Page 1


Coverbeeld: Elsie de Brauw en Steven Van Watermeulen in Gif van NTGent (Lot Vekemans, Johan Simons) ŠPhile Deprez


Het Mediafonds in 2013

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

1


Inhoud

03 Voorwoord

SUBSIDIËRING 05 Besluitvorming 07  Operationele doelstellingen 08 Samenvatting 09  Code Cultural Governance

JUBILEUM 10  25 jaar Mediafonds

STIMULERINGSBELEID 13 Talentontwikkeling 15 Festivals 16 Bijeenkomsten en debatten 17 Prijzen 17 Publicaties 18 Feedback 19 De Verkenners

BIJLAGEN 45  46  48 49  51    52  53 

Bestuur en bureau Adviseurs projecten Deelnemers interne evaluaties Bekroonde programma’s Begroting 2013 en exploitatierekeningen 2012 en 2013 Balansen per 31 december 2012 en 2013 Subsidies in cijfers en beeld

BEELDKATERN 54 13 van 13

Het Mediafonds in 2013

TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN 22  Aanvragen landelijke publieke omroep

37  Aanvragen regionale publieke omroep

Toegekende aanvragen

Toegekende aanvragen

22  Productie televisieprogramma’s 22   Drama 23   Podiumkunsten 23   Documentaires 23     Over algemene onderwerpen 25     Over kunst 26   Speelfilms 26   Jeugdprogramma’s 26     Jeugddrama 27     Jeugddocumentaires

37  Productie televisieprogramma’s 37   Documentaires 37 Over algemene onderwerpen 37    Over kunst

28  Productie radioprogramma’s 28   Drama 29   Documentaires 29   Radioserie 29   Overige radioprogramma’s 29  Ontwikkeling televisieprogramma’s 29   Drama 31   Podiumkunsten 31   Documentaires 31    Over algemene onderwerpen 32     Over kunst 32   Speelfilms 33   Jeugdprogramma’s 34     Jeugdseries

38  Ontwikkeling televisieprogramma’s 38   Documentaires 38 Over algemene onderwerpen 38 Over kunst 38  Ontwikkeling radioprogramma’s 38   Over algemene onderwerpen

Afgewezen aanvragen 39  Productie televisieprogramma’s 39   Documentaires 39 Over algemene onderwerpen 39    Over kunst 39  Ontwikkeling televisieprogramma’s 39   Documentaires 39 Over algemene onderwerpen 39    Over kunst 39  Ontwikkeling radioprogramma’s

34  Ontwikkeling radioprogramma’s 34   Radioserie 34   Overige radioprogramma’s

40  Aanvragen e-cultuur van de    landelijke publieke omroep

Afgewezen aanvragen

Toegekende aanvragen

35  Productie televisieprogramma’s 35   Drama 35   Documentaires 35 Over algemene onderwerpen 35    Over kunst 35   Jeugdprogramma’s 35 Jeugddocumentaires

40 Productie 41 Ontwikkeling  

35  Productie radioprogramma’s 35   Drama 35   Radiodocumentaire 35   Overige radioprogramma’s

Afgewezen aanvragen 41 Productie 41 Ontwikkeling

42  Aanvragen TAX-videoclipfonds Toegekende aanvragen

35  Ontwikkeling televisieprogramma’s 35   Drama 36   Documentaires 36 Over algemene onderwerpen 36 Over kunst 36  Ontwikkeling radioprogramma’s 36   Radiodocumentaires 36   Overige

In 2013 vierde het Mediafonds zijn 25-jarig bestaan. Het is al bijna een cliché om bij zo’n mijlpaal te verkondigen dat niet zozeer teruggeblikt als wel vooruitgekeken dient te worden. De aankondiging dat het kabinet Rutte II het fonds per 1 januari 2017 de facto zou willen opheffen zette dit fraaie voornemen in een enigszins onwerkelijk perspectief. Maar dat betekende niet dat nadenken over de toekomst overbodig werd. Het Mediafonds is er immers niet omwille van zichzelf, maar om de kwaliteit van artistieke mediaproducties te verhogen en daarop kritisch te reflecteren. Die doelstellingen hebben na 25 jaar nog niets aan relevantie verloren – en dat zal ook na 1 januari 2017 niet het geval zijn. Onze cultuur en onze media zijn meer dan ooit met elkaar verweven. De kunsten en hun publiek raken gemediatiseerd. Het is de kunst om in het enorme media-aanbod kaf van koren te scheiden en te onderkennen wat werkelijk waardevol is voor de samenleving. Vanuit die gedachte organiseerde het fonds samen met het debatcentrum De Balie in het voorjaar acht bijeenkomsten onder de titel De Verkenners. Een kleine vijftig experts gaven hun mening en gingen in debat, soms fel, over ontwikkelingen in het medialandschap. Over één ding waren ze het overigens volledig eens: onder invloed van de technologie hangt nu alles met alles samen, het heeft geen zin meer om strikt onderscheid te maken tussen radio, televisie en het geschreven woord, zelfs niet tussen zenders en ontvangers. Een focus op bestaande organisaties, zoals de omroep of de krant, is daarom veel te beperkt voor wie publieke waarden in de media ter harte gaan. Overheidsbemoeienis moet altijd uitgaan van een visie op het geheel. In oktober werd het jubileum gevierd op een manier die aansloot op deze gedachte. Niet alleen met een groot feest dus, en aandacht voor de duizenden waardevolle producties die in de afgelopen vijfentwintig jaar met onze steun zijn gerealiseerd. Maar ook met de publicatie van de jubileumbundel ON-AF – over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. En in aanwezigheid van de prominente internetcriticus Evgeny Morozov, die in zijn jubileumlezing het belang onderstreepte van publieke instituties tegenover commerciële mediabedrijven en stevige kritiek uitte op het ‘solutionisme’, een heilsleer die verkondigt dat digitalisering de oplossing voor alle wereldproblemen is. Kortom. Het fonds reageerde op de tijdingen van het kabinet zoals het ook pleegt te doen bij het behandelen van subsidieaanvragen en het bespreken van gerealiseerde producties: in de eerste plaats met kracht van argumenten. Overtuigende argumenten voor de eigen opheffing ziet het fonds nog steeds niet, en dat steekt. Want emotieloos zijn wij niet. In het besef van het laatste wil het bestuur graag zijn bijzondere waardering uitspreken voor de medewerkers van het fonds, die in lastige en onzekere omstandigheden met volle inzet – en vaak zelfs nog iets meer – en met volle overtuiging hun werk zijn blijven doen.

43  Aanvragen Gamefonds Toegekende aanvragen

Jacob Kohnstamm Voorzitter

2

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013  INHOUD

VOORWOORD

3


SUBSIDIËRING

Besluitvorming

De subsidiëring van Nederlandse culturele

Besluiten over subsidies, de verdeling van het budget en andere activiteiten van het Mediafonds worden genomen door het bestuur. Externe deskundigen adviseren het bestuur bij zijn besluitvorming. Dit adviestraject staat onder supervisie van de directeur, tevens hoofd van het bureau.

mediaproducties is de hoofdtaak van het Mediafonds.

Een transparante besluitvorming, heldere operationele doelstellingen en inzicht in de resultaten vormen het procedurele kader waarbinnen dit gebeurt.

Bestuur

Het bestuur van het Mediafonds bestaat statutair uit zeven leden die worden benoemd door de minister van OCW voor een periode van vier jaar. Het fonds draagt deze leden voor. Twee leden worden benoemd uit de kring van de publieke mediadiensten. De voordracht voor deze kandidaten wordt afgestemd met het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Twee leden zijn afkomstig uit de kring van film- en podiumkunsten. Uit de overige drie leden wijst de Minister de voorzitter aan. Bestuursleden kunnen maximaal acht jaar zitting hebben. Per 1 juli 2013 heeft vicevoorzitter Charlotte Riem Vis afscheid genomen als bestuurslid van het Mediafonds. De staatssecretaris heeft ter opvolging per die datum George Lawson benoemd als lid van het bestuur. Lucien Kembel nam het vicevoorzitterschap op zich en werd tevens penningmeester. Per 31 december 2013 heeft Martijn de Waal afscheid genomen. Hij was lid uit de kring van de publieke mediadiensten. Over zijn opvolging was het zittende bestuur op dat moment nog in beraad. In 2013 is het bestuur op vooraf bekend gemaakte dagen bijeengekomen om ingediende subsidieverzoeken te behandelen en een keer extra in januari om twee bezwaarschriften te behandelen. In alle gevallen werden daarnaast allerhande beleidszaken besproken. De aangekondigde opheffing van het fonds en vooral wat er nog gedaan kon worden om de regering te bewegen van haar voornemen af te zien was daarbij telkens een belangrijk agendapunt. In het eerste kwartaal van het jaar heeft het bestuur bekend gemaakt welk gedeelte van het budget bestemd was voor radio, televisie en e-cultuur, en bij televisie ook specifiek voor welke programmacategorieën. Deze segmentering werd bepaald op basis van het meerjarenbeleidsplan en het patroon van aanvragen en toekenningen uit eerdere jaren. Omdat het fonds in hoge mate afhankelijk is van het programma-aanbod van de publieke mediadiensten, kan de segmentering slechts worden beschouwd als uitgangspunt. Gedurende het jaar, maar vooral in de maand december, wordt bezien of onderbesteding in enige categorie toelaat dat in andere categorieën wat meer subsidie wordt toegekend. Voor algemene documentaires en voor projecten van regionale omroepen werd het beschikbare budget gelijkelijk verdeeld over de vijf rondes waarin voor deze categorieën aanvragen konden worden ingediend. Voor de meeste categorieën was gedurende het jaar voldoende budget om aanvragen waarover een positief advies was uitgebracht te subsidiëren. In april moest het bestuur

4

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

echter drie productieaanvragen voor algemene documentaires afwijzen omdat in de betreffende subsidieronde onvoldoende budget beschikbaar was. Op basis van de te verwachten kwaliteit werden prioriteiten gesteld. Alle projecten konden later in het jaar alsnog worden gesubsidieerd doordat in andere categorieën budget resteerde en er ook geld vrijviel van eerder verleende subsidies. Hetzelfde gebeurde met nog een documentaire en een animatieserie voor kinderen die in eerste instantie in september moesten worden afgewezen. Bij de behandeling van subsidieverzoeken stelde het bestuur vast of was voldaan aan de statutaire criteria: gaat het om een cultureel programma, een bijzonder programma en een project van Nederlandse origine. Bij projecten van of voor regionale omroepen werd daarnaast beoordeeld of er sprake was van een regionaal belang. Over de vraag of van een subsidieverzoek kon worden verwacht dat het beoogde project voldoende hoogwaardig artistieke kwaliteit zou opleveren nam het bestuur een beslissing op basis van een advies van een commissie van deskundigen. Dit advies werd door het bureau ingewonnen en vervolgens schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. Over de hoogte van het subsidiebedrag werd beslist na advies van het bureau. Bestuursleden die op enigerlei wijze betrokken waren bij een subsidieaanvraag hebben niet deelgenomen aan de discussie of besluitvorming betreffende die aanvraag en de afwikkeling daarvan. Een aanzienlijk deel van het dramabudget werd besteed in het kader van het Deltaplan Talent, waarin het Mediafonds in 2013 de samenwerking met NTR, VARA, VPRO, Nederlands Filmfonds en CoBO-fonds continueerde. Verder werd in samenwerking met NTR, Fonds Podiumkunsten en Cinedans voor het vierde jaar op rij Point Taken georganiseerd, waarbinnen samenwerkende choreografen en filmmakers plannen konden indienen voor korte dansfilms. Mediafonds, Filmfonds en NPO hebben daarnaast het project De Overstap mogelijk gemaakt, dat er op gericht is filmadaptaties van succesvolle kleine theatervoorstellingen te maken, te vertonen in de theaters en in de toekomst ook bekostigd door die theaters. Met de regionale omroepen en het Mondriaanfonds werd het project Hollandse Meesters gecontinueerd, een reeks van korte portretten van hedendaagse beeldend kunstenaars. De selectie van kunstenaars vond plaats door een door de fondsen goedgekeurde commissie van deskundigen. Inmiddels zijn er 60 portretten gerealiseerd en in december verleende het bestuur subsidie voor nog eens 20 afleveringen. In samenwerking met het fonds voor de Creatieve Industrie werd de uitvoering voortgezet van het TAX-videoclipfonds en het Gamefonds. De advisering werd toevertrouwd aan twee speciaal daarvoor door de fondsen aangestelde commissies. De afhandeling vond telkens plaats door het fonds waar de aanvraag was ingediend. In het belang van een vlotte procedure is bij het Mediafonds het nemen van de besluiten voor deze twee

SUBSIDIËRING

5


Operationele doelstellingen

fondsen gemandateerd aan de directeur. Het bestuur heeft daarnaast vaststellingsbesluiten genomen op basis van ingediende eindafrekeningen van projecten en het heeft beslist over intrekking van eerder toegekende subsidies wanneer projecten niet doorgingen. Een wisselend samengestelde delegatie van het bestuur, bestaande uit de voorzitter (of de vicevoorzitter) en één van de andere leden, bijgestaan door de directeur en de jurist van het fonds, heeft zich belast met het horen van diegenen die bezwaar hebben gemaakt tegen een bestuursbesluit. De betreffende bestuursleden deden vervolgens verslag aan het voltallige bestuur, dat eveneens alle stukken had gelezen. Vervolgens besliste het bestuur of het besluit waartegen het bezwaar zich richtte, moest worden bevestigd, geheel of gedeeltelijk moest worden herzien of dat nader advies moest worden ingewonnen voordat over het bezwaar kon worden beslist. Er zijn in 2013 veertien bezwaren behandeld. Voor zeven projecten werd alsnog subsidie verleend. Daarnaast is er één bezwaar behandeld tegen een afwijzing van subsidie van het Gamefonds. Nadat de indieners van dit bezwaar waren gehoord door een bestuurslid en een medewerker van het Mediafonds is de subsidie alsnog verleend.

In 2013 zijn in totaal 72 adviescommissievergaderingen belegd en daarnaast vier vergaderingen van de commissie van het TAX-videoclipfonds en vier van de Gamefondscommissie. De adviseurs ontvangen een kopie van de besluitbrieven aan de aanvragers van de projecten waarover zij hebben geadviseerd. Hierin staat de motivatie van het bestuur om al dan niet subsidie te verlenen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij – ook na afloop van de periode waarvoor ze zijn benoemd – beschikbaar blijven om deel te nemen aan evaluaties (zie hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’) van de door hen beoordeelde projecten.

De doelstellingen van het Mediafonds zijn vastgelegd in de statuten, die voorschrijven dat het fonds de ontwikkeling en de productie moet bevorderen van bijzonder cultureel media-aanbod ten behoeve van de landelijke of de regionale publieke media-instellingen en daarbij de samenwerking moet stimuleren met instellingen op het terrein van de cultuur. Dat media-aanbod dient in overwegende mate van Nederlandse origine te zijn en een hoogwaardig artistiek gehalte te hebben. Voor aanbod van de regionale publieke omroep komt daarbij nog de eis dat het een regionaal belang heeft. Het Mediafonds verstrekt hoofdzakelijk subsidie voor de productie van media-aanbod op aanvraag van de publieke zendgemachtigden; het is daardoor bij het behalen van zijn doelstellingen in grote mate afhankelijk van het aanbod dat deze doen. Voor de ontwikkeling van projecten wordt ook subsidie verstrekt aan andere partijen, maar in beginsel alleen indien een landelijke of regionale publieke mediainstelling het voornemen heeft het project uiteindelijk in productie te (laten) nemen. De operationele doelstellingen van het fonds zijn nader uitgewerkt in het Beleidsplan 2010-2016. Hieronder wordt concreet beschreven hoe ze in 2013 hun beslag hebben gekregen.

Adviseurs

Culturele diversiteit

Het Mediafonds kon in 2013 beschikken over de medewerking van 148 externe deskundigen, onder wie een groot aantal met specifieke kennis en ervaring op het gebied van het maken van radio- en televisieprogramma’s (regisseurs, scenaristen, dramaturgen) en op het vlak van e-cultuurprojecten. Daarnaast hecht het fonds aan het oordeel van adviseurs met een andere of meer algemene culturele deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van theater, dans, (kunst)geschiedenis, filosofie of literatuur. De commissies wisselen steeds van samenstelling. Hiermee wordt gestreefd naar een evenwichtig maar toch spannend samengaan van actieve en passieve expertise, van specifieke en brede kennis. Zo kan recht worden gedaan niet alleen aan ambachtelijke eisen, maar ook aan de inzichten van de cultureel geïnteresseerde kijker. Bovendien wordt zo een smaakmonopolie binnen de adviescommissies voorkomen. De adviseurs van het Mediafonds worden geworven via een open procedure. Ze worden in eerste instantie voor een jaar benoemd, een termijn die bij gebleken geschiktheid kan worden verlengd tot drie jaar. Hierna is een herbenoeming voor een tweede termijn van drie jaar mogelijk. In 2013 werden er 29 nieuwe adviseurs benoemd. Voordat ze hun werkzaamheden aanvingen ondertekenden ze een protocol waarin onder andere is geregeld dat ze dienen te melden wanneer zij een persoonlijk belang hebben bij een subsidieaanvraag. Ze kunnen dan in de betreffende subsidieronde niet adviseren. Zo wordt de schijn van belangenverstrengeling vermeden. Het Gamefonds en het TAX-videoclipfonds hebben respectievelijk vier en drie vaste adviseurs, die afwisselend na drie tot vier jaar worden opgevolgd.

In het beleid en de bedrijfsvoering van het Mediafonds is culturele diversiteit een vanzelfsprekende maatstaf. Bij het werven van adviseurs en personeel wordt uitdrukkelijk gezocht naar kandidaten met gevarieerde achtergronden. Adviseurs hebben opdracht te letten op de multiculturele aspecten van projecten. En wanneer het om budgettaire redenen noodzakelijk is dat prioriteiten worden gesteld bij het toekennen van subsidies is een multiculturele invalshoek één van de afwegingen. In 2013 hoefde deze afweging geen rol te spelen omdat er telkens een duidelijke selectie kon worden gemaakt op basis van artistieke kwaliteit en uiteindelijk konden zelfs alle projecten worden gehonoreerd waarover een positief advies is uitgebracht. Bij samenwerkingsprojecten met omroepen en collegafondsen pleit het Mediafonds voor selectiecriteria die de culturele diversiteit voldoende ruimte bieden, zoals bij De Oversteek, One Night Stand, Kort!, Nu of Nooit! en Point Taken. Hetzelfde geldt voor de toelatingscriteria van de verschillende workshops die het fonds (mede-) organiseert zoals Kids & Docs en de IDFA-Mediafonds Workshop. In het verslagjaar is subsidie verleend aan in totaal 53 projecten waarbij culturele diversiteit sterk tot uiting kwam. Daarvan waren twaalf projecten (ontwikkeling en productie) in het kader van de regeling Nu of Nooit! die is bedoeld om de productie van kleurrijk jeugddrama te stimuleren.

6

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

Talent. Op het gebied van documentaires gebeurt dit binnen de IDFA-Mediafonds Workshop en het project Kids & Docs. Maar ook binnen de reguliere subsidierondes is extra aandacht voor beginnende makers. Zo wordt bij twijfel soms toch subsidie verleend onder de voorwaarde dat er een ervaren coach bij het project wordt betrokken. In 2013 is een eerste kans geboden aan 49 makers, waarbij het gaat om 33 projecten (18 procent van de gesubsidieerde radioen televisieprojecten). Stimuleringsbeleid

De doelstellingen en de effecten van de activiteiten die het fonds in het kader van zijn stimuleringsbeleid heeft ontplooid, worden elk afzonderlijk beschreven in het hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’. De uitgaven voor deze activiteiten zijn binnen de begrote kosten gebleven. Om alle betrokkenen ook werkelijk betrokken te laten zijn én uit overwegingen van efficiency, werkt het Mediafonds in zijn stimuleringsbeleid zoveel mogelijk samen met de omroepen en met verwante organisaties in het culturele veld. Bedrijfsvoering

De algemene bedrijfsvoering is efficiënt en voortdurend aan interne evaluatie onderhevig. Het Mediafonds is een toegankelijke organisatie. Voorstellen van externen voor verbeteringen van werkwijzen en procedures kunnen worden ingediend bij de directie. Ingrijpende aanpassingen van regelingen worden pas ingevoerd na overleg met de omroeporganisaties. Ook is er regelmatig contact met vertegenwoordigers van beroepsorganisaties. De bestuurs-, kantoor- en advieskosten zijn ruim binnen de begroting gebleven. De overhead bleef op hetzelfde lage niveau als in voorgaande jaren en bedroeg 7,77 procent van de totale kosten (7,81 procent in 2012). Het personeelsbestand bleef in het verslagjaar 13,4 fte.

Nieuw talent

Het Mediafonds vindt het belangrijk dat nieuw talent de kans krijgt programma’s te maken voor de publieke omroep. Op het gebied van drama wordt dat in het bijzonder gestimuleerd binnen het eerder genoemde Deltaplan

SUBSIDIËRING

7


Samenvatting

In 2013 zijn 826 projecten behandeld, waarvan 613 van of voor de landelijke publieke omroep en 63 van of voor de regionale publieke omroep. Daarnaast zijn er 97 projecten in het kader van het TAX-videoclipfonds behandeld en 53 in het kader van het Gamefonds. De culturele radioen televisieprogramma’s waarvoor in 2013 subsidie is toegekend, zullen leiden tot ruim 135 uur zendtijd op de landelijke en regionale publieke radiokanalen en televisienetten. De verzoeken hadden betrekking op een grote verscheidenheid aan projecten: het ging om bijdragen in de productiekosten van radiomuziekprogramma’s, televisiedramaseries, single plays en korte film, radio- en televisiedocumentaires, dansfilms, jeugdprogramma’s en speelfilms, maar ook om de kosten van het ontwikkelen van dergelijke programma’s en om samenwerkingsprojecten met instellingen uit het veld. Tot slot zijn er 16 e-cultuurprojecten gesubsidieerd. Hiervoor kan geen telling in uren worden gemaakt. Landelijke publieke omroep

Van de ingediende verzoeken voor productiesubsidie voor televisieprogramma’s zijn er 93 toegewezen en 218 afgewezen (waarvan 109 in het kader van het Deltaplan Talent en 27 in het kader van Point Taken en 51 in het kader van de Jeugddramawedstrijd). Van de gesubsidieerde televisieproducties worden 82 door externe producenten gemaakt. Bij enkele afgewezen verzoeken is, in plaats van productiesubsidie, een bedrag voor verdere uitwerking ter beschikking gesteld. Voor het ontwikkelen van televisieprogramma’s (het doen van onderzoek, het maken van researchreizen, het schrijven en herschrijven van filmplannen of scenario’s) is 68 maal subsidie toegekend en zijn 159 aanvragen afgewezen (waarvan 103 in het kader van Deltaplan Talent en 41 in het kader van Nu of Nooit!). Subsidie is toegezegd voor de productie van dertien radioprojecten, terwijl acht verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van radioprogramma’s zijn twee verzoeken toegekend en zijn drie verzoeken afgewezen.

Code Cultural Governance

TAX-videoclipfonds

De TAX-videoclipregeling waarin het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en Mediafonds samenwerken stimuleert de productie van videoclips van bijzondere artistieke kwaliteit. De commissie die de aanvragen beoordeelt kwam in 2013 vier keer bijeen. Van de 57 bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken zijn er acht toegekend en 49 afgewezen. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie veertig subsidieverzoeken afgehandeld. Gamefonds

Het Gamefonds is een regeling die bedoeld is om de artistieke kwaliteit van games te bevorderen. Ook wordt met de regeling samenwerking tussen kunstenaars, vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en (culturele) instellingen bevorderd. De regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en het Mediafonds. Een adviescommissie adviseert de fondsen over ingediende aanvragen. De commissie kwam in 2013 vier keer bijeen. Van de 18 bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken zijn er twee gehonoreerd en 16 afgewezen. Daarnaast heeft het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie 35 subsidieverzoeken afgehandeld. Kerncijfers

Begrote kosten projecten 2013 Aangeboden eigen bijdragen Gevraagde subsidie In 2013 toegekende subsidie

€ 35.702.778 € 6.941.049 € 22.057.640 € 17.720.438

Prijzen

In 2013 zijn, voor zover in maart 2014 bekend, 38 nationale en internationale prijzen toegekend aan programma’s die met steun van het Mediafonds tot stand zijn gekomen.

In de Mediawet staan regels inzake de organisatie en het beheer van het Mediafonds. Bovendien is het fonds gehouden aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, uitgezonderd de bepaling dat de Minister een besluit van een zelfstandig bestuursorgaan kan vernietigen. Ook in de Kaderwet zijn regels vastgelegd voor beheer, verantwoording, informatievoorziening, sturing en toezicht. Het Mediafonds is georganiseerd volgens het ‘bestuur en directiemodel’ van de Code Cultural Governance (Stichting Kunst & Zaken, 2006). Ingevolge het in de code vastgelegde principe ‘pas toe of leg uit’ wordt hieronder gemeld op welk punt wordt afgeweken van de in de code vastgelegde principes en Best Practice-bepalingen. De werving en selectie van bestuurders van het Mediafonds vindt niet geheel volgens de Best Practicebepalingen plaats. In de Mediawet zijn op dit punt enigszins afwijkende bepalingen opgenomen waaraan het fonds moet voldoen. De belangrijkste is dat de bestuursleden worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat twee bestuursleden afkomstig moeten zijn uit de kring van de publieke mediadiensten en twee uit de kring van de film- en podiumkunsten. In de praktijk vindt de benoeming plaats op voordracht van het zittende bestuur van het fonds. Vooraf wordt met het Ministerie van OCW het profiel afgestemd. Gaat het om leden uit de kring van de publieke mediadiensten dan vindt ook afstemming plaats met de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. Alle (neven-)functies van de bestuursleden worden in een register bijgehouden dat door belangstellenden kan worden ingezien. De voor het bestuurslidmaatschap relevante functies zijn opgenomen in het jaarverslag.

Regionale publieke omroep

32 plannen voor een regionale televisieproductie zijn gehonoreerd. Hiervan worden 21 projecten gemaakt door externe producenten. Dertien verzoeken zijn afgewezen. Voor het ontwikkelen van regionale programma’s is tien maal subsidie toegekend; zes verzoeken zijn afgewezen. Subsidie is verleend voor de productie van één radioprogramma. En één verzoek voor ontwikkeling is afgewezen. E-cultuur

Productiesubsidie is toegekend aan twaalf projecten en aan vier projecten is ontwikkelingssubsidie toegekend. Vier projecten betroffen een toekenning voor de realisatie van een concept uit het project Sandberg@Mediafonds en bij zes projecten ging het om een toekenning uit de Transmedia regeling. Dertig maal is een verzoek tot productiesubsidie afgewezen en drie maal is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen.

8

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

SUBSIDIËRING

9


JUBILEUM

Op 10 oktober werd gevierd dat het Mediafonds 25 jaar bestaat. Het zowel feestelijke als inhoudelijke programma stond in het teken van ‘onafhankelijkheid’; een begrip dat onlosmakelijk met het fonds verbonden is. Hoewel onafhankelijkheid traditioneel van wezenlijk belang wordt geacht in cultuur en media, staat ze meer en meer onder druk. Voorheen moesten programmamakers, net als kunstenaars, vooral onafhankelijk zijn. Inmiddels is dat minder vanzelfsprekend. Makers moeten de markt op, zich almaar tot hun publiek verhouden, commerciële partners vinden, rendabel werk leveren. En dat in een veranderend medialandschap waarin zenders en ontvangers voortdurend van rol wisselen.

het cultureel ondernemerschap. Iedere preek creëert zijn eigen parochie, schrijft historicus Rutger Bregman. En nu er maar één preek klinkt, die van de markt, kiest iedereen in vrijheid hetzelfde: ‘We kijken dezelfde blockbusters, lezen dezelfde bestsellers en drinken hetzelfde bier.’ De essaybundel was ook onderwerp van een uitzending van Brands met Boeken (VPRO) op vrijdag 25 oktober. Maarten Doorman en Xandra Schutte spraken daar over hun bijdragen en het thema ‘onafhankelijkheid’. De bundel is nog steeds te verkrijgen via het Mediafonds en via de reguliere boekhandel.

Evgeny Morozov

In een vol Compagnietheater opende mediacriticus en schrijver Evgeny Morozov het jubileumprogramma. Zijn diepgravende en soms tegendraadse analyse over de implicaties van nieuwe media en technologieën waren reden voor het Mediafonds om hem als spreker uit te nodigen. Technologie is immers de grootste aanjager van veranderingen in de journalistiek en media. Meestal ligt de nadruk op de enorme mogelijkheden die nieuwe technologie biedt voor vorm en inhoud. De onvermoede en ongewenste beperkingen die dit met zich meebrengt, blijven vaak onderbelicht. Denk bijvoorbeeld aan de onafhankelijke positie van makers of auteurs die in het geding komt of de privacy van gebruikers. In 2011 schreef Morozov The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, waarin hij de triomfantelijke stemming over de revolutionaire kracht van internet en sociale media bekritiseert. In 2013 verscheen zijn tweede boek, To Save Everything, Click Here, waarin hij betoogt dat nieuwe technologie niet de oplossing voor alles is, zoals vaak wordt gedacht. Morozov wijst daarin op het verschijnsel van internet-oogkleppen, de steeds sterker wordende trend om alle politieke en sociale veranderingen te zien binnen het domein van het internet. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Door de digitale hamers van Silicon Valley gaan alle problemen er bij voorbaat uitzien als spijkers, en alle oplossingen als apps.’ Morozov noemt die neiging ‘solutionism’: ze maakt het moeilijk om te onderkennen ‘… dat problemen die echte problemen blijken misschien vragen om lange, duurzame, institutionele antwoorden, en niet om snelle technologische oplossingen.’ In zijn lezing ging Morozov in op het thema onafhankelijkheid. Hij sprak over de vrijheid van het individu en het spanningsveld tussen de publieke zaak en de groeiende macht van private partijen. Hij wees op het belang van sterke publieke instellingen als het Mediafonds, als tegenwicht voor de steeds grotere (en vaak onzichtbare) macht

10 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

van bedrijven en private financiers. Journaliste Marjolein van Trigt schreef een helder verslag dat op enkele technologiesites verscheen. Naar aanleiding van de lezing werd Morozov geïnterviewd door zowel De Correspondent als de Volkskrant. In zijn uitgebreide artikel voor De Correspondent, noemt technologieredacteur Maurits Martijn hem de perfecte keuze als spreker. Hij introduceert hem als ‘intellectueel van wereldformaat, die de discussie over de rol van technologie in de samenleving eigenhandig naar een hoger niveau heeft getild. Het hedendaagse technologiedebat heeft een denker als Morozov nodig.’ Het stuk leidde tot veel inhoudelijke lezersreacties. Op De Correspondent verscheen ook een videoverslag van de lezing door filmer Jos de Putter. Mediaredacteur Haro Kraak ondervroeg Morozov voor de Volkskrant. In het gesprek bekent de mediacriticus dat hij in zijn dagelijks leven het compromis niet schuwt: hij waarschuwt voor de macht van mediaconglomeraties maar is zelf ook gebruiker van Google en Amazon.com. Essaybundel ON-AF

Diezelfde avond werd het eerste exemplaar van de essaybundel ON-AF in ontvangst genomen door Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de bundel wordt het belang van onafhankelijkheid vanuit verschillende perspectieven verkend door auteurs Rutger Bregman, Maarten Doorman, Ger Groot, Sjoerd de Jong, Jos de Putter, Coco Schrijber en Xandra Schutte. Onafhankelijkheid lijkt nu vooral te betekenen: zonder subsidie. In een bespreking roemt NRC Handelsblad de ‘ijzersterke essays’ waarin deze nieuwe betekenis geproblematiseerd wordt. Ze ondermijnen, onder meer, het argument dat de vrije markt een veelzijdiger aanbod creëert: een argument dat vaak klinkt ter verdediging van

Editor Maurits Malschaert maakte een zeer geslaagde compilatie met beelden uit Mediafondsproducties van de afgelopen 25 jaar. Dankzij sponsoren Kornuit Bier en Grape District werden de kosten van het geheel, in het bijzonder die van de drank, gedrukt en kon het fonds uitproberen in hoeverre eigen onafhankelijkheid door sponsoring werd beïnvloed. Tijdens de grote filmfestivals in het najaar is ook de aandacht gevestigd op het jubileum. In campagnes, zowel print, online als video, werd onder de noemer ‘Mediafonds 25 jaar’ gewezen op de diversiteit van de producties die het Mediafonds mogelijk maakt. Voorafgaand aan premières op het Nederlands Film Festival werd een geanimeerde versie van het jubileumlogo vertoond. Bij vertoningen op IDFA werd dit jubileumlogo ook ingezet, in combinatie met de verschillende productiegenres die het fonds ondersteunt. Op Cinekid zijn de winnaars bekendgemaakt van de Jeugddramawedstrijd die georganiseerd is ter ere van het jubileum.

