 4:30 PM at 5920 Atlantic Drive, Mississauga. For details call: 905-625-2220

STORE FOR SALE Indian Grocery Store with restaurant location for sale in Fresno, California. Good location, new equipment. Low rent. ¯«˜ÈØ «Úº⁄ «¬ß‚∆¡È ◊zΩ√∆ √‡Ø «‹√ È≈Ò À√‡ØÀ∫‡ Ú∆ ‘À Ï‘∞ ‘∆ ÚË∆¡≈ ÒØ’∂ÙÈ, ÈÚ∂∫ √Ó≈È Á∂ È≈Ò «Ú’≈¿± ‘À¢ «’≈«¬¡≈ Ï‘∞ ÿº‡ ‘À¢ For more info. Call: 310-383-1975 ***1024**

’∆ Â∞‘≈鱧 ’ßÓ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À? Í ’ßÓ «ÓÒ‰≈ Ó∞Ù«’Ò ‘À? Í∂Ù≈È È≈ ‘ØÚØ! ¡√∆∫ Â∞‘≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ª! (Some English Knowledge Required) ‹∆. ‡∆. ¬∂. «Úæ⁄ ¯±‚ ÓÀȱ¯À’⁄«ß◊ ’ßÍÈ∆¡ª 鱧 ¯ΩÈ ÍÀ’∂‹˜, ¡√À∫ÏÒ˜, ‹ÈÒ Ò∂Ï ⁄≈‘∆Á∂ ‘È! ÊØÛ∑∆ ¡ß◊z∂˜∆ ÏØÒ‰∆ ¡≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢«¬’ ¡≈«Î√ ’Ò’ Á∆ ÒØÛ ˛, «‹√ 鱧 «¬ß◊«ÒÙ ¡≈¿π∫Á∆ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ Íø‹≈Ï∆ ¡Â∂ √ÍÀ«ÈÙ Ú∆ ‹≈‰Á≈ ‘ØÚ∂Õ

√≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, «¬ÒÀ’‡z∆’Ò ¡À∫‚ Ó’À«È’Ò «‚ÍÒØÓ≈ ‘ØÒ‚, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: EAIEGH-FCGB ¬∆Ó∂ Ò : balrajkhote@gmail.com ***1023*** ‡ª’ ’ÙºÂ∆ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ◊z‹ À ¬ ∞ ‡ ∂ , È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ’ÀÈ∂‚≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ˜≈ Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫¢ ¯ØÈ: I@E-FGG-@BFH ‹ª EAD-EHIDEFF ¬∆Ó∂ Ò : singh_kanwaldeep@yahoo.ca ***1023*** «√º÷ Íz‹≈Í ÒÛ’∆, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ E «¬ß⁄, ß◊ ◊Ø≈, Ï∆.¡Àµ√.√∆., «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ ‘À ¡Â∂ √’≈∆ ÈΩ’∆ ’ ‘∆ ‘À Ò¬∆ ¡Ó∆’È / ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: IBE-D@H-FCAF ‹ª IBE-EFEECBI ***1023*** ‹º‡ «√º÷ «◊ºÒ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ F Î∞‡ º , ’≈ÈÚÀ∫‡ Í«Û∑¡≈, √Ø‘‰≈ √∞È÷ º ≈, ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ «Ú˜‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∂ ¡Â∂ «Íß‚ «◊ºÒ, «˜Ò∑≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ È≈Ò √ÏßË Ҭ∆ ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈, «ÚºËÚ≈ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈√∆ ¡Â∂ Ó≈√Û ‹∆ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È ¡Â∂ ÒÛ’∂ Á∆ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂¢ ÎØÈ: I@E-DHH-EDEB ‹ª DAF-CHH-HHEC ¬∆Ó∂Ò: info@knightrush.com ***1023*** ‹æ‡ «√æ÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’∆, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È «¬øÓ∆◊ê‡, ¿πÓ BF √≈Ò, ’æÁ 5’-5”, ◊ÃÀ‹»¬∂‡, ÈΩ’∆ «Úæ⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ø‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ¿π‘∆ Í«Ú≈ √øÍ’ ’È ‹Ø ¿π√ Á∂ «¬ø‚∆¡≈ «‘øÁ∂ Â≈«¬¡≈ ‹∆ Á∂ ÒÛ’∂ ¿πÓ BG √≈Ò, ’æÁ 5’-8”, È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ ÎØÈ ÈøÏ: DAFHAF-CCAC ‹ª FDG-HDG-A@FI ”Â∂ √≥Í’ ’ √’Á∂ ‘Ø¢ ***1023*** Jatt Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 23 yrs. old, 5’-5” tall, Canadian Citizen, B.A., B.Ed., (from India) beautiful, family oriented and well versed in both cultures. The boy should be a Jat Sikh and well settled from Canada./USA. Please send biodata and recent picture to email: anshgeet0889@gmail.com or Call: 905872-4677 ***1023***

***1023**

call: 93291-25553 (India) or 778-9890005 ***1023*** Suitable match for Jat Sikh Canadian citizen girl, 35 yrs. Old, 5'-7" tall, Issue Less divorcee, on well paid job. The boy should be issueless divorcee from educated family preferred from Canada, above 35 yrs., 5'-9". Contact phone: 647-853-2745 or email: gemini_2020 @hotmail.com ***1023*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen son, 27 yrs. old, 6'-1" tall, computer engineer, educated in Canada, professionally employed in top ranking bank of Canada. The girl should be educated and professionally employed. Please email to: gsj1959@yahoo.com or call: 647-207-4949 ***1023*** Sikh Tonk Kashtriya parents seeking a suitable match for their daughter, 33 yrs. old, 5'-3" tall, beautiful, fair, family oriented, B.Com. / M.Com., working in income tax dept. Chandigarh, India. Brother settled in Canada and parents recently got Canadian PR. Caste no bar. No divorcee please. Please send recent p ic t u r e a n d b io d a t a t o e m a il: mandmbedi@gmail.com or call: 647247-5717 ***1023*** Jat Sikh parents seek a suitable match in California for their 27 yrs. old, 5’-8” tall, US born daughter with a law degree and working for a private company looking for a Jat Sikh boy, highly educated with strong family values at least 6 ft. tall. Please send biodata or picture to: suitablematch85@gmail.com or Call : 510-427-9476 ***1022*** ı≈ÈÁ≈È∆ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ¿∞ Ó  BC √≈Ò, ’º Á E Î∞ º ‡ E «¬ß ⁄ , ◊z À ‹ ∞ ¬ ∂ ‡ , Í∆.‹∆.‚∆.√∆.¬∂. ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ¿∞ µ Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ¡≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ¡Â∂ ¡º ◊ ∂ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ’ ‘∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑ ∂ «Ò÷∂ , È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘È¢ ÎØÈ: DAF-GB@-BC@A ***1023*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È √∂÷Ø∫ Í«Ú≈ È≈Ò

¡æ‹ ‘∆ √≈鱧 ’≈Ò ’Ø, ’æÒ∑ 鱧 ’ßÓ ”Â∂ ‹≈˙!

DAF-HBG-HEC@

AZ DRIVERS WANTED H1 Star Group Inc. Èß± ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ Ô±.¡Àµ√. ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∂ ¬∂.˜Àµ‚. ‚≈¬∆Úª Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ô≈‚ ‡± Ô≈‚ ’ßÓ ‘ØÚ∂◊≈¢ ÚË∆¡≈ ÂÈı≈‘ ¡Â∂ ÚË∆¡≈ Ó∆Ò «ÁºÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ ¡≈Ó ’ßÓ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ ’∞fi ‹Ï∂ ‘؉≈ ˜±∆ ‘À¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÎØÈ ’Ø: DAF-FGG-AEBE ***1024**

ÒΩ√ ¬∂‹Ò√ ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ (¡Ó∆’≈) Á∂ È∂Û∂ «¬º’ Íß‹≈Ï∆ ’≈ØÏ≈∆ Í«Ú≈ Èß± B √≈Ò Á∆ Ϻ⁄∆ Á∆ Á∂÷Ì≈Ò ¡Â∂ ÿ Á∂ ’ßÓ Ò¬∆ ‘ÀÒÍ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «‘≈«¬Ù ¡Â∂ ؇∆ Í≈‰∆ Á∂ È≈Ò Ú≈‹Ï ÂÈı≈‘ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÍÂ∆ ͺÂÈ∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: A-H@E-GBG-AA@E ***1024**

APARTMENT FOR RENT 7256 AIRPORT ROAD, NORTH OF DERRY, RIGHT BESIDES GURDWARA. 1 BEDROOM $870 2 BEDROOM $970 3 BEDROOM $1070 RENT INCLUDES PARKING, CABLE & HYDRO

CALL ALBERT AT: 416-452-4452

***1022*

◊zÀ‹∞¬∂‡, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ ‹ª Ú’ Í«Óº‡ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆ ÒÛ’∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÎØÈ: I@E-F@EC@@F ‹ª FDG-EBD-CDGI ***1024*** ¡ØÛ≈ «√º÷ «¬ß‹∆È∆¡ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A «¬ß⁄, Óß◊Ò∆’, ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ «Úº⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ ª √À ‡ Ò ÒÛ’∂ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: @AAIA-IDFCB-EGEE@ ‹ª A-EEI-C@A-EAGH ¬∆Ó∂Ò: rkdhingra56@gmail.com ***1024*** ¡ØÛ≈ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BE √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, ’Ò∆È Ù∂ Ú È, È«Ù¡ª ÂØ ∫ «‘Â, «¬ß ‚ ∆¡≈ «Ï˜È√ «Úº⁄ √À‡Ò Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡, ÍÛ∑∆ «Ò÷∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∆ ÌÀ‰ ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ «Úº⁄ ‹ΩÏ ’ ‘∆ ‘À¢‹≈Â-Í≈ Á≈ ’ج∆ ÏßËÈ È‘∆∫Õ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: @AAIA-IIADA-AHEAG ‹ª A-EEI-C@A-EAGH ¬∆Ó∂Ò: rkdhingra56@gmail.com ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ H «¬ß⁄, «¬‡Ò∆ «Úº⁄ ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚ ¡Â∂ ÓÒ‡∆ÍÒ Ú∆˜≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ¡≈͉∂ È≈È’∂ Í«Ú≈ È≈Ò «‘ ‘∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊z ª ‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ¡≈͉∆ Â√Ú∆ ¡Â∂ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: D@H-DEI-EEEE ¬∆Ó∂Ò: singhjt93@gmail.com ***1024*** ‹º‡ «√º÷ Ë≈Ò∆Ú≈Ò ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, ÁØ √≈Ò «¬ß◊ÒÀ∫‚ «‘ ’∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ¡Â∂ «¬√ Ú’Â «¬ß ‚ ∆¡≈ «‘ ‘∂ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ Úº⁄∂ Ú≈Ò∆ ¿∞µÂ∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ¡Â∂ ÌÀ‰ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’Ø: DAF-GD@BBDA ***1024*** «ÚÁ≈√∆¡≈ (¡≈ËÓ∆) ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’≈, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, ‡À’È∆’Ò ‘À∫‚, È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘Â, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È / «¬Ó∆◊zª‡ / √‡±‚À∫‡ Ú∆˜≈ / «Ú˜‡ Ú∆˜≈ ¿∞µÂ∂ ¡≈¬∆, ÿº‡Ø ÿº‡ E Î∞º‡ C «¬ß⁄, ’ºÁ Ú≈Ò∆ ¡Â∂ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÓÀ«‹ «Ï¿±Ø Ú≈Ò∂ √ßÍ’ È≈ ’È¢ ¯ØÈ: I@E-GID-@D@D ‹ª FDG-BDH-FBCE ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ÒÛ’∆, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ G «¬ß⁄, ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ‹ª «¬Ó∆◊zª‡ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÚÀÈ’±Ú «¬Ò≈’∂ Ú≈Ò∂ ‘∆ √ßÍ’ ’È¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ‘À¢ ÎØÈ: F@D-E@F-DIEC ***1023*** ‹º‡ «√º÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿∞Ó BH √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, Ï∆.¡Àµ√.√∆. ¡Â∂ ⁄ß◊∆ ‹ΩÏ ’ ‘∆ Ò¬∆ Ï≈Ï Á∆ ÔØ◊Â≈ Ú≈Ò∂ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: EAI-IFE-FCGA ***1023*** «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ ≈Ó◊Û∑∆¡≈ «√º÷, ¿∞Ó C@ √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ¡ÀµÓ.¬∂. (¡ß◊z∂˜∆), Í∆.‹∆.‚∆.√∆. ’ ‘∆ ‘À , √Ø ‘ ‰∆ √∞ È º ÷ ∆, Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á∂ Ì≈ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ‹ÒÁ∆ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈ ‘∂ ‘È¢ ¡≈͉≈ Ï≈«¬˙‚≈‡≈ ¡Â∂ ÎØ‡Ø ¬∆Ó∂Ò ’Ø¢ ¯ØÈ: GGH-CAH-EA@F ¬∆Ó∂Ò: harpreet_251@hotmail.com ***1023*** Parents seek professionally qualified Jat Sikh match for Canadian college graduate, professionally employed, Canadian citizen, 30 yrs. old, 5'-5" tall, slim and beautiful daughter. Please email to: chahal.ha@gmail.com or call: 416-414-9189 ***1023*** Jat Sikh parents seek a suitable match for their Canadian citizen son, 29 yrs. Old, 6' tall, university graduate with a bachelor’s degree in Commerce, major Accountancy, currently pursuing C.A. designation in Toronto, working as a financial analyst. The girl should be beautiful, tall, slim, fair, family oriented, professionally educated, well versed in both cultures and from Canada only. Please send biodata and recent picture to email: bajwp77@gmail.com ***1023*** Jat Sikh family seek a suitable match for their son, 26 yrs. Old, 5'-8" tall, Canadian born, well established, family oriented, handsome, educated, well versed in both cultures. The girl should be beautiful, family oriented, Canadian immigrant or citizen, well versed in both cultures and educated. Please send biodata and recent picture to email: harrychohan@hotmail.com or call: 604-715-0227 ***1023*** Handsome, 23 yrs. Old, 6' tall, Jat Sikh, convent educated boy, looking for Canadian/ American citizen or immigrant match. Presently looking after family transport business. Please respond to email: taranjitsinghpanaich@yahoo.com or

***1023**

505-5585 ***1024*** Jat Sikh parents invite correspondence from university educated and professionally employed Jat Sikh boy for their 33 yrs. old, 5'-4" tall, fair, pretty daughter, M.D. (practicing doctor) in Vancouver, BC. Please send biodata and a recent picture to email: winjan98@hotmail.com or call: 604-431-6301 ***1024*** Hindu Aggarwal boy, 29 yrs. old, 5'-7" tall, graduate, working, living in USA on visitor visa for the last 5 yrs. The girl should be American citizen or green card holder. Divorcees may also be considered. Boy’s family is well settled in Mohali, Chandigarh. Caste no bar. Please send biodata and recent picture to email: america4770@yahoo.com or call: 916-410-8255 or 916-262-6099 ***1024*** Ramgarhia Sikh boy, 30 yrs. old, 6'2" tall, clean shaven, fair, P.Hd. genetic from American University, on F1 visa (America). The girl should be Canadian / US immigrant or citizen, educated, beautiful, slim, tall, family oriented. Please send biodata and recent picture to email: simerpreet.gahla@gmail.com or call: 1-352-278-1546 or 011-91-9878446381 ***1024*** Well established California based Jatt Sikh family seeking a suitable match for their professionally qualified 33 yrs. old, 5'-10" tall, B.Sc., MBA, only son. Well educated family with real estate assets. Girl should be tall, slim and beautiful with strong family values/ education. Please respond with biodata and recent picture to email: majha@outlook.com ***1024*** Ïz≈‘Ó‰ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¡Ó∆’≈ «‘ ‘∆, ◊∆È ’≈‚ ‘ØÒ‚, ¿∞Ó CB √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, Óß◊Ò∆’, ¡ÀµÓ.√∆. ¬∂. ’∆Â∆ ‘ج∆ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ‹ª ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ ¡Â∂ ı≈ÈÁ≈È∆ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: FFA-HCF-FEGG, ¬∆Ó∂Ò: errysharma@yahoo.com ***1024*** ’ßÏØ‹ «√º÷ √ßË∂ ÒÛ’≈, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ F «¬ß⁄, ’Ò∆È Ù∂ÚÈ, ÚÀÙÈØ, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ◊zÀ‹∞¬∂ÙÈ ’∆Â∆ ‘ج∆, «¬√ Úº’ «¬‡Ò∆ «Úº⁄ ͺ’∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ «‘ ‘∂ ¡Â∂ ‹ΩÏ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∂ Á∂ «ÙÂ∂Á≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À ¡Â∂ ÒÛ’∂ Èß± √À‡Ò ’È «Úº⁄ ͱ∆ ÓÁÁ ’È◊∂ ¡Â∂ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘؉◊∂¢ ¯ØÈ: F@D-ECG-EDBB ***1024*** ≈Ó◊Û∑∆¡≈ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ÒÛ’∆, ¿∞Ó BD √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ D «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆, «¬ß‚∆¡≈ «‘ ‘∆ Ò¬∆ Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÒÛ’∆ Á≈ È≈È’≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: I@E-GI@-EFIF ‹ª DAF-HIC-DAFE ***1024*** ÷±Ï√± ‹º‡ «√º÷, Ù«‘∆, ÚÀÙÈØ, Ó«‘ÈÂ∆, Ï∆.¬∂., ¡ÀµÒ.¡ÀµÒ.Ï∆., ¡Ó∆’≈ ’ÀÒ∂ÎØÈ∆¡≈ «Úº⁄ ’º⁄∂ «‘ ‘∂, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂, ’ßÓ ’ ‘∂, ¿∞Ó BI √≈Ò, ’ºÁ F Î∞º‡, Ò¬∆ ¡Ó∆’≈ / ’ÀÈ∂‚≈ ‹ÓÍÒ ‹ª «√‡∆˜È ı±Ï√± ÒßÏ∂ ’ºÁ Ú≈Ò∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ √’≈∆ Ó∞Ò≈˜Ó ‘È, Í∂∫‚± ¡Â∂ Ù«‘∆ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’¢ ¯ØÈ: @@A-FFA-DDD-FGCG (¡Ó∆’≈) ‹ª @AAIA-GHCGB-EGI@H («¬ß‚∆¡≈) ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ¿∞Ó CA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A@ «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ Í«Ú≈’, √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ Ó≈ÒÚ∂ Èß± Í«‘Ò «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂◊∆¢ ÎØÈ: F@D-EIF-@FGA ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’∆, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ‹ÈÓ Â∆’ AIHE, ’ºÁ E Î∞º‡ B «¬ß⁄, ◊zÀ‹∞¬∂‡, ‹ΩÏ ’ ‘∆ ÂÒ≈’√∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫), Ò¬∆ ’ÀÈ∂Á≈ ÂØ∫ ‘∆ ⁄ß◊∂ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßËÂ, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ («ÏȪ Ϻ⁄∂ ÂØ∫) Ú∆ √ßÍ’ ’ √’Á∂ ‘È¢ ÒÛ’∆ Á≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ⁄ß◊∆ Â∑ª √À‡Ò ‘À¢ ÎØÈ: GGH-HFA-GHGC ‹ª GGH-HCF-ADFE ***1024*** «‘ßÁ± Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È ÒÛ’∆, ¿∞Ó DA √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ A «¬ß⁄, ’∂¡ ¬∂‚ Á≈ «‚ÍÒØÓ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ’∂¡ ¬∂‚ Á∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ’ßÓ ’ ‘∆ ÂÒ≈’Ù∞Á≈ (ÁØ Ïº⁄∂) Ò¬∆ ’ÀÈ∂Á≈ ÂØ∫ ‘∆ ⁄ß◊∂ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò √ÏßËÂ, √À‡Ò‚ ¡Â∂ Í«Ú≈’ ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ÎØÈ: BE@-D@D-@EAE (Ù≈Ó D Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á, Ï∆.√∆. √Ó∂∫ Ó∞Â≈«Ï’) ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡, ¿∞Ó BF √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ I «¬ß⁄, ¡ÀµÒ.Í∆.¡ÀµÈ. Á≈ ’Ø√ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈, ÚË∆¡≈ ‹ΩÏ «Úº⁄ √À‡Ò‚ Ò¬∆ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÍÛ∑∆ «Ò÷∆ ¡Â∂ √Ø‘‰∆ √∞Ⱥ÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ ¿∞‘∆ Í«Ú≈ √ßÍ’ ’È ‹Ø ¿∞√Á∂ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ ⁄≈⁄≈ ‹∆ Á∂ ÒÛ’∂, ¿∞Ó BC √≈Ò, ’ºÁ E Î∞‡ º I «¬ß⁄, ‘Ø‡Ò ÓÀÈ‹ ∂ ÓÀ∫‡ Á∆ «‚◊∆ ’ ‘∂ Á≈ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆˜È ÒÛ’∆ È≈Ò «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰¢ ÁØÚ∂∫ ÒÛ’∂ È«Ù¡ª ÂØ∫ «‘ ‘È¢ ÎØÈ: F@D-ECGHBHD ‹ª GGH-HIA-FEHA ***1024*** ‹º‡ «√º÷ ÒÛ’≈, ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ¿∞Ó BG √≈Ò, ’ºÁ E Î∞º‡ AA «¬ß⁄, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ √’±Ò

***1027**

Jat Sikh parents seeking a suitable match for their university educated and professionally employed 28 yrs., 6' tall, Canadian born, clean shaven son. The girl should be well versed in both cultures,university educated, family oriented, Jat Sikh, preferably from GTA area. Family is well settled in Toronto. Please send biodata and picture to email: gsb2101@gmail.com or call after 6 pm Toronto time: 416-568-1464 ***1024*** In California, a Jat Sikh, the only son, 27 yrs. Old, 5'-9" tall, C.P.A. degree holder, permanent job with a C.P.A. firm, own house, own business, well settled family is looking for an American citizen girl, having B.Sc. nursing or similar qualifications. The girl should be from Indian culture, working, at least 5'-5" tall, beautiful, slim and less than 25 yrs. Old. California, Malwa, Ludhiana, Raikot and Moga preferred. Please send picture and biodata to email: bains073@yahoo.com or call: 559269-3173 ***1024*** Seeking suitable match for 36yr ,6.3, never married,Handsome, Athletic,Ice Hockey league player, Green card holder,Canadian born, jat sikh, MBA,employed in California with Energy Company, please respond with picture and detailed profile.Caste no bar. Parents settled in BC Canada, from last 36 years. EMAIL risb57@hotmail.com ***1024*** Seeking suitable match for beautiful, Canadian born, Cdn. University educated, 30 yrs. old, B.Sc. (RN), 5'4", Sikh girl, currently employed in BC Hospital. Please email back with a photograph and bio-data to: risb57@hotmail.com ***1024*** Jat Sikh parents invite a matrimonial alliance for their US citizen dentist daughter, 27 yrs. old, 5'-3" tall. The boy should be equally qualified and from respectable Jat Sikh family from USA only. Please email recent picture and biodata to email: matrimonial.1985@yahoo.com or call: 1-408-259-4456 ***1024*** Toronto based Saini Sikh family invite a suitable match for their 28 yrs. old, 5'-11" tall, Gursikh, Canadian citizen son, handsome, intelligent, athletic, compassionate, Canadian university graduate, working as an engineer, innocently divorced (no issues). Please contact: 647-624-4825 ***1024*** Parents invite a matrimonial alliance for their daughter, Canadian immigrant, 36 yrs. old, 5'-4" tall, beautiful, fair complexioned, slim, post graduate degree holder, professionally employed and divorced. The boy should be educated and family oriented from Canada or US. Caste no bar. Please call: 647-299-6190 or email: ksall07@yahoo.com ***1024*** Ravidasia Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, Canadian immigrant, 25 yrs. old, 5'2" tall, beautiful, fair complexion, Master’s degree in Physiotherapy (ortho). The boy should be either doctor or engineer, from a good family background with family values from Canada or US. Please email recent picture and biodata to: klerds@hotmail.com or call: 516-4950385 or 604-614-8687 ***1024*** Jat Sikh family seek a suitable match for their daughter, 26 yrs. old, 5'-5" tall, Canadian citizen, L.P.N. degree holder, working as a nurse. The boy should be well educated, Jat Sikh, non drinker, non smoker, preferably from lower mainland. Please send biodata and recent picture to email: gillbalwant48@yahoo.com or call: 604-773-6597 ***1024*** Jatt Sikh parents seek a suitable match for their 28 yrs. old, 5'-8" tall, Canadian born and raised son. He is pharmacist and is professionally employed in his field. Girl should be Jatt Sikh, family oriented, a good mix of both cultures, Canadian raised and well educated. Please respond with a recent picture and biodata to email: gst84@outlook.com ***1024*** Majbi Sikh girl, 32 yrs. old, 5'-4" tall, post graduate, fair complexion, beautiful, living in Vancouver on work permit. Caste / religion no bar. The boy should be Canadian immigrant or citizen, clean shaven. relatives are well settled in USA. Please send biodata and recent picture to email: kulwinder.k@mail.com or call: 1-408-


12

Â≥Á∞√Â∆ Ò¬∆ Ú≈‡ ÊÀÍ ∂ ∆ «√‘ Ó≈«‘ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘À «’ «ÁÈ «Ú⁄ H-A@ «◊Ò≈√ Í≈‰∆ «√‘ Ҭ∆ Ï‘∞ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ √∆ Ò¬∆ ˜»∆ ÁØ-«Â‘≈¬∆ Í≈‰∆ Á∆ ÒØÛ ÌØ‹È Áπ¡≈≈ Í»∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À «’¿∞∫«’ ’º⁄∂ ÎÒª ¡Â∂ √Ϙ∆¡ª «Ú⁄ G@ Î∆√Á∆ Í≈‰∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Í≈‰∆ Á∆ ˜»  ∆ Ó≈Â≈ «Ú¡’Â∆◊ »Í «Ú⁄ √≈‚∂ Ú˜È, ÷≈‰-Í∆‰, ’≥Ó, ’√ Á∆ ÎÂ≈ Â∂ Â∆«’¡ª ¡Â∂ ÓΩ√Ó ¡≈«Á ”Â∂ «ÈÌ ’Á∆ ‘À «‹Ú∂∫ ’√ ÂØ∫ Ï≈¡Á B-D «◊Ò≈√ Í≈‰∆ Í∆‰≈ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘ÀÕ Í≈‰∆ Á∂ ‘Ø Ò≈Ì «¬√ Â∑ª ‘È : & Í≈‰∆ Á∆ «ÈÔ«Ó Ó≈Â≈ √∆ Á∂ ˜«‘∆Ò∂ ÍÁ≈ʪ ˘ Ï≈‘ ’º„Á∆ ‘À ¡Â∂ Ô»«È ÏÒÀ‚ ˘ Ø◊ª ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ & Í≈‰∆ √≈‚∂ ‹ØÛª ¡Â∂ Ó≈√Í∂Ù∆¡ª ”Â∂ Ú∆ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ÍzÌ≈Ú Í≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Í≈‰∆ Á∆ ’Ó∆ È≈Ò Ê’≈Ú‡ ‘؉ Òº◊Á∆ ‘ÀÕ & Í≈‰∆ Í∆‰ È≈Ò «√ ÁÁ ÂØ∫ ≈‘ ӫ‘√»√ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂’ Ù≈Ï Á∂ ’≈È «√ ÁÁ ‘À ª √Ω‰ ÂØ∫ Í«‘Òª Í≈‰∆ Í∆‰≈ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò √∆ «Ú⁄Ø∫ ˜«‘∆Ò∂ ÍÁ≈Ê «È’Ò ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ & Í≈‰∆ Ï∆Ó≈∆¡ª ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √∆ Á≈ «√√‡Ó √∆ Á∂ ¡‰¿∞ÍÔØ◊∆ ÍÁ≈Ê «‹Ú∂∫ ’ÀÎ∆È ‹ª ‡≈’«√È ˘ ÷»È Íz‰≈Ò∆ ”⁄ ÍzÚ∂Ù ’È ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Ø’ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ √∆ «Ú⁄ Ï∆Ó≈∆¡ª È≈Ò ÒÛÈ Á∆ Ù’Â∆ ˘ ÚË≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ & ⁄ÓÛ∆ Á∂ Ò⁄’∆Ò∂͉ ˘ ω≈¬∆ º÷‰ «Ú⁄ Ú∆ Í≈‰∆ Á∆ ̱«Ó’≈ Óπ÷ º ‘ÀÕ Í≈‰∆ Á∆ ’Ó∆ È≈Ò ⁄ÓÛ∆ ∞º÷∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ fi∞Û∆¡ª Ú∆ ÍÀ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ «ÁÈ Ì ”⁄ H-A@ «◊Ò≈√ Í≈‰∆ ⁄ÓÛ∆ ˘ ÷»Ï√»Â∆ ÍzÁ≈È ’Á≈ ‘ÀÕ & ¡º÷ª Á∂ ʺÒ∂ √Ø«‹Ù ‹ª ’≈Ò∂ ˺Ï∂ Ú∆ Í≈‰∆ Á∆ ’Ó∆ Á≈ √≥’∂ ‘ÈÕ Ú≈‡ ÊÀ∂Í∆ Ò¬∆ ’∆ ’∆¬∂ : & Í≈‰∆ È≈Ò «¬Ò≈‹ ‹ª Ú≈‡ ÊÀ∂Í∆ Ò¬∆ «ÁÈ ”⁄ H-A@ «◊Ò≈√ Í≈‰∆ ˜» Í∆˙Õ & ⁄≈‘-’≈Î∆ ‹ª Ù≈Ï ÂØ∫ Ï⁄Ø «’¿∞∫«’ «¬‘ ⁄∆˜ª √∆ Á∆ ÈÓ∆ ˘ ÿº‡ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ

