YritysForum

Page 1

www.piemonte.fi www.ravintolakoski.fi www.hellajahuone.fi

Ota yhteyttä ja kysy tarjous! Espoo,Helsinki, Asfaltti sopii niin omakotitalojen kuin taloyhtiöidenkin pihaan. Hoidamme myös muita asfaltoinnin pientöitä sekä esimerkiksi yksityisteiden perusparannuksia. Peab Asfalt on Suomen suurin asfaltoija. Tarjoamme laadukkaat päällysteet sekä niihin liittyvät palvelut ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti. HpihauusiaAikaa?anki ny t siisti ja huoleton asfalttipiha. a s i a ka s p al vel u @n om o.co m | ww w. nom o.co m PORIKUNNOSSAPITOLAAKERITTIIVISTEETVOIMANSIIRTO | TAMPERE | VANTAA | TURKU | OULU | LAHTI MONIPUOLISIA leikkaustajoOHUTLEVYTÖITÄvuodesta1975,mm.laser-jarakennustenpeltilistat. www.levynelio.fi Kysy tarjousta tarvitsemillesi palveluille osoitteesta levynelio@levynelio.fi

Media Potentia Oy tulee jatkamaan YritysForumin ke hittämistä ja julkaisua messupohjaisesti.

Tampereella ainoa yrityksemme ulkopuolinen mahdol lisuus yritysjakeluun on Suomen Posti. Voin vain todeta, että Postin hinnoittelu ei mahdollista laajamittaista tai ti heäsyklistä yritysjakelua erittäin korkean hinnoittelunsa takia. Posti on muutoinkin poistamassa useita jakelupal veluitaan vuoden vaihteessa. Muutokset ja rajoitukset vaikeuttavat entisestäänkin monen lehtikustantajan kan nattavaa toimintaa esimerkiksi kattojakeluiden jäädessä useassakin tapauksessa historiaan.

Taitto ilmoitusvalmistusja Media Potentia aineistot@yritysforum.comOy Jakelu Jakelu: 15 000 kpl sekä messujakelu* Posti / Jakeluyhtiö Suomi Oy Paino SanomaManu Oy, Tampere Mediamyynti Media Potentia Oy Hämeenkatu 26 33210 Tampere Puh 0400 772 www.mediapotentia.fi229

YritysForum -lehtemme ilmestyy nyt jo kahdeksatta vuot ta. Viimeiset koronavuodet ovat rajoittaneet lehden il mestymissyklin minimiinsä. Vuonna 2021 ja 2022 julkai suja on ollut vain yksi vuodessa. Toisaalta eihän YritysFo rumin sykli ole koskaan ollutkaan tiheämpi kuin neljä nu meroaTänävuodessa.vuonnajulkaisemme Messunumeron isolla M:llä. Tämä siksi, että numero jaetaan kaiken kaikkiaan Tampe reella jopa kolmilla eri messuilla nyt, kun messuja vihdoin voidaan taas järjestää ja niissä käy väkeä. Nämä ovat Lo gistiikka- ja Työhyvinvointimessut, Alihankintamessut ja marras-joulukuun vaihteen Konepajamessut. Messut toi mivat siis lehden laukaisualustana, ja loput lehden pai nosmääristä jaetaan yrityksiin oman jakelijamme kautta.

Nro 1/2022 vko 37*

Pitkästä YritysForumistaterveisetaikaa PetripäätoimittajaKaukonen 262420128431418

1/2022 YritysForum 3 RatkaisujaPääkirjoituskonepajateollisuuden työvoimapulaan Kokonaisvaltainen ergonomia lisää työtehoa Yrityksen Teemaosio:tietoturvallisuusMinnemessujen jälkeen Konepajateollisuuden alihankkijat ja verkostoituminen Valmiina pikkujoulukauteen! Toimiva logistiikka tärkeänä osana huoltovarmuutta Lakikolumni lehdessäTässä

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Hämeenkatu 26 33210 Tampere Puh 0400 772 www.mediapotentia.fi229

Toimitus Media Potentia toimitus@mediapotentia.fiOy

Päätoimittaja Petri p.petri@mediapotentia.fiKaukonen0400770203

Ilmestyminenfacebook.com/yritysforumwww.yritysforum.com

Unsplash

Tervetuloa lehtemme sivuille niin yrityspäättäjä kuin messuvieraskin. Toivotan samalla hyödyllisiä messukontak teja kaikille yllä mainittujen messujen näytteilleasettajista.

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoi tuksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkai semisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämi sestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saa puu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Il moituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan. Peruutukset viimeistään aineistopäi vänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

Petri MediatoimitusjohtajaKaukonenPotentia Oy

Konepajateollisuutta vaivaavat tällä hetkellä rekrytointiongelmat. Yksi keskeinen haaste on, miten alaan liitettyjä vanhentuneita mielikuvia saataisiin poistettua ja vetovoimaa kasvatettua, jotta ala vetäisi puoleensa uusia tekijöitä. Konepaja-alan tulevaisuuden näkymät rekrytoinnin osal ta eivät ole kovin valoisia. Alan vuosittainen poistuma on 500 henkeä, joiden tilalle valmistuu oppilaitoksista täl lä hetkellä vuosittain 200 uutta osaaja. Pirkanmaalla toi miva Konepajakoulu pyrkiikin puhaltamaan uutta tuul ta alan purjeisiin auttamalla konepajayrityksiä löytämään uusiaKonepajakoulunosaajia. palvelua toteuttavat yhteistyössä TAKK, Tredu ja henkilöstöpalvelualan yritykset. Tärkeässä osas sa Konepajakoulun toimintaa on jatkuva vuoropuhelu alan yritysten kanssa toisaalta niiden osaamistarpeiden kartoit tamiseksi ja toisaalta alan vetovoiman lisäämiseksi ja uusi en osaajien Pirkanmaallasaamiseksi.onpitkät perinteet konepaja-alalla, eivätkä kaikki yritykset vielä kärsi osaajapulasta. – On yrityksiä, jotka saavat ihan hyvin väkeä, mutta pää sääntöisesti alalla on rekrytointivaikeuksia ja jotkut yrityk set ovat rekrytointinsa kanssa jopa ahdingossa. Ylitarjontaa osaajista ei ole missään, yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi TAKKista toteaa. Väärät mielikuvat syövät vetovoimaa Suurin ongelma uusien osaajien saamisessa ovat konepajaalaan liitetyt ennakkoluulot ja vanhentuneet mielikuvat alan töistä. Näiden mielikuvien muuttaminen olisi tärkeää, jotta

YritysForum 1/20224

uusiakaivataanKonepaja-alallekipeästiosaajia

| | Teksti: Tiina Raatikainen Freepik Unsplash

ota yhteyttä Koulutuspäällikkö

– Sarjojen tekeminen vaatii tarkkuutta ja keskittymistä, herpaantua ei voi. Vaikka kone tekeekin itse työn, työnteki jän vastuulla ovat muun muassa koneen kunnon seuraami nen ja laadunvalvonta, on pidettävä huolta, että mittaukset pitävät paikkansa ja tulee sellaista tavaraa kuin pitääkin.

Alalle tulevia nuoria Tuomi kehottaa kuitenkin alussa kärsivällisyyteen. Vaikka koulussa olisikin päässyt ohjel moimaan, kannattaa työpaikalla valmistautua siihen, että joutuu alussa tekemään sarjoja, isoja kappalemääriä ja lu kuisia toistoja ennen kuin pääsee pikku hiljaa vaativam piin tehtäviin.

1/2022 YritysForum 5 alalle saataisiin houkuteltua uusia tekijöitä. Konepaja-alan työ mielletään usein fyysisesti raskaak si tai likaiseksi. Toisaalta saatetaan luulla, että konepajaalalle menevältä vaadittaisiin erityistä teknistä kyvykkyyttä. – Olosuhteet useimmilla työpaikoilla ovat tänä päivä nä todella hyvät, lisääntyneen automaation ansiosta tarjol la on siistiä sisätyötä, aina täydet työtunnit ja palkkauskin on kohdallaan. Mitään tekniikan ihmelapsi ei myöskään tar vitse olla, sillä mistään rakettitieteestä ei ole kyse. Kaikki on opittavissa, ja tarjolla on toisaalta hyvin erityyppisiä ja eri tasoisia työtehtäviä, Tuomi oikoo vanhentuneita käsityksiä. Työ ei ole myöskään samalla lailla fyysisesti raskasta kuin aiemmin.–Nostolaitteiden ja muiden apuvälineiden ansiosta eri tyistä fyysistä voimaa ei enää tarvita eikä työ ole siten kokotai sukupuolisidonnaista.

Jari Hietanen puh. 044 7906 540, jari.hietanen@takk.fi • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja • Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto • Tuotantotekniikan ammattitutkinto • NDT-tarkastus • CAD/CAM-ohjelmointi • Kansainvälinen hitsausneuvoja, IWS-koulutus • Hitsaajan pätevyyskokeet • Laippaliitosasentaja takk.fi/metalli Pysytään liikkeellä • Logistiikan perustutkinto - kuljetuspalvelujen (palvelulogistiikkatyöntekijä)-yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)(kuorma-autonkuljettaja,osaamisalalinja-autonkuljettaja,sisälogistiikanosaamisala • Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja tai tarjollaKuljetusalanmaarakennuskoneenkuljettajaammattipätevyysdirektiivikoulutuksiaviikoittain: takk.fi/ammattipatevyys takk.fi/logistiikkaotayhteyttä Koulutuspäällikkö Tomi Hakkarainen puh. 044 7906 256, tomi.hakkarainen@takk.fi #osaajiatöihin | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi| Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

– Kasvu tapahtuu yrityksessä. Yritys huomaa kyllä, keille voi antaa vaativampia tehtäviä ja siihen voi myös itse omal la työpanoksellaan vaikuttaa.

Joustavaa osaamista tampereelta

Ja vaikka tarjolla on usein vuoro

Ammattiylpeyttä pääsee kokemaan jokaisessa tehtävässä.

työtä, työvuorot tiedetään hyvissä ajoin edeltä käsin, mikä helpottaa muun elämän järjestämistä. Erilaisia yrityksiä, erilaisia tehtäviä Konepaja-alan työtehtävät eivät ole geneerisiä, koska yrityk setkään eivät ole samanlaisia. On erilaisia tuotteita, automa tiikkaa, mittalaitteita ja toimintapoja. Samankin yrityksen si sällä on hyvin monenlaisia tehtäviä avustavista haastavam piin tehtäviin. – Uskoisin, että pääasiallisesti jokainen, joka valitsee ko nepaja-alan, pääsee tekemään omannäköistään urapolkua itselleen. Iso osa yrityksistä haluaa pitkäaikaisia työntekijöi tä. Ammattitaidon kasvaessa ansiotkin kasvavat, joten ko nepaja-alalla on hyvät mahdollisuudet myös hyviin ansioi hin, Tuomi kertoo.

