Page 1

v

2010 beleidsplan 2010 - 2016


v

2010 beleidsplan 2010 - 2016


Het Mediafonds in 2010

2010 + beeldkatern 20 x 2010 + beleidsplan 2010 - 2016


Het Mediafonds in 2010

Het Mediafonds heeft zich in de afgelopen jaren steeds weer bewezen als solide partner van de publieke omroep en de kunstwereld bij het maken en verspreiden van artistieke programma’s. Nieuwe technologie zorgde voor moeilijk voorspelbare en dus spannende ontwikkelingen, die we met graagte en met succes hebben verkend. In het afgelopen jaar kwamen daar politieke veranderingen bij, die uiteindelijk al even onver­ wachts hun beslag kregen. Het kabinet dat in oktober aantrad, bezuinigt zowel op de kunsten als op de publieke media. Als het aan het fonds ligt, slaat de begrijpelijke teleurstelling daarover niet om in defensief defaitisme. Ook als er niet bezuinigd zou worden, hebben cultuur en media elkaar hard nodig. Om nieuwe vormen te onderzoeken. Om nieuw publiek te bereiken. En om het bereik van artistiek hoogwaardige producties, of het nu televisieseries of games zijn, videoclips of radiodocumentaires, verder te vergroten. Voor wie wil en durft, zijn er mogelijkheden te over. Dankzij de ontwikkelingen in de techniek, nu zelfs meer dan ooit. Voorbeelden van samenwerking die in het afgelopen jaar in gang werden gezet, zijn het project Hollandse Meesters (waarin 23 musea, 7 regionale omroepen en de Nederlandse Publieke Omroep, NPO, participeren), een regeling voor transmediaprojecten (met de NPO en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), een reeks dansfilms (Point Taken, met de NTR en het Fonds Podiumkunsten) en de bouw van een nieuw audio­ platform met als werktitel Woord.nl (met de NPO). Op deze en andere in dit jaarverslag opgenomen initiatieven bouwt het Mediafonds graag verder, terwijl wij op zoek blijven naar nieuwe plannen en open staan voor nieuwe partners om onze missie nog beter te vervullen. Daarbij zal de vaste en wijze hand gemist worden van bestuursvoorzitter Sonja de Leeuw, die in september aftrad na het voltooien van de maxi­ maal toegestane termijn van acht jaar. In eerdere periodes steunde zij het fonds ook reeds als adviseur en lid van het bestuur; van haar ex­ pertise op het gebied van televisiedrama hopen wij ook in de toekomst gebruik te mogen maken. Zonder haar inzet stond het fonds er niet zo goed voor als nu het geval is. Alle betrokkenen, en niet in de laatste plaats haar opvolger, zijn haar daarvoor grote dank verschuldigd. Jacob Kohnstamm  voorzitter

voorwoord 05


Inhoud 05 Voorwoord

SUBSIDIËRING 09 Besluitvorming 11 Operationele doelstellingen 12 Samenvatting 13  Code Cultural Governance

STIMULERINGSBELEID 15 Adviseursbijeenkomst 15 Mediafonds@Cinekid 16 Deltaplan Talent 17 Doku.Arts 17 Evaluaties 17  Gamefonds activiteiten 18 Mediafonds@IDFA 18  IDFA Documentaireworkshop 19  Mediafondsprijs documentaire 19 Mediafonds@IFFR 19  Point Taken 19  Kids & Docs 19  Mediafondsprijs Kids & Docs 20  Kind en Kleur 20 Mediafonds@NFF 21 Publicaties 22 Regioworkshops 22 Dutch Cultural Media Fund Award 22 Schrijfpaleis 23 Mediafonds@Sandberg 23  TAX-videoclipfonds activiteiten 23  Transmedia activiteiten

Toekenningen en Afwijzingen 25  Aanvragen landelijke publieke omroep    Toegekende aanvragen 25  Productie televisieprogramma’s 25   Drama 26     Overig televisiedrama 26   Podiumkunsten 27     Dansfilm 27   Documentaires: 27     over een algemeen onderwerp 28     over kunst 29   Speelfilms 30   Jeugdprogramma’s 30     Kids & Docs 30     Overige jeugddocumentaires 30     Jeugddrama 30     Cinema Junior 31  Productie radioprogramma’s 31   Drama 31   Radiodocumentaires 32   Overige radioprogramma’s 32  Ontwikkeling televisieprogramma’s 32   Drama 32     Overig televisiedrama 33   Documentaires: 33     over een algemeen onderwerp 34     over kunst 34   Speelfilms 34     Deltaplan Talent 35   Jeugd 36  Ontwikkeling radioprogramma’s 36  Afgewezen aanvragen 36   Drama 36   Jeugd 37   Documentaires: algemeen onderwerp 37   Documentaires over kunst 37  Productie radioprogramma’s 37   Radiodrama 37   Overig radiodrama 38  Ontwikkeling televisieprogramma’s 38   Drama 38   Documentaires: algemeen onderwerp 38   Documentaires over kunst 38  Ontwikkeling radio 38   Radiodrama

43 Aanvragen e-cultuur van de    landelijke publieke omroep 43  Toegekende aanvragen 43   Productie 44  Toegekende aanvragen 44   Ontwikkeling 45  Afgewezen aanvragen 45   Ontwikkeling 45  Afgewezen aanvragen 45   Productie 45 TAX-videoclipfonds 45  Toegekende aanvragen 47 GAMEFONDS 47  Toegekende aanvragen

Bijlagen 49  Bestuur en bureau 50 Adviseurs 51 Voorzitters, inleiders en    adviseurs interne evaluaties 2010 52  Exploitatierekeningen 2010 en 2009 en    begroting 2010 54  Bekroonde programma’s 57  Subsidies in cijfers en beeld

BeeldkatERN 20 x 2010 BELEIDSPLAN 2010 -2016 83 Vooraf 83  Missie 2010-2016 83 De periode 1988-2010 85  Subsidiebeleid, advisering 87 Onze omgeving 90 Ontwikkelingen binnen de verschillende    categorieën 95 Colofon

39  Aanvragen regionale publieke omroep 39  Toegekende aanvragen 39  Productie televisieprogramma’s 39   Documentaires: algemeen onderwerp 40   Documentaires over kunst 40  Productie radioprogramma’s 40  Ontwikkeling televisieprogramma’s 40   Drama 41   Documentaires: algemeen onderwerp 41   Documentaires over kunst 41  Ontwikkeling radioprogramma’s 42  Afgewezen aanvragen 42  Productie televisieprogramma’s 42   Drama 42   Animatiefilm 42   Documentaires: algemeen onderwerp 42   Documentaires over kunst 42  Productie radioprogramma’s 42    Radiodocumentaires 43  Ontwikkeling televisieprogramma’s 43   Documentaires: algemeen onderwerp

inhoud 07


SUBSIDIËRING De subsidiÍring van Nederlandse culturele media­producties is de hoofdtaak van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds).

Een transparante besluitvorming, heldere operationele doelstellingen en inzicht in de resultaten vormen het procedurele kader waarbinnen dit gebeurt.


Besluitvorming Besluiten over subsidies, de verdeling van het budget en andere activiteiten van het Mediafonds worden genomen door het bestuur. Externe deskundigen adviseren het be­ stuur bij zijn besluitvorming. Dit adviestraject staat onder supervisie van de directeur, tevens hoofd van het bureau. Hij wordt hierbij ondersteund door een adjunct-directeur en een aantal medewerkers. Bestuur

Het bestuur van het Mediafonds bestaat statutair uit zeven leden die worden benoemd door de minister van OCW. Het bestuur van het fonds doet daartoe telkens een voordracht. Twee leden worden benoemd uit de kring van de publieke mediadiensten. De voordracht voor een van deze kandida­ ten wordt afgestemd met het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Twee leden zijn afkomstig uit de kring van film- en podiumkunsten. Uit de overige drie leden wijst de minister de voorzitter aan. In twee in 2009 ontstane vacatures werd op 1 januari 2010 voorzien door de benoeming van Lucien Kembel (directeur MC theater en productiehuis) en Gamila Ylstra (voorheen programmaleider televisie NPS, thans directeur Binger Instituut). Op 1 september nam het fonds wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn afscheid van Sonja de Leeuw, die acht jaar het bestuursvoorzitter­ schap bekleedde. Haar inzet en deskundigheid zullen node worden gemist. Zij werd op die datum opgevolgd door Jacob Kohnstamm (o.a. voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en thans voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens). In 2010 is het bestuur elf keer bijeengekomen om ingediende subsidieverzoeken te behandelen en in wisselende samenstelling om over specifieke zaken te spreken, waaronder het opstellen van een aangepast beleidsplan. Bij het behandelen van subsidieverzoeken stelde het bestuur in de eerste plaats vast of was voldaan aan de statutaire criteria die betrekking hebben op de vraag of het ging om een cultureel programma, een bijzonder program­ ma en een project dat in voldoende mate van Nederlandse origine was. Over de vraag of van een subsidieverzoek kan worden verwacht dat het een programma van een hoogwaardig artistiek gehalte oplevert – een eveneens in de statuten vastgelegde eis – heeft het bestuur in beginsel pas een beslissing genomen wanneer het beschikte over een advies van een commissie van deskundigen. Dit advies werd steeds door het bureau ingewonnen en vervolgens schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. Over de hoogte van het subsidiebedrag werd beslist na advies van het bureau. Bestuursleden die op enigerlei wijze waren betrokken bij een subsidieaanvraag, hebben niet deelge­ nomen aan de discussie of besluitvorming betreffende die aanvraag en/of de afwikkeling daarvan.

eindafrekeningen. Een wisselend samengestelde delegatie van het bestuur, bestaande uit de voorzitter en een of twee andere leden, bijgestaan door de directeur en de jurist van het fonds, heeft zich belast met het horen van diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen een bestuursbesluit. De betreffende bestuursleden deden telkens na de hoor­ zitting verslag aan het voltallige bestuur, dat eveneens alle relevante stukken had gelezen. Vervolgens besliste het bestuur of het besluit waartegen het bezwaar zich richtte, moest worden bevestigd, geheel of gedeeltelijk moest worden herzien of dat nader advies moest worden ingewonnen voordat over het bezwaar kon worden beslist. Er zijn in 2010 zeventien bezwaren behandeld. Voor zes projecten werd alsnog subsidie verleend. Daarnaast zijn er twee bezwaren ingediend tegen afwijzingen van TAXvideoclipaanvragen en één tegen een afwijzing van het Gamefonds. Nadat de indieners van deze bezwaren waren gehoord door een bestuurslid en medewerkers van het Mediafonds werden de aanvragen opnieuw voorgelegd aan de adviescommissie. De heroverweging leidde niet tot een ander besluit. In het eerste kwartaal van het jaar heeft het bestuur be­ kend gemaakt welk gedeelte van het budget bestemd was voor radio, televisie en e-cultuur, en binnen televisie ook specifiek voor welke programmacategorieën. In de loop van het jaar zijn de budgetten enigszins aangepast wanneer bleek dat bij bepaalde programmacategorieën het aanbod groter was dan verwacht en bij andere juist kleiner. In samenwerking met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) werd de uit­ voering gecontinueerd van de tijdelijke, experimentele subsidieregeling voor de productie van videoclips van bijzondere artistieke kwaliteit, onder de naam TAXvideoclipfonds. De advisering werd toevertrouwd aan een gezamenlijke commissie van beide fondsen. De afhandeling vond vervolgens plaats door het fonds waar de aanvraag was ingediend. In het belang van een extra vlotte afhande­ ling werd bij het Mediafonds het nemen van de besluiten voor dit genre gemandateerd aan de directeur. Dezelfde aanpak werd wegens gebleken doelmatigheid gehanteerd bij het Gamefonds, een regeling die eveneens in samenwerking met het Fonds BKVB werd opgezet op verzoek van het ministerie van OCW en met steun van het ministerie van Economische Zaken. Deze regeling beleefde in 2010 haar eerste volledige jaar. Op initiatief van het Mediafonds werd samen met het Fonds Podiumkunsten en de NTR (voorheen NPS, Teleac en RVU) onder de noemer Point Taken voor het eerst een gezamenlijk bedrag beschikbaar gesteld voor het produceren van vier dansfilms, die in december hun eerste vertoning beleefden op het festival Cinedans.

Het bestuur heeft daarnaast beslissingen genomen over intrekkingen van eerder toegekende subsidies en over de door de ontvangers van toegekende subsidie ingediende

Subsidiëring 09


Adviseurs

Het Mediafonds kon in 2010 beschikken over de medewer­ king van 136 externe deskundigen, onder wie een groot aantal met specifieke kennis en ervaring op het gebied van het maken van radio- en televisieprogramma’s (regis­ seurs, scenarioschrijvers, dramaturgen) en op het vlak van e-cultuurprojecten. Daarnaast hecht het fonds aan het oordeel van adviseurs met een meer algemene culturele belangstelling, bijvoorbeeld voor (kunst)geschiedenis, filosofie of literatuur. In enkele gevallen, wanneer geen van de bestuursleden of adviseurs beschikte over voldoende kennis over een onderwerp, werd extra advies ingewonnen bij een externe deskundige om de juistheid van feitelijke informatie te toetsen. In de steeds wisselende samenstelling van commissies werd gestreefd naar een evenwichtig maar toch spannend samengaan van actieve en passieve deskundigheid, van specifieke en brede kennis. Zo kan recht worden gedaan niet alleen aan ambachtelijke eisen, maar ook aan de inzichten van de cultureel geïnteresseerde kijker. Om een smaakmonopolie binnen adviescommissies zoveel mo­ gelijk te voorkomen, waren de adviescommissies telkens anders van samenstelling. Adviseurs die op enigerlei wijze waren betrokken bij een aanvraag hadden geen zitting in de behandelende commissie. Adviseurs worden in eerste instantie voor een jaar benoemd, een termijn die bij gebleken geschiktheid kan worden verlengd tot drie jaar. Hierna is een herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar mogelijk. Naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het voorkomen van de schijn van belangenver­ strengeling bij subsidieprocedures en op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Mediafonds zijn adviesprocedure aangescherpt en in een door adviseurs te ondertekenen protocol vastgelegd. Adviseurs die een persoonlijk belang hebben bij een aanvraag kunnen nu ook niet meer adviseren over projecten die in eenzelfde subsidieronde zijn ingediend maar in een andere vergadering worden behandeld. Aan de commissievergaderingen van het Gamefonds en het TAX-videoclipfonds namen in 2010 vier, respectievelijk drie adviseurs deel. De besluitvorming over ingediende verzoeken werd overwegend bepaald door het antwoord op de vraag of van een voorliggend project kon worden verwacht dat het een programma van hoogwaardige artistieke kwaliteit zou opleveren. Daarnaast werden criteria als culturele diversiteit en, bij aanvragen van regionale omroepen, regionaal belang bij de beoordeling betrokken. In 2010 zijn in totaal 76 adviescommissievergaderingen belegd en daarnaast vijf vergaderingen van de commissie van het TAX-videoclipfonds en vijf van de Gamefondscommissie. De adviseurs ontvangen een kopie van de besluitbrieven aan de aanvragers van de projecten waar­ over zij hebben geadviseerd. Hierin staat de motivatie

10 Mediafonds Jaarverslag 2010

van het bestuur om al dan niet subsidie te verlenen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij – ook na afloop van de periode waarvoor ze zijn benoemd – de evaluaties (zie hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’) van de door hen beoor­ deelde projecten bijwonen.


Operationele doelstellingen De doelstellingen van het Mediafonds zijn vastgelegd in de statuten die – kort gezegd – voorschrijven dat het fonds de ontwikkeling en de productie moet bevorderen van bijzon­ der cultureel media-aanbod ten behoeve van de landelijke of de regionale publieke media-instellingen. Dat aanbod moet in overwegende mate van Nederlandse origine zijn en een hoogwaardig artistiek gehalte hebben. Voor aanbod van de regionale publieke omroep komt daarbij nog de eis dat het een regionaal belang moet hebben. Het Mediafonds verstrekt hoofdzakelijk subsidie voor de productie van media-aanbod op aanvraag van de publieke zendgemachtigden; het is bij het behalen van zijn doelstel­ lingen dus voor een groot deel afhankelijk van het aanbod dat deze doen. Voor de ontwikkeling van aanbod wordt ook subsidie verstrekt aan andere partijen, maar in beginsel alleen indien een landelijke of regionale publieke mediainstelling het voornemen heeft het project uiteindelijk in productie te (laten) nemen. De operationele doelstellingen van het fonds staan nader omschreven in het Beleidsplan 2009-2012. Belangrijke voor­ nemens in het Beleidsplan waren het versterken van de banden met andere culturele instellingen, meer aandacht voor games en online omgevingen, meer aandacht voor marketing van culturele mediaproducties en de invoering van nieuwe, eenvoudiger financieringsregels waardoor per saldo meer geld voor productie zou moeten overblijven. Op alle genoemde hoofdpunten werd flink vooruitgang geboekt; de eenvoudiger financieringsregels zijn door alle betrokkenen geëvalueerd en doelmatig bevonden. Om de afstemming met de landelijke publieke omroep, die werkt met een beleidscyclus van vijf jaar, verder te verbeteren, werd op verzoek van de minister tevens een Beleidsplan 2010-2016 geschreven dat voor wat betreft hoofdlijnen en uitgangspunten overeenkomt met eerder­ genoemd plan. De exercitie bood echter de gelegenheid aanpassingen en bijstellingen te verrichten die vooral verband hielden met ontwikkelingen op het gebied van de techniek en met de wens van Kamer en minister om extra middelen in te zetten voor de regionale omroep. Het inmid­ dels goedgekeurde herziene beleidsplan is als bijlage bij dit jaarverslag gevoegd. Budgetsegmentering

Om tot een zo goed mogelijke verdeling van het beschik­ bare budget te komen, stelt het bestuur aan het begin van elk jaar vast aan welk genre culturele programma’s het beschikbare budget in principe wordt besteed. Deze segmentering wordt bepaald op basis van het Beleidsplan en het patroon van aanvragen en toekenningen uit eerdere jaren. Omdat het fonds een in hoge mate aanbodgestuurd fonds is, kan de segmentering slechts worden beschouwd als globaal uitgangspunt. Gedurende het jaar, maar vooral in de maand december, wordt bezien of onderbesteding in enige categorie toelaat dat in andere categorieën nog subsidie wordt toegekend. Vooral in de categorie documen­

taire en bij drama was de druk gedurende het verslagjaar zo groot dat vier als kwalitatief hoogwaardig beoordeelde projecten in eerste instantie moesten worden afgewezen wegens gebrek aan budget. Aan een jeugddramaserie kon maar een zeer beperkte bijdrage worden verleend. Door het schuiven met budgetten, en omdat enkele in voorgaande jaren gesubsidieerde projecten geen doorgang vonden, konden deze projecten op één na uiteindelijk alsnog worden gesubsidieerd. Door een toenemende druk op alle categorieën – ook radio en e-cultuur, waarin in het verleden onderbesteed werd – en ondermeer een afname van de rentebaten is de verwachting gerechtvaardigd dat in de toekomst uitstel vaker afstel zal betekenen. Culturele diversiteit

In alle onderdelen van het beleid en de bedrijfsvoering is culturele diversiteit een belangrijke maatstaf. Bij het werven van adviseurs en personeel wordt uitdrukkelijk gezocht naar kandidaten met gevarieerde achtergronden. Adviseurs hebben opdracht te letten op de multiculturele aspecten van projecten. En wanneer het om budgettaire redenen noodzakelijk is dat prioriteiten worden gesteld bij het toekennen van subsidies, is een multiculturele invals­ hoek één van de afwegingen. Bij specifieke samenwerkingsprojecten met omroepen en collega-fondsen pleit het Mediafonds voor selectiecriteria die de culturele diversiteit voldoende ruimte bieden. Hetzelfde geldt voor de toelatingscriteria van de verschil­ lende workshops die het fonds mede organiseert, zoals de Documentaireworkshop in samenwerking met IDFA en Kids & Docs, als ook voor de projecten One Night Stand en Kort!. Vastgesteld is dat in het verslagjaar in totaal 74 aanvragen een onderwerp op het gebied van culturele diversiteit hadden. Aan 31 hiervan is subsidie verleend. Daarnaast heeft het Mediafonds specifieke activiteiten ontwikkeld, zoals het project Kind en Kleur. Deze projecten zijn beschreven in het hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’. Drama en documentaire regionale publieke omroep

Na intensief overleg met de verschillende regionale om­ roepen werden in 2010 op een drietal locaties workshops gegeven ter verbetering van de kwaliteit van (aanvragen voor) documentaire producties. De positieve effecten hiervan waren duidelijk merkbaar. De eerder gedane reservering uit regiobudget kon dan ook in zijn geheel worden aangewend. Op verzoek van de minister ontwik­ kelde het fonds ook plannen voor bijzondere projecten ten behoeve van de regionale omroep. Dit met het oog op de voor dit doel in het vooruitzicht gestelde budgetverhoging van twee miljoen euro per 1 januari 2011. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat deze verhoging geen doorgang zou vinden. Het fonds voorziet als gevolg van de kwaliteits­ verbetering en de genomen initiatieven nu voor het eerst een tekort voor dit beleidsterrein.

Subsidiëring 11


Samenvatting Stimuleringsbeleid

De doelstellingen en de effecten van de activiteiten die het fonds in het kader van zijn stimuleringsbeleid heeft ontplooid, worden elk afzonderlijk beschreven in het hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’. De kosten van deze acti­ viteiten zijn binnen de begrote kosten gebleven. Om alle betrokkenen ook werkelijk betrokken te laten zijn én uit overwegingen van efficiency, werkt het Mediafonds in zijn stimuleringsbeleid zoveel mogelijk samen met de omroep en met verwante organisaties in het culturele veld. Bedrijfsvoering

De algemene bedrijfsvoering is efficiënt en voortdurend aan interne evaluatie onderhevig. De bestuurs-, kantoor- en advieskosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. De overhead bleef op hetzelfde lage niveau als in voorgaande jaren en bedroeg 8,4% van de totale kosten. Het perso­ neelsbestand was in het verslagjaar begroot op 13 fte. Ondermeer als gevolg van noodzakelijke versterking op het terrein van e-cultuur en ondersteuning van de afdeling communicatie is dit gestegen naar 13,4 fte.

In 2010 zijn er 677 projecten behandeld, waarvan 71 van de regionale publieke omroep. De culturele radio- en televi­ sieprogramma’s waarvoor in 2010 subsidie is toegekend, zullen leiden tot ruim 218 uur zendtijd op de landelijke en regionale publieke radiokanalen en televisienetten. De verzoeken hadden betrekking op een grote verscheiden­ heid aan culturele programma’s: het ging om bijdragen in de productiekosten van radiomuziekprogramma’s, televisiedramaseries, single plays en korte film, radio- en televisiedocumentaires, kinderprogramma’s en speelfilms, maar ook om de kosten van het ontwikkelen van dergelijke programma’s en om samenwerkingsprojecten met instel­ lingen uit het veld. Voor de toegewezen e-cultuurprojecten kan geen telling in uren worden gemaakt. Er zijn elf cultuurprojecten gesubsi­ dieerd, die alle ontsloten worden via het World Wide Web. Van de ingediende aanvragen (exclusief Deltaplan Talent en Point taken) hadden er 74 betrekking op een onderwerp van culturele diversiteit. Dat is 18% van het totale aantal. Landelijke publieke omroep

Van de ingediende verzoeken voor productiesubsidie voor televisieprogramma’s zijn er 82 toegewezen en 165 afgewezen (waarvan 83 in het kader van Deltaplan Talent en 45 in het kader van Point Taken). Van de gesubsidieerde televisieproducties zullen er 74 door externe producenten worden gemaakt. Voor een aantal afgewezen verzoeken is, in plaats van productiesubsidie, een bedrag voor verdere uitwerking ter beschikking gesteld. Voor het ontwikkelen van televisieprogramma’s (het doen van onderzoek, het maken van researchreizen, het schrij­ ven en herschrijven van filmplannen of scenario’s) is 57 maal subsidie toegekend en zijn 172 aanvragen afgewezen (waarvan 151 in het kader van Deltaplan Talent). Subsidie is toegezegd voor de productie van veertien radioprojecten, terwijl vijf verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van radioprogramma’s zijn twee verzoe­ ken toegekend en zijn twee verzoeken afgewezen. Regionale publieke omroep

22 projecten voor een televisieproductie zijn gehonoreerd. Negentien projecten zullen worden gemaakt door externe producenten. 30 verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van dergelijke programma’s is elf maal subsidie toegekend; vijf verzoeken zijn afgewezen. Er is één verzoek voor de subsidiëring voor de productie van een radioprogramma toegekend en er is één verzoek afgewezen. Voor de subsidiëring voor de ontwikkeling van een radioprogramma is één verzoek ingediend en toegekend. E-cultuur

Productiesubsidie is toegekend aan drie projecten. En aan acht projecten is ontwikkelingssubsidie toegekend. Zes projecten betroffen een toekenning voor de realisatie van een concept uit het project Mediafonds@Sandberg. Zeven maal is een verzoek tot productiesubsidie afgewezen

12 Mediafonds Jaarverslag 2010


Code Cultural Governance en driemaal is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen. TAX-videoclipfonds

In oktober 2010 bestond het TAX-videoclipfonds vier jaar. Het is een experimentele regeling voor de productie van videoclips van bijzondere artistieke kwaliteit, waarin het Fonds BKVB en het Mediafonds samenwerken. De com­ missie die de aanvragen beoordeelt, kwam in 2010 vijf keer bijeen. Van de 44 ingediende subsidieverzoeken zijn er negen toegekend en 35 afgewezen; dit is exclusief 39 subsi­ dieverzoeken die zijn afgehandeld door het Fonds BKVB. Gamefonds

Op 1 november 2010 bestond het Gamefonds twee jaar. Het Gamefonds is een experimentele regeling die bedoeld is om de artistieke kwaliteit van games te bevorderen. Ook wordt met de regeling samenwerking tussen kunstenaars, vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en (culturele) instellingen bevorderd. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds BKVB en het Mediafonds. Het ministerie van OCW heeft voor de eerste twee jaar € 500.000,- beschik­ baar gesteld, welk bedrag wordt gematcht door de twee fondsen. Een adviescommissie adviseert de fondsen over ingediende aanvragen. De commissie kwam in 2010 vijf keer bijeen. Van de 42 ingediende subsidieverzoeken zijn er 10 gehonoreerd en 32 afgewezen; dit is exclusief 13 subsi­ dieverzoeken die zijn afgehandeld door het Fonds BKVB. Kerncijfers

begrote kosten projecten 2010 aangeboden eigen bijdragen gevraagde subsidie in 2010 toegekende subsidie

€ 65.072.216,€ 11.352.604,€ 35.008.914,€ 17.922.595,-

Prijzen In 2010 zijn, voor zover nu bekend, 53 keer nationale en internationale prijzen toegekend aan programma’s die met steun van het Mediafonds zijn geproduceerd.

Het Mediafonds hanteert de Code Cultural Governance (2006) die op verzoek van het ministerie van OCW is ontwikkeld door de Stichting Kunst & Zaken. Bovendien is het fonds gehouden aan de Kaderwet zelfstandige bestuurs­ organen, uitgezonderd de bepaling dat de minister een besluit van een zelfstandig bestuursorgaan kan vernietigen. Ook in de Kaderwet zijn regels vastgelegd voor beheer, verantwoording, informatievoorziening, sturing en toezicht. Het Mediafonds is georganiseerd volgens het ‘bestuur– en directiemodel’ van de Code Cultural Governance. Ingevolge het in de code vastgelegde principe ‘pas toe of leg uit’ wordt hieronder gemeld op welke punten wordt afgeweken van de in de code vastgelegde principes en Best Practise-bepalingen. De werving en selectie van bestuurders van het Mediafonds vindt niet geheel volgens de Best Practise-bepalingen plaats. In de Mediawet en de daarop geënte statuten van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties zijn op dit punt enigszins afwijkende bepalingen opgenomen waaraan het fonds gehouden is. De belangrijkste is dat de bestuursleden worden benoemd door de minister van OCW en dat twee bestuursleden afkomstig moeten zijn uit de kring van de publieke mediadiensten en twee uit de kring van de film- en podiumkunsten. In de praktijk vindt de benoeming plaats op voordracht van het zittende bestuur van het fonds. Vooraf wordt met het ministerie van OCW het profiel afgestemd. Gaat het om leden uit de kring van de publieke mediadiensten, dan vindt ook afstemming plaats met de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Alle (neven-)functies van de bestuursleden worden in een register bijgehouden dat door belangstellenden kan worden ingezien. De voor het bestuurslidmaatschap relevante functies worden opgenomen in het jaarverslag. Het Mediafonds werkte niet met een directiereglement, maar met een uitgebreide functiebeschrijving en een gedetailleerd arbeidsreglement dat ook op de directeur van toepassing is. Bovendien is er een afzonderlijke machtiging voor financiële transacties. In de bestuursvergadering kunnen aanvullend bevoegdheden worden gedelegeerd of kan mandaat worden verleend, hetgeen telkens wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Bij een zelfevaluatie van het bestuur in 2009 is vastgesteld dat deze werkwijze voldoende waarborgen biedt en bovendien erg praktisch is, maar op den duur minder duidelijk is dan een directiereglement waarin de relatie tussen bestuur en directeur en de gedelegeerde bestuurlijke taken, verant­ woordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Daarom werd in februari 2010 een directiereglement vastgesteld dat voldoet aan de Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance.

Subsidiëring 13


STIMULERINGSBELEID Adviseursbijeenkomst Mediafonds@Cinekid Deltaplan Talent Doku.Arts Evaluaties Gamefonds activiteiten Mediafonds@IDFA IDFA Documentaireworkshop Mediafondsprijs documentaire Mediafonds@IFFR Point Taken Kids & Docs Mediafondsprijs Kids & Docs Kind en Kleur Mediafonds@NFF Publicaties Regioworkshops Dutch Cultural Media Fund Award Schrijfpaleis Mediafonds@Sandberg TAX-videoclipfonds activiteiten Transmedia activiteiten


Inleiding

Activiteitenoverzicht

Het stimuleringsbeleid is erop gericht om het werk en het werkterrein van het fonds permanent kritisch te evalueren en nieuwe impulsen te geven. Het maakt daarbij gebruik van verschillende middelen: conferenties, workshops, expertmeetings, publicaties, het uitschrijven van prijsvra­ gen en het toekennen van prijzen. Het werkt in wisselende verhoudingen samen met andere instellingen, zowel bij de voorbereiding als in de uitvoering. Daarbij treedt het fonds in principe niet op als louter subsidiënt. Het heeft altijd ook een inhoudelijke inbreng. Alle projecten die vallen onder het stimuleringsbeleid worden jaarlijks geëvalueerd, indien van toepassing samen met de betrokken partners. Het viermaal per jaar verschijnende blad 609-cultuur en media, dat zich in een steeds grotere belangstelling mag verheugen, biedt achtergrondinformatie en is een podium voor opinies en reflecties, ook wanneer die kritisch zijn over het fonds. Via de groepsblog De Nieuwe Reporter kan gereageerd worden op de artikelen in het blad. De eigen website www.mediafonds.nl, vanaf januari 2010 geheel vernieuwd, biedt naast actuele informatie voor aanvragers ook aankondigingen en verslagen in tekst en beeld van de fondsactiviteiten. Aan belangstellenden wordt daarnaast wekelijks een digitaal overzicht toegezonden van door het fonds ondersteunde uitzendingen in de komende zeven dagen. 609 is het huisnummer van het gebouw waarin het fonds gevestigd is. Het biedt onderdak aan de eigen activiteiten, zoals workshops en evaluatiebijeen­ komsten, maar ook aan bijeenkomsten van een nog steeds groeiend aantal verwante organisaties en onderstreept daarmee de verbindende rol van het fonds. Het vertellen van verhalen op verschillende plekken, via verschillende media en door nieuwe producenten – die rode draad viel ook in het programma van het stimulerings­ beleid te ontdekken. Of het nu ging om de grote opkomst bij een bijeenkomst over het museum als filmproducent, waarbij filmmakers en museumconservatoren elkaar in een oude drukkerij ontmoeten; een al even drukbezochte masterclass en een conferentie over het verbinden van ver­ telvormen; of de ontwikkeling en presentatie van ’s werelds eerste iPad documentaire vanuit de aan datavisualisatie gewijde Mediafonds@Sandberg workshop: ‘transmedia’ leek het nieuwe toverwoord. In het stimuleringsbeleid werd die ontwikkeling uiteraard van harte verwelkomd.

Adviseursbijeenkomst Jaarlijkse bijeenkomst voor de adviseurs van het fonds die gericht is op kwaliteitsbevordering van de adviespraktijk, met name op het gebied van argumentatieleer. De kwaliteitsbewaking, en dus ook die van het eigen kwaliteitsoordeel, is de kerntaak van het fonds. De adviseurs gaan met elkaar en met externe deskundigen in gesprek over de gehanteerde criteria en de toepassing daarvan. Filosoof Pieter Pekelharing hield dit jaar een inleiding op deze studiemiddag die gehouden werd in de Nederlandse Film- en Televisieacademie. Met zijn lezing getiteld Kunst in tijden van overvloed en onbehagen legde hij een ‘hu­ muslaag’ voor de discussie over het begrip kwaliteit en het beoordelen van kunst. Vervolgens werd onder leiding van Ingrid van Tol een adviescommissie nagebootst waarin een filmplan voor een documentaire als case study werd be­ sproken. Vijf adviseurs wisselden argumenten uit waarom de film al dan niet gemaakt zou moeten worden. Zij werden af en toe onderbroken door Pekelharing en fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink, die de argumentatie nader analyseerden. Na afloop werd de documentaire - het besproken filmplan was in werkelijkheid al door het fonds gesubsidieerd, maar nog door niemand bekeken - getoond. Er waren circa 80 adviseurs aanwezig.

Mediafonds@Cinekid Cinekid is het film-, televisie- en nieuwe media festival voor de jeugd van 4 tot 14 jaar, het enige festival op dit vlak in Nederland. Het fonds organiseert regelmatig activiteiten en workshops samen met het festival. Het festival biedt naast filmvertoningen een platform voor discussie. Zo werden onder meer debatten over nieuwe media en mediawijsheid, en humor in jeugdprogramma’s gehouden. Cinekid is samenwerkingspartner in de Kids & Docs workshop. De 24ste editie van Cinekid vond van 20 oktober tot en met 29 oktober 2010 plaats op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Première Kids & Docs

Tijdens Cinekid 2010 zijn op 23 oktober vijf Kids & Docs films in première gegaan waarbij vijf verschillende omroe­ pen betrokken waren: Op Eigen Benen, Zusjes, 2Broers, Ik ben echt niet bang! en Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt… De presentatie was in handen van Tyche van Bommel. 1 Minuutjes

Na de lancering van het project tijdens Cinekid 2009 presenteerde het Mediafonds samen met Radiomakers Desmet, VPRO en NTR in 2010 tien nieuwe 1 Minuutjes gemaakt voor kinderen van 8 tot 12 jaar, als spin off van het VPRO Radio project 1 Minuut. Deze mini-radiodocu­ mentaires, gemaakt door Maartje Duin, Tjitske Mussche,

Stimuleringsbeleid 15


Bente Hamel, Mat Wijn, Stef Visjager, Katinka Baehr, Chris Bajema en Laura Stek waren gedurende het hele festival te beluisteren in het Medialab van Cinekid in een speciaal gemaakt decor. De 1 Minuutjes waren na het festival te beluisteren op NTR Kinderwebradio. Op vrijdag 29 oktober wisselden de makers in The Movies hun ervaringen uit tijdens een besloten, door Hans Maarten van den Brink geleide bijeenkomst over korte ware verha­ len in geluid. Aan deze bijeenkomst werd bijgedragen door Liesbeth van der Kar (NTR Nieuwe Media) en ‘minuutjes­ makers’ Katinka Baehr, Tjitske Mussche en Dick Tuinder.

multiculturele samenleving weten te vertalen naar drama van hoge filmische kwaliteit. Per film is een productiebud­ get van 265.000 euro beschikbaar. One Night Stand richt zich op ‘nieuwe’ regisseurs in combinatie met zowel meer als minder ervaren schrijvers. Regisseurs en scenaristen met een dubbele culturele achtergrond worden uitdrukke­ lijk uitgenodigd zich met een synopsis aan te melden. In 2010 gingen acht One Night Stand-films tijden het Nederlands Film Festival in première. Finnemans van Thomas Korthals Altes won het Gouden Kalf voor beste televisiedrama. De Oversteek 4

Deltaplan Talent Het Mediafonds stimuleert de ontwikkeling van Nederlands Filmtalent onder de noemer Deltaplan Talent. Dit samenwerkingsverband met het Filmfonds, de publieke omroep en Binger Filmlab subsidieert jaarlijks de volgende projecten: 10 korte films (Kort!), acht 50-minuten films (One Night Stand), vijf artistieke speelfilms (in 2010 drie films in het kader van De Oversteek en twee films in het kader van 2e/3e speelfilm) en één artistieke jeugdfilm (Cinema Junior). Deltaplan Talent wordt ondersteund door het CoBO-fonds. Kort! 2010

Kort! geeft jonge en gevestigde fictieregisseurs en sce­ narioschrijvers uit Nederland en Vlaanderen de kans om korte films te maken. Sinds 2009 kunnen ook animatiere­ gisseurs deelnemen. Kort! is een samenwerkingsproject van de NTR, het Nederlands Fonds voor de Film en het Mediafonds. De films zijn bestemd voor vertoning in de bioscoop, via internet en op televisie door de NTR. Kort! is een jaarlijkse serie van 10 films met een lengte van maxi­ maal 10 minuten. Per film is een bedrag van 73.500 euro beschikbaar. De selectie vindt plaats door een gezamenlijke commissie op basis van uitgeschreven scenario’s, waarbij narratieve films die op originele wijze het scenario verbeel­ den de voorkeur hebben. Nadrukkelijk wordt gekeken naar de filmische potentie van het scenario en de creativiteit en durf van de maker(s). Tijdens het Nederlands Film Festival 2010 gingen elf Kort!-films in première en werd het tienjarig bestaan van het project gevierd. De maan is kapot van Arno Dierickx won het Gouden Kalf voor de korte film en Bukowski van Daan Bakker ontving de Filmprijs van de Stad Utrecht voor het beste debuut. One Night Stand V

One Night Stand is een ontwikkeltraject voor een reeks van acht fictiefilms met een lengte van 50 minuten en vormt een samenwerkingsproject van de NTR, VARA, VPRO, het Filmfonds en het Mediafonds. De films gaan in première op het Nederlands Film Festival en worden daarna op televisie uitgezonden. One Night Stand is een toegankelijke drama­ reeks van ‘nieuwe makers’ die verhalen uit de Nederlandse

16 Mediafonds Jaarverslag 2010

De Oversteek is een ontwikkeltraject voor een reeks van drie onafhankelijke fictiefilms voor de bioscoop en televisie, dat jonge regisseurs de kans biedt hun eerste of tweede speelfilm te realiseren. Gezocht wordt naar auteursfilms, eigentijdse verhalen en een beeldtaal die ook internationaal kan aanspreken. De filmische signatuur en visie van de filmmaker vormen belangrijke criteria. Producenten, auteurs en regisseurs kunnen, bij voorkeur in teamverband, een voorstel indienen. Negen projecten komen in aanmerking voor het schrijven van een treat­ ment. Vervolgens wordt een zestal projecten ontwikkeld tot een scenario, waarna aan drie speelfilms een realiserings­ subsidie van circa 700.000 euro per film verleend wordt. Deelnemende producenten moeten minimaal één speelfilm voor de bioscoop hebben geproduceerd. De Oversteek is een samenwerkingsproject tussen het Mediafonds, het Nederlands Fonds voor de Film en de publieke omroep. In 2010 participeerden de VPRO, AVRO en NTR. 2e/3e speelfilm

2e/3e speelfilm biedt twee regisseurs van wie het talent inmiddels vaststaat de kans een tweede of derde speelfilm te realiseren. Gezocht wordt naar auteursfilms, eigen­ tijdse verhalen en een beeldtaal die ook internationaal aanspreekt. Een gezamenlijke adviescommissie van het Mediafonds en het Nederlands Fonds voor de Film toetst ingediende scenario’s op artistieke kwaliteit, waarbij de visie en signatuur van de maker en eerder werk worden meegewogen. In 2010 werd aan één project een maximale bijdrage toegekend van 225.000,- euro. Besloten is om vanaf 2011 het project 2e/3e speelfilm op te laten gaan in De Oversteek. Cinema Junior

Het Mediafonds, het Nederlands Fonds voor de Film en de publieke omroep stimuleren gezamenlijk onder de titel Cinema Junior de ontwikkeling en productie van de lange artistieke Nederlandse jeugdfilm. In dit kader kan jaarlijks één jeugdfilm voor de leeftijdscategorie 4 tot 8 jaar of voor de categorie 9 tot 12 jaar worden ontwikkeld en gerealiseerd. De selectieprocedure vindt tweejaarlijks plaats. Auteurs en regisseurs kunnen, bij voorkeur in teamverband en met een producent, voorstellen indienen voor Nederlandstalige jeugdfilms met een minimale lengte


van 80 minuten en met een maximaal budget van 900.000 euro. De films dienen te gaan over een eigentijds gegeven en te worden verteld vanuit het perspectief van kinderen. Daarnaast zijn ze bij voorkeur gebaseerd op een origineel verhaal. Uit de inzendingen worden acht projecten gese­ lecteerd die voor een treatmentbijdrage van 8.000 euro in aanmerking komen. Vervolgens krijgen vier projecten een scenariobijdrage, waarna uiteindelijk twee films met een productiebijdrage zullen worden gehonoreerd. In 2010 zijn vier films geselecteerd voor een scenariobij­ drage. Eind 2010 kregen twee scenario’s een realiserings­ bijdrage.

