Page 1

Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Klima, Energi & Miljø


2

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Klimasikring – hvem gør hvad?

Indlæg af branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører

I

juni 2012 aftalte regeringen og kommunerne at løfte investeringsniveauet på spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013. Samtidig skulle kommunerne udarbejde klimatilpasningsplaner med kortlægning af risikoen for oversvømmelse. Generelt har kommunerne da også taget udfordringen med klimatilpasningsplanerne til sig, selv om der fortsat er nogle få kommuner, der ikke har udarbejdet klimatilpasningsplaner. Det er kommunerne, som bærer en stor del af ansvaret for sikring mod oversvømmelser, og de har mulighed for at koordinere indsatsen med de kommunale vand- og spildevandsselskaber, der i januar 2013 fik adgang til at finansiere eller medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter for at håndtere de øgede vandmængder.

Nye kompetencer Danske rådgivere og anlægsentreprenørvirksomheder udbygger parallelt hermed deres egne kompetencer, så de er i stand til at udføre de mange projekter, der er nødvendige for at sikre såvel private ejendomme som hele vores infrastruktur mod skader som følge af klimaudviklingen. Kommunernes klimatilpasningsplaner er vigtig viden for virksomhederne, da de giver et godt overblik over markedet og grundlag for en forretningsmæssig beslutning om at udvikle nye og stærkere kompetencer. For virksomhederne vil det derfor være vigtigt, at kommunerne er åbne om deres planer om udmøntning af klimatilpasningsplanerne. Virksomhederne har brug for at

kende kommunernes planer på flerårigt sigt, så de kan træffe de nødvendige beslutninger om investering i udvikling af nye løsninger. Som nævnt har de kommunalt ejede vandog spildevandsselskaber mulighed for at finansiere eller medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter, men kommunerne er tilsyneladende ikke helt tilfredse med ordningen. Det viser en undersøgelse, som Momentum har gennemført blandt de kommunale teknik- og miljøforvaltninger. Kritikken går på, at det er for bureaukratisk at få godkendt klimatilpasningsprojekter, hvis de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber skal finansiere eller medfinansiere projekterne. Godkendelsen af vand- og spildevandsselskabernes finansiering gives af et statsligt forsyningssekretariat for at sikre at bidragene fra brugerne er rimelige i forhold til selskabernes drift og anlægsinvesteringer. Det er naturligvis bekymrende, hvis unødigt bureaukrati bliver en barriere for en effektiv og koordineret indsats for sikring mod klimaskader. Omvendt er det med til at sikre, at de kommunalt ejede vand- og spildevandsselskaber alene finansierer de investeringer, som de skal og ikke også finansiere kommunale udgifter fx til projekter med rene rekreative formål.

Kystsikring Der har i den løbende debat om klimaudfordringerne og de medfølgende oversvømmelser været fokuseret meget på skybrud, men det er også nødvendigt at have stor opmærksomhed på havstigningerne og følgelige oversvømmelser. Danmark forventes at opleve havniveaustigninger på omkring 80 cm frem mod 2100.

Her gælder Kystbeskyttelsesloven, der skal beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Det lyder ganske enkelt, men det er det naturligvis ikke.

ansvaret for kystsikringen hviler på den enkelte grundejer. Efter Danske Anlægsentreprenørers mening er det nødvendigt, at staten får en langt mere aktiv og central rolle i relation til kystsikring.

Den enkelte grundejer har som udgangspunkt ansvaret for kystbeskyttelse af egen ejendom mod havet og oversvømmelser. Der kan sagtens være flere grundejere involveret i et projekt til kystbeskyttelse, fordi vand som bekendt ikke kender grænser, og det er ikke sikkert, at alle grundejere, der får glæde af et anlæg til kystbeskyttelse er enige i behovet for omfanget for beskyttelse, anlæggets udformning eller udgifternes fordeling.

Vi kan således med stor sikkerhed se frem til store udfordringer med klimaet. De vejrmæssige forandringer, som vi kan se frem til er:

Kystbeskyttelsesloven giver derfor mulighed for at sikre kystsikringen gennemført ved beslutning i kommunalbestyrelsen, men det fjerner ikke alle problemer. Det rejser også spørgsmål: Hvem skal fx betale udgifter forbundet med forundersøgelser til dokumentation af behov for kystsikringen, dens omfang og hensigtsmæssige udformning? Kan der pålægges bidragspligt til andre end grundejere, fx på ejendomme, der opnår andre fordele som fx en højere rekreativ værdi? I hvilket omfang kan og vil kommunen yde bidrag og skal et evt. bidraget alene ydes til anlæg men ikke drift? Vil der være behov for at inddrage nabokommuner og grundejerforeninger? Problemerne i forbindelse med etablering og drift af kystsikringsanlæg med flere involverede peger på, at det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt fremover, at

Kommende udvikling

Mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Vinteren bliver mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark. Vi kan forvente flere kraftige storme. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren. Med de udsigter er det klart, at de i mange år frem skal ydes en betydelig indsats, og at de danske anlægsentreprenører bør være vågne i forhold til de markedsmæssige forandringer. Det kræver organisering og udvikling og medlemmerne i Danske Anlægsentreprenører vil være klar til at løfte deres del af opgaven.


Bygg-Anlaeggsavisen-Borsen-201403.pdf

1

17/08/15

12.17

med PAROC Built-On™ facadeløsning

Et prisbelønnet design, der er gjort til virkelighed ved hjælp af innovative og omkostningseffektive bygningskomponenter udviklet specielt til moderne bygninger. PAROC® sandwichelementer er ubrændbare og lette i konstruktionen med meget høje holdbarhedsegenskaber. Parocs sandwichelementer kan takket være den glatte overflade og store styrkeegenskaber nemt bruges til at montere og bære en beklædning på op til 45 kilo per kvadratmeter. Her bærer Parocelementernes tynde yderste stålplade desuden den udkragende aluminiumspladefacade. Dette forenklede montagen, da det ikke var nødvendigt at indtegne noget supplerende bæresystem til de udkragende aluminiumsplader. Læs mere om projektet og PAROC Built-On™ på

www.paroc.dk

PAROC A/S PANEL SYSTEM AB Kongevejen 47, DK-3480 Fredensborg Tlf. +45 48 40 03 40


4

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

En smidigere arbejdsproces skaber værdi og minimerer risici Med fokus på en værdiskabende byggeproces arbejder Værdibyg på at udvikle og formidle ”best-practice” på tværs af byggebranchens parter – til efteråret kommer flere vejledninger særligt rettet mod renovering. Tekst af Annika Lillelund

 D

e seneste tal jeg har set, viser, at omkring 50% af byggeriet i dag er renovering. Derfor tror jeg, at der de kommende år kommer mere arbejdskraft fra nybyg over på renovering. Det har traditionelt været sådan, at der var mere prestige i nybyg fremfor renovering, men det ser ud til, at det er ved at vende nu. Sådan siger Rolf Simonsen, sekretariatsleder hos Værdibyg, som siden 2008 har stået i spidsen for at udvikle og formidle værktøjer til byggeriets parter: – Det er igen blevet tiltalende med det håndholdte arbejde og de gamle teknikker, som fylder i renoveringer. Men samtidig er der en højere usikkerhedsmarkør med ældre byggerier. Derfor er det en rigtig god ide, at et renoveringsprojekt er godt forundersøgt samt at de vigtige værdier for byggeriet er klart defineret. Det er grundlaget for, at en bygherre kan finde de rigtige virksomheder og mennesker gennem udbuddet, og det er blandt andet dette forarbejde, vi informerer om i vores vejledninger, siger Rolf Simonsen.

Boom i downloads det sidste år Værdibyg blev etableret i en erkendelse af, at der var mange processer, som kunne optimeres i byggebranchen, og fordi man gerne ville væk fra den traditionelle måde at pege fingre af andre for at få dem til at gøre noget anderledes, for det bliver processen ikke bedre af, som Rolf Simonsen siger. Hos Værdibyg inviterer man således en række praktikere på tværs af faggrupperne ind for at indkredse de relevante problemstillinger i arbejdsprocessen, og

i følge Rolf Simonsen er praktikerne ofte enige om problemerne og om at finde de løsninger, der virker. Disse input bliver til Værdibygs vejledninger, som er gratis tilgængelige på hjemmesiden og gennem de brancheorganisationer, der står bag Værdibyg. Det seneste år har man oplevet et boom i downloads af vejledninger på hjemmesiden, og det skyldes, ifølge Rolf Simonsen, at der er kommet et øget fokus på at skabe værdi for byggeprojektets forskellige aktører hele vejen gennem byggeriet. Og værdi er meget andet end økonomisk værdi: – Vores vejledninger handler meget om at tilrettelægge byggeprocessen bedst muligt. Vi arbejder primært på at skabe en god proces for alle byggeriets parter samt at minimere, at byggeriets parter så at sige ”smides” hovedkulds ind i projektet. Alle involverede parter lige fra bygherre, rådgivere, entreprenør, udførende håndværker til brugere og beboere skal have en god pro-

ces, og det kræver, at man er velforberedt, har en klar kommunikation og et godt samarbejde. Markedet er også sådan i dag, at bliver man presset på økonomien, eller er der for meget usikkerhed om, hvad renoveringen indebærer af uafdækkede områder, så byder entreprenørerne bare ikke ind på det pågældende projekt. Entreprenørerne kan altid få noget andet, så de skal have en vished om, hvilke værdier og områder der er vigtige i det enkelte projekt, før de kan give et realistisk bud på det. Det tager tid og møder parterne imellem at få afdækket byggeriet, men det realistiske og velafdækkede bud er klart at foretrække fremfor at byde i blinde, hvor man næsten er garanteret nogle ubehagelige overraskelser, som forsinker arbejdet, skaber frustration og fordyrer byggeriet.

