Page 1

nieuws van je gemeentebestuur www.meerhout.be

blz 09

• Gezonde kost

blz 20

• Toeristische infodisplays

blz 21

K i he es ld je

Gemeentelijk infoblad - 2012 nr. 1

• Feestkledij beu?

u it n ee m b a a r

Onze sportlaureaten


Samenstelling college van burgemeester en schepenen Jos Engelen, burgemeester bevoegdheden: veiligheid, burgerlijke stand, personeel, ruimtelijke ordening, informatie, public relations zitdag: maandag van 17 tot 18 uur contact: T 014 24 99 52 (gemeentehuis), M 0497 41 41 30 E jos.engelen@meerhout.be Roger Verheyen, eerste schepen bevoegdheden: openbare werken, verkeer, sport zitdag: maandag van 18 tot 19 uur en na afspraak contact: M 0497 41 41 54 E roger.verheyen@meerhout.be Jan Melis, tweede schepen bevoegdheden: cultuur, toerisme, tewerkstelling, middenstand, lokale economie, financiën zitdag: maandag van 18 tot 19 uur en na afspraak contact: M 0497 41 41 70 E jan.melis@meerhout.be Lieve Cornelis, derde schepen bevoegdheden: senioren, huisvesting, welzijn, ontwikkelingssamenwerking, landbouw zitdag: maandag van 18 tot 19 uur contact: M 0497 41 41 53 E lieve.cornelis@meerhout.be Jos Tordoor, vierde schepen bevoegdheden: jeugd, onderwijs, groendienst, milieu zitdag: donderdag van 10 uur tot 11 uur contact: M 0492 73 43 98 E jos.tordoor@meerhout.be

Openingsuren gemeentehuis maandag: 09 - 12 | 14 - 16 | 17 - 19 dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 09 - 12 Contact T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be

Telefoonnummers gemeentelijke diensten • gemeentehuis T 014 24 99 20, F 014 24 99 57 - 014 24 99 59 • gemeentelijk basisonderwijs centrum T 014 30 31 62 • gemeentelijk kleuteronderwijs centrum T 014 30 07 56 • gemeentelijk kleuteronderwijs berg T 014 30 89 12 • buitenschoolse kinderopvang T 014 30 72 95 • gemeentelijke openbare bibliotheek T 014 30 37 71 openingsuren: ma – di 17-20, woe 14-20, do 18-20, vr-za 9-12 • sportzaal schoolstraat T 014 30 36 92

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten 2012 Inhoud gemeenteberichten 03 gemeenteraad 07 ocmw 09 politie 10 onderwijs 12 leefmilieu 14 cultuur en verenigingsleven 18 welzijn 24 lokale economie en middenstand 25 vvv-toerisme 25 heemkunde 27 sport 28 sprokkels 34

02

9 april 30 april 1 mei 17 mei 18 mei 28 mei 11 juli 15 augustus 1 november 2 november 24 december 25 december 26 december 31 december

paasmaandag brugdag Feest van de Arbeid Hemelvaartdag brugdag pinkstermaandag Vlaamse feestdag Maria Hemelvaart Allerheiligen Allerzielen brugdag Kerstmis Tweede Kerstdag brugdag


• gemeenteberichten •

Gemeente pionier voor de invoering van de beleids- en beheerscyclus Toen het Vlaams parlement in 2005 het gemeentedecreet goedkeurde, had het niet alleen een reeks politieke vernieuwingen voor ogen. Het gemeentedecreet promoot de principes van new public management, bevoegdheidsdelegatie, verantwoording, interne controle, audit … Een deel van die artikels uit het gemeentedecreet bleef bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten dode letter. Daar kwam in juni 2010 verandering in, toen de Vlaamse regering de regels over de beleidsen beheerscyclus goedkeurde. De beleids- en beheerscyclus (BBC) is één geïntegreerd instrumentarium voor gemeenten, ocmw’s en provincies om hun beleid te plannen (meerjarenplan), de financiële vertaling daarvan te maken (budgetteren), te bewaken en te registreren (boekhouding) en om over het beleid te rapporteren en het te evalueren (jaarrekening). Het nieuwe systeem biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo zullen de regels voortaan hetzelfde zijn voor zowel gemeente als ocmw. Het wordt ook veel meer dan een financieel planning-, boekhoud- en rapporteringsysteem. Ook de inhoudelijke beleidsdoelstellingen en actieplannen, en de verantwoording achteraf over wat gerealiseerd werd, maken er deel van uit. Inhoud en financiën worden dus aan elkaar gekoppeld. Sectorale plannen kunnen op die manier geïntegreerd worden in het nieuwe systeem, een sprong vooruit wat betreft planlastvermindering.

Meerjarenplan 2012-2014 en budget 2012

Financiën onder druk De gemeente noch het ocmw blijven gespaard van de gevolgen financiële crisis. Enerzijds staan de ontvangsten onder druk, denk maar aan het wegvallen van de dividenden uit de gemeentelijke holding en het stagneren van de belastingsontvangsten. Anderzijds zijn er de toenemende uitgaven voor sociale bijstand in het Ocmw en de algemene prijsstijgingen, zoals voor energie, die ervoor zorgen dat het opstellen van evenwichtige budgetten een moeilijke oefening is. Toch houden zowel de gemeente als het ocmw goed stand.

Gemeentebudget

In het budget wordt een onderscheid gemaakt tussen de exploitatie, zeg maar de dagelijkse uitgaven en ontvangsten, en de investeringen. Hier volgt een kort overzicht: • Exploitatiebudget De middelen die de gemeente ter beschikking heeft, komen hoofdzakelijk uit belastingen. Belastingsontvangsten maken met 8,2 miljoen euro ongeveer 63 % van de totale exploitatieontvangsten uit. De belangrijkste belastingen zijn de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Voor 2012 plant de gemeente ondanks moeilijke tijden, geen belastingsverhogingen. Daarnaast ontvangt de gemeente verschillende subsidies van de hogere overheid voor de financiering van haar werking. Het gemeentefonds is hiervan de belangrijkste.

Alle steden, gemeenten, ocmw’s en provincies zullen de regels van de beleids- en beheercyclus moeten toepassen vanaf 1 januari 2014. De gemeente heeft de koe alvast bij de horens gevat en is al op 1 januari 2012 van start gegaan. Het ocmw zal op 1 januari 2013 ook op de BBC-kar springen.

03 3


De middelen die gemeente op die manier in kas krijgt worden gebruikt voor de financiering van haar uitgaven. Aan de uitgavenzijde is de personeelskost goed voor ongeveer 40 % van de totale exploitatieuitgaven. 27 % van het gemeentebudget is bestemd voor subsidies aan het ocmw, de politiezone, de verenigingen en de gezinnen. 26 % van het budget wordt gereserveerd voor de werkingskosten, zoals onderhoud, energie, administratie, aankopen enzovoort. Het resterende deel ten slotte hebben we nodig voor de aflossing van de gemeentelijke schulden. • Investeringsbudget In 2012 staan er heel wat investeringen op stapel. De belangrijkste hiervan zijn: - bouw administratief centrum: 4 870 000 euro - rioleringsproject Jagersweg - Engstraat en andere: 1 046 000 euro - buitengewoon onderhoud wegen: 230 000 euro - polyvalente zaal Noorderpoort: 450 000 euro - heraanleg voetpaden Engelse Hof en Vloei: 240 000 euro - energiebesparende investeringen gemeentelijke gebouwen: 210 000 euro. De financiering van deze projecten kan op verschillende manieren gebeuren. Een deel van de middelen kunnen gehaald worden uit overschotten op het exploitatiebudget. Daarnaast kan de gemeente voor verschillende projecten subsidies aanvragen. Tenslotte kan de gemeente natuurlijk ook leningen afsluiten bij een bank.

ocmw-budget • Exploitatiebudget De werkingsmiddelen van het ocmw bestaan enerzijds uit de gemeentelijke bijdrage. Deze bedraagt 1 850 000 euro voor 2012. Anderzijds haalt het ocmw een groot

deel van zijn middelen uit de eigen werking en allerlei subsidies. Het gaat dan vooral over de opbrengsten uit de dagprijs van het woonzorgcentrum, vergoedingen van het RIZIV en de facturatie van allerhande dienstverlening. Deze middelen heeft het ocmw hard nodig om haar uitgebreide werking te kunnen financieren. De personeelskosten nemen ook hier het overgrote deel van het budget in, namelijk 70 %. Daarnaast moeten er heel wat aankopen gebeuren voor het woonzorgcentrum, zoals voeding, dranken, schoonmaakproducten, medisch materiaal enzovoort. Ook de sociale dienstverlening, leefloon, tegemoetkoming energiekosten, betalingen aan leveranciers, bijdragen in huur, medische verzorging … wegen door op het budget. De stijgende energiekosten en hulpverleningsvragen ten slotte zorgen ervoor dat de budgetopmaak binnen het ocmw een moeilijke evenwichtsoefening is. • Investeringsbudget Wat de investeringen betreft zal de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum de komende jaren dé grote uitdaging worden. Voor 2012 voorziet het ocmw een investeringsbudget van 580 000 euro. Deze investeringen worden hoofdzakelijk gefinancierd via een afname op de jaarlijks toegekende investeringstoelage van de gemeente. De belangrijkste projecten vind je hieronder: - kosten architect/consultancy woonzorgcentrum: 350 000 euro - ict-aankopen: 55 000 euro - herstellingen aan bejaardenwoningen: 27 000 euro - tillift en alternating matras voor het woonzorgcentrum: 23 500 euro - strijktafel: 18 000 euro.

Rechtzetting nieuwsbrief januari In de papieren nieuwsbrief van januari zijn een aantal fouten geslopen: de zitdagen van burgemeester en schepenen vind je op pagina 02 van dit infoblad. Johan Hoes, ocmw-voorzitter, kan je telefonisch bereiken op het algemeen nummer 014 36 90 10.

04


Met pensioen Op 1 augustus 2011 is Vic Hermans met pensioen gegaan. Hij is op 1 januari 1994 in dienst gekomen bij het gemeentebestuur als werkman bij de dienst Openbare Werken, aanvankelijk bij de klinkerploeg.

Op 1 februari 2012 is War Vleugels met pensioen gegaan. Hij is op 1 augustus 1978 in dienst gekomen bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur en heeft voor menig Meerhoutenaar zijn of haar identiteitskaart, rijbewijs, paspoort … in orde gebracht.

Bij de dienst Openbare Werken werkte hij onder andere samen met de schilder en verrichtte hij andere taken die nodig zijn voor het onderhoud van de gebouwen. Van 2005 tot aan zijn pensioen was hij poetsman in de bibliotheek.

Sinds 1 augustus 1996 stond hij als gemeenteontvanger in voor de boekhouding en het financiële beleid van het gemeentebestuur, later ook van het ocmw. Hij zorgde voor een gezond evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van gemeente en ocmw.