Doku.Arts Doku.Arts is een filmfestival dat films over kunst vertoont: creatieve kunstenaarsportretten, filmische essays, inventieve compilaties en hommages. Het festival richt zich voornamelijk op films die op de grote internationale documentairefestivals onvoldoende aan bod komen en die niet vaak op televisie te zien zijn. Veel geselecteerde films beleven tijdens Doku.Arts hun Nederlandse première. Om de vertoning van internationale kunstdocumentaires een impuls te geven, en om een actieve bijdrage aan het debat over de (kwaliteit van de) kunstfilm te leveren, ondersteunde het Mediafonds het festival. Doku.Arts 2010 vond plaats van 9 tot en met 13 juni. Het festival presenteerde tijdens zijn vijfde editie documentai­ res over beeldende kunst. Daarnaast bevatte het pro­ gramma documentaires over andere kunstdisciplines. De openingsfilm was Women without men, die werd vertoond in aanwezigheid van de regisseurs Shirin Neshat en Shoja Azari en art director Shahram Karimi. Seminar Artcasting – The Art Museum as Producer of the Moving Image

Aansluitend op het hoofdthema van het Doku.Arts festival 2010 – beeldende kunst – organiseerde het Mediafonds op 11 juni in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en Doku.Arts een seminar onder de titel Artcasting – The Art Museum as Producer of the Moving Image. Tijdens deze middag werd gesproken over de toenemende belangstelling van moderne kunstmusea voor (de productie van) het bewegend beeld en de filmgeschie­ denis. Na een visuele proloog van kunstenaar Emile Zile vertelden de volgende sprekers over hun praktijk: Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum (NL), Jane Burton van Tate Media (GB), Anne-Michele Ulrich van het Centre Pompidou (FR) en Sjarel Ex van het Museum Boijmans van Beuningen (NL). Na de sprekers volgde een discus­ sie onder leiding van Hans Maarten van den Brink, waar ook Nederlandse omroepen en televisieproducenten aan deelnamen. Tenslotte werd het project Hollandse Meesters gepresen­ teerd; een initiatief van Michiel van Nieuwkerk, Ineke

Hilhorst en producent Interakt, ondersteund door het Fonds BKVB en het Mediafonds. Verschillende musea, regionale omroepen en filmmakers werken mee aan dit project, dat moet leiden tot een serie van rond de honderd films van ongeveer een kwartier waarin hedendaagse kunstenaars in hun atelier worden geportretteerd. De reeks wordt vanaf september geproduceerd door Interakt en de eerste resultaten zullen voorjaar 2011 te zien zijn. Er waren ruim 250 bezoekers bij deze bijeenkomst in TrouwAmsterdam aanwezig. Op de website van het fonds is een verslag geplaatst. Ook in het Mediafondsblad 609-cultuur en media stonden artikelen over dit onderwerp.

Evaluaties Het fonds organiseert regelmatig evaluatiebijeenkomsten. Hier worden onder leiding van een voorzitter door makers, omroepen, producenten, fondsadviseurs en stafmedewerkers gesubsidieerde producties besproken. Twee onafhankelijke inleiders bereiden de bijeenkomst voor en geven op persoonlijke titel hun mening over de producties in kwestie. Daarnaast worden ook de door het fonds gehanteerde kwaliteitscriteria onder de loep genomen. Had de productie in kwestie met meer subsidie, een betere voorbereiding of meer ondersteuning in de voorbereidings- of productiefase een hogere kwaliteit kunnen bereiken? Wat is kwaliteit precies en hoe kunnen kwaliteit en professionaliteit worden verhoogd? Omdat er meerdere producties worden besproken, worden ook algemene conclusies getrokken die voeding geven aan het beleid van het fonds. Deze activiteit vloeit voort uit de kerntaak van het fonds: kwaliteitsbewaking en -bevordering. Regelmatig schuiven studenten van de NFTA en de UvA aan bij wijze van stage. In 2010 zijn in totaal zestien evaluatiebijeenkomsten georganiseerd waarin 43 producties zijn besproken. In een aantal evaluaties stonden specifieke Mediafondsprojecten zoals Kids & Docs en One Night Stand centraal. Gemiddeld zijn er twintig professionals aanwezig per bijeenkomst.

Gamefonds activiteiten Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Fonds BKVB en is in het leven geroepen om de ontwikkeling van artistieke games en de animatiesector te bevorderen. Het fonds organiseert activiteiten om de regeling onder de aandacht te brengen en het debat over artistieke games gaande te houden. Game in the City – Keita Takahashi

Op 18 en 19 november vond in Amersfoort het evene­ ment Game in the City plaats. Op uitnodiging van het Gamefonds reisde de Japanse gamemaker Keita Takahashi, onder meer bekend van gameklassiekers als Katamari

Stimuleringsbeleid 17


Damacy en Nobi Nobi Boy, naar Nederland om twee lezingen en een workshop te geven. Op de eerste dag vertelde Takahashi voor een publiek van ruim tweehonderd professionals uit de game-industrie over de te grote afhan­ kelijkheid van de software (de games) ten opzichte van de hardware (de platforms). Op de vrijdag hield Takahashi wederom een lezing, dit keer voor ruim tweehonderd man, overwegend gamestudenten. Hierin pleitte hij onder meer voor een terugkeer van de fantasie in videogames. In de middag was er een workshop met Takahashi en dertig jonge gamemakers onder leiding van Jan Pieter van Seventer van Dutch Game Garden. In een uur tijd werden verschillende ideeën bedacht voor een First Person Shooter, waarbij de speler kan groeien en krimpen. De Gamefonds bijdrage aan Game in the City was een followup van de deelname van de Gamefonds-commissie aan het congres Art History of Games in Atlanta in februari 2010. De artistieke game is in de Verenigde Staten (en Canada) verder ontwikkeld dan in Nederland. De sleutelpersonen uit de wereld van de artistieke games (makers, weten­ schappers, bedrijven) waren op dit festival aanwezig en gaven een beeld van de stand van zaken. Acte de présence

Verder hebben de commissieleden van het Gamefonds acte de présence gegeven bij verschillende evenementen. Zo hield Martijn van Boven tijdens het Nederlands Film Festival een lezing over de relatie tussen games en film en gaf hij eerder in het jaar voorlichting over het Gamefonds aan studenten van de Rietveld Academie. Bas van Berkestijn gaf een lezing tijdens het symposium De rauwe werkelijkheid, georganiseerd door het Van Gogh Museum, FOAM en EYE. In samenwerking met Dropstuff.nl (Urban Screen Netwerk voor de Digitale en Interactieve Kunsten) werd het Gamefonds middels een animatiefilm aan 55.000 bezoekers op LOWLANDS 2010 gepresenteerd.

Mediafonds@IDFA IDFA is het grootste internationale documentaire festival ter wereld en een interessant netwerkplatform voor professionals. Het festival is al jaren samenwerkingspartner in de jaarlijkse, mede door het Mediafonds georganiseerde en gefaciliteerde IDFA Documentaireworkshop en de Kids & Docs workshop. IDFA vond van 17 november tot en met 28 november 2010 plaats. Uitreiking Mediafondsprijs Documentaire 2010 tijdens opening

Op de openingsavond van het festival is voorafgaand aan de openingsfilm door fondsvoorzitter Jacob Kohnstamm de Mediafondsprijs Documentaire 2010 uitgereikt aan Barbara Visser voor haar filmplan C.K., dat zij ontwikkelde in de Documentaireworkshop van IDFA en het Mediafonds. Ook had het fonds een korte film laten maken door Chiel Aldershoff, waarmee de 20-jarige samenwerking tussen

18 Mediafonds Jaarverslag 2010

fonds en festival werd opgeluisterd. Hierin kwam een aan­ tal voormalige deelnemers aan de Documentaireworkshop aan het woord over wat de workshop voor hun carrière als filmmaker heeft betekend. Première Kids & Docs

Tijdens IDFA 2010 is een film uit Kids & Docs in première gegaan: David de ster. Deze film werd vertoond in een blok met nog drie andere jeugddocumentaires, afkomstig uit een eerdere Kids & Docs editie, of gemaakt in het kader van NCRV’s Dokument Junior. Z@pp zond in het laatste weekend van het festival zes Kids & Docs-producties uit 2010 uit in een door de VPRO verzorgde, omlijstende uitzending, waarin de jeugddocumentaires in een context werden geplaatst. IDFA Media Talks

Om discussie over en reflectie op het documentaire genre en specifieke documentaires en documentairemakers te be­ vorderen, ondersteunde het Mediafonds wederom de IDFA Mediatalks. Dit programmaonderdeel van IDFA bestaat uit gesprekken na afloop van filmvertoningen, masterclasses, debatten, special events en de Talk of the Day, een dage­ lijkse talkshow gepresenteerd door Daphne Bunskoek. Focus op talentontwikkeling

Het Mediafonds was betrokken bij een programma over talentontwikkeling op zaterdag 20 november. De avond begon met een talkshow over talentontwikkeling, waarin o.a. workshopleider Coco Schrijber in gesprek ging met Catherine van Campen. Vervolgens was de film Goddelijk Varken (Hans Dortmans / Pieter van Huystee Film & TV / NPS), afkomstig uit de IDFA Documentaireworkshop, te zien als verrassingsfilm. De avond eindigde met een feest met optredens van Beans & Fatback en Beesmunt Soundsystem. Bij het gehele programma waren circa 400 mensen aanwezig.

IDFA Documentaireworkshop De IDFA Documentaireworkshop is een samenwerkingsproject van IDFA en het Mediafonds. In een jaarlijks traject worden (beginnende) documentairemakers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een documentaire van 50 minuten. Het fonds wil hiermee onder meer de professionaliteit van documentaireregisseurs bevorderen. De makers, geselecteerd in samenspraak met de werkgroep documentaire van de NPO, worden zeven maanden lang gecoacht door een gerenommeerd documentairemaker. Ze krijgen gastlessen van documentaireprofessionals op het gebied van interviewtechniek, geluid en montage. De filmplannen worden aan het eind van het traject beoordeeld door een jury die het beste project bekroont met de Mediafondsprijs Documentaire, een realiseringsprijs ter waarde van 125.000 euro.


In 2010 waren er 54 inzendingen. Uit deze projecten zijn in samenspraak met de werkgroep documentaire elf deelne­ mers geselecteerd, die het eerste deel van de workshop onder leiding van filmmaker Coco Schrijber hebben gevolgd. Na een selectieronde halverwege hebben uiteindelijk acht deelnemers het traject vervolgd en het schrijven van een filmplan voltooid. Zij werden hierin begeleid door onder anderen Wytzia Soetenhorst, Hans Dortmans, Gert de Graaf, Peter Delpeut en Adri Schrover. In de workshop kwamen onderwerpen aan de orde als research, cameravoering en regie. Tijdens IDFA zijn de plannen gepitcht ten overstaan van vertegenwoordigers van omroepen en producenten. De Mediafondsprijs Documentaire, voor de winnaar die het beste filmplan heeft geschreven, is tijdens de opening van IDFA 2010 uitgereikt aan Barbara Visser voor haar plan C.K..

Mediafondsprijs documentaire Jaarlijks reikt een jury de Mediafondsprijs Documentaire uit aan het filmplan dat als beste resultaat van de IDFA Documentaireworkshop wordt beoordeeld. De prijs, een geldprijs ter waarde van 125.000 euro, is bestemd voor de realisatie van het filmplan. De jury bestond in 2010 uit Marjoleine Boonstra, Aage Hollander, Robert Oey, Babeth Vanloo en Barbara Wiessing. Hans Maarten van den Brink zat de jury technisch voor en bestuursvoorzitter van het fonds Jacob Kohnstamm reikte de prijs uit. Barbara Visser kreeg voor haar filmplan C.K. de Mediafondsprijs Documentaire 2010. Volgens het juryrapport is het winnende filmplan een film die een thriller zou kunnen zijn, of een sprookje, over een man die de hele wereld voor de gek houdt, en misschien uiteindelijk ook zichzelf, door met miljoenen die niet van hem zijn een eigen leven te gaan leiden en ons dan in verwarring achterlaat.

Mediafonds@IFFR

het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met de NTR en Cinedans ter bevordering van het genre dansfilm. De filmmakers en choreografen ontwikkelen en realiseren de films vanaf het eerste moment samen, in teams. In 2010 zijn de films geproduceerd door filmproductie­ maatschappij KeyFilm. Er zijn 49 inzendingen binnen­ gekomen, waaruit vier projecten zijn geselecteerd door een gezamenlijk commissie van de fondsen en de NTR: Hyperscape – Wilko Bello en Marco Gerris; Memory Lane – Paul & Menno de Nooijer en Joost Vrouenraets; Diamond Dancers – Quirine Racké & Helena Muskens en Nicole Beutler; Val – Joris Hoebe en Boukje Schweigman. Tijdens de slotavond van Cinedans op 12 december zijn de films in de Stadsschouwburg Amsterdam in première gegaan voor een publiek van ruim 500 dansfilmliefhebbers. Parallel aan het project is een dvd geproduceerd met daarop de vier films en door productiemaatschappij Beat the Dutch in opdracht van de fondsen gemaakte korte impressies van het maakproces.

Kids & Docs Kids & Docs is een workshop van het Mediafonds, Cinekid en IDFA met medewerking van Z@pp en de publieke omroepen. Het traject is gericht op de talentontwikkeling van jeugddocumentairemakers. Ruim een half jaar wordt een groep makers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een jeugddocumentaire van 15 minuten. Uitgangspunt voor de documentaires is de belevingswereld van kinderen. De makers worden gekoppeld aan de deelnemende omroepen. Aan het einde van het traject worden de plannen beoordeeld door een jury. Het beste plan ontvangt de Mediafondsprijs Kids & Docs om de film te kunnen realiseren. Voor de overige plannen wordt binnen het reguliere traject productiesubsidie aangevraagd. De gerealiseerde jeugddocumentaires worden uitgezonden op Z@pp.

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is een samenwerkingspartner van het fonds waar het gaat om reflectie, verdieping en contextualisering. In de loop der jaren werden masterclasses, presentaties, talkshows en lezingen samen met het festival georganiseerd.

De workshop werd in 2009-2010 begeleid door de filmma­ kers Coco Schrijber en Boudewijn Koole. Participerende omroepen waren de VPRO, AVRO, KRO, Joodse Omroep, NCRV, OHM, BOS, NTR, HUMAN en EO.

Matchmakingbijeenkomst POINT TAKEN

Mediafondsprijs Kids & Docs

Als aftrap van Point Taken, het nieuwe dansfilmproject van het fonds, is op 5 februari een matchmakingbijeenkomst georganiseerd. Hier werden choreografen en cineasten, die interesse hadden in het dansfilmproject, aan elkaar voorge­ steld. Deze bijeenkomst is bezocht door 80 personen.

Point Taken Point Taken is een crossdisciplinair dansfilmproject van

Jaarlijks reikt een jury de Mediafondsprijs Kids & Docs uit aan het filmplan dat als beste resultaat van de lopende editie van de Kids & Docs workshop wordt beoordeeld. De prijs ter waarde van 35.000 euro is bestemd voor de realisatie van het filmplan. De jury bestond dit jaar uit Juul Bovenberg (voorzitter), Catherine van Campen, Wilma Ligthart, Bart Römer en voorzitter Lucien Kembel. Camiel Zwart kreeg van deze

Stimuleringsbeleid 19


jury voor zijn filmplan Op eigen benen (Boeddhistische Omroep Stichting / Hollandse Helden) de Mediafondsprijs Kids & Docs 2010. De prijsuitreiking vond plaats op 14 april in het Ketelhuis in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst, met onder anderen vertegenwoordigers van de omroepen, hield Meike Martens een presentatie over het op Kids & Docs geënte Duitse project dok you. De bijeenkomst werd gepresenteerd door filmmaakster Tessa Boerman en bezocht door zo’n veertig personen.

Kind en Kleur Kind en Kleur is een opleidingstraject voor getalenteerde schrijvers die de ambitie hebben om voor jeugdtelevisie te schrijven. Met dit traject wil het Mediafonds de ontwikkeling van cultureel divers schrijftalent stimuleren en verhalen die zijn geworteld in de multiculturele samenleving op televisie verteld krijgen. Er wordt lesgegeven door gerenommeerde scenaristen, regisseurs en producenten. De workshop resulteert in scenario’s voor kort jeugddrama en deelnemers maken kans op realisering en uitzending via Z@pp. Kind en Kleur VI

In 2010 is de zesde editie van dit traject gestart. Na een drukbezochte informatiemiddag in het Bijlmerpark Theater in Amsterdam hebben maar liefst 71 mensen een plan in­ gestuurd. 27 van hen zijn door een commissie uitgenodigd voor een selectietweedaagse. Op basis van hun prestaties zijn vervolgens 17 deelnemers geselecteerd voor het eerste deel van de workshop, KeK Starters. Zij kregen gedurende een traject van drie maanden les van Willem Capteyn (o.a. Zwarte Sneeuw, De 9 dagen van de Gier) en verschillende gastdocenten, onder wie Simone van Dusseldorp, Ernie Tee, Johan Timmers en Intishal Al Timimi. Aan het einde van deze periode volgde een laatste selectieronde, waarna de meest veelbelovende deelnemers zijn voorgesteld en gekoppeld aan de in Kind en Kleur participerende omroepen. Na de zomer namen deze schrijvers deel aan KeK Masters, waarin de elf deelnemers bij het uitwerken van hun script voor een korte jeugdfilm zijn begeleid door scenarioschrijvers Jenny Mijnhijmer (You2, Bradaz), Robert Alberdingk Thijm (Dunya en Desie, De Daltons) en Franky Ribbens (Nachtrit, Flow). Verder was een work­ shop van Guy Meredith onderdeel van het traject, evenals een werkbezoek aan een school, spelbijeenkomsten en een kennismaking met producenten. De omroepen die zich aan Kind en Kleur VI hebben gecommitteerd zijn AVRO, BOS, EO, KRO, NTR en VPRO. In 2011 kunnen de schrijvers hun plan als realiseringsaanvraag indienen bij het fonds. Kind en Kleur Lab

In het verslagjaar is in opdracht van het fonds een onder­ zoek gestart naar de mogelijkheden voor een vervolg op Kind en Kleur. Dit project, dat in samenwerking met Z@pp, omroepen en andere partners zou moeten worden opgezet,

20 Mediafonds Jaarverslag 2010

biedt mogelijk een vervolgstap aan deelnemers van eerdere edities Kind en Kleur en andere makers. Het zou gericht moeten zijn op het ontwikkelen van vernieuwend, cultureel divers drama voor kinderen en jongeren. Beyond Privacy - lezing Siva Vaidhyanathan

Op uitnodiging van De Balie, SKOR en het Mediafonds hield de Amerikaanse cultuurhistoricus en mediatheore­ ticus Siva Vaidhyanathan op 19 oktober een lezing in de Balie in Amsterdam. Aanleiding was de verschijning van nummer 19 van Open. Cahier over kunst en het publieke domein. Vaidhyanathan onderzoekt de invloed van de hegemonie van Google en plaatst hier kritische kantteke­ ningen bij. Ook Rop Gonggrijp (medeoprichter XS4all) en Geert Lovink leverden aan deze avond een bijdrage. De film I love Alaska van Lernert Engelberts en Sander Plug werd vertoond. Er waren zo’n 200 aanwezigen.

Mediafonds@NFF Het Nederlands Film Festival (NFF) is het Nederlandse platform voor films van eigen bodem en de ontmoetingsplek voor de Nederlandse filmwereld. Om die reden ziet het fonds regelmatig aanleiding om in het kader van en/ of in samenwerking met dit festival een programma te organiseren. Klaar voor de start!

Onder de naam Klaar voor de Start! participeerde het Mediafonds op zaterdag 25 september in een informatiedag in het Utrechts Conservatorium, gericht op beginnende makers en producenten. Het Mediafonds bood inzicht in zijn doelstellingen, activiteiten en werkwijze. Zo wil het fonds bekendheid verwerven onder beginnende makers en hen informeren over welke weg zij kunnen bewandelen in de aanloop naar een professionele carrière in de film- en televisiewereld. One Night Stand première

Op zondag 26 september presenteerden tijdens het Nederlands Film Festival veelbelovende regisseurs en scenarioschrijvers acht films van vijftig minuten in de grote zaal van bioscoop Rembrandt. De producties en makers van 2010 waren: Biz (Wij) van Janice Pierre en Jolein Laarman, Finnemans van Thomas Korthals Altes en Maarten Lebens, Flysk van Albert Jan van Rees en Peter van de Witte, Mama van Sanne Vogel en Beri Shalmashi, Overmorgen van Natasja André de la Porte, Proces van Jenneke Boeijink en Victor Kop, Tunnelvisie van Stefano Odoardi en Sytske Kok en Verre vrienden van Marleen Jonkman en Janneke Jonkman. In oktober 2010 zijn de films uitgezonden op Nederland 2. Schrijfpaleis Deluxe

Al een aantal jaren organiseert het Schrijfpaleis een speci­ ale editie tijdens het Nederlands Filmfestival. Ter gelegen­


heid van het tienjarig bestaan van NPS Kort! stond het Schrijfpaleis in 2010 volledig in het teken van scripts voor korte films. Op vrijdag 24 september lazen Nederlandse acteurs een selectie van ingestuurde scripts voor. Een in korte film gespecialiseerd panel, met onder meer Marina Blok (hoofd drama NTR), voorzag de scripts van deskundig commentaar. De presentatie was in handen van Moniek Kramer. Spiegel van Holland: de leugen regeert?

Naar aanleiding van de premières De Leugen van Robert Oey (VPRO) en Den Uyl en de affaire Lockheed van Hans Hylkema (VARA) organiseerde het Mediafonds op zaterdag 25 september een bijeenkomst over de verbeelding van recente politieke geschiedenis in drama. Kan drama iets zichtbaar maken wat de journalistiek niet kan? Zijn politici eigenlijk niet per definitie acteurs? Over deze vragen bogen zich filmmakers (o.a. Hans Hylkema, Pieter Verhoeff, Eddy Terstall), politici (o.a. Ed van Thijn, Boris van der Ham) en een tweetal columnisten (Elsbeth Etty en Afshin Ellian). De bijeenkomst maakte deel uit van Spiegel van Holland, een serie van vier themamiddagen die het NFF in samen­ werking met het Mediafonds organiseerde. Aansluitend aan de première van De Leugen was er een borrel en gelegenheid om afscheid te nemen van Sonja de Leeuw als bestuursvoorzitter van het Mediafonds.

Dominique van Jim Taihuttu, Vanaf hier van Margot Schaap, Heen en weer dag van Martine Nijhoff en Mirjam de With, Kattenkwaad van Laura van Dijk en Nova van Dijk, De maan is kapot van Rogier Cornelisse en Arno Dierickx, Mowgli en Fidel van Desiree Duwel en Janneke van Heesch, The Palace van Lara Sala en Ruud Satijn, Het rijke verdriet van Erwin Olaf en Suiker van Dennis van de Ven en Jeroen Annokkee. In het kader van het 10-jarig bestaan van Kort! is een elfde film geproduceerd in samen­ werking met VERS, een project van de Vereniging voor Nieuwe Film- en Televisiemakers: Rosalinda van Rogier Hesp en Michael Leendertse. In het project Kort! werken de NTR, het Filmfonds, het CoBO-fonds en het Mediafonds samen. Videoclipdag

Op 29 september werd de Videoclipdag georganiseerd door het NFF, Muziek Centrum Nederland en de VPRO, met medewerking van het Fonds BKVB en het Mediafonds. Onderdeel van de middag was een presentatie over (de toekomst van) het TAX-videoclipfonds, waar de uitkom­ sten van een evaluatie van deze regeling door Bureau Vinken en Van Kampen is gepresenteerd. Verder toonden commissieleden van het fonds hun favoriete clips. In de Ziggo-store, dichtbij het festivalterrein, was een videoclip wall geplaatst, waarop een selectie van de door het TAXvideoclipfonds ondersteunde clips werd geprojecteerd.

From Story to Legend

Op 27 september organiseerde het Mediafonds in samen­ werking met de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmen televisiemakers en Dondersteen Media een Transmedia Masterclass. Op basis van hun motivering werden uit de bijna 100 aanmeldingen 50 deelnemers geselecteerd die tijdens de dag inspirerende verhalen van drie internationale experts op het gebied van transmedia kregen gepresen­ teerd. Sprekers waren onder anderen Michel Reilhac (ARTE), Steve Peters (ARG games, waaronder whysoserious) en Drew Davidson (Carnegie Mellon University). De dag werd georganiseerd om bredere bekendheid aan en meer informatie te geven over de nieuwe regeling voor Transmedia projecten die het Mediafonds in september introduceerde. 10 jaar Kort!

Kort!, het jaarlijkse programma van tien korte films, beleefde de tiende editie en dat werd gevierd met een nachtelijke marathonuitzending van de NTR op 25 sep­ tember op Nederland 2, een feestelijke première op het Nederlands Film Festival en de lancering van een dvd-box met alle 100 films die in tien jaar Kort! zijn gemaakt. Met originele en gevarieerde films, gemaakt door talentvolle makers, heeft Kort! in tien jaar tijd een aantal belangrijke internationale prijzen in de wacht gesleept, waaronder de prestigieuze Gouden Beer voor Hanro Smitsman met Raak en de Zilveren Beer voor Karin Junger met Vet!. Op dinsdag 28 september ging Kort! 2010 in première. De volgende films waren te zien: Bukowski van Daan Bakker,

Publicaties Het Mediafonds laat regelmatig papieren en digitale publicaties verschijnen om aandacht te genereren voor culturele programmering op radio, televisie en internet, en voor ontwikkelingen in de media in bredere zin. In 2010 ging de nieuwe website van het Mediafonds online en werd voor het eerst met succes gebruikt gemaakt van social networks als Twitter en Facebook voor de verspreiding van informatie. 609 – media en cultuur

Van dit blad van het fonds verschenen in 2010 vier num­ mers. In het eerste nummer, dat in januari uitkwam, werd onder meer aandacht besteed aan veranderingen in documentaireland bij het produceren van documentaires, crowdfunding, datavisualisatie en artistieke games. In het tweede nummer dat in mei verscheen, ging het over nieuw cultuurbeleid, dansfilms en er was een zestal artikelen gewijd aan de wisselende relaties van kunstenaars en instellingen met televisie en film. In het septembernummer was uitgebreid aandacht voor historisch drama, de toe­ komst van televisie en humor en werden elf visies gegeven op het fenomeen korte film. In het laatste nummer, dat in november verscheen, kwamen onder meer de gevolgen van de bezuinigingen op de kunsten en de publieke media, talentontwikkeling en de kansen voor de documentaire in de bioscoop aan bod.

stimuleringsbeleid 21


Het blad wordt vormgegeven door Mannschaft. Bij de redactionele invulling van het blad werkt het fonds samen met De Nieuwe Reporter (DNR), een groepsblog opgezet vanuit de Universiteit van Amsterdam, die al enige jaren de media-ontwikkelingen in binnen- en buitenland volgt en van commentaar voorziet. Een deel van de inhoud van 609 is terug te vinden op DNR, waarbij ruimte wordt geboden voor reacties op de artikelen. Jaarverslag 2009

Het jaarverslag werd dit keer geflankeerd door een fotoboek getiteld Het maken van 2009. Hiervoor schreef Bas Heijne een essay over auteurschap, De auteur in tijden van massacommunicatie, en brachten de fotogra­ fen Nadine Stijns en Sanne Peper het wordingsproces in beeld van dertig producties die met steun van het fonds werden gemaakt. Het jaarverslag/fotoboek won in januari 2011 de Platinum Award in de categorie Best Annual Reports van Graphis, The International Journal of Visual Communication in New York. In het feitelijk jaarverslag van het fonds wordt inhoudelijk, getalsmatig en financieel teruggeblikt. Het bevat alle subsidietoekenningen en afwijzingen, en een overzicht van de activiteiten die het fonds heeft ondernomen in het kader van zijn stimuleringsbeleid. Ook staan voor zover bekend de prijzen vermeld die gewonnen zijn met producties die met steun van het fonds zijn gerealiseerd. Website

In 2010 ging de nieuwe website van het Mediafonds online. Deze website werd ontworpen door Mannschaft en de implementatie werd verzorgd door Tim Benniks, Arjan Scherpenisse en Marc Worrell van Zotonic. De website is een belangrijk medium voor de communicatie van het fonds. Handleidingen en aanvraagformulieren zijn te down­ loaden en de database van gesubsidieerde producties is via de website te raadplegen. Op de website wordt regelmatig nieuws gepubliceerd over de regelingen en activiteiten van het fonds. Weekoverzicht

Het digitale weekoverzicht is wekelijks verzonden aan adviseurs en geïnteresseerden. In het overzicht worden de gesubsidieerde programma’s vermeld die in de betref­ fende week te horen en te zien zijn op radio, televisie en de digitale kanalen. De weekoverzichten zijn ook gepubliceerd op de website van het fonds.

Regioworkshops De regioworkshops zijn een gezamenlijk initiatief van het Mediafonds en ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking). In deze meerdaagse workshop over de artistieke documentaire, bedoeld voor eindredacteuren, producenten en regisseurs van regionale documentaire projecten, krijgen de regionale omroepen en makers een

22 Mediafonds Jaarverslag 2010

impuls bij de ontwikkeling van nieuwe filmplannen. In 2010 zijn in opdracht van het fonds door Coco Schrijber en Boudewijn Koole workshops gegeven in Groningen, ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Samen met een medewer­ ker van het fonds lichtten zij aan de hand van internationa­ le, landelijke en regionale voorbeelden de artistieke criteria van het Mediafonds toe en toetsten zij de projectvoorstel­ len van deelnemers op hun artistieke potentie. De regionale omroepen hebben met in totaal 52 makers, producenten en eindredacteuren deelgenomen aan de workshop.

Dutch Cultural Media Fund Award

In het belang van de regionale documentaire ondersteunde het Mediafonds in mei de uitreiking van een prijs van 3000 euro voor de beste regionale documentaire in Europees verband. De prijs is gewonnen door de film Plane Crash in the Arctic Ocean, gemaakt door de Deense omroep TV2 Oestjylland. De prijs is namens het fonds in Malta uitge­ reikt door Hans Maarten van den Brink aan Nicolaj Venge en Jesper Bonde Nielsen.

Schrijfpaleis Onder de noemer Het Schrijfpaleis worden in Theater Bellevue in Amsterdam bijeenkomsten georganiseerd over scenarioschrijven voor zowel televisie, film als theater. Fragmenten uit werk van verschillende scenaristen worden onder leiding van een regisseur voorgelezen door gerenommeerde acteurs. De schrijvers krijgen meer inzicht in hun werk dankzij een publiek proces van reflectie en dialoog. Relevante initiatieven en organisaties worden onder de aandacht gebracht. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor scenaristen, omroepen, producenten en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Ze fungeren ook als informatieavond en netwerkplek. Doorgaans komen er 80 tot 90 bezoekers. Stichting Het Schrijfpaleis is geïnitieerd door het Netwerk Scenarioschrijvers. In 2010 werd het Schrijfpaleis gepresenteerd door Moniek Kramer. De (wisselende) regisseurs waren: David Lammers, Urszula Antoniak, Michiel van Jaarsveld en Ineke Houtman. Tijdens het Nederlands Film Festival stond het Schrijfpaleis in het teken van de korte film in het kader van 10 jaar NTR Kort! Het panel bestond toen uit Marina Blok (NTR), Ger Bouma (Filmfonds) en Marc Bary (IJswater). Deelnemende acteurs in 2010 waren onder meer Monic Hendrickx, Hans Dagelet en Huub Stapel.


Mediafonds@Sandberg

TAX-videoclipfonds activiteiten

Mediafonds@Sandberg is een masterclass van het Sandberg Instituut en het Mediafonds, waarin teams van programmamakers, ontwerpers en nieuwe media kunstenaars werken aan concepten voor nieuwe mediatoepassingen. Per editie is er een ander thema. De teams werken aan de hand van een door henzelf gekozen onderzoeksvraag. De masterclass duurt vier maanden, begint met een publieke conferentie en eindigt met een presentatie. Daartussen zijn er gastcolleges en wordt door de teams intensief samengewerkt aan hun concepten. De plannen die ontwikkeld zijn, kunnen worden ingediend voor productiesubsidie. Het fonds wil door middel van deze activiteit de kennis van e-cultuur bevorderen en samenwerkingsverbanden tussen programmamakers en designers stimuleren. Mediafonds@Sandberg is het vervolg op Stifo@Sandberg.

Het TAX-videoclipfonds, een initiatief van het Fonds BKVB en het Mediafonds, is in het leven geroepen om de kwaliteit van Nederlandse videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en (pop) artiesten te stimuleren. Het fonds verleent regelmatig zijn medewerking aan festivals, bijvoorbeeld door clips te vertonen, om de regeling onder de aandacht te brengen.

Editie 2010 stond in het teken van datavisualisatie, onder de titel Follow the money. Als extra partner voor deze edi­ tie was de faculteit Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam aangetrokken. Martijn de Waal en Annet Dekker hebben het traject opnieuw begeleid. De deelnemende teams kregen gastlessen van o.a. Hans de Ruiter (CBS), Simon Pummell (filmmaker), Erik van Heeswijk (VPRO), Bruno Felix (Submarine), Luz Turner (webdesigner, consul­ tant Iconomical), Richard Rogers (Media & Cultuur, UvA), Prof. Dr. Philip Hans Franses (Erasmus Universiteit) en Antoinette Hoes (online media en communicatie expert).

Transmedia activiteiten

Conferentie Follow the Money

Op 14 januari vormde een openbare conferentie de aftrap van de masterclass. Hierin kwamen vragen aan de orde als ‘Kan datavisualisatie een nieuwe documentairevorm zijn die het publiek inzicht geeft in culturele en maatschappelij­ ke processen?’, ‘Hoe kan deze esthetiek worden ingezet om greep te krijgen op verschuivende machtsverhoudingen?’ en ‘Kunnen visualisaties een rol spelen in – of naast – de meer traditionele documentaires, om zo gecompliceerde processen te illustreren?’ Sprekers waren onder anderen Ian Forrester, Christian Nold, Mieke Gerritzen, Staffan Landin en Richard Rogers. Op de website www.followthe­ money.nl is de conferentie te zien en een verslag te lezen, alsook informatie over de in het lab ontwikkelde projecten. Op 12 mei is het traject afgesloten met een slotpresentatie. Bij zowel de conferentie als de presentatie, die beide in De Balie in Amsterdam plaatsvonden, waren ongeveer 200 geïnteresseerden aanwezig.

Het TAX-videoclipfonds presenteerde een middag op het Nederlands Film Festival (zie: Mediafonds@NFF). Verder heeft op 7 april een commissielid van het TAX-fonds een korte presentatie gegeven over de regeling van het fonds op BeamLab. Op Lowlands 2010 is een TAX-promofilmpje van een minuut vertoond op het grote mobiele LED-scherm van het interactieve narrowcasting station DROPSTUFF.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO), het Mediafonds en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn in september 2010 een tijdelijke regeling begonnen onder de noemer 60 jaar TV om een cultureel en vernieuwend transmediaal karakter te geven aan het zestigjarig jubileum van televisie in Nederland. Met een transmediale productie wordt hier bedoeld dat binnen een bepaalde periode via meerdere media (bijvoorbeeld een combinatie van radio, televisie, expositie en online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. De regeling heeft tot doel omroepoverstijgende transmediale producties met artistieke kwaliteit te stimuleren door onder andere gebruik te maken van de rijke (gedigitaliseerde) omroeparchieven. In drie aanvraagronden is een totaalbedrag van 500.000 euro beschikbaar voor aanvragen door landelijke en regionale publieke omroepen. Er was een eerste indiendatum in november 2010, gevolgd door twee indiendata in het voorjaar van 2011. Om de regeling onder de aandacht te brengen, is in 2010 een aantal activiteiten georganiseerd. Op het Nederlands Film Festival is een bijeenkomst georga­ niseerd onder de titel From Story to Legend (zie Mediafonds@NFF). Tijdens het NPOX Festival op 9 september in Hilversum heeft Syb Groeneveld, bij het fonds verantwoordelijk voor e-cultuur, een presentatie gehouden over civil society media. NPOX is het netwerk voor programmamakers van de publieke omroep. Groeneveld kondigde bovendien de nieuwe tijdelijke regeling van het fonds aan voor transme­ diale producties.

stimuleringsbeleid 23


Toekenningen en Afwijzingen


Aanvragen van de landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

Suiker  NTR / Lev pictures Wards schaarsgeklede onderbuurmeisje Klaasje komt een kopje suiker lenen; een standaardsituatie met mogelijk een seksuele ontknoping. Als ze het kopje uit haar handen laat glippen en ze het allebei proberen te vangen slaat het noodlot toe; hun hoofden botsen en Klaasje klettert achterover de trap af. Bewegingsloos blijft ze onder de trap liggen. Naarmate Ward probeert haar halfnaakte lichaam te fatsoeneren, brengt hij zichzelf steeds verder in de problemen. Scenario: Dennis van de Ven; regie: Jeroen Annokke en Jeroen Annokke

Productie televisieprogramma’s

Bukowski  NTR / Lemming Film

58 uur en 50 minuten 82 projecten Van deze programma’s worden er 76 door externe producenten gemaakt.

Een sjiek hotel in Amsterdam heeft voor één nacht een wel heel bijzondere

Drama

De maan is kapot  NTR / Caramel Pictures

gast: de wereldberoemde schrijver Charles Bukowski. Hij is twaalf en heet eigenlijk Tom. Scenario en regie: Daan Bakker

Fantasierijk drama over een vader die zijn tegenstribbelende zoontje naar

12 uur en 20 minuten 22 projecten: negentien projecten in het kader van Deltaplan Talent en drie overige televisiedrama.

bed brengt en hem meeneemt op een avontuurlijke reis naar de kapotte (halve) maan. Op de maan komen vader en zoon mama tegen en blijkt dat ze een groot verlies te verwerken hebben. Scenario: Rogier Cornelisse en Arno Dierickx; regie: Arno Dierickx

Deltaplan Talent

Kattenkwaad  NTR / Phanta Vision Development

Onder de noemer Deltaplan Talent stimuleert het Mediafonds de ontwikke-

Jonas steelt katten en brengt ze terug als er een beloning wordt uitgeloofd.

ling van Nederlands filmtalent. Het is een samenwerkingsverband met het

Dat loopt allemaal op rolletjes tot hij op een dag de rode Angora kat Fritz

Filmfonds, de publieke omroep en het Binger Filmlab, dat wordt onder-

meeneemt.

steund door het CoBO-fonds. In het hoofdstuk Stimuleringsbeleid staat een

Scenario: Laura van Dijk; regie: Nova van Dijk

omschrijving van Deltaplan Talent en de afzonderlijke stimuleringsprojecten. ‘G’  NTR / Talent United

Kort!

