Ariel Hirschfeld on Avinadav Begin

Page 3

ש ויתולובגכ עבורמה .ודרנואל לש "ינאיבורטיוה םדאה" ל –

לוגיעה .רמוחה יבא –.ףוסניאה חתפ

.סמ הדובע 14 חיש .םתעונתב םיננע גיצמה (יפוסניא) ילגעמ ןוטרס הליכמ ןנובתמל םיגיצמה ,םיננועמה םיימשה הארמ ןיבל תוריקה ןיב ,סותאפ אלמ ,ןועט הו תינרוצ הניחבמ רתויב טשפומה רופיסה תא םהב הניחבמ רתויב יביסרפסקא ירירוואה רמוחה תוכבאתה לש רדהנה סואכה .תימויק – תא הוולמ ,םיימשבש םימה

םקממ הרקמב אל .ןלוכ תודובעה רומזמ " :םיננעב םיהולאה לא ז"צ םיליהת ןנע

ויביבס לפרעו תוחכונה דוה ,רקיעבו ,םג אלא ןאכ שי םיננעבש םינפה רתסה קר אל ." תינ יתלבה יווקב המיחת=) רואיתל תנ -

גשומב שדחמ ןנובתהל שקבמ ןיגב .(ראתמ וילאמ ןבומה תקורי תא ונממ ףלקלו "טשפומה" הקעז עיבהל תלוכיה תא ול בישהלו .קוחצו

3

.סמ הדובע 13

לש טשפתמ םתכ ףקומה רוניצ לש רוח וזכרמבו ןבל ריק איה תדולח- פתמ םתכהו עצמאב קוידב אצמנ רוחה .לזרב

םתכה .וידדצ לכל תירטמיס טש תכורא תוגפסיה לשו תולבתה לש רופיס ללוגמ - ימתכל המוד וניא אוה לבא ,םינש עצמאב יוצמ אוה .תוחנזומ תורקת וא םיפתרמ תוריקב םילגתמה םיליגר הדולח אשונ רבד וב תוארל הפוצה תא ןימזמ ,תקיודמ היציזופמוק ומצע לע אשונ ,קוידב.תועמשמ א חתומ ןיגב ולש וכרדב הפיה תולובג ת – תיעבטה תושחרתהה םצע אל ,תיבה אלא ףונה וניא טבמה רוקמ .הילב לש התושחרתה אלא ,ותריציב ונתוא תקתרמ ןיקתה םייחה רדס הלבתהו ךלהש לש הרמוח התואב הנועט הארמה תועמשמ . תא וכותב לולכל שקבמ הפיה .תיבב ררוגתמה יניעב סרההו לוקלקה .תולקלקתהה תודובעה 13,b c13 וכפה הילבהו לוקלקהש ריק יעטק רבע לא טבמה תא תוכישממ , ךרד םיצבצבמה לוחכ ינווגו תונצמחתה ימתכ .תקתרמ תטשפומ היציזופמוקל םהב תבר תושחרתה .תומדוק תובכש םילגמ ,ריקב תועיגפ - תויציזופמוקב תשחור העבה ומה רויצ"ה ןיב רצונה רימטה רשקה .וללה ריקב תשחורה הילבה תשוחת ןיבל "טשפ יצפח לש םירהוד תונקדזה יכילהת םע תוהדזה ןיעמ .רזומ רעצב הנומתה תא ףטוע .םיניינבו תוריק ,םדאה יביטרוגיפ דוסיב היולת הניא וללה תודובעה לש הזעה תויביסרפסקאה לכ תולוטנו תויטואכ ןה וללה ריקה יעטק יבג לע תורייטצמה תורוצה .והשלכ ןעטמ ;רבד םהב הרקש תוריק ולא .תודובעה לש ריקה תוהממ הלוע היסרפסקאה .יזמרה הזה ןבומב .זע םייח לש קרפ םהב ללוחתה – דממ תודובעב שי ריקה . השנאה לש .סמ הדובעה .ישונא רופיסמ קלח םלועל אוה 17 חוכל תקתרמ אמגוד אוה ,לשמל , ןיגב לש העיתפמה תלוכילו ריקה לש יביסרפסקאה קוצי ןוטב חול ןיעטהל קתרמה לזרבה דלש טבינ קדסבו ותיעצמאב קודס הזה ןוטבה חול .תישגר תושחרתהב ךופשה רמוחה .ותוא - םינוש םיעבצש לזונכ ורבע תא ןיידע ללוגמ ריקה לש שורק יעטק ולא ןיא .וב ומרז - לכבו ,םיילולימ רופיס -תאז – סנבּוּרה םיעבצה גזמ ,הזה י זע הקושת לע רפסמ ה תורעס . - לזרבה דלשו ,ןאכ תושורק ןתמצועב תוינוציק שפנ ןכותב ףיסומ ב קוידב תפשחנה יפוסה סרהה תרושב תא עצמא. ,םיבר רעצו לבס םגו הזע הקושת ןועטה ,יביסרפסקאה חוכה דצל ,תאז םע ירמגל רחא רופיס תללוגמה ,הקד תוינשוח םג ןיגב לש ותריציב תמעפמ – לע רופיס ,םירמוחה תבהא השעמה תבהא ,םיפיה ,םיזעה םיעבצה תבהא – ,הקיציה השעמ דחוימבו ,םיזעה םיטנמגיפה .המחלהה תמצועו ףוישה תחרט ,תושרקתהה יכילהת .סמ הדובעב רקיעב ואר) ראופמה לוחכה 16 טבמ לש תרחא הבכש לע םירפסמ ,( עבצה תנוכתל בישהל חילצמ ןיגב בדניבא .תוינועבצה םצעמ הזעה האנהה