& Ï‘∞  ‹ÒÁ∆-‹ÒÁ∆ ¡Â∂ «¬’ÁÓ «˜¡≈Á≈ Í≈‰∆ È≈ Í∆˙Õ & ‹∂’ Â∞‘≈˘ √≈Á≈ Í≈‰∆ Í√≥Á È‘∆∫ ‘À ª ¿∞√ «Ú⁄ ’ج∆ ÎÒ∂Ú «‹Ú∂∫ «ÈßÏ», √≥Â≈ ‹ª ÍΩÙ«‡’ ÍÁ≈Ê «ÓÒ≈ ’∂ Í∆˙Õ & Ù«‘Á «Ó«Ò¡≈ √≈Á≈ ‹ª ◊Ó Í≈‰∆ √∆ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ◊Ò∂ Á∂ ÁÁ Ò¬∆ Ú∆ Ò≈ÌÁ≈«¬’ ‘ÀÕ Ï‘∞ ÿº‡ ÒØ’ ‹≈‰Á∂ ‘È «’ Í≈‰∆ «Ú⁄ Ú∆ Ï∆Ó≈∆¡ª ˘ ·∆’ ’È Á∆ √ÓºÊ≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ Ú≈‡ ÊÀ∂Í∆ È≈Ò ¡È∂’ ◊≥Ì∆ Ø◊ª «‹Ú∂∫ ¤≈Â∆ Á≈ ’À ∫ √, «’‚È∆, ¡√ÊÓ≈, ¡≈Ê≈¬∆‡√ ¡≈«Á ˘ Ø«’¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ ≈‘ «ÓÒ √’Á∆ ‘ÀÕ Ú≈‡ ÊÀÍ ∂ ∆ «’Ú∂∫ ’∆¬∂? & √Ú∂∂ ¿∞µ·‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘Òª D-F «◊Ò≈√ Í≈‰∆ Í∆˙Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏºÙ ¡Â∂ Ó»‘ ≥ Ë؉ Ú◊∆¡ª «’«¡≈Úª ’ØÕ & ‹∂’ «¬’º·≈ √≈≈ Í≈‰∆ Í∆‰≈ ¡Ω÷≈ Òº◊∂ ª B-C «◊Ò≈√ª È≈Ò Ù∞¡ » ≈ ’ØÕ & √Ú∂∂ Í≈‰∆ Í∆‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÿ≥‡∂ Ì Â’ È≈ ’∞fi ÷≈˙ È≈ Í∆˙Õ & ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡≈Ê≈¬∆‡√ ÂØ∫ Í∆Û ‘Ø Âª ‚∂„ Ò∆‡ Í≈‰∆ «ÁÈ «Ú⁄ «Â≥È Ú≈ Í∆˙Õ «¬’ ‘ÎÂ∂ Â’ «¬√ «ÈÔÓ Á≈ Í≈Ò‰ ’ØÕ «¬’ ‘ÎÂ∂ Ï≈¡Á «ÁÈ «Ú⁄ ÁØ Ú≈ Í≈‰∆ Í∆˙, ¡«‹‘≈ ¿∞ÁØ∫ Â’ ’Ø, ‹ÁØ∫ Â’ Ø◊ ÂØ∫ ≈‘ È≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂Õ

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

‹∂’ «¬√ Á≈ √Ó∂∫ «‘≥«Á¡ª «¬Ò≈‹ È≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ª √∆-ÍÀÍ ÓÙ∆È Á≈ √‘≈≈ ÒÀ‰≈ ÍÀ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬º’ ‘Ø «Ú«◊¡≈È’ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ «¬‘ «¬√ Ò¬∆ Ú∆ ÿ≈Â’ ‘À «’¿∞∫«’ √πºÂ≈ «Í¡≈ Ï≥Á≈ Áº√ ‘∆ È‘∆∫ √’Á≈ ¿∞√ ˘ È∆∫Á «Úº⁄ ’∆ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ «Áº’ ‘ÀÕ ‹∂ «’Â∂ È∆∫Á ‡∞º‡ ‹≈Ú∂ ª Ï≥Á≈ Áº√ √’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ˘ √≈‘ ÒÀ‰ «Úº⁄ Â’Ò∆¯ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò «Úº⁄ Ó∆˜ ˘ Â∞≥ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞≥⁄≈¿∞‰≈ ˜»∆ ‘ÀÕ ÍzÓ≈ÂÓ≈ È∂ «ÁÈ Ì √ı «Ó‘È ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ ‹∆Ú ˘ ¡≈≈Ó Ò¬∆ È∆∫Á Á≈ ÚÁ≈È «ÁºÂ≈ ‘À ¡Â∂ È∆∫Á Ó≈ȉ Ò¬∆ ≈ Á≈ √Óª «ÈÙ«⁄ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ‹∂’ ’ج∆ ‹∆Ú «¬√ Á≈ √‘∆ ¿∞ÍÔØ◊ È‘∆∫ ’Á≈ ª ¿∞‘ ’¬∆ Ï∆Ó≈∆¡ª Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «‹√ «Ú¡’Â∆ ˘ È∆∫Á È‘∆∫ ÍÀ∫Á∆, ¿∞√∂ ˘ ÍÂ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ «¬√ Á≈ √πº÷ ’∆ ‘À? ÒØ’ª ˘ È∆∫Á È≈ ¡≈¿∞‰ Á∆ √Óº«√¡≈ ˘ ¿∞È∆∫Á≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ È∆∫Á «Ò¡≈¿∞‰ Ò¬∆ √À∫’Û∂ «ÚË∆¡ª ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª ÓΩ‹Á » ‘ÈÕ È∆∫Á È≈Ò ‹∞Û∆ √Ì ÂØ∫ Ó≈Û∆ Ï∆Ó≈∆ ‘À- √Ò∆Í ¡ÀÍÈ∆¡≈Õ «¬√ Ï∆Ó≈∆ «Úº⁄ «Ú¡’Â∆ Á∂ √≈‘ª Á∆ «◊‰Â∆ ÿº ‡ ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ¡«ÈÔ«Ó ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ Ï∆Ó≈∆ «Úº⁄ «¬È√≈È ˘ Ï‘∞ ÿ≈Â’ ÈÂ∆‹∂ fiºÒ‰∂ ÍÀ∫Á∂ ‘È ¡Â∂ Ï‘∞ Ú≈ ª Ï≥Á≈ √π º ≈ ‘∆ «‘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √Ò∆«Í≥◊ ¡ÀÍÈ∆¡≈ «Úº⁄ ¡√Ò «Úº⁄ «ÁÓ≈◊ ˘ ÒØÛ∆∫Á∆ ¡≈’√∆˜È È‘∆∫ ‹ªÁ∆ ¡Â∂ «¬√ ‘≈Ò «Úº⁄ √≈‘ «‘Ò ‹ªÁ≈ ‘À ‹ª √≈‘ «Úº⁄ Ø’ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò Á≈ ’≈È Ï≥Á∂ Á∂ ◊Ò∂ Á∆ Ó≈√Í∂ Ù ∆¡ª «Úº ⁄ «„ºÒ≈͉ ‹ª ¡⁄≈È’ ’√≈¡ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Ï‘∞Â∆ Ú≈ À √ Í∆∂ ‡ ∆ ÍÀ≈«Ò√˜ ¡≈͉≈

’≥Ó ‘∆ ’È≈ Ï≥Á ’ «Á≥Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ‹∂’ √≈‘ Á∂ «Úº⁄ ÒßÏ≈ Ú’¯≈ ÍÀ ‹≈Ú∂ ª Ó∆˜ Á∆ ‘≈Ò ◊≥Ì∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À Â∂ Ó∆˜ Ï‘∞Â≈ ’’∂ «Ï√Â∂ «Úº ⁄ ‘∆ ‹ª ‘√ÍÂ≈Ò ‹ª«Á¡ª ÁÓ ÂØÛ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ï∆Ó≈∆ «¬º’ÁÓ ·∆’ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ∆Õ «¬√ «Úº⁄ ’≈¯∆ √Óª Òº◊Á≈ ‘À «‹√ «Úº⁄ ÁÚ≈¬∆¡ª ¡Â∂ «Î‹∆˙ÊÀÍ∆ Á∆ √‘≈«¬Â≈ ÒÀ‰∆ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ú∆ Ú∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ «¬‘ Ï∆Ó≈∆ «˜¡≈Á≈Â ¡ºË÷Û∑ ¿∞Ó «Úº⁄ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ «¬‘ Ϻ«⁄¡ª «Úº⁄ Ú∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÿª «Úº⁄ «¬√ Á∆ ͤ≈‰ ’È∆ ¡Ω÷∆ ‘∞≥Á∆ ‘À Í «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ¿∞Ó Úº‚∆ ‘∞≥Á∆ ‘À ª ‘≈Ò «Úº⁄ √πË≈ ¡≈¿∞‰ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √Ò∆«Í≥◊ ¡ÀÍÈ∆¡≈ «Úº⁄ Ò◊Í◊ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò ‘∞≥Á∆ ‘À «’ «‹Ú∂∫ Ϻ⁄∂ È∂ Ø∫Á∂-Ø∫Á∂ √≈‘ ⁄Û≈ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂ ‹ª «Î ¡⁄È⁄∂ √ÁÓ∂ ’≈È √≈‘ ∞’ ‹≈Ú∂Õ «¬‘ Ú∆ Ú∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘À «¬√ Á∂ «¬Ò≈‹ ’«Á¡ª ÏÒº‚ ÍzÀµÙ

‚≈. «ÍπÁÓÈ «√≥ÿ

’∆ ˛ ¿πÈ∆∫Á≈ÍÈ? ¡«ÈÔ«Ó ‘Ø √’Á≈ ‘À ¡Â∂ Ï≥Á∂ Á≈ Ì≈ Ú∆ «¬º’ÁÓ ÿ‡ √’Á≈ ‘ÀÕ ‹∂’ «¬√ Á≈ √Ó∂∫ «‘≥«Á¡ª «¬Ò≈‹ È≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ª √∆-ÍÀÍ ÓÙ∆È Á≈ √‘≈≈ ÒÀ‰≈ ÍÀ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬º’ ‘Ø «Ú«◊¡≈È’ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ «¬‘ «¬√ Ò¬∆ Ú∆ ÿ≈Â’ ‘À «’¿∞∫«’ √π º ≈ «Í¡≈ Ï≥Á≈ Áº√ ‘∆ È‘∆∫ √’Á≈ ¿∞√ ˘ È∆∫Á «Úº⁄ ’∆ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ «Áº’ ‘ÀÕ ‹∂ «’Â∂ È∆∫Á ‡∞º‡ ‹≈Ú∂ ª Ï≥Á≈ Áº√ √’Á≈ ‘À «’ ¿∞√

˘ √≈‘ ÒÀ‰ «Úº⁄ Â’Ò∆¯ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆ ‘≈Ò «Úº⁄ Ó∆˜ ˘ Â∞≥ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞⁄ ≥ ≈¿∞‰≈ ˜»∆ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ CE ÂØ∫ E@ √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄ «¬‘ Â’Ò∆¯ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¡Â∂ E@-F@ √«’≥ ‡ Ò¬∆ √≈‘ ∞ ’ ‰ Òº◊Á≈ ‘À, Ì≈Ú «‹√ Ï≥Á∂ È∂ «¬º’ «Ó≥‡ «Úº⁄ Ò◊Í◊ AF ÂØ∫ B@ √≈‘ ÒÀ‰∂ ‘È ’∂ÚÒ A-B √≈‘ ÒÀ‰ ÔØ◊ «‘ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ «¬≥‹ «ÁÓ≈◊, «ÁÒ ˘ ¡Â∂ √∆ Á∂ ‘Ø √≈∂ ¡≥◊ª ˘ ÒØÛ∆∫Á∆ ¡≈’√∆˜È È‘∆∫ «ÓÒÁ∆ ¡Â∂ ı»È «Úº⁄ ’≈ÏÈ ‚≈¬∆¡≈’√≈¬∆‚ ¡Â∂ ‘Ø Ó≈Û∆¡ª ◊À√ª Á≈ Ú≈Ë≈ ‘؉ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ √Ω‰ √Ó∂∫ Â∂˜ ÿ∞≈Û∂ Ó≈È≈ ¡Â∂ Ú≈-Ú≈ È∆∫Á ÷πºÒ‰≈, √Ω‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á √Ú∂∂ Ê’≈Ú‡ Â∂ «√ÁÁ Ó«‘√»√ ‘؉≈, ’Á∂ Ú∆ È∆∫Á ¡≈¿∞‰ Òº◊‰≈ «¬ºÊØ∫ Â’ «’ ’ج∆ Ú≈‘È ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ (‚≈¬∆«Ú≥ ◊ ) È∆∫Á ¡≈¿∞‰≈, «¬º’ÁÓ Ì≈ Úˉ≈, Ô≈Á Ù’Â∆ ’Ó˜Ø  ‘Ø ‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «√º÷‰«√÷≈¿∞‰ «Úº⁄ ¡Ω÷ ¡≈¿∞‰≈, Ï‘∞ ‘∆ √π √ Â∆ «‘‰≈, «‚ÍÀ Ù È ‹ª

ÏΩ∫Á«Ò¡ª «‘‰≈ «¬√ Á∂ Óπº÷ Òº¤‰ ‘ÈÕ «¬È∑ª Òº¤‰ª ˘ ¡≈͉∂ ‚≈’‡ È≈Ò ˜» √ªfi≈ ’ØÕ ‚≈’‡ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò «Ú¡’Â∆ ı∞Á Ú∆ ’∞fi Í‘∂˜ ’ ’∂ ¡≈͉∂¡≈Í ˘ √Ò∆Í ¡ÀÍÈ∆¡≈ ÂØ∫ Ï⁄≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ √Ω‰ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ٪ Ó≈‘ΩÒ Ï‰≈˙ Ì≈Ú ¿∞µÊ∂ ‡∆.Ú∆., ’≥«Í¿±‡, √≈¿±∫‚ «√√‡Ó ¡≈«Á Â∞≥ ‘‡≈ Á∂ÚØÕ -√Ω‰ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ Ï‘∞ ‘∆ ÓºËÓ Íz’≈Ù ‘ØÚÕ∂ -ÍÒßÿ ¡≈≈ÓÁ≈«¬’ ‘؉ ¡Â∂ ◊ºÁ∂ Â∂ ◊Ò∆⁄∂ ÈÓ ‘Ø‰Õ -«‹ºÊØ∫ Â’ ‘Ø √’∂ √Ω‰ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ Á≈ Â≈ÍÓ≈È B@ ÂØ∫ BG √ÀÒ√∆¡√ Â’ º÷‰ Á∆ ’Ø«Ù√ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ -‹∆ÚÈ «Úº⁄ «¬√ «’√Ó Á∆ √Óª √≈È∆ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂ «’ ’≥Ó Ú∆ Í»∂ ‘Ø ‹≈‰ ¡Â∂ È∆∫Á Ò¬∆ Ú∆ Í»≈ √Óª «ÓÒ ‹≈Ú∂, ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ‘À «’ ÔØ◊∆-ÌØ◊∆ Ú◊≈ ‹∆ÚÈ ÏÂ∆ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ -√≈˘ Ϙ∞◊ª Á∆ «√º«÷¡≈ Á≈ Í≈Ò‰ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À Ì≈Ú √»‹ „Ò‰ Ú∂Ò∂ ≈ Á≈ ÷≈‰≈ ÷≈ «Ò¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬≥‹ ’È È≈Ò Ò◊Í◊ H Ú‹∂ Â’ ¿∞‘ Í⁄‰≈ Ù∞»

ÏÒ»√’ØÈ∆ Á∆ Ïπ◊ ≥ ≈-Ïπ◊ ≥ ≈ Í≈‡∆ √≥ÏË ≥ ∆ ‘ج∂ ¡«‘Ó ÷πÒ≈√∂ ØÓ- «¬‡Ò∆ Á∂ √≈Ï’≈ ÍzË≈È Ó≥Â∆ «√Ò«Ú˙ ÏÒ∞√’ØÈ∆ Á∂ «÷Ò≈Î √À’√ √’À∫‚Ò Á≈ Óπ’ºÁÓ≈ ‘∞‰ Â’∆ÏÈ ¡≈͉∂ ¡≈÷∆ ÍÛ∑≈¡ ”Â∂ ‘À Í ¡‹∂ Ú∆ «¬√ Óπ’ºÁÓ∂ √Ï≥Ë∆ ’¬∆ Â∑ª Á∆ ÈÚ∆∫ ‹≈‰’≈∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡º‹ ‘∆ «¬√ √Ï≥Ë∆ «¬’ ¡«‘Ó ÷πÒ≈√≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ÏÒ∞√’ØÈ∆ Á∆ Í≈‡∆ “Ïπ≥◊≈ Ïπ≥◊≈“ ÁΩ≈È Ó«‘Ó≈È ¡‹∆ÏØ ◊∆Ï »Í √º‹≈ «Ú⁄ ‘≈˜ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ »Ï∆ «‹√ Á≈ ¡√Ò∆ È≈Ó ’∆Ó≈ ¡Ò Ó«‘»◊ ‘À È∂ «ÓÒ≈È Á∆ ¡Á≈Ò ˘ Áº«√¡≈ «’, ÏÒ∞√’ØÈ∆ Á∆¡ª Ïπ≥◊≈-Ïπ≥◊≈ Í≈‡∆¡ª «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ó«‘Ó≈È ÈȘ (√≈ËÚ∆¡ª), ÓÀ«‹√‡z∂‡ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ «‹‘∆ »Í√º‹≈ «Ú⁄ ‘≈‹ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ÓØº’Ø «Ú⁄ ‹ÈÓ∆ BA √≈Ò≈ »Ï∆ È∂ Áº«√¡≈ «’, ¡ÙÒ∆ÒÂ≈ È≈Ò È≈⁄ ’È Ú≈Ò∆¡ª Ó«‘Ò≈Úª Í»∆ Â∑ª «ÈÚ√Â ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª √≈ËÚ∆¡ª Á∂ »Í «Ú⁄ ‘∞≥Á∆¡ª √ÈÕ GF √≈Ò≈ ÏÒ∞√’ØÈ∆ ”Â∂ ÏÀÒ∂ ‚ª√ ’∆Ó≈-¡ÒÓ«‘»◊ È≈Ò ‘Ó«Ï√Â ‘؉ ¡Â∂ Ïπ≥◊≈-Ïπ≥◊≈ Í≈‡∆¡ª ”⁄ ‘≈˜ ‘؉ ’’∂ ¿∞√ ˘ È’Á∆ ¡Â∂ ‘∆∂-‹Ú≈‘≈ Á∂‰ Á≈ ÁØÙ ‘ÀÕ Óπ’ºÁÓ∂ ÁΩ≈È «¬Â≈ÒÚ∆ Íz≈√∆«’¿±‡ª È∂ «‹Ê∂ ÏÒ∞√’ØÈ∆ Ò¬∆ F √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆, ¿∞Ê∂ ‘∆ «¬√ Á∂ ’ج∆ ‹ÈÂ’ ¡‘∞Á≈ √≥Ì≈Ò‰ ”Â∂ ¿∞Ó Ì Ò¬∆ Í≈Ï≥Á∆ Ò◊≈¿∞‰ Á∆ Ú’≈Ò Ú∆ ’∆Â∆Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ Ó≥◊ ’∆Â∂ ‹≈‰ ÂØ∫ «√¯ D «ÁÈ Í«‘Òª ¡Í∆Ò ’Ø‡ È∂ ‡À’√ ·º◊∆ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ÏÒ∞√’ØÈ∆ ˘ D √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ √∆Õ ÏÒ∞√’ØÈ∆ √Ï≥Ë∆ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ÷πÒ≈√≈ Í«‘Òª Ú∆ ‘Ø ⁄πº«’¡≈ ‘À «’ ¿∞√È∂ ¡≈͉∆

√À’√ Á∆ Ì∞º÷ «Ó‡≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬‡Ò∆ Á∂ Ù«‘ «ÓÒ≈È Á∂ Ï≈‘Ú≈ ¡≥‚◊≈¿±∫‚ Ó‘ºÒ ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «‹√ ˘ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ √À’√ Í≈‡∆¡ª ¡≈ÔØ«‹Â ’È Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ïπ≥◊≈ Ïπ≥◊≈ Í≈‡∆ ÁΩ≈È ¡Ωª Í»∆ Â∑ª È◊È ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª √È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ √À’√ Ò¬∆ ’≈Î∆ ÍÀ√≈ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ √∆, ‘≈Òª«’ ÏÒ∞√’ØÈ∆ È∂ «¬√ ÁØÙ ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «‹√ √Ó∂∫ ’∆Ó≈ È≈Ò ÏÒ∞√’ØÈ∆ Á∂ √≥Ï≥Ë ‘∂, ¿∞ÁØ∫ ¿∞√ ˘ “»Ï∆-Á ‘≈‡ √‡∆Ò“ Á∂ È≈Ó È≈Ò ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ Â∂ ¿∞‘ «√¯ AG Ú«∑¡ª Á∆, Ì≈Ú ’≈˘È∆ ÂΩ ”Â∂ È≈Ï≈Ò◊ √∆Õ «¬Â≈ÒÚ∆ ’≈˘È ÓπÂ≈«Ï’ AH √≈Ò ÂØ∫ ÿº‡ ¿∞Ó Á∆ Ó«‘Ò≈ ˘ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ √∆’ √Ï≥Ë ÏÈ≈¿∞‰≈ È≈‹≈«¬˜ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ ÏÒ∞√’ØÈ∆ ¡Â∂ »Ï∆ Á≈ ‘Ó∂Ùª «¬‘ ‘∆ ’«‘‰≈ √∆ «’ Í≈‡∆¡ª ÁΩ≈È ¿∞È∑ª «Ú⁄≈Ò∂ ’ج∆ «¬Â≈˜ÔØ◊ √≥Ï≥Ë È‘∆∫ ω∂, ÏÒ∞√’ØÈ∆ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Í≈‡∆¡ª «√Ú≈¬∂ Ù≈ÈÁ≈ Á≈¡Úª Á∂ ‘Ø ’∞fi È‘∆∫ √ÈÕ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∂ ‡∆Ú∆ ⁄ÀÈÒ ”Â∂ «¬’ «¬≥‡«Ú¿± ÁΩ≈È ’«Á¡ª ’∆Â≈Õ ¿∞È∑ª È∂ «¬√Á≈ ÷πÒ≈√≈ ’«Á¡≈ «’‘≈ √∆ «’, «¬È∑ª Í≈‡∆¡ª ”⁄ ¡À√∆-ÚÀ√∆ ’ج∆ ‘’ ȑ∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ √∆, «’¿∞∫«’ ¿∞µÊ∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «’√∂ Ú∆ ¡≈ÁÓ∆ ˘ ¡≈͉∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ, ‡ÀÒ∆ÎØÈ, ’ÀÓ∂ ¡≈«Á È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞‰ Á∆ Í»∆ ¤»‡ √∆, «¬√ Ò¬∆ ¿∞µÊ∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ ‘ ◊ºÒ ¡≈«Á Á∆ «’≈«‚≥◊ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ √∆Õ

‡≈ÍÙ≈Í ”Â∂ E «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Á≈¡Ú≈ ·Ø’ ‘∆ ‘À «‘≈È≈

¡Ó∆’∆ ’Ò≈’≈ ÚæÒØ∫ ω≈¬∆ «¬’ Í∂∫«‡ß◊ ‹Ø ‘Ú≈ «Ú⁄ ¿π‚Á∆ ‹≈Í ‘∆ ˛Õ

¶‚È -«Ïz‡∂È Á∆ ÍzÓπº÷ «‡∂Ò ’≥ÍÈ∆ ‡≈ÍÙ≈Í ÚÒØ∫ ¿∞ÂÍ≈Áª ”Â∂ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ ¡≈͉∆¡ª Î؇ءª ¤≈Í∂ ‹≈‰ ’≈È ¡Ó∆’∆ ◊≈«¬’≈ «‘≈È≈ E «ÓÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Á≈¡Ú≈ ·Ø’‰ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «‘≈È≈ ˘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ◊∞º√≈ ¡≈«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ¿∞√ È∂ ’≥ÍÈ∆ Á∆¡ª ‡∆-Ù‡ª ”Â∂ ¡≈͉∆ «¬’ ÎØ ‡ Ø ¤Í∆ ‘Ø ¬ ∆ Á∂ ÷ ∆Õ «¬‘ ÎØ ‡ Ø ¿∞ √ Á∂ Ú∆‚∆˙ “Ú∆ Î≈¿± ∫ ‚ ÒÚ“ «Ú⁄Ø ∫ Ò¬∆ ◊¬∆ ‘À Õ «‘≈È≈ Á∂ Íz Ï ≥ Ë ’ª È∂ ’¬∆ Ú≈ ‡≈ÍÙ≈Í ˘ «¬√ Ï≈∂ √» « ⁄ ’∆Â≈ Í ¿∞ È ∑ ª «¬√ √≥ Ï ≥ Ë ∆ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ’≈Ú≈¬∆ ’È ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈Õ

‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ’∞ÁÂ∆ √» «Úº⁄ È∆∫Á ¡≈¿∞‰ Òº◊ ‹≈Ú∂◊∆Õ «¬≥‹ √Ω‰ Ò¬∆ «Ú«◊¡≈È’ ÂΩ ”Â∂ Ú∆ H ÿ≥‡∂ Ú∆ «ÓÒ ‹≈‰◊∂Õ ‹∂’ Â∞‘≈‚≈ Ï∆.¡ÀµÓ.¡≈¬∆. (Ï≈‚∆ Ó≈√ «¬≥‚’ À √) BH ÂØ∫ ¿∞Í ‘À ª ⁄≥◊∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬‘ Ì≈ Úˉ Á≈ √≥’ ∂ ‘À ¡Â∂ «¬√ È≈Ò ’¬∆ √Óº«√¡≈Úª ÷Û∑∆¡ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ «‹ºÊØ∫ Â’ √≥ÌÚ ‘Ø √’∂ Ó∆˜ ˘ ’∞ÁÂ∆ È∆∫Á ÒÀ‰ Á∆ ’Ø«Ù√ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ª «’ Ï≈‘Ò∆¡ª ÁÚ≈¬∆¡ª ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’∂Õ Ó∆˜ ˘ «ÁÈ Ì ’≥Ó «Úº⁄ «Ú¡√ º«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «’ √Ω‰ Á∂ √Ó∂∫ Â’ Ê’≈Ú‡ Ó«‘√»√ ’≈È √Ω‰ Á≈ √π÷ Ó≈«‰¡≈ ‹≈ √’∂Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈͉∂ «‘‰-√«‘‰ Á∆¡ª ¡≈Áª «Úº⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ «Ò¡≈¬∆ ‹≈Ú∂ Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡≈͉∂ ‚≈’‡ È≈Ò √Ò≈‘-ÓÙÚ≈ ’Á∂ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ‹∂’ Ó∆˜ ˘ √∆-ÍÀÍ Á∆ √‘≈«¬Â≈ ÒÀ‰∆ ÍÀ ‘∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª «ÏȪ ‚≈’‡ Á∆ √Ò≈‘ ÂØ∫ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò «¬√ ˘ Ï≥Á È‘∆∫ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ√Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ‘À «’ ‹∂’ Ó∆˜ ¡≈͉∂-¡≈Í ˘ ÓÀ‚∆‡∂ÙÈ «Úº⁄ ‹ØÛ ÒÚ∂Õ ‹∆ÚÈ Á≈ ’∞fi √Óª ÍzÓ≈ÂÓ≈ Ò¬∆ ’º„∂Õ «¬≥‹ ’È È≈Ò ’∞ÁÂ∆ ÂΩ ”Â∂ «¬√ Â’Ò∆¯ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

ÿº‡Ø-ÿº‡ ÍÀÈÙÈ ‘ØÚ∂◊∆ A@@@ ∞ͬ∂ : ÓÈÓØ‘È ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ :-ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ È∂ ’Ó⁄≈∆ ÍÀÈÙÈ √’∆Ó Â«‘ ÿº‡Ø ÿº‡ ÍÀÈÙÈ ≈Ù∆ ÚË≈ ’∂ A ‘˜≈ ∞ͬ∂ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ¤∂Â∆ Ò¬∂ ‹≈‰ Á≈ ¡º‹ √≥’ ∂ «ÁºÂ≈Õ ‚≈’‡ «√≥ÿ È∂ DEÚ∂∫ Ì≈Â∆ «’ √≥ÓÒ ∂ È ˘ √≥ÏË Ø È ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ≈Ù‡∆ √Ó≈«‹’ √π«º ÷¡≈ Î≥‚ Á∆ √Ê≈ÍÈ≈ √≈∂ ’≈«Ó¡ª ˘ «¬’ Ï≈Ï √Ó≈«‹’ √πº«÷¡≈ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ¡Â∂ ≈Ù‡∆ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ Ó˜Á»  ∆ Á «ÈË≈« ’∆Â∂ ‹≈‰ √Ó∂ ¡È∂’ª Ó㮧 Á¡ª ”Â∂ ÎÀ√Ò≈ Íz«’«¡≈ «Ú⁄ ’≈Î∆ Âº’∆ ‘Ø ⁄π’ º ∆ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ Áº«√¡≈ «’ «¬È∑ª Ó㮧 Á¡ª «Ú⁄ ’Ó⁄≈∆ ÍÀÈÙÈ √’∆Ó Â«‘ ÿº‡Ø ÿº‡ ÍÀÈÙÈ ≈Ù∆ «¬’ ‘˜≈ ∞ͬ∂ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á≈ ÓπÁ º ≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ

«√‘ Á∆ ÁπÙÓ‰ ‘À «‡≈«¬ÓÀ∫‡ Òß‚È :--‘ «Ú¡’Â∆ «‡≈«¬ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷πÁ ˘ ’∞√∆ ”Â∂ ÏÀ· ‘ºÊª ”⁄ ¡÷Ï≈ ÒÀ ’∂ ¡≈Ó È≈Ò ⁄≈‘ Á∆ ⁄π√’∆ ÒÀ∫Á∂ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘À Í «‡≈«¬ÓÀ∫‡ «¬≥È∆ Ú∆ √π÷Á È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∆Õ «‡≈«¬ÓÀ ∫ ‡ È≈Ò «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ √πº÷ Á≈ √≈‘ ÒÀ‰ Á∂ «÷¡≈Ò È≈Ò ‘∆ ÷πÙ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Â∂ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ÿ «‘ ’∂ ¿∞‘ ¡≈Ó È≈Ò «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉◊∂Õ

‘∞‰ Ì≈Â-Í≈«’ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ ÿ‡‰ Á∆ ¿∞Ó∆Á Ó«‘Ó»Á Ù≈Ó Â∞√∆∫ ª ÒØ’Â≥Â ¡Â∂ ⁄؉ª Á∂ ¡≈Á∆ ‘Ø Í √≈‚∂ «¬Ê∂ «Ú⁄-«Ú⁄ ¯Ω‹∆ Ù≈√È Ú∆ «‘≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È Á∆¡ª «¬‘ ⁄؉ª «¬√ Ò¬∆ «¬«Â‘≈«√’ √È «’¿∞∫«’ «¬Ê∂ «¬’ Ù∞Ë º «√¡≈√∆ È≈Ó˜Á √’≈ È∂ ¡≈͉∂ E Ú∑∂ Í»∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ ÙªÂÓ¬∆ „≥◊ È≈Ò ⁄؉ª «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ ˘ √ºÂ≈ «ÓÒ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞∫fi √≈‚∂ «¬Ê∂ AIHH ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ (Í∆. Í∆. Í∆.) ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) Á∆¡ª Ú≈∆¡ª Òº◊∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ «¬’ ‹ªÁ∆, ª Á»‹∆ ¡≈ ‹ªÁ∆Õ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ AIHI ”⁄ ‹ÈÒ ÓπÙº ¯ ˘ ‘‡≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆, ¯Ω‹ È∂ √ºÂ≈ √≥Ì≈Ò Ò¬∆Õ ¿∞‘ B@@H ”⁄ ◊¬∂Õ B@@H ÂØ∫ B@AC Â’ Í∆. Í∆. Í∆. Á∆ √’≈ √∆ Â∂ ‘∞‰ Ú≈∆ Í∆. ¡ÀµÓ. ¡ÀµÒ. (¡ÀµÈ) Á∆ ‘ÀÕ «¬√∂ Á«Ó¡≈È «¬’ ‘Ø Á≈¡Ú∂Á≈ ¡≈ ◊¬∂ «¬Ó≈È ı≈ÈÕ ¿∞Ȫ∑ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Ú≈∆¡ª ÷ÂÓ ’ª◊≈ Í ¿∞‘ «¬√ ”⁄ √ÎÒ È‘∆∫ ‘Ø √’∂, ¿∞∫fi

