Page 1

Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «‚º◊Á≈ Ì≈ Á≈ πͬ∆¡≈

¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ì≈ Á≈ πͬ∆¡≈ Ò◊≈Â≈ «‚º◊Á≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ ‘∞‰ º’ Á∂ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ͺË º’ Í‘∞≥⁄ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√

√Ó∂∫ A ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ Ì≈ Á∂ πͬ∆¬∂ Á∆ ’∆Ó FF πͬ∂ Ó≥È∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, ‹Ø «¬‘ Á√≈¿∞∫Á∆ ‘À «’ Ì≈ Á∆ ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ ’≈¯∆ ‚≈Úª‚Ø Ò ‘Ø ¬ ∆ ͬ∆ ‘À Õ «¬‘ Ú∆ «’¡≈√¡≈¬∆¡ª ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‘È «’ ‹∂ Ì≈ È∂ «¬√ √Ï≥Ë∆ ·Ø√ ’ÁÓ È≈ ⁄πº’∂ ª «¬‘ ’∆Ó ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ º’ H@ πͬ∂ º’ ⁄Ò∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ «¬√ È≈Ò Ì≈ «Ú⁄ ÍÀ‡ØÒ-‚∆˜Ò Á∆¡ª ’∆Óª «Ú⁄ Ò◊≈Â≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «‘≈ ‘À Â∂ ؘӺ≈ Á∆ ÚÂØ∫ Ú≈Ò∆¡ª ⁄∆˜ª Ó«‘≥◊∆¡ª ‘Ø ‘∆¡ª ‘ÈÕ Úº‚∆¡ªÚº‚∆¡ª ’≥ÍÈ∆¡ª È∂ ¡≈͉∂ ÷«⁄¡ª «Ú⁄ Ì≈∆ ’‡ΩÂ∆¡ª ’∆Â∆¡ª ‘È Â∂ Úº‚∆ ͺË ”Â∂ ÈΩ’∆¡ª ÂØ∫ ÒØ’ª ˘ ‘‡≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ï≈˜≈ «Ú⁄ «’≈‚ ÂØÛ «◊≈Ú‡ ¡≈ ◊¬∆ ‘À, «‹√˘ Ì≈Â∆ «˜Ú ÏÀ∫’ Ú∆ ’≥‡ØÒ È‘∆∫ ’ Í≈ «‘≈Õ ÏÀ∫’ª «Ú⁄ ÍÀ√≈ ‹Ó∑≈ ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ «Ú¡≈˜ Á∂‰≈ Ò◊Ì◊ Ï≥Á ‘∆ ’ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ Â∑ª-Â∑ª Á∂ ÒØÈ, «’Ùª Â∂ «Ú¡≈˜ ÚË ‹≈‰ ’≈‰ Ó«‘≥◊∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «‹√ È≈Ò ÒØ ’ ª Á∆¡ª ÓπÙ’Òª «Ú⁄ Ï∂‘ºÁ Ú≈Ë≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ú∆ ıÏª ‘È «’ Á∂Ù AIIA Ú≈Ò∆ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ Í‘∞≥⁄ «◊¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫ «’ ⁄≥ÁÙ∂÷ Á∆ √’≈ È∂ √ØÈ≈ «◊Ú∆ º÷ ’∂ Á∂Ù Á∆ ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ ˘ Ò∆‘ Â∂ «Ò¡≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ √∆Õ «¬‘ √Ì ’∞ fi ¡Ê Ù≈√Â∆ ÍzË≈È Ó≥Â∆ ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ Á∂ ≈‹ «Ú⁄ ‘Ø «‘≈ ‘À! Òº◊Á≈ «¬‘ Ú∆ ‘À «’ ‹ª ª ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ ˘ √‘∆ „≥◊ È≈Ò ’≥Ó ‘∆ È‘∆∫ ’È «ÁÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‹ª «Î «Èº‹∆’È Á∂ ÁΩ «Ú⁄ √’≈ Á∆ Í’Û ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ ”Â∂ «„ºÒ∆ ÍÀ ◊¬∆ ‘À, ‹Ø ¡≥Â ≈Ù‡∆ Ï≈˜≈ Á∂ ¿∞  ≈Úª-⁄Û∑ ≈ Úª Á≈ Óπ’≈ÏÒ≈ ’È Á∂ √ÓºÊ È‘∆∫ ‘∆Õ ’≈‰ Ì≈Ú∂∫ ’ج∆ Ú∆ ‘ØÚ∂, «¬‘ ◊ºÒ

Sikh Virsa, Calgary

ª Ó≥ȉÔØ◊ ‘À «’ Ì≈ Á∆ ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ ‘∞‰ ’≈¯∆ ‚≈Úª‚ØÒ ‘Ø ⁄πº’∆ ‘À Â∂ √’≈ ˘ ’∞fi √πºfi È‘∆∫ «‘≈ «’ ’∆Â≈ ’∆ ‹≈Ú∂? Ó≈‘ ª «¬‘ Ú∆ Áº√Á∂ ‘È «’ ‹∂’ Ì≈ Á∆ ¡Ê «ÚÚ√Ê≈ F ’∞ Ó‘∆È∂ ‘Ø «¬√∂ Â∑ª ‘∆ ‘∆ ª Á∂Ù Á≈ Á∆Ú≈Ò≈ ‘∆ «È’Ò ‹≈Ú∂◊≈Õ «‹Ê∂ «¬º’ Í≈√∂ Ì≈ Á∆

¡Ê «ÚÚ√Ê≈ «ÁÈØ «ÁÈ ’Ó‹Ø ‘Ø ‘∆ ‘À , ¿∞ Ê ∂ ≈‹È∆Â’ «ÚÚ√Ê≈ Í«‘Òª ‘∆ ‚≈Úª‚ØÒ ‘À, ‹ÁØ∫ ’∂∫Á «Úº⁄ «¬º’ Í≈‡∆ Á∆ Ï‘∞Ó Ú≈Ò∆ Әϻ  √’≈ Á∆ ʪ AE-B@ Í≈‡∆¡ª ¡Ë≈« √’≈ª ⁄º Ò ‘∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈ Á∆ «¬‘ ¡≈«Ê’ ’Ó˜Ø∆ «¬√˘ ≈‹È∆Â’ ͺ÷Ø∫ ‘Ø Ú∆ ’Ó˜Ø ’∂◊∆, ‹Ø «¬√ Á∂ Ì«Úº÷ «Ú⁄ »√ ‹ª ÔØ◊Ø√Ò≈Ú∆¡≈ Úª◊ ‡Ø‡∂-‡Ø‡∂ ‘Ø ‹≈‰ Á∆¡ª ’È√Ø¡ª ˘ ӘϻÂ∆ Á∂Ú∂◊∆Õ

Ì≈ «Ú⁄ ÈÚ∂∫ √»Ï∂ ’≈«¬Ó ’È Á≈ πfi≈È

Áº÷‰ Ì≈Â∆ √»Ï∂ ¡ªË≈ ÍzÁ∂Ù «Ú⁄Ø∫ ω≈¬∂ ◊¬∂ ÈÚ∂∫ √»Ï∂ “Â∂Òß◊≈È≈” Á∆ ’≈«¬Ó∆ Ó◊Ø ∫ ‘∞ ‰ ‘Ø  Ȫ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄Ø∫ Ú∆ ÈÚ∂∫ √»Ï∂ ω≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ¿∞· ‘∆ ‘ÀÕ «‹√ „≥◊ È≈Ò Ì≈ «Ú⁄ ÈÚ∂∫ √»Ï∂ ω≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ¿∞ · ‘∆ ‘À , ¿∞ √ «‘√≈Ï È≈Ò Ì≈ «Ú⁄ B@-BE √» Ï ∂ ‘Ø ’≈«¬Ó ‘؉ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ω ◊¬∆ ‘ÀÕ ‹∂’ Ó؇≈ «‹‘≈ ‘∆ ¡≥ Á ≈˜≈ Ò◊≈¬∆¬∂ ª Ó‘ª≈Ù‡ «Ú⁄ «ÚËÚ ÍzÁ∂Ù Â∂ Óπ ≥ Ï ¬∆, ◊∞ ‹ ≈ «Ú⁄ √Ω  ≈Ù‡, ’È≈‡’≈ «Ú⁄ ’∞◊, ¿∞Â ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ Ïπ≥Á∂Ò÷≥‚, Í»Úª⁄Ò Â∂ ‘« ÍzÁ∂Ù, ͺ¤Ó∆ Ï≥◊≈Ò «Ú⁄ ◊Ø÷≈ÒÀ∫‚, «Ï‘≈ ”⁄ ’»⁄ «Ï‘≈ Â∂ «ÓÊ∆Òª⁄Ò, ¡≈√≈Ó «Ú⁄ ÏØ‚ØÒÀ∫‚ Á∆¡ª Ó≥◊ª ª ’¬∆-’¬∆ √≈Ò Íπ≈‰∆¡ª ‘È, ‹Ø ‘∞‰ Â∂Òß◊≈È≈ Á∆ ’≈«¬Ó∆ Ó◊Ø∫ ÈÚ∂∫ «√∂ ÂØ∫ ¿∞Ì ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ≈‹√Ê≈È, ‘«¡≈‰≈ Á∂ ’¬∆ «¬Ò≈«’¡ª Â∂ ‹≥Ó»-’ÙÓ∆ Á∂ ‹≥Ó» Â∂ ÒºÁ≈÷ ÷∂Âª «Ú⁄ ¡Òº◊ √»Ï∂ ’≈«¬Ó ’È Á∆ Ó≥◊ Ú∆ ¿∞·Á∆ ‘∆ ‘ÀÕ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ «¬Ò≈’∂ ‘È, «‹È∑ª Á∆ Úº÷∆ ̱◊Ø«Ò’-√Ó≈«‹’ √«ÊÂ∆ ‘؉ ’’∂

Úº÷∂ √»Ï∂ ω≈¿∞‰ Á∆ Ó≥◊ ¿∞ÌÁ∆ B@AD Á∆¡ª ¡≈Ó ⁄؉ª «Ú⁄ «’√∂ Ú∆ ‘∆ ‘ÀÕ ‹∂’ «¬È∑ª √≈∆¡ª Ó≥◊ª ”Â∂ “Í≈‡∆ ◊·‹ØÛ” ˘ √ͺه Ï‘∞Ó ÂØ∫ ¡ÓÒ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ª Ì≈ «Ú⁄ ’≈¯∆ Á» º÷ ‘∂ ‘È, «‹√ È≈Ò Á∂Ù ÓΩ‹»Á≈ BI Á∆ Ï‹≈¬∂ EE-F@ √»Ï∂ ω «Ú⁄ ¡√«ÊÂ≈ ‘Ø ÚË ‹≈Ú∂◊∆Õ ÚÀ√∂ ‹≈‰ Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ ω √’Á∆ ‘ÀÕ Ï∂Ùº’ Ú∆ AIHD ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈ «Ú⁄ «¬º’ «¬≥È∂ √»Ï∂ ω ‹≈‰∂ Ì≈ Á∂ √≥«ÚË≈È Í≈‡∆ √’≈ Á≈ ª ¡≥ ‘∆ ‘Ø «◊¡≈ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÓπÂ≈Ï’ ’ج∆ ◊Ò ◊ºÒ ‘ÀÕ Ì≈ Á∂ ÒØ’ª ˘ «¬‘ √Ófi‰ Á∆ ª È‘∆∫, Í «¬√ È≈Ò Ì≈ Á≈ ÒØÛ ‘À «’ ’ª◊√ Â∂ Ì≈‹Í Á∆¡ª ’∂∫Á∆’È ’’∂ √’≈ ⁄Ò≈¿∞‰ √≥«ÚË≈È «ÚØË∆ È∆Â∆¡ª È∂ ‘∆ Á∂Ù ˘ ’Ó˜Ø ’∆Â≈ ‘ÀÕÌ≈ Ú≈Ò∂ “◊ªË∆ Í«Ú≈” «√º ÷ «Ú√≈ «È¿± ˜ Á∂ ÒØ’ª Â∂ ÷≈√’ Ì≈ Á∆¡ª È∆Â∆¡ª Î∂ Ò ∑ ‘Ø Á∆¡ª √»Ï≈¬∆ Í≈‡∆¡ª ¡À ∫ ‚ «Ú¿± ˜ √«Ú√ ‹≈‰◊∆¡ª «’¿∞∫«’ «¬≥Á≈ ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ◊ªË∆ È∂ √≥ « ÚË≈È Á∆ Ì≈ÚÈ≈ Á∂ ¿∞Ò‡ ‹≈ ’∂ Á∂Ù ˘ «¬º’ B@AD Á∆¡ª ⁄؉ª «Úº⁄ ’ª◊√ Â∂ ÒÛ∆ «Ú⁄ «Í؉ Á≈ ‹Ø ÊØÊ≈ ÔÂÈ Ì≈‹Í≈ ÁØȪ ÂØ∫ È≈Â≈ ÂØÛ ’∂ √»Ï≈¬∆ ’∆Â≈ √∆, ¿∞√ ÂØ∫ Á∂Ù Ú≈√∆¡ª Í≈‡∆¡ª Á∆ «¬º’ ÈÚ∆∫ Í≈‡∆ ¡Ë∆È ˘ «È‹≈ «ÓÒ ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ √ªfi∆ √’≈ ω≈¿∞‰ ª ‘∆ Ì≈ Á¡√Ò Ì≈ ͫ‘Òª ¡º◊∂ ÚË √’Á≈ ‘ÀÕ Ú∆ «¬’ Á∂Ù È‘∆∫ √∆ Â∂ Úº÷-Úº÷ «¡≈√ª Á≈ «¬’ √Ó» ‘ √∆Õ ¡≥◊∂˜ª È∂ ¡≈͉≈ ≈‹ ⁄Ò≈¿∞‰ Á∆ ÷≈Â «¬√ ˘ «¬’ √‡∂‡ Á≈ Á‹≈ Á∂ «ÁºÂ≈ Â∂ ¿∞È∑ª Ó◊Ø∫ ¿∞√∂ È∆Â∆¡ª Á∂ Í≈Ò‰‘≈ “◊ªË∆ Í«Ú≈” È∂ Á∂Ù ˘ “«¬’ ≈Ù‡” ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √≥«ÚË≈È Á∂ ¿∞Ò‡ ‹≈ ’∂ ’¬∆ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ’’∂ Á∂Ù Ú≈√∆¡ª ˘ ˆ∞Ò≈Ó Ï‰≈ «Ò¡≈, ‹Ø ‘∞‰ √Ó∂∫ Á∂ È≈Ò ¡≈ ‘∆ ‹≈◊»’Â≈ ’≈‰ “¡≈˜≈Á” ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ Ì≈ Á∂ ÒØ’ª «Ú⁄ ÚºË ‘∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ «¬‘ Ú∆ √≥’∂ ’Á∆ ‘À «’ ¡≈Ó ÒØ’ ◊Ø∂ ¡≥◊∂˜ª Á∆ ÈÚ∆∫ È√Ò Ì±  ∂ ¡≥◊∂˜ª ˘ «ÏÒ’∞ºÒ Ú∆ Í√≥Á È‘∆∫ ’Á∂, √◊Ø∫ ≈‹È∆Â’ Â∂ ‘Ø Әϻ∆¡ª ’≈‰ ⁄πºÍ ‘ÈÕ ‘∞‰ Ì≈ «Ú⁄ ‹Ø ‘≈Ò≈ ωÁ∂ Ș ‹≈ ‘∂ ‘È, ¿∞‘

80.

√π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ Á∆ ’ÀÈ∂‚≈ Î∂∆ ºÁ

Í≥‹≈Ï Á∂ ¿∞Í-Óπ÷ Ó≥Â∆ Â∂ ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (Ï≈ÁÒ) Á∂ ÍzË≈È √: √π÷Ï∆ «√≥ÿ Ï≈ÁÒ Á∆ √Â≥Ï Ó‘∆È∂ «Ú⁄ ’ÀÈ∂‚≈ Î∂∆ Á»‹∂ √≈Ò Ò◊≈Â≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ºÁ ‘Ø ◊¬∆, ‹ÁØ∫ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ È∂ ¿∞√˘ √«’¿±«‡∆ È≈ Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ Ô≈Á ‘∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ú∆ ’∞fi ¡«‹‘∂ ’≈Ȫ ’’∂ √π ÷ Ï∆ Ï≈ÁÒ ˘ ¡≈͉≈ ÍzØ◊≈Ó ’À∫√Ò ’È≈ «Í¡≈ √∆Õ Ï∂Ùº’ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ‡ª ¡È∞√≈ ÁΩ≈ ºÁ ‘؉ Á≈ ’≈È √«’¿±«‡∆ È≈ «ÓÒ‰≈ ‘À, Í ¡√Ò ’≈È ÓÈ∞ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ Â∂ ÷≈«Ò√Â≈È∆ ‹Ê∂ Ï ≥ Á ∆¡ª Á≈ √≥ Ì ≈Ú∆ «ÚØ Ë ‘∆ ‘À Õ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ¡È∞ √ ≈ ’∞ fi ÓÈ∞ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ √≥ √ Ê≈Úª ¡≥   ≈Ù‡∆ ’≈˘Èª ¡Ë∆È Í≥ ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ÷≈«Ò√Â≈È∆ √≥ÿÙ ÁΩ≈È ‘ج∂ ÓÈ∞º÷∆ ‘º’ª Á∂ ÿ≈‰ ’≈È √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ˘ ÿ∂È Á∆

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

APNA PUNJAB SWEETS & SAMOSA FACTORY 3107, 5150 47th Street NE Calgary T3J 2G4

1st East Indian Pure Vegetarian Restaurant Awpxw pMjwb grOsrI stor dI ivSyS kwmXwbI qoN bwAd kYlgrI iv`c Awpxw pMjwb svIts AYNf smosw PYktrI vI SurU kr cu`ky hn[

swfy kol id`lI dy qwj Aqy ASokw hotl dy spYSl ku`k hn Petro Canada

Falconridge Blvd. NE 52nd Street NE

Pizza Hut Safeway

786 Auto

47th St NE

McKnight Blvd. NE

50th Ave NE

Desi Bazaar Plaza

NE

Vacuum Depot

ds Dr.

in Westw

za n Pla Gree hullar Dr. B

3C Car Mother dairy

Apna Punjab Sweets & Samosa Factory

Shory Law Office

eridg

e Blv

d. NE

TD Canada

Castl

quhwfIAW mnpsMd miTAweIAW iqAwr krn vwsqy bIkwnyr, klk`qw Aqy krwcI qoN mShUr hlvweI hwzr hn

All Day 7 Days Buffet $6.99 ea. 11:30 am to 8 pm

403-408-6666

Sikh Virsa, Calgary

81.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

hr vIrvwr Swm 7 qoN 8 vjy q`k Sikh Virsa, Calgary

82.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Â¡≈∆ «Úº⁄ √ÈÕ «‹√ ¡Ë∆È Í≥‹≈Ï Á∆ ÓΩ‹»Á≈ Ï≈ÁÒ √’≈ Á∆ ‹Ú≈Ï ÂÒÏ∆ ‘Ø √’Á∆ √∆Õ «‹√ Â∑ª Á≈ «¬º’ ÔÂÈ «Í¤Ò∂ √≈Ò «¬È∑ª ‘∆ ‹Ê∂Ï≥Ë∆¡ª ÚºÒØ∫ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ ˘ √≥ÓÈ Á∂ ’∂ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ‹Ø «’ ‡À’È∆’Ò ’≈Ȫ ’≈È «√∂ È‘∆∫ ⁄«Û∑¡≈ √∆Õ ‹Ø Ú∆ ‘ØÚ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ Á≈ «¬‘ «ÚØË √≈Ï ’Á≈ ‘À «’ «¬√ Á∆¡ª È∆Â∆¡ª ˘ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ Í≥‹≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈≈ Í√≥Á È‘∆∫ ’Á≈ Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «¬√ Á∂ ÍÀ Òº◊‰ Á∂‰ Ò¬∆ «ÏÒ’∞ºÒ Ú∆ «Â¡≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬√ ◊ºÒ «Ú⁄ ’ج∆ Ùº’ È‘∆∫ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Ì≈Ú∂∫ √’≈∆ Â≈’ È≈Ò √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ ¡≈ÓÁÈ∆ Ú≈Ò∂ ÷∂Âª ”Â∂ ’Ϙ∂ ’’∂ ¡≈͉∆ ÌºÒ «‹‘∆ ω≈ Ò¬∆ ‘Ø Ú ∂ , Í «ÚÁ∂ Ù ª Á∂ Í≥ ‹ ≈Ï∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Ú⁄ «¬√ Á≈ ¡’√ Ï‘∞Â≈ ÚË∆¡≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ù∆ «√º÷ «¬√ ÚºÒØ∫ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ √’≈ ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ÚÂ∂ ‹≈ ‘∂ „≥◊-Â∆«’¡ª ˘ √‘∆ È‘∆∫ Ó≥ÈÁ∂, ‹ÁØ∫«’ Í≥‹≈Ï Á∂ ¡≈ÓÁÈ∆ Ú≈Ò∂ ÷∂Âª «Ú⁄ «Èº‹∆ ’Ϙ∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È Â∂ Ú؇ª ÷∆Á ’∂ Â∂ ¡≈Ó «√º÷ª ˘ ‚≈-ËÓ’≈ ’∂ “√Ú∂-√Ú≈” ‘؉ Á∂ Á≈¡Ú∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ï≈’∆ «‹√ „≥ ◊ È≈Ò √≈∆¡ª ¡’≈Ò∆ Ú≈«¬Âª «¤º’∂ ‡≥◊ ’∂ √: Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ È∂ «¬√˘ ¡º◊∂ «Ò¡ªÁ≈ ‘À Â∂ Íπ≈‰∂ ¡’≈Ò∆¡ª ˘ ÷»≥‹∂ Ò≈«¬¡≈ ‘À, ¿∞‘ Ú∆ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆¡ª ‹≈◊»’ «√º÷ √≥◊ª Á∂ ◊Ò∂ È‘∆∫ ¿∞ºÂ «‘≈ Â∂ ¿∞‘ «¬√ Í«Ú≈ ˘ ’‡«‘∂ «Ú⁄ ÷Û∑∂ ’È Á∂ Ω∫¡ «Ú⁄ ‘ÈÕ ¡√∆∫ √ÓfiÁ∂ ‘ª «’ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ Á∆ Íz√Â≈«Ú Î∂∆ Á≈ «ÚØË ‹≈«¬˜ ‘À Â∂ «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ Íπº«¤¡≈ ˜» ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª «’√ ‘À√∆¡Â «Ú⁄ Í≥Ê Á∆¡ª ’Áª-’∆Óª «Óº‡∆ «Ú⁄ «ÓÒ≈¬∆¡ª, ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ √Ó∂ Âıª Á≈ «√¡≈√∆’È ’∆Â≈ Â∂ «√¯ ≈‹◊ºÁ∆ Á∆ ÷≈Â «√º÷ª Á∆¡ª Ò≈Ùª Â∂ «√¡≈√ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À? Í≥‹≈Ï Á∂ ¿∞‘ √≈∂ Ó√Ò∂ Ì∞ºÒ Ì∞Ò≈ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ‘È, «‹È∑ª Ò¬∆ Íz’≈Ù «√≥ÿ Ï≈ÁÒ Â∂ ¿∞√Á∂ √≈Ê∆¡ª È∂ ËÓ Ô∞ºË ÓØ⁄≈ Ò≈«¬¡≈ √∆, «‹√Á∂ ’≈‰ «√º÷ ’ΩÓ ˘ ‹» È Â∂ ÈÚ≥ Ï  HD Ú◊∂ ÿºÒ»ÿ≈«¡ª √Ó∂ Ï∂¡≥ «√≥ÿ Â∂ ’∂. Í∆. ¡À√. «◊ºÒ Á∂ ˜∞ÒÓ √«‘‰∂ ͬ∂ √È, «‹√ ”⁄ ‘˜≈ª ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ

«Ó√ «Ú⁄ ⁄ºÒ «‘≈ ÷»È∆ √≥ÿÙ

AH ‹»È AIEC ˘ ¡≥◊∂‹ª ÂØ∫ ¡≈˜≈Á∆ ‘≈«√Ò ’’∂ «Ó√, «‹√˘ ¡º‹-’ºÒ∑ ¬∆«‹Í‡ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «Úº ⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‹ÈÒ Óπ ‘ ≥ Ó Á È≈◊»Ï È∂ ¡≈͉∆ √’≈ ω≈¬∆ Â∂ «Ó√ Á≈ Í«‘Ò≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï«‰¡≈Õ «‹√˘ C ’∞ √≈Ò Ï≈¡Á ‘∆ «¬º’ ÎΩ‹∆

Sikh Virsa, Calgary

‹ÈÒ ¡ÏÁπÒ È≈√ È∂ ◊ºÁ∆¿∞∫ Ò≈‘ ’∂ ‹»È AIEF «Úº⁄ ¡≈͉∆ √’≈ ω≈¬∆, ‹Ø «’ AIG@ «Úº⁄ ‘ج∆ ÓΩ º’ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï«‰¡≈ «‘≈Õ «‹√ ÂØ∫ ‹ÈÒ ¡ÈÚ √≈Á≈ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï«‰¡≈, «‹√˘ ÎΩ˜ ÚÒØ∫ ‘∆ «¬º’ Í∂‚ ÁΩ≈È F ¡’±Ï, AIHA «Úº⁄ ◊ØÒ∆ Ó≈ ’∂ Ó≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, «‹√ ÂØ∫ Ú≈¬∆√ ÎΩ‹ Óπº÷∆ ‘∞√È∆ ÓπÏ≈«’ ÎΩ‹ Á≈ Óπº÷∆ Â∂ Á∂Ù Á≈ ÈÚª Â≈‰≈Ù≈‘ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï«‰¡≈, ‹Ø «’ AA ÎÚ∆, B@AA º’ Â’∆ÏÈ C@ √≈Ò «Ó√ Â∂ ≈‹ ’Á≈ «‘≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√˘ ÒØ’ª Á∂ «ÚÁØ‘ ¡º◊∂ fi∞’ ’∂ ◊ºÁ∆ ¤º‚ ’∂ ̺‹‰≈ «Í¡≈Õ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÎΩ‹ Óπº÷∆ ¿∞Ó √πÒ∂Ó≈È È∂ Á∂Ù Á∆ Ú≈◊‚Ø √≥Ì≈Ò∆ Â∂ ÒØ’ª È≈Ò ’∆Â∂ Ú≈¡Á∂ ¡È∞√≈ ’Ú≈¬∆¡ª ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á BD ‹»È, B@AB ˘ Í«‘Ò∆ Ú≈ Óπ‘≥ÓÁ ÓØ√∆ Á∂Ù Á∂ ⁄π‰∂ ‘ج∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ ω∂Õ Ì≈Ú∂∫ «’ Óπ‘≥ÓÁ ÓØ√∆ B@AA Á∆ ÓØ„∆ «¬È’Ò≈Ï∆ Í≈‡∆ “Î∆‚Ó Â∂ ‹√«‡√ Í≈‡∆” Á∂ Óπ º ÷ ∆ √È, Í ¿∞ È ∑ ª Á∂ Óπ√«ÒÓ ’º‡ÛÍ≥Ê∆ Â∂ Әϻ ‹Ê∂Ï≥Ë’ «Ë “Óπ√«ÒÓ ÏÁ‘∞º‚” È≈Ò Ú∆ È∂Û∂ Á∂ √Ï≥Ë √ÈÕ ¡≈͉∂ Â’∆ÏÈ «¬º’ √≈Ò Á∂ √≈ÙÈ ’≈Ò «Úº⁄ ÈÚ∂∫ ω≈¬∂ ‹≈ ‘∂ √≥ « ÚË≈È ≈‘∆∫ “Óπ √ «ÒÓ ÏÃÁ‘∞º‚” È≈Ò Ò ’∂ «Ó√ ˘ «¬º’ Ú≈ «Î ’º‡Û Óπ√«ÒÓ √‡∂‡ ω≈¿∞‰ Á∆ «Â¡≈∆ ⁄ºÒ ‘∆ √∆ «’ ÒØ’ª Á∂ «ÚØË «Úº⁄ «ÓÒ‡∆ È∂ ¡ÏÁπÒ Î«‘ ¡Ò √∆√∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ «Úº ⁄ C ‹∞Ò≈¬∆, B@AC ˘ ÓØ√∆ ˘ Âı«Â¿∞∫ Ò≈‘ ’∂ √≥ « ÚË≈È’ ’Ø  ‡ Á∂ Óπ º ÷ ∆ ¡ÁÒ∆ ÓÈ√» ˘ ¡≥«Ó ≈Ù‡ÍÂ∆ Ò◊≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á≈ ÁØÙ √∆ «’ ÓØ√∆ √’≈ “Óπ√«ÒÓ ÏÃÁ‘∞º‚” È≈Ò Ò ’º‡ÛÚ≈Á Á∂ ≈‘ Â∞ ͬ∆ √∆ Â∂ √À ’ » Ò  Â∂ ‚À Ó Ø ’ À « ‡’ Â≈’ª ˘ «Í¤ª‘ ˺«’¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆, «‹È∑ª È∂ B@AA Á∂ «¬È’Ò≈Ï «Úº ⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆Õ «¬√ Â∑ª ÓΩ‹»Á≈ ‘≈Ò≈ ◊z«‘Ô∞ºË Á≈ »Í Ë≈È ’ ‘∂ ‘ÈÕ ÒØ’ «‹Ê∂ ÓØ√∆ √’≈ ˘ Ò≈‘ ’∂ ÙªÂ∆ Â∂ ¡≈˜≈Á∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ √È, ¿∞Ê∂ «ÓÒ‡∆ ≈‹ Ú∆ È‘∆∫ ⁄≈‘∞≥Á∂Õ «Ó√ Á∆ «¬√ Â≈˜≈ √«ÊÂ∆ «Ú⁄ C@ √≈Ò ‘∞√È∆ ÓØÏ≈’ Á≈ ≈‹ √«‘È ’È Ú≈Ò∂ ’¬∆ ÒØ’ «¬‘ Ú∆ ’«‘‰ Òº◊ ͬ∂ ‘È «’ ““«¬È∑ª È≈ÒØ∫ ª ¿∞‘∆ ⁄≥◊≈ √∆UÕ ÒØ’ª Á∆ «¬√ Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ «¬‘ √º ⁄ Ú∆ ¿∞ ‹ ≈◊ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À «’ ÒØ ’ ¡ÓÈ-ÙªÂ∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È, Í Ë≈«Ó’ ’º ‡ ÛÚ≈Á È‘∆∫ ⁄≈‘∞ ≥ Á ∂ Õ Á¡√Ò ‘∞√È∆ ÓØÏ≈’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‹È∑ª ÒØ’ª È∂ «Ó√ Á∆ Ú≈◊‚Ø √≥Ì≈Ò∆, ¿∞‘ ¡‹∂ º’ ’ج∆ √Ê≈¬∆ √’≈ ÍzÁ≈È ’È «Ú⁄ ¡√ÎÒ ‘∂ √È, ‹Ø «’ Á∂Ù Á∆ Âº’∆ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ ˜»∆ ◊ºÒ √∆Õ Ï∂ Ù º ’ ÈÚ∆∫ √’≈ È∂ “Óπ √ «ÒÓ ÏzÁ‘∞‚” Â∂ «Ù’≥‹≈ ’º√«Á¡ª ¿∞√Á∂

Ò∆‚ª Â∂ ÓØ√∆ √ÓÊ’ª ˘ ȘÏ≥Á ’ «Ò¡≈ ‘À, Í ÒØ’ª «Ú⁄ ω∆ Ó≈ÈÂ≈ ’≈‰ “Óπ√«ÒÓ ÏzÁ‘∞‚” È≈Ò Í≥◊≈ ÒÀ‰≈ √’≈ Â∂ Á∂Ù ÁØȪ ˘ Ó«‘≥◊≈ ÍÀ «‘≈ ‘ÀÕ «Ó√ Á∆ «¬√ ‘≈Ò ÂØ∫ «¬‘ √≥Á∂Ù Ú∆ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ’º‡Û √Ø⁄ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ ÒßÓ≈ √Óª ≈‹ È‘∆∫ ’ √’Á∂ Â∂ È≈ ‘∆ ÒØ’ ‘∞‰ ËÓ ¡Ë≈« ’º‡ÛÍ≥Ê∆ √’≈ª ‘∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «Ó√ Á∆ «¬√ ‘≈Ò ÂØ∫ ‘ØȪ ’º‡ÛÍ≥Ê∆ √Ø⁄ Ú≈Ò∂ √≥◊·Èª ˘ Ú∆ ’∞fi √∂Ë Ò∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Â∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ª «Ú⁄ ’∞fi Ó≈‚∂‡∆ Ú∆ ˜» «Ò¡≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’¿∞∫«’ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ ¡≈͉∂ «Í¤∂ Ò≈ ’∂ º÷‰ Ò¬∆ ’º‡Û «Ú⁄≈ Ï‘∞Â∂ √≈Ê’ √≈Ï ȑ∆∫ ‘Ø √’Á∂Õ «¬Ê∂ Í≈«’√Â≈È Á∆ ¿∞Á≈‘‰ Ú∆ «ÁÂ∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À, «‹Ê∂ ’º‡Û «¬√Ò≈Ó∆ Â≈’ª ˘ ’≥‡ØÒ ’È Ò¬∆ ¿∞Ê∂ Á∆ √’≈ ˘ ÷πÁ ’≈Ú≈¬∆ ’È∆ ͬ∆ ‘À Â∂ ÒØ’ ÓπÒ’ Á∆ Âº’∆ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È, ‘≈Òª«’ Í≈«’√Â≈È Ï«‰¡≈ ‘∆ “«¬√Ò≈Ó” Â∂ ¡Ë≈ √∆Õ ¡Î◊≈«È√Â≈È, √Ø Ó ≈Ò∆¡≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ ¿∞Á≈‘‰ª «¬Ê∂ «ÁÂ∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È, «‹È∑ª ÂØ∫ «¬‘∆ √∂Ë «ÓÒÁ∆ ‘À «’ ’º‡Û «Ú⁄≈ ÒßÓ≈ √Óª È‘∆∫ ⁄ºÒ √’Á∂Õ

ÁÏ≈ √≈«‘Ï ¡≥«ÓzÂ√ ˘ ‹ªÁ∂ √Â∂ ⁄ΩÛ∂ ’È Á≈ «ÚØË

¡≥«ÓÃÂ√ «Ú⁄ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹ªÁ∂ √«Â¡ª Â∂ ‡À«Î’ Á∆ √Óº«√¡≈ Á≈ ‘ºÒ ’º„‰ Ò¬∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«≥Á «√≥ÿ Á∆ √’≈ Ú∂Ò∂ «¬’ ¡ÀÒ∆Ú∂∂‡‚

Ø‚ ω≈¿∞‰ Á≈ Íz≈‹À’‡ Ù∞» ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, ‹Ø Ò◊≈Â≈ ÁØ Ï≈ ¡’≈Ò∆¡ª Á∆ √’≈ Ï‰È È≈Ò «Ú⁄-«Ú⁄≈Ò∂ Ò‡«’¡≈ «Í¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¡ÀÒ∆Ú∂«‡‚ Ø‚ ¡≥«ÓzÂ√ Á∂ Ï≈‘Ø∫ ‘∆ Ù«‘ Á∂ ¿∞ÍØ∫-¿∞ºÍ∆ «√ºË∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Âº’ ‹≈‰∆ √∆, Í ‘∞‰ «√¡≈√∆ ’≈‰ª ’’∂ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹≈‰ Ò¬∆ ¡ÀÒ∆Ú∂«‡‚ Ø‚ ω≈¿∞‰ Á≈ «¬‘ Íz≈‹À’‡ ·ß‚∂ Ï√Â∂ «Ú⁄ Í≈ ’∂ ÈÚ∆¡ª √’∆Óª ÿÛ∑∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ‘∞‰ Ï≈ÁÒ √’≈ È∂ √’∆Ó «¬‘ ÿÛ∆ ‘À «’ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √≈∂ √Â∂ ⁄ΩÛ∂ ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂, «‹√Á≈ «¬È∑ª Á∆ Ì≈¬∆Ú≈Ò Í≈‡∆ Ì≈‹Í≈ «ÚØË ’ ‘∆ ‘ÀÕ Ì≈‹Í≈ Á≈ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∂ √«Â¡ª ˘ ⁄ΩÛ≈ ’È Á∂ Íz≈‹À’‡ «Ú⁄ ¡«Ûº’≈ Ò≈¿∞‰ Á≈ «¬’ ’≈‰ ª «¬‘ √Ófi «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ «¬È∑ª

83.

√«Â¡ª «Ú⁄ ÍÀ∫Á∂ Ϙ≈ª ¡≥Á Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ «‘≥Á» Áπ’≈ÈÁ≈ª Á∆¡ª Áπ’≈Ȫ ‘È, «‹È∑ª ˘ Ì≈‹Í≈ ¡≈͉≈ Ú؇ ÏÀ∫’ √ÓfiÁ∆ ‘ÀÕ Á»√≈ Ù≈«¬Á ¿∞‘ «¬‘ √ÓfiÁ∂ ‘Ø ‰ «’ ‹∂ ’  Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ÒØ’ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹≈‰ Òº◊ ͬ∂ ª ‘Ø √’ÁÀ Áπ«◊¡≈‰≈ Ó≥Á Á∆ Ó≈ÈÂ≈ È≈ ÿº‡ ‹≈Ú∂? Ì≈‹Í≈ Á∂ «ÚØË Á≈ ’≈‰ ‹Ø Ó˜∆ ‘ØÚ∂, Í ¿∞√˘ ÁÏ≈ √≈«‘Ï Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ÏØÒ‰≈ È‘∆∫ ⁄≈‘∆Á≈ «’¿∞∫«’ «¬‘ «√º÷ª Á≈ ¡≥Á»È∆ Ó≈ÓÒ≈ ‘ÀÕ «¬√ ◊ºÒ «Ú⁄ ’ج∆ Ùº’ È‘∆∫ «’ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √Â∂ ‡À«Î’ Úˉ È≈Ò Â≥◊ ÍzÂ∆ ‘؉ Òº◊ ͬ∂ ‘È, «‹È∑ª ˘ ⁄ΩÛ≈ ’È≈ √Ó∂∫ Á∆ ÒØÛ ’‘∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À, Í «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ˘ ‹ªÁ∂ √«Â¡ª ˘ ⁄ΩÛ≈ ’Á∂ √Ó∂∫ ¡≥«ÓzÂ√ Ù«‘ Á∆ Íπ≈ÂÈ «Áº÷ Á≈ Ú∆ ¿∞⁄∂⁄∂ ÂΩ Â∂ «÷¡≈Ò º«÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¡≥«ÓzÂ√ Ù«‘ Á∆ ¿∞√≈∆ Á≈ «Í¤Ø’Û Í≥‹Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ ◊∞» ¡‹È √≈«‘Ï ‹∆ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¿∞∫fi ª ¡ÀÒ∆Ú∂«‡‚ Ø‚ Á≈ Íz≈‹À’‡ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ‘À Â∂ «√¡≈√∆ Óπ¯≈Áª ˘ Í≈√∂ º÷’∂ «¬‘ Íz≈‹À’‡ ‘∆ «√∂ ⁄Û∑≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À Í ‹∂’ «’√∂ „≥◊ È≈Ò √«Â¡ª ˘ ⁄ΩÛ≈ ’È Á∆ ’ج∆ ‘Ø √’∆Ó ¡ÓÒ «Ú⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈‰∆ ·∆’ Òº◊Á∆ ‘À ª Ì≈‹Í≈ ˘ «¬√ «Ú⁄ ¡≈͉∆ ‡≥◊ ¡Û≈¿∞‰ ÂØ∫ ◊∞∂˜ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬‘ «ÈØÒ «√º÷ª Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ‘ÀÕ

Í≥Ê’ «ÚÁÚ≈È Íz:Ø «¬≥Á «√≥ÿ ÿº◊≈ Á∆ Ò∂÷ «Ò÷‰ ”Â∂ «◊zÎÂ≈∆ «’¿∞∫?

«Í¤Ò∂ «ÁÈ∑∆∫ Ï≈ÿ≈ Íπ≈‰≈ ÂØ∫ ¤ÍÁ∂ “Ó≈ÒÚ≈ Ó∂Ò” Ȫ Á∂ «¬’ ¡÷Ï≈ «Ú⁄ º÷Û∆ Ï≈∂ Ò∂÷ «Ò÷‰ ’’∂ Í≥Ê’ «ÚÁÚ≈È ÍzØ: «¬≥Á «√≥ÿ ÿº◊≈ ˘ ¿∞È∑ª Á∆ Í«‡¡≈Ò≈ √«Ê «‘≈«¬Ù ÂØ∫ «◊z¯Â≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈, «‹√ ’’∂ ’∞ fi «ÁÈ ¿∞È∑ª ˘ ÓØ◊≈ Á∆ √Ï-‹∂ Ò ∑ «Ú⁄ ◊∞˜≈È∂ ͬ∂Õ «¬√ Ò∂÷ Ï≈Ï √Ê≈È’ «‘≥Á»¡ª È∂ Íπ«Ò√ ˘ «Ù’≈«¬Â ’∆Â∆ √∆ «’ ÿº◊∂ Á∂ Ò∂÷ «Ú⁄Ò∆¡ª √ı «‡ºÍ‰∆¡ª ’≈‰ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Ë≈Ó’ Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ·∂√ Í‘∞≥⁄∆ ‘ÀÕ ‹Á«’ ’∞fi Í≥Ê’ ÚÀµÏ√≈«¬‡ª ”Â∂ Ú∆ Íz’≈Ù ‘ج∂ «¬√ Ò∂÷ «Ú⁄ ÍzØ: ÿº◊≈ È∂ «¬‘∆ Áº√‰ Á≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‘À «’ «‹È∑ª Á∂Ú∆Á∂ګ¡ª ˘ «‘≥Á» ÒØ’ª È∂ “Ì◊Ú≈È” ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¿∞È∑ª È∂ ’∆-’∆ ’≈È≈Ó∂ ’∆Â∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ Ò∂÷ «Ú⁄ º÷Û∆ Ï≈∂

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Ú⁄≈ Íz◊‡ ’∆Â∂ ‘ج∂ ‘È «’ «¬‘ ¡Ωª Ò¬∆ Ó≈È«√’ ◊∞Ò≈Ó∆ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ‘À Â∂ «¬√Á≈ «√º÷ª ‹ª ËÓ È≈Ò ’ج∆ √≥Ï≥Ë È‘∆∫ ‘ÀÕ ÍzØ: «¬≥Á «√≥ÿ ÿº◊≈ Á∆ «◊z¯Â≈∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Â∂ Ë≈≈ BIE «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’È √Ï≥Ë∆ «¬‘ Ú∆ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ‘À «’ √Ê≈È’ «‘≥Á»¡ª Á∆ “Ó≈ÒÚ≈ Ó∂Ò” ¡ıÏ≈ Á∂ √≥Í≈Á’ È≈Ò Í«‘Òª Ú∆ ’ج∆ «Èº‹∆ ≥«˜Ù ⁄ºÒ ‘∆ √∆, «‹√ ’’∂ ¿∞‘ ’ج∆ Ï‘≈È≈ ÒºÌ ‘∂ √∆ √≥Í≈Á’ ˘ Î√≈¿∞‰ Á≈, «‹√ «Ú⁄ ¿∞È∑ª «¬√ Ò∂÷ ’≈‰ ÍzØ: ÿº◊≈ ˘ Ú∆ ¡≈͉∆ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈! «Ú⁄Ø∫ ◊ºÒ ⁄≈‘∂ ’ج∆ Ú∆ ‘ØÚ∂, Í «√¯ Ò∂÷ «Ò÷‰ ’’∂ «’√∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ “¡≈˜≈Á∆” ˘ ÷Ø‘ ÒÀ ‰ ≈ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª ‹≈«¬˜ È‘∆∫ ·«‘≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ «’¿∞∫«’ Ò∂÷’ √Ó≈‹ ˘ √∂Ë Á∂‰ Ú≈Ò∂ √«Â’≈ÔØ◊ ÒØ’ ‘∞≥Á∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª ˘ «’√∂ Ú∆ «Ò÷ ’≈‰ ‹∂ˇ∑ Á∆ ‘Ú≈ ÷≈‰ Ò¬∆ Ó‹Ï» È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ Í «’¿∞∫«’ Ì≈ «Ú⁄ ’≈˘È∆ «√√‡Ó «¬≥È≈ «ÌzÙ‡ ‘À «’ ‹∂’ ⁄≈ ’∞ Ï≥Á∂ «’√∂ Ò∂÷ Ï≈Ï ΩÒ≈ Í≈ Á∂‰ ª Íπ«Ò√ ‘’ «Ú⁄ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Ï≈’∆ Ï‘∞ «◊‰Â∆¡ª Â∂ ÿº ‡ «◊‰Â∆¡ª Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ Ú∆ ’≈˘È Úº÷Ø-Úº÷≈ ≈‘ ¡ı«Â¡≈ ’ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ Ï≈ÿ∂ Íπ≈‰∂ «Ú⁄ «‘≥Á»¡ª È∂ ΩÒ≈ Í≈«¬¡≈ ª Íπ«Ò√ È∂ fiº‡ ÍzØ: «¬≥Á «√≥ÿ ÿº◊≈ ˘ Í«‡¡≈Ò∂ ÂØ∫ ⁄πº’ «Ò¡ªÁ≈, ‹Á«’

‹∂ ’  «√º ÷ ¡≈͉∆¡ª Ë≈«Ó’ Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ·∂√ Í‘∞≥⁄‰ Á≈ ’ج∆ Ó≈ÓÒ≈ ¿∞‹≈◊ ’È Âª Í«‘Òª ª ’¬∆ «ÁÈ ¿∞È∑ª Á∆ ◊ºÒ ‘∆ È‘∆∫ √π‰∆ ‹ªÁ∆ Â∂ ‹∂’ √π‰∆ Ú∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª ◊ºÒ ·ß„∆ ’’∂! ¡√∆∫ √ÓfiÁ∂ ‘ª Ò∂÷’ª Ï≈Ï Ì≈ «Ú⁄ ⁄ºÒ «‘≈ «¬‘ ÚÂ≈≈ «’√∂ Ú∆ ͺ÷Ø∫ ÓÈ∞º÷∆ ’Áª-’∆Óª Á∂ ‘≈‰ Á≈ È‘∆∫ «Ï¡≈«È¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ Ò∂ ÷ ’ª ˘ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ Íz◊‡ ’È Á∆ Í»∆ ¡≈˜≈Á∆ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ «’√∂ Ú∆ ‘≈Ò «Ú⁄ «◊z¯Â≈∆ È‘∆∫ ‘؉∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ «¬√ Ï≈Ï ‹≈◊»’ «Ëª ˘ ¡≈͉∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ ͤ≈ȉ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ

Ì≈ Á∂ Úº‚∂ “√≥” ¡≈√≈ ≈Ó Ï≈Í» Â∂ ÏÒ≈Â’≈ Á≈ ÁØÙ

Ì≈ Á∂ «¬’ Úº‚∂ “√≥” ¡≈√≈ ≈Ó Ï≈Í» Â∂ ‹ØËÍπ (≈‹√Ê≈È) Á∆ «¬’ ’∞ Û ∆ È∂ ÏÒ≈Â’≈ Á≈ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ’∞Û∆ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡≈√≈ ≈Ó È∂ ¿∞√˘ ‹ØËÍπ √«Ê ¡≈ÙÓ «Ú⁄ ª«’ «Úº«Á¡≈ ≈‘∆∫ «¬Ò≈‹ ’È Á∂ Ï‘≈È∂ ¡≈͉∆ ‘Ú√ Á≈ «Ù’≈ ω≈«¬¡≈Õ «¬‘ ’∞ Û ∆ Ó≈È√’ ͺ÷Ø∫ ’∞fi ·∆’ È‘∆∫ √∆ Â∂ «¬√Á∂ Ó≈Í∂ ¡≈√≈ ≈Ó ˘ “√≥” √Ófi’∂ ’∞Û∆ ˘ ≈ «¬√ ’ØÒ ¤º‚ ◊¬∂, «‹√ Ó◊Ø∫ «¬‘ Ó≥ÁÌ≈◊∆ ÿ‡È≈ Ú≈Í∆Õ

Ì≈ «Ú⁄ ω∂ ‘ج∂ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ √≥ª-Ï≈«Ï¡ª Ó◊ Òº◊∂ ‘ج∂ ÒØ’ª Á∆ «¬‘ Âz≈√Á∆ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≥È∆ ÙË≈ Úº√ «¬È∑ª Á∂ ÒÛ Òº◊∂ ‘ج∂ ‘È Â∂ ‹ÁØ∫ ’ج∆ ¡«‹‘∆ ÿ‡È≈ Ú≈Í ‹ªÁ∆ ‘À, Î∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’∆Â∂ ”ºÂ∂ ͤÂ≈¿∞‰ ˘ Әϱ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ Á¡√Ò Ì≈ Á≈ √Ó≈‹’ «√√‡Ó ‘∆ ¬∂Áª Á≈ ‘À «’ Ï‘∞ « ◊‰Â∆ ÒØ ’ ª ˘ √Á∆¡ª ÂØ ∫ Íπ‹≈∆¡ª È∂ Ë≈Ó’ ͺ÷Ø∫ “¡ÈÍÛ∑” º÷‰ Á≈ ‘∆ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À, «‹√Á∆ ¡≈Û ”⁄ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ‘ÒÚ≈-Óª‚≈ ÚË∆¡≈ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Úº ‚ ∂ - Úº ‚ ∂ “√≥  ” √Ê≈Í ‘Ø ◊¬∂ ‘È, ‹Ø ÒØ’ª ˘ Ë≈«Ó’Â≈ Á∆ ¡≈Û «Ú⁄ ◊∞≥Ó≈‘ ª ’ ‘∆ ‘∂ ‘È, È≈ÒØ∫ È≈Ò ¿∞È∑ª Á≈ ¡≈Ê’ Â∂ «‹√Ó≈È∆ ÙØÙ‰ Ú∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¡≈√≈ ≈Ó Ï≈Í» ”Â∂ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á √«Ê ¡≈ÙÓ «Ú⁄ ÁØ È≈Ï≈Ò◊ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ’ÂÒ Á≈ «¬Ò˜≈Ó Òº«◊¡≈ √∆, ‹Ø «¬√Á∆ ÍzÙ≈√È’ Í‘∞≥⁄ ’≈‰ Î≈ÁÎ≈ ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ¿∞È∑ª Ϻ«⁄¡ª Ï≈Ï Ú∆ ¡≈√≈ ≈Ó Â∂ “ÔΩÈ ÙØÙ‰” Á≈ ÁØÙ √∆Õ «¬√∂ Â∑ª ‹ÁØ∫ «ÁºÒ∆ «Ú⁄ Á≈«ÓÈ∆ ÏÒ≈Â’≈ ’ª‚ Ú≈Í«¡≈ √∆ ª ¡≈√≈ ≈Ó Á∆¡ª «‡º Í ‰∆¡ª

ÏÒ≈Â’≈∆¡ª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ‘∆ √≈Ï ‘ج∆¡ª √ÈÕ “Ï≈Í»” ω∂ ‘ج∂ ¡≈√≈ ≈Ó Á∂ «Ï¡≈Ȫ Â∂ ’È∆¡ª ÂØ∫ «¬‘∆ ÍÂ≈ ⁄ºÒÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ’≈Ó∆ «ÏÂ∆ Ú≈Ò≈ Ï≥Á≈ ‘À, ‹Ø ÒØ’ª ˘ “Ì◊Â∆ ’È” Á≈ “ÚÍ≈’ ¿∞ÍÁ∂Ù” Á∂ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ¡≈√≈ ≈Ó Á≈ “√≥” ‘؉ Á≈ Í≈÷≥‚ Ú∆ Èß◊≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª ‘Ø Ú∆ Ï‘∞ √≈∂ “√≥” ‘È, ‹Ø ËÓ Á∂ Ȫ Â∂ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ⁄Ò≈¬∆ «ÎÁ∂ ‘ÈÕ ÒØÛ «¬È∑ª Í≈÷≥‚∆¡ª «ÚπË ‹≈◊»’ ‘؉ Á∆ ‘À, ‹Ø «’ Ó∆‚∆¡≈ ‘∆ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ «√º÷ √Ó≈‹ «Ú⁄ Ú∆ ¡«‹‘∂ ’¬∆ “Ï≈Ï∂” ‘È, ‹Ø ¡≈√≈ ≈Ó Ú≈Ò∆ «ÏÂ∆ Á∂ Ë≈È∆ ‘È, ¿∞ È ∑ ª Á≈ Ú∆ ÍÁ≈Î≈Ù √Ó∂∫-√Ó∂∫ Â∂ ‘∞ ≥ Á ≈ «‘≥ Á ≈ ‘À «‹Ú∂∫ «Ù’≈◊Ø Ú≈Ò≈ ÁÒ‹∆ «√‘∞≥, Ó≈È «√≥ÿ «Í‘ØÚ∂ Ú≈Ò≈ ¡≈«ÁÕ «¬È∑ª ÒØ’ª ÂØ∫ √π⁄∂ «‘‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ËÓ «¬È∑ª Í≈÷≥‚∆¡ª «Í¤∂ Òº◊’∂ √Óª ÷≈Ï ’È Ò¬∆ ¿∞ÍÁ∂Ù È‘∆∫ «Á≥Á≈, √◊Ø∫ ¡≈͉∂ ¡≥Á fi≈Â∆ Ó≈’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ºÏ Á∆ ÌÀ¡-Ì≈ÚÈ∆ «Ú⁄ ‹∆ÚÈ Ï√ ’È Á∂ √ÓºÊ ω≈¿∞‰ Â∂ ˜Ø «Á≥Á≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª ˘ ËÓ Á∆ √º⁄≈¬∆ √Ófi‰ Á∆ ÒØÛ ‘À, ª ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Ê’ Â∂ «‹√Ó≈È∆ ÙØÙ‰ ÂØ∫ Óπ’ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ (√Ó≈ÍÂ)

≈«¬Ò Ú∞Ó∂È ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ ÚºÒØ∫

‘is~KI dIAW mMizlW’ «’Â≈Ï ’ÀÒ◊∆ : ≈«¬Ò Ú∞Ó∂È ’Ò⁄Ò ¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ Á∆ ¡◊√ ӑ∆È∂ Á∆ Ó∆«‡≥◊ «Úº⁄ ’ÀÒ◊∆ «ÈÚ≈√∆ √Ú◊Ú≈√∆ ’Ú∆ ÓØ‘‰ «√≥ÿ ⁄º·≈ Á∆ Ë≈«Ó’ ¡Â∂

«’Â≈Ï∆ »Í Á∂‰ Ò¬∆ ’∆Â∂ ¿∞ÁÓ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ «¬‘ √Ó≈◊Ó ’ÙÓ∆≈ «√≥ÿ ⁄ÓÈ, ◊∞Ó∆ ’Ω √Í≈Ò ¡Â∂ ‘Ì‹È ’Ω ⁄º·≈ Á∆ ÍzË≈È◊∆ ‘∂· ‘Ø«¬¡≈Õ «’Â≈Ï √Ï≥ Ë ∆ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á ¡Â∂ √ÂÍ≈Ò Ïº Ò È∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ Íz◊‡ ’«Á¡ª

√Ó≈«‹’ ’Áª ’∆Óª ˘ Á√≈¿∞∫Á∆¡ª ’«ÚÂ≈Úª Á∆ «’Â≈Ï “«√º÷∆ Á∆¡ª Ó≥«˜Òª” Ì≈∆ «¬’º· «Úº⁄ «’Â≈Ï Á∂ √≥Í≈Á’ ’ÙÓ∆≈ «√≥ÿ ⁄ÓÈ, √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È ◊∞Ó∆ ’Ω √Í≈Ò ¡Â∂ ⁄º·≈ Í«Ú≈ ÚÒØ∫ «Ò∆˜ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «¬√ ÓΩ’∂ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á È∂ ‘Ì‹È ’Ω ⁄º·≈ (ÓØ‘‰ «√≥ÿ ⁄º·≈ Á∆ ˘‘) Áπ¡≈≈ ÓØ‘‰ «√≥ÿ ‘∞ª Áπ¡≈≈ «⁄ «÷Ò∂ ‘Ϊ ˘

«¬√ ˘ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Ò¬∆ Íz∂‰≈ Á≈ √Ø Á√≈«¬¡≈Õ «¬√ ÓΩ’∂ ‹√Ú≥ «√≥ ÿ √∂ ÷ Ø ∫ , ‹∞ fi ≈ «√≥ ÿ , ◊∞  ‹∆ «√≥ ÿ , «Èº ’ ∆ Á≈√, Ú∆ ‹È≈◊Ò, √» Í «√≥ ÿ Ó≥ ‚ ∂  , ’∞ Ò Ú≥  ’Ω  , ‘⁄È ’Ω  Ï≈√∆ ÓÈØ ‘  ’Ω  , ‘Ì‹È ’Ω, Ó∂Ù ¡≈ÈßÁ, √ÚÈ «√≥ÿ ¡≈«Á

Sikh Virsa, Calgary

84.

«Ò∆˜

È∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ Í∂ Ù ’∆Â∂ ¡Â∂ ⁄È≈Úª √π ‰ ≈¬∆¡ªÕ Íz Ø ◊ ≈Ó «Úº ⁄ ◊ÒØ Ï Ò √∆È∆¡ √Ø√≈«¬‡∆ Á∂ ÍzË≈È √ÂÍ≈Ò ’ΩÙÒ, «¬≥’≈ √∆È∆¡ √Ø √ ≈«¬‡∆ ÚÒØ ∫ ¡‹≈«¬Ï «√≥ ÿ Ï≈Û, √≈¿± Ê ¬∂Ù∆¡È «¬≥‚Ø-’È∂‚∆¡È √≥√Ê≈ Á∂ Óπ«‘≥Á «√≥ÿ ¡Â∂ √Ï≥◊ ∂‚∆˙ Á∂ √≥⁄≈Ò’ ≈‹∂Ù ¡≥◊≈Ò Í«Ú≈ √Ó∂  ¿∞ ⁄ ∂ ⁄ ∂ Í‘∞ ≥ ⁄ ∂ Õ ≈«¬Ò Ú∞ Ó ∂ È ’Ò⁄Ò ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Á∆¡ª ÓÀ ∫ Ïª Á∆ ÌÚ∆∫ ‘≈˜∆ È∂ Ω‰’ ÚË≈¬∆Õ¡≥ «Úº⁄ ÓØ‘‰ «√≥ÿ ⁄º·≈ Á∂ ¤Ø‡∂ Ï∂‡∂ ÁÒ‹∆ «√≥ÿ È∂ Í«Ú≈ ÚºÒØ∫ √≈«¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈ ¡Â∂ ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ ¡≈͉∆ Ì‹≈¬∆ ‘Ì‹È ’Ω ⁄º·≈ Á∆ «¬√ ’≈‹ ˘ È∂Í∂ ⁄≈Û∑È Á∆ ÌÍ»  ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ ◊∞Ó∆ √Í≈Ò È∂ «√º«÷Á≈«¬’ ‡»’ª Â∂ «Úº⁄-«Úº⁄ ‘≈√√ ⁄π‡’Ò∂ √π‰≈ ’∂ ÍzØ◊≈Ó Á∆ Ω⁄’ Í∂Ù’≈∆ ’∆Â∆Õ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ÍzË≈È: ◊∞Ó∆ ’Ω √Í≈Ò, D@C-BH@F@I@ ‹ª «ÍØ‡ ’Â≈: ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á, D@CBIC-BFBE È≈Ò √≥Í’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á∂ ‘ÀÕ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘º√‰≈, ◊≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ؉≈ √Ì ’∞ºfi √∆ «¯ÒÓª «Úº⁄ ¡Â∂ «‹Ê∂ «¬√˘ √≈Ó±«‘’ ±Í È≈Ò «Á÷≈¿∞‰ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ’∆Â∆ ◊¬∆, ¿∞‘ ω ◊¬∂ «√È∂Ó≈ ‘≈ÒÕ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò ¡≈͉∆ «Ï‘Â∆È Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Á∂Ù «Úº⁄ «¯ÒÓª Á∂ «Ú’≈√ Á∆ ‹∆¡≈ ω∂Õ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

‹ÁØ∫ ÓÈØ‹ ≥ È ÷∞Ò º ∂∑ ÓÀÁ≈Ȫ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’«Ò¡≈ ª ¿∞√È∂ «¬º’ Úº‚∂ ‘≈Ò È∞Ó≈ ’Ó∂ «Úº⁄ Ú∆ ¡≈͉∆ ‹◊∑≈ Ì≈Ò Ò¬∆Õ «¬√ «Úº⁄ Î’ «¬≥È≈ √∆ «’ √À∫’Û∂ ÒØ’ «¬’º·∂ ÏÀ· ’∂ √≈‘Ó‰∂ Á∂ ÍÁ∂ ”Â∂ «‡’«‡’∆ Ò◊≈¬∂ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ «¬√ «Úº⁄ ÓÈØ‹ ≥ È ‹∆Ú≥ È≈ ‘Ø ’∂ ÍÁ∂ ”Â∂ «¬º’ «Ú¿∞∫ÂÏºË „≥◊ È≈Ò «Íج∆ ◊¬∆ ’≈ÒÍ«È’ ’‘≈‰∆ ‘≥∞Á∆ √∆ «‹√˘ ÒØ’ª È∂ «¯ÒÓ Á≈ Ȫ¡ «ÁºÂ≈Õ ‘º√‰≈, ◊≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ؉≈ √Ì ’∞fi º √∆ «¯ÒÓª «Úº⁄ ¡Â∂ «‹Ê∂ «¬√˘ √≈Ó±«‘’ ±Í È≈Ò «Á÷≈¿∞‰ Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ’∆Â∆ ◊¬∆, ¿∞‘ ω ◊¬∂ «√È∂Ó≈ ‘≈ÒÕ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò ¡≈͉∆ «Ï‘Â∆È Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ Á∂Ù «Úº⁄ «¯ÒÓª Á∂ «Ú’≈√ Á∆

‹∆¡≈ ω∂Õ «√È∂ Ó ≈ ‘≈Ò Á∆ ’ºÒ∑ ¡Â∂ ¡º‹ Á∆ ÁÙ≈ ¡Â∂ «ÁÙ≈ Á∂ Ï≈∂ «Úº⁄ Áº√ ‘∂ ‘È ¡«Ó «ÁÚ∂Á∆: «√È∂Ó≈ ÿª Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ˙È∆ ‘∆ Í∞≈‰∆ ‘À «‹≥È≈ Í∞≈‰≈ «¯ÒÓª Á≈ «¬«Â‘≈√ ‘ÀÕ «ÎÒÓª Ù∞± ‘ج∆¡ª ª ¿∞ ‘ Á∂ ÷ ∆¡≈ «’º Ê ∂ ‹≈‰, «¬√Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ Ù∞± «Úº⁄ «ÎÒÓª ˘ ÍÃ≈‹À’‡ Á∂ √‘≈∂ ÷∞ºÒ∑∂ ÓÀÁ≈Ȫ «Úº⁄ ≈ ˘ «Á÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ Í Ï≈¡Á «Úº⁄ «¬È∑ª ˘ ¿∞Ȫ∑ È≈‡’ «Ê¬∂‡ª «Úº⁄ Ù∞± ’∆Â≈ «◊¡≈ «‹Ê∂ È≈‡’ ÷∂‚∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ ‘≈Òª«’ «¬‘ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘À «’ Ó∞Ï ≥ ¬∆ Á∂ «Ê¬∂‡ Ì≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ Í∞≈‰∂ «Ê¬∂‡ª «Úº⁄ Ù∞Ó≈ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬ºÊ∂ ÒØ’ «‡’‡ ÷∆Á ’∂ ’∞ºfi ÿ≥‡∂ Á∂

¬∂Ù∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «√È∂Ó≈ÿ ‘؉ Á≈ Ó≈‰ ‹ÀÍ∞ Á∂ ≈‹ ’ÓÒ ˘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ Á∆ √∆«‡≥◊ √ÓºÊ≈ B@@@ ÒØ’ª Á∆ ‘ÀÕ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ Á≈ «‚‹≈«¬È ¡≈’‡∂’‡ ‚ÏÒÔ± ¡ÀÓ. È≈Ó‹ØÙ∆ È∂ «Â¡≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ «¬‘ A ‹±È AIGF «Úº⁄ ω ’∂ «Â¡≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹ÀÍ∞ ÿ∞≥Ó‰ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ ˘ Ú∆ ÿ∞≥Ó‰ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Sikh Virsa, Calgary

85.

Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ ”⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ L Í«‘Ò∆ Ú≈ Ì≈Â∆ «¯ÒÓ «¬«Â‘≈√ Á∆ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ √∆-“≈‹≈ ‘∆Ù⁄≥ÁÕ” L Í«‘Ò∆ ÏØ Ò Á∆ «¯ÒÓ √∆ “¡≈ÒÓ ¡≈≈” ‹Ø D ÎÚ∆ AICA ˘ «Ò∆˜ ‘ج∆ ¡Â∂ «¬√ «Úº⁄ ’∞ºÒ √ºÂ ◊≈‰∂ ‘ÈÕ L Í«‘Ò∆ ÎÒÀ Ù ÏÀ ’ «¯ÒÓ √∆-“¡≈Ú≈≈Õ” L Í«‘Ò≈ ‚Ã∆Ó √∆’∂∫√ ◊≈‰≈ «¯ÒÓ “¡≈Ú≈≈” «Úº ⁄ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ L Í«‘Ò∆ ≥ ◊ ∆È «¯ÒÓ √∆ AICG «Úº⁄ ¡≈¬∆ «¯ÒÓ “«’ÙÈ ÿȺ∑¬∆¡≈”, «‹√˘ ≥◊Á≈ Â’È∆’ Á∂ ˜∆¬∂ «Ú’√ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ L ∞Í«‘Ò∂ ÍÁ∂ ”Â∂ Í«‘Ò∆ Ó«‘Ò≈ ’Ò≈’≈ ‘؉ Á≈ ◊ΩÚ ‘≈«√Ò ‘Ø«¬¡≈ Á∞◊≈ Ï≈¬∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ï∂‡∆ ’ÓÒ≈ Ï≈¬∆ ’Ø÷Ò∂ ˘, «‹È∑ ª È∂ Î≈Ò’∂ Á∆ Á± √ ∆ «¯ÒÓ “ÓØ«‘È∆ Ì√Ó≈√∞” ”⁄ AIAC «Úº⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ

L Í«‘Ò∆ ÊÃ∆ ‚∆ «‘≥Á∆ «¯ÒÓ √∆ -“«ÙÚ≈ Á≈ «¬È√≈ÎÕ” L Í«‘Ò∆ ÏØÒÁ∆ ¡«ÌÈ∂Â∆ ω∆∫ ≈‰∆ ‹∞ÏÀÁ≈ «‹È∑ª È∂ CF Ó±’ «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≥Ó ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á AICA «Úº⁄ ¡≈¬∆ Í«‘Ò∆ ÏØÒÁ∆ «¯ÒÓ “¡≈ÒÓ ¡≈≈” «Úº⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ L Í«‘Ò∆ G@ ¡ÀÓ.¡ÀÓ. «¯ÒÓ ‘؉ Á≈ «√‘≈ AIGE «Úº⁄ ¡≈¬∆ «¯ÒÓ “ÙØÒ∂” ˘ ‹ªÁ≈ ‘À «‹√˘ G@ ¡ÀÓ.¡ÀÓ. Á∂ È≈Ò D ‡ÃÀ’ √‡∆∆˙ ÎØÈ Á∂ È≈Ò «¯ÒÓ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆Õ L «‘≥Á∆ «¯ÒÓ «¬«Â‘≈√ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª ◊≈‰≈ ‚Ï«ÒÔ± ¡ÀÓ. ÷≈È È∂ «¯ÒÓ “¡≈ÒÓ ¡≈≈” «Úº⁄ ◊≈«¬¡≈ «‹√Á∂ ÏØÒ √È-“Á∂ Á∂ ÷∞Á≈ Á∂ È≈Ó Í «Í¡≈∂Õ” L Ì≈Â∆ «¯ÒÓ Á∂ Í«‘Ò∂ ‘∆Ø Ï‰È Á≈ «√‘≈ ‘≈«√Ò ‘Ø«¬¡≈ ÁºÂ≈⁄≈∆¡≈ Á≈ÓØÁ≈ ‚ÀÏ’∂ ¡Â∂ «¬È∑ª È∂ AIAC ”⁄ Á≈Á≈ √≈«‘Ï Î≈Ò’∂ Á∆ «¯ÒÓ “≈‹≈ ‘∆Ù⁄≥Á” «Úº⁄ ’≥Ó ’∆Â≈Õ

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

ÓÈØ‹ ≥ È Ò¬∆ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «√È∂ Ó ≈ÿª Á≈ ÏÁÒÁ≈ «⁄‘≈: Í«‘Òª «√È∂Ó≈ÿª «Úº⁄ «‹Ê∂ Ï≈Ò’È∆, Ï≈’√ «‹‘∆ ’À‡∂◊∆ ˘ √Ì ÂØ∫ ÍÃ∆Ó∆¡Ó ’À‡∂◊∆ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ √∆, ¿∞Ê∂ ‘∞‰ «¬√ Á∂ Ȫ¡ Ú∆ ÏÁÒ ◊¬∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª «‹Ê∂ „∂ √≈∂ ‘º‡∂-’º‡∂ ÒØ’ ‡≈⁄ ÒÀ ’∂ ÁÙ’ª ˘ √‘∆ ’Â≈ «Ú⁄ «Ï·≈¿∞‰ Á≈ ’≥Ó ’Á∂ √È ¿∞Ê∂ ¡º‹-’ºÒ∑ Á∂ ¡≈Ë∞«È’ «√È∂Ó≈ÿª «Úº⁄ ÒØ’ ÷∞Á ¡≈͉∆ √∆‡ ÒºÌ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª Á∆ Â∑ª «√È∂Ó≈ ÿª «Úº⁄ ÒØ’ ‘∞‰ «˜¡≈Á≈ ‘Ø-‘ºÒ≈ ’È Á∆ Ï‹≈¬∂ «ÎÒÓ Á≈ ¡≈È≥Á ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «√È∂Ó≈ ÿª «Úº⁄ ÈÚ∂∫ Î≈Ó∂‡ «Úº⁄ ‘∞‰ ◊ØÒ‚, ÍÒ∂‡∆ÈÓ, «√ÒÚ, ’Ò≈«√’, ÍÒ∂‡∆ÈÓ, ÍÃ∆Ó∆¡Ó, ¬∂Ï≈È∆, ¬∂Ï≈È∆ ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ «‹‘∂ ’Ò≈√ ¡≈ ◊¬∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª Á∆ Â∑ª ’ج∆ «¬º’ «¯ÒÓ Ó‘∆«È¡ª º’ «¬‘ ‘≈Ò «Úº⁄ Ò◊≈ ’∂ È‘∆∫ º÷Á∂ «‹Ú∂∫ «’ Í«‘Òª ‘Ø«¬¡≈ ’Á≈ √∆Õ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ Ò¬∆ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª Ù≈‘∞÷ ı≈È Á∆ «¯ÒÓ “«ÁÒÚ≈Ò∂ Á∞Ò‘È∆¡≈ Ò∂ ‹≈¬∂∫◊∂” Ó∞≥Ϭ∆ Á∂ Ó≈·≈ Ó≥«Á «√È∂Ó≈ «Úº⁄ Ò◊≈Â≈ AG √≈Òª º’ √¯ÒÂ≈ ͱÚ’ «Á÷≈¬∆ ◊¬∆ Í ÓΩ‹Á ± ≈ √Ó∂∫ Á∆¡ª

«¯ÒÓª «¬º’ Ó‘∆È∂ «Úº⁄ ‘∆ ¡≈͉≈ ’≈ØÏ≈ ’’∂ «√¯ «¬º’∂ Á∞’ º ∂ «√È∂Ó≈ÿª «Úº⁄ ‘∆ ‡≥◊∆¡ª Ș ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ ¬∂Ù∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «√È∂Ó≈ÿ: ¬∂Ù∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ «√È∂Ó≈ÿ ‘؉ Á≈ Ó≈‰ ‹ÀÍ∞ Á∂ ≈‹ ’ÓÒ ˘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ Á∆ √∆«‡≥◊ √ÓºÊ≈ B@@@ ÒØ’ª Á∆ ‘ÀÕ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ Á≈ «‚‹≈«¬È ¡≈’∆‡À’‡ ‚Ï«ÒÔ± ¡ÀÓ. È≈Ó‹ØÙ∆ È∂ «Â¡≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ «¬‘ A ‹±È AIGF «Úº⁄ ω ’∂ «Â¡≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹ÀÍ∞ ÿ∞≥Ó‰ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ ˘ Ú∆ ÿ∞≥Ó‰ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √≈Òª º’ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ «Úº⁄ Úº‚∂-Úº‚∂ «¯ÒÓ «ÈÓ≈Â≈ ¡≈͉∆¡ª «ÎÒÓª Á≈ ÍÃ∆Ó∆¡ ’Á∂ ‘∂Õ «ÎÒÓª Á∂ ‹≈‰’≈ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ «¬‘ «√È∂Ó≈ÿ Ì≈Â∆ «‘≥Á∆ «√È∂Ó≈ Á∆ Ô≈Á◊≈ «Ú≈√ª «Úº⁄∫Ø «¬º’ ‘ÀÕ ‘ «ÎÒÓ∆ ’Ò≈’≈ ¡≈͉∆ «¯ÒÓ ˘ ÍÃÓ؇ ’È Ò¬∆ «¬Ê∂ ¡≈¿∞‰ Á∆ ‘√ º÷Á≈ √∆Õ √Óª Ò≥ÿÁ≈ «◊¡≈, «√È∂Ó≈ ¡≈Ë∞«È’ ‘∞Á ≥ ≈ «◊¡≈Õ «¯ÒÓª Á∂ ÍÃ∆Ó∆¡ Á≈ ¡≥Á≈˜ ¡Â∂ ‹◊∑≈ ÏÁÒ ◊¬∆Õ «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á, «¬«Â‘≈«√’ Ô≈Áª «Úº⁄ «Ò͇∂ «¬√ «√È∂Ó≈ÿ Á∆ ⁄Ó’ Ï≈Ï ‘ÀÕ ¡º‹ ¬∂ Ù ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∂ «√È∂Ó≈‘≈Ò Á∂ ±Í «Úº⁄ «¬√Á∆ Í«‘⁄≈‰ ‘ÀÕ Í«‘Òª «√È∂Ó≈ ‘≈Ò «Úº⁄ Ì≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ÓÒ‡∆ÍÒ∂’√ «Â±«⁄≈ͺÒ∆ «Úº⁄ AIH@ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ: Ì≈ «Úº ⁄ Á∂ Á‘≈’∂ «Úº⁄ ω ’∂ «Â¡≈ ‘Ø«¬¡≈, «‹√Á≈ È≈Ó ‘À ÓÀ«√ Í«‘Ò≈ «√È∂ Ó≈ ‘≈Ò ‹Ø¬∂Î ÓÁ≈È ’≥ÍÒÀ’√Õ «¬√ «Úº⁄ Í≥‹ √’Ã∆Ȫ ‘ÈÕ «¬√Á≈ Ó’√Á Ó«‘≥◊∂ Úº Ò Ø ∫ ’Ò’º  ≈ «Úº⁄ AI@G «Úº⁄ «‡’‡ª ”Â∂ ‹Ø Á∂‰≈ √∆ Í «¬ÈØ’√, Í∆.Ú∆.¡≈., √Í≈¬∆√ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò «√È∂Ó≈ ¡Â∂ «√È∂ ÓÀ’√ È∂ «¬√Á∂ ¿∞Ò‡ ’≥Ó ’Á∂ ‘ج∂ «ÎÒÓ Á≈ È≈Ó √∆¬∂ Ò «Î≥ √‡ØÈ «Í’⁄ Á∂÷‰≈ Ó«‘≥◊≈ ’ «ÁºÂ≈Õ «ÁºÒ∆ «Úº⁄ Í«‘Ò≈ ÓÒ‡∆ ÍÒÀ’√ ÍÀÒ∂√ Õ Í±∆ Á∞È∆¡≈ Á∂ «√È∂Ó≈ Á∆ Í∆.Ú∆.¡≈. Á∂ ±Í «Úº⁄ AIIG «Úº⁄ √≈’∂ «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª ‹Ø √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∆ «‹√ «Úº⁄ D √’Ã∆È ‘È ¡Â∂ A@@@ ÒØ’ª Á∂ ÏÀ·‰ Á∆ «¬√ «Úº⁄ «ÎÒÓ «√È∂Ó≈ ‘≈Ò «Úº⁄ BB Ó≈⁄, «ÚÚ√Ê≈ ‘ÀÕ Ï≈¡Á «Úº⁄ ¡º◊∂ ’ÁÓ ÚË≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ AHIE «Úº⁄ ÍÀ«√ «Úº⁄ «Á÷≈¬∆ Í∆.Ú∆.¡≈.È∂ Á∂Ù Á∂ ’¬∆ Í∞≈‰∂ «√È∂Ó≈ÿª ˘ ÷∆Á ’∂ ¿∞È∑ª ◊¬∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√ «¯ÒÓ ˘ Ò∞¬∆√ ˘ Í∆.Ú∆.¡≈.Á≈ È≈Ó Á∂ «ÁºÂ≈Õ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ◊ºÒ «Ò¿±Ó∂ ¡Â∂ ¡◊√‡∂ «Ò¿±Ó∆¡ ’∆¬∂ ª ÈÚ∆∫ «ÁºÒ∆ √«Ê ’È≈‡ ÍÒ∂√ Á∂ «¬«Â‘≈«√’ Ì≈Úª È∂ Ù±‡ ’∆Â≈ √∆Õ Ì≈ «Úº⁄ Ó‘ºÂÚ Ú≈Ò∂ «ÚØÒ∆ ˘ ‘∞‰ “Í∆.Ú∆.¡≈.«ÚØÒ∆” Á∂ È≈Ó È≈Ò «√È∂Ó≈ÿ «Úº⁄ «Á÷≈¬∆ ◊¬∆ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÓΩ‹±Á≈ √Ó∂∫ «Úº⁄ Ì≈ «Úº⁄ Í∆.Ú∆.¡≈.Á∂ Í«‘Ò∆ «ÎÒÓ √∆-“≈‹≈ EI «√È∂Ó≈ÿ ‘È «‹È∑ª ”⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â ÓÒ‡∆ÍÒ∂’√ ‘ÈÕ ‘∆Ù⁄≥ÁÕ” Ì≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ÓÒ‡∆ÍÒÀ’√ ⁄ÀȬ∆ «Úº⁄ √«Ê √Ì ÂØ∫ ¡º◊∂ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈: Ì≈Â∆ Ó≈«¬¡≈ ‹≈Ò ‘ÀÕ «‹√ «Úº⁄ AF √’Ã∆È ‘ÈÕ «ÎÒÓ «ÈÁ∂Ù’ «¯ÒÓ «¬≥‚√‡∆ Á∞È∆¡≈ Á∆ Í∞≈‰∆ ÓØ¡º‹Ó Ï∂◊ Áº√Á∂ ‘È, “«√≥◊Ò √’Ã∆È «√È∂Ó≈ Á≈ ÁΩ Ï‘∞ ‘∆ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ «¬≥‚√‡∆ ‘ÀÕ «¬Ê∂ √∞È«‘∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ ÁΩ «Úº⁄ «ÎÒÓª Á∆ «˜≥Á◊∆ √≈Òª º’ ‘ √≈Ò Òº◊Ì◊ AB@@ «¯ÒÓª ÂØ-Â≈˜≈ «‘≥Á∆ √∆Õ ’¬∆ Ú≈ «¬º’ «ÎÒÓ ÍÁ∂ ÂØ∫ ¿∞ÂÈ Ï‰Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª «Úº⁄∫Ø «Úº⁄ ͱ≈ √≈Ò Ò◊≈ «Á≥Á∆ √∆Õ «¬√ È≈Ò ¿∞√Á∆ √¯ÒÂ≈ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ Í “«ÁÒ ⁄≈‘Â≈ ‘À” «¯ÒÓ Á∂ Ï≈¡Á ÁΩ ÏÁÒ‰ Òº«◊¡≈ ¡Â∂ ÁÙ’ ÓÒ‡∆ÍÒÀ’√ Á∂ Á∆Ú≈È∂ ‘∞≥Á∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ Á∆Ú≈È◊∆ ÚË∆ ª Ó≥◊ Úˉ∆ ‹≈«¬˜ √∆Õ «¬√Á∂ Ï≈¡Á «√È∂Ó≈ Á≈ «√≥◊Ò √’Ã∆È Á≈ ÁΩ Ú∆ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ Ë∞≥ÁÒ≈ ‘∞≥Á≈ «◊¡≈Õ „∂ √≈∂ Ù«‘ «‹Ú∂∫ ÎÀ‹≈Ï≈Á, Ù≈‘‹‘ªÍ∞, Ï∂Ò∆, ͇È≈ ‹ª «Î ’ج∆ ‘Ø Ù«‘ ‘ ‹◊∑≈ Á∂ «√≥◊Ò √’Ã∆È «√È∂Ó≈ Á∆ ’Ó≈¬∆ Ï≥Á ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ‘∞‰ ¡≈ÒÓ «¬‘ ‘À √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «ÎÒÓª Áº÷‰∆ «’ ‹ª ª «√È∂Ó≈ÿ Ï≥Á ‘Ø ◊¬∂ ‘È ‹ª «Î Ì≈Â∆ Ì≈Ù≈Úª Ò∞◊∞, Â≈«ÓÒ ¡Â∂ «√È∂Ó≈ÿ Ó≈Ò’ª È∂ ¿∞È∑ª «√È∂Ó≈ÿª Á≈ Ó’√Á ÏÁÒ ’∂ ¿∞√ Ó«Ò¡≈ÒÓ «Úº⁄ ωÁ∆¡ª ‘ÈÕ «Úº⁄ Ù≈«Í≥◊ ’≥ÍÒÀ’√ º’ ÷ØÒ∑ «ÁºÂ∂ ‘ÈÕ” «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

ͤ≈‰ ÷ÂÓ ’Á∂ ÓÒ‡∆ÍÒÀ ’ √

Sikh Virsa, Calgary

86.

Ï‘∞ √≈∂ ‹≈‰∂-Ó≥È∂ «√È∂Ó≈ ÿª ˘ Í∆.Ú∆.¡≈., «Ïº◊ «√È∂Ó≈ Â∂ «√È∂ÓÀ’√, ÚÀÏ «√È∂Ó≈, «Ï◊ ˙«‚¡È «‹Ú∂∫ ÓÒ‡∆ÍÒ∂’√ª È∂ ÷∆Á «Ò¡≈ ‘À ‹ª «Î ÷∆Á‰ Á∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Á≈‘‰ Ú‹Ø∫ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª Í∆.Ú∆. ¡≈. È∂ B@@D ”⁄ ’È≈‡ ÍÒ∂√ ”⁄ ∆◊Ò Á∂ ’ØÒ «ÚØÒ∆ «√È∂Ó≈ ˘ ÷∆Á ’∂ Í∆.Ú∆.¡≈. «ÚØÒ∆ ω≈ «ÁºÂ≈Õ Î≈«¬Á≈ «‘≥Á∆ «¯ÒÓª ˘ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Ó∞≥Ϭ∆, ⁄∂Ȭ∆, ’ØÒ’≈Â≈, ÏÀ∫◊Ò∞± ¡Â∂ ‘ÀÁ≈Ï≈Á «ÎÒÓ «ÈÓ≈‰ Á∂ ÍÃÓ∞º÷ ’∂∫Áª Á∂ ±Í «Úº⁄ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª «ÎÒÓª ˘ Á∂Ù Á∂ Òº◊Ì◊ AB@@@ «√È∂Ó≈ÿª «Úº⁄ ÍÃÁ«Ù ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ͱ∆ Á∞È∆¡≈ Á∂ ÁÙ’ «¬È∑ª «¯ÒÓª Á∂ Á∆Ú≈È∂ ‘ÈÕ Ì≈Â∆ «√È∂Ó≈ «Úº⁄ Ì≈Ú∂∫ √Ì ÂØ∫ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ «√‘≈ Á≈Á≈ √≈«‘Ï Î≈Ò’∂ ˘ ‹ªÁ≈ ‘À Í «¬Ê∂ «ÎÒÓ Á∆ È∆∫‘ AHIF ”⁄ Îª√ Á∂ «Ò¿±Ó∆¡ Ì≈Úª È∂ º÷∆ √∆Õ «‹√Á∂ «‘ ¿∞Ȫ∑ È∂ ϪÏ∂ «Úº⁄ ¤∂ Ó±’ Ù≈‡ «ÎÒÓª Á≈ ÍÃÁÙÈ ’∆Â≈ √∆Õ «¬√Á∂ Ï≈¡Á ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡≈ «Úº⁄ «√È∂Ó≈ «ÈÓ≈‰ «Úº⁄ ’êÂ∆’≈∆ ÏÁÒ≈¡ Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ∂Õ «¬√Á∂ Ï≈¡Á AICA º’ Ì≈ «Úº⁄ B@G «¯ÒÓª ω ⁄∞º’∆¡ª √ÈÕ «¬√Á∂ Ï≈¡Á «¯ÒÓ “¡≈ÒÓ ¡≈≈” ÂØ∫ Ù∞± ‘Ø«¬¡≈ ÏØÒÁ∆ «ÎÒÓ Á≈ ÁΩÕ «Î «¬√ «¬≥‚√‡∆ È∂ «Íº¤∂ Ó∞Û ’∂ È‘∆∫ Á∂«÷¡≈Õ ÓÒ‡∆ÍÒ∂’√ª Á∂ Ó«‘≥◊∂ «‡’‡: «Í¤Ò∂ A@ √≈Òª ”⁄ Ï‘∞ √≈∂ ‹≈‰∂-Ó≥È∂ «√È∂Ó≈ ÿª ˘ Í∆.Ú∆.¡≈., «Ïº◊ «√È∂Ó≈ Â∂ «√È∂Ó’ À √, ÚÀÏ «√È∂Ó≈, «Ï◊ ˙«‚¡È «‹Ú∂∫ ÓÒ‡∆ÍÒ∂’√ª È∂ ÷∆Á «Ò¡≈ ‘À ‹ª «Î ÷∆Á‰ Á∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞Á≈‘‰ Ú‹Ø∫ ◊ºÒ ’∆¬∂ ª Í∆.Ú∆.¡≈.È∂ B@@D «Úº⁄ ’È≈‡ ÍÒ∂√ «Úº⁄ ∆◊Ò Á∂ ’ØÒ √«Ê «ÚØÒ∆ «√È∂Ó≈ ˘ ÷∆Á ’∂ Í∆.Ú∆.¡≈. «ÚØÒ∆ ω≈ «ÁºÂ≈Õ «‹Ê∂ «¬º’ Í≈√∂ ∆◊Ò «Úº⁄ «‡’‡ F@,I@ ¡Â∂ AB@ ∞ͬ∂ «Úº⁄ «ÓÒÁ≈, ¿∞Ê∂ ‘∆ Í∆.Ú∆.¡≈.Á≈ √Ì ÂØ∫ √√Â≈ «‡’‡ AGE ∞ͬ∂ Á≈ ‘À ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ Ó«‘≥◊≈ «‡’‡ BE@ ∞ͬ∂ Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª È≈Ò Â∞√∆∫ ¡≥Á≈˜≈ Ò◊≈ √’Á∂ ‘Ø «’ ¡≈˱«È’ √‡≈¬∆Ò «Úº⁄ ω∂ «√È∂Ó≈ÿª «Úº⁄ «‡’‡ Á∆ ’∆Ó «’≥È∆ ¿∞ºÍ Í‘≥∞⁄ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ó∞’≈ÏÒ∂Ï≈˜∆ Á∂ «¬√ ÁΩ «Úº⁄ «‹Ê∂ ’∞ºfi ⁄∆˜ª Á≈ Î≈«¬Á≈ ÒØ’ª ˘ ‘Ø «‘≈ ‘À, ¿∞Ê∂ ‘∆ ’∞fi º ⁄∆˜ª ÒØ’ª ˘ Ï‘∞ ӫ‘≥◊∂ Ì≈¡ ”⁄ Ú∆ «ÓÒ ‘∆¡ª ‘È «‹√Á≈ «‹¿∞∫Á≈-‹≈◊Á≈ ¿∞Á≈‘‰ ‘À «√È∂Ó≈Õ ¤Ø‡∂ Ù«‘ª Á∂ ‡≈’∆‹ Á≈ ÓΩ‹Á ± ≈ ‘≈Ò: ¤Ø‡∂ Ù«‘ª Á∂ ¿∞‘ «√È∂Ó≈ÿ «‹Ê∂ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆ «¯ÒÓª ˘ Á∂÷‰ Ò¬∆ Ù«‘ Á∂ ¡Ó∆ ÿª ÂØ∫ ÒØ’ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, ‘∞‰ «¬Ê∂ «√¯ “√∆” ◊Ã∂‚ Á∆ «ÎÒÓª ‹ª «Î ÌØ‹Í∞∆ «ÎÒÓª ‘∆ «Á÷≈¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ «¬√Á∆ Ó∞º÷ Ú‹∑≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘ «√È∂Ó≈ÿ Úº‚∆ Ï‹‡ Á∆ «ÎÒÓª Á≈ «ÍÃ≥‡ ÷∆Á‰ «Úº⁄ ¡√ÓÊ ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ¤Ø‡∂ Ï‹‡ Á∆ “√∆” ◊Ã∂‚ Á∆¡ª «¯ÒÓª «¬È∑ª ˘ ÿº‡ ÍÀ√∂ ÷⁄ ’’∂ ¡≈√≈È∆ È≈Ò «ÓÒ ‹ªÁ∆¡ª ‘È «‹È∑ª ˘ ⁄Ò≈ ’∂ «¬Ê∂ Á∂ Ó≈Ò’ ¡≈͉≈ ÷⁄≈-Í≈‰∆ ’º„ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «ÁºÒ∆-Ó∞≥Ϭ∆ Á∂ ’¬∆ «√È∂Ó≈ ÿ Ú∆ «¬√ ÍÀ‡È ”Â∂ ’≈ØÏ≈ ’ ‘∂ ‘ÈÕ (√Ó≈ÍÂ) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

◊∞  ⁄È ’Ω  «Ê≥ Á «¬√ È≈ÚÒ ÂØ ∫ Í«‘Ò≈ «Â≥ È ’‘≈‰∆ √≥ ◊ z « ‘, «¬’ «ÈÏ≥ Ë √≥ ◊ z « ‘ ¡Â∂ «¬º ’ È≈ÚÒ Í≥ ‹ ≈Ï∆ √≈«‘ Á∆ fiØ Ò ∆ Í≈ ⁄π º ’ ∆ ‘À Õ ¿∞ È ∑ª Á≈ Í«‘Ò≈ È≈ÚÒ ““¡≥ « Óz  U ¡Â∂ Ï‘∞  ∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª ¡Ω   Á≈ √Ó≈‹ «Ú⁄ √Ê≈È Íº’≈ ’È Ò¬∆ ‘Ó∂Ù≈ ¿∞È∑ª Á∆ ÓÈØ Á Ù≈ Á√≈ ’∂ ¡Â∂ ¡Ω  ª Á∂ ¡Ω  ª È≈Ò ‹∞ Û ∂ √Ó≈«‹’ «ÙÂ∂ , ¡‹ÈÏ∆ «ÙÂ∂ Â∂ ¿∞È∑ª Á∆ ¡≈Í√ «Ú⁄ ‘∞ ≥ Á ∆ √» ı Ó ’‘∆-¡‰’‘∆ ’‘≈‰∆ ˘ «⁄º  ‰ Á≈ Ï‘∞  √» ı Ó ’≈‹ ‘À Õ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á ’ØÒ «¬’ ‹«◊¡≈√», ⁄∂ Â È ¡Â∂ «⁄≥   Ò∂ « ÷’≈ ‘Ø ‰ ’’∂ √Ó≈‹ Á∂ Ï‘∞  √≈∂ √Ø ’ ≈ª ¡Â∂ ÷≈√ ’’∂ ¡Ω È≈Ò ‹∞Û∂ √Ø’≈ª Á≈ ¡‰ÓπºÒ≈ ¡È∞ÌÚ ‘À Õ ¿∞ ‘ ‹ÈÓ ¡Â∂ ÓΩ  ˘ ‹∆ÚÈ Á∂ ÁØ ·Ø √ Í«‘Ò» Ó≥ÈÁ∆ ‘À ‹Ø ¡√Ò «Ú⁄ ‘È Ú∆, «’¿∞∫«’ ‘Ó∂ Ù ª ‹∆ÚÈ Á≈ ¡≥  ÓΩ  ‘∆ ‘À ¡Â∂ «’√∂ Á∆ √∆’ ÓΩ ¿∞√Á∂ È≈Ò √Ó≈«‹’ ÂΩ ”Â∂ ‹∞ Û ∂ ‹ª Ó≈È«√’ ÂΩ  ”Â∂ ‹∞ Û ∂ Á» √ ∂ ÓÈ∞ º ÷ ˘ «’√ Â∑ª Íz Ì ≈«Ú ’Á∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄Ø ∫ ‹Ø Ó≈È«√’ ‘Ò⁄Ò ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆ ‘À «¬√˘ «⁄ºÂ‰ Á≈ ¿∞È∑ª ’ØÒ «ÚÙ≈Ò ¡È∞ÌÚ ‘À, Ï‘∞Â∆ Ú≈ ¿∞‘ ¡Ω Á∂ ‘º’ «Ú⁄ ÷Û∑Á∆ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¿∞√Á∂ Ò¬∆ ÈÚ∂∫ ‹∆‰ Á∂ ≥◊-„≥◊ √Ê≈Í ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈ «¬‘ Á»√≈ È≈ÚÒ ““⁄≥ÁÔ≈È«ÂÙ«’ÈU «¬’ «Ú«◊¡≈«È’ «ÚÙ∂ È≈Ò √Ï≥Ë È≈ÚÒ ‘À Í ¿∞È∑ª Á≈ «√‹‰ „≥◊ √≈«¬≥√, «ÁÓ≈◊ ¡Â∂ «ÁÒ «Â≥È≈ Á≈ √πÓ∂Ò Ú∆ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ «ÚÙ∂ È≈Ò «È¡ª ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ú÷∂Úª Ú∆ º÷Á≈ ‘ÀÕ Ï‘∞Â∂ ⁄ΩÛ∂ «Ú«÷¡≈È Á∆ ʪ «√ºË∂ ¡Â∂ √≈Á∂ ÙÏÁ≈ «Ú⁄ ÓÈ∞º÷ Ù»¡≈Â∆ ÁΩ «Ú⁄ ¡⁄≥Ì∂ Ì«¡≈ ‹∆ÚÈ «‹¿∞∫Á≈ √∆ Â∂ «‹Ú∂∫-«‹Ú∂∫ ¿∞√È∂ ‘ ͺ ÷ ÂØ ∫ Âº ’ ∆ ’∆Â∆ ª ¿∞ ‘ ’∞ Á  Á∂

Úº÷∂ «÷¡≈Ò, Úº÷∆ √Ø⁄ Á≈ È≈ÚÒ

⁄≥ÁÔ≈È-«ÂÙ«’È

È≈ÚÒ “⁄≥ÁÔ≈È-«ÂÙ«’È” «¬º’ «Ú«◊¡≈«È’ «ÚÙ∂ È≈Ò √Ï≥Ë È≈ÚÒ ‘À Í ¿∞È∑ª Á≈ «√‹‰ „≥◊ √≈«¬≥√, «ÁÓ≈◊ ¡Â∂ «ÁÒ «Â≥È≈ Á≈ √πÓ∂Ò Ú∆ ’Á≈ ‘À ¡Â∂ «ÚÙ∂ È≈Ò «È¡ª ’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ú÷∂Úª Ú∆ º÷Á≈ ‘ÀÕ Ï‘∞Â∂ ⁄ΩÛ∂ «Ú«÷¡≈È Á∆ ʪ «√ºË∂ ¡Â∂ √≈Á∂ ÙÏÁ≈ «Ú⁄ ÓÈ∞º÷ Ù»¡≈Â∆ ÁΩ «Ú⁄ ¡⁄≥Ì∂ Ì«¡≈ ‹∆ÚÈ «‹¿∞∫Á≈ √∆ Â∂ «‹Ú∂∫-«‹Ú∂∫ ¿∞√È∂ ‘ ͺº÷ ÂØ∫ Âº’∆ ’∆Â∆ ª ¿∞‘ ’∞Á Á∂ ‘º√ª ˘ ÚºË ÂØ∫ ÚºË ‹≈ȉ Ò¬∆ ºÂÍ «‘≈ ‘À ‘ Á∂Ù Á∂ ¡≈͉∂ ÍπÒ≈Û ’∫∂Á ‘È Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂¡≈͉∂ „≥◊ È≈Ò ÚºË ÂØ∫ ÚºË ’∞Á ˘ ‹≈ȉ «Ú⁄ Òº◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ Sikh Virsa, Calgary

L Í∞√Â’ ⁄⁄≈ L Íπ√Â’ Á≈ Ȫ¡- ⁄≥ÁÔ≈È-«ÂÙ«’È Ò∂«÷’≈ ñ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á ÍÃ’≈Ù’- ⁄∂ÂÈ≈ Íz’≈ÙÈ ⁄⁄≈ ’Â≈- ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈ ‘º √ ª ˘ Úº Ë ÂØ ∫ Úº Ë ‹≈ȉ Ò¬∆ º  Í «‘≈ ‘À Õ ‘ Á∂ Ù Á∂ ¡≈͉∂ Íπ Ò ≈Û ’∂ ∫Á ‘È Â∂ ¿∞ ‘ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ „≥◊ È≈Ò ÚºË ÂØ∫ ÚºË ’∞Á ˘ ‹≈ȉ «Ú⁄ Òº◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ’∞Á Á∂ ‘º√ª Ï≈∂ ‹≈ȉ≈ √≈«¬≥√ Á≈ Ó«‘˜ «¬º’ Ù∫Ω’ ‘∆ È‘∆∫ ‘À ÏÒ«’ «¬√ «Ú⁄ ÓÈ∞º÷∆ ÌÒ≈¬∆ Ù≈ÓÒ ‘ÀÕ ‘ «¬’ Á∂Ù ÚºË ÂØ∫ ÚºË ’∞ÁÂ∆ ¡≈Ϊ Ï≈∂ ¡Â∂ √≥ √ ≈ Á∂ ‘Ø  Á∂ Ù ª Ï≈∂ Úº Ë ÂØ ∫ Úº Ë ‹≈ȉ Á∆ ’Ø « ÙÙ «Ú⁄ «‘≈ ‘À Õ ‘∞ ‰ ⁄≈‘∂ Áπ È ∆¡ª Á∂ ‘Ø  Á∂ Ù ª Ï≈∂ ‹≈ȉ≈ Ï‘∞  ≈ ¡Ω ÷ ≈ ’≥ Ó È‘∆∫ Í ’∞ Á  Á∂ ‘º √ ≈ Ï≈∂ ‹≈ȉ≈ ‘∞ ‰ Ú∆ Í»  ≈ ◊Â∆Ù∆Ò ¡Â∂ ÔÂÈÙ∆Ò ‘À Õ «¬√ È≈ÚÒ Á∆ ’‘≈‰∆ Ú∆ ÍπÒ≈Û «Ú⁄ ◊¬∂ «¬≥‚∆¡ª Á∂ ¿∞Í◊z«‘ ““⁄≥ÁÔ≈È-«ÂÙ«’ÈU ¡Â∂ ¿∞√ÂØ∫ Òº◊̺◊ B@ √≈Ò Í«‘Òª ⁄≥ Á Á∆ √Â∑ ≈ Â∂ ¿∞ µ Â∂ ¿∞ µ Í◊z « ‘ ““⁄≥ÁÔ≈È-EU Á∂ «Ú⁄’≈Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ÿ∞≥ÓÁ∆ ‘À Õ ’‘≈‰∆ «¬√ º Ê ÂØ ∫ ¡º ◊ ∂ ÚËÁ∆ ‘À ‹ÁØ ∫ 87.

““⁄≥ÁÔ≈È-EU «Ú⁄ ÍπÒ≈Û ÂØ∫ ÍÂ∂ ÁØ ÍπÒ≈Û «Ú«◊¡≈È∆¡ª Â∞‰ ÿØÙ ¡Â∂ ’«È’≈ È≈«¬‚Ø ⁄≈‘∂ ¿∞ µ ÍØ ⁄≥ Á  Á∆ √Â∑ ≈ ”Â∂ Í≈‰∆ ¡Â∂ ‘Ø  Ï‘∞  √≈∂ ‘º √ «’≈‚ ’ ÒÀ ∫ Á∂ ‘È Â∂ ’∞ fi Â√Ú∆≈ ¡Â∂ ‹≈‰’≈∆ Íπ Ò ≈Û Ù‡∂ Ù È Â∂ Í‘∞≥⁄≈ Ú∆ «Á≥Á∂ ‘È, Í ¿∞‘ ‹≈‰’≈∆ ‹Ø ¿∞‘ ¡≈͉∂ «ÁÓ≈◊ª «Ú⁄ ¡Â∂ ÍÃÀ ’ ‡∆’Ò ÂΩ  ”Â∂ ÒÀ ’∂ Ú≈Í√ ËÂ∆ ”Â∂ Í‘∞ ≥ ⁄ Á∂ ‘È Âª ÁØ Ú ∂ Ï∂ ‘ Ø Ù ∆ Á∆ ‘≈Ò «Ú⁄ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘ÈÕ ¿∞ È ∑ª ˘ ‘√Í≈ÂÒ Í‘∞ ≥ ⁄ ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Í ÁØ Ú ∂ ’Ω Ó ª Á∆ ‘≈Ò «Ú⁄ ‘؉ ’’∂ ’ج∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰ Á∂ ’≈ÏÒ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∂ Â∂ «¬√Á∂ ’Ø ¬ ∆ ⁄≈È√ Ú∆ Ș È‘∆∫ ¡≈¿∞ ∫ Á∂ Õ «¬º Ê Ø ∫ Ù∞  » ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Í≈Â Í∆.⁄À ‡ ‹∆ Á∆ ¡«‹‘∂ ÓÈ∞ º ÷ ∆ ’ÒØ È Ï‰≈¿∞ ‰ Á∆ ÷Ø ‹ ‹Ø ¿∞ È ∑ª ÁØ ‘ ª ’Ø Ó ª «Ú⁄ ͬ∂ Íπ Ò ≈Û «Ú«◊¡≈È∆¡ª ÂØ∫ ω≈¬∂ ‹≈‰∂ ‘È Âª «’ ¿∞‘ Úº‚∂ ‘ج∂ ¿∞‘ √≈∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ √’‰ ‹Ø ¿∞‘Ȫ «Ú«◊¡≈È∆¡ª Á∂ «ÁÓ≈◊ª «Ú⁄ Ï≥Á ͬ∆ ‘ÀÕ «¬ºÊØ∫ Ù∞» ‘∞≥Á≈ ‘À «¬‘ È≈ÚÒ ‹Ø È≈ÚÒ Á∂ Í≈Â Í∆. ⁄À‡˜∆ ‹Ø «¬≥‚∆¡≈ Á∂ ÍπÒ≈Û ÷Ø‹ ’∂∫Á Á≈ √‘≈«¬’ ‚≈«¬À’‡ ‘À, Â∂ È≈Ò-È≈Ò ⁄ÒÁ∆ ‘À È≈ÚÒ Á∂ «¬º’ Í≈Â Í≈Â Ó‘∆Í≈Ò «√≥ÿ Á∆ ’‘≈‰∆ ‹Ø «¬’ √Ë≈È Í«Ú≈ ¡Â∂ «Í≥‚ Á≈ ‹≥ Ó ÍÒ ‘À Â∂ Íz Ø . ¡À Ó .Í∆. «√≥ ÿ ‹À È ∂ « ‡’ «¬≥‹È∆¡«≥◊ Á∆ Í∆.¡À⁄.‚∆. ‘ÀÕ «‹√˘ «Í≥‚ Á∂ √’»Ò Á≈÷Ò ’≈¿∞‰ Ú∂Ò∂ ¿∞√Á≈ Á≈Á≈ «¬‘ ’«‘≥Á≈ ‘ÀU ¡≈‘Ø Ó≈√‡ ‹∆ «¬‘ Ó∂≈ Ó‘∆¡ª ⁄≈È Ú≈Ò≈ Ó≈‘∆ Óπ≥‚≈ ‘À! Óºfiª ˘ ÏÛ∂ ÚË∆¡ª ÓØÛ∂ Ò≈¿∞∫Á≈ ‹∂U «¬‘ «Èº’∆ «‹‘∆ ◊ºÒ ¡º‹ Á∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ÏÛ∆ Ó‘ºÂÂ≈ º÷Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ ‘ ’ج∆ ’≈ÈÚÀ∫‡ √’»Òª ÚºÒ Ìº‹ «‘≈ ‘À Â∂ √’≈∆ √’»Ò √Ó≈‹ Á∂ Ï‘∞ «Í¤Û∂ ÒØ’ª Á∂ «√º«÷¡≈ √≈ËÈ Ï‰ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò ¿∞‘Ȫ Ú≈√Â∂ Í≈«‹«‡‡Ú √≥’∂ Ú∆ ‘ÀÕ Ï≈’∆ «¬√ È≈ÚÒ «Ú⁄ ’ج∆ Ú∆ ·∂· ÷∂Â∆ ÏØÒ∆ Á∂ ¡≥Ù ÓÀ˘ Ș È‘∆∫ ¡≈¬∂ Â∂ «¬‘ Í≥‹≈Ï Á∂ √≈∂ Ó≈fi∂, Ó≈ÒÚ∂ ¡Â∂ Áπ¡≈Ï∂ Á∂ ÒØ’ª Á∆ Ì≈√≈ Á∆ ’Ê≈ ‘ÀÕ «¬√ Ï≈∂ Ï‘∞Â≈ ª Ò∂«÷’≈ ‘∆ ‹≈‰Á∆ ‘ÀÕ ’∆ ÓÈ∞º÷∆ ’ÒØÈ Ï‰≈¿∞‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ √¯Ò ‘∞≥Á∆ ‘À Â∂ ÍπÒ≈Û «Ú⁄ ‹ªÁ∂ ‘È ‹ª È‘∆ «¬√ Ï≈∂ Áº√ ’∂ ÓÀ∫ È≈ÚÒ Á∆ ÓΩ«Ò’Â≈ ı≈Ï È‘∆∫ ’È∆ ¡Â∂ «¬√Á∂ Ï≈∂ ¡≈Í √Ì «¬√ È≈ÚÒ ˘ ÍÛ∑ √’Á∂ ‘ØÕ √Óπº⁄∂ »Í ”⁄ «¬‘ È≈ÚÒ Í≥‹≈Ï∆¡ª ˘ √≈«¬≥√ ÷∂Â «Ú⁄ ÓºÒ≈ Ó≈È Á∆ Íz∂È≈ Ú∆ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ Ò∂«÷’≈ ◊∞⁄È ’Ω «Ê≥Á «¬√ Úº÷∂ «ÚÙ∂ Á∂ È≈ÚÒ Ò¬∆ ÚË≈¬∆ Á∆ Í≈Â ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«¬ÈÎÀ’ÙÈ Á∆ ‹≥◊ √∆ Á∂ √∞º«÷¡≈ Â≥Â Â∂ Ø◊ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∂ √±÷Ó ‹∆Ú≈‰±¡ª Á∂ «Ú⁄’≈ ÒÛ∆ ‹ªÁ∆ ‘À «‹√˘ È≥◊∆ ¡º÷ª È≈Ò È‘∆∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬√ ‹≥◊ ”⁄ ¡’√ √±÷Ó ‹∆Ú≈‰± ÁÏÁÏ≈ ‘≈«√Ò ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ Â∂˜∆ È≈Ò ÏÛ∆ Â≈Á≈Á «Úº⁄ ÎÀÒÁ∂ ‘ÈÕ

?

’∆ ‘È ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√?

¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ ÂØ∫ Ì≈Ú √±÷Ó ‹∆Ú≈‰±¡ª ÂØ∫ ‘≈√Ò ¿∞√ ÍÁ≈Ê ÂØ∫ ‘À ‹Ø √∆ «Úº⁄ Ï∆Ó≈∆¡ª Á≈ ’≈‰ Ï‰È Ú≈Ò∂ √±÷Ó ‹∆Ú≈‰±¡ª Á≈ ÷≈ÂÓ≈ ’È Á∂ ’≥ Ó ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À Õ ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á≈ ¡≈Ë∞«È’ «¬Ò≈‹ ÍÉ≈Ò∆ «Úº⁄ «’≥È≈ Ó‘ºÂÚ ‘À «¬√Á≈ ¡≥Á≈˜≈ Ò◊≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª Á±‹∂ «ÚÙÚ Ô∞ºË Á∂ ÁΩ≈È ’≥˪ «Úº⁄ «⁄Í’≈¬∂ ◊¬∂ ¿∞Ȫ∑ ÍØ√‡ª ˘ Á∂÷ ’∂ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «‹È∑ª ”⁄ «¬º’ Ï∂√∞ºË ͬ∂ √À«È’ ˘ ‚≈’‡ «¬≥‹’ À ÙÈ

Ò◊≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬È∑ª ÍØ√‡ª ”Â∂ «Ò«÷¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘À-““ÍÀ∫√Ò∆È ˘ Ù∞’∆¡≈Õ.. «‹√Á∆ ÏÁΩÒ «¬‘ ÿ ÍÂ∂◊≈”” ‹∂’ ¡ÀÒØÍÀÊ∆ Á∆ Á±√∆ «¬Ò≈‹ ͺËÂ∆¡ª ”Â∂ «Í¤Ò∆ «¬’ √Á∆ ÂØ∫ Ï≈ÁÙ≈‘ ’≈«¬Ó ‘À ª «¬√Á∆ «¬º ’ Úº ‚ ∆ Ú‹∑ ≈ ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∆ ÷Ø‹ ‘ÀÕ ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∂ Ó‘ºÂÚ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ AIC@ «Úº⁄ ‹ÁØ∫ ¡Ó∆’∆¡ª ˘ «ÈÓØ È ∆¡≈ ‘∞ ≥ Á ≈ √∆ ª «ÈÓØ È ∆¡≈

È≈Ò∂˜”” «Úº⁄ «√≥Ê∆¡≈ Ú∆.√ØÓ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ , ’∞ºfi ‹≥◊ª È≥◊∆¡ª ¡º÷ª Á∂ ‘∂·ª ¡«ÁÃÙ ±Í «Úº⁄ ⁄∞ºÍ-⁄≈Í ÒÛ∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ √≥’Ó‰ ¡«‹‘∆ ‘∆ ‹≥◊ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Õ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Á∆ «¬‘ ‹≥◊ √∆ Á∂ √∞º«÷¡≈ Â≥Â ¡Â∂ Ø◊ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∂ √±÷Ó ‹∆Ú≈‰±¡ª Á∂ «Ú⁄’≈ ÒÛ∆ ‹ªÁ∆ ‘À «‹√˘ È≥◊∆ ¡º÷ª È≈Ò È‘∆∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬√ ‹≥◊ «Úº⁄ ¡’√ √±÷Ó ‹∆Ú≈‰± ÁÏÁÏ≈ ‘≈«√Ò ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ¡≈͉∂ ˘ Â∂˜∆ È≈Ò ÏÛ∆ Â≈Á≈Á «Úº⁄ ÎÀÒ≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ÈÂ∆‹∂ Ú‹Ø∫ ¿∞ºÂ’ ÈÙ‡ ‘Ø ‹≈Á∂ ‘È ¡Â∂ «Ú¡’Â∆ Ï∆Ó≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÚËÁ∂, «Ú√Ê≈ ‘∞ ≥ Á ∂ ¡Â∂ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ Á∂ «Ù’≈

ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á∆ ÷Ø‹ √≥ÔØ◊ÚÙ ‘ج∆Õ AID@ Á∆ Ó¬∆ «Úº⁄ «Ïë‡Ù ÏÀ’‡∆∆˙Ò≈«‹√‡ ¡Ò∂’‹∂∫‚ ˜Ò∂«Ó≥◊ ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á∂ ⁄ºÒÁ∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ Ï∆Ó≈∆ √‡∂«ÎÒØ’√ ¡≈Ô±±√ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’ ‘∂ √ÈÕ ¿∞‘ «¬‘ ‹≈ȉ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ √È«’ Ú≈√ÂÚ «Úº⁄ ÏÀ’‡∆∆¡≈ «’√∂ ÷≈√ Ï∆Ó≈∆ Á∆ Ú‹∑≈ «’Ú∂∫ ωÁ∂ ‘È ¡Â∂ √∆ «Úº⁄ «’√ Â∑ª ¡≈’Ó‰ ’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «¬√Á∂ Ò¬∆ «‹Ò∂«‡È ÷≈Ë È≈Ò Ì∆ «¬º’ ÍÒ∂‡ «Úº⁄ ÏÀ’‡∆∆¡≈ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂Õ

Á∆ ‹’Û «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ó∆˜ª «Úº⁄ B@ ÂØ∫ HE ¯∆√Á∆ Á∆ ÓΩ ‘Ø ‹ªÁ∆ √∆ Í ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∆ ÷ؘ Á∂ Ï≈¡Á «ÈÓØÈ∆¡≈ ÂØ∫ ÓÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∆ Â≈Á≈Á ÿº‡ ’∂ E ¯∆√Á∆ ÂØ∫ Ú∆ ‘∂·ª ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ ¡«ÁÃÙ ‹≥◊ : ¡Ó∆’≈ ÂØ∫ ÍÃ’≈«Ù ““Á «È¿± Ï∞º’ ¡≈¯ Sikh Virsa, Calgary

88.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Ú¡’Â∆ Á∂ ¿∞  ’ª ˘ ÈÙ‡ ’Á∂ √± ÷ Ó ‹∆Ú≈‰±¡ª ˘ Ó≈È ‹ª ¿∞È∑ª ˘ Ø’‰ Ò¬∆ «¬È∑ª ‹∆Ú≈‰±¡ª Á≈ ÍÁ≈Ê ’≥Ó ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, «‹√˘ “¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√” ’«‘≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ √∆ «Úº⁄ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Á∂ «‘ ÚËÁ∂ ‹∆Ú≈‰±¡ª ˘ Ó≈È ‹ª ¿∞È∑ª ˘ Ø’‰ Á∂ ’≥Ó ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª “¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√” ÒØ’ª Á∆ ‹≈È Ï⁄≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ È≈Ò ‘∆, ¿∞È∑ª Á∆ «√‘ Á∆ º«÷¡≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ Á∆ Ú‹∑ ≈ ‹∆Ú≈‰± : ¿∞ ∫ fi ª «¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú≈Ò∂ ˜÷Óª Á∂ «¬Ò≈‹ Á≈ Ú∂Ú≈ AE@@ ¬∆. Í«‘Òª ⁄∆È ¡Â∂ «Ó√ «Úº⁄ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ú∂«Ú¡ª Á∂ Ó∞Â≈«Ï’, Ó∞Û «√ ⁄∞º’‰ Ú≈Ò∂ «’ÚÈ ¿∞ÂÍ≈Áª Á∆ ͺ‡∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «¬Ò≈‹ Á≈ «¬‘ Â∆’≈ «’√∂ ‘º Á º ’ Á∂ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Á∂ ı≈ÂÓ∂ Ò¬∆ ’≈◊ ‘∞≥Á≈ √∆ Í «’¿∞∫ ‘∞≥Á≈ √∆ «¬‘ «’√∂ ˘ ÍÂ≈ È‘∆∫Õ AH@@ ¬∆. «Úº⁄ Îª√∆√∆ √≈«¬‰ «Ú«◊¡≈È∆ Ò∞¬∆ Í≈√⁄ È∂ «¬√ ◊ºÒ Á∆ ÷ؘ ’∆Â∆ «’ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú≈Ò∂ Ø◊ª Á∆ Ú‹∑≈ ‹∆Ú≈‰± ‹ª ÏÀ’‡∆∆¡≈ ‘ÀÕ «¬º’ Ï≈ ‹ÁØ∫ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú≈Ò∆¡ª Ï∆Ó≈∆¡ª Á∂ «Íº¤∂ Á∆ Ú‹∑≈ Á≈ ÍÂ≈ ⁄ºÒ «◊¡≈ ª «Î «Ú«◊¡≈È’ «¬È∑ª Ï∆Ó≈∆¡ª Á∂ «¬Ò≈‹ Ò¬∆ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ÷Ø‹ «Úº⁄ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò ‹∞‡ º ◊¬∂Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ ¡≈͉∆ ÍÃÔØ◊Ù≈Ò≈Úª «Úº⁄ Úº÷-Úº÷ √≈«¬‰ª ˘ «¬È∑ª ÏÀ’‡∆∆¡≈ ”Â∂ ¡‹Ó≈«¬¡≈Õ ’¬∆ √≈«¬‰ª È∂ ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á≈ ı≈ÂÓ≈ Ú∆ ’ «ÁºÂ≈ Í «¬È∑ª Á∂ È≈Ò √Óº«√¡≈ «¬‘ √∆ «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈ÁÓ∆ Á∂ ¿∞Â’ª ˘ Ú∆ ÈÙ‡ ’ «ÁºÂ≈Õ √≥È AI@@ Á∆ Ù∞  ± ¡ ≈ «Úº ⁄ ‹ÓÈ «Ú«◊¡≈È’ Í≈Ò

¡‘«Ò’ È∂ «¬√ ’≥Ó Á∂ Ò¬∆ «¬º’ ‹≈Á±¬∆ ◊ØÒ∆ Á∆ ˜± ӫ‘√±√ ’∆Â∆Õ «¬º’ ¡«‹‘∂ √≈«¬‰ Á∆ ÂÒ≈Ù Ù∞± ‘Ø ◊¬∆ ‹Ø «¬È∑ª ÏÀ’‡∆∆¡≈ ˘ ÷Ø‹∂ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ÈÙ‡ ’ Á∂Ú∂, «¬ÈÎÀ’ÙÈ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ ˘ «ÏȪ ’ج∆ È∞’√≈È Í‘≥∞⁄≈¬∂Õ Ò∞¬∆ Í≈√⁄ È∂ √À∫’«Û¡ª √≈«¬‰ª Á∆ ‹ª⁄-Í÷ ’«Á¡ª Á∂«÷¡≈ «’ ¿∞È∑ª ”⁄Ø∫ «¬º’ «√ΫÒ√ Á∂ «¬Ò≈‹ «Úº⁄ ’≈◊ √∆Õ Í≈√⁄ Á∆ «¬√ ÷Ø‹ È∂ Úº÷-Úº÷ Á±√∂ «Ú«◊¡≈È’ª ˘ Ú∆ «¬√ «ÁÙ≈ «Úº⁄ ÷Ø‹ Ò¬∆ ÍÃ∂« ’∆Â≈Õ Úº÷-Úº÷ «Ú«◊¡≈È’ ¿∞√ ‹≈Á±¬∆ ◊ØÒ∆ Á∆ ÷Ø‹ «Úº⁄ ‹∞‡ º ◊¬∂Õ «¬√Á≈ Î≈«¬Á≈ Úº÷-Úº÷ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ÷Ø‹ Á∂ ±Í «Úº⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ ‘≈Òª«’ ¿∞‘ ÓÀ«‹’ Ï∞Ò∂‡ ‹ª ’‘Ø «’ ¡À ∫ ‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∆ ¡Ó±   ’ÒÍÈ≈ Á∆ Ú≈√«ڒ ÷Ø‹ È‘∆∫ ‘Ø √’∆Õ √≥ÔØ◊ È≈Ò ‘ج∆ ÷Ø‹ : ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á∆ ÷Ø‹ √≥ÔØ◊ÚºÙ ‘ج∆Õ AID@ Á∆ Ó¬∆ «Úº⁄ «Ïë‡Ù ÏÀ ’ ‡∆∆˙Ò≈«‹√‡ ¡Ò∂ ’ ‹∂ ∫ ‚ ˜Ò∂ « Ó≥ ◊ ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á∂ ’’∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ Ï∆Ó≈∆ √‡∂«ÎÒØ’√ ¡≈Ô±±√ Á≈ ¡«Ë¡ÀÈ ’ ‘∂ √ÈÕ ¿∞‘ «¬‘ ‹≈ȉ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ √È «’ ¡√Ò∆¡Â «Úº ⁄ ÏÀ’‡∆∆¡≈ «’√∂ ÷≈√ Ï∆Ó≈∆ Á∆ Ú‹∑≈ «’Ú∂∫ ωÁ∂ ‘È ¡Â∂ √∆ ”Â∂ «’√ Â∑ª ‘ÓÒ≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «¬√Á∂ Ò¬∆ «‹Ò∂«‡È ÍÁ≈Ê È≈Ò Ì∆ «¬º’ ÍÒ∂‡ «Úº⁄ ÏÀ’‡∆∆¡≈ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂Õ «¬º’ «ÁÈ ˜Ò∂«Ó≥◊ È∂ Á∂«÷¡≈ «’ ÍÒ∂‡ «Úº⁄ «‹√ Ó≈«Ë¡Ó È≈Ò ÏÀ’‡∆∆¡≈ ω∂ ‘È, ¿∞√∂ Ó≈«Ë¡Ó È≈Ò «¬’ ‘∆ Îα≥Á Á≈ ˺Ï≈ Ú∆ «Â¡≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ «Úº⁄ ‘À≈È∆ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ «¬‘ √∆ «’ ˜Ò∂«Ó≥◊ È∂

Á∂«÷¡≈ «’ ¿∞√ ˺Ï∂ «Úº⁄ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÏÀ’‡∆∆¡≈ «Ú’≈√ È‘∆∫ ’ ‘∂ √ÈÕ ˜Ò∂«Ó≥◊ Á∂ Í«‘Òª Ú∆ Úº÷-Úº÷ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ «¬‘ ⁄∆˜ Á∂÷∆ √∆, Í ˜Ò∂«Ó≥◊ «¬√Á∆ Ú‹∑≈ ‹≈ȉ Ò¬∆ «¬√Â∆ «‘ «Úº⁄ ◊¬∂Õ ‹≈Á∞¬∆ ¡√ : ¡≈͉∆ ÷Ø‹Ï∆È ÂØ∫ ˜Ò∂«Ó≥◊ «¬√ ÎÀ√Ò∂ ”Â∂ Í‘≥∞⁄∂ «’ Îα≥Á Á≈ «¬‘ ˺Ï≈ ‹ª «¬Ò≈‹ ¿∞√ √≈«¬‰ ÂØ∫ Ï«‰¡≈ √∆ ‹Ø ÏÀ’‡∆∆¡≈ ˘ Ó≈ √’Á≈ √∆ ¡Â∂ «¬‘ ’∞ÁÂ∆ √≈«¬‰ Ï∆Ó≈∆ È≈Ò Ï⁄≈¡ ’È «Úº⁄ ’≈◊ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ˜Ò∂«Ó≥◊ È∂ «¬√ ‘∂ ˺Ï∂ «‹‘∆ √«‘ ˘ ÍÀ∫«√«Ò¡Ó Á∂ ±Í «Úº⁄ «⁄≥È ∑ ’∆Â≈Õ «¬√ ÍÁ≈Ê È≈Ò ¿∞È∑≈ È∂ ‹Ø ÂÒ ÍÁ≈Ê ‘≈«√Ò ’∆Â≈ ¿∞√ ˘ ¿∞È∑ª È∂ Í∂∫«√Ò∆È «’‘≈Õ «¬‘ ÍÀ∫«√Ò∆È Úº÷Úº÷ Â∑ª Á∆ ÏÀ’‡∆∆¡≈ Á≈ ı≈ÂÓ≈ ’ √’Á∆ √∆ ÍÀ∫«√Ò∆È Úº÷-Úº÷ «¬ÈÎÀ’ÙȪ Á∂ «Ù’≈ «Ú¡’Â∆ ˘ Ú◊À È∞’√≈È Í‘≥∞⁄≈¬∂ Ï⁄≈¡ ’ ’ √’Á∆ √∆Õ «¬‘ ÍÀ∫«√Ò∆È È∂ Ï‘∞ √≈∆ Ï∆Ó≈∆¡ª Á∂ «¬Ò≈‹ «Úº ⁄ ‹≈Á± ¬ ∆ ¡√ «Á÷≈«¬¡≈Õ «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª «ÁȪ «¬È∑ª ˘ “Ú≥‚ ‚º◊√” «’‘≈ ‹≈‰ Òº«◊¡≈Õ ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∂ Ó‘ºÂÚ Á≈ ¡≥Á≈˜≈ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ AIC@ «Úº⁄ ‹ÁØ∫ ¡Ó∆’∆¡ª ˘ «ÈÓØÈ∆¡≈ ‘∞≥Á≈ √∆ ª «ÈÓØÈ∆¡≈ Á∆ ‹’Û «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ó∆˜ª «Úº⁄ B@ ÂØ∫ HE ÍÃÂ∆Ù Á∆ ÓΩ ‘Ø ‹ªÁ∆ √∆Õ Í ¡À∫‡∆Ï≈«¬˙«‡’√ Á∆ ÷Ø‹ Á∂ Ï≈¡Á «ÈÓØÈ∆¡≈ È≈Ò ÓÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∆ Â≈Á≈Á ÿº‡ ’∂ E ÍÃÂ∆Ù ÂØ∫ Ú∆ ‘∂·ª ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ (√Ó≈ÍÂ)

Roopkala Boutique And Jewellery Largest Clothing Store in Canada G`t qoN G`t kImqW Aqy vDIAw kuAwltI vwsqy rUpklw butIk Aqy ijaUlrI stor ’qy vDIAw syvwvW leI stor ’qy phuMco!

Guaranteed Lowest Prices in Calgary

Pajama Suits Best Quality Unstitched Embroided Lowest Prices Silk Suits and many many more new designs All kinds Jewellery from Star Plus Series

Ladies Salwar Kameez Lehngas Sarees Chooridaar Pajamas

World's Largest Jewellery store in Calgary. We repair all kind jewellery even 22kt Gold Jewellery

for more info call:

Business Hours:

403-590-1003

Mon., Wed., Thurs. Fri. & Sat: 11 am - 8 pm #533, 5075 Falconridge Blvd. N.E. Calgary Sunday: 11 am - 7 pm Tuesday: Closed Sikh Virsa, Calgary

89.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

ËÓ Óº«√¡≈

Á∆ √

(Ì≈◊-AB) «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ¡√∆∫ «¬√ Ò∂÷ ÒÛ∆ ≈‘∆∫ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ ‘ª «’ Í≈·’ª ˘ È’Ò∆ ËÓª Á∆ ÁÒ-ÁÒ «Ú⁄Ø∫ ’º„ ’∂ ¡√Ò∆ ËÓ È≈Ò ‹ØÛ √’∆¬∂Õ Íπ ‹ ≈∆¡ª, «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Â∂ √Ó≈¬∂Á≈ª ÚÒØ∫ ÷Û∂ ’∆Â∂ È’Ò∆ Ë≈«Ó’ «Î«’¡ª Á∂ Í»‹≈ Í≈· ‹ª ¡≥Á»È∆ «√√‡Ó Á∆ ‹ÁØ∫ ÷Ø‹ ’È Á≈ ÔÂÈ ’ ‘∂ ‘ª ª «¬√ Â∑ª √Ófi ÍÀ∫Á∆ ‘À «’ «¬È∑ª «Úº⁄ ¡√Ò∆ ËÓ Á≈ ¡≥٠ª «’Â∂ ‘∆ «ÓÒÁ≈ ‘À, √Ì ’∞fi È’Ò∆ ‘∆ Íz⁄Ò ’∆Â≈ ‹≈ ⁄πº’≈ ‘ÀÕ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ÒØ’ «¬ÂÈ∂ Ï∂‘ØÙ ‘Ø ⁄πº’∂ ‘È «’ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù∆ ‹ª ’Ó’ª‚∆ ÙË≈Ò» ª Á» √≈«¬≥√ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ ’’∂ «‚◊∆¡ª ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Ú∆ «¬È∑ª Á∂ Ó≈«¬¡≈‹≈Ò «Úº⁄ Ïπ∆ Â∑ª Î√∂ Ș ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕË≈«Ó’ «Î«’¡ª Á∆¡ª ’Ó’ª‚∆ Â∂ ¡≥Ë«ÚÙÚ≈Ù∆ ∆ª √Óª, Í»‹≈ Í≈· «Úº⁄ ¿∞‘ Ú∆ ¿∞√∂ Â∑ª Î√∂ ‘ج∂ ‘È, «‹Ú∂∫ ’ج∆ ’Ø≈ ¡ÈÍÛ∑ «Ú¡’Â∆Õ Ï‘∞  √≈∂ Â’Ú≈Á∆ √Ø⁄ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆, ‹Ø «’ È’Ò∆ ËÓª Á∆¡ª «¬È∑ª È’Ò∆ ∆ª-√Óª, ’Ó’ª‚ª ¡≈«Á Á≈ ¡’√ «ÚØË ’Á∂ ‘È, Í ‹ÁØ∫ ¿∞Ȫ∑ ‘∆ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ «Èº‹∆ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ’ج∆ ÓΩ’≈ ωÁ≈ ‘À, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÓÈ∞÷ º Â≈

¡Á≈√ ¡≈Ë≈«Â

È’Ò∆ ËÓ È؇ : ¡º‹ Á∂ Íz⁄Ò ‹Ê∂Ï≥Á’ ËÓª (Ë≈«Ó’ «Î«’¡ª) «Úº⁄ ¡È∂’ª Â∑ª Á∂ È’Ò∆ ËÓ Íz⁄Ò ‘Ø ⁄πº’∂ ‘ÈÕ «‹È∑ª Â∂ Íπ‹≈∆¡ª, «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Â∂ √Ó≈¬∂Á≈ª Á∆ «Â’Û∆ Á≈ Í»≈ ’Ϙ≈ ‘Ø ⁄π’ º ≈ ‘ÀÕËÓª Á≈ Â’∆ÏÈ E ‘˜≈ √≈Ò Á≈ «¬«Â‘≈√ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ◊Ú≈‘ ‘À «’ «¬‘ «Â’Û∆ ˇ ’∂ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ Ò∞º‡Á∆ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ËÓ «¬È∑ª Ò¬∆ ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰ Á≈ Ë≥Á≈ Â∂ ÙË≈Ò»¡ª Á∆ Â≈’ ˘ ¡≈͉∂ «√¡≈√∆ ÓπÎ≈Áª Ò¬∆ Ú‰ Á≈ ˜∆¡≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Á≈ «¬‘ Ë≥Á≈ √Á∆¡ª ÂØ∫ ¡«◊¡≈ÈÂ≈, ¡≥Ë-«ÚÙÚ≈Ù Â∂ ’Ó’ª‚ª Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ¡È∂’ª √º⁄∂ ÓÈ∞÷ º Â≈Ú≈Á∆ ËÓ ◊∞,» «‘Ï, Í∆-ÍÀ◊Ï ≥ , Ó‘ªÍπÙ ÍÀÁ≈ ‘∞Á ≥ ∂ ‘∂, ‹Ø ÓÈ∞÷ º ˘ ¡√Ò∆ ËÓ È≈Ò ‹ØÛÁ∂ ‘∂, ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Â∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù Á∆ Ï∂‘ØÙ∆ «Ú⁄Ø∫ ‹◊≈ ’∂ √º⁄ Á∂ ≈‘ Í≈¿∞∫Á∂ ‘∂ Í «¬√ «Â’Û∆ È∂ ¡«‹‘∂ Ó‘≈È ÍπÙª ˘ ’Á∂ ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’∆Â≈Õ ¿∞Ȫ∑ ˘ √»ˇ∆¡ª, Ϊ√∆¡ª Â∂ ⁄Û∑≈¿∞‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞Ȫ∑ Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ˘ ÷ÂÓ ’È Á∆¡ª √≈«˜Ùª ⁄Á∂ ‘∂ Â∂ ¡È∂’ª Â∑ª Á∆¡ª Óπ√∆Ϫ ¿∞È∑ª Á∂ ≈‘ª «Úº⁄ ÷Û∆¡ª ’Á∂ ‘∂ Í «Î Ú∆ ‹ÁØ∫ ¡«‹‘∂ Ó‘ªÍπÙ ¡≈͉∆ ÈÚ∆∫ Â∂ Úº÷∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ÓÈ∞÷ º Â≈ ˘ Á∂‰ «Úº⁄ √ÎÒ ‘Ø ‹ªÁ∂ Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ √≥√≈ ÂØ∫ ⁄Ò∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Óª Í≈ ’∂ «¬‘ «Â’Û∆ ÈÚ∂∫ »Í «Úº⁄ ¿∞√∂ Ó‘ªÍπÙ Á∂ È≈Ó Â∂ ÈÚ∆¡ª Ó«Ô≈Á≈Úª, ’Ó’ª‚ª Â∂ «⁄≥Ȫ∑ È≈Ò ÒÀ√ ‘Ø ’∂ ÈÚª Ë≈«Ó’ «Î’≈ ÷Û≈ ’’∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ¡È∞¡≈¬∆¡ª ˘ ¡≈͉∂ ’Ó’ª‚∆ Ó≈«¬¡≈ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈ ÒÀ∫ÁÕ∂ ¡º‹ Á∂ Íz⁄Ò ‘ ‹Ê∂ÏÁ ≥ ’ ¤Ø‡∂ Úº‚∂ Ë≈«Ó’ «Î’∂ «Úº⁄ È’Ò∆ ËÓª Á≈ Í»≈ ÏØÒÏ≈Ò≈ ‘À Â∂ ËÓ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Í»∆ Â∑ª ¡ÒØÍ ‘Ø ⁄π’ º ≈ ‘ÀÕ‘ Ë≈«Ó’ «Î’≈ fi»·∆¡ª, ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù∆, ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ÌÍ» ∆ª-√Óª, ’Ó’ª‚ª, Ó«Ô≈Á≈Úª, ÍzÍ ≥ ≈Úª, Ë≈«Ó’ «⁄≥Ȫ∑ Á≈ «ÓÒ◊ØÌ≈ «‹‘≈ È’Ò∆ ËÓ Ï‰ ⁄π’ º ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò∂÷ ÒÛ∆ Á≈ Ó’√Á ¡≈Ó «Ú¡’Â∆ ˘ «‹Ê∂ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ω∂ ‘ج∂ «¬È∑ª Ë≈«Ó’ «Î«’¡ª «Ú⁄Ò∂ È’Ò∆ ËÓª ÂØ∫ ‹≈‰» ’≈¿∞‰≈ ‘À, ¿∞Ê∂ ¡√Ò∆ ËÓ Á∆ ‹≈‰ ͤ≈‰ ’≈¿∞‰≈ Ú∆ ‘À ª «’ ÒØ’ √º⁄∂ ËÓ È≈Ò ‹∞Û √’‰Õ ’Ø«ÙÙ «¬‘∆ ‘À «’ ÒØ’ ‹≈◊ ÍÀ‰ Â∂ ͤ≈‰ ’È Á∂ √ÓºÊ ‘Ø √’‰ «’ «‹√˘ ¿∞‘ ÂÈØ, ÓÈØ ËÓ √Ófi ’∂ ¡≈Í≈ «È¤≈Ú ’ ‘∂ ‘È, ’∆ ¿∞√ «Úº⁄ ’∞fi ËÓ Ú≈Ò≈ ‘À Ú∆ ‹ª ¿∞‘ «√Î Íπ‹≈∆¡ª Á∆¡ª ω≈¬∆¡ª ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Â∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù ¡Ë≈« ӫÔ≈Á≈Úª, ∆ª-√Óª, ’Ó’ª‚ª Á≈ Ì≈ ‘∆ „Ø‘ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ «Â’Û∆ ËÓ ˘ ÚË≈¿∞‰ Â∂ ËÓ ˘ ÷Â∂ Á∂ È≈Ó Â∂ «Í¤Ò∂ E ‘˜≈ √≈Òª «Úº⁄ AE ‘˜≈ ÂØ∫ ÚºË Ô∞ºËª ≈‘∆∫ ÓÈ∞º÷Â≈ Á≈ Úº‚∂ ͺË Â∂ ÿ≈‰ ’ ⁄πº’∆ ‘ÀÕ ËÓ ˘ ÷Â≈ È≈√«Â’ª ‹ª ËÓ «ÚØË∆¡ª ÂØ∫ È‘∆∫, «¬È∑ª È’Ò∆ ËÓª Á∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù∆ ÙË≈Ò»¡ª Â∂ «¬√ «Â’Û∆ ÂØ∫ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ «¬√ Ò∂÷ ÒÛ∆ Ï≈∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ Ì∂‹ √’Á∂ ‘Ø Âª «’ ◊ºÒ ¡º◊∂ Â∞ √’∂Õ Â∞‘≈‚∂ √πfi≈Úª ”Â∂ «Ú⁄≈ª Ï≈∂ ◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò «Ú⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ

¡Ë≈« ȒÒ∆ ËÓ Á∆ ⁄⁄≈ ’ª◊∂Õ ‘ Ë≈«Ó’ «Î’∂ «Úº⁄ ¡Á≈√ ‹ª Íz≈ÊÈ≈ Á≈ ¡«‘Ó ØÒ ‘ÀÕ ‹∂ ¡Á≈√ «’√∂ Ë≈«Ó’ «Î’∂ «Ú⁄Ø∫ ’º„ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ ‹ª ‹Ø Ë≈È≈ ¡Á≈√ Ï≈∂ Úº÷Úº÷ «Î«’¡ª Á∂ ÙË≈Ò»¡ª «Úº⁄ Íz⁄Ò ‘À, ¿∞√ Ï≈∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡√Ò∆¡Â ÍÂ≈ Òº◊ ‘⁄È «√≥ÿ Í‘≈ ‹≈Ú∂ ª «ÁȪ «Úº⁄ ‘∆ (Ó∞º÷ √≥Í≈Á’ - «√º÷ «Ú√≈) ¡º Ë Ø ∫ Úº Ë ÙË≈Ò» Email: hp8689@gmail.com ¡«‹‘∂ ËÓ ˘ ¤º‚‰ Tel. : 403-681-8689 Ò¬∆ «Â¡≈ ‘؉◊∂Õ «‚’ÙÈ∆¡ª ˘ √‘∆ Ó≈◊ ÁÙÈ Á∂ √’Á∂∂ ‘È, ¿∞Ȫ∑ ÓπÂ≈«Ï’ ¡Á≈√ Á≈ Ì≈Ú ‘À: ∆ª-√Óª ‹ª ’Ó’ª‚ª ˘ ¤º‚ ’∂ ¡≈͉∂ «¬Ù‡, ◊∞∞», «‘Ï, ÈÚ∆∫ Ò∆‘ Í≈ √’Á∂ ‘È, ¿∞Á∫Ø ¿∞‘ Ú∆ Í∆, ÍÀ◊≥Ï, Á∂Ú∆-Á∂ÚÂ∂ Á∆ ≥ , ’≈Ó≈Â∆ Í«Ú≈ ‹ª √Ó≈‹ Á∂ ÁÏ≈¡ ‹ª ÍzÌ≈Ú Ó»Â∆, Ë≈«Ó’ ◊zÊ «Úº⁄ ’ج∆ ÎÀ√Ò≈ ÒÀ‰ Á∆ ˜∞¡Â È‘∆∫ √Ê≈È, ’≈Ó≈Â∆ Ú√± ¡≈«Á ¡º◊∂ ’Á∂, «‹√ È≈Ò √Ó≈‹ «Úº⁄ ’ج∆ √º ⁄ ∂ «ÁÒØ ∫ , √Ó͉, «Í¡≈, ÂÏÁ∆Ò∆ È‘∆∫ ‘Ø ‘∆Õ ‹ÁØ∫ º’ ‹≈◊»’ Ì≈ÚÈ≈, ÙË≈, √«Â’≈ ¡≈«Á È≈Ò ÒØ’ √Óª ¡≈¿∞‰ Â∂ Ë≈«Ó’ «Î«’¡ª «’√∂ Ó≥◊ Á∆ Í»Â∆, Ó≥◊ Í»∆ ‘؉ Â∂ Á∂ È’Ò∆ÍÈ ˘ ¤º‚ ’∂ ÓÈ∞÷ º Â≈ ˘ ’∞fi Ë≥ÈÚ≈Á, «’√∂ Óπ√∆Ï «Ú⁄Ø∫ «È’Ò‰ ÈÚª ≈‘ È‘∆∫ «Á≥Á,∂ ’∞fi Ú∆ ÏÁÒ‰ ‹ª «’√∂ «ÚØË∆ ˘ Óπ√∆Ï «Úº⁄ Í≈¿∞‰, ¿∞ÂÙ≈‘ ÒÀ‰, ◊∞», «‘Ï, Á∆ √≥Ì≈ÚÈ≈ È‘∆∫Õ ‘∞‰ ¡º‹ Á∂ «ÚÙ∂ ÚºÒ ÓπÛÁ∂ ‘ªÕ Í∆, ÍÀ ◊ ≥ Ï  Á∆ ¿∞ √  ’È, È’Ò∆ ËÓª Á∆ ÒÛ∆ «Úº⁄ ¡º‹ ¡√∆∫ ¡≈͉∆¡ª ◊ÒÂ∆¡ª ÂØ∫ ÂØÏ≈ ’È, “¡Á≈√ ‹ª Íz≈ÊÈ≈ (Prayer)” «’√∂ «ÓºÂ «Í¡≈∂ Á∆ «√‘ÂÔ≈Ï∆ ‹ª Sikh Virsa, Calgary

90.

Ù∞Ì «¬¤≈Úª ¡≈«Á Ò¬∆ ’∆Â∆ ‹ØÁÛ∆, Ϋ¡≈Á, Ï∂ÈÂ∆ ¡≈«Á ˘ ¡Á≈√ ‹ª Íz∂¡ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ¡≈Ó ÂΩ Â∂ «¬‘ Ú∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ’ج∆ Ú∆ ¡Á≈√ ’Á∂ ÷≈Ò∆ ‘ºÊ È‘∆∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ Â∂ Á»‹≈ √º⁄∂ «ÁÒØ∫

’∆Â∆ ‘ج∆ ¡Á≈√ Í»∆ ‹» ‘∞≥Á∆ ‘À Â∂ ‹∂ Í»∆ È≈ ‘ØÚ∂ ª Â∞‘≈‚∆ ÙË≈ ‹ª «ÚÙÚ≈Ù «Úº⁄ ’Ó∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À? «‹√Á∂ ¡º◊∂ ¡Á≈√ ’∆Â∆ ‹≈Á∆ ‘À,

¿∞√Á∆ ¡Á≈√ª Í»∆¡ª ’È Ú≈Ò∆ ’≈Ó≈Â∆ Ù’Â∆ Â∂ Ùº’ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈, ¿∞√Â∂ «’≥± È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈, ¿∞√˘ ⁄À«Òß‹ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈Õ Â∞‘≈‚∆ ÙË≈ ‹ª Â∞‘≈‚∂ «ÚÙÚ≈Ù «Úº⁄ Â∂ ’Ó∆ ‘Ø √’Á∆ ‘ÀÕ Íπ‹≈∆ ¡«‹‘≈ Í≈· ¡≈͉∂ ÙË≈Ò»¡ª ˘ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ÍÛ∑≈¿∞‰≈ Ù∞» ’ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ÓÈ∞÷ º Á∆ ÿ≈Û ¡«‹‘∆ ÿÛ∆ ‘∞≥Á∆ ‘À «’ √º⁄ √≈‘Ó‰∂ ÚÂÁ≈ Á∂÷ ’∂ Ú∆ ¿∞‘ √º⁄ ’«‘‰ ‹ª Ó≥ È ‰ Á∆ «‘≥Ó ȑ∆∫ ’ Í≈¿∞∫Á≈Õ ¿∞‘ ‘Ó∂Ùª ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ‘∆ ÁØ Ù ∆ √ÓfiÁ≈ ‘À Õ Íπ‹≈∆¡ª Á≈ √≈≈ Ë≥Á≈ «¬√ ¡Ë≈ Â∂ ‘∆ ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ «ÁÈ∑∆∫ «¬≥‡ÈÀ‡ ”Â∂ Íz∂¡ Ï≈∂ ÷ؘ ’«Á¡ª ÍÂ≈ ⁄º«Ò¡≈ «’ ’¬∆ Ó≈‚È Íπ‹≈∆¡ª È∂ ¡«‹‘∆¡ª ÚÀÏ√≈¬∆‡ª ω≈¬∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È «’ Â∞√∆∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡≈͉∆ Ϋ¡≈Á (Áπº÷, Â’Ò∆Î) ¬∆-Ó∂Ò ≈‘∆∫ Ì∂‹Ø Â∂ È≈Ò ’À«‚‡ ’≈‚ ≈‘∆∫ Í∂ ’Ø Â∂ «Î ¿∞‘ Â∞‘≈‚∂ Ò¬∆ ¡Á≈√ ’È◊∂Õ ¿∞È∑ª ÚÀÏ√≈¬∆‡ª «Úº⁄ «¬‘ September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ú∆ «Ò«÷¡≈ «ÓÒÁ≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ ¡≈͉∆ «’√∂ Áπº÷ Â’Ò∆Î Ò¬∆ ¡Á≈√ «’Ú∂∫ «Ò÷‰∆ ‘À, ¡Á≈√ª Á∂ √À∫ÍÒ Ú∆ «ÁºÂ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡«‹‘∂ √À∫ÍÒ Ú∆ «ÁºÂ∂ ‘ج,∂ «‹È∑ª «Úº⁄ ¡È∂’ª ÙË≈Ò»¡ª Á∆ ◊Ú≈‘∆ «ÁºÂ∆ ‘ج∆ ‘À, «‹È∑ª Á∆¡ª ¡Á≈√ª Í»∆¡ª ‘Ø ⁄π’ º ∆¡ª ‘ÈÕ «¬º’ Íπ‹≈∆ È∂ ¡«‹‘∆ ÚÀÏ √≈¬∆‡ Ú∆ ω≈¬∆ ‘ج∆ ‘À «’ Â∞√∆∫ Í»‹≈ Í≈· ¡Á≈√ Ò¬∆ ¡≈È Ò≈¬∆È Í∂ ’Ø Âª «Î ¿∞‘ Â∞‘≈‚∂ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ËÓ √Ê≈È Â∂ ÏÀ· ’∂ Í»‹≈ ’∂◊≈ Â∂ Â∞√∆∫ ¡≈͉∂ ÿ ÚÀÏ ’ÀÓ ≈‘∆∫ ⁄ºÒ «‘≈ Í»‹≈ Í≈· ¡≈Í Ú∆ Á∂÷ √’Á∂ ‘Ø Â∂ Ù≈«ÓÒ Ú∆ ‘Ø √’Á∂ ‘ØÕ ‹ÁØ∫ ¡√∆∫ ’«‘≥Á∂ ‘ª «’ ¡º‹ ËÓ ÚÍ≈ ÂØ∫ ÚºË ’∞fi È‘∆∫ ª ÙË≈Ò» È≈˜◊∆ Íz◊‡ ’Á∂ ‘È, Í «¬‘ √Ì Á∂÷ ’∂ ’Ω‰ ’«‘ √’Á≈ ‘À «’ ËÓ Á≈ ÚÍ≈∆’È È‘∆∫ ‘Ø ⁄π’ º ≈Õ «¬’ √≈¬∆‡ Â∂ «¬‘ Ú∆ ÍÛ∑È ˘ «Ó«Ò¡≈ «’ ¡Á≈√ È≈Ò ‹∂’ Íπ‹≈∆ ˘ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ÍÀ√≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂ ª ¿∞√Á∂ Í»∂ ‘؉ Á∂ ⁄ª√ ÚË ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ’¬∆ ¡«‹‘∂ «Î’∂ Ú∆ ‘È ‹Ø ’«‘≥Á∂ ‘È «’ √≈˘ Íπ‹≈∆¡ª ˘ «Úº⁄ Í≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡≈͉∂ ◊∞,∞» «‘Ï, Í∆-ÍÀ◊Ï ≥ , Á∂Ú∆-Á∂ÚÂ∂ ¡º◊∂ ¡≈Í «√ºË∆ ¡Á≈√ ’È ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Â∂ √º⁄∂ «ÁÒØ∫ ’∆Â∆ ¡Á≈√ ’Á∂ «ÏÊ∆ È‘∆∫ ‹ªÁ∆Õ ’¬∆

«Î’∂ «¬‘ Ú∆ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ √≈˘ «Ú¡’Â∆¡ª, Á∂Ú∆ Á∂ګ¡ª ‹ª Í∆ª ÍÀ◊Ï ≥ ª, ◊∞¡ » ª, Ó»Â∆¡ª ¡≈«Á ¡º◊∂ ¡Á≈√ ’È Á∆ ʪ «√ºË∆ ºÏ ¡º◊∂ ¡Á≈√ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, ¿∞‘ «’¿∞∫«’ √Ì Á∂ «ÁÒª Á∆¡ª ¡≈Í∂ ‹≈‰Á≈ ‘À, «¬√ Ò¬∆ ÓÈ ”⁄ √º⁄∂ «ÁÒØ∫ ÙË≈ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ’∆Â∆ ¡Á≈√ √¯Ò ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬º’ √Ú≈Ò «¬‘ ÍÀÁ≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À «’ ’∆ «¬√ √Ì Â∑ª Á∆¡ª ¡Á≈√ª Í»∆¡ª ‘∞≥Á∆¡ª ‘È ‹ª ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È? ‹ª «Î «¬‘ ÙË≈Ò»¡ª Á∂ ÓȪ «Úº ⁄ Íπ ‹ ≈∆¡ª Á≈ Í≈«¬¡≈ Ó≈«¬¡≈‹≈Ò ‘∆ ‘À? Á»‹≈ √Ú≈Ò «¬‘ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ÒØ’ «¬È∑ª ¡Á≈√ª »Í∆ È’Ò∆ ËÓª «Úº⁄ Î√Á∂ «’¿∞∫ ‘È? ¡≈¿∞ «¬√ Â∂ «Ú⁄≈ ’Á∂ ‘ªÕ Ë≈«Ó’ «Î’≈ ’ج∆ Ú∆ ‘ØÚ∂, ¿∞‘ «¬‘ Ó≥ÈÁ≈ ‘À «’ √≈∂ ËÓª Á∂ ◊∞»¡ª, «‘Ïª, Í∆ª-ÍÀ ◊ ≥ Ï ª, Á∂ Ú ∆-Á∂ Ú «Â¡ª, √≈˪-√≥  ª ¡≈«Á Á∂ ¿∞ Í  «¬º ’ ¡«‹‘∆ Ù’Â∆ ‘À, ‹Ø «¬√ √≥√≈ ˘ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆ ‘À Â∂ ¿∞√ Ù’Â∆ Á≈ È≈Ó ºÏ (God) ‘À ‹ª Úº÷-Úº÷ «Î«’¡ª È∂ ºÏ Á∂ Úº÷-Úº÷ È≈Ó º÷∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ¿∞Ȫ∑ ¡È∞√≈ ºÏ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ◊∞¡ » ª ‹ª ÍÀ◊Ï ≥ ª ¡≈«Á ˘ «¬√ ËÂ∆ Â∂ ÷≈√ «ÓÙÈ ¡Ë∆È Â∂ ÷≈√ Ù’Â∆¡ª Á∂ ’∂ Ì∂‹Á≈ ‘ÀÕ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ Úº÷-Úº÷ ËÓª Á∂ ËÓ ◊z≥Ê ◊∞»¡ª, ÍÀ◊≥Ïª ¡≈«Á

We Offer Following Financial Services:

’ «‘≈ ‘À, ¿∞√ ’ØÒ «¬ÂÈ≈ √Óª «’Ê∂ «’ ¿∞‘ ¡«‹‘∆¡ª ‚±≥ÿ∆¡ª ◊ºÒ Ï≈∂ ‹≈‰∂ ‹ª ÷Ø‹ ’∂, ¿∞‘ ª ¡≈͉∆ ؘ≈È≈ «˜≥Á◊∆ Á∆¡ª ÂÒ÷ ‘’∆’ª Á≈ fi≥«Ï¡≈, Áπ÷ º ª Â’Ò∆Ϊ Á≈ Ì≥«È¡≈ Í«‘Òª ‘∆ ’ج∆ ¡≈√≈ Ì≈ÒÁ≈ «Î «‘≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, ‹ÁØ∫ ¿∞√˘ Íπ‹≈∆¡ª ÚÒØ∫ ¿∞’ ͺ‡∆ ÍÛ∑≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ª ¿∞√˘ √’»È «ÓÒÁ≈ ‘À, ÓÈ ˘ ÁÚ≈√ «ÓÒÁ∆ ‘À «’ ¿∞√Á∂ Áπº÷ª Â’Ò∆¯ª Óπ√∆Ϫ ˘ ‘È Ú≈Ò≈ Ú∆ ’ج∆ ‘À, «‹√ ¡º◊∂ Ϋ¡≈Á∆ ‘Ø«¬¡ª √Ì Áπº÷ ’Ò∂Ù ’º‡∂ ‹≈‰◊∂? ¿∞√ ’ØÒ ¡≈͉∆¡ª «Èº‹∆, ¿∞√Á∂ √Ó≈‹ ‹ª ÓÈ∞÷ º ª Á∆¡ª √ªfi∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Ï≈∂ √Ø⁄‰, «Ú⁄≈È ‹ª ‘ºÒ ’È Ò¬∆ È≈ Â∂ √Óª ‘∆ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ √ÓºÊ≈ ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ ¿∞√˘ Íπ‹≈∆¡ª ‹ª ËÓ ¡Ë≈« √Ó≈‹ ÚÒØ∫ Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ «Â¡≈ ‘∆ «¬√ „≥◊ È≈Ò ’∆Â≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À «’ ¿∞√Á∆¡ª √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Á≈ «¬º’Ø «¬º’ Â√ºÒ∆Ï÷Ù Â∂ ÙÂ∆¡≈ «¬Ò≈‹ ÙË≈ È≈Ò ËÓ ‹ª ºÏ ˘ √Ó«Í ‘؉≈ ‘À Â∂ ‹Ø Ó≈◊ ¿∞‘ «Á÷≈¿∞‰, ¿∞√˘ ¡º÷ª Ó∆‡∂ Ó≥È∆ Â∞∂ ‹≈‰≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ √Ø⁄‰ ‹ª «Ú⁄≈È Á∆ ÒØÛ ’ج∆ È‘∆∫ «’¿∞∫«’ ‹Ø ’∞fi Ú∆ √Ø⁄‰ Â∂ «Ú⁄≈È Ú≈Ò≈ √∆, ¿∞‘ Ï‘∞ √Óª Í«‘Òª √≈‚∂ ËÓ ◊∞»¡ª È∂ «Ú⁄≈ ’∂ ËÓ ◊z≥ʪ «Úº⁄ «Ò÷ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ÙË≈Ò» Á≈ ’≥Ó

Sharan For head-to-toe beauty.