Bedankt Vic en Edward, we wensen jullie een deugddoend pensioen en nog veel plezier in alles wat jullie doen.

Wil jij van onze gemeente ook een FairTradeGemeente maken? Enkele mensen van onze gemeente willen zich inzetten om van Meerhout een FairTradeGemeente te maken. Hiervoor zijn ze op zoek naar nog gelijkgestemde mensen die mee deel willen uitmaken van de trekkersgroep. De trekkersgroep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt voor continuïteit. De leden van de groep houden zich onder meer bezig met het leggen van contacten met de lokale economie en de landbouwers, het organiseren van activiteiten, persberichten opstellen … Een FairTradeGemeente wil op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door middel van zes criteria speelt ze in op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Op die manier worden mensen warm gemaakt voor het verhaal achter Fair Trade.

Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van de trekkersgroep, neem dan contact op met één volgende personen: • Caroline Lievens, vrijwiliger, E caroline_lievens@hotmail.com • Lieve Cornelis, schepen van ontwikkelingssamenwerking, GSM 0497 41 41 53, E lieve.cornelis@meerhout.be • Ann Lodewijckx, Cultuurdienst, T 014 24 99 28, E ann.lodewijckx@meerhout.be Meer info vind je op www.fairtradegemeenten.be

05


Ontwikkelingsprojecten krijgen 780 euro De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor ontwikkelingssamenwerking. Vooral projecten en organisaties waarbij Meerhoutse vrijwilligers actief zijn, kunnen op steun rekenen. Daarnaast voorziet het gemeentebestuur elk jaar een bedrag voor noodhulp. Maar liefst twaalf projecten waarbij Meerhoutenaren zijn betrokken, werden betoelaagd. Na advies van de werkgroep ‘Meerhoutse ontwikkelingssamenwerking’ kregen volgende projecten elk een bedrag van 781,25 euro. Project en aanvrager Adoptiedorp Heltiu, Roemenië • Annemie Bellemans

Bertram Project Zambia Foundation • Louis Van Hecken Bouw van een klaslokaal in Haïti • Cunina Help Made Simple, Sierra Leone • Wendy Ballard Instituut Matsu no seibo gakuen, Japan • Broeder Ludo Hendrickx Kindertehuis Hogar Nuestra Señora de la Paz, Chili • Wim Houtmeyers Little Sister of Jesus Francisca M. Dox, Washington • Zuster Dox Nicajongeren in Nicaragua Sarvodaya Shramadana, Sri Lanka • Raf Lavrysen

School Luis Vicente Donche, Venezuela • Zuster Anna Verheyen Shangrila-Home vzw, Nepal • CVBA Ons Volkshuis Vzw Gambel • Johan Hoes

Cunina helpt aan de bouw van een nieuw klaslokaal in Haïti.

Beschrijving project Uitbouw van de infrastructuur van de plaatselijke basisschool. Verdeling van kleding. Ondersteuning van het gezondheidsproject. Uitbouw van een senioren- en jeugdwerking. Meehelpen in de strijd tegen malaria. Bouw van een hospice voor terminale aidspatiënten. Bouw van twee nieuwe scholen. Inrichting klaslokalen. Opleiding van leerkrachten. Projectjes voor oorlogsslachtoffers (vooral jongeren) in Sierra Leone ondersteunen zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Sensibilisatie in Europa. Aankoop verplaatsbare basketbalring en -palen. Ondersteuning kindertehuis. Christ House zorgt voor zieke daklozen en helpt deze mensen de cirkel van dakloosheid te doorbreken. Levensomstandigheden verbeteren in Santo Tomàs Plattelandsontwikkeling: landbouw, gemeenschapsvorming, moedergroep, boerengroep, jeugdgroep, onderwijs. Elektriciteit- en waterleidingvoorzieningen van de preschool vernieuwen. Uitbouwen en verbeteren van de sanitaire installatie. Aanmoedigen van onderwijs ook voor de armste kinderen. Bouw extra klaslokaal voor de school. Opvangtehuis voor straatkinderen in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Opstarten van workshops om kinderen en volwassenen een vak te laten leren. Individuele sponsoring leerlingen. Ondersteuning door materiaal voor het Gambiaanse Rode Kruis. Ondersteuning van het bouwproject: verblijfplaats om zomerklassen te geven. Opvolging tweedehandsmaterialen.

Eerder in het jaar 2011 werd een toelage van 2 500 euro uitgekeerd voor noodhulp aan de slachtoffers van de voedselcrisis in Oost-Afrika.

06


• gemeenteraad • De volledige verslagen van de gemeenteraad kan je nalezen op de gemeentelijke website www.meerhout.be onder de rubriek bestuur – gemeentebestuur – gemeenteraadszittingen. Hierna volgt een samenvatting van de agendapunten besproken op de gemeenteraad van 28 november en 19 december 2011.

28 november 2011 Personeel

• De heer Steven Lambrecht, financieel beheerder, legt de wettelijk voorgeschreven eed af in handen van de voorzitter. • Aan het geheel van het gemeentepersoneel met inbegrip van de decretale graden doch met uitzondering van het onderwijzend personeel, worden met ingang van 1 januari 2012 verder maaltijdcheques toegekend.

Patrimonium

• Er wordt overgegaan tot de verkoop uit de hand van het gebouw gelegen aan de Veldstraat 45 te Meerhout aan Ten Diensten cbva vso met maatschappelijke zetel Gasthuisstraat 29 te Meerhout. Het gebouw wordt verkocht voor de totale verkoopprijs van 190 000 euro.

Toerisme

• De toeristisch-recreatieve routeconvenant tussen Toerisme Provincie Antwerpen vzw en alle gemeentebesturen van de provincie Antwerpen wordt ondertekend.

Cultuur

• Er wordt beslist het boek over de Meerhoutse molens en het molenaarsleven te koop aan te bieden aan een aantal externe verkooppunten die op hun beurt instaan voor de verkoop van het boek aan burgers. De prijs voor het boek wordt vastgelegd op 5 euro, inclusief btw.

Samenwerkingsverbanden

• Jan Melis wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone zittingen van de algemene vergadering van Dexia nv voor de duur van de huidige legislatuur. • Jan Melis wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone zittingen van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding voor de duur van de huidige legislatuur.

• Jos Engelen wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Jan Melis als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone zittingen van de algemene vergadering van het ERSV, Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen, voor de duur van de huidige legislatuur. • Jos Engelen, burgemeester, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van de IOK Afvalbeheer, Intercommunale Ontwikkelingsmaatchappij voor de Kempen, voor de duur van de huidige legislatuur.

Eredienstinstellingen:

• Er wordt kennisgenomen van de eerste wijziging aan het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

ocmw

• Er wordt kennisgenomen van het verslag van de vergadering van het overlegcomité gemeente-ocmw van 11 oktober 2011.

Gemeenteraad

• Er wordt beslist een aanvraag in te dienen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur afdeling Antwerpen om André Van Genechten de eretitel van ‘burgemeester’ te verlenen.

Financiën

• Er wordt goedkeuring verleend aan de ontwerpwijziging van het gemeentebudget dienstjaar 2011.

Varia

• Op voorstel van de gemeenteraadsleden worden volgende dossiers toegevoegd aan de dagorde, overgenomen zoals geformuleerd door de gemeenteraadsleden zelf. - De gemeenteraad beslist in te gaan op het volgende voorstel: - Vlaams Belang stelt voor om het oude rusthuis een nabestemming van ‘sociale huisvesting voor alleenstaanden’ te geven. - De gemeenteraad bespreekt volgende agendapunten: - Vlaams Belang stelt voor een concessie uit te schrijven voor de toelevering van drank aan het jeugdcentrum ‘De Kater’ zodat elke drankenleverancier gelijke kansen krijgt en voor de gebruikers de meest gunstige prijs wordt vastgelegd.

07 7


- Sp.a vraagt: één woonunit met slaapgelegenheid per woning tijdens renovatiewerken van huizen Geelse Huisvesting. - Sp.a vraagt: verduidelijking situatie bewoners oude Berkenhof-woningen in verband met tijdelijk herhuisvesting na vertraging dossier seniorenwoningen op kloostersite.

19 december 2011 Milieu

• Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke Milieuraad wordt gewijzigd.

Openbare werken

• Er wordt goedkeuring gehecht aan het bestek en de raming voor perceel 6: bemeubeling, binnenzonwering en signalisatie voor de nieuwbouw administratief centrum. De raming bedraagt 497 056,87 euro, btw inclusief.

Openbare veiligheid

• Een aanvullend politiereglement wordt vastgesteld met betrekking tot - het invoeren van een beperkt eenrichtingsverkeer en een zone-30 schoolomgeving in de Hoflaan. - Een zone met beperkte parkeertijd ter hoogte van volgende openbare parkings: - Markt, tussen huisnummers 12 en 19 - Markt, tussen huisnummers 21 en 37. • De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2012 aan de Lokale Politie zone Geel/Laakdal/Meerhout voor de gemeente Meerhout wordt vastgelegd voor een bedrag van 916.591,00 euro op de gewone dienst en 0 euro op de buitengewone dienst.

Samenwerkingsverbanden

• Flor Boven, gemeentesecretaris, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Jos Engelen, burgemeester, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone en buitengewone zittingen van de algemene vergadering van Ethias Brand, Ethias Gemeen Recht en Ethias Arbeidsongevallen voor de duur van de huidige legislatuur.

ocmw

• Er wordt kennisgenomen van: - de eerste wijziging van het budget voor het dienstjaar 2011 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het ocmw. - het budget voor het dienstjaar 2012 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het ocmwMeerhout.

08

• De meerjarenplanning 2012-2013 met financiële nota van 2014 van de raad voor maatschappelijk welzijn van het ocmw wordt goedgekeurd.

Financiën

• De lijst van de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems wordt goedgekeurd evenals het meerjarenplan 2012-2014 en het budget 2012. Meer hierover op pagina 03.

Varia

• Op voorstel van de gemeenteraadsleden worden volgende dossiers besproken, overgenomen zoals geformuleerd door de gemeenteraadsleden zelf: - De gemeenteraad beslist niet in te gaan op volgende voorstellen: - Vlaams Belang stelt voor om het gemeentelijk sanitair met douches ook ter beschikking te stellen van alle burgers van Meerhout. - Vlaams Belang vraagt de gemeentelijke vertegenwoordiger de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet goed te keuren en geen kwijting te verlenen aan de bestuurders. - Vlaams Belang stelt voor om de boomplantdag kind-, zorg- en milieuvriendelijker te maken. - De gemeenteraad bespreekt volgende agendapunten: - Deontologie voor mandatarissen. De eerstvolgende vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats op: 27 februari 2012 27 maart 2012.


• ocmw • Heb jij recht op een verwarmingstoelage van de federale overheid?