Suurin ongelma uusien osaajien saamisessa ovat konepaja-alaan liitetyt ennakkoluulot ja vanhentuneet mielikuvat alan töistä. millilleen ei riitä TAKKista on valmistunut osaajia jo 60 vuoden ajan. Joustavat koulutuksemme taipuvat täsmäosaajien kouluttamiseen yrityksiin. Tutkinnoista valmistuu laaja-alaisia ammattilaisia, ja rekrykoulutuksilla autamme löytämään uusia tekijöitä. Olemme Alihankintamessuilla.mukanaLöydätmeidätosastoltaD12.

Vaatii myös yrityksiltä paljon Konepajakoulu tukee konepajateollisuuden osaavan työvoi man saatavuutta jatkokouluttamalla valmistumassa olevia nuoria, alanvaihtajia sekä ulkomailta rekrytoitua työvoimaa. – Tällä hetkellä meille on tulossa hitsausopiskelijoita Ke niasta saakka. Haastattelut tehdään lähtömaassa. Konepa jateollisuudessa pärjää hyvin englannin kielelläkin, mutta vielä tähän saakka ulkomailta rekrytoidun työvoiman käyt tö ei ole ollut niin suoraviivaista kuin joillakin muilla aloil la, Tuomi Konepajakoulutoteaa. tarjoaa teollisuudelle myös relevantte ja täydennyskoulutuspaketteja jo olemassa olevan henki löstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutukset toteutetaan yhdistämällä alueen ammatillisten oppilaitosten ja yritys ten koulutusosaamista ja oppimisympäristöjä. Konepajakoulussa ollaan nyt myös käynnistämässä uut ta rekrytoivaa oppisopimusmallia, jossa tekijät työllistyvät ensin henkilöstöyritys Innolink Staffille. Oppisopimuksen sisällöt räätälöidään aina yrityksen tarpeiden ja työnteki jän osaamisen mukaan. Yrityksiin koulutetaan työnopas tajia, jotka sitouttavat uusia työntekijöitä perehdytyksen avulla. Alan töihin on nyt siis mahdollista päästä todella nopeastikin kiinni. – Monia yrityksiä on jo ilmoittautunut tähän mukaan eli kiinnostusta on. Tuomi muistuttaa kuitenkin, että onnistuneessa rekry tointikoulutuksessa on aina kyse osapuolten yhteisestä pon nistuksesta, niin oppilaitoksen, kouluttautujan kuin yrityk senkin.–Yrityksen kannattaa huolehtia perehdyttämisestä hyvin. Mitä paremmin työhönopastus työpaikalla hoidetaan ja an netaan kouluttautujalle tilaa kasvaa ja kehittyä, sitä parem min kouluttautuja myös sitoutuu työhönsä. Hyvä kello myös kiirii kauas. Työhön kouluttautuja kertoo kavereillekin, että hänellä on tällainen paikka, missä on kiva olla hommissa. www.konepajakoulu.fi

Konepajakoulu konepajateollisuudentukee osaavan työvoiman rekrytoituaalanvaihtajiavalmistumassajatkokouluttamallasaatavuuttaolevianuoria,sekäulkomailtatyövoimaa. PARHAAT BETONIT Kuljetukset ja pumppaukset edullisesti! Aina onnistuu, kun soitat! Myös lauantaisin. LAURILAN BETONI Turkkilanjärventie 6, Kyröskoski Puh. (03) 371 6106, 371 6536, 371 6756 laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi FI Tilaukset: (03) 371 6106, Lempäälä LEMPÄÄLÄN BETONI JA MURSKE OY Hulikanmäentie 11, Lempäälä Puh. (03) 371 5563, 375 5030. Fax. (03) 375 5031 Freepik

YritysForum 1/20226

Olemme seuraavilla messuilla: Alihankinta Tampere 27.-29.9.2022, EuroBLECH Hannover, Saksa 25.-28.10.2022 ja Konepaja-messut Tampere 29.11.–1.12.2022

• Mullistava Bodor Laserin patentoima uutuus, leikkuusäteen kuviointiohjaus, jopa 30% lisää leikkuutehoa ja parempi leikkuulaatu!

Tutustu valikoimiimme kotisivuillamme www.fms-service.fi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Uusi osoitteemme on Tuottajankuja 1 A 8-9, 60100 Seinäjoki!

• Valikoimissamme Bodor Lasereiden turvalliset ja täysin suljetut taso-, yhdistelmä- ja putkilaserit.

• Meiltä myös koneet laserhitsaukseen, -puhdistukseen ja -merkintään.

Paras huolto: Meiltä alan kattavimmat asennus-, koulutus-, huolto-, tuki- ja varaosapalvelut. Meillä on uudet ja modernit, paremmin asiakkaitamme palvelevat toimisto- ja tuotantotilat. Valitse oikein! FMS-Service Oy tarjoaa kustannustehokkaat kuitulaserit, levyntyöstökoneet ja niiden elinkaaripalvelut metalliteollisuudelle Suomessa ja Virossa. Tasolaserit C-, G-, P-, I- ja Dream- sarjat Putkilaserit T- ja TA-sarjat Yhdistelmälaserit CT- sarja levyn ja putken leikkaukseen Vesa Kivekäs 050 349 0067 Kari Riihimäki 050 406 6404 Jami Riihimäki 040 500 7377 Lämpimästi tervetuloa tapaamaan meitä ja tutustumaan lasermarkkinoiden uutuuksiin!

• Bodor Laser on yksi maailman suurimmista kuitulaserleikkauskoneiden valmistajista ja Kiinan suurin yli 10kW suurteholasereiden valmistaja.

Teksti: Elina Salmi

| |

Ergonomia on työn ja toimintaympäristön ennakoivaa suunnittelua ja kokonaisval taista kehittämistä. Tavoitteena ovat hyvät työkäytännöt ja työympäristöt, sujuvat työ prosessit sekä helppokäyttöiset työvälineet ja järjestelmät.Kokonaisvaltainen ergonomia huomi oi ihmisen tarpeet ja tukee työssä onnistu mista, mikä edistää terveyttä ja hyvinvoin tia. Hyvin suunnitellut ja toteutetut ergono miaratkaisut edistävät samanaikaisesti sekä tuottavuutta että hyvinvointia.

YritysForum 1/20228

Ergonomia on paljon muutakin kuin työtuoli tai sähköpöytä – lainkaan väheksymättä niiden merkitystä. Kokonaisvaltainen ergonomia parantaa toimintatapoja ja olosuhteita, mikä on suoraan yhteydessä työn tuottavuuteen ja työturvallisuuteen.

töliittymät ja se, onko työssä paljon keskey tyksiä tai häiriöitä. Myös muistamiseen, ai votyöhön ja oppimiseen liittyvät asiat kuu luvat tähän Organisatorinenkategoriaan.ergonomia puolestaan keskittyy organisaatiotason ratkaisuihin, jotka koskevat työprosesseja ja työyhteisö tason järjestelyjä. Henkilöstömitoitusten, työn tauotuksen ja työajan suunnittelussa on kyse organisatorisesta ergonomiasta. Fyysistä ergonomiaa tukevat seikat ote taan jo nykyään hyvin huomioon yrityksis sä, mutta miten on kognitiivisen ja organi satorisen ergonomian laita? - Ei voi sanoa, etteikö niitä ainakin jois sakin yrityksissä osattaisi ottaa huomioon. Tietoisuus voi olla yleisellä tasolla vähäi sempää ja on selvää, että jos jostain asiasta ei ole tietoa, niin huono sitä on sitten kehit tääkään. Iso merkitys on tietysti silläkin, että puheissa ja mediassa keskitytään lähes pel kästään siihen fyysiseen puoleen. Ergonomiasta puhuttiin paljon pari vuotta sitten, kun Suomi siirtyi hyvin lyhyessä ajas Unsplash

- Ergonomia on paljon muutakin kuin kaluste-ergonomia. Sekin on toki tärkeää, mutta vain yksi osa laajaa kokonaisuutta, joka koostuu niin fyysisestä, kognitiivisesta kuin organisatorisestakin ergonomiasta, to teaa tuotepäällikkö Mika Nyberg Työter veyslaitokselta.Fyysistäergonomiaa ovat kalusteiden li säksi muun muassa työasentoihin, työpis teen mitoitukseen, valaistukseen ja ääniym päristöön liittyvät asiat. Kognitiivista ergo nomiaa ovat tietokonejärjestelmät ja käyt

työtehoaergonomiaKokonaisvaltainenlisää

On myös näyttöä siitä, että kun on teh ty laajempia ergonomiaa parantavia muu toksia - esimerkiksi kokoonpanoteollisuu dessa on kehitetty linjastoa - on työtyyty väisyys parantunut ja sairauspoissaolot vä hentyneet. Lähde: ttl.fi

- Kun työ sujuu paremmin, on ihminen kin silloin tuottavampi. Siksi ergonomia hyödyttää yritystä.

niin, että päivän teams-kokoukset olivat toisissaan kiinni ja tauotus unohtui tyystin. - Viisi tai kuusi teams-palaveria päiväs sä ei ole järkevää kalenterointia. Kokous ten väliin täytyy saada taukoja jo pelkäs tään siksi, että osanottajat voivat parem min orientoitua käsillä olevaan aiheeseen ja että aivot toimivat vielä loppupäivästä kin. Työtyytyväisyys paranee ja tuottavuus kasvaa Teollisuudessa ergonomian keskeinen sa noma on työn suunnittelu. Se koetaan jos kus monimutkaiseksi, mutta kaikkia töitä voidaan suunnitella tietyillä periaatteilla. Esiin nousee oikeastaan neljä eri seik kaa. Ensimmäinen on työympäristön suunnittelu, joka tarkoittaa esimerkik si linjaston tai vastaavan layoutia, valais tusta, melua. Toiseksi työvälineitä voidaan suunnitella: miten koneet ja laitteet toimi vat, miten niihin liittyvä tieto esitetään ja tarvitaanko muita työvälineitä. Kolmas on yksittäisen työpisteen suun nittelu, sen mitoitukset ja kalusteet. Ja vie lä neljäntenä työprosessia voi suunnitella eli miten työ on organisoitu ja miten siinä fyysinen ja psykososiaalinen puoli toimii. - Olisi tärkeää, että yrityksissä kokonais valtainen ergonomia mietittäisiin ja suun niteltaisiin huolellisesti. Välillä kannattai si tutkailla vanhojakin työtehtäviä uusista näkökulmista. Usein on niin, että joku työ on aikojen saatossa kehittynyt tietynlaisek si ja perehdytyksissäkin se opetetaan teke mään aina sillä samalla tavalla, vaikka sen voisi saada sujuvammaksikin.