Vi skal væk fra at vælge på pris Enhver god byggeproces starter i projekteringen hvor bygherre – gerne i samarbejde med rådgivere – får defineret byggeforløbet: Hvad er vigtigt her? Er der særlige teknikker, som kræver særlige faggrupper? Hvilken periode stammer byggeriet fra, og hvilke typer skader har man typisk i byggeri fra denne periode? Er der beboere/ brugere, man skal tage hensyn til, og hvordan får man kommunikeret til dem i rette tide? Rolf Simonsen: – Bygherrerne er selvfølgelig vant til at lave udbudsmateriale, men ofte vælger de at gøre, som de plejer, og så bliver samarbejdspartnerne primært valgt på prisen. Vi vil gerne frem til, at bygherre vælger de rigtige samarbejdspartnere for projektet, og her kommer balancegangen ind, hvor parterne har ambitioner på projektets vegne sam-

tidig med at de jonglerer med deres egen virksomheds økonomi. Men også af den årsag er det kun en god ide med en grundig afdækning af projektet, inden man går i gang, for så har alle de rigtige forudsætninger for at gå ind i projektet, og så alle også kan tjene penge på projektet.

Risikohåndtering fylder mere Særligt i renovering dukker der altid ukendte faktorer op, og derfor handler det om at få prækvalificeret og forundersøgt byggeriet grundigt, så man kan få afdækket materialer og teknikker, få det med i udbudsmaterialet og dermed tiltrække de rigtige kompetencer til opgaven. Rolf Simonsen siger: – Selvfølgelig kan man forundersøge til døde, og det er et fordyrende led i byggeriet, men især med komplekse opgaver, dukker der altid ubekendte faktorer op, så her er det en nødvendighed at vide, hvad man gør, når det uforudsete sker. Ikke hvis det sker, men når det sker. Derfor er risikohåndtering en stor del af det at arbejde med renovering. Vi arbejder med et begreb, vi kalder ”renoveringsstrategi” og det kommer der en vejledning med gode værktøjer i her til efteråret.

Om Værdibyg: Værdiskabende Byggeproces eller Værdibyg er resultatet af et initiativ taget af organisationerne: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. Værdibyg arbejder på at udvikle og formidle en fælles standard og praksis på tværs af byggeriets aktører. Værdibyg blev etableret i 2008.


Opnå store besparelser på VVS ved direkte indkøb AD: www.courage-design.dk · Foto: www.imagesolution.dk

ThermoKraft RADIATOR - med erhvervskunde-rabat til faste lave priser Opret dig som erhvervskunde PRISTJEK RADIATOR på dbvvs.dk Type: 226001000 Mål: 600 mm høj og 1000 mm lang idag Tykkelse: Ca. 100 mm _________________________________

TIL SAMMENLIGNING

MARKEDSPRIS/EN GROS: Kr. 2.480,MARKEDSPRIS/EN GROS: Kr. 893.(Eksempel med aftalerabat 64 %) _________________________________

VI PRESSER PRISEN!

Køb ind til lave priser

DB-VVS-pris = 47 % billigere

Vi har egen import af en række kvalitetsprodukter og matcher altid laveste online pris.

DBvvs.dk er Danmarks billigste online VVS-butik.

PRIS DB-VVS Erhvervskunde: Kr. 468,- (DB-VVS aftalerabat 30 %)

ThemoKRAFT RADIATOR •

Stort sortiment med over 200 forskellige størrelser på lager

Overholder EN 442 EU-standarden

10 års garanti

Dag til dag levering

Gratis levering ved køb over 5000,- kr.

Vi giver erhvervskunder 30 % RABAT på vore listepriser, som i forvejen er Danmarks laveste!

Bliv erhvervskunde

Opret dig som bruger på DBvvs.dk idag og gør dine indkøb hos os – nemt og sikkert med kort leveringstid og 30 dages prisgaranti. Vi rådgiver gerne – god service og høj kvalitet er en selvfølge hos os.

Danmarks Billigste VVS importerer og sælger VVS-artikler i høj kvalitet

til absolut lavpris, både en gros og til private. DBVVS importerer og sælger selv, derfor ingen fordyrende mellemled. Stort lager og hurtig levering. Prisgaranti i 30 dage. Kundetilfredshed: 9,4 ud af 10 på Trustpilot!

DBVVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf. 4087 2222 · Mail: info@dbvvs.dk · dbvvs.dk


6

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Gulvvarmen breder sig i to nyrenoverende lejligheder Med et moderne og hurtigregulerende, træbaseret gulvvarmesystem får beboerne i en ældre etageejendom i Rønde reduceret energiforbruget og sikret en ensartet varme i alle rum. at indstøbe varmeslanger i betondækket under gulvet, som er op til 12 timer om at nå en ønsket temperaturændring. Det betyder, at det er vanskeligt at regulere temperaturen i rummet og dermed udnytte varmen fra eksempelvis solindfald. Det kan føre til overopvarmning og tungt indeklima i rummene samt resultere i et væsentligt energispild. Samtidig vanskeliggør betondækket varmebesparelser ved natsænkning af rumtemperaturen, hvorimod en gulvvarmeløsning med NOVOPAN KLIMAGULV betyder, at man på kun en halv til to timer opnår den ønskede temperaturændring, hvilket giver energibesparelser på ca. 5 %.

E

n ældre etageejendom i Rønde, ejet af tømrer- og snedkermester Finn Randrup A/S, har undergået en større renovering. Renoveringen byder bl.a. på NOVOPAN KLIMAGULV i de nyetablerede køkkener og badeværelser. Foruden besparelser og den ensartede varme lever renoveringen op til de skærpede og lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

Nemt og hurtigt at lægge Hurtig temperaturændring Novopan Klimgulv er et moderne og hurtigregulerende, træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme. Varmeslangerne ligger lige under gulvbelægningen og løber i aluminiumsprofiler, der fungerer som varmefordelende plader. Derved er varmereguleringen mere præcis og fleksibel, da det kun er trægulvet, der skal ændre temperatur modsat traditionelle gulvvarmesystemer, der oftest er udført ved

Markedsovervågning af stål- og aluminiums-konstruktioner undervejs I efteråret 2015 og foråret 2016 vil der blive gennemført en proaktiv markedskontrol vedrørende CE-mærkning af Stål- og aluminiumskonstruktioner.

D

er har været en uklarheder om netop CE-mærkning af stål- og aluminiumskonstruktioner, og flere aktører i branchen har derfor efterspurgt denne kontrolindsats. Indsatsen vedrører EN 1090 om udførelse af stål og aluminiumskonstruktioner.

Kontroller på danske byggepladser I praksis er det Dansk Standard, der gennemfører kontrollen på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen. Kontrollen vil særligt blive koncentreret om byggepladser, hvor leverancerne samles. Konkret vil myndigheden bede om adgang til at se dokumentationen

for korrekt CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen.

Dansk Standard afholder informationsmøder Som optakt til indsatsen inviterer Dansk Standard til informationsmøder og kurser, hvor man vil udbrede kendskabet til anvendelsesområder, udførelsesklasser, procedurer og dokumentationskrav. Der vil blive udsendt særskilt invitation fra både DI og Dansk Standard. Møderne afholdes i efteråret 2015. DI Byg anbefaler såvel bygherrer, rådgivere samt leverandører og fabrikanter af stål- og aluminiumskonstruktioner til at deltage i efterårets aktiviteter.

Tømrer- og snedkermester Finn Randrup A/S har et indgående kendskab til NOVOPAN KLIMAGULV, og han fortæller: – Med NOVOPAN KLIMAGULV sikres en hurtig og korrekt nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange med en præcis centerafstand, hvilket betyder optimal varmefordeling og udnyttelse af varmen over hele gulvfladen. I relation til VVS’er er der ingen fagkonflikt i forhold til rør og rørføringer. Tilslutning af vand udføres stadig af en autoriseret VVS-instal-

latør, men ellers er klimagulvet lige til at lægge, siger Finn Randrup og fortsætter: – Fordelene ved en løsning med NOVOPAN KLIMAGULV er f.eks., at alu-varmefordelingsplader er forsynet med vulster (små udposninger) i de kanaler, hvor slangen efterfølgende skal monteres. Designet gør, at alu-varmefordelingspladen kan monteres stående. Med et let tryk med foden sker fikseringen øjeblikkeligt og uproblematisk uden traditionel brug af søm til fastgørelse. Det mindsker risikoen for eventuelle spændinger og buler i alupladerne, og derved foregår monteringen let og ergonomisk uden uhensigtsmæssige, belastende arbejdsstillinger.

