Page 1

Copenhagen Atrium | side 4 Kompositbjælker – fremtidens løsning | side 6 Det handler om innovation | side 9 CSK etablerer ny fabrik i Letland | side 10 CSK får arbejdsmiljøpris | side 12 Arkitektur med internationalt snit | side 14

December 2005

Stålmagasinet w w w. c s k . d k


Velkommen til Byggeri handler om tillid. Tillid til, at kvaliteten af leve-

Det er vores håb, at denne publikation vil give et indtryk

rancerne er i top. Tillid til, at tidsplaner overholdes, at

af CSK som leverandør af stålkonstruktioner, trappeløs-

prisrammerne ikke brydes samt at den faglige og udvik-

ninger og altanløsninger. På vores webside findes flere

lingsmæssige del er helt i top. Det handler med andre ord

referenceprojekter, og vores salgsafdeling kan altid kon-

om at vælge de rigtige samarbejdspartnere.

taktes for yderligere informationer.

Hos CSK arbejder vi hver dag benhårdt på at blive bygge-

God læselyst

riets foretrukne samarbejdspartner indenfor stålløsninger. Vi er der for vores kunder og samarbejdspartnere i hele

2

byggeforløbet. Idéudvikling, rådgivning, design, konstruk-

CSK

tion, produktion og montage. Vi rådgiver individuelt med

Carsten S. Kristensen

bygherre, arkitekt og entreprenør, når behovet opstår.

Direktør

Stålløsninger med monumental styrke


Indholdsfortegnelse 2

Leder

4

Copenhagen Atrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Kompositbjælker – fremtidens løsning

7

Vi løfter alle opgaver

9

Det handler om innovation

10

CSK etablerer ny fabrik i Letland

11

CSK flytter hjemmefra

12

CSK får arbejdsmiljøpris

14

Arkitektur med internationalt snit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w ww.csk.d k

3


CSK DELTAGER I SPÆNDENDE HOVEDSTADSPROJEKT

Copenhagen Atrium Københavns centrum er én stor myretue af bygningsarbejdere, arbejdsmateriel, skurvogne og stilladser. Der bygges som aldrig før mange steder i vores hovedstad. Men specielt ét område er rigtigt interessant. På Amager kan man virkelig se effekten af den langsigtede byplanlægning og byggeudvikling. Ørestaden trækker stadig stærkere og stærkere i byggeudviklingen, og også det store område omkring Islands Brygge er under konstant forandring. Det er netop på området mellem Islands Brygge, Amager Fælled og Christianshavn, at KPC bygger nyt hovedsæde for revisionsfirmaet Haro. CSK er en af hovedleverandørerne til entreprisen, som opføres i Weidekampsgade med Casino Copenhagen og SAS hotellet som naboer. Projektet er tegnet af arkitektfirmaet 3xNielsen A/S og er enestående med sit store, glasoverdækkede atrium – deraf naturligvis navnet. CSK har leveret stålkonstruktionen, som bærer glastaget over atriummet. I samarbejde med bygningsingeniør Jørn Jacob Jensen har CSK også optimeret opbygningen af gangbroer, platforme osv., så de både konstruktionsmæssigt, designmæssigt og i funktionalitet er i en klasse for sig selv. Trapperne, inklusiv gelændere med hærdet, lamineret glas, er også CSKs arbejde, ligesom tagstål og vindafskærmningen er produceret her. Alt i alt et ganske spændende projekt, som absolut leverer sin del til byggeeventyret på Amager.

4

Stålløsninger med monumental styrke


FAKTA OM COPENHAGEN ATRIUM Bygherre:

Haro Statsautoriseret Revisionsselskab

Totalentreprenør: KPC BYG

w ww.csk.d k

Byggeplads:

Weidekampsgade 6, 2300 København S

Ingeniør:

Leif Hansen A/S

Arkitekt:

3xNielsen A/S

5


Kompositbjælker … … fremtidens løsning Efter et intensivt udviklingsarbejde kan CSKs ingeniører

Fordele ved CSK-bjælkerne:

nu præsentere den nye kompositbjælke, CSK-bjælken.

• Attraktivt prisniveau

Bjælken er fremstillet specielt med henblik på det danske

• Gode at udstøbe

marked, hvor der ofte er store udsving i projekternes størrelse og afviklingshastighed. Fleksibiliteten i materiale og fremstilling gør den let at tilpasse specielle behov og konkrete projekter.

• Optimerede konstruktioner • Kortere leveringstid end ved konventionelle bjælker • Lettere montering på de konkrete projekter • Meget stærk konstruktion

Bjælkerne er sat i produktion på vores lettiske fabrik, og

• Tager højde for føring af installationer i bygningen

i vores salgsafdeling samt i udviklingsafdelingen i Thisted kan du få mange flere informationer om produktdata og brugsmuligheder.