Jan Kassies Stimuleringsprijzen

In de lustrumtraditie van het Mediafonds werden Jan Kassies Stimuleringsprijzen 2013 uitgereikt aan respectievelijk regisseur Menna Laura Meijer, game designer Richard Boeser, editor Albert Markus, regisseur Tallulah Schwab en de makers van het radioprogramma Plots. De vijf prijzen ter waarde van € 10.000 zijn een blijk van waardering voor eerder werk en een aanmoediging dit voort te zetten. De winnaars mogen het bedrag naar eigen inzicht besteden. De prijzen zijn vernoemd naar Jan Kassies, denker over de verhouding tussen kunst en maatschappij en eerste voorzitter van het fonds (zie ook: ‘Prijzen’). Het feest werd vervolgd met het Bart Wirtz Trio (Edison Publieksprijs Jazz 2012), de band Beans & Fatback en DJ’s van het collectief 22tracks. De aankleding van het Compagnietheater werd verzorgd door Donna Verheijden en Kevin Bray, beiden alumni van het Sandberg Instituut.

MEDIAFONDS 25 JAAR 11


STIMULERINGSBELEID

Talentontwikkeling

Inleiding

Bijzondere projecten en regelingen

Talentontwikkeling en kritische reflectie op de beroepspraktijk vormen de twee pijlers van het stimuleringsbeleid. Workshops, prijzen, conferenties, publicaties en de gezamenlijke, grondige evaluatie van gerealiseerde projecten door alle betrokkenen zijn de middelen die het fonds daarbij inzet. Ze houden makers, producenten en omroepen maar niet in de laatste plaats ook het fonds en zijn adviseurs voortdurend scherp. Ook de middelen zelf worden elk jaar tegen het licht gehouden om te bezien of ze nog voldoen, bijvoorbeeld aan de eisen die door een nieuwe ontwikkeling worden gesteld.

Festivals Bijeenkomsten en debatten Prijzen Publicaties Feedback De Verkenners

Om het beschikbare geld zo efficiënt mogelijk te benutten, wordt samengewerkt met een groot aantal andere organisaties in het veld. Het fonds streeft er immers naar zijn kennis en ervaring zoveel mogelijk te delen en ziet af van het opbouwen van eigen expertise wanneer die elders al ruimschoots aanwezig is. Bijzondere activiteiten in het verslagjaar waren de debatreeks De Verkenners, bedoeld om zoveel mogelijk informatie en opinies te verzamelen over de toekomst van de media en de rol van publieke waarden daarin, alsmede de jubileumrede door Evgeny Morozov en de publicatie van de essaybundel ON-AF over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. ‘IJzersterke essays’ zo oordeelde NRC Handelsblad over deze bundel, die ook in de reguliere boekhandel verkrijgbaar is. Ter gelegenheid van het jubileum werden vijf Jan Kassies Stimuleringsprijzen uitgereikt, niet bedoeld om de kroon op een oeuvre te zetten maar juist om een veelbelovende carrière een extra stimulans te geven. Extra aandacht was er in het verslagjaar voor audio, als voorloper van het in 2014 te lanceren platform voor ‘andere radio’ Woord.nl.

Activiteitenoverzicht Talentontwikkeling IDFA-Mediafonds Workshop

De jaarlijkse IDFA-Mediafonds Workshop is een samenwerking van het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) en het Mediafonds. In een traject van zeven maanden worden beginnende documentairemakers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een documentaire. In de editie van 2013 was er in het bijzonder aandacht voor (het maken van) beeld tijdens de ontwikkeling van het filmidee. Onder leiding van de workshopleiders, documentairemakers Menna Laura Meijer en Tom Fassaert, werden de deelnemers uitgedaagd om vertelvormen te verkennen en op zoek te gaan naar de grenzen van het documentairegenre. Uit 38 deels door scouting binnengekomen aanmeldingen zijn in samenspraak met de werkgroep documentaire van de NPO zes deelnemers geselecteerd die de workshop met een filmplan hebben afgerond: Xander de Boer, Anne van Campenhout, Rizky Gerilya, Ellen Vloet, Victor Vroegindeweij en Joost van der Wiel. Zij volgden workshops van onder anderen Mart Dominicus, Coco Schrijber, Wiro Felix, Marc Schmidt en Albert Markus. Hierin kwamen onderwerpen als research, cameravoering en regie aan de orde. Tijdens IDFA hebben de deelnemers hun plan gepitcht ten overstaan van vertegenwoordigers van omroepen en producenten. Het plan Girls, boys & me van Xander de Boer won de Mediafondsprijs Documentaire. Kids & Docs

Kids & Docs is een workshop van het Mediafonds, Cinekid en IDFA met medewerking van Zapp en de publieke omroepen. Ruim een half jaar wordt een groep makers begeleid bij het ontwikkelen van een filmplan voor een jeugddocumentaire van vijftien minuten. De plannen kunnen binnen het reguliere traject voor een productiesubsidie worden ingediend en alle gerealiseerde jeugddocumentaires worden uitgezonden op Zapp. In 2012-2013 werd de workshop begeleid door filmmakers Mischa Kamp en Maaik Krijgsman. Op Cinekid en op IDFA beleefden in totaal acht workshopfilms hun première. Lydia blijft! (Eline Schellekens/KRO) is tijdens IDFA bekroond als beste jeugddocumentaire van 2013 (zie Mediafondsprijs Kids & Docs 2013). De workshop 2013-2014, die in september 2013 is begonnen, wordt begeleid door filmmaker Coco Schrijber. De workshop is begonnen met een uitgebreide selectiedag, waarna de geselecteerde makers gekoppeld zijn aan de omroepen. De deelnemers en hun omroepen: Reber Dosky – HUMAN; Niki Padidar – NTR; Zoeteke Lugthart – AVRO; Eef Hilgers – IKON; Arianne Hintz – KRO; Sjoerd Niekamp – NCRV; Margot Schaap – VPRO; Wendelien Voogd – EO. Point Taken

Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten organiseerden in 2013 in samenwerking met de NTR en Cinedans voor

12 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

STIMULERINGSBELEID 13


de vierde keer het crossdisciplinaire dansfilmproject Point Taken. Choreografen en filmers dienen binnen dit project gezamenlijk met een producent een aanvraag in voor een korte en eigenzinnige dansfilm. Uit 28 inzendingen werden door een gezamenlijke commissie van Mediafonds, Fonds Podiumkunsten en NTR vier plannen geselecteerd, waarvan er één is afgevallen. De drie gerealiseerde dansfilms zijn tijdens Cinedans 2014 in première gegaan, gevolgd door televisie-uitzending door de NTR. De teams van filmmakers, choreografen en producenten van de vierde editie zijn: Ik ben de enige – choreografie: Toer van Schayk; regie: Barbara Makkinga; producent: Interakt The Mirror – choreografie: Guy Weizman; regie: Gijs Kerbosch; producent: 100% Halal Productions 
 Zwemmen of Verzuipen – choreografie: Jaakko Toivonen; regie: Michiel Vaanhold; producent: BosBros In 2013 is opnieuw een dvd geproduceerd waarop niet alleen de dansfilms uit de vorige editie staan, maar ook korte interviews met de makers, gemaakt door de NTR. De dvd was een geschenk aan de gasten van het jubileumfeest van het Mediafonds in oktober. Deltaplan Talent

Onder de noemer Deltaplan Talent stimuleert het Mediafonds de ontwikkeling van filmtalent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands Filmfonds en de Nederlandse Publieke Omroep, met steun van het CoBOfonds, heeft in 2013 de volgende projecten gesubsidieerd:
 Kort! – tien korte narratieve films door regisseurs (fictie en animatie) en scenaristen uit Nederland en Vlaanderen, bestemd voor bioscoop, internet en televisie. Samenwerkende omroep: NTR.
 One Night Stand – een toegankelijke dramareeks van zes films met een duur van 50 minuten gemaakt door ‘nieuwe makers’ in combinatie met zowel ervaren als minder ervaren schrijvers. De films vertellen toegankelijke, krachtige verhalen met een hoge filmische kwaliteit, die geworteld zijn in de hedendaagse samenleving. Samenwerkende omroepen: NTR, VARA, VPRO.
 De Oversteek – een ontwikkelingstraject voor twee onafhankelijke speelfilms (auteursfilms) voor bioscoop en televisie, dat beginnende regisseurs de kans biedt hun eerste of tweede speelfilm te realiseren. Samenwerkende omroepen: NTR en VPRO. De namen van de makers en de titels van alle Deltaplan Talent-projecten staan vermeld onder ‘Toekenningen’. Nu of Nooit!

Nu of Nooit! is een regeling van Zapp en het Mediafonds voor de ontwikkeling en realisering van cultureel divers jeugddrama met een lengte van 25 minuten voor de oudste doelgroep van Zapp (8-12 jaar). In 2013 vond de tweede editie van deze regeling plaats. Uit 47 zijn zes plannen geselecteerd voor ontwikkeling door drie verschillende omroepen: Alles mag – scenario: Maarten van Voornveld, Chiel van

14 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

der Wolf en Steven Wouterlood; regie: Steven Wouterlood (Stetz Film/VPRO) De jongen die dacht dat hij goed was zoals hij was – scenario: Roslin Prager; regie: Tami Ravid (IDTV Drama/KRO) Munya in mij – scenario: Fiona van Heemstra; regie: Mascha Halberstad (Viking Film/VPRO) Salãm – scenario: Floor Paul; regie: Johan Timmers (IJswater Film/KRO) Wachten op Marissa – scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; regie: Rolf van Eijk (Dutch Mountain Movies/NTR) Johnny Bakru – scenario: The drama queens; regie: Ineke Houtman (Revolver/VPRO) Vervolgens hebben alle zes plannen productiesubsidie ontvangen. Twee films gingen in première op Cinekid en in december was er een feestelijke première van de films in EYE, gepresenteerd door Tessa Boerman. De zes films zijn in de kerstvakantie op prime time uitgezonden door Zapp. Tijdens de premièredag is ook het startsein gegeven voor een derde editie. Het Schrijfpaleis

Het Mediafonds ondersteunde in 2013 voor de tiende maal Het Schrijfpaleis, een serie bijeenkomsten over scenarioschrijven voor zowel televisie, film als theater. In Theater Bellevue in Amsterdam lezen gerenommeerde acteurs fragmenten uit verschillende scenario’s voor. De schrijvers gaan vervolgens in gesprek met een panel en het publiek. Met gemiddeld meer dan honderd bezoekers fungeren de avonden ook als netwerkplek voor dramaprofessionals. In 2013 werd Het Schrijfpaleis gepresenteerd door Moniek Kramer. De (wisselende) regisseurs waren onder meer Ivan Barbosa, Hesdy Lonwijk en Roel en Berend Boorsma. Panelleden waren: Ben Sombogaart, Mirjam de With, Barbara Bredero, Gerben Kor, Bero Beyer, Rink Klaassen, Suzanne Kunzeler en Ido Abram.

#Talent telt!

Open Woorden regeling

Het fonds participeerde samen met het Filmfonds en de omroepen op 30 september in #Talent telt!, een dagprogramma op het Nederlands Film Festival gewijd aan talentontwikkeling. Sprekers waren onder meer Anna Gudkova (Moscow Generation Campus), Mart Dominicus (NFTA), Marc van Warmerdam (Graniet Film) en Menna Laura Meijer (filmmaker en docent). Dit programma werd druk bezocht door beginnende film- en televisiemakers (zie ook: ‘Festivals’).

Eind 2013 begon het Mediafonds met de Open Woorden regeling. Onafhankelijke radiomakers kunnen via deze regeling subsidie aanvragen voor kleine producties, variërend van marathoninterviews tot hoorspelen, van radiodocumentaires tot reisverslagen en van gesproken cartoons tot radioboeken. Deze stellen zij onder een open content licentie beschikbaar aan het nieuwe audioplatform Woord.nl. In 2013 zijn zes aanvragen toegekend, die in 2014 beschikbaar komen via dit platform.

Hollandse Meesters in de 21e eeuw

Festivals

Hollandse Meesters is een reeks korte portretten (15 minuten) van belangwekkende, hedendaagse Nederlandse beeldend kunstenaars, gefilmd op hun werkplek. Het is een samenwerking van musea en regionale omroepen, met steun van het Mondriaan Fonds en het Mediafonds. Zodra de films zijn uitgezonden, komen ze online en staan ze ter beschikking van musea en andere instellingen. In 2013 is in het Gemeentemuseum in Den Haag de derde reeks uit dit project gepresenteerd. Drie films (van Mischa Kamp, Tom Fassaert en Jeroen Berkvens) zijn vertoond en presentator Maxim Hartman ging in gesprek met de makers en kunstenaars. Het museum was ’s avonds geopend voor publiek. In 2013 is ook een dvd uitgegeven van de tweede tranche van kunstenaarsportretten uit deze reeks (met Engelse ondertiteling) die door een distributeur wijd verspreid wordt. Verder zijn er in het verslagjaar vier filmvertoningen geweest in De Balie, Amsterdam en twee in De Kargadoor, Utrecht, gecombineerd met interviews met de geportretteerde kunstenaars en filmmakers. Ook worden de films zeer regelmatig op verzoek vertoond op scholen, opleidingen, openingen van exposities etc. De AVRO en verschillende regionale omroepen (o.a. L1, RTV Rijnmond, Omroep West, RTV Noord Holland) alsook Cultura 24 zonden Hollandse Meesters uit.

Sandberg@Mediafonds

Sandberg@Mediafonds is een masterclass van het Sandberg Instituut en het Mediafonds waarin teams van programmamakers, ontwerpers en nieuwe mediakunstenaars circa vier maanden werken aan concepten voor non-lineaire journalistieke producties. In 2013 is samenwerking gezocht met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en What Design Can Do. Het thema was ‘Liquid Journalism - The medium and the message of non-linear narratives’. Op 17 januari was de eerste bijeenkomst van deze editie. In april was er een (openbare) bijeenkomst in de Stadsschouwburg waar hoogleraar design cultures Timo de Rijk en het ontwerpduo Hellicar & Lewis (GB) in gesprek gingen. De publieke eindpresentatie van de masterclass was op 30 mei in een goed gevulde Expozaal in De Brakke Grond. Mediawetenschapper Mark Deuze verzorgde een inleiding en directeur-generaal Cultuur & Media van OCW Marjan Hammersma sloot de dag af. Inmiddels zijn vijf van de acht ontwikkelde projecten met steun van het fonds in productie.

Transmedia regeling non-fictie

Het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie begonnen in 2013 met een regeling voor nonfictie transmedia producties van hoogwaardige artistieke kwaliteit. In deze bijzondere regeling was een bedrag van € 300.000 beschikbaar. Gezocht is naar projecten die zich, al dan niet gebruik makend van fictie-elementen, verhouden tot de werkelijkheid. Het Mediafonds beoogt met deze regeling binnen het interdisciplinaire medialandschap het aanbod van veelbelovende non-fictie transmedia producties met publieke waarde te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil met deze regeling cross-overs en innovatie bevorderen op het gebied van transmedia producties die in het teken staan van maatschappelijke vraagstukken. In 2013 is productiesubsidie toegekend aan drie projecten en eveneens drie projecten ontvingen subsidie voor de ontwikkeling (zie ook: ‘Toekenningen e-cultuur’).

Mediafonds@IFFR

Van 23 januari tot 3 februari was het International Film Festival Rotterdam. Naast vele filmvertoningen, waaronder vijf nieuwe door het fonds ondersteunde producties, bracht het festival het programma Changing Channels over televisieseries en webseries. Het wilde hiermee bijzondere buitenlandse dramaseries tonen aan het Nederlandse publiek. Het Mediafonds presenteerde in dit kader samen met IFFR een Talkshow in De Doelen op zondagavond 27 januari: Changing Channels. Tijdens deze talkshow deelden arthouse filmmakers hun ervaring met webseries met het publiek. Moderator Ruben Maes ging in gesprek met filmregisseur Kore-Eda Hirokazu (Japan), Ingrid Jungermann en Desiree Akhavanvan de webserie The Slope (VS) en tenslotte met Neda Armian, producent van webserie The Trivial Pursuits of Arthur Banks (VS). Aan de orde kwamen de verschillen en overeenkomsten tussen het werken voor televisie en het web en de manier waarop het web (het maken van) dramaseries beïnvloedt. Mediafonds@NFF

Tijdens het Nederlands Film Festival (25 september tot 4 oktober) in Utrecht waren 74 nieuwe Mediafondsproducties te zien, waaronder de premièrevertoningen van de nieuwe reeksen Kort! en One Night Stand. Dit jaar waren daarnaast voor het eerst de korte documentaires uit het project DOC25 te zien, waarvan er twee meedongen naar een Gouden Kalf. Het fonds participeerde onder de noemer #Talent telt! in een dag gewijd aan talentontwikkeling, samen met het Filmfonds en de omroepen (zie ook: ‘Talentontwikkeling’). Verder werd op 2 oktober op het festival een videoclipprijs uitgereikt, mogelijk gemaakt door het TAX-videoclipfonds (zie ook: ‘Prijzen’). Mediafonds@Cinekid

Van 12 tot en met 25 oktober was de 27ste editie van Cinekid met premières van veel door het fonds ondersteunde jeugddocumentaires (Kids & Docs, Dokument Junior), alsook twee fictiefilms uit de reeks Nu of Nooit! Het fonds gaf verder acte de présence op de Cinekid conferentie op 23 oktober in de vorm van een presentatie van Hans Maarten van den Brink over de Kids & Docs workshop.

STIMULERINGSBELEID 15


Jeugddramawedstrijd Tijdens de Zapp-middag op Cinekid op 22 oktober zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de door het fonds en Zapp georganiseerde Jeugddramawedstrijd. Vier bijdragen voor het schrijven van treatments voor jeugdseries werden verleend. Uit 55 inzendingen koos een jury bestaande uit Maarten Lebens, Dick Tuinder en Suzanne Kunzeler, de winnaars (zie ook: ‘Prijzen’). Panel over De staat van jeugdtelevisie Tijdens de Zapp-middag was er een door het fonds samen met Zapp georganiseerde paneldiscussie over de staat van de jeugdtelevisie, met: Olaf Swinarski (RTL Telekids), Monique Ruinen (Filmfonds), Karin de Groot (IDTV), Suzanne Kunzeler (Zapp / NPO), Jan-Willem Bult (KRO Kindertijd / EBU) en Miryam van Lier (Mediafonds). Waar staan we en wat staat jeugdmakers te wachten nu omroepen fuseren, commerciële omroepen de markt beroeren, grote bezuinigingen op stapel staan en het Mediafonds bedreigd wordt met opheffing? Waar liggen de kansen en hoe houden makers de moed erin? Deze vragen stonden centraal tijdens een enerverend gesprek waar contrasten, overeenkomsten en spanningsvelden tussen commerciële en publieke zenders zich aftekenden. Mediafonds@IDFA

Op de openingsavond van IDFA (20 november 1 december) reikte fondsvoorzitter Jacob Kohnstamm de Mediafondsprijs Documentaire 2013 uit aan Xander de Boer voor zijn filmplan Girls, Boys & Me, dat hij ontwikkelde in de IDFA-Mediafonds Workshop (zie ook: ‘Prijzen’). Als opmaat voor de uitreiking, en om alle workshopdeelnemers de kans te geven zichzelf en hun ontwikkelde plan te presenteren, was door filmmaker en eerdere prijswinnaar Sanne Rovers een korte film gemaakt. Tijdens het festival was weer een groot aantal Mediafondsproducties te zien, waarvan tien in competitie. Verder zijn vier Kids & Docs-films in première gegaan (Door het vuur, De Ietsnut, Het meisje en de boom en Of je worst lust), evenals de binnen de IDFA-Mediafonds Workshop ontwikkelde documentaire Superjoden van Nirit Peled. Om discussie over en reflectie op het documentaire­ genre te bevorderen, ondersteunde het Mediafonds de IDFA Media Talks. Dit programmaonderdeel bestaat uit gesprekken na afloop van filmvertoningen, masterclasses, debatten en extended Q&A’s. Daarnaast had het fonds een ondersteunende rol bij Doclab, in bijzonder bij de programmaonderdelen met de Amerikaanse (online) kunstenaar Jonathan Harris.

Bijeenkomsten en debatten Sectorbrede nieuwjaarsborrel

Op 17 januari vond in New Art Space Amsterdam de sectorbrede nieuwjaarsborrel plaats waarin ook het fonds

16 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

participeerde. De speech werd dit jaar geschreven door Hans Beerekamp, vrij gebaseerd op een naspel van het toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel. Dit toneelstuk eindigde traditioneel met een door de personages Thomasvaer en Pieternel uitgesproken Nieuwjaarswens, waarin de actuele gebeurtenissen van die dagen van satirisch commentaar werden voorzien. Beerekamp heeft de tekst aangepast voor de acteurs Theo Pont en Renée Fokker en voorzag de actualiteit van de sector op deze manier van scherp commentaar. Er kwamen meer dan 400 genodigden op af. Waar is de radiokritiek?

Naar aanleiding van een discussie op Twitter over het gebrek aan radiokritiek organiseerde radiomaakster Maartje Duin, met steun van het Mediafonds en Stichting Grenzeloos Geluid, en in aanloop naar de uitreiking van de Zilveren Reissmicrofoon een avond voor recensenten, mediachefs, radiomakers en eindredacteuren. Radioprogramma’s leggen het in mediarubrieken steevast af tegen televisie. Ook kunst- en filmredacties hebben zelden oor voor hoorspelen en radiodocumentaires. Tegelijk zoeken luisteraars hun favoriete radio steeds vaker op internet. Wie wijst hen de weg? Maartje Duin ging op 31 mei in een bomvol Torpedotheater het debat aan met onder anderen Hans Beerekamp (NRC), Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Jan Postma (Hard//Hoofd). Recensies werden voorgedragen door onder meer Maartje Smits, Marc Chavannes en Manon Uphoff. Adviseursbijeenkomst

Op donderdagmiddag 31 oktober was de bijeenkomst voor de adviseurs, inleiders en voorzitters van het Mediafonds in de recent geopende culturele vrijplaats Splendor in Amsterdam. De middag was gewijd aan het materiaal dat wordt meegestuurd met subsidieaanvragen (bijvoorbeeld proefopnames bij documentaire en castingtapes bij drama). Proefopnames en trailers worden steeds belangrijker bij de financiering, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Hoe beïnvloedt dit het beoordelen van het plan op papier? Radiomakers Katinka Baehr en Catherine van Campen modereerden. De aanvragen voor een televisiedocumentaire (Na de lente) en een televisiedramaserie (Ramses) werden besproken. Korte columns van onder meer Chris Bajema, Menna Laura Meijer en Wiepko Oosterhuis gaven voeding aan de discussie. Met de vertoning van de eerste aflevering van de serie Ramses werd de bijeenkomst afgesloten.

Prijzen Mediafondsprijs Documentaire 2013

De Mediafondsprijs Documentaire 2013 voor het beste filmplan van de IDFA-Mediafonds workshop ging naar Xander de Boer, voor zijn filmplan Girls, Boys & Me. De prijs van € 125.000 is bestemd voor de realisatie van het filmplan. De jury bestond dit jaar uit Boris Gerrets, Mijke de Jong en Axel Skovdal Roelofs en namens de documentairewerkgroep van de documentairewerkgroep van de Nederlandse Publieke Omroep, Laetitia Schoofs en Kees Schaap. Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink zat de jury technisch voor en bestuursvoorzitter van het fonds Jacob Kohnstamm reikte de prijs uit. Volgens de jury laat de maker zien dat hij greep heeft op vorm en inhoud. Tegelijkertijd is het plan nog zo open dat het uitdaagt om spannende keuzes te maken en risico te nemen.

David Kleijwegt (journalist en regisseur), Sander van de Pavert (programmamaker, bedenker Lucky TV), William Linders (content director bij UPC), Tamara Vuurmans (creatief producer bij Viewpoint Productions) en Lize Korpershoek (tekenaar en filmmaker). Jan Kassies Stimuleringsprijzen

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het fonds zijn op 10 oktober vijf prijzen ter waarde van € 10.000 uitgereikt aan makers voor hun verdiensten en ter stimulering van hun carrière. De prijzen zijn gegaan naar: documentairemaker Menna Laura Meijer, regisseur Tallulah Schwab, gamedesigner Richard Boeser, editor Albert Markus en het team van radiomakers van het programma Plots. Zij kregen de prijzen in de vorm van een cheque overhandigd door fondsvoorzitter Jacob Kohnstamm. Jeugddramawedstrijd

Mediafondsprijs Kids & Docs

In 2013 is voor de tweede maal tijdens IDFA de Mediafondsprijs Kids & Docs uitgereikt aan de beste jeugddocumentaire van het afgelopen jaar. De prijs van € 15.000 is bestemd voor het ontwikkelen van een nieuwe jeugddocumentaire. Een jury, bestaande uit de filmmakers Hansje van Etten, Thomas Vroege en Catherine van Campen nomineerde uit 21 inzendingen vier producties: Vannacht worden we vrouwen – regie: Josefien Hendriks (OHM / JvdW Film) Wolkoorts – regie: Astrid Bussink (NCRV / Zeppers Film & TV) De Ietsnut – regie: Martijn Blekendaal (AVRO) Lydia blijft – regie: Eline Schellekens (KRO) Deze laatste film werd uiteindelijk door een vijfkoppige kinderjury bekroond tot winnaar. De kinderjury: ‘We vinden het belangrijk dat veel andere kinderen haar verhaal horen en zien hoe een klein meisje sterk en vrolijk blijft, ook al is haar leven soms moeilijk.’ De prijs werd uitgereikt tijdens de slotceremonie van IDFA. Dutch Cultural Media Fund Award

Fondsdirecteur Hans Maarten van den Brink reikte in 2013, tijdens de 30ste conferentie van de Circom Regional Conference in Santiago de Compostela (Spanje), de Dutch Cultural Media Fund Award uit. Deze prijs voor ‘beste regionale documentaire op internationaal niveau’ ging naar My Father’s Fault (La Faulte de mon pere) van France 3 (Centre France). Het fonds onderstreept met deze prijs ter waarde van € 3.000 het belang van de regionale documentaire als genre.

Woord.nl

Tax Videoclip Prijs

Op 20 november is een kleine informatieve bijeenkomst georganiseerd in Splendor, Amsterdam voor radiomakers en omroepers. Zij werden geïnformeerd over de regeling Open woorden en de mogelijkheden van Woord.nl, het nieuwe platform voor het gesproken woord dat op dat moment als bètaversie online was (lancering maart 2014). Er kwamen zo’n vijftig mensen op af.

Op het Nederlands Film Festival is voor de tweede keer de TAX Videoclip Prijs uitgereikt voor de beste videoclip. De prijs werd toegekend aan de videoclip Firestarter van maker Andres Fouché en muzikant Torre Florim. Met het prijzengeld van € 2.500 kunnen maker en band samen een nieuwe clip ontwikkelen. De vakjury voor de NFF Online Competitie, waarvan deze prijs onderdeel is, bestond uit

Ook ter ere van het 25-jarig jubileum reikte het fonds vier prijzen uit onder de noemer ‘Jeugddramawedstrijd’ waarmee het ontwikkelen van treatments van nieuwe jeugddramaseries gefinancierd kan worden. Het fonds wil met deze wedstrijd, samen met Zapp, een impuls geven aan de ontwikkeling van kwaliteitsdramaseries voor de jeugd. De prijzen zijn uitgereikt tijdens Cinekid en de prijswinnnende projecten en hun makers zijn: Voetbalmeisjes – Tamara Bos (scenario), Sia Hermanides en Alieke van Saarloos (scenario en regie), BosBros (producent) De paarden van Jip
– Lineke van den Boezem (scenario), Mischa Kamp (regie), FourOne.Media (producent) 7 kleine criminelen –
Jaap Peter Enderlé (scenario), Ties Schenk (scenario en regie), Pupkin Film (producent) Een aanmoedigingsprijs ging naar Kattenvoer en Febo-ijs van Titia Rieter (scenario). In totaal 55 inzendingen waren binnengekomen. Een jury, bestaande uit Maarten Lebens, Dick Tuinder en Suzanne Kunzeler en onder voorzitterschap van Miryam van Lier, koos de winnaars uit. Dick Tuinder reikte de prijzen uit namens de jury.

Publicaties 609 – media en cultuur

Het Mediafondsblad 609 – media en cultuur wordt verzonden aan zo’n 2.700 abonnees en verspreid tijdens bijeenkomsten. In 2013 verschenen drie nummers. In 609 #13 (april) werd onder meer aandacht besteed aan audioproducties en interactief geluid, de verhouding tussen de creatieve industrie en de kunsten, ‘liquid journalism’, animatie, dansfilm, filmfinanciering in Vlaanderen en samenwerking tussen de regionale en lokale omroep. Pieter van Os en Emma Curvers schreven columns. 609 #14 (oktober) verscheen vlak voor de viering van het jubileum van het Mediafonds. In dit nummer stond een interview met Annemieke Gerritsma, de eerste directeur van het Mediafonds. Ook besteedde het nummer volop

STIMULERINGSBELEID 17


aandacht aan scenarioschrijven als vak en bood het artikelen over jeugdtelevisie, de auteursgame en mediakritiek. Michiel van Erp en Ebele Wybenga schreven een column. Een verslag van de bijeenkomstenreeks De Verkenners werd als bijlage meegestuurd. 609 #15 kwam uit in november, in de week voorafgaand aan IDFA. Het nummer stond geheel in het teken van de documentaire: makers en eindredacteuren gaven hun visie op inhoud en vorm, de noodzaak van experiment en avontuur, pitchplatforms en de webdocumentaire. De columns waren van de hand van Joost Conijn, Lout Donders, Kees ’t Hart, Mark Wessner en Hans Aarsman. De samenwerking tussen de 609 en De Nieuwe Reporter (DNR), een journalistieke groepsblog opgezet vanuit de Universiteit van Amsterdam, werd voortgezet. Artikelen uit de 609 worden geplaatst op DNR en leiden geregeld tot reacties. ON-AF

Tijdens het jubileum op 10 oktober werd de essaybundel ON-AF gepresenteerd. Hierin gaan zeven prominente auteurs uit de wereld van cultuur en media – Rutger Bregman, Maarten Doorman, Ger Groot, Sjoerd de Jong, Jos de Putter, Coco Schrijber en Xandra Schutte – vanuit verschillende perspectieven op zoek naar de actuele betekenis van onafhankelijkheid en naar een herwaardering van het begrip. Het boek is verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Verkenners verslag

Als bijlage bij 609 #14 werd een verslag meegezonden van De Verkenners, een serie debatten over de toekomst van de media die De Balie en het Mediafonds organiseerden in het voorjaar van 2013. Talent telt!