1/2022 YritysForum 9 sa etätöihin. Konkreettisin asia oli se, että kotona ei monellakaan ollut hyvin suun niteltua työpistettä tai työtiloja, vaan töitä tehtiin siinä mihin mahduttiin, esimerkiksi keittiön pöydän ääressä tai sohvalla. Kotona oli myös uusia häiriötekijöitä, jotka puuttuivat työpaikalta – kognitiivi sen ergonomian osa-alue. Lisäksi etätöis sä joutui suunnittelemaan päivänsä eri ta valla kuin ennen ja ainakin jossain määrin johtamaan enemmän itse itseään. Etätyössä on omat ergonomiset haasteensa Asiantuntijatyössä etänä työskentely on luultavasti tullut jäädäkseen, kun yrityksis sä on havaittu, että asiassa on monia hyviä puolia. Moni avokonttorissa työskennellyt saattaa myös arvostaa oman kodin rauhaa ja kokee saavansa enemmän aikaiseksi. Mustavalkoinen asia ei etätyö kuiten kaan ole. Jos oli pitkä työmatka, saattoi tuntua helpottavalta, että se on jäänyt pää osin pois arjesta. Monella kuitenkin koh tuullisen mittainen matka on voinut toi mia ”laskeutumisalustana” siirtymissä va paa-ajasta töihin ja päinvastoin. Monelle yksinasuvalle työyhteisö on voi nut olla se tärkeä sosiaalinen ympäristö ja sen puuttuminen saattaa ahdistaa. Useille on kuin huomaamatta käynyt niinkin, että kun työt ja läppäri ovat läsnä vähän koko ajan, niin niistä ei pääse irrottautumaan yhtä helposti kuin ennen. Etätyön johta minen ja siihen liittyvät asiat myös koros tuvat.Etätöiden alkuvaiheessa – kun ei vielä tiedetty, kauanko tilanne kestää - hyvään fyysiseen ergonomiaan tottuneet viritteli vät korvaavia ratkaisuja silityslaudoista ja kenkälaatikoista, joilla läppärin korkeutta pystyi vaihtelemaan. Työtiloja improvisoi tiin vaatehuoneisiin ja isompiin komeroi hin. Nyt kun etätyö on uusi normaali, on säädettävä pöytä löytänyt tiensä myös mo nen kodin kalusteeksi. Alussa saattoi olla myös liiallinen tehok kuus läsnä. Kun ei ollut siirtymiä paikas ta toiseen palaverien välillä, saattoi käydä

hyvinvointia.edistääonnistumista,jaihmisenergonomiaKokonaisvaltainenhuomioitarpeettukeetyössämikäterveyttäja TILAUSLIIKENNE – MUTKATONTA MATKAA Ota yhteyttä, niin sopivanräätälöimmejuuriteillematkan.  040 502 9886 040 777 3035 myynti@arpeco.fiwww.arpeco.fi Ostosmatkat, Konsertit, Pelireissut, Teatterimatkat, Lentokentille ja satamiin kuljetukset, sekä tilausajot JOTILAUSAJOTVUODESTA2007 Onko ENSIAPUTAIDOT hallussa ja ENSIAPUTODISTUS voimassa? Tutustu yleisökurssitarjontaan tai tilaa yrityksellesi sopiva ensiapukurssi Suomen Punaisen Ristin Tampereen osastolta. Ota yhteyttä: laura.muurinen@redcross.fi, p. 050 470 3448 www.ensiapukurssit.com

- Hyvinvointiin ja tehokkaaseen työntekoon vaikuttaa paljon se välineistö, jolla tehdään töitä. On tärkeää, että työvälineet ovat työntekijälle sopivia, ne on säädetty oikein ja henkilöä on ohjattu käyttämään hyviä työskentelyasentoja, listaa työfysioterapeutti Minna Lahdenkauppi. - Korostan usein sitäkin, että asentoja vaihtelemalla ja pikku taukoja pitämällä työvire kestää paremmin koko päivän. Jos kuuluu siihen onnekkaaseen joukkoon, jolla on sähköpöytä, niin sitä kannattaa myös käyttää. Jokainen seisomaan nousu on lihaksille hyväksi ja parantaa verenkiertoa. Pöydän tulisi olla niin istuttaessa kuin seistessäkin sellaisella korkeudella, että käsivarsi on pöydällä suunnilleen vaakatasossa. Näyttö taas kannattaa asettaa niin, että katse kohdistuu siihen hiukan alaviistoon ja se on suunnilleen käsivarren mitan päässä – silloin silmät rasittuvat vähiten. Hiiren pitäisi olla mahdollisim man lähellä näppäimistöä, ettei käsivarsi karkaa sivulle ja ranteen tulisi olla Hyvässäsuorana.työtuolissa selkä tukeutuu selkänojaan eikä tuolin etu reuna paina polvitaipeita. Säädä tuolin korkeus sellaiseksi, että jalat ovat tukevasti lattialla. Jos työpöytää ei voi säätää, kannattaa tuoli nostaa sellaiseen korkeuteen, että käsivarsi on pöydällä vaakatasos sa ja ottaa avuksi jalkatuki.

Säädöt kuntoon ja peffa ylös tuolista

YritysForum 1/202210

Nosta oikein, tauota ja muista liikkua Seisomatyössä selkään kohdistuvaa painetta voi vähentää seisonta matolla, jotka pehmentää tuntumaa lattiaan. Jos tekee työtä, jossa joutuu nostelemaan paljon – kuten esimerkiksi hoitotyössä – paras apu on hyvä nostotekniikka ja apuvälineiden käyttö. - Nuoret ihmiset usein sanovat, että eihän minulla näin nuorena ole vielä mitään hätää. Kannattaa kuitenkin heti työuran alussa opetella oikeat työasennot ja työtavat. Sillä konstilla säästää itseään ennaltaehkäisevästi.Työntauottaminen on ensiarvoisen tärkeää – kukaan meistä ei pysty olemaan tehokas ja tuottava kahdeksan tuntia putkeen. - Korvien välille ja kropalle tekee hyvää, kun lähtee välillä pois koneen luota ja tekee vaikka muutaman jumppaliikkeen tai kä velee vähän. Kannattaa pitää pikku tauko vaikka puolen tunnin välein eikä vain lounaalle tai kahville lähtiessä. Lihasvoimastakin kannattaa pitää huolta ja liikkua mahdolli simman paljon. Ei siksi että jaksaisi töissä paremmin, vaan siksi, että jäisi paukkuja myös siihen omaan vapaa-aikaan eikä kaikki jaksaminen kuluisi töissä.

Säädettävä työpöytä tai asiallinen työtuoli ei estä erilaisia kremppoja, ellei niitä osata käyttää oikein. Myös mikrotauot ja asentojen vaihtelu auttavat. Freepik

Paras diili Seinäjoki! www.investseinajoki.fi Suomen paras paikka yrityksille Yritysten investoinnit yli miljardi euroa Tunnissa junalla Tampereelta

HUOLTO, ASENNUS JA VARAOSAT: JANELIVÄRIYHDISTELMÄLAITTEETTUOTANTOLAITTEET Kuokkamaantie 4A 33800 Tampere p. 0106 66 66 www.daytontampere.fiinfo@daytontampere.fi00 VIISIVÄRILAITTEET ETIKETTITULOSTIMETJA TOIMISTON YHDISTELMÄLAITTEET JA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPASUURKUVATULOSTIMETHORECA/FASTFOODWCDKOSKETUSNÄYTTÖKytke USB-C-KAAPELITaiVALMISTA!langattomasti! KÄYTTÖKOKEMUS!AINUTLAATUINEN

YritysForum 1/202212 turvallisuudestamuustakinhuolehditaanTietoturvallisuudessakuintiedon Tietoturvallisuudesta puhutaan tänä päivänä paljon, ja hyvä niin. Yrityksissä kaivattaisiin kuitenkin enemmän ymmärrystä siitä, ettei tietoturvallisuudessa ole kyse vain tiedon turvallisuudesta. | | Teksti: Tiina Raatikainen Freepik

– Yrityksen pitäisi asettua tilaajan bisnek sen rooliin ja ymmärtää asiakkaana olevan yrityksen liiketoimintaa ja asiakkaan asiak kaita, jotka käyttävät näitä ratkaisuja ja huo mioida se ratkaisuissaan sen sijaan, että pi täydytään vain oman yrityksen kontekstissa.

Mihin uhkiin yritysten kannattaa varautua?

Tietoturvatietoa

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2020/06/tietoturvaopas-yrityksille.pdfKauppakamarinhttps://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/tietoturvaopasyrityksille

Ohjelmistotekniikan professori Ville Lep päsellä Turun yliopistosta ei ole asiasta tarkkaa tutkimustietoa, mutta hän arvelee, että tietoturvallisuuden ylläpito on yleises ti ottaen yrityksissä aika hyvällä tolalla, var sinkin, jos se on ulkoistettu pätevälle ulko puoliselle toimijalle, joka seuraa tietoturval lisuuden tasoa koko ajan. – Pienet ja aloittelevat yritykset, joilla ei ole alkutaipaleella vielä kauheasti resurs seja ja jotka yrittävät itse huolehtia asioista, saattavat olla siinä suhteessa heikoimmassa tilanteessa.Olennainen asia, mikä Leppäsen mukaan pitäisi kuitenkin nostaa esille yritysten tie toturvallisuudesta puhuttaessa, on se, mitä tietoturvallisuus itse asiassa pitää sisällään. – Helposti ajatellaan, että kyse on vain yri tyksen omien tietojen ja järjestelmien turvaa misesta sen sijaan, että nähtäisiin tietoturval lisuus laajemmin osana yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluja ja myös sen asiakkaita koskevana asiana, johon kuuluvat tuotteisiin ja palveluihin liittyvät toiminnallisuudet. Etenkin pk-yritysten, jotka toimivat isom pien yritysten alihankkijoina, tulisi Leppä sen mukaan ymmärtää, että tietoturvalli suuden ylläpito on tärkeää myös heidän asi akkaidensa ja näiden asiakkaiden kannalta. – Yritysten järjestelmät linkittyvät nyky ään toisiinsa. Asiakasyrityksillä ja heidän asiakkaillaan tulisi voida olla luottamus sii hen, että heille tuotteita ja palveluja tuot tavat yritykset varmistavat tietoturvallisuu den säilymisen omalla huolellisella toimin nallaan. Pienempi alihankkijayritys ei sai si muodostua siksi heikoksi lenkiksi, jonka kautta vihamielinen taho pääsee hyökkää mään isompaan yritykseen.

