Page 1

Bed & Beauty på havnefronten | side 4 Når vi løfter i flok ... | side 6 Trapper, værn og altaner | side 8 Fremtidens byggepionerer | side 10 Stålsat i kampen mod beton | side 12 Husk at tjekke kalenderen | side 13 Med udsigt til nye projekter | side 15

November 2006

Stålmagasinet w w w.c s k .d k


DR Byen

Nyt fra stålfronten Stål er et materiale, som

CSK er imidlertid allerede i fuld gang med både at udnyt-

besidder egenskaben til

te og nytænke ståls potentiale. Vores interesse og pas-

at forandre et byggeri.

sion for stål betyder, at ingen opgave er for lille eller for

Det kan integreres som en

stor for os – vi løfter dem alle. Bogstaveligt talt. I dette

nærmest ubemærket del af

magasin fortæller vi historierne om nogle af danmarks-

bygningen. Det kan gøre

historiens største løft af stålkonstruktioner. Men det er

byggeprocessen væsentlig

ikke kun de store projekter, som vi tildeler spalteplads.

lettere, og det kan tilføre

Der er også mange mindre projekter, som er værd at

en bygning designværdi.

nævne. Det drejer sig om altan-, trappe- og værnentre-

Dette traditionelle materiale rummer uendeligt mange

priser, der alle har krævet CSKs unikke og professionelle

muligheder, som bare venter på at blive udnyttet til fulde

stålløsninger.

inden for dansk byggeri. Og efterhånden som de nyuddannede ingeniører tager over, bliver det sikkert blot et

Rigtig god læselyst

spørgsmål om tid, før dansk stålbyggeri kan realisere sit fulde potentiale.   CSK Carsten S. Kristensen Direktør

2

Stålløsninger med monumental styrke


CSK bjælken – stadig nr. 1 CSKs innovative kompositbjælke – i daglig tale CSK bjælken – er blevet en populær vare, der efter­ spørges i hele byggebranchen.

Indholdsfortegnelse

Bjælkens åbenlyse fordele i form af pladsbesparelser og lettere montering er bestemt noget, som man kan bruge i projekterings- og entreprenørvirksomhederne.

2 Nyt fra stålfronten At bjælken samtidig har et attrak-

4 Bed & Beauty på havnefronten

tivt prisniveau, og hurtigere kan leveres end traditionelle bjælker,

6 Når vi løfter i flok ...

gør kun interessen endnu større. Bjælken er nu også sat i produk-

8 Trapper, værn og altaner

tion på fabrikken i Letland, hvilket har sat leveringssikkerhed og has­

10 Fremtidens byggepionerer

tighed yderligere i vejret.

12 Stålsat i kampen mod beton

Du kan høre meget mere om de

13 Husk at tjekke kalenderen

mange fordele ved CSK bjælken,

15 Med udsigt til nye projekter

eller salgsafdeling. I dette nummer

hvis du kontakter CSKs projektaf Stålmagasinet kan du desuden læse mere om CSK bjælken i testforsøg på DTU.

Forside: Hotel Copenhagen Island

CSK-bjælke Betondæk

Betonbjælke Betondæk

Betondæk

Betondæk

Disponibel højde

CSK-bjælke Betondæk

Betondæk

Betondæ

Disponibel højde

w w w.c sk.dk

3


Hotel Copenhagen Island

Bed & Beauty på havnefronten CSK HAR LEVERET ALLE STÅLKONSTRUKTIONER, ALTANER, TRAPPER, PLATFORME OG VÆRN TIL HOVEDSTADENS SMUKKESTE HOTELBYGGERI.

