Roy Mordechay Pamphlet Maya gallery TLV

Page 1

יכדרמ יעור
םילשוריב ןינת CROCODILE
יטאט ריאמ :רצוא CURATOR: MEIR TATI maya gallery 29.12.22 - 21.01.23 ביבא לת ,הינש המוק 2 ץרמה ליבש 058-44-66-349 :לט www.mayagallerytlv.com 15:00-11:00 תבש - ישיש 18:00-12:00 ישימח - ישילש :החיתפ תועש היאמ הירלג In Position #1, 2022, watercolor, coffee, ink, acrylic and oil on canvas, 51 x 41 cm Deisgn: doodEvan
ROY MORDECHAY
IN JERUSALEM
ךא ,קבדמ קוחצש םירמוא ,קוחצה יפל ותוא ההזמ ינא ,עובצ רבוע עתפל עגר דוע עמשא םתוא וירבח .רבד םוש יב ררועמ אל עובצה לש וקוחצ ינב לש ןיינע אוה ילאריו קוחצ םאה ההות ינא .ולוקל םיביגמ רעיה ןוויכמ תלועפ ומכ קוידב ?םירחא םדא ינב קיבדהל םילוכי ונחנא קר םאה ,םדא ?קוהיפה ,רבסומ אל קהלב ,תעדל ילבמ הל םיתייצמ ונאש וזכ ,תיביטקלוק תרושקת דרפנ אל .והשממ קלח ינאש הזל ןמיסכ תאז תוארל הצור ינא .יתוא תמחנמ .עובצה םע קוחצל הצור דואמ ינא ,ןיידע .שיגרמ הז םימעפלש ומכ .תילכראירטמ היח וזש ןמזמ אל יתארקש רכזנ אלא דחפמ ינניא רזומ ןפואב םר םדמעמש םיאצאצ ומע האיבמו הגוז ןב תא תרחוב אפלאה תבקנ םירחא םיפרוטש םירגפ יריישמ ןוזינ עובצה .םירחאה הקהלה ירבח יאצאצמ הנכסה יבגל תמיוסמ הילשא יל הקפיס וזה העידיה ילוא .חטשב םיריאשמ .ותציחמב תוהשל לש תירשפאה יטסיאורטלא אוה המויק ךא ,הלחלח בורל ונב תררועמש היח הנה ןפוא לכב ינא ,וזכ הלודג אמא הצור יתייה המכ .האנק ררועמ ירדגמ לדומ ףאו באכ דע .אפק עגרהו בלטצמ ונלש טבמה ,אוה וא איה הז םא ההות זאו ימצעל בשוח אל התא" תרמוא הטבמב איהש שחו איה וזש טילחמ ינא ןיינעה ךרוצל עדוי שממ אל ,שארהמ עבוכה תא דירומ ינא "עדוי התא ןאכל ךייש תמאב תמאב ינא ילוא" רמוא ומכ טאל בשייתמ ינא ךכ רחא ,רזומ טקניטסניא ,המל ."תבשל תצק ךירצ ינא לבא ,ךייש אל ס"היב - הררסומבו ביבא לת ,תונמאל ינבא ןוכמב דמל הפיחב 1976 .נ יכדרמ יעור .םילשורי ,הרבחו תונמאל ימוחת ברה ,טסאלאפטסנוק ןואיזומ :םהיניב ,םלועה יבחרב םינוש תודסומב גיצה יכדרמ ביבא לת ןואיזומ ;הינמרג ,ךאבדאלגנשנומ ןייארפטסנוק ;ימאימ ,הדאנ ;ףרודלסיד הירלג ;ןפרווטנא ,
סולפ הירלג ;ונירוט ,המאד ;םילשורי ,לארשי ןואיזומ ;תונמאל
הירלג ;דרפס
הזוח הירלג ;ןכנימ ,ןמטלא רינ ;הפיח ןואיזומ ;הווקת חתפ ןואיזומ ;ביבא לת ,תיוושכע תונמאל זכרמה ;ףרודלסיד תינוריעה הירלגה ;ביבא לת, 16 וק ;יכדרמ די ,הנד הירלג ;תונמאל דודשא ןואיזומ .דועו ןורשה תמר תיוושכע תונמאל סיפה תצעומ ,הילפטסוו - ןיירדרונ דנופטסנוקמ םהיניב ,םיקנעמו םיסרפ לביק אוה .ףרודלסיד ,ןאיספל ןרק קנעמו תוברתה דרשמ ,ריעצ ןמא סרפ ;תונמאו תוברתל ףרודלסיד ,טסאלאפטסנוק ןואיזומ :ןוגכ םיירוביצ םיפסואב תואצמנ ויתודובע םייטרפ םיפסואבו תינמרגה הקילבופרה לש ימואלה תיוושכע תונמאל ףסואהו .תירבה תוצראו הפוריא ,לארשיב Contacts between the parties #04 , 2020, watercolour, ink, coffee, acrylic, oil, canvas and wood, 210x180 cm We Were Self Assured #3 2022, watercolor, coffee, ink, acrylic and oil on canvas, 51 x 41 cm We Were Self Assured #4, 2022, watercolor, coffee, ink, acrylic and oil on canvas, 51 x 41 cm תובע רעי רומח לע שיא השובח סוס לגר הזוה היירטפ םילשוריב ןינת ןתינ הב חונעיפל תירשפא יתלב טבמ תדוקנ לע רבודמ ,ךרוד התא וילע רופיס והז .ןיגוריסל דעצ לכ תחא הלימ קר תוהזל :םירובק םש המדאה תובכש תא תושח םיילגרהש ןכיה ,תיררהה ךרדה ילועשמב הרעס תללוחתמ םהב ,הארמל םימימת םיבגרו ,םיצפח ,םילכ ,םינבמ ,תומצע .דחי םג הרעבו םידירשו םדאו תויח תויראש ינימ לכו םהינימל םינבואמ ,דיצ ילכ םיררחתסמ .םינדיע רבכ ונתיא םניאש םינושמו םינוש בחט המע האיבמה םדוקה הלילה לש הניצ הל תרדוח ,ןנער םינרוא חירל דעבמ וב יטנגלאה ןפואב תוימיטפוא ונילע הפוכש ימצעל בשוח ינא לטה והז ,קינחמ .רקוב לכ תויבקעב לוכה הסכמ אוה .הכישמה חוכ דגנכ הטמלמ העיגמ רשא השוחת איבמש עבטה לש הזכ בוט יכב
1
,רייאמגא-ךאבנכא
,הטנאופ-הלד
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.