Järjestelmien tietoturvallisuudessa keskeisiä asioita ovat resurssien luottamuksellisuus, eheys ja saavutettavuus.

Järjestelmien tietoturvallisuudessa keskei siä asioita ovat resurssien luottamukselli suus, eheys ja saavutettavuus. Yritysmaa ilmassa ongelma on siinä, miten resurssit ymmärretään.–Resurssien ymmärtämisen ongelma on, että resurssit ymmärretään usein kapeasti koskemaan vain tietokannassa olevaa tieto sisältöä. Laajempi ja oikeampi näkemys re sursseista on kuitenkin, että kaikenlainen toiminnallisuus, joka järjestelmiin liittyy, on yhtä lailla resurssi, joka tulisi suojata. Hait takoodit iskevät juuri suoritusjärjestelmän toiminnallisuuksiin ja rikkovat sen eheyttä. Yritysten tulisi siis teknisiä ratkaisuja asi akkailleen toimittaessaan miettiä myös näi den ratkaisujen turvallisuutta.

Ajankohtaista tietoa tämän hetken tietoturvauhista.

– Jos mietitään laivojen piirustuksia, niin ne ovat hirvittävän arvokkaita, minkä vuok si alihankintayritysten ja niiden tietojärjes telmien pitäisi olla toiminnallisuuksia myö ten suojattuja, jottei ulkopuolinen taho pää sisi tunkeutumaan niihin.

Freepik

Vaikka kaikilla yrityksillä ei sellaista tie toa olekaan, joka olisi tarpeeksi arvokasta varastettavaksi, ei tietoturvallisuuden ehey den merkitystä kannata niissäkään siis vä hätellä.–Alihankintaketjun kautta voidaan men nä varsinaiseen kohteeseen sisälle käyttä mällä hyväksi alihankkijana toimivaa pie nempää yritystä, Leppänen toteaa. Toinen asia, minkä Leppänen haluaa nostaa esiin, on yksityisyys, mihin saatetaan suhtautua joskus vähemmän vakavasti. - Yrityksessä tulisi olla selkeästi huomioi tuna vallitseva regulaatio (GDPR). Yrityksen tulisi panostaa asiakkaan tietojen yksityisyy destä huolehtimisesta ja katsoa, että toisille yrityksille toimitettavat ratkaisut ovat kestä viä myös Toimintojenyksityisyysmielessä.estämiseenja kiristystilan teisiin kannattaa varautua ja teettää var muuskopioita säännöllisesti, jotta se ai kaikkuna, jolloin materiaalia saattaa mennä hukkaan, olisi mahdollisimman pieni. – Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyp pönen on useasti antanut käytännöllisen neuvon, että kiristystilanteista selviää usein ihan vain maksamalla. Kiristäjät ovat ym märtääkseni tässä suhteessa kohtuullisen luotettavia ja vapauttavat yleensä tiedot ta kaisin maksun saatuaan, Leppänen kertoo. Yritysten täytyisi myös ymmärtää, että tieto turva on jatkuvaa toimintaa. Sitä ei voi lait taa kerran kuntoon ja unohtaa sen jälkeen, vaan järjestelmien kuntoa pitää seurata jat kuvasti.–Eivoi vain luottaa, vaan pitää luottaa ja tarkistaa, trust and verify, kuten alalla sano taan. Seurata lokitiedostoja ja uutta tietoa tunnistetuista haavoittuvuuksista, varmis taa, että ratkaisut ovat edelleenkin luotetta via ja jos eivät ole, niin päivittää niitä. Etätyö uhka? Lisääntyneeseen etätyöhön liittyvät tie toturvallisuuden kannalta omat uhkansa. Leppänen kertoo, että on jo raportoitu tie toturvaongelmien lisääntyneen etätöiden myötä. Leppäsen mukaan etätyöhön liitty vä suurin ongelma on se, että työtä tehdään ajoittain omilla välineillä. – Kun työntekijä käyttää työnantajan vä lineitä, joissa on turvalliset VPN-ratkaisut, tilanne ei ole yleensä sen ongelmallisempi kuin lähityössäkään. Tietoturvallisuus vaa rantuu, kun käytetään omia tietoteknisiä laitteita, jotka eivät ole samalla lailla suojat tuja. Tätä kannattaisikin teroittaa työnteki jöille entistä enemmän.

– Vaikka omat tiedot eivät ehkä olisikaan kiinnostavia, ei se ole syy laiminlyödä tieto turvallisuutta. Omat ratkaisut kun saattavat vaarantaa asiakkaana olevan isomman yri tyksen.Alihankkijayritykset käyttävät usein myös isomman yrityksen järjestelmiä. Leppänen ottaa esimerkiksi laivanrakennusteollisuu den, jonka hankkeissa on paljon alihankki jayrityksiä ja huipulla telakka. Siellä yhteen samaan järjestelmään on liitetty piirustuk sia, joihin moni taho pääsee käsiksi. Järjes telmät linkittyvät toisiinsa, ja tietoa kuljete taan järjestelmästä toiseen.

Suurimmat tietoturvallisuusuhat tällä het kellä ovat ENISAn, Euroopan unionin verk ko- ja tietoturvaviraston mukaan kiristysoh jelmat, palveluestohyökkäykset ja yrityksen tietojen varastaminen, jos yrityksellä on esi merkiksi arvokkaita tuotekehitystietoja.

Kybertuvallisuuskeskus.https://www.enisa.europa.eu/Ohjeita ja oppaita organisaatioille ja yrityksille.

1/2022 YritysForum 13

resurssitTietoturvallisuuden–mitäneovat?

YritysForum 1/202214 Tampere tarjoaa kävijöilleen monenlaisia elämyksiä ja ravintoloista löytyy jokaiselle jotakin. Keskustan tuntumassa on paljon tekemistä, ja jos haluaa säästää jalkojaan, voi hypätä ratikan kyytiin ja siirtyä keskusta-alueen päästä toiseen tai miksei kauemmaskin tutustumaan kaupunkiin. Rentoudu messujen jälkeen Tampereeseenherkutellensaunoen,jatutustuen | | Teksti: Marja Haavisto Visit Tampere - Laura Vanzo Visit Tampere - Laura Vanzo Ravintola Periscope

Tampereella on lähellä keskustaa useita hienoja ulkoilureittejä, ja samalla voi piipahtaa vaikkapa kahvilassa. Kuuma

Visit Tampere - Laura Vanzo Saunaravintola

Messupäivän jälkeen on mukava lähteä syömään tai drinkeille johonkin Tampereen monista ravinto loista, joista on upeat kaupunkinäkymät. Näsinneu lan ravintolassa sekä Ravintola Periscopessa Ratinan kauppakeskuksessa voi ruokailla pitkän kaavan mu kaan ihaillen samalla hienoja maisemia. Hyviä näkö alapaikkoja ovat myös Sokos Hotel Tornin 25. kerrok sessa sijaitseva Moro Sky Bar terasseineen sekä Fin laysonilla sijaitseva Café & Bar KATTO. Tampereen keskusta-alueelta löytyy paljon laa dukkaita ravintoloita, ja Tampereen monipuoli nen baarikulttuuri tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja, ku ten tunnelmallisia pubeja ja palkittuja gastropubeja, joista löytyy myös paikallisten pienpanimoiden olui ta. Ravintolavinkkejä on koottu muun muassa Visit Tampereen verkkosivuille osoitteessa visittampere. fi/syo-ja-juo.

valmistajien tuotteita sekä muissa Tallipihan pikku putiikeissa. Ulkoilureittejä rantamaisemissaupeissa Tampereella on lähellä keskustaa useita hienoja ul koilureittejä, ja samalla voi piipahtaa vaikkapa kah vilassa. Pyynikinharjulla voi lenkin päätteeksi käydä ihailemassa maisemia Pyynikin näkötornista ja her kutella kuuluisassa munkkikahvilassa tai Cafe Pispa lassa.Arboretumissa Hatanpäällä voi kulkea Pyhäjär ven rantaa seurailevaa reittiä ja Kaupin metsissä on runsaasti eripituisia ulkoilureittejä, kuten suo sittu Kunto Kolmonen. Keskustasta pääsee helpos

Kulttuuria ja suklaaherkkuja Kulttuurin ystävät voivat suunnata esimerkiksi teat teriin, museoihin tai näyttelyihin tai tarkistaa Tam pereen tapahtumakalenterista, tapahtumat.tampe re.fi -verkkosivuilta, mitä kaupungissa tapahtuu. Pu helimeen voi ladata myös tampere.finland-sovelluk sen, josta näkee ajantasaista tietoa kaupungin palve luistaJos messumatkalla haluaa tutustua esimerkik si Tampereen historiaan, kannattaa poiketa Vap riikissa tai Työväenmuseo Werstaassa, jossa pää see tutustumaan entisaikojen tamperelaiseen elä mänmenoon ja tehdaskaupungin tarinoihin. Myös Museo Milavidaan pääsee helposti kävellen ja sa malla voi poiketa lähellä sijaitsevan idyllisen Talli pihan Suklaapuodissa, jossa on laaja valikoima eri

1/2022 YritysForum 15

Moro Sky Bar

Messupäivän jälkeen on mukava lähteä syömään tai drinkeille johonkin Tampereen monista ravintoloista, joista on upeat kaupunkinäkymät.

reenJosylle.messupäivän jälkeen kaipaa liikuntaa, ui maan voi mennä muun muassa Pyynikin uima halliin tai Kalevassa sijaitsevaan Tampereen Uin tikeskukseen, jonne pääsee keskustasta kätevästi ratikalla. Myös Tampereen kylpylä Lapinniemessä on hyvä paikka rentoutumiseen – kuntosali, kylpy läosasto sekä ravintolapalvelut löytyvät saman ka ton alta ja ulkoilemaan voi lähteä Näsijärven kau niisiin rantamaisemiin. Lähteet: visittampere.fi, tampere.fi