Kan nu kombineres med system nedlagt i beton Som noget nyt er Novopans produktprogram udvidet med produktet, NOVOPAN KLIMAGULV 25 mm, til montering af alu-varmefordelingsplader og 20 mm varmeslanger. Det betyder f.eks. at gulvvarmesystemet uproblematisk kan kombineres med 20 mm eksisterende varmesystem nedlagt i beton, ligesom zonestørrelsen forøges ved større slangedimension.


Hårdttræ og pladeprodukter med grøn brandimprægnering Keflico er dine specialister i løsninger med bæredygtig brandimprægnering fra BURNBLOCK. Keflico A/S kan levere mange typer kvalitets produkter; krydsfiner, bambus, hårdttræ med mere, brandimprægneret fra fabrik. Vi er især stærke i skræddersyede løsninger. Flere produkter kan tilbydes med B-s1, d0 godkendelse.

Fordelene ved BURNBLOCK - Effektiv, gennemtestet og sikker. - 100 % organisk, bæredygtig og naturligt nedbrydelig. - Minimalt saltudtræk. - Burnblock-behandlet træ er godkendt til facadebeklædning og testet ifølge EN 14135 og SP 105 - klassificering K1 K2 10. - Samme muligheder for overfladebehandling som ved ikke-brandimprægnerede produkter. Keflico’s specialister står i samarbejde med BURNBLOCK klar til at hjælpe og rådgive dig omkring brugen af brandhæmmende produkter til dit unikke projekt. Ring til os på tlf. 9813 3544 eller skriv til info@keflico.com.

Bæredygtigt træ fra Keflico A/S Naturligt modificeret træ med garanteret holdbarhed på 50 år over og 25 år i jorden. Se www.keflico-accoya.com

Tlf. 9813 3544 www.keflico.com


8

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Affald som ressource I efteråret 2013 satte regeringen det mål, at 50 % af landets husholdningsaffald skal genbruges i 2022. Samtidig lagde man op til, at affald skal ses som en ressource, der kan genanvendes. Den tankegang er i dag slået igennem både hos borgerne og i branchen, mener Philip Bertel fra Zenzo Group, der leverer bioposer og affaldssystemer til en række kommuner. Tekst af Jari Nielsen

 A

ffald er ikke bare affald. Heller ikke husholdningsaffald, der ikke længere betragtes som et spildprodukt. Når vi i dag taler om affald i branchen, så er det som en ressource. Budskabet er blevet taget positivt imod hos branchen og borgerne, siger Philip Bertel, der er administrerende direktør i Zenzo Group. – Det er en holdningsændring, der er sket i branchen gennem de senere år, vurderer han: Hvor man tidligere brændte alt affald, tænker man nu over, hvad man kan få energi ud af, og hvad, man kan genanvende. Philip Bertel mener, at ”den ligger lige til højrebenet” for kommunerne at nå målet om 50 % genanvendelse ved sortering af madaffald fra husholdningerne. Zenzo leverer således nedgravede affaldssystemer og komposterbare bioposer til en række kommuner. Produkter og systemer, der ikke alene kan bidrage til at nå målet, men som også har positiv effekt på miljø og økonomi. – Vi ser holdningsændringen, når vi kommer rundt hos kommunerne. Det er også medvirkende til, at vi er der, hvor vi er i dag. Jeg tror personligt, at vi står ved foden af bjerget, og at der kommer øget

fokus på optimering og driftsbesparelser, siger Philip Bertel, der forventer, at Zenzo Group kommer til at levere flere bioposer og affaldssystemer fremover. Også til andre kundesegmenter end de kommuner og affaldsselskaber, som virksomheden primært leverer til i dag.

Stort potentiale I dag er Zenzo Group et datterselskab i norske BioBag International, en af verdens førende virksomheder inden for komposterbare og biologisk nedbrydelige produkter og den største producent af bioposer: fuldstændigt komposterbare poser, lavet af plantefibre, olier og stivelse. Zenzo Group var partner med BioBag allerede fra starten i 2002, hvor virksomheden først introducerede bioposer til husholdningsaffald på det danske marked. Zenzo Group leverer nu til alle de kommuner, hvor borgerne anvender bioposer til husholdningsaffald, og direktøren ser et stort potentiale i produktet. – Det, vi bryster os af i denne sammenhæng er, at vi har den største erfaring. Vi har leveret bioposer i syv år til Kalundborg Kommune, som var den første kommune, der indførte indsamling i fuld skala med bioposer. Vi besidder den største viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, siger Philip Bertel.

Bioposen indgår som organisk madaffald, og skal derfor ikke sorteres fra. Folien, som posen er lavet af, omdannes til kompost, og det betyder, at den færdige kompost er fri for mikroplast, når landmanden kører den på marken. Zenzo Group sælger desuden også folien til landmænd og gartnere, der eksempelvis producerer jordbær eller vin, som alternativ til konventionel plastfolie, der kan efterlade plastrester i jorden, hvis den ikke fjernes 100 % efter anvendelsen.

ressant, er, at kommunerne interesserer sig for driften, siger Philip Bertel. Containerne kan via sensorer indsamle data, der gør det muligt for affaldsselskabet at optimere tømningen, som er en stor økonomisk post, og som desuden belaster miljøet, når affaldet skal køres væk. Således kan man gennem bedre ruteplanlægning undgå kørsel med halvtomme containere og køre færre ture, hvilket er til gavn for både tidsforbrug og CO2 - udslip.

– Med vores BioAgri-folie behøver du ikke samle ind, så du bruger hverken energi, tid eller penge på det. Og jorden er ren for plastrester, siger Philip Bertel.

Intelligente løsninger Bioposer og folie er dog kun ét af de forretningsområder, der skal bidrage til at affaldsressourcerne udnyttes og genanvendes optimalt. Affaldet skal også samles sammen udenfor, og til det formål kan virksomheden bl.a. tilbyde nedgravede affaldssystemer, der er designet til indsamling af forskellige typer affald som eksempelvis glas, metal, papir og bioaffald. Virksomheden vandt den første større kontrakt på systemerne for fire år siden. – At etablere indkøb af fuldt nedgravede containere har været virkelig populært de sidste tre-fire år. Det næste, der bliver inte-

Med intelligente containere og fuldmeldersystemet fra Bwaste opnås store driftsbesparelser.


9

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Bæredygtige alternativer til offentligt byggeri Der er i stigende grad kommet fokus på byggematerialers holdbarhed på lang sigt. Det mærker man ikke mindst hos Frøslev Træ, der er blandt Danmarks førende træleverandører og melder om øget interesse for trykimprægnerede træprodukter og andre bæredygtige alternativer.

 I

de senere år er begreber som totaløkonomi og langtidsholdbarhed begyndt at fylde mere i diskussionerne om bæredygtig arkitektur. Her har ikke mindst DGNB-certificeringsordningen, der stiller høje krav til byggematerialernes levetid, haft stor indflydelse. Hos Frøslev Træ melder man således om en stærkt stigende interesse for FT Premium trykimprægnerede træprodukter, som er kendetegnet ved lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, samt for andre bæredygtige alternativer som f. eks.ThermoWood (varmebehandlet), OrganoWood (kieselbehandlet), Western Red Cedar, Douglas og sibirisk lærk.. – Trykimprægneret træ er et fornuftigt valg til f.eks. facadebeklædninger, hvor træet konstant vil være eksponeret for sollys, vind og vejr, forklarer adm. direktør Martin L. Petersen. OrganoWood og ThermoWood, der er gode alternativer til trykimprægneret træ, vil med tiden patinere til en smuk grå farve, og er et fornuftigt valg hvis man

Bæredygtighed handler bl.a. om, at forlænge træets livscyklus eller vælge modstandsdygtige træsorter. – Vi trykimprægnerer under streng miljømæssig kontrol og ved brug af godkendte imprægneringsmidler. Det er træbeskyttelse med optimal indtrængning i træet og det gør, at træet holder længere. Han tilføjer endvidere, at også eksempelvis beklædningsbrædder i gran, som leveres grundmalet, har god naturlig holdbarhed og dermed levetid, hvilket gør det til et fint valg både økonomisk og miljømæssigt.

vil opnå et naturligt look, forklarer han og fortsætter: - For os er det afgørende ikke kun at levere en høj produktkvalitet, men også at kunne rådgive kunderne om deres muligheder på et solidt erfaringsbaseret grundlag. Virksomheden har foretaget en række bæredygtige tiltag i forhold til sine produkter og måden de produceres på.

– For eksempel sikrer vi os, at vores leverandører er PEFC- eller FSC certificerede. Det er frivillige ordninger, hvor man jævnligt kontrolleres i forhold til bl.a. sikkerhed for miljømæssig forsvarlig skovdrift og ordentlige arbejdsforhold. Ved at købe certificerede produkter sikrer vi os, at vi til enhver tid har sporbarhed og sikkerhed for, at de varer vi leverer, lever op til vore etiske og kvalitetsmæssige krav, forklarer Martin L. Petersen.

På Building Green messen i Forum i oktober præsenterer Frøslev Træ eksempler på bæredygtigt træ til byggeriet. – Med de muligheder, der eksisterer i dag, er træ i høj grad blevet et af de stærkeste bud på et grønt byggemateriale. Der er stort set ikke grænser for anvendelsesmulighederne, runder Martin L. Petersen af.