Life Insurance, Critical Illness Insurance Manjit Singh Disability Insurance Travel Insurance Super Visa Medical Insurance Funeral Expense Insurance AD & D Insurance Medical & Dental Plans RRSP, RRSP Loans RESP, Seg. Funds and many more......

Manjit Singh Cell: (403) 390-5585

Ladies only Professional Es thetician Graduated in C anada

Home: 403-568-1429 Cell:

403-471-9624

I offer a wide variety of customer to help you unwind. Enjoy a full or half-day of pampering or treat yourself to just an hour or two. the choice is yours!

91.

relax

SALON SERVICE

FACIALS

Threading, Waxing, Facials, Manicure, Pedicure, Reflexology, Body-Massage, Makeup & Much More

My facial style is unique, I first give you a one hour massage, then while you are wearing your face pack, your feet will be relaxing in paraffin wax to give you full body relaxation.

I use in my spa Arbonne product

Head Office: 102A, 221-18th St S.E. Calgary AB T2E 6J5 Sikh Virsa, Calgary

ÚÒØ∫ ’∆Â∆¡ª ’≈Ó≈ª (¡÷ΩÂ∆) È≈Ò Ì∂ ͬ∂ ‘ÈÕ «‹Ê∂ «¬È∑ª ÍÀ◊Ï ≥ ∆ ÍπÙª Á≈ «√ºË≈ √Ï≥Ë ºÏ È≈Ò ‘∞≥Á≈ ‘À, ¿∞∂Ê∂ «¬È∑ª Ó‘≈È ÍπÙª Á∂ «¬√ √≥√≈ «Ú⁄Ø∫ π÷√ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Íπ‹≈∆ ÒØ’ ÍÀ◊Ï ≥  Â∂ ºÏ «Ú⁄’≈ «Ú⁄ØÒ∂ Á≈ ’≥Ó ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Á≈ Ó≥ȉ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ’≈Óª È≈Ò ÒÀ√ «¬‘ ÍÀ◊Ï ≥ ∆ ÍπÙ «‹Ê∂ ¡≈͉∂ ÙË≈Ò»¡ª ˘ ÓÈ «¬º¤Â Ú Á∂‰ Á∂ √ÓºÊ ‘∞≥Á∂ ‘È, ¿∞Ê∂ «ÚØË∆¡ª ˘ ÍÒª «Úº⁄ ÂÏ≈‘ ’È ‹ª √≈Í ¡≈«Á Á∂‰ Á∆ Ù’Â∆ Á∂ Ó≈«Ò’ Ú∆ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ‹Ø ⁄≈‘∞‰ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ‹ª ¿∞È∑ª ¡º◊∂ ‹ª ¿∞È∑ª ≈‘∆∫ Í»È «ÚË∆ È≈Ò Í»‹≈ Í≈· ’’∂ √º⁄∂ «ÁÒØ∫ ’∆Â∆¡ª ¡Á≈√ª ºÏ ÚÒØ∫ √π‰∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È Â∂ ºÏ Á∂ Ì◊ ÓÈ «¬º¤Â ÎÒ Í≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «‹‘Û∂ «Ú¡’Â∆ ºÏ Á∂ Ì◊ª ‹ª ÙË≈Ò»¡ª ˘ Áπº÷ «Á≥Á∂ ‘È, ¿∞È∑ª ˘ ºÏ ¡≈Í √˜≈Úª «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «¬ÊØ∫ º’ «’ ºÏ ¡≈͉∂ ÙË≈Ò»¡ª Á∂ ’«‘‰ Â∂ √≈Í Á∂ ’∂ «ÚØË∆ Á≈ √ÏÈ≈Ù Ú∆ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ √Ì ’∞fi ¡≈Ó ÂΩ Â∂ Úº÷-Úº÷ Ë≈«Ó’ «Î«’¡ª Á∂ Íπ‹≈∆¡ª Á∂ Íz⁄≈ ‹ª ¿∞È∑ª Á∂ ËÓ ◊z≥ʪ «Ú⁄Ø∫ ÍÛ∑È √π‰È ˘ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬º’ ¡≈Ó «¬È√≈È ‹Ø «’ ¡≈͉∆ «Ó‘È ÓπÙ’ º  È≈Ò ؘ∆ ؇∆ ’Ó≈ ’∂ ¡≈͉∆ Â∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ Á∆ Í≈ÒÈ≈

Gift Certificates and first facial with one free make-up session are also available!

Microdermabrasion Treatment is also available in the Spa Comfort

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¿∞√˘ ¡º÷ª Ó∆‡ ’∂ ÙË≈ È≈Ò Ó≥ȉ≈ ‘À, ¿∞√Â∂ «’≥± Íz≥± ’È Ú≈Ò≈ ’∞fi Íz≈Í ȑ∆∫ ’ √’Á≈ÕÂ∞√∆ ’∞fi ÈÚª È‘∆∫ √Ø⁄ √’Á∂, Â∞‘≈˘ ¡≈͉∆¡ª ¡º‹ Á∆¡ª √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ‹ª ÓΩ‹Á » ≈ ÁΩ Á∂ ⁄ÀÒß‹ª Á∂ ‘ºÒ √≈‚∂ ËÓ ◊z≥ʪ ‹ª Íπ ‹ ≈∆¡ª Úº Ò Ø ∫ ω≈¬∆¡ª Ó«Ô≈Á≈Úª Á∂ Á≈«¬∂ «Úº⁄ «‘ «’ ‘∆ Һ̉∂ ÍÀ‰◊∂Õ Â∞‘≈˘ ¡≈͉∂ Ë≈«Ó’ «Î’∂ Á∂ Á≈«¬∂ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘Ø ’∂ √Ø⁄‰ Á∆ «¬˜≈‹Â È‘∆∫ÕÂ∞√∆∫ ÚºË ÂØ∫ ÚºË ËÓ ◊zÊ ≥ ª Á∂ ¡Ê ‘∆ ’ √’Á∂ ‘Ø ‹ª ‘Ø Ì≈Ù≈Úª «Úº⁄ ‡ª√Ò∂ÙÈ ’ √’Á∂ ‘Ø Âª «’ «Î’∂ Á≈ Á≈«¬≈ «ÚÙ≈Ò ‘Ø √’∂Õ «¬‘Ø Ú‹∑≈ ‘À «’ ÙË≈Ò» Ï‘∞Â∆ Ú≈ ¡≈͉∆¡ª ‹ª √Ó≈‹ Á∆¡ª √ªfi∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Ï≈∂ √Ø⁄‰ «Ú⁄≈È Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ ÔÂÈ ’È Á∆ ʪ √Ì ’∞fi ºÏ Â∂ √πº‡ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ √Ø⁄Á∂ ‘È «’ ºÏ ¡≈Í∂ √Ì ·∆’ ’∂◊≈Õ ºÏ Á∂ ÿ Á∂ ‘À ¡≥Ë∂ È‘∆∫Õ ¿∞È∑ª Á∂ È∂Ó È≈Ò Í»‹≈ Í≈· ’È ‹ª ¡Á≈√ª ’È È≈Ò √≈∂ Ó√Ò∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂, √Ì Áπº÷ Óπ√∆Ϫ ’º‡∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª, √Ì Í≈√∂ ÷πÙ‘≈Ò∆ ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆? ¡√Ò «Úº⁄ «Î«’¡ª Á∆ √Ø⁄ «Úº⁄ Ϻfi≈ ÓÈ∞÷ º , √≈∆ ÓÈ∞÷ º Â≈ Á∂ √ªfi∂ Áπº÷ª, ÁÁª, Â’Ò∆Ϊ, Óπ√∆Ϫ ¡≈«Á ˘ ’Á∂ √Ófi ‘∆ È‘∆∫ √’Á≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√˘ ¡«‹‘≈ ’È≈ ’Á∂ «√÷≈«¬¡≈ ‘∆ È‘∆∫ ‹ªÁ≈, ¿∞√Á∆ √Ø⁄ ˘ ¡≈͉∂ «Èº‹ ÂØ∫ ¿∞µÍ ¿∞·‰≈ «√÷≈¿∞∫Á∆ ‘∆ È‘∆∫Õ¿∞‘ ª ¡≈͉∆¡ª ÒØÛª, Ó≥◊ª ¡≈«Á Á∆ Í»Â∆ Ò¬∆ Í»‹≈-Í≈· ‹ª ¡Á≈√ª «Úº⁄ ‘∆ Ϋ√¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ¿∞√ ’ØÒ √Ϻ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ ’∞fi ’È Á≈ «Ú‘Ò «’ÊØ∫ ‘À? ¿∞√Á≈ √Ï Á≈ ÌÒ≈ ª ¡Á≈√ «Úº⁄ ¡≈͉∆¡ª Ó≥◊ª Á∆ «Ò√‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á «’Â∂ ¡÷∆ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ √≈∆ «√zÙ‡∆ Á∂ «¬º’ Ó≈Ò’ ºÏ «Úº⁄ Ô’∆È ’È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ÓÈ∞º÷ Á∆ √ªfi∆Ú≈ÒÂ≈ Ú∆ ¡≈͉∂ «Î’∂ º’ √∆Ó ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ Íπ‹≈∆¡ª Á≈ ËÓ ¡Ë≈« Ë≥Á≈ ÙË≈Ò» ÓÈ∞÷ º Á∆ ¡«‹‘∆ √Ø⁄ ’≈È ‘∆ ‘ÀÕ‹∂ ÓÈ∞º÷ Íπ‹≈∆¡ª Á∆ «Î«’¡ª ¡Ë≈« «√º«÷¡≈ Á∂ Á≈«¬∂ ÂØ∫ Ï≈‘ «È’Ò ’∂ √Ø⁄‰ Òº◊∂ ª ¿∞Ȫ∑ Á≈ È’Ò∆ ËÓª ¡Ë≈« Ë≥Á≈ Ï‘∞Â≈ «⁄ È‘∆∫ ⁄ºÒ √’∂◊≈? «¬√∂ ’≈È Íπ‹≈∆ ‘ Ú’Â ÙË≈Ò» ˘ √Ø⁄‰ ÂØ∫ Ø’‰ Á∂ ¿∞Í≈¡ ’Á∂ ‘È Â∂ ÓÈ∞º÷ ˘ Í»‹≈, Í≈·, ’Ó’ª‚∆ Ó«Ô≈Á≈Úª Â∂ ¡Á≈√ª «Úº⁄ ¿∞Òfi≈ ’∂ º÷Á∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ √Ø⁄‰≈ «¬‘ ωÁ≈ ‘À «’ «¬√Á≈ ‘ºÒ ’∆ ‘ØÚ∂? ÓÈ∞º÷ ‘Ó∂Ùª ¡≈͉∂ Ì«Úº÷ Ò¬∆ «⁄≥ «‘≥Á≈ ‘À, Ï∂Ù’ «⁄≥Â’ ‘؉≈ Ú∆ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, «¬‘ Sikh Virsa, Calgary

«⁄≥Â≈ ‘∆ ¿∞√˘ ¡º◊∂ Úˉ Ò¬∆ ‹ª ’∞fi ‘Ø ’È Ò¬∆ Íz∂Á∆ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ «¬√Á≈ È’≈≈ÓÂ’ ͺ÷ «¬‘ Ú∆ ‘À «’ «¬√ Ì«Úº÷ Á∆ «⁄≥Â≈ «Úº⁄ Ï‘∞ «¬’º·≈ ’Á≈ ÓÈ∞º÷, «‹Ê∂ ¡≈͉≈ ¡º‹ ◊∞¡≈ ÒÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞Ê∂ Á»«‹¡ª Á∂ ‘º’ Ó≈È Á∂ ’∞≈‘∂ Ú∆ ÍÀ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞√Á∆ Ì«Úº÷ Ò¬∆ «⁄≥Â≈ «Ú⁄Ø∫ ‘∆ ‚ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À Â∂ «Î Ï‘∞ ’∞fi «¬’º·≈ ’È Á≈ Ò≈Ò⁄ Ú∆Õ «‹√ Â∑ª «¬√ Ò∂÷ ÒÛ∆ ”⁄ Í«‘Òª Ú∆ ’¬∆ Ú≈ «˜’ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ Íπ‹≈∆¡ª Á∂ È’Ò∆ ËÓ ÓÈ∞º÷ Á∂ ‚ Â∂ Ò≈Ò⁄∆ √πÌ≈¿∂ ’’∂ ‘∆ √Á∆¡ª ÂØ∫ ⁄ºÒ ‘∂ ‘ÈÕ «‹Ê∂ Íπ‹≈∆ Í«‘Òª ÙË≈Ò» Á∂ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ «¬‘ Ë≈È≈ ͺ’∆ ’Á≈ ‘À «’ «¬√ «√zÙ‡∆ ˘ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «¬º’ √Ï Ù’Â∆Ó≈È Â≈’ ‘À, ‹∂ ¿∞√ «Úº⁄ Ô’∆È ’È Ú≈Ò≈ ÙË≈Ò» √º⁄∂ «ÁÒØ∫ ¿∞√Á∆ Í»‹≈ Í≈· ’∂, ¿∞∂√Á∆ Ì‹È Ï≥Á◊∆ ’∂, ¿∞√ ¡º◊∂ ¡Á≈√ ’∂ ª È≈ «√Î «¬√ ‹ÈÓ «Úº⁄ ‘∆ √Ì ’∞fi Íz≈Í ’ √’Á≈ ‘À, √◊Ø∫ ¡◊Ò∂ ‹ÈÓª (¡÷ΩÂ∆) Ò¬∆ Ú∆ ¡≈͉≈ ÍzÏ≥Ë ’ √’Á≈ ‘ÀÕ Íπ‹≈∆¡ª Á∂ È’Ò∆ ËÓª Á≈ √≈≈ Ë≥Á≈ «¬√ √Ø⁄ Â∂ ‘∆ ÷Û≈ ‘ÀÕ Íπ‹≈∆ ÓÈ∞÷ º ˘ ’Á∂ Ú∆ «¬‘ È‘∆∫ Áº√Á≈ «’ «√zÙ‡∆ «Úº⁄ ºÏ (’∞ÁÂ) Á≈ √≈≈ «√√‡Ó «¬º’ «ÈÔÓ «Úº⁄ ⁄ÒÁ≈ ‘À Â∂ ’∞Á Á≈ «¬‘ «ÈÔÓ (Law of Nature) ¡‡ºÒ ‘À, «¬√˘ ÏÁ«Ò¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈, «¬√˘ √Ófi ’∂ ¡≈͉∂ ‹ª ÓÈ∞º÷Â≈ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ ‹Ø ’∞fi Ú∆ Ú≈Í ‘À, «¬‘ √Ì ’∞Á Á∂ ¡‡ºÒ «ÈÔÓª ¡È∞√≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «ÈÔÓª ˘ ¡≈͉∂ ‘º’ ‹ª «ÚØË «Úº⁄ Ì∞◊Â≈¿∞‰ Ò¬∆ «’√∂ Í»‹≈, Í≈·, ¡Á≈√ ¡≈«Á Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ ÍÀ∫Á∆, «¬√˘ √Ófi ’∂ Ú‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «ÈÔÓª ˘ √Ófi ’∂ √≈«¬≥√Á≈Ȫ È∂ ÓÈ∞º÷Â≈ Ò¬∆ Ï∂Ù∞Ó≈ √π÷ º √‘»Òª ÍÀÁ≈ ’∆Â∆¡ª ‘È Â∂ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª «ÈÔÓª ˘ √Ófi ’∂ ÓÈ∞÷ º ∆ ‹∆ÚÈ ˘ √Ω ÷ ≈ ’È Â∂ Áπ º ÷ ª, Â’Ò∆Ϊ, Ï∆Ó≈∆¡ª ¡≈«Á ÂØ ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Á∂ ÔÂÈ ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‘∞‰ «¬È∑ª È’Ò∆ ËÓª Á∂ Íπ‹≈∆¡ª ˘ Íπ¤‰≈ ωÁ≈ ‘À «¬È∑ª Á∂ Í»‹≈, Í≈·ª, ¡Á≈√ª È∂ «Í¤Ò∂ E ‘˜≈ √≈Ò «Úº⁄ ÓÈ∞÷ º Â≈ ˘ «√Ú≈¬∂ fi»·∂ Ò≈«¡ª Á∂ ’∆ «ÁºÂ≈ ‘À? √◊Ø∫ «¬È∑ª ËÓ Íπ‹≈∆¡ª È∂ «√¡≈√∆ Â∂ √Ó≈¬∂Á≈ ÒØ’ª È≈Ò Ò ’∂ ¡≈͉∂ «Î«’¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË≈¿∞‰ Â∂ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ≈‹ √Ê≈«Í ’È Ò¬∆ ’ØÛª ÒØ’ª Á≈ ËÓ Ô∞ºËª «Úº⁄ ÷»È Ú‘≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ‹∂’ ¡√∆∫ È’Ò∆ ËÓª Á∆ ÁÒÁÒ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ª ª √≈˘ «¬‘ ◊ºÒ ͺ’∂ ÂΩ Â∂ Ó≥È ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ 92.

‘À «’ «¬√ «√zÙ‡∆ «Úº⁄ √Ì ’∞fi ’∞Á Á∂ ¡‡ºÒ «ÈÔÓª ¡È∞√≈ ⁄ÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ «ÈÔÓ «’√∂ Á∂ Í»‹≈, Í≈·, «√ÓÈ, Ì‹È, Ï≥Á◊∆, ¡Á≈√ ¡≈«Á ’È È≈Ò È‘∆∫ ÏÁÒÁ∂ Â∂ È≈ ‘∆ «’√∂ «Ú¡’Â∆ «ÚÙ∂Ù ‹ª «’√∂ ‹◊∑≈ «Úº⁄ ’ج∆ ’≈Ó≈Â∆ Ù’Â∆ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «’√∂ ÓÈ∞º÷ ’ØÒ È≈ ’Á∂ ’ج∆ ¡«‹‘∆¡ª ’≈Ó≈Â∆ Ù’Â∆¡ª √È Â∂ È≈ ‘∆ ‘∞‰ ‘È, «‹È∑ª È≈Ò ¿∞‘ «’√∂ Á≈ Î≈«¬Á≈ ‹ª È∞’√≈È ’ √’Á≈ ‘ÀÕ Íπ‹≈∆¡ª ÚÒØ∫ ÍÀÁ≈ ’∆Â≈ «¬‘ «√¯ ÌÓ ‘∆ ‘ÀÕ «‹ÂÈ∆ ‹ÒÁ∆ «¬√ ÌÓ‹≈Ò «Ú⁄Ø∫ «È’Ò ‹≈Úª◊∂, ¿∞ÂÈ∆ ‹ÒÁ∆ ¡√∆∫ È’Ò∆ ËÓª Á∂ ‹≥‹≈Ò ÂØ∫ Óπ’ ‘Ø ‹≈Úª◊∂Õ «’√∂ Á∆ ’ج∆ ¡Á≈√ ’È ‹ª Íz≈ÊÈ≈ ’È È≈Ò È≈ ‘∆ ’Á∂ ’∞fi Ú≈Í«¡≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ Ú≈Í∂◊≈Õ ‹Ø ’∞fi Ú∆ Ú≈ÍÁ≈ ‘À, ¿∞‘ ¡‡ºÒ «ÈÔÓª ¡È∞√≈ Ú≈ÍÁ≈ ‘ÀÕ È≈ ’Á∂ ’ج∆ ’≈Ó≈ Ú≈Í∆ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ Ú≈Í∂◊∆Õ ‹Ø ’∞fi Ú∆ ⁄≥◊≈ ‹ª Ó≥Á≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, ¿∞‘ ÓÈ∞º÷ ‘∆ ’Á≈ ‘ÀÕ √≈‚∆¡ª √Óº « √¡≈Úª Â∂ Áπ º ÷ Â’Ò∆Ϊ, ‘∞‰ √≈‚∂ ÚÒØ∫ ¡≈Í ‹ª √≈‚∆¡ª Í«‘Ò∆¡ª È√Òª ÚÒØ∫ ÍÀÁ≈ ’∆Â∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ Ï‘∞ √≈∆¡ª √≈‚∆¡ª ¡º ‹ Á∆¡ª √Óº « √¡≈Úª √≈‚∆¡ª ‚, Ò≈Ò⁄, ¬∆÷≈, ÈÎÂ, ‘≥’≈, ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Á»«‹¡ª ÂØ∫ ¿∞⁄≈ √Ófi‰, Á»«‹¡ª Á≈ ‘º’ Ó≈È, ˺’≈ ’È, ’Ϙ≈ ’È, Ï‘∞Â≈ «¬’º · ≈ ’È ¡≈«Á’ ÓÈ∞ º ÷ ∆ ’Ó‹Ø∆¡ª ’≈È ‘ÈÕ «¬È∑ª Á≈ ‘ºÒ È’Ò∆ ËÓª Á∂ Í» ‹ ≈, Í≈· ‹ª ¡Á≈√ª «Úº⁄ È‘∆∫, «¬‘ Â∞‘≈‚∂ √ØÙ‰ Á∂ ¡º‚∂ ‘ÈÕ «¬‘ ËÓ Á∂ È≈Ó Â∂ ω∆¡ª Ó«‘‹ Áπ’≈Ȫ ‘È, «‹Ê∂ ¡«◊¡≈ÈÂ≈, ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù, ÎØ’‡ ’Ó’ª‚, fi»·∂ Ò≈«¡ª »Í∆ ¡Á≈√ª ¡≈«Á Á≈ √ΩÁ≈ ÙË≈ Á∂ ÏÀ◊ «Úº⁄ Í≈ ’∂ Ú∂«⁄¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Á≈ ‘ºÒ ¡√Ò∆ ËÓ ˘ ¡ÍÈ≈¿∞‰ «Úº⁄ ‘ÀÕ ¡√Ò∆ ËÓ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ÷Û∑∆¡ª «¬Ó≈ª ‹ª ËÓ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ω∆¡ª Ó«Ô≈Á≈Úª ‹ª ◊z≥ʪ «Úº⁄ È‘∆∫ ‘À? ¡√Ò∆ ËÓ Âª ¡≈͉∂ ¡≈Í∂ Á∆ ÷Ø‹ Á≈ Ȫ¡ ‘À, ¡≈͉∂ ¡≥Á fi≈Â∆ Ó≈È Á≈ Ȫ¡ ‘À , ¡≥ Á Ø ∫ ‹≈◊‰ Á≈ È≈Ó ‘À, ¡≈Í≈ ⁄∆ȉ Á≈ È≈Ó ‘À, ¡≈͉∂ ¡≥Á Â∂ Ï≈‘ ÚÂÁ∂ ’∞ÁÂ∆ ÚÂ≈«¡ª ˘ √Ófi‰ Â∂ ¡ÍÈ≈¿∞‰ Á≈ È≈Ó ‘À, ¡≈͉∂ ¡≥Á Á∆¡ª Ïπ«È¡≈Á∆ ’Ó˜Ø∆¡ª ÒØÌ, ÓØ‘, ‘≥’≈, ¬∆÷≈, ÈÎÂ, ’≈Ó ¡≈«Á ’Ó‹Ø∆¡ª ˘ √π⁄≈» »Í «Úº⁄ ¡≈͉∂ Â∂ √Ó≈‹ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬∆ Ú‰ Á≈ Ȫ¡ ‘ÀÕ «‹√ «ÁÈ ÓÈ∞º÷ ¡≥ÁØ∫ ‹≈◊ ÍÀ∫Á≈ ‘À, ¿∞√˘ ’∞Á Á∂ «ÈÔÓª

Á∆ √Øfi∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À, «Î ¿∞√˘ È≈ Â∂ «Î«’¡ª ¡Ë≈« ȒÒ∆ ËÓª Á∆ ÒØÛ «‘≥Á∆ ‘À, È≈ ‘∆ Í»‹≈, Í≈·, ¡Á≈√ª ¡≈«Á È≈Ò ’ج∆ Áπ«È¡≈Ú∆ ‹ª ¡◊Ò∂ ‹ÈÓª Ò¬∆ √‘»Òª ÒÀ‰ Á≈ Ò≈Ò⁄ «‘≥Á≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ¡«‹‘∂ Í»‹≈, Í≈·ª, ¡Á≈√ª ¡≈«Á È≈ ’È ’≈È ’ج∆ È∞’√≈È ‘؉ Á≈ ‚ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ «Î √≈∆ ÓÈ∞º÷Â≈ («√ÃÙ‡∆) ¡≥Á «ÈÔÓ »Í «Úº⁄ Ú√Á≈ ºÏ «Á√ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ È≈ «’√∂ ¡’≈Ùª ‹ª ÍÂ≈Òª «Úº⁄ Ò∞’ ÏÀ·∂ ºÏ Á∆ Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ «’√∂ Ì‹È, Ï≥Á◊∆, «√ÓÈ ¡≈«Á Á∆ ÒØÛ ÍÀ∫Á∆ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞√˘ «’√∂ ÌØ∂ «Úº⁄ ÏÀ· ’∂ Ó≈Ò≈ ÎÛ ’∂ ÏÀ·‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ¿∞√˘ «◊z‘√ «Â¡≈◊ ’∂ ‹≥◊Òª Í‘≈Ûª «Úº⁄ ̇’‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Â∂ È≈ ’ج∆ ‚∂≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ª ÿ Â∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ ÏÀ·≈ ‘∆ √º⁄ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ È≈ «√Î ¡≈͉∂ Áπ º ÷ ª Â’Ò∆Ϊ ˘ ¡≈͉∆ √ÓÊ≈, ÔØ◊Â≈ Â∂ √≈ËȪ È≈Ò ‘ºÒ ’È Ò¬∆ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À , √◊Ø ∫ √≈∆ ÓÈ∞ º ÷ Â≈ Á∆¡ª √Óº « √¡≈Úª ¿∞ √ ˘ ¡≈͉∆¡ª Ò◊Á∆¡ª ‘È Â∂ «Î ¿∞È∑ª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ Í»‹≈ Í≈· ¡Á≈√ª Á∂ ⁄º’ «Úº⁄ È‘∆∫ Î√Á≈, √◊Ø∫ Ò «ÓÒ ’∂ ‘ºÒ ’È Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «Î ¡≈͉∆¡ª √Óº«√¡≈Úª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ ºÏ ÚÒØ∫ «’√∂ Á∂Ú∆ Á∂ÚÂ∂ ÍÀ◊Ï ≥  ¡≈«Á ˘ Ì∂‹‰ Á∆ ¡≈√ «Úº⁄ È‘∆∫ ÏÀ·Á≈Õ¿∞‘ «¬Ó≈ÈÁ≈∆ È≈Ò ’Ó ’È, ¡≈͉≈ Î‹ «ÈÌ≈¿∞‰ «Úº ⁄ «ÚÙÚ≈Ù º ÷ Á≈ ‘À , ¿∞ ‘ ’∞Á Á∂ ¡‡ºÒ «ÈÔÓª ¡È∞√≈ ‹Ø Ú∆ ÎÒ «ÓÒÁ≈ ‘À, ¿∞√ «Úº⁄ √Ï ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√Á≈ ‹∆ÚÈ √≥ÂØ÷∆ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√˘ √Ófi ‘∞≥Á∆ ‘À «’ ÓÈ Ú√ª È≈Ò È‘∆∫ √≥ÂØ÷ È≈Ò º˜Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ «’√∂ ’Ó Á≈ ÈÂ∆‹≈ ¿∞√Á∂ ¡È∞√≈ È‘∆∫ Ú∆ ¡≈¿∞∫Á≈ ª ¿∞‘ Áπ¡≈≈ Úº÷∂ „≥◊ È≈Ò ÔÂÈ ’Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ ¿∞√˘ ÍÂ≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ¿∞√Á≈ ’≥Ó ¿∞√˘ ¡≈Í ‘∆ ’È≈ ÍÀ‰≈ ‘À ‹ª ¿∞√˘ «’√∂ ‘Ø «Ú¡’Â∆ Á∆ ÓºÁÁ Á∆ ÒØÛ ‘Ø √’Á∆ ‘À, Í ¿∞√˘ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò √ͺه ‘∞≥Á≈ ‘À «’√∂ Ï≈‘∆ ¡«Á÷ ’≈Ó≈Â∆ Ù’Â∆ È∂ ¡≈ ’∂ ¿∞√Á≈ È≈ ’ج∆ Î≈«¬Á≈ ’È≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ È∞’√≈ÈÕ «¬√ Ò¬∆ √º ⁄ ≈ ËÓ∆ ÓÈ∞ º ÷ ¡Á≈√ª ‹ª Íπ ‹ ≈∆¡ª Á∆¡ª ’Ó’ª‚∆ Ó«Ô≈Á≈Úª ‹ª Í»‹≈ Í≈· «Úº⁄ È‘∆∫ Î√Á≈Õ ’∞Á Á∂ ¡‡ºÒ «ÈÔÓª ˘ √ÓfiÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ √Ï Á∂ ÌÒ∂ Á∆ √Ø⁄ Á≈ Ë≈È∆ ‘Ø«¬¡≈ √«‘‹ «Úº⁄ ⁄ÒÁ≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ (⁄ºÒÁ≈) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

We Carry Gift items for Everyone in Artificial, Silver, 22K Gold Jewellery and Avon Cosmetics

Âπ‘≈‚≈ √Ì Á≈ ¡ÍÈ≈ «‹¿»Ò˜, ◊«‘«‰¡ª Á∆ Áπ’≈È «‹æÊ∂ Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ÓÈ Í√øÁ Á∂ ◊«‘‰∂ ωÚ≈ √’Á∂ ‘ØÕ ÈÚ∂∫ ÎÀÙÈ ¡Â∂ «‚˜≈«¬Èª Á∂ ◊«‘‰∂ ÷∆Á‰ Ò¬∆ √≈‚∂ ÙØ »Ó ”Â∂ Í‘πø⁄Ø You Can buy Avon Products from our store. Come and Get Your Free Avon Catalogue

Âπ√ƒ √≈‚∂ ’ØÒØ∫ ¬∂ÚΩÈ Ó∂’¡æÍ Á≈ √≈Ó≈È Ïπæ’ ∂‡ ”Â∂ ÷∆Á √’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ ¡≈‚ Ú∆ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ‘ Ó‘∆È∂ ¬∂ÚΩÈ Á∆ Ïπæ’ ‘Ó∂Ù≈ Î∆ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ √≈‚∂ √‡Ø ”Â∂ Í‘πø⁄ØÕ

Any Avon Product buy 2 Get 1 Free

115, 5120-47th Street N.E. Calgary, 47 St. N.E. on Mcknight Blvd. Bus. Hours : Wednesday to Monday 11am-6pm. SUNDAY 11am-5pm. TUESDAY CLOSED Sikh Virsa, Calgary

93.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Í≥‹≈Ï∆ «Òı≈∆ √Ì≈ Á∆ Ó∆«‡≥◊ ”⁄ Í≥‹≈Ï∆ Á∂ Ì«Úº÷ Ï≈∂ «Ú⁄≈ª ÏÒÚ∆ ◊Ø∂ Á∂ «Ò÷∂ ◊∆ª Á∆ √∆.‚∆ “’Ø‡ ÓÀ«˜” ∆Ò∆˜

’ÀÒ◊∆ : Í≥‹≈Ï∆ «Òı≈∆ √Ì≈ ’ÀÒ◊∆ Á∆ Ó‘∆È≈Ú≈ Ó∆«‡≥◊ ’Ø√Ø ‘≈Ò «Ú⁄ ‘ج∆Õ ‹ÈÒ √’ºÂ ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈ ÚºÒØ∫ ÍzË≈È Ó«‘≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ Í≈Ò ¡Â∂ ÏÒÚ∆ ◊Ø≈ ˘ ÍzË≈È◊∆ Ó≥‚Ò «Ú⁄ ÏÀ·‰ Á≈ √ºÁ≈ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ’∞fi ‘¯Â∂ Í«‘Ò≈ ’ÀÒ◊∆ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï∆ ÏØÒ∆ ¡Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈ ˘ ÍzÎÒ ºπ  ’È Ò¬∆ ⁄∂ÂÈ≈ Íz’≈√ÈÁ∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Ò◊≈¬∂∂ ◊¬∂ Íπ√Â’ Ó∂Ò∂ Ï≈∂ Áº√«Á¡≈ «’‘≈ «’ «√¯ Í≥‹ «ÁÈ ⁄ºÒ∂ «¬√ Íπ√Â’ Ó∂Ò∂ «Ú⁄Ø∫ ’ÀÒ◊∆ Ù«‘ Á∂ √»fiÚ≈È Í≥‹≈Ï∆¡ª ÚºÒØ∫ G@@ ÂØ∫ ÚºË «’Â≈Ϫ ÷∆Á∆¡ª ¡Â∂ B@@ Á∂ ’∆Ï «’Â≈Ϫ Á∂ ¡≈‚ Ú∆ ⁄∂ÂÈ≈ Íz’≈ÙÈ Á∂ √Â∆Ù ◊∞Ò≈‡∆ ’ØÒ Ïπº’ ’Ú≈¬∂Õ ¿∞Ȫ∑ ’ÀÒ◊∆ «ÈÚ≈√∆¡ª Á∂ «¬√ Ó∂Ò∂ ˘ «¬≥È≈ ÌÚª ‘∞≥◊≈≈ Á∂‰ Ò¬∆ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ ÚÒ߇∆¡ √∂Ú≈Ú≈ Ò¬∆ ‘∆Í≈Ò, ÏΩÏ∆ ‚Ø‚, ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈, ◊∞Ï⁄È Ï≈Û ¡Â∂ √π÷Í≈Ò ÍÓ≈ Á∂ ÔØ◊Á≈È Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ ’ÀÒ◊∆ Á∂ ¿∞Ȫ∑ ∂‚∆˙ √‡∂ÙȪ ¡Â∂ ¡÷Ï≈ª Á≈ Ú∆ Ë≥ÈÚ≈Á ’∆Â≈Õ «‹È∑ª È∂ «¬√ Ï≈∂ ıÏª ÍÃ’≈«Ù ’∆Â∆¡ª ¡Â∂ ∂‚∆˙ Ù‡∂ÙȪ Â∂ Ú≈-Ú≈ «¬√ Ó∂Ò∂ Ï≈∂ √»⁄È≈ √ªfi∆ ’∆Â∆Õ Ó∆«‡≥◊ Á∂ √≈«‘Â’ ͺ÷ Á∆ √π»¡≈ ÂÒØ⁄È √À∫Ì∆ ÚºÒØ∫ √Ú◊∆ ’∞ÒÁ∆Í Ó≈‰’ Á∂ “Ë∆¡ª” È≈Ò √Ï≥Ë ◊∆ È≈Ò ’∆Â∆ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ÏπÒßÁ ¡Ú≈˜ È≈Ò √Ì ˘ ’∆Ò «Ò¡≈Õ Ï∆‹≈ ≈Ó ÚºÒØ∫ «¬È√≈È∆¡Â Â∂ ‘Ø ‘∂ ¡º«Â¡≈⁄≈ª Ï≈∂ √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’∆Â∂ ◊¬∂Õ √Ì≈ «Ú⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘≈˜ ‘ج∂ ÁØ √«Â’≈ÔØ◊ ’ÒÓ’≈ª ’ÈÒ ÍzÂ≈Í «√≥ÿ ¡Â∂ ◊∞⁄È «√≥ÿ ‘∂¡í‘Ø ª «‹ºÊ∂ ¡≈͉∂ Ï≈∂ √≥÷∂Í ‹≈‰’≈∆ «ÁºÂ∆, ¿∞µÊ∂ ¡≈͉∆¡ª ⁄È≈Úª ≈‘∆ √ث¡ª È≈Ò √ªfi Í≈¿∞∫«Á¡ª √Ì≈ ˘ ¡≈͉∆ «¬º’-«¬º’ «’Â≈Ï Ú∆ Ì∂∫‡ ’∆Â∆Õ Ïº⁄∂ «√ÓÈÍz∆ «√≥ÿ È∂ ‘≈√-≈√ ’«ÚÂ≈ Â∂ ¡≈͉∆ Í∂Ù’≈∆ ≈‘∆ ÷»Ï ≥◊ Ï≥«È¡≈Õ «¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÀÒ◊∆ Á∂ ◊∆Â’≈ª ÏÒÚ∆ ◊Ø≈, Ó≥◊Ò ⁄º·≈ ¡Â∂ ‘’ÓÒ Ï≈Û Á∂ «Ò÷∂ ◊∆ª Á∆ √∆.‚∆. “’Ø‡ ÓÀ«‹” ∆Ò∆‹ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ ’∞Ò≈ «¬≥‡‡∂È Á∂ ÏÒÚ∆ ◊Ø≈ ÚºÒ∫Ø «’‘≈ «◊¡≈ «’ Òº⁄ ◊≈«¬’∆ Â∂ ◊∆Â’≈∆ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «¬√ Sikh Virsa, Calgary

√∆.‚∆. «Ú⁄ Í«Ú≈’ ≥◊ ¡Â∂ «√º«÷¡≈Á≈«¬’ «ÚÙ∂ ‘È «‹È∑ª ˘ ◊∞Í≈√ ¡Â∂ ‹ØÂ∆ ÏÀ∫√ ÚºÒØ∫ ¡≈͉∆ √π∆Ò∆ ¡Ú≈˜ È≈Ò ⁄≈-⁄≥È Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ÍÓ √»∆ È∂ ÏÒÚ∆ ◊Ø∂ ˘ √∆.‚∆ Á∆ ÚË≈¬∆ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ Î∂√Ïπ’ ¡Â∂ ‘Ø ÙØÙÒ √≈¬∆‡ª ”Â∂ ÚË ‘∂ ’Ã≈¬∆Ó Ï≈∂ «Ú⁄≈ Í∂Ù ’∆Â∂Õ ‹ÈÒ √’ºÂ ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈ È∂ √»⁄È≈ «ÁºÂ∆ «’ Í≥‹≈Ï∆ «Òı≈∆ √Ì≈ ’ÀÒ◊∆ ÚºÒ∫Ø Í≈Ù Á∂ Í«Ú≈ ÚºÒ∫Ø Í≈Ù Á∆¡ª √Óº⁄ ∞ ∆¡ª «⁄º·∆¡ª, «Èº‹∆ ‚≈«¬∆ Â∂ √Ì Ò∂÷ «¬’º·∂ ’’∂ ¤≈Í∆ «¬’ Ï‘∞ ‘∆ ’∆ÓÂ∆ «’Â≈Ï ¡’±Ï «Ú⁄ √Ì≈ Á∆ Ó‘∆È≈Ú≈ Ó∆«‡≥◊ «Ú⁄ ∆Ò∆˜ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Ó∆«‡≥◊ «Ú⁄ Ïz‘ÓÍz’≈Ù «√≥ÿ Ò∞º‚± ¡Â∂ √≥ «√≥ÿ Ë≈Ò∆Ú≈Ò «ÚÙ∂√ ÂØ ”Â∂ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ¡Â∂ ÍÃÀ∆«Ú≥‚ Í≈’ Á∆¡ª ◊≈¿±‚ª «Ú⁄ «¬’ ¡Â∂ ÁØ √Â≥Ï ˘ ‘Ø ‘∂ Á∂√ Í≥‹≈Ï ‡≈¬∆Ó˜ Á∂ ◊Á∆ Ï≈«Ï¡ª Á∂ ACÚ∂∫ Ó∂Ò∂ Ï≈∂ «ÚÙ∂Ù ‹≈‰’∆ √ªfi∆ ’∆Â∆ ¡Â∂ √Ì≈ ˘ √ºÁ≈ Ú∆ «ÁºÂ≈Õ «¬√ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ √Ì≈ ÚºÒØ∫ √≈«‘ ˘ ÍzÎÒ ºπ  ’È Ò¬∆ «’Â≈Ϫ Á≈ √‡≈Ò Ú∆ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Ó≈. Ì‹È «√≥ÿ «◊ºÒ ¡Â∂ ’ÈÒ ÍzÂ≈Í «√≥ÿ ÚºÒ∫Ø Í≥‹≈Ï∆ ÏØÒ∆ Á∂ Ì«Úº÷ Ï≈∂ «Ú⁄≈ ⁄⁄≈ ¤∂Û∆ ◊¬∆Õ

⁄È≈Úª Á∂ ÁΩ «Ú⁄ ‘«Ó≥Á ’Ω «„ºÒØ∫, √»Í «√≥ÿ Ó≥‚∂, ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈, ‘∆Í≈Ò, ‘È∂’ ϺËÈ∆, Ú∆ ‹È≈◊Ò, ¡‹ÀÏ «√≥ÿ √∂÷Ø∫, ÏÒÚ∆ ◊Ø≈, Ó«‘≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ Í≈Ò È∂ «‘º √ ≈ «Ò¡≈Õ «¬√ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹ÈÀ Ò «√≥ ÿ º ◊ Û, ‹◊Íz ∆  Ù∂  «◊º Ò , ÂÈ‹∆ Ó≥ ‚ , «¬≥ ˜ ∆. ◊∞«Á¡≈Ò «√≥ÿ ÷«‘≈, ‹Ø«◊≥Á √≥ÿ≈, ◊∞Ó∆ ’Ω  ’∞ Ò ≈, ÓÈÁ∆Í ’Ω  ’∞ Ò ≈, ’È «√≥ ÿ ’∞Ò≈, √π÷Ú∆ ’Ω ’∞Ò≈, ‹√Ú∆ ’Ω ’∞Ò≈, ’∞≥ÁÈ «√≥ÿ Ù∂«◊ºÒ, ‘Ì‹È «√≥ÿ, ¡Ú«ÈßÁ ȱ, √π÷«Ú≥Á ‡», ◊∞‹Ø Ó≥‚, ÓÈ‹∆ «√≥ÿ Ï≈Û ¡Â∂ ‹◊Í≈Ò Ï≈Û ‘≈˜ √ÈÕ Ú∆‚∆˙ Â∂ ÎØ ‡ Ø ◊ z ≈ Î∆ Á∆ «˜≥ Ó Ú≈∆ √Ì≈ Á∂ √’º   √π ÷ Í≈Ò ÍÓ≈ Úº Ò Ø ∫ «ÈÌ≈¬∆ ◊¬∆Õ ⁄≈‘ Â∂ √ÈÀ ’ √ Á≈ ÚË∆¡≈ Íz Ï ≥ Ë ’∞ Ò ≈ Í«Ú≈ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ √Ì≈ Á∆ ¡◊Ò∆ Ó∆«‡≥◊ AE √Â≥Ï ˘ ’Ø√Ø ‘≈Ò «Ú⁄ ‘ØÚ∂◊∆Õ √Ì≈ Ï≈∂ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √Ì≈ Á∂ ÍzË≈È Ó«‘≥ÁÍ≈Ò «√≥ÿ Í≈Ò È≈Ò D@C-HH@-AFGG ‹ª ‹ÈÒ √’ºÂ ÏÒ«‹≥Á √≥ÿ≈ È≈Ò D@CFH@-CBAB √Í≥’ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

«¬≥’≈ √∆È∆¡ √∞√≈«¬‡∆ È∂ √∆È∆¡˜ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¬∂ ’ÀÒ◊∆ : «¬≥’≈ √∆È∆¡ √∞√≈«¬‡∆ ’ÀÒ◊∆ Á∂ ‘≈Ò «Ú⁄ Ó‘ºÂÚͱÈ «¬’º· ‘Ø«¬¡≈ «‹√ «Ú⁄ √∆È∆¡˜ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓÈ≈¬∂ ◊¬∂Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª √Ã: ¡‹ÀÏ «√≥ÿ Ï≈Û ‹ÈÒ √À’‡∆ È∂ ‹ÈÓ «ÁÈ Ú≈Ò∂ √∆È∆¡˜ ˘ ÚË≈¬∆ «ÁºÂ∆Õ √Ã: ÓØÂ≈ «√≥ÿ Ú≈¬∆√ ÍÃË≈È È∂ «¬√ ÷∞Ù∆ Á∂ ÓΩ’∂ ’∂’ ’º«‡¡≈ Â∂ √≈∂ ÓÀ∫Ïª ˘ Î∞Ò º Ì∂∫‡ ’∆Â∂Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ì≈ Á∂ ’Ø-¡≈‚∆È∂‡ È∂ √Ì≈ Á∂ ’≥Óª ”Â∂ ⁄≈ȉ≈ Í≈«¬¡≈ Â∂ √Ì≈ Á∂ «ÚË≈È Ï≈∂ ‹≈‰± ’Ú≈«¬¡≈Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ã: Ï«⁄ºÂ «√≥ÿ «◊ºÒ È∂ ÷∞Ù∆ Á∆ ’«ÚÂ≈ √∞‰≈ ’∂ ÷∞Ù∆ ˘ ⁄Ω◊‰ ∞ ≈ ’ «ÁºÂ≈Õ «Î ‹ÈÀÒ «√≥ÿ È∂ Ú∆ ’«ÚÂ≈ √∞‰≈ ’∂ Ú≈‘-Ú≈‘ ’ «ÁºÂ∆Õ ¡≥ «Ú⁄ √Ã: ÓØÂ≈ «√≥ÿ «ÓÈ‘≈√ È∂ √≈«¡ª Á≈ Ë≥ÈÚ≈Á 94.

’∆Â≈Õ Ó≈: Ì‹È «√≥ÿ «◊ºÒ È∂ √ºÂ ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ÚºÒØ∫ ÓÀ∫Ïª Á∂ ‹ÈÓ «ÁÈ ”Â∂ ÚË≈¬∆ «ÁºÂ∆Õ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

≈¬∆‡˜ ÎØÓ Á∆ Ó≈«√’ Ó∆«‡≥◊ ”⁄ Ó«‘«¯Ò Òº◊∆

’ÀÒ◊∆ : ≈¬∆‡˜ ÎØÓ ’ÀÒ◊∆ Á∆ ’Ø√Ø ‘≈Ò «Úº⁄ ‘ج∆ Ó≈«√’ «¬’ºÂÂ≈ ÙÓÙ∂ «√≥ÿ √≥Ë» ¡Â∂ √π‹∆ «√≥ÿ √∆ÂÒ “Í≥˘” Á∆ ÍzË≈È◊∆ ‘∂· ‘ج∆Õ «‹√ «Úº⁄ ÎØÓ Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ ‹º√ ⁄≈‘Ò È∂ √Ì ˘ ‹∆ ¡≈«¬¡ª ¡≈«÷¡≈ Â∂ Ó≈«√’ «ÍØ‡ ÍÛ∑ ’∂ √π‰≈¬∆Õ «¬√ ÓΩ’∂ Úº÷-Úº÷ ÏπÒ≈«¡ª È∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ Í∂ Ù ’∆Â∂ ¡Â∂ ⁄È≈Úª √π‰≈¬∆¡ª, «‹È∑ª «Úº⁄ ¡≈. ¡À√. √À‰∆, ¯∆ ¡«‘ÓÁ, ‹√Ú≥ «√≥ÿ √∂÷Ø∫, √ÚÈ «√≥ÿ √≥Ë», √π‹∆ «√≥ÿ √∆ÂÒ, ÍÀ∆ Ó≈‘Ò, ‚≈. ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ Ï≈· ¡≈«Á Ù≈«ÓÒ √ÈÕ Í≈Ò∆ «√≥ÿ È∂ ¡≈͉∆ ⁄È≈ ≈‘∆∫ ¡‹Ø’∂ √Ó≈‹ ˘ ’∞fi √Ófi≈¿∞‰ Á∆

’Ø«ÙÙ ’∆Â∆Õ ÓØ‘ÂÓ≈ ÍÚ∆È ¡‘ÓÁ È∂ ¿∞Á» Á∆ «¬’ È˜Ó È≈Ò ÏπÒ≈«¡ª «Úº⁄ ‘≈˜∆ ÒÚ≈¬∆Õ ‘’≥ Ú Ò‹∆ √≈«‘Ò È∂ ¡Í‰∆¡ª ’«ÚÂ≈Úª

√ªfi∆¡ª ’’∂ Ú≈‘-Ú≈‘ Ò∞º‡∆Õ ¡‹≈«¬Ï «√≥ÿ √∂÷Ø∫ È∂ AIHD Á∂ Áπ÷ªÂ Á≈ «Ï¡≈È ’«ÚÂ≈ ≈‘∆∫ ’∆Â≈Õ ‚≈. Ó˜‘ √ºÁ∆’∆ È∂ ¿∞Á» Á∆¡ª ÁØ ˆ˜Òª È≈Ò √Ì≈ Á∆ Ú≈‘Ú≈‘ Ò∞º‡ Ò¬∆Õ ‹√Ú∆ «√≥ÿ √‘ØÂ≈ È∂ ¡≈͉∆ Í≥‹≈Ï∆ ’«ÚÂ≈ √ªfi∆ ’’∂ Ω‰’ ÚË≈¬∆Õ ‘È∂’ «√≥ÿ ϺËÈ∆ È∂ ¡Í‰∆ ˆ˜Ò √ªfi∆ ’’∂ Ú≈‘Ú≈‘ ÒÀ Ò¬∆Õ Ï∆Ï∆ «‹≥Á ’Ω ⁄Ø‘’≈ ‘Øª «¬’ ’«ÚÂ≈ ≈‘∆∫ √Ó≈‹ ¿∞√≈∆ Á≈ √πÈ∂‘≈ «ÁºÂ≈Õ √π«≥Á «√≥ÿ «„ÒØ∫ È∂ Ì∞«Í≥Á «√≥ÿ Á∆ ◊≈¬∆ «¬‘ ˆ˜Ò Í»∂ Â≥ÈÓ È≈Ò ◊≈ ’∂ ÏÀ‘‹≈-ÏÀ‘‹≈ ’≈Â∆Õ

ALTEC ROOFING & SIDING (For All Your Exterior Finish) Residential & Commercial hr ie`k ilKqI AYstImyt nUM bIt krWgy WE WILL MEET & BEAT EVERY WRITTEN ESTIMATE. 5 TO 10 YEARS WORKMANSHIP WARRANTY

Fully Licensed & Insured

* VINYL SIDING * ROOFING * RE-ROOF * SOFFIT FASCIA * EAVESTROUGH g, purwxI bdlwaux leI, sweIifMg irpyAr jW iksy vI qrHW dy AYkstIrIAr Insurance Claims are Welcome! Gr dI irpynvINAsweIifM r leI jW C`qW dy kMm leI A`j hI AYltYk rUiPMg Aqy sweIifMg ’qy Pon kro

CALL FOR FREE ESTIMATE Darwin : 403-607-3123, Chantell:403-607-4455

JEWELLERS 606, 5075 Falconridge Blvd. N.E. Calgary, AB

2 Exclusive Diamond Jewellery 2 Hand picked designs in 22K Gold Jewellery 2 Appraisals & Repair We Welcome custom orders for Diamond engagement and Wedding rings, Gold Sets and Bangles

Tel. : 403-280-7282 Sikh Virsa, Calgary

95.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Apna Desi Meat Masala Specialist in Meats & Meat Achaars

ie`Qy hr iksm dw qwjw qy bixAw mIt imldw hY[

Parminder Deol Box Bed

We Sell All Types of Fresh & Cooked Meat. BALDEV GILL

bOks bY`f

AsIN purwxy soiPAW Aqy fwieinMg cyArW qy nvW k`pVw cVHwauNdy hW, bOks bY`f (dIvwn) k`pVw lgw ky bxwauNdy hW[A`j hI primMdr idEl nwl sMprk kro

Tel. : 403-568-4455, Fax : 403-663-8899 Take out #734, 5075 Falconridge Blvd. Available N.E. Calgary, AB T3J 3K9

WEDLOCK DECOR AKAL TUB DOOR One stop shop for all your Decorations needs

LTD.

We specialize in

High Quality Custom made Tub, Shower Doors and Mirrors AsIN vDIAw kuAwltI dy kstm-myf t`b, Swvr for Aqy SIiSAW ivc muhwrq r`Kdy hW!

BEST PRICES IN TOWN Specialized in

Eastern & Western Decoration

contact: Sai

www.wedlockdecor.com

or Meenakshi

Res: (403) 547-4052 Cell: (403) 616-8577

Harvinder Bassi Ph: (403) 835-5473 189 Tarawood Place N.E. Calgary AB. T3J 5B4

STARACCOUNTING&BUSINESSSERVICESINC. WE PROVIDE FULL RANGE OF PERSONALIZED PROFESSIONAL SERVICES TO SMALL BUSINESS AND INDIVIDUALS.

1. Personal and Corporate Tax Return 2. Self Employed Tax Return 3. Payroll services - T4'S and T5'S, GST, ROE, WCB 4. Business Start up and Incorporation 5. Financial Statement Preparation 6. Accounting and Bookkeeping services A. Í√ÈÒ ¡Â∂ ’ΩÍØ∂‡ ‡À’√ «‡È B. √ÀÒÎ «¬øÍÒ≈«¬‚ ‡À’√ «‡È C. Í∂ØÒ √«Ú√-‡∆ ÎØ ¡Â∂ ‡∆ Î≈¬∆Ú, ‹∆.¡À√.‡∆., Ø, ‚ÏÒÔ».√∆.Ï∆. D. «Ï‹ÈÀµ√ √‡≈‡ ¡æÍ ¡Â∂ «¬È’ØØÍØ∂ÙÈ E. Î≈¬∆ÈÀ∫Ù∆¡Ò √‡∂‡ÓÀ∫‡ ÍÃÀÍ∂ÙÈ F. ¡’≈¿»∫«‡ø◊ ¡Â∂ Ïπæ’ ’∆«Í≥◊ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª

JASBIR RANDHAWA DEEPINDER SAHDEV

403-830-2074 403-975-9301 Email : staraccounting@outlook.com 4813-Westwinds Dr. NE Calgary AB T3J 4L4 Sikh Virsa, Calgary

96.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡÷≥‚ Í≈·

I r d w r n i W j w D r S

(«Í¤È∂ ¡≥’ Á≈ Ï≈’∆) ◊∞Ï≈‰∆ ÎπÓ≈È: Í≥«‚ Ú≈⁄«‘ ÍØÊ∆¡≈ È≈ Ï»fi«‘ Ú∆⁄≈πÕÕ¡È ’¿∞ ÓÂ∆ Á∂ ⁄Ò«‘ Ó≈«¬¡≈ ’≈ Ú≈Í≈πÕÕ ’ÊÈ∆ fi»·∆ ‹◊∞ ÌÚÀ ‘‰∆ √ÏÁπ √π √≈πÕÕ (Í≥È≈: EF) ¡Ê : Í≥«‚ (¡º‹-’ºÒ∑ √≈‚∂ Í≈·∆/Íz⁄≈’) ÒØ’ Ë≈«Ó’ ◊z≥Ê ÍÛ∑Á∂ ‘È («‹√ Â∑ª ¡º‹ «√º÷ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á≈ Í≈· ’Á∂ ‘È), Í ¿∞√Á∆ «Ú⁄≈ È‘∆∫ √ÓfiÁ∂Õ ‘ØȪ ˘ ‘∆ Ӻª Á∂ Á∂ ’∂ (‹◊ ÂØ∫) ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ ‘È, (¿∞Ȫ∑ Á≈ «¬‘ √≈≈ ¿∞µÁÓ) Ó≈«¬¡≈ ’Ó≈¿∞‰ Ò¬∆ ÚÍ≈ Ï«‰¡≈ «‘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √≈≈ («√º÷) ‹◊ fi»·∆ ’ÊÈ∆ «Úº⁄ ̇’Á≈ «‘≥Á≈ ‘À (Ì≈Ú ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ ¡÷Ω  ∆ ËÓ∆ «Ú¡’Â∆¡ª Á∂ ¡≥Á fi»·-Î∂Ï ‘∞≥Á≈ ‘À Â∂ Ï≈‘Ø∫ «◊¡≈È Á∆¡ª ◊ºÒª ’Á∂ ‘È)Õ Íẕ Á∆ «√¯Â √Ò≈‘ Ú≈Ò≈ ◊∞» Á≈ «◊¡≈È »Í∆ ÙÏÁ («‘Á∂ «Úº⁄ «‡’≈ ’∂ ¿∞√ ¡È∞√≈ ‹∆ÚÈ „≈Ò‰≈) ‘∆ √z∂Ù‡ «‘‰∆ ‘ÀÕ Ú≈⁄«‘ Íπ√Â’ Ú∂Á Íπ≈È≈ÕÕ «¬’ Ï«‘ √πÈ«‘ √πÈ≈Ú«‘ ’≈È≈ÕÕ ¡‹◊ ’͇∞ ’‘‘∞ «’¿∞ ÷πÒÀ «ÏÈ∞ √«Â◊∞ ÂÂ∞ È≈ Í≈«¬¡≈ÕÕ (Í≥È≈: A@DC) ¡Ê: (Í≥‚ ÒØ’ ¡ÊÚ≈ ◊z≥Ê∆) Ú∂Á Íπ≈‰ ¡≈«Á’ (ËÓ Íπ√Â’ª ‹ª √z∆ ◊∞π ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ «ÚË∆¡ª È≈Ò Í≈·) ÍÛ∑Á∂ ‘È, ‹Ø ’∞fi ¿∞‘ √π‰≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞√˘ ¡È∂’ª Ï≥Á∂ ÏÀ· ’∂ «Ë¡≈È È≈Ò √π‰Á∂ ‘È Í «¬√ Â∑ª (ÓÈ ˘ ’≈Ï» º÷‰ Ú≈Ò≈ Ó≈«¬¡≈ Á∂ ÓØ‘ Á≈) ’Û≈ «’Ú≈Û «’√∂ Ú∆ ‘≈Ò «Úº⁄ ÷πºÒ È‘∆∫ √’Á≈, «’¿∞∫«’ ◊∞» Á∂ «◊¡≈È ÂØ∫ «ÏȪ ¡√Ò∆¡Â √Ófi

Sikh Virsa, Calgary

È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆Õ («¬√ ÙÏÁ «Úº⁄ ◊∞» √≈«‘Ï È∂ «¬Ê∂ º’ ’«‘ «ÁºÂ≈ ‘À «’ Ë≈«Ó’ ◊zÊ ≥ ª Á∂ Í≈·ª ˘ «Ë¡≈È È≈Ò «√¯ √π‰È È≈Ò ‘∆ Ó≈«¬¡≈ Á∂ ÓØ‘ Á∆ Â≥Á È‘∆∫ ‡∞º‡Á∆, √◊Ø∫ ÓÈ∞º÷ «√¯ ’Ó ’ª‚ª «Úº⁄ ‘∆ ̇’Á≈ ‘À Í ¡º‹-’ºÒ∑ Á∂ «√º÷ª Á∂ ¡÷≥‚ Í≈·ª «Úº⁄ ª Í≈· √π‰Á≈ Ú∆ ’ج∆ È‘∆∫, ª «Î ¿∞È∑ª ˘ ’∆ Ò≈Ì ‘Ø √’Á≈ ‘À?) ÍÛ«‘ ÓÈÓπ ÷ Íπ «Ï«Ë È‘∆ ‹≈È≈ÕÕ È≈Óπ È Ï»fi«‘ Ì«Ó Ì∞Ò≈È≈ÕÕ ÒÀ ’∂ Ú„∆ Á∂«È ¿∞◊≈‘∆ ÁπÓ«Â ’≈ ◊«Ò Î≈‘≈ ‘∂ÕÕ «√«Óz«Â √≈√Âz ÍÛ«‘ Íπ  ≈‰≈ÕÕ Ú≈Áπ Ú÷≈‰«‘ ÂÂ∞ È≈ ‹≈‰≈ÕÕ «Ú‰∞ ◊∞ Í»∂ ÂÂ∞ È Í≈¬∆¡À √⁄ √»⁄∂ √⁄π ≈‘≈ ‘∂ÕÕ (Í≥È≈: A@CB) ¡Ê: ¡≈͉∂ ÓÈ Á∂ «Í¤∂ Â∞È Ú≈Ò∂ Ï≥Á∂ (Ë≈«Ó’ ◊z≥Ê) ÍÛ∑Á∂ ‘È, Í ¿∞‘ (¿∞√ ÍÛ∑∂ ‘ج∂ ”Â∂ ¡ÓÒ ’È

97.

Á∆) ‹≈⁄ È‘∆∫ «√º÷Á∂Õ ¿∞√ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∂ È≈Ó Á∆ ’Á È‘∆∫ √ÓfiÁ∂, Ó≈«¬¡≈ Á∆ ̇’‰≈ «Úº⁄ ÍÀ ’∂ ’∞≈‘∂ ͬ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ (¡«‹‘∂ ¡÷ΩÂ∆ ËÓ∆¡ª Á∆

‘⁄È «√≥ÿ Í‘≈ (Ó∞º÷ √≥Í≈Á’ - «√º÷ «Ú√≈)

Email: hp8689@gmail.com

¡√Ò∆¡Â «¬‘ ‘∞≥Á∆ ‘À «’) «ÙÚª ÒÀ-ÒÀ fi»·∆¡ª ◊Ú≈‘∆¡ª «Á≥Á∂ ‘È, ÒØ’ª È≈Ò ·º◊∆¡ª Ó≈Á∂ ‘È (Ì≈Ú, Ï≈‰∆ Á∂ ¡Ê √Ófi ’∂ ¿∞√ ¡È∞√≈ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ „≈Ò‰ Á∆ ÒØÛ Á∆ ÍzÚ≈‘ È≈ ’«Á¡ª, Ï≈‰∆ ÍÛ∑È ˘ Ë≥Á≈ ω≈ ’∂ Ï∂¬∆Ó≈È∆ Á∆ ’Ó≈¬∆ ’Á∂ ‘È), «¬√ ÌÀÛ∆ Ӻ ’’∂ ¿∞È∑ª Á∂ ◊ˇ «Úº ⁄ «Ú’≈ª Á∆ Î≈‘∆ ͬ∆

«‘≥Á∆ ‘ÀÕ «√«ÓzÂ∆¡ª, Ù≈√Âª, Íπ≈‰ª ¡≈«Á ˘ ÍÛ∑Á∂ ‘È (¡º‹-’ºÒ∑ ’¬∆ ‚∂∂Á≈ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ ÏÛ∆¡ª «ÚË∆¡ª È≈Ò Í≈· ’Á∂ ‘È) Í ¿∞‘ «È∆ ˜∞Ï≈È∆ ⁄⁄≈ ‘∆ ’Á∂ ‘È («’ ¡√∆∫ ÏÛ∂ Â’Û∂ Ï≈‰∆ Á∂ Í≈·∆ ‘ª, ¡√∆∫ B ÿ≥«‡¡ª «Úº⁄ A@@ Í≥È∂ ÍÛ∑ Á∂¬∆Á∂ ‘È) ¡√Ò∆¡Â ˘ È‘∆∫ √ÓfiÁ∂Õ Í»∂ ◊∞» Á∆ ÙÈ ÍÀ ’∂ (¿∞√Á∆ «√º«÷¡≈ Â∂ ⁄ºÒ∂ «ÏȪ) ¡√Ò∆¡Â Á∆ √Øfi∆ ¡≈ ‘∆ È‘∆∫ √’Á∆Õ ‹Ø Ï≥Á∂ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∆ Ô≈Á ˘ ¡≈͉∂ «‘Á∂ «Úº⁄ Ú√≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞‘ Í«ÚÂ ‹∆ÚÈ Ú≈Ò∂ ω ‹ªÁ∂ ‘È Â∂ «˜≥Á◊∆ Á≈ √‘∆ √Â≈ ÎÛ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ Í≥ « ‚ ÍÛ«‘ Ú÷≈‰«‘ Ú∂ Á π Õ Õ ¡≥« Ú√Â∞ È ‹≈‰«‘ Ì∂ÁπÕÕ ◊∞ «ÏÈ∞ √Øfi∆ Ï»fi È ‘Ø«¬ÕÕ √≈⁄≈ «Ú «‘¡≈ ÍzÌ∞ √Ø«¬ÕÕ (Í≥È≈: CEE) ¡Ê: Í≥ ‚  ÒØ ’ Ú∂ Á ¡≈«Á Ë≈«Ó’ ◊z≥Ê ÍÛ∑Á∂ ‘È («‹√ Â∑ª ¡º‹-’ºÒ∑ ‚∂∂Á≈ √≈Ë «ÚË∆¡ª È≈Ò √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ Í≈· ’Á∂/ ’≈¿∞∫Á∂ ‘È) Â∂ ‘ØȪ ˘ «Ú¡≈«÷¡≈ ’’∂ √π‰≈¿∞∫Á∂ ‘È, Í («È∂ Í≈· ¡Â∂ «Ú¡≈«÷¡≈ ¡≈«Á ’ √’‰ Á∂ ‘≥’≈ «Úº⁄ «‘ ’∂) «¬‘ Ì∂Á È‘∆∫ √ÓfiÁ∂ «’ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á≈ È≈Ó-ÍÁ≈Ê ¡≥Á ‘∆ ‘À («ÚË∆¡ª Â∂ √Óº◊∆¡ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò ’∆Â∂ Í≈·ª «Úº⁄ È‘∆∫ ‘À √◊Ø∫ ¡≥Á ‘∆ ‘À)Õ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ‘∂’ Á∂ «‘Á∂ ¡≥Á «Ú¡≈Í’ ‘À, Í «¬‘ √Ófi («È∂ Í≈·ª ‹ª Ó≥Â ‹≈ͪ È≈Ò ’Á∂ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á∆) ◊∞» Á∆ «√«÷¡≈ ”Â∂ ⁄º Ò ‰ È≈Ò ‘∆ ¡≈¿∞‰∆ ‘ÀÕ «¬‘ ’∞fi ÙÏÁ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï «Ú⁄Ø∫ ÍzÓ≈‰ Ú‹Ø∫ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ‘È Âª «’ √≈˘ √Ófi ÍÀ √’∂ «’ Ï≈‰∆ ˘ «Ú⁄≈ ’∂ ÍÛ∑È ÂØ∫ «ÏȪ «√Î ‡È ’È Á≈ ’ج∆ Ò≈Ì È‘∆∫, «Ú⁄≈ Ú∆ «√¯ ⁄π≥fi ⁄⁄≈ Ò¬∆ ’È Á≈ Ú∆ Ò≈Ì ’ج∆ È‘∆∫, Ò≈Ì «√Î «¬√ ◊ºÒ Á≈ ‘∆ ‘À «’ ¡√∆∫ ¿∞√ ÍÛ∑∆, √π‰∆, «Ú⁄≈∆ Ï≈‰∆ ¡È∞ √ ≈ ¡≈͉≈ ‹∆ÚÈ Ï‰≈¬∆¬∂Õ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï «Úº⁄ «¬√∂ «ÚÙ∂ È≈Ò √Ï≥Ë ÿº‡Øÿº‡ A@@ ÂØ∫ ÚºË ‘Ø ÙÏÁ ‘ÈÕ Í≈·ª Á∆¡ª «’√Óª : “Í≥Ê ÍzÚ≈È «√º÷ «‘ ӫÔ≈Á≈” «Úº⁄ «√¯ ÁØ Â∑ª Á∂ Í≈·ª Á≈ «˜’ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, «¬º’ ¡÷≥‚ Í≈· Â∂ Á»√≈ √«‘‹ Í≈·Õ Í ‚∂ « ¡ª ÚÒØ ∫ ¡≈͉∆¡ª ω≈¬∆¡ª Úº ÷ -Úº ÷ Ó«Ô≈Á≈Úª ¡È∞√≈ Í≈·ª Á∆¡ª «’√Óª «¬‘ ‘È: A. √Ë≈È ÷π Ù ∆ Á≈ Í≈· B. √Ë≈È ˆÓ∆ Á≈ Í≈· C. «ÓÃÂ’ Íz≈‰∆ Á∆ ¡≈«Ӓ ÙªÂ∆ Ò¬∆ Í≈· D. «ÓÃÂ’ª Á∆¡ª Ï√∆¡ª Â∂ √≈Ò≈È≈ Í≈· E. ¡÷≥‚ Í≈· F. √«‘‹ Í≈·

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Sikh Virsa, Calgary

98.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

G. √≥͇ Í≈· H. √≥͇ Í≈· √Ë≈È I. √≥͇ ¡÷≥‚ Í≈· A@. Á»‘≈ √≥͇ Í≈· AA. «ÚË∆ Ú≈Ò≈ √≥͇ Í≈· AB. √ÍÂ≈‘’ Í≈· AC. √ÍÂ≈‘’ Á»‹≈ Í≈· AD. «¬¤≈ Í»’ Í≈· AE. √π ÷ ‰≈ Ú≈Ò≈ Í≈· AF. «Î’√ «‚Í≈«‹‡ Í≈· AG. Ò≈¬∆Î ÓÀ∫Ï«ÙÍ Í≈· AH. Ó∂Ò ‹ª ¬∆-Ó∂Ò ≈‘∆∫ ‘∞’ÓÈ≈Ó∂ Ú≈Ò∂ Í≈· AI. BE «√≥ÿª Ú≈Ò≈ Ù∞ºË Í≈· Ó≥Â Í≈· : «‘≥Á» ËÓ «Úº⁄ Ïz≈‘Ó‰ È∂ ’¬∆ Ó≥Âª Á∂ ¡È∂’ª „≥◊ª È≈Ò ‹≈Í ’È ˘ ÓÈØ ’≈ÓÈ≈Úª Í»  ∆¡ª ’È Ú≈Ò∂ Á√≈«¬¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Õ ÌÀ  Ú, ’≈Ò∆ Ó≈Â≈, Òº¤Ó∆, Ïz‘Ó≈, Í≈ÏÂ∆, «ÚÙ˘, ◊≈«¬Â∆, ◊‰∂ Ù ¡≈«Á Á∂ Ú ∆Á∂ګ¡ª Á∂ Ó≥Â ‹≈Í ’È È≈Ò ¡È∂’ª Â∑ª Á∆¡ª ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆¡ª ‘≈√Ò ’È, ÓÈØ’≈ÓÈ≈Úª Í»∆¡ª ‘؉ Á≈ ÌÓ ÒØ’ª «Úº⁄ Ïz≈‘Ó‰ È∂ √Á∆¡ª ÂØ ∫ Í≈«¬¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ √∆Õ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ Ïz≈‘Ó‰ ÚÒØ∫ ÓÈ∞º÷ ˘ √Á∆¡ª ÂØ∫ Òº∞‡Á∂ «‘‰ Ï≈¡Á «¬‘ ≈‹ ‹≈‰ «Ò¡≈ √∆ «’ «’√∂ ÓÈ∞º÷ ˘ √Á≈ Ò¬∆ Í∆Û∑∆-Á-Í∆Û∑∆ ÂÁ∂ ‘∆ Ò∞º«‡¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, ‹∂ ¿∞√ ˘ ‘Ó∂Ùª Ò¬∆ «Úº«Á¡≈ («◊¡≈È) ÂØ∫ ÂØÛ ’∂ Ú«‘Ó∆, ÌÓ∆, Í≈÷≥‚∆, ’Ó’ª‚∆, ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù∆ ¡≈«Á

ω≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√∂ Ò¬∆ Ïz≈‘Ó‰ È∂ ÍÛ∑È-«Ò÷‰ Â∂ ËÓ-’Ó Á∂ √≈∂ ’≈‹ ¡≈͉∂ ‘ºÊ ÒÀ ’∂ «¬√ «ÚË∆ ≈‘∆∫ √Á∆¡ª ÂØ∫ ÓÈ∞º÷ ˘ Ò∞º«‡¡≈ √∆ Â∂ ‘∞‰ Ú∆ Ò∞º‡ «‘≈ ‘ÀÕ ◊∞» √≈«‘Ï≈È È∂ ¡≈͉∂ BCI √≈Ò √Ó∂∫ «Úº⁄ ÓÈ∞º÷ ˘ È≈ «√¯ «¬Ò≈‘∆ «◊¡≈È È≈Ò ‹ØÛ ’∂ √º⁄∂ √≥ «√Í≈‘∆ ω≈ «ÁºÂ≈ √∆, √◊Ø∫ √Á∆Ú∆ ÂΩ ”Â∂ «◊¡≈È È≈Ò ‹∞Û∂ º÷‰ Ò¬∆ «¬Ò≈‘∆ «◊¡≈È Á∂ √Óπ≥Á √≈«‘Ï √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ ÒÛ Ò◊≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ÍzÓ≈ÂÓ≈ Á∆ Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ «’√∂ «Ú⁄ØÒ∂ Á∆ ÒØÛ ‘∆ ıÂÓ ’ «ÁºÂ∆ √∆Õ ‘∞‰ ’ج∆ Ú∆ «Ú¡’Â∆ (ÓÁ/ «¬√Â∆) «¬√ «◊¡≈È ÂØ∫ Ò≈Ì ¿∞·≈ √’Á≈ √∆Õ Ïz≈‘Ó‰, Ó‘≥Â, «ÈÓÒ∂ √≈Ë «¬‘ ⁄≥◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∂ √È «’ «√º ÷ ˘ «√º ÷ ∆ ÂØ ∫ ¿∞ Á Ø ∫ º ’ È‘∆∫ ÂØ«Û¡≈ ‹≈ √’Á≈ √∆, «‹ÂÈ≈ «⁄ ¿∞‘ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ «◊¡≈È È≈Ò ‹∞Û∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ «¬‘ ˜»∆ √∆ «’ «‹ºÊ∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á∆ Â‹ Â∂ Ú«‘Óª-ÌÓª Â∂ ’≈Ó≈ª Ú≈Ò≈ «√º÷ «¬«Â‘≈√ «√«‹¡≈ ‹ªÁ≈, ¿∞Ê∂ Ï≈‰∆ Á≈ Ó≥Â Í≈· Ù∞» ’È≈ ÏÛ≈ ˜»∆ √∆Õ «’√∂ „≥◊ È≈Ò ÷≈Ò√≈ Í≥Ê «Úº⁄ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‹ª Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ¡÷≥‚ Í≈· Á∆ Í≥Í≈ ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ ¡≥È∑∂ Á∂ ÍÀ ‘∂· ¡≈«¬¡≈ χ∂≈ √≈ÏÂ

«’√∂ „≥◊ È≈Ò ÷≈Ò√≈ Í≥Ê «Úº⁄ Ù∞» ‘Ø ◊¬∆ ‹ª Ù∞» ’ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ¡÷≥‚ Í≈· Á∆ Í≥Í≈ ¿∞È∑ª Ò¬∆ ¡≥È∑∂ Á∂ ÍÀ ‘∂· ¡≈«¬¡≈ χ∂≈ √≈Ï ‘ج∆Õ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ Ï≈‰∆ Á≈ Ó≥Â Í≈· Ù∞» ‘Ø«¬¡≈, «Â¿∞-«Â¿∞∫ «√º÷ «√º÷∆ Á∂ «È¡≈∂ «√˪ ÂØ∫ ‡∞º‡ ’∂ Ï≈‰∆ Á∂ Ó≥≥Â Í≈·ª «Úº⁄ ¿∞Òfi ◊¬∂Õ «¬√Á≈ ÈÂ∆‹≈ ¡º‹ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘À, ‹ÁØ∫ Ï≈‰∆ ÍÛ∑È-√π‰È-«Ú⁄≈È¡ÓÒ ’È Á∆ ◊ºÒ «ÏÒ’º∞Ò ¡ÒØÍ ‘Ø ◊¬∆ ‘À Â∂ Ï≈‰∆ Á∂ Í≈· Ì≈Û∂ Á∂ Í≈·∆¡ª ÂØ∫ ’≈¿∞‰ Á≈ ÌÓ ‘∆ Ì≈» ‘ÀÕ

‘ج∆Õ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ Ï≈‰∆ Á≈ Ó≥Â Í≈· Ù∞» ‘Ø«¬¡≈, «Â¿∞-«Â¿∞∫ «√º÷ «√º÷∆ Á∂ «È¡≈∂ «√˪ ÂØ∫ ‡∞º‡ ’∂ Ï≈‰∆ Á∂ Ó≥≥Â Í≈·ª «Úº⁄ ¿∞Òfi ◊¬∂Õ «¬√Á≈ ÈÂ∆‹≈ ¡º‹ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘À , ‹ÁØ ∫ Ï≈‰∆ ÍÛ∑ È -√π ‰ È«Ú⁄≈È-¡ÓÒ ’È Á∆ ◊º Ò «ÏÒ’∞ºÒ ¡ÒØÍ ‘Ø ◊¬∆ ‘À Â∂ Ï≈‰∆ Á∂ Í≈· Ì≈Û∂ Á∂ Í≈·∆¡ª ÂØ∫ ’≈¿∞‰ Á≈ ÌÓ ‘∆ Ì≈» ‘ÀÕ ÿª «Úº⁄ Â∂ ◊∞Áπ¡≈«¡ª «Úº⁄ ¡÷≥‚ Í≈· «¬º’ ’Ó∂ «Úº⁄ ⁄ÒÁ∂ «‘≥Á∂ ‘È, Í √π‰È Ú≈Ò≈ ’ج∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈, ÓºÊ≈ ‡∂’‰ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ √≥◊ Ҭ∆ ’Û≈‘ Íz√≈Á Á∂‰ Ú≈√Â∂ ÏÛ∆ ÓπÙ«’Ò È≈Ò ’ج∆ «Ú¡’Â∆ ÒºÌ ’∂ «Ï·≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‹Ø «’ ϺË≈ ⁄º‡∆ ÌÈ Úª◊ ÏÛ∆ ÓπÙ«’Ò È≈Ò ’∞fi √Óª ¡Ω÷≈ ‘Ø ’∂ ÏÀ·Á≈ ‘ÀÕ ÿ Ú≈«Ò¡ª ˘ ¡≈¬∂ ◊¬∂ √Ï≥Ë∆¡ª Á∆ ¡≈¿∞ Ì◊ «Ú⁄Ø∫ «Ú‘Ò È‘∆∫ «ÓÒÁ≈ «’ ¿∞‘ Í≈· √π‰ √’‰Õ ¡º‹ Ïz≈‘Ó‰∆ Â‹ Á∂ «√º÷ Ì∂√ «Ú⁄Ò∂ ‚∂≈Ú≈Á∆ √≈˪ ÚÒØ∫ “ÙË≈ Í»È ◊∞‡’∂”, “Áπº÷ Ì≥‹È∆ ◊∞‡’∂”, “«ÚË∆ Ú≈Ò∂ Í≈·ª Á∂ ◊∞‡’∂” ¡≈«Á’ ¤≈Í ’∂ Ó≥Âª (Í≈·ª) Á∂ ‹≈Í Á∆ «◊‰Â∆, ‹≈Í ’È √Ó∂∫ ¡≈√‰ ‹Ó≈¿∞‰ Á∂ „≥◊, Ó≈Ò≈ «’Ú∂∫, «’‘Û∂ ‘ºÊ È≈Ò Î∂È∆ ‘À ¡≈«Á’ Á∂ Úº÷-

For Buy or Sell Call

BANGLES Buy 2 Set Get 1 Set

Davinder Toor Realtor

Designer Boutique Exclusive & Elegant Designs

®

Bachelor of Eng.

Free

e l a s g n i s o l C

We Specialize in :

Cell. : 403-926-4000

Bollywood Style Suits, Designer Patiala Salwar Suits, Cotton Suits, Anarkali Suits, Pajami Suits, Designer Sarees, Unstitched Embroidery Suits & Largest Collection of Exclusive Jewellery Earrings, Necklace Set, Bangles, Purses & Shoes.

Email : davindersinghtoor@gmail.com

Free Market Evaluation

THREADING, WAXING, FACIAL, MANICURE, PEDICURE AND MEHANDI

Real Estate (Central) A Division of 4th Street Holdings Ltd. Each Office is independently owned and operated

Ladies only by appointment (Panorama Area)

For more information Call : 587-436-4365

∆¡Ò ¡√‡∂‡ √ÏøË∆ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ Á«Ú≥Á » È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

Mcknight Business Centre

#206, 2411 4th Street N.W. Calgary AB T3M, 2Z8

Unit No. 1230 2nd Floor, 4818 Westwinds Dr. N.E. Calgary AB

Tel. : 403-216-1600 Fax : 403-284-4923

(Medi Plus-II Ú≈Ò∆ «ÏÒ«‚ø◊ Á∆ Á»‹∆ Óø«˜Ò ”Â∂)

Sikh Virsa, Calgary

(Green Plaza) ‚≈. ÌπæÒ Ú≈Ò≈ ÍÒ≈‹≈

99.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«’√∂ Ú∆ ◊∞Áπ¡≈∂ Á∂ ÍÃÏ≥Ë’ È≈Ò ◊ºÒ ’’∂ Á∂÷Ø, ¡º◊Ø∫ ‹Ú≈Ï «ÓÒ∂◊≈, ““‹∆ √≈˘ ÍÂ≈ ª ‘À «’ ¡÷≥‚ Í≈· ÓΩ’∂ ’ج∆ ÿ Ú≈Ò≈ Í≈· È‘∆∫ √π‰Á≈, Í≈·∆ «¬’ºÒ≈ ‘∆ ’Ó∂ «Úº⁄ Í≈· ’Á≈ ‘À, «¬ÊØ∫ º’ «’ ’¬∆ Í«Ú≈ ÌØ◊ Ú∂Ò∂ Ú∆ È‘∆∫ Í‘∞≥⁄Á∂, Í «¬√ È≈Ò ◊∞Áπ¡≈∂ ˘ ¡≈ÓÁÈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ ◊∞Áπ¡≈∂ Í≈· È‘∆∫ º÷‰◊∂ ª ÒØ’ Ï≈‘Ø∫ ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ ‹«Ê¡ª ’ØÒØ∫ Í≈· ’Ú≈ ÒÀ‰◊∂? Úº÷ ¯Ò Áº√ ’∂ ÒØ’ª Á∂ ÓȪ ¡≥Á «ÈÓ» Ò ÌÓ Í≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ïz≈‘Ó‰∆ Ó≥Âª Úª◊ ◊∞Ï≈‰∆ Á∂ Í≈ÚÈ ÙÏÁª ˘ Ú ’∂ ¡«◊¡≈È∆ Â∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ù∆ «√º÷ª ˘ ÌÓ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ◊∞Ó«Â Á∂ «◊¡≈È ÂØ∫ ‡∞º‡ ’∂ ̇’ ⁄πº’≈ «√º÷ ‹◊ ‚∂∂Ú≈Á∆¡ª Á∂ ÌÓ-‹≈Ò «Úº⁄ Ïπ∆ Â∑ª ‹’«Û¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬Ò≈‘∆ Ï≈‰∆ Á∂ Úº÷Úº÷ ÙÏÁª Á∂ «ÚË∆ Ú≈Ò∂ ‹≈ͪ È≈Ò Úº ÷ -Úº ÷ ÎÒ Áº √ ‰ Ú≈Ò∂ ’¬∆ Ïz ≈ ‘Ó‰Ú≈Á∆ Â‹ Á∂ ‚∂  ∂ «√º ÷ √Ó≈‹ «Úº⁄ «ÁÈØ-«ÁÈ ¿∞√ ‘∂ ‘ÈÕ ‹≥Âª Ó≥Âª Á≈ ÌÓ «‹√ «Ú⁄Ø∫ ◊∞Á∂Ú È∂ ’º„ ’∂ ÓÈ∞º÷Â≈ ˘ √º⁄∂ «◊¡≈È Á∂ ÒÛ Ò≈«¬¡≈ √∆, ¿∞√ «Úº⁄ «√º÷ √Ó≈‹ «ÁÈØ∫-«ÁÈ ◊’ ‘∞Á ≥ ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡÷≥‚ Í≈·ª Á∆¡ª ÒÛ∆¡ª ʪ-ʪ ⁄ºÒ ‘∆¡ª ‘È, Í √π‰È Ú≈Ò≈ ’ج∆ È‘∆∫Õ ’¬∆¡ª Á≈ «¬√ Ï‘≈È∂ «‹ºÊ∂ π˜◊≈ ⁄ºÒ «‘≈ ‘À, ¿∞Ê∂ ◊∞Áπ¡≈∂ «√º÷∆ Á≈ ’∂∫Á È≈ «‘ ’∂ ÚÍ≈’ ¡Á≈∂ ωÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «’√∂ Ú∆ ◊∞Áπ¡≈∂ Á∂ ÍzÏ≥Ë’ È≈Ò ◊ºÒ ’’∂ Á∂÷Ø, ¡º◊Ø∫ ‹Ú≈Ï «ÓÒ∂◊≈, ““‹∆ √≈˘ ÍÂ≈ ª ‘À «’ ¡÷≥‚ Í≈· ÓΩ’∂ ’ج∆ ÿ Ú≈Ò≈ Í≈· È‘∆∫ √π‰Á≈, Í≈·∆ «¬’ºÒ≈ ‘∆ ’Ó∂ «Úº⁄ Í≈· ’Á≈ ‘À, «¬ÊØ∫ º’ «’ ’¬∆ Í«Ú≈ ÌØ◊ Ú∂Ò∂ Ú∆ È‘∆∫ Í‘∞≥⁄Á∂, Í «¬√ È≈Ò ◊∞Áπ¡≈∂ ˘ ¡≈ÓÁÈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ ◊∞Áπ¡≈∂ Í≈· È‘∆∫ º÷‰◊∂ ª ÒØ’ Ï≈‘Ø∫ ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ ‹«Ê¡ª ’ØÒØ∫ Í≈· ’Ú≈ ÒÀ‰◊∂? ¿∞‘ «¬‘ Ú∆ Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ √≈˘ ÍÂ≈ ‘À «’ ÎÒ≈È≈ ÍÃ⁄≈’, √≥Â-Ï≈Ï≈ Í≥Ê’ Ó«Ô≈Á≈ ˘ È‘∆∫ Ó≥ÈÁ≈, ’º⁄∆ Ï≈‰∆

Sikh Virsa, Calgary

ÍÛ∑ Á ≈ ‘À , ◊∞  Ï≈‰∆ ’Ê≈ ÿº ‡ «Ó«Ê‘≈√’ ’Ê≈-’‘≈‰∆¡ª «˜¡≈Á≈ √π‰≈¿∞∫Á≈ ‘À, Í ’∆ ’∆¬∂ ‘∂’ Ï≈Ï∂ Á∂ ¡È∂’ª ÙË≈Ò» ‘È, ¿∞Ȫ∑ Á∆¡ª Ú؇ª ‡∞º‡Á∆¡ª ‘È, «¬È∑ª Á∂ ◊∞Áπ¡≈∂ ¡≈¿∞‰ È≈Ò ¡≈ÓÁÈ Áπº◊‰∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕU ¡÷≥‚ Í≈· È≈Ò ⁄ÒÁ∆¡ª ÓÈÓÂ∆ ∆ª “Í≥ Ê Íz Ú ≈È «√º ÷ «‘ ӫÔ≈Á≈” «Úº⁄ «¬‘ √ͺه «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ““¡÷≥‚ Í≈· ‹ª «’√∂ ‘Ø Â∑ª Á∂ Í≈· Ú’Â ’∞≥Ì, ‹ØÂ, ÈÒ∆¬∂ ¡≈«Á º÷‰≈ ‹ª È≈Ò-È≈Ò ‹ª «Úº⁄ «Úº⁄ «’√∂ ‘Ø Ï≈‰∆ Á≈ Í≈· ‹≈∆ º÷‰≈ ÓÈÓ«Â ‘ÀÕU Í ‚∂∂Á≈ ¡º‹ Í≥Ê’ «‘ ӫÔ≈Á≈ Á∆ ÍzÚ≈‘ È≈ ’’∂ «¬‘ √Ì ’∞fi ’ ‘∂ ‘ÈÕ «‘≥Á» ËÓ Á∂ Â≥Â Ù≈√Â ‹ª ◊πÛ Íπ≈‰ ¡È∞√≈ Ú∂Á Í≈·ª Á∆¡ª ’∞fi «ÚË∆¡ª È∆Ô ‘È, «‹È∑ ª «Úº ⁄ ¡÷≥‚ Í≈·, Í≈’Ù’ (Í≥Áª «ÁȪ «Úº ⁄ √Ó≈Í ‘Ø ‰ Ú≈Ò≈) Í≈·, √ÍÂ≈‘ Í≈·, √≥͇ Í≈· ¡≈«ÁÕ Ú∂ÁªÙ≈√Âª «Úº⁄ Ú∂Á Í≈·ª ÓΩ’∂ √»‹, ⁄≥Á, ¡◊È∆, ‘Ú≈, ¡≥È, Í≈‰∆ ¡≈«Á Á∂ګ¡ª Á∆ Í»‹≈ ˘ Óπº÷ º÷ ’∂ ’∞≥Ì º÷‰≈ (‹Ò Á∂ÚÂ∂ Á∆ Í»‹≈), Á≈‰∂ º÷‰∂ (¡≥È Á∂ÚÂ∂ Á∆ Í»‹≈), Ò≈Ò Ë≈◊≈ (Á∂Ú∆ Í»‹≈), È≈∆¡Ò (◊∞Í »‘ª ¡≈«Á Á∆ Í»‹≈), ‹Ø (¡◊È∆ Á∂ÚÂ∂ Á∆ Í»‹≈) ¡≈«Á Á∂ «ÈÔÓ ‘ÈÕ «√º÷∆ Á≈ Ïz≈‘Ó‰∆’‰ ’È ”Â∂ Â∞«Ò¡≈ «ÏÍ∆ (‚∂∂Ú≈Á∆ √≈Ë) ‡ØÒ≈ «¬‘ √Ì ’∞fi ¡÷≥‚ Í≈·ª ÓΩ’∂ «√º÷ª ÂØ∫ ’Ú≈ ’∂ «¬º’ ¡’≈Ò Á∂ Íπ‹≈∆

÷≈Ò√∂ ˘ Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª Á∆ Í»‹≈ ÚºÒ Ëº’ «‘≈ ‘ÀÕ ÙË≈ Á∂ È≈Ó ”Â∂ Ò∞º‡‰ Á≈ «¬È∑ª ‚∂∂Á≈ª ÚÒØ∫ ÈÚª „≥◊ ÒºÌ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ◊∞Ó«Â Á∆ «ÎÒ≈√Î∆ ˘ ÿ-ÿ Í‘∞≥⁄≈‰ Á≈ ¿∞Í≈Ò≈ ’È Á∆ ‹◊∑≈ Úº‚∂-Úº‚∂ ◊∞Áπ¡≈«¡ª Á∂ ÍzÏ≥Ë’ª È∂ EA ‹ª A@A ¡÷≥‚ Í≈·ª Á∆¡ª ÒÛ∆¡ª «¬º’ ‘≈Ò «Úº ⁄ Ù∞  » ’∆Â∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘∞≥Á∆¡ª ‘È, «‹Ê∂ √π‰È Ú≈Ò≈ ’ج∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ «√¯ «’≈¬∂ Á∂ Í≈·∆ ‘∆ “؇∆¡ª ’≈È Í»∂ Â≈Ò” ’ ‘∂ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÒÛ∆¡ª Á≈ Ó’√Á ’ΩÓ ˘ √∂Ë Á∂‰≈ ‹ª ◊∞Ó«Â Á∆ «ÎÒ≈√Î∆ È≈Ò ‹ØÛÈ≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ ‚≈Ò «¬’º·∂ ’È Á≈ «¬º’ √≈ËÈ Ï‰≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞∫«’ ◊∞Áπ¡≈∂ ‘∞‰ Ë≈«Ó’ ¡Á≈∂ È≈ «‘ ’∂ ÚÍ≈’ ¡Á≈∂ Â∂ «√¡≈√ Á∂ ¡º‚∂ ωÁ∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬º’ √Ó∂∫ «√Î «¬º’ ‘∆ ◊ºÒ : “Í≥Ê ÍzÚ≈È «√º÷ «‘ ӫÔ≈Á≈” «Úº⁄ «¬‘ √ͺه «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ √≥◊ «Úº⁄ «¬º’ √Ó∂∫ «√¯ «¬º’Ø ◊ºÒ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À : ’Ê≈, ’∆ÂÈ, ÒÀ’⁄ ‹ª Í≈·Õ Í ¡≈Ó Á∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ «¬’Ø ‘≈Ò «Úº⁄ «¬º’ ’Ó∂ «Úº⁄ Í≈·∆ «¬’ºÒ≈ Í≈· ’ «‘≈ ‘∞≥Á≈ ‘À Â∂ Ï≈‘ ≈◊∆, „≈‚∆ ‹ª ’Ê≈Ú≈⁄’ ¡≈͉≈ ÍzØ◊≈Ó ’ ‘∂ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ Í≈· «˜¡≈Á≈ ‹»∆ ‘À ª «Î «Â≥È «ÁÈ Í≈· ‘∆ ⁄ºÒ∂ √≥◊ ¡≈ ’∂ Í≈· √π‰∂, ‹∂ ’∆ÂÈ, ’Ê≈, ÒÀ’⁄ ¡≈«Á ‹»∆ ‘È Âª ¿∞‘ ‘؉, «Î Í≈· Á∆ ’∆ ÒØÛ ‘À? «Ú⁄≈È Ú≈Ò∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ◊∞» √≈«‘Ï ¡≈Í √∆’ »Í «Úº⁄ ÓΩ‹»Á √È Âª

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

‘À≈È∆ Á∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ «√º÷ª Á∂ ’∂∫Á∆ ¡√Ê≈È √z∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï, Âı ‘‹» √≈‘«Ï, Âı ͇È≈ √≈«‘Ï ¡≈«Á ÍzÓπº÷ ¡√Ê≈Ȫ ”Â∂ √≈‚∂ ‹Ê∂Á≈ª Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ¡÷≥‚ Í≈·ª Á∆¡ª Áπ’≈Ȫ ÷πºÒ∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ √z∆ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∆ Í«’Ó≈ √Ó∂ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ «¬«Â‘≈√’ ◊∞Áπ¡«¡ª ¡≥Á Â∞‘≈˘ ʪʪ ¡«‹‘∂ ÏØ‚ «Ò÷∂ «ÓÒ‰◊∂, «‹Ê∂ «Ò«÷¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘À: ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ «¬Ê∂ Í≈· Ïπº’ ’≈¿∞Õ 100.

’∆ ‹ÁØ∫ «¬º’ ‘∆ ‹◊∑≈ ◊∞» √≈«‘Ï ¡≈͉≈ ¿∞ÍÁ∂Ù ’Á∂ √È Âª ’∆ ¿∞√∂ ‹◊∑≈ ”Â∂ Ì≈¬∆ ÓÁ≈È≈ ‹ª ’ج∆ ‘Ø ’∆ÂÈ ‹ª ’Ê≈ ’ √’Á≈ √∆? ‹∂ È‘∆∫ ’ √’Á≈ √∆ ª ’∆ ¡º‹ ¡√∆∫ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ˘ ¡≈͉≈ ◊∞» È‘∆∫ Ó≥ÈÁ∂? ‹ÁØ∫ Í≈· »Í «Úº⁄ ◊∞» ¿∞ÍÁ∂Ù ’ «‘≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À ª ’∆ «Î ≈◊∆¡ª, „≈‚∆¡ª, ’Ê≈Ú≈⁄’ª ¡≈«Á ˘ √π‰È Á∆ Ú∆ ÒØÛ ‘Ø √’Á∆ ‘À? ’∆ «¬‘ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∆ Ï∂ ¡ ÁÏ∆ È‘∆∫? «Î «¬º ’ ‘Ø  «Ú⁄≈È Ú≈Ò≈ È∞’Â≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ «¬º’ Ï≥Á≈ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ÂØ∫ Í≈· ’ «‘≈ ‘∞≥Á≈ ‘À ª ¿∞√∂ ‘≈Ò «Úº⁄ BE ‹ª E@ ‹ª A@@ ‘Ø Í≈· º÷‰ Á≈ ’∆ Ò≈Ì ‘À? ’∆ «‹‘Û∂ ‘Ø Í≈· º÷∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ¿∞È∑ª «Úº⁄ ’ج∆ ‘Ø Ï≈‰∆ ‘∞≥Á∆ ‘À? ’¬∆ ‹◊∑≈ «¬‘ Ú∆ Á∂÷‰ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ «¬º’ Í≈√∂ ª Í≈· ⁄ºÒ «‘≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, È≈Ò ‘∆ «¬º’ Ï≥Á≈ ¤Ø‡∆ ÍØÊ∆ ÂØ∫ ‹Íπ‹∆ √≈«‘Ï ‹ª √π÷ÓÈ∆ √≈«‘Ï ’ «‘≈ ‘∞≥Á≈ ‘À, ’∆ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∆ Ï≈‰∆ «Úº⁄ ’ج∆ ’Ó∆ «‘ ‹ªÁ∆ ‘À, «‹√˘ «¬‘ ÍØÊ∆ Ú≈Ò≈ Í»∆ ’Á≈ ‘À ? «¬‘ √≈∂ ’Ó’ª‚ Úº÷-Úº÷ ‚∂«¡ª ÚºÒØ∫ ¡≈͉∂ ¡≈͉∂ ‚∂∂ Á∆ Ó«Ô≈Á≈ ˘ Á»‹∂ ÂØ∫ ÚºË ÚË∆¡≈ Â∂ ÚºË «¬¤≈Úª Í»∆¡ª ’È Ú≈Ò∆ √≈«Ï ’È Ò¬∆ ‘∆ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ‚∂Ú≈Á∆¡ª Á∂ «¬√ Ó≈«¬¡≈ ‹≈ˇ «Úº⁄ ¡√∆∫ ÙË≈ Ú√ Î√ ‹ªÁ∂ ‘ªÕ ‹Á«’ ¡√∆∫ «¬‘ È‘∆∫ √Ø⁄Á∂ «’ ¡«‹‘≈ ’’∂ È≈ «√¯ ¡√∆∫ Í≥Ê ÍzÚ≈È «√º÷ «‘ ӫÔ≈Á≈ Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ’Á∂ ‘ª, √◊Ø∫ ¡√∆∫ Ï≈‰∆ Â∂ ◊∞» √≈«‘Ï Á≈ Ú∆ «È≈Á ’Á∂ ‘ª Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ‘∞’Óª Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ Ú∆ ’Á∂ ‘ªÕ ÙË≈ Á∂ È≈Ó Â∂ ◊∞≥Ó≈‘ ’È≈ : ¡º‹-’ºÒ∑ «¬‘ ¡≈Ó Á∂÷‰ √π‰È ˘ «ÓÒÁ≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ «’√∂ √≥√Ê≈ ‹ª ◊∞Áπ¡≈∂ Á∂ ÍzÏ≥Ë’ ˘ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ Ì≈¬∆ √≈«‘Ï «¬‘ «‹‘Û≈ ’≥Ó ◊∞Áπ¡≈∂ ‘Ø «‘≈ ‘À, «¬‘ ◊Ò ‘À, ◊∞Ó«Â ÂØ∫ ¿∞Ò‡ ‘À ‹ª Í≥Ê ÍzÚ≈È «√º÷ «‘ ӫÔ≈Á≈ Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘À ª ¡º◊Ø∫ ‹Ú≈Ï «ÓÒ∂◊≈ «’ √≈˘ ÍÂ≈ ª ‘À «’ «¬‘ ‹Ø ’∞fi ‘Ø «‘≈ ‘À ◊Ò ‘À, ◊∞Ó«Â ÂØ∫ ¿∞Ò‡ ÓÈÓ«Â ‘À, Í≥Ê’ Ó«Ô≈Á≈ Á∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ‘À, Í ’∆ ’∆¬∂ √≥◊ Á∆ ÙË≈ ‘À , √≥ ◊ ª Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ‹∞ Û ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘È ¡≈«Á ¡≈«ÁÕ ’∆ ‹∂ ’ج∆ ’Ó’ª‚ ‹ª Í≥Í≈ ◊Ò ⁄ºÒ ‘∆ ‘À ª ÙË≈ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ¿∞√˘ ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À? ¡√∆∫ ◊∞ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄Ø∫ ’∞fi ¿∞Á≈‘‰ª Á∂ ’∂ ͺ÷ √ͺه ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ª◊∂Õ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

A. «‘≥Á» ËÓ ˘ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡ª Á∆ ‘˜≈ª √≈Òª ÂØ∫ ‹È∂¿± Á∆ √Ó Â∂ ÙË≈ ω∆ ‘ج∆ √∆ Â∂ ‘ÀÕ Í ◊∞» √≈«‘Ï È∂ «¬√˘ Ï≈‘∆ «Á÷≈Ú∂ Ú≈Ò≈ ’Ó’ª‚ ’«‘ ’∂ ‘˜≈ª √≈Òª Á∆ Í≥Í≈ ˘ ÂØÛÈ Ò¬∆ «¬º’ «Ó≥‡ È‘∆∫ Ò≈«¬¡≈Õ B. «‘≥Á» ËÓ ˘ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «¬‘ ‘˜≈ª √≈Òª ÂØ∫ ÙË≈ ‹ª Í≥Í≈ ω∆ ‘ج∆ √∆ Â∂ ‘À «’ √»‹ ÚºÒ ˘ Ó»≥‘ ’’∂ Í≈‰∆ Á∂‰ È≈Ò «¬‘ Í≈‰∆ Ó∂ ‘ج∂ «ÍºÂª ˘ Í‘∞≥⁄ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ◊∞» √≈«‘Ï È∂ Í≈‰∆ Íπº·∂ Í≈√∂ √πº‡ ’∂ ‘˜≈ª √≈Òª Á∆ Íz≥Í≈ ÂØ Û È Òº « ◊¡ª «¬º ’ «Ó≥ ‡ È‘∆∫ Ò≈«¬¡≈Õ C. «‘≥Á»¡ª Á∆ ‘˜≈ª √≈Òª ÂØ∫ ¡≈͉∂ Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª Á∆ ¡≈Â∆ ¿∞Â≈È Á∆ ÙË≈ ω∆ ‘ج∆ √∆ Â∂ «¬‘ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ¡≈͉∂ «¬Ù‡ Á∆ Í»‹≈ Á∆ «¬º’ ÷≈√ Ó«Ô≈Á≈ √∆ Â∂ ‘À, Í ◊∞» √≈«‘Ï È∂ ¡≈Â∆ ”⁄ Ù≈«ÓÒ È≈ ‘Ø ’∂ È≈ «√¯ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ¡≈Â∆ ˘ Ï≈‘∆ «Á÷≈Ú∂ Ú≈Ò≈ ’Ó’ª‚ ’«‘ ’∂ ÷≥‚È ’∆Â≈, √◊Ø∫ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ Á∆ ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘Ø ‘∆ ¡≈Â∆ Ï≈∂ Áº«√¡≈Õ D. Óπ√ÒÓ≈Ȫ Á≈ «¬‘ «ÚÙÚ≈Ù √∆ «’ ¡ºÒ≈ Óº’≈ Ù∆Î «Úº⁄ Ú√Á≈ ‘À, «¬√∂ ’’∂ √Ì Óπ√ÒÓ≈È ¿∞ºË ˘ Ó»≥‘ ’’∂ «ÈÓ≈˜ ÍÛ∑Á∂ √È Â∂ ‘ÈÕ Í ◊∞» √≈«‘Ï È∂ ¿∞È∑ª Á∆ «¬‘ ÙË≈ ÂØÛÈ Ò¬∆ «¬º’ «Ó≥‡ Ú∆ È‘∆∫ Ò≈«¬¡≈ Â∂ Áº«√¡≈ «’ ¡ºÒ≈ ª √≈∆ «√zÙ‡∆ Á∂ ’‰-’‰ «Úº⁄ Ú√Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ ª Á∆¡ª ¡È∂ ’ ª ¿∞ Á ≈‘‰ª «√º ÷ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄Ø ∫ «ÁºÂ∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È, ‹ÁØ∫ ◊∞» √≈«‘Ï È∂ ‘˜≈ª √≈Òª Á∆¡ª Úº÷Úº÷ ËÓª, «Î«’¡ª, Ó˜‘Ϫ ˘ Ó≥ È ‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆¡ª ◊Ò Ë≈È≈Úª, ¡≥ Ë «ÚÙÚ≈Ù∆ ’Ó ’ª‚ª, Ú«‘Óª-ÌÓª ˘ ÂØ Û È Òº«◊¡ª «¬º’ «Ó≥‡ È‘∆∫ Ò≈«¬¡≈ Í ¡º ‹ ¡√∆∫ ‘ ◊∞  Ó«Â «ÚØ Ë ∆ ÓÈÓ«Â, ’Ó ’ª‚, Ú«‘Ó ÌÓ ¡≈«Á ˘ ÙË≈ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ‹≈∆ º÷‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ªÕ √≈˘ «¬º’ √Â≈ ¡ÍÈ≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, ‹∂ ¡√∆∫ ¡≈͉∂-¡≈Í ˘ «√º÷ √ÓfiÁ∂ ‘ª ª «Î ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á≈ ÒÛ ÎÛ Ò¬∆¬∂Õ ‹∂ ¡√∆∫ ◊∞» √≈«‘Ï ÚÒØ∫ ⁄Ò≈¬∂ ◊z≥Ê Â∂ Í≥Ê Á∂ «√˪ ˘ È‘∆∫ Ó≥ȉ≈ ª «‹‘Û∂ Ó‹∆ ‚∂∂Á≈ Ó◊ Â∞∂ «Î∆¬∂? ÒÛ∆Ú≈ Í≈·ª √Ï≥Ë∆ : ‹∂ ’ج∆ «Ú¡’Â∆, √≥ √ Ê≈, Í≈‡∆, ‚∂  ≈, ◊∞Áπ¡≈≈, ‡’√≈Ò, ‹Ê≈, √≈Ë, √≥  , Ó‘ªÍπ  Ù, Ïz ‘ Ó «◊¡≈È∆ ¡«‹‘≈ Á≈¡Ú≈ ’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ ’ØÒ ’ج∆ ¡«‹‘≈ Ó≥Â, ’≈Ó≈Â, √≈ËÈ, «ÚË∆, √Óº◊∆ ‘À, «‹√ È≈Ò

Sikh Virsa, Calgary

¿∞‘ ¡÷≥‚ Í≈· º÷ ’∂ «’√∂ Á∆¡ª ÓÈØ Â∞‘≈‚∂ È≈Ó ”Â∂ Í≈· ’’∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ ÷≈¿∞‰ Á∆ ‹◊∑≈ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ’≈ÓÈ≈Úª Í»∆¡ª ’ √’Á≈ ‘À ª Ó∂Ò «Úº⁄ Ì∂‹ «Á¡≈ ’È◊∂ Í ‹∂ Á≈ Í≈· ¡≈Í ’È Ò¬∆ Íz∂È≈ Ø ¡√∆∫ A È‘∆∫ A@A ¡÷≥‚ Í≈·ª Á≈ Â∞ √ ∆∫ Á√Ó ◊z ≥ Ê Á≈ ¡÷≥ ‚ Í≈· ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ‘ ◊∞Áπ¡≈∂ «Úº⁄ ÿº‡÷⁄≈, √Óº ◊ ∆ ¡≈«Á Á∂ ‰ Ò¬∆ ’Ú≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª ’∆Ó Áπ◊‰∆ ÿº‡ Á√ √Àº‡ ÍzØ: √≈«‘Ï «√≥ÿ ‹∆ «Â¡ ‘ª, ‹∂ ¿∞‘ ¡≈͉∆ «’√∂ «ÚË∆, ‘ØÚ∂◊∆ Ì≈Ú A Òºº÷ πͬ∆¬∂Õ ¡«‹‘≈ ÚÒØ∫ «⁄ √z∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï ‹∆ √Óº◊∆, ’≈Ó≈Â, Ó≥Â È≈Ò Òº÷ª Ú∆ «Ò«÷¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À «’ Â∞ √ ∆∫ Á∆ Ï≈‰∆ Á∂ ‡∆«’¡ª Á∂ ‘؉∂ ⁄≈‘∆Á∂ Ù‘∆Á ‘Ø ◊¬∂, ˜∂Ò∑ª «Úº⁄ Ï≥Á, Ù‘∆Áª CF@@@ πͬ∂ «¬º’ Ú≈ Á∂ ’∂ ’Û≈‘ ‘È Â∂ ‘ «√º÷ Í«Ú≈ ˘ «¬√ ◊ºÒ Á∂ πˇ ‘∂ Í«Ú≈ª Á≈ ’ج∆ ÌÒ≈ ’ Íz Ù ≈«Á Á∆ ¡Á≈√ Ò¬∆ Ò≈¬∆Î Ò¬∆ Íz∂«¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ¿∞‘ Ï≈‰∆ Á∂ √’Á∂ ‘È? ‹»È Â∂ ÈÚ≥Ï, HD Á∂ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ÒÀ √’Á∂ ‘Ø Â∂ ◊z≥Ê∆ Â∞‘≈‚∂ ¡Ê Ì≈Ú √Ófi‰Õ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ’≈ÂÒª ˘ √˜≈Úª «ÁÚ≈ √’Á∂ ‘È? ÓÈ Âº’ Â∞‘≈‚∆ ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ Á∆ ‘ ◊∞  Áπ ¡ ≈∂ «Úº ⁄ Ï≈‰∆ Á∆ ‹∂ ’ج∆ √≈Ë, √≥Â, Ó‘ªÍπÙ, Ïz‘Ó Ø ˜ ≈È≈ √Ú∂  ˘ ¡Á≈√ ’«¡≈ √≥ « Ê¡≈, ¡Ê ÏØ Ë √Ófi‰ Â∂ «◊¡≈È∆, ‚∂  ≈, ‹Ê≈, ‡’√≈Ò, ’∂◊≈Õ (‹∂ Â∞‘≈‚≈ Í«Ú≈ Â∞‘≈‚∂ ’∆ÂÈ Á∆¡ª ؘ≈È≈ ’Ò≈√ª ‘؉ ◊∞Áπ¡≈≈ ¡≈«Á ‹Ø Í≈·ª Á∂ È≈Ó ”Â∂ ÓÈ Á∆ ıÏ È≈ Á∂Ú∂ ª ÓÈ ÂØ∫ ª «’ «‹√ ’ØÒ ‹ÁØ∫ √Óª ‘ØÚ∂, Í≈· ÒÛ∆¡ª ⁄Ò≈ ’∂ ÓÈØ’≈ÓÈ≈Úª Í»∆¡ª Ï≈¡Á Ú∆ Â∞‘≈‚∆ ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ Â∂ Â∂ ’∆ÂÈ «√º÷ √’∂Õ «¬√Á∂ È≈Ò ’È Ò¬∆ ÒØ’ª ˘ ·º◊ ‘∂ ‘È,  ≥ Á  π √  ∆ Á ∆ ¡  Á ≈ √ ⁄ Ò Á ∆ ‘∆ ◊∞  Áπ ¡ ≈≈ ’Ó∂ ‡ ∆¡ª ˘ «¬‘ Íz⁄≈ ˜ØÁ≈ „≥◊ È≈Ò ¡≈≥̉ ◊∞Ó ≥ ≈‘ ’ ‘∂ ‘È, ¿∞‘ ⁄À«Òß‹ ’Ï»Ò ‘∂◊∆)Õ ’È Ò¬∆ √≥Í’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡√Ò «Úº⁄ ¡÷≥‚ Í≈·ª ˘ «¬√ Á∆ ÒØÛ ‘À «’ ‘ «√º÷ ¡≈͉∂ ÿ Í≈·’ª ˘ Ï∂ÈÂ∆ ‘À «’ «¬‘ √πÈ∂‘≈ Ú’Â ‘ ◊∞  Áπ ¡ ≈∂ Á∂ Íz Ï ≥ Ë ’ «Úº ⁄ √z ∆ ◊∞  » ◊z ≥ Ê √≈«‘Ï Á∆¡ª ÍØÊ∆¡ª º÷∂ Â∂ ¿∞È∑ª √≈˪, √≥ª, ÒÛ∆Ú≈ √«‘‹ Ïz‘Ó «◊¡≈È∆¡ª, Í≈· ⁄ÒÁ≈ ‘∂, ‹Ø ¡√Ò «Úº ⁄ ¡÷≥ ‚ Í≈·ª ˘ «¬√ Ú’Â ‘ ‚∂«¡ª, ‡’√Òª, «’ √≈≈ Í«Ú≈ ‹«Ê¡ª º ’ ◊∞Áπ¡≈∂ Á∂ ÍÃÏË ≥ ’ «¬È’Ó Á≈ ⁄≥◊≈ √≈ËÈ Ò-«ÓÒ ’∂ Í‘∞ ≥ ⁄ ≈‰ ª «’ ؘ≈È≈ ’∂ Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ’ج∆ ¡«‹‘≈ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª ª ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ ’¬∆ «¬º’ ÙÏÁ ‘∆ Ó≥Â Í≈· ’È, Í«Û∑¡≈ Â∂ «‹√ È≈Ò «√º÷ª Á≈ ◊∞Áπ¡≈«¡ª ÚºÒ∫Ø ¡÷≥‚ Í≈· Á≈ ÌØ◊ Í≈ ’∂ «Ú⁄≈«¡≈ ‹≈Ú∂Õ ‘Ø «‘≈ È∞ ’ √≈È ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ Ó∂Ò «Úº⁄ Ì∂‹ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √∆, ‘∞‰ ¿∞ È ∑ ª Á∂ ¡Ê π ’ ‹≈Ú∂ , «√º ÷ ∆ Ì≈Ú ¡≈Í √Ófi∂ «√˪ª ”Â∂ ‘Ø ‘∂ Ó≈‚È «√º÷ª È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ Â∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ‘ÓÒ∂ π ’ ‹≈‰, «¬≥‡ÈÀº‡ ≈‘∆∫ Í≈· Ïπ’ º ’≈¿∞, ’ëÀ ‚‡ ◊ ∞  Ó «  ÁπÈ∆¡ª Ì «Úº⁄ «ÎÒ≈√Î∆ ÂØ∫ ‘Ø ‘∆¡ª ’≈‚ ”Â∂ ÍÀ√∂ «Á¿∞ ¡Â∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ ‹ ≈ ‰ » ÒÛ≈¬∆¡ª, fi◊Û∂ Â∞‘≈˘ ¬∆-Ó∂Ò ≈‘∆∫ Í‘∞⁄ ≥ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’Ú≈«¬¡≈ ıÂÓ ‘Ø ‹≈‰ Â∂ ‹≈Ú∂Õ «‹È∑ª √Ï Á≈ ÌÒ≈ ‘Ø √’∂Õ «¬È’Ó Á≈ ⁄≥◊≈ √≈ËÈ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ Ïº«⁄¡ª ˘ Í≥‹≈Ï∆ ·∆’ Â∑ª È‘∆∫ ’∆Â∂ ’≈¬∂ Í≈·: ‘À≈È∆ Á∆ ◊ºÒ Í « ‘ Ò ª  ª Í À √ ∂ Ò À ’ ∂ ’ ¬ ∆ ¡≈¿∞ ∫ Á∆ ¿∞ È ∑ ª Ò¬∆ «‹Ê∂ ‘ «¬‘ ‘À «’ «√º ÷ ª Á∂ ’∂ ∫ Á∆ ¡√Ê≈È ◊∞Áπ¡≈«¡ª ÚºÒØ∫ ¡÷≥‚ Í≈· Á≈ ◊∞Áπ¡≈∂ «Úº⁄ ؘ≈È≈ ‘∆ Í≥‹≈Ï∆ √z ∆ ‘«Ó≥ Á  √≈«‘Ï, Âı ‘‹»  ÌØ◊ Í≈ ’∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ Ó∂Ò «Úº⁄ Ì∂‹ ’Ò≈√ª Á≈ ÍzÏ≥Ë ‘ØÚ∂ ª «’ «‹√ √≈«‘Ï, Âı ͇È≈ √≈«‘Ï ¡≈«Á «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ √∆, ‘∞‰ Ó≈‚È «√º÷ª ’ØÒ «‹√ «ÁÈ √Óª ‘ØÚ∂ ’Ò≈√ª Íz Ó π º ÷ ¡√Ê≈Ȫ ”Â∂ √≈‚∂ ‹Ê∂Á≈ª È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ «¬≥‡ÈÀ‡ ¡‡À ∫ ‚ ’ √’∂ , ¿∞ Ê ∂ È≈Ò ‘∆ Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ¡÷≥‚ Í≈·ª Á∆¡ª ≈‘∆∫ Í≈· Ïπº’ ’≈¿∞, ’ÃÀ«‚‡ ’≈‚ ¡≥◊∂˜∆ «Úº⁄ ◊∞‡’∂ Â∂ «√º÷ ËÓ Áπ ’ ≈Ȫ ÷π º Ò ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘ÈÕ √z ∆ ”Â∂ ÍÀ√∂ «Á¿∞ ¡Â∂ ‘∞’ÓÈ≈Ó≈ Â∞‘≈˘ Á≈ Í≥‹≈Ï∆ Â∂ ‘Ø Ì≈Ù≈Úª «Úº⁄ «Ò‡∂⁄ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ª «’ ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï Á∆ Í«’Ó≈ √Ó∂ ¬∆-Ó∂Ò ≈‘∆∫ Í‘∞≥⁄ ‹≈Ú∂◊≈Õ Í≥‹≈Ï ”⁄ «¬«Â‘≈√’ ◊∞Áπ¡«¡ª ‘ºÒ ’∆ ‘ØÚ∂? : Óπº’Á∆ ◊ºÒ «’ ‹ÁØ∫ Ú∆ «’√∂ ˘ ÒØÛ ‘ØÚ∂ Íz≈Í ’ ¡≥Á Â∞‘≈˘ ʪ-ʪ ¡«‹‘∂ ÏØ‚ «√º÷ª ˘ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈Ùª, ’Ó ’ª‚ª √’∂Õ «¬√Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘ ◊∞Áπ¡≈≈ «Ò÷∂ «ÓÒ‰◊∂, «‹Ê∂ «Ò«÷¡≈ ‘∞≥Á≈ «Úº⁄ Î√≈ ’∂ Ò∞º‡ ‘∂ ‚∂∂Á≈ª, ¿∞È∑ª √≈«‘Ï «Úº⁄ Í≥Ê ÍzÚ≈È «√º÷ «‘ ‘À: ÍÀ√∂ Á∂ ’∂ «¬Ê∂ Í≈· Ïπº’ ’≈¿∞Õ Á∂ ¿∞Í≈√’ª, ‚∂«¡ª ÂØ∫ ÍÛ∑∂ ‘ج∂ Ó«Ô≈Á≈ Á∆¡ª Í≥‹≈Ï∆ Â∂ Í≥‹ Âıª «Ú⁄Ø∫ «¬º’ Âı √z∆ ‘‹» Íz⁄≈’ª ˘ «’√∂ ◊∞Áπ¡≈≈ √‡∂‹ ”Â∂ ¡≥◊∂˜∆ «Úº⁄ ’≈Í∆¡ª ÓΩ‹»Á ‘؉, √≈«‘Ï ÚÒØ∫ ’º„∂ ‹ªÁ∂ Ó≈«√’ √≈Ò∂ ’Ê≈, ’∆ÂÈ, Íz⁄≈ ’È Á≈ √Óª ’Ø ¬ ∆ Ú∆ «Ú¡’Â∆ ‹ÁØ ∫ Ó˜∆ “√º⁄÷≥‚ ͺÂ” «Úº⁄ ‘ Ó‘∆È∂ «¬º’ È≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂, ‹ÁØ∫ º’ ¿∞‘ Í≥Ê’ Íz≈Í ’ √’Á≈ ‘ØÚ∂Õ ◊∞Áπ¡≈«¡ª Í»∂ √¯∂ Á≈ «¬Ù«Â‘≈ ¤ÍÁ≈ ‘À, Ó«Ô≈Á≈ ¡≈͉∂ ‚∂∂ «Úº⁄ Ò≈◊» ’È «Úº⁄ Í≥Ê’ Ó«Ô≈Á≈ ˘ «ÁzÛÂ≈ «‹√ «Úº⁄ Úº÷-Úº÷ Â∑ª Á∂ Í≈·ª Á≈ Íz‰ È‘∆∫ ’Á∂Õ ‹Ø Ú∆ Íz⁄≈’ È≈Ò Ò≈◊» ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ Õ «‹È∑ ª («‹Ú∂ ∫ √«‘‹ Í≈·, ¡÷≥ ‚ Í≈·, ◊∞Áπ¡≈«¡ª «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, ‹∂ ◊∞Áπ¡«¡ª «Úº⁄ Í≥Ê’ Ó«Ô≈Á≈ √ÍÂ≈‘ Í≈·, «Î’√ «‚Í≈«‹‡ Í≈· ¿∞‘ √z∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∆ Í≥Ê Á∆ ’≈Í∆ È‘∆∫ «ÓÒÁ∆, √≥◊ ¿∞È∑ª ¡≈«Á) Á∂ Úº÷-Úº÷ ∂‡ «Ò÷∂ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ÍzÚ≈È «‘ ӫÔ≈Á≈ ˘ È‘∆∫ ÂØ∫ «¬√ Á∆¡ª ’≈Í∆¡ª Á∆ Ó≥◊ ’∂Õ «¬ÊØ∫ º’ Ú∆ «Ò«÷¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ Ó≥ È Á∂ ª ¿∞ È ∑ ª ˘ ’Ê≈, ’∆ÂÈ ‹∂ ¡«‹‘∂ ÔÂÈ ¡√∆∫ √≈∂ ˇ ’∂ Â∞√∆∫ EA@@@ πͬ∂ «¬º’ Ú≈ Á∂ ’∂ ¡≈«Á Ò¬∆ √Óª È≈ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂Õ √≈∂ ’∆¬∂ ª √ÎÒÂ≈ ‹» «ÓÒ∂◊∆ ◊∞» ◊z≥Ê √≈«‘Ï Á∂ ¡÷≥‚ Í≈· Á∆ ◊∞  Áπ ¡ ≈∂ «Áz Û Â≈ È≈Ò Í≥ Ê ’ È‘∆∫ ª «√º ÷ ∆ Á≈ Ì«Úº ÷ ıÂ∂ «Úº ⁄ Í≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ¡√∆∫ √≈∂ Ò≈¬∆Î ÓÀÏ«ÙÍ ÒÀ √’Á∂ ‘Ø Â∂ ‘ Ó«Ô≈Á≈ Ò≈◊» ’ÈÕ √≈Ò «¬º ’ Ú≈ Â∞ ‘ ≈‚∂ ÓÈ Âº ’ Á» √ ≈ √≥ ◊  ˘ ¡÷≥ ‚ Í≈· «˜≥ Ó ∂ Ú ≈ ‘Ø Ú ª◊∂ Õ (√Ó≈ÍÂ)

101.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

(√¯≈ G Á≈ Ï≈’∆) ª ¿∞‘ Á∞ÙÓ‰ ËÛ∂ ÚºÒ Ê≈«Í¡≈ ‹≈Í∂Õ Ù≈«¬Á ‘∆ «’√∂ ͺÂ’≈ Á≈ √º⁄≈¬∆ ÚºÒ ¿∞◊Ò ’Á≈ Ò∂÷ ¤«Í≈¡ ‘ØÚ∂, «‹√ «Úº⁄ ¡Ó∆’≈ ¡≥Á ÍÀÁ≈ ’∆Â∂ Ú≈«‘Ô≈ ‚ Á∂ Ó≈‘ΩÒ Á∆ «ÚØËÂ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ØÚ∂Õ ’∞ºÒ Á∂√ª ¡≥Á Ò◊≈Â≈ ’∆Â∆ ‹≥◊ Á∂ Ó∞‘≈˜ ¿∞ÂØ∫ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ÷Ïª √À∫√ Á∆ ¤≈ȉ∆ «Ú⁄Ø∫ Í∞‰ ⁄∞‰ ’∂ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ Á∂√ª Á∂ Á∂Ù ÂÏ≈‘ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ’ج∆ «ÚÙÒ∂Ù‰ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈, «ÚÚ≈Á «¬’ Á∂Ù ÚºÒØ∫ Á±‹∂ Á∂Ù ÚºÒ Í≈ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ÒØ’≈¬∆ Ì≥ÏÒ Ì±«√¡ª ”⁄ ͬ∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ ’≈ÍØ  ∂ ‡ Íà À √ Á∂ ͺ  ’≈∆ Á∂ «’Á≈ Ú∂√Ú≈«◊∆ ÂØ∫ ÿº‡ È‘∆∫Õ ¿∞‘ Á∂Ù Á∆, «ÚÙÚ Á∆ ÍÏ«Ò’ ˘ ’± Û ∂ ÂØ ∫ Úº Ë È‘∆∫ √ÓfiÁ∂ Õ ‹Ω ‘ È √«Ú≥‡È, „∂ «⁄ Í«‘Òª «È¿±Ô≈’ ‡≈¬∆Ó˜ Á≈ ⁄∆Î ¡À‚∆‡ ‘∞≥Á≈ √∆, AHF@ Â∂ AHG@ «Ú⁄’≈Õ ¿∞√ È∂ «¬’ ʪ «¬≥fi «Ò«÷¡≈ √∆ : TͺÂ’≈ª Á≈ ª «’ºÂ≈ ‘À √º⁄≈¬∆ ˘ ÂÏ≈‘ ’È≈, ’Ø≈ fi±· ÏØÒ‰≈, Ó≈«¬¡≈ Á∂Ú∆ Ò¬∆/ؘ∆ ؇∆ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ÒØ’ª ¡Â∂ Á∂Ù ˘ Ú∂⁄ ÷≈‰≈Õ Â∞√∆∫ ‹≈‰Á∂ ‘Ø, ÓÀ∫ Ú∆ «¬‘ √º⁄ ‹≈‰Á≈, «Î «¬‘ ¡≈˜≈Á ÍÃÀ√ Á∆¡ª ‡≈‘ª «’¿∞∫ Ó≈ ‘∂ ‘Ø? ¡√∆∫ ÍÁ∂ «Íº¤∂ Ò∞’∂ ¡Ó∆ ¡≈ÁÓ∆ Á∂ √∂Ú’ ’·Í∞ÂÒ∆¡ª ‘ªÕ ¿∞‘ ‰≈Úª «÷º⁄Á∂ ‘È ¡Â∂ ¡√∆∫ Ⱥ⁄Á∂ ‘ªÕ √≈‚∆¡ª √Ω «√¡≈‰Íª ¡Â∂ √≥Ì≈ÚÈ≈Úª ¿∞Ȫ∑ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á ‘ÈÕ √º⁄∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ¡√∆∫ Ï∞Ë º ∆‹∆Ú∆ Ú∂√Ú≈Úª ‘ªÕU «¬‘ ˙ÁØ ∫ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ √∆, ‹ÁØ ∫ ‘≈Òª ÍÃ≈¬∆Ú∂‡ ÏÀ∫’ª È∂ ¡Ó∆’≈ ˘ ¡≈͉∂ Úº√ «Úº⁄ È‘∆∫ «Ò¡ªÁ≈ √∆Õ ‹∂ ˙ÁØ∫ ͺÂ’≈ Í∂Ù≈ ’≥‹∆‘≈ √∆ ª ¡º‹ ’ºÒ∑ ª ¿∞‘ √Ì ‘ºÁ Ï≥È∂ ÂØÛ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬È√≈È∆ ¡≈˜≈Á∆ ¡Â∂ «ÚÙÚ ÙªÂ∆ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ Á∞ÙÓ‰ ‘È, ¡Ó∆’≈, ’ÀÈ∂‚≈ ¡Â∂ ͺ¤Ó∆ Á∂Ùª Á∂ √’≈∆ ¡Â∂ ’≈ÍØ∂‡∆ ÍÃÀ√Õ «¬‘ ’ج∆ ¡«Â’ÊÈ∆ È‘∆∫, ’Ø∆ ‘’∆’ ‘ÀÕ I/AA ‹∂‘≈ «¬’ Úº‚≈ fi±·≈ ’≈≈ ’’∂ «’√∂ ‘Ø Á∂ Ȫ ÓÛ∑ Á∂ÚØÕ «¬√ ˘ ÍÏ«Ò’ Á∆ «ÈºÂ È∂Ó‰∆/ «Èº  ’È∆ Á≈ «¬º ’ Úº ‚ ≈ «⁄≥ È ∑ ω≈ ’∂ Ø ˜ ¡Ó∆’È fi≥‚≈ fi∞Ò≈˙ ¡Â∂ «¬«Â‘≈√ ˘ «‹Ë ⁄≈‘Ø, ÿÛ∆√ ’∂ ÒÀ ‹≈ÚØÕ ¡º‹, ÒØ’ª Â∂ Á∂Ùª ¡≥Á ⁄∂ÂÈÂ≈ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À «’ Ï∂ ¡ ≥  «¬«Â‘≈√’ ÿ‡È≈Úª ¡Â∂ ‘√Â∆¡ª, ÿÛ ’∂ Í∂Ù ’∆Â∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¡ÀÈ ¬∂‘∆ ’∞fi ‘Ø«¬¡≈ I/AA Á∂ √Ï≥Ë «Úº⁄Õ ¡≥Â≈Ù‡∆ ¡≈Â≥’Ú≈Á ¡Â∂ ¡≈Â≥’Ú≈Á «ÚØË∆ ‹≥◊ Á≈ ¡√Ò «Úº⁄ ¡≈˪ ‘∆ ’ج∆ È‘∆∫Õ «‚’‡∂‡∆ ˺’∂ Á∂ È≈Ò ¡≈˜≈Á Á∂ Ù ª ¿∞  ∂ ‘º Ò ∂ ÏØ Ò ∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¡Î◊≈«È√Â≈È , «¬≈’, Í≈«’√Â≈È, «ÒÏ∆¡≈ ¡Â∂ ÔÓÈÕ ’¬∆ ‘Ø Á∂Ùª ¡≥Á ÚÛÈ Á∆¡ª «Â¡≈∆¡ª ‘ÈÕ ÍÏ«Ò’ ˘ «¬‘ ª Áº«√¡≈ È‘∆∫ ‹ªÁ≈ «’ I/AA «¬Ó≈ª «‚º◊‰ Á∆ ’‘≈‰∆ ’∆ ‘À? ¬∂‚∂ ‹‘≈È ‡≈Ú ÿº‡≈ ω ’∂ «’Ú∂∫ ¿∞º‚ ◊¬∂, ¿∞‘ Ú∆ √«’≥‡ª «Úº⁄ ? ‘ª, ÒØ’ª ˘ I/AA Á∆ «√¡≈√ Ì∆ ’‘≈‰∆ ˜± Ò◊≈Â≈ Á∞‘≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, «Í¤Ò∂ Á√ √≈Òª ÂØ∫Õ «‹‘Û≈ Ú∆ ’ج∆ ·Ø√ √Ú≈Ò Í∞º¤Á≈ ‘À ¿∞√˘ ◊Ø∫Á ◊∞≥Á¬∆¬∂ Á≈ ·ºÍ≈ Ò◊≈ ’∂ È∞º’∂ ’ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ fi±· ÍÃ⁄≈ È≈Ò Èº’ØȺ’ ±Û∂ ‘ج∂ Ï∂¡≥ «√¡≈‰∂ «Ï¡≈‰∂ ÒØ’ ¡≈͉∆¡ª ¡º ÷ ª ÷Ø Ò ∑ ‰ ÂØ ∫ ¡√Óº Ê ‘ÈÕ Í ¡È∂ ’ ª Á∆ ⁄∂Â≥ÈÂ≈ ‹≈◊ ‘∆ ‘À ¡Â∂ «‹‘Û≈ Ú∆ «¬’ Ú≈ ‹≈◊ «Í¡≈, ¿∞‘ Ó∞Û ¡Ú∂√Ò≈ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ «‹√ È≈‡’∆ „≥◊ È≈Ò I/AA Á≈ ‘ÓÒ≈ ͱ∂

Sikh Virsa, Calgary

˜Ø È≈Ò ‡∆.Ú∆.Á∂ ¿∞ºÂ∂ ¿∞¤≈«Ò¡≈ «◊¡≈, ¿∞√Á≈ Á«‘ÙÂ∆ ¡√ ‘ «¬È√≈È Á∂ ¿∞Â∂ ‘Ø ‹≈‰≈ «ÏÒ’∞ºÒ ’∞ÁÂ∆ √∆Õ ¿∞√ «Íº¤Ø∫ ‘ fi±·∆ ÷Ï È≈Ò ÒØ’ª Á∂ ÓȪ ¿∞Í ¤≈ ‹≈‰ Á∆ ’≈◊˜∆ ¡Â∂ ‡∆.Ú∆.Ó∞«‘≥Ó Á∆ «Â¡≈∆ ª ’≈Î∆ √≈Òª ÂØ∫ ‹≈∆ √∆Õ Ï∆.Ï∆.√∆.‡∆.Ú∆.‘ØȪ ⁄ÀÈÒª Á∂ ÍÃ⁄≈ √≈«‹Ù «Úº⁄ ͱ≈ Ì≈¬∆Ú≈Ò √∆Õ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ «¬’ ÿ≥‡≈ «Íº¤Ø∫ ¿∞√ È∂ «¬√≈¬∆Ò∆ ÍÃË≈È Ó≥Â∆ (¿∞√ Á≈ Ȫ √∆ ¬∂‘±Á Ï≈≈’) È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆, «‹√ «Úº⁄ ¿∞√ «’‘≈ «’ «¬√Á∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ «ÏÈ Ò≈Á∂È Á∆ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ ¿∞√Á∂ ’ØÒ ’ج∆ √ϱ ȑ∆∫ √∆Õ «¬√ ¡º· «Ó≥‡ Á∆ «¬≥‡«Ú¿± «Úº⁄ ¿∞√ È∂ ‘ÓÒ≈Ú Á∂√ª ¡≥Á «¬≈’, ¬∆≈È, «ÒÏ∆¡≈ ¡Â∂ ¿∞Â∆ ’Ø∆¡≈ ¿∞Â∂ Ú∆ ÁØÙ ÓÛ∑ «ÁºÂ∂Õ «¬’ «ÁÈ «Í¤Ø∫ ¡Ó∆’∆ ÍÃË≈È Ï∞Ù Á≈ ÂØÂ≈ ÂÚ≈/«’≈‚ Úº‹‰≈ Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘∆ √’≈∆ Ï∞Ò≈«¡ª, ¡÷Ï≈ª ¡Â∂ ‡∆Ú∆¡ª Á≈ Õ ¬∂√ fi±· Á∂ ÍÃÚ≈‘ «Úº⁄, Ï∂¡≥ √«Ó¡ª ¿∞Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ ’Ø≈ fi±· Íú÷ «Á√Á≈ √∆Õ «ÈºÂ «Â‘≈Û∆ Á∂ «Èº’∂ Ó؇∂ fi±·ª ¿∞Â∂ ª ‘ ’ج∆ «‡ºÍ‰∆ ’ √’Á≈ ‘À, Í Ï‘∞ ӑ≈È fi±· √º⁄Ó∞º⁄ «√ Â∂ ⁄Û ’∂ ÏØÒÁ≈ ‘ÀÕ √º⁄ ÏØÒ‰ Ú≈«Ò¡≈ Á∂ «ÁÓ≈◊ ¡Â∂ ‹Ï≈È ˘ ‹≥Á≈ Úº‹ «◊¡≈, ÿº‡Ø ÿº‡ ’∞fi ÿ≥«‡¡ª, «ÁȪ ‹ª Ó‘∆«È¡ª Ò¬∆Õ √≈Ë≈È ÒØ’ ª √≥∞È ‘∆ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ √’≈ Á∂ Î∂Ï∆ «Ï¡≈Ȫ «Í¤Ø∫ Ó∞√ÒÓ≈È ÒØ’ª ¡Â∂ Á∂Ùª Á∂ «÷Ò≈Î Ø‘ È≈Ò Ì ◊¬∂Õ I/AA Á≈ ‘ÓÒ≈ «È≈ «¬Ó≈ª ¿∞Â∂ ‘∆ È‘∆∫, ÒØ’ª Á∂ «ÁÒ «ÁÓ≈◊ ¿∞Â∂ Ú∆ Í«‘Òª ÂØ∫ √Ø⁄ ’∂ º«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ‘ÓÒ≈ ¡º‹ º’ ‹≈∆ ‘À ¡Â∂ ¡º◊Ø∫ Ú∆ Ò◊≈Â≈ ‹≈∆ ‘∂◊≈Õ ¡À∫◊Ò¡Ó∆’È √≈Ó≈‹ I/AA Á∆ Ù∂È∆ Á∂ ¿∞Â∂ «¬’ Ú≈ √Ú≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ª «Î ¿∞Â È‘∆∫ √’Á≈Õ ‹ÁØ∫ Ú∆ ‹≥◊ª ∞’∆¡ª, ÒØ’ª È∂ √Ú≈Ò ’È∂ ‘È, «‹È∑ª Á∂ ‹Ú≈Ï Ï∂¡≥ «√¡≈√∆ È∂Â≈Úª ˘ Ϊ√∆ Á∆ º√∆ ÚºÒ ÒÀ ‹≈‰◊∂Õ «Ó«Ê‘≈√ ª Í∞≈‰∂ √«Ó‡ª Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Á∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡º‹ Á∂ √Ó∂∫ Á∂ ’¬∆ «Ó«Ê‘≈√ ‘È, ‹Ø «ÈØÒ fi±· ¿∞Â∂ ¡≈Ë≈« ‘È, Í Í≈Ò± Íà À √ , ‡∆.Ú∆.¡Â∂ «˜˙«È√‡ Ó∞ º · ∆ ¡≥ Á Ò∂ «√¡≈√∆ È∂  ≈ ¡Â∂ Í≈‡∆¡ª ‘ ’±Û ’‘≈‰∆ ˘ «‹¿∞∫Á∆ º÷‰ Ò¬∆ ÂØÂ∂‘≈ ‹≈Í ‹ÍÁ∂ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ √∞‰-√∞‰ ’∂ √Ø⁄‰ Òº◊ ‹ªÁ∂ ‘È «’ Ù≈«¬Á ‹Ø ’∞fi Ú∆ ‘Ø«¬¡≈, «¬≥fi ‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¬∂Ê∂ ÓÀ∫ ’∂ÚÒ ⁄≈ ’±Û ’‘≈‰∆¡ª/«Ó«Ê‘≈√ Á∂ Ȫ Ò≈Úª◊≈-ÍÃË≈È ‹∂.¡ÀÎ. ’À È ∂ ‚ ∆ Á≈ ’ÂÒ ˙√Ú≈Ò È∂ ’∆Â≈, ¡Ó∆’∆ ¡À√‡ÃØÈ≈‡ ⁄≥ÁÓ≈ ¿∞Â∂ ◊¬∂, I/AA ˘ «È¿±Ô≈’ ¡≥ÁÒ∂ ‹ΩÛ∂ ‡≈Ú ‚∂◊‰ «Úº⁄ ˙√≈Ó≈ «ÏÈÒ≈Á∂È Á∆ √≈«˜Ù √∆ ¡Â∂ «¬≈’ Á∂ ’ØÒ Ó‘ª «ÚÈ≈Ù’≈∆ ‘«Ê¡≈ √ÈÕ ¡À∫◊ÒØ ¡Ó∆’∆ √≈Ó≈‹ ˘ È∂’/ ⁄≥◊≈ ’«‘ ’∂ ¿∞Ì≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ͺ¤Ó∆ √≈Ó≈‹ ¡Â∂ «¬√≈¬∆Ò Á∂ «ÚØË∆¡ª ˘ ÏÁ/Ó≥Á≈ ’«‘ ’∂ Á∞’≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Íº¤Ó∆ √≈Ó≈‹/«¬√≈¬∆Ò Âª ¡≥Â≈Ù‡∆ ’≈˘È, «¬È√≈È∆ ‘º’ª, ¡≈˜≈Á∆ Â∂ ÒØ’Â≥Â Á∂ ÷Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Ê≥Ó∑ ‘ج∂ È≈Õ «ÓºÊ «’√∂ Ó≥ÂÚ ˘ Ó∞º÷ º÷ ’∂ ÿÛ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ˜±∆ ‘À «’ ¡º‹ Á∂ Ô∞º◊ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úº‚∂ ¤ÛÔ≥Â ˘ Í∞‹≈ Í∞‹≈ ÷ØÒ∑ ’∂ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂Õ «¬√ ÂØ∫ «ÏȪ Ó≈ÈÚ √Ó≈‹ ¡Â∂ «ÚÙÚ «Úº⁄ ÙªÂ∆ ‘؉∆ ¡√≥ÌÚ ‘ÀÕ «¬√ ◊ºÒ «Úº⁄ Â≈ Ú∆ Ùº’ È‘∆∫ «’ «ÚÙÚ ÚÍ≈ ’∂∫Á Á∂ ‡≈Ú È≥. A,B ¡Â∂ G ÔØ‹È≈ÏºË „≥◊ È≈Ò ‚∂◊‰ Á∂ ͺ’∂ ÍÃÏ≥Ë Í«‘Òª ÂØ∫ ’ ’∂ º÷∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬Ó≈ª Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ‹Ø

102.

Óº¤ ’ºÁ ‘Ú≈¬∆, ‹‘≈˜ ‡’≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «Ú÷≈¬∂ ◊¬∂ ‘È, ¿∞‘ Á± ÂØ∫ ’≥‡ØÒ ’∆Â∂ ‚ÃØÈ ‹‘≈˜ √È, «‹È∑ª Á∂ Í∂‡ ‘∂·ª Ò≥Ó∆ «Ó˜≈¬∆Ò ‹Û∆ ‘ج∆ √∆Õ √≈Ò B@@A «Úº⁄ «’√∂ «ÚÒ∂ È∂ ‘∆ ‚ÃØÈ ‹‘≈˜ Ï≈∂ √∞«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ¡º‹ ª ‘ ’ج∆ ‹≈‰Á≈ ‘ÀÕ ‚ÃØȪ Á≈ ‡’≈¿∞‰≈ ª √≈‚∆¡ª ¡º÷ª «Úº⁄ Ë±Û Í≈¿∞‰ Ï≈Ï √∆Õ ¡√Ò∆ ’≈ª ª ¡≥ÁØ∫ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ √‡∆Ò Í≥ÿ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ó≈Ò, ·‰ ÍÁ≈ʪ, √‡∆Ò Ì√Ó ’È Ú≈Ò∂ «¬ÒÀ ’ ‡Ã Ø ÓÀ◊ÈÀ«‡’ ‘«Ê¡≈ Â∂ ’≥’Ã∆‡ Á≈ ˱Û≈ ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘«Ê¡≈ª Á∂ È≈Ò ¡«Â¡≈Ë∞«È’ √≈«¬≥√ Á∆ Ó≈± Ù’Â∆ Á∆ «¬‘ È∞Ó≈«¬Ù ’∞ºÒ Á∞È∆¡≈ Á∂ ÒØ’ª, ÷≈√ ’ ¡Ó∆’Ȫ ˘ ÌÀÌ∆ ¡Â∂ ⁄Ω∫’≈ Á∂‰ Ò¬∆ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «¬‘ «Ì¡≈È’ «Ú÷≈Ú≈ «√¯ ¡Ó∆’È ‹≥ ◊ ∆ Ù’Â∆ ‘∆ ’ √’Á∆ √∆, ¡Î◊≈«È√Â≈È Á∆¡ª ◊∞Î≈Úª «Úº⁄ «‘≥Á≈ √∞‰∆Á≈ «ÏÈ Ò≈Á∂È È‘∆∫Õ ‡≈Ú ¬∂È∆ ˜Ø Ò≈ Ò·≈¬∂ ◊¬∂ «’ ’¬∆ ’¬∆ ‡È Ì≈∂ «¬Ó≈Â∆ ◊≈‚ Á∂ √Ω ◊˜ Á± ‹≈ «‚º◊∂Õ ’¬∆ ÿ≥«‡¡ª «Í¤Ø∫ ‡≈Ú È≥. G ’≈ϱ ‘∂·ª ÂØÛ ’∂ ‚∂◊ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬‘ ‡≈Ú DI Ó≥˜Ò ¿∞⁄≈ √∆Õ Ï≈’∆ «Ó‰Â∆¡ª Á±‹∂ ‡≈Úª È≈Ò ÒÁ∆¡ª √ÈÕ Ì≈ ¡≥Á ‘≈Òª ‡≈Ú È≥. G Á∂ Ó∂⁄ Á∆ «¬’ Ú∆ «¬Ó≈ ȑ∆∫Õ «¬√ «¬Ó≈ ˘ ’ج∆ ‹‘≈˜ È‘∆∫ ‡’≈«¬¡≈ ª «Î «¬‘ «’‘Û∂ Ï‘≈È∂ «‚º◊ ͬ∆? ¬∂‘ Ú∆ ‚∂◊∆ ◊¬∆, Í Â≈ Úº÷∆ Â’È∆’ È≈Ò, «¬√ ”⁄ «√¯ ‚∂◊‰ ÍÁ≈Ê «Îº‡ √È, ·‰ ÍÁ≈Ê È‘∆∫-«ÎÒÓ Âª «¬≥fi «Ú÷≈¿∞∫Á∆ ‘À «’ ’∞ºÒ ¤∂ √«’≥‡ª Á∂ «Úº⁄ ¡≈͉∂ ‘∆ ÍÀª ¿∞Â∂ „«‘ „∂∆ ‘Ø ◊¬∆Õ ÏÛ∂ «◊‰∂ «ÓºÊ∂ „≥◊ È≈Ò Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄Ø∫ ‡≈Ú È≥. G Á≈ Ȫ¡ º’ È‘∆∫ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈, «¬≥fi «¬‘ ‡≈Ú Ú’Â Ï∆‰ Á∂ È≈Ò ÒØ’≈ Á∆ √ªfi∆ Ô≈Á «Úº⁄Ø∫ «È’Ò ‘∆ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ì±◊Ø«Ò’ ͺË ¿∞ºÂ∂ «¬º’ Úº‚≈ «¬È’Ò≈Ï ¡≈ «‘≈ ‘À, ÒØ’ª Á∆ √Ø⁄ ¡≥Á ÒØ’ª È∂ √’≈∆ «Ï¡≈Ȫ ¡Â∂ Ó∆‚∆¡≈ Á∂ ÍÃ≈Í∂◊≥‚≈/’±Û ÍÃ⁄≈ ÂØ∫ ¿∞Í ¿∞· ’∂, ¡≈͉∂ «ÁÓ≈◊ ¡Â∂ √≈«¬≥√ Á∂ ¡√±Òª ˘ Ú ’∂ √º⁄≈¬∆ Һ̉∆ Ù∞± ’∆Â∆ ‘ÀÕ «¬‘ ¬∂‚∆ Úº‚∆ √Ó≈‹∆ ¡Â∂ «√¡≈√∆ ‹≈«◊ÃÂ∆ ‘À «’ «Ï¡≈È ÂØ∫ Ï≈‘ ‘ÀÕ √º⁄ Á≈ ‘Û∑ ¡≈ «‘≈ ‘À, «Í¤Ò∂ Á√ √≈Òª Á∂ «Úº⁄Õ ‘∞‰ ‹≈◊∂ ÒØ’ fi±·∂ È≈‘«¡ª Ò¬∆ ‘∞≥◊≈≈ ÌÈ ÂØ∫ «¬È’≈∆ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ √º⁄ Á≈ √Î Ó±≥‘Ø Ó±≥‘ Á∞È∆¡≈ Á∂ ‘ ’ØÈ∂ «Úº⁄ ‹≈∆ ‘ÀÕ √≈Ó≈‹∆ Ù’Â∆¡ª Á∂ È∂Â≈Úª, ÎΩ‹∆ ¡Â∂ ÍÃ≈Í∂◊≥‚≈ ¡Î√ª ˘ ÌÒ∆̪ √Ófi ¡≈ ‘∆ ‘À «’ ¿∞È∑ª Á∂ ‚≈¿∞‰∂ Ì≈Ù‰ª Á≈ ¡√ Â∂‹∆ Á∂ È≈Ò ÿº‡ «‘≈ ‘À, ¿∞È∑ª Á∆ √≈÷ ‡∞º‡Á∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ «ÁÈ Á± È‘∆∫ ‹ÁØ∫ ‘ Í≈«√˙∫ Ú≥◊≈ ¡≈Ú∂◊∆: T’≈«¬Ø, ’Ó∆È∂ ’≈ÂÒØ, ÒØ’≈¬∆ ¡Â∂ ËÂ∆ Á∂ ÚÀ∆˙, ¡√∆∫ ‹≈‰ ◊¬∂ ‘ª, Â∞‘≈‚∆¡ª ÷±È∆ ⁄≈ÒªÕ Â∞‘≈‚∂ ’∞ºÒ ‡∆.Ú∆.⁄ÀÈÒª È≈ÒØ∫ ¿∞⁄∆ ‘À √≈‚∆ Ù∂ ◊‹Õ Â∞√∆∫ ’ ÒÚØ ’Ø«ÙÙ ¡≈͉∆¡ª ÷∞º‚ª «Úº⁄ Ò∞’‰ Á∆Õ ¡√ª Â∞‘≈˘ «÷º⁄ ’∂ «√∆¡ª Î∂‘ ’∂ √≈‘ ÒÀ‰≈ ‘ÀÕ ‘ ‹≈‰’≈ «¬È√≈È «¬’ ‘Ø √≈Ê∆ Á∆¡ª, √º⁄≈¬∆ ÍÃÂ∆ ¡º÷ª ÷ØÒ∑ ’∂, ̱◊Ø«Ò’ ⁄∂Â≥ÈÂ≈ ⁄≈Ï’ Á∆ Ù’Â∆ ÚË≈¬∂◊≈Õ ‹ÁØ∫ ¡À∫◊ÒØ ¡Ó∆’∆ È∂Â≈ I/AA Á∆ ¿∞Á≈‘‰ ˘ «Ë¡≈ ’∂ ¡≈͉∆ ÷±≥÷≈ È∆Â∆ ˘ ¡º◊∂ ÚË≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ’≈ϱ ‘∂· ’∞ºÒ ‡∆.Ú∆.¡Â∂ ÍÃÀ√ ˘ ÚÂ∂◊≈ ª ’∞ºÒ Á∞È∆¡≈ ÂØ∫ ÷Û’Ú∆ √ªfi∆ ¡≈Ú≈˜ ¡≈Ú∂◊∆: T¡√∆∫ √Ì ‹≈‰Á∂ ‘ª Â∂∂ ’≈È≈Ó∂Õ ÂÀ˘ ¤º‚‰≈ È‘∆∫ ‘∞‰Õ ±≥ ̺‹ ÒÀ ˜Ø È≈ÒÕ √≈‚∆ ⁄≈Ï’ Â∂∂ «Íº¤∂ «Íº¤∂ ‘ÀÕU (√Ó≈ÍÂ)

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

(√¯≈ H Á≈ Ï≈’∆) º«÷¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ ª ‹Ø √∆ Á∂ ¡≥Á Á∆ ÈÓ∆ ͱ∆ Â∑ª È≈Ò √Ó≈Í ‘Ø ‹≈Ú∂Õ ‹ÁØ∫ «ÓÃÂ’ √∆ ͱ∆ Â∑ª È≈Ò √∞º’ ‹ªÁ≈ √∆ ª ¿∞√˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò È‘≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ «‹√ «Úº⁄ È∆Ò ÈÁ∆ Á∂ Í≈‰∆ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘∞≥Á≈ √∆ «’¿∞∫«’ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ È∆Ò ÈÁ∆ Á∂ Í≈‰∆ «Úº⁄ ¡«‹‘∆ ’ج∆ Â≈’ ‘À «‹√ È≈Ò ‹∆Ú≈‰± ÍÀÁ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∂Õ «ÓÃÂ’ √∆ ˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò È«‘Ò≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√˘ ⁄∆Û Á∂ Áº÷ È≈Ò Ï‰∆ ∂«‹È È≈Ò ◊«Û¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ ¡≥ «Úº⁄, «ÓÃÂ’ √∆ ˘ ’¬∆ Ó∆‡ Ò≥Ï∂ «ÒÈ∂È Á∂ ’ºÍÛ∂ «Úº⁄ ÒÍ∂«‡¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ «¬√ √Ì «Úº⁄ Â’∆ÏÈ G@ «ÁÈ Ò≥ÿ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬√ ÁΩ≈È ÏÛ¬∆ ÒØ’ «ÓÃÂ’ √∆ ˘ √∞«º ÷¡Â º÷‰ Ò¬∆ ’¬∆ Â∑ª Á∆ Òº’Û∆ Á∂ Â≈ϱ ω≈¿∞∫Á∂ «‘≥Á∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª Â≈ϱª Á∂ ¿∞ºÍ ’¬∆ Â∑ª Á∆ ’Ò≈ÂÓ’ «⁄ºÂ’≈∆ Ú∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ ≈‰∆ Â∂ Ó‘ºÂÚͱÈ ÒØ’ª Á∂ «ÓÃÂ’ √∆ª ˘ Â≈ϱ «Úº⁄ º÷‰ Ò¬∆ ¡«‹‘∂ «ÚÙ∂Ù Â≈ϱ ω≈¬∂ ‹ªÁ∂ √È «‹È∑ª ”⁄ «¬º’ Á∂ Ï≈¡Á Á±√∂, Â∆√∂ ¡≈«Á ’¬∆ Â≈ϱ «Îº‡ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ’¬∆ Â≈ϱ ª Í≥‹-¤∂ Íª Á∂ Ú∆ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª È’≈Ù∆Á≈ Â≈ϱª «Úº⁄ «ÓÃÂ’ √∆ ˘ º÷ ’∂ ¿∞√˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ √∆ ¿∞ÊØ∫ Á∆¡ª Á∆Ú≈ª ”⁄ «ÓÃÂ’ «¬È√≈È ‹ª ‹≈ÈÚ Á∆ Â√Ú∆ ω≈ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «Ó√ Á∂ ÒØ’ª ”⁄ «ÚÙÚ≈√ √∆ «’ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á±√≈ ‹∆ÚÈ Ù∞± ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬‘ «¬º’ Â∑ª È≈Ò «¬√ ÒΩ«’’ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÓÃÂ’ √∆ ˘ ¡◊Ò∂ ‹ÈÓ Á∂ Ò¬∆ Ï⁄≈¬∂ º÷‰ Ò¬∆ ¿∞√˘ √∞º«÷¡Â º÷‰ Á≈ Â∆’≈ √∆Õ «Ó√ Á∂ ÒØ’ Ó≥ÈÁ∂ √È «’ ¡≈ÂÓ≈ «¬º’ «⁄Û∆ Á∆ Â∑ª ‘∞≥Á∆ ‘À «‹√Á≈ «⁄‘≈ ¡≈ÁÓ∆ È≈Ò «ÓÒÁ≈-‹∞ÒÁ≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬‘ Ú∆ Ó≥ÈÁ∂ √È «’ «¬‘ ¡≈ÂÓ≈ ±Í∆ «⁄Û∆ «ÁÈ «Úº⁄ ª «’Â∂ Ú∆ ¿∞ º ‚ ’∂ ⁄Ò∆ ‹ªÁ∆ ‘À Í ≈ «Úº ⁄

Á∞¡≈ÂÓ≈Úª Á∂ ‚ È≈Ò Í±È ÂΩ ”Â∂ ¡≈͉∂ «ÓÃÂ’ √∆ «Úº⁄ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Úº⁄, ‹∂’ «ÓÃÂ’ √∆ ˘ √∞º«÷¡Â È≈ º«÷¡≈ «◊¡≈ ª ¡≈ÂÓ≈ Ò¬∆ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø √’Á∆ √∆Õ «¬√ Ó≈ÈÂ≈ Á∂ «‘ ‘∆ ÓÓ∆ Á≈ ⁄ÒÈ √Á∆¡ª º’ «‘≈Õ «√¯ «¬È√≈Ȫ Á≈ ‘∆ ÓÓ∆’‰ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ √∆ ÏÒ«’ «Ó√ Á∂ ÒØ’ ’∞ºfi ‹≈ÈÚª Á∆ Ú∆ ÓÓ∆ ω≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ «Ò‘≈˜≈, «¬ÊØ∫ Á∂ ÒØ’ª Á≈ «ÚÙÚ≈√ √∆ «’ «ÏºÒ∆ Ï‘∞ ͫںÂ ‹≈ÈÚ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬‘ «ÏºÒ∆ Á∆ Ú∆ ÓÓ∆ ω≈¿∞∫Á∂ √È ¡Â∂ Íë√ºË Sikh Virsa, Calgary

ÒØ ’ ª Á∆ ÓÓ∆ Á∂ È≈Ò ¿∞È∑ª Á∆¡ª «ÏºÒ∆¡ª Á∆ ÓÓ∆ Ú∆ Á¯È ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ «¬«Â‘≈√’≈ª È∂ ÓÓ∆ ”Â∂ Ï‘∞ √ØË ’∆Â∂Õ Á¡√Ò, ¿∞‘ «¬√ ÈÂ∆‹∂ ”Â∂ Í‘∞≥⁄∂ ‘È «’ ÓÓ∆’‰ Á∆ Íë’«¡≈ Ó ’∂ Ú∆ ¡≈͉∆ ‘Ø∫Á ω≈¬∆ º÷‰ Á∆ ⁄≈‘ Á≈ ÈÂ∆‹≈ √∆Õ Ù∞± «Úº⁄ «Ó√ «Úº⁄ √≈∂ ÒØ’ª Á∆ ÓÓ∆¡ª «¬º’ Â∑ª È≈Ò Ï‰≈¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª √ÈÕ Í Ï≈¡Á «Úº⁄ «¬ÊØ∫ Á∂ ≈«‹¡ª ÓÂÒÏ ÎΩÈ ∂ Ò¬∆ ÷≈√ «¬≥˜≈Ó ‘؉ Òº◊Õ∂ «‹√ Â∑ª «‘≥Á± √º«Ì¡≈⁄≈ «Úº⁄ “ÔÓ≈‹” ˘ ÓΩ Á≈ Á∂ÚÂ≈ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√∂ Â∑ª «Ó√ Ú≈√∆¡ª Ò¬∆ “˙√«√” ÓΩ Á∂ Á∂ÚÂ≈ √ÈÕ ¿∞È∑ª Á≈ Ó≥ȉ≈ √∆ «’ «¬’ «ÁÈ “˙√«√” ÷∞Ù ‘Ø ’∂ √≈∆¡ª «ÓÃÂ’ ¡≈ÂÓ≈Úª ˘ Í∞È ‹∆ÚÈ Á∂‰◊∂Õ Ù∞¡ ± ≈Â∆ ÓÓ∆’‰ Á∆ Íë’«¡≈ √≈Ë≈È ¡Â∂ √Ì Ò¬∆ √≥ÌÚ √∆Õ Í Ï≈¡Á «Úº⁄ «¬‘ «¬’ Ó«‘≥◊∆ ¡Â∂ ≈‹ Í«Ú≈ª Á∆ Ù≈ÈØ-ÙΩ’ Ú≈Ò∆ Í≥Í≈ «Úº⁄

‘ºÁ ª ˙ÁØ∫ ‘Ø ◊¬∆ ‹ÁØ∫ ≈«‹¡ª Á∂ Í«‹Èª, «Í¡≈∂ ÍÙ±¡ª, Í≥¤∆¡ª, ≈‰∆¡ª ¡Â∂ √À∫’Û∂ Á≈√-Á≈√∆¡ª ˘ Ú∆ Ó≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Ò≈Ùª Á≈ Ú∆ ÓÓ∆’‰ ’’∂ ≈«‹¡ª Á∆ ÓÓ∆ È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ Á¯È≈«¬¡≈ ‹≈‰ Òº«◊¡≈Õ ≈«‹¡ª Á∆¡ª ÓÓ∆¡ª ˘ º÷‰ Ò¬∆ «ÚÙ≈Ò «Í≈«Ó‚ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘؉ Òº«◊¡≈Õ Í «Í≈«Ó‚ª «Úº⁄ ⁄Ø∆¡ª ÚË∆¡ª ª E@@ ¬∆√≈-ͱÚ «Í≈«Ó‚ª Á≈ «ÈÓ≈‰ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ÓÓ∆¡ª ˘ Á¯È≈¿∞‰ Ò¬∆ ‹ª «’Â∂ ¿±È∑ª ˘ √∞º«÷¡Â º÷‰ Ò¬∆ ‘∞‰ ◊∞Í ͑≈Û∆ ◊∞¯≈Úª Á∆ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ‹≈‰ Òº◊∆Õ 103.