CSK Stålindustri A/S | Havnetorvet 3 | DK-7700 Thisted | Tlf: +45 96 177 000 | Fax: +45 96 177 001 | info@csk.dk | CVR: 20616883

6

Stålløsninger med monumental styrke


Vi løfter alle opgaver CSK er meget mere end en traditionel stålproducent.

En anden vigtig del er trapper og platforme. Smukt udfør-

Igennem de senere år har vi fokuseret meget målrettet på

te specialtrapper er vigtige, funktionelle designelementer

udviklingen af dygtige medarbejdere indenfor projektle-

i mange erhvervsbyggerier i dag. Platforme og trapper

delse, engineering/konstruktion og arkitektur. Det bety-

skaber variation og spændende miljøer, og hos CSK udvik-

der, at vi i dag har udviklet tre nøgleområder, som udgør

ler vi dem individuelt hver gang.

CSKs fundament. Altaner kan tilføre bygninger en ekstra dimension. CSK Bygningsstål en stadig er væsentlig del af vores funda-

har gennem et godt samarbejde med kendte arkitekter

ment. Vi leverer stål og stålkonstruktioner til alle typer

og engagerede bygherrer opnået stor erfaring med råd-

byggerier. Vi udvikler hele tiden individuelle løsninger

givning, design, produktion og naturligvis montage.

til konkrete projekter, og fungerer således ikke kun som leverandører, men i høj grad også som udviklere og pro-

Kontakt vores udviklingsafdeling og få en snak om de

blemknusere. Fx har vi udviklet vores egen kompositbjæl-

mange muligheder, der er med en stålløsning fra CSK.

ke, som gør tungt byggeri væsentligt lettere og billigere.

Vi er altid gode for en ny ide.

w ww.csk.d k

7


8

Stülløsninger med monumental styrke


Det handler om innovation AF CARSTEN S. KRISTENSEN, DIREKTØR I vores kultur har vi altid kunne udvikle

stål – det er virksomhedens forretnings-

nye projekter. Den danske håndværks-

grundlag – men vi ser altid vores løsnin-

tradition, vores viden om materialer og

ger i det store perspektiv. Hvordan er de

værktøj, vores uddannelsesniveau for ar-

andre materialer, hvad er arkitektens

kitekter, ingeniører, konstruktører osv.

intentioner, hvem skal benytte bygnings-

Forudsætningerne er til stede i rigt mål,

værket og til hvad?

og vi er efterhånden blevet rigtig gode til at udnytte det. Udfordringen for fremti-

På den måde bliver vi en integreret del

den må være at sikre, at vi ikke går i stå.

af projektet og spiller sammen med alle

Både hvad angår vidensniveau og idérig-

de andre dygtige specialister. Præcis den

dom.

dimension der gør, at dansk byggeri er så stærkt funderet.

Vækst og udvikling handler også om at rokke ved traditionerne og sige ”… må-

Samtidig ønsker vi naturligvis at promo-

ske kunne vi …” i stedet for ”… det kan

vere stål – i vores verden er det nemlig

ikke lade sig gøre …”. Innovation, ny-

fremtidens byggemateriale. Stål er et

tænkning, udvikling – i sidste ende hand-

fantastisk materiale. Let i forhold til

ler det om mod. Mod til at kombinere

brudstyrken, nemt at transportere, mas-

materialer på nye og spændende måder,

ser af muligheder for at samle flere ele-

at gøre op med traditionsbestemte må-

menter til en helhed – og ikke mindst er

der at se på ruminddeling, former og

det også en økonomisk attraktiv løsning.

funktioner.

At arkitekter og entreprenører også i stigende grad ser de oplagte muligheder i

En af CSKs store styrker er vores forholds-

stål vidner vores deltagelse i rigtigt man-

vis unge alder. Lige siden begyndelsen

ge spændende byggerier om. Dem ser vi

har vi arbejdet ud fra et mantra om, at

gerne mange flere af …

alt kan lade sig gøre. Vores speciale er

w ww.csk.d k

9


CSK etablerer ny fabrik i Letland Politisk er der måske diskussioner omkring hvilke lande,

produktionsenheden stor betydning for CSKs aktiviteter

der kan opfylde kravene for at blive del af det forjættede

i fremtiden. Produktionsarealet er på 10.000 m² og giver

land EU. Men forretningsmæssigt har mange af de

vores kunder og samarbejdspartnere store fordele i for-

tidligere østlande for længst bevist deres berettigelse i

bindelse med større kapacitet, hurtigere levering og lavere

den internationale handel og økonomi.

priser. Udvidelsen af kapaciteten betyder naturligvis også udvidelse af mulighederne indenfor produktudviklingen.