Tweedehandswinkel ’t Kelderke op zoek naar jouw (feest)kledij

Ook in 2012 blijft de mazoutpremie bestaan. Denk je hierop recht te hebben? Ga hieronder na of je voldoet aan de voorwaarden:

’t Kelderke is de gezellige tweedehandswinkel van het ocmw. In deze winkel kunnen mensen met een laag inkomen uit Meerhout, Laakdal en Balen terecht voor kledij, textiel en schoenen.

1. De federale verwarmingstoelage kan een heel kalenderjaar lang worden aangevraagd. Opgelet: je moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van zestig dagen na levering. 2. Indien je voldoet aan de voorwaarden, kan je genieten van een federale verwarmingstoelage, ongeacht de prijs die je per liter betaalde. Opgelet: het bedrag dat wordt toegekend, is wel nog steeds afhankelijk van de prijs per liter die je betaalde. 3. Je kan maximum voor 1 500 liter per jaar een tussenkomst krijgen. 4. Volgende mensen komen in aanmerking: a. categorie 1: wigw of omnio-statuut b. categorie 2: bruto belastbaar inkomen van alle gezinsleden samen is minder dan 15 986,16 euro (verhoogd met 2 959,47 euro per persoon ten laste) c. categorie 3: mensen met een hoge schuldenlast (collectieve schuldenregeling).

Meer informatie, twijfel over je situatie of een aanvraag doen?

Waar: ocmw sociale dienst, Gasthuisstraat (achter de bibliotheek), T 014 36 90 20 Wanneer: Elke woensdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00 uur Elke woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur Meebrengen: Identiteitskaart, klevertje ziekenfonds (van alle gezinsleden) Meest recente belastingbrief van personenbelasting + van onroerende voorheffing Leveringsbon of factuur

Dankzij de Meerhoutenaren kan ’t Kelderke aan uitzonderlijk lage prijzen degelijke en mooie kledij aanbieden. Klanten hebben een ruime keuze, zowel in het zomer- als het winterseizoen. Ook accessoires als riemen en sjaaltjes horen daar bij. Uiteraard wil het ocmw deze service blijven bieden. Maar dan hebben we jouw broek of rok nodig!

Gooi je spullen niet weg

Ben je uit je broek of rok gegroeid omdat je lekker op dieet bent gegaan? Zijn de kinderen te groot voor hun carnavalspak van vorig jaar of ben je je feestelijke outfit een beetje beu? Houd je eindelijk die lang geplande opruiming van je kleerkast? Heb je onder de kerstboom een nieuw set lakens gekregen en zijn de jouwe eigenlijk nog van goede kwaliteit? Gooi deze spullen niet weg, maar breng de kleding en schoenen die je niet meer draagt naar ’t Kelderke. Ook handtassen, tapijten, gordijnen… zijn erg welkom. Waar: ocmw sociale dienst, Gasthuisstraat (achter de bibliotheek). Wanneer: Elke voormiddag van 09.00 tot 12.00 uur (niet op donderdag). Elke maandagavond van 16.00 tot 18.00 uur.

Meer info Ria Tormans Hilde Smeyers sociale dienst ocmw T 014 36 90 20

09


• politie •

Word vriend van de politie Als eerste weten waar snelheidscontroles plaatsvinden, meteen de resultaten kennen van alcoholcontroles, op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van de politiezone, snel geïnformeerd worden over opsporingsberichten … Als politie mogen we nooit discrimineren, maar onze vrienden weten het allemaal een tikkeltje sneller. Onze vrienden op Facebook, weliswaar. Wie het eerder ziet in het kleine blauwe vogeltje, kan ons ook volgen op Twitter. De politiezone timmerde de afgelopen jaren hard aan de uitbouw van haar externe communicatie. Twee jaar geleden lanceerden we een burgergerichte website. Elk jaar maken we een aangenaam leesbaar burgerjaarverslag. Onze perscontacten ontvangen dagelijks persberichten, die we steevast terugvinden op de regionale pagina’s van de verschillende kranten.

Facebook

Na deze eerste kennismaking met ‘volgers’ voelden we ons klaar om ook ‘vrienden’ te maken. Daarom lanceerden we ook een eigen profiel op Facebook. Opnieuw hopen we hiermee een nieuwe groep inwoners te bereiken die we snel kunnen informeren.

Grote evenementen

Sociale media zijn interactief en niet enkel een communicatiemiddel van de politiezone. Twitter en Facebook zijn geschikte kanalen om ons een vraag te stellen en snel informatie door te geven. In 2012 willen we Twitter en Facebook dan ook intensief inzetten om voor, tijdens en na grote evenementen te communiceren met bezoekers en omwonenden. We denken daarbij aan Groezrock, het Belgische Kampioenschap Wielrennen en Reggae Geel. Waar wacht je nog op? Ben je een ‘vriend’ of een ‘volger’? Voor ons mag het allebei.

Tweeterdetweet

In de verdere uitbouw van deze communicatie met de burger, mochten ook de sociale media niet ontbreken. Na het volgen van een inspirerende studiedag over het gebruik van sociale media door de politie, het nodige studiewerk en met een korpschef die het initiatief volledig steunt, verscheen in november onze allereerste tweet van @pzglm op het web. Sindsdien versturen we er bijna dagelijks. Waarover tweeten we zoal? Aankondigingen van acties, verkeerscontroles, manifestaties, wegenwerken, omleidingen, verkeersinformatie … Uiteraard willen we ook de resultaten van onze acties en controles kenbaar maken. Verder tweeten we preventietips en opsporingsberichten.

10

Meer info politiezone Geel/Laakdal/Meerhout T 014 56 47 38 E bct@pzglm.be www.pzglm.be Twitter: @pzglm Facebook: Politiezone GLM


Politie controleerde in december 48 571 voertuigen op te snel rijden

De politieagenten van onze zone controleerden in de maand december in Meerhout 48 571 bestuurders op te snel rijden. In totaal reden 172 chauffeurs harder dan toegelaten.

Controles in februari en maart

In de maand februari flitsen de agenten van de politiezone Geel/Laakdal/Meerhout op de Molenberg en op de Olmsebaan. In de maand maart op de Kiezel en in Genebroek. Opgelet: Zij beperken zich niet tot deze locaties. Ook op andere plaatsen doen zij controles.

Bemande controles

Tijdens bemande snelheidscontroles werden in december 685 voertuigen in Meerhout gecontroleerd op overdreven snelheid. 38 bestuurders reden te snel. Dit is een overtredingpercentage van vijf en een halve procent. Dit is lager dan het gemiddelde voor Meerhout in 2010 (negen procent). Het hoogste overtredingpercentage, zeven procent, werd gemeten op de Eindhoutsebaan.

Onbemande controle

De flitspalen controleerden in Meerhout 47 886 voertuigen in december. Zij registreerden 134 snelheidsovertredingen. Dit is een overtredingpercentage van 0,28 procent. Dit is lager dan het gemiddelde voor Meerhout in 2010 (0,50 procent). Het hoogste overtredingpercentage (0,49 procent) werd gemeten op de Bevrijdingslaan.

Resultaten aangekondigde controles december Op de Burgemeester Adriaensenlaan en op de Olmsebaan werden snelheidscontroles aangekondigd voor de maand december. Er werden op de Burgemeester Adriaensenlaan in december 90 voertuigen gecontroleerd. Twee personen reden te snel. Op de Olmsebaan werden 346 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden 19 bestuurders te snel.

Politiezone organiseert politiecafés In april organiseert de politiezone in elke gemeente van de zone een politiecafé. Tijdens deze avonden wordt er in kleine groepjes over veiligheidsthema’s en de werking van de politie gesproken. Het resultaat geeft ons de mogelijkheid om een beter beeld te vormen over ieders verwachtingen. Dit is belangrijk om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren. De inbreng van de deelnemers nemen we dan ook mee voor het bepalen van onze prioriteiten voor de volgende jaren. Want veiligheid, daar zorgen we samen voor!

Deelnemers

De wijkagenten zullen persoonlijk een aantal mensen uitnodigen. Het is dus niet zo dat elke inwoner zich kan inschrijven. De wijkagent komt langs of contacteert je met de vraag of je wil deelnemen aan het politiecafé. We doen dit op deze manier om een zo divers mogelijke groep samen te stellen.

Meer info Beleids- en communicatieteam politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Greet Vandeperre T 014 56 47 29 E bct@pzglm.be

11


• onderwijs •

Zesdejaars bezoeken middelbare scholen Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het weer bijna zover. Weldra zullen ze de bekende en veilige omgeving van de basisschool achter zich laten. Ze maken stilaan hun keuze uit het aanbod van richtingen in het middelbaar onderwijs. Voor sommigen is die keuze al glashelder, terwijl anderen nog in het duister tasten.

De leerlingen van Meerhout-Zittaart gingen in ieder geval hun licht al eens opsteken in de middelbare scholen in de omgeving. Tijdens deze bezoeken kregen ze uitgebreide rondleidingen en uitleg. Ze mochten zelfs lessen volgen. Ook eerstejaars waren bereid hun ervaringen met hen te delen. Zo kregen ze een idee van het aanbod dat er is en hoe het middelbaar onderwijs in z’n werk gaat. We moeten het niet onder stoelen of banken steken en zelf beseffen ze het misschien nog niet goed, maar het is een belangrijke stap in hun leven: na al die jaren afscheid nemen van klasgenootjes en vrienden, niet meer die ene vertrouwde leerkracht, examenperiodes … We wensen ze veel succes bij het afronden van het zesde leerjaar en bij het maken van een keuze voor hun verdere schoolleven en toekomst. Hopelijk denken ze nog wel eens met weemoed aan ons terug.

De Boomgaard brengt eerste CD uit Zaterdag 10 maart verschijnt de eerste cd van de kinderen van basisschool De Boomgaard. Alle kleuters en leerlingen gingen tijdens de lessen muzische vorming ijverig aan de slag om een schoollied te maken. Eerst brainstormden alle kinderen over de tekst. In samenwerking met enkele professionele muzikanten werd er muziek geschreven bij de tekst. Tijdens verschillende workshops leerden de kleuters het lied begeleiden met muziekinstrumenten en leerden de leerlingen hun stem op de correcte manier gebruiken. Na veel oefenen, werd een lokaal in de school omgebouwd tot een echte opnamestudio. Hierbij konden we rekenen op de kennis van een professioneel team. Zij stelden ook de nodige apparatuur ter beschikking. En … het resultaat mag gehoord worden. Er kwam een cool Boomgaardlied tot stand waarin zelfs een rapstukje werd verwerkt. Maar hiermee was het werk nog niet klaar. De kinderen kozen om zelf de hoes van de cd te ontwerpen.

12

De kinderen vonden het een super initiatief en voelden zich even supersterren! De cd kwam tot stand naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de school.