De brochure Talent telt! Talentontwikkeling in de Nederlandse film en televisie-industrie is een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Filmfonds en het Mediafonds. De brochure biedt een overzicht van programma’s en workshops van beide fondsen, die gericht zijn op de ontwikkeling van talentvolle scenaristen, regisseurs, kunstenaars en producenten binnen diverse media en genres. Talent telt! is verspreid tijdens het Nederlands Film Festival en te downloaden via de websites van de fondsen. Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 van het Mediafonds bevat alle subsidietoekenningen en afwijzingen en een overzicht van de activiteiten die het fonds heeft ondernomen in het kader van zijn stimuleringsbeleid. Ook staan de prijzen vermeld die gewonnen zijn door producties die met steun van het fonds zijn gerealiseerd. Het jaarverslag 2012 is vormgegeven door Mannschaft en online beschikbaar.

18 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

Smit, hoogleraar journalistiek RUG en freelance journalist, Wouke van Scherrenburg, columnist en voorheen politiek verslaggever, Jelle Brandt Corstius, journalist en programmamaker, en Marko van Kampen, online marketingspecialist en initiatiefnemer van het online platform EU1.

Digitale communicatie

De website (mediafonds.nl) is een belangrijk medium voor de communicatie van het fonds. Informatie over regelingen en activiteiten, handleidingen en online aanvraagformulieren zijn te downloaden en de database van gesubsidieerde producties is via de website te raadplegen. Voor ad hoc berichtgeving werd gebruik gemaakt van Twitter. In het verslagjaar zijn bovendien dertien digitale nieuwsbrieven verzonden. Ze zijn ook gepubliceerd op de website, evenals een wekelijks overzicht van gesubsidieerde programma’s op radio, televisie en digitale kanalen.

Feedback Evaluaties gesubsidieerde producties

Het fonds organiseert regelmatig evaluatiebijeenkomsten waar makers, omroepen, producenten, fondsadviseurs en -medewerkers gesubsidieerde producties bespreken. De discussie wordt altijd geopend door onafhankelijke inleiders en geleid door een voorzitter. Niet alleen de resultaten komen aan bod, ook de door het fonds gehanteerde kwaliteitscriteria worden onder de loep genomen. Omdat er meerdere producties worden besproken, worden ook algemene conclusies getrokken die voeding geven aan het beleid van het fonds. In 2013 zijn in totaal 18 evaluatiebijeenkomsten georganiseerd waarin 54 producties zijn besproken. In een aantal evaluaties stonden specifieke stimuleringsprojecten zoals Kort!, Nu of Nooit!, Point Taken, Doc25 en One Night Stand centraal. Gemiddeld zijn per bijeenkomst twintig professionals aanwezig.

– Branded content – Met als verkenner Ebele Wybenga, schrijver, journalist en columnist voor Adformatie, gespecialiseerd in onder meer digitale strategieën en branding. In het panel:
Sabine van der Eynden, scenarioschrijfster van Malaika, een nieuwe dagelijkse soap geïnitieerd door tien zorgleveranciers en belangenorganisatie Actiz.
Jos de Putter, documentairemaker en producent Sandra Krstic, Deputy Managing Partner Tribal DDB, een marketingbedrijf dat zich bezig houdt met brand building. #4

8 debatten en 5 aanbevelingen over de toekomst van de media Kranten die vrezen voor hun toekomst, de publieke omroepen die ondanks de bezuinigingen zijn publieke taak moet blijven vervullen en programmamakers die in een snel veranderend medialandschap hun functie proberen te herdefiniëren: het medialandschap is in beweging. Van maart tot en met juni organiseerden het Amsterdamse debatcentrum De Balie en het Mediafonds een programmareeks onder de noemer De Verkenners, waarin (soms aan de hand van actuele mediakwesties) de toekomst van de media in Nederland besproken werd. Directe aanleiding voor deze reeks was de aankondiging van Staatssecretaris Dekker om in deze maanden de toekomst van de media en de publieke omroep te verkennen. In iedere aflevering was er een deskundig panel en een ‘verkenner’ die een aanzet gaf tot een vernieuwende toekomstvisie. De verkenners gingen in op vragen als ‘hoe pluriform blijft ons medialandschap nu omroepen fuseren en kranten zich scharen onder één persgroep?’, ‘wat is de invloed van het publiek op het veranderende maak- en productieproces?’ en ‘welke technologische vernieuwingen staan ons nog te wachten?’. De reeks eindigde op 21 juni met een aflevering waarin de resultaten van alle verkenningen werden voorgelegd aan woordvoerders uit de politiek. Lennart Booij was de vaste moderator van De Verkenners. We konden rekenen op volle zalen en veel reacties uit de zaal met betrokken publiek. De afleveringen, onderwerpen en betrokken ‘verkenners’ en andere experts waren:

– Winnaars en verliezers – Met als verkenner Mascha Driessen, voormalig hoofd YouTube Benelux bij Google en oprichter van youtooglobal, een adviesbureau dat zich onder meer richt op digitale distributie. Ook sprak Wendy Bernfeld, managing director van Rights Stuff, een bedrijf dat zich bezighoudt met de inhoud van contracten in de internationale mediawereld. In het panel zaten o.a. Manuel Kohnstamm, UPC, managing director van de Europese afdeling van één van de grootste wereldwijde kabelbedrijven Liberty Global Europe, Arno Lubrun, CEO van Facebook Benelux en Peter Olsthoorn, onderzoeksjournalist en schrijver van De macht van Google. #5

– Kunst en media, samen in crisis? – Met als verkenner Rutger Wolfson, directeur van het International Film Festival Rotterdam en auteur van de geruchtmakende essaybundel Kunst in crisis (2003), over verandering in de kunst en de invloed daarvan op de rol van musea. In het panel onder meer Gerard Timmer (NPO) en Dana Linssen, filmcriticus NRC Handelsblad en hoofdredacteur van De Filmkrant. #6

– Publieke omroep, noodzaak of extra? – Met als verkenner Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de UvA en specialist in de relatie tussen (nieuwe) media en maatschappij. In het panel o.a. Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur NOS Journaal, schrijver van De littekens van de dag en bekend om zijn kritische kijk op de Nederlandse Publieke Omroep. Ook zochten we Ruurd Bierman op, projectmanager bij de European Broadcasting Union. Hij presenteert op film zijn eerste bevindingen rondom het Vision 2020 project; een internationaal project gericht op de toekomst van de publieke media. #7

– Het nieuwe nieuws – Verkenner was filosoof en journalist Rob Wijnberg, die De Correspondent ontwikkelt en in zijn meest recente boek De Nieuwsfabriek een pleidooi houdt voor een nieuwe vorm van journalistiek. Met in het panel o.a. Irene Costera Meijer, hoogleraar Journalistiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Wouter Bax, hoofdredacteur van NU.nl en Geert Mak, historicus en journalist. #1

– Het publiek regeert? – Met als verkenner Bas Könning, filosoof en mediaontwerper. In het panel o.a. Jesse Burkunk, hoofd nieuwe media BNN, Tom Bakker, onderzoeker bij TNO en Marleen Stikker, directeur Waag Society. #2

– De maker als merk - Met als verkenner Jan-Jaap Heij, mede-oprichter en hoofdredacteur De Nieuwe Pers. Kunstenares Tinkebell (Katinka Simonse) sprak over hoe merk en persoon samen kunnen vallen en de positieve en negatieve kanten daaraan. In het panel zaten Jeroen #3

– De politiek aan zet - Op vrijdag 21 juni is ‘De Verkenners’ afgerond en zijn conclusies en aanbevelingen uit de reeks gepresenteerd en besproken met woordvoerders media van VVD, PvdA, D66 en SP alsook NPO-bestuursvoorzitter Henk Hagoort. #8

STIMULERINGSBELEID 19


TOEKENNINGEN EN AFWIJZINGEN

De Verkenners - aanbevelingen Journalistieke website De Nieuwe Reporter deed verslag van alle afleveringen van De Verkenners. Een samengesteld verslag van de gehele reeks is in print verspreid en ook digitaal via de site van het fonds te bekijken. Uit de bijeenkomsten werden vijf aanbevelingen gedestilleerd over de toekomst van de media:

duidelijkheid over de afzender, transparantie voor wat betreft bronnen, zekerheid dat feiten gecontroleerd zijn. Dit vraagt niet om minder maar om meer professionele vaardigheden, bijvoorbeeld in de journalistiek. De overheid heeft een taak in het stimuleren van innovatie en het subsidiëren van programmacategorieën die door de markt niet worden ondersteund, maar belangrijk zijn voor de Nederlandse cultuur.

1.

5.

Het medialandschap is hevig in beweging. De meeste spelers beperken zich niet meer tot één drager (drukwerk, radio, tv), en wisselen daarbij ook nog geregeld van rol (distributeurs worden ook producenten, producenten kunnen zelf inhoud distribueren). Overheidsbemoeienis moet daarom altijd uitgaan van een visie op het geheel, want sectoren werken op elkaar in en zijn niet meer op traditionele wijze te scheiden. Een verkenning van slechts een deel van het landschap heeft geen zin.

De rol van de publieke omroep staat overal in Europa onder druk. Zij is aan een nieuwe definitie toe. De publieke omroep is niet de enige organisatie die voor waardevolle media-inhoud zorgt. De vraag is daarom of zij wel de enige organisatie moet zijn die overheidssteun verdient. Wellicht moet een publieke mediadienst, bij het wegvallen van bijvoorbeeld regionale kranten, zorgen voor een bodem in de markt, een basisnieuwsvoorziening die door burgers en andere organisaties om-niet te gebruiken is. Zeker is, dat er scherpere keuzes moeten worden gemaakt en dat publieke media ruimte moeten hebben om te innoveren. De zorg voor betrouwbare informatie en het scheppen en bewaren van de culturele identiteit horen daarbij uitgangspunten te zijn.

2.

Mediabeleid is onderdeel van de creatieve industrie. Daarin opereren een groot aantal door de overheid ondersteunde organisaties, zoals omroepverenigingen, raden en fondsen. Voorkom dat ze zich terugtrekken op wat vaak ten onrechte ‘de kerntaken’ wordt genoemd. Innovatie ontstaat juist aan de randen, waar disciplines elkaar raken, overlappen, samenwerken. Die samenwerking tussen organisaties, raden, fondsen moet zoveel mogelijk bevorderd worden. Als er aparte ‘loketten’ zijn, is het zaak om achter die loketten zoveel mogelijk deuren open te houden. 3.

Grote buitenlandse spelers zoals Google, YouTube, Facebook, Fox en Netflix hebben in korte tijd het aanzicht van het medialandschap sterk veranderd en zullen daar nog mee doorgaan. De komst van onder andere Amazon en The Huffington Post valt nog te verwachten. Op korte termijn kan dat goed nieuws zijn voor journalisten, programmamakers en onafhankelijke producenten. Nieuwe aanbieders zullen immers ook met Nederlands materiaal het publiek willen verleiden en bereiken. Op middellange tot lange termijn houdt deze internationalisering ook een gevaar in: wanneer marktposities eenmaal geconsolideerd zijn, is het wellicht lucratiever om materiaal van elders te (her)gebruiken. In alle gevallen lijkt het raadzaam om de productie van Nederlandse inhoud te blijven ondersteunen en de verantwoordelijkheid daarvoor niet helemaal bij (buitenlandse) marktpartijen te leggen. 4.

Het publiek regeert, meer dan ooit. Al was het maar omdat het meer te kiezen heeft. Op vrijwel alle niveaus lijkt on demand het sleutelwoord: zelf, individueel een mediamenu vaststellen, of het nu gaat om films en dramaseries, nieuws of achtergrond. Om zijn weg te vinden in het enorme aanbod heeft het publiek wel instrumenten nodig:

20 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013 21


Aanvragen van de landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

dragen voor de digitale paardenmanege van hun kleindochter Emma. Ze

nihilistische levensstijl op na en slijten hun dagen met drugsgebruik en

Podiumkunsten

wonen zelf op een boerderij en begrijpen niet waarom je als Hollands kind

destructief gedrag.

4 dansfilms in het kader van Point Taken.

een digitale stal zou onderhouden. Op den duur raken de grootouders toch

Scenario: Thijs de Boer; regie: Rogier Hesp

in de ban van het spel. Arezo NTR/VPRO/VARA / BALDR Film

Point Taken 4

Film van 50 minuten over de van oorsprong Iranese Arezo (25), die studeert

In dit project maken in Nederland wonende en werkende choreografen en

Uit Huis NTR / il Luster Producties

aan de dansacademie. Gedreven werkt ze aan de choreografie van een

filmmakers samen een dansfilm. (Zie ook het hoofdstuk Stimuleringsbeleid)

Korte animatiefilm over een jonge man die diverse vergeefse pogingen

heel persoonlijk stuk. Wanneer haar broer Koshan (20) haar plotseling komt

Scenario: Thomas van der Ree; regie: Joost Reijmers

onderneemt om zijn ouderlijk huis te verlaten. Zijn vader vindt dat de tijd hier-

opzoeken, raakt haar wereld ontregeld.

Uit 31 aanvragen zijn er 4 projecten geselecteerd voor een realiserings-

Productie televisieprogramma’s

voor rijp is, maar zijn moeder kan hem niet loslaten en blijft maar voor hem

Scenario en regie: Wiam Al-Zabari

subsidie:

80 uur en 40 minuten 92 projecten Van deze programma’s worden er 82 door externe producenten gemaakt.

Totdat hij noodgedwongen ervaart dat hij wel op eigen benen kan staan.

Vrij NTR/VPRO/VARA / NFI Produkties

The Mirror NTR / 100% Halal

Scenario en regie: Joost Lieuwma

Film van 50 minuten over Kevin, die na de gruwelijke moord op zijn stiefva-

Uit geweld en destructie kunnen prachtige dingen ontstaan, zoals kunst en

der en diens vriendin tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld.

vrijheid. The Mirror is een dansfilm over de noodzaak van destructie voor de

Vingers NTR / Habbekrats

Wanneer het tienjarige schoolmeisje Mariska hem in een brief een aantal

mens om zich te kunnen ontwikkelen, het gevoel van ultieme vrijheid en de

Korte film over wiskundeleraar Bernd Gremmen, die wordt geconfronteerd met

vragen stelt voor haar spreekbeurt, ontstaat een curieuze penvriendschap

prijs die daarvoor betaald moet worden.

een leerlinge die zich tijdens zijn les laat vingeren door een mannelijke klas-

tussen hem en het meisje.

Choreografie: Guy Weizman; regie: Gijs Kerbosch

genoot. De leraar raakt in totale verwarring over wat er onder de jeugd speelt

Scenario: Laura van Dijk; regie: Martijn de Jong

Drama 28 uur en 25 minuten 18 projecten: 15 projecten in het kader van Deltaplan Talent en 3 overig televisiedrama.

zorgen. Een reeks absurde omstandigheden brengen hem steeds weer terug.

op seksueel gebied. Bernd besluit zijn eigen seksuele moraal te laten vieren

En Route NTR / IDTV

en ontspoort tijdens het jaarlijkse schoolfeest, met alle gevolgen van dien.

Basile H. NTR/VPRO/VARA / Family Affair Films

Een poëtisch surreële dansfilm die zich afspeelt op diverse locaties in

Scenario: Martijn Hillenius; regie: Michiel ten Horn

Film van 50 minuten over de charismatische Basile, met wie het aanvankelijk

Rotterdam. Een baby kijkt met grote ogen naar de wereld om zich heen,

op alle fronten voor de wind gaat. Hij heeft een leuke vrouw en geniet van

maar door zijn verschijning ontregelt hij die (volwassen) wereld totaal.

Sync NTR / IJswater Films

zijn kleinkinderen. Daarnaast staat hij op het punt een belangrijke positie

Choreografie: Conny Janssen; regie: Johan Timmers

DELTAPLAN TALENT

Korte film over twee vriendinnen, die fervente synchroonzwemsters zijn.

binnen de internationale bankwereld te verwerven. Zijn vrouw Heeni heeft

Dit project werd later in het jaar ingetrokken.

Het Mediafonds stimuleert de ontwikkeling van Nederlands filmtalent onder

Zowel in hun dagelijkse leven als in het zwembad leiden ze een simultaan

zijn kortstondige affaires met jongere vrouwen altijd oogluikend toege-

de noemer Deltaplan Talent. Dit samenwerkingsverband met het Nederlands

leven. Ze werken in dezelfde broodjeszaak, rijden op hetzelfde merk scooter

staan. Wanneer hij op een dag beschuldigd wordt van verkrachting, dreigt

Zwemmen of Verzuipen NTR / BosBros

Filmfonds en de Nederlandse Publieke Omroep subsidieerde in 2013 de

en volgen dezelfde opleiding. De harmonie wordt verstoord, wanneer een

hij niet alleen zijn status, maar tevens zijn gezin te verliezen.

Een groep jongeren in een verlaten tropisch zwemparadijs doet alsof er

volgende projecten: negen korte films (Kort!), zes 50-minuten films (One

van hen een foutje maakt tijdens het zwemmen.

Scenario: Rob Arends, regie: Janneke van Heesch

niets aan de hand is. Op deze koude en naargeestige plek laten ze zich

Night Stand), twee artistieke speelfilms (De Oversteek). Deltaplan Talent

Scenario: Lianne Damen; regie: Mari Sanders

In de ontwikkelingsaanvraag was de titel van deze film Basile K.

meevoeren in een spel waarin het wildwaterbad nog stroomt, waarin je nog

Het Paard en de Nachtegaal NTR / BALDR Film

Overig televisiedrama

van de duikplank kunt springen en kunt schoonzwemmen. Ze dagen elkaar

wordt ondersteund door het CoBO-fonds.

uit om steeds een stapje verder te gaan.

KORT! 2013

Korte film over de in Nederland geboren, maar van oorsprong Turkse jongen

Uit 104 aanvragen zijn de volgende 9 projecten geselecteerd voor een

Cihan, die van zijn familie zijn oma moet vergezellen tijdens een reis naar

Duivelse Dilemma’s - Symbiose HUMAN / Talent United

realiseringssubsidie:

Turkije voor de begrafenis van haar zus. Cihan heeft weinig met zijn oma en

Single play van 40 minuten over een moeder en een zoon die een

Ik ben de enige NTR / Interakt

gaat in eerste instantie met tegenzin met haar op reis. Eenmaal aangeko-

symbiotische relatie hebben. Wanneer bij Sophie (55) Alzheimer wordt

Een jongetje wordt volwassen en zoekt zich een weg door het leven, zijn

Chauffeur NTR / Viking Film

men op de bestemming blijft oma in de hotelkamer en gaat Cihan de stad in.

geconstateerd, neemt ze de beslissing om haar geestelijk gehandicapte

hoop gevestigd op de mensen om hem heen; hij zoekt aansluiting. Al snel

Korte film waarin privéchauffeur Robert zijn zoontje Tom, die hij vanwege

Vervolgens brengen ze samen de avond door en delen ze een ogenschijnlijk

zoon Evert (30) en zichzelf te doden. Vanuit haar optiek is namelijk niemand

kantelen de verhoudingen, de rollen worden omgedraaid: in plaats van hem

zijn gestrande huwelijk maar weinig ziet, op het schoolplein opzoekt. Samen

klein moment.

in staat voor haar zoon te zorgen. Evert is eerder één keer uit huis geplaatst

houvast te bieden klampen de mensen zich juist aan hem vast. Een voor een

brengen ze de dag door binnen de veilige capsule van de auto. Robert geeft

Scenario en regie: Nazli Elif Durlu

en werd toen gedrogeerd, vastgebonden en mishandeld. De film verhaalt

gaan de mensen ten onder, terwijl de jongen hen probeert te redden. Hij

over het weekend dat voorafgaat aan het moment dat Sophie haar zoon om

blijft alleen over, herboren en vrij. Choreografie: Toer van Schayk; regie: Barbara Makkinga

Tom rijles, ze gaan naar de McDrive en bezoeken de haven. Gedurende de

Choreografie: Jaakko Toivonen; regie: Michiel Vaanhold

dag groeien vader en zoon dichter naar elkaar toe.

One Night Stand IX

het leven brengt.

Scenario: Bastiaan Kroeger; regie: Guido van Driel

(zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’)

Scenario Mijke de Jong en Jolein Laarman; regie: Mijke de Jong

Kort NTR / Topkapi Films

Uit 88 aanvragen zijn er 12 gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis

Korte film over de zeventienjarige homoseksuele Arend, die bij zijn ouders

naar scenario. Daaruit zijn de volgende 6 projecten geselecteerd voor een

Duivelse Dilemma’s - Mi Kulpa HUMAN / Talent United

woont en nog niet uit de kast is gekomen. Via een homosite krijgt hij een

realiseringssubsidie:

Single play van 40 minuten over Miguel (20), die samen met zijn moeder

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Documentaires en broertjes in een arme wijk in Willemstad (Curaçao) woont. Miguel en

date met de ogenschijnlijk knappe Michael. Met de trein reist Arend naar zijn

40 uur en 5 minuten 42 projecten: 33 over algemene onderwerpen en 9 over kunst.

date aan de andere kant van het land. Michael blijkt echter heel anders dan

Emilia NTR/VPRO/VARA / BALDR Film

zijn broers zijn door hun moeder altijd weggehouden uit de criminaliteit.

hij zich had voorgesteld.

Film van 50 minuten over Lies, lerares Duits op een middelbare school. Haar

Wanneer hun huis afbrandt, ziet Miguel zich samen met broer Jerry

Scenario en regie: Sanne Vogel

gedisciplineerde leven raakt ontregeld wanneer Tanja (15) bij haar in de klas

genoodzaakt om hun verantwoordelijkheid te nemen door hun toevlucht

komt. Lies herkent de vader van Tanja, een man die betrokken was bij een

te zoeken in de criminaliteit. Als tegenprestatie voor een lening moeten de

Greifensee NTR / KeyFilm

ingrijpende gebeurtenis in haar leven. Lies begint hem op obsessieve wijze

broers vijf bolletjesslikkers ronselen. De klus gaat hun gemakkelijk af, totdat

Asielzoeka’s IKON / Zuidenwind Filmprodukties

Wat begint als een niks-aan-de-hand vakantieuitje aan een Zwitsers bergmeer

te achtervolgen, waarbij ze Tanja als speelbal gebruikt.

Miguel wroeging krijgt. Mag hij anderen opofferen om zijn familie

Documentaire over jongeren die heimwee hebben naar het asielzoekerscen-

resulteert in een drama tussen een moeder en haar jonge dochter.

Scenario: Thibaud Delpeut; regie: Martijn Maria Smits

te redden?

trum waar ze ooit verbleven. Deze jongeren hebben zich online verenigd

Scenario en regie: Sonja Wyss

In de ontwikkelingsaanvraag was de titel van deze film Anima Sana.

Scenario: Sander Burger; regie: Shariff Korver

in een community die zich de asielzoeka’s noemt. Hoe redden zij zich als

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

ze hun weg moeten vinden in de Nederlandse maatschappij, waarin ze zich

Documentaires over algemene onderwerpen

Stand-by Me NTR / ALP Media

Eddy & Coby NTR/VPRO/VARA / NFI Produkties

Korte film over de al wat oudere Willem, die aan zijn vrouw Johanna de

Film van 50 minuten over Coby, die op het punt staat haar man Eddy te verla-

De Deal VARA

Filmplan en regie: Sergej Kreso

werking van alle technische apparaten in huis probeert uit te leggen, omdat

ten voor haar minnaar. Eddy krijgt echter een ernstig ongeluk, waarna Coby

Driedelige thriller over Fenna, een journaliste die undercover gaat bij een

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

hij niet lang meer te leven heeft. Johanna is er echter nog niet klaar voor om

bij hem blijft om hem te verzorgen. Wanneer haar minnaar bij hun intrekt,

politieke partij met nieuwrechtse signatuur. Het verhaal speelt zich af te-

haar man te laten gaan. Wanneer Willem onwel wordt in een bouwmarkt, laat

ontstaat een bizarre driehoeksverhouding.

gen de achtergrond van de groeiende angst voor de opkomst van de Islam

Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice BOS / Viewpoint

hij daar de handleiding van hun televisie liggen. Thuis weet Johanna toch de

Scenario: Marco Knijnenburg; regie: Jeroen Annokée

in de westerse wereld. Het fictieve verhaal is afgeleid van de Nederlandse

Productions

politieke realiteit en speelt zich af in de nabije toekomst.

Documentaire over een afgelegen dorpje in Laos, waar de werelden van de

Ketamine NTR/VPRO/VARA / BALDR Film

Scenario: Alma Popeyus en Hein Schütz; regie: Arno Dierickx

westerse toeristen en de traditionele Laotianen samenkomen. Terwijl back-

Film van 50 minuten over de broers Vincent (21) en Sjoerd (26), die na het

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

packers op zoek zijn naar het authentieke Laos, brengt hun aanwezigheid

televisie makkelijk aan te zetten. Scenario: Thomas van der Ree; regie: Martijn de Jong

geïsoleerd voelen? En wat is de rol van de sociale media?

Pony Place NTR / Topkapi Films

overlijden van hun moeder in haar geboortedorp zijn blijven wonen. Ze

de modernisering waar de bewoners op hopen. Ze treden elkaar hoopvol

Korte film waarin Koba en haar echtgenoot Wim tijdens de vakantie zorg

wonen in een stacaravan en zoeken troost bij elkaar. Ze houden er een

tegemoet, maar als duidelijk wordt dat het ene verlangen het andere in de

22 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 23


weg staat, komt de ontmoeting op scherp te staan.

You give me, I’m your friend VKZ / IKON / Venfilm / Een van de jongens

Home HUMAN / Pieter van Huystee Film & TV

-moeder en het moment dat deze wordt begraven. De familie komt bijeen.

Filmplan en regie: Daan Veldhuizen

Documentaire waarin vier jonge kandidaten worden gevolgd tijdens de

Documentaire over hoe het leven er uit ziet als je je huis gedwongen

Het zijn vijf dagen vol herinneringen, verdriet, soms gelach en hernieuwde

zogenaamde hoofdprefectenverkiezing op een middelbare school in de

moet verlaten en in een surreëel niemandsland komt te wonen. Cyriaque

familiebanden. En in diezelfde dagen moet ook nog de perfecte uitvaart

Na de Lente IKON / Zeppers Film & TV

bergen van Kenia. Dit systeem is een overblijfsel uit de Engelse koloniale

Kouenou, een Ivoriaanse zanger, is als vluchteling in Nederland al drie jaar

worden geregeld.

Documentaire over de 27-jarige theatermaker Nada Ahmed, een moderne

tijd. Er staat veel op het spel, want de winnaar is verzekerd van een

bezig aan een reis zonder einde, met tussenstops in een tentenkamp, een

Filmplan en regie: Renko Douze

vrouw in een veranderend Egypte. Ze wordt een jaar gevolgd terwijl ze

stabiele, goede toekomst.

leegstaande kerk en een oud kantoorpand.

bezig is met het opzetten van een nieuw toneelstuk. Via Nada wordt inzicht

Filmplan en regie: Jeroen van Velzen

Filmplan en regie: Ramon Gieling

Levenslang HUMAN / Pieter van Huystee Film & TV

Plaza Man VKZ / IKON / Zeppers Film & TV

van de maker vond zichzelf heel bijzonder en was creatief, slim, eigenzinnig

Documentaire over het huwelijk van een levenslang gestrafte en zijn

Documentaire over de 68-jarige Robert Groden, die al vijftig jaar obsessief

en gedurfd. Niets of niemand zou haar tegenhouden op haar weg naar roem

Wat telt NCRV / Viewpoint Productions

echtgenote. De documentaire onderzoekt de essentie van hun onvoor-

erkenning zoekt voor zijn waarheid over de moord op John F. Kennedy. Een

en erkenning, tot haar ego op haar 32e in duigen viel. Enkele jaren voor haar

Documentaire over het bruto binnenlands product. Hoe ziet de wereld er uit

waardelijke liefde. Hoe houdt een relatie stand binnen een uitzichtloze en

obsessie waar een hoge prijs voor betaalt.

dood vond ze haar grote liefde. Alleen bleek deze liefde niet genoeg te zijn.

door de ogen van het bbp? Met het bbp wordt economische groei gemeten,

stilstaande situatie? En mocht er toch zicht zijn op vrijlating, wat betekent

Filmplan en regie: Kasper Verkaik

Filmplan en regie: Ester Gould

maar wat telt precies mee en wat niet? De wereld van het bbp blijkt een

dat dan voor de relatie?

bizarre wereld vol omkeringen en tegenstellingen, waarin wat telt precies

Filmplan en regie: Carin Goeijers

Hooked on Facebook VPRO / Submarine

het tegenovergestelde is van wat gevoelsmatig logisch lijkt. Het anonieme

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Documentaire over intimiteit op Facebook. Door een vergrootglas te leg-

Zes vierkante meter VPRO / Zeppers Film & TV

gen op het intieme gedrag van de maker en haar 2600 Facebook-vrienden

Documentaire over het huis van de oma van de maker. Ze heeft zes vierkante

Georgica BOS / SNG Film

worden de grenzen ontrafeld van ons online en offline leven. Daarbij wordt

meter van dat huis geërfd en probeert er in de film achter te komen wie

Documentaire over boeren in Flevoland en hun verbintenis met de woorden

onder andere ingezoomd op de wijze waarop op Facebook omgegaan

haar Russische familie precies is.

De onzichtbare vriend EO / SNG Film

die Vergilius tweeduizend jaar geleden schreef in zijn lofdicht op de

wordt met de dood.

Filmplan en regie: Aliona van der Horst

Documentaire over de vraag wat Jezus voor de maker betekent. Kun je,

landbouw. Is er voor een boer in Flevoland in dat gedicht nog iets terug te

Filmplan en regie: Neske Beks

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

zonder alles weg te gooien, buiten de strenge kaders stappen waarbinnen je

vinden dat zijn geldigheid niet verloren heeft?

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

bent grootgebracht? De maker vraagt zich af of er een andere Jezus is, dan

Filmplan en regie: Katelijne Schrama

die waarmee hij is opgegroeid. Een Jezus die wel echt een blijde boodschap

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Filmplan en regie: Claudia Lisboa

getal van het bbp wordt in de film teruggebracht tot concrete situaties. Filmplan en regie: Judith de Leeuw

A strange love affair with ego VPRO / Zuidenwind Filmprodukties Documentaire over de grens tussen gezond en ongezond narcisme. De zus

gegeven in de transformaties die Egypte doormaakt.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Hoe ik op de wereld kwam NTR / Bananaz Schuldenaars BOS / Volya Films

Documentaire waarin de zangers van homomannenkoor Vox Rosa vertellen

Documentaire over wat het betekent om failliet te gaan. De faillissements-

én zingen over de band met hun moeder. Omdat homoseksuele mannen van

Cambodian Court Circus VPRO / BlazHoffski & Levy Producties

rechters van de Rotterdamse rechtbank verklaren iedere week een groot

middelbare leeftijd opgroeiden in een tijd waarin acceptatie niet vanzelf-

Documentaire over twee Nederlandse advocaten die Nuon Chea verde-

aantal mensen failliet. Met deze rechtszittingen als startpunt volgt de

sprekend was, was die van hun moeder des te belangrijker, net als de steun

My own private Mladic ZVK / IKON / Zuidenwind Filmprodukties

digen, de tweede man van de Rode Khmer in Cambodja. Hij staat samen

documentaire drie failliet verklaarde mensen. Wat betekent dit voor hun kijk

van lotgenoten.

Documentaire van de maker naar de vraag wie Ratko Mladic is en wat hij

met andere kopstukken terecht voor het internationaal tribunaal van de

op het leven en hun zelfbeeld?

Filmplan en regie: Lotte van Gaalen

voor haar betekent. Ze vraagt zich af wat ze nu eigenlijk van hem vindt. Haar

Verenigde Naties. De advocaten stellen alles in werk om de vermeende

Filmplan en regie: Ingeborg Jansen

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

familie vindt Mladic een held, maar zelf heeft ze een meer genuanceerde

massamoordenaar te verdedigen. Te midden van alom aanwezige corruptie

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

kijk. De confrontatie met Mladic is een confrontatie met haarzelf. Als ze in

moeten zij op het hoogste niveau een juridisch steekspel voeren, zonder

hem het goede ziet, sluit ze de pijn van al zijn slachtoffers uit. Als ze in hem

zichzelf daarbij te verloochenen.