Het verdriet van een verbroken liefde laat Sophie afdalen naar haar gedach-

Uit ruim 100 aanvragen zijn de volgende elf projecten geselecteerd voor een realiseringssubsidie:

tewereld vol herinneringen en brengt haar naar het moment waarop het allemaal begon. Scenario en regie: Margot Schaap

Mowgli en Fidel  NTR / Family Affair Films De hartsvrienden Mowgli en Fidel staan op het punt samen een verre reis

Het Rijke Verdriet  NTR / Mulholland Pictures

te gaan maken. Alles verloopt voorspoedig, alleen ziet Mowgli niet dat

Een jonge vrouw van hogere adel ontdekt dat ze in een geheel andere

Fidel liever thuis blijft.

wereld leeft dan ze tot nog toe heeft aangenomen. Ze blijkt opgesloten te

Scenario: Desiree Duwel; regie: Janneke van Heesch

zitten in een film en kan niet ontsnappen. Scenario en regie: Erwin Olaf

Heen en weer dag  NTR / Family Affair Films Door de ogen van de achtjarige Linus beleven we de dag dat zijn moeder

Veronique  NTR / Stichting Vers

en haar nieuwe vriend de spullen uit huis komen halen. De impact van een

Puber Jelle probeert zich te ontworstelen aan zijn thuissituatie. Hij duikt in

scheiding, verbeeld door de details van de verhuizing.

de wereld van de gabbermuziek – iets wat zijn vader, een draaiorgelspeler,

Scenario: Martine Nijhof; regie: Mirjam de With

maar moeilijk kan verkroppen. Regie: Rogier Hesp

The Palace  NTR / Corrino Films Als Machteld voor het eerst naar disco The Palace gaat, komt zij erachter dat

One Night Stand

de volwassen wereld helemaal niet zo mysterieus, romantisch en spannend

Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

is als ze dacht en dat ze nog liever even een meisje blijft. Scenario: Lara Sala; regie: Ruud Satijn

One Night Stand VI Uit 121 aanvragen zijn er vijftien gehonoreerd voor ontwikkeling van

Dominique  NTR / Habbekrats

synopsis naar scenario. Daaruit zijn de volgende acht projecten geselecteerd

Korte film over een dag uit het leven van het jonge meisje Dominique dat

voor een realiseringssubsidie:

als model probeert te overleven in de bikkelharde realiteit van de Parijse modewereld. In deze oppervlakkige omgeving die beheerst wordt door

Dagen van Gras  NTR / Circe Films

onderlinge afgunst, moordende concurrentie en dubieuze praktijken, baant

Televisiefilm over de vijftienjarige Ben die met zijn moeder op een afgelegen

de hoofdpersoon zich haar eigen weg, vastbesloten haar masker niet te

landgoed woont. Vanaf het moment dat de één jaar oudere Tom bij hem

laten zakken.

in de buurt komt wonen, staat zijn leven in het teken van een gedroomde

Scenario en regie: Jim Taihuttu

jongensvriendschap. Ben en Tom vullen hun dagen met het luisteren naar en

LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND 25


maken van muziek en doen steeds verdergaande experimenten met drugs.

Overig televisiedrama

Totdat Ben in een psychose belandt. Scenario: Philip Huff; regie: Tomas Kaan

Eileen  VPRO / IDTV Film Tweedelige dramaserie over de goed opgevoede en hoogopgeleide jonge

Entre Nosotros  NTR / IJswater Films

Nederlandse Eileen die zich om onduidelijke redenen heeft aangesloten bij

Televisiefilm over de 53-jarige Pablo die na een twee maanden durend

de FARC, de grootste rebellenbeweging van Latijns-Amerika. Geïnspireerd op

verblijf bij zijn Nederlandse familie/vriendengroep weer teruggaat naar Chili,

het waargebeurde verhaal van Tanja Nijmeijer.

zijn land van herkomst. Tijdens het afscheidsfeest wordt invoelbaar wat zijn

Scenario: Alma Popeyus en Hein Schütz; regie: Hanro Smitsman

bezoek in Nederland onderhuids heeft teweeggebracht. Scenario en regie: Paloma Aguilera Valdebenito

Ataraxia – Poodle Shaving for the Blind  BOS Televisiefilm over de zoektocht naar de ultieme handleiding voor het leven.

Lang zal ze leven  NTR / Waterland Film & TV

Een drukkerij waar voor alle denkbare kwesties handleidingen vervaardigd

Televisiefilm over de timide 21-jarige Martha die in een rolstoel zit. Om haar

worden, vormt de rode draad in het verhaal. Voor elke kwestie is wel een

fysieke imperfectie af te schermen zoekt ze de vrijheid met behulp van

brochure beschikbaar: ‘hoe voed ik mijn hond op?’, ‘huissleutels verloren:

Facebook – waar ze wel 634 vrienden heeft – en haar stoere avatar Lara Croft.

waar te zoeken?’ en ‘hoe red ik een drenkeling?’. De boodschap van de film

Wanneer ze met haar ouders mee moet op een bootreis zien we hoe Martha

is: als je bereid bent je in een ander te verplaatsen, kan dat een aangename

onderweg leert hoe te rolstoelracen, rolstoelseks te hebben en onafhanke-

relativering van je eigen denken opleveren.

lijk te worden.

Scenario en regie: Sander Blom

Scenario: Nynke de Jong; regie: Manin de Wildt Mattheuspassie  IKON / Palentino Pictures Met donker thuis  NTR / Lev Pictures

Dramatische enscenering voor televisie van de Nederlandse hertaling

Televisiefilm over soldaat Dennis die als kistdrager vijf dagen terugkomt uit

die Jan Rot in 2006 maakte van de Matthäus Passion van J.S. Bach. De

Afghanistan om de gesneuvelde Diederick thuis te brengen. Diederick is

Mattheuspassie, de verbeelding van de lijdensweg van Jezus, krijgt hierbij

door een onbenullig toeval neergeschoten en in Dennis’ armen gestorven.

een actuele vertaling.

Dennis vindt thuis in Amsterdam Noord weinig aansluiting bij zijn familie

Scenario: Theu Boermans en Jeroen Planting; regie: Theu Boermans

en vriendin en kan zijn schuldgevoel niet delen. In de hoop zijn schuld te kunnen inlossen gaat hij naar de familie van Diederick.

Podiumkunsten

Scenario: Jaap Peter Enderle; regie: Joeri Holsheimer Midzomernacht  NTR / IJswater Films Televisiefilm over de Zweedse Lena die haar Nederlandse vrienden kennis wil

5 dansfilms, waarvan 4 in het kader van Point Taken. In dit project maken in Nederland wonende en werkende choreografen en filmmakers samen een dansfilm.

laten maken met het Scandinavische fenomeen midzomernacht, het feest op de langste dag van het jaar. Op deze dag van het meeste licht blijven

Point Taken: Memory Lane  Danshuis Station Zuid

geheimen het slechtst verborgen en bestaat de mogelijkheid een glimp op

Hyperrealistische dansfilm over een welhaast archetypische relationele

te vangen van een doorgaans verscholen realiteit.

geschiedenis van een man en een vrouw, waarin het onderlinge conflict

Scenario: Arjen Lubach; regie: Hiba Vink

steeds een nieuwe wending krijgt. Droom, illusie en perspectief volgen elkaar op waardoor het thema van vergankelijkheid verschillende metamor-

Mijn Marko  NTR / Waterland Film & TV

foses ondergaat.

Televisiefilm over de vijftienjarige Esmee. Als Esmee verkering krijgt met

Scenario en regie: Paul de Nooijer en Menno de Nooijer; choreografie: Joost

Marko heeft ze voor het eerst het gevoel dat er iemand werkelijk van haar

Vrouenraets

houdt en voelt ze zich veilig in het leven. Als blijkt dat Marko allesbehalve veilig is, weigert Esmee dit te zien. Mijn Marko (een reconstructie) is een

Point Taken: Hyperscape  Stichting Balls

film over een meisje dat alles op alles zet om haar verworven gevoel van

Martial dance story over de kracht van ontwijken en de schoonheid van

veiligheid te behouden.

meegeven. In drie onderling verbonden delen – een solo in een witte cel,

Scenario: Eveianne Lamme; regie: Sara Verweij

een luchtgevecht in een jeugdgevangenis, en een dwaze run door nachtelijk Amsterdam – gaan dansers en urban tricksters een freerun duet en duel aan

Nina Satana  NTR / IJswater Films

met een meebewegende camera.

Televisiefilm over een vijftienjarig Gothic-meisje op een kakschool, dat als

Scenario: Marco Gerris en Wilko Bello; regie: Wilko Bello; choreografie: Marco

een blok valt voor de nieuwe Marokkaanse jongen in de klas. Een romanti-

Gerris

sche komedie over twee eenlingen uit totaal verschillende werelden die hun masker moeten laten vallen om elkaars liefde te winnen.

Point Taken: Diamond Dancers  Snow White Films

Scenario: Urszula Antoniak; regie: Bram Schouw

Dansfilm over een groep oudere line dancers die dansen op de Amsterdamse Dam. Hun optreden krijgt de vorm van een flash mob, een onverwacht

Vast  NTR / Lev Pictures

optreden in de openbare ruimte dat plotseling begint en daarna weer uit

Televisiefilm over het tienermeisje Isabel, dat opgenomen wordt in een

elkaar valt. Door hun verrassende show maken de ouderen, die door hun

gesloten jeugdinrichting. Isabel is een binnenvetter en laat zich, tot ergernis

leeftijd vaak het gevoel hebben onzichtbaar te zijn, zichzelf al dansend weer

van haar mentor en groepsgenoten, niet uit over haar delict en trauma-

zichtbaar voor anderen.

tische verleden. Alleen sportcoach Mike lijkt via de achterdeur dichtbij te

Choreografie: Nicole Beutler; regie: Quirine Racké/Helena Muskens

komen, maar Isabel is niet van plan om open te doen.

Scenario: Quirine Racké en Helena Muskens, Nicole Beutler; regie: Quirine

Scenario: Bastiaan Tichler; regie: Rolf van Eijk

Racké en Helena Muskens; choreografie: Nicole Beutler

26 LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND


Point Taken: Val  Boukje Schweigman

Happily ever after  IKON / Jongens van de Wit

Dansfilm over de natuurlijk cyclus, verteld vanuit de vier seizoenen, laat een

Documentaire over de maakster die in een laatste wanhopige poging haar

Japanse man vanuit een vrije val in een oer-Hollands landschap neerkomen

relatie met de man van haar leven probeert te redden. Ze duikt daartoe in

om er op organische wijze verbonden te raken met zijn levende omgeving.

haar verleden en bezoekt haar exen die verspreid over Europa wonen. Ook

Scenario: Joris Hoebe en Boukje Schweigman; regie: Joris Hoebe; choreogra-

maakt ze gebruik van de vele homevideo’s die ze heeft gemaakt sinds ze een

fie: Boukje Schweigman

relatie heeft met haar huidige vriend. Filmplan: Tatjana Bozic en Alexander Goekjian; regie: Tatjana Bozic

Dansfilm overig Kinderen met kopzorgen  IKON / Industrious Empire Nol King Ruter  NPS-NTR / Holland Harbour Film & TV

Documentaire over het systeem van de geestelijke gezondheidszorg

Dansfilm over een 63-jarige danser die een feest geeft voor zijn collega’s

voor jeugd aan de hand van Riagg Rijnmond. In de documentaire staan de

en geliefden om nog eenmaal te kunnen schitteren. Een dag en een nacht

behandelgesprekken tussen de behandelaars met hun jonge cliënten en

levert hij een verloren strijd met zijn lichaam, maar met een verrassend

ouders centraal.

einde dat zijn leven blijvend zal veranderen.

Filmplan en regie: Ingeborg Jansen

Scenario en regie: Noud Heerkens Voor de eeuwigheid  NCRV / KvO Films

Documentaires

Documentaire over de diepgelovige garagehouder Pim, die de missie heeft om zijn vrouw te bekeren. Hij probeert haar zo ver te krijgen om met hem

Documentaires over een algemeen onderwerp

de wijde wereld in te trekken om het woord van God te verkondigen. Enige haast is volgens Pim geboden, want het einde der tijden nadert.

34 uur

Filmplan en regie: Arno Kranenborg

36 projecten: 26 over een algemeen onderwerp en tien over kunst. De beslissing van Wim Maljaars  Humanistische Omroep / IDTV Docs Ik ben een meisje  NCRV / Hollandse Helden

Documentaire over Wim Maljaars die, ondanks het feit dat hij last had

Documentaire over de dertienjarige Joppe. Ze is geboren als het jongetje

van psychoses, eind 2007 besloot te stoppen met zijn antipsychotische

Job, maar ze weet zeker dat ze een meisje is.

medicijnen. Deze beslissing is hem uiteindelijk fataal geworden. Maljaars

Filmplan en regie: Susan Koenen

stierf in september 2008 in zijn isoleercel in een psychiatrisch centrum in Amsterdam.

De lege plek  Humanistische Omroep / IDTV Docs

Filmplan en regie: Kees Hin

Documentaire over de naweeën van de gijzeling op een basisschool in het Drentse dorp Bovensmilde in mei 1977. Vier Molukkers gijzelden de school

Het Wilde Westen  Humanistische Omroep / Appel & Honigmann

met daarin meer dan honderd kinderen en vijf onderwijzers. Ruim dertig

Documentaire over het huttendorp ’t Landje in Amsterdam West. Het

jaar na deze ingrijpende gebeurtenis komt het trauma bij velen van de

huttendorp is een samenleving in het klein waar Piet de scepter zwaait.

gegijzelden van toen aan de oppervlakte.

Hij staat al ruim veertig jaar aan het hoofd van ’t Landje en zal binnenkort

Filmplan en regie: John Appel

moeten worden opgevolgd. De documentaire volgt de ontwikkelingen in het huttendorp van de lente tot en met de herfst.

Onverwacht  Humanistische Omroep / IDTV Docs

Filmplan en regie: Susan Koenen

Documentaire over de dilemma’s waar een vrouw voor komt te staan als zij

Het filmplan van deze productie is ontwikkeld in de Documentaireworkshop

onbedoeld zwanger raakt. In de documentaire wordt een vrouw gevolgd in

van IDFA en het Mediafonds.

de weken voorafgaand aan de beslissing die zij neemt over het al dan niet laten aborteren van haar kind. De innerlijke worsteling staat daarbij centraal.

One Fine Day (Op een mooie dag)  BOS / Eyeworks Film & TV Drama

Filmplan en regie: Maria Ramos

Documentaire over een aantal mensen die, al dan niet bewust, iets hebben gedaan dat grote sociale gevolgen had. De documentaire gaat over de

De mannenbroeders van Kootjebroek  EO / IDTV Docs

kracht van het kleine gebaar en over de macht van de menselijke maat.

Documentaire over de impact van de MKZ-crisis in het christelijke dorp

Filmplan en regie: Klaas Bense

Kootwijkerbroek. In 2001 zou bij een van de boeren in het dorp MKZ geconstateerd zijn, waarop het vee uit de wijde omgeving werd geruimd. De

Brieven aan Zohra  OHM / Armadillo Film

bevolking had grote vraagtekens bij de testen en er ontstonden onregelma-

Documentaire over Ahmed Kathrada, die samen met Nelson Mandela

tigheden. Tien jaar later is er nog steeds onduidelijkheid. Wat gebeurde er en

gevangen zat op Robbeneiland. Tijdens zijn 26-jarige gevangenschap schreef

welke gevolgen heeft de crisis tien jaar later nog altijd in het dorp?

hij brieven naar zijn familie, in het bijzonder naar zijn nichtje Zohra. Aan de

Filmplan en regie: Geertjan Lassche

hand van deze brieven wil de maakster het verhaal van een bijzondere man vertellen, die tegelijkertijd revolutionair en pacifist was.

The importance of being sexy  VPRO / Viewpoint Productions

Filmplan: Hennah Renfurm, Saskia Vredeveld en Bart de Graaff;

Documentaire over de paradoxale verbeelding van de vrouwelijke

regie: Saskia Vredeveld

seksualiteit. Aan de ene kant wordt de seksueel actieve vrouw vaak als ‘slet’ getypeerd, terwijl het tegelijkertijd belangrijk wordt gevonden dat een

Painful Painting  NPS-NTR / Zuidenwind Filmprodukties

vrouw ‘sexy’ is. Wat voor effect heeft deze paradox op het zelfbeeld van de

Documentaire over de kunstenaar Ronald Ophuis. Zijn schilderijen – die de

vrouw?

meest gruwelijke taferelen bevatten – zijn zeer confronterend. In de film

Filmplan en regie: Sunny Bergman

staan Ophuis en zijn werkmethode centraal. Filmplan en regie: Catherine van Campen

LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND 27


Onvoltooid verleden tijd  AVRO / Interakt

Off the Grid  BOS / Submarine

Documentaire over de veelzijdige choreograaf en beeldend kunstenaar Toer

Documentaire over Amerikanen die onafhankelijk van het huidige

van Schayk, die op 28 september 2011 75 jaar wordt. Van Schayk is geen man

economische systeem op zoek gaan naar een ideale samenleving. Met de

van woorden en hij werd ook wel de beste zwijger van de dans genoemd.

economische crisis en de daarop volgende recessie heeft het kapitalisme

De documentaire portretteert Van Schayk in de volle breedte van zijn schep-

zijn grenzen laten zien. De documentaire verhaalt over mensen die het heft

pingskracht.

in eigen handen nemen om een onafhankelijke lokale economie te creëren.

Filmplan: Lies Jansen en Barbara Makkinga; regie: Barbara Makkinga

Filmplan en regie: Alexander Oey

Steppe voor Steppe  BOS / Submarine

De zaaddonor  NCRV / KeyDocs

Documentaire over een Congolese hulpverlener met een missie op de

Documentaire over de 39-jarige Ed Houben, in het dagelijks leven een

Mongoolse steppe. Mongolië wordt elk jaar weer overladen met bui-

onopvallende Maastrichtse stadsgids, die als spermadonor inmiddels al bijna

tenlandse hulpverleners die de Mongolen proberen te bekeren tot een

70 keer vader is geworden. Bijzonder is dat Ed elk jaar een reünie organiseert

ander geloof. Wat is het effect hiervan op het nationale bewustzijn van de

voor zijn donorkinderen en hun ouders. De film onderzoekt Eds motieven en

bewoners van Mongolië? En hoe verhouden de hulpverleners die verschil-

legt daarmee de morele dilemma’s bloot die met de ‘maakbare samenleving’

lende geloven aanhangen zich tot elkaar?

gepaard gaan.

Filmplan en regie: Floris-Jan van Luyn

Filmplan en regie: Vuc Janic

Erop of Eronder  VARA / De Familie

Wat de muren vertellen  NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

Documentaire over de Comedytrain, naar aanleiding van het twintigjarige

Documentaire die laat zien wat voor invloed het geluid van de buren heeft

jubileum van dit Nederlandse instituut voor stand-up comedians. In de

op de emoties en levens van mensen. Vier bewoners uit Tutti Frutti dorp in

documentaire staat het continue gevecht van de comedians met zichzelf en

Amsterdam-Noord, waar een moord plaatsvond met als oorzaak burenge-

hun publiek centraal. Op het podium krijgt men te maken met het onverbid-

rucht, worden gevolgd in hun worsteling met geluidsoverlast.

delijke oordeel van het publiek: wordt er om je grap gelachen of niet?

Filmplan en regie: Leonie van Noort

Filmplan en regie: Michiel van Erp Retourtje Hiernamaals  IKON / Zeppers Film & TV Hoe luidt het land  BOS / Volya Films

Documentaire over het innerlijke transformatieproces dat mensen onder-

Documentaire over het Nederlandse geluidslandschap, een landschap

gaan nadat ze een bijna dood ervaring hebben gehad. Hoe herdefinieer je je

waaruit de stilte lijkt te zijn verdwenen. Een zoektocht naar de betekenis van

eigen leven nadat je op het randje van de dood hebt gebalanceerd? Welke

geluid en stilte in Nederland. Hoe ‘luidt’ het land eigenlijk en wat heeft dat

waarden verschuiven en welke betekenis ken je toe aan datgene wat je is

voor invloed op ons, nu en in de toekomst?

overkomen?

Filmplan en regie: Stella van Voorst van Beest

Filmplan en regie: Ingrid Wender en Maasja Ooms

Land van aankomst  IKON / Interakt

Kaffeefahrt ins Krematorium  IKON / Zuidenwind Filmprodukties

Tweedelige documentaire die laat zien hoe immigratie vanaf de jaren vijftig

Documentaire over Duitsers op leeftijd die, begeleid door begrafenisonder-

tot in onze tijd de samenlevingen in Europa onomkeerbaar veranderd heeft

nemers, in Nederland op zoek gaan naar een goedkope en sfeervolle plek

en nog zal veranderen. In twee delen staan vier stadia in de ontwikkeling van

om gecremeerd te worden. De documentaire verkent het spanningsveld

de migratiegeschiedenis centraal: aankomst & vermijding (deel 1) en conflict

tussen een oprukkende commercialisering van “een laatste afscheid” en

& aanvaarding (deel 2).

menselijke machteloosheid tegenover de dood.

Filmplan en regie: Paul Scheffer en René Roelofs

Filmplan en regie: Sergej Kreso

De regels van Matthijs  NCRV / Diafragma Films

Stil praten  NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

Documentaire over Matthijs, een (jeugd)vriend van de maker die lijdt aan

Documentaire over het opbloeiende contact tussen een jeugdcrimineel

het Syndroom van Asperger. Deze vorm van autisme weerhoudt hem ervan

die liever zwijgt maar in zijn mimiek toch spreekt, en een oordeelloze

zich in zijn medemens te verplaatsen. In de film portretteert de maker het

psychologe die elke stilte weet te doorbreken. De belangrijke vraag die in de

dagelijks gevecht van Matthijs met zijn buitenwereld en probeert hij zicht te

documentaire wordt gesteld, is of het naïef of juist zinnig is om oordeelloos

krijgen op de relatie die daaruit voortvloeit.

en met liefde en aandacht ontspoorde jongeren op het rechte pad proberen

Filmplan en regie: Marc Schmidt

te krijgen. Filmplan en regie: Catherine van Campen

This is not a happy town  VPRO / Zeppers Film & TV Documentaire over Amerikaanse militairen die terugkeren uit Irak en hun

Documentaires over kunst

heil zoeken in het dorpje Killeen, nabij Fort Hood, de grootste legerbasis van de Verenigde Staten. De soldaten die terugkomen uit Irak hebben afschuwe-

Alles is nieuw. Piet Zwart – Icoon van Innovatie

lijke dingen meegemaakt en hebben vaak een wezenloze blik in de ogen.

AVRO / Memphis Film & Television

Filmplan en regie: Simone de Vries

Documentaire over de beroemde ontwerper Piet Zwart; een eigenwijze en dwarse man die leefde voor vernieuwing en onlangs werd uitgeroepen tot ontwerper van de eeuw. Hij bereidde de weg voor de internationale successen van wat tegenwoordig bekend staat als Dutch Design. Voor Piet Zwart hingen het verhevene en het alledaagse zonder meer met elkaar samen. In de documentaire staat Zwarts onherroepelijke behoefte aan vernieuwing centraal. Filmplan en regie: Sherman de Jesus

28 LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND


Over Canto  BOS / Eyeworks Egmond Documentary

Eating Fire – Een potret van de jonge Picasso

Documentaire over de Canto Ostinato; een van de populairste klassieke

AVRO / Visser & van Rijckevorsel

composities van de afgelopen decennia. De documentaire gaat op zoek naar

Documentaire over de jonge Picasso. In 2011 is er in het Van Gogh museum

de verhalen van de luisteraars van de Canto Ostinato, het muziekstuk dat

een tentoonstelling over het werk van Picasso dat hij maakte tussen 1900

hun leven voorgoed veranderde.

en 1907. Choreografe Krisztina de Châtel is met haar Dansgroep Amsterdam

Filmplan en regie: Ramon Gieling

gevraagd om ter gelegenheid van deze tentoonstelling een interpretatie van Picasso’s werk op het toneel te brengen. Aan de hand daarvan zal de do-

Bollywood in de diaspora  OHM / Interakt

cumentaire proberen door te dringen tot de essentie van de jonge Picasso.

Documentaire over de wisselwerking tussen Bollywood cinema en de

Filmplan en regie: Micaela van Rijckevorsel

Indiaas-Hindoestaanse diaspora. De Bollywoodfilm speelt voor een vijfde van de wereldbevolking een zeer belangrijke rol in hun leven. Aan de hand van

Leven? Of Theater?  Joodse Omroep / Quintus Films

verhalen uit Suriname, Zwitserland, Engeland, Nederland en India laat de

Documentaire over Leben? oder Theater? Ein Singespiel, de geschilderde

documentaire zien hoe groot de invloed is van Bollywood op de diaspora en

autobiografie van Charlotte Salomon (1917-1943) die zij vlak voor haar

omgekeerd.

deportatie in bewaring gaf met de woorden ‘Bewaar dit goed, het is mijn

Filmplan: Alexander Oey en Anil Ramdas; regie: Alexander Oey

hele leven’. Filmplan en regie: Frans Weisz

Einde en Begin  VPRO / Oogland Filmproducties Documentaire over de Poolse dichteres Wislawa Szymborska. Met haar ge-

Speelfilms

dichten als leidraad zal de documentaire door het Poolse landschap reizen. Daarnaast zullen intimi vertellen over Szymborska’s bijzondere gedichten, waarin veel vertwijfeling en verwondering doorklinkt. Er zullen ook enkele ontmoetingen met de Poolse dichteres zelf plaats vinden.

6 uur Drie projecten in het kader van De Oversteek en één project in het kader van 2e / 3e speelfilm.

Filmplan en regie: John Albert Jansen De Oversteek HKM – een vrouw tussen Liefde en Kunst  NPS-NTR / IDTV Docs

Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

Documentaire over Helene Krüller-Müller. Zij heeft tijdens haar huwelijk met

Uit 47 aanvragen zijn er zeven gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis

Anthony Krüller een rijke kunstcollectie opgebouwd. Haar passie voor kunst

naar treatment. Vervolgens zijn er daaruit vier ontwikkeld van treatment

bracht haar echter in groot conflict met haar omgeving. Waar kwam de

naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende drie projecten geselecteerd voor

enorme verzamelwoede van Helene Krüller-Müller vandaan? De kunst bood

een realiseringssubsidie:

haar troost in haar eenzame bestaan. Filmplan en regie: Leo de Boer

Pindakaas Hagelslag  AVRO / IDTV Film Speelfilm over de 17-jarige Neky en Eppo en de ongemakken van een tiener-

El sonido del Bandoneon – de klank van de bandoneon

leven. Door de ogen van Neky wordt de kijker een blik gegund op de levens

AVRO / Selfmade Films

van met name deze twee tieners, die door alle communicatiemiddelen

Documentaire over de klank van de bandoneon. In de film zal de passie

midden in de wereld lijken te staan, maar uiteindelijk heel eenzaam zijn.

voor de bandoneonklank worden getoond aan de hand van zijn spelers,

Scenario: Rogier de Blok en Ivan Lopez Nunez; regie: Ivan Lopez Nunez

reparateurs en bouwers. De bandoneon is het kloppend hart van de tangoen folkloremuziek, maar er is tevens een enorm gebrek aan bandoneons.

Zwarte Zee  NTR / Circe Films

De kijker krijgt het gevecht te zien om dit van oorsprong Duitse instrument

Speelfilm over de relatie tussen een man en een jongen die niet met taal

van de ondergang te redden.

kunnen communiceren, maar toch een bijzondere band opbouwen. De

Filmplan en regie: Jiska Rickels

gearriveerde Ward huurt de Roemeense klusjesman Doru in om zijn huis te schilderen. Wanneer Doru vermist raakt, ontfermt Ward zich over diens

Sol Lewitt  AVRO / Doc Eye Film

9-jarige zoontje Mihai. Samen reizen ze naar Roemenië, op zoek naar Mihai’s

Documentaire over de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt (1929-2007), één

moeder. De reis naar de Zwarte Zee brengt zowel Mihai als Ward thuis.

van de belangrijkste naoorlogse conceptuele kunstenaars. In de documen-

Scenario: Lotje IJzermans; regie: Jorien van Nes

taire staat de vraag centraal welke invloed zijn kunst had op de kunstbeleving en wat voor sporen die heeft achtergelaten. Tevens komt de bijzondere

Sehnsucht  AVRO / Pupkin Film

band die LeWitt had met Nederland aan de orde.

Tragikomische speelfilm over de familie Van End, die door de komst van een

Filmplan en regie: Chris Teerink

perfecte Duitse uitwisselingsstudent plotsklaps met haar eigen imperfectie wordt geconfronteerd.

Een vrijplaats voor de film  VPRO / Pieter van Huystee Film & TV

Scenario: Anne Barnhoorn; regie: Michiel ten Horn

Documentaire over de toekomst van de cinema naar aanleiding van het veertigjarige jubileum van het Internationale Film Festival Rotterdam. Aan

2e/3e speelfilm

de hand van enkele grote regisseurs die door dit filmfestival zijn ‘ontdekt’,

Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

wordt teruggeblikt op de geschiedenis van het festival en wordt tevens

Één project is geselecteerd voor een realiseringsbijdrage:

inzicht gegeven in het heden en de toekomst van de internationale cinema. Filmplan: Frank Scheffer en Harry Hosman; regie: Frank Scheffer

‘Mijn avonturen› door V. Swchwrm  AVRO / Flinck Film Speelfilm over een negenjarige jongen die schrijver wil worden, gebaseerd op het gelijknamige boek van Toon Tellegen. Zijn wens is om zijn eerste boek te beginnen met een zin waar iedereen van omvalt. Het ultieme doel is om

LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND 29


de Koningin, voor wie leed ‘dagelijkse kost’ is, te ontroeren. Ondertussen

Filmplan en regie: Willem Baptist

houdt hij zich bezig met alledaagse vraagstukken, zoals de vraag waarom 8 x 8 = 64, of de Koningin echt iedereen kent en wat eigenlijk ‘gewoon’ is?

Op eigen benen  BOS / Hollandse Helden

Filmplan: Helena van der Meulen; regie: Froukje Tan

Jeugddocumentaire over de 13-jarige Sem, die besluit om deze zomer voor het eerst zonder ouders op vakantie te gaan. Wanneer hij met zijn vrienden

Jeugdprogramma’s

Max en Berend een week gaat varen in Noord-Holland, ontdekt hij hoe het is om op eigen benen te staan.

9 uur en 40 minuten 15 projecten: zes jeugddocumentaires in het kader van Kids & Docs, twee in het kader van Cinema Junior, twee overige jeugddocumentaires en vijf jeugddrama’s.

Filmplan en regie: Camiel Zwart

Overige jeugddocumentaires Anne vliegt  NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

Kids & Docs

Jeugddocumentaire over de elfjarige Anne. Anne is prachtig, een meisje

Het project Kids & Docs, dat het Mediafonds in samenwerking met Cinekid en

waar je naar blijft kijken. En hoe langer je kijkt, hoe beter je ziet dat ze last

IDFA organiseert, is opgezet om de jeugddocumentaire te stimuleren.

van tics heeft. Anne heeft Gilles de la Tourette. Daardoor doet haar lichaam

Zie ook Kids & Docs in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

soms dingen die ze niet wil, bijvoorbeeld zomaar een rondje draaien, of overal even aan likken. Omdat ze bang is bang om gepest of uitgelachen te

David de Ster  Joodse Omroep / Zuidenwind Filmprodukties

worden probeert Anne haar tics in te houden, maar dat valt niet mee. Het

Lichtkomische jeugddocumentaire over wat het voor een kind betekent om

liefst ‘vliegt’ ze door het leven, want dan zie je niks en is ze op haar best.

joods te zijn. De twaalfjarige David wil graag zijn Bar Mitswa vieren, de dag

Toch wil ze haar tics ook niet kwijt, want dan is ze Anne niet meer.

waarop hij voor het joodse geloof ‘volwassen’ wordt en volop in de aandacht

Filmplan en regie: Catherine van Campen

staat. Hij mag zijn Bar Mitswa echter pas doen als hij eerst joods wordt. Hiervoor moet hij een zwaar examen en een in zijn ogen vernederende doop

Door de oren van Ellen  NCRV / Hollandse Helden

ondergaan.

Jeugddocumentaire over de elfjarige Ellen, die doof is en in april 2011 zal

Filmplan en regie: Ester Gould

moeten kiezen of ze na de zomer naar een doveninternaat gaat of naar een school voor slechthorenden. Haar broer Rick kan als enige in het gezin

Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt...   NPS-NTR / Kerboschmeijer

goed horen en hij probeert Ellen goed Nederlands te leren, zodat ze naar

Jeugddocumentaire over Jasmijn (7) die heel gelukkig kan worden door

de school voor slechthorenden kan. Op school praat Ellen met haar vriendin

bomen te knuffelen of door met dieren te praten. Alles wat zij aanraakt lijkt

Martha alleen in gebarentaal. Zij wil juist dat Ellen met haar meegaat naar het

te veranderen in levende, voelende wezens. Robert is tien en is het liefst de

doveninternaat.

hele dag in de natuur. Hij klimt hoog in de bomen en kan daar de niet altijd

Filmplan en regie: Saskia Gubbels

even makkelijke dagelijkse realiteit ontvluchten. Twee kinderen die tegen de stroom in hun eigen weg gaan en de wereld steeds met nieuwe ogen

Jeugddrama

durven te zien. Filmplan en regie: Elsbeth van Noppen

Cinema Junior Zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

2Broers  KRO

Uit acht aanvragen zijn er vier gehonoreerd voor ontwikkeling van treat-

Jeugddocumentaire over de elfjarige Rino, die deze zomer een heel

ment naar scenario. Daaruit zijn de volgende twee projecten geselecteerd

belangrijke zwemwedstrijd zwemt. Hij draagt de wedstrijd op aan zijn

voor een realiseringssubsidie:

negenjarige broer Nik, die geboren is met een ernstige spierziekte. Thuis en in het zwembad leren we de broederliefde die hen verbindt kennen en

Brammetje Baas   AVRO / BosBros

komen we tot de ontdekking dat beide broers, ieder in zijn eigen kracht,

De zesjarige Brammetje vindt de wereld heel mooi gemaakt. Zo mooi dat zijn

elkaars gelijke zijn.

hoofd en hijzelf altijd in beweging zijn. Dat is geen probleem, tot hij in groep

Filmplan en regie: Hilt Lochten

drie komt bij de strenge meester Vis. Scenario: Tamara Bos; regie: Anna van der Heide

Zusjes  NCRV / Viewpoint Productions Jeugddocumentaire over Tamara, die een agressieve gedragsstoornis heeft.

Kauw   NTR / Waterland Film

Haar zus Debbie is Tamara’s woede-uitbarstingen ondertussen gewend en

Op een dag neemt de 10-jarige Jojo een kauw mee naar huis. Van zijn vader

heeft een manier gevonden om ermee om te gaan. Maar de buitenwereld

mag dit niet, dus doet hij het stiekem. Hiermee begint een heftige strijd

ziet Tamara als een raar en extreem driftig meisje en buitenshuis kijkt Debbie

tussen Jojo en zijn vader.

met andere ogen naar haar zus.

Scenario: Boudewijn Koole en Jolein Laarman; regie: Boudewijn Koole

Filmplan en regie: Stephane Kaas Het Gordijnpaleis van Ollie Hartmoed  VPRO / Lemming Film Ik ben echt niet bang!  VPRO / Kaliber Film

Vierdelige jeugddramaserie over Ollie Hartmoed. Generaties lang was de

Jeugddocumentaire over Mack ‘De Racekabouter’ Bouwense, een gedreven

familie van Ollie eigenaar van het prestigieuze Hartmoed Gordijnpaleis, één

bijdehante, soms brutale kleine jongen van negen jaar oud. Toen hij

van de mooiste winkels van de stad. Hoewel de winkel nog bestaat, is de

geboren werd dachten de doktoren dat hij slechts enkele dagen te leven

familie uit elkaar gevallen en versnipperd. Ollie gaat op zoek naar de ziel van

had. Doordat hij leeft op ‘geleende tijd’ leeft hij twee keer zo hard. Op de

zijn bijzondere familie, leert de liefde kennen en redt het Gordijnpaleis.

motorcrossbaan staat hij onder druk om te presteren terwijl de dood over

Scenario: Robert Alberdingk Thijm; regie: Norbert ter Hall

zijn schouders loert.

30 LANDELIJK productie televisie TOEGEKEND


Waar is Shirly?  KRO / IJswater Films

Schilden van leem  AVRO / HoorSpelFabriek

Kort jeugddrama waarin de zusjes Shirly en Gwen in Amsterdam het verjaar-

Radiodrama naar het gelijknamige boek van de Antilliaanse schrijver Boeli

dagsfeest van hun Surinaamse oma bezoeken. Wanneer de achtjarige Gwen

van Leeuwen. Schilden van leem verhaalt ondermeer over de benauwde

haar drie jaar jongere zusje kwijtraakt, slaat de paniek toe. Zou de verdwij-

omgeving van het piepkleine Curaçao, waar iedereen elkaar kent en in de

ning iets te maken hebben met de tropische post die oma heeft ontvangen?

gaten houdt.

Scenario: Jeanine Cronie; regie: Hilt Lochten

Scenario en regie: Susan Glimmerveen

Doctor Cheezy  VPRO / Pupkin Film

De Millennium Trilogie  NPS-NTR / HoorSpelFabriek

Achtdelige jeugdserie over vijf kinderen die uit een dieetkamp ontsnappen

Radiobewerking van de Millennium Trilogie van de Zweedse schrijver Stieg

om een hamburger te gaan eten. Op weg naar hun favoriete hamburger-

Larsson. In deze trilogie raken de onderzoeksjournalist Mikael Blomqvist en

tent Doctor Cheezy raken ze echter hopeloos de weg kwijt. Al snel blijkt

hacker Lisbeth Salander verwikkeld in allerlei complexe intriges.

bovendien dat niet iedereen dezelfde agenda heeft. Desondanks worden

Scenario: Christine Geense, Anne Lichthart, Dirk van Pelt en Rick Steggerda;

vriendschappen gesloten tijdens een avontuurlijke reis door de polder.

regie: Marlies Cordia en Vibeke von Saher

Scenario: Tijs van Marle; regie: Margien Rogaar Paul Vlaanderen en het Tijdmysterie  RVU-NTR Sien van Sellingen  KRO / Interakt

Hoorspelserie geïnspireerd op hoorspelicoon Paul Vlaanderen. De serie

Vijfdelige kleuterserie over de vijfjarige Sien van Sellingen. In de harmoni-

vertelt het verhaal van Paul en Ina Vlaanderen die onverwachts een tijdreis

euze omgeving van een boerderij ontvouwen zich de avonturen van Sien.

naar het heden maken. Ze belanden in het jaar 2010, bijna veertig jaar later

Van een kalfje dat wordt geboren terwijl iedereen ziek op bed ligt, tot het

dan de tijd waarin zij leven, en treffen daar een geheel andere wereld aan.

‘gevaarlijk’ Witte Wief dat plotseling op bezoek komt.