2 827,50 euro voor Music For Life Een schooldag beginnen met een gezellige koffieklets voor ouders en warme chocomelk voor de kinderen. Het was weer eens wat anders. Bovendien konden de kinderen zich tijdens de middag te goed doen aan heerlijke pannenkoeken. Deze keer waren het de leerkrachten die een actie voor Music For Life op gang trokken. Voor al deze lekkere tussendoortjes vroegen zij een vrije bijdrage aan de leerlingen en hun ouders. Al het geld werd verzameld in een grote doos en op het einde van de dag werd er geteld ... veel geteld. De opbrengst bedroeg maar liefst 2 827,50 euro! Enkele leerlingen trokken samen met hun ouders naar Antwerpen om daar de bijdrage van De Duizendpoot te overhandigen aan het team van Studio Brussel.

13


• milieu • Fotowedstrijd

Kempen in beeld iok bestaat in 2012 vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit jubeljaar organiseert iok een fotowedstrijd ‘Kempen in beeld’.

1 november 2012. De ingezonden foto’s komen ook terecht in een Kempense fotodatabank, zodat ze een blijvend beeld vormen van onze mooie streek anno 2012.

Heb je een passie voor de Kempen en fotografie? Grijp je fototoestel en breng de Kempen digitaal in beeld. Je maakt kans op een prachtige prijs.

Thema’s

Zoek inspiratie in thema’s zoals groene Kempen, wonen, werken of mensen in de Kempen. Fotografeer oude, nieuwe, moderne, klassieke, grote of kleine gebouwen. Leg je dorpskern vast op de gevoelige plaat. Of kiek de Kempense flora en fauna. De mogelijkheden zijn eindeloos, voorwaarde is wel dat de foto’s in de Kempen genomen zijn. Meer bepaald in het werkingsgebied van iok, de gemeenten van het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-opden-Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen. Je kan je foto’s insturen tussen 1 februari en 31 augustus 2012. Het uploaden van de foto’s kan via www.iok.be, ook het reglement is online beschikbaar.

Prijzenpot

Een professionele jury selecteert de mooiste foto’s. De winnaars ontvangen een aantrekkelijke geldprijs. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is er een extra prijzenpot voorzien. Een selectie van de ingezonden foto’s wordt tentoongesteld in de oude bibliotheek van de Warande in Turnhout van 12 oktober tot en met

27 februari en 3 maart 2012

Snoeicursus

Dat snoeien méér is dan het eenvoudig terugknippen van te ver uitgegroeide takken is algemeen geweten, maar hoe het nu juist moet, blijft een prangende vraag. Het Provinciaal Verbond voor Volkstuinen vzw, in samenwerking met de gemeente Meerhout, wil ons op weg helpen in deze materie met een gratis theorie- en praktijkles.

14

De theoretische toelichting vindt plaats op maandag 27 februari 2012 om 20 uur in de kantine aan de voetbalpleinen, Sportlaan in Meerhout. De praktijkvoormiddag vindt plaats op locatie in Itegem, zaterdag 3 maart 2012. De verplaatsing naar Itegem wordt geregeld via carpooling. We komen samen aan de parking in de Sportlaan om 9 uur om dan samen met de wagen naar Itegem, Bevelsesteenweg, te rijden. Graag inschrijven vóór maandagmiddag 27 februari 2012. Dit kan telefonisch of per e-mail bij Hilda Van den Bergh, T 014 99 50, E hilda.vandenbergh@meerhout.be.


donderdag 15 maart 2012

Groepsaankoop dakisolatie: voorstellingsavond van de aangestelde leverancier en aannemer Eerder kondigden wij de actie samenaankoop van dakisolatie aan, een initiatief van de iok, samen met vijfentwintig andere gemeenten. Met deze actie wil het gemeentebestuur je de mogelijkheid geven om degelijke isolatiematerialen aan een goedkope prijs aan te kopen. De samenaankoop is zowel interessant voor zelfplaatsers, als voor geïnteresseerden die de isolatiewerken laten uitvoeren door een aannemer. Naast traditionele isolatiematerialen, komen ook bio-ecologische isolatiematerialen aan bod.

Verloop van de actie

Op dinsdag 28 februari zal de stuurgroep beslissen welke aannemers en leveranciers de isolatie mogen plaatsen of leveren. Op donderdag 15 maart om 20 uur zullen de gekozen aannemers zichzelf voorstellen in het Ontmoetingscentrum van Lichtaart, Schoolstraat 31, achter de kerk. Deelnemen kan nog, bezorg dan je inschrijvingsformulier zo snel mogelijk aan de milieudienst. Het is ook belangrijk om aanwezig te zijn op 15 maart 2012.

Meer info IOK: Kathleen Leynen, E kathleen.leynen@iok.be, T 014 56 42 67 gemeente: Hilda Van den Bergh, E hilda.vandenbergh@meerhout.be, T 014 24 99 50 www.iok.be

van 21 tot en met 28 april 2012

Hakselactie voor snoeihout Van zaterdag 21 tot en met zaterdag 28 april 2012 kan je je snoeihout opnieuw gratis laten hakselen op het intercommunaal containerpark langs de Kiezel in Meerhout. Buiten deze periode geldt het normale tarief van 7,5 eurocent per kilogram. Elke inwoner van Meerhout die snoeihout aanlevert, kan gratis eenzelfde hoeveelheid verkleind snoeihout van deze actie meenemen gedurende dezelfde periode. Voor het afhalen van houtsnippers die het ganse jaar worden aangeboden op het intercommunaal containerpark, blijft het normale tarief van 18 euro per ton van toepassing.

15


Premies voor energiesparende investeringen aan je woning Vernieuwd aanbod Sinds begin dit jaar zijn er nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij die premies blijft het voor bouwers en verbouwers aantrekkelijk om te investeren in dak-, muur en vloerisolatie, en hoogrendementsbeglazing.

Gemeente Meerhout

Hemelwaterinstallatie, niet van toepassing bij nieuwbouw of bij aanzienlijke uitbreiding van de woning. meer info www.meerhout.be

Energielening Energiek (samenwerkingsproject met de IOK)

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE) verstrekt goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Via de iok kan een inwoner van Meerhout geld lenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan maximum 2 %. meer info Ellen Vanhoudt, T 014 57 42 79, E ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be

Provincie Antwerpen - aanpassingspremie Ben je 65 jaar of ouder, dan wil de provincie Antwerpen aanpassingen aan je woning helpen financieren met een aanpassingspremie. meer info T 03 240 56 37, www.provant.be/subsidies/welzijn

Netbeheerder Eandis

Vanaf 1 januari 2012 zijn de premies van alle netbeheerders hetzelfde. De nieuwe regeling is van toepassing op facturen opgemaakt vanaf 2012. • nieuwbouw: eengezinswoning of appartement, premies volgens energieprestatiepeil: Nieuwbouwers die een lager energieprestatiepeil halen dan het verplichte E-peil hebben recht op een premie. De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning. • bestaande woning of appartement (vóór 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet) • dak- of zoldervloerisolatie • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde • spouwisolatie • vloerisolatie

16

• hoogrendementsbeglazing • warmtepomp • zonneboiler voor sanitair warm water en/of ruimteverwarming • plaatsen van een condensatieketel: enkel voor beschermde afnemers. Voor particulieren die onder de definitie van beschermde afnemer vallen, wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten. meer info Eandis, T 078 35 35 34, E reg@eandis.be, www.eandis.be

De Vlaamse overheid:

• Renovatiepremie voor woningen meer info www.bouwenenwonen.be • Verbeterings- en aanpassingspremie voor woningen meer info www.bouwenenwonen.be • Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil (nieuwbouw) meer info www.onroerendevoorheffing.be • Fotovoltaïsche zonnecellen meer info www.vreg.be

De federale overheid:

• 6 % btw Bij werken aan woningen ouder dan 5 jaar kun je voor sommige werken onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd btw-tarief van 6 %. meer info www.minfin.fgov.be • Federale belastingvermindering Vanaf 2012 werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in verband met belastingvermindering bij energiebesparende investeringen. - Uitgaven in 2011 én uitgaven gedaan in 2012 waarvan de overeenkomst werd ondertekend uiterlijk op 27.11.2011, voor investeringen in woningen van minstens vijf jaar oud: - vervanging oude stookketels door een condensatieketel, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling of onderhoud van een stookketel - plaatsing van geothermische warmtepompen - plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing - plaatsing van dakisolatie - plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling - installatie van een zonneboiler - installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen


- bouwen van een lage energiewoning - bouwen van een passiefhuis - bouwen van een nulenergiewoning - uitvoering van een energieaudit. Deze werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. - Uitgaven in 2012, voor investeringen in woningen van minstens vijf jaar oud, waarvan de overeenkomst ondertekend werd vanaf 28.11.2011: enkel uitgaven voor dakisolatie, de belastingvermindering daalt van 40 % naar 30 %. Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing. • Federaal belastingskrediet voor niet belastingsbetalers blijft behouden. Voor uitgaven gedaan in 2010, 2011 en 2012 kunnen niet-belastingsbetalers een belastingskrediet ontvangen van de federale overheid voor investeringen in woning van minstens vijf jaar oud. Meer info FOD Financiën, Venakkerstraat 2, 2400 Mol, www.minfin.fgov.be De verschillende steunmaatregelen kunnen gecumuleerd worden.

Meer info • de Vlaamse infolijn, T 1700 • www.premiezoeker.be, www.energiesparen.be, www.eandis.be, www.meerhout.be • de gemeentelijke milieudienst T 014 24 99 50, E hilda.vandenbergh@meerhout.be • de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening T 014 24 99 48, E tina.stesses@meerhout.be

Laat je huiskat steriliseren Herhaaldelijk komen inwoners van onze gemeente melden dat er in hun woonomgeving overlast is van gedumpte kattenjongen en/of zwerfkatten. Enkel wanneer iedere katteneigenaar zijn huisdier laat steriliseren of castreren, kan dit probleem voorkomen worden.

Voordelen

Sterilisatie is de beste oplossing om de overpopulatie aan te pakken. Bovendien bieden sterilisatie en

castratie heel wat voordelen voor de katteneigenaars. De katers zijn kalmer, zwerven minder rond en stoppen met het afbakenen van hun territorium. De kattinnetjes zijn niet meer krols en lopen minder risico op melkkliertumoren. Iedereen wint er dus bij om zijn kat vanaf de leeftijd van zes maanden te laten steriliseren/castreren! Vraag advies aan je dierenarts.

Meer info www.zwerfkatten.be

17


• cultuur en verenigingsleven • Waaraan dankt jouw straat haar naam? In het straatbeeld zijn in vijftig Meerhoutse straten nieuwe straatnaamborden verschenen. Onder de straatnaam staat een tekst met de verklaring waarom de straat deze naam kreeg. Igor Verpoorten, een Meerhouts kunstenaar, maakte hiervoor illustraties. Een jaar lang belichten we in dit blad de nieuwe borden.