Rotzorg HUMAN / BALDR Film

Documentaire over de Amsterdamse familie Heerma van Voss. Vader, moeder

alleen het kwade ziet, versimpelt ze de werkelijkheid.

Filmplan: Jorien van Nes en Gideon Levy; regie: Jorien van Nes

In Rotzorg neemt de regisseur de kijker mee in de arena van de 112

en hun twee zoons brachten het afgelopen jaar ieder afzonderlijk een boek

meldkamer waar we ervaren voor welke dilemma’s de medewerkers staan bij

uit. Allemaal verwerken ze autobiografische elementen in hun werk, maar

GABBERS! VPRO / Hazazah

het verlenen van hulp.

ze doen dat op heel verschillende manieren. De documentaire onderzoekt

Marienborn NOS / Zuidenwind Filmprodukties

Documentaire over de in Nederland ontstane subcultuur van de gabbers.

Filmplan: Anne-Marieke Graafmans en Sarah Vos; regie: Anne-Marieke

op welke wijze de gezinsleden persoonlijke feiten en herinneringen in hun

Documentaire over het voormalig Oost-Duitse dorp Marienborn, tijdens de

Gabbers uit de jaren negentig vertellen zelf het verhaal van de opkomst en

Graafmans

boeken verwerken. Hoever gaan ze daarin? En wanneer gaat openheid over

Koude Oorlog de grootste, belangrijkste en best beveiligde grensovergang

ondergang van gabber. Gabber tekende hun leven. Wat bewoog de gabbers

binnen het IJzeren Gordijn. Met de val van de muur is Marienborn weer een

van het eerste uur en wat is daarvan overgebleven?

Solo IKON / IDTV Docs

klein, slaperig dorpje geworden. Hoe verhouden de bewoners van dit dorp

Filmplan en regie: Wim van der Aar

Documentaire over een vrouw die haar man verliest en het verdriet verwerkt

voor hem heeft. Filmplan en regie: Hans Busstra

Filmplan en regie: Lidija Zelovic

Privéterrein (Heerma van Voss) NTR / Interakt

in indiscretie? Filmplan en regie: Pieter Verhoeff

door middel van hun gezamenlijke passie: reizen in een kampeerauto, maar

Girls, boys & me Basaltfilm

Filmplan en regie: Sabine König

Het onbehagen van oma VPRO

nu alleen. Het is een roadmovie waarin de kijker door het emotionele land-

Jo is een zesentwintig jarige transgender op zoek naar haar ware identiteit.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Documentaire over de moeders van de kinderen die op de anti-autoritaire

schap van de rouwende hoofdpersoon zwerft.

In de afgelopen vier jaar heeft ze deze zoektocht, de verwarring, onzeker-

kresj Prins Constantijn zaten. De documentaire is een vervolg op de

Filmplan: Koen Suidgeest en Stella van Voorst van Beest; regie: Koen

heid en vragen op video vastgelegd. De komende tijd staat in het teken van

Zombie BNN / Hazazah

afstudeerfilm van de maker, zeventien jaar geleden, waarin de kinderen

Suidgeest

de grote beslissing: word ik man of blijf ik vrouw. Brengt haar beslissing het

Documentaire over de 24-jarige Rotterdamse skateboarder Tim Zom. Hij

centraal stonden.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

geluk waar zij zo naar verlangt? Het filmplan van deze film is ontwikkeld in

krijgt de kans zich op zijn skateboard te bewijzen en zo te ontsnappen aan

Filmplan en regie: Marije Meerman

de Rotterdamse onderwereld. Zal er een internationale carrière voor Tim zijn

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

zich tot dit beladen hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis.

weggelegd? Filmplan en regie: Billy Pols

de IDFA-Mediafonds documentaireworkshop en won de Mediafondsprijs Schoon Schip NCRV / Selfmade Films

Documentaire 2013.

Documentaire over de vraag waarom conflicten zo’n grote rol spelen

Filmplan en regie: Xander de Boer

Registratienummer X NTR / De Haaien

in het leven van de maker. Via een kleine geheime familievete leidt zijn

Documentaires over kunst

Documentaire over de vicieuze cirkels van een leven aan de rand van de

zoektocht naar verloren gewaande familie in Israël waar een groot conflict,

Bovendier VPRO / Pieter van Huystee Film & TV

maatschappij. De maker filmt haar broer en vader, die met grote regelmaat

de Palestijnse kwestie, diepe sporen nalaat. Waarom is het zo moeilijk om

Documentaire die de geschiedenis van het indrukwekkende witte paard de

in de gevangenis belanden. De relatie tussen de maker en hen was altijd

twisten te beëindigen en schoon schip te maken?

Een Gentrificatie Programma VPRO / Pieter van Huystee Film & TV

Lipizzaner verbeeldt, van de 16e eeuw tot in de huidige tijd. Het fokken van

gebaseerd op begrip en loyaliteit, maar ze vindt het nu tijd om een positie

Filmplan: Frans Bromet en Remke Westerhof; regie: Frans Bromet

Documentaire rondom een door de maker opgerichte nederzetting ten

het perfecte paard loopt in de 20e eeuw gelijk op met de gedachte dat er

te bepalen ten opzichte van haar vader en broer.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

behoeve van een artistiek gentrificatieproces. Het project onderzoekt waar

wellicht ook een supermens te maken valt.

Filmplan en regie: Shamira Raphaëla

Filmplan: Hans Fels, Saskia van Schaik en Hans Dortmans; regie: Hans Fels

kritische kunst en geëngageerde documentaires de grootste impact hebben Alice in Zorgland NCRV / KeyDocs

op de sociale werkelijkheid. De nederzetting wordt gebouwd aan de rand

Vliegen zonder vleugels NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

Documentaire over zorgrobot Alice. Haar komst zal de gemoederen in de

van een cacaoplantage en er zal een Artist in residency programma voor

Documentaire over de nasleep van de vluchtpoging van een Oost-Duits

zorg flink bezig houden, al is haar hulp onontbeerlijk, gezien het steeds gro-

Congolese deelnemers worden ontwikkeld die ooit werkzaam waren op

Puck en het raadsel van de codes VPRO / IDTV Docs

echtpaar, dat in 1983 met een zelfgebouwd vliegtuigje de DDR probeerde te

tere tekort aan personeel in de zorgsector. Aan de hand van Alice worden

de plantage.

Documentaire over de dertienjarige whizzkid Puck, die programmeercodes

ontvluchten. Dat plan mislukte. De twee werden opgepakt, gevangen gezet

ethische vragen gesteld over onze zorg voor ouderen.

Filmplan en regie: Renzo Martens

als geen ander beheerst. Hij roept bewondering op, maar ook ontzag en laat

maar wisten uiteindelijk toch in het Westen te belanden. De documentaire

Filmplan: Sander Burger en Leonie van Zanten; regie: Sander Burger

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

een spoor van verwarring achter. Hoe moeten de mensen om Puck heen

reconstrueert het verleden en laat zien hoe deze gebeurtenissen ideeën

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

met hem omgaan? En hoe verhouden wij ons als samenleving tot de vragen

over vrijheid binnen het gezin hebben beïnvloed.

die Puck oproept?

Filmplan en regie: Hester Overmars

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Filmplan en regie: Tessa Boerman

24 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND

Foto Wolff. Een buurtstudio in oorlogstijd Joodse Omroep / Vijf dagen in maart VKZ / IKON / Een van de jongens

Selfmade Films

Documentaire over de periode tussen het overlijden van de grootvader of

Documentaire over Annemie Wolff, die in de Tweede Wereldoorlog een

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 25


bijzondere collectie portretten maakte van bewoners van Amsterdam-

multiculturele aanpak, wordt hem nu multiculti hutspot verweten. Lukt

te vinden. In een bijzondere apotheose weet Jip zichzelf te overstijgen.

Johnny Bakru VPRO / Revolver

Zuid, waarvan velen een Jodenster droegen. Ze werden geportretteerd in

het hem zijn humanistische boodschap van diversiteit zodanig in dans te

Scenario: Lineke van den Boezem; regie: Mischa Kamp

Jeugdfilm over de tienjarige Rose, die ervan overtuigd is dat de aanstaande

1943, het jaar van de grootste razzia’s. De jonge weduwe Wolff stelde haar

verpakken dat hij kan betoveren in plaats van onderwijzen?

beschadigde leven in dienst van de vervolgden, en niet alleen door

Filmplan en regie: Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster

7 kleine criminelen Pupkin Film

hem dan ook te verjagen. Wanneer dat lukt, krijgt Rose echter vreselijke spijt.

te fotograferen.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Plan voor een twaalfdelige jeugdserie over zeven twaalfjarige stadsjongens,

Scenario: Drama Queens; regie: Ineke Houtman

die samen een bankoverval beramen. Met het geroofde geld willen ze hun

Dit project is het resultaat van eerder toegekende herschrijf en -ontwik-

levens veranderen, maar daar blijkt veel meer voor nodig dan louter geld.

kelingssubsidie.

Filmplan en regie: Rudi Boon Jeroen Willems NTR / De Familie

Speelfilms

Documentaire over Jeroen Willems, zijn zoektocht naar perfectie en de schaduwkanten die deze zoektocht met zich meebrengt. Een film over de magie, de stress en de angsten van Jeroen Willems, die op 3 december

3 uur 2 projecten in het kader van De Oversteek VII.

echtgenoot van haar moeder een boze kwelgeest is, een ‘Bakru’. Ze probeert

Het plan is gebaseerd op de gelijknamige jeugdroman van de Italiaanse auteur Christian Frascella.

Munya in Mij VPRO / Viking Film

Scenario: Jaap Peter Enderlé en Ties Schenk; regie: Ties Schenk

Animatiejeugdfilm over de tienjarige, zware Munya, die op haar dagelijkse route naar de Turkse supermarkt tevergeefs het bankje met pesters

2012 overleed. Willems leidde het leven met zo’n verhevigde intensiteit dat

Kattenvoer en Febo-ijs Titia Rieter

probeert te ontwijken. Totdat ze op een dag beseft dat ze zichzelf niet moet

vrienden zich vaak afvroegen hoe hij dit vol kon houden. Wat dreef hem om

Plan voor een jeugdserie over vijf kinderen, die door hun moeder op een

verbergen, maar juist moet laten zien.

zo ver te gaan?

De Oversteek VII

parkeerplaats worden achtergelaten. De kinderen besluiten om voor de

Scenario: Fiona van Heemstra; regie: Mascha Halberstad

Filmplan en regie: Simonka de Jong en Marijke Reijnders

(zie ook Deltaplan Talent in hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’)

rest van de wereld te verbergen dat ze geen ouders meer hebben, om te

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

voorkomen dat maatschappelijk werk ingrijpt en ze uit elkaar haalt. Scenario: Titia Rieter; regie: n.n.b.

Overig jeugddrama

naar scenario. Uiteindelijk zijn de volgende 2 projecten geselecteerd voor

Nu of Nooit! 2

Jesse’s Wereld KRO / IJswater Films

realiseringssubsidie:

Nu of Nooit! is een ontwikkelingsstraject (met productiesubsidie als

Plan voor een vijfdelige jeugdserie over de vijfjarige Jesse, die zich helemaal

mogelijkheid) van het Mediafonds en Zapp voor getalenteerde schrijvers

thuis voelt in het duingebied waar hij woont. Hier beleeft hij spannende avon-

Erbarme dich NCRV / KeyDocs

Uit 37 aanvragen zijn er 6 gehonoreerd voor ontwikkeling van synopsis

Documentaire over de diepgaande invloed van de Matthäus Passion op de

naar treatment. Vervolgens zijn er daaruit 4 ontwikkeld van treatment

levens van een aantal personages. De kijker maakt kennis met hen tijdens een opvoering in een vervallen en verlaten kerk, waar een klein koor en orkest onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink voor een publiek van daklozen, zwervers en vluchtelingen een uitvoering spelen. Het lijden van

Out of Love VPRO / NTR / Topkapi Films

van verschillende culturele achtergronden, die de ambitie hebben om voor

turen. De serie richt zich op de zintuiglijke beleving van kinderen in de natuur.

Christus anno 2013.

Out of Love schetst in grove lijnen de zinderende en verwoestende kracht

jeugdtelevisie te schrijven. Zie ook het hoofdstuk Stimuleringsbeleid.

Scenario: Jeanine Cronie; regie: Hilt Lochten

Filmplan en regie: Ramon Gieling

van de liefde in de turbulente relatie tussen Varya en Nicolae, waarin

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie. In de eerste aanvraag was de titel Jesse.

oprechte liefde en hoop wedijveren met destructie en wanhoop.

Uit 47 aanvragen zijn er 6 gehonoreerd voor ontwikkeling treatment naar

Het woord wordt vlees NTR / Windmill Film

Scenarist en regisseur: Paloma Aguilera Valdebenito

scenario. Uiteindelijk zijn de volgende 6 projecten geselecteerd voor

Documentaire over de Vlaamse choreografe Ann van den Broek, een

In de ontwikkelingsaanvraag was de titel van deze film Sang mêlé.

realiseringssubsidie:

documentaire ziet de kijker hoe Van den Broek zich ontwikkelt en een

Waldstille VPRO / NTR / Circe Films

De jongen die dacht dat hij goed was zoals hij was KRO / IDTV Drama

rige, energieke kleuter. Zijn vader Luc werkt op het dienstencentrum in de

nieuwe stap zet in haar werk. De film volgt de totstandkoming van haar

Ben heeft na het veroorzaken van het dodelijke ongeluk van zijn vriendin

Latif hoort overal muziek en besteedt veel tijd achter zijn keyboard.

dierentuin, waar hij zich bezig houdt met de verzorging van allerlei soorten

nieuwe werk The Black Piece, waarin haar nieuwe danstaal gestalte krijgt

rondgezworven. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en wil zijn oude

Moeiteloos componeert hij de meest bijzondere composities, waarbij hij

dieren. Sammie vindt het geweldig om mee te gaan naar zijn vaders werk.

op het podium.

leven oppakken, maar wordt geconfronteerd met zijn verbitterde schoonfa-

zo in vervoering raakt, dat hij al snel in een fantasiewereld verkeert met

Niet alleen beleeft hij hier allerlei avonturen, ook leert hij van het gedrag van

Filmplan en regie: Lisa Boerstra

milie die zich over zijn zoontje heeft ontfermd.

zijn goede vriend de kameel. School gaat hem wat moeilijker af, hij is snel

de dieren.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Scenarist en regisseur: Martijn Maria Smits

afgeleid en thuis kan hij zich slecht concentreren op het huiswerk maken.

Scenario en regie: Simone van Dusseldorp

Naarmate het slechter gaat op school wordt het onbegrip van zijn ouders

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

van de meest gevierde choreografen van dit moment. In de beoogde

Reis om de wereld in 50 concerten AVRO / Cobos Films Documentaire over het Concertgebouworkest, dat dit jaar 125 jaar bestaat.

Jeugdserie van tien afleveringen over de zesjarige Sammie, een nieuwsgie-

Jeugdprogramma’s

In het kader van het jubileum zal het orkest een grote wereldtournee maken. De documentaire is een muzikale roadmovie, die telkens weer in een andere cultuur landt: een universele ode aan de schoonheid van muziek. Filmplan en regie: Heddy Honigmann

Sammie en de dieren NTR

10 uur 28 projecten: 4 jeugdseries in het kader van de jeugddramawedstrijd, 6 jeugdfilms in het kader van Nu of Nooit!, 4 overige jeugddrama, 8 in het kader van Kids & Docs en 6 overige jeugddocumentaires.

steeds groter. Een bezoek aan de kinderpsychiater brengt uitkomst; er zijn pillen voor de concentratieproblemen van Latif. Maar Latif wil de pillen niet.

Taart VPRO / Pupkin Film

Hij is toch goed zoals hij is?

Achtdelige jeugdserie over de van oorsprong Turkse bakker Umut en zijn

Scenario: Roslin Prager; regie: Tami Ravid

fantasierijke zoon Kadir. Kadirs moeder is onlangs overleden en sindsdien

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

moeten vader en zoon zich samen zien te redden. Wanneer ze vanwege de nieuwe baan van Umut van een grote stad naar een dorp moeten verhuizen,

Wachten op Marissa NTR / Dutch Mountain Movies

maakt de vader-zoon relatie een ontwikkeling door en groeien ze uiteindelijk

Jeugdfilm over twee verschillende jongetjes, die elkaar ontmoeten op een

meer naar elkaar toe.

De Kloof NTR / Cadenza Films

onbestemde plek. Ze hebben daar allebei afgesproken met hetzelfde meisje,

Scenario: Lineke van den Boezem; regie: Tallulah Schwab

Documentaire over het leven en werk van Louis van Gasteren.

Marissa. Terwijl ze wachten, ontstaat er een onderlinge machtsstrijd en een

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Deze filmmaker bouwde een belangwekkend oeuvre op dat

Jeugddrama

cultuurmaatschappelijke en cinematografische ontwikkelingen gedurende

spel van aantrekken en afstoten, waarbij ze langzaamaan elkaars verschillen leren waarderen. Maar wie zal het meisje kiezen?

George & Paul NTR / Pedri Animation

ruim een halve eeuw weerspiegelt. Film is voor Van Gasteren de ultieme

jeugddramawedstrijd

Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; regie: Rolf van Eijk

Jeugdanimatieserie van 26 afleveringen rondom de uit gekleurde, houten

manier van overleven, een alternatief is er niet. De documentaire schetst

(zie ook het hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’)

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

blokken opgebouwde karakters George en Paul. De serie richt zich op een

bestaan en de cultuur waarin we leven.

Uit 55 inzendingen heeft de jury 3 prijswinnaars aangewezen en 1 project

Salãm KRO / IJswater Films

en afbreken, onderzoeken, mislukken, slagen, vriendschap en competitiviteit

Filmplan en regie: Rudolf van den Berg

gehonoreerd met een aanmoedigingsprijs.

Ara en Mo (beiden 11 jaar) zijn bloedbroeders. Ze wonen in een asielzoe-

zijn kernthema’s van de serie. George en Paul komen voor diverse hilarische

kerscentrum en dromen van een gezamenlijke toekomst in Nederland. Maar

vraagstukken te staan, die ze met hun creativiteit oplossen.

niet alleen een filmgeschiedenis, maar geeft ook een beeld van ons eigen

doelgroep van kinderen van vier tot zes jaar. Bouwen, verbouwen, creëren

De grote fantast NTR / Olympic Films

Voetbalmeisjes BosBros

plotseling zijn Mo en zijn familie weg. Ara gaat op zoek naar zijn vriend. Moet

Scenario: Jimmy Simons en Marc Veerkamp; regie: Erik Verkerk en Joost van

Documentaire over kunstenaar Theo Jansen. Hij heeft alles in zijn leven

Plan voor een elfdelige jeugdserie over het meisjesvoetbalteam van FC

hij nu voortaan zonder vrienden door het leven?

den Bosch

opgegeven om zijn visioen gestalte te geven: reusachtige bewegende

Athena. In elke aflevering staat één van de spelers uit het elftal centraal. Het

Scenario: Floor Paul; regie: Johan Timmers

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

stranddieren maken die een eigen leven kunnen leiden. Zal de kunstenaar

team bestaat uit zeer uiteenlopende meisjes, die allemaal met hun eigen

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

zijn sculpturen en het circus dat er omheen op gang gekomen is onder

problemen worstelen. Niettemin vormt het team een hechte groep.

controle weten te houden?

Scenario: Sia Hermanides, Alieke van Saarloos en Tamara Bos; regie: Alieke

Alles mag VPRO / Stetz Film

Filmplan: Sarah Vos; regie: Walther Grotenhuis en Cinta Forger

van Saarloos en Sia Hermanides

Jeugdfilm over de elfjarige Tygo, die onlangs van het Brabantse Budel naar

Kids & Docs

Amsterdam is verhuisd. In zijn nieuwe klas houdt hij een spreekbeurt over

Het project Kids & Docs, dat het Mediafonds in samenwerking met Cinekid en

De paarden van Jip FourOne.Media

carnaval. Wat begint als een algemene uitleg over dit feest, mondt uit in een

IDFA organiseert, is opgezet om de jeugddocumentaire te stimuleren.

Zowel het penseel als de schilder NTR / De Familie

Plan voor een zesdelige jeugdserie over het stadsmeisje Jip (13), dat met

persoonlijk verhaal over de scheiding van zijn ouders.

(zie ook het hoofdstuk ‘Stimuleringsbeleid’)

Documentaire over de choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Hoe vertaalt

haar moeder naar een klein dorpje in Friesland verhuisd. Jip heeft het

Scenario: Maarten van Voornveld, Steven Wouterlood en Chiel van der Wolf;

deze choreograaf zijn thema’s in dans? Lukt het hem om zijn ideeën

aanvankelijk niet makkelijk met deze ingrijpende verandering. Wanneer ze

regie: Steven Wouterlood

Moet je horen BOS / Hollandse Helden

over de verbinding van culturen iedere keer weer om te zetten in

kennismaakt met een ‘paardenfluisteraar’, diens eigenzinnige hoogbejaarde

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Jeugddocumentaire over de tienjarige Tristan, zoon van dove ouders. Zelf

spannende dansvoorstellingen? Waar hij eerder waardering kreeg voor zijn

moeder en de wilde paarden op het land, begint ze langzaamaan haar draai

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

26 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND

Jeugddocumentaires

kan hij wel horen. Hij groeit daardoor op in zowel de horende als in de dove

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 27


Open Woorden

wereld. Deze werelden leven vaak gescheiden van elkaar. Dat blijkt als vader

De tweeling vecht een onderlinge strijd uit om de mooiste wagen te

de vuurwerkramp plaats, maar voltrok zich ook de ondergang van de

Dave geen trainer mag worden bij Tristan’s voetbalclub omdat hij doof is.

realiseren. Is meedoen eigenlijk wel belangrijker dan winnen?

familie Sigerius. Drie bijzondere figuren staan centraal in het voorgestelde

Tristan wil bewijzen dat zijn vader een even goede trainer kan zijn als alle

Filmplan en regie: Astrid Bussink

hoorspel: de jonge fotograaf Aaron Bever, zijn ambitieuze vriendin Joni en

Vetplant Liefde Bente Hamel

haar stiefvader, debriljante wiskundige Siem Sigerius.

Audioproject over mensen die in een innige relatie met een plant belanden.

NIEUW NCRV / Jongens van de Wit

Scenario: Eva Gouda en Koen Caris; regie: Marlies Cordia en Vibeke von Saher

Het zijn verrassende, suspense-volle radioverhalen met ieder een eigen

Jeugddocumentaire over de negenjarige Ethiopische Faisal, die nieuw is in

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

klank, sfeer en vormgeving over de verleiding van een vetplant.

andere vaders. Maar vinden zijn teamgenoten dat ook? Filmplan en regie: Soulaima El Khaldi Arisa was hier EO / Viking Film

Nederland en alles voor het eerst beleeft. De documentaire volgt Faisal in

Jeugddocumentaire over de achtjarige Ymkje, die al zo lang ze zich kan her-

zijn strijd om de taal te leren en de Nederlandse cultuur te ontrafelen. Faisal

inneren een fantasievriendin heeft. Voor Ymkje is Arisa echt. Haar omgeving

vindt iedereen extreem beleefd in Nederland, want zelfs de honden geven

confronteert haar steeds meer met de realiteit, maar Ymkje is dol op Arisa.

een hand.

Wordt het tijd dat Ymkje afscheid neemt van haar fantasievriendin?

Filmplan en regie: Eefje Blankevoort

Regie: Bente Hamel

Documentaire De Dubbelganger Hard//Hoofd Op dezelfde dag, in dezelfde stad, worden twee mannen met exact dezelfde 1 Minuut – 4e serie VPRO

naam geboren. De persoonsverwarring door overheid, bedrijven en banken

Vierde serie van 200 radiodocumentaires, elk met een duur van één

heeft verregaande gevolgen. Een waargebeurd verhaal waarin interviews

Ik wil geen stempel NCRV / Hollandse Helden

minuut, met korte, waargebeurde verhalen die ontroeren en ontregelen.

worden vervlochten met fictieve scènes.

Kappen Nou! HUMAN

Jeugddocumentaire over de dertienjarige Zoël. Hij zat al op twaalf scholen

Deze minuten moeten een scherp contrast vormen met de interviews en

Scenario: Roos Euwe; regie: Joyce de Badts

Jeugddocumentaire over de elfjarige Filine, voor wie de natuur één grote

waar hij zichzelf niet mocht zijn. Hij is heel druk en er wordt gedacht dat

reportages die doorgaans op radio 1 te horen zijn. Ze vormen vrijplaatsen,

betoverende voorstelling is. Alles draait daarin om haar lievelingsboom.

hij ODD of ADHD heeft. Daarom wordt hij gedwongen om Ritalin te slikken,

waar alles kan gebeuren, en waarin de luisteraar voor even een andere

De Codex Sverdlovsk Silent Woods Industries

Deze dreigt echter te worden gekapt, net zoals met de andere bomen aan

zodat hij rustiger wordt en precies lijkt op die andere kinderen. Maar dat wil

wereld betreedt. In de vierde reeks 1 minuut staan bijzondere locaties

Muzikaal kort hoorspel over de vondst van een geheimzinnige tekst in

het bospad is gebeurd. Zal het Filine lukken om de eikenboom - de grote

Zoël helemaal niet. Waarom mag hij niet zijn wie hij is? Waarom moet hij per

centraal. Rond elke locatie willen de makers acht minuten maken, waarin het

Sverdlovsk die de memoires van het knaagdier Carlos blijkt te bevatten.

houvast in haar leven - te beschermen?

se in een keurslijf worden gestopt?

onderwerp telkens vanuit een andere invalshoek wordt benaderd.

Scenario en regie: Dick Tuinder

Filmplan en regie: Marleen van der Werf

Filmplan en regie: Susan Koenen

Radioplan en regie: Jair Stein, Katinka Baehr, Chris Bajema, Maartje Duin,

Kermiskind NTR / 100% Halal

Mijn ding is taal zeg maar echt niet NCRV / Hollandse Helden

Jeugddocumentaire over de twaalfjarige Louis Vallentgoed en zijn laatste

Jeugddocumentaire over de dertienjarige Dennis, die dysfasie heeft, een

Lied van de droeve Dikzak en de Kater NTR / Palentino Pictures

een anonieme figuur reageert op een contactadvertentie. Nu, zeventien jaar

zomer op de kermis. Louis en zijn familie reizen tien maanden per jaar met

taalstoornis waardoor hij zich niet goed in woorden kan uitdrukken. De do-

Gedramatiseerde radiodocumentaire, gebaseerd op het leven van de

later, komt er een geluidsfilm waarin de luisteraar wordt meegenomen naar

een reuzenrad door Nederland. Na de zomervakantie stopt Louis’ leven als

cumentaire volgt hem gedurende een aantal moeilijke momenten, waarop

‘tanguero’, componist en bandoneonist Astor Piazzolla en de relatie met zijn

de eerder beschreven ontmoetingen.

rondreizend kermiskind, omdat hij naar de middelbare school gaat. Aan het

hij worstelt met zijn beperkingen.

leermeester Anibal Troilo. De documentaire bestaat uit een monoloog, de

Scenario en regie: Bert Kommerij

einde van de zomer neemt Louis zijn intrek in een internaat voor kermiskin-

Filmplan en regie: Xander de Boer

muziek van Piazzolla en Troilo en archiefmateriaal.

Filmplan en regie: Joanna Wesseling

Bente Hamel, Tjitske Mussche, Jennifer Pettersson, Laura Stek, Stef Visjager

deren en laat hij zijn familie los. Filmplan en regie: Tara Fallaux

Youssef, zeg eens NEE! NCRV / Hollandse Helden

Brief zonder foto Bert Kommerij Media In 1997 schreef Bert Kommerij een verhaal in de vorm van een brief waarin

Scenario: Marjolein Bierens; regie: Ditteke Mensink

Night, night. Slaapliedjes Visjager Communicatie

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Slaapliedjes zijn universeel. Het verhaal achter vier slaapliedjes van vier

Jeugddocumentaire over de dertienjarige, actieve Youssef. Hij zit in de

buitenlanders in Nederland.

Radioserie

Shiva’s masker NCRV / Selfmade Films

tweede klas van de middelbare school. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds

Jeugddocumentaire over de vijftienjarig Louise die vele angsten kent, maar

laat is zijn agenda gevuld. Youssef kan namelijk geen nee zeggen wanneer

voor de buitenwereld altijd een vrolijk masker draagt. Louise wil het liefst

mensen hem vragen een klusje te doen. Hierdoor heeft hij nauwelijks meer

normaal zijn, maar gaat al twee jaar niet meer naar school. Ze gaat elke dag

tijd voor school en dreigt hij van de HAVO naar het VMBO te moeten gaan,

De Hormoonfabriek AVRO / Palentino Pictures

Het verhaal van een Nederlandse wetenschapper die in de eerste helft van

naar therapie om te leren met haar angsten om te gaan.

zoals veel jongens uit zijn buurt.

Hoorspelserie gebaseerd op de roman ‘De hormoonfabriek’. Deze roman

2014 meegaat op de tournee van de Duitse theatergroep Gintersdorfer-

Filmplan en regie: Anna van Keimpema

Filmplan en regie: Marjolein Heinen

verhaalt over een opzienbarende, maar vrij onbekende bedrijfsgeschiedenis.

Klassen in onder andere Rwanda.

De succesvolle ondernemer Motke de Paauw blikt terug op zijn leven

Scenario en regie: Jesper Buursink

Scenario en regie: Stef Visjager De wetenschapper, het toneelstuk en de genocide Jesper Buursink

Of je worst lust VPRO / Cerutti Film

That’s what I’m not NCRV / Hollandse Helden

terwijl hij ziek op bed ligt. In de jaren twintig van de vorige eeuw richtte hij

Jeugddocumentaire over de tienjarige Brechtje, die opgroeit op een var-

Documentaire over de jonge succesvolle band Palio Superspeed Donkey.

een bedrijf op dat het slachtafval van zijn vleesfabriek gebruikte voor het

kensboerderij. De dieren worden daar in korte tijd vetgemest en geslacht.

Palio is een rockband die eigenlijk geen rockband kan zijn. Terwijl de band

ontwikkelen van hormoonpreparaten.

Sinds kort is Brechtje gaan nadenken over wat ze daar eigenlijk van vindt.

steeds meer succes krijgt, botsen muzikale dromen en ambities steeds

Scenario: Saskia Goldschmidt en Peter te Nuyl; regie: Peter te Nuyl

Ze houdt van dieren en wil vegetariër worden. Dit staat echter in groot

harder met het leven van de scholieren die van hun ouders niet mogen

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

contrast met de realiteit van de varkensboerderij.

blijven zitten en ook nog mee moeten op vakantie.

Filmplan en regie: Ellen Vloet

Filmplan en regie: Anneloor van Heemstra

Overige

Productie radioprogramma’s

Het WesterborkLuisterpad NTR / Hummel & De Boer

30 uur en 5 minuten 13 projecten: 2 radiodrama’s, 2 radiodocumentaires over een algemeen onderwerp, 1 radioserie, 2 overige radioprojecten en 6 radioprojecten in het kader van Open Woorden.

wordt gemaakt. In januari 2012 werd het Westerborkpad geopend, een

Ontwikkeling televisieprogramma’s 67 projecten waaraan subsidie is toegekend voor het schrijven en herschrijven van plannen en/of ontwikkelingssubsidie ter beschikking is gesteld. Elk project wordt eenmaal beschreven.