Dygtige, effektive medarbejdere samt et engageret og

Så mange af de nye projekter, der har stået i kø for at

positivt syn på forretningslivet. Det kunne være CSKs

blive testet, kommer nu for alvor frem i lyset.

karakteristik af letterne – og det er netop derfor, at vi har

10

valgt at opføre en ny fabrik i Letland. Centralt placeret i

Vil du høre mere om projektet i Letland, er du velkommen

forhold til Skandinavien og hele det vestlige Europa får

til at kontakte vores salgsafdeling.

Stålløsninger med monumental styrke


En stålsat fremtid BYGGERI MED STÅL HAR FOR ALVOR FÅET FODFÆSTE Da byggeriet for alvor tog fart i 60’erne og 70’erne var det med betonkonstruktioner og betonelementer som den væsentlige faktor. Netop den massive udvidelse af boligmassen og de mange nye erhvervsbyggerier i denne tid er, ifølge Jesper Gath, Ingeniør hos Birch-Krogboe og ekstern lektor op BYG DTU, en væsentlig årsag til at stål som materiale først sent er slået igennem i dansk byggeri. ”Hvis man sammenligner med lande som eksempelvis Sverige og England, så er vi stadig forholdsvis beskedne med brug af stål i byggeriet. Betonen har opnået en traditionsstatus i Danmark, som har været svær at udfordre.” Men Jesper Gath mener dog, at der sker væsentlige ændringer i disse år: ”Indenfor de seneste 5-10 år har mange spændende byggeprojekter med stålkonstruktioner set lyset. Det er naturligvis behovet for nyskabende arkitektur, der driver udviklingen og det er således specielt i forbindelse med facadepartier, glaspartier, atriummer osv., at stålet nu får chancen. Som alternativ til betonen i selve grundkonstruktionerne mangler vi endnu for alvor at se gennembruddet for stål i dansk byggeri”. At stål som materiale i byggeriet – både i grundkonstruktion og som arkitektonisk udviklingsmateriale – har vækstpotentiale i fremtiden, er Jesper Gath ikke i tvivl om: ”Danske bygningsingeniører og de ingeniørstuderende er godt klædt på. De har en stor indsigt i alle typer materialer – også stål – og de er helt parate til at møde alle de udfordringer, som arkitekter og bygherrer vil kunne stille dem overfor. Og stål i alle typer konstruktioner vil vinde indpas i de kommende år”, slutter Jesper Gath.

w ww.csk.d k

11


Kilde: sikkerhedsgenet august 2005, Biogen Idec. Fotograf: Hans Strømsvik

CSK får arbejdsmiljøpris som skal bruge bygningsværket og dem, som udfører

SIKKERHEDSKOORDINATOR LENE KRISTENSEN BEGRUNDEDE VALGET SÅLEDES:

det. Sikkerheden skal være i top, og det er et stort fokus-

”I har været gode til at holde jeres arbejdsområde or-

område hos CSK. Derfor er vi også altid ekstra glade, når

dentligt og ryddeligt. I har deltaget aktivt i sikkerheds-

andre sætter pris på vores indstilling.

arbejde blandt andet ved sikkerhedsinspektioner og sik-

I juni 2005 betød denne indstilling, at Biogen Idec valgte at

kerhedsmøder. Hertil kommer, at de mange løfteopera-

tildele deres arbejdsmiljøpris til et stålmontagesjak fra CSK.

tioner i områder, hvor der også færdes andre entreprenø-

Prisen på 10.000,- kr. blev uddelt ved et arrangement på

rer, er blevet udført med stor sikkerhed.”

Byggeri handler ikke kun om smuk, nyskabende arkitektur, imponerende konstruktionsløsninger og økonomi. Det handler faktisk allermest om mennesker – både dem

byggepladsen og hver af CSK medarbejderne fik desuden en T-shirt til minde om prisen.

BIOGEN IDEC PRISEN Biogen Idec har været repræsenteret i Danmark siden 1999. Virksomheden har fokus på forskning og produktudvikling af lægemidler indenfor sygdomme, hvor der er ingen eller meget sparsomme behandlingsmuligheder. Prisen, som CSK har fået for godt arbejdsmiljø, knytter sig til byggeriet af Biogen Idecs nye skandinaviske hovedkvarter i Hillerød. Projektet forventes færdigt i 2006 og vil omfatte ca. 50.000 etage m2”.