10

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

3 grader gør en kæmpe forskel Der er omgående bonus for beboerne ved en stor renovering af tre boligblokke i Grantoften i Ballerup. Lige så snart ROCKWOOL REDAir FLEX systemet bliver monteret på facaden, stiger temperaturen inde i lejlighederne mærkbart.

E

n omfattende renovering er i gang bebyggelsen Kollektivbyen Grantoften i Ballerup, hvor beboerne i 854 lejligheder fordelt i tre højhuse nu kan glæde sig over bedre og lunere boliger. En af de berørte lejere er afdelingsbestyrelsesformand Jette Fesner, som fortæller:

Fakta Grantoftens højhuse, opført sidst i 60’erne, kæmpede med nedslidte facader og utætte vinduer, og en renovering var tiltrængt. Totalrådgiveren udviklede en grøn og energirigtig helhedsplan for bebyggelsen, som udover udvendig facadeisolering med REDAir FLEX og REDAir LINK og ny facadebeklædning omfatter tagrenovering, loftisolering med ekstra 450 mm ROCKWOOL isolering, solcelleanlæg på tagene, ventilationsanlæg med varmegenvinding og opgradering af udearealerne.

– Vi har mærket effekten af den udvendige efterisolering lige med det samme. I min lejlighed var der tidligere meget koldt i soveværelset og køkkenet. Nu er temperaturen steget med 3 grader – og det gør en kæmpe forskel. Indeklimaet er blevet meget mere behageligt.

Både bedre løsning og bedre totaløkonomi Ved renoveringen af bebyggelsen, som oprindeligt blev opført i 1968, er der benyttet ROCKWOOL REDAir FLEX system til udvendige efterisolering. Det monteres uden på den eksisterende betonfacade. Totalrådgiver Niels Ole Gaard fra arkitektvirksomheden Paludan & Ramsager fortæller: – Til at starte med havde vi projekteret med en traditionel facadeløsning men besluttede at omprojektere, da vi blev opmærksomme på REDAir FLEX systemet. Vi kunne nemlig se, at systemet sikrer en facade helt fri for kuldebroer. Det er samtidig hurtigt at montere med få arbejdsgange. Resultatet er, at vi både får en bedre isoleringsløsning og en forbedret totaløkonomi.

vi valgt en løsning, der gør bygningerne mere moderne at se på, samtidig med at vi er tro mod den oprindelige facades udtryk. Den bestod af beton, og den udgør nu bagvæggen under den nye 300 mm isolering.

har været fri for at totalinddække stilladserne. Dermed bliver der ikke så mørkt i lejlighederne under renoveringen til fordel for beboerne, fortæller Brian Hasfeldt.

Også hos entreprenøren, der har stået for det håndværksmæssige arbejde, er der positive meldinger. Brian Hasfeldt, Projektdirektør i NCC, siger:

Der er i projektet også benyttet et andet ROCKWOOL system som montageunderlag for vinduerne i boligblokkene, nemlig REDAir LINK systemet. Bygherrerådgiveren Niels Ole Gaard siger:

Let og simpelt at arbejde med

– Vi oplever, at systemet er simpelt og let at arbejde med, så det går stærkt at montere isoleringen. Samtidig opnår vi en god brandsikkerhed, hvilket betyder, at vi kan leve op til brandkravene for bygninger på over fem etager.

Frihed til at vælge facade

Vejrudsigten er ikke længere afgørende

Uden på isoleringen bliver der monteret italienske fliser i to grå nuancer. Niels Ole Gaard siger:

Normalt er det ustadige danske vejr en udfordring for entreprenørerne, men her har systemet også en fordel:

– Systemet giver frihed, fordi man kan montere en hvilken som helst pladebeklædning udenpå isoleringen. Her har

– Det giver fleksibilitet, at REDAir systemet kan tåle at stå ude, så vi kan arbejde uanset vind og vejr. Det betyder også, at vi

Vinduer monteres under risiko for kuldebroer

– Vinduerne sidder jo ude i isoleringen, så her skulle vi have en robust og kuldebrosfri løsning. Det har vi fundet med REDAir Link systemet, hvor vi bruger hårdtpresset isolering som underlag for vinduerne. Det har gjort det enkelt at indbygge vinduerne i den højisolerede facade. Også beboerne er glade for vinduesløsningen, der desuden har effekt indvendigt. – Det er rigtig dejligt at have fået dybe vindueskarme med plads til planter. I det hele taget er resultatet gode lejligheder, som er meget bedre end før, konstaterer en tilfreds Jette Fesner.

Varmebesparelse totalt: 2.017.771 kWh pr. år El-besparelse totalt: 505.760 kWh pr. år Bygherre: DAB Totalrådgiver: Paludan & Ramsager arkitektfirma Ingeniør: Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S Totalentreprenør: NCC Byggeperiode: 2014-2016 Byggesum: Knap 300 mio. kroner Omfang: Tre boligblokke i otte etager med i alt 854 lejligheder samt tilhørende udearealer. Finansiering: En kombination af huslejestigninger på 10-14 procent, støtte fra Landsbyggefonden og lån fra Ballerup Kommune


11

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Bæredygtig fornyelse af vandrør – uden støj og byggerod ”Relining” af vand- og varmerør er en metode til renovering af skjulte vand- og varmerør, der samtidig befrier beboerne for støj, støv og byggearbejde under processen. Tekst af Rune H. Jensen

V

and- og varmerør i bygninger er skjulte, og fornyelser har derfor tidligere betydet nedbrækning, byggerod, larm, støv og CO2 - spild. Men danske Greenpipe A/S benytter den såkaldte relining-metode, hvor rørene fornyes, mens de sidder inde i væggen, hvilket i forhold til vandrør kan give en besparelse på hele 50 %.

Relining – et nyt rør i det gamle – Relining er en metode, der er hensigtsmæssig i for eksempel etageejendomme, hvor rørene er skjulte. I forhold til klima og energi sparer metoden al byggearbejdet og -rodet og er samtidig god i forhold til CO2 , fordi den genbruger de gamle materialer og sparer nedbrydning og reetablering af køkkener, badeværelser, vægge og gulve, siger Søren Dallov Ibsen, bygningsingeniør og direktør i Greenpipe. Kort fortalt bygger relining-princippet på en fornyelse af de eksisterende vand- og

varmerør. Over tid kan der bl.a. opstå kalkaflejringer, rust, utætheder og eventuelt korrosion i rørene. Greenpipe udfører en kvalitetskontrol med endoskop og stikprøver og sandblæser de beskadigede rør. Sidste fase er selve reliningen, hvor rørene relines med epoxiharpiks, der lægger sig ensartet på rørenes indre overflade, og det betyder, at de bliver som nye. Processen er så hurtig som 3-5 dage i en opgang på en etageejendom, og Greenpipe giver 10 års tæthedsgaranti på relinede vandrør. Ifølge Søren Dallov Ibsen vil rørene endda virke upåklageligt i op til 30 år.

Markedet har fanget idéen – Der er et enkelt princip, men også en meget kompliceret teknologi bag relining. Kvalitetskontrol er en vigtig del af processen, der er uhyre stort fokus på godkendelse af materialer til drikkevand – og vi har Energistyrelsens ”Godkendt til drikkevand”-certifikater, siger Søren Dallov Ibsen.

Han forklarer, at funktionen som reliningsekspert i høj grad også gør Greenpipe til en servicevirksomhed fremfor et håndværkerfirma. Mange mennesker kender til dårlige erfaringer med projekter med byggekaos, hvor vandrørene er blevet udskiftet. Når vi supplerer vores skånsomme metode med god service, så får kunden en stærk oplevelse af, at projektet er forløbet gnidningsløst. Vi bliver bedømt på opførslen og den gode service, fordi rørene efter relining fortsat er skjulte og ikke visuelt synlige. – Markedet har for alvor fanget idéen og fået øjnene op for mulighederne med relining. Med Greenpipes drikkevandsblåstempling og efter bl.a. stor interesse under deltagelsen i årets VVS15-messe, er vi godt tilfredse og har p.t. en betragtelig ordrepipeline, fortæller Søren Dallov Ibsen.

Mestertekk Byg& anlavis 256x176 NY_BygTek Platon ann 06.05.14 10:19 Side 1

Isola Mestertekk - Et lags tagdækning Tømrermesterens fortrukne tagpap! Mestertekk anvendt i den nordiske byggebranche i mere end 20 år Mestertekk giver mulighed for flere opgaver til Tømrermesteren 15 års produktgaranti

”Vi har fået en meget nemmere og hurtigere proces i forbindelse med Listedækning når vi anvender Isola Mestertekk, samtidig kan vi nu selv udføre hele byggeprocessen”

”Jeg har udvidet min forretning med Isola Mestertekk. Det giver mig mulighed for nye arbejdsopgaver” Tømrermester Jens Saugmandsgaard

Søren Justesen Aps Justesen Tømrer & Snedker

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk” Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

Tørre og sunde huse


12

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Nyt pilotprojekt skal skabe bæredygtige adfærdsændringer Fællesskab, konkurrence og intelligent energimåling er kernen i et nyt pilotprojekt, hvor KAB og Schneider Electric skal ændre unges energivaner på Otto Mønsteds Kollegium i København. Projektet skal give konkrete erfaringer om beboerinvolvering, som kan sikre store fremtidige energibesparelser i den danske bygningsmasse.