‹ÁØ∫ «ÓÃÂ’ √∆ ͱ∆ Â∑ª È≈Ò √∞º’ ‹ªÁ≈ √∆ ª ¿∞√˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò È«‘Ò≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √∆ «‹√ «Úº⁄ È∆Ò ÈÁ∆ Á∂ Í≈‰∆ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ‘∞≥Á≈ √∆ «’¿∞∫«’ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ È∆Ò ÈÁ∆ Á∂ Í≈‰∆ «Úº⁄ ¡«‹‘∆ ’ج∆ Â≈’ ‘À «‹√ È≈Ò ‹∆Ú≈‰± ÍÀÁ≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∂Õ «ÓÃÂ’ √∆ ˘ ⁄≥◊∆ Â∑ª È≈Ò È«‘Ò≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√˘ ⁄∆Û Á∂ Áº÷ È≈Ò Ï‰∆ ∂«‹È È≈Ò ◊«Û¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ ¡≥ «Úº⁄, «ÓÃÂ’ √∆ ˘ ’¬∆ Ó∆‡ Ò≥Ï∂ «ÒÈ∂È Á∂ ’ºÍÛ∂ «Úº⁄ ÒÍ∂«‡¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ «¬√ √Ì «Úº⁄ Â’∆ÏÈ G@ «ÁÈ Ò≥ÿ ÂÏÁ∆Ò ‘Ø ◊¬∆ «‹√Á∂ Ò¬∆ ‹ªÁ∂ √ÈÕ

«‘≥Á√ ∞ Â≈È ÂØ∫ ÓÒÓÒ ¡Â∂ Úº÷-Úº÷ Â∑ª Á∂ ◊Ó Ó√≈Ò∂ Ó≥◊Ú≈¬∂ ‹≈‰ Òº◊Õ∂ ‹ÁØ∫ ÓÓ∆’‰ Á∆ «¬‘ Íë’«¡≈ ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ ≈‹ Í«Ú≈ª Á∂ Ó≈‰-√«Â’≈ È≈Ò ‹ØÛ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ª «¬‘ Ó«‘≥◊∆ ¡Â∂ «ÚÙ∂٠ª ‘∞Á ≥ ∆ ‘∆ , «¬√ «Úº⁄ ‘ Â∑ª Á∂ ¡ÈÀ«Â’ ¡Â∂ ÍÂÈÙ∆Ò «Ú≈‹ Ú∆ ‹∞ÛÈ Òº◊∂, «‹√Á∂ ⁄ºÒÁ∂ ≈«‹¡ª Á∂ ÓÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª Á∆ ÓÓ∆ Á∂ È≈Ò ¿∞Ȫ∑ Á∂ «Í¡≈∂ ÌΩ∫ ‹À ÍÁ≈Ê-Ú√Â, Ó«‘≥◊∂ ◊«‘‰∂ ¡≈«Á Ú∆ º÷∂ ‹≈‰ Òº◊∂Õ ‘ºÁ ª ˙ÁØ∫ ‘Ø ◊¬∆ ‹ÁØ∫ ≈«‹¡ª Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª, «Í¡≈∂ ÍÙ±¡ª, Í≥¤∆¡ª, ≈‰∆¡ª Â∂ √À∫’Û∂ Á≈√-Á≈√∆¡ª ˘ Ú∆ Ó≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª Ò≈Ùª Á≈ Ú∆ ÓÓ∆’‰ ’’∂ ≈«‹¡ª Á∆ ÓÓ∆ È≈Ò ¿∞È∑ª ˘ ÁÎÈ≈«¬¡≈ ‹≈‰ Òº«◊¡≈Õ ≈«‹¡ª Á∆¡ª ÓÓ∆¡ª ˘ º÷‰ Ò¬∆ «ÚÙ≈Ò «Í≈«Ó‚ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘؉ Òº«◊¡≈ Í «Í≈«Ó‚ª «Úº⁄ ⁄Ø∆¡ª ÚË∆¡ª ª E@@ ¬∆√≈ͱÚ «Í≈«Ó‚ª Á≈ «ÈÓ≈‰ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ ÓÓ∆¡ª ˘ ÁÎÈ≈¿∞‰ Ò¬∆ ‹ª «’Â∂ ¿∞ È∑ª ˘ √∞º«÷¡Â º÷‰ Ò¬∆ ‘∞‰ ◊∞Í ͑≈Û∆ ◊∞¯ ≈Úª Á∆ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ‹≈‰ Òº◊∆Õ «¬È∑ª ˘ ⁄º‡≈È ’º‡ ’∂ ω≈«¬¡≈ ‹≈‰ Òº«◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ Â∑ª «¬È∑ª ‘º√Ó¬∆ ’≥Á≈Úª «Úº⁄ ÓÓ∆¡ª º÷∆¡ª ‹≈‰ Òº◊∆¡ªÕ «¬√∂ ’≈È ¡ÒÍ≈Ô± «Úº⁄ ÓÈ Ú≈Ò∂ ±Â∂È÷≈ÓÈ Á∆ ÓÓ∆, ‹Ø «¬√ Ú≈«¬Â Á∆ «¬º’ Ï‘∞ͺ÷∆ Á≥Â-’Ê≈ ω ⁄∞º’∆ ‘À, ˘ ÷Ø‹‰ «Úº⁄ Í∞≈«ÚÁª ˘ Á‘≈’∂ Òº◊∂Õ ¬∆√≈-ͱÚ CA@@ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ FCA ¬∆: º’ ÓÓ∆’‰ Á∆ «¬‘ Íë’«¡≈ ‹≈∆ ‘∆Õ Ï≈¡Á «Úº⁄ ‹ÁØ∫ «Ó√ «Úº⁄ Í«‘Òª ØÓ Á≈ Â∂ ¿∞√Á∂ Ï≈¡Á «¬√Ò≈«Ó’ ‘ÓÒ∂ ‘ج∂ ª «¬‘ ÍÃÊ≈ ÷∂±≥-÷∂≥± ‘Ø ◊¬∆Õ «Ó√ ”⁄ «¬√Ò≈Ó∆ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ ÓÓ∆’‰ Ú≈«¬Â Á≈ ͱ∆ Â∑ª È≈Ò ¡≥ ‘Ø «◊¡≈Õ (√Ó≈ÍÂ) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

(√¯≈ F Á≈ Ï≈’∆) Á∆¡ª ¡À‚ª È≈Ò √≈Ò∂, ¡ıÏ≈, ∂‚∆˙, ‡∆.Ú∆. ¡Â∂ Î∂√ Ï∞º’ª Ì∂ ͬ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ⁄Ø∫ ‘ ’ج∆ Ì«Úº÷ Áº√Á≈, ’≈Ó≈Â∆ Ù’Â∆¡ª È≈Ò ≈ÂØ-≈ Ó≈ÒØÓ≈Ò ’Á≈ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ «ÁÒª Á∆¡ª ‹≈ȉ Á∂ Á≈¡Ú∂ ’È Ú≈Òª ‘ºÊª ”Â∂ √Ø∫ ‹Ó≈ «‘≈ ‘ÀÕ «√¯ Ó∞‚ ≥ ∂ ‘؉ Á∆¡ª Ì«Úº÷Ï≈‰∆¡ª ’È≈ ¡Â∂ Ò≈‡∆¡ª «‹ºÂ‰ Á∂ ÈßÏ Á∂‰ª «¬È∑ª Á≈ ¡≈Ó «Ï‹È√ ‘ÀÕ «¬‘ „Ω∫◊∆ ¡Ω Ӫ Á∂ Í∂‡Ø∫ ÍÀÁ≈ ‘Ø ’∂, ¿∞√∂ ¡Ω Ӫ Á∂ «È≥Á’ ¡Â∂ ÚÀ∆ ‘ÈÕ ◊z«‘√Ê «Â¡≈◊ Á≈ Í≈÷≥‚ ’È Ú≈Ò∂ ¡Ωª «„º‚∫Ø ‘∆ ‹ÈÓ∂, ¡Ωª ÂØ∫ ÓºÊ∂ «‡’≈¿∞∫Á,∂ ÍÀ ÿ‡≈¿∞∫Á,∂ Ó≈ÒÙª ’≈¿∞∫Á∂ Â∂ ¿∞È∑ª ‘ºÊ∆∫ ͺ«’¡≈ ÌØ‹È Ú∆ ÷ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ÈÂ≈ Á∆ ÷±È Í√∆È∂ Á∆ ’Ó≈¬∆ 鱧 ‹ßÂ-ÓßÂ, ‡±‰∂-‡≈Ó‰ ¡Â∂ ͱ‹≈-Í≈· Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ‘Û∑Í º ∆ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ Ï∆Ï∆¡ª Á∂ Ϻ⁄∂ Ì≈Ú∂∫ Ì∞÷ º ∂ «Â‘≈¬∂ ؉ ’∞Ò≈¿∞‰ Í ¿∞‘ ¡ßÈ∆ ÙË≈ ”⁄ ÓÒ≈¬∆¡ª ¡Â∂ Óº÷‰ «¬È∑ª Ӌȱߡª 鱧 ¤’≈¬∆ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ‹Á ‹ÈÂ≈ ”Â∂ ’ج∆ ’∞ÁÂ∆ ¡≈¯Â ¡≈¿∞∫Á∆ ‘À ª «¬‘ Úº‚∂ Úº‚∂ Á≈¡Ú∂ ’È Ú≈Ò∂ ‹ØÂÙ∆, ¡÷ΩÂ∆ ¡ßÂ‹≈Ó∆ Ï≈Ï∂ Â∂ Ïz‘Ó«◊¡≈È∆ √≈Ë-√ß √Ì α ⁄º’ «’¿∞∫ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È? «¬È∑ª fi±· ÏØÒ ’∂ ‹ÈÂ≈ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª È≈Ò «÷ÒÚ≈Û ’È Ú≈Ò∂ ‹ØÂÙ∆, ¡÷ΩÂ∆ ¡ßÂ‹≈Ó∆ Ï≈«Ï¡ª Â∂ ª«Âz’ ¡Í≈Ë∆¡ª 鱧 √˜≈ ’Ω‰ Á∂Ú◊ ∂ ≈? √º⁄ ª «¬‘ ‘À «’ «¬È∑ª Á≈ Ï≈¬∆’≈‡ ’’∂ ‹ÈÂ≈ ‘∆ √˜≈ Á∂ √’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ‹ÈÂ≈ 鱧 «¬√ Ï≈∂ ‹≈◊±’ ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈Õ ⁄Ø Â∂ ’∞ºÂ∆ Ò∂ ‘؉ Á∆ ’‘≈Ú ¡È∞√≈ √’≈ª ¡Â∂ «¬‘ ËÓ Á∂ «ÒÏ≈√ Ú≈Ò∂ ·º◊ «ÿ¿∞-«÷⁄Û∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √’≈ª 鱧 Ú؇ª, «¬È∑ª Óº’≈ª 鱧 È؇ª, ÍzÌ ± ≈ ¡Â∂ √«’¿±«‡∆ Á∆ ÒØÛ ‘∞ßÁ∆ ‘ÀÕ «¬‘ ª ‘∞‰ BAÚ∆∫ √Á∆ «Úº⁄ ◊∞‹ ‘∆ ‹ÈÂ≈ È∂ √Ø⁄‰≈ ‘À «’ ¿∞√ È∂ √’≈∆ ¡Â∂ ËÓ∆ Ò∆‚ «¬Ó≈ÈÁ≈ ⁄∞‰È∂ ‘È ‹ª ËØ÷≈ Î∂Ï ’È Ú≈Ò∂ „Ω∫◊∆ Î∂Ï∆ ·º◊ ‹ª ¡«‹‘∂ ·º◊ª Á∂ ÍÀ’ Ø ≈Õ «Íº¤∂ «‹‘∂ √∞È≈Ó∆ ¡≈¬∆, ’¬∆ Ú≈ ̱⁄≈Ò ¡≈¬∂ ¡Â∂ ‘∞‰ AF ‹±È B@AC Á∆ ≈Â È±ß ¿∞Â≈÷≥‚ (Ì≈Â) Á∂ Í‘≈Û∆ «¬Ò≈’∂ ◊ß◊Â Ø ∆, ’∂Á≈È≈Ê ¡Â∂ ÏÁ∆È≈Ê «Ú÷∂ ϺÁÒ Î‡‰ È≈Ò ‘Ûª È∂ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈¬∆ «‹√ «Úº⁄ ‘˜≈ª ÒØ’ ¡Â∂ ‹∆Ú ‹ß± Ó∂, ÿª Á∂ ÿ ¿∞‹Û∂ ¡Â∂ √’±‡, Ó؇ª, ◊º‚∆¡ª, Ϻ√ª ¡≈«Á’ Á≈ Ï‘∞ ں‚≈ È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈Õ Ô≈Â± ÒØ’ Ú∆ «¬√ ’∞ÁÂ∆ ÒÍ∂‡ «Úº⁄ ¡≈ ◊¬∂ Í ’ج∆ ËÓ ¡√Ê≈È, Á∂Ú∆ Á∂ÚÂ≈ ‹ª ¡÷ΩÂ∆ Ïz‘Ó «◊¡≈È∆ √≈Ë-√ß ‹ØÂÙ∆ ¡≈«Á’ ‹ÈÂ≈ 鱧 «¬√ ‘؉ Ú≈Ò∆ ÂÏ≈‘∆ Ï≈∂ Í«‘Ò∂ Ì«Úº÷Ï≈‰∆ Ȫ Áº√ √º«’¡≈, ‹∂ Áº√ «Á≥Á≈ ‹ÈÂ≈ ˙ÊØ∫ Á± ‹≈ ’∂ Ï⁄≈ ’ ÒÀ∫Á∆Õ «¬ºÊ∫Ø «√ºË ‘∞Á ß ≈ ‘À «’ «¬È∑ª ËÓ-Ì∂÷ Á∆¡ª Á∞’≈Ȫ ÷ØÒ∆∑ ÏÀ·∂ ‹ØÂÙ∆, Í∆, Í≥‚ ¡Â∂ ¡÷ΩÂ∆ √ߪ È∞Óª ·º◊ª ’ØÒ ’ج∆ ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆, Ïz‘Ó «◊¡≈È, Ì«Úº÷Ï≈‰∆ ¡Â∂ ¡ßÂ‹≈ÓÂ≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ „Ω∫◊ ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ ‹º◊‹≈‘ ‘À «’ «‘ßÁ¡ ± ª «Úº⁄ ª Ïz≈‘Ó‰ª ≈‘∆∫ Ó±Â∆ ͱ‹≈ ¡Â∂ ¡ßË «ÚÙÚ≈Ù ⁄ºÒ ‘∆ «‘≈ ‘À Í «√º÷ Ú∆ ‘∞‰ «¬√ ͺ÷Ø∫ ÿº‡ È‘∆∫ ‘∂Õ ¿∞È∑ª È∂ Ú∆ ÓÈÿÛ≥ ’Ê≈ ’‘≈‰∆¡ª ¡Â∂ ¡÷ΩÂ∆ ◊zßʪ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‘∂Ó’∞‡ ß Ú◊∂ ¡√Ê≈È ⁄ Ò¬∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ ‹ÈÓª Á∆¡≈ ÓÈÿÛ∑≥ √≈÷∆¡ª ‹ØÛ ’∂ ◊∞± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹∆ 鱧 Ú∆ Á∂Ú∆ Á≈ Í∞‹≈∆ Á∞Ù‡ ÁÓÈ Ï‰≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ Á∂÷Ø! ‘∂Ó ÏÎ ¡Â∂ ’∞߇ Á≈ ¡Ê ‘À ’∞ß‚ Sikh Virsa, Calgary

«ÍÿÒÁ∆ ÏÎ, ωÁ∂ ÂÒ≈Ï ’∂Á≈È≈Ê Ë≈Ó «Úº⁄ ¡’ÒÍÔØ◊ ‘Û∑ Á∆ Íà ’ Ø Í ∆ ”Â∂ Ú≈‚∆¡≈ «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ ̱ «Ú«◊¡≈È √≥√Ê≈È ¡Â∂ «¬√Ø Á∆ «ÍØ‡ È∂ ¿∞Â≈÷≥‚ ”Â∂ Ó≥‚≈ ‘∂ «¬º’ ‘Ø ÷Â∂ ÚºÒ «¬Ù≈≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ’∂Á≈È≈Ê Á∂ Í‘≈Ûª ”⁄ √«Ê ⁄Ø≈Ï≈∆ ◊Ò∂Ù∆¡ ”Â∂ ’¬∆ √≈Òª ÂØ∫ ¡«Ë¡ÀÈ ’ ‘∂ √≥√Ê≈ Á∂ ◊Ò∂Ù∆¡≈ÒØ«‹√‡ ‚≈.‚∆.Í∆. ‚ØÌ≈Ò Á∂ ¡È∞√≈, ⁄Ø≈Ï≈∆ Â≈Ò ‹ª ◊ªË∆ √ØÚ Á∂ ·‰ Á∂ ’≈È ‘∆ ’∂Á≈È≈Ê ¡Â∂ ¿∞√Á∂ È≈Ò ‘∆ Ó≥Á≈«’È∆ ÿ≈‡∆ «Úº⁄ «¬√ Â∑ª Á∆ «Ì¡≈È’ ÂÏ≈‘∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ ‚≈. ‚ØÌ≈Ò Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √ØÚ Á∂ ¿∞ºÍ ¡«Â«ÚÃÙ‡∆ ¡Â∂ ¿∞√ «Úº⁄ Í«‘Òª ÂØ∫ ÓΩ‹±Á Ï¯ Á∂ «ÍÿÒ‰ È≈Ò ÂÒ≈Ï Ì «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ˙ÚÎÒØ ‘؉ È≈Ò ¡⁄≈È’ «È’Ò∆ Ì≈∆ Í≈‰∆ Ë≈≈ Á≈ ÁÏ≈¡ ◊Ò∂Ù∆¡ Á≈ ÓØÀÈ (◊Ò∂Ù∆¡ Á≈ ÓÒÏ≈) √«‘‰ È‘∆∫ ’ √«’¡≈ Â∂ Í≈‰∆ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡º◊∂ ⁄ºÒ‰ Òº«◊¡≈Õ «¬√ È≈Ò ’∂Á≈È≈Ê Á∂ ¿∞ºÍ ¡⁄≈È’ ‘Û∑ ¡≈ «◊¡≈Õ √Ì ‹≈‰Á∂ ‘È «’ «¬≥È∆ ¿∞⁄≈¬∆ ”Â∂ Ú÷≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ ‘À Í «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ ϺÁÒ «È’Ò‰ Á∆ ‹◊∑≈ È≈ ‘؉ ’≈È ¿∞‘ ¿∞ºÍ È≈ ¿∞º· ’∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ Ú∑ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‚ØÌ≈Ò Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬√ Ï≈ ¿∞√ ÷∂Â «Úº⁄ «¬≥È∆ Ú÷≈ ‘Ø ◊¬∆ «‹√Á∆ ’ÒÍÈ≈ Ú∆ È‘∆∫ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬√∂ Â≈Ò È≈Ò Òº◊Ì◊ E@@ Ó∆‡ ‘∂·ª √Ó∞≥Á ÂÒ ÂØ∫ CHB@ Ó∆‡ Á∆ ¿∞º⁄≈¬∆ ”Â∂ Ú≈‚∆¡≈ Á∂ ¡«Ë¡ÀÈ ÁÒ Á≈ ’À∫Í √«Ê ‘ÀÕ ¿∞√ ÷∂Â «Úº⁄ AD ‹±È ÂØ∫ ‘∆ Ú÷≈ Ù∞± ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ ’À∫Í «Úº⁄ ÂÏ≈‘∆ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ ‹◊∑≈ ”Â∂ CBE «ÓÒ∆ Ó∆‡ Ú÷≈ «’≈‚ ’∆Â∆ ◊¬∆, ‹Ø «’ ‘À≈È∆‹È’ √∆Õ ÷≈√ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ ‹Ø «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ ÂÒ≈Ï Î«‡¡≈ ‘À, ¿∞√Á∆ ◊«‘≈¬∆ ÁØ Ó∆‡ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ √∆, «¬√ Ò¬∆ ¿∞√ ÂØ∫ ÷Â∂ Á∆ ÷ÁÙ≈ Ú∆ È‘∆∫ √∆Õ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «˜¡≈Á≈ ¿∞º⁄≈¬∆ ”Â∂ Ú÷≈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ ‘À Í «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ ϺÁÒ «È’Ò‰ Á∆ ‹◊∑≈ È≈ ‘؉ ’≈È ¿∞‘ ¿∞ºÍ È≈ ¿∞º· ’∂ ¿∞Ê∂ ‘∆ Ú∑ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ”” (√¯≈ F Á≈ Ï≈’∆) ¡Í√≈ Â≈Ò Â∂ «ÌÒ≥ ◊ Â≈Ò ‘ÈÕ «¬È∑ ª ”⁄Ø ∫ √«‘√Â≈Ò ◊ÛÚ≈Ò ÷∂   Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ fi∆Ò ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª ÷«Ò≥◊ ◊Ò∂Ù∆¡ ÂØ∫ «È’Ò‰ Ú≈Ò∆ «ÌÒ≥◊È≈ ÈÁ∆ Á∂ ¿∞ÁÓ ÷∂Â «Úº⁄ «ÌÒ≥◊Â≈Ò ‘À ‹Ø «’ «√ºË∂ ÂΩ ”Â∂ Ì≈◊∆Ê∆ Á∆ √‘≈«¬’ «ÌÒ≥◊È≈ «Úº⁄ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈ √’Á∆ ‘ÀÕ ÍΩÛ∆ ◊ÛÚ≈Ò Á∂ ¿∞º⁄ ÷∂Âª «Úº⁄ Á∞◊ÁÂ≈Ò ¡Â∂ Â≈≈’∞≥‚ √«Ê ‘ÈÕ ⁄ÓØÒ∆ Á∂ «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ ÷∂Â «Úº⁄ «Ú«÷¡≈ ±Í’∞≥‚ ¡Â∂ ‘ØÓ’∞≥‚ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÒØ’Í≈Ò ‘∂Ó’∞‚ ≥ , √ÂØÍÊ ≥ Â≈Ò, √∞ÚÁ∆Â≈Ò, «Ï‘∆ Â≈Ò, Ï∂ È ∆ Â≈Ò, «ÚÙ˘Â≈Ò, «Ò≥ ◊ ≈Â≈Ò, ¡≈Ë∆Â≈Ò, ◊∞ ‚ «Ù¡≈ Â≈Ò, ◊Ø ‘ ≈ ¡≈«Á Ó≈«ÂÃ’≈ È«√≥ÿ, Ó«‰ÌºÁ ¡Â∂ «√ºËÂ≈Ò ‘ÈÕ «¬È∑ª Â≈Òª «Úº⁄Ø∫ «ÂÒ؉≈’≈ √ÂØÍ≥Ê Â≈Ò «ÚÙ≈Ò √ÂØ Í ≥ Ê ◊Ò∂ Ù ∆¡ ÷∂   «Úº ⁄ ‘È ¡Â∂ «¬‘ ¡Ò’È≥Á≈ Á≈ √Ø Â≈Ò Ú∆ ‘ÀÕ «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ ’Á∂ ⁄Ø≈Ï≈∆ Á∂ Á∞‘≈¡ Á∆ ÈΩÏ ¡≈ √’Á∆ ‘ÀÕ

104.

’∂Á≈È≈Ê «Úº⁄ ¡≈¬∂ ÍÃÒØ’≈∆ ‘Û∑ ˘ «Ë¡≈È ”⁄ º÷«Á¡ª ÏÁ∆È≈Ê ÂØ∫ ¿∞ºÍ Á∂Ù Á∂ ¡≥«ÂÓ «Í≥‚ Ó≈‰≈ ˘ ÍÃÙ≈√È È∂ ÷≈Ò∆ ’Ú≈ «ÁºÂ≈Õ ¿∞Â’≈Ù∆ «‹Ò∑∂ «Úº ⁄ È«⁄’∂  ≈Â≈Ò, ‚Ø ‚ ∆Â≈Ò, ’ª⁄’≥‚∆ Â≈Ò, «ÏÔ≥Â≈Ò, ’∂Á≈Â≈Ò, Ì‰√Â≈Ò, Ø ‘ ∆√≈‰≈Â≈Ò, ’≈‰≈Â≈Ò, «÷Û≈Â≈Ò, ’≈’̱ √ ≥ ‚ ∆ Â≈Ò, Ò≈Ó≈Â≈Ò, Á∂ Ú √≈Û∆ Â≈Ò, Ó≈√Â≈Ò ¡≈«Á ‘ÈÕ Ù‡’Ø ‰ ≈’≈ ‚Ø‚∆Â≈Ò ¿∞Â’≈Ù∆ Á∆ ¡√∆ ◊≥◊≈ Á≈ √Ø ‘ÀÕ ¡√∆ ◊≥◊≈ È∂ Ï∆Â∂ √≈Ò Ì≈∆ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈¬∆ √∆Õ ∞ÁÍÃÔ≈◊ «‹Ò∑∂ Á∂ Â≈Òª ”⁄ Ó∞÷ º ±Í È≈Ò Á∂Ú∆¡≈ Â≈Ò ¡Â∂ ÏË≈‰∆Â≈Ò ‘ÈÕ «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈, «¬√ √≈Ò Î‡‰ Ú≈Ò≈ ⁄Ø≈Ï≈∆ Â≈Ò Ú∆ ∞Á ÍÃÔ≈◊ «‹Ò∑∂ ”⁄ ‘∆ ‘ÀÕ Òº÷ª ÿÈÓ∆‡ Í≈‰∆ Á∆¡ª fi∆Òª √Ó∞≥Á √Â∑≈ ÂØ∫ A@ ‘˜≈ Î∞º‡ Á∆ ¿∞º⁄≈¬∆ ”Â∂ ¡√∆ ◊≥◊≈ Á∂ ¿∞ÁÓ Ú≈Ò∆ ‚Ø‚∆Â≈Ò fi∆Ò Á∆ ◊«‘≈¬∆ Á≈ ‘∞‰ º ’ «Ú«◊¡≈«È’ ÍÂ≈ È‘∆∫ Òº ◊ √«’¡≈Õ «Á¡≈≈ «◊‚≈≈ Á∂ ¿∞ºÍ ‚Ø‚∆ Â≈Ò Á∆ ‘∆ Â∑ª AF ‘˜≈ Î∞º‡ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞º⁄≈¬∆ ”Â∂ «¬º’ ‘Ø «ÚÙ≈Ò fi∆Ò ‘ÀÕ «¬È∑ª ÁØÚª fi∆Òª «Úº⁄ ‘∆ Òº÷ª ÿÈ Ó∆‡ Í≈‰∆ ‘ÀÕ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ‘∆ ’¬∆ ¤Ø‡∆ fi∆Òª Ú∆ ‘ÈÕ ‹∂’ ’Á∂ «¬È∑ª Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ϺÁÒ Î«‡¡≈ ª Í≈‰∆ Á∂ È≈Ò ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÓÒÏ∂ ÂØ∫ ’¬∆ «Í≥‚ ¡Â∂ ¿∞Â’≈Ù∆ ÂÏ≈‘ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ √≈Ò AIGH «Úº⁄ Ú∆ «¬√ Â∑ª ϺÁÒ Î‡‰ È≈Ò ’ÈØ‚∆¡≈ ◊≈Û «Úº⁄Ø∫ «È’Ò∂ ÓÒÏ∂ È∂ ◊≥◊È≈È∆ «Úº⁄ Ì≈◊∆Ê∆ Á≈ ÍÃÚ≈‘ ¡º· ÿ≥‡∂ º’ Ø’ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬Ê∂ ω∆ fi∆Ò ‡∞‡ º ‰ È≈Ò ¿∞Â’≈Ù∆ ˘ Í≈‰∆ Á∆ ÂÏ≈‘ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈Õ Á√Â≈Ú∂ ‹ ª ¡È∞ √ ≈, Ì≈ Á∂ «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ ÷∂Â ”⁄ AIBF ”⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ◊Ò∂Ù∆¡ fi∆Ò Î‡‰ È≈Ò ‘Û∑ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ ‹≥Ó± ’ÙÓ∆ «Úº⁄ «Ù˙’ ◊Ò∂Ù∆¡ È≈Ò ¡≈¬∆ «¬√ ‘Û∑ Á∆ ÒÍ∂‡ ”⁄ ¡≈ ’∂ ¡Ï∞Á≈È «Í≥‚ √Ó∂ ¡≈Ò∂Á∞¡≈Ò∂ Á≈ D@@ «’ÒØÓ∆‡ Á≈ «¬Ò≈’≈ ÏÏ≈Á ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ‘ÀÁ≈Ï≈Á √«Ê ÈÀÙÈÒ «Ó؇ √∂∫«√≥◊ √À∫‡ Á∂ «Ú«◊¡≈È’ª È∂ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈ √∆ «’ AIHA ¡Â∂ AIHH «Úº⁄ «‘Ó≈⁄Ò ÍÃÁ∂Ù Á∂ ÙΩÈ ◊Àª◊ ◊Ò∂Ù∆¡ È≈Ò Ï‰∆¡ª fi∆Òª ¡⁄≈È’ ÷≈Ò∆ ‘Ø ◊¬∆¡ª √ÈÕ È∂Í≈Ò Á∂ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ √À∫‡ Î≈ «¬≥‡◊Ã∂‡∂‚ Ó≈¿±∫‡∂È «‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡ ÚºÒØ∫ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ”Â∂ ’∆Â∂ ◊¬∂ ’¬∆ ¡«Ë¡ÀȪ È≈Ò «¬‘ ◊ºÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À «’ «‘Ó≈«Ò¡≈ ”⁄ ω ‘∆ ◊Ò∂Ù∆¡ fi∆Òª Á∆ «◊‰Â∆ Â∂‹∆ È≈Ò ÚË∆ ‘ÀÕ ◊ÒØÏÒ Ú≈«Ó≥◊ È≈Ò ◊Ò∂Ù∆¡ Á∂ «ÍÿÒ‰ «Úº⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «‹√ È≈Ò «‘Ó≈«Ò¡≈ Á∂ ¿∞º⁄∂ ÷∂Âª ”⁄ ÈÚ∆¡ª fi∆Òª Á≈ «ÈÓ≈‰ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ÚËÁ≈ Â≈ÍÓ≈È ‘À Ú‹∑≈ ‘∂ÓÚ≥Â∆ È≥ÁÈ Ï‘∞◊∞‰≈ ◊ÛÚ≈Ò ’∂∫Á∆

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

KING OF RESTAURANT PETER DAM 403-560-3638 1. SW Western Sea food Rest. At 14 St. and 15 Ave * Seats 40 * On Block Sale 34,0000/Yr. * Owner Retire * Asking Price $129,000

Bus 403-250-2882 joannadam8@gmail.com

10. Jugo Juice * Asking Price $99,900 * Royalty Fee 10% of Sales * Seating 10 * Sales $320,000/Yr (2010)

OLD S NW Kensignton

2. NW Jugo Juice Prime Location 11. Downtown Western Jugo Juice Kensigton, Good Business, Restaurant & Bar Stady Income, Monthly Sale Location @ 4 Ave and App. 27,000 owner Move Out Town, 4 St SW, 242 Seat + 42 Seat Quick Sale * Asking Price $169.900 Patio. Sale 1080.000/Yr 2013 * Asking Price $250,000/3. SW Restaurant Location at SW Richmond Alliance 12. Mitchell Street Liquor Store Vietnamese Restaurant * Asking Price $265.000 88 Seat. Daily Sale 1500/day * Sales $265,000/Yr (2010) Lots of Parking, Great Potential * Inventory extra cost * Asking Price $29,900/approx $180,000 4. NW Chinese Rest. Medicine Hat AB In Harvest AREA * Seats 30, * Daily Sale $500 13. Five Bay Retail Strip Mall * Asking Price $69,900/* Asking Price $2300.000/* Sales $1,800,000/2010 p. yr 5. SW Sushi Place * Property Tax $ 30,000Yr (2011) Location at 10 St & 11 Ave

C/S

C/S

C/S

Sushi Shop. 10 Seat Daily Sale About $500 * Asking Price $69,000/6. Thai Express * 2 Bus in One Price * Manket Mall, Food Cost * Great Location, Good Bus * Good Deal, * Owner Move out Country * 2 Bus Ask 599,000-OBO

D

SOL

7. SW Tayloring Location @ Mcleod TR and 94 Ave, Alteration Shop Stady Chent Good Income * Ask Price $48.800

D L O S

Sikh Virsa, Calgary

587-888-1908

18. SE Franchise Fast Food Location at DELR Foot MEADOWN, Japanese Fast Foot. 46 Seats, Great Potential Daily Sale 900 * Asking Price $ 119.000

25. Edmonton AB Western & Asia Restaurant 40 Seats, Lots of Equipment & Packing. Low Rent. Income About 150.000/Year * Asking Price $65,000

33. Small Town OIDS AB Land Building and Bus for Sale Building Area App. 4000 Sq.ft. Up Level Have 6 Bedrooms Seat 80. Lots of Equipment * Asking Price $599,900/-

19. NW Beauty Salon Great Location @ 4ST 40 Ave Beauty Salon, Steady Income * Asking Price $29,900

26. Small Town Strathmore AB Western & Chinese Restaurant 270 Seat Plus 80 Seat Patio. Full Licence ok to change to other Cuisine * Asking Price $69,000

20. PONOKA AB Chinese and Western Restaurant. 90 Seats. Yearly Sale Income 400.000/Fully Equipment * Asking Price $99,000/-

27. N.E. Cafe Shop Deer Foot Mall Food Court Cafe Shop in Prime Location. Year Sale $260,000 All Equipment Included Price * Asking Price $59,900

34. Building Land & Bus Excellent Location on 17 AE SE Restaurant Area. Appox 5250 Sq.ft. Land Area Appox 0.75 Acre. Good Bus Price $179.000/-

21. SE Pizza Shop Location @ SE Fairmount DR Good Potential, Daily Sale Appox. 300 Lots of Equipment * Asking Price $33.000

28. S.E. Jugo Juice (Franchise Bus) Jugo Juice Franchise Bus in the of Sunpark Plaza : Only 3 Years old. Lots of Potential, Les of Completion. Easy to run Weekly Sale Approx $4700/wk * Asking Price $199,000/-

D

SOL

Medicine Hat AB

22. Bassano Town. Bus & Building 2 Bus. 2 Buildings in One Price Restaurant About 3000 Sq.ft. Gross Sale $500,000/Year. Coin Laundromat 15. Down Franchise Bus Gross Sale $7200/Yr. Extreme Pita at 9 N.E. All Equipment, and Gulf Canada. Building Bus & Building Daily Sale Appox. 1000/day * Asking Price $499,000 5 Day a Week * Asking Price $139,000 23. DownTown SAEO Requir Shop 16. Downtown Deli Shop In high Rising Building, Location @ 6 Ave 20 Seats Daily Sale. and 8 ST SW Appox 550, 5 Day a Week Good Potential * Asking Price $49,000/Stady Chents * Asking Price $43,000 17. Carmangay AB 14. NE Vietnamese Food Inside Food Court 52 St. and 26 AVE * Daily Sale Approx. 750/* Asking Price $99,900

8. Brooks AB Small Town Chinese Restaurant 200 Sent Gross Income App. $550,000 yr Land Building and Restaurant Good Bus Study Income 1 Hour and 15 Mints Drive Could be Change to outdoor Cuisine * Asking Price 119,000 from Calgary. Small Hotel. Building Area, 6000 Sq.ft. 9. Jugo Juice 50 Seats. Lounge 80 Seats * Asking Price $ 109,000 and 3 VLT. Sale * Royalty Fee 10% of Sales Income 355,000 Year * Seating 10, * Sales * Asking Price $279.000/$240,000/Yr (2010) SW

JOANNA DAM

24. NE Mall Jewellery Shop Location @ Deer Foot Mall New Set Sup New Renovation Good Potential * Asking Price $119.000

105.

29. 4408-17 Ave SE Land, Building & Two Extra Lot

C/S

* Asking Price $1,999,000 * Building Size 10,058 sqft SE

30. NW Western Rest & Lowge @ 16 Ave & 8 SE, Dinning Room 140 Seat, Plus 40 Seats Louge. Income $50.000/Mo.+ 6000/Mo Net Profit From LVT. Lots of Parking Price $299,000/31. NE Mall Beauty Salo Location @ Deer Foot Mall Good Bus, Good Location Stady Chents Current Owner In Bus More than 15 Year * Asking Price $149.000 32. Small Town Nanton AB South Calgary Highway # 2 Restaurant and Building 85 Seats, Best Location in Town, Price Include, Land Building and All Equipment * Asking Price $389.000

D

SOL

35. T & T Liquor * Asking Price $265,000 * Yearly Sales $1,000.000 * Business Hour 10-09pm Sun-Thur 10-11pm Fri-Sat SE

D

SOL

36. SW Downton Office Fast Food Location @ 5 Ave and 5 St. * Daily Sale Approx. 650/* 26 Seat + Common Seat * About 100 Bus 5 Day a Week * Asking Price $ 95,000/37. SE 17 Ave Vietnamese Coffee Shop Plus Pool Hall Bus * Daily Sale Approx. 750/Seat 56, * A. Price $89,900/-

D

SOL

38. SE Spanish Restaurant Location@ 17 AE and 33 St SE, Spanish Restaurant 50 Seats, Steady Income Low Rent. * Sale 99,900 Year 2013. 39. Small Town Strathmore Building and Land for Sale Building Area Approx 4000Sq.ft. Huge of Land on Highway #01 Currently Running Restaurant The Tenant Pay for Every Things * Asking Price 968,000 40. N.E. Vietnamese Rest. Location in Casthridge Area 148 Seats. Gross Sale 550.000. Year 2012. Makeng Money Bus. * Asking Price $279,000

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ì≈Ú ÏÎ Á≈ ’∞ß‚, ÷±‘ ‹ª ÂÒ≈¡Õ «√º÷ «’√∂ ÏÎ ’∞‚ ß ‹ª ÷±‘, ÂÒ≈¡ ¡«Á’ Á≈ Í∞‹≈∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡’≈Ò Í∞÷ 鱧 ’Â≈ Í∞÷ Ó≥ÈÁ≈ ‘ÀÕ ◊∞¡ ± ª-Ì◊ª Á∂ Ó≥È∂ ◊¬∂ «Í¤Ò∂ ‹ÈÓª È≈Ò ‹ª ◊∞± Á∆ Ù‰ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú≈Ò∂ ‹∆ÚÈ È≈Ò Ú∆ «√º÷ª Á≈ ’ج∆ √ÏßË È‘∆∫ ‘À ‹∂ ‘∞Á ß ≈ ª Ì≈¬∆ Ò«‘‰≈ Í«‘Ò∂ Á∂Ú∆¡ª Â∂ Ï≈Ï≈ ¡ÓÁ≈√ Â∆ʪ Á∂ Í∞‹≈∆ √ÈÕ «¬√ ’’∂ «√º÷ Ú∆ Á∂Ú∆¡ª Â∂ Â∆ʪ Á∂ Í∞‹≈∆ ‘∞Á ß ∂ ¡Â∂ ◊∞± ◊zÊ ß √≈«‘Ï «Ú÷∂ Ú∆ Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª, Â∆ʪ Â∂ ¡≥Ë-«ÚÙÚ≈√ª Á∆ ¿∞√« ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘∞Á ß ∆Õ Ì«Ò˙! ◊∞± ◊zÊ ß √≈«‘Ï «Ú÷∂ ª ¡÷ΩÂ∆ Á∂Ú∆Á∂ګ¡ª, Â∆ʪ, ¡ßË«ÚÙÚ≈Ùª ¡Â∂ Ò؇± Ì∂÷∆ √≈˪-√ߪ Á∆ ÌÚ∆∫ «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À-Â∆«Ê ‹≈¿∞∫ ª ‘¿∞∫ ‘¿∞∫ ’Â∂® Íß‚«Â ͱ¤‘∞  Ó≈«¬¡≈ ≈Â∂®1® (385) Â∆«Ê È≈Ú‰ ‹≈¿∞∫ Â∆Ê∞ È≈Ó∞ ‘À® (687) Ì≈¬∆ ◊∞Á≈√ ‹∆ Ú∆ «Ò÷Á∂ ‘È «’√«Â◊∞∞ Â∆Ê ¤«‚ ’À ¡·√«· Â∆Ê È∑≈Ú‰ ‹≈‘∆∫® ÈÁ∆ È ‚∞Ï∂ Â±Ï ß Û∆ Â∆Ê «Ú√ «ÈÚ≈∂ È≈‘∆∫® ¡÷ΩÂ∆ Á∂Ú∆ Á∂Ú Ï≈∂ Ú∆ Î∞Ó≈È ‘À-Á∂Ú∆ Á∂Ú≈ ͱ‹∆¡À Ì≈¬∆ «’¡≈ Ó≈◊¿∞∫ «’¡≈ Á∂«‘® (637) «Î ◊∞± Á∂ «√º÷ «’Ú∂∫ «¬È∑ª Ì∂÷∆ √≈˪, ‹ØÂÙ∆¡ª, Ú«‘Óª ÌÓª, ’Ó’ª‚ª ¡Â∂ ÓÈØ-’Ò«Í Á∂Ú∆-Á∂ګ¡ª ‹ª ¡√Ê≈Ȫ 鱧 Ó≈ÈÂ≈ Á∂ ’∂ ͱ‹ √’Á∂ ‘È? Á∂÷!Ø ¿∞Â≈÷ß‚(Ì≈Â) ”⁄ ¡≈¬∆ ’∞ÁÂ∆ ¡≈¯Â 鱧 ’ج∆ «ÙÚ‹∆ ‹ª Á∂Ú∆-Á∂Ú Á≈ ◊∞º√≈ Áº√ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ’ج∆ ’Óª 鱧 ÁØÙ Á∂ ’∂ «¬È∑ª ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ‹º◊, ‘ÚÈ, ͱ‹≈-Í≈· ’≈’∂ ¡≈ΠÂØ∫ Ï⁄‰ Á∂ √≈ËÈ Áº√ «‘≈ ‘ÀÕ ‹≈ √Ø⁄Ø! Í«‘Ò∂ ’∆Â∂ Ôº◊, ‘ÚÈ, ͱ‹≈-Í≈· ¡Â∂ ÓßÂ-‹ßÂ ª Ï⁄≈ È≈ √º’,∂ ’∆ ‘∞‰ ‘Ø ’∆Â∂ ¡≈¯Â Ï⁄≈ ÒÀ‰◊∂? ÒØÛ Âª ‘∞‰ ∞Û∂ ‹ªÁ∂, ÓÒÚ∂ «Úº⁄ Î√∂ ‘ج,∂ Ì∞÷ º ‰-Ì≈‰∂ ‹÷Ó∆¡ª 鱧 ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ √≈ËÈ Ú ’∂ Ï⁄≈¿∞‰, ¡Â∂ ÓÁÁ ’È Á∆ ‘ÀÕ ‘˜≈ª Ò≈Ùª ◊Ò √Û ’∂ ÏÁϱ Ó≈ ‘∆¡ª ‘È «‹È∑ª ÂØ∫ Ó‘ªÓ≈∆ ÎÀÒ‰ Á≈ ‚ ‘À, 鱧 √√’≈È ‹ª «’√∂ Ú∆ Â∑ª «ÏÒ∂ Ò≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ «√º÷ ÎΩ‹∆¡ª, «√º÷ √ß√Ê≈Úª ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù∆ «√º÷ª È∂ «¬√ √ÏßË «Úº⁄ ‘ßÏÒ≈ Ú∆ Ó≈«¡≈ ‘ÀÕ Ú≈∂-Ú≈∂ ‹≈¬∆¬∂ «ÙÚ √ÀÈ∆¡ª Á∂, ‹Ø «¬√ ”Â∂ «¬Â≈˜ ’ ‘∂ ‘È «’ ‹Á ÓÈ Ú≈Ò∂ «√º÷ È‘∆∫ ‹ª Â∞√∆∫ «‘≥Á± È‘∆∫ ‘Ø Âª Â∞‘≈鱧 √√’≈ ‹ª ÓÁÁ ’È Á≈ ‘º’ È‘∆∫Õ «ÚÁ∂Ù∆ «√º÷ª Á∂ «¬º’ Ú¯Á È∂ ¿∞È∑ª 鱧 ¿∞ºÂ «ÁºÂ≈ «’ ‹Á ¡≈Π‹ª ’ØÍ∆ ¡≈¬∆ √∆ ª ¿∞√ È∂ «‘ßÁ±, «√º÷ª, Ó∞√ÒÓ≈Ȫ, «¬√≈¬∆¡ª ‹ª ‘Ø ’ΩÓª Á∂ ÒØ’ª È±ß Úº÷-Úº÷ ’’∂ Ó≈«¡≈ √∆? ‹∂ È‘∆∫ ª ¡√∆∫ ÓÈ∞º÷Â≈ «Úº⁄ Úß‚∆¡ª «’Ú∂∫ Í≈ √’Á∂ ‘ª? Á∂÷Ø! ◊∞±¡ª Ì◊ª Á∆ «√º«÷¡≈ ¡Â∂ «Ú≈√ Á∆ ÏÁΩÒÂ, «√º÷ª È∂ ˙Ê∂ ‹≈ ’∂ Ú∆ ʪ-ʪ Â∂ Òß◊ Ò≈¬∂ ¡Â∂ ÁÚ≈-Á≈± ’∆Â≈ Í «ÙÚ √À«È’ ‹ª Á∂Ú∆Á∂ګ¡ª ¡Â∂ Óº·ª Á∂ Í∞‹≈∆¡ª È∂ «¬√ ¡≈Π«Úº⁄ ÓÁÁ ª ’∆ ’È∆ √∆ √◊Ø∫ Ó∞«Á¡ª Á∂ ◊«‘‰∂, È◊Á∆ ¡≈«Á Ò≈‘∂ ¡Â∂ ⁄≈‘-Í≈‰∆ Ó«‘≥◊∂ ÂØ∫ Ó«‘≥◊≈ Ú∂⁄ ’∂ Ϋ√¡ª 鱧 ÷±Ï Ò∞º«‡¡≈Õ «‹‘Û∂ «¬√ ¡≈Π”⁄Ø∫ Ï⁄∂ ‹ª Ï⁄≈ Ò¬∂ ◊¬∂, ¿∞È∑ª È∂ Ó∆‚∆¬∂ «Úº⁄ «√º÷ª Á∆ ’∆Â∆ ÒØ’ ÌÒ≈¬∆ √∂Ú≈ 鱧 Ï∞ÒßÁ ¡Ú≈˜ ”⁄ √Ò≈«‘¡≈, «‹√ È±ß Ô±«‡¿±Ï «¬≥‡ÈÀº‡ Ó∆‚∆¬∂ ¡Â∂ ÚÀÏ√≈¬∆‡ª Â∂ Ò≈¬∆Ú Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Ô≈Á º÷Ø «√º÷ª Á≈ √∞Ì≈¡ Áß◊≈’≈∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ Í¿∞Í’≈∆ ‘ÀÕ ‹Á √ßÈ AIHD Sikh Virsa, Calgary

Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ̱◊ÌÙ≈√Â «ÚÌ≈◊ Á∂ Ó≈‘ ‚≈. ¡ÀÓ.Í∆. ¡À√.«ÏÙ‡ ¡È∞√≈, Ú≈Â≈Ú‰ ÂÏÁ∆Ò∆ Â≈ÍÓ≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ Â∂ ‹≥◊Ò Á∆ ÿ≈‡ È≈Ò «˜¡≈Á≈Â fi∆Òª Á∆ ‘Ø∫Á ıÂ∂ ”⁄ ‘ÀÕ «Ú«◊¡≈È’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ◊Ò∂Ù∆¡ª Á∂ ‘∂·ª √«Ê fi∆Òª Á∆ ‘Ø∫Á ˘ ıÂ≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ «‹√ È≈Ò Úº‚∆ ÂÏ≈‘∆ Á∆ ÷ÁÙ≈ ‘ÀÕ ≈‹ Á∆¡ª DB fi∆Òª Á∂ ‡ØÍØÙ∆‡ Á∂ ’≥Í≈¬∆Ò∂ÙÈ ¡«Ë¡À È ¡Â∂ ÓΩ ‹ ± Á ≈ ¡≥ ’ «Û¡ª Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’È ”Â∂ «¬È∑ª fi∆Òª Á∆ √«ÊÂ∆ ¿∞Â≈÷≥‚ Á∂ Í‘≈Û È≈‹∞’ Í≈¬∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¿∞Â≈÷≥‚ «Úº⁄ «¬√ ∆ ÷∂Âª «Úº⁄ ϺÁ ˜ Ò Î‡‰ ¡Â∂ Ó∆ È «÷√’‰ Á∆¡ª Â∑ª «‘Ó≈«Ò¡≈¬∆ ÷∂Âª ”⁄ ϺÁÒ Î‡‰ ÿ‡È≈Úª ¡≈Ó ‘Ø √≈ ◊ ¬∆¡ª ‘ÈÕ Ò AI GG È≈Ò fi∆Òª Á∂ Ï‰È Â∂ «Î ¿∞È∑ª fi∆Òª «Úº⁄ «¬√ Â∑ª Á ∂ ‘≈Á√∂ «Úº⁄ ÂÚ «Ú º ⁄ BE ≈ÿ≈‡ √À Á∂ ·‰ È≈Ò Ì≈∆ ÂÏ≈‘∆ ‘؉ Á∆¡ª «È’ª √Ó∂ DD Ò Ø’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ ¿∞√Á∂ ÿ‡È≈Úª Á≈ Í∞≈‰≈ «¬«Â‘≈√ «‘≈ Ï≈¡Á AIIF «Úº⁄ ÏØ∆È ≈◊ «Úº⁄ AH ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂Õ ‘ÀÕ √≈Ò AHFH «Úº⁄ «Ï‘∆ ÈÁ∆ ”⁄ √≈Ò AIIH Á∂ ¡◊√ «Ú⁄ º ‘∆ Ó≈ÒÍ≈ «Ú⁄ º F@ ÍÃ«Ø ÂÓ≈ ∞’≈Ú‡ ÍÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ fi∆Ò Á∂ Ï∂Á∆ ¡≈«Á Ó≈È√ ØÚ Ô≈Â∆¡ª √Ó ∂ BAI ¡Â∂ ‡∞º‡‰ È≈Ò GC ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ ¿±÷∆Ó· ÷∂Â «Úº⁄ A@A ÒØ’ Ó≈∂ ◊ ¬∂ √ÈÕ Ë≈⁄∞Ò≈ ¿∞√Á∂ Ï≈¡Á «¬√∂ Â∑ª ◊Ω‰≈Â≈Ò Á≈ Á∂ ÷∂ «Í≥‚ «Úº⁄ AB ‹∞Ò≈¬∆ B@@B ˘ ˜Ó∆È «÷√’‰ «ÈÓ≈‰ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ‡∞º«‡¡≈ ’’∂ E ÒØ’ Ó≈ ∂ ◊¬∂ √ÈÕ ‘Û’ ∆ «Úº⁄ √≈Ò B@@@ ª «Î ¡Ò’È≥ Á ≈ ”⁄ ‘Û∑ ¡≈ «Úº⁄ AI, ÿÈ √≈Ò∆ ¡Â∂ ϱÛ≈’ ∂Á≈ «Úº⁄ A@ ¡◊ «◊¡≈Õ «Ï‘∆ fi∆Ò Ïȉ Á∂ Ï≈¡Á B@@B «Úº⁄ √ BH ÒØ’ ¡Â∂ II ÍÙ±, Ï‘Ó «Úº⁄ ϺÁÒ Î‡‰ È≈Ò Â∂˜ ‘Û∑ Â∂ ˜Ó∆È «Úº⁄ AH B@@G ¡Â∂ ‘∂Ó’∞≥‡ «Úº⁄ B@@H «Úº⁄ AA Ò «÷√’‰ Á∆¡ª Òº◊Ì◊ C@ ÿ‡È≈Úª ◊¬∂ √È Ø’ Ó≈∂ Õ Ï±Û≈’∂Á≈ Á∆  Ã≈√Á∆ «Úº⁄ «Í≥‚ Ú ”⁄ √À∫’Û∂ ÒØ’ Ó≈∂ ‹≈ ⁄∞º’∂ ‘ÈÕ BB ÿ ≈√∆¡ª Á∂ ≈‡ Ú«‘‰ È≈Ò ÒØ’ Ò≥Ï∂ √Ó∂∫ º’ AI √Â≥Ï AHH@ ˘ ÈÀÈ∆Â≈Ò ”⁄ Â√ ؇∆ Ò¬∆ ◊¬∂Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò ª Ù∂ Á≈ ‚ª‚≈ È≈Ò ˜Ó∆È «÷√’‰ E@ AIGI «Úº⁄ ’Ø∫Ê≈ «Í≥‚ «Úº⁄ ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √È Õ ’’∂ AEA ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ ‘∞‰ Ú∆ ÈÀÈ∆Â≈Ò fi∆Ò ˘ ıÂ≈ Áº«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ

ÂÏ≈‘∆ Á≈ «√Ò«√Ò≈

Á∂ ÁΩ «Úº⁄ Ì≈ «Úº⁄ ’ÂÒ∂¡≈Ó ‘Ø«¬¡≈ ª «√º÷ª È∂ Íß‹≈Ï «Úº⁄ Ì∆Ûª ”Â∂ ‘ÓÒ∂ È‘∆∫ ’∆Â∂ Í Ï≈’∆ Ì≈ «Úº⁄ ‘˜≈ª «√º÷ª 鱧 «‘ßÁ± Áß◊≈’≈∆¡ª È∂ Ó≈«¡≈, ’∞º«‡¡≈, ◊Òª «Úº⁄ ‡≈«¬ Í≈ ’∂ √≈«Û¡≈ ¡Â∂ ÿ-ÿ≈‡ Ò∞º‡ ’∂ Ú∆ ÂÏ≈‘ ’ «ÁºÂ∂ √ÈÕ ¡º‹ Ú∆ √’≈ ‹∂ Ì≈Â È±ß Ï⁄≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞Á ß ∆ ‘À ª ¿∞‘ «ÙÚ√ÀÈ≈ Ú◊∂ ‘Ø Ú∆ ‘º∞Ò∑ÛÏ≈˜, ’º‡ÛÚ≈Á∆ ‹È±È ß ∆¡ª 鱧 ÎΩ∆ ÈºÊ Í≈Ú∂Õ Ì≈ ϑ∞ ÏØÒ∆¡ª, Ï‘∞ Ó‹∑Ϫ ¡Â∂ ’ΩÓª Á≈ Á∂Ù ‘À, «¬ºÊ∂ «’√∂ «¬º’ «Î’∂ 鱧 Á±«‹¡ª È≈Ò Ëº’≈ ‹ª ȯ ȑ∆∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ¡Â∂ Ȫ ‘∆ √’≈ª 鱧 ¡«‹‘∆ «¬˜≈˜Â Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ ÓÈ∞÷ º Â≈ «ÚØË∆ Áß◊≈’≈∆ ¡Â∂ Ò∞‡«∂ ¡ª È±ß Âª √ı ÂØ∫ √ı √˜≈Úª Á∂ ’∂ ‘∆ «√ºË∂ √Â∂ Í≈¿∞‰ Á≈ √Ï’ «√÷≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ Á≈√ ÚºÒ∫Ø «¬’Ú∆∫ √Á∆ «Úº⁄ ◊∞‹ ‘∆, ‹ÈÂ≈ 鱧 ÁÁ Ì∆ ¡Í∆Ò ‘À «’ ¡≈͉≈ Ì«Úº÷ ¡≈Í ÏÈ≈¿∞‰≈ «√º÷ØÕ «Úº«Á¡≈, Í¿∞Í’≈ ¡Â∂ «’ ’Ó≈¬∆ Á∆ ’Á ’ØÕ «√¯ ÍzÓ≈ÂÓª 鱧 ‘∆ ¡ßÂ‹≈Ó∆ √ÓfiØ, «Ú«◊¡≈È’ ’≈„ª ÂØ∫ ⁄ß◊∂ ’ßÓ ÒÀ ’∂ Î≈«¬Á∂ ¿∞·≈˙, ’∞ÁÂ∆ √Ø«Ó¡ª 鱧 ÈÙ‡ Ȫ ’Ø, ⁄ß◊∂ «’Á≈ Ú≈Ò∂ Ò∆‚ ⁄∞‰Ø, ÒØÛÚßÁª Á∆ ÓÁÁ ’ØÕ Á∂Ù ¡Â∂ ÓÈ∞º÷Â≈ Á∆ Âº’∆ Ò¬∆ ⁄ß◊∂⁄ß ◊ ∂ √≈«¬ß √ Á≈È, «Ú«◊¡≈È∆, «¬ß ‹ ∆È∆¡, ‚≈’‡, ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ √≈¿± ËÓ Íz⁄≈’ ÍÀÁ≈ ’ØÕ ‹≈ √Ø⁄Ø! «¬º’ ºÏ ‘∆ √≈鱧 √Ì È±ß ÍÀÁ≈ ’È, Í≈Ò‰ Â∂ Ó≈È Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ¿∞√∂ Á∂ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂ Ϻ⁄∂-Ϻ⁄∆¡ª ‘ª ª «Î ¡≈Í√ «Úº⁄ Ó˜‘Ϫ ¡Â∂ ‹≈ª-Í≈ª Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ «’¿∞∫ Úß‚∆¡ª Í≈¬∆ «ÎÁ∂ 106.

‘ª? Ì«Ò˙! «¬‘ √Ì Úß‚∆¡ª ⁄≈ÒÏ≈‹ Ë≈«Ó’ ¡Â∂ ≈‹È∆Â’ Ò∆‚ª Á∆¡ª Í≈¬∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È È±ß Ó∂‡ «Á˙Õ «¬º’ Ï◊∆⁄∂ Á∂ ß◊-Ïß◊∂ Î∞ºÒª Úª◊ √Á≈ «÷Û∂ ‘Ø ¡Â∂ ÷∞Ùϱ¡ª Úß‚ØÕ ¡÷ΩÂ∆ ËÓ∆¡ª Á∂ ÌÓ‹≈Ò Á∂ ⁄∞ß◊Ò «Úº⁄Ø∫ Ï≈‘ «È’ÒØ Â∂ ÷∞Á ¡≈Í √º⁄∂ ËÓ∆ «¬È√≈È Ï‰ ’∂ ‹∆˙ ¡Â∂ Á∞«‹¡ª 鱧 «‹¿∞‰ «Á˙Õ ≈‹È∆Â’ ¡Â∂ ËÓ∆ ·º◊ª ÂØ∫ ‘ ‘∆Ò∂, ‘ Ú∂Ò∂ ¡Â∂ ‘ ʪ Ï⁄ ’∂ ‘ØÕ ËÓ ◊zÊ ß ª Á∆ «√¯ ͱ‹≈-Í≈· ’È Á∆ Ï‹≈¬∂ ¿∞È∑ª «Úº⁄ «Ò÷∂ ⁄ß◊∂ ¿∞ÍÁ∂Ù Ë≈È ’’∂ ‹∆ÚÈ ‹∆˙Õ √≥◊ª 鱧 ¡‹Ø¬∆ ‘À «’-¬∂’∞ «ÍÂ≈ ¬∂’√ ’∂ ‘Ó Ï≈«’ ± Ó∂≈ ◊∞ ‘≈¬∆® (611) Á∂ «√˪ Â∂ Í«‘≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ Úß‚∆¡ª Í≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ·º◊ª ¡Â∂ ÓÈ∞÷ º Â≈ Á∂ Á∞ÙÓ‰ Ì∂÷∆ √≈˪, ¡÷ΩÂ∆ Ïz‘Ó«◊¡≈È∆¡ª, ‹ØÂÙ∆¡ª ¡Â∂ ª«Âz’ª ’ØÒ ‹≈‰≈ ÏßÁ ’ØÕ ¡«‹‘∆ «’√∂ Ú∆ ¡≈ΠÚ∂Ò∂ Í≈‡∆Ï≈˜∆ «Úº⁄ Á±«‹¡ª Á∆¡ª ͺ◊ª Ȫ Ò≈‘Ø √◊Ø∫ ÙªÂ∆ Â∂ ·∑ßÓ∂ È≈Ò «ÓÒ‹∞Ò ’∂ ÒØÛÚßÁª Á∆ √∂Ú≈ ’ØÕ ÷±È Í√∆È∂ Á∆ ’Ó≈¬∆ «¬È∑ª ‘º‡∂-’º‡∂ ‚∂∂Á≈ √≈˪, ‹ØÂÙ∆¡ª, ¡÷ΩÂ∆ Ïz‘Ó «◊¡≈È∆ √ߪ ¡Â∂ ª«Âz’ª 鱧 ¡ßÈÚ ∂ ≈‘ Ȫ Ò∞‡ º ≈˙Õ ¡≈ı ”Â∂ ’Â≈ Í≈√ ¡Á≈√ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ ¡≈Π«Úº⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ Í«Ú≈ª Á∂ Ú≈√ª ¡Â∂ √ÏßË∆¡ª 鱧 Ì≈‰≈ Ó≥ȉ Á≈ ÏÒ Ï÷Ù∂, ˜÷Ó∆ ¤∂Â∆ ·∆’ ‘؉, «Ú¤Û∂ «ÓÒ‰, ¿∞‹Û∂ Ó∞Û √∞÷∆ Ú√‰, Ó∞Û ¡«‹‘∆¡ª ¡≈¯Âª È≈ ¡≈¿∞‰, √’≈ª Â∂ √Ó≈‹ √∂Ú∆ √ß√Ê≈Úª √∞«‘Á ‘Ø ’∂ ‹ÈÂ≈ Á∆ √∂Ú≈ ’È ¡Â∂ √Ï Á≈ ÌÒ≈ Ó≥◊‰-È≈È’ È≈Ó ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ Â∂∂ Ì≈‰∂ √Ï Á≈ ÌÒ≈® (¡Á≈√) (√Ó≈ÍÂ) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

(√¯≈ E Á≈ Ï≈’∆) «ÁÈ ≈ ÍØÈ «¯ÒÓª Á≈ ÙΩ∫’ √≈¬∆Ï √À’√ Á∆ ¡≈Á Á≈ √≥’∂ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ¡ÙÒ∆Ò √Óº◊∆ Ò¬∆ ÿ≥«‡¡ªÏºË∆ ÏÏ≈Á ’Á∂ ‘ÈÕ ’¬∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ ª «¬√ È≈Ò √À’√ ‹∆ÚÈ Ú∆ ÍÃÌ≈«Ú ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ «¬≥‡ÈÀº‡ ”Â∂ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª Á∂÷Á∂ ‘È «‹È∑ª Ò¬∆ ¿∞È∑≈ ˘ Úº÷∂ ÂΩ ”Â∂ ÍÀ√∂ Á∂‰ Á∆ ˜± ȑ∆∫ ÍÀ∫Á∆Õ «˜¡≈Á≈Â Ì≈Â∆ «ÚÁ∂ Ù ∆ ÍØ  È «¯ÒÓª ˘ Í√≥ Á ’Á∂ ‘ÈÕ ’∞ º fi ¡«‹‘∂ Ú∆ ‘È ‹Ø Á∂ √ ∆ ÍØ  È «¯ÒÓª Á∂ ÷ ‰ Á∂ ¡≈Á∆ ‘ÈÕ «¬‘Ø Ú‹∑ ≈ ‘À «’ «¬≥ ‡ ÈÀ º‡ ”Â∂ Á∂ √ ∆ ÍØ  È «¯ÒÓª Á∆¡ª Úº÷∆¡ª ÚÀÏ√≈¬∆‡ «Â¡≈ ‘؉ Òº◊∆¡ª ‘ÈÕ ‘∞ ‰ º ’ «˜¡≈Á≈Â Á∂ √ ∆ ÍØ  È «¯ÒÓª ⁄Ø  ∆ «¤Í∂ ωÁ∆¡ª √È «‹È∑ ª Á∆ ÎØ ‡ Ø ◊ à ≈ Î∆ ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ ’∞ ¡ ≈«Ò‡∆ ⁄≥ ◊ ∆ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∆ √∆Õ ‘∞ ‰ Ì≈Â∆ Ó± Ò Á∂ ÒÛ’∂ - ÒÛ’∆¡ª ˘ ÒÀ ’∂ «ÚÁ∂ Ù ª «Úº ⁄ ÍØ  È «¯ÒÓª Ï‰È Òº ◊ ∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ ª ˘ √∆.‚∆. ¡Â∂ «¬≥ ‡ ÈÀ º ‡ Á∂ ˜∆¬∂ Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª Á∂ Ò¬∆ ÁÙ’ª ˘ «˜¡≈Á≈ ÍÀ √ ∂ ÷⁄ ’È∂ ÍÀ ∫ Á∂ ‘ÈÕ

√Ú∂ «Ú÷≈¿∞∫ÁÀ Â√Ú∆

ÈÀ ‡ ÏÀ ∫ «’≥ ◊ Á∂ Ù∞  ± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬√ Á≈ Ì∞ ◊ Â≈È ’È≈ ¡≈√≈È ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ «¬È∑ ª «¯ÒÓª Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ Á∆Ú≈È≈ ¡º ‹ ÈΩ ‹ Ú≈È ÂÏ’≈ ‘À Õ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ D@ Á∂ Ï≈¡Á Á∆ ¿∞ Ó  Á∂ ÒØ ’ Ú∆ ÍØ  È «¯ÒÓª Á≈ ͱ  ≈ Ó˜≈ ÒÀ ∫ Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∂ ‘∆ È‘∆∫, ÒÛ’∆¡ª Ú∆ «¬È∑ ª ˘ ÷± Ï Á∂ ÷ Á∆¡ª ‘ÈÕ Ì≈ «Úº ⁄ √À ’ √ ˘ ÒÀ ’∂ «˜¡≈Á≈ √’≈∆ √Ú∂ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∂ Õ Í«Ú≈ ’«Ò¡≈‰ Á¯Â Úº Ò Ø ∫ ÈÀ Ù ÈÒ «¬≥ √ ‡∆«⁄¿± ‡ ¡Â∂ Í≈Í∞Ò∂ÙÈ √≈«¬≥√, Ó∞≥Ϭ∆ Á∂ ÚºÒØ∫ “Ô±Ê «¬È «¬≥ ‚ ∆¡≈ «√⁄∞ ¬ ∂ Ù È ¡À ∫ ‚ È∆‚” «Úº ⁄ Á∂ Ù Á∂ √Ì ÂØ ∫ ◊∆Ï ¡Â∂ ͤÛ∂ ’‘∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «Ï‘≈ ÍÃÁ∂Ù Ï≈∂ «ÁºÂ∆ ‹≈‰’≈∆ ’≈Î∆ ‘À≈È ’ Á∂‰ Ú≈Ò∆ ‘À Õ «¬√ È≈Ò «√¯ «Ï‘≈ Á∂ ‘∆ È‘∆∫, ͱ  ∂ Á∂ Ù Á∂ ÏÁÒÁ∂ Ó≈‘Ω Ò ”Â∂ ⁄≈ȉ≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À Õ «¬‘ √Ú∂ AE ÂØ ∫ BF √≈Ò Á∂ ÈΩ ‹ Ú≈Ȫ ”Â∂ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ √Ú∂ «Úº ⁄ Áº « √¡≈ «◊¡≈ «’ F ¯∆√Á∆ ÒÛ’∆¡ª ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂÷‰ Á≈ ÙΩ∫’ º÷Á∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞ Ê ∂ ‘∆ CH ¯∆√Á∆ Ù≈Á∆Ù∞ Á ≈ ÒÛ’∂ ¡Â∂ H ¯∆√Á∆ ÒÛ’∆¡ª ÍØÈ «¯ÒÓª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ÈÕ «Í≥ ‚ ¡Â∂ Ù«‘ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ‹ÁØ ∫ «¬√ Á≈ ¡«Ë¡À È ’∆Â≈ «◊¡≈ ª ÍÂ≈ ⁄º « Ò¡≈ «’ Ù«‘ª Á∂ CE ¯∆√Á∆ ¡Â∂ «Í≥ ‚ Á∂ BF ¯∆√Á∆ ÈΩ‹Ú≈È ÍØ  È «¯ÒÓª Á∂ ÷ Á∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∂ «‹º Ê ∂ Ù≈Á∆ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª Á∂ È≈Ò ÍØ  È

Sikh Virsa, Calgary

«ÚÁ∂Ùª ”⁄ ÍØÈ «¯ÒÓ

Ó∞≥Ϭ∆ «Úº⁄ ⁄Ø∆ «¤Í∂ ÍØÈ «¯ÒÓ Ï‰≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆ «ÈÓ≈Â≈Úª Ò¬∆ ‘∞‰ «ÚÁ∂Ùª «Úº⁄ «¬‘ ’≥Ó ’È≈ ¡≈√≈È ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬º’ ¡«‹‘∂ ‘∆ «ÈÓ≈Â≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÍØÈ «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≥Ó ’È È≈Ò Á∂√∆ ÒÛ’∆¡ª ˘ ’ج∆ ÍÑ∂˜ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ’∞ºfi Ù≈Á∆Ù∞Á≈ ÒÛ’∆¡ª Ú∆ «¬√ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ Á∂Ù Á∂ ÂÓ≈Ó «‘º«√¡ª ÂØ∫ Ó∞≥Ϭ∆ «Úº⁄ ’≥Ó Á∆ Ì≈Ò «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ’∞ºfi ÒÛ’∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≥Ó ’’∂ ÍÀ√∂ ’Ó≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ √≥È∆ «Ò˙È Á∂ Ï≈¡Á «¬È∑ª ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ «¬È∑ª ˘ Ú∆ √ÈÓ≈È Á∆ Ș È≈Ò Á∂÷ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÒÛ’∆¡ª «ÚÁ∂Ùª «Úº⁄ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆ Ù±«‡≥◊ ˘ Í«‘Ò «Á≥Á∆¡ª ‘ÈÕ Á∂√∆ ÍØÈ «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≈Ò ◊Ò ¡Â∂ Ú∂ÙÚ≈Úª Ú∆ ’≥Ó ’È ˘ «Â¡≈ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª «Úº⁄Ø∫ «˜¡≈Á≈Â ˘ ¡≈͉≈ «⁄‘≈ «Á÷≈¿∞‰ È≈Ò ’ج∆ «¬Â≈˜ Ú∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ Á∂√∆ ÍØÈ «¯ÒÓª ÚË∆¡≈ Â∆’∂ È≈Ò Ï‰ ’∂ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ ¡≈͉∂ Á∂Ù «Úº⁄ ¡≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª Á≈ Úº‚≈ ÷∂Â ÏÀ∫’ª’ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ Á∂√∆ ÒÛ’∆¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ÍØÈ «¯ÒÓª «Â¡≈ ‘Ø ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª ÒÛ’∆¡ª ˘ «√¯ Ù±«‡≥◊ Ò¬∆ ‘∆ ÏÀ∫’ª’ «Ò¡ªÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª Á∆ Ì≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈«’√Â≈È, ¡Ï Á∂√ª ¡Â∂ È∂Í≈Ò «Úº⁄ Úº‚∆ Ó≥◊ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÒÛ’∆¡ª «Úº⁄ Úº‚∆ «◊‰Â∆ ¿∞È∑ª Á∆ ‘À ‹Ø ’∞ºfi √≈Ò Í«‘Òª º’ Ó∞≥Ϭ∆ «Úº⁄ Ï≈ ‚ª√ Á∂ ±Í «Úº⁄ ’≥Ó ’Á∆¡ª √ÈÕ Ó∞≥Ϭ∆ «Úº⁄ Ï≈ ‚ª√ ’ÒºÏ Ï≥Á ‘؉ Á∂ Ï≈¡Á ؘ∆ ؇∆ Á∂ Ò¬∆ «¬È∑ª Ï≈ ‚ª√ª È∂ ÍØÈ «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≥Ó ’È≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ «¬È∑ª ˘ ÍÀ√≈ Ú∆ «˜¡≈Á≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ «’√∂ Â∑ª È≈Ò Í∞«Ò√ Á≈ ıÂ≈ Ú∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÒÛ’∆¡ª ˘ ÒÀ ’∂ Í«‘Òª «¬º’ ’‘≈‰∆ «Â¡≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ÈÚ∆∫ ÈÚ∂Ò∆ Á∞Ò‘È ¡Â∂ Ì≈Â∆ ÒÛ’∆¡ª Á∆ √∞‘≈◊≈ Â∂ ‘È∆Ó±È ˘ ÒÀ ’∂ ’‘≈‰∆¡ª ωÁ∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’∞ºfi «¯ÒÓª ¡«‹‘∆¡ª Ú∆ ‘∞≥Á∆¡ª ‘È ‹Ø ¡≥◊∂˜∆ ‹ª ÎÀ∫⁄ Ì≈Ù≈ «Úº⁄ Ó±Ò ±Í È≈Ò Ï‰∆ ‘∞≥Á∆¡ª ‘È Í ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂ √ΩÁ≈◊ ¿∞È∑ª ˘ Á∂√∆ Ì≈Ù≈Úª «Úº⁄ ‚ºÏ ’’∂ Ú∂⁄Á∂ ‘ÈÕ ⁄∂Ȭ∆, ’È≈‡’ ¡Â∂ ◊∞‹≈ «Úº⁄ √À’√ √∆.‚∆. Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ ¡’√ ’«‘≥Á∂ «ÓÒ ‹ªÁ∂ ‘È «’ «‘≥Á∆, Â≈«ÓÒ ‹ª ÓºÒ± ‹Ø ⁄≈‘∆¬∂ «ÓÒ∂◊≈Õ ’∞ºfi «¯ÒÓª «Úº⁄ Á∂√∆ ÒÛ’∆¡ª ‹ª Ì≈Â∆ ‹Ø«Û¡ª ˘ √À’√ ’Á∂

107.

«Á÷≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «‹√ «Úº⁄ ÏÒ≈Â’≈ Á∆ ‘ºÁ º’ ˜ÏÁ√Â∆ ‘∞≥Á∆ ‘À Í «¬È∑ª ˘ Í«‘⁄≈ȉ≈ Ï∂‘ºÁ Ó∞Ù«’Ò ‘∞≥Á≈ ‘À «’¿∞∫«’ «¬È∑ª Á∆ Ù±«‡≥◊ ’∞ºfi ¡«‹‘∆ ‘∞≥Á∆ ‘À «’ ÒÛ’∆¡ª Á∆ «√ºË∆ Í«‘⁄≈‰ ’È≈ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡Ï Á∂Ùª «Úº⁄ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆ Ù±«‡≥◊ ÌÒ∂ ‘∆ È≈ ‘∞≥Á∆ ‘ØÚ∂ Í ¿∞ºÊ∂ Ú∆ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆ Ó≥◊ Ï‘∞ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ÒØ’ ÍØÈ «¯ÒÓª ÷∆Á‰ Ò¬∆ ÍÀ√≈ Ú∆ ÷⁄ ’Á∂ ‘ÈÕ ’∞≥Ú≈≈ÍÈ Ì≥◊ ‘∞≥Á∆ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆ Ó≥◊ ¡Ï Á∂Ùª «Úº⁄ «˜¡≈Á≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ È≈Ò Ú≈«¬ÒÀ∫‡ √À’√ ÓÂÒÏ √À’√ Á∂ Á±√∂ Ú«‘Ù∆ Â∆’∂ Ú∆ «Á÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª «¯ÒÓª Á∂÷‰ Á≈ ÙΩ∫’ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ ¡Ï Á∂Ù Á∆¡ª ¡Ωª Á∂ «’Á≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ò¬∆ Ú∆ Ì≈Â∆ ÒÛ’∆¡ª Á≈ √‘≈≈ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ˘ Ó∂’¡ºÍ Â∂ ’ºÍ«Û¡ª È≈Ò ¡Ï Á∂Ù Á∆¡ª ¡Ωª Á≈ Ò∞º’ Ú∆ Á∂‰ Á≈ ͱ≈ ÔÂÈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ì≈Â∆ ÒÛ’∆¡ª ‡±«√‡ Ú∆˜≈ ÒÀ ’∂ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞Ê∂ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆ Ù±«‡≥◊ ’’∂ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ È≈Ò ‘∆ È≈Ò ÍØÈ ÚÒ‚ «Úº⁄ «¬º’ ‘Ø ÈÚ∆∫ ’À‡∂◊∆ Í≈ͱÒ ‘Ø ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ ’À‡∂◊∆ Á≈ È≈Ó ‘À ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. √’À∫‚Ò «‹√˘ Á∂√∆ Ì≈Ù≈ «Úº⁄ “√À’√ ’ª‚” Ú∆ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ √À’√ ’ª‚ «Úº⁄ «˜¡≈Á≈Â ‹≈‰∆ Í«‘⁄≈‰∆ ‘√Â∆¡ª Á∂ Ù≈«ÓÒ ‘؉ È≈Ò ÍØÈ ÚÒ‚ «Úº⁄ «¬È∑ª Á∆ ’∆ÓÂ ÚºË ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ Ì≥Ú∆ Á∂Ú∆ Á∆ √À’√ √∆.‚∆., √Ú≈Ó∆ «Èº«Â¡≈È≥Á ¡Â∂ ¡ÀÈ.‚∆. «ÂÚ≈∆ Á∂ √À’√ √’À∫‚Ò ÂØ∫ ’Ω‰ Ú≈«’Î È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∆¡ª ’∞ºfi ÓÙ‘± ‘√Â∆¡ª Á∂ ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. ’≈Î∆ √∞÷∆¡ª χØÁ∂ ‘È ¡Â∂ ÷±Ï ⁄≈¡ È≈Ò Á∞È∆¡≈ Ì «Úº⁄ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Ù≈«‘Á-’∆È≈ Á≈ ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. ª ¡ıÏ≈ª Á∂ Î≥‡ Í∂‹ Á∆ ıÏ Ï«‰¡≈Õ ¿∞√∂ Â∑ª ∆¡≈ √∂È-¡√«Ó ͇∂Ò, ÎÁ∆È ÷≈È, ’Ø«¬È≈ «ÓÂ≈ Â∂ “‹º√∆ ‹À√∆ ’ج∆ È‘∆∫∫” Î∂Ó ÓØÈ≈ «√≥ÿ Á≈ ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. «¬≥‡ÈÀº‡ ”Â∂ ÷±Ï ÎØ«Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¡Ò √À’√ √’À∫‚Ò Á∆ Ï≈˜≈ «Úº⁄ ÚËÁ∆ Ó≥◊ Á∂÷ ’∂ ÍØÈ Ó≈’∆‡ ¡º‹-’ºÒ∑ √À’√ ’ª‚ ¡Â∂ «¡Ò ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. ’«Ò’ Á∂ Ȫ¡ È≈Ò Î˜∆ ÍØÈ «¯ÒÓª Ú∆ ËÛºÒ∂ È≈Ò Ú∂⁄ ‘∂ ‘ÈÕ «¬≥‡ÈÀº‡ ”Â∂ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂ √‘≈∂ ‘ Â∑ª Á∂ Á±√∂ √À’√ Á∂ ¿∞ÂÍ≈Á Ú∂⁄‰ Á≈ √‘≈≈ Ú∆ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ò¬∆ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∆¡ª √≈¬∆‡ª √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ √‘≈≈ ω ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª √À’√∆ «¬Ù«Â‘≈ª «Úº⁄ Í∞Ù Á∂ «Ò≥◊ ˘ Ò≥Ï≈ ¡Â∂ Ó؇≈ ’È Ò¬∆ ÁÚ≈¬∆, √À’√∆ ◊ºÒÏ≈ ’È Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Á≈ ÍÃ⁄≈, ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂ ’∞ºfi √∆È «Á÷≈ ’∂ ͱ∆ «¯ÒÓª Ú∂⁄‰ Á≈ ’≥Ó ¡Â∂ √À’√∆ «÷‚Ω‰∂ Ú∂⁄‰ Á≈ ’≥Ó Ï‘∞ ‘≥∞Á≈ ‘ÀÕ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«¯ÒÓª Á∂ ÷ ‰ Á∆ Ù∞  ± ¡ ≈ ’Á∂ ‘È ¿∞Ê∂ ‘∆ ÒÛ’∆¡ª Ù≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÂ∆¡ª Á∆ Í«‘Ò ”Â∂ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂÷Á∆¡ª ‘ÈÕ Ù≈Á∆Ù∞Á≈ ÒÛ’∆¡ª È∂ √Ú∂ «Úº⁄ Áº«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª Á∂ ÍÂ∆ ¿∞È∑ª ˘ ÍØÈ «¯ÒÓª √À’√ «Úº⁄ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’È Ò¬∆ «Á÷≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬º’ √Ú∂ ÂØ∫ ÍÂ≈ ⁄º«Ò¡≈ ‘À «’ «Í≥‚ Á∂ AG ¯∆√Á∆ ¡Â∂ Ù«‘ª «Úº⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ A@ ¯∆√Á∆ ÒÛ’∂ Ù≈Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª √À’√ Á≈ ¡È∞ÌÚ ÒÀ ⁄∞º’∂ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «Í≥‚ «Úº⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆¡ª D ¯∆√Á∆ ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ Ù«‘ª «Úº⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆¡ª B ¯∆√Á∆ ÒÛ’∆¡ª Ù≈Á∆ ÂØ∫ Í«‘Òª √À’√ Á≈ ¡È∞ÌÚ ’ ⁄∞º’∆ ‘∞≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄

’¬∆ ÓØÏ≈«¬Ò Á∞’≈È ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÍØÈ È≈Ò Â◊Û∆ ’Ó≈¬∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ «˜¡≈Á≈Â ÈΩ‹Ú≈È ◊Ã≈‘’ª ˘ ÍØÈ Á∆ ÈÚ∆∫ √Óº◊∆ «Á÷≈ ’∂ Ò∞Ì≈¿∞∫Á∂ ‘È «Î A@@ ÂØ∫ BE@ ∞ͬ∂ º’ «Úº⁄ B@-C@ «Ó≥‡ Á∆ ÍØÈ «¯ÒÓ ¿∞È∑ª Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ”Â∂ ‡Ãª√Î ’ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞‘ «¬≥‡ÈÀº‡ Á∂ ˜∆¬∂ Ó∞¯Â ¿∞ÍÒºÏË ‘؉ Ú≈Ò∆ ÍØÈ «¯ÒÓª ˘ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’’∂ ‘≈‚ «‚√’ «Úº⁄ √∂Ú ’’∂ «¬√ Ó∞È≈Î∂ Ì∂ Ë≥Á∂ ˘ ¡≥˜≈Ó «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «‹È∑ª ÒØ’ª ’ØÒ ’≥«Í¿±‡ ‹ª ÒÀ͇≈Í «‹‘∂ Ó«‘≥◊∂ √≈ËÈ È‘∆∫ ‘È ¿∞È∑≈ Ò¬∆ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ⁄≥◊≈ √≈ËÈ Ï‰ «◊¡≈ ‘ÀÕ «‹È∑ ª ÒØ ’ ª Á∂ ÓØ Ï ≈«¬Ò «Úº ⁄ «¬≥ ‡ ÈÀ ‡

⁄«⁄ ¡ÀÓ. ¡ÀÓ. ¡À√. J ’∆È≈ -Ù≈«‘Á «¬º’ Á±√∂ ˘ «ÒÍ-«’√ ’Á∂ Ù≈«‘Á ’∆È≈ Á≈ «¬‘ ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√. ¡ıÏ≈ª Á∂ Î≥‡ Í∂‹ ”Â∂ ¤≈«Í¡≈ √∆Õ J ¡Ù«ÓÂ-∆¡≈ √∂È ∆¡≈ √∂È ¡Â∂ ¡√«Ó ͇∂Ò Á∆ √À’√ ’«ÒÍ ÍØÈ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Á∂÷∆ ◊¬∆Õ J ÓØÈ≈ «√≥ÿ Ú∆‚∆˙ «Úº⁄ È◊È «Á÷∆ ÓØÈ≈ «√≥ÿ, Ï≈¡Á «Úº⁄ Í∞«Ò√ È∂ ’«ÒºÍ ˘ Î˜∆ Áº«√¡≈Õ J √Ú≈Ó∆ «Èº«Â¡≈È≥Á √’±Ò∆ Ϻ⁄∂ Ú∆ «Íº¤∂ È‘∆∫ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ «ÁȪ ”⁄ «ÁºÒ∆ Á∂ Ï≈’∆ √’±Òª «Úº⁄ A@@@ Ϻ«⁄¡ª «Úº⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ √Ú∂ Áº√Á≈ ‘À «’ DG ¯∆√Á∆ ÒÛ’∂ ¡Â∂ BI ¯∆√Á∆ ÒÛ’∆¡ª «ÈÔ«Ó ÂΩ ”Â∂ ÍØÈ √≈¬∆‡ Á∂÷Á∂ ‘ÈÕ «Í≥‚ ‘ØÚ∂ ‹ª Ù«‘, ÍØÈ «¯ÒÓª Á≈ ÍÃ⁄ÒÈ ÚË≈¿∞‰ «Úº⁄ ÓØÏ≈¬∆Ò ÎØÈ Á∆ √Ì ÂØ∫ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ‘∆ ‘ÀÕ ÓØÏ≈«¬Ò ”Â∂ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª ÒØ‚ ’È Á≈ Úº÷≈ ’≈ØÏ≈ ⁄ºÒ «Í¡≈ ‘ÀÕ ¡≈¬∆.¡ÀÓ.¡≈.Ï∆. Á∂ B@AA Á∂ √Ú∂÷‰ Á∆ «ÍØ‡ Ó≥È∆¬∂ ª ÍÂ≈ ⁄ºÒÁ≈ ‘À «’ Ì≈ «Úº⁄ ‘ E «Úº⁄Ø∫ A ÓØÏ≈«¬Ò ¿∞ÍÌØ◊Â≈ C‹∆ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ÎØÈ ”Â∂ ¡ÙÒ∆Ò √Óº◊∆ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ AE@@ ÂØ∫ B ‘˜≈ ∞ͬ∂ Á∆ ’∆Ó «Úº⁄ ¡«‹‘∂ ÓØÏ≈«¬Ò Ï≈˜≈ «Úº⁄ ¡≈ ◊¬∂ ‘È «‹È∑ª ”⁄ B ‹∆.Ï∆. ÂØ∫ ÒÀ ’∂ A@ ‹∆.Ï∆ º’ Á∂ ÓÀÓ∆ ’≈‚ ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ’≈‚ B@@ ÂØ∫ D@@ ∞ͬ∂ º’ Á∆ ’∆Ó ”Â∂ «ÓÒ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ’≈‚ «Úº⁄ ¡«‹‘∆¡ª ÍØÈ «¯ÒÓª ¡≈√≈È∆ È≈Ò ÒØ ‚ ’Ú≈¬∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ Sikh Virsa, Calgary

√Ú≈Ó∆ «È«Â¡≈È≥Á ¡«ÌÈ∂Â∆ ≥‹∆Â≈ Á∂ È≈Ò ’≈Ó Ò∆Ò≈ ’Á∂ «È¿±˜ ⁄ÀÈÒª «Úº⁄ ÷±Ï «Á÷∂Õ J ¡ÀÈ.‚∆. «ÂÚ≈∆ ¡ªË≈ ÍÃÁ∂Ù Á∂ √≈Ï’≈ ≈‹Í≈Ò È≈≈«¬‰ ÁºÂ «ÂÚ≈∆ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ≈√Ò∆Ò≈ ’Á∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ’ÀÁ ‘ج∂Õ J Ù«ÒÈ ⁄ØÍÛ≈ «¯ÒÓ ¡«ÌÈ∂  ∆ Ù«ÒÈ ⁄Ø Í Û≈ ˘ ¡ÀÓ.¡ÀÓ.¡À√.«Úº⁄ ‚À√ ÏÁÒÁ∂ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈Õ

⁄Ò≈¿∞‰ Á∆ √∞«ÚË≈ ‘À ¿∞‘ «√ºË∂ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂÷ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬‘Ø È‘∆∫, ÓØÏ≈«¬Ò ÒΩ’ ’È Á∆ √∞«ÚË≈ Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈Ò «¬√Á≈ ÍÂ≈ Á±√∂ ˘ È‘∆∫ ⁄ºÒ √’Á≈Õ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Ò¬∆ ÓØÏ≈«¬Ò ÍØÈ «¯ÒÓª Á≈ Úº‚≈ √≈ËÈ Ï‰ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÌÓ-Ì∞Ò∂÷∂ Á± ’Á∆ ÍØÈ «¯ÒÓ : ÍØÈØ◊Ã≈Î∆ ¡Â∂ √À’√ ¡À‹±’∂ÙÈ Á∆¡ª «’Â≈Ϫ «Ú⁄’≈ «¬º’ Ï‘∞ ‘∆ Ó‘∆È «‹‘∆ Á∆Ú≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∆ ‹≈‰’≈∆ ’≈¯∆ ‘ºÁ º’ ÍÂ∆ÍÂÈ∆ Á∂ «Ú⁄’≈ √∆’ √Ï≥˪ ˘ ÒÀ ’∂ ÎÀÒ∂ ÌÓ Ì∞Ò«∂ ÷¡ª ˘ Á± ’Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ˘ ◊Ò ˙ÁØ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ‹ÁØ∫ «¬√˘ ◊Ò ÒØ’ Á∂÷‰ ‹ª «Î ˜ÏÁ√Â∆ «’√∂ ÒÛ’∆ ‹ª ÒÛ’∂ ˘ «Á÷≈¿∞‰Õ Í«‘Òª Úº‚∂ Í«Ú≈ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ «¬È∑ª ”⁄ Ì≈Ï∆, Úº‚∆ ȉÁ, ̱¡≈ ¡Â∂ Úº‚∆ ÌÀ‰ Á∂ ÂÓ≈Ó «ÙÂ∂ √È, ‹Ø ÒÛ’∆ ˘ Ù≈Á∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á √∆’ √Ï≥˪ Á∂ Ï≈∂ «Úº⁄ Áº√Á∆¡ª √ÈÕ ‘∞‰ «¬√ Â∑ª Á∂ «ÙÂ∂ ÿº‡ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ ÒÛ’∆¡ª ¡≈͉∂ ’À∆¡ ¡Â∂ Á±√∂ Ó√«Ò¡ª «Úº⁄ «¬≥È≈ ¿∞Òfi∆ ‘∞≥Á∆¡ª ‘È «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ 108.

Í«Ú≈ ”⁄ «¬≥È≈ ÿ∞Ò ‹ªÁ∆¡ª «’ ¿∞Ȫ∑ Á∂ √∆’ √Ï≥˪ ”Â∂ ÷∞ºÒ∑ ’∂ ◊ºÒ ’ √’∆¬∂Õ «¬√ Á∂ ’’∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á √Ï≥˪ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ¡‰‹≈‰ ‘∆ «‘≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «‹È∑ ª ÁØ √ ª ‹ª √‘∂ Ò ∆¡ª Á∂ ˜∆¬∂ ¿∞ È ∑ ª ˘ ÊØ Û ∑ ≈ Ï‘∞  ÍÂ≈ ⁄º Ò Á≈ ‘À ¿∞ ‘ ’≈¯∆ ¡Â∂ ͱ  ∆ Â∑ ª È≈Ò √‘∆ ‹≈‰’≈∆ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ∆Õ ¡≈Ó ÂΩ  ”Â∂ Ì≈ ”⁄ «¬√ Â∑ ª Á∆ √À’√ ¡À‹±’∂ÙÈ ˘ ◊Ò Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «√º«÷¡≈ Â∂ ‹≈‰’≈∆ Á∆ ’Ó∆ ’’∂ ÒÛ’∆¡ª √À’√ Ø◊ª Á∆ «Ù’≈ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Á∂ ◊ÌÍ≈ ’Ú≈¿∞ ‰ Â∂ ’∞ ≥ Ú ≈∆ Óª Ï‰È Á∆ ÈΩ Ï Â ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘À Õ Ì≈ «Úº⁄ Ì≈Ú∂∫ ‘∆ √À’√ «√÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ «’Â≈Ϫ ˘ ÍØÈØ◊Ã≈«Î’ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ØÚ∂ Í Á± √ ∂ Á∂ Ù ª «Úº ⁄ «¬√ ˘ «¬Ò≈‹ Á∂ ± Í «Úº ⁄ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ ¿∞ Ê ∂ È≈ «√¯ «¬√ Â∑ ª Á≈ «◊¡≈È Á∂‰ Ò¬∆ ¡«‹‘∆¡ª «’Â≈Ϫ «Ú’Á∆¡ª ‘ÈÕ ÏÒ«’ «¬√ È≈Ò √Ï≥Ë Á±√∂ √Ó≈È Ú∆ «Ú’Á∂ ‘ÈÕ «‹È∑ ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ √À’√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ˘ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª √Ó≈Ȫ Á∂ ˜∆¬∂ ÒÛ’∂-ÒÛ’∆¡ª ˘ «¬‘ Áº«√¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ √À’√ ’∆ ‘∞≥Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√˘ «’√ Â∑ª ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √∞º«÷¡Â √À’√ ’∆ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Â∂ «’√ Â∑ ª √≈ÚË≈È∆¡ª Ú ’∂ √À ’ √ Á∆ ¡‰⁄≈‘∆ Íà ∂ Ù ≈È∆¡ª ÂØ ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Ú◊À≈-Ú◊À≈Õ √À’√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª «’Â≈Ϫ ÒÛ«’¡ª ˘ ÈÍ∞≥√’Â≈ Á∂ «¬Ò≈‹ «Úº⁄ ’≈◊ ‘∞ ≥ Á ∆ ‘À Õ ‚≈’‡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹ÁØ ∫ √≈‚∂ ’Ø Ò ’Ø ¬ ∆ ÒÛ’≈ «¬√ ◊º Ò Á∆ «Ù’≈«¬Â ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÈÍ∞≥√’Â≈ Á≈ «Ù’≈ ‘À ‹ª «¬√Á∂ «Ò≥ ◊ «Úº ⁄ ‰≈¡ È‘∆∫ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À ª √≈˘ Á∂÷‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À «’ «¬‘ ‰≈¡ ‘Ó∂Ù≈ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‹ª «Î ’Á∂-’Á∂ ‰≈¡ ¡≈¿∞∫Á≈ Ú∆ ‘À Õ ‹ÁØ ∫ ÒÛ’≈ ’«‘≥ Á ≈ ‘À «’ √À ’ √ Á∆¡ª «’Â≈Ϫ Á∂ ÷ ’∂ ‹ª «Î Ï«Ò¿± «¯ÒÓª Á∂ ÷ ’∂ ‰≈¡ ¡≈¿∞ ∫ Á≈ ‘À ˙ÁØ ∫ √≈˘ «¬‘ ÍÂ≈ ⁄ºÒ Á≈ ‘À «’ «¬√ ÒÛ’∂ Á∆ ÈÍ∞ ≥ √ ’Â≈ «√¯ ÓÈ Á≈ Ú«‘Ó ‘À Õ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ ÍØÈ◊Ã≈Î∆ ˘ ÒÀ ’∂ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ¡«Ë¡À È ‘∞ ≥ Á ∂ «‘≥ Á ∂ ‘ÈÕ «¬√ Â∑ ª Á≈ «¬º ’ ¡«Ë¡ÀÈ Áº√Á≈ ‘À «’ Ï«Ò¿± «¯ÒÓª Á∂÷‰ È≈Ò ¡≈ÁÓ∆ Á∂ Ù∞ ’ ≈‰± ¡ ª Á∆ ◊Â∆ Â∂ ‹ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ùª ”⁄ ÍØÈ◊Ã≈Î∆ ˘ «¬º’ ’Ò≈ Á∆ Â∑ª Á∂«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª «¯ÒÓª «Úº⁄ ’≥ Ó ’È Ú≈Ò∂ ’Ò≈’≈ª ˘ √’≈ Ó≈ÈÂ≈ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ÍØÈ «¯ÒÓª Á∂ ’∞ºfi ’Ò≈’≈ ª Á±√∆ ÓÂÒÏ ÓÀ È √‡Ã ∆ Ó Á∆ «¯ÒÓª ”⁄ Ú∆ ’≥ Ó ’’∂ ’≈¯∆ Ȫ¡ ’Ó≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ˘ «¯ÒÓ √‡≈√ «‹‘≈ Á‹≈ «ÓÒÁ≈ ‘À Õ ÈÍ∞≥√’Â≈ Á≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ ¡≈¿∞‰∂ Ú≈Ò∂ ’∞ºfi ‹Ø«Û¡ª ˘ ª «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ⁄∆˜ª Á∂÷‰ ˘ «ÓÒ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ’∞ fi Á∂ ’Ø Ò «¬√ Â∑ ª Á∂ √≈ËÈ È‘∆∫ ‘∞≥Á∂Õ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ ¿∞È∑ª Á≈ «¬Ò≈‹ ¡Ω÷≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À Õ √À ’ √ √Ï≥ Ë ª Á∆ ’≈¿± ∫ √«Ò≥ ◊ ’È Ú≈Ò∂ ’∞ºfi ‚≈’‡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡≈͉∂ Á∂Ù «Úº⁄ Ú∆ ÍØÈ «¯ÒÓª ˘ «Á÷≈ ’∂ ÈÍ∞≥√’Â≈ Á≈ «¬Ò≈‹ ’È ˘ ’≈˘È∆ ÂΩ  ”Â∂ Ó≈ÈÂ≈ Á∂ Á∂ ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À Õ (√Ó≈ÍÂ) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√∞∂Ù⁄≥Á «ÓÙ≈/Ò≈Ò‹∆ ÚÓ≈ H Ó≈⁄, B@AC Á∆ Á∞ Í «‘ √Ó≈‹√∂Ú∆ √≥‹∂ «√≥ÿ ¡≈͉∂ ’∞ºfi √≈Ê∆¡ª Á∂ È≈Ò ¡À√.¡À√.Í∆. ¡≈«Î√ Í‘≥∞⁄∂Õ ¿∞√ √Ó∂∫ ¡À√.¡À√.Í∆. ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ¡≈«¯√ «Úº⁄ ‘∆ ÓΩ‹±Á √ÈÕ Ó∞Ò≈’≈ ‘ج∆, ª √≥‹∂ «√≥ÿ È∂ ¿∞È∑ª ˘ Áº«√¡≈, T√, ’≈ÈÍ∞ È◊ Á∂ Í≈Ù «¬Ò≈«’¡ª «Úº⁄ Á∂‘ ÚÍ≈ Á≈ Ë≥Á≈ Â∂˜∆ È≈Ò ÚË «‘≈ ‘ÀÕ √±÷ Ú≈Ò∆¡ª ’¬∆ ¡Ωª ‘≈¬∆ ÍÃØÎ≈¬∆Ò √À’√ À’∂‡ ⁄Ò≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Á∂ À’∂‡ «Úº⁄ Á∂√∆ «ÚÁ∂Ù∆ √≈∂ Â∑ª Á∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ «¬È∑ª

À’‡ª Á∆ √≥⁄≈Ò’ ¡Ωª ◊Ã≈‘’ È≈Ò «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ Á∆ ’∆Ó E@ ‘˜≈ ∞ͬ∂ º’ Ú√±ÒÁ∆¡ª ‘ÈÕ Á∂√∆ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª Á∆ «‚Óª‚ «˜¡≈Á≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ T«¬È∑ ª À ’ ∂ ‡ ª «Úº ⁄ «˜¡≈Á≈Â ÒÛ’∆¡ª ÿº‡ ¿∞Ó Á∆¡ª ‘ÈÕ ’∞ºfi «Ú«Á¡≈ʉª ‘È, ª ’∞ºfi ÍÃØÎÀÙÈÒ ’Ø√ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «Ú∂ÁÙ∆ ÒÛ’∆¡ª «‚Óª‚ ”Â∂ ‡±«√‡ Ú∆˜≈ ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ √À ’ √ À ’ ∂ ‡ ⁄Ò≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∆¡ª √≥ ⁄ ≈Ò’ ¡Ω   ’Ø « ⁄≥ ◊ Á∆¡ª «Ú«Á¡≈ʉª ˘ ’Ó≈ «ÁÚ≈¿∞ ‰ , ÷≈‰≈ Ó∞ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¿∞ ‰ ¡Â∂ ‘Ø  √∞«ÚË≈Úª Á∂‰ Á∂ È≈Ó ”Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡≈͉∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ˘

T«¬È∑ª À’∂‡ª «Úº⁄ «˜¡≈Á≈Â ÒÛ’∆¡ª ÿº‡ ¿∞Ó Á∆¡ª ‘ÈÕ ’∞ºfi «Ú«Á¡≈ʉª ‘È, ª ’∞ºfi ÍÃØÎÀÙÈÒ ’Ø√ ’ ‘∆¡ª ‘ÈÕ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª «‚Óª‚ ”Â∂ ‡±«√‡ Ú∆˜≈ ”Â∂ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ √À’√ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡Ωª ’Ø«⁄≥◊ Á∆¡ª «Ú«Á¡≈ʉª ˘ ’Ó≈ «ÁÚ≈¿∞‰, ÷≈‰≈ Ó∞‘º¬∆¡≈ ’Ú≈¿∞‰ Â∂ ‘Ø √‘±Òª Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡≈͉∂ ‹≈Ò ”⁄ Î√≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È Â∂ ¿∞È∑ª ˘ √À’√ Á∂ Ë≥Á∂ «Úº⁄ ¿∞Â≈ «Á≥Á∆¡ª ‘ÈÕ Sikh Virsa, Calgary

√À’√ Á∂ Ë≥Á∂ «Úº⁄ ¿ ∞  ≈  «Á≥Á∆¡ª ‘ÈÕ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡Ωª Á ∂ ◊à ≈ ‘’ ⁄± ≥ « ’ ‘≈¬∆Î≈¬∆ ¡Â∂ ¿∞ º ⁄ ∆ Í‘≥ ∞ ⁄ Ú≈Ò∂ ‘∞≥Á∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ ÒØ’ ¿∞ È ∑ ª Á∂ «÷Ò≈¯ ’∞ºfi ÏØÒ È ‘ ∆ ∫ √’Á∂Õ √À’√ Á≈ «¬‘ √≈≈ ’≈ØÏ≈ «¬≥‡ÈÀ‡ º ¡Â∂ ÓØÏ≈«¬Ò Ï∞«’≥◊ Á∂ ˜∆¬∂ ÎÒÀ‡ª ¡Â∂ ¡≈Ò∆Ù≈È ‘؇Ҫ «Úº⁄ ’Ó«¡ª «Úº⁄ ⁄ºÒÁ≈ ‘ÀÕU √≥ ‹ ∂ «√≥ ÿ Á∆ ◊º Ò √∞ ‰ ’∂ ¡À√.¡À√.Í∆. ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ‘À≈È «‘ ◊¬∂Õ ‹∂’ √≥‹∂ Á∆ ◊ºÒ √º⁄ √∆, ª «¬‘ ’≈˘È «ÚÚ√Ê≈ Á∂ Ș∆¬∂ È≈Ò ·∆’ È‘∆∫ √∆Õ ’∞ºfi Á∂ √Ø⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª È∂ √≥‹∂ ˘ «’‘≈, T‹∂’ Â∞‘≈‚∆ ◊ºÒ √º⁄ ‘À, ª «¬‘ ÏÛ≈ ◊≥Ì∆ Ó≈ÓÒ≈ ‘À Í «ÏÈ≈ √ϱ Á∂ «’√∂ ”Â∂ ‘º Ê Í≈¿∞ ‰ ≈ √≥ Ì Ú È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈Õ ’ج∆ √ϱ «ÓÒ∂ ª ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆ ‘ÀÕU ¡À√.¡À√.Í∆. Ô≈ÁÚ Á∆ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ √≥‹∂ «√≥ÿ Ó∞√’≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ÏØÒ∂, T√, ÓÀ˘ ÍÂ≈ √∆ «’ Â∞√∆∫ √ϱ ˜± Ó≥◊Ø◊∂, «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ ’∞ºfi √ϱ È≈Ò «Ò¡≈«¬¡≈ ‘ªÕU √≥‹∂ «√≥ÿ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ’≈¯∆ «ÁȪ ÂØ∫ ’≥Ó ’ ‘∂ √ÈÕ √ϱ ¿∞‘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª È ¡≈͉∆ √≥√Ê≈ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ √‡«≥◊ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ Á∆ ¿∞‘ «’≈«‚≥◊ ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ˘

√Ω ∫ Í «Áº  ∆, «‹√ «Úº ⁄ Á∂ ‘ ÚÍ≈ Á∆ √≥⁄≈«Ò’ ¡Ωª È ≈ Ò ◊ºÒÏ≈Â, ’≈Ò ◊Ò È≈Ò ◊ºÒÏ≈Â, ÁÒ≈Òª ÚºÒØ∫ ÒÀ‰ Á∂‰ Á∆ ◊ºÒÏ≈ √∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞È∑ª È∂ ¿∞‘ ÚÀºÏ√≈¬∆‡ Ú∆ Áº√ «ÁºÂ∆Õ «‹√Á∂ ˜∆¬∂ ’≈Ò ◊Ò ¡Â∂ √≥⁄≈Ò’≈Úª È≈Ò √≥Í’ ‘∞≥Á≈ √∆Õ ¿∞È∑ª Á∂ ’ØÒ ¿∞√ √≈¬∆‡ ”Â∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ ⁄À‡ «’≈‚ ¡Â∂ ‘Ø ‹≈‰’≈∆¡ª √ÈÕ Íº ’ ∂ √ϱ  «ÓÒ ◊¬∂ √ÈÕ ¡À√.¡À√.Í∆. ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ È∂ √≥‹∂ «√≥ÿ ˘ «ÚÙÚ≈√ «ÁºÂ≈ «’ ¿∞‘ ‹ÒÁ∆

109.

‘∆ ’≈Ú≈¬∆ ’’∂ À ’ ∂ ‡ √≥⁄≈Ò’ª, ◊Ã≈‘’ª, ’≈Ò◊Ò˜ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÁÒ≈Òª ˘ «◊ïÂ≈ ’ ÒÀ‰◊∂Õ √≥ÌÚ ‘Ø«¬¡≈, ª ¿∞È∑ª Á∂ ÎÒÀ‡ Ú∆ √∆Ò ’ Á∂‰◊∂Õ ‹ÁØ∫ √≥‹∂ «√≥ÿ ¡≈͉∂ √«‘ÔØ◊∆¡ª Á∂ È≈Ò Ú≈Í√ Í‰ Òº◊∂ ª ¿∞È∑ª È∂ Ô≈ÁÚ ˘ Ï∂ È Â∆ ’∆Â∆ «’ ¡≈Í∂ Ù È Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ͱ∆ Â∑ª ◊∞Í º÷∆ ‹≈Ú∂, «’¿∞∫«’ √Ê≈È’ Í∞«Ò√ Á∂ √«‘ÔØ◊ ÂØ∫ «ÏȪ ‘≈¬∆ ÍÃØÎ≈¬∆Ò √À’√ À’∂‡ È‘∆∫ ⁄ºÒ √’Á≈Õ

’≈ÈÍ∞ Ù«‘ Á∂ C Úº÷-Úº÷ ÷∂Âª «Úº⁄ ‘≈¬∆ÍÃØÎ≈¬∆Ò ’≈Ò◊Ò À’∂‡ ⁄ºÒ ‘∂ √ÈÕ «¬‘ À’∂‡ √±÷ Ú≈Ò∆¡ª ¡Ωª ⁄Ò≈ ‘∆¡ª √ÈÕ √Ó≈‹√∂Ú∆ √≥‹∂ «√≥ÿ Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ Í∞«Ò√ È∂ «Â≥Ȫ ¡º«‚¡ª ”Â∂ ¤≈Í∂Ó≈∆ ’∆Â∆ ª ¿∞ÊØ∫ Á∂√∆ «ÚÁ∂Ù∆ ’≈Ò◊Ò, ÁÒ≈Ò ¡Â∂ ÓΩ‹ -Ó√Â∆ ’È ¡≈¬∂ ’¬∆ √±÷Á≈ ÒØ’ Í∞«Ò√ Á∂ ‘ºÊ∆∫ ⁄Û∑ ◊¬∂Õ September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√Ó≈‹√∂Ú∆ √≥‹∂ «√≥ÿ È∂ ‹Ø Í∞÷Â≈ √ϱ ¡À√.¡À√.Í∆. ˘ √Ω∫Í∂ √È, ¿∞√Á∂ ¡È∞√≈ ’≈ÈÍ∞ Ó‘≈È◊ Á∂ C Í≈Ù «¬Ò≈«’¡ª «’ÁÚ¬∆È◊, ÈΩÏ√Â≈ ¡Â∂ ⁄’∂∆ «Ú⁄ ‘≈¬∆ ÍÃØÎ≈¬∆Ò √À’√ À’∂‡ ⁄ºÒ ‘∂ √ÈÕ «’ÁÚ¬∆È◊ Ê≈‰≈ ÷∂Â Á∂ √≈’∂  È◊ √«Ê ÂÈÁ∆Í ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ Á∂ ÎÒÀ‡ È≥Ï B@E «Úº⁄ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆ √∆Õ ‹Á«’ ÈΩ Ï √Â≈ Ê≈‰≈ ÷∂   Á∂ ’∂ Ù ÚÈ◊ «Úº ⁄ ¡≥ ‹ Ò∆ «’≈¬∂ Á∂ Ó’≈È «Úº⁄ «‹√Ó ÎØÙ∆ Á≈ Ë≥Á≈ ’Á∆ √∆Õ Â∆√≈ √À’√ À’∂‡ ⁄’∂∆ Ê≈‰≈ ÷∂   Á∂ «Ù¡≈ÓÈ◊ √«Ê Ó≈È√Ó≥«Á ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ ͱÈÓ

√≥‹∂ «√≥ÿ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ’≈¯∆ «ÁȪ ÂØ∫ ’≥Ó ’ ‘∂ √ÈÕ √ϱ ¿∞‘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¬∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∆ √≥√Ê≈ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ √‡«≥◊ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ Á∆ ¿∞‘ «’≈«‚≥◊ ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ˘ √Ω∫Í «ÁºÂ∆, «‹√ «Úº⁄ Á∂‘ ÚÍ≈ Á∆ √≥⁄≈Ò’ ¡Ωª È≈Ò ◊ºÒÏ≈Â, ’≈Ò◊Ò È≈Ò ◊ºÒÏ≈Â, ÁÒ≈Òª ÚºÒØ∫ ÒÀ‰ Á∂‰ Á∆ ◊ºÒÏ≈ √∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞È∑ª È∂ ¿∞‘ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Ú∆ Áº√ «ÁºÂ∆Õ «‹√ Á∂ ˜∆¬∂ ’≈Ò◊√ Â∂ √≥⁄≈Ò’ ¡Ωª È≈Ò √≥Í’ ‘∞≥Á≈ √∆Õ ◊∞ÍÂ≈ ⁄Ò≈ ‘∆ √∆Õ √À ’ √ À ’ ∂ ‡ √≥ ⁄ ≈«Ò’ ¡Ω  ª, ’≈Ò◊√, ◊Ã≈‘’ª ¡Â∂ ÁÒ≈Òª ˘ ÎÛÈ Ò¬∆ ¡À√.¡À√.Í∆. ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ È∂ Í∞«Ò√ Á∆ «¬º’ ‡∆Ó Ï‰≈¬∆Õ «¬√ ‡∆Ó ”⁄ ÷∂Â «Ë’≈∆ (Ï≈ϱÍ∞Ú≈) Í«ÚºÂ ÓØ‘È «ÂÃÍ≈·∆, Ê≈‰≈ Ó∞÷∆ ‹ÀÚ∆ «√≥ÿ Ô≈ÁÚ, ¡À√.¡À√.Í∆. Á∂ Í∆.¡≈.˙. Ù∆Ò∂Ù ’∞Ó≈ Ô≈ÁÚ, ∆‚ ¡«ÈÒ Ù≈‘∆ ¡Â∂ ¡À√.˙.‹∆. Ó∞÷∆ √≥‹∂ ’∞Ó≈ ˘ Ù≈«ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈Õ «¬√ ‡∆Ó Á∆ ’Ó≈È ÷∂Â ¡«Ë’≈∆ Í«ÚºÂ ÓØ‘È «ÂÃÍ≈·∆ ˘ √Ω∫Í∆ ◊¬∆Õ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ ÂØ∫ Í«‘Òª √À’√ À’∂‡ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¡≈¬∆.‹∆. √∞ È ∆Ò ’∞ Ó ≈

Sikh Virsa, Calgary

◊∞ Í Â≈ Â∂ ‚∆.¡≈¬∆.‹∆. ¡≈.’∂ . ⁄Â∞Ú∂Á∆ ˘ Á∂ «ÁºÂ∆ ◊¬∆Õ ‘«Ê¡≈ª √Ó∂ Í∞«Ò√ ‡∆Ó È∂ ≈ A@ Ú‹∂ ¡≈ÍÃ∂ÙÈ Ù∞± ’∆Â≈Õ Í∞«Ò√ ‡∆Ó Á∂ B ÓÀ∫Ï «√ÚÒ ’ºÍ«Û¡ª «Úº⁄ ◊Ã≈‘’ ω ’∂ ÂÈÁ∆Í ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ ◊¬∂ ¡Â∂ BE ‘˜≈ ∞ͬ∂ «Úº⁄ ≈ Ì Ò¬∆ «¬º’ ÒÛ’∆ Á≈ √ΩÁ≈ ’ «Ò¡≈Õ √Ì ’∞ºfi ÂÀ¡ ‘Ø ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞«Ò√ ‡∆Ó Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ ÓÀ ∫ Ï ’≈ Á∂ ÷ ‰ Á∂ Ï‘≈È∂ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ Á∂ Ï≈‘ ¡≈¬∂ ¡Â∂ Ë≥Á∂ Á∆ ‹≈‰’≈∆ Í∞«Ò√ ˘ Á∂ «ÁÂ∆Õ «‹√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Í∞«Ò√ ‡∆Ó È∂ À’‡ ∂ √≥⁄≈Ò’≈ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ ÎÒÀ‡ È≥Ï B@E ”Â∂ ¤≈Í≈ Ó≈ «ÁºÂ≈Õ Í∞«Ò√ Á≈ ¤≈Í≈ ÍÀ∫Á∂ ‘∆ ÎÒÀ‡ «Úº⁄ Ì≈‹Û Óº⁄ ◊¬∆Õ Í∞«Ò√ È∂ √≥⁄≈Ò’≈ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ √Ó∂ D ÒÛ’∆¡ª, «‹È∑ª ”⁄ «¬º’ ÒÛ’∆, «¬º’ ÁÒ≈Ò ¡Â∂ «¬’ ◊Ã≈‘’ ˘ «‘≈√ «Úº⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ «¬È∑ª Á∂ ’ØÒØ∫ Í∞«Ò√ È∂ AC Òº÷ HC ‘˜≈ G √Ω È◊Á , F ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ, A ÒÀ͇≈Í, H ¡ÙÒ∆Ò √∆‚∆¡ª, ’≥‚ØÓ Á∂ ÍÀ’∂‡ ¡Â∂ √À’√ √Ï≥Ë∆ ⁄∆˜≈ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡ªÕ Í«‘Ò∆ √¯ÒÂ≈ ÂØ∫ Í∞«Ò√ ‡∆Ó Á≈ ¿∞Â√≈‘ ÚË «◊¡≈Õ «¬√Á∂ Ï≈¡Á «¬√ ‡∆Ó È∂ ÈΩÏ√Â≈ Á∂ «’ÁÚ¬∆È◊ «Úº⁄ ¡≥‹Ò∆ Á∂ Ó’≈È ”Â∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈Õ Í∞«Ò√ È∂ À’∂‡ √≥⁄≈Ò’≈ ¡≥‹Ò∆ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ B ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ D ÒÛ«’¡ª ˘ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈Õ «¬È∑ª ’ØÒØ∫ Í∞«Ò√ È∂ ‘˜≈ª ∞ͬ∂ È◊Á, G ÓØÏ≈«¬Ò ¡Â∂ ¿∞Â∂‹È’ Ú√±¡ª Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡≈Õ ≈ AA Ú‹∂ Í∞«Ò√ È∂ Â∆√≈ ¤≈Í≈ ⁄’∂∆ Ê≈‰∂ Á∂ «Ù¡≈ÓÈ◊ √«Ê Ó≈È√ Ó≥«Á ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ Ó≈«¡≈Õ «¬ÊØ∫ Í∞«Ò√ È∂ √≥ ⁄ ≈Ò’≈ ͱ È Ó Á∂ «¬Ò≈Ú≈, B ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ A ◊à ≈ ‘’ ˘ Ï≥ Á ∆ ω≈«¬¡≈Õ «¬È∑ª Á∂ ’ØÒØ∫ Í∞«Ò√ È∂ AB ‘˜≈ ∞ͬ∂ È◊Á, E ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ ¡Â∂ ’¬∆ ¡ÙÒ∆Ò √∆‚∆¡ª Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡ªÕ ≈ Ì ‘ج∆ ¤≈Í∂Ó≈∆ «Úº⁄ Í∞«Ò√ È∂ C √≥⁄≈Ò’ ¡Ω √Ó∂ A@ ÒÛ’∆¡ª, «‹È∑ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ √∆ ¡Â∂ G ◊Ã≈‘’ª ˘ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ √∆Õ ≈ «Úº⁄ Í∞Ùª ˘ Ê≈‰≈ «’ÁÚ¬∆È◊ «Úº⁄ ¡Â∂ ÒÛ’∆¡ª ˘ Ó«‘Ò≈ Ê≈‰∂ Á∆ ‘Ú≈Ò≈ª «Úº⁄ º«÷¡≈ «◊¡≈Õ Í±∆ ’≈Ú≈¬∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞«Ò√ ‡∆Ó È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ √±⁄È≈ ¡≈¬∆.‹∆. √∞ È ∆Ò ’∞ Ó ≈ ◊∞ Í Â≈, ‚∆.¡≈¬∆.‹∆.¡≈.’∂.⁄Â∞Ú∂Á∆ ¡Â∂ ¡À√.¡À√.Í∆.ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ˘ Á∂ «ÁºÂ∆Õ √≈∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Í∞«Ò√ ‡∆Ó Á∆ «Íº· Ê≈ÍÛ∆Õ ¡≈¬∆.‹∆. √∞È∆Ò ’∞Ó≈ ◊∞ÍÂ≈ È∂ «¬√ ‡∆Ó ˘ «¬È≈Ó Á∂ ÂΩ ”Â∂ E@ ‘˜≈, ‚∆.¡≈¬∆.‹∆.È∂ BE ‘˜≈ ¡Â∂ ¡À√.¡À√.Í∆.È∂ A@ ‘˜≈ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈Õ √∆È∆¡ Í∞ « Ò√ «¬≥ √ ÍÀ ’ ‡ ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ È∂ ÍÃÀ√ ’≈ÈÎ≥√ Ï∞Ò≈ ’∂ √À ’ √ À ’ ∂ ‡ √≥ ⁄ ≈Ò’ª √Ó∂  A@ ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ G ◊Ã≈‘’ª ˘ ͺÂ’≈≈

Á∂ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’∆Â≈Õ ÎÛ∆ ◊¬∆¡ª ÒÛ’∆¡ª «Úº⁄Ø∫ «¬º’ ÒÛ’∆ Â∞’∆ Á∆ √∆ ¡Â∂ ‡±«√‡ Ú∆‹∂ ”Â∂ Ì≈ ¡≈¬∆ √∆Õ ÓΩ‹-Ó√Â∆ ¡Â∂ ÍÀ«√¡ª Ò¬∆ ¿∞‘ √À’√ À’∂‡ √≥⁄≈Ò’≈ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ È≈Ò ‹∞Û ◊¬∆¡ª √ÈÕ ¡À√.¡À√.Í∆. ÔÙ√Ú∆ Ô≈ÁÚ ÚºÒØ∫ √À’√ À’∂‡ √≥⁄≈Ò’ ¡Ωª Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈, ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ ¡Â∂ ¡≥‹Ò∆ ÂØ∫ Í∞º¤-«◊º¤ ÁΩ≈È È∂ ’¬∆ Ó‘ºÂÚͱÈ ‹≈‰’≈∆¡ª ‘≈√Ò ‘ج∆¡ªÕ ¿∞È∑ª È∂ ÷∞Ò≈√≈ ’∆Â≈ «’ Á∂‘ÚÍ≈ Á∂ Ë≥Á∂ «Úº⁄ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª Á∆ Ï‘∞ Ó≥◊ ‘ÀÕ √Î∂ÁÍØÙ ¡Â∂ √±÷Á≈ ÒØ’ ¿∞È∑ª Á∂ «‹√Ó È≈Ò ÷∂‚‰ Ò¬∆ Ó±≥‘ Ó≥◊∆ ’∆Ó «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ‡∞  ’∆, ± √ , ¿∞ ‹ ∂ Ï «’√Â≈È, ÓÒ∂Ù∆¡≈, ⁄∆È, È∂Í≈Ò, ̱‡≈È ¡Â∂ È≈¬∆‹∆∆¡≈ Á∂Ùª Á∆ ÒÛ’∆¡ª Á≈ ’≈ÈÍ∞ Ù«‘ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰≈-‹≈‰≈ Ï«‰¡≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ «‘≥Á∂ ‘ج∂ «¬‘ ÒØ’ √À’√ À’∂‡ª È≈Ò ‹∞Û ’∂ ¡≈͉∂

110.

«ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò Ó∂Ò-‹ØÒ ¿∞È∑ª Á∂ ‘∆ Á∂Ù Á∆ Ú≈Í√ Í ’∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ’Ú≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ √À’√ À’∂‡ È≈Ò ‹∞Û∆ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ È≈Ò √≥Í’ ’’∂ √≥⁄≈«Ò’≈ Á≈ È≈Ó ¡∂ ÍÂ≈ Áº√ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‡±«√‡ ‹ª √‡º‚∆ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò √≥Í’ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ

«‹√Ó Á≈ √ΩÁ≈ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª ˘ ͱ≈ ÍÀ’∂‹ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ÍÀ’∂‹ «Úº⁄ «‹√Ó ÎØÙ∆ Á∂ È≈Ò È≈Ò ¡≈Ò∆Ù≈È ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ’Ó≈, ÷≈‰≈-Í∆‰≈, Ù≈Ï ¡Â∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ, ’≈ Ó∞‘¬ º ∆¡≈ ’Ú≈¬∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ Á∆ «¬º’ ≈ Á∆ ’∆Ó E@ ‘˜≈ Ú√±Ò∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ √À’√ À’∂‡ Á∆ ⁄«⁄ √≥⁄≈«Ò’≈ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò Ó∂Ò-‹ØÒ ¿∞È∑ª Á∂ ‘∆ Á∂Ù Á∆ Ú≈Í√ Í ’∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ’Ú≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ √À’√ À’∂‡ È≈Ò ‹∞Û∆ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ È≈Ò √≥Í’ ’’∂ √≥⁄≈Ò’≈ Á≈ Ȫ¡ ¡Â∂ ÍÂ≈ Áº√ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‡±«√‡ ‹ª √‡º‚∆ Ú∆˜∂ ”Â∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á À’‡ ∂ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò √≥Í’ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¿∞√ ÒÛ’∆ ˘ Í≈Ù «¬Ò≈’∂ «Úº⁄ «‘‰ Ò¬∆ ’Ó≈ Â∂ ‘Ø √‘±Òª ¿∞ÍÒºÏË ’Ú≈ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬√Á∂ Ï≈¡Á Á∂ ‘ ÚÍ≈ Á≈ «√Ò«√Ò≈ Ù∞± ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ‡∞’∆ Á∆ ÒÛ’∆ «√«Ò «¬√∂ Â∑ª Ó∞≥Ϭ∆, «ÁºÒ∆ ‘∞≥Á∂ ‘ج∂ ’≈ÈÍ∞ ¡≈¬∆ √∆ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ √≥Í’ «Úº⁄ ¡≈ ’∂ ¿∞√Á∂ À’∂‡ È≈Ò ‹∞Û ◊¬∆ √∆Õ ’≈ÈÍ∞ «Úº⁄ «¬√ ÒÛ’∆ Á∆ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ Ó≥◊ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ ¡Â∂ ͱÈÓ È∂ Áº«√¡≈ «’ √À ’ √ Á≈ Ë≥ Á ≈ «¬≥ ‡ ÈÀ ‡ Á∂ ˜∆¬∂ ⁄ºÒÁ≈ √∆Õ ¿∞È∑ª È∂ «¬≥‡ÈÀ‡ Á∆ «¬º’ ÷≈√ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ¬∆Ó∂Ò ¡Â∂ ÓØÏ≈«¬Ò È≥Ï Á∂ º÷∂ √ÈÕ «‹È∑ª ”Â∂ √≥Í’ ’È ”Â∂ «‚Óª‚ Á∂ ¡È∞√≈ Á∂√∆-«ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆¡ª Á≈ √ΩÁ≈ ‘∞≥Á≈ √∆Õ ¿∞È∑ª Á∂ √≥Í’ «Úº⁄ ËÈ≈„ ÚÍ≈∆, ·∂’∂Á≈, √ÎÀÁÍØÙ, √±÷Á≈ ÒØ’ ‘∞≥Á∂ √ÈÕ ÓºË Ú◊ ÒØ’ª È≈Ò «¬‘ √≥Í’ È‘∆∫ ’Á∆¡ª √ÈÕ ’∞fi ÒÛ’∆¡ª ˘ A@AE «ÁȪ Ò¬∆ ¡À◊∆ÓÀ∫‡ ”Â∂ Ï≈‘ Ú∆ Ì∂«‹¡≈ ‹ªÁ≈ √∆, «‹È∑ª Á∆ ’∆Ó B ÂØ∫ AE Òº÷ º’ Ú√±Ò∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ ’∞ºfi ·∂’∂Á≈ ·∂’≈ ÍÃ≈Í ’È Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ‘Ø  ’≥ Ó ª Ò¬∆ Ó«‘≥ ◊ ∆ ’≈Ò◊Ò ÒÀ ‹ªÁ∂ √È ¡Â∂ ÍÃÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈∆¡ª, È∂Â≈Úª ¡Â∂ Ó≥Â∆¡ª Á≈

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Ï√Â √‹≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ Í∞«Ò√ ˘ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ’ØÒ «¬º’ ‚≈«¬ «ÓÒ∆ «‹√ «Úº⁄ ’¬∆ √± ÷ Á≈ È∂  ≈Úª, Í∞ « Ò√, ÍÃÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈∆¡ª Â∂ ͺÂ’≈ª Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò È≥Ï ¡Â∂ Ȫ¡ ÍÂ∂ Á‹ √ÈÕ Í∞«Ò√ ‡∆Ó È∂ «Â≥Ȫ À’∂‡ √≥⁄≈«Ò’ ¡Ωª √Ó∂ A@ ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ G ◊Ã≈‘’ª ˘ «◊ïÂ≈ ’∆Â≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ AD Òº÷ BB ‘˜≈ G √Ω È◊Á, «¬º’ ÒÀ͇≈Í, A@ ¡ÙÒ∆Ò √∆‚∆¡ª, AH ÓØÏ≈«¬Ò ¡Â∂ «¬Â≈˜ÔØ◊ Ú√±¡ª Ï≈ÓÁ ’∆Â∆¡ª √ÈÕ ÷∂   ¡«Ë’≈∆ (Ï≈ϱ Í ∞  Ï≈) Í«ÚºÂ ÓØ‘È «ÂÃÍ≈·∆ È∂ ÷∞Á Ú≈Á∆ ω ’∂ «’ÁÚ¬∆È◊ Ê≈‰∂ «Úº ⁄ √≈∂ Ó∞Ò˜Óª Á∂ «Ú∞ºË Í∆¡≈ (¡ÈÀ«Â’ Á∂‘ ÚÍ≈ «ÈÚ≈‰ ¡À ’ ‡) Á∆ Ë≈≈ C,D,E,F,G Á∂ «‘ Ó∞’ºÁÓ≈ Á‹ ’≈ «ÁºÂ≈Õ ‘≈Ò≈«’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ «¬≥‡ÈÀº‡ Á≈ Ú∆ ¿∞ÍÔØ◊ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆, «¬√ Ò¬∆ Í∞«Ò√ È∂ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Á∂ √≥⁄≈Ò’ ¡Â∂ «ÈÓ≈Â≈Úª ˘ ÁÏØ⁄‰ Ò¬∆ FG ¡≈¬∆.‡∆.¡À’‡ Á∂ «‘ Ú∆ Ó∞’ºÁÓ≈ Á‹ ’∆Â≈Õ Í∞«Ò√ ‹ª⁄ È≈Ò ¡≥Â ≈Ù‡∆ √À’√ À’∂‡ Á∆ ‹Ø ’‘≈‰∆ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆Õ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ √Ó≈‹ Á∂ √º«Ì¡≈ ÒØ’ Áº√‰ Ú≈«Ò¡≈ Á∆ ’≈Ò∆¡ª ’±ª Á≈ Á√Â≈Ú∂‹ √ÈÕ √À’√ À’∂‡ Á∆ √≥⁄≈Ò’≈ Ù≈«ÒÈ∆ ◊∞ÍÂ≈ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ Í≥’‹ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ È≈Ò √≈’∂ È◊ √«Ê ÂÈÁ∆Í ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ Á∂ ÎÒÀ‡ È≥Ï B@E «Úº⁄ «‘≥Á∆ √∆Õ Í≥’‹ ◊∞ÍÂ≈ Ó±Ò ±Í È≈Ò «¬‡≈Ú≈ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ √∆Õ ¿∞√ Á∂ «ÍÂ≈ Ó±Ò⁄≥Á ◊∞ÍÂ≈ ’≈ØÏ≈∆ √ÈÕ Í≥’‹ «¬Ó≈ª «ÈÓ≈‰ Á≈ ’≥Ó ’Á≈ √∆ ‹Á«’ ¿∞√Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ «ÁÈ∂Ù ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ Á∂ ’≈ØÏ≈ «Úº⁄ √∆Õ ¿∞√Á∆ Ù≈Á∆ ≈«◊È∆ È≈Ò ‘Ø ⁄∞º’∆ √∆ Â∂ ¿∞‘ Í«Ú≈ √Ó∂ ں÷ «‘≥Á≈ √∆Õ Í≥ ’ ‹ ◊∞ Í Â≈ «ÏÒ‚ √∆Õ ¿∞ ‘ √Ø⁄Á≈ √∆ «’ «ÏÒ‚ Á∂ Í∂Ù∂ «Úº⁄ «ÏÈ≈ Í∆Â∂ «ÍÒ≈¬∂ √¯ÒÂ≈ È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆Õ «¬√∂ √Ø⁄ Á∂ ⁄ºÒÁ∂ Ø‹ Ù≈Ó ˘ «’Â∂ È≈ «’Â∂ ¿∞√Á∆ Ó«‘«ÎÒ ‹≥ÓÁ∆ √∆Õ Á∂ ≈ ¿∞‘ ÈÙ∂ «Úº⁄ Ë∞ºÂ ‘Ø ’∂ ÿ ¡≈¿∞∫Á≈ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ ¿∞√ ˘ ’«‘≥Á∆ √∆ «’ «˜¡≈Á≈ Ù≈Ï Í∆‰≈ ·∆’ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘≈Ò∂ Â∞√∆∫ Ù≈Ï Í∆ ‘∂ ‘Ø, ’ºÒ∑ ˘ «¬‘∆ Ù≈Ï Â∞‘≈˘ Í∆‰ Òº◊∂◊∆Õ Í≥’‹ Ù≈«ÒÈ∆ Á∆ ◊ºÒ ˘ ‘º√ ’∂ ‡≈Ò «Á≥Á≈ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ÍÂ∆ ˘ √Ófi≈«¬¡≈ Ú∆ ¡Â∂ fi◊Û≈ Ú∆ ’∆Â≈ Í Í≥’‹ Á∆ Ù≈Ï Í∆‰ Á∆ ¡≈Á «ÁÈ -Ï-«ÁÈ ÚºËÁ∆ ◊¬∆Õ ÈÂ∆‹≈ «¬‘ ‘Ø«¬¡≈ «’ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ Í≥’‹ Á≈ Ù∆ ÷Ø÷Ò≈ ‘∞≥Á≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿∞√È∂ «Ï√Â≈ ÎÛ «Ò¡≈Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ÍÂ∆ Á≈ Ó«‘≥◊∂ ÂØ∫ Ó«‘≥◊≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈«¬¡≈ Í ’ج∆ Î≈«¬Á≈ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈Õ Í≥’‹ ˘ ‹ÁØ∫ Òº«◊¡≈ «’ ¿∞‘ ⁄≥Á «ÁȪ Á≈ Ó«‘Ó≈È

Sikh Virsa, Calgary

‘À ª ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ Ì≈ ˘ Ï∞Ò≈ ’∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ’∞fi ’∞ «ÁȪ Á≈ Ó«‘Ó≈È ‘ÀÕ ¿∞√Á∆ ÓΩ ÂØ∫ Ï¡Á ¿∞‘ Ù≈«ÒÈ∆ Á≈ «÷¡≈Ò º÷∂◊≈Õ «ÁÈ∂Ù È∂ Ì≈Ú∞’ ‘Ø ’∂ Ì≈ È≈Ò Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ «’ ¿∞‘ Ì≈Ï∆ Á≈ ‘ Â∑ª È≈Ò «÷¡≈Ò º÷∂◊≈Õ «¬√Á∂ ⁄≥Á «ÁȪ Ï≈¡Á Í≥’‹ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆Õ «ÁÈ∂Ù È∂ Úº‚∂ Ì≈ È≈Ò ‹Ø Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆, ¿∞√˘ «ÈÌ≈«¬¡≈ Ú∆, «ÁÈ∂Ù ’Ø«ÙÙ ’Á≈ √∆ «’ ¿∞√Á∆ «ÚËÚ≈ Ì≈Ï∆ ˘ «’√∂ Â∑ª Á∆ ’Ó∆ Á≈ ¡«‘√≈√ È≈ ‘Ø Ú ∂ Õ ‘Ω Ò ∆-‘Ø Ò ∆ ‹ÁØ ∫ ‹∆ÚÈ ”⁄ «¬’º Ò ≈ÍÈ ‘Ø « ¬¡≈ ª Ù≈«ÒÈ∆ ˘ ÂÈ‘≈¬∆ √ºÍ Úª◊ ‚º√‰ Òº◊∆Õ ¿∞‘

÷ØÒ∑ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘ ¡≈͉∆ ÔØ‹È≈ «Úº⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘∆Õ «ÁÈ∂√ ¿∞√Á∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√ «◊¡≈Õ √≈Òª Á∆ «Í¡≈√∆ Ù≈«ÒÈ∆ Á∆ Ó∞≈Á ͱ∆ ‘ج∆ ª ¿∞‘ ÓÈ ‘∆ ÓÈ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘ج∆Õ ¿∞√˘ Òº◊ «‘≈ √∆ «’ «Ï√Â Á≈ √º⁄≈ √≈Ê∆ ‘∞‰ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ «¬Ë «ÁÈ∂Ù ˘ Ù≈«ÒÈ∆ Á∆ Á∂‘ «Úº⁄ ¡«‹‘≈ √∞¡≈Á «Ó«Ò¡≈ ‹Ø ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ≈«◊È∆ ÂØ∫ ’Á∂ È‘∆∫ «Ó«Ò¡≈ √∆Õ «Ò‘≈‹≈ ÁØÚ∂∫ «¬º’-Á±√∂ Á∂ ͱ’ ω ◊¬∂Õ ‘±‰ «ÁÈ∂Ù Á≈ «˜¡≈Á≈ √Óª Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ ‘∆ Ï∆‰ Òº«◊¡≈Õ Ì≈Ï∆ È≈Ò ¡≈Ô≈Ù∆ Á∂ ⁄º’ «Úº⁄

‘∞‰ «ÁÈ∂Ù Á≈ «˜¡≈Á≈ √Óª Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ ‘∆ Ï∆‰ Òº«◊¡≈Õ Ì≈Ï∆ È≈Ò ¡≈Ô≈Ù∆ Á∂ ⁄º’ «Úº⁄ «ÁÈ∂Ù Á≈ ÓØÏ≈«¬Ò Á≈ ’≈ØÏ≈ ·ºÍ ‘Ø «◊¡≈Õ ÍÀ«√¡ª Á∆ ÍÃ∂Ù≈È∆ ÚË∆ ª Ù≈«ÒÈ∆ Ú∆ ÍÃ∂Ù≈È «‘‰ Òº◊∆Õ ¿∞√È∂ «ÁÈ∂Ù ˘ «’‘≈ «’ «¬‘Ø ‘≈Ò «‘≈ ª Ì∞º÷∂ ÓÈ Á∆ ÈΩÏ ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆Õ ‹Ú≈È∆ Á≈ ‹ØÙ Ë«¡≈ «‘ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÓΩ‹ Ó√Â∆ Á∂ È≈Ò «‹¿∞‰≈ ‘À ª ¡≈ÓÁÈ∆ ÚË≈¿∞‰ Á∆ √Ø⁄ØÕ ¡≈͉∆ ‘∆ Á∂‘ Á∆ ¡º◊ ”⁄ fi∞Ò√‰fi‡Í‡≈¿∞‰ Òº◊∆Õ ‹ÁØ∫ ÏÁ≈Ù ’È≈ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø «◊¡≈ ª ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº◊∆ «’ «⁄Â≈ Í≥ ’ ‹ Á∆ ‹Ò∆ ‘À ¿∞ √ Á∂ ¡Ó≈Ȫ Á∆ È‘∆∫Õ «‹√ Â∑ª ÓÀ∫ Í∂‡ Á∆ Ì∞º÷ «Ó‡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∆ ‘ª ¿∞√∂ Â∑ª «‹√Ó Á∆ Ì∞º÷ «Ó‡≈¿∞‰≈ Ú∆ ˜±∆ ‘ÀÕ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ «¬√ Ï≈∂ √Ø⁄‰≈ Ù∞± ’∆Â≈Õ ¿∞√Á∆ Ș ‹Ú≈È ¡Â∂ √Ø‘‰∂ √∞Ⱥ÷∂ «Á¿∞ ”Â∂ ·«‘ ◊¬∆Õ ¿∞√Á∂ È≈Ò √Ï≥Ë Ï‰≈¿±‰ ”Â∂ ÏÁÈ≈Ó∆ Á≈ Ú∆ ıÂ≈ È‘∆∫ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ÂÀ¡ ’ «Ò¡≈ «’ ¿∞‘ «ÁÈ∂Ù ˘ ‘∆ ¡≈͉∂ «Ï√Â Á≈ √≈Ê∆ ω≈¬∂◊∆Õ «¬‘ ◊ºÒ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù≈«ÒÈ∆ È∂ «¬Ù≈«¡ª-«¬Ù≈«¡ª «Úº⁄ «ÁÈ∂Ù ˘ «fi≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ «ÚËÚ≈ Ì≈Ï∆ Ò¬∆ Ù≈Á∆Ù∞Á≈ «Á¿∞ Á∂ ÓÈ «Úº⁄ ÓÀÒ È‘∆∫ √∆Õ √Ø ’Á∂ Ú∆ ¿∞√Á∂ «¬Ù≈«¡ª ”Â∂ «Ë¡≈È È‘∆∫ «ÁºÂ≈ Í Ù≈«ÒÈ∆ ‘≈ Ó≥ȉ Ú≈«Ò¡ª ”⁄ È‘∆∫ √∆Õ «¬º’ ≈ ¿∞√È∂ ÎØÈ ’’∂ «ÁÈ∂Ù ˘ ¡≈͉∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ Ï∞Ò≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈͉∆ Á∂‘ Á≈ ‹≈Ò

«ÁÈ∂Ù Á≈ ÓØÏ≈«¬Ò Á≈ ’≈ØÏ≈ ·ºÍ ‘Ø «◊¡≈Õ ÍÀ«√¡ª Á∆ ÍÃ∂Ù≈È∆ ÚË∆ ª Ù≈«ÒÈ∆ Ú∆ ÍÃ∂Ù≈È «‘‰ Òº◊∆Õ ¿∞√È∂ «ÁÈ∂Ù ˘ «’‘≈ «’ «¬‘Ø ‘≈Ò «‘≈ ª Ì∞º÷∂ ÓÈ Á∆ ÈΩÏ ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆Õ ‹Ú≈È∆ Á≈ ‹ØÙ Ë«¡≈ «‘ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÓΩ‹ Ó√Â∆ Á∂ È≈Ò «‹¿∞ ‰ ≈ ‘À ª ¡≈ÓÁÈ∆ ÚË≈¿∞‰ Á∆ √Ø⁄ØÕ TÓÀ∫ ’∞ºfi Ú∆ ’È ˘ «Â¡≈ ‘ª, Í √Ófi ”⁄ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈ «’ ¡«‹‘≈ ’∆ ’ª, «‹√ È≈Ò ¡ÀÙØ-¡≈≈Ó Á∆ «˜≥Á◊∆ ÏÂ∆ ’ √’∆¬∂Õ ’≈ØÏ≈ ·ºÍ ‘Ø ‹≈‰ È≈Ò ’ج∆ ’‹ Á∂‰ ˘ Ú∆ ≈˜∆ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈ÕU «ÁÈ∂Ù È∂ «’‘≈, ª Ù≈«ÒÈ∆ ’∞ º fi √Ø ⁄ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ÏØ Ò ∆, T«Á¿∞‹∆, ‹∂’ ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ È≈‹≈«¬˜ ’≥Ó ’ √’Á∂ ‘Ø, ª Ó∂∂ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰ Á≈ «¬º’ Â∆’≈ ‘ÀÕ ’≥Ó Ú∆ ¡«‹‘≈ «’ ¡≈Ó Á∂ ¡≈Ó ◊∞·Ò∆¡ª Á∂ Á≈ÓÕU T¡«‹‘≈ «’‘Û≈ ’≥Ó ‘À Ì≈Ï∆?U T¡√∆∫ ¡≈͉∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ «‹√Ó Á≈ Ë≥Á≈ Ù∞± ’ª◊∂Õ «¬‘ ’≥Ó ⁄ºÒ «◊¡≈ ª ¡√∆∫ ¤∂Â∆ ‘∆ ¡Ó∆ ω≈ ‹≈Úª◊∂Õ

111.