De Ietsnut AVRO Jeugddocumentaire over de twaalfjarige Marijn, die de meest alledaagse dingen omtovert tot wonderlijke kunstwerkjes. Vanwege zijn talent is hij onlangs toegelaten tot de vooropleiding van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Maar dat betekent ook dat zijn werk voor de eerste keer met een zeer kritisch oog wordt bekeken en beoordeeld. Filmplan en regie: Martijn Blekendaal Lydia Blijft KRO Jeugddocumentaire over de negenjarige Lydia, die sinds kort eindelijk met

Drama

haar familie in een huis woont dat ze niet hoeft te delen met anderen. Eén

Drama

E-cultuur en radioproject waarin een zogenaamd verhalenspoor wandelroute van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp

18 projecten; 12 in het kader van Deltaplan Talent en 6 overig televisiedrama.

Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun mobiele telefoon luisteren naar audio-fragmenten waarin verhalen te horen zijn over de Tweede Wereldoorlog. De items zullen tevens als minidrama’s

ONE NIGHT STAND IX

uitgezonden worden op de radio.

Van de 88 binnengekomen projecten zijn er 12 geselecteerd voor ontwikke-

Scenario: Heleen Hummelen, Wieky de Boer en Lieke van Nood; regie: Heleen

ling van synopsis naar scenario:

Hummelen en Wieky de Boer

ding weet ze zeker: dit keer blijft ze. Omdat haar familie illegaal is mogen

Anima Sana NTR/VARA/VPRO / BALDR Film

ze nergens blijven en staan er meer verhuizingen dan levensjaren op de

Een geval van omgekeerde zwaartekracht NTR

1 Minuutjes-Natuur NTR / Radiomakers Desmet

Plan voor een film over Lies, lerares Duits op een middelbare school. Haar

teller. Tegenover haar klasgenootjes houdt Lydia dit geheim, maar in haar

Radiodrama over Luc, die geïnspireerd raakt door Pythagoras’ notie van

Serie audio- en beeldverhalen van één minuut voor radio en televisie, waarin

gedisciplineerde leven raakt ontregeld wanneer Tanja (15) bij haar in de klas

zelfverzonnen liedjes zingt ze de waarheid.

de Harmonie der Sferen en in de kosmos op zoek gaat naar deze hemelse

de natuur het centrale uitgangspunt vormt. De reeks is het vervolg op de

komt. Lies herkent de vader van Tanja, een man die betrokken was bij een

Filmplan en regie: Eline Schellekens

muziek. Het hoorspel klinkt als een muziekstuk. De score bij het verhaal is

eerdere serie 1-minuutjes, die in 2009 in première ging. De initiatiefnemers

ingrijpende gebeurtenis in haar leven. Lies begint hem op obsessieve wijze

beogen met deze verhalen kinderen te verrassen, te vermaken en te

te achtervolgen, waarbij ze Tanja als speelbal gebruikt.

ontroeren. In de voorgestelde serie vertellen kinderen hoe zij de natuur

Scenario en beoogde regie: Thibaud Delpeut

Overige jeugddocumentaires

van Cellist Ernst Reijseger. Scenario: Bente Hamel en Ernst Reijseger; regie: Bente Hamel Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

beleven. Hoewel het project grotendeels zal bestaan uit documentaire-

Wolkoorts NCRV / Zeppers Film & TV

Bonita Avenue NTR / HoorSpelFabriek

items, willen de makers ook een aantal fictieve verhalen realiseren.

Arezo NTR/VARA/VPRO / BALDR Film

Jeugddocumentaire over tweelingbroer en -zus Quint en Fay. Zij wonen in

Radiodrama in 40 afleveringen gebaseerd op de roman Bonita Avenue

Scenario: Katinka Baehr, Stef Visjager, Lotte van Dijck; regie: Bente Hamel,

Plan voor een film over de van oorsprong Iranese Arezo (25), studente aan

het kleine dorp Lievelde, waar jaarlijks een wolcorso wordt georganiseerd.

van auteur Peter Buwalda. In het jaar 2000 vond in Enschede niet alleen

Laura Stek, Chris Bajema e.a.

de dansacademie. Gedreven werkt ze aan de choreografie van een heel

28 LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE / PRODUCTIE RADIO TOEGEKEND

LANDELIJK PRODUCTIE RADIO / ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 29


persoonlijk stuk. Wanneer haar broer Koshan (20) haar plotseling komt

Vrij NTR/VARA/VPRO / NFI Produkties

Tikkende tijdbommen BNN / Fu Works

te laten staan.

opzoeken, raakt haar wereld ontregeld.

Plan voor een film over Kevin, die na de gruwelijke moord op zijn stiefvader

Plan voor een televisieserie van vier afleveringen over een groep jonge

Filmplan en beoogde regie: Sarah Vos

Scenario en beoogde regie: Wiam Al-Zabari

en diens vriendin tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld.

militairen die tijdens hun missie in Uruzgan deel uitmaken van de eenheid

Wanneer het tienjarige schoolmeisje Mariska hem in een brief een aantal

‘Compagnie Delta’. De missie loopt uit op een drama, waarbij één van de

Vanaf de bodem Volya Films

Basile K. NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films

vragen stelt voor haar spreekbeurt, ontstaat een curieuze penvriendschap

jongens door eigen vuur om het leven komt en een tweede militair zwaar

Plan voor een documentaire over wat het betekent om failliet te gaan. Hoe

Plan voor een film over de charismatische Basile, met wie het aanvankelijk op

tussen hem en het meisje.

gewond raakt. Terug in Nederland moeten de militairen leren leven met

gaan mensen om met het feit dat ze failliet zijn gegaan? Kijken ze anders

alle fronten voor de wind gaat. Hij heeft een leuke vrouw en geniet van zijn

Scenario: Laura van Dijk; beoogde regie: Martijn de Jong

het trauma dat ze hebben opgelopen. Dan pleegt een van de mannen

naar het leven en naar bezit dan voorheen? Faillissementen dwingen

zelfmoord. Het zal niet lang duren voordat de volgende tikkende tijdbom tot

mensen met comfortabele levens hun wereldbeeld te herijken. Filmplan en beoogde regie: Ingeborg Jansen

kleinkinderen. Daarnaast staat hij op het punt een belangrijke positie binnen de internationale bankenwereld te verwerven. Zijn vrouw Heeni heeft zijn

What time is it? NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films

ontploffing komt.

kortstondige affaires met jongere vrouwen altijd oogluikend toegestaan.

Plan voor een film over beeldhouwster Lucy (35) en eigenaar van een ortho-

Scenario: Peter de Graef; beoogde regie: Hanro Smitsman en Pieter Kuijpers

Wanneer hij op een dag beschuldigd wordt van verkrachting, dreigt hij niet

pedische groothandel Hugo (60), die zich tijdens hun zakenreizen overgeven

alleen zijn status, maar tevens zijn gezin te verliezen.

aan een wereld van glamour en luxe. Ze creëren een amoureus universum,

Scenario: Rob Arends; beoogde regie: Janneke van Heesch

maar hun spel blijft niet zonder consequenties.

Alice in Zorgland KeyDocs

Podiumkunsten

deren in de zorg flink bezig houden, al is haar hulp onontbeerlijk, gezien het

Scenario: Sonja Wyss en Helena van der Meulen; beoogde regie: Sonja Wyss De mooiste dag NTR/VARA/VPRO / NFI Produkties Plan voor een film waarin we de huwelijksdag van Mark en Linde volgen. In

Overig televisiedrama

een chique landhuis verzamelen de gasten zich voor de huwelijksvoltrek-

Plan voor een documentaire over zorgrobot Alice. Haar komst zal de gemoesteeds grotere tekort aan personeel in de zorgsector. Aan de hand van Alice

De Overstap VPRO / Fu Works i.s.m. Anton Smit

worden ethische vragen gesteld over onze zorg voor ouderen.

Plan voor de verfilming van drie eigentijdse goed bezochte en positief ont-

Filmplan: Sander Burger en Janneke Doolaard; beoogde regie: Sander Burger

vangen toneelstukken: respectievelijk De Verleiders (naar De vastgoedfraude

king. Wanneer blijkt dat Linde een jong kind heeft, waar niemand weet van

Grensland (treatment) AVRO

van Vasco van der Boon en Gerben van der Marel; bewerking: George van

Solos IDTV Docs

had, hebben alle gasten daar een mening over.

Plan voor een achtdelige dramaserie, zich afspelend in het grensgebied

Houts; regie: Tom de Ket), Gif (scenario: Lot Vekemans, regie: Anna van der

Plan voor een documentaire over wat het betekent om je partner te

Scenario: Thomas van der Ree; beoogde regie: Joost Reijmers

van Nederlands Zeeuws-Vlaanderen en Belgisch Oost-Vlaanderen. De van

Heijde) en De Kus Het project beoogt toneelstukken langer toegankelijk te

verliezen. Over verliesverwerking wordt moeizaam gesproken in onze maat-

oorsprong Rotterdamse rechercheur Simone en de Vlaamse gerechtspsy-

maken. De Overstap is een vijfjarig project, waarbij jaarlijks drie toneelstuk-

schappij. In de beoogde documentaire wordt onderzocht hoe de kracht die

Door het oog van de ander NTR/VARA/VPRO / BALDR Film

chiater Bert werken samen aan een moordmysterie, waarin een hoofdrol

ken zullen worden verfilmd.

in verdriet schuilgaat, gebruikt wordt om over het verlies van een dierbare

Plan voor een film over Nora, een vrouw van begin 30, die graag in de

is weggelegd voor de getraumatiseerde Asha, die ze al dolend in de velden

Conceptontwikkeling: Anton Smit; scenario: Ger Thijs; beoogde regie: nnb

heen te komen. Solos vertelt het verhaal van iemand die jarenlang met haar

belangstelling staat. Door de ogen van anderen construeert zij haar eigen

aantreffen. De beoogde thrillerserie betreft een Belgisch/Nederlandse

identiteit. Haar toekomstperspectief lijkt in duigen te vallen, wanneer ze

coproductie.

voor de tweede keer wordt afgewezen voor de toneelacademie. Tijdens een

Scenario: Rik D’hiet; beoogde regie: Erik de Bruyn

dwaaltocht door de stad ontmoet ze Mark. Mark vindt haar wispelturige, spontane invallen aanvankelijk leuk, maar krijgt uiteindelijk genoeg van haar

Decennium AVRO / Fu Works

egocentrische spelletjes.

Plan voor een dramaserie waarin we in de periode 2001 tot en met 2011

Scenario: Marijn de Wit; beoogde regie: Lisette Olsthoorn

het wel en wee van een familie volgen, aan de hand van drie hoofdper-

partner rondreisde in een camper, en dat na het overlijden van deze partner

Documentaires

voor het eerst alleen gaat doen. Filmplan en beoogde regie: Koen Suidgeest

28 projecten: 23 over algemene onderwerpen en 5 over kunst.

Zes vierkante meter Zeppers Film & TV Plan voor een documentaire over het huis van de oma van de maker. Ze

Documentaires over algemene onderwerpen

heeft zes vierkante meter van dat huis geërfd en probeert er in de documentaire achter te komen wie haar Russische familie precies is.

sonen: Menno, Barry en Lies. Gedurende deze tien jaar vinden een aantal De erfenis NTR/VARA/VPRO / NFI Produkties

belangwekkende en bepalende gebeurtenissen plaats in Nederland, die

After The Ceasefires Holland Harbour

Plan voor een film over de student Bas, die van zijn biologische vader een

hun weerslag hebben op de Nederlandse samenleving, en op de leden van

Plan voor een documentaire over de betekenis van het begrip vrede in het

Jaguar erft. Hij kent zijn vader uitsluitend uit de negatieve verhalen van zijn

deze familie.

Palestijns-Israëlisch conflictgebied. De documentaire onderzoekt waarom de

Vreemdelingenbewaring Selfmade Films

moeder. Het ‘officiële’ gezin wordt door Bas’ aanwezigheid geconfronteerd

Scenario: Barbara Jurgens, Marieke van der Pol en Lot Vekemans; beoogde

bewoners van dit gebied niet meer durven dromen van een leven in vrede.

Plan voor een documentaire over een detentiecentrum voor uitgepro-

met de pijnlijke herinnering aan de affaire waaruit hij is geboren.

regie: Peter de Baan

Via toeristische bustours in het gebied, persoonlijke verhalen en cinemato-

cedeerde vreemdelingen. De documentaire verhaalt over de onderlinge

grafische beelden van landschappen, wordt deze vraag onderzocht.

verhoudingen tussen mensen die afhankelijk van elkaar zijn, maar een

Duivelse dilemma’s - In de val HUMAN / Talent United

Filmplan: Geert van Kesteren; beoogde regie: Geert van Kesteren en Noa

ongelijke machtsrelatie hebben. Vanuit het perspectief van het personeel

Eddy & Coby NTR/VARA/VPRO / NFI Produkties

Plan voor een single play over huiselijk geweld. Tess wordt verliefd op de

Ben-Shalom

krijgt de kijker inzicht in de dynamiek op de werkvloer en zullen de vele

Plan voor een film over Coby, die op het punt staat haar man Eddy te verla-

oorlogsfotograaf Pieter. Wat begint als een mooie relatie, groeit uit tot

ten voor haar minnaar. Eddy krijgt echter een ernstig ongeluk, waarna Coby

een nachtmerrie wanneer Pieter zijn vriendin geestelijk en fysiek begint te

Eindelijk Thuis Selfmade Films

Filmplan: Kees Vlaanderen en Willem de Haan; beoogde regie: Kees

bij hem blijft om hem te verzorgen. Wanneer haar minnaar bij hun intrekt,

mishandelen. Uiteindelijk komt Tess voor een keuze te staan: hoeveel is ze

Plan voor een documentaire over het thuisgevoel van Nederlandse Joden

Vlaanderen

ontstaat een bizarre driehoeksverhouding.

bereid te betalen voor haar liefde?

die naar Israël zijn geëmigreerd. Voor steeds meer jonge joden is het gebrek

Scenario: Marco Knijnenburg; beoogde regie: Jeroen Annokkeé

Scenario en beoogde regie: Boris Paval Conen

aan thuisgevoel de reden om Nederland te verlaten. Wat beweegt hen om

Tijdbom Submarine

huis en haard te verlaten en een nieuw bestaan op te bouwen in Israël?

Plan voor een documentaire over een zogeheten “spree shooting”. Wat drijft

Filmplan en beoogde regie: Frans Bromet

een schijnbaar normale jongen tot het punt dat hij in de wilde weg om zich

Scenario: Saskia van der Tas; beoogde regie: Aniëlle Webster

Filmplan en beoogde regie: Aliona van der Horst

dilemma’s van nabij kunnen worden ervaren.

Ebru NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films

Duivelse dilemma’s - De kreupelen zullen u voorgaan HUMAN / Talent

Plan voor een film over de van oorsprong Turkse Ebru, die stapelverliefd is

United

op de Zeeuwse Isis met wie zij in het Deltapark werkt. Ebru wil haar liefde

Plan voor een single play van veertig minuten over de atheïstische Simon,

Tussen mensen Zeppers Film & TV

en geaardheid niet langer geheim houden. Ze raakt verwikkeld in een

die als therapeut werkzaam is in een justitiële inrichting. Simon haalt de

Plan voor een documentaire over de menselijke behoefte aan nabijheid

onvermijdelijk conflict met haar familie.

veertienjarige Ronnie in huis, een jongen uit een internaat die al meerdere

en het pijnlijk onvermogen tot echt contact. Via observaties wordt duidelijk

Taste of God Memphis Film & Television

Scenario en beoogde regie: Sia Hermanides

misdrijven op zijn naam heeft staan. Niet alleen probeert hij deze jongen

dat de relatie tussen ouder en kind zich weerspiegelt in relaties op

Plan voor een documentaire over de zintuiglijke beleving van geloof. Hoe

op het rechte pad te houden, ook wil hij zijn zoon Norbert met deze daad

latere leeftijd.

passen oude rituelen zich aan in een snel veranderende samenleving? Hoe

Ketamine NTR/VARA/VPRO / BALDR Film

iets leren over naastenliefde. Ronnie ontpopt zich echter tot een manipu-

Filmplan en beoogde regie: Maasja Ooms

komt geloof bij ons binnen? De documentaire is gesitueerd in het voorma-

Plan voor een film over de broers Vincent (21) en Sjoerd (26), die na het

latieve sadist, die het gezinsleven van Simon ernstig weet te ontwrichten.

overlijden van hun moeder in haar geboortedorp zijn blijven wonen. Ze

De beoogde single play is gebaseerd op de gelijknamige vertelling van de

Facebook Intimacy VPRO

wonen in een stacaravan en zoeken troost bij elkaar. Ze houden er een

Amerikaanse auteur Flannery O’Connor.

Plan voor een documentaire over intimiteit op Facebook door een

nihilistische levensstijl op na en slijten hun dagen met drugsgebruik en

Scenario en beoogde regie: Jaap van Heusden

vergrootglas te leggen op het intieme gedrag dat de maker samen met haar

Onze boom - de redding van de Anne Frankboom Selfmade Films

meer dan 2.000 Facebook-vrienden vertoont. Zo worden de grenzen van

Plan voor een documentaire over de bekendste boom ter wereld: de Anne

M & M, het Moszkowicz-imperium VPRO / Dutch Mountain Movies

ons online en offline leven ontrafeld. Daarbij wordt ingezoomd op de wijze

Frank boom. Deze boom staat voor de nagedachtenis aan het onrecht dat

Plan voor een vierdelige dramaserie over de advocatenfamilie Moszkowicz.

waarop op Facebook omgegaan wordt met de dood.

Anne en miljoenen andere Joden is aangedaan. Een boom die het daarom

Nacht van de fanfare NTR/VARA/VPRO / Family Affair Films

Pater familias Max Moszkowicz en zijn vier zonen bouwen samen een

Filmplan en beoogde regie: Neske Beks

waard was om als monument te behouden. Misschien wel tegen beter

Plan voor een film over een echtpaar, wonend op het platteland van

machtig advocatenimperium op. Op de achtergrond speelt de naoor-

Oost-Groningen. Ze worstelen met hun relatie na het uit huis gaan van

logse, Nederlandse geschiedenis een rol. We volgen de opkomst van de

De Dominee Zeppers Film & TV

hun zoon. Tijdens een bezoek van een gestrand fanfare orkestje ontstaat

georganiseerde misdaad en de groeiende invloed van de media. Dan zijn

Plan voor een documentaire over een jonge eigenzinnige en bevlogen

er chaos in hun huis, waardoor de huwelijksproblemen zullen moeten

er nog de persoonlijke sores van de advocaten, die allemaal met hun eigen

protestantse dominee die verhuist van zijn kerkje aan de Zuidas naar de kerk

De legendes van Stalin Zeppers Film & TV

worden uitgevochten.

problemen worstelen.

van Bloemendaal. Zijn missie is om de bankiers achter de hoge tuinhekken

Plan voor een documentaire over hoe de psychologische erfenis van Stalins

Scenario: Amarins Romkema; beoogde regie: Anna van Keimpema

Scenario: Alma Popeyus en Hein Schütz; beoogde regie: Pim van Hoeve

tot inkeer te laten komen en weer met een menselijke maat in het leven

gruwelijke misdaden tegen zijn volk zich genesteld heeft in het hoofd van

destructief gedrag. Scenario: Thijs de Boer; beoogde regie: Rogier Hesp

30 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND

heen gaat schieten. Staat zo’n jongen wel zo ver van ons af als we denken? Filmplan en beoogde regie: Alexander Oey

lige Joegoslavië, waar religie sterk is opgebloeid tijdens de burgeroorlog. Filmplan en beoogde regie: Kostana Banovic

weten in. Filmplan en beoogde regie: Michiel Brongers

LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 31


de hedendaagse Rus. Niet alleen de overheid blijft Stalins gepleegde wan-

tegenover de rol van twijfel.

manier blootlegt.

Waldstille VPRO / NTR / Circe Plans

daden vergoelijken. Het massaal wegpoetsen ervan lijkt tot een nationale

Filmplan en beoogde regie: Eefje Blankevoort en Arnold van Bruggen

Scenario en beoogde regie: Aaron Douglas Johnston

Plan voor een speelfilm over Ben, die heeft rondgezworven nadat hij het

Niños Robados Volya Films

Generatie Burn-out VPRO / NTR / Family Affair Films

geboortedorp, waar hij zijn oude leven wil oppakken, maar wordt daar ge-

Plan voor een documentaire over de ongekende babyroof die begon onder

Plan voor een speelfilm bestaande uit een mozaïekstructuur. We volgen

confronteerd met zijn verbitterde schoonfamilie, die zich over zijn zoontje

Forengie Windmill Film

het regime van generaal Franco. Schattingen over het aantal illegale adop-

drie dertigers, die allen op hun eigen manier worstelen met keuzestress,

heeft ontfermd.

Plan voor een documentaire over de dilemma’s van hedendaagse weldoe-

ties lopen op tot 300.000. In de beoogde documentaire staan de verhalen van

prestatiedrang en het gevoel dat alles zinloos is.

Scenario en beoogde regie: Martijn Maria Smits

ners in Afrika. In de vorm van een road movie volgt de documentaire drie

beroofde ouders en gestolen kinderen centraal. Het is het verhaal van een

Scenario: Anke Boerstra; beoogde regie: Mirjam de With

Nederlandse hoofdpersonen, die naar de projecten in Ethiopië reizen die ze

bevolking die door de eigen autoriteiten is bedonderd en beroofd.

ondersteunen. Helpt het wat ze doen? En waarom doen ze het? Hebben ze

Filmplan en regie: Patrick Minks

volkssport geworden. Filmplan en beoogde regie: Jessica Gorter

dodelijke ongeluk van zijn vriendin veroorzaakte. Hij keert terug naar zijn

het zelf misschien ook nodig? Filmplan en beoogde regie: Eline Flipse

Inn & Out VPRO / NTR / Circe Plans

Jeugdprogramma’s

Plan voor een speelfilm over Nick, die na jarenlange afwezigheid terugkeert

Documentaires over kunst

naar het sterk veranderde Rotterdam-West waar hij is opgegroeid. Hij heeft moeite zijn nieuwe leven richting te geven, maar als hij zijn beste jeugd-

11 projecten: 6 projecten in het kader van Deltaplan Talent en 5 jeugdseries.

De zetel van de ziel KeyDocs

Death of a Soul Man Zeppers Film & TV

vriend Milton opzoekt, die op een grote som gestolen geld van Nick had

Plan voor een documentaire over de rol van het lichaam, in tijden van grote

Plan voor een documentaire over zanger, muzikant en arrangeur Donny

moeten passen, heeft Nick een duidelijk doel voor ogen. Hij wil hetzelfde

technologische veranderingen. Hoe verhoudt het lichaam zich tot de geest

Hathaway, die in 1979 op 33-jarige leeftijd stierf. Ondanks zijn bescheiden

luxueuze leven leiden als Milton.

Nu of Nooit! 2

en tot de techniek om ons heen? Mensen zijn tegenwoordig en masse

oeuvre resoneert zijn muziek nog steeds nadrukkelijk in de zwarte muziek

Scenario: Bastiaan Tichler; beoogde regie: Ivan Barbosa

Van de 47 binnengekomen projecten zijn 6 plannen geselecteerd voor

op zoek naar hun ‘zelf’. De documentaire onderzoekt waar mensen hun

van vandaag. De beoogde documentaire is een reconstructie van de laatste

‘zelfgevoel’ aan ontlenen.

dag van het leven van Hathaway.

Porselein VPRO / NTR

Filmplan en beoogde regie: Marleine van der Werf

Filmplan en beoogde regie: David Kleijwegt

Plan voor een speelfilm over Anna en Paul, een stel dat zich aan de top van

Alles mag Stetz Film

de maatschappelijke ladder bevindt. Het lijkt hen voor de wind te gaan,

Jeugdfilm over de elfjarige Tygo, die onlangs is verhuisd van het Brabantse

ontwikkeling van treatment naar scenario:

Infinite Selfmade Films

De laatste keer De Haaien

totdat hun zoon Thomas een onverklaarbare ziekte krijgt.

Budel naar Amsterdam. In zijn nieuwe klas houdt hij een spreekbeurt over

Plan voor een documentaire over het filosofische concept tijd. De film bor-

Plan voor een documentaire over de Matthäus Passion. Drie personages

Scenario: Jenneke Boeijink, Thibaud Delpeut; beoogde regie: Jenneke

carnaval. Wat begint als een algemene uitleg over dit feest, mondt uit in een

duurt voort op de vraag wat het zou betekenen als er meerdere dimensies

die een bijzondere band hebben met het beroemde stuk van Bach worden

Boeijink

persoonlijk verhaal over de scheiding van zijn ouders.

aan een en hetzelfde leven zouden zitten, en verschillende dingen zich

gevolgd. Het zal de laatste keer zijn dat ze deelnemen aan een concert van

dus tegelijkertijd afspelen. Is het mogelijk een film – bij uitstek een lineair

de Matthäus, of in staat zijn te komen luisteren.

Sang mêlé VPRO / NTR / Topkapi Films

medium – te maken over het niet bestaan van tijd.

Filmplan en beoogde regie: Simonka de Jong

Plan voor een speelfilm, die in grove lijnen de zinderende en verwoestende

Filmplan: Paul Cohen; beoogde regie: Paul Cohen en Martijn van Haalen

Scenario: Maarten van Voornveld, Steven Wouterlood en Chiel van der Wolf; beoogde regie: Steven Wouterlood

kracht van de liefde in de turbulente relatie tussen Varya en Nicolae in

Johnny Bakru Revolver Media

De stilte van Rothko Marboni & Aperta

beeld brengt. In hun relatie wedijveren liefde en hoop met destructie

Ontwikkeling voor een jeugdfilm over de tienjarige Rose, die ervan overtuigd

36 Views / Mount Fuji Revisited Windmill Film

Plan voor een documentaire over schilder Mark Rothko. Terwijl zielsverwan-

en wanhoop.

is dat de aanstaande echtgenoot van haar moeder een boze kwelgeest is.

Plan voor een documentaire over de beroemde Japanse Mount Fuji,

ten het leven en werk van Rothko tot leven brengen, probeert de film in stilte

Scenario en regie: Paloma Aguilera Valdebenito

Ze probeert hem dan ook te verjagen. Wanneer dat lukt, krijgt Rose echter

geïnspireerd door de negentiende eeuwse houtsneden ‘36 gezichten op

een dialoog tot stand te brengen tussen Rothko’s schilderijen en zijn publiek.

de berg Fuji’ van Katsushika Hokusai. De berg is al sinds mensenheugenis

Filmplan: Lies Janssen en Marjoleine Boonstra; beoogde regie: Marjoleine

Waldstille VPRO / NTR / Circe Plans

een symbool van eeuwige, zuivere schoonheid. De vulkaan staat echter op

Boonstra

Plan voor een speelfilm over Ben, die heeft rondgezworven nadat hij het

het punt van uitbarsten. Via radicale observaties geeft de film inzicht in het

vreselijke spijt. Scenario: Drama Queens; beoogde regie: Ineke Houtman

dodelijke ongeluk van zijn vriendin veroorzaakte. Hij keert terug naar zijn

De jongen die dacht dat hij goed was, zoals hij was IDTV Drama

spanningsveld tussen mens en natuur.

Leugenland BALDR Film

geboortedorp, waar hij zijn oude leven wil oppakken, maar wordt daar ge-

Latif hoort overal muziek en besteedt veel tijd achter zijn keyboard.

Filmplan: Peter Delpeut en Pieter-Rim de Kroon; beoogde regie: Pieter-Rim

Plan voor een documentaire over de jonge Israëlische schrijver Etgar Keret.

confronteerd met zijn verbitterde schoonfamilie, die zich over zijn zoontje

Moeiteloos componeert hij de meest bijzondere composities, waarbij hij zo

de Kroon

Na de zelfmoord van zijn beste vriend tijdens hun gezamenlijke diensttijd

heeft ontfermd.

in vervoering raakt, dat hij al snel in een fantasiewereld verkeert met zijn

schreef hij zijn eerste verhaal om de vraag te beantwoorden: waarom zou

Scenario en beoogde regie: Martijn Maria Smits

goede vriend de kameel. School gaat hem wat moeilijker af. Naarmate het

Zwarte Kleefsels KeyDocs

ik er ook niet een eind aan maken? Inmiddels is hij wereldberoemd met zijn

Plan voor een documentaire over de demonen van de nacht en over onze

korte surrealistische proza. In zijn verhalen en anekdotes zoekt hij nog altijd

De Oversteek VII

aan de kinderpsychiater brengt uitkomst; er zijn pillen voor de concentratie-

zucht naar controle. Via de nachtelijke avonturen van enkele hoofdpersonen

naar een antwoord op de vraag wat het leven de moeite waard maakt.

Van de 6 ontwikkelde projecten zijn 4 projecten geselecteerd voor ontwikke-

problemen van Latif. Maar Latif wil de pillen niet. Hij is toch goed zoals hij is?

wordt in de documentaire het domein betreden waar geen controle meer is.

Filmplan: Rutger Lemm en Stephane Kaas; beoogde regie: Stephane Kaas

ling van treatment naar scenario.

Scenario: Roslin Prager; beoogde regie: Tami Ravid

Michael Dudok de Wit & The making of The Red Turtle Schmidt &

Inn & Out VPRO / NTR / Circe Plans

slechter gaat wordt het onbegrip van zijn ouders steeds groter. Een bezoek

Hoe gaan we om met het onbewuste deel dat ‘s nachts naar voren treedt? Filmplan en beoogde regie: Marc Schmidt

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend. Doebele Film Compagnie

Plan voor een speelfilm over Nick, die na jarenlange afwezigheid terugkeert

Munya in mij Viking Film

SAMPA Selfmade Films

Plan voor een documentaire over Michael Dudok de Wit, die in 2000 een

naar het sterk veranderde Rotterdam-West waar hij is opgegroeid. Hij heeft

Animatiejeugdfilm over de tienjarige, zware Munya, die op haar dagelijkse

Plan voor een documentaire over de Braziliaanse stad Sao Paulo aan de hand

Oscar ontving voor zijn korte animatiefilm Vader en dochter. De komende

moeite zijn nieuwe leven richting te geven, maar als hij zijn beste jeugd-

route naar de Turkse supermarkt tevergeefs het bankje met pesters

van drie mannelijke hoofdpersonen van in de dertig. Iedere hoofdpersoon

tijd werkt Dudok de Wit aan zijn eerste lange animatiefilm, onder de vlag

vriend Milton opzoekt, die op een grote som gestolen geld van Nick had

probeert te ontwijken. Totdat ze op een dag beseft dat ze zichzelf niet moet

vertegenwoordigt een bepaalde klasse en één bepaald aspect van de econo-

van de Studio Ghibli in Tokio. Voor het eerst wordt hij gedwongen een groot

moeten passen, heeft Nick een duidelijk doel voor ogen. Hij wil hetzelfde

verbergen, maar juist moet laten zien.

mie. Ze staan allemaal op een andere tree van de economische ladder.

team aan te sturen, en werk uit handen te geven.

luxueuze leven leiden als Milton.

Scenario: Fiona van Heemstra; beoogde regie: Mascha Halberstad

Filmplan en beoogde regie: Maria Ramos

Filmplan en beoogde regie: Thomas Doebele en Maarten Schmidt

Scenario: Bastiaan Tichler; beoogde regie: Ivan Barbosa Salãm IJswater Films

Kriterion wordt nooit oud JURA Filmprodukties

Porselein VPRO / NTR / CTM LEV Pictures

Ara en Mo (beiden 11 jaar) zijn bloedbroeders. Ze wonen in een asielzoe-

Plan voor een speelfilm over Anna en Paul, een stel dat zich aan de top van

kerscentrum en dromen van een gezamenlijke toekomst in Nederland. Maar

dat sinds het begin – vlak na de oorlog – gerund wordt door studenten.

de maatschappelijke ladder bevindt. Het lijkt hen voor de wind te gaan,

plotseling zijn Mo en zijn familie weg. Ara gaat op zoek naar zijn vriend. Moet

Als gevolg van de economische crisis is de Kriterion-gedachte ineens weer

totdat hun zoon Thomas een onverklaarbare ziekte krijgt.

hij nu voortaan zonder vrienden door het leven?

actueel: in Kriterion hebben de studenten zelf de regie, ontbreken managers

Scenario: Jenneke Boeijink, Thibaud Delpeut; beoogde regie: Jenneke

Scenario: Floor Paul; beoogde regie: Johan Timmers

Plan voor een documentaire over het Amsterdamse filmtheater Kriterion,

en is iedereen gelijkwaardig.