2
אוהש
חיטה
.
,
תנובת
הכאלמה תא תוטילבמ ןלוכ תודובעה . ומשל יוארה תונמוא השעמ ןיא םהידעלבש ,עושעשהו שארה דבוכ ,חוכה יעטק המכב םיעורקה םילוגעה תונולחה.סמבש רוחה הז ללכבו) ריק 13 ( ל רוחהו ןולחה דוסי תא םיפיסומ האב הלוגעה םתרוצ .רבעמהו חתפה ;ריקה גשומ רבעמ .הירטמואגה רבדב הרעה :םיחתפהו ריקה יגשומל תפסונ הרעה ףיסוהל קוחה יוצמ ףוגהו רותסמה ,המוחה ,תיבה יגשומל רבעמו תוריקה לש תוירמוחל הרוצה .הרוצב םלוגמה ודמה ,תידוסיה לוגיע ליכמה עבורמה לש תירותסמהו תקי –
;הטילקו
םושמ אקווד ,תינושארה האילפה תא
לש סגה רמוחה ךותמ ןאכ עיקבמ
ןוטבהו
םייפכה
תא ,ןהב הכורכה

ןיגב בדניבא דלפשריה לאירא

,םילהואה טושיק דימתמו זאמ ונימזה תומוחהו םישדקמה ,םיתבה –ה תא לצנל ואבש ,רוטיע וא הנומת םוידמל וכפוהלו הליהקהו םדאה תא ףיקמה ךסמ רחא טבמל – םדאה תורעמ וליפא .תוצלפמו םיביוא וא םירוביגו םילא תונומתב וקסרפה לש תללכושמה הקינכטה ילעב ,םיאמורה .םירויצל עצמ ויה ןומדקה מו םיללכושמ םירויצ תונומראהו תוליווה תוריק לע ורייצ ,וקוטסהו ו .רתויב םיבכר וגהנ םה םיינוטקטיכרא םירדס ךותב) עבורמ לכבו ירטמואג חרואב ריקה תא קלחל (בטיה םילכלוכמ עטקמ וא םגד וא "הנומת" ועבק - ןמ קלח .רישע עבצב עובצ עטק הכותבו תרייוצמ תרגסמ :םייודב תונולח ויה םיעבורמה - לוכיבכ טבינה ףונ ה תונומתה לש ןהיתובא םה וללה םייודבה תונולחה .ןולחל דעבמ ונבומב תויתיב .גשומה לש יברעמה רזוח וניא אוה .הנומת ומצע אוה היה וליאכ ריקב ןנובתהל שקבמ ןיגב בדניבא לבוקמה ושובלמ ריקה תא טישפמ אוה אלא םוריעה ריקה לש ובצמל – םיטושיקה תונומתהו, ריקב טיבהל שקבמו –,םיליגרה םימוריעה תוריקה .ומצע וב ,עודיכ םג ,תונומתל עצמ םישמשמה הלא וב ןיא םא ריקב טיבמ וניא םדאה .טעמכ םיארנ םניא ,תופצרה ,תוריקה .ודיקפת לשו ותודיחא לש יהשלכ הערפה וא הרפה ראשו תורקתה .םיממודו םיפוקש ,םהילאמ םינבומכ ונביבס םיאצמנ ,ונתוא םיפיקמה םינבמה ירזבא םניא םאו םיסוכמ םניא םא ,תוריקל לבא .רמול המ דימת שי ,שדחמ םידייוסמ ותוא םיפפואה עבטה תוחוכ .דימת שחרתמ ןמזב יוצמה רמוחה – םוחה ,דבוכה רמוחב ךילהת לכ יכ ;תוארמ םיללוחמו וירמוח לע םילעופ ,שבויהו תוחלה ,רוקהו חטשכ שממ .םימקרמו םיעבצב םלגתמ - םיכפוהה תונויד וא םיעלס

1
ו ר י
הנּ נעי ץעמ סיפכו
. א" י 'ב קוקבח קעזתּ
.הקעז א דוע ם א םינושאר םיריש ,ךז ןתנ
ה תוברב
)
ו
םילקימיככו לזרבכ םהמו ,(םימה ,לוחה ,ןוטבכ) םיקיתע םקלח .ורופיס תא הווט אוה הינב ,תוריק לש םהיתודלותב המוזי תופתתשה איה ןיגב בדניבא לש ותריצי יכילהת לש - שייתה לש הצאה ;ןמזל הבוגת לע לעופה ןמזל הסינכ איה ותריצי .תונ השעמ תוריקה יעטק .םינדיע לש םתלועפל בשק ;םירמוח - רפסל םישקבמ וידי םימעפל ,רתויב הכורא תושחרתה –.תוּקיתע לע רפסל
ת
ק י ר ב ד ןיגב בדניבא לש ריקה תודובע לע הרעה
קעזתּ ריקּמ ןבא יכּ
ריקּמ ןבא
תוריק
,םינבא ,המדא
"םיפונ"ל םימי .אוה רשאב ריק לכ ךכ , ירמוח לטונ ןיגב בדניבא - םקלח .ריק
םיינרדומ
(םהינימל
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.