YritysForum 1/202216 Visit Tampere - Laura Paronen ti myös Ranta-Tampellan rantareitille, joka kulkee Näsijärven rantaa. Rentoutumista saunoen ja uiden Maailman saunapääkaupunki Tampereeseen voi tutustua saunomalla esimerkiksi historiallisella Rajaportin saunalla, joka on Suomen vanhin edel leen toiminnassa oleva yleinen sauna. Perinteik käässä Rauhaniemen kansankylpylässä sekä Kau pinojan saunalla pääsee pulahtamaan myös Näsi järvessä, ja keskustassa sijaitsevassa Saunaravin tola Kuumassa voi kastautua Ratinan suvannossa Pyhäjärven puolella sekä nauttia ravintolan tarjoi luista saunomisen jälkeen. Keskustassa on myös mahdollisuus saunoa ja rentoutua poreammeessa kattojen yllä upealla Pe riscopen laajentuneella kattoterassialueella. Nä kymät poreammeista, saunoista ja oleskelutilois ta ovat Ratinan stadionille. Saunavaraukset hoi tuvat Ravintola Periscopen kautta. Myös Tampel lan panoraamasaunaa voi varata ryhmille, ja tilois ta on upeat 360 asteen kaupunkinäkymät Tampe

on saatavana viidessä eri värissä.

päivittäistavarakaupantoimistojärjestelmättunteejalaitteet

Dayton Tampere Oy

Dayton Tampere Oy on toiminut jo lähes kolmekymmentä vuotta.Alkutaipaleella 90-luvulla yrityksen tärkein toimiala oli päivittäistavarakaupan laitteiden, kuten vaakalaitteiden, kassapöytien ja sisääntuloporttien huolto ja asennus. Vuonna 2000 mukaan tuli aktiivisesti toimistotekniikan myynti, jolloin aloitettiin myös laitteiden huoltosopimuspal velut.-Toimistolaitteiden kauppa aloitettiin käytännössä nolla pisteestä. Ensimmäiset merkit olivat Konica Minolta, Pana sonic ja Oki. Sen jälkeen valikoimaan on tullut myös HP ja Sharp laitteet, luettelee ARI YLI-KIVISTÖ , Dayton Tampe re Oy:n toimitusjohtaja. Huoltoteknikko on paikalla erittäin nopeasti Dayton Tampere Oy myy, vuokraa, asentaa ja huoltaa laaduk kaat neliväritoimistojärjestelmät niin toimisto- kuin tuotan toympäristöönkin ja neuvottelutilaan. Eri merkit täydentä vät hyvin toisiaan ja kaikkiin tarpeisiin löytyy varmasti oikea laiteratkaisu.-Tämänpäivän yhdistelmälaitteissa monipuolisuus on tärkeä. Laitteen ja siihen saatavien palveluiden täytyy tai pua asiakkaan tarpeisiin niin sovellusten kuin myös teknis ten ominaisuuksien puolesta. Kun laite- ja sovellusympä

ristö optimoidaan asiakkaan toiveita vastaavaksi, säästyy selvääDaytonrahaa.Tampere Oy palvelee myös digipainoja ja perin teisempiä painotaloja. Esimerkiksi Oki tekee lähes pelkäs tään sen toimialan erikoistarpeisiin tarkoitettuja neliväri- ja viisivärilaitteita. Myös Konica Minoltalla on digipainoihin tarkoitettuja, nopeita ja monipuolisia tuotantoratkaisuja. Huoltopalveluihimme kuuluu myös erilaisten jälkikäsittely laitteiden huolto. - Laskin hiljattain, että meidän toimistolaitteiden parissa työskentelevillä henkilöillä on työkokemusta yhteenlaskettu na noin 230 vuotta. On siis erittäin todennäköistä, että meiltä aina löytyy joku, joka on jo nähnyt senkin tilanteen, jollaista ei kukaan uskonut näkevänsä – ja osaa keksiä siihen ratkaisun. Osa huolloista voidaan tehdä etäyhteyksien kautta, jol loin säästyy kaikilta aikaa ja ympäristökin kiittää. Yrityksellä on Nekalan melkein tuhannen neliön toimitilojen yhteydessä oma varaosa-, laite- ja värivarasto, joka takaa sen, että asi akas saa tarvitsemansa nopeasti silloinkin, jos joku tuote on maahantuojalta tai tukkurilta lopussa. HoReCa ja päivittäistavarakauppa vahvasti mukana Päivittäistavarakaupan ja HoReCa:n tarvitsema tekniikka

on vahvasti mukana Dayton Tampere Oy:n toiminnassa. Sillä puolella yritys keskittyy huolto- ja asennustöihin, sil lä emoyhtiö Dayton Oy huolehtii kyseisten laitteiden myyn nistä ja tekee ketjujen ja keskusliikkeiden kanssa sopimuk set.Dayton Oy on suomalainen, liki 100-vuotias perheyhtiö ja se tuo maahan kaikkea, mitä tarvitaan päivittäistavara kaupassa ja pikaruokaravintoloissa. Sortimenttiin kuuluvat muun muassa vaakalaitteet palvelutiskille ja HeVi-osastoil le, pehmisjäätelölaitteet, kahvilaitteet, appelsiini- ja ome namehulaitteet, erilaiset uunit, paistopisteiden laitteet, kokonaiset palveluratkaisut ja maanlaajuiset ylläpitopalve lusopimukset.-Myymälälaitehuollossakin on teknikoilla noin 100 vuo den yhteenlaskettu kokemus laitteista, eli kokemusta on laitteiden ylläpidosta vähintäänkin riittävästi. Ja maini taan vielä, että päivittäistavarakaupan kassapöytien ja si sääntuloporttien huollot onnistuvat edelleen niin kuin en nenkin.-Me olemme ennen kaikkea nopea ja ketterä toimija ver rattuna isompiin, koska meillä on erinomainen henkilökun ta ja terve maalaisjärki. Yksi vahvuutemme on sekin, että on vahvat maailmanmerkit ja niin emoyhtiön kuin maahan tuojienkin tuki kaikissa tilanteissa jo pitkältä ajalta.

ILMOITUS

Dayton Tampere Oy Kuokkamaantie 4 A 33800 Tampere www.daytontampere.fiinfo@daytontampere.fi ja hallitse tietokonettasi suoraan 70-tuumaiselta kosketusnäytöltä.HP:nmonitoimilaitteita

Dayton Tampere Oy on tamperelainen, alansa johtava toimisto- ja myymälätekniikan osaaja, jonka vahva valikoima ja osaava huolto tekevät siitä asiakkaan parhaan kumppanin.

EEN-verkosto on tavallaan yritysten deittipalvelu, jossa tosin ollaan liikkeellä vain tositarkoituksella. Sen tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään toisensa – on kyse sitten kansainvälisestä liiketoiminta-, teknologia- tai tuotekehityskumppanuudesta. EEN-verkosto auttaa matkassa markkinoillelaajemmille | | Teksti: Elina Salmi

Miten homma sitten käytännössä toimii? Yh teistyökumppanin haku alustan kautta alkaa selailemalla valmiita profiileja ja tekemäl lä yhteydenottoja sieltä jo valmiiksi löytyviin profiileihin. Niitä voi selata profiilityypin, al kuperämaan tai eri hakusanojen mukaan. Kun sopiva löytyy, voi yritys luoda itsel leen tilin ja laatia yhteydenoton. Jos sopivaa profiilia ei löydy, voi yritys laatia tietokan taan oman kumppaninhakuprofiilin. Alus talla on tällä hetkellä viisi erilaista profiili tyyppiä. Profiilin voi laatia omasta tuottees ta, palvelusta ja erityisosaamisesta ja siitä, millaista tuotetta tai kumppanuutta on et simässäJavielä sokerina pohjalla - palvelu on maksuton. Lähde: een.fi Freepik

19 Enterprise Europe Network eli EEN on pkyritysten kansainvälistymistarpeisiin luo tu verkosto. Se on alusta, jossa pk-yritykset voivat etsiä kumppaneita keskitetysti yhdes tä paikasta. Yritys voi esimerkiksi etsiä ali hankkijaa tai päämiestä, tarjota tuotteitaan, palveluitaan sekä osaamistaan ja siten pyr kiä kansainvälistymään.

Tarjolla bisnespyyntöjäkansainvälisiä EEN-verkoston alustalla tilanne on täysin toinen. EEN on lisäksi verkostona riittävän uskottava keskustelukumppani jollekin isol le, kuten vaikka Boschille tai Siemensille. - Alustalle tulee oikeasti näitä bisnes pyyntöjä. Yritykset ilmoittavat, mitä tar vitsevat. Hiljattain esimerkiksi Alankomai den merivoimat etsi kumppania, joka voi si tarjota heille myrkyttömiä anti-foulingratkaisuja. Alustalla myös tuotteitaan tai palvelujaan tarjoavalle yritykselle avautuu paljon laajemmat mahdollisuudet kuin vain kansallisella tasolla toimivalla alus talla.-Se homman pihvi tässä löytyy ennen kaikkea kumppanihakujen kautta eli mi ten suomalaisyritys voi etsiä ja myös löytää kumppanin siitä markkinasta, johon halu aisivat siirtyä ja kehittää vientiä tai tuon tia, kertoo kasvuvalmentaja Mari Kivinen Hän työskentelee Turku Science Parkissa EEN-verkoston asiantuntijana. - Meidän tarkoituksemme on auttaa yri tyksiä kansainvälistymään. EEN-verkoston työkaluilla autamme suomalaisia yrityksiä linkittymään eurooppalaisiin yrityksiin ja yrityksiin Euroopan ulkopuolella. Myös eri laiset matchmaking-tapahtumat ovat yksi työkalu, jota käytämme usein, jotta yrityk set löytäisivät toisensa, jatkaa Kivinen.

- Simppelisti sanottuna tarkoitus on, että alustalla solmitaan kumppanuuksia, tote aa asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Tur ku Science Parkista, joka on yksi kumppani organisaatio EEN-verkostossa. - Yritimme samaa kansallisella tasol la 2020. Koronakriisin alussa oli pelko sii tä, että yrityksiin iskee komponenttipula tai pulaa muista materiaaleista. Siihen tarpee seen perustimme oman alustan ja toivoim me, että siellä niin tuotteiden ja palvelu jen tarjoajat kuin ostajatkin solmisivat kon takteja. Se ei kuitenkaan lähtenyt lentoon, emme saaneet sinne juurikaan niitä osta jayrityksiä.-Kysyin asiasta muutamalta yritykseltä ja sain vastauksen, ettei yritys halua kertoa, mitä komponentteja tarvitsevat, koska eivät halua kertoa kilpailijoille, että heillä on jos takin pulaa.