Alvinnenberg

1

Alvermannekens en –vrouwtjes zijn onderaardse wezentjes die hier volgens de volksvertellingen woonden. De straatnaam herinnert aan de voorhistorische begraafplaatsen uit de late Bronstijd (3000 tot 800 voor Christus). Bij opgravingen rond 1890 en 1965 werden hier een kleine grafheuvel met asurnen en een vlakgraf met lederen asbuiltjes gevonden.

De Hutten

2

Kanunnik Barth uit Westerlo hoorde bij het kerkbestuur van de SintDimpnakerk in Geel. Tijdens het Oostenrijks bewind (1713 tot 1794) kocht hij in deze omgeving veel gemeentelijke heidegronden. Tijdens de Besloten Tijd, de periode rond 1798 toen er geen kerkdiensten mochten plaatshebben, zocht hij beschutting in zijn hoeve Scherpensteen. Hij liet op de driesprong het kruis aanbrengen dat in de volksmond gekend is als het kruis van de hut. Er was de grote hut Scherpensteen en een wat verder gelegen kleine hut.

De Meren

3

Oude toponiemen als de Meiren, de Schaepsmeiren en de Leemkuylen verwijzen naar het waterrijke gebied uit de omgeving. De afwatering gebeurt via de Merenloop en de Hesemeerloop naar Eindhout.

Gebergte

4

Dit was oorspronkelijk een gehucht dat rijk was aan zandophopingen langs de bedding van de Kwachtloop, een rivier en de Kwacht, een waterplas die nu verdwenen is.

Hagelweg

5

Hagel is de verbastering van gagel. Gagel wordt gebruikt bij het brouwen van bier en geeft aan het bier een speciale geur en smaak. Dit zeldzame gewas is hier overvloedig aanwezig.

18

Het domein was in de negentiende eeuw eigendom van de plaatselijke bierbrouwer Coveliers.

Kluterstraat

6

Dit is een verbastering van de oude benaming Tulderhoeve uit de achttiende eeuw tot Klutershoeve, een pachthoeve langs deze straat. De weg leidde in 1903 naar de boortoren waar door een Duitse firma naar steenkool werd geboord. Er werd wel steenkool gevonden maar de lagen waren te dun om uitgebaat te worden. Toch waren er concessieaanvragen voor een mijn, zonder resultaat.

Koepoortstraat

7

Deze straat is genoemd naar de aanpalende hoeve Koeipoort. Vroeger was het een omwalde pachthoeve met vest. De straat heette vroeger Gebergtestraat. Omwille van de grote lengte werd deze laatste in meerdere stukken opgedeeld met verschillende namen.

Schans

8

Tijdens de zeventiende eeuw was deze plaats een vluchtplaats voor de bewoners van het gehucht Zittaart, waar ze in tijden van onheil met hebben en houden beschutting zochten. Deze plek was omheind met een vest en een wal die beplant was met kreupelhout en doornen. De toegang gebeurde via een ophaalbrug. Een militaire organisatie van de burgerwacht met rotgezellen, rotmeester en kapitein verzekerde de veiligheid. Meer dan waarschijnlijk duidt rot hier de (militaire) burgerwacht aan. Verschansen is schuilen.

’t Steen

9

Deze weg leidde van de hoeve Scherpensteen naar de watermolen van Wilders in Geel. Al eeuwen is dit de kadasternaam voor de aanduiding van de weilanden tussen de Liereman aan de Grote Nete en de Steenbergen.

Zavelberg

10

Zavel is het moedergesteente van de Kempense bodem. Door ontbossing kreeg de wind vrij spel en joeg het zand verder tot de vruchtbare valleigronden langs de Grote Nete, waar het bleef liggen in het gras dat spontaan mee omhoog groeide. Zo ontstonden duinencomplexen en paraboolduinen. Zavel werd lange tijd ontgonnen voor de bouwnijverheid, zodat een groot aantal duinen verdween.


2

9

10 5

6

4

1

3

7 8

LOCATIE NIEUWE BORDEN

Het straatnaambordenproject Dit project loopt in de zeven gemeenten van het Leadergebied Midden-Kempen beweegt! Ook in Balen, Geel, Lille, Kasterlee, Retie en Vorselaar verschijnen dergelijke borden. Met dit initiatief willen we de identiteit van onze regio te versterken. Het project wordt hoofdzakelijk betaald door Leader, een Europees subsidiĂŤringsprogramma.

19


Vorming

Hoe start ik een vzw op en wat zijn de wettelijke verplichtingen van een bestaande vzw?’ Tijdens deze sessie bekijken we de ‘vernieuwde’ vzwwetgeving. Wanneer is het aangewezen voor de vzwvorm te kiezen? Wat zijn de voornaamste wijzigingen tegenover de vroegere wetgeving en welke zijn de belangrijkste bepalingen in de wet? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van bestuur en bestuursvrijwilligers?  Hoe kan een vzw ontbonden worden en in welke gevallen kan er sprake zijn van een gerechtelijke ontbinding?

100 euro voor je straatbarbecue Het gemeentebestuur ondersteunt de comités die een straatbarbecue of straatfeest organiseren. In 2011 dienden maar liefst zestien straatcomités daarvoor een subsidieaanvraag in bij het gemeentebestuur. Dertien ervan hebben een subsidie van honderd euro ontvangen. Wil ook jij in de toekomst een straatfeest organiseren en hiervoor een subsidie ontvangen, dien dan een aanvraag in bij het gemeentebestuur. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een maximumbedrag van honderd euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden betaald. Naast de subsidie kan je ook gebruik gemaakt worden van het gemeentelijk feestmateriaal.

Datum: donderdag 22 maart 2012 Uur: 19.30-21.30 uur Plaats: Polyvalente zaal, Gasthuisstraat 33 te 2450 Meerhout Lesgever: Davy De Laeter Deelnameprijs: gratis Contactpersoon: Sofie Vandermaesen, T 014 24 99 29, E sofie.vandermaesen@meerhout.be Inschrijven is verplicht en kan tot en met 19 maart 2012 via www.meerhout.be. Indien je bij een vereniging bent aangesloten, vermeld dit dan bij je inschrijving.

Om een subsidie te krijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. • Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van één of meerdere straten, of een duidelijke afgebakend gedeelte ervan met een minimum van tien woningen die een aaneengesloten geheel vormen. Indien een straat minder dan tien woningen telt, moet het project zich richten naar alle bewoners van de straat. • Privé-feesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten van vzw’s, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter, feesten met een louter winstgevend doel en buurtkermissen zijn uitgesloten. • Eenzelfde groepering kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen. • Ten laatste één maand voor de activiteit moet je de subsidie aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens of je aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. Pas na de activiteit volgt op basis van de binnengebrachte rekeningen en bewijsstukken de uitbetaling, met een maximumbedrag van honderd euro. Het volledige reglement en het aanvraagformulier vind je terug op www.meerhout.be of kan je bekomen bij de Cultuurdienst.

Inwoners van de Aardbezienstraat treffen voorbereidingen voor hun straatfeest, zij konden rekenen op honderd euro extra van het gemeentebestuur.

20

Meer info Ann Lodewijckx Cultuurdienst T 014 24 99 E ann.lodewijckx@meerhout.be


Activiteitenkalender Dag

Datum

Uur

Activiteit

Plaats

Organisator

Meer info

do

01.03

08.00-20.00

Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen

op het marktplein

CM Ziekenzorg Meerhout

Juliette Noels GSM 0494 99 06 16

vr

02.03

Bergkermis

De Kapel Sint-Jozeflaan 10

KWB Berg

Guy Houtmeyers T 014 30 16 93

za

03.03

21.00-04.00

Carnavalfuif

Parochiezaal Zittaart Lindestraat 24

Zittajo

Mieke Verheyen GSM 0494 43 26 20

zo

04.03

11.30-19.00

Spaghetti- en videedag

Gildenhuis Beerstraat 54

‘t Volderke vzw Vriendenkring

Agnes Neys GSM 0496 85 55 43

za

10.03

20.00-03.00

Bier- en trappistenavond

KSJ-lokaal Jagersweg

KSJ

Roel Aerts T 014 30 85 72

vr

23.03

20.00

KWB-Kwis

Parochiezaal Gestel Turkenhof

KWB Gestel

Tim Van Genechten GSM 0475 35 04 17

zo

25.03

14.00-18.00

Taartendag ten voordele van Broederlijk Delen

De Kapel Sint-Jozeflaan 10

Parochieteams Centrum en Berg

Rosa Van de Weyer T 014 30 00 50

di

27.03

08.30-18.00

Wandeltocht OKRA

Vertrek Gildenhuis Beerstrat 54

OKRA Meerhout

Frans Houtmeyers T 014 30 95 48

za

31.03

10.00

Seizoensopening speeltuin Kinderweelde

Speeltuinstraat

Comité speeltuin

André Sterckx GSM 0495 42 82 40

za

14.04

20.00

Gourmetavond

Gildenhuis Beerstraat 54

Koninklijke Harmonie De Nethezonen

Alfons Boons T 014 30 11 53

di

17.04

14.30

Houden van Griffelrock

Sportpaleis Antwerpen

Provincie Antwerpen en vzw Nekka i.s.m. met gemeentebestuur en Seniorenraad

Ann Lodewijckx T 014 24 99 28

Meer info op www.meerhout.be

Wandelen in de Gestelse dreven Op zondag 15 januari organiseerde de Vallei van de Grote Nete een winterwandeling in Gestel. Een groep van zestig wandellaars maakte onder begeleiding van een gids kennis met de dreven van Hovensteen in het nieuwe wandelknooppuntennetwerk Kempense Landduinen.

21


Jos Mondelaers wint Oscaar 2011 Op 8 januari werden in de Sint-Jozefkerk de cultuurlaureaten van 2011 gevierd. Met een zeer gesmaakt licht-klassiek concert van het Symfonieorkest Zuiderkempen kreeg de viering van de cultuurlaureaten een feestelijk tintje. Iedereen mocht gratis meegenieten van het concert. Nadien kregen de concertgangers een gratis drankje in feestzaal De Kapel.

Prijs Cultuurverdienstelijke

De prijs Cultuurverdienstelijke wordt uitgereikt aan een persoon die zich gedurende een langere periode uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt op sociocultureel vlak in of voor Meerhout.

Er werden drie kandidaturen voor de prijs Cultuurverdienstelijke 2010-2011 ingediend. De gemeentelijke Cultuurraad boog zich over de dossiers en heeft de drie kandidaturen grondig gewikt en gewogen. De eervolle vermeldingen gaan naar Elza Heuvelmans met haar educatieve tuin en Mia Tessens die al vijftig jaar bestuurslid is bij KVLV Zittaart.