«¬’ ÏÁÒÚ∂∫ È∂Â≈ ω ’∂ ˜» ¿∞µÌ∂ ‘ÈÕ ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ Òº◊Ì◊ C@ √∆‡ª «‹ºÂ ’∂ ¿∞‘ «¬’ ÈÚ∆∫ «√¡≈√∆ Â≈’ ω ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÷ÀÏ Í÷±È÷Ú≈ ”⁄ ¿∞‘ √»Ï≈¬∆ √’≈ Ú∆ ω≈ ‘∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «’ Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) ’ΩÓ∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ ABE √∆‡ª ÒÀ ’∂ √Ì ÂØ∫ ¡º◊∂ ‘ÀÕ ¡≈˜≈Á ¿∞Ó∆ÁÚ≈ Ú∆ «˜¡≈Á≈Â «¬√∂ Í≈‡∆ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ AGC ÓÀ∫Ïª Á∆ ÒØÛ∆∫Á∆ «◊‰Â∆ Ú≈Ò≈ √≈Ë≈È Ï‘∞Ó ¡Ωª Â∂ ÿº‡«◊‰Â∆¡ª Á∆¡ª «ÈË≈ √∆‡ª Á∂ Íz≈Í ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÓÒ ‹≈Ú∂◊≈Õ «√≥Ë ”⁄ Í∆ÍÒ˜ Í≈‡∆ ˘ Í»≈ Ï‘∞Ó «ÓÒ «◊¡≈ ‘À Â∂ «¬Ê∂ ¿∞√ Á∆ √»Ï≈¬∆ √’≈ ω∂◊∆Õ ÏÒØ«⁄√Â≈È ”⁄ «ÓÒ∆-‹∞Ò∆ √’≈ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ «¬√∂ Â∑ª √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ √»Ï∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ Óπ√«ÒÓ Ò∆◊ (¡ÀµÈ) ˘ Í»È Ï‘∞Ó ‘≈«√Ò ‘ÀÕ «¬È∑ª ⁄؉ª È∂ Í≈«’√Â≈È ˘ «√¡≈√∆, Ì≈Ù≈¬∆, È√Ò∆ ¡Â∂ Ó≈È«√’ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‘Ø Ú≥‚ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ √≈∂ √»«Ï¡ª ÂØ∫ «’√∂ «¬’ Í≈‡∆ ˘ «¬’Ø «‹‘∆ È∞Ó≈«¬≥Á◊∆ È‘∆∫ «ÓÒ∆Õ Í∆. Í∆. Í∆. ˘ Òº◊≈ Úº‚≈ ˺’≈

«¬È∑ª ⁄؉ª ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ˺’≈ Í∆. Í∆. Í∆. ˘ Òº◊≈ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ √»Ï∂ Í≥‹≈Ï ”⁄ ¿∞√ ˘ ’ج∆ √∆‡ È‘∆∫ «ÓÒ √’∆Õ «¬Ê∂ ¿∞√ Á≈ Óπ’Ó ≥ Ò √Î≈«¬¡≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À Â∂ √»Ï≈¬∆ ¡√À∫ÏÒ∆ ”⁄ «¬√ Á∆¡ª «√¯ F √∆‡ª ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ Í«‘Òª Ú∆ Í∆. Í∆. Í∆. È≈Ò AIIF ”⁄ ‘Ø ⁄π’ º ≈ ‘À Í «¬√ Ú≈ «⁄≥Â≈ «¬√ ◊ºÒ ˘ ÒÀ ’∂ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ¿∞√ Á∆ √’≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‘ÓÈ«Í¡≈Â≈ Á∆ Ï‹≈¬∂ Í≥ ‹ ≈Ï ”⁄ ¿∞ √ ˘ «È≈Ù≈ ‘∆ ͺÒ∂ ͬ∆ ‘ÀÕ Óπ √ «ÒÓ Ò∆◊ (¡À µ È) Á∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ Ì≈ ”⁄ Ï‘∞ √Ú≈◊ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞‘ Ì≈ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ √≥ Ï ≥ Ë √πË≈È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ Íz Ë ≈È Ó≥  ∆ Ùz ∆ ¡‡Ò «Ï‘≈∆ Ú≈‹Í≈¬∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È Ïº√ ≈‘∆∫ Í≈«’√Â≈È ¡≈¬∂ √ÈÕ ’≈«◊Ò ‘ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î «¬’ ’«ÓÙÈ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÓπÏ ≥ ¬∆ Á∂ Ï≥Ï ËÓ≈«’¡ª Ú◊∆ ÿ‡È≈ Á∆ Ú∆ «ÈßÁ≈ ’Á∂ ‘È Í

Í≈«’√Â≈È Á∂ ’¬∆ Ú◊ª ”⁄ Ì≈ ÍzÂ∆ ¿∞Ȫ∑ Á∆¡ª «¬È∑ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ Í√≥Á È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈Õ ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ «¬’ Ì≈Â∆ ⁄ÀÈÒ ˘ «¬≥‡«Ú¿±

«Á≥«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √‘∞≥ ⁄π’ º √Ó≈◊Ó ”⁄ Ì≈ Á∂ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ˘ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ √ºÁ≈ Á∂‰◊∂ Í Ï≈¡Á ”⁄ Ì≈ √’≈ È∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ «¬√ √ºÁ∂ ˘ È≈ÓȘ» ’ «ÁºÂ≈Õ «Î ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ «¬’ ÏπÒ≈∂ È∂ Ú∆ «’‘≈ «’ Ó∆¡ª ÈÚ≈˜ Ù∆Î È∂ ¡«‹‘∆ ’ج∆ Á≈¡Ú ȑ∆∫ «ÁºÂ∆ Â∂ È≈ ‘∆ Í≈«’√Â≈È ”⁄ ¡«‹‘∆ ÍzÍ ≥ ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «¬‘ ÍzÌ≈Ú ‘À «’ B@AD

”⁄ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È ”⁄Ø∫ ¡≈͉∆¡ª ¯Ω‹ª Ï≈‘ ’º„ ÒÀ‰∆¡ª ‘È ¡Â∂ Úº‚ÓπÒ º ≈ ¯Ω‹∆ √≈˜Ø-√≈Ó≈È Ú∆ ÒÀ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ Í≈«’√Â≈È «¬√ Á∂ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ √√Â≈ Â∂ √Ω÷≈ ≈‘ ‘ÀÕ ’≥‡È ∂ ˜ Í»∆ √π«º ÷¡≈ È≈Ò Ï≥Á◊≈‘ª Â’ Í‘∞⁄ ≥ ‹≈‰ ª ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ Ï‘∞  √‘≈¬∆ «√º Ë ‘Ø ‰ ◊∂ «’¿∞∫«’ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò Â≈«ÒÏ≈È Á∂ ⁄≥◊∂ √≥ÏË ≥ ‘ÈÕ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¡Ú≈Ó∆ ÈÀÙÈÒ Í≈‡∆ (¬∂. ¡ÀµÈ. Í∆.) ¡Â∂ ÓπÂ≈«‘Á≈ ’ΩÓ∆ Ó»ÚÓÀ∫‡ (¡ÀµÓ. «’¿±. ¡ÀµÓ.) Á∂ ‹Ò«√¡ª ¡Â∂ ⁄؉ Á¯Âª È∂Û∂ Ï≥Ï ËÓ≈’∂ ’∆Â∂ Í ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¡Â∂ «¬Ó≈È ÷≈È Á∂ ‹Ò«√¡ª ”⁄ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ Â∂ È≈ ‘∆ «¬È∑ª ÁØ‘ª È∂Â≈Úª ˘ ËÓ’∆¡ª «ÁºÂ∆¡ªÕ «¬√ Ò¬∆ ÷ÀÏ Í÷±È÷Ú≈ ”⁄ Í≈«’√Â≈È Â«‘∆’∂«¬È√≈Î Á∆ √’≈ ω ‘∆ ‘ÀÕ ¡Ó∆’≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÈÚ≈˜ Ù∆Î ˘ Ì≈ Á∆ Í√≥Á Ú∆ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ ÷∂Â ”⁄Ø∫ ¡Ó∆’∆ ¯Ω‹ª Á∆ Ú≈Í√∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Ê∂ Ì≈ ˘

⁄≈‹ √Ω∫«Í¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «ÁÒ⁄√Í ¡Â∂ ¡‹∆Ï √«ÊÂ∆ «¬‘ ‘À «’ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ Í≈«’√Â≈È ˘ «˜¡≈Á≈ √À«È’ Â∂ ¡«Ë’≈∆ «ÓÒÁ∂ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Ê∂ ¡«‹‘∆ Í≈‡∆ ˘ Ï‘∞Ó «Ó«Ò¡≈ ‘À, ‹Ø ¯Ω‹ Á∆¡ª È∆Â∆¡ª Á∆ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¡≈ÒØ⁄È≈ ’ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ √Ó∆«÷¡’ ’«‘ ‘∂ ‘È «’ «¬√ Ú≈ ÈÚ≈˜ Ù∆Î ¯Ω‹ È≈Ò Ï∂‘Â √≥ÏË ≥ ω≈¿∞‰◊∂Õ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Á»‹∂ Ù≈√È’≈Ò ”⁄ «¬’ √ÀÈ≈ Óπ÷∆ ‹ÈÒ ‹‘ª◊∆ ’≈Ó≈ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ ÒÀ ⁄π’ º ∂ ‘È ¡Â∂ Á»‹∂ √ÀÈ≈ Óπ÷∆ ÍzÚ˜ ∂ ÓπÙº Î È≈Ò Ú∆ Í≥◊≈ ÒÀ ⁄π’ º ∂ ‘ÈÕ «¬√ Ú≈ Á∂÷Ø «’ ¿∞‘ ı∞Á ”Â∂ ’≈Ï» º÷‰ ”⁄ √ÎÒ ‘∞Á ≥ ∂ ‘È ‹ª È‘∆∫? ¿∞È∑ª ˘ ⁄∆¯ ‹√«‡√ ¡Â∂ «È¡ª Í≈«Ò’≈ Á≈ Ú∆ ÌÍ» √ÓÊÈ ‘≈«√Ò ‘ÀÕ ’¬∆ Óπ’Á º «Ó¡ª ”⁄ ¿∞Ȫ∑ ˘ ≈‘ «ÓÒÁ∆ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ Ú≈ ⁄؉ª «È¡ª Í≈«Ò’≈ Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ‘ج∆¡ª ‘È Â∂ ¡≈˜≈Á Ó∆‚∆¡≈ Ú∆ ÈÚ≈˜ Ù∆Î Á∂ È≈Ò ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Ó∆‚∆¡≈ ◊∞Í º “«‹˙“ Ú∆ ÈÚ≈˜ Á≈ √ÓÊ’ ‘ÀÕ

¶‚È Á∆ ’Ò≈’≈ Ï∂Ú≈‚Ø ÓÀ√∂◊ ¡Ωª Á∂ √∆ Â∂ Í∂«‡ß◊ ’’∂ Î؇ءª Á∆ ±Í «ÁßÁ∆ ‘ج∆Õ


13

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

Ó‘»Ó ˙ÒßÍ∆¡È Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ ‘∞‰ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Ú∆ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À ’Ω‚∆-’Ω‚∆

Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Â ’Ϻ‚∆ ÷∂‚ Ó∂Ò∂ √Á∆¡ª «Ú⁄ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ √Â≥Ï Ó‘∆È∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Ó≈⁄ º’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Í∂∫‚± ÷∂‚ Ó∂«Ò¡ª Â∂ ’Ϻ‚∆ ’ºÍª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «Í≥‚ª, ’√«Ï¡ª, Ù«‘ª «Ú⁄ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ‡≈Ú∂∫-‡≈Ú∂∫ ’Ϻ‚∆ ÷∂‚ Ó∂Ò∂ ª √≈≈ √≈Ò ‘∞Á ≥ ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ·ß„ Ù» ‘؉ Á∂ È≈Ò ‘∆ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Ú√∂ Í≥‹≈Ï∆ ¡≈͉∂ «Í≥‚ Î∂∆ Ó≈È ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È Â∂ ’Ϻ‚∆ ÷∂‚ Ó∂Ò∂ Â∂ ’Ϻ‚∆ ’ºÍ ’Ú≈¿∞∫Á∂ ‘È ‹ª «Í≥‚ª, ’√«Ï¡ª, Ù«‘ª Á∂ ’Ϻ‚∆ ’ҺϪ ˘ ÷∂‚ Ó∂«Ò¡ª Ú≈√Â∂ Ó؇∆ ≈Ù∆ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ «¬‘ ◊ºÒ ’«‘ Ò¬∆¬∂ «’ ÍzÚ≈√∆ Í≥‹≈Ï∆¡ª Á∂ ÔØ◊Á≈È ÂØ∫ «ÏȪ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ¬∂È∆ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ’Ϻ‚∆ ÷∂‚ Ó∂Ò∂ ’È≈ √≥ÌÚ È‘∆∫ ª «¬√ «Ú⁄ ’∞fi Ú∆ ◊Ò ȑ∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ ‹∂ ’Ϻ‚∆ ’ºÍª Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ª Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «¬√ √∆˜È ÁΩ≈È Ò◊Í◊ A@@ Á∂ ’∆Ï ’Ϻ‚∆ ’ºÍ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È, «‹È∑ª Á∆ «¬È≈Ó∆ ≈Ù∆ Òº÷ª ∞ͬ∂ «Ú⁄ ‘ÀÕ ◊∞¡ª„∆ √»Ï∂ ‘«¡≈‰≈ «Ú⁄ Ú∆ ’Ϻ‚∆ ÷∂‚ Ó∂«Ò¡ª Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ ’Ϻ‚∆ √∆˜È ÁΩ≈È «‹Ê∂ ‹Ï∂’≈ «÷‚≈∆¡ª Á≈ ÁÏÁÏ≈ Á∂÷‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ¿∞Ê∂ ’¬∆ ¿∞ÌÁ∂ ÈΩ‹Ú≈È «÷‚≈∆¡ª È∂ Ú∆ ¡≈͉∆ ÔØ◊Â≈ «√ºË ’’∂ ’Ϻ‚∆ «Úº⁄ Úº÷∆ Í«‘⁄≈‰ ω≈¬∆ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ «÷‚≈∆¡ª Á∆ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª ‹≈Î∆¡ª «Úº⁄Ø∫ √πº÷≈ Ì≥‚≈Ò ÁØÈ≈, È≈È’ Óπ≥‚∆ Ù«‘∆¡≈, ¬∂’Ó ‘·±, ÿ∞ºÁ≈ ’≈Ò≈√≥«ÿ¡≈, Í≈Ò≈

‹Ò≈ÒÍπ, ¤Í≈Ò «√≥ÿ ÂÒÚ≥‚∆ √Ò∂Ó, Â≈¿∞ ÂØ◊ªÚ≈Ò≈ Á∂ È≈Ó Ò¬∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ⁄≥◊∆ ÷∂‚ «Á÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ∂‚ª «Ú⁄ Ï≈È≈ Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ÓÈ∆ √≥Ë,» Â≈‹≈, ’≈Ò», √π÷ÓÈ ⁄Ø‘Ò≈ √≈«‘Ï, ÁπºÒ≈ √π÷Íπ, √πÒÂ≈È, ÷πÙ∆, Ù∆≈ ͺÂØ ¡≈«Á Á≈ «˜’ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï Á∂ ’Ϻ‚∆ √∆˜È «Ú⁄ ÏÀ√‡ ∂‚ª ¡Â∂ ‹≈Î∆¡ª Á≈ ÏπÒ‡ ∂ Ó؇√≈¬∆’Òª Â∂ ÈÀÈØ ◊º‚∆¡ª È≈Ò √ÈÓ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ’Ϻ‚∆ √∆˜È «Ú⁄ ⁄≥◊≈ ÍzÁÙÈ «Á÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’¬∆ «÷‚≈∆ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ø∫ ’Ϻ‚∆¡ª Í≈¿∞‰ Â∂ ‹ºÎ∂ Ò≈¿∞‰ Á≈ «‡’‡ ’‡Ú≈¿∞‰ Á∂ ‘º’Á≈ ω ⁄πº’∂ ‘È ¡Â∂ ‘Ø ’¬∆¡ª Á≈ ÈßÏ Òº◊ √’Á≈ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ’Ϻ‚∆ Á≈ √∆˜È Ó¬∆ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √Â≥Ï º’ ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬≥◊ÒÀ∫‚ «Ú⁄ ª Ó¬∆ Á∂ Á»√∂ ‘ÎÂ∂ «Ú⁄ ’Ϻ‚∆ Á≈ ¡≈≥Ì ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÀÈ∂‚≈, ¡Ó∆’≈, «¬‡Ò∆, √Í∂È, È≈Ú∂ ¡Â∂ ‘Ø Ô»Í Á∂ Á∂Ùª «Ú⁄ √À∫’«Û¡ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ’Ϻ‚∆ Á∂ ÷∂‚ Ó∂Ò∂ ‘؉◊∂Õ Í≥‹≈Ï «Úº⁄∫Ø «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ¡≈͉∆ ÷∂‚ Á∆ ⁄Ó’ «Á÷≈¿∞‰ Ò¬∆ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ «÷‚≈∆ ‹‘≈˜ Á∂ fi»‡∂ ÒÀ‰◊∂Õ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ’Ϻ‚∆ ÷∂‚‰ ’¬∆ ¡«‹‘∂ Ú∆ «÷‚≈∆ ‹≈‰◊∂ «‹È∑ª Á≈ «‡’‡ ¿∞È∑ª Á∆ ⁄≥◊∆ ÷∂‚‰ ’≈È È‘∆∫ √◊Ø∫ ’Ϻ‚∆ ÍzØÓ؇ª Á∆ «Ó‘Ï≈È∆ ‹ª ¿∞È∑ª È≈Ò «ÙÂ∂Á≈∆ ’È «Ó«Ò¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ

-«¬≥Á‹∆ «√≥ÿ

Ì≈Â∆ ‘≈’∆ Á∂ √πÈ«‘∆ ÁΩ ˘ ÁπÈ∆¡ª ‹≈‰Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ≈È ‘≈’∆ Á∂ È≈«¬’ Ú∆ «’√∂ ÂØ∫ Ì∞ºÒ∂ È‘∆∫ ‘ÈÕ Ì≈Ú∂∫ Ì≈ «Úº⁄ «¬È∑ª È≈«¬’ª Á∆ √«ÊÂ∆ ¡‹Ø’∆ ‘≈’∆ Ú◊∆ ‘∆ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ ’∞fi «÷‚≈∆ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ Ì≈ ںÒØ∫ ‘≈’∆ ÷∂‚∂ ‘È,¿∞µÊ∂ «¬º’ ¡«‹‘≈ «÷‚≈∆ Ú∆ «¬«Â‘≈√ Á≈ Ó≈‰ÓºÂ≈ Í≥È≈ ‘À, «‹√ È∂ ˙ÒßÍ∆¡È ‘≈’∆ «÷‚≈∆ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬’ ‘≈’∆ ’Ø⁄ Ú‹Ø∫ «Â¡≈ ’∆Â∆ ‡∆Ó ˘ ˙Òß«Í’ ‘≈’∆ Á≈ √ØÈ Â◊Ó≈ ‹∂± ω≈¿∞‰ Á≈ √πÍÈ≈ √º⁄ ’ «Ú÷≈«¬¡≈Õ «¬‘ ¡«‘Ó Íz≈ÍÂ∆ Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’È Ú≈Ò≈ ‘À; ˙ÒßÍ∆¡È ¡Â∂ ‘≈’∆ ’Ø⁄ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿÕ ¿∞È∑ª Á≈ ‹ÈÓ A@ Ó≈⁄ AICC ˘, AIBD ¡Â∂ AIBH Á∆¡ª ˙Òß«Í’ ÷∂‚ª ÁΩ≈È ÒßÓ∆ ¤≈Ò ¬∆ÚÀ∫‡ «Úº⁄ Á∂Ù Á∆ ÍzÂ∆«ÈËÂ≈ ’È Ú≈Ò∂ Í«‘Ò∂ ¡ÊÒ∆‡ «Ïz◊∂‚∆¡ ÁÒ∆Í «√≥ÿ Á∂ ÿ ‘Ø«¬¡≈Õ ÿ «Úº⁄Ø∫ ¡ÊÒÀ«‡’√ Á∆ Òº◊∆ ‹≈◊ √Á’≈ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ Ú∆ «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂Õ ÙΩ’∆¡≈ ÂΩ ”Â∂ ¿∞‘ ◊ØÒ¯ Ú∆ ÷∂«‚¡≈ ’Á∂ √ÈÕ Í≥‹≈Ï Ô»È∆Ú«√‡∆ ÂØ∫ ◊À‹»¬∂ÙÈ ’È √Ó∂∫ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ È∂ AIDI «Úº⁄ Í«‘Ò∂ √≈Ò Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ √Ó∂∫ ‘∆ Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Úº⁄∫Ø Â∆‘∆ ¤≈Ò Ò≈ ’∂ ÈÚª «’≈‚ ω≈«¬¡≈Õ Á»‹∂ √≈Ò ’∞ºÒ «‘≥Á ¡≥Â Ô»È∆Ú«√‡∆ Ó∆‡ √Ó∂∫ Ï≥◊ÒΩ «Ú÷∂ «¬√∂ ¬∆ÚÀ∫‡ «Úº⁄∫Ø √πÈ«‘∆ Â◊Ó≈ «‹º«Â¡≈, ¿∞‘ ÒßÓ∆ ¤≈Ò Á≈ «’≈‚Ë≈∆ Ú∆ Ï«‰¡≈ ¡Â∂ «Î Ô»È∆Ú«√‡∆ Á∂ ’Ò ‘ØÒ‚ ω∂Õ ¿∞‘ ¡ÊÒÀ«‡’√ Á∂ È≈Ò-È≈Ò AIE@ ÂØ∫ AIED Â’ ‘≈’∆ Ú∆ ÷∂‚Á∂ ‘∂Õ √≈Ò AIEE «Úº⁄ ¿∞‘ Ì≈Â∆ ‘≈’∆ ‡∆Ó Á∂ ÓÀ∫Ï ω ’∂ Ú≈√≈ (ÍØÒÀ∫‚) «Ú÷∂ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÷∂‚ ÓÀÁ≈È «Úº⁄ «ÈºÂ«¡≈Õ ÿ∂Ò» ‘≈’∆ «Úº⁄ ∂ÒÚ∂ ÚºÒØ∫ ÷∂‚‰ Ú≈Ò∂ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ È∂ AIFC ¡Â∂ AIFD «Úº⁄ ¡≈͉∆ ‡∆Ó ˘ ’ΩÓ∆ ‹∂± Ú∆ ω≈«¬¡≈Õ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ È∂ AIEF ÓÀÒÏÈ ˙Òß«Í’ √Ó∂∫ √ØÈ Â◊Ó≈ ¡Â∂ AIF@ ØÓ ˙Òß«Í’ √Ó∂∫ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ Íz≈Í ’È Ú≈Ò∆ ‡∆Ó Á∆ Ú∆ È∞Ó≈«¬≥Á◊∆ ’∆Â∆Õ «¬≥‹ ‘∆ AIEH Á∆¡ª ¬∂«Ù¡≈¬∆ ÷∂‚ª √Ó∂∫ Í≈«’√Â≈È È≈Ò Î≈¬∆ÈÒ ◊ØÒ «‘ Ï≈Ï «‘≈ Í ◊ØÒ ¡Ω√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È ˘ ‹∂± ¡ÀÒ≈«È¡≈ «◊¡≈Õ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹ºÂ‰ Ú≈Ò∆ «¬√ ‡∆Ó «Úº⁄ Ú∆ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ ÓÀÁ≈È ”⁄ ¿∞«¡≈Õ

‹∂ ÓÈ «Úº⁄ «ÁzÛ «ÈÙ⁄≈ ‘ØÚ∂ ª «‹ºÂ ’Á∂ Á» È‘∆∫ ‘∞≥Á∆Õ ˆ∆Ï∆ √≈‚∂ ≈‘ «Úº⁄ ØÛ≈ È‘∆∫ ω √’Á∆Õ «¬‘ √≈≈ ’∞fi √º⁄ ’ «Á÷≈«¬¡≈ ‘À ‘∞«Ù¡≈Íπ «˜Ò∑∂ Á∂ Á√»‘≈ «Úº⁄ Ú√Á∆ ¬∂Ù∆¡È ÚÀ‡È ¡ÊÒ∆‡ √π«≥Á ’Ω È∂Õ Ó˜Á»∆ ’Á∆ ˘ «’√∂ È∂ Áº√ «ÁºÂ≈ «’ ÚÀ‡È ÁΩÛª Ú∆ ‘∞≥Á∆¡ª È∂Õ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¡À∫‡∆ ¯∆√ Á√ ∞ͬ∂ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ ’ØÒ «√¯ E ∞ͬ∂ √ÈÕ ¿∞√ È∂ E ∞ͬ∂ ¿∞Ë≈ ÎÛ∂ ¡Â∂ «¬È∑ª ÷∂‚ª «Úº⁄ Ì≈◊ ÒÀ «Ò¡≈Õ «¬ºÊØ∫ ¿∞√ È∂ Í«‘Ò∂ ‘ºÒ∂ ‘∆ √Ω, ÁØ √Ω ¡Â∂ ⁄≈ √Ω Ó∆‡ Á∆¡ª ÁΩÛª «Úº⁄ √ØÈ∂ Á∂ Â◊Ó∂ «‹ºÂ∂Õ AIIB ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ¡≈¬∂ √≈Ò ‘Ø ¡º◊∂ Úˉ Òº◊∆Õ «‹√ Ï≈∂ ’ج∆ È‘∆∫ √∆ ‹≈‰Á≈, ‘∞‰ ¿∞√ Á≈ Ȫ Ó≈‰ È≈Ò «Ò¡≈ ‹≈‰ Òº«◊¡≈Õ √π«≥Á ’Ω È∂ ’Á∂ «‘≥Ó Á≈ ÒÛ È‘∆∫ ¤º«‚¡≈Õ ¿∞√ È∂ Á√Ú∆∫ Â’ ÍÛ∑≈¬∆ ’∆Â∆ ¡Â∂ Ó≈«Í¡ª È∂ «¬º’ Ó˜Á» È≈Ò ¿∞√ Á≈ «Ú¡≈‘ ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞√ Á∂ ÿ ÁØ Íπ º ª ¡Â∂ ÁØ Ë∆¡ª È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ È≈Ò √‘≈«¬Â≈ ’ ’∂

Í«‘Ò∆∂ ÏÀ⁄ Á∆¡ª AB ‘˜≈ ¡˜∆¡ª Á∂ ’≈◊˜ ‘؉◊∂ ‹≈∆

‘≈Ò ”⁄ ‡ÀÚÒ Á√Â≈Ú∂˜ ÒÀ‰ Ò¬∆ ¡˜∆¡ª Á∂ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ «ÈÂ≈’ ’≈˘È «‘ √Ê≈È’ ’≥ÍÈ∆¡ª Ò¬∆ «¬‘ ˜»∆ ‘ج∂◊≈ «’ ‘ A@ ÍÚ≈√∆ ’≈«Ó¡ª «Íº¤∂ ¿∞È∑ª ˘ «¬’ √≈¿±Á∆ È≈◊«’ ’≥ Ó ”Â∂ ÒÀ ‰ ≈ Ò≈˜Ó∆ ‘ج∂◊≈Õ Ì≈Â∆ ÒØ’ª ”⁄ Úº‚∂ ͺË

”Â∂ «¬‘ ◊ºÒ ÎÀÒ ◊¬∆ ‘À «’ ÈÚ∆∫ «’ È∆Â∆ ’≈È Úº‚∆ «◊‰Â∆ Ì≈Â∆¡ª ˘ √≈¿± Á ∆ ¡Ï ”⁄ ÈΩ’∆¡ª Á∂ ÓΩ’∂ È‘∆∫ «ÓÒ‰◊∂Õ B@ Òº÷ ÂØ∫ ÚºË Ì≈Â∆ ÒØ’ «¬√ Ú∂Ò∂ √≈¿±Á∆ ¡Ï ”⁄ ’≥Ó ’ ‘∂ ‘ÈÕ Ì≈Â∆ √Î≈Âı≈È∂ Úº Ò Ø ∫ ‹≈∆

«Ï¡≈È ”⁄ Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ «‹√ ˘ Ú∆ ¡ÀÓ‹À∫√∆ √‡∆«Î’∂‡˜ (¬∆.√∆˜.) ‹≈∆ ‘∞≥Á∂ ‘È, ª ¿∞È∑ª Á∂ ÚÂÓ≈È Í≈√ÍØ  ‡ º Á ‘Ø ‹≈‰◊∂Õ «¬È∑ª Í≈√ÍØ‡ª ”Â∂ ¿∞‘ ÒØ ’ Ì≈ ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ È‘∆∫ ‹≈ √’‰◊∂Õ Á»Âÿ È∂ Áº«√¡≈ «’ B@A@ Â∂ B@AA ÁΩ≈È «¬ºÊØ∫ Úº‚∆ «◊‰Â∆ Ì≈Â∆¡ª È∂ ¡ÀÓ‹À∫√∆ √‡∆«Î’∂‡ Ò¬∂ √È Â∂ ¿∞‘ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ì≈ ȑ∆∫ Í √’∂ √ÈÕ ‘∞‰ «¡≈Ë Â∂ ‹∂Á≈‘ «Ú⁄Ò∂ Ì≈Â∆ Á»Âÿ ¿∞È∑ª √‡∆«Î’∂‡ª ˘ «Â≥È Ó‘∆È∂ Ò¬∆ “ÓπÛ ⁄ºÒ‰ÔØ◊” ‘؉ Á∆ ÓØ‘ Ò≈ Á∂‰◊∂ ª «’ ¿∞‘ √≈¿±Á∆ √’≈ ÚºÒØ∫ ¡ÀÒ≈È∆ ¤Ø‡ «‘ ÚÂÈ Í √’‰Õ ÁØ Òº÷ ÂØ ∫ Úº Ë «ÚÁ∂ Ù ∆ ’≈Ó∂ ‘∞ ‰ Â’ √≈¿±Á∆ ¡Ï ¤º‚ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ

≈‹∂ Á∆ ADÚ∆∫ ÍÂÈ∆ Ï‰È Á∂ ‚Ø∫ ’∞Û∆ È∂ «Ïz‡∂È ”⁄ ÙÈ Ó≥◊∆ Òß‚È : Áº÷‰∆ ¡Î∆’∆ Á∂Ù √Ú≈‹∆ÒÀ∫‚ ÂØ∫ ̺‹ ’∂ «¬’ BB √≈Ò≈ ¡Ω È∂ «Ïz‡∂È «Ú⁄ ÙÈ ÒÀ‰ Á∆ Ï∂ÈÂ∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á≈ ’√» √∆ ¿∞√ È∂ √Ú≈‹∆ ≈‹∂ Ó√Ú≈Â∆ Â∆‹∂ Á∆¡ª AC ÍÂÈ∆¡ª Á∂ ‘Ó «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ ÂØ∫ Ȫ‘ ’ «ÁºÂ∆ √∆Õ ‚∂Ò∆ Ó∂Ò Á∆ ÷Ï ¡È∞√≈ «‡≥‡√Ú≈ÒØ È◊ØÏ∂È∆ ¿∞µÍ ¡ÀÙÍz√Â∆ Ò¬∆ ÏÁÈ≈Ó ¡ÏÍÂ∆ ≈‹∂ Á∆ Ș ͬ∆ ª ¿∞‘ ÷ΩÎ È≈Ò ‘∆ ̺‹ ◊¬∆ÕÙÚ≈‹∆ «Ú≈‹ Á∂ «‘º√∂ Ú‹Ø∫ DE √≈Ò≈ ≈‹∂ ˘ ‘∂’ √≈Ò «¬’ ÈÚ∆∫ ÁπÒ‘‰ ⁄π‰È Á∆ ¡≈«◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ BG Ϻ«⁄¡ª Á≈ «Í˙ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ ¤∂Ú∆∫ ÍÂÈ∆ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ¿∞µÍ √∆’ ¡Â∂ Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ ÙØÙ‰ Á≈ ÁØÙ Ò≈ ’∂ ¿∞√ Á∂ ‘Ó ÂØ∫ ̺‹ ◊¬∆ √∆Õ È◊ØÏ∂È∆ ˘ ≈‹∂ È∂ ¡≈͉∆ ⁄ΩÊ∆ ÍÂÈ∆ Á∂ Ó«‘Ò «Ú⁄ Á∂«÷¡≈ √∆, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ AE √≈Òª Á∆ √∆

Ì∞÷ º ‘ÛÂ≈Ò «‹≥È∆ ‘∆ ÒßÓ∆ ‘À ÙÓ∆Ò≈ Á∆ ’«ÚÂ≈ “‹ÈÓ” ’«ÚÂ≈ Á√Â≈Ú∂˜∆ «ÎÒÓ√≈˜ «ÓßÈ∆ ÚÀÁ Á∆ ‹∆ÚÈ∆ ”⁄ Ù≈ÓÒ ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆: «Í¤Ò∂ AB √≈Ò ÂØ∫ Ì∞º÷ ‘ÛÂ≈Ò ”Â∂ ⁄ºÒ ‘∆ «¬ØÓ ÙÓ∆Ò≈ È∂ A@@@ ÙÏÁª Á∆ «¬’ “ÏÛ∆ ÒßÓ∆” ’«ÚÂ≈ «Ò÷∆ ‘À, ‹Ø ¿∞ √ Ï≈∂ «Ò÷∆ ◊¬∆ ÈÚ∆∫ «’Â≈Ï Á≈ «‘º√≈ ‘ج∂◊∆Õ ÙÓ∆Ò≈ Úº‚∂ ͺË ”Â∂ Ó≈ÈÚ∆ ‘º’ª Á≈ ÿ≈‰ ’ ‘∂ ÁÓÈ’≈∆ ’≈˘Èª Á∂ «ıÒ≈¯ Ø√ ”⁄ ‘ÀÕ “‹ÈÓ” (ÏÊ) «√Ò∂÷ Ú≈Ò∆ «¬√ ’«ÚÂ≈ È≈Ò Ò∂ ÷ ’ Â∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ ∆ «ÎÒÓª ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «Ó≥È∆ ÚÀÁ Á∆ «Ò÷∆ Íπ √ Â’ “¡≈«¬È «¬Ø Ó , ‡» ‹È∆˜”: Ú∂¡ «Á ¡ÀÏÈΩÓÒ «¬˜ ÈΩÓÒ” Óπ’≥ÓÒ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬‘ Íπ √ Â’ ≈‹Í≈Ò ¡À ∫ ‚ √≥ È ˜ È∂ ¤≈Í∆ ‘À Õ «¬‘ Íπ √ Â’ «¬Ø Ó

ÙÓ∆Ò≈ Á∂ ‹∆ÚÈ ”Â∂ ¡≈Ë≈ Â∂ ‘ÛÂ≈Ò ’È Ú≈Ò∆ «¬’Ø «¬’ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ ºʪ Á≈ ÷πÒ≈√≈ «¬√ Íπ√Â’ ”⁄ ’Á∆ ‘À, «‹È∑ª ’’∂ ¿∞√ Á∂ Í«Ú≈ Â∂ ‘∞‰ D@ √≈Ò Á∆ ‘Ø È∂ Û «Ò¡ª Á∆¡ª ◊¬∆ ÙÓ∆Ò≈ È∂ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ AB √≈Ò Óπ’≥ÓÒ Ì∞º÷ ‘ÛÂ≈Ò ÂØ∫ ¿∞√ Á∆ ÓÁÁ ’ ¡≈≥Ì∆ √∆Õ ¡≈Ó‚ ‘∂ ÒØ ’ ª Á∆¡ª ÎØ  «√˜ √ÍÀ Ù Ò «¬≥ ‡ «Ú¿± ¡ ª Ú∆ Í≈Ú˜ ¡À ’ ‡ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬√ «Ú∞ºË ¿∞‘ D ÈÚ≥Ï ÓÈ∆Íπ∆ ’≈’∞È ”Â∂ B@@D ÂØ ∫ «ÏȪ ÁØ Íπ√Â’ª «Ò÷ ⁄πº’∆ ÌØ ‹ È Â∂ Í≈‰∆ Á∂ Á∆ÍÂ∆ ◊«‘ØÂ≈ È∂ ‚‡∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ ÓÈ∆Íπ «¬√ ÈÚ∆∫ Íπ√Â’ Á∂ ÂØ ∫ «Ó≥ È ∆ ÚÀ Á È∂ Óπº÷ Ï≥Á ”⁄ «Ò«÷¡≈ Áº«√¡≈ «’ ÙÓ∆Ò≈ ‘À «’ ÙÓ∆Ò≈ Ï∂‘ºÁ ¿∞ÁØ∫ BH √≈Ò Á∆ √∆ Â∂ ¿∞‘ ÁπÈ∆¡ª √≥Ú∂ÁÈÙ∆Ò Óπ«‡¡≈ √∆ ‹Ø √Ó≈‹ Ì ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ Ì∞º÷ Â∂ ÓÈ∞º÷ª ”⁄ Ï∂‘ºÁ ◊«‘∆ ‘ÓÁÁ∆

- √π÷«Ú≥Á‹∆ «√≥ÿ ÓÈΩÒ∆

«¬√ ÁπÈ∆¡ª ÂØ∫ √Á≈ √Á≈ Ò¬∆ ∞ı√ ‘Ø ◊¬∂ Í ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ Í≈¬∆¡ª ¡«Óº‡ ÷∂‚ ÍÀÛª √Á≈ ’≈«¬Ó «‘‰◊∆¡ª, «‹È∑ª Á∆ ÏÁΩÒ ¿∞‘ √Á≈ Ò¬∆ ‘≈’∆ Íz∂Ó∆¡ª Á∂ ⁄∂«Â¡ª ”⁄ Ú√∂ «‘‰◊∂Õ

ˆ∆Ï∆ È≈Ò ‹»fiÁ∆ ¬∂Ù∆¡È ¡ÊÒ∆‡ √π«≥Á ’Ω

√≈¿Á± ∆ ¡Ï ”⁄ Ì≈Â∆ ’≈«Ó¡ª Á∆ ÚÂÈ Ú≈Í√∆ Ò¬∆ Á√Â≈Ú˜∂ ‹≈∆ ’È Á≈ ’ßÓ Ùπ± ÁπϬ∆ : «¬√ ÷≈Û∆ ÓπÒ’ ”⁄ ÈÚ∆∫ «’ È∆Â∆ ”Â∂ «¯’Ó≥Á∆ Á∂ ⁄ºÒ«Á¡ª Ì≈ È∂ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª ˘ √≈¿±Á∆ ¡Ï «Úº⁄Ø∫ «È’Ò‰ Ò¬∆ ‘≥◊≈Ó∆ √«ÊÂ∆ ”⁄ Á√Â≈Ú∂˜ Óπ‘º¬∆¡≈ ’È∂ Ù∞» ’ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ «¡≈Ë ”⁄ √«Ê Ì≈Â∆ √¯≈Â÷≈È∂ ”⁄ ¡ÀÓ‹À∫√∆ √‡∆«Î’∂‡ ÒÀ‰ Ò¬∆ Í«‘Ò∂ ÏÀ⁄ Á∆¡ª AB@@@ ¡˜∆¡ª ”Â∂ ’≈◊˜ ͺÂ ‹≈∆ ‘؉◊∂ Â∂ √≈¿±Á∆ ¡Ï Á∂ ¬∆√‡È ÍzØ«Ú≥√ ”⁄ C@@@ Á∂ ’∆Ï ¡˜∆¡ª Â∂ Á√Â≈Ú∂˜ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂Õ ÈÚª «’ ’≈˘È ““«ÈÂ≈’”” Ò≈◊» ‘؉ Ó◊Ø∫ √≥Ì≈Ú∆ ÂΩ ”Â∂ ¡≈͉∆¡ª ÈΩ’∆¡ª ÷πº√ ‹≈‰ Á∂ ÷Á«Ù¡ª ”⁄ Î√∂ F@@@@ Ì≈Â∆ ’≈Ó∂ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ‘≥ ◊ ≈Ó∆

√◊Ó ‘≈’∆ ÂØ ∫ √≥ « È¡≈√ ÒÀ ∫ «Á¡ª ¿∞ È ∑ ª ’Ω Ó ∆ ÷∂ ‚ «¬≥√‡∆«⁄¿±‡ (¡ÀÈ¡≈¬∆¡À√) Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ ¿∞µÿ∂ ˙ÒßÍ∆¡È ¡Â∂ ‘≈’∆ Á∂ ‹≈Á»◊ Ó∂‹ «Ë¡≈È ⁄≥Á Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ «Úº⁄ Ú∆ ’≥Ó ’∆Â≈Õ ‹Á ’Ø«⁄≥◊ «√÷Ò≈¬∆ Ò¬∆ ‡À√‡ ‘Ø«¬¡≈ ª Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ IC ¯∆√Á∆ ¡≥’ ‘≈√Ò ’’∂ ¡ºÚÒ ‘∂Õ ¡ÀÈ¡≈¬∆¡À√ «Úº⁄ ‘∆ ¿∞‘ ’Ø⁄ª ˘ «√÷Ò≈¬∆ Á∂‰ Ò¬∆ ¡«Ë¡≈Í’ Ú‹Ø∫ Ú∆ Â≈«¬È≈ ‘∂Õ «¬ºÊØ∫ ‘∆ AIIB «Úº⁄ ¿∞‘ ¡ÀÈ¡≈¬∆¡À√ Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ ‚≈«¬À’‡ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ √∂Ú≈Óπ’ ‘ج∂Õ «¬√ √Ó∂∫ ‘∆ ¿∞È∑ª Ï≈√∆ÒØÈ≈ ˙Òß«Í’ AIIB «Úº⁄ ÏÂΩ ’Ø⁄ ¡≈ı∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ «ÈÌ≈¬∆Õ ¿∞‘ √Ó∂∫ Á∂ Í≈Ï≥Á, ˆÒ √ÓfiΩ«Â¡ª Á∂ «ÚØË∆, ‘≈’∆ Á∂ ͺ’∂ ‘Ó≈«¬Â∆ ¡Â∂ Ï≈√’‡Ï≈Ò ÷∂‚ Úª◊ «¬’º«·¡ª ‘ÓÒ≈ ’È≈ ¡Â∂ «¬’º«·¡ª √πº«÷¡≈ ’È Á∂ ‹Ï∂ ˘ AIIB ˙Òß«Í’ √Ó∂∫ ¡˜Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Í«‘Ò∂ Ì≈Â∆ ’Ø⁄ √ÈÕ ¿∞Ȫ∑ ¿∞Ó Ì ¡È∞Ù≈√È Á≈ ͺÒ≈ È≈ ¤º«‚¡≈Õ ‹Á ¿∞È∑ª AIFE «Úº⁄ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∆ Ó«‘Ò≈ ‡∆Ó ˘ E Ó‘∆È∂ «√÷Ò≈¬∆ «ÁºÂ∆ ª ¿∞µÊØ∫ Á∂ ÂÂ’≈Ò∆ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ÓÀ’≈ÒÓ ¯∂˜ ¿∞Ȫ∑ ÂØ∫ Ï‘∞ ÓπÂ≈«√ ‘ج∂ ¡Â∂ Ï‘∞ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ ¿∞ŒºÊØ∫ Á∂ ¡≥Í≈«¬ª ¡Â∂ ‘Ø ‘≈’∆ Ó≈«‘ª È∂ Ú∆ ¿∞È∑ª ˘ ‘≈’∆ Á≈ √Á≈ Ó≥«È¡≈Õ √Ú◊Ú≈√∆ ˙ÒßÍ∆¡È Ï≈Ò«’zÙÈ È∂ AIEF-AIF@ ˙Òß«Í’ √Ó∂∫ «÷‚≈∆ Ú‹Ø∫ «‘º√≈ «Ò¡≈Õ ¿∞‘ «‹ºÊ∂ AIEF ÓÀÒÏÈ «Úº⁄ ˙Òß«Í’ ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò ‹∂± ‘∆ ‡∆Ó Á∂ ÓÀ∫Ï ‘∂, ¿∞µÊ∂ AIH@ Ó≈√’Ø ˙Òß«Í’ √Ó∂∫ ÏÂΩ ’Ø⁄ ¿∞È∑ª Á∆ ‡∆Ó È∂ √ØÈ Â◊Ó≈ «‹º«Â¡≈Õ ¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ Ú∆ «’≈‚ ‘À «’ ¿∞‘ ⁄≈ ˙Òß«Í’ ‡∆Óª Á∂ ’Ø⁄ ‘∂Õ ÓÀ’√∆’Ø ˙Òß«Í’ AIFH √Ó∂∫ ‹ÁØ∫ Ì≈Â∆ ‡∆Ó È∂ ’ª√∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º«Â¡≈, ¿∞ÁØ∫ Ú∆ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ ‡∆Ó Á∂ ’Ø⁄ √È Í Óπ≥Ϭ∆ «ÚÙÚ ’ºÍ √Ó∂∫ Ì≈Â∆ ‡∆Ó Í¤Û ◊¬∆Õ «ÁºÒ∆ ¬∂«Ù¡≈¬∆ ÷∂‚ª AIHB √Ó∂∫ ‹∂± ‘∆ Ì≈Â∆ Ó«‘Ò≈ ‡∆Ó ˘ Ú∆ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ È∂ ‘∆ «√÷Ò≈¬∆ «ÁºÂ∆ √∆Õ «¬‘ Í«‘Ò≈ Ì≈Â∆ ‘≈’∆ ’Ø⁄ √∆ «‹√ È∂ ÓÀÁ≈È ”⁄ ÈÚ∆∫ ÷∂‚ ÙÀÒ∆ D-D-B-A Á≈ ¯≈Ó»Ò≈ ¡Í‰≈«¬¡≈Õ ‘≈’∆ «Úº⁄ ÈÚ∆¡ª «Íª Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘≈’∆ «÷‚≈∆ ¡Â∂ ’Ø⁄ Ú‹Ø∫ √∂Ú≈Úª «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ï≈Ò«’zÙÈ «√≥ÿ CA Á√≥Ï B@@D Ù∞º’Ú≈ ˘ Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ GI √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄

º÷Á∆ √∆Õ B@@F ”⁄ ÓÈ Ú º÷‰ Ó◊Ø∫ «◊zÎÂ≈ ’’∂ «¬’ºÒ∆ √ÀµÒ ”⁄ Ï≥Á ’∆Â∆ ◊¬∆ ÙÓ∆Ò≈ È∂ «ÁºÒ∆ ”⁄ Á∆ÍÂ∆ ˘ Áº«√¡≈ √∆ «’ ¿∞‘ «¬’ ’«ÚÂ≈ «Ò÷∂◊∆, ÒßÓ∆ ’«ÚÂ≈, «¬‘ ‘˜≈ √Âª Á∆ ’«ÚÂ≈ ‘ج∂◊∆Õ ¿∞√ «Ú⁄ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ï⁄ÍÈ Á∂ ‹Ï∂ Â∂ √Ó≈‹ Ï≈∂ «Ò÷∂◊∆Õ «ÁºÒ∆ ÂØ∫ Ú≈Í√∆ Ó◊Ø∫ ¿∞√ È∂ √≈Î-√πÊ∆ Ϫ◊Ò≈ Ì≈Ù≈ ”⁄ “ÏÊ” È≈Ó Á∆ ’«ÚÂ≈ «Ò÷∆ √∆Õ ‡∆. «Ï‹Ø¬∂ ’∞Ó≈ «√≥ÿ È∂ «¬‘ ’«ÚÂ≈ ¡≥ ◊ ∂ ˜ ∆ ”⁄ ¡È∞ Ú ≈Á ’∆Â∆ ‘ÀÕ «¬√ «Ú⁄ ¿∞√ È∂ ¡≈ÁÙ «ÚÙÚ Á≈ ÷≈’≈ «÷º « ⁄¡≈ ‘À «‹º Ê ∂ ¡≈ÁÓ∆ ÁØ √ ª Úª◊ Úæ√ Á∂ ‘ÈÕ

¡≈͉∆ ¡≈«Ê’ ÁÙ≈ ˘ √πË≈È Á≈ ‘ ¿∞Í≈Ò≈ ’∆Â≈Õ C ¡ÍÀÒ AIFD ˘ ‹ÈÓ∆ «¬‘ ¡ÊÒ∆‡ «Èº‹∆ ÔÂȪ È≈Ò ‘∆ ¬∂Ù∆¡È ⁄À∫Í∆¡È ω ⁄πº’∆ ‘ÀÕ AIIH «Úº⁄ ¿∞√ Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª ˘ ÓºÁ∂Ș º÷ ’∂ Í≥‹≈Ï ÷∂Â∆Ï≈Û∆ «Ú’≈√ ÏÀ∫’ Á√»‘≈ «Úº⁄ ¿∞√ ˘ √∂Ú≈Á≈ Á∆ ÈΩ’∆ «ÁºÂ∆ ◊¬∆Õ ¿∞√ È∂ √Á≈ ¡≈͉∆ √∂Ú≈ ˘ Í»∆ ÂÈÁ∂‘∆ È≈Ò «ÈÌ≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ¡«Ì¡≈√ Ú∆ ‹≈∆ º«÷¡≈Õ √≈Ò B@A@ «Úº⁄ Â≈«ÓÒÈ≈‚± ”⁄ CAÚ∆∫ ÈÀÙÈÒ Ó≈√‡ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Úº⁄ ¿∞√ È∂ «Â≥È √ØÈ Â◊Ó∂ «‹ºÂ∂Õ √≈Ò B@AA «Úº⁄ ¿∞‘ ⁄≥‚∆◊Û∑ «Ú÷∂ ÈÀÙÈÒ ÍºË ”Â∂ ÁØ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ «¬º’ √ØÈ∂ Á≈ Â◊Ó≈ «‹ºÂ‰ «Úº⁄ √¯Ò ‘∆Õ ÈÚ≥Ï B@AB «Úº⁄ AGÚ∆∫ ¬∂Ù∆¡È Ó≈√‡ ¡ÊÒÀ«‡’√ Ó∆‡ «Úº⁄ ¿∞√ È∂ ÁØ √ØÈ∂ ¡Â∂ «¬º’ ⁄ªÁ∆ Á≈ Â◊Ó≈ «‹º«Â¡≈Õ ¿∞√ Á∆ «Ó‘È È∂ ¡À√≈ ≥◊ «Á÷≈«¬¡≈ «’ Ì≈ Á∂ ≈Ù‡∆ fi≥‚∂ ˘ ¿∞√ Á∆ ÏÁΩÒ ÏπÒßÁ∆ «ÓÒ∆Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª √π«≥Á ’Ω È∂ B@@F «Úº⁄

ÏÀ∫◊ÒΩ «Ú÷∂ ‘ج∆ ADÚ∆∫ Ó≈√‡ ¬∂«Ù¡≈¬∆ ⁄À∫Í∆¡È«ÙÍ «Úº⁄ «¬º’ √ØÈ∂ ¡Â∂ ÁØ ’ª√∆ Á∂ ÓÀ‚Ò «‹ºÂ∂ √ÈÕ ÏÀ∫’≈’ (Ê≈¬∆ÒÀ∫‚) «Úº⁄ ‘ج∆ AEÚ∆∫ ¬∂«Ù¡≈¬∆ Ó∆‡ «Úº⁄ «¬º’ √ØÈ∂, «¬º’ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ «¬º’ ’ª√∆ Á≈ ÓÀ‚Ò «‹º«Â¡≈Õ √≈Ò B@AA «Úº⁄ ¡Ó∆’≈ «Ú÷∂ ‘ج∆ ÚÒ‚ Ó≈√‡˜ ¡ÊÒÀ«‡’√ Ó∆‡ «Úº⁄ ¿∞√ È∂ Í»∆ ÁπÈ∆¡ª «Úº⁄Ø∫ ¡º·Úª √Ê≈È ‘≈√Ò ’∆Â≈Õ

-‰‹∆ «√≥ÿ Íz∆ Í≥‹≈Ï Ó≈√‡˜ ¡ÊÒÀ«‡’√ Ó∆‡ «Úº⁄ ¿∞√ È∂ «Â≥È ¬∆ÚÀ∫‡√ ”⁄ √ØÈ∂ Á∂ Â◊Ó∂ «‹ºÂ∂Õ «¬≥‹ ¿∞‘ «ÚÙÚ ÍºË∆ Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Úº⁄ ‘∞«Ù¡≈Íπ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Ȫ ˘ ⁄Ó’≈ ⁄π’ º ∆ ‘ÀÕ «‹ºÊ∂ Í≥‹≈Ï √’≈ ’Ϻ‚∆ Ò¬∆ ¡ÀÈ≈ «ÁÒ «Á÷≈ ‘∆ ‘À, ¿∞µÊ∂ ¡ÊÒÀ«‡’√ Â∂ Îπ‡Ï≈Ò Ú◊∆¡ª ÷∂‚ª Á∆ ÍzÎÒ ºπ Â≈ Ò¬∆ Ú∆ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂ ‹≈‰∂ ωÁ∂ ‘ÈÕ √π«≥Á ’Ω ˘ Âº’∆ «ÓÒ‰≈ ¿∞√ Á≈ ‘º’ ‘À «’¿∞∫«’ Ì≈ Á≈ Í⁄Ó ÏπÒÁ ß ’È Ú≈Ò∆ «¬‘ ¡ÊÒ∆‡ ¡º‹ Ú∆ ¡≈«Ê’ Ó‹Ï»∆¡ª «Úº⁄ Î√∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ √π«≥Á ’Ω Á∆¡ª ‡À’ Á∂ ÷∂Â Á∆¡ª Íz≈ÍÂ∆¡ª Á≈ Ò∂÷≈-‹Ø÷≈ ÏÛ≈ ÒßÓ∂≈ ‘ÀÕ ¿∞√ ¡È∞√≈ ¡º‹ Â’ «’√∂ √’≈ È∂ ¿∞√ Á∆ ’ج∆ ÓÁÁ È‘∆∫ ’∆Â∆Õ ¿∞‘ √Á≈ ¡≈͉∂ ÷⁄∂ ”Â∂ ‘∆ ‹ª √Ó≈‹ √∂Ú∆ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ÂØ∫ √«‘ÔØ◊ È≈Ò «¬È∑ª Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Úº⁄ Ì≈◊ ÒÀ∫Á∆ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡º‹ ÒØÛ ‘À ¡«‹‘∆¡ª ¡◊ª‘ÚË» ¡Ωª Á∆ ‘Ω√Ò≈¡¯˜≈¬∆ ’È ¡Â∂ «¬È∑ª ˘ ¡≈Ëπ«È’ ’Ø«⁄≥◊ Óπ‘º¬∆¡≈ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ ª «’ ¿∞‘ ‘Ø ¿∞µ⁄∆¡ª ¿∞‚≈∆¡ª Ó≈ √’‰Õ

-ÏÒ«‹≥Á Ó≈È


14

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

““

Íπ«Ò√ ÓπÂ≈Ï’ Íπ椫◊æ¤ «Ú⁄ ’π√Ó Ùπ’Ò≈ È∂ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ «’ ¿π√ Á∆ Úæ‚∆ ÒÛ’∆ È∆Ò± È∂ «Ú⁄’≈Ò∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ Á∂ ÍÂ∆ ±Í∂Ù È≈Ò ÒÚ ÓÀ«‹ ’Ú≈¬∆ √∆Õ Ï≈¡Á «Ú⁄ ±Í∂Ù È∂ ¿π√鱧 ¤æ‚ «ÁæÂ≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ È∆Ò± È∂ ±Í∂Ù ¡Â∂ ¿π√ Á∂ ÁØ√ª Á∂ «÷Ò≈Î ◊À∫◊∂Í Á≈ ÁØÙ Ò◊≈¿π∫Á∂ ‘ج∂ «ÍØ‡ Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ √ÓfiΩÂ≈ ’È Á∂ Ò¬∆ ¿π‘ ±Í∂Ù ÂØ∫ E@ Òæ÷ Á∆ Óß◊ ’ ‘∆ √∆Õ Ó∂∂ ÍÂ∆ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ «¬√ Á≈ «ÚØË ’ ‘∂ √È ¡Â∂ «Ú⁄’≈Ò∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ Á∂ ◊«‘‰∂ ¡Â∂ „≈¬∆ Òæ÷ πͬ∂ Ú≈Í√ ’È Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈ ‘∂ √È, ‹Ø Ó∂∂ Ì≈ ÷⁄ ’ ¸æ’∂ √ÈÕ «¬√ ’’∂ ¿π√ È∂ Ì≈Úª Á∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ÍÂ∆ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∆ ˛ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ±Í Á∂‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ

≈«‹ß Á  Ùπ ’ Ò≈ ’≈È∑ Í π  Á∆ ⁄ßÁÙ∂÷ ¡≈˜≈Á ÷∂Â∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ «Ú⁄ ÏÂΩ ‚≈¬∆Ú ’ßÓ ’Á≈ √∆ ¡Â∂ Í«Ú≈ √Ó∂ ’≈ÈÍπ Á∂ Ó∂È Ï≈˜≈ «Ú⁄ «‘ß Á ≈ √∆Õ ¿π √ Á∂ Í«Ú≈ «Ú⁄ ÍÂÈ∆ ’π√Ó Ùπ’Ò≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ C ÒÛ’∆¡ª È∆Ò±, √Ú≈Â∆, ÍæÒÚ∆ ¡Â∂ «¬’ ÒÛ’≈ √∆ ¡ÂπÒÕ ◊æÒ ¿πÁØ∫ Á∆ ˛, ‹ÁØ∫ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∂ √≈∂ Ïæ⁄∂ ÍÛ∑ ‘∂ √ÈÕ ¿π‘Ȫ Á∆ Úæ‚∆ ÒÛ’∆ È∆Ò± ¡ÀÓ. ¬∂. ’ ‘∆ √∆, √Ú≈Â∆ Ï∆. ¬∂. «Ú⁄ √∆ ¡Â∂ ÍæÒÚ∆ «¬ß‡ «Ú⁄, ‹Á«’ ÒÛ’≈ ¡ÂπÒ ‘≈¬∆ √’±Ò «Ú⁄ √∆Õ Ùπ’Ò≈ Èπ ß ¿π Ó ∆Á √∆ «’ ¿π ‘ Ȫ Á∆¡ª

Í∆∫Á∂ Óπ ß ‚ ∂ È≈Ò «Ú¡≈‘∆ ◊¬∆Õ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ú≈Â∆ È∂ ’ßÍÈ∆ ‹≈‰≈ ÏßÁ ’ «ÁæÂ≈ ¡Â∂ ¿π‘ ÿ∂ ‘∆ «‘‰ Òæ◊∆Õ √Ú≈Â∆ ‹ÁØ∫ Âæ’ ’ßÍÈ∆ ‹ªÁ∆ √∆ ª ·∆’ √∆, Í ‹ÁØ∫ ¿π√ È∂ ÏßÁ ’ «ÁæÂ≈ ª ±Í∂Ù Á∆ Ș Á±‹∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ¿πÂ∂ ÍÀ‰ Òæ◊∆Õ ±Í∂Ù È∂ ‘π‰ √Ú≈Â∆ Á∆ ÌÀ‰ È∆Ò± Â∂ Ò≈¬∆È Ó≈È∆ Ùπ± ’ «ÁæÂ∆Õ ‹ÁØ∫ «¬‘ ◊æÒ √Ú≈Â∆ Á∂ ’ßÈ∆ ͬ∆ ª ¿π√È∂ ±Í∂Ù È±ß «Î‡’≈ª Ó≈∆¡ª ¡Â∂ È∆Ò± Á∆ Ú∆ ÷±Ï fi≈Û fißÏ ’∆Â∆ Í ¿π‘Ȫ ÁØÚª Â∂ ’ج∆ ¡√ È‘∆∫ √∆Õ «¬√∂ «Ú⁄’≈ √Ú≈Â∆ «¬’

ÌÀ‰ ÍæÒÚ∆ È≈Ò ¡Î∂¡ ⁄æÒ «‘≈ √∆Õ √Ú≈Â∆ ¿π¶«Í’ 鱧 È≈Ò ÒÀ ’∂ È∆Ò± ¡Â∂ ±Í∂Ù Á∆ Ì≈Ò «Ú⁄ «ÁæÒ∆ ◊¬∆Õ «ÁæÒ∆ «Ú⁄ ¿π‘⁄Ȫ È∂ ’≈Î∆ Ì≈Ò ’∆Â∆ Í ’πfi ÍæÒ∂ È≈ «Í¡≈Õ ‹ÁØ∫ √Ú≈Â∆ Ú≈Í√ ‹≈‰ Ò¬∆ È≈ ÓßÈ∆ ª ¿π¶«Í’ √Ú≈Â∆ ¡Â∂ ¿π√Á∆ ÒÛ’∆ 鱧 «ÁæÒ∆ ¤æ‚ ’∂ Ú≈Í√ ¡≈ «◊¡≈Õ È∆Ò± Á∂ «¬√ ’ÁÓ ÂØ∫ ¿π√Á∂ Ó≈Í∂ Ï‘π Íz∂Ù≈È √ÈÕ ‹ªÁ∂ Ú’Â ¿π‘ ÿØ∫ „≈¬∆ Òæ÷ πͬ∂ Ú∆ ÒÀ ◊¬∆ √∆Õ √Ú≈Â∆ È∂ ‹Ø ◊«‘‰∂ Óª Á∂ ’ØÒ æ÷∂ √È, ¿π‘ Ú∆ ’π√Ó≈ È∂ ¡≈͉∂ Ì≈Úª 鱧 Á∂ «ÁæÂ∂ √ÈÕ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ «¬√ 鱧 ÒÀ ’∂ ÍÂÈ∆ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È √È, «¬√ ’’∂ ÿ «Ú⁄