4

Alting er gennemført i ARP-Hansen Gruppens nyeste

Hotellet rummer 326 værelser og indeholder møde-

stjernebyggeri. Hotel Copenhagen Island på Københavns

faciliteter med plads til i alt 80 personer. Adressen er i

havnefront er simpelthen et at af de smukkeste hotel­

bogstaveligste forstand Københavns Havn. Hotellet er

byggerier i Europa – og ikke overraskende kommer al

nemlig placeret på sin egen ø ude i havnebassinet. Med

denne æstetik og nytænkning fra Kim Utzons Tegnestue.

denne centrale placering midt i den travle metropol kom-

Fra hotellets side har man valgt ikke at tilmelde sig det

plementerer det fint de øvrige 9 hoteller i ARP-Hansen

normale klassificeringssystem med op til 5 stjerner. Ganske

Gruppen.

enkelt fordi hotellet er i en klasse helt for sig selv.

Stålløsninger med monumental styrke


I medgang med CSK

Det smukke byggeri er en unik kombination af dynamiske betonelementer og slanke, markante stålkonstruktioner i facader og på altaner. En stil, som netop er kendetegnende for Kim Utzons arkitektoniske værker. Utzon er blevet berømt for sin kærlighed til de rå byggeelementer. På Hotel Copenhagen Island er alt derfor synligt. Stålet fremstår i rå kontrast til de mange glaspartier, svejs­ninger

Christian Beck Jørgensen, som var en af totalentrepre-

og andre sammenføjninger, der heller ikke er gemt væk.

nørfirmaet Arpe og Kjeldsholms byggeledere på Hotel

Copenhagen Island, beskriver samarbejdet med CSK som For CSK var det at blive valgt

en succes. Han betegner stålet, som CSK leverede, som en

som totalleverandør på stål-

kvalitetsvare, der ligger i den øvre ende af 13-skalaen.

entreprisen endnu et be-

Men i kraft af sin rolle som byggeleder, er det imidlertid

vis på, at virksomheden

andre elementer, han trækker frem i forbindelse med

har opnået solidt kendskab

spørgsmålet om, hvordan samarbejdet med CSK forløb:

blandt arkitekter, entreprenører og bygherrer. Søren

”CSK har været rigtig gode at arbejde sammen med. De

Vestergaard, salgschef CSK:

var meget engagerede i hele projektet – og professio-

”Det har været en stor

nelle. Alle, høj som lav er meget seriøse omkring deres

– men absolut spændende – udfordring at være så invol-

arbejde – det har været en positiv oplevelse”. Specielt

veret på detailniveau i dette projekt”. En af de særlige

roser han CSKs montører, som han betegner som ”meget

CSK detaljer i byggeriet er adgangsbroen fra Kalvebod

dedikerede og hjælpsomme”.

Brygge. Broen, hvor CSK har leveret den bærende stålkonstruktion, er tegnet af Kim Utzon med inspiration i

Christian Beck Jørgensen understreger, at han synes, at

den gamle italienske bro – ”Ponte Vecchio” i Firenze.

det siger meget om et firma, at medarbejderne udviser ekstra engagement og hjælpsomhed i opsvingstider:

Et andet markant CSK aftryk

”Når alle har nok at lave, er der nogen, som kun lige præ-

er den smukke, brede spin-

cis leverer, det de skal. Men CSK ydede ekstra. De var

deltrappe i foyeren samt

interesserede i hele Arpe og Kjeldsholms byggeproces og

tagkonstruktionen. Det im-

tænkte ved flere lejligheder også på de større planlæg-

ponerende tagudhæng er

ningsmæssige ting.”

et karakteristisk Utzon tag med synlige stålspær kree-

Copenhagen Island er, ifølge Christian Beck Jørgensen,

ret specielt til dette byggeri

blevet rigtig godt. Hotellet er blevet bygget hurtigt, og

af CSK.