ÂÀ˘ «¬Ê∂ ÈÚ∆∫-ÈÚ∆∫ ÒÛ’∆¡ª È≈Ò ÷∂‚‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ∂◊≈, ¿∞Ê∂ √≈˘ Ú∆ ÈÚ∂ ∫ ÓÁª ˘ Î√≈¿∞ ‰ «Úº ⁄ Ó˜≈ ¡≈Ú∂◊≈ÕU TÍ «¬‘ ª ‹Ø«÷Ó Á≈ ’≥Ó ‘ÀÕ «¬‘ √Ì ‘ØÚ∂◊≈ «’Ú∂∫?U T¡∂ Ï∞ºË±, ±≥ Úº‚∂ «Ï˜È√ÓÀȪ ˘ Î√≈ ’∂ «Ò¡≈¿∞‰≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ ¡«‹‘∆ ‹Ú≈È ÷±Ï√± «Ú«Á¡≈ʉª, ÒÛ’∆¡ª ˘ Î√≈ ’∂ «Ò¡≈¿∞∫◊∆, ‹Ø ÎÀÙÈÍÃ√ ¡Â∂ Á∂‘√∞º÷ Á∆ Ò≈Ò√≈ º÷Á∆¡ª ‘ÈÕU ¡≈«Ê’ √≥’‡ È≈Ò «ÿ∂ «ÁÈ∂Ù ˘ Ù≈«ÒÈ∆ Á∆ ◊ºÒ √‘∆ Òº◊∆Õ ¡≈Í√ «Úº⁄ √Ò≈‘-ÓÙÚ≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁØ Ú ª È∂ √À ’ √ À ’ ∂ ‡ ⁄Ò≈¿∞ ‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ «Ò¡≈Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ¤∂Â∆ ‘∆ ’Ø « ÙÙ ’’∂ ’∞ º fi «Ú«Á¡≈ʉª, ◊∆Ï ÿª Á∆¡ª ÒÛ’∆¡ª, ’≈Ó’≈‹∆ ¡Ωª Â∂ ¡«‹‘∆¡ª ¡Ωª ˘ ¡≈͉∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈ «Ò¡≈Õ «‹È∑ª ”⁄Ø∫ «’√∂ ˘ «‹√Ó Á∆ ˜± ͱ∆ ’È Á∆ ⁄≈‘ √∆, ª «’√∂ ˘ ÍÀ√≈ ⁄≈‘∆ÁÀ √∆Õ ’¬∆ ¡«‹‘∆¡ª Ú∆ √È «‹È∑ª Á∆ ¡≈͉∆¡ª Әϱ∆¡ª √ÈÕ «¬√ Â∑ª √Ó≈‡ Â∂ √À’√∆ «Á÷‰ Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ ¡Ωª È≈Ò ◊≥„-Â∞ºÍ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù≈«ÒÈ∆ ¡Â∂ «ÁÈ∂Ù È∂ Ë≥Á≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ ÒÛ’∆¡ª ¡Â∂ ¡«‹‘∆¡ª ¡Ωª ¡≈͉∂ ÿ Ï‘≈È≈ ’’∂ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ÎÒÀ‡ ”Â∂ ¡≈ ‹ªÁ∆¡ªÕ «ÁÈ∂Ù Í«‘Òª ‘∆ ◊Ã≈‘’ª Á∆ «ÚÚ√Ê≈ º÷Á≈ √∆Õ ¿∞√Á∂ ÎØÈ ’Á∂ ‘∆ ◊Ã≈‘’ ¡≈ ‹ªÁ∂Õ ÒÛ’∆ Í√≥Á ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈¡ ÂÀ¡ ‘∞≥Á≈ ¡Â∂ √ΩÁ≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊Ã≈‘’ ˘ ÒÛ’∆ Á∂ È≈Ò ’Ó∂ ”⁄ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈Õ Ù≈«ÒÈ∆ ¡Â∂ «ÁÈ∂Ù Á≈ «¬‘ Ë≥Á≈ ‹≥Ó «◊¡≈Õ ¿∞√Á∂ ’ØÒ ¤ºÍÛ Î≈Û ’∂ ÍÀ√≈ ¡≈¿∞‰ Òº«◊¡≈Õ Í «’√∂ Â∑ª «¬√ ◊ºÒ Á∆ Í∞«Ò√ ˘ «Ì‰’ Òº◊ ◊¬∆ ¡Â∂ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ √À’√ À’∂‡ Á≈ Ì≥‚≈ Î∞º‡ «◊¡≈Õ Í∞«Ò√ È∂ ¿∞√˘ «◊ïÂ≈ ’ ’∂ ‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁºÂ≈Õ ⁄≥Á Ó‘∆È∂ ‹∂Ò∑ «Úº⁄ «‘‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù≈«ÒÈ∆ ¡Â∂ «ÁÈ∂Ù ˜Ó≈È ”Â∂ «‘≈ ‘Ø ’∂ Ï≈‘ ¡≈ ◊¬∂Õ ‹Ó≈È ”Â∂ ¤∞º‡‰ ÂØ∫ ’∞ºfi Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ͱÈ ÂΩ ”Â∂ Á∂‘ ÚÍ≈ Á≈ Ë≥Á≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ Ù≈«ÒÈ∆ ÍÛ∑∆-«Ò÷∆, Â∂˜-Â≈ «ÁÓ≈◊ Á∆ √∆Õ ¡≥ «¬√ Ú≈ ¿∞√È∂ «‹√Ó Ú∂⁄‰ Á≈ ’≥Ó «¬≥‡ÈÀ‡ Á∂ ˜∆¬∂ Ù∞± ’∆Â≈Õ ¡≈͉∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ¿∞√È∂ ¡«‹‘∆¡ª ¡Ω  ª Á∂ ÎØ ‡ Ø Í≈¬∂ , ‹Ø ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò Á∂‘ Á≈ Ë≥Á≈ ’È ˘ ≈˜∆ √ÈÕ «¬È∑ª ”⁄ ÿº‡ ¿∞Ó Á∆¡ª √’±Ò∆ «Ú«Á¡≈ʉª, ÍÃØÎ≈¬∆Ò ’Ø√ Á∆ ’Ø«⁄≥◊ ’È ¡≈¬∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Â∂ «ÚÁ∂Ù∆ ¡Ωª √ÈÕ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ¿∞√ È∂ ¬∆Ó∂Ò ¡Â∂ ÓØ Ï ≈«¬Ò È≥ Ï  Í≈ º ÷ ∂ √ÈÕ «¬√∂ ÓØÏ≈«¬Ò È≥Ï ”Â∂ Í«‘Òª ◊Ã≈‘’ È≈Ò ◊ºÒ ‘∞≥Á∆ √∆Õ «Î ÎØ‡Ø «Á÷≈ ’∂ √ΩÁ≈ ÂÀ¡ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ Á∂√∆ ÒÛ’∆ Á∆

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

’∆Ó A@ ÂØ∫ BE ‘˜≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù∆ ÒÛ’∆ Á∆ ’∆Ó BE ÂØ∫ E@ ‘˜≈ ‘∞≥Á∆ √∆Õ Óº∞Ò Ì≈¡ Á∂ Ï≈¡Á Ù«‘ Á∂ «’√∂ ¡≈Ò∆Ù≈È ‘Ø‡Ò «Úº⁄ B ’Ó∂ Ï∞º’ ’Ú≈¬∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬º’ ’Ó≈ ◊Ã≈‘’ Ò¬∆ ¡Â∂ Á±√≈ ¿∞√ ¡Ω Ҭ∆Õ ◊Ã≈‘’ Í«‘Òª ‘Ø‡Ò Í‘∞≥⁄ ‹ªÁ≈ √∆, «Î Ù≈«ÒÈ∆ ¡Ω ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ Í‘≥∞⁄ ‹ªÁ∆ √∆Õ ¡Ω ˘ ◊Ã≈‘’ Á∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ¤º‚ ’∂ ¡Â∂ ÂÀ¡Ù∞Á≈ Ó ÒÀ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù≈«ÒÈ∆ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∆ √∆Õ «‹√Ó Á∂ Ë≥Á∂ Á∂ ’≈È Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ √Ï≥Ë √±÷Á≈ª, Í∞«Ò√, ÍÃÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈∆¡ª, È∂Â≈Úª, Ó≥Â∆¡ª ¡Â∂ ͺÂ’≈ª È≈Ò ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ «‹√Á∆ Ú‹∑≈ È≈Ò ¿∞√Á∂ «Ú∞Ë º ’ج∆ ‹∞Ï≈È È‘∆∫ ÷ØÒ∑ √’Á≈ √∆ Í «¬º’ √Ó≈‹√∂Ú∆ È∂ «‘≥ Ó Â ‹∞ ‡ ≈¬∆ ¡Â∂ ¿∞ √ È∂ √‡«≥ ◊ ¡≈Í∂ Ù È ’’∂ ͱ  ∆ «’≈«‚≥ ◊ ¡À√.¡À√.Í∆. ˘ √Ω∫Í «ÁºÂ∆Õ Í∞÷Â≈ √ϱ «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞«Ò√ ‡∆Ó È∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈ ¡Â∂ Ù≈«ÒÈ∆ ÎÛ∆ ◊¬∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ ÂØ ∫ B «Ú«Á¡≈ʉª ÙÓ∆ ¡Â∂ ÙÃ∂¡≈ ¡Â∂ «¬º’ «ÚÁ∂Ù∆ ¡Ω «√«Ò ÎÛ∆ ◊¬∆ √∆Õ ÙÓ∆ ‹ÏÒÍ∞ Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ √∆Õ B √≈Ò Í«‘Òª ¿∞‘ ÍÃØÎÀÙÈÒ ’Ø√ ’È ’≈ÈÍ∞ ¡≈¬∆ √∆Õ ¡≈«Ê’ Â≥◊∆ Á∂

ÁΩ≈È ¿∞√Á∆ Ó∞Ò≈’≈ Ù≈«ÒÈ∆ È≈Ò ‘ج∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ¿∞√ Á∆ ÓÁÁ ª ’∆Â∆ Í ¿∞√˘ Á∂‘ ÚÍ≈ Á∂ Ë≥Á∂ «Úº⁄ ¿∞Â≈ ’∂Õ Á∂‘√∞º÷ ¡Â∂ ÍÀ√≈ ÁØÚ∂∫ «ÓÒ‰ Òº◊∂Õ Âª ÙÓ∆ «¬√ Ë≥Á∂ «Úº⁄ Ó ◊¬∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞‘ «¬º’ ‘Ø‡Ò ‹≈‰ Ú≈Ò∆ √∆Õ «‹Ê∂ ¿∞√Á∆ Ï∞«’≥◊ √∆ Í «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘∆ Í∞«Ò√ È∂ ¤≈Í≈ Ó≈ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ÎÛ∆ ◊¬∆Õ ÙÃ∂¡≈ ˘ ¿∞√Á∆ √‘∂Ò∆ ÙÓ∆ È∂ «¬√ Ë≥Á∂ «Úº⁄ ¿∞Â≈«¡≈ √∆Õ ÙÓ∆ ·≈·Ï≈· È≈Ò «‘≥Á∆ √∆Õ Ó«‘≥◊∂-Ó«‘≥◊∂ ÓØÏ≈«¬Ò º÷Á∆ √∆Õ ‘ ؘ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ À√‡ØÀ∫‡ ‹ªÁ∆ √∆Õ ÙÃ∂¡≈ È∂ ¿∞√Á∂ «¬√ ·≈·-Ï≈· Á≈ ‘º√ ‹≈«‰¡≈ ª ¿∞‘ Ú∆ «¬‘ √Ì Í≈¿∞‰ Ò¬∆ Ò≈Ò≈«¬Â «‘‰ Òº◊∆Õ «¬√ Á∂ Ï≈¡Á ÙÓ∆ È∂ Ùá ∂ ≈ ˘ Ú∆ Ù≈«ÒÈ∆ È≈Ò «ÓÒÚ≈ «ÁºÂ≈Õ «Î ¿∞√ È∂ Ú∆ ¡≈͉∆ Ó˜∆ È≈Ò «¬√ Ë≥Á∂ ˘ ¡Í‰≈ «Ò¡≈Õ «ÚÁ∂Ù∆ ¡Ω «√«Ò ‹Ø ‡∞’∆ Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ √∆Õ ‡±«√‡ Ú∆˜∂ ”Â∂ Ì≈ ¡≈¬∆ √∆Õ ¿∞√ ˘ ¿∞√Á∂ Á∂Ù Á∆ «¬º’ ’≈Ò ◊Ò È∂ Ó∞≥Ϭ∆-«ÁºÒ∆ Á∂ Á∂‘ ÚÍ≈∆¡ª Á∂ ÍÂ∂ Á∂ ’∂ Ì≈ Ì∂«‹¡≈ √∆Õ Ó∞≥Ϭ∆-«ÁºÒ∆ «Úº⁄ «‘‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ’≈ÈÍ∞ «Úº⁄ Ù≈«ÒÈ∆ ’ØÒ ¡≈¬∆ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ È∂ ¿∞√˘ «¬º’ ÎÒÀ‡ «Úº⁄

ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ ⁄’∂∆ Ê≈‰∂ Á∂ «Ù¡≈ÓÈ◊ √«Ê Ó≈È √Ó≥«Á ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ √À’√ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆ √∆Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ Í«‘Òª Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ «‹√Ó Ú∂⁄‰ ‹ªÁ∆ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ ÂØ∫ ¿∞√È∂ √≈∂ ◊∞ «√º÷∂ ¡Â∂ «Î ÷∞Á À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Òº◊∆Õ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¿∞√˘ Ù≈«ÒÈ∆ ÂØ∫ ‘∆ «ÓÒ∆ √∆Õ Í±ÈÓ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ ¡Í≈‡Ó∂∫‡ ÂØ∫ Í∞«Ò√ È∂ ͱÈÓ √Ó∂ B ¡Ωª Ò¤Ó∆ ¡Â∂ È∂‘≈ ¡Â∂ «¬º ’ ◊à ≈ ‘’ ÒÂ∆Î ˘ «◊ÃÎÂ≈ ’∆Â≈ √∆Õ

Sikh Virsa, Calgary

’Ó≈ «ÁÚ≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ Ù«‘ «Úº⁄ «ÚÁ∂Ù∆ ¡Ω Á∆ Ó≥◊ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘∞≥Á∆ √∆Õ ¿∞√ Ò¬∆ E@ ‘˜≈ ÍÃÂ∆ ≈ ÒÀ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «ÚÙ∂Ù ÍÀ’∂‹ ”Â∂ ÍÀ√≈ ¡Òº◊ ÂØ∫ Á∂‰≈ ÍÀ∫Á≈ √∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞√Á∆ Ï∞«’≥◊ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∆ √∆Õ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ ¤≈Í∂ «Úº⁄ ÎÛ∆ ◊¬∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ «¬Ê∂ ͬ∂ ¤≈Í∂ «Úº⁄ A ÁÒ≈Ò Ó∂Ù ¡Â∂ ◊∞º‚± È≈Ó’ ÚÍ≈∆ Ϋۡ≈ «◊¡≈ √∆Õ ◊∞º‚± È≥Ï B Á≈ ÚÍ≈∆ √∆Õ ¿∞‘ ’≈Ò≈ ’≈ØÏ≈ ’Á≈ √∆Õ ’≈Ò∆ ’Ó≈¬∆ ÷⁄ ’È ¡Â∂ «‹√Ó Á∆ ¡º◊ ٪ ’È ‘∆ ¿∞‘ Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ ”Â∂ Í‘≥∞«⁄¡≈ √∆Õ ‘≈Ò∂ ¿∞‘ ÒÛ’∆ Á≈ √Ω Á ≈ ÂÀ ¡ Ú∆ È‘∆∫ ’ √«’¡≈ √∆ «’ Í∞«Ò√ Á≈ ¤≈Í≈ «Í¡≈ ¡Â∂ Ϋۡ≈ «◊¡≈Õ √À ’ √ À ’ ∂ ‡ √≥ ⁄ ≈Ò’≈ ¡≥ ‹ Ò∆ ÈΩÏ√Â≈ Ê≈‰∂ Á∂ «‘ ’∂ÙÚ È◊ Ó∞‘ºÒ∂ «Úº⁄ «¬º’ «’≈¬∂ Á∂ Ó’≈È «Úº⁄ «‘≥Á∆ √∆Õ Í«‘Òª ¿∞‘ ÷∞Á Á∂‘ ÚÍ≈ ’Á∆ √∆Õ Ï≈¡Á «Úº⁄ ‹ÁØ∫ ¿∞√Á∂ ’¬∆ √À’√ Ú’ª È≈Ò √Ï≥Ë Ï‰ ◊¬∂ ª ¿∞‘ ÷∞Á Á≈ √À’√ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Òº◊∆Õ ¿∞√È∂ «ÁºÒ∆, ͇È≈, ’ØÒ’≈Â≈ Â∂ È∂Í≈Ò Á∂ Á∂‘ ÚÍ≈∆¡ª È≈Ò √Ï≥Ë Ï‰≈ Ò¬∂ √ÈÕ ¡≥‹Ò∆ Ú∆ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ÒÛ’∆¡ª Á∂ ÎØ‡Ø «Á÷≈ ’∂ Ï∞«’≥◊ ’Á∆ √∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞√Á∂ ÿ ”Â∂ Á∂‘ Ó≥‚∆ Á∆ Ω‰’ ÙÏ≈Ï ”Â∂ √∆ ˙ÁØ∫ Í∞«Ò√ È∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ ÎÛ∆ ◊¬∆Õ ¡≥‹Ò∆ Á∂ ¡º‚∂ ÂØ∫ B È∂Í≈Ò∆ ¡Ωª ±Í≈Ò∆ ¡Â∂ Á∆Í≈Ò∆ ÎÛ∆¡ª ◊¬∆¡ª √ÈÕ «¬‘ ÁØ Ú ∂ ∫ ’≈·Ó≥ ‚ ± Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆¡ª √ÈÕ ’≈·Óª‚± «Úº⁄ Ú∆ ¿∞‘ Á∂‘ ÚÍ≈ ’Á∆¡ª √ÈÕ A ‘¯Â∂ Á∆ Ï∞«’≥◊ ”Â∂ ¿∞‘ ’≈ÈÍ∞ ’∂ÙÚ È◊ «Úº⁄ ¡≥‹Ò∆ Á∂ ¡º‚∂ ”Â∂ ¡≈¬∆ √∆Õ «¬Ê∂ ¿∞‘ B ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∂ È≈Ò «‹√Ó Á≈ Ë≥Á≈ ’Á∂ ≥◊∂ ‘ºÊ∆∫ ÎÛ∆ ◊¬∆ √∆Õ ¡≥‹Ò∆ Á∂ Ó’≈È ÂØ∫ «‹√ÓÎØÙ∆ ’Á∂ D ÈΩ ‹ Ú≈È ’ÓÒ È≈«¬È ¡Ú√Ê∆, «Ú’ÒÍ «ÂÃÍ≈·∆, √ÒÓ≈È ¡Â∂ ‘∆ «√≥ÿ ÎÛ∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ «Úº⁄ B «Ú«Á¡≈Ê∆, A ÚÍ∆ Â∂ A ·∂’∂Á≈ √∆Õ «Ú’ÒÍ Â∂ ’ÓÒÈ«¬È B ¡Ωª Á∂ È≈Ò «‹√Ó Á∆ «Í¡≈√ Ï∞fi≈¿∞∫Á∂ ≥◊∂ ‘ºÊ∆∫ ÎÛ∂ ◊¬∂, ‹Á«’ √ÒÓ≈È Â∂ ‘∆ «√≥ÿ ¡≈͉∆ Ï≈∆ ¡≈¿∞‰ Á≈ «¬≥˜≈ ’ ‘∂ √ÈÕ ⁄≈ª È∂ «ÓÒ ’∂ B@ ‘˜≈ «Úº⁄ √ΩÁ≈ ’∆Â≈ √∆Õ Í±ÈÓ ◊∞ÍÂ≈ ⁄’∂∆ Ê≈‰∂ Á∂ «Ù¡≈ÓÈ◊ √«Ê Ó≈È√Ó≥«Á ¡Í≈‡ÓÀ∫‡ «Úº⁄ √À’√ À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆ √∆Õ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ Í«‘Òª Ù≈«ÒÈ∆ Á∂ ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ «Úº ⁄

112.

«‹√Ó Ú∂⁄‰ ‹ªÁ∆ √∆Õ Ù≈«ÒÈ∆ ÂØ∫ ¿∞√È∂ √≈∂ ◊∞ «√º÷∂ ¡Â∂ «Î ÷∞Á À’∂‡ ⁄Ò≈¿∞‰ Òº◊∆Õ ÚÀÏ√≈¬∆‡ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ¿∞√˘ Ù≈«ÒÈ∆ ÂØ∫ ‘∆ «ÓÒ∆ √∆Õ Í±ÈÓ ◊∞ÍÂ≈ Á∂ ¡Í≈‡Ó∂∫‡ ÂØ∫ Í∞«Ò√ È∂ ͱÈÓ √Ó∂ B ¡Ωª Ò¤Ó∆ ¡Â∂ È∂‘≈ ¡Â∂ «¬º’ ◊Ã≈‘’ ÒÂ∆Î ˘ «◊ÃÎÂ≈ ’∆Â≈ √∆Õ Òº¤Ó∆ Ï∂‘ºÁ ÷±Ï√± √∆Õ ¿∞‘ ’≥«Í¿±‡ Á≈ ’Ø√ ’È «Ù¡≈Ó È◊ ‹ªÁ∆ √∆Õ ¡≈¿∞∫Á∂-‹ªÁ∂ «¬º’ «ÁÈ Òº¤Ó∆ Á∆ Ó∞Ò≈’≈ ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ È≈Ò ‘ج∆Õ Í±ÈÓ ◊∞ÍÂ≈ È∂ «’√∂ Ó≥Â∆ ÂØ∫ ’«‘ ’∂ ¿∞√˘ √’≈∆ ÈΩ’∆ «ÁÚ≈¿∞‰ Á≈ Ò≈Ò⁄ «ÁºÂ≈Õ Òº¤Ó∆ ‹ÁØ∫ º’ √º⁄≈¬∆ ‹≈‰Á∆, ˙ÁØ∫ º’ Á∂ ‘Ø ⁄∞º’∆ √∆Õ ÍÀ√∂ Á∂ Ò≈Ò⁄ ¡Â∂ Á∂‘ √∞º÷ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ Òº¤Ó∆ «‹√Ó ÎØÙ∆ Á≈ Ë≥Á≈ ’È Òº◊∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞‘ ◊Ã≈‘’ Á∂ È≈Ò ’Ó∂ «Úº⁄ Í‘∞≥⁄∆ ‘∆ √∆ «’ Í∞«Ò√ Á≈ ¤≈Í≈ «Í¡≈ ¡Â∂ ÎÛ∆ ◊¬∆Õ ‘≈¬∆ √’±Ò «Úº⁄ ÍÛ∑È Ú≈Ò∆ «Ú«Á¡≈ʉ È∂‘≈ ˘ √ϘÏ≈◊ «Á÷≈ ’∂ ͱÈÓ ◊∞ÍÂ≈ È∂ ¡≈͉∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈ «Ò¡≈ √∆Õ ¿∞‘ √’±Ò Á∂ Ï‘≈È∂ ÿ ÂØ∫ «È’ÒÁ∆ √∆ ¡Â∂ ͱÈÓ Á∂ ’ØÒ Í‘∞≥⁄ ‹ªÁ∆ √∆Õ ÿº‡ ¿∞Ó ‘؉ ’≈È Í±ÈÓ ¿∞√ Á∆ Ï∞«’≥◊ B@ ‘˜≈ «Úº⁄ ’Á∆ √∆Õ ◊Ã≈‘’ ÍÃ∂Ù≈È È≈ ’È, «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ ‘Ø‡Ò «Úº⁄ ¿∞√Á∂ È≈Ò ‘∆ «‘≥Á∆ √∆Õ È∂‘≈ ˘ ¿∞√Á∂ «¬º’ «ÙÂ∂Á≈ È∂ ‘∆ ÏÏ≈Á ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ «‹√ ÂØ∫ ¿∞‘ Í∞Ù ÂØ∫ ÍÃ≈Í ‘؉ Ú≈Ò∂ √∞º÷ ˘ ‹≈‰ ◊¬∆ √∆Õ ¿∞‘ «ÙÂ∂Á≈ ¿∞√Á∆ Óª Á≈ ÍÃ∂Ó∆ √∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∆ ≈ ¿∞√Á∆ Ï∞«’≥◊ ª ‘ج∆ √∆ Í ◊Ã≈‘’ È‘∆∫ ¡≈«¬¡≈ √∆Õ Î«Û¡≈ «◊¡≈ ¡ÏÁ∞Ò ÒÂ∆Î ‹∞ºÂ∂ ⁄º Í Ò Á≈ Úº ‚ ≈ ÚÍ≈∆ √∆Õ ≥ ◊ ∆È «Ó‹≈˜ ¡ÏÁº∞Ò ÒÂ∆Î ¡’√ «‹√Ó Á≈ √∞º÷ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ ͱÈÓ Á∂ √≥Í’ «Úº⁄ «‘≥Á≈ √∆Õ ÿ‡È≈ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞‘ ≈ A@ Ú‹∂ ͱ È Ó Á∂ ¡Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ Í‘≥∞«⁄¡≈ √∆Õ ¿∞√È∂ «¬º’ ¡Ω Á≈ √ΩÁ≈ AF ‘˜≈ «Úº⁄ ’∆Â≈ √∆Õ ¿∞‘ ¿∞√ ¡Ω ˘ ÒÀ ’∂ ’Ó∂ «Úº⁄ Í‘∞≥«⁄¡≈ «’ ¿∞√ √Ó∂∫ Í∞«Ò√ Á≈ ¤≈Í≈ «Í¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘ Ϋۡ≈ «◊¡≈Õ Ó«‘Ò≈ ’Ω ∫ √Ò ◊∆Â≈ Á∂ Ú ∆ È∂ Í∞«Ò√ Á∂ «¬√ ◊∞‚ Ú’ ”Â∂ ÍÃÙÈ «⁄≥È∑ Ò≈«¬¡≈Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ «’‘≈ «’ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «¬È≈Ó Á∆ fiÛ∆ Í∞«Ò√ ‡∆Ó ”Â∂ È‘∆∫ ÏÒ«’ √Ó≈‹ √∂ Ú ∆ √≥ ‹ ∂ ”Â∂ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, «‹√ È∂ √‡«≥◊ ¡≈Í∂ÙÈ ’’∂ Í∞«Ò√ ˘ Í∞÷Â≈ √ϱ «ÁºÂ∂Õ ‹∂’ √ϱ È≈ ‘∞≥Á≈ ª Í∞«Ò√ ¿∞º⁄∆ Í‘∞≥⁄ º÷‰ Ú≈Ò∆ √À’√ À’∂‡ Á∆ ‹Û∑ º’ ’Á∂ È‘∆∫ Í‘∞≥⁄ √’Á∆Õ I Ó≈⁄, B@AC ˘ Í«∞Ò√ È∂ √≈∂ AG Ó∞Ò˜Óª ˘ ’≈ÈÍ∞ ’Ø‡ «Úº⁄ «Óª‚ ÓÀ«‹√‡Ã∂‡ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’∆Â≈Õ «‹Ê∂ ¿∞È∑ª ˘ «‹Ò∑≈ ‹∂Ò∑ Ì∂‹ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ (√Ó≈ÍÂ)

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ¡Â∂ «Íº· ̱Ó∆ Í≥‹≈Ï Á∂ ÍÃÓ∞º÷ ¡Â∂ Ó≥È∂ ÍÃÓ≥È∂ ¡≈¬∆.¬∂.¡À√. ¡«Ë’≈∆ √. ’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ È≈Ò Ó∂∆ «Èº‹∆ ‹≈‰ ͤ≈‰ È‘∆∫ ‘ÀÕ «√¯ ¬∂È≈ ’∞ ‘À «’ ‹Á «¬‘ ¡«Ë’≈∆ ¡≥ « Óà  √ «Ú÷∂ ÏÂΩ  «‚͇∆ È«≥Á ’ « Ó Ù È  «√≥ÿ «„ºÒØ∫ Â≈«¬È≈ √È Âª Ó∂≈ «‘≈«¬Ù∆ Ù«‘ χ≈Ò≈ ¡≥«ÓÃÂ√ Á∂ È∂Û∂ ‘؉ ’’∂ √Ã. Í≥˘ Á∂ ’≥Ó-’≈˜ ˘ È∂«Û¿∞∫ Ú∂÷‰ Á≈ ÓΩ’≈ «Ó«Ò¡≈Õ ÏÂΩ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ «¬È∑ª ˘ «¬º’ ÒØ’ «‘ÂÀÙ∆ ¡¯√ √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ «¬‘ «ÓÒ‰ ¡≈¬∂ ‘ «Ú¡’Â∆ ˘ √≥˜∆Á◊∆ È≈Ò √∞‰Á∂ Â∂ ¿∞√Á∆ Ó∞Ù’Ò Á≈ ωÁ≈ ‘ºÒ ’È Á∆ Ú∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ √ÈÕ ¡≥«ÓÃÂ√ Ù«‘ Á∆¡ª √Óº«√¡≈Úª, ¬∂¡ ÍØ‡, ‘«Ó≥Á √≈«‘Ï ¡Â∂ «‹Ò∑∂ Á∆¡ª Úº÷-Úº÷ √Ó≈«‹’ Â∂ √º«Ì¡≈⁄≈’ ‹Ê∂ÏÁ ≥ ∆¡ª Á≈ ’≥Ó’≈ Â∂ Ó∞Ù’Òª «¬È∑ª Á∆¡ª ¿∞∫◊Òª Á∂ ÍØ«‡¡ª ”Â∂ ‘∞Á ≥ ∆¡ª √ÈÕ Òº◊Ì◊ √≈∆¡ª ≈‹√∆ Í≈‡∆¡ª «¬È∑ª Á∆ ’≈‹ ÍÉ≈Ò∆ ÂØ∫ √≥Â∞Ù‡ √ÈÕ «¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹Á «¬È∑ª ˘ «√º«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ ‚∆.‹∆.¡À√.¬∆. Â≈«¬È≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ª «¬È∑ª √’±Òª Á∆ ‘≈Ò ˘ √∞Ë≈È Â∂ È’Ò Á∂ ’Ø‘Û ıÂÓ

’È Ò¬∆ ¡º‚∆ ⁄؇∆ Á≈ ˜Ø Ò≈«¬¡≈Õ «√º«÷¡≈ «ÚÌ≈◊ È≈Ò √Ï≥Ë Ó≥Â∆ ˘ «¬È∑ª Á≈ ’≥Ó Ò¬∆ √Ó«Í ‘؉≈, «ÌÃÙ‡ È∆Â∆¡ª ÂØ∫ Á± «‘‰≈ Â∂ ’≈˘È ¡È∞√≈ ’≥Ó ’È≈ Ù≈«¬Á Í√≥Á È‘∆∫ √∆

’’∂ «‹√ „≥◊ È≈Ò «¬È∑ª Á∆ Ó≈-’∞‡≈¬∆ ’∆Â∆ Â∂ Ï∂«¬˜Â ’∆Â≈, ¿∞√Á∆ Ú∆‚∆˙ Ú∂÷ ’∂ Á∞È∆¡≈ Ì «Úº⁄ Ú√Á∂ Ì≈Â∆¡ª ÷≈√’ Í≥‹≈Ï∆¡ª È∂ ÷≈√≈ Ï∞≈ ÓÈ≈«¬¡≈Õ Ú∆‚∆˙ «Úº⁄ √Ã∆ Í≥˘ ¿∞È∑ª

«‹√ ’’∂ «√º«÷¡≈ Ó≥Â∆ È≈Ò ’¬∆ «ÚÚ≈Á ◊ºÒª ¡ıÏ≈ª Á∆¡ª √∞  ÷∆¡ª ωÁ∆¡ª ‘∆¡ªÕ «¬Ó≈ÈÁ≈ ¡¯√ ‘؉≈ Â∂ ’≥Ó ˘ ‘∆ √Ó«Í ‘؉≈, Ù≈«¬Á «¬√∂ ’’∂ ‹±È «Úº⁄ ¿∞Â≈÷≥‚ «Úº⁄ ‘Ûª È≈Ò ‘ج∆ ÂÏ≈‘∆ Â∂ ‘∂Ó’∞‡ ≥ √≈«‘Ï Á∆ Ô≈Â≈ ÁΩ≈È Î√∂ Ô≈Â±¡ª ˘ Ï≈‘ ’º„‰ Ò¬∆ «¬È∑ª Á∆ «‚¿±‡∆ Ò◊≈¬∆ ◊¬∆Õ ◊Ø«Ï≥Á Ë≈Ó «Ú÷∂ ’∞fi ÒØ’ª È∂ √Ã∆ Í≥˘ ”Â∂ ‘ÓÒ≈

«Ú¡’Â∆¡ª ˘ ’«‘ ‘∂ ‘È «’ TÔ≈, Ó∂∆ ◊ºÒ ª √∞‰ØU Í ¿∞È∑ª «¬’ È≈ √∞‰∆ ¡Â∂ Ú∂÷«Á¡ªÚ∂÷«Á¡ª ¿∞È∑ª Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁºÂ≈, Á√Â≈ Ò≈‘ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ Ó≈«Á¡ª ¿∞È∑ª Á∂ Ú≈Ò ÷∞ºÒ ◊¬∂Õ «¬√ ÿ‡È≈ «Úº⁄ «¬’ «Ú¡’Â∆ ¿∞È∑ª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À Í ¿∞√ «¬’ºÒ∂ Á∆ ’ج∆ Í∂Ù È≈ ◊¬∆Õ √Ã∆ Í≥˘ «÷Ò∂ Ú≈Òª √Ó∂ «Íº¤∂ ‘‡‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ ‘∂ Í ¿∞‘ «Ú¡’Â∆ «Î «Íº¤∂ ‹≈ ’∂

New Patients & Walk-Ins Welcome

OPTOMETRY 901- 64 AVE NE CALGARY, AB T2E 7P4

DR. JASWINDER S. BAINS - Complete Eye Exam - Ocular Health Assessment - Contact Lenses

Ș Á∆ ͱ∆ ‹ª⁄ ¡µ÷ª Á∆ ¡ßÁÒ∆ ‹ª⁄ ’ªÈ‡À’‡ ÒÀȘ Ò◊≈¿∞‰∂

Appointments also available on Saturdays & Evenings ٫ȵ⁄Ú≈ ¡Â∂ Ù≈Ó Á∆¡ª ¡Í≈«¬ß‡ÓÀ∫‡√ Ú∆ «ÓÒ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ Services Available in Punjabi, Hindi, Urdu & English

¡√∆∫ Í≥‹≈Ï∆, «‘ßÁ∆, ¿∞Á± ¡Â∂ ¡ß◊∂˜∆ «Ú⁄ Ú∆ ◊µÒÏ≈ ’Á∂ ‘ª

403-274-4514 Sikh Virsa, Calgary

113.

DEERFOOT MALL (Next to LensCrafters) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘ÓÒ≈ ’Á∂ ‘∂Õ ¿∞È∑ª √Ã∆ Í≥˘ ˘ ˜Ó∆È ”Â∂ ÏÀ· ’∂ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Ó∞¡≈Î∆ Ó≥◊‰ Ò¬∆ Ӌϱ ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ √Ã∆ Í≥˘ ˘ «¬È∑ª Á«≥«Á¡ª Á∂ Â≈«ÒÏ≈È∆ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Әϱ∆ Ú√ √Ì ’∞ºfi ’È≈ «Í¡≈Õ ‹∂’ ¿∞Ê∂ ¡≈¬∆.‡∆.Ï∆.Í∆. Á∂ ‹Ú≈È ¡≈ ’∂ √Ã∆ Í≥˘ ˘ È≈ ¤∞‚≈¿∞∫Á∂ ª ¿∞È∑ª ˘ ’ج∆ ◊≥Ì∆ √º‡ Ú∆ Òº◊ √’Á∆ √∆Õ «¬‘ ‘ÓÒ≈ «¬≥È≈ ÔØ‹È≈ÏºË √∆ «’ Ù∞± ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ¡≈ı º’ «¬√ Á∆ Ú∆‚∆˙ ω≈¬∆ ◊¬∆ Â∂ Ï≈¡Á «Úº⁄ «¬‘ Ú∆‚∆˙ ÎΩ∆ ÂΩ ”Â∂ «¬≥‡ÈÀº‡ ”Â∂ Í≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆Õ √Ã∆ Í≥˘ Á∆ «√¡≈‰Í Â∂ ‘Ω∫√Ò∂ Á∆ Á≈Á Á∂‰∆ ωÁ∆ ‘À «’ «¬√ ÁÁÈ≈’ ÿ‡È≈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¿∞‘ «Î ¡≈͉∂ ’≥Ó «Úº⁄ ‹∞º‡ ◊¬∂ ¡Â∂ ˙È≈ «⁄ ⁄≥‚∆◊Û∑ È‘∆∫ ¡≈¬∂ «‹≥È≈ «⁄ √≈∂ ÒØ’ª ˘ ¿∞ÊØ∫ ’º„ È‘∆∫ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ «¬√ ÿ‡È≈ Á∆ ‹ª⁄ ¡Â∂ ÁØÙ∆¡ª ˘ ÎÛÈ Ò¬∆ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ «¬’ «ÚÙ∂Ù ‡∆Ó Ï‰≈¬∆ √∆ «‹√È∂ √≈∂ ÁØÙ∆¡ª ˘ «◊ÃÎÂ≈ ’ «Ò¡≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ú∂÷‰≈ «¬‘ ‘À «’ √’≈ «‹√Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È √∆ «’ «¬‘ √Ã∆ Í≥˘ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ È‘∆∫, Í≥‹≈Ï √’≈ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ‘À, Á∆ ͱ∆ √≥‹∆Á◊∆ È≈Ò ’∂√ Á∆ ÍÀÚ∆ ’’∂ ÁØÙ∆¡ª ˘ √˜≈ «ÁÚ≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ Ó∂∂ «Ú⁄≈ ¡È∞√≈ «¬‘ ÿ‡È≈ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ Ú≈Í ‘∆¡ª Úº÷-Úº÷ ¡Í≈«Ë’ ÿ‡È≈Úª Á≈ «√ı ‘ÀÕ Ï‘∞Â≈ «Íº¤∂ È≈ ‹≈¬∆¬∂ ª ¤∂‘‡≈ (¡≥«ÓÃÂ√) «Úº⁄ ’∞fi º √Óª Í«‘Òª «¬’ Ê≈‰∂Á≈ ˘ «ÁÈ «Á‘≈Û∂ √∂-Ï≈˜≈ «Úº⁄ ’ÂÒ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, ‹Ø ¡≈͉∆ Ë∆ Á∆ ≈÷∆ ’È ¡≈«¬¡≈ √∆Õ Í≥‹≈Ï∆ ‹Ø ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï‘≈Á ’«‘≥Á∂ È‘∆∫ ʺ’Á∂ Ó±’ ÁÙ’ ω’∂ ÿ‡È≈ Ú≈ÍÁ∆ Ú∂÷Á∂ ‘∂ Í

’ج∆ ¿∞√Á∆ ÓÁÁ ”Â∂ È≈ ¡≈«¬¡≈ Õ Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Úº⁄ «¬’ ¡≈¬∆.‹∆. À∫’ Á∂ ¡«Ë’≈∆ Á∆ Ï∞∆ Â∑ª Ó≈-’∞‡ º ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «‹√˘ ‘√ÍÂ≈Ò «Úº⁄ Á≈÷Ò ’Ú≈¿∞‰≈ «Í¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Úº⁄ «‘√∆ÒÁ≈ Á∆ Ï‘∞ Ï∞∆ Â∑ª Ó≈ ’∞º‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆ Â∂ ‘ÓÒ≈Ú ¿∞√Á∆ Í◊Û∆ ÒÀ ◊¬∂ √ÈÕ ‹Ò≥Ë Â∂ Î◊Ú≈Û≈ Á«Ó¡≈È «¬’ Ê≈‰∂Á≈ Á≈ «‚¿±‡∆ √Ó∂∫ ’ÂÒ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‹Á ¿∞‘ ’∞ºfi Ùº’∆ «Ú¡’Â∆¡ª Á≈ «Íº¤≈ ’ «‘≈ √∆Õ «¬√∂ Â∑ª, ÂÈÂ≈È È∂Û∂ «¬’ Ê≈‰∂Á≈ Á∆ Ò≈Ù «ÓÒ∆ √∆ Â∂ ‘∞‰ ¡≥«ÓÃÂ√ «Ú÷∂ «¬’ ‘Ø Ê≈‰∂Á≈ √Û’ ”Â∂

«Ú¡’Â∆ ¿∞È∑ª ˘ Ï⁄≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À Í ¿∞√ «¬’ºÒ∂ Á∆ ’ج∆ Í∂Ù È≈ ◊¬∆Õ √Ã∆ Í≥˘ «÷Ò∂ Ú≈Òª √Ó∂ «Íº¤∂ ‘‡‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ ‘∂ Í ¿∞‘ «Ú¡’Â∆ «Î «Íº¤∂ ‹≈ ’∂ ‘ÓÒ≈ ’Á∂ ‘∂Õ ¿∞È∑ª √Ã∆ Í≥˘ ˘ ˜Ó∆È ”Â∂ ÏÀ· ’∂ ‘ºÊ ‹ØÛ ’∂ Ó∞¡≈Î∆ Ó≥◊‰ Ò¬∆ Ӌϱ ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ √Ã∆ Í≥˘ È∂ «¬È∑ª Á«≥«Á¡ª Á∂ Â≈«ÒÏ≈È∆ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Әϱ∆ Úº√ √Ì ’∞ºfi ’È≈ «Í¡≈Õ

A-CLASS APPLIANCE SERVICE LTD.

«ÓÃÂ’ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «Í¤Ò∆¡ª Í≥⁄≈«¬Â ¡Â∂ «‹Ò∑≈ ÍÃ∆ÙÁ ⁄؉ª «Úº⁄ ◊∞≥‚≈◊Á∆ «¬√ ‘ºÁ º’ ‘ج∆ «’ Ï‘∞ √≈∂ Ù∆Î Â∂ «√¡≈‰∂ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ ⁄؉ª ÂØ∫ Í≈√∂ «‘‰≈ ‘∆ ·∆’ √Ó«fi¡≈Õ ’¬∆ «Í≥‚ª «Úº⁄ ‚ª◊ª-√؇∂ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ’ÂÒ Âº’ Á∆¡ª Ú≈Á≈ª Ú∆ ‘ج∆¡ªÕ ‘≈’Ó Í≈‡∆ ÚºÒØ∫ ̱Â∂ ‘ج∂ ◊∞≥«‚¡ª Á∂ ‘Ω∫√Ò∂ ¬∂ÊØ∫ º’ ÚË∂ ‘ج∂ ‘È «’ ¿∞‘ «’√∂ Ú∂Ò∂ Ú∆ «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ Á∆ ͺ◊ ˘ ‘ºÊ Í≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂’ ÊØÛ∑≈ ‘Ø «Íº¤∂ fi≈Â∆ Ó≈∆¬∂ ª «¬√ ÂØ∫ «Í¤Ò∆ ¡’≈Ò∆-Ì≈‹Í≈ √’≈ √Ó∂∫ ◊∞Á≈√ Í∞ «Úº⁄ Â≈«¬È≈ «‹Ò∑≈ «Ú’≈√ ¡Â∂ Í≥⁄≈«¬Â ¡Î√ √Ã∆ ‰Ï∆ «√≥ÿ Ó±ËÒ ˘ ¡≥«ÓÃÂ√ ‹ª«Á¡≈ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ Ò≈◊∂ Ø’ ’∂ «¬≥È≈ Ï∞∆ Â∑ª Ó≈«¡≈ «◊¡≈ √∆ «’ ¿∞√Á∆ «¬’ Һ ¡Â∂ «¬’ Ϫ‘ ‡∞º‡ ◊¬∆ √∆ Â∂ ¿∞‘ ’¬∆ «ÁÈ ¡ÓÈÁ∆Í ‘√ÍÂ≈Ò ¡≥«ÓÃÂ√ «‘≈ √∆Õ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬√ ÿ‡È≈ «Íº¤∂ «¬’ ÍÃÓ∞º÷ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊± Á≈ ‘ºÊ ‘؉ Á∂ ⁄⁄∂ √ÈÕ «¬√ ÿ‡È≈ Á∂ ÁØÙ∆¡ª ˘ ¿∞ÁØ∫ «◊ÃÎÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ ‹Á √Ó∞º⁄∂ Í≥‹≈Ï Á∂ Ï∆.‚∆.Í∆. ˙˜, ‚∆.‚∆.Í∆.˙˜ ¡Â∂ Í∆.√∆.¡À√.È∂ ‘ÛÂ≈Ò ’’∂ χ≈Ò≈ «Úº⁄ «¬’ «ÚÙ≈Ò Ó≈⁄ ’∆Â≈ √∆Õ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ ‘ Ø‹ ’ÂÒ, ‚’ÀÂ∆¡ª, Ò∞º‡÷Ø‘ ¡Â∂ Ó≈-Ë≈Û «¬ºÊØ∫ º’ ÚË ◊¬∆ ‘À «’ ’ج∆ «Ú¡’Â∆ √∞º«÷¡Â È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬‘ ÿ‡È≈Úª ¬∂’ªÂ «Úº⁄ È‘∆∫, Ì∂ Ϙ≈ª «Úº⁄ ‘Ø ‘∆¡≈ ‘ÈÕ «¬’ºÒ∆ ¡Ω Á≈ ÿ «Úº⁄ «‘‰≈ Ú∆ ‘∞‰ ÷Â∂ ÂØ∫ ÷≈Ò∆ È‘∆∫ Â∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’ÁØ B-D «Ú¡’Â∆ ¡≈¿∞‰ Â∂ ÿ Ò∞º‡-Í∞º‡ ’∂ ÒÀ ‹≈‰Õ ¡◊Ú≈ ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Ï∂‘Á º ÚË ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ Ù±Â∆ ’ª‚ ¡Â∂ Ø‹ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª È∂ «¬‘ √≈Ï ’ «ÁºÂ≈

NEW WAY

Since 1994

HARDWOOD FLOORING LTD.

We Repair

SPECIALIZING IN LAYING, BORDERS, STAIRS

All Makes of:

qusIN hwrfvu`f dI Plor pwauxI hY, bOrfr lwauxw hY, pOVIAW iv`c hwrfvu`f pwauxI hY qW jYkI nUM Pon kro!

* Fridge * Stoves * Microwaves * Dishwashers * Washers

CALGARY TIEN TRUONG (JACKY)

* Dryers etc.

(403) 870-8768

CALL: DALJIT

LETHBRIDGE QUI TRAN

660-5533 Sikh Virsa, Calgary

(403) 360-5837 114.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘À «’ «¬È∑ª ÿ‡È≈Úª Á∆ ‘≈’Ó Í≈‡∆ Á∂ ÒØ’ ‘∆ Í∞Ù ÍÈ≈‘∆ ’ ‘∂ ‘ÈÕ È«Ù¡ª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ Á≈ ’≈ØÏ≈ «¬≥È≈ ÔØ‹È≈ÏºË ‘À «’ ‹∂Ò∑ª ¡≥Á ÈÙ∂ Á∆ √ÍÒ≈¬∆ È‘∆∫ ∞’ √’∆Õ √∂Ú≈ Ó∞’ ¡≈¬∆.Í∆.¡À√. ¡«Ë’≈∆ √Ã∆ ÙÙ∆’ªÂ È∂ «√¡≈√∆ ¡≈◊±¡ª Á≈ «’Á≈ ÍÃÀ√ ’≈ÈÎ≥√ «Úº⁄ Áº√ ’∂ «¬È∑ª ¡≈◊±¡ª Á∂ Í≈¬∂ Ï∞’∂ ˘ Ò∆Ø-Ò∆ ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ Í≥‹≈Ï Á∂ Ó∞º÷ Ó≥Â∆ ¡≈͉∆ Ï∞º’Ò ”⁄ fi≈Â∆ Ó≈È Á∆ ʪ ‘ ◊ºÒ Á∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ ’∂∫Á √’≈ ”Â∂ √∞‡ º ‰ Á≈ ’∞’Ó ’’∂ ¡≈Í √∞÷± ‘؉ Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ ‘ÈÕ √’≈∆ Ù«‘ ÍÃ≈Í ◊∞≥‚≈◊Á∆ «¬√ ‘ºÁ º’ ÚË ◊¬∆ ‘À Í∞«Ò√ Â∂ «√ÚÒ ÍÃÙ≈√È √≈‘√‘∆‰ ‘Ø«¬¡≈ Ó±’ ÁÙ’ ωÁ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ ‘Ø ‘∂ √Û’∆ ‘≈Á«√¡ª «Úº⁄ ‘ Ø‹ ’∆ÓÂ∆ ‹≈Ȫ ‹≈ ‘∆¡ª ‘ÈÕ ‡ÃÀ«Î’ ’≥‡ØÒ Á∆ Ï∞∆ ‘≈Ò ‘ÀÕ ‹∂’ ’ج∆ ¡«Ë’≈∆ «¬√Á∂ √∞Ë≈ Ò¬∆ ’ج∆ ’≈Ú≈¬∆ ’Á≈ ‘À ª «√¡≈√∆ ¡≈◊± «Úº⁄ ¡≈ Һ ¡Û≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Í≥‹≈Ï Á∆ ¿∞ÍØ’Â ‘≈Ò «¬√ ’’∂ ÍÀÁ≈ ‘ج∆ ‘À «’ √Ó∞º⁄∂ Í∞«Ò√ ¡Â∂ «√ÚÒ ÍÃÙ≈√È Á≈ «√¡≈√∆ ’È ’∆Â≈ ‹≈ ⁄∞º«’¡≈ ‘ÀÕ ¡’≈Ò∆ Ì≈‹Í≈ Á∂ «ÚË≈«¬’ ‹ª ‘Ò’≈ «¬≥⁄≈˜ª È∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «¬√ ’Á ʺÒ∂ Ò≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ Í∞«Ò√ ‹ª «√ÚÒ ¡«Ë’≈∆ ¿∞È∑ª Á∂ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂Ù ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¡Í≈«Ë’ ÿ‡È≈ ‘؉ ”Â∂ ¡À√.¡À⁄.˙. ’≈˘È Ó∞Â≈Ï’ ’≈Ú≈¬∆ È‘∆∫ ’Á∂, ‘Ò’≈ «¬≥⁄≈‹ Á∂ «ÁÙ≈ «ÈÁ∂Ù Â∂ «√ÚÒ ¡«Ë’≈∆¡ª ÂØ∫ ‘ Ó‘∆È∂ Ó؇∆¡ª ’Óª ÒÀ∫Á∂ ‘È Â∂ «¬‘ ¡«Ë’≈∆ ÒØ’ª ÂØ∫ ·Ø’ Ú‹≈ ’∂ «ÙÚ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ¡≈◊±¡ª È∂ ‘∆ ◊∞≥‚≈ √’±¡À‚ Í≈Ò∂ ‘ج∂ ‘È ‹Ø Ï∂÷ØÎ Â∂ ¡ÀÒ∆¡ÀÒ∆ ’Á∂ «ÎÁ∂ ‘ÈÕ √Ã∆ ’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ ”Â∂ ‘ÓÒ≈

Ú∆ «¬‘∆ ’Û∆ Á∆ «√ı ‘ÀÕ Í∞«Ò√ ¡Â∂ «√ÚÒ ÍÃÙ≈√È Á≈ «√¡≈√∆’È ‘؉ ’’∂ ÒØ’ª «Úº⁄ ’≈˘È Á≈ ‚ È‘∆∫ «‘≈Õ ‹∂’ ’≈˘È Á≈ ≈‹ È‘∆∫ ª Á∂Ù Á≈ „ª⁄≈ ·∆’ «’Ú∂∫ ⁄ºÒ◊ ∂ ≈Õ ‹∂’ ¡º‹ ÍÃÙ≈√È Á∆ ’≈‹ «ÚË∆ «Úº⁄ «√¡≈√∆ Á÷Ò Ï≥Á ‘ØÚ∂ Â∂ ’≈˘È ¡È∞√≈ ÍÃÙ≈√«È’ ’≈‹ ÍÉ≈Ò∆ ‘ØÚ∂ ª BD ÿ≥‡∂ «Ú⁄ ‘∆ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ √’Á∂ ‘ÈÕ √Ã∆ ’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ ”Â∂ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÓÒ≈ ¿∞ÍØ’Â «Íº· ̱Ó∆ ’’∂ ‘∆ ‘ÀÕ ◊Ø«Ï≥Á Ë≈Ó Ï≈∂ Úº÷-Úº÷ √±Âª ÂØ∫ ÍÃ≈Í ‹≈‰’≈∆ ÂØ∫ √ͺه ‘∞Á ≥ ≈ ‘À «’ ¿∞Ê∂ ’∞ºfi ÒØ’ª È∂ Í«‘Òª ¡≈Ó∆ «Ú∞ºË ¡¯Ú≈‘ª ÎÀÒ≈¬∆¡ª «’ ¿∞‘ ÍÀ√∂ ÒÀ ’∂ ‘ÀÒ∆’≈͇ ”Â∂ ⁄Û≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¡Ωª È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ’Á∂ ‘È ¡≈«ÁÕ ¡≈Ó∆ ¡Î√ª È∂ «¬È∑ª ¡ÎÚ≈‘ª Á∆ ’ج∆ ÍÃÚ≈‘ È‘∆∫ ’∆Â∆Õ ¡≈Ó∆ ¡Â∂ «√ÚÒ ÍÃÙ≈√È È∂ Í«‘Ò ‹≈È∆ È∞’√≈È Ø’‰ ˘ «ÁºÂ∆ «‹√ ’’∂ «ÏÓ≈ª, Ϻ«⁄¡ª, ¡Ωª ¡Â∂ Ϙ∞◊ª ˘ Í«‘Òª Ï≈‘ ’º«„¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆Õ ’∞ºfi ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ ¿∞Ê∂ ’«Ê ËÓ’∆¡ª Ú∆ «ÁºÂ∆¡ª «’ ¿∞‘ ÎÒ≈‰∂ Á∂ Ï≥Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª Í«‘Òª ‘ÀÒ∆’≈͇ ⁄Û∑È Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈«¬¡≈ Í ¿∞Ȫ∑ Á∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ω∆Õ √Ã∆ Í≥˘ ¿∞Ê∫Ø Á∂ ¡≈Ó∆ ¡Î√ª ¡Â∂ ÍÃÙ≈√È Á∆ ÓÁÁ ’ ‘∂ √ÈÕ ¿∞Ȫ∑ Ô≈Â±¡ª «Úº⁄ Ù≈ÓÒ Ó∞Ò≈˜Ó Á∆¡ª ¤∞‡ º ∆¡ª ÚË≈¿∞‰, ⁄؉ «‚¿±‡∆ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «‚¿±‡∆ ’‡Ú≈¿∞‰, Ô≈Â¡ª Á∂ √Ó≈È Á∆ √∞«º ÷¡≈ ¡Â∂ Ò≥◊ ¡≈«Á Ò¬∆ ÚË∆¡≈ ’≥Ó ’∆Â≈ «‹√ È≈Ò Ô≈Â±¡ª È∂ ’≈¯∆ ≈‘ ӫ‘√±√ ’∆Â∆Õ Ó∂≈ «Ú⁄≈ ‘À «’ ¡≈͉∂-¡≈Í ˘ Úº‚∂ Ï≥«Á¡ª Á∂ ¡≈ÁÓ∆ ‘∞≥«Á¡ª «‹È∑ª ˘ ‘ÀÒ∆’≈͇ ⁄ÛÈ «Úº⁄ Í«‘Ò È‘∆∫ «ÓÒ∆ ª ¿∞‘ ¡≈Ó∆ ˘ ª ’∞ºfi ’«‘ È‘∆∫ √’Á∂ √È Í ’∆ Í≥˘ ˘ ¿∞È∑ª √Ï’ «√÷≈¿∞‰

Á≈ ÓÈ Ï‰≈ ’∂ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ¡≥‹≈Ó «ÁºÂ≈Õ √Ã∆ ’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ Á∆ √÷√∆¡Â Ï∂Á≈◊ Â∂ ÒØ’ ͺ÷∆ ‘؉ ’’∂ ‘∆ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ ÒØ’ª È∂ ¡≈Í Ó∞‘≈∂ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ‘º’ ¡Â∂ ◊∞‚ ≥ ≈◊Á∆ Á∂ «÷Ò≈¯ Ó∞˜≈‘∂ ’∆Â∂Õ √’±Ò ¡«Ë¡≈Í’ª Á∆ √≈∆¡ª ‹Ê∂Ï≥Á∆¡ª ¿∞È∑ª Á∆ «Íº· ”Â∂ ¡≈ ◊¬∆¡ªÕ ¿∞‘ ÒØ’ ‹Ø «√º÷∆ Á∂ Ó∞÷∆ √Ófi∂ ‹ªÁ∂ ‘È ÍÂ≈ È‘∆∫ ⁄∞ºÍ «’¿∞∫ ‘Ø ◊¬∂Õ ¿∞∫fi ÓÀ∫ «¬√ Ó∞ºÁ∂ ˘ Ë≈«Ó’ ͺ÷ ÂØ∫ ÒÀ‰≈ Ú≈‹Ï È‘∆∫ √ÓfiÁ≈ Í «¬‘ ˜± ‹≈ȉ≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ ‘ª «’ ÙÃÓ Ø ‰∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÃÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ È∂ √Ã∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ Á∂ ‘∞’Ó ”Â∂ √Ã∆ Í≥˘ ’ª‚ Ï≈∂ ’Ó∂‡∆ ω≈¬∆ √∆, ¿∞√ ’Ó∂‡∆ È∂ «ÍØ‡ Á∂ «ÁºÂ∆ √∆Õ ¿∞‘ «ÍØ‡ ·≥‚∂ Ï√Â∂ «Úº⁄ «’¿∞∫ Í≈¬∆ ‘ج∆ ‘ÀÕ «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ «Ú¡’Â∆ «¬‘ √Ø⁄Á≈ ‘À «’ ‹∂’ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ ¡≈¬∆.¬∂.¡À√. ¡«Ë’≈∆ ¡Â∂ Ê≈‰∂Á≈ √∞«º ÷¡Â º’ È‘∆∫ ª ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ «’Ú∂∫ √∞º«÷¡Â ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï √’≈ È∂ «‹√ Â∑ª Á≈ Í≥‹≈Ï «Úº⁄ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À ¡‹∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ «¬‘ √∂’ «’√-«’√ ˘ Òº◊‰≈ ‘ÀÕ √Ã∆ ’≈‘È «√≥ÿ Í≥˘ ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≥‹≈Ï Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ √Ø⁄‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª ’≈˘È ¡È∞√≈ ’≥Ó ’È≈ ‘À ‹ª ‹Ê∂Á≈ª Á∂ ‘∞’Ó ¡È∞√≈ ¡≥◊±·≈ Ù≈Í Ï‰ ’∂ ’≥Ó ’È≈ ‘ÀÕ ‹Ø ¡Î√ ÁÒ∂∆ È≈Ò ’≈˘È Ó∞Â≈Ï’ ’≥Ó ’Á∂ ‘È ¿∞È∑ª Á≈ ’∞ºfi Ú∆ «Ú◊≈«Û¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈ Í ‹Ø ‘≈’Óª Á∂ ‘ºÊ-·Ø’∂ ω ’∂ ’≥Ó ’Á∂ ‘È ¿∞‘ Ï≈¡Á «Úº⁄ ¡Á≈Òª Á∂ ⁄º’ ’º„Á∂ Ú∂÷∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ ¿∞È∑ª Á∂ ’≥Ó ”⁄ «√¡≈√∆ Á÷Ò «Ú∞ºË ‚‡ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «¬√∂ «Úº⁄ ‘∆ ¿∞È∑ª Á≈ ¡≈͉≈ ÒØ’ª Á≈ ¡Â∂ Á∂Ù Á≈ ÌÒ≈ ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ)

GOLDEN CARPET CLEANERS

Carpet & Furniture Truckmount

2 Rooms, Living Room & Hallway

We Specialize in:

swrw Gr klIn krwaux’qy quhwfy leI $25 fwlr dI jOb muPq kIqI jwvygI!

Houses Hotel Residential Motel Apartment Commercial GOLDEN CARPET CLEANERS 466-0566 Sikh Virsa, Calgary

Taxi Special

Shampoo

AsIN kwrW, vYnW vI SYNpU krdy hW 115.

Lucky 466-0566 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ïë‘Ó≥‚ √≈˜ T«‘◊˜-ÏØ√≈È ’‰,U ºÏ, ËÓ Â∂ ÓÈ∞÷ º T«’ √Ï √ÓºÊ ‘ÀU - ‹◊Á∆Ù «√≥ÿ ⁄Ø‘’≈ Ó∞º„ ’Á∆Ó ÂØ∫ ÓÈ∞º÷∆ «’ È≈Ò ¿∞√∂ «¬√ ÓÈ∞º÷∆ √Ó≈‹ ¡≥Á «¬’ Ï«‘√ «¤Û∆ ‘ج∆ ‘À, “«’ «¬‘ Ïë‘Ó≥‚ «’Ú∂∫ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈? «¬√ Ïë‘Ó≥‚ Á≈ ⁄‰‘≈ ’Ω‰ ‘À? «¬√Á∆ ⁄È≈ ’ÁØ∫ ‘ج∆ ¡≈«Á-¡≈«ÁÕ «¬‘ ⁄⁄≈ ¿∞ÁØ∫ Ù∞± ‘ج∆ ‹ÁØ∫ ÍÃ∆’«Ó¿±∫È (Ó∞º„Ò≈ √≈ÓÚ≈Á) ÍÃÏ≥Ë Á∂ Ï≈¡Á ’Ï∆Ò≈ Ô∞º◊ «√ı ”Â∂ √∆Õ ¿∞√ Ú∂Ò∂ «Ú‘Ò∂ ÓÈ∞º÷ È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ‘Ø ‘∆¡ª ’∞ÁÂ∆ ÂÏÁ∆Ò∆¡ª ÍÃÂ∆ √≥‹∆Á≈ ‘∞≥Á∂ ‘ج∂, ’∞ÁÂ∆ ÚÂ≈∂, «ÁÈ-≈Â, Ó∆∫‘, Í≈‰∆, ¡º◊, Ë∞ºÍ, ¤ª, ·≥‚◊Ó∆ ¡≈«Á Íë’«¡≈ Ï≈∂ ¡ÓÒ∆ ±Í «Úº⁄ √Ø⁄‰≈ Ù∞± ’∆Â≈, ‹Ø ¿∞√˘ «√ºË∂ ÂΩ ”Â∂ ÍÃÌ≈«Ú ’Á∆¡ª √ÈÕ «¬È∑ª ÍÃÂ∆ ’¬∆ Â∑ª Á∆¡ª «’¡≈√ -¡≈¬∆¡ª ¡Â∂ «Ú⁄≈ Í∂ Ù ‘Ø ¬ ∂ Õ ÍÃ≈≥«Ì’ Ïë‘Ó≥‚ √Ï≥Ë∆ ◊ÀÏ∆ Ù’Â∆, ºÏ, ±‘ ¡≈«Á ÍÃ≈ÌΩ«Â’ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ «Ú⁄≈ Í∂Ù ‘∞≥Á∂ ‘∂Õ «¬‘ ‘∆ ¿∞‘ √Óª √∆ ‹ÁØ∫ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆

#1, 4440-44th Ave. N.E. in the Remedy's Pharmacy

«Ú⁄≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂Õ ¡º◊ Ï≈∂ ¿∞√Á∂ ◊∞ ‰ ª ’’∂ È‘∆∫ «’ «¬‘ ÌØ ‹ È Í’≈¿∞‰, ·≥‚ Á± ’È, ΩÙÈ∆ «ÁºÂ∆ ‘À, ‹≈ÈÚ ‚ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ «’ ¡º◊ Á∂ ÁØ Ó∞º÷ ◊∞‰ ◊Ó∆ ¡Â∂ ΩÙÈ∆ ‘ÈÕ «¬√ Â∑ª ¡◊È∆ Á∂ÚÂ≈, ’≈Ò Á∂ Ú Â≈, Ó∆∫‘ Á∂ Ú Â≈ ¡≈«Á ¡≈«Á È≈Úª ‘∂ · ’∞ Á  Á∂ «ÈÔÓª ˘ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ ¡Ë∆È «¬√˘ Á∂ Ú ∆Á∂ګ¡ª Á≈ Ȫ «ÁºÂ≈Õ «¬‘ ¿∞‘ √Óª √∆ ‹ÁØ ∫ «¬È∑ ª ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ ‘≈Ò≈ª

˘ Ó∞º÷ º÷ ’∂ ’∞ºfi ⁄≥◊∂ ¡√±Òª Á∆ ⁄È≈ Á∂ Ȫ¡ ‘∂ · ËÓ ˘ ‹ÈÓ «Áº  ≈Õ ËÓ √Ó≈‹ «Úº ⁄ «¬º ’ «ÚÙ∂Ù √Ó∂∫ Â∂ Ó∞ºÁ∂ ”Â∂ ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈«¬¡≈Õ ¡≈¬∂, ËÓ ¿∞√ √Ó∂∫ «ÚÙÚ≈√ Â∂ ‘≈Ò≈ª ÁΩ≈È, ¿∞Í‹∂ «√˪ ¡Â∂ √Ø ⁄ Á∆ Íà  ∆«ÈËÂ≈ ’Á∂ √ÈÕ ‘∞ ‰ ¿∞ ‘ ‘≈Ò≈ √Ó∂∫ Á∂ ’≈Ò ’≈È ÏÁÒ ◊¬∂ ‘ÈÕ ’∆ √≈˘ ‘∞‰ «¬‘ Í∞º¤‰≈ È‘∆∫ ⁄≈‘∆Á≈ «’ ËÓ ¿∞√ √Ó∂∫ Á∂ «ÚÙÚ≈√ª ¡Â∂ √Ø⁄ Á≈ Ï≈‘ Ó∞÷∆ ÍÃ◊‡≈Ú≈ ‘À? ’∆ ¿∞‘ √≈‚∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ Á∂ √≥√≈ Á∂ «√˪ ˘ √≈‚∂ Â∂ ÓÛ∑ ª È‘∆∫ ‘∂ ‘È? ’∆ ËÓ Á∆ ÚÂØ∫ √Ó≈«‹’ √º⁄≈¬∆¡ª, «¬√ Á∆ È≈-Ï≈ÏÂ≈ ¡Â∂ «¬√ Á∆ ÂØÛ-ÎØÛ ¡Â∂ «Ú≈√ «Úº⁄ «ÓÒ∆ Ï∂-«¬È√≈¯∆ ˘ ‹≈«¬˜ ·«‘≈¿∞‰ Ò¬∆ ª È‘∆∫ ’∆Â∆ ‹≈

Kirkham hearing solutions CHANGING LIVES EVERY DAY.

‘∆? ’∆ «¬‘ Ò∞º‡-÷√∞º‡ Á∆ √º⁄≈¬∆ ÂØ ∫ ¡«Ë¡≈«Ӓ Â∆’∂ È≈Ò, √∞ÍÈÓ¬∆ ÷∞Ù∆¡ª ¡Â∂ √≥√≈’ ÙªÂ∆ Á≈ ≈‘ «Ú÷≈¿∞∫Á≈ ª È‘∆∫! ’∆ ¡√∆∫ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ª «’ √≥√≈ «‹√ Â∑ª Á≈ ‘À (◊∆Ï∆-¡Ó∆∆) ¿∞√ Â∑ª Á≈ ‘∆ ‘∂ ¡Â∂ «¬’ ‘Ø √≥√≈ Á∆ ’ÒÍÈ≈ ”Â∂ ¡Ë≈« √∞ÍÈÓ¬∆ ÷∞Ù∆ ÍÃ≈Í ’∆Â∆ ‹≈Ú∂?

#41, 2580 South Land Dr. SW in Oakridge CO-OP Shopping Centre

403-209-1455 New Owners New Attitude Great Service Allen Kirkham Micheal Kirkham Nikki Kirkham All R.H.A.P. and Board Certified Hearing Aid Technician

www.kirkhamhearingsolutions.ca

If you have hearing trouble or think you have hearing trouble we will test you and Fit you with the appropriate hearing aids. Low income and Full Funding may be available. Minimum 30 days trial on all aids. Service and battery Plan available Serving the Sikh Community Since 1997.

‹∂ Âπ‘≈˘ √π‰È Á∆ ÓπÙ«’Ò ˛ ‹ª Âπ‘≈˘ Ò◊Á≈ ˛ «’ √π‰È «Úæ⁄ ÓπÙ«’Ò ˛, ª ¡√ƒ Âπ‘≈‚≈ ‡À√‡ ’’∂ Âπ‘≈˘ ÚË∆¡≈ Âπ‘≈‚∂ «Îæ‡ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∆ ÓÙ∆È Á∂ √’Á∂ ˛Õ ÿæ‡ ¡≈ÓÁÈ ¡Â∂ Í»∆ Îø«‚ø◊ Ú∆ ¿πÍÒÏæË ˛Õ √≈∆¡ª ÓÙ∆Ȫ C@ «ÁÈ Á∂ ‡≈«¬Ò Ò¬∆ ‘ÈÕ √«Ú√ ÏÀ‡∆ ÍÒ≈È Ú∆ ¿πÍÒÏæË ˛Õ «√æ÷ ’«Ó¿»«È‡∆ Ò¬∆ AIIG ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ’øÓ ‘∂ ‘ªÕ

CALL FOR APPOINTMENT (ENGLISH SPEAKING) 403-209-1455 Sikh Virsa, Calgary

116.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

TRUST YOUR MEMORIES TO THE PROFESSIONALS

DREAM PRODUCTIONS

INC.

WEDDING, BIRTHDAY, ENGAGEMENT, SLIDE SHOW, MUSIC VIDEO, T.V. PROGRAM, MODELING PICTURE, CONCERT, COMMUNITY EVENT ETC.

7 YEAR EXPERIENCE IN VANCOUVER VIDEO PRODUCTION

VIDEO

PHOTOGRAPHY

MUSIC

Video film with single, double & multiple camera system (Broadcast Quality)

Still photography (coloured, black and white)

DJ, Lighting, screen projector live sound etc.

digital enhancement,

Customer satisfaction is our pride! We also have We can also crane, track arrange decoration & party rentals (37326) & steady Cam

835-2762 or 29-DREAM

SPECIAL PACKAGES AVAILABLE FOR ALL OCCASIONS

Skyline Furniture Ltd. AsIN Pom dy mYtrYs vI vycdy hW

Furniture Sale at Wholesale Prices By Calgary's Leading Upholstery Manufacturer : 403-236-7625 NOW IN NEW LOCATION Office Nindy Benipal: 403-589-0720

#1817, 54 Street S.E. Calgary AB T2B 1N5 Randy Grewal: 403-831-7092 Sikh Virsa, Calgary

117.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ïë‘Ó≥‚ Á∆ ⁄È≈ √Ï≥Ë∆ Á∞È∆¡≈ ¡≥ Á  ÁØ «Ú⁄≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ Õ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á∆ ÁÙ«È’ª È∂ ¡≈͉∆¡ª ÍÃ≈ÌΩ«Â’ ’ÒÍÈ≈Úª ≈‘∆∫ Í∞≈‰∂ ËÓª, «¬√≈¬∆, «¬√Ò≈«Ó’, «ÚÁªÂ, ‹±ÁØ, ’ȫﱫÙÙ, Â≈¿∞∫ÏË, ‹ÀÈ (Ì≈Ú∂∫ «¬‘ ÁØÈØ ËÓ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ÂØ ∫ Ó∞ È ’ ‘È) «¬√ Â∑ ª Á∂ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ «Ú⁄≈ Úº÷Ø Úº÷ ËÓ ◊Ã≥ʪ «Úº⁄ Í∂Ù ’∆Â∂ ‹ªÁ∂ ‘∂Õ Ì≈Ú∂∫ «¬‘ «÷¡≈Ò ÓÈ∞º÷∆ √È Í ÓÈ «Úº⁄ ÍÁ≈Ê∆ Á∞ È ∆¡≈ Á≈ ¡’√ ‘À , ‹Ø «÷¡≈Ò Á≈ ±Í Ë≈È ’Á≈ ‘À, «¬√Á∂ «√Ú≈¬∂ «¬‘ ‘Ø ’∞ºfi Ú∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¿∞‘ ’«‘≥Á∂ ‘È, T«’ ‘’∆’∆ Á∞È∆¡≈ Á≈ ’Â≈ ºÏ ‘ÀÕ ‘’∆’∆ Á∞È∆¡≈ ¿∞√ «÷¡≈Ò Á≈, ‹Á «’ «¬‘ Ï≈‘Ò≈ ÷ØÒ Â∂ ÿ‡È≈«Ӓ ±Í ‘ÀÕ ¡√Ò «Úº⁄ ’∞ Á  Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Á∆ «Ú¡≈«÷¡≈, «¬È∑ª ÿ‡È≈Úª Ï≈∂, «¬√Á≈ √≥’ÒÍ ¡Â∂ «¬√Á≈ «√ËªÂ Ó±Ò ±Í «Úº⁄ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆, È≈ «’ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆! Á∞ È ∆¡≈ ¡≥ Á  Ïë‘Ó≥‚, ºÏ, ËÓ ¡Â∂ √Ó≈‹ Á∆ «√‹‰≈ √Ï≥ Ë ∆ «‹‘Û∂ «Ú⁄≈ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ ¡Â∂ ËÓ ◊≥ Ê ª ”⁄ Ë≈«Ó’ Á≈Ù«È’ª È∂ Í∂Ù ’∆Â∂, ¿∞‘ ‘∞‰ ÍÁ≈ÊÚ≈Á ¡Â∂ «ÚØË «Ú’≈√∆ «Ú«◊¡≈È’, «ÎÒ≈√Î∆ Á∂ «√˪ È∂ ¿∞È∑ª ˘ ºÁ ‘∆ È‘∆∫ ’∆Â≈, √◊Ø∫ ÒªÌ∂ √∞º‡ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ

Ïë‘Ó≥‚, ºÏ ¡Â∂ ËÓ √Ï≥Ë∆ ‹Ø √≈∆¡ª Ú√ª Â∂ ÚÂ≈∂ (‹≥Ó‰≈, Ș∆¡≈, Ë≈«Ó’ ¡≈◊± ¡ ª, ÓÈ≈ , ‡∞º‡ ̺‹) «‹‘Û∂ «’ ÓÈ∞º÷ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ ¡Â∂ «Ú⁄≈Ú≈Á∆ Á∆¡ª Í≥‹ «◊¡≈È «¬≥Á∆¡≈ (√∞‰’∂, Á≈Ù«È’ª È∂ Í∂ Ù ’∆Â≈ «’ «¬‘ Á ∂ ÷ ’ ∂ , ¤Ø‘ ’∂, √∞≥ÿ ’∂, ¡Â∂ ⁄º÷ Ú√±¡ª, ÿ‡È≈Úª ¡Â∂ ÚÂ≈«¡ª ’∂) ≈‘∆∫ ¡È∞ÌÚ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È, ÍÁ≈Ê ˘ «¬’ Á± √ ∂ ÂØ ∫ ∂ ‘È Á ∂ ’‘≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ˘ È≈ ¡≈˜≈Á, ¬ ≈ «¬√  À ¡Â∂ ∆ √«Ê ÍÀÁ≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Á ≈ ‘ Ú «Ú⁄≈ ≈ Í«‘Ò≈ ‹ ¡Â∂ È≈ Â∂ È≈ ‘∆ «¬√Á≈ È≈Ù Í ∞ ¿ ∆ ⁄ «’ «Ú ⁄≈ª Á∆ ‘ ∂ ÏÁÒ‰ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ «È≥Â Ú ≈ ÷ «Ú È≈ Ê È  ‹ Ø ÂΩ ”Â∂ ◊Â∆ «Úº⁄ ‘À ÔØ ◊ ‘ÈÕ ≈ Ì ÍÁ ÓÈ∞º÷ «‘ ∫ ’ ∆ « ¡Â∂ «¬√Á∆ ‘Ø∫Á √Ó∂∫ ‹ Á « ’ ‘ Á ‘ÀÕ ‹ ≈ ‘∆ È ÂØ∫ «ÏȪ Á ∫ ∞ « ¬ √ Á ≈ ”Â∂ √Ê≈È Á∂ ± Í ¿ ª «‹ Á≈Ê Â∆ ”Â∂ Í «Úº⁄ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ « Ú  Ø Ë  Î Ë Õ« √’Á≈ ‘Òª «’Ú∂∫ «‹Ú∂ ∫ ’‰’ Á≈ « Ú ’ ≈ √ ∆ ‘ ¬ « Ó Í« ÍÁ≈ÊÚ≈Á Á≈‰≈ ¿∞ ◊ ‰ ØÍÒ≈‹ À ‹Ø ‡ Ø Ã ÓÈ∞º÷, Í ¡≈? ±Í ‘  ◊ «¬È∑ ª ˘ «¬’ Ï≈¡Á Î√Ò Á∂ « ≈ ≈ Ò ¡ , Í«‘ È ≈ ‹ Ø Á  Á± √ ∂ È≈Ò ’∂ ÷ÂÓ ‘Ø ‹∆ÚÈ Ì ≈ Ú ∂ ∫ ‘ ≈ ¬ ∆ ‚ È, ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í √Ï≥«ËÂ, ¡√«Ê Ø‹ Ê ≈¬∆‡ ÂØ∫ ÍÁ≈ È º Ï Á≈ ¡Â∂ ÏÁÒ‰‘≈ , È ª ∆‹ Á≈Ê Í ¡≈’√ Ó≥ È Á≈ ‘À Õ √  Ú Á « È ¡≈ √Ò∆¡Â ”⁄ « Ú ¡ ≈ Í ∆ ¡«Ë¡≈ÂÓ-Ú≈Á∆ ’≈Ï ∂ ¡ ≈ ‘ÀÕ ∂ Ó∞º„Ò Ù ’  ∆ «¬√ ≈¬∂ Á∂ ‘È «’ Á ¡ ‰ « È Ï ∆ ‹∆Ú ‘ÈÕ √Ï≥Ë∆ «Ú⁄≈ Í«‘Ò≈ ¡Â∂ ≈Ê ‘ Á Ë≈ Í ≈ ¡ ¡«‹‘≈ ’Ø ¬ ∆ ÍÁ≈Ê, «Ú⁄≈ª Á∆ Â∂ Ó±Ò √ϱ ȑ∆∫ ‘À, ‹Ø ¡È∞ÌÚ ¿∞ Í ‹ ‘À Õ «¬√ Ë≈≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂Õ Ì≈Ú ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á ¡È∞ √ ≈ ’∞ Á  ˘ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ ’ج∆ √Ú«Ú¡≈Í∆ «¬’ ¡≈ÁÙ ÒØ’ª Á≈ √∞ÍÈ≈ ‘ÀÕ Ïë‘Ó≥‚ ¡Â∂ ºÏ ˘ √Ófi‰ Ò¬∆ Ù’Â∆ ‘ÀÕ ¡≈ÂÓ≈ ÍÃÓ≈ÂÓ≈, Á∂Ú∆ Á∂ÚÂ∂ ¡≈«Á «¬√ ÎÒ√Î∂ Á∆ ‘∆ ¿∞Í‹ √≈˘ ⁄∂ÂÈ≈ √Ï≥Ë∆ ‹≈ȉ≈ ÍÀ‰≈ ‘ÀÕ ‘È Í ¿∞‘ Ì∞ºÒ ‹ªÁ∂ ‘È «’ ¿∞‘ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ÎÒ√Î∂ ¡È∞ √ ≈

Ï≈‘Ó∞÷∆ ¡√Ò∆¡Â Á∂ ÓÈ∞º÷∆ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ ωÁ∂ ÍÃÂ∆«Ï≥Ï ˘ ⁄∂ÂÈ≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ «¬‘ ÓÈ∞ º ÷ ∆ ¡«‘√≈√ª, ¡È∞ÌÚª, √≥’Òͪ ¡Â∂ «Ú⁄≈ª Á∂ ±Í «Úº⁄ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ⁄∂ÂÈ≈ «√¯ ÓÈ∞º÷∆ «ÁÓ≈◊ Á∆ «’«¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‘Ø ‹∆Úª «Úº⁄ ÍÀÁ≈ ‘∞≥Á∂ ¡«‘√≈√ ÍÃÚ«Â’ ÍÃÂ∆«’«¡≈ ˘ ‘∆ ¿∞ÂÍ≥È ’Á∂ ‘ÈÕ Í ÓÈ∞ º ÷ ∆ «ÁÓ≈◊ √≈Ë≈È ÂØ ∫ ◊∞≥fiÒÁ≈ Ï«‰¡≈ ‘ÀÕ «Ú⁄≈Ú≈Á∆ «¬√ ≈¬∂ Á∂ ‘È «’ «Ú⁄≈ Í«‘Ò≈ ‘À ¡Â∂ ÍÁ≈Ê «Ú⁄≈ª Á∆ ‘∆ ¿∞Í‹ ‘ÀÕ ‹Á«’ ÓÈ∞ º ÷ ÌØ ‹ È È≈ ÷≈Ú∂ ª «‹¿∞∫Á≈ ‘∆ È‘∆∫ «‘ √’Á≈Õ «Î ÍÁ≈Ê ÂØ∫ «ÏȪ ÓÈ∞º÷, Í«‘Òª «’Ú∂∫ ËÂ∆ ”Â∂ ¡≈ «◊¡≈? ÍÃ؇ØÍÒ≈‹Ó «¬‘ ‹∆ÚÈ Á≈ Í«‘Ò≈ ±Í ‘À ‹Ø ÍÁ≈Ê Ì≈Ú∂ ∫ ‘≈¬∆‚Ø ‹ È, ¡≈’√∆‹È, È≈¬∆‡Ø‹È, ’≈ÏÈ ¡≈«Á ÍÁ≈ʪ ÂØ∫ Ï«‰¡≈ ‘ÀÕ ¡√Ò∆¡Â ”⁄ ÍÁ≈Ê ‘∆ ‹∆ÚÈ Á∂ Ó∞º„Ò∂ ¡Â∂ Ó±Ò ¡≈Ë≈ ‘ÈÕ «Ú⁄≈ ¡Â∂ ⁄∂ÂÈ≈ ÓÈ∞º÷∆ «ÁÓ≈◊ Á∂ «’«¡≈Ù∆Ò ‘؉ Á≈ «√º‡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÈ∞º÷∆ «ÁÓ≈◊ ‘∆ ÍÁ≈Ê Á≈ ¿∞⁄ÂÓ «Ú’√ ±Í ‘À «’¿∞∫«’ ÍÁ≈Ê √ÚÀ⁄≈Ò’ ‘ÀÕ «¬√˘ «’√∂ Ï≈‘Ò∂ ⁄≈Ò’ Á∆ ’ج∆ ÒØÛ È‘∆∫ ‘ÀÕ √≈∂ ËÓª Á≈ ¡≈Ë≈ «Ú⁄≈Ú≈Á∆ ÎÒ√Î≈ ‘ÀÕ «‹√ ¡È∞√≈ ’∞Á Á∂ «ÈÔÓª ˘ «¬√ ÎÒ√Î∂ ≈‘∆∫ ‹≈«‰¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈Õ ÂÏÁ∆Ò∆

mOrgyj nwl sbMiDq loVW dI pUrqI leI ibnW ApwieMtmYNt cly AwE

NEW WALK IN CENTRE swfw dPqr kYslir`j iv`c pRyrIivMfz pwrk dy iblkul nwl hY[

Suite : 206, 7 Westwinds Cres. NE Calgary, AB. T3J 5Z2

PAUL S. KUNDAN

AsIN somvwr qoN Su`krvwr svyry 9 vjy qoN Swm 5:30 vjy q`k Aqy Sin`crvwr svyry 11 vjy qoN 3 vjy q`k Ku`lHdy hW! New Mortgages Refinance Debt Consolidation Second Mortgages

Pre-Approvals Mortgage Renewals Transfer Mortgages 0% Down

MORTGAGE BROKER/OWNER

DON'T STALL! CALL PAUL!!

Ph: 403-263-3333

G`t ryt 'qy mOrgyj Aqy vDIAw syvwvW lYx leI A`j hI swfy nwl sMprk kro[ tYksI, tr`k frweIvr Aqy Awpxw ibjnYs krdy BYx-BrwvW leI spYSl mOrgyj krdy hW!

You can also apply on line @ www.mortgagealliance.ca/walkincentre Sikh Virsa, Calgary

118.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

SINGH LAND SURVEYS SUPER VISA Offering following services to community:

8 RPR from scratch and updates with city compliance. 8 Infill development permit survey for demolishing old houses. 8 Lot subdivision 8 Construction layout for new houses and Buildings 8 Footing and Main Floor Elevation Check 8 As Built Grading Certificate 8 Real Estate Measurement (Boma Survey) For Building Lease 8 Architect Plans CONTACT

We can get you the right SUPER VISA MEDICAL INSURANCE and insurance for VISITOR'S TO CANADA. $100,000 coverage for one year. Best and competitive rates. Instant certificate. Full refund if visa denied.

Ph. : 403-510-1990 Fax : 403-910-0719

AMRIT PAL SINGH Email : amrit@travelinsurance.ca 403-874-9473

Email : singhls@telus.net

For Your Real Estate Needs Buying or Selling please contact Dalwinder (Laddi) Gill or

Maninder Walia Real Estate Agents

* Residential * Commercial * Investment ~ Reliable ~ Best Services

Never satisfied until you are! Maninder Walia B.Sc.

Cell:

399-3942

Dollar Store for Sale in Calgary S.W. only $35000+Inventory

Dalwinder Gill

koeI vI rYzIfYNSIAl jW kmrSIAl pRwprtI KrIdx jW vycx leI dlivMdr (lwfI) ig`l Cell: jW minMdr vwlIAw nwl sMprk kro[

M.Sc. Associate Broker

836-7000

Bus: 403-287-3880 Fax: 403-287-3876 Bus: (403) 254-2270 Fax: (403) 254-2298 #20, 2439-54 Ave. S.W.Calgary, AB., T3E 1M4 Real Estate

Sikh Virsa, Calgary

119.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Á∆ √Ófi È≈ ‘؉≈ ¡Â∂ Ï∂Ï√∆ ¡Ë∆È ‘ ÈÚ∂∫ ÚÂ≈∂ Ò¬∆ «’√∂ ¡«Á÷ Ù’Â∆ ˘ «‹≥Ó∂Ú≈ √Ófi‰ Ò؇± ‘≈’Óª È∂ √Á∆¡ª ÂØ∫ √∞⁄∂ ÂΩ ”Â∂ ¡≈Ó ÒØ’ª ¡≥Á ⁄∂ÂÈ≈ Á≈ «Ú’≈√ Ø’‰ Ò¬∆ ËÓª Á∆ ÚÂØ∫ ’∆Â∆Õ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ˘ ËÓª ¡Ë∆È, «’√ÓÂ, ¡≥ Ë «ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ ºÏ∆ ÌÀ¡ Á∂ ¡Ë∆È ◊∞Ò≈Ó º÷ ’∂ ÷±Ï Ò±º«‡¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª ˘ ËÓª Á∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ª ÂØ∫ Ó∞’ ’È Ò¬∆ «¬’ Â’Û∆ Ò«‘ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ «¬√ Ò¬∆ √Ó≈‹ Á∂ ÏÁÒ≈¡ Á∂ «ÈÔÓª Á∂ «◊¡≈È ˘ ÍÃ⁄≈È Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ÓÈ∞º÷ ËÓ ÂØ∫ ¡≈‹≈Á ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞√ Á∂ «¬’ √≈Ú∆∫ ͺË ¡Â∂ Ìͱ «‹≥Á◊∆ Ó≈ȉ Á∂ ÓΩ’∂ ÚºË ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ËÓ ‹∞◊˘¡ª Úª◊ ‘ÀÕ «¬√˘ ⁄Ó’‰ Ò¬∆ ‘È∑∂∆ ≈ Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ (¡≈Ê √ΩÍ È‘≈¿∞) Á∞È∆¡≈ ¡≥Á ÁØ Â∑ª Á∂ ÒØ’ ‘È, ËÓ «ÏȪ √±fiÚ≈È ÒØ’ ¡Â∂ √±fi «ÏȪ Ë≈«Ó’ ÒØ ’ (¡ÏÁ∞ Ò -¡º Ò ≈-¡Ò Ó≈«¬∆)Õ Á∞È∆¡≈ ¡≥Á √Ì ÂØ∫ ÚºË ÓÈ∞º÷∆ È√≥‘≈ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ‘∂·ª ‘∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Ì≈ ¡≥Á Ó‘≈È «⁄≥Â’ ⁄≈Ú≈’ ¡Â∂ Ó‘≈ÂÓ≈ Ï∞ºË È∂ Ú∆ ºÏ Á∆ ‘Ø∫Á ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈ √∆Õ Á∞È∆¡≈ Á∂ Ó‘≈È «⁄≥  ’ ’≈Ò Ó≈’√, ¬∂ ∫ ‹Ò, ¡≈«¬È√ √‡≈«¬È, √‡∂ Î È ‘≈¡«’≥È È∂ √ͺه ’ «ÁºÂ≈ √∆ «’ Ïë‘Ó≥‚ ÍÁ≈Ê Á∆ ‘∆ ‘Ø∫Á ‘À ¡Â∂

ÓΩ‹±Á≈ ÓÈ∞º÷∆ √Ó≈‹ Ú∆ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ‘ÀÕ ËÓ ¡≈ÁÙÚ≈Á Á∂ ¡Ë∆È ‘ÀÕ ¡≈ÁÙÚ≈Á ’Á∆ Ú∆ ‘’ «Úº⁄ È‘∆∫ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ËÓ ‹Ø «‹È∑ª ‘≈Ò≈ª «Úº⁄ «√«‹¡≈ «◊¡≈ √∆ ¿∞‘ ¡º‹ Ú∆ ¿∞Ê∂ ‘∆ ÷Û≈ ‘ÀÕ ‹Á«’ ÓÈ∞º÷∆ √Ó≈‹ ¡Â∂ «’ ‹Ø √Ó≈‹ Á∆ ‹ÈÓÁ≈Â≈ ‘ÀÕ Ò◊≈Â≈ ÂÏÁ∆Ò∆ «Úº⁄ ‘ÀÕ ÓÈ∞º÷ ÷∞Á ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÈ∞÷ º È∂ ‘∆ ̱◊«Ø Ò’, √≈«¬≥√, ‡À’ÈØÒØ‹∆, ÓÀ‚∆’Ò ¡Â∂ ‘ ÷∂Â ”⁄ Òº÷ª ÷Ø‹ª ’’∂ ÓÈ∞º÷∆ ‹∆ÚÈ Ò¬∆ «’È∑ª √∞º÷ ¡≈≈Ó, √Ï≥˪ ¡Â∂ √‘±Òª «ÁºÂ∆¡ª ‘ÈÕ ‹Á«’ ºÏ, ËÓ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ ¡È∞¡≈¬∆¡ª È∂ «¬‘ √‘±Òª ª Ï≈Ï Ó≈‰∆¡ª ‘ÈÕ ¿∞Ê∂ ËÓ «¬’ ’ÒÍÈ≈ Á≈ ±Í ‘؉ ’’∂ «¬’ ʪ ÷Û≈ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ √Ó≈‹ ¡≥Á ¡≥ Ë -«ÚÙÚ≈√, Ú«‘Ó-ÌÓ Â∂ Í≈÷≥‚ª ˘ Ú∆ ‹ÈÓ Á∂ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ÓÈ∞º÷ ˘ fi±·∂ √Ú◊ª Á∂ Ș≈∂ Ú∆ «Ú÷≈ «‘≈ ‘À Í ËÓ Á∆¡ª ⁄≈Ò’ Ù’Â∆¡ª ÷±Ï ÓΩ‹ª ’ ‘∆¡≈ ‘ÈÕ «Ï◊ ÏÀ∫◊ «Ê¿±∆ È∂ «¬’ Ú≈ ª ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á∆¡ª Á≈ Òº’ ‘∆ ÂØÛ «ÁºÂ≈Õ ¡Ϫ √≈Ò Í«‘Òª √±÷Ó ’‰ª ”⁄ ¡≈¬∂ «¬’ Ï‘∞ ں‚∂ ËÓ≈’∂ È∂ Ïà « ‘Ó≥ ‚ ˘ ‹ÈÓ «Áº  ≈ √∆Õ ¿∞ ‘ Ïë‘Ó≥‚ «‹√ Ï≈∂ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á∆ «¬’ ºÏ∆ Ù’Â∆ Á≈ √Ø Ó≥ÈÁ∂ √È, «¬√ «Ê¿±∆ ÂØ∫ Ï‘∞ ÍÃ∂Ù≈È ‘ج∂Õ ¿∞È∑ª

È∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª ˘ ⁄À«Ò≥‹ ’Á∂ ‘ج∂ ’¬∆ √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’ «ÁºÂ∂Õ Ïë‘Ó≥‚ ’∆ ‘À, «’√ È∂ ω≈«¬¡≈, ¿∞‘ «’‘Û∂ ’‰ √È? «‹È∑ª ÂØ∫ «¬‘ Ï«‰¡≈ √∆ ¡≈«Á? «¬È∑ª √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï Â∂ ‘ºÒ Ò¬∆ Á∞È∆¡≈ Ì Á∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ D ‹∞Ò≈¬∆ B@AB ˘ ‹È∂Ú≈ Ò≈◊∂ ËÂ∆ ‘∂·ª A@@ Ó∆‡ ‚±≥ÿ∆ ¡Â∂ Á√ «’ÒØÓ∆‡ Ò≥Ï∆ «¬’ √∞≥◊ ”⁄ «¬’ Ù’Â∆Ù≈Ò∆ ‘À‚≈È ’ØÒ≈¬∆‚ Á∂ Ó‘ª ÍÃÔØ◊ È≈Ò ¿∞‘ ’‰ ÒºÌ Ò¬∂ (Ïë‘Ó≥‚ Á∂ ‹ÈÓÁ≈Â≈) «‹√˘ ÁØ Ó‘≈È «Ú«◊¡≈È∆¡ª Á∂ Ȫ¡ ‘∂· T«‘◊˜ ÏØ√≈ÈU ’‰ Á≈ Ȫ «ÁºÂ≈Õ ‚∂„ √Á∆ Í«‘Ò≈ Ó‘≈È «⁄≥Â’ ’≈Ò Ó≈’√ Á∂ T«ÚØ Ë «Ú’≈√∆ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ÎÒ√Î∂U ˘ «¬√ ÒÌ È∂ √√ √ÓºÊ ¡Â∂ √ÚÙ’Â∆Ó≈È Ï‰≈ «Áº  ≈Õ «Ú«◊¡≈È ¡È∞ √ ≈ ÌΩ«Â’ Ïë‘Ó≥‚ «Úº⁄ ⁄≈ Ó±Ò ÏÒ ‘ÈÕ «Ï‹Ò∆ ⁄≥∞Ï’ ӘϱÂ, «È¿±’Ò∆ ÏÒ≈ ’Ó‹Ø, «È¿±’Ò∆ ÏÒ ¡Â∂ ◊∞±Â≈ ÏÒÕ «‹È∑ª Â∂ «¬‘ ÌΩ«Â’ Ïë‘Ó≥‚ ÷Û∑≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ïë‘Ó≥‚ Á≈ Ì∂Á ÷∞ºÒ∑‰ È≈Ò, ºÏ ¡Â∂ ËÓ «¬’ ’ÒÍ«È’ «‹‘∂ ‘∆ «Ú⁄≈ «‘ ◊¬∂ ‘ÈÕ √‡À ∫ ‚‚ Ó≈‚Ò ÍÁ≈Ê Á≈ «√˪ ‘À «’ ‹Ø Ó±Ò ’‰ª ˘ Â∞‘≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ º÷Á≈ ‘ÀÕ Ó±Ò ’‰ª Á∂ ÁØ Ó∞º„Ò∂ Ú◊ ‘ÒÕ A. ÏÒ ÷؉ Ú≈Ò∂ (ÏØ √ ≈È), B. ÍÁ≈Ê Á∂ «√‹’

¡Ê≈ Î√∆¡≈ÈÕ ¡À ‡ Ó «Úº ⁄ ÒÀ Í ‡≈Í Â∂ Ï∂  ∆¡≈È (ÍÃ Ø ‡ ≈È Â∂ «È¿± ‡ à ≈ È∆) ÁØ Ú ∂ ∫ ‘∞ ≥ Á ∂ ‘ÈÕ «¬√ √‡À∫‚‚ Ó≈‚Ò «Úº⁄ ’‰ª Á≈ ͱ≥‹ «’ÊØ∫ ÍÃ≈Í ‘Ø«¬¡≈Õ «¬‘ «¬’ ¡«‘Ó √Ú≈Ò √≈«¬≥√Á≈Ȫ √≈‘Ó‰∂ √∆? ¿∞‘ Î؇≈È Úª◊ «ÏȪ Í∞≥‹ Á∂ «’¿∞∫ È‘∆∫ «‘ ‘∂ «¬È∑ª √Ú≈Òª ”Â∂ AIF@-FE ÂØ∫ «Ú«◊¡≈È∆ Í∆‡ Ú∂¡ «‘≥◊˜ È∂ «‘≥ ◊ ˜ ÏØ √ ≈È (ÏØ √ Ì≈Â∆ «Ú«◊¡≈È∆) Î∆Ò‚ Á≈ √≥’ÒÍ Í∂Ù ’∆Â≈Õ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ √≈∂ ’‰ Ïë‘Ó≥‚ Á∂ ‹ÈÓ √Ó∂∫ «ÏȪ Í∞≥‹ Á∂ √ÈÕ Ù∞± «Úº⁄ √≈∂ Í≈√∂ «‘≥◊˜ Î∆Ò‚ √∆Õ «¬√ ÷∂Â «Úº⁄ ‹Ø Ú∆ Á≈÷Ò ‘∞≥Á≈, ¿∞√Á∆ ¡≥Â «’«¡≈ , «‘◊˜ ÏØ√≈È ’‰ È≈Ò ‘∞≥Á∆ ¡Â∂ ¿∞√˘ Í≥∞‹ ÍÃ≈Í ‘Ø ‹ªÁ∂Õ «¬√ Â∑ª √≈∂ ’‰ª Á∂ Í∞≥‹ Á≈ «˜≥Ó∂Ú≈ «¬‘ «‘◊˜ ÏØ√≈È ’‰ ‘ÈÕ «¬ÒÀ’‡Ã≈È ¡Â∂ «È¿±‡Ã≈È Í∞≥‹ ÂØ∫ «ÏȪ ‹∞Û ’∂ ¡À‡Ó È‘∆∫ √È Ï‰≈ √’Á∂Õ ‹∂ ¡À‡Ó È≈ ωÁ∂ ª ’∆ È≈ ‘∆ ÔΩ«◊’ Â≈∂, √±‹ ◊ë‘, «È‘≈’≈, ¿∞ Ò ’≈ «Í≥ ‚ , ◊ÒÀ ’ √∆¡ª ¡≈«Á ωÁ∂Õ «¬√ Ò¬∆ ¡√Ò Ó≈‚Ò Á∆ ÍÃÓ≈«‰’Â≈ «¬√ «‘◊˜ ÏØ√≈È ÷∂Â ¡Â∂ «‘◊˜ ÏØ√≈È È≈Ò ‹∞Û ◊¬∆Õ ÍÃ≥± Ó±Ò Ë≈≈ «‘◊˜ Á∆ ‘؉ ’’∂ Ȫ¡ ¿∞√Á∂ È≈Ò ‹∞Û «◊¡≈Õ «‘◊˜ ÏØ√≈È ’‰ª Á≈ «ÚÙ∂Ù Ú◊ ‘À, ÏØ√≈ÈÕ «‘◊˜ ÏØ√≈È ˘ Һ̉≈ Ï‘∞ ¡Ω÷≈

B. BASRA PROF. CORP. ALBERTA MEMBER

SERVICES PROVIDED:

Certified General Accountant

Bakhtawar Singh Basra M. Comm., CGA

Payroll and T4 preparation Former Revenue Canada Auditor Corporate tax returns Computerised monthly and year-end accounting Computerised personal tax return & E-file ienkm tYks Aqy AkwaUitMg GST returns & WCB returns sbMDI kMm krvwaux leI swnUM imlo Financial statement preparation: jW Pon kro[ swfw rYvyinaU kYnyfw compilations, reviews and audits Computerised bookkeeping set-up and consultation nwl kMm krn dw qzrbw hY[ Small business consultation

200, 2216-27 AVENUE N.E. CALGARY, AB., T2E 7A7

Tel: 403-568-7000 Fax: 403-291-0766 Sikh Virsa, Calgary

120.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

TOPLINE LANDSCAPER Retaining Walls - Sod Fountains, Patios, Stone Sidewalks and Snow Removal

Ú≈‹Ï ’∆Óª

Î∆ ¡À√‡∆Ó∂‡

ÚË∆¡≈ √«Ú√

We Specialize in Landscaping

∆‡∂«Èø◊ Ú≈Ò √Ø‚ Î≈¿»∫ȇ∂È√, ÍÀ‡∆˙√, √‡ØÈ √≈¬∆‚Ú≈’ ‹ª √ÈØ¡ «Ó»ÚÒ Á≈ ’øÓ ’≈¿π‰≈ ‘ØÚ∂ ª ¡æ‹ ‘∆ ‡ΩÍÒ≈¬∆È ÒÀ∫‚√’∂Í Ú≈Ò∂ ‘‹∆ «√øÿ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ 87 CASTLE GROVE RD. N.E. CALGARY AB. T3J 1A7 Harjit Singh : 403-966-5209

Your Home

Sold in 90 Days or We Buy it.

MANJIT S. JASWAL

’‘≈‰∆

* Best Deal * Reliable Service

Free Market Evaluation Call:

Manjit Jaswal: 861-2253

* Residential * Commercial * Investment Property * Land * Motels

Manjit S. Jaswal Commissioner for oaths Real Estate Associate

If you want buy any Land, Strip Malls or Motels Please call Manjit Jaswal Agr quhwnUM rIAl Astyt dIAW iksy vI qrHW dIAW syvwvW dI zrUrq hovy ijvyN Gr vycxw jW KRIdxw hovy qy jW iPr ienvYstmYNt pRwprtI KRIdxI hovy qW A`j hI mnjIq isMG jsvwl nUM Pon kro!

Cell: (403) 861-2253 Res. Fax: 1-866-611-9053

List your house on MLS 126, 1935 32nd Ave NE for only $999.00 Calgary, AB. T2E 7C8 call us for more details

Guaranteed offer by ReMax House of Real Estate (Some conditions may apply) www.manjitjaswal.net Sikh Virsa, Calgary

121.

CANADA Ph : (403) 590-2233 Fax : (403) 590-2227 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

For All Your Real Estate Needs & Best Service contact

Dave Singh Lombsar

Á∂Ú «√≥ÿ Ò≥Ï√

Your Real Estate Expert Residential / Commercial & Investment Property

FREE MARKET EVALUATION

Real Estate Agent The Intelligent Choice

’ج∆ Ú∆ ÿ, «Ï‹ÈÀ√ ‹ª «¬ÈÚÀ√‡ÓÀ∫‡ ÍÃ≈Í‡∆ ÷∆Á‰ ‹ª Ú∂⁄‰ Ò¬∆ ÌØ√∂ÔØ◊ «¬Ó≈ÈÁ≈ ¡Â∂ ÁØ√Â≈È≈ √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ Á∂Ú «√≥ÿ Ò≥Ï√ ‘Øª ˘ ‘Ó∂Ùª Ô≈Á º÷ØÕ

Cell: 403-472-1000 Off/pgr.: (403) 285-8881 Fax: 403-592-6763

Email: davelombsar@hotmail.com #50, 55 Castleridge Blvd. N.E. Calgary AB. T3J 3J8

M

L

S

P R O P E R T I E S MULTIPLE LISTING SERVICE

R REALTOR

Independently Owned and Operated

A-CLASS TOWING * WHEEL LIFT * IMPOUND LOT RECOVERY * BOOSTING & DOLIES * LOW RATES WITHIN CITY

¡◊ Âπ‘≈˘ ‡Ø«¬ø◊ √«Ú√˜ Á∆ ˜» ˛ ª √√Â∂ ¡Â∂ ‚ÀÓ∂˜ ÂØ∫ Ï⁄≈ ’∂ ‡Ø¡ ’È Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ‹≈‰∂-Í«‘⁄≈‰∂ Ú∆ ‹∆ÚÈ ˘ ÎØÈ ’ØÕ

JIVAN

403-280-9554 Sikh Virsa, Calgary

122.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√∆, «’¿∞ ∫ «’ «¬È∑ ª √± ÷ Ó ’‰ª Á≈ ‹∆ÚÈ √Óª Ï‘∞ ÿº‡ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «‹≥È≈ Ì≈≈ ’‰ ‘ØÚ∂, ¿∞È∑ª ‹ÒÁ≈ ÓÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ’‰ A@ Á∆ Â≈’Â, ÓÈÎ∆ BC √À«’≥‚ «Úº⁄ ÷∞ ‹ªÁ∂ ‘È ‹ª ±Í ÏÁÒ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¡≈÷ D ‹∞Ò≈¬∆ B@AB Á≈ «ÁÈ Á∞È∆¡≈ Á∂ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ÌΩ«Â’ «Ú«◊¡≈È∆¡ª Á≈ «¬«Â‘≈√’ «ÁÈ ‘Ø «ÈÏ«Û¡≈ ‹ÁØ∫ «¬‘ ’‰ ÒºÌ Ò¬∂ ◊¬∂Õ Ì≈Ú∂∫ ÊØÛ∑≈ ‹≈∆ ‘À Í ’∞Á Á∂ Ì∂Áª Á∂ ‘º√ª Ï≈∂ ‹Ø ÍÁ≈ √∆ ¿∞‘ ‘∞‰ ⁄∞º«’¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÈÚ∂∫ ÒºÌ∂ ’‰ª Á∆ ◊Â∆ Ò◊̺◊ ÍÃ’≈Ù Á∆ ◊Â∆ Á∂ ‘∆ Ï≈Ï ‘ÀÕ «¬‘ ’‰ ‘ ⁄∆˜ ˘ Í∞≥‹ ÍÃÁ≈È ’Á∂ ‘ÈÕ ‘ ⁄∆˜ Í«‘Òª ÍÃ’≈Ù Á∆ ◊Â∆ È≈Ò ⁄ÒÁ∆, Í «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ Í∞≥‹ ÍÃ≈Í ’Á∆ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∆ ◊Â∆ ÿº‡ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√˘ ¡≈¬∆È √‡≈¬∆È Á∂ √Ó∆’È ” E.M.C.Ó. ÂØ∫ √Ófi √’Á∂ ‘ªÕ ‘∞‰ ◊ÒÀ’√∆¡ª, Â≈∂ ¡Â∂ ‘Ø ’∞ÁÂ∆ ‘º√ ÂØ∫ ÍÁ≈ Ò«‘ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡√∆∫, √≈‚∂ Ïà « ‘Ó≥ ‚ Á≈ «Ú√Ê≈ «’Ú∂ ∫ ‘Ø«¬¡≈ Á≈ ÍÂ≈ ‘∆ È‘∆∫ Ò≈Úª◊∂ √◊Ø∫ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á∆ ‘È∑∂∂ Á∆¡ª Íª ÂØ∫ Ú∆ ÍÁ≈ ⁄∞º’ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «Ú⁄≈Ú≈Á∆¡ª, Ó≈’√Ú≈Á∆¡ª Â∂ ‘ÓÒ≈ ¡Â∂ «ÚØËÂ≈ «√¯ Â∂ «√¯ «¬√Á∂ ÍÁ≈ÊÚ≈Á ’’∂ ‘∆ ’Á∂ ‘ÈÕ «’¿∞∫ ‹Ø ÍÁ≈Ê Á≈ «√˪ ‘ Â∑ª Á∂ º Ï ∆ ÁıÒ ˘ ÷≈‹ ’Á≈ ‘À Õ

Sikh Virsa, Calgary

«Ú«◊¡≈È∆¡ª ¡È∞√≈ ¡º‹ ÂØ∫ AC.D «ÏÒ∆¡È √≈Ò Í«‘Òª Ïë‘Ó≥‚ Á≈ √≈≈ Í∞≥‹ «¬’ ◊ØÒ∂ Á∆ Ù’Ò «Úº⁄ √∆Õ «¬’ Úº‚∂ ËÓ≈’∂ Á∂ Ï≈¡Á, «‹√ È∂ «Ï◊ ÏÀ∫◊ ËÓ≈’≈ ’«‘≥Á∂ √È, √≈≈ Í∞≥‹ «÷Ò‰ Òº◊ «Í¡≈ ¡Â∂ «Î √≈∂ ◊à « ‘, Â≈∂ , ËÂ∆¡ª ‘Ø ∫ Á «Úº ⁄ ¡≈¬∆¡ªÕ «Í¤Ò∂ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ ¡Â∂ ¡«Ë¡≈ÂÓÚ≈Á∆ Á≈Ù«È’ª ÚºÒØ∫ Í∂Ù «Ú⁄≈ ‘∞‰ ∂ Á∆ ’≥Ë Úª◊ «¬’ «¬’ ’’∂ «‚º◊Á∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¿∞ÍØ’Â ÷Ø‹ ¡∂ ¿∞ÍÒºÏË∆ È∂ ¡≈ÁÙÚ≈Á∆ ‹Ø √≥√≈ ˘ «¬’ ÍÓ‘≥√ «Ú⁄≈, √Ú «Ú¡≈Í∆ ±‘ ¡Â∂ ⁄∂ÂÈÂ≈ Á≈ √≈’Ù≈ √±Í √ÓfiÁ∂ ‘È, «‘◊˜ ÏØ√≈È ’‰ª Á∆ ¿∞ÍÒÏË∆ ’≈È fi±·∂ ÍÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√Á∂ ¿∞Ò‡ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ÎÒ√Î≈ ’«‘≥Á≈ ‘À «’ √≥√≈ Ú‹±Á Ú‹Ø∫ ‘∆ ÍÁ≈Ê ‘À «’ √≥√≈ Á∆¡ª ̪Â-̪ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª Â∂ ‘’ª ”⁄ ÍÁ≈Ê Á∂ Úº÷-Úº÷ ±Í ‘È «’ ÿ‡È≈Úª Á∂ ¡≈Í√∆ √Ï≥Ë ¡Â∂ ¡≥Â «ÈÌÂ≈ ˘ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈ √’Á≈, «‹Ú∂ ∫ «ÚØ Ë «Ú’≈√∆ „≥◊ È∂ √≈Ï ’∆Â≈ ‘ÀÕ ‘’ «Úº⁄ ÍÁ≈Ê Á∂ «Ú’≈√ Á∂ ’≈˘È ‘È Â∂ √≥√≈ Á≈ «Ú’≈√ ÍÁ≈Ê Á∆ ‘’ Á∂ ’≈˘Èª ¡È∞√≈ ‘∆ ‘≥∞Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ˘ «’√∂ √Ú-«Ú¡≈Í∆ ±‘ Á∆ ÒØÛ È‘∆∫ ÍÀ∫Á∆Õ ’∞Á Á∆ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ √Ø⁄ Á∂ ¡Ê «¬√ ÂØ∫ ÚºË ‘Ø ’∞ºfi È‘∆, «’ ’∞Á ˘ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ‘À ¿∞Ú∂∫ Ú∂«÷¡≈

‹≈Ú∂Õ «¬√ «Úº⁄ Ï≈‘Ò≈ «ÓÒ◊ØÌ≈ (ºÏ ËÓ) Ù≈ÓÒ È≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ ÍÁ≈Ê, ’∞ÁÂ, ‘Ø∫Á, √∆ Í«‘Ò∂ Á‹∂ ”Â∂ ‘È Â∂ ±‘, ⁄∂Â≥ÈÂ≈, ¡È∞ÌÚ, Ó≈È«√’ Á±‹∂ Á‹∂ Â∂ ‘ÈÕ «¬√ ÓÈ∞º÷∆ √Ó≈‹ Á∆ «√‹‰≈ ÓÈ∞º÷∆ «’ È∂ ‘∆ ’∆Â∆Õ «’ ’∞ºÒ √≥ͺÂ∆ Á≈ √Ø ‘ÀÕ ¡√Ò «Úº⁄ «¬‘ √Ø ª ‘À, Í ’∞Á ÂØ∫ «Í¤Ø∫Õ Íë’Â∆ ‘∆ «¬√˘ ¿∞‘ √Óº◊∆ «Á≥Á∆ ‘À «‹√ ˘ «¬‘ √≥ͺÂ∆ «Úº⁄ ÂÏÁ∆Ò ’Á∆ ‘À Í ¿∞‘ «¬‘Á∂ ÂØ∫ Ú∆ «’Â∂ Úº‚∆ ⁄∆˜ ‘ÀÕ ¿∞‘ √Ó∞º⁄∆ ÓÈ∞º÷∆ ‘Ø∫Á Á∆ Ï∞«È¡≈Á∆ Ù ‘À «’ «¬’ ¡Ê «Úº⁄ √≈˘ «¬‘ ’«‘‰≈ ͬ∂◊≈ «’ ÷∞Á ÓÈ∞º÷ Á∆ «√‹‰≈ Ú∆ «’ È∂ ‘∆ ’∆Â∆ ‘À Í ÓΩ‹±Á≈ Ô∞◊ ¡≥Á «’ Á∆ Ò∞º‡ Ò◊≈Â≈ ‹≈∆ ‘ÀÕ «’Â∆¡ª Â∂ ͱ ≥ ‹ ∆ÍÂ∆¡ª «Ú⁄’≈ «¬’ √Ó≈È≈Â √≥ÿÙ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ ≈‹ √ºÂ≈ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘≈’Ó ‹Ó≈ª Á∆ «Íº· ”Â∂ ËÓ ◊∞±, ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ Â∂ Ú«‘Ó ÌÓ Í≈Ò‰ Ú≈Ò∂ Óº·, Ë≈«Ó’ √Ê≈È, ͱ‹≈ ’∂∫Á, ‚∂∂ ¡≈«Á «’√ÓÂÚ≈Á, «Í¤Ò∂ ’Óª Á≈ ÎÒ Â∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ª Á≈ ‚ Á∂‰ Ú≈Ò∂, ‘ ËÓª Á∂ Í∞‹≈∆ ÏÀ·∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ‹Ú≈«‰¡ª Á∆ ≈‹ √ºÂ≈ ˘ ’≈«¬Ó º÷‰ Ò¬∆ «’Â∆ ‹Ó≈ ˘ ‘È∑∂∂ «Úº⁄ º÷Á∂ ‘ج∂ ÷±Ï ¡ÀÙª ’ ‘∂ ‘ÈÕ Â∞‘≈˘ ÍÂ≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ «¬‘ ËÓ ◊∞± √Á≈ ‘∆ ‘≈’Óª Á≈ ͺ÷

123.

ͱÁ∂ ‘ج∂ ¡≈͉∂ ÍÃ̱¡ª Á∆ √∂Ú≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ÓÁ ‡À∂√≈ È∂ «’‘≈ √∆,T«’ ◊∆Ϫ, ÚºÒØ∫ ¡≈͉∆ √«ÊÂ∆ ˘ Ó≥È ÒÀ‰≈ «’≥È∆ √∞≥Á ◊ºÒ ‘ÀÕ ◊∆Ϫ Á∂ È’ ÌØ◊‰ È≈Ò √≈∆ Á∞È∆¡≈ ˘ √∞º÷ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ «’ÃÙÈ, ¡‹∞È ˘ ¿∞ÍÁ∂Ù, «Á≥Á≈ ‘À «’ T‘∂ ¡‹È! ’Á∆ «’ Á∂ ÎÒ Á∆ ¡≈√ È‘∆∫ º÷∆ ‹ªÁ∆Õ ÍØÍ Á∂ È∞Ó≈«¬≥Á∂ ¡≈È≈‚ ¡Í≈Ò«’ È∂ «’‘≈, ¿∞È∑ª √≈«¡ª ˘ Ó≈ «Á˙ ÍÃÓ≈ÂÓ≈ ¡≈Í«‰¡ª ˘ ¡≈Í∂ ͤ≈‰ Ò¬∂◊≈Õ T∞º÷∆ √∞º’∆ ÷≈«¬ ’∂, ·≥‚≈ Í≈‰∆ Í∆˙, Á∂÷ Í≈¬∆ ⁄ØÍÛ∆ È≈ Â√≈¿∞ ‹∆¿∞Õ U THE GOD MARKET” Á∆ Ò∂÷’≈ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ì≈ «Úº⁄ ‘≈’Óª ÚºÒØ∫ «’Ú∂∫ √≥√≈∆’È ¡Ë∆È, ÒØ’ª ˘ Ó∆‚∆¡≈ Â∂ Ë≈«Ó’ ¡≈◊±¡ª ≈‘∆∫ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ‘∂·ª Ú«‘Óª ÌÓª ”⁄ Ì≈ ’∂ Ò∞º«‡¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ËÓ √Ó≈¬∂Á≈∆ Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á≈ «¬’ «Ú⁄≈Ë≈’ ‹≥◊ ‘∆ È‘∆∫, √◊Ø∫ «¬’ √≥Á Ú∆ ‘ÀÕ ºÏ ¡Â∂ ËÓ ˘ Ó≥ȉ≈ ‹ª È≈ Ó≥ȉ≈ «Ú¡’Â∆ Á≈ «Èº‹∆ ‘À Í √Ó≈«‹’ ͺË Â∂ ËÓ Á≈ √Á≈ ‘∆ Ȫ‘ ͺ÷∆ ØÒ «‘≈ ‘ÀÕ ºÏ ¡Â∂ ËÓ ‘∞‰ «Í¤Ò∂ Á∆¡ª Ï≈ª ‘ÈÕ «¬‘ Ô∞º◊ ÍÁ≈ÊÚ≈Á∆ ÎÒ√Î∂ ¡Ë∆È ‘º’ª Ò¬∆ √≥ÿÙ ’È Ú≈Ò≈, ËÓ Â∂ ‹˘È Á∆ Ó≈È«√’Â≈ ÂØ ∫ ÒØ ’ ª ˘ ¡≈˜≈Á ’Ú≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ)

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Sikh Virsa, Calgary

124.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone «¬√ «ÚÙ∂ Ï≈∂ ◊º Ò ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬‘ «Ú⁄≈ ÓÈ «Ú⁄ ͱ∆ Â∑ª ͺ’∆ ’ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À «’ √ß √ ≈ Á∆¡ª ⁄º Ò ∆¡ª ¡≈ ‘∆¡ª ÓÈΩª, ∆ª Â∂ «Ú≈‹ª 鱧 Ì◊Â, ̺‡, «√º÷ Â∂ ◊∞± √«‘Ï≈È ‘Ú≈Ò∂ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ª ÚÂÁ∂ ‘È Í «Î ¿∞È∑ª 鱧 ºÁ ’Á∂ ‘È, ’º‡Á∂ ‘ÈÕ ‹∂’ HD Òº÷ ‹±Èª 鱧 ºÁ Ú∆ ’È≈ ‘À ª Ú∆ «¬È∑ª Á∂ Ȫ¡ Á≈ Úȉ ª ’È≈ ‘∆ ÍÚ∂◊≈Õ «’√∂ 鱧 ⁄Ø ’«‘‰≈ ‘ØÚ∂ √∆ ‹ª ¡√∆∫ «’ÊØ∫ ¡≈¬∂ ‘ª Ï≈∂ «Ú⁄≈ √ÓfiÁ∂ ‘Ø ¬ ∆¬∂ Õ «¬√ ÂØ ∫ ª ¡√∆∫ ª ¿∞√Á≈ Ȫ¡ ª ÒÀ‰≈ ‘∆ ÍÀ∫Á≈ ‘À ’È ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ √Ø⁄ ÒÀ‰≈ Ú∆ «ÏÒ’∞ºÒ ’Ø∂ ‘ªÕ ‹∂ ’ج∆ «¬‘ ’‘∂ «’ ◊∞⁄È «√≥ÿ È≈Õ Á±√∆ ◊ºÒ «¬‘ «’, Ó≈«¡≈ «√’≈ «È≈Ê È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈ «’ ’∆ Í≥«‚ «Í¤Ò≈ ‹ÈÓ ‘∞ßÁ≈ ‘À ª √≈‚≈ ¿∞√ «‹¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‹◊«Â «Ú«⁄ È≈È’ «ÈÓÒ Íß Ê ∞ Ó∞ºÒª ‹∆ «¬√ «√ËªÂ È±ß Ó≥ÈÁ∂ ‘È «’ 鱧 «¬‘ Í∞º¤‰≈ ωÁ≈ ‘À «’ ’∆ 屧 Á∂÷ (ÏÀ∫͇È) ’ÀÈ∂‚≈ ⁄Ò≈«¬¡≈îÁ≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ‹Ø Ú∆ È‘∆∫ ? ‹Ú≈Ï ‘À ‘ªÕ ‘∞‰ √≈‚∆ √Ø⁄ È∂ ÎØÈ FDG-IFI-CACB ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À? Á∞È∆¡≈ Á∂ ÂıÂ∂ ”Â∂ Ú≈«¬Âª, Í≥ Í ≈Úª, ÌÓ-‹≈Ò, ‹Ú≈Ï «¬‘ Á∂‰≈ ‘À, Í≥«‚ Ó∞Òª ‹Ø ’ج∆ ¡«‹‘≈ ¡≈ÁÓ∆ È≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ÓÈ∞º÷ Á∆ ÓÈ∞º÷ ’ØÒØ∫ ‘Ø ‘∆ Ò∞º‡-÷√∞º‡ «Ò«÷ Á∆¡≈® ¤≈«‚ ⁄Ò∂ ‘Ó ’¤± È «Ú⁄ ª ‘∆ ¡≈Ú∂◊≈ ‹∂’ ¡√∆∫ ◊∞± Â∂ È≈ ‘∆ ‘ØÚ∂◊≈ «‹√ Á∆ ¿∞Ó DF ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹∆ Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ È±ß Òº÷ F@ ‘˜≈ («‘≥Á± ÓÈΩ ‘À) ⁄≈ 鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ ’Á≈ ‘À Á∂ ÌÓ ‹≈Ò Ò∆¡≈®3®î«¬‘ «Ú⁄≈ √≈‚∂ «ÁÓ≈◊ 鱧 ’º‡‰≈ Â∂ ÒØ’≈¬∆ Ò¬∆ ÈÚª ≈‘ Ô∞◊ª «‹≥È∆ ÒßÓ∆ ‘ØÚ∂ Â∂ ¿∞‘ √Ó∂∫ Á∆ ͺË≈ ’È≈Õ «¬√ ◊ºÒ Á∆ Í∞Ù‡∆ ¡º◊∂ ‹∂ ’ج∆ «¬‘ ’‘∂ «’ «Í¤Ò≈ ‹ÈÓ Úß‚ ’ √’∂Õ «¬√∂ ‘∆ Â∑ª ÍÒØ’ ¡≈ ‘∂ ’Ï∆ √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ √ÒØ’ ÂØ∫ ‘∞ßÁ≈ ‘À ª √≈‚≈ ¿∞√ 鱧 «¬‘ Í∞¤‰≈ «Ú⁄ È≈ ’ج∆ ‹≈ ’∂ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ ‹≈ ’∂ ¡≈ √’∂◊≈ Â∂ ωÁ≈ ‘À «’ ’∆ 屧 Á∂÷ ’∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À∫? ‘Ó≈ fi◊≈ ‘≈ È ’Ø¿±® Íß«‚ È≈ ‘∆ ’ج∆ ÍÒØ’ ‘À Í ÍÒØ’ Á∆¡≈ Ó∞Òª ¤≈‚∂ ÁØ¿±®1ÕÕ ‘≈¿∞® Ï∞«È Ï∞«È Á∞È∆¡≈ Á∂ ÂıÂ∂ ”Â∂ ’ج∆ ¡À√≈ ¡≈ÁÓ∆ ◊ºÒª √∞‰ √∞‰ ’∂ ¡√∆∫ Ï∞∆ Â∑ª ͺ’ ¡≈Í ¡≈Í∞ Í«‘≈Ú¿∞® ‹‘ È‘∆ ¡≈Í∞ È≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘∂ Â∂ È≈ ‘∆ ‘ØÚ∂◊≈ «‹√ Á∆ ⁄∞º’∂ ‘ª Â∂ «¬‘ fi±· ‘∞‰ √≈‚∂ Ë∞ ¡≥Á ‘≈ ‘Ø«¬ ◊≈Ú¿∞®2ÕÕ Íß«‚ Ó∞Òª º’ «¬√ Â∑ª ÿ ’ «◊¡≈ ‘À «’ ¿∞Ó DF Òº÷ F@ ‘˜≈ («‘≥Á± ÓÈΩ ‘À) ⁄≈ ‹Ø «Ò«÷ Á∆¡≈® ¤≈«‚ ⁄Ò∂ ‘Ó ’¤± ◊∞± È≈È’ Í≈ÂÙ≈‘ Á∂ ¡◊Ò∂ √ÒØ’ È Ò∆¡≈®3ÕÕ Í≥ È ≈ AAEH® ’Ï∆ Ô∞◊ª «‹≥È∆ ÒßÓ∆ ‘ØÚ∂ Â∂ ¿∞‘ √Ó∂∫ Á∆ Úß‚ ’ Á≈ √º⁄ √≈鱧 ‘∞‰ Ó≥ȉ «Ú⁄ Â’Ò∆¯ √≈«‘Ï «Ò÷Á∂ ‘È «’ Í≥‚ Ú∆ ¤º‚∂ √’∂Õ «¬√∂ ‘∆ Â∑ª ÍÒØ’ «Ú⁄ È≈ ’ج∆ ‹≈ ’∂ ‘Ø ‘∆ ‘À ‹ª «¬¿∞∫ ’«‘ Ò˙ «’ ◊∞± Â∂ Ó∞ºÒª Ú∆Õ È≈Ò Á∆ È≈Ò «¬È∑ª ÁØ‘ª È≈È’ Á≈ √º⁄ ‘∆ √≈鱧 fi±· ‹≈ÍÁ≈ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈ ‘À Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ ‹≈ ’∂ ¡≈ Á≈ «Ò«÷¡≈ Ú∆ ¤º « ‚¡≈Õ «Í¤Ò∂ ‘ÀÕ ◊∞± È≈È’ Í≈ÂÙ≈‘ ‘∞‰ «¬‘ √Ú≈Ò ‹ÈÓ ”⁄ Ó∂≈ Ï≈Í ’Ω‰ √∆ Â∂ Óª ’Ω‰ √’∂◊≈ Â∂ È≈ ‘∆ ’ج∆ ÍÒØ’ ‘ÀÕ ¿∞·≈¿∞∫Á∂ ‘È «’ «’√ 鱧 ÍÂ≈ ‘À «’

«Í¤Ò≈ ‹ÈÓ «’√∂ ˘ ’∞ºfi ÍÂ≈ È∆∫ ‘∞≥Á≈ ?

Bright Carpet Cleaning Ltd. BRIGHT FURNACE

CLEANING

Insurance & Bonded

Brand new truck mount Steam Cleaing with more power

Car Shampoo We Do & Detailing * Duct Cleaning * Furnaces * Dryer Vents

Offices Cleaning ÎÈ∆⁄ ¡Â∂ ’≈ÍÀº‡ √≈¯ ’Ú≈¿∞‰ Á∆¡ª Ú≈˜Ï ∂‡ª ¡Â∂ ÚË∆¡≈ √∂Ú≈Úª Ò¬∆ ÏÃ≈«¬‡ ’≈ÍÀ‡ ’«Ò«È≥◊ «ÒÓ: È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

Best Prices

Best FREE ESTIMATE Services

¡√∆∫ ‚’‡, ÎÈ∂√ ¡Â∂ ‚≈«¬ Ú∂∫‡ ’Ò∆È Á≈ ’≥Ó ÏÛ∂ ‘∆ Â√ºÒ∆Ï÷Ù „≥◊ È≈Ò Ú≈‹Ï ∂‡ª ”Â∂ ’Á∂ ‘ªÕ ⁄≥◊∆¡ª Â∂ ÚË∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ÏÃ≈«¬‡ ÎÈ∂√ ’«Ò«È≥◊ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò √Í≥’ ’ØÕ

CALL: 403-975-6335 Sikh Virsa, Calgary

125.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¿∞‘ «’ÊØ∫ ¡≈¬∂ ‘È, Í«‘Òª ¿∞È∑ª Á∆ Óª ’Ω‰ √∆ Â∂ «Í¿∞ ’Ω‰ √∆ Í √≈˘ √º Ì È± ß Âª ‘∞ ‰ Ú∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ «’ Í«‘Òª Ó∂≈ «Í¿∞ ’Ω‰ √∆, «’‘Û∆ Óª Â∂ «’‘Û≈ ʪ «‹ºÊØ∫ ¡√∆∫ ¡≈¬∂ ‘ªÕ √≈È±ß Âª ¡º‹ Ú∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ «’ Ó∂∂ Óª-Ï≈Í È∂ ¡≈͉∂ Ó∂Ò ÂØ∫ «’√ ’ßÓ Ú≈√Â∂ √≈鱧 ÍÀÁ≈ ’∆Â≈ ‘À? ¿∞ÍÒ∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ 鱧 ’º‡ ’∂ Í≈ÂÙ≈‘ ¡º◊∂ «Ò÷Á∂ ‘È «’ Ì«Ò˙ ÒØ ’ Ø Âº  Á∆ ◊º Ò Âª «¬‘ ‘À «’ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ «ÈÔÓª «Ú⁄ ’∆-’∆ Ú≈ÍÁ≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ √≈∂ ‘∞’Óª 鱧 ’ج∆ ‹≈‰ ‘∆ È‘∆∫ √’Á≈ Â∂ √≈‚∂ ¡¿∞◊‰ «Ï¡≈È ’È ÂØ∫ Ï≈‘ ‘È «’¿∞ ∫ «’ Ï‘∞  ∂ ‘ÈÕÕ ‘≈¿∞ Õ Õ «Î Í≈ÂÙ≈‘ «Ò÷Á∂ ‘È «’ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹∂ Â∞‘≈鱧 «¬‘ ÍÂ≈ Ú∆ Òº◊ ‹≈Ú∂ «’ Â∞√∆∫ ÎÒ≈‰∆ ’∞ºÒ «Ú⁄Á∆ ‘∞ßÁ∂ ‘ج∂ ¡º‹ ÓÈ∞ º ÷ ≈ ‹ÈÓ Ë≈‰ ’∆Â≈ ‘À Õ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹∂ 屧 «¬‘ ÓßÈÁ≈ ‘À∫ «’ Í«‘Òª ÓÀ ∫ ∞ º ÷ ª, «Ï÷ª, ÍÙ± ¡ ª, È≈◊ª Â∂ Í≥ ¤ ∆¡ª Á∆¡ª ‹± È ª «Ú⁄ «Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ Â∂ ‘∞‰ ⁄Ω≈√∆ Òº÷ ‹±Èª, «‹√ 鱧 «‘≥Á± Ӻ ÓßÈÁ≈ ‘À, ÌØ◊‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≥Á≈ Ï«‰¡≈ ‘ª Í º Á∆ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ ¡À ÏßÁ∂! 屧 ¡º‹ ’∆ ’Á≈ ‘À∫? 屧 ⁄Ø∆¡ª ’Á≈ ‘À∫, ‚≈’∂ Ó≈Á≈ ‘À∫, Ï‹≈ Ì≥ÈÁ≈ ‘À∫, «¬ºË ¿∞ºË Á∂÷Á≈ ‘À∫ «’ ÓÀ鱧 ’ج∆ Á∂÷Á≈ ª È‘∆∫ Â∂ ÿ ¡≈ ÚÛÁ≈ ‘À∫ Í «‹‘Û≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Â∂∂ ¡ßÁ ÏÀ·≈ ÂÀȱß

Á∂÷ «‘≈ ‘À ¿∞√ ÂØ∫ 屧 ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «’Ú∂∫ Ò∞’≈Ú∂∫◊≈? ¿∞‘ Â∂∂ ¡ßÁ ÏÀ·≈ ¿∞√∂ Ú’Â √Ó∞ßÁ Á∂ Í≈‰∆ «‹ÂÈ∂ Â∂∂ ¡¿∞◊‰ª 鱧 È≈Ò Á∆ È≈Ò ÂØÒ «‘≈ ‘À Õ Ì«Ò¡≈ ¿∞ ‘ ÍÓ≈ÂÓ≈ ¡À È ≈ Â≈’ÂÚ ‘À «’ ͺÊ Ú◊∂ ÓÈ∞º÷ 鱧 ÓØÓ «ÁÒ Ï‰≈ √’Á≈ ‘À, ¿∞√ Á∂ ¡ßÁ Á∆ «ÂzÙÈ≈ Á∆ ÂÍ√ 鱧 ıÂÓ ’’∂ ¡ßÁ ⁄ºÒ ‘∆ ÁÚÀ Á∆ ’À∫⁄∆ 鱧 Ú∆ ıÂÓ ’ √’Á≈ ‘À Í «¬‘ √≈≈ ’∞ºfi ¿∞√∂ È≈Ò Ú≈ÍÁ≈ ‘À «‹‘Û≈ ¿∞√ ¡’≈Ò Í∞÷ Á∂ «ÈÔÓ È±ß √Ófi ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ ‘∆ «ÁÈ ≈ Á∆ ⁄ÀÈ Íz≈Í ’ √’Á≈ ‘ÀÕ ‹¿∞ √∞÷ ’¿∞ ⁄≈‘À √Á≈ √«È ≈Ó ’∆ Ò∂‘® (Í≥È≈ ADBG) ◊¿∞Û∆ ⁄∂Â∆ Ó‘Ò≈ 1 (’ ’∆ Ó≈¬∆ Ï≈Í∞ ’ ’∂≈ «’Á± Ê≈Ú‘∞ ‘Ó ¡≈¬∂ ® ¡◊«È «Ï≥Ï ‹Ò Ì∆« «ÈÍ‹∂ ’≈‘∂ ’ß«Ó ¿∞Í≈¬∂®1)) Ó∂∂ √≈«‘Ï≈ ’¿∞‰∞ ‹≈‰À ◊∞‰ Â∂∂® ’‘∂ È ‹≈È∆ ¡¿∞◊‰ Ó∂∂®1ÕÕ ‘≈¿∞® ’∂Â∂ ∞÷ «Ï÷ ‘Ó ⁄∆È∂ ’∂Â∂ Í√± ¿∞Í≈¬∂ ® ’∂Â∂ È≈◊ ’∞Ò∆ Ó«‘ ¡≈¬∂ ’∂Â∂ Í≥÷ ¿∞‚≈¬∂®2ÕÕ ‘‡ ͇‰ «Ï‹ ÓßÁ ÌßÈÀ ’« ⁄Ø∆ ÿ« ¡≈ÚÀ® ¡◊‘∞ Á∂÷À «Í¤‘∞ Á∂÷À Â∞fi Â∂ ’‘≈ ¤Í≈ÚÀ®3ÕÕ Â‡ Â∆Ê ‘Ó ÈÚ ÷≥‚ Á∂÷∂ ‘‡ ͇‰ Ï≈‹≈≈® ÒÀ ’À Â’Û∆ ÂØ Ò «‰ Ò≈◊≈ ÿ‡ ‘∆ Ó«‘ Ú‰‹≈≈®4ÕÕ ‹∂Â≈ √Ó∞ßÁ∞ √≈◊∞ È∆« Ì«¡≈ Â∂Â∂ ¡¿∞◊‰ ‘Ó≈∂ ® Á«¬¡≈ ’‘∞ «’¤∞ «Ó‘ ¿∞Í≈Ú‘∞ ‚∞ÏÁ∂ ÍÊ Â≈∂ ® 5ÕÕ ‹∆¡Û≈ ¡◊«È Ï≈Ï«

ÂÍÀ Ì∆« Ú◊À ’≈Â∆ ® Íz‰Ú«Â È≈È’∞ ‘∞’Ó∞ ͤ≈‰À √∞÷∞ ‘ØÚÀ «ÁÈ∞ ≈Â∆ ®6®5®17® ?ÍßÈ≈ AEF?«¬√∂ ‘∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ȱ ß ◊∞  ± ¡‹È Í≈ÂÙ≈‘ ¡º◊∂ ÂØÁ∂ ÒØ’ ◊Ê≈Úª Á≈ Úȉ ’Á∂ ’Á∂ Î∞Ó≈‰ ’Á∂ ‘È «’ 屧 ’«‘≥Á≈ ‘À∫ «’ ÓÀ∫ ’∆Û≈, ‘≈Ê∆, ÿΩ Û ≈, √º Í , Áº ÷ Â, ͺ Ê  ¡≈«Á Ï«‰¡≈ Â∂ Ï‘∞ Ú≈∆ ÍÀÁ≈ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ‘∆ ıÂÓ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ⁄Ω≈√∆‘ Òº÷ ‹±Èª «Úº⁄ Á∆ ̇’Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘∞‰ ÓÈ∞º÷≈ ‹∆Ú Ï«‰¡≈ ‘ªÕ Í ‘≈¿∞ Á∆¡ª Íß◊Â∆¡ª «Ú⁄ ◊∞± ‹∆ √Ú≈Ò ’Á∂ ‘È «’ ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ‹∂ 屧 ÓÈ∞º÷≈ ‹ÈÓ Ë≈‰ Ú∆ ’ «Ò¡≈ ‘À ª Ú∆ ‘∞‰ 屧 ’ ’∆ «‘≈ ‘À∫? ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹∆ Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ÓÈ∞º÷≈ ‹∆Ú È± ß ‹ÈÓ ’’∂ ÓÈ∞ º ÷ ≈ ‹∆Ú √Ú∆’≈ ‘∆ È‘∆∫ ’Á∆Õ √◊Ø∫ ¿∞ÁØ∫ √Ú∆’≈ ’Á∆ ‘À ‹ÁØ∫ ¿∞‘ √≈Ë√ß◊ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß ◊∞± Á∂ «◊¡≈È È±ß √Óͺ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ 鱧 ‘∆ «’‘≈ ‘À ì √ ≈Ë√ß « ◊ Ì«¬˙ ‹ÈÓ∞ Í≈ͫ® ’« √∂Ú≈ Ì‹∞ ‘« ‘« ◊∞Ó«ÂÕÕ √∂Ú≈ ’È∆ ◊∞± Ú≈√Â∂ Í≈‰∆ «Ò¡≈¿∞‰≈, ◊∞± Á∂ ÍÀ ËΩ‰∂, ’ÍÛ∂ Ë؉∂, Òß◊ Í’≈¿∞‰≈ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í Á∆ √∞Ë≈¬∆ ’È∆ «‹Ú∂∫: «Â¡≈«◊ Ó≈È∞ fi±·∞ ¡«ÌÓ≈È∞® ‹∆Ú Ó«‘ Á◊‘ ÍÚ≈È∞ ®3ÕÕ È≈Ò Á∆ È≈Ò «¬‘ ‘∞’Ó Ú∆ ’Á∂ ‘È «’ Â±ß ÓºÂ «¬‘ √Ø⁄ «’ ’ج∆ ‘Ø ¡≈ ’∂ «¬√

√Ó≈‹ Á≈ ’«Ò¡≈‰ ’∂◊≈Õ «¬‘ ’ßÓ ÂÀ鱧 ‘∆ ’È≈ ÍÀ‰≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Ó≈È≈ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À A@@ ¯∆√Á∆ ◊∞± È∞ß √Óͺ ‘؉≈Õ ◊∞± ª Í∞’≈ Í∞’≈ ’∂ ¿∞º⁄∆ Ϫ‘ ’’∂ √≈鱧 ¿∞ÍÁ∂Ù Á∂ «‘≈ ‘ÀÕ √ß‘∞ √∞È‘∞ √∞È‘∞ ‹È Ì≈¬∆ ◊∞ «  ’≈„∆ Ï≈‘ ’∞ ’ ∆‹À ® ‹∂ ¡≈ÂÓ ’¿∞ √∞÷∞ √∞÷∞ «È ÒØÛ‘∞ ª √«Â◊∞  √«È ÍÚ∆‹À ® 5® (Íß È ≈ ACBF) ÒØ’Ø ‹∂ Â∞√∆∫ √Á≈ Ò¬∆ √∞º÷ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø Âª «¬√ «Ú⁄≈Ë≈≈ 鱧 ⁄ß◊∆ Â∑ª «◊z‘‰ ’ Ò˙Õ ‘∆ Á∂ ◊∞‰ ◊≈¿∞‰∂ Ú≈‘ ◊∞± Ú≈‘ ◊∞± ’È≈ È‘∆∫ Â∂ È≈ ‘∆ ◊∞± ’≈Ò «Ú⁄ «¬√ Â∑ª ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘∆ Á∂ ◊∞‰ ◊≈¿∞‰∂ ‘È ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß Ú«‘ÓñÌÓ Á∂ ‹≈Ò ÂØ∫ Ó∞’ ’Ú≈¿∞‰≈, √ºÌ 鱧 Ï≈Ï √Ófi‰≈ «‹Ú∂ ∫ «¬’ Íß ◊  Â∂ «¬’ Òß◊ Â∂ ◊∞± Á∂ È∞’Â∂ «È◊≈‘ Â∂ Â∞ ’∂ Ï≈’∆ ÒØ’≈¬∆ 鱧 Ú∆ «¬√ ÂØ∫ Ó∞’ ’Ú≈¿∞‰≈Õ «¬√∂ ’’∂ ‘∆ ÍÀª ‘∂· ȺÍ∆ ‹ÈÂ≈, «‹√ È±ß Íº◊ª Ïßȉ Á≈ ‘º’ È‘∆∫ √∆, ÿØÛ √Ú≈∆ ’È Á≈ ‘º’ È‘∆∫ √∆, «Ù’≈ ’È Á≈ ‘º’ È‘∆∫ √∆, ‘ºÊ∆¡≈ º÷‰ Á≈ ‘º’ È‘∆∫ √∆, È∂ ◊∞Ï≈‰∆ Á≈ ˙‡ ¡≈√≈ ÒÀ ’∂ ͺ ◊ ª Ïß È ‰ Á≈, «Ù’≈ ’È Á≈, ‘ºÊ∆¡≈ º÷‰ Á≈, ÿØÛ √Ú≈∆ ’È Á≈ ‘º’ «Ò¡≈ Â∂ ¤∂Â∆ Ï≈¡Á ‘∆ «√ Â≈‹ ÍØÙ∆¡ª Ú∆ ’≈«¬Ó ’∆Â∆¡ªÕ ≈‹∂ ‰‹∆ «√≥ÿ Á≈ ≈‹ «’√∂ Ú≈‘ ◊∞± È∂ ¡≈ ’∂ √Ê≈Í ȑ∆∫ ’∆Â≈ √◊Ø∫

CALGARY CARPET DEPOT LTD. #333 - 55 WESTWINDS CR. NE, CALGARY AB. (Close to Tim Horton, Prairie Winds Park) Email : carpetdepot13@yahoo.ca

8 8 8 8 8

Carpet Hardwood Lino hwrfvu`f Tiles Laminate FROM installed Hard Wood

5.50

Laminate

Carpet

Tiles

lYmInyt

kwrpY~t

twielW

2.89

FROM

installed

installed

FROM

lweIno

0.89

FROM

SAME DAY INSTALLATION

* LARGEST SELECTION * BEST QUALITY & SERVICE * REASONABLE PRICE * INSTALLATION GUARANTEED

Free Estimate For more info please call:

kYlgrI kwrpY~t fIpot stor qy phuMco qy syl dw pUrw pUrw Pwiedw auTwE! Sikh Virsa, Calgary

1.89 0.25

FROM

Lino

126.

Cell: 403-613-6164 Ph: 403-280-6673 / 403-590-9889 Fax: (403) 398-1449 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Nachhattar Singh Purba FOR YOUR FINANCIAL SOLUTIONS

* Life Insurance * Mortgage Insurance * Super Visa/Travel * Critical Illness

* No Medical-Life Insurance * Health and Dental Plan * RRSP, RESP, Tax Free Savings (TFSA) * Investment with 100 % loan

For professional and reliable services call

Cell: (403) 560-8697

Nachhattar Singh Purba

For All Your Real Estate Needs Contact Today! ‹∂’ Â∞√∆∫ ’ج∆ ÍÃ≈Í‡∆ ÷Ã∆Á‰≈ ‹ª Ú∂⁄‰≈

ONKAR SAROYA * Residential * Commercial * Investment * FREE MARKET EVALUATION * Cell: (403) 617-8165 Tel: (403) 250-3888 (24 hr.) Fax: (403) 250-3920 #2, 4504 - 12th Street N.E. Calgary, AB., T2E 4R2 Email: onkarsar@telus.net

CITY

TRAFFIC TICKETS Photo Radar Safety Camera

Ticket $ 15 We Fight All Types of Traffic Tickets Save $ Points & Time

JAS DHILLON 403-805-5111 Sikh Virsa, Calgary

⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ¡º‹ ‘∆ ¿∞∫’≈ √Ø¡≈ ‘Øª È≈Ò √≥Í’ ’Ø ‹Ø Â∞‘≈˘ ÚË∆¡≈ √∂Ú≈Úª Á∂ È≈Ò ÚË∆¡≈ ‚∆Ò Ú∆ Á∂‰◊∂Õ

Fast & Best Friendly Service ADVANCE

REALTY LTD.

M

L

S

MULTIPLE

LISTING

SERVICE

R REALTOR

ADVANCE WITH US

Onkar Saroya Real Estate Agent Commissioner of Oath

DHILLON PRINTING All Your Printing Needs.

D@C-BFC-ACAC

* Business Card * Photo Studio * Passport Photo * Signs * Wedding, Modeling, Family, * Banners Kids Photography/Videography * Flyers 521, 5075 Falconridge Blvd. N.E. Calgary AB T3J 3K9

‹º√ «„ºÒØ∫ : D@C-H@E-EAAA 127.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone ◊∞± «√ËªÂ È±ß √Ófi ’∂ Ò≈◊± ’È Á∆ ¡«ÌÓ≈È∞ ® ‹∆Ú Ó«‘ Á◊‘ ‹∆Ú∂ ® ’∂«Â¡≈ ’∂ Ï≈Í ’∂«Â¡≈ ’∂ ’¿∞ Ò≈‘± Ò≈«‘®1 (Ó‘Ò≈ 5) ’Ï∆ «ÈÙ≈È∆ ‘ÀÕìÍ«Û¡À È≈‘∆ Ì∂Á∞ Ï∞«fi¡À ÍÚ≈È∞®3ÕÕ ‹Ø «’¤∞ ‘Ø¡≈ √∞ Â∞fi Â∂ Ï∂‡∂ ’∂Â∂ ◊∞ ⁄∂Ò∂ ‘±¬∂ ® ¡≈◊À Í≈¤À ⁄≈ÚÒ ’≈‰∂ Â∞÷ ’¿∞ Ó∞‘Ò∆ Ò≈«¬® Í≈Ú‰≈î Í≥È≈ ADH® «¬√ ÌÓ ‹≈Ò ‘Ø◊∞ ® ¡Ú∞ È Á±‹≈ ’‰À ‹Ø◊∞ ® Â≈ ◊‰Â È ¡≈ÚÀ «’¡≈ ‹≈Â∆ «’¡≈ √ß « ◊ ’∞ √ ß ◊ ∆ ÏÀ √ Â∂ ÂÏ Í± ¤ ∂ ËÓ «Ú⁄ ª ÒØ’ª 鱧 Ì≈¬∆ ‰Ë∆ «√ßÿ «ÓÒ∆¡À ‹≈ ÒÀ«‘ «ÓÒ≈«¬® ’‘∞ È≈È’ ‘∞«‰ ‘±¬∂ ® (Í≥È≈ ABCG) ≈«¬®2® (ÍßÈ≈ IFE) È؇: «¬‘ ÁØÚ∂∫ Â∂ ¡≥◊∂˜ª Á∂ ÍÀÁ≈ ’∆Â∂, ÚØ√≈¬∂ Â∂ ‘« ‘« ◊∞ ‰ ◊≈«¬®4®3®72® ÓÈ∞º÷ «¬√ ËÂ∆ ”Â∂ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈, √ÒØ’ ’Ï∆ ‹∆ Á∂ √ÒØ’ª «Ú⁄ BA@ ÚË≈¬∂ √ߪ È∂ Î√≈«¬¡≈ ‘ÀÕ Á∞È∆¡≈ (Í≥È≈ AGF) ◊∞± ‹∆ Á∂ ¡≈͉∂ √ÒØ’ª «’√∂ È≈Ò Ó∂Ò «ÓÒ≈Í ‘Ø«¬¡≈, «’√∂ Â∂ BAA ÈßÏ ‘∂·ª ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï Â∂ ÂıÂ∂ ”Â∂ ¡º‹ º’ «’√∂ ’ΩÓ Á≈ Ó∞Â≈Ï’ «’√∂ Ó∞Òª ÓΩÒ≈‰∂, Íß«‚ È≈ÒØ∫ ‡∞«‡¡≈ «’√∂ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ Â∂ ‹∆ Á∂ ÍßÈ≈ ACGE ”Â∂ Ú∆ Á˜ ‘ÈÕ «’√∂ ºÏ Á∂ È≈Ó Á≈ ‡È ’È È≈Ò ‹ØÂÙ∆ ‹ª «’√∂ «’√Ó Á∂ √≈Ë Î’∆ «Î Ó «◊¡≈Õ «’È∑∆ Ú≈∆ ¿∞‘ «’√∂ ◊∞± ‹∆ Î∞Ó≈‰ ’Á∂ ‘È «’ fiØÈ∂ ÂØ∫ «Ú’≈√ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ È≈ ‘∆ ¡º◊∂ 鱧 «¬‘ ÍÂ≈ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈ «’ ¿∞‘ Á≈ Ï≈Í Ï«‰¡≈, «’È∑∆ Ú≈∆ ¿∞‘ «’√∂ ⁄ΩÒ ÍÃ≈Í ’È Ú≈√Â∂ fiØÈ∂ 鱧 ¿∞÷Ò∆ 鱧 ‘؉≈ ‘ÀÕ ’ج∆ ºÏ «¬√ Â∑ª Á≈ È‘∆∫ ‹ª «¬√ Á∞È∆¡≈ Á≈ ’ج∆ ‘Ø ÏßÁ≈ Á≈ Í∞ºÂ Ï«‰¡≈, «’È∑∆ Ú≈∆ ¿∞‘ «Ú⁄ Í≈ ’∂ Ó∞‘Ò∆ Ò≈¿∞‰∆ ÍÀ∫Á∆ ‘ÀÕ ‹Ø ¡≈͉∂ È≈Ó, ‹Ø ¡√∆∫ ¿∞√ 鱧 «ÁºÂ≈ ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ ‹ÈÓ «Ú⁄ ’∆ √∆? ÊØÛ∂ «’√∂ Á≈ ◊∞± ‹ª ⁄∂Ò≈ Ï«‰¡≈, Í«‘Òª «√º÷Ø! «¬‘Ø ’ßÓ Â∞‘≈鱧 ’È≈ ÍÀ‰≈ ‘À ‘À, Á∂ ‡‰ 鱧 √∞‰ ’∂ ÷∞Ù ‘ØÚ∂Õ ‘∆ Á∂ ·∑ßÓ∂ È≈Ò «Ú⁄≈∆¬∂ ª √≈鱧 ‹ÒÁ∆ «’‘Û∆ ‹≈Â∆ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ‘∞‰ Â∂ ÏßÁ≈ Ï‘≈Á Â∂ «Ó√Òª Á∂ √Ó∂∫ ‹Ø ◊∞‰ ◊≈¿∞‰∂ «¬√ ÒØ’≈¬∆ Á∆ ÌÒ≈¬∆ ‘∆ ÍÂ≈ Òº◊ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬√ ËÂ∆ ¿∞‘ ’∆‘ ‘À, «’√∂ 鱧 ’ج∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ ? ’∞ºfi «√º÷ª È∂ ’ «Ú÷≈«¬¡≈ ¿∞‘ «’√∂ ’È≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂-¡≈Í «Ú⁄ ª Ï‘∞ Â∂ ’ج∆ ¡À√≈ Ϻ⁄≈ ÍÀÁ≈ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈ √Ì∞ ’‰≈ «’Â∞ ’« «Ò÷∆¡À ÂØ∫ Ò∞«’¡≈ È‘∆∫Õ «¬‘ √≈≈ ’∞ºfi ¡ÀÚ∂∫ ÒØ’ ⁄ß◊∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È Í ¿∞‘ ÒØ’ ¿∞ÂÈ≈ «‹‘Û≈ ¡≈͉∆ ÏØ Ò ∆ È≈Ò ÒÀ ’∂ ’« ’« ’Â≈ ’∂ ’∂® ÓÈÓ∞«÷ È‘∆∫ Ú≈Í «◊¡≈Õ ÒØ’ª 鱧 A@@@ «⁄, ◊∞Ï≈‰∆ Ó∞Â≈Ï’, ⁄ß◊∂ È‘∆∫ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø Ú ∂ ÏÒ«’ ¿∞ ‘ ÷≈Ò∆ Ó∆¡À ◊∞Ó∞«÷ Â∆¡À È≈È’ ÈÁ∆ √≈Ò ◊∞Ò≈Ó∆ ÂØ∫ «È‹≈ Á∞¡≈¿∞‰∆ «◊‰∂ ‹≈ √’Á∂ «‹ÂÈ≈ «⁄ ¿∞ ‘ «ÁÓ≈◊ ÒÀ ’∂ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ÏÛ∆¡ª ÈÁ« ’∂®2® (Í≥È≈ ABCG) º Á∆ Â∂ ¡≈͉∂ Á∂Ù Á∆ ≈÷∆ Ò¬∆ Á∑≈ ÓÈ∞º÷Â≈ Á∆ Ì≈Ò¬∆ Á≈ ’ßÓ È‘∆∫ ’Á∂Õ ’Ø«ÙÙª Á∂ Ï≈¡Á ¡√∆∫ ‹Ø ’∞ºfi ¿∞√ Á∂ ◊ºÒ ª «¬‘ ‘À «’ ’Â≈ È∂ √ß√≈ ÷ÀÏ 鱧 ÏßÁ ’È≈ Ï≈Ï∂ Á∂ ¿∞ÍÁ∂Ù ¡≈«Í ‹Í‘∞ ¡Ú‘ È≈Ó∞ ‹Í≈Ú‘∞® «ÁÓ≈◊ ”⁄ Í≈«¬¡≈ ˙‘∆ ¿∞√È∂ Ï‘∞ ω≈«¬¡≈ ‘À Â∂ «¬√ ”⁄ ‹Ø Ú∆ ‹∆Ú ’’∂ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Ò≈Ò ◊∞Ò≈Ï∆ ‘Ø· (Í≥È≈ BI@) ◊¿∞Û∆ ◊∞¡≈∂∆ Ó‘Ò≈ «Ó‘È ’È Á∂ Ï≈¡Á √≈鱧 ÏØÒ ’∂ ‹ß± ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¿∞‘ ¡≈͉∂ ’∆Â∂ ’ßÓª «’√∂ Ù∂ª Ú≈Ò∆ Á∂Ú∆ Ú◊∂, 5ÕÕ ’¬∆ ‹ÈÓ Ì¬∂ ’∆‡ ÍÂß◊≈® ’¬∆ √∞‰≈«¬¡≈Õ fi±·∂ Í∞‹≈∆¡ª È∂ «¬‘ ◊ºÒ ’’∂ ⁄ß◊∆ Ó≈Û∆ «˜ßÁ◊∆ ÏÂ∆ ’’∂ ⁄Ó’Á∆¡ª ◊ºÒª «’√∂ «ÎÒÓ∆ «√Â≈∂ ‹ÈÓ ◊‹ Ó∆È ’∞ß◊≈® ’¬∆ ‹ÈÓ ¿∞‚≈¬∆ ‘ج∆ ‘À «’ ‘ Ϻ⁄≈ «‹Ú∂∫ ıÂÓ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «‹‘Û∂ ÓÈ∞º÷ ⁄ß◊∂ Â∂ Ú◊∆¡ª ¡Â∂ Ó÷ÓÒ∆ «Ï√Â «’√∂ Í≥÷∆ √Í ‘Ø«¬˙® ’¬∆ ‹ÈÓ ‘ÀÚ «‹Ú∂∫ «¬√ Á∞È∆¡ª «Ú⁄ Úº‚≈ ‘∞ßÁ≈ Ó≈Û∂ Á∆ «Ú⁄≈ 鱧 Ï∞ºfi ÒÀ∫Á∂ ‘È ¿∞‘ ’≈Ó∆ Â∂ Í≈÷≥‚∆ √≈Ë Ú≈Ò∂ ◊∞± È≈È’ «Ïz÷ ‹Ø«¬˙®1ÕÕ «ÓÒ∞ ‹◊Á∆√ «ÓÒÈ ‘À ¡≈͉∂ «Í¤Ò∂ ‹ÈÓ Ï≈∂ Ì∞ºÒÁ≈ ◊∞Ó∞÷ ω ‹≈Á∂ ‘È Â∂ «¬√ √ß√≈ ”⁄ √≈«‘Ï Á∆¡ª «ÈÙ≈È∆¡ª È‘∆∫Õ ’∆ Ï∆¡≈® «⁄ß ’ ≈Ò «¬‘ Á∂ ‘ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ’Ø≈ fi±· ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ ’∞ºfi ⁄ß◊≈ ’ ◊∞‹Á∂ ‘È È‘∆∫ ª «Ú¡≈¬∆¡ª È≈Ò Í≈‡∆¡ª ¡º‚∆¡ª, √≥‹∆¡≈®1ÕÕ ‘≈¿∞® ’¬∆ ‹ÈÓ √ÀÒ ‹ÈÓ ‹ª ¡◊Ò∂ ‹ÈÓ Ï≈∂ ÒØ’ª 鱧 ÓÈ∞ º ÷ , √∞ ß fl ∂ ÿ ’≈ Í≈‘∞ ‰ ≈ «‹¿∞ ‘Ò Ú≈‘∞ßÁ∂ Á∂ ‘ºÊª ”Â∂ ͬ∂ ¡º‡‰ Â∂ «◊« ’«¡≈® ’¬∆ ‹ÈÓ ◊Ì «‘« Áº√‰≈ «√º÷ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á≈ ’ßÓ È‘∆∫ ¡≈«¬¡≈ «Â¿∞ ‹≈«¬® (ÍßÈ≈ CD) ‘ÀÕ ÍØ‘Ò∆ È∂ Í≈Û∆¡ª ‘ج∆¡ª Ï≈Ï∂ Á∆¡ª ÷«¡≈® ’¬∆ ‹ÈÓ √≈÷ ’« √◊Ø∫ ÒØ’ª È∞ß «¬√∂ ‹ÈÓ È±ß √∞Ë≈‰ «¬‘ ËÂ∆ √≈∂ ÒØ’ª Ò¬∆ ‘À Í «Í≥‹‰∆¡ª √≈鱧 «’Ú∂∫ Í√ßÁ ¡≈ √’Á∂ ¿∞ Í ≈«¬¡≈® Ò÷ ⁄¿∞  ≈√∆‘ ‹Ø « È Á≈ ‘Ø’≈ Á∂ ÒØ’ª 鱧 «Â¡≈ ’È≈ ‘Ø«¬¡≈ ’∆ ‘À? ⁄Øª Â∂ ·º◊ª È∂ ’Ï‹≈ ‘È? «’¿∞∫«’ ¡√∆∫ ª ’∞ºfi ’È≈ ‘∆ ÌzÓ≈«¬¡≈®ÕÕ √≈Ë√ß«◊ Ì«¬˙ ‹ÈÓ∞ «√º÷∆ Á∂ «‘√∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √ÒØ’ Ó‘Ò≈ 5ÕÕ È‘∆∫ ⁄≈‘∞ßÁ∂Õ Â∞÷ ’Ø Ó∞‘Ò∆ Ò≈¿∞‰ Í≈ͫ® ’« √∂Ú≈ Ì‹∞ ‘« ‘« Ó‘Ò≈ 1ÕÕ ‹∞ « Û ‹∞ « Û «Ú¤∞ Û ∂ ’Ï∆ ËÂ∆ √≈Ë ’∆ Â√’ ÏÀ√«‘ Á∆ ÔØ ‹ È≈ ◊∞  ± È≈È’ «ÍÂ≈ Á∆ ◊∞  ӫ® «Â¡≈«◊ Ó≈È∞ fi± · ∞ «Ú¤∞«Û ‹∞Û∂® ‹∆«Ú ‹∆«Ú Ó∞¬∂ Ó∞¬∂ ◊≈«‘® ËÂ∆ Ì≈« È «Ï¡≈ͬ∆ ¿∞È √Ó≈‹ ¿∞√≈∆ Á≈ «‘√≈ ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ)

AAA Perfect Cleaning

PERFECT LANDSCAPING

* Construction Clean-up * Pressure Wash AAA Perfect * Carpet Cleaning, Cleaning Truck Wash

* New Grass, Patios * Walk Ways * Rocks * Seasonal Plants * Yard Clean-up CALL FOR FREE ESTIMATE

Call : 403-923-7242 403-923-7242

PDIC Classes

Sikh Virsa, Calgary

SERVICES PROVIDED IN ENGLISH, PUNJABI, HINDI AND URDU

128.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

PORTFOLIO STRATGIES SECURITIES INC. Email: acmefinancial@yahoo.ca

www.pssecurities.ca

* RRSP * TFSA RESP * LIRA * RRIF * LRIF

Estate planning & company Pension Plans Group Retirement Plans… and much more

STOCKS - BONDS - ETFs -GIC'S Mutual Funds - INDEX FUNDS - Govt. & Corporate Bonds

* Financial Planning for High Net worth Clients*

ACME FINANCIAL CONSULTANTS Talk to a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® for all of your Insurance and investment needs

Super Visa Medical Insurance Available. WE OFFER ALL INSURANCE PRODUCTS*………… & ALL MAJOR COMPANIES

Life Insurance Disability Insurance Critical Illness Mortgage Insurance Travel Insurance Universal Life Whole Life & Term Life Segregated Funds Buy Sell Insurance Long Term Care Annuties Health Benefit Plans ~ Travel Medical Insurance

Ravinder Sidhu CFP, Financial Advisor

~ Assumption Life ~ AXA ~ Manulife ~ Canada Life ~ BMO Life ~ Unity Life ~ Equitable Life ~ Desjardins ~ Sunlife ~ IA Pacific ~ RBC ~Standard Life ~ Transamerica Life ~ Empire Life ~ Alberta Blue Cross

Many More.............