√∆ «’ ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ √Ú≈Â∆ ˘ ÿ∂ «¬’ «ÁÈ √Ú≈Â∆ ¡À√. ¡À√. È‘∆∫ «‘‰ Á∂‰≈ ⁄≈‘πßÁ∆ √∆Õ ‹ÁØ∫ Í∆. 鱧 «ÓÒ‰ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿π√鱧 ¡˜∆ Á±Ï∂ È∂ √Ú≈Â∆ ˘ ÿØ∫ ’愉Ø∫ «¬È’≈ Á∂ ’∂ Óß◊ ’∆Â∆ «’ ‹∂’ √π‰Ú≈¬∆ ’ «ÁæÂ≈ ª ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ ˜«‘ È≈ ‘ج∆ ª ¿π‘ ¡≈͉∆ Ïæ⁄∆ √Ó∂Â

È∆Ò± È∂ ±Í∂Ù ¡Â∂ ¿π√ Á∂ ÁØ√ ¡≈ÈßÁ «ÂzÍ≈·∆, «ÚÈ∆ √’√ÀÈ≈ ¡Â∂ «¬’ ‘Ø ¿πÂ∂ ◊À∫◊ ÀÍ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈¿π∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ √∆ «’ ¿π‘ Íπ«Ò√

÷≈ «Ò¡≈Õ ◊æÒ Ê≈‰∂ Í‘πß⁄∆ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ ͱ∆ ◊æÒ √≈‘ÓÁ∂ ¡≈¬∆ ¡Â∂ √Ú≈Â∆ Á∆ √Óæ « √¡≈ √π ‰ ’∂ Íπ « Ò√ È∂ ± Í ∂ Ù «ÂzÍ≈·∆ 鱧 ÏπÒ≈«¡≈ ¡Â∂ ¿π√ 鱧 √Ú≈Â∆ Á∂ «‘‰ Á≈ «¬ß˜≈Ó ’È Ò¬∆ «’‘≈Õ «¬√ Â∂ ±Í∂Ù È∂ ¿π√È±ß Ú«ßÁ≈ÚÈ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ √«Ê ¡≈͉∂ ÎÒÀ‡ Á∆ ⁄≈Ï∆ √Ω∫Í «ÁæÂ∆Õ Á¡√Ò «Í¤Ò∂ ’πfi «ÁȪ ÂØ∫ ±Í∂Ù Á∂ Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ Á±‹∂ Ó’≈È «Ú⁄ «Ù· ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ Ú«ßÁ≈ÚÈ ÂØ∫ Ú≈Í√ Óπ Û È Á∂ Ï≈¡Á ± Í ∂ Ù Ú∆ ¿π ‘ Ȫ Á∂ È≈Ò «‘‰ Òæ « ◊¡≈Õ Ú«ßÁ≈ÚÈ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ Ú≈Ò≈ ÎÒÀ‡ ÷≈Ò∆ «Í¡≈ √∆Õ «¬√ Â∑ª √Ú≈Â∆ Á∂ «‘‰ Á≈ «·’≈‰≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ¿π√ Á∂ ÏÀ∫’ «Ú⁄ ‹Ø ÍÀ√∂ √È, ¿π‘Ȫ È≈Ò ¿π√È∂ ¡≈͉≈ ÷⁄≈ ⁄Ò≈¿π‰≈ Ùπ± ’∆Â≈Õ √Ú≈Â∆ È∂ «¬’ ‘Ø «ÍØ‡ ¡≈͉∂ ¡Â∂ ±Í∂Ù Á∂ Í«Ú≈ «÷Ò≈Î «Ò÷Ú≈¬∆ ¡Â∂ ◊π˜≈≈ ÌæÂ≈ Óß«◊¡≈ Í Íπ«Ò√ È∂ ‡’≈ «ÁæÂ≈Õ «Î ¿π‘ «√æË∆ ¿π⁄ ¡Î√ª 鱧 «ÓÒ∆ Í ’ج∆ ’≈Ú≈¬∆ È≈ ‘ج∆Õ

’ØÒ «ÍØ‡ «Ò÷Ú≈¿π‰≈ ⁄≈‘ßπÁ∆ √∆Õ ≈‹∆Ú ¿π√ Á∆ «ÍØ‡ «Ò÷‰ Ò¬∆ ¿π√鱧 ‘Ø‡Ò «Ò¡≈¿π‰ Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈ «‘≈ √∆Õ ¿πÊ∂ ◊¬∆ ª ¿π√ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ’∆Â∆ ◊¬∆Õ Á¡√Ò Íπ « Ò√ √Ú≈Â∆ Á∆ «ÍØ‡ Â∂ ‹ª⁄ ’ ‘∆ √∆, «¬√ ’’∂ È∆Ò± ⁄≈‘π ß Á ∆ √∆ «’ ± Í ∂ Ù «ÂzÍ≈·∆ ¡Â∂ ¿π√ Á∂ ÁØ√ª Á∂ «ÚπæË ◊À∫◊ ∂Í Á≈ Óπ’æÁÓ≈ Á‹ ‘ØÚ∂Õ È∆Ò± Áπ¡≈≈ ÁØ◊≈ Â∂ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ◊ßÌ∆ ÁØÙ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¡À√. ¡À√. Í∆. 鱧 «ÓÒ∆ ª ¿π‘Ȫ È∂ «¬√Á∆ ‹ª⁄ Á∂ ¡≈Á∂Ù Á∂ «ÁæÂ∂Õ ≈«‹ßÁ Íz√≈Á Á∆ Ò≈Ù Á≈ ¿π√∂ «ÁÈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ «Î ¿π√ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈Ò∂ Ò≈Ù Ê≈‰∂ Ó±‘∂ æ÷ ’∂ È≈¡∂Ï≈˜∆ ’È Òæ◊∂Õ ¿πÁØ∫ ‘∆ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÈÚª ÓØÛ ¡≈«¬¡≈Õ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó «ÍØ‡ Á≈ «ÒÎ≈Î≈ ÷ØÒ∑ ’∂ Á∂ « ÷¡≈ ª ÍÂ≈ Òæ « ◊¡≈ «’ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∆ ‘æŒÂ¡≈ ◊Ò≈ ÁÏ≈ ’∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ Ê≈‰≈ Óπ÷∆ È∂ «ÍØ‡ ÍÛ∑ ’∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª 鱧 √π‰≈¬∆Õ «¬‘

ÁΩÒ Á∂ Ò¬∆ «٫¡ª Á∆ ÏÒ∆ ÒÛ’∆¡ª ÍÛ∑ «Ò÷ ’∂ ¡≈͉≈ ≈‘ ÷π Á ω≈ ÒÀ ‰ ◊∆¡ª, Í «‹Ú∂ ∫ ¡≈ÁÓ∆ √Ø⁄Á≈ ˛, ¡«‹‘≈ ‘Ø ‹≈Ú∂, ˜±∆ È‘∆∫Õ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ ؘ≈È≈ √Ú∂∂ ¡≈͉∆ «‚¿±‡∆ Â∂ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈Õ ÿØ∫ «È’Ò‰ Á∂ Ï≈¡Á Ïæ«⁄¡ª Á≈ «Ë¡≈È æ÷‰ Ú≈Ò≈ ’ج∆ È‘∆∫ √∆Õ «ÂßÈ∂ ÌÀ‰ª ¡≈͉∆ Óª ’π √ Ó≈ Á∆ «˜¡≈Á≈ ÍÚ≈‘ È‘∆∫ ’Á∆¡ª √ÈÕ «¬√ Á≈ ÈÂ∆‹≈ «¬‘ «È’«Ò¡≈ «’ ¿π‘ Óª Ï≈Í Á∂ ’߇ØÒ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘πßÁ∆¡ª ◊¬∆¡ªÕ È∆Ò± Úæ‚∆ √∆Õ ‹Ú≈È∆ «Ú⁄ «Ú⁄ ’ÁÓ æ÷Á∂ ‘∆ ¿π‘ ◊Ò∆ Óπ‘æÒ∂ Á∂ Óπß«‚¡ª Á∆¡ª Șª «Ú⁄ ⁄Û∑ ◊¬∆Õ ¿π√ ÂØ∫ ¤Ø‡∆ √Ú≈Â∆ Á≈ Ú∆ «¬‘∆ ‘≈Ò √∆Õ ¿π‘Ȫ «ÁȪ «Ú⁄ √Ú≈Â∆ Ï∆. ¬∂. Ê‚ ¬∆¡ «Ú⁄ √∆Õ ¿π√ Á∆ «¬’ √‘∂Ò∆ 鱧 √ÚØ«Á¡≈ È◊ Á∆ «¬’ ’ßÍÈ∆ «Ú⁄ «¬ß‡«Ú¿± Á∂‰ ‹≈‰≈ √∆Õ √‘∂Ò∆ È∂ ¿π√鱧 Ú∆ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ «Ò¡≈Õ ÁØ Ú ∂ ∫ √‘∂ Ò ∆¡ª «¬ß‡«Ú¿± Á∂ Ò¬∆ ’ßÍÈ∆ Á∂ ÁÎÂ Í‘πß⁄∆¡ª, ª ¿πÊ∂ ÏΩ√ Á∆ ’π√∆ Â∂ «¬’ √Ó≈‡ ÈΩ ‹ Ú≈È ÏÀ « ·¡≈ «Ó«Ò¡≈Õ «¬√ ÈΩ‹Ú≈È Á≈ Ȫ √∆ ±Í∂Ù «ÂzÍ≈·∆Õ «¬‘ «¬ÂÎ≈’ Úæ√ ‘∆ √∆ «’ ±Í∂Ù Á∂ «ÍÂ≈ √æÂÍ≈Ò «ÂzÍ≈·∆ Ú∆ ¿π√∂ ⁄ßÁÙ∂÷ ÷∂Â∆ Ô±È∆Ú«√‡∆ «Ú⁄ ’Ò’ √È, «‹æÊ∂ √Ú≈Â∆ Á∂ «ÍÂ≈ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ ’ßÓ ’Á∂ √ÈÕ ± Í ∂ Ù «Âz Í ≈·∆ ⁄ß Á Ù∂ ÷  «ÂzÍ≈·∆ Á≈ «¬’ÒΩÂ≈ ÒÛ’≈ √∆Õ Óª Ï≈Í ¿π√È±ß Ï‘π «Í¡≈ ’Á∂ √ÈÕ ¿π‘Ȫ È∂ ¡≈͉∆ ‹Ó∑≈ ͱߋ∆ Ò◊≈ ’∂ ¿π√鱧 Ï∂√È ÍÀ«’ß◊ Á≈ ÍÒª‡ Ò◊Ú≈ «ÁæÂ≈ √∆, «‹√ Â∂ ¿π√ Á∂ ÁØ ÁØ√ Ú∆ Í≈‡È √ÈÕ «¬√ ÍÒª‡ «Ú⁄ ÍÀ«’ß◊ Á∂ Ò¬∆ ÒÛ’∆¡ª Á∆ ÒØÛ √∆, ÒÛ’∆¡ª Á∆ «ÈÔπ’Â∆ Á∂ Ò¬∆ ¿π ‘ Ȫ Á∆ «¬ß ‡ «Ú¿± ± Í ∂ Ù ‘∆ ÒÀ∫Á≈ √∆Õ ±Í∂Ù È∂ «¬ß‡«Ú¿± Á∂ Ò¬∆ ¡≈¬∆ √Ú≈Â∆ Á∆ √‘∂Ò∆ Á∆ «¬ß‡«Ú¿± ª Ò¬∆ ‘∆, È≈Ò ‘∆ È≈Ò √Ú≈Â∆ È≈Ò Ú∆ ◊æÒÏ≈ ’∆Â∆Õ «¬√ ◊æÒÏ≈ «Ú⁄ ¿π√鱧 ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ √Ú≈Â∆ Á∂ «ÍÂ≈ Ú∆ ¿πÊ∂ ÈΩ’∆ ’Á∂ ‘È, «‹æÊ∂ «¬√ Á∂ «ÍÂ≈ ÈΩ’∆ ’Á∂ ‘ÈÕ ±Í∂Ù È∂ √Ú≈Â∆ 鱧 Ú∆ ’ßÓ Á∆ ¡≈Î «Áæ  ∆Õ ± Í ∂ Ù «’¿π ∫ «’ ¡Ω  ª Á≈ √∆¡≈ √∆, «¬√ ’’∂ ¿π√ È∂ √Ú≈Â∆ 鱧 ◊æÒª «Ú⁄ ÌÓ≈ «Ò¡≈Õ ±Í∂Ù ¡≈͉∂ Óª Ï≈Í Á∂ È≈Ò ÈÚ≈Ï◊ß‹ Á∂ Ú«ßÁ≈ÚÈ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Ú⁄ HÚ∆∫ Óß«˜Ò Â∂ «‘ßÁ≈ √∆Õ ¿π√ Á∂ ’ØÒ ¡≈͉∆ ’≈ √∆Õ ¿π√ Á∂ È≈ ’≈ «Ú⁄ ÿπßÓ‰ Á∂ ’≈È √Ú≈Ó∆ ±Í∂Ù Á∂ ‘Ø «˜¡≈Á≈ ’∆Ï ¡≈ ◊¬∆Õ ‹ÒÁ∆ ‘∆ ¿π‘ «ÁÈ Ú∆ ¡≈«◊¡≈ ‹ÁØ∫ ÁØÚ∂∫ «¬’ Á±‹∂ ˘ «Í¡≈ ’È Òæ◊∂Õ ±Í∂Ù È∂ ¿π√Á∆ ÌÀ‰ È∆Ò± ¡Â∂ ÍæÒÚ∆ Èπß Ú∆ ¡≈͉∆ ÎÓ «Ú⁄ ’ßÓ Á∂ «ÁæÂ≈Õ «¬ßÈ≈ ‘∆ È‘∆∫, √Ú≈Â∆ Á∂ ’≈È ‘∆ ¿π√ Á∂ Ó≈Ó≈ ’ÓÒ’ªÂ «Âz Í ≈·∆ Ú∆ ± Í ∂ Ù Á∆ ÎÓ «Ú⁄ √πÍÚ≈¬∆˜ Á∆ ÈΩ’∆ Òæ◊ ◊¬∂Õ ‘ΩÒ∆ ‘ΩÒ∆ √Ú≈Â∆ ¡Â∂ ±Í∂Ù Á∆ Íz∂Ó ’‘≈‰∆ ‹æ◊ ‹≈«‘ ‘Ø ◊¬∆Õ «¬‘ ◊æÒ √Ú≈Â∆ Á∂ ÿ∂ Ú∆ Í‘πß⁄∆ ª ¿π‘ ÷πÙ √ÈÕ ±Í∂Ù ÍÀ√∂ Ú≈Ò≈ ÒÛ’∆ √∆, «¬√ ’’∂ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ’ج∆ «Áæ’ ȑ∆∫ √∆Õ Í ±Í∂Ù Á∂ «ÍÂ≈ «¬√ Ò¬∆ «Â¡≈ È≈ ‘ج∂Õ ±Í∂Ù √Ú≈Â∆ Á∂ «Í¡≈ «Ú⁄ Á∆Ú≈È≈ √∆Õ ¿π√ È∂ ¡≈͉∂ «ÁÒ Á∆ ◊æÒ Óª 鱧 Áæ√∆ ª ¿π√È∂ ±Í∂Ù È±ß √Ófi≈«¬¡≈ «¬’ «¬’ÒΩ  ≈ Óπ ß ‚ ≈ ˛, ÚË∆¡≈ ÒÛ’∆ È≈Ò Â∂≈ «Ú¡≈‘ ’ª◊∂Õ Í ‹ÁØ∫ ±Í∂Ù È≈ Óß«È¡≈ ª √Ú≈Â∆ ¡Â∂ ±Í∂Ù Á≈ «Ú¡≈‘ ‘Ø «◊¡≈Õ ±Í∂Ù ¡Â∂ √Ú≈Â∆ Á≈ «Ú¡≈‘ ª ‘Ø «◊¡≈ Í √æÂÍ≈Ò «ÂzÍ≈·∆ È∂ ÒÛ’∂ ¡Â∂ ȱߑ ˘ ÿØ∫ ’æ„ «ÁæÂ≈Õ «¬√ ’’∂ ¿π‘ «’≈¬∂ Â∂ Ó’≈È ÒÀ ’∂ «‘ßÁ∂ √ÈÕ √Ú≈Â∆ Á∂ ÿ Ú≈Ò∂ ÷πÙ √È «’¿π∫«’ ¿π‘Ȫ Á∆ ÒÛ’∆ ÷ªÁ∂

ÒÛ’∆ Á∆ Óª ω ◊¬∆Õ ¿π√ È∂ ¡≈͉∆ ÒÛ’∆ Á≈ Ȫ «Á«Ú¡≈ æ«÷¡≈Õ √Ú≈Â∆ ¡≈͉∂ ÿ «Ú⁄ ¿πÒfi ◊¬∆, ¿πË ±Í∂Ù ¡Â∂ È∆Ò± Á∆ ’‘≈‰∆ ¡æ◊∂ ÚæË ◊¬∆Õ ¡≈«÷ ÁØÚª È∂ ’≈È∑Íπ ¤æ‚‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ «Ò¡≈Õ «¬’ ≈ È∆Ò± ±Í∂Ù Á∂ È≈Ò Ìæ‹ ◊¬∆Õ ÿ«Á¡ª È∂ È∆Ò± Á∆ Í≈Ò ’∆Â∆Õ ÂÒ≈Ù∆ «Ú⁄ È∆Ò± Á∂ ’Ó∂ ÂØ ∫ «¬’ √± √ ≈¬∆‚ ÈØ ‡ «Ó«Ò¡≈Õ ¿π√È∂ «Ò«÷¡≈, √Ú≈Â∆ Ó∂∂ Â∂ Ùæ’ ’Á∆ ˛, «¬√ ’’∂ ÓÀ∫ ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ˛, ÓÀ鱧 Òæ̉ Á∆ ’Ø«ÙÙ È≈ ’È≈Õ Á±‹∂ Í≈√∂ ±Í∂Ù Á∂ ÿ∂ Ú∆ «¬’ √± √ ≈¬∆‚ ÈØ ‡ «Ó«Ò¡≈, «‹√ Â∂ «Ò«÷¡≈ √∆ «’ ¿π √ Á∆ ÍÂÈ∆ √Ú≈Â∆ ¿π√ ”Â∂ fi±·∂ ÁØÙ Ò◊≈¿π∫Á∆ ˛, «¬√ ’’∂ ¿π√È∂ ¡≈͉∆ ‹≈È Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ ÁØÚª Á∂ ÿ Ú≈«Ò¡ª 鱧 «Ì‰’ «ÓÒ∆ ª ¿π‘ √Ófi ◊¬∂ «’ ¿π‘ ÁØÚ∂∫ Î≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ √Ú≈Â∆ È∂ ¡≈«÷ Ê≈‰∂ ◊πÓ ß ÙπÁ◊∆ Á∆ «ÍØ‡ «Ò÷Ú≈¬∂Õ «¬√∂ Á«Ó¡≈È Ó’≈È Ó≈Ò’ È∂ √Ú≈Â∆ ÂØ∫ ¡≈͉≈ ÎÒÀ‡ ÷≈Ò∆ ’Ú≈ «Ò¡≈Õ Ï∂ÿ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ú≈Â∆ ¿π√ Íø‚ Á∂ ’ØÒ Í‘πß⁄∆ ‹Ø ¿π√Á∂ √‘π∂ ͱ‹≈ Í≈· ’Á≈ √∆, ¿π√Á≈ Ȫ ≈«‹ßÁ Á±Ï∂ √∆Õ Á±Ï∂ È∂ √Ú≈Â∆ Á∆ ͱ∆ ◊æÒ √π‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π√鱧 ¡≈͉∂ ÿ «Ú⁄ ÍÈ≈‘ Á∂ «ÁæÂ∆Õ ≈«‹ßÁ Á±Ï∂ «Ú¡≈«‘¡≈ √∆, ¿π√ Á∆ ÍÂÈ∆ Ú∆ ¿π√Á∂ È≈Ò «‘ßÁ∆ √∆Õ Á±Ï∂ Á∆¡ª ’Ø«ÙÙª ÂØ∫ Ï≈¡Á ±Í∂√ ¡Â∂ È∆Ò± Á≈ ’ج∆ ÍÂ≈ È≈ Òæ«◊¡≈Õ ±Í∂Ù Á∂ «¬√ Â∑ª Ìæ‹ ‹≈‰ ’≈È √Ú≈Â∆ ’≈Î∆ Íz∂Ù≈È √∆Õ ’ج∆ ‘Ø √Â≈ È≈ Á∂÷ ’∂ ¿π‘ ¡≈͉∆ ’≈ ≈‘∆∫ ¡≈͉∂ Ì≈ Á∂ ÁØ√ ¿π¶«Í’ ◊πÍÂ≈ Á∂ ’ØÒ Í‘πß⁄∆Õ ¿π¶«Í’ ◊πÍÂ≈ Á≈ ¿π√ Á∆ ¤Ø‡∆

«ÚÚ≈Á ÷Û∑≈ ‘Ø «◊¡≈Õ «ÁæÒ∆ «Ú⁄ «¬’æÒ∆ «‘ ’∂ √Ú≈Â∆ È∂ Ì≈Ò ‹≈∆ æ÷∆Õ √Ú≈Â∆ È∂ ¡≈«÷ ‡Ø‘ Ò◊≈ Ò¬∆Õ √Ú≈Â∆ ±Í∂Ù Á∂ È≈Ò Í«‘Òª Ú∆ Ú«ßÁ≈ÚÈ ¡≈ ¸æ’∆ √∆Õ ¡≈«÷ ¿π‘ ¿π√ ‘Ø‡Ò Í‘πß⁄∆, «‹æÊ∂ ’Á∆ ¿π‘ ±Í∂Ù Á∂ È≈Ò π’∆ √∆Õ √Ú≈Â∆ ¿π√ ’Ó∂ «Ú⁄ Í‘πß⁄∆ ª ±Í∂Ù È≈ «Ó«Ò¡≈, Í È∆Ò± ¿πÊ∂ ‘∆ √∆Õ ¿π‘ «Ú¡≈‘∆ ‘ج∆ Òæ◊ ‘∆ √∆ ¡Â∂ ◊Ò∂ «Ú⁄ Óß◊Ò √±Â √∆Õ ¡⁄≈È’ √Ú≈Â∆ 鱧 Á∂÷ ’∂ ¿π√Á∂ ‘ØÙ ¿π‚ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿π‘ ¡≈͉∆ ◊ÒÂ∆ Á∆ Óπ¡≈Î∆ Óß◊‰ Òæ◊∆Õ ± Í ∂ Ù ¿π √ Ú’Â Ï≈‘ «◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿π‘ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈ ª Ï≈‘ ’≈ ÷Û∑∆ Á∂÷ ’∂ √Ófi «◊¡≈ «’ ◊ÛÏÛ ˛Õ ¿π‘ Ï≈‘Ø∫ ‘∆ Ú≈Í√ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ ¿πË √Ú≈Â∆ È∂ È∆Ò± Á∂ «ÓÒ‰ Á∆ √±⁄È≈ Óª 鱧 Á∂ «ÁæÂ∆Õ ıÏ «ÓÒÁ∂ ‘∆ ¿π√ Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ ¡ÂπÒ ¡≈ÍÁ∂ ÁØ√ª È≈Ò Ú«ßÁ≈ÚÈ ¡≈ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ¡ÂπÒ ÁØÚ∂∫ ÌÀ‰ª Á∂ È≈Ò Ú≈Í√ ÂπÈ Òæ«◊¡≈ ª √Ú≈Â∆ È∂ «’‘≈ «’ Í«‘Òª √Ê≈È’ Ê≈‰∂ ⁄æÒØ, ¿πÊ∂ «ÍØ‡ «Ò÷Ú≈Úª◊∂Õ È∆Ò± «¬√ Ò¬∆ «Â¡≈ È‘∆∫ √∆Õ «¬√ ◊æÒ Â∂ ÁØÚ∂∫ ÌÀ‰ª «Ú⁄ ÒÛ≈¬∆ ‘Ø ◊¬∆Õ ◊πæ√∂ «Ú⁄ ¡ÂπÒ È∂ √Ú≈Â∆ Á∆ ’πæ‡Ó≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ ÁØÚª 鱧 ‹ÏÁ√Â∆ √Ú≈Â∆ Ú≈Ò∆ ’≈ «Ú⁄ ÒÀ ’∂ ’≈È∑Íπ Ò¬∆ Ú≈È≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ’≈ ¡ÂπÒ Á≈ ÁØ√ ⁄Ò≈ «‘≈ √∆Õ ’≈È∑Íπ Í‘πß⁄ ’∂ ¡ÂπÒ È∂ √Ú≈Â∆ Á∆ «Ù’≈«¬Â ¡≈͉∆ Óª 鱧 ’∆Â∆ ª ’π√Ó ÌÛ’ ’∂ √Ú≈Â∆ 鱧 Ó≈È Òæ◊∆Õ «’√∂ Â∑ª ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ¤π‚≈ ’∂ √Ú≈Â∆ Á±Ï∂ Á∂ ÿ ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ ¿πË ±Í∂Ù È±ß ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ √Ú≈Â∆ Á±Ï∂ Á∂ ÿ «‘ ‘∆ ˛ ª ¿π√È∂ Á±Ï∂ 鱧 ÎØÈ ’’∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ √Ú≈Â∆ 鱧 ÿØ∫ ’æ„ Á∂Ú∂Õ Í √Ú≈Â∆ Ò¬∆ È≈ Í∂«’¡ª «Ú⁄ «·’≈‰≈ √∆ ¡Â∂ È≈ ‘∆ √‘π«¡≈ «Ú⁄Õ «¬√ ’’∂ Á±Ï∂ È∂ ¡≈͉∂ ÿ «Ú⁄ ¿π√鱧 ÍÈ≈‘ «ÁæÂ∆Õ ≈«‹ßÁ Á±Ï∂ Á∆ Íz∂Ù≈È∆

Ê≈‰∂ ¡æ◊∂ ËÈ∂ ¿πÂ∂ ÏÀ·∂◊∆Õ «¬‘ ıÏ ¡ıÏ≈ª «Ú⁄ ÎÀÒ ◊¬∆ ¡Â∂ Íπ«Ò√ È∂ Âπß ¡À’ÙÈ «Ò¡≈Õ ◊æÒ ÎÀÒ ◊¬∆ ª ÙÓ Á∂ Ó≈∂ √Ú≈Â∆ Á∂ «ÍÂ≈ ≈«‹ß Á  Ùπ ’ Ò≈ È∂ ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ ’ Ò¬∆Õ Íπ«Ò√ 鱧 ¿π√Á∆ ÍÂÈ∆ Á∆ ◊æÒ Â∂ Ô’∆È È≈ ¡≈«¬¡≈ ª ¿π‘Ȫ È∂ ‹ª⁄ ’∆Â∆Õ «¬√ ÁΩ≈È √±⁄È≈ «ÓÒ‰ Â∂ «ÙÂ∂Á≈ Ú∆ ¡≈ ◊¬∂Õ Òæ◊Ìæ◊ ÁØ ÿø‡∂ Ï≈¡Á ’π√Ó Ùπ’Ò≈ È∂ «¬’ √±√≈¬∆‚ È؇ Íπ«Ò√ 鱧 «ÁæÂ≈, «‹√ Â∂ ’¬∆ Ê≈Úª Â∂ ’«‡ß◊ √∆ ¡Â∂ ÁØ «ÂßÈ ÒØ’ª Á∆ ≈¬∆«‡ß◊ Òæ◊Á∆ √∆Õ √±√≈¬∆‚ È؇ «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ √∆ «’ «Ú⁄’≈Ò∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ Á∂ ÍÂ∆ ¡Â∂ ¿π √ Á∂ √‘π  ∂ ÿ Ú≈Ò∂ ¿π‘Ȫ ÂØ∫ ÍÀ√∂ Óß◊Á∂ ‘ÈÕ Úæ‚∆ ÒÛ’∆ È∆Ò± Á∂ È≈ √≈‚∂ Í«Ú≈ 鱧 ‹≈È ÂØ∫ Ó≈È Á∆¡ª ËÓ’∆¡ª «ÓÒ ‘∆¡ª ‘ÈÕ Íπ«Ò√ È∂ Ò≈Ù ÍØ√‡ Ó≈‡Ó Ò¬∆ Ì∂‹ «ÁæÂ∆Õ ⁄Ω∫’∆ «¬ß⁄≈‹ ¿πÂ∂ Ú∆ ÁØÙ Òæ◊∂ ª ‹ÈÂ≈ ÌÛ’ ◊¬∆ ¡Â∂ Íπ«Ò√ Á∂ «÷Ò≈Î È≈¡∂Ï≈˜∆ ’∆Â∆Õ Á√Ò «ÓzÂ’ Á∆ Úæ‚∆ ÒÛ’∆