Scenario: Bert Kommerij, Chris Bajema, Paulien Cornelisse en Saskia Rinsma;

Scenario: Janneke van der Pal; regie: Pieter Verhoeff

regie: Bert Kommerij en Chris Bajema

Picknick met Taart  KRO / Submarine

De Radiocartoon  AVRO

Dertiendelige animatieserie gebaseerd op het boek Picknick met taart van

Radioproductie waarin in korte afleveringen van ruim een minuut een

Thé Tjong-Khing. In een klein dorp hebben meneer en mevrouw Hond twee

cartoon te horen is. De radiocartoon is geen sketch, satire, oneliner, jingle

taarten gebakken voor de picknick met de andere dieren uit het dorp.

of column, maar alles ineen. Daarmee is de radiocartoon een vernieuwende

Eenmaal op de plaats van bestemming blijken de taarten opeens verdwenen.

radiovorm. De radiocartoon vormt een humoristisch en scherp commentaar

In elke aflevering wordt de gebeurtenis verteld vanuit een ander perspectief.

op de actualiteit.

Scenario: Maarten Lebens; regie: Mascha Halberstad

Scenario en regie: Mat Wijn

Productie radioprogramma’s 118 uur en 55 minuten 14 projecten: zes radiodrama, zes radiodocumentaires over een algemeen onderwerp en twee overige radioprogramma’s.

Radiodocumentaires Zes documentaires over een algemeen onderwerp. Plots  VPRO Radioserie geïnspireerd op de Amerikaanse radioserie This American Life waarin onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhalen rond een thema verteld worden door onbekende Nederlanders. Elke uitzending heeft een

Drama

eigen thema waarbinnen verschillende verhalen passen. Voorbeelden van thema’s zijn ‘nuchtere mensen in worsteling met wonderen’, ‘mijn ware

AKO Literatuurprijs 2010  NTR / Hoorspelfabriek

ik’, ‘de bindingsangst-epidemie’ en ‘mensen die via lijstjes vat proberen te

Serie audio-miniverhaaltjes voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het project

krijgen op hun leven’.

is bedoeld om kinderen te ontroeren, te verrassen en te vermaken en hen in

Radioplan: Jair Stein, Bente Hamel en Stef Visjager; regie: Jair Stein

aanraking te brengen met de kracht van radio. Kinderen leren zo hoe geluid beelden in je hoofd kan oproepen en de fantasie kan prikkelen.

VPROJazzLive in het Bimhuis  VPRO

Deze aanvraag is later in het jaar ingetrokken.

Elf radio-uitzendingen/concerten rondom het VPROJazzLive festival die rechtstreeks worden uitgezonden vanuit het Bimhuis. De serie draait om

Media Me  RVU-NTR

nieuwe, bijzondere en kwalitatief hoogstaande jazz- en improvisatiemuziek.

Multidisciplinair project over de digitale revolutie. Doel van het project is om

De laatste uitzending is gewijd aan de uitreiking van de VPRO/Boy Edgarprijs.

de toenemende medialisering op een gedramatiseerde, informatieve en in-

Radioplan en regie: Vera Vingerhoeds

teractieve manier in kaart te brengen, vorm te geven en te presenteren. Het onderwerp wordt teruggebracht tot een dialoog tussen een jonge, slape-

Het licht blijft aan  NPS-NTR

loze man en een vrouw die zichzelf Machine noemt. Onderwerp van gesprek

Radiodocumentaire over een generatie homoseksuelen die rond 1935 is

is een zwijgende oude straatfotograaf, die op internet foto’s verzamelt van

geboren toen homoseksualiteit nog een volstrekt taboe was. In de docu-

mensen met hun nieuwe digitale identiteit. De dialoog wordt afgewisseld

mentaire wordt aan de hand van persoonlijke verhalen op zoek gegaan naar

met een koor dat de in de dialoog aangesneden thema’s verklankt.

de manier waarop de moraal de afgelopen decennia is veranderd.

Scenario en regie: Bert Kommerij

Radioplan en regie: Aletta Becker Componeren achter duinen en dijken  NPS-NTR Tiendelige documentaireserie waarin verschillende generaties componisten

LANDELIJK productie Radio TOEGEKEND 31


die in Nederland werkzaam zijn, met uiteenlopende achtergronden, worden

Ontwikkeling televisieprogramma’s

gevolgd in het proces van inspiratie tot compositie bij actuele composities. Op klankvolle en speurende wijze zullen in samenspraak met de componisten de drijfveren worden belicht. Zo ontstaat een contrastrijk palet van de rijkdom van de hedendaagse Nederlandse muziekcultuur. Aan het einde van de serie is er een extra uitzending met een rondetafelgesprek met alle

46 projecten waaraan subsidie is toegekend voor het schrijven en herschrijven van plannen en/of ontwikkelingssubsidie ter beschikking is gesteld. Elk project wordt eenmaal beschreven.

componisten. Radioplan en regie: Bente Hamel, Catherine van Campen, Fatos Vladi,

Drama

Aletta Becker, Henk Burger en Stef Visjager 1 minuutjes  NPS-NTR / Radiomakers Desmet

18 projecten; vijftien in het kader van Deltaplan Talent en drie overig televisiedrama.

Serie van 40 radiodocumentaires voor kinderen met de lengte van één minuut. Kleine, ontregelende anekdotes die klinken als waargebeurde

Deltaplan Talent

sprookjes.

Onder de noemer Deltaplan Talent stimuleert het Mediafonds de ontwikke-

Radioplan en regie: Katinka Baehr en Stef Visjager

ling van Nederlands filmtalent. Het is een samenwerkingsverband met het Filmfonds, de publieke omroep en het Binger Filmlab, dat wordt onder-

South Africa: World Champion in Music  NTR

steund door het CoBO-fonds. In het hoofdstuk Stimuleringsbeleid staat een

Radiodocumentaireserie over het muzieklandschap van Zuid-Afrika,

omschrijving van Deltaplan Talent en de afzonderlijke stimuleringsprojecten.

het land dat door het WK-voetbal precies twintig jaar na de afschaffing van de apartheid weer meer dan ooit in de belangstelling staat. Muziek

One Night Stand

heeft altijd een centrale rol gespeeld in de Zuid-Afrikaanse identiteit en

One Night Stand VI

geschiedenis. Van Miriam Makeba’s swing jazz uit de jaren vijftig tot Simon

Van de 121 binnengekomen projecten zijn er vijftien geselecteerd voor

‘Mahlatini’ Nkabindes explosieve Township Jive van de jaren zeventig, van de

ontwikkeling van synopsis naar scenario:

onsterfelijke Kaapse Jazz van Abdullah Ibrahim tot de folkloristische liederen van de blanke ‘Boers’: altijd was de sociaal-maatschappelijke positie van de

Mijn Marko   Waterland Film & TV

betreffende artiest onlosmakelijk verbonden met de veelal gelaagde thema-

De duinen  Circe Films

tiek van de muziek. In vier afleveringen duidt de maker de Zuid-Afrikaanse

Herta goed home   Waterland Film & TV

muziekcultuur. De reeks wordt afgesloten met een speciaal concert, waarin

Dagen van gras   Circe Films

de Zuid-Afrikaanse muziek centraal staat.

Drie lucifers   Circe Films

Regie en scenario: Joep Pelt

Life is short   IJswater Films Het blauwe uur  Waterland Film & TV

Overige radioprogramma’s

Vast   Lev Pictures Met donker thuis   Lev Pictures

Twee projecten.

Lang zal ze leven  Waterland Film & TV Down Under   Lev Pictures

Een kamer in het verleden  VPRO

Bonkoro   Circe Films

Radioprogramma waarin schrijvers, dichters, columnisten en cabaretiers

Midzomernacht   IJswater Films

verslag doen van de dagen die zij doorbrengen op een drijvende bungalow

Nina Satana   IJswater Films

op een onbekende plek in Nederland, waar ze afgesloten zijn van elk contact

Entre Nosotros  IJswater Films

met de buitenwereld. Radioplan: redacteuren De Avonden

Overig televisiedrama

Rust Z8  NTR

Duivelse Dilemma’s  Human

Radioprogramma gepresenteerd in het kader van ‘NPS maakt hoorbaar’,

Plan voor een serie van tien films van veertig minuten waarin verschillende

een doorlopende reeks concerten met onderscheidende muziek uit de

duivelse dilemma’s centraal staan. Zo vindt in een van de films de hoofdper-

twintigste eeuw. Thema van het programma is de dood in het licht van de

soon een asielzoeker in de auto en moet worden besloten of deze in huis

eeuwigheid. Het concert bestaat uit drie werken waarin de componisten

zal worden genomen of niet. In een andere film moet een rechter kiezen

– James MacMillan, Alexander Raskatov en Avet Terteryan – ieder een eigen

of hij zijn zoon aangeeft voor het plegen van een moord. Er is aan vijf films

visie op de dood hebben.

ontwikkelingssubsidie toegekend.

Radioplan: redactie klassieke muziek

Scenario: Jolein Laarman, Bastiaan Kroeger, Philip Delmaar, Patrick van Es, Alma Popeyus, Hein Schutz; regie: Mijke de Jong, Martijn Maria Smits, Danvael Sugarawa, Jaap van Heusden, Hanro Smitsman Het geslacht Slijkhuis  VPRO Plan voor een achtdelige historische comedy met een hoog actualiteitsgehalte. De serie speelt in de zogeheten pruikentijd aan het eind van de achttiende eeuw. De kijker volgt de lotgevallen van de rijke koopmansfamilie Slijkhuis gedurende een aantal voor de Republiek der Verenigde Nederlanden economisch en politiek woelige jaren. Scenario: Joan Nederlof; beoogd regisseur: Pieter Kramer

32 LANDELIJK productie radio / ontwikkeling televisie TOEGEKEND


Baldeo’s Lied  Pieter van Huystee Film & TV

Disappear Here  Stichting Kerbosch Meijer

Plan voor een vierdelige dramaserie over drie generaties Hindoestaanse

Plan voor een documentaire over het verlangen te verdwijnen en de droom

mannen met een verstoorde onderlinge relatie. Wanneer kleinzoon Avinash

van een nieuw leven. Waar komt dit verlangen vandaan en wat te doen als

zich in de traditionele Hindoestaanse volksliederen verdiept om een vrouw

het verlangen omgezet moet worden in daden? En eenmaal weg, brengt

voor zich te winnen, ontdekt hij dat de teksten en muziek een geschiedenis

een nieuw leven ook een nieuwe ‘ik’? In de documentaire vertellen dromers

herbergen die zijn voorouders, ouders en hemzelf heeft gevormd en die

waarom ze zouden willen verdwijnen, laten de professionals zien hoe ze het

uiteindelijk de ontstane scheuring in hun band zou kunnen dichten.

moeten doen en kijken de teruggekeerde verdwijners terug op hoe het was.

Scenario: Jacqueline Epskamp en Rishi Chamman; beoogde regie: Pollo de

Filmplan en beoogd regisseur: Menna Laura Meijer

Pimentel en Rishi Chamman Het Openbaar Ministerie  Selfmade Films

Documentaires

Plan voor een documentaire over het Openbaar Ministerie. Een officier van justitie moet zich constant bewust zijn van de mogelijkheid dat hij op het

20 projecten: zestien over algemene onderwerpen en vier over kunst.

verkeerde spoor zit. Daarnaast is er vaak sprake van een grote druk van buiten, zowel vanuit de politiek als vanuit de media. Hoe gaat de officier van justitie hier mee om?

Documentaires over een algemeen onderwerp

Filmplan en beoogd regisseur: Misja Pekel Baby Now!  Submarine

De tocht  IDTV Docs

Plan voor een caleidoscopische documentaire over de rekbaarheid van de

Plan voor een documentaire over een Tibetaans gezin waarvan de kinderen

grenzen in de kinderwens. De levens van vier personen – wensouders, een

in verschillende culturen zijn opgegroeid. De in Nederland opgegroeide

futuristische doktor, een eicel en spermadonoren – kruisen elkaar in de

Sumchog wil binnenkort afreizen naar haar geboortedorp ergens hoog in de

Russische vruchtbaarheidskliniek waar een Russische embryo al voor 4000

Himalaya. Haar broer Pema en haar zus Dorje zullen haar wellicht vergezel-

euro te koop is. Hun ontwikkelingen staan symbool voor het groeiende

len.

geloof dat de mens maakbaar is.

Filmplan en beoogd regisseur: Simonka de Jong

Filmplan en beoogd regisseur: Jorien van Nes

The Sochi Project  Zeppers Film & TV

Sampa  Selfmade Films

Plan voor een documentaire over de transformatie van Sochi als Sovjet-

Plan over de Braziliaanse metropool Sao Paulo (Sampa) geschetst aan de

kuuroord naar hoofdstad van de Olympische Winterspelen 2014. Hiermee

hand van drie talentvolle inwonende musici die allen geboren en getogen

wordt definitief afscheid genomen van de Sovjet-Unie. In 2014 wil Poetin het

zijn in deze wereldstad. De documentaire toont de invloed van de stad op

nieuwe Rusland aan zijn onderdanen, maar vooral aan de wereld, presente-

het leven van de stedeling en hoe muziek een belangrijk overlevingsmecha-

ren.

nisme daarbij vormt. Ook wil de maker de economische groei van de stad en

Filmplan en beoogde regie: Arnold van Bruggen en Hans Pool

de daarbij behorende sociaal-economische gevolgen belichten. Filmplan en beoogd regisseur: Maria Ramos

What now?  Zeppers Film & TV Plan voor een documentaire over Amerikaanse militairen die terugkeren uit

En daarom werk ik, deel II  Filmcompagnie Schmidt & Doebele

Irak en hun heil zoeken in het dorpje Killeen, nabij Fort Hood, de grootste

Plan voor een documentaire waarin kinderen worden gevolgd die tien jaar

legerbasis van de Verenigde Staten. De soldaten die terugkomen uit Irak

geleden in een schoolklas zaten in de stad Dhaka in Bangladesh. Over deze

hebben afschuwelijke dingen meegemaakt en hebben vaak een wezenloze

kinderen werd destijds door dezelfde makers een documentaire gemaakt,

blik in de ogen.

met als centrale vraag hoe de vicieuze cirkel van armoede kan worden

Filmplan en beoogd regisseur: Simone de Vries

doorbroken. De makers willen nu bekijken in hoeverre het onderwijs daarin een aandeel heeft gehad.

De dwaze zoon  Holland Harbour Productions

Filmplan en beoogde regie: Maarten Schmidt en Thomas Doebele

Plan voor een documentaire die ondermeer handelt over de vraag waarom het verzet tegen de vader van Maxima in Nederland volledig lijkt te zijn weg-

I’m proud to be a lady mechanic  Volya Films

geëbd. De documentaire onderzoekt de houdbaarheid van de moraal, door

Plan voor een documentaire over de garage Lady Mechanic waarin

in Nederland en in Argentinië te kijken hoe met respectievelijk de kwestie

Nigeriaanse vrouwen opgeleid worden tot automonteur. De garage biedt

Zorreguieta en de geschiedenis van het Videla-regime wordt omgegaan.

een alternatief voor een carrière in de (Europese) prostitutie. De documen-

Filmplan en beoogd regisseur: Matte Mourik

taire toont wat deze vrouwen zelf kunnen bewerkstelligen om hun eigen situatie minder uitzichtloos te maken.

Possession of the Sea - the Story of the Somalian Pirates 

Filmplan en beoogd regisseur: Karin Junger

Submarine / Les Film d’Ici Plan voor een documentaire over de piraterij in Somalië, die op dit moment

Tania Kross, dochter van de zon  IDTV Docs

zowel nationaal als internationaal onder vuur ligt. Hoe leven de piraten?

Plan voor een documentaire over Tania Kross, een internationaal geprezen

Wat zijn hun motieven? En wat zijn de gevolgen van hun daden? De kijker

operazangeres. Komend jaar hoopt zij haar grote droom te verwezenlijken

volgt twee piraten in hun dagelijkse bestaan en zal ook een animatie van een

met het opzetten van de eerste echte Curaçaose opera, genaamd Katibu di

gereconstrueerde kaping te zien krijgen.

Shon, een opera over de grote Curaçaose slavenopstand uit 1795. De maker

Filmplan: Femke Wolting en Lieke van den Ouwelant; beoogde regie: Femke

wil in de documentaire de capaciteiten en wilskracht van de operazangeres

Wolting en Tommy Pallotta

vastleggen en gaat eveneens op zoek naar haar minder zonnige kanten. Filmplan: Barbara Makkinga en Lies Jansen; beoogd regisseur: Barbara Makkinga

LANDELIJK ontwikkeling televisie TOEGEKEND 33


Adriaan van Dis, Geen valser vriend dan de herinnering  Miroir Film

woon- en werkomgeving en de hectische en dynamische internationale

Plan voor documentaire over de bijna 65-jarige schrijver Adriaan van Dis.

mode- en designwereld daarbuiten.

De documentaire volgt Van Dis in de ontwikkeling van zijn nieuwe roman

Filmplan en beoogd regisseur: Allard Detiger

en toont hoe een schrijnend verleden hem nog altijd bezighoudt. In een avontuurlijke reis door de wereld van Van Dis’ verbeelding belicht de

Foto Eddy  Pieter van Huystee Film & TV

documentaire hoe werkelijke – vaak emotionele – gebeurtenissen uit zijn

Plan voor een documentaire over fotograaf Eddy de Jongh (1920-2002), de

leven vorm krijgen in een fictief verhaal.

vader van de regisseur. Naast het fotowerk van Eddy, die in de jaren zeventig

Filmplan en beoogd regisseur: Jan Louter

en tachtig bekendheid verwierf met zijn portretfoto’s voor Vrij Nederland en het NOS Journaal, komt ook de vader-zoon relatie aan bod.

I Love Venice  Snow White Films

Filmplan en beoogd regisseur: David de Jongh

Plan voor een documentaire over de transformatie van Venetië. Wordt de mooiste stad van de wereld onder invloed van globalisering en hyperkapi-

Speelfilms

talisme een pretpark, een museumstad, een kopie van zichzelf? Of blijft het een stad voor haar bewoners?

Deltaplan Talent

Filmplan en beoogde regie: Helena Muskens en Quirine Racké Betty, een meisje van 19  Zeppers Film & TV Plan voor een documentaire over de 19-jarige Hongaarse Bernadett Szabo

De Oversteek Van de 47 binnengekomen projecten zijn er 9 geselecteerd voor ontwikkeling van synopsis naar treatment.

die na een jaar op de Wallen van Amsterdam te hebben gewerkt bruut werd vermoord. De film bestaat uit een zoektocht naar wie deze ╘Betty╒ was en

Pindakaas Hagelslag  AVRO / IDTV Film

hoe ze verzeild raakte in de prostitutie. Dit tegen de achtergrond van de

Plan voor een speelfilm over de 17-jarige Neky en Eppo en de ongemakken

omgeving waarin zij opgroeide.

van een tienerleven. Door de ogen van Neky wordt de kijker een blik gegund

Filmplan en beoogd regisseur: Walter Stokman

op de levens van met name deze twee tieners, die door alle communicatiemiddelen midden in de wereld lijken te staan, maar uiteindelijk heel

On the couch  Pieter van Huystee Film & TV

eenzaam zijn.

Plan voor een documentaire over een aantal inwoners van New York in

Scenario: Rogier de Blok en Ivan Lopez Nunez; beoogd regisseur: Ivan Lopez

psychotherapie. De maker filmde hen in 2003 gedurende een heel jaar tijdens

Nunez

de sessies. Nu, zeven jaar later, wil zij hen opnieuw in de therapiekamer filmen, maar ook in hun dagelijkse leven. De documentaire belicht de rol van

Zwarte Zee  NTR / Circe Films

psychotherapie in de moderne samenleving.

Plan voor een speelfilm over de relatie tussen een man en een jongen

Filmplan en beoogde regie: Klaartje Quirijns

die niet met taal kunnen communiceren, maar toch een bijzondere band opbouwen. De gearriveerde Ward huurt de Roemeense klusjesman Doru in

Documentaires over kunst

om zijn huis te schilderen. Wanneer Doru vermist raakt, ontfermt Ward zich over diens 9-jarige zoontje Mihai. Samen reizen ze naar Roemenië, op zoek

Grote Kunst voor Kleine Mensen bij de buren  60 layers of cake

naar Mihai’s moeder. De reis naar de Zwarte Zee brengt zowel Mihai als Ward

Plan voor een reeks korte kunstfilms voor kinderen van twee t/m zes

thuis.

jaar oud gemaakt door dertien niet-Westerse kunstenaars. De korte films

Scenario: Lotje IJzermans; beoogd regisseur: Jorien van Nes

vertrekken steeds vanuit een herkenbaar beeld om vervolgens alle grenzen van de verbeelding op te zoeken. Het project wil op deze manier kinderen

Sehnsucht  AVRO / Pupkin Film

op jonge leeftijd al iets meegeven van de vormentaal van beeldende kunst.

Plan voor een tragikomische speelfilm over de familie Van End, die door de

De serie kent een interculturele dimensie en zal naast televisie ook op

komst van een perfecte Duitse uitwisselingsstudent plotsklaps met haar

verschillende (internationale) platforms worden vertoond.

eigen imperfectie wordt geconfronteerd.

Scenario: Nathalie Faber; beoogde regie: nnb

Scenario: Anne Barnhoorn; beoogd regisseur: Michiel ten Horn

Eating Fire  Visser & Van Rijckevorsel

Paradise Lost  Pupkin Film

Plan voor een documentaire over de jonge Picasso. In 2011 is er in het Van

Plan voor een speelfilm over vader Marcel en zijn dochter Bobby. Ze hebben

Goghmuseum een tentoonstelling over het werk van Picasso dat hij maakte

beiden het gevoel dat ze iets met de liefde aanmoeten, maar weten niet

tussen 1900 en 1907. Choreografe Krisztina de Châtel is met haar Dansgroep

wat. Marcel is voortdurend op zoek naar het gevoel van zijn eerste liefde en

Amsterdam gevraagd om ter gelegenheid van deze tentoonstelling een

Bobby wordt telkens met haar neus op het praktische karakter van de liefde

interpretatie van Picasso’s werk op het toneel te brengen. Aan de hand

gedrukt, hetgeen niet strookt met haar ideaalbeeld van een relatie. Zowel

daarvan zal de documentaire proberen door te dringen tot de essentie van

Bobby als Marcel zoeken naar iets wat hoogstwaarschijnlijk niet bestaat.

de jonge Picasso.

Scenario en beoogd regisseur: Margot Schaap

Filmplan en beoogd regisseur: Micaela van Rijckevorsel Geen Naam  Lemming Film Claudy Jongstra – Hoofd in de wolken, voeten op de grond  IDTV Docs

Plan voor een speelfilm over een gelukkig stel waarvan het leven volledig uit

Plan voor een documentaire over de Friese ontwerpster Claudy Jongstra, die

koers raakt als onverwacht hun pasgeboren kind overlijdt. Wanneer Els het

wereldberoemd is geworden door haar creaties van ambachtelijk vervaar-

verlies ontkent als uitweg voor haar verdriet, ziet haar echtgenoot Ton dit

digd vilt. In het leven en werk van Claudy speelt het ecologisch bewustzijn

als een ontkenning van hun liefde, hetgeen er uiteindelijk toe leidt dat hij

een grote rol. Ze vervaardigt haar viltstoffen in alle rust op het Friese plat-

haar vermoordt.

teland. De documentaire toont hoe Claudy zich begeeft tussen haar rustige

Scenario: Jolein Laarman; beoogd regisseur: Marco van Geffen

34 LANDELIJK ontwikkeling televisie TOEGEKEND


Zweet  IDTV Film

Jeugd

Plan voor een speelfilm waarin een gezin na een vakantie per boot de oversteek maakt van Marokko naar Spanje. Al snel raakt de oudste zoon zoek

Twee jeugdseries.

en slaat de paniek bij de overige gezinsleden toe. Tegelijkertijd brengt de Marokkaanse kapitein zijn ongehuwde, maar zwangere dochter naar het

Zusjes (aflevering 8 t/m 10)  NPS-NTR

Europese vasteland en vindt een Spaanse ambulancechauffeur een dode op

Plan voor de scenario-ontwikkeling van aflevering acht tot en met tien van

het strand die hem niet meer loslaat. Zweet is een mozaïekfilm die anderhalf

een dramaserie over de zusjes Eefje en Mitzi, die na de middelbare school

uur duurt, precies even lang als de boottocht.

samen in Amsterdam gaan studeren en wonen. Het verlaten van het ouder-

Scenario en beoogd regisseur: Jacqueline van Vugt

lijk huis heeft voor henzelf, maar ook voor hun ouders, grote gevolgen. Alles wordt ineens anders en dat heeft zijn weerslag op de personages, maar ook

Brussel  De Productie

op de onderlinge verhoudingen.

Plan voor een speelfilm over Stephanie, die na haar ontslag in een negatieve

Scenario: Tamara Bos; en beoogd regisseur: Mijke de Jong

spiraal terechtkomt. In korte tijd verliest ze alles wat haar dierbaar is: haar baan, haar huis en zelfs haar twee kinderen aan haar ex-man Alain. Pogingen

Rintje  Lemming Film / Scopas Medien

om het tij te keren, brengen haar alleen maar in meer ellende. Als ze terug

Plan voor de ontwikkeling van de laatste dertien afleveringen van een

bij af, bij haar ouders in Breda, het dieptepunt lijkt te hebben bereikt, begint

26-delige serie korte poppenanimaties voor kinderen, gebaseerd op de

ze toch weer hoop te krijgen.

gelijknamige tekeningen en verhalen van Sieb Posthuma. De avonturen

Scenario: Bastiaan Kroeger, regie: Martijn Maria Smits

van het hondje Rintje verschijnen regelmatig op de kinderpagina van NRC Handelsblad en daarnaast zijn er diverse prentenboeken uitgebracht. In de

Stockholm  Isabella Films

serie zal te zien zijn hoe Rintje voor kinderen herkenbare dingen beleeft,

Plan voor een speelfilm over een jonge vouw die als kind werd ontvoerd en

zoals bij oma logeren, tanden wisselen en voor het eerst een prik krijgen.

twaalf jaar lang gevangen werd gehouden. Als blijkt dat het huis van haar

Scenario: Mieke de Jong; beoogde regie: Balder Westein en Patrick Raats

belager, die zelfmoord pleegde na haar ontsnapping, gesloopt wordt, besluit ze het te kopen.

Cinema Junior

Scenario: Reint Schölvinck, regie: Tallulah Schwab

Van de acht binnengekomen projecten zijn er vier geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar scenario:

Matterhorn  Column Film Plan voor een licht absurdistische speelfilm over hoe een eenzame gelovige

Brammetje Baas   AVRO / BosBros

weduwnaar, Fred, op een dag een zwerver ontmoet. Door de innige vriend-

De zesjarige Brammetje vindt de wereld heel mooi gemaakt. Zo mooi dat zijn

schap die tussen hen ontstaat, besluit hij terug te keren naar zijn verstoten

hoofd en hijzelf altijd in beweging zijn. Dat is geen probleem, tot hij in groep

zoon.

drie komt bij de strenge meester Vis.

Scenario en regie: Diederik Ebbinge

Scenario: Tamara Bos; regie: Anna van der Heide

De Oversteek

Kauw  NTR / Waterland Film

Er zijn vier projecten geselecteerd voor ontwikkeling van treatment naar

Op een dag neemt de 10-jarige Jojo een kauw mee naar huis. Van zijn vader

scenario.

mag dit niet, dus doet hij het stiekem. Hiermee begint een heftige strijd tussen Jojo en zijn vader.

Zweet  IDTV Film

Scenario: Boudewijn Koole en Jolein Laarman; regie: Boudewijn Koole

Scenario en beoogd regisseur: Jacqueline van Vugt Beschrijving: zie boven

Sirocco!  NCRV / IJswater Films Wanneer de elfjarige Storm zich bedreigd voelt door oudere jongens komt

Paradise Lost  Pupkin Film


hij niet op voor zijn beste vriend Hamza wanneer dat nodig is. Nog voor

Scenario en beoogd regisseur: Margot Schaap

hij het goed kan maken, verhuist hij met zijn ouders voor een half jaar van

Beschrijving: zie boven

Amsterdam-Oost naar Marokko. In de nieuwe, soms magische omgeving leert hij hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan jezelf en aan je

Geen naam  Lemming Film

vrienden.

Scenario: Jolein Laarman; beoogd regisseur: Marco van Geffen

Scenario: Lineke van den Boezem & Ties Schenk; beoogd regie: Ties Schenk

Beschrijving: zie boven Ontsnapt  VPRO / Pupkin Film Sehnsucht  Pupkin Film

Spannende roadmovie over de 9-jarige Zeppo die zijn vader helpt te

Scenario: Anne Barnhoorn; beoogd regisseur: Michiel ten Horn

ontsnappen, omdat hij zeker weet dat hij onschuldig is. Op reis blijkt dit tot

Beschrijving: zie boven

grote verbazing van Zeppo niet zo te zijn, waardoor hij moet kiezen: loyaal blijven aan zijn vader of voor zijn eigen pad kiezen met het risico zijn vader alsnog te verliezen? Scenario: Gerry de Hoogh; beoogd regisseur: Barbara Bredero

LANDELIJK ontwikkeling televisie TOEGEKEND 35


Ontwikkeling radioprogramma’s

Afgewezen aanvragen

Één dramaserie en één overige radioprogramma.

Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Een aantal afwijzingen heeft geleid tot verdere uitwerking van plannen die later in het jaar – soms onder een andere titel – in een verbeterde versie zijn ingediend en vervolgens wel zijn toegewezen. Hier niet vermeld zijn de afgewezen projecten waarvoor, na een bezwaarprocedure, alsnog in dit verslagjaar subsidie is toegezegd. Projecten die gedurende het jaar meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Paul Vlaanderen en het tijdmysterie  RVU-NTR Plan voor een hoorspelserie geïnspireerd op hoorspelicoon Paul Vlaanderen. De serie vertelt het verhaal van Paul en Ina Vlaanderen die onverwachts een tijdreis naar het heden maken. Ze belanden in het jaar 2010, bijna veertig jaar later dan de tijd waarin zij leven, en treffen daar een geheel andere wereld aan. Scenario: Saskia Rinsma, Paulien Cornelisse, Chris Bajema; beoogd regisseur: Bert Kommerij Woord.nl  VPRO De VPRO ontwikkelt als vertegenwoordiger van meerdere publieke omroepen het audioplatform Woord.nl. Dit platform voor het gesproken woord ontsluit radioarchieven – van luisterboeken tot poëzie, van radiodocumen-

Productie televisieprogramma’s 37 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen.

taires tot hoorspelen – en brengt nieuwe verbindingen tot stand tussen luisteraar en maker.

Drama

Conceptontwikkeling: Erik van Heeswijk e.a.

Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Picknick met Taart  KRO / Submarine Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend en later in het jaar is een productiesubsidie toegekend. De macht van meneer Miller  VPRO / Pupkin Film Rembrandt en Ik  EO / Eyeworks Film & TV Drama Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Jeugd Zes keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Kids & Docs: Retourtje Bombay-Bussum  OHM / Hollandse Helden Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend. Kids & Docs: Echt waar!  AVRO Kids & Docs: Van Peru naar puree  KRO Kids & Docs: Twee druppels water  EO / Selfmade Films Chieko  NCRV / Best Films Rintje  TROS / Lemming Film Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

36 LANDELIJK ontwikkeling Radio TOEGEKEND LANDELIJK productie televisie Afgewezen


Documentaires over algemene onderwerpen

Documentaire over kunst

Achttien keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één maal was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.

Negen keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Hoera, ik heb de klassieke muziek overleefd!  Joodse Omroep / Bonanza

Guerilla Grannies & HipHop Youngsters  IKON / DNU Film

Films

Brieven aan Zohra  OHM / Armadillo Film

De droom achterna  NPS-NTR / Eyeworks Egmond Film

Aan dit project is later in het jaar wel een productiesubsidie toegekend. Armin - Het ene vuur steekt het andere aan  NPS-NTR / Eyeworks Doorgeprikt  Humanistische Omroep / IDTV Docs

Egmond Film

Inventando  VPRO / Phanta Vision Development

James Ensor. Duivels die sarren  AVRO / RQB-groep

Land van aankomst  IKON / Interakt

Hemel boven Geleen  NPS-NTR / Pieter van Huystee Film & TV

Aan dit project is later in het jaar wel een productiesubsidie toegekend. Doble’s brief aan de Koningin  NPS-NTR / 529 Media Productions Vrijstaat Clevers  Humanistische Omroep / De Familie How’s life been for you, René  VPRO / Spoetnik Media De laatste wachters  NCRV / Selfmade Films

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Unplugged  BOS / Submarine

Dichter bij Vrienten  NPS-NTR / KeyDocs

Aan dit project is later in het jaar wel een subsidie toegekend onder de titel

Dit project is het resultaat van een eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

‘Off the Grid’. The Obsessions of Kyle Cooper – A revolution of Title design Grenzen  IKON / Pieter van Huystee Film & TV

AVRO

Eendagshelden  VPRO / IDTV Docs De Echte Jongens Film  VPRO / De Familie De Erfenis  NCRV / Conijn Film

Productie radioprogramma’s Vijf keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen.

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Radiodrama Het verdriet van West-Friesland  IKON / Van der Hoop Filmproducties Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Twee keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Droomster  NCRV / Interakt De kleurling  AVRO / HoorSpelFabriek ‘De Midlife Fairy Godmother’  VPRO / Talent United Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

De Spijker  NTR / Palentino Pictures

Het gat in de markt  VPRO / Talent United

Overige

Sporen van Nederland  VPRO / De Haaien

Drie keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

The Last Hijack (De laatste Kaping)  IKON / Submarine Rust Z8  NPS-NTR

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen

Aan dit project is later in het jaar wel een productiesubsidie toegekend.

Leven? Of Theater?  Joodse Omroep / Quintus Films

Blind Dates  NPS-NTR

Aan dit project is later in het jaar wel een productiesubsidie toegekend. De Avonden aan het front  VPRO

LANDELIJK productie televisie / Radio Afgewezen 37


Ontwikkeling televisieprogramma’s 21 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen.

Documentaires over kunst

Vijf keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. De schone klank van Diwali  529 Media Productions

Drama Pure reality – op zoek naar de essentie van Piet Mondriaan

Vijf keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en twee keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.

Lagestee Film

Credo  Dutch Mountain Movies

Iedereen houdt van Sezen  Bonanza Films

Baldeo’s Lied  OHM / Feninks Film Company

Faya Lobi  Pieter van Huystee Film & TV / CCCP

Dit is alles...Henny Vrienten  KeyDocs

Aan dit project is later in het jaar wel een ontwikkelingssubsidie toegekend. The Artists  VARA / Caviar

Ontwikkeling radio

Super!  VPRO / Stormy Minutes Society

Radiodrama Nieuwbouw  AVRO

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen

Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Lekker goedkoop  NPS-NTR

Cassettepost  NPS-NTR

Dokter Robert  VARA / IDTV Film

De Spin  NTR / Palentino Pictures Dit project is voortijdig ingediend.

Documentaires over algemene onderwerpen Negen keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen. Synchroniciteit  Gestolen Tijd Film & TV Producties Hunan Five  Men at Work TV produkties Eendagshelden  IDTV Docs Mokum Alef  NGN produkties Restart  Pieter van Huystee Film & TV Goochelbloed  Remmelt Lukkien / Lasso Film & TV Production Artikel 815. Voortgezet ouderschap  Bonanza Films Het geheim van Mariënburg  OHM / Film & Art Promotions

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen En daarom werk ik, deel II  Filmcompagnie Schmidt & Doebele Aan dit project is later in het jaar wel een ontwikkelingssubsidie toegekend.

38 LANDELIJK ontwikkeling Televisie / radio Afgewezen


Aanvragen van de regionale publieke omroep Toegekende aanvragen

dit deel draait het om de gevechtshandelingen in Limburg. In Limburg werd men geconfronteerd met het feit dat mensen die vlakbij in een ander land woonden, maar nagenoeg hetzelfde dialect spraken, ineens tot de vijand bleken te behoren. Filmplan en regie: Hans Heijnen De Schelde – De verdwenen Trots  Omroep Zeeland / Hell-o Films Documentaire over de Vlissingse scheepswerf De Schelde, die ruim een

Productie televisieprogramma’s

eeuw de kern van de stad vormde. Het bedrijf verhuisde het afgelopen

7 uur en 3 minuten 22 projecten: 12 documentaires over een algemeen onderwerp, 10 documentaires over kunst.

Bovendien werd het grootste deel van het bedrijf overgenomen door

decennium van het centrum van Vlissingen naar de rand van de stad. een Gorkumse scheepsbouwer. De documentaire gaat op zoek naar ‘het Scheldegevoel’. Via de verhalen van de oud-werknemers ontstaat het beeld van een bedrijf dat langzaam groter werd, maar uiteindelijk roemloos ten

19 programma’s zijn door externe producenten gemaakt.

onder ging. Filmplan en regie: Margot Schotel

Documentaires over een algemeen onderwerp Kees en Mien  Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties Documentaire over Kees en Mien, de opa en oma van de maker. Kees en Mien zijn al meer dan zestig jaar getrouwd en in de documentaire wordt op een Vol Bloed  Omroep Zeeland / Art & Filmsupport

visuele manier op zoek gegaan naar ware liefde. Het portret van Kees en

Documentaire over de eeuwenoude Zeeuwse traditie van het ringsteken.

Mien speelt zich af tegen de achtergrond van allerlei paradoxale ontwikkelin-

Het ringsteken is de laatste jaren populairder dan ooit. Het eiland Walcheren

gen in een globaliserende wereld.

is in de ban van de zomerse competitie, zo ook de familie Willemse met oud

Filmplan en regie: Ton van Zantvoort

kampioen Lou. Zijn beide zoons doen ook aan ringsteken. Voor de ene zoon is het winnen van de competitie hoofdzaak, terwijl het ringsteken voor de

Wereldwonder aan de Maas  RTV Rijnmond / Diafragma Films

ander steeds meer een bijzaak wordt.

Documentaire over de Euromast, het wereldwonder langs de Maas. De

Filmplan en regie: Jacomien Kodde

Euromast is een merkwaardige toren die onlosmakelijk is verbonden met het silhouet van Rotterdam. Met alle moderne wolkenkrabbers die de skyline

Lelystad, luchtfietsen op de bodem van de Zuiderzee

van Rotterdam bepalen, lijkt de toren te stammen uit een andere tijd. De

Omroep Flevoland / Elifli Films

documentaire laat zien hoe de Euromast is verbonden met de bewoners van

Documentaire over Lelystad, een plek waar nachtmerrie en droom elkaar

de Maasstad.

dicht naderen. De documentaire poogt het verhaal van Lelystad vanaf het

Filmplan en regie: Jaap van Hoewijk

begin te ontrafelen. De ziel van de stad zal worden verpersoonlijkt in een aantal portretten van stadsbewoners.

Dakloze herinneringen  RTV Drenthe / Oogland Filmproducties

Filmplan en regie: Eline Flipse

Documentaire over de geschiedenis en identiteit van de Molukse gemeenschap in Nederland. In de documentaire maken de Molukse schrijver Frans

Heilig vuur  Omrop Fryslân / De Aanpak

Lopulalan en zijn zoon Benja voor het eerst een reis naar het land van hun

Documentaire over de kunstenaar Gerard Beijn, de vader van de maakster.

(voor)ouders.

De afgelopen tien jaar werkte de kunstenaar aan een kunstwerk over Jeanne

Filmplan: John Albert Jansen en Annelotte Verhaagen;

d’Arc. Hij vatte haar leven samen in twaalf manshoge schilderijen, elk met

regie: Annelotte Verhaagen

een eigen kleur en een eigen verhaal. In de jaren die volgden probeerde hij het project af te ronden, wat maar moeizaam lukte. Nu is het genoeg en

Nous vs Nous  RTV Rijnmond / De Aanpak

wil hij de schilderijen kwijt. Tegelijkertijd wil hij proberen zijn schilderijen te

Documentaire over de talentvolle bokser Nouchka Fontijn, die een grote

verklanken in muziek.

kanshebber is om als eerste vrouw een Olympische bokstitel in de wacht te

Filmplan en regie: Laura Beijn

slepen. Gedurende twee jaar wordt de Rotterdamse gevolgd in de aanloop naar de Olympische spelen van 2012 in Londen. Nouchka lijkt een ‘dubbel-

Helden zonder glorie – de strijd om de Grebbeberg  RTV Rijnmond /

leven’ te leiden. Overdag is ze een slimme, goedlachse en laconieke studente

Lagestee Film

fysiotherapie, maar ’s avonds ontpopt ze zich tot een nietsontziende

Documentaire die onderdeel is van een serie van vijf documentaires over de

vechter in de boksring. In de film vervagen de grenzen tussen haar twee

eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De serie is een

persoonlijkheden en worden de raakvlakken ertussen steeds duidelijker.

samenwerkingsverband tussen verschillende regionale omroepen. Helden

Filmplan en regie : André van der Hout en Laura Beijn

zonder glorie draait om de gevechten rondom de Grebbeberg, met als doel de waanzin die de oorlog in de mensen losmaakt te laten zien.