CSK har overholdt deres del af aftalen samt løst de små komplikationer, der er opstået undervejs, med megen professionalisme.

w w w.c sk.dk

Fakta om copenhagen island

Bygherre:

Totalentrepenør: Arpe og Kjeldsholm

Byggeplads:

Kalvebod Brygge, København V

Ingeniør:

EKJ Rådgivende Ingeniører

Arkitekt:

Kim Utzons Tegnestue

ARP-Hansen Gruppen

5


DR Byen

6

Stülløsninger med monumental styrke


Herlev Sygehus

Når vi løfter i flok ... byggeri med stål kræver grundig planlægning – og en god portion nytænkning. Da de tre store mobilkraner, assisteret af to mindre, en

transporteret til den gamle B&W grund i København,

søndag aften i august, løftede den 66 meter lange og

hvor de blev svejset sammen. Den sidste del af rejsen til

200 tons tunge stålkonstruktion på plads højt over jorden

destinationen på Kvæsthusbroen foregik med flydekran.

i DR Byen på Amager, kulminerede års planlægnings- og

Søren Vestergaard, CSK: ”At montere så store elementer

udviklingsarbejde for CSK. For byggeri med stål kræver

fra vandsiden er helt unikt. Koordinationsarbejdet har

nemlig meget mere end viden om materialets bæreevne,

været planlagt lang tid i forvejen og ned i mindste

konstruktionsprincipper og design. Selve monterings­

detalje”. Selve montagen tog 8 timer pr. ståldrager, og i

fasen er en helt afgørende detalje – for stålkonstruk­

alt blev der monteret ca. 1.000 tons ståldragere.

tioner skal ofte meget højt op. Og det kræver grundige for­beredelser.

Fremtidens byggerier vil blive mere og mere komplekse, og tendensen med at bygge i højden vil blive forstærket.

Selve løftearbejdet i forbindelse med byggeopgaver bliver

Så det bliver et særdeles vigtigt parameter at kunne

mere og mere spektakulært. I begyndelsen af september

håndtere hele processen som stålleverandør.

var der stor bevågenhed omkring Danmarks højeste bygning, sygehuset i Herlev ved København. I forbindelse med renoveringen skulle byggematerialerne fragtes op i over 100 meters højde – så høje kraner eksisterer ikke, så der skulle tænkes alternativt. Løsningen blev helikopter! CSK – til vands, til lands og i luften Det gammelkendte slogan for det danske forsvar kan nu også bruges om CSKs montagearbejde. For mens DR Byen var på land og Herlev Sygehus i luften, så foregik montage­ arbejdet på Københavns nye Skuespilhus på Kvæsthusbroen nemlig via flydekraner. De 85 meter lange ståldrag­

Skuespilhuset

ICL

ere blev produceret i Letland på CSKs fabrik, derefter

w w w.c sk.dk

7


stålets mange muligheder

Trapper, værn og altaner csk leverer mange forskellige løsninger – store som små – til alle typer byggeprojekter. Det er ikke altid, at udfordringerne i en opgave er ligefrem proportional med projektets størrelse. Faktisk er

Christianslund

tilsluttet en let svalegangskonstruktion i hele bygning­

der ofte mange udfordringer i de mindre projekter, der

ens længde, fik beboerne

kræver alternative løsnin-

adgang til lejlighederne på

ger. Den viden, man som

1. sal.

virksomhed tilegner sig på et projekt, skal naturligvis

De nævnte projekter er alle

udnyttes på andre, nye pro-

gode eksempler på, hvor-

jekter. Derfor er de mindre,

dan et tæt samarbejde mel-

og måske knap så medie-

lem arkitekt og stålproducent er den direkte vej til endnu

dækkede opgaver, af stor

bedre byggeprojekter med stål. Gennem stålkomponent­

betydning.

Vester­

ernes centrale placeringer bliver bygningskonstruktioner,

gaard, salgs- og projektchef hos CSK: ”Sammen med vores

der prydes af gitre, stålbalustre, glasrammer og stålwires,

samarbejdspartnere – kunder, entreprenører, arkitek-

iøjnefaldende. Og flere arkitekter er ved at få øjnene op

ter osv. – lærer vi af disse opgaver. Logistikken skal sta-

for de mange kreative ideer, der kan realiseres igennem

dig fungere, pladsen er måske mindre, leveringstiden

brugen af dette alsidige materiale. Rækværk, værn og

måske kortere osv. Men generelt er det sundt for os som

altaner i stål byder på muligheder for arkitektoniske geni-

forretning, at vi har et godt mix i typer af opgaver”.

streger, der virkelig kan give en bygning karakter.