Speelfilms

DELTAPLAN TALENT

Boeijink

De Oversteek VII

Sang mêlé VPRO / NTR / Topkapi Films

Jeugdfilm over twee verschillende jongetjes, die elkaar ontmoeten op een

Van de 37 binnengekomen projecten zijn 6 plannen geselecteerd voor de

Plan voor een speelfilm, die in grove lijnen de zinderende en verwoestende

onbestemde plek. Ze hebben daar allebei afgesproken met hetzelfde meisje,

ontwikkeling van synopsis naar treatment.

kracht van de liefde in de turbulente relatie tussen Varya en Nicolae in beeld

Marissa. Terwijl ze wachten, ontstaat er een onderlinge machtsstrijd en een

brengt. In hun relatie wedijveren liefde en hoop met destructie en wanhoop.

spel van aantrekken en afstoten, waarbij ze langzaamaan elkaars verschillen

Scenario en beoogde regie: Paloma Aguilera Valdebenito

leren waarderen. Maar wie zal het meisje kiezen?

Filmplan: Hedda van Gennep en Wouter Snip; beoogde regie: Hedda van Gennep Breng de Joden thuis JvdW Film

Voor Marissa Dutch Mountain Movies

Plan voor een documentaire over de Belg Koen, die het Oekraïense platteland afspeurt op zoek naar Joden, om hen te helpen de terugkeer naar

Air Jordan VPRO / NTR / Waterland Film

Israël te maken. Zo hoopt hij de komst van zijn verlosser, de Messias, te

Plan voor een speelfilm over een liefdesverhaal, dat de gevolgen van globa-

bespoedigen. De documentaire verhaalt over de kracht van radicalisme

lisering en het achterlaten van huis en haard op een mooie, maar pijnlijke

32 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND

Scenario: Zoubaid Sheik Joesoef; beoogde regie: Rolf van Eijk

LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND 33


Jeugdseries

Ontwikkeling radioprogramma’s

Abi in Suriname KRO / IJswater Films

2 projecten: 1 serie en 1 radioproject overig.

Plan voor een vijfdelige jeugdserie over de achtjarige Abigail, die tijdens de zomervakantie haar vertrouwde habitat, de grauwe Bijlmer, verruilt voor het zonnige en kleurrijke Suriname. In Suriname komt Abi in aanraking met

Radioserie

uiteenlopende culturen, die haar verwonderen en iets bijbrengen over haar eigen culturele achtergrond en die van anderen. De beoogde reeks is het vervolg op de series Abi I en II.

De Hormoonfabriek AVRO / Palentino Pictures

Scenario: Sabrina Sugiarto; beoogde regie: ntb

Hoorspelserie van 45 afleveringen gebaseerd op de roman “De hormoonfabriek”. Deze roman verhaalt over een opzienbarende, maar vrij onbekende

Afgewezen aanvragen

Funk and the art of Garden Maintenance BOS / Viewpoint Productions GABBERS! VPRO / Hazazah Aan dit project is later in het jaar wel subsidie toegekend.

Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Een aantal afwijzingen heeft geleid tot verdere uitwerking van plannen die later in het jaar – soms onder een andere titel – in een verbeterde versie zijn ingediend en vervolgens wel zijn toegewezen. Niet vermeld zijn de afgewezen projecten waarvoor, na een bezwaarprocedure, alsnog in dit verslagjaar subsidie is toegezegd. Projecten die gedurende het jaar meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Jeugddocumentaires 3 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Kids & Docs: Voor altijd Kind OHM / Venfilm

Eng VPRO / Pupkin Film

bedrijfsgeschiedenis. De succesvolle ondernemer Motke de Paauw, blikt

Plan voor een spannende jeugddramareeks van negen op zichzelf staande

terug op zijn leven terwijl hij ziek op bed ligt. In de jaren twintig van de

afleveringen, geschreven door 9 duo’s van scenaristen en regisseurs. De

vorige eeuw richtte hij een bedrijf op, waarin het slachtafval van Motkes

serie is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. De

vleesfabriek gebruikt werd voor het ontwikkelen van hormoonpreparaten.

verhalen hebben een enerverend, griezelig, avontuurlijk maar soms ook

Scenario: Saskia Goldschmidt en Peter te Nuyl; beoogde regie: Peter te Nuyl

Productie televisieprogramma’s

Productie radioprogramma’s

Overige

31 projecten zijn afgewezen.

Drama

Drama

2 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

humoristisch karakter. Scenario: Jaap Peter Enderlé, Tijs van Marle, Jolein Laarman, Roosmarijn Carvalho, Anne Barnhoorn, Jeroen Margy, Don Duyns, Lineke van den Boezem en Martijn Hillenius; beoogde regisseurs: Bram Schouw, Anna van der Heide, Mees Peijnenburg, Ties Schenk, Margien Rogaar, Alicia Breton

Ondertussen in Cilia Erens / VPRO

Ferrer, Aniëlle Webster, Thomas Korthals Altes en Michiel ten Horn

Radiokunstrubriek van 45-55 seconden op Radio 1, in Villa VPRO, Bureau Buitenland. Hierin zullen alledaagse, onbewerkte stadsgeluiden te horen zijn

8 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Small hands in a big war NTR / Looks Film & TV Production

zonder muziek of stemmen. De geluiden vormen als het ware microportret-

Plan voor een achtdelige jeugdserie over de Eerste Wereldoorlog. In 2014 is

ten van locaties en situaties ergens in de wereld.

One Night Stand IX: De mooiste dag NTR / VARA / VPRO / NFI Produkties

het precies honderd jaar geleden dat deze oorlog een aanvang nam en een

Radioplan en beoogde regie: Cilia Erens

One Night Stand IX: Door het oog van de ander NTR / VARA / VPRO /

Chi-Chi NCRV / Selfmade Films Coco’s Missy NCRV / Flinck Film

Het Grote Zwijgen NTR / Stout&Smits De Oorlogskoningin VPRO / HoorSpelFabriek

groot deel van Europa in zijn greep hield. Vanuit de belevingswereld van kin-

BALDR Film

deren wordt dit belangrijke hoofdstuk uit de geschiedenis in de schijnwer-

One Night Stand IX: Eb NTR / VARA / VPRO / Family Affair Films

pers gezet. In de serie zal drama worden gecombineerd met archiefbeelden,

One Night Stand IX: De erfenis NTR / VARA / VPRO / NFI Produkties

maquettes en animaties. De scenario’s zullen geschreven worden aan de

One Night Stand IX: Nacht van de fanfare NTR / VARA / VPRO / Family

hand van dagboeken van kinderen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De

Affair Films

primaire doelgroep bestaat uit kinderen van negen tot twaalf jaar.

One Night Stand IX: What time is it? NTR / VARA / VPRO / Family Affair

Scenario: Maarten van der Duin; beoogde regie: Anna van der Heide en Beryl

Films

Richards

Duivelse Dilemma’s - Een tweede kans HUMAN / Talent United Riphagen VPRO / Pupkin Film

Radiodocumentaire 1 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Missie Albanië Mikea Media

Overige radioprogramma’s

Alleen op de wereld (treatment) VPRO / Lemming Film Plan voor een jeugdserie van twintig afleveringen, gebaseerd op het wereldberoemde gelijknamige boek ‘Alleen op de wereld’ uit 1878 van de

Documentaires over een algemeen onderwerp

2 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Franse auteur Hector Malot. We volgen het relaas van de wees Remi, die na allerlei omzwervingen zijn familie terugvindt. De vertelling speelt zich af in een hedendaagse setting.

15 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Famous Soul & Jazz Studio’s NTR Verloren zoon of idealist? NTR

Scenario: Mieke de Jong, Anne Hofhuis en Myranda Jongeling, beoogde regie: ntb

Een sjtetl in de Cariben Joodse Omroep Onderzoek alles en behoud het goede NCRV / Basalt Film

Open Woorden

Jesse KRO / IJswater Films

Elke dag 4 mei NCRV / Selfmade Films

Plan voor een vijfdelige jeugdserie over de zesjarige Jesse, die zich helemaal

Surinaamse Liefde NTR / Interakt

thuis voelt in het duingebied waar hij woont. Hier beleeft hij spannende

Herinnering aan een trieste dagenraad NCRV / KeyDocs

avonturen. De serie richt zich op de zintuiglijke beleving van kinderen in de

Landpark Assisië NCRV / Zeppers Film & TV

natuur.

Mokum Alef Joodse Omroep / NGN Produkties

Deconstructie-Reconstructie Jan van den Dobbelsteen

Scenario: Jeanine Cronie; beoogde regie: Hilt Lochten

Ik ben lekker toch veel slimmer HUMAN / De Haaien

Kenjezelf KIT Radio & TV Studio De Leijer

2 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Het bloed van mijn vader BOS / Blackframe Veerkracht VKZ / IKON / De Haaien Land of Myth and Prophecy VKZ/IKON / Holland Harbour Film & TV

Ontwikkeling televisieprogramma’s

Me & Maria IKON / Pieter van Huystee Film & TV 100,- netto AVRO

Drama

Forengie ....Forengie IKON / Windmill Film Doe wat je wilt NTR / SeriousFilm

7 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Documentaires over kunst

Oscar VPRO / Pupkin Film Mussert VPRO / IDTV Drama

5 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Bonita Avenue VARA / IDTV Drama 13 van 2026 AVRO / NL Film & TV Pokkibonsi KRO / Het Woeste Woud

34 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO TOEGEKEND

Circus Time VPRO

Zangeres zonder Naam NL Film & TV

Sonny Rollins - Werk in Uitvoering NTR / De Haaien

Tikkende tijdbommen BNN / Fu Works Aan dit project is later in in het jaar

Nader tot Rutger NTR

wel subsidie toegekend.

LANDELIJK PRODUCTIE TELEVISIE AFGEWEZEN 35


Documentaires over een algemeen onderwerp Twee keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Als het niet lukt De Familie

Aanvragen van de regionale publieke omroep Toegekende aanvragen

Zwarte Kleefsels KeyDocs Aan dit project is later in het jaar wel subsidie

kickboksen. Hij heeft maar één doel voor ogen: in het voorjaar van 2014 wil hij opnieuw Europees kampioen zwaargewicht worden. Hij traint hard en veel om die droom te verwezenlijken, maar na een zware schouderblessure is het hem nog niet gelukt een belangrijke partij te winnen. Filmplan en regie: Bart Hülscher

Documentaires over kunst

toegekend Hollandse Meesters van de 21ste eeuw (4e serie) RTV Rijnmond /

Documentaires over kunst 5 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Wolkers, een leven in vrouwen Stichting Docmakers

Productie televisieprogramma’s

Interakt

10 uur en 15 minuten 13 projecten: 6 over een algemeen onderwerp en 7 over kunst. 12 programma’s zijn door externe producenten gemaakt.

naars in hun atelier of op hun werkplek. In dit samenwerkingsproject van

Filmplan en regie: John Appel. Mischa Kamp, Jeroen Berkvens, Marjoleine

Nummer 13, Werken voor de Eeuwigheid RTV Rijnmond / Interakt Documentaire over Sjarel Ex, de dertiende directeur van Museum Boijmans

toegekend.

Documentaires over een algemeen onderwerp

van Beuningen. Van de vele rollen die Ex als museumdirecteur vervult, is er één van groot belang. Als schakel tussen heden en verleden heeft hij

Doebele Aan dit project is later in het jaar wel een subsidie toegekend.

Ontwikkeling radio programma’s

Nederlandse kunstenaars vastgelegd.

Documentaires

De Laatste Keer De Haaien Aan dit project is later in het jaar wel een subsidie Michael Dudok de Wit & The making of The Red Turtle Schmidt &

regionale omroepen en kunstinstellingen wordt een generatie belangrijke

Boonstra, Boudewijn Koole en anderen

Philip Akkerman, je bent zelf een raadsel Miroir Film Fotoflow Dieptescherpte

Een reeks korte gefilmde portretten van hedendaagse beeldend kunste-

Pools voor beginners Omroep Brabant / Lumineus Filmproducties

een verantwoordelijkheid voor de bestaande collectie, maar verrijkt hij

Documentaire over de prijs die Poolse arbeidsmigranten moeten betalen

zijn museum met regelmaat ook met nieuwe kunstwerken. Om zijn doel te

voor de verwezenlijking van hun dromen. In Welberg verblijven vierhonderd

bereiken tart hij soms de wetten van de markt.

Poolse gastarbeiders in een tot Polenhotel omgebouwd klooster. Dit

Filmplan en regie: Sonia Herman Dolz

voormalige klooster is een eiland van tijd: de tijd tussen het verleden en de

Radiodocumentaires

toekomst van de gastarbeiders.

Laila, mijn verdriet L1 / Hans Heijnen Films

Filmplan en regie: Anna Witte en Josefien Kooten

Documentaire over de in 1936 uit Poolse ouders geboren Bruno Majcherek,

2 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

die opgroeit in het Limburg van na de Tweede Wereldoorlog. Majcharek werkt in de mijnen en treedt tegelijkertijd op als muzikant. Het Duitstalig

De Markt RTV Rijnmond / Volya Films

gezongen Laila wordt een megahit. De documentaire verhaalt over het

Wad een geluid! Mikea Media

Documentaire over de markt in Rotterdam. Pal naast de traditionele markt

lot van een vreemdeling in Limburg en over het verdriet van een groep

Missie Albanië Mikea Media

is men begonnen met de bouw van een megalomaan project, de grootste

muzikanten die uit elkaar valt.

markthal van Europa. De marktkooplui van de langste markt in Europa

Filmplan en regie: Hans Heijnen

voelen zich machteloos tegen de maatregelen die de gemeente neemt om

Overige 1 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. IM op Radio 1 Joga Brouwers

ten koste van alles te moderniseren.

Henk Peeters Dilemma Omroep Gelderland / Memphis Film & Television

Filmplan en regie: Marleine van der Werf

Documentaire over Henk Peeters, een van de grondleggers van de 0-be-

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

weging. De film laat zien hoe de droom van Henk Peeters van een nieuwe kunst en een nieuwe mens wordt ingehaald door de tijd en uiteindelijk in de

Mitrovica Rocks! Omroep Brabant / Conijn Film

handen van de veilingmeesters van Sotheby’s belandt.

Documentaire over de nasleep van de laatste Balkanoorlog, en het effect

Filmplan en regie: Sherman de Jesus

daarvan op tieners in Mitrovica, Kosovo. Mitrovica is een stad die in het teken staat van etnische conflicten. Het is opgedeeld in een Servisch en een

Maurice is anders Omroep Brabant / Zuidenwind Filmprodukties

Kosovaars deel. De Nederlandse rockacademie probeert door middel van de

Documentaire over de 22-jarige Maurice, die fotografie studeert aan de Sint

muziek mensen bij elkaar te brengen in deze gespleten stad.

Joost Academie in Breda. Zowel in het dagelijks leven als in zijn kunst valt

Filmplan en regie: Tami Ravid

Maurice op door zijn verschillende verschijningen. Hij lijkt telkens weer een

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

ander personage te spelen. De documentaire verhaalt over de worsteling van Maurice met zijn identiteit. Weet hij zelf wel wie hij is?

Punselie de Koekenbakker Omroep West / Viewpoint Productions

Filmplan: Nicky Maas en Ester Gould; Nicky Maas

Documentaire over koekjesfabriek Punselie. Ron Punselie wordt gevolgd

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

in zijn strijd om de identiteit van de fabriek te behouden. Een strijd tegen torenhoge schulden en tegen oprukkende moderniteit waar regelgeving,

Only me Omroep West / Viewpoint Productions

management en geld voorop staan en niet het ambachtelijk gemaakte

Documentaire over Gaynel Hodge en over The Platters, de succesvolle

koekje.

Amerikaanse rythm and bluesband uit de jaren vijftig. De originele band

Filmplan: Wilma Kuijvenhoven en Magda Augusteijn; regie: Wilma

bestaat niet meer, maar ondertussen zijn er wel 125 bandjes en 146 zangers

Kuijvenhoven

die beweren met recht de naam Platter te dragen. Het verhaal van de band wordt gevormd door subjectieve geschiedenissen en vele waarheden.

Rob’s Zusje Omroep Brabant

Filmplan en regie: Ellen Blom

Documentaire over de 34-jarige Rob Krikker. Hij heeft het syndroom van

Dit project is het resultaat van eerder toegekende ontwikkelingssubsidie.

Down en is al dertien jaar bezig de dood van zijn zusje Wendy te verwerken. Hij wil door met zijn leven, maar een leven zonder Wendy is voor hem geen

Modehuis Marga Weimans RTV Rijnmond / Neon Media

leven. Rob houdt van toneelspelen en in een toneelstuk brengt hij herin-

Documentaire over modeontwerpster Marga Weimans. Ze studeerde ooit

neringen aan zijn zus en de pijn over haar verlies samen.

bestuurskunde in Rotterdam, en werkte als beleidsmedewerker voor de

Filmplan: Dré Didderiëns en Lies Janssen; regie: Dré Didderiëns

gemeente Rotterdam. Ze was ongelukkig en besloot het roer om te gooien. Tegenwoordig heeft ze een eigen studio en is ze een van de meest veelbelo-

36 LANDELIJK ONTWIKKELING TELEVISIE / RADIO AFGEWEZEN

Stille Wind L1 / Memphis Film & Television

vende modeontwerpers van Nederland.

Documentaire over Dennis Stolzenbach, een topper binnen het Nederlandse

Filmplan: Bob Visser en Maria Visser; regie: Bob Visser

REGIONAAL PRODUCTIE TELEVISIE TOEGEKEND 37


Ontwikkeling televisieprogramma’s 10 projecten: 3 documentaires over een algemeen onderwerp en 7 documentaires over kunst.

Hemelsleutel Marboni en Aperta Plan voor een documentaire over het Friese landschapspark Vijversburg. Het park wordt uitgebreid en de nieuwe inrichting ervan ligt in handen van een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars en (landschaps)architec-

Documentaires

Afgewezen aanvragen

ten. Hoe verhouden de internationale ambities zich tot de lokale functies, die het park tot nu toe had? Alle betrokken partijen laten zich leiden door

Hierna worden de subsidieverzoeken vermeld die in het verslagjaar zijn afgewezen. Projecten die meerdere keren zijn behandeld, worden slechts eenmaal beschreven.

Ontwikkeling radioprogramma’s 1 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit. Sound Souvenirs André Arends / RTV Utrecht

dromen en idealen, maar zijn die ook met elkaar te verenigen?

Documentaires over een algemeen onderwerp

Filmplan en beoogde regie: Marjoleine Boonstra

Productie televisieprogramma’s

De kinderen van mijn vader Interakt

DNHaag, Popstad nr. 1 SeriousFilm

12 projecten zijn afgewezen.

Plan voor een documentaire over de geschiedenis van Zeeland, aan de hand

Plan voor een documentaire over de geschiedenis van de Haagse popmuziek

van Zeeuwen die in het streekziekenhuis in Middelburg zijn geboren met

en hoe familiebanden voor een stadseigen fenomeen hebben gezorgd dat al

hulp van gynaecoloog Oey, de vader van de maker. Via hen komen familiege-

meer dan vijftig jaar de toon zetDe documentaire onderzoekt de identiteit

schiedenissen tot leven, en zal tegelijkertijd een antwoord gegeven worden

van de Haagse popmuziek en verteld de geschiedenis van binnenuit.

op de vraag: wie was die Chinese dokter in Zeeland precies.

Filmplan: Erik Quint en Peter Scholten; beoogde regie: Peter Scholten

Filmplan en beoogde regie: Robert Oey

Documentaires over een algemeen onderwerp 6 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

De Liedjessmid Interakt Terug naar Den Haag, Einde van de Jezuitenschool Filmwerk Remy Vlek

Plan voor een documentaire over de schijnbaar onverwoestbare kracht van

De Weg van Diederik Stapel Omroep Brabant / Molenwiek Film

Plan voor een documentaire over de katholieke Jezuïetenschool het

het Nederlandse levenslied, aan de hand van de Twentse liedjesschrijver en

Gaan voor Goud Omroep West / Ja Ja Film Productions

Aloysiuscollege in Den Haag. Het was in de jaren zestig een van de drie

zanger Henny Thijssen, die onder andere liedjes voor André Hazes schreef.

Doodgezwegen Omroep Brabant / Van Osch Film Produkties

Jezuïetenscholen, waar de latere elite van Nederland werd opgeleid. De

De film brengt de kijker bij de zangers en de fans van de levensliederen.

Dansen op een asbestvloer RTV Rijnmond / Van der Hoop Filmprodukties

maker werd er van school gestuurd en gaat op zoek naar zijn toenmalige

Waarin zit de kracht van het Nederlandse levenslied? Waar wordt het publiek

Aan dit plan is een herschrijfsubsidie toegekend.

klasgenoten. Die blijken frappant genoeg vrijwel allemaal van school te zijn

door gegrepen?

Terug naar Den Haag, einde van de patersschool TV West

gestuurd.

Filmplan: Ronald Bos en Peter Scholten; beoogde regie: Peter Scholten

Theo van Boven L1 / Volya Films Aan dit plan is een herschrijfsubsidie

Filmplan en beoogde regie: Remy Vlek Heerlen: MijnStad Zuidenwind Filmprodukties / L1 Plan voor een documentaire over ex-mijnstad Heerlen. Een zoektocht naar het gevoel van een stad in verandering met als rode draad de verhalen van

toegekend.

Ontwikkeling radioprogramma’s 1 radiodocumentaire over een algemeen onderwerp.

jonge bewoners. Zoekend naar een eigen identiteit en de identiteit van de stad richten zij zich steeds meer op het mijnverleden.

Op zoek naar de jeugd Mikea Media / RTV Drenthe

Filmplan: Sergej Kreso en Lies Janssen; regie: Sergej Kreso

Radiodocumentaire over de Protestantse wijkgemeente Vredeveld in Assen,

Documentaires over kunst 6 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

een sterk vergrijsde, gereformeerde kerkgemeenschap. De jeugd heeft de

De witte helm L1 / Stichting Lava Film

kerk verlaten en de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers is 65 jaar. Om

Laila L1 / Hans Heijnen Films Aan dit project is later in het jaar wel een

het voortbestaan veilig te stellen moet de kerk fuseren met een jongere,

subsidie toegekend.

Maurice is anders Zuidenwind Filmprodukties

hervormde Protestantse gemeente.

Hoogbegaafd en Heel Gewoon RTV Rijnmond / Netty van Hoorn Film/

Plan voor een documentaire over de 22-jarige Maurice, die fotografie

Filmplan en beoogde regie: Fatos Vladi

Videoproductions

Documentaires over kunst

studeert aan de Sint Joost Academie in Breda. Zowel in het dagelijks leven als

Jef Diederen - Lyrisch landschap L1

in zijn kunst valt Maurice op door zijn verschillende verschijningen. Hij lijkt

Altijd samen RTV Rijnmond / Netty van Hoorn Film/Videoproductions

telkens weer een ander personage te spelen. De documentaire verhaalt over

Tussen twee deuren - De wereld van Khaksar RTV Utrecht / Oogland

de worsteling van Maurice met zijn identiteit. Weet hij zelf wel wie hij is?

Filmproducties

Filmplan en beoogde regie: Nicky Maas Beter een Platter in Den Haag (dan 146 in de VS) Viewpoint Productions Plan voor een documentaire over Gaynel Hodge en over The Platters,

Ontwikkeling televisieprogramma’s

de succesvolle Amerikaanse rythm and bluesband uit de jaren vijftig. De originele band bestaat niet meer, maar ondertussen zijn er wel 125 bandjes

Documentaires over een algemeen onderwerp

en 146 zangers die beweren met recht de naam Platter te dragen. Het verhaal van de band wordt gevormd door subjectieve geschiedenissen en vele waarheden.

4 keer is een verzoek voor productiesubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

Filmplan en beoogde regie: Ellen Blom De Oude Markt RTV Oost / Stichting Kunst en Video Dansen met Jan Stichting Verhalis

Slaven van het Derde Rijk Lagestee Film

Plan voor een documentaire over de voormalige Scapinoballetdanser Jan

De prijs van wetenschap The Light Fantastic

Peijnenburg. Hij is 76 jaar oud, maar ondanks de beperkingen van een

De kaartenbak van MAZ-film SeriousFilm

ouder wordend lichaam blijft hij gehoor geven aan zijn passie voor dans. Hij kan er niet mee stoppen. Jan zoekt mensen om mee te dansen tot hij er bij neervalt. Filmplan en beoogde regie: Annemarie Strijbosch Sidi El Karchi, Boys don’t cry Miroir Film Plan voor een documentaire over kunstenaar Sidi El Karchi en over de status

Documentaires over kunst 2 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit.

van de kunstenaar in het huidige tijdsgewricht. Sidi maakt geschilderde portretten op basis van foto’s die hij maakt. De documentaire volgt het

A Goddess on a Mountain Top SeriousFilm

proces van de realisering van één van die schilderijen.

Zoektocht naar schoonheid, het mobiele atelier van E. van Leyden

Filmplan en beoogde regie: Jan Louter

Franjo Film

38 REGIONAAL ONTWIKKELING TELEVISIE TOEGEKEND

REGIONAAL PRODUCTIE / ONTWIKKELING TELEVISIE AFGEWEZEN 39


Aanvragen e-cultuur van de landelijke publieke omroep Toegekende aanvragen

verwerking van de genocide in Rwanda. In april 2014 is het twintig jaar gelden dat de moordpartijen onder de Tutsi’s en gematigde Hutu’s plaatsvonden. Het project bestaat uit een online, interactieve documentaire en een tentoonstelling in FOAM. In beide gevallen spelen de makers met de dunne

Ontwikkeling

Afgewezen aanvragen

4 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie toegekend.

Productie

scheidslijn tussen de (opgelegde) verzoening en de onderhuidse spanningen. Centraal in het project staat de radiosoap ‘Musekeweya’ (Nieuwe Dageraad), een in Rwanda zeer populaire soap waarmee geprobeerd

Tumblies iPad game il Luster/ IJsfontein / KRO

wordt de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen.

il Luster Producties en IJsfontein willen hun krachten bundelen voor de

Productie

Conceptontwikkeling: Anoek Steketee, Eefje Blankevoort, Sara Koster en

ontwikkeling van de iPad game voor de Tumblies. De Tumblies animatieserie

Kummer & Herrman

is gerealiseerd mede vanuit financiering van het Mediafonds en wordt

12 keer is een verzoek voor productie toegekend.

Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

uitgezonden binnen KRO Kindertijd. Nu willen de aanvragers het verhaal van

12 keer is een verzoek voor productiesubsidie onder e-cultuur afgewezen vanwege onvoldoende kwaliteit, 2 keer was de artistieke kwaliteit niet te beoordelen en 16 keer vanwege een andere reden. Onvoldoende kwaliteit

de Tumblies op een ander platform vertellen, met gebruikmaking van de De nieuwe natuurbeweging Next Nature Network

artistieke kracht van de Tumblies en de platformspecifieke eigenschappen

Hé Don Boerdam

Tussen twee Vuren Interactive NTR / VPRO

Het transmediale project van Next Nature Network draait om de campagne

van iPad.

Mobile Jobs Mobiel Erfgoed Centrum / Bureau Fusion

In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.

ter lancering van ’De Nieuwe Natuurbeweging’. Deze beweging propageert

Conceptontwikkeling: Evert Hoogendoorn en Joram van Loenen

WVTTK Twaalf

Dat wordt in Nederland onder meer herdacht met de uitzending van de

een nieuwe opvatting van natuur en wil bestaande natuurorganisaties

documentaireserie 14 Diaries of the Great War, een co-productie van vele

een spiegel voorhouden. De Nieuwe Natuurbeweging is in tegenstel-

Moskee in de stad Verhaalmakers

De Overlevering Six Degrees

Europese omroepen waaronder VPRO en NTR. Tussen Twee Vuren Interactive

ling tot eerdere projecten van de aanvragers geen hoax; De Nieuwe

Een non-fictie transmediale ontwikkelingsaanvraag rondom de bouw van

Irrational Dimension Stefan Schaefer

is een interactieve web-documentaire over Nederlanders die eigen land

Natuurbeweging wordt daadwerkelijk opgericht. Zij stelt dat er naast de

de Westermoskee in Amsterdam in de ‘multiculturele samenleving’. De

(Leidse)BuurtApp New Tribes

verlieten en ieder op hun eigen manier verwikkeld raakten in de Eerste

oude natuur, bestaande uit de bedreigde biosfeer, een nieuwe natuur of

omwonenden van de toekomstige moskee kunnen niet wegkijken van de

3D Optica LiGht Up Collective

Wereldoorlog.

technosfeer is ontstaan, die juist bedreigend, onvoorspelbaar en overdon-

bouw, daarvoor is hij fysiek en symbolisch te sterk aanwezig. Vanaf april tot

The Two-Row Wampum Trail Spektor

Conceptontwikkeling: Lyangelo Vasquez en Carsten Goertz

derend is. De ideeën van de beweging worden gelanceerd via zorgvuldig

november 2014 worden de ontwikkelingen van enkele Nederlandse omwo-

FXYZR Werc Collective

Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

getimede en geproduceerde (online) media uitingen.

nenden en Turkse hoofdrolspelers gevolgd tijdens de laatste zes maanden

Overoud Sample paradijs

Conceptontwikkeling: Hendrik-Jan Grievink, Koert van Mensvoort en

van de bouwperiode. De makers staat een Gaza Sderot-achtige transmediale

Mapping the Via Appia Curious Media

Het WesterborkLuisterpad NTR / Hummel & De Boer

Floris Kaayk

vertelstructuur voor ogen die in de ontwikkelfase qua scenario, partners en

Smartphone-app rond het ‘Westerborkpad’. Dat pad werd in januari 2012

Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

community verder wordt ingevuld.

WRLDBLL De Mediapraktijk

Artistieke kwaliteit niet te beoordelen

Conceptontwikkeling: Godfried Hartkamp en Aart-Jan van der Linden

geopend, een wandelroute van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam naar Kamp Westerbork in Drenthe. Wandelende luisteraars kunnen met hun

Behind the Blue Screen Ruben Pater en Jaap van Heusden

mobiele telefoon luisteren naar audio-fragmenten waarin verhalen te horen

Behind the Blue Screen zal in samenwerking met de Correspondent, een

zijn over de Tweede Wereldoorlog. De items zullen tevens als minidrama’s

serie persoonlijke verhalen laten vertellen door onherkenbaar gemaakte

Shared Mutin

uitgezonden worden op de radio.

mensen uit landen waaruit we maar weinig horen. De anonieme correspon-

De ‘Sharing Economy’ - of de peer-to-peer economie of collaborative

Conceptontwikkeling: Heleen Hummelen

denten fungeren als doorgeefluik en creëren door het videoblog een brug

consumption - is volgens sommigen de economie van de toekomst, en

Dit project is het resultaat van eerdere ontwikkelingssubsidie

van verhalen tussen Nederland en het land van herkomst.

geeft veel mensen een mogelijkheid om inkomen te genereren met spullen

Odilia’s wereld Thoen en Nu / Thoen

Conceptontwikkeling: Ruben Pater en Jaap van Heusden

en goederen die mensen al bezitten, en maakt het mogelijk om toegang

Lifeboat Paperhouse Films

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass

te krijgen tot zaken die voor veel mensen onbereikbaar zijn. Sharing

Chickens; scared by Torpedo SeriousFilm

stelt mensen in staat om consumptie te verminderen zonder minder te

Tegenlicht Transmediaal VPRO

Wie heeft Willem vermoord? BNN / Pupkin Film Transmediaal project dat in het verlengde ligt van het derde seizoen van de

Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

Swipebook Oostenwind Your song powered by humanism Seneca Advies

Andere reden

televisieserie Feuten. Via een app, een website, een Facebook-applicatie en

Quoter Gloworm Film / Mannschaft

consumeren. ‘Shared’ wil verschillende continenten verkennen en reist af

De Geluksmachine Tee

live-evenementen waar geborreld kan worden met karakters uit de serie,

Quoter beoogt een breed (radio)publiek te verleiden tot het spelen van

naar bijvoorbeeld Seoel om meerdere ‘sharers’ te vinden, en te onderzoeken

Wakaliwood in Tillywood Incubate

hopen de makers een immersieve ervaring teweeg te brengen.

een op quotes gebaseerde game en daarmee de gebruiker bijna onbewust

wat de beweegredenen zijn om te gaan delen.