F

ester, sjov og eksamenslæsning er hverdag for beboerne på Otto Mønsteds Kollegiet i København men snart står hverdagen også på aktiv energioptimering og indbyrdes konkurrence om at skabe bæredygtige ændringer. I tæt samarbejde med den almene boligadministrator KAB og energispecialisten Schneider Electric er kollegianerne ved at installere intelligent energimåling, så forbruget konstant følges og visualiseres på kollegiets lejligheder og fællesarealer.

– Projektet er et studie i, hvordan brugerdrevet energioptimering kan være med til at sikre en vedvarende adfærdsændring, hvor bæredygtige tiltag bliver en integreret og naturlig del af hverdagen. Potentialet for aktiv energiadfærd i almene boliger er enormt stort, så derfor er det et ekstremt spændende projekt, forklarer proceskonsulent Benjamin Friis, der er hyret af KAB til at lede den bæredygtige transformation på kollegiet. Der er endnu ikke fastsat konkrete målsætninger for projektet, men potentialet er stort. Sænker kollegianerne eksempelvis el-forbruget med 7 % og varmeforbruget med 10 %, kan de hente besparelser på ca. 160.000 kroner om året. Selvom projektet handler om mere end energibesparelser, så er det et konkret og oplagt fundament, der fremmer den bæredygtige adfærdsændring.

Intelligent energiovervågning Det er Schneider Electric, der leverer den grønne løsning, som er det tekniske funda-

ment for energiprojektet på kollegiet. Med det trådløse system Wiser bliver der koblet intelligente termostater og stikkontakter med måling på kollegiets 20 fælleskøkkener og de 320 private lejligheder. – Systemet er udviklet til private forbrugere og gør det nemt at måle og visualisere sit energiforbrug, så man altid kan følge med og regulere sin adfærd. Det er første gang, vi tester det i så stort omfang i Danmark, så vi glæder os som producent meget til at opleve, hvordan beboerne bruger det i hverdagen, forklarer Jesper Plass, der er produktchef i Schneider Electric Danmark.

Engagerende energikamp Projektet indeholder blandt andet et konkurrenceelement, hvor de 20 fælleskøkkener skal kæmpe indbyrdes om at sikre de største energibesparelser og en vedvarende bæredygtig forandring på kollegiet. Derfor er områder som minimering af madspild og kildesortering også en del af

konkurrencen. Det skal være med til at skærpe opmærksomheden om projektet og sikre, at de unge beboere deltager aktivt i projektet. Involvering er kernen i adfærdsændringer, og derfor er en gruppe af beboerne netop nu selv ved at stå for at installere Wiser-systemet. Det glæder proceskonsulenten. – Det er fantastisk, at de hygger sig med at sætte systemet op på kollegiet, så de får et hurtigt indblik i, at det rent faktisk virker og er nemt at håndtere. Det er vigtigt, at vi i projektgruppen får skabt den fællesskabsfølelse, som er kernen i de langvarige adfærdsændringer, der kan betyder enorme energibesparelser for en ejendomsadministrator som KAB, siger Benjamin Friis fra Designkommunikation.dk. Energiovervågningen på Otte Mønsteds Kollegium skal ifølge planen være i drift i løbet af efteråret, så det grønne pilotprojekt kan gå i gang. Projektet er støttet af Miljøministeriet. 


13

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Nyt energikatalog giver løsninger til renovering af etageejendomme Videncenter for energibesparelser i bygninger udgiver nyt katalog med Energiløsninger til etagebygninger. Det skal medvirke til at sikre, at renoveringer bliver udført korrekt og energirigtigt.

 K

ataloget indeholder i alt 16 Energiløsninger, der handler om alt fra varmecentraler og ventilation til etageadskillelser, facade og mansardtage. De giver svar på, hvordan en etageejendom gøres mere energirigtig, hvad der kan spares på energiregningen, og hvordan arbejdet udføres korrekt. Kataloget er målrettet både håndværkere og rådgivere, der arbejder med renovering af etageejendomme.

der beskriver, hvordan energioptimeringer af konstruktioner og installationer udføres korrekt og energirigtigt. Desuden kan du følge Videncentret på LinkedIn.

Om Videncenter for energibesparelser i bygninger

Illustrationer og tjekliste Samtlige Energiløsninger er illustreret med tegninger og indeholder en tjekliste, som trin for trin gennemgår, hvad man skal være opmærksom på, når man monterer nye installationer eller renoverer bygningsdele. Ifølge Vagn Holk gør Energiløsningerne det lettere at renovere energirigtigt. Han siger: – Vi har lagt stor vægt på at gøre de enkelte Energiløsninger til et konkret værktøj, så det er nemt og hurtigt at overskue, hvordan man renoverer og samtidig nedbringer bygningens energiforbrug. Det er lige til at gå

til, og har man brug for hjælp til besparelsesberegninger, kan man anvende den uvildige beregner på Videncentrets hjemmeside. Ud over de 16 Energiløsninger til etageejendomme stiller Videncentret også 52 energiløsninger til parcelhuse til rådighed. De kan for manges vedkommende også benyttes til etageejendomme. Det gælder særligt for Energiløsningerne om renovering af klimaskærmen, da konstruktionerne i

etageejendomme og parcelhuse ofte ligner hinanden. Energiløsningskataloget for etageejendomme kan findes på hjemmesiden Byggeriogenergi.dk Få gratis adgang på ByggeriOgEnergi.dk til mange andre nyttige værktøjer til energirenovering, blandt andet samtlige Energiløsninger og en uvildig besparelsesberegner,

Videncenter for energibesparelser i bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger. Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark. Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 og videreført som en del af energiaftalen fra marts 2012. Videncentret ligger på Teknologisk Institut og er et center under Energistyrelsen.

Find os på stand 129

Bæredygtige alternativer Træ er klimavenligt, miljøvenligt, langtidsholdbart og samtidig et meget konkurrencedygtigt byggemateriale. Der bruges meget lidt energi til fremstilling og træets naturlige fotosyntese er med til at nedbringe CO2 udledningen.

Hos Frøslev Træ sætter vi fokus på bæredygtige alternativer til byggeriet, som fx trykimprægneret træ, OrganoWood®, ThermoWood®, Western Red Cedar, Sibirisk Lærk, Douglas Gran og andre spændende materialer.

Mød os i Seminar 1, torsdag 29. oktober kl. 11.45-12.30. På seminaret vil vi præsentere flere eksempler på bæredygtige alternativer til byggeriet.

28.-29. okt.15

froeslev.dk


14

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Skolereformen tærer på landets skolebygninger Skolereformen betyder længere skoledage for landets elever – og for skolebygningerne, der nu pludselig er i brug fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Det øger presset på skolernes vedligehold, men også indeklimaet er udfordret med de mange ekstra timer på skoleskemaet.

 S

kolereformen påvirker bygningerne. Jo længere børnene er i skole, jo mere slid og mere skidt kommer der. Det er den ene side af det. Den anden side er, at rengøringen i højere grad kommer til at ligge i skoletiden. Det gør det sværere at opnå fornemmelsen af, at der er helt rent, siger formand for skolelederne Claus Hjortdal.

rer ventilation og varme. Det har forbedret indeklimaet markant samtidig med, at skolerne har kunnet spare penge på varmeregningen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også her i Danmark lagde noget energi i at få indeklimaet til at fungere.

Ikke altid skidt at være politisk korrekt

Indeklimaet forværres Indeklima er et andet velkendt problem. Et masseeksperiment i 2014 viste, at kun 40 % af de undersøgte skoler havde en CO2 koncentration lavere end de 1000 ppm, som Arbejdstilsynet anbefaler, og som nu er et krav i alt nybyggeri. Med skolereformen bliver presset på indeklimaet endnu mere akut, da børnene tilbringer mere tid i skolerne, påpeger Claus Hjortdal: – Der har været en del undersøgelser, som viser, at indeklimaet langt fra fungerer op-

timalt på mange af de danske skoler. Med reformen tilbringer børnene længere tid i de samme lokaler. På trods af undersøgelserne er indeklimaproblematikken aldrig rigtig blevet taget alvorligt herhjemme, siger han og fortsætter: – Det er anderledes i Sverige. Her har de opstillet en række lovkrav til, hvor højt et CO2 indhold, der må være i luften. De svenske skoler har samtidig investeret en masse penge i at få nogle velfungerende varmegenvindingssystemer, der kombine-

I det svenske firma Temporent kan man godt genkende det mønster, Claus Hjortdal beskriver. Firmaet leverer high end pavilloner, som kan erstatte skoler, kontorer ja sågar hospitaler i alt fra et par måneder til flere år. – I Sverige er der mere fokus på indeklimaet, og selvom vi leverer midlertidigt skolebyggeri, så er vi underlagt de samme lovkrav som almindeligt skolebyggeri. Ofte tror skolerne, at de skal gå ned i standard, når de flytter ind i et midlertidigt byggeri. Men hvis de flytter fra en gammel 70’er skole til en moderne pavillon som vores, vil de opleve et gevaldigt løft ikke kun på

indeklimasiden, men også på akustik og generel komfort, siger adm. Direktør Claus Weppler. Ligesom Claus Hjortdal er han forundret over, at der ikke gøres en større indsats for at forbedre indeklimaet, når utallige undersøgelser har vist, at det øger elevernes velbefindende og evne til at præstere: – Danskerne skoser ofte svenskerne for at være for politisk korrekte. Men på det her område må det siges at være en klar fordel at tage undersøgelserne seriøst og gøre noget ved det. Det kan vi godt lære noget af herhjemme, slutter Claus Weppler.