Oscaar 2010-2011

Voor de prijs Cultuurverdienstelijk liet het bestuur van de Cultuurraad een beeldje ontwerpen door Marc Janssens. Marc Janssens, een Meerhouts kunstenaar, ontwierp eerder al beelden voor de speeltuin Kinderweelde en ‘t Volderke. Zijn werk is momenteel in binnen- en buitenland te bewonderen op tentoonstellingen en in galeries. Het beeldje, dat in brons werd gegoten, kreeg de naam Oscaar. Het bestuur van de Cultuurraad besloot de Oscaar 20102011 toe te kennen aan Jos Mondelaers. Jos is al heel zijn leven bezig met muziek. Als zevenjarig jongetje startte hij zijn muzikale carrière bij de harmonie De Nethezonen. Eénmaal de microbe te pakken, volgde hij lessen aan de Geelse muziekacademie waarna hij zich ging vervolmaken aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel, wat resulteerde in prijzen voor notenleer, muziekgeschiedenis, harmonie, contrapunt en fuga. Als docent aan muziekacademies, conservatoria en het Lemmensinstituut inspireerde Jos vele jonge muzikanten. Deze laureaat wordt gekenmerkt door zijn motivatie, inzet en aandacht voor het muzikale verenigingsleven in onze gemeente. Als dirigent leidt hij al veertig jaar de harmonie De Nethezonen en brengt hij samen met zijn orkest jaarlijks lente-, tuin-, kiosk- en jaarconcerten.

Jos Mondelaers en zijn echtgenote Mariette Foets ontvangen de Oscaar 2010-2011, de prijs Cultuurverdienstelijk van de gemeente.

22

Naast dirigeren is ook het componeren en orkestreren van muziek een bezigheid die zijn aandacht verdiend. Buiten een vijftigtal eigen composities bewerkte hij meer dan vijftig bestaande melodieën of partituren voor harmonies. Zijn programmakeuze en muziekbesprekingen genieten elke keer waardering. Mede door zijn gedegen kennis van vormgeving, stijl, instrumentarium en pedagogische aanpak tracht hij zijn muzikanten nog meer inzicht, motivatie en voldoening te geven bij het beoefenen van hun hobby. Hierbij verdienen zijn werkijver en sociale omgang met jong en oud, muzikanten en bestuur zeker de aandacht.


Cultuurvrijwilliger

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Vaak zijn zij de drijvende kracht achter de verenigingen. Vrijwilligers zijn het levende bewijs van solidariteit. Zij zorgen er immers voor dat een samenleving zich kan ontplooien tot een verdraagzame en zorgzame gemeenschap. Voor hun jarenlange belangeloze inzet voor een vereniging, verdienen zij dan ook onze waardering. De gemeentelijke cultuurraad wil dan ook haar oprechte dank uitspreken.

De cultuurvrijwilligers van 2011 zijn Emmy Exelmans, Jos Beylen en Greta Schuermans van CM Ziekenzorg Meerhout Gestel, Frida Croonenborghs van KVLV Gestel, Emiel Peys van Koninklijke Harmonie De Nethezonen en Eugeen Janssens van Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid Zij ontvingen een cultuurcheque en het boekje Historische straatnamen in Meerhout.

van links naar rechts: Frida Croonenborghs (KVLV Gestel), Greta Schuermans (CM Ziekenzorg Meerhout Gestel), Jos Beylen (CM Ziekenzorg Meerhout Gestel), Emmy Exelmans (CM Ziekenzorg Meerhout Gestel), Emiel Peys (Koninklijke Harmonie De Nethezonen), Eugeen Janssens (Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid).

23


Cultuurkalender Titel Ingericht door Korte inhoud Datum Plaats Info

24

Jaarconcert Sint-Jorisgilde Fate of the Gods Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde ‘Fate of the gods’ sluit aan op de jaarlijkse traditie om eigen talent in de schijnwerpers te zetten. De vermaarde Sint-Jorisgilde Meerhout-Gestel laat weer letterlijk van zich horen: een hoogstaande muzikale avond. Zaterdag 25 februari 2012 vanaf 20.15 uur Cultuurcentrum De Werft, Werft 32, Geel Kaarten in voorverkoop: 8 euro, - 18 jaar in voorverkoop: 5 euro, kassa: 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen in De Werft, T 014 56 66 66, E res.dewerft@geel.be of bij Wilfried Clymans, T 014 30 32 68 of Jos Tordoor, T 014 30 93 64.

Titel Ingericht door Datum Plaats Info

Jaarconcert Orbis Musicana Orbis Musicana Zaterdag 10 maart 2012 vanaf 19 uur Parochiezaal Gestel, Turkenhof Ellen Thys, GSM 0477 20 56 12, E thysellen@hotmail.com

Titel Ingericht door Korte inhoud Datum Plaats Info

Pannenkoekenconcert Orbis Musicana Orbis Musicana Iedereen is welkom om zich zowel op culinair als op muzikaal vlak te laten verwennen. Zondag 11 maart 2012 vanaf 15 uur Parochiezaal Gestel, Turkenhof Ellen Thys, GSM 0477 20 56 12, E thysellen@hotmail.com

Titel Ingericht door Datum Plaats Info

Jaarconcert Kunst na Arbeid Socialistische harmonie Kunst na Arbeid Zaterdag 17 maart 2012 vanaf 19.30 uur Ons Volkshuis, Veldstraat Christine Peys, T 014 30 14 10, E christinepeys@hotmail.com

Titel Ingericht door Datum Plaats Info

Apollo fuif en optreden van De Uilen Apollo vzw Zaterdag 17 maart 2012 van 21 tot 4 uur Gildenhuis, Beerstraat 54 Wim Maes, GSM 0475 66 96 59, E wim.maes@stageco.com

Titel Ingericht door Datum Plaats Info

Lenteconcert Koninklijke harmonie De Nethezonen Zondag 25 maart 2012 vanaf 17.30 uur St.-Trudokerk, Centrum Alfons Boons, T 014 30 11 53

Titel Ingericht door Datum Plaats Info

De Vredezonen in concert Koninklijke harmonie De Vredezonen Zaterdag 14 april 2012 vanaf 19.30 uur Concertzaal Vito, Mol Marcel Das, T 014 26 21 06, E marcel.das@skynet.be


• welzijn •

Geniet alvast van de lekker winterse spruitjespot!

Spruitjespot

Vertel het rond: wij eten gezond! Eten is hot. Koken is cool. Je kan geen televisie aanzetten of er worden de heerlijkste gerechten geserveerd. Maar eten we ook gezond? De gezondheidsenquête van 2008 zegt van niet. Slechts één Belg op drie eet voldoende fruit en groenten. We eten te weinig bruin brood. De helft van de volwassen bevolking is te zwaar. Eén op vijf jongeren kampt met overgewicht. Ondanks het grotere bewustzijn dat evenwichtig eten en voldoende beweging belangrijk zijn, blijft het aantal personen met overgewicht stijgen. Dit is een steeds groter wordend gezondheidsprobleem. Een drukke levensstijl, stress, reclame, makkelijke snacks… werken dit fenomeen nog meer in de hand.

Dit heb je nodig voor 4 personen 1 kg spruitjes 600 gr aardappelen 0,5 liter ontvette bouillon 1 blik tomaten (400 gr) 600 gr gevogeltegehakt 2 eetlepels versgehakte kruiden (peterselie, selderie, bieslook) zout, peper, paprikapoeder Zo ga je te werk Maak de spruitjes schoon, schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Kook de spruitjes en de aardappelen samen 15 minuten in de hete bouillon, giet af, maar bewaar het kookvocht. Pureer de tomaten met het vocht, voeg er zout, peper en paprikapoeder aan toe. Vorm grote balletjes van het gehakt, voeg toe aan het vocht en kook nog 15 minuten door. Meng de verse kruiden erdoor voor het opdienen.

Meerhout wil haar inwoners aanmoedigen om beter te doen, om de juiste keuzes te maken, om te kiezen voor gezond. Een jaar lang brengen we een artikelenreeks met lekkere, gezonde menu’s en extra tips. Geen moeilijk te vinden ingrediënten, wel seizoensgebonden eenvoudige gerechten. In het voorjaar van 2012 is er een vormingsavond over gezonde, maar ook betaalbare voeding. Niet onbelangrijk in een tijd waar voor iedereen elke euro telt.

Wedstrijd

Gedurende het ganse jaar zal er een wedstrijd lopen voor verenigingen, scholen, vriendenkringen en andere initiatieven die op een leuke, inventieve, originele manier proberen om gezonde voeding te promoten. Ben jij mee op kamp geweest met de gezondste jeugdbeweging? Heeft jouw harmonie de gezondste eetdag van het jaar georganiseerd? Zorgt jouw school er op een originele manier voor dat leerlingen weten dat appels beter voor hen zijn dan chocolade? Hou dan zeker het volgende gemeentelijk informatieblad in de gaten: wedstrijdreglement en deelnameformulier volgen.

TIP: Eet niet meer dan 100 gram vlees en charcuterie per dag. Uit: Lekker en gezond: Vlaamse gerechten, Vlaamse Liga tegen Kanker vzw, uitgeverij Lannoo 2010

25


• Lokale economie & middenstand • Handelaars: schrijf je nu in voor Met Belgerinkel naar de winkel editie 2012 De campagne Met Belgerinkel naar de winkel is de grootste fietspromotiecampagne van Vlaanderen. Doel is mensen massaal overtuigen de fiets te nemen om boodschappen te doen bij de handelaars in de buurt. De campagne wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Meerhout in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu, CM en UNIZO met steun van de Gezinsbond en de Fietserbond.

In 2012 fietsen we verder op de ingeslagen weg De campagne loopt van zaterdag 5 mei tot en met zaterdag 9 juni 2012. Dit jaar staat de campagne in teken van de steeds feller opkomende retro-trend en de nostalgie naar de good old days.

• vvv toerisme • Toeristische infopunten in Meerhout Meerhout heeft heel wat te bieden op toeristisch gebied. Denk maar aan de verschillende wandelpaden, het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, de fietslus Langs ‘t Geleeg, de molens, de mooie rustige plekjes in de natuur, … Om toeristen te informeren over al dit schoons worden er, in een eerste fase, op verschillende plaatsen in Meerhout toeristische informatiedisplays geplaatst. Hier vind je allerhande folders, kaarten en brochures over onze mooie toeristische plekjes. Na een evaluatie kan het aantal infopunten verder worden uitgebreid.

De infodisplays vind je in Wil je, als handelaar, ook deel uitmaken van dit succesverhaal? Schrijf je dan in, dit kan tot en met vrijdag 24 februari 2012. Doe dit bij voorkeur via de website www.belgerinkel.be/handelaars. Wanneer je je inschrijft via de website, kan je je met je eigen log in en paswoord extra promotiematerialen aankopen.  Je kan ook zelf je gegevens aanpassen, openingsuren en sluitingsdagen toevoegen.