De Gerardus, Passie, en Ponyliefde  Omroep Brabant / Razmatazz

Filmplan en regie: Hans Pool

Documentaire over drie opgroeiende ponymeisjes die aan de vooravond van hun volwassenheid staan. Zij doen voor de laatste keer mee aan de jaarlijkse

Goed volk - daar komen de buren  RTV Rijnmond / Lagestee Film

Gerardusprocessie in hun dorp, een processie die vooral bekend staat om

Documentaire die onderdeel is van een serie van vijf documentaires over

haar paardenzegening. De documentaire geeft een kleurrijk beeld van een

de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De serie is

Brabantse katholieke traditie die nog steeds springlevend is.

een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale omroepen. In

Filmplan en regie: Wendelien Voogd

REGIONAal productie televisie TOEGeKEND 39


L’amour des Moules  Omroep Zeeland / Trueworks

Gijs Hendriks. Ondanks zijn vooraanstaande status als muzikant heeft hij

Documentaire over de relatie tussen de Zeeuwse mossel en de mens,

allesbehalve een glamoureus leven. Samen met zijn vrouw Sonja heeft

waarbij de cyclus van het leven centraal staat: geboorte, hoop, liefde en

hij een afgezonderd huishouden waar zijn muziek geboren wordt. In de

dood. Tijdens de documentaire volgt de maker de mossel in zijn verschil-

documentaire wil de maakster, die het stel persoonlijk kent, laten zien hoe

lende groeistadia.

de muzikaliteit en creativiteit van Hendriks ontstaat te midden van de chaos.

Filmplan en regie: Willemiek Kluijfhout

Filmplan en regie: Ellen Blom

Documentaires over kunst

Alize en de stad  RTV Rijnmond / Industrious Empire Documentaire over Alize Zandwijk, artistiek leider en regisseur van het RO theater. Haar theater is rauw, poëtisch en vooral geëngageerd; het gaat

Hollandse Meesters van de 21ste eeuw RTV Noord Holland, Omroep West,

veelal over mensen aan de onderkant van de maatschappij. De maker volgt

Omrop Fryslân, RTV Rijnmond e.a.

in de documentaire het repetitieproces van het stuk Dieven van Dea Loher

Reeks van twintig korte documentaires, waarin hedendaagse Nederlandse

om door te dringen tot de drijfveren van Zandwijk.

beeldend kunstenaars uit verschillende regio’s van het land worden

Filmplan en regie: Ingeborg Jansen

geportretteerd. Regie: Sonia Herman Dolz, Robert Oey, Eddy Terstall, René Roelofs, Ditteke

Lollo Meier. De wind zal ons dragen

Mensink, Pieter Verhoeff e.a.

Omroep Limburg / Hans Heijnen Films Documentaire over de gitarist en Sinti-zigeuner Lollo Meier en zijn familie in

Arthur Spronken - vereeuwiger  L1 / Holland Harbour Film & TV

het woonwagenkamp in het Limburgse Born. In de film wordt Meier onder

Documentaire over de kunstenaar Arthur Spronken, die zich vijftig jaar

meer gevolgd tijdens de traditionele Sinti-reis die hij wil maken ter ere van

geleden terugtrok op zijn berg in Limburg, waar hij in zijn zelfgebouwde

de legende Django Reinhardt.

huis en atelier gigantische paarden en krachtige vrouwen beeldhouwt. De

Filmplan en regie: Daan Milius

documentaire is een portret van een succesvol kunstenaar die alles eeuwig kan maken behalve zichzelf.

Dewolff: de roes en het rumoer  L1

Filmplan: Matte Mourik en Jasinka Rosenmüller; regie: Matte Mourik

Documentaire over de Limburgse band DeWolff. De drie jongens van DeWolff zitten midden in het proces van volwassenwording. Intussen hebben ze

Terug naar Neerkant  Omroep Brabant

hun eerste successen op zak, onder meer een optreden op Pinkpop. De

Documentaire over de band CCC Inc. die in 1970 neerstreek in het katholieke

documentaire verhaalt over de geboorte van een droom, over vriendschap

Brabantse Peeldorp Neerkant om daar in een boerderij te gaan wonen. Dit

en het proces van volwassen worden.

zorgde voor veel ophef bij de dorpsbewoners. Sommigen verafschuwden

Filmplan en regie: Carin Goeijers

de hippies met lange haren, maar voor anderen waren zij een kennismaking met een nieuwe wereld. Filmplan: Helmut Boeijen en Hans Heijnen; regie: Helmut Boeijen Interzone  RTV West / StudioRev Documentaire over dichter en televisiepersoonlijkheid Bart Chabot. Chabot

Productie radioprogramma’s Één radiodocumentaire over een algemeen onderwerp.

is als dichter niet altijd serieus genomen, maar sinds een zwaargewicht als Gerrit Komrij openlijk zijn waardering uitgesproken heeft voor zijn werk

Bad nieuwe kans  RTV Noord / Mikea Media

lijkt een ommekeer plaats te vinden. Chabot zelf wil graag serieus genomen

Een radiodocumentaire over het krimpdorpje Bad Nieuweschans, een dorp

worden als dichter, en zal daarvoor zijn drang om te entertainen moeten

met een grote historie dat vecht voor zijn bestaansrecht in de huidige tijden

beteugelen.

van globalisering. De documentaire belicht de actuele ontwikkelingen door

Filmplan: Jeroen Rozendaal, Pim van Alten en Roel van Tour; regie: Jeroen

de ogen van twee autochtone bewoners die noodgedwongen moeten ver-

Rozendaal

huizen. In afwachting op een koper voor hun huis ontvouwt zich gaandeweg het dorpsleven.

Boijmans TV  RTV Rijnmond / Popov Film

Radioplan en regie: Fatos Vladi

Documentaireserie over het museum Boijmans van Beuningen. In de serie draait het om de relatie tussen de toeschouwer en het kunstwerk. Niet de kunstenaar of het kunstwerk, maar de kunstervaring staat centraal. Filmplan: Els Hoek, Dragan Bakema en Sander Burger; regie: Wilfried de Jong, Sander Burger en Jetse Batelaan Van Kwaad tot Erger  Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties Documentaire over de Bredase hiphopgroep Van Kwaad tot Erger. Een

Ontwikkeling televisieprogramma’s 11 projecten: vier dramaseries, vier documentaires over een algemeen onderwerp en drie documentaires over kunst.

documentaire over wat het betekent om deel uit te maken van een hechte groep. De focus in de documentaire ligt op de rappers Ben Jur, Viezerik en

Drama

Tjerkovara. Filmplan en regie: Gilles Kuiper FotoFinish  Omroep Gelderland / NOBS Communicating Media Gijs Hendriks - De prijs van passie  RTV Utrecht / Viewpoint Productions

Plan voor een regionale dramaserie over een serie hardloopwedstrijden,

Documentaire over de 72-jarige Utrechtse jazzsaxofonist en componist

gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Jac Toes. Stan Dewende

40 REGIONAal productie televisie / productie radio / ontwikkeling televisie TOEGeKEND


van advocatenkantoor Dewende & Poon neemt zich met zijn collega’s voor

Vraem luuj die plat kalle  L1

de bedrijfscompetitie te winnen. Stan wint de eerste sprint, maar krijgt even

Plan voor een documentaire over een kleine streektaal en de grote behoefte

later een uiterst vreemde foto opgestuurd die veel vragen oproept.

van mensen om met hun omgeving te communiceren. Aan de hand van de

Scenario: Jac. Toes; beoogd regisseur: n.n.b.

verhalen van enkele immigranten die in Limburg wonen en het Limburgse dialect spreken, wordt de relatie tussen taal en identiteit onderzocht.

Wyn en Wetter  Omrop Fryslân / Family Affair Films

Filmplan en beoogd regisseur: Sergej Kreso

Plan voor een twaalfdelige Friese dramaserie over de 19-jarige Diede, die bij een ongeluk zwaar verlamd raakt. In plaats van de vrolijke gangmaker die

Documentaires over kunst

hij altijd was, wordt hij nu een stille observator die met ironie beziet hoe relaties en vriendschappen van zichzelf en zijn gezin op de proef worden gesteld.

Sjoerd Janzen zonder compomis  Omrop Fryslan

Scenario: Eveline Verwoerd en Bouke Oldenhof; beoogd regisseur: Mirjam

Plan voor documentaire over de Friese kunstenaar Sjoerd Janzen. De maker

de With

van de documentaire komt uit dezelfde streek; hij zag hem vroeger altijd in dezelfde bus zitten op weg naar school. Toen Sjoerd Janzen een aantal jaren

Plaats Delict  Omroep Gelderland / Nijenhuis & De Levita Film

geleden plotseling overleed, besloot de maker een film over hem te maken.

Plan van tien regionale omroepen voor een serie gebaseerd op tien verschil-

In de documentaire vraagt hij zich af waarom Janzen voor het kunstenaar-

lende literaire thrillers. Elke aflevering speelt zich af in een andere regio,

schap heeft gekozen, wat hem dat opleverde en in welk opzicht Janzens

met een eigen scenario, een eigen visuele stijl en eigen personages. Een

leven verschilt met zijn eigen leven.

terugkerend personage is een nieuwsgierige journaliste, die als luis in de

Filmplan en beoogde regie: Albert Jensma en Tom Verheul

pels van de verschillende rechercheurs opereert en de regionale verschillen blootlegt.

Dossier Martin Lodewijk  RTV Rijnmond / SeriousFilm

Scenario: Gerrit Mollema en Reint Scholvinck; beoogd regisseur: n.n.b.

Plan voor een documentaire over striptekenaar Martin Lodewijk die al meer dan 50 jaar meedraait in de Nederlandse stripwereld. Lodewijk is de

Hugo S.  RTV Noord-Holland / Column Film

geestelijk vader van Agent 327, een strip die na ruim veertig jaar nog steeds

Plan voor een regionale dramaserie die zich afspeelt in het schimmige

verschijnt. In de documentaire zien we Lodewijk werken aan zijn nieuwe

gebied tussen de boven- en onderwereld in een armoedige volkswijk van

stripalbum en leren we, mede door de ogen van enkele van zijn collega-te-

Amsterdam. Een groep van vijf jonge gangsters onder leiding van buurtbaas

kenaars, zijn prominente positie binnen de Nederlandse stripwereld kennen.

Hugo S. staat centraal. Hugo heeft de wens om vervroegd met pensioen te

Filmplan en beoogde regie: Koert Davidse en Mark Peeters

gaan. Om die te realiseren wil hij nog één grote financiële klapper maken. Scenario en beoogd regisseur: Brigit Hillenius

De verlate reis van mijnheer Utac  RTV Rijnmond / Diafragma Films Plan voor een documentaire over de 76-jarige Kaapverdiaanse voormalige

Documentaires over een algemeen onderwerp

zeeman en scheepvaartkapitein Guilhermo Mendes da Silva die op het punt staat te debuteren in de literaire wereld. In de documentaire wordt op zoek gegaan naar de drijfveren achter deze bijzondere man.

Blinde Liefde  ErnstMedia.nl

Filmplan en beoogde regie: Ronald Bos en Hans Wetering

Plan voor een documentaire over liefde bij blinde mensen. Hoe vind je een partner als je niet kunt zien? En hoe zie je iets wat je niet ziet? Als het over liefde gaat, speelt het uiterlijk doorgaans een grote rol, ook al wordt dat niet altijd toegegeven. De documentaire onderzoekt op basis van welke prikkels je verliefd wordt als je niet kunt zien. Aan de hand van twee blinde mensen wil de documentaire een antwoord geven op deze vragen.

Ontwikkeling radioprogramma’s Één radiodocumentaire over een algemeen onderwerp.

Filmplan en beoogd regisseur: Jenny van den Broeke Leven met lawaai  RTV Rijnmond / Mikea Media Spookbrug  Omroep Flevoland / Hans Heijnen Films

Plan voor een radiodocumentaire over geluidsoverlast in de regio Rijnmond.

Plan voor een documentaire over de Ketelbrug die de Noordoostpolder

In de documentaire vertellen bewoners van Rotterdam over hun dramati-

met de rest van Flevoland verbindt. De brug is vaak in het nieuws. Is het

sche ervaring met lawaai in hun leven en bootsen zij de geluidsoverlast na.

niet omdat er een kettingbotsing plaatsvindt, dan is het wel omdat de brug

Radioplan en beoogd regisseur: Fatos Vladi

spontaan opengaat en de auto’s er vanaf glijden. Filmplan en beoogd regisseur: Hans Heijnen Droomman  Omroep Brabant / Movedmedia Plan voor een documentaire over de zoektocht van de maker naar de ware liefde. Net als iedereen had de maker vroeger een ideaalbeeld van haar ware liefde. Ondanks dat ze al vijf jaar een vriend heeft, kan deze niet tippen aan de knappe prins van haar dromen. Dit droombeeld lijkt haar zicht te belemmeren op wat ze al heeft. In de film waagt de maker zich op de moderne datingmarkt om uit te zoeken of haar droomman bestaat. Zal zij hem vinden, of moet ze het beeld van haar droomman laten vallen? Filmplan en beoogd regisseur: Sophie Tooten

REGIONAAL ontwikkeling televisie / radio TOEGeKEND 41


Afgewezen aanvragen Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Projecten die meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Schaduw van mijn ziel  RTV West / Armadillo Film Fair Ladies  RTV Rijnmond / Memphis Film & Television Herinneringen aan vuur  RTV Rijnmond / Lagestee Film De gedroomde overwinning  RTV Rijnmond / Lagestee Film

Productie televisieprogramma’s

Het Oude Huis  Omroep Gelderland Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

30 projecten zijn afgewezen. Droomman  Omroep Brabant / Movedmedia

Drama Stormen in het nieuwe land  Omroep Flevoland / Franjo Film

Één project is afgewezen omdat de artistieke kwaliteit niet te beoordelen was.

Aan dit plan is na bezwaar een productiesubsidie toegekend in 2011.

Carmen in Delfzijl  Noordkaap TV producties

Documentaires over kunst

Animatiefilm

Zeven keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Één project is afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Vapiano  RTV Noord-Holland / Studio Mekaniek

Crowded  RTV Oost / Ani meets Com

Herman van der Horst  RTV Noord-Holland / De Filmboulevard Sam Middleton  RTV Noord-Holland / Oogland Filmproducties

Documentaires over een algemeen onderwerp

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Negentien keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Lollo Meier  Omroep Limburg

De onderste steen boven – mythe & werkelijkheid

Snoeihard geschilderd  RTV Drenthe / Beeldlijn

RTV Rijnmond / Lagestee Film

Aan dit plan is na bezwaar een productiesubsidie toegekend in 2011.

De inval volgens Topper – andere zienswijze op de meidagen

Een Surinamer in Groningen  RTV Noord / Dutch Broadcasting Company

RTV Rijnmond / Lagestee Film

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

De verloren overwinning  RTV Rijnmond / Lagestee Film

Faverey  RTV Noord-Holland / Interakt

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

Duivesteijn, droom & daad Omroep Flevoland / Ike Bertels Filmproducties De echo van de ramp  RTV Oost / IDTV Docs Ode aan een monster  RTV Utrecht / Dyzlo Film Veerkracht  RTV Oost / Ronteltap Film & TV

Productie radioprogramma’s Radiodocumentaire over een algemeen onderwerp

Zilte Zeeuwen  Omroep Zeeland / Voor de Buis

Één keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

De Boarn  Omrop Fryslân / Interakt

Peel en dialect  Omroep Limburg

Er dwaalt een vlieg rond de lamp – Het leven van Waldy Nods RTV West / Ida Does Productions Taal fan it hert  Omrop Fryslân / Selfmade Films De Boer en de Stedeling  RTV Noord-Holland / Boa Producties

42 REGIONAaL productie televisie / radio Afgewezen


Ontwikkeling televisieprogramma’s Vijf projecten zijn afgewezen.

Aanvragen e-cultuur van de landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

Documentaires over een algemeen onderwerp Vier keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit en één keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen.

Productie Drie keer is een verzoek voor een productiesubsidie onder e-cultuur toegekend.

Midlife Twist  Armadillo Film Kort! 10 jaar: Now take a bow  NPS-NTR / Vincent Lindeboom Held gezocht  RTV Rijnmond / SeriousFilm

Interactieve dansclip naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van NPS Kort!

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

In de dansfilm participeren zowel bekende Kort! acteurs als online publiek. Uitgangspunt voor het project is het eerdere project van de makers One

Jheronimus Bosch Inventor  Capital Data / Ida Does Productions

Frame for Fame, een videoclip bij muziek van C-mon & Kypski. De online participatieve clip ging in première tijdens het Nederlands Film Festival en is

Pontverhalen  RTV Noord-Holland

te zien op http://nowtakeabow.nl Conceptontwikkeling en productieteam: Roel Wouters en Jonathan Puckey

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen MiniMovie Unspeak  VPRO / SubmarineChannel Hertogin Hedwige  Dieptescherpte

Serie webdocumentaires met als uitgangspunt het boek Unspeak – Words are Weapons van Steven Poole. ‘Unspeak’ is de term voor het herbenoemen van een politiek onderwerp door er een ander, minder dramatisch klinkend etiket op te plakken. Verschillende filmpjes zullen op een associatieve manier vertellen over beruchte voorbeelden waarop deze techniek van toepassing is. Conceptontwikkeling: Femke Wolting, Tommy Pallotta, Remco Vlaanderen en Steven Poole; productieteam: Tommy Pallotta, Remco Vlaanderen en Karel Brascamp Money & Speed: Inside The Black Box  VPRO / Catalogtree De documentaire reconstrueert de flash crash die plaatsvond op de Amerikaanse financiële markten op donderdagmiddag 6 mei 2010. Om 14.42.44 uur en 75 milliseconden stortten de Amerikaanse financiële markten om niet direct aanwijsbare redenen en met ongekende snelheid in, om vervolgens na 20 minuten tot het oude niveau terug te keren. De TouchDoc laat zien wat de samensmelting van het televisie- en computerscherm kan brengen. Money & Speed: Inside the Black Box is naast een 50 minuten durende televisie documentaire de eerste iPad-documentaire in zijn soort en wordt na uitzending op 31 januari 2011 als een downloadable iPad-app gratis aangeboden in de app-store. De iPad-app geeft de gebruiker de mogelijkheid zelf financiële data en achtergrondinformatie te verkennen en onderzoeken. Conceptontwikkeling: Marije Meerman; productieteam: Marije Meerman, Gerko Wessels, Mariska Schneider, Joris Maltha, Daniel Gross en Lutz Issler Dit project is ontwikkeld in de Mediafonds@Sandberg masterclass.

REGIONAaL ontwikkeling televisie Afgewezen E-CULTUUR productie TOEGeKEND 43


Toegekende aanvragen

Mediafonds@Sandberg: De Cirkel De Cirkel is een door de kijker bestuurbare online interviewserie. Tien

Ontwikkeling

mensen vertellen zittend in een cirkel hun verhaal (als in kringgesprek). In

Acht keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie toegekend.

kan op een persoon klikken waarna die zich tot de kijker richt. De verhalen

het midden staat een 360 graden camera, bediend door de kijker. De kijker zijn verrijkt met een optionele commentaarlaag, bestaande uit statistieken of aanvullende citaten.

Stateless.plug-in

De Cirkel-verhalen hebben een maatschappelijk thema en tussen de verhalen

Dit project vloeit voort uit het ‘State 2.0’ voorstel dat tijdens Mediafonds@

zijn dwarsverbanden te leggen. Die verbanden zijn de basis voor de inhou-

Sandberg 2009 ontwikkeld werd. Dit project behelst de ontwikkeling van een

delijke navigatie; de kijker kan dus naar eigen inzicht en naar eigen interesse

browser plug-in over de kwestie van de stateloze mensen en het daarmee

doorklikken op de dwarsverbanden, relevante statistieken, tags, etc.

samenhangende gebrek aan saamhorigheid en burgerrechten. Binnen de

Conceptontwikkeling: Victor Vroegindeweij en Floris Douma in samenwer-

contextuele en technische stateloosheid van het internet brengt het de

king met IJsfontein

kennis over dit onderwerp digitaal in kaart. De browser plug-in is een add-on die gratis kan worden gedownload en toegevoegd aan de browser. Het

Mediafonds@Sandberg: Pentecosta Atlas

functioneert op de achtergrond van de browser, wat betekent dat het de

Pentecostalism – ‘de Pinksterkerk’ – is de snelst groeiende religieuze

informatie op de bezochte websites infiltreert en manipuleert.

beweging ter wereld. Het doel van de online Pentecosta Atlas is om inzicht

Conceptontwikkeling: Florian Conradi

te bieden in deze religieuze beweging en die in kaart te brengen in een groeiend beeldarchief. De website biedt drie gekoppelde informatiestromen

Greyland State of the Stateless

– wereldkaarten, visuele uitingen van Pentecosta en een videodocumentaire

Het Greyland-project richt zich op het creëren van een virtueel territorium:

over de Winners Church in Nigeria – waarin de gebruiker keuzes kan maken

een grijs, driedimensionaal, computer gegenereerd landschap. Binnen de

binnen een dramatische verhaallijn. Bezoekers van de site kunnen zelf beeld

grenzen van Greyland wordt de werkelijkheid van stateloze mensen gevisu-

toevoegen en een on-demand atlas van het volledige Pentecosta archief

aliseerd. Specifiek wordt de periode onderzocht waarin een stateloze niet

laten afdrukken.

terug kan keren naar het land van origine. De vorming van een virtueel land-

Conceptontwikkeling: Richard Vijgen en Bregtje van der Haak

schap toont de noodzaak het politieke probleem van de statelozen zichtbaar te maken. Het Greyland-project documenteert op alternatieve wijze de

Mediafonds@Sandberg: GPS Story Engine

ongedocumenteerden. In eerste instantie wil het project de problematiek

Dat GPS (Global Positioning System) niet alleen een heel handig middel is om

van statenloosheid zichtbaar maken. Dit project vloeit voort uit het ‘State

de weg te vinden, maar ook tot hele nieuwe visualisaties en manieren van

2.0’ voorstel dat tijdens Mediafonds@Sandberg 2009 ontwikkeld werd.

verhalen vertellen leidt, bewijst het project GPS Story Engine Het project

Conceptontwikkeling: Ghalia Elsrakbi

onderzoekt de cinematografische kracht van GPS. Van Egeraat en Polak hebben een vorm gevonden om GPS routes tot leven te brengen in een 3D

Ask Lara  Submarine / VPRO

animatie, zodat de toeschouwer zich onmiddellijk kan identificeren met

Plan voor een e-cultuurproject dat wordt ontwikkeld naar aanleiding van

de routes als waren het personages in een film. Door de bijzondere rol

de animatieserie Ask Lara. De serie is gericht op 9 tot 13 jarigen. De serie

van ruimte en tijd kunnen deze personages gevolgd worden, een verhaal

verhaalt over een groepje prepubers dat een taalcursus doet in Spanje. Op

vertellen, elkaar ontmoeten of juist ontlopen in een ruimtelijke setting. En

het internet wordt Lara tot leven gebracht en zal ze via een blog, game en

die setting is, verassend genoeg, Google Earth. Zoals bij alle geheel nieuwe

op sociale netwerken communiceren en interacteren met de kinderen die

media zijn de mogelijkheden onbegrensd, maar moeten ze wel stap voor

de tv-serie kijken over alles wat ze samen met haar vrienden tijdens hun

stap veroverd worden.

verblijf meemaakt.

Conceptontwikkeling en productieteam: Corinne van Egeraat, Esther Polak

Conceptontwikkeling: Daniël van Gils, Bruno Felix, Erna Sassen en

en Stetz Film

Geert-Jan Strengholt Mediafonds@Sandberg: iYou Cardboard Monument

iYou is een persoonlijke, mobiele data gids, die direct reflecteert op het me-

Cardboard Monument is een multi-gelaagd project over het monument op

diagedrag van een mobiele telefoongebruiker. De applicatie zoekt, clustert

het Walter Sisulu plein in het hart van Kliptwon, Soweto, Zuid-Afrika. Het

en visualiseert data waarvan je niet eens wist dat ze opgeslagen worden. Op

monument moest een gevoel van verbondenheid met de post-apartheid

smartphones worden allerlei data vastgelegd die een beeld kunnen geven

democratie aan de plaatselijke bevolking geven. Echter, door onderzoek

van het (media)gedrag van de gebruiker. Deze data worden door iYou

van het projectteam werd duidelijk dat het plein het tegenovergestelde

gevisualiseerd om de gebruiker zelf inzicht te bieden in de betekenis ervan.

effect heeft: bewoners hebben het gevoel niet welkom te zijn en dat deze

De visualisaties zijn te beschouwen als persoonlijke logo’s van de gebruikers

openbare ruimte uitsluitend bedoeld is voor toeristen. Het project bouwt

die veranderen in de loop der tijd in lijn met veranderingen in gedrag.

daarom op het plein een tijdelijk alternatief monument van karton en maakt

Daarnaast beoogt het project tot een vernieuwing op het gebied van data-

samen met het publiek, jonge kunstenaars en instanties in Soweto een

visualisatie te komen, door op onorthodoxe wijze en personaliseerbaar data

online documentaire, blog en boek over het project

te clusteren en om te zetten in dynamische, persoonlijke logo’s.

(http://cardboardmonument.blogspot.com)

Conceptontwikkeling: Niels Schrader, Bert Kommerij en Jan van Bruggen in

Conceptontwikkeling: Margien Rogaar en Lauren Alexander

samenwerking met Waag Society en ontwikkelaar Michal Ejdys.

Dit project is ontwikkeld in de Mediafonds@Sandberg masterclass.

44 E-CULTUUR ontwikkeling TOEGeKEND


Afgewezen aanvragen

TAX-videoclipfonds

Ontwikkeling

Toegekende aanvragen

Drie keer is een verzoek voor een ontwikkelingssubsidie e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit.

In oktober 2010 bestond het TAX-videoclipfonds vier jaar. De subsidieregeling werd in 2006 in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van de Nederlandse videoclip en de samenwerking tussen beeldmakers en (pop)artiesten te stimuleren. Er is door twee uitvoerende fondsen – Fonds

Goddelijk varken  Pieter van Huystee Film & TV / Festina Lente Media

voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) en het Mediafonds – een adviescommissie aangesteld die een dubbele functie vervult. Enerzijds beoordeelt zij subsidieverzoeken van beeldmakers, pop-

The Birth of Music  NPS-NTR

artiesten, platenmaatschappijen, producenten en ieder ander met een goed idee voor een videoclip. Anderzijds initieert de commissie projecten door

Bite me  Stichting D Nerve Lab

actief te bemiddelen en te zoeken naar onverwachte, prikkelende of bijzondere combinaties van beeldmakers en artiesten. De commissie bestond uit

Afgewezen aanvragen

Jan Schuijren, curator beeldende kunst, Arjen Davidse, hoofd popmuziek Muziek Centrum Nederland en David Kleijwegt, programmamaker VPRO en

Productie

(pop)journalist Vrij Nederland. In 2009 is Jan Schuijren opgevolgd door Arjon Dunnewind, directeur Impakt, organisatie voor Nieuwe Media. Arjen Davidse

Zeven keer is een verzoek voor productiesubsidie onder e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende artistieke kwaliteit.

is opgevolgd door Wilbert Mutsaers, zendermanager 3FM en Radio 6. Per mei 2010 is David Kleijwegt opgevolgd door Rogier van der Ploeg, regisseur en oprichter/eigenaar van productiemaatschappij Czar.nl, waardoor de commissie die in 2006 aan de wieg stond van de regeling in haar geheel is

Podcast-o-rama  NPS-NTR / Hogeschool voor de Kunst, Hilversum

vervangen. Bureau Vinken en Van Kampen evalueerde afgelopen jaar op verzoek van beide fondsen het TAX-videoclipfonds. Het rapport kan worden

Het Kantoor van Het Klokhuis Sportlab  NPS-NTR

gedownload via de website van het fonds.

Dwars door de Diaspora  Joodse Omroep / Ranj Serious Game / CCCP

In 2010 zijn er 83 subsidieverzoeken ingediend bij het TAX-videoclipfonds, waarvan 44 bij het Mediafonds en 39 bij het Fonds BKVB. In totaal werden 16 subsidieverzoeken gehonoreerd: 9 van de bij het Mediafonds ingediende

Video Biografie  VARA / LBi Lost Boys

subsidieverzoeken en 7 van de bij het Fonds BKVB ingediende subsidieverAlle Dingen  Boeddhistische Omroep / Viewpoint Productions

zoeken.

Televisiegasten  VPRO / Geschiedenis 24

Een overzicht van de gehonoreerde subsidieverzoeken

Zeeland 60TV  Omroep Zeeland

Behandeld bij het Mediafonds Angry Young Man  Plan B Videoclip voor het gelijknamige nummer van Moss. Coming of age verhaal van een jongen en meisje die samen in een caravan op een woonwagenpark wonen. Hun relatie wordt op de proef gesteld als blijkt dat de jongen zwanger is. De ontwikkelingen die hij doormaakt, staan symbool voor de kwetsbaarheid en de verandering die elke jonge adolescent ondergaat. Muziek: Moss; beeld: Dirk Verheye Everything’s better  Habbekrats Videoclip voor het gelijknamige nummer van Lola Kite. De clip verbeeldt op rauwe en indringende wijze een dag uit het leven van een stuurloos en streetwise 15-jarig meisje. Tegen het einde van de clip belandt ze in een discotheek waar de band optreedt. Al flirtend danst ze met een jongen die ze daar aantreft en die bij haar plotseling intense zachtheid losmaakt. Muziek: Lola Kite; beeld: Sacha Polak Follow Me  Cake Deels geanimeerde videoclip voor het gelijknamige nummer van Krause. In de clip wordt op intuïtieve en kleurrijke wijze verbeeldt wat verliefdheid teweegbrengt in ons brein. Door het gebruik van experimentele en moderne computersimulatie ontstaat een vervreemdende en futuristische sfeer. Muziek: Krause; beeld: Daniel Nogueira

e-cultuur ontwikkeling en productie afgewezen TAx-videoclipfonds Toegekend 45


Gustav  Opslaan Als/Nufilm

Behandeld bij het Fonds BKVB

Vervreemdende en donkere videoclip voor het gelijknamige nummer van Polski. De kist van Gustav, een eenzame oud sergeant, wordt een kerk bin-

Daybroke  Tim Smit

nengedragen. De artiest houdt een toespraak voor de overledene. Maar dan

Stop-motion videoclip voor het gelijknamige nummer van Sabotage. De clip

dreigt alles uit de hand te lopen, hetgeen resulteert in een luguber einde.

toont de omzwervingen van een van de gitaar van één van de bandleden

Muziek: Polski; beeld: Kevin Boitelle & Sander van Driel

losgeslagen volumeknopje, dat uiteindelijk globale chaos weet te creëren. Muziek: Sabotage; beeld: Tim Smit

Iemand Anders  Habbekrats Videoclip voor het gelijknamige nummer van Promo ft. Sef. De clip verbeeldt

Happy Camper  Job, Joris & Marieke

in fotovertelling het leven van een jonge gabber die overdag een weinig

Geanimeerde clip voor het nummer I was born with a bothered mind van

spannende baan heeft, maar ’s nachts volledig losgaat op hardcore-feesten.

muziekcollectief Happy Camper. De ster van de clip is Manfred, de vrolijke

Totdat het mis lijkt te gaan. In het tweede deel van de clip, wanneer de

en harige Yeti, wiens vakantie uitmondt in een aaneenschakeling van

vertelling overschakelt naar het heden, zien we de ouders van de jongen de

kampeerongemakken.

foto’s van de muren halen.

Muziek: Job Roggeveen (Happy Camper); beeld: Joris Oprins (Job, Joris &

Muziek: Promo ft. Sef; beeld: Victor Ponten & Yousef Gnaoui

Marieke)

Put it back down  Habbekrats

New kid  Berlin Film

Geanimeerde videoclip voor het gelijknamige nummer van Seymour Bits.

Videoclip voor het gelijknamige nummer van Monokino met een ode aan de

Allerlei vreemde wezens begeven zich in een uit verschillende verdiepingen

jaren tachtig videoclip. Een stoet van poppen met de zanger van de band in

bestaande club waarin van alles gebeurt. De clip verbeeldt op dynamische

een enorme rode bal voorop, trekt als een processie door het Nederlandse

wijze een delirium vol kleur, ritme en sfeer dat naarmate de clip vordert

polderlandschap.

steeds abstractere en absurdere vormen aanneemt.

Muziek: Monokino; beeld: Erik Alkema /Das Publikum

Muziek: Seymour Bits; beeld: Michiel ten Horn & Maarten Berkers Nobody beats the drum  100% Halal Reloaded  Onedotzero

Videoclip voor het gelijknamige nummer van Poisson Vert. De clip verbeeldt

Geanimeerde videoclip voor het gelijknamige nummer van Baskerville. De

op surrealistische wijze een reis door de nacht. Als kijker word je meege-

clip bestaat uit een toegepaste mix van diverse oude en nieuwe technieken,

nomen in een donker bos waar zich een choreografie van licht, objecten

die samenkomen in een kleurrijke stop-motion animatie gebaseerd op de

en mensen ontvouwt. Het geheel wordt in één vloeiende point of view

klassieke film The beast from 20,000 fathoms uit 1953. In de clip worden

camerabeweging opgenomen.

verschillende animatietechnieken gebruikt, waaronder de Animatronics,

Muziek: Poisson Vert; beeld: Rogier van der Zwaag

robots die aangestuurd worden op de set. Muziek: Baskerville; beeld: Marieke Verbiesen

Sit down  Jammm Management & Marketing Videoclip voor het gelijknamige nummer van C-mon & Kypski. Met 150

See you once again  Goeroe Media

figuranten vormt de clip de meest bizarre stoelendans ooit, opgenomen in

Videoclip voor het gelijknamige nummer van Wouter Hamel. In de clip zien

de door Gerrit Rietveld ontworpen fabriek De Ploeg in Bergeijk. De clip en de

we hoe een plaat veranderd in een Zoetrope, een oude animatietechniek uit

single zijn speciaal gemaakt voor de opening van het Gerrit Rietveldjaar, met

de negentiende eeuw. Gaandeweg wordt de Zoetrope omgetoverd tot een

als thema Musical Chairs.

‘levende’ variant waarin de artiest tot leven komt en waarin de intensiteit

Muziek: C-mon & Kypski; beeld: Richard Valk

van de muziek de Zoetrope in beweging houdt. Muziek: Wouter Hamel; beeld: Menno Otten

This poison love  CCCP In dit bitterzoete sprookje spelen een jongen en een meisje de hoofdrol.

We want our things  Marc Thelosen

De jongen, verblind door liefde, laat zich overrompelen door het meisje dat

Videoclip voor het gelijknamige nummer van Nite Jewel. De clip portretteert

hem bewust keer op keer pijn doet.

op surrealistische en esthetische wijze de zangeres als een mythologisch

Muziek: My Favourite Scar; beeld: Shariff Nasr

wezen aan zee. De schemerige luchten, griezelige rotsen en golven geven

Deze videoclip is door de adviescommissie van het TAX-videoclipfonds

het beeld een magische lading.

geïnitieerd.

Muziek: Nite Jewel; beeld: Ola Vasiljeva Deze videoclip is door de adviescommissie van het TAX-videoclipfonds

When I am king  YellowSubmarine

geïnitieerd.

Geanimeerde videoclip voor het gelijknamige nummer van Tim Knol. Met bijzondere animaties – de figuren zijn op hout gesoldeerd en uitgezaagd – ontsluit de clip een mysterieuze fantasiewereld. Een jongeman stuit midden in het bos op een geruïneerde stad die hij eigenhandig besluit weer op te bouwen. Muziek: Tim Knol; beeld: Sverre Fredriksen

46 TAx-videoclipfonds Toegekend


GAMEFONDS Toegekende aanvragen

Eat it! City Simulator  Selena Savíc en Mister Stock Interfaces Simulatiegame waarin een bordspel gekoppeld is aan een website. Welke weg gaat het voedsel voordat we het tot ons nemen? De game reflecteert op de wijze waarop voedsel geproduceerd wordt en op de machtsrelaties

Op 1 november 2011 bestond het Gamefonds twee jaar. De subsidieregeling

binnen de voedingsindustrie.

die in het leven is geroepen om de ontwikkeling van artistieke games te bevorderen, is een initiatief van het Fonds BKVB en het Mediafonds en wordt

OMG Space  Ronimo Games

ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Game waarin de grenzen van het spelgame-genre door de makers worden

Kunstenaars, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele)

verkend. De spelregels worden in een totaal ander type gamewereld

instellingen worden via de regeling uitgedaagd om de handen ineen te slaan

geplaatst, wat een vernieuwende ervaring voor de speler teweeg moet

en te komen tot artistieke games. De aanvragen worden beoordeeld door

brengen.

een commissie die bestaat uit Bas van Berkestijn, Erik van Schaaik, Marinka Copier en Martijn van Boven. Zij zijn deskundig op respectievelijk het terrein

_Undefined  Jodi

van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van animatie, het

Plan voor een game voor de iPhone, waarin de ruimte om de speler heen

terrein van cultuur en nieuwe media en het terrein van beeldende kunst en

de interface is. De speler moet zijn lichaam op de meest bizarre manieren

vormgeving.

gebruiken om het universum van de game te verkennen.

In 2010 zijn bij het Gamefonds 55 aanvragen ingediend, waarvan 42 bij het

FLX.  Submarine Channel / Stedelijk Museum

Mediafonds en 13 bij het Fonds BKVB. Van de aanvragen bij het Mediafonds

Game van multimediakunstenaar Han Hoogerbrugge en gameontwikkelaar

zijn er 10 gehonoreerd. Van de aanvragen die bij Fonds BKVB werden

Sander van der Vegte. FLX. is een action-adventure game waarin één speler

ingediend zijn er 2 gehonoreerd.

meerdere karakters bespeelt. Elke beslissing die wordt genomen heeft gevolgen voor het functioneren van de hele groep. Om vooruit te komen moet de groep als één entiteit opereren.

Een overzicht van de gehonoreerde subsidieverzoeken Gone  Submarine Channel / Stedelijk Museum

Behandeld bij het Mediafonds

Game van kunstenaar Marcel van Eeden en gamedesigner Jorrit de Vries waarin de speler door een bos loopt en zijn fysieke krachten steeds verder

Hiko  Zoot Nel, Janis Pönisch, Jasper de Bruin / Glowforth

voelt afnemen. Tijdens de tocht door het bos komt de speler voor verschil-

Game waarin met twee Eskimokarakters wordt gespeeld, vader Ataaq en

lende situaties te staan die invloed hebben op zijn gezondheid. Sterfelijkheid

zoon Suka. In hun Eskimodorp is een mythologisch beest gesignaleerd. De

is onherroepelijk in Gone.

verschijning van het beest brengt verontrustende verschijnselen met zich mee. Zo blijkt op een dag de aarde gekanteld te zijn. In de co-op gameplay

Behandeld bij het Fonds BKVB

draait het om de thema’s afhankelijkheid, dood en veranderlijkheid. Oorkania   Stichting Oorkaan Soccer++  Sander Veenhof / V2_Lab

Game waarin de speler naar het planetenstelsel Oorkania reist om daar

Game waarin bezoekers van een voetbalwedstrijd met behulp van

verschillende planeten te redden die hun geluid en kleur hebben verloren.

augmented reality-toepassingen games kunnen spelen met het voetbalveld

Door muzikale bronnen aan te boren, het spelen van minigames en het

als speeldomein. Het project laat massacultuur en verfijnde innovatie

maken van steeds weer nieuwe audiovisuele voorstellingen redt de speler

samenkomen.

de planeten.