EEN lyhyesti Enterprise Europe Network eli EEN on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita pkyrityksille tarjoava verkosto. Se toimii yli 60 maassa, palveluita sen kautta tarjoaa noin 600 organisaatiota yli 3 000 asiantuntijan voimin. Mukana on myös EU:n ulkopuolisia maita, kuten Norja ja Japani. Suomesta verkostossa on mukana kolme organisaatiota. Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Tär keitä valtakunnallisia yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskusverkosto, teknologiakeskukset sekä seudullisia yrityspalveluita tarjoavat toimijat.

Pk-yritysten palautepalvelu EU:n suuntaan. Verkosto välittää Eu roopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämark kinoilla toimiessaan. EEN neuvoo yrityksiä luottamuksellisesti konkreet tisissa kysymyksissä ja raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tavoit teena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Lähde: een.fi

Miten alihankintaketju toimii?

EU-rahoitusneuvonta. Verkosto välittää tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista sekä auttaa parhaansa mukaan yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään EU-ohjelmien tarjo amia mahdollisuuksia. Yleinen maa- ja markkinatieto. EEN jakaa yleistä maa- ja markkina tietoa, selvittää asiakkaan puolesta esimerkiksi organisaatioiden yhteys tietoja eri maista, hakee niistä verkoston avulla tietoa ja tekee selvityksiä toiminnasta. Se tarjoaa myös perustietoa yrityksen perustamisesta toiseen maahan. Lakineuvonta kansainvälisissä kysymyksissä. Pk-yritykset voivat saada yleistä lakineuvontaa muun muassa EU-säädösten vaikutuksista ja täytäntöönpanosta, eri maiden kansallisesta lainsäädännöstä, kv-kaupan sopimuksista ja riitatilanteista, kuljetusehdoista, verotuksesta ja julkisista hankinnoista.

EEN-verkoston palvelut Yhteistyökumppanin etsintä. Enterprise Europe Network auttaa pkyrityksiä muun muassa kansainvälisen yhteistyökumppanin etsinnäs sä. Lisäksi verkosto auttaa asiakkaitaan osallistumaan kansainvälisten messujen yhteydessä järjestettäviin yrityskontaktitapahtumiin, joissa on mahdollisuus tavata lyhyessä ajassa monia potentiaalisia uusia yhteistyö kumppaneita ennalta sovituissa kahdenkeskisissä tapaamisissa.

kauniinHaveriinTervetuloalomailemaanKyrösjärvenrannalle! www.kultacasino.fi www.kultacasino.fi Haverintie 16, Viljakkala puh: 03 – 371 2293 Jo yli kahden vuoden ajan tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät ovat painineet erilaisten koronarajoituksia koskevien haasteiden kanssa. Olisiko tänä vuonna mahdollista järjestää yrityksen pikkujoulut entiseen tapaan? Pitäisikö panostaa hieman enemmän kahden vuoden hiljaiselon jälkeen? pikkujoulukauteen!Valmiina | | Teksti: Marja Haavisto Freepik

Vuosina 2020 ja -21 pikkujouluja vietettiin hy vin eri tavalla kuin aiemmin, jos niitä ylipää tään päästiin järjestämään. Pikkujoulujen pi tämiseen vaikuttivat erilaiset koronarajoituk set, kuten kokoontumisrajoitukset, joilla pyrit tiin vähentämään koronatartuntojen määrää. Oli turvaetäisyydet, maskit, tarkat hygieniaoh jeet, koronavilkut, karanteenit, rokotukset sekä koronapassit ja tähän kaikkeen piti myös so vittaa ihmisten erilaiset käsitykset siitä, mitä on turvallista tehdä, jotta voi silti nauttia mui den seurasta ja yhdessäolosta. Kotiin kehotet tiin jäämään pienissäkin flunssaoireissa. Ter veyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi tiedot teissaan ohjeita pikkujoulujen järjestämiseen turvallisesti.Pikkujoulujen järjestäjien täytyi ottaa huo mioon muuttuvat rajoitukset sekä niihin liitty vät järjestelyitä koskevat peruutusehdot. Muu taman kuukauden päähän ei osannut ennus taa, mitkä rajoitukset olisivat voimassa ja toteu tuisivatko pikkujoulut ylipäätään. Jotkut kokei livat myös eri tavoin toteutettuja etä- ja hybridi pikkujouluja sekä muita luovia ratkaisuja juhli enKoronajärjestämiseen.eiolekadonnut, mutta kokoontu misrajoituksista on luovuttu ja kesällä pääs tiin järjestämään isoja tapahtumiakin. Tä

YritysForum 1/202220

1/2022 YritysForum 21

Lähestyvään pikkujoulukauteen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin tekemällä tilavaraukset ja suunnittelemalla tarjoilut sekä ohjelma.

Pixabay män vuoden marras-joulukuun tilantees ta ei vielä tiedä, mutta ainakaan jutun kir joitushetkellä näköpiirissä ei ole uusia, lop puvuotta koskevia rajoituksia. Ehkäpä nii tä ei tulekaan.

suklaatasting?virtuaaliseikkailuaKaupunkisuunnistusta,tai

Pikkujoulut tuovat piristystä loppuvuoteen Jos pikkujouluja ei pariin vuoteen ole jär jestetty tai niitä on vietetty pienimuotoi semmin, moni saattaakin odottaa juhlia nyt entistä enemmän. Monissa yrityksissä pit kään jatkunut etätyökäytäntö jatkuu aina kin jossain muodossa edelleen, joten yh teiselle kokoontumiselle on nyt paikkansa. Parhaimmillaan pikkujoulut parantavat kin yhteishenkeä ja vaikuttavat positiivisel la tavalla ryhmädynamiikkaan, ja rentoutu minen yhdessä työporukalla on muutenkin tervetullutta vaihtelua vuoden pimeimpään aikaan.Lähestyvään pikkujoulukauteen kannat taa valmistautua hyvissä ajoin tekemällä tilavaraukset ja suunnittelemalla tarjoilut sekä ohjelma. Monenlaisia tiloja vuokrataan yksityistilaisuuksia varten ja sopivaa paik kaa voi kysellä perinteisten juhla- ja sauna tilojen sekä ravintoloiden lisäksi esimerkik si kahviloista, taidegallerioista tai keikka paikkoina toimivista klubeista. Pienemmäl le porukalle voi vuokrata esimerkiksi mökin rantasaunoineen ja paljun mökin pihaan. Jos ohjelmaan kuuluu jokin aktiviteetti, voi samassa paikassa olla tarjolla myös pikku

jouluihin sopiva juhlatila, jolloin ohjelman ja ruokailun välillä ei tarvitse siirtyä paikas ta toiseen.

Marraskuu on vilkasta pikkujouluaikaa ja esimerkiksi suosituimmat teatteriesityk set saattavat täyttyä nyt nopeastikin syksyn osalta, kun esitykset eivät ole viime aikoina pyörineet normaalisti koronan takia. Korona-aika on koetellut koko tapah tuma-alaa, ja nyt onkin hyvä hetki työllis tää artisteja ja muita esiintyjiä. Monet artis tit keikkailevat tilaisuuksissa myös pienem millä kokoonpanoilla, esimerkiksi duona, joten esitys onnistuu usein myös pienem missä juhlatiloissa. Esimerkiksi stand up -keikat sopivat hyvin pikkujoulujen rentoon ohjelmaan, ja stand up-koomikon voi tilata esiintymään myös yrityksen varaamiin juh latiloihin.Osallistujien määrä määrittää myös ohjel maa, mutta pienemmälle porukalle sopivat esimerkiksi hohtokeilaus, kaupunkisuun nistus, pakohuonepelit tai virtuaalipuistot, joissa osallistujat pääsevät seikkailemaan muiden osallistujien kanssa virtuaalitodel lisuuslasien avulla. Erilaiset ruoka- ja juomatastingit ovat mu kavaa pikkujouluohjelmaa. Viinitastingin li säksi voidaan maistella esimerkiksi suklaata tai juustoja. Tai miten olisi vaikkapa cocktai

Menu voidaan suunnitella teeman mukaan, ja hyvään ruokaan ja juomaan kannattaa satsata.

Media Potentia Oy järjesti asiakkailleen kesäkekkerit 31. toukokuuta. Väki viihtyi pikkutunneille ravintola Plevnassa hyvän ruoan ja maittavien juomien merkeissä. Viihteestä vastasivat stand-up koomikko Arimo Mustonen ja duo Uffe Fagerholm / Gilbert Kuppusami.

Haluamme kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita!

YritysForum 1/202222

MEDIA POTENTIA OY:N ASIAKASILTA

lien ja alkoholittomien mocktailien valmis tus ammattitaitoisen baarimestarin johdol la?Verkossa on paljon vinkkejä pikkujoulu jen ohjelmaksi, koristeluun ja tarjoiluun. Hauska vinkkilista ohjelmaideoista löytyy esimerkiksi osoitteesta blog.venuu.fi/100ideaa-pikkujouluihin.Ohjelmaehdotuksia voi kysellä myös ta pahtumatoimistosta ja ohjelmapalveluyri tyksistä, ja ne voivatkin olla hyvä apu eten kin suurempien tilaisuuksien toteuttami sessa. kannattaaRuokatarjoiluunpanostaa Pikkujoulut voivat olla ihan vain pikku joulut, tai niissä voi olla jokin teema, joka näkyy juhlapaikan somistuksessa, ohjel massa ja vaikkapa osallistujien pukeu tumisessa. Teema voi liittyä joulun li säksi myös yleisemmin talveen tai muu hun ajankohtaan sopivaan – tai johonkin ihan muuhun, kuten tiettyyn vuosikym meneen.Menuvoidaan suunnitella teeman mu kaan, ja hyvään ruokaan ja juomaan kan nattaa satsata. Ruoka- ja juomatarjoilut on helppo toteuttaa, jos pikkujoulut järjeste tään ravintolassa, mutta jos tilaisuus on muualla, ravintoloistakin voi saada tilattua tarjoilut erilliseen juhlapaikkaan. Teeman mukaisia tarjoiluja kannattaa kysellä myös catering-yrityksistä. Teema voi näkyä niin ruoassa, juomissa kuin esillepanossakin. Erityisruokavaliot on hyvä selvittää etukä teen ja huomioida juomissa myös alkoho littomat vaihtoehdot. Lähteet: blog.venuu.fi