Aangespoeld Norman-Hulzink

Conceptontwikkeling: Spektor/Elastique

kennis te laten maken met een verdiepende laag van een nieuwsbericht.

Conceptontwikkeling: Mark Kizelshteyn, Nicolette Nol en Katy Yudin

Het vuil van de stad Lino Hellings PAPA

Quoter zit conceptueel sterk in elkaar en de vormgeving sluit goed aan bij

Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

Zwerf’On Martijn Klink

The last hijack interactive IKON / SubmarineChannel

de functie van de a-synchrone 1-tegen-1 multiplayer quiz.

E-cultuurproject rondom de televisiedocumentaire The Last Hijack, over

Conceptontwikkeling: Esther Wouda, Rob Meerman en Andreas Schöfl

Verticalcitizens.com Basaltfilm

Nacht van de Doden Convoi Exceptionnel

Somalische piraten. Wie zijn de piraten en hoe is de piraterij ontstaan? En

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass

Verticalcitizens.com volgt online aan de hand van de eerste bewoners en

De Markttypograaf Sigmon Visser

gebruikers van het nieuwe Koolhaas gebouw De Rotterdam hoe een nieuwe

Routes to Development Steven Trijsburg

wat zijn de economische belangen van het Westen? De webdocumentaire

De Ontwikkelaar Filmmij

belicht het onderwerp zowel vanuit Somalisch als vanuit westers perspectief.

NewsMeme Machine Dagan Cohen en Alexander Zeh

gemeenschap zich langzaam opricht en leert lopen. Of, als het tegenzit,

Boss&BMW Jan Dirk van der Burg

Conceptontwikkeling: Tommy Pallotta en Bruno Felix

NewsMeme Machine is een ambitieus project dat de feedback loop tussen

struikelt en onderuit gaat. Verticalcitizens.com is een transmediaal project,

Leegstand Mediaridders

Dit project is het resultaat van eerdere ontwikkelingssubsidie

traditionele media en sociale media probeert te integreren binnen één

waarbij de site in wisselwerking staat met de documentaire film Verticale

Re:Take The Beach

kanaal. Nu de NPO haar netten real-time streamt, is het goed dat NMM

Stedelingen. Verticalcitizens.com volgt vanaf de ingebruikname gedurende

Waar zijn Jan en Joppe NCRV

zowel een replay modus als een aan Twitter gekoppelde live modus heeft

minimaal twee jaar de ontwikkelingen in De Rotterdam. Het toont het

Transmediaal project dat draait om de verdwijning van Jan Stam, een van

waardoor een extra dynamiek voor een groot publiek aan het ‘kijken’ wordt

gebouw als organisme, met data als hartmonitor, en ondersteund door

de prominente personages uit het televisieprogramma Man bijt hond. Het

toegevoegd.

fotografie en audio als ECG en thermometer. Deze aanvraag behelst de

programma viert binnenkort zijn vijftienjarig jubileum, en daarvoor worden

Conceptontwikkeling: Dagan Cohen en Alexander Zeh

ontwikkeling van de site en de transmediale architectuur van verhaallijnen.

alle mensen uitgenodigd die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. Maar

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass

Conceptontwikkeling: Ineke Smits en Paul Swagerman Deze subsidie is toegekend in het kader van de Transmedia regeling non-fictie.

waar is Jan Stam? Conceptontwikkeling: Elastique/Gloworm Film

SW4RTZSH13LD Spektor & Micky van Zeijl Interactieve browser game over Aaron Swartz, Bradley Manning, Edward

Small steps in a big war NTR / Submarine

Snowden en andere voorvechters voor een vrij en onafhankelijk internet

E-cultuurproject in de vorm van een interactieve webcomic, in het

en privacy. In de game wordt de speler getraind om hacker te worden. De

verlengde van de gelijknamige televisieserie. De jonge speler wordt in de

speler wordt via de browser meegenomen in een spannende wereld van

schoenen van de hoofdpersoon geplaatst om vanuit diens perspectief de

hacken, piraterij, privacy, corruptie, geheime diensten en overheden. Het

geschiedenis te beleven. Zo worden dilemma’s en keuzes waarvoor mensen

verhaal combineert fictie, non-fictie en game-mechanics in een transmedi-

in de Eerste Wereldoorlog stonden invoelbaar gemaakt.

aal avontuur over de vrijheid van internet.

Conceptontwikkeling: Anneke Dorsman, Bruno Felix en Maarten van der Duin

Conceptontwikkeling: Joris Hoebe, Tim Murck en Mickey van Zeijl

Afgewezen aanvragen Ontwikkeling 1 keer is een verzoek voor ontwikkelingssubsidie voor een e-cultuur project afgewezen omdat de artistieke kwaliteit niet te beoordelen was en 2 keer vanwege een andere reden. Artistieke kwaliteit niet te beoordelen Kunst & Nieuws op straat NOS

Andere reden

Dit project is ontwikkeld in de Sandberg@Mediafonds masterclass Love Radio Stichting Traktor

Project C Leonie van Noort en Eelco Wagenaar

‘Love Radio’ is een transmediaal project over het verzoeningsproces en de

Immrs Erik van Gameren en Laurens Vreekamp

40 E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING TOEGEKEND

E-CULTUUR LANDELIJK PRODUCTIE EN ONTWIKKELING AFGEWEZEN E-CULTUUR REGIONAAL ONTWIKKELING TOEGEKEND PRODUCTIE AFGEWEZEN 41


TAX-videoclipfonds

de biseksuele visser Jeffrey heeft het moeilijk, omdat hij zich begeeft in een milieu waarin hij niet zonder slag of stoot voor zijn geaardheid uit

Toegekende aanvragen

kan komen.

TAX-videoclipfonds, een initiatief van Mediafonds en Stimuleringsfonds

Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve industrie

Muziek: The Opposites; beeld: Sam de Jong

Gamefonds Toegekende aanvragen

de controller van de cellist, tegenspelers uit het publiek maken gebruik van traditionele game controllers. Door op de cello te improviseren, bestuurt de cellist de verdedigingswerken in de game. Het publiek moet vervolgens door middel van tankjes proberen de kanonnen van het fort te vernietigen. Het geluid van de cello wordt omgezet in commando’s binnen de game,

Creatieve Industrie, is in het leven geroepen om de kwaliteit van Nederlandse videoclips een impuls te geven en de samenwerking tussen beeldmakers en (pop)artiesten te stimuleren.

Op 1 november 2013 bestond het Gamefonds vijf jaar. De subsidieregeling is

waarbij er een sterke correlatie is tussen de emotie van de muziek en de

in het leven geroepen om de ontwikkeling van artistieke games te bevor-

handelingen in het spel. Combinaties van noten en toonhoogten veroorza-

deren en wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

ken aanvalsacties in het spel. Zie: www.cellofortress.com

Deja-vu KGB Amsterdam

en het Mediafonds. De regeling daagt kunstenaars, vormgevers, animato-

Videoclip die opgenomen wordt met een camera die 360 graden om zijn as

ren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen uit om de handen ineen

The Pigeon Man The Shoebox Diorama, Daniël Ernst, Teo Tuominen,

In 2013 zijn in totaal 97 aanvragen ingediend, waarvan 57 bij Mediafonds en

draait. In de film zien we artiest Pete Philly herhaaldelijk in beeld komen. We

te slaan en te komen tot artistieke games. De gamecommissie bestond in

Nineyards Audio

40 bij Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 17 aanvragen zijn gehonoreerd,

beleven deze dubbelingen als deja vu’s.

2013 uit Bas van Berkestijn, Martijn van Boven, Marieke Verbiesen en Jeroen

The Pigeon Man is een magisch realistische game voor de Oculus Rift. Het

waarvan 8 van de bij het Mediafonds ingediende subsidieverzoeken en 9 van

Muziek: Pete Philly; beeld: Danny Merk, Sander Pappot

van Mastrigt.

hoofddoel van dit project is om 3D en Virtual Reality op een functionele

Ghosts Boris Booij

In 2013 zijn in totaal 53 aanvragen ingediend, waarvan 18 bij Mediafonds

dialogen tussen de verschillende karakters en het beleven van ruimtes.

Videoclip over het dunbevolkte eiland ‘Out Skerries’ in Schotland. Op het

en 35 bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 11 aanvragen zijn

Elk hoofdstuk van de game begint met een conversatie. De speler kan de

eiland woont een gesloten gemeenschap, die hoofdzakelijk leeft van de

gehonoreerd, waarvan twee van de bij het Mediafonds ingediende

conversaties sturen, door met het hoofd te bewegen of een andere kant

Hidden Wounds Prospektor

visserij. De maker volgt een aantal eilandbewoners. De beoogde clip heeft

subsidieverzoeken en negen van de bij het Stimuleringsfonds Creatieve

op te kijken. Het zwaartepunt ligt hierbij op de reis, niet het bereiken van

Videoclip over gewelddadig gedrag van oorlogsveteranen. Het nummer is

het karakter van een documentaire.

Industrie ingediende projecten.

het eindpunt. Na elke conversatie krijgt de speler een herinnering te zien,

geïnspireerd op het artikel ‘Why are so many former soldiers in prison’ van

Muziek: Kensington; beeld: Boris Booij, Jurriaan Booij

manier toe te passen in een gameproject. De gameplay richt zich op

de bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ingediende projecten.

Behandeld bij het Mediafonds

die meehelpt aan de opbouw van het verhaal.

Behandeld bij het Mediafonds

journalist Erwin James (The Guardian), over posttraumatische stressstoornis

Skies of Saturn Fourcelabs, Gray Lake Studios, Tapage, YvdB

onder voormalige militairen.

I’m Right Here Colorbleed

Muziek: dEUS; beeld: Tomas Kaan, Arnold van Bruggen

Videoclip waarin we in het onderbewuste duiken van een comapatiënt. De

Fragments Of Him SassyBot Studio, Matazone

In Skies of Saturn kunnen spelers de (fictieve) atmosfeer om de planeet

clip zal gemaakt worden door middel van 3D animatietechniek.

Interactief verhaal voor de PC draaiend om een jongeman van eind twintig

Saturnus verkennen met een zeilbootachtig vervoersmiddel. Hier komen

Muziek: Mr. Probz; beeld: Gijs van Kooten e.a.

die een dierbare verloren heeft. De speler kruipt in de huid van deze jongen

zij obstakels en organismen tegen. De speler beweegt zich voort op de

en in de loop van de game komen de herinneringen aan de overledene

windstromen van de planeet. Het level breidt zich willekeurig en eindeloos

steeds meer tot leven en wordt het verlies steeds meer voelbaar.

uit, maar het verkende gebied wordt onthouden. De game zal verschijnen

Warrior Opslaan Als Videoclip waarin artiesten Kalibwoy, Boaz en Polska in een heftige strijd verwikkeld raken met kwaadaardige buitenaardse wezens. De aliens laten

Staring Contest Susanne Linssen

een spoor van vernieling achter. Uiteindelijk komen Boaz en een van de

Interactieve videoclip over zogenaamde ‘staarwedstrijden’, waarbij mensen

buitenaardse wezens toch dichter tot elkaar.

elkaar zo lang mogelijk moeten aankijken zonder in de lach te schieten.

Slow your Motion Dropstuff en Thomas van den Berg

Muziek: Boaz van de Beatz ft Kalibwoy; Beeld: Opslaan Als

Een aantal deelnemers wordt gefilmd. Aan de hand van ‘smile detection

De game wordt gespeeld in de publieke ruimte. Voorbijgangers worden

Horrinth KeokeN Interactive

software’ zal vastgesteld worden wanneer de gefilmde mensen in de lach

via grote schermen uitgenodigd om zich fysiek te bewegen in een ruimte

Horrinth is een horror-game waarin de gebruiker zijn weg zoekt door een

Hele mooie dag Opslaan Als

schieten.

waarin de werkelijkheid versmelt met het virtuele. In plaats van snelheid,

labyrint dat bij elk spel opnieuw wordt gegenereerd. In de game is de

Videoclip waarin we artiest Jayh volgen gedurende een dag waarop

Muziek: Beginners; beeld: Susanne Linssen

agressie en competitie gaat het bijdit spel om rust en beheersing. Hiermee

gebruiker bezeten en moet een exorcisme ondergaan om in een betere

ontstaat behalve een game op het scherm ook een performance op straat

wereld terecht te komen. Naast het vinden van de weg door de levels moet

werkelijk alles voor hem mis lijkt te gaan. Ondanks de vele tegenslagen die

voor tablets maar ook in een PC versie. Zie: skiesofsaturn.com

op zijn pad komen, blijft Jayh optimistisch en wordt hij zelfs op slag verliefd

Thats it Chaka Creative Studio

omdat de spelers afwijken van de snelheid van het alledaagse leven om

de gebruiker ook constant blijven ademhalen. De game verschijnt voor

op een leuk meisje.

Videoclip over vijf personen, die allen - weliswaar op geheel verschillende

hen heen.

PC en Mac.

Muziek: Jayh; beeld: Aaron van Valen

wijze - samenkomen in een café waar de band Ara’s Circle speelt.

Behandeld bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

ZenzicZenzic Ludicity

Muziek: Ara’s Circle; beeld: Charlene van Kasteren, Guust Mulder e.a. Promises of No Man’s Land

Zenzizenzic is een 2D game waarbij gebruiker door te schieten de ‘baas’ van het level moet verslaan. Deze baas stuurt in verschillende levels, verschil-

Videoclip over Selene die werkt in een karaokebar in Bangkok. Ze leidt een

Satisfaction Kesstufeux

hard bestaan en droomt van een ander leven. We volgen haar tijdens haar

Videoclip die zich afspeelt op de Amsterdamse wallen, waar de leadzanger

Mindfuck Hootchie Cootchie, Ranj Serious Games

lende projectielen op de speler af. De vormgeving van de game is abstract

dagelijkse bezigheden.

van de band achter een raam obsceen gedrag tentoon zal spreiden aan

In Mindfuck vervaagt de grens tussen illusie en werkelijkheid. Deze game

en minimalistisch.

Muziek: Blaudzun; beeld: Nina Spiering en Mirka Duijn

voorbijgangers. Uiteindelijk zal de band zelf de politie bellen om de perfor-

wordt via een mobiele applicatie gespeeld. De verschillende spelers bevin-

mance te beëindigen.

den zich op dezelfde locatie en worden meesleept in een kunstmatig en

The Flock Vogelsap

Muziek: Rectum Raiders; beeld: Nicky Bob, Nick van Beijen, Joey de Leeuw

aanvankelijk gescript conflict. Gedurende de game maken tekstsuggesties

The Flock is een futuristische multiplayer game waarin verschillende spelers

en cues plaats voor strategische opdrachten met een manipulatief karakter

in de rol van monster jagen op een artefact. Het doel is dit artefact zo lang

die verwarring veroorzaken en de speler uit zijn comfortzone halen.

mogelijk in bezit te hebben. De bezitter van het artefact transformeert

Woef Opslaan Als Videoclip waarin we een man volgen die zich in een fantasierijke wereld begeeft, waarin vooral allerlei dierenfiguren voorkomen. De clip zal gereali-

I Belong to you Gaucho Film

seerd worden aan de hand van 3D animatietechniek.

Videoclip waarin een blik achter de schermen wordt geboden bij de

Muziek: The Titts; beeld: Thomas de Rijk

Europese tour van Caro Emerald. Deze beelden zijn verweven met sfeervolle

Autopret Sander van der Vegte, Sjan Weijers

eigenschappen. Deze speler wordt vanaf dat moment zelf opgejaagd door

opnames, geschoten in een kasteel in het Verenigd Koninkrijk.

Autopret is een sandbox game waarin spelers een persoonlijke stad

de overige spelers. Spelers wisselen steeds van perspectief en moeten zich

Muziek: Caro Emerald; beeld: Michael Sauer Christensen

creëren, zonder daarbij een bepaald doel na te streven. Winnen of verliezen

goed kunnen verplaatsen in anderen om het spel te kunnen winnen.

Said and done 100% Halal Videoclip waarin we de zangeres volgen terwijl zij in de straten van

naar een meer menselijk karakter en wordt geconfronteerd met andere

bestaat niet in Autopret. Elke actie lokt echter een reactie uit, de game

Amsterdam op zoek is naar afval. In de clip wordt de hedendaagse consump-

Basi Guhr Govert Meit Producties

maakt gebruik van intelligente verkeersdeelnemers die autonoom lijken te

tiemaatschappij ter discussie gesteld.

Videoclip waarin ‘high fashion’ en ‘duistere waanzin’ worden gecombineerd.

reageren op acties van spelers. Spelers kunnen wegen aanleggen en nieuwe

Muziek: Sofie Winterson; beeld: Pinar & Viola

Voor de video werkt regisseur Liao Fan samen met kunstenaar Mu Xue,

gebouwen plaatsen, kleine objecten verplaatsen of specifieke handelingen

die samen met studenten van de Gerrit Rietveld Academie middeleeuwse

uitvoeren. In de loop van het spel groeit de zelfgebouwde stad en ontstaan

Je best doen

kostuums vervaardigt voor de video. De opnames worden gemaakt op het

nieuwe mogelijkheden tot interactie.

Videoclip waarin we gedurende een dag het leven van de Surinaamse jongen

Muiderslot.

Jair volgen, die zich verliest in zijn fantasiewereld. We volgen hem terwijl hij

Muziek: Meitje; beeld: Liao Fan

vanuit het drukke Paramaribo de bus neemt naar het tropische regenwoud.

Bounden Game Oven, Het Nationale Ballet Bounden is een combinatie van Twister en Ballet. Via deze applicatie voor

Daar gaat hij zwemmen en jaagt hij als een tijger de dieren achterna.

Grote mannen worden klein Bananaz Creative Production House

de smartphone, worden twee spelers uitgedaagd een choreografie uit te

Muziek: Fit; beeld: Victor Ponten

Videoclip die gemaakt wordt aan de hand van poppenanimaties. Het

voeren. Twee spelers houden één smartphone vast en moeten verschillen-

nummer, dat verhaalt over de relatie van de rapper met zijn zoontje, wordt

de richtingen opdraaien zonder de telefoon los te laten. De spelers spelen

Laatste keer 100% Halal

gevisualiseerd door middel van een schaduwspel.

mét elkaar en leren door middel van Bounden samen te dansen.

Videoclip waarin de harde, rauwe werkelijkheid van haringvissers in beeld

Muziek: Diggy Dex; beeld: Janetta Ubbels

wordt gebracht. We volgen het relaas van visser Peter Doustra en zijn gezin.

Cello Fortress Joost van Dongen

Als voormalige drugsdealer probeert Peter op het rechte pad te blijven. Ook

Cello Fortress voegt gameplay toe aan een live cello optreden. De cello is

42 TAX-VIDEOCLIPFONDS TOEGEKEND

GAMEFONDS TOEGEKEND 43


BIJLAGEN

Bestuur en bureau

BESTUUR

VOOR HET BESTUURSLIDMAATSCHAP RELEVANTE WERKZAAMHEDEN EN NEVENFUCTIES:

Jacob Kohnstamm, voorzitter

Jacob Kohnstamm

Charlotte Riem Vis, vicevoorzitter (tot 1 juli 2013)

• voorzitter College bescherming persoonsgegevens

Stienette Bosklopper, penningmeester (tot 28 oktober 2013)

• voorzitter Verenigde Data Protectie Autoriteiten binnen de Europese Unie

Ad van Liempt

• voorzitter Stichting Ipermestra

Martijn de Waal (tot 31 december 2013)

• voorzitter Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Gamila Ylstra

• voorzitter bestuur Privacy Wereldconferentie

Lucien Kembel, penningmeester en vicevoorzitter (per 28 oktober 2013)

• vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Vluchteling (giro 999)

George Lawson (per 1 juli 2013) Charlotte Riem Vis • algemeen directeur Stut Theater in Utrecht

BUREAU

• voorzitter Raad van Toezicht Jeugdtheater De Krakeling • lid Raad van Toezicht De Regenbooggroep

Hans Maarten van den Brink, directeur Carey Dinger, directiesecretaresse

Stienette Bosklopper

Steven Huismans, adjunct-directeur

• directeur/producent Circe Films

André Vos, manager financiën en data Ingrid van Tol, senior stafmedewerker

Gamila IJlstra

Miryam van Lier, senior stafmedewerker

• directeur/bestuurder Binger Filmlab

Syb Groeneveld, senior stafmedewerker

• voorzitter bestuur Indian Filmfestival The Hague (tot oktober 2013)

Anna Pedroli, stafmedewerker flankerend beleid

• bestuurslid Cinema Delicatessen

Titia Vuyk, stafmedewerker communicatie

• lid Raad van Advies Nederlands Film Festival

Auke Kranenborg, medewerker projectsubsidies

• lid Raad van Toezicht LIMA (Living Media Art)

Jutta Grabowski, medewerker projectsubsidies Sunny van der Berg, secretaresse interne organisatie/ict

Lucien Kembel

Maureen Ho, secretaresse communicatie/webmaster

• algemeen directeur MC

Jessica Groenewoud, secretaresse financiële administratie

• bestuurslid HipHophuis Rotterdam

Saskia Bender, secretaresse projectsubsidies

• bestuurslid dansgezelschap AnoukvanDijk dc

Annemarije Heijerman, stagiaire

• lid Raad van Toezicht Boekmanstichting

Fons Stevens, stagiair

• bestuurslid School der Poëzie Martijn de Waal • universitair docent Mediastudies Universiteit van Amsterdam • eigenaar The Public Matters - bureau voor onderzoek, redactie, advies • redacteur/onderzoeker TheMobileCity.nl • bestuurslid Pauwhof Fonds Ad van Liempt • voorzitter Stichting Jacques van Veen Persprijs (prijs voor journalistiek over rechtspraak) • lid Raad van Advies NIOD • bestuurslid Nationaal Comité Herdenking Capitulaties (Wageningen) • bestuurslid Stichting De Volkskrant • voorzitter Legebeke Legaat (stichting ter bevordering onderzoeksjournalistiek) • voorzitter jury Stan Storimans Prijs (beste cameraprestatie) • bestuurslid Stichting De Geuzenverzet 1940-1945 (Vlaardingen) • bijzonder lector Onderzoeksjournalistiek Hogeschool Utrecht George Lawson • zelfstandig adviseur en toezichthouder in de culturele sector • voorzitter Raad van Toezicht Schouwburg Kunstmin Dordrecht • lid Raad van Toezicht Stadsschouwburg Amsterdam • lid Raad van Toezicht Rotterdams Kenniscentrum Cultuureducatie

44 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

BIJLAGEN 45


Adviseurs projecten

Adviseurs projecten

fotograaf, schrijver

Simonka

filmmaker

Margriet Schavemaker

hoofd collecties Stedelijk Museum

Maarten Almekinders

scripteditor

Renee Jonker

directeur Société Gavignes

Wendela Scheltema

filmmaker

Urzula

Antoniak

regisseur

Mischa Kamp

regisseur

Patrick Schonewille

editor

Eddy

Appels

directeur Festival Beeld voor Beeld

Stefan Kamp

editor

Ben

Schouten

wiskundige, beeldend kunstenaar

Rob

Arends

scenarist en docent NFTA

Nicole

regisseur

Coco

Schrijber

filmmaker

Isabel

Arrate Fernandez

manager IDFA Bertha Fund

Koen Kleijn

publicist

Jorinde Seijdel

kunsthistoricus, publicist

Asis

Aynan

publicist, filosoof

Alexander Klöpping

internetjournalist

Miranda Sloot

programmeur

Peter

de Baan

acteur, regisseur

Sytske Kok

schrijver, regisseur, scriptconsultant

Wytzia Soetenhorst

researcher

Chris

Bajema

radiomaker

Nina Köll

journalist, onderzoeker

Fleur Speet

literair criticus

Esther Bannenberg

distributeur

Johan

Kolsteeg

docent, onderzoeker HKU

Mario Steenbergen

editor

Merel

Bem

journalist

Sabine

König

filmmaker

Vera

audiovisueel kunstenaar

Luuk

van Bemmelen

scenarist

Bas

Könning

mediafilosoof

Paul Stork

ontwerper en partner bij Fabrique

Mieke Bernink

lector NFTA Master of Film

Boudewijn Koole

regisseur en scenarist

Heleen Suèr

scenarist

Antoinette Beumer

filmmaker

Bastiaan Kroeger

scenarist

Wilma Sütö

curator moderne kunst

Marjolein Bierens

scenarist, radiomaker

Mark

de Kruijk

directeur Westergasfabriek

Judith Tromp

docent Universiteit van Amsterdam

Carolyn Birdsall

docent en onderzoeker radio

Jolein

Laarman

schrijver

Dick

beeldmaker

Marnie Blok

scenarist

Evianne Lamme

scenarist

Katarina Türler

editor

Suzy Blok

choreograaf, filmmaker

Michiel

de Lange

onderzoeker

Marja Tutert

scenarist, scripteditor, docent Script Academy

Erwin Blom

expert sociale media

Andra

Leurdijk

onderzoeker TNO

Yvonne

van Ulden

lector HKU, artistiek directeur KLIK! Animatiefestival

Rudi

journalist, documentairemaker

Thijs Lijster

filosoof

Rik

Vermeulen

programmeur filmfestival

Jeroen Boomgaard

kunsthistoricus

Floris Jan van Luyn

filmmaker

Stella

van Voorst van Beest regisseur, editor

Colette Bothof

filmmaker

Jonathan Marks

schrijver, editor, social media specialist

Sander Vos

editor

Manon

Bovenkerk

programmeur

Mirjam Marks

documentairemaker

Joost

de Vries

schrijver, journalist

Désanne

van Brederode

schrijver

Albert Markus

editor

Simone

de Vries

filmmaker

Astrid Bussink

regisseur documentaire, docent

Tijs

scenarist

Thomas Vroege

filmmaker

Catherine van Campen

radiomaker, filmmaker

Tamara Miranda

regisseur

Huib Haye van der Werf

curator

Vincent Crone

mediawetenschapper Universiteit van

Julia

van Mourik

curator

Mark

editor

Utrecht

Maartje

Nevejan

multimediamaker, documentairemaker

Chris Westendorp

scenarist, regisseur

Danniel Danniel

filmmaker, editor

Rachid Novaire

schrijver

Leontien Wiering

directeur, bestuurder Het Klooster Woerden

Annet Dekker

programmamanager Virtueel Platform

Mimoun Oaïssa

acteur

Cynthia Wilson

uitvoerend producent

Gülsah Dogan

filmmaker

Angelika Oei

choreograaf

Esther Wouda

scenarist, scripteditor

Esther

van Driesum

hoofd programma’s Binger Filmlab

Maasja Ooms

cameravrouw, filmmaker

Albert

docent Rietveld Academie

Erik

van Drunen

medewerker NIAF en docent animatie

Wiepko

Oosterhuis

programmeur

Lidja Zelovic-Goekjian filmmaker

Albert

Elings

documentairemaker

Hester

Overmars

documentairemaker

Marit

van den Elshout

organisator IFFR

Gustaaf Peek

schrijver, scenarist

Jacqueline Epskamp

scenarist, docent

Arno

radiomaker, componist, sounddesigner

Tom

filmmaker

Sacha Polak

filmmaker

Wiro Felix

cameraman

Quirine Racké

filmmaker, beeldend kunstenaar

Carin

Goeijers

filmmaker

Susanne Raes

documentairemaker

Wilbert Mutsaers

zendermanager radio 3FM en Radio 6

Clara

van Gool

filmmaker

Tina

Rahimy

filosoof

Rogier

van der Ploeg

filmmaker, eigenaar Czar.nl

Rob

de Graaf

toneelschrijver

Janna

Reinsma

student Wijsbegeerte en

Vincent

Lindeboom

filmmaker, producer

Saskia Gubbels

filmmaker

mede-oprichter Cineville

Mascha

Driessen

oprichter youtooglobal

Bente Hamel

radiomaker

Sammy

Huib Haringhuizen

musicoloog

Franky Ribbens

scenarist

Ingrid Harms

journalist

Margien Rogaar

filmmaker

Hans

den Hartog Jager

kunstcriticus

Peter Römer

acteur, regisseur, producent

Manu

Hartsuyker

producent

Nienke

Rooijakkers

dramaturg

Bas

van Berkestijn

directeur Woedend!