Poëzie-apps  Jelle van der Ster / Stichting Z25.org

Chase the Game   Adriaan Lokman en Khaeon Games

Plan voor een serie applicaties voor de smartphone, waarbij kunstenaars en

Het spel speelt zich af in de wereld van driehoeken die Adriaan Lokman heeft

gameontwikkelaars bestaande gedichten zullen omzetten naar een game.

gecreëerd voor de animatiefilm Chase. De speler X moet de uitgang zien te

Zo zal de speler naar aanleiding van het gedicht Slaap van Lucebert zijn

vinden uit een vijandige wereld, een labyrint, dat is opgebouwd uit drie-

smartphone in slaap moeten wiegen.

hoeken. Bij het zoeken naar de uitgang wordt hij achtervolgd en opgejaagd door een groep Y, die uit alle macht probeert te beletten dat hij de opening

Style Clash  Submarine Channel / Stedelijk Museum

vindt en de wereld van de vierkanten betreedt.

Game waarin kunstenaar en gamedesigner Jochem van der Spek zijn reeds bestaande tekenmachine zal omzetten in een iPad-applicatie. De game stelt de vraag wat stijl is. Spelers kunnen zelf teken- of schildermachines maken en de samenstelling van de machine bepaalt de stijl van spelen. Spelers hebben de mogelijkheid om de competitie aan te gaan. Rocket Riot Smartphones  Codeglue Game waarin gespeeld wordt met perspectief. Pixels veranderen in objecten en objecten veranderen in pixels. Rocket Riot is reeds ontwikkeld voor de Xbox 360, maar zal nu ook worden uitgebracht op mobiele platforms als de iPad, de iPhone, Google Android en Windows Phone 7. De touchscreen zal worden ingezet om de bestaande gameplay te verrijken en te vernieuwen.

GAMEfonds Toegekend 47


Bijlagen


Bestuur en bureau

Bestuur

Voor het bestuurslidmaatschap relevante werkzaamheden en nevenfuncties:

Sonja de Leeuw

Voorzitter (tot 1 september 2010)

Sonja de Leeuw – voorzitter tot 1 september 2010

Jacob Kohnstamm

Voorzitter (per 1 september 2010)

• hoogleraar Film en Televisie Universiteit Utrecht

Charlotte Riem Vis

Vicevoorzitter

• coördinator EUscreen, Exploring Europe’s Television Heritage in Changing

Stienette Bosklopper

Secretaris/penningmeester

Bert Mulder

Contexts • coördinator European Television History Network in samenwerking met

Martijn de Waal

Universiteit Maastricht

Gamila Ylstra

• gasthoogleraar media studies Universiteit van Stockholm en Universiteit

Lucien Kembel

van Tel Aviv Jacob Kohnstamm – voorzitter vanaf 1 september 2010 • voorzitter College bescherming persoonsgegevens • voorzitter Verenigde Data Protectie Autoriteiten binnen de Europese Unie

Bureau

• voorzitter Stichting Ipermestra • voorzitter stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Hans Maarten van den Brink Directeur

Charlotte Riem Vis – vicevoorzitter

Carey Dinger Directiesecretaresse

• adviseur en trainer De Beuk organisatieadvies

Steven Huismans

Adjunct-directeur

• voorzitter Raad van toezicht theater De Kleine Komedie

André Vos

Manager financiën en data

• voorzitter Raad van toezicht Jeugdtheater De Krakeling

Ingrid van Tol

Senior stafmedewerker

Miryam van Lier

Senior stafmedewerker

Stienette Bosklopper – secretaris/penningmeester

Syb Groeneveld

Senior stafmedewerker (per 7 juni 2010)

• directeur/producent Circe Films

Anna Pedroli

Stafmedewerker stimuleringsbeleid

• lid adviescommissie lange speelfilm Nederlands Fonds voor de Film

Sanne de Maijer

zwangerschapsververvanging

• gastdocent Nederlandse Film en Televisie Academie

Stimulerings­­beleid (1 juni tot 1 nov. 2010)

Titia Vuyk

Stafmedewerker communicatie

Gamila IJlstra

Auke Kranenborg

Medewerker projectsubsidies

• directeur/bestuurder Binger Filmlab

Tim van der Heijden

Medewerker projectsubsidies

• adviseur Digital Film Lab, ArteZ

Daniëlle Carbin

Secretaresse interne organisatie en

• voorzitter Indian Filmfestival The Hague

communicatie (tot 1 februari 2010)

Sunny van der Berg

Secretaresse interne organisatie/ict

Lucien Kembel

(per 1 juni 2010)

• directeur MC

Maureen Ho

Secretaresse communicatie/webmaster

• bestuurslid Amsterdamse Kunstraad

(per 15 juli 2010)

• bestuurslid HipHophuis Rotterdam

Jessica Groenewoud

Secretaresse financiële administratie

• bestuurslid dansgezelschap anoukvandijk dc

Stacey Angel

Secretaresse projectsubsidies

• bestuurslid Dutch Art Desk

Coen Soepboer

Stagiair

Bart Pijpers

Stagiair

Bert Mulder • lector informatie technologie en samenleving De Haagse Hogeschool • directeur/eigenaar Mandorla BV • bestuurslid Cranmore Foundation • bestuurslid Stichting Kunst en Openbare Ruimte • member European Cultural Parliament • bestuurslid Stichting Mediamatic Martijn de Waal • onderzoeker (AIO) Praktische Filosofie Rijksuniversiteit Groningen • eigenaar Martijn de Waal – onderzoek, redactie, advies • lid Raad van Advies Virtueel Platform • gastonderzoeker vakgroep Mediastudies, Universiteit van Amsterdam • redacteur / onderzoeker TheMobileCity.nl

bijlagen 49


Adviseurs

Adviescommissies projecten

Ingrid Harms journalist Alwine van Heemstra mediaproducent

Michel van der Aa componist

Remy van Heugten filmmaker

Hans Aarsman

Pay-Uun Hiu journalist

fotograaf / schrijver

Hedwig Agterbos dramaturg

Peter van Hoof

Maarten Almekinders scripteditor

Aliona van der Horst filmmaker

Rob Arends

scenarioschrijver en docent NFTA

Malika Al Houbach

scenarioschrijver/ filmmaker

Asis Aynan

publicist / filosoof

Nan van Houte

hoofd programmering Theater Instituut

programmeur IFFR

Katinka Baehr radiomaker

Nederland

Chris Bajema radiomaker

Michiel van Jaarsveld

filmmaker / scenarioschrijver

Neske Beks

Marijn van der Jagt

dramaturg / journalist

scenarioschrijver / theatermaker /

filmmaker

Jack Janssen filmmaker

Jeroen Berkvens filmmaker

Mijke de Jong filmmaker

Mieke Bernink

Renee Jonker

lector NFTA

directeur Société Gavignes

Antoinette Beumer filmmaker

Stefan Kamp editor

Marjolein Bierens

scenarioschrijver / filmmaker

Koen Kleijn publicist

Suzy Blok

choreograaf / filmmaker

Leo Knikman radiomaker

Rogier de Blok scenarioschrijver

Nina Köll

journalist / onderzoeker

Erwin Blom

expert sociale media

Johan Kolsteeg

docent / onderzoeker HKU

Mirjam Boelsums

schrijver / documentairemaker

Bas Könning mediafilosoof

Jeroen Boomgaard kunsthistoricus

Bastiaan Kroeger scenarioschrijver

Colette Bothof filmmaker

Gitta Kruisbrink producent

Manon Bovenkerk programmeur

Pieter Kuijpers

Désanne van Brederode schrijver

David Lammers filmmaker

Joost Broersen

hoofd nieuwe media Cinekid

Jannie Langbroek filmprogrammeur

Kees Brienen

programmeur / filmmaker

Annet Lekkerkerker

Henk Burger

scenarioschrijver / journalist /

Menna Laura Meijer filmmaker

filmmaker / producent

zakelijk directeur Holland Festival

programmamaker

Peter Mertens kunstenaar

Willem Capteijn scenarioschrijver

Helena van der Meulen scenarioschrijver

Catherine van Campen

Jenny Mijnhijmer scenarioschrijver

radiomaker / filmmaker

Mark de Cloe filmmaker

Edzard Mik

Boris Paval Conen

scenarioschrijver / filmmaker

Julia van Mourik curator

Marinka Copier

game-expert werkzaam aan HKU

Dana Nechushtan filmmaker

Dorine Cremers

artistiek leider Generale Oost

Wim Noordhoek radiomaker

Danniel Danniel

filmmaker / editor

Maasja Ooms

cameravrouw / filmmaker

Annet Dekker

programmamanager Virtueel Platform

Wiepko Oosterhuis

programmeur Plaza Futura

Gerrit van Dijk animator

Gabriël Oostvogel

directeur Concert- en congresgebouw

Monique Doppert journalist

De Doelen

Esther van Driesum

hoofd programma’s Binger Filmlab

Martijn te Pas

programmacoördinator IDFA

Erik van Drunen

programmeur HAFF

Jennifer Pettersson filmmaker

schrijver / redacteur

Simone van Dusseldorp filmmaker

Sacha Polak filmmaker

Cilia Erens

Wallie Pollé

geluidskunstenaar / radiomaker

distributeur Cinéart

Wiro Felix cameraman

Quirine Racké mediakunstenaar

Isabel Arrate Fernandez

Tina Rahimy filosoof

medewerker IDFA

Eline Flipse filmmaker

Franky Ribbens scenarioschrijver

Piet Geelhoed scenarioschrijver

Raimond Reijmers

Clara van Gool filmmaker

Jiska Rickels filmmaker

Rob de Graaf toneelschrijver

Bennie Roeters (scenario)schrijver

Saskia Gubbels filmmaker

Margien Rogaar filmmaker

Ton Guiking

antropoloog / filmmaker

Tom Rooduijn journalist

Aleid Hamel

programmamaker radio

art director IJsfontein

Monique Ruinen

dramaturg / programmeur Cinekid

Bente Hamel radiomaker

Bart Rutten

conservator beeldende kunst

Wessel van der Hammen

Stedelijk Museum Amsterdam

Marjolijn Ruyg

grafisch ontwerper

voormalig eindredacteur documentaire

Huib Haringhuizen musicoloog

50 Mediafonds Jaarverslag 2010


Voorzitters, inleiders en adviseurs interne evaluaties Adel Salem

Sphinx Art Productions

Lieneke van Schaardenburg

radiomaker en radiodocent

Margriet Schavemaker

Hoofd Collecties Stedelijk Museum

VOORZITTERS Fien Bloemen

dramaturg

Ties Schenk filmmaker

Ernestine Comvalius

directeur Krater Theater Zuidoost

Yvonne Scholten radiomaker

Claire van Daal

hoofd onderwijszaken HKU-Theater

Ben Schouten

Bertien Minco

directeur Jeugdcultuurfonds

Katelijne Schrama filmmaker

Oeds Westerhof

directeur Lux

Coco Schrijber filmmaker

Willem Rodenhuis

vakreferent mediastudies & theater-

Adri Schrover cameraman

wetenschap, muziekwetenschap UvA

wiskundige / beeldend kunstenaar

Jan Schuijren

curator beeldende kunst

Jorinde Seijdel

kunsthistoricus / publicist

Fleur Speet

literair criticus

Herman Spinhof

journalist / researcher

INLEIDERS John Appel

documentairemaker

Walter Stokman filmmaker

Tessa Boerman

documentairemaker

Heleen Suèr scenarioschrijver

Pieter Fleury

filmmaker

Dick Tuinder beeldmaker

Marijn van der Jagt

dramaturg / journalist

Karim Traïdia filmmaker

Stine Jensen

filosoof / publicist

Judith Tromp

Gawie Keyser

filmjournalist

docent Universiteit van Amsterdam

Katarina Türler editor

Walter van der Kooi

publicist

Marja Tutert

scenarioschrijver / scripteditor

Peter Lataster

regisseur / scenarist / schrijver

René van Uffelen

docent montage NFTA

Ditteke Mensink

documentairemaker

Yvonne van Ulden

hoofdprogrammeur KLIK!

Bart Rutten

Animatiefestival / lector HKU

Stedelijk Museum Amsterdam

Annemie Vanackere

artistiek leider Productiehuis Rotterdam

conservator beeldende kunst

Ben Schouten

Heleen Verburg toneelschrijver

Digna Sinke

filmmaker

Matty Verhoef musicoloog

Ineke Smits filmmaker

Eveline Verwoerd

Signe Zeilich-Jensen

scenarioschrijver / scripteditor

wiskundige / beeldend kunstenaar

specialist jeugdfilm en media

Sander Vos editor Madelon Vriezen

kwalitatief onderzoeker jeugd en media

ADVISEURS

Jacqueline van Vugt filmmaker Dirk van Weelden

schrijver / redacteur

Hedwig Agterbos

dramaturg

Rob Wijnberg

schrijver / filosoof

Neske Beks

Cynthia Wilson

uitvoerend producent

Jeroen Berkvens

filmmaker

Esther Wouda

scenarioschrijver / scripteditor

Menno Boerema

editor

Albert Wulffers

docent Rietveld Academie

Tessa Boerman

documentairemaker

Erik van Zuylen

scenarist / filmmaker

Jeroen Boomgaard

scenarist / theatermaker / filmmaker

kunsthistoricus

Desanne van Brederode schrijver

Adviescommissie TAX-videoclipfonds

Willem Capteyn

scenarioschrijver

Paul Cohen

documentairemaker

Arjon Dunnewind

directeur Impakt

Ton Guiking

Wilbert Mutsaers

zendermanager radio 3 FM en radio 6

Remy van Heugten

filmmaker

Rogier van der Ploeg

filmmaker / eigenaar Czar.nl

Marijn van der Jagt

dramaturg / journalist

Adviescommissie Gamefonds

antropoloog / filmmaker

Bas Könning

mediafilosoof

Pieter Kuijpers

Menna Laura Meijer

filmmaker / producent filmmaker

Bas van Berkestijn

directeur Woedend!

Peter Mertens

kunstenaar

Martijn van Boven

mediakunstenaar

Edzard Mik

schrijver / redacteur

Marinka Copier

game-expert werkzaam aan HKU

Bouke Oldenhof

dramaturg / toneelschrijver

Erik van Schaaik

animator

Jennifer Pettersson Tom Rooduijn

filmmaker / radiomaker

journalist

Kathelijne Schrama

filmmaker / beeldend kunstenaar

Adri Schrover

cameraman

Dirk van Weelden

schrijver / redacteur

Erik van Zuylen

scenarist / filmmaker

Bijlagen 51


Exploitatierekeningen 2010 en 2009 en begroting 2010

Begroting 2010

Realisatie 2010

Realisatie 2009

y

y

y

Baten Subsidie ministerie van OCW Subsidie ministerie van OCW Gamefonds Rentebaten Lager vastgestelde subsidies Ingetrokken aanvragen Overige baten

17.658.187 50.000 400.000 200.000 0 40.000

17.657.187 50.000 343.110 232.115 895.621 32.671

17.482.364 200.000 605.814 301.502 179.819 110.885

Totaal Baten

18.348.187

19.210.704

18.880.384

Lasten Verleende subsidies: Landelijke omroepen Regionale omroepen Gamefonds TAX-videoclipfonds Varia Stimuleringsbeleid

14.300.000 2.070.000 425.000 150.000 220.000 792.000

15.058.700 2.201.700 362.988 215.379 83.828 627.648

14.404.260 1.834.500 332.755 231.378 56.220 716.997

17.957.000

18.550.243

17.576.110

897.000 137.000 77.000 198.187 154.000 140.000 18.000

922.136 136.025 63.760 162.596 154.761 131.440 42.864

815.847 130.201 80.252 165.548 131.633 132.183 0

1.621.187

1.613.580

1.455.664

(1.230.000)

(953.120)

(151.390)

(570.000) (410.000) (250.000) 0

(570.000) (235.500) (187.988) 40.368

0 (174.500) (7.755) 30.865

(1.230.000)

(953.120)

(151.390)

Organisatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Advies- en bestuurskosten Afschrijvingen Overige lasten

Resultaat Bestemming resultaat Bestemmingsfonds Radio-producties Bestemmingsfonds Regio-producties Bestemmingsfonds Game-producties Toevoeging egalisatiereserve

52 Mediafonds Jaarverslag 2010


Balansen per 31 december 2010 en 2009

Activa

31/12/10

31/12/09

o

y

478.933

589.849

478.933

589.849

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa

Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren

23.919

0

235.741

463.345

259.660

463.345

Liquide middelen

28.428.853

29.562.150

Totaal activa

29.167.446

30.615.344

Overlopende activa

Passiva Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsfondsen

217.707

177.339

54.257

1.047.745

271.964

1.225.084

27.636.327

28.358.197

1.030.830

887.096

Kortlopende schulden Subsidieverplichtingen Tussenrekening projecten Crediteuren Overlopende passiva

Totaal passiva

64.885

32.177

163.439

112.790

28.895.482

29.390.260

29.167.446

30.615.344

Bijlagen 53


Bekroonde programma’s

Annie M.G.  NPS / VARA / BosBros Film-TV Productions

De Oversteek: R U There  VPRO / IDTV Film

Scenario: Tamara Bos, Mieke de Jong; regie: Dana Nechushtan

Scenario Rogier de Blok; regie David Verbeek

Prix Italia, Turijn 2010 (Turijn, september 2010):

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2010):

• Beste TV drama-serie Student Jury

• Gouden Kalf voor Lennert Hillege voor Beste Camera

Beeld en Geluid Awards 2010 (Hilversum, januari 2010):

• Gouden Kalf voor Peter Warnier voor Beste Geluid

• Beste acteur: Daan Schuurmans Farewell  NPS / Pieter van Huystee Film & TV Another Perfect World  VPRO / Submarine

Filmplan: Ditteke Mensink en Gerard Nijssen; regie: Ditteke Mensink;

Filmplan en regie: Femke Wolting

beeld: Gerard Nijssen

Guangzhou International Documentary Film Festival (Guangzhou, China,

FIAT/IFTA Archive Achievement Award (Dublin, oktober 2010):

december 2009):

• Best use of archive in a film & tv production

• Jury Award

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2010): • Gouden Kalf Beste lange documentaire

Beyond the game  Humanistische Omroep / Dieptescherpte Filmplan en regie: Jos de Putter

Foto & Copyright by G.P. Fieret  NPS / Zeppers Film & TV

Nederlands Fonds voor de Film (Amsterdam, januari 2010):

Filmplan en regie: Frank van den Engel

• Stimulansprijs voor artistiek succes

7th Taiwan International Film Festival, (Taichung, Taiwan, oktober 2010): • Audience Choice Award-International Short Film Competition

Bloody Mondays & Strawberry Pies  IKON / Bonanza Film Amsterdam Filmplan en regie: Coco Schrijber

Goddelijk varken  NPS / Pieter van Huystee Film & TV

Nederlands Fonds voor de Film (Amsterdam, januari 2010):

Filmplan en regie: Hans Dortmans

• Stimulansprijs voor artistiek succes

7th Taiwan International Film Festival, (Taichung, Taiwan, oktober 2010): • Merit Award International Short Documentary

Cinema Junior: De Indiaan  VPRO / Lemming Film / Bos Bros Scenario: Nynke Klompmaker; regie: Ineke Houtman

Hubert Vos en de keizerin – Verhaal van een portret

BUFF, the International Children and Young People’s Film Festival (Malmö,

L1 / Visser & van Rijckevorsel

Zweden, februari 2010):

Filmplan en regie: Micaela van Rijckevorsel

• Best Children Film Award

FIFA (Montreal, Canada, februari 2010):

Internationale Jeugd Film Festival van Zlin (Tsjechië, juni 2010):

• Award for Creativity

• Oecumenische Jury Prijs voor kinderen • Speciale Jury prijs

Janine  NPS / IDTV Docs

19th Diverciné International Film Festival for Children and Youth

Filmplan en regie: Paul Cohen

(Montevideo, Uruguay, september 2010):

Nederlands Film Festival en Filmfonds (Utrecht, november 2010):

• UNICEF Prize 2010

• Kristallen Film (Nederlandse documentaire met meer dan 10.000 bioscoop-

London Children’s Film Festival (Londen, november 2010):

bezoekers)

• Jury Prize 9th International Film Festival Nueva Mirada for Children and Youth (Buenos

Jong in China. I wanna be boss  VPRO / Submarine

Aires, september 2010):

Filmplan en regie: Marije Meerman

• Golden Kite Best Feature Fiction Film for Children

One World International Human Rights Documentary Film Festival (Praag, maart 2010):

Cinema Junior: Kikkerdril  KRO / Lemming Film / Bos Bros

• Student Jury Award

Scenario en regie: Simone van Dusseldorp Cairo International Film Festival (maart 2010):

Joy  VARA / IDTV Film

• Golden Cairo

Scenario Helena van der Meulen; regie Mijke de Jong

Roshd International Educational Film Festival (Teheran, november 2009):

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2010):

• Silver Statue

• Beste Speelfilm, • Beste Scenario,

CityOneMinutes  VPRO / Holland doc

• Coosje Smid voor Beste Vrouwelijke Bijrol

Conceptontwikkeling: Hansje van Etten, Jos Houweling European Design Festival (Rotterdam, mei 2010):

Kan door huid heen  NPS / Rots Filmwerk

• Gold – Information Website category

Scenario en regie: Esther Rots Göteborg International Film Festival (Göteborg, februari 2010): • The Ingmar Bergman International Debut Award Kids & Docs: Astronaut  EO / IJswater Films Filmplan en regie: Anneloor van Heemstra

54 Mediafonds Jaarverslag 2010


19th Diverciné International Film Festival for Children and Youth

Het Nieuwe Rijksmuseum  NPS / Pieter van Huystee Film en TV

(Montevideo, Uruguay, september 2010):

Filmplan en regie: Oeke Hoogendijk

• Best Short Documentary Film

Beeld en Geluid Awards 2009 (Hilversum, januari 2010): • Beeld en Geluid Award 2009, categorie Cultuur

Kids & Docs: Drona en ik  OHM / Zuidenwind Filmprodukties

FIFA (Montreal, Canada, februari 2010):

Filmplan en regie: Catherine van Campen

• Jury Award

Bosi Fest 2010 (Belgrado, Servië, mei 2010): • Best Director Plaque

One Night Stand: Anvers  NPS VARA VPRO / IJswater Films

ViewFinders International Film Festival for Youth (Halifax, Canada, april 2010):

Scenario en regie: Martijn Smits

• Best Documentary Film

23e Festival International de Programmes Audiovisuels (Biarritz, Frankrijk, februari 2010):

Kids & Docs: Jongens zijn we  VPRO / 100% Halal

• FIPA d’Or Grand Prize

Filmplan en regie: Tomas Kaan Cinekid Festival (Amsterdam, oktober 2010):

One Night Stand V: Finnemans  NPS / Lemming Film

• Cinekid Kinderkast Juryprijs non-fictie

Scenario: Maarten Lebens; regie Thomas Korthals Altes Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2010):

Kids & Docs: Plank  NPS / Hazazah

• Gouden Kalf Beste televisiefilm

Filmplan: Billy Pols, Liedewij Theisens; regie: Billy Pols LA Skate Film Festival (september 2010):

One Night Stand V: Tunnelvisie  NPS / Lemming Film

• Best International Film

Scenario: Sytske Kok; regie: Stefano Odoardi Sulmona Cinema Festival (Sulmona, Italië, december 2010):

Kort! 2010: Bukowski  NPS / Lemming Film

• Concorso competitie voor beginnende Italiaanse regisseurs: Beste regie

Scenario en regie: Daan Bakker College van Burgemeester en Wethouders (Utrecht, september 2010):

De regenmakers: Het groene verzet in China  VPRO / Submarine

• Filmprijs van de Stad Utrecht 2010

Filmplan en regie: Floris-Jan van Luyn • International Rome Film Festival (Rome, Italië, november 2010):

Kort! 2009: Kus  NPS / Column Producties

Marc’ Aurelio Award for best documentary

Scenario en regie: Joost van Ginkel

WWF Award for Biodiversity

Go Short Festival (Nijmegen, maart 2010):

Sheffield Doc/Fest (Sheffield, Verenigd Koninkrijk, november 2010):

• Best Dutch Short Film

• Sheffield Green Award

Kort! 2010: De maan is kapot  NPS / Caramel Pictures

Shout!  IKON / Pieter van Huystee Film & TV

Scenario: Rogier Cornelisse, Arno Dierickx; regie: Arno Dierickx

Filmplan en regie: Sabine Lubbe Bakker, Ester Gould

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2010):

London International Documentary Festival (Londen, mei 2010):

• Gouden Kalf Beste korte film

• The Film We Liked the Most

Kort! 2009: Vaderdag  NPS / IJswater Films

Stand van de Sterren  Humanistische Omroep / Scarabee Films

Scenario: Inge Hardeman; regie: Froukje Tan

Filmplan: Leonard Retel Helmrich, Hetty Naaijkens;

International Film Festival Emden (Emden, Duitsland, juni 2010):

regie: Leonard Retel Helmrich

• 3e prijs East Friesian Short Film Award

International Documentary Festival Amsterdam - IDFA (Amsterdam, november 2010):

Impuls Documentaire: Leyla & Mecnun in den vreemde

• Best Feature-Length Documentary

NMO / Xeynia Productions

• Dioraphte Award for Dutch Documentary

Filmplan en regie: Zeynep Özkaya Documentarist – Istanbul Documentary Days (Istanbul, juni 2010):

Toen zij van Rotterdam vertrokken  RTV Rijnmond / De Familie

• Documentarist 2010 New Talent Award

Filmplan: Michiel van Erp, Cees van der Wel; regie: Michiel van Erp Rotterdamse persprijs (Rotterdam, oktober 2010):

De laatste dagen van Emma Blank  VARA / Graniet Film

• Persprijs Rotterdam 2010

Scenario en regie: Alex van Warmerdam Nederlands Fonds voor de Film (januari 2010):

Ton Sijbrands, dammer, met alle gevolgen van dien  VPRO

• Stimulansprijs voor artistiek succes

Filmplan en regie: Kees Brouwer 31ste Banff World Television Festival (Banff, Canada, juni 2010): • Rockie award Sports Documentaries

Bijlagen BEKROONDE PROGRAMMA’S 55


Trefossa  RTV West / Interakt Filmplan en regie: Ida Does, Paul Bos Africa in the Picture Film Festival (Amsterdam, november 2010): • Publieksprijs Waar is het paard van Sinterklaas?  AVRO / BosBros Film-TV Productions Scenario: Tamara Bos; regie: Mischa Kamp The Martha’s Vineyard Film Festival, Cinema Circus 2009 (maart 2010): • Best in Fest When I am King  Tim Knol Muziek: Tim Knol; beeld: Sverre Fredriksen Shoot Me Film Festival (Den Haag, oktober 2010): • Audience Choice Award Zeeuwse ridders  Omroep Zeeland / Art & Filmsupport Filmplan en regie: Jacomien Kodde Film by the Sea (Vlissingen, september 2010): • Publieksprijs

56 Mediafonds Jaarverslag 2010


Subsidies in cijfers en beeld

e-cultuur workshops/prijzen 346.003 gamefonds 362.988

Aanvragentaxfonds

Verleende subsidies 896.500

gamefonds e-cultuur

radio 1.464.700

e-cultuur workshops/prijzen 896.500 346.003 gamefonds 362.988

taxfonds

radio gamefonds

regionaleradio omroep 1.464.700 2.201.700

e-cultuur radio

TV

Aantallen totaal aanvragen landelijk

TV

taxfonds 215.379 regionale omroep 2.201.700

TV

taxfonds 215.379

radio

e-cultuur

TV 12.697.500

TV 12.697.500

gamefonds

taxfonds

totalen

476 23 21 42 44 606

aanvragen regionaal aanvragen totaal

68 3 0 0 0 71 544 26 21 42 44 677

Verhouding toekenningen/afwijzingen per categorie

TV

toekenningen

220

afwijzingen

457

totaal

677

toekenningen

220

afwijzingen

457

totaal

677

afwijzingen toekenningen afwijzingen 172/372

radio TV

18/8

e-cultuur radio

11/10 18/8

172/372

gamefonds e-cultuur

10/32 11/10

taxfonds gamefonds

9/35 10/32

taxfonds

toekenningen

0

0

9/35

150

300

450

600

150

300

450

600

bijlagen 57


Subsidies landelijke omroep

ontwikkeling televisie 937.960

2009

televisie overigen 296.000 ontwikkeling televisie 937.960

radio 958.900

radio 958.900

e-cultuur 896.500

e-cultuur 432.000

2010

televisie drama 4.719.000

e-cultuur 432.000

ontwikkeling televisie 1.042.500

televisie documentaires 5.171.800

e-cultuur 896.500 televisie drama 3.431.000 televisie drama jeugd 2.853.000

ontwikkeling televisie 1.042.500 televisie overigen televisie 450.000 documentaires 4.633.000

televisie drama jeugd 1.678.000 televisie docu. jeugd 210.600 televisie drama jeugd 1.678.000

televisie documentaires 5.171.800

televisie drama 3.431.000

televisie overigen radio 450.000 1.464.700

televisie drama 4.719.000

televisie overigen 296.000

radio 1.464.700

televisie docu. jeugd televisie 288.000 drama jeugd 2.853.000

televisie documentaires 4.633.000

televisie docu. jeugd 288.000

televisie docu. jeugd 210.600

Aan omroepen toegekende subsidies

BNN AVRO BOS BNN EO BOS HUMAN EO IKON HUMAN Joodse Omroep IKON KRO Joodse Omroep NCRV KRO NTR (NPS/RVU) NCRV OHM NTR (NPS/RVU) RNW OHM VARA RNW VPRO VARA Regionale omroep

2010

1.199.500

AVRO

568.200 389.000

2009

33.000

2008 810.500

4.500

2010

1.199.500

568.200 202.500 389.000

2009

136.500 30.500 33.000

2008 550.500

810.500 1.166.000

4.500 540.000

202.500 136.500 30.500 303.000 130.500 26.000

1.358.000 610.000

550.500 383.500 540.000

1.166.000

640.500 610.000 75.000

1.358.000 1.182.660

303.000 759.500

130.500

1.521.900 1.731.000

383.500 26.000

3.498.900

640.500

3.979.767

1.182.660

4.498.667

75.000 253.200

759.500

39.500 26.000

1.521.900 1.731.000 3.498.900

1.000 17.000

3.979.767 4.498.667

133.000 253.200 39.500 356.667 26.000

1.088.367

4.385.500 3.986.366

1.000 17.000

4.841.266 2.201.700

133.000

VPRO Producenten

356.667

1.834.500

991.950

4.385.500

394.000 560.200

3.986.366 4.841.266 2.201.700

Regionale omroep Producenten

1.088.367 1.222.700

1.250.0001.222.700

1.834.500

2.500.000

3.750.000

5.000.000

2.500.000

3.750.000

5.000.000

991.950 394.000 560.200

58 Mediafonds Jaarverslag 2010 1.250.000


ntaires

Bekostiging lange documentaires landelijke omroep Met ingang van 2009 heeft het Mediafonds zijn subsidieregelingen aange-

In 2010 waren de productiekosten van de gesubsidieerde documentaires

past. Een van de belangrijkste veranderingen was dat het fonds ten opzichte

gemiddeld ruim € 9.000,- lager dan in 2008. De bijdrage van de omroep was

van de eigen investering van de omroep hogere subsidies ging verlenen.

gemiddeld € 2.000,- lager. De dekking uit omroepmiddelen nam gemiddeld

Voor televisiedrama werd de subsidieverhouding 7:3, voor jeugddrama en

met ruim € 7.000,- toe, waarmee de bijdrage uit omroepmiddelen in de

documentaires 4:2 en voor alle overige categorieën 9:1. Veel producenten

productiekosten met 7% is toegenomen tot 85% van het totaal.

en enkele omroepen maakten zich zorgen dat door deze verandering de

In de hierna volgende overzichten wordt de door het Mediafonds verleende

bijdrage van de landelijke publieke omroep (het slotbedrag) voor met name

subsidie vergeleken met de eigen investering van de omroepen en met

documentaires lager zou worden en dat daardoor uiteindelijk minder pu-

de bijdragen van de producenten, inclusief de door hen aangevraagde

bliek omroepgeld voor deze kwetsbare categorie programma’s beschikbaar

bijdragen bij andere fondsen en sponsors. Het is nog niet bekend of deze

zou zijn. Het Mediafonds heeft toegezegd dit goed te monitoren en zonodig

laatste bijdragen (geheel) zijn of worden verkregen. Voor zover dit niet het

het beleid bij te stellen.

geval is worden de bijdragen van het Mediafonds en de omroepen relatief gezien hoger.

Bekostiging documentaires 2008

2009

2010

aantal 28

aantal 31

aantal 30

gemiddeld totaal 172.953

gemiddeld totaal 181.756

gemiddeld totaal 184.864

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 162.768

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 174.401

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 172.883

CoBO 4.112

Derden/producent 10.185

CoBO 1.613

Derden/producent 7.355

Omroep 36.111

Omroep 37.585

CoBO 4.892

Derden/producent 11.981

Omroep 35.458

Mediafonds 132.533

Mediafonds 136.677

Mediafonds 121.071

Documentaires waaraan ook het Filmfonds heeft bijgedragen 2008

2009

2010

aantal 12

aantal 6

aantal 6

gemiddeld totaal 334.589

gemiddeld totaal 354.000

gemiddeld totaal 348.952

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 198.035

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 221.003

waarvan Mediafonds/CoBO/Omroep 219.167

Derden/producent 12.080 Filmfonds 124.474

CoBO 38.645

Mediafonds 120.833

Derden/producent 3.152 Filmfonds 129.845

Omroep 38.557

Mediafonds 117.333

Derden/producent 40.452 Filmfonds 89.333

Omroep 37.158 CoBO 66.512

Mediafonds 110.000

Omroep 38.000 CoBO 71.167

Bijlagen 59


20 x 2010 een dwarsdoorsnede uit de vele projecten die dit jaar ontwikkeld, geproduceerd, gelanceerd en /of bekroond werden


Hollandse Meesters in de 21e eeuw

Hollandse Meesters in de 21e eeuw is een reeks korte gefilmde portret-

Regie: Pieter Verhoeff, Eddy Terstall, Sonia Herman Dolz,

ten van hedendaagse beeldend kunstenaars in hun atelier of op hun

Omroep:

John Appel, Jan Eilander, Ditteke Mensink,

werkplek. Hollandse Meesters is een uniek samenwerkingsproject

Barbara Makkinga, Robert Oey, Mijke de Jong,

tussen regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen, dat moet

Ineke Hilhorst, RenĂŠ Roelofs, Hans Hylkema,

uitgroeien tot een omvangrijke serie waarin een generatie belangrijke

Sherman de Jesus, Paul Cohen, Martijn van Haalen,

kunstenaars wordt vastgelegd. De films van 15 minuten zullen worden

Michiel van Nieuwkerk, Frans Weisz en anderen

uitgezonden door regionale omroepen, staan ter beschikking van musea

regionale omroepen

en zijn op den duur ook permanent online te zien.

Producent: Interakt

De geportretteerde kunstenaars zijn Charlotte Schleiffert, Hans Aarsman, Erik van Lieshout, Teun Hocks, Iris van Dongen, Tjebbe Beekman, Herman de Vries, Jennifer Tee, Bertien van Manen, Koos Breukel, Berend Strik, Natasja Kensmil, Job Koelewijn, Jan Dibbets, David Bade, Henk Visch en anderen.


In de documentaire Janine volgt regisseur Paul Cohen gedurende vier

Janine Filmplan en regie:

Paul Cohen

jaar de violiste Janine Jansen. Het spanningsveld tussen kunst en com-

Omroep: NTR

mercie komt hierin duidelijk naar voren. We zien Janine tot het uiterste

Producent:

van haar kunnen gaan, ze streeft naar perfectie van haar vioolspel. Hoe

IDTV Docs

ver kan ze daarin gaan en waar ligt de grens? Daarnaast moet ze ook omgaan met de banaliteiten van de markt. Janine kreeg in 2010 als enige documentaire de Kristallen Film toegewezen (een onderscheiding van het Nederlands Film Festival en het Nederlands Fonds voor de Film) en volgens de recensenten van Cinema.nl was het de beste Nederlandse film van 2010.


Point Taken: Diamond Dancers

Dansfilm over een groep oudere line dancers die een flash mob doet

Regie:

Helena Muskens en Quirine Racké (Snow White Films)

op de Amsterdamse Dam. Hun plots opkomende en weer verdwijnende

Choreografie:

Nicole Beutler

optreden in de openbare ruimte maakt de ouderen, die vaak het gevoel

Omroep: NTR

hebben onzichtbaar te zijn, even op onverwachte wijze zichtbaar voor

Producent: KeyFilm

anderen. Diamond Dancers werd gemaakt in het kader van de eerste editie van Point Taken, een initiatief van het Mediafonds en Fonds Podiumkunsten, in samenwerking met de NTR en Cinedans. Het project geeft vier teams van in Nederland wonende en werkende choreografen en filmmakers de kans hun krachten te bundelen in een dansfilm. De Point Taken-films touren als voorbeeld van Nederlands kunnen langs festivals in Libanon, Rusland, China, Spanje, de Verenigde Staten, Tsjechië, Mexico, Italië, Egypte, Zuid-Afrika en Japan.


Anne vliegt is een jeugddocumentaire in de reeks Dokument Junior over

Anne Vliegt Regie en filmplan:

Catherine van Campen

de 11-jarige aan Gilles de la Tourette lijdende Anne. De regisseur schetst

Omroep: NCRV

haarfijn de complexiteit van deze ziekte, maar ook de veerkracht en

Producent:

vindingrijkheid van het meisje. Het liefst ‘vliegt’ Anne door het leven,

Zuidenwind Filmprodukties

want dan zie je haar tics niet en is ze op haar best. Anne vliegt ging voorafgaand aan een internationale tour langs festivals in première tijdens IDFA. De documentaire won prijzen op Visions du Reèl in Nyon (Zwitserland) en op Superfest in Berkeley (VS).


A’DAM - E.V.A. (Amsterdam en vele anderen)

Amsterdam en vele anderen is een mozaïekvertelling in serievorm die

Regie:

Norbert ter Hall

laat zien hoe de levens van Amsterdammers op talloze zichtbare en

Scenario:

Robert Alberdingk Thijm

onzichtbare manieren met elkaar verknoopt zijn. Met als sleutelfiguren

Omroep: NTR

de jonge verliefde Eva en Adam en hun naaste collega’s, verbeeldt de

Producent:

serie een dwarsdoorsnede van beslissende ervaringen in de stad.

Flinck Film

A’DAM – E.V.A. was in 2006 een van de winnaars van de scenariowedstrijd Ontwikkeling Kwaliteitsdrama van het Mediafonds. Op prime time uitgezonden trok de serie in 2011 een omvangrijk kijkerspubliek.


Money & Speed: Inside the Black Box

Money & Speed: Inside the Black Box reconstrueert de flash crash die

Conceptontwikkeling: Marije Meerman

plaatsvond op de Amerikaanse financiĂŤle markten op donderdagmiddag

Productieteam: Marije Meerman, Gerko Wessels, Mariska Schneider,

6 mei 2010. Naast een televisiedocumentaire is Money & Speed de eerste

Joris Maltha, Daniel Gross, Lutz Issler Omroep: VPRO

iPad-documentaire in zijn soort. De TouchDoc is als een downloadable iPad-app gratis verkrijgbaar in de app-store. De toegevoegde iPad-app mogelijkheden bieden de gebruiker de mogelijkheid zelf de financiĂŤle data te verkennen en onderzoeken. Het concept van deze TouchDoc werd ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass in 2010.