Unit 205, 32 Westwinds Cres. NE Calgary, AB. T3J 5L3

Kamal Bassi CFP, Financial Advisor

Cell: (403) 617-6204 * We offer insurance products through AGA, Acme Financial Consultants Cell: (403) 473-7400 and Securities through Portfolio Stratgies Securities inc. *CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® and

Sikh Virsa, Calgary

are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Financial Planners Standards Council is the marks licensing authority for the CFP Marks in Canada, through agreement with FPSB.

129.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√±‹ ‘≈Ò∂ ‚∞«º Ï¡≈ È‘∆∫ √∆Õ ·∆’ ⁄Ω≈‘∂ «Úº⁄ Í‘∞≥⁄ ’∂ ∂‘Û≈ ∞’ «◊¡≈ Â∂ ÿØÛ∂ È∂ ¡º◊∂ Úˉ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁºÂ≈ «‹Ú∂∫ ’«‘ «‘≈ ‘ØÚ∂- “Ó∂∆ Ï√!” ¿∞‘ ‘Ω∫’ «‘≈ √∆, Â∂ ¿∞‘Á≈ √∆ Í√∆È∂ È≈Ò Â-Ï-Â ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ¿∞‘Á∆ ‘Ω√Í≈Ú «¬◊˜≈√‡ ‘Ø ◊¬∆ Òº ◊ Á∆ √∆-«¬º ’ ‹≈√± √ ∆ È≈ÚÒ «È◊≈ Á∂ «Ú⁄≈ª Úª◊Õ “Í Ó≈Ò Âª Ú’Â «√, Ó≈«Ò’ ’ØÒ Í‘≥∞⁄‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ ∂‘Û∂ Ú≈Ò≈ ̺¬∆¡≈ √Ø⁄ «‘≈ √∆-“È‘∆∫ ª ÍÀ√∂ È‘∆∫ «ÓÒ‰∂! «¬√ Ò¬∆ ÿØÛ∂ ˘ ∞«’¡≈ Á∂÷ ’∂ ∂‘Û≈ ⁄Ò≈ ‘∂ ̺¬∆¬∂ Á∆¡ª ¡º÷ª Ø‘ È≈Ò Ò≈Ò ‘Ø ◊¬∆¡ªÕ ’≈Ò∂ Ù≈‘ «⁄‘∂ ¡≥ Á  Ò≈Ò ¡º ÷ ª! ‹ÒÁ∆ ÓÙ≈Òª Ú◊∆¡ª, ¿∞‘È∂ ÁØ-«Â≥È Ú≈ ÿØÛ∂ ˘ Í∞⁄’≈«¡≈ Í ÿØÛ≈ Ï∞∆ Â∑ª ‘Ω∫’ «‘≈ √∆Õ ¿∞‘Á∂ ’ØÒØ∫ ‡∞ È≈ ‘Ø«¬¡≈Õ “‘≈Ó∆!” ̺¬∆¡≈ ÒÒ’≈«¡≈ ¡Â∂ ¿∞‘È∂ ◊∞º√∂ È≈Ò ’≥Ï«Á¡ª ÿØÛ∂ ˘ ¤À∫«‡¡ª È≈Ò ’∞º‡‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈..Õ ÿØÛ≈ ¿∞ª‘ ˘ ¿∞Ì«¡≈, Â∂ «Î «ÂÒ’ ’∂ «‚º◊ «Í¡≈Õ ∂‘Û≈ ¿∞Ò‡ «◊¡≈, Â∂ ¿∞√ ¿∞ºÍ ÒºÁ∆¡ª ‘ج∆¡ª ÒØ‘∂ Á∆¡ª √≈∆¡ª ‘∆ ÍÒ∂‡ª √Û’ «Ú⁄’≈, ¡Â∂ Á∞¡≈Ò∂ «÷Ò

’‘≈‰∆

‹√Ú≥ «√≥ÿ «ÚÁ∆ ◊¬∆¡ªÕ «‹√ È≈Ò √Û’ ”Â∂ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Ú∆ ∞º’ ◊¬∆, ≈‘ ◊∞˜± Ú∆ ¡Ω÷∂ ‘؉ Òº◊ ͬ∂-“Ï‘∞Â≈ √≈Ó≈È Òº Á ’∂ ⁄º Ò ‰ Á≈ «¬‘Ø ÈÂ∆‹≈ «È’Ò‰≈ √∆Õ” ÿØÛ∂ ˘ «‚º«◊¡≈ Á∂÷ ’∂ ̺¬∆¡≈ ‘Ø Ú∆ ÍÃ∂Ù≈È ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ¿∞‘Á∆¡ª

¡º÷ª ¡º◊∂ Â≈∂ Ⱥ⁄‰ Òº◊∂Õ «¬È∑ª Â≈«¡ª Á∆ ⁄Ó’ «Úº⁄ ‘∆ «’Â∂ ¿∞‘Á∆ Ó≥«˜Ò ◊∞¡≈⁄ ◊¬∆ Òº◊Á∆ √∆Õ.. √±‹ ‚∞ºÏ «‘≈ √∆, Â∂ Ìͱ «ÁÈ «Úº⁄ «¬‘ ‘≈Ò∂ ¿∞‘Á≈ Í«‘Ò≈ ‘∆ Î∂≈ √∆Õ «¬√ ¡«‘√≈√ È≈Ò ¿∞‘˘ ‘Ø Ú∆ Ø‘ ⁄«Û∑¡≈-Â∂ «Î ÿØÛ∂ Á∂ √∆ «Úº⁄∫Ø

Ò‘± «√≥Ó‰ Òº◊ «Í¡≈óÍ ¿∞‘ Ò‘± ̺¬∆¬∂ ˘ È‘∆∫ √∆ «Á√ «‘≈, «’¿∞∫«’ ¿∞‘Á∆¡ª ¡º÷ª ”⁄ Ú∆ ÷±È ¿∞ºÂ ¡≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ⁄∆÷Á≈ ‹≈ «‘≈ √∆-“‘≈Ó∆! ’Ó∆È∂! ±≥ ÓÀ˘ Ì∞º÷≈ Ó≈ ’∂ ‘∂∫◊≈Õ” ÿØÛ∂ Á∂ √∆ «Úº⁄Ø∫ Ò‘± «√≥ÓÁ≈

IMMIGRATION LAWYER LEGAL AID ACCEPTED

iemIgrySn dw vkIl

FREE INITIAL CONSULTATION

Solicitor and Notary Public MANJIT WALIA Barrister, "Your neighbourhood lawyer"

vYstivMfz ivKy quhwfy Awpxy vkIl mnjIq vwlIAw dw dPqr hY[ WE ALSO OFFER THE FOLLOWING LEAGAL SERVICES: MANJIT WALIA

* CRIMINAL DEFENCE * WILLS & ESTATE * REAL ESTATE * FAMILY LAW * PERSONAL INJURY CLAIM.

WALIA LAW OFFICE Tel: 403-590-7779 Fax: 403-280-7273 111, 55 Westwinds Cres N.E. Calgary AB. T3J 5H2 Sikh Virsa, Calgary

130.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

AMRIT WATER INC. kI quhwnUM lgdw hY ik qusIN iblkul sw& pwxI nhIN pI rhy ho ? kI qusIN cwhuMdy ho ik quhwfy b~cy Aqy swrw pirvwr AMim®q vrgw Su`D Aqy inrml jl pIvx? kI qusIN pwxI dIAW boqlW Fo-Fo prySwn ho? kI qusIN pwxI dIAW boqlW KRIdx qoN bcxw cwhuMdy ho? Please do get your drinking water test done. kI qusIN bhuq swry fwlrW dI b`cq krnIN cwhuMdy ho? We guarantee you will not be disappointed.

403-589-2600

jykr quhwfw ie`k jvwb vI hW iv~c hY qy iPr huxy hI Awpxy Gr dw pwxI muPq (FREE) cY~k krwaux Aqy irv®s asmoiss qknIk vwlI vwtr i&ltr mSIn lgwax leI Pon kro jI[ iek vwr Awpxy Gr dw pwxI &rI (FREE) zrUr cYk krvwau jI! swfw dwAvw hY ik qusIN inrwS nhIN hovogy[

Agr qusIN mUv ho rhy ho qy sYtylweIt ifS mUv krvwauxI hY, jW isgnl dI muSikl hY, cYnl imisMg hn, nvyN Gr ivc pRI vwieirMg krwauxI hY qW qusIN ausy idn srivs lYx vwsqy prmjIq (pYm) idaul nwl sMprk kro!

prmjIq idaul / PARMJIT DEOL 403-589-2600 For All Your Real Estate Needs & Best Service Just Contact Real Expert! Specialize in Commercial & Acreage Properties b Choice! s illion Dollar Clu u io v b O Member MLS M The Club For * RE / MAX 100% Club s ie t r e p ro cutive * Member of Exe sidential P e R / lub l ia c r of Presidents C mme

Co

* Member

Âπ√ƒ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ ‹≈«¬Á≈Á Ú∂⁄‰∆ ‹ª ÷∆Á‰∆ ‘ØÚ∂ ª ÚË∆¡≈ √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ √Á»Ò (√È∆) ÏÀÈ∆Í≈Ò ˘ ‹Ø «’ ‹≈‰∂-Í«‘⁄≈‰∂ ∆¡ÀÒ‡ ‘È ‘Ó∂Ùª Ô≈Á æ÷Ø!

Sardul (Sunny) Benipal Real Estate Agent

Cell : (403) 714-7754

R EAL ESTATE LAKESIDE # 110, 300 Merganser Dr. West Chestermere, AB T1X 1L6 BUS : (403) 569-2900 FAX : (403) 207-1237 Sikh Virsa, Calgary

131.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Á∂÷ ’∂ ⁄Ω≈‘∂ «Ú⁄Ò∆ Ó≈’∆‡ Á∂ ϱʪ «Úº⁄ Ï∂’≈ ÏÀ·∂ ËÈ≈„ Á∞’≈ÈÁ≈ ’≈‘Ò∆ È≈Ò ¿∞º· ’∂ ¡≈¬∂ Â∂ ¿∞È∑ª È∂ Ø‘ È≈Ò ∂‘Û∂ Ú≈Ò∂ ¿∞√ ̺¬∆¬∂ ˘ Ó∞º’∂ Ó≈È∂ Ù∞± ’ «ÁºÂ∂Õ “±≥ Ï∂˜∞Ï≈È ‹≈ÈÚ ˘ ’∞º‡‰≈ ¬∂∫?” ¿∞‘ ◊‹ ‘∂ √ÈÕ Ù∆«Ù¡ª Á≈ ÚÍ≈∆ «¬º’ √Á≈, «‹‘Û≈ ‘∞‰ ’ج∆ ◊≈‘’ Ì∞◊Â≈ ⁄∞º’≈ √∆-’≈‘Ò∆ È≈Ò ¡º◊∂ ¡≈«¬¡≈, ª ¿∞‘È∂ Ï≈’∆ √≈«¡ª ˘ ÒªÌ∂ ’’∂ ̺¬∆¬∂ ˘ ¿∞‘Á∂ ¤À∫‡∂ È≈Ò ’∞º‡‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘ ÒÒ’≈ «‘≈ √∆-“˙¬∂ ‘≈Ó∆ ¡≈! ±≥ «¬√ Ó≈√±Ó ‹≈ÈÚ ˘ Ï∂˜≈È √ÓfiÁ≈ ¬∂∫?ó¿∞¬∂ «¬‘Á∂ ”⁄ Â∂∂ Ú◊∆ ‹≈È È‘∆∫?ó‘≈Ó∆ ¡≈! «¬’ Ú≈ ◊Ø÷Í∞ Á∂ Ï≈˜≈ «Úº⁄ Ú∆ «¬’ Ó≈Û∆ «‹‘∆ ÷∞È≈Ó∆ ’’∂ «¬’ Á∞’≈ÈÁ≈ √∂· È∂ ¿∞‘˘ Ï∂ÁÁ∆ È≈Ò ’∞º«‡¡≈ Â∂ «Î Í∞«Ò√ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ ¿∞‘˘ ¤º‚‰ Ò¬∆ «Â¡≈ √È, ‹∂’ ¿∞‘Á∆ Ï∆Ú∆ ‹ª ÿ Á∆ ’ج∆ ‘Ø Ë∆-ÌÀ‰ Ó∞«‡¡≈ ¿∞‘Á∆ ˜Ó≈È Á∂ ‹ªÁ∆ Í ¿∞‘Á∆ ˜Ó≈È «’√∂ È∂ È‘∆∫ √∆ «ÁºÂ∆ Â∂ ¿∞‘ ÁΩÛ ’∂ «¬Ê∂ ¡≈ «◊¡≈ √∆Õ ¿∞‘˘ Òº◊Á≈ √ ∆ «’ ≈‹Ë≈È∆ «Úº⁄ Ï‘∞  ’≥ Ó √∆, ¿∞ ‘ Á≈ «¬Ê∂ ’Ø ¬ ∆ Ú≈«’Î’≈ Ú∆ È‘∆∫ √∆ ¡Â∂ ¿∞‘ «Ó‘È È≈Ò ’∞ºfi ’Ó≈¬∆ ’ √’Á≈ √∆-«‹√ È≈Ò ◊Ø÷Í∞ Ò≈◊Ò∂ «Í≥‚

”⁄ ÏÀ·≈ ¿∞‘Á≈ ‡ºÏ º∞÷∆-«Óº√∆ ؇∆ ÷≈ √’Á≈ √∆Õ «¬‘ √Ì ◊ºÒª √Ø⁄ ’∂ ̺¬∆¡≈ Ò«Ò¡≈«¬¡≈ “ÓÀ ∫ ’∆ ’∆Â≈ √≈Ï∑ ÒØ’?Ø ” √≈Ï∑ ÒØ’ ⁄∆÷∂-“ÂÀ˘ ‘≈Ò∂ ÍÂ≈ È‘∆∫ Òº◊≈ ’Ó∆È ‹≈Â∆?” “È‘∆∫ , ‹∆ó”

’∂ √Û’ ”Â∂ «Ò‡‰ Òº◊≈ Â∂ ¿±‘Á∆ ’≥‚ ”⁄Ø∫ Ò‘± «√≥Ó‰ Òº◊ «Í¡≈, ÿØÛ∂ È≈ÒØ∫ Ú∆ Ï‘∞Â≈-’≈Ò∂ √∆ Á≈ Ò≈Ò Ò‘±, ◊◊-◊Ó! ‚∞Ï º Á∆ Ù≈Ó ”⁄ Ú∆ ¿∞‘Á≈ ≥◊ ÏÁ«Ò¡≈ È‘∆∫ √∆Õ Ìº¬∆¬∂ È∂ Â√-Ì≈Ú È≈Ò Ì∆Û Úº Ò Âº « ’¡≈,Í ¿∞ ‘ ˘ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ‘ÓÁÁ È≈ «Á«√¡≈Õ

Ó؇≈ ·∞ºÒ≈ √Á≈ ‘Ω∫’ «‘≈ √∆ Â∂ ‘≈Ò∂ º’ Ú∆ ̺¬∆¬∂ ˘ ’∞º‡∆ ‹≈ «‘≈ √∆Õ ’∞º‡ È≈Ò ‘∞‰ ̺¬∆¡≈ ÂÛÎ ’∂ √Û’ ”Â∂ «Ò‡‰ Òº◊≈ Â∂ ¿±‘Á∆ ’≥‚ ”⁄Ø∫ Ò‘± «√≥Ó‰ Òº◊ «Í¡≈, ÿØÛ∂ È≈ÒØ∫ Ú∆ Ï‘∞Â≈-’≈Ò∂ √∆ Á≈ Ò≈Ò Ò‘±, ◊◊-◊Ó! ‚∞ºÏÁ∆ Ù≈Ó ”⁄ Ú∆ ¿±‘Á≈ ≥◊ ÏÁ«Ò¡≈ È‘∆∫ √∆Õ “√º⁄ ’«‘≥Á≈ ¬∂?” “‘ªó‹∆ó” “Â±≥ ÿØÛ∂ ˘ «’¿∞∫ ’∞º«‡¡≈?” “‹∆, Í ÿØÛ≈ ª Ó∂≈ ‘∆ó” «Î ’‘∞ «¬‘ ◊ºÒ!” ÒØ’ ⁄∆÷∂ ª ̺¬∆¡≈ ⁄∞ºÍ ’ «◊¡≈Õ Ó؇≈ ·∞ºÒ≈ √Á≈ ‘Ω∫’ «‘≈ √∆ Â∂ ‘≈Ò∂ º’ Ú∆ ̺¬∆¬∂ ˘ ’∞º‡∆ ‹≈ «‘≈ √∆Õ ’∞º‡ È≈Ò ‘∞‰ ̺¬∆¡≈ ÂÛÎ

¿∞√ Ú∂Ò∂ ¿∞‘Á∂ ÚÂÈ Á∂ ’¬∆ ‘Ø ̺¬∆¬∂ ∂‘Û∂ ”Â∂ «’Ù∂ ÒÀ ’∂ ¿∞√ √Û’ ¿∞ÍØ∫ Ò≥ÿ,∂ Í ¿∞Ȫ∑ ’ØÒ ¬∂È≈ «Ú‘Ò È‘∆∫ √∆ «’ ¿∞‘Á∂ ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂ √’∂ Í Á¯Âª ÂØ∫ ’≈‘Ò∆ È≈Ò ÿª ˘ Ó∞ÛÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ’ØÒ «¬‘Ø «‹‘≈ «ÁÃÙ Á∂÷‰ Ò¬∆ ’≈¯∆ √Óª ‹≈ÍÁ≈ √∆Õ ¿∞‘ ÒØ’ ¿∞Â≈ÚÒ∂͉ È≈Ò Í∞º¤ Ú∆ ‘∂ √È- “’∆ ‘Ø«¬¡≈ Ϭ∆, ’∆

Affordable Accounting & Payroll Services

Open for Public

We provide these services Bookkeeping Corporate Tax Payroll Service GST Return New Business Startup Free Initial Consultation Small Business Tax Return

Table Lamp Floor Lamp Chandelier Vanity Track Pendant Outdoor Wall Scence Fans or Fans with remote Energy Saver Bulbs

bu`k-kIipMg, kwrporyt tYks, pyrol srivisz, jI. AYs. tI. irtrn, nvyN ibjnYs dI SurUAwq, muPq slwh mSvrw,Aqy Coty ibjnYs dI tYks irtrn sbMDI qs`lIbKS syvwvW leI pRvIn nUM Pon kro!

Potlights Pictures Mirrors Decors Hood fans Cabinet Lights Smoke Detectors Doorbell Puck Lights

Special Discount in Home Package, Builder Discount Company Discount Come & Check out Savings

Parveen 403-703-0891 Sikh Virsa, Calgary

‘Ø«¬¡≈?” “¡À‘ Á∂÷ ÒÚØ! ¡º÷ª È≈Ò! ” Ì∆Û «Úº⁄Ø∫ ’ج∆ ’«‘≥Á≈, Â∂ ÈÚ∂∫ ¡≈¬∂ ÒØ’ª Á≈ «Ë¡≈È Í«‘Òª «‚º◊∂ ͬ∂ ÿØÛ∂ ÚºÒ ‹ªÁ≈, «Î ̺¬∆¬∂ ÚºÒ ¡Â∂ «Î ¿∞È∑ª Á∆¡ª Șª ÓØfi∂ ·∞Ò∑∂ √Á≈ Â∂ «‡’ ‹ªÁ∆¡ª, «‹‘Û≈ ‘≈Ò∂ º ’ Ú∆ ÒÒ’≈ «‘≈ √∆-“± ≥ Ï∂ ˜ ∞ Ï ≈È ‹≈ÈÚ ˘ ’∞º‡Á≈ ¬∂∫ ‘≈Ó∆ ¡ª?” Í ̺¬∆¡≈ ‘∞‰ Ï∂‘ØÙ «Í¡≈ √∆, ¡≈͉∂ ÚÂÈ ÂØ∫ Á±, ‡ºÏ ÂØ∫ Á±Õ «Î ¿∞√ Ù∆«Ù¡ª Á∂ ÚÍ≈∆ È∂ ÒØ’ª ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ˜÷Ó∆ ÿØÛ∂ ˘ ÷Û∑≈ ’ «ÁºÂ≈ «√ºË≈ √ÂØ! Í ∂‘Û∂ Ú≈Ò≈ ‘≈Ò∂ º ’ Ú∆ ◊∞ º ¤ ≈-Ó∞ º ¤ ≈ ‘Ø«¬¡≈ «Í¡≈ √∆, √Û’ «Ú⁄’≈! ¿∞√ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ √Á≈ ‘Ω∫’ ‘∂, ’≥Ï ‘∂ Â∂ ˜÷Ó∆ ÿØÛ∂ ˘ Ê≈Í∆ Á∂ ’∂ Í∞⁄’≈ «‘≈, ¡Â∂ Ì∆Û ˘ ’«‘ «‘≈ √∆-“’∆ «¬Ê∂ ’ج∆ ÂÓ≈Ù≈ ‘Ø «‘À?” ÒØ’ ÷ÒØÂ∂ ‘∂ ª ¿∞‘È∂ «È‘ºÊ≈ «‹‘≈ ‘Ø ’∂ Ï∂ ‘ Ø Ù Í¬∂ ̺ ¬ ∆¬∂ ˘ ÒÒ’≈«¡≈-“±≥ Ï∂˜∞Ï≈È ‹≈ÈÚ ˘ ’∞º‡Á≈ ¬∂∫, ‘≈Ó∆¡≈! ¡√∆∫ Â∂≈ ÷∞≈ ÷Ø‹ È≈ «‘‰ Á∂¬∆¬∂-ÂÀ˘ ÍÂ≈ È‘∆∫, ¡√∆∫ «¬º’ ¡«‘≥√≈Ú≈Á∆ Á∂Ù ”⁄ «‘ ‘∂ ‘ª?” ÂÓ≈ÙÏ∆È ÒØ’ ‘º√ ‘∂ √È Í ∂‘Û∂ Ú≈Ò≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬∆ ‘ØÙ ”⁄ È‘∫∆ √∆Õ (√Ó≈ÍÂ)

132.

1695-32 Ave. NE Calgary Alta, T2E 7Z5

Ph: (403) 255-9293 Fax: (403) 255-9203 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

SALL&KINDSMOFMEATS FRESH MEAT

* We Do Big Tent Event (up to 800 people) * We Do Hall Decorations We Provide DJ Service 4Tents & Maharaja Tents 4Event Planning 4Hall Decoration 4Catering Supplies 4Kids Bounce House 4Wedding Furniture 4A/C Dance Floor 4Centre Piece 4Linens & Stage 4LED Dance Floor (20 Ft X 20 Ft) 4Oak Dance Floor

* CHICKEN * FISH * GOAT * LAMB «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á≈ Â≈‹≈ Ó∆‡ ÒÀ‰ Ò¬∆ ¡Àµ√. ¡À∫‚. ¡ÀµÓ Ó∆‡√ ”Â∂ Í‘πø⁄ØÕ

Ph. 403-560-3607, 403-605-7493 jastentrentals

jastentrentals

Email: jastentrentals@gmail.com, calgarydecoration@gmail.com www.jastentrentals.com, www.djjasroadshow.com

# 208, 30 Country Hills Landing NW, T3K 5P4

Ph. : 403-280-1926 Email : smmeats2013@gmail.com

DHANDA

LAW OFFICE JAGDEV DHANDA B.Sc. LL.B Barrister, Solicitor & Notary Public

Real Estate & Immigration Lawyer Serving you since1990 in all kinds of residential & commercial Real Estate and Immigration Transactions Other Services Offered: * Notarization of Documents * Affidavits, Visitor Visa Declarations * Power of Attorneys * Preparation of Wills * Incorporations

Ph: (403) 250-7474 Fax: (403) 250-5188 Sikh Virsa, Calgary

133.

# 705, 4656 Westwinds Dr. N.E. Calgary, AB. T3J 3Z5 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«˜≥Á◊∆ Á∆¡ª ˜±∆ ⁄∆˜ª - ‹Ø«◊≥Á «√≥ÿ ’ÀÒ◊∆ «ÎÒ≈√Î∆ Á≈ ÍÃØÎÀ√ ¡≈͉∆ ’Ò≈√ √≈‘Ó‰∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÍÛ∑≈¿∞‰ Ò¬∆ ¡≈«¬¡≈ ª ¿∞√ È∂ ’∞fi º ⁄∆˜ª ‡∂ÏÒ ¿∞Í º  º÷∆¡ª ‘ج∆¡ª √ÈÕ ¿∞√Á∂ ‘ºÊ «Úº⁄ «¬º’ ÷≈Ò∆ ‚ºÏ≈, ‹Ø «¬º’ ÓÂÏ≈È Úª◊ √∆ ˘ ‡∂ÏÒ ¿∞Í º  º«÷¡≈ Â∂ ¿∞√ «Úº⁄ ͺÊ Á∂ Úº‡∂ Í≈ ’∂ Ì «ÁºÂ≈Õ ÍÃØÎÀ√ È∂ √≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ¿∞‘ ͺÊª È≈Ò Ì«¡≈ ‚ºÏ≈ «Á÷≈ ’∂ Í∞º«¤¡≈,T’∆ «¬‘ ‚ºÏ≈ Ì «◊¡≈ ‘À?U ª √≈∆ ’Ò≈√ Á≈ ¿∞ºÂ √∆,T‹∆ ‘ª «¬‘ Ì «◊¡≈ ‘ÀÕU ‘∞‰ ÍÃÎ Ø √ À  È∂ ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Ϻ‹∆ Á∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ‡∞’Û∂-‡∞’Û∂ Í≈¿∞‰∂ Ù∞± ’∆Â∂ ¡Â∂ ¿∞√ ˘ Ó±≥‘ º’ Ì ’∂ «Î ’Ò≈√ ˘ Í∞«º ¤¡≈,T’∆ ‚ºÏ≈ Ì «◊¡≈ ‘À?U T√≈∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á≈ ¿∞ºÂ √∆ ‹ª ‘ª ‘∞‰ Ì «◊¡≈ ‘ÀÕU ‘∞‰ ÍÃØÎÀ√ È∂ ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ ∂Â≈ Í≈¿∞‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈ Â∂ ’ج∆

«’ºÒØ √≈≈ ∂Â≈ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Í≈ ’∂ ¿∞ºÍ º’ Ì «ÁºÂ≈ ª ’Ò≈√ ˘ «Î Í∞º«¤¡≈,T’∆ «¬‘ ‚ºÏ≈ Ì «◊¡≈?U √≈∆ ’Ò≈√ Á≈ ¿∞Â “‘ª” «Úº⁄ √∆Õ ‘∞‰ ÍÃØÎÀ√ È∂ √≈∆ ’Ò≈√ ˘ √≥ÏØËÈ ’’∂ «’‘≈, TÂ∞√∆∫ Ó≥È Ò˙ «’ «¬‘ ‚ºÏ≈ Â∞‘≈‚∆ «˜≥Á◊∆ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ ˜±∆ ‘À «’ Â∞√∆∫ «¬√ ‚ºÏ∂ ˘ Әϱ ¡Â∂ «√‘ÂÓ≥Á º ÷ Ø Õ ‹∂ «¬‘ ‚º Ï ≈

Әϱ ‘À ª Â∞√∆∫ √Ì ’∞ºfi ‘≈√Ò ’ √’Á∂ ‘ØÕ «Î ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Í≈¬∂ ¿∞‘ Úº‚∂-Úº‚∂ Úº‡∂ ¿∞‘ ˜±∆ ⁄∆˜ª ‘È «‹Ú∂∫ «’ Â∞‘≈‚≈ Í«Ú≈, Â∞‘≈‚≈

√≈Ê∆, Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ ¡≈«ÁÕ ‹∂ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ‘Ø ’∞ºfi ◊∞¡≈⁄ ‹≈Ú∂ ª ⁄∆˜ª ÓÂÒÏ «’

√ Ì «¬‘

Â∞‘≈‚≈ Í«Ú≈ Â∞‘≈˘ ÷≈Ò∆ È ‘ ∆ ∫

Ó«‘√±√ ‘؉ Á∂‰◊∂Õ ‹Ø Ϻ‹∆ Á∂ ‡∞’Û∂ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Í≈¬∂ √È ¿∞‘ √È, Â∞‘≈‚≈ ’≥Ó, Â∞‘≈‚≈ ÿ, Â∞‘≈‚∆ ’≈ ¡≈«ÁÕ ‹Ø «’ Â∞‘≈‚∆ «√‘ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Í«Ú≈ È≈ÒØ∫ ˜±∆ ‘È, ‹Ø Ï≈¡Á «Úº⁄ ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ ∂Â≈ Í≈«¬¡≈ √∆ ¿∞‘ ¤Ø‡∆¡ª-¤Ø‡∆¡ª ⁄∆˜ª ‘È Õ ‹∂ ¡≈ͪ ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ ∂Â≈ Í«‘Òª Í≈ «Á≥Á∂ ‘ª ¿∞√ ‚ºÏ∂ «Úº⁄ Úº‡∂ ¡Â∂ Ϻ‹∆ Í≈¿∞‰ Ò¬∆ ʪ È‘∆∫ «‘‰∆ √∆Õ «¬‘∆ ‘≈Ò ¡≈͉∆ «˜≥Á◊∆ Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ √≈≈ √Óª ¤Ø‡∆¡ª¤Ø‡∆¡ª ⁄∆˜ª ¿∞ºÂ∂ Ï∂¡Ê ’Ø◊∂ ª Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ «˜≥Á◊∆ Á∆¡ª ˜±∆ ⁄∆˜ª Ò¬∆ ’ج∆ ʪ È‘∆∫ «‘‰∆Õ ¿∞È∑ª ⁄∆˜ª ÚºÒ ◊Ω ’Ø ‹Ø Â∞‘≈‚∂ Ò¬∆ ˜±  ∆ ‘ÈÕ Â∞ ‘ ≈‚∆ «√‘Â, Â∞‘≈‚≈ √≈Ê∆, Â∞‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ ‹Ø «’ ͺÊ Á∂ Úº‡∂ ‘ÈÕ ’≥Ó ”Â∂ ‹≈‰ Ò¬∆ , √Î≈¬∆ ’È Ò¬∆ ‹ª Θ±Ò ◊ºÒª ’È Ò¬∆ ª √Óª «ÓÒÁ≈ ‘∆ ‘∂◊≈ Í ¿∞‘ ͺÊ Á∂ Úº«‡¡ª ÚºÒ ◊Ω ’È∆ Ï‘∞ ˜±∆ ‘À «’¿∞∫«’ Â∞‘≈‚≈ Í«Ú≈ Â∞‘≈‚∆ «˜≥Á◊∆ Ò¬∆ Ï‘∞ ˜±∆ ‘ÀÕ ˜±  ∆ ⁄∆˜ª ˘ Í«‘Ò Á∂ ‰ ∆ «√º÷ØÕ “«√º‡ Ô±¡ Í«¡Ω‡∆ Î≈ «¬ÓÍΩ‡À∫‡ «Ê≥◊˜Õ” Ï≈’∆ ª √Ì ’∞fi º ∂  ≈ ‘∆Õ ∂  ∂ «Úº ⁄ «˜≥ Á ◊∆ È≈ ◊∞¡≈˙Õ (√Ó≈ÍÂ)

 

    

 

      

    

           ! "! ##$%&' ! ## (!) #*+, %  - .  .$# ,+, / "0 # 

      

 !" #!" $ $% &' #! +) #1" )" -23 ) #4 )

  

       !" #$%  #&!''(!   ) ! * +!#!'  ,# ##-

(  

Sikh Virsa, Calgary

134.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘È∂’ «√≥ÿ “ϺËÈ∆” ’‘≈‰∆

’À Ò ◊∆ Á∂ ¡Á≈ÒÂ∆ ’≥ÍÒÀ’√ «Úº⁄ ¡º‹ ÏÛ∆ Ì∆Û √∆ ¡Á≈Ò Á∂ ’Ó≈ È≥Ï BDH «Úº⁄ ¡º‹ «¬’ Í≥‹≈Ï∆ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ Ó∞’ºÁÓ∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ‘؉≈ √∆Õ «¬‘ ’∂√ √À∫√∆«‡Ú ‘؉ ’’∂ √≈≈ Ó∆‚∆¡≈ ¡Á≈ÒÂ∆ ’≥ÍÒÀ’√ «Úº⁄ ÿ∞≥Ó «‘≈ √∆Õ ÒØ’ «¬√ Ó∞ºÁ∂ ”Â∂ Ùª Ò≈ ‘∂ √È «’ Ì‹È «√≥ÿ ˘ ‚∆ÍØ‡ ’ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ‹ª È‘∆∫Õ

’ ÒÚ∂Õ «¬√ Â∑ª ’≈˘È ¿∞√ È≈Ò ÊØÛ∑∆ ÈÓ∆ È≈Ò Í∂Ù ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¿∞√˘ Ï∂’√± √≈Ï ’È Ò¬∆ ¡≈͉∆ ͱ∆ Ú≈‘ Ò≈¬∆Õ Ì‹È «√≥ÿ Á∆ «ÚØË∆ √’≈∆ Ú’∆Ò, ‹Ø «’ «¬º’ ¡Ω √∆ È∂ √≈≈ ˜Ø «¬√ È∞’Â∂ ¿∞ºÂ∂ Ò≈«¬¡≈ «’ Ì‹È «√≥ÿ ¿∞ºÂ∂ √À∫‚∆ Á∂ ‚≈’≈ Ó≈È ¡Â∂ ¿∞√Á∆ «¬º˜Â Ò∞‡ º ‰ Á≈ ÁØÙ «√ºË ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò‘∆ «¬√˘ Á√ √≈Ò Á∆ ’ÀÁ ¡Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ ËÂ∆ ÂØ∫ ‚∆ÍØ‡ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂Õ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ ’∂√ Á≈ «‹√ ‹º‹ È∂ ÎÀ√Ò≈ ’È≈ √∆ ¿∞‘ Ú∆ «¬º’ ¡Ω √∆Õ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ ’∂√ È≈Ò √Ï≥Ë ◊Ú≈‘∆¡ª ¡Â∂ Ú’∆Òª Á∆ Ï«‘√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√Á∂ Ú’∆Ò ˘ Ô’∆È ‘Ø «◊¡≈ √∆ «’ ¿∞‘ Ì‹È «√≥ÿ ˘ Ï⁄≈¡ È‘∆∫ √’∂◊≈Õ «¬√ Ò¬∆ ‹º‹ Ì‹È «√≥ÿ ˘ √˜≈ Ú∆ ’∂◊∆ ¡Â∂ ‚∆ÍØ‡ Ú∆ ’∂◊∆Õ ’Ø‡ ±Ó «Úº⁄ ÿ∞√-Ó∞√ ‘؉ Òº◊∆Õ ÒØ’ √Ø⁄‰ Òº◊∂ «’ Ù≈«¬Á ‹º‹ √≈«‘Ϫ ‘∞‰∂ ‘∆ Ó∞’Á º Ó∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ È≈ √∞‰≈ Á∂Ú ∂ ◊ ∂ ∆Õ Í √«Â’≈ ÔØ◊ ‹º‹ È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈,T«¬√ Ó∞’ºÁÓ∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ Ò≥⁄ Ï∂’ ÂØ∫ Ï≈¡Á √∞‰≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ È≈¿∞ «¬º‡ «¬˜ Ò≥⁄ Ï∂’Õ” ’Ø‡ ±Ó ÂØ∫ Ï≈‘ ¡≈ ’∂ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ Ú’∆Ò È∂ ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ ÍÃÌ‹Ø √≈Ò∆ √∞«≥Á ¿∞ º ∂ ͱ≈ ˜Ø Í≈«¬¡≈ «’ √≈≈ ’∂√ Ì‹È «√≥ÿ Á∂ ¿∞Ò‡ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ¿∞‘ Ì‹È «√≥ÿ ˘ «¬√ ◊ºÒ Ò¬∆ ÓÈ≈¿∞‰ «’ Ì‹È «√≥ÿ ’Ø‡ «Úº⁄ ¡≈͉≈ ‹∞Ó «¬’Ï≈Ò ’ ÒÚ∂ ª ‘Ø √’Á≈ Ì‹È «√≥ÿ È≈Ò ’∞ºfi ÈÓ∆ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ È‘∆ ª ¿∞√˘ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‚∆ÍØ‡ ’ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ Ò¬∆ ÍÃÌ‹Ø √∞«≥Á ¡Â∂ √‘∞∂

√º⁄ Á∆ «‹ºÂ ¡Á≈Ò Á∂ ’Ó∂ «Úº⁄ Ì‹È «√≥ÿ, ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ ÍÃÌ‹ØÂ, ¿∞√Á∆ √≈Ò∆ √∞«≥Á ¡Â∂ ¿∞√Á∂ √‘∞∂ Í«Ú≈ Á∂ ‘Ø ÒØ’ Ú∆ ‘≈˜ √ÈÕ ’Ó∂ Á∂ «¬º’ ÷±fi ≥ ∂ «Úº⁄ ◊À∆ ¡Â∂ √À∫‚∆ Ú∆ ÏÀ·∂ √ÈÕ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ’≈˘È ÍÃÏ≥Ë «Úº⁄ Ï‘∞ ÷±Ï∆¡ª ‘ÈÕ «¬º’ ª Ó∞’ºÁÓ∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ÏÛ∆ ¤∂Â∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √≈Òª-ϺË∆ Ò‡’Á≈ È‘∆∫ «‘≥Á≈ ‹∂’ Ó∞’ºÁÓ∂ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «¬‘ «√ºË ‘Ø «‘≈ ‘ØÚ∂ «’ ’«Ê Ó∞˜Ó Ú≈«’¡≈ ‘∆ ÁØÙ∆ ‘À ª Ú’∆Òª ¡Â∂ ‹º‹ Á∆ «¬‘Ø ’Ø«ÙÙ ‘∞≥Á∆ ‘À «’ Ó∞˜Ó ¡≈Í Á≈ ÁØÙ «¬’Ï≈Ò

PAUL & ABEELA Window Fashions Inc. 4809-Westwinds Dr. NE (Above Vacuum Depot)

DIRECT FROM MANUFACTURER! FACTORY DIRECT PRICING

RESIDENTIAL COMMERCIAL

FREE SHOP AT HOME

prdy, ivMfo kvirMg, fryps, SIArs, blweINfs, vYlyNsz, vrtIkl, hOrIzoNtls, plItf lgwauxy hox qW pwl Aqy AbIlw nwl sMprk kro

BLINDS SHEERS DRAPES VALANCES VERTICALS HORIZONTALS PLEATED

TEL: 403-640-0598/280-6300 Sikh Virsa, Calgary

135.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Í«Ú≈ Á∂ ‘Ø ‹∆¡ª È∂ Ì‹È «√≥ÿ ”Â∂ ˜Ø Í≈ ’∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ‹∞Ó «¬’Ï≈Ò ’ ÒÚ∂ Í Ì‹È «√≥ÿ ¡≈͉∆ «˜ºÁ ¿∞ºÂ∂ ‚º‡ «◊¡≈ ¿∞√ È∂ √Ì ˘ ¡≈«÷¡≈, T«‹‘Û≈ ‹∞Ó ÓÀ∫ ’È≈ ª ’∆ ’È Ï≈∂ ’Á∂ √Ø«⁄¡≈ Ú∆ È‘∆∫ ¿∞√Á≈ «¬’Ï≈Ò ÓÀ∫ È‘∆∫ ’ª◊≈ Ì≈Ú∂∫ ÓÀ˘ ’ج∆ Ú∆ √˜≈ «’¿∞∫ È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ÕU «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú’∆Ò ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ Ì‹È «√≥ÿ Â∂ ¿∞√Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ È≈Ò Òº◊Á∂ «¬’ ÓÀ’‚ØÈÒ «Úº⁄ ÏÀ· ◊¬∂Õ ¿∞ºÊ∂ «¬º’ ’∞√∆ ¿∞ºÂ∂ ÏÀ·«Á¡ª ‘∆ Ì‹È «√≥ÿ È∂ ¡≈͉∂ √≈∂ Í«Ú≈ ˘ «’‘≈, TÂ∞√∆∫ «¬ÊØ∫ ‹Ø ’∞fi º ÷≈‰≈-Í∆‰≈ ‘À ÒÀ ÒÚØ ÓÀ∫ ’∞fi º È‘∆∫ ÒÀ‰≈Õ ÓÀ˘ ’∞ºfi √Ó∂∫ Ò¬∆ ¡≈≈Ó ’ ÒÀ‰ «Á¿∞ÕU «¬‘ ’«‘≥«Á¡ª ‘∆ ¿∞‘ ¡≈͉∆¡ª ÁØÚ∂∫ Ï≈‘ª ‡∂ÏÒ ¿∞Í º  º÷ ’∂ ¡Â∂ Ï≈‘ª ¿∞Í º  ¡≈͉≈ «√ º÷ ’∂ ÏÀ· «◊¡≈Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº◊≈ «’ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ‹∆ÚÈ «Úº⁄ ’ج∆ Í≈Í Âª ’∆Â≈ È‘∆∫ «Î Ú∆ ¿∞√ ˘ «¬‘ È≈‹≈«¬˜ √˜≈ «’¿∞∫ «ÓÒ ‘∆ ‘À? «¬’ Ú≈ «Î ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ¡Â∆ ¿∞ºÂ∂ fi≈ Ó≈∆Õ T‹∆.‡∆. Ø‚ ‹◊≈˙∫-Ò∞«Ë¡≈‰≈ ¿∞ºÂ∂ √Û’ Á∂ ÁØÚ∂∫ Í≈√∆∫ ÙÀÒª, ÓÀ«‹ ÍÀÒ∂√ª ¡Â∂ ¡≥◊∂˜∆ √’±Ò≈ Á∆ ÌÓ≈ ‘ÀÕ ‘ ÙÀÒ Á∂ Ï≈‘ fiØÈ∂ Á∂ Á≈‰∂ ¿∞ÍØ∫ ÒºÊ∂ «¤ºÒ’∂ Á∂ Ï‘∞ ں‚∂-Úº‚∂ „∂ Òº◊∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬’ √ÀÒ Á∂ Ï≈‘ «¤Ò’∂ Á∂ „∂ ’ØÒ «¬º’ ‡º’ ¡≈ ’∂ ∞«’¡≈Õ «¬√ «Úº⁄∫Ø «¤Ò’≈ ÒºÁ‰ Ú≈Ò∂ Í≥‹ Ó˜Á± ¿∞Â∂Õ ‡º’ Ó≈Ò’ ‡º’ Ò≈ ’∂ √Û’ Á∂ Á±‹∂ Í≈√∂ «¬º’ „≈Ï∂ ¿∞Í ‹≈ ’∂ Ï«‘ «◊¡≈Õ „≈Ï∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘∆ ’≥ÍÒÀ’√ «√ËÚª Á∆¡ª ÒÛ’∆¡ª Ϻ√ª ¿∞Í º  ⁄Û∑Á∆¡ª ¿∞Â∆¡ª ‘ÈÕ Ó˜Á±ª È∂ ‡º’ Á≈ √≈‹Ø-√≈Ó≈È ’º√ ’∂ ‡º’ «Úº⁄ «¤Ò’≈ ÌÈ≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ ‹Á ‡º’ ¡ºË≈

’∞ Ì «◊¡≈ ª ‡º’ Ó≈Ò’ „≈Ï∂ ÂØ∫ ⁄≈‘ Á∂ Í≥‹ ’ºÍ ÒÀ ’∂ ¡≈ «◊¡≈Õ ¡Â∂ ’«‘‰ Òº◊≈, TÓ∞≥«‚˙! ⁄≈‘ Á≈ ’ºÍ Í∆ ’∂ ◊Ó ‘Ø ‹Ø Â∂ ÁºÏ ’∂ «¬º’ fi∞‡ º ∆ Ó≈ ’∂ ◊º‚∆ Ì «Á˙ÕU ¿∞‘ «Î ¿∞√∂ „≈Ï∂ Â∂ ‹≈ ’∂ Ï«‘ «◊¡≈Õ √≈∂ Ó˜Á±ª È∂ ÏÀ· ’∂ ⁄≈‘ Í∆‰∆ Ù∞± ’∆Â∆ ‘∆ √∆ «’ Ϻ√ √‡À∫‚ ”Â∂ «√ºËÚª ’≈Ò‹ Á∆¡ª ’∞Û∆¡ª Á∆ «¬º’ ‡ØÒ∆ Ï√ ⁄Û∑È Ò¬∆ ¡≈ ÷ÒØÂ∆Õ √≈∂ Ó˜Á±ª «Úº⁄ Ì‹È≈ ‘∆ «¬º’Ø «¬º’ ¤Û≈ √∆Õ ¿∞‘ Á√Ú∆∫ Í≈√ √∆ Í ÿ Á∆ ◊∆Ï∆ ’≈È ¡º◊∂ ÍÛ∑≈¬∆ È≈ ’ √«’¡≈Õ ¿∞∫fi ª ¿∞‘ ‹º‡ª Á≈

«¬‘ √∞‰«Á¡ª ‘∆ Ì‹È∂ È∂ ◊Ó∆ È≈Ò «’‘≈, TÓÀ∫ ‹º‡ Á≈ Í∞ºÂ ¡ÀÕ ‹∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ ª ‹º‡∆ Ó∂Ó È≈Ò ¬∆ ’≈¿±∫Õ È‘∆∫ ª √≈∆ ¿∞Ó ¤Û≈ «‘‰≈ ÓȘ± ¡À Í Ó∞ºÒ Á∆ Â∆Ú∆∫ È‘∆∫ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫◊≈Õ ⁄ΩÊ≈ Ó˜Á± Á∂Ï≈ ‹Ø ¿∞Ó «Úº⁄ √≈«¡ª ÂØ∫ Úº‚≈ Â∂ «√¡≈‰≈ √∆ Ì‹È∂ Á∆ ◊ºÒ √∞‰’∂ ¿∞º⁄∆-¿∞º⁄∆ ‘º«√¡≈ ¡Â∂ ’«‘‰ Òº◊≈, Ô≈ Ì‹«È¡ª ±≥ ª Ó∂∂ Ï∂Ï∂ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ’Â∆Õ ¿∞‘ ’«‘≥Á∆ ‘∞≥Á∆ √∆,T‹ÁØ∫ ÁÒ∆Òª È≈Ò ‘∆ ’Û≈‘ ω≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª ⁄≈¤È∆ Á≈ Ì∞º÷≈ È‘∆∫ º÷∆Á≈ÕU

Ó∞≥‚≈ √∆ Í ˜Ó∆È ÿº‡ ‘؉ ’≈È ¿∞√˘ Ó˜Á±∆ ’È∆ ÍÀ ‘∆ √∆Õ ¿∞‘ Â∆‘ √≈Òª Á≈ ‘Ø ⁄∞º’≈ √∆Õ √≈‘Ó‰∂ Ϻ√ √‡À∫‚ ”Â∂ ÷Û∆¡ª ’≈Ò‹ Á∆¡ª ’∞Û∆¡ª ÷Û∑∆¡ª Ú∂÷ ’∂ √≈∂ Ó˜Á± «‹Ú∂∫ Óº√∞ ◊¬∂ ‘Ø‰Õ √≈∂ ¬∆ Ì‹È∂ ˘ Ó÷ΩÒ ’È Òº◊Õ∂ «¬º’ È∂ «’‘≈, TÔ≈ Ì‹«È¡ª! ±≥ «Ú¡≈‘ ª ’≈¿∞‰≈ ¬∆ ¡ÀÕ «¬È∑ª Ⱥ„∆¡ª ”⁄Ø∫ ’ ÒÀ ’ج∆ Í√≥ÁÕ Á±‹≈ ÏØ«Ò¡≈, TÏ≈¬∆! «‹‘Û∂ «¬È∑ ª Í∆¡ª È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰◊∂ Õ ¿∞‘ ª ºÏ ˘ ÷≈√ Úº„∆ Á∂ ’∂ ‹≥Ó∂ ‘؉◊∂ÕU Â∆‹≈ ’«‘‰ Òº◊≈, TÌ‹«È¡ª! Â∂≈ ‘∞‰ º’ ’Á∂ Á≈ «Ú¡≈‘ ‘Ø ⁄∞º’≈ ‘؉≈ √∆Õ ‹∂ ±≥ Ú∆ √≈‚∂ Úª◊ «Ú‘Û∂ Ú≈«Ò¡ª Á∂ ÿ ‘∆ ‹≥«Ó¡≈ ‘∞≥Á≈Õ Â∂∂ È≈Ò ¡≈‘ «‹‘Û∆ ‹º‡ ‘؉ Á∆ ͱ¤ Òº◊∆ ¡À È≈ «¬√ ’≈È ÂÀ˘ ’ج∆ √≈’ È‘∆∫ ’Á≈Õ ¡◊Ò≈ √Ø⁄ÁÀ ‹º‡ª Á≈ Ó∞≥‚≈ Â∂ ’∂ «Á‘≈Û∆? «¬√ Ò¬∆ Ï≈¬∆ Ì‹«È¡≈ Â∂∂ Ú≈√Â∂ ª √≈˘ ‘∞‰ ’ج∆ Ï≥◊≈Ò‰ ¬∆ ÷∆Á ’∂ «Ò¡≈¿∞‰∆ ÍÀ‰∆ ¡ÀÕU «¬‘ √∞‰«Á¡ª ‘∆ Ì‹È∂ È∂ ◊Ó∆ È≈Ò «’‘≈, TÓÀ∫ ‹º‡ Á≈ Í∞ º ¡ÀÕ ‹∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ ª ‹º‡∆ Ó∂Ó È≈Ò ¬∆ ’≈¿±∫Õ È‘∆∫ ª √≈∆ ¿∞Ó ¤Û≈ «‘‰≈ ÓȘ± ¡À Í Ó∞ºÒ Á∆ Â∆Ú∆∫ È‘∆∫ ÒÀ ’∂ ¡≈¿∞∫◊≈Õ ⁄ΩÊ≈ Ó˜Á± Á∂Ï≈ ‹Ø ¿∞Ó «Úº⁄ √≈«¡ª ÂØ∫ Úº‚≈ Â∂ «√¡≈‰≈ √∆ Ì‹È∂ Á∆ ◊ºÒ √∞‰’∂ ¿∞⁄ º ∆-¿∞⁄ º ∆ ‘º«√¡≈ ¡Â∂ ’«‘‰ Òº◊≈, TÔ≈ Ì‹«È¡ª ±≥ ª Ó∂∂ Ï∂Ï∂ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ ’Â∆Õ ¿∞‘ ’«‘≥Á∆ ‘∞Á ≥ ∆ √∆, T‹ÁØ∫ ÁÒ∆Òª È≈Ò ‘∆ ’Û≈‘ ω≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª ⁄≈¤È∆ Á≈ Ì∞º÷≈ È‘∆∫ º÷∆Á≈ÕU ¬∂È∂ ˘ „≈Ï∂ ÚºÒ∫Ø ‡º’ Ó≈Ò’ ¡≈¿∞∫Á≈ Ú∂÷ ’∂ √≈∂ ¿∞º· ’∂ ¤∂Â∆-¤∂Â∆ ◊º‚∆ ÌÈ Òº◊∂Õ Ì‹È∂ ‘Ø∆∫ «Â≥È Ì≈ √ÈÕ Ì‹È≈ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡≈ √∆Õ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Ì≈ «Ú¡≈«‘¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘

CITY

CARPETS LTD.

#6, 3530-32 STREET NE CALGARY, AB. T1Y 6G7 Email: citycarpetsltd@yahoo.ca www.citycarpets.ca

Carpet * Lino * Tiles * Laminate * Hard Wood * Largest Selection * Best Quality & Service * Reasonable Price * Installation Guaranteed Very Big Sale on

New Stock Arrived Berber Carpet Plush Cut Pile

$14.00

/ yard

Installed including underpad

Starting at

$15.00/

Laminate

Hard Wood Maple

Natural

Starting at Installed

Installed including underpad

$3.25/ Sq ft $6.10/ Sq ft Starting at

Installed

Installed

Vinyl

Ceramic Tiles many colors

Starting at

97

Starting at

99

/ Sq ft

Material only

Material only

ALL FLOORING ITEMS ON SALE

ALL WORK GARAUNTEED

Bus. : 403-291-1114 Fax: 403-293-3754

NAVEEN : 403-465-2538 JEET : 403-606-5085

Sikh Virsa, Calgary

136.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

ÿ Á∆ ˜Ó∆È ”Â∂ ÷∂Â∆ ’’∂ ÷≈‰ ‹Ø◊∂ Á≈‰∂ ÍÀÁ≈ ’ ÒÀ∫Á≈ √∆Õ «Ú⁄’≈Ò≈ Ì≈ Ú∆ «Ú¡≈«‘¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ÎΩ‹ «Úº⁄ ÈΩ’∆ ’Á≈ √∆Õ ÎΩ‹∆ Á∆ ÍÂÈ∆ ÁÒ‹∆ «Ú¡≈‘ Ú∂Ò∂ Á√Ú∆∫ Í≈√ √∆Õ ¿∞‘ ÍÛ∑È ˘ Ï‘∞ ‘∞«Ù¡≈ √∆Õ «¬√ Ò¬∆ ÎΩ‹∆ È∂ ¿∞√˘ ‹∂.Ï∆.‡∆. Á≈ ’Ø√ ’Ú≈ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬√ Ò¬∆ ÁÒ‹∆ ¡º‹-’ºÒ∑ ‡∆⁄ Òº◊∆ ‘ج∆ √∆Õ Ì‹È≈ ¡≈͉∆ Ì‹≈¬∆ ÁÒ‹∆ Á≈ Ï‘∞ √«Â’≈ ’Á≈ √∆Õ ‹ÁØ∫ Ú∆ ¿∞√˘ «’ÂØ∫ Ó˜Á±∆ Á∂ ÍÀ√∂ «ÓÒÁ∂ ª ¿∞‘ «Ò¡≈ ’∂ √≈∂ ‘Ó∂Ù≈ ¡≈͉∆ Ì‹≈¬∆ ÁÒ‹∆ ˘ ‘∆ ÎÛ≈¿∞∫Á≈Õ ÁÒ‹∆ ˘ Ì‹È∂ ”Â∂ ÏÛ≈ Â√ ¡≈¿∞∫Á≈ √∆Õ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ √Ø⁄Á∆ «‘≥Á∆ «’ «Ú⁄≈≈ Ì‹È≈ ¡ÀÚ∂∫ ’≥˪ ’Ω«Ò¡ª «Úº⁄ Úº‹Á≈ «‘≥Á≈ ¡ÀÕ ºÏ ’∂ «¬‘Á≈ Ú∆ «’Â∂ «Ú¡≈‘ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ ¿∞‘ ‘Ó∂Ù≈ Ì‹È∂ Á∂ «Ú¡≈‘ Ò¬∆ ’Ø«ÙÙª ’Á∆ «‘≥Á∆Õ ÁÒ‹∆ Á∂ Í∂’∂ «Í≥‚ ¿∞√Á∆ «¬’ Ï⁄ÍÈ Á∆ √‘∂Ò∆ √∆ √∞«≥ÁÕ ¿∞‘ Í«‘Ò∆ ÂØ∫ Á√Ú∆∫ º’ «¬’º·∆¡ª «¬º’Ø √’±Ò «Úº⁄ «¬’Ø ‹Ó≈ «Úº⁄ ÍÛ∑∆¡ª √ÈÕ ¿∞‘ ‘∂’ ‹Ó≈ ”⁄ «¬’Ø ‘∆ ‚À√’ ¿∞Í ÏÀ·Á∆¡ª Õ ÁØÈ∫Ø ÍÛ∑È ˘ Ï‘∞ ‘∞«Ù¡≈ √ÈÕ √∞«≥Á ¡º‹-’ºÒ∑ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ «‘≥Á∆ √∆Õ ¿∞√Á∂ Úº‚∂ Ì≈ È∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ ÎÀ«ÓÒ∆ ’∂√ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Ï∞Ò≈«¬¡≈ √∆Õ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Úº⁄ ¿∞√Á∂ È≈Ò ¿∞√Á≈ Óª-«Í¿∞, «¬º’ ¤Ø‡≈ Ì≈ Â∂ «¬º’ ¤Ø‡∆ ÌÀ‰ ÍÃÌ‹Ø ◊¬∂ √ÈÕ ÍÃÌ‹Ø ˘ Ï⁄ÍÈ «Úº⁄ ‘∆ ÍØÒ∆˙ Á∆ È≈-Ó∞≈Á «ÏÓ≈∆ ’≈È ¿∞√Á∆¡ª ÁØÈ∫Ø ÒºÂª ͱ∆ Â∑ª ’≥Ó È‘∆∫ ’Á∆¡ª √ÈÕ ¿∞‘ ÎΩ‘Û∆¡ª Á∂ √‘≈∂ ‘∆ ⁄ºÒ √’Á∆ √∆ Í ¿∞√Á∂ ÈÀ‰ È’Ù «Âº÷∂ Â∂ ≥◊ ◊Ø≈ ‘؉ ’≈È √Ø‘‰∆ Òº◊Á∆ √∆Õ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ ’∞ºfi √Óª «‘‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √∞«≥Á Á≈ «Ú¡≈‘ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ ‘∆ ‹≥ÓÍÒ «¬º’ ÒÛ’∂ ◊∞Ó∆Â

«¬º’ «ÁÈ ÍÃÌ‹Ø ¡≈͉∆ ÌÀ‰ √∞«≥Á ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ ¿∞√Á∂ ÿ ¡≈¬∆ Í ¿∞√ Ú’Â √∞«≥Á ÿ «Úº⁄ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√Á≈ ÍÂ∆ ◊À∆ «¬’ºÒ≈ ‘∆ ÿ∂ √∆Õ ◊À∆ Ò¬∆ «¬√ ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ÓΩ’≈ ’∆ ‘Ø √’Á≈ √∆Õ ¿∞√È∂ ÍÃÌ‹Ø È≈Ò ˜ÏÁ√Â∆ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ Í ¡ÀÈ ¿∞√∂ Ú’Â √∞«≥Á Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ ¿∞Ê∂ Í∞º‹ «◊¡≈Õ ¿∞√È∂ ◊À∆ Á∆ ⁄≥◊∆ «¤ºÂ Í∂‚ ’∆Â∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ÿØ∫ ̺‹ «◊¡≈Õ ¿∞∫fi ◊À∆ ¡º◊∂ Ú∆ ’¬∆-’¬∆ «ÁÈ ÿØ∫ Ï≈‘ ‘∆ «‘≥Á≈ √∆Õ ’Á∂ ¡≈͉∆ «’√∂ ◊Ø∆ ◊Ò ÎÀ∫‚ È≈Ò Â∂ ’Á∂ «’√∂ ’≈Ò∆ ◊Ò ÎÀ∫‚ È≈ÒÕ ◊À∆ È≈Ò ‘Ø «◊¡≈Õ ◊∞Ó∆ ͺ¤Ó∆ √º«Ì¡Â≈ Á∂ ≥◊ ”⁄ ͱ∆ Â∑ª ≥«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ¿∞Ȫ∑ ¡≈ÁÓ∆¡ª ”⁄Ø∫ √∆ «‹≥È≈ ˘ Ï∂◊≈È∆¡ª ÷∞È∆¡ª «Úº⁄ Ó±‘ ≥ Ó≈È Á∆ ¡≈Á ‘∞Á ≥ ∆ ‘ÀÕ ’∞fi º √Ó∂∫ Ï≈¡Á ‹Á √∞«≥Á ˘ ◊∞Ó∆ Á∆¡ª «¬È∑ª ¡≈Áª Á≈ ÍÂ≈ ⁄º«Ò¡≈ ª ¿∞‘ Ï‘∞ Á∞÷∆ ‘ج∆Õ «¬º’ Á∞÷ º Ì∆ ÿ‡È≈ «¬‘ ‘ج∆ «’ «¬º’ √≈Ò Á∂ ¡≥Á-B ‘∆ √∞«≥Á Á∂ Óª-«Í˙ ¿∞Ȫ∑ ˘ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂Õ ‘∞‰ ’Ï∆ÒÁ≈∆ Á∆ √≈∆ «˜≥ÓÚ ∂ ≈∆ √∞«≥Á ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Úº‚∂ Ì≈ Á∂ «√ ¡≈ ͬ∆Õ

«¬√ Â∑ª √Óª Ï∆ÂÁ≈ «◊¡≈Õ «¬º’ «ÁÈ √∞«≥Á ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Úº‚∂ Ì≈ È∂ «¬≥‚∆¡≈ ‹≈ ’∂ ÍÃÌ‹Ø ¡Â∂ ¤Ø‡∂ Ì≈ Á≈ «Ú¡≈‘ ’È Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰≈ «Ò¡≈Õ «¬√ √Ï≥Ë∆ ‹ÁØ∫ √∞«≥Á È∂ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ◊À∆ ˘ Áº«√¡≈ ª ¿∞‘ ¡º◊∫Ø ’«‘‰ Òº◊≈, TÓÀ∫ ª ÍÃÌ‹Ø Á∂ «Ú¡≈‘ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ «ÏÒ’∞ºÒ È‘∆∫ Õ «¬√ Ϻ‹Ø-ºÂ∆ È≈Ò ’Ω‰ «Ú¡≈‘ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘Ø¿±? ‹∂ «’√∂ È∂ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¿∞‰ Á∂ Ò≈Ò⁄ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈ Ú∆ «Ò¡≈ ª ¬∂Ê∂ ¡≈ ’∂ ¤º‚ Á±Õ ÓÀ∫ ª ’«‘‰≈ «¬‘ ˘ ÓÀ∫ ‘∆ ¡≈͉∂ ÿ∂ º÷ ÒÀÈ≈Õ Â∞√∆∫ ÁØÈ∫Ø ÌÀ‰ª «¬’º·∆¡ª ‘∆ ‹≈«¬˙ÕU «¬‘ √∞‰ ’∂ √∞«≥Á Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ Á∞÷∆ ‘ج∆ Í ¿∞√È∂ ◊À∆ Á∆ ◊ºÒ Á≈ ’ج∆ ¿∞ºÂ È≈ «ÁºÂ≈Õ ¡≈ı «¬º’ «ÁÈ √∞«≥Á Â∂ ¿∞√Á≈ Úº‚≈ Ì≈ ¡≈͉∂ ¤Ø‡∂ Ì≈ ¡Â∂ ÌÀ‰ Á≈ «Ú¡≈‘ ’È Ò¬∆ «¬≥‚∆¡≈ Í∞º‹ ◊¬∂Õ ¤Ø‡∂ Ì≈ Ú≈√Â∂ ª ÏÛ∆ ¤∂Â∆ ’∞Û∆ Í√≥Á ’ Ò¬∆ ◊¬∆ Í ÍÃÌ‹Ø Ú≈√Â∂ «‹≥È∂ Ú∆ Ó∞‚ ≥ ∂ Ú∂÷∂ ‘∂’ È∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ‘ª ’ «ÁºÂ∆ √∆ Í √∞«≥Á ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Úº‚∂ Ì≈ ˘ ¡≥ÁØ∫ ¿∞‘∆ ‚ Òº◊Á≈ √∆ «‹‘Û∆ ◊ºÒ ◊À∆ È∂ ’‘∆ √∆ «’ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¿∞‰ Á∆ ÷≈Â «Ú¡≈‘ ª ’ج∆ ’≈ Ò¿± Í ¬∂Ê∂ ¡≈ ’∂ ¤º‚ Á±Õ ÁØÈ∫Ø ÌÀ‰-Ì≈ ’ج∆ ÎÀ√Ò≈ È≈ ’ √’∂ ¡Â∂ ¡≈ı «¬º’ ¤Ø‡∂ Ì≈ Á≈ «Ú¡≈‘ ’’∂ Ú≈Í√ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈ ◊¬∂Õ «¬√ Â∑ª √Óª Ò≥ÿÁ≈ «◊¡≈Õ √∞«≥Á Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈, ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ ¡Â∂ ÍÃÌ‹ØÂ, √«∞≥Á Á∂ Ó’≈È Á∂ È≈Ò Ú≈Ò∂ Ó’≈È Á∆ Ï∂√ÓÀ∫‡ «Úº⁄ «‘≥Á∂ √ÈÕ «¬º’ «ÁÈ ÍÃÌ‹Ø ¡≈͉∆ ÌÀ‰ √∞«≥Á ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ ¿∞√Á∂ ÿ ¡≈¬∆ Í ¿∞√ Ú’Â √∞«≥Á ÿ «Úº⁄ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√Á≈ ÍÂ∆ ◊À∆ «¬’ºÒ≈ ‘∆ ÿ∂ √∆Õ

A TEAM MOVERS CUSTOMER SATISFACTION IS OUR FIRST PRIORITY

Commercial & Residential * Carpet * Laminate * Lino * Tiles * Area Rug * Hardwood * Stair Runner

AsIN kwrpY~t dy sYNpl quhwfy Gr Aw ky vI idKw skdy hW!

8 Residential & Commercial Moving 8 Local & Long Distance 8 No Hidden Cost 8 Affordable Rates

8 ∂‹∆‚À∫Ù∆¡Ò ¡Â∂ ’ÓÙ∆¡Ò Ó»«Úø◊

8 ÒØ’Ò ¡Â∂ ÒøÏ∆ Á»∆ 8 ’ج∆ ´«’¡≈ ÷⁄≈ È‘ƒ 8 ¡ÎØ‚∂ÏÒ ’∆Óª

A TEAM MOVERS

Professional Team Work! Installation Fully Guaranteed! We can show carpet's sample at your home also!

403-397-1996 Email : ateammovers1996@gmail.com

Free Estimate For more information please call CALL FOR FREE ESTIMATE

Raj Pannu / Prince Sandhu Bus: (403) 280-7272 Fax: (403) 280-4212

SAJ : 403-397-1996

7 Westwinds Cres. N.E. Unit # 129 Calgary, AB. T3J 5H2

Email : ateammovers1996@gmail.com

Sikh Virsa, Calgary

137.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

◊À∆ Ò¬∆ «¬√ ÂØ∫ ÚË∆¡≈ ÓΩ’≈ ’∆ ‘Ø √’Á≈ √∆Õ ¿∞√È∂ ÍÃÌ‹Ø È≈Ò ˜ÏÁ√Â∆ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ Í ¡ÀÈ ¿∞√∂ Ú’Â √∞«≥Á Á≈ ¤Ø‡≈ Ì≈ ¿∞Ê∂ Í∞º‹ «◊¡≈Õ ¿∞√È∂ ◊À∆ Á∆ ⁄≥◊∆ «¤ºÂ Í∂‚ ’∆Â∆ ¡Â∂ ¿∞‘ ÿØ∫ ̺‹ «◊¡≈Õ ¿∞∫fi ◊À∆ ¡º◊∂ Ú∆ ’¬∆-’¬∆ «ÁÈ ÿØ∫ Ï≈‘ ‘∆ «‘≥Á≈ √∆ Õ ’Á∂ ¡≈͉∆ «’√∂ ◊Ø∆ ◊Ò ÎÀ∫‚ È≈Ò Â∂ ’Á∂ «’√∂ ’≈Ò∆ ◊Ò ÎÀ∫‚ È≈ÒÕ √∞«≥Á √∞Ì≈¡ Á∆ Ï‘∞ ‘∆ ÈÓ ‘؉ ’≈È «¬‘ √Ì ’∞ºfi √«‘‰ ’∆ ‹ªÁ∆ √∆Õ

ÒØÛÚ≥Á ‘ØÚ∂ Ì≈Ú∂∫ ◊∆Ï ÿ Á≈ ‘∆ ‘ØÚ∂Õ Á±‹≈ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «’√∂ ‹≈‰-ͤ≈‰ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ ”⁄Ø∫ ‘ØÚÕ∂ ÁÒ‹∆ «¬º’ «ÁÈ ¡≈͉∂ Óª-«Í˙ ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ Í∂’∂ «Í≥‚ ◊¬∆ ‹Á ¿∞‘ √∞«≥Á Á∂ ÿ ¡º◊Ø∫ Ò≥ÿ‰ Òº◊∆ ª ÿ Á∂ ◊∂‡ ¡º◊∂ «ÁºÒ∆ Á∆ ‡À’√∆ ÷Û∑∆ Ú∂÷ ’∂ ¿∞‘ ¡≥Á ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ √≈‘Ó‰∂ √∞«≥Á ˘ Ú∂÷ ’∂ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘ج∆Õ ÿ∞º‡ ’∂ ‹ºÎ∆ Í≈ ’∂ ÁØȪ ÌÀ‰ª ˘ «ÓÒ∆ Õ ”Â∂ ’«‘‰ Òº◊∆,T’∆ ◊ºÒ ¡À? ‘∞‰ ª ¤∂Â∆ ‘∆ ◊∂Û≈ Ó≈ «Ò¡≈ ¬∂Ë!U ◊∂Û≈

«Î ÍÃÌ‹Ø Á∆ ◊ºÒ ÂØ«Á¡ª ’«‘‰ Òº◊∆, TÍÃÌ‹Ø Á∆ ¿∞Ó Í’Á∆ ‹≈ ‘∆ ¡À ¿∞√ Ò¬∆ ’ج∆ Ó∞≥‚≈ È‘∆∫ «ÓÒ «‘≈Õ ¿∞Ë Â∂≈ ‹∆‹≈ ’«‘≥Á≈, ¿∞‘Á∂ ¿∞ºÂ∂ ÓÀ∫ ¬∆ ⁄≈Á Í≈ ÒÀÈ≈Õ Ï√ ‘∞‰ ÓÀ∫ «¬‘Á≈ «Ú¡≈‘ ’∂ «ÏȪ Ú≈Í√ È‘∆∫ ‹≈‰≈ÕU ÁÒ‹∆ È∂ Í∞º«¤¡≈ «’ ¿∞√ Ò¬∆ Ó∞≥‚≈ «’‘Ø «‹‘≈ ÒºÌÁ∂ ˙ÕU √∞«≥Á Áº√‰ Òº◊∆, T¡º◊∂ ‹ÁØ∫ ¤Ø‡∂ Á≈ «Ú¡≈‘ ’’∂ ◊¬∂ ¡À∫ ˙ÁØ∫ ÍÃÌ‹Ø Ú≈√Â∂ ’¬∆ Ó∞≥‚∂ Ú∂÷∂ √∆, ‘∂’ Ó∞≥‚≈ ¬∆ «Â¡≈ √∆Õ Í ÍÂ≈ È‘∆∫ «’¿∞∫ ‚ «‹‘≈ Òº◊Á≈ √∆ «’ «’Â∂ ’ÀÈ∂‚≈ ‹≈ ’∂ ¿∞‘ «¬√˘ ¤º‚ È≈ Á∂Ú∂Õ ÍÃÌ‹Ø Á∆ ¿∞Ó ‘∞‰ Â∆‘ √≈Ò ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ √∞«≥Á ˘ ¿∞√Á≈ Ï‘∞ «Î’ Òº◊≈ «‘≥Á≈ √∆Õ ‘ Ú’Â ¿∞‘ ¿∞√ Ï≈∂ ‘∆ √Ø⁄Á∆ «‘≥Á∆Õ «¬’ «ÁÈ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ Úº‚∂ Ì≈ ˘ ÎØÈ ’∆Â≈Õ Ú∆ ‹∆! ÓÀ∫ ¡Â∂ ÍÃÌ‹Ø «¬≥‚∆¡≈ ‹≈ ‘∆¡ª ‘ªÕ ‘∞‰ ÓÀ∫ ÍÃÌ‹Ø Á≈ «Ú¡≈‘ ’∆Â∂ «ÏȪ Ú≈Í√ È‘∆∫ ¡≈Úª◊∆Õ ‹Á Ú∆ ÓÀ˘ ’ج∆ Ó∞≥‚≈ Í√≥Á ¡≈ «◊¡≈ Õ ÓÀ∫ Â∞‘≈˘ ÎØÈ ’ª◊∆ Â∞√∆∫ ÎΩÈ ¡≈ ‹≈‰≈ÕU ¿∞√Á∂ Ì≈ È∂ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ «’ ÍÃÌ‹Ø Ҭ∆ Ó∞≥‚≈ Í√≥Á ’È Ú∂Ò∂ ¿∞‘ ÁØ ◊ºÒª Á≈ ÷≈√ «÷¡≈Ò º÷∂Õ «¬’ ª Ó∞≥‚≈ Ï‘∞ ‘∆

’≈‘Á≈ ÌÀ‰ Ó∂∆ ¬∂, ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ¬∂Ë ¡≈¿∞‰≈ Ï‘∞ ‘∆ Ó«‘≥◊≈ ÍÀ∫Á≈ ¬∂Õ Ó˜Ï±∆ ÂØ∫ «ÏȪ Ï≥Á≈ ¡≈ ‘∆ È‘∆∫ √’Á≈ÕU «¬‘ √∞‰ ’∂ ÁÒ‹∆ ‘Ω∫’≈ «‹‘≈ ÒÀ ’∂ ÏØÒ∆, T’ÀÈ∂‚≈ ”⁄ «‘‰∆ ¬∂∫Õ ‚≈Òª ”⁄ ÷∂‚Á∆ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ Í «Î Ú∆ ¿∞Á≈√ ¡À∫Õ ÓÀ˘ Áº√ ◊ºÒ ’∆ ¡À? ÓÀ∫ «‹≥È∂ ‹Ø◊∆ ‘À◊∆ ¡À∫ ‘≈˜ ¡ÀÕ Â∂∆ √Óº«√¡≈ Á≈ ’ج∆ ‘ºÒ ˜± Áº√Õ≥± √∞«≥Á È∂ ¡≈͉∆ ÈΩ’≈‰∆ √Ï‹∆ ˘ ÚË∆¡≈ ⁄≈‘ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈Õ ⁄≈‘ Í∆ ’∂, ‡À’√∆ Ú≈Ò∂ Á≈ «‘√≈Ï ’’∂ ¿∞√˘ ÂØ «ÁºÂ≈Õ «Î √∞«≥Á È∂ ÁÒ‹∆Â

˘ «¬º’ ’Ó∂ «Úº⁄ «Ï·≈ ’∂ Í«‘Òª ¡≈͉∂ ÍÂ∆ Á∆¡ª √≈∆¡ª ’±ª Ø-Ø ’∂ Áº√∆¡ªÕ «Î ÍÃÌ‹Ø Á∆ ◊ºÒ ÂØ«Á¡ª ’«‘‰ Òº◊∆,TÍÃÌ‹Ø Á∆ ¿∞Ó Í’Á∆ ‹≈ ‘∆ ¡À ¿∞√ Ò¬∆ ’ج∆ Ó∞‚ ≥ ≈ È‘∆∫ «ÓÒ «‘≈Õ ¿∞Ë Â∂≈ ‹∆‹≈ ’«‘≥Á≈, ¿∞‘Á∂ ¿∞ º ∂ ÓÀ∫ ¬∆ ⁄≈Á Í≈ ÒÀÈ≈Õ Ï√ ‘∞‰ ÓÀ∫ «¬‘Á≈ «Ú¡≈‘ ’∂ «ÏȪ Ú≈Í√ È‘∆∫ ‹≈‰≈ÕU ÁÒ‹∆ È∂ Í∞«º ¤¡≈ «’ ¿∞√ Ò¬∆ Ó∞‚ ≥ ≈ «’‘Ø «‹‘≈ ÒºÌÁ∂ ˙ÕU √∞«≥Á Áº√‰ Òº◊∆, T¡º◊∂ ‹ÁØ∫ ¤Ø‡∂ Á≈ «Ú¡≈‘ ’’∂ ◊¬∂ ¡À∫ ˙ÁØ∫ ÍÃÌ‹Ø Ú≈√Â∂ ’¬∆ Ó∞‚ ≥ ∂ Ú∂÷∂ √∆, ‘∂’ Ó∞‚ ≥ ≈ ¬∆ «Â¡≈ √∆Õ Í ÍÂ≈ È‘∆∫ «’¿∞∫ ‚ «‹‘≈ Òº◊Á≈ √∆ «’ «’Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ‹≈ ’∂ ¿∞‘ «¬√˘ ¤º‚ È≈ Á∂Ú∂ Í ‘∞‰ Ó∂∂ Úº‚∂ Ú∆ ‹∆‘Á≈ «Ú⁄≈ ‘À «’ «’√∂ ◊∆Ï ÿ Á≈ ÒØÛÚ≥Á Ó∞‚ ≥ ≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¿∞√ Í«Ú≈ È≈Ò √≈‚∆ ‹≈‰ Í«‘⁄≈‰ Ú∆ ‘ØÚÕ∂ Ϻ√ ˙Ê∂ «¬‘Á≈ «ÙÂ≈ ’ Á∂‰≈ ¡ÀÕU ÁÒ‹∆ È∂ ¡º◊Ø∫ Ó∞√’≈¿∞∫«Á¡≈ «’‘≈, TϺ√ ¬∂È∆ ◊ºÒ «Íº¤∂ ¬∆ «Î’ª ”⁄ ‚∞ºÏ∆ ¬∂∫Õ «¬√Á≈ «¬º’ ‘ºÒ ª Ó∂∂ ’ØÒ ¬∆ ‘À◊≈Õ ¡Û∑∆¬∂ ‹ÒÁ∆ Áº√ Ó∂≈ ª «ÁÒ ’≈‘Ò≈ ÍÀ «‘≈ ‘ÀÕ ÁÒ‹∆ ˘ √∞«≥Á È∂ Í∞º«¤¡≈, TÍ«‘Òª «¬‘ Áº√ ÂÀ˘ Ó∂∂ ¿∞ºÂ∂ «’≥È≈ ’∞ «ÚÙÚ≈√ ‘À? TºÏ Ú◊≈U √∞«≥Á Á≈ ‹Ú≈Ï √∆Õ ÁÒ‹∆ ’«‘‰ Òº◊∆,T‹∂ «¬‘ ◊ºÒ ¡À ª Â∞√∆∫ ÍÃÌ‹Ø ÓÀ˘ ‘∆ Á∂ «Á¿∞Õ ÓÀ∫ «¬√Á∆ «Ú⁄ØÒ‰ ωÁ∆ ¡ÀÕ Ó∂≈ «Á˙ Ì‹È ‘≈Ò∂ ’∞¡≈≈ ‘∆ ¡ÀÕ ¿∞‘ ‘À Ú∆ Ï‘∞ Ù∆Î Â∂ ÒØÛÚ≥ÁÕ È≈Ò∂ ÁØȪ Á∆¡ª ¿∞Óª Ú∆ Ï≈Ï ¬∆ ‘ÈÕ ¿∞‘ ª ÍÃÌ‹Ø Á∂ ÍÀ ËØ«¬¡≈ ’±ÕU √∞«≥Á È∂ ‘Ø ¿∞Â√∞’Â≈ È≈Ò Í∞º«¤¡≈Õ TÍ«‘Òª ÓÀ˘ «¬‘ Áº√ ¿∞‘ ’ج∆ ÈÙ≈ ͺÂ≈ ª È‘∆∫ ’Á≈?U «ÏÒ’∞Ò º È‘∆∫Õ √≈‚∂ È≈Ò ¬∆ «‘≥Á≈ ¡ÀÕ ÓÀ«‡Ã’ Í≈√ ¡ÀÕ ÿ Á≈ ÷∂Â∆ Á≈ ’≥Ó ’Á≈ ¡ÀÕU √∞«≥Á È∂ ◊≥Ì∆

JB J.B. Renovation Fence, Deck, Vinyl, Fully Developed Basement, Kitchen, Hood-Fan, or any type, of Home Renovation, New Basement. Electricity, Plumbing & Framing etc. We will get approval from city PYNs, fY~k, pUrI bYsmYNt, ikcn, hu`f PYn, vweInl jW rYnovySn dy kMm leI sMprk kro[

HIRING

nvIN bysmYNt, ielYktRIistI, plMibMg Aqy PryimMg Awid leI istI qoN AprUvl lY ky idAWgy!

FINANCIAL/INSURANCE ADVISORS GREATWAY FINANCIAL IS EXPANDING. START P.T. WITH PRESENT JOB. TRAINNING WILL BE PROVIDED.

Free Estimate & Best Prices

EXPLORE NEW CAREER & EARN EXTRA INCOME.

jiqMdr/Jatinder

Call for free info session

Ph: (403) 604-7632 Sikh Virsa, Calgary

Sarbjit Singh Dawar Kuldip Thind Amritpal singh 403-667-5160 403-305-2777 403-874-9473

138.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘Ø ’∂ «’‘≈,TÌÀ‰ Ó∂∆¬∂! ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ÌÀ‰ Á∆ «˜≥Á◊∆ Â∂∂ ‘ºÊ «Úº⁄ Á∂ Á∂‰∆ ¡ÀÕ ¡≈͉∆ ÁØ√Â∆ Á∆ Ò≈‹ º÷∆∫Õ «ÏÒ’∞Ò ‘∆ «Î’ È≈ ’Õ ÁÒ‹∆ È∂ «’‘≈Õ Á±‹∂ «ÁÈ √∞«≥Á È∂ ÁÒ‹∆ È≈Ò ‹≈ ’∂ ¿∞√Á∂ ÿ Ì‹È ˘ Ú∂«÷¡≈ ¡Â∂ √≈∆ ◊ºÒÏ≈Â Ì‹È Á∂ Úº‚∂ Ì≈ È≈Ò ’∆Â∆Õ ÍÃÌ‹Ø Ú∆ È≈Ò √∆Õ «ÙÂ≈ ͺ’≈ ‘Ø «◊¡≈Õ √∞«≥Á È∂ ¿∞Ê∫Ø ‘∆ ¡≈͉∂ Úº‚∂ Ì≈ ˘ ¤∂Â∆ ¡≈¿∞‰ Ò¬∆ ÎØÈ ’ «ÁºÂ≈Õ ÁÒ‹∆ È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ÎΩ‹∆ ÍÂ∆ ˘ ‡ÀÒ∆◊Ã≈Ó ’ «ÁºÂ∆Õ Ì‹È∂ Á∂ ÍÀ ËÂ∆ ¿∞ º ∂ È‘∆∫ Òº◊ ‘∂ √ÈÕ ¿∞√˘ «Ú¡≈‘ Ú≈Ò∆ ◊ºÒ √∞ÍÈ∂ Úª◊ Òº◊Á∆ √∆Õ Ì‹È∂ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ √Ó ÁØȪ Í«Ú≈ª Á∆ √«‘ÓÂ∆ È≈Ò Ï‘∞ ‘∆ √≈Á≈ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ «√¯ Í≥‹ Ï≈Â∆ ◊¬∂ ¡Â∂ ¡È≥Á ÒÀ ’∂ Ú≈Í√ ¡≈ ◊¬∂Õ «Ú¡≈‘ «Úº⁄ √≈∂ «ÙÂ∂Á≈ ÁÒ‹∆ ˘ ÚË≈¬∆¡ª Á∂ ’∂ ’«‘ ‘∂ √È,T«¬√È∂ ⁄≈«Û∑¡≈ «‡ºÏ∂ Â∂ Í≈‰∆Õ Ù≈Ó Ì‹È∂ Á∂ ÿ ’≈’‡∂Ò Í≈‡∆ º÷∆ ‘ج∆ √∆Õ «¬√ Í≈‡∆ «Úº⁄ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ¿∞Ȫ∑ Ó˜Á± √≈Ê∆¡ª ˘ Ú∆ Ï∞Ò≈«¬¡≈ √∆Õ «‹È∑ª ˘ ¿∞√È∂ «’‘≈ √∆,T‹∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈«¬¡≈ ª ‹º‡∆ Ó∂Ó È≈Ò ¬∆ ’Ú≈¿∞∫◊≈ÕU ÍÃÌ‹Ø ̋È∂ Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆ ıÏ ‹Á ◊À∆ ˘ «ÓÒ∆ ª ¿∞‘ Ï‘∞ ÂÛ«Í¡≈Õ ¿∞√ È∂ ◊∞º√∂ «Úº⁄ ¡≈͉∂

Sikh Virsa, Calgary

¡≈Í ˘ «’‘≈, T«Ú¡≈‘ Ì≈Ú∂∫ √≈Ò∆ Á≈ ‘Ø «◊¡≈ ¡À Í ¡≈͉∂ ÷√Ó È≈Ò Ú√± Ï‘∞ ¡Ω÷∆ÕU ÍÃÌ‹Ø «¬º’ Ó‘∆È≈ ¡≈͉∂ √‘∞∂ ÿ «‘ ’∂ Ú≈Í√ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ ¿∞√ ÂØ∫ ⁄≈ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á ̋Ȫ Ú∆ ’ÀÈ∂‚≈ Í∞º‹ «◊¡≈Õ Ì‹È∂ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ √Ú◊ ÂØ∫ ÿº‡ È‘∆∫ √∆Õ È≥◊∂ ÍÀ∆∫ ’≥Ó ’È Ú≈Ò≈ Ì‹È≈ ‹Á ◊Ò∆«⁄¡ª ”Â∂ Â∞Á≈ ª ÓÈ ‘∆ ÓÈ «Úº⁄ ’«‘≥Á≈, TºÏ≈! Â∂≈ Òº÷-Òº÷ Ù∞’ ¡À, ±≥ ÓÀ˘ ÎÙ ÂØ∫ ⁄∞’ º ’∂ ¡Ùª ”Â∂ Í∞⁄≈ «ÁºÂ≈Õ T˙Ë √∞«≥Á Á≈ ÍÂ∆ ◊À∆ «‹√ «ÁÈ Á≈ ¡≈͉∂ √≈Ò∂ ÂØ∫ ÿØ∫ ’∞º‡ ÷≈ ’∂ ̺«‹¡≈ √∆Õ Ó∞Û ÿ Ú≈Í√ È‘∆∫ Í«Â¡≈Õ ¡º‹-’ºÒ∑ ¿∞‘ «¬º’ Í≥‹≈Ï∆ ’∞Û∆ √≥Á∆Í (√À∫‚∆) È≈Ò «‘≥Á≈ √∆Õ √À∫‚∆ Ú∆ ◊À∆ Úª◊ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ ‘∆ ‹≥ÓÍÒ √∆ ¡Â∂ ◊À∆ Úª◊ Ù≈Ï, «√◊‡ª, ‚º◊ Á∆ ÚÂØ∫ ¡≈Ó ’Á∆ √∆Õ ‹Á Ì‹È∂ ˘ ’ÀÈ∂‚≈ «Úº⁄ Í«‘Òª ’≥Ó «Ó«Ò¡≈ ª ¿∞√ ÎÀ’‡∆ «Úº⁄, «‹ºÊ∂ √À∫‚∆ Ú∆ ’≥Ó ’Á∆ √∆Õ Ì‹È∂ ˘ ÍÂ≈ ‘∆ È≈ Òº◊≈ «’ ’ÁØ∫ ¿∞√˘ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈¬∂ ˘ √≈Ò ÂØ∫ ÚºË √Óª ‘Ø «◊¡≈Õ ¿∞√Á∂ ÿ «¬º’ Ï∂‡∆ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ Ì‹È∂ ¡Â∂ ÍÃÌ‹Ø È∂ √∞«≥Á È≈Ò ÓÙÚ≈ ’∆Â≈ «’ ¡º‹-’ºÒ∑ ’∞Û∆¡ª «’‘Û≈ Ó∞≥«‚¡ª È≈ÒØ∫ ÿº‡ ‘ÈÕ «¬√ √≈∂ ‹≈‰-ͤ≈‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Á∂ ÿ∂ «¬º’ -«¬º’ ‚ºÏ≈ Òº‚±¡ª Á≈

PROFESSIONAL, AFFORDABLE SATELLITE TV INSTALLATION

139.

Satellite TV. Over 5 YEARS EXPERIENCE mall facets of Satellite Installation, Installation for telus, Bell & Dish Network Satellites. Flexible Appointment Times. We can even provide Service where other provides can't. On Roofs, Garage, Towers and in other difficult or High risk places. Our Services also include coax or Network Cable Finishing Cable re-routing and Satellite dish relocation or re-instalation Service For Fast Affordable Reliable Satellite Installation Service Contact Us Today!

Ph. : 403-399-8906 Email : dartexcommunication@gmail.com

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂Õ Ù«È⁄Ú≈ Á∆ Ù≈Ó ˘ Ì‹È≈ Ó«·¡≈¬∆ Á∆ Á∞’≈È ÂØ∫ Òº‚±¡ª Á∂ ‚ºÏ∂ ÷Ã∆Á «‘≈ √∆Õ ¡⁄≈È’ ¿∞ºÊ∂ √À∫‚∆ Ú∆ ¡≈ Í∞º‹∆Õ Ì‹È∂ ˘ Òº‚±¡ª Á∂ ‚ºÏ∂ ÷∆ÁÁ≈ Á∂÷ ’∂ ¿∞‘ ÏØÒ∆, TÏ≈¬∆ Ì‹«È¡≈! ÏÛ∆ Ó«·¡≈¬∆ ÷∆Á∆ ‹≈ ‘∆ ¡À?U ¡º◊∫Ø Ì‹È∂ Áº«√¡≈, T√≈‚∂ ÿ «¬º’ Ï∂‡∆ È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈Õ «¬√ Ò¬∆ Òº‚± ÷∆Á «‘À∫ÕU √À∫‚∆ È∂ ÚË≈¬∆ «Á≥«Á¡ª «’‘≈,T«Î ª ÓÀ˘ Ú∆ «¬º’ ‚ºÏ≈ Á∂ ’∂ ¡≈Ú∂∫◊≈Õ Ì‹È∂ È∂ ¿∞√˘ «¬º’ ‚ºÏ≈ ÎÛ≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈, T¡≈‘ ÎÛØ «¬º’ ‚ºÏ≈ÕU Í √À∫‚∆ È∂ ‚ºÏ≈ ÎÛÈ ÂØ∫ «¬È’≈ ’«Á¡ª «’‘≈, TÏ≈¬∆ Ì‹«È¡≈ «¬‘ ª ÓÀ∫ ‚ºÏ≈ Ó≥«◊¡≈ Â∂ ±≥ «ÁºÂ≈Õ ÓÀ˘ Â∞‘≈‚∂ ÿ Ï∂‡∆ ‘؉ Á∆ Ï‘∞ ÷∞Ù∆ ‘ج∆ ‘À ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ ÿ∂ ¡≈ ’∂ ¡≈Í Â∞‘≈‚∆ Ï∂‡∆ ˘ Ù◊È Á∂ ’∂ ¡≈Úª◊∆Õ «¬√ Ò¬∆ Òº‚±¡ª Á≈ ‚ºÏ≈ Ú∆ ÓÀ∫ ª ÒÚª◊∆ ‹∂ ±≥ ¡≈Í √≈‚∂ ÿ ‚ºÏ≈ Á∂ ’∂ ¡≈Ú∂◊≈Õ Ì‹È∂ È∂ √À∫‚∆ ˘ «’‘≈, TÁ∂÷ √À∫‚∆ Â∂∂ È≈Ò ÓÀ∫ ’∞fi º √Óª ’≥Ó ’∆ÂÀÕ ÂÀ˘ ÓÀ∫ ‹≈‰Á≈ √ª Í ◊À∆ È≈Ò Ó∂∆ ’ج∆ ÏØÒ⁄≈Ò È‘∆∫ÕU Ì‹È∂ ˘ ‡Ø’«Á¡ª √À∫‚∆ ÏØÒ∆, TÏ≈¬∆ Ì‹«È¡≈Õ «¬‘ ’ÀÈ∂‚≈ ¡ÀÕ ¡ÀÊ∂ ÒØ’ ¡≈͉∂ Á∂Ù Úª◊±≥ È‘∆∫ √Ø⁄ÁÀÕ ¡≈‘ È≈Ò Á∆ ⁄≈ È≥Ï ◊Ò∆ «Úº⁄ Ú∆‘ È≥Ï Ó’≈È Á∆ Ï∂√ÓÀ∫‡ «Úº⁄ ÓÀ∫ «‘‰∆ ¡À∫Õ Ï√ ÂÀ˘ ÁØ «Ó≥‡ Ó√ª Òº◊‰∂ ¡À∫ÕU «¬‘ ’«‘ ’∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÿ ÚºÒ Â∞ ◊¬∆Õ Ì‹È∂ È∂ √≈∂ ‚ºÏ∂ ◊º‚∆ «Úº⁄ º÷Õ∂ Á∞’≈ÈÁ≈ Á∂ ÍÀ√∂ Á∂ ’∂, ◊º‚∆ √‡≈‡ ’’∂ «¬√ √Ø⁄ «Úº⁄ ‚∞ºÏ «◊¡≈ «’ √À∫‚∆ Á∂ ÿ ‚ºÏ≈ Á∂‰ ‹≈Ú∂ ‹ª È≈Õ Í ¿∞√ ˘ ÍÂ≈ ¬∆ È≈ Òº◊≈ ’ÁØ∫ ¿∞√Á∆ ◊º‚∆ ◊Ò∆ È≥Ï ⁄≈ Ó∞Û ◊¬∆ Â∂ Ú∆‘ È≥Ï Ó’≈È ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ ∞’ ◊¬∆Õ Ì‹È≈ ’≈ ”⁄Ø∫ ¿∞«¡≈ , √À∫‚∆ Ò¬∆ «¬º’

‚ºÏ≈ ⁄∞º«’¡≈ ¡Â∂ √À∫‚∆ Á∆ Ï∂√ÓÀ∫‡ Á∆ ‚ØÏÀÒ Á≈ Ï‡È ÁÏ≈ «ÁºÂ≈ Í ÁÚ≈˜≈ ÷∞ºÒ∑≈ ‘∆ √∆Õ «¬√ Ò¬∆ Ì‹È≈ ¡≥Á ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ Ì‹È∂ Á∂«÷¡≈ «’ √À∫‚∆ ÎØÈ ”Â∂ «’√∂ È≈Ò ◊ºÒ ’ ‘∆ √∆ Â∂ Ì‹È∂ ˘ Ú∂÷ ’∂ ¿∞‘ «¬º’ ’Ó∂ ¡≥Á ⁄Ò∆ ◊¬∆Õ Ì‹È≈ √≈‘Ó‰∂ ͬ∂ √ØÎ∂ ”Â∂ ¡≈≈Ó È≈Ò ÏÀ· «◊¡≈Õ √À∫‚∆ «Ï‹Ò∆ Á∆ Â∂‹∆ È≈Ò ’Ó∂ «Úº⁄Ø∫ «È’Ò∆ ¡Â∂ Ì‹È∂ ’ØÒ ¡≈ ’∂ ¿∞‘Á∂ ◊Ò È≈Ò «⁄≥ÏÛ ◊¬∆Õ √À∫‚∆ È∂ Ì‹È∂ Á∂ ◊Ò «Ú⁄Ò≈ ÂÏ∆ fi‡’≈ Ó≈ ’∂ «÷º⁄ «Ò¡≈Õ ¿∞√ È∂ Ì‹È∂ Á∆ ’Ó∆˜ Á∂ ‹∂Ï Í≈Û «ÁºÂ∆ ¡Â∂ ¡≈͉∆ ’Ó∆˜ Ú∆ Í≈Û Ò¬∆Õ ¿∞‘ Ì‹È∂ ˘ ÎÛ’∂ √ØÎ∂ ¿∞ºÂ∂ «¬√ Â∑ª «‚º◊∆ «’ ¿∞‘ ʺÒ∂ Â∂ Ì‹È≈ ¿∞Í √∆Õ Ì‹È∂ Á∂ ‘ØÙ ¿∞‚ º ◊¬∂Õ ¿∞√˘ √Ófi È‘∆∫ ¡≈ ‘∆ √∆ «’ «¬‘ ’∆ ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ¬∂È∂ ˘ Í∞«Ò√ Â∂‹∆ È≈Ò ¿∞√ Ï∂√ÓÀ∫‡ «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘ج∆Õ Í∞«Ò√ È∂ Ì‹È∂ ˘ √À∫‚∆ ÂØ∫ ¡Òº◊ ’∆Â≈Õ Í∞«Ò√ È∂ √À∫‚∆ ˘ Í∞º«¤¡≈, TÍ∞«Ò√ ˘ ÎØÈ Â∞√∆∫ ’∆Â≈ √∆?U ª √À∫‚∆ È∂ ¿∞º⁄∆ ¿∞º⁄∆ Ø∫«Á¡≈ «’‘≈,T‘ªÕ «¬‘ ¡≈ÁÓ∆ Ó∂∂ ÿ «Úº⁄ ¡≈ Ú«Û¡≈ √∆Õ ÓÀ∫ «¬√˘ Í«‘Òª ’Á∂ È‘∆∫ Á∂«÷¡≈ Õ «¬√ È∂ Ó∂∂ ◊Ò∂ ”⁄Ø∫ √ØÈ∂ Á∆ ⁄ÀÈ∆ Ò≈‘ Ò¬∆ ‘ÀÕ «¬‘ Ó∂≈ «¬º˜Â Ò∞º‡‰ Òº◊≈ √∆Õ «¬√È∂ ¡≈‘ Ó∂∆ ’Ó∆˜ Ú∆ Í≈Û «ÁºÂ∆ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ◊Ò «Úº⁄ «¬º’ ÂÏ∆ √∆Õ ‹Ø fi◊Û«Á¡ª Ó∂∂ ‘ºÊ «Úº⁄ ¡≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬‘ ’«‘≥«Á¡ª √À∫‚∆ È∂ ÂÏ∆ Í∞«Ò√ ÓÀÈ ˘ ÎÛ≈ «ÁºÂ≈Õ Í∞«Ò√ È∂ √≈∆ «ÍØ‡ «Ò÷∆ ¡Â∂ √À∫‚∆ Á∂ Á√Âı ’Ú≈ Ò¬∂Õ Í∞«Ò√ È∂ Ì‹È∂ Á∆ ÂÒ≈Ù∆ Ò¬∆ ª ¿∞√Á∆ ‹À’‡ Á∆ ‹∂Ï «Úº⁄∫Ø √À∫‚∆ Á∆ ⁄ÀÈ∆ Ï≈ÓÁ ‘Ø ◊¬∆Õ «Î Í∞«Ò√ È∂ Ì‹È∂ ˘ Í∞«º ¤¡≈ «’ ¿∞‘ ’∆ ’«‘‰≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ≈ ‘À Í Ì‹È≈ ¬∂È≈ «˜¡≈Á≈ ÿÏ≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆ «’ ¿∞√Á∂ ‘ºÊ ÍÀ ’≥Ï ‘∂

√ÈÕ ¿∞√Á∂ Ó±≥‘ «Ú⁄Ø∫ ¡≈Ú≈˜ È‘∆∫ «È’Ò ‘∆ √∆Õ ’∞ºfi ¿∞√Á∆ ¡≥◊∂˜∆ Ï‘∞ ’Ó˜Ø ‘؉ ’≈È Í∞«Ò√ Á∂ ͺÒ∂ ’∞fi º È‘∆∫ ÍÀ «‘≈ √∆Õ Ì≈Ú∂∫ √Á∆ Á≈ ÓΩ√Ó √∆ Í Ì‹È∂ Á≈ √≈≈ √∆ Ó∞Û’∂ È≈Ò «Ìº‹ «◊¡≈ √∆Õ Í∞«Ò√ È∂ Ì‹È∂ Á∂ ÁØÈ∫∂ ‘ºÊ «Íº¤∂ ’’∂ ‘ºÊ’Û∆ Ò≈¬∆ Â∂ ¡≈͉∆ ◊º‚∆ «Úº⁄ «Ï·≈ ’∂ ÒÀ ◊¬∆Õ Ê≈‰∂ «Úº⁄ «Ò‹≈ ’∂ Ì‹È∂ Á∆ ‘ºÊ’Û∆ ÷ØÒ∑ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ¡Â∂ ¿∞√˘ Í∆‰ Ò¬∆ ‹±√ «ÁºÂ≈ «◊¡≈Õ Í∞«Ò√ È∂ Ì‹È∂ ˘ ¡≈͉∂ ÎØÈ ÂØ∫ ÿ∂ ◊ºÒ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â «ÁºÂ∆Õ Ì‹È∂ Á≈ ÿ∂ «◊¡≈ ÎØÈ ÍÃÌ‹Ø È∂ ⁄∞º«’¡≈ ¡Â∂ Ì‹È∂ Á≈ È≥Ï Ú∂÷ ’∂ ¡º◊Ø∫ ◊Ó∆ È≈Ò ÏØÒ∆, TÂ∞√∆∫ ÿØ∫ Á∞’≈È ÂØ∫ Òº‚± ÒÀ‰ ◊¬∂ √∆Õ «’≥È≈ «⁄ ‘Ø «◊¡ÀÕ ’∆‘Á∂ È≈Ò ÍÃ∆ª Í≈ ’∂ ÏÀ· ◊¬∂ÕU ¡º◊∫Ø ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬∆ Ì‹È∂ Á∆ ¡≈Ú≈˜ È‘∆∫ «È’Ò ‘∆ √∆Õ ¿∞√È∂ Ó√ª ¡ÀÈ≈ «’‘≈,TÓÀ∫ Í∞«Ò√ Ê≈‰≈ È≥Ï C «Úº⁄ ‘ªÕ ‹ÒÁ∆ «¬ºÊ∂ Í‘≥∞⁄ØÕ ÍÃÌ‹Ø ¡Â∂ √∞«≥Á Ê≈‰∂ Í∞‹ º ◊¬∆¡ªÕ Ê≈‰∂ Ú≈«Ò¡ª ¿∞Ȫ∑ ˘ √≈∆ Ú≈Á≈ Ï≈∂ Áº«√¡≈Õ «Î ¿∞‘ Ì‹È∂ ˘ «ÓÒ∆¡ªÕ Ì‹È∂ È∂ ¿∞⁄ º ∆-¿∞⁄ º ∆ Ø∫«Á¡ª √≈∆ ¡√Ò∆¡Â Áº√∆ ¡Â∂ «’‘≈, TÓÀ˘ ËØ÷∂ È≈Ò Î√≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ó∂≈ ’ج∆ ’√± È‘∆∫ÕU «Î √∞«≥Á ¡Â∂ ÍÃÌ‹Ø È∂ Ú’∆Ò ’∆Â≈ ¡Â∂ Ì‹È∂ Á∆ ˜Ó≈È ’Ú≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «’‘≈Õ ‹Á Ú’∆Ò È∂ Í∞«Ò√ ÂØ∫ Ì‹È∂ ¿∞Í Òº◊∆¡ª Ë≈≈Úª Ï≈∂ ÍÂ≈ ’∆Â≈ ª ¿∞√È∂ Áº«√¡≈ «’ «¬√ ’∂√ «Úº⁄ Ì‹È∂ Á∆ «¬≥È∆ ¤∂Â∆ ˜Ó≈È ȑ∆∫ ‘Ø √’Á∆Õ «◊ÃÎÂ≈ ‘؉ ÂØ∫ «¬º’ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á Ì‹È∂ ˘ ˜Ó≈È ”Â∂ ¤º«‚¡≈ «◊¡≈Õ ¡Á≈Ò È∂ ¿∞√Á≈ Í≈√ÍØ‡ ˜Ï ’ «Ò¡≈Õ Ì‹È∂ ¿∞ºÂ∂ «¬‘ Í≈Ï≥Á∆ Ò≈ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ «’ ¿∞‘ ÿ ÂØ∫ «√Î ¡≈͉∂ ’≥Óª ”Â∂ ‘∆ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ÿ ÂØ∫ ¡ºË∂ «’ÒØÓ∆‡ Á∂

403-273-3730 Sikh Virsa, Calgary

140.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

VISTA LANDING DENTAL CLINIC DR. AKHIL ARORA, DDS. Same Day Emergency Walk-Ins Cleanings & Periodontal Therapy Root Canals, Crowns & Bridges Waterlase laser for fillings Digital (Low Radiation) X-rays Sapphire Laser Teeth Whitening

403-273-6400 th

#143, 920- 36 Street N.E. Open Evenings & Saturdays Services in Punjabi & English Sikh Virsa, Calgary

Gentle Family Dentistry New Patients Welcome 141.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

ÿ∂∂ ÂØ∫ Ï≈‘ ¿∞‘ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈ √∆Õ Ì‹È∂ È∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ ¡Â∂ √‘∞∂ Í«Ú≈ ’ØÒ ¡≈͉∂ Ï∂ ’√± ‘؉ Á∆¡ª Ï‘∞ ÁÒ∆Òª «ÁºÂ∆¡ªÕ Í √∞«≥Á ’Á∂ ’Á∂ √Ø⁄Á∆, T«¬È∑ª ÓÁª Á∆ ‹≈ Á≈ ’ج∆ «¬ÂÏ≈ È‘∆∫Õ ‘Ø √’ÁÀ Ì‹È∂ È∂ Ó≈Û∆ Ó؇∆ Ù≈ ’∆Â∆ ‘ØÚ∂ «‹√˘ √À∫‚∆ È∂ ÚË≈ «Ò¡≈ ‘ØÚ∂Õ ’Á∆-’Á∆ ¿∞√Á∆ Ùº’ Á∆ √±¬∆ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ ◊À∆ ¿∞ºÂ∂ Ú∆ ‹ªÁ∆ «’ «’Â∂ ¿∞√È∂ ‘∆ È≈ «¬‘ √≈≈ ’≈≈ ’Ú≈«¬¡≈ ‘ØÚÕ∂ U Ò≥⁄ Ï∂’ ıÂÓ ‘؉ ÂØ∫ Í≥‹ «Ó≥‡ Í«‘Òª Ì‹È≈ ¡Â∂ ¿∞√Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’Ø‡ ±Ó «Úº⁄ Í∞‹ º «◊¡≈Õ Í≥‹≈Ï∆ Ó∆‚∆¬∂ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ ÂÓ≈ÙÏ∆Ȫ Á∆ «◊‰Â∆ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ Ú∆ ÚË ◊¬∆ √∆Õ ‹º‹ √≈«‘Ϫ «Í¤Ò∂ ÁÚ≈˜∂ ≈‘∆∫ ’Ø‡ ±Ó «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘ج∆Õ √Ì È∂ ÷Û∑∂ ‘Ø ’∂ ¿∞√Á≈ √«Â’≈ ’∆Â≈Õ ¿∞√È∂ ¡≈͉∆ ’∞√∆ ¿∞ºÂ∂ ÏÀ·«Á¡ª ‘∆ √Ì ˘ ÏÀ·‰ Á≈ «¬Ù≈≈ ’∆Â≈Õ Ì‹È∂ ˘ «Ú‡ÈÀ√ ÏΩ’√ «Úº⁄ Ï∞Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ È∆Ú∆∫ Í≈¬∆ ÷Û∑≈ «¬‘ √Ø⁄ «‘≈ √∆,T‹∂ ¡º‹ ‹º‹ È∂ ÓÀ˘ ‚∆ÍØ‡ ’ «ÁºÂ≈ ª «¬≥‚∆¡≈ ‹≈ ’∂ Ù≈«¬Á ¿∞È∑ª ‘∆ ‡º’ Ó˜Á±ª È≈Ò «Î Ó˜Á±∆ ’È∆ Í¿±ÕU Ì‹È∂ Á∂ ÓÈ «Úº⁄ ⁄ºÒ ‘∆ «Ú⁄≈ª Á∆ ÒÛ∆ ‹º‹ √≈«‘Ϫ Á∆ ¡≈Ú≈˜ È∂ ÂØÛ «ÁºÂ∆Õ ‹º‹ √≈«‘Ï≈ Ó∞’Á º Ó∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ √∞‰≈ ‘∆ √∆Õ T«Ó√‡ Ì‹È «√≥ÿ È∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆ ËÂ∆ ”Â∂ Ï‘∞ ں‚≈ ‹∞Ó ’∆Â≈ ‘ÀÕ ‹Ø «’ «√ºË ‘Ø ⁄∞º’≈ ‘À Õ «¬√ ’∂√ Á∆¡ª Ë≈≈Úª ¡È∞√≈ «¬√˘ -¡⁄≈È’ «¬º’ ¡Ω Á∆ ¿∞º⁄∆ ¡≈Ú≈˜ √∞‰ ’∂ ‹º‹ È∂ ÏØÒ‰≈ Ï≥Á ’ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘ ¡Ω ‘∞‰∂ ‘∆ ’Ø‡ ±Ó «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘ج∆ √∆Õ ¿∞‘ ¿∞º⁄∆-¿∞º⁄∆ ÏØÒ ‘∆Õ ¿∞√È∂ Í∞«Ò√ Á∆ ÚÁ∆ Í≈¬∆ ‘ج∆ √∆Õ ¿∞‘ ’«‘ ‘∆ √∆, T‹º‹ √≈«‘Ï≈Õ «¬√ Ó∞’ºÁÓ∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ √∞‰≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ Ú∆‚∆˙

’«ÒÍ Á∂÷ Ò¿∞ÕU ‹º‹ È∂ ¿∞√˘ Í∞«º ¤¡≈,TÂ∞√∆∫ ’Ω‰ ‘Ø?U ¿∞√È∂ Áº«√¡≈, TÓÀ∫ Í∞«Ò√ «¬≥√ÍÀ’‡ ‹±‚∆ ‘ªÕ ÓÀ∫ ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª ÂØ∫ «¬√ ’∂√ Á∆ ◊∞Í ÂΩ ”Â∂ ‹ª⁄ ’ ‘∆ √∆ÕU ‹±‚∆ ˘ Í∞«Ò√ Á∆ ÚÁ∆ «Úº⁄ Ú∂÷ ’∂ √À∫‚∆ Á∂ ‘ØÙ ¿∞‚ º ◊¬∂Õ ‹º‹ Á∂ ‘∞’Ó Á∂‰ Â∂ ¡Á≈Ò Á∂ ’Ó⁄≈∆¡ª È∂ ¿∞√∂ Ú’Â Ú∆‚∆˙ ’«ÒÍ «Ú÷≈¿∞‰ Á≈ ÍÃÏË ≥ ’ «ÁºÂ≈Õ Ú∆‚∆˙ «¬√ Â∑ª √∆, T√À∫‚∆ ¡Â∂ ‹±‚∆ ÁØÈØ∫ «¬º’ ’Ó∂ «Úº⁄ ÏÀ·∆¡ª Ù≈Ï Í∆ ‘∆¡ª √ÈÕ ÁØȪ Á∂ ’ºÍÛ∂ Á∂÷‰ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òº◊Á≈ √∆ «’ ÁØÈØ∫ ’∞Û∆¡ª ‚º◊∆ ‘ÈÕ ‹±‚∆ È∂ ¡≈͉∆ ‹∂Ï ”⁄Ø∫ «¬º’ ÍÀ’‡ ’º«„¡≈ Â∂ √À‚∆ ˘ ’«‘‰ Òº◊∆,T¡º‹ ÓÀ˘ «’ÂØ∫ ÏÛ≈ ÚË∆¡≈ Ó≈Ò «Ó«Ò¡≈ ‘À Õ ÓÀ∫ «¬√Á∆ «¬º’ «√◊‡ ω≈ ’∂ ÂÀ˘ «Á≥Á∆ ‘ªÕU ‹±‚∆ È∂ ¿∞√ ‚º◊ Á∆ «¬’ «√◊‡ ω≈ ’∂ √∞Ò◊≈ ’∂ √À∫‚∆ ˘ ÎÛ≈ «ÁºÂ∆ ¡Â∂ ¡≈Í Ù≈Ï «¬º’ ÍÀ◊ Í≈ «Ò¡≈Õ √À‚∆ «√◊‡ Á∂ ÁØ ’∞ ’Ù «÷º⁄ ’∂ ÏØÒ∆, TÔ≈ ‹∞‚∆! ÓÀ∫ ’¬∆ «ÁȪ Á∆ √Ø⁄Á∆ ¡À∫ ±≥ ÓÀ˘ ¡≈͉∆¡ª ’¬∆ Ì∂Á Ú≈Ò∆¡ª ◊ºÒª Áº√ ⁄∞’ º ∆ ¡À∫ Í ÓÀÊ∫Ø Â±≥ ’Á∂ ’∞fi º È‘∆ Í∞«º ¤¡≈ÕU ¡º◊∫Ø ‹±‚∆ È∂ ◊Ò≈√ ”⁄Ø∫ «√Í ’«Á¡ª «’‘≈, TÔ≈ √À∫‚∆! Ô≈∆ ÁØ√Â∆ «Úº⁄ «¬’ Á±‹∂ ÂØ∫ ◊ºÒª Í∞º¤∆¡ª È‘∆∫ ‹ªÁ∆¡ª √◊Ø∫ ¡≈Í ‘∆ «ÁÒ ’Á≈ ‘∞Á ≥ ≈ ¡À «’ ÁØ√ ˘ √Ì ’∞fi º Áº√ Á∂¬∆¬∂Õ «¬‘ √∞‰«Á¡ª ‘∆ √À∫‚∆ «√◊‡ Á≈ «¬’ Ò≥Ï≈ ’Ù «÷⁄ ’∂ ÏØÒ∆, T‹±‚∆! ’ºÒ∑ ˘ ÂÀ˘ ÓÀ∫ «¬º’ Í≈‡∆ ’È∆ ¡À∫Õ ⁄ºÒØ ¿∞√ Í≈‡∆ Á∆ ’∞ºfi ÷∞Ù∆ ¡≈ͪ ¡º‹ ‘∆ ÓÈ≈ Ò¬∆¬∂Õ Ó∂≈ «‹‘Û≈ Ï∞¡≈¬∂ ÎÀ∫‚ ¡À È≈ ◊À∆, ¿∞√Á∆ Ó∂∂ ∂ È≈Ò «Ú¡≈‘ ’Ú≈¿∞‰ Á∆ «¬’ Ù √∆ÕU T«’‘Û∆ ÙÂ?U ‹±‚∆ È∂ ¿∞Â√∞’Â≈ È≈Ò Í∞«º ¤¡≈Õ √À∫‚∆ Áº√‰ Òº◊∆, Ó∂∂ Ï∞¡≈¬∂ ÎÀ∫‚ Á≈ «¬º’ Á∞ÙÓ‰ ‘À Ì‹È≈, √≈Ò≈, ¡ÈÍÛ∑,

◊Ú≈Õ ¿∞√˘ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ÂØ∫ ‚∆ÍØ‡ ’≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ ’ºÒ∑ ˘ ‹º‹ È∂ Ì‹È∂ ˘ ‚∆ÍØ‡ ’È Á≈ ‘∞’Ó √∞‰≈ Á∂‰≈ ¡À∫Õ ‹±‚∆ È∂ ¿∞√˘ ‡Ø’«Á¡ª √∞¡≈Ò ’∆Â≈, TÔ≈≈ ÎÀ√Ò≈ ª ‹º‹ È∂ √∞‰≈¿∞‰≈ ¡À Í ±≥ «¬√ «Úº⁄ ’∆ ’∆Â≈?U √À∫‚∆ ÈÙ∂ «Úº⁄ ‡±È Áº√ ‘∆ √∆, TÌ‹È∂ ˘ Î√≈¿∞‰ Ò¬∆ √≈≈ ’∞fi º ÓÀ∫ ‘∆ ª ’∆Â≈ √∆Õ Ì‹È∂ ˘ ÌÓ≈ ’∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ÿ Òº‚±¡ª Á≈ ‚ºÏ≈ Á∂‰ Ò¬∆ √º«Á¡≈Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ Ï∂√ÓÀ∫‡ Á≈ ÁÚ≈˜≈ ‹≈‰ ’∂ ÷∞Ò º ≈∑ º«÷¡≈Õ ‹Á Ì‹È≈ Ó∂∂ ÿ Á∂ ¡≥Á Á≈÷Ò ‘Ø «◊¡≈ √∆ ª ÓÀ∫ IAA ÿ∞≥Ó≈ ’∂ Í∞«Ò√ ˘ Áº«√¡≈ «’ Ó∂∂ ÿ ’ج∆ ¡‹ÈÏ∆ Ò∞º‡‰ Ò¬∆ ÚÛ «◊¡≈Õ ÓÀ∫ ÁΩÛ ’∂ ¡≈ ’∂ Ì‹È∂ ˘ ‹ºÎ∆ Í≈ Ò¬∆ ¿∞√ Ï∂Ú’±Î Á∂ ’ºÍÛ∂ Í≈Û «ÁºÂ∂ Â∂ È≈Ò∂ ¡≈͉∂ ’ºÍÛ∂ Í≈Û Ò¬∂Õ «¬º’ √ØÈ∂ Á∆ ⁄ÀÈ∆, ‹Ø ◊À∆ È∂ ÓÀ˘ «¬√ ’≥Ó Ò¬∆ «ÁºÂ∆ √∆, Ì‹È∂ Á∆ ‹À’‡ Á∆ ‹∂Ï «Úº⁄ Í≈ «ÁºÂ∆Õ ¡√∆∫ ÁØÈØ∫ √ØÎ∂ ¿∞Í «‚º◊ ͬ∂ √∆Õ ‹ÁØ∫ Í∞«Ò√ ¡≈ ◊¬∆Õ Ï≈’∆ √≈≈ ’≥Ó Í∞«Ò√ È∂ ’ «ÁºÂ≈ÕU Ú∆‚∆˙ ’«ÒÍ Ú∂÷«Á¡ª ‘∆ ‹º‹ √≈«‘Ϫ È∂ ¡≈͉∂ ÓºÊ∂ ”Â∂ ‘ºÊ Ó≈«¡≈ ¡Â∂ ‘∞’Ó √∞‰≈«¬¡≈, T«Ó√‡ Ì‹È «√≥ÿ Ï∂’√± ‘ÀÕ «¬√˘ Ï≈-«¬º˜Â Ï∆ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √À∫‚∆ ¡Â∂ ¿∞√Á∂ Ï∞¡≈¬∂ ÎÀ∫‚ ◊À∆ «Ú∞ºË ËØ÷≈ËÛ∆ ¡Â∂ ˜≈Ò√≈˜∆ Á≈ ’∂√ Á‹ ’È Ò¬∆ Í∞«Ò√ ˘ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‹º‹ È∂ Í∞«Ò√ «¬≥√ÍÀ’‡ ‹±‚∆ Á∆ Â≈∆¯ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞√Á∆ «Ó‘È √Á’≈ ¡º‹ «¬º’ Ï∂-’√± ¡≈ÁÓ∆ ‚∆ÍØ‡ ‘؉∫Ø Ï⁄ «◊¡≈Õ ÍÃÌ‹Ø È∂ Ì‹È∂ ˘ ◊ÒÚ’Û∆ «Úº⁄ ÒÀ∫«Á¡ª «’‘≈, T¡≈ı ¡≈ͪ «‹ºÂ ‘∆ ◊¬∂ Í Ì‹È∂ È∂ ¡≈͉∂ ‘≥fi± ͱ≥fi«Á¡ª «’‘≈,T√º⁄ Á∆ «‹ºÂ ‘ج∆ ¡À Õ U (√Ó≈ÍÂ)

Multi Culture Travel World SERVING ALBERTANS FOR OVER 7 YEARS

CALL US FOR SEAT SALE

Canada Abbotsford (one way) Abbotsford Return) Vancouver (one way) Vancouver (return) Toronto (one way) Toronto (return) Montreal (return) Ottawa (return) Winnipeg (return)

United States From New York Los Angles San Francisco Orlando

Simply the Best

The fastest way to send money worldwide.

#58, 55 Castleridge Blvd. NE Calgary

* We Do-Money Order

Tel: (403) 590-3700

Air Fares From Calgary

From Europe $89.00 $178.00 $89.00 $178.00 $175.00 $350.00 $358.00 $398.00 $218.00 $279.00 $249.00 $291.00 $330.00

Call For Seat Sales Pls. call for details

Raj, Ashwani Sikh Virsa, Calgary

R TM

From India & Pakistan From

London Amsterdam Zurich Frankfurt

$549.00 $762.00 $783.00 $742.00

Fiji, Australia & Newzealand

From

Delhi / Bombay Madras/Trivandrum Lahore/Islamabad Colmbo/Dhaka Karachi Amritsar

$775.00 $995.00 $1030.00 $990.00 $1030.00 $950.00

From Fiji $1200.00 Africa Nairobi/Dar-es-Salaam $1600.00 Sydny/Melbourne/Brisbane $1300.00 $1150.00 Auckland/Waligton/Christ Church $1300.00 Lagos Accra $1150.00

Special Umra & HAJ Packages

CALL FOR SPECIAL AIRFARE FROM INDIA * Commissioner of OATH (For Attestation of Visa & Passport Forms)

AsIN pwsport dI Poto vI iK`cdy hW pwsport irnIaU krvwaux vwsqy swnUM A`j hI imlo!

We do passport pictures. For renewing

passport, see us today! NOTE: Certain restriction apply, all taxes extra, fares subject to change without notice

Jyoti Parmar & Balwinder Prasad

Email: multiculturetravel@shawbiz.ca 142.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Kqrnwk siQqI pYdw kr rhy ny sur~iKAq lok

AruMDqI rwey mu l wkwq TÓÀ ∫ Ó≈’√Ú≈Á ˘ «¬º ’ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∂ ±Í «Úº⁄ Á∂÷Á∆ ‘ªÕ «¬’ ¡ÁÌ∞ºÂ «Ú⁄≈Ë≈≈ «‹√Á∂ Ó±Ò «Úº⁄ Ï≈ÏÂ≈ ‘À, È≈ «√Î «√˪’ ÂΩ ”Â∂ √◊Ø∫ ÍÃÙ≈√’∆ ÂΩ ”Â∂ Ú∆ Õ ‹∂’ Ì≈ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ‹∆ÚÈ Á∆¡ª Ó∞Ù’Òª ˘ Ó≈’√Ú≈Á Á∂ Ș∆¬∂ ÂØ∫

Á∂ « ÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª Ï‘∞  √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ‘È Í Ó≈’√Ú≈Á∆ Ș∆¬∂ ÂØ∫ ‹≈ È≈Ò È‘∆∫ «ÈÍ«‡¡≈ «◊¡≈Õ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ’«Ó¿±«È√‡ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ‹≈ ‘∆ Ú◊ ‘À, Í ¡√Ò «Úº⁄ ‹≈ ‘Ó∂Ù≈ Ú◊ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ∆ÕU

¡∞≥ËÂ∆ ≈¬∂ «¬√ ÁΩ Á∆ «ÚÒ∆ Ò∂÷’≈, «√¡≈√∆ «⁄≥Â’ Â∂ √Ó≈«‹’ ¡À’‡«Ú√‡ ‘ÀÕ ¿∞‘ √’≈∆ ÁÓÈ, ¡«È¡ª ¡Â∂ ’≈ÍØ‡ ∂ Ò∞º‡ Á∂ «÷Ò≈Î Ï∂÷Ω¯ ‘Ø ’∂ «Ò÷Á∆ Â∂ ÏØÒÁ∆ ‘ÀÕ √Ó≈‹ Á∂ Ùث٠Â∂ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ÷Û∑∂ ÒØ’ª È≈Ò ÷Û∑∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ÁΩ Á∂ Ì÷Á∂ Ó√«Ò¡ª Ï≈∂ ¿∞‘Á∂ «Ú⁄≈

Í≈·’ √∞‰È Ò¬∆ ‘Ó∂Ù≈ ¿∞Â∂«‹Â «‘≥ Á ∂ ‘ÈÕ Í± ≥ ‹ ∆Ú≈Á, Ó≈’√Ú≈Á, Ì≈Â∆ ÷º Ï ∂ - ͺ ÷ ∆ ≈‹È∆Â’ Ó∞º«Á¡ª ”Â∂ ¡∞≥ËÂ∆ È≈Ò ◊ºÒÏ≈ ’∆Â∆Õ Í∂Ù ‘È «¬√ Ó∞Ò≈’≈ Á∂ ’fi ÷≈√ Á∂ ¡≥Ù: ¡º‹ Á∂ ÁΩ «Úº⁄ Â∞√∆∫ Ï≈Ï∆ ”Â∂ ¡≈Ë≈ √Ó≈‹ Á∂ «Ú⁄≈ ˘ «’Ú∂∫ Á∂÷Á∂ ‘Ø? Ó∂∂ «÷¡≈Ò «Úº⁄ Ï‘∞ ÿº‡ ÒØ’ «¬√Á∂ Ï≈∂ √Ø⁄Á∂ ‘ÈÕ AIFH-FI «Úº⁄ ‹ÁØ∫ Í«‘Ò≈ È’√ÒÚ≈Á∆ ¡≥ÁÒ Ø È Ù∞±

Trans-Fast (Worldwide Money Transfer) Open 7 Days a week 11 am to 8 pm

WORLDWIDE MONEY TRANSFER

ieMfIAw pYsy Byjx leI vDIAw ryt lYx leI dysI bzwr phuMco

Â≈˜≈ √Ϙ∆¡ª, Á≈Òª, √≈∆ Â∑ª Á∂ Ï≈√ÓÂ∆ ⁄ΩÒ ¡Â∂ ‘Ø ◊Ω√∆ Á≈ √Ó≈È, ‡∂Í ’ÈÚ‡ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ √≈‚∂ √‡Ø ”Â∂ ¡º‹ ‘∆ Í‘∞≥⁄ØÕ ◊∞Á∞¡≈∂ Ò≥◊ Á∆ ◊Ω√∆ Á∂ È≈Ò Â∞‘≈˘ ’≈¯∆ «‚√’≈¿±∫‡ Ú∆ «ÓÒ∂◊≈Õ

Old or New Hindi, Punjabi Audio Tapes, DVD. Movies Drama’s Are Available Here.

Tel : 403-590-5544 Sikh Virsa, Calgary

143.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘Ø«¬¡≈ √∆ ª Ï≈Ï∆ ”Â∂ ¡≈Ë≈« √Ó≈‹ Ï≈∂ «‹‘Û∆ √Ø⁄ √∆, ÒØ’ ’«‘‰ Òº ◊ ∂ «’ ˜Ó∆È «’√≈È (Ú≈‘’, ’≈ÙÂ’≈) ˘ «ÓÒ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ÓÂÒÏ «‹È∑ª ’ØÒ ˜Ó∆È ‘À, ¿∞È∑ª ÂØ∫ ÷Ø‘ ’∂ «‹È∑ª ’ØÒ È‘∆∫ ‘À, ¿∞È∑ª ˘ Á∂ «Á¿∞, «¬‘ √Ø⁄ ‘∞‰ Ï≥Á ‘Ø ⁄∞’ º ∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ «√¯ «¬‘ ‘À «’ «‹√Á∂ ’ØÒ ÊØÛ∑≈Ï‘∞ ϫ⁄¡≈ ‘À ¿∞√˘ È≈ ÷Ø‘ØÕ «¬√ È≈Ò ’∆ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ ¡Ò‡Ã≈ ÒÀ·, «‹√˘ È’√ÒÚ≈Á∆ ‹ª Ó≈˙Ú≈Á∆ ’«‘≥Á∂ ‘È, ¿∞‘ Ú∆ «¬√ ÂØ∫ «Íº¤∂ ‘‡ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ÒØ’ ¿∞Ȫ∑ ÒØ’ª Ò¬∆ ÒÛ ‘∂ ‘È «‹È∑ª ÂØ∫ ≈‹ È∂ ˜Ó∆È ÷Ø‘ Ò¬∆ ‘ÀÕ Á¡√Ò, «¬‘ ¿∞‘ ÒØ’ ‘È «‹È∑ª ’ØÒ ˜Ó∆È ‘À Í «‹È∑ª ’ØÒ ’∞ºfi Ú∆ È‘∆∫ ‘À, «‹‘Û∂ Ù«‘∆ ◊∆Ï ‘È ¡Â∂ Á«Ò ‘È ¡Â∂ «‹‘Û∂ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ÷Û∑∂ Ó˜Á± ‘È, ¿∞È∑ª «Ú⁄’≈ «¬√ √Ó∂∫ «’‘Û≈ ≈‹È∆Â’ ¡≥ÁÒ Ø È ⁄ºÒ «‘≈ ‘À? ’ج∆ Ú∆ È‘∆∫Õ «‹È∑ª ’ØÒ ˜Ó∆È È‘∆∫ ‘À, «‹‘Û∂ ¡√Ê≈¬∆ Ó˜Á± ‘È ‹ª «‹‘Û∂ Ù«‘∆ ◊∆Ï ‘È, ¿∞‘ ≈‹È∆Â’ «⁄≥ÂÈ ÂØ∫ «ÏÒ’∞ºÒ Ï≈‘ ‘ÈÕ Ï≈Ï∆ ¡≈Ë≈« √Ó≈‹ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ¡√∆∫ √ºÂ Á∂ Á‘≈’∂ ÂØ∫ Ï‘∞ «Íº¤∂ ‹≈ ⁄∞º’∂ ‘ª, ¡º◊∂ È‘∆∫Õ ‹∂’ Â∞√∆∫ ’«Ó¿±«È√‡ È‘∆∫ ‘Ø ¡Â∂ ͱ≥‹∆Ú≈Á ‘Ø, ª «¬√ √Ó∂∫ ‹Ø ‘Ø

Sikh Virsa, Calgary

¡À’‡«Ú√‡Õ ¡«‹‘≈ «¬√ Ò¬∆ «’ «¬È∑ª ÁØ‘ª Á∆¡ª ÷≈√ Â∑ª Á∆¡ª ‘ºÁª ‘ÈÕ √Óª √∆ ‹ÁØ∫ Ò∂÷’ ‘ ◊ºÒ ”Â∂ ¡≈͉∆ ≈¬∂ º÷Á∂ √È ¡Â∂ √ÓfiÁ∂ √È «’ «¬‘ ¿∞È∑ª Á≈ Î˜ ‘ÀÕ ¡º‹-’ºÒ∑ «Ò‡∂∆ ÎÀ√‡∆ÚÒ Â∂ ‹≈‰≈ ¿∞È∑ª Á≈ Î˜ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ ¡À’‡«Ú√‡ ˘ ÒÀ ’∂ ¿∞‘ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ’≥Ó ’∞fi ‘‡ ’∂ ‘À, «‹√ «Úº⁄ ◊«‘≈¬∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ ’≥Ó Á∆ ¡«‹‘∆ Ú≥‚ ÓÀ˘ Í√≥Á È‘∆∫ ‘ÀÕ ÓÀ∫ Ó≈’√Ú≈Á ˘ «¬’ «Ú⁄≈Ë≈≈ Á∂ ±Í «Úº⁄ Á∂÷Á∆ ‘ªÕ «¬’ ¡ÁÌ∞ºÂ

Á¡√Ò, «¬‘ ¿∞‘ ÒØ’ ‘È «‹È∑ª ’ØÒ ˜Ó∆È ‘ÀÕ Í «‹È∑ª ’ØÒ ’∞ºfi Ú∆ È‘∆∫ ‘À, «‹‘Û∂ Ù«‘∆ ◊∆Ï ‘È ¡Â∂ Á«Ò ‘È ¡Â∂ «‹‘Û∂ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ÷Û∑∂ Ó˜Á± ‘È, ¿∞È∑ª «Ú⁄’≈ «¬√ √Ó∂∫ «’‘Û≈ ≈‹È∆Â’ ¡≥ÁØÒÈ ⁄ºÒ «‘≈ ‘À? ’ج∆ Ú∆ È‘∆∫Õ «‹È∑ª ’ØÒ ˜Ó∆È È‘∆∫ ‘À, «‹‘Û∂ ¡√Ê≈¬∆ Ó˜Á± ‘È ‹ª «‹‘Û∂ Ù«‘∆ ◊∆Ï ‘È, ¿∞‘ ≈‹È∆Â’ «⁄≥ÂÈ ÂØ∫ «ÏÒ’∞ºÒ Ï≈‘ ‘ÈÕ «‘≈ ‘À ¿∞‘ ͱ≥‹∆Ú≈Á∆ ÒØ’ Ú∆ È‘∆∫ ’Á∂Õ «‹ºÊ∂ Ó∞’≈ÏÒ∂Ï≈˜∆ Ò¬∆ «¬’Ø «‹‘≈ ÓÀÁ≈È ‘∞≥Á≈ ‘À, ¿∞‘ ‘∞‰ ‘À ‘∆ È‘∆∫Õ «‹‘Û∂ Ë≥Á∂ Ú≈Ò∂ (ÚÍ≈∆) ÒØ’ ‘È ¿∞Ȫ∑ ˘ ’≈ÍØ‡ ∂ È∂ È∞’ º ∂ Ò≈ «ÁºÂ≈ ‘À Õ ¤Ø‡∂ ÚÍ≈∆¡ª ˘ Ó≈Ò˜ È∂ «’È≈∂ ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ͱ≥‹∆Ú≈Á∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬‘ ’ج∆ ‘Ø ‘∆ ⁄∆˜ ‘ÀÕ Ò∂«÷’≈ ¡Â∂ ¡À’‡«Ú√‡ Á∂ ÂΩ ”Â∂ Â∞√∆∫ Ó≈’√Ú≈Á ˘ «’√ Â∑ª Á∂÷Á∂ ‘Ø? Í«‘Ò∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ò∂«÷’≈ ‘∆ √ÓfiÁ∆ ‘ª, È≈ «’

144.

‹ª «Î Ï≈Ï∆ Ó√«‹Á Á∂ «ÚÈ≈Ù ˘ Ú∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¡≥ÁØÒÈ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï∆ Ó√«‹Á «ÚÈ≈Ù ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈.¡À√.¡À√., Ú∆.¡À⁄.Í∆. ¡Â∂ «ÙÚ √ÀÈ≈ Ú◊∆¡ª «Í¤≈÷Û∆ Â≈’ª ¡Â∂ ¡≈Ó ÒØ’ª ¡≥Á Î≈Ù∆Ú≈Á∆ «ÏÂ∆ ”Â∂ ¡√∆∫ ’Á∂ «Ë¡≈È È‘∆∫ «ÁºÂ≈Õ «¬‘ √’≈, ¡≈.¡À√.¡À√. ¡Â∂ Ï∆.‹∂.Í∆.Á∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘ ؘ, ‘ ʪ, ‘ ◊Ò∆ ÓØÛ Â∂, Ó∆‚∆¡≈ «Úº⁄ «¬‘Ø «⁄≥ÂÈ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ

«Ú⁄≈Ë≈≈ «‹√Á∂ Ó±Ò «Úº⁄ Ï≈ÏÂ≈ ‘À, È≈ «√¯ «√Ë≈Â’ ÂΩ ”Â∂ √◊Ø∫ ÍÃÙ≈√’∆ ÂΩ ”Â∂ Ú∆Õ ‹∂’ Ì≈ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò ‹∆ÚÈ Á∆¡ª Ó∞Ù’Òª ˘ Ó≈’√Ú≈Á Á∂ Ș∆¬∂ ÂΩ∫ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª Ï‘∞ √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ‘È Í Ó≈’√Ú≈Á∆ Ș∆¬∂ ÂØ∫ ‹≈ È≈Ò È‘∆∫ «ÈÍ«‡¡≈ «◊¡≈Õ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ ’«Ó¿±«È√‡ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ‹≈ ‘∆ Ú◊ ‘À, Í ¡√Ò «Úº⁄ ‹≈ ‘Ó∂Ù≈ Ú◊ È‘∆∫ ‘∞Á ≥ ∆Õ ‹≈ Ú◊ ‘Ø √’Á∆ ‘À, «’¿∞∫«’ Ó∂∆ ≈¬∂ «Úº⁄ Ï‘∞ √≈∂ À‚∆’Ò Ï∞ º Ë ∆‹∆Ú∆¡ª È∂ Ó≈’√Ú≈Á Á≈ ¡≈ÒØ⁄È≈«Ӓ «⁄≥ÂÈ Í∂Ù ’∆Â≈ ‘À, «‹‘Û≈ ¡≥Ï∂Á’ Á∆ ‚ª◊∂ Á∂ È≈Ò Ï«‘√ ÂØ∫ ‘∆ Ù∞± ‘Ø ⁄∞º’≈ √∆Õ Í Ó∂∆ ≈¬∂ «Úº⁄ ¡º‹ Ú∆ À‚∆’Ò ÒÀ· È∂ «¬√ Ó∞ºÁ∂ ˘ √∞Òfi≈¿∞‰ Á≈ ≈‘ È‘∆∫ Òº«Ì¡≈Õ «¬≥fi «’¿∞∫ ‘À «’ À‚∆’Ò ÒÀ·, Ó≈˙Ú≈Á ¡Â∂ ͱ∂ Á≈ ͱ≈ È’√ÒÚ≈Á∆ ¡≥ÁÒ Ø È («‹√Á∂ Ò¬∆ Ó∂∂ ÓÈ «Úº⁄ Ï‘∞ «¬º˜Â ‘À), «√Î ‹≥◊Òª ¡Â∂ ¡≈Á∆Ú≈√∆ «¬Ò≈«’¡ª «Úº⁄ «˜¡≈Á≈ Әϱ ‘À, «‹ºÊ∂ ÒØ’ª ’ØÒ ˜Ó∆Ȫ ‘È? ¿∞È∑ª Á∆ ‰È∆Â∆ Ù«‘ª º’ «’¿∞∫ È‘∆∫ Í‘∞⁄ ≥ √’∆Õ «¬È∑ª ‘ºÁª Á∂ ’≈È Á«Ò «¬’ Ú≈ Î∂ ’º‡ ◊¬∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Á«Òª Á∆ ◊ºÒ ’Á∆ ‘ª

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«¬’ ¡«‹‘≈ √Ó≈‹ ‹ª ≈Ù‡ ‘À, «‹‘Û≈ Ò◊≈Â≈ ’≈ÍØ∂‡ ͱ≥‹∆Ú≈Á ÚºÒ ÚË «‘≈ ‘À, Í «ÚØË Á∂ √∞ ˘ ËÓ, ‹≈Â, Ì≈Ù≈ ‹ª «Èº‹ Ì≈Ú Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ¡≈√≈È∆ È≈Ò Ú≥«‚¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ º’ ¡√∆∫ √ªfi∂ «ÚØË Á∂ Ó√Ò∂ È≈Ò ±Ï± È‘∆∫ ‘ØÚª◊∂, ‘≈Ò≈ «‹Ú∂∫ Á∂ «ÂÚ∂∫ ω∂ «‘‰◊∂Õ ÓÀ∫ «¬‘ È‘∆∫ ’«‘ ‘∆ «’ √Ì ÒØ’ª ˘ ‘ºÊ ÎÛ ’∂ «‘‰≈ ÍÚ∂◊≈, «’¿∞∫«’ Ï‘∞ √≈∂ ¡≥ÁÒ Ø È «¬’º·∂ È‘∆∫ ⁄ºÒ √’Á∂Õ Ì≈ «Úº⁄ «‹‘Û∆ √Ì ÂØ∫ ÚºË «¬’‹∞‡ º Â≈’ ‘À, ¿∞‘ ¿∞⁄ º «‘≥Á± ‹≈ Á≈ ÓºË Ú◊ ‘ÀÕ «¬‘ ÒØ’ «’√∂ Ú∆ Ú≈ÓÍ≥Ê («‹√Á∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ‘∆

○○○○○○○○○○○○○○○○○

ª «¬√ Á≈ «¬‘ ÓÂÒÏ È‘∆∫ ‘À «’ ¿∞Ê∂ √Ì ’∞fi º √≈¯ ‘ÀÕ «‹‘Û∂ ÒØ’ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Á«Ò ’«‘ ‘∂ ‘È, ¿∞È∑ª Á∂ ¡≥Á Ú∆ Ï‘∞ Ì∂ÁÌ≈Ú ‘ÀÕ ¡√∆∫ «’≥È∂ ÷∞Ù √ª ‹ÁØ∫ ÚÒ‚ √ØÙÒ ÎØÓ «Úº⁄ Òº÷ª ÒØ’ª È∂ «‘º√≈ «Ò¡≈ √∆ Í ‘’∆’ «¬‘ ‘À «’ ’ØÛª ÒØ’ ’∞≥Ì Á∂ Ó∂Ò∂ «Úº⁄ Ú∆ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹∂’ «√¯ ÒØ’ª Á∂ ‘Û∑ ˘ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò «¬‘ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¡≥ÁÒ Ø È ‘ÀÕ ‹ª «Î Ï≈Ï∆ Ó√«‹Á Á∂ «ÚÈ≈Ù ˘ Ú∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¡≥ÁØÒÈ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï∆ Ó√«‹Á «ÚÈ≈Ù ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈.¡À√.¡À√., Ú∆.¡À⁄.Í∆. ¡Â∂ «ÙÚ √ÀÈ≈ Ú◊∆¡ª «Í¤≈÷Û∆ Â≈’ª ¡Â∂ ¡≈Ó ÒØ ’ ª ¡≥ Á  Î≈Ù∆Ú≈Á∆ «ÏÂ∆ ”Â∂ ¡√∆∫ ’Á∂ «Ë¡≈È È‘∆∫ «Áº  ≈Õ «¬‘ √’≈, ¡≈.¡À√.¡À√. ¡Â∂ Ï∆.‹∂.Í∆. Á∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘ ؘ, ‘ ʪ, ‘ ◊Ò∆ ÓØÛ Â∂, Ó∆‚∆¡≈ «Úº⁄ «¬‘∆ «⁄≥ÂÈ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ «’¿∞∫ ‘À «’ ËÓ, ‹≈ ¡Â∂ «Èº‹-Ì≈Ú Á∂ √∞¡≈Ò ”Â∂ ÒØ’ª Á∆ ⁄∂ÂÈ≈ ˘ Ï‘∞ Â∂˜ ◊Â∆ È≈Ò Ò≈ÓÏ≥Á ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ (¡«‹‘≈ ◊∞‹ º  ¡≥ÁÒ Ø È «Úº⁄ ¡√∆∫ Á∂«÷¡≈ √∆), Í Ó∞≥Ϭ∆ «Úº⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ Ù«‘∆ ◊∆Ï ’Á∂ Ò≈ÓÏ≥Á È‘∆∫ ‘∞Á ≥ Õ∂ ¿∞Ê∂ √Ì ’∞fi º ‹ª ª «Ï‘≈∆ ÏÈ≈Ó Ó≈·∆ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À ‹ª «Î Ô±.Í∆. ÏÈ≈Ó ·≈’∂Õ Ì≈Â

¬∂’Â≈ ”Â∂ ¡≈Ë≈« ‘À) ÂØ∫ «’Â∂ ÚºË «¬’‹∞º‡ ‘ÈÕ «‹‘Û∂ ÒØ’ ‘≈Ù∆¬∂ ”Â∂ ‘È ¿∞Ȫ∑ Á≈ ≈‹È∆Â∆ ÂØ∫ Ò◊≈Â≈ ÓØ‘ Ì≥◊ ‘∞Á ≥ ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√˘ «Ë¡≈È ”⁄ º÷«Á¡ª Ì≈Â∆ ÍÃ√≥◊ «Úº⁄ Ó≈’√Ú≈Á Á≈ ’∆ Ì«Úº÷ ‘À? Á∂÷Ø, ÓÀ∫ «¬≥È∆ √Ω÷∆ Â∑ª È‘∆∫ Ó≥È √’Á∆ «’ ¿∞È∑ª ÒØ’ª Á≈ ÓØ‘ Ì≥◊ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘ª «’ ¿∞Ȫ∑ Á≈ ÓØ‘ Ì≥◊ ‘Ø ‹≈Ú∂Õ Í ¡«‹‘≈ ‘Ø«¬¡≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ ¡‹∂ Ú∆ ¿∞‘ Ï‘∞ ں‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ Ú؇ Í≈¿∞‰ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ª «Úº⁄ ¡‹∂ Ú∆ ¿∞ÂÙ≈‘ ‘À, «¬‘ Ó≥ȉ≈ ‘∆ ÍÚ∂◊≈Õ «’√ Ò¬∆ ‘À, ¿∞È∑ª

√≈˘ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï∂Ú’±Î ω≈¿∞‰≈ ¤º‚ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ‹Ø ÓÀ∫ √Ø⁄Á∆ ‘ª «’ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ’ج∆ ⁄≥◊≈ ÏÁÒ ÷Û∑≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬≥fi È‘∆∫ ‘؉ Òº◊≈ «’ ⁄ºÒØ, «¬√˘ Ú؇ «Á≥Á∂ ‘ª, «¬‘ «√√‡Ó ˘ ÏÁÒ∂◊≈Õ” «¬‘ «√√‡Ó ¬∂È≈ ◊º«‚¡≈ ‘Ø«¬¡≈-’≈ÍØ∂‡, ≈‹È∆Â’ ÁÒ, Ó∆‚∆¡≈, «‹Ú∂∫ «Ò≈«¬≥√ ’ØÒ BG ‡ÀÒ∆Ú∆˜È ⁄ÀÈÒ ‘È, «’√∂ ‘Ø Á∂ ’ØÒ ¡÷Ï≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ¡≈Í‘∞Á≈͉, Á∞≈⁄≈ ¡Â∂ ¡Í≈Ë∆’‰ ‘Ø ÚË∂◊≈Õ

Á∆¡ª ¿∞Ó∆Áª ’∆ ‘È? ¿∞È∑ª Á∆¡ª ¿∞Ó∆Áª Ù≈«¬Á «¬‘ È‘∆∫ ‘È «’ «˜≥Á◊∆ ÏÁÒ ‹≈Ú∂◊∆ ‹ª Á∂Ù ÏÁÒ ‹≈Ú∂◊≈ ‹ª ͱ‹ ≥ ∆Ú≈Á ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞Ȫ∑ Á≈ √∞ÍÈ≈ ‘À «’ «¬Ê∂ ÈÒ’≈ Òº◊ ‹≈Ú∂◊≈Õ ‘√ÍÂ≈Ò ÷∞Ò º ∑ ‹≈Ú∂◊≈, ¡≈«Á ⁄؉ Íë’«¡≈ ÂØ∫ ÓÀ∫ ¿∞Ó∆Á È‘∆∫ º÷Á∆, Í ‹ÈÂ≈ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ¿∞Ó∆Á º÷Á∆ ‘ÀÕ «¬≥È∆ Úº‚∆ ÍØÒ∆‡∆’Ò ÎØ√ ˘ ¡ÀÚ∂∫ ÷≈‹ È‘∆ ’ √’Á∂Õ ¡º‹ ’ºÒ∑ Á∆¡ª Ï«‘√ª Á∂÷Ø-«ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ «÷Ò≈Î ‹ª ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ ˘ ÒÀ ’∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ÂØ∫ Í∞º¤Á∆ «‘≥Á∆ ‘ª «’ «‹‘Û≈ ‹◊ÈÓØ‘È À‚∆ «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ‹∂Ò∑ «Úº⁄ Ï≥Á ‘À ¿∞‘ ‹∂’ ÀÒ∆ ’Á≈ ‘À ª ¿∞√˘ Ú∆ √∞‰È Ò¬∆ ÒØ’ AE-AE «’ÒØÓ∆‡ ÍÀÁÒ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ ⁄≥◊∂ ÒØ’ª ˘ Ú؇ È‘∆∫ Í≈¿∞∫Á∂Õ ¿∞‘ Ú؇ «’¿∞∫ Í≈ ‘∂ ‘È, «’√˘ Í≈ ‘∂ ‘È-√≈∂ «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Ï≈∂ ”⁄ ⁄≥◊∆ Â∑ª ‹≈‰Á∂ ‘ÈÕ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÒØ’ ⁄؉ Íë’«¡≈ «Úº⁄ ͱ∆ Â∑ª Ù∆’ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ «¬√ Ò¬∆ È‘∆∫ «’ «¬‘ ÒØ’ Ï∂Ú’±Î ‘ÈÕ «¬‘ Ï‘∞ √≈∂ ◊∞fi ≥ ÒÁ≈ ’≈Ȫ ’’∂ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ √≈˘ ÷∞Á ˘ Ï∂Ú’±Î ω≈¿∞‰≈ ¤º‚ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ‹Ø ÓÀ∫ √Ø⁄Á∆ ‘ª «’ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ’ج∆ ⁄≥◊≈ ÏÁÒ ÷Û∑≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬≥fi È‘∆∫ ‘؉ Òº◊≈ «’

Move to New Location

ADVANCE AUTO REPAIR LTD. #5, 15 2209 PEGASUS WAY N.E. CALGARY, AB., T2E 8T2

OPEN 6 DAYS A WEEK

Awto irpyAr nwl sbMDq koeI vI kMm krwaux leI A`j hI AYfvWs Awto irpyAr ilmitf qy Pon kro!