12

Stålløsninger med monumental styrke


CSK har fået vokseværk Med base i det nordvestjyske, har CSK skabt en virksom-

Også i Danmark har væksten fået geografiske konsekven-

hed som efterhånden har sat sig både nationale og inter-

ser. Således har CSK etableret projekteringsafdelinger i

nationale aftryk. At Thisted dog stadig er at betragte som

såvel Århus som København. I Århus er beliggenheden

hjemme for CSK understreges ved, at virksomhedens nye

Viby og i Københavnsområdet er Ishøj blevet valgt som

administrationslokaler også er beliggende i byen. Med

base. Placeringen i landets to største byer betyder, at ar-

udsigten fra den nyrenoverede havnefront, har blandt

bejdsgangen mellem kunderne og de konkrete projekter

andet projekteringsafdelingen fået de rigtige kreative

er blevet lettet.

rammer, der er så afgørende, når der arbejdes med byggeri. De nuværende lokaliteter på Industrivej i Thisted be-

Hos CSK er det ambitionen, at de hidtidige udvidelser kun

holdes, hvor produktionen fortsat vil køre på fuld damp.

er begyndelsen og også fremover står der vækst på målsætningen. Du kan løbende følge udviklingen på hjemme-

Det nye hovedkvarter er endnu et skridt i den vækst som

siden, csk.dk.

har præget CSK længe. I begyndelsen af året etableredes en ny fabrik i Letland, som med et produktionsareal på 10.000 m2, har mere end fordoblet produktionskapaciteten.

w ww.csk.d k

13


SONY´S NYE SKANDINAVISKE DOMICIL

Arkitektur med internationalt snit SONY har i mange år haft førertrøjen på, når det drejer sig om elektronisk underholdning. Det bevidner eksempelvis walkman’en, PlayStation, MP3 afspillere og mobiltelefoner. Men med virksomhedens nye, skandinaviske firmadomicil i Ballerup trækker SONY også frem i feltet, hvad arkitektonisk fremtoning angår. Domicilet er tegnet af arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard A/S, og at de har ladet sig inspirere af SONYs produkter, viser et hurtigt kig på ankomstfacaden. Fornemmelsen af at kigge direkte på en TV-skærm i kæmpestørrelse er åbenlys. Konstruktionen er baseret på en stor stålprofil leveret af CSK. Hele byggeriet er udviklet i en stil, man kun kalde næsten pompøs enkelhed. Stålprofiler, ståltrapper og platforme spiller elegant sammen med den generøse brug af glas og åbne miljøer. Projektet har været en fantastisk mulighed for CSK til at vise, hvad stål kan bidrage med i moderne arkitektur. Lige fra selve konstruktionsrammerne og de bærende bjælker for glaspartierne, til de mere interiørmæssige elementer som eksempelvis trapper og gelændere har stålløsningerne fra CSK bidraget til et særdeles flot arkitektonisk projekt. Hjertet i byggeriet er det imponerende atrium med højt til loftet, hvor stålkonstruktionen bærer det store glastag med maksimum lysindfald. Fra atrium er der i forskellige niveauer adgang til de åbne kontormiljøer på begge sider. Det vidner om en ledelsesmæssig ambition om at skabe tæt kontakt imellem virksomhedens forskellige afdelinger. Muligheder er i hvert fald i høj grad til stede…

14

Stålløsninger med monumental styrke


FAKTA OM SONY BYGGERIET

w ww.csk.d k

Bygherre:

Gentofte Erhvervsinvest A/S

Lejer:

SONY Nordic A/S

Totalentreprenør:

Aktivcon Erhvervsbyggeri A/S

Arkitekt:

Hvidt og Mølgaard A/S

Ingeniør:

Tinglev Projekt Ltlm ApS

15


CSK nyheder – direkte i din indbakke

Udviklingen hos CSK går stærkt i denne tid. Derfor kommer der hele tiden nyheder om produkter og spændende referenceprojekter. Vil du være sikker på, at være opdateret når det drejer sig om brug af stål i dansk byggeri, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, www.csk.dk. Udfyld blanketten med dine kontaktinformationer, og send den til os. Så går det helt af sig selv. Og når du nu er der, så kan du jo passende se på nogle af de mange andre, spændende CSK projekter, der ikke blev plads til i denne udgave af Stålmagasinet.

CSK Stålindustri a/s Havnetorv 3 DK-7700 Thisted Tlf: +45 96 177 000 Fax: +45 96 177 001

w w w.c sk.dk

E-mail: sales@csk.dk

Profile for Mediegruppen as

Csk staalmagasinet dec2005  

Csk staalmagasinet dec2005