√π‰Á∂ ‘∆ √Ì ¿πÊØ∫ «÷√’‰ Òæ◊∂Õ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∂ Í«Ú≈ È≈Ò ‹πÛ∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡π‰ ’πÓ≈ È∂ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó «ÍØ‡ Â∂ Ùæ’ Íz◊‡ ’∆Â≈ ª ÒØ’ª È∂ ÁπÏ≈≈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ’Ú≈¬∂ ‹≈‰ Á∆ Óß◊ ’∆Â∆Õ ¡À√. ¡À√. Í∆. È∂ Áπ Ï ≈≈ ÍØ √ ‡ Ó≈‡Ó ’Ú≈¿π‰ Á∂ ¡≈Á∂Ù Á∂ «ÁæÂ∂Õ «¬’ Í≈√∂ Íπ « Ò√ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ⁄æÒ ‘∆ √∆ ¡Â∂ Á±‹∂ Í≈√∂ ¿π√Á∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ È∂ √ÍÙ‡ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ ¿π√Á∂ «ÍÂ≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ¿π√Á∆ Óª ¡Â∂ Ó≈«Ó¡ª È∂ «ÓÒ ’∂ ’∆Â∆ ˛Õ √Ú≈Â∆ È∂ Áæ«√¡≈ «’ √ØÓÚ≈ Á∆ √Ú∂ ’∆Ï A@ Ú‹∂ ‹ÁØ∫ ¿π√Á∂ «ÍÂ≈ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á≈ ÎØÈ ¡≈«¬‡≈ ª ¿π‘Ȫ «’‘≈ «’ Âπ‘≈‚∆ Óª ¡Â∂ Ó≈«Ó¡ª È∂ ÓÀ鱧 Íz∂Ù≈È ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ÓÀ∫ Â∂∂ ◊«‘‰∂ ÂÀÈß± Á∂‰≈ ⁄≈‘ßÁ π ≈ ‘ªÕ «¬√ ’’∂ Âπ‘≈‚∂ Ó≈Ó≈ Á∂ ÿ ◊«‘‰∂ ÒÀ‰ ‹≈ «‘≈ ‘ªÕ √Ú≈Â∆ È∂ ¡æ◊∂ Áæ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫ «ÍÂ≈ ◊«‘‰∂ ÓØÛÈ È‘∆∫ ¡≈¬∂ ª ¿π√ È∂ Ù≈Ó∆ ’∆Ï D Ú‹∂ ¿π‘Ȫ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò Â∂ ÎØÈ «ÓÒ≈«¬¡≈Õ ¿πË ÎØÈ È≈ ¸æ«’¡≈ «◊¡≈ ª ¿π√ È∂ Óª 鱧 ÎØÈ ’∆Â≈Õ Óª È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ ÎØÈ ’æ‡ «ÁæÂ≈ «’ ÓÀ∫ ˜±∆ ’ßÓ ’ «‘≈ ‘ª, ¡æ‹ ÂØ∫ Ï≈¡Á 屧 ÓÀ鱧 ÎØÈ È≈ ’È≈Õ √Ú≈Â∆ Á∂ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π ‘ «ÍÂ≈ ȱ ß «ÓÒ‰ ÈÚ≈‹◊ß‹ √«Ê ¿π‘Ȫ Á∂ ÿ Í‘πß⁄∆ ¡Â∂ ÍÛΩ√ «Ú⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆ «¬’ √‘∂Ò∆ 鱧 «ÍÂ≈ 鱧 ÏπÒ≈ ’∂ «’‘≈, √‘∂Ò∆ È∂ ÓπÛ ’∂ Áæ « √¡≈ «’ ÿ Á≈ «‹ß Á ≈ Òæ«◊¡≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ ÊØÛ∑∆ Á∂ Ï≈¡Á ¿π√ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ”Â∂ ¡ÂπÒ Á≈ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ «’ «ÍÂ≈ È∂ Ϊ√∆ Ò◊≈ Ò¬∆ ˛ ¡Â∂ ¿π ‘ ¿π‘Ȫ 鱧 À∫ÏØ ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «¬√ Â∂ ¿π‘ Âπß À∫ÏØ ‘√ÍÂ≈Ò Í‘πß⁄∆, Í ¿πÊ∂ ’ج∆ È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π‘ ˛Ò‡ ‘√ÍÂ≈Ò ◊¬∆ ª ¿πÊ∂ Ú∆ ’ج∆ È‘∆∫ √∆Õ √Ú≈Â∆ È∂ ¡æ◊∂ Áæ«√¡≈ «’ ˛Ò‡ ‘√ÍÂ≈Ò ÂØ∫ ¿π‘ «√æË∂ ÿ Í‘πß⁄∆, «‹æÊ∂ «ÍÂ≈ Á∆ Ò≈Ù æ÷∆ «ÓÒ∆Õ √Ú≈Â∆ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ ¿π√ Á∆ Óª ¡Â∂ «ÍÂ≈ «Ú⁄ ’Á∆ È‘∆∫ ωÁ∆ √∆Õ Óª Ò≈Ò⁄∆ Íz«ÚÂ∆ Á∆ √∆, «ÍÂ≈ «¬√ ◊æÒ Á≈ «ÚØË ’Á∂ √ÈÕ Óª ¡≈͉∂ Ì≈Úª Á∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¡’√ ¿π√ Á∂ «ÍÂ≈ 鱧 ’πæ‡ «Á¡≈ ’Á∆ √∆ Í ¿π‘ ÏÁÈ≈Ó∆ Á∂ ’≈È «’√∂ 鱧 ’πfi È‘∆∫ Áæ√Á≈ √∆Õ Á±‹∂ «ÁÈ ‚≈’‡ª Á∂ ÍÀÈÒ ÂØ∫ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∆ Ò≈Ù Á≈ ÁπÏ≈≈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ‘Ø«¬¡≈Õ «¬√ ÍÀÈÒ «Ú⁄ ‚≈. √π Ë ∆ ’«‡¡≈, ‚≈. ¡«ÈÒ Ùπ’Ò≈ ¡Â∂ «‚͇∆ √∆ ¡ÀÓ.˙. Ù≈ÓÒ √ÈÕ Ú∆‚∆˙◊z≈Î∆ ’’∂ ’∆Ï ‚∂„ ÿø‡∂ «Ú⁄ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ÁπÏ≈≈ ‘ج∂ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó «Ú⁄ Ú∆ ◊Ò≈ Á∂ ’∂ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ «ÍØ‡ ¡≈¬∆ ¡Â∂ «ÓzÂ’ Á∂ √∆ ¿πÂ∂ I √懪 «ÓÒ∆¡ªÕ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∆ Ò≈Ù ¿π‘Ȫ Á∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁæÂ∆ ◊¬∆Õ ¿π√∂ «ÁÈ ¿π√ Á≈ ¡ß«ÂÓ √√’≈ Ú∆ ’ «ÁæÂ≈ «◊¡≈Õ ¡◊Ò∂ «ÁÈ √Ú≈Â∆ «ÂzÍ≈·∆ È∂ «¬’ «ÍØ‡ Íπ«Ò√ 鱧 «ÁæÂ∆, «‹√ «Ú⁄ ¿π√ È∂ ¡≈͉∆ Óª ’π √ Ó Ùπ ’ Ò≈, Ó≈Ó≈ ’ÓÒ’ªÂ,

‘Ø∫Á ◊π¡≈¿π∫Á∂ ‹≈ ‘∂ È∂ «Íø‚ª Á∂ √ªfi∂ ‡ØÌ∂ ⁄È‹∆ «◊ºÒ √Ó≈Ò√ «¬º’ √Óª √∆ ‹ÁØ∫ Í≥‹≈Ï Á∂ ¤ºÍÛª ˘ “«Í≥‚ª Á≈ «Ù≥◊≈“ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ ’¬∆ ¤ºÍÛ Âª ¡ÀÈ∂ ı»Ï√» ‘∞≥Á∂ √È «’ «Í≥‚ Á∆ ͤ≈‰ ‘∆ ¤ºÍÛª ’’∂ ‘∞≥Á∆ √∆Õ Íπ≈‰∂ Ϙ∞◊ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¤ºÍÛ «Í≥‚ª Á≈ ◊«‘‰≈ ‹ª √Ó≈«¬¡≈ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ’¬∆ ¤ºÍÛª Á∆ ª «ÍÂª Úª◊ Á∆Ú∂ ‹ª «⁄≈◊ ‹◊≈ ’∂ Í»‹≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ Íπ≈‰∂ Ú∂«Ò¡ª «Úº⁄ ¤ºÍÛ ÒØ’ª Á∆ ؘ≈È≈

Ï≈’∆ «‹È∑ª Á∆¡ª ˜Ó∆Ȫ ¤ºÍÛª È≈Ò Òº◊Á∆¡ª ‘È, ¿∞‘ Ú∆ «Ò‘≈˜ È‘∆∫ ’Á∂, ÏÒ«’ Ò◊≈Â≈ ¤ºÍÛª ÚºÒ ÿ∞√ÍÀ· ’∆ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ’Á∂ ¿∞‘ Úº‡ª Á∆ ¤ª◊-«¤≥◊≈¬∆ Ï‘≈È∂, ’Á∂ ¿∞‘ ÷∂ Ú≈‘∞‰ ‹ª ¿∞µ⁄≈-È∆Úª ’È Á∂ Ï‘≈È∂, ’Á∂ Áº÷ Ò≈¿∞‰ ‹ª Íπº‡‰ Á∂ Ï‘≈È∂, «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ÍÂ≈ È‘∆∫ «’≥È∆¡ª ’Øfi∆¡ª ⁄≈Òª ⁄ºÒ ’∂ ¤ºÍÛª ”Â∂ ’Ϙ≈ ’∆ ‹≈ ‘∂ ‘È «‹√ ’’∂ ¤ºÍÛª Á≈ Íπ≈ÂÈ «ÚÙ≈Ò ¡≈’≈ Ò◊≈Â≈ √≥’∆È ‘∞≥Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¤ºÍÛª

‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª Á∆ ‘∆ ’‘≈‰∆ “‚º’ Ï∆‚ Ï»‡∆“ («‹√ ˘ “’∂Ò≈ Ï»‡∆“ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À) Á∆ ‘À «’¿∞∫«’ Í≥‹≈Ï √‡∂‡ √≈«¬≥√ ¡À∫‚ ‡À’È≈ÒØ‹∆ Áπ¡≈≈ ¤ºÍÛª «Úº⁄ ‹Ï∂ Ú‹Ø∫ ¤º‚∆ «¬‘ Ï»‡∆ «‹ºÊ∂ ¤ºÍÛª Á∂ ◊≥Á∂ Í≈‰∆ Â∂ ◊≥Á◊∆ Á∂ ¡≥Ùª ˘ ¡≈͉∂ «Úº⁄ √Ó≈¿∞∫Á∆ ‘À, ¿∞µÊ∂ «¬‘ ÍÙ»-Í≥¤∆¡ª Á∆ ‹≈È Á≈ ÷Ω¡ Ú∆ ωÁ∆ ‘ÀÕ ’¬∆ ÍÙ» ¤ºÍÛª Áπ¡≈Ò∂ (⁄πÎ∂∂) ⁄Á∂⁄Á∂ ’∂Ò≈ Ï»‡∆ Á∆ ‘«¡≈ÚÒ Á∂÷ ’∂ ¿∞√ ˘ ⁄È Ò¬∆ ‹ªÁ∂ ‘È Â∂

«˜≥Á◊∆ Á≈ ¡‡∞º‡ ¡≥◊ ‘∞≥Á∂ √È «‹√ ’’∂ ÒØ’ ¤ºÍÛª «Úº⁄ ’ºÍÛ∂ ËØ∫Á∂, ÍÙ»¡ª ˘ Í≈‰∆ «Í¡≈¿∞∫Á∂, È∞‘≈¿∞∫Á∂, «¬ºÊØ∫ Â’ «’ ı∞Á Ú∆ È‘≈ ÒÀ∫Á∂ √È «‹√ ’’∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¤ºÍÛª Á∆ √πº⁄Â≈ Â∂ √¯≈¬∆ º÷‰≈ «Í≥‚ Á≈ “Í«‘Ò≈ ¯˜“ ‘∞≥Á≈ √∆Õ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ÓÈ∞º÷ È∂ ¡≈Ëπ«È’Â≈ Á≈ Ú√Â Í«‘È «Ò¡≈, «Â¿∞∫«Â¿∞∫ ¤ºÍÛª Á≈ √π‘ºÍ‰ ◊≥ËÒ≈ ‘∞≥Á≈ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ÓÈ∞º÷ È∂ ÿª, ◊Ò∆¡ªÈ≈Ò∆¡ª Á≈ ◊≥Á≈ Í≈‰∆, √∆Ú∂‹ Á≈ Í≈‰∆, «¬º‡ª, ØÛ∂, ’≥’, «Óº‡∆, ∂Â≈, ÓÒÏ≈ ¡Â∂ ¡«‹‘≈ ’∞fi √πº‡ ’∂ ¤ºÍÛª ˘ ÌÈ≈ Ù∞» ’ «ÁºÂ≈ ÂÁØ∫ ÂØ∫ ‘∆ ¤ºÍÛª Á∆ ‘Ø∫Á ”Â∂ ÷Â∂ Á∂ ϺÁÒ Ó≥‚≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂Õ «‘≥Á∆-÷»≥‘Á∆ ’√ ¤ºÍÛª Á∆ Ò◊≈Â≈ ‘∞≥Á∆ “’Ϙ≈’≈∆ Íz«ÚÂ∆“ È∂ Í»∆ ’ «ÁºÂ∆Õ ¤ºÍÛª ”Â∂ ’Ϙ≈ ’È Ú≈Ò∂ «¬‘ ¿∞‘ ÒØ’ ‘È «‹‘Û∂ ¡≈È∂-Ï‘≈È∂ E ‹ª A@ ÓÒ∂ ‹◊∑≈ ÷∆ÁÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ‹◊∑≈ E ‹ª A@ ÓÒ∂ È≈ «‘ ’∂ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ ’È≈Òª Â’ Í‘∞≥⁄ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’¬∆ ÿª È∂ ª ¤ºÍÛª «Úº⁄ ÍÙ» Ï≥ȉ ‹ª »Û∆¡ª Ò≈¿∞‰ Á∂ Ï‘≈È∂ Ú∆ ’Ϙ≈ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

Á∆¡ª ÷≥Á’ª (Ï≥È∑ª) ”Â∂ Òº◊∂ Áº÷ª ˘ ¤ª◊‰≈, Úº„‰≈ ‹ª Íπº‡‰≈ Ú∆ ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ «⁄≥Â≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Áº÷ª «Úº⁄ ’¬∆ Á÷ºÂ ª ¡«Â Íπ≈‰∂, Ì≈Ú Í»Ú‹ª Úª◊ Í»‹‰ÔØ◊ √È, ‹Ø «’ ÓÈ∞º÷ Á∆ “ÒØÌ∆ Íz«ÚÂ∆“ ’≈È ¡≈͉∆ ‘Ø∫Á ◊∞¡≈ ⁄πº’∂ ‘È Í Ò≈Ò⁄Úº√ ÓÈ∞º÷ È‘∆∫ ‹≈‰Á≈ «’ ¡«‹‘∂ Áº÷ª ˘ Íπº‡ ’∂ ¡≈͉∆ ‘Ø∫Á ˘ Ú∆ ÷Â≈ ÍÀÁ≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ «’ √’≈ Áπ¡≈≈ ÓÈ∂◊≈ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï √‡∂‡ √≈«¬≥√ ¡À∫‚ ‡À’È≈ÒØ‹∆ ÔØ‹È≈Úª «‘ ¤ºÍÛª Á∆ ‘Ø∫Á ¡Â∂ ı»Ï√»Â∆ ˘ √≥Ì≈Ò‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Í «¬‘ Ú∆ “¡≥È∑∂ ˘ Ì∞¡≈‡‰∆“ Á∂ ’∂ ¤º‚‰ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ‘À «’¿∞∫«’ ÓÈ∂◊≈ ÔØ‹È≈ «‘ ¤ºÍÛª Á∆ √¯≈¬∆ ª ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À Í «‹‘Û∆ «Óº‡∆ ‹ª ◊≥Á-«ÍºÒ Ï≈‘ ’º«„¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√ ˘ Ï≈‘ Á» √πº‡‰ Á≈ ’ج∆ ÍzÏ≥Ë È‘∆∫Õ ¿∞√ ˘ ¤ºÍÛª Á∂ «’È≈«¡ª È≈Ò «¬’º·≈ ’ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Â∂˜ Ó∆∫‘ ÍÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞‘ ’∞fi ’∞ ª ∞Û∑ ’∂ ÁπÏ≈≈ ¤ºÍÛª «Úº⁄ ⁄Ò≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ’∞fi (√Û’ª, √«Â¡ª, Í◊‚≥‚∆¡ª ¡Â∂ ◊Ò∆¡ª «Úº⁄) ◊’ Á≈ »Í Ë≈È ’’∂ ≈‘◊∆ª Ò¬∆ Óπ√∆Ï ω ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¡È∂’ª ‘≈Á«√¡ª ˘ Ú∆ √ºÁ≈ «Á≥Á≈

¿∞‘ ¿∞√ «Úº⁄ ÷πºÌ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ï»‡∆ «˜¡≈Á≈ √≥ÿ‰∆ ‘؉ ’’∂ «¬√ «Úº⁄ ÷πºÌ∂ ÍÙ»-Í≥¤∆¡ª Á≈ ÍÂ≈ È‘∆∫ ⁄ÒÁ≈Õ ‹∂ ÍÂ≈ Òº◊ Ú∆ ‹≈Ú∂ ª ¿∞È∑ª ˘ Ï≈‘ ’º„‰≈ Ï‘∞ ÓπÙ’Ò ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Á»‹∆ ◊ºÒ Ó∆∫‘ √Ó∂∫ ¤ºÍÛª «Úº⁄ «˜¡≈Á≈ Í≈‰∆ ÌÈ ’≈È «¬‘ Ï»‡∆ ¤ºÍÛª Á∂ È≈Ò Òº◊Á∆¡ª «ÎÈ∆¡ª «Úº⁄Ø∫ Á∆ ÒØ’ª Á∂ ÿª Â’ Í‘∞≥⁄ ‹ªÁ∆ ‘À «‹√ ’≈È ¤ºÍÛª Á∂ È≈Ò Òº◊Á∆¡ª «ÎÈ∆¡ª «Úº⁄Ø∫ Á∆ Òßÿ‰≈ ÓπÙ’Ò ‘∞≥Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬√ Ï»‡∆ Â∂ ◊≥Á-«ÍºÒ Á∆ ÏÁÏ» Á»-Á» Â’ Ó≈È Òº◊ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞∫‹ Ú∆ ¡º‹-’ºÒ∑ ÿª Á∂ Í≈‰∆ Á≈ ª ¤ºÍÛª «Úº⁄ («’√∂ Ú∆ „≥◊ È≈Ò) «È’≈√ ‘À Í ¤ºÍÛª Á∂ Í≈‰∆ Á≈ ÷∂ª ‹ª ‚∂Ȫ «Úº⁄ Ï‘∞ ‘∆ ÿº‡ «‹√ ’≈È √≈Òª-ϺË∆ ÷Û∑≈ Í≈‰∆ ÏÁÏ» Ó≈È Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À «‹√ ÂØ∫ ÓÒ∂∆¡≈, ‘À˜≈, Í∆Ò∆¡≈ ¡≈«Á Ï‘∞ √≈∆¡ª Ò≈«¬Ò≈‹ Ï∆Ó≈∆¡ª ¡Â∂ ¡Ò≈Óª ÍÈÍÁ∆¡ª ‘È, ‹Ø ÓÈ∞º÷∆ «˜≥Á◊∆ Ò¬∆ Ï‘∞ ÿ≈Â’ ‘ÈÕ

””

ÙÙ∆’ªÂ, ‘«’ªÂ «Âz Í ≈·∆ ¡Â∂ Ó≈Ó≈ Á∂ ÒÛ’∂ ¡‹∆ ¿πÂ∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∆ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈Õ ¿π√È∂ ¡≈͉∆ «Ù’≈«¬Â «Ú⁄ √ÍÙ‡ «Ò«÷¡≈, Ó∂∆ Óª ¡Â∂ Ó≈Ó≈ Ó∂∂ÍÂ∆ πÍ∂Ù Á∆ √ßÍÂ∆ ‘Ûæ͉≈ ⁄≈‘πßÁ∂ √ÈÕ Ó∂∂ Í∂’∂ Ú≈«Ò¡ª È∂ Ó∂∂ „≈¬∆ Òæ÷ Á∂ ¿π‘ ◊«‘‰≈ ¡Â∂ „≈¬∆ Òæ÷ πͬ∂ Ú∆ ‘ÛæÍ Ò¬∂ √È, ‹Ø ÓÀ∫ ¡Ó≈È Á∂ ÂΩ Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ ’ØÒ æ÷∂ √ÈÕ Óª ⁄≈πßÁ∆ √∆ «’ ÓÀ∫ ±Í∂Ù ÂØ∫ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª 鱧 «Á¡ªÕ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ ¿π‘Ȫ Á≈ ’ج∆ √≈Ê È≈ «ÁæÂ≈ ª Ó∂∆ Óª ’π√Ó Ùπ’Ò≈ È∂ ±Í∂Ù È±ß Ó∂∆ Úæ‚∆ ÌÀ‰ È∆Ò± Á∂ Íz∂Ó ‹≈Ò «Ú⁄ Î√Ú≈ «ÁæÂ≈ ¡Â∂ ÁØÚª Á≈ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ «ÁæÂ≈Õ «¬Ô Â∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ÿ Ú≈«Ò¡ª Á∂ «÷Ò≈Î Ê≈‰∂ «Ú⁄ «ÍØ‡ «Ò÷Ú≈¬∆Õ Ó∂∂ «ÍÂ≈, Óª ¡Â∂ Ó≈Ó∂ È∂ «¬‘Ȫ ‘’ª Á≈ «ÚØË ’∆Â≈Õ «¬Ô∂ Á∂ ’≈È ¿π‘Ȫ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’ «ÁæÂ∆ ◊¬∆ ¡Â∂ Ï⁄≈¡ «Ú⁄ ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ Á∆ ’‘≈‰∆ ω≈ «ÁæÂ∆Õ √Ú≈Â∆ Á∆ «¬√ «ÍØ  ‡ Â∂ Íπ«Ò√ È∂ Í⁄≈ Á‹ ’’∂ ’≈Ú≈¬∆ ¡≈ßÌ ’ «ÁæÂ∆Õ «¬√ «Ú⁄ «ÓzÂ’ Á∆ ÍÂÈ∆ ¡Â∂ «ÂßÈ∂ √≈«Ò¡ª ¡Â∂ «¬’ √≈Ò∂ Á∂ ÒÛ’∂ ¡‹∆Â È±ß È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈Õ ’∂√ Á‹ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ª⁄ ¡≈ßÌ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ Íπ«Ò√ ‘π‰ √ϱ Òæ Ì ‘∆ √∆Õ «¬Ô ’’∂ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª «ÓzÂ’ Á∂ ÒÛ’∂ ¡ÂπÒ √Ó∂ √≈∂ ÁØÙ∆¡ª Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÈßÏ ÒÀ ’∂ ´’∂ÙȪ Á≈ ÍÂ≈ ’∆Â≈Õ È≈Ò ‘∆ √Ú≈Â∆ ¡Â∂ ±Í∂Ù «ÂzÍ≈·∆ Á∆ ´’∂ÙÈ Ú∆ ÍÂ≈ ’È∆ Ùπ± ’∆Â∆Õ «¬√∂ Á∂ È≈Ò ÁØÙ∆¡ª Á∂ «Ï¡≈È ÒÀ‰∂ Ùπ± ’∆Â∂Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¡ÂπÒ Ùπ’Ò≈ ÂØ∫ Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ¡ÂπÒ ¡Â∂ ¿π√ Á∆ Óª ’π√Ó Á∂ «Ï¡≈Ȫ «Ú⁄ ’¬∆ «ÚØË≈Ì≈√ √ÈÕ «¬‘∆ È‘∆∫ ¡ÂπÒ È∂ ÿ‡È≈ Á∂ Ú’Â «¬æË ¿πË ‘؉ Á∆ ◊æÒ Áæ√∆, ¿πÊ∂ ¿π√ Á∆¡ª Á∆¡ª ´’∂ÙȪ È‘∆∫ «ÓÒ∆¡ªÕ ¿π‘ Ùæ’ Á∂ ÿ∂∂ «Ú⁄ ¡≈ «◊¡≈Õ «ÓzÂ’ Á∂ «¬’ √≈Ò∂ ¡Â∂ ÍÂÈ∆ ’π√Ó Á∆ ´’∂ÙÈ ÿ‡È≈ Á∂ √Ó∂∫ «ÓzÂ’ Á∂ ÿ Á∂ ¡≈√ Í≈√ Í≈¬∫ ◊¬∆Õ «¬‘ Ú∆ Ùæ’ Á∂ ÿ∂∂ «Ú⁄ √∆ Í Íπ«Ò√ 鱧 ‘≈Ò∂ Íπ÷Â≈ √ϱª Á∆ ÒØÛ √∆Õ «¬√ ’’∂ √±√≈¬∆‚ È؇ Á∆ ¡√Ò∆¡Â ‹ª⁄‰ Á∂ Ò¬∆ «ÓzÂ’ Á∆ √’≈∆ Ò≈◊Ïπæ’ ¡Â∂ √±√≈¬∆‚ È؇ Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ˛∫‚≈¬∆«‡ß◊ ¡À’√ÍØ‡ Á∂ ’ØÒ Ò÷È¿± Ì∂ ‹ ∆Õ ¡Âπ Ò Á≈ ÁØ √  ¿π¶«Í’ ◊πÍÂ≈ Ú∆ Ùæ’ Á∂ ÿ∂∂ «Ú⁄ √∆Õ Íπ « Ò√ Á≈ ¡Èπ Ó ≈È √∆ «’ ¿π¶«Íø’ 鱧 √Ì ’πfi ÍÂ≈ ˛Õ Íπ«Ò√ ¿π√ Â∂ Ș æ÷ ‘∆ √∆Õ ¡ÂπÒ ¡Â∂ ¿π√Á∂ ÁØ√ª ÂØ∫ Íπ椫◊æ¤ ’∆Â∆ ª ¿π√ Á∂ ÁØ√ª È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π‘ ÒØ’ ÓÁÁ Á∂ Ò¬∆ ‘√ÍÂ≈Ò Âæ’ ˜± ◊¬∂ √È, «¬√ Ï≈∂ ¿π‘Ȫ 鱧 «˜¡≈Á≈ È‘∆∫ ÍÂ≈ ˛Õ «¬√ Íπ椫◊æ¤ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ùæ’ Á∆ √± ¬ ∆ ¡Âπ Ò ”Â∂ ¡≈ «‡’∆Õ «¬√∂ «Ú⁄’≈ ÍÂ≈ Òæ«◊¡≈ «’ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∆ ÓΩ ‘ج∂ ‘≈Ò∂ BD ÿø‡∂ Ú∆ È‘∆∫ Ï∆Â∂ ‘È «’ ¡ÂπÒ È∂ È◊ «È◊Ó È±ß ¿π‘Ȫ Á∂ ‚ÀÊ √‡∆«Î’∂‡ Ò¬∆ ¡˜∆ Á∂ «ÁæÂ∆ ˛Õ Íπ«Ò√ 鱧 «¬‘ ◊æÒ ¡‹∆Ï Òæ◊∆, «’¿π∫«’ ¡≈Ó ÂΩ Â∂ ÒØ’ Â∂Ú∆∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «ÓzÂ’ Á∂ ‚ÀÊ √‡∆«Î’∂‡ Á∂ Ò¬∆ ÁΩÛÁ∂ ‘ÈÕ ‹Á«’ ¡ÂπÒ BD ÿø‡∂ «Ú⁄ ‘∆ ‚ÀÊ √‡∆«Î’∂‡ Á∂ Ò¬∆ Ìæ‹ «‘≈ √∆Õ Íπ«Ò√ ‹ª⁄ ⁄æÒ ‘∆ √∆ «’ ˛∫‚ ≈¬∆«‡ß◊ Ó≈«‘Á∆ «ÍØ‡ ¡≈ ◊¬∆Õ «¬√ Á«Ó¡≈È √Ú≈Â∆ «ÂzÍ≈·∆ È∂ ¡À√. ¡À√. Í∆. ˘ «ÓÒ ’∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π√ Á∂ ÁØÙ∆ Ó≈Ó≈ ¡Â∂ Óª ¿π√鱧 ÎØÈ Â∂ ËÓ’∆¡ª Á∂ ‘∂ ‘È «’ «ÍØ‡ Ú≈Í√ ÒÀ ÒÚ∂, ÚÈ≈ ·∆’ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ √Ú≈Â∆ È∂ √πæ«÷¡≈ Á∆ Óß◊ ’∆Â∆Õ Íπ « Ò√ È∂ ÁØ Ù ∆¡ª «÷Ò≈Î Âπ  ß Â ’≈Ú≈¬∆ ’È Á≈ ¡≈Á∂ Ù «Áæ  ≈Õ ¡≈«÷ Íπ « Ò√ È∂ ¿π ‘ Ȫ √≈«¡ª 鱧 «‘≈√ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ ¿π‘Ȫ Á∆ «ÈÙ≈ÈÁ∂‘∆ ¿πÂ∂ Úæ‚∂ Ì≈ ‘«’ªÂ «ÂzÍ≈·∆ ˘ Ú∆ «‘≈√ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ Íπ«Ò√ ÓπÂ≈Ï’ Íπ椫◊æ¤ «Ú⁄ ’π√Ó Ùπ’Ò≈ È∂ √Ú∆’≈ ’∆Â≈ «’ ¿π √ Á∆ Úæ ‚ ∆ ÒÛ’∆ È∆Ò± È∂ «Ú⁄’≈Ò∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ Á∂ ÍÂ∆ ±Í∂Ù È≈Ò ÒÚ ÓÀ«‹ ’Ú≈¬∆ √∆Õ Ï≈¡Á «Ú⁄ ±Í∂Ù È∂ ¿π√鱧 ¤æ‚ «ÁæÂ≈ √∆Õ «¬√ ’’∂ È∆Ò± È∂ ±Í∂Ù ¡Â∂ ¿π√ Á∂ ÁØ√ª Á∂ «÷Ò≈Î ◊À∫◊∂Í Á≈ ÁØÙ Ò◊≈¿π∫Á∂ ‘ج∂ «ÍØ‡ Á‹ ’Ú≈¬∆ √∆Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ √ÓfiΩÂ≈ ’È Á∂ Ò¬∆ ¿π‘ ±Í∂Ù ÂØ∫ E@ Òæ÷ Á∆ Óß◊ ’ ‘∆ √∆Õ Ó∂∂ ÍÂ∆ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ «¬√ Á≈ «ÚØ Ë ’ ‘∂ √È ¡Â∂ «Ú⁄’≈Ò∆ ÒÛ’∆ √Ú≈Â∆ Á∂ ◊«‘‰∂ ¡Â∂ „≈¬∆ Òæ÷ πͬ∂ Ú≈Í√ ’È Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈ ‘∂ √È, ‹Ø Ó∂∂ Ì≈ ÷⁄ ’ ¸æ’∂ √ÈÕ «¬√ ’’∂ ¿π√ È∂ Ì≈Úª Á∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ ÍÂ∆ Á∆ ‘æ«Â¡≈ ’∆Â∆ ˛ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ±Í Á∂‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ ’π√Ó È∂ Áæ«√¡≈ «’ ¿π‘ ÒØ’ ≈«‹ßÁ Ùπ’Ò≈ Á∆ Ò≈Ù Á≈ ÍØ√‡ Ó≈‡Ó È‘∆∫ ’Ú≈¿π‰≈ ⁄≈‘πßÁ∂ √È, Í Íπ « Ò√ È∂ ÍØ √ ‡ Ó≈‡Ó ’Ú≈«¬¡≈, «‹√ Â∂ ‘æ«Â¡≈ Á≈ ≈˜ ÷π æ Ò ∑ «◊¡≈Õ ’π √ Ó È∂ √Ø « ⁄¡≈ «’ Ùπ’Ò≈ Á∂ ÓÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π√Á∂ Óπß‚∂ ≈«‹ßÁ 鱧 ÈΩ’∆ «ÓÒ ‹≈Ú∂◊∆ Í ¿π‘ Í’Û∂ ◊¬∂Õ