Manohar Singh Dhanjal

We offer services in: Out of Province Wheel Alignment Tires Taxi Inspection General Repair Shocks Strut Sucha Singh Tune-up Brakes Electrical Dhanjal Oil Change

Tel: (403) 203-3992 Cell: (403) 607-2719 Fax: (403) 203-3995 Sikh Virsa, Calgary

145.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

⁄ºÒ,Ø «¬√˘ Ú؇ «Á≥Á∂ ‘ª, «¬‘ «√√‡Ó ‘º’ «Úº⁄ ’ج∆ ’≈˘È È‘∆∫, ¡Â∂ ’≥Ó «¬≥È≈ ÍÂ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÒÛ ‘∂ ‘ÈÕ ‘Ø ˘ ÏÁÒ∂◊≈Õ” «¬‘ «√√‡Ó «¬≥ È ≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬Ú∂∫ Â∞√∆∫ «¬’ ¡«‹‘≈ «√√‡Ó √’Á≈ ‘À «’ «√¡≈√∆ Í≈‡∆¡ª, Â∞√∆∫ ◊º«‚¡≈ ‘Ø«¬¡≈ -’≈ÍØ‡ ∂ , ≈‹È∆Â’ «Â¡≈ ’È≈ ⁄≈‘∞Á ≥ ∂ ‘Ø «‹Ê∂ ÒØ’ª Á∆ Â∂ ÓÀ∫ «Ú⁄≈Ë≈’ ÂΩ ”Â∂ È’√Ò∆¡ª ÁÒ, Ó∆‚∆¡≈, «‹Ú∂∫ «Ò≈«¬≥√ ’ØÒ BG ‘Ø∫Á Ó≈¡È∂ È‘∆∫ º÷Á∆Õ ¡«‹‘∂ «√√‡Ó È≈Ò √«‘Ó È≈ ‘ج∆¬∂Õ ‹∂ «¬‘ ◊ºÒ ‡ÀÒ∆Ú∆˜È ⁄ÀÈÒ ‘È, «’√∂ ‘Ø Á∂ ’ØÒ «Úº⁄ ÷ºÏ∂ ͺ÷∆ ’∆ ’È Ú≈Ò∂ ‘È? «‹√ ‘À ª ‹≥◊Ò Á∂ Ï≈‘ ÷ºÏ∂ͺ÷∆ ’∆ ’ ¡ıÏ≈ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ¡≈Í‘∞Á≈͉, ˘ ¡√∆∫ ¡Ò‡≈ ÒÀ· ’«‘≥Á∂ ‘ª ¿∞‘ «‘≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ Ó≈’√ Ó˜Á± ‹Ó≈ Á∞  ≈⁄≈ ¡Â∂ ¡Í≈Ë∆’‰ ‘Ø  ‹≥◊Òª ”⁄ Ϋ√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, ¡≈Á∆ ÿº‡ ’È Á∆ ͱ∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ÚË∂ ◊ ≈Õ «‹Ú∂ ∫ ‘∞ ‰ ∂ ‹Ø ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ØÏ؇√ ¡Â∂ ¿∞⁄ ¤Â∆√◊Û∑ ¡Â∂ fi≈÷≥ ‚ Â’È∆’ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â∆ «Úº⁄ ⁄ºÒ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ó˜Á±ª Á∆ ≈‹È∆Â∆ , «Ú⁄≈Ë≈≈Úª, «◊‰Â∆ ¿∞ ‘ È‘∆∫ ‘∆ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Ï«‘√ª Â∂ √≥⁄È≈Úª «Úº⁄ «‹‘Û∆ Í«‘Òª ‘∞≥Á∆ √∆Í≈‡∆ ˘ ÒÀ Ò¿∞, «¬’ Ú≈ «Ò≈«¬≥√ «¬’±ÍÂ≈ «Á√Á∆ ‘À Í ‹∂ ’Ò≈«√’ √À∫√ «Úº⁄Õ «Î Á≈ «˜’ ’∆Â≈ ¡Â∂ ‡≈¬∂∫-‡≈¬∂∫ «Îº√Õ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ √Ì ˘ Ù«‘ ÚºÒ ˘ «¬√ ÈÚ∂∫ ÁΩ «Úº⁄ Ó˜Á± Ì‹≈˙◊∂, ¿∞È∑ª Á≈ Â∞√∆∫ Ù’Â∆ ˘ «ÚÙ∂Ù ¡«Ë’≈ Ó∆‚∆¡≈ ’≈ÍØ∂‡ Á≈ ‘À ª Â∞‘≈˘ ’Ω‰ ¡Í≈Ë∆’‰ ’Ø◊∂, «‹Ú∂∫ ÍÃ≈Í ‘ÈÕ ¿∞Á≈‘‰ Ú‹Ø∫ Í∞º¤∂◊≈? «¬‘ «¬≥È≈ ΩÒ≈-ºÍ≈ Í≈ ’∂ º÷Á∂ «ÁºÒ∆ Ú≈Ò∆ ÏÒ≈Â’≈ Á∆ Ó≈±  ∆ «Úº ⁄ ’≥ Ó ’È ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÍÃË≈È Ú≈Ò∂ Ó˜Á±ª ˘ ÒÀ √’Á∂ ‘È «’ ‹∂’ ’ج∆ «¬È∑ª Á∂ «÷Ò≈¯ ÏØÒ∂◊≈ Ó≥Â∆ ÓÈÓØ‘È «√≥ÿ È∂ «’‘≈ ‘ªÕ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò ’∆ ‘Ø«¬¡≈ª «¬‘ «√ºË ’È◊∂ «’ ¿∞‘ ‹ª ª «’ √≈˘ «¬È∑ ª ÈÚ∂ ∫ ¿∞Ê∂ ÒÀ· ’∆ ’ «‘≈ ‘À? «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ √ÓÊÈ «Úº⁄ ‘À ‹ª «Î ÍÃÚ≈√∆¡ª ÂØ∫, «‹‘Û∂ Ù«‘ª ÒÀ· ’ØÒ ¿∞È∑ª ˘ ’«‘‰ ÚºÒ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, √≈ÚË≈È Ò¬∆ ’∞ºfi È‘∆∫ ‘ÀÕ È’√Ò ÏÒ≈Â’≈ Á∂ √ÓÊÈ «Úº⁄Õ «‘‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ Í«‘Òª Â∞√∆∫ ÷∂Âª ÂØ∫ Ï≈‘ ¡«‹‘≈ ¿∞Ȫ∑ ˘ Ù«‘ª ÚºÒ Ëº’Á∂ ‘Ø ’ج∆ ÒÀ· È‘∆∫ ‘À «‹‘Û≈ ¡Â∂ «Î ¿∞ È ∑ ª Á≈ «¬È∑ª ⁄∆˜ª È≈Ò ÒÛ «‘≈ ¡Í≈Ë∆’‰ ’Á∂ ‘ØÕ «¬È∑ª ‘≈Òª Ú≈√∆ ¡≈Ó∆ Á∂ È≈ÒÕ Ï∞ºË∆‹∆Ú∆¡ª ‘ÀÕ ÓÀ∫ È‘∆∫ ‹≈‰Á∆ «’ Â∞√∆∫ ¿∞È∑ª Á≈ «Úº⁄ «˜¡≈Á≈ √ı ’≈˘È Á∆ ◊ºÒ Ò¬∆ «¬‘ ’«‘‰≈ √Ω÷≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÍÀ«√ ≈‹È∆Â∆’‰ «’Ú∂∫ ’Ø◊Õ∂ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ «¬’ Ú≈ ¡Í≈Ë∆’‰ ‘؉ ’«Ó¿±È Ú◊≈ √∞ÍÈ≈ Á∂÷ ‘∂ ‘ÈÕ Ï‘∞ ں‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ Ù«‘∆ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Î ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡Í≈Ë∆¡ª Á∆ ¿∞È∑ª «Úº⁄Ø∫ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ ‹≈‰Á∂ ‘∆ ◊∆Ï ‘È, «‹È∑ª ’ØÒ „≥◊ È≈Ò ’ج∆ Â∑ª «Ú‘≈ ’È≈ ‘∆ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ Á∂ È‘∆∫ «’ È’√Ò∆ «’¿∞∫ ÒÛ ‘∂ ‘ÈÕ ’≥Ó È‘∆∫ ‘ÀÕ «‹‘Û∂ ’≈Ó∂ È‘∆∫ ‘È,

¿∞È∑ª ˘ √≥ÍÁ≈«¬’ ºª Á∞¡≈≈ ’Á∂ Ú∆ Ú◊Ò≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÌÛ’≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ˘ ’Á∂ Ú∆ «¬º’-Á±‹∂ Á∂ «÷Ò≈Î ÷Û∑≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ’∆ Â∞‘≈˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ Ì≈ Î≈Ù∆Ú≈Á ÚºÒ ÚË «‘≈ ‘À? «¬‘ √∞¡≈Ò Â∞√∆∫ Í≥‹ Ú∑∂ Í«‘Òª Í∞º«¤¡≈ ‘∞≥Á≈ ª ÓÀ∫ ’«‘≥Á∆ «’ ÚË «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ ÓÀ∫ «¬‘ È‘∆∫ ’‘ª◊∆ «’ «¬‘ ÚË «‘≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ «¬’ ͱ≈ ’≈ÍØ‡ ∂ ¡Â∂ ÓºË Ú◊∆ ¿∞⁄ º Ú◊ ‘ÀÕ ¿∞Ȫ∑ Á≈ È«≥Á ÓØÁ∆ ÚºÒ «‹‘Û≈ «¬‘ ∞fi≈È («Ù·) ‘À, ¿∞‘ «¬’ Î≈Ù∆Ú≈Á ÂØ∫ Á±‹∂ Î≈Ù∆Ú≈Á ÚºÒ Á∆ «Ù· ‘ÀÕ ¡«ÈÒ ¡≥Ï≈È∆ ¡Â∂ Ó∞’∂Ù ¡≥Ï≈È∆ «¬‘ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ÓØÁ∆ ≈«‹¡ª Á≈ ≈‹≈ ‘ÀÕ «¬√Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ È‘∆∫ ‘À «’ ¿∞‘ ÏÁÒ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‘’∆’ «¬‘ ‘À «’ ÓØÁ∆ «¬’ Â∑ª Á∂ Î≈«ÙÙ‡ ÂØ∫ Á±‹∆ Â∑ª Á≈ Î≈«ÙÙ‡ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ¡º‹-’ºÒ∑ ÓºË Ú◊ Á∂ √∞Í«È¡ª «Úº⁄ «¬º’ ͱ¤Ò Â≈∂ Á≈ ≈‘ ω ‘∆ ‘À, «‹ºÊ∂ ¡º◊∂ ’ج∆ ≈‘ È‘∆∫ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬È∑ª Á≈ ◊∞º√≈ Úº÷-Úº÷ Â∑ª Î∞º‡Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «Á÷≈¬∆ Á∂ «‘≈ ‘ÀÕ «Í¤Ò∂ «ÁȪ ”⁄ ‘ج∂ ¡≥ÁØÒȪ Á≈ ’∆ Ì«Úº÷ ‘À? «‹Ú∂∫ ¡≥È≈ ‘˜≈∂.. ¡≥È≈ ‘˜≈∂ ª Á¯Â Ï≥Á ’’∂

Explore your beauty at

Kiran's Beauty Services Waxing, Facial, Threading, Makeup, Bridal Makeup & More

Full Hair Care Service 17 years experience in full hair coloring, hi-liting, perming, hairstyles & many more

BRIDAL PACKAGES ibaUtISIAn dIAW syvwvW vwsqy A`j hI ikrn ibaUtI vwilAW nwl sMprk kro! ieh isrP AOrqW Aqy b`icAW vwsqy hI syvwvW pRdwn krdy hn!

Ladies & Kids only

Sartaj Singh Pannu Ph. 403-926-4195, Cell 403-816-4195

Manveer: (403) 926-7230

234-7 Westwinde Crescent, Calgary, AB, T3J 5H2

136 Coral Shore Cape NE

Sikh Virsa, Calgary

146.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

⁄Ò∂ ◊¬∂Õ ‹ÁØ∫ ÒØ’ Ï◊À ‡ÀÒ∆«Ú˜È ⁄ÀÈÒª Á∂ √‡±‚∆˙ «Úº⁄ ¡≈͉∆ Ó±Ó∫À ‡ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞‘Á≈ Ì«Úº÷ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ‡ÀÒ∆«Ú˜È ⁄ÀÈÒ ⁄≈‘∞‰◊∂ ¡≥È≈ ‘˜≈∂ ˘ ¡º◊∂ ÚË≈¿∞‰◊∂Õ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ˘ ’ج∆ ıÂ≈ Ș ¡≈Ú∂◊≈ ª «¬È∑ª ¡≥ÁØÒȪ ˘ Ï≥Á ’Ú≈ Á∂‰◊∂Õ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ ˘ ÒÀ Ò¿∞, «¬’ Ú≈ «Ò≈«¬≥√ Á≈ «˜’ ’∆Â≈ ¡Â∂ ‡≈¬∂∫-‡≈¬∂∫ «Îº√Õ ‹ÁØ∫ Ó∆‚∆¡≈ ’≈ÍØ‡ ∂ Á≈ ‘À ª Â∞‘≈˘ ’Ω‰ Í∞¤ º ◊ ∂ ≈? «¬‘ «¬≥È≈ ΩÒ≈-ºÍ≈ Í≈ ’∂ º÷Á∂ ‘È «’ ‹∂’ ’ج∆ «¬È∑ª Á∂ «÷Ò≈¯ ÏØÒ∂◊≈ ª «¬‘ «√ºË ’È◊∂ «’ ¿∞‘ ‹ª ª «ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ √ÓÊÈ «Úº⁄ ‘À ‹ª «Î ÏÒ≈Â’≈ Á∂ √ÓÊÈ «Úº⁄Õ ’∆ «¬È∑ª ˘ ˜≈ Ú∆ √Ófi È‘∆∫ ‘ÀÕ ≈‹È∆Â’ «¬«Â‘≈√ Á∆? «¬√ «Úº⁄ ’∞fi º ÒØ’ ⁄≥◊≈ ’≥Ó ’Á∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘È «¬√˘ ¡º◊∂ ¡≥‹≈Ó Á∂‰ Á∆ Í Ó∂∂ «÷¡≈Ò «Úº⁄ «‹ºÊ∂ «ÚØË ÍÃÁÙÈ ‘Ø «‘≈ ‘À, ¿∞‘ √≈˘ Ï‘∞ ¿∞Â∂«‹Â ’Á≈ ‘ÀÕ ‘ «ÚØË ÍÃÁÙÈ Ô’∆ÈÈ ÍÃ◊Â∆Ù∆Ò ¡Â∂ ’êÂ∆’≈∆ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ ‘ ‹È ¡≥ÁØÒÈ Ó‘≈È È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ «‹Ú∂∫ ÓÀ∫ ¡’√ ’«‘≥Á∆ ‘ª «’ «¬√ Á∂Ù «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ ¡≥ÁØÒÈ Ï≈Ï∆ Ó√«‹Á Á≈ «ÚÈ≈Ù ‘À, «‹√˘ Ú∆.¡À⁄.Í∆. ¡Â∂ Ï‹≥◊ ÁÒ È∂ ⁄Ò≈«¬¡≈Õ «‹Ú∂∫ ‹ÁØ∫

’∞Û∆ Á≈ ÏÒ≈Â’≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆, ¿∞√ ‘¯Â∂ È«≥Á ÓØÁ∆ ⁄ΩÊ∆ Ú≈ ⁄؉ª «‹ºÂ∂Õ ‘∞‰ ‡∆.Ú∆. ⁄ÀÈÒª «Úº⁄ ¿∞‘∆ ÒØ’, «‹‘Û∂ ÏÒ≈Â’≈ Á∂ «÷Ò≈Î ¬∂È≈ ‘Ø-‘ºÒ≈ Ó⁄≈ ‘∂ √È, ¿∞√ ¡≈ÁÓ∆ (ÓØÁ∆),«‹√Á∂ ≈‹ «Úº⁄ ¡Ωª Á∂ √∆ ˘ ⁄∆ ’∂ ¿∞È∑ª Á∆ Ϻ⁄∂Á≈È∆ ˘ ’º„ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, «‹È∑ª Á≈ ÏÒ≈Â’≈ ’’∂ «‹¿∞∫Á≈ √≈Û «ÁºÂ≈ «◊¡≈, ‘∞‰ ‡∆.Ú∆. ⁄ÀÈÒ ”Â∂ ’«‘ ‘∂ ‘È «’ Í∞≈‰∆¡ª ◊ºÒª ˘ Ì∞ºÒ ‹≈¿∞Õ È≈∆Ú≈Á Á∆ ≈‹È∆Â∆ Ï‘∞ ‘∆ Í∂⁄∆Á≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ ÏÒ≈Â’≈ ˘ «¬º’ ‘«Ê¡≈ Á∂ ÂΩ ”Â∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À-Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ’ÙÓ∆ ‘ØÚ,∂ Ì≈Ú∂∫ Ó‰∆Í∞ ‘ØÚ∂, Ì≈Ú∂∫ È≈◊≈ÒÀ∫‚ ‘ØÚ∂ ‹ª ¿∞º⁄∆ ‹≈ Á≈ «¬’ ¡≈ÁÓ∆ Á«Ò ¡Ω È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’ «‘≈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘«¡≈‰≈ «Úº⁄ ¡≈È «’«Ò≥◊ ‘ØÚ∂, «¬È∑ª √≈∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº⁄ «’√ Â∑ª Á∆ ÍÃÂ∆«’«¡≈ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ¡√∆∫ «’Ú∂∫ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ ÒØ’ ÏÒ≈Â’≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ÍÃ∂Ù≈È √È ‹ÁØ∫«’ ¿∞‘ «√¯ «¬√ ÏÒ≈Â’≈ («ÁºÒ∆ ”⁄ √Ó±‘’ ÏÒ≈Â’≈) Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ‘∆ ÍÃ∂Ù≈È ‘ÈÕ «¬‘ ÷≈√ Â∑ª Á∆ ≈‹È∆Â∆ ‘ÀÕ «¬√ ≈‹È∆Â∆ ˘ Â∞√∆∫ ¿∞∫fi ‘∆ È‘∆∫ ¤º‚ √’Á∂Õ ’∆ Â∞ √ ∆∫ Ó≥ È Á∂ ‘Ø «’ ÈÚ¿∞Á≈Ú≈Á∆ È∆Â∆¡ª Ì≈Â∆ ≈‹ Á∂ Ó±Ò

⁄«ºÂ ˘ ¿∞‹≈◊ ’Á∆¡ª ‘È? Á∂÷Ø, Ì≈Â∆ ≈‹ Á∂ È‘∆∫, √◊Ø∫ √Ó≈‹ Á∂Õ «¬‘ ÈÚ-¿∞Á≈Ú≈Á∆ È∆Â∆¡ª √≈Ó≥Â∆ ¡Â∂ ‹≈Â-¡≈Ë≈« √Ó≈‹ Á∂ «ÏÒ’∞Ò º ÓÈ-Ó≈«Î’ ‘È, Í Ô’∆È∆ ÂΩ ”Â∂ «¬‘ «’√∂ «Í≥‚ «Úº⁄ Î√∂ Á«Ò Ҭ∆ ·∆’ ⁄∆˜ È‘∆∫Õ «¬‘ ◊À Ï≈Ï∆ ˘ Әϱ ’Á∆¡ª ‘È, «’¿∞ ∫ «’ «¬‘ Â≈’ÂÚ ˘ ‘Ø  Â≈’ÂÚ ω≈¿∞∫Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬‘∆ ª ’≈ÍØ∂‡ ͱ≥‹∆Ú≈Á ‘ÀÕ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬‘ «√˪’ ͱ≥‹∆Ú≈Á Á∆ Â∑ª È≈ ‘ØÚ,∂ «’¿∞∫«’ ¿∞Ê∂ ⁄Ω’√ ¡À∫‚ ÏØÒ√ Á≈ «√√‡Ó Ú∆ ‘∞≥Á≈ ‘À Í √≈‚∂ ¡«‹‘≈ ’∞fi º È‘∆∫ ‘ÀÕ Ô’∆ÈÈ ‘À «’ Â≈’ÂÚ Ò◊≈Â≈ Â≈’ÂÚ ωÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘Ø Âª Ï≈‰∆¡≈Ú≈Á ‘ÀÕ «¬√ Á∂ Ï≈∂ ’Á∂ ’ج∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ’Á≈-Ì≈Â∆ Ï≈‰∆¬∂ ÒØ’ª Á∆ ≈‹È∆Â∆ Ï≈∂Õ «¬È∑ª È∂ Á∂Ù «Úº⁄ ’∆ ’ «ÁºÂ≈ ‘À? «Ò≈«¬≥√ «¬º’ Ï≈‰∆¡≈ ‘À, ¡«‹‘≈ Ï≈‰∆¡≈ ‹≈ Á∂ ÂΩ ”Â∂ «ÁÃÙ ”⁄Ø∫ ͱ∆ Â∑ª Ï≈‘ «‘≥Á≈ ‘À, Ï‘∞ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ¡Á≈ ’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‹≈Â-Í≈ ˘ ‘Ø Әϱ ω≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘Ø ’≈‰ ‘À «’ «‡∂Ò «Úº⁄ ¡ÀÎ.‚∆.¡≈¬∆. Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ Ì≈‹Í≈ √Ì ÂØ∫ ÚºË ◊∞º√∂ «Úº⁄ ¡≈¬∆ «’¿∞∫«’ “¿∞È∑ª Á∂ ¤Ø‡∂ Ï≈‰∆¬∂” Á≈¡ ”Â∂ Òº◊ ◊¬∂ ‘ÈÕ «’¿∞∫«’ «¬‘ ‹≈ Ì≈‹Í≈ Á≈ Úº‚≈ ¡≈Ë≈ ‘ÀÕ Á±‹∂

Í≈√∂ Â∞√∆∫ Í∂∫‚±, ¡≈Á∆Ú≈√∆¡ª ¡Â∂ Á«Òª È≈Ò ’∞ºfi Ú∆ ’ «Á¿∞, «’√∂ ˘ ’ج∆ Î’ È‘∆∫ ÍÀ∫Á≈Õ Ì≈Â∆ ÒÀ· (÷ºÏ∂ͺ÷∆) Á≈ Á≈«¬≈ Ï‘∞ √∆Ó «Á÷≈¬∆ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ «¬√Á≈ ’∆ ’≈È Ó≥ÈÁ∂ ‘Ø ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ «’√ ˘ «˜≥Ó∂Ú≈ Ó≥ÈÁ∂ ‘Ø? «¬√ «Úº⁄ ‹≈ «¬º’ Ï‘∞ ں‚≈ ’≈È ‘ÀÕ Â∞√∆∫ √∆.Í∆.¡ÀÓ. ˘ Á∂÷Ø Âª ¿∞√ «Úº⁄ ¿∞Í ÏÀ·∂ √≈∂ ÒØ’ ÏÃ≈‘Ó‰ ‘ÈÕ ’∂Ò «Úº⁄ √≈∂ È≈«¬ ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ‘ÈÕ (È≈«¬ «¬’ ‹≈ ȑ∆∫ ‘À, «¬‘ Á≈ÚÛ √º«Ì¡≈⁄≈ È≈Ò ‹∞Û∆¡ª Úº÷-Úº÷ ‹≈ª Á≈ Ì≈¬∆⁄≈≈ ‘À «‹‘Û∂ √Ó≈‹ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’Á∂ ‘È)Õ ¿∞Ȫ∑ È∂ ’Á∂ «¬‘ √Ófi‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ È‘∆∫ ’∆Â∆ «’ Ó≈’√Ú≈Á∆ «Ú⁄≈ Á≈ «Ï‘Â∆È «¬√Â∂Ó≈Ò «’Ú∂∫ ’∆¬∂, «‹ºÊ∂ ÒØ’ª È≈Ò ∆Â∆ÏºË Â∆’∂ È≈Ò Ì∂ÁÌ≈Ú ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡’√ ‹ÁØ∫ Â∞√∆∫ ¿∞º⁄∆ ‹≈ ÂØ∫ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘Ø Âª √Óº«√¡≈Úª ˘ Á∂÷ È‘∆∫ √’Á∂Õ ‘≈Òª«’ «¬√ Á≈ «¬‘ ÓÂÒÏ È‘∆∫ ‘À «’ Â∞√∆∫ ı≈Ï ¡≈ÁÓ∆ ‘ØÕ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ Â∞√∆∫ «¬√˘ Á∂÷ È‘∆∫ √’Á∂Õ ÓÀ∫ «¬’ Ú≈ ’ª⁄≈ «¬ÒÀÔ≈ È≈Ò ◊ºÒ ’ ‘∆ √ª, «‹‘Û∂ «’√∂ √Ó∂∫ Í∆ÍÒ˜ Ú≈ ◊∞ºÍ È≈Ò ‹∞Û∂ √ÈÕ ¿∞‘ «¬’ºÒ∂ ¡«‹‘∂ ¡≈ÁÓ∆ √È «‹‘Û∂ ¡≈͉∆ Ï≈Á∆ «Úº⁄ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ √ÈÕ ¿∞È∑ª Á∂ Ì≈ È∂

Asia Pacific Immigration Consulting Ltd. eySIAw pYsyiPk iemIgRySn kMslitMg ilmitf Immigration& Visa Services Super Visa For Parents Family Sponsorship L M O Applications Work Permit Appeal For Refused Cases

Maninder S. Dhillon Commissioner for Oaths (Alberta)

Fax: 1-877-557-2001

Sikh Virsa, Calgary

mwipAW leI supr vIzw pirvwrk spWsriSp AYl AYm E AYplIkySn vrk primt r`d kIqy kysW vwsqy ApIl Call for an appointment

Tel: 403-225-1111 Toll Free 1-855-723-0001

Regulated Immigration Consultant of Canada Member ICCRC #R 409807 Member CAPIC

4809 Westwinds Dr. N.E. Calgary AB. T3J 4L4

iemIgRySn syvwvW

Email: info@apacimmigration.ca Website: www.apacimmigration.ca 147.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ï‘∞ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ «’ ¿∞‘ ¿∞È∑ª ˘ Í«Û∑¡≈-«Ò«÷¡≈ Á∂÷Õ∂ ‹ÁØ∫«’ ¿∞Ȫ∑ Á∆ Í≈‡∆ ⁄≈‘∞≥Á∆ √∆ «’ ¿∞‘ ˜Ó∆ÈÁؘ (±ÍØÙ) ‘Ø ‹≈‰ Õ «¬‘ ¿∞√ Â∑ª È‘∆∫ ‘À «’ «’√∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ˘ ˜Ó∆ÈÁؘ ‘Ø ‹≈‰ Ò¬∆ ’«‘ «Á¿∞, «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª Á∂ (ÏÃ≈‘Ó‰) Í«Ú≈ «Úº⁄ Ï≈’∆ ÒØ’ ÍÛ∑ «Ò÷ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ˘ Â∞‘≈˘ «ÏÒ’∞ºÒ ‘∆ Úº÷∂ „≥◊ È≈Ò √Ófi‰≈ ÍÚ∂◊≈Õ Á±‹≈ ’≈‰ «¬‘ ‘À «’ Â∞√∆∫ «¬√ Ì∞Ò÷ ∂ ∂ «Úº⁄ ‘Ø «’ ⁄؉ ÒÛ ’∂ ≈‹ ’ √’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ «Î Â∞√∆∫ «¬’Ø ‘∆ √Ó∂∫ ≈‹∂ Ú∆ ω∂ ‘Ø ¡Â∂ ’êÂ∆’≈∆ Ú∆ ω∂ ‘ØÕ «¬‘ «’Ú∂∫ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ª «¬’ Â∑ª Á≈ Î∂Ï ‘ÀÕ Ì≈ «Úº⁄ Ó≈˙Ú≈Á∆ ¡≥ÁØÒÈ Á∆¡ª √≥Ì≈ÚÈ≈Úª ¡Â∂ ⁄∞‰Â Ω ∆¡ª ˘ Â∞√∆∫ «’Ú∂∫ Á∂÷Á∂ ‘Ø? Ó≈˙Ú≈Á∆ ¡≥ÁÒ Ø È Ò¬∆ ¿∞Ê∂ Ï‘∞ ÓΩ’∂ ‘È «‹Ê∂ ¿∞‘ Ï‘∞ Әϱ ‘ÈÕ Í ¿∞Ê∂ Ï‘∞ ں‚≈ ‘ÓÒ≈ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘À, ¡≈Ó∆, ¬∂¡ ÎØ√, √≈∂ ͱ∆ «Â¡≈∆ «Úº⁄ Òº◊∂ ‘ÈÕ Ù≈«¬Á «¬‘ ‘ÓÒ≈ B@AD Á∆¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ «¬‘ Ó≈˙Ú≈Á∆ ¡≥ÁØÒÈ Ò¬∆ Ï‘∞ ں‚∆ ⁄∞‰ΩÂ∆ ‘ÀÕ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ Ó≈˙Ú≈Á∆¡ª È∂ ‘∞ ‰ √∆.¡≈.Í∆.¡ÀÎ. Á∂ ‹∞¡≈È È≈Ò ‹Ø ’∆Â≈ («ÓÃÂ’ ‹Ú≈È Á∂ «„º‚ «Úº⁄ Ï≥Ï Í≈ «ÁºÂ≈) «¬‘ Ï‘∞ ‘∆ Ú≈«‘Ô≈ Â∂

‘∂·Ò∂ Á‹∂ Á≈ ’≥Ó ‘ÀÕ ¡√∆∫ ÒØ’ ¿∞Ȫ∑ Á≈ «¬È∑ª ’≈‰ª ’’∂ √ÓÊÈ È‘∆ ’Á∂Õ ÓÀ˘ È‘∆∫ ÍÂ≈ ‘À «’ «¬√ Â∑ª Á≈ ’≥Ó «’Ú∂∫ ‘∞Á ≥ ≈ ‘À? ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ ‹ª ª ¿∞ È ∑ ª Á∂ ’Óª‚ «√√‡Ó (¡◊Ú≈¬∆) «Úº⁄ ÍÃ≈ÏÒÓ ¡≈ ◊¬∆ ‘À ‹≈ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò Á∞≈⁄≈∆ ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ «¬√ Ï≈∂ ”⁄ «˜¡≈Á≈ È‘∆∫ ‹≈‰Á∆, ÷≈√ ÂΩ ”Â∂ fi≈÷≥‚ Á∂ Ï≈∂ «Úº⁄ Í «¬√ ‘ÓÒ∂ «Úº⁄ ‹∂’ ¿∞È∑ª Á≈ ¡È∞Ù≈√È ‡∞º‡Á≈ ‘À ª ¿∞È∑ª Ò¬∆ Ï‘∞ Ó∞Ù«’Ò ¡≈ ‹≈Ú∂◊∆, «’¿∞∫«’ «¬’ √Óª ¡«‹‘≈ √∆ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª È≈Ò Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ÏΩ«Ë’ ¡Â∂ ÈÀ«Â’ √ÓÊÈ √∆, «‹‘Û≈ ‘∞‰ Ú∆ ‘ÀÕ ‹∂’ Â∞√∆∫ ¡«‹‘∂ ’≥Ó ’Á∂ ‘Ø◊∂ ª Â∞‘≈‚≈ «¬‘ √ÓÊÈ Ï≥Á ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿∞Ȫ∑ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ⁄∞‰ΩÂ∆ «¬‘ ‘À «’ ¿∞‘ ‹≥◊Ò ÂØ∫ Ï≈‘ «’Ú∂∫ √«ÊÂ∆ È≈Ò «ÈºÏÛÈ◊∂Õ ‹∂’ ‹≥◊Ò ÂØ∫ Ï≈‘ È‘∆∫ ‹≈ √’Á∂ ª ¡√∆∫ √Ø⁄ª◊∂ «’ «¬‘ «√¯ «¬º’ ÷∂Â∆ «ÚØË ‘À, Ì≈Ú∂∫ ¡√∆∫ «¬√ Á≈ Ú∆ √ÓÊÈ ’∆¬∂Õ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ ‹≥◊Ò ÂØ∫ Ï≈‘ «¬≥È∆ Úº‚∆ «‹‘Û∆ ◊∆Ï∆ ÍÀÁ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ (ÓÀÈÎ ± ’⁄‚ Í≈Ú‡∆) ‘À, ¿∞√˘ Â∞√∆∫ ≈‹È∆Â’ «’Ú∂∫ ω≈¿∞◊∂Õ «’¿∞∫«’ ÒØ’ª ’ØÒ √Óª È‘∆∫ ‘À, ʪ È‘∆∫ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ‹≥◊Ò ÂØ∫ Ï≈‘ «’Ú∂∫ ’≥Ó ’È◊∂, √∞¡≈Ò «¬‘ ‘ÀÕ

«‹Ú∂∫ ÒØ’ ÓÀ˘ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¿∞Ê∂ Ï≥È∑ ω «‘≈ ‘À, «¬ºÊ∂ «¬‘ ‘Ø «‘≈ ‘À.. ÓÀ∫ ¿∞È∑ª ˘ ’«‘≥Á∆ ‘ª «’ Ô≈ Â∞√∆∫ Ú∆ ª ’∞ºfi ’ØÕ ÓÀ∫ ª ’Á∂ È‘∆∫ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∆ Ò∆‚«ÙÍ ‘ªÕ ÓÀ∫ ¿∞‘ ’ ‘∆ ‘ª ‹Ø ÓÀ∫ ’ √’Á∆ ‘ªÕ ¡Â∂ Â∞√∆∫ ¿∞‘ ’Ø ‹Ø Â∞√∆∫ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ‘ ’≥Ó «¬º’ ‘∆ Í≈‡∆ ‹ª «¬’ ‘∆ «¬È√≈È ‹ª «¬’ Úº‚≈ Ò∆‚ ’∂◊≈, «¬‘ ·∆’ È‘∆∫ ‘ÀÕ Ï≈’∆ ÒØ’ ’∞ºfi «’¿∞∫ È‘∆∫ ’Á∂Õ «¬’ ‘∆ ”Â∂ «’¿∞∫ «ÈÌ «‘‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø?

’∆ «¬‘ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ «‘≥√≈ ¤º‚ ’∂ ⁄؉-≈‹È∆Â∆ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰? «‘≥√≈ ’∆ ‘≥Á ∞ ∆ ‘À? ‹∂’ ¤Â∆√◊Û∑ Á∂ «’√∂ «Í≥ ‚ «Úº ⁄ «¬º ’ ‘˜≈ √∆.¡≈.Í∆.¡ÀÎ. Á∂ ‹Ú≈È ¡≈ ’∂ «Í≥‚ ˘ √≈ÛÁ∂ ‘È, ¡Ωª ˘ Ó≈Á∂ ‘È ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈ ’Á∂ ‘È Âª ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ «Úº⁄ Â∞√∆∫ ’∆ ’Ø◊∂? Ì∞º÷ ‘ÛÂ≈Ò ”Â∂ ª È‘∆∫ ÏÀ· √’Á∂Õ ÓÀ∫ √Á≈ «¬‘Ø ’«‘≥Á∆ ¡≈¬∆ ‘ª «’ «‹Ú∂∫ Ï∞Ë º ∆‹∆Ú∆, ¡’≈Á«Ó’ ÒØ’, ͺÂ’≈ Â∂ «√Ë≈Â’≈ ¡≈«Á «¬’ «Ú⁄≈Ë≈≈ Ú≈Ò≈ Â’ º÷Á∂ ‘È, ¿∞‘ ÓÀ˘ ‡À’È∆’Ò Ò◊Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Ì ’∞ºfi ÒÀ∫‚√’∂Í (̱◊«Ø Ò’ √«ÊÂ∆) ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À Õ Â∞ √ ∆∫ ¤Â∆√◊Û∑ «Úº ⁄ «ÏÒ’∞ºÒ ¿∞√∂ Â∑ª È‘∆∫ ÒÛ √’Á∂ «‹Ú∂∫ Â∞√∆∫ Ó∞Ï ≥ ¬∆ ‹ª «ÁºÒ∆ «Úº⁄ ÒÛÁ∂ ‘ØÕ ¡Â∂ Ó∞≥Ϭ∆-«ÁºÒ∆ «Úº⁄ «ÏÒ’∞ºÒ ¿∞√∂ Â∑ª È‘∆∫ ÒÛ √’Á∂Õ «‹Ú∂∫ ¤ºÂ∆√◊Û∑ «Úº⁄ ÒÛÁ∂ ‘ØÕ «¬√ «Úº⁄ ’ج∆ ÁÚ≥Á È‘∆∫ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ √Û’ª ”Â∂ ◊ªË∆Ú≈Á∆ ω √’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ ‹≥◊Òª «Úº⁄ Ó≈˙Ú≈Á∆ ω ’∂ ’≥Ó ’ √’Á∂ ‘ØÕ ◊ªË∆Ú≈Á∆ ‘؉ Á∂ Ò¬∆ ª Â∞‘≈‚∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ‡ÀÒ∆Ú∆˜È ’ÀÓ≈ ¡Â∂ «ÍØ‡ ‘؉≈ ˜±∆ ‘ÀÕ ‹∂’ ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ‘À ª «¬‘ √Ì Ï∂’≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ú∆ «Ë¡≈È º÷‰≈ ÍÚ∂◊≈ «’ ‘ ’≥Ó ’È≈ Ó≈˙Ú≈Á∆¡ª Á∆ ‘∆ «˜≥Ó∂Ú≈∆ È‘∆∫

We Are The Image Makers - Highest quality, professional service - Unbeatable prices - We bill Alberta Health for all senior citizens - Social services cards welcome - Contact Lenses - Free Sight Testing asI' tuh;DI sev; krn lXI pMj;bI ate ihMdI ivc vI gLlb;t kr skde h". Sikh Virsa, Calgary

#42, 6060-Memorial Drive N.E. Calgary AB.

Tel: (403) 273-1811 148.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘ÀÕ Á±‹∆ Â∑ª Á∂ ÒØ’ Á±‹∆¡ª ⁄∆˜ª ’ √’Á∂ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ ÒØ’ ÓÀ˘ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ ¿∞Ê∂ Ï≥È∑ ω «‘≈ ‘À, «¬Ê∂ «¬‘ ‘Ø «‘≈ ‘À.. ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ ˘ ’«‘≥Á∆ ‘ª «’ Ô≈ Â∞√∆∫ Ú∆ ª ’∞ºfi ’ØÕ ÓÀ∫ ª ’Á∂ È‘∆∫ «’‘≈ «’ ÓÀ ∫ Â∞ ‘ ≈‚∆ Ò∆‚«ÙÍ ‘ªÕ ÓÀ∫ ¿∞‘ ’ ‘∆ ‘ª ‹Ø ÓÀ∫ ’ √’Á∆ ‘ªÕ ¡Â∂ Â∞√∆∫ ¿∞‘ ’Ø ‹Ø Â∞√∆∫ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ‘ ’≥Ó «¬º’ ‘∆ Í≈‡∆ ‹ª «¬’ ‘∆ «¬È√≈È ‹ª «¬’ Úº‚≈ Ò∆‚ ’∂◊≈, «¬‘ ·∆’ È‘∆∫ ‘ÀÕ Ï≈’∆ ÒØ’ ’∞ºfi «’¿∞∫ È‘∆∫ ’Á∂Õ «¬’ ‘∆ ”Â∂ «’¿∞∫ «ÈÌ «‘‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø? Ó≈˙Ú≈Á∆ ◊ÒÂ∆¡ª ’ ‘∂ ‘È, Í Ï‘∞ ϑ≈Á∆ È≈Ò ÒÛ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¡√∆∫ «√¯ ÏÀ· ’∂ ’«‘≥Á∂ ‘ª «’ «¬‘ ÒØ’ «¬√ Â∑ª Á∂ ‘È, ¿∞√ Â∑ª Á∂ ‘ÈÕ Ô≈! Â∞√∆∫ Ú∆ ª ’∞ºfi ’ØÕ ‹∂’ √º⁄∆∫ ‘∆ ’∞ºfi ’È≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ’ØÕ √≈‚∂ Ò∂÷’, Ï∞ºË∆‹∆Ú∆, ’Ò≈’≈, «¯ÒÓ’≈, ≥◊ «ÈÁ∂Ù’ ’∆ Ì≈ Á∆ √º⁄≈¬∆ ˘ ÍÃ◊‡≈¿∞∫Á∂ ‘È? ÓÀ ∫ Í∞ º ¤ Á∆ ‘ª «’ «¬≥ ‚ ∆¡È ∆¡ÀÒ‡∆ (Ì≈Â∆ ÔÊ≈Ê) ‘∞≥Á∆ ’∆ ‘ÀÕ ÓÀ∫ √Á≈ √Ø⁄Á∆ ¡≈¬∆ ‘ª «’ Ï≈Ò∆Ú∞º‚ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úº⁄ √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Ê∆Ó ’∆ ‘À? √Ì ÂØ∫ Úº‚≈ Ê∆Ó «Í¡≈ ‘ÀÕ Ó∞≥‚≈ ’∞Û∆ ˘ «ÓÒÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ̺‹ ‹ªÁ∂ ‘È.. Í √≈‚∂

√Ó≈‹ «Úº⁄ ª «¬‘ «ÏÒ’∞ºÒ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ «√¯ Á‘∂‹, ‹≈Â, «¬‘ ¿∞‘ Â∂ «√Î ◊«‰Â ‘∆ ◊«‰Â (’ÀÈ’∞ÒÙ ∂ È) ‘ÀÕ ¡Â∂ «‹‘Û∆ ⁄∆˜ √Ó≈‹ «Úº⁄ ‘À È‘∆∫ ¿∞√˘ ¡√∆∫ «¯ÒÓ «Úº⁄ ‹≈ ’∂ Á∂÷Á∂ ‘ªÕ √≈‚≈ √Ó≈‹ ‹≈ Á∂ ¡≈Ò∂Á∞¡≈Ò∂ ÿ∞≥Ó‰ Ú≈Ò≈ ¤Ø‡∂ «ÁÓ≈◊ (√Ó≈Ò Ó≈«¬«‚≥‚) Á≈ ‹ØÛ-ÂØÛ ’È Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ ¡√∆∫ ÒØ’ª ˘ «√È∂Ó≈ Á∂ ÍÁ∂ ”Â∂ Ⱥ⁄Á∂-◊≈¿∞∫Á∂ Á∂÷ ’∂ ÷∞Ù ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ªÕ √≈‚∂ √≈«‘ Á≈ ÔÊ≈Ê È≈Ò ’∞fi º ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ «¬‘ «ÏÒ’∞ºÒ «È≈Ê’ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’, «¬√ «Úº⁄ ’∞ºfi ¡ÍÚ≈Á ˜± ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ¡º‹-’Ò∑ √≈«‘ ¡Â∂ «√È∂Ó≈ «Úº⁄ ‹Ø ‘Ø «‘≈ ‘À ¿∞√˘ ÓÀ∫ ’Ò≈√ ÍØÈØ◊Ã≈Î∆ ’‘ª◊∆Õ «‹√ «Úº⁄ ÒØ’ ◊∆Ï∆ ÚºÒ Á∂÷Á∂ ‘È ¡Â∂ ’«‘≥Á∂ ‘È «’ «¬‘ ÒØ’ ª «¬√ Â∑ª Á∂ ‘∞≥Á∂ ‘È, ¿∞√ Â∑ª Á∂ ‘∞Á ≥ ∂ ‘È, ◊≈Ò∑ª «Á≥Á∂ ‘È, ◊Ø∫◊ Ú≈ ’Á∂ ‘È, Ì≈Ú ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï≈‘ º÷ ’∂ «¬‘ ⁄∆˜ª ˘ «¬√ Â∑ª Á∂÷Á∂ ‘È «‹Ú∂∫ ¿∞È∑ª Á≈ «¬È∑ª È≈Ò ’ج∆ ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ ‘∆ È≈ ‘ØÚÕ∂ «¬‘ ¿∞√∂ Â∑ª ‘À «‹Ú∂∫ ◊∆Ϫ Á≈ ◊ÒÀ‚∆¬∂‡ √≥ÿÙ Á∂÷‰≈ ¡Â∂ «Î «¬‘ ’«‘‰≈ «’ «¬‘ «’≥È∂ «‘≥√’ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ Â∞√∆∫ Ô∞Ë º ˘ Ï≈‘Ø∫ «¬’ ÂÓ≈Ù∂ Á∆ Â∑ª Á∂÷Á∂ ‘Ø ¡Â∂ Ó˜≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ØÕ «ÚÙÚ ÍºË ”Â∂ ͱ‹ ≥ ∆Ú≈Á È∂ ’Ó˜Ø

Ú◊ª ˘ ‘Ø Ú∆ ‘≈√∆¬∂ ÚºÒ Ëº’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª ‘≈Ò≈ª «Úº⁄ «’√ Â∑ª Á∂ ≈‹È∆Â’ ÏÁÒ ¿∞ºÌ √’Á∂ ‘È? Á∂÷Ø, ÓÀ˘ Òº◊Á≈ ‘À «¬√Á≈ ’ج∆ √º«Ì¡’ ÏÁÒ È‘∆∫ ‘ÀÕ «√¯ «¬‘ ◊ºÒ È‘∆∫ ‘À «’ √ºÂ≈ ’ØÒ Í∞«Ò√, √ÀÈ≈ ¡Â∂ Ó∆‚∆¡≈ ‘∆ ‘À, √◊Ø∫ ’Ø‡ Ú∆ ¿∞È∑ª Á∂ ‘∆ ‘ÈÕ ‘∞‰ «¬È∑ª Á∂ ¡≈Í√ «Úº⁄ Ú∆ “‹È ¡≥ÁØÒÈ” ‘؉ Òº◊∂ ‘ÈÕ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ ¡≈͉≈ «¬º’ Ù∆Ò‚ Ô±È∆Ú√ (√∞º«÷¡Â ÷ØÒ Ú≈Ò≈ √≥√≈) ‘ÀÕ «¬√ √≈∂ ’∞fi º ˘ «’√∂ √º«Ì¡’ „≥◊ È≈Ò «ÏÒ’∞ºÒ «Ú≥«È∑¡≈ È‘∆∫ ‹≈ √’Á≈Õ ’ج∆ ’êÂ∆’≈∆ √º«Ì¡’ „≥◊ È≈Ò ¡≈ ’∂ ’‘∂ «’ ÓÀ∫ Ï‘∞ ⁄≥◊≈ ‘ª ÓÀ˘ Ú؇ Á∂ «Á¿∞, ª ¡«‹‘≈ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈Õ «¬‘∆ Â’ ıÂÈ≈’ «‘≥√≈ ¡Â∂ «È≈Ù≈ ÍÀÁ≈ ’ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈Õ ¡Â∂ «¬‘ ◊∞ º √ ≈ «¬≥ È ≈ «˜¡≈Á≈ ‘ØÚ∂◊≈ «’ «¬‘ ÒØ’ Ï⁄ È‘∆∫ √’‰◊∂Õ «ÚÙ∂Ù-¡«Ë’≈ Á∂ ÷ØÒ «Úº⁄ «‘ ’∂ ÒØ’ √∞º«÷¡Â È‘∆∫ «‘ √’‰◊∂Õ ‘∞ ‰ ⁄≥ ◊ ≈ Ï‰È «Úº ⁄ ’Ø ¬ ∆ √ÓfiÁ≈∆ È‘∆∫ ‘ÀÕ «¬√ √≥ÁÌ «Úº⁄ ÓÀ∫ √º«Ì¡’ È‘∆∫ ‘ªÕ ÓÀ∫ ‘À∫‚Ò±Ó √≈Û∑∆ Í≈ ’∂ «¬‘ È‘∆∫ ’‘ª◊∆ «’ ÓÀ∫ Ú∆ ◊∆Ï ‘ªÕ ÓÀ∫ «ÏÒ’∞ºÒ È‘∆∫ ‘ªÕ ÓÀ∫ Ú∆ «¬√∂ ͺ÷Í≈Â∆ «ÚÚ√Ê≈ Á≈ «‘º√≈ ‘ªÕ ÓÀ∫ ¿∞‘ ’Á∆ ‘ª ‹Ø ÓÀ∫ ’ √’Á∆ ‘ª, Í ÓÀ∫

«¬‘ È‘∆∫ Ó≥ÈÁ∆ «’ ÏÁÒ≈¿± ÷±Ï√± ¡Â∂ ٪ „≥◊ È≈Ò ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ ‹Ø ’∞fi º ⁄ºÒ «‘≈ ‘À ¿∞√Á∆ ¡‰Á∂÷∆ ’’∂ √∞«º ÷¡Â ÒØ’ ıÂÈ≈’ √«ÊÂ∆ ÍÀÁ≈ ’È Ú≈Ò∂ ‘ÈÕ ÓÀ∫ È‘∆∫ Ó≥ÈÁ∆ «’ ¡√∆∫ «¬√ ÏÁÒ≈¿± Ï≈∂ ’ج∆ Ì«Úº÷Ï≈‰∆ ’ √’Á∂ ‘ª «’ «¬‘ «’Ú∂∫ ‘؉ Ú≈Ò≈ ‘À ‹ª «’ºÊ∫Ø ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘À, «¬‘ ÂÀ¡ ‘À «’ «¬‘ ÏÁÒ≈¿± Ï‘∞ ‘∆ ÷ÂÈ≈’ ‘ØÚ◊ ∂ ≈Õ «¬√ «ÚÚ√Ê≈ È∂ ‡∞‡ º ‰≈ ‘∆ ‘À, «‹√È∂ Ï‘∞ ں‚∂ ÍÀÓ≈È∂ ”Â∂ ¡«È¡ª, Î≈Ù∆Ú≈Á, «‘≥√≈, ͺ÷Í≈ Â∂ √À’«√˜Ó (ÔΩÈÚ≈Á) ˘ ÍÀÁ≈ ’∆Â≈ ‘ÀÕ ‹∂’ ÒÀ· È∂ ‹≈ Á∂ Ó∞ºÁ∂ ˘ √∞Òfi≈«¬¡≈ ‘∞≥Á≈, ¬∆Ó≈ÈÁ≈∆ È≈Ò ’≥Ó ’∆Â≈ ‘∞≥Á≈, «¬È∑ª ’ØÒ Á«Ò È∂Â≈ ¡Â∂ Ï∞ºË∆‹∆Ú∆ ‘∞≥Á∂ ¡Â∂ ‹∂’ «¬‘ ͱ≥‹∆Ú≈Á Á∆ ʪ ÒÀ· Á∆ Ì≈Ù≈ ÏØÒÁ∂ ª Â∞√∆∫ ¡≥Á≈˜≈ Ò≈ √’Á∂ ‘Ø «’ «¬√ Á∂Ù «Úº⁄ ÒÀ· ¡º‹ «’≥È≈ Әϱ ‘∞≥Á≈? ÒÀ· Ú≈Ò∂ ¡≈͉∆ ‹≈Â∆-ͤ≈‰ ˘ ’Á∂ È‘∆∫ ¤º‚ √’∂Õ ¡Â∂ «¬È∑ª Á∆ «Èº‹∆ «˜≥Á◊∆ Á∂ Ï≈∂ ‘∆ ª Ó∂≈ È≈ÚÒ “◊≈‚ ¡≈Î √Ó≈Ò «Ê≥◊˜” ‘ÀÕ √∆.Í∆.¡ÀÓ.«’√ Í≈√∂ ÚË ‘∆ ‘À.. √∆.Í∆.¡ÀÓ. Ï≈’∆ √≥√Á∆ Í≈‡∆¡ª Úª◊ ‘∆ ‘À, «‹√˘ Á∂÷ ’∂ «¬‘ «ÏÒ’∞Ò º È‘∆∫ Òº◊Á≈ «’ «¬‘ «’√∂ Ú∆ Â∆’∂ È≈Ò ’«Ó¿±«È√‡ Í≈‡∆ ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ)

DALE MUTI & ASSOCIATES * IMMIGRATION * PARALEGAL * DOCUMENTS * TRANSLATION SERVICES

Over 25 Years Experience Experience Makes Difference

Certified Immigration Consultant & NOTARY PUBLIC

DALBIR S. (DALE) MUTI B.Sc. LLB (HONS.)

WE HAVE VERY HIGH SUCCESS RATE IN APPEAL HEARINGS IMMIGRATION SERVICES

PARALEGAL SERVICES

* All Category Immigration Applications * SMALL CLAIMS COURT * We Specialize in Appeals to Refused Cases. UNDER $ 25000 * WCB CLAIMS * Family Sponsorship * L.M.O. Approvals * WRONGFUL JOB DISMISSAL * Work Permit Renewal * PR Renewals * LANDLORD-TENANT COURT HEARING * Study Permit Renewal in CANADA * PR Applications for Students & Foreign Dale Muti's Office: Bay #131, 5120-47, St. N.E. Calgary AB. Workers in Canada & Citizenship Applications * Canadian Experience Class & Point System * Refugee Claims & PR Application within Canada for All Cases * VISITOR VISA & SUPER VISA FOR PARTS.

Off. 403-451-6696 Cell : 403-681-7766

DOCUMENT SERVICES * Prepare all kinds documents * Notarization & Attestation * Wills/ Power of Attorney * Affidavit & Declaration * Contract & Agreement * Landlord & Tenant Lease Agreement * We specialize to prepare documents for India. Sikh Virsa, Calgary

149.

PUNJABI-ENGLISH-HINDI-URDU TRANSLATION SERVICE Document Translation and Interpretation in court, Police Department, Citizenship, Insurance Claims Hearing September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√Ø⁄-«Ú⁄≈ Á≈ «Ú’≈√

- ◊∞⁄È È±Í∞ «¬√ Ïë‘Ó≥‚ Á≈ ‘ ‹∑≈ ◊Â∆Ù∆Ò ‘ÀÕ √Ó∂∫ Á∂ ‘ ÁΩ «Úº⁄ ÏÁÒ≈¡ ‹≈∆ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ Á∞È∆¡ª Á∆ ‘ Ú√± ÏÁÒ ‘∆ ‘ÀÕ ¡º‹ ÂØ∫ Í≥‹≈‘ √≈Ò Í«‘Òª Á∆ Á∞È∆¡≈ ¡º‹ Ú◊∆ È‘∆∫ √∆Õ ¡º‹ ÂØ∫ Í≥‹≈‘ √≈Ò Ï≈¡Á Á∆ Á∞È∆¡≈ ¡º‹ È≈ÒØ∫ ‘Ø «˜¡≈Á≈ Úº÷∆ ‘ØÚ∂◊∆Õ ‹∂’ √Ø⁄, «Ú⁄≈ Á≈ «Ú’≈√ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊≈ ª ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ’ºÒ∑ ‹Ø √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’∂◊≈, ¿∞‘Á∂ √≈‘Ó‰∂ √≈˘ «È¿∞ºÂ ‘؉≈ ÍÚ∂◊≈Õ ¡ÒÏ‡ √Ú∆‡˜ ’«‘≥Á∂ ‘È-√Ø⁄, «Ú⁄≈ Á≈ «Â¡≈◊ ’È≈ ÏΩ«Ë’ «ÁÚ≈Ò∆¡≈͉ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’È≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ √Ó∂∫ Á∂ Ï∆‰ È≈Ò «◊¡≈È «Ú«◊¡≈È Á∂ ÷∂Â «Úº⁄ ¡≈¬∂ «¬È’Ò≈Ï È∂ Ï‘∞ √≈∂ ºʪ, «‹È∑ª ˘ √Á∆∫Ú∆∫ Ó≥«È¡≈ ‹ªÁ≈ √∆Õ fi±·∂ √≈Ï ’ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ Ú«‘Ó Á≈ «¬Ò≈‹ ‘Ø √’Á≈ ‘À, √Ó∂∫ È≈Ò Ï≥Á∂ Á∆¡≈ ¡≈Áª ÏÁÒ ‹ªÁ∆¡ª ‘È ¡Â∂ ÓÈ∞º÷ Á∂ ◊∞Á∂, Ò‘∞, ¡º÷ª, ÷±È Á±«‹¡ª Á∂ ’≥Ó ¡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ÓÈ∞º÷∆ √º«Ì¡Â≈ ∞º÷ª, ‹≥◊Òª, Í‘≈Û∆ ’∞≥Áª ”⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ «Ú’≈√ ’Á∆ ’Á∆ ¡º‹ ’≥«Í¿±‡ Á∂ Ô∞º◊ º’ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ ‘∞‰ º’ ËÂ∆ ”Â∂ ÓÈ∞º÷ È∂ «‹≥È≈ Ú∆ «Ú’≈√ ’∆Â≈ ‘À, «¬‘ √Ì Í∞≈‰∆¡ª ±Û∆Ú≈Á∆ Ë≈È≈Úª ˘ ¤º‚‰ ¡Â∂ √Ø⁄ «Ú⁄≈ ’È

‘∞‰ º’ ËÂ∆ Â∂ ÓÈ∞÷ º È∂ «‹≥È≈ Ú∆ «Ú’≈√ ’∆Â≈ ‘À, «¬‘ √Ì Í∞≈‰∆¡ª ±Û∆Ú≈Á∆ Ë≈È≈Úª ˘ ¤º‚‰ ¡Â∂ √Ø⁄ «Ú⁄≈ ’È ’’∂ ‘∆ √≥ÌÚ ‘Ø √«’¡≈ ‘ÀÕ ¡º‹ ÓÈ∞÷ º Í∞Ò≈Û∆ Ï√Â∆¡ª ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ÔÂÈÙ∆Ò ‘À, ’ÒØÈ «ÚË∆, ÈÀÈØ ‡À’È≈ÒØ‹∆ ¡≈«Á «ÈºÂ ÈÚ∆¡ª ÷Ø‹ª ‘Ø ‘∆¡ª ‘È Í «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡‹∂ Ú∆ ÓÈ∞º÷ Á∂ ¡«◊¡≈È Á≈ ’ج∆ Í≈≈Ú≈ È‘∆∫Õ ’’∂ ‘∆ √≥ÌÚ ‘Ø √«’¡≈ ‘ÀÕ ¡º‹ ÓÈ∞º÷ Í∞Ò≈Û∆ Ï√Â∆¡ª ω≈¿∞‰ Ò¬∆ ÔÂÈÙ∆Ò ‘À, ’ÒØÈ «ÚË∆, ÈÀÈØ ‡À’È≈ÒØ‹∆ ¡≈«Á «ÈºÂ ÈÚ∆¡ª ÷Ø‹ª ‘Ø ‘∆¡ª ‘È Í «¬√Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡‹∂ Ú∆ ÓÈ∞º÷ Á∂ ¡«◊¡≈È Á≈ ’ج∆ Í≈≈Ú≈ È‘∆∫Õ ¡‹∂ Ú∆ ¡√∆∫ «ÏÓ≈∆¡ª Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ ∞º÷ª Á∂ Ó∞º„ª Â∂ ’º⁄∆¡ª Òº√∆¡ª Í≈ ‘∂ ‘ªÕ ¡÷ΩÂ∆ ‹ØÂÙ∆, ª«’, Ï≈Ï∂, √≥Â, √∞¡≈Ó∆, ÒØ’ª Á∂ ÓȪ ¡≥Á ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Á∂ ‘È∂∑ ˘ ‘Ø

◊«‘≈ ’È Òº◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ ÷Ò∆Ò «‹Ï≈È È∂ «’‘≈ ‘À-«◊¡≈È ÓÈ∞º÷ Á∆ Âº’∆ Á≈ √±⁄’ ‘À ¡Â∂ ¡«◊¡≈È «ÚÈ≈Ù Á≈Õ ¡º‹ Ú∆ ‹ÁØ∫ «Ú«◊¡≈È ÚºÒØ∫ ’¬∆ √≈Òª Á∆ «Ó‘È Ó◊Ø∫ «’√∂ ÷Ø‹ ’≈‹ ˘ È∂Í∂ ⁄≈«Û∑¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª «¬‘Á∆ «Ó‘È Á∆ «÷ºÒ∆ ¿∞‚≈¿∞‰ Ò¬∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ «’‘Û∆ ÈÚ∆∫ ◊ºÒ ‘À, «¬‘Á∂ Ï≈∂ ª Í«‘Òª ‘∆ √≈‚∂ ◊Ã≥ʪ Ù≈√Âª «Úº⁄ «Ò«÷¡≈ ‘ÀÕ ◊º Ò ’∆ ¡√∆∫ «Ú«◊¡≈È Úº Ò Ø ∫ Ó∞ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’≈¬∆¡ª Ú√ª ª ⁄ΩÚ∆ ÿ≥‡∂ Ú ‘∂ ‘ª Í ¡√∆∫ ¡≈͉∆ √Ø⁄ «Ú«◊¡≈È’ È‘∆∫ ω≈ ‘∂Õ «¬‘Á∂ Ò¬∆ ’¬∆ ‘Ø Ú∆ ’≈È ‘È Í ÁØ Ó∞º÷ ’≈Ȫ ”⁄Ø∫ «¬º’ «¬‘ ‘À «’ √≈‚∆ «Úº«Á¡≈ ÍÉ≈Ò∆ Ï∂‘ºÁ È∞’√Á≈ ‘ÀÕ «¬√ «Úº⁄ G@ ÍÃÂ∆Ù Ï∂ÒÛ Ø ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÓÈ∞÷ º Á∆ √Ø⁄ «Ú«◊¡≈È’ ω≈¿∞‰ ÚºÒ √∂Ë ȑ∆∫ ‘ÀÕ Á±‹≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ √≈‚∂ √Ó≈‹ «Úº⁄ √Á∆¡ª ÂØ∫ √≈‚∂ ÓȪ «Úº⁄ Í∆Û∑∆-Á-Í∆Û∑∆ Ë≈«Ó’ ±Û∆Ú≈Á∆ Ë≈È≈Úª Á≈ ÍÃ√≈ ⁄º«Ò¡≈ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª Ë≈È≈Úª Á≈ ÍÃ⁄≈ ’È Ú≈«Ò¡ª È∂ «Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ Á∂ «÷Ò≈Î «Ú«◊¡≈È’ ÷Ø‹ª «‹Ú∂∫ √Í∆’, ‡∂Í «’≈‚, ‡∆.Ú∆. ¡Â∂ ∂‚∆˙ ¡≈«Á Á∂ Ó≈«Ë¡Ó ≈‘∆∫ ¡≈͉∂ √Ú≈ʪ Ò¬∆ ÒØ’≈¬∆ ˘ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ Á≈ Í≈· ÍÛ∑≈¿∞‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ

Wheel Alignment * We repair Domestic Import Cars & Light Truck * Out of Province Inspection * Pre-Purchase Inspection * Insurance Inspection * Computer Diagnosis

g`fI dw iksy vI iksm dw mkYnIkl jW ielYktRIkl * Taxi Inspection kMm qs`lIbKS krwaux leI A`j hI istI bYst * Brake & All Front-end Awto sNYtr qy drSx idau * ABS-Air Bag * Electrical * Tune-up * Shocks & Strut Harpreet Purba Harbans Mall * Clutch & Transmission (Licensed Technician) (Licensed Technician) * Oil - Lube * Tires (New & Used)

Bay #6, 2116-25th Ave. NE, Calgary AB., T2E 6Z4

Ph: (403) 250-5534

Tiwana Team www.ajitpalrealtor.com

8 Years Experience www.tiwanateam.com MLS Million Dollar Club Member

Free Property Evaluation! AJIT GILL (Ajitpal) Real Estate Associate

403-404-0464 Email: ajitpalrealtor@gmail.com

Sikh Virsa, Calgary

Gr vycx jW KRIdx leI jmIn/ibjnYs vycx jW KRIdx leI

Gr rYNt krn leI nvW Gr bu`k krn leI

muPq slwh leI Pon kro Bus: (403) 253-1901 (24 hrs.) Fax : (403) 259-5580 110-7220 Fisher Street S.E. Calgary AB. T2H 2H8

150.

MAL Tiwana (Malvinder) Real Estate Associate

403-830-5152 Email: tiwanateam@gmail.com

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‡∆.Ú∆. ⁄ÀÈÒª Á∆ «◊‰Â∆ Úˉ ’≈È ¡≥Ë «ÁºÂ∆Õ «ÚÙÚ≈√ Á≈ ÎÀÒ≈¡ √◊Ø∫ ‘Ø Â∂‹∆ È≈Ò ‘؉≈ Ù∞∞ «‹ºÊØ∫ º’ «Ú«◊¡≈È Á∆¡ª ÷Ø‹ª Á≈ ◊Ã≥ʪ «Úº⁄ ‘Ø «◊¡≈ ‘ÀÕ ¡º‹ ÓÈ∞º÷ ˘ Ò≈Ò⁄ª Á≈ Ó∞ÒºÓ≈ Ò≈ Í«‘Òª ‘∆ Á‹ ‘؉ Á∂ ’±Û ÍÃ⁄≈ Á≈ √Ú≈Ò ‘À «¬Ê∂ ’∂ ¡≥Ë «ÚÙÚ≈√ ¡Â∂ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Á≈ ˜«‘ «ÁºÂ≈ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¡º‹ º’ √Ì ÂØ∫ ÚºË ÓÈ∞º÷∆ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «‹≥Á◊∆ ˘ «Ï‹Ò∆ È∂ ÍÃÌ≈«Ú ’∆Â≈ , ’∆ «’√∂ ◊ÃÊ ≥ «‹ºÊ∂ ËÓ ¡≈͉∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ˘ ¡≥«ÂÓ √º⁄ «Úº⁄ «¬√Á∆ ’≈„ √Ï≥Ë∆ ’∞fi º ‘À? «¬√ √Ó∂∫ ÓÈ∞÷ º Â≈ ˘ Ó≥È ’∂ ⁄ºÒÁ≈ ‘À ¿∞Ê∂ «Ú«◊¡≈È È∂ «’‘≈, ¡‹∂ «¬ÊØ∫ ‘Ø Ú∆ Ï‘∞ √≈∆¡ª √Óº«√¡≈Úª È≈Ò ‹±fi‰≈ ÍÀ º’ ÍÂ≈ ‘À, «¬√ ÂØ∫ ¡◊ª‘ ‹ÁØ∫ ÍÂ≈ ’ª◊∂, Áº√ «‘≈ ‘À, √≈‚∂ ¿±‹≈ Á∂ √Ø ÷ÂÓ ‘Ø ‘∂ ‘È, «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ «Ú«◊¡≈È È∂ ËÓ Á∆¡ª Í∞≈ÂÈ √≈‚∆¡ª Ï‘∞ √≈∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª Á∞ÙÚ≈∆¡ª Ë≈È≈Úª ˘ ⁄∞‰ΩÂ∆ «ÁºÂ∆ ‘À «‹Ú∂∫ Í«‘Òª ’Á∂ ¡«‹‘∆¡ª ‘È «‹È∑ª ÂØ∫ ÓÈ∞º÷ ˘ ÷ΩÎ Ï«‰¡≈ Ú’Â ÂØ∫ Í«‘Òª Ϻ⁄≈ ÍÀÁ≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ª ¿∞‘ ’∞ºfi ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¡º‹ ‹ª ’ºÒ∑ «¬‘ ͺ’≈ ‘À «’ «Ú«◊¡≈È √Óª «‹¿∞∫Á≈ Â∂ Ó ‹ªÁ≈Õ «¬Ê∂ ◊Ã≥ʪ Ù≈√Âª Á≈ «¬È∑ª Á∂ ‘ºÒ ÷Ø‹ ÒÚ∂◊≈ «’¿∞∫«’ «Ú«◊¡≈È Á≈ ‘∞‰ ‹Ú≈Ï √∆ «’ «¬√Á∆ «Ò÷∆ ‘∆ «¬≥È∆ √∆ Í ‹ÁØ∫ º’ Á≈ «¬«Â‘≈√ «¬‘ Á√≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂’ ÓÈ∞º÷∆ «Ú«◊¡≈È «¬Ê∂ ‘≈˜ ‘∞≥Á≈ ‘À ª ¿∞√È∂ «Ò÷∆ Á∆ √Óº«√¡≈Úª Á∂ ‘ºÒ Í∞≈ÂÈ ◊ÃÊ ≥ ª ”⁄ ‘È Âª ’∆ «¬È∑ª Ë≈È≈ ˘ Í≈√∂ º÷ ’∂ Óª Á∂ ◊Ì «‹‘∆ «ÚÚ√Ê≈ √Óº«√¡≈Úª Á∂ ‘ºÒ ◊Ã≥ʪ Ù≈√Âª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Ú≈Ò∆ ÓÙ∆È «¬≥È’∞Ï∂‡ ω≈ Ò¬∆ Â∂ Ϻ⁄∂ ˘ ¿∞‘Á∂ √≈˘ ’È∂ È‘∆∫ ⁄≈‘∆Á∂Õ Á±‹∆ ◊ºÒ ¡º‹ «Ú«◊¡≈È ‹ÈÓ Á≈ «‘≥Á≈ √Óª ¿∞√ «Úº⁄ º÷ ¿∞‘Á∆ «Ò÷∆ ‹ÁØ∫ ’ج∆ ÷Ø‹ ’Á≈ ‘À ª «¬‘Á≈ Ò≈Ì Á±‹∂ Òº÷ª Ú≈Ò∆ Ë≈È≈ ˘ «¬’ Â∆’∂ ÒØ’ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ «Ë∆¡ª «√Ë∆¡ª Úº√ ’È Á∂ Á¡√Ò ËÂ∆ È≈Ò ⁄∞ ‰ Ω  ∆ Á≈¡Ú∂ ’È Ú≈«Ò¡ª Í≈√ ‹∂’ ’ج∆ ¡º‹ È≈ÒØ∫ ÚºË «Ú’√ ’È∆’ª ¿∞Í º  ‘Ø«¬¡≈ ¡º‹ º’ Á≈ «Ú’≈√ √È Âª ¿∞Ȫ∑ È∂ ÒØ’ «‘ºÂª Ò¬∆ Í∂Ù ÓÈ∞÷ º Á∆ Ò◊≈Â≈ «Ó‘ÈÂ, √Ø⁄ «Ú⁄≈ Â∂ «’¿∞∫ È‘∆∫ ’∆Â∆¡ª? Í∞≈ÂÈ ±Û∆Ú≈Á∆ Ë≈È≈Úª ˘ «Â¡≈◊‰ Á≈ «√º‡≈ ‘ÀÕ Á¡√Ò ËÂ∆ ¿∞Í º  ‘Ø«¬¡≈ ¡º‹ º’ Á≈ «Ú’≈√ ÓÈ∞º÷ Á∆ ◊ÃÊ ≥ -Ù≈ÙÂª Á∆¡ª Ë≈È≈Úª ¿∞‘∆ ‘È ‹Ø ¡º‹ ÂØ∫ √Á∆¡ª Í«‘Òª Á∂ √Ó≈‹ Ò¬∆ √ÈÕ «¬È∑ª «Úº⁄ ÏÁÒ≈¡ Ò◊≈Â≈ «Ó‘ÈÂ, √Ø⁄ «Ú⁄≈ Í∞≈ÂÈ ±Û∑∆Ú≈Á∆ Ë≈È≈Úª Á∆ ◊ºÒ ª ¤º‚Ø ¡À√≈ √Ø⁄‰≈ Ú∆ ◊∞È≈‘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À ˘ ¡Â∂ «Â¡≈◊‰ Á≈ «√º‡≈ ‘ÀÕ ◊Ã≥ÊÍ √Ó∂∫ Á∂ Ï∆‰ È≈Ò Ï‘∞ √≈∂ ºÊ-√º⁄ ¡À√∂ Ù≈ÙÂª Á∆¡ª Ë≈È≈Úª ¿∞‘∆ ‘È ‹Ø ‘È «‹È∑ª ˘ ¡√∆∫ Í«‘Òª ’∞ÁÂ∆ ¡º‹ ÂØ∫ √Á∆¡ª Í«‘Òª Á∂ √Ó≈‹ Ò¬∆ √ÈÕ ’ØÍ∆¡ª ‘∆ √ÓfiÁ∂ ‘∂Õ «¬È∑ª «Úº⁄ ÏÁÒ≈¡ Á∆ ◊ºÒ ª ¤º‚Ø ¡À√≈ √Ø⁄‰≈

Calgary Homoeopathy Centre Hope for the hopeless

Dr. Hans Maninder

M.D. (Homoeopathy) Ex Hom. Medical Officer. Pb. Govt. Dispensary 30 years experience as Homoeopathy Doctor

Treatments available for :- Allergies, Depression, Migrane, Jt. Pains. Muscle pains, Nervepains, Sciatica, Respiratory,

Asthmatic, Heart problems, Digestive-disorders Boy & Girls with Adolecent problems. Men :- Sexual weakness, prostate in elder & Urinary problems. Female :- Irregular menses, Premenstrual Syndrome, leucorrhoea prolapse & Fibroids etc. Childrens :- Irritable, dentition, Vomting, Diarrhoea, Bed-wetting, Behavior problems etc.

I treat He cures New Patients are welcome Email: drmpshans@gmail.com

Call: 587-225-2027 www.homoeopathiccentre.com

Unit 232, 4818 Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 3Z5 6-10 grade students are welcome to Improve Mathematic skills by Mrs. Raj Hans. B.Sc. B.Ed.,

403-798-9445 Sikh Virsa, Calgary

151.

Ú∆ ◊∞È≈‘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Í √Ó∂∫ Á∂ Ï∆‰ È≈Ò Ï‘∞ √≈∂ ºÊ-√º⁄ ¡«‹‘∂ ‘È «‹È∑ª ˘ ¡√∆∫ Í«‘Òª ’∞ÁÂ∆ ’ØÍ∆¡ª ‘∆ √ÓfiÁ∂ ‘∂Õ «‹Ú∂∫ «ÏÓ≈∆¡ª ˘ «’√∂ Á∂Ú∆ Á∂ÚÂ∂ Á≈ ÍÃ’ØÍ, ÍÙ±¡ª Á∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª Ò¬∆ ‹≈Á±-‡±‰∂ Â∂ ‘Ø ¡≈‘Í≈‘ ¡≈«ÁÕ ¡√∆∫ «’√∂ ◊Ã≥Ê ÂØ∫ √∂Ë ÒÀ ’∂ «¬È∑ª Á≈ ¿∞√ √Ó∂∫ Á≈ Ï≈¡Á «Úº⁄ Ú∆ Ï‘∞Â≈ ’∞ºfi È‘∆∫ ’ √’∂Õ √≈‚∂ «Í≥‚ª «Úº⁄ ‘∞‰ º’ Ú∆ ÍÙ±¡ª ˘ Ó±≥‘ ÷∞ Á∆ «ÏÓ≈∆ Á∂ Ï⁄≈¡ Ò¬∆ º÷ª Ë≈◊∂ Ï≥È ’∂ ‘∂·Ø∫ ÍÙ±¡ª ˘ Ò≥ÿ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡º‹ ¡√∆∫ ’«‘ √’Á∂ ‘ª «’ ¡«‹‘∆¡ª ¡≈Áª ÂØ∫ «È‹≈ ¡√∆∫ «Ú«◊¡≈È Á∂ ⁄≈ȉ ≈‘∆∫ ‘∆ Í≈¬∆ ‘ÀÕ √Ó∂∫ Á∂ ÏÁÒ‰ È≈Ò «◊¡≈È «Ú«◊¡≈È Á∂ ÍÃ’≈Ù «Úº⁄ Í∞≈ÂÈ Ë≈È≈Úª ‡∞º‡Á∆¡ª «‘≥Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ ÏÁÒ≈¡ Á∂ È≈Ò-È≈Ò √≈˘ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ª ¡Â∂ «Ú⁄≈Ë≈≈ «Úº⁄ «Ú’≈√ «Ò¡≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘Ó∂Ù≈ ω∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «ÚÒ∆¡Ó ÏÒÀ’ «Ò÷Á∂ ‘È: «‹‘Û≈ «Ú¡’Â∆ ¡≈͉≈ «Ú⁄≈ È‘∆∫ ÏÁÒÁ≈Õ ¿∞‘ ÷Û∑∂ Í≈‰∆ Úª◊ ‘ÀÕ Á∞È∆¡≈ Ì «Úº⁄ «‹‘Û∆¡ª ’ΩÓª È∂ ¡≈͉∆ «Ú⁄≈Ë≈≈ ˘ ¿∞Á≈Ú≈Á∆ º«÷¡≈, ¿∞È≈∑ È∂ ’º‡ÛÚ≈Á∆ ’ΩÓª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÚºË Âº’∆ ’∆Â∆Õ «Ú⁄≈Ù∆Ò ÒØ’ Á±«‹¡ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÚË∂∂ ٪ «‘≥Á∂ ‘ÈÕ ⁄∆È∆ «ÎÒ≈√Î ’ȫο±Ù∆¡√ Á≈ ’ÊÈ ‘À¡«◊¡≈ÈÂ≈ ÓÈ Á∆ ≈ ‘À «Ú«◊¡≈È’ ¡«‹‘∆ ≈ «‹√ «Úº⁄ È≈ ⁄≥Á, È≈ Â≈∂ ‘ÈÕ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ª ¡Â∂ √Ø⁄ª ˘ «È÷≈È Ò¬∆ √≈˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ÚºË ÚºË √≈«‘ ͫÛ∑¡≈ ‹≈Ú∂Õ «’Â≈Ϫ «¬√ ”⁄ √≈‚∆¡ª √Ì ÂØ∫ ÚºË √‘≈«¬’ ‘Ø √’Á∆¡ª ‘ÈÕ «’Â≈Ϫ ‘∆ ÓÈ∞÷ º Á∆¡ª ¡«‹‘∆¡ª ÁØ√ ‘È ‹Ø ¿∞√ ˘ ÓÈ∞÷ º ÂØ∫ ÍÓ ÓÈ∞÷ º ω≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ (√Ó≈ÍÂ)

Insurance Home Insurance Auto Insurance Life Insurance Business Insurance Super Visa You can get upto 50% Discount

Gr dI ieMSorYNs g`fI dI ieMSorYNs lweIP ieMSorYNs ibznYs ieMSorYNs

Monthly payment Credit card, Free quotation is also available!

Friendly & Reliable Services jykr qusIN koeI vI ieMSorYNs lYxI hovy qW vDIAw syvwvW lYx vwsqy A`j hI inrml nwl sMprk kro[ For more info please call :

Nirmal Lombsar Off. (403) 280-0350 Email: nirmal@costeninsurance.com 208, 4818-Westwinds Dr. N.E. Calgary September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

H dwn Aqy Dwrimk TeIAW

Ï∆.¡À√. Ì∞ºÒ

dI Swno Sokq

«˜≥Á◊∆ «Úº⁄ ‹≈‰∂-¡‰‹≈‰∂ ‘ج∂ ’«Ê Í≈ͪ ˘ Ï÷Ù≈¿∞‰, ÓΩ ¿∞Í≥ È’ Á∆ Ï‹≈¬∂ √Ú◊ «Úº⁄ Í‘∞⁄ ≥ ‰, Á∞÷ º -’Ò∂Ùª ˘ Á± ’È, ÷∞Ù∆¡ª ÍÃ≈Í ’È, ÿº‡ «Ó‘È ’’∂ ÚºË Ò≈Ì ‘≈√Ò ’È Á∆ Ì≈ Á∂ ÒØ’ª Á∆ «¬º¤≈ È∂ ¿∞È∑ª ˘ ¡≥Ë-«ÚÙÚ≈√∆ ¡Â∂ «Í¤ª‘-«÷º⁄± √Ø⁄ Ú≈Ò∂ ω≈ «ÁºÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÒØ’ª «Úº⁄ «Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ Á∆ ÿ≈‡ ¡Â∂ ¡≥Ë

«ÚÙÚ≈√∆ √Ø⁄ ˘ Á∂÷«Á¡ª ⁄Ò≈’ ÒØ’ª È∂ ËÓ Á∂ Ȫ¡ ‘∂·ª ¿∞È∑ª Á∆ Ò∞º‡-÷√∞º‡ ’È Ò¬∆ Á∂Ù Ì «Úº⁄ Òº÷ª ‘∆ ¡÷ΩÂ∆ Ë≈«Ó’ √Ê≈È Ï‰≈ Ò¬∂ ‘ÈÕ Ï‘∞ ÿº‡ ¡«‹‘∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È ‘È «‹È∑ª Á≈ «¬«Â‘≈√ È≈Ò √Ï≥Ë ‘ÀÕ «¬È∑ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Òº÷ª ¡«‹‘∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È ‘È «‹È∑ª Á∆ √Ê≈ÍÂ∆ ˜Ó∆È

√À∫’Û∂ √≈Ò Í«‘Òª È◊’؇ Á∂ «¬º’ Ó≥«Á «Úº⁄Ø∫ «¬º’ «¬√Ò≈Ó∆ Ï≈ÁÙ≈‘ È∂ G Òº÷ √∞È«‘∆ ÓØ‘ª, I Ó‰ √ØÈ≈, B@@@ Ó‰ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ Ú∆‘ Ó‰ ‹Ú≈‘≈ Ò∞º‡∂ √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ √«‘‹∂ ‘∆ ¡≥Á≈‹≈ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬È∑ª Ó≥«Áª Á∆ «’≥È∆ ¡≈ÓÁÈ ‘ØÚ∂◊∆Õ

Available Towing Inc.

Professional Courteous Driver

24 hours hot shot service Affordable flat rates in city Boosting & winching fuel delivery Dolies/Tires changes Scrap car removal Local & Impound lot recovery iksy vI qrHW dIAW toieMg syvwvW vwsqy A`j hI Avylybl toieMg qy blijMdr ig`l nUM Pon kro!

Baljinder Gill Ph : 403-923-9977

For more info call:

Sikh Virsa, Calgary

152.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‘ۺ͉ Á∆ √Ø⁄ ÂØ∫ Ù∞± ‘ج∆Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «’√∂ √Ê≈È ”Â∂ ¤Ø‡∆ «‹‘∆ Ó±Â∆ º÷ ’∂ ‹ª Ë≈«Ó’ fi≥‚≈ ◊º‚ ’∂ Ù∞±¡≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ «Î ¿∞√ ‹◊∑≈ ”Â∂ Úº‚∂ -Úº‚∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È Ï‰ ◊¬∂, «‹ºÊ∂ ؘ≈È≈ Á≈ Òº÷ª Á≈ ⁄Û∑≈Ú≈ ⁄Û∑È Òº◊ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡«‹‘∂ ¡È∂’ª ‘Ø √Ê≈È ‘Ø∫Á «Úº⁄ ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È Á∆ ÍÃÎÒ º∞ Â≈ «Úº⁄ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∆ Ú∆ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ ‘À, «‹È∑ª È∂ Ú؇ª ‘≈√Ò ’È Ò¬∆ Ë≈«Ó’ Ê≈Úª ”Â∂ Ⱥ’ ◊Û◊Û ’∂ «¬‘ √≈Ï ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ «’ «¬È∑≈ Ê≈Úª ”⁄ ¡Í≈ Ù’Â∆ ‘ÀÕ √Óª Í≈ ’∂ ¡«‹‘∂ √Ê≈È ÓÙ‘± ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ «¬È∑ª Á∆¡ª ‹≈«¬Á≈Áª «Úº⁄ ’¬∆-’¬∆ ◊∞‰≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ؘ≈È≈ ⁄Û∑≈Ú∂ «Úº⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ Ú≈Ë∂ ’≈È «¬‘ √Ê≈È ÷±È-÷≈Ï∂ Á∂ ÓÀÁ≈È Ú∆ Ï‰È Òº◊∂Õ ’Ϙ≈ ‹Ó≈¬∆ º÷‰ ‹ª Á±‹∆ «Ë ÚºÒØ∫ ’Ϙ≈ ÷Ø‘‰ Ò¬∆ ◊∞≥«‚¡ª ¡Â∂ ◊À «¬ıÒ≈’∆ ÒØ’ª Á∆ ÓÁÁ ÒÀ‰ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ⁄ºÒ «Í¡≈ «‹√ ’≈È ¡«‹‘∂ √Ê≈Ȫ ”Â∂ ÏÒ≈Â’≈, ’∞º‡-Ó≈, Ò∞º‡-Ó≈ ¡Â∂ «‹È√∆ ÙØÙ‰ ¡≈«Á Á∆¡ª Ú≈Á≈ª ¡≈Ó ‘؉ Òº◊ ͬ∆¡ªÕ «¬º’ √Ú≈Ó∆ ‹Ø ÍÃË≈È Ó≥Â∆ √Ã∆ÓÂ∆ «¬≥Á≈ ◊ªË∆ Á∂ ÁΩ √Ó∂∫ Ï‘∞ √≈∂ ¿∞ º ⁄ ’Ø ‡ ∆ Á∂ È∂  ≈Úª Á≈

◊∞Á∞¡≈«¡ª Á≈ ÍÃÏ≥Ë ⁄Ò≈ ‘∆ ÙÃØÓ‰∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÃÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ Á∆ √≈Ò≈È≈ ¡≈ÓÁÈ Ú∆ „≈¬∆ ¡Ï Á∂ ’∆Ï ‘ÀÕ Òº÷ª ◊∞Á∞¡≈∂ «¬√ √≥√Ê≈ Á∂ ’≥‡ØÒ ÂØ∫ ¡‹∂ Ï≈‘ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ¡ªË≈ ÍÃÁ∂Ù Á∂ ¡È≥ÂÍ∞ «‹Ò∑∂ «Úº⁄ Í∞‡≈ÍÊ∆ √Ê≈È ”Â∂ √º«Â¡≈ √≈¬∆∫ Á∂ Ó≥Á ’≥ÍÒÀ’√ ”⁄ ÍÃ٪ «ÈÒ≈ÔÓ √≈¬∆∫ Á∆ «‘≈«¬Ù ÂØ∫ CD «’ºÒØ √ØÈ≈, CD@ «’ºÒØ ⁄ªÁ∆ Â∂ A.I@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∆ È’Á∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ ¡«Ë¡≈«Ӓ √Ò≈‘’≈ ‘∞≥Á≈ √∆, ˘ ‹∂Ò∑ Á∆ Á≈Ò Í∆‰∆ ͬ∆ ‹ÁØ∫ «¬≥‚∆¡È ÀÙÈ∂«Ò√‡ ¡À√√ Ø ∆¬∂ÙÈ Ú◊∂ √≥◊·Èª È∂ «¬‘ √ͺه ’ «ÁºÂ≈ «’ ¿∞‘ «¬’ ⁄’Ò≈ÿ ⁄Ò≈ «‘≈ ‘ÀÕ √Ú≈Ó∆ ÍÃÓ ∂ ≈È≥Á ÏÒ≈Â’≈ª ¡Â∂ ‘Ø ’¬∆ √À’√ √’À∫‚Òª «Úº⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ ’≈È ‹∂Ò∑ «Úº⁄ «‘≈Õ Ó‘±Ó √º«Â¡≈ √≈¬∆∫ Ï≈Ï≈ «Ú∞ºË Ú∆ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ÙØÙ‰ ¡Â∂ ¤Ø‡∆ ¿∞Ó Á∂ ⁄∂«Ò¡ª È≈Ò ◊À ’∞ÁÂ∆ ÔΩÈ √Ï≥Ë Ï‰≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙ Ò◊Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ Ò≥‚È Á∂ «¬º’ ¡ıÏ≈ ‚∂Ò∆ ‡ÀÒ∆◊Ã≈Î «Úº⁄ BB √≈Ò≈ ¡Ó∆’∆ √ÀÓ Ô≥◊ È≈Ò ¡«‹‘∆ ÿ‡È≈ Ú≈ÍÈ √Ï≥Ë∆ ÷Ïª ÍÃ’≈«Ù ‘ج∆¡ª √È, «‹√ Á∂ Ï≈¡Á «ÚÁ∂Ùª «Úº⁄ ¿∞√Á∂ ’¬∆ ¡≈ÙÓ Ú∆ Ï≥Á ‘Ø ◊¬∂Õ ‚∂≈ √º⁄≈ √ΩÁ≈ Á∂ Ó∞÷∆ ≈Ó ‘∆Ó ◊∞Ó∆ «√≥ÿ «Ú∞ºË Ú∆ ¡«‹‘≈ Ó∞ ’ º Á Ó≈ √∞ ‰ Ú≈¬∆ ¡Ë∆È ‘À Õ

«È«Â¡≈È≥Á Ú◊∂ ‘Ø Ï‘∞ √≈∂ ¡«‹‘∂ Ë≈«Ó’ ◊∞± ¡÷Ú≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª «Ú∞ºË ⁄⁄≈ ‘∞≥Á∆ ‘∆ ‘ÀÕ ÙÃØÓ‰∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÃÏË ≥ ’ ’Ó∂‡∆ «‹√ ˘ «√º÷ ◊∞Á∞¡≈«¡ª Á∂ ÍÃÏ≥Ë Ò¬∆ ⁄∞«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√Á∂ «¬º’ ¡«‘Ó ¡‘∞ÁÁ ∂ ≈ «Ú∞Ë º «¬‘ ÁØÙ Òº◊ ⁄∞’ º ∂ ‘È «’ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ‘∆ «Í≥‚ Á∆ «¬’ ¡Ω ˘ ¡≈͉∂ ÿ Ú√≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬’ ‘Ø ’Ó∂‡∆ ÓÀ∫Ï È∂ ÁÏ≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ’∆ÂÈ ’È Ú≈Ò∂ È∂  ‘∆‰ ’∆ÂÈ∆¬∂ Á∂ ÿ «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ’∂ ¿∞√ Á∆ ËÓ ÍÂÈ∆ È≈Ò ¤∂Û¤≈Û ’∆Â∆Õ «¬√ √≥√Ê≈ Á∂ «¬’ ‘Ø ’Ó⁄≈∆ Á∂ «¬’ Í≈¬∆ ¡Ω È≈Ò «‹È√∆ √Ï≥˪ Á∆ ¡ıÏ≈ª «Úº⁄ ⁄⁄≈ ‘∞≥Á∆ ‘∆ ‘À Õ ‹∂’ ¡«‹‘∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ Á∆ ¡≈ÓÁÈ ¡Â∂ «¬’ºÒ∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ Ó≈«¬¡≈ Ï≈∂ «Ú⁄≈ ’∆¬∂ ª ÍÛ∑Á∂

‘ª «’ √À∫’Û∂ √≈Ò Í«‘Òª «ÚÁ∂Ù∆ Ë≈ÛÚ∆¡ª È∂ ‘ÓÒ≈ ’’∂ √ØÓÈ≈Ê Á∂ Ó≥«Á «Úº⁄ Ò∞‡ º Ó≈ ’∆Â∆Õ «¬√ Ó≥«Á Á∂ √ØÈ∂ Á∂ Â÷Â∂ Òº◊∂ ‘ج∂ √È ‹Ø ¿∞‘ Í∞‡ º ’∂ ÒÀ ◊¬∂ √ÈÕ ¡≥◊∂˜ «¬«Â‘≈√’≈ ¡Ò«ÎÈ√‡È Á∆ «Ò÷ ¡È∞√≈ √À∫’Û∂ √≈Ò Í«‘Òª È◊’؇ Á∂ «¬º’ Ó≥«Á «Úº⁄∫Ø «¬º’ «¬√Ò≈Ó∆ Ï≈ÁÙ≈‘ È∂ G Òº÷ √∞È«‘∆ ÓØ‘ª, I Ó‰ √ØÈ≈, B@@@ Ó‰ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ Ú∆‘ Ó‰ ‹Ú≈‘≈ Ò∞º‡∂ √ÈÕ «¬√ ÂØ ∫ √«‘‹∂ ‘∆ ¡≥ Á ≈‹≈ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ √Ó∂∫ «¬È∑ª Ó≥«Áª Á∆ «’≥È∆ ¡≈ÓÁÈ ‘ØÚ◊ ∂ ∆Õ ¡º‹ Ú∆ «ÂÃÍÂ∆ Ó≥«Á (ÚÀ∫’‡∂√Ú Ó≥«Á) «Ú÷∂ «¬º’ √ØÈ∂ Á≈ Ê ÷Û∑≈ ‘ÀÕ «¬√ Ó≥«Á Á∂ ÁÙȪ Ò¬∆ ؘ≈È≈ B Òº÷ ÂØ∫ E Òº÷ ÙË≈Ò± Í‘≥∞⁄Á∂ ‘È, ‹Ø ¿∞Ê∂ º÷∂ «¬º’ Úº‚∂ ÏÂÈ «Úº⁄ È’Á∆ ¡Â∂ ◊«‘‰∂ ¡≈«Á Á≈È Ú‹Ø∫ Ì∂∫‡ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ó≥«Á Á∆ √≈Ò≈È≈ ¡≈ÓÁÈ ’∆Ï F@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ‘ÀÕ ’∂Ò≈ Á∂ «¬’ Íë√ºË Ù≈Ï∆Ó≈Ò Ó≥«Á «Úº⁄ ‘ √≈Ò Óº’‹ØÂ∆ ¿∞Â√Ú Òº◊Á≈ ‘À ‹Ø DA «ÁÈ ⁄ºÒÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ¿∞Â√Ú «Úº⁄ Óº’‹ØÂ∆ Á∂ ÍÃ◊‡ ‘؉ Á∂ ÁÙÈ ’È Ò¬∆ ’∆Ï C@ Òº÷ ÙË≈Ò± Í‘∞⁄ ≥ Á∂ ‘È «‹È∑ª ÚºÒ∫Ø «ÁºÂ∂ Á≈È È≈Ò ’ØÛª ∞ͬ∂ «¬’º·∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ Áº÷‰∆ Ì≈ Á∂ «¬’ ‘Ø Óº· ÚÁ≈‹≈ Í∂Ó ∞ Ò º Ó≥«Á Á∆ ‹≈«¬Á≈Á B@@@ ’ØÛ ÂØ∫ ¿∞Í ‘À

iPiniSMg sbMDI koeI vI smwn lYxw hovy qW Awp leI bhuq hI KuSI vwlI g`l hY ik dw molifMg stor Ku~lH igAw hY[ A`j hI phuMco Aqy AwpxI zrUrq dw smwn KrIdo[ hor jwxkwrI leI Pon kro

e: info@themouldingstore.ca www.themouldingstore.ca Great News for All trades people/ Contractors/ Sub Contractors and Builders - More than 15 years of experience, we cater to all finishing requirements like:

- Molding Casing, Baseboards, Crown molding, etc. - Including commercial and residential doors - Hardware Door locks, bathroom accessories

3321- 19 Street NE Calgary, AB

We also advise technical information on products, installation to our customers. Excepting orders now !

Contact : T: 403-457-2799 F: 403-452-2955 Sikh Virsa, Calgary

153.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡Â∂ «¬√Á∂ Ó∞÷∆ ‹À«¬≥Á √√ÚÂ∆ «‹√ «Ú∞Ë º ¤∂Û¤≈Û ¡Â∂ ÏÒ≈Â’≈ Á∂ ÁØÙ Òº◊Á∂ ‘È Â∂ ÁØÙ ‘À «’ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ Ì∂ ¤∞Í∂ º÷‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ «¬º’ ⁄∂Ò∂ ˘ ’ÂÒ ’È Ò¬∆ ◊∞≥«‚¡ª È≈Ò B ’ØÛ ∞ͬ∂ ”⁄ √ΩÁ≈ ÂÀ¡ ’∆Â≈ √∆Õ ◊∞Á∞¡≈«¡ª Á≈ ÍÃÏ≥Ë ⁄Ò≈ ‘∆ ÙÃØÓ‰∆ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÃÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆ Á∆ √≈Ò≈È≈ ¡≈ÓÁÈ Ú∆ „≈¬∆ ¡Ï Á∂ ’∆Ï ‘ÀÕ Òº÷ª ◊∞Á∞¡≈∂ «¬√ √≥√Ê≈ Á∂ ’≥‡ØÒ ÂØ∫ ¡‹∂ Ï≈‘ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ¡ªË≈ ÍÃÁ∂Ù Á∂ ¡È≥ÂÍ∞ «‹Ò∑∂ «Úº⁄ Í∞‡≈ÍÊ∆ √Ê≈È Â∂ √º«Â¡≈ √≈¬∆∫ Á∂ Ó≥«Á ’≥ÍÒÀ’√ ”⁄ ÍÃ٪ «ÈÒ≈ÔÓ √≈¬∆∫ Á∆ «‘≈«¬Ù ÂØ∫ CD «’ºÒØ √ØÈ≈, CD@ «’ºÒØ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ A.I@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∆ È’Á∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À, ‹Á«’ «¬√ ÂØ∫ ’∞ºfi «ÁÈ Í«‘Òª «¬√∂ Ó≥«Á Á∂ «¬º’ ‘Ø ’Ó∂ «Úº⁄∫Ø IH «’ºÒØ √ØÈ≈, C@@ «’ºÒØ ⁄ªÁ∆ ¡Â∂ AA.EF ’ØÛ ∞ͬ∂ È’Á Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√∂ Â∑ª ’∞fi √Óª Í«‘Òª «‘Ó≈⁄Ò ÍÃÁ∂Ù ”⁄ √«Ê «¬º’ ÏØË∆ Óº· «Úº⁄∫Ø Úº‚∆ Ó≈Â≈ «Úº⁄ Á∂√∆ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù∆ ’Ó Ï≈ÓÁ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆Õ ÔØ◊≈ ◊∞± Ï≈Ï≈ ≈ÓÁ∂Ú Á∂ ¡≈ÙÓ Á∆ ¡Ϫ ∞ͬ∂ Á∆ ¡≈ÓÁÈ Ú∆ ‹º◊ ˜≈‘ ‘Ø ⁄∞º’∆ ‘ÀÕ «Ú⁄≈ ’È Ú≈Ò∆ ◊ºÒ «¬‘ ‘À «’ Á∂Ù Á∂ ’ØÛª ÒØ’ ¡‹∂ ◊∆Ï∆

∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·ª Á≈ ‹∆ÚÈ Ï√ ’ ‘∂ ‘È Â∂ ’ØÛª ÈΩ‹Ú≈È ∞˜◊≈ Á∆ Ì≈Ò «Úº⁄ ̇’Á∂ «Î ‘∂ ‘È, Á±‹∂ Í≈√∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈È≈ Á∆ ¡Ϫ-÷Ϫ ∞ͬ∂ Á∆ ≈Ù∆ ¡Â∂ √ØÈ≈-⁄ªÁ∆ Ï≥Á ’Ó«¡ª «Úº⁄ ͬ∆ ‘À ‹ª ¿∞È∑ª ÚºÒØ∫ ¡≈ÓÁÈ Á∆ Á∞ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬‘ ≈Ù∆ ÒØ’ª ÚºÒ∫Ø «ÁºÂ∂ Á≈È Á∆ ‘À, «Î «¬√ ˘ ÒØ’ª Ò¬∆ «’¿∞∫ È‘∆∫ Ú«Â¡≈ ‹≈ «‘≈? Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ Á∂ Ó∞÷∆ ‘’±Óª Á∂ √≥Á ω∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «√¡≈√ÂÁ≈È ¿∞È∑ª Á∂ ‚∂«¡ª Á∆ ÍÃÎ∞ºÒÂ≈ ‹ª √∞«º ÷¡≈ Á≈ ÌØ√≈ Á∂ ’∂ ¿∞Ȫ∑ ˘ ¡≈͉∂ «‘ª Ò¬∆ ÚÂÁ∂ ‘È ¡Â∂ ¡«‹‘∂ √≈Ê √≥ Ò≈¬∆Òº◊ ÒØ’ª ˘ ◊∞≥Ó≈‘ ’’∂ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ Á∂ ‘º’ «Úº⁄ Ì∞◊Â≈ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘Ø ’≈È ‘À «’ «’√∂ Ú∆ √’≈ È∂ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ «Úº⁄ ‘Ø ‘∂ ’∞’Óª ‹ª È≈‹≈«¬˜ ÷«⁄¡ª ˘ Ø’‰ Á∆ ‹∞¡º ȑ∆∫ ’∆Â∆, √◊Ø∫ Á≈È Ú‹Ø∫ «ÁºÂ∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ≈Ù∆ ”Â∂ ¡≈ÓÁÈ ‡À’√ ÂØ∫ ¤Ø‡ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ¡º‹ √Ó∂∫ Á∆ ÒØÛ ‘À «’ ‹ÈÂ≈ ˘ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ ”Â∂ ‹≈ ’∂ Í∞‰¤≈‰ ’È ¡Â∂ ¡≈«‚‡ ’È Á∂ ͱ∂ ¡«Ë’≈ «ÁºÂ∂ ‹≈‰Õ Ë≈«Ó’ √Ê≈Ȫ Á∆ ¡≈ÓÁÈ ˘ ÒØ’ «‘ºÂª Ò¬∆ Ú‰ Ú≈√Â∂ ’ج∆ √÷ ’≈˘È ‘Ø∫Á «Úº⁄ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂Õ (√Ó≈ÍÂ)

Úº‚∂ «„º‚ª Ú≈Ò∂ «Ó≥È∆ ’‘≈‰∆

«¬’ Ú≈ «¬º’ ≈‹≈ ‹≥◊Ò «Úº⁄ «Ù’≈ ’È «◊¡≈Õ ¿∞‘ ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª ÂØ∫ «Ú¤Û «◊¡≈Õ ‘È∑∂≈ ‘؉ Òº◊ «Í¡≈ √∆Õ ⁄≈ ⁄∞Î∂∂ √≥ÿ‰≈ ‹≥◊Ò √∆Õ ¿∞‘È∂ ¿∞º⁄∆ ¡≈Ú≈˜ «Úº⁄ ¡≈͉∂ √≈Ê∆¡ª ˘ Í∞’≈«¡≈ Í «’√∂ Í≈«√˙∫ ’ج∆ ¡≈Ú≈˜ È≈ ¡≈¬∆Õ ¿∞√È∂ ¡≈͉∂ ÿØÛ∂ ˘ ¡º‚∆ Ò≈¬∆ Â∂ È∂Û∂ «¬º’ ¿∞º⁄∂ «Á÷≈¬∆ «Á≥Á∂ «‡ºÒ∂ ”Â∂ ‹≈ ⁄«Û∑¡≈Õ ¿∞‘È∂ Á±-Á± º’ Ș È‘∆∫ ¡≈ «‘≈ √∆Õ ¿∞‘ «È≈Ù «‹‘≈ ‘Ø ’∂ «‡ºÒ∂ ÂØ∫ ‘∂·ª ¡≈¿∞‰ Òº«◊¡≈ √∆ «’ Á± «’Â∂ ¿∞‘˘ Á∆Ú∂ Á∆ ÒØ È˜ ¡≈¬∆Õ ¿∞√ È∂ ÿØÛ≈ ¿∞√ Í≈√∂ ÚºÒ ÁΩÛ≈ «ÁºÂ≈Õ Ó∆Ò Ì Á∆ Á±∆ ÂÀ¡ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á, Á∆Ú∂ Ú≈Ò∆ fiΩ∫ÍÛ∆ ’ØÒ Í‘∞≥⁄ ’∂ ≈‹∂ È∂ ¡≈Ú≈˜ Ò◊≈¬∆, ““’ج∆ ‘À?U fiΩ∫ÍÛ∆ Á∂ ¡≥ÁØ∫ «¬º’ Ï∞º„≈ «’√≈È Â∂ ¿∞√Á∆ ÍÂÈ∆ Ï≈‘ ¡≈¬∂ Â∂ ≈‹∂ ˘ √«Â’≈ √«‘ ¡≥Á ÒÀ ◊¬∂Õ «’√≈È È∂ ≈‹∂ Á∂ ÿØÛ∂ ˘ Ù∆∫‘ Á∂ Á÷ È≈Ò Ï≈‘ Ï≥È∑ «ÁºÂ≈Õ «’√≈È Á∆ ÍÂÈ∆ È∂ ≈‹∂ Á∆ Ï‘∞ √∂Ú≈ ’∆Â∆Õ ◊Ó Í≈‰∆ È≈Ò ¿∞‘Á≈ Ó±≥‘-‘ºÊ Ë∞¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÷≈‰≈ ÷∞¡≈«¬¡≈Õ √Ú∂∂ ¡≈͉∆ ≈‹Ë≈È∆ ˘ ‹≈‰ Òº«◊¡ª ≈‹∂ È∂ «’√≈È ˘ «’‘≈,TÓÀ∫ «¬√ Á∂Ù Á≈ ≈‹≈ ‘ª ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂ ”Â∂ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘ªÕ ‹∂’ «’√∂ Ú∂Ò∂ ’ج∆ «ÏÍÂ≈ ω∂ ‹ª Ó∂∆ ÓÁÁ Á∆ ÒØÛ Ó«‘√±√ ‘ØÚ∂ ª «ÏȪ «fi‹’ ≈‹Ë≈È∆ ¡≈ ‹≈‰≈Õ ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∆ ‘ ÓÁÁ ’ª◊≈ÕU «¬√ÂØ∫ ’∞fi √≈Ò Ï≈¡Á ¿∞√ Á∂Ù «Úº⁄ ’≈Ò ÍÀ «◊¡≈Õ ÒØ’ Ì∞º÷ È≈Ò ÓÈ Òº◊∂Õ Ó≈Úª ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ⁄≥Á ÍÀ«√¡ª Ò¬∆ Ú∂⁄‰ ”Â∂ Әϱ ‘Ø ◊¬∆¡ªÕ ⁄≈ ⁄∞Î∂∂ ‘≈‘≈’≈ Óº⁄ ◊¬∆Õ ≈‹∂ È∂ ’≈Ò Í∆Û ÒØ’ª Á∂ Á∞º÷ √∞ȉ Ò¬∆ ≈‹Ë≈È∆ ¤º‚ ’∂ «Í≥‚ª Ù«‘ª ÚºÒ ∞º÷ ’ «Ò¡≈Õ «¬’ «ÁÈ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ò≈Ó ÒÙ’ √Ó∂ ¿∞√ Ó’≈È Á∂ Í≈√ «◊¡≈Õ ≈‹∂ È∂ Á∂«÷¡≈ «’ «’√≈È ‘º‚∆¡ª Á∆ Ó∞º· ‘Ø«¬¡≈ «Í¡≈ √∆Õ ≈‹∂ È∂ «’√≈È ˘ «’‘≈,TÓÀ∫ Â∞‘≈˘ ¡≈÷ ’∂ «◊¡≈ √∆ «’ ‹∂’ ’ج∆ «ÏÍÂ≈ ω∂ ª Ó∂∂ Í≈√ ¡≈ ‹≈‰≈ Í ’∆ Â∞‘≈˘ ’≈Ò Á∂ «¬√ √≥’‡ «Úº⁄ Ú∆ «’√∂ Â∑ª Á∆ ÒØÛ Ó«‘√±√ È‘∆∫ ‘ج∆?U «’√≈È È∂ «’‘≈,TÓ‘≈≈‹ ¡√∆∫ ÷≈‰≈, «¬º’ Ú∂Ò∂ ÷≈‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈ √∆Õ «¬√ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹Á √≈˘ ¡≥È Á∆ ‘Ø ÿ≈‡ Ó«‘√±√ ‘ج∆ ª ¡√∆∫ «¬’ Ú∂Ò∂ Á≈ ÷≈‰≈ Ú∆ «¬º’ «ÁÈ ¤º‚ ’∂ ÷≈‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈Õ «’¿∞∫«’ √≈‚∂ Ú‚∂«¡ª È∂ √≈˘ «’√∂ Ú∂Ò∂ «’‘≈ √∆ «’ √≈˘ ’Á∂ Ú∆ Ó≥◊‰ Ú≈Ò∂ È‘∆∫ ÏÒ«’ ’∞fi Á∂‰ Ú≈Ò∂ ωÈ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕU ≈‹∂ Á∂ È≈Ò ◊¬∂ ¿∞‘Á∂ Ó؇∂ «„º‚ª Ú≈Ò∂ Ú˜∆ ‹Ø ÒØ’ª ÂØ∫ ÂØ‘Î∂ ÒÀ-ÒÀ ’∂ Ï∂Ù∞Ó≈ ÁΩÒ «¬’º·∆ ’ ‘∂ √È, È∂ «’√≈È Á∂ Ó±≥‘Ø∫ «¬‘ ◊ºÒ √∞‰ ’∂ ¡≈͉∆¡ª ËΩ‰ª È∆Ú∆¡ª ’ Ò¬∆¡ªÕ ≈‹∂ È∂ ¡≈͉∂ ºÊ ÂØ∫ ¿∞Â ’∂ «’√≈È ˘ ◊Ò∂ È≈Ò Ò≈ «Ò¡≈Õ -◊∞⁄È È±Í∞

AG TUTORING “Preparing your child's future” Personal Instructions for K-12 Math, Physics, Chemistry, Science, English

We also help Students for Preparation of GMAT, GRE, IELTS, TOEFL, SAT and GED Exams. Special Help for New Immigrants to complete their high school equivalency and fulfill minimum requirements for further studies. We have only Canadian Graduate teachers and we followAlberta Curriculum. Teach according to Local School Syllabus. “GUARANTEED to improve academic performance in Less time and Lower cost than any other program.”

AMAN RANDHAWA B.S (Chemistry), B.S (Petroleum), M.S (Polymer) Graduate from Philadelphia University (U.S) Published Various Research Papers Worked as Research Assistant at NTC Research (U.S) 10 Years of Teaching experience in University and Private Tutoring. Sikh Virsa, Calgary

(We Teach Punjabi Also) Licensed by City of Calgary

Ph. : 403-400-4756 4818 Westwinds Dr, N.E Calgary, T3J 3Z5 Email : ag_tutoring@yahoo.ca 154.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

LOVELY SWEETS Laptop Repair Depot & RESTAURENT 1106 4818 ESTWINDS DR NE CALGARY

Ph: 403-590-5159 Affordable Repair by Calgary's finest repair Specialist for complete repair of PC, Laptop, Printers, TV, Software, Hardware, Virus Removal, Website, Designing, Security Camera Installation

svwdI miTAweI Aqy KwixAW leI grIn plwjw iv`c lvlI svIt qy A`j hI phuMco! ivAwh, jnmidn, gurduAwrw swihb iv`c lMgr jW hor iksy vI pRogrwm leI kytirMg vwsqy vI swfy nwl sMprk kro!

kMipaUtr, lYptwp, ipRMtr, tI. vI. vwiers, swPtvyAr Aqy hwrfvyAr irpyAr Aqy kMipaUtr pwrts vwsqy sMprk kro!

LUNCH BUFFET 11:30 am to 3:00 pm

403 - 831-1595

FOR ANY BIG OR SMALL OCCASIONS

CATRING ALSO AVAILABLE www.lovelysweetscalgary.net

www.LaptopRepairDepot.ca

Village Square Mall (Next to RBC Bank) 101, 2640, 52 St N.E. Calgary T1Y 3R6

BESTWAY TOWING * WHEEL LIFT * IMPOUND LOT RECOVERY * LOW RATES WITHIN CITY

13 swl dy qzrbykwr Aqy ssqy ryt qy toA krn vwly

Awpxy jwxy pihcwxy vIr pwl www.bestwaytowingcalgary.ca

DwlIvwl nUM Pon kro[ PAUL

403-293-3393 Sikh Virsa, Calgary

155.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‚≈. «ÚÈ∆Â≈ ◊∞ÍÂ≈ ⁄∞ ‰ Ω  ∆¡ª ‹∆ÚÈ ˘ Ω ⁄ ’ ω≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑ª ”Â∂ «‹ºÂ ‹∆ÚÈ ˘ Ó≈«¬È∂ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ «¬È∑ª ⁄∞‰Â Ω ∆¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Ò¬∆ ’∆ ˜±∆ ‘À? «¬º’ Ú≈ «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï «Á≥Á∂ ‘ج∂ ¡≈¬∆.¡≈¬∆.¡ÀÓ. ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á Á∂ √≈Ï’≈ «Ú«Á¡≈Ê∆ ¡Â∂ ‘∞‰ ¡Ó∆’≈ «Úº⁄ Úº‚≈ «Ï˜È√ ⁄Ò≈ ‘∂ «ÚÙÚ ÍÃ’≈Ù È∂ «’‘≈ √∆, ÷∞Á ˘ ◊ÛÈ, «ÿ√‰ ¡Â∂ Í∆√‰ Á∆ «Â¡≈∆Õ Ò∆‚«ÙÍ ⁄≈‘∂ «’√∂ Ú∆ ÓØ⁄∂ ”Â∂ ‘ØÚ∂-√Ó≈«‹’, «Ú’≈√ͺ÷∆, ≈‹È∆«Â’, ¿∞ Á ÔØ « ◊’, ¡«Ë¡≈ÂÓ’ ‹ª «Î ‡∂‚ Ô±È∆¡È Á∆-√Ì Ò¬∆ «¬º’ ‘∆ ⁄∆˜ ˜±∆ ‘À, ÷∞Á ˘ Ë≈ ”Â∂ º÷ Á∂‰ Á∆ «‘≥Ó ¡Â∂ «Â¡≈∆Õ Ò∆‚«ÙÍ Á∂ Ò¬∆ ˜±∆ ‘À «Èº‹∆ ÍÃ≈¬∆Ú∂√∆, «Èº‹∆ ÍÃ≈Ê«Ó’Â≈Úª, ¬∆◊Ø, Òº¤‰ª, ∞⁄∆¡ª ¡Â∂ ¬∂‡∆«‡¿±‚ Á≈

Ï«ÒÁ≈ÈÕ «¬√ ÂØ∫ ‘Ø ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ Ò∆‚ Ò¬∆ ˜±∆ ‘À «’ √≈‘Ó‰∂ ÍÃÙ≥√≈ «Úº⁄ Â≈Û∆¡ª Á∆ ◊Û◊Û≈‘‡ ‘Ø Ú ∂ ‹ª ÒØ ’ ª «Úº ⁄ ¡√≥ Â Ø Ù Á∆ ‘Ò⁄Ò, Á≥◊∂ ‘؉ ‹ª ΩÒ≈-ºÍ≈ ¡Â∂ ¡ÙªÂ∆ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ‘Ω∫√Ò≈ ¡Â∂ Ò◊≈Â≈ ’≥Ó ’È Á≈ ‹˜Ï≈ È≈ ◊∞¡≈Ú∂Õ Â∞√∆∫ Ò∆‚ ‘Ø, «¬‘ «Ë¡≈È ‘∂ Â∞‘≈‚∂ Ó∞∆Á ¡≈√Ê≈ Á≈ Á≈ÓÈ ¤º‚ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡≈͉≈ ¡≈Í≈ ◊∞¡≈ √’Á∂ ‘È, «‘≥Ó ‘≈ √’Á∂ ‘È Í Ò∆‚ Ò¬∆ «’√∂ Ú∆ ¿∞Ò‡ ‘≈Ò≈ª «Úº⁄ «¬º’ ’ØÈ∂ «Úº⁄ ‹≈ ’∂ ؉ Á∆ ’ج∆ ◊∞≥‹≈«¬Ù È‘∆∫Õ ¿∞È∑ª ˘ «’√∂ Ú∆ ’∆Ó ”Â∂ ‘Ω∫√Ò≈ ‡∞º‡‰ È‘∆∫ Á∂‰≈ ‘À, ¿∞È∑ª Á≈ ¿∞ÂÙ≈‘ ÚË≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ «¬‘ ’‘≈‰∆ ‘ Ô∞º◊ Á∂ Ò∆‚ Á∆ ‘ÀÕ ÂÃ∂Â≈ «Úº⁄ ≈Ó ‘ØÚ∂, ‘˘Ó≈È ‘ØÚ∂ ‹ª Á∞¡≈Í «Úº⁄ √Ã∆ «’ÃÙ‰ ‹ª ¡º‹ Á∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ √Ú≈Ó∆ «ÚÚ∂’≈È≥Á, ◊ªË∆, È∂Â≈‹∆ √∞Ì≈Ù⁄≥Á ÏØ√, Ï≈Ï≈

SUNGOLD

1976

¡≈Ó‡∂, «¬≥Á≈ ◊ªË∆, «ÚÈØÏ≈ Ì≈Ú∂, ¡≥È≈ ‘˜≈∂ ‹ª ’ج∆ ‘ØÕ «¬º’ ÍÃÌ≈ÚÙ≈Ò∆ Ò∆‚ ‹ÁØ∫ ’≥Ó ıÂÓ ’ ÒÀ∫Á≈ ‘À ª ÒØ’ª ˘ Òº◊Á≈ ‘À «’ «¬‘ ª ÈÀ⁄∞Ò∆ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹∆ÚÈ «¬º ’ ¡≥  ‘∆‰ ÂÒ≈Ù Á≈ «√Ò«√Ò≈ ‘ÀÕ √Ó≈‹ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ”Â∂ ¡≈͉∆ ’∂∫⁄Ò ∞ ∆ √ºÍ Á∆ Â∑ª ¿∞Â≈Á≈ «‘≥Á≈ ‘À ¡Â∂ Ú≈-Ú≈ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ ≥◊-±Í «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÈÚ∆¡ª ⁄∞‰ΩÂ∆¡ª, ÈÚ∂∫ ÏÁÒ≈¡, ÈÚ∆¡ª ˜±ª Á∂ È≈ÒÕ «¬√ Ò¬∆ ÏÁÒÁ∂

‘≈Ò≈ Á∂ ¡È∞√≈ ÍÒ≈«È≥◊, ¿∞√˘ ’≥Ó ±Í Á∂‰ ¡Â∂ ’Ø-¡≈‚∆È∂‡, ÒØ’ª ˘ Ó؇∆Ú∂‡ ’È≈ «¬º’ Ò◊≈Â≈ ⁄ºÒ‰ Ú≈Ò∆ Íë’«¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ Ò∆‚ ’Á∂ ⁄∞ºÍ⁄≈Í ‘ºÊ ”Â∂ ‘ºÊ º÷ ’∂ È‘∆∫ ÏÀ·Á≈, ¿∞‘ ’Á∂ √≥Â∞Ù‡ È‘∆∫ ‘∞≥Á≈Õ ¿∞‘ «Â≥È-«Â≥È ÓØ«⁄¡ª ”Â∂ Ò◊≈Â≈ ‹±fiÁ≈ «‘≥Á≈ ‘ÀÕ -«Í¤Ò∂ «ÁÈ Á≈ Ó≥ÊÈ -’∆ ÂÀ¡ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ’≥Ó Á≈ ¿∞Á∂٠ͱ≈ ‘Ø«¬¡≈? - ¡º‹ Á∆¡ª ⁄∞‰ΩÂ∆¡ª ¡Â∂ «˜≥Ó∂Ú≈∆¡ª ˘ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ √Ø⁄-√Ófi ’∂ Â∞≥ ’≈Ú≈¬∆Õ -Ì«Úº÷ ”Â∂ Ș ÏÁÒÁ∂ ‘≈Ò Á∂ ¡È∞√≈ ‰È∆Â∆ ω≈¿∞‰≈ ª ‹Ø ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ Á∆ Ó≥◊ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ⁄º«Ò¡≈ ‹≈ √’∂Õ «’√∂ È∂ «’‘≈ √∆-«’√∂ «¬º ’ ’≥ Ó «Úº ⁄ √¯ÒÂ≈ ˘ ‘∆ ¡≥ « ÂÓ ¿∞ Á ∂ Ù Ó≥ È ‰ Á∆ Ì∞ º Ò È‘∆∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆Õ ‘ ¤Ø ‡ ∂ ÂØ ∫ ¤Ø ‡ ∂ ’≥ Ó Á∆ √¯ÒÂ≈ È≈Ò «˜≥Ó∂Ú≈∆ ‘Ø Úˉ Òº◊Á∆ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ «¬≥˜≈ ’È ¡Â∂ ‹ÙÈ ÓÈ≈¿∞∫Á∂ «‘‰ Á≈ ’ج∆ ÓÂÒÏ È‘∆∫Õ «¬º ’ ‘º Ê «Úº ⁄ „≈Ò ¡Â∂ Á±√∂ «Úº⁄ ÂÒÚ≈ ω∆ ‘∂, ¡≈͉∆ √Í∆‚ Ï’≈ º÷Ø «’¿∞ ∫ «’ Â∞ √ ∆∫ ·«‘∂ ª ·«‘ ‹≈Ú∂◊≈ √Ó∂∫ Á≈ Í‘∆¡≈Õ (√Ó≈ÍÂ)

SONALI JEWELLERS

403-273-9111Exclusive 22 KT. Gold & Diamond Jewellery 403-568-7662 MEMBER OF CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION

swfy kol ivAwhW vwsqy vDIAw ijaUlrI Aw cu`kI hY[ sonw muPq iv`c AYksry mSIn nwl cY~k kr skdy hW! 18 kYrt vweIt golf dI ijaUlrI vI hux imldI hY

Very wide selection of Exclusive Jewellery for Wedding or any other occasion!

Grand Opening Sale We moved to old location.

#525, 5075 Falconridge Blvd N.E.

Tel: 403-273-9111 or 403-568-7662 Website: www.sungold22k.com Email: sungold@telus.net Sikh Virsa, Calgary

156.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡º‹ ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈ÓÁÈ Á≈ Ú√∆Ò≈ ω ’∂ «‘ ◊¬∂ ‘È, √≈≈ √≈Ò «¬‘ ˜Ø Òº◊≈ «‘≥Á≈ ‘À «’ ◊∞Á∞¡≈∂ Á≈ ÏÀ∫’ ÏÀÒÀ∫√ ÚË≈ ’∂ √≥◊ª ÂØ∫ Ú≈‘-Ú≈‘ ÷º‡∆ ‹≈Ú∂, «√º÷∆ ÍÃ⁄≈ Á≈ «’√∂ 鱧 «¯’ È‘∆ ‘À, ◊ØÒ’ Í∞¡≈Û∂ Á∆ ‹Û∑ ‘À, ÒÛ≈¬∆ fi◊Û∂ Á≈ ’≈È ‘ÀÕ

◊∞± ¡Â∂ «√º÷ √ß◊ª Á«Ó¡≈È Ó√ßÁª È∂ ◊ØÒ’ º÷ Ò¬∆ ‘À, ÒØ’ ◊ØÒ’ º’ ‹ªÁ∂ ‘È, ◊∞± Á∂ ’ØÒ È‘∆ ‹ªÁ∂, ◊ØÒ’ È±ß ÓºÊ≈ ‡∂’ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È, ◊∞± È±ß ÓºÊ≈ È‘∆ ‡∂’Á∂, √∂Ú’ ¡Â∂ ◊∞± «Ú⁄’≈ ◊ØÒ’ È∂ ‚∂≈ Ò≈«¬¡≈ ‘À, ◊ØÒ’ Á≈ ˙‘Ò≈ ‘À, ◊∞± È‘∆ «Á√Á≈, «√¯ ◊ØÒ’ ‘∆ «Á√Á∆ ‘À, ◊ØÒ’ «Ú⁄ Ó≈«¬¡≈ Í≈ ’∂ ¡√∆∫ Ú≈Í√ ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘ª, ◊∞± ‹∆ ¡º◊∂ «’ Ì∂‡≈ ’∆Â≈ ? ◊∞± Â∂ Á≈Â≈ ‘À, ¡√∆∫ ◊∞± Á∂ ’ØÒØ∫ Óß◊‰≈ ‘À, ‹∂ ÷≈Ò∆ ‘ºÊ ‹ªÚª◊∂, fiØÒ∆¡ª Ì ’∂ ¡≈Úª◊∂, ◊∞± Ó≈«¬¡≈ Á≈ Ì∞÷ º ≈ È‘∆ ‘À, ◊∞± ‹∆ Ó≈«¬¡≈ È‘∆ Ó≥◊Á∂, ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ ÓÈ ‘À, ◊ØÒ’ Ó√ßÁª 鱧 ‹ÈÓ «ÁßÁ∆ ‘À, Ó√ßÁ ◊ØÒ’ Á∆¡ª Í«’Ó≈ ’Á∂ È‘∆ ʺ’Á∂Õ Ï∂ÒØÛ∂ ‚∂«¡ªñ

È≈Ò ’∆Â∆ ’Ó≈¬∆ Á∆ ¿∞◊≈‘∆ È≈Ò ÷∆Á∆¡ª ◊º‚∆¡ª «Ú⁄ ‘±‡∂-Ó≈‡∂ ÒÀ ‘∂ ‘È, ≈Ë≈ √∞¡≈Ó∆¡ª ◊∞Á∞¡≈≈ „≈‘ «Áº  ≈ ‘À ’Ø ¬ ∆ √≈Ë Ï≈Ï≈, ’Ó∂‡∆¡ª ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ Ï∂¡ÁÏ∆ Ø’‰ Ò¬∆ ¡º◊∂ È‘∆ ¡≈¬∆¡≈?” ‘Ø Ú∆ «¬‘Ø «‹‘∆¡ª ’¬∆ ÿ‡È≈Úª Ú≈ÍÁ∆¡ª «‘≥Á∆¡ª ‘È, «¬‘ «¬º’ Â≈‹≈ «Ó√≈Ò ‘À?«î ‹√ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ ◊ØÒ’ ⁄ß◊∆ ‘À, ¿∞√ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ √∂Ú≈ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Â∂ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ ’Á∂ ‘È, «‹√ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ ’ج∆ ¡≈ÓÁÈ È‘∆ ¿∞√ 鱧 ’ج∆ „≈‘ Á∂Ú∂, Ï∂¡ÁÏ∆ ’ Á∂Ú∂, ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Â∂ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈«Ï¡ª 鱧 ¿∞√Á≈ ’ج∆ ÁÁ È‘∆ ‘À, «¬È∑ª 鱧 ◊ØÒ’ «Í¡≈∆ ‘À, ◊∞± «Í¡≈≈ È‘∆ ‘À, ‹∂ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆, ’≈ √∂Ú≈

Ú≈Ò∂ Ï≈«Ï¡ª ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ ‘∞ßÁ∆ Ï∂¡ÁÏ∆ È‘∆ Ø’‰∆ ª «√º÷ √ß◊ª Â∂ ÙË≈Ò± ÒØ’ ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ Á∆¡ª ◊ØÒ’ª «Ú⁄ ÍÀ√∂ Í≈¿∞‰∂ ÏßÁ ’È Â∂ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈«Ï¡ª 鱧 ¿∞◊≈‘∆ Á∂‰∆ ÏßÁ ’ÈÕ ÒØ’ª Á∆ ÷±È Í√∆È∂ Á∆ ’Ó≈¬∆ È≈Ò, Í÷ß‚∆ Ì∂÷∆ ⁄ΩË Á∂ Ì∞º÷∂-Ó√ßÁ Ï∂ÒØÛ∂ ◊∞Á∞¡≈∂ ¿∞√≈ ’∂ ◊∞Ë≈Óª Á∆ Ï∂’Á∆ ’Ú≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬ÊØ∫ √≈¯ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À «’ «¬È∑ª ◊ØÒ’ Ó∞÷ º º÷∆ ‘À? -◊ØÒ’, ¯≈√∆ Á≈ Ò¯˜ ‘À «‹√Á≈ ¡Ê ‘À ËÈ «¬’º·≈ ’È Ú≈Ò≈ ÏÂÈ, Ó∞√ÒÓ≈È∆ ≈‹ Ú∂Ò∂ «¬‘ Ò¯˜ «¬Ê∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À, ’ (‡À’√) Ú√±Ò ’’∂ «‹√ ◊ºÒ∂ «Ú⁄ ÍÀ√∂ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ √È ¿∞√鱧 Ú∆ ÏØÒ’ (◊ØÒ’) ‹ª ◊ºÒ≈ ¡≈÷Á∂ √È, √’≈∆ ÷˜≈È∂

G

R

IN

A R

B

◊∞Á∞¡≈«¡ª Á≈ ’≈È ◊ØÒ’ ‘À, „≈‘∂ ‹≈ ‘∂ ◊∞Á∞¡≈«¡ª Á∆ Ï∂¡ÁÏ∆ Á≈ ’≈È Ú∆ ◊ØÒ’ ‘ÀÕ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï≈ ‹∆ Ï∂ÒÛ Ø ∂ ◊∞Á∞¡≈∂ Ï‘∞ ¿∞√≈∆ ‹ªÁ∂ ‘È Í ¿∞Ȫ∑ Á∆ √∂Ú≈ √ßÌ≈Ò ’Ω‰ ’∂◊≈? ÎØ’∆ ÙΩ‘ Â∂ √ß◊ Á∆ Ó≈«¬¡≈ È≈Ò ÓΩ˜ª ’È Ò¬∆ ‚∂≈ ◊∞Á∞¡≈≈ ω≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «‹Ê∂ Á√ ÍÚ∂, Ï≈Ï∂ fiº‡ Í∞º‹ ‹ªÁ∂ ‘È, ≈Ë≈ √∞¡≈Ó∆¡ª È∂ «Ï¡≈√ ◊∞Á∞¡≈≈ „≈‘ «ÁºÂ≈ «◊¡≈, ’ج∆ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò≈ Ï≈Ï≈ È‘∆ Ï‘∞«Û¡≈Õ ‹∂ ◊∞Á∞¡≈∂ ω≈¿∞‰∂ ˜±∆ ‘È Âª √∂Ú≈ √ßÌ≈Ò Ú∆ ˜±∆ ‘À, ¡≈Ó «Í≥‚ª Á∂ ÍßÊ ÁÁ∆ ÒØ ’ «¬’º · ∂ ‘Ø ’∂ ◊∞  Á∞ ¡ ≈∂ Á∆ Í«ÚºÂÂ≈ Ú≈√Â∂ ‹±fi ‘∂ ‘È, ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ ÒØ’ª Á∆ ÷±È Í√∆È∂

B

M

U L P R

A R

We do all kinds of repair, leaking faucets, tub faucet, installation of tub, toilet seat, sink (washrooms & kitchen), hot water tank, hook up dishwasher, washer & dryer, garborator, fridge, hood fan.

B

Email: paulbrar17@gmail.com

Installation of water softener Call: Sukhpal Brar: 403-690-1235

zrw soco!

Jeevan Bima Inc.

«˜øÁ◊∆ ÏÛ∆ Ï∂ÚÎ≈ ˛ «¬√ Á≈ «¬æ’ ÍÒ Á≈ Ú∆ ÌØ√≈ È≈ ’Ø

Ph: (403) 775-2100 Park Plaza #234, 7-Westwind Cres. N.E. Calgary, Alberta T3J 5H2 Call : (403) 775-2100

Sikh Virsa, Calgary

lweI&, ikRtIkl ielnY~s, mOrgyz, Awr.eI.AYs.pI. hY~lQ ieMSorYNs trYvl Aqy ivztr lONg trm kyAr kYS bYk pOlsI

Life, Critical Illness lweIP ieMSorYNs ÍÃÂ∆ Ó‘∆È≈ ∂‡* Mortgage, RESP 100,000 250,000 500,000 1,000,000 18.23 11.34 29.70 52.65 25 Health, Dental 19.13 11.70 31.50 56.25 35 Travel & Visitor 16.20 30.38 54.00 101.25 45 Long Term Care 30.60 66.38 126.00 245.25 55 Singh Cash Back Policy 65 67.68 159.08 311.40 616.05 Jessie CAIB Cell: (403) 830-7007 * Rates may change without notice. Toll Free : 1-855-230-2100

Age

Home, Auto Business, Property & Liability

157.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

鱧 Ú∆ ◊ØÒ’ ‹ª ◊ºÒ≈ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ √∆, Ï≈‰∆ «Ú⁄ «¬√Á≈ √≥’∂ «ÓÒÁ≈ ‘À ““¡≈„∞ Á≈Ó∞ «’¤∞ Í«¬¡≈ È ÏØÒ’ ‹≈◊≈Â∆¡≈ ÓØ‘‰ Ó∞Á ß «‰ ͬ∆”” ““Ìß«È ÏØÒ’≈ √«Ì ¿∞«· ◊«¬¡≈”” (Â∞÷≈∆ Ó‘Ò≈ 4 ) ÍÀ√∂ «¬’º·∂ ’È Ú≈√Â∂ ◊∞± ÿ «Ú⁄ ÒØ‘∂ ¡Â∂ Òº’Û Á∆ ◊ØÒ’ 鱧 ’ج∆ ʪ È‘∆ ‘À, «¬√ Á∂ ¿∞ºÍ ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’ «Ò÷‰≈ Ú∆ ÓÈÓ ‘À, «Î ¡√Ò∆ ◊∞± Á∆ ◊ØÒ’ «’‘Û∆ ‘À ? ˙‘ ‘À -(◊∆Ï Á≈ Ó±‘ ≥ ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’) «‹√ 鱧 Ò∞’≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ¡Â∂ È’Ò∆ ◊ØÒ’ ‘Ø∫Á «Ú⁄ «Ò¡ªÁ∆ ◊¬∆ ‘À, √∞¡≈Ê∆, Í≈÷ß‚∆, Ò≈Ò⁄∆, ’Ó’ª‚∆ Í∞‹≈∆ ÒØ’ª È∂, ËÓ È±ß ËßÁ≈ ω≈¿∞‰ Á∆ È∆¡Â È≈Ò «¬‘ ◊ØÒ’ ÒºÌ∆ ‘À, «‹Ú∂ ’∆Û∆¡ª «Ó·≈ ÒºÌ ÒÀÁ∆¡ª ‘È, «¬√∂ Â∑ª ◊ØÒ’ ÒÌ∆ ◊¬∆ ‘À, «¬√ ◊ØÒ’ È∂ ◊∞Á∞¡≈∂ 鱧 Á∞’≈ÈÁ≈∆ «Ú⁄ ÏÁÒ «ÁÂ≈ ‘À, «‹ºÊ∂ Á√ ∞ͬ∂ ÓºÊ≈ ‡∂’‰ Ú≈Ò∂ 鱧 ’∞fi È‘∆, √Ω ∞ͬ∂ Ú≈Ò∂ 鱧 ÍÂ≈√∂ Ï≥È∑ ’∂ «√ØÍ≈˙ «ÁÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, «¬√Á≈ ’≈È √ͺه ‘À «’ ÒØ’ «√ØÍ∂ Á∂ Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ÚºË-ÂØ∫ ÚºË Ó≈«¬¡≈ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈¿∞‰, ◊∞± √≈«‘Ï È∂ ¡«‹‘≈ ’ج∆ «ÚÂ’≈ Ù∞± È‘∆ √∆ ’∆Â≈, ◊∞± √≈«‘Ï ‘∂’ Íz≈‰∆ Ó≈Â 鱧 Ï≈Ï «Í¡≈ ’Á∂ ‘È, ◊∞± ‹∆ «’ ’È Ú≈Ò∂ Ì≈¬∆ Ò≈ÒØ È≈Ò «Í¡≈ ’Á∂ ‘È, ÓÒ’Ø Ì≈◊Ø¡ª È≈Ò

È‘∆, ¡º‹ ◊∞Á∞¡≈«¡ª «Ú⁄ ÍÀ√≈ ⁄Û∑≈ ’∂ ¡≈͉∂ Ȫ¡ Á∆ ϺÒ∂-ϺÒ∂ ’≈¿∞ ‰ Ú≈«Ò¡ª ”⁄, «‹¡≈Á≈ «◊‰Â∆ ÓÒ’ Ì≈◊Ø¡ª Á∆ ‘À, ¡º‹ ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈ÓÁÈ Á≈ Ú√∆Ò≈ ω ’∂ «‘ ◊¬∂ ‘È, √≈≈ √≈Ò «¬‘ ‹Ø Òº◊≈ «‘≥Á≈ ‘À ’∂ ◊∞Á∞¡≈∂ Á≈ ÏÀ∫’ ÏÀÒÀ∫√ ÚË≈ ’∂ √≥◊ª ÂØ∫ Ú≈‘-Ú≈‘ ÷º‡∆ ‹≈Ú∂, «√º÷∆ ÍÃ⁄≈ Á≈ «’√∂ 鱧 «Î’ È‘∆ ‘À, ◊ØÒ’ Í∞¡≈Û∂ Á∆ ‹Û∑ ‘À, ÒÛ≈¬∆-fi◊Û∂ Á≈ ’≈È ‘ÀÕ ◊∞± √≈«‘Ï Ú∂Ò∂ ◊∞Á∞¡≈∂ 鱧 ËÓÙ≈Ò≈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆, ÍÀ√≈ È‘∆ √∆ ⁄Û∑≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈, «√¯ ÒØÛ È±ß Ó∞÷ º÷ ’∂ √Á Ì∂‡≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ √∆ , ≈Â È±ß √Ì ’∞fi ıÂÓ ’’∂ ̪‚∂ Ó±Ë∂ Ó≈ «ÁÂ∂ ‹ªÁ∂ √È, ◊∞Á∞¡≈∂ (ËÓÙ≈Ò≈) «Ú⁄ ’∞fi Ú∆ ‹Ó∑ª È‘∆ √∆ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈, «‹√ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ ◊ØÒ’ «‹¡≈Á≈ ‘À, ¿∞ºÊ∂ ÒÛ≈¬∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À, ⁄ΩË∆ ’≈Ϙ ‘؉ Ú≈√Â∂ ÂÒØ-Óº¤∆ ‘∞Á ß ∂ ‘È, ◊∞Á∞¡≈∂ ͺ◊ª ¿∞¤ÒÁ∆¡ª ‘È... «√º÷ «¤ºÂØ «¤Â∆ ‘∞ßÁ∂ ‘È... ‹Ø ’∞fi ◊∞Á∞¡≈∂ Ì∂‡≈ ¡≈Ú∂ √Ì Úß‚ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂, ◊∞± ÿ Á≈ ◊∞± ‹∆ 鱧 «Î’ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ ◊∞Ó«Â «ÁzÛ ’È Ú≈√Â∂ ‘À, ◊ØÒ’ ÌÈ Ú≈√Â∂ È‘∆ ‘À, ◊∞± √≈«‘Ï Ú∂Ò∂ √≥◊ª ◊∞Á∞¡≈∂ √Á «ÁßÁ∆¡ª √È ? √≥◊ª “≈◊∆, ◊zßÊ∆, Íz⁄≈’, „≈‚∆, ’Ú∆Ùª, ’Ê≈Ú≈⁄’ ◊∞Ó∞÷ª ȱß

¡º‹ ◊∞Á∞¡≈∂ Ï‘∞ «◊‰Â∆ ”⁄ Â∂ ÒØÛ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ Úº‚∂ ω ⁄º’ ∞ ∂ ‘È, «˜¡≈Á≈ ◊∞Á∞¡≈∂ ‘؉ ’’∂ ÒÛ≈¬∆ fi◊Û∂ ‘Ø ‘∂ ‘È, √≥◊ª ”⁄ Ú≥‚∆¡ª ÍÀ ‘∆¡ª ‘È, Ï∂¡Â ≥ ÍÀ√≈ «ÏÒ«‚≥◊ª ”Â∂ ‹≈«¬¡≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ ª «¬’ √’±Ò Á∆ Â∑ª ‘À, «‹ºÊ∂ ‹≈ ’∂ ËÓ «√÷‰≈ ‘À, Í ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ √‘∆ ÓÈØÊ È±ß È˜ ¡≥Á≈˜ ’ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª 鱧 √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ◊ØÒ’ Á∂ ÁÙÈ ‘∞Á ≥ ∂ ‘È, ÙË≈Ò± ◊ØÒ’ È±ß ÓºÊ≈ ‡∂’ ’∂ Ú≈Í√ Í ‹ªÁ∂ ‘È, ¡º◊∂ ◊∞± ‹∆ º’ È‘∆ ¡ÍÛÁ∂, Ó≈«¬¡≈ ª ◊ØÒ’ «Ú⁄ ‘∆ «‘ ‹ªÁ∆ ‘À, ◊∞± ‹∆ ’ØÒ ÓÈ ‘∆ ‹≈ √’Á≈ ‘À, ¡√∆∫ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ ÍÃÏË ≥ Á≈ «¯’ ’’∂, ÍzÏË ß ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ª Ó≈«¬¡≈ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈ «ÁßÁ∂ ‘ª, Í ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ Ó≈«¬¡≈ È‘∆ ‘ÀÕ

Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ Á∂ ±Í «Ú⁄ «ÁßÁ∆¡ª √È ¡Â∂ ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª 鱧 √‘≈«¬Â≈ Á∂ ±Í «Ú⁄ Á≈È ’Á∆¡ª √È, «¬√∂ Ú≈√Â∂ ◊∞± √≈«‘Ï È∂ Á√ÚßË Á∆ √Ó Ù∞± ’∆Â∆ ‘À, ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ Ó≈«¬¡≈ È‘∆∫ ‘À, ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ ÓÈ ¡ÍÈ ’È≈ ‘À, ÓÈ∞ Ï∂⁄À √«Â◊∞ ’À Í≈«√, «Â√∞ √∂Ú’ ’∂ ’≈‹Õ ÚºË ÂØ∫ ÚºË Ó≈«¬¡≈ ◊∞Ó∞÷ «ÚÁÚ≈È≈ 鱧 «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂ ,ª «’ ¿∞‘ ÿ Á∆¡ª ÒØÛª ÂØ∫ Ï∂«Î’ ‘Ø «’ «√º÷∆ Á≈ Íz⁄≈ ’ √’‰, ◊∞± √≈«‘Ï Á∂ Ú∂Ò∂ ÂØ∫ ◊∞Ó∞÷ Íz⁄≈’ª Á≈ ¡≈Á-√«Â’≈ ‘∞≥Á≈ ¡≈«¬¡≈ ‘À, ¡º‹ «√º÷∆ Á∂ Íz⁄≈ Íz√≈ 鱧 „≈‘ Ò≈¿∞ ‰ Ú≈√Â∂ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À , ’Ê≈Ú≈⁄’ ÍÃ⁄≈’ª 鱧 Ì≈Ú∂∫ Ì∂‡≈ «Á¿∞ È≈ «Á¿∞ Í ◊∞Á∞¡≈∂ ÍÀ√∂ ⁄Û∑≈˙, «’Â∂ ◊∞± ÿ 鱧 ÿ≈‡≈ È≈ ÍÀ ‹≈Ú∂, ¡«‹‘≈ ’«‘‰≈ ◊∞± Á∆ Ù≈È Á∂ «÷Ò≈¯ ‘À «’¿∞∫«’ ◊∞± Á≈Â≈ ‘À, ◊∞∞ Á∂ ÿ ’Ø ¬ ∆ ÿ≈‡≈ È‘∆ ÍÀ √’Á≈, ◊∞  ± √≈«‘Ï≈È ¡≈Í ◊∞± ÿ Á∂ Íz⁄≈’ª 鱧 Ó≈«¬¡≈ Á∆ Ì∂‡≈ È≈Ò Ó≈Ò≈ Ó≈Ò ’Á∂ √È Âª «’ «√º÷∆ Á≈ Ï∂«Î’ ‘Ø «’ Íz⁄≈ ’È ? ¡º‹ ◊∞Á∞¡≈∂ Ï‘∞ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ¡Â∂ ÒØÛ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ Úº‚∂ ω ⁄∞’∂ ‘È, «˜¡≈Á≈ ◊∞Á∞¡≈∂ ‘؉ ’’∂ ÒÛ≈¬∆-fi◊Û∂ ‘Ø ‘∂ ‘È, √≥◊ª «Ú⁄ Ú≥‚∆¡ª ÍÀ ‘∆¡ª ‘È, Ï∂¡≥ ÍÀ√≈

XUnweItf trWsimSn AYNf Awto irpyAr UNITED TRANSMISSION & AUTO REPAIR

403 204 2500 or 403 207 9700

Out of Province Inspection (AwaUt AwP pRoivMs ieMspYkSn) g`fI dy iksy vI iksm dw trWsimSn, ielYktRIkl jW mkYnIkl kMm krvwaux leI Pon kro jW drSx idE!

People Like You Make Our Bussiness Success Call For Information:

* Taxi Inspection (tYksI ieMspYkSn)

* Transmission Rebuilt (trWsimSn rIiblt) * Front End Check up (PrMt ieMf cY~k krnw) * Brakes Check Up (brykW cY~k krnw) * Electricals (ielYktRIkls) * Oil Change (Eiel cyNj krnw) * Insurance Safety Inspection (ieMSorYNs syPtI ieMspYkSn)

Raj Matharoo & Jassy Sandhu 3603 A Edmonton Tr. NE Calgary, Alberta T2A 2P3 Sikh Virsa, Calgary

158.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«ÏÒ«‚≥◊ª ”Â∂ ‹≈«¬¡≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ ª «¬’ √’±Ò Á∆ Â∑ª ‘À, «‹ºÊ∂ ‹≈ ’∂ ËÓ «√º÷‰≈ ‘À, Í ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ √‘∆ ÓÈØÊ È±ß È˜ ¡≥Á≈˜ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡ª 鱧 √Ì ÂØ∫ Í«‘≥Òª ◊ØÒ’ Á∂ ÁÙÈ ‘∞≥Á∂ ‘È, ÙË≈Ò± ◊ØÒ’ È±ß ÓºÊ≈ ‡∂’ ’∂ Ú≈Í√ Í ‹ªÁ∂ ‘È, ¡º◊∂ ◊∞± ‹∆ º’ È‘∆ ¡ºÍÛÁ∂, Ó≈«¬¡≈ ª ◊ØÒ’ «Ú⁄ ‘∆ «‘ ‹ªÁ∆ ‘À, ◊∞± ‹∆ ’ØÒ ÓÈ ‘∆ ‹≈ √’Á≈ ‘À, ¡√∆∫ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ ÍzÏßË Á≈ «Î’ ’’∂, ÍzÏßË ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ª Ó≈«¬¡≈ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈ «ÁßÁ∂ ‘ª, Í ◊∞± ‹∆ 鱧 ’∆ «ÁßÁ∂ ‘ª, ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ Ó≈«¬¡≈ È‘∆ ‘À, ◊∞± Á∆ Ì∂‡≈ ÓÈ ‘À, ≈◊∆, ◊zßÊ∆, Íz⁄≈’, ’Ê≈ Ú≈⁄’, „≈‚∆, ’Ú∆Ù, Â∂ √∂Ú≈Á≈ª Á∆ Ì∂‡≈ Ó≈«¬¡≈ ‘À, Ó≈«¬¡≈ «¬È∑ª Á∆ ˜± ‘À, «¬‘ ÍÁÚ∆¡ª ◊∞± ÿØ∫ Ú√ج∆¡ª ‘È, «¬È∑ª Á≈ ¡≈Á √«Â’≈ ’È≈ Ú∆ √ß◊ Á≈ Î˜ ωÁ≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ ÍzÏßË Ú≈√Â∂ ÒØÛ ¡È∞√≈ ‘∆ Ó≈«¬¡≈ Á∂‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, ¡≈͉∂ ÌÒ∂ Ú≈√Â∂ ◊∞± 鱧 ÓÈ Ú∆ Ì∂‡≈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, ◊∞Ï≈‰∆ Á∆ «Ú⁄≈ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, Í ◊∞Á∞¡≈∂ «Ú⁄ È≈Ó Á∆ ⁄⁄≈ È≈ÒØ∫ ◊ØÒ’ Á∆ ⁄⁄≈ «‹¡≈Á≈ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À, «ÏȪ ◊ØÒ’ ÂØ∫ «‹Ú∂∫ ¿∞◊≈‘∆ ’’∂ ◊∞Á∞¡≈≈ ω≈«¬¡≈

‹≈ √’Á≈ ‘À, «¬√∂ Â∑ª ◊∞Á∞¡≈≈ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á ◊ØÒ’ ÂØ∫ «ÏȪ Ú∆ ÍÃÏßË ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Ò≥◊ Á∆ √∂ Ú ≈ √ß ◊ ª ’Á∆¡ª ‘ÈÕ ◊∞Á∞¡≈∂ «¬º’ «ÁÈ Á∂ Òß◊ Á∆ √∂Ú≈ «¬º’Ò≈ Í«Ú≈ ‘∆ ’ «Á≥Á≈ ‘À, ’¬∆ ¡«‹‘∂ Í«Ú≈ ‘È, ‹Ø √≈Ò Ì Á∂ «‹≥È∂ ¡ÀÂÚ≈ ‘È √≈«¡ª Á∆ √∂Ú≈ ¡≈ÍÈ∂ «‹ßÓ∂ ÒÀ ÒÀ∫Á∂ ‘È, ’¬∆ Ú≈ «¬º’∂ «ÁÈ ÁØ-ÁØ Í«Ú≈ª Á∂ Òß◊ ‘∞Á ß ∂ ‘È, ¡Á≈√ «Ú⁄ È≈Ó ÏØÒ‰ ÂØ∫ ÒÛ≈¬∆ ‘∞Á ß ∆ ‘À, ˙‘ ’«‘ßÁ≈ Ó∂≈ Òß◊ ‘À, Á±‹≈ ’«‘≥Á≈, È‘∆! Ó∂≈ Òß◊ ‘ÀÕ Ò≥◊ Á∆ √∂Ú≈ Ú≈√Â∂ Ú≈˱ Í«Ú≈

‘È, ◊∞Á∞¡≈∂ ÍÀ√≈ ‹Ó∑ª ’È Á∆ ÒØÛ È‘∆ ‘∞ßÁ∆, ◊∞Á∞¡≈∂ Ú≈˱ ω ’∂ «Â¡≈ ‘Ø ⁄∞º’∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ √ß◊ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ ÍÀ√≈ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂Ú∂, ÒÛ≈¬∆ ÿº‡ ‘ØÚ∂◊∆, «‹ßÈ≈ ÚºË ÍÀ√≈ ◊∞Á∞¡≈∂ ⁄Û∑∂◊≈, ⁄ΩË Á∂ ̺∞÷∂ Ó√ßÁ ¿∞È∑ª «‹¡≈Á≈ ÷±Á ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈ ’∂ Í≈¿∞‰◊∂? ≈◊∆, ◊zÊ ß ∆, Íz⁄≈’, ’Ê≈ Ú≈⁄’ª ◊∞Ó∞÷ «Í¡≈«¡ª 鱧 Íz⁄≈ ’È Ú≈√Â∂ √ß◊ª ÚºË ÂØ∫ ÚºË Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ ’È, √∂Ú≈Á≈ª 鱧 ÂÈı≈‘ Ó‘∆È∂ Á∂ ¡÷∆Ò∂ ¡ÀÂÚ≈ √ß◊ «Ú⁄Ø∫ «¬º’·∆ ’’∂ «ÁºÂ∆ ‹≈Ú∂, ◊∞Á∞¡≈∂ ’ج∆ ÍÀ√≈ ‹Ó∑≈ È‘∆ ‘؉≈

Í≥‹≈Ï «Ú⁄ AB‘˜≈ «Í≥‚ ‘È , CA ‘‹≈ ‚∂∂◊∞Á∞¡≈∂ ‘È, Ù«‘ª «Ú⁄ Úº÷∂ ‘È, «¬º’ «Í≥‚ «¬º’ ◊∞Á∞¡≈∂ È≈Ò Ú∆ √ √’Á≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«¡ª Á≈ √ªfi≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ͺÂ∆-ͺÂ∆ Á≈ Úº÷≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆ ‘∞≥Á∆, «‹√È∂ Ú∆ È≈Ó-Ï≈‰∆ Á≈ ¡«Ì¡≈√ ’È≈ ‘ØÚ∂ ¿∞‘ «¬º’ ◊∞Á∞¡≈∂ Ú∆ ‹≈ ’∂ ’ √’Á≈ ‘À, Í≥‹≈Ï ‹Ó∆È ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À Ï‘∞ √≈∆ ‹Ó∆È ‚∂«¡ª◊∞Á∞¡≈«¡ª È∂ ÓºÒ Ò¬∆ ‘À, ‹Ø ÍÀ√≈ Ï∂ÒØÛ∂ ‚∂«¡ª◊∞Á∞¡≈«¡ª ”Â∂ ◊’ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√ ÍÀ√∂ È≈Ò «√º÷∆ ËÓ Á≈ ÍÃ⁄≈-ÍÃ√≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

⁄≈‘∆Á≈, ª ‘∆ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∂ Ó≈‘ΩÒ «Ú⁄ √∞Ë≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À, ◊∞Ó∞÷ «Í¡≈∂ «¬√ Ï≈∂ ˜± «Ú⁄≈ ’È Âª ‹Ø ◊∞Á∞¡≈∂ ÂØ∫ ÒØ’ª 鱧 √∞÷-ÙªÂ∆ «ÓÒ √’∂? ◊ØÒ’ Á∆ ÒØÛ ◊∞Á∞¡≈∂ È±ß È‘∆ ‘∞Á ≥ ∆, «Î ◊ØÒ’ Á∆ Ï‹≈¬∂ ÍÀ√≈ Íz⁄≈ Ú≈√Â∂ Ú«Â¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ÷≈‘Ó÷≈‘ ◊∞Á∞¡≈∂ Á∆ «ÏÒ«‚≥◊ ”Â∂ ÍÀ√≈ ◊’ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ «‘≥Á≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ «¬º’ √’±Ò Á∆ Â∑ª ‘À «‹ºÊØ∫ ËÓ Á∆ «√º«÷¡≈ Íz≈Í ’È∆ ‘À, Í ¡√∆∫ ◊∞Á∞¡≈∂ (√’±Ò) 鱧 ‘∆ «Ù≥◊≈Á∂ √Ú≈Á∂ Â∂ Í∞‹ º Á∂ «‘≥Á∂ ‘ª, ⁄ß◊∂ ◊zÊ ß ∆ ’Ê≈Ú≈⁄’ «Ú«ÁÚ≈È (‡∆⁄) º÷ ’∂ ◊∞Ï≈‰∆, ËÓ Á∆ √Øfi∆ ‘≈√Ò È‘∆ ’Á∂Õ ◊∞± ‹∆ 鱧 ÓÈ Ì∂‡≈ ’∆¬∂, ◊∞± «’¡ª (Íz⁄≈’ ’Ê≈’≈) 鱧 Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ ’’∂ ¿∞È∑ª Á∆¡ª ÿ∂Ò± ÒØÛª ͱ∆¡ª ’∆¬∂ ª ‘∆ «√º÷∆ Á≈ Íz⁄≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¡Â∂ «√º÷∆ ÚºË-ÎºÒ ∞ √’Á∆ ‘À, ◊∞Á∞¡≈∂ Ï‘∞ «◊‰Â∆ «Ú⁄ ¡Â∂ ÒØÛ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ Úº‚∂ ω ⁄∞º’∂ ‘È, ‘∞‰ ◊∞Á∞¡≈«¡ª «Ú⁄ ÏÀ·‰ Ú≈Ò∂ «√º÷ ω≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ ‘À, Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù Á∂ «√º÷ª Á∆ «¬‘ «‹ßÓ∂Ú≈∆ ωÁ∆ ‘À «’ Íz⁄≈’ª ’Ê≈Ú≈⁄’ª Á∆ ÚË ÂØ∫ ÚºË √«‘ÔØ◊ Á∂ ’∂ ‘Ω∫√Ò≈ ¡Î˜≈¬∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂, ª ‘∆ «√÷ ËÓ Á∆ ¡√Ò∆ Â√Ú∆, ‹Ø √Ï √ªfi∆ ‘À,

A-1 SPICE & MOVIE CENTRE Best Grocery Store in Calgary for all kinds of Indian & West Indies Groceries iXMDIan grosrI dI sB to' vwIA duk;n

Xe vMn sp;XIs aE'D mUvI sE'Tr Fresh Vegetables Everyday! We also rent stoves & big pots Movie rentals from wide selection of Hindi, Punjabi, Tamil & Malyalm movies, dramas, audio tapes & CD's (Castleridge SafewayPlaza) 96, 55 Castleridge Blvd., NE, Calgary AB.