- Café en feestzaal De Kapel, St. Jozeflaan 10 - De Kroon, Markt 19 - Den Kronkeling, Genelaar 22 -  De Vlessenhoeve, Oude Baan 90 - Gemeentehuis, Markt 1 - Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Gasthuisstraat 29 - Het Gildenhuis, Beerstraat 54 - Luihoeve, Bredestraat 62 - Magazijn, Gasthuisstraat 1 - Speeltuin Kinderweelde, Speeltuinstraat - ‘t Merrets IJshoeveke, Olmsebaan 273 Je herkent ze aan het groene logo.

Meer info Ann Lodewijckx Cultuurdienst T 014 24 99 E ann.lodewijckx@meerhout.be

Meer info Cindy Aerts Financiële dienst T 014 24 99 36 E cindy.aerts@meerhout.be W www.meerhout.be en www.belgerinkel.be

26


• heemkunde • De Groote Oorlog en de Heemkundige Kring Tijdens de Groote Oorlog van 1914-1918 werden ruim driehonderd Meerhoutse jonge mannen, vaak vader van een jong gezin, ten oorlog geroepen. Voor vele gezinnen was het bang afwachten. Meestal had men geen nieuws van het front en wisten de huisgenoten niet hoe het met hun soldaat gesteld was. De streek tussen Aarschot en Leuven was bij het begin van de oorlog één groot slagveld waarbij duizenden soldaten het leven lieten en vaak niet onmiddellijk een graf vonden. Van velen werd pas in 1924 en 1925 de officiële overlijdensakte opgesteld en kregen ze een rustplaats op een militaire of gemeentelijke begraafplaats. Wie tot achter de IJzer geraakte kon alleen hopen om de modder, het geschreeuw, het gebulder en het gele gas ooit achter zich te laten. Onze speurtocht naar gegevens, foto’s, graven en herinneringen, leidden ons naar een dossier van elke milicien of vrijwilliger. Wijlen meester Louis Grietens zag de eersten op de tram stappen, richting Mol en vertelde erover in zijn dagboek: “Die van Zittaart lieten het niet aan hun hart komen en zongen de Vlaamse Leeuw.”. Ondanks hun jonge leeftijd is het verhaal van elke soldaat een drama met heel eigen karakteristieken en achtergronden. De zinloosheid om zoveel jonge mensen te offeren blijft een absurd gegeven in elke oorlog. Wij trachten het verhaal van elke man die onder de wapens was, te reconstrueren. Zoals dat van de gebroeders Van Vlerken die beiden sneuvelden enkele weken voor wapenstilstand. Of pater Van Clé, die als aalmoezenier aan de IJzer een frontblaadje verspreidde voor de Meerhoutenaren die er in het slijk ploeterden. Of Vincent Beyens, die de ganse oorlog in een kamp in Duitsland zat en enkele weken voor wapenstilstand door de Spaanse griep werd geveld.

De Heemkundige Kring plant in 2013 de uitgave van een boek over de Eerste Wereldoorlog. Daarin wordt het soldatenleven van de ruim driehonderd soldaten beschreven, voor velen met foto. De beschikbare foto’s zijn destijds opgeslagen via een gewoon fototoestel en niet zo best van kwaliteit. We zouden liefst de uitgeleende foto’s van destijds willen inscannen. Bezitters ervan mogen ze aanbieden of een seintje geven, dan zorgt de Kring voor ophaling en terugbezorging.

Vincent Beyens werd geboren op 25 april 1888, hij overleed in gevangenenkamp van Alten-Grabow (Saksen Anhalt Duitsland) op 17 oktober 1918. Al in het begin van de oorlog belandde hij als krijgsgevangene in Duitsland, waar hij de ganse oorlog verbleef. Op 9 augustus 1927, negen jaar na de oorlog, werd het stoffelijk overschot van Vincent naar Zittaart overgebracht en begraven.

De strijdmakkers van Vincent Beyens betaalden de zerk die nog altijd op het kerkhof van Zittaart staat. Hij kreeg van het gemeentebestuur een eeuwigdurende vergunning. Grafschrift: “AVV, VVK, beeld van een vliegende blauwvoet, zalig aandenken aan VINCENT BEYENS, soldaat bij het 8e linie, geb. te Meerhout Zittaart den 25 april 1888, overl. In Duitsland den 17 Okt. Na 4 jaar krijgsgevangenschap, vanwege zijn oud strijdmakkers R.I.P.”. De grafsteen mag als zeldzaam beschouwd worden. Hij herinnert aan de ontwerpen van Joe English, een gesneuvelde IJzerfronter, zoon van een Ierse vader en Vlaamse moeder. Joe English ontwierp ook de vlag voor de Meerhoutse studenten. Gelijkaardige zerken werden massaal vermalen om te dienen voor wegenaanleg. Meer info Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium Gasthuisstraat 31 T 014 30 07 45 E jos.sterckx@skynet.be

27


• sport •

Meerhout viert sportkampioenen Van links naar rechts: Wilfried Van Broekhoven (De Vrije Vissers), Kampioen van Meerhout vissen, François Huybrechts (Duivenmaatschappij Verbroedering Meerhout), Kampioen van Meerhout Halve Fond, Jos Adami (Duivenmaatschappij Verbroedering Meerhout), Kampioen van Meerhout Snelheid en André Cools (Kegelclub De Gaffel), Kampioen van Meerhout kegelen zijn de Meerhoutse sportkampioenen 2011.

2 Brett Jacobs - BMX Belgisch kampioen outdoor en indoor Winnaar Topcompetitie 5° plaats op het EK Halve finalist op het WK 10° plaats in de WK ranking 3 Mathias Van Gompel - Wielrennen Eindwinnaar van de Lotto Topcompetitie (gele trui) Geselecteerd voor de nationale selectie

G-sporter

Sportlaureaten 2011 Sportvrouw van Meerhout (-18 jaar)

Bert Meeus - Boccia Vlaams kampioen individueel Vlaams kampioen in teamverband Belgisch kampioen in teamverband

1 Chiara Moons - Karate Belgisch kampioen Kumite bij de kadetten 2° plaats Kumite en 3° plaats Kata op internationale wedstrijden bij de miniemen

Sportvrouw van Meerhout (+18 jaar)

2 Hannelore Verheyden - Paardrijden 2° plaats op het Provinciaal kampioenschap

2 Marliese Beckers - Bike Team Meerhout 3° plaats in het eindklassement Limburgse Mountainbike Trophy 1° plaats op de Flanders Cup Snelste tijd (1 uur 49 min) op de Mont Ventoux bij de dames van Sporta Ventourist

3 Jinse Cools - Ponyrijden 3° plaats op het tornooi in Noorderwijk en in Meerle-Meerseldreef

Sportman van Meerhout (-18 jaar)

1 Lenthy Gys - Boogschieten Belgisch kampioen outdoor (60 meter) Belgisch recordhouder (30 meter en 50 meter) 16° finaleplaats op de Youth Archery World Cup 8° finaleplaats op de Junior World Cup Selectie voor EK en WK in 2012 3° plaats Belgisch kampioenschap: half pipe All round winnaar van de Duitse “Chill and distroy” tour: slopestyle

28

1

1 Ann Verheyen - Boksen Belgisch kampioen 8° finaleplaats op het EK

3 Charlotte Van Dorst - Paardrijden 3° plaats op het Provinciaal kampioenschap

Sportman van Meerhout (+18 jaar) 1

Danny De Roeck - Atletiek 2° plaats Belgisch kampioenschap indoor verspringen 2° plaats Belgisch kampioenschap indoor hoogspringen 3° plaats Belgisch kampioenschap indoor vijfkamp Provinciaal kampioen indoor verspringen 2° plaats op het Provinciaal kampioenschap indoor 200m 2° plaats op het Provinciaal kampioenschap outdoor vijfkamp


2 Gert Cools - Mountainbike Eindwinnaar van de Limburgse Mountainbike Trophy bij de Funklasse 2 Genomineerd als ‘Mountainbiker van het jaar’ funklasse 1’ en als 5° geëindigd 3 Ronald Beckers - Mountainbike 10° plaats op het Belgisch kampioenschap MTB Marathon bij de elites 13° plaats in het eindklassement van de Flanders Cup bij de elites

Sportploeg van Meerhout

1 Jongeren Tumbling Team Volharding Meerhout Gymnastiek 10° plaats (Johannes Hulpiau) op het WAGC (Wereldkampioenschappen voor schoolgaande jeugd Engeland) 2x 3° plaats op de open Belgische kampioenschappen 3° plaats, 7° plaats en 8° plaats op de open Vlaamse kampioenschappen 2 Tumbling Team Volharding Meerhout Gymnastiek 15° plaats (Catho Beynens) en 20° plaats (Charlien Van Der Smissen) op het WAGC (Wereldkampioenschappen voor schoolgaande jeugd - Engeland) 3° plaats (Catho Beynens) op de Loulé Cup (internationale wedstrijd - Portugal) 3° plaats, 4° plaats en 7° plaats op de open Belgische kampioenschappen 1° plaats, 5° plaats en 10° plaats op de open Vlaamse kampioenschappen 3 Achttal dressuur van LRV De Roskam Paardrijden 3° plaats op het Nationaal kampioenschap 1° plaats op het tornooi in Lier - Meerle - Schriek

Carina Geukens van Mevoc kaapte de prijs voor sportverdienstelijke 2011 weg.

Sportvereniging van Meerhout

1 Boxing Meerhout - Boksen 4 Vlaams kampioenen bij de amateurs (Argam Karapetian – Joyce Van Ee – Nick Schellens – Koen Leysen) 1 Vlaams Kampioen bij de profs (Jimmy Winkel) 1 Belgisch kampioen (Ann Verheyen) 2 Ponyclub De Roskam - Ponyrijden Achttal dressuur: Provinciaal kampioen in Westerlo Achttal dressuur: 1° plaats op tornooi in Rijkevorsel Achttal dressuur: 1° plaats op tornooi in MeerleMeerseldreef Viertal dressuur: 1° plaats op tornooi in Kalmthout Viertal dressuur: 1° plaats op tornooi in Noorderwijk Viertal dressuur: 1° plaats op tornooi in Lommel

De persprijs ging deze keer naar Mathias Van Gompel, eindwinnaar van de Lotto Comptetitie en geselecteerd voor de nationale selectie.