Collapsus is een graphic annotated novel geproduceerd door het

Collapsus Conceptontwikkeling: Jay Bennet, Bruno Felix en anderen

Amsterdamse Submarine. Het is de ‘online-experience’ binnen een

Regie:

breed opgezet thematische aanpak van de VPRO rondom het onderwerp

Tommy Pallotta

Omroep: VPRO

‘De toekomst van energie’. Collapsus is door Submarine gebruikt als

Producent:

casestudy over hoe je fictie, non- fictie en animatie kunt inzetten om

Submarine Channel

een maatschappelijk vraagstuk via transmedia laagdrempelig bij een jong publiek te brengen. Het project wordt nu ook in andere landen geïntroduceerd. Collapsus, tot stand gekomen met financiering van het Mediafonds, werd genomineerd voor de Webby Awards (New York) en won in maart 2011 de ‘Interactive Award’ in de categorie TV/Film op het prestigieuze festival SXSW in Austin, Texas.


One Night Stand: Finnemans

De One Night Stand tv-film Finnemans vertelt het verhaal van de 15-jarige

Regie:

Thomas Korthals Altes

Finn die op het punt staat een man te worden als hij ontdekt dat zijn

Scenario:

Maarten Lebens

vader liever een vrouw wil zijn. Uiteindelijk maakt zijn prille relatie met

Omroep: NTR/VARA/VPRO

de eigenzinnige Lizzie dat hij zowel zijn mannelijkheid als de metamor-

Producent:

fose van zijn vader accepteert.

Lemming Film

Deze lichtvoetige televisiefilm werd bekroond met een Gouden Kalf en betekende de doorbraak van de jonge acteur Jelmer Ouwerkerk.


In deze muzikale documentaire legt regisseur Robert Oey de motieven

De Leugen Regie en filmplan:

Robert Oey

bloot achter het drama rond de van leugens beschuldigde Ayaan Hirsi Ali.

Omroep: VPRO

In de reconstructie komen hoofdrolspelers als Rita Verdonk, Hilbrand

Producent: Interakt

Nawijn, Femke Halsema, Britta Bรถhler en Ayaan Hirsi Ali niet alleen aan het woord, zij zingen ook. In de liedjes komen emoties en motieven naar voren die in de gesprekken onbesproken blijven.


De Regenmakers: Het groene verzet in China

De Regenmakers is een documentaire over de teloorgang van het

Filmplan en regie:

Chinese milieu, verteld aan de hand van vier eigenzinnige burger-

Floris-Jan van Luyn

Omroep: VPRO

activisten – een vissersvrouw aan de oever van een vervuilde rivier, een

Producent: Submarine

rijstboerin onder de rook van een chemische fabriek, een herder aan een uitloper van een oprukkende woestijn, en een danseres in de schaduw van grootsteedse vuilverbranding – die de strijd aangaan met de locale autoriteiten. De documentaire ontving o.a. de prijs voor de beste documentaire op het Internationale Film Festival van Rome (2010) en de hoofdprijs op het internationale Film Festival and Forum on human rights in Genève (2011).


De documentaire Farewell is een reisverslag én liefdesverhaal van de

Farewell Filmplan:

Gerard Nijssen en Ditteke Mensink

jonge aristocratische Lady Grace Drummond-Hay en de veel oudere

Regie:

Ditteke Mensink

Karl von Wiegand, die beiden in 1929 meevlogen met de ‘Graf Zeppelin’,

Beeld:

Gerard Nijssen

de eerste Zeppelin die rond de wereld vloog. De film is volledig

Omroep: NTR

opgebouwd uit archiefbeelden, krantenberichten en deels gefingeerde

Producent:

dagboeknotities van Lady Grace.

Pieter van Huystee Film & TV

De documentaire won in 2010 het Gouden Kalf voor de beste lange documentaire en de FIAT/IFTA archive achievement award in Dublin.


Kort!: De maan is kapot

Deels drama, deels animatie tilt De maan is kapot het zware thema van

Regie:

Arno Dierickx

verlies op tot een artistieke en ontroerende korte film. Een vader en zijn

Scenario:

Arno Dierickx en Rogier Cornelisse

tegenstribbelende zoontje dat niet wil gaan slapen raken via een wer-

Omroep: NTR

velende imaginaire reis op de halve en kapotte maan. Als zij deze willen

Producent:

repareren ontmoeten vader en zoon mama en blijkt dat hun reis meer

Caramel Pictures

is dan vrijblijvende fantasie. De maan is kapot kreeg op het Nederlands Film Festival een Gouden Kalf.


Paul Vlaanderen en het Tijdmysterie

Paul Vlaanderen is terug. De iconische hoorspelfiguur uit de jaren vijftig

Regie:

en zestig is dankzij een gelukkig toeval terechtgekomen in de 21e eeuw,

Bert Kommerij en Chris Bajema

Scenario: Bert Kommerij, Chris Bajema, Paulien Cornelisse, Saskia Rinsma Omroep: NTR/RVU

waar hij – tezamen met de onafscheidelijke Ina – kennismaakt met internet, mobiele telefonie en andere moderne gemakken. Opgenomen voor publiek, dagelijks te horen op Radio 5 Nostalgia, ingebed in het programma Familie Nederland.


Met subsidie van het Gamefonds werkte het Utrechtse collectief

Bohm Concept en game-ontwerp: Monobanda – Niki Smit, Liselore Goedhart,

Monobanda het afgelopen jaar aan een prototype voor de game Bohm.

Mathijs Konings, Simon van der Linden,

Het doel van het spel is om een boom te laten groeien. In eerste instan-

Sjoerd Wennekes

tie lijkt de speler niet zo veel invloed te hebben op het groeiproces. Wanneer geduld wordt opgebracht, blijkt er echter van alles mogelijk. In tegenstelling tot meer conventionele games draait het in Bohm niet om snelheid van handelen, maar juist om rust en het oproepen van een poĂŤtische ervaring. De game werd in 2010 genomineerd voor een Nuovo Award op het Independent Game Festival in San Francisco.


De Mannenbroeders van Kootjebroek

Tien jaar na de MKZ-crisis blikken de ‘Mannenbroeders van Kootjebroek’

Filmplan en regie:

Geertjan Lassche

terug. Sommige inwoners zien het ruimen van 60.000 dieren in hun

Omroep: EO

dorp Kootwijkerbroek in 2001 als een aanval van een antichristelijke

Producent:

regering op het hart van de Bible Belt. Als de ruimingen beginnen komt

IDTV Docs

het dorp massaal in opstand. Tien jaar later lukt het hen nog steeds niet dit verleden te laten rusten. De vraagtekens, het onbegrip en de pijn overheersen nog. In de documentaire zien we vier hoofdpersonen worstelen met dit verleden.


Sien van Sellingen is een vijfdelige dramaserie voor de allerkleinsten

Sien van Sellingen Regie:

Pieter Verhoeff

over een stoer en nuchter meisje dat op een boerderij op het platteland

Scenario:

Janneke van der Pal

woont. In een groot gezin, met veel dieren en met veel vrije ruimte

Omroep: KRO

maakt ze grote kleine avonturen mee. Pieter Verhoeff maakte met

Producent: Interakt

Sien van Sellingen zijn debuut als kleuterprogramma-regisseur.


Stand van de sterren is, na Stand van de zon (2002) en Stand van de maan

Stand van de Sterren Filmplan:

Leonard Retel Helmrich en Hetty Naaijkens

(2004), het laatste deel van Leonard Retel Helmrichs portret van het

Regie:

Leonard Retel Helmrich

hedendaagse Indonesië aan de hand van het alledaagse leven van een

Omroep:

Humanistische Omroep

christelijk-islamitische familie. Wederom gefilmd in Helmrichs karakte-

Producent:

Scarabee Films

ristieke Single Shot Cinema stijl; lange ononderbroken shots, waarbij de camera ongemerkt tussen de familieleden lijkt te zweven. De documentaire was de grote winnaar van IDFA 2010, kreeg de ‘World Cinema Special Jury Prize for Best Documentary’ op het Sundance filmfestival (2010) en op het Zagrebdox Filmfestival de prijs voor de Beste Film van de internationale competitie (2011). .


In de online-game Megamythen beklimt een speler de berg Olympus. De

Megamythen Concept en game-ontwerp: Cristina Garcia Martin, DaniĂŤl van Gils en Culturele instelling:

lange tocht gaat echter niet zonder slag of stoot. Om de top te bereiken

Joost van Grinsven

moet de speler namelijk de strijd aangaan met Griekse goden, waarbij

Rijksmuseum van Oudheden

de kracht van de ene God gebruikt wordt om de andere te verslaan. Via confrontaties met onder andere Apollo, Athena en Poseidon in zowel

Tot stand gekomen met steun van het Gamefonds, een gezamenlijke regeling

de onder- als de bovenwereld bereikt de speler de top van de Olympus,

van het Mediafonds en het Fonds BKVB.

waar het beroemde vuur gepakt kan worden. De minigames die onderweg moeten worden gespeeld geven op speelse wijze inzicht in de Griekse mythologie. Megamythen werd in 2010 genomineerd voor een Gouden Apenstaart, als beste kinderwebsite.


Tim Knols When I am King vormde de inspiratie voor deze gelijknamige

When I am King Beeld:

Sverre Fredriksen

korte animatiefilm. In de clip volgen we een jongen die met zijn gereed-

Muziek:

Tim Knol

schapskist een verwoeste stad probeert te herbouwen. De stad, die

Producent:

Yellow Submarine

met touwen in de lucht hangt, stort echter algauw in elkaar. Bijzonder is de gekozen animatietechniek: de beeldmaker heeft de figuren in de

Tot stand gekomen met steun van het TAX-videoclipfonds, een gezamenlijke

film vervaardigd uit gefiguurzaagde planken die hij daarna bewerkte

regeling van het Mediafonds en het Fonds BKVB.

met een soldeerbout. Vervolgens heeft hij de figuren beeld voor beeld gefilmd. Het TAX-videoclipfonds brengt nieuwe samenwerkingen tussen beeldmakers en (pop)muzikanten tot stand. Inmiddels is dit fonds een niet meer weg te denken stimulans voor de Nederlandse popmuziek en beeldcultuur, zoals bleek uit een in 2010 gehouden evaluatie. .


Joy, goed voor zeven nominaties en drie Gouden Kalveren voor beste

Joy Regie:

Mijke de Jong

speelfilm, beste scenario en beste vrouwelijke bijrol (Coosje Smid) vormt

Scenario:

Helena van der Meulen

het laatste deel van een drieluik, dat begon met Bluebird (2004) en Het

Omroep: VARA

zusje van Katia (2006). Joy is een achttienjarig meisje dat te vondeling

Producent:

werd gelegd, opgroeide in internaten en nu, terwijl haar beste vriendin

IDTV Film

gaat bevallen, opgaat in een obsessieve zoektocht naar haar moeder. De wereldpremière van Joy was op de Berlinale, waar de film meedong naar de Glazen Beer.


BELEIDSPLAN 2010 – 2016


82 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016


Vooraf Sinds 1 januari 2009 werkt het Mediafonds op basis van het door de toenmalige minister van OCW goedgekeurde Beleidsplan 2009-2012, dat eerder in het kader van het ad­ vies over de Basisinfrastructuur positief werd beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Om de afstemming met de landelijke publieke omroep, die werkt met een beleidscy­ clus van vijf jaar, te vergemakkelijken is daarnaast verzocht om een meerjarenplan voor de periode 2010-2016. Het voorliggende stuk is het resultaat van dit verzoek. De uitgangspunten en hoofdlijnen zijn uiteraard dezelfde als die van het eerder vastgestelde plan. Daarnaast is ge­ bruik gemaakt van de mogelijkheid om voornemens bij te stellen en aan te passen. Ontwikkelingen in de media gaan immers razendsnel. In vier of vijf jaar verandert zoveel dat soms van een heuse paradigmawisseling kan worden gesproken; voorbeelden daarvan zijn de opkomst van Google, Youtube en mobiel internet. Meer dan ooit tevoren beïnvloeden ontwikkelingen op mediagebied bovendien de manier waarop kunst wordt gemaakt en genoten. In zijn reactie op het beleidsplan 2009-2012 merkte de minister in dit verband op dat functies die lange tijd bij traditionele media en omroepinstellingen lagen, nu ook buiten deze instituten worden vervuld en verzocht hij het fonds daarop in te spelen. Voorts liet de minister in 2010 weten uitvoe­ ring te willen geven aan de motie Atsma-Remkes, waarin werd gevraagd de budgetverhoging per 2011 van twee miljoen euro specifiek te bestemmen voor versterking van de culturele programmering bij de regionale omroepen en het bevorderen van de samenwerking tussen de regionale omroepen en culturele instellingen. Genoemde aanpas­ singen en bijstellingen houden in hoofdzaak hiermee verband. Dit plan dient dus niet te worden beschouwd als de opvolger, maar als de geactualiseerde versie van het Beleidsplan 2009-2012.

Missie 2010 – 2016 Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties heeft als doel het verhogen van de artis­ tieke kwaliteit van elektronische, audiovisuele producties van de landelijke en regionale publieke mediadiensten en de Wereldomroep. Door middel van het geven van subsi­ dies stimuleert het één van de kerntaken van deze organi­ saties: het produceren en verspreiden van programma’s op het gebied van kunst en cultuur. Het fonds bevordert de samenwerking tussen de publieke mediadiensten enerzijds en kunstenaars op het terrein van de audiovisuele media en kunstinstellingen anderzijds. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe digitale technieken is in de laatste jaren een groot aantal mogelijkheden ontstaan om programma’s van nieuwe inhoud, nieuwe context en nieuwe afzetkanalen te voorzien en kunstuitingen te ontsluiten voor een groter publiek. Zo wordt het bereik van door de overheid gefinancierde cultuur en media vergroot.

Het fonds verkeert in de unieke positie om experimenten en innovatie ten behoeve van de publieke mediadiensten en de kunstenwereld mogelijk te maken, zonder de onmid­ dellijke druk van programmaschema’s, te behalen markt­ aandelen of afwegingen van levensbeschouwelijke aard. Deze relatieve vrijheid brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Een voortdurende kritische evaluatie van ondersteunde projecten en het bijbehorende adviestraject maakt integraal onderdeel uit van de taken van het fonds. Het fonds moet en wil vooroplopen bij het onderzoeken en gebruiken van nieuwe mogelijkheden, zonder daarbij het contact met de dagelijkse praktijk van de publieke medi­ adiensten te verliezen. In samenspraak met de publieke mediadiensten zal in de komende beleidsperiode waar nodig vaker gewerkt worden met aanvragen waarbij het artistieke belang anders wordt gewogen, bijvoorbeeld aan de hand van een format of door rekening te houden met omgevingseffecten. Het is niet uitgesloten dat in de toe­ komst ook een ander type projecten, bijvoorbeeld op het gebied van de onderzoeks-journalistiek, voor ondersteu­ ning in aanmerking komt. Voor een dergelijke uitbreiding van het werkterrein zijn extra middelen en/of een nauwere samenwerking met andere fondsen noodzakelijk.

De periode 1988 – 2010 In februari 1988 stelde de toenmalige minister van WVC Elco Brinkman het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties in. Aan deze heuglijke gebeurtenis was een uitgebreide discussie voorafgegaan, geëntameerd door de Kunstenbond FNV en met als inzet de verhouding tussen de kunstwereld en de publieke omroep. Er was zorg over het geringe aandeel kunst van eigen bo­ dem dat op de publieke zenders te zien zou zijn en er werd geklaagd over de moeizame verhouding met de leiding van de omroep. De minister besloot tot een systeem van extra cultuursubsidies gericht op publieke radio en televisie, waarvoor een deel van de reclamegelden werd geoormerkt. De publieke omroep had, en heeft, middelen om zijn taken op het gebied van kunst en cultuur te vervullen. Het nieuwe premiestelsel, zoals door de Kunstenbond bepleit, moest het mogelijk maken een meer verbindende en kritische taak uit te voeren. In zijn oprichtingstoespraak gaf de minister het nieuwe fonds nadrukkelijk de opdracht niet alleen programma’s te financieren, maar ook de relaties tussen omroepverte­ genwoordigers en kunstenaars te verbeteren. Dat is niet altijd makkelijk gebleken, maar nu ruim twintig jaar later zijn beide partijen ervan doordrongen dat ze elkaar nodig hebben. De NPO (Nederlandse Publieke Omroep) maakt in zijn plan voor de concessieperiode 2010-2016 duidelijk veel tijd en moeite te willen steken in een betere samenwerking met de kunstsector en heeft daartoe ook al enkele veelbe­ lovende initiatieven genomen, vooral inzake marketing. De techniek helpt daarbij. Digitale distributie, on demand-

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 83


functies en sociale netwerken maken het mogelijk ook voor kleinere doelgroepen een zinvol aanbod te verzorgen, beschikbaar te houden en onder de aandacht te brengen. De regionale omroepen, die sinds 1998 aanspraak kunnen maken op een voor hen geoormerkt bedrag, hebben met steun van het fonds op het gebied van de televisiedocu­ mentaire een duidelijke kwaliteitsslag weten te maken en hopen dit de komende jaren ook op het gebied van drama te kunnen doen. E-cultuurprojecten die enkele jaren gele­ den nog slechts een experiment voor ingewijden leken, zijn in hoog tempo aan het uitgroeien tot volwaardige alterna­ tieven voor meer traditionele vormen van mediagebruik en geven, alleen of in samenhang met andere uitingen, nieuwe vormen van artistieke kwaliteit te zien. Het Mediafonds heeft zich dus stevig verankerd in het be­ stel. In de memorie van toelichting op de huidige Mediawet wordt het fonds dan ook een ‘blijvende plaats’ toegekend binnen het mediabestel. Deze ‘Multimediawet’, waarin het bestaan van het fonds is verankerd en die van kracht werd per 1 januari 2009, bracht ook een naamswijziging met zich mee. ‘Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties’ werd ‘Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties’ – kortweg ‘Mediafonds’. Daarmee is tot uitdrukking gebracht dat de taakopdracht van het fonds verder reikt dan alleen radio- en televisiepro­ gramma’s, en is recht gedaan aan de inmiddels algemeen aanvaarde opvatting dat publieke media-uitingen niet aan de hand van hun drager en hun distributievorm moeten worden beoordeeld, maar op grond van hun functie voor de samenleving. In de afgelopen twee jaar is de uitvoering van het thans geldende beleidsplan met kracht ter hand genomen. – De samenwerking met de NPO en het Filmfonds werd op initiatief van het Mediafonds gestroomlijnd in het Deltaplan Talent; – Door middel van een serie workshops op verschillende plaatsen in het land is gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de aanvragen door de regionale omroepen; – Samen met de NPO wordt een nieuw platform ontwik­ keld dat de toegankelijkheid en het bereik van o.a. audiodrama en audiodocumentaires moet vergroten; – In de serie Hollandse Meesters wordt de samenwerking tussen regionale omroepen, het themakanaal Cultura24, het Fonds BKVB en een groot aantal musea voor beel­ dende kunst gestimuleerd; – Met de NPO en Beeld en Geluid is in het kader van ‘60 jaar televisie’ een regeling opgezet voor e-cultuurprojec­ ten die het rijke audiovisuele archief van de omroep op nieuwe manieren kunnen ontsluiten; – In de tijdelijke regelingen voor videoclips en games (eveneens in samenwerking met het Fonds BKVB) wordt met steeds meer succes de kloof geslecht tussen de creatieve industrie en publiek gefinancierde kunstuitingen;

84 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016

– Met de NPS/NTR en het Fonds Podiumkunsten is door middel van het project Point Taken een nieuwe impuls aan de dansfilm gegeven; – wEn tot slot zijn de aangekondigde herziening en vereenvoudiging van de financiële regelingen voor dit alles tot tevredenheid van alle betrokkenen volledig geïmplementeerd. De kritische reflectie op deze en andere projecten wordt al jaren gewaarborgd door de twee keer per maand geor­ ganiseerde evaluatiebijeenkomsten; vertegenwoordigers van omroepen, makers, producenten en adviseurs van het fonds bespreken daarin de producties op zich en de adviesprocedures. Daarnaast verschijnt sinds de zomer van 2009 het kwartaalblad 609 – cultuur en media waarmee verder inhoud wordt gegeven aan de opdracht om de kwaliteit van het culturele media-aanbod ‘te prikkelen, kritisch te evalueren en te bewaken’ (Mediabrief 2007). De naam van het blad verwijst naar het huisnummer van de thuisbasis, het gebouw aan de Herengracht te Amsterdam dat inmiddels ook onderdak biedt aan verwante instel­ lingen en organisaties zoals IDFA, Cinekid en de EBU (European Broadcasting Union). Het blad is niet bedoeld als promotiemiddel en biedt dus ook ruimte voor bijdragen die kritisch staan tegenover het beleid van het fonds en de publieke media. Het mag zich sinds zijn verschijnen in een snel groeiende belangstelling van media- en cultuurprofes­ sionals verheugen; de samenwerking met het groepsblog De Nieuwe Reporter (Universiteit van Amsterdam) zorgt ervoor dat de discussie naar aanleiding van artikelen wordt aangejaagd en in goede banen geleid. Het fonds zelf is ervan overtuigd op basis van de opge­ bouwde kennis en ervaring zijn oude en nieuwe taken met verve te kunnen vervullen. Het heeft een groot netwerk van adviseurs en andere relaties opgebouwd en een track record van duizenden gerealiseerde producties voor radio, televisie en internet die onder de aandacht zijn gebracht van bij elkaar miljoenen kijkers en luisteraars en bekroond zijn met honderden nationale en internationale prijzen. Tegelijkertijd is het fonds zich ervan bewust dat zijn prestaties niet altijd in geld of publieksbereik zijn te meten, laat staan te voorspellen. Omroeporganisaties moeten om begrijpelijke redenen steeds langer van tevoren hun bestedingen plannen, schematiseren en op doelgroepen afstemmen, waarbij zij ook nog in een ingewikkelde bestuurlijke organisatie rekening dienen te houden met elkaars belangen. Het fonds daarentegen heeft dankzij zijn onafhankelijke positie de mogelijkheid om flexibel te opereren, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en daarbij een verstandig ondernemingsrisico niet te schuwen. Ook in die zin vormt het een relatief klein maar vitaal en belangrijk element in het publieke mediabeleid.


Subsidiebeleid, advisering Het fonds is geen regulier ondersteuningsfonds, verant­ woordelijk voor een bepaalde discipline of sector. Het stimuleert de ontwikkeling van en de samenwerking tussen talenten uit de kunst- en mediawereld. De expertise die daarbij inmiddels is opgebouwd, geeft het fonds door aan makers en producenten, maar ook aan de publieke medi­ adiensten en waar mogelijk aan andere cultuurfondsen en cultuurproducerende instellingen. Vanzelfsprekend komt deze expertise in de eerste plaats tot uiting in het beredeneerde oordeel over subsidieverzoe­ ken. Voor deze beoordeling maakt het fonds gebruik van adviescommissies van wisselende samenstelling waarvan de leden afkomstig zijn uit verschillende disciplines. De per vergadering wisselende personele samenstelling moet de onafhankelijkheid bewaken, een smaakmonopolie voorko­ men en waar nodig specifieke deskundigheid garanderen. De interdisciplinariteit waarborgt enerzijds de beschikbaar­ heid van voldoende praktische kennis bij het beoordelen van een aanvraag binnen een bepaald vakgebied (bijvoor­ beeld de documentaire) terwijl anderzijds de aanwezigheid van commissieleden met een andere achtergrond (bijvoor­ beeld het theater of de literatuur) zorgt voor een frisse blik en de inbedding in het bredere veld van cultuur en media. Producenten en medewerkers van omroepen zijn van het adviseurschap uitgesloten om belangenverstrengeling te voorkomen. Jaarlijks worden nieuwe adviseurs aangetrok­ ken. Deze worden benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid voor een verlenging met nog eens drie jaar. Subsidiebesluiten worden genomen door het bestuur, dat zich hierbij baseert op een uitgebreid verslag van de commissievergadering. Het fonds is zich bewust van de discussie die zich binnen de beeldende kunsten (maar ook binnen de podiumkun­ sten) heeft afgespeeld over de mogelijke nadelen van het adviseren in commissies1. De dynamiek van de commis­ sievergadering is volgens sommigen onvermijdelijk op consensus gericht, heeft geen oog voor uitzonderlijke projecten maar bevordert eerder de brave middelmaat. De adviezen van de commissies zijn inderdaad altijd meer­ derheidsadviezen, maar het zijn wel uiterst gefundeerde adviezen. Naar de mening van het fonds biedt een breed samengestelde commissie, mits goed aangestuurd, name­ lijk juist de mogelijkheid om een debat op het scherpst van de snede te voeren. Het fonds hecht grote waarde aan de betrokkenheid, kennis en ervaring van zijn adviseurs. Zij vormen de basis, het kapitaal en de legitimatie voor zijn werk. Met een meer sturende, initiërende rol voor adviseurs zijn goede ervaringen opgedaan in het kader van de videocliprege­ ling; ‘matchmaking’ van beeldmakers en muzikanten door de adviescommissie leidde hier zelfs in korte tijd tot een productie die internationaal werd uitverkozen tot ‘video­ clip van het jaar’. In nieuwe samenwerkingsverbanden, met 1

 Zie hierover o.a. de bundel Second Opinion, Rotterdam 2007.

andere fondsen of bijvoorbeeld tussen cultuurproducenten en omroepen, kan zo’n rol nuttig en dus wenselijk zijn. Wanneer aanvragers de weg nog niet weten, moet die weg soms door het fonds worden gebaand. Het fonds is van mening dat het hierboven uiteengezette traject van advisering en besluitvorming recht doet aan de uiteenlopende eisen die aan een correcte subsidieprocedu­ re mogen worden gesteld: besluiten dienen te worden voor­ bereid en genomen met zowel theoretische als praktische kennis van zaken, kritische afstand, onafhankelijkheid en oog voor continuïteit. Het is er zich echter van bewust dat een recente uitspraak van de Raad van State (Boermans/ Fonds Podiumkunsten) ook consequenties kan hebben voor de eigen subsidiepraktijk. Deze uitspraak betreft het voorkomen van ‘de schijn van belangenverstrengeling’ en komt erop neer dat personen zich niet alleen van het geven van een advies of het nemen van een besluit dienen te ont­ houden wanneer zij zelf enig belang hebben bij het verzoek in kwestie, maar ook wanneer dit belang op enig moment indirect kan optreden doordat de schijn van betrokkenheid bestaat bij andere verzoeken waarin aanspraak wordt gemaakt op gelden uit hetzelfde contingent. Het afwijzen van zoveel mogelijk verzoeken zou volgens deze redenering namelijk de kans vergroten dat er geld beschikbaar blijft voor de ‘eigen’ aanvraag. Hoe vergezocht deze denkwijze ook moge lijken (zowel de wisselende samenstelling van commissies als de contingentering van budgetten maken de kans op uitvoering van een dergelijk doortrapt scenario zeer gering), het fonds is uiteraard verplicht zich aan de wet te houden. Daarom is per 1 oktober 2010 een protocol ingesteld waarin wordt geregeld dat adviseurs niet betrok­ ken worden bij het beraad over projecten wanneer zij direct of indirect belang hebben bij enig project in dezelfde ronde. Over de gewenste verscherping van het toezicht op onafhankelijke besluitvorming op bestuursniveau is nog overleg nodig. Tegenover genoemde wens staat immers een andere: overheid, NPO en Raad van Cultuur zouden graag zien dat het fonds zijn beslissingen en zijn beleid nauwer afstemt op de plannen van de publieke mediadiensten. De Mediawet bepaalt zelfs dat tenminste twee bestuursleden uit de kring van deze mediadiensten afkomstig dienen te zijn. Het fonds heeft deze kwesties in een vroeg stadium bij de minister aangekaart en zal alert blijven op een juiste toepassing van wet en regels. Artistieke kwaliteit, auteurschap, maatschappelijk belang

Het Mediafonds hanteert artistieke kwaliteit als maatstaf bij het toekennen van subsidies en bij zijn andere activitei­ ten. Het is zich ervan bewust dat dit begrip niet eenduidig valt te definiëren – het verandert gedurig onder invloed van de omgeving en de tijd. Dat is echter geen reden om het terzijde te schuiven en in te ruilen voor op het eerste gezicht makkelijker meetbare factoren als volume of pu­ blieksbereik. Het is, integendeel, reden om het debat over dit begrip en de toepassing ervan zowel intern als extern voortdurend te blijven voeren – in de adviescommissies,

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 85


in workshops, in evaluaties van met steun van het fonds gemaakte programma’s, tijdens lezingen en conferenties, via internetfora en gedrukte publicaties. Artistieke kwaliteit hangt voor het fonds samen met auteurschap. Niet de markt of een organisatie maar programma’s en hun makers vormen het vertrekpunt. In nieuwere vormen van mediagebruik dient dit auteurschap echter soms anders te worden gedefinieerd. Zo is het niet altijd meer een individuele zaak, of komt het niet tot uiting in immanente eigenschappen van het aangeboden product maar bijvoorbeeld in de manier waarop een reactie wordt uitgelokt. Kwaliteit schuilt soms eerder in culturele proces­ sen dan in kant en klare producten. Momenteel vindt een verschuiving plaats van het zogeheten poortwachtersmodel, waarin slechts enkele mediaaanbieders het voor het zeggen hadden omdat zij over de distributiekanalen beschikten, naar een situatie waarin consumenten steeds vaker hun eigen menu samenstellen uit een schijnbaar onbeperkt aanbod, en daarbinnen zelfs eigen inhoud produceren. Dit betekent echter niet auto­ matisch dat ook de diversiteit wordt vergroot. Verdunning van de middelen kan leiden tot verlies van professionele kwaliteit. De behoefte om in te spelen op alle wensen van het publiek brengt, paradoxaal genoeg, het risico met zich mee van steeds strakkere formattering en steeds grotere voorspelbaarheid. Kunst wordt dan een keuzemenu met louter comfortzones, journalistiek glijdt af naar data farming. Het fonds is zich terdege bewust van zowel de kansen als de gevaren van de technische ontwikkelingen. Ze beïnvloeden ontegenzeggelijk de inhoud van producties. De precieze aard maar vooral ook het tempo waarin veranderingen zich voordoen, en dus ook de aanpassing van criteria, zijn moeilijk voorspelbaar. Maar vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat ontwikkelingen niet stap voor stap doch sprongsgewijs verlopen en dat ze langzamer gaan dan profeten van de digitale revolutie verkondigen doch veel sneller dan the powers that be zouden wensen. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit, zowel aan de kant van de cultuur en de cultuurfondsen, als aan de kant van de media en de publieke media-organisaties,. De positieve ervaringen met workshops zoals Mediafonds@ Sandberg en met de regelingen voor clips en games alsmede de reeds gehonoreerde wensen van de publieke media-organisaties ten aanzien van de ondersteuning van platforms en ideeën voor series (o.a. Spreekweb/ Woord.nl; In Europa; Componeren achter Duinen en Dijken, Hollandse Meesters in de 21e eeuw; en een groot aantal internetprojecten) hebben ertoe geleid dat het fonds de noodzaak onderkent vaker in een vroeg stadium toezeggingen te doen ten aanzien van de financiering van projecten. Het betreft hier dan een bestuursbesluit waarbij ook andere overwegingen kunnen worden betrok­ ken dan de artistieke kwaliteit van een reeds volledig omschreven project. De toetsing op (artistieke) kwaliteit kan in eerste instantie op een structureel en globaal niveau

86 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016

plaatsvinden, waarbij het belang van continuïteit en bereik wordt meegewogen, en pas later op het niveau van de uitwerking. In alle gevallen, ook wanneer het initiatief in principe vanuit het fonds wordt gesteund, zal het fonds het oordeel van deskundige en onafhankelijke adviseurs bij de besluitvorming betrekken. Bij deze vorm van (organisato­ rische) ondersteuning gaat het bovendien om zogenaamd gemarkeerd beleid. Dat wil zeggen dat per project door het fonds zal worden aangegeven waarom niet de ‘klassieke’ aanvraag- en beoordelingsprocedure wordt gevolgd. Voor de goede orde dient te worden aangetekend dat dit geen principiële koerswijziging inhoudt. Bij verschillende projecten die tezamen met de publieke media-organisaties worden opgezet, met name op dramagebied, is het al langer gebruikelijk dat eerst een toezegging voor het financiële raamwerk wordt gedaan en daarna pas de invulling tot stand komt wordt beoordeeld. Met enige regelmaat wordt het fonds gevraagd of niet ook gelden kunnen worden vrijgemaakt voor steun aan pro­ gramma’s die niet zozeer een kunstzinnig als wel een maat­ schappelijk belang dienen en door thematiek (buitenland, milieu) of langdurige research (historische onderwerpen, onderzoeksjournalistiek) buiten de financieringsmechanis­ men van bijvoorbeeld de NPO vallen. Door het wegvallen van overheidsfinanciering via andere ministeries dan OCW en de bezuinigingen bij verschillende private fondsen staat de financiering van dit soort documentaires onder druk. Steeds vaker maken zij bovendien deel uit van projecten die via verschillende media, dus transmediaal, hun doel trachten te bereiken, zodat de te beoordelen artistieke component moeilijk te scheiden is van andere onderdelen. Het fonds heeft oog voor laatstgenoemde ontwikkeling en staat sympathiek tegenover het streven om extra geld voor deze belangrijke categorie documentaires te vinden. Ondanks de lange en vaak moeizame aanloop hebben ze in het recente verleden soms grote invloed gehad: denk aan de productie over de Brent Spar, of aan een serie als In Europa. Culturele programmering is de kerntaak van het fonds, maar het is denkbaar dat de aanwezige kennis en infrastructuur ook worden aangewend voor het beoordelen van aanvragen met een vooral politiek-maatschappelijk belang. Artistieke kwaliteit en maatschappelijk engagement zijn uiteraard geen tegenstellingen; ze sluiten elkaar niet uit. Toch is het wenselijk om voor de behandeling van het hier bedoelde type aanvragen een aparte categorie binnen het fonds in te stellen, voorzien van een geoormerkt bedrag. Voor de beoordeling zijn adviseurs met een specifieke, vaak journalistieke deskundigheid nodig. Het fonds ziet hiertoe goede mogelijkheden en wijst erop dat de ervaring die is opgedaan met het entameren en beoordelen van cross- en transmediale toepassingen ook ten goede kan komen aan dit genre. Binnen het huidige, al jaren sterk onder druk staande documentairebudget is echter geen ruimte voor het scheppen van deze nieuwe categorie.


Onze omgeving Onder invloed van de digitale revolutie is de samenleving de afgelopen twee decennia ingrijpend veranderd. Dit proces is nog lang niet voltooid. Het heeft gevolgen voor alles en iedereen, maar in het bijzonder natuurlijk voor media-organisaties. De verandering speelt in de eerste plaats op distributieniveau: van analoog naar digitaal, van lineair uitgestraald naar on demand beschikbaar. Maar zoals vorm altijd inhoud bepaalt, zo beinvloedt de manier van verspreiden onvermijdelijk ook de aard van het gebodene. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) pleitte in zijn analyse van deze ontwik­ kelingen reeds jaren terug voor een ‘focus op functies’, een beleid dat niet uitgaat van kanalen en hun organisaties, maar van publieke waarden die steeds op de meest doelma­ tige manier in de media dienen te worden gerepresenteerd2. In de huidige Mediawet, die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het onderscheid tussen hoofd- en neventaken opgeheven. De NPO heeft voor de komende concessieperi­ ode een beleid geformuleerd waarin lineair en non-lineair mediagebruik worden verbonden door het ontwikkelen van zogenaamde ‘platformonafhankelijke audio- en videopalet­ ten’ voor een breed publiek. Het aantal themakanalen en websites wordt beperkt en in dienst gesteld van een overkoepelende strategie, geleid door een gezamenlijke ‘merkenarchitectuur’. Daarnaast wil men experimenteren en innoveren met nieuwe media en diensten, vooral ook om het bereik onder jongeren – de veelbesproken ‘digital natives’ – te verbeteren. Het fonds onderschrijft in grote lijnen de analyse van de NPO maar tekent daarbij aan dat implementatie van deze voornemens makkelijker is gezegd dan gedaan, vooral wan­ neer deze afhankelijk wordt gesteld van een uitbreiding van middelen. Te vrezen valt dat de budgetverruiming waar de NPO van uitgaat geen werkelijkheid zal worden, gezien de huidige economische omstandigheden. Het is dan ook de vraag of valt te ontkomen aan scherpere keuzes, vooral ook inhoudelijk. De ingewikkelde bestuurlijke structuur van het bestel is daarbij een extra complicerende factor. Het fonds financiert geen organisaties maar projecten en programma’s. Het heeft daardoor meer mogelijkheden om te experimenteren en snel in te spelen op veranderingen. Door middel van masterclasses en workshops, via de Interregeling en vanuit het e-cultuurbudget is steeds de mogelijkheid geboden aan programmamakers van de publieke mediadiensten om ervaring op te doen met nieuwe aspecten van hun werkterrein. In het kader van bijzondere regelingen voor games en videoclips, en binnen de inmiddels beëindigde Interregeling, werden hiervoor bovendien extra middelen gevonden, die niet ten laste van de Mediabegroting hoefden te worden gebracht. De verbinding met het kunstenveld en de creatieve industrie is juist ook bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen van groot belang. 2

 Zie rapport Focus op functies: uitdagingen voor een toekomstbestendig mediabeleid, Amsterdam 2005.