15

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

INSPIRERENDE FACADER

Perforering uden grænser PERFOREREDE TECU® GOLD PANELER MONTERET SAMMEN MED LED BELYSNING OG STORE GLASPARTIER GIVER BANG & OLUFSENS STORE I HERNING ET UNIKT OG LEVENDE UDTRYK. Hos RMIG kan du få perforerede plader tilpasset ethvert ønskeligt udtryk. Mønstrene er utallige, og pladerne kan klippes, bukkes og efterbehandles på et utal af måder for at understrege dine arkitektoniske visioner.

SE MERE

Scan koden med din smartphone og bliv inspireret af andre projekter

Perforerede plader anvendt som facadebeklædning giver en bygning karakter og kan samtidig fungere som fx solafskærmning. For hver kreativ udfordring kan vi levere individuelle løsninger, der opfylder dine krav til funktionalitet, holdbarhed og æstetitik.

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup Tlf.: +45 44 20 88 00 | info.dk@rmig.com | www.city-emotion.com


16

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

DTU Byg inviterer til Innovation Day 2015 Temaet for dette års arrangement er innovation og samarbejde mellem universitetet og industrien. Dagen byder på lejlighed til at diskutere, hvordan virksomhederne kan bruge universiteternes forskning, og hvordan forskningsverden kan hjælpe med at løse de aktuelle behov og udfordringer, som industrien ser.

B

yggeindustrien står over for store samfunds- og miljømæssige udfordringer i en globaliseret verden, hvor innovation, ny ressourcebesparende teknologi og bæredygtighed er vigtige konkurrenceparametre. At etablere et stærkere samarbejde mellem erhvervslivet og universiteterne står højt på den politiske dagsorden. DTU Byg har allerede i dag et udbygget og frugtbart samarbejde med industrien om konkrete projekter, men der er behov for yderligere at udbygge disse relationer og optimere dialogen mellem industrien og landets højere læreranstalter, siger professor Per Goltermann, vicedirektør ved DTU Byg.

for det omgivende samfund. Fire nye udviklingsområder er etableret - projekter, der gennemføres i samarbejde mellem forskning og industri, og som sigter på at udvikle nye produkter og generere teknologiske landvindinger.

Synergi og innovation

Mød DTU Bygs forskere

DTU Byg har de senere år haft særlig fokus på dette samspil og på at skabe værdi

Dagen byder på en præsentation af instituttets forskning og innovation. DTU

– Danmark skal konkurrere på ekspertise og brainpower i forhold til andre lande, og her kan universitetets forskning og innovationsaktiviteter bringes i spil. En styrkelse af den gensidige vidensudveksling mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet og myndigheder kan styrke Danmarks konkurrenceevne og sætte dagsordenen for udviklingen af fremtidens bæredygtige konstruktions- og materialedesign, fortæller Per Goltermann.

Byg står midt i en rivende udvikling og ekspansion. Et nyt stort center for konstruktions- og materialeforskning er under etablering og yderligere udbygning af instituttets forskningsfaciliteter er besluttet. Det nye center, Villum Centret, skal rumme alle aspekter inden for instituttets forskning i materialer og skal understøtte udviklingen i fremtidens materialedesign herunder testning af materialer. Tre nye laboratorier inden for konstruktionstestning, arktisk teknologi og geoteknik er på tegnebrættet, og et nyt laboratorium for bæredygtige materialer er på ønskesedlen.

Fakta om Innovation Day DTU Byg ønsker at udvikle det gensidige samarbejde med byggeindustrien for at sikre, at den forskning og innovation, der genereres på universitetet, i højere grad kan kommercialiseres og kanaliseres ud i industrien til gavn for samfundet. Derfor inviterer instituttet samarbejdspartnere og myndigheder til Innovation Day 22. oktober 2015. Et lignende arrangement blev afholdt i 2013 og blev så godt modtaget, at det blev besluttet at afholde et lignende arrangement hvert andet år. Tidspunkt: 22. oktober kl. 13.30-18.00 Sted: DTU Byg, Brovej, Bygning 127, 1. sal, lokale 119, 2800 Kgs. Lyngby


SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Et korrekt indreguleret varmeanlæg kan give energibesparelser på op til 25 % Uanset varmeanlæggets type står hydronisk indregulering helt i centrum, når vi taler energieffektivitet i varmeanlæg. Og det med god grund: indregulerede anlæg er op til 25 % mere effektive end ikkeindregulerede anlæg.

 D

en nye termostatventil Eclipse fra IMI Hydronic Engineering tilbyder et optimalt indreguleret varmeanlæg, der skaber en konstant rumtemperatur, forøger effektiviteten og giver energibesparelser.

Eclipse sikrer, at den krævede rumtemperatur opnås hver gang. Samtidig med at den regulerer det maksimale flow uafhængigt af differenstrykket, opnås et godt indreguleret anlæg ved blot at justere flowet direkte på ventilen uden nogle komplekse rørberegninger.

Egenskaber: • Afprøvet unik automatisk flowregule- ringsteknologi (AFC) • Er den mindste automatiske termostatventil på markedet • Tilbyder et præcist reguleret anlæg, som forbedrer radiatorernes og kedlens effektivitet • Eliminerer behovet for særskilte, komplicerede beregninger • Opretholder korrekt flow med mindre støj

17


18

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Avedøreværket – et hus for maskiner I 1991 og 1993 fik Avedøreværket overrakt den internationale stål-designpris, og værkets usædvanlige profil vækker opmærksomhed i udlandet. Nu fylder værket 25 år, og en af arkitekterne bag værket fortæller om tankerne bag det imponerende byggeri.

N

år man nærmer sig København fra syd, kan man næsten ikke undgå at se det spektakulære bygningsværk i de flade omgivelser på Avedøre Holme. Fra Sjællandsbroen toner Avedøreværket frem i horisonten. Det er nu 25 år siden, den første af de to kraftværksblokke stod klar til at blive sat i drift, og den 3. oktober er der mulighed for at komme helt ind i hjertet af det imponerende kraftværk. Det var arkitekterne Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner, der i 1983 vandt arkitektkonkurrencen om at udforme et nyt kraftvarmeværk på Avedøre Holme, og deres design af Avedøreværket er gået over i historien som en af de mest spektakulære kraftværksdesign i verden.

Effektfuld arkitektur Arkitekt Michael Krarup var med til at projektere Avedøreværkets første blok for Bjarrum & Hauxner. I dag er han projektchef hos Gottlieb Paludan Architects i København, og han er til stadighed inde over beslutninger vedrørende arkitekturen, når Avedøreværket skal udvikles og omformes. – Arkitekterne vidste, at Avedøreværket ville blive eksponeret både fra land-, vandog luftsiden, og de ønskede, at værkets form kunne aflæses på lang afstand, samt at bygningerne skulle passe ind i det flade landskab, der omgiver Avedøre Holme. Derfor har Avedøreværket sine karakteristiske skæve facader, der skifter nuancer og stråler smukt, når solen og havet reflekteres i dem, siger Michael Krarup.

usædvanlige geometri vækker opmærksomhed i udlandet, og mange udenlandske gæster besøger værket for at studere designet og arkitekturen. Ifølge Michael Krarup har der typisk været tradition for at fokusere på funktionalitet, og hvor selve udformningen har været holdt inden for velkendte rammer med firkantede bygninger til hvert anlæg. Det gjorde man op med i designet af Avedøreværket. Den overordnede idé til værkets form udsprang af det meget eksponerede, flade landskab, hvor værket ville kunne ses fra lang afstand. – Det er vigtigt, at sådan en bygning kan aflæses ret hurtigt, hvilket kræver en enkelhed i formen, som man skal kunne forstå uden at skulle tættere på. Desuden skal der helst ske noget med udtrykket, når man nærmer sig bygningen, så man får yderligere information. Denne effekt har vi lavet med sporene i facaden, der sidder med ti meters mellemrum som en forsænkning. Når du kommer endnu tættere på, kan du se skællene på hjørnerne – altså hjørneinddækningen, der består af fuldstændig ens plader foldet ind over hinanden hele vejen ned sammen med nitter, skruer osv. Der er altså tre informationsniveauer, siger Michael Krarup.