Lien galleri

Søren

Blandt de opgaver, hvor stål som materiale virkelig kommer til sin ret, er trapper, værn, altaner, platforme, gang-

Q8

Trapper rummer også mange designmæssige muligheder.

broer og så videre. Når man skal i gang med at renovere

Spindeltrappens nærmest

eksempelvis boligejendomme eller forandre gamle indu-

aristokratiske

stribygninger, benytter man i højere grad stål. I forbind­

ligeløbstrappens robusthed

else med ombygningen af den gamle Sojakagefabrik på

og kvart- og halvsvingtrap-

Islands Brygge blev den store sojabønnesilo, også kaldet

pernes elegance, er eksem-

udstyret

pler på, hvordan trappen

stålaltaner.

forandrer et rum og giver

Altan­brystningerne er lavet

det værdi. På Q8 hovedkvarteret i Birkerød ses samspillet

af

elefant­

mellem trappe og gangbroer tydeligt. Gangbroernes ræk-

riste, der er transparente og

værk og trappens konstruktion med de slanke balustre og

passer i farvenuance med

lette udformning er med til at åbne rummet, så det virker

siloens lyse pudsede facade

let og luftigt. Facadestål, spindeltrappe, rækværker samt

og karnappernes metalgrå

ståldragere i tag til ovenlys er også leveret af CSK.

Wennbergsiloen, Wennbergsiloen

signalværdi,

med

smukke

galvaniserede

aluminiumsprofiler. Du kan se flere spændende trappe-, værn og altanløsninTil et andet byggeprojekt, Christianslund, leverede CSK

ger på CSKs hjemmeside.

endnu en interessant altanløsning. Et tidligere NCC domicil skulle omdannes til nye boliger. Via ståltrapper, som blev

8

Stålløsninger med monumental styrke


Pressesiloen, Islands Brygge

w w w.c sk.dk

9


Fremtidens byggepionerer Byggebranchen anno 2006 skriger på kvalificeret arbejdskraft. Vi har talt med to af dem, som byggeriet har tørstet efter at få på krogen. Vi møder Martin Sanderhoff og Kim Guldberg Lauridsen

niørarbejde: ”Konstruktion er en helt grundlæggende

i noget forskellige omgivelser. Martin i en myretue af en

disciplin, og det er faktisk altid påkrævet, at folk fra vores

byggeplads på den gamle Tuborggrund i Hellerup. Kim

virksomhed er med på byggepladsen. Og så ville jeg i

i mere rolige omgivelser hos Entreprenørfirmaet Flem-

øvrigt ikke undvære det”, tilføjer Kim. ”Man læser jo til

ming Pedersen på Falster. Men uanset omgivelser kan

bygningsingeniør, fordi man interesserer sig for byggeri.

man være sikker på en ting: De har travlt!

Så derfor er kombinationen mellem den beregnende del og den praktiske del som byggeleder helt optimal”.

Begge blev færdige med uddannelsen til bygnings­

Den ægte vare

ingeniør på diplomretningen

Som afgangsprojekt på DTU havde Martin og Kim et

ved DTU i Lyngby i januar

samarbejde med CSK omkring en række praktiske test af

2006.

Sanderhoff

brudstyrken på kompositbjælken – også kendt som CSK

har brugt sin nyerhvervede

Martin

bjælken. Et projekt som var til stor gavn for både stude-

status til at score et spæn-

rende, CSK og DTU. ”CSK ville gerne have dokumenteret

dende job som assisterende

deres teoretiske beregninger på bjælken, fordi det under­

produktionsleder hos entre-

bygger virksomhedens evner indenfor stålkonstruktion­

prenørfirmaet NCC. Et job og et arbejdsområde han før-

er”, siger Martin Sanderhoff.

ste gang kom i berøring med i forbindelse med et halvt

10

års praktikforløb på studiets 5. semester. ”Jeg er kommet

For de studerende var det

på min rette hylde her”, siger Martin og fortsætter: ”Jeg

også et positivt bekendt-

har altid haft lyst til være derude, hvor tingene sker. På

skab. De var begge opsatte

byggepladsen mærker man selve byggeprocessen helt

på et eksamensprojekt med

anderledes levende, end bag et skrivebord langt væk. Så

et tydeligt praktisk indhold.

rådgivende ingeniør – det bliver jeg ikke foreløbigt”.