Ph: 403-285-2446 Sikh Virsa, Calgary

159.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Á∞È∆¡ª √≈‘Ó‰∂ º÷∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¡Â∂ √ß√≈ Á∂ ÒØ’ «ÚÙ≈Ò ËÓ Á≈ Ò≈Ì ¿∞·≈ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡≈˙ ◊ØÒ’ ”Â∂ ’≈Ϙ ‘؉ Á∆ Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ ¿∞Í ¿∞· º ’∂, «√÷∆ Á∂ Íz⁄≈ Íz√≈ Á≈ ÔÂÈ ’∆¬∂? ÒØ‘∂ ¡Â∂ Òº’Û Á∆ ◊ØÒ’ «√º÷ ËÓ «Ú⁄ ÍzÚ≈È È‘∆ ‘À, ◊∞± ÿ «Ú⁄ «¬‘ ◊ØÒ’ ÍÚ≈È∆ ◊¬∆ ‘À -““◊∆Ï Á≈ Ó±‘ ≥ , ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’””ì ‘À ÓÈ∞ ËÈ∞ √Ì∞ √¿∞«Í ◊∞ ’¿∞ ‘∞’«Ó Óß«È¡À Í≈¬∆¡À (¡ÈßÁ √≈«‘Ï) «¬√ Í≥◊Â∆ Á∂ √‘∆ ¡Ê √Ófi‰∂ ‹±∆ ‘È, «¬√ Í≥◊Â∆ 鱧 ÍÛ√∞‰ ’∂ ¡√∆∫ Ó≈«¬¡≈ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈ ’∂ √ÓfiÁ∂ ‘ª «’ ¡√∆∫ ◊∞± ‹∆ 鱧 ËÈ Ì∂‡≈ ’ «ÁºÂ≈ ‘À, «¬√ Â∆’∂ È≈Ò ¡√∆∫ ◊∞± ‹∆ 鱧 ËÈ Ì∂‡≈ È‘∆ ’ √’Á∂, Ó≈«¬¡≈ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈¿∞‰ Á∆ ◊ºÒ «¬Â‘≈√ ¡Â∂ Ï≈‰∆ «Ú⁄ È‘∆ ‘À, “Íß‹ ÍÀ√∂ È≈∆¡Ò” Ú≈Ò∆ ’‘≈‰∆ Ï≈∂ ‘Ø ÷Ø‹ ’È Á∆ ÒØÛ ‘À, ◊∞◊ºÁ∆ Á∆ √Ó Ú∂Ò∂ ◊∞Â≈◊ºÁ∆ Á∂ ‘∂ ◊∞ «Ú¡’Â∆ ‘∞’Ó ’Á∂ √È «’ “¡º‹ ÂØ∫ «¬Èª 鱧 ◊∞± Ê≈«Í¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‘∞‰ «√º÷ √ß◊ª «¬È∑ª Á≈ ‘∞’Ó Ó≥ȉ ìÏ≈Ï≈ Ï∞„≈ ‹∆ Á√Â≈ «ÁßÁ∂ √È, “«Ú«ÁÚ≈È ◊∞Ó∞÷ª 鱧 «¬√ Ï≈∂ ‘Ø ÷Ø‹ Ú∆ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À, ‹∂ Íß‹ ÍÀ√∂ È≈∆¡Ò Ú≈Ò∆ ◊ºÒ Ó≥È Ú∆ Ò¬∆ ‹≈Ú∂ ª Ú∆ «¬‘ √Ó ◊∞Â≈◊ºÁ∆ Ú≈√Â∂ √∆, √≈鱧 «¬‘ √Ó ’È Á≈ ¡ı«Â¡≈ È‘∆ ‘À, ◊∞±

◊zÊ ß √≈«‘Ï ‹∆ ¡º◊∂ Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ È‘∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆, Ï≈Ï≈ ÈßÁ «√≥ÿ ‹∆ È∂ «¬√∂ ’’∂ ÍÀ√≈ ÓºÊ≈ ‡∂’‰ ÂØ∫ Ú«‹¡≈ ‘À, «ÏÈ≈ ÍÀ√∂ ÓºÊ≈ ‡∂’‰ ÂØ∫ È≈È’√ «Ú÷∂ Ï‘∞ ÚË∆¡≈ ÍzÏßË ⁄ºÒÁ≈ ‘À ? ÂÈ, ÓÈ, ËÈ, «Â≥È ⁄∆‹ª Ì∂‡≈ ’È Á≈ «‹’ ‘À ¡Â∂ È≈Ò ‘∞’Ó Óßȉ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À, ◊∞± ‹∆ Á≈ ‘∞’Ó Óßȉ≈ ‘∆ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ ¡ÍÈ ’È≈ ‘À, ¡≈˙ Ú≈∆ ñÚ≈∆ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ Á∆ «Ú⁄≈ ’∆¬∂, ¿∞Í «Ò÷∆ Íß◊Â∆ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÂÈ ÒΘ ¡≈«¬¡≈ ‘À, ÂÈ ¡ÍÈ ÂØ∫ Ì≈Ú ‘À- ◊∞± Á∂ ’‘∂ Ó∞Â≈«Ï’ √∆ È≈Ò ⁄ß◊∂ ’ßÓ, √∂Ú≈ Í¿∞Í’≈ Â∂ ÌÒ≈ ’È≈, ÓÈ √ÓÍ ’È ÂØ∫ Ì≈Ú ñ ÓÈ ”⁄ ⁄ß◊≈ √Ø⁄‰≈, Ï∞∂ «÷¡≈Òª ÂØ∫ Ï⁄È≈, ÓÈ «Ú⁄ Íẕ 鱧 Ô≈Á («√ÓÈ)

’È≈, ◊∞± ‹∆ 鱧 ËÈ Ì∂‡≈ ’È Á≈ ¡Ê ‘À- ◊∞± ‹∆ Á∂ ’‘∂ Ó∞Â≈«Ï’ ÍÀ√∂ Á∆ √‘∆ ÚÂØ∫ ’È∆, ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’È∆, ¡Ω÷∂ Ú∂Ò∂ «’√∂ Á∆ ÓÁÁ ’È∆, ◊∞± √≈«‘Ï ÂØ∫ ⁄ºÒ∆ ¡≈¿∞∫Á∆ Ú≈«¬Â ¡È∞√≈ ≈◊∆, ◊zßÊ∆, Íz⁄≈’, ’Ê≈Ú≈⁄’, „≈‚∆, ’Ú∆Ù, Í¿∞ Í ’≈∆ ◊∞  Ó∞ ÷ «Í¡≈«¡ª 鱧 Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ Á∂‰∆, «¬È∑ª 鱧 Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ ’È Á≈ «˜’ «¬Â‘≈√ «Ú⁄ «ÓÒÁ≈ ‘À, ◊ØÒ’ «Ú⁄ Ó≈«¬¡≈ Í≈¿∞‰ Á≈ ’ج∆ «‹’ È‘∆ ‘À, ◊∞± ÿ «Ú⁄ ì◊∆Ï Á≈ ӱߑ ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’î ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À, ÒØ‘∂Òº’Û Á≈ ◊ºÒ≈ ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’ È‘∆ ‘Ø √’Á∆, «¬‘ È’Ò∆ ◊ØÒ’ ‘À «¬√ ◊Ø Ò ’ ’’∂ ‘∆ ◊∞  Á∞ ¡ ≈∂ «Ú⁄ ⁄ΩËÍ∞‰∂ Á∂ ÒÛ≈¬∆ fi◊Û∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È,

ÂÈ, ÓÈ, ËÈ, «ÂßÈ ⁄∆˜ª Ì∂‡≈ ’È Á≈ «‹’ ‘À ¡Â∂ È≈Ò ‘∞’Ó Ó≥ȉ Á∆ ◊ºÒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À, ◊∞± ‹∆ Á≈ ‘∞’Ó Óßȉ≈ ‘∆ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ ¡ÍÈ ’È≈ ‘À, ¡≈˙ Ú≈∆ ñÚ≈∆ ÂÈ, ÓÈ, ËÈ Á∆ «Ú⁄≈ ’∆¬∂, ¿∞Í «Ò÷∆ Í≥◊Â∆ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÂÈ ÒΘ ¡≈«¬¡≈ ‘À, ÂÈ ¡ÍÈ ÂØ∫ Ì≈Ú ‘À- ◊∞± Á∂ ’‘∂ Ó∞Â≈«Ï’ √∆ È≈Ò ⁄ß◊∂ ’ßÓ, √∂Ú≈ Í¿∞Í’≈ ¡Â∂ ÌÒ≈ ’È≈, ÓÈ √ÓÍ ’È ÂØ∫ Ì≈ÚñÓÈ «Ú⁄ ⁄ß◊≈ √Ø⁄‰≈, Ï∞∂ «÷¡≈Òª ÂØ∫ Ï⁄È≈, ÓÈ «Ú⁄ ÍÃ̱ 鱧 Ô≈Á («√ÓÈ) ’È≈Õ

SANDEEP RIKHI RTA

ALBE

Punjab Insurance Inc. ! Visitor Insurance ! Life Insurance ! Mortgage Insurance ! Moneyback Term Insurance ! RESP, RRSP ! Critical Insurance ! Dental Insurance ! Disability Insurance

Certified General Accountant

AwpxI kimaUintI dy jwxy pihcwxy srtIPweIf jnrl AkwaNUtYNt koloN vwijb ryt qy Awpxy ibjnYs jW prsnl tYks sbMDI koeI vI kMm krvwaux leI sMdIp irKI nUM 479-5000 qy Pon kro * Book Keeping * Payroll Services Evening & * Corporate Taxes Weekends * Tax Planning Appointments * GST Returns Available * Personal Taxes * Small Business * New Business Start-ups * Unaudited Financial Statements

SUPER ! iviztr ieMSorYNs VISA ! lweIP ieMSorYNs INSURANCE ! mortgyj ieMSorYNs ! mnI-bYk trm ieMSorYNs ! Awr.eI.AYs.pI, Awr.Awr.AYs.pI ! ikRtIkl ielnYs ieMSorYNs ! fYNtl ieMSorYNs ! ifseyibiltI ieMSorYNs

Call Sandeep @

Paramjit Minhas 403-401-8500 Best Rates for

Long Term Care

(403) 479-5000 Email: rikhi@shaw.ca Bay # 170, 32 Westwinds Cresent. N.E. Calgary, AB. T3J 5L3 Sikh Virsa, Calgary

ÒØÛ ÂØ∫ ÚºË Ó≈«¬¡≈ ◊∞Á∞¡≈∂ È‘∆ ⁄Û∑≈¿∞‰∆ ⁄≈‘∆Á∆, «¬Â‘≈√ «Ú⁄ √≈÷∆¡ª ¡≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È «’ ◊∞± ‹∆ 鱧 Ó≈«¬¡≈ «’Ú∂∫ Ì∂‡ ’∆¬∂ -◊∞± ‹∆ «’√ Á∆ Ì∂‡≈, «’Ú∂∫ ÍzÚ≈È ’Á∂ ‘È «√º÷ «¬Â‘≈√ «Ú⁄ «‹’ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À «’ «¬º’ Ú≈ ’∞fi √ß◊ª «ÓÒ ’∂ ◊∞± ‘◊Ø«Ï≥Á √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ 鱧 ‹≈ ‘∆¡ª √È, «¬º’ «√º÷ Á∂ ’ØÒ ◊∞± ‹∆ 鱧 Ì∂‡≈ ’È Ú≈√Â∂ Ù«‘Á Á∆ Ï≈Ò‡∆ √∆, È≈Ò ‹≈ ‘∂ «¬º’ «√º÷ ’ ì º‡± Ù≈‘î 鱧 √≈‘-÷≥ÿ Á∆ «ÏÓ≈∆ √∆, ¿∞√È∂ Á∂√∆ ÁÚ≈¬∆ ÷≈‰ Ú≈√Â∂ «√º÷ ’ØÒØ∫ «¬º’ ⁄ºÓ⁄≈ Ù«‘Á Á∆ Ó≥◊ ’∆Â∆, Í Ù«‘Á Á∆ Ï≈Ò‡∆ Ú≈Ò≈ «√º÷ ’«‘‰ Òº◊≈ “È‘∆, «¬‘ Ù«‘Á Í«‘Òª ◊∞± ‹∆ Á∆ Ì∂‡≈ ’È≈ ‘À, «Î √ß◊ª «Ú⁄ ÚÂ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, ÓÀ∫ ÂÀÈ±ß Ù«‘Á

Mortgage Insurance

Protect Yourself & Your Loved Ones Suite 222, 7 Westwinds Cres NE Calgary AB.T3J 5H2 Email: admin@punjabinsurance.ca

160.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡≈͉∂ ‘ºÊ∆∫ ËÈ ≈‘∆∫ √∂Ú≈ «¬√ Â∑ª-¡≈͉∂ «Í≥‚ ‹ª È∂Û∂-Â∂Û∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Ú√Á∂ ◊∆Ï ÒØÛÚßÁ Á∆ ÓÁÁ ’Ø, ¡≈͉∂ «ÙÂ∂Á≈, √≈’ √ßÏßË∆, ¡ª„∆-◊∞¡ª„∆ Á∆ ÒØÛ Í±∆ ’Ø, ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ«⁄¡ª Ú≈√Â∂ ⁄ß◊∂ √’±Òª Á∆ ÒØÛ ‘À, ’∞fi Í«Ú≈ Ò-«ÓÒ ’∂ ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ«⁄¡ª Ú≈√Â∂ √’±Ò ÷ØÒ∑‰, È≈Ò∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Ï∂∞˜◊≈ Ú∆ ÌÀ‰ª 鱧 ’ßÓ «ÓÒ∂◊≈, «‹‘Û≈ √’±Ò È‘∆ ÷ØÒ∑ √’Á≈ ˙‘ «’√∂ ◊∆Ï Á∂ «¬º’ ‹ª ÁØ Ïº«⁄¡ª 鱧 ¡≈͉∆ √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ÍÛ∑≈¬∆ Á≈ ÷⁄≈ Á∂ √’Á≈ ‘À! √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ«⁄¡ª 鱧 √’±Ò Á∆ ÚÁ∆, ‹∞ºÂ∆, «’Â≈Ϫ ÒÀ’∂ «ÁºÂ∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È, √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ◊∆Ϫ ˘ ÿ ‹ª ’Ø·≈ Í≈ ’∂ «ÁºÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ È‘∆ Á∂ √’Á≈, ’º‡± Ù≈‘ Ï‘∞ Á∞÷∆ ‘Ø«¬¡≈ ? ‹ÁØ∫ «√º÷ È∂ ‹≈’∂ Ù«‘Á ◊∞± ‘◊Ø«ÏßÁ √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ ¡º◊∂ º«÷¡≈, Ú∂÷ ’∂ √«Â◊∞± ‹∆ ’«‘‰ Òº◊∂,îÓÀ鱧 Â∞‘≈‚≈ «Ò¡ªÁ≈ Ù«‘Á ÍzÚ≈È È‘∆î «√º÷ ’«‘‰ Òº◊∂ “Ó‘≈≈‹! «’˙∫ Â ì ª √«Â◊∞± ‹∆ ’«‘‰ Òº◊,∂ ‹ÁØ∫ Ó∂≈ √≈‘ ∞’Á≈ √∆, ˙ÁØ∫ Â∞√∆∫ Ù«‘Á ÓÀÈß± «ÁºÂ≈ È‘∆∫, ‘∞‰ ÓÀ∫ Â∞‘≈‚≈ Ù«‘Á ’∆ ’È≈ ‘À, ‹≈˙ Í«‘Òª Ó∂∂ «√º÷ ’º‡± Ù≈‘ È±ß Ù«‘Á «Á˙ «Î ÓÀ∫ ÍzÚ≈È ’ª◊≈, «¬√ √≈÷∆ ÂØ∫ «√º«÷¡≈ «ÓÒÁ∆ ‘À, «’ ◊∆Ï Á≈ Ó±≥‘ ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’ ‘Àî √≈÷∆- ◊∞± ≈ÓÁ≈√ ‹∆ È∂ «√º÷∆ Á∂ Íz⁄≈-Íz√≈ Ú≈√Â∂ ¡Â∂ Ó≈«¬¡≈-√Óº◊∆ Á∆ ¿∞◊≈‘∆ ’’∂, ¿∞√≈± ’≈‹ ’È ¡Â∂ ◊∆Ϫ-ÒØÛÚßÁª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’È Ú≈√Â∂ Úº÷-Úº÷ «¬Ò≈«’¡ª

«Ú⁄ «√º÷ Ì∂‹∂ √È «‹È∑ª 鱧 Ó√ßÁ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆, ÒßÓª √Óª «¬‘ Ó√ßÁ ◊∞± ÿ Á∂ Ú¯≈Á≈ ω’∂ ¿∞◊≈‘∆ ’’∂ Ó≈«¬¡≈ √Óº◊∆ ◊∞± ÁÏ≈ Ì∂‹Á∂ ‘∂, √Óª Í≈ ’∂ «¬È∑ª «Ú⁄ «◊≈Ú‡ ¡≈ ◊¬∆, Á√Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ Á∂ √Ó∂∫ º’ Ó√ßÁ «Ú◊Û ◊¬∂, Ó√ßÁª È∂ ◊∞± Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ¿∞◊≈‘∆ ’’∂ ¡≈͉∂ ‚∂«¡ª 鱧 ⁄Ó’≈¿∞‰≈ Ù∞± ’ «ÁºÂ≈, ⁄∂Ò∂ ⁄∂Ò∆¡ª ω≈ ’∂ ¡≈͉∆ ͱ‹≈ ’≈¿∞‰ Òº◊ ͬ∂, ÒØ’ª 鱧 Ú∑ª-√≈ͪ Á∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª √∞‰≈ ’∂ ¡≈͉∂ Ó◊ Ò≈¿∞‰ Ò◊∂, ÓΩ‹Ó√Â∆ Â∂ ¡Ô≈Ù∆ «Ú⁄ ÍÀ ◊¬∂, √ß◊ª È∂ Á√Ú∂∫ ◊∞± ‹∆ Á∂ ‘‹± Ù’≈«¬Âª ’∆Â∆¡ª, ◊∞± ‹∆ È∂ ‘∞’Ó ‹≈∆ ’∆Â≈ «’ Ó√ßÁª 鱧 Ó∞Ù’ª ÏßÈ∑ ’∂ «Ò¡≈¿∞ ì «¬√ Â∑ª ’∆Â≈ «◊¡≈, «¬’ Ó√ßÁ Ì≈¬∆ Î∂± ‹∆ Á∆¡ª Ó∞Ù’ª Ïßȉ ∑ Ú√Â∂ ’ج∆

«Â¡≈ È≈ ‘Ø«¬¡≈, ¿∞‘ ⁄ß◊≈ Ó√ßÁ √∆, Ì≈¬∆ Î∂± Ú∆ √ß◊ √Ó∂Â, ◊∞± ‹∆ Á∂ ‘∞’Ó Â∂ Í«‘≈ «Á≥«Á¡ª ¡≈͉∆¡ª Ó∞Ù’ª ¡≈Í ÏßÈÚ≈ ’∂ ÁÏ≈ ”⁄ Í∂Ù ‘Ø«¬¡≈, √≥◊ª È∂ ¿∞√Á∆ √Î≈¬∆ «ÁÂ∆ «’ Ó‘≈≈‹ «¬√ ȱ ß ¤º ‚ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂îÍ ◊∞± ÁÏ≈ Á∂ Ò∂÷≈’≈ È∂ Ú‘∆ Ú∂÷ ’∂ Áº«√¡≈ «’ Ì≈¬∆ Î∂± È∂ Ú∆ ◊∞  ± ÁÏ≈ Á√Úß Ë È‘∆ Ì∂«‹¡≈î◊∞± ‹∆ ’«‘‰ Òº◊∂, “Ì≈¬∆ Î∂± ¿∞◊≈‘∆ ’’∂ ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’ «ÁßÁ≈ ‘À, ‹Ø √≈鱧 ÍzÚ≈È ‘À, «‹‘Û≈ ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’Á≈ ‘À, ˙‘ √ÓfiØ ◊∞± 鱧 «ÓÒ «◊¡≈” ◊∞Á∂Ú ‹∆ È∂ Ï⁄È ’∆Â∂! Ì≈¬∆ Î∂,± “√º⁄∆ Á≈‘Û∆” ‘À, ¡Â∂ “√ß◊ √≈«‘Ï” Á∆ ÍÁÚ∆ Ï÷«ÙÙ ’∆Â∆? ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ ◊∞Á∂Ú ‹∆ È∂ Ó√ßÁ «√Ò√Ò≈

Jani Moving & Delivery Ltd.

HERBALIFE Independent Distributor Health, Nutrition, Fitness & Skincare Natural Weight Management!!

I have lost 25 lbs in 3 months & 10" body fat

Residential & Commercial Services Local Moving & Dumping Agr quhwnUM rYzIfYNSIAl jW kmrSIAl kMmW vwsqy mUivMg jW fMipMg dIAW syvwvW cwhIdIAW hn qW ig`l nwl sMprk kro!

ÏßÁ ’ «ÁºÂ≈ √∆, ¡Â∂ ‘∞’Ó ’∆Â≈ √∆ ‘∂’ «√º÷ ¡≈͉≈ Á√ÚßË ’º„ ’∂ ¡≈͉∂ ‘ºÊ∆∫ ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’∂ ¡Â∂ «√º÷∆ Íz⁄≈ «Ú⁄ ÔØ◊Á≈È Í≈Ú∂, Í ◊∞± ÂØ∫ Ï∂Ó∞÷ «Î Ú∆ Ó√ßÁ ω ’∂ √ß◊ª 鱧 ◊∞Ó ß ≈‘ ’Á∂ ¡≈ ‘∂ ‘È? ¡º‹ Ú∆ ¡È∂’ª Í÷ß‚∆ √≈Ë-√ß «’√∂ È≈ «’√∂ Ï‘≈È∂ ¿∞◊≈‘∆ Á∂ È≈Ó ”Â∂ √ß◊ª 鱧 Ò∞‡ º ‘∂ ‘È «¬È∑ª 鱧 ÍÀ√∂ Á∂‰ Á∆ Ï‹≈¬∂, ¡≈Í ¡≈͉∂ ‘ºÊ∆ «‹ºÊ∂ ÒØÛ ‘À ¿∞ºÊ∂ Ó≈«¬¡≈ «Á˙Õ ¡≈͉∂ ‘ºÊ∆∫ ËÈ ≈‘∆∫ √∂Ú≈ «¬√ Â∑ª-¡≈͉∂ «Í≥‚ ‹ª È∂Û∂ Â∂Û∂ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ Ú√Á∂ ◊∆Ï ÒØÛÚßÁ Á∆ ÓÁÁ ’Ø, ¡≈͉∂ «ÙÂ∂Á≈, √≈’ √ßÏßË∆, ¡ª„-◊∞¡ª„ Á∆ ÒØÛ Í±∆ ’Ø, ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ«⁄¡ª Ú≈√Â∂ ⁄ß◊∂ √’±Òª Á∆ ÒØÛ ‘À, ’∞fi Í«Ú≈ Ò-«ÓÒ ’∂ ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ⁄∆¡ª Ú≈√Â∂ √’±Ò ÷ØÒ‰ ∑ , È≈Ò∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Ï∂∞˜◊≈ Ú∆ ÌÀ‰ª 鱧 ’ßÓ «ÓÒ∂◊≈, «‹‘Û≈ √’±Ò È‘∆ ÷ØÒ∑ √’Á≈ ˙‘ «’√∂ ◊∆Ï Á∂ «¬º’ ‹ª ÁØ Ïº«⁄¡ª 鱧 ¡≈͉∆ √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ÍÛ∑≈¬∆ Á≈ ÷⁄≈ Á∂ √’Á≈ ‘À ! √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ◊∆Ϫ Á∂ Ϻ«⁄¡ª 鱧 √’±Ò Á∆ ÚÁ∆, ‹∞ºÂ∆, «’Â≈Ϫ ÒÀ ’∂ «ÁºÂ∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È, √ÓºÊ≈ ¡È∞√≈ ◊∆Ϫ ˘ ÿ ‹ª ’Ø·≈ Í≈ ’∂ «ÁºÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, «Í≥‚ª «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ◊∆Ï ‘È, «‹≥È≈ ’ØÒ ÿ È‘∆∫ ‘À,

Before

pihlW myrw Bwr kwPI izAwdw vD igAw sI Aqy mYnUM strYs vI sI mYN ifprYSn dI dvweI vI lYNdI sI, mYN keI FMgW nwl

After

Bwr Gtwaux dI koiSS kIqI, pr koeI Kws Pwiedw nhIN hoieAw[hrbl pRofkts vrqx nwl myrw iqMn mhIinAW iv`c 25 pONf (10" bOfI PYt) hI nhIN GitAw sgoN myrI ifprYSn dI mYfIsn vI Cu`t geI[hux mYN koeI mYfIsn vI nhIN lYNdI Aqy mYN Awpxw Bwr vI myntyn r`iKAw hoieAw hY[

Free Estimate

gurdIp kOr hrbl pRofkts bwry jwxkwrI lYx leI sMprk kr skdy ho!

Gurdeep Kaur Call for:

jo ik sqvMq kOr gru`p dy mYNbr hn

Gill

Ph: (403) 973 -2791 Sikh Virsa, Calgary

161.

#41 Applemont Place SE Calgary, AB. T2A 7S3

Cell: (403) 870-9792 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Í≥‚ª «Ú⁄ Í≈‰∆ Á∆ Ï‘∞ ں‚∆ √Óº«√¡≈ ¡≈ ◊¬∆ ‘À, Í≈‰∆ «¬≥È≈ Á±«Ù ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ «ÏÈ≈ «ÎÒ‡ ÂØ∫ Í∆Â≈ È‘∆ ‹≈ √’Á≈, Á±«Ù Í≈‰∆ Í∆ ’∂ Í«Ú≈ ¡Â∂ Ϻ⁄∂ «ÏÓ≈∆ È≈Ò Ó ‘∂ ‘È, «¬≥È≈ Ó«‘≥◊≈ «ÎÒ‡ Ò◊Ú≈¿∞‰≈ ‘≈∆-√≈∆ Á∂ Úº√ Á∆ ◊ºÒ È‘∆ ‘À, Á≈È∆ √º‹‰ «Íß‚ª Ù«‘ª Á∂ ◊∆Ï ÒØÛÚßÁ ÒØ’ª 鱧 √≈¯ Í≈‰∆ Á≈ ÍzÏßË ’È Á∆ √∂Ú≈ ’ √’Á∂ ‘È, «‹ºÊ∂ Í≈‰∆ Á∆ ÒØÛ ‘∞Á ß ∆ √∆ ◊∞± √≈«‘Ï ¿∞ºÊ∂ ¿∞◊≈‘∆ Á∆ Ó≈«¬¡≈ È≈Ò ÷±‘ ÒÚ≈ ’∂ «Á≥Á∂ √È, ¤∂‘‡≈ √≈«‘Ï Á≈ ÷±‘ «¬√ √∂Ú≈ Á≈ ÍzÂ∆’ ‘À, Í≥‹≈Ï «Ú⁄ AB ‘˜≈ «Í≥‚ ‘È, CA ‘˜≈ ‚∂∂ -◊∞Á∞¡≈∂ ‘È, Ù«‘ª «Ú⁄ Úº÷∂ ‘È, «¬º’ «Íß‚ «¬º’ ◊∞Á∞¡≈∂ È≈Ò Ú∆ √ √’Á≈ ‘À, ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«¡ª Á≈ √ªfi≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ͺÂ∆-ͺÂ∆ Á≈ Úº÷≈ ω≈¿∞‰ Á∆ ÒØÛ È‘∆ ‘∞ßÁ∆, «‹√È∂ Ú∆ È≈Ó-Ï≈‰∆ Á≈ ¡«Ì¡≈√ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ¿∞ ‘ «¬º ’ ◊∞Á∞¡≈∂ Ú∆ ‹≈ ’∂ ’ √’Á≈ ‘À, Í≥‹≈Ï ˜Ó∆È ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À Ï‘∞ √≈∆ ‹Ó∆È ‚∂«¡ª -◊∞Á∞¡≈«¡ª È∂ ÓºÒ Ò¬∆ ‘À, ‹Ø ÍÀ√≈ Ï∂ÒØÛ∂ ‚∂«¡ª -◊∞Á∞¡≈«¡ª ”Â∂ ◊’ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√ ÍÀ√∂ È≈Ò «√º÷∆ ËÓ Á≈ Íz⁄≈ Íz√≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ Í≥‹≈Ï ¡Â∂ Í≥‹≈ÏØ∫ Ï≈‘ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂,

«⁄Ó‡∂-„ØÒ’∆¡ª Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ Ï‘∞ ‘È Í √≈∂ ÓÈӺ ÎÀÒ≈ ‘∂ ‘È «¬≥È∂ Ï≈Ï∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «’Â∂ «√º÷∆ È‘∆∫ «Á√Á∆, ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ ◊º‚∆¡ª ÒÀ’∂ «Í≥‚Ø∫-«Í≥‚∆ ¿∞◊≈‘∆ ÒÀ‰ ‹ªÁ∂ ‘È, Í «√º÷∆ Íz⁄≈ Á∆ ◊ºÒ È‘∆∫ ’Á∂, «⁄Ó‡∂-„ØÒ’∆¡ª Ú≈Ò∂ Ú∆ Ï‘∞ «◊‰Â∆ «Ú⁄ Â∞∂ «ÎÁ∂ ‘È Í ÓÈÿÛ≥∑ √≈÷∆¡ª √∞‰≈ ’∂ ÒØ’ª 鱧 ◊∞Ó ß ≈‘ ’Á∂ «ÎÁ∂ ‘È, «¬≥È∂ Ï≈Ï∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Í≥‹≈Ï ¡Â∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ ÈÙ∂, ⁄Ø∆¡ª, ’∂√ ’º‡∂ «√º÷ Í«Ú≈ª Á∂ ÈΩ‹Ú≈È, Ì±‰ ‘º«Â¡≈, Á≈‹ Á‘∂‹ Ú◊∆¡ª ’∞∆Â∆¡ª, ̱ª-Íz∂ª Á∂ Ú«‘Ó, Ë≈◊∂-ÂÚ∆Â, ‡±‰∂-‡≈ÓÈ, ÷≈√ ‹◊∑≈ ”Â∂ ‹≈ ’∂ κ∞Ò (¡√Ê∆¡ª) Í≈¿∞‰ Á∆ ÓÈӺ ‘Ø Ï‘∞ ’∞fi ‹Øª ”Â∂ ‘À, «’¿∞∫«’ «√º÷∆ Á≈ √‘∆ Íz⁄≈ È‘∆∫ ‘Ø «‘≈, √Ø «¬‘Ȫ 鱧 ·ºÒ Í≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ÍÀ√≈ ÷⁄ ’È Á∆ ÒØÛ ‘À ? ’∞fi √ß√Ê≈Úª ”Â∂ Ì≈ÚÈ≈ Ú≈Ò∂ Íz⁄≈’ «√º÷∆ Á≈ Íz⁄≈ ÂÈØ∫ ÓÈØ∫ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È Í ¿∞È∑ª ’ØÒ ÍÀ√∂ ¡Â∂ √≈ËȪ Á∆ ÿ≈‡ ‘À, «Ú‘ÒÛ ¡Â∂ «√º÷∆ Â∂ ÏØ fi ω∂ Ï≈Ï∂ Â∂ ‚∂ « ¡ª ◊∞Á∞¡≈«¡ª ”Â∂ ’≈Ϙ Ó√ßÁ, √ß◊ª Á∂ ÍÀ√∂ È≈Ò ◊º‚∆¡ª Ì‹≈¬∆ «ÎÁ∂ ‘ÈÕ √ß◊ª 鱧 ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «‹Ú∂∫ ◊∞± √≈«‘Ï Íz⁄≈’ª Á≈ «÷¡≈Ò º÷Á∂ √È «¬√∂ Â∑ª Íz⁄≈’ª, ’Ê≈Ú≈⁄’ª Á≈

Crossfield Auto Sales 1-866-946-4420 or 403-946-4420 For Parts Call Brar Brothers Auto Parts 403-293-2424

AN T

02 Ford F-450 )ODW'HFN ¶ Crew Cab, 4x4, Full Load, 57Km $12495

03 Ford F-550 Service Truck Diesel, 4x4 5spd Air Compressor, 200K $17,495

02 GMC 3500 Cab and Chassis Dually4x4 Crew Cab, only 98K Kms $8995

We pay TOP $$ for Scrap Cars x Any cars in Calgary Area x Towing Services also available x Flat Rate

UNBEATABLE PRICES

TAKEOUT We do catering also

FOR ALL YOUR INTERIOR DECORATION NEEDS

ALL KINDS OF SWEETS

NON- VEG & VEGI FOOD qwjw Aqy svwdI Kwxw ijvyN smosy, golg`py, cwt, qwjw miTAweI brPI, gulwb jwmx, rsgu`ly, l`fU Aqy jlybIAW Kwx jW iljwx leI A`j hI swfy rYstorYNt qy phuMco jW Pon kro!

Open 7 Days a Week We are hiring 3 years experienced cooks & sweetmakers

FOR MORE INFO CALL:

403-293-5252

Bay 113 216 Saddle Towne Cir. N.E. T3J 0C9 Sikh Virsa, Calgary

07 GMC Sierra 3500 TowTruck, Ext Cab, Diesel, Auto, Vulcan Wrcker$24,995

estern indow overings

SWEETS & RESTAUR

FAST & BEST FRIENDLY SERVICE

,QW¶O7RZ 7UXFN¶VWHHO deck w/ Whl-lft, Diesel Auto Full Load $29995

x

PUNJABI HOUSE

,QW¶O7RZ 7UXFN¶VWHHO deck w/ Whl-lft, Diesel Auto, 400K $26995

162.

GET VERTICALS IN ENTIRE HOUSE FROM $500 & UP

* Drapes, Valances And Sheers * Venetians * Verticals * Wood Blinds * Pleated Shades * Variety of Fabrics and Designs to Choose From! * Special dsicount for Hotel & Motel 50% DISCOUNT Satisfaction Guaranteed ON FABRIC & LABOUR to make and appointment Call: # 515, 4774 Westwinds Dr. NE (403) 285-6697 with in Calgary, Calgary, Alberta Edmonton, red deer and Area

1-888-278-7088 or (403) 861-3192 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

√«‘ÔØ◊ Á∂‰, ◊∞± ‘◊Ø«Ï≥Á √≈«‘Ï ‹∆ È∂ ‹Í∞‹∆ √≈«‘Ï ‹∆ Á≈ Í≈· √∞‰≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì≈¬∆ ◊ØÍ≈Ò≈ ‹∆ 鱧 √∞ßÁ ÿØÛ≈ Á∂ ’∂ «ÈÚ≈«‹¡≈ √∆, ¡º‹ ◊∞± ±Í √ß◊ª Íz⁄≈’ Ùz‰ ∂ ∆ 鱧 Ó≈«¬¡≈ Á∂ ◊ºÎ∂ Â∂ ◊º‚∆¡ª Ì∂‡≈ ’È, Íz⁄≈’ Ùz∂‰∆ Á≈ «‹ßÈ≈ «‘‰ √«‘‰ ¿∞º⁄≈ ‘ØÚ∂◊≈ √≈‚∂ Ϻ⁄∂ ˙Ȫ ‘∆ «Ë¡≈È È≈Ò ¿∞È∑ª Á∆ ◊ºÒ √∞‰È◊∂ ? √Óª «¬√ ⁄∆˜ Á∆ Ó≥◊ ’Á≈ ‘À, ‹∂ √ß Ï≈«Ï¡ª 鱧 ÒØ’ ◊º‚∆¡ª ÒÀ’∂ Á∂ √’Á∂ ‘È Âª Íz⁄≈’ Ùz ∂ ‰ ∆ «˜¡≈Á≈ «◊¡≈È º ÷ Á∆ ‘À «˜¡≈Á≈ «Ó‘È ’Á∆ ‘À, «¬‘ Ùz‰ ∂ ∆ ◊∞± √≈«‘Ï ÂØ∫ Ú√ج∆ ‘À, «¬È∑ª Á≈ «‹¡≈Á≈ √«Â’≈ ’È Á∆ ÒØÛ ‘À √ß◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ‘∆ Íz⁄≈’ Ùz∂‰∆ «√º÷∆ Á≈ Íz⁄≈ ’ √’Á∆ ‘À ? Á∂Ù «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Ú√Á∆¡ª ◊∞± ±Í √ß◊ª Á∂ ⁄Ȫ «Ú⁄ Ï∂ÈÂ∆ ‘À «’ ≈◊∆ ◊zßÊ∆ Íz⁄≈’ ÙzÀ‰∆ Á≈ √«‘ÔØ◊ «ÁºÂ≈ ‹≈Ú∂, Ò‘± Í∆‰∂ ◊∞Á∞¡≈«¡ª Á∂ ÍzÏË ß ’ ’¬∆ ‹◊∑≈ ”Â∂ ≈◊∆¡ª, ◊zßÊ∆¡ª ÂØ∫ ¡Á≈√ Ì∂‡ ¡Â∂ ’∆ÂÈ Ì∂‡ Ó≈«¬¡≈ ÷Ø‘ ’∂ √∆Á ’º‡ «ÁßÁ∂ ‘È, ÊØÛ∆∑ ÂÈı≈‘ Á∂ ’∂ ¿∞È∑ª Á∆ Әϱ∆ Á≈ È‹≈«¬‹ Î≈«¬Á≈ ¿∞·≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, √ß◊ª ◊∞Á∞¡≈∂ √∆Á Ú∆ ’‡Ú≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È, ◊ØÒ’ «Ú⁄ Ú∆ ÍÀ√∂ Í≈¿∞∫Á∆¡ª ‘È, «Î ≈◊∆ ◊zÊ ß ∆ √≈«‘Ï≈È È±ß Úº÷∆ Ó≈«¬¡≈ Ì∂‡≈ ’Á∆¡ª ‘È, Ò‘± Í∆‰∂

n7 Ope s a Day ek We

ÍzÏßË’ √ß◊ª ÚºÒØ∫ «ÁºÂ∆ Ó≈«¬¡≈, ◊∆Ï Á≈ Ó±‘ ≥ , ◊∞± ’∆ ◊ØÒ’î«Ú⁄Ø∫ ÷Ø‘ ’∂ ÒØ‘∂ Òº’Û Á∆ È’Ò∆ ◊ØÒ’ «Ú⁄ Í≈ «Á≥Á∂ ‘È, «¬‘ ≈◊∆¡ª ◊zÊ ß ∆¡ª È≈Ò Ù∂¡≈Ó Ï∂«¬È√≈Î∆ ‘À, ◊∞± ±Í √ß◊ª «¬√ Í≈√∂ «Ë¡≈È Á∂‰ ¡Â∂ ◊∞± √≈«‘Ï ‹∆ ÚºÒ∫Ø ÍzÚ≈«È ÍÁÚ∆ 鱧 √«Â’≈ Á∂‰ «¬ºÊ∂ ËÈ Ì∂‡≈ ’È Á∆ ˜± ‘ÀÕ ¡º‹ ‚∂«¡ª ◊∞Á∞¡≈«¡ª «Ú⁄ «¬≥È≈ ÍÀ√≈ ⁄Û∑ «‘≈ ‘À «’ ’ج∆ «◊‰Â∆-«Ó‰Â∆ ‘∆ È‘∆ ‘À, Í «Íß‚ª-Ù«‘ª «Ú⁄ ¡È∂’ª ◊∆Ï Í«Ú≈ ‘È, «‹≥Ȫ 鱧 ؇∆ È√∆Ï È‘∆ ‘∞≥Á∆, ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ ÈΩ‹Ú≈È Ú∆ ÌÀ‰ª Ï∂‹ ∞ ◊≈ ∞Ò ‘∂ ‘È, ÈΩ’∆ È≈ «ÓÒ‰ ’≈È ¡º◊ª Ò≈ ’∂ √Û-Ó ‘∂ ‘È, ¡ßÈÁ≈Â≈ «’‘≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ «’√≈È Ó«‘≥ ◊ ≈¬∆ Â∂ ’‹∂ Á∆ Ó≈ ‘∂ · ¡≈«¬¡≈ ÷∞Á’∞Ù∆¡ª ’È ”Â∂ Ӌϱ ‘À, ÁÚ≈¬∆ «¬≥È∆ Ó«‘≥◊∆ ‘À, ◊∆Ï ÏßÁ≈ «¬Ò≈‹ È‘∆ ’Ú≈ √’Á≈, «¬Ò≈‹ Á∂ Á∞÷ º ∫Ø ¡È∂’ª Ï∆Ó≈ Ó ‘∂ ‘È, ◊∆Ï ¡≈ÁÓ∆ ¡≈͉∂ Ï«⁄¡ª 鱧 ÍÛ∑≈ È‘∆ √’Á≈, ◊∆Ï Í«Ú≈ª 鱧 ¡≈͉∆¡ª Ϻ⁄∆¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ ’È∂ ¡Ω÷∂ ‘ج∂ ‘È, ¡È∂’ª ◊∆Ï Í«Ú≈ ¡«‹‘∂ ‘È, «‹ßÈ≈ ’ØÒ ¡≈͉∂ ÿ È‘∆ ‘È, ’¬∆¡ª Á∂ ’º⁄∂ ÿ ‘È, Ó∆∫‘ ÍÀ‰ ”Â∂ ⁄Ø∫Á∂ ‘È, Í≈‰∆ «¬≥È≈ Á±«Ù ‘Ø ⁄∞’≈

‘À, Í≈‰∆ Í∆ ’∂ ÒØ’ «ÏÓ≈∆ È≈Ò Ó ‘∂ ‘È, ÍÀ√∂ Á∆ ◊∆Ï∆ ’≈È ‘Ø ¡È∂’ª ¡Ω’Ûª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ◊∆Ï ÏßÁ∂ 鱧 ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À, ◊∞± √≈«‘Ï ¿∞◊≈‘∆ ’’∂ «¬‘Ø-«‹‘∂ ÒØ’ª Á∆ √‘≈«¬Â≈ ’Á∂ √È, ◊∞Á∞¡≈∂ È‘∆ √È Ï‰≈¿∞ ∫ Á∂ , È≈Ó-Ï≈‰∆ Á≈ ¡«Ì¡≈√ ’È ”Â∂ Á∆Ú≈È √‹≈¿∞‰ Ú≈√Â∂, ÒØÛ ¡È∞√≈ √≈Á≈ «‹‘∆ ËÓÙ≈Ò≈ ω≈¿∞ ∫ Á∂ √È, Ï≈’∆ ¿∞◊≈‘∆ È≈Ò Á∞÷∆¡ª ÒØÛÚßÁª Á∆ ÓÁÁ ’Á∂ ‘∞ßÁ∂ √È, Á±‹∂ Í≈√∂ ¡º‹ ’≈ √∂Ú≈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ Ï∂ÒØÛ∂ ◊∞Á∞¡≈∂ ¿∞√≈∆ ‹≈ ‘∂ ‘È, Ó«‘≥◊∆¡ª ◊º‚∆¡ª ÷∆Á ‘∂ ‘È, ‚∂«¡ª-◊∞Á∞¡≈«¡ª Ú≈Ò∂ √ß◊ª 鱧 ◊∞Ó≈‘ ’’∂ ÚºË-ÂØ∫ Úº Ë Ó≈«¬¡≈ «¬º ’ ·∆ ’’∂ ◊∞Á∞¡≈«¡ª ¿∞ºÍ Ò≈¬∆ ‹ªÁ∂ ‘È, ’∞fi ÏÀ∫’ ñÏÀÒÀ∫√ ω≈ ‘∂ ‘È, «√º÷∆ Íz⁄≈ Ú≈√Â∂ Íz⁄≈’, ’Ê≈Ú≈⁄’, „≈‚∆, ’Ú∆Ù, ◊zßÊ∆ √≈«‘Ï≈È Á≈ ωÁ≈ ‘º’ Ú∆ È‘∆ «ÁºÂ≈ ‹≈ «‘≈, ÿ ¡≈¬∂ ÷∞√∂ Á∂ √≈Í ÂØ∫ ‚Á∂ ÒØ’ ¿∞√È±ß Ó±≥‘ Ó≥◊∆ Ó≈«¬¡≈ Á∂ «ÁßÁ∂ ‘È, √«Â’≈ ÔØ◊ ÍÁÚ∆ Â∂ √∂Ú≈ ’ ‘∂ Íz⁄≈’ ◊zßÊ∆ ‹∆ 鱧 Ì∂‡≈ Á∂‰ Ú≈√Â∂ «Â¡≈ È‘∆ ‘È, ◊∞± √≈«‘Ï ‹∆ È∂ (Á√ Í≈ÂÙ≈‘∆¡ª Á∂ √Ó∂∫) ‘Ó∂Ùª ◊∆Ϫ ÒØÛÚßÁª Á∆ √≈ Ò¬∆ ‘À, «‹Ú∂∫ ÷∂Â∆Ï≈Û∆ ’È Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ Á∆

Í≈‰∆ Á∆ ÒØÛ Í±∆ ’È Ú≈√Â∂ ◊∞± √≈«‘Ï ‹∆ È∂ ÷±‘ª Â∂ Ï≈¿∞Ò∆¡ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈, ¤∂ ‘ ‡≈ √≈«‘Ï ◊∞Á∞¡≈≈ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ÍzÂ∆’ ‘À, «‹ºÊ∂ ◊∞  ± ‹∆ È∂ ¤∂ - ‘‡ª Ú≈Ò≈ ÷± ‘ Ò◊Ú≈«¬¡≈ √∆, «’ Í≈‰∆ Á∆ ÒØÛ Í±∆ ’∆Â∆ ‹≈ √’∂, ◊∞± √≈«‘Ï ‹∆ È∂ «’ ’≈ Á∆ ‹≈⁄ «√÷≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «√º÷ª 鱧 ⁄ß◊∂ ’≈ØÏ≈∆ ω≈¿∞‰ Ú≈√Â∂, Úº ÷ -Úº ÷ Ù«‘-Ⱥ ◊  Ú√≈¬∂ , ◊∞Á∞¡≈∂ È‘∆ ÏÈ≈¬∂ ÒØÛ È±ß Ó∞÷ º÷ ’∂ È≈Ó Ï≈‰∆ Á≈ ¡«Ì¡≈√ ’È Ú≈√Â∂ ËÓÙ≈Òª ω≈¬∆¡ª √È, ◊∞Á∞¡≈∂ «Ú⁄ √≈∂ «√º÷ ‘ºÊ∆∫ √∂Ú≈ ’Á∂ √È, √≈∂ ‘∆ Ï≈Ï √∂Ú≈Á≈ ‘∞Á ≥ ∂ √È, ◊∞Á∞¡≈∂ «Ú⁄ ’ج∆ ¡≈‘∞Á≈ ‹ª ∞ºÂÏ≈ È‘∆ √∆ ‘∞ßÁ≈, È≈ ’ج∆ ÍzË≈È, È≈ ’ج∆ √º’Â, È≈ ’ج∆ ÷‹≈È⁄∆, È≈ ’ج∆ ÓÀ∫Ï È≈ ’ج∆ ’Ó∂‡∆ ‘∞Á ß ∆ √∆, «¬È∑ª √≈«¡ª Á∆ ÒØÛ È‘∆ √∆, «’¿∞ ∫ «’ ◊Ø Ò ’ È‘∆ √∆,î◊∆Ï Á≈ ӱߑ ◊∞± «’ ◊ØÒ’î √∆, ‹ÁØ∫ È’Ò∆ ◊ØÒ’ ◊∞± ÿ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∆ ª ◊Ø Ò ’ √ªÌ‰ Ú≈√Â∂ ’Ó∂‡∆¡ª-¡‘∞ÁÁ ∂ ≈ ‘Ø∫Á «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ ‘ÈÕ √«Â◊∞  ± ‹∆ √≈Á≈ «‹‘∆ ËÓÙ≈Ò≈ ω≈¿∞∫Á∂ √È, √≈Á≈ «‹‘≈ Ò≥◊ ‘∞≥Á≈ √∆, Ò≥◊ Ú≈√Â∂ ÒØÛ ¡È∞√≈ √≥◊ª √Á Ì∂‡≈ ’Á∆¡ª √∆Õ (Ï≈’∆ ¡◊Ò∂ ¡≥’ ”⁄)

Lowe Price st O.K. #1General Food & Movie Store In T s Spice & Movie Store, Count on: Most Friendly Service own

PAL to NTSC, NTSC to PAL Conversion

Fresh Vegetables Every Day. All Kinds of Beans, Daals, Flour, Spices, Rice & Nuts Available

All Kinds of Old & New Hindi & Punjabi Movies & Dramas are also Available

2 Locations to serve You Better

Mon.-Sat. 10 am -9 pm Sun. :11 am-7 pm (Except Holidays)

#1, 3250 60th St. N.E. Calgary, AB.

#1023, 5075-Falconridge Blvd. N.E. Calgary, AB.

Ph: (403) 293-1168

Ph: (403) 293-1186

Sikh Virsa, Calgary

163.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡º÷ ÷∞ºÒ∑∆Õ ¤ºÂ ÚºÒ Ú∂«÷¡≈Õ ¿∞√Á≈ ¡≈͉≈ ‘∆ ’Ó≈ √∆Õ «√ Ï∂‘Á º ÁÁ ’ «‘≈ √∆Õ ¡º÷ª ¡º◊∂ Ì≥ϱÂ≈∂ Ⱥ⁄ ‘∂ √ÈÕ ÿ∞Ó∂ ¡≈ ‘∆ √∆Õ ‘Ò’ «Úº⁄ «‹Ú∂∫ ’ج∆ ÊØ‘ ¿∞º◊ ¡≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂Õ ¿∞‘ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ fi≈«’¡≈Õ √≈¬∆‚ ‡∂ÏÒ ”Â∂ Í≈‰∆ Á∆ ’ج∆ Ú∆ ÏØÂÒ È‘∆∫ √∆Õ Ï≈Ê±Ó ‹≈‰ Á∆ ÒØÛ Ó«‘√±√ ‘ج∆ ª ÏÀ‚ ÂØ∫ Ï≈Ê±Ó º’ Á≈ √¯ Í‘≈Û «‹º‚≈ ‹≈«Í¡≈Õ ÒºÂª Î∞Ò º ‘∆¡ª √ÈÕ ¡ºË≈ ÏÀ‚ ÷≈Ò∆ «Í¡≈ √∆Õ T◊∞Ï∆ «’ºÊ∂ ◊¬∆U ¿∞√È∂ ÷∞Á ˘ ‘∆ √Ú≈Ò ’∆Â≈Õ TÁ±√∂ ±Ó ”⁄ ‹≈ ͬ∆ ‘Ø¿U ± ¡≥ÁØ∫ ÓÈ È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈Õ ¡º◊∂ Ú∆ ª «¬√∂ Â∑ª ‘∞≥ÁÀ, ‹ÁØ∫ ¿∞√È∂ Á≈± Í∆Â∆ ‘ØÚÕ∂ ≈ ª ¿∞√È∂ Í∆Â∆ Ú∆ Ï‘∞ √∆Õ ÏÒÚ∆ ˘ Ë∞≥ÁÒ∆¡ª «‹‘∆¡ª Ô≈Áª ¡≈ ‘∆¡ª √ÈÕ ¡≥«ÂÓ Ô≈Á «¬‘ √∆ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ó≈√∆ Á∂ Ó∞≥‚∂ ÓÒ’∆ È≈Ò Á≈± Í∆ «‘≈ √∆Õ ¿∞Ê∂ ‘Ø Ú∆ ’¬∆ ÒØ’ √ÈÕ ’ÁØ∫ ◊¬∂ ‘؉◊∂ ’∞ºfi Ô≈Á È‘∆∫ √∆Õ ‘ª ¿∞‘ ◊ºÒ ¿∞√˘ Ô≈Á √∆ ‹ÁØ∫ Ó≈√∆ Ú≈-Ú≈ ؇∆ ÷≈‰ Ò¬∆ ˜Ø Í≈ ‘∆ √∆, ”Â∂ ’«‘ ‘∆ √∆, T«ÏºÒ∂, ‹∂ ÓÒ’∆ È∑∆∫ ¿∞º·Á≈ Í∞ºÂ Â∞√∆∫ ‘∆ ؇∆

Í≈ Ò˙Õ «Î ¿∞√ È∂ «’‘≈ √∆,TÍ∞ºÂ ◊∞Ï∆ È∂ ’≥Ó ”Â∂ ‹≈‰≈ ‘Ø¿±Õ ¿∞‘ ’≈‘Ò∆ ’Á∆ ¡≈ÕU ¿∞√∂ Ú’Â ◊∞Ï∆ Ù∂È∆ Úª◊ Á‘≈ÛÁ∆ ¡≈¬∆ √∆, T«¬‘˘ ’≥Ó Âª ’∆? Ó√ª Á≈± «ÓÒ∆ ¡≈Õ ‘∞‰ fi≥‚ Ò≈ ’∂ ‘‡∆∫Õ «Á‘≈Û∆ Ó‹± ’ج∆ ◊ º Ò È∆∫ÕU √≈«¡ª ”⁄ ‘Ø ¬ ∆

Â∂ ¿∞‘ ¿∞Ê∂ fiº‹± Í≈¿∞∫Á≈ «‘≈ √∆, ‘؉◊∆¡ªÕ ’Ω‰ ÓÀ˘ ÏÀ‚ ”Â∂ Í≈ ’∂ T√≈Ò∆¬∂ ÓÀ∫ «Á‘≈Û∆¡ª Ò≈¿∞‰ ‹Ø◊≈ «◊¡≈ ‘Ø¿± ? ‘∞‰ ¿∞√Á∆ ¿∞·‰ Á∆ «‘ «◊¡≈Õ È≈Ò∂ ±≥ ’Ω‰ ‘∞È∆ ¡ª ÓÀ˘ «‘≥Ó ȑ∆∫ √∆ ÍÀ ‘∆Õ √∆ ÷ÛÁ≈ Ø’‰ Ú≈Ò∆? ÓÁ∆ ‘À «Á‘≈Û∆ Ó ‘∆ È‘∆∫ √∆Õ ¡ÀÈ≈ ‘À∫◊-˙Ú ¿∞‘˘ ‹∂U ª ¿∞‘ ⁄∆’∆ √∆,T‚ºÎ «‹≥È∆ ’Á∂ ’Á∂ ‘∆ ‘∞≥Á≈, ‹ÁØ∫ √≈∂ ‘ºÁª Ï≥È∂ Ó˜∆ Ì≈Ú∂∫ Ó ’∂ ‘‡∆∫ÕU ‡∞º‡ ‹≈‰Õ ¿∞‘ ¡ÀÈ≈ ’«‘ ’∂ ¤±-Ó≥Â ‘Ø ◊¬∆ ’Ó∂ «Úº⁄ Ș ÿ∞Ó≈¬∆Õ √≈‘Ó‰∂ Í ÏÒÚ∆ È∂ «Î «’≥È∂ ‘∆ ◊Ò≈√ ÙÀÒÎ ”Â∂ Ï≈Ï∂ È≈È’ Á∆ Â√Ú∆ ͬ∆ ◊Ò ¡≥Á √∞‡ º Õ∂ Â≈Ø Ó≈√∆ √Ófi≈¿∞∫Á∆ √∆Õ È≈Ò ‘∆ «ÙÚ‹∆ Á≈ ª‚Ú «Èà‘∆, TÌ≈Ï∆ ’Ò∂Ù ⁄≥◊≈ È‘∆ ‘∞≥Á≈ÕU Ó∞Á≈ Ú≈Ò≈ «ÍºÂÒ Á≈ Ï∞ºÂ Ú∆ √∆Õ Â∂ «Î ¿∞√ ÂØ∫ «¬ºÊ∂ ‘∆ ◊∞Ï∆ ’‘≈‰∆ Ï≈¡Á ÓÀ Ó ∆ Ø ˜ ˱ ΠϺ  ∆ ÏÒÀ’-¡≈¿±‡ ‘Ø ’Á∆Õ «‹√ ˘ Ó∂‹ Óª◊‡ ◊¬∆ √∆Õ ’ÁØ ∫ ¿∞‘ Í≈÷≥‚ Áº√Á≈Õ ¡≈«¬¡≈, ’∆‘Á∂ È≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‹ª ¿∞‘ √Ø⁄Á≈, ‚≈Ó≈ ’È≈ ¿∞√˘ ’Ω‰ ¤º‚ ’∂ «◊¡≈, ’ج∆ ÍÂ≈ È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬√∂ ‚≈Ó∂ È≈Ò Âª ¿∞‘ √∆Õ ÓÀ˘ ‘∞‰ º’ ‚≈¿∞∫Á∆ ¡≈¬∆ ¡≈Õ” ’ºÍÛ∂ Ú∆ ≈ Ú≈Ò∂ «Î ¿∞√ Á∂ ÓÈ «Úº⁄ ≈ Ú≈Ò≈ ‘∆ √ÈÕ Ï‡±¡≈ ¿∞√∂ √∆È ÿ∞≥Ó‰ Òº◊≈Õ Â∑ª «Í¤Ò∆ ‹∂Ï «Úº⁄ «ÈºÂ Á∂ ’Ò∂Ù È≈Ò ¿∞√Á∆ Á≈± √∆Õ Â∂ ÿÛ∆ Ú∆ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ √∆Õ Ïº⁄∂ ÍÃÈ∆ ¡Â∂ Òº◊∆ ‘ج∆ √∆Õ ◊∞È∆ ¡‹∂ ¤Ø‡∂ √ÈÕ ◊∞È∆ ÊØÛ∑∆ ‘Ø ’∞ºfi Ú∆ ª √ÓfiÁ≈ √∆Õ ¿∞‘ Ó≥Ó∆-‚À‚∆ Á∆ Ô≈Á È‘∆∫ √∆ ¡≈ ÒÛ≈¬∆ Á∂÷ ’∂ √«‘Ó ‹ªÁ∆Õ ¿∞ÁØ∫ ؉ «‘≈Õ «Î ¿∞ ‘ Òº◊ ÍÀ∫Á∆ ‹ÁØ∫ ÏÒÚ∆ ÈÙ∂ Á∆ ÒØ √Ø⁄‰ Òº◊≈, ‘∞‰ ’Ò∂Ù «Úº⁄ ◊∞Ï∆ ˘ ’«‘ «‘≈ ‘∞≥Á≈, T±≥ ª Í¿± ‘∆ Í¿±Õ” ‹Ø ’∞º¤ ’È≈ ¬∂ ’ÒÀ, ÓÀ∫ ‘∞‰ ÂÒ≈’ ‹∆ ’∆Â≈ ÍΩÛ∆¡ª ¿∞ºÂ ’∂ ‹±√ ÒÀ ’∂ ¤º‚±≥ÕU Í∆ ¡≈Ú∂Õ «Î √Ø⁄‰ Òº◊≈, ≈Â∆ «¬‘ T«Î ¡≈‘ «È¡≈‰∂ ‹≥Ó‰ Á∆ ’∆ ÍΩÛ∆¡ª ÓÀ˘ ’∆‘È∂ ÎÛ ’∂ ⁄Û∑≈¬∆¡ª ÒØÛ √∆?U ¿∞‘ Á‘≈ÛÁ∆Õ

sMd Ò≈‘-Í≈‘ È∂ ¿∞√Á∂ ◊∞º√∂ ˘ ÈÙ∂ È≈Ò ˜Ϫ Á∂ «ÁºÂ∆¡ªÕ ¬∂È∆ ◊ºÒ ¡≈÷Á∆ ◊∞Ï∆ Ï≈‘Ò≈ ϱ‘≈ ·≈‘ Á∂ ’∂ Ó≈Á∆ «È¡≈‰∂ «Ï·≈, ’≈ ÒÀ ’∂ ¡≈ ◊¬∆ √∆

K & K Carpet Cleaning Inc. All kind of carpet cleaning services jykr qusIN kwrpY~t jW hweIvy tr`k klIn krvwauxw hovy qW PrI AYstImyt leI kMg nUM Pon kro[AsIN stIm klIinMg krdy hW[

We have steam cleaner

Kang Tel: 403-462-5567 Res: 403-590-4680 90 Saddle Tree Dr. NE Calgary, AB. T3J 5M2 Sikh Virsa, Calgary

164.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

’Ò∂Ù «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª ÂØ∫ ÚËÁ≈ ‘∆ ¡≈ «‘≈ √∆Õ ¿∞Á≈√ ‘Ø«¬¡≈ ÏÒÚ∆ ‘Ø Ù≈Ï Í∆∫Á≈ «‘≈Õ ¿∞√Á∆ «√‘ «ÈºÿÁ∆ ‹≈ ‘∆ √∆Õ ÏÒÚ∆ Á≈ «‹√Ó ’≥Ï «‘≈ √∆Õ ÚË∂ ‘ج∂ ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ’≈È ÿÏ≈‘‡ ÚË∆ ‹≈ ‘∆ √∆Õ ÒºÂª «Úº⁄ ’ÛÚºÒ ÍÀ ‘∂ √ÈÕ ÍÀª «Úº⁄∫Ø √∂’ «È’Ò «‘≈ √∆, «‹Ú∂∫ ‹≈È «È’ÒÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ØÚÕ∂ ‹ÁØ∫ ¡ÀÈ∆ «˜¡≈Á≈ ÂØÛ Òº◊∆ ‘ØÚ∂ ª ¿∞√Á≈ ‘ºÒ Ú∆ ¿∞‘˘ Á≈± Òº◊Á≈Õ Í Á≈± ª «’Â∂ Ú∆ ÒºÌ È‘∆∫ √∆ ‘∆Õ ¿∞√˘ Ô≈Á ¡≈«¬¡≈ «’ «Í¤Ò∆ Ú≈ ¿∞√È∂ Ï’≈‚∆ Á∆ ¡ºË∆ ’∞ ÏØÂÒ ¡≈‡∆Î∆Ù∆¡Ò ϱ‡∂ Á∂ Ï∂√ «Úº⁄ Ғج∆

√∆Õ ¿∞√Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ ÚË «◊¡≈Õ ¿∞‘ ÁºÏ∂ ÍÀ∆∫ ÍΩÛ∆¡ª ¿∞Â «◊¡≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’ ◊∞Ï∆ ¿∞º· ’∂ ’Ò∂Ù ’∂, ¿∞‘ ÁØ ⁄≈ ÍÀ◊ Ò≈ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆Õ ‹≈‰ √≈ ϱ‡∂ Á∂ Ï∂√ ”⁄Ø∫ Á≈± Á∆ ÏØÂÒ √Ω÷∆ ‘∆ «ÓÒ ◊¬∆Õ ¿∞‘ ·≈-· «’⁄È «Úº⁄ «◊¡≈Õ √‡∆Ò Á≈ ÍΩ‰≈ ’∞ ◊Ò≈√ ’’∂ «¬’Ø √≈‘ ¡≥Á √∞«º ‡¡≈Õ ’∞fi ÍÒª «Úº⁄ ÈÙ≈ ‘∞Ò≈∂ Ó≈È Òº◊ «Í¡≈Õ ‘∞‰ ·∆’ √∆Õ ‘À∫◊˙Ú ‡∞‡ º «◊¡≈ √∆Õ ÂØÛ ‘‡ ◊¬∆ Â∂ ÓÈ Ú∆ Â’Û≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ÓÈ ’«‘ «‘≈ √∆, T¡≈ ‹≈Ú∂ ‹∂ ʺÒ∂ ¡≈¿∞∫Á∆ ¡≈, ÓÀ˘ «’‘Û≈ Ó±≥‘ ”⁄ Í≈ Ò±Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ’Ó≈¬∆ Á∆ ‘∆ Í∆∫Á≈ ¡ªÕ «¬√∂ Á∆¡ª ’±ª È∂ ¬∆∫ Í∆‰ Ò≈«¬¡ÀÕ

¿∞‘ ·≈-· «’⁄È «Úº⁄ «◊¡≈Õ √‡∆Ò Á≈ ÍΩ‰≈ ’∞ ◊Ò≈√ ’’∂ «¬’Ø √≈‘ ¡≥Á √∞º«‡¡≈Õ ’∞fi ÍÒª «Úº⁄ ÈÙ≈ ‘∞Ò≈∂ Ó≈È Òº◊ «Í¡≈Õ ‘∞‰ ·∆’ √∆Õ ‘À∫◊˙Ú ‡∞º‡ «◊¡≈ √∆Õ ÂØÛ ‘‡ ◊¬∆ Â∂ ÓÈ Ú∆ Â’Û≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ÓÈ ’«‘ «‘≈ √∆,T¡≈ ‹≈Ú∂ ‹∂ ʺÒ∂ ¡≈¿∞∫Á∆ ¡≈, ÓÀ˘ «’‘Û≈ Ó±≥‘ ”⁄ Í≈Ò±Õ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ’Ó≈¬∆ Á∆ ‘∆ Í∆∫Á≈ ¡ªÕ ¬∂√∂ Á∆¡ª ’±ª È∂ ¬∆∫ Í∆‰ Ò≈«¬¡ÀÕ ‹∂ «¬‘Á∂ Â∆Ú∆¡ª Ú≈Ò∂ ⁄º‹ ‘∞≥Á∂, ⁄≥◊∆ ω ’∂ «‘≥Á∆, Ó∂∆ «√ÍÀ’‡ ’Á∆, ÓÀ∫ ’≈√ ˘ Í∆‰ Òº◊Á≈ √∆ÕU

Sikh Virsa, Calgary

‹∂ «¬‘Á∂ Â∆Ú∆¡ª Ú≈Ò∂ ⁄º‹ ‘∞≥Á∂, ⁄≥◊∆ ω ’∂ «‘≥Á∆, Ó∂∆ «√ÍÀ’‡ ’Á∆, ÓÀ∫ ’≈√ ˘ Í∆‰ Òº◊Á≈ √∆ÕU ¿∞‘ «Â≥È ⁄≈ Ó؇∂-Ó؇∂ ÍÀ◊ ‘Ø Ò≈ «◊¡≈ Â∂ √ØÎ∂ ”Â∂ ‹≈ ÏÀ·≈Õ ÏØÂÒ ÚºÒ Ú∂«÷¡≈, ÁØ ’∞ ÍÀ◊ Ï≈’∆ √ÈÕ ’Ò≈’ «‡º’-«‡º’ ’Á≈ ‘È∑∂∆ ≈ Á∆ ÷≈ÓØÙ∆ ÂØÛ «‘≈ √∆Õ ÂÛ’∂ Á∂ «Â≥È Úº‹∂ √ÈÕ √Ø⁄‰ Òº◊≈, √Ú∂ Á∂ ¡º· Úº‹‰ ”⁄ ª ¡‹∂ Í≥‹ ÿ≥‡∂ ͬ∂ È∂Õ ’ºÒ ˘ √≥‚∂ ¡≈Õ ·∂’∂ Ï≈ª Ú‹∂ ÷∞Ò º ‰◊∂Õ Á≈± ª Ó∞’ º ‰ Ú≈Ò∆ ‘Ø ◊¬∆Õ ‘À∫◊˙Ú Á∂ ‚ È∂ ¿∞√˘ fi≥‹Û Ø ’∂ º÷ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘ ¿∞º«·¡≈ Â∂ √≈∆¡ª ◊∞Í Ê≈Úª ”Â∂ Á≈± Һ̉ Òº◊≈Õ ’≈Î∆ ’Ø«ÙÙ ’È Â∂ ¿∞√˘ ‡∞¡≈«¬Ò‡ Á∂ Ú≈‡ ‡À∫’ ”⁄ Ғج∆ ͱ∆ Á∆ ͱ∆ ÏØÂÒ «ÓÒ ◊¬∆Õ ¿∞√Á∆¡ª Ú≈¤ª «÷Û ◊¬∆¡ªÕ ¿∞‘ ÷∞Á ˘ ‘∆ ÏØ«Ò¡≈ “ÒÀ ¡≈ Ô≈Á ¬∆ È∆ √∆Õ ÍÂ≈ È∆ ’ÁØ∫ ’∞ Á∆ º÷ ’∂ Ì∞ºÒ∆ ‘ج∆ √∆Õ ‘∞‰ È∆ ÓÁ∂, ¿∞‘ ‘º«√¡≈ Â∂ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈ TÙ≈Ï∆ Ï≥Á≈ ‘Ø Ì≈Ú∂∫ √Ì ’∞ºfi Ì∞ºÒ ‹≈Ú∂ Á≈± È∆ Ì∞ºÒÁ≈Õ Ï≥Á∂ ˘ ‘Ø Ì≈Ú∂∫ ’∞ºfi ¡≈Ú∂ ‹ª È≈ ¡≈Ú∂ ¡≈͉∆ Â∆Ú∆ ’ØÒØ∫ Á≈± Ò∞’‰ Ø Á≈ „≥◊ ˜± ¡≈ ‹ªÁÀÕU ¿∞√È∂ Á≈± Ò∞’؉ Á∂ ¡«‹‘∂ ¡È∂’ª «·’≈‰∂ ÒºÌ∂ ‘ج∂ √ÈÕ ’Á∂ ¿∞‘ ÏÀ’Ô≈‚ Ú≈Ò∆¡ª fi≈Û∆¡ª «Úº⁄, ’Á∂ √± Á∂

165.

ϱ«‡¡ª ‘∂·Õ ’Á∂ «’√∂ Úº‚∆ ÎØ‡Ø «Íº¤,∂ ’Á∂ ¡À‡’ «Úº⁄ Â∂ ÏÀ‚ ʺÒ∂Õ «’√∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÷∂Â ˘ «’¡≈√ ’∂ ¿∞√È∂ ‘Ó∂Ù≈ ‹∞◊≈Û «Îº‡ ’∆Â≈ ‘∞≥Á≈Õ ’¬∆ Ú≈ ª ¿∞√Á∂ ’«‘‰ ”Â∂ ’ج∆ ÁØ√ ·∂«’¿∞∫ ÒÀ ’∂, Ï≈‘ Á∆ Ï≈‘ Î∞ºÒª ‘∂·ª ‘∆ Ò∞’Ø ‹ªÁ≈Õ Â∂ Á≈¡ Òº◊∂ ÂØ∫ ⁄∞’ º ’∂ ¿∞‘ ◊À≈‹ «Úº⁄ º÷ ÒÀ∫Á≈Õ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ ÍÂ≈ ‘∆ È≈ Òº◊Á≈ «’ ‚º‚ª «’‘Û∂ Ú’Â Í≈‰∆ Í∆∫Á∆¡ª È∂Õ Í ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ ¿∞√Á≈ ¤≈Í≈ Ú∆ ÍÀ ‹ªÁ≈Õ ¡«‹‘∆ Ê≈Úª ”Â∂ Á≈± ͬ∆ Á∂÷ ’∂ ¿∞‘ ‘À≈È «‘ ‹ªÁ∆Õ «Î «’≥È∂ ‘∆ «ÁÈ ¡Ú≈-ÂÚ≈ ÏØÒÁ∆ «‘≥Á∆ «’ TÂÀ˘ ÙÓ Á≈ ÿ≈‡≈ ‘ÀÕ ¡≈͉∆¡ª ’±ª Á∂÷? ’∞fi «È¡≈«‰¡ª Á∆ √Ø⁄ÕU ÏÒÚ∆ ¿∞√ Á∆¡ª ◊ºÒª √∞‰ ’∂ ÿ∂ √ Ò Ó≈ ‹ªÁ≈Õ Âº  ∆¡ª·≥„∆¡ª √∞‰Á≈ ¿∞‘ √ØÎ∆ Ó±‚ ”⁄ «Ìº«‹¡≈ «◊ºÁÛ Ï«‰¡≈ «‘≥Á≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√ Á∆ ÂÒÏ ‘ºÁª Ï≥È∂ ‡ºÍÁ∆ ª Í≈Â≈Ò ”⁄Ø∫ Ú∆ Á≈± ’º„ «Ò¡≈¿∞∫Á≈ Â∂ Í∆‰ √≈ Ù∂ ω ‹ªÁ≈, «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ‘∞‰ Ï«‰¡≈ ÏÀ·≈ √∆Õ ¿∞√Á≈ ‹∆ ’Á≈ √∆ ¿∞· º ’∂ ÌÏ’ Ó≈∂Õ ÈÙ≈ «Î ÍÒ≈’∆ Ó≈ ’∂ √Ú≈ ‘Ø «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ ˘ ‹≈«Í¡≈ «’ Ù≈Ï ÂØ∫ «ÏÈ≈ ¿∞√Á≈ √÷≈ ‘Ø ’ج∆ È‘∆∫Õ ¿∞‘ ÷∞Á È≈Ò ‘∆ ◊ºÒª ’Á≈ «‘≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª «’

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Á≈± ͱ≈ Í«‘≈ ’ ‹≈Ú∂ ¿∞√È∂ ÏØÂÒ ⁄∞º’∆ Â∂ ÏÀ‚ ±Ó ˘ Â∞ «Í¡≈Õ ¿∞√Á∆ «‘≥Ó ȑ∆∫ √∆ ÍÀ ‘∆ «’ Ϻ«⁄¡ª Á∂ ÏÀ‚±Ó Á≈ ÁÚ≈˜≈ ÷ØÒ∑ ’∂ Ú∂÷ √’∂ «’ ◊∞Ï∆ ¿∞Ȫ∑ È≈Ò Í¬∆ ‘À «’ È‘∆∫? ◊∞Ï∆ È∂ ª √Ú∂∂ ’≥Ó ”Â∂ ‹≈‰≈ √∆Õ Í ÏÒÚ∆ ÂØ∫ ª ‘∞‰ «¬√ ‘≈Ò «Úº⁄ ’≥Ó Â∂ ‹≈ È‘∆∫ √∆ ‘؉≈Õ «Î ¿∞‘ «¬‘ √Ø⁄Á≈ «√ºË≈ Ò≥ÿ «◊¡≈ «’ ’≥Ó ”Â∂ Ú∆ ‹≈ ’∂ ’∆ ’ÈÀ, ÍÀ√≈ ª ’ج∆ Ï⁄Á≈ È∆∫Õ ’Ø‘Ò± Á∂ ÏÀÒ Úª◊ ÿØ∫ ’≥Ó ”Â∂ ¡Â∂ ’≥Ó ÂØ∫ ÿ, Ϻ√ ¬∂‘∆ ‹±È «‘ ◊¬∆ ¡≈Õ ‘√ÏÀ∫‚ Ú≈¬∆Î Á≈ «ÙÂ≈ Ú∆ ’ج∆ È‘∆ «‘≈Õ √≈∂ «ÙÂ∂ ◊˜ª Á∂ «‘ ◊¬∂ È∂Õ ‹∂ ÓÀ∫ ’≥Ó ”Â∂ È≈ ‹≈Úª ¿∞‘ ÒÛÁ∆ ‘À ÏØÒÁ∆ ‘ÀÕ ¿∞√Á≈ «Î’ Ó∂∂ È≈ÒØ∫ Ó∂∂ Í∂¡ ⁄À’ Á∂ ‡∞º‡‰ Á∂ ÚºË ‘∞Á ≥ ÕÀ ” «¬‘Ø √Ø⁄ª √Ø⁄Á≈ ¿∞‘ ÏÀ‚ ”Â∂ ‹≈ ÏÀ«·¡≈Õ «¬’ ‘Ø Ò≥‚± «‹‘≈ ω≈ ’∂ ¡≥Á √∞º«‡¡≈Õ ’Ò≈’ Â∂ ⁄≈ Úº‹‰ Ú≈Ò∂ √È, Í «¬‘Á∆ «‡º’«‡º’ √∞‰≈¬∆ È‘∆∫ √∆ «Á≥Á∆Õ ÚË ‘∂ ÈÙ∂ È∂ ¿∞√ ¡≥Á √∞ºÂ∂ ‹≈ÈÚ ˘ ‹◊≈ «ÁºÂ≈Õ ¿∞‘ ◊∞Ï∆ È≈Ò ÒÛÈ≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆Õ ¿∞√Á≈ ‹∆ ’∆Â≈ «’ ϱ‘∂ ˘ ˺’≈ Ó≈ ’∂, ¿∞√˘ ◊∞ÂÈ∆ ÂØ∫ ÎÛ ’∂ Ï≈‘ ÒÀ ‹≈Ú∂Õ «¬√ È≈Ò «È¡≈«‰¡ª È∂ «Î ‚ ‹≈‰≈ √∆Õ ◊∞º√∂ ”⁄ ¡≈¬∆ ◊∞Ï∆ IAA Ú∆ ÿ∞Ó≈ √’Á∆ √∆Õ ¡≥ÁÒ≈ √±fiÚ≈È ÓÈ

√≈∆ Â≈‰∆ ˘ √∞Òfi≈¿∞‰≈ Ú∆ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆Õ ¡≈͉∂ Ï≈ͱ ‹◊∆ «√≥ÿ Úª◊ ÏÒÚ∆ ÿ Á≈ Ò≈‰∂Á≈ ωÈ≈ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆Õ ¿∞‘ ⁄≈‘∞≥Á≈ √∆ «’ ÿ Á∂ √≈∂ «ÏºÒ ϺÂ∆¡ª Â∂ ÷⁄∂, ¿∞√˘ Í∞º¤ ’∂ ’∆Â∂ ‹≈‰Õ Í ◊∞Ï∆ ª ÍÀª ”Â∂ Í≈‰∆ ‘∆ È‘∆∫ √∆ ÍÀ‰ «Á≥Á∆Õ ¿∞√È∂ «¬‘Ø ’‘≈‰∆ Á≈± Í∆ ’∂ ¡≈͉∆ Ó≈√∆ Á∂ Ó∞≥‚∂ ˘ √∞‰≈¬∆, ª ¿∞‘ ÿ‡∆¡≈ «‹‘≈ ‘º√Á≈ ÏØ«Ò¡≈ √∆, T±≥ Ú∆ Ô≈ √≥Á ¬∆ ¡ªÕU “√≥Á” ÙÏÁ ¿∞√Á∂ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ ‘ÊΩÛ∂ Úª◊ Úº‹Á≈ «‘≈ √∆Õ «¬‘Á∆ Í∆Û ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞‘ Ì Ì ◊Ò≈√ ¡≥Á ‚ØÒ∑Á≈ «‘≈Õ ÓÒ’∆ È∂ «’‘≈ «’ TÔ≈ Â∂≈ «„º‚ ¡≈ «’ ‡Ø¡≈, ◊ÒÒ ¡≥Á «√º‡∆ ‹≈ÈÀ,U Â∂ ¿∞‘ ÈÙ∂ ”⁄ ‚∞ºÏ «◊¡≈ √∆Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∞ºfi È‘∆∫ ÍÂ≈Õ ˜± ÓÒ’∆ Â∂ ¿∞‘Á∆ ÿÚ≈Ò∆ ¬∆ ¤º‚ ’∂ ◊¬∂ ‘؉∂ ¡≈Õ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’∆-’∆ ‹Ò±√ «È’«Ò¡≈ ‘Ø¿±?” ¿∞√Á∆ ‘ØÙ Ú≈Ò≈ ‹˜∆≈ ¡‹∂ ‚∞ºÏ‰ «Úº⁄ ‘∆ È‘∆∫ √∆ ¡≈ «‘≈ Â∂ ≈ Ú≈Ò≈ ÿ‡È≈’ÃÓ ¿∞√˘ ÍÃÙ ∂ ≈È ’∆ ‹≈ «‘≈ √∆Õ ¿∞‘ ÏÀ‚ Á∂ √≈‘‰∂ ‘À‚ÏØ‚ È≈Ò „Ø¡ Ò≈¬∆ Í∆∫Á≈ «‘≈ Â∂ ’¬∆ ’∞ºfi √Ø⁄Á≈ «‘≈Õ Ú≈Ù±Ó «Úº⁄ ÁØ Ú≈ ÎÒºÙ ‘؉ Á∆ ¡≈Ú≈˜ ¡≈¬∆Õ ÍÂ≈

“√≥Á” ÙÏÁ ¿∞√Á∂ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ ‘ÊΩÛ∂ Úª◊ Úº‹Á≈ «‘≈ √∆Õ «¬‘Á∆ Í∆Û ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞‘ Ì Ì ◊Ò≈√ ¡≥Á ‚ØÒ∑Á≈ «‘≈Õ ÓÒ’∆ È∂ «’‘≈ «’ TÔ≈ Â∂≈ «„º‚ ¡≈ «’ ‡Ø¡≈, ◊ÒÒ ¡≥Á «√º‡∆ ‹≈ÈÀ,U Â∂ ¿∞‘ ÈÙ∂ ”⁄ ‚∞ºÏ «◊¡≈ √∆Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’∞ºfi È‘∆∫ ÍÂ≈Õ ˜± ÓÒ’∆ Â∂ ¿∞‘Á∆ ÿÚ≈Ò∆ ¬∆ ¤º‚ ’∂ ◊¬∂ ‘؉∂ ¡≈Õ ÍÂ≈ È‘∆∫ ’∆ ’∆ ‹Ò±√ «È’«Ò¡≈ ‘Ø¿±?” È‘∆∫ ◊∞Ï∆ √∆ ‹ª Ϻ⁄∂Õ ¿∞‘ «¬‘ ª ‹≈‰Á≈ √∆ «’ ◊∞Ï∆ Á∂ ’≥È ¿∞√∂ «Úº⁄ ‘؉◊∂ Â∂ ¿∞‘ ’Á∂ Ú∆ Ù∆‘‰∆ ω ¡≈ Á‘≈Û∂◊∆Õ Í ¡º‹ ª È≈ ¿∞‘ ¡≈¬∆, Â∂ Ȫ ‘∆ ’ج∆ Ϻ⁄≈Õ «’√∂ È∂ Ú∆ ¿∞√Á≈ ‘≈Ò Í∞º¤‰≈ ·∆’ È≈ √Ó«fi¡≈Õ ’∆ ¿∞ ‘ ¡À È ≈ «◊¡≈ ◊∞˜«¡≈ ‘Ø ⁄∞’ º ?À ” √Ø⁄‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞√È∂ ¡◊Ò≈ ◊Ò≈√ Ì «Ò¡≈Õ ÈÙ∂ Á∂ ¿∞ ‚ ‰ ÷‡Ø Ò ∂ ”Â∂ √Ú≈ ‘Ø ¬ ∆ √Ø ⁄ Ï⁄ÍÈ «Úº ⁄ ‹≈ Í‘∞ ≥ ⁄ ∆Õ ¿∞√ÂØ∫ «‘√≈Ï Á∂ √Ú≈Ò È≈ «È’ÒÁ∂ Õ «‘√≈Ï∆¡≈ ‘Ï≥ √ «√¿∞ ∫ ◊∞ º √ ∂ ”⁄ ¡≈ ’∂ ’«‘≥ Á ≈, Ô≈ ÂÀ ˘ Ï≥ Á ≈ ’‘∆È∂ ω≈ ”Â≈, ± ≥ Ú∆ Ϻ √ Õ Í √≥ Á ª ’≥ Ó Á∆ ⁄∆˜ ‘∞ ≥ Á À Õ «Ó√Â∆¡ª Á∂ √≥Á, ÷∂Â∆Ï≈Û∆ Á∂ √≥Á «’≥È∂ ’≥Ó ¡≈¿∞∫Á∂ È∂Õ ÒØ’ ª ¿∞È∑ª

Bobby Kailey Professional Corp.

˘ ͱ‹Á∂ ¡≈Õ «Î ÓÀ∫ «È’≥Ó≈ «’Ú∂∫ ‘Ø«¬¡≈?” ¿∞√˘ √Ófi È≈ Òº◊∆Õ Ï⁄ÍÈ Á∆ «¬º’ ‘Ø ◊ºÒ Ô≈Á ¡≈¬∆ ª ¿∞√Á≈ ‘≈√≈ «È’Ò «◊¡≈Õ «◊¡≈È∆ Óºÿ «√¿∞∫ ΩÒ∆¡≈ √∆Õ «Î ÍÂ≈ È‘∆∫ ¿∞√˘ ’∆ √∞ºfi∆ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∆ Ï∆Û ÷∆Á «Ò¡≈«¬¡≈ Â∂ ÒØ’ª Á∂ ÿª ”⁄ ‹≈ ’∂ √«‘‹ Í≈· ’È Òº«◊¡≈Õ «¬√ È≈Ò ¿∞√Á∆ ¡≈ÓÁÈ Ú∆ ÚË ◊¬∆Õ Ï≈’∆ Á∂ «ÁȪ «Úº⁄ ¿∞‘ ◊∞± ◊Ã≥Ê √≈«‘Ï Á≈ ÍÃ’≈Ù ÿ∂ ’∆∫ º÷Á≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞√˘ «’√∂ È∂ ◊∞± ◊Ã≥Ê √≈«‘Ï, ÿ ÷∆Á ’∂ º÷‰ Ï≈∂ Í∞º«¤¡≈ ª ¿∞‘ √«‘‹ √∞Ì≈ ‘∆ ÏØ«Ò¡≈,T⁄ÒØ Í≈· ª ’È∂ ‘∆ Â∂, È≈Ò∂ ÿ Á≈ √≥Á ω «◊¡≈ÕU ’∞ºfi ÒØ’ ¿∞√Á∂ «Íº¤∂ ‘∆ ÍÀ ◊¬∂ «’ «¬‘ ◊∞± ◊Ã≥Ê √≈«‘Ï ˘ √≥Á Áº√∆ ‹ªÁ∂Õ ¿∞‘

Dasmesh Renovation

CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

We specialize in:

Services Provided:

swrI qrHW dI rYnovySn krn iv`c mwihr

Accounting & Book Keeping Personal Tax Returns Corporate Tax Returns Accounting for self employed & O/O truck drivers GST & WCB Returns Payroll Services Consulting Services

Complete Basement Fence Taping Plumbing Heating & Electrical

Tiles, Hardwood Washrooms Kitchen Decks Taps (New /Old)

bysmYNt, hwrfvu`f Plor jW twielW, PYNs jW fY~k, vwSrUm Aqy ikcn, nvIAW purwxIAW tUtIAW, pl`ibMg, hIitMg, ielYktRIkl dy kMm leI PrI AYstImyt lE!

AkwaUNitMg Aqy tYks sbMDI zrUrqW leI bObI kYlI nwl sMprk kro

BOBBY KAILEY Ph: (403) 923-3800 E-mail: jkailey@yahoo.com

Unit # 213, 3825-34 St. N.E. Calgary, AB. T1Y 6Z8 Sikh Virsa, Calgary

For all your Construction Needs Call: Kulwant S. Grewal (403) 607-2145 (403) 874-6198

166.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«¬’ºÒ≈ ‘∆ ‘º«√¡≈Õ «¬‘Ø ÒΘ ª ¿∞√Á≈ «Í¿∞ ‹◊∆ «√¿±∫ Ú∆ ¿∞√˘ ¡≈÷Á≈, ‹ÁØ∫ ’Á∂ ’ج∆ ÷∂Â∆ Á≈ ’≥Ó, ¿∞√ ÂØ∫ „≥◊ «√ È≈ ‘∞Á ≥ ≈Õ Í ’ÀÈ‚ ∂ ≈ ¡≈ ’∂ ¿∞‘ «’√∂ ‘Ø Á≈ ‡±Ò «’Ú∂∫ ω «◊¡≈Õ «Í¤Ò∂ Â∂ª √≈Òª ÂØ∫ ‹ÁØ∫ Á≈ ¿∞‘ ◊∞Ï∆ È∂ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ’∂ ’ÀÈ∂‚≈ √º«Á¡≈ √∆ ¿∞‘ ÍÀ√∂ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‡±Ò √∆Õ «¬√ ÂØ∫ ÚºË ÿ «Úº⁄ ¿∞√Á∆ ’ج∆ ‘À√∆¡Â È‘∆∫ √∆Õ ◊∞Ï∆ Á∆ Í’Û ÿ ¡Â∂ ‹∞¡≈’ª ”Â∂ Әϱ ‘∞≥Á∆ ⁄Ò∆ ◊¬∆ √∆Õ ¿∞‘ ‘ ¡À∂-◊À∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ «Á÷≈¿∞∫Á∆ Ú∆ «’ ÿ Á∆ Ó∞÷«Â¡≈ ¿∞‘ ‘∆ ‘À Â∂ ¡≈͉∂ ÿ Ú≈Ò∂ ˘ ’º÷ È∆∫ √ÓfiÁ≈Õ ¿∞√Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¿∞‘ Ï‘∞ ’Ó˜Ø Â∂ ÏΩ‰≈ √∆Õ ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ «‘≥Á≈ “’∆ Ó∂≈ «¬‘ ‘∆ ’√± ‘À «’ ÓÀ∫ ¿∞√ ÂØ∫ «Í¤Ø∫ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈«¬¡≈ «¬√ ’’∂ ’Ó ¡’Ò ‘ª Â∂ ¿∞‘ ÚºË Â˜Ï∂’≈ ? Ï∞ºÒ-«Ùº‡Õ” ‹ÁØ ∫ ¿∞ ‘ ÈÚª-ÈÚª ’À È ∂ ‚ ≈ ¡≈«¬¡≈ √∆ ª ◊∞Ï∆ ¿∞√ È≈Ò Ïº « ⁄¡ª Úª◊ «ÚÚ‘≈ ’Á∆Õ ÏÒÚ∆ ˘ ¡≥ ◊ ∂ ˜ ∆ È≈ ÏØ Ò ‰∆ ¡≈¿∞∫Á∆, Í ¿∞‘ ÏØÒ √’Á∆ √∆Õ «¬√˘ ¿∞‘ Ï‘∞ ں‚∆ ◊ºÒ √ÓfiÁ∆Õ √‡Øª Á¯Âª «Úº⁄ ¿∞‘ «Èº’∂ Ϻ⁄∂ Úª◊ ¿∞√Á∂ «Íº¤∂-«Íº¤∂ Â∞«¡≈ «ÎÁ≈Õ ¿∞‘∆ ÿ

Á∂ ÎØÈ ¡‡À∫‚ ’Á∆ Â∂ ÿ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆Õ ÏÒÚ∆ ¿∞√ ”Â∂ «ÈÌ ‘∞≥Á≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞‘Á∂ ¡≥Á ÿ‡∆¡≈͉ Á≈ ¡«‘√≈√ ÌÁ≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ Ï∆.¬∂. Í≈√ ÏÒÚ∆ ÍÒº√ ‡± ◊∞Ï∆ √≈‘Ó‰∂ ¡ÈÍÛ∑ ‘Ø ’∂ «‘ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¿∞√˘ È∆Úª «Á÷≈¿∞∫Á∆ ª ¿∞‘ ‘Ø ◊’Á≈ ‹ªÁ≈Õ Á≈± Á∂ ÁØ ⁄≈ ÍÀ◊ ¿∞√˘ ÿ‡∆¡≈͉ Á∆ ÷≈¬∆ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ’º„‰ Òº◊∂Õ Á≈± «¬‘ ¿∞‘˘ √≈ʉ ‹≈͉ Òº◊∆Õ ¿∞ ‘ ÏØ Â Ò Úº Ò Á∂ ÷ ’∂ Ó∞√’≈«¬¡≈Õ ¿∞‘˘ Ì∞º÷ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø«¬¡≈Õ ≈ ؇∆ ÷≈Ë∆ «’ È‘∆∫, ’∞ºfi Ô≈Á È‘∆∫ √∆Õ ¿∞√Á≈ Ó±≥‘ ’≈≈ ’È ˘ «ÁÒ ’∆Â≈, Í ¿∞‘ ÏÀ‚ ”Â∂ ‘∆ ÏÀ·≈

«‘≈Õ ÈÙ≈ ‘∞Ò≈∂ Ó≈ «‘≈ √∆ T√≈Ò∆ «’‘Ø‹∆ ‹È≈È∆ ¡≈Õ Ì≈Ú∂∫ Ï≥Á≈ Ó ‹≈Ú∂, ‹Óª ÍÂ≈ ’È È∆ ¡≈¬∆Õ ≈ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ Ï∂‘ØÙ ˘ «√º‡ ◊¬∂, ’∞¤ Ú∆ ‘Ø √’ÁÀÕ ‘≈Ò-⁄≈Ò Âª ’∆ Í∞º¤‰≈, Í≈‰∆ Ú∆ È∆ Ë ’∂ ◊¬∆Õ È≈Ò∂ ‘∞‰ º’ «’Â∂ ¿∞‘˘ «ÏÛ’ È∆ ¡≈¬∆ ‘Ø¿Õ± √≈Ò≈ ’∆ ‚≈Ó≈ ‘À? ’∆ Ê∞«Û¡≈ «Í¡≈ √∆ ¬∂‘Ø «‹‘∆ ‹È≈È∆ ÂØ∫, È≈Ò∂ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫?”” ¿∞‘ ¿∞º· ’∂ «÷Û’∆ «Úº⁄ ‹≈ ÷«Û¡≈Õ √‡∆‡ Ò≈¬∆‡ª Á∆ Ó∆¡Ò «‹‘∆ ΩÙÈ∆ «Úº⁄ ’ج∆ ’ج∆ ◊º‚∆ Ò≥ÿ ‘∆ √∆Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈ ’≥Óª ”Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‘؉∂ È∂Õ ¿∞‘ ÿ∞º‡ ÌÁ≈ ÏØ«Ò¡≈ T«¬Ê∂ ¡≈ ’∂ √≈Ò≈ Ï≥Á∂ ¡≥ÁØ∫ Ï≥Á≈ ¬∆ Ó ‹ªÁÀÕU

‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÈÚª-ÈÚª ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈«¬¡≈ √∆ ª ◊∞Ï∆ ¿∞√ È≈Ò Ïº«⁄¡ª Úª◊ «ÚÚ‘≈ ’Á∆Õ ÏÒÚ∆ ˘ ¡≥◊∂˜∆ È≈ ÏØÒ‰∆ ¡≈¿∞∫Á∆, Í ¿∞‘ ÏØÒ √’Á∆ √∆Õ «¬√˘ ¿∞‘ Ï‘∞ ں‚∆ ◊ºÒ √ÓfiÁ∆Õ √‡Øª Á¯Âª «Úº⁄ ¿∞‘ «Èº’∂ Ϻ⁄∂ Úª◊ ¿∞√Á∂ «Íº¤∂-«Íº¤∂ Â∞«¡≈ «ÎÁ≈Õ ¿∞‘∆ ÿ Á∂ ÎØÈ ¡‡À∫‚ ’Á∆ Â∂ ÿ ⁄Ò≈¿∞∫Á∆Õ ÏÒÚ∆ ¿∞√ ”Â∂ «ÈÌ ‘∞≥Á≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈ Â∂ ¿∞‘Á∂ ¡≥Á ÿ‡∆¡≈͉ Á≈ ¡«‘√≈√ ÌÁ≈ ⁄Ò≈ «◊¡≈Õ

«Î ¿∞√˘ ¡≈͉∂ Ú◊∂ «’≥È∂ ‘Ø Ï≥Á∂ Ô≈Á ¡≈¬∂ ‹Ø Ù≈Ï Í∆∫Á∂-Í∆∫Á∂ Ó ◊¬∂Õ ¿∞Ȫ∑ Á∂ Ú∆ ’Á∂ «’√∂ È∂ ¡≥Á fi≈’ ’∂ È≈ Ú∂«÷¡≈ ‘Ø¿Õ± ÒØ’ «¬‘ ◊ºÒ √ÓfiÁ∂ ¬∆ È‘∆∫ «’ Ï≥Á≈ Ú∆ Â∆Ú∆∫ Á∂ ˜∞ÒÓ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø √’ÁÀÕ √∆’ ÂÙºÁÁ È≈ÒØ∫ Ó≈È«√’ ÂÙºÁ fiºÒ‰≈ «’Â∂ ’«·È ‘∞≥Á≈ ¡≈Õ Ï≥Á≈ ¿∞Á≈√∆ Ø◊ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø«¬¡≈, «¬√∂ Â∑ª Í∆∫Á,À «‹Ú∂∫ ÓÀ∫Õ” ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ Ó∂∂ ÓÈ È≈Ò ¬∂‘˘ ’∆ Î’ Í¿±? «¬’ «ÓÒ∆¡È Á∆ «¬ÈÙØ∫À √ «ÓÒ ‹≈¿±Õ ÿ Î∆ ‘Ø ‹≈¿±Õ «¬‘ ¡ÀÙ ’±Õ Ì≈ ‹≈ ’∂ ‘Ø «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ¡≈¿±Õ «È¡≈‰∂ ∞Ò ‹≈‰◊∂Õ «¬‘Ø «‹‘∆¡ª ’‘≈‰∆¡ª ª «¬Ê∂ ¡≈¬∂ «ÁÈ Ú≈ÍÁ∆¡ªÕ «ÓºÂ≈ ±≥ È‘∆∫ ‘ØÚ∂◊ªÕ ±≥-ª ‘∞‰ Ú∆ È≈ ‘Ø«¬¡ª Ú◊≈ ‘∆ ¬∂∫Õ Â∂∆ ’ج∆ ‘Ø∫Á ‘∆ È‘∆∫Õ ¿∞‘ ÷∞Á È≈Ò ‘∆ ◊ºÒª ’Á≈ «‘≈Õ ‹∆ ’∆Â≈ ◊Ò≈√ ’≥Ë ”⁄ Ó≈∂Õ ◊≈Òª ’º„,∂ ÷±Á Í≈Ú∂ ª «’ È≈Ò Á∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ͬ∆ ¿∞Á≈√∆ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ Ú∆ ¡«‘√≈√ ‘ØÚ∂ «’ ¿∞‘ ¡‹∂ Ó«¡≈ È‘∆∫Õ «Î ¿∞‘ √≈≈ ◊Ò≈√ Í∆ «◊¡≈ Â∂ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈ «’Ú∂∫ ω «◊¡≈ ¿∞‘ ˜∆Ø? ¿∞√Á∂ Ï≈Í Á≈Á≈ ª ÿª «Úº⁄ ‘∆Ø √ÈÕ ‡Ω‘ È≈Ò Ò≈‰∂Á≈∆ ’Á∂ √È Â∂ ÿ Á∂ ÎÀ√Ò∂ Ú∆ ÒÀ∫Á∂ √ÈÕ ¿∞Ȫ∑

RAM'S AUTO SERVICE General Auto Repairs Spe

~ Tune ups ~ Out of Province ~ Differential Overhaul ~ Brakes ~ Tires

cializing in....

~ Leaf Springs ~ Wheel Alignment ~ Shock Strut ~ Electrical

th

Unit 157, 1807-60 Street SE Calgary T2B 0M5

403-272-7293 Sikh Virsa, Calgary

167.

VISA MASTERCARD

Interac

Direct Payment

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

¡º◊∂ ª ’ج∆ È‘∆∫ √∆ ’∞√’Á≈Õ Ï≈‘Ø∫ ¡≈«¬¡≈ ˘ ÍÂÈ∆¡ª ⁄≈‘ Í≈‰∆ Í∞º¤Á∆¡ª, ؇∆ Í≈ ’∂ «Á≥Á∆¡ªÕ «¬Ê∂ ؇∆ Í≈ ’∂ Á∂‰∆ ª Á± Á∆ ◊ºÒ «’ ¡≈’Û ‘∆ ¡ÀÈ∆ ¡≈ «’ «√ºË∂ Ó±≥‘ ÏØÒÁ∆ Ú∆ È‘∆∫Õ ÿ Á∆ √Î≈¬∆, ’ºÍÛ∂ Ë؉ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÷≈‰≈ ω≈¿∞‰ º’, ÓÀ˘ ’∆ ’∆ ’≥Ó È‘∆∫ ’È≈ ÍÀ∫Á≈? ¡≈͉∂ ̪‚∂ Ú∆ ¡≈Í Ë؉∂ ÍÀ∫Á∂ È∂Õ ‘Ø Ï≥Á≈ «’≥È≈ ’∞ ʺÒ∂ Òº◊ ‹≈Ú∂? ¿∞√˘ «√¯ «¬’Ø ⁄∆˜ ¡≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ ÍÀ√∂ ”Â∂ ’Ϙ≈ ’È≈ Â∂ ÙΩ«Í≥◊ ’È∆Õ ÓÀ˘ ϪÁ Úª◊ È⁄≈ ’∂ ¡Â∂ È∆Úª «Á÷≈ ’∂ ¿∞‘˘ ÷∞Ù∆ «ÓÒÁ∆ ¡≈Õ Ï≥Á≈ Á≈± È∆ Í∆¿± ª ‘Ø ’∆ ’±? ¿∞√ È∂ «¬’Ø √≈‘∂ √≈≈ ÍÀ◊ ‚∆’ «Ò¡≈Õ ¿∞‘ «‚º’-‚ØÒ∂ ÷ªÁ≈ ‚À«√≥◊ ‡∂ÏÒ ¡º◊∂ ¡≈ ÷«Û¡≈Õ ¡º÷ª Ò≈Ò √∞÷ √ÈÕ ‹≈Ϫ ¡≥Á ˘ Ë√ ◊¬∆¡ª Òº◊∆¡ªÕ ¿∞Ó Ú∆ ª ⁄≈Ò∆¡ª ˘ ‡ºÍ ◊¬∆ √∆Õ ‚≈’‡ È∂ ‘≈¬∆ ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ’«‘ ’∂ ◊ØÒ∆ Ò≈ «ÁºÂ∆ √∆Õ Ù±◊ Â∂ ’ÒÀ√‡ØÒ ‹≥Í Ó≈È Òº◊ ͬ∂ √ÈÕ √≈‘Ó‰∆ ÙÀÒÎ Â∂ ͬ∆¡ª ◊ØÒ∆¡ª ¿∞√Á≈ Ó±≥‘ «⁄Û≈ ‘∆¡ª √ÈÕ ‘∞‰ ª ¿∞√˘ √≈∂ Ø◊ª Á∆ «¬º’Ø ÁÚ≈ ‹≈ÍÁ∆ √∆Õ «¬‘ Á≈± ”Â∂ ¿∞‘ ◊Ò≈√ Ì∆ ÏÀ·≈ √∆Õ ¿∞‘È∂ Ù∆Ù∂ ÚºÒ fi≈’ ’∂ ÿ∞º‡ Ì∆ Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ‘∆ Í∞º«¤¡≈-“«’¿∞∫

Sikh Virsa, Calgary

Í∆‰ Òº ◊ «Í¡≈ ± ≥ ¡À È ∆ Á≈± ? Ó‹∂∫◊≈ «¬’ «ÁÈÕ ˙√∂ Ï‘≈Á «√≥ÿ «Ú’ Ó≥◊± ‹∆‘˘ ÿÚ≈Ò∆ Á∂ ’Ò∂Ù È∂ ÒÀ «Ò¡≈Õ ¿∞‘È∂ Ù≈Ï Í∆ ’∂ ◊∞º√∂ «Úº⁄ ‘ºÊ ’≈‘Á≈ ⁄∞º’ «Ò¡≈, Ϻ√ ‹∂Ò

Í∆Â∆ ‘Ø ¬ ∆ ”⁄ ͱ  ≈ ‘Ø «◊¡≈Õ ¡◊«Ò¡ª ⁄º’ ’∂ α’ ”Â≈Õ Ò∆◊Ò ‚≈¬∆ÚØ  √ ª ‘Ø « ¬¡≈ È‘∆∫ √∆, ¡◊Ò∆ √≈∆ «¬ÈÙØÀ∫√ Â∂ ÏÀ∫’ ÓÈ∆ ÒÀ ◊¬∆Õ √≈∆ ¿∞Ó ¿∞√∂ ÿÚ≈Ò∆ È∂

‘∞‰ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈,“«¬‘ √≈∂ Í∞¡≈Û∂ ¿∞√Á∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ’∞Ò«Ú≥Á Á∂ Í≈¬∂ ‘ج∂ È∂Õ ¿∞√∂ È∂ ‘∆ ◊∞Ï∆ Á∂ Í«Ú≈ ˘ ’ÀÈ∂‚≈ Ó≥◊Ú≈«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ‘∞‰ º’ ¡≈͉∂ Í∂’∂ Í«Ú≈ Á∆ Ï∂Ï∆ «√«‡≥◊ ’Á∆ ¡≈¬∆ ¬∂Õ ‘ ◊ºÒ ¿∞‘Á∆ √Ò≈‘ ¡Â∂ Ó˜∆ È≈Ò ‘∞≥Á∆ ‘∆ ¬∂Õ” ÏÒÚ∆ È∂ «¬’ Ú≈ ÎØÈ ”Â∂ ¡«‹‘∆¡ª ◊ºÒª √∞‰ Ú∆ Ò¬∆¡ª √È‘√ÏÀ∫‚ ˘ Ï‘∞Â∂ Î≥◊ È≈ Òº◊‰ Á∂Ú∆∫Õ ÍÀ√∂ Ú∆ ¿∞‘Á∂ ‘ºÊ È≈ ¡≈¿∞‰ Á∂Ú∆∫Õ ¡≈͉∂ √‘∞«¡ª È≈Ò Ï‘∞Â≈ «ÓÒ‰ Ú‰ È≈ Á∂¬∆∫Õ ¿∞‘Á≈ ’À«‚‡ Ú∆ È≈ Ï‰È Á∂Ú∆∫Õ ‹∂ ÁØ ⁄≈ ’≈‚ ‘ºÊ ”⁄ ¡≈ ◊¬∂ Â∂∂ Һ Ó≈’∂ ¡Ω‘ ‹≈¿±Õ ”⁄ ‹≈ Í‘∞≥«⁄¡≈Õ ¡≈͉∂ ‘∆ ÿ ÚÛÈ ”Â∂ Í≈Ï≥ Á ∆ Òº ◊ ◊∆Õ «È¡≈«‰¡ª ˘ «ÓÒ‰ Ò¬∆ «ÚÒ∑’Á≈ «‘≈Õ Í ’ج∆ Ú≈‘ È≈ ◊¬∆Õ ÂÛÎÁ≈ Â∂ ‘Ø Ù≈Ï Í∆∫Á≈Õ ‹Ø ÂÈı≈‘ «ÓÒÁ∆ ¿∞‘ ⁄≈¬∆Ò‚ √ÍØ‡ Ú≈Ò∂ ’º‡ ’∂ «Á≥ÁÕ∂ «Î ’≥Ó Ú∆ ⁄«Ò¡≈ «◊¡≈Õ ¡≈¬∂ «ÁÈ «Á‘≈Û∆ Ì≥ȉ Ú≈Ò∂ ˘ ’≥Óª Ú≈Ò∂ «’ºÊ∂ º÷Á∂ È∂? Â∂ «¬º’ «ÁÈ ÚºË

√±Ò∆ ⁄≈Û∑ ’∂ º«÷¡≈ √∆Õ ’∆ ’± Ï≥Á≈? ÓȪ ‘؉∆ Â∂∂ È≈Ò Ú∆ ¬∂‘Ø ¡≈” ¿∞√ È∂ ÷∞Á ˘ «’‘≈Õ ¡º‹ ¿∞√Á≈ Ì≈Â Ó±Û ‹≈‰ ˘ «ÁÒ ’∆Â≈ Í ¿∞Ê∂ Ú∆ ª ¿∞√˘ ’∆‘È∂ ÚÛÈ Á∂‰≈ √∆Õ Úº‚≈ Ì≈ Í«‘Òª ‘∆ ¿∞√Á∆ ˜Ó∆È ‹≈«¬Á≈Á ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ ⁄∞’ º ≈ √∆Õ ˜Ó∆È ’«‘‰ ˘ Ì≈Ú∂∫ ¿∞√ È∂ ·∂’∂ ”Â∂ ’«‘ ’∂ Ò¬∆

168.

√∆ Í ’Á∂ ·∂’∂ Á∆ Ë∂Ò∆ Ú∆ È≈ «ÁºÂ∆Õ √◊Ø∫ ÿ Á∆¡ª ‘Ø ÒØÛª ͱ∆¡ª ’È ˘ Ú∆ ÍÀ√∂ Ì∂‹‰ Ò¬∆ ÎØÈ ’∆∫ º÷Á≈Õ «’ºÊ∫Ø Ì∂‹ «Á≥Á≈ ¿∞‘ ÍÀ√?∂ ÏÀ∫’ ¡’≈¿±∫‡ ª ◊∞Ï∆ Á∂ ’Ϙ∂ «Úº⁄ √∆Õ ¿∞√ ˘ ª ¡≈Í ’ج∆ ˜±∆ ÒØÛ Í±∆ ’È Ò¬∆ «Ó≥Ȫ ÂÒ∂ ’È∂ ÍÀ∫Á∂ Â∂ ¿∞‘ ¡º◊Ø∫ Í≥‹≈‘ ÷⁄∂ ‘Ø «◊‰≈ ’∂ ¡’≈¿± ∫ ‡ ÷≈Ò∆ ‘Ø ‰ Á∆ Á∞ ‘ ≈¬∆ Í≈¿∞∫Á∆Õ Ï≈ͱ Ú∆ ÒØ’ª ˘ ’«‘‰ Òº◊ «Í¡≈ √∆ T¿∞‘È∂ ’∆ ÓºÁÁ ’È∆ ¡≈, Â∆Ú∆∫ Á∂ «Íº¤∂ Òº«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈Õ √‘∞«¡ª ˘ ÷∞¡≈¬∆ ‹ªÁÀÕ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Ì∂‹ ’∂ ¡√∆∫ ª Í∞ºÂ ◊∞¡≈ «Ò¡≈Õ √≈˘ ¿∞‘Á∂ ‹≈‰ Á≈ ’∆ Ì≈¡?U T’∆ ¿∞‘ ÿ Ú≈Ò∆ Á≈ ω «◊¡≈?U ¿∞√È∂ ÓÈ ˘ Í∞º«¤¡≈Õ ÿ Ú≈Ò∆ ˘ √≈Ê∆ È‘∆∫ “‹Ø± ’≈ ◊∞ Ò ≈Ó” ⁄≈‘∆Á≈ √∆Õ ’·Í∞  Ò∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆ ‹Ø ÍÀ√∂ ’Ó≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‡±Ò ‘ØÚ∂Õ ¿∞√È∂ Ï≈’∆ Ï⁄Á≈ ÍÀ◊ Ú∆ «ÈÏ∂Û «ÁºÂ≈Õ ÓÈ ¡≥ Á Ò≈ Óº ’ Û∆ ‹≈Ò ¿∞ÒfiÁ≈ ‹≈ «‘≈ √∆Õ Ï≈’∆ ’≈‚ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿∞√Á∆ ‹∂Ï «Úº⁄ ÏÀ∫’ ’≈‚ Ú∆ «‘≥Á≈Õ Í «¬‘ Ȫ¡ Á≈ ‘∆ √∆Õ ¿∞ √ Á≈ ¡≈͉≈ ª ’Ø ¬ ∆ ¡’≈¿∞∫‡ ‘∆ È‘∆∫ √∆Õ ÍÂÈ∆ Á∂ ¡’≈¿±∫‡ «Úº⁄ ‘∆ ¿∞√Á≈ Ȫ¡ √∆Õ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¡≈͉≈ ¡’≈¿±∫‡ ÷ØÒ∑‰ Á∆

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

New Way Exteriors Exteriors since 1999

RENOVATIONS

* Siding * Soffit * Facia * Evestrough * Garage * Window Cladding * Fence * Deck * Roofing

4 Complete Basement 4 Bar in Basement 4 Office Bays 4 Kitchen 4 Washrooms 4 Electrical 4 Plumbing 4 Painting 4 Laminate 4 Hardwood 4 Tiles 4 Fences 4 Decks 4 Separate Door & Roofing.

‹∂’ Â∞√∆∫ ÿ Á∆ √≈¬∆«‚≥◊, √ث·, Î∂Ù∆¡≈, ¬∆Ú√‡ΩÎ, ◊≈‹, «Ú≥‚Ø ’Ò∂«‚≥◊, ÎÀ∫È√, «‚º’, »«Î≥◊ Á≈ ’ج∆ Ú∆ ’≥Ó ’≈¿∞‰≈ ‘ØÚ∂ ª ‘∂· «Ò÷∂ ÈßÏª ”Â∂ √≥Í’ ’Ø!

We Can Also Take city Approval for Separate Door

Roop :403-466-6261 Iqbal : 403-921-6151

Cell : 403-607-7762 Fax : 587-351-9127

Email: newwayexteriors@hotmail.com

JASWINDER SANGHA E-mail: jaswinder.sangha@yahoo.com

A CHIEF TOWING Autolane Automotive Services. * Wheel Lift * Boosting & Dolies * Impound Lot Recovery * Low Rates Within City

SPECIALIZING IN FOREIGN & DOMESTIC CARS * Out of Province Inspection (APUT Af pRoivMs iXMspEkSn) * Insurance Safety Inspection iXMSorE's sefTI iXMspEkSn * Oil Change (_iXl ce'j krn;) * Brakes Check Up (brek" cELk krn;) * Front End Check up (frMT iXMD cELk krn;) * Tune-Up (iTPUn aLp) * Electrical (v;iXirMg S;T APUT) Agr qusIN AwpxNI g`fI * Engines Rebuilt (iXMjN rIbElT) leI nvyN twier l`B rhy ho qW Awtolyn vwilAW * Transmission (Tr"simSn) dy phuMco jW Pon kro! * Clutches (klLc)

‡Ø«¬≥◊ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬∆ √√Â∂ ¡Â∂ ‚ÀÓ∂˜ ÂØ∫ Ï⁄≈ ’∂ ‡Ø¡ ’È Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ‹≈‰∂-Í«‘⁄≈‰∂ Ú∆ ‹∂ «Ú’ ˘ ÎØÈ ’ØÕ

g`fI dw iksy vI iksm dw mkYnIkl jW ielYktRIkl kMm krwauxw hovy qW A`j hI mnjIq cyrw nwl sMprk

J. Virk (‹∂ «Ú’)

568-4949 Sikh Virsa, Calgary

169.

Manjit Chera (403) 568-4008 www.autolaneautomotive.com

#138, 3770 Westwinds Drive N.E., Calgary AB. September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

◊ºÒ ’Á≈ ª ¿∞‘ ’Ò∂Ù Í≈ ’∂ Ï«‘ ‹ªÁ∆Õ Ìª‚∂ Ì≥ÈÁ∆, ΩÒ≈ Í≈¿∞∫Á∆ Â∂ ¿∞‘ √«‘Ó ‹ªÁ≈Õ «¬‘Ø ¿∞√Á∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ’Ó˜Ø∆ √∆Õ «‹√ ’’∂ ¿∞√ ˘ ÏÒÀ’ Ó∂Ò ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ √∆Õ «Î ¿∞‘ «¬’ ◊À√ √‡∂ÙÈ ”Â∂ ’ÀÙ ¿∞Í ’≥Ó ’È Òº«◊¡≈Õ Á≈± ÷∆Á‰ ‹Ø◊≈ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ Í∆‰ Ú∆ Òº◊ «Í¡≈Õ Í∆ ’∂ ‘Ω∫√Ò≈ ‹∞‡≈¿∞∫Á≈Õ ‹Ø √ØÎ∆ È≈ ’«‘ √’Á≈, ¿∞‘ Í∆ ’∂ ’«‘≥Á≈Õ ¿∞√∂ «ÁÈ ÂØ∫ ¿∞‘ ÏÁÒ ◊¬∆ Â∂ ÏÒÚ∆ Á≈ ¿∞Á≈√∆ Ø◊ Úˉ Òº◊≈Õ fi◊Û≈ Ú∆ Úˉ Òº◊≈Õ Ïº⁄∂ ‚È Òº◊∂Õ ¿∞√˘ «¬Ò≈‹ Á∆ ÒØÛ √∆Õ «’√∂ ’≈¿±∫√Ò Á∆ ‹ª ÓÈØ«Ú«◊¡≈È’ Á∆ ÒØÛ √∆ Í ◊∞Ï∆ «¬‘ ◊ºÒ √ÓfiÁ∆ È‘∆∫ √∆Õ ¿∞‘ ‹ÁØ∫ ¿∞Á≈√ ‘∞≥Á≈ º‹ ’∂ Á≈± Í∆∫Á≈Õ ’ºÒ∑ Ú∆ Í≈‡∆ Â∂ ¿∞√È∂ Í∆‰ Ú≈Ò∆ ÷±Ï ‚≥fi Ò≈‘∆ √∆ ª «’ ÿ ‹≈ ’∂ ÓÈ Á∆ √≈∆ ÌÛ≈√ ’º„ √’∂ Í ¡«‹‘≈ È‘∆∫ √∆ ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞‘ ¡‹∂ º’ Ú∆ ÿ∂√Ò Úº‡∆∫ ͬ∆ √∆Õ ‘∞‰ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈,“«¬‘ √≈∂ Í∞¡≈Û∂ ¿∞√Á∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ’∞Ò«Ú≥Á Á∂ Í≈¬∂ ‘ج∂ È∂Õ ¿∞√∂ È∂ ‘∆ ◊∞Ï∆ Á∂ Í«Ú≈ ˘ ’ÀÈ∂‚≈ Ó≥◊Ú≈«¬¡≈ √∆Õ ¿∞‘ ‘∞‰ º’ ¡≈͉∂ Í∂’∂ Í«Ú≈ Á∆ Ï∂Ï∆ «√«‡≥◊ ’Á∆ ¡≈¬∆ ¬∂Õ ‘ ◊ºÒ ¿∞‘Á∆ √Ò≈‘ ¡Â∂ Ó˜∆ È≈Ò ‘∞≥Á∆ ‘∆ ¬∂Õ” ÏÒÚ∆ È∂ «¬’ Ú≈ ÎØÈ Â∂

¡«‹‘∆¡ª ◊ºÒª √∞‰ Ú∆ Ò¬∆¡ª √È-‘√ÏÀ∫‚ ˘ Ï‘∞Â∂ Î≥◊ È≈ Òº◊‰ Á∂Ú∆∫Õ ÍÀ√∂ Ú∆ ¿∞‘Á∂ ‘ºÊ È≈ ¡≈¿∞‰ Á∂Ú∆∫Õ ¡≈͉∂ √‘∞«¡ª È≈Ò Ï‘∞Â≈ «ÓÒ‰ Ú‰ È≈ Á∂ ¬ ∆∫Õ ¿∞ ‘ Á≈ ’À«‚‡ Ú∆ È≈ Ï‰È Á∂Ú∆∫Õ ‹∂ ÁØ ⁄≈ ’≈‚ ‘ºÊ ”⁄ ¡≈ ◊¬∂ Â∂∂ Һ Ó≈’∂ ¡Ω‘ ‹≈¿±Õ Ï‘∞Â∂ ÒØ’ ’ÀÈ∂‚≈ Ò¬∆ ‘∆ ¡≈¿∞ ∫ Á∂ È∂ Õ ” ◊∞  Ï∆ ÌÀ ‰ Á∆¡ª «√º«÷¡≈Úª ”Â∂ ‘∆ ⁄ºÒÁ∆ ‘∆ √∆ Â∂ «¬ºË ÿ È’ ω «◊¡≈ √∆Õ ÍÂ∆-ÍÂÈ∆ ”⁄ ͬ∆ Î∞‡ º ’’∂ ‘∆ ª ÌÀ‰ Á∆ Í∞º¤-«◊º¤ √∆Õ ÏÒÚ∆ ÿÚ≈Ò∆ Á∂ «¬√ ’ÓÒ ”Â∂ ’ÒÍÁ≈ «‘≈Õ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ È≈ÒØ∫ Ú∆ ‡∞º‡ «◊¡≈Õ Á≈± È≈Ò ‘∆ «ÙÂ≈ «‘ «◊¡≈ ¿∞‘Á≈Õ ¿∞‘ √Ø⁄Á≈, “ÿ ’Á∂ ÓÀ∫ ÍÀÈ∆ È‘∆∫ Ì∂‹∆Õ ÍºÒ∂ Ó∂∂ Á∞¡≈È∆ È‘∆∫Õ ÓÀ∫ ‘∞‰ ÁØ ‹Ú≈’ ¤º‚ ’∂ ¡ºË∆ ¿∞Ó ”⁄ ÌÒ≈ «’ºÊ∂ ̺‹ ‹≈Úª◊≈ Í «¬‘ ‹È≈È∆ Ó∂∂ ”Â∂ ¡‹∂ Ú∆ Ô’∆È È‘∆∫ ’Á∆Õ Ó∂≈ Í≈√ÍØ‡ Ú∆ Ò∞’ج∆ ÏÀ·∆ ‘ÀÕ ‘ ◊ºÒ Â∂ ¡≈÷± “ÂÀ˘ «’√∂ ⁄∆˜ Á≈ ÍÂ≈ È‘∆∫ √∞Â≈ È∑∆∫” «‹Ú∂∫ √≈∆ Á∞È∆¡≈ Á≈ «¬√∂ ˘ ÍÂ≈ ‘∞≥ÁÀÕ ‘∞‰ ª ¿∞√ È∂ «¬‘ ◊ºÒª «È¡≈«‰¡ª Á∂ «ÁÓ≈◊ «Úº⁄ Ú∆ Ì «ÁºÂ∆¡ª È∂ «’ Â∞‘≈‚∂ ‚À‚ ˘ «’√∂ ⁄∆˜ Á≈ ’∞ºfi ÍÂ≈ È‘∆∫ «√Ú≈¬∂ Á≈± Í∆‰ ÂØ∫Õ ¿∞√˘ ÌÒ≈ ’ج∆ Í∞¤ º ‰ Ú≈Ò≈

‘ØÚ∂ «’ ‹∂ ÓÀ∫ ¡≈͉∆ ¡≈¬∆ ”Â∂ ¡≈ «◊¡≈ ª ’∆ ¿∞‘ ÓÀ˘ ̺‹‰ ÂØ∫ Ø’ Ò±? ¿∞‘ ª Ó∂∆ Í∂¡ Á∆ «¬º’ ÍÀÈ∆ Ú∆ Ó∂∆ Ó˜∆ Ï◊À È‘∆∫ º÷ √’Á∆Õ ÓÀ∫ «’Â∂ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á≈ ’≈˘È È‘∆∫ ‹≈‰Á≈, Ϻ√ «¬’ «È¡≈«‰¡ª Á≈ ÓØ‘ Ó≈Á≈ ‘À, ‹Ø ÍÀ÷Û Ï‰ ’∂ Ó∂∂ ÍÀ∆∫ «Í¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√∂ ’’∂ ÓÀ∫ Ó∆‰∂ ÏÒÁ Úª◊±≥ Â∞«¡≈ «‘≥Á≈ ‘ªÕ ⁄ΩÁª √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ È∂ Í «¬√È∂ ª ÓÀ˘ ±Û∆ È≈ÒØ∫ Ú∆ «◊¡≈ ◊∞˜«¡≈ √Ófi «Ò¡≈Õ ‘∞‰ ÏÒÚ∆ √∆ ‹ª Á≈±Õ Ï≈’∆ √Ì ’∞fi º ıÂÓÕ ’≥Ȫ «Úº⁄ √ª-√ª ‘Ø ‘∆ √∆Õ ÒºÂª ‹Ú≈Ï «Á≥Á∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª √ÈÕ ¿∞ √ ˘ ¿∞ Ê ± ¡≈«¬¡≈Õ ¿∞ ‘ ÒÛ÷Û≈¿∞∫Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ú≈Ù±Ó º’ «◊¡≈Õ «Î Ù∆Ù∂ ¡º◊∂ ÷Û≈ ؉ Òº◊ «Í¡≈Õ ¿∞‘ ÈÙ∂ «Úº⁄ ‚∞ºÏÁ≈ ‹≈ «‘≈ √∆ «‹Ú∂∫ Í≈‰∆ «Úº⁄ √Ó∞≥Á∆ ‹‘≈˜ ‚∞ºÏÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÷∞Á’∞Ù∆ ‘∆ ª √∆Õ «È¡≈«‰¡ª Â∂ «⁄‘∂ ¡º÷ª ¡º◊∂ ¡≈ ÷Û∂ ‘ج∂ Óª Ï‘∞ Ô≈Á ¡≈¬∆Õ ¿∞‘ √Ø⁄‰ Òº«◊¡≈ ‹∂ Óª ¬∂Ê∂ ‘∞≥Á∆ ’∆ ¿∞‘ Ú∆ ÓÀ˘ ÓÁ∂ ˘ «¬√∂ Â∑ª Á∂÷Á∆Õ ¿∞√Á≈ Ó∞º÷ ‘≥fi±¡ª È≈Ò «Ìº‹ «◊¡≈Õ ¿∞√˘ Òº«◊¡≈ «‹Ú∂∫ ¿∞Ò‡∆ ¡≈ ‘∆ ‘ØÚ∂Õ «ÁÒ ’Û≈ ’È Ò¬∆ «¬’ ‘Ø  ◊Ò≈√ Ì«¡≈Õ ◊Ò≈√ ⁄∞º«’¡≈ È≈ «◊¡≈Õ ⁄º’ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞‘ «‚º◊ «Í¡≈Õ Á≈± ‚∞ºÒ ◊¬∆Õ

˜ØÁ≈ ÷Û≈’ ‘Ø«¬¡≈Õ ¿∞√Á∆ Ï∂‡∆ ÙÀÒ∆ ’∞ºfi ÏØÒ ‘∆ √∆Õ Ù≈«¬Á ’«‘ ‘∆ ‘ØÚ∂ Ó≥Ó≈ ‚À‚ ˘ Á∂÷ØÕ ’≈Ò‹∂ ”⁄Ø∫ «ÁÒ ⁄∆Ú∆∫ Í∆Û ¿∞º·∆Õ Ïº«⁄¡ª, √Ï∆ Â∂ ÙÀÒ∆ ˘ ‘≈’ Ó≈∆Õ Ïº⁄∂ ÁΩÛ ’∂ ¡≈¬∂Õ Óª ¿∞È∑ª ˘ Ï≈‘Ø∫ Í’Û ÿ√∆‡ ’∂ ¡≥Á ÒÀ ◊¬∆Õ ¿∞‘˘ «¬º’ ÷±È Á∆ ¿∞Ò‡∆ ¡≈¬∆ Â∂ √Ì ’∞ºfi ıÂÓÕ Á±√∂ «ÁÈ ¿∞‘ ÿ, Í∞«Ò√ Á∆¡ª ◊º‚∆¡ª, ¡À∫ϱÒÀ∫√ Â∂ Î≈«¬ Ú≈Ò∆¡ª ◊º‚∆¡ª È∂ ÿ∂«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ÒØ’ «¬’º·∂ ‘ج∂, Ó±≥‘ ‹ØÛ∆∫ ⁄⁄≈ ’ ‘∂ √ÈÕ TÒÀ ’∆ ÍÂ≈ Òº◊ÁÀ, «Ú⁄≈≈ ͱ≈ ‘Ø «◊¡≈ÕU ’ج∆ ’«‘ «‘≈ √∆,TÌ≈¬∆ ¡ÀÈ∆ Á≈± Ú∆ ª ⁄≥◊∆ È‘∆∫ ‘∞≥Á∆ÕU ؉ Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ ¿∞⁄∂ ’∆È∂ ◊∞Ï∆ Á∂ √È, «Èº’∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ’∆‘Á∆¡ª ’Ó≈¬∆¡ª Â∂ ¤º‚ ’∂ Â∞ «◊¡≈ Ú∂ Ï≈◊ª «Á¡ª Ó≈Ò∆¡≈ÕU ¡Ωª ¿∞√˘ ⁄∞ºÍ ’Ú≈ ‘∆¡ª √ÈÕ ¿∞‘ Á∞‘ºÊÛ∆ «Íº‡ ‘∆ √∆Õ ’ج∆ ¿∞√Á∂ Ó±‘ ≥ ˘ Í≈‰∆ Ò≈ «‘≈ √∆, ’ج∆ ◊ØÒ∆ Á∂ «‘≈ √∆Õ Ò≈Ù ⁄∞’ º ‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬ÈÙØ∫À√ Á∂ Í∂Í Һ̉∂ ˜±∆ √ÈÕ «¬‘ ’≥Ó ◊∞Ï∆ Á∆ Úº‚∆ ÌÀ‰ ’∞Ò«Ú≥Á ’ ‘∆ √∆Õ ÁØÈØ∫ Ϻ⁄∂ ÍÃÙÈ «⁄≥È∑ ω∂ ÷Û∑∂ √∆Õ «¬’ Ϙ∞◊ ÏØ«Ò¡≈, TÌ≈¬∆ ÏÛ∆ Ó≈Û∆ ◊ºÒ ‘ج∆ ¡≈-’Ó≈¿± Ï≥Á≈ Â∞ «◊¡≈ÕU (√Ó≈ÍÂ)

TOOR DRAPERY & BLINDS ALL KINDS OF BLINDS VERTICAL, P.V.C. BLINDS, 1"x2" HORIZONTAL, WOOD BLINDS, DRAPES, SHEER, VALANCES, SWAGS

We are Hiring Now prdy Aqy blweINfs lgwaux vwsqy s. inrml isMG qUr horW nwl sMprk kro jo ik AwpxI kimaUintI nUM lMmy smNy qoN syvwvW idMdy Aw rhy hn[

S. Nirmal Singh Toor Y DL N E IE FR RVIC SE

Blinds & Drapes upto 30% to 40% Off

RE

403-717-1795

Sikh Virsa, Calgary

170.

AS O PR NAB IC E LE

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«Ú√≈ ¡≈⁄≈

«¬√ ÓΩ’∂ Ò≈Û∂ Á∆¡ª ÌÀ‰ª («‹È∑ª «Úº⁄ ⁄≈⁄∂-Â≈¬∂, Ó≈Ó∂, ̱¡≈, Ó≈√∆ ¡≈«Á Á∂ «ÙÂ∂ Á∆¡ª ’∞Û∆¡ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘∞Á ß ∆¡ª) ÚºÒ∫Ø ÏÛ∂ ⁄≈Úª-ÓÒ≈ª È≈Ò Ú≈◊ ÎÛÈ/◊∞ßÁ‰ Á∆ ¡«‘Ó

√º«Ì

‹ªÁ≈: ¡√∆∫ Íß‹-√ºÂ ÌÀ‰ª Ú∂, ¡√ª ∞ͬ∆¡≈ È‘∆˙∫ ÒÀ‰≈ Ú∂Õ ∞ͬ∆¡≈ º÷ ͺÒ∂ Ú∂, Â∂≈ Ò±‰ Â∂Ò ⁄ºÒ∂ Ú∂Õ

«√‘≈ÏßÁ∆ Â∂ ÿØÛ∆ ⁄Û∑È≈ ÷≈∂ ¿∞ · ≈Ò∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á È≈È«’¡ª ÚºÒ∫Ø «Ò¡ªÁ∂ ’ºÍÛ∂ Í«‘È ¡Â∂ Á√Â≈ √‹≈ ’∂ «√‘∂ÏßÁ∆ Á∆ √Ó Ó≈«Ó¡ª ÚºÒØ∫ ’∞fi Ù◊È Á∂ ’∂ «ÈÌ≈¬∆ ‹ªÁ∆ ¡Â∂ «Î √‹∆-√‹≈¬∆ ÿØÛ∆ ”Â∂ «Ú¡≈‘∞Ò≈ Ò≈Û∂ Á∂ ±Í «Úº⁄ ⁄ÛÁ≈Õ «Íº ¤ ∂ √Ï≈Ò∑ ∂ ȱ ß Ú∆ «Ï·≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈Õ «¬√ √Ó∂∫ Ò≈Û∂ Â∂ √Ï≈Ò∑∂ 鱧 √Á∂-ωÁ∂ ∞ͬ∂ Ù◊È Ú‹Ø∫ «ÁºÂ∂ ‹ªÁ∂ «‹√ 鱧 “√Ò≈Ó∆ Í≈¿∞‰∆” ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ¡Â∂ Ó∂Ò◊∂Ò Á∆¡ª ¡Ωª ÚºÒ∫Ø «¬ß‹ ◊≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈: Ú∂ Ú∆≈ 屧 «’¿∞ ÁØÁÒ≈ Ú∂, Ï≈ÏÒ √Á≈ Â∂∂ È≈Ò Ú∂Õ Ò≈Û∂ Á∂ ‹∆‹∂ Ò¬∆ Ó÷ΩÒ Ú‹Ø∫ «¬‘ ÏØÒ ’‘∂ ‹ªÁ∂: Ú∂ Ú∆≈ 屧 «’¿∞∫ ÁØÁÒ≈ Ú∂, ‹∆‹≈ fi∞‚± Â∂∂ È≈Ò Ú∂Õ

√Ó «ÈÌ≈¬∆ ‹ªÁ∆, «‹√ Ò¬∆ Ú≈∆Ú≈∆ ÿØÛ∆ Á∂ ÓºÊ∂ Á∂ Ú≈Òª ‹ª «Î ÿØÛ∆ Á∂ ÓºÊ∂ ”Â∂ Ò‡’≈¬∆¡ª ∂ÙÓ∆/ ÓØÂ∆¡ª/ÓΩÒ∑∆ Á∂ Î∞ßÓ‰ª Ú≈Ò∆¡ª ÒÛ∆¡ª 鱧 ◊∞ßÁ‰≈ ‘∞ßÁ≈ √∆Õ «¬√ √Ó∂∫ ÿØÛ∆ 鱧 Ú∆ ¿∞√ Á∆ ÓÈÍ√ßÁ ÷∞≈’ ¤Ø«Ò¡ª Á∆ Á≈Ò Ê≈Ò∆ ‹ª Í≈ «Úº⁄ Í≈ ’∂ ÷Ú≈¬∆ ‹ªÁ∆: Ú∂ Ú∆«¡≈ Í∆Ò∆-Í∆Ò∆ Á≈Ò Â∂∆ ÿØÛ∆ ⁄∂, ÌÀ‰ √∞‘≈◊‰ Â∂∆ Ú≈◊ ÎÛ∂Õ Ú≈◊ ◊∞ßÁ‰ Ú≈Ò∆¡ª ÌÀ‰ª 鱧 Ò≈Û∂ ÚºÒ∫Ø ’∞fi È≈ ’∞fi ˜± Ì∂‡ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈Õ ’¬∆ Ú≈ ª Óª ‹≈¬∆¡ª ÌÀ‰ª 鱧 ’∆ÓÂ∆ ÂØ‘¯∂ «‹ßȪ «Úº⁄ ◊«‘‰∂ ‹ª Óºfiª ◊≈Úª Á∂ √ß◊Ò Ú∆ ÎÛ≈¬∂ ‹ªÁ∂Õ ¿∞’ ÒÀ‰-Á∂‰ 鱧 Ú≈◊ ÎÛ≈¬∆ «’‘≈ ‹ªÁ≈Õ Ú≈◊ ÎÛ≈¬∆ ”Â∂ ÌÀ‰ª ÚºÒØ∫ ‘≈√∂ Ì«¡≈ «¬ß‹ «’ß± ’∆Â≈

ÌÀ‰ª Á≈ «¬‘ «’ß± ÊØÛ∑-«⁄≈ ‘∆ ‘∞ßÁ≈ ¡Â∂ ÷≈√ «‹ºÁ È≈ ’Á∆¡ª ‘ج∆¡ª ¡≈͉∂ Ú∆ ÚºÒ∫Ø ‹Ø Ú∆ «ÂÒÎ∞ºÒ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈, ¿∞√ 鱧 «÷Û∂ ÓºÊ∂ ’Ï±Ò ’ ÒÀ∫Á∆¡ª: Ú∆≈ «¬‘Ø ∞«Í¡≈ Â∂≈ √Ú≈ Òº÷ Ú∂, Ú∆≈ √Á≈ º÷∆∫ «√ ”Â∂ «Í¡≈ Ú≈Ò≈ ‘ºÊ Ú∂Õ «¬√ Â∑ª «¬‘ Ú≈◊ ÎÛ≈¬∆ Á∆ √Ó ÌÀ‰-Ì≈ Á∂ «ÙÂ∂ «Ú⁄Ò∆ ÓÓÂ≈ Á≈ «√ı ‘Ø «ÈºÏÛÁ∆Õ «¬√ √Ó∂∫ Ï≈ÏÒ ÚºÒØ∫ Ë∆-ÌÀ‰ 鱧 Ú≈◊ ÎÛ≈¬∆ «Úº⁄ ‹Ø ’∞fi Ú∆ Ú≈˱ «ÁºÂ≈ ‹ªÁ≈, ¿∞√ 鱧 “«¬º’∆ Í≈¿∞‰≈” «’‘≈ ‹ªÁ≈Õ Ì≈Ï∆ ÚºÒØ∫ Ò≈Û∂ Á∂ √∞Ó≈ Í≈¿∞‰ Á∆ √Ó ¡Á≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ “ÿØÛ∆” Á∆ ⁄؉ Ï≈∂ «¬‘ ⁄∞ßfi ⁄⁄≈ √∞‰È 鱧 «ÓÒÁ∆ ‘À «’ ÿØÛ∆

◊·Ú∂∫, Әϱ Â∂ Î∞Â∆Ò∂ √∆ ¡Â∂ Ú¯≈Á≈ Â∂ √∆Ò √∞Ì≈¡ Á∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À ‹ÁØ∫«’ «¬‘ √Ì ı±Ï∆¡ª ‘Ø «’√∂ ‹≈ÈÚ «Úº⁄ È‘∆∫ ‘∞ßÁ∆¡ªÕ ‹∂ Ò≈Û≈ ‹ßfl Á≈ È≈«¬’ ‘ßÁ≈ ‘À ª “√Ï≈Ò∑≈/ «√Ú≈Ò≈” 鱧 √«‘È≈«¬’ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ò≈Û∂ Á≈ º«÷¡’ ‘∞ßÁ≈ ‘À, ‹Ø ÿØÛ∆ ⁄Û∑È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‚ØÒ∆ «Ò¡≈¿∞‰ º’ ¿∞√ Á≈ Í¤≈Úª ω ’∂ «‘ßÁ≈ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ Í«‘Ò∂ Ú∂«Ò¡ª «Úº⁄ ¡≈Ó ’’∂ √Ï≈Ò∑≈ Ò≈Û∂ Á≈ ¡’√ √’≈ ‹ª «’√∂ ‘Ø È∂Û∂ Á∆ «ÙÂ∂Á≈∆ «Úº⁄∫Ø ¤Ø‡≈ Ì≈¬∆ ‘∆ ‘∞ßÁ≈ √∆Õ Ï◊À «√‘∂ Ú≈Ò∂ «¬√ Ò≈Û∂ Ï≈∂ «¬‘ Ë≈È≈ ÓßÈ∆ ‹ªÁ∆ «’ ‹∂ «’Â∂ ¡‰√∞÷≈Ú∆∫ ÿ‡È≈ È≈Ò ÓΩ’∂ ”Â∂ Ò≈Û∂ Á∆ ÓΩ ‘Ø ‹≈Ú∂ ª √Ï≈Ò∑∂ 鱧 Ò≈Û∂ Á≈ ÏÁÒ ÓßÈ«Á¡ª ¿∞√∂ ‚ØÒ∂ 鱧 ÿ Á∆ «¬º˜Â √Ófi ’∂ «Ú¡≈‘ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ Ì≈Ú∂∫ «’ «¬√ Ë≈È≈ Á≈ ¡ÓÒ∆ √ϱ ª È‘∆∫ «ÓÒ √«’¡≈ «’ Ú≈«’¡≈ ‘∆ «¬≥fi ‘∞ßÁ≈ ‘ØÚ∂◊≈ Í ¬∂È≈ ˜± ‘À «’ √Ï≈Ò∑≈ Ò≈Û∂ Á∆ ‘ Â∑ª Á∆ «‘¯≈˜Â ’È «Úº⁄ Ó∞÷ º ̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞∫Á≈ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ «‹Ú∂∫ Ò≈Û∂ Á∂ Í«‘≈Ú∂ Á∆ ‡Ω‘/ √º‹-ÎºÏ «Úº⁄ ¡≈¿∞‰-‹≈‰ √Ó∂∫ ’ج∆ Ú∆ ¿∞È∆-«¬º’∆ ¡≈¿∞∫Á∆ ª ¿∞√ 鱧 Â∞ß Á± ’È Á∆ ͱ∆ ’Ø«ÙÙ ’Á≈Õ «¬√ Ò¬∆ √Ï≈Ò∑∂ Á∆ ÍzÙß√≈

VALANCES FOR LESS FREE ESTIMATE

FREE INSTALLATION NO GST

BONDED & LICENSED

MEMBER OF BBB

Just Call

Just Call

Pashtoon:

Pashtoon:

403-293-4347 50% OFF LABOUR

403-293-4347 Specializing in:

CUSTOM MADE DRAPERIES & VALANCES

30% OFF FABRICS

1"X2" Horizontal Blinds, Vertical Blinds, Privacy Verticals, 1", 2" Wood Blinds & PVC, Pleated & Honey Comb Shades, Roller Blinds. Sikh Virsa, Calgary

171.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«¬≥fi ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À: Ú∂Ò≈ ¡≈«¬¡≈ √∞‘≈Ú≈, ⁄≈Úª-ÓÒ≈ª Ú≈Ò≈ Ó∂∂ ≈Ó ‹∆˙, Ú∆ «Ú¡≈‘Ú‰ ⁄º«Ò¡≈, È≈Ò √Ø‘∂ √Ï≈Ò∑≈ Ó∂∂ ≈Ó ‹∆˙Õ ‘∞‰ √Ï≈Ò∑∂ Á∂ ÍzÂ∆’ Ú‹Ø∫ Ò≈Û∂ Á∂ ¤Ø‡∂ Ì≈¬∆ Á∆ ʪ ¿∞√ Á∂ ÌÂ∆‹∂/ Ì≈‰‹∂ ‹Ø Ï≈Òª Á∂ ±Í «Úº⁄ ‘∞Á ß ∂ ‘È, 鱧 ‘∆ √Ï≈Ò∑≈ ω≈ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÍÀ√≈ ÏÛ≈ «Í¡≈∆ ÙÀ¡ ‘À «‹√ Á∆ Íz≈ÍÂ∆ Ò¬∆ ÓÈ∞º÷ Ï‘∞ ÁΩÛ̺‹ ’Á≈ ¡Â∂ Â∑ª-Â∑ª Á∂ ˜¯ ‹≈ÒÁ≈ ‘À Í ’¬∆ ı∞Ù∆¡ª ¬∂È∆¡ª «Í¡≈∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È «’ ¿∞È∑ª ¿∞ºÍØ∫ √Ì ’∞fi Ò∞‡≈ Á∂‰ Ò¬∆ ÓÈ ¿∞º¤Ò ¿∞º·Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¿∞¤≈Ò≈ ‘∆ ı∞Ù∆ Ú∂Ò∂ “√ßÚ≈È∂” (∞ͬ∂ Ú≈È∂) ¡Â∂ Ò≈Û∂ ¿∞Í º Ø∫ Á∆ «√º«’¡ª/È؇ª Á∆ √∞‡ º ’È Á≈ Ó∞º„ Ϻfi‰ Á≈ ¡≈Ë≈ Ï«‰¡≈, ‹Ø ÓÈ∞º÷∆ ı∞Ù∆ Á≈ «√÷ ‘Ø «ÈºÏÛÁ≈Õ «¬‘ “√∞º‡” ÿØÛ∆ ⁄Û∑È ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ‚ØÒ∆ «Ò¡≈¿∞‰ º’ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ¡≈ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ √∞º‡ Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù ±Í «Úº⁄ “Ò≈Ò ◊∞Êˇ∆” «Â¡≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆, «‹√ 鱧 Ó≈‰Â≈‰ «Úº⁄ “Á≥Óª Á∆ ÏØ∆” ¡≈÷ ’∂ «¬ß‹ Ú«‚¡≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈: «Èº’∆-«Èº’∆ ’‰∆ «Èº«’¡≈

Sikh Virsa, Calgary

Ó∆∫‘ Ú∂ Ú∂, ÁßÓª Á∆ ÏØ∆ Â∂≈ Ï≈Í ÎÛ∂Õ «¬‘ √∞º‡ ¡≈Ó ’’∂ Ï≈Í ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’Á∂ «¬‘ √Óª √∆ ‹Á ¡«‹‘∂ Ù◊È «Ú‘≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ò≈Û∂ √Ó∂ √Ì ‹ßfl ÿØÛ∆¡ª ¿∞ºÍ ‘∆ √Ú≈ ‘Ø ’∂ ¿∞√Á∂ √‘∞«¡ª ÚºÒ Ú≈È◊∆ ’Á∆ √∆Õ Ò◊Í◊ ‘ ‹ªfl∆ Á∆ ¡≈͉∆-¡≈͉∆ ÿØÛ∆ ‘∞Á ß ∆ Í ‹∂ «’√∂ Á∆ ¡≈͉∆ ÿØÛ∆ È≈ ‘∞ßÁ∆ ª ¿∞‘ ‹ßfl Ò¬∆ Óß◊-Âß◊ ’∂ √≈ ÒÀ∫Á≈Õ ’¬∆ ÓÈ⁄Ò∂ ◊ºÌ± ‹ªfl∆ ÿØÛ∆¡ª Á∆¡ª Á∞Ûº’∆¡ª ÒÚ≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ «¬º’Á±‹∂ ÂØ∫ ¡º◊∂ Òº◊ º ‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ Ú∆ ’Á∂Õ ≈‘ «Úº⁄ «’√∂ ‘Ø ‹ßfl È≈Ò ‡≈’≈ ‘Ø ‹≈‰ “Â∂ Ò≈«Û¡ª ÚºÒ∫Ø «¬º’-Á±‹∂ È≈Ò ·±·∆-∞ͬ∆¡≈ Ú‡≈ ’∂ Ù◊È ’∆Â≈ ‹ªÁ≈, ‹Ø ¡◊Ò∂-«Í¤Ò∂ ÍßË Á∂ «¬º’ √∞÷ªÂ’ Òªÿ∂ Á≈ √ß’∂Â’ ‘ßÁ≈Õ «¬‘ Ú‡-Ú‡≈¬∆ Á≈ Ù◊È ¡‹∂ Ú∆ «’Â∂ È≈ «’Â∂ «Á÷≈¬∆ Á∂ ‘∆ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ë∂Â∂ (’∞Û∆) Í«Ú≈ ÚºÒØ∫ «‹ºÊ∂ ‹≥fl Á∆ ‡«‘Ò-Í≈‰∆ Á≈ ͱ≈ ÍzÏßË ’∆Â≈ ‹ªÁ≈, ¿∞ º Ê ∂ ÿØ Û ∆¡ª Ò¬∆ «ÚÙ∂Ù ⁄≈∂ Â∂ Á≈«‰¡ª (¤Ø«Ò¡ª) Á≈ Ú∆ ¿∞⁄∂⁄≈ ÍzÏßË ’∆Â≈ ‘∞ßÁ≈Õ ‹ßfl Á∂ ¿∞  ≈∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÿØ Û ∆¡ª ȱ ß ¡≈‹∆ ÂΩ “Â∂ ω≈¬∂ ÂÏ∂«Ò¡ª «Úº⁄ ÏßÈ∑ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈Õ - Ò÷«Ú≥Á «√≥ÿ

Hans Tent Rentals LTD We Also Provide DJ Services

J Tents & Maharaja Tents J Chairs and Tables J Linens and Napkins J Heater and Fan J 20X20 ft. Dance floor J Stage www.hanstentrentals.com J Green and Red Carpet We Will J Portable Bars Match Any Prices J Chafing Dishes

Calgary's #1 DJ JAZZYHANS

Ph. 403-830-8535 & 403-630-4583

172.

Email : jazzhans@hotmail.ca Facebook.com/Djjazzyhans

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

’≈«Ú ∆≈È ◊≈¡

Ú«¡ «’

◊˜Òª √π‰ È∆.....

º÷Û∆ Â∂ «ÚÙ∂Ù

Ò≈¬∆ Òº◊ ±≥ «È’Ò∆ ¡Û∆¬∂, ‘ºÊ √Ó≈¬∂Á≈ª ⁄Û∑ ◊¬∆Õ

¡≈Í«‰¡ª Á∂ ÚºÒ «Íº· ’’∂, ◊Àª Á∆ Ïπº’Ò «Úº⁄ ÚÛ ◊¬∆Õ

ÌÀ‰ ÚÒØ∫- Ú∆ ˘ Ú∆≈ ¡º‹ Á∂ Ù∞Ì «Á‘≈Û∂, «¬’ √≥Á∂Ù √π‰≈ÚªÕ º÷Û∆ Á∂ «Â¿∞‘≈ Â∂ Ï∆Ï≈, ÂÀ˘ ’∞ºfi √Ófi≈ÚªÕ «¬‘ ‹Ø Ì∂‹ ‘∆ ‘ª º÷Û∆, «Í¡≈ Á∆¡ª «¬‘ Â≥ÁªÕ ◊∞Á∆Ù ’Ω ◊∂Ú≈Ò (√∆-’ÀÈ∂‚≈) Ó∂∆¡ª Ô≈Áª Á∂ «Úº⁄ Ú√∆¡ª, ÿ Â∂∂ Á∆¡ª ’≥ËªÕ «’Ë∂ Ì∞ºÒ È≈ ‹≈¬∆∫ ¡«Û¡≈, ÌÀ‰ª Á≈ «√È≈ÚªÕ Ú∆≈........ Ï«‘≥Á∆ ¿∞·Á∆ ‘ Ú∂Ò∂ ÓÀ∫, √πº÷ª Â∂∆¡ª Ó≥◊ªÕ Áπº÷-√πº÷ ¡≈͉∂ ¡≈Í∂ fiºÒª, ÂÀ˘ Áº√Á∆ √≥◊ªÕ Â∂∂ ¿∞Â∂ Áπº÷ Ó∂∂ Á≈, ÍÀ È≈ ‹≈¬∂ Í¤≈ÚªÕ Ú∆≈....... Ó≈Í∂ √Á≈ È≈ ÏÀ·∂ «‘‰∂, Ú∆ ÌÀ‰ Á∆¡ª Ï≈‘ÚªÕ Ì∞ºÒ∆ «Ú√∆ ÌÀ‰ ‹Ø ÂÀ˘, º’Á∆ Â∂∆¡ª ≈‘ÚªÕ Ú∆ Ó∂∂ ˘ Òº◊ È≈ ‹≈Ú‰, ºÂ∆¡ª ’Á∂ ‘Ú≈ÚªÕ Ú∆≈...... ‘ ¡Ω Á∆ «¬º˜Â ’È≈, √πº⁄≈ ’Ó ‘À Â∂≈Õ Á∂÷ Í≈¬∆, ÌÀ‰ √Ófi‰≈, ¬∂‘Ø ËÓ ‘À Â∂≈Õ Ï≈ÒÛ∆¡ª ˘ Ë∆¡ª √Ófi∂∫, Úº‚∆¡ª √Ófi∂∫ Ó≈ÚªÕ Ú∆≈........ «’√∂ ÌÀ‰ ”Â∂ Ú∆ ‹∂ º«’¡≈, Ì∆Ûª È∂ ω ¡≈¬∆¡ªÕ «ÏÈ º÷Û∆ ÂØ∫ ”Á∆Ù” Á∂ Ú∆ª, «¬º˜Âª Òº÷ Ï⁄≈¬∆¡ªÕ ±≥ Ó≈Ò’ ‘À∫ ¿∞√ «Ú√∂ Á≈, ÂÀ˘ Ô≈Á ’≈ÚªÕ Ú∆≈........

¡˜≈Á∆ «ÁÚ√ ˘ √Ó«ÍÂ

√π‰ È∆ ÌÀ‰ ¡˜≈Á∆¬∂ √≈ÊØ∫, ¡≈͉≈ ÁÁ È≈ ‹≈¬∂ √π‰≈«¬¡≈Õ

√π‰ È∆...

¡ÀÈ≈ Úº‚≈ ÓπºÒ Â≈ ’∂, √»«Ó¡ª ÂÀ˘ ÍÈ≈«¬¡≈Õ

“Á∆Ù” Á∂ Ú∆ª Á∆ ’∞Ï≈È∆, Á≈ ÂÀ∫ ¡Û∆¬∂ ÓπºÒ È≈ Í≈«¬¡≈Õ ‘ºÊ ¡‹∂ È≈ √≈‚∂ ¡≈¬∆, ‚≈„≈ √≈˘ ±≥ Â√≈«¬¡≈Õ √π‰ È∆......

Á√Â’ ÂØ∫ ‚Á≈

ϱ‘∂ Á∆ Á√Â’ ÂØ∫ ‚Á≈, «’√ «’√ Á≈ ÓÀ∫ ’˜≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ ≥◊∂ ‘ºÊ Ò∞’≈¿∞∫Á≈ «ÎÁ≈, ’≈ÂÒ «’Á∑≈ ’√≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ

¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï≥È∑ ’∂ ÏÀ·≈, √≥◊Ò Ó≈ Ù∞Á≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ Ï≈‘Ø∫ ⁄∞ºÍ ‘ª ’Ïª Úª◊±≥, ¡≥Á ‘≈Ò Á∞‘≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ Â˜ª Á∆ ʪ ˱≥¡ª «È’Ò∂, «¬º’ Ë∞÷Á∆ Ù«‘È≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ ÓÀ∫ «ÍºÂª Á≈ √º÷‰≈ «Ú‘Û≈, ¿∞º‹Û∆ ‘ج∆ ’Ó≈¬∆ ‘ª ÓÀÕ

◊˜Ò

«¬’ ¡√∂ ÂØ∫ ¡Û∆¬∂ È∆ ±≥, √≈‚∂ «√Á’ Â≈¬∆∫ ¡˜Ó≈«¬¡≈Õ

Ï‘∞ ‘∆ ¿∞º⁄≈ ‘À ¡≈˜≈Á ’ΩÓª Á≈ Ó’ªÕ Ï‘∞ Ò≥Ï∆ ‘À ’∞Ï≈È∆¡ª Á∆ Á≈√ªÕ

Â∂∂ Á∆Á Á∆ ÷≈«Â ¡Û∆¬∂, ÍÚ≈È∂∫ ª ÙÓ∑ª ”⁄ √Û ◊¬∂Õ ≈‹◊∞», √πº÷Á∂Ú, Ì◊ «√≥ÿ, ‘º√Á∂-‘º√Á∂ Ϊ√∆ ⁄Û∑ ◊¬∂Õ

ÿ‰≈ ∞º÷ «‹Ú∂∫ ‹≥Ó‰ È≈ Á∂Ú∂ ‘∂· ÍΩÁ≈, «ÂÚ∂∫ ‘≈’Ó È∂ ’ «ÁºÂ≈ ¬∂ ‹ÈÂ≈ ˘ Ï∂˜ÏªÕ

’»’∂, ϺÏª, Â∂∆ ÷≈«Â, √Ø‘Ò ‹Ú≈È∆¡ª Â≈¬∆∫ Ò∞‡≈«¬¡≈ √π‰ È∆......

Í≈‹ ÷ØÒ∑ Á∂‰∂ ÓÀ∫ È’Ò∆ ÷∞Á≈Úª Á∂, Ò∞Ì≈ ’∂ ‚≈ ’∂ ‹Ø Ò∞‡Á∂ √≈≈ ‹‘ªÕ

◊Á Ò«‘ Á∂ È≈«¬’ √≈‚∂, ÂÈ ”Â∂ Òº÷ Â√∆‘∂ ‹ ◊¬∂Õ ¡ÀÍ Á∂Ù Ú≈√∆¡ª Á∂ «Úº⁄, Â∂∆ «¬’ ⁄≥«◊¡≈Û∆ Ë ◊¬∂Õ

◊± È≈ ’ «’ ‘Ú≈ ˘ ’ÀÁ ’ «Ò¡≈, ‘Ú≈ Ï≥Á ‘؉ Â∂ ‘∆ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Â∞ΪÕ

ÓÿÁ∆ ÓÿÁ∆ ‹Ø ⁄≥«◊¡≈Û∆, «¬’ «ÁÈ ¡≈͉≈ ≥◊ «Á÷≈«¬¡≈ √π‰ È∆.....