Remy

van Heugten

filmmaker

Jan

Rothuizen

beeldend kunstenaar

Martijn

van Boven

mediakunstenaar

Jaap

van Heusden

regisseur en scenarist

Bart

Rutten

conservator beeldende kunst Stedelijk

Jeroen

van Mastrigt

game consultant

Karen

van Holst Pellekaan

scenarist

Museum

Marieke

Verbiesen mediakunstenaar

Peter

van Hoof

programmeur IFFR

Marjolijn Ruyg

grafisch ontwerper

Nan

van Houte

secretaris-generaal IETM

Adel Salem

acteur en organisator, Sphinx Art

Jessica

de Jaeger

programma-adviseur, programmeur

Productions

Eché Janga

regisseur

Mariëlle

van Sauers

actrice, scenarist

Jack

filmmaker

Saskia

van Schaik

filmmaker, voormalig eindredacteur

Hans

Aarsman

Boon

Fassaert

Janssen

de Jong

van Kilsdonk

van Marle

Peeters

Reynaert

Stiphout

Tuinder

Wessner

Wulffers

ADVIESCOMMISSIE TAX-VIDEOCLIPFONDS

scenarist

ADVIESCOMMISSIE GAMEFONDS

VPRO

46 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

BIJLAGEN 47


Deelnemers interne evaluaties

Bekroonde programma’s

Kids & Docs: Achter de Toren KRO

VOORZITTERS Martine Brinkhuis

beleidsmedewerker (kunst, cultuur en

Filmplan en regie: Astrid Bussink

De Oversteek: Matterhorn* Column Film

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2013)

Scenario en regie: Diederik Ebbinge

• Gouden Kalf Beste Korte Documentaire

IFFR (Rotterdam, februari 2013)

Cinekid Festival (Amsterdam, oktober 2013)

• Publieksprijs

• Juryprijs Kinderkast Non-Fictie

Russian Film Club Federation (Moskou, Rusland, juni 2013) • Best Film Award

media) Gemeente Amsterdam Katinka Baehr

zelfstandig radiomaker

Kort!: Amstel NTR / Volt Films

Moskou Film Festival (Moskou, Rusland, juni 2013)

Claire

programmeur NFF

Scenario: Kelvin Korteweg; regie: Jaap van Eyck

• Russian Guild of Film Critics Award

Raimond Reijmers

strateeg interactieve media

Internationales Filmfest Emden-Norderney (Norderney, Duitsland, juni 2013)

• Publieksprijs

Willem

conservator Bijzondere Collecties UvA

• Ostfriesischer Kurzfilmpreis 2013

* het Mediafonds heeft deze productie ondersteund in de ontwikkelingsfase

Blinde Liefde Omroep Brabant / ErnstMedia

De regels van Matthijs NCRV / Basalt Film

Filmplan en regie: Jenny van den Broeke

Filmplan en regie: Marc Schmidt

Austin Film Festival (Austin, Texas, Verenigde Staten, oktober 2013)

Dutch Directors Guild (Amsterdam, april 2013)

• Jury Award Documentary Short

• DDG Award 2012

van Daal Rodenhuis

INLEIDERS John Appel

documentairemaker

Tessa Boerman

documentairemaker Kids & Docs: Geluiden voor Mazin EO / Hollandse Helden

Nu of Nooit: Mimoun VPRO / Stetz Film

Willem Capteyn

scenarist

Filmplan en regie: Ingrid Kamerling

Scenario: Cecilie Levy; regie: Tallulah Schwab

Cees

programmamaker

Documenta Madrid (Madrid, Spanje, juni 2013)

LUCAS International Children’s Film Festival (Frankfurt, Duitsland, september

Rita Horst (jeugd)dramaregisseur

• Audience Award Best Short Documentary

2013)

Marijn

dramaturg, journalist

Guangzhou International Documentary Film Festival (Guangzhou, China,

• Best Short

filosoof, publicist

december 2013)

Erik

de Bruyn

filmmaker

van Ede van der Jagt

Stine Jensen Walter

van der Kooi publicist

• Golden Kapok Award for Best Documentary Sound Effect

Kids & Docs: Mookie NCRV / Zuidenwind Filmprodukties

Ditteke Mensink

documentairemaker

Jenny Mijnhijmer

scenarist

IDFA-Mediafonds Workshop 2013: Girls, boys & me

18e Festival Internacional de Cine para Niños (Mexico Stad, Mexico, augustus

Bart Rutten

conservator beeldende kunst Stedelijk

Filmplan: Xander de Boer

2013)

Museum

IDFA (Amsterdam, november 2013)

• Best Documentary

Digna Sinke

documentairemaker, producent

• Mediafondsprijs Documentaire 2013

Sedicicorto International Film Festival (Forli, Italië, oktober 2013)

Ineke Smits

filmmaker, producent

Dick Tuinder

schrijver, publicist, filmmaker,

Filmplan en regie: Neske Beks

• Best Documentary Heuvel van plezier VPRO / KeyDocs

beeldend kunstenaar

Filmplan en regie: Maria Ramos

Het Nieuwe Rijksmuseum NTR / Pieter van Huystee Film & TV

Signe Zeilich-Jensen

46e Festival de Brasilia do Cinema Brasileiro (Brasilia, Brazilië, september

Filmplan en regie: Oeke Hoogendijk

2013)

Stichting Nipkow (Hilversum, juni 2013)

• Best Director

• Zilveren Nipkowschijf

• Guy Gonçalves, Leo Bittencourt: Best Photography

Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) (Utrecht, oktober 2013)

• Felippe Schultz Mussel: Best Sound

• Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

specialist jeugdfilm en media

ADVISEURS Hans Aarsman

fotograaf, schrijver

Dana Nechustan filmmaker

Rob Arends

scenarist, docent NFTA

Wiepko Oosterhuis programmeur

IBB & OBB Sparpweed

Monster van Nix AVRO / LangeManne

Asis Aynan

schrijver

Annelies Oosterloo

Develop Conference (Brighton, Groot-Brittannië, juli 2013)

Scenario en regie: Rosto

dramaturg Kameroperahuis

Désanne

van Brederode schrijver

Maria Ramos documentairemaker

• Develop Indie Showcase Award

International Short Film Festival (Clermont-Ferrand, Frankrijk, februari 2013)

Job

ter Burg

Margien Rogaar

Cinekid Festival (Amsterdam, oktober 2013)

• Best Original Film Score

editor

filmmaker

Danniel Danniel

filmmaker, editor

Tom Rooduijn journalist

Erik

animatie consultant, theoriedocent,

Quirine Racké

van Drunen

• Juryprijs New Media Award Point Taken: Off Ground NTR / Jongens van de Wit

kunstenaar, documentairemaker

curator

Katelijne Schrama filmmaker

Cinema Junior: Kauwboy NTR / Waterland Film & TV

Choreografie: Jakop Ahlbom; scenario en regie: Boudewijn Koole

Tom Fassaert filmmaker

Coco Schrijber filmmaker

Scenario: Boudewijn Koole, Jolein Laarman; regie: Boudewijn Koole

Cinedans Dance on Screen Festival (Amsterdam, maart 2013)

Carin Goeijers filmmaker

Walter Stokman filmmaker

European Children’s Film Association (Berlijn, Duitsland, februari 2013)

• Publieksprijs Korte Dansfilm

Saskia Gubbels documentairemaker

René

• Beste Europese jeugdfilm van 2012

Ton Guiking

antropoloog / filmmaker

Filmacademie

Wessel

van der Hammen

voormalig eindredacteur documentaire

Heleen Verburg toneelschrijver

Kids & Docs: Lydia Blijft KRO

Scenario: Anne Barnhoorn; regie: Michiel ten Horn

Alwine

van Heemstra

radiomaker / scenarist

Simone

filmmaker

Filmplan en regie: Eline Schellekens

Netwerk Scenarists (Utrecht, september 2013)

Marijn

van der Jagt

dramaturg / journalist

Jasper Weck

dansexpert, adviseur Fonds

IDFA (Amsterdam, november 2013)

• Zilveren Krulstaart Film

• Mediafondsprijs Kids & Docs 2013

Prix Europa European Broadcasting Festival (Berlijn, Duitsland, oktober 2013)

Ingeborg Jansen

documentairemaker

van Uffelen

de Vries

studieleider, docent montage

Podiumkunsten

De Oversteek: De ontmaagding van Eva van End AVRO / Pupkin Film

Jack Janssen filmmaker

Dirk

Nicole

Huib Haye van der Werf curator

Nu of Nooit: De maan van Anouar NTR / IJswater Films

van Kilsdonk regisseur

van Weelden schrijver

• Prix Europa Most Innovative Television Fiction Script of the Year 2013 by a

Sabine König

filmmaker

Esther Wouda

scenarist, scripteditor

Scenario: Amarins Romkema; regie: Michiel van Jaarsveld

Boudewijn Koole

regisseur / scenarist

Albert Wulffers

docent Rietveld Academie

TIFF Kids International Film Festival (Toronto, Canada, april 2013)

Evianne Lamme scenarist Andra Leurdijk

Newcomer

• TIFF Kids Young People’s Jury Award Short Film

onderzoeker TNO

48 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S 49


Bekroonde programma’s

Begroting 2013 en exploitatierekeningen 2012 en 2013

Kort!: The Palace NTR / Corrino Films Scenario: Lara Sala; regie: Ruud Satijn Port Townsend Film Festival (Port Townsend, Washington, Verenigde Staten, september 2013) • Hilde Prinse: Best Performance in a Short Film

BEGROTING

REALISATIE

REALISATIE

2013

2013

2012

y

y

y

18.280.486

18.280.486

17.922.045

Picknick met Taart KRO / Submarine Scenario: Maarten Lebens; regie: Mascha Halberstad

Subsidie Ministerie van OCW

Cinekid Festival (Amsterdam, oktober 2013)

Subsidie Ministerie van OCW

• Juryprijs Cinekid Kinderkast Fictie

Lager vastgestelde en ingetrokken subsidies

Plots VPRO

Ingetrokken aanvragen

Lager vastgestelde subsidies

200.000

309.630

376.093

0

839.900

288.600

400.000

70.847

378.160

40.000

0

2.439

18.920.486

19.500.863

18.967.337

0

-141.872

200.000

0

-141.872

200.000

Makers: Jaï r Stein, Bente Hamel, Stef Visjager, Chris Bajema, Jennifer Pettersson, Joost Wilgenhof, Maartje Duin, Esma Linnemann, Tjitske

Rentebaten

Mussche, Laura Stek

Overige baten

Stichting Nipkow (Hilversum, juni 2013) • Zilveren Reissmicrofoon: Beste Radioprogramma

Totaal Baten

De Prooi VARA / IDTV

Bestemmingsfondsen

Scenario: Frank Ketelaar; regie: Theu Boermans

Bestemmingsfonds Transmedia

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2013) • Pierre Bokma: Gouden Kalf Beste Acteur Televisiedrama Sol Lewitt AVRO / Doc Eye Film

Activiteitenlasten

Filmplan en regie: Chris Teerink

Verleende subsidies

ArtFIFA (Montreal, Canada, maart 2013)

Landelijke omroepen

14.250.000

15.329.962

13.674.294

• Prix du Meilleur Portrait

Regionale omroepen

1.690.000

1.301.800

1.814.900

Festival International du Livre d’Art et du Film (Perpignan, Frankrijk, juli 2013)

Gamefonds

150.000

119.574

156.206

• FILAF d’Or

TAX-videoclipfonds

150.000

150.118

163.876

Varia (Hollandse Meesters)

350.000

350.000

700.000

16.590.000

17.251.454

16.509.276

Toer van Schayk - Onvoltooid verleden tijd AVRO / Interakt Filmplan: Lies Jansen, Barbara Makkinga; regie: Barbara Makkinga Cinedans Dance on Screen Festival (Amsterdam, maart 2013) • Publieksprijs Documentaire

Stimuleringsbeleid Publieke discussie

60.000

52.363

60.809

Vraem luuj die plat kalle Omroep Limburg / Hans Heijnen Films

Publicaties

75.000

95.086

66.595

Filmplan en regie: Sergej Kreso

Conferenties

50.000

81.727

0

Circom (Straatsburg, Frankrijk, april 2013)

Workshops en prijzen

300.000

428.691

326.830

• Prix Circom Minorities in Society

Medewerkers stimuleringsbeleid

142.000

142.000

140.000

627.000

799.867

594.234

De Oversteek: Wolf VPRO / Habbekrats Scenario en regie: Jim Taihuttu San Sebastian International Film Festival (San Sebastian, Spanje, september

Beheerslasten

2013)

Personeelskosten

• Desigual Youth Award

Huisvestingskosten

Nederlands Film Festival (Utrecht, oktober 2013)

Kantoorkosten

• Jim Taihuttu: Gouden Kalf Beste Regie

Algemene kosten

1.011.000

947.888

958.295

152.000

137.844

134.415

75.000

58.154

49.688

168.000

122.885

112.615 149.901

• Marwan Kenzari: Gouden Kalf Beste Acteur

Advies- en bestuurskosten

163.000

156.135

• Lieke Scholman: Gouden Kalf Beste Production Design

Afschrijvingen

113.000

96.016

98.808

Overige lasten

18.000

-6.897

-21.451

1.700.000

1.512.023

1.482.271

3.486

79.389

181.556

1.700.000

1.512.023

1.482.271

8,98%

7,75%

7,81%

Wrong Time, Wrong Place HUMAN / Cobos Films Filmplan en regie: John Appel MakeDox (Skopje, Macedonië, juni 2013) • Onion: Best Film International Competition Program

Resultaat

Nu of Nooit: Yim & Yoyo KRO / Volt Films

Beheerslasten/Overhead

Scenario: Marianne Riphagen; regie: Anna van Keimpema Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Oberhausen, Duitsland, mei 2013)

Idem in % van de baten

• Children’s Jury Prize of the International Children’s Film Competition

50 BIJLAGEN BEKROONDE PROGRAMMA’S

BIJLAGEN 51


Balansen per 31 december 2012 en 2013

Aanvragen en verleende subsidies

Aanvragen

ACTIVA

31 DEC. 2013

31 DEC. 2012

o

o

221.828

309.448

Aandeel nieuw talent radio en televisie

radio 28 e-cultuur 49

Vaste activa Materiële vaste activa

Eerste project 18%

gamefonds 53

Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Overlopende activa

taxfonds 97

150

2439

165.001

Liquide middelen

217.940 165.151

220.379

25.418.487

25.546.503 Vaker dan één keer subsidie 82%

25.805.466

26.076.330

televisie 599

PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserve

701.183

621.793

58.128

200.000 759.311

821.793

Totaal aantal aanvragen in 2013

Kortlopende schulden Subsidieverplichtingen

23.143.087

23.809.844

1.767.897

1.182.083

Crediteuren

36.387

51.820

Overlopende passiva

98.784

Tussenrekening projecten

tv

aanvragen landelijk

radio

e-cultuur

gamefonds

taxfonds

totalen

538 26 49 53 97 713

aanvragen regionaal

61 2 0 0 0 63

aanvragen totaal

599

28

49

53

97

826

210.790 25.046.155

25.254.537

25.805.466

26.076.330

Verleende subsidies

Verleende subsidies per categorie

televisie 12.111.402

televisie drama

televisie

3.483.202

drama jeugd 3.150.000 televisie documentaire jeugd 412.000

workshops/prijzen 367.500 radio 1.000.536 gamefonds 51.900 TAX-fonds 182.404

televisie

televisie Hollandse Meesters 350.000

documentaires

podiumkunsten 282.500

4.783.700 ontwikkeling televisie 1.509.800

e-cultuur 820.895 televisie Hollandse Meesters 350.000 regionale omroep 1.301.800

52 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

radio 1.000.536 e-cultuur 820.895

BIJLAGEN 53


Beeldkatern

13 inspirerende samenwerkingsprojecten

13 VAN 13 Mediatechnologie – zowel oude als nieuwe – maakt het mogelijk om disciplines te verbinden die tot voor kort los van elkaar stonden. Op vrijwel ieder gebied ontstaan mengvormen. Soms als resultaat van liefde voor het onbekende, soms als gevolg van een botsing waar de vonken vanaf springen. Het Mediafonds bevordert actief de samenwerking tussen media-makers, kunstenaars en kunstinstellingen met heel verschillende achtergronden. Het huldigt hierbij de opvatting dat niet voor iedere hybride soort ook een nieuw financieringsmechanisme, laat staan een nieuwe financierende instelling nodig is. Daarom zoekt het fonds zoveel mogelijk naar samenwerking met andere organisaties, zodat kennis in een netwerkstructuur gedeeld en op organische wijze verspreid kan worden. Nieuwe mogelijkheden moeten immers niet tot versplintering maar juist tot meer verbindingen leiden. Ervaringen die zich over veel verschillende plekken verspreiden, lopen bovendien minder risico om verloren te gaan. Op de volgende pagina’s treft u dertien voorbeelden van dergelijke verbanden. Ze gaan over de ontmoeting tussen dans en film, tussen games en beeldende kunst, tussen gesproken woorden en mobiele data, en over nog veel meer. Het zijn dertien voorbeelden uit 2013 waarmee het Mediafonds invulling geeft aan de opdracht die het bij zijn oprichting meekreeg: het verbinden van de domeinen van omroep en kunst als gelijkwaardige partners, die elkaar kunnen en moeten versterken. Het fonds is ervan overtuigd dat de media de kunsten veel meer te bieden hebben dan louter de mogelijkheid om reclame te maken voor bijvoorbeeld een tentoonstelling of een boek. Maar het weet ook zeker dat publieke media onmogelijk goed kunnen functioneren zonder de inspiratie van de kunst. Dertien is daarom geen eindpunt. Meer samenwerking is gewenst.

54 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

55


HOLLANDSE MEESTERS III

Voor de derde editie van Hollandse Meesters van de 21e eeuw zijn twintig

LAST HIJACK

Nergens bloeit de moderne piraterij als in Somalië, en Mohamed is een van

kunstenaarsportretten

vooraanstaande Nederlandse beeldend kunstenaars op hun werkplek

documentaire en interactieve webdocumentaire

de meest ervaren Somalische piraten. Aan de vooravond van zijn huwelijk staat hij voor de keuze of hij nog een laatste boot zal kapen. Aan de hand van

gefilmd door toonaangevende regisseurs. In deze editie werden geportret

samen met Mondriaan Fonds, zes regionale omroepen,

teerd: Armando, Marinus Boezem, Sjoerd Buisman, Hans Eijkelboom, Jeroen

26 musea, AVRO, Cultura24

Eisinga, Ruud van Empel, Sigurdur Gudmundsson, John Körmeling, Gabriel

Industrie

samen met Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve

documentaire filmbeelden en animatie toont Last Hijack de motieven voor zijn rigoureuze en uiterst gevaarlijke manier van leven. Geanimeerde scènes brengen zijn herinneringen, dromen en verlangens in beeld en filmbeelden

Lester, Aernout Mik, Marc Mulders, Erwin Olaf, LA Raeven, Jan Roeland, Rob Regie: John Appel, Jeroen Berkvens, Marjoleine Boonstra, Astrid Bussink,

Scholte, Fiona Tan, Carel Visser, Auke de Vries, Robert Zandvliet en Ronald

Filmplan en regie: Tommy Pallotta en Femke Wolting | Producent: Submarine

tonen zijn dagelijks bestaan. De televisiedocumentaire gaat vergezeld van

Cherry Duyns, Tom Fassaert, Ramon Gieling, Hans Hylkema, Eugenie Jansen

Zuurmond. De presentatie vond plaats in het Gemeentemuseum Den Haag.

| Co-producenten: Still Films, Razor Film, Savage Film, IKON en ZDF |

een interactieve webdocumentaire, die hetzelfde onderwerp vanuit zowel

Omroepen: IKON (NL), ZDF (DE), NRK (NO), ERR (EE), RTS (CH), Planete (FR)

Somalisch als westers perspectief belicht. Wie zijn de piraten en hoe is de

en Albert Elings, Mischa Kamp, Boudewijn Koole, Peter en Petra Lataster,

piraterij ontstaan? En wat zijn de economische belangen van het Westen?

Jorien van Nes, Lex Reitsma, Frank Scheffer, Maarten Schmidt en Thomas

Het is de ambitie om dit project te doen uitgroeien tot een reeks van

Doebele, Mercedes Stalenhoef, Walter Stokman, Simone de Vries, Frans

honderd portretten. De films vinden hun publiek via verschillende wegen:

Weisz | Producent: Interakt | Omroepen: RTV Rijnmond, Omroep West, Omrop

ze worden uitgezonden door regionale en landelijke omroepen, ze worden

partners, beleefde zijn wereldpremière tijdens de 64e Berlinale in februari

Fryslân, Omroep Zeeland, RTV Noord, RTV Noord-Holland

door musea ingezet bij tentoonstellingen, ze zijn onder meer te zien op

2014. Het interactieve gedeelte van Last Hijack werd voor het eerst op SXSW

Schiphol, in Nederlandse ambassades en in speciaal ontworpen mobiele

in Austin vertoond, in maart 2014.

www.hollandsemeesters.info

56 MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

www.lasthijack.com

De documentaire Last Hijack, een grote coproductie met veel internationale

bioscoopjes. De eerste veertig portretten zijn inmiddels beschikbaar op dvd.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

57


TAXODUS

Ongeveer vijftig procent van de wereldhandel stroomt door belasting-

WOORD.NL: ongehoord mooie audioverhalen

Het audioplatform Woord.nl biedt een actueel, verrassend en crossmediaal

e-cultuur kunstproject en serious game

paradijzen en 83 van de honderd grootste multinationals zijn om fiscale

‘andere radio’

startpunt voor een reis door de Nederlandse audiocultuur. Van interviews

redenen in Nederland gevestigd. Geldstromen zoeken de weg van de

tot hoorspelen, van radiodocumentaires tot reisverslagen, van gesproken

samen met Mondriaan Fonds, VPRO, Sandberg Instituut,

minste weerstand. Het zijn de rijke OESO-landen die de grootste spelers

samen met Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO,

cartoons tot radioboeken. Woord.nl put uit radiohistorie en actuele

Het Financieele Dagblad

zijn in dit offshore systeem – zij bieden multinationals tal van mogelijk-

VPRO, overige omroepen

programma’s, maar presenteert ook gloednieuwe radioverhalen en

heden om te ontsnappen aan financiële regulering in eigen land. Het Gameconcept, design en graphics: Femke Herregraven |

op reële data gebaseerde Taxodus is een online game die omvang en

Gameontwikkeling: Jochem van der Spek, Robert Jan Leegte

impact van dit offshore systeem in kaart brengt. Spelers moeten namens multinationals op legale wijze zoveel mogelijk belasting zien te ontwijken.

www.taxodus.net

audiocolumns. Het platform is een initiatief van de Nederlandse Publieke Producent: VPRO

Omroep, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Mediafonds, ontwikkeld en uitgevoerd door de VPRO. In het najaar van 2013 ging de

www.woord.nl

bètaversie van Woord.nl online. Tijdens een introductiebijeenkomst werden

Femke Herregraven ontwikkelde het idee voor Taxodus in de Sandberg@

zowel Woord.nl als de nieuwe regeling ‘Open woorden’ gepresenteerd. Deze

Mediafonds-masterclass, die in het teken stond van ‘new tools for investi-

regeling van het Mediafonds daagt onafhankelijke makers uit om in korte tijd

gative journalism’. In samenhang met het spel wijdde het VPRO-programma

tot verrassende, en kwalitatief goede audioproducties te komen. De onder-

Tegenlicht een uitzending aan internationale belastingconstructies. Daarop

steunde projecten worden in eerste instantie aan Woord.nl aangeboden.

volgden Kamervragen van de SP.

58

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

59


BOIJMANS TV

In de absurdistische televisieserie Boijmans TV staat het Rotterdamse

docudrama en e-cultuur

museum Boijmans Van Beuningen centraal. De eerste reeks was zo’n succes dat in 2013 een nieuwe reeks van tien afleveringen uitkwam. Hierin maakt de

samen met Museum Boijmans Van Beuningen, Ro Theater,

kijker niet alleen kennis met de kunstcollectie maar ook met de lotgevallen

RTV Rijnmond, VSBfonds

van enkele eigenzinnige personeelsleden, gespeeld door acteurs van het Ro

METRICO

In de platformer game Metrico loopt de speler door een abstracte

Theater. Deze uitzendingen zijn te zien via RTV Rijnmond en ARTtube.

game

spel­wereld die bestaat uit infographics. Deze veranderen op basis van

Regie: Sander Burger en Jetse Batelaan | Conceptontwikkeling: Wilfried

Uit de serie kwam bovendien een transmediaal project voort: drie hoofdper-

de Jong, Els Hoek, Inge Hardeman, Jorrit Spoelstra, Sander Burger, Dragan

sonen werden ook in andere media tot leven gewekt. Werkelijkheid en fictie

Bakema | Omroep: RTV Rijnmond | Producent: Popov Film

liepen daarbij in elkaar over. Kassamedewerkster Mandy start eigenhandig

acties en bewegingen van de speler. De speler moet de wereld die hem voorgeschoteld wordt analyseren en ermee experimenteren. Iedere actie samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

een postercampagne met haar eigen gezicht, nadat museumdirecteur Sjarel Ex haar en passant ‘het gezicht van het Boijmans’ noemt. Suppoost Arie

betekenen. De ontwikkelaars ontvingen een bijdrage van het Gamefonds, Concept en ontwikkeling: Digital Dreams

post onder pseudoniem filmpjes op YouTube. Rondleidster Bregje van der Laar schrijft op haar blog een wedstrijd uit, die uitmondt in een kleine ten-

60

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

kan een reactie veroorzaken en iedere stap voorwaarts kan een stap terug een gezamenlijke regeling van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In samenwerking met Sony wordt Metrico gerealiseerd

www.metrico-game.com

voor PlayStation Vita en door gamers wereldwijd enthousiast ontvangen

toonstelling. Het wordt een succes: in de hoop door de bevlogen kunstgids

vanwege het sterke ontwerp en de intelligente uitdagingen die het spel

te worden uitgenodigd zenden maar liefst 1300 (amateur)kunstenaars een

biedt. Metrico was te zien op INDIGO 2013 en won de IndiePub Independent

zelfportret in.

Propeller Award for Best design.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

61


HIDDEN WOUNDS

Veel oorlogsveteranen kampen met een posttraumatische stressstoornis.

videoclip en interactieve webdocumentaire

Die kan zo ingrijpend zijn, dat ze zich overgeven aan buitensporig geweld

Dansfilm over een jongen en zijn stervende moeder. Choreograaf Jakop

dansfilm

Ahlbom en filmmaker Boudewijn Koole onderzoeken in deze film de overgang van de ene bewustzijnstoestand naar de andere. Zij zetten vraagtekens

na hun terugkeer in de burgermaatschappij. Het overkwam de Britse militair

samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, V-fonds en

Jimmy Johnson: in een paniekaanval vermoordde hij een onschuldige man.

Stichting Democratie en Media

Zijn waargebeurde verhaal staat centraal in Hidden Wounds, een videoclip

bij het dualistisch denken waarbij de wereld in hun ogen te simpel wordt samen met Fonds Podiumkunsten, Cinedans festival, NTR

onderverdeeld in lichaam en ziel, hemel en hel, leven en dood. Hoe hard is de grens? De film kwam tot stand in het kader van Point Taken: een project

en interactieve documentaire op muziek van de Belgische band dEUS. Op elk

Scenario en regie: Boudewijn Koole | Choreografie: Jakop Ahlbom |

in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten, de NTR en Cinedans,

gewenst moment kun je de clip stilzetten om de verhalen te beluisteren van

Producent: Jongens van de Wit | Omroep: NTR

waarbij teams van choreografen en filmmakers gezamenlijk een dansfilm

Regie: Tomas Kaan en Arnold van Bruggen | Muziek: dEUS |

andere veteranen die kampen met hetzelfde onzichtbare leed. Dit project is

maken. Deze films staan ook internationaal in hoog aanzien en worden

Productie: Prospektor

ondersteund door het TAX-videoclipfonds (Mediafonds en Stimuleringsfonds

geselecteerd voor (dans)filmfestivals wereldwijd. Off Ground is bijvoorbeeld

Creatieve Industrie), het V-fonds en door Stichting Democratie en Media.

vertoond op verschillende festivals in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en is

www.hiddenwounds.be

62

POINT TAKEN: OFF GROUND

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

onderscheiden met diverse prijzen.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

63


DE OVERSTEEK: WOLF

Terwijl de jonge, getalenteerde kickbokser Wolf snel carrière maakt, raakt

LYDIA BLIJFT

De moeder van de negenjarige Lydia komt uit Kameroen, haar vader uit

speelfilm

hij steeds meer verstrikt in de wereld van de criminaliteit. Het in zwart-

jeugddocumentaire

Nigeria en zij en haar broertje uit Nederland. Geen van allen hebben ze een

wit gedraaide Wolf is in veel opzichten de tegenhanger van de kleurrijke

Nederlandse verblijfsvergunning. Om niet gevonden en weggestuurd te

roadmovie Rabat (2011), het succesvolle speelfilmdebuut van regisseur Jim

samen met Nederlands Filmfonds, NPO, CoBO-fonds, VPRO

Taihuttu. De harde film toont een generatie die opgroeit aan de rand van de

worden, moeten ze steeds verhuizen. Tegenover haar klasgenootjes houdt

samen met IDFA en Cinekid

maatschappij en die niets meer te verliezen heeft. Wolf kwam tot stand met Scenario en regie: Jim Taihuttu | Producent: Habbekrats | Omroep: VPRO www.wolfdefilm.nl

64

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

steun van De Oversteek, een samenwerkingsproject tussen het Mediafonds,

Lydia dit geheim, maar in haar zelfverzonnen liedjes zingt ze de waarheid: ze is het zat om steeds van school te veranderen en haar vrienden achter

Filmplan en regie: Eline Schellekens | Omroep en producent: KRO

te moeten laten. Lydia blijft komt voort uit de Kids & Docs workshop, een

het Nederlands Filmfonds en verschillende omroepen in het kader van

project in samenwerking met IDFA en Cinekid voor de talentontwikke-

Deltaplan Talent, bedoeld om jonge regisseurs hun eerste of tweede

ling van jeugddocumentairemakers. Tijdens IDFA werd de film door een

speelfilm te laten realiseren. De film won maar liefst drie Gouden Kalveren:

kinderjury uitgeroepen tot de beste Nederlandse jeugddocumentaire van

voor beste regie, beste acteur en voor beste production design.

het afgelopen jaar.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

65


LOVE RADIO

In april 2014 is het twintig jaar geleden dat de moordpartijen onder de

transmediaal project

Tutsi’s en gematigde Hutu’s plaatsvonden in Rwanda. Het radioprogramma

samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Hoe word je verliefd als je de ander niet kunt zien? Als je niet op het uiterlijk

documentaire

van iemand kan afgaan, wat zijn dan de prikkels op basis waarvan liefde ontluikt? Deze vragen staan aan de basis van de regionale documentaire Blinde

Musekeweya (Nieuwe Dageraad) is een populaire soap waarmee geprobeerd

samen met Omroep Brabant, het Brabants Kenniscentrum voor

Liefde, die tot ver buiten de regionale grenzen op waardering kon rekenen:

wordt de verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen.

Kunst en Cultuur (bkkc) en andere Brabantse partners

de film werd geselecteerd voor verschillende Amerikaanse filmfestivals en won de Jury Award op het filmfestival van Austin. De regisseur volgt drie

Voor het transmediale project Love Radio hebben Eefje Blankevoort en Anoek Steketee deze soap gevolgd: middels fotografie en video zijn de

Filmplan en regie: Jenny van den Broeke | Omroep: Omroep Brabant |

blinde Brabantse jongeren in hun zoektocht naar liefde. Samen vertellen

Conceptontwikkeling: Anoek Steketee, Eefje Blankevoort, Sara Kolster en

acteurs en luisteraars geportretteerd, geïnterviewd en is hun omgeving

Producent: ErnstMedia

ze over hoe het is om jong, blind en verliefd te zijn. Via animaties wordt de

Kummer & Herrman | Producent: Traktor

vastgelegd. In de online, interactieve documentaire en bijbehorende tentoonstelling in FOAM draait het om de dunne scheidslijn tussen de

www.loveradio-rwanda.org

66

BRABANTSE BEAUTIES: BLINDE LIEFDE

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

belevingswereld van de hoofdpersonen verbeeld. Met Mattanja Joy (Ellen www.blindeliefde.nl

van Kempen) en Gouden Gids naar de hemel (Albertine Piels en Jeroen van

(opgelegde) verzoening en de onderhuidse spanningen. Hoe kunnen daders

de Nieuwenhof) maakt Blinde Liefde deel uit van Brabantse Beauties. Deze

en slachtoffers na de gruwelijke moordpartijen weer naast elkaar wonen?

documentairereeks van Omroep Brabant in samenwerking met verschillende

Het Mediafonds ondersteunde Love Radio in het kader van de non-fictie

regionale partnerinstellingen biedt ruimte aan Brabantse verhalen door

transmedia regeling.

aankomende en ervaren documentairemakers.

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013

67


DE OVERSTAP

Geslaagde hedendaagse theatervoorstellingen krijgen een tweede leven:

theaterverfilming

ze maken de overstap naar het witte doek. In nauwe samenwerking met theatermakers worden voorstellingen bewerkt tot speelfilm. Het Mediafonds en het Fonds Podiumkunsten ondersteunen de pilotfase van dit project. De

samen met Fonds Podiumkunsten

eerste selectie bestaat uit: De Kus (Ger Thijs), met hoofdrollen voor Huub Stapel en Carine Crutzen; Gif (Lot Vekemans), met hoofdrollen voor Elsie de

Conceptontwikkeling: Anton Smit | Producent: Fu Works i.s.m. Anton Smit |

Brauw en Steven Van Watermeulen en De Verleiders (George van Houts) met

Omroep: VPRO

Pierre Bokma, George van Houts, Tom de Ket, Victor Lรถw en Leopold Witte. Om het productiebudget bijeen te brengen doet de producent een beroep

www.deoverstapnaarfilm.nl

op het publiek. De films zullen vertoond worden in schouwburgen en bioscopen, in aanwezigheid van de schrijvers, de regisseurs en de spelers.

68

MEDIAFONDS JAARVERSLAG 2013


Colofon

Š 2014, Jaarverslag Mediafonds 2013

Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties Herengracht 609 1017 CE Amsterdam T 020 623 39 01 F 020 625 74 56 info@mediafonds.nl www.mediafonds.nl twitter.com/Mediafonds

Tekst: voorzitter, directie en medewerkers Mediafonds Samenstelling en eindredactie: Titia Vuyk, m.m.v. Jessica Groenewoud en Raymond Frenken Ontwerp en opmaak: Mannschaft, m.m.v. Sunny van der Berg Druk: robstolkÂŽ

Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het fonds.


Jaarverslag Mediafonds 2013  
Jaarverslag Mediafonds 2013  
Advertisement