”Det giver, efter vores me-

For Kim Guldberg Lauridsen er det også i høj grad prak-

ning, en helt anden dybde i

tikken, der trækker. Gennem hele studietiden blev han

projektet, når det har en så

boende i Nr. Alslev på Falster, og tog hver dag den lange

stor praktisk dimension, som

biltur til Lyngby. Efter endt uddannelse blev den tur

tilfældet var med CSK bjælken.” Arbejdet i forsøgshallen

straks konverteret til en

passede rigtig godt til de to studerendes temperament,

fast tilværelse i hjembyen,

og efter knap et halvt års arbejde var de klar med resul-

hvor han nu bestrider et job

taterne. Der blev gennemført i alt seks forskellige forsøg,

som

bygge-

som på hver sin måde testede bjælkens bæreevne. Hvert

leder hos Entreprenørfirmaet

assisterende

forsøg var lig med én bjælke, hvilket betød, at CSK skulle

Flemming Pedersen. Som

levere seks prøvelegemer til projektet. Samarbejdet for-

Martin Sanderhoff, er også

løb rigtig fint. Martin: ”Det var vigtigt for os – og for CSK

Kim

Lauridsen

– at det var vores projekt. Forsøgene blev sat op ud fra

tiltrukket af praktisk inge-

de ting, vi ønskede at efterprøve, og resultaterne blev

Guldberg

Stålløsninger med monumental styrke


beskrevet i vores rapport. Vi håbede selvfølgelig, at CSK ville kunne bruge resultaterne senere, så de også fik et incitament til et fremtidigt samarbejde med DTU”. En win-win situation Netop samarbejdet med DTU er en vigtig detalje. Kim og Martins projekt blev vejledt af lektor Peter Noe Poulsen og ekstern lektor Jesper Gath. ”Som uddannelsesinstitution er det altid berigende, at kunne samarbejde med erhvervslivet. Det er jo dem som målgruppe, vi leverer de nye ingeniører til, så derfor giver det masser af perspektiv, når de inddrages så aktivt, som tilfældet har været med CSK”, siger Peter Noe Poulsen. Set fra DTUs synspunkt, så er der tale om en klar winwin situation. De studerende får et meget konkret – og fremtidsbrugbart – projekt at arbejde med. CSK får synliggjort sig overfor de studerende samtidig med, at de selvfølgelig får nyttig viden ud af forsøgene. Og DTU får placeret sit eget produkt – en spændende ingeniør­ uddannelse – endnu højere i de kommende studerendes bevidsthed, som et vedkommende og relevant studie. Og resultatet? Martin og Kims resultater underbyggede de teoretiske beregninger, som CSK selv havde lavet. For yderligere information om selve forsøget og rapporten, kan man kontakte CSKs projekteringsafdeling.

OM Peter Noe Poulsen · Civilingeniør i 1994 fra Danmarks Tekniske Universitet · Ph.D, Department of Structural Engineering and Materials, DTU i 1997 · Ansat hos Rambøll i afdelingen for avancerede stålkonstruktioner fra 1997 til 2000 · Lektor ved civilingeniørstudiet, Danmarks Tekniske Universitet siden 2001 · Forsker ved Forskningscenter Risø i afdelingen for vindenergi fra 2000 til 2001

w w w.c sk.dk

11


Stålsat i kampen mod beton For Jørn Nielsen er dagligdagen ikke kun en kamp for mere stålbyggeri, det er også en kamp for det gode byggeri – der hvor man kan se, at innovative kræfter har været på spil lige fra tegnebrættet. Danmark er et udpræget betonland. Der bygges samlet 8-9

betonen herske inden for den danske byggebranche”,

millioner m2 i Danmark om året. De fleste kvadrat­meter byg-

mener Jørn Nielsen.

ges i beton, og specielt forkærligheden for betonelementer Et begyndende mentalitetsskifte

ses tydeligt rundt omkring på landets byggepladser.

