Page 1

Mediehus i verdensklasse | side 4 Tænk ud af boksen! | side 6 Skuespilhuset – endnu en perle i København | side 8 Mod nye højder | side 10 Stål er kommet for at blive | side 12 Copenhagen Airport | side 14

Maj 2006

Stålmagasinet w w w. c s k . d k


Blandt de bedste bliver vi bedre Den økonomiske vækst har

forretningsmuligheder og vores produktudvikling, der

haft tag i vores samfund i

gør forskellen på succes og middelmådighed. Kompetente

et godt stykke tid. Forbru­

ingeniører, konstruktører og andre udviklere arbejder

gerne vil gerne bruge pen­

målrettet på at udbygge vores markedsposition. Det ­gøres

ge, og mange brancher har

i samarbejde med dygtige danske virksomheder som stål­

supertravlt og mangler ar­

entreprenør på nogle af de mest interessante byggerier

bejdskraft. Byggebranche­n

i landet. I denne anden udgave af Stålmagasinet kan

er en af de travleste – og

du læse om nogle af disse byggeprojekter. Desuden har

en af de mest omtalte.

vi talt med nogle af de centrale spillere i dansk byggeri

Det mærker vi også hos CSK. De store, opmærksomheds­

– arki­tekt Kelly Nelson og ingeniør Jesper Gath. De giver

givende projekter blander sig med mindre, men mindst

hver deres input til udviklingen i dansk byggeri.

lige så betydende projekter for CSK. Og selvom der er travlt, er ­konkurrencen stadig hård. Vi skal arbejde hårdt

Hold også løbende øje med vores hjemmeside. Den op­da­

og være f­ okuseret på hver eneste detalje.

teres hele tiden med information om projekter.

Men vi har ambitioner om at være blandt de bedste i

Rigtig god læselyst

­vores fag. Og kun ved at måle sig med de allerbedste når vi vores mål. At være blandt de bedste handler også om

2

at uddanne og udvikle sig. Vi skal sørge for altid at have

CSK

den nyeste viden på vores felt og evnen til at omsætte

Carsten S. Kristensen

den til praktik. Det er vores erfaring, vores fokus på nye

Direktør

Stålløsninger med monumental styrke


Indholdsfortegnelse 2 Blandt de bedste bliver vi bedre 4 Mediehus i verdensklasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tænk ud af boksen! 8 Skuespilhuset – endnu en perle i København 10 Mod nye højder

12 Stål er kommet for at blive 13 Fakta om CSK’s kompositbjælke 14 Copenhagen Airport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foto: Arne Petersen

12 CSK er klar med stål

Forside: Wennberg Siloen – CSK har blandt andet leveret den omfattende altan-entreprise

w ww.csk.d k

3


dr byen

Mediehus i verdensklasse I juni 2002 blev det første spadestik til 132.500 m2 me­ dieombrust bygningsværk taget. DR Byen i den næsten lige så omtalte Ørestad, har været en fast bestanddel af dansk­er­nes nyhedsformidling i snart fire år. Et prestige­ projekt af ganske betydelige dimensioner, som vi hos CSK gerne ville være en del af – og det blev vi. Danmarks Radios nye hovedkvarter består grundlæg­ gende af fire såkaldte segmenter – studier, redaktioner, administration og koncertsal. Imellem de fire segmen­ ter går ”Den Indre Gade”, som binder hele det enorme medie­hus sammen. Det er i “Den Indre Gade”, at CSK har været i gang med konstruktionsarbejde. Den Indre Gade er placeret over gadeniveau og vil komme til at fungere som husets interne hovedvej, imellem de mange forskel­ lige faciliteter. Gaden løber hele vejen igennem det im­ ponerende byggeri, og med store glaspartier i hver ende af gaden samt det svævende midterstykke, kommer den til at få et fantastisk lysindfald. Til glæde for DRs medarbej­ dere og gæster vil der også blive placeret servicefaciliteter som eksempelvis kiosk i det store rum. Gadens tag består af en 1000 ton tung stålkonstruktion, som er buet på tværs af gangretningen, hvilende på seg­ menternes betonkonstruktion. Konstruktionen beklædes med glas og spænder over 190 meter i længden. En del af konstruktionen svæver over et kanal-/stisystem. Det har givet CSKs montagehold en særdeles spændende udfor-d­ ring med montage i 30 meters højde. Denne opgave bliver løst ved, at de tre største kraner i Danmark samtidig løfter den svævende del af konstruktionen under monteringen. Projekteringsafdelingen hos DR forventer, at DR Byen er endelig udflyttet i slutningen af indeværende år.