Freepik

Vain tunnin ajomatkan säteellä asuu lähes miljoona ihmistä. YRITTÄJÄ, ONNISTU VIRROILLA! Juuri valmistunut Nallelan kauppatien yritysalue soveltuu erityisesti kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Yritystontit sijaitsevat liikenteellisesti otollisessa paikassa kantatie 66 varrella Virtain keskustan välittömässä läheisyydessä VALMIS INFRA, KILPAILUKYKYISET HINNAT wwwww.tampereenvesileikkaus.fiw.facebook.com/Vesileikkaus Ammattitaidollavuodesta1991 Vesi leikkaa vaikeatkin muodot ja materiaalit Teollisuuden proto- ja tuotantosarjat • Mainos- ja messumateriaalit ••LattiakuvioinnitTiivisteet • TAM PE R EE N Vihiojantie 24, 33800 Tampere VESILEI KKAU S O Y puh. 03-225 6700 sähköposti: info@tampereenvesileikkaus.fi

YritysForum 1/202224

-Logistiikka-alaa on aiemmin pidetty vähän sellaisena aputoimialana, mutta nyt on nähty, että tämä on todella kin yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta avaintoi miala. Se on hyvä muutos. Toivon myös, että omaa paik kaansa yhteiskunnassa etsivät nuoret huomaisivat, miten paljon alalla on mielenkiintoisia tehtäviä, toteaa Pekka Aaltonen, Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohta ja.-

Elokuussa 2021 Euroopassa arvioitiin olevan 400 000 kuljettajan vajaus ja se näkyy jo selvästi siinä, että kuljetuk sia jää ajamatta tai aikataulut pettävät pahemman kerran. Meillä kuljettajien saatavuus on siinä ja siinä, koska väki vanhenee eikä nuoria tule tarpeeksi tilalle. Jos tilanne täs tä vähänkään heikkenee, niin voi olla, että meilläkin jää kul jetuksia ajamatta. - Logistiikka on avainasemassa myös huoltovarmuuden kannalta. Ala on sekä monipuolinen että mielenkiintoinen ja töitä on monenlaisille osaajille aina korkeakoulutettuja myöten. Tulijoita alalle voisi olla enemmänkin, vaikka kiin nostus on onneksi noussut viime vuosina. Entä jos pyörät lakkaisivat pyörimästä?

Traficomin mukaan maamme sisäisistä kuljetuksista 90 pro senttia tapahtuu maanteitse. Kyse ei siis ole mistään pikku asiasta. Logistiikkayritykset pitävät huolen siitä, että kau Korona-aika ja Venäjän hyökkäyssota toivat selvästi esiin sen mitä tapahtuu, kun tavara ei liiku kunnolla. Tulee kaikenlaisia viiveitä ja esimerkiksi komponenttipulaa. Meillä kotimaan kuljetukset vielä sujuvat ja alan arvostuskin on onneksi noususuunnassa.

Toimiva logistiikka on tärkeä huoltovarmuuttaosa | | Teksti: Elina Salmi Pixabay

Kansainvälinen apu on mahdollista katastrofirahaston lahjoitta jien, ulkoministeriön ja Euroopan unionin tuella. Myös yritykset tukevat Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä avustustoimintaa. Lähde: punainenristi.fi

1/2022 YritysForum 25

SPR:n lähtöihinvalmiuskeskuksessalogistiikka-jatkuvanopeisiin

Tampereen Kalkussa sijaitsevasta Suomen Punaisen Ristin lo gistiikkakeskuksesta lähtevät avustuslähetykset maailmalle ja kotimaahan. Siellä työskentelee vakituisesti parikymmentä am mattilaista materiaalihankintojen, tekniikan, logistiikan ja terve ydenhuollon parissa. Keskus hankkii Punaisen Ristin humanitaarisissa avustusoperaa tioissa ja kehitysyhteistyöohjelmissa tarvittavat avustustarvikkeet ja huolehtii niiden varastoinnista, pakkauksesta ja kuljetuksesta kohteisiinsa niin Suomessa ja ulkomailla. Katastrofi iskee yleensä varoittamatta, joten SPR:n katastrofi valmiusyksiköissä (Emergency Response Unit) tarvittava materi aali on logistiikkakeskuksessa jatkuvassa lähtövalmiudessa nopeita lähtöjä varten. Tarvittaessa materiaalia voidaan hyödyntää myös kotimaanKansainvälisenavustusoperaatioissa.PunaisenRistin koordinoimat katastrofivalmi usyksiköt täydentävät kohdemaan viranomaisten ja paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun tarjoamaa hätäapua noin neljän kuukauden ajan. SPR vastaa lähettämänsä katastrofivalmiusyksikön kustannuk sista vähintään neljän kuukauden ajan. Tarpeen mukaan yksi köiden toiminta-aikaa voidaan pidentää. Operaation päätteeksi Suomen Punainen Risti luovuttaa yksikön laitteet ja välineistön kohdemaan Punaiselle Ristille, Punaiselle Puolikuulle tai maan viranomaisille. Samalla vahvistuu paikallisten kyky vastata tuleviin katastrofeihin.SuomenPunainen Risti kokoaa katastrofialueelle lahjoittaman sa yksikön tilalle uuden yksikön valmiiksi seuraavia katastrofeja varten. Logistiikkakeskus hankkii avustustarvikkeet SPR:n Logistiikkakeskus tekee monipuolisia hankintoja, jotta se pystyy auttamaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti erilai sissaTyypillisiäkatastrofitilanteissa.suoraanavunsaajille jaettavia avustustarvikkeita ovat huovat, ruokatarvikkeet, teltat, kamiinat, vesikanisterit, suojapeit teet, hyttysverkot ja hygieniapakkaukset. Nopeita lähtöjä varten logistiikkakeskuksessa on runsaasti val miiksi hankittuja ja pakattuja tuotteita. Suurin osa hankinnoista tehdään kuitenkin pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi pitkäkes toista kehitysyhteistyötä varten. Hätäavun tasalaatuisuuden varmistamiseksi kansainvälinen Punainen Risti on kehittänyt standardit yleisimmille avustustar vikkeille. Yhteiset tuotevaatimukset mahdollistavat avustustar vikkeiden massatuotannon ja takaavat, että avunsaajille jaetaan yhdenmukaisiaMahdollisuuksientarvikkeita.mukaan avustustarvikkeita pyritään hankki maan paikan päältä, mikä tukee paikallista työtä ja tuotantoa. Näin toimittaessa voidaan usein myös vähentää kuljetuskustannuksia ja tarjota paikalliseen kulttuuriin soveltuvia avustustarvikkeita.

poissa on ruokaa, juomaa ja kaikenlaisia muita hyödykkei tä ja että esimerkiksi verkkokaupasta tilatut tuotteet siirtyvät isoista logistiikkakeskuksista kuluttajalle. Logistiikkaan perehtymätön ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, miten iso merkitys on koko yhteiskunnalle, jos pyörät lak kaisivat yhtäkkiä pyörimästä. Ahkerat kuljettajat - niin iso jen yhdistelmien kuin jakeluautojen - takaavat sen, että kau punkilaiset eli toisten tuottaman ruoan varassa elävät saavat päivittäisen leipänsä.

Jos kuljettajapula ei hellitä ja jos polttoaineestakin tulisi pu laa, voitaisiin joutua priorisoimaan kuljetuksia. - En kuitenkaan usko, että meillä Suomessa tulee sellai nen pula, rauhoittelee Aaltonen. - Polttoaineen hinta voi tietysti nousta ja se aiheuttaa omanlaisiaan haasteita.

perehtymätönLogistiikkaan ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, miten iso merkitys on koko yhteiskunnalle, jos pyörät lakkaisivat yhtäkkiä pyörimästä.

Varmuusvarastointi on olennainen osa Punaisen Ristin toimin taa. Nopeaa toimintaa vaativissa katastrofitilanteissa avustustarvik keet lähetetään apua tarvitseville joko Suomen Punaisen Ristin tai kansainvälisen Punaisen Ristin varastoista.

Kuljetusala pyrkii eroon fossiilisista polttoaineista Ongelmat tavaran saatavuudessa vaivaavat myös autoteh taita – kysyntää olisi, mutta valmiita tuotteita ei saada ulos riittäviä määriä. Uutta kuorma-autoa joutuu odottamaan jopa lähes vuoden verran. Kuljetusyritys joutuu ajamaan pidemmän aikaa vanhalla kalustolla, vaikka olisi kuinka hy vin suunnitellut kaluston uusimisen. Jos varaosistakin tuli si syystä tai toisesta pulaa, on iso haaste siinä, miten kalusto saadaan pidettyä liikkeessä. Kuljetusalakin pyrkii eroon fossiilisista polttoaineista. Kiinnostus vaihtoehtoisia käyttövoimia kohtaan on kasva nut. Tie ei ole kuitenkaan nopea. Lisäksi kasvavat polttoai nekustannukset tekevät sähköstä käyttövoimana taloudelli sestiKiihtyvälläkiinnostavaa.vauhdilla kasvaa myös sellaisten asiakkaiden määrä, jotka haluavat ympäristöystävällisiä kuljetuksia – eri tyisesti Euroopassa. Tällä hetkellä kaasuauto on todellinen vaihtoehto ja nii tä on jo saatavilla ja käytössä isossakin kalustossa. Sähköllä kulkevat toistaiseksi vasta pakettiautot ja pienehköt, jakelu liikenteessä olevat kuorma-autot. - Henkilöautopuolella sähköautojen määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja uskon, että jossain vaiheessa ilmiö siirtyy raskaan kaluston puolelle. Tällä hetkellä ei kalustoa ole juurikaan os tettavissa, koska sarjat ovat pieniä. Myös akkumateriaalien riittävyys vaikuttaa, samoin raskaan liikenteen latauslaittei den hinta, latauspisteiden sijoittelu ja riittävyys. Kunnolli nen hankintatuki voisi auttaa siinä, että yritykset alkaisivat hankkia näitä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntäviä au toja. Kiinnostusta toki on.

Jos kaikki liikenne pysähtyisi, kaupan hyllyt tyhjenisivät viikossa eikä ruokaa kovin pitkään saisi muualtakaan. Pi demmällä aikavälillä myös elintärkeät varastot vaikkapa ap teekeissa ja sairaaloissa alkaisivat ehtyä. Tällä hetkellä siis homma meillä Suomessa vielä toimii.

Tarjouksia vertaillessaan SPR kiinnittää huomiota avustustar vikkeiden laatuun, sopivuuteen, hintaan ja toimitusaikaan.