Kunst en media

Nieuwe technische mogelijkheden scheppen ook altijd nieuwe kunst; content follows form. Het fonds heeft dan ook in toenemende mate te maken niet alleen met nieuwe manieren van distributie maar ook met nieuwe program­ masoorten. Interactiviteit is daarbij het sleutelwoord. Games en online omgevingen (zoals Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter) zijn belangrijke platforms geworden. Het gegeven dat voor jeugd het omslagpunt in de ontwikkeling van traditioneel naar ‘nieuw’ of crossmediaal mediagebruik al is gepasseerd, noopt tot actie: ook in de strikt genomen al-niet-meer-zo-nieuwe (maar zich nog altijd verder ontwik­ kelende) media is behoefte aan publieke en artistieke ‘content’. De creatieve industrie kan in dit verband niet worden genegeerd. De commercie beschikt op dit gebied namelijk over veel meer technische kennis, mankracht en financiële armslag dan publiek gefinancierde mediaorganisaties. Wil een publiek domein op internet ontstaan, dan is er – bijvoorbeeld op het gebied van serious gaming – behoefte aan het leggen van verbindingen tussen publieke media-organisaties en hun archieven, de kunstwereld en de creatieve industrie. Het fonds wil hierbij een bemid­ delende, initiërende en faciliterende rol spelen en heeft daarom een begin gemaakt met het opzetten van een aantal proefprojecten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het sectorinstituut voor nieuwe media, het Virtueel Platform. Publiek en privaat

Het onderscheid tussen publieke aanbieders en commer­ ciële of ‘onafhankelijke’ aanbieders vervaagt. Zo worden de programma’s van de NPO nu alleen nog maar door commerciële kabelbedrijven doorgegeven en steeds vaker ook in keuzemenu’s versleuteld en bewerkt. De doorgifte van themakanalen is niet verplicht. De NPO streeft, mede op verzoek van de overheid, naar publiek-private samen­ werkingsvormen – niet alleen met de kabelmaatschap­ pijen, maar bijvoorbeeld ook met kranten en exploitanten van semi-openbare ruimtes, of zelfs vervoersbedrijven. Kunstinstellingen worden aangemoedigd een steeds groter deel van hun financiering uit de markt te halen. Voor de cultuurprogrammering van de publieke omroepen wordt gestreefd naar verruiming van sponsormogelijkheden en een soepeler omgang met het verbod op dienstbaarheid aan de winst van derden; de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, heeft aangekondigd de wet op dit punt waar nodig al even soepel te interpreteren. Over de wenselijkheid en werkbaarheid van publiek-private samenwerking tussen organisaties kan men van mening verschillen. Maar gelet op deze ontwikkeling is het des te meer van belang om op programmaniveau onverkort vast te houden aan en concreet te toetsen op publieke waarden als (artistieke) kwaliteit en onafhankelijkheid. Het fonds ondersteunt deze waarden door het verstrekken van ont­ wikkelings- en productiesubsidies. Soms aan een omroep­ organisatie, soms ook rechtstreeks aan een producent. In een steeds minder overzichtelijk medialandschap is

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 87


het van belang dat ondersteuning door het fonds naar het publiek ook als een keurmerk wordt gecommuniceerd en dat aan de aanvrager eisen worden gesteld omtrent de marketing van zijn programma, ofwel het ‘organiseren van publiek’. Derhalve worden in sommige gevallen ook de kos­ ten hiervoor vergoed. Niet alleen het eerste uitzendtijdstip op een analoge zender, maar ook de beschikbaarheid en de ‘vindbaarheid’ nadien worden nadrukkelijk meegewogen bij het nemen van een subsidiebesluit. Cultuurfondsen

In de meeste kunstdisciplines zijn elektronische media deel gaan uitmaken van de dagelijkse praktijk. ‘Interdisciplinariteit’ is niet langer een modewoord maar een vanzelfsprekendheid, vooral voor jongere kunstenaars. Dit noopt ook subsidieverstrekkers over traditionele grenzen te kijken. De overheid heeft in de afgelopen jaren meer beleidsver­ antwoordelijkheid bij de cultuurfondsen gelegd. Helaas is daardoor voor elk fonds afzonderlijk de regeldruk toege­ nomen. Ook daarom zou het goed zijn een structuur te scheppen die voor samenhang zorgt tussen het beleid van de verschillende fondsen in relatie tot het mediabeleid. Van verscheidene kanten klinkt overigens de roep om een bredere afstemming en samenwerking tussen de fondsen. In een recent advies van de Raad voor Cultuur (Netwerken van Betekenis, 2010) wordt voorgesteld om fondsen en in­ stellingen niet alleen te beoordelen op hun betekenis voor het ‘eigen’ deelterrein of het ‘eigen’ publiek maar ook voor andere disciplines en voor elkaar. Wanneer alle betrokken instanties hun ‘netwerktaken’ vervullen, ontstaan zonder rigide centrale sturing knooppunten waarin kennis en inspiratie wordt overgedragen en betekenis gegenereerd. De digitale revolutie fungeert bij deze ontwikkeling als katalysator. In dit verband is ook de aansturing van de verschillende cultuur- en mediafondsen vanuit OCW van belang. Het is naar de mening van het fonds verheugend dat de directies MLB en Kunsten het initiatief hebben genomen de moge­ lijkheden voor meer samenwerking tussen de kunstensec­ tor en de mediadiensten beter te benutten, onder meer met steun van De Cultuurformatie, een samenwerkingsverband van culturele koepels en kunstenaarsorganisaties. Het fonds blijft graag betrokken bij de verdere uitwerking van dit voornemen en zal waar mogelijk de resultaten ervan ondersteunen. Het Mediafonds werkt reeds vruchtbaar samen met het Filmfonds, het Fonds BKVB, het Fonds Podiumkunsten en een hele reeks andere instellingen en festivals, zoals IDFA, Cinekid, Cinedans, IIFR, Nederlands Filmfestival, Virtueel Platform, Eye Film Instituut, Binger Film etcetera. Voor al deze samenwerkingen geldt dat zij geen doel in zichzelf vormen, maar zijn gericht op het optimaal benutten van aanwezige kennis en het voorkomen van dubbelingen in zowel de voorbereidende als de uitvoerende sfeer. Ten aanzien van de samenwerking met het Filmfonds valt op te merken dat de beroepsgroep van filmmakers en die

88 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016

van televisiemakers, en hun respectieve producenten, een steeds grotere overlap vertoont. Iets dergelijks geldt voor de distributie: ook producties die in de eerste plaats zijn bedoeld voor zaalvertoning op het grote scherm, vinden in de praktijk het meeste publiek via het kleine scherm van de televisie of de computer. Deze situatie vraagt om een zorgvuldige coördinatie van initiatieven en regelingen tus­ sen de beide audiovisuele fondsen. Uitgangspunt voor het Mediafonds is hierbij dat op het gebied van talentontwik­ keling gezamenlijk moet worden opgetrokken, terwijl bij reguliere producties, die in eerste instantie voor de zaal c.q. het kleine scherm bedoeld zijn één van beide fondsen het eerste aanspreekpunt is en dan ook het voortouw neemt in de financiering. Op zichzelf mag het leggen van deze zwaartepunten misschien arbitrair lijken. Het doet echter wel recht aan het gegeven dat van een volledige convergen­ tie, in elke geval voorlopig, geen sprake is. Bovendien blijkt het in de praktijk een goed hanteerbaar uitgangspunt voor samenwerking. In het Beleidsplan 2009-2012 werd gepleit voor een bud­ getverhoging ten behoeve van animatie. De twee fondsen wilden hiervoor gezamenlijk een intendant benoemen. Het uitblijven van extra middelen voor animatie heeft het Mediafonds genoopt van dit voornemen af te zien. Landelijke publieke mediadiensten (NPO)

Het fonds is verheugd over het nieuwe elan dat de NPO na invoering van het ‘programmeringsmodel’ tentoon heeft gespreid, en heeft begrip voor de wens om ‘bestuurlijke rust’ over Hilversum te laten neerdalen. In tegenspraak daarmee lijkt het enthousiasme waarmee vorig jaar nieuwe toetreders tot het bestel werden verwelkomd en de bezwaren die, nog voor de daadwerkelijke toetreding een feit was, vervolgens werden uitgesproken over een te groot aantal spelers op een te klein veld. Daarnaast bestaat er zorg over het verlies aan programma-inhoudelijke slag­ kracht, dat een gevolg lijkt te zijn van de gecompliceerde planningsmodellen die de NPO heeft moeten invoeren. Al eerder heeft het fonds te kennen gegeven dat de voorheen soms zeer gedetailleerde en nu tamelijk ruim omschreven prestatieafspraken betreffende volume en karakter van de programmering nauwelijks een handvat voor beoordeling bieden en derhalve weinig effectief zijn als beleidsinstru­ ment. Het fonds geeft in het algemeen de voorkeur aan een kwalitatief-inhoudelijk beoordelinge van prestaties boven een louter cijfermatige. Kwantificering lijkt zeker­ heid te bieden, maar heeft in het verleden steeds geleid tot onvruchtbare definitiediscussies. Het meerjaren concessiebeleidsplan 2010-2016, dat onder de titel Verbinden, verrijken, verrassen in het voorjaar van 2010 het licht zag, paart een gedegen analyse van het medialandschap aan een ambitieus programma gericht op behoud van het bestaande, brede publieksbereik en uitbreiding naar met name jongeren en burgers met een niet-westerse culturele achtergrond. De vraag is of alle in het plan genoemde elementen wel met elkaar zijn te verenigen en welke keuzes er bij afnemende middelen


zullen worden gemaakt. Voor zover het fonds als partner in het concessiebeleids­ plan wordt genoemd, komt dit in grote lijnen overeen met de bestaande praktijk; concrete cijfers en sommige onderdelen, zoals de wens om te worden ondersteund bij registraties, zijn voor rekening van de NPO en dienen niet als afspraken te worden opgevat. Regionale omroepen

Bij de regionale omroepen zijn flinke verschillen waar te nemen op het gebied van technische en commerciële ontwikkeling, het karakter van de programmering en het publieksbereik. Het fonds heeft hier oog en begrip voor. Er is regelmatig overleg met het samenwerkingsverband ROOS en met het college van hoofdredacteuren over de bijdrage die het kan leveren aan de versterking van de artistieke kwaliteit in de programmering van de regionale omroepen. Het begrip ‘regionaal’ maakt een interessante ontwikkeling door. Alle uitingen van kunst en cultuur vinden uiteraard hun oorsprong op een specifieke plaats. Plaats, maar ook tijd en de karakteristieke eigenschappen van een bepaalde gemeenschap geven kunst vaak haar smaak en kleur. In een geglobaliseerde wereld is de behoefte aan een ‘genius loci’ duidelijker dan ooit tevoren. Regionaal betekent niet ‘van mindere kwaliteit’. Bij het be­ oordelen van aanvragen van regionale publieke omroepen hanteert het fonds daarom zoveel mogelijk de maatstaven die het ook hanteert bij het beoordelen van aanvragen van de NPO. In 2009/2010 is een intensief traject van regionale workshops georganiseerd, gericht op het verhogen van het percentage toekenningen. De resultaten daarvan zijn hoopgevend en veelbelovend. Voor het hanteren van dezelfde criteria pleit ook het feit dat makers en producenten vaak voor beide circuits werken. Succesvolle regionale producties zijn bovendien met enige regelmaat op ‘nationale’ kanalen te zien, terwijl veel kabelbedrijven en het internet de mogelijkheid bieden om alle regionale zenders in alle regio’s te ontvangen. Nationaal en regionaal zijn geen strikt gescheiden cate­ gorieën meer; in elk geval niet als het om distributie gaat, hopelijk wel door aantrekkelijke bijzonderheden in het karakter van het gebodene. De extra middelen die vanaf 2011 beschikbaar komen voor de regionale omroepen, zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor uitbreiding en verdieping van het bestaande aanbod, vooral op documentaire gebied. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling en (mogelijk) productie van drama, bij voorkeur in samenwerking met regionale theatergezel­ schappen, gesteund, evenals de serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw in samenwerking met zo’n vijfentwintig musea verspreid over het hele land. Culturele diversiteit

Nederland is een multiculturele samenleving. Deze diversiteit kan voor bedenkers en makers van culturele programma’s een rijke inspiratiebron zijn bij het scheppen

van producties die een divers publiek willen aanspreken. Bij zijn beoordeling van projecten schenkt het fonds mede aandacht aan de manier waarop een voorgenomen produc­ tie bijdraagt aan verscheidenheid in de media. Artistieke kwaliteit staat hierbij altijd voorop, net als in alle andere procedures van het fonds. Ook bij de samenstelling van adviescommissies streeft het fonds naar diversiteit. Het kri­ tisch beschouwen van de eigen, mogelijk cultuurbepaalde vooronderstellingen is immers voorwaarde voor een kwali­ tatief hoogwaardige beoordeling. Net als in de verhouding regionaal-nationaal hoort daarbij een vruchtbare spanning te bestaan tussen het bijzondere en het universele. Niet alleen bij het toekennen van reguliere subsidies, maar ook bij activiteiten in het kader van het stimuleringsbeleid (zoals de IDFA Documentaireworkshop of het One Night Stand-project) wordt gelet op culturele diversiteit; dit geldt zowel voor de selectie van deelnemers – die vaak aan het begin van hun carrière staan – als voor onderwerpkeuze. In een tweetal projecten is de afgelopen jaren specifiek aandacht gegeven aan respectievelijk het opleiden van schrijftalent (Kind en Kleur) en regietalent met een dubbele culturele achtergrond. Vooral in de ontwikkelingsfase blijft deze extra aandacht voorlopig nuttig en noodzakelijk. Internationalisering

Media-ontwikkelingen houden geen halt bij landsgrenzen. De uitbreiding van keuzemogelijkheden voor gebruikers speelt zich af op internationaal niveau. Die beweging werd al ingezet met de komst van kabeltelevisie en is aanzienlijk versterkt door het wereldwijde web. Nederlandse media­ producties ondervinden daardoor meer concurrentie maar hebben ook meer mogelijkheden om een publiek buiten de ‘thuismarkt’ te bereiken. Vooral de door het fonds onder­ steunde jeugdprogramma’s en documentaires worden sinds jaar en dag met veel waardering in het buitenland ontvan­ gen en met grote regelmaat bekroond. De experimentele clipregeling heeft getoond dat na plaatsing op internet vrij­ wel onmiddellijk, zelfs vanaf de andere kant van de oceaan, op Nederlandse muziekvideo’s wordt gereageerd. Het fonds staat uiteraard positief tegenover internationale copro­ ducties. Wel houdt het daarbij vanuit zijn doelstelling vast aan de eis dat de procucten een overwegend Nederlandse karakter moeten hebben en dat bij drama en animatie overwegend de Nederlandse taal moet worden gebruikt of een Nederlandstalige versie moet worden gemaakt. Een taalprobleem speelt uiteraard niet in de samenwerking met Vlaanderen. In de afgelopen periode werden de banden aangehaald met het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Door het fonds georganiseerde ontmoetingen tussen producenten en programmamakers hebben geleid tot geanimeerde gesprekken en programma-ideeën die ook zijn uitgevoerd. Duidelijk is echter ook geworden dat de beide fondsen maar moeilijk tot samenwerking kunnen komen wanneer de zendgemachtigden aan weerskanten van de landsgrenzen weinig belang aan coproducties hechten. Het lijkt soms wel of de afstand tussen Nederland en Vlaanderen groter is geworden, terwijl de reistijden zijn

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 89


afgenomen. Een nieuwe impuls vanuit het cultureel verdrag Nederland-Vlaanderen is tot dusver uitgebleven, maar zou bijzonder welkom zijn. Het Mediafonds zal in de komende periode blijven trachten de afstand tussen de makers en producenten van audiovisuele producties aan beide kanten van de landsgrens te verkleinen. Een eerste stap is het openstellen van de serie Kort! voor Vlaamse makers. Overheid

De rol van de overheid blijft van onverminderd groot belang voor de financiering van publieke media, maar is onder meer door de veelheid van distributiemogelijkheden lastiger uit te voeren. Terecht legt de huidige Mediawet daarom minder nadruk op regulering en meer op het ver­ ruimen van mogelijkheden voor de organisaties die onder deze wet vallen. Het op verzoek van de minister geschre­ ven rapport van de commissie-Brinkman (De volgende editie, 2009) inzake de gedrukte pers bepleitte terecht de problemen van kranten en tijdschriften niet los te zien van de ontwikkelingen in de elektronische media, en vroeg derhalve om integraal beleid. Het Mediafonds geeft als zelfstandig bestuursorgaan uitvoering aan een deel van het overheidsbeleid op media- en cultuurgebied. Het staat open voor wijzigingen in de opdracht en de organisatie die voortvloeien uit de veranderde omstandigheden of nieuwe opvattingen over dit beleid, maar hecht daarbij onverminderd grote waarde aan artistieke en journalistieke vrijheid, vrijheden die ook in het oordeel over prestaties op dit gebied het uitgangspunt dienen te zijn. De overheid schept immers wel het kader voor kunst, journalistiek en wetenschap, maar onthoudt zich van een oordeel over afzonderlijke uitingen daarvan.

Ontwikkelingen binnen de verschillende categorieën Het convergeren van platforms, genres en stijlen betekent niet dat oude vormen en gedachten sterven. Het fonds kiest voor uitbreiding van cross- en transmediale activiteiten bij op zijn minst een instandhouding van de traditionele cate­ gorieën, zolang het aantal aanvragen hiervoor tenminste niet significant afneemt in aantal en/of kwaliteit. Die inde­ ling in categorieën of beleidsterreinen, die ook tot uiting komt in de budgetverdeling, is voorlopig nog functioneel. Gezien de geschetste ontwikkelingen is het echter denk­ baar dat in de loop van de komende beleidsperiode ook hier een thematische of platformbenadering gedeeltelijk haar intree moet doen. Voorlopig wordt in voorkomende gevallen, en die zijn er steeds vaker, voor advisering en budget uit twee of meer categorieën geput; in de toekomst zal het fonds zich wellicht eerder tot de categorie ‘muziek’ gaan verhouden in plaats van tot bijvoorbeeld ‘radio’. Duidelijk is, dat veranderingen niet op elk gebied even snel gaan, nog afgezien van de wenselijkheid. In navolgende paragrafen wordt dan ook volgens de tot dusver steeds gehanteerde systematiek aangegeven welke prioriteiten het fonds wil stellen. Hierbij dient dus in gedachten te worden gehouden dat geen enkele van de categorieën zich helemaal onttrekt aan wat er, ook budgettair, in de andere rubrieken gebeurt. E-cultuur

De programmacategorie ‘e-cultuur’ is volwassen geworden. Nieuwe vormen van digitale productie, presentatie en archivering van kunst en cultuur, ook buiten de traditionele instituties, hebben tot vaak verrassende en kwalitatief goede producties geleid. De publieke mediadiensten besef­ fen dat lineair en non-lineair mediagebruik steeds meer met elkaar verbonden zijn. Dit veranderend mediagebruik sterkt het fonds in zijn voornemen zijn initiërende en verbindende rol tussen de publieke omroepen en de brede e-cultuursector verder uit te bouwen. Het wil dit niet doen in concurrentie met andere fondsen, maar in het besef dat deze geambieerde rol juist verplichtingen naar de andere cultuurfondsen en naar de publieke mediaorganisaties schept. E-cultuur verdient haar rechtvaardiging als aparte categorie voor zover er sprake is van nieuwe methodes en nieuwe stijlen, of wanneer sprake is van een experiment. Wanneer de waarde vooral wordt ontleend aan de verbin­ ding met andere disciplines is afscherming niet op haar plaats, maar dient een integrale beoordeling te worden gemaakt. Onder e-cultuur vallen vooralsnog de volgende programma­ soorten: games, transmediale producties en de projecten Sandberg@Mediafonds en Woord.nl. Games en virtuele omgevingen zijn op grond van hun structuur genres die zeker een eigen beleidsruimte verdienen. Zij spelen bovendien een steeds grotere rol in

90 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016


het mediagebruik van alle leeftijdscategorieën; bij jeugd en jongeren is hun rol zelfs dominant. De huidige voorkeuren van deze ‘earliest adaptors’ zijn naar het zich laat aanzien in hoge mate bepalend voor de rest van hun carrière als mediaconsument. Wie het belang van een publiek domein en publieke waarden zoals artistieke kwaliteit in de media onderschrijft, mag dit terrein dus niet braak laten liggen. De in 2009 gestarte regeling voor games (uitgevoerd in samenwerking met het Fonds BKVB en mede ondersteund door het ministerie van OCW) wordt in de tweede helft van 2010 geëvalueerd. De vaste adviescommissie van het Gamefonds heeft in de korte looptijd van de regeling de kwaliteit van de aanvragen (afkomstig van gameontwikkelaars, culturele en erfgoedinstellingen, beeldend kunstenaars, animatoren en vormgevers) zien toenemen. Dit resulteerde in een steeds groter aantal aanvragen en hoger percentage toekenningen. De NPO, het Mediafonds en het Instituut voor Beeld en Geluid beginnen in 2010 met een tijdelijke regeling om originele en kwalitatief hoogwaardige transmediale produc­ ties te stimuleren waarbij verschillende media samen een verhaallijn neerzetten met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Om het bereik van deze en de vaste e-cultuur regeling te vergroten, worden matchingbijeenkomsten tussen programmamakers, producenten, omroepen, online communities en de creatieve industrie georganiseerd. Coproducenten van deze bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld het Virtueel Platform, NBF, NPOX. De jaarlijks terugkerende masterclass Sandberg@Mediafonds wordt ook de komende jaren gecontinueerd. Wel krijgt elke jaargang een thema (Gameplay in 2011) en verbinden naast het Sandberg Instituut meerdere producenten zich aan het project. In navolging van de succesvolle conferentie over de toekomst van het gesproken woord in oktober 2009 hebben het Mediafonds, de NPO en de VPRO de handen ineen geslagen voor de realisatie van een crossmediaal audio­ platform. Onder de werktitel Woord.nl zal het rijke maar nu nog passieve audio archief van onder andere poëzie, hoorspelen, radio documentaires en gesproken boeken in een zinvolle en interactieve omgeving een tweede leven worden geven. De ambitie is om audioproducties van alle omroepen via dit platform en via andere kanalen (‘embed­ ded’) aan te bieden. Het gaat om toegang tot duizenden uren materiaal, dat het mogelijk maakt actueel nieuws te verbinden met gedigitaliseerd audio-materiaal uit het verle­ den. Het Mediafonds investeert één miljoen in de realisatie en de uitbouw van Woord.nl in de periode tot 2013. Met deze activiteiten zet het fonds het auteurschap en het experiment centraal binnen digitale publieke mediadien­ sten. Radio/Audio

Radio is het oudste elektronische medium. In een aantal opzichten voltrekken veranderingen zich er sneller dan

bij televisie. Zo lijkt radio-/audiopubliek zich sneller los te maken van traditionele distributiemethodes. Ruwweg valt het terrein uiteen in drie delen: muziek, nieuws en het meer verhalende genre. Binnen die laatste categorie vallen het audiodrama en de audiodocumentaire. Voor muziek geldt dat strengere formattering van de traditionele, lineaire zenders door de redacties als nood­ zaak wordt gevoeld; wanneer immers niet het gemak wordt aangeboden van een continue stroom van gelijksoortige klanken, kiest de consument voor zijn eigen menu via podcast en internet. De muziekindustrie heeft in de afgelopen jaren het verlies van zijn distributiemonopolie op ingrijpende wijze ervaren. Iets soortgelijks geldt voor de publieke radio. De introductie van een internetpro­ gramma als Last.FM heeft naar eigen zeggen onmiddellijke gevolgen gehad voor de muziekprogrammering van 3FM. Hedendaagse en wereldmuziek vonden binnen de zender­ systematiek van de NPO tot voor kort vooral hun plek op Radio 6, een kanaal dat niet via de ether is te beluisteren en ook niet valt binnen het verplichte basispakket voor kabeldistributeurs. Maar ook hier zijn de teugels strakker aangetrokken: Radio 6 richt zich nu op soul en jazz, andere stromingen komen alleen aan de orde als ze aan deze stijlen zijn gerelateerd. Radio 4 heeft te kampen met een krimpend en vergrijzend luisterpubliek; pogingen om een vlotter format te introduceren stuiten steevast op hevige kritiek, juist van deze luisteraars. Het fonds wil, naast het subsidiëren van bijzondere programma’s, met de zender­ redacties van Radio 4 en Radio 6 blijven meedenken over manieren om een relatief groot publiek te bereiken zonder verlies van diepgang en kwaliteit. De documentairereeks Componeren achter Duinen en Dijken is van dit overleg een eerste resultaat. De belangrijkste popzender van de NPO, 3FM, zet steeds meer zijn website in als actiemiddel en voor het geven van extra informatie, juist ook in beeld. De videoclipregeling van het fonds sluit hierbij goed aan. Het nieuws is nog steeds gebaat bij het lineair brengen van zoveel mogelijk beknopte informatie. Door zijn betrek­ kelijk eenvoudige en goedkope techniek beweegt radio moeiteloos mee met de actualiteit. Er kan op elk moment geschakeld worden tussen verslaggeving en reflectie. Maar deze mogelijkheid is tegelijkertijd ook een eis: wanneer er werkelijk iets aan de hand is, is vooral snelheid van belang. Deze eis staat op gespannen voet met het belang van artistiek waardevolle, meer verhalende vormen als audiodrama en audiodocumentaire; het is lastig gebleken die op een nieuwszender een prominente plaats te geven. De productie ervan lijkt niettemin, mede onder invloed van het fondsbeleid, een nieuwe impuls te hebben gekregen. De door het fonds ondersteunde lange dramaseries Het Bureau, Bommel en De Moker hebben een eigen publiek gecreëerd en aan zich weten te binden. Daarbij heeft ook een nieuwe groep makers ervaring kunnen opdoen met het vak. Door de redacties van Holland Doc Radio (voorheen

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 91


Radio Atelier) en De Avonden wordt gewerkt aan nieuwe vormen van documentaire. Deze initiatieven steunt het fonds graag, mede in het kader van talentontwikkeling. Daarbij realiseert het zich dat juist deze derde categorie programma’s, ondanks een relatief grote financiële inspanning, een beperkt bereik zal houden, wanneer niet ook wordt geïnvesteerd in nieuwe manieren om potentiële luisteraars te vinden. Juist voor verhalende vormen van audio zijn on demand-functies en het ontsluiten van bijbe­ horende audio-archieven van groot belang. Het fonds heeft in de afgelopen periode de gedachtenvorming hierover met kracht gestimuleerd en samen met de NPO onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor een nieuw platform voor gesproken woord. Daarbij heeft het fonds de bereidheid uitgesproken om in elk geval voor een periode van twee jaar ook redactie en aanloopkosten mee te financieren. Wanneer een dergelijk platform er komt, moeten hierop meteen ook verwante vormen zoals het luisterboek, de voordracht van poëzie en de oral history een plaats krij­ gen, zodat ook de overheidsinspanningen op deze gebieden worden beloond met een groter publieksbereik. Onder meer Poetry International en het Nederlands Letterenfonds hebben aangegeven in een dergelijk initiatief te willen participeren. Van de NPO worden behalve redactie en productie ook stevige en passende marketinginspanningen verwacht. Televisie

Televisie als traditioneel medium blijft in de komende jaren een belangrijke plaats innemen. Beproefde vormen zoals de dramaserie en de documentaire behouden ook daarom hun bestaansrecht en profiteren bovendien van de toegenomen kijkmogelijkheden. Nederlands drama is en blijft een speerpunt van het fonds­ beleid. Het fonds heeft daarbij aandacht voor zowel de auteurs als de regisseurs van kwaliteitsdrama. Om nieuw en bewezen regie- en scenariotalent in staat te stellen een volgende stap in hun artistieke ontwikkeling te zetten, hebben het Mediafonds, het Nederlands Fonds voor de Film, de Publieke Omroep, het CoBO-fonds en het Binger Filmlab in 2008 het Deltaplan Talent gelanceerd. Dit meer­ jarige, gezamenlijke stimuleringsproject stelt makers in staat in verschillende genres ervaring op te doen. In 2010 is dit plan bijgesteld op grond van de ervaringen in de eerste twee jaar. Het bestaat nu uit drie onderdelen: Kort! (fictie en animatie), One Night Stand (drama) en De Oversteek (eerste of tweede artistieke speelfilm). De films zijn op televisie te zien en indien mogelijk ook in de bioscoop. Door deze samenwerking tussen de fondsen en de publieke omroep wordt talent in een vroeg stadium herkend en wordt een stevige basis gecreëerd voor de beginfase van een auteurs- en regisseurscarrière. Om de ontwikkeling van langere auteursseries een impuls te geven heeft het fonds in de voorafgaande beleidsperiode een dramawedstrijd uitgeschreven. Tijdens de huidige be­ leidsperiode zijn inmiddels drie van de winnende scenario’s

92 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016

in productie genomen en het belang van kwaliteitsdrama wordt binnen en buiten de omroep breder erkend. De NPO stelde een budget voor kwaliteitsdrama vast, oplopend tot 15 miljoen in 2011. Het Mediafonds wil het verbeterde klimaat voor de kwaliteitsserie van extra stimulansen blijven voorzien, maar moet vaststellen dat het huidige budget daartoe weinig ruimte laat. Van het beschikbare budget voor kwaliteitsdrama is op dit moment slechts twintig procent vrij besteedbaar voor dramaproducties die niet binnen het Deltaplan Talent vallen. Dit betekent dat de stimulering van de ontwikkeling en met name de realise­ ring van kwaliteitsseries van meer dan drie afleveringen onder druk staat. De artistieke documentaire is een bloeiend genre, dat veel waardering van kritiek en publiek geniet, ook internatio­ naal De televisie, inclusief themakanalen e.d., is het belang­ rijkste verspreidingskanaal voor artistieke documentaires. Sinds jaar en dag stimuleert het fonds dit genre door het subsidiëren van zo’n veertig producties per jaar. De hoge kwaliteit van de aanvragen stuit echter al geruime tijd op budgettaire grenzen. Concreet betekent dit dat projecten die door bestuur en adviseurs positief worden beoordeeld en door de NPO graag zouden worden uitgezonden moeten worden afgewezen wegens uitputting van het budget. Een gevraagde verhoging van het budget per 2009 kon helaas door de minister niet worden gehonoreerd. Ook door het opdrogen van andere geldbronnen moet worden gevreesd dat dit waardevolle genre steeds verder onder druk komt te staan. Documentaires over kunst vormen een apart deel van het documentairebudget. Het ligt voor de hand dat juist voor deze subcategorie initiatieven samen met andere fondsen en cultuurproducerende instellingen worden ontplooid. Met het Filmmuseum is sinds 2008 drie keer het festival Doku.Arts georganiseerd ter versteviging van internationa­ le contacten en als inspiratie voor Nederlandse omroepen en makers. Tijdens de editie van 2010 was daarbij bijzon­ dere aandacht voor documentaires over beeldende kunst en het museum als filmproducent. In de toekomst wordt voor dit (sub-)genre samenwerking gezocht met onder andere het Holland Festival. De beschikbare middelen voor podiumkunsten zijn in de huidige periode grotendeels besteed aan een eerste samenwerkingsverband met het Fonds Podiumkunsten. In de vorm van het project Point Taken, waarin ook de NTR participeert, is aan choreografen en filmmakers de kans geboden met voorstellen te komen voor dansfilms waarin beide disciplines samen tot een kwalitatief hoogwaardige en vernieuwende filmtaal leiden. Inmiddels zijn vier dansfilms, geselecteerd uit een groot aantal aanvragen, in productie gegaan. Beide fondsen willen deze samenwerking in de komende jaren voortzetten om zo de ontwikkeling van de dansfilm een langlopende impuls te geven en de basis voor het genre bij de publieke omroep te versterken. Als voorheen wil het fonds geen specifieke steun geven


aan pure registraties. Deze kunnen wel een rol spelen in een ‘keten’ van uitingen die loopt van het agenderen in een kunstrubriek, via een televisiebewerking ondersteund door extra informatie op een website, tot aan de online opvraag­ bare registratie van de zaalvoorstelling in het archief van Theater Instituut Nederland. Het fonds zou het toejuichen als dergelijke verbanden tot stand kwamen en is bereid daar een bij zijn doelstellingen passende rol in te spelen. Het fonds heeft steeds grote waarde gehecht aan program­ ma’s voor de jeugd. De Nederlandse film- en televisiewe­ reld heeft een internationaal erkende voortrekkerspositie waar het gaat om kwaliteit en openheid en Nederlandse jeugdprogramma’s oogsten ook in het buitenland veel waardering. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren te midden van een overstelpend media-aanbod kwaliteitspro­ gramma’s krijgen aangereikt met verhalen die aansluiten bij hun belevingswereld. Het fonds beoogt het huidige aanbod van kwaliteitstelevisie voor de jeugd te blijven garanderen en stimuleren, en geeft het jaarlijks met de projecten Kids&Docs en Kind en Kleur een extra impuls, ook waar het gaat om culturele diversiteit. Voor kinderen is de vroegtijdige kennismaking met kwaliteitstelevisie van groot belang en het fonds hecht eraan deze in verschillende vormen en voor alle leeftijdscategorieën te ondersteunen. Zowel voor volwassenen als voor jeugd ontbreken op dit moment de middelen voor behoorlijk beleid op het gebied van animatie. Dit is bij uitstek een genre dat profiteert van de mogelijkheden van nieuwe(re) media. Zowel bij e-­cultuurprojecten, in games en virtuele omgevingen, als binnen de reguliere jeugdprogrammering is een aanwijs­ bare vraag naar kwalitatief hoogwaardige animatie van Nederlandse origine. Uitbreiding van het budget voor deze categorie is in de aanloop naar de vorige twee beleidspe­ riodes door het fonds gevraagd maar helaas niet verkre­ gen. De urgentie en de rijkdom aan mogelijkheden zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Met de door het fonds gestimuleerde en internationaal gecofinancierde jeugdserie Kika & Bob zijn waardevolle ervaringen opgedaan, die be­ slist een vervolg verdienen. Het is duidelijk dat Nederland op animatiegebied talent heeft, dat meer kansen dient te krijgen. Regionale Omroep

Mede dankzij coaching en intensieve toelichting op de door het fonds gehanteerde criteria is het beleid voor radio- en televisiedocumentaires ten behoeve van de regionale omroepen in de periode 2004-2008 zo succesvol gebleken dat schaarste aan middelen ontstond. Door een verhoging van het budget per januari 2008 en opnieuw per 1 januari 2011 is deze krapte voorlopig opgeheven. Het fonds heeft van de uitgebreide financiële ruimte onder andere gebruik gemaakt door ontwikkelingsgeld voor regiodrama beschikbaar te stellen. Dit heeft geleid tot enkele veelbelovende initiatieven van de regionale omroe­ pen, ondermeer voor een gezamenlijk te produceren lange

serie. In zijn beoordeling van (ontwikkelings-)aanvragen voor drama laat het fonds de betrokkenheid van regionale kunstinstellingen (zoals toneelgezelschappen of kunstoplei­ dingen) positief meewegen. Geslaagde producties als Ro-tv of Boijmans-tv waren tot dusver daarvan het resultaat. Tax-videoclipfonds

Sinds september 2006 werken het Fonds BKVB en het Mediafonds op inspirerende wijze samen voor de productie van videoclips die zowel muzikaal als visueel van bijzonde­ re artistieke kwaliteit dienen te zijn. De resultaten werden in een openbare, zeer druk bezochte evaluatiebijeenkomst tijdens het Nederlands Film Festival 2007 door deskun­ digen als zeer geslaagd beoordeeld. Ze hebben hun weg naar een geïnteresseerd publiek gevonden via Nederland 3, 3voor12, verschillende muziekzenders en via internet. De driehoofdige beoordelingscommissie kreeg als opdracht mee om ook zelf het veld te verkennen en suggesties te doen voor verrassende combinaties van beeldmakers en muzikanten. Een resultaat van deze scouting, Grip van beeldend kunstenaar Roel Wouters en de band zZz, werd in februari 2008 tijdens het internationale Festival du Clip (Aix en Provence) uitgeroepen tot Clip van het Jaar. Gezien de veelbelovende start zet het fonds de regeling, waarvoor op tijdelijke basis steun werd verkregen vanuit OCW, graag voort en hoopt daarbij op continuering van de extra steun. Nu is immers al duidelijk dat de maatregel niet alleen verrassende verbindingen op artistiek vlak stimuleert, maar ook het gecombineerde gebruik van verschillende distributiemethoden. Daarnaast is het nu eenmaal zo dat juist binnen de popmuziek met geringe investeringen, mits op de juiste plaats toegediend, een relatief groot effect kan worden bereikt. Stimuleringsbeleid

Het fonds heeft na een grondige evaluatie in 2006 de uitgangspunten voor het stimuleringsbeleid opnieuw geijkt. Het stimuleringsbeleid, naar een uitdrukking van wijlen Jan Kassies ook wel ‘flankerend beleid’ genoemd, is gericht op evaluatie, verkenning, verdieping, talentontwikkeling en het leggen van nieuwe verbanden. Het maakt daarbij gebruik van alle ten dienste staande middelen: conferen­ ties, workshops, publicaties, het uitschrijven van prijsvra­ gen en het uitreiken van prijzen. Het werkt in wisselende verhoudingen samen met andere instellingen, zowel in voorbereidend als in uitvoerend opzicht. Daarbij treedt het fonds nooit op als louter subsidiënt. Het draagt zorg voor toetsing aan de doelstellingen en heeft derhalve altijd ook een redactionele inbreng. Het huis van het fonds biedt mogelijkheden voor met name de activiteiten die onder dit hoofdstuk worden gerangschikt. Juist bij een proliferatie van elektronische media zijn fysieke plekken van groot belang. Ook in dit opzicht heeft het fonds de ambitie een ontmoetingsplaats van verschillende werelden te zijn. Budget en financiële regelingen

Het fonds gaat voor de periode 2011-2016 uit van de door

Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016 93


OCW aangegeven kaders. Hoewel nieuwe activiteiten wor­ den ontplooid en de regeldruk is toegenomen, streeft het ernaar een gemiddeld overheadpercentage van 8,5 procent niet te overschrijden. Een van de manieren om dit doel te bereiken is permanent streven naar meer flexibiliteit en doelmatiger procedures. Zoals aangekondigd in het beleidsplan 2009-2012 zijn de regelingen met ingang van 2009 verder vereenvoudigd. Het fonds verleent sindsdien bijdragen in de productiekosten van gesubsidieerde programma’s tot negentig procent in het begrotingstekort van de omroep. Omroepen zijn niet langer verplicht hun ‘geld-op-schema bedrag’ in te zetten. Daar staat tegenover dat het fonds zich niet meer mengt in de interne financieringssystematiek van de NPO en dat omroepen geen overhead, eindredactie, handling en andere vaste lasten in rekening kunnen brengen. Op verzoek van producenten en enkele omroepen is voor documentaires de maximale productiebijdrage op tachtig procent gesteld. De vrees bestond dat bij een hogere bijdrage de inbreng van de omroep navenant kleiner zou worden. In de praktijk blijkt het laatste niet het geval te zijn. In de nieuwe beleidspe­ riode zal worden bezien of niet ook voor deze categorie programma’s de maximale bijdrage op negentig procent kan worden gebracht. Mede op verzoek van omroepen en producenten heeft het fonds afgezien van de aangekon­ digde staffels voor honoraria en normen voor séjour en reiskosten. Wel zijn er richtlijnen gegeven voor verschillende kosten­ soorten. Voorts is de verplichte accountantscontrole van producties vervallen. In plaats daarvan heeft het fonds nu het recht om elk jaar bij wijze van steekproef een aantal eindafrekenin­ gen te laten controleren. Bovendien moeten gesubsidieerde producties steekproefsgewijs kopieën van nota’s overleg­ gen. Met deze laatste aanpassingen voldoen de regelingen van het fonds grotendeels aan het Uniform Subsidiekader waaraan publieke subsidieregelingen met ingang van 2012 moeten voldoen. In 2011 worden ze daaraan verder aange­ past. Subsidieontvangers worden verplicht om het direct te melden als er belangrijke veranderingen zijn die van invloed kunnen zijn op de subsidie. Indien wordt verzuimd tijdig te melden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet zoals afgesproken worden uitgevoerd, dan kunnen er sancties volgen, zoals het met wettelijke rente terugbetalen van reeds uitgekeerde bedragen. De voor­ schotten worden mogelijk automatisch uitbetaald volgens vooraf afgesproken termijnen. De nieuwe Mediawet en de op basis daarvan aangepaste statuten van het Mediafonds maken het mogelijk produc­ tiesubsidie te verlenen aan producenten, mits het gaat om media-aanbod ten behoeve van de publieke mediadienst. Tot voorheen konden alleen omroepen productiesubsidie aanvragen. In de uitvoering zijn het echter vaak produ­ centen die de plannen opstellen, de contracten maken en zorgen voor de verantwoording. De omroep heeft zich weliswaar verbonden tot uitzending en de overeengeko­

94 Mediafonds BELEIDSPLAN 2010 – 2016

men financiële bijdrage, maar de afwikkeling loopt vrijwel volledig tussen producent en Mediafonds. Toch moet dit alles formeel via de omroep lopen. Dat levert voor de omroep onnodig – vaak niet gewenst – werk op en leidt tot vertraging in de uitvoering en afwikkeling van projecten. Indien een omroep dit wenst, zal het Mediafonds recht­ streeks subsidie gaan verlenen aan producenten. Ook in dat geval dient de omroep de volgens de betreffende rege­ ling minimaal vereiste financiële bijdrage te leveren. De nieuwe statuten maken het in principe mogelijk subsidie te verstrekken tot het volledige resterende begrotingstekort.


Colofon Š 2011, Jaarverslag Mediafonds 2010 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Herengracht 609 1017 CE Amsterdam T 020 623 39 01 F 020 625 74 56 info@mediafonds.nl www.mediafonds.nl

Tekst: voorzitter, directie en medewerkers Mediafonds Samenstelling en eindredactie: Titia Vuyk Met dank aan: Jessica Groenewoud en Mirjam van der Linden Ontwerp: Mannschaft Drukwerk: Calff & Meischke, Amsterdam Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het fonds.

Mediafonds Jaarverslag 2010 + BELEIDSPLAN 2010 – 2016 COLOFON 95


96 Mediafonds Jaarverslag 2010


Colofon © 2011, Jaarverslag Mediafonds 2010 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Herengracht 609 1017 CE Amsterdam T 020 623 39 01 F 020 625 74 56 info@mediafonds.nl www.mediafonds.nl

Tekst: voorzitter, directie en medewerkers Mediafonds Samenstelling en eindredactie: Titia Vuyk Met dank aan: Jessica Groenewoud en Mirjam van der Linden Ontwerp: Mannschaft Drukwerk: Calff & Meischke, Amsterdam Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het fonds.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2010 + BELEIDSPLAN 2010 – 2016 COLOFON 95

Mediafonds jaarverslag 2010 / beleidsplan 2010-2016  

annual report / policy 2010-2016