Prisvindende arkitektur I 1991 og 1993 fik Avedøreværket overrakt den internationale stål-designpris. Værkets imponerende konstruktioner og

– Da vi tegnede værket, var det ud fra en erkendelse om, at enten bliver det her en succes, eller så er det en billet til Sydamerika. Dengang var det usædvanligt at tænke bygninger på den måde – de var ofte mere rektangulære, så det var lidt af et gennembrud. I dag er der masser af skæve bygninger, men dengang var vi lidt spændte på, om det nu var en god idé. For hvis den var så god – hvorfor var der så ikke andre, der havde lavet det før, spørger Michael Krarup. Der er ikke meget, der er overladt til tilfældighederne. For eksempel er alle hældninger på bygningerne lavet i forholdet 1:4. Den præcise hældning blev kopieret fra hældningen på det skrå transportrør, der transporterer kul og træpiller op til kraftværksblokkene. Ved større hældning ville kullet og træpillerne løbe tilbage ned af båndet. Ifølge Michael Krarup havde det valg en god effekt: – Det gjorde det jo fantastisk enkelt og ligetil at tegne Avedøreværkets blok 1, der er tegnet i hånden. Princippet om 1:4 giver

desuden en enorm ro på formen, når man bruger det som et gennemgående princip.

Den svære to’er På et tidspunkt skulle arkitekterne i gang med at overveje, hvordan værkets anden blok skulle se ud, og mange var spændte på, hvad de nu ville finde på. Michael og kollegerne i det, der nu var Arkitekterne Hauxner, Krarup & Mortensen, var dog ikke i tvivl. De havde fundet formen, og blok 2, som stod færdig i 2001, kom til at ligne blok 1. I dag er han glad for, at det lykkedes at fastholde en meget stringent formgivning, hvor de to kraftværksblokke er næsten identiske, og hvor andre bygninger er skabt ud fra faste former som kuber, kugler og cylindre og med faste principper for facader og overflader på bygningerne. – Avedøreværket er et godt eksempel på, at man fra starten har tænkt helhed, og det er jo virkelig blevet et smukt og langtidsholdbart design, siger Michael Krarup.

Besøg Avedøreværket Har man selv lyst til at se det imponerende kraftværk på nært hold, er der nu en unik mulighed. I forbindelse med Avedøreværkets 25 års jubilæum inviterer DONG Energy alle interesserede inden for til åbent hus på værket lørdag d. 3. oktober kl. 10-16. Læs mere om arrangementet på: www. dongenergy.com/åbenthus


19

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Vendespor freser man selv. Alupladerne er sømfri. Nemt og fleksibelt

DLH Thermogulv velegnet til både nybyg og renovering

Gulvvarmens svar på Formel 1 gør det hurtigere at komme i mål DLH Thermogulv tilbyder en totalløsning til gulvvarme, hvilket giver en hurtig og fleksibel installation.

M

ed gulvvarme fra DLH er det ingen sag at få varme i gulvet. Totalløsningen sparer tid for håndværkerne og giver et behageligt og nemt anvendeligt gulvvarmesystem for brugerne. Segmentchef hos DLH, Michael Jacobsen, fortæller: – En af de store fordele med vores system, er, at vi har en tør installation, for med DLH Thermogulv undgår man den både tidskrævende og besværlige proces ved støbning af gulv. Vores system tilføjer ikke våde processer, tværtimod er der ingen spildtid med at vente på hærdning af beton. De forfræsede spånplader til varmerørene lægges direkte på strøer eller oven på et eksisterende gulv, og man kører bare igennem, hvilket er en stor hjælp for håndværkerne, siger Michael Jacobsen og fortsætter: – Man fræser selv sine vendespor, hvilket både er mere fleksibelt, lige så hurtigt og også billigere end færdige vendeplader. Man kan således hurtigt og nemt vende i flere højder og undgå at få rørene ind under skabe og vægge. Derefter ilægges aluvarmefordelingsplader og 16mm varmerør

med indstøbt iltspærre, herefter 500 gr. gulvpap og eksempelvis 14 mm overgulv. Det nye er, at vi nu også tilbyder en færdig løsning med Grundfos’ pumpe, termostater, fordeler-rør, teknikboks, fittings, flowmetre, ledningsfri rumfølere osv. Det hele er færdigsamlet og indstillet i alle kredse og leveres i teknikskab lige til at hænge op på væggen. Bygherre skal blot oplyse antallet af kredsløb, længden på kredsløbene
og navngive dem, altså ”stue, køkken, værelse 1-2-3”. Så er det sådan set bare fire skruer i væggen, en tilslutning af rør og så stikket fra teknikboksen i kontakten. På den måde sparer man en masse VVS-timer, og tømrer og VVS-mester kan let koordinere arbejdet uden at en elektriker behøver at være inde over. Med totalløsningen er man sikret, at gulvvarmen fungerer optimalt fra dag ét med både varmekomfort og optimal udnyttelse af energien.

Komfortabelt varmesystem og god varmeøkonomi Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fordi varme fødder giver velvære. I og med at varmen ligger i spånplader fremfor i betongulvet, sker opvarmningen på blot 15-30 min, hvilket giver stor fleksibilitet for brugerne. Samtidig kan man holde en

lavere fremløbstemperatur på 35 grader, hvilket både er godt for indeklima og varmeøkonomi. Fordi varmeeffekten i DLH Thermogulv er nærmest øjeblikkelig, kan man benytte natsænkning af temperaturen og justere fleksibelt, hvis man f.eks. pludseligt får gæster og varmen bliver for høj ved flere mennesker samlet, og det er ligeledes lettere at udnytte varmen fra solindfald. Gulvvarmen skaber desuden ekstra plads, fordi man sparer radiatorerne, og det giver andre indretningsmuligheder.

Også til vådrum De samme forfræsede spånplader kan også anvendes til gulvvarme i vådrum, da de er MK-godkendt til dette formål. Det kræver en præcis tilpasning samt en vådrumsmembran ovenpå, som holder fugten ude. Michael Jacobsen slutter af: – Det er en stor fordel, at det samme system og de samme materialer kan anvendes i alle boligens rum.
Det er en designmæssig triumf, og alene på farten ved installation og ikke mindst ved op – og nedvarmning er sammenligningen mellem DLH Thermogulv og motorsportens fuldblodsracere i Formel 1 ganske rammende. Se læggevejledninger på www.dlh.dk

Teknikskabet leveres samlet og færdigindstillet, klar til brug


20

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Øget byggelyst booster ordrebøgerne i DS Stålkonstruktion A/S Med øget vækst i omsætning, indtjening og eksport har den nordjyske industrikoncern DS Gruppen for alvor lagt krisen bag sig. Stor efterspørgsel på lager- og logistikbyggerier fylder i ordrebøgerne i flere af gruppens selskaber.

D

e danske produktionsvirksomheder er efterhånden ved at komme op i gear efter knap syv år med økonomisk krise, og med øget produktionsaktivitet følger også behov for mere plads i mange virksomheder, hvilket kan mærkes hos den nordjyske producent af stålkonstruktioner, DS Stålkonstruktion A/S. – Vi kan mærke en øget byggelyst på de vigtigste markeder så som Danmark, Tyskland, Norge og Sverige og det smitter naturligvis positivt af på vores virksomhed. Når vores kunder får bare lidt mere at lave, så får vi med det samme også mere at lave, for så øges behovet for mere produktions- og lagerkapacitet ude i virksomhederne, forklarer Kent Hejn Kristensen, der er administrerende direktør i DS Stålkonstruktion A/S. Selskabet er en del af den familieejede milliardkoncern DS Gruppen, der med hovedsæde i Hobro blandt andet også tæller totalentreprenøren DS Flexhal. DS Stålkonstruktion eksporterer 75 % af sin omsætning.

Logistikmarkedet driver udviklingen Hos DS Flexhal meldes der ligeledes om stor ordretilgang i 2015. Virksomheden, der blandt andet står bag en række

det er da klart, at når industriens beskæftigelse er steget syv-otte kvartaler i træk, så begynder vi også at mærke udfordringerne, med at tiltrække kvalificerede hænder på alle niveauer. Det betyder meget for os, at fastholde arbejdspladserne her i vores lokalområde, siger Kent Hejn Kristensen. I produktionen arbejder DS Stålkonstruktion A/S med den nyeste generation af robotteknologi, men meget er stadig afhængig af manuel arbejdskraft.

markante byggerier som DSV’s nye hovedkvarter i Hedehusene og deres logistikcenter på 125.000 m² i Landskrona i Sverige, peger på, at fremgangen især er drevet af vækst i logistikmarkedet. – Vi kan virkelig mærke, at der er sket noget på logistikmarkedet i 2015. Alene i juni og juli måned har vi lavet kontrakt

på over 50.000 m² inden for lager og spedition, og det er opgaver, der er fordelt i det meste af landet, fortæller Kai Rørbæk, der er salgsdirektør i DS Flexhal.

Efterspørgslen udfordrer krav til kapacitet – Væksten er ubetinget en positiv ting som vi selvfølgelig glæder os over. Men

– Robotteknologien kan langt fra løse alle opgaver. Den manuelle arbejdskraft spiller stadig en vigtig og væsentlig rolle for den fremtidige produktion, så derfor arbejder vi hele tiden med at uddanne vores egne medarbejdere. Men det er væsentligt, at vi fremadrettet har adgang til kvalificeret arbejdskraft, så vi også i fremtiden kan have en konkurrencedygtig virksomhed, siger Kent Hejn Kristensen.