DR Byen, Den Indre Gade som forbinder mediehusets 4 bygningssegmenter

4

Stålløsninger med monumental styrke


Fakta om DR Byen Bygherre:

DR Byen

Totalentrepenør: EK-Viktoria A/S

w ww.csk.d k

Byggeplads:

Ørestads Boulevard 19, København S

Ingeniør:

Carl Bro A/S

Arkitekt:

Vilhelm Lauritzen A/S

5


Kelly Nelson, Vilhelm Lauritzens Tegnestue, sagsarkitekt for DR Byens Den Indre Gade

6

Stülløsninger med monumental styrke


Tænk ud af boksen! Kelly Nelson giver dansk byggeri en kærlig opsang

Da Kelly Nelson for 14 år siden første gang satte sine

Danske P-huse

ben på dansk jord, var det med en klar ambition om at

”Som arkitekt er det godt og udviklende at arbejde i Dan­

studere skandinavisk arkitektur. Danmark og dansk design

mark. Men en ting har undret mig siden starten: Alle byg­

dragede den unge amerikaner, og det blev hans faglige

gerier i Danmark starter med et P-hus i beton, som man

skæbne. ”Det er svært at sige, hvad skandinavisk design

så bagefter beslutter, hvad skal være – en skole, et vare­

præcist er. Men det er noget med et specielt lys, en smuk

hus, et boligprojekt osv.”. Sagt i spøg, men med en seriøs

enkelhed og en skarp sans for detaljen. Det gør Danmark

pointe:”Danske bygherrer, arkitekter og ingeniører skal

til et dejligt land at arbejde i, når man godt kan lide kom­

være bedre til at tænke ud af boksen. Den gode arkitek­

binationen af kreativ udvikling og det praktiske arbejde

tur opstår, når det smukke design også har en funktionel

med at føre det ud i livet”.

dimension. Der halter dansk byggeri efter – ikke så meget mere. Der er sket meget i de år, jeg har været her. Men der

Som arkitekt ved Vilhelm Lauritzens Tegnestue har Kelly

kan gøres meget endnu”.

været involveret i mange store, spændende byggepro­ jekter i Danmark. Lige nu er han sagsarkitekt for Den

”At danskerne nu – mange år efter fx amerikanere og

Indre Gade i det store DR By projekt. ”Det absolut mest

englændere – begynder at få øjnene op for stålkonstruk­

profilerede og ambitiøse projekt, jeg har været med i.

tionerne er en god udvikling. Vi er nødt til at agere på

Det er sjældent, at man får lov til at udfolde sig på dette

internationalt niveau for selv at blive internationale”.

niveau”, siger Kelly og fortsætter: ”Tag nu stålkonstruk­

Og i den henseende mener Kelly, at DR By projektet er et

tionen, der bærer gadens glastag. Den består udeluk­

eksempel til efterfølgelse: ”Når du går på pladsen, hører

kende af specialfremstillede stålelementer. Der er ikke et

du dansk, engelsk, fransk, italiensk osv. Andre kulturer

eneste standardelement imellem. Det har været en sjov

har andre ekspertiser. Man behøver ikke kunne tale sproget

opgave, som vi har løst i strålende samarbejde med CSK”.

– hvis man er dygtig til sit speciale, så kan man arbejde alle steder. Det er fremtiden for dansk byggeri”.

om kelly nelson · Født i Tennessee, USA · Bosat i Danmark og dansk gift · BS in Architecture, University of Virginia School of Architecture · Master of Architecture fra University of Mary­land School of Architecture · Ansat hos Vilhelm Lauritzens Tegnestue siden 1996 · Udvalgte projekter: Hilton Hotel, CPH Airport – Terminal 3, CPH Airport – Biogen Idec, Hillerød – Den Indre Gade, DR Byen

w ww.csk.d k

7


Fakta om skuespilhuset Bygherre: Skuespilhuset på Kvæsthusbroen i København indvies til teatersæsonen 2008

Kulturministeriet

Totalentrepenør: E. Pihl & Søn A/S Byggeplads:

Kvæsthusbroen

Ingeniør:

COWI A/S

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg

8

Arkitekter A/S

Stålløsninger med monumental styrke


Skuespilhuset – endnu en perle i København I 2008 åbner Det Kongelige Teaters og dansk teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i København. Et prestigiøst projekt på en prominent og fremtrædende plads i vores hovedstad. Med åbningen af det nye skuespilhus vil Det Kongelige Teaters bygningskompleks tilsammen omfatte Gamle Scene på Kongens Nytorv, det nye operahus på ­Dokøen og det nye skuespilhus på Kvæsthusbroen, de to sidstnævnte i Københavns inderhavn. Skuespilhuset kommer til at bestå af en stor scene med en publikumskapacitet på ca. 750 pladser. Dertil kommer en mindre, fleksibel scene med ca. 250 pladser. En prøvesal skal kunne indrettes til intimscene med ca. 100 pladser. Desuden vil huset indeholde prøvefaciliteter, montage­hal, publikumsfoyer og diverse backstage-faciliteter. Publikums­ mæssigt erstatter skuespilhuset således den nuværende sædekapacitet i Stærekassen og de to Turbine­haller. Det er arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg, som står bag det kommende skuespilhus, som på én gang både udfordrer og underkaster sig Frederiksstadens ­markante havnepromenade. Selve byggeriet breder sig ud over havnebassinet og placeres på søjler i vandet, som falder perfekt ind i den traditionelle forestilling om en havns udtryk og stil. CSKs rolle i byggeriet Indgangen til skuespilhuset er fra Sankt Annæ Plads, som

For CSK er Skuespilhuset en både krævende og meget

i dag er tilkørsel til de store færgelejer på Kvæsthusbroen,

spændende udfordring. Vi leverer en total stålløsning til

der gennem mange år har været de store færgers anløbs­

projektet. Det betyder, at alt bygningsstål og alle stålkon­

kaj. Nu får dette travle område menneskemylder på en

struktioner er leveret af CSK. Vi står for smedearbejdet

anderledes, men bestemt attraktiv måde.

og styrer alle de stålrelaterede opgaver i byggeprojek­ tet. Alle Skuespilshusets markante ståltrapper, platforme,

På skuespilhus.dk kan man følge udvikling­en af projektet

­gelændere osv. er naturligvis også leveret af CSK.

løbende. På CSKs egen hjemmeside vil vi natur­ligvis også opdatere om projektets udvikling.

w ww.csk.d k

9


De bliver stadig højere – Jesper Gath er ekspert i byggeri med stålkonstruktioner

10

Stålløsninger med monumental styrke


Mod nye højder Skal du højt op, er stål løsningen Der må være en god udsigt på toppen af Taipei 101

Ifølge Jesper Gath er der ikke nogen egentlig grænse for

– bygningen, som huser Taiwan Financial Center. Fra spid­

hvor højt, man kan bygge. Ikke byggeteknisk i hvert fald.

sen af spiret til fortovet forneden er afstanden over en

”Det siger sig selv, at omkostningerne pr. kvadratmeter

halv kilometer! Nærmere bestemt 509 meter. Dermed

er væsentligt højere i 250 meters højde, end de er nede

overgår Taipei 101 klart verdens næsthøjeste bygninger,

i grundplan. Og der er selvfølgelig et loft for, hvor dyrt

de ”blot” 452 meter høje Petronas Tower 1 og 2 i Kuala

man vil købe sine kvadratmeter.” Skal man bygge i høj­

Lumpur.

den, er stål det foretrukne materiale. Jesper Gath: ”Kon­ struktionens lethed og styrke så højt til vejrs fordrer en

Skyskraberne har fascineret mennesker – og i særdeleshed

stålløsning. Det vidste amerikanerne allerede i 1920’erne

bygningsfolk – i årtier. Et fænomen, som har udviklet sig

og 30’erne, og vi kender alle de mange billeder af ameri­

fra at være en amerikansk domineret disciplin til at blive

kanske bygningsarbejdere, der holder frokostpause på en

tigerøkonomiernes synlige succesbevis til resten af verden.

stålbjælke højt over byens gader.” Jesper Gath pointerer,

Taipei, Hong Kong, Seoul, Guangzhou, Kuala Lumpur,

at det også økonomisk er fordelagtigt med stålkonstruk­

Shanghai – Asien dominerer i toppen af listen over de

tioner, fordi det er langt nemmere at hejse materialerne

højeste bygningsværker.

op i den ønskede højde.