Jørn Nielsen mener dog at kunne se spæde tegn på, at tenJørn Nielsen kæmper i sit daglige virke som sekretariats-

densen er ved at vende. Byggeboomet i Danmark er, i sam-

chef for Dansk Stålinstitut mod fordomme, forudindtaget­

spil med nye årgange af beslutningstagere, den perfekte

hed og generel modstand mod stål. ”Holdningen er, at

platform for fornyelse. Stadig flere arkitekter får mulighed

med beton ved man, hvad man får. Og så længe develop­

for at føre deres visioner ud i livet af innovative bygherrer,

erne går efter det, de mener er sikre løsninger, er det ens­

der tør noget. ”Danske virksomheder er begyndt at få

betydende med beton i Danmark. I andre lande er holdningen

øjnene op for, at præsentation er vigtig”, udtaler Jørn

lige modsat, der anses stål som den sikre løsning”.

Nielsen, der ikke er i tvivl om, at spektakulært byggeri kan

I Danmark er vi 10-20 år bag-

virke som en arkitektonisk blåstempling af et firma. ”Symbol­

efter på stålbygningsfronten

byggeri skaber merværdi, og der er ingen tvivl om, at god

i forhold til lande som Sverige

arkitektur kan realiseres i stål pga. materialets fleksibilitet.”

og England. Det præger dansk arkitektur. Der hersker

I denne sammenhæng hjæl-

en tilbageholdenhed blandt

per det meget, at der er gode

danske arkitekter, og der

danske

mangler innovativ nytænk-

markedet så som CSK bjæl-

stålprodukter

ning fra bygherrernes side.

ken. ”Danske produkter øger

Jørn Nielsen mener, at en af årsag­erne er den manglende

tilgængeligheden til og be-

brug af stål, fordi netop stål muliggør god arkitektur.

vidstheden omkring mulighederne inden for stål” ud-

Men det behøver ikke at være på den måde, for i Danmark

taler Jørn Nielsen. ”Og i

har vi allerede ekspertisen og vigtigst af alt: Stålet. ”Vi har

kampen for det gode byggeri hjælper CSK bjælken helt

materiale og knowhow. Vi kan sagtens og mange arkitekter

konkret, fordi den kan gøre dækkene væsentligt tyndere i

vil gerne, men bygherrerne er ikke klar endnu. Modet

etagebyggerier samt skabe en god løsning for bygherre og

mangler, og så længe danske firmaer flytter ind i kasser, vil

slutbruger.”

OM Jørn Nielsen · Sekretariatschef i Dansk Stålinstitut · Har været ansat på forskellige stålværker så som Ruukki og Arcelor Mittal · Ingeniør inden for byggeri og stål fra DIA (i dag DTU)

12

Stålløsninger med monumental styrke


Husk at tjekke kalenderen Erhvervs- og Byggestyrelsen har revideret vinterbekendtgørelsen. Dette har resulteret i en række nye tiltag, som er gældende for opgaver, der udbydes efter den 1. januar 2007. Bekendtgørelsens væsentligste ændringer

Vinterforanstaltninger og betaling

1. V  interperioden afkortes med 2 måneder (oktober og

Vinterbekendtgørelsen indeholder ingen deciderede be-

april) og strækker sig således fra 1. november til 31.

stemmelser om betaling for vinterforanstaltninger. Men

marts.

i vejledningen til bekendtgørelsen opstilles der imidlertid

2. Vinterforanstaltningerne opdeles i årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. 3. En ny forsøgsordning indføres. Denne betyder, at byg-

følgende punkter i forbindelse med betalingsspørgsmålet.   1. I aftalen mellem bygherren og den udførende skal betalingsspørgsmålet altid afklares.

herren frem til 31. marts 2010 kan udbyde alt arbejde i en opgave inkl. vinterforanstaltninger for fag- og

2. Der vil normalt være årstidsbestemte foranstaltninger indeholdt i tilbudet.

storentrepriser over 3 mio. kr. og for hovedentrepriser over 20 mio. kr. (Begge priser er ekskl. moms).