3 Sint-Antoniusgilde - Karabijn schieten 1° plaats op Verbroedering MZK (13/14 wedstrijden gewonnen) 1° plaats zestal op Landjuweel in Schelle 1° plaats zestal op schietspel in Gierle

29


JOGGEN VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN

G-SPORT BOCCIA EN CURLING

10 LOOPLESSEN EERSTE LES: 26 MAART 2012 LAATSTE LES: 28 MEI 2012 ELKE MAANDAG VAN 19.00 - 20.00 UUR ATLETIEKPISTE - GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM, SPORTLAAN, MEERHOUT INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 19 MAART 2012 KOSTPRIJS 10 EURO / deelnemer

wanneer woensdag 22 februari 2012 UUr 13.20 - 16.00 uur plaats Gemeentelijke sporthal, Schoolstraat 1, Meerhout

Sporttak in de kijker 2012

Badminton

De dertiende editie van de actie Sporttak in de Kijker staat in het teken van badminton. Met deze actie promoot Bloso een jaar lang een bepaalde sporttak. Dit jaar wordt deze sportpromotionele actie uitgewerkt door Bloso in nauwe samenwerking met Badminton Vlaanderen. De activiteiten zijn gespreid over het ganse jaar en omvatten initiatieven rond sensibilisatie, initiatie, sportpromotionele acties en vorming.

We verklappen nu al dat de gemeentelijke Sportdienst samen met onze recreatieve badmintonclub ‘BAM!’ een initiatiereeks badminton organiseert voor 50-plussers op volgende zondagen: 21 en 28 oktober, 11 en 18 november en 25 december, telkens van 09.30 tot 11.30 uur. Noteer het alvast, maar je bent natuurlijk ook eerder welkom bij BAM! Contactpersoon Erik De Prins, T 014 30 33 59.

30


Expeditie Zuid Ben je tussen 12 en 18 jaar oud? Heb je zin in fun en avontuur en ben je niet bang van spannende uitdagingen? Dan ben jij de persoon die we nodig hebben! De gemeentelijke Sportdienst zoekt avontuurlijke jongeren om kamp Meerhout te versterken tijdens Expeditie Zuid, een spannende en gewaagde expeditie waarin acht gemeenten het tegen elkaar opnemen. Get your kicks en schrijf je snel in!

Datum

Woensdag 10 april 2012 (tijdens de paasvakantie)

Doelgroep

12-18 jarigen (geboren tussen 2000-1994)

Plaats

Een ‘mysterieuze’ plaats waar het avontuur op je wacht

Inschrijven

Inschrijven kan bij de gemeentelijke Sportdienst tot en met dinsdag 27 maart 2012. Het inschrijvingsgeld moet cash betaald worden bij inschrijving. Schrijf snel in want de plaatsen zijn beperkt.

Planning

De bus vertrekt stipt om 07.50 uur aan de gemeentelijke Sporthal, Schoolstraat 1 te 2450 Meerhout. Graag 10 minuten voor vertrek aanwezig zijn aan de opstapplaats! Na de lunch zal een expeditieraad uitwijzen of je als team een tandje moet bijsteken om de wisselbeker in de wacht kan slepen. Ga geen enkele uitdaging uit de weg, werk vooral veel samen en tracht de trofee naar Meerhout te halen. De bus is terug aan de gemeentelijke Sporthal rond 17.10 uur.

Deelnameprijs

20 euro/deelnemer (busvervoer, verzekering, drankje en gadget)

Meebrengen

- Sportkledij die vuil mag worden en stevige schoenen dragen bij het vertrek (geen mogelijkheid tot omkleden bij vertrek). - Reservekledij, handdoek en regenjas, lunchpakket en zakgeld (na de expeditie is er wel mogelijkheid tot omkleden).

Meer info Sofie Vandermaesen Gemeentelijke Sportdienst Markt 1 – 2450 Meerhout T 014 24 99 29 E sofie.vandermaeen@meerhout.be Sportregio Zuiderkempen ILV, de Provinciale Sportdienst in samenwerking met Allround Sport.

31


Nieuwe ingang naar de atletiekpiste Het gemeentebestuur bakende in het gemeentelijk Sportcentrum een zone af als parking voor vrachtwagens. Hierdoor is de vertrouwde toegang naar de atletiekpiste afgesloten. Onderstaande foto maakt duidelijk hoe je als particuliere loper toch toegang krijgt tot de verlichte atletiekpiste. De poort is altijd open, behalve tijdens betaalde wedstrijden van de eerste ploeg van K Berg en Dal.

Activiteitenkalender Dag

Datum

Uur

Activiteit

Plaats

Organisator

Meer info

za

18.02

19.00

Boksgala 2012

Gemeentelijke Sporthal Schoolstraat 1, Meerhout

Boxing Meerhout

Koen Van de Weyer T 0495 23 11 77

zo

19.02

07.00-15.00

Wintertocht (4-6-12-18-24-28 km)

Vertrek: Parochiecentrum Bel Wijdbos 39, Geel-Bel

Bavostappers

Paul Geuens T 0477 19 05 48

vrij

02.03

20.00-24.00

VKG-Kwis

Gildenhuis Beerstraat 54, Meerhout

VK Het Gildenhuis

Rein Van den Bergh T 0496 97 04 64

vrij

30.03

20.00-24.00

Sportkwis

FC De Koekoek Hoevendijk, Meehout

FC De Koekoek

Wim Robbe T 0498 22 32 86

do

29.03

19.30-21.30

Vormingsavond: “Hoe richt ik een vzw op?” “Wat zijn de verplichtingen van een vzw?”

Polyvalente zaal Gasthuisstraat 33, Meerhout

Gemeentelijke diensten Sport, Jeugd en Cultuur i.s.m. de gemeentelijke Sportraad

Sofie Vandermaesen T 014 24 99 29

za zo

21.04 22.04

18.00-22.00 14.00-18.00

Turn- en Dansgala

Gemeentelijke Sporthal Schoolstraat 1, Meerhout

Koninklijk Volharding Meerhout

Gert Saenen T 0473 83 79 99

Voetbalkampioenschap van Meerhout De Meerhoutse voetbalploegen dagen elkaar in 2012 opnieuw uit in een vriendschappelijke competitie om de Schaal van Meerhout. De wedstrijdkalender vind je op www.meerhout.be.

32


Nieuws voor vissers Visvergunningen De gemeentelijke visvergunningen 2012 zijn te koop vanaf 1 maart 2012. Deze vergunning is verplicht om te kunnen vissen op de gemeentelijke visvijver ‘t Gewad. Er mag gevist worden van 15 maart tot en met 15 november 2012. Seizoensvergunningen zijn te koop bij de gemeentelijke sportdienst, dagvergunningen zijn te koop bij de gemeentelijke sportdienst en bij Hengelsport An bvba (Weversberg 45 te Meerhout). Een visvergunning om te vissen op openbare wateren haal je in het postkantoor.

Viszetting In februari wordt de gemeentelijke visvijver aangevuld met brasem.

Viskampioenschap van Meerhout Het kampioenschap van Meerhout wordt gevist op volgende data: - zaterdag 30 juni op de vijver van Sporting Regio Geel - zondag 1 juli 2 op de vijver van KWB Berg

Sportkriebels tijdens de zomervakantie Het gemeentelijk Sportkamp 2012 is een supervette sport- en spelweek vol toffe activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Data: Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus 2012 Inschrijven: Meer informatie wordt tijdens de maand april verdeeld in de Meerhoutse scholen.

Meer info Sofie Vandermaesen Gemeentelijke Sportdienst T 014 24 99 29 E sofie.vandermaesen@meerhout.be W www.meerhout.be

33


• sprokkels • Diamanten bruiloft

Gouden bruiloft

Vic Beliën en Gerarda Thijs

Frans Verheyen en Maria Tormans

Louis Thys en Jos Cuypers

Viergeslacht

Overgrootmoeder Anny Verheyden, grootmoeder Anne-Mie Daems, mama Dorien Huygens en Olivia Lemmens

34


Nuttige telefoonnummers ALGEMENE NOODNUMMERS hulpdiensten en brandweer politie WACHTDIENSTEN dokters of via www.huisarts.be apothekers of via www.apotheek.be

alcoholproblemen - AA-organisatie - Al Anon antigifcentrum brandwondencentrum drugtelefoon - Geel - Mol eandis - alg. nr. distributiebeheerders - defecten/storingen electricteit - defecte straatlampen of via gemeentebestuur of via www.straatlampen.be - gasreuk - meteropneming kabeltelevisie brandweer Geel IOK-containerpark Kind & Gezin pidpa of via www.pidpa.be politie PWA Vlaamse kankertelefoon

ocmw

100 101

014 23 23 00 0900 10 500

03 239 14 15 014 30 09 09 070 24 52 45 02 267 31 70 014 58 39 81 014 32 38 50

078 35 35 34 078 35 35 00 0800 635 35 014 24 99 44 0800 650 65 078 35 35 37 015 66 66 66 014 56 66 30

• administratie - Gasthuisstraat 27 T 014 36 90 10, F 014 30 36 20 openingsuren: ma. - vrij.: 9-12 • sociale dienst - Gasthuisstraat 27 T 014 36 90 20, F 014 30 90 27 openingsuren: ma.: 9 - 12, 16 -18; di. - vrij.: 9-12 (do. op afspraak) • rusthuis De Berk - Gasthuisstraat 27 T 014 36 90 10, F 014 30 36 20 bezoekuren: ma. - zo.: 10 - 20

pwa

• Gasthuisstraat 29 T 014 30 84 33, F 014 30 72 38 E pwataniabax@skynet.be openingsuren: ma., di. en vrij. 9 - 12 op afspraak: elke dag in de namiddag woe. gesloten

politie T 014 30 00 03 openingsuren: ma.: 8 - 12, 13 - 19; di. - vrij.: 8 - 12, 13 - 16

014 86 73 59 014 30 70 75 0800 903 00 014 30 00 03 014 30 84 33 078 15 01 51

Data gemeentelijk infoblad 2012 uiterste inleveringsdatum 26 maart 21 mei 10 september 19 november

uitgave van april juni september december

35


Waaraan dankt jouw straat haar naam? In het straatbeeld zijn in vijftig Meerhoutse straten nieuwe straatnaamborden verschenen. Onder de straatnaam staat een tekst met de verklaring waarom de straat deze naam kreeg. Igor Verpoorten, Meerhouts kunstenaar, maakte hiervoor illustraties. Een jaar lang belichten we in dit blad de nieuwe borden. Ontdek op pagina 18 of jouw straat wordt toegelicht.

De Meerhoutse delegatie die aanwezig was in de Schranshoeve in Vorselaar bij de voorstelling van de historische straatnaamborden. van links naar rechts : Dirk Linten, voorzitter cultuurraad, Lieve Cornelis, derde schepen, Jos Tordoor, vierde schepen, Cris Rutten, clustercoÜrdinator Toerisme Provincie Antwerpen, Roger Boons, secretaris VVV Meerhout , Roger Mees, voorzitter Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium, Krista Wilms lid Heemkundige Kring, Jan Melis, tweede schepen en Lutgart Wilms, lid Heemkundige Kring.

Gemeentelijk infoblad - 2012 nr. 1 ISSN 1784-9365 V.U.: Jos Engelen, burgemeester, in opdracht van het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2450 Meerhout

Meerhout mijn betrokken gemeente  

Gemeentelijke informatieblad van de gemeente Meerhout

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you