I Danmark har vi endnu de rigtig høje bygninger til gode.

”Grænserne for vores muligheder flytter sig hele tiden. I

”Hverken tradition eller lovgivning har animeret til udvik­

takt med, at vi får bedre og bedre materialer, bliver bedre

ling af byggeprojekter i den høje afdeling”, siger Jesper

til at beregne og til at udvikle nye konstruktionsprincip­

Gath og fortsætter: ”I København har vi haft plads nok igen­

per. Det gælder alle typer byggeprojekter. P.t. bygger man

nem mange år. Men når Ørestaden er fuldt udbygget, så er

eksempelvis en bro over Messinastrædet med et frispænd

den tilgængelige og brugbare jord opbrugt. Her­efter vil

på 3 km. Det ville have været utænkeligt for bare 5 år

man skulle så langt ud af byen, at det for mange bygher­

siden”, slutter Jesper Gath.

rer vil være uinteressant. Set i det lys vil højere byg­ninger klart være en mulighed for at skabe flere kvadratmeter i centrum af byen.”

OM jesper Gath · Civilingeniør i 1979 fra Danmarks Tekniske Universitet · Afdelingsleder i rådgivende ingen­iørfirma Birch & Krogboe A/S siden 1979 · Ekstern Lektor på BYG-DTU siden 1987 · Ministeriel beskikket censor for ingeniøruddannelserne siden 1993 · Det permanente normudvalg for Stål- og aluminiumskonstruktioner – 1992 til 1998 · Anerkendt statiker siden 1996 · Udvalgte projekter: Offshore jackets til Tyra-feltet – Salthorst-lageret for gas i Ll. Thorup – ECO-house – Lucent Technologies (nu OFS-Fitel), Farmaceutisk fabrik i Hillerød for Biogen Idec – Hoved­kontor B&O – Hotel Marriot, Kalvebod Brygge – Rumgitterkonstruktioner, Parken – Randers ­Regnskov – Århus Arena

w ww.csk.d k

11


CSK er klar med stål CSK har travlt. Mange spændende projekter er i gang, og det tegner ikke til, at farten slækkes i lang tid fremover. Alligevel tør salgschef Søren Vestergaard godt garantere: ”Vi har stålet til enhver opgave”. Igennem de seneste par år har CSK opbygget såvel stor ekspertise i form af dygtige og engagerede medarbejdere, såvel som et produktions­ apparat, der kan klare endog meget store og komplekse ordrer. ”Vores satsning med ansættelse af dygtige folk, og natur­ ligvis etableringen af vores produktionsfaciliteter i Letland gør, at vi er i stand til at møde markedet velforberedte – både fagligt og produktmæssigt. Konkurrencen er skarp, og derfor skal vi konstant udvikle os. Så det arbejder vi på – hver eneste dag”, siger Søren Vestergaard. Etableringen af den lettiske fabrik i 2004 gør det muligt for CSK at nå en produktionskapacitet, som gør virksomheden til en mulig aktør, også på de allerstørste projekter. ”Vores projekteringsafdeling har erfaringen og innova­ tionskræfterne til at løse alle de opgaver, som arkitekter og ingeniører stiller os. Så kombinationen af solidt hånd­ værk, hårdt arbejde og en effektiv produktion er vores opskrift på, hvordan man skaber en god stålvirksomhed”, slutter Søren Vestergaard.

Stål er kommet for at blive Markedet er klar til stål De seneste tre år har for alvor skubbet på tendensen til at bruge stål i dansk byggeri. Danske bygherrer og arkitekter bliver i stigende grad inspireret af den internationale trend med at bygge i stål og glas. Siden industribyggeriet for alvor tog fat i tresserne, har Danmark været et betonland. På trods af fald­ ende stålpriser og markante fordele ved stålkon­ struktionerne, har disse haft svært ved at få et rig­ tigt gennembrud. Men nu ser det ud til at vende. Mulighederne for at lave endog meget store frie spænd er en væsentlig årsag til, at stålkonstruktio­ nerne vinder frem. De arkitektoniske udtryk, som

12

Stålløsninger med monumental styrke


Fakta om CSK’s kompositbjælke

de imponerende stålkonstruktioner åbner op for, appellerer til nytænkning – og den er i høj kurs blandt bygherrerne i øjeblikket. Udviklingen i andre lande, med det ene store pre­ stigebyggeri efter det andet, får større og større afsmitning i Danmark. I London, Paris, Amsterdam, Berlin osv. præges billedet af imponerende projek­ ter i glas og stål. Hvis de danske storbyer på det