‘≈’Ó Á∂ ÁÏ≈ «Úº⁄ Ù≈«¬ª Á∆ Ì∆Û, Ù‘∆Áª Á∆ «√Π’È Ú≈Ò≈ ÒºÌÁ≈ ’‘ªÕ ‚≈. ¡‹Ó∂ «√≥ÿ

√≥È √≥Â≈Ò∆ «Úº⁄ ±≥ ¡≈¬∆, ¡≈¿∞∫Á∂ √≈ ‘∆ Ú≥‚∆¡ª Í≈¬∆¡ªÕ ¡≈Í√ Á∂ «Úº⁄ Ì≈¬∆ ÒÛ≈ ’∂, ÷»È Á∆¡ª ÈÁ∆¡ª ±≥ Ú‘≈¬∆¡ªÕ

Sikh Virsa, Calgary

«¤¡≈‘‡ Ú∑∂ Á∆ ‘ج∆ ¡Û∆¬∂, ÂÀ˘ ‘ØÙ ¡‹∂ È≈ ¡≈«¬¡≈

«Óº‡∆ Óª Ó«‘ϱÏ≈ Ó∞ÙÁ, «’√ «’√ Á≈ ’˜≈¬∆ ‘ª ÓÀ∫Õ -√∞‹∆ Í≈Â

√π‰ È∆ ÌÀ‰ ¡˜≈Á∆¬∂...

r

r

ª Ú∆ ÿ∞≥‚ ⁄π’≈¬∆ Á∂ ’∂, ¡√ª È∂ Â∂≈ Ù◊È ÓÈ≈«¬¡≈

(ÁØ ◊∆Â)

173.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

◊˜Ò

◊˜Ò

‹∆ ’Á≈ ‹∆ Ì’∂ ØÚª Í «’≥fi «È‹Ò ÈÀ‰ Ì◊ØÚª

* ¡≥‘’È ‹Ø ÏØÒÁ≈ ¿∞√ ”Â∂ ‹ØÛ «Ë¡≈È «Íº¤Ø∫ ÍÛ∑ ’∆ ¡≈÷Á∂ Ú∂Á ◊≥Ê ’∞≈ÈÕ

«Ò÷‰ Ò¬∆ ¡ºÂÚ≈Á Á∆ ◊≈Ê≈ ÷»È ”⁄ «’√Á∂ ’ÒÓ ‚ÏØÚª

* «’≥È≈ ’∞ºfi ±≥ ÍÛ∑ «Ò¡≈, ‘À∫ ‚≈„≈ ◊∞‰Ú≈È ¡≥Á fi≈Â∆ Ó≈ ‘∞‰ ‘ØÚ∂ ¡√Ò «◊¡≈ÈÕ

⁄≈ ⁄π¯∂∂ Ùº’∆ Șª Áº√ «‹≥Á∂ «’√ ’ØÒ ÷ÒØÚ≈

* «◊¡≈È ⁄≥◊∂≈ ‡È ÂØ∫ ‘ج∂ «¬’≈◊ «⁄ºÂ ’≈‹ ’ «¬º¤≈ «ÏȪ ٪ ‘∂∫◊≈ «ÈºÂÕ

«‘‹ Â∂∂ Á≈ »Í √Ò∂‡∆ «⁄º‡∂ ÿ∞≥‚ ”⁄ «’≥fi Ò’ØÚª

* ‹∂ ÚÂØ∫ ÷∞≥„∆ ‘ج∆ ’À∫⁄∆ ’Á ’‡≈ ÚÂØ, «Âº÷∆ ‘ج∂◊∆ «◊¡≈È ‘À ¿∞‘ ÂÒÚ≈Õ

‹∂ ˆÓ ¡≈¿∞‰ √≥ ÓπÈ∆ ω ÍÀ ¿∞È∑ª Á∂ ÓÒ ÓÒ ËØÚª

* √Ø⁄ «√¡≈‰Í ‹Ø ’‘∂ Ë ±≥ ¿∞√ Â∂ ’≥È Ì∆Û ‹Ø ¿∞º⁄∆ ÏØÒÁ∆, ¤≈‰ Í÷ ‘∆ Ó≥ÈÕ

Ì≈Ú∂∫ Ò» ʪ Ú◊‰ ÙÓ∆ª Ò» ÂØ∫ ‚«¡≈ ̱‘∂ „ØÚª

* «Â‰’∂ √ªÌ «◊¡≈È Á∂ ’ fiØÒ∆ Ìͱ ⁄Ó’∂ Â∂∂ ¡≈Ò∑‰∂ Óº«√¡≈ ˘ Ú∆ ȱÕ

Ó≈ÈÚ, Ó≈ÈÚÂ≈ ÁØ Ò≈Ùª Áº√Ø ÒØ’Ø! «’√ ˘ ØÚª -ÈÁ∆Ó ÍÃÓ≈

* √±‹ ‚∞ºÏ∂ Ù≈Ó ˘ ⁄Û∑È «√Â≈∂ ⁄≥Á ȱ «◊¡≈È Á≈ «√Ó ±≥ ¡ÓÒ ”⁄ ‘À ¡≈È≥ÁÕ

VACUUM DEPOT sweIklon hYvI ifaUtI hu`fPYn

Inc.

quVky dI smY~l dw pMgw qW sweIklon hu`fPYn hI cMgw

Students & Work Permit Holders

vYikaum TIk krwaux jW nvIN lYx vwsqy vYikaum ifpot qy phuMco ijMnIAW mrjI cIjW qlo, mswilAW dy quVky lgwa sweIklon dy hu`f PYn nwl smY~l imMtW iv`c bwhr Bjwau Aqy Gr pwau qro qwzw[PYn lgwaux leI bldyv bWsl nUM vYikaum ifpU qy Aw ky imlo!

hux toielt pyprW qoN Cutkwrw pwE Aqy Puhwry vwlI toielt lwE!

Ask us how you can become Permanent Resident of Canada? We provide services in all areas of Canadian Immigration

- Service Canada LMO & AEO Approvals - Immigration Appeals / Humanitarian & Compassionate Applications - Visitor Visa / extension of Visitor, Study & Work Permits - Business Class Immigration: Federal & Provincial Service - Family/Spousal Sponsorships - Live-in-Caregivers comes - Temporary Resident Permits , PNP first before All types of Affidavits, Uncontested Divorce

Refugee cases, USA/ UK Visa Application OCI, Citizenship Test preparation

Ashok Sareen M.A., RCIC (Commissioner for Oaths) Regulated Canadian Immigration Consultant (ICCRC # R418519)

Baldev Bansal

Tel: (403) 285-4270 4809-Westwinds Dr N.E Calgary AB. Sikh Virsa, Calgary

the name goes on

174.

Green Plaza #213, 4818 West Wind Dr. NE CALGARY, AB T3J 3Z5

Bus: (403) 590-5666 Cell: (403) 630-5465 Fax:1-866-496-1997 E-Mail: aksareen@shaw.ca Website: linkcanadaimm.ca Member Canadian Association of Professional Immigration Consultants

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

÷≈‰≈ ≈ ≈È È¡ ≈◊

«÷Ú˜«

ÍÈ∆ ËÈ∆¡≈ «‡º’∆ √Óº◊∆: B@@ ◊Ã≈Ó ÓÀÙ ’∆Â≈ ‘Ø«¬¡≈ ÍÈ∆, E ◊Ã≈Ó √≈Ï ËÈ∆¡≈, A@@ ◊Ã≈Ó ¿∞ÏÒ∂ ¡≈Ò±, A@ ◊Ã≈Ó ËÈ∆¡≈ Í≈¿±‚, A@ ◊Ã≈Ó Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿±‚, E ◊Ã≈Ó ’ΩÈÎÒØ, A@ ◊à ≈ Ó ‘∆¡≈ ËÈ∆¡≈ Ï≈∆’ ’º«‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈, ÂÒ‰ Ò¬∆ Â∂Ò, ÈÓ’ √Ú≈Á ¡È∞√≈Õ Ï‰≈¿∞ ‰Á∆ «ÚË∆: ¿∞ÍØ’Â √≈∆ √Óº◊∆ ˘ «ÓÒ≈ Ò˙ Â∂ «‡º’∆ ω≈ ’∂ ◊Ó Â∂Ò «Úº⁄ √∞È«‘∆ ‘؉ º’ ÂÒ Ò˙Õ «‡º’∆ ˘ ÍÒ∂‡ «Úº⁄ º÷ ’∂ ¿∞√ ”Â∂ ’º‡∂ «Í¡≈˜, Á‘∆∫ ¡Â∂ «¬ÓÒ∆ Á∆ ⁄º‡È∆ Á∂ È≈Ò √‹≈¿∞∫«Á¡ª Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ‹ª ÁØ√ª ˘ ÷∞¡≈˙ ¡Â∂ Ï√≈ Á∆¡ª ϱ≥Áª È≈Ò «√¯Â ¡Â∂ √Ú≈Á Á≈ ¡≈È≥Á Ú∆ Ó≈‰ØÕ -0-0-0-

’º⁄∂ ¡≥Ϫ Á∆ ⁄‡‰∆ √Óº◊∆: C «Í¡≈˜ Ï≈∆’ ’º‡∂ ‘ج∂, B Ò≈Ò «Ó⁄ª, ÈÓ’ √Ú≈Á ¡È∞√≈, Í∞Á∆È∂ Á∂ A@ ͺÂ∂, B@C ’≈Ò∂ Òº√‰, A@-AE Á≈‰∂ ≈¬∆, A ’º⁄≈ ¡≥Ï Ï‰≈¿∞‰ Á≈ Â∆’≈: Â∂Ò ¡Â∂ ≈¬∆ ˘ ¤º‚ ’∂

Sikh Virsa, Calgary

Ï≈’∆ Áº √ ∆ √≈∆ √Óº ◊ ∆ ˘ «Ó’√∆ «Úº⁄ Í≈ ’∂ Í∆‘ Ò¿∞Õ «¬√ Í∆·∂ ‘ج∂ «ÓÙ‰ ˘ ’Ω Ò ∆ «Úº ⁄ ’º „ Ò¿∞Õ ‘∞‰ «¬’ ’Û≈‘∆ «Úº⁄ ÊØÛ≈ «‹‘≈ Â∂Ò Í≈ ’∂ ◊Ó ’ØÕ «¬√ «Úº⁄ ≈¬∆ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª Ì∞≥ÈØÕ «Î «¬√ ˘ «Â¡≈ ’∆Â∂ ‘ج∂ «ÓÙ‰ «Úº⁄ «ÓÒ≈ «Á¿∞Õ «¬√ ⁄‡‰∆ ˘ ؇∆, ⁄≈ÚÒ È≈Ò ÍØ√ÕØ -0-0-0-

Á‘∆∫ Ú≈Ò∆ ͱÛ∆ √Óº◊∆ : B ’ºÍ ¡≈‡≈, ¡ºË≈ ⁄ºÓ⁄ ÈÓ’, «¬’ ⁄ºÓ⁄ Ì∞«≥ È¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‹∆≈, «¬º’ ⁄ºÓ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Í≈¿±‚, ÁØ Úº‚∂ ⁄ºÓ⁄ «ÿ¿∞, A ’ºÍ Á‘∆∫, ÂÒ‰ Ò¬∆ Â∂ÒÕ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ Â∆’≈ : «¬’ ‚Ω∫◊∂ «Úº⁄ ¡≈‡≈, ÈÓ’, Ì∞≥«È¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‹∆≈ ¡Â∂ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Í≈¿±‚ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª «ÓÒ≈ Ò¿∞Õ «Î «¬√ «Úº⁄ Á‘∆∫ Â∂ «ÿ¿∞ Í≈ ’∂ ͱÛ∆ Ú≈Ò∂ ¡≈‡∂ Á∆ Â∑ª √ı ◊∞≥ÈØÕ «Î «¬√ ¡≈‡∂ ˘ «◊ºÒ∂ ’ºÍÛ∂ «Úº⁄ Í≈ ’∂ C@ «Ó≥‡ º’ «Í¡≈ «‘‰ «Á˙Õ ¡ºË∂ ÿ≥‡∂ Ï≈¡Á «¬√ ¡≈‡∂ Á∂ Í∂Û∂ ω≈ ’∂ Ú∂Ò Ò¿∞Õ «Î ’Û≈‘∆ «Úº ⁄ Â∂ Ò ◊Ó ‘؉ Ò¬∆ º÷ «Á¿∞Õ «¬√ «Úº⁄ Ú∂Ò∆¡ª ͱÛ∆¡ª Í≈ ’∂ √∞È«‘≈ Ò≈Ò ‘؉ º’

175.

Ì∞≥ÈØÕ ◊Ó≈-◊Ó Í±Û∆ ¡≈͉∆ ÓÈÍ√≥Á √Ϙ∆ ‹ª ¡≈⁄≈ È≈Ò ÍØ√ØÕ -0-0-0-

Á‘∆∫ ÷∞Ï ≥ ª √Óº◊∆: BE@ ◊Ã≈Ó ÷∞Ï ≥ ª, A@@ ◊Ã≈Ó ‘∆ Ó‡, E@ ◊Ã≈Ó «Í¡≈˜, C@ ◊Ã≈Ó Ò√‰, D-E ‘∆ «Ó⁄, AE ◊Ã≈Ó ¡Á’ , «¬’ ’ºÍ Á‘∆∫, E@ ◊Ã≈Ó ‡Ó≈‡, A/B ⁄Ó⁄ ‹∆≈, «¬’ ⁄Ó⁄ ËÈ∆¡≈ Í≈¿±‚, D-E ÒΩ∫◊, ÊΩÛ∆ «‹‘∆ Á≈Ò ⁄∆È∆, Â∂‹ ͺÂ≈, Ò±‰ √∞¡≈Á ¡È∞√≈, A/D ÒΩ∫◊, ÊØÛ∆ «‹‘∆ Á≈Ò ⁄∆È∆, Â∂‹ ͺÂ≈, Ò±‰ √∞¡≈Á ¡È∞√≈, A/ D ⁄Ó⁄ ⁄∆È∆, Ï∆’ ’º « ‡¡≈ ‘≈ ËÈ∆¡≈, «¬’ ⁄Ó⁄ Â∂ÒÕ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ Â∆’≈: «¬’ ’Û≈‘∆ «Úº⁄ Â∂Ò ◊Ó ’Ø, «Î ¿∞√ ”⁄ Á≈Ò ⁄∆È∆, ÒØ∫◊ ¡Â∂ Â∂‹ ͺÂ≈ Í≈ ’∂ ̱≈ ‘؉ º’ ÂÒØÕ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ ‹∆≈ Í≈ «Á¿∞Õ ‘Ò’∂ √∂’ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï∆’ ’º«‡¡≈ «Í¡≈˜ Í≈ ⁄≥◊∆ Â∑ª Ì∞È ≥ ÕØ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ ‘∆ «Ó⁄, Ò√‰ ¡Â∂ ¡Á’ Á≈ Í∂√‡ Í≈ ’∂ ⁄≥◊∆ Â∑ª Ì∞≥ÈØÕ ◊Ó Ó√≈Ò≈, ⁄∆È∆, ‡Ó≈‡ ¡Â∂ ‘ÒÁ∆ Í≈ ’∂ ‡Ó≈‡ Á∂ ◊Ò‰ º’ √∂’ «Á¿∞Õ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ ‘∂ Ó‡, B ’ºÍ Í≈‰∆ Í≈ ’∂ B@ «Ó≥‡ º’ Ì∞≥ȉ Ò≈ «Á¿∞Õ ÷∞≥Ϫ Í≈ ’∂ E «Ó≥‡ ‘Ø Ì∞≥ÈØÕ ‘∞‰ «¬√ ”⁄ ÎÀ∫«‡¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Á‘∆∫ Í≈ «Á¿∞ ¡Â∂ B « Ó≥‡ Ï≈¡Á ‘∆ ⁄∞Ò∑∂ ÂØ∫ ¿∞Â≈ ’∂, ‘∂ ËÈ∆¬∂ È≈Ò √‹≈ ’∂ ◊Ó-◊Ó ⁄ΩÒª ‹ª ؇∆ È≈Ò ÍØ√ØÕ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

«√‘ ◊¡≈È

«Ú«

b~

¡≈͉∂ √¯ «Úº⁄ Â∞√∆∫ «√‘ÂÓ≥Á «’Ú∂∫ «‘ √’Á∂ ‘Ø? (How can you stay healthy on your trip?) √¯ «Úº⁄ «√‘ÂÓ≥Á «‘‰ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ Â∆’≈ «¬‘ ‘À «’ Â∞√∆∫ ‹≈‰ ÂØ Í«‘Òª ÔØ‹È≈ ω≈˙Õ ‹∂ Â∞√∆∫ «’√∂ ‘Ø Á∂Ù «Ú⁄ ‹≈‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈ ‘∂ ‘Ø, ª ‹≈‰ ÂØ ÿº‡Ø ÿº‡ F ‘¯Â∂ Í«‘Òª ‚≈’‡ ˘ «ÓÒØ, ª ‹Ø Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ‡∆’∂ (‡∆’≈’È) Ò∞¡≈¿∞‰ Ò¬∆ √Óª ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ˜» ÍÀ‰ Â∂ √Óª «‘≥Á∂ Ò∞¡≈ √’ØÕ ¡≈͉∂ ‚≈’‡ ˘ ÁÚ≈¬∆¡ª Â∂ ‘Ø √πº«÷¡Â Â∆«’¡ª Ï≈∂ Ú∆ Íπ º ¤ Ø , ‹Ø Â∞ √ ∆∫ ¡≈͉≈ √’Á∂ ‘Ø Õ ¿∞Á≈‘‰ Á∂ ÂΩ ”Â∂, ¿∞‘ «Ú¡’Â∆, ‹Ø «ÁÒ Á∂ Ó∆˜ ‘؉ ¿∞Ȫ∑ ˘ ÿº‡ Á»∆ Ú≈Ò∆¡ª ¡Â∂ «˜¡≈Á≈ Ê≈Úª ”Â∂ π’ ’∂ ’∆Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‘Ú≈¬∆ ‹‘≈˜ Á∂ √¯ª Á∆ ˜» ‘∞≥Á∆ ‘À, ª ‹Ø ¿∞‘ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ º’ ÏÀ·‰ Ú≈Ò∂ ‘Ú≈¬∆ ‹‘≈˜ Á∂ √¯ª ÂØ∫ Í‘∂˜ ’ √’‰ ‹ª ’ج∆ «Ú¡’Â∆ ¡¯∆’≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, ª ¿∞√˘ ÓÒ∂∆¬∂ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ÁÚ≈¬∆ ÒÀ‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ ÚË∆¡≈ ‹≈‰’≈∆ «’ºÊ∫Ø ÒÀ √’Á∂

√¯ Ú∂Ò∂ «√‘ TRAVEL HEALTH ‘Ø? (Where can you get the best information?) Â∞√∆∫ «¬≥‡ÈÀµ‡ Á∆ ÚÂØ∫ ’’∂ √¯ ’È Ú∂Ò∂ «√‘ Ï≈∂ ¡≈Ó ‹≈‰’≈∆ ÒÀ √’Á∂ ‘ØÕ «¬‘ ˜» ͺ’≈ ’Ø «’ «‹‘Û∆ ‹≈‰’≈∆ Â∞√∆∫ ÒÀ ‘∂ ‘Ø, ¿∞‘ ¡º‹ Á∆ Â≈∆ı «Úº⁄ Â≈˜≈ Â∂

ÚÀºÏ√≈¬∆‡ √¯ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «Á≥Á∆ ‘À, ‹Ø «’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ ÍÏ«Ò’ ‘ÀÒÊ ¬∂‹≥√∆ (PHAC) ÚÒØ∫ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ • www.cdc.gov/travel «¬‘ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ √¯ Á∆ ‹≈‰’≈∆ Ï≈∂ ‘À, «ÏÓ≈∆ @Â∂ ’≥‡ØÒ ¡Â∂ Ø’Ê≈Ó Ï≈∂ (CDC) ¡Ó∆’∆ √À∫‡ª ÚZÒØ∫ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ

ÌØ√∂Ó≥Á √zØ ÂØ∫ ‘ØÚÕ∂ Â∞√∆∫ «¬‘ Ú∆ ÒºÌ √’Á∂ ‘Ø «’ «‹‘Û∆ ʪ Â∞√∆∫ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, ¿∞Ê∂ ’ج∆ ‘Ø «ÏÓ≈∆ ª È‘∆∫ ÎÀÒ∆ ‘ج∆Õ «¬‘ ÚÀºÏ√≈¬∆‡ª Ú∂÷Ø: • www travelhealth.gc.ca «¬‘

• www.who.int/ith/en «¬‘ ÚÀºÏ√≈¬∆‡ √¯ª, ÒØÛ∆∫Á∂ ‡∆’≈’‰ ¡Â∂ «ÚÙÚ «√‘ √≥√Ê≈ (WHO) ÚºÒ∫Ø

Trips Booker Canada

In business since 1985

Your Journey Begins Here

* Income Tax Returns * Business & Corporate Returns * GST & Web Returns * Satisfaction Guaranteed * Computerized Bookkeeping Dalbir Sangha * Payroll Services For all your * Immigration & Permanent personal & Resident Applications business Free Initial accounting Consultation needs please call

Air Fares / Tours / Cruises / Event Planer / Insurance

Call us First

Lowest fares and Satender Singh Travel Advisor Best Customer Service Âπ√ƒ «¬æÊ∂ ¡ø◊∂˜∆, «‘øÁ∆, Íø‹≈Ï∆ «Úæ⁄ ◊æÒÏ≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ

CALL US FIRST FOR LOWEST FARES

McKnight Business Centre

Dalbir (Debbie) Sangha

Suite 218-4818 Westwinds Dr. N.E. Calgary AB T3J 3Z5

Ph. : 403-775-6650 Cell : 403-606-8581 Fax : 1-866-580-4047 Email : info@tripsbooker.ca

Sikh Virsa, Calgary

Web. : www.tripsbooker.ca

Ó‘ªÓ≈∆ Ï≈∂ «ÁºÂ∆ ◊¬∆ ‹≈‰’≈∆ «Á≥Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ’»˜ ”Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, ª Â∞ √ ∆∫ www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/ travel-voyage/general/shipnavire-eng.php ”Â∂ «√‘ ’ÀÈ∂‚≈ ÚÀÏ√≈¬∆‡ ”Â∂ ¡≈͉∂ ‹‘≈˜ Á∆ √¯≈¬∆ Á∂ Óπ¡≈«¬È∂ Ï≈∂ «ÁºÂ∂ ◊¬∂ ¡≥’ª Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ √’Á∂ ‘Ø Õ Â∞ √ ∆∫ www.cdc.gov/nceh/vsp ¡Â∂ U.S. CDC Á∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ Ú∆ ⁄Àµ’ ’ √’Á∂ ‘ØÕ «‹√ ʪ Â∞√∆∫ ‹≈ ‘∂ ‘Ø ¿∞µÊ∂ ÚË∆¡ª ‚≈º’‡∆ Á∂ıÌ≈Ò «’√ «¬Ò≈’∂ «Úº⁄ «ÓÒ∂◊∆, Á≈ ÍÂ≈ Ò≈˙Õ ’Ω∫√Ò √«Ú«√Ù «Ï¿±  Ø ¡≈¯ Á ¯Ω  ∂ È ¡¯∂¡√ ¡À∫‚ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ ‡∂‚ ’À È ∂ ‚ ≈ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡ (www.voyage.gc.ca) ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∆¡ª ÁπÈ∆¡≈ Ì «Úº⁄Ò∆¡ª ¡À∫ÏÀ√∆¡ª Á∆ √»⁄∆ «Á≥Á≈ ‘À ¡Â∂ ‘ØȪ Á∂Ùª «Ú⁄Ò∂

email: dalbir_sangha@hotmail.com

Res 587-351-0143 Cell 403- 918-8477 Fax 587-351-0314 152 Copperfield Common Calgary AB T2Z 4W9 176.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

’∞fi ‚≈’‡ª ”Â∂ ÓÀ‚∆’Ò √‘»Òª Á∆ √»⁄∆ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ www.iamat.org Â∂ Ú∆ Óπ √ ≈¯ª Ò¬∆ ‚≈º ’ ‡∆ √‘≈«¬Â≈ Ï≈∂ ¡≥Â≈Ù‡∆ √≥√Ê≈ Á∆ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ È≈Ò Ú∆ √Ò≈‘-ÓÙÚ≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ‹∂’ Â∞√∆∫ Á∂Ù ÂØ∫ Ï≈‘ √¯ ’ ‘∂ ‘Ø, ª «‹È∑ª Ê≈Úª ”Â∂ Â∞√∆∫ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, ¿∞Ê∂ Á∆¡ª ¡À∫Ï√ À ∆¡ª Á∂ ÎØÈ ÈßÏ ¡Â∂ ÍÂ∂ ¡≈͉∂ È≈Ò ÒÀ ’∂ ‹≈˙Õ «¬‘ Â∞‘≈˘ ‚≈’‡ ¡Â∂ ‘√ÍÂ≈Ò ÒºÌ‰ ”⁄ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ Â∞‘≈‚∆ √»Ï≈¬∆ «√‘ ÔØ‹È≈, ±‘≈˘ Ï≈‘ Á∂ Á∂Ù Á∂ √¯ Ò¬∆ ’Ú∂˜ ÍzÁ≈È È‘∆∫ ’ √’Á∆ ‹ª ‹Ø ÍzÁ≈È ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À, ¿∞√˘ √∆Ó ’ √’Á∆ ‘ÀÕ ‹∂ √»Ï≈¬∆ «√‘ ÔØ‹È≈ «ÚÁ∂Ù «Úº⁄ ±‘≈˘ ’Ú È‘∆∫ «Á≥Á∆, ª Â∞√∆ «È‹∆ √¯ «√‘ Ï∆Ó≈ ı∆Á‰ Ï≈∂ √Ø⁄ √’Á∂ ‘ØÕ Â∞ ‘ ≈˘ «’‘Û∂ ‡∆«’¡ª ¡Â∂ ÁÚ≈¬∆¡ª Á∆ ˜» ‘ØÚ◊ ∂ ∆? (Which immunizations and medicines will you need?) ¡≈͉∂ √Ì ÂØ∫ ȘÁ∆’∆ √¯ √Ï≥Ë∆ «√‘ ’Ò∆«È’ ‹ª ¡≈͉∆ √Ê≈È’ «√‘ Ի«È‡ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ ÍÂ≈ Ò≈˙ «’ Â∞‘≈˘ «’‘Û∂ ‡∆’∂ Òº◊‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘ÈÕ Â∞‘≈‚≈ ‚≈’‡ Â∞‘≈˘ «¬º’ À¯Ò Á∂ √’Á≈ ‘ÀÕ ‘À͇ ∂ ≈«¬«‡√¬∂ ‡∆’∂ Á∆ «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ù≈ Á∂ √¯ Â∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ «˜¡≈Á≈Â ÒØ’ª ˘

«√¯≈Ù ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ‘ÀÍ∂‡≈«¬«‡√ ¬∂ (‹ª Hep A) Óπ√≈¯ª Á∂ Ú≈«Í√ ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ó «ÏÓ≈∆ ‘À Õ Â∞ √ ∆∫ ‡∆’∂ Ò∞ ¡ ≈ ’∂ ‘ÀÍ∂‡≈«¬«‡√ “¬∂” ˘ ¡√≈È∆ È≈Ò Ø’ √’Á∂ ‘ØÕ Íº’≈ ’Ø «’ Â∞‘≈‚∂ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ‘∞‰ º’ Á∂ ∂ »‡∆È Ú≈Ò∂ √≈∂ ‡∆’∂ Òº◊∂ ‘Ø‰Õ «¬‘ ‡∆’∂ ±‘≈˘ ÍØÒ∆˙, ◊Òÿ؇,» ÷√≈, ’≈Ò∆ ÷ª√∆, ’ÈÍ∂Û∂ ¡Â∂ ¤Ø‡∆ √∆ÂÒ≈ Ú◊∆¡ª «ÏÓ≈∆¡≈ ÂØ∫ Ï⁄≈ √’Á∂ ‘È, ‹Ø «’ ‘∞‰ º’ ’¬∆ «Ú’≈Ù√∆Ò Á∂Ù≈ «Úº⁄ «¬º’ √Óº«√¡≈ ω∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘ÈÕ ‹∂’ Â∞‘≈‚∂ ‚≈’‡ È∂ Â∞‘≈˘ Â∞‘≈‚∆ ¿∞Ó ’’∂ ‹ª «√‘ Á∆ ‘≈Ò ’’∂ Â∞‘≈˘ «È¿±Ó’ Ø ’ Ø Ò ‡∆’≈ («ÈÓØÈ∆¬∂ Á∆¡ª ‹«‡ÒÂ≈Úª ˘ Ø’‰ Ò¬∆) ‹ª ÎÒ» ‡∆’≈ Òº«◊¡≈ ‘؉≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À, ª «¬‘ Ï‘∞ ˜»∆ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞‘ ‡∆’≈ Ò∞¡≈˙Õ Í∆Ò∂ Ïπ÷≈ Á≈ ‡∆’≈ ¿∞È∑ª Óπ√≈¯ª Ò¬∆ ˜»∆ ‘À, «‹‘Û∂ √≈¿±Ê ¡¯∆’≈ ¡Â∂ ¡¯∆’≈ ÿ∞Ó ≥ ‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È, «‹Ê∂ «¬‘ «ÏÓ≈∆ √◊Ó ‘ÀÕ Â∞‘≈˘ ‡≈«¬¯≈¬∆‚ Á∂ Ïπı≈ Á∂ ‡∆’∂ Á∆ ˜» ÍÀ √’Á∆ ‘À, ÷≈√ ’’∂ ‹∂ Â∞√∆∫ ¿∞√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ √¯ ’ ‘∂ ‘Ø, «‹ºÊ∂ ‡≈«¬¯≈¬∆‚ Á∂ Ïπı≈ Á≈ ıÂ≈ «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ «¬È∑ª «¬Ò≈«’¡ª «Úº⁄ √À∫‡Ò ¡Â∂ √≈¿±Ê

¡Ó∆’≈, ¡¯∆’≈ ¡Â∂ ¬∂ Ù ∆¡≈ Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ Â∞‘≈‚≈ √Ì ÂØ∫ ȘÁ∆’∆ √¯ √Ï≥ Ë ∆ «√‘ ’Ò∆«È’ ‹ª √Ê≈È’ «√‘ Ա«È‡ √Ì ÂØ∫ ‘≈Ò∆¡≈ «√¯≈Ùª ’∂◊≈Õ Â∞‘≈‚≈ ‚≈’‡ ±‘≈˘ «¬º√ Ï≈∂ À¯Ò Á∂ √’Á≈ ‘ÀÕ Â±‘≈˘ ‘Ø ‡∆«’¡ª Á∆ ˜» ÍÀ √’Á∆

‘ÀÍ∂‡≈«¬«‡√ ¬∂ (‹ª Hep A) Óπ√≈¯ª Á∂ Ú≈«Í√ ¡≈¿∞‰ Â∂ ‘؉ Ú≈Ò∆ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ó «ÏÓ≈∆ ‘ÀÕ Â∞√∆∫ ‡∆’∂ Ò∞¡≈’∂ ‘ÀÍ∂‡≈«¬«‡√ “¬∂” ˘ ¡√≈È∆ È≈Ò Ø’ √’Á∂ ‘ØÕ Íº’≈ ’Ø «’ Â∞‘≈‚∂ ¡Â∂ Â∞‘≈‚∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ‘∞‰ º’ Á∂ ∂ »‡∆È Ú≈Ò∂ √≈∂ ‡∆’∂ Òº◊∂ ‘Ø‰Õ «¬‘ ‡∆’∂ ±‘≈˘ ÍØÒ∆˙, ◊Òÿ؇», ÷√≈, ’≈Ò∆ ÷ª√∆, ’ÈÍ∂Û∂ ¡Â∂ ¤Ø‡∆ √∆ÂÒ≈ Ú◊∆¡ª «ÏÓ≈∆¡≈ ÂØ∫ Ï⁄≈ √’Á∂ ‘ÈÕ

‘À, «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ «ÈÌ ’Á≈ ‘À «’ Â∞√∆∫ «’ºÊ∂ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, Â∞√∆∫ ¿∞Ê∂ «’≥È∂ √Ó∂∫ º’ ‘Ø◊∂ ¡Â∂ ’∆ ’È Á∆ ÔØ‹È≈ ‘À, ‹Á º’ Â∞√∆∫ ¿∞Ê∂ ‘ØÕ • ‹∂ Â∞√∆∫ ¿∞√ ʪ ”Â∂ ‹≈‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ‘À, «‹ºÊ∂ ÓÒ∂∆¬∂ Á≈ ıÂ≈ ‘À, ª ¡≈͉∂ ‚≈º’‡ ÂØ∫ «¬√Á∆ Ø’Ê≈Ó Ò¬∆ ÁÚ≈¬∆ «ÒıÚ≈˙Õ • ‹∂ Â∞√∆∫ ’ج∆ ‹≈ÈÚ È≈Ò ÒÀ ’∂ ‹≈ ‘∂ ‘Ø ‹ª ¡«‹‘∆ ʪ ‹≈ ‘∂ ‘Ø, «‹Ê∂ ‹≈ÈÚ Â∞‘≈‚∂ È∂Û∂ ‘؉◊∂, «‹ºÊ∂ ÀÏ∆˜ «ÏÓ≈∆ ¡≈Ó ‘À, ª Â∞‘≈˘ ÀÏ∆˜ Á∂ ’¬∆ ‡∆«’¡ª Á∆ ˜» ÍÚ∂◊∆Õ • ’ÀÈ∂‚≈ Â∂ ’∞ºfi ‘Ø Á∂Ùª ”⁄, Ó»‘ ≥ ≈‘∆∫ Ò¬∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ÁÚ≈¬∆ («‚¿±’Ø ≈Ò) ‹Ø «’ √ÀÒ≈È∆¡ª ˘ Á√ Һ◊‰ ÂØ∫ √πº «÷¡≈ º÷Á∆ ‘À, ‹Ø «’ E. coli ’’∂ ‘∞Á ≥ ∆ ‘À ¡Â∂ ’ØÒ∂ ≈ Á≈ «¬‘ ‹∆Ú≈‰» ‘∂’ 2 √≈Ò ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ ÚºË ¿∞Ó Á∂ ÒØ’ª «Úº⁄ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ √¯ ÁΩ≈È «’‘Û∂ Í‘∂˜ ºı‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È? (What precautions should you take while you travel?) ‹≈‰ ÂØ Í«‘Òª, Â∞√∆∫ «‹ºÊ∂ ‹≈‰ Á∆ ÔØ‹È≈ ω≈¬∆ ‘À, ¿∞È∑ª Ê≈Úª Á≈ ÍÂ≈ Ò≈˙Õ ’∆ Í≈‰∆ Í∆‰ÔØ◊ ‘À? ’∆

ÍÛ∑Ø √≈∂, ÚËØ √≈∂

Soni Painting & Khehra Pro-learning Centre Tutoring («‡¿±ÙÈ) Available. Decorating Ltd. Worried about your child's grades? Want to boost your child's confidence and reinforce their interest in studies? Need help in Math, Science, English and Punjabi?

For All Kind Interior & Exterior Painting in New & Old Homes

We have a Solution

Guarantee Work Friendly Service Best Price NOW HIRING FULL TIME WORKERS GOOD PAY, START ANY TIME We also do Wall Painting, Wall Decoration, Full Finishing ÈÚ∂∫ Â∂ Íπ≈‰∂ ÿª «Úæ⁄ «’√∂ Â∑ª Á≈ Í∂∫‡ Á≈ ’øÓ ’≈¿π‰ Ò¬∆ √øÍ’ ’ØÕ ÌØ√∂ÔØ◊ Â∂ Â√æÒ∆ÏıÙ √∂Ú≈Úª Á∂ È≈Ò ÚË∆¡≈ ’∆Óª Á≈ Ú≈¡Á≈!

We Provide: Coaching from grade 1 to grade 12 all subjects. Physics, Math, Biology & chemistry upto Graduate level. Help in assignments/ Homework/ projects/ Exam's. Preparation for PAT and diploma exams.

Sat. & Sun Math Skill Development Course Available Individual and result oriented coaching as per your child's school curriculum. Kind, caring, respectful and trained teacher's dedicated to your child's success. Online One to One Coaching

Come! Be a part of the SUCCESS story!

Awpxy

jykr qusIN Awpxy b`cy dI pVHweI leI icMqq ho qW hux quhwnUM icMqw b`icAW krn dI koeI loV nhIN[AsIN swry iviSAW iv`c itaUSn idMdy hW[ dy Biv`K For Further queries contact:

KHEHRA, HARVINDER SINGH M.Sc. Physics (P.U. Chd.) M.Ed from (U of C)

KHEHRA, NAVDEEP KAUR

SATINDER SINGH (TONY)

M.sc. Botany (P.U. CHD) B.Ed from (U of C)

nUM ibhqr bxwaux leI A`j hI Pon kro

Cell : 403-616-7045 403-923-1111 Sikh Virsa, Calgary

177.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Always remeber for Professional, Friendly & Best Services for all Real Estate Needs Call:

Harjit (Harry) Saroya Real Estate Agent

Buying or Selling Residential Investment Commercial

rIal asTeT lXI hrjIt sroA n;l sMprk kro.

Cell: (403) 615-0247 Tel: (403) 250-2882 (24 Hr.) Fax: (403) 250-5339 2335 - 30 Ave. NE Calgary, AB T2E 7C7 E-mail: saroya@telusplanet.net

kYlgrI ivc sB qoN vDIAw skUl qoN AMgryzI is`Ko bo vYlI kwilj kYlgrI dw sB qoN v`fw eI AYs AYl tryinMg dyx vwlw sYNtr hY ijs kol bhuq vDIAw pRogrwm hn: bo vYlI kwilj nUM smwj ivc bhuq hI vDIAw ruqbw hwisl hY ik auh vDIAw kuAwltI dy pRogrwm idMdw hY[ swfy kol qzrbykwr Aqy inpuMn stwP hY jo ik ividAwrQIAW nUM bhuq hI vDIAw mhOl idMdy hn ijs nwl auh ijAwdw Aqy sOKw is`K skdy hn[ AsIN SurU qoN AYfvWs korsW vwsqy Aqy nwl hI AYkyfYimk dI iqAwrI Aqy kYrIAr plYinMg leI pwrt tweIm Aqy Pu`l tweIm kwlsW lgwauNdy hW[

SPECIAL DRAPERIES & FABRICS Ltd. #405, 4656-Westwinds Dr. NE Calgary, AB., T3J 3Z5

ijhVy AYplIkYNt Xogqw r`Kdy hn aunHW vwsqy PMifMg dw vI pRbMD hW

Custom made Swags, Sheers, Roman Shade & All Varieties of Boards All kinds of Drapery work

ikqy vI fryprI lgvwaux qoN pihlW swfy So rUm iv`c kImqW zrUr cY~k kro[swfy kol bhuq swry nvyN ifzwien aupl`BD hn[

Pam Lail / pYm lyl : (403) 293-7459

hor jwxkwrI leI, hyT id`qy nMbr qy sMprk kro (403) 410-3400 qy svyry 8 vjy qoN lY ky Swm dy 4 vjy q`k sMprk kr skdy ho jW swfI vY`b sweIt cY`k kro www.bowvalleycollege.ca

Res: 403-293-5245 Cell: 403-805-3772 Email: pamlail@hotmail.com Sikh Virsa, Calgary

178.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Óº¤ ‹ª ‘Ø ı‡ÓÒ «ÏÓ≈∆ ÍÀÁ≈ ’Á∂ ‘È? ’∆ ¿∞Ê∂ ‘Ú≈ Á≈ ÍzÁπÙ‰ ‘À? ’∆ Â∞√∆∫ «˜¡≈Á≈ ¿∞∫⁄≈¬∆ Â∂ ‘ØÚØ◊∂, ‹Ø Â∞‘≈˘ «ÏÓ≈ ’ √’Á∆ ‘ØÚ∂? ’∆ ÂÒ≈¡, fi∆Òª, ‹ª √ÓπÁ ≥  «Úº⁄ ÂÀÈ≈ √πº «÷¡Â ‘À? ’∆ Â∞√∆∫ ◊Ó∆ È≈Ò Êº’ ‹ªÁ∂ ‘Ø, ËπºÍ Òº◊Á∆ ‘À, ‹ª ËπºÍ «Úº⁄ ⁄ÓÛ∆ ‹ÒÁ∆ ‘À? Ó»Ò √π º «ı¡≈ ’∞fi º «ÏÓ≈∆¡ª ˘ ‘؉ Â∫Ø Ø’ √’Á∆ ‘À: • ’¬∆ «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ùª «Úº⁄ ‡»‡∆ Á≈ Í≈‰∆ √≈¯ È‘∆∫ ‘∞ ≥ Á ≈Õ ‹ÁØ ∫ ¡«‹‘∆¡ª Ê≈Úª ”Â∂ ‹≈˙, Í∆‰ Ú≈Ò∂ ÍÁ≈Ê ¿∞ÏÒ∂ ‘ج∂ Í≈‰∆ Á∂ È≈Ò Ï‰∂ ‘ج∂ ‘∆ Í∆˙, «‹Ú∂∫ «’ ⁄≈‘ ¡Â∂ ’Ω¯∆Õ Ï≥Á ’ÀÈ ‹ª ÏØÂÒ «Úº⁄Ò∂ Í∆‰ Ú≈Ò∂ √Ø„,∂ «‹Ú∂∫ «’ Ù≈Ï, Ï∆¡ ‹ª Í≈‰∆ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ √πº «÷¡Â ⁄؉ ‘ÈÕ Ï¯ Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈ ’Ø, ‹∂ Â∞‘≈˘ È‘∆∫ ÍÂ≈ «’ «’√ Â∑ª Á∂ Í≈‰∆ È≈Ò «¬√˘ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Á≥Á √≈¯ ’È Ò¬∆ ‡»‡∆ Á≈ Í≈‰∆ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈ ’ØÕ • ’º⁄∆¡ª √Ϙ∆¡≈, ’º⁄∂ ¯Ò (‹Á º’ ¿∞È∑ª ˘ √≈¯ Í≈‰∆ È≈Ò È≈ ËØ Ò˙ -‡»‡∆ Á∂ Í≈‰∆ È≈Ò È‘∆∫ -Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È≈ «¤ºÒØ), ‹ª ’º⁄≈ ‹ª ÿº‡ ͺ«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó∆‡ ‹ª √Óπ≥Á∆ ‹∆Ú-‹≥±¡ª Á≈ Ï«‰¡≈ ÷≈‰≈ È≈ ÷≈˙Õ √Û’ ”Â∂ ÷≈‰-Í∆‰ Á∆¡ª ⁄∆˜ª Ú∂⁄‰ Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ Ï⁄ØÕ

• ÓÒ∂  ∆¬∂ Á∂ ¡√ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ √∆ Á∂ ÷πÒ∂∑ «‘º«√¡ª ”Â∂ DEET ÀÍ∂ÒÀ∫‡ Ò≈˙ ¡≈͉∂ √Ω‰ Ú≈Ò∂ ’Ó∂ «Úº⁄ ¿∞‚‰ Ú≈Ò∂ ’∆«Û¡ª Ú≈√Â∂ √Í∂¡ «¤Û’ØÕ Ù≈Ó ÂØ∫ ≈ º’ ˇ≥Ó∆¡ª ÍÀ∫‡ª ¡Â∂ ˇ≥Ó∆¡ª Ï≈‘ª Ú≈Ò∆ ’Ó∆˜ Í≈˙Õ Óº¤Á≈È∆ ±‘≈˘ √Ω‰ Ú∂Ò∂ Óº¤ª Á∂ ‚≥◊ ÂØ∫ ⁄≥◊∆ Â∑ª Ï⁄≈¿∞∫Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ «ÍºÂ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞∫Á∆ ‘À, «‹ºÊ∂ Ò≈¬∆Ó «ÏÓ≈∆ ‹ª Ω’∆ ÍÏ ˺ÎÛª Ú≈Ò≈ Ïπı≈ ‘∞Á ≥ ≈ ‘ÀÕ • ‹ÁØ∫ ÓΩ√Ó Ï‘∞ ◊Ó ‘ØÚ∂,À ª «ÁÈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ◊Ó √Ó∂∫ Ú∂Ò∂ ¡≥Á ‘∆ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ Ï≈‘ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ ⁄ÓÛ∆ Á∆ ‹ÒÈ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ √È√’∆È Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ØÕ • Úº‚∂ Ù«‘ª «Úº⁄ ‘Ú≈ «Ú⁄Ò∂ ÍzÁ±Ù‰ ’’∂ ÁÓ∂ ¡Â∂ √≈‘ Á∆¡ª ‘Ø «ÏÓ≈«¡ª Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ıÂ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ Ù«‘ª «Úº⁄, «‹ºÊ∂ ‘Ú≈ √≈¯ È‘∆ ÚºË ÂØ∫ ÚºË √Óª ¡≥Á ‘∆ «‘‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ • √π«º ÷¡Â «‹‰√∆ √Ï≥Ë Ï‰≈˙Õ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ «˜¡≈Á≈Â √ÀÒ≈È∆ Ò≈◊ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ È≈Ò «‹‰√∆ √Ï≥Ë Ï‰≈¿∞‰ ’’∂ «ÏÓ≈ ‘∞Á ≥ ∂ ‘ÈÕ «ÈØË Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈Ò Ò≈◊ª ¡Â∂ ◊∞Í «ÏÓ≈∆¡ª Ø’∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘ÈÕ ‹ºÁØ∫ Â∞√∆∫ √¯ √Ï≥Ë∆ «√‘ Ï≈∂ √π‰Á∂ ‘Ø, ª √¯ ÁΩ≈È Ù≈«¬Á «ÏÓ≈

‘؉ Á≈ «÷¡≈Ò Â∞‘≈‚∂ ÓÈ «Úº⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À Í ‘Ø Â∆’∂ «‹√ È≈Ò Â∞‘≈˘ √º‡-Î∂‡ Òº◊ √’Á∆ ‘À, Ï≈∂ ‹≈‰È≈ ˜»∆ ‘ÀÕ ’¬∆ √ÀÒ≈È∆ ’≈ ‘≈Á«√¡ª «Úº⁄ ˜ıÓ∆ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ◊º‚∆ ⁄Ò≈ ‘∂ ‘Ø, ª ¿∞ÊØ∫ Á∂ ’≈˘È ‹≈‰È≈ ˜»∆ ‘ÀÀ, «‹Ú∂∫ «’ √Û’ Á∂ ÷ºÏ∂ ‹ª √º‹∂ ⁄ˇ≈¿∞‰≈Õ ‹Á º’ Â∞√∆∫ ’ √’Ø, «ÁÈ Á∂ √Ó∂∫ ‚≈«¬«Ú≥◊ ’ØÕ ‘Ó∂Ùª √∆‡ ÏÀÒ‡ Ò≈˙Õ ‹∂ Â∞√∆∫ «’≈¬∂ Á∆ ◊º‚∆ «Úº⁄ ‘Ø , («‹Ú∂ ∫ ‡À ’ √∆) ª ’Á∆ Ú∆ ‚≈«¬Ú ˘ ‘ΩÒ∆ ⁄Ò≈¿∞‰ ‹ª «Ë¡≈È È≈Ò ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬∆ ’«‘‰ ÂØ∫ È≈ ‚ØÕ ‹∂ Â∞√∆∫ √¯ «Úº⁄ «ÏÓ≈ ‘∞≥Á∂ ‘Ø, ª ’∆ ’Ø? (What if you get sick while you are travelling?) Á√ Һ◊‰≈ √Ì ÂØ∫ ¡≈Ó «ÏÓ≈∆ ‘À, ‹Ø √ÀÒ≈È∆¡ª ”Â∂ Ú≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «Ú’≈√Ù∆Ò Á∂Ùª «Úº⁄ √ÀÒ≈È∆¡ª ˘ ¡≈Ó ÂΩ ”Â∂ Á√ Һ◊Á∂ ‘È, «‹Ê∂ ÷≈‰-Í∆‰ √π  º « ÷¡Â È‘∆∫ ‘À Õ √ÀÒ≈È∆¡ª ˘ Á√ Һ◊‰∂ ¡≈Ó ÂΩ Â∂ ‡º‡∆¡ª, ¿∞Ò‡∆¡ª, ¡’Û≈¡ ¡Â∂ Ó≈Ó»Ò∆ Ïπ÷≈ È≈Ò Ù∞» ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ’¬∆ ‚≈’‡ «‹≥È≈ √≥ÌÚ ‘Ø √’∂ ÷≈‰≈ ÷ªÁ∂ «‘‰ Á∆ √Ò≈‘ «Á≥Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ Â∞√∆∫ ¿∞Ò‡∆¡ª ’ ‘∂ ‘Ø, ª Í≈‰∆ ¡Â∂ ‘Ø √≈¯ Âˇ ÍÁ≈Ê Í∆˙Õ Ù∆ «Úº⁄ Í≈‰∆ Á∆ ÿ≈‡ Á≈ «Ë¡≈È º÷Ø,

‹∂ Â∞‘≈‚≈ Ó»≥‘ √πº’Á≈ ‘À ‹ª «ÍÙ≈Ï ◊∞Û∑∂ ≥◊ Á≈ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ √≥ÌÚ ‘À, ª Ù∆ «Úº⁄ Í≈‰∆ Á∆ Ó≈Â≈ ¡Â∂ Ò»‰ ÚË≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÂÒ ÍÁ≈Ê Í∆˙Õ «˜¡≈Á≈Â √ÀÒ≈È∆¡ª Á∂ Á√ «¬º’-ÁØ «ÁÈ «Úº⁄ «ÏȪ «¬ˇ≈‹ Á∂ ·∆’ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ‹∂ Â∞‘≈‚≈ Ïπı≈ G «ÁÈ Â∫Ø «˜¡≈Á≈ «‘≥Á≈ ‘À ‹ª Â∞‘≈˘ Â∂˜ Ïπı≈ ‘À ‹ª Â∞‘≈‚∆ ‡º‡∆ «Úº⁄ ı»È ‹ª ÏÒ◊Ó ‘À ‹ª Ù∆ «Úº⁄ Í≈‰∆ Á∆ ÿ≈‡ ‘À, ª ‚≈º’‡ ˘ ˜» «ÓÒØÕ ‹∂ Â∞√∆∫ √¯ «Úº⁄ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ Ï∆Ó≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘Ø, ª Â∞‘≈‚∂ Á∂Ù Á∆ ¡À∫Ï√ À ∆ ‹ª ’Ω∫√Òı≈È≈ ÓÀ‚∆’Ò √≥Ì≈Ò ÒºÌ‰ «Ú⁄ Â∞‘≈‚∆ ÓÁÁ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ ÓÒ∂∆¬∂ Á∂ ‹Ø÷Ó Ú≈Ò∂ «¬Ò≈«’¡ª «Ú⁄ √¯ ’«Á¡ª, ‹∂ Â∞√∆∫ Ï∆Ó≈ ‘∞≥Á∂ ‘Ø ‹ª ¯Ò» Ú◊∆ «ÏÓ≈∆ ‘∞≥Á∆ ‘À, ª ¯ΩÈ ‚≈’‡∆ ÓÁÁ Ò˙Õ «˜¡≈Á≈ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆, ‚≈’‡ È≈Ò √≥Í’ ’Ø ‹ª È√ ˘ ’≈ºÒ ’’∂ «ÁÈ Á∂ BD ÿ≥‡,∂ ‘¯Â∂ Á∂ G «ÁÈ ◊ºÒ ’Ø: 1-866-408-LINK (5465) ”Â∂ ‡ØÒ ¯z∆ Health Link Alberta 0403-9431554 Â∂ Ó≥‚≈«È ‘ÀÒÊ «Òß’ ’ÀÒ◊∆, D@C-IDC-AEEF ”Â∂∂ ’ÀȇØÈ∆˜ ‘ÀÒÊ «Ò≥’ ’ÀÒ◊∆Õ √Ø Â : Ó≈¬∆ ‘À Ò Ê ¡ÒÏ‡≈ ÚÀ µ Ï√≈¬∆‡, https:// MyHealth.Alberta.ca

T. J. Video Production bI sI ivc 17 swlW dy qzrby qoN bwAd hux kYlgrI ivc Videography with Single, Double and Multiple Camera System (Digital Broadcast Quality) Computerized Editing, Dubbing and Duplications Still Photography, Photo Correction & portrait design Professional DJ, Lighting and screen Hall Decoration

Awpxy ivAwh, AYnIvrsrI, jnmidn jW koeI vI pwrtI AKMf pwT Awid dy sunihrI plW dI vIfIE bxwauxI jW PotogRwPI krwauxI hY qW A`j hI sMprk kro[

¡√∆∫ ‘≈Ò Ú∆ ‚À’Ø∂‡ ’Á∂ ‘ªÕ

Tarlochan Parhar & Jas Email: djjascalgary@gmail.com, tjvideocalgary@gmail.com

Cell: 403-630-5206, 403-560-3607 Sikh Virsa, Calgary

179.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

‹Ú≈ÈÍ∞‰∂ ˘ Ï’≈ º÷‰ Ò¬∆ ÚÂØ ¡≈Ô∞ÚÀ«Á’ È∞√ı∂ ‘Ó∂Ù≈ ‹Ú≈È «Á÷≈¬∆ Á∂‰≈ ‘ «¬È√≈È Á∆ «¬º¤≈ ‘∞≥Á∆ ‘ÀÕ ÒØ’ ‹Ú≈È Ï‰∂ «‘‰ Ò¬∆ ’¬∆ Â∑ª Á∂ ’≈√ÓÀ«‡’ ‹ª ÁÚ≈¬∆ Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘ÈÕ «ÏÈ≈ ¡≈͉∂ ÷≈‰-Í∆‰ ”Â∂ «Ë¡≈È «ÁºÂ∂ ’ج∆ Ú∆ ‘Ó∂Ùª ‹Ú≈È Ï«‰¡≈ ‘∂ ¡«‹‘≈ √≥ÌÚ È‘∆∫Õ «¬√ Ò¬∆ ‘Ó∂Ù≈ ÷±Ï√± ¡Â∂ ‹Ú≈È «Á÷‰ Ò¬∆ ÷≈‰-Í∆‰ ”Â∂ «Ë¡≈È Á∂‰≈ Ï‘∞ ˜±∆ ‘ÀÕ Á¡√Ò «¬√Á≈ ’≈È «¬‘Ø ‘À «’ √«’È ¡Â∂ Ï≈‚∆ ”Â∂ «˜¡≈Á≈ ¡√ ÷≈‰-Í∆‰ Á≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ’≈√ÓÀ«‡’ Á≈ È‘∆∫Õ ¡≈Ô∞ÚÀÁ «Úº⁄ ¡«‹‘∆¡ª ¡È∂’ ⁄∆˜ª Á∂ Ï≈∂ Áº«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «‹È∑ª Á≈ «ÈÔÓ √∂ÚÈ ’’∂ Â∞√∆∫ ‘Ó∂Ù≈ ‹Ú≈È Ï‰∂ «‘ √’Á∂ ‘ØÕ ¡º‹ ¡√∆∫ Â∞‘≈˘ ¿∞È∑ª «Úº⁄Ø∫ ’∞ºfi ⁄∆˜ª Á∂ Ï≈∂ Áº√ ‘∂ ‘ª: - «ÌÃ≥◊≈‹⁄±È A «‘º√≈, ¡≈ÓÒ Á∆ ⁄±È ¡ºË≈ «‘º√≈, «ÂÒ ¡ºË≈ «‘º√≈, «¬È∑ª «Â≥È≈ ”⁄ ◊∞Û «ÓÒ≈ ’∂ √∂ÚÈ A@ ÂØ∫ AB ◊Ã≈Ó Ó≈Â≈ «Úº⁄ ’ØÕ «¬√ ¡≈Ô∞ÚÀ«Á’ ÔØ◊ Á≈ √∂ÚÈ Ï∞º„∂ ˘ Ú∆ ‹Ú≈È Ï‰≈ Á∂Ú∂◊≈Õ «ÁÈ Á∂ ÷≈‰∂ ”⁄ Á≈Ò, ⁄Ω÷ Ô∞’ ؇∆ Ò˙Õ ≈ ˘ ◊ª Á∂ Á∞ºË Á≈ √∂ÚÈ ’ØÕ -«ÂÃÎÒ≈ ˘ ¡≈Ô∞ÚÀÁ «Úº⁄ √∆ Á∆ Òº◊Ì◊ ‘ Ï∆Ó≈∆ Ò¬∆ Ï‘∞Â

⁄≥◊∆ ÁÚ≈¬∆ Ó≥«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «ÂÃÎÒ≈ È≈Ò Í∂‡ È≈Ò ‹∞Û∆¡ª √Óº«√¡≈Úª ‹Û ÂØ∫ «Ó‡ ‹ªÁ∆¡ª ‘ÈÕ ؘ≈È≈ «ÂÃÎÒ≈ Á≈ √∂ÚÈ ÓΩ√Ó ¡È∞√≈ ¡≈Ô∞ÚÀ«Á’ «ÚË∆ È≈Ò ’ØÕ «¬√ È≈Ò ‹Ú≈È∆ ¿∞Ó Ì ω∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ - √Ú∂∂ ÷≈Ò∆ Í∂‡ ‘Û ÷≈˙Õ

Ù≈Ó ˘ Á∞ºÿ ˜± Í∆˙Õ ؘ≈È≈ ‘Û ÒÀ∫Á∂ «‘‰ È≈Ò ¡Â∂ ¡ªÚÒ∂ Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∂ «‘‰ È≈Ò, Á∞ºË ÿ∆ ÒÀ∫Á∂ «‘‰ È≈Ò ‹Ú≈È∆ ‘Ó∂Ù≈ ω∆ ‘∂◊∆Õ Ï≈Á≈Ó «’Ù«ÓÙ, √∂Ï, ¡Ó±Á, ’∂Ò≈, ‡Ó≈‡, ÒΩ∫◊, Ó∞Ⱥ’≈, ¡ªÚÒ≈, √≥Â≈, ¤∞‘≈∂, ÷˜±, ¡≥‹∆, ¡÷؇, ÿ∆, Á∞ºË Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ - «Ú‡≈«ÓÈ-√∆ È≈Ò Ìͱ ⁄∆˜ª Á∂ √∂ÚÈ È≈Ò Ú∆ ¤∂Â∆ Ï∞„≈Í≈

È‘∆∫ ¡≈¿∞∫Á≈Õ ¡ªÚÒ∂ ˘ «Ú‡≈«ÓÈ√∆ È≈Ò Ìͱ Ó≥«È¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬∆ ؘ≈È≈ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ «¬’ ¡ªÚÒ≈ Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ È≈Ò ‘∆ ¡À∫‡∆¡≈’√∆‚À∫‡√ È≈Ò Ìͱ ÎÒª Á≈ Ú∆ «˜¡≈Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ - ÷≈‰ ”⁄ Ï≈Á≈Ó, «’Ù«ÓÙ, √∂Ï, ¡ÓÁ±, ’∂Ò≈, ‡Ó≈‡, ÒΩ∫◊ , Ó∞Ⱥ’≈, ¡ªÚÒ≈, √≥Â≈, ¡÷؇, ÿ∆, Á∞ºË ¡≈«Á Á≈ √∂ÚÈ «˜¡≈Á≈ ’È≈ ⁄≈‘∆ÁÀÕ Â≈˜≈ ÌØ‹È ‘∆ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈Õ ÌØ‹È ”⁄ ¿∞‘ ⁄∆˜ª ÒÀ‰∆¡ª ⁄≈‘∆Á∆¡ª ‹Ø «Óº·∆, √Ì∆, Ú≈«ÁÙ‡ ‘Ø‰Õ - ¡«‹‘≈ ÌØ‹È Ò˙ ‹Ø Ø◊ª ˘ «Ó‡≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ¡Â∂ Í«ÚºÂ ‘ØÚ∂Õ √Ú∂∂ Á∞ºË, Á∞Í«‘ «Úº⁄ √Ϙ∆, Á≈Ò , ⁄Ø÷ Ú≈Ò∆ ؇∆ ÷≈˙Õ ≈ ˘ ◊ª Á∂ Á∞ºË Á≈ √∂ÚÈ ’ØÕ ؘ≈È≈ ⁄ÚÈÍÃ≈Ù Á≈ √∂ÚÈ ˜± ’ØÕ «˜¡≈Á≈ Í≈‰∆ Í∆˙Õ È≈Ò ‘∆ ÍÃÓ∞º÷ ±Í È≈Ò ¡≥«ÓÃÂ≈Ú‰√, Ï√≥Â√∞’∞Ó≈ √ Á≈ ÍÃÔØ◊ BE@ «ÓÒ∆◊Ã≈Ó Á∆ Ó≈Â≈Õ «ÁÈ «Úº⁄ Ù«‘Á «Úº⁄ «ÓÒ≈ ’∂ √∂ÚÈ ’ØÕ ¡≈Ô∞ÚÀÁ Á∂ ¡È∞√≈ «¬È∑ª √≈«¬‰ª Á≈ √∂ÚÈ D@ √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úº⁄ ’È≈ ⁄≥◊≈ «‘≥Á≈ ‘À, «’¿∞∫«’ «¬‘

«¬º’ ¡«‹‘∆ ¿∞Ó ‘À ‹ÁØ∫ «Ú¡’Â∆ √∆’ Ë≈±¡ª Á≈ «Ú’≈√ ͱÈÂ≈ ÍÃ≈Í ’ ⁄∞º«’¡≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ - ‘ «Ú¡’Â∆ ˘ ؘ≈È≈ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ ¤∂ ÿ≥‡∂ ⁄ÀÈ Á∆ È∆∫Á ÒÀ‰≈ ˜±∆ ‘ÀÕ ÷≈‰-Í∆‰ Á∂ √Ï≥≥Ë «Úº⁄ ¡«‹‘∂ ÷≈‰∂ ÂØ∫ Ï⁄Ø, ‹Ø √≈‚∂ √∆ ”⁄ «˜¡≈Á≈ ’√≈ Í‘≥∞⁄≈ «Á≥Á≈ ‘ÀÕ «˜¡≈Á≈Â ‘∆ √Ϙ∆¡ª Á≈ √∂ÚÈ ’ØÕ √≥ÌÚ ‘À «’ ‹≥’ α‚ Â∂ È≈ÈÚÀ‹ ˘ Ï≥Á ’ «Á˙Õ «¬√ Â∑ª Á∂ ÷≈‰ È≈Ò √∆ ”⁄ ⁄Ï∆ Â∂˜∆ È≈Ò ÚËÁ∆ ‘ÀÕ «‹√ È≈Ò √≈‚∂ √∆ Á∆ Ø◊ ÍÃÂ∆ØË∆ √ÓºÊ≈ ÿº‡ ‘∞≥Á∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ ’ج∆ Ú∆ Ï∆Ó≈∆ ¤∂Â∆ ‘∆ Â∞‘≈˘ ÍÃÌ≈«Ú ’ ÒÀ∫Á∆ ‘ÀÕ √≈«ÂÚ’ ÷≈‰≈ ÷≈˙ ¡Â∂ ÔØ◊≈ ¡≈√‰ ’Ø Â∞‘≈‚∆ ‹Ú≈È∆ Ò≥Ï∂ √Ó∂∫ º’ ω∆ ‘∂◊∆Õ - ‚≈’ ⁄≈’Ò∂‡, Ú≈¬∆È Í∆‰≈, √Ó≈«‹’ ω∂ «‘‰≈ ¡Â∂ ‘Ò’∆ Î∞Ò’∆ ¡À’√√≈¬∆˜ ’È≈ «¬‘ ¡«‹‘∆¡ª ◊ºÒª ‘È ‹Ø ‘ ¡≈ÁÓ∆ ¡Í‰≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¤Ø‡∆-¤Ø‡∆ ◊ºÒª «¬È√≈È ˘ √Á≈ ‹Ú≈È Ï‰≈¬∂ º÷‰ ”⁄ ÓºÁÁ ’Á∆¡ª ‘ÈÕ «¬√ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ó∂Ù≈ ÷∞Ù«Ó˜≈‹ «‘‰≈, Á±√«¡ª Á∂ È≈Ò ‹ÒÁ∆ ÿ∞Ò‰≈«ÓÒ‰≈ Ú∆ «¬√ ”⁄ ’≈¯∆ √‘≈«¬Â≈ ’Á≈ ‘ÀÕ (√Ó≈ÍÂ)

K. Rangi Custom Cabinets & Granite Custom Cabinets Kitchen & Vanities Wall Units Home Theatre Units Office Cabinets Bars Closet Cabinets Granite Cabinet Refacing Kitchen and Bathroom Renovations Sikh Virsa, Calgary

Ask about the Government Renovation Rebate Program!

KULDIP Tel: 403-585-2006 180.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

1913, The Gadar Party & the Roots of India’s Armed anti British Colonial Struggle–in San Francisco (Cont. From Last Eddition) The war between Germany and England broke out in August, 1914 and created a golden opportunity for gadarites to expel the English from India while British troops would be busy fighting war at the front. The gadarites started forceful campaign to mobilize overseas Indians in Singapore, Burma, Egypt, Turkey and Afghanistan and particularly Punjabis in Canada and the USA to go to India and launch revolution. They drew plans to infiltrate the Indian army and excite the soldiers to fight not for but against the British Empire and free India from the shackles of British imperialism. The Indian Revolutionary Society in Berlin had arranged for substantial financial aid from

Germany. The German Embassy in Washington had engaged a German National in the United States to liaison with the Gadar leadership in San Francisco . Several ships were commissioned or chartered to carry arms and ammunitions and batches of Indian revolutionaries, about 6000, to India. Besides Germany, the gadarites also sought help from anti-British governments. In December 1915, they established a Free Hindustan government-in-exile in Kabul, Afghanistan, with Raja Mohinder Pratap as President, Maulavi Barkatullah as Prime Minister and Champakaran Pillai as Foreign Minister. The government-in-exile tried to establish diplomatic

114, 790 Coventry Dr. NE Calgary, AB. T3K 4K4

relationships with countries opposed to the British in World war l such as Turkey, Germany, Japan, etc. The gadarites also established contact with the Indian troops at Hong Kong, Singapore, and in some other countries and hoped for their participation in the uprising against the British. The British Government tried to suppress the Gadar Movement and had hired agents to penetrate the Gadar party almost from the beginning. Har Dyal used the columns of Gadar to caution his compatriots against British spies. The traitors of the Gadar movement leaked out the secret plan to the British spies. As a result, the ships carrying arms and ammunitions never reached India. Germany was originally

Want Lower Insurance rates? We offer Free review for your home, auto and business Insurance Free Consultation Combine your home, auto and business insurance Travel Insurance - Visitors to Canada, Traveling Abroad Student Medical Insurance Switch your Policy and Save In home Service in your own Language Satinder WespeakPunjabi, Hindi,Urdu

Ph: 403-452-2555 Awpxy ipAwirAW dw Biv`K sur`iKAq bxwE

Khabra

r`b nw kry, jykr k`lH qusIN nw rho qW quhwfy vwrsW nMU Awaux vwlIAW muSklW qoN kOx bcweygw?

lweIP ieMSorYNs: trm Aqy XUnIvrsl ieMSorYNs ikRtIkl ielnY~s ieMSorYNs, ifsAibltI ieMSorYNs Aqy Awr Awr AYs pI dIAW loVW leI A`j hI

siqMdr kOr KwbVw nUM

403-689-9790 qy Pon kro[

swfy b`cy swfw Biv`K

BrosyXog, iemwndwr Aqy pRoPYSnl syvwvW vwsqy

kI qusIN Awpxy b`cy dw Biv`K cMgI is`iKAw duAwrw sunihrw bxwauxw cwhuMdy ho? jy hW:-

AsIN quhwfy nwl vwAdw krdy hW ik AsIN quhwfy b`cq dy qW qusIN A`j hI Awpxy b`icAW dI pVHweI leI b`cq krnI SurU kro[ tIcy nUM Aqy jo supny qusIN Awpxy b`cy dy Awaux vwly k`lH b`icAW leI RESP dw Kwqw KolHo[ nU M lY ky isrjy hn, nUM pUrw krn ivc quhwfI m`dd krWgy[ srkwr qoN PYfrl Aqy pRoivMSIAl grWtW pRwpq kro[ jykr iek b`cw post sYkMfrI dI pVHweI leI nhIN jWdw qW plYn dUsry BYx Brw BrosyXog, iemwndwr, Aqy pRoPYSnl syvwvW vwsqy "is`iKAw dw qohPw nUM kuJ hwlqW ivc trWsPr kIqI jw skdI hY[** siqMdr kOr KwbVw (Dealing Representative) nUM jIvn Br dw · jykr b`cw 2 swl dw ifplomw jW srtIiPkyt kors hI krdw hY qW vI CET plYn qohPw hY" A` j hI 403-402-9760 qy Po n kro [ ivc ausnUM swry skwlriS`p (iqMnoN dy iqMnoN) dUsry swl dy dwKly smyN hI iml jwxgy[ · CET plYn RESP plYnW ivcoN iek lckIlI Aqy ivl`Kx iksm dI plYn hY[

· · · ·

AweI. tI. ey. (ienkm tYks AYkt) dy inXmW dy muqwbk *** pRwspYkts iv`c id`qI jwxkwrI Anuswr[

Sikh Virsa, Calgary

181.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

planning to send more ships carrying arms and ammunition to India, lost interest in the venture after seeing the fate of original vessels. Many gadarites and volunteer fighters were taken captives upon reaching India. Some of the active gadarites who escaped arrests, including Kartar Singh Sarabha and Vishnu Govind Pingle, made alliance with Ras Behari Bose and other known revolutionaries in India. They had come to India to overthrow the British rule and wanted to unite and work with all those forces that were working to liberate India. They tried hard to mobilize the people and infiltrate into various units of the armed forces. But the British spies out maneuvered them. They also could not get the support of Mahatma Gandhi and other leaders of India’s Freedom movement, who had already committed full co-operation with the

British Indian Government. Before leaving for India, the Gadarites were given the impression that India was ready for a revolution. So, when the World War l provided a golden opportunity for them to attain their goal, they hurried homeward for revolution. What an irony; while the gadarites had gone to India to fight willingly for the freedom of their motherland, the Indian leadership openly and willingly co-operated with the British prolonging India’s serfdom; while the overseas Indians prayed in Gurudwaras and temples for the success of Gadarites’ mission, the people in India flocked to Gurudwaras and temples to pray for the victory of the British. The Gadarites had a flame of liberty lit in their hearts, and did not hesitate to make any sacrifice for the cause of freedom, dignity and

prosperity of their motherland. They fought valiantly for their cause; several Gadarites in India were imprisoned, many for life, and some were hanged. In the United States too, many Gadarites and Germans who supported Gadaractivities, were prosecuted and some were incarcerated for varying terms of imprisonment. Although the movement did not achieve its stated objective, but it awakened the sleeping India and left a major impact on India’s struggle for freedom. The heroism, courage and sacrifices of the Gadarites inspired many freedom fighters to continue their mission. A prominent Indian writer, Khushwant Singh, wrote in Illustrated Weekly, on February 26, 1961, “In the early months of World war I, an ambitious attempt to free their country was made by Indians living overseas, particularly in the United

States and Canada. Although the overwhelming majority of the Gadrites were Sikhs and the centers of revolutionary activity were the Sikh temples in Canada, the United States, Shanghai, Hong Kong and Singapore, many of the leaders were of other parties and from different parts of India, Hardyal, Ras Bihari Bose, Barkutullah, Seth Husain Rahim, Tarak Nath Das and Vishnu Ganesh Pingley. …… The Gadar was the first organized violent bid for freedom after the rising of 1857. Many hundreds paid the price with their lives.” Inder Singh is President of Global Organization of People of Indian Origin (GOPIO) and chairman of Indian American Heritage Foundation. He was NFIA president from 1988-92 and chairman from 1992-96. He was founding president of FIA, Southern California. He can be reached at indersinghusa@hotmail.com

ALBERTA TRUCK & AUTO D RIVING SCHOOL l a

u ble n a M / ila Autkos Ava Truc

vDIAw syvwvW vwjb kImqW * Demerit Reduction Courses * INSURANCE DISCOUNTS (upto 44%) * CLASS 1, 3 & 5 * Income Tax Deductible *

Air Brake Courses (Q-Endorsement) (Every Saturday 9 am)

Ph: 403-250-8800 Sikh Virsa, Calgary

182.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Real Estate Talks…... These days, most new homes are built in developments with a unified style, with tot lots or other communal areas, and anywhere from a handful to hundreds of homes. Built to the latest codes and standards, they tend to be contemporary styled, energy efficient, and more expensive than resale homes of a similar size. The question is, are the nicer amenities worth the added cost? Specific details vary, of course, but consider the pros and cons. Locale: The oft-recited real estate mantra of “location, location, location” is still relevant. Most older, established neighborhoods are in the town’s center, which can be good or bad depending on the vitality of your urban area. New subdivisions - and newer schools - are generally on the outskirts. But the expense of a

BY

NEW OR OLD HOME daily commute is one factor that many buyers forget to consider, Edelman said. Price: Existing homes are usually less expensive per square foot, in part because of escalating land costs in new subdivisions. But ownership

costs are considered more predictable - almost inevitable in a new home, especially considering the cost of a code upgrade or remodeling of a vintage home. Some builders will include closing costs as part of their price of a new home,

Wensley Hearing Aid Clinic Since 1980

although that builder has a set amount he must get from that home to make a profit. Price is more readily negotiable for an existing home. Also, a hidden cost in many new subdivisions is a homeowner’s association, with mandatory fees & other

STAR JEWELLERS LTD.

vYnslI hIAirMg eyf klIink

* Buy * Sell * Repair

Hearing Problems? Please call

Specialist in 22 KT Gold

Stella (Hearing Aid Specialist) for

Open Saturday by Appoinment

* kMnW dw muPq cY~k-A`p * kMnW dI mSIn dI muPq trweI * hIAirMg eyf KRIdx nwl bYtrI muPq * muPq pwrikMg

swfw klIink mwlbro mwl dI pRoPYSnl iblifMg ivc kmrw nMbr 495 hY[ tryn qoN 5 imMt dI vwk hY[ Awaux qoN pihlW Pon kro jy Pon ibzI hY qW AMgryzI ivc mYsyj C`f idau[

Ph: 403-269-8581 (in English) or leave message

Harmit Singh or Jaspreet Singh

Tel:403-235-4409

Marlborough Mall Professional Building Beside Lab Room # 495 (only 5 min walk to C -Train Station) Sikh Virsa, Calgary

ivAwh SwdIAW jW iksy vI mOky leI gihxy KRIdxw jW irpyAr krvwauxw cwhuMdy ho qW A`j hI stwr ijaUlr qy vDIAw ifzweInW leI hrmIq isMG jW jspRIq nwl sMprk kro

#18-5315-17 Ave S.E. Calgary, Alberta T2A 0W2 183.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

assessments as well as architectural controls that may surface at remodeling or expansion time. Do your homework. Move-in complications, advantages: The resale is sitting there waiting for occupancy, warts and all. But the wait for a new home can seem interminable, though the buyer can check on quality control as its being built. If your finished house is among the first in a new subdivision, prepare to navigate through construction teams and precariously misplaced nails for months on end. And don’t forget that daytime hammer serenade. Neighborhood: “People moving into new neighborhoods are more homogeneous - the same things that appeal to you also appeal to others like you,” “When a evelopment goes up, it offers an opportunity for you to help create your own neighborhood lifestyle. If you want to move into community where your children have lots of playmates, which may be for you.” In an older community, he said, people have moved in and out over the years and you tend to get more diversity of neighbor backgrounds that include older people, singles, families and renters.Living space and design: Lower building costs of the past mean more home for the money for the buyer of a resale. Resale basements may have been finished out nicely for additional

Sikh Virsa, Calgary

living space. On the other hand, new-construction homes often employ more efficient, innovative uses of square footage and property. Also, newer “zero-lotline” developments offer more living space per square foot than a same-size lot that surrounds a resale. Customization: In a new house, you can pick your own color schemes, flooring, kitchen cabinets, appliances, custom wiring for TV’s, computers, phones and speakers, etc., as well as have more upgrade options. Modern features like media rooms, extra-large closets and extralarge bathrooms and tubs are also more attainable in ground-up construction. In a used home, you rely largely on the previous resident’s tastes and technological whims, unless you plan to farm thousands into a remodeling and rewiring. Be warned: It’s unwise to wallpaper for at least one year in a new house until it settles. The wallpaper will tear. (But it is OK to paint.) Character: While many new homes are built in “contextual” style, which blends elements of the old and the new. Hardwood floors, vaulted windows, high ceilings, built-in cabinetry and other design nuances express a certain individuality in older homes that’s nearly impossible to copy. many new-home buyers believe they put the character in their own homes. Safety: Builders have to

follow very strict guidelines in new-homes and dditions, especially in area where earthquake safety standards must be observed. In general, new homes are usually more fire-safe & better accommodating of new security and garage-door systems. Landscaping: Mature trees, robust shrubs, gardens, rose bushes and perennially wellwatered lawns are some of the rewards of an older home, while most new homes are apt to yield wee trees, fewer walkways and sparse vegetation. Landscaping is an expensive proposition today for the cost-conscious home builder. Energy efficiency: Advantage: new construction. Game, set and match as well. New-home designers can use new building materials such as glazed Energy Star windows, thicker insulation and other technology that will lower future energy costs for the owner. Most states now have minimum energy-efficiency requirements for new construction. Kitchens and laundry areas in new homes are designed to house more efficient energy-saving appliances. Older homes, unless they have undergone an energy retrofit, usually cost much more per square foot to air-condition and heat. Amenities: Many new subdivisions offer neighborhood clubhouses, swimming pools, playgrounds, bike and jogging trails and

184.

picnic venues for residents. Older homes don’t, although many have better access to urban shopping venues and restaurants because they’re part of old, self-containing cityplanning philosophies. Maintenance: The charm of an older home often goes hand in hand with increased maintenance, especially if the previous owner(s) were not vigilant in upkeep. Building materials may be harder to replace or match in an expansion or remodeling. New homes generally come with at least a oneyear warranty for the repair of some problems that develop as it settles into its foundation. But know what your warranty covers. Many are elusively written. Taxes: Newer homes tend to spring up in less-developed, outlying municipalities, which may impose higher taxes on you because they’re subsidizing fewer inhabitants than the central metropolitan area. Your community will still need fire and police coverage, sidewalks, sewers & probably a new school. A more established home in a built-out area has a little more predictable tax structure. Call Gurpreet Judge at 403560-9798 or email: thejudgeteam@gmail.com for any of your real estate questions or consultation. 19thStreet NE, Calgary, AB. T2E 6X8. Like us on FACEBOOK: https://www.facebook.com/ thejudgeteam https:// www.gurpreetjudge.com

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Biggest Problem In Egypt All attention on Egypt is focused on the power struggle between the executive and the military. Meanwhile, the country desperately needs a judiciary that can harmonize the values of an incredibly heterogeneous population. A coherent system of justice is absolutely essential for Egyptian development, stabilization, and prosperity – but you wouldn't know that from following the news. The past few weeks have been filled with stories about the recent demonstrations in Egypt, former President Mohamed Morsi’s struggle to maintain power, and the military’s ultimatum. After one of the largest protests in the history of Egypt took over Tahrir Square and the surrounding streets & bridges, the armed forces put Morsi under house arrest, and leaders of the Muslim Brotherhood were detained. Meanwhile, figures from the opposition, civil society, and the military took over interim positions. American and European media outlets are depicting the political transition as a simple game between the military and the

executive. Reading the headlines, the articles, and opinion pieces, all you hear about are the people in the street, the military, and what Morsi’s worried face looked like during his final speech. It seems like a fairly simple scenario, a tug-of-war between the army and the incumbent government. Intense debate about whether this was

a coup or a revolution is fair. But focusing only on the Muslim Brotherhood and the armed forces keeps attention on the executive branch of government at a time when judicial reform is essential to a stable and democratic Egypt. In December, a constitution that empowered Morsi's government - and hindered the

BUY OR SELL CALL :

SEWAK GILL Realtor

403-630-0929 Residential, Commercial, Land or Investment Properties Professional and Reliable Services

#217, 222-16 Ave. N.E. Calgary, AB T2E 1J8 Sikh Virsa, Calgary

185.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

American & European media outlets are depicting the political transition as a simple game between the military & the executive. Reading the headlines, the articles, & opinion pieces, all you hear about are the people in the street, the military, and what Morsi’s worried face looked like during his final speech.

powers of judges and minorities-was passed via a referendum in which only 33% of people participated. In April, Morsi decided to use his powers to take on the judiciary. The executive passed a law that forced the retirement of 25% of Egypt’s judges and prosecutors, whose numbers were cut down to less than 10,000 by simply lowering the retirement age. Following opposition by the Judges’ Club, a leading advocacy group representing over 90% of Egypt’s judges, Ahmed Mekki, the minister of justice and supporter of former president Hosni Mubarak, decided to resign. While he was politically opportu-

nistic, Mekki was one of the few remaining moderate reformists in Morsi’s cabinet, and was responsible for monitoring the judicial budget and ensuring judicial compliance. This measure represented one last strike against what should have become the most stable branch of government for years to come. As in most contemporary systems of checks and balances, Egypt’s judiciary is supposed to be independent from the government. The 1972 constitution already infringed on judicial authority, but not as much as the one established under Morsi. For the past year, Egypt has carried on without a

strong judiciary. Without one, the people will never be truly protected under a satisfactory system of law. A coherent system of justice that can harmonize the values of an incredibly heterogeneous population is absolutely essential for Egyptian development, stabilization, and prosperity. The media needs to shift the debate to a more intelligent and relevant conversation about what Egyptians really want and need. Egypt has some of the most accomplished and well-educated judges and lawyers in the region; the human capital is there. Unless Egypt's legal system is developed and established according to domestic notions of justice, the population will always be harmed by the tumultuous political cycles of its government. (The End)

AYc AYm pI pRoPYSnl kMstRkSn ilmitf Professional Construction Ltd. Specialist in: Built Garage Garage Door Opener & Install New Garage Door Repair Old Garage Door

B es t ! Services

Roofing, Fence, Deck New Houses Framing Old House Extension & any other add on construction Work

Free Estimate

Paul Sekhon:

nvIN gYrwj bxwaux leI * gYrwj for Epnr * nvIN gYrwj for * purwxI gYrwj for irpyAr * rUiPMg * PYNs * fY~k * nvyN GrW dI PryimMg * purwxy Gr dI AYkstYNSn Aqy hor koeI vI kMstrkSn dw kMm krwaux leI Pon kro

www. hmphome.com

(403)

701-4947

GLOBAL PLUMBING LTD. Residential & Commercial (New & Old)

Bes Pric t es! Licensed Insured Certified

Hot Water Tank, Dishwasher, Garborator, Toilet, ALL KIND OF PLUMBING & GAS FITTING JOBS Fancets, Water Softnees, Basement Developments ‹∂’ Â∞√∆∫ ‘Ω‡ Ú≈‡ ‡À∫’, «‚ÙÚ≈Ù, ◊≈Ï∞∂‡, ‡Ω«¬Ò‡ ¡Â∂ ‡ÀÏ «Í∂¡, Ï∂√ÓÀ∫‡ ω≈¿∞‰, Ú≈‡ √Ω·È, Ï≈Ê±Ó ¡Â∂ «’⁄È ÀÈØÚ∂ÙÈ, √≈∆ Â∑ª Á∆ ÍÒº«Ï≥◊ ¡Â∂ ◊À√ «Î«‡≥◊ Á∂ «’√∂ ’≥Ó Ò¬∆ ¡º‹ ‘∆ ÓÈÓØ‘È Ï≈Û È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

MANMOHAN BRAR

403-671-7274

Certified Technicians & Gas Fitting 87 CASTLE GROOVE Plumbing RD. N.E. CALGARY AB. T3J 1A7 Email : globalplumbingltd@gmail.com Harjit Singh : 403-561-7060 Sikh Virsa, Calgary

186.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Hijacking America’s mind on 9/11 Before I came across the book “Hijacking America's Mind on 9/ 11” by Elias Davidsson, I believed in the official narrative on 9/11. I read the book twice. It shattered completely my former belief. I'm no expert on 9/11 and do not believe in esoteric theories. My attitude towards 9/11 has been marked by a certain curiosity, but also by healthy skepticism. When I initially stumbled across articles questioning the official 9/11 narrative, I just read them and put them away. With Davidsson's book, it was different: it immediately captivated me. Having hitch-hiked extensively all over the United States and studied international relations at the University of Pennsylvania in Philadelphia, I am somehow familiar with how American society ticks. I have noted that after every severe calamity in the US , an immediate inquiry is initiated to determine

the facts. When it comes to airplane crashes, it befalls on the National Transportation Security Board (NTSB) to determine the circumstances in which the airplane crashed: the plane is pieced together from the debris, the cause of the crash is determined and a public report is issued regarding the circumstances of the crash. The U.S. government did not, however, permit the NTSB

Book Review By Dr. Ludwig Watza to investigate the 9/11 crashes. It had to be carried out, exceptionally, by the more secretive FBI, which has no obligation to publish its findings. Why did the U.S. government insist on such unprecedented secrecy? Elias Davidsson's book may provide an answer to this question. His book is a very thorough study of specific aspects of the

9/11 events that have hitherto been neglected. The strength of his book lies in its reliance on primary evidence, the sources for which are provided so that readers can check for themselves the accuracy and relevance of the evidence. Davidsson does not merely provide footnoted references to the sources but has actually posted a great number of source documents on his website, sparing readers tedious searches. This unusually user-

friendly approach indicates the author's willingness to subject him to the most exacting scrutiny by readers. What makes his study so compelling is his judicious use of official U.S. government documents to undermine the assertions of the U.S. government itself? A great part of his sources are FBI documents culled from the U.S. National Archives (NARA). The author provides persuasive evidence that the official narrative is riddled with contradictions, anomalies, puzzling coincidences, lies, forged and planted evidence; that witnesses were intimidated; and that news were fabricated. A substantial chunk of his book is devoted to an analysis of the telephone calls made between passengers and crew-members with their colleagues or loved-ones on the ground. It is actually the most comprehensive and thorough analysis of these phone calls

SAHAR SERVICES

Sikh Virsa, Calgary

187.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

undertaken to this date. One gets the rather sinister impression – reading the quoted phone calls – that the callers were not experiencing true hijackings. Readers will have to judge for themselves whether this impression is justified. The author was born in Palestine in 1941 to Jewish parents and grew up in Jerusalem but lived for most of his life in Iceland . Apart from his double professional career, first as a computer expert and then as a music teacher and composer, he became interested in international law in the 1990s and published a number of extensive papers in the fields of international law, human rights law and international criminal law. In 2002, prompted by anomalies he discovered in the official narrative on 9/11, he started researching these events. The present book represents the culmination of ten years' work. The book is divided into four parts and 14 chapters. The style of the presentation is narrative and easy to follow. Davidsson's book is the first one that demon-

strates, beyond reasonable doubt, that there exists no evidence for the claim that Muslim terrorists hijacked planes on 9/ 11. His book is not limited to debunking this claim. He also shows that the U.S. authorities have failed to identify the debris of the aircraft that crashed or allegedly crashed at the various sites on 9/11. Based on his comprehensive analysis of the phone calls, Davidsson invites readers to consider what he designates as his best theory regarding the nature of the phone calls. Before involving readers with the intricate forensics of the case, the author highlights the incredible swiftness with which the official narrative on 9/11 emerged: CBS news named Osama bin Laden as the main suspect within 15 minutes. Approximately 20 minutes after the second plane crash, President Bush declared that „ America is under attack“, although he had no evidence that the events were related to a foreign source. The facts of the case were not determined by investigators, but by the U.S. Congress,

meeting 24 hours after the events. Relying on a statement made by Senator Lott, Davidsson reveals that the congressional resolution was already in the works on the very day of the incident. For the author, 9/11 was a brilliantly orchestrated “propaganda coup”. The dramaturgists of 9/ 11 must have envisaged that the events, played out real time on television, would serve to unite the American people and rally the population behind the flag. This turned out to be the case. The role of U.S. and European media in promoting the official 9/ 11 version is well known. Established media deliberately and routinely suppress facts that might undermine public belief in the official version, for example the admission by the FBI in June 2006 to possess no hard evidence of a link between Osama bin Laden and 9/11. Is it possible to challenge Davidsson's work? One might argue that a colossal crime such as 9/11 would involve so many people, that the plot could not be kept secret. According to this

argument someone, among the many participants, would have long ago “spilled the beans.” How compelling is this view? What does it mean to “spill the beans”? How likely will eyewitnesses “spill the beans”? First, it should be clarified that government conspiracies do not always remain secret. They are often exposed by scholars and historians. But as long as such exposure is limited to scholarly books and suppressed by the corporate media, these plots remain – for the general public – “conspiracy theories”. A few examples should suffice: In 1967, the US and Israel conspired in attempting to sink the USS Liberty off the coast of Israel . The US Navy personnel who survived the perfidious attack attempted to raise public knowledge about this conspiracy but did not succeed. The facts have been thoroughly documented by British journalist Peter Hounam, who interviewed survivors and participants. They are known to those who wish to know, but are kept suppressed

Hassel Free One Stop Full Service for Indian Passport, Visa , OCI or PIO Going to India? Don't have time to do proper paper work or Stand in line. Come to us We provide hassle free One Stop full service for Indian Immigration needs

ieMfIAn pwsport, vIzw, E sI AweI jW pI. AweI. E. leI AplweI kr rhy ho? ieMfIAw jw rhy ho? quhwfy kol TIk pypr Brn leI smW nhIN hY[ ieMfIAn ieMmIgrySn sbMDI AsIN quhwnUM swrIAW syvwvW idMdy hW[Poto Aqy Porm sYNtr qy Pon kro jW AwE[

Photo and Form Centre Ph: 587-333-1632, 403-800-2470 Email: 2657653@gmail.com

(Above ICICI Bank)

145A, 4851 WESTWINDS Dr N.E. Calgary, Alberta T3J 4L4 Sikh Virsa, Calgary

188.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

from the large public. The Tuskegee Syphilis experiment is cited as "arguably the most infamous biomedical research study in U.S. history." This experiment was conducted between 1932 and 1972 by the U.S. Public Health Service. The conspiracy of deception on which this experiment was based, was only brought to public in 1972 by a whistleblower, i.e. 40 years after the experiment began. Operation Gladio refers to terrorist acts secretly engineered by the secret services in Italy , Belgium , Greece , Turkey and possibly Germany during the Cold War. These murderous acts were staged to appear as terrorism by leftist groups. The operation was kept secret for 40 years in Western Europe with no one blowing the whistle. It was revealed in 1990 by the Italian Prime Minister Julio Andreotti, addressing the Italian parliament, but even that did not ensure wide public knowledge because major media did not cover the story. Most European people, includ-

ing academics, journalists and politicians, are not aware of this murderous conspiracy which was carried out by their own government. Those unaware of this operation will be tempted to call it a "conspiracy theory". In addition to media reluctance to report government conspiracies, the modus operandi of covert operations needs also to be considered. Covert operations carried out by the military are always organized according to the "need to know" principle. Michael Ruppert, one of the first independent investigators of 9/ 11, reminded readers: “From the Manhattan Project to the Stealth fighter, the US government has successfully kept secrets involving thousands of people. Secondly, in order to execute a conspiracy of the size and type I am suggesting [9/11], it is not necessary that thousands of people see the whole picture. The success of the US in maintaining the secrecy around the atom bomb and the Stealth fighter, or in any classified operation, lies in com-

partmentalization. A technician in Tennessee refining uranium ore in 1943 would have had no knowledge of its intended use or any moral culpability in any deaths that occurred as a result of it. Another technician in Ohio , mixing a polymer resin in 1985, would have had no knowledge of what an F117A looked like or what it was intended to do." Many people believe that a government employee aware of illegal practices by his agency or his superiors will immediately report to the police or speak to a journalist. This belief is not justified. Exposing high state crime requires great personal courage and entails risks to one's career, security or even life. Even the courageous whistleblower cannot be certain that those, to whom he confides will publicize the information, suppress it or inform on him to his superiors. Just consider what happened to Bradley Manning, Edward Snowdon or Julian Assange! Sadly, most people do not even dare to ask elementary questions

about 9/11, afraid to be ostracized or even lose their jobs. Civil courage is a rare commodity. Summing up his findings, Elias Davidsson refers to human rights norms according to which the families of 9/11 victims are entitled to know what happened to their next-of-kin and society is entitled to have the perpetrators, planners and facilitators of the mass-murder identified, prosecuted and convicted. He furthermore sees in efforts to expose 9/11 a “revolutionary potential” because it would reveal what he sees as the monumental failure of our institutions to seek the truth on these murderous events. Davidsson's book is not an introduction to 9/11 critical studies. It caters to those who are already aware of the major anomalies in the official narrative. The book is a must read to those concerned with the stealthy transformation of Western democracies into police states and to those who oppose the wars conducted by the United States and its allies. (The End)

PLATINUM PLUMBING LTD.

t`b, tUtIAW, toielt irpyAr, gwrborytrs, vwtr sOPtnr, ifSvwSr, gYs lweInW (bwrbIikaU stor), bwr isMk Awid dI iksy vI qrHW dI murMmq Aqy nvW bxwaux leI A`j hI Pon kro

Sikh Virsa, Calgary

189.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Falling rupee adds fuel to India's crisis -Bibek Debroy The rupee is under attack. Indian Rupee, last Friday, nearly breached the Rs 50 per dollar mark and closed at 49.90 - its weakest since May 14, 2009. Since July 27, when the Rupee was at Rs 43.85 a dollar, it has lost 10.21 per cent or Rs 6.05 against dollar due to sustained dollar demand from banks and importers in view of the firm dollar sentiment in the New York market. Most forex dealers In Mumbai during the week predicted that in the absence of any positive news, the rupee could soon touch the 50 mark against the dollar and could also breach the all-time low of 52.17 within the next three months. From an investors’ perspective, the movement of rupee may not matter much as only a few can figure out that unlike Sensex, the rupee going up is not positive news, but on the contrary, it actually means rupee is becoming weaker. Many wrongly think that if rupee goes up it is something good for them not realising when the Indian currency depreciates against any foreign currency it has many negative impacts from the economic point of view. Why is rupee falling? Historically, the Indian Rupee has been depreciating

roughly in line with the fall in its Purchasing Power Parity (PPP) since the early 1980s. While the PPP was 15 around 1982, the actual exchange rate was Rs 9.30 per US Dollar. It is the inflation that negatively impacts PPP and pushes a currency down. But the present spike was rather sharp on the back of debt default concern in the euro zone and after the downgrading of two largest French banks, besides Lloyds Insurance withdrawing its deposits from European banks have led to euro losing its value against dollar. As large banks, investors and financial institutions started selling euro and bought dollar, the latter appreciated against all major currencies including rupee. From the start of this financial year, the Indian Rupee has depreciated by 6.86 per cent and it was the worst performer among major Asian currencies losing nearly 12 per cent of its value since touching its 2011 high of 43.85 against the dollar on July 27. The rupee would have fallen further but for the market intervention by the Reserve Bank of India. One school of thought is that

unlike its Asian peers, the RBI could not have intervened in a big way in the currency markets with its fragile holding of foreign exchange reserves. Avers Jamal Mecklai of Mecklai Financial Services: “The RBI is going to intervene only if it is meaningful. The biggest issue is of course the uncertainty with the Euro. Nobody believes that the Euro problem is solved.” With FII flows too coming down, the pressure got accentuated and rupee nearly breached the 50-mark. Moreover, the global volatilities are bound to have an impact in the entire Asian markets, including, India, pointed out Birla Sun Life Mutual Fund CEO A Balasubramanian. “The rupee weakness is basically due to the European crisis and has nothing to do with the domestic economy,” added HDFC Bank’s head of forex operations. Gainers of Rupee depreciation When a currency depre-

ciates, the exporters rejoice because they get more of the local currency for every unit of foreign currency though the quantum of trade remains unchanged. But this time, many exporters were caught off guard. For one, there is little dollar supply in the market as most exporters seem to have covered themselves in the Rs 45-46 range. “Sudden changes in the position of the rupee do not really matter much. Exporters these days resort to hedging against such risks (of volatility),” said the Federation of India Export Organisations (FIEO) chief

We Can Provides Following Services

Insurance Harvinder Kahlon Agency Manager

Life Critical Illness Disability

Super Visa Medical Funeral Expense Insurance Medical and Dental AD&D

Kulwant Sangha Agency Manager

Cell: (403) 615-5813 Cell: (403) 617-4546 Head Office: #102 A, 221 18th St SE Calgary, AB T2E 6J5 harvinder.kahlon@nbbn.ca Ph: (403) 590-4500 Fax: (403) 476-7687; www.nbbn.ca, admin@nbbn.ca kulwant.sangha@nbbn.ca Sikh Virsa, Calgary

190.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Ramu Deora. Besides, the buyers overseas also renegotiate and push rates down. The depreciating rupee will be positive for the Indian IT sector who generate more than 80-90 per cent of their $70 billion revenue from the overseas markets and this kind of appreciation in foreign currency will enhance their actual realisation of revenue in dollar terms. Every one per cent change in rupee-dollar has a 40 basis points impact on the margins on the net profit numbers of IT services companies like TCS, Infosys, HCL to mention a few. However, IDBI Bank chairman R M Malla was of the viewed that “exporters gain only in the short term and after that overseas buyers seek price adjustment.” Individually, expatriates living outside India too gain by rupee depreciation. In fact, the expat Indians understand the currency movement lot better than the resident Indians.

Says Bank of Baroda GCC Operations CEO Ashok K Gupta: “Expat Indians in the UAE usually accumulate dirham with an eye on the exchange rates and remit funds as soon as the rupee falls.” With the dirham now fetching over Rs 13.50 as against Rs 1130 in July 2011, remittances from the UAE between July and September 2011 jumped 30 per cent compared to the preceding quarter. India was the world’s largest remittance recipient in 2010 with $55 billion transferred to the country by expatriates. Negative impact When a currency loses its value it creates many problems for the economy. It leads to high inflation, as India imports around 70 per cent of its crude oil requirement and the government will have to pay more for it in rupee terms. Due to the control on oil prices, the government may not easily pass the increased prices to the consumers. Further, this higher im-

port bill will lead to rise in fiscal deficit for the government and will push the inflation, which is already hovering around the double-digit mark. On the other hand, India Inc will also have to pay more in rupee terms for procuring their raw materials, despite drop in global commodity prices, only because of a depreciating rupee against dollar. Already, oil companies cited the fall in the rupee value to the dollar to increase petrol prices recently. For oil marketing companies with every fall in the rupee, the under-recovery on account of petroleum products goes up by Rs 9,500 crore per year on the price-controlled items, said an HPCL official. Just like oil, all products and commodities are more expensive to import now. Corporates, who have foreign currency loans on their books, also take a view that despite a depreciating rupee, keeping the benign interest rates in developed mar-

kets would be lot better to hold on to foreign currency debt as one gets 0-2 per cent interest on dollar debt compared with 12-14 per cent on rupee debt. Individually, traveling abroad becomes more expensive as travel cost can go up by at least 10 per cent. Students studying abroad too will be hit as more rupee will go out to pay for the courses and stay. Depreciation of rupee also affects the money flow in the Indian stock markets. FIIs, the main investors in the Indian equity markets, also start withdrawing their investments from the markets fearing loss of value. In terms of portfolios, if you hold stocks in oil and gas, infrastructure, fertiliser or tyre business, your returns will take a hit as the shares of these companies will fall when the rupee falls as they procure their raw materials from abroad. On the other hand stocks of Information Technology (IT) companies & export-oriented units should do better. (The End)

Amrit Design-Draft & Inspections Inc. Design, Drafting & Survey work for Buildings & Land D evelopments Design/Drafting of residential/commercial Buildings as per City By-Laws, Alberta building codes for getting building permits from municipality. Design-Drafting for basement Development & additions to houses. Design drafting & Survey work for land developments. Levelling with Engineering-level for spot levels for Land development and Preparing lot plans for new buildings. Taking off quantities of buildings using blue Prints. Estimating & costing of building projects.

Call for Appointment: Ph: 403-966-4444 E-mail- info@aaiicanada.com SUKHDEV JASWAL C.E.T. ---- (CIVIL ENGINEER AND C.E.TECHN. OF ASET) Professional Reliable Responsible Sikh Virsa, Calgary

191.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

The costs & consequences of drone warfare

On 21 June 2010, Pakistani American Faisal Shahzad told a judge in a Manhattan federal court that he placed a bomb at a busy intersection in Times Square as payback for the US occupations of Afghanistan and Iraq and for its worldwide use of drone strikes. When the judge asked how Shahzad could be comfortable killing innocent people, including women and children, he responded: ‘Well, the drone hits in Afghanistan and Iraq, they don’t see children, they don’t see anybody. They kill women, children, they kill everybody. It’s a war and in war, they kill people.

They’re killing all Muslims.’1 In a videotape released after his arrest, Shahzad revealed that among his motives for the attack on New York City was revenge for the death of Baitullah Mehsud, a Pakistani Taliban leader killed in a drone strike in August 2009.2 While his comments were reported in the American press, the Obama administration never acknowledged that it was revulsion over drone strikes—which Shahzad was rumoured to have seen at first hand when training with militant groups

in Pakistan—that prompted his attack.3 In his official statement on the attack, President Obama fell back on language reminiscent of his predecessor to describe Shahzad as just another of those ‘who would attack our citizens and who would slaughter innocent men, women and children in pursuit of their murderous agenda’ and ‘will stop at nothing to kill and disrupt our way of life’.4 That the Times Square attack was blowback from the growing use of drone strikes in Afghanistan, Pakistan and elsewhere was never admitted. The failed Times Square bombing marked the first arrival of blowback from President Obama’s embrace of a drones-first counterterrorism policy on American soil. There is no reason to believe it will be the last. When President Obama came into office, he pledged to end the ‘war on terror’ and to restore respect for the rule of law to America’s counterterrorism policies. Instead, he has been just as ruthless and indifferent to the rule

of law as his predecessor. The basic dimensions of American counterterrorism policy have barely changed between the two administrations, though there has been a shift in tone and emphasis.5 While President Bush issued a call to arms to defend ‘civilization’ against the threat of terrorism, President Obama has waged his war on terror in the shadows, using drone strikes, special operations and sophisticated surveillance to fight a brutal covert war against Al-Qaeda and other Islamist networks. The Obama approach, which emphasizes relatively few ‘boots on the ground’ and avoids nation-building missions, has been described by members of his administration as efficient, and even morally necessary, given the state of the US economy and the war-weariness of the American people.6 Among the most distinctive elements of the Obama approach has been an embrace of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) or drones. During his first term, President Obama launched more than six times as many drone strikes as President Bush

New Star Jewellers Ltd.

Here Driving Become A Passion

CALGARY PROFESSIONAL DRIVING SCHOOL LTD.

Specialists in 22k Gold Jewellery

We are specialized in Class 1, 3, 5, Road Training & Air Brake, DDC, Advance Training & All Kind of Road Test

* Buy * Sell * Repair ivAwh SwdIAW jW iksy vI mOky leI gihxy KRIdxw jW irpyAr krwauxw cwhuMdy ho qW A`j hI inaU stwr ijaUlr qy vDIAw ifzweInW leI sMprk kro

We have experienced, professional & learned staff, teaching in a very friendly environment. We have got all New Vehicles. We provide pick-up & drop-off within 15 km FREE. So give us a call if you want to learn car or truck in a professional way. Our office number is

quhwfy jwxy-pihcwxy, im`T bolVy, qzrbykwr Aqy mwihr ieMstrktrz qoN tryinMg lYx leI sMprk kro ikauNik ienHW dy tryNf kIqy bhuq swry klws vMn dy lVky is`Dy istI iv`c hwier hoey hn[ so A`j hI Pon kro[ Special Discount for Students & New Comers

Ph: (403) 452-5222 Fax: (403) 452-7292

G`t qoN G`t kImqW dI gwrMtI krdy hW

Dony Modgil (403) 829-9999 4817-Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 4L4

403-568-0110

Sikh Virsa, Calgary

Open 6 Days A Week Tuesday Closed

806, 5075 Falconridge Blvd. N.E. Calgary, AB. T3J 3K9

192.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone did throughout his eight years in office, all the while keeping the CIArun drone programme away from the scrutiny of Congress and the courts.7 The US is now using drone strikes to kill terrorist suspects in at least four states (Afghanistan, Pakistan, Yemen and Somalia), although drone strikes are rumoured to have been used in other places.8 The campaigns in Pakistan, Yemen and Somalia are run by the CIA, with little congressional oversight, and their existence has even been denied by the Obama administration in the courts.9 Most Americans remain unaware of the scale of the drone programme operating in these countries and of the destruction it has caused in their name. Much of the existing debate on drones has focused on their legality under international and domestic law and their ethical use as a weapon of war.10 Setting these issues largely aside, this article will make a different case: that the Obama administration’s growing reliance on drone strikes has adverse strategic effects that have not been properly weighed against the tactical gains associated with killing terrorists. The article will focus primarily on the strategic costs of the CIA-run drone campaigns outside active theatres of

war (specifically, Pakistan, Yemen and Somalia) and will not examine the benefits and costs of drones in active theatres of war such as Afghanistan.11 It will challenge the conventional wisdom that drone strikes in the ungoverned spaces of these countries are highly effective by contrasting claims about their relative efficiency at killing ‘bad guys’ with their political effects in the states where they are used. It will argue that drone strikes corrode the stability and legitimacy of local governments, deepen anti-American sentiment and create new recruits for Islamist networks aiming to overthrow these governments. Despite the fact that drone strikes are often employed against local enemies of the governments in Pakistan and Yemen, they serve as powerful signals of these governments’ helplessness and subservience to the United States and undermine the claim that these governments can be credible competitors for the loyalties of the population. This dynamic makes the establishment of a stable set of partnerships for counterterrorism cooperation difficult, if not impossible, because these partnerships depend upon the presence of capable and legitimate

governments that can police their territory and efficiently cooperate with the United States. In this respect, American counterterrorism policy operates at cross-purposes: it provides a steady flow of arms & financial resources to governments whose legitimacy it systematically undermines by conducting unilateral drone strikes on their territory. This article will further argue that a drones-first counterterrorism policy is a losing strategic proposition over the long term. The Obama administration’s embrace of drones is encouraging a new arms race for drones that will empower current and future rivals and lay the foundations for an international system that is increasingly violent, destabilized and polarized between those who have drones & those who are victims of them. The myth of drone effectiveness The chief argument in favour of the use of drones is that they are highly effective at killing terrorist operatives in inaccessible regions without causing significant civilian casualties. This argument has recently become the near-consensus position among leaders of the major government agencies involved in counterterrorism policy in

Sunrise Renovation

MH CONSTRUCTION & MAINTENANCE LTD.

& Maintenance Services We provide services for

All Type of Renovation Complete Garage, Deck & Fence, Basement Separate Entrance

- Full Basement Developing - Decks & Fences - Kitchen - Bathroom - Tiles - Wet Bar - Wall Units - Spindles -Kitchen Cabiinets - Box Beds etc.

* Guaranteed Work *

Agr qusIN bysmYNt, ikcn, vwSrUm, PYNs, fY`k, twielW, vY`t bwr, vwl XUint, spYNflz, ikcn dIAW kYbintW, bOks bY`f bgYrw dw koeI vI kMm krvwauxw hovy qW A`j hI snrweIz rYnovySn vwly AjIq klsI horW nwl sMprk kro!

Free Estimate & Best Prices

Mo / muhMmd

Ajit Kalsi Cell: (403) 605-2322 Tel: (403) 293-5097 Sikh Virsa, Calgary

Washington.12 Defense Secretary Leon Panetta has argued that drones are remarkably precise and limited in terms of collateral damage, and were ‘the only game in town in terms of trying to disrupt the al Qaeda leadership’.13 Similarly, former CIA Director Michael Hayden has said that drone strikes have made regions like Pakistan’s Federally Administered Tribal Areas (FATA) ‘neither safe nor a haven’ for AlQaeda and its affiliated networks. 14 The chief counterterrorism advisers for both the Bush & Obama administrations have endorsed drones. Former Bush counterterrorism adviser Juan Zarate said that drone strikes had knocked AlQaeda ‘on its heels’ because of the death of so many leading operatives. the chief counterterrorism adviser to President Obama, has insisted that targeted strikes are wise, ethical and necessary given the realities of attacking terrorist operatives in remote or inaccessible regions.16 Outside the administration, there appears to be little substantial opposition to this policy of killing by drone, even among the President’s fiercest opponents in the Republican Party. Arguments for the effectiveness of drones can be subdivided into four

Ph: 403-620-1051

193.

Fax: 403-293-6578 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone separate claims: (1) that drones are effective at killing terrorists with minimal civilian casualties; (2) that drones have been successful at killing so-called ‘high value targets’ (HVTs); (3) that the use of drones puts such pressure on terrorist organizations that it degrades their organizational capacity and ability to strike; and (4) that a cost–benefit analysis of their use relative to other options— such as the deployment of ground troops-provides a compelling argument in their favour. None of these claims should be taken at face value. The evidence behind each is often less compelling than is assumed, in part because reliable data on the drone strikes and their effects are difficult to obtain. Some of these arguments are based on dubious counterfactuals that try to measure the costs of drone strikes against the effects of prevented, and entirely hypothetical, enemy attacks.17 Others conflate efficiency-that is, an advantageous ratio of inputs to outputs in executing an activity-with the effectiveness of a particular action in achieving a wider goal. Still others operate with an attenuated notion of effectiveness which focuses exclusively at the tactical level without considering the wider strategic costs of drone warfare. The

position of the American foreign policy establishment on drones- that they are an effective tool which minimizes civilian casualties—is based on a highly selective and partial reading of the evidence. First, the claim that drones are effective at killing terrorist operatives without causing civilian casualties is based on data of questionable reliability and validity. * The author is grateful to Michael Dillon, Miguel Glatzer, Emma Leonard and an anonymous reviewer for helpful comments on this article. 1. Scott Shifrel, Alison Gendar and Jose Martinez, ‘Remorseless Times Square car bomber Faisal Shahzad warns “We will be attacking the US”’, New York Daily News, 22 June 2010, http://articles. nydailynews.com/ 2010-0622/news/27067807_1_dronestrikes-muslim-soldier-bomb, accessed 16 Dec. 2012. 2. Chris Dolmetsch, ‘Times Square bomber vows revenge in AlArabiya video’, Washington Post, 14 July 2010, h t t p : / / www.washingtonpost.com/wp-dyn/ content/article/2010/07/14/

AR2010071404860.html, accessed 16 Dec. 2012. 3. It is important to stress that this has been rumoured, but not confirmed. See Bruce Golding, John Doyle and Dan Mangan, ‘Taliban lackey’s twisted mission’, New York Post, 5 May 2010, http:// www.nypost.com/p/news/local/

t a l i b a n _ l a c k e y _ S u 3 w y b D R p AY f a h V x 0 3 z s k I , accessed 16 Dec. 2012. 4. Jesse Lee, ‘President on Times Square: “But as Americans, and as a nation, we will not be terrorized”’, White House Blog, 4 May 2010, http://www.whitehouse.gov/blog/ 2010/05/04/president-times-squareamericansand-a-nation-we-will-notbe-terrorized, accessed 16 Dec. 2012. 5. See esp. Jack Goldsmith,

We do Carpet, Lino Repair

Power and constraint: the accountable presidency after 9/11 (New York: Norton, 2012). 6 This approach has been defended by the administration as ‘leading from behind’, a phrase that has attracted ridicule from Republicans. The original defence was in Ryan Lizza, ‘The consequentialist: how the Arab Spring remade Obama’s foreign policy’, New Yorker, 2 May 2011, http:// w w w. n e w y o r k e r. c o m / reporting/2011/05/02/ 110502fa_fact_lizza, accessed 16 Dec. 2012. 7. According to data collected by the New America Foundation, the Obama administration launched 284 drone strikes between 2009 and September 2012. By comparison, the Bush administration launched 46 strikes between 2004 and 2008. For data, see http:// counterterrorism.newamerica.net/ drones, accessed 16 Sept. 2012. 8. There is significant evidence that drones have been used in these cases, and unconfirmed rumours that they have been used in other countries, including Libya and Mali. 9. Ari Melber, ‘Exposing Obama’s not-so-secret war ’,

kwrpY~t, lweIno nvIN puAwauxI, irpyAr krwauxI, lYmInyt vDIAw kMm Aqy vwjb kImqW leI mnijMdr nwl sMprk kro

For Free Estimate Call : Manjinder

B.S. TAILOR

30 Year

Raikot

We do Tailoring for : Gents Suits, Pant Shirt, Kurta, Pajama & Simple Suits for Ladies. We do Alteration also

«¬æÊ∂ ‘ Â∑ª Á∂ ‹À∫‡√ √»‡, ÍÀ∫‡-Ù‡, ’∞ÛÂ≈-Í‹≈Ó≈ ¡Â∂ «√øÍÒ Ò∂‚∆˜ √»‡ ¡Â∂ ¡Ò‡∂ÙÈ Á≈ ’øÓ Â√æÒ∆ ÏıÙ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √≈‚∂ ’ØÒ «Í¤Ò∂ C@ √≈Òª Á≈ ˜Ï≈ ˛Õ ‘Ø ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ ‘∂· «Ò÷∂ ÈøÏ ”Â∂ ÎØÈ ’Ø ‹∆Õ

Cell : 403-918-5500 Home 403-474-1420 Sikh Virsa, Calgary

194.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone Politico, 12 June 2012. 10. On the legality of drones, see the official administration position in transcript of remarks by John O. Brennan, Assistant to the President for Homeland Security and Counterterrorism, ‘The efficacy and ethics of US counterterrorism strategy’, Woodrow Wilson Center, Washington DC, 30 April 2012. For critiques, see UN Human Rights Council, ‘Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston’, 28 May 2010, http:// www2.ohchr.org/english/bodies/ hrcouncil/docs/14session/A. HRC.14.24.Add6.pdf, accessed 16 Dec. 2012; Mary Ellen O’Connell, ‘Unlawful killing with combat drones: the case of Pakistan 2004–2009’, in Simon Bronitt, ed., Shooting to kill: the law governing lethal force in context, Legal Studies Research Paper 09-43 (Notre Dame, IN: Notre Dame Law School, July 2010), http:// papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm? abstract_id= 1501144, accessed 16 Dec. 2012. On the moral use of drones, see Bradley Jay Strawser, ‘Moral predators: the duty to employ uninhabited aerial vehicles’, Journal of Military Ethics 9: 4, 2010, pp.

342–68; Robert Sparrow, ‘Killer robots’, Journal of Applied Philosophy 24: 1, 2007, pp. 62–77; Scott Shane, ‘The moral case for drones’, New York Times, 14 July 2012; Caroline Kennedy and Nicholas Rengger, ‘The new assassination bureau: on the “robotic turn” in contemporary war’,

Carnegie Council for Ethics and International Affairs, 6 Nov. 2012, http://www.carnegiecouncil.org/ publications/ethics_online/ 0075.html, accessed 16 Dec. 2012. 11. This article makes a distinction between the CIA-run programme that is ‘kept off the books’ and strikes targets in Pakistan, Yemen and Somalia, and the Pentagon-run programme which operates in tandem with normal military operations in Afghanistan and is subject to the existing rules for

A-1 PARTY TENTS RENTALS

targeting and oversight that other military operations employ. There is an argument that the Pentagon drone programmes operating in Afghanistan may also be strategically unwise, but for the sake of clarity the focus here is on the CIA-run programmes in countries where the US is not engaged in active armed conflict. 12. This was not always the consensus position. In 2002, CIA director George Tenet was quoted as saying that it would be a ‘terrible mistake’ to allow anyone in his position to fire a weapon like this (cited in Jane Mayer, ‘The predator war’, New Yorker, 29 Oct. 2009). According to the 9/11 Commission report, Tenet believed that the CIA had no authority to pull the trigger (cited in Tom Junod, ‘The lethal presidency of Barack Obama’, Esquire, Aug. 2012). 13. Quoted in ‘US airstrikes called “very effective”’, CNN.com, 18 May 2009, http:// articles.cnn.com/2009-05-18/ politics/cia.pakistan.airstrikes_ 1_qaeda-pakistaniairstrikes?_s=PM:POLITICS, accessed 16 Dec. 2012. 14. Quoted in CNN.com, ‘US

A1 Moving Services Ltd.

FOR ALL YOUR PARTY NEEDS We Specialize in :

Residential & Commercial Moving Local & Long Distance Delivery & Dump Service

Party Tents, Tent Rugs, Chairs, Tables, Wedding Chairs, Heaters, Fans, Tea Pots, Chair & Table Covers

All Our Tents are New Stylish and 9 Ft Tall

FREE ESTIMATE

Best Prices & Quality Services

Best Services &

Best Prices

Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Ó ‹ª Í≈‡∆¡ª Ò¬∆ «’√∂ Ú∆ «’√Ó Á≈ √Ó≈È ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ √≈‚∂ È≈Ò √øÍ’ ’Ø

rYzIfYNSIAl, kmrSIAl, lokl Aqy lONg ifstYNs, filvrI Aqy fMp dIAW syvwvW leI swfy nwl sMprk kro!

Gurdip Saroya Jagdev Kooner

Jassi: 403-401-4734 Gurpreet: 403-827-7481

Cell : 403-973-6565, 403-978-5374 www.a1partytentrentals.ca Email : a1partytent@gmail.com) Sikh Virsa, Calgary

airstrikes called “very effective”’. 15. Quoted in Mayer, ‘The predator war’. 16. Brennan, ‘The efficacy and ethics of US counterterrorism strategy’. 17. It is possible to track the correlation between the onset or escalation of drone strikes and a reduction of the tempo of enemy attacks, but this does not prove causation. Many factors, not just drone strikes, will determine the tempo of enemy operations. Moreover, it is impossible to know how many attacks were prevented by drone strikes because this is measuring a non-event. 18. It has provided some details for the drone strikes in Afghanistan, though the number of casualties produced by these strikes has never been publicly reported. Between 2009 and October 2012, the US engaged in 1,160 ‘weapons releases’ from remotely targeted aircraft. See Noah Shachtman, ‘Military stats reveal epicenter of US drone war’, Wired, 9 Nov. 2012, http:// www.wired.com/dangerroom/2012/ 11/drones-afghan-air-war/,accessed 16 Dec. 2012. 19. See New America Foundation, ‘The year of the drone’, http:// counterterrorism. newamerica.net/

Email: A1.moving@hotmail.com 195.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone drones, accessed 16 Dec. 2012. 20. TBIJ, ‘September 2012 update: US covert actions in Pakistan, Yemen and Somalia’, http:// www.thebureauinvestigates.com/2012/ 10/01/september-2012-update-uscovert-actions-in-pakistan-yemenand-somalia/, accessed 16 Dec. 2012. 21. One of the complicating aspects in relation to Yemen is that TBIJ reports that there have been between 117 and 133 additional US operations (such as special forces operations) which may increase the casualty total. TBIJ, ‘September 2012 update’. 22. This analysis is current as of

1 Oct. 2012. See New America Foundation, ‘The year of the drone’. 23. The New America Foundation estimated that between 2004 and 2007 civilians accounted for 54–61% of all casualties from drone strikes. See New America Foundation, ‘The year of the drone’. 24. Quoted in Brian Bennett and David S. Cloud, ‘Obama’s counterterrorism advisor defends drone strikes’, Los Angeles Times, 30 April 2012, http:// articles.latimes.com/2012/apr/30/ world/la-fg-brennan-drones20120501, accessed 16 Dec. 2012. (Cont. Next Eddition)

Premium Home Renovation We specialize in: New and Old Basement, Home Renovation Plumbing and Electrical Small Jobs. qusIN nvIN jW purwxI bysmYNt, Gr dI rYnovySn jW ielYktRIkl Aqy plMibMg dy Coty kMmW dI loV hovy qW blijMdr sMDU nwl sMprk kro qy PrI AYstImyt lE!

Call For Baljinder Sandhu Free Estimate Cell: 403-466-4567

MULTICULTRAL SENIOR’S GATHRING BY SACA (PALI SINGH). On July 27th, 2013-The South Asian Canadian Association hosted a multicultural get to gathering to reduce their isolation of seniors. The numbers of sixty in total were present in the gathering at Sawagat restaurant in north east Calgary. Mr.Harmohinder S. Palha, president of S.A.C.A welcomed each and everyone. Mr. Ray Jones alderman of ward number five presided the function. He exposed his views about the flood conditions in the City and told in the gathering to help the flood victims. Mrs. Lalita Singh from United way, Calgary gave her views on the current flood situation and thanked the south Asians Canadian association for their approach through donation by its volunteers. The most of prominent people were also speeched to

the audience like wise President Mr. Sohinderjit Plaha (N.C.C.A),Mrs. Gurmeet Sarpal President of Royal women Association, S. Mohan Singh Sidhu president Indian immigrant Ex Service man Association and Mr.Vipin verma the vice president of The Montery park Association also participated. Mr.Harcharan parhar (Sikh Virsa), Mr.Phuman Singh Vaid, Mr.Harcaharn Singh, Ravi Jnagal,Mr.Channi Toor,Mr.Sukhdev Rattu,sam sahota, Harbhajan Singh Kalkat, Mr.Gumail S.Sandhu,Mr.Jarnail S.Boparai, Mr.Tarsem S. J a n a g a l ( R e t d . D.S.P),Mr.Mukhtiar Toor, Mr Jagjit S. Sohi and Mr.Goldy were also present in the hall. Mr.Pali Singh thanked to an audience and told we feel ever pleased to serve you.

A-Aspen Painting & Decorating Ltd. We do all type of Interior & Exterior Paint * Spray Ceiling * Walls * Doors * Fences * Stucco * Texture * New & old houses jykr qusIN nvyN jW purwxy Gr iv`c AMdr jW bwhr pyNt dw kMm krwauxw hovy qW vDIAw kMm Aqy BrosyXog syvwvW leI A`j hI gurpRIq cImw nwl sMprk kro! AsIN nvyN Aqy purwxy GrW iv~c Texture dw kMm vI krdy hW[ Low Prices

Residential

Commercial

Friendly Services

FREE ESTIMATE & BEST PRICE Guaranteed Work

Bay 113, 4851-Westwinds Dr. NE Calgary, Alberta T3J 3J8

OUR SPECIAL FARE LIST CONTACT:

403 590 7704

Also do Trtavel Medical Insurance

tropicaltravel@telus.net Canada-America Flights Return Trip (International) Calgary to Vancouver 68+ Amritsar 1027+ Calgary to Toronto 142+ Delhi / Mumbai 924+ Calgary to Sanfransisco292+ Islamabad 1200+ Call Dubai 1100+ for Current Ethopia 1460+ Seat Sale Dhaka 1200+ Manchester/Gatwick 449+ dunIAW dy iksy kony ivc jwx leI hvweI sPr leI itktW Aqy vDIAw srivs pRwpq kro[ qusIN ieQy AMgryjI, ihMdI, pMjwbI, aurdU iv`c g`lbwq kr skdy ho[ VISA SERVICES include Holiday Packages/ Cruise Vacation SPECIAL RATES FOR DISNEYLAND HONEYMOON GROUP BOOKINGS PACKAGE

WE WILL BEAT ANY PRICE OUR SPECIALITY * Above Fare are Per Person (Taxes/ Service Charge extra) Price Subject to change without any notice. We Serve you in English/ Hindi/ Punjabi/ Urdu.

Sikh Virsa, Calgary

196.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Able Electrical Services Ltd.

Within 24 Hour Emergency Service with No extra Charge

Commercial, Residential, Industrial Electrical Contractor.

Any type of Electrical Work, Fire Alarm, Data wiring, Commercial Building, Electrical Permit, PLC & Preventive Maintenance

Insulated Sealed Unit-Windshield Chip Repair-Windshield Shower Doors - Closet Doors - Auto Glass Screen - Replacement - Decorated Mirror etc.

hr iksm dIAW g`fIAW dy ivMfSIlf AsIN ieMstwl krdy hW[ 24 GMty dy iv`c iv`c quhwnUM syvwvW dy skdy hW[kloizt for, Swvr for, Awto glws skrIn, fYkorytf imrr AsIN glws nwl sbMiDq swrI iksm dw kMm krdy hW tYksIAW leI spYSl kImqW hn[

WE HANDLE INSURANCE CLAIMS ALSO

ielYktRIkl dy iksy vI kMm leI suKimMdr sMDU nUM Pon kro

CALL : SUKHMINDER SANDHU (CME Master Electrician)

Ph: 403-400-7584

SINGH & PARTNERS LAW OFFICE

Commonwealth Centre

Unit 1101, 3961-52nd Ave. N.E. Calgary, AB T3J 0J7

Barristers, Solicitors and Notary Public Our law group practices in

Tel: 285-7070 IMMIGRATION

REAL ESTATE

SMALL BUSINESS

Applications for Family Class and APPEALS, Skilled Workers, Investors, Refugee Claims

Buying and Selling Commercial and Residential Land Development Condominium Projects

Buying and Selling Franchises, Shareholder Agreements and Incorporations

WILLS & ESTATE CRIMINAL LAW

PERSONAL INJURY (Car Accident Claims)

FORMATION OF PUBLIC COMPANIES

NO LEGAL FEES UNTIL RECOVERY

Our clients include small businesses, public companies, builders, land developers, charitable organizations and individuals. We donate part of our fees to Alberta Children Hospital.

* Experienced lawyers, caring, confidential * Reasonable fees Sikh Virsa, Calgary

* Free Initial Consultation * Weekend & Evening Appointments (available upon request) 197.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

HANS CONSTRUCTION LTD. ALBERTA BEST HOME ROOFING, GARAGE DEVELOPMENT, FENCE DECK, INSPECTION LTD. SIDING AND ANY KIND OF RENOVATIONS Sukhbans Jakhu Our Business License is # 336019

BASEMENT DEVELOPMENT, LAMINATE

Certified Home Inspector

& Inspector License # 336020

100% Satisfaction Guarantee & Peace of Mind OUR E Y Y BU HOUS AM DRE WITH NCE E D I F CON

¡√ƒ ÏÀ√ÓÀ∫‡ Ú∆ ω≈™Á∂ ‘ª ¤æÂ, ◊À≈‹ ω≈¿π‰, ÎÀ∫√ ‚Àµ’, ÒÀÓ∆È∂‡ ¡Â∂ ÀÈØÚ∂ÙÈ √øÏøË∆ ’ج∆ Ú∆ ’øÓ ‘ØÚ∂ ª ◊πÁ∆Í ‘ª√ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

Our Knowledge, Skills & Experience of Home Inspection Will Help You, For Your Prospective House Investment

GURDEEP HANS

ÿ ÷∆Á‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ÿ Á∆ «¬ø√ÍÀ’ÙÈ ’Ú≈¿π‰∆ Ï‘π ˜»∆ ˛, «¬ø√ÍÀ’ÙÈ Á∆ «˜¡≈Á≈ ‹≈‰’≈∆ Ò¬∆ √øÍ’ ’ØÕ

Cell : 403-690-4267

Cell : 403-971-2833

Passion Roofing Ltd. Residential & Commercial We specialize in:

FREE ESTIMATES

* Roofing Shingles * Fix Leaks * Roof Repair

iSMgls vwlI C`q,C`q lIk krdI hovy jW iPr C`q irpyAr krn vwlI hovy muPq AYstImyt lYx leI jW vwjb kImqW Aqy vDIAw syvwvW leI A`j hI ib`lw sMDU nwl sMprk kro[

Billa Sandhu : 403-966-9871 Sikh Virsa, Calgary

198.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

A to Z Alberta Moving Ltd. For All Your Real Estate Needs Contact Gurdev Singh Pooni RESIDENTIAL & COMMERCIAL * Best Prices * Hot Shot Delivery

Commsioner For Oaths

* Best Service * Dumping

Ó»«Úø◊ ‹ª ‚«ÒÚ∆ Á∆¡ª √∂Ú≈Úª Ú≈√Â∂ Òæ’∆ √≈¬∂ È≈Ò √øÍ’ ’ØÕ

«’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆ «¬ÈÚÀ√‡ÓÀ∫‡ ÍÃ≈Í‡∆, ÿ ‹ª «Ï‹ÈÀ√ ÷∆Á‰≈ ‹ª Ú∂⁄‰≈ ‘ØÚ∂ ª ¡º‹ ‘∆ ÎØÈ ’∂

◊∞Á∂Ú «√≥ÿ ͱÈ∆ FREE ESTIMATE

Cell: 403-585-7168

LUCKY SARAI

403-605-8045 WE ASSEMBLE FURNITURE ALSO

Ph/Fax: 403-273-9155 Residential & Commercial

M L S

R

MULTIPLE LISTING SERVICE REALTOR

FIVE STAR

REALTY INTERNATIONAL

Bus: (403) 271-4000 Fax:280-8942

INDIA PALACE Restaurant & Sweets

We do catering for all occasions call us for advance booking!

m`kI dI rotI sroN dw swg

Now We Serve Lunch Buffet 11:30 am to 3:00 pm

quhwfy eyrIey iv`c eIst ieMfIAn rYstorYNt ij`Qy qusIN svwdI Kwxy qwjy smosy, golg`py, cwt bgYrw Aqy qwzIAW miTAweIAW dy nwl nwl mswlw-fosw Aqy ieflI sWbr Awid dw AnMd mwx skdy ho!

Tuitions

itaUSn

Tuitions

Now We Open 7 Days a week Tel: (403) 285-3097 Cell: (403) 870-3227 Bay #10, 5700 Falsbridge Dr. NE Calgary AB., T3J 3H4 10% OFF for Catering only

itaUSn

Tuitions

Are you worried about your kids future? No need to worry now, take advantage of professional coaching, send your kids in summer vacation to take advantage of holidays, prepare your kids before school starts at reasonable rates and flexible time. * Coaching available for grade K-10 for Math, * Home work help available English, Science and Punjabi * Preparation for P.A.T's and exams for private schools * 4 years of teaching experience * One on one Coaching provide * Tuition available on Monday to Friday. ikMfrgwrfn qoN 10 gryf dy b`icAW nUM mYQ, AMgryzI Aqy swieMs, pMjwbI vwsqy itaUSn dIAW zrUrqW leI Pon kro

Please contact: Urwinder Butter (M.Sc., B.Ed): Sikh Virsa, Calgary

199.

(403) 230-3738 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Rebate Roofing & Siding Ltd. Residential & Commercial Siding & Gutter We are insured!

For All Your Real Estate Needs Call Darshan Sidhu, Kulwant and Gursharan

M.A. (Eco.), B.Ed. Commissioner of Oaths Member Million Dollar Club 20 Times Merit Award Winner in the Calgary Real Estate Board

koeI vI Gr, jmIn, ibjnYs jW ienvYstmYNt pRwprtI KRIdx jW vycx leI drSn, kulvMq Aqy gurSrn is`DU nUM imlo jW Pon kro[

Best Prices & Free Estimate!

Call: (403) 615-2844

Darshan Sidhu (Sid) : 560-1240 (24 Hrs.) : 605-3501 (24 Hrs.) Kulwant Sidhu Apex Gursharan Sidhu : 837-3500 #105, 1212-31 Ave NE Calgary, Alberta Realty

Executives-Apex

MORTGAGE APPROVAL The Mortgage co. Ltd. CallResource Dale Muti At Dale Muti403-451-6696 : 403-451-6696 * For Residential / Mortgages * Renewal * Refinancing & Much More ÓΩ◊∂‹ Á∆¡ª ÌØ√∂ÔØ◊ √∂Ú≈Úª ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ ‚∂Ò ÓπæÂ∆ ˘ ÎØÈ ’Ø Main Office: #11, 5080, 12A Dale Muti's Office: Bay #131, Street S.E. Calgary AB. 5120-47, St. N.E. Calgary AB. T2G 5K9 Off. 403-283-9977 Cell : 403-681-7766

Deep Construction Ltd. Renovation & Maintenance

We specialize in:

RAJ’ RAJ’S ART GALLERY LTD.

Finish Basement Taping & Drywall Paint Fence, Decks & Dura Deck Floor, Wall Tiles & Laminate Washrooms Kitchen Plumbing & Electrical Box Bed Enterance & Windows

Custom framework for all types of art, photos and paintings

Oil and water color painting sales Special Discount on Indian Culture & Religious Pictures

rYnovySn Aqy myntInYNs dy kMmW leI A`j hI qIrQ nwl sMprk kro!

(403)966-4963 (403)285-4964

Tirath Singh Cell: (403) 973-6610 Sikh Virsa, Calgary

e in t on munity s r i F om rC o Y u

weframeart@yahoo.ca www.framingart.ca 200.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

OVERSEAS FASHION Come and See Our Prices and Selection of Ladies Readymade Patiala Suits, Lehngas, Pajami Suits, Kids Clothing, Artificial Jewellery, Blankets and Suitcases. ÚË∆¡≈ ’π¡≈Ò‡∆ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ «‚˜≈«¬Èª «Úæ⁄ Ì≈Â∆ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È∆ À‚∆Ó∂‚ √»‡, √≈Û∆¡ª Â∂ ÷πæÒ≈ ’æÍÛ≈ ‘ØÒ√∂Ò Á∂ Ì≈¡ ÷∆Á‰ Ò¬∆ ˜» ÁÙÈ «Á˙ ‹∆Õ

For More Info:

403-568-1660 Come & See our Prices!

175, 5120-47 Street N.E. Calgary AB.

PUNJABI MARKET Í≥‹≈Ï∆ Ó≈’∆‡ ◊Ø√∆ √‡Ø

GROCERY STORE

A Large Selection of Indian, Pakistani, Fijian Groceries, Spices, Fresh Vegetables & Much Much More....

«¬æÊØ∫ «¬ø‚∆¡È Í≈«’√Â≈È∆ ◊Ω√∆, Ó√≈Ò∂, Â≈˜∆¡ª √Ϙ∆¡ª ¡Â∂ ÎÒ-Î»‡ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ

For More Info : 403-277-7736 Sikh Virsa, Calgary

201.

#527 4774 Westwinds Dr. N.E. Calgary (Behind Green Plaza) September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

TRAFFIC TICKET FIGHTER

NEW WAVE OPTICAL #7-200-52 ST. N.E. CALGARY (AB) T2A 4K8

Experience makes difference at trials.

Ph. : 403-290-0307 Fax : 403-290-0306 Email : newwaveoptical@yahoo.com

* We deal with all kinds of Traffic Tickets, Log Book, Over Weight and fail to pass any inspection. * We Can handle your ticket for as low as $ 25.00 each. YOU HAVE A CHOICE WE CAN SETTLE YOUR MATTER OR GO FOR TRAFFIC COURT TRIALS

«È¿» Ú∂Ú ¡≈͇∆’Ò ¡æ÷ª Á≈ Óπ¯Â ⁄À’-¡æÍ Ïæ«⁄¡ª Á∆ «¬æ’ ¡ÀÈ’ ÷∆ÁØ-Á»‹∆ Óπ¯Â Ϙπ◊ª Ò¬∆ ÷≈√ «¡≈«¬Â «¬ø√ØÀ∫√ ’øÍÈ∆¡ª ÂØ∫ «√æË∆ ’Ú∂‹ Í∂ÓÀ∫‡ Bifocal or Progressive Lens ÷∆Á‰ È≈Ò Î∂Ó Óπ¯Â R-X Lens ÷∆Á‰ È≈Ò ËπæÍ Á∆¡ª ¡ÀÈ’ª Óπ¯Â

EB √‡∆‡ ¡Â∂ ÓÀÓØ∆¡Ò ‚≈¬∆Ú Á∂ ÷»≥‹∂ «Úæ⁄ √ΩÍ‚æ◊ Ó≈‡ Á∂ ’ØÒ ¬∆√‡ Í؇ ÍÒ≈‹∂ «Úæ⁄

’≈Ò : √øÁ∆Í Í≥Ë∂ 403-999-2500

CALL : DALE MUTI AT 403-451-6696

visit on facebook (new wave optical) and get Special discount

For your All Kind of

RENOVATION

For basement development, kitchen renovation & bathroom renovation just give a call

Dominion Lending Centres Dominion Lending Centres Brayco Financial

bysmYNt bxwaux leI, ikcn jW vwSrUm dI rYnovySn, dw kMm krwaux leI A`j hI jgjIq isMG nUM Pon kro

Tony Parmar

An Independently Owned & Operated Corporation

Mortgage Planner

Phone : 403-585-0005 Fax : 1-855-515-5150 Email - tonyparmar@dominionlending.ca Website - http://tonyparmar.ca Residential, Commercial, Leasing and Private Lending

Jagjit Singh Free Cell: 397-2229 Estimate

Advance Electrical Contractors Inc.

Parminder Gill Certified Medical and Legal Interpreter Treasurer, Alberta Court Interpreters Association (Regd.)

We provide highly Qualitative and Professional interpretation services to our Punjabi, Hindi and Urdu speaking Community for: Medical needs in hospitals, diagnostic centers, doctor's clinics, psycho analysis evaluation. Legal : Provincial Courts, Queen Bench's Courts, Questioning settings in legal offices, Bail Hearings. Immigration : Citizenship Interviews before the immigration judge office, preparation for immigration interviews and assistance in Immigration and customs offices.

We also undertake translation of documents from Punjabi and Hindi Languages into English and vice versa. (Interpretation Services are also provided to Ladies and girls by Mrs. Charanjeet Gill, certified interpreter)

Contact: Parminder Gill @ 403-617-3599 Email: psgill53@hotmail.com

Industrial - Commercial - Residential

AsIN istI qoN ielYktRIkl primt vI lY ky idMdy hW

For all types of Electrical work, Electrical Permit, muPq AYstImyt Commercial Bays, Industrial Motor Control Panel, ielYktRIkl kMm, ielYktRIkl primt, Residential, kmrSIAl byA, ieMfstrIAl motr kMtrol pYnl, rYzIfYNSIAl, bysmYNt Basement Wiring, vwieirMg jW pI.AYl. sI. dw kMm krwaux PLC Work Furnace & Hot Water Tank Repair Problem call: Gurdeep

Singh

Certified Master Electrician (C.M.E.)

leI sMprk kro. AsIN hOt vwtr tYNk Aqy Prnys irpyAr vI krdy hW[

(403) 690-2636

BEST SERVICES & RELIABLE RATE

Professional Moving Services at lowest rates in CALGARY

/ ◊◊È

Residential & Commercial Moving Local & Long Distance, Delivery & Dump Service

À˜∆‚À∫Ù∆¡Ò ¡Â∂ ’ÓÙ∆¡Ò ÒØ’Ò ¡Â∂ ÒΩ∫◊ «‚√‡À∫√ ‚«ÒÚ∆ ¡Â∂ ‚ßÍ √«Ú√ www.shaanmovers.ca, sales@shaanmovers.ca Sikh Virsa, Calgary

202.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Pardesi Studio

A Choice Driving School Lady Instructor Available Pick-up & Drop Off Available Class 5 Basic klws 5 byisk ip`k-A`p frOp AOP Defence Driving Course fIPYNs frweIivMg kors Driving Courses frweIivMg kors Student Certification Courses srtIiPkySn kors Driver Govt. Approved gOrimMt mMzurSudw Advance Training Courses AYfvWs tryinMg Kiran Hundal Brush up br`S-A`p www.achoicedrivingschool.com 403-473-1682

Services

* Wedding * Engagement * Birthday * Slide-Show & Any other party Please contact us:

aman@pardesistudio.com www.pardesistudio.com We Capture Your Memories Forever

324, 4774, Westwinds Dr. N.E. Calgary AB (Moga Wale)

Ranveer Purba

Excellent Tutoring (itaUSn) New Batches Starting Soon Don't miss out Call: 403.590.8265

Tutoring Available for:

Specialize in All kinds of Stitching, Alterations & Ready-made Sarees swfy koloN qusIN iksy vI qrHW dI islweI jW AwltrySn dw kMm krw skdy ho[ swVHIAW dI Pwl vI lgweI jWdI hY!

Cell: (403) 975-5783 21 Martin Crossing Cove NE Calgary T3J 4H9 Ph: (403) 280-5783

Goyal Travel & Tours Canada Inc.

Satwant Saggu

A

-AVON

APPLIANCE SERVICES LTD.

WE ALSO SELL USED, RECONDITIONED APPLIANCES SERVICE & PARTS TO ALL MAKE OF: * Washers * Dryers * Dishwashers * Fridges * Stoves * Microwaves * Freezers * Garburators * Compactors etc..... 121, 7 Westwinds Cr. NE Call Calgary, AB. Rana Kalsi

H & R APPLIANCE REPAIR & SERVICE We Repair and Install

Cheque,Cash or

ALL WORK GUARANTEED!!

850-6161

Í≥‹≈Ï∆ √»‡ª Á∆ «√Ò≈¬∆ Ò¬∆ ÷πæÒ «◊¡≈ ˛Õ

‹≈√«ÓÈ Ïπ‡∆’ ¡À∫‚ «√Ò≈¬∆ √À∫‡

JASMINE BOUTIQUE AND SEWING CENTRE

Fridge Stove Washer Dryer Dishwasher

WE DO STITCHING FOR PUNJABI SUITS & BLOUSES ‘ Â∑ª Á∂ √»‡ª Á∆ «√Ò≈¬∆, Í«‡¡≈Ò≈ Ù≈‘∆ √ÒÚ≈, ͘≈Ó∆ √»‡, √≈Û∆ ÏÒ≈¿»˜ ‹ª «Î Âπ√ƒ ÁπÍ櫇¡ª Â∂ ◊؇≈ «’È≈∆ ÒÚ≈¿π‰∆ ‘ØÚ∂ ª ’≈Ò ’ØÕ «¬æÊ∂ Âπ√ƒ πÓ≈Ò≈ √≈«‘Ï Ú∆ «Â¡≈ ’Ú≈ √’Á∂ ‘ØÕ

iksy vI qrHW dy AplwieMs irpyAr jW ieMstwl krvwaux leI A`j hI hrijMdr ig`l nwl sMprk kro

For any kind appliance repair or installing please call

Harjinder Gill

403-585-5988 Sikh Virsa, Calgary

403-590-1557

Grades 1 to 12 Math & Science Grade 8 to Grade 10 Physics & Math Grade 11 & Grade 12 Regular Feedback to parents Tuition as per school curriculum Assignments/Homework/Review/Exam/ Diploma Preparation Highly Qualified Professional Instructors Harinder Singh B.Tech. MCA Jagdeep Kaur, M.Sc. B.Ed. PhD (Physics)

Ladies Tailor

qusIN ikqy vI For all your traveling needs trYvilMg krn please call: jwxw hovy qW itktW dy vDIAw ryt leI goiel trYvl AqyTel: (403) 235-6808 Fax: (403) 569-9666 tUr vwly sqvMq 742-5075 Falconridge Blvd. NE nwl sMprk kro Calgary, Alberta Canada T3J 3K9

Ranjit (403) 991-5990

Aman (403) 389-9905

Training Available in Calgary & Chestermere

Purba Tailors

Photography, Video and DJ

403-681-7066 203.

isrP $125 iv`c sUt lE ◊Ó∆¡ª Á∂ Í≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √ÍÀÙÒ «ÍÃø«‡ø‚ À‚∆Ó∂‚ √»‡ Í«‡¡≈Ò≈ √ÒÚ≈ª Ú≈Ò∂ ¿πµÍ Ú≈Ò∂ «‚˜≈¬∆Ȫ «Úæ⁄Ø∫ ’ج∆ Ú∆ ¸‰Ø∫ØÕ Âπ√ƒ «¬‘ «‚˜≈¬∆È ‹ª ‘Ø ’ج∆ Ú∆ «‚˜≈¬∆È ‹≈√«ÓÈ Ïπ‡∆’ ÂØ∫ ¡≈ ’∂ ÒÀ √’Á∂ ‘ØÕ

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

Gill Finishing Carpentry Ltd. Doors, Crown Moulding, Baseboards, Fireplace Mantles, Bi Folds, Casing, TV Unit & Closet Shelves Locks, Hardwood Floor, Laminates & Box Bed! AsIN bOks bY~f vI bxwauNdy hW!

* Free Estimate * Quality Work * Friendly Services nvyN jW purwxy GrW ivc koeI vI kwrpYNtrI dy kMm leI A`j hI gurpRIq nwl sMprk kr skdy ho!

Gurpreet Gill: 403-975-0919 Gill: 403-855-4040

CHOICE OPTICAL Same Day Service Ph: (403) 568-EYES (3937)

tes Bes a m i t Pr Est ices e e Fr

scount i D

sInIArz nUM is`Dw ib`l 105 -77 Castleridge Blvd. NE Calgary (Between Safeway & TD Canada Trust in Castleridge Plaza) AwieAw krygw Largest selection of latest designer

Windows e enc

id Res

J. P. 587-436-1230

Doors Ltd.

Eyewear, sunglasses & contact lenses at low prices

Com me rcia

nzr dIAW AYnkW Best Best Service Du`p dIAW AYnkW Quality Best kWtYkt lYNz Choice nzr dw muPq cY~k-A`p sInIArz vwsqy ifskwaUNt b`icAW vwsqy pYkyj

Prescription Glasses Sunglasses Best Contact Lenses Prices Free Sight Testing Special Discount for Seniors Kids Packages

l

Gurvinder 403-615-2844

AVI'S

Taking Pride in Professional Service

Appliance Services Ltd.

Repair & Service to all makes of Washer & Dryer Dishwasher, Garborator Stoves & Fridges

All work Guaranteed

Call:

Pavitar (Avi) Hunjan Ph: (403) 861-6742

Baljit, Sachi & Asim Khan Ph: (403) 280-1117 Fax: (403) 770-8707 Cell: 689-Asim (2746)

''We specialize in India and Pakistan fares''. trYvilMg sbMDI koeI vI kMm hovy qW A`j hI zUm trYvl ’qy bljIq, swcI Aqy AsIm nwl sMprk kro! Mcknight Business Centre Suite 217, 4818-Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 3Z5 Email: flywithzoom@gmail.com www.flywithzoom.com Check our prices before you purchase your tickets!

Sikh Virsa, Calgary

204.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

AAA ABLE MOVING Residential & Commercial À˜∆‚À∫Ù∆¡Ò ¡Â∂ ’ÓÙ∆¡Ò Moving, Local & Long Distance ÒØ’Ò ¡Â∂ ÒΩ∫◊ «‚√‡À∫√ Delivery & Dump Service ‚«ÒÚ∆ ¡Â∂ ‚ßÍ √«Ú√ Professional Moving Services at lowest rates in CALGARY

AAA ABLE MOVING

For Free Estimate Call :

BRAR : 587-892-7580

Select Pizza slYkt pIzw

PIZZA * PASTA * WINGS * SALADS

Try our New Tandoori Chicken Wings

Adrk DnIey vwlw spYSl pMjwbI stweIl pIzw In Shory Law office Plaza

#129, 4851 Westwinds Dr. NE Calgary, AB. T3J 4L4 For Pick-up & Delivery call:

Ph: 403-568-4747/ 568-4757 ACER ELECTRIC SERVICE LTD.

Chahal Enterprise Corp.

* Residential, Commercial, Industrial Electrical Work * CCTV Camera * Fire Alarm * Data Wiring * Networking

Custom Homes * New or old Basement Renovation * Siding * Kitchen Fan * Tiles * Fencing & Decks * Floor Laminate * Paint Jobs

nvIN bysmYNt bxwaux jW purwxI rYnovyt krn leI, sweIifMg, ikcn dy PYn, twielW, PYisMg Aqy fY~kW dy kMm, Plor lYmInyt Aqy pyNt krwaux vwsqy A`j hI vDIAw syvwvW Aqy vwjb kImqW leI byAMq cwhl nwl sMprk kro[

Beant Chahal

‹∂’ Â∞√∆∫ √∆√∆ ‡∆.Ú∆ ’ÀÓ≈, Î≈«¬ ¡Ò≈Ó, ‚À‡≈ Ú≈«¬«≥◊, ÈÀº‡ Ú«’≥◊ ‹ª ÓÀ‡∆ÈÀ∫√ Á≈ ’≥Ó ’Ú≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘Ø Âª ≈‹Á∆Í «√≥ÿ ◊∂Ú≈Ò È≈Ò √≥Í’ ’ØÕ

Cell: 403-870-8727

Best Services

Ph. 403-923-1323 Rajdeep Singh Grewal Ph. 403-918-0169 Hardeep Singh

Sohani Tent Rental

Ability Driving School

Best Prices

One stop Shop for all your party needs Tent & Tent Rugs Tables Chairs Wedding Chairs Best Prices & Heater/Fans Fast Services Jumper Games

For Class 5GDL and Advance Trianing, Insurance Classes, Road Test Car Rental Contact :

Jaspal Singh Kang M.Sc. Agri.

tYNtW sbMDI iksy vI qrHW dI zrUrq leI sohx lwl nUM Pon kro

Call Sohan Lal: We also have (403) 280-3128/616-4881 Crockery 292 Saddle Crest Blvd. NE Calgary Sikh Virsa, Calgary

Available

klws 5 dI frweIivMg tryinMg, ieMSorYNs klwisj Aqy rof tYst leI jspwl isMG kMg nwl sMprk kro[

Tel: (403) 274-3555 Cell: 605-2615 Fax: 274-7262

205.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

For All Your Real Estate Needs & Best Service contact

For all kind of Interior & Exterior Painting

Satwinder Lombsar

stivMdr lMbsr

Walls Doors Spray Ceiling

Your Real Estate Expert Specialize in Residential / Commercial Real Estate Agent & Investment Property

Cell: (403) 383-0132

koeI vI Gr, ibjnYs jW ienvYstmYNt pRwprtI KRIdx jW vycx leI BrosyXog, iemwndwr Aqy dosqwnw syvwvW vwsqy sqivMdr lMbsr nUM hmySW Xwd r`Ko!

Fax.: (403) 592-8121 Email: slombsar@yahoo.com

Rai

Realty Ltd.

R REALTOR

M

L

S

& Construction Ltd.

We do all kind of Residential & Commercial jobs Looking for workers new and a full Trademan

$25 Basement & Garage Development nvyN kMm krn vwly lVky Aqy tryfsmYn dI loV Guaranteed Jagpal Singh Dhaliwal Lowest Prices

starting from $15to

Cell: 403-714-6720 Call For Free Estimate 587-435-0302 Sikh Virsa, Calgary

Friendly Services Call Hardip

MULTIPLE LISTING SERVICE

Dhaliwal Drywall Complete Drywall for New Homes (Insulation, Taping Texture)

Fences Decks Stucco

206.

PARMAR PAINTING Residential & Commercial

Interior & Exterior Painting, Spray Ceiling, Walls Doors, Decks, Fences, Stucco, New & Old Houses nvyN jw purwxy Gr ivc qusIN AMdr/bwhr pyNt dI jOb krwauxI hovy ijvyN spryA, C`q, kMDW, drvwjy, fY~k, PYNs, st`ko krwauxI hY qW A`j hI Pon kro!

Mukhtiar S. Parmar Ph. : 403-399-9075 September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

# 214-7 WESTWINDS CRES .E. CAL GAR Y, AB T3J 5H2 CRES.. N N.E. CALGAR GARY

RANDHAWA LAW OFFICE BARRISTERS, SOLICITORS & NOTARY PUBLIC IMMIGRATION LAWYER :

SURINDER SINGH RANDHAWA Divorce and Family Law

REAL ESTATE LAW

qlwk Aqy pirvwrk knUMn sbMDI syvwvW

Buying, Selling and Mortgage for Residential, Commercial & Condominium

Wills & Estate vsIAq nwmy iqAwr krny IMMIGRATION LAW

Spousal and Parent Sponsorship HRSDC Work Permit Nanny Approved New Fast Track Immigration Progress Refugee Claims Appeals Aagainst Refused Marriage and Parent Sponsorship

Criminal and Civil Litigation Assault Charges / Impaired Driving, Charges / Shop Lifting Charges, Car Accident Claims, Corporate & Commercial Transactions

suirMdr isMG rMDwvw

www.randhawalawoffice.com

Tel: 403-590-8224 Fax : 403-590-6007

(2ND FLOOR) #107, 5120-47 ST. N.E., CALGARY AB, CANADA T3J 4K3 Sikh Virsa, Calgary

207.

September, 2013


Listen Radio Sanjh 24/7 online at www.radiosanjh.com or Download FREE App from IPhone or Android Phone

SANDHU PROFESSIONAL CORP. Lakhvir Sandhu Certified General Accountant Certified Information Systems Auditor Certified Quickbooks Pro Advisor (Former Manager - PricewaterhouseCoopers)

Free Initial Consultation Do not hesitate to call ·Personal, Corporate and Trust Taxes ·E-filing, CRA Tax Rulings & Audit Assistance ·Financial Statements ·Payroll, T4, Record of Employment, Employment Standards ·Book Keeping, Computer Systems Setup

Ph: 403-648-9123 Fax: 403-648-9124

www.spccalgary.com

Langdon Location: Unit 228A, 355 Centre Street N Langdon, AB. T0J 1X2

Calgary Location: Unit 101, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary AB. T3J 3Z5

D.S. Hayer M.A. (Eco.) L.L.B Dalwinder Hayer Barrister, Solicitor and Notary Public 'The name people trust and recommend'

Immigration Law Over 21 years of experience in Immigration Matters

• Parents and spousal sponsorships • Skilled Workers-Fast Track Processing • Adoptions • Nanny/ Temporary Workers: HRSDC approvals • Business/ Entrepreneur/ Investor • Appeals against refused cases

West Winds Business Centre #111, 5120 47 St. NE Calgary, AB., T3J 4K3 email: hayerlaw@shaw.ca Sikh Virsa, Calgary

• Student and Visitor Visa • Refugee Claims and Federal Court Appeals • Manitoba PNP applications • Successfully handled thousands of immigration cases • Alberta Nominee Program

To Serve our clients better, we frequently visit India.

Tel: (403) 235 4197 Fax: (403 235 6038 208.

September, 2013


IQBAL SIDHU FINANCIAL CONSULTANT SIDHU ACCOUNTING & TAX SERVICES ACCOUNTING SERVICES

FINANCIAL SERVICES RRSP Life Insurance; - Term Life - Universal Life Critical Illness Insurance Segregated Funds lweIP ieMSorYNs dIAW zrUrqW leI iekbwl is`DU nwl sMprk kro[

Tel: (403) 615-0957

Personal Tax Returns Corporate Tax Returns Computerized Book Keeping Payroll T4's Record of Employment AkwaUNitMg dIAW zrUrqW leI iekbwl is`DU nwl sMprk kro[

Iqbal Sidhu Tel: (403) 568-2667 Fax: (403) 568-2676

Email: sidhuiqbal@shaw.ca Email: sidhuaccounting@gmail.com Unit 202, 4656 Westwinds Dr. NE Calgary, AB. T3J 3Z5 (Near Sikh Virsa Office)

L IKE A G OOD N EIGHBOUR , S TATE FARM I S T HERE .® For your insurance and financial needs, see State Farm Agent: 4851 Westwinds Drive NE, Suite 217 Calgary, AB T3J 4L4 Bus: 403-568-4330 romi.sidhu.p8j4@statefarm.com statefarm.ca™

Mon-Fri 9:00 am to 5:00 pm Saturday 10:00 am to 1:00 pm Other Times by Appointment

Romi Sidhu, State Farm Insurance Companies • Canadian Head Offices: Aurora, Ontario

P02720CN

Agent

Sahota Law Office Barristers, Solicitors & Notary Public Real Estate ~ Commercial & Residential Business ~ Sale/Purchase & Shareholder Agreements Wills & Estates ~ Corporate Law Family Dispute/Divorce ~ Litigation Foreclosures ~ Immigration Appeals Commercial Lease Agreements/Disputes Accident Injury Claims

Jagdeep K. Sahota Barrister, Solicitor & Notary Public

403-777-2224 #200, 3505-32 St. NE Calgary AB Email: sahotalaw@shaw.ca


22 Good Mark Place, Unit 4 Etobicoke Ont. Ph: (416) 674-6567

Opened Bhatia Fashions in Surrey Unit 325 Payal Business Centre Surrey BC Ph: (604) 593-5553

Sikh Virsa September,2013 80 208  

Sikh Virsa September,2013 80 208

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you