Vähemmän tuttavallisesti kuin kauppaneuvotteluissa Toimittajan sopimuksenvastaiseen menettelyyn kannattaa puuttua for maalimmalla tavalla verrattuna siihen, miten viestintää ja yhteydenpitoa hoidettiin toimittajan kanssa häiriöttömässä tilanteessa. Reklamaatiossa on kysymys tyytymättömyyden ilmaisemisesta. Vaihda sävyä muodolli semmaksi ja virallisemmaksi. Vältä tuttavallisuutta. Älä koskaan allekirjoita reklamaatiota pelkällä etunimellä! Yksi tapa lisätä viestinnän vaikuttavuut ta myyjän suuntaan on vaihtaa reklamoijaksi joku muu kuin kaupan tilaa jaorganisaatiossa neuvotellut henkilö. Kirjoita vaikka reklamaatio omalle esimiehellesi valmiiksi ja pyydä häntä lähettämään se omissa nimissään sellaisenaan eteenpäin. Ripeästi Kuinka nopeasti ostajan tulee reagoida ongelmien ilmetessä? Yleispäte vää vastausta tähän ei ole. Toimitussopimukseen on saatettu sisällyttää aikamääre, jonka puitteissa ostajan on huomautettava myyjää virheestä. Jos reklamointiaikaa ei ole täsmennetty, virheestä on reklamoitava koh tuullisessa ajassa. Peukalosäännön mukaan pallo kannattaa heittää pois omista käsistä myyjälle mahdollisimman pikaisesti. Älä jää odottamaan toimittajalta laskua, vaan reklamoi heti, jos aihetta ilmenee. Riittävän yksityiskohtaisesti Ensimmäisessä yhteydenotossa on olennaista kiinnittää myyjän huomio siihen, mikä toimituksessa ostajan mielestä epäonnistui ja millaisia ne gatiivisia seurannaisvaikutuksia ostajalle aiheutui. Jos ostaja on tyytymä tön toimittajan toimintaan monessa suhteessa, kaikki epäkohdat kannat taa yksilöidä jollain tarkkuudella. Oikeudellisiin vaatimuksiinsa (esimerkiksi kauppahinnan alennus taikka sopimuksen purkaminen) ja vaatimusten eu romääriin ostaja voi palata myöhemmin seuraavassakin kirjeessään. Rahaliikenne hetkeksi seis Reklamaatiokirjeen lisäksi ostajan kannattaa yleensä myös jäädyttää kaik ki rahaliikenne myyjään päin ja käyttää ns. pidätysoikeuttaan. Rahojen päällä istuminen on tavallisesti taktisesti viisasta. Myyjäyritys on kiinnos tunut kauppahintasaatavastaan. Kauppahinnan maksun osittainenkin pi dättäminen on tehokas keino motivoida myyjää korjaamaan toimituksen puutteet. Taloudellinen porkkana laittaa myyjän puolella asioihin vauhtia.

Kolumnisti on tamperelaisen Asianajotoimisto Alfa Oy:n osakas ja toimitusjohtaja, joka on keskittynyt liike-elämän riidanratkaisuun, sopimus-, yhtiö- ja työoikeuteen sekä IPR-kysymyksiin.

Toimiva resepti reklamaation laatimiseen liikesuhteessa

YritysForum 1/202226

Lisätietoja: www.alfalaw.com

Juristi mukaan Reklamaation laatimisen voi olla perusteltua uskoa jo konfliktin alkuvai heessa lakimiehen hoidettavaksi, jos myyjän toimitusvaikeuksista tai toi mituksen virheellisyydestä seuraa ostajalle euromääräisesti suuria on gelmia tai tilanne on muutoin kimurantti. Joskus pelkkä uhittelu juristien ottamisella mukaan selvittelyihin riittää rakentavan neuvotteluyhteyden aikaansaamiseen.Kokemusosoittaa, ettei reklamoimisen tärkeyttä voi ongelmatilanteen varalta liiaksi korostaa. Edellä olevia peukalosääntöjä ei ole tarkoitettu yleispäteviksi ohjeiksi, koska yksittäinen sopimus saattaa asettaa velvoit teita reklamaation ajan, sisällön ja/tai muotopuolen suhteen. Jos myyjä ei ole toiminut asianmukaisesti, reagoi ostajana aina nopeasti. Heitä Musta Pekka pois itseltäsi, äläkä haudo sitä! Esitä tyytymättömyys kirjallisesti. Peilaa reklamaatiossa myyjän toimintaa siihen, mitä osapuolet olivat kir jallisesti sopineet. Perustele kantasi. Kirjaa kaikki mahdolliset epäkohdat näkyviin. Säilytä dokumentaatio. Väännä rahahanat kiinni. Ole tiukka ja vaativa, mutta pidä ovi auki neuvotteluille, koska neuvottelupöytä on liike suhteessa rakentavampi forum kuin raastupa. Lähesty myyjän ylintä joh toa. Käytä tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijaa. Jos et tiedä, mitä tehdä, ota ainakin silloin yhteyttä asiantuntijaan.

KOLUMNI Peter Rasmussen asianajaja, Asianajotoimistotoimitusjohtajavaratuomari,AlfaOywww.alfalaw.com

Eskaloiminen esimiestasolle Jos myyjä on suuryritys, ostajan on hyvä mieltää, minkä tason päättäjän kanssa reklamaatiokirjeenvaihtoa kulloinkin käydään. Toimitusongelmien saattaminen myyjäyhtiön ylimmän johdon tietoon tehoaa usein. Jos myy jän alemmalla johdolla on päätäntävaltuuksia alennusten antamiseen, vaih toehtona on tällöin pitää ylin johto pois jakelusta, mikäli tarjottu hinnan alennus tuntuu riittävältä.

Tamperelainen A Oy oli hiljattain tilannut pienyritykselleen uuden IT-jär jestelmän vantaalaiselta toimittajalta B Oy:ltä. Vahvistaessaan tilauksen B Oy oli myyjänä sitoutunut tiettyyn aikatauluun sekä järjestelmän toimitta miseen sovittujen spesifikaatioiden mukaisesti. Projektin käynnistyttyä B Oy:n toimitus ei ollut valitettavasti mennyt, kuten asiat Strömsössä. Toimit tajalla oli ollut vaikeuksia oman tukkuliikkeensä C Oy:n kanssa. Kun laitteita lopulta saatiin A Oy:n tiloihin Tampereelle, ilmeni, että osa niistä oli erilaisia kuin sopimusta tehtäessä oli B Oy:n kanssa sovittu. A Oy kysyi meiltä apua, kuinka tilanteessa olisi syytä toimia suhteessa omaan sopimuskumppaniin eliKuvausmyyjään.on tyyppiesimerkki liike-elämän sopimussuhteen suoritushäiriöti lanteesta. Tilaaja ei koe saavansa sitä, mitä toimittaja on tilaajalle sopimuk sella luvannut. Ostajan on syytä tuntea reklamoimisen pelisäännöt vastaa vissa tilanteissa, joissa sen omat tavarantoimittajat taikka palveluntarjoajat ”möhlivät”. Ostaja luo reklamaatiokirjeenvaihdolla pohjan myöhemmille myyjää vastaan esitettäville vaatimuksilleen. Jos erimielisyys etenee kä räjille, ostajan on näytettävä tapahtunut sopimusrikkomus ja myyjän rikko muksen johdosta tekemänsä reklamaatio eli virheilmoitus. Korvausta vaa tivan tulee luonnollisesti perustella myös, mistä sille aiheutunut vahinko muodostuu ja ettei vahinkoa olisi ilman sopimusrikkomusta aiheutunut. Kun ongelmatilanne syntyy, oikeaoppisen reklamaation laatimisessa auttavat seuraavat kokemusperäiset säännöt: Kirjallisesti Reklamaatio on poikkeuksetta syytä hoitaa kirjallisesti. Kirjallisesta rek lamaatiosta jää itselle jälki, suullisesta vain todistajien puheet ja heidän toisistaan eroavat muistikuvat siitä, mitä palavereissa ja puhelinkeskuste luissa oli aikanaan keskusteltu.

Myllykuja 3, 34800 r.asennus@phpoint.fiVirrat • Teemme raskaankaluston huollot, korjaukset ja katsastukset kaikki saman katon alla • Piirturi ja rajoitin • Ilmastointihuollot myös henkilöautoihin • Varaosat • Movalube rasvarit • Rautaa pitkänä ja SOITA:pätkänä0400-243 633 WWW.R-ASENNUS.FI 4 YR IT YS TONTIT 4 -TIEN PA RA ATIPA IK A LTA Jyväskylä Tampere Mikkeli Lappeenranta Kuopio Helsinki JOUTSA Lahti Joutsa sijaitsee kasvavien asiakasvirtojen varrella noin 2 500 000 kuluttajan keskipisteessä. Huippusijainti ja nopeat yhteydet keskellä kauneinta Järvi Suomea tarjoavat hienon ympäristön paitsi yritystoiminnalle myös muulle elämälle! Tutustu mahdollisuuksiin:

TAMPEREEN MESSU JA ALIHANKINTA.FIURHEILUKESKUS #ALIHANKINTA 27.-29.9.2022 REKISTERÖIDY KÄVIJÄKSI ALIHANKINTA.FI » HUIPPUOHJELMAA JA 1000 NÄYTTEILLEASETTAJAA! 27.9. TEOLLISUUDENTEEMAKESKUSTELU:VETOVOIMA, TARPEET JA TEKIJÄT Keskustelun puheenjohtajana Tekniikka & Talous -lehden päätoimittaja Harri Junttila. Panelisteina teknologiateollisuuden huippuasiantuntijat Vesa Riihimäki Wärtsilä Finland Oy:stä, Marjo Miettinen Ensto Oy:stä, Peer Haataja Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:stä ja Konepaja koulusta sekä Jaakko Hirvola Teknologiateollisuus ry:stä. 28.9. KEYNOTE: MEGATRENDIT JA TEKNOLOGIAN KEHITYS JA NIIDEN VAIKUTUS TULEVAISUUDEN TEOLLISUUTEEN Futuristi Elina Hiltunen käy läpi kymmenen suurta megatrendiä ja niiden muutoksia ja vaikutusta teollisuuden tulevaisuuteen. 28.9. TEEMAKESKUSTELU: TEOLLISUUDEN TULEVAISUUS JA AJANKOHTAISET HAASTEET Keskustelun puheenjohtajana Alma Talentin toimittaja Janne Tervola 29.9. TULEVAISUUDENTEEMAKESKUSTELU:TEKIJÄT JA KOULUTUSYHTEISTYÖ Keskustelun puheenjohtajana Konepajakoulun vetäjä Peer Haataja

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.