CSKs nyudviklede kompositbjælke sætter helt nye

­arkitektoniske niveau vil måle sig internationalt, så

standarder for udnyttelse af stål i moderne byggeri.

kræver det nogle større tanker – og helt naturligt

CSK bjælken er fyldt med fordele:

vil det involvere stålkonstruktioner. • Attraktivt prisniveau

Hos CSK er forventningerne til den fortsatte vækst i

• God at udstøbe

brugen af stål i konstruktioner også i top. 2006 ven­

tes at blive det hidtil mest travle år i virksomhed­ens

• Fleksibel og let håndtering på byggepladsen

korte historie.

Meget stærk konstruktion

Tager højde for indvendig installationsføring

Kortere leveringstid

FAKTA OM STÅL: • på tre år er forbruget af stål i byggeriet vokset

CSK-bjælke

Betonbjælke

CSK-bjælke

med 45% Betondæk

• forbruget ligger på over 200.000 tons om året

Betondæk

Disponibel højde

w ww.csk.d k

Betondæk

Betondæk

Betondæk

Betondæk

Beto

Disponibel højde

13


CSK i luften

Copenhagen Airport Hos CSK elsker vi at se, når de store byggerier realiseres.

ændringer, forsinkelser, bagagespørgsmål osv. Hvor de

Vi er et af de vigtige bindemidler imellem de mange for­

såkaldte handlingselskaber hidtil har været spredt ud

skellige menneskelige og produktmæssige indsatser. Et

over lufthavnens store areal, bliver de alle fremover sam­

andet vigtigt bindemiddel – eller måske nærmere binde­

let i det nye center. Til gavn og glæde for passagererne.

led – er det nye transfercenter i Copenhagen Airport. Næppe ­nogen andre steder er der en så intens interna­

Transfercentret er en 1000 m2 stor glas-overdækket atrium­

tional stemning som i en lufthavn – og det gælder i sær­

gård med skranker og servicepersonale på den ene lang­

deleshed også i København.

side og café, træer og mulighed for inter­netopkobling på den anden side. Transfercentret projekteres og udføres i

14

Transfercentret får til opgave at betjene lufthavnens

samarbejde med arkitektfirmaet Christian P. Skjoldborg

­passagerer, hvis de har problemer i forbindelse med fly­

og ingeniørfirmaet Rambøll. CSK har leveret konstruktio­

Stålløsninger med monumental styrke


Foto: Arne Petersen

Fakta om copenhagen airport Bygherre:

Marius Hansen Facader

Byggeplads:

Copenhagen Airport terminal 3

Ingeniør:

Rambøll

Arkitekt:

Christian P. Skjoldborg

Foto: Arne Petersen

Transfercenteret i Copenhagen Airport – et imponerende skue i glas og stål

nen til den enorme glaskuppel, som spænder over et areal på 48 x 19,5 meter. Kuplen består af 400 trekantede glasfelter. Konstruktionen består af specielt-opsvejste samlinger for at optage kræfterne i spændet. Det er også den konstruktionsmæssige begrundelse for at udspænde

Som en ekstra udfordring for CSK har alt montage­arbejde været udført i tidsrummet mellem midnat og klokken seks om morgenen, for ikke at forsinke trafikken i den

Foto: Arne Petersen

de tre rustfrie stålwirer.

travle lufthavn.

w ww.csk.d k

15


CSK nyheder – direkte i din indbakke Udviklingen hos CSK går stærkt i denne tid. Derfor kommer der hele tiden nyheder om produkter og spændende referenceprojekter. Vil du være sikker på at være opdateret, når det drejer sig om brug af stål i dansk byggeri, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, www.csk.dk. Udfyld blanketten med dine kontakt­ informationer og send den til os. Så går det helt af sig selv. Og når du nu er der, så kan du jo passende se på nogle af de mange andre spændende CSK projekter, der ikke blev plads til i denne udgave af Stålmagasinet.

CSK Stålindustri a/s Havnetorv 3 DK-7700 Thisted Tlf. (+45) 9617 7000 Fax.(+45) 9617 7001

w w w.c sk.dk

E-mail: sales@csk.dk

Profile for Mediegruppen as

Csk staalmagasinet maj2006  

Csk staalmagasinet maj2006