3. Det bør indgå som en del af aftalen, at den også indeholder betaling for vejrligsbestemte foranstaltninger.

  Årstidsbestemte foranstaltninger er de almene tiltag, der

4. E  n vintertilbudsliste med skønnede mængder for

vurderes at være nødvendige i vinterperioden, uanset

afregning efter enhedspriser bør også forefindes i

hvordan vejret arter sig. Her kan orienteringsbelysning

udbudsmaterialet.

nævnes som et eksempel. De vejrligsbestemte foranstalt-

5. Yderligere henvises der til standardforbehold.

ninger skal imidlertid kun iværksættes, hvis vejrforhold­

ene kræver det.

Et tilbud vil normalt indeholde de årstidsbestemte foranstaltninger, men på trods af dette skal bygherren alligevel tage stilling til fordelingen af foranstaltningerne ved udbud i fag- og storentreprise.

Hvis du ønsker at læse selve bekendtgørelsen, kan du finde den på www.retsinformation.dk – klik på søgning og søg på forskriftens nummer: 995. Du kan også læse mere på www.danskbyggeri.dk.

w w w.c sk.dk

13


Amager Boulevard 6 – se mere på www.ab6.dk

14

Stålløsninger med monumental styrke


Med udsigt til nye projekter I Århus arbejder CSKs projektafdeling med udvikling af nye, spændende stålbyggeriprojekter. Fra adressen Gunner Clausens Vej i Viby, Århus er der

udgangspunkt i CSKs anerkendte kompositbjælke, som

god udsigt til den danske byggebranche. Det er nemlig

med sine gode udstøbnings- og monteringsegenskaber

her, CSK har samlet den ene af virksomhedens stærke

har været et oplagt valg til projektet. Selve stålarbejdet

projektudviklingsafdelinger. Her beskæftiger ingeniører,

begynder for alvor i det tidlige forår, og hele byggeriet

konstruktører, projektledere og administrativt personale

forventes færdig i oktober 2008, hvor den danske IT virk-

sig med de kommende stålprojekter.

somhed SimCorp A/S flytter ind i sit nye hovedkvarter.

Efterhånden som CSK har udviklet sig til en af markedets

Andre spændende projekter på tegnebordet hos CSKs

største stålleverandører, bliver virksomheden i større og

projektudviklingsafdeling i Århus, er Sparbank Vests nye

større grad involveret som sparringspartner i forbindelse

hovedkontor i Skive, og Saxo Banks nye domicil i Hellerup.

med udviklingen og modningen af projekterne. Det

For begge projekters vedkommende er CSK leverandør

gælder for eksempel det kommende byggeri på Amager

på såvel smedearbejdet i forbindelse med trapper, værn

Boulevard 6, som er den sidste grund i den moderne er-

med mere, samt på selve stålkonstruktionsløsningerne.

hvervspark, tidligere kaldet Ny Tøjhus Kvarter, der bliver

Begge projekter er netop nu i den afsluttende udvik-

bebygget. Et yderst spændende projekt med CSK som

lingsfase, og byggeriet ventes påbegyndt umiddelbart

stålleverandør. Dele af konstruktionen er udviklet med

efter jul.

Amager Boulevard 6

w w w.c sk.dk

15


www.csk.dk – bliv klog på stål På CSKs hjemmeside finder du beskrivelser af mange af vores spændende stålbyggeriprojekter. Siden opdateres løbende med nyheder om egne projekter, virksomhedsrelateret information og andre spændende historier fra stålbranchen.

CSK Stålindustri a/s Havnetorv 3 DK-7700 Thisted Tlf. (+45) 9617 7000 Fax.(+45) 9617 7001

w w w.c sk.dk

E-mail: sales@csk.dk

Profile for Mediegruppen as

Csk staalmagasinet nov2006  

Csk staalmagasinet nov2006