21

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Toiletter til alle opgaver Et toilet er ikke bare et toilet. Ifö Signs mange forskellige modeller er designet til at løse alle behov i dagligdagen. højde, hvilket er praktisk, hvis man har svært ved at sætte sig ned og rejse sig op. Toilettet fremstilles med huller til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Ifö Sign toilet høj model er forberedt til montering af Ifö Support armstøtter. Leveres med blankforkromet trykknap og 4/2 liter dobbeltskyl. Siddehøjde 46 cm ekskl. toiletsæde.

Fresh WC – en friskere måde at skylle på

Kort model med univaersallås

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm s fri · e

ge · sømfri mont age onta ri m ·s f øm øm fri ·s e

fri montage · søm søm f r im on ta g

fri montage · søm søm fri

e

FAKTA

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

e· tag on m

• Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

fri mon søm

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

e· tag on m

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a ge mo ·s fri ø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e · fri sø m øm fri ·s

e

ntage · s øm fri mo nt ag

age · s øm fri mo nt ag

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

tage · s øm fri

Toilettet er 4 cm højere end standard-

mo nt ag

Høj model med lukket S-lås eller med universallås

Alle Ifö Sign modeller har de samme kendte fordele: Med Ifö Clean glasur som standard – Ifös rengøringsvenlige glasur. Heldækkende cisternekappe af porcelæn og med plast-indercisterne, så kondens undgås. Med Fresh WC, en renere og friskere måde at skylle på. 4/2 liter skyl og en siddehøjde på 42 cm ekskl. toiletsæde.

mo nt ag

Ifö Sign toilet 6873, med åben S-lås og ekstra stor fod.Toilettet hvor man med sikkerhed skjuler alle spor og huller fra tidligere toiletinstallationer, så det eksisterende gulv bevares uden synlige mærker og huller.

fri montage · søm søm fri

Skjul spor fra tidligere installationer med en stor fod

Et Ifö Sign toilet som er 4,5 cm kortere end et Ifö Sign standardtoilet, takket være en smallere cisterne. Derfor er Ifö Sign kort model toilet ideelt til badeværelser, hvor pladsen er begrænset. Selve skålen har samme størrelse som på et Ifö Sign standardtoilet, hvorved den samme gode siddekomfort opnås. Den korte model er fremstillet med universallås og dermed optimal til montering i etageejendomme, hvor afløbstilslutningen er vandret.

e· tag on m

Ved hjælp af den specielle skyllefunktion Fresh WC, som er standard på alle Ifö Sign og Ifö Sign Art toiletter, er det muligt at dosere duft og friskhed automatisk ved hvert skyl. Det eneste man behøver, er at åbne skylleknappen og lægge en Fresh WC stick ned i cisternen. Hver gang man skyller, tilføjes skyllevandet en nøjagtig tilpasset mængde duft og blå farve.

e· tag on m

I

fö var først i verden med det vandbesparende toilet. Ved at anvende vandstrømmen mere optimalt, lykkedes det Ifö at opnå betydelig større skyllekraft med en mindre mængde vand. Det havde ingen tænkt på tidligere. Ifö gør miljøet en tjeneste, og man får en billigere vandregning med Ifös 4/2 liter skyl.

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri søm


22

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Den grønne elevator kører på solenergi Med den nye 3300 Solar-løsning er Schindler tæt på elevatoren, der kører 100 % på vedvarende energi.

 N

u lanceres markedets hidtil grønneste elevator, Schindler 3300 Solar, der tilsluttes solceller på toppen af bygningen. Et vigtigt skridt for at opnå et optimalt energiforbrug – med minimalt træk på el-nettet. 3300 Solar er en A-mærket letvægtselevator, der primært får sin energi fra den kraftige batterienhed ESD, Energy Storage Device. Batterienheden indgår i elevatorens hybride energistyring HPM, Hybrid Power Manager, der tilsluttes solceller og blot kræver 230V som backup.

lade batteriet op. Sammen med den vedvarende energi fra solcellerne sikrer dette et minimalt CO2-udslip. Optimal kombination af solenergi og 230V Med elevatorens smarte energistyring, Hybrid Power Manager, optimeres omkostningerne ved at kombinere vedvarende energi fra sollys med en 230V back-up fra nettet. Batteri-enheden oplades med så meget solenergi som muligt – eller fra el-nettet i løbet af natten, når prisen på strøm er lavere. Schindler 3300 Solar kan både være relevant i erhvervs- og boligbyggeri, f.eks. boligselskaber og andelsboligforeninger. Elevatoren er støjsvag elevator og passer til standardiserede skakte med en hejsehøjde op til 30 meter / 10 etager. Den leveres med en kapacitet på 400-675 kg / 5-9 passagerer, og det gearløse, frekvensstyrede drivsystem giver en hastighed på 1,0 m/s. Kabinen er komfortabel med gode pladsforhold og mange muligheder for interiørdesign i kraft af et stort antal farver til vægge og gulv.

Teknologi til ren mobilitet – I dag giver en bygnings energiforbrug fra ikke-vedvarende energikilder og de tilhørende emissioner en negativ påvirkning af miljøet. Det er vores mål er at reducere forbruget, samt at presse på for at anvende vedvarende energi, fortæller adm. direktør Jan Bruhn-Hansen, Schindler Elevatorer Danmark. – 3300 Solar bringer os tættere på at realisere dette mål, fordi brugen af el-nettet i vid udstrækning erstattes af sollys som den primære energikilde. Schindlers nye teknologi, hvor Hybrid Power Manageren gemmer solenergien i en kraftig batteri-enhed, er i samarbejde med ABB testet med succes i flyet Solar Impulse, der er i stand til at

flyve helt uden brug af brændstof – også om natten.

Batterikapacitet på 400 ture Elevatoren kan enten tilsluttes eksisterende solpaneler på bygningen - eller der kan etableres en dedikeret installation

af paneler. Resultatet er maximal energieffektivitet, hvor elevatoren kan køre op til 400 ture / 40 timer, når batterienheden er fuldt opladet. Dette sikrer også fortsat drift i tilfælde af strømsvigt. Samtidig regenereres der energi, hver gang elevatoren kører ned, hvilket er med til at


23

SÆRTILLÆG | KLIMA, ENERGI OG MILJØ | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Erik Nystrøms firma DBVVS ApS i Hesselager på Fyn sælger Danmarks billigste radiatorer. Egen import, lave omkostninger og ingen fordyrende mellemled er hemmeligheden.

Online VVS-grossist på Fyn har succes med lavprisradiatorer Flere mestre har fået øje på ThermoKraft-radiatorer fra Danmarks Billigste VVS ApS i Hesselager. De importeres fra Tyrkiet og sælges online.

 F

lere og flere VVS-mestre i Danmark handler online. Det mærker direktør og ingeniør Erik Nystrøm, der blandt andet sælger ThermoKraft-radiatorer fra Tyrkiet via sit lille webgrossistfirma DBVVS.dk i Hesselager på Fyn. – Hemmeligheden bag succesen er, at vi har næsten 2.000 radiatorer fordelt på 200 forskellige modeller på lager her i Hesselager. Det er radiatorer, der er godkendte efter EU-normen EN 442, og de er på lager i alle de kendte standardmål. For eksempel kan en PK2-standardradiator på 600 gange 1.000 millimeter leveres fra dag til dag, og kvaliteten er fuldt på højde med de kendte radiatorer, som kommer fra de samme fabrikker, som jeg importer fra, fortæller Erik Nystrøm.

Egen import af kvalitetsradiatorer – Danmarks Billigste VVS ApS importer selv og har ingen forhandlere. Det holder priserne nede. Det er populært. Mestrene og sætter imidlertid lige så stor pris på udvalget. Er man i gang med at renovere et gammelt hus og skal bruge fire-fem forskellige bredder og højder, gider man jo ikke rende fra Herodes til Pilatus. Man vil gerne have dem fra én leverandør i én samlet pakke, og det kan vi klare, uddyber Erik Nystrøm.

Topkarakter fra kunderne Radiatorerne er den store sællert hos DBVVS, men firmaet sælger også rør, fittings, akkumuleringstanke, ventiler, træpilleovne og meget mere online. Og kunderne er tilfredse. På Trustpilot får online-butikken DBVVS.dk rosende omtale i helt usædvanlig grad. De 161 bedømmelser udløser en topkarakter på 9,4 ud af 10 point.

DBVVS ApS har et 2.000 kvm stort lager i Hesselager på Fyn med op til 2.000 radiatorer i 200 forskellige udgaver på lager. Det muliggør dag til dag-levering.


Schindler 3300 Solar Here comes the sun Den nye Schindler 3300 Solar, der tilsluttes solceller på toppen af bygningen, er markedets hidtil grønneste elevator. Den kan køre op til 400 ture / 40 timer på solenergi alene, når batterienheden (ESD) er fuldt opladet. Batteriet indgår i elevatorens hybride energistyring (HPM), der blot kræver 230 V som backup. Schindler 3300 Solar er A-mærket og bruger markant mindre energi end en traditionel elevator, bl.a. fordi hver eneste tur ned er med til at lade batteriet op. Det gør samtidig CO2-udslippet lavere – og grønnere.

Se mere på www.schindler.dk

Boa4 sekt4  
Boa4 sekt4