15

Í«‘Ò∂ √Î∂ Á∆ Ï≈’∆

¡≈͉∂ ‘∆ Á∂Ù ”⁄ ÿº‡ «◊‰Â∆ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¬∆√≈¬∆! Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈ʉ Á∂ ’≈ÂÒ Â∂ ÏÒ≈Â’≈∆ ˘ DE √≈Ò ’ÀÁ

¡≈͉∂ ‘∆ ¡◊Ú≈ ‹Ó∑≈ ’≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈¢ Í∞«Ò√ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚßÏ ”⁄ ‘∆ ͇∂Ò ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈Ê∆ 鱧 «ˆz¯Â≈ ’ «Ò¡≈ √∆¢ ¡Á≈Ò ”⁄ ͇∂Ò Á∂ «¬’Ï≈Ò∆¡≈ «Ï¡≈È Á∂ Ï≈¡Á «Ú≈‹ È∂ ¡◊Ú≈ Á∆ ÔØ‹È≈ ”⁄ ¡≈͉∆ ÙÓ± Ò ∆¡Â Óß È Ò¬∆¢ Òß ‚ È Á∆ √≈¿± Ê Ú≈’ ’≈¿± È ¡Á≈Ò È∂ «Í¤Ò∂ Ù∞º’Ú≈ 鱧 «Ú≈‹ ȱ ß «Âß È √≈Ò Á∆ √˜≈ √∞‰≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∂ «Í¡≈ Á≈ ÙØÙ‰ ’∆Â≈¢

Í≥‹≈Ï ”⁄ Ó∆ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ Ì∂«‹¡≈ √∆ ¡Â∂ Í∂‡, ¤Ø‡∆ ¡≈ ÂÛ∆ Á≈ «‘º√≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∆ ‘Ø √Óº◊∆, ◊∞Á∂ Á≈ «‘º √ ≈, «Âº Ò ∆ ¡Â∂ ÁØ Ú ∂ ◊∞  Á∂ √À«‰’ ‹≈ ⁄ Ò¬∆ Ì∂‹∂ ◊¬∂¢ ‚≈. ˙Ï≈¬∂ ¡È∞√≈ √∆ Á∂ Ì∂‹∂ ◊¬∂ ¡ß ◊ ≈ Á∆¡≈ ÁØ Ú ∂ ∫ ∆ÍØ  ‡≈ ¡≈¿∞ ‰ ∆¡≈ ¡‹∂ Ï≈’∆ ‘È¢ ¿∞ È ∑ ≈ «’‘≈ «’ ÍØ √ ‡-Ó≈‡Ó ’«Á¡≈ ¿∞ È ∑ ≈ ȱ ß ¡‹∂ Â’ Ó∞„Ò∆ √∆’ ‹≈ ⁄ ÂØ ’∞ºfi Ú∆ ÍÂ≈ È‘∆ Òº◊ √«’¡≈ Â∂ ÁØÚ∂ ∆ÍØ‡≈ ¡≈¿∞‰ ÂØ Ï≈¡Á ‘∆ ÓΩ Á≈ ’≈È Á«√¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈ «’‘≈ «’ ‹∂ ’∞ºfi Ú∆ Ùº ’ ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â≈ ¿∞ ‘ √À « ‰’ ‹≈ ⁄ «Úº⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞È∑≈ «’‘≈ «’ ‚≈’‡≈ ÚÒØ∫ √∆’ ¡ß◊≈ 鱧 ‹≈ ⁄ Ò¬∆ Ì∂‹∂ ‹≈‰ √Ó∂ ω≈¬∆ ◊¬∆ «Ò÷Â∆ ∆ÍØ‡ «ÓzÂ’ ◊∞«’È ’Ω Á∂ ÍÚ≈’ ÓÀ∫Ï≈ 鱧 Ì∂‹ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ Í«Ú≈ ÚÒØ∫ Ò◊≈¬∂ ‹≈ ‘∂ √≈∂ «¬Ò˜≈Ó ˆÒ ¡Â∂ Ï∂Ï∞«È¡≈Á ‘È¢

¡≈√‡z∂Ò∆¡≈¬∆ «√Ò∂Ï√ Ó∞º„Ò∆¡ª Ì≈Ù≈Úª ”⁄ ‹≈Í≈È∆, ⁄∆È∆ Â∂ «¬ß‚ØÈ∂Ù∆¡≈¬∆ Á∂ È≈Ò «‘ßÁ∆ 鱧 Ú∆ √Ê≈È «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞ È ∑ ª «Ò«÷¡≈ «’ ¡≈√‡z∂Ò∆¡≈ ”⁄ Ì≈Â∆ «¯’∂ Á∂ ÒØ’ª 鱧 √’±Ò∆ ͺË ”Â∂ «‘ßÁ∆ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ò¬∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, Ï∂Ùº’ ¿∞È∑ª Á∆ «¬√ ÷∂   «Úº ⁄ ’Ø ¬ ∆ ¡’≈ÁÓ’ «Ú«Á¡≈ ‘Ø Ú ∂ ‹ª È≈¢ Ì≈Â∆ «¯’∂ Á∂ ÒØ’ª 鱧 √‘∆ «ÁÙ≈ ”⁄ «√÷Ò≈¬∆ Á∂ ’∂ ¿∞ È ∑ ª ȱ ß ⁄ß ◊ ≈ ¡«Ë¡≈Í’ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «ÍØ‡ Ó∞Â≈Ï’ √¯ÀÁ ͺÂ ”⁄ ‡∆⁄≈ «ÈË≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «’ √’± Ò ÁΩ  ≈È ¤Ø ‡ ∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ «¬È∑ª ⁄≈ Ì≈Ù≈Úª ”⁄Ø∫ «’√∂ «¬’ 鱧 «√º÷ ÒÀ‰¢

’∞ Ú À  ”⁄ Ó≥  ∆¡ª Á∂ ¡√Â∆Î∂ È≈Ò «√¡≈√∆ √≥’‡ ’∞ Ú À  «√‡∆ - «¬º Ê ∂ ’∞fi Ó≥Â∆¡ª Á∂ ¡√Â∆Î∂ Á∆ ÷Ï Á∂ Ï≈¡Á «√¡≈√∆ √≥ ’ ‡ Á∆ √«ÊÂ∆ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∆ ‘ÀÕ √≥√Á Á∂ √Í∆’ ¡Ò∆ ¡Ò ≈«ÙÁ Á∂ Óπ  ≈Ï’ «¬√ ÿ‡È≈ ’≈È Ó≥◊ÒÚ≈ ˘ √≥√Á Á∆ ’≈Ú≈¬∆ È‘∆∫ ‘ج∆Õ ‘∞‰ Â’ «¬‘ √ͺه È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ «’ «’È∑ª «ÚÌ≈◊ª Á∂ Ó≥Â∆¡ª È∂ ¡≈͉≈ ¡‘∞Á≈ ¤º«‚¡≈ ‘ÀÕ

«Ïz‡∂È ”⁄ «¬’ ‘∆ Ì±‰ È≈Ò ÍÀÁ≈ ‘ج∆¡ª D ÒÛ’∆¡ª ¶‚È-«Ïz ‡ ∂ È ”⁄ A@ √≈Ò Âæ’ «¬’ ‹ØÛ∂ È∂ Ïæ⁄∂ Ò¬∆ «¬ß˜≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ‘π‰ Óª Á≈ Ȫ ÓÀ‚∆’Ò «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ ‘Ó∂ Ù ≈ Ò¬∆ Á‹ ‘Ø «◊¡≈Õ «’¿π∫«’ «Ïz‡∂È «Ú⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ «¬’ ‘∆ Ì±‰ È≈Ò ⁄≈ ÒÛ’∆¡ª Á≈ ‹ÈÓ ‘Ø«¬¡≈Õ ØÊ∂‘∂Ó Á∂ ‹√«‡È ¡Â∂ «¥√«‡È I √≈Ò ÂØ∫ ÷πÁ Á∂ Ïæ⁄∂ ‘؉ Á≈ «¬ß˜≈ ’ ‘∂ √∆Õ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¿πÈ∑ª È∂ ¡≈¬∆.Ú∆.¡ÀÎ ‡∆‡ÓÀ∫‡ ÒÀ‰≈ Ùπ  ± ’∆Â≈Õ «√ß ◊ Ò«¬ß Ï Ø «¬ßÍÒª‡ ’∆Â≈ «◊¡≈ «ÂßÈ ‘ÎÂ∂ Ï≈¡Á ‘∆ «¥√«‡È ◊ÌÚÂ∆ ‘Ø ◊¬∆Õ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ ‘∆ ¿π √ È∂ ⁄≈ ÒÛ«’¡ª ȱ ß «¬’æ · ∂ ‹ÈÓ «ÁæÂ≈Õ ⁄≈∂ Ïæ⁄∆¡ª «√‘ÂÓßÁ ‘ÈÕ ‘≈Òª«’ ‚≈’‡ª È∂ ◊ÌÚÂ∆ Á∂ ÁΩ  ≈È ‘∆ «’z√«‡È 鱧 Á√ «ÁæÂ≈ √∆ «’ ¿π √ ȱ ß ⁄Ω ◊ π ‰ ∆¡ª ÷π Ù ∆¡ª «ÓÒ‰ Ú≈Ò∆¡ª ‘ÈÕ

22 to 28 Ma y, 2013 May

AJIT WEEKL Y WEEKLY

CALIFORNIA ISSUE # 1023

¶‚È- «Ïz ‡ ∂ È «Ú⁄ ¬∆√≈¬∆ ËÓ ˘ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Ò◊≈Â≈ ÿº‡ ‘∆ ‘ÀÕ Í«‘Òª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬‘ «◊‰Â∆ E@ Î∆√Á∆ Á∆ Â∂˜ ◊Â∆ È≈Ò ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÷≈√ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ «Ïz‡∂È «Ú⁄ Ï≈‘ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ÒØ’ª ¡Â∂ «¬√Ò≈Ó ˘ ¡ÍÈ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ Ò◊≈Â≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ B@AA Á∆ ‹È◊‰È≈ ¡≥’«Û¡ª ÂØ∫ √≈Î ‘À «’ ¿∞µÊ∂ BE √≈Ò Á∆ ¿∞Ó Ú≈Ò∂ ‘ A@ ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Ú⁄Ø∫ «¬’ Óπ√ÒÓ≈È ‘ÀÕ B@AA Á∆ ¡≥’Û∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂ √≈ ‘∆ «¬‘ √≈Î ‘Ø «◊¡≈ «’ «¬≥◊ÒÀ∫‚ ¡Â∂ Ú∂Ò√ «Ú⁄ ÷πÁ ˘ ¬∆√≈¬∆ Áº√‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ D@ Òº÷ Á∆ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ Í«‘Ò≈ Á∆ Â∞ Ò È≈ «Ú⁄ «¬‘

Â’∆ÏÈ A@ Î∆√Á∆ Á∆ «◊≈Ú‡ ‘ÀÕ Á∂Ù Á∆ ≈Ù‡∆ √≥√Ê≈ ÚºÒØ∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ¡≥’«Û¡ª ÓπÂ≈Ï’ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ¡Â∂ «Ïz‡∂È «Ú⁄ ¡≈ ’∂ Ú√∂ «¬√≈¬∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ √Ú≈ Òº÷ ‘ÀÕ «¬È∑ ª «Ú⁄ ÍØ « ÒÙ ’À Ê Ø « Ò’ ¡Â∂ È≈¬∆‹∆∆¡≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ ÒØ’ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ «¬’ Á‘≈’∂ «Ú⁄ «Ïz‡∂È «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘ج∂

¡Â∂ ÷πÁ ˘ «¬√≈¬∆ Áº√‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ E@ Òº÷ ÂØ∫ ÚË ÿ‡∆ ‘ÀÕ «¬‘ «¬’ Á‘≈’∂ «Ú⁄ AE Î∆√Á∆ ÿ‡∆ ‘À Õ ¡≈’√ÎØ  ‚ Ô» È ∆Ú«√‡∆ Á∂ ‹È√≥ « ÷¡≈ «ÚÌ≈◊ Á∂ «¬’ Íz Ø Î À √  ‚∂ « Ú‚ ’Ø Ò √È Á∂ Óπ  ≈Ï’ «¬‘ ‹È◊‰È≈ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ ÏÁÒ≈¡ ‘À Õ

ÓÀÒÏØÈ-«¬’ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈ʉ È≈Ò “«◊‰-«ÓÊ ’∂” ÏÒ≈Â’≈ ’È «Íº ¤ Ø ∫ ¿∞ √ Á∂ ’ÂÒ Á∂ ÁØÙ∆ «¬’ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ˘ ¡Á≈Ò È∂ DE √≈Ò ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √π‰≈¬∆ ‘À «‹√ «Ú⁄ ÿº‡Ø-ÿº‡ C@ √≈Ò ¿∞√ ˘ «ÏȪ «’√∂ ÍÀØÒ Á∂ Ï≥Á º÷‰ Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ √˜≈ «È¿± √≈¿±Ê Ú∂Ò˜ Á∆ √πÍ∆Ó ’Ø‡ Á∂ ‹º‹ ‚∂’ Íz≈¬∆√ È∂ Óπ‹Ó BA √≈Ò≈ ‚À È ∆¡Ò √‡À È ∆-À ◊ ∆ÈÀ Ò ‚ ˘ √π‰≈¬∆ ‘ÀÕ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ ‘À «’ Í«‘Òª ‹∂Ò∑ «Ú⁄ Ï≥Á «‘‰ Á≈ √’∂◊∆Õ ¿∞√ È∂ BD √≈Ò≈ Ì≈Â∆ ’È «Íº¤Ø∫ Â≈ È≈Ò ¿∞√ Á≈ ◊Ò √Óª «ÓÒ≈ ’∂ Ú∆ ¿∞√ ˘ Ó≈⁄ Óπ « ‡¡≈ ÂØ Ù ≈ º ÷ Û, ‹Ø ¿∞ √ Á∆ ÿ∞º‡ ’∂ Ó≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬‘ ÿ‡È≈ B@DA ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∆ ÍÀØÒ «ÓÒ ‘Ó˜Ó≈‰ √∆, È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ BA Ó≈⁄, B@AA ˘ Ú≈Í∆ √∆ ‹ÁØ∫

¿∞‘ AI √≈Òª Á≈ √∆Õ ¿∞√ È∂ Ò≈Ù «¬’ √»‡’∂√ «Ú⁄ Ï≥Á ’ ’∂ ÍÀ≈ÓÀ‡≈ Á«¡≈ «Ú⁄Ø∫ «È’ÒÁ∆ È«‘ «Ú⁄ √πº‡ «ÁºÂ∆ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ È∂ «¬≥ ‡ ÈÀ µ ‡ ¿∞ µ Â∂ ¡«‹‘∂ ÏÒ≈Â’≈ª, ’ÂÒª ¡≈«Á Á∆¡ª «ÍØ‡ª Â∂ ¡Á≈Òª Á∂ ÎÀ√«Ò¡ª ˘ Í«Û∑¡≈ √∆Õ «ÓzÂ’≈ ¡’≈¿±∫‡À∫√∆ Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ √∆ Â∂ Óπ ‹ Ó Á∂ ◊∞¡ª„ «Ú⁄ «‘≥Á∆ √∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∆ √Ú∂ Óπ‹Ó È∂ ÂØÙ≈ Á∂ ’Ó∂ «Ú⁄ «‘≥Á∆ ¿∞√ Á∆ √≈ʉ ’∞Û∆ Á∂ ⁄Ò∂ ‹≈‰ Á∆ ¿∞‚∆’ ’∆Â∆Õ ¿∞√ Á∂ ‹≈‰ ÂØ∫ ÊØÛ∑∆ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ ÂØÙ≈ ¿∞µÂ∂ Ë≈Ú≈ ÏØÒ «ÁºÂ≈Õ ÂØÙ≈ Á≈ Í«Ú≈ Ú∆ √π ‰ Ú≈¬∆ ÓΩ ’ ∂ Ì≈ ÂØ∫ «¬Ê∂ Íπº‹≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ

ÏÀ∫Í‡È Á≈ ∆¡Ò ¡À√‡∂‡ ¬∂‹‡ß Ù«¶Á ’ͱ ⁄Ø∆ Á∂ ÁØ٠«‘ ⁄≈‹ √Í≈‡ «Î’«√ß◊ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Á≈≈ ‡Øª‡Ø- Ò≈Ò⁄ ¡Â∂ ≈ÂØ ≈ ¡Ó∆ Ï‰È Á∆ Ò≈Ò√≈ «¬È√≈È È±ß ’∆ ÂØ∫ ’∆ ω≈ «ÁßÁ∆ ˛, ¡«‹‘∆ ‘∆ «¬’ «Ó√≈Ò È∂ Íø‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ¡≈Ó ÒØ’ª ”⁄ ω∂ «ÚÙÚ≈√ 鱧 ¿πÁØ∫ Â≈ Â≈ ’ «Áæ  ≈ ‹ÁØ ∫ ‹¶Ë Ù«‘ È≈Ò √Ïß Ë æ÷‰ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫Í‡È Ú≈√∆ CH √≈Ò≈ Ù«¶Á ’ͱ ∆¡Ò ¡À√‡∂‡ ¬∂‹ß‡ ‹Ø «’ «¬ÊØ∫ Á∆ «¬’ ÏØ’˜ ’ßÍÈ∆ ‘Ø Ó Ò≈¬∆Î ‚≈«¬Óß ‚ È≈Ò √Ïß Ë Â Áæ«√¡≈ ‹ªÁ≈ ˛, ÚæÒØ∫ È∂ÛÒ∂ ’√Ï∂ «ÓÒ‡È «Ú⁄Ò∂ Í«ß◊Ò ¡ÀÚ∆«È¿± «¬Ò≈’∂ Á∂ ÿ 鱧 Ú∂⁄‰ Ò¬∆ «¬’ ÿ ”⁄ «ÏÈ≈ ◊≈‘’ ÂØ∫ «¬’æÒ≈ «◊¡≈

¡Â∂ «¬’æÒ≈ ‘∆ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÿ Á≈ Ó≈Ò’ Ú≈Í√ ÿ Í«Â¡≈ ª ¿π√ Á∂ ÿ ”⁄Ø∫ ◊«‘«‰¡ª √Ó∂ ’π fi ’∆ÓÂ∆ √Ó≈È ◊≈«¬Ï √∆, ‘≈Ò‡È Íπ«Ò√ 鱧 «Ù’≈«¬Â «ÓÒ‰ «Í¤Ø∫ ’∆Â∆ ’≈Ú≈¬∆ ÁΩ≈È Ù«¶Á ’ͱ Á∆ ’≈ ”⁄Ø∫ ⁄Ø∆ Á∂ ◊«‘‰∂ ¡≈«Á

Ï≈ÓÁ ’ Ò¬∂ ◊¬∂ ¡Â∂ Ù«¶Á ’ͱ 鱧 ÿ ¡ßÁ Á≈ıÒ ‘؉ ¡Â∂ ⁄Ø∆ ’È Á∂ ÁØÙª ¡Ë∆È ⁄≈‹ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ√≈ ’«Ê ÁØ Ù ∆ Ù«¶Á ’ͱ  È∂ Í«‘ÒªÚ∆ ÓÀ’’À∫‚Ò ÷∂Â ”⁄ ⁄Ø∆ Á∂

«√≥ÿ Á≈ Íπ º  «‘≈√ ”⁄ «Î’«√ß◊ Ó≈ÓÒ∂ √ÏßË∆ ËØÈ∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ’ØÒØ∫ ‘Ø √’Á∆ ˛ Íπ¤-ÍÛÂ≈Ò Íπº¤«◊º¤ ÁΩ≈È «Ú≥Á» È∂ ’¬∆ ¡«‘Ó ÷πÒ≈√∂

¡Ó∆’≈ «Úº⁄ Ù≈Ï∆ ‚≈«¬Úª «ıÒ≈¯ ‘ØÚ◊ ∂ ∆ ‘Ø √ıÂ∆ Ú≈«Ù≥◊‡È-¡Ó∆’∆ √’≈ Ù≈Ï Í∆ ’∂ ‚≈¬∆«Ú≥◊ ’È Ú≈«Ò¡ª «ıÒ≈¯ ‘Ø √ıÂ∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ ⁄≈‘Ú≈È ‘À ¡Â∂ «¬√ ÚºÒØ∫ √»Ï≈ √’≈ª ¿∞µÂ∂ ˜Ø «ÁºÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ‚≈¬∆«Ú≥◊ Ò¬∆ ÓȘ»Ù∞Á≈ Ù≈Ï Á∆ ‘ºÁ ÿ‡≈¿∞‰Õ «¬√ Ú∂Ò∂ ÍzÂ∆ «Ò‡ ı»È «Úº ⁄ @.H ◊z ≈ Ó ¡Ò’Ø ‘ Ò Ú≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ ‚≈¬∆«Ú≥◊ ’ √’Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫«’ ’ΩÓ∆ ‡ª√ÍØ‡ √πº«÷¡≈

¡Ó∆’∆ Á∆ «È’Ò∆ EI ’ØÛ ‚≈Ò Á∆ Ò≈‡∆ Ú≈«Ù≥◊‡È-¡Ó∆’≈ ”⁄ «¬’ «Ú¡’Â∆ Á∆ EI ’ØÛ ‚≈Ò Á∆ Í≈ÚÏ≈Ò Ò≈‡∆ «È’Ò∆ ‘ÀÕ ÍzÏ≥Ë’ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆Õ ’¬∆ «ÁȪ ÂØ∫ ¡Ó∆’∆¡ª «Ú⁄≈Ò∂ «¬√ ˘ ÒÀ ’∂ ÁΩÛ Òº◊∆ ‘ج∆ √∆Õ ‹∂± ÈßÏ A@, AC, AD, BB Â∂ EB ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Í≈ÚÏ≈Ò AA √∆Õ «¬‘ «‡’‡ ÎÒØ∆‚≈ ”⁄ «Ú’∆ √∆Õ Í≈ÚÏ≈Ò ¡«Ë’≈∆¡ª ÚºÒØ∫ ‹∂± Á≈ È≈Ó È‘∆∫ Áº«√¡≈ «◊¡≈ Í È≈Ò ‘∆ «’‘≈ «’ «¬√ Ï≈∂ Ú∂  Ú∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ «Ò∆˜ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂ Õ ¡≈«¬ÔØÚ≈ √‡∂‡ Ò≈‡∆ ¬∂‹≥√∆ ¡È∞√≈ «¬‘ ‹À’Í≈‡ BA √≈Ò Á∂ «¬«Â‘≈√ ”⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ‘ÀÕ ¡Ó∆’∆ ÒØ’ ËÛ≈ËÛ ¡≈÷∆ «Ó≥‡ º’ √πÍ Ó≈’∆‡ª, ’≈È √‡Øª Â∂ ◊À√ √‡∂ÙȪ ÂØ∫ «¬‘ «‡’‡ª ÷∆ÁÁ∂ ‘∂ √ÈÕ ÓÒ‡∆ √‡∂‡ Ò≈‡∆ ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á∂ «¬√ √ªfi∂ ¿∞µÁÓ ”⁄ ¡Ó∆’≈ Á∂ ’∂ÚÒ Ì≈¬∆Ú≈Ò √»Ï∂ ‘∆ Ì≈◊ ÒÀ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ Ò≈‡∆ ÷∂‚ ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ Ï≈‘Ò∂ ‹ª Ì≈◊ È≈ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ √»Ï∂ È‘∆∫ ÷∂‚ √’Á∂Õ

ÏØ‚ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ‘ºÁ ÿ‡≈ ’∂ @.E ◊z≈Ó ’∆Â∆ ‹≈‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ¡Ó∆’≈ Á∆ «¬√ √Ï≥Ë «Úº⁄ ÁπÈ∆¡ª Á∂ Á»‹∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ Óπ Ò ’ª È≈Ò Ï≈Ï∆ ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ ÏØ‚ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÍzÂ∆ «Ò‡ ı»È «Úº⁄ @.E ◊z≈Ó ¡Ò’Ø‘Ò ‘؉ È≈Ò Ú∆ Ï‘∞Â∂ ‚≈«¬Úª ˘ √Ófi‰ Â∂ Á∂÷‰ «Úº⁄ Íz∂Ù≈È∆ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À, ‹Ø «Ì¡≈È’ ‘≈Á√∂ Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ÓºÁ∂Ș √≥√≈ Á∂ A@@ ÂØ∫

Ú≈«Ù≥◊‡È-¡Ó∆’≈ Á∂ «¬’ √∆È∆¡ √ÀÈ∂‡ È∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È ÂØ∫ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‘≈«ÓÁ ’‹¬∆ ˘ √∆. ¡≈¬∆. ¬∂. ÚºÒØ∫ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ ◊∞Í Â∆’∂ È≈Ò ËÈ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ ˘ ÒÀ ’∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ ÂØ∫ √Î≈¬∆ Ó≥◊∆ ‘ÀÕ √ÀÈ∂‡ È∂ ◊∞Í Â∆’∂ È≈Ò ’‹¬∆ ˘ ËÈ Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ó∆’∆ ÍzÙ≈√È ”Â∂ ‹Ú≈ÏÁ∂ ‘ ∆ Á∆ ’Ó∆ ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ ˘ ÏÛ∑≈Ú≈ Á∂‰ Á∂ ÁØÙ Ò◊≈¬∂ ‘ÈÕ ’˜¬∆ Í«‘Òª ‘∆ √∆. ¡≈¬∆. ¬∂. ÂØ∫ ËÈ «ÓÒ‰ Á∆ ◊ºÒ √Ú∆’≈ ’ ⁄πº’∂ ‘ÈÕ Í ¡‹∂ º’ È≈ √∆. ¡≈¬∆. ¬∂. È∂ ¡Â∂ È≈ ‘∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ È∂ «¬√ ”Â∂ ’ج∆ «‡ºÍ‰∆ ’∆Â∆ ‘ÀÕ √ÀÈ∂‡ Ï≈Ï ’zØ’ È∂ ’ºÒ ˙Ï≈Ó≈ ˘ Ì∂‹∆ «¬’ «⁄º·∆ «Ú⁄

ÚºË ÓπÒ’ª «Úº⁄ «¬‘ ‘ºÁ @.E ◊z≈Ó ‘∆ «ÓÊ∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ÏØ‚ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ Á∂ E@ √»«Ï¡ª ÚºÒØ∫ Ú∆ ¡«‹‘≈ ‘∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ ÏØ‚ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ Á∂ÏØ≈ ¬∂ Í∆ ‘√ÓÀÈ È∂ «’‘≈, ““Ï‘∞  ∂ ¡Ó∆’∆¡ª Á≈ «÷¡≈Ò ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ıÂÈ≈’ ‚≈¬∆«Ú≥ ◊ Á≈ Ó√Ò≈ ‘º Ò ’ «Ò¡≈ ‘À , Í ¡√Ò «Úº ⁄ «¬‘ ‘≈Ò∂ Ú∆ «¬’ Ó‘ªÓ≈∆ Ú◊∆ √Óº«√¡≈ ‘ÀÕ””

¡À«Ê’√ ’«ÓÙÈ ÚæÒØ∫ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂. Í∆‡ √ß˱ «ÚπæË ‹ª⁄ Ùπ± ‡Øª‡Ø- ¡ÀÒÏ‡≈ Á∂ ¡À«Ê’√ ’«ÓÙÈ ÚæÒØ∫ Íø‹≈Ï∆ Ó±Ò Á∂ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂. Í∆‡ √ß˱ Á∆ ’ßÍÈ∆ ÚæÒØ∫ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ’«Ê ˪ÁÒ∆¡ª «ÚπæË ‹ª⁄ Ùπ± ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á, ¿π√ È∂ Í∆ √∆ ’≈’√ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «ÁæÂ≈ ˛Õ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ √∆.Ï∆.√∆. «È¿±˜ ÚæÒØ∫ Í∆‡ √ß˱ Á∆ ’ß√‡’ÙÈ ’ßÍÈ∆ ÚæÒØ∫ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ’«Ê ˪ÁÒ∆¡ª Ï≈∂ ÍØz◊≈Ó Í∂Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ √Ó∂∫ ÁΩ≈È Í∆‡ √ß˱ ¡≈͉∆ √’≈∆ «‚¿±‡∆ È‘∆∫ «ÈÌ≈¿π‰◊∂ Í ¡≈͉∂ ‘Ò’∂ Á ∆ ÍzÂ∆«ÈËÂ≈ ’Á∂ «‘‰◊∂Õ ÍÂ≈ Òæ◊≈ ˛ «’ ¡ÀÓ. ¡ÀÒ. ¬∂. Í∆‡ √ß˱ ‹ª ¿π√ Á∆ ’ßÍÈ∆ ”Â∂ ’¬∆ Ú≈ Óπ’æÁÓ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂, «‹√ Ï≈∂ ¿π√ È∂ ÂæÊ ˜≈«‘ È‘∆∫ ’∆Â∂ √ÈÕ ¿π√ Á∆ ’ßÍÈ∆ ÚæÒØ∫ Ò¬∂ ◊¬∂ ’˜∂ Ï≈∂ Ú∆ ’«Ê ÂΩ ”Â∂ ˆÒ ‘Ò¯È≈Ó≈ «ÁæÂ≈ √∆Õ Í∆‡ √ß˱ È∂ «’‘≈ «’ ¿π√ Á∆ ¡≈͉∆ ’ßÍÈ∆ ”⁄ ÿæ‡ ÂØ∫ ÿæ‡ ÁıÒ¡ßÁ≈˜∆ ˛ ¡Â∂ «¬ßÈ∂ «˜¡≈Á≈ ÿ ω≈¿π‰ Ú∂Ò∂ ·∂’∂Á≈ª È≈Ò ¤Ø‡∂- Ó؇∂ «ÚÚ≈Á ª ‘Ø ‘∆ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Íz∆Ó∆¡ ¡ÀÒ∆√È À‚ÎØ‚ È∂ ¡≈͉∂ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ ˛ «’ Í∆‡ √ß˱ È∂ ¡ÀÊ∂’√ ’«ÓÙÈ ÚæÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‹ª⁄ Á∂ Óπ’ßÓÒ ‘؉ Âæ’ ‡Ø∆ ’≈’√ ÂØ∫ ¤πæ‡∆ Ò¬∆ ˛Õ

’˜¬∆ ˘ È’Á ≈Ù∆ Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ √Àȇ∂  È∂ Ó≥◊∆ ˙Ï≈Ó≈ ÂØ∫ √Î≈¬∆ «’‘≈ ¿∞‘ ¡Î◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈ ˘ Ø’‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È Í ◊∞Í Â∆’∂ È≈Ò ËÈ Á∂‰≈ «¬√ ˘ ÏÛ∑≈Ú≈ Á∂ «‘≈ ‘À ¡Â∂ √’≈ «Ú⁄ ¡Ó∆’∆ ’Á≈Â≈Úª Á∂ ÌØ√∂ ˘ ÿº‡ ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡Î«◊È√Â≈È «Ú⁄ √≈‚∆ √‘≈«¬Â≈ Í»  ∆ Â∑ ª È≈Ò Í≈ÁÙ∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ Âª «’ «¬√ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò ≈Ù‡∆ «‘ºÂ ˘ Ô’∆È∆ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ √ÀÈ∂‡ Á∂ «ÚÁ∂Ù √Ï≥Ë √«ÓÂ∆ Á∂ √∆È∆¡ ÓÀ∫Ï ’zØ’ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ˙Ï≈Ó≈ ˘ ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ Ì∂‹∆ ◊¬∆ Á»‹∆ «⁄º·∆ ‘ÀÕ Í ¡‹∂ º’ ¿∞È∑ª ˘ «¬√ √≥Ï≥Ë «Ú⁄ Ú∑≈¬∆‡ ‘≈¿±√ ÚºÒØ∫ ’ج∆ ‹Ú≈Ï È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ

’ØÒ’≈Â≈ Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ È≈√≈ Á≈ Úº’≈∆ Íπ√’≈ «‹º«Â¡≈ ’Ø Ò ’≈Â≈-È≈√≈ Úº Ò Ø ∫ ’Ú≈¬∂ ÍπÒ≈Û Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Ú⁄ ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò Á∂ Áπ◊≈Íπ √«Ê √’»Ò Á∂ ¡º·Ú∆∫ ‹Ó≈ Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ Â∆‹≈ √Ê≈È ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‘ÀÕ ’ÀÒ∆ÎØÈ∆¡≈ «Ú⁄ ¡Ó∆’≈ Á∆ ÈÀÙÈÒ ¡À  Ø È Ω « ‡’√ √Í∂ √ ¡À ‚ Ó«È√‡∂ Ù È ¡Â∂ ¬∂.¡ÀÓ.¬∆.¡À√. «√⁄ √À∫‡ ÚºÒØ∫ ’Ú≈¬∂ “È≈√≈ √Í∂√ √À‡ÒÓÀ∫‡ ’≥‡À√‡” «‘ ’Ú≈¬∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ «Ú⁄ Ì≈Â∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ ¡≈͉∆ Ùz∂‰∆ «Ú⁄ Â∆‹≈ √Ê≈È ‘≈√Ò ’∆Â≈Õ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ Ò¬∆ È≈√≈ ˘ «ÚÙÚ Ì «Úº⁄Ø∫ ¤∂ √Ω Í∂Í Íz≈Í ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ Óπ’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ Ì≈ «Úº⁄Ø∫ ¡È∂’ª √’»Òª Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ô∞Ú’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ Ó≥Â∆ ¡»Í «Ï√Ú≈√ È∂ Áº«√¡≈ «’ ’∞Ò «ÓÒ≈ ’∂ Á√ Ì≈Â∆ √’»Òª Â∂ ¤∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª È∂ «Ú¡’Â∆◊ ÂΩ ”Â∂ Íπ√’≈ ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‘ÀÕ Íº¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò Á∂ Áπ◊≈Íπ Á∂ ‘∂Ó«ÙÒ≈ √’»Ò Á∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ ¡Ó∆’ È∂ «¬‘ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’∆Â≈ ‘ÀÕ √z∆ «Ï√Ú≈√ È∂ ¿∞√ ˘ ÚË≈¬∆ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕÕ

Íz«√ºË∆ ˘ ÷ÂÈ≈’ Ó≥ÈÁ∆ ‘À ÍÀ«√ «‘Ò‡È AC@ √≈Ò≈ ’º¤’» Ó≥ ∂ Á∆ ⁄»‘∂ ÚÒØ∫ ’º‡‰ È≈Ò ÓΩÂ

«È¿±Ô≈’ : ÈÀÊÈ Ò∆ Í≈‚≈ Ȫ Á∂ «Ú¡’Â∆ ÚÒØ ∫ ⁄≈’» ÒÀ ’∂ √ØÙÒ≈¬∆‡ ÍÀ«√ «‘Ò‡È Á∂ ÿ «Ú⁄ ÚÛÈ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Á∆ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ Íz«√ºË∆ ÂØ∫ Á» «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ ÿ‡È≈ √≈Ò B@A@ «Ú⁄ Ú≈Í∆ √∆Õ “«√≥ÍÒ Ò≈¬∆Δ ¡«ÌÈ∂Â∆ ÍÀ«√ ⁄Ó’ËÓ’ Ì∆ ÁπÈ∆¡ª Á∂ ¡≈͉∂ ¡’√ ÂØ∫ Á» ‘‡ ’∂ «¬’ Әϻ ’≈ØÏ≈∆ ¡Ω Á∂ ¡’√ ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ÍÀ«√ È∂ «’‘≈,““ÓÀ∫ ‚∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘ªÕ ÓÀ ˘ ¡«‹‘≈ ‹Ï≈ Í«‘Òª ’Á∂ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡√Ò «Ú⁄ «¬√ È∂ Ó∂∆ Ù÷√∆¡Â ˘ fi≥‹ØÛ ’∂ º÷ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ‹∂ ¿∞‘ Ó∂∂ ÿ ¡≈¿∞‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ‹ªÁ≈ ª Ó∂∆ ‹≈È Ú∆ ‹≈ √’Á∆ √∆Õ”” «¬’ ¡Ï ‚≈Ò Á∆ Ó≈Ò’‰ ÍÀ«√ ¡≈͉∂ Íπ≈‰∂ ¡’√ ˘ ÂØÛÈ Ò¬∆ Ï∂Â≈Ï ‘À

«¬√ «ÿÈ≈¿π‰∂ ‹πÓ È±ß ¡ß‹≈Ó Á∂ ¸æ’≈ ˛Õ ÍæÂ’≈ª ÚæÒØ∫ ‹ÁØ∫ «¬√ ’ßÍÈ∆ Á∂ ÏØ’ ‡ØÈ∆ ⁄≈ÚÒ≈ È≈Ò ¯ØÈ ”Â∂ √ßÍ’ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ª ¿π‘Ȫ È∂ «ÏȪ «’√∂ ¡≈͉∆ ÍzÂ∆«’«¡≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ú≈ Ú≈ ¯ØÈ ’æ‡ ’∂ ¡≈͉≈ ÷«‘Û≈ ¤π‚≈«¬¡≈Õ

Òß‚È - ÁØ √≥√≈ ‹≥◊ª ”⁄ Ï≥Ï ‘ÓÒ∂ º’ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ⁄πº’≈ «¬≥ ◊ ÒÀ ∫ ‚ Á≈ Ê≈Ó√ È≈Ó∆ Ó≈Á≈ ’º¤»’≥Ó≈ «¬’ ⁄»‘∂ Á∂ ’º‡‰ È≈Ò ‹‘≈ÈØ ∫ ’» ⁄ ’ «◊¡≈Õ “‚∂ Ò ∆ ¡À’√ÍzÀµ√” ÓπÂ≈Ï’ AC@ √≈Ò≈ Ê≈Ó√ È≈Ó∆ ’º¤»’≥Ó∂ ˘ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∆∫ ¿∞√ Á∂ Ó≈Ò’ Á∂ ÿ ”⁄ ‘∆ ω∂ Ï◊∆⁄∂ «Ú⁄ «¬’ ⁄»‘∂ È∂ ’º‡ «Ò¡≈ √∆Õ ¿∞√ ˘ E «ÁȪ º’ «¬’ «‡¿±Ï ≈‘∆∫ √‡Ω∫◊ ¡À ∫ ‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ «Áº  ∂ ◊¬∂ Í ¡≈«÷ ¿∞ ‘ ÓΩ  Á∂ Ó» ≥ ‘ ”⁄ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ

ÈÚ∆∫ «Áº Ò ∆- «Ï◊ ÏΩ √ -C «‹ºÂ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ⁄⁄≈ «Ú⁄ ¡≈¬∂ Á≈≈ «√≥ÿ Á∂ ÍπºÂ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ ˘ ÍπÒ√ È∂ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ Á∂ È≈Ò ‹∞ Û ∂ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Óπ ≥ Ï ¬∆ ÂØ ∫ «‘≈√ ”⁄ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ÓÀ⁄ «Î’«√≥◊ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ ÎÛ∂ ◊¬∂ Ïπ’∆ Ó∂Ù «Ú¡≈√ È≈Ó’ «¬’ Ù÷√ ÚÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ Á∂ Ȫ Á≈ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍπÒ√ È∂ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ ˘ «‘≈√ ”⁄ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Áº«√¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ÍπÒ√ ‘∞‰ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ ’ØÒØ∫ Íπº¤«◊º¤ ’∂◊∆Õ ÍπÒ√ ˘ Ùº’ ‘À «’ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ Á≈ Ú∆ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò ◊«‘∂ √≥Ï≥Ë ‘ÈÕ Ùz∆√≥Ê ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «◊zÎÂ≈ ‘؉ Ú≈Ò∂ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ Á»‹∂ Úº‚∂ ⁄∂‘∂ ‘ÈÕ ¡ÀÂÚ≈ ˘ ‘∆

ÓπÙºÎ ”Â∂ ¡ºÂÚ≈Á Ø’» ’≈˘È Á∂ «‘ ȑ∆∫ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ Óπ’ºÁÓ≈ : ‹ª⁄ ÍÀÈÒ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á - √≥È B@@G ”⁄ ¡À Ó ‹À ∫ √∆ Á∂ ÁΩ  ≈È ‹º ‹ ª ˘ Ï÷≈√ ’È ¡Â∂ «‘≈√ ”⁄ º÷‰ Á∂ √Ï≥Ë ”⁄ √≈Ï’≈ ÎΩ‹∆ Ù≈√’ ÍzÚ∂˜ ÓπÙºÎ ”Â∂ Òº◊∂ ÁØÙª Á∆ ‹ª⁄ Ò¬∆ ’≈«¬Ó ’∆Â∆ ‡∆Ó È∂ Óπ„Ò∆ «ÍØ‡ ”⁄ «’‘≈ ‘À «’ √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ Á∂ «Ú∞ º Ë ¡ºÂÚ≈Á Ø’» ’≈˘È Á∂ «‘ Óπ ’ º Á Ó≈ È‘∆∫ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ “«Á «È¿±˜“ È∂ ¡º‹ Áº«√¡≈ «’ Íπº¤ «◊º¤ ÁΩ≈È ÓπÙºÎ È∂ ‹ª⁄ ‡∆Ó ˘ «’‘≈ ‘À «’ Ú≈≥‡ ‹≈∆ ‘Ø ‰ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞ ‘ ¡≈͉∂ Ú’∆Òª Á∆ √Ò≈‘ ”Â∂ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á ‘≈¬∆’Ø‡ ”⁄Ø∫ Î≈ ‘ج∂ √ÈÕ ‹º‹ª ˘ «‘≈√ ”⁄ º÷‰ Á∂ Ï≈∂ Íπ¤ º ‰ ”Â∂ ÓπÙº Î È∂ «’‘≈ «’ ¿∞Ȫ∑ «¬√ √Ï≥Ë∆ ’ج∆ ‘∞’Ó ‹≈∆ È‘∆∫ ’∆Â≈ √∆Õ

¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ «Ú⁄ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á≈ «¬’ ‘Ø Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈, ÍÛÂ≈Ò Á∂ ‘∞’Ó «ÁºÂ∂ ◊¬∂ Ú≈«Ù≥◊‡È,-¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ «Ú⁄ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á≈ «¬’ ‘Ø Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡Ó∆’∆ º « ÷¡≈ Ó≥  ∆ ⁄’ ‘∂◊Ò È∂ «¬√ Â∑ª Á∂ Áπ≈⁄≈ª ˘ ÏÁ≈Ù È≈ ’È Á∆ È∆Â∆ ¡Í‰≈¿∞‰ Á∆ ◊ºÒ ’Á∂ ‘ج∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ÍÛÂ≈Ò Á∂ ‘∞’Ó «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ Í∂∫‡≈◊È Á∂ ÏπÒ≈∂ ‹≈‹ «Ò«‡Ò È∂ «’‘≈ «’ ‡∂’√≈√ Á∂ ÎØ‡ ‘∞º‚ «Ú⁄ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á∆ Ø’Ê≈Ó Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ Á∂ √≈‹∂∫‡”Â∂ Òº◊∂ ¡Í≈Ë’ «ÚÚ‘≈ Á∂ ÁØÙª Ï≈∂ ‘∂◊Ò ˘ √»«⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Í∂‡ª◊È Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ Á∆ ¿∞√ ÿØÙ‰≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈ ‘À «‹√ «Ú⁄ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∂ «¬’ √≈‹∂∫‡ ”Â∂ ¡≈͉∂ ‘∂·Ò∂ ’Ó⁄≈∆¡ª Á≈ ÔΩÈ ÙØÙ‰, Áπ«ÚÚ‘≈ Á∂ ÁØÙª Á∆ ÍÛÂ≈Ò ’È Á∂ ‘∞’Ó «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ ÁØÙª ÂØ∫ Â∞≥ Ï≈¡Á ‘∆ ÁØÙ∆ √≈‹∂∫‡ ˘ ¿∞√ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ Óπ¡ÂÒ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ √∆Õ

...‹ÁØ∫ «¬ÒÀ’«‡z’ ◊∂‡ «Ú⁄ Î√ ◊¬∆ ’∂È∆¬∂ Á∆ Ò◊˜∆ ’≈...

ÍπÒ√ È∂ ÷πÒ≈√≈ ’∆Â≈ √∆ «’ √Í≈‡ «Î’«√≥ ◊ Á∂ Ï≈Ò∆Ú∞ º ‚ È≈Ò Ú∆ ’∞ÈÀ’ÙÈ ‘È ¡Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ’∞fi ‘Ø «◊zÎÂ≈∆¡ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ Á∆ «◊zÎÂ≈∆ «¬√ ’Û∆ «Ú⁄ Í«‘Ò∆ ¡«‹‘∆ «◊zÎÂ≈∆ ‘ÀÕ √Í≈‡ «Î’«√≥◊ ˘ ÒÀ ’∂ «ÁºÒ∆ ÍπÒ√ ÚÒØ∫ «ÈºÂ ÈÚ∂∫ ÷πÒ≈√∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ º’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ùz∆√≥Ê ¡Â∂ ÁØ ‘Ø «’z’‡ «÷‚≈∆¡ª √Ó∂ ’∆Ï Á‹È «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ «◊zÎÂ≈∆ ’∆Â∆ ‹≈ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ «Ú≥Á» Á∆ «◊zÎÂ≈∆ Á≈≈ «√≥ÿ Á∂ ÍzÙ≥√’ª Ò¬∆ Úº‚∂ fi‡’∂ Ú≈Ò∆ ÷Ï ‘À «’¿∞∫«’ Á≈≈ «√≥ÿ È∂ Í»∆ ¿∞Ó ÌÒÚ≈È∆ ’È Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÈΩ ‹ Ú≈Ȫ ˘ «√‘ÂÓ≥Á «‘‰ Á≈ √≥Á∂Ù «ÁºÂ≈ ‘À ¡«‹‘∂ «Ú⁄ ‹∂ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈͉∂ ÍπºÂ Á∂ «÷Ò≈Î «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «’√∂ Â∑ª Á∂ ÁØÙ √≈«Ï ‘∞≥Á∂ ‘È Í≥‹≈Ï∆¡ª Ò¬∆ «¬‘ «¬º˜Â ˘ „≈¡ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ √≈«Ï ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ

¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. ”⁄ √Í≈‡ «Î’«√≥ ◊ Á∂ ÁØ Ù ”⁄ «◊zÎÂ≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ Á≈≈ «√≥ÿ Á∂ Ï∂‡∂ «Ú≥Á» Á≈≈ «√≥ÿ È∂ ¡≈͉≈ ˜∞Ó ’Ï»Ò ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ È‘∆∫ Íπº¤«◊º¤ ÁΩ≈È «Ú≥Á» È∂ ’¬∆ ¡«‘Ó ÷πÒ≈√∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ «Ú≥Á» È∂ Íπ º ¤ «◊º ¤ ”⁄ Áº « √¡≈ «’ ¿∞ ‘ √º‡∂Ï≈˜∆ Á≈ ’≥Ó «Í¤Ò∂ ’∆Ï C √≈Ò ÂØ∫ ’ «‘≈ ‘ÀÕ «Ú≥Á» Á∂ «¬√ «Ï¡≈È ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆. Í∆. ¡À Ò . √∆˜È C, D ¡Â∂ E Ú∆ √Ú≈Òª Á∂ ÿ∂∂ ”⁄ ¡≈ ◊¬∂ ‘ÈÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. ”⁄ «Î’«√≥◊ Á∂ Ù∞» ÂØ∫ ‘∆ ÁØÙ Òº◊Á∂ ¡≈ ‘∂ √È Í ’ج∆ Íπ÷Â≈ √ϻ È≈ ‘؉ ’≈È «¬√ ÷∂‚ ”Â∂ ’Ø ¬ ∆ «Ù’≥ ‹ ≈ È‘∆∫ ’º « √¡≈ ‹≈ √«’¡≈ Í «Ú≥Á» Á∂ «¬√ «Ï¡≈È È∂ ¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. ˘ ’‡ÿ∂ ”⁄ ÷Û∑≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «Ú≥Á» È∂ Ó≥«È¡≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ¡≈¬∆. Í∆. ¡ÀÒ. ”⁄ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ‘Ø ÓÀ⁄ª ”⁄ Ú∆ √º‡≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞√È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ ‘Ø ÒØ’ √º‡≈ Ò◊≈ √’Á∂ ‘È Âª ÓÀ∫ ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬∆ √º‡≈ «’¿∞∫ È‘∆∫ Ò◊≈ √’Á≈Õ «Ú≥Á» ˘ ¡Á≈Ò È∂ BD Ó¬∆ º’ ÍπÒ√ «‘≈√ ”⁄ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕÕÕ

¡Ó∆’∆ Â∂ Ì≈Â∆ √ÀÈ≈Úª ÚºÒØ∫ ‹≥◊∆ ÓÙ’ª Ú≈«Ù≥◊‡È- Ì«Úº÷ «Úº⁄ Ì≈ Â∂ ¡Ó∆’≈ ÙªÂ∆ √ÀÈ≈Úª Ú‹Ø∫ «ÓÒ ’∂ «’√∂ Ú∆ Â∆‹∂ ÓπÒ’ «Úº⁄ Ó≈√»Ó ÒØ’ª ˘, «‹È∑ª ˘ ¿∞µÊØ∫ Á∆ √ºÂ≈Ë≈∆ «Ë ‹ª «ÚØË∆ ‘«Ê¡≈Ï≥Á «Ë ÂØ∫ ıÂ≈ ‘ØÚ∂, ˘ √πº«÷¡Â Ï≈‘ ’º„‰ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ √ªfi∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘≈ ‘∆ “Ô∞ºË ¡«Ì¡≈√” Ì≈ Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∆¡ª √ÀÈ≈Úª ¿∞µÂ∆ ’ÀØÒ∆È≈ «Úº⁄ «ÓÒ ’∂ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¡Ó∆’∆ ¯Ω ‹ Á∂ ÒÀ·∆ÈÀ∫‡ ’ÈÒ «ÎÒ √ΩÈ∆¡≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «¬ºÊ∂ ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‹≥◊∆ ÓÙ’ª Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¬∆ÚÀ∫‡ ‘ÀÕ Í≥‹Ú∆∫ ◊Ø÷≈ ≈¬∆ÎÒ Á∂ Ì≈ ÂØ∫ B@@ ‹Ú≈È «¬√ ¡«Ì¡≈√ «Úº⁄ «‘º√≈ ÒÀ ‘∂ ‘È Â∂ D@@ ÂØ∫ ÚºË ¡Ó∆’∆ ¯Ω‹∆ «¬√ ¡«Ì¡≈√ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬‘ ¡≈Í√∆ ÌØ√≈ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∆ ÓÙ’ ‘À ª ‹Ø ‹ÁØ∫ Ú∆ ’Á∂ ÒØÛ ÍÚ∂ ª «¬√ ˘ ¡ÓÒ «Úº⁄ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈ √’∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈, ““¡√∆∫ «’√∂ Ú∆ ¡«‹‘∂ ¡Í∂ÙÈ Ò¬∆ ÌØ√≈ ÍÀÁ≈ ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ªÕ ÁØÚª Á∂Ùª Á∆¡ª √ÀÈ≈Úª ¡«‹‘∆ «’√∂ Ú∆ ’≈Ú≈¬∆ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· Ó≥È ’∂ ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‘È Â∂ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ ¡È∞ÌÚ √ªfi∂ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ”” ¡Ó∆’∆ √ÀÈ≈Úª ’ØÒ, «‹ºÊ∂ ¡«‹‘∆¡ª ’≈Ú≈¬∆¡ª Ò¬∆ «¬≈’ Â∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È Ú◊∂ Á∂Ùª Á≈ ¡È∞ÌÚ ‘À, ¿∞µÊ∂ Ì≈Â∆ √ÀÈ≈ ’ØÒ

‹≥Ó»-’ÙÓ∆ Á≈ ¡È∞ÌÚ ‘ÀÕ «¬√ ‹≥◊∆ ¡«Ì¡≈√ ÁΩ≈È Ì≈Â∆ ¯Ω‹∆ ¡Ó∆’∆ ¯Ω‹∆¡ª È≈Ò «’√∂ √≥Ì≈Ú∆ ÁπÙÓ‰ Óπ Ò ’ Á∆ ËÂ∆ ¿∞ µ Â∂ ¿∞  Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ‘ÀÒ∆’≈͇ª «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ √ªfi∆¡ª ÓÙ’ª C Ó¬∆ ÂØ ∫ Ù∞  » ‘È Â∂ AG Ó¬∆ º ’ ⁄ºÒ‰◊∆¡ªÕ «¬√ √≥Ì≈Ú∆ ¡Í∂ÙÈ Â«‘ ÁØÚª ÓπÒ’ª Á∆¡ª ¯Ω‹ª «’√∂ ¡«‹‘∂ Â∆‹∂ ÓπÒ’ Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’Á∆¡ª ‘È, ‹Ø √≥Ô∞’ ≈Ù‡ Á≈ ÓÀ∫Ï ‘ÀÕ «¬√ ’≈Ú≈¬∆ ÓΩ’∂ ¯Ω‹ª ÁπÙÓ‰ Á∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª-Í«‘Òª «È√«⁄ √Ó∂∫ «Úº⁄ ˜»  ∆ ÷π  ≈’∆ Ú√ª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ Ô’∆È∆ ω≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÓΩ’∂ ¡Ó∆’∆ ‹ÈÀÒ È∂ Ì≈Â∆ ¯Ω‹ Á∂ ¡È∞Ù≈√È Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆ ‘ÀÕ

¡Ó∆’∆ ¡Á≈Ò ںÒ∫Ø Ï≈ÁÒ «÷Ò≈¯ ’∂√ ÷≈‹ ⁄≥‚∆◊Û∑-Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ «¬ºÊ∂ ‹≈∆ «Ï¡≈È ≈‘∆∫ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¡Ó∆’≈ Á∂ Í»Ï∆ «˜Ò∑∂ «Ú√’≈È«√È Á∆ «˜Ò∑≈ ¡Á≈Ò È∂ Óπº÷ Ó≥Â∆ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ «Ú∞Ë Á≈«¬ “«√º÷√ Î≈ ‹√«‡√“ Â∂ ‘Øª ÚºÒØ∫ ’∆Â≈ ’∂√ ÷≈‹ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Óπº÷ Ó≥Â∆ Á¯Â Á∂ ÏπÒ≈∂ ¡È∞√≈ «¬‘ ’∂√ H ¡◊√Â, B@AB ˘ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ ‹ÁØ∫ Óπº÷ Ó≥Â∆ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∂ «¬’ Áπ÷ªÂ ÁΩ≈È Ó≈∂ ◊¬∂ G Ï∂◊∞È≈‘ «√º÷ª Á∆ ÓΩ ”Â∂ Áπ÷ Íz◊‡ ’È ¿∞µÊ∂ ◊¬∂ √ÈÕ ÏπÒ≈∂ È∂ Áº«√¡≈ «’ «˜Ò∑≈ ‹º‹ «‹È ¡‚∂Ò√È È∂ Ù∞º’Ú≈ ˘ «ÓÒÚ≈’∆ «Ú÷∂ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ÚºÒØ∫ Á‹ ’∆Â∆ ͇∆ÙÈ ºÁ ’ «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ Í‡∆ÙÈª È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ √∆ «’ ¿∞È∑ª È∂ I ¡◊√Â, B@AB ˘ ˙’ ’∆’ ‘≈¬∆ √’»Ò «Úº⁄ ¡Ó∆’≈ √’≈ Á∂ «È¡ª «ÚÌ≈◊ ÚºÒØ∫ ’Ú≈¬∂ √Ó≈Ø‘ ÁΩ≈È √≥ÓÈ «ÁºÂ∂ √ÈÕ ‹Á«’ Óπº÷ Ó≥Â∆ I ¡◊√ ˘ √’»Ò «Úº⁄ È‘∆∫ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞‘ «¬’ Ó≈Ò ”⁄ Ù≈«Í≥◊ ’ ‘∂ √ÈÕ ‹º‹ È∂ «¬‘ ’∂√ ºÁ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ÍzÚ≈È ’ Ò¬∆Õ

Îª√ ”⁄ «¬’ ÀÒ∆ «Ú⁄ ‡≈ÍÒÀµ√ ¡Ωª È∂ ’∆Â≈ ‘≥◊≈Ó≈

ÍÀ«√ - Ô»’∂È ÂØ∫ Ù∞» ‘ج∂ ‡≈ÍÒÀµ√ ¡Ωª Á∂ ¡≥ÁØÒÈ È≈Ò ‹∞Û∂ √Ê≈È’ ¡Ë Èß◊∆¡ª ¡Ωª Á∂ √Ó»‘ È∂ Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√ - «ÎÒÓ «ÈÁ∂ÙÈ ¡Â∂ ÎÀÙÈ «‚˜≈¬∆È ’∂È∆¬∂ ÚÀ√‡ Ò¬∆ √À∫‡Ò ÍÀ«√ ”⁄ ¡ÀÂÚ≈ ˘ Áº÷‰ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ Í≥Ê∆¡ª ÚÒØ∫ √≥ ‹≈È ¡≈Î ¡≈’ ⁄≥◊≈ √Óª È‘∆∫ ⁄Ò «‘≈ Á∆ Ô≈Á ”⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ÀÒ∆ ”⁄ ‘ÀÕ ’∞fi ‘∆ «ÁÈ Í«‘Òª ∞ ’ ≈Ú‡ Í≈ ’∂ ¡≈͉∆¡ª ◊º Ò ª ¿∞È∑ª È∂ «È¿±Ô≈’ «Ú⁄ º÷∆¡ªÕ √≥ ‹≈È ¡≈Î ¡≈’ «¬’ √‡z∆È √≈¬∆È ÏØ‚ ˘ Á∆ Ô≈Á ”⁄ ¿∞Ê∂ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ’≈ È≈Ò ‡º’ Ó≈ «ÁºÂ∆Õ »Û∆Ú≈Á∆ ’ÀÊØ«Ò’, ÎzÀ∫⁄ ‹Ú≈Û∂ «¬‘ ÿ‡È≈ ¿∞Ê∂ Òº◊∂ «¬’ Â∂ Áº÷‰Í≥Ê∆ ÈΩ‹Ú≈È «¬’º·∂ ‘ج∂ √ÈÕ ’ÀÓ∂ È∂ «’≈‚ ’ Ò¬∆ Ô»’∂È Á∂ ¿∞√ ¡≥ÁØÒÈ Á∂ ‡z∂‚ Ó≈’ √∆ ¡Â∂ ‘∞ ‰ ¿∞ È ∑ ª «ÏȪ ’ºÍ«Û¡ª Á∂ ⁄≈ ¡Ωª È≈Ò G,E@,@@@ ‚≈Ò Á∆ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ ”⁄ ¿∞ Ê ∂ Í‘∞ ≥ ⁄ ∆¡ª Ò◊˜∆ ’≈ ÒÀ∫ÏØ«◊È∆ ¡Ωª È∂ Ò≈Ò Â∂ ’≈Ò∂ ≥◊ Á∂ ÏÀÈª ¡«ÌÈ∂  ∆ «’Ó ”Â∂ “√À’√ ‡Ó∆È∂ÙÈ Î≈ È≈«‹˜Ó“ ’≈Á≈Ù∆¡ª Á∂ ÿ Á∂ «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÍzÁÙÈ’≈∆ «¬ÒÀ’«‡z’ ◊∂‡ «Ú⁄ Î√ ¡Ωª ¿∞È∑ª ˘ ◊≈Ò∆¡ª Â∂ Ï∂Ú‹∑≈ ’∂ È∞’√≈È∆ ◊¬∆Õ

√Ò≈‘ Á∂‰ Ú≈«Ò¡ª «÷Ò≈Î ¡≈͉∆ ‘∆Ø √È «‹‘Û∂ ‘∞‰ ¿∞ÊØ∫ Á∂ Áº÷‰Í≥Ê∆ ¡≈Ú≈˜ ÏπÒßÁ ’ ‘∆¡ª √ÈÕ √≥ √Ó»‘ ”Â∂ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ ÈÀÙÈÒ Î≥‡ ‹≈È ¡≈Î ¡≈’ ÓºË ’≈Ò Á∂ ÎzÀ∫⁄ Á∆ ͤ≈‰ ω ⁄πº’∂ √ÈÕ

¿∞√ÈÀ ÏØÒ‡ ÂØ∫ Â∂˜ ÁΩÛÈ Ú≈Ò≈ ØÏ‡Ø Ï‰≈«¬¡≈ Òß‚È - «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ ¡«‹‘≈ ØÏ؇ ω≈«¬¡≈ ‘À ‹Ø «’ «ÚÙÚ Á∂ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ÁΩÛ≈’ ¿∞√ÀÈ ÏØÒ‡ ˘ ÁΩÛ «Ú⁄ ͤ≈ÛÈ «Ú⁄ √ÓºÊ ‘ÀÕ ≈«¬Ò ÚÀ ‡ È∆ ’≈Ò‹ Á∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ ÁπÈ∆¡ª Á≈ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ØÏ؇ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡Î∆’≈ «Ú⁄ E √≈Ò Â’ ⁄∆Â∂ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’∆Â≈Õ «¬√ ÷Ø‹ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ È∂ Î≥ ‚ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈«¬¡≈Õ Ï≈«¬˙Ó’À « È’ ¬∂ Ò È «ÚÒ√È È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√∂È Á∆ DC «’ÒØÓ∆‡/ ÍzÂ∆ ÿ≥‡∂ Á∆ ÎÂ≈ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬‘

ØÏ؇ DF.F Á∆ ÎÂ≈ È≈Ò Ìº‹‰ «Ú⁄ √ÓºÊ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ¡√Ò∆ ⁄∆Â≈ AAB «’.Ó∆. ÍzÂ∆ ÿ≥‡∂ Á∆ ÎÂ≈ È≈Ò Ìº‹‰ «Ú⁄ √ÓºÊ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ


16

CALIFORNIA ISSUE # 1023

AJIT WEEKL Y WEEKLY

22 to 28 Ma y, 2013 May

California Epaper 22 May.28 May,2013  

California Epaper 22 May.28 May,2013

California Epaper 22 May.28 May,2013  

California Epaper 22 May.28